__MAIN_TEXT__

Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

33582001

33572001

Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñü?

Äèâ. îñòàíí³ ñòîð³íêè æóðíàëó.

31292028

ÄËß ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖ²Â!

33462002

31352007

33522002

òåë.: 277-17-74; 75

33552001

ПРИЙОМОГОЛОШЕНЬВГАЗЕТУЗА

33602002

¹ 16 (1091) 22.IV-4.V 2019 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

2

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

29862009

33462001

29552036

33592001

19442013

33562001

25712018

31342007

27332014

32862007

29042003

27332017

33492001

31292027

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 16 (1091)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20497101

20598101

20443101

3

10286101

20450101

10260101

20600101

10384101

10323101

20383102

20418101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

20529102

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20535101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20529101

10358103

10300101

20495101

10299101

20388101

10291101

20352101

10316101

ÐÀÁÎÒÀ

20345101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

5

10379101

АВТОСЛЮСАРІ Ç ÄÐ â³ä ðîêó. Íàÿâí³ñòü ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè. Ç/ï: â³ä 15000 - 37000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Äàðíèöüêèé. Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)2205790 20529103

20428101

10359101

103791010101

20524101

99990506

99992035

00000001

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 16 (1091) 22 êâ³òíÿ 2019 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 19192__ Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.8

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.8

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.9

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.10

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.13

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.13

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.15 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.15

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.10

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ñò.19

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.10 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.11

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.11

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.11

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.11

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.23

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.23

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.24

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.25

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.27

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.27

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.28

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ —за ÖÅ ÂÀØ ÏÎØÓÊ Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються тел.:ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ 2771774, 2771775 ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ 7 7 ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐA стр. А автоелетри .............. 5,16,17 авторанівни ............... 16,18 автомаляр .................. 5,16,18 автомехані ................... 16,17 автомийни ................... 16,18 автослюсар ....... 5,15,16,17,18 адміністратор ............. 4,8,9,27 апаратни ..................... 19,20 арматрни ................... 21,22 арматрщи .................. 16,17 асистент ........................ 4,8,9 асфальтвальни ........... 21,23 Б бармен .......................... 13,14 брошрвальни ................. 10 бдівельни ................... 21,22 В вантажни .... 4,10,18,24,25,26 виотовлювач ................ 17,19 водій ... 3,10,12,15,16,17,18,19 .......................................... 22 водійавтобса ................... 17 водійесаватора ......... 18,22 водій-еспедитор .......... 13,17 Г осподарни .................. 14,15 Д двірни ............. 4,10,24,25,26 диспетчер .................... 4,9,15 дорожнійробітни ..... 21,22,23 Е есаваторни ............... 16,19 есперт ................................ 8 елетри ................... 20,21,22 елетрозварни ...... 4,20,21,22 елетромонтажни .... 20,21,22 елетрослюсар .............. 20,21 Ж жерстяни ..................... 19,20 З зарійни ........................ 3,23 застпни ............................. 9

стр. заточвальни .................... 20 зварни ............. 4,17,19,20,23 зварювальни ........... 20,21,22 К асир ........................ 11,12,13 ерівнивідділ .................... 8 оваль ................................ 20 омплетвальни ........... 4,13 ондитер ....................... 14,15 онстртор ........... 4,10,19,23 онсьєрж ....................... 12,24 онтролер-асир ........... 12,17 ошторисни ................. 21,22 равець ........................... 5,23 р’єр ........................... 10,25 хар ......................... 13,14,15 хоннийпрацівни ... 14,15,25 М майстер ..... 4,5,14,19,20,22,24 майстердільниці ........... 21,22 маляр .............. 17,19,20,21,22 маршейдер .................. 21,22 машиніст ....................... 18,19 мебляр ............................... 23 медсестра .......................... 11 менеджер ................ 8,9,10,12 менеджерзпродаж ....... 8,22 менеджерзрелами ............ 8 механі ............................ 4,10 мийницяпосд ................. 25 монолітни .................... 21,22 монтажни .................... 20,22 моторист ....................... 17,19 мляр ............................ 21,22 Н начальнидільниці .......... 8,22 О оббивальни ...................... 23 оператор 3,9,10,19,20,22,23,25 .......................................... 27 оранізатор ........................ 10 оформлювач ...................... 10 офіціант ................. 4,13,14,15

стр. охоронни ......... 3,11,12,13,17 П павальни ............... 5,14,25 палітрни .......................... 10 пеар .................. 3,5,13,14,15 перар .............................. 11 пилорамни .................. 20,21 плиточни ..................... 21,23 пожежний ..................... 16,25 пооїва ................. 9,24,25,26 порівельни ................. 21,23 помічни ............. 8,9,13,15,25 помічнидраря ............... 10 помічни ерівниа ......... 4,8,9 помічни харя ............ 14,15 помічнименеджера ....... 9,25 посдомийниця .......... 3,25,26 працівни ...................... 19,20 прибиральни ........ 4,24,25,26 прибиральниця 3,13,15,24,25,26 приймальни ...................... 26 провізор ............................. 11 продавец ........................ 4,13 продавец-онсльтант 3,4,5,13 продавець .................. 3,12,13 продавець-асир ................ 13 прораб .......................... 22,23 прохідни ...................... 21,23 підсобнийробітни ....... 22,26 Р рертер ........................... 8,9 репрораф ......................... 10 рихтвальни .................. 5,19 робота .......................... 11,25 роботавофісі ................. 9,26 роботадлявсіх . 8,11,19,25,26 ..................................... 27,28 роботадлядівчат ............... 27 роботадляжіно .... 3,26,27,28 роботадлястдентів ....... 4,27 робітни ... 4,13,20,21,22,24,25 ..................................... 26,27

стр. розповсюджвач ........... 25,27 різальни ............. 10,20,21,27 різнороб ... 5,20,21,22,23,26,27 С сантехні ................... 20,21,23 серетар .............................. 9 слойщи ........................ 14,15 слюсар ................... 4,19,20,21 слюсар-елетри ................ 21 слюсар-сантехні ............... 20 сортвальни ................ 26,27 спеціаліст ........................... 23 співробітни ........... 9,20,21,27 столяр ................................ 23 столяр-верстатни ........ 20,21 сдноорпсни .............. 3,10 Т танцівниця .................... 27,28 тесляр ........................... 22,23 техноло .......................... 4,24 торцовщи .................... 20,21 тістоміс ..................... 13,14,15 У чень ............................. 21,27 Ф фармацевт ......................... 11 фасадни .................. 21,22,23 формвальнитіста ...... 14,15 Х ходови ......................... 17,19 хостес ........................... 15,27 Ш швача .................. 3,4,5,23,24 шеф-хар ..................... 14,15 шиномонтажни ............ 15,19 шліфвальни ............... 21,23 штатр ....................... 21,23 І інженер ......................... 10,22 інженер-елетри .......... 10,22 інженер-онстртор .......... 10 інженер-проетвальни 10,21 інасатор ............................ 12

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ! WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20553101

99991044

10314101

20517104

ijâ÷èíà-ï³äïðèºìåöü â³çüìå

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ (-Ó) ÏÎ̲×ÍÈÊÀ (-ÖÞ) Äî 16 000 ãðí. + ïðå쳿. Гарантую підтримку і навчання. На перспективу зроблю партнером. Tåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:

Òåë. (067)011-90-82 20525102

20520102

ЕКСПЕРТ ОЦІНЮВАЧ

HRРЕКРУТЕР (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç\ï: 7000 ãðí + %. ÃÐ: 5\2. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

â ëîìáàðä. Ç/ï: â³ä 8000 äî 10600 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà áåç (íàâ÷àºìî + ñòèïåíä³ÿ). Òåë.: (050)019-54-27. ˳öåíç³ÿ Íàöêîìô³íïîñëóã â³ä 21.09.17. N3832.

204291010102

КОНТЕНТМЕНЕДЖЕР (çàïîâíåííÿ ñàéò³â). Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ³çüìåìî ñòóäåíòà. ÃÐ: ïëàâàþ÷èé, ðîáîòà â îô³ñ³. Ñåðã³é. Тел. (067)4655917

103011010101

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

10301101

205201020101

Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841 205531010101

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010209

СПІВРОБІТНИКИ Ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè ç äîñâ³äîì êàäðîâî¿ ðîáîòè. Âèñîêà, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà îïëàòà äî 15500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/2, ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (066)093-81-95 (Viber), (068)620-10-77, Тел. (093)5607754 204471010000

ЧЕСНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКАвофіс

МЕНЕДЖЕР / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

Ативний, відповідальний. Кар'єрне зростання. Оплата до 10000 рн + бонси. Можлива частова зайнятість.

