Page 1

32592006

33462002

32812004

30852007

Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñü?

31292026

Äèâ. îñòàíí³ ñòîð³íêè æóðíàëó.

29862009

ПРИЙОМОГОЛОШЕНЬВГАЗЕТУЗА

31352007

ÄËß ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖ²Â!

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

33552001

òåë.: 277-17-74; 75

¹ 15 (1090) 15.IV-21.IV 2019 ð.

33462001


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

29552036

19062013

33562001

33492001

32862007

29042003

25712018

27332017

27332014

32392006

2

33272001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 15 (1090)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20428101

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

3

20497101

20451101

10286101

10359101

20529103

10291101

10299101

10323101

10316101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

20535101

20388101

20524101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10300101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20413101

10227101

20529101

ÐÀÁÎÒÀ

20410101

10260101

10337101

20352101

10281101

20450101

20418101

20345101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20529102

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

5

20443101

99991252

20383102

99991137

99992035

00000001

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 15 (1090) 15 êâ³òíÿ 2019 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 19192SS Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.8

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.8

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.9

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.10

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.10

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.10

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.13

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.14

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.16 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.16

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.10

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ñò.19

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.10 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.11

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.11

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.11

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.12

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.12

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.12

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.13

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ñò.13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.22

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.24

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.24

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.25

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.25

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.29

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.29

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÂÈÁÅвÒÜ ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ —за ÖÅ ÂÀØ ÏÎØÓÊ Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються тел.:ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ 2771774, 2771775 ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ 7 7 ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр. А автоелетри .............. 3,16,19 автомаляр ....................... 3,16 автомехані ................... 16,19 автомийни .......... 16,17,18,25 автослюсар ....... 3,16,17,18,19 адміністратор .................... 8,9 арматрни ........................ 22 арматрщи .................. 16,18 асистент ........................... 8,9 асистентерівниа ............ 8,9 Б бармен .......................... 14,15 брошрвальни ............ 10,11 бдівельни ................... 22,23 бхалтер ........................ 8,10 В вантажни 3,11,14,19,22,25,26 ..................................... 27,28 виотовлювач ................ 18,19 водій ... 4,11,16,17,18,19,22,23 водійесаватора ......... 18,22 водій-еспедитор .......... 15,18 Г еодезист ...................... 22,23 осподарни ....................... 14 Д двірни ............... 4,8,11,26,29 диспетчер ....................... 9,18 долядальниця ................ 4,26 дорожнійробітни .............. 22 діловод ................................ 9 Е есаваторни ............... 19,23 есперт ................................ 8 елетри ........... 8,20,21,22,23 елетрозварни ............... 4,20 елетромонтажни ............. 20 Ж жерстяни .......................... 20 З завосп ........................... 8,13

стр. зарійни ........................ 5,24 застпни ........................... 10 заточвальни ............... 20,21 зварни ........ 4,18,19,20,22,24 зварювальни ... 4,20,21,22,23 К асир ............................ 12,13 ерівнивідділ .................... 8 оваль ........................... 19,20 омплетвальни ...... 3,13,14 омірни ....................... 13,14 ондитер ....................... 14,15 онстртор ........... 4,10,20,24 онсьєрж ....................... 12,26 ошторисни ...................... 22 равець ........................... 3,24 р’єр ........................... 11,26 хар ......................... 13,14,15 хоннийпрацівни ... 14,15,26 Л лісорб .......................... 26,28 М майстер ... 3,15,20,21,22,23,24 майстерманіюр .............. 11 маляр .............. 18,19,20,22,24 машиніст ................... 17,19,23 медсестра .......................... 11 менеджер ........... 8,9,10,11,13 менеджерзперсонал ......... 8 менеджерзпродаж .... 8,9,22 менеджерзрелами ............ 8 механі ................... 3,10,20,21 мийницяпосд ............ 25,26 монолітни .................... 22,23 монтажни ............. 4,21,22,23 моторист ....................... 16,19 мляр ............................ 22,23 Н начальнидільниці .......... 8,23 О оббивальни ...................... 24 оператор 3,9,11,21,22,23,26,27

