__MAIN_TEXT__

Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñü? 31352008 33462001

33602002

33552001

Äèâ. îñòàíí³ ñòîð³íêè æóðíàëó.

24732006

33622001

ПРИЙОМОГОЛОШЕНЬВГАЗЕТУЗА

òåë.: 277-17-74; 75

05822005

ÄËß ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖ²Â!

33512001

¹ 17-18 (1092) 6.V-12.V 2019 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

29862009

29552036

33262001

33592001

33562001

25712018

33462002

31292028

33402003

19062013

31342007

27332014

2

31292029

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 17-18 (1092)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20497101

10323101

3

10366101

20388101

20529101

10338102

10365101

10359101

20495101

20418101

20639101

20428101 10299101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20617101

20443101

10300101

10316101

10260101

10384101

ÐÀÁÎÒÀ

20529103

20535101

20352101

10338101

20345101

99991126

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20529102

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20524101

5

99991018

20598101

99991040

99991252

99991030

99991121

00000001

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 17 (1092) 6 òðàâíÿ 2019 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 19192__ Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.7 ñò.7

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.7

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.9

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.9

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.13

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.13

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.15 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.15

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ñò.19

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.9 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.10

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.10

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.10

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.10

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.11

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.23

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.23

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.24

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.24

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.24

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.28

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

7

СПІВРОБІТНИКИ Ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè ç äîñâ³äîì êàäðîâî¿ ðîáîòè. Âèñîêà, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà îïëàòà äî 15500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/2, ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (066)093-81-95 (Viber), (068)620-10-77 Тел. (093)5607754 204471010000

ЧЕСНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА (ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó îô³öåðà çàïàñó) äî 20000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010104

99991044

20553101

HRРЕКРУТЕР 20517104

ijâ÷èíà-ï³äïðèºìåöü â³çüìå

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ (-Ó) ÏÎ̲×ÍÈÊÀ (-ÖÞ) Äî 16 000 ãðí. + ïðå쳿. Гарантую підтримку і навчання. На перспективу зроблю партнером. Tåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:

Òåë. (067)011-90-82 20525102

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКАвофіс Ативний, відповідальний. Кар'єрне зростання. Оплата до 10000 рн + бонси. Можлива частова зайнятість.

Тел.:(066)819-68-22, (063)255-11-00

ЕКСПЕРТ З ЯКОСТІ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620 103941020117

ЕКСПЕРТОЦІНЮВАЧ

(ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç\ï: 7000 ãðí + %. ÃÐ: 5\2. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010102

КОНТЕНТМЕНЕДЖЕР (çàïîâíåííÿ ñàéò³â). Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ³çüìåìî ñòóäåíòà. ÃÐ: ïëàâàþ÷èé, ðîáîòà â îô³ñ³. Ñåðã³é. Тел. (067)4655917 205201020101

â ëîìáàðä. Ç/ï: â³ä 8000 äî 10600 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà áåç (íàâ÷àºìî + ñòèïåíä³ÿ). Òåë.: (050)019-54-27. ˳öåíç³ÿ Íàöêîìô³íïîñëóã â³ä 21.09.17. N3832. 103011010101

МЕНЕДЖЕР / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010106

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

МЕНЕДЖЕР ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè Ëþáîâ ²âàí³âíà. Òåë.: (044)332-82-09, Тел. (044)3328208 103111020103

102261010209

АСИСТЕНТАДМІНІСТРАТОР Вофіс. Перспетива ар'єрноо зростання. До 11000 рн.

Тел.:(093)451-43-73 (Viber,Telegram); (066)959-07-45

МЕНЕДЖЕР

21836102

10301101

ïî ðîá. ç ê볺íòàìè â ðåêë. â³ää³ë (ãàçåòà, æóðíàë, ñàéò). Îáîâ.: êîíñóëüò. ê볺íò³â, ïðîäàæ³, ñï³ëê. ç ëþäüìè, çíàííÿ ÏÊ. ÄÐ: íå îáîâ., íàâ÷àºìî. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: ã³äíà. Ïîäðîá. ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè. Íàäñèë. ðåçþìå: riu_vvk@ukr.net. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó ïî òåë.: (067)328-71- 44, Тел. (067)3287155

Солідном ерівни потрібен (-на)

ПОМІЧНИК (-ЦЯ) впрестижнийофіс. Кар'єрнезростанняарантю. Навчаннявпроцесіроботи. До18000рн+подорожі.

Тел.: (067)538-37-82

20480101

20525101

206081010101

99990523

10386101

20608101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10314101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20429101

20103101

ПОМІЧНИК зпідбор персонал

Перспе тива ар'єрноо зростання. До 12000 рн. Тел.:(093)451-43-73 (Viber,Telegram); (066)959-07-45 20489101

20520102

ПОМІЧНИК З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

АДМИНИСТРАТОРЫ

Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Äî 12000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73 (Viber, Telegram), Тел. (066)9590745 204801020101

(äåâóøêè 18-45 ëåò). Ç\ï: îò 15000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

СПЕЦІАЛІСТИ З РЕКЛАМИ

АДМІНІСТРАТОР

Ãðàô³ê: 5/2. ªâðîïåéñüêà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841 205531010105

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Äâà Ãóñÿ" / êàôå. Ç/ ï çà 22 ðîáî÷èõ äíÿ - 10000 ãðí. Ó íàñ ëîÿëüíå êåð³âíèöòâî, ÷óäîâèé êîëåêòèâ! Ìè íàäàºìî: áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî. Ïðèõîäü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11, àáî òåëåôîíóé: (067)441-17-52, Ïðèºäíóéñÿ äî íàñ! Тел. (096)4395539

20565101

99991127

ДИСПЕТЧЕР

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

äî 11000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà, ãðàìîòíèé, àêòèâíèé ôàõ³âåöü äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-îðãàí³çàö³éíîþ ðîáîòîþ. Îïëàòà äî 12500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/ 2, ç 9.00 äî 18.00 àáî ç 11.00 äî 20.00. Òåë.: (093)301-19-48 (Viber), Тел. (099)3027285

204951010102

ДИСПЕТЧЕРИ Ç ÄÐ ³ áåç ÄÐ (íàâ÷èìî), çíàííÿ ÏÊ, êîðåêòí³ñòü. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

103781010102

ОПЕРАТОРЫ

АНАЛІТИЧНІ СПІВРОБІТНИКИ Ãðàô³ê: 5/2. ªâðîïåéñüêà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841 205531010104

äî 18000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010101

ОСОБИСТИЙ (А) ПОМІЧНИК (ЦЯ) Äî 16000 ãðí. + ïðå쳿. Ãàðàíòóþ ï³äòðèìêó ³ íàâ÷àííÿ. Íà ïåðñïåêòèâó çðîáëþ ïàðòíåðîì. Òåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:(067)011-90-82

АСИСТЕНТ АДМІНІСТРАТОР

ПОМІЧНИК (ЦЯ)

 îô³ñ. Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Äî 11000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73 (Viber, Telegram), Тел. (066)9590745

â ïðåñòèæíèé îô³ñ. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ ãàðàíòóþ. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Äî 18000 + ïîäîðîæ³. Тел. (067)5383782

205251020101

204801010101

204471020000

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА Ãðàô³ê: 5/2. ªâðîïåéñüêà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841

205531010106

(ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå) ñî çíàíèåì àíãë. ÿçûêà, äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ç\ï: îò 13000 ãðí. ÃÐ: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

204291010105

АСИСТЕНТ З КАДРІВ

Тел.:(063)255-11-00, (066)819-68-22

Òåë.: (063)138-57-26

20480102

104061010101

Можлива част ова зайнятість. Навчання, ідна оплата.

äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå.

(ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòà) äî 15000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

АДМІНІСТРАТОР

АДМІНІСТРАТИВНОКАДРОВИЙ СПІВРОБІТНИКВОФІС

ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÏÎ̲×ÍÈÊ

204291010104

204951010103

99990523

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

20517102

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА â îô³ñ. Àêòèâíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Îïëàòà äî 10000 ãðí + áîíóñè. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (066)819-68-22, Тел. (063)2551100

218361020101

РОБОТА В ОФІСІ ϳäðîá³òîê, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðà, íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)363-43-87, Тел. (067)2016598

204891010101

205251010101

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010101

21836101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

9

Атальна

РОБОТА ВОФІСІ Реєстраціядзвінів.Діловодство.