101861010106

Тел.:(066)819-68-22, (063)255-11-00 21836102

20531101

АСИСТЕНТАДМІНІСТРАТОР

Вофіс. Перспетива ар'єрноо зростання. З/п: до 11000 рн.

102301010000

/Âèäàâíèöòâî / Ðîáîòà â îô³ñ³ íà òåëåôîí³. ÄÐ áàæàíî. ÂÎ. Ç/ï: ñòàâêà + %. ÌÐ: ìàñèâ "Âèíîãðàäàð". E-mail: pereviznik@ukr.net. Ò/ô (044)503-72-38, Тел. (097)7786655

20480101

Солідном  ерівни

потрібен(-на)

205631010101

ПОМІЧНИК З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

в престижний офіс. Кар'єрне зростання арантю. Навчання в процесі роботи. До 18000рн + подорожі.

Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 12000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73 (Viber, Telegram), Тел. (066)9590745

Тел.:(067)538-37-82

204951010104

204801020101

20525101

ÐÀÁÎÒÀ

åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ, åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Ñâîÿ áàçà ê볺íò³â. Ç/ï: ñòàâêà 10000 ãðí + %. Òåë.: (067)134-97-21 Тел. (093)1087959

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ

Тел.:(093)451-43-73 (Viber,Telegram); (066)959-07-45

ПОМІЧНИК (-ЦЯ)

(ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó îô³öåðà çàïàñó) äî 20000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

20563101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

99990523

20429101

20103101

Атальна

РОБОТА ВОФІСІ Реєстраціядзвінів.Діловодство.

Тел.:(097)000-70-38. 20478101

20517102

АДМИНИСТРАТОРЫ (äåâóøêè 18-45 ëåò). Ç\ï: îò 15000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010104

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СПІВРОБІТНИК

ОСОБИСТИЙ (А) ПОМІЧНИК (ЦЯ)

ПОМІЧНИК

Äî 16000 ãðí. + ïðå쳿. Ãàðàíòóþ ï³äòðèìêó ³ íàâ÷àííÿ. Íà ïåðñïåêòèâó çðîáëþ ïàðòíåðîì. Òåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:(067)011-90-82

зпідбор персонал

Перспе тива ар'єрноо зростання. З/п: до 12000 рн. Тел.:(093)451-43-73 (Viber,Telegram); (066)959-07-45

205251020101

Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841 205531010103

АДМІНІСТРАТОР

ПОМІЧНИК äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ðîáîòè. Íàâ÷àííÿ. Êàð'ºðà. Òåë.: (063)047-86-48, Тел. (067)5711365

20492101

20480102

204921010101

(ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòà) äî 15000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010103

АСИСТЕНТ З КАДРІВ

ПОМІЧНИК (ЦЯ) â ïðåñòèæíèé îô³ñ. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ ãàðàíòóþ. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Äî 18000 + ïîäîðîæ³. Тел. (067)5383782 205251010101

204951010101

АСИСТЕНТ АДМІНІСТРАТОР Â îô³ñ. Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 11000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73 (Viber, Telegram), Тел. (066)9590745 204801010101

ДИСПЕТЧЕР äî 11000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010102

ДИСПЕТЧЕРИ Ç ÄÐ ³ áåç ÄÐ (íàâ÷èìî), çíàííÿ ÏÊ, êîðåêòí³ñòü. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 103781010102

ОПЕРАТОРЫ

Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà, ãðàìîòíèé, àêòèâíèé ôàõ³âåöü äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-îðãàí³çàö³éíîþ ðîáîòîþ. Îïëàòà äî 12500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/ 2, ç 9.00 äî 18.00 àáî ç 11.00 äî 20.00. Òåë.: (093)301-19-48 (Viber), Тел. (099)3027285 204471020000

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА â îô³ñ. Àêòèâíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Îïëàòà äî 10000 ãðí + áîíóñè. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (066)819-68-22, Тел. (063)2551100 218361020101

РОБОТА В ОФІСІ ϳäðîá³òîê, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðà, íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)363-43-87, Тел. (067)2016598 204891010101

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170

äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå.

Òåë.: (063)138-57-26

АДМІНІСТРАТИВНОКАДРОВИЙ СПІВРОБІТНИКВОФІС Можлива част ова зайнятість. Навчання, ідна оплата.

СПЕЦІАЛІСТ ПО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841

204291010105

ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÏÎ̲×ÍÈÊ

10329101

20565101

201031010101

(ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå) ñî çíàíèåì àíãë. ÿçûêà, äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ç\ï: îò 13000 ãðí. ÃÐ: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

20489101

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

äî 18000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

Тел.:(063)255-11-00, (066)819-68-22

ЗАСТУПНИК БУХГАЛТЕРА Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ïí. - ïò. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (066)-105-15-15,

Тел. (097)2051515 103291010101

205531010102

21836101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ОФОРМЛЮВАЧ СТЕНДІВ

БРОШУРУВАЛЬНИК

äèòüñÿ â ì. Âèøíåâå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñü-

/ äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

êèé ð-í). ²íôîðìàö³ÿ çà

БРОШУРУВАЛЬНИК

ÃÐ: ïí. - ïò. Ç/ï: 10000 ãðí. ç-ä çíàõî-

101861010104

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

Тел. (067)4643101 103261010106

102571010102

SMM МЕНЕДЖЕР

ОПЕРАТОР

ñîö. ñåòåé è ñàéòîâ (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç/ï: 10000 ãðí + %. Òåë.:

/ äðóêàðíþ / ÂØÐÀ. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

101861010102

(097)571-72-61,

Тел. (073)2212722 204291010101

ОРГАНІЗАТОР ЗІ ЗБУТУ (ïîë³ãðàô³÷íà ïðîäóêö³ÿ). Ç/ï: 6000 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

102871010102

ПАЛІТУРНИЦІ /Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

102571010109

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ

10326101

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

ІНЖЕНЕР ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102571010106

РЕПРОГРАФ / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

102261010203

ІНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР /ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / âèðîá³â ³ç ìåòàëó. Ç/ï 12000 - 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427 203451020101

КОРПУСНИК СУДОВИЙ ЗБІРНИК Âèìîãè: ÄÐ íà àíàëîã. ïîñàä³. Âèãîò. ³ ñêëàäàííÿ ìåòàë. êîíñòðóêö. òà åëåìåíò. (ïëàñòèíè, òðóáè, ðàìè), ñïàéêà, ñòèêóâàííÿ åëåìåíò³â âñåðåä. êîðïóñó ñóäíà äëÿ ïîäàëüøîãî êëåïàííÿ ÷è çâàðþâàííÿ. Âèïàëþâ. äåòàëåé îöåòèëåíîâèì ïàëüíèêîì. Ç/ï: 8 - 10 ºâðî/ãîä. + ïðîæèâàííÿ. Òåë.: +38 (095)261-11-14 Тел. (095)2611114 206001010101

МЕХАНІК ШВЕЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

101861010103

ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010301

ІНЖЕНЕР ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 20000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010302

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРИК Тел. (050)3307953 103831010101

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР /Âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ ï: 12000-17000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721

10287101

10186101

102301030000

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУВАЛЬНИК

/Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÂÎ àáî ñåðåäíüî-ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604 103161010102

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010201

Âîëîä³ííÿ ïðîãðàìîþ AutoCAD Тел. (050)3307953 103831010102

ІНЖЕНЕРИ ПРОЕКТУВАЛЬНИКИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020101

10257101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

МЕДИЧНА СЕСТРА /˳êàðíÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / â â³ää³ëåííÿ ñòîìàòîëî㳿. Ìåäè÷íà îñâ³òà. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: 5/9. Ç/ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Àäðåñà: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", âóë. Çîîëîã³÷íà. Тел. (050)3779810 205711010000

МЕДИЧНА СЕСТРА Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâèé. Тел. (096)9442736

99990514

205571010101

МЕДСЕСТРА ç äîñâ³äîì âíóòð³øíüîâåííèõ ³í'ºêö³é. Ëþäìèëà Ïàâë³âíà. Òåë.: (044)492-34-83, Тел. (066)2038646

203461010101

МЕДСЕСТРА /Ìåäè÷íèé çàêëàä / ÃÐ: â³ä 15 äí³â íà ì³ñÿöü, 8.00 - 21.00. Ç/ï: 7000 - 10000 ãðí. Тел. (067)8841771

205081010101

ПРОВІЗОРИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010103

ФАРМАЦЕВТИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010101

10304101

10273102

Запрошєтьсянаробот

МЕДИЧНА СЕСТРА Графіроботи:добовий.