стр. операторАЗС ............... 17,19 оранізатор ........................ 11 оформлювач ...................... 10 офіціант ........................ 14,15 охоронець .......................... 13 охоронни ......... 8,12,13,14,18 П павальни .................... 3,26 палітрни .......................... 11 пеар ........................... 3,4,15 перар .............................. 11 пилорамни ....................... 21 плиточни ..................... 22,23 пожежний ..................... 17,26 пооїва ................. 9,25,26,28 порівельни ...................... 23 помічни ........ 8,9,10,15,26,29 помічнидраря ............... 11 помічни ерівниа ............ 8,9 помічнименеджера ....... 9,26 посдомийниця .......... 4,27,28 працівни ............. 20,21,25,27 прибиральни 4,13,25,27,28,29 прибиральниця ... 3,4,15,27,29 приймальни ........ 16,19,27,28 провізор ........................ 11,12 продавец ........................ 3,13 продавец-онсльтант 3,4,5,13 продавець .................. 5,13,15 прораб .......................... 22,23 підсобнийробітни ....... 23,27 Р рертер ........................... 8,9 репрораф ......................... 11 рихтвальни .................. 3,19 робота .......................... 11,26 роботавофісі ............. 9,10,27 роботадлявсіх . 8,12,21,26,28 ..................................... 29,30 роботадлядівчат ............... 29 роботадляжіно . 3,4,27,29,30 роботадлястдентів ....... 3,29

стр. робітни ... 4,14,20,21,22,26,27 різальни .................. 11,21,28 різнороб ... 3,21,22,23,26,27,28 С сантехні ....................... 21,23 санітара ....................... 11,28 серетар ........................... 8,9 сладальни ....................... 24 слюсар ......... 4,16,19,20,21,22 слюсар-елетри ................ 21 сортвальни ....... 22,27,28,29 спеціаліст ........................... 24 співробітни ......... 10,19,22,29 столяр ........................ 3,22,24 столяр-верстатни .... 19,21,22 Т танцівниця .................... 29,30 тесляр ....................... 20,22,23 техноло .......................... 3,24 торцовщи .................... 21,22 тістоміс .............................. 15 У чень ............................. 21,29 Ф фармацевт .................... 11,12 фасадни .................. 22,23,27 Х ходови ......................... 16,19 хостес ........................... 15,29 Ч черовий ....................... 20,29 Ш швача ....................... 3,24,25 шеф-хар ..................... 14,15 шиномонтажни ................. 1 9 шліфвальни ........... 21,22,24 штатр ....................... 22,23 І інженер ..................... 10,16,23 інженер-енерети .......... 8,10 інженер-онстртор .......... 10 інасатор ....................... 12,13

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ! WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20553101

99991043

АСИСТЕНТАДМІНІСТРАТОР Вофіс. Перспетиваар'єрноо зростання.З/п:до11000рн.

Тел.:(066)959-07-45, Viber,Telegram; (093)451-43-73 20480101

10164101

HRРЕКРУТЕР (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç\ï: 7000 ãðí + %. ÃÐ: 5\2. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010102

КОНТЕНТ МЕНЕДЖЕР (çàïîâíåííÿ ñàéò³â). Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ³çüìåìî ñòóäåíòà. ÃÐ: ïëàâàþ÷èé, ðîáîòà â îô³ñ³. Ñåðã³é. Тел. (067)4655917 205201020101

МЕНЕДЖЕР / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010106

10274101

МЕНЕДЖЕР З КАДРІВ І РЕЖИМУ

Солідном ерівни потрібен (-на)

ПОМІЧНИК (-ЦЯ)

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

впрестижнийофіс. Кар'єрнезростанняарантю. Навчаннявпроцесіроботи. З/п:до18000+подорожі.