Тел.:(097)000-70-38. 20478101

10363102

ОФОРМЛЮВАЧ СТЕНДІВ

ІНЖЕНЕР

ÃÐ: ïí. - ïò. Ç/ï: 10000 ãðí. ç-ä çíàõîäèòüñÿ â ì. Âèøíåâå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í). ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)4643101

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

103631020106

99991251

102261010203

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102261010301

ІНЖЕНЕР ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК

10329101

БУХГАЛТЕР

Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010101

Ëþáîâ ²âàí³âíà. Òåë.: (044)332-82-09, Тел. (044)3328208 103111020101

ЗАСТУПНИК БУХГАЛТЕРА Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ïí. - ïò. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (066)-105-15-15, Тел. (097)2051515

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 20000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102261010302

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРИК Тел. (050)3307953

òåõí³÷íîãî â³ää³ëó Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010123

103291010101

КОНСТРУКТОР /ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / âèðîá³â ³ç ìåòàëó. Ç/ï 12000 - 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427 203451020101

103831010101

ІНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

20645101

103861010125

БРОШУРУВАЛЬНИК

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУВАЛЬНИК Âîëîä³ííÿ ïðîãðàìîþ AutoCAD Тел. (050)3307953 103831010102

/ äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010104

МЕХАНІК ШВЕЙНОГО ОБЛАДНАННЯ /Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÂÎ àáî ñåðåäíüî-ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604

ІНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ

ОПЕРАТОР

Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

/ äðóêàðíþ / ÂØÐÀ. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

103861010126

РЕПРОГРАФ / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

103161010102

НАЧАЛЬНИК 99991041

101861010102

òåõí³÷íîãî â³ää³ëó Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

101861010103

103861010122

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010201

SMM МЕНЕДЖЕР ñîö. ñåòåé è ñàéòîâ (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç/ï: 10000 ãðí + %. Òåë.: (097)571-72-61,

Тел. (073)2212722 204291010101

99990509

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МЕДИЧНА СЕСТРА /˳êàðíÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / â â³ää³ëåííÿ ñòîìàòîëî㳿. Ìåäè÷íà îñâ³òà. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: 5/9. Ç/ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Àäðåñà: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", âóë. Çîîëîã³÷íà. Тел. (050)3779810 205711010000

МЕДСЕСТРА ç äîñâ³äîì âíóòð³øíüîâåííèõ ³í'ºêö³é. Ëþäìèëà Ïàâë³âíà. Òåë.: (044)492-34-83, Тел. (066)2038646 203461010101

МЕДСЕСТРА /Ìåäè÷íèé çàêëàä / ÃÐ: â³ä 15 äí³â íà ì³ñÿöü, 8.00 - 21.00. Ç/ï: 7000 - 10000 ãðí. Тел. (067)8841771

10186101

205081010101

ПРОВІЗОРИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010103

ФАРМАЦЕВТИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010101

20466101

10273102

99991123

20496101

МАЙСТЕРПЕРУКАР Ãàðàíòîâàíà ç/ï: 12000-15000 ãðí. ÄÐ â³ä 2 ðîê³â. Тел. (067)4690188

ІНСТРУКТОРИ Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059

204961010101

МАЙСТРИ МАНІКЮРУ Áàæàíî ç ÄÐ, êîìóí³êàáåëüíèõ, ïðàöåçäàòíèõ. Ñïðèÿºìî íàâ÷àííþ, îäåðæàííþ íàâè÷îê. ×åêàºìî íîâ³ òàëàíòè ó ñåáå â êîìàíä³. Ð-í: Áîðùàã³âêà, âóë. Ãíàòà Þðè, 1. Òåë.: (044)383-96-97, Тел. (097)4697866

204881010102

20346101

10277101

204661010101

МАЙСТРИПЕРУКАРІ (óí³âåðñàëè) Áàæàíî ç ÄÐ, êîìóí³êàáåëüíèõ, ïðàöåç äàòíèõ. Ñïðèÿºìî íàâ÷àííþ, îäåðæàííþ íàâè÷îê. ×åêàºìî íîâ³ òàëàíòè ó ñåáå â êîìàíä³. Ð-í: Áîðùàã³âêà, âóë. Ãíàòà Þðè, 1. Òåë.: (044)383-96-97, Тел. (097)4697866 204661010102

99990508

ÐÀÁÎÒÀ

20508101

20488101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

АДМІНІСТРАТОРКОМЕНДАНТ Ç/ï: 5000 ãðí. Ðîáîòà ç ïðîæèâàííÿì. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)8727118 206401010101

ОХОРОНЕЦЬ Í³êîëè íå ï³çíî ðîçïî÷àòè êàð'ºðó! Ó íàñ º äëÿ âà ñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)011-93-34, (073)011-93-32

10275101

10298101

10357101

10398101

204641020107

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, 1/3, 2/4. Âàõòà 15/15, 20/10.Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä 300 äî 800 ãðí/çì³íà. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Çàáåçïå÷óºìî ôîðìîþ, íàäàºìî æèòëî. Ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Òåë.: (067)327-78-99, Тел. (067)3284223 100851020101

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, ç/ï: 750-1000 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 12 ãîäèí - ç/ï: â³ä 450 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 10/10, 15/15 - ç/ï: â³ä 400 ãðí/äîáà. ÄÐ, áàæàíî ñëóæáà â àð쳿. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., ç 10.00 äî 17.00. Òåë.: (044)200-08-05, Тел. (067)8271321

102981010101

ОХОРОННИКИ (îô³ñè, áóä³âåëüí³ ìàéäàí÷èêè) ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163

10302102

102751010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ â ì. Êèºâ³ / ÃÐ: 2/4. Ç/ï: 600 ãðí/çì³íà. ÃÐ: äåííèé, 3/3. Ç/ï: 9000 ãðí. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - òåë.: (098)373-16-26, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ - òåë.: (067)506-61-84, Ìèêîëà ³òàë³éîâè÷ Тел. (067)3863255

10292101

20640101

103571010101

ОХОРОННИКИ Ðîáîòà â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ÃÐ: 1/ 2, äåííèé - 2/2, 4/2; âàõòà - 15/15. Ç/ï: â³ä 7000 äî 11000 ãðí (çàëåæíî â³ä ÃÐ ³ îá'ºêòó). Òåë.: 0800-303-021 (áåçêîøòîâíî ç áóäü-ÿêîãî îïåðàòîðà). 103841010101

ОХОРОННИКИ â îõîðîííå ϳä-âî. Êâàë³ô³êîâàí³, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.: (044)586-41-75, Тел. (068)7077330 104051010101

ОХОРОННИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. ÃÐ: âàõòà - 7/7 äí³â. Ç\ï: â³ä 5500 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (067)2402023 102921010101

20614101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

10368101

10405101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10085102

ОХОРОННИКИ Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820 103021020101

ОХОРОННИКИ Ç/ï: 400-600 ãðí/äîáà, 300 ãðí/äåíü. ÃÐ: 1/2; 1,5/2,5; 2/4; äåíü. Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷. Ïîäðîáèö³ çà òåë.: (095)868-07-78, Тел. (067)4089464 103681010101

ОХОРОННИКИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 205771010104

ОХОРОННИКИ Âàõòà 1/2, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ðîçðàõóíîê ïî çàê³í÷åííþ âàõòè. ̳ñòî Êè¿â. Ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Õàð÷óâàííÿ ñâîº. Òåë.: (099)600-42-75, Тел. (067)4454242 206141010101

ОХРАННИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010107

СПІВРОБІТНИКИ íà âèñîêîîïëà÷óâàíó ðîáîòó â äîáîâîìó ðåæèì³, à òàêîæ âàõòîâèì ìåòîäîì (ç ïðîæèâàííÿì òà õàð÷óâàííÿì). Òåë.: (050)355-97-21, (067)232-29-67, Тел. (050)3554678 103981010101

СУПРОВОДЖУЮЧІ ІНКАСАТОРІВ

10388102

КАСИР Í³êîëè íå ï³çíî ðîçïî÷àòè êàð'ºðó! Ó íàñ º äëÿ âà ñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)011-93-34, (073)011-93-32 204641020106

КАСИРИ 20507102

Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010101

КАСИРИ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Äâà Ãóñÿ" / Ó íàñ ëîÿëüíå êåð³âíèöòâî, ÷óäîâèé êîëåêòèâ! Ìè íàäàºìî: áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî. Ïðèõîäü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11, àáî òåëåôîíóé: (067)441-17-52, Ïðèºäíóéñÿ äî íàñ! Тел. (096)4395539

20509102

104061010104

КАСИРИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

20577101

205771010102

ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163 102751010103

КОНТРОЛЕР КАСИР Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Ïîâíèé ñîö. ïàêåò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)292-00-59, Тел. (097)8901711 205951010102