Тел.:(096)944-27-36 20496101

20557101

99990510

МАЙСТЕР ПЕРУКАР Ãàðàíòîâàíà ç/ï: 12000-15000 ãðí. ÄÐ â³ä 2 ðîê³â.

Тел. (067)4690188

10298101

204961010101

ІНСТРУКТОРИ Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010102

20508101

20346101

99990525

10277101

20488101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ОХОРОННИК /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 8000 ãðí. Тел. (067)3277915 204051010110

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, 1/3, 2/4. Âàõòà 15/15, 20/10.Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä 300 äî 800 ãðí/çì³íà. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Çàáåçïå÷óºìî ôîðìîþ, íàäàºìî æèòëî. Ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Тел. (067)3284223, (067)3277899 100851020101

ОХОРОННИКИ

10275101

ÃÐ: 1/2, ç/ï: 750-1000 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 12 ãîäèí - ç/ï: â³ä 450 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 10/10, 15/15 - ç/ï: â³ä 400 ãðí/äîáà. ÄÐ, áàæàíî ñëóæáà â àð쳿. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)8271321, (044)2000805 102981010101

ОХОРОННИКИ (îô³ñè, áóä³âåëüí³ ìàéäàí÷èêè) ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163, (068)7951701 102751010101

20570101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ â ì. Êèºâ³ / ÃÐ: 2/4. Ç/ï: 600 ãðí/çì³íà. ÃÐ: äåííèé, 3/3. Ç/ï: 9000 ãðí. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Тел. (067)3863255, (067)5066184 103571010101

КАСИРИ Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010101

ОХОРОННИКИ 10357101

Ðîáîòà â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ÃÐ: 1/ 2, äåííèé - 2/2, 4/2; âàõòà - 15/15. Ç/ï: â³ä 7000 äî 11000 ãðí (çàëåæíî â³ä ÃÐ ³ îá'ºêòó). Òåë.: 0800-303-021 (áåçêîøòîâíî ç áóäü-ÿêîãî îïåðàòîðà).

КАСИРИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 205771010102

103841010101

ОХОРОННИКИ

КОНТРОЛЕРКАСИР

Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. ÃÐ: âàõòà - 7/7 äí³â. Ç\ï: â³ä 5500 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (067)2402023

Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Ïîâíèé ñîö. ïàêåò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)292-00-59, Тел. (097)8901711

102921010101

10085102

ОХОРОННИКИ

205951010102

Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)3807820 103021020101

ОХОРОННИКИ

10292101

ç ïðîäàæó. Íå ìåðåæîâèé ìàðêåòèíã. ×îë./ æ³í. äî 35 ðîê³â. Ç/ï: 10000 - 15000 ãðí. Тел. (067)6645977 205311010101

ÃÐ: âàõòà - 15/15, 10/10, 20/20. Ç\ï: 400 ãðí/ 12 ðîáî÷èõ ãîäèí. Êè¿â, Îäåñà, Ëüâ³â, Áîãóñëàâ. Ö³ëîäîáîâ³ ïîñòè â Êèºâ³. ÃÐ: 2/2, 3/3, 2/4. Ç/ï: 700 ãðí. Äåíí³ çì³íè: ïí.- ïò., 8.00-18.00. Ç/ï: 8000 ãðí. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Õàð÷óâàííÿ çàëåæíî â³ä îá'ºêòà. Тел. (067)9441159 103041010101

ОХОРОННИКИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Тел. (067)6064787, (097)8742266 205771010104

ОХРАННИК 10302102

МЕНЕДЖЕР

/ÑÒÎ / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010107

СУПРОВОДЖУЮЧІ ІНКАСАТОРІВ ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163, (068)7951701 102751010103

ПРОДАВЕЦЬ /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010102

ПРОДАВЕЦЬ êàíöòîâàð³â òà ñóâåí³ð³â. Áàæàíî æ³íêà. ×åñí³ñòü 100%. Ç/ï: 350 ãðí + %. Òåë.: (050)857-96-31, Тел. (097)7861936 203831020101

ПРОДАВЕЦЬ â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí íà Ïîçíÿêàõ. ÃÐ: 2 òèæí³/2 òèæí³, ç 9.00 äî 22.00. Ç/ï: â³ä 570 ãðí. íà äåíü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)472-87-90, Тел. (063)5309500 205701010101

ПРОДАВЕЦЬГАСТРОНОМІСТ ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ç/ï ã³äíà. Îëåíà ³òà볿âíà. Тел. (096)4921625 205071020101

99991127

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10388102

13

20384102

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ÃÐ: ïí. - ïò. ÇÏ: â³ä 12000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: ìàñèâ "³äðàäíèé". Тел. (067)4657725 205321010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

íà ñêëàä. Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 45 ð. Ç/ï: â³ä 10000 äî 12000 ãðí. ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817

203881010101

20507102

20577101

99990524

20532101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà êîíäèòåðñüêèõ ìàãàçèí³â / ³ê: â³ä 30 äî 65 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (098)1943274

205351010101

ПРОДАВЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

20405101

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Òîñêàíà" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291020101

205771010101

ПРОДАВЦІКАСИРИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â ñåêîíä-õåíä / æ³í./ ÷îë., ìîæë. áåç ÄÐ, äèñöèïë³íîâàí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ç 1-îãî äíÿ ðîáîòè + ñîö. ïàêåò. Ç/ï: 7950 ãðí. "÷èñòèìè" (áåç áóäü-ÿêèõ óòðèìàíü) + ïðå쳿 (âèïðîá. òåðì. 1 ì³ñ.). Ç/ï òà àâàíñ ñâîº÷àñíî. ÃÐ: 3/2, ãíó÷êèé. Ñàéò: www.humana.com.ua. Тел. (044)5380219, (044)5380218

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Ìàãàçèíè âåðõíüîãî îäÿãó / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291030101

20534101

10173101

103881020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Ñâ³ò äóáëÿíîê ³ øê³ðè" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291010101

20556101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КУХАР

Робота ШОКОЛАДНИЦЕЮ на постійній основі, для жінок. м.Київ,р-нст.м."Нив и". Бажанийві -до40ро ів. Навчаємо.ГР:9.00-18.00..

Тел.(098)902-50-50 20493101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 10000 ãðí. + 3% â³ä ô³ðìîâî¿ ïðîäóêö³¿. Тел. (067)3277915

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 600 ãðí. çà çì³íó. Тел. (067)3277915 204051010108

КУХАР ãàðÿ÷îãî ïðîöåñó. ÃÐ: 4/4 (ç 12.00 äî 00.00). Ç/ï: 12000 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í. Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 205991020101

204051010107

КУХАР

БАРМЕНОФІЦІАНТ

10278101

Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ñòàâêà + % + ÷àé. Äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. ÃÐ: çà äîìîâëåí³ñòþ (çðó÷í³ äëÿ Âàñ äí³), ç 8.00 äî 20.00 òà ç 20.00 äî 08.00. Ç/ï: îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, çà ê³ëüê³ñòþ çì³í òà çàðîáëåíèõ %. "Ðîÿë Îë³ìï³ê" (ãîòåëü, ðåñòîðàí, òåðàñà). Âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12-Ä. Тел. (050)5995568

õîëîäíîãî ïðîöåñó. ÃÐ: 3/3 (ç 11.00 äî 23.00). Ç/ï: 10500 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í. Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 205991020103

204561010101

КУХАР НА ЗАКУСКИ

ГОСПОДАРОЧКА /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / (ìèéíèöÿ/ê - ïðèáèðàëüíèöÿ/ê). Ç/ï: 500 ãðí./ çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010103

КОНДИТЕР Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010106

20456101

КУХАР Ð-í: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (066)2651513

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010103

КУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010101

КУХАРІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 205771010103

205561010101

МАЙСТЕР ЗМІНИ

КУХАР /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: 750 ãðí./çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010101

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010101

20599102

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / (í³÷í³ çì³íè). ÃÐ: 4/3. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010104

КУХАР íà æàðêó ìëèíö³â. Ç/ï: 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010102