102741010101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

Тел.: (067)538-37-82 10301101

ЕКСПЕРТ ОЦІНЮВАЧ â ëîìáàðä. Ç/ï: â³ä 8000 äî 10600 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà áåç (íàâ÷àºìî + ñòèïåíä³ÿ). Òåë.: (050)019-54-27. ˳öåíç³ÿ Íàöêîìô³íïîñëóã â³ä 21.09.17. N3832. 103011010101

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ

20525101

Телефонні пере овори. Навчання. До 15000 рн. Кар'єра.

205531010101

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102261010209

СПІВРОБІТНИКИ Ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè ç äîñâ³äîì êàäðîâî¿ ðîáîòè. Âèñîêà, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà îïëàòà äî 15500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/2, ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (066)093-81-95 (Viber), (068)620-10-77, Тел. (093)5607754

20563101

ijâ÷èíà-ï³äïðèºìåöü â³çüìå

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ (-Ó) ÏÎ̲×ÍÈÊÀ (-ÖÞ)

ìåòàëîïðîêàòó. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)4019629 101641010102

МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ

Äî 16 000 ãðí. + ïðå쳿. Гарантую підтримку і навчання. На перспективу зроблю партнером.

/Âèäàâíèöòâî / Ðîáîòà â îô³ñ³ íà òåëåôîí³. ÄÐ áàæàíî. ÂÎ. Ç/ï: ñòàâêà + %. ÌÐ: ìàñèâ "Âèíîãðàäàð". E-mail: pereviznik@ukr.net. Ò/ô (044)503-72-38, Тел. (097)7786655

Tåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:

Òåë. (067)011-90-82 20525102

205631010101

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКАвофіс

ПОМІЧНИК З ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Ативний,відповідальний. Кар'єрнезростання.Оплата до10000рн+бонси. Можливачастовазайнятість.

Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 12000 ãðí. Òåë.: (066)959-07-45 (Viber, Telegram), Тел. (093)4514373

Тел.:(066)819-68-22, (063)255-11-00

204801020101

204471010000

ÐÀÁÎÒÀ

102301010000

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ

(063)136-17-02, (067)459-63-11 20574101

Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841

åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ, åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Ñâîÿ áàçà ê볺íò³â. Ç/ï: ñòàâêà 10000 ãðí + %. Òåë.: (067)134-97-21 Тел. (093)1087959

ÀÑÈÑÒÅÍÒ ÊÅвÂÍÈÊÀ

21836102

20520102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775 ДІЛОВОД

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / dz çíàííÿì êàäðîâî¿ ñïðàâè. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Ç/ ï: 12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ×îêîë³âñüêèé áóëüâàð. Тел. (063)6790415 203741010101

ОПЕРАТОРЫ (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå) ñî çíàíèåì àíãë. ÿçûêà, äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ç\ï: îò 13000 ãðí. ÃÐ: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010105

ОСОБИСТИЙ (А) ПОМІЧНИК (ЦЯ)

10314101

20374101

Äî 16000 ãðí. + ïðå쳿. Ãàðàíòóþ ï³äòðèìêó ³ íàâ÷àííÿ. Íà ïåðñïåêòèâó çðîáëþ ïàðòíåðîì. Òåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:(067)011-90-82 205251020101

ПОМІЧНИК äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ðîáîòè. Íàâ÷àííÿ. Êàð'ºðà. Òåë.: (063)047-86-48, Тел. (067)5711365 204921010101

ПОМІЧНИК (ЦЯ) â ïðåñòèæíèé îô³ñ. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ ãàðàíòóþ. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Ç/ ï: äî 18000 + ïîäîðîæ³. Тел. (067)5383782 205251010101

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

20531101

20429101

Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà, ãðàìîòíèé, àêòèâíèé ôàõ³âåöü äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-îðãàí³çàö³éíîþ ðîáîòîþ. Îïëàòà äî 12500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/ 2, ç 9.00 äî 18.00 àáî ç 11.00 äî 20.00. Òåë.: (093)301-19-48 (Viber), Тел. (099)3027285 204471020000

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА â îô³ñ. Àêòèâíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Îïëàòà äî 10000 ãðí + áîíóñè. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (066)819-68-22, Тел. (063)2551100 218361020101