20609101

ПРОДАВЕЦЬ åëåìåíò³â æèâëåííÿ (ìàéñòåð çàì³íè áàòàðåéîê). ×îëîâ³ê, ïóíêòóàëüíèé òà áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. ÃÐ: òèæíåâà çì³íà. Ç/ï: 8000 ãðí. íà ì³ñÿöü. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó ç 10.00 äî 18.00, Òàðàñ Ðîìàíîâè÷. Тел. (063)1846162

206091010101

ПРОДАВЕЦЬ /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

101731010102

ПРОДАВЕЦЬ íà îâî÷³. Ç/ï: 450 ãðí./çì³íà. Áàæàíî ïðîæèâàííÿ íà Ïðàâîìó áåðåç³. Òåë.: (067)276-97-97, Тел. (044)4330509 205091020101

99992033

ÐÀÁÎÒÀ

20643101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

ПРОДАВЕЦЬ â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí íà Ïîçíÿêàõ. ÃÐ: 2 òèæí³/2 òèæí³, ç 9.00 äî 22.00. Ç/ï: â³ä 570 ãðí. íà äåíü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)472-87-90, Тел. (063)5309500 206431010101

ПРОДАВЕЦЬГАСТРОНОМІСТ ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ç/ï ã³äíà. Îëåíà ³òà볿âíà. Тел. (096)4921625 205071020101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà êîíäèòåðñüêèõ ìàãàçèí³â / ³ê: â³ä 30 äî 65 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (098)1943274 205351010101

ПРОДАВЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

20464102

20503101

205771010101

ПРОДАВЦІКАСИРИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â ñåêîíä-õåíä / æ³í./ ÷îë., ìîæë. áåç ÄÐ, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ç 1-îãî äíÿ ðîáîòè + ñîö. ïàêåò. Ç/ï: 7950 ãðí. "÷èñòèìè" (áåç áóäü-ÿêèõ óòðèìàíü) + ïðå쳿 (âèïðîá. òåðì. 1 ì³ñ.). Ç/ï òà àâàíñ ñâîº÷àñíî. ÃÐ: 3/2, ãíó÷êèé. Ñàéò: www.humana.com.ua. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: (044)538-02-18, Тел. (044)5380219

99990525

103881020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Ñâ³ò äóáëÿíîê ³ øê³ðè" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291010101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Òîñêàíà" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìàãàçèíè âåðõíüîãî îäÿãó / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291030101

10173101

10408101

КАРЩИКИ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

103941020120

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ÃÐ: ïí. - ïò. ÇÏ: â³ä 12000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: ìàñèâ "³äðàäíèé". Тел. (067)4657725

20556101

205321010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ íà ñêëàä. Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 45 ð. Ç/ï: â³ä 10000 äî 12000 ãðí. ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817

203881010101

КОМІРНИККОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ç äîñâ³äîì ðîáîòè íà ñêëàä êàíöòîâàð³â. ÃÐ: 5 äí³â (áåç í³÷íèõ çì³í). Ç/ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà: äî 12000 ãðí; íà âèïðîáóâàëüíèé òåðì³í - 8000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà. Тел. (050)3289939, (050)0138103

104081010101

КОМІРНИКИ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620 103941020102

20532101 20635102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20456101

БАРМЕН

КУХАР

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Äâà Ãóñÿ" / Ç/ï: 400-500 ãðí./äåíü Ó íàñ ëîÿëüíå êåð³âíèöòâî, ÷óäîâèé êîëåêòèâ! Ìè íàäàºìî: áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî. Ïðèõîäü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11, àáî òåëåôîíóé: (067)441-17-52, Ïðèºäíóéñÿ äî íàñ! Тел. (096)4395539

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379

104061010102

БАРМЕН Ç/ï: 500 ãðí./çì³íà. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095 206461010110

БАРМЕНОФІЦІАНТ Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ñòàâêà + % + ÷àé. Äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. ÃÐ: çà äîìîâëåí³ñòþ (çðó÷í³ äëÿ Âàñ äí³), ç 8.00 äî 20.00 òà ç 20.00 äî 08.00. Ç/ï: îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, çà ê³ëüê³ñòþ çì³í òà çàðîáëåíèõ %. "Ðîÿë Îë³ìï³ê" (ãîòåëü, ðåñòîðàí, òåðàñà). Âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12-Ä. Тел. (050)5995568 204561010101

ГОСПОДАРОЧКА (ìèéíèöÿ/ê - ïðèáèðàëüíèöÿ/ê). Ç/ï: 500 ãðí./çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 206061010103

КОНДИТЕР Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010106

КОНДИТЕР /"Ïèð³æêîâà ò³òêà Êëàðà" / Ñòàâêà: 600 ãðí. çà çì³íó. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837 206171010103

КУХАР

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10278101

204321010101

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / (í³÷í³ çì³íè). ÃÐ: 4/3. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010104

КУХАР íà æàðêó ìëèíö³â. Ç/ï: 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010102

КУХАР ãàðÿ÷îãî öåõó. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

10406101

205031010105

КУХАР â ìó÷íèé öåõ. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010107

КУХАР /Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / ãàðÿ÷. ïðîöåñó. ÃÐ: 4/4 (12-ãîä. ðîá. äåíü). Ç/ï: â³ä 530 äî 800 ãðí./çì. (15 ðîá. äí.). Áåçêîøò. õàð÷., îô³ö. îôîðìë. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), âóë. Ïðîð³çíà, 20 (ñò. ì. "Çîëîò³ Âîðîòà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 206351020101

КУХАР /Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / õîëîä. ïðîöåñó. ÃÐ: 3/3 (12-ãîä. ðîá. äåíü). Ç/ï: â³ä 530 äî 800 ãðí./çì. (15 ðîá. äí.). Áåçêîøò. õàð÷., îô³ö. îôîðìë. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), âóë. Ïðîð³çíà, 20 (ñò. ì. "Çîëîò³ Âîðîòà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046

20646101

206351020103

Ð-í: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (066)2651513 205561010101

КУХАР Ç/ï: 750 ãðí./çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 206061010101

ÐÀÁÎÒÀ

КУХАР НА ЗАКУСКИ /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010103

КУХАРКУЛІНАР Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Áàæàíî ïðîæèâàííÿ íà Ïðàâîìó áåðåç³. Òåë.: (067)276-97-97, Тел. (044)4330509 205091020102

10379102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

ТІСТОМІС /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010104

ТІСТОМІС Ç\ï: â³ä 10 000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020107

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53

10358102

103791020101

ШЕФКУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010102

20606101

ПЕКАР Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020102

ПЕКАР 20432101

КУХАРУНІВЕРСАЛ

КУХАРІ

(í³÷í³ çì³íè). Ç/ï: 650 ãðí./çì³íà. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095

Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

206461010108

МАЙСТЕР ЗМІНИ

(íà ìàíãàë). Ç/ï: 650 ãðí./çì³íà. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095

Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

206461010109

/Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / (ïðèãîò. îá³ä³â äëÿ øòàòó). ÃÐ: 4/4 (9-ãîä. ðîá. äåíü). Ç/ï: â³ä 530 äî 800 ãðí./çì. (15 ðîá. äí.). Áåçêîøò. õàð÷., îô³ö. îôîðìë. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), âóë. Ïðîð³çíà, 20 (ñò. ì. "Çîëîò³ Âîðîòà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 206351020105

КУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010101

КУХАРІ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Äâà Ãóñÿ" / Ó íàñ ëîÿëüíå êåð³âíèöòâî, ÷óäîâèé êîëåêòèâ! Ìè íàäàºìî: áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî. Ïðèõîäü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11, àáî òåëåôîíóé: (067)441-17-52, Ïðèºäíóéñÿ äî íàñ! Тел. (096)4395539

206171010102

205771010103

КУХАРУНІВЕРСАЛ

КУХАРШТАТНИК

/"Ïèð³æêîâà ò³òêà Êëàðà" / Ñòàâêà: 600 ãðí. çà çì³íó. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837

103591010104

ОФІЦІАНТ Ç/ï: % + ÷àéîâ³. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 206061010102

ОФІЦІАНТ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095 206461010101

ОФІЦІАНТИ /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 204321010202

ПЕКАР /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

104061010103

101731010103

ПЕКАР ТІСТОМІС Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

99991006

103591010103

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / ×îë. äî 40 ð. (ìîæíà áåç ÄÐ). ÃÐ: 3/3 (12-ãîä. ðîá. äåíü). Ç/ï: â³ä 530 äî 800 ãðí./çì. (15 ðîá. äí.). Áåçêîøò. õàð÷., îô³ö. îôîðìë. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"), âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì . "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"), âóë. Ïðîð³çíà, 20 (ñò. ì. "Çîëîò³ Âîðîòà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 206351020104