КУХАР ãàðÿ÷îãî öåõó. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010105

КУХАР â ìó÷íèé öåõ. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010107

Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, Тел. (095)3918538, (063)3710321 103591010104

ОФІЦІАНТ /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: % + ÷àéîâ³. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010102

ОФІЦІАНТ /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï îáãîâîðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè. Тел. (067)3277915 204051010109

ОФІЦІАНТСАЛАТЬЄ (ðîá³òíèê ë³í³¿ ðîçäà÷³). Ïîâíà, ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü, à òàêîæ ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòà. Ñâîº÷àñíà ç/ï: äî 9000 ãðí (2 ðàçè íà ì³ñÿöü). Ãíó÷êèé ÃÐ: 2/2, 3/2, 5/2. Áåçêîøòîâí³ óí³ôîðìà òà êîìïëåêñí³ îá³äè; îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. ÌÐ: ÆÌ Òðîºùèíà, ÒÖ "Ðàéîí". Êîñòÿíòèí, Тел. (096)6547757 103581030101

ОФІЦІАНТ/КА Ã/ð: òèæä./òèæä., ç 11.00 äî 22.00. Ç/ï: ñòàâêà 1800 ãðí./òèæä. + 10 % â³ä ïðîäàæó + ÷àéîâ³. Äðóæí³é êîëåêòèâ. ÌÐ: ˳ñîâèé ìàñèâ. Âñ³ ïîäðîáèö³ îãîâîðþþòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³. Äìèòðî. Тел. (068)3618500 205341010101

10379102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

15

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20432101

20474101

ОФІЦІАНТИ

ВОДІЙ

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

ат."С","Е" дляроботипом.Києв. З\п:задомовленістю. Виіднімовипраці.

204321010202

ПЕКАР

Тел.:(073)184-11-07

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

20457101

20558101

101731010103

ПЕКАР Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53

20503101

103791020102

ТІСТОМІС

ПЕКАР /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837 204501010102

ПЕКАРТІСТОМІС Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538 103591010103

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010104

ТІСТОМІС Ç\ï: â³ä 10 000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53

20459101

103791020107

×îëîâ³ê äî 40 ðîê³â (ìîæíà áåç ÄÐ). ÃÐ: 3/3 (ç 10.00 äî 22.00). Ç/ï: 8000 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í. Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 28-À (ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà"). ³êòîð³ÿ. Тел. (093)9480046 205991020104

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020101

ПОМІЧНИК ШАШЛИЧНИКА Ã/ð: òèæä./òèæä., ç 11.00 äî 22.00. Ç/ï: ñòàâêà 1800 ãðí./òèæä. + 10 % â³ä ïðîäàæó + ÷àéîâ³. Äðóæí³é êîëåêòèâ. ÌÐ: ˳ñîâèé ìàñèâ. Âñ³ ïîäðîáèö³ îãîâîðþþòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³. Äìèòðî. Тел. (068)3618500 205341010102

ШЕФ КУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381

СЛОЙЩИК

10378101

20455101

102781010102

Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53

ШОКОЛАДНИЦЯ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, äëÿ æ³íîê. ì. Êè¿â, ð-í ñò. ì. "Íèâêè". Áàæàíèé â³ê - äî 40 ðîê³â. Íàâ÷àºìî. ÃÐ: 9.00 - 18.00. Тел. (098)9025050

103791020106

204931010101

20408101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10327101

АВТОЕЛЕКТРИК

АВТОСЛЮСАР

Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953

Ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó, ñâîº÷àñíî. Ð-í: Ãîëîñ³¿âcüêèé. Тел. (067)6714455

103851010102

103151010104

АВТОЕЛЕКТРИК /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010103

10333102

Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953 103851010101

АВТОЕЛЕКТРИКИ Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133 204361010103

АВТОКРАНІВНИК 10315101

АВТОСЛЮСАР

íà àâòîêðàí "Äí³ïðî" ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Ðóñëàí. Тел. (067)2327160

АВТОСЛЮСАР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010102

АВТОСЛЮСАР Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: ã³äíà. Ð-í "Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà". Тел. (050)3799888 204591010101

103901010101

АВТОМАЛЯР

АВТОСЛЮСАР

/ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581

íà ÑÒÎ. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (063)1389841 102551020102

204281010105

20604101

АВТОМАЛЯР

АВТОСЛЮСАРІ

Ç/ï: 15000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 19.00, ïí. - ñá. ÌÐ: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (073)4174312

Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133

205971010102

204361010101

АВТОМЕХАНІКИ Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133 204361010102

АВТОСЛЮСАРІ НА СТО Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà". Тел. (050)4622500 204551010101

АВТОМИЙНИК íà àâòîìèéêó "Ç ëåãêèì ïàðîì". Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ò³ëüêè êèÿíèí, æèòëî íå íàäàºìî. ³çüìåìî ñòóäåíòà áåç ÄÐ, íàâ÷èìî. Þð³é. Òåë.: (098)052-01-01.

АРМАТУРЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 7000-14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

205201010101

20569101

20573101

203871010109

АВТОМИЙНИКИ

ВИГОТОВЩИК

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áàæàíî 18-35 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³! ÃÐ: 4/4. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ! Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìèéêà "Áîöìàí". Òåë.: (067)219-74-49, Тел. (067)5001516

Ç/ï: 10000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 19.00, ïí. - ñá. ÌÐ: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (073)4174312

205301010101

АВТОСЛЮСАР ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó (ðåìîíò õîäîâî¿, äâèãóíà). Ëåãêîâèé àâòîòðàíñïîðò. Íàäàºòüñÿ ðîáî÷èé îäÿã òà ³íñòðóìåíò. Óìîâè ïðàö³ õîðîø³. ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, â ðàéîí³ àâòîðèíêó "Æóëÿíè", ʳëüöåâà äîðîãà, 10. Ç/ï ã³äíà, â³ä 15000 ãðí. Òåë.: (093)675-43-06, Тел. (097)3116500 205551010101

АВТОСЛЮСАР íà ÑÒÎ. Ç/ï: â³ä 15000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: 9.00 - 18.00, ïí. - ñá. ÌÐ: ì. Êè¿â, Îáîëîíñüêèé ðàéîí. Тел. (066)9770977 205751010101

205971010101

ВОДІЙ íàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 14000 ãðí. ÃÐ: ïîçì³ííèé. Êîðïîðàòèâíà ðîçâîçêà, ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (066)758-39-58, (093)041-21-87, Тел. (067)3841774 103311020101

ВОДІЙ (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331 204761010102

20476101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

17

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775 ВОДІЙ

/Òàêñ³ "Êîðîíà" / êàò. "Â" íà íàø àâòîìîá³ëü. Тел. (063)5730000 204701050101

ВОДІЙ Ðîáîòà ïî Êèºâó. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. ̳ñöå ïðîæèâàííÿ - Äàðíèöüêèé ð-í. ²ãîð. Тел. (068)9836539 204981010101

ВОДІЙ êàò. "Ñ", "Å" äëÿ ðîáîòè ïî ì. Êèºâó. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Âèã³äí³ óìîâè ïðàö³. Тел. (073)1841107 205581010101

ВОДІЙ 20555101

20601101

êàò. "Ñ" Ìàøèíà - ³íîìàðêà. Ðîáîòà ïî Óêðà¿í³, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Íàÿâí³ñòü äîñâ³äó ðîáîòè ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎ. Òåë. (098) 151-77-88, Þð³é (098) 151-77-98, Ñåðã³é (äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00) 205731010101

ВОДІЙ íà "DzË" ³ ì³êñåð. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà Тел. (097)7105444 102051010101

10331102

ВОДІЙ êàòåãî𳿠"D". Ðîçâîçêà ïåðñîíàëó. Тел. (063)1389841 102551010101

ВОДІЙ êàò. "Ñ" íà áåòîíîçì³øóâà÷ Ðîáîòà-âàõòà. Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)8396066, (067)9320708 103271010101

20470103

20498101

ВОДІЙ êàò. "Ñ", "E". Ç/ï: ïîãîäèííî â³ä 14000 ãðí. (65 ãðí./ãîä.) ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Тел. (050)2125210 206011010101

ВОДІЙ АВТОБУСА Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Ïîâíèé ñîö. ïàêåò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (044)292-00-59, Тел. (097)8901711 205951010101

ВОДІЙ КЕРІВНИКА. З/П: ВІД 7000 ГРН. (ТЕРМІНОВО!) Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598 102871010101