20517102

АДМИНИСТРАТОРЫ (äåâóøêè 18-45 ëåò). Ç\ï: îò 15000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

РОБОТА В ОФІСІ ϳäðîá³òîê, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðà, íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)363-43-87, Тел. (067)2016598 204891010101

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА

204291010104

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СПІВРОБІТ НИК

/Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170

Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841

СЕКРЕТАРРЕФЕРЕНТ

201031010101

20517104

205531010103

АСИСТЕНТ КЕРІВНИКА Òåëåôîíí³ ïåðåãîâîðè. Íàâ÷àííÿ. Äî 15000 ãðí. Êàð'ºðà. Òåëåôîíóéòå: (063)136-17-02, Тел. (067)4596311

102741010103

СПЕЦІАЛІСТ ПО ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

205741010101

Ãðàô³ê: 5/2. óäíà îïëàòà + ïðå쳿. (viber) Тел. (067)2174841

АСИСТЕНТАДМІНІСТРАТОР Â îô³ñ. Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 11000 ãðí. Òåë.: (066)959-07-45 (Viber, Telegram), Тел. (093)4514373

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

205531010102

204801010101

ДИСПЕТЧЕРИ /Ðîáîòà â òàêñ³ "ÍÀÇÀв" / Ç ÄÐ ³ áåç ÄÐ (íàâ÷èìî), çíàííÿ ÏÊ, êîðåêòí³ñòü. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 102431010102

20492101

20103101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

ÎÑÎÁÈÑÒÈÉ ÏÎ̲×ÍÈÊ

äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå.

Òåë.: (063)138-57-26 20565101

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ІНЖЕНЕР /Âàíòàæíå ÑÒÎ / ç ãàðàíò³¿ (çíàííÿ òåõ÷àñòèíè à\ì). Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807

102091010103

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК КОНСТРУКТОР /ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / âèðîá³â ³ç ìåòàëó. Ç/ï 12000 - 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427 203451020101

20489101

10307101

Атальна

МЕХАНІК ШВЕЙНОГО ОБЛАДНАННЯ

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

102741010105

ІНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР /Âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ ï: 12000-17000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721 102301030000

/Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÂÎ àáî ñåðåäíüî-ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604

РОБОТА ВОФІСІ Реєстраціядзвінів.Діловодство.

103161010102

Тел.:(097)000-70-38.

ІНЖЕНЕР

20478101

ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

ПОМІЧНИК зпідбор персонал

Перспе тива ар'єрноо зростання. З/п: до 12000 рн. Тел.:(066)959-07-45, Viber,Telegram; (093)451-43-73

SMMМЕНЕДЖЕР ñîö. ñåòåé è ñàéòîâ (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç/ï: 10000 ãðí + %. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010101

102261010201

ІНЖЕНЕР 10329101

20480102

АДМІНІСТРАТИВНОКАДРОВИЙ СПІВРОБІТНИКВОФІС

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010203

Можлива част ова зайнятість. Навчання, ідна оплата.

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

Тел.:(063)255-11-00, (066)819-68-22 21836101

ОФОРМЛЮВАЧ СТЕНДІВ

102261010301

ÃÐ: ïí. - ïò. Ç/ï: 10000 ãðí. ç-ä çíàõîäèòüñÿ â ì. Âèøíåâå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í). ²íôîðìàö³ÿ çà

Тел. (067)4643101 103261010106

ІНЖЕНЕР ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 20000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

99991044

102261010302

БУХГАЛТЕР ç äîñâ³äîì ðîáîòè â îõîðîíí³é ô³ðì³. ÃÐ òà Ç/ï - ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (050)3101040 103071010101

ЗАСТУПНИК БУХГАЛТЕРА Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ïí. - ïò. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (066)-105-15-15, Тел. (097)2051515

БРОШУРУВАЛЬНИК / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

103291010101

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

101861010104

БРОШУРУВАЛЬНИК

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

102741010102

102571010102

10326101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10257101

11

20223101

10273102

20496101

10186101

ОПЕРАТОР / äðóêàðíþ / ÂØÐÀ. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010102