ПОМІЧНИК ОФІЦІАНТА Ç/ï: 350 ãðí./çì³íà. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095 206461010105

СЛОЙЩИК Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020106

20611101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10370101

10385101

20555101

20408101

10362101

АВТОЕЛЕКТРИК

АВТОСЛЮСАР

Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953

Ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó, ñâîº÷àñíî. Ð-í: Ãîëîñ³¿âcüêèé. Тел. (067)6714455

103851010102

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

103151010104

АВТОЕЛЕКТРИК /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010103

АВТОСЛЮСАР Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953

20470103

103851010101

АВТОКРАНІВНИК íà àâòîêðàí "Äí³ïðî" ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Ðóñëàí. Тел. (067)2327160 103901010101

АВТОСЛЮСАР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010102

АВТОМАЛЯР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010105

АВТОМАЛЯР Ç/ï: 15000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 19.00, ïí. - ñá. ÌÐ: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (073)4174312 205971010102

АВТОМИЙНИКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: 30% â³ä âèðó÷êè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246 206371010101

АВТОМИЙНИКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áàæàíî 18-35 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³! ÃÐ: 4/4. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ! Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìèéêà "Áîöìàí". Òåë.: (067)219-74-49, Тел. (067)5001516 205301010101

АВТОСЛЮСАР ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó (ðåìîíò õîäîâî¿, äâèãóíà). Ëåãêîâèé àâòîòðàíñïîðò. Íàäàºòüñÿ ðîáî÷èé îäÿã òà ³íñòðóìåíò. Óìîâè ïðàö³ õîðîø³. ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, â ðàéîí³ àâòîðèíêó "Æóëÿíè", ʳëüöåâà äîðîãà, 10. Ç/ï ã³äíà, â³ä 15000 ãðí. Òåë.: (093)675-43-06, Тел. (097)3116500 205551010101

АВТОСЛЮСАР ïî âàíòàæíèì àâòîìîá³ëÿì (Ìåðñåäåñ, ÌÀÍ). Ç/ï: 12 000-15 000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 15 (ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà"). Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (050)3586995 103671020101

АВТОСЛЮСАР. Âèñîêà ç/ï. Тел. (067)5611620 103941030101

АВТОСЛЮСАРІ Ç ÄÐ â³ä ðîêó. Íàÿâí³ñòü ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè. Ç/ï: â³ä 15000 - 37000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Äàðíèöüêèé. Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)2205790 103821010101

АВТОСЛЮСАРІ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

10378101

20387101

103941020125

АВТОСЛЮСАРІ НА СТО Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà". Тел. (050)4622500 206131010101

20604101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

17

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10333102

10164101

10205101

АРМАТУРЩИК

ВОДІЙ

/ÑÒÎ / Ç\ï: 7000-14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

êàò. "Ñ" íà áåòîíîçì³øóâà÷ Ðîáîòà-âàõòà. Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (067)932-07-08, Тел. (096)8396066

203871010109

103271010101

ВИГОТОВЩИК

10331102

Ç/ï: 10000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 19.00, ïí. - ñá. ÌÐ: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (073)4174312

êàòåãî𳿠"D". Ðîçâîçêà ïåðñîíàëó. Тел. (063)1389841 103621010101

205971010101

ВОДІЙ

ВОДІЙ

íàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 14000 ãðí. ÃÐ: ïîçì³ííèé. Êîðïîðàòèâíà ðîçâîçêà, ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (066)758-39-58, (093)041-21-87, Тел. (067)3841774

ВОДІЙ АВТОБУСА

103311020101

20470104

ВОДІЙ

ВОДІЙ /Òàêñ³ "Êîðîíà" / êàò. "Â" íà íàø àâòîìîá³ëü. Тел. (063)5730000 204701050101

ВОДІЙ êàò. "Ñ", "Å" äëÿ ðîáîòè ïî ì. Êèºâó. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Âèã³äí³ óìîâè ïðàö³. Тел. (073)1841107 205581010101

ВОДІЙ

êàò. "Ñ", "E". Ç/ï: ïîãîäèííî â³ä 14000 ãðí. (65 ãðí./ãîä.) ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Тел. (050)2125210 206011010101

Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Ïîâíèé ñîö. ïàêåò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)292-00-59, Тел. (097)8901711 205951010101

ВОДІЙ АСЕНІЗАТОРА Ç/ï: â³ä 1000 ãðí. íà äåíü. Âàõòîâèé ãðàô³ê. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Ðîáîòà ïî ì. Êèºâó òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Òåë.: (063)237-83-88, (067)656-66-67, Тел. (095)9099489 103721010101

êàò. "Ñ". Ìàøèíà-³íîìàðêà. Ðîáîòà ïî Óêðà¿í³, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Íàÿâí³ñòü äîñâ³äó ðîáîòè ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎ. Òåë.: (098)151-77-88, Þð³é (098)151-77-98, Ñåðã³é (äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00)

ВОДІЙ ЕКСПЕДИТОР /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010101

206441010101

20616101

20644101

êàò. "Ñ", "E" Ç/ï: â³ä 11000 ãðí. Ðîáîòà ïî ì. Êèºâó (äîñòàâêà ìåòàëîïðîêàòó). Ð-í ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)4019629

Компаніятасі"Корона" Потрібен

ВОДІЙ

101641010102

Тел.:(063)573-00-00 20470105

ВОДІЙ

êàò. "Ñ". Ðîáîòà ïî ì. Êèºâó ³ îáëàñò³. Ç/ ï: â³ä 1700 ãðí. Íà àâòîìîá³ë³ ÌÀÍ, Ìåðñåäåñ (â/ï. 5 - 10 ò.) Ïîäðîáèö³ çà òåë.: Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ Тел. (050)3586995 103671010101

ат."С","Е" для роботи по м. Києв . З\п: за домовленістю. Виідні мови праці.

Тел.:(073)184-11-07

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

/Êè¿âñïåöòðàíñ / Íà íîâ³ ñì³òòºâîçè. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè, â ì. Êèºâ³. Ç/ï: äî 25000 ãðí., ç íàäàííÿì æèòëà. ÃÐ: 6 äí³â/òèæä. Тел. (067)5501109 102601010101

ВОДІЙ

ат."В" нанашавтомобіль.

20613101

ВОДІЇ

ВОДІЙ

ВОДІЇ ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì; íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 103781010101

ВОДІЙ

ВОДІЇ

íà "DzË" ³ ì³êñåð. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà Тел. (097)7105444

(ÌÀN, "ÊðÀÇ"). ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

102051010101

204251010106

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

20558101


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10311102

10261101

10315101

10367101

10372101

10382101

20595101

Терміново потрібні

АВТОМИЙНИКИ з досвідом роботи. З\п: 30% від вирчи. Гнчий рафі роботи. Р-н: Позняи.

ВОДІЇ

ВОДІЇ

/Òàêñ³ "Êîðîíà" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/òèæäåíü. Тел. (063)4790000

íà 4-â³ñí³ ñàìîñêèäè. Äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 5 ðîê³â. Ïåðåâåçåííÿ ñèïó÷èõ áóäìàòåð³àë³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ç/ï: âèñîêà, ñâîº÷àñíà. Àíäð³é. Òåë.: (095)227-00-27, Тел. (067)3207080

Ïåðåâåçåííÿ õë³áà ³ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â ïî ì. Êèºâó. Ð-íè: Âèíîãðàäàð, Îáîëîíü, Òðîºùèíà, Êóðåí³âêà, Ñâÿòîøèí, ˳ñîâèé ìàñèâ, ì. Áðîâàðè. Ç/ï âèñîêà. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Òåë.: (063)045-02-34 205691010101

103331020101

ВОДІЇ /Êîìïàí³ÿ "Æîâòå òàêñ³" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 3 ãðí\äîáà. Тел. (063)4710000 204701040101

ВОДІЇ êàò. "D". Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989 206161010101

â îô³ñ (Ïîä³ë) ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ̳í³âåí òèïó Fiat Doblo, Ôîëüêñâàãåí ÊÀIJ âàíòàæ³âêà. Ç\ï â³ä 13500 ãðí. Ðîáîòà: ³íòåðíåò-äîñòàâêà åëåêòðî³íñòðóìåíò³â ïî ì. Êèºâó. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (099)447-75-54, Ìèêîëàé ²âàíîâè÷. Тел. (067)5602060 204081010103

íà êðàí-ìàí³ïóëÿòîð, êàò. "C" Ç/ï: â³ä 20 000 ãðí. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Çíàõîäèìîñü íà Îáîëîí³. Тел. (067)7006777

206111010101

ВОДІЇ АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИКА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

204251010113

ВОДІЇ íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392 102611010101

ВОДІЇ íà àâòîìîá³ë³ "̳öóá³ñ³" (40 êóá. ì.) òà "Ôîëüöâàãåí" ç ïðè÷³ïîì (48 êóá. ì.). Ç/ ï: â³ä 12000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (². Ëåïñå), 16. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: (066)016-19-82 103701010102

20638101

ВОДІЇ ДОРОЖНІХ КОТКІВ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010112

ВОДІЇ

ВОДІЇ

Тел.:(067)232-42-07, (067)323-71-07,Світлана.