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР 10385101

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010101

ВОДІЇ /Êè¿âñïåöòðàíñ / Íà íîâ³ ñì³òòºâîçè. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè, â ì. Êèºâ³. Ç/ï: äî 25000 ãðí., ç íàäàííÿì æèòëà. ÃÐ: 6 äí³â/òèæä. Тел. (067)5501109 102601010101

ВОДІЇ 20387101

ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì; íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Тел. (044)5357708, (093)3560000

20436101

103781010101

ВОДІЇ (ÌÀN, "ÊðÀÇ"). ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010106

20595101

10205101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ВОДІЇ

ВОДІЇ

/Òàêñ³ "Êîðîíà" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/ òèæäåíü. Тел. (063)4790000

êàò. "Å" äëÿ ðîáîòè íà çåðíîâîçàõ. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³. Àâòî: Volvo, SCANIA. Ç/ ï: â³ä 20000 ãðí, äîáîâ³. Ïîäðîáèö³ çà Тел. (068)7982189

204701030101

ВОДІЇ /Êîìïàí³ÿ "Æîâòå òàêñ³" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 3 ãðí\äîáà. Тел. (063)4710000 204701040101

ВОДІЇ êàò. "D". Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989

205621010101

ВОДІЇ Ïåðåâåçåííÿ õë³áà ³ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â ïî ì. Êèºâó. Ð-íè: Âèíîãðàäàð, Îáîëîíü, Òðîºùèíà, Êóðåí³âêà, Ñâÿòîøèí, ˳ñîâèé ìàñèâ, ì. Áðîâàðè. Ç/ï âèñîêà. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Òåë.: (063)045-02-34 205691010101

ВОДІЇ АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИКА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010113

204741010101

ВОДІЇ íà 4-â³ñí³ ñàìîñêèäè. Äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 5 ðîê³â. Ïåðåâåçåííÿ ñèïó÷èõ áóäìàòåð³àë³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ç/ï: âèñîêà, ñâîº÷àñíà. Àíäð³é. Òåë.: (095)227-00-27, Тел. (067)3207080 103331020101

ВОДІЇ â îô³ñ (Ïîä³ë) ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ̳í³âåí òèïó Fiat Doblo, Ôîëüêñâàãåí ÊÀIJ âàíòàæ³âêà. Ç\ï â³ä 13500 ãðí. Ðîáîòà: ³íòåðíåò-äîñòàâêà åëåêòðî³íñòðóìåíò³â ïî ì. Êèºâó. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (099)447-75-54, Ìèêîëàé ²âàíîâè÷. Тел. (067)5602060 204081010103

ВОДІЇ íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392 102611010101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ВОДІЇ ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

10296101

10261101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ â ì. Êèºâ³ / ÃÐ: äîáà/äâ³. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - òåë.: (098)373-16-26 Тел. (067)3863255, (067)5066184 103571010103

ВОДІЇ ДОРОЖНІХ КОТКІВ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

10361101

204251010112

ВОДІЇ ЕКСКАВАТОРА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010110

10255101

20520101

20530101

20470104

10390101

10255102

10312102

ÐÀÁÎÒÀ

20575101

20597101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

ВОДІЇ НА ГРЕЙДЕР ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010109

ВОДІЇ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010111

ВОДІЇЕКСПЕДИТОРИ êàò. "Ñ", "D". Áàæàíî äî 35-òè ðîê³â. ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 15000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4 (òåðèòîð³ÿ Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó). Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121020101

ВЫГОТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 8000-15000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010102

20562101

20427102

Компанія та сі "Корона" Потрібен

ВОДІЙ ат."В" на наш автомобіль.

Тел.:(063)573-00-00

ЕКСКАВАТОРНИК íà JCB 3CX. Ç/ï: 150 ãðí./ãîä. Âèïëà÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Ìè ïðîïîíóºìî: äðóæí³é êîëåêòèâ, êîìôîðòí³ óìîâè ïðàö³. ÌÐ: Îáîëîíü - Âèøãîðîä. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)595-43-90, Тел. (066)7087630

20470105

10289101

206041010101

МАЛЯР /ÑÒÎ / Ç\ï: 10000-18000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

10343102

203871010103

МАШИНІСТ åêñêàâàòîðà ç ÄÐ. ÌÐ: ì. Êè¿â. Òåë.: (098)079-68-70 103611010102

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА НА JCB 4CX Ç/ï: â³ä 22000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Íàäàºìî òèì÷àñîâå æèòëî. Òåë.: (068)100-63-07, Тел. (073)4037292

20345102

102961010101

МОТОРИСТ Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953 103851010104

РИХТУВАЛЬНИК /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581

20479101

204281010104

СВАРЩИКРИХТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 9000-20000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010101

ХОДОВИК

20566101

Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Áîðùàã³âêà. Тел. (067)3830953

20568101

103851010103

ШИНОМОНТАЖНИК Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: ã³äíà. Ð-í "Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà". Тел. (050)3799888 204591010102

10303101

10344102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СЛЮСАР САНТЕХНІК Çàïðîøóºìî íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ÒÐÖ "Ìåòðîïîë³ñ" (ì. Êè¿â, ñò. ì. "Îáîëîíü") ñëþñàðÿ-ñàíòåõí³êà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. Òåë.: (044)247-56-68, Тел. (067)2355305 103451010000

АПАРАТНИКИ НА ВИРОБНИЦТВО /ÒΠ"Àäâåíò ²íâåñò" / Îáîâ'ÿçêè: - ïðîâåäåííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó; - äîòðèìàííÿ íîðì îõîðîíè ïðàö³ ³ òåõí³êè áåçïåêè. ÃÐ: ïí. - ïò., 8.30-17.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 10000 ãðí + 20% ïðå쳿. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Âèäóáè÷³", âóë. Ïðîìèñëîâà, 4. Ðîçâîçêà â³ä/ äî ìåòðî. Òåë.: (067)332-65-42, Тел. (067)6567692 103441020101

ВЕНТИЛЯЦІЙНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010105

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010101

20515101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ АРГОНЩИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

20133101

205151010102

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК /Çá³ðêà åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ï: 8000-15000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721 102301020000

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ /"Êè¿âìåòðîáóä" / ç ðåìîíòó óñòàòêóâàííÿ. Âèñîêà ç/ï. Îô. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàä. æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà ( â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020109

ЖЕРСТЯНИК ВЕНТИЛЯЦІЙНИК Âèãîòîâëåííÿ ñèñòåì âåíòèëÿö³é, êîâïàê³â íà äèìîõîäè, êîâïàê³â íà ïàðêàíè. Ç/ï: 16500 ãðí. Ð-í: Îáîëîíü. Òåë.: (095)550-24-31, Тел. (068)9580843 205661010101

ЗАТОЧНИК äèñêîâèõ ³ ñòð³÷êîâèõ ïèë Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010105

ЗВАРНИК

КОВАЛЬ ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 101821010101

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî àêðèëîâîãî êàìåíþ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010101

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî êâàðöîâîãî êàìåíþ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010102

МАЛЯР ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

101821010102

ЗВАРНИК

203451020102

ÐÀÁÎÒÀ

204271020101

ОПЕРАТОРИ РОБОЧІ íà âèðîáíèöòâî (÷îëîâ³êè). ÃÐ: âàõòîâèé, ïî 12 ãîä./2 çì³íè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàâ÷àííÿ íà ì³ñö³. Ç/ ï: â³ä 12000 ãðí. Æèòëî íàäàºìî. ÌÐ: ϳâäåííà Áîðùàã³âêà, âóë. Ïøåíè÷íà, 4. Ãðèãîð³é Тел. (096)3993242

101821010108

103431020101

ПРАЦІВНИК

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363

ç ïðàâàìè, â³äïîâ³äàëüíèé, äóìàþ÷èé, ùî â쳺 êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì àáî ãîòîâèé íàâ÷èòèñÿ íèì êîðèñòóâàòèñü. Óìîâè ðîáîòè: 5 ðîáî÷èõ äí³â òà ñóáîòè çà íàâàíòàæåí³ñòþ. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ³ ìîíòàæ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Áàçîâà ñòàâêà: 10000 ãðí./ì³ñ. + ïåðåðîá³òîê. Òåë.: (093)595-53-56 , Тел. (096)7433624

ОПЕРАТОР íà âèðîáíèöòâî. Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ÃÐ: 7.00 - 16.00. Ð-í Äå쳿âñüêî¿ ïëîù³ (Ìîñêîâñüêî¿). Äçâîíèòè ç 9.00 äî 16.00. Þð³é Ïåòðîâè÷. Тел. (098)5244381 102861010101

/ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / 4-ãî ðîçðÿäó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³äïîâ³äàëüíèé, ç ÄÐ. Îáîâ'ÿçêè: ÷èòàííÿ êðåñëåíü, âèêîíàííÿ ñëþñàðíèõ ðîá³ò, çâàðþâàííÿ íà íàï³âàâòîìàò³. Ç/ï: íà âèïðîá. òåðì³í 12000 ãðí, ïîò³ì 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427

Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538

МОНТАЖНИК

205131010102

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

10182101

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА

10320101

205681010101

РОБОЧИЙ В ЦЕХ Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМНИК

103001010103

Ç\ï: â³ä 13500 ãðí (â³ä âèðîá³òêó). ÃÐ: âàõòà. ²íîãîðîäí³ì - ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿âñüêà îáë., ñ. Êàòþæàíêà, Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Viber: (067)444-36-30. Тел. (096)3647171 102891010101

РОБІТНИКИ íà áðóñîâî÷íèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010103

20389101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

РОБІТНИКИ íà áàãàòîïèëüíèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010107

РОЗПИЛЮВАЛЬНИКИ íà ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010101

РІЗАЛЬНИКИ БЕТОНУ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010106

САНТЕХНІКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

10271101

205151010104

СЛЮСАР ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 101821010103

СЛЮСАР

АРМАТУРНИК

Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010102

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010101

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74 102711010101

СЛЮСАРІ /Çâàðþâàëüí³ áðèãàäè / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé, ðîáîòà ç àëþì³í³ºì. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: 16800 ãðí. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., ñ. Ñâÿòîïåòð³âñüêå. ªâãåí. Тел. (068)9974800 204791010101

АРМАТУРНИКИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020105

СЛЮСАРІМОНТАЖНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010103

СПІВРОБІТНИКИ íà âèðîáíèöòâî. ×îëîâ³êè, 18-35 ðîê³â. Ìîæíà áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï: còàâêà 8000 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ðíèõ çíà÷ê³â, íàêëåéîê òà ìàãí³ò³â. Îáëàøòîâàíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÌÐ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 160. Тел. (044)3323351 201331010101

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК

АСФАЛЬТУВАЛЬНИКИ /ÒΠ"ÄÎÐ-ÁÓÄ ²ÍÂÅÑÒ" / Ðîáîòà â Êèºâ³. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ç\ï çâåðòàòèñü çà òåë.: (050)419-16-54, Тел. (063)2852344 103501010101

ВИКОНУВАЧ РОБІТ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010208

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260 101821010104

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК 203891010101

ТОРЦОВЩИК Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010102

ШЛІФУВАЛЬНИК /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

/"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020110

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340

20409101

103481020104

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ /ÒΠ"ÄÎÐ-ÁÓÄ ²ÍÂÅÑÒ" / Ðîáîòà â Êèºâ³. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà ç\ï çâåðòàòèñü çà Тел. (063)2852344, (050)4191654 103501010102

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738

10348102

ЕЛЕКТРИКИ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Тел. (050)3307953 103831010105

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК Тел. (050)3307953 103831010103

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010114

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010102

ЕЛЕКТРИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102711010102

102261010307

КОШТОРИСНИКИ ç äîðîæí³õ ðîá³ò ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010104

20411101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10217101

20513101

10226101

КРОВЕЛЬНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010210

КРІПИЛЬНИКИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020111

МАЙСТЕР

10383101

áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010202

МАЙСТРИ ДІЛЬНИЦЬ

10318101

10353102

МОНТАЖНИК ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010303

/"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340

МОНТАЖНИК ДВЕРЕЙ Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738 203891010102

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ç\ï: âèñîêà. Æèòëî áåçêîøòîâíå. Тел. (050)3100753 102171010101

103481020108

МУЛЯРИ

МАЛЯРИ Тел. (067)9395421 204111010101

МАРКШЕЙДЕРИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340 103481020106

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

(êàìåíùèêè). Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010101

МУЛЯРИ Тел. (067)9395421 204111010102

МУЛЯРИ (áðèãàäè ìóëÿð³â). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ àáî çà òðóäîâîþ óãîäîþ. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï ³ àâàíñó. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Àíàòîë³é. Тел. (067)6523414

20425101

103241010101

öåìåíòó. ÄÐ. Âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. "Â". Ç/ï + áîíóñ. ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)2360948 103141010101

МОНОЛІТНИКИ Тел. (067)9395421 204111010105

ОБЛИЦЮВАЛЬНИКПЛИТОЧНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010305

10324101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

23

10350101

ОПЕРАТОР íà àñôàëüòîóêëàäàëüíèê ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010107

ПЛИТОЧНИК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

20518101

204091010101

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421 204111010103

ПОКРІВЕЛЬНИК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 204091010106

ПРОРАБ áóä³âåëüíèé ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010101

ПРОХІДНИКИ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Òåë.: (067)783-18-84, Тел. (067)7090340

20564101

205181010102

КОНСТРУКТОР

204111010107

ïî äåðåâó (ñòîëÿðíå âèðîáíèöòâî). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366

Тел. (067)9395421

САНТЕХНІК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 204091010104

ТЕСЛЯ

205131010103

ФАСАДНИКИ äëÿ ðîáîòè íà "ìîêðèõ" ³ âåíòèëþºìèõ ôàñàäàõ Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (066)6703056 103531020101

ФАСАДНИКИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

10334101

202881010101

СТОЛЯРИ

КРОМКУВАЛЬНИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306 205931010102

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363

МАЙСТЕРОББИВАЛЬНИК ì'ÿêèõ ìåáë³â Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944 205641010101

ПОРІЗЧИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306

ç ÄÐ, Ç/ï: â³äðÿäíà, 16000 - 26000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010101

ШЛІФУВАЛЬНИК /Ìåáëåâå âèðîáíèöòâî / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí/ ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà". Тел. (093)9126306 205931010103

ШЛІФУВАЛЬНИК

ЗАКРІЙНИЦЯ

ïî äåðåâó (â ñòîëÿðíèé öåõ). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 202881010102

(øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîçêðîþ) íà âèðîáíèöòâî. Ƴíêà 30-55 ðîê³â. ÄÐ: îáîâ'ÿçêîâèé. Îáîâ'ÿçêè: ðîçêð³é äåòàëåé, êîìïëåêòóâàííÿ ÷îõë³â äëÿ ìàòðàö³â òà ì'ÿêèõ ìåáë³â. ÃÐ: 8.00-17.00, ïí. - ïò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 10000 ãðí. ÌÐ: âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà , 29-Á. ²ðèíà Äìèòð³âíà. Тел. (067)5038007

ШЛІФУВАЛЬНИК ДЕРЕВИНИ Ç/ï: â³äðÿäíà, 9000 - 14000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010103

204431010101

205931010101

КРАВЕЦЬ

204251010115

СПЕЦІАЛІСТИ

ФАСАДЧИКИ Тел. (067)9395421 204111010104

ШТУКАТУРИ Тел. (067)9395421

20288101

ç ÄÐ. Ç/ï: â³äðÿäíà, 12000 - 21000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

103481020103

РІЗНОРОБОЧІ

20593101

ЗВАРНИКИ

ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729

ÄÐ - áàæàíî! Íàâ÷àºìî! Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ. Òåë.: (067)468-04-08, Тел. (093)7022876

204111010106

103341010101

205241010102

99990512

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10294103

МАЙСТЕР З ПОШИВУ (â åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ) Ç/ï: â³ä 13000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 102911010102

ТЕХНОЛОГ Ç/ï: âèñîêà ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481

10223102

102911010101

ШВАЧКА /Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÄÐ áàæàíî, àëå íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: ïí. - ïò., 8.00-17.00. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç/ï: ñòàá³ëüíà, â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, cò. ì. "Æèòîìèðñüêà", ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"), ñìò. Áðóñèë³â (Æèòîìèðñüêà îáë.). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604

10332101

10349101

103161010101

ШВАЧКА Ç/ï: â³ä 9000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481

ВАНТАЖНИКИ

ВАНТАЖНИК

/˳ñîòîðãîâèé ñêëàä / Ïîòð³áí³ íà ë³ñîòîðãîâèé ñêëàä. Ç/ï: 400 ãðí./äåíü. ÃÐ: 8.00 - 18.00, ïí. - ïò. ÌÐ: ì. Êè¿â. Тел. (099)5367664

íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: 10000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392