20637101

20569101

ВОДІЇ

204701030101

ПРАЦІВНИК Можна вахтовим методом. З/п: від 35%. Іноороднім допомоа з житлом.

Тел.:(067)931-32-46 20530101

Напостійн робот (шиномонтаж, замінамасла)терміновопотрібен

ВОДІЇ ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ â ì. Êèºâ³ / ÃÐ: äîáà/ äâ³. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ òåë.: (098)373-16-26, Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ - òåë.: (067)506-61-84, Ìèêîëà ³òàë³éîâè÷ Тел. (067)3863255 103571010103

ВОДІЇ ЕКСКАВАТОРА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010110

ВОДІЇ НА ГРЕЙДЕР ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010109

ВОДІЇ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010111

99990524

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

10312102

10327101

10367102

Велиій омпанії в м. Вишневе, що займається оптовою торівлею овочами і фртами, потрібен:

АВТОСЛЮСАР. Висоа з/п. Тел.:(067)561-16-20 10390101

20597101

ВОДІЇ ЕКСПЕДИТОРИ

10394103

10320101

20612101

20133101

20601101

МАЛЯР

êàò. "Ñ", "D". Áàæàíî äî 35-òè ðîê³â. ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 15000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4 (òåðèòîð³ÿ Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó). Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121020101

/ÑÒÎ / Ç\ï: 10000-18000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010103

МЕХАНІКАВТОСЛЮСАР ç ðåìîíòó àâòîìîá³ë³â Ëþáîâ ²âàí³âíà. Òåë.: (044)332-82-09, Тел. (044)3328208 103111020102

ВЫГОТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 8000-15000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

МОТОРИСТ Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953 103851010104

203871010102

РИХТУВАЛЬНИК

ЕКСКАВАТОРНИК íà JCB 3CX. Ç/ï: 150 ãðí./ãîä. Âèïëà÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³. ÌÐ: Îáîëîíü - Âèøãîðîä. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)595-43-90, Тел. (066)7087630 206041010101

ЕКСПЕДИТОРИ

/ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010104

СВАРЩИКРИХТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 9000-20000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010101

Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

ХОДОВИК Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953

103941020111

103851010103

10341101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10289101

20427102

20345102

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК Çá³ðêà åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ï: 8000 - 15000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59, Тел. (067)1349721

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ АРГОНЩИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010102

103691010000

СЛЮСАР САНТЕХНІК

ПРАЦІВНИК

ЛИВАРНИК

Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ÒÐÖ "Ìåòðîïîë³ñ" (ì. Êè¿â, ñò. ì. "Îáîëîíü") ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë.: (044)247-56-68, Тел. (067)2355305 103451010000

ВЕНТИЛЯЦІЙНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010105

ЕЛЕКТРИК (ç æèòëîì). Ç/ï: 7792-8600 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010105

ЕЛЕКТРИКИ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620 103941020122

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267

ïëàñòìàñ Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010132

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî àêðèëîâîãî êàìåíþ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010101

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî êâàðöîâîãî êàìåíþ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010102

МОНТАЖНИК

ЗАТОЧНИК äèñêîâèõ ³ ñòð³÷êîâèõ ïèë Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010102

НОРМУВАЛЬНИК Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

203451020102

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010101

103001010103

РОБІТНИКИ íà áðóñîâî÷íèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

103651010101

Ç\ï: â³ä 13500 ãðí (â³ä âèðîá³òêó). ÃÐ: âàõòà. ²íîãîðîäí³ì - ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿âñüêà îáë., ñ. Êàòþæàíêà, Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Viber: (067)444-36-30. Тел. (096)3647171

10271101

103201010103

СЛЮСАР

РОБІТНИКИ íà áàãàòîïèëüíèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

РОЗПИЛЮВАЛЬНИКИ íà ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010101

РІЗАЛЬНИКИ БЕТОНУ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010106

íà âèðîáíèöòâî Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ÃÐ: 7.00 - 16.00. Ð-í Äå쳿âñüêî¿ ïëîù³ (Ìîñêîâñüêî¿). Äçâîíèòè ç 9.00 äî 16.00. Þð³é Ïåòðîâè÷. Тел. (098)5244381

ОПЕРАТОРПИЛОРАМНИК

/ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / 4-ãî ðîçðÿäó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³äïîâ³äàëüíèé, ç ÄÐ. Îáîâ'ÿçêè: ÷èòàííÿ êðåñëåíü, âèêîíàííÿ ñëþñàðíèõ ðîá³ò, çâàðþâàííÿ íà íàï³âàâòîìàò³. Ç/ï: íà âèïðîá. òåðì³í 12000 ãðí, ïîò³ì 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427

Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267

ОПЕРАТОР

103201010105

ЗВАРНИК

206451010101

РОБОЧИЙ В ЦЕХ

103201010107

103861010131 103001010101

ç ïðàâàìè, â³äïîâ³äàëüíèé, äóìàþ÷èé, ùî â쳺 êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì àáî ãîòîâèé íàâ÷èòèñÿ íèì êîðèñòóâàòèñü. Óìîâè ðîáîòè: 5 ðîáî÷èõ äí³â òà ñóáîòè çà íàâàíòàæåí³ñòþ. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ³ ìîíòàæ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Áàçîâà ñòàâêà: 10000 ãðí./ì³ñ. + ïåðåðîá³òîê. Òåë.: (093)595-53-56, Тел. (096)7433624

САНТЕХНІКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74 102711010101

СЛЮСАР МОНТАЖНИК Ç/ï: 8000-20000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåòÿíà, òåë.: (068)314-65-80, Тел. (066)6328360

206121010101

СЛЮСАР РЕМОНТНИК Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

103861010130

205151010104

СЛЮСАР ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõí³êè Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010128

103001010102

СЛЮСАР САНТЕХНІК Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010127

102891010101

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 204271020101

99991115

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20515101

21

10226101

10324101

АРМАТУРНИК Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010101

АСФАЛЬТУВАЛЬНИКИ /ÒΠ"ÄÎÐ-ÁÓÄ ²ÍÂÅÑÒ" / Ðîáîòà â Êèºâ³. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ç\ï çâåðòàòèñü çà òåë.: (050)419-16-54, Тел. (063)2852344

10303101

СЛЮСАР САНТЕХНІК

103501010101

(ç æèòëîì). Ç/ï: 7792-8600 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

ВИКОНУВАЧ РОБІТ

103411010104

СЛЮСАРІ МОНТАЖНИКИ

10353102

10375101

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010208

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ /ÒΠ"ÄÎÐ-ÁÓÄ ²ÍÂÅÑÒ" / Ðîáîòà â Êèºâ³. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ç\ï çâåðòàòèñü çà òåë.: (050)419-16-54, Тел. (063)2852344

205151010103

СПІВРОБІТНИКИ íà âèðîáíèöòâî. ×îëîâ³êè, 18-35 ðîê³â. Ìîæíà áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï: còàâêà 8000 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ðíèõ çíà÷ê³â, íàêëåéîê òà ìàãí³ò³â. Îáëàøòîâàíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÌÐ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 160. Тел. (044)3323351

103501010102

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010114

201331010101

ТОРЦОВЩИК

ЕЛЕКТРИК

Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

103201010102

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

102261010307

Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248

ЕЛЕКТРИК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

103861010129

ШЛІФУВАЛЬНИК

206051010101

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Тел. (050)3307953

102711010102

103831010105

20425101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10383101

20513101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10217101

10318101

10350101

ОБЛИЦЮВАЛЬНИКПЛИТОЧНИК

ФАСАДНИКИ

Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

äëÿ ðîáîòè íà "ìîêðèõ" ³ âåíòèëþºìèõ ôàñàäàõ Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (066)6703056 103531020101

102261010305

ФАСАДНИКИ

ОПЕРАТОР 20605101

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК Тел. (050)3307953 103831010103

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010102

20633101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

ç äîðîæí³õ ðîá³ò ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010104

КРОВЕЛЬНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

öåìåíòó. ÄÐ. Âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. "Â". Ç/ï + áîíóñ. ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)2360948 103141010101

МОНОЛІТНИКИ

102261010210

ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010303

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ç\ï: âèñîêà. Æèòëî áåçêîøòîâíå. Тел. (050)3100753

103411010110

МАЛЯРИ Тел. (067)9395421 206331010101

ПЛИТОЧНИКИ

206331010104

(ìåõàí³çîâàíå øïàêëþâàííÿ) Ç ÄÐ. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Òåë.: (044)501-70-45, Тел. (067)2341015 103751010102

ПОКРІВЕЛЬНИК

ШТУКАТУР

Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

(íà ìàøèííó øòóêàòóðêó) Ç ÄÐ. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Òåë.: (044)501-70-45, Тел. (067)2341015

206051010104

ПРОРАБ áóä³âåëüíèé ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

103751010101

ШТУКАТУРИ Тел. (067)9395421 206331010106

204251010101

РІЗНОРОБОЧІ Тел. (067)9395421

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010101

206331010107

САНТЕХНІК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 206051010103

МУЛЯРИ

Ç/ï: â³ä 5772 äî 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

ШПАКЛЮВАЛЬНИК

Тел. (067)9395421

206331010103

102261010202

МАЛЯРПЛИТОЧНИК

ФАСАДЧИКИ

Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

Тел. (067)9395421

МОНТАЖНИК

102171010101

áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

204251010115

ПЛИТОЧНИК

206051010102

Тел. (067)9395421

МАЙСТЕР

ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

204251010107

206331010105

КОШТОРИСНИКИ

íà àñôàëüòîóêëàäàëüíèê ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

ТЕСЛЯ

Тел. (067)9395421 206331010102

МУЛЯРИ (áðèãàäè ìóëÿð³â). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ àáî çà òðóäîâîþ óãîäîþ. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï ³ àâàíñó. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Àíàòîë³é. Тел. (067)6523414 103241010101

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010103

ТЕСЛЯРСАДІВНИК Ç/ï: 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Тел. (050)4359374, (050)4359367 103411010109

99991018

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

23

ЗВАРНИКИ ç ÄÐ. Ç/ï: â³äðÿäíà, 12000 - 21000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010102

КОНСТРУКТОР ïî äåðåâó (ñòîëÿðíå âèðîáíèöòâî). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 202881010101

20518101

10349101

КРОМКУВАЛЬНИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306 205931010102

МАЙСТЕР ОББИВАЛЬНИК ì'ÿêèõ ìåáë³â Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944

20615101

205641010101

ПОРІЗЧИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306

20647101

ЗАКРІЙНИЦЯ

205931010101

СПЕЦІАЛІСТИ ÄÐ - áàæàíî! Íàâ÷àºìî! Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ. Òåë.: (067)468-04-08, Тел. (093)7022876 103341010101

20593101

20288101

(øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîçêðîþ) íà âèðîáíèöòâî. Ƴíêà 30-55 ðîê³â. ÄÐ: îáîâ'ÿçêîâèé. Îáîâ'ÿçêè: ðîçêð³é äåòàëåé, êîìïëåêòóâàííÿ ÷îõë³â äëÿ ìàòðàö³â òà ì'ÿêèõ ìåáë³â. ÃÐ: 8.00-17.00, ïí. - ïò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 10000 ãðí. ÌÐ: âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà , 29-Á. ²ðèíà Äìèòð³âíà. Тел. (067)5038007 204431010101

СТОЛЯРИ ç ÄÐ, Ç/ï: â³äðÿäíà, 16000 - 26000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

КРАВЕЦЬ ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729

205181010101

ШЛІФУВАЛЬНИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306

205241010102

10334101

205931010103

ШЛІФУВАЛЬНИК

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Íåîáõ³äí³ âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 3-õ ðîê³â íà øâåéíîìó ï³äïðèºìñòâ³ (ìàñ. ïîøèòòÿ, ³íäèâ³äóàëüíèé ïîøèâ), ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè, îðãàí³çîâàí³ñòü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ð³çíèìè òèïàìè òêàíèí, äîñâ³ä ðîáîòè â ëåãêîìó òà âåðõíüîìó àñîðòèìåíò³. Ç/ï: 15000 - 18000 ãðí./ì³ñ. Тел. (099)7685999

ôàíåðè. Ïóíêòóàëüí³ñòü, àêóðàòí³ñòü. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00; ñá. - íä. - âèõ³äí³. Ð-í. cò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Тел. (098)6901128 206151010101

ШЛІФУВАЛЬНИК ïî äåðåâó (â ñòîëÿðíèé öåõ). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366

206471010101

202881010102

МАЙСТЕР З ПОШИВУ

ШЛІФУВАЛЬНИК ДЕРЕВИНИ

(â åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ) Ç/ï: â³ä 13000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481

Ç/ï: â³äðÿäíà, 9000 - 14000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

103661010102

205181010103

20564101

99990514

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

КРАВЕЦЬ ЗАКРІЙНИК

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АДМІНІСТРАТОР ПОКОЇВКА /̳í³-ãîòåëü / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îáîâ'ÿçêè: ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: òèæä.\òèæä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\äîáà. Ðîáîòà äëÿ ³íîãîðîäí³õ â ì. Êèºâ³. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (095)5848490 205761010101

20467101

ТЕХНОЛОГ Ç/ï: âèñîêà ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 103661010101

ШВАЧКА /Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÄÐ áàæàíî, àëå íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: ïí. - ïò., 8.00-17.00. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç/ï: ñòàá³ëüíà, â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, cò. ì. "Æèòîìèðñüêà", ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"), ñìò. Áðóñèë³â (Æèòîìèðñüêà îáë.). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604 103161010101

ШВАЧКА Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 103661010103

ШВАЧКА ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729 205241010101

ШВАЧКА íà ïîøèòòÿ æ³íî÷îãî îäÿãó. Âèìîãè: îõàéí³ñòü â ðîáîò³. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 18.00, ïí. - ïò. ÌÐ: ñò. ì. "Õàðê³âñüêà". Òåë.: (063)864-36-35, Тел. (067)5091979 205981010101

ШВАЧКА ЗАКРІЙНИК

10223102

АДМІНІСТРАТОРИ КОНСЬЄРЖІ â åë³òí³ æèòëîâ³ êîìïëåêñè ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163 102751010102

ВАНТАЖНИК íà ðîçâàíòàæåííÿ âàãîí³â Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. (çàëåæèòü â³ä ïðèõîäó ³ ê³ëüêîñò³ ðîçâàíòàæåííÿ âàíòàæó). ÃÐ: ïí. - ïò. ç-ä çíàõîäèòüñÿ â ì. Âèøíåâå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í). ²íôîðìàö³ÿ çà Тел. (067)4643101 103631030101

205641010102

ШВАЧКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Âèñîêà ç/ï, ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ð-í "Áîðùàã³âêà". Íàòàë³ÿ, òåë.: (096)359-08-75, Îëåêñ³é, Тел. (067)4099994 103491010101

ШВАЧКИ ç ÄÐ òà áåç ÌÐ: ð-í ÄÂÐÇ. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Òåë.: (096)139-74-87, Тел. (099)2930225 204671010101

10353101

20533101

20576101

×îëîâ³ê äî 60 ðîê³â. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ³äïóñòêà 24 ê. ä. Îïëàòà ë³êàðíÿíèõ. Ç/ï: 7600 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ðàäèùåâà, 3. Тел. (067)5086648 102991010101

ВАНТАЖНИК íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: 10000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392 102611010102

ВАНТАЖНИК Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ÃÐ: 7.00 - 16.00. Ð-í Äå쳿âñüêî¿ ïëîù³ (Ìîñêîâñüêî¿). Äçâîíèòè ç 9.00 äî 16.00. Þð³é Ïåòðîâè÷. Тел. (098)5244381 103651010102

Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944

10183108

ВАНТАЖНИК

ВАНТАЖНИК ЕКСПЕДИТОР Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. 5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ç 9. 00 äî 18.00. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ñêëàä çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-À. Êîñòÿíòèí. Тел. (097)8681154 104071010102

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121040101

10317102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

25

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10330101

Запрошємо дляприбирання вспермар етахтаТЦм.Києва

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ГР: зміни денні, нічні. З/п: 7000-10500 рн. Іноороднім житло.