205941010000

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ïîòð³áíà â ÒÖ "Ãëîáàë". Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè (2/2 àáî 3/3). Ç/ï: â³ä 6000 ãðí. Ëàðèñà. Тел. (097)3562645

102911010103

ШВАЧКА ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729

103871010000

АДМІНІСТРАТОР ПОКОЇВКА /̳í³-ãîòåëü / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îáîâ'ÿçêè: ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: òèæä.\òèæä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\äîáà. Ðîáîòà äëÿ ³íîãîðîäí³õ â ì. Êèºâ³. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (095)5848490

205241010101

ШВАЧКА íà ïîøèòòÿ æ³íî÷îãî îäÿãó. Âèìîãè: îõàéí³ñòü â ðîáîò³. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÃÐ: 9.00 - 18.00, ïí. - ïò. ÌÐ: ñò. ì. "Õàðê³âñüêà". Òåë.: (063)864-36-35, Тел. (067)5091979

205761010101

АДМІНІСТРАТОРИ КОНСЬЄРЖІ

205981010101

ШВАЧКА ЗАКРІЙНИК Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944

20576101

â åë³òí³ æèòëîâ³ êîìïëåêñè ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163

102611010102

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121040101

ВАНТАЖНИКИ íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: â³ä 11000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192 102671060101

ГОРНИЧНЫЕ (ìîëîäûå) â àïàðòàìåíòû. Ðàñ÷åò åæåäíåâíûé, îò 400 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010103

102751010102

205641010102

ШВАЧКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Âèñîêà ç/ï, ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ð-í "Áîðùàã³âêà". Íàòàë³ÿ, òåë.: (096)359-08-75, Îëåêñ³é, Тел. (067)4099994

ВАНТАЖНИК

ДВІРНИК

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

×îëîâ³ê äî 55-òè ðîê³â. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 7.00 äî 16.00. Ç/ï: 8500 ãðí/ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, 17. Ïîäðîáèö³ çà Тел. (067)4643101

102571010108

ВАНТАЖНИК

103261020101

íà àâòîíàâàíòàæóâà÷. Ç/ï: äî 9000 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

103491010101

ШВАЧКИ

102871010103

ç ïîøèòòÿ Á³ã-Áåã³â (ì³øê³â). ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ãðàô³ê ðîáîòè: 3+1. Ç\ï: â³ä 11000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ" (5 õâ. ï³øêè). Àäðåñà: ï-ò Âèçâîëèòåë³â, 5. Äçâîíèòè: ç 9.00 äî 17.00, ïí.-ïò. Âîëîäèìèð, Тел. (067)4114257

Ç/ï: 4173 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598 102871010104

ВАНТАЖНИК ×îëîâ³ê äî 60 ðîê³â. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ³äïóñòêà 24 ê. ä. Îïëàòà ë³êàðíÿíèõ. Ç/ï: 7600 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ðàäèùåâà, 3. Тел. (067)5086648

102941030101

ДВІРНИК

102991010101

ДВІРНИКИ Ç/ï: 3500-10500 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080 203521010101

20596101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ДВІРНИКИ

ПОКОЇВКИ

ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067

Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025

103321010101

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ /Ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03 Тел. (093)2200003, (044)3535727 102731020101

25

103301010101

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010102

КУР'ЄР /Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010107

КУХОННИЙ РОБІТНИК /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010105

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â. ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381

ПОРЯДНА ЖІНКА Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. ²íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíàìè: (Viber) (097)662-06-69, Тел. (095)6405606

ПОСУДОМИЙНИКИ (÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 103301010103

102781010103

МИЙНИЦЯ êóõîííîãî ïîñóäó. Ãðàô³ê ðîáîòè: 3/3 (ç 12.00 äî 00.00). Ç/ï: 7500 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í. Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (íàéáëèæ÷à ñòàíö³ÿ ìåòðî - "Âîêçàëüíà"). ³êòîð³ÿ, Тел. (093)9480046 205991040101

ОПЕРАТОР íà âèðîáíè÷ó ë³í³þ (âèðîáíèöòâî ï³íîïëàñòà). Ç/ï: â³ä 12 000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (². Ëåïñå), 16. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: (066)016-19-82

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 6600 ãðí. Тел. (067)5103837 204501010101

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ / - äëÿ ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â, ÒÐÖ ³ ô³òíåñ-öåíòð³â; - äëÿ ðîáîòè íà ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèíàõ. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: çì³íè äåíí³ òà í³÷í³ (9.00-21.00, 21.00-9.00). ²íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (067)3816725

ОСОБИСТИЙ ПОМІЧНИК

ПРИБИРАЛЬНИКИ

äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå. Тел. (063)1385726

(÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025

205651010101

Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

10347102

Запрошємо дляприбирання в спермаретах та ТЦ м.Києва

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ГР: зміни денні, нічні. З/п: 7000-10500 рн. Іноороднім житло.

Тел.:(066)061-15-20, (067)526-84-35 20325101

РОЗКЛЕЮВАЧ здосвідомроботи. З\п:200рннадень. Виплатащоденно.

Тел.:(073)715-86-67, (098)715-86-67. 20399101

102231020101

103891010102

ПАКУВАЛЬНИК/ЦЯ

10317102

205171020101

103301010102

103591010101

ПРИБИРАЛЬНИКИ ПАРКІНГІВ

ПАКУВАЛЬНИКИ Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53 103791020108

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Тел. (063)9770331, (097)9202946

ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067

10267106

103321010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 204321010203

10335101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. (066)5742064 103231010101

204761010101

ПОКОЇВКА

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ/К

/Ãîòåëü "BonApart" / ÃÐ: 4\2. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Á-ð Äðóæáè íàðîä³â, 14-16. Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, Тел. (067)4745922

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

204221020104

101731010105

20599104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20422102

10326102

10183108

ПРИБИРАЛЬНИЦІ / á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311 101831080101

10353101

Ñò. ì. "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" (ãðàô³ê: 5/ 2, ç/ï: 8000 ãðí). Ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà" (ãðàô³ê: 2/2, ç/ï: 6000 ãðí). Ñò. ì. "Äðóæáè Íàðîä³â" (ãðàô³ê - ðàíîê àáî âå÷³ð, ç/ï: 3500 ãðí). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà" (ãð. - ðàíîê, ç/ï: 4500 ãðí). Ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà" (ãð.: 5/2, ç/ï: 8000 ãðí). Тел. (073)2669398, (044)337 5863 103171020101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 10312104

Ç/ï: 2100-7500 ãðí, ðàçîâà 120-400 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080 203521010102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

10330101

Срочнотребются

РАЗНОРАБОЧИЕ вБелоород Киевс ойобласти (производствоеврозаборов). З\п:от14000до16000рн. Жильепредоставляем.

Тел.:(067)623-89-42,

ПРИБИРАЛЬНИЦІ 20302101

20465101

Ç/ï: 300 ãðí./çì³íà + áîíóñ. ÃÐ: 11.00 22.00. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Òåë.: (095)725-56-07, Тел. (067)1414381 204181010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067 103321010103

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

Дмитрий. 20401101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010306

РАЗНОРАБОЧИЕ â Áåëîãîðîäêó Êèåâñêîé îáëàñòè (ïðîèçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ). Ç\ï: îò 14000 äî 16000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Äìèòðèé, Тел. (067)6238942 204011010101

РОБОТА В ОФІСІ Ðåºñòðàö³ÿ äçâ³íê³â. ijëîâîäñòâî. Òåë.: (097)000-70-38. 204781010101

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК Êë³í³êà çàïðîøóº æ³íîê 18-44 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ: ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âèíàãîðîäà äî 540 000 ãðí.; äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà â³ä 22000 äî 32000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî áåçêîøòîâíå ìåäîáñòåæåííÿ, êîìïåíñóºìî âèòðàòè íà ïðî¿çä. ˳ö. ÌÎÇÓ ñåð³ÿ À N 554391. Тел. (097)1398486, (095)4231669 204971010101

РОБОЧИЙ Тел. (050)3307953 103831010106

205771010105

РОБОЧІ

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ Ìîæëèâî ïåíñ³éíîãî â³êó. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî, íàâ÷àºìî. Ç\ï: 8000-15000 ãðí (âèïëàòà ñâîº÷àñíî, áåç çàòðèìîê). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (067)406-85-10, Тел. (067)7331234, (073)0448641 20473101

ÐÀÁÎÒÀ

20533101

204731010101

â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 204271020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

РОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧІ

íà âèðîáíèöòâî ï³ääîí³â. ³äïîâ³äàëüí³. Ç/ï: â³ä 10000 ãð, âèïëàòà â÷àñíî. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Íàäàºòüñÿ æèòëî, õàð÷óâàííÿ. Êè¿âñüêà îáëàñòü. Äåòàë³ çà òåë.: (096)450-48-64, Тел. (098)2890193

/ á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90 àáî Тел. (044)5865311, (066)2294828

103351010101

РОБІТНИК ПО ДОГЛЯДУ ЗА ПОЛЕМ Ç/ï: 350 ãðí./äåíü. ÃÐ: 6-äåíêà, 9.00 18.00. ÌÐ: Îáîëîíñüêà íàáåðåæíà, 20. Тел. (066)7983805 205961010101

РОБІТНИКИ íà äðîáèëüíó óñòàíîâêó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010104

РОБІТНИКИ СКЛАДУ / КОМІРНИ КИ Øóêàëè ðîáîòó ñåðåä òîðã³âåëüíèõ äæóíãë³â? Ó íàñ º äëÿ âàñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)0119332, Тел. (063)5432828 203841020101

РОЗКЛЕЮВАЧ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: 200 ãðí íà äåíü. Âèïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (073)715-86-67, Тел. (098)7158667 203991010101

РІЗАЛЬНИК / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010105

РІЗНОРОБИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010105

РІЗНОРОБИ Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç/ï. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 204651010102

РІЗНОРОБОЧИЙ Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. + áîíóñ. Âèìîãè: óì³ííÿ êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì. Ðîáîòà ïîòðåáóº ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³. ³òàºòüñÿ íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò. "Â". Тел. (063)7364137 205331010101

РІЗНОРОБОЧИЙ Â øâåéíèé öåõ. ³ê - áàæàíî äî 45 ðîê³â. ÌÐ: ð-í Êóðåí³âêà. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Тел. (096)8738189 103471020101

РІЗНОРОБОЧИЙ Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538 103591010102

РІЗНОРОБОЧИЙПІДСОБНИК íà áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\çì³íà (îïëàòà ùîäåííî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³äïîâ³äàëüíèé ³ ïóíêòóàëüíèé. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ç åëåêòðî³ áåíçî³íñòðóìåíòàìè. Òåë.: (093)901-05-39, Тел. (098)1909070

27

101831080102

РІЗНОРОБОЧІ Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010211

РІЗНОРОБОЧІ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010103

РІЗНОРОБОЧІ

10389101

20560101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ

Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

(ñóïðîâîäæóþ÷à). Ñê³ëüêè êîøòóº ãîäèíà òâîãî ÷àñó? Äçâîíè (067)508-68-65 ³ òè ä³çíàºøñÿ! Åñêîðò. Êè¿â. Àë³ñà

103201010106

206021020101

РІЗНОРОБОЧІ /"Êè¿âìåòðîáóä" / Âèñîêà ç/ï. Îô³ö. ïðàöåâëàøò. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî â ãóðòîæèòêó. Çì³ííèé ÃÐ. ijëüíèö³ ðîçòàø. ïî âóë.: Ñòåöåíêà, ïåðåõð. âóëèöü Ìåæîâà, Á³ëèöüêà, ϳâí³÷íî-Ñèðåöüêà (â³ä ñò. ì. "Ñèðåöü" íà æèòë. ìàñèâ "Âèíîãðàäàð"). E-mail: ttsipovyaz@metrobud.kiev.ua. Тел. (067)7090340, (067)7831884 103481020107

РІЗНОРОБОЧІ Îïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (067)8819564 103531010101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (СУПРОВОДЖУЮЧА) Ñôåðà åñêîðòó äîïîìàãຠñó÷àñíèì ä³â÷àòàì ïîòðàïè òè äî ñâ³òó ðîçêîø³, êðàñè ³ áàãàòñòâà! Ñòâîðþéòå ³ç êàçêè ðåàëüí³ñòü! Âàðòî ëèøå ïîäçâîíèòè! Àë³ñà. Тел. (067)5086865

ШВИДКО, ЛЕГКО І БАГАТО  öå ðåàëüíî! Ç/ï: â³ä 85000 ãðí./ì³ñ., âèïëàòè ùîäåíí³. ³äì³íí³ óìîâè ³ äðóæí³é êîëåêòèâ. ²íîãîðîäí³ì - êîìôîðòí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/ WhatsApp. 205601070101

СОЛІДНИЙ ЧОЛОВІК Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. Viber: (097)662-06-69. Тел. (095)6405606 205171040101

СОРТУВАЛЬНИКИ Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç/ï. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 204651010101

СПІВРОБІТНИК

ВСІ БАЖАЮЧІ Ïðîïîíóºìî âèñîêó ç/ï, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, áåçïåêà ³ êîíô³äåíö³éí³ñòü. Тел. (093)4905498

205601030101

ДІВЧАТА ³ æ³íîê íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî òÄÍÓ ÎÏËÀÒÓ â³ä 85000 ãðí. íà ì³ñÿöü, âèïëàòè ùîäåíí³, êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Тел. (050)5204327

205601010101

àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâèé â îô³ñ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Íàâ÷àííÿ, ã³äíà îïëàòà. Òåë.: (063)255-11-00, Тел. (066)8196822 218361010101

УЧЕНЬ ШЛІФУВАЛЬНИКА

ЗАРОБІТОК â³ä 75000 ãðí, ùîäåííà îïëàòà, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ â åë³òíèõ àïàðòàìåíòàõ, ïîâíà êîíô³äåíö³éí³ñòü, 100% áåçïåêà. Тел. (063)9856081

205601040101

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74 102711010103

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 204321010201

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

РОБОТА ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦЬ Íàäàºìî æèòëî, ùîäåíí³ âèïëàòè, âèñîêèé äîõ³ä â³ä 75000 ãðí. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêà ãàðàíòîâàí³. Тел. (097)2495923 205601050101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (ñóïðîâîäæóþ÷à) Àë³ñà. Åñêîðò. Êè¿â. (Viber/Telegram) Тел. (067)5086865 206021010101

206021030101

СПІВРОБІТНИЦІ ð³çíèõ òèïàæ³â ³ â³êîâèõ ãðóï. Ãàðàíòóºìî âàì ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê, ùîäåíí³ âèïëàòè, àíîí³ìí³ñòü, çàõèñò â³ä âñ³õ íåïðèºìíîñòåé. Тел. (093)4502057 205601020101

СПІВРОБІТНИЦІ íà ðîáîòó. Ç/ï: â³ä 75000 ãðí. ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Îïëàòà ùîäíÿ. ³äñóòí³ñòü øòðàô³â. Äðóæí³é ³ âåñåëèé êîëåêòèâ. Тел. (095)4305092 205601060101

ТАНЦІВНИЦІ /Dolls Men's Club / ijâ÷àò â³ä 18 ðîê³â, ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. Ìîæíà áåç ÄÐ. Íàâ÷àºìî. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. ÃÐ: ç 20.00 äî 6.00. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êè¿â, ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà", âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 57/3. Тел. (068)1144040 203971020101

ТАНЦІВНИЦІ ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 205541020101

/Ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ òà ÒÖ ì.Êèºâà / ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³. Ç/ï: 7000-10500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Òåë.: (066)061-15-20, Тел. (067)5268435 203251010101

Є ВАКАНСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (âå÷³ðí³/í³÷í³ çì³íè, ï³äðîá³òîê). ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817

203021010101

203881010102

20602101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20554102

20560102

20397102

20560103

20560106

20602102

20560107

20602103

20560105

ÐÀÁÎÒÀ

10195101

20560104

99990523

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÐÎÁÎÒÀ ² ÌÈ

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 453-35-00

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

29

ÐÀÁÎÒÀ


30

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÖÅ Ö²ÊÀÂÎ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÖÅ Ö²ÊÀÂÎ

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 453-35-00

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

31

Ó×ÅÁÀ


32

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

19462008

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

14352014

99994103

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

33

19472016

19452007

05762026

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.

Ó×ÅÁÀ


34

Розміщення ре лами навчальних

рсів за тел.: 277-17-76

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

19472013

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹16 • 22 êâ³òíÿ 2019 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

32392006

31022013

32032007

30002004

01172016

30692007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ ¹ 34 16 (1058) (1091)

32812005

35


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

11442005

01612056

36

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 16 (1091)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 16 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 16 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Profile for s-osvita
Advertisement