Тел.:(066)061-15-20, (067)526-84-35 10363101

20325101

ПАКУВАЛЬНИКИ Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020108

ПАРКУВАЛЬНИКИ 20596101

10312104

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. 5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ç 9. 00 äî 18.00. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ñêëàä çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-À. Êîñòÿíòèí. Тел. (097)8681154 104071010101

ВАНТАЖНИКИ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620 103941020104

ВАНТАЖНИКИ

ДВІРНИКИ

МИЙНИЦЯ

Ç/ï: 3500-10500 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080

/Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / êóõîííîãî ïîñóäó. Ãðàô³ê ðîáîòè: 3/3 (ç 12.00 äî 00.00). Ç/ï: 7500 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í. Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"). ³êòîð³ÿ, Тел. (093)9480046

203521010101

ДВІРНИКИ / ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424

204991020103

ДВІРНИКИПАРКУВАЛЬНИКИ â³çê³â. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï: 9000 ãðí. Òåë.: (095)114-53-59, Тел. (098)4022745

206361020103

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: â³ä 11000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192 103971020101

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ /Ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003

102731020101

ГОРНИЧНЫЕ (ìîëîäûå) â àïàðòàìåíòû. Ðàñ÷åò åæåäíåâíûé, îò 400 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010103

КУХОННИЙ РОБІТНИК

204321010105

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³. ³ëüíèé ãðàô³ê. Áåçêîøòîâíå æèòëî. Âèïëàòè ùîäåííî. Тел. (068)1254068

/ øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â. ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381

204581010101

ДВІРНИКИ (÷îëîâ³êè òà æ³íêè). ÌÐ: ì. Êè¿â. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (098)427-39-04, Тел. (063)7171479 103381020101

ДВІРНИКИ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

102781010103

МИЙНИК /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "Äâà Ãóñÿ" / ïîñóäó. Ó íàñ ëîÿëüíå êåð³âíèöòâî, ÷óäîâèé êîëåêòèâ! Ìè íàäàºìî: áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ ³ æèòëî. Ïðèõîäü çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. Àðñåíàëüíà, 9/11, àáî òåëåôîíóé: (067)441-17-52, Ïðèºäíóéñÿ äî íàñ! Тел. (096)4395539

103941020115

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

104061010105

ПОКОЇВКА /Ãîòåëü "BonApart" / ÃÐ: 4\2. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Á-ð Äðóæáè íàðîä³â, 14-16. Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, Тел. (067)4745922 204221020104

ПОКОЇВКИ

ОПЕРАТОРИ ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï: 9000 ãðí. Òåë.: (095)114-53-59, Тел. (098)4022745 206361020102

ОПЕРАТОРИ ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèí. Ç/ï: 9000 ãðí/ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (096)857-43-02, Тел. (095)8505725 206391010102

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЮЧИХ МАШИН Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424

ОСОБИСТИЙ ПОМІЧНИК äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå. Тел. (063)1385726 205651010101

ДВІ СПІВРОБІТНИЦІ

206391010103

206351040101

204991020102

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379

â³çê³â. Ç/ï: 9000 ãðí/ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (096)857-43-02, Тел. (095)8505725

ОФІЦІАНТСАЛАТЬЄ (ðîá³òíèê ë³í³¿ ðîçäà÷³). Ïîâíà, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, à òàêîæ ãîò. âçÿòè ñòóäåíòà. Íåìຠäîñâ³äó, àëå º áàæàííÿ - ïðèõîäü, ìè íàâ÷èìî. Ñâîº÷àñíà ç/ï: äî 9000 ãðí (2 ðàçè íà ì³ñ.). Ãíó÷êèé ÃÐ: 2/2, 3/2, 5/ 2. Áåçêîøòîâí³ óí³ôîðìà òà êîìïëåêñí³ îá³äè; îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. ÌÐ: ÆÌ Òðîºùèíà, ÒÖ "Ðàéîí ". Тел. (096)6547757 103581020101

ПАКУВАЛЬНИК/ЦЯ Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 103301010101

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010102

ПОРЯДНА ЖІНКА Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. ²íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíàìè: (Viber) (097)662-06-69, Тел. (095)6405606 205171020101

ПОСУДОМИЙНИКИ (÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 103301010103

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /"Ïèð³æêîâà ò³òêà Êëàðà" / Ñòàâêà: 440 ãðí. çà çì³íó. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837

103591010101

206171010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ПРАЦІВНИК

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ/К

íà ïîñò³éíó ðîáîòó (øèíîìîíòàæ, çàì³íà ìàñëà). Ìîæíà âàõòîâèì ìåòîäîì. Ç/ï: â³ä 35 %. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Ñâ³òëàíà. Òåë.: (067)232-42-07, Тел. (067)3237107

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

206381010101

ПРИБИРАЛЬНИКИ

101731010105

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

(÷îëîâ³êè òà æ³íêè). ÃÐ: ð³çíèé. ÌÐ: ì. Êè¿â. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (098)427-39-04, Тел. (063)7171479

/ á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311

ПРИБИРАЛЬНИКИ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

/Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ / - äëÿ ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â, ÒÐÖ ³ ô³òíåñ-öåíòð³â; - äëÿ ðîáîòè íà ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèíàõ. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: çì³íè äåíí³ òà í³÷í³ (9.00-21.00, 21.00-9.00). ²íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (067)3816725

Ñò. ì. "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" (ãðàô³ê: 5/ 2, ç/ï: 8000 ãðí). Ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà" (ãðàô³ê: 2/2, ç/ï: 6000 ãðí). Ñò. ì. "Äðóæáè Íàðîä³â" (ãðàô³ê - ðàíîê àáî âå÷³ð, ç/ï: 3500 ãðí). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà" (ãð. - ðàíîê, ç/ï: 4500 ãðí). Ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà" (ãð.: 5/2, ç/ï: 8000 ãðí). Òåë.: (044)33758-63, Тел. (073)2669398

103381010101

102231020101

ПРИБИРАЛЬНИКИ Ç/ï: 9000 ãðí/ì³ñ., ñâîº÷àñíî - 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Íåì³ñöåâèì äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (096)857-43-02, Тел. (095)8505725

206391010101

ПРИБИРАЛЬНИКИ (÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025

103301010102

ПРИБИРАЛЬНИКИ/ЦІ

101831080101

206361020101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ â îô³ñ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

103941020124

10394102

103171020101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 2100-7500 ãðí, ðàçîâà 120-400 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080

10347102

203521010102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 300 ãðí./çì³íà + áîíóñ. ÃÐ: 11.00 22.00. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Òåë.: (095)725-56-07, Тел. (067)1414381 204181010101

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç/ï: 9000 ãðí. Òåë.: (095)114-53-59, Тел. (098)4022745

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

РОЗКЛЕЮВАЧ здосвідомроботи. З\п:200рннадень. Виплатащоденно.

Тел.:(073)715-86-67, (098)715-86-67. 20399101

Срочнотребются

РАЗНОРАБОЧИЕ вБелоород Киевс ойобласти (производствоеврозаборов). З\п:от14000до16000рн. Жильепредоставляем.

Тел.:(067)623-89-42, Дмитрий. 20401101

205771010105

ПРИБИРАЛЬНИЦІ(КИ) Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424 204991020101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

204321010203

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ Í³êîëè íå ï³çíî ðîçïî÷àòè êàð'ºðó! Ó íàñ º äëÿ âà ñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)011-93-34, (073)011-93-32 204641020105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ô³òíåñ-êëóá / íà ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. ÃÐ: 2 ÷åðåç 2. Ç/ï: â³ä 5500 ãðí. Тел. (095)3424742

206421010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ Ç/ï: 4000 ãðí. Ðîáîòà ç ïðîæèâàííÿì. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (068)8727118 206401010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. (066)5742064 103231010101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

10363103

102261010306

РАЗНОРАБОЧИЕ â Áåëîãîðîäêó Êèåâñêîé îáëàñòè (ïðîèçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ). Ç\ï: îò 14000 äî 16000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Äìèòðèé, Тел. (067)6238942 204011010101

10335101

99991121

ÐÀÁÎÒÀ

20635104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10397102

20302101

20465101

РОБІТНИК ПО ДОГЛЯДУ ЗА ПОЛЕМ

Фітнес-лб запрошє на робот:

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ на повний робочий день. ГР: 2 через 2. З/п:від 5500 рн.

Тел.:(095)342-47-42 20642101

20422102

27

Ç/ï: 350 ãðí./äåíü. ÃÐ: 6-äåíêà, 9.00 18.00. ÌÐ: Îáîëîíñüêà íàáåðåæíà, 20. Тел. (066)7983805 205961010101

РОБІТНИКИ íà äðîáèëüíó óñòàíîâêó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010104

РОБІТНИКИ ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ (ç æèòëîì). Ç/ï: â³ä 5772 äî 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010106

99990506

20499102

РАЗНОРАБОЧИЙ НА РАСКОЛ БЛОКА

РОЗКЛЕЮВАЧ

Ðàñêîë áëîêîâ íà ñïëèòòåðàõ. Ðàáîòà ôèçè÷åñêàÿ. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. Ç/ï: 11000 ãðí. ç-ä íàõîäèòñÿ â ã. Âèøíåâîì. Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)4643101

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: 200 ãðí íà äåíü. Âèïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (073)715-86-67, Тел. (098)7158667

103631010101

РОБОТА В ОФІСІ Ðåºñòðàö³ÿ äçâ³íê³â. ijëîâîäñòâî. Òåë.: (097)000-70-38.

203991010101

РІЗАЛЬНИК / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010105

204781010101

20636102

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК

РІЗНОРОБИ

Êë³í³êà çàïðîøóº æ³íîê 18-44 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ: ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âèíàãîðîäà äî 540 000 ãðí.; äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà â³ä 22000 äî 32000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî áåçêîøòîâíå ìåäîáñòåæåííÿ, êîìïåíñóºìî âèòðàòè íà ïðî¿çä. ˳ö. ÌÎÇÓ ñåð³ÿ À N 554391. Тел. (097)1398486, (095)4231669

ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

204971010101

РОБОЧИЙ

204251010105

РІЗНОРОБИ Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç/ï. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 204651010102

РІЗНОРОБОЧИЙ

Тел. (050)3307953 103831010106

РОБОЧІ â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 204271020102

РОБОЧІ íà âèðîáíèöòâî ï³ääîí³â. ³äïîâ³äàëüí³. Ç/ï: â³ä 10000 ãð, âèïëàòà â÷àñíî. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Íàäàºòüñÿ æèòëî, õàð÷óâàííÿ. Êè¿âñüêà îáëàñòü. Тел. (098)2890193, (096)4504864

Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. + áîíóñ. Âèìîãè: óì³ííÿ êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì. Ðîáîòà ïîòðåáóº ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³. ³òàºòüñÿ íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò. "Â". Тел. (063)7364137 205331010101

РІЗНОРОБОЧИЙ Â øâåéíèé öåõ. ³ê - áàæàíî äî 45 ðîê³â. ÌÐ: ð-í Êóðåí³âêà. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Тел. (096)8738189 103471020101

РІЗНОРОБОЧИЙ Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, Тел. (095)3918538, (063)3710321

103351010101

103591010102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10407101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

РІЗНОРОБОЧИЙПІДСОБНИК íà áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\çì³íà (îïëàòà ùîäåííî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³äïîâ³äàëüíèé ³ ïóíêòóàëüíèé. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ç åëåêòðî³ áåíçî³íñòðóìåíòàìè. Òåë.: (093)901-05-39, Тел. (098)1909070 203021010101

РІЗНОРОБОЧІ / á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311 101831080102

РІЗНОРОБОЧІ Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010211

РІЗНОРОБОЧІ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010103

РІЗНОРОБОЧІ Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010106

РІЗНОРОБОЧІ Îïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (067)8819564

99991016

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

204321010201

ХОСТЕС Ç/ï: 500 ãðí./çì³íà. ÌÐ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 6-À (ð-í: Òðîºùèíà). Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò., ç 12.00 äî 18.00. Тел. (067)1945095

206461010106

ЧЕРГОВИЙ ПАРКІНГУ Ç/ï: 300-500 ãðí/çì³íà. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

103411010111

103531010101

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

РІЗНОРОБОЧІ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

20607102

/Ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ òà ÒÖ ì.Êèºâà / ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³. Ç/ï: 7000-10500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Тел. (067)5268435, (066)0611520

203251010101

103941020123

Є ВАКАНСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СОЛІДНИЙ ЧОЛОВІК Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. Viber: (097)662-06-69. Тел. (095)6405606

(âå÷³ðí³/í³÷í³ çì³íè, ï³äðîá³òîê). ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817 203881010102

20560105

205171040101

СОРТУВАЛЬНИКИ Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç/ï. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 204651010101

СОРТУВАЛЬНИЦІ Ñâîº÷àñíà âèñîêà îïëàòà ïðàö³! Âåëèêà êîìïàí³ÿ â ì. Âèøíåâå, ùî çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè. Тел. (067)5611620

20560106

103941020105

СПІВРОБІТНИК àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâèé â îô³ñ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Íàâ÷àííÿ, ã³äíà îïëàòà. Òåë.: (063)255-11-00, Тел. (066)8196822 218361010101

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Òåë.: (067)656-52-57, Тел. (044)4649248 103861010133

УЧЕНЬ ШЛІФУВАЛЬНИКА /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74 102711010103

20458101

ÐÀÁÎÒÀ

20560101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

29

20560102

20554102

20560103

20610102

20560104

20560107

20610101

ТАНЦІВНИЦІ

20610103

ШВИДКО, ЛЕГКО І БАГАТО 

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ

öå ðåàëüíî! Ç/ï: â³ä 85000 ãðí./ì³ñ., âèïëàòè ùîäåíí³. ³äì³íí³ óìîâè ³ äðóæí³é êîëåêòèâ. ²íîãîðîäí³ì - êîìôîðòí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp.

(ñóïðîâîäæóþ÷à) Àë³ñà. Åñêîðò. Êè¿â. (Viber/Telegram) Тел. (067)5086865

205601070101

ВСІ БАЖАЮЧІ Ïðîïîíóºìî âèñîêó ç/ï, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, áåçïåêà ³ êîíô³äåíö³éí³ñòü. Тел. (093)4905498 205601030101

ДІВЧАТА ³ æ³íîê íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî òÄÍÓ ÎÏËÀÒÓ â³ä 85000 ãðí. íà ì³ñÿöü, âèïëàòè ùîäåíí³, êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Тел. (050)5204327 205601010101

206101010101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (ñóïðîâîäæóþ÷à). Ñê³ëüêè êîøòóº ãîäèíà òâîãî ÷àñó? Äçâîíè (067)508-68-65 ³ òè ä³çíàºøñÿ! Åñêîðò. Êè¿â. Àë³ñà

206071020101

ТАНЦІВНИЦІ ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 205541020101

206101020101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (СУПРОВОДЖУЮЧА) Ñôåðà åñêîðòó äîïîìàãຠñó÷àñíèì ä³â÷àòàì ïîòðàïèòè äî ñâ³òó ðîçêîø³, êðàñè ³ áàãàòñòâà! Ñòâîðþéòå ³ç êàçêè ðåàëüí³ñòü! Âàðòî ëèøå ïîäçâîíèòè! Àë³ñà. Тел. (067)5086865 206101030101

ЗАРОБІТОК

СПІВРОБІТНИЦІ

â³ä 75000 ãðí, ùîäåííà îïëàòà, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ â åë³òíèõ àïàðòàìåíòàõ, ïîâíà êîíô³äåíö³éí³ñòü, 100% áåçïåêà. Тел. (063)9856081

ð³çíèõ òèïàæ³â ³ â³êîâèõ ãðóï. Ãàðàíòóºìî âàì ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê, ùîäåíí³ âèïëàòè, àíîí³ìí³ñòü, çàõèñò â³ä âñ³õ íåïðèºìíîñòåé. Тел. (093)4502057

205601040101

ijâ÷àòà â³ä 18 ð., ïðèâàáë. çîâí³øíîñò³. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. Ìîæíà áåç ÄÐ. Íàâ÷àºìî. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. ÃÐ: ç 20.00 äî 6.00. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êè¿â, ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà", âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 57/3. Тел. (068)1144040

10195101

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âà-

205601020101

РОБОТА ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦЬ

СПІВРОБІТНИЦІ

Íàäàºìî æèòëî, ùîäåíí³ âèïëàòè, âèñîêèé äîõ³ä â³ä 75000 ãðí. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêà ãàðàíòîâàí³. Тел. (097)2495923

íà ðîáîòó. Ç/ï: â³ä 75000 ãðí. ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Îïëàòà ùîäíÿ. ³äñóòí³ñòü øòðàô³â. Äðóæí³é ³ âåñåëèé êîëåêòèâ. Тел. (095)4305092

205601050101

êàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

205601060101

99991045

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

ÐÀÁÎÒÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÎÁÎÒÀ ² ÌÈ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

31

11442005

99992009

99992030

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

Ó×ÅÁÀ


32

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

01612056

01922017

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

33

30822001

01552028

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.

Ó×ÅÁÀ


34

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

19471011

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

01982001

33531001

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹17-18 • 6 òðàâíÿ 2019 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

29042003

32392006

27332017

32032007

30002004

31022013

30692007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ ¹ 34 17-18 (1058) (1092)

32812005

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

33632001

32402011

33492001

33582001

01172016

21382011

36

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 17-18 (1092)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 17-18 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 17-18 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Profile for s-osvita
Advertisement