ОРГАНІЗАТОР ЗІ ЗБУТУ (ïîë³ãðàô³÷íà ïðîäóêö³ÿ). Ç/ï: 6000 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

10381101

10287101

МЕДИЧНА СЕСТРА

102871010102

ПАЛІТУРНИЦІ

Запрошєтьсянаробот

/˳êàðíÿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / â â³ää³ëåííÿ ñòîìàòîëî㳿. Ìåäè÷íà îñâ³òà. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: 5/9. Ç/ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Àäðåñà: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", âóë. Çîîëîã³÷íà. Тел. (050)3779810

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010109

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ

205711010000

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010106

РЕПРОГРАФ / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986 101861010103

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ /Ñàëîí êðàñè "Studio-Beauty" / Ãàðí³ óìîâè. óäíà îïëàòà. ̳ñòî Áðîâàðè, â öåíòð³ ì³ñòà. Тел. (097)4146757 202231010101

МАЙСТЕРПЕРУКАР

Ãàðàíòîâàíà ç/ï: 12000-15000 ãðí. ÄÐ â³ä 2 ðîê³â. Тел. (067)4690188

204961010101

МЕДИЧНА СЕСТРА Графіроботи:добовий.

Тел.:(096)944-27-36 20557101

МЕДИЧНА СЕСТРА Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâèé. Тел. (096)9442736 205571010101

МЕДСЕСТРА ç äîñâ³äîì âíóòð³øíüîâåííèõ ³í'ºêö³é. Ëþäìèëà Ïàâë³âíà. Òåë.: (044)492-34-83, Тел. (066)2038646 203461010101

ПРОВІЗОРИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010103

ФАРМАЦЕВТИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010101

99991121

20346101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10277101

10275101

10085102

10304101

ОХОРОННИК /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 8000 ãðí. Тел. (067)3277915

204051010110

ОХОРОННИКИ

99991041

ÃÐ: 1/2, 1/3, 2/4. Âàõòà 15/15, 20/10.Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä 300 äî 800 ãðí\çì³íà. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Çàáåçïå÷óºìî ôîðìîþ, íàäàºìî æèòëî. Ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Тел. (067)3284233, (067)3277899

10292101

100851010101

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, 1/3, 2/4. Âàõòà 15/15, 20/10.Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä 300 äî 800 ãðí/çì³íà. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Çàáåçïå÷óºìî ôîðìîþ, íàäàºìî æèòëî. Ìîæëèâà ðîáîòà çà ñóì³ñíèöòâîì. ì. Êè¿â, âóë. ²ñêð³âñüêà, áóä. 3, îô.77 (Êàðàâàºâ³ Äà÷³). Тел. (067)3284223, (067)3277899

ІНСТРУКТОРИ

100851020101

Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010102

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, ç/ï: 750-1000 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 12 ãîäèí - ç/ï: â³ä 450 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 10/10, 15/15 - ç/ï: â³ä 400 ãðí/äîáà. ÄÐ, áàæàíî ñëóæáà â àð쳿. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)8271321, (044)2000805 102981010101

10302102

ОХОРОННИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010106

ОХОРОННИКИ (îô³ñè, áóä³âåëüí³ ìàéäàí÷èêè) ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163 102751010101

ОХОРОННИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. ÃÐ: âàõòà - 7/7 äí³â. Ç\ï: â³ä 5500 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (067)2402023 102921010101

ОХОРОННИКИ Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820 103021020101

20488101

ÐÀÁÎÒÀ

10218101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

20329101

99990525

КАСИРИ Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010101

КАСИРИ 10298101

ОХОРОННИКИ ÃÐ: âàõòà - 15/15, 10/10, 20/20. Ç\ï: 400 ãðí/12 ðîáî÷èõ ãîäèí. Êè¿â, Îäåñà, Ëüâ³â, Áîãóñëàâ. Ö³ëîäîáîâ³ ïîñòè â Êèºâ³. ÃÐ: 2/ 2, 3/3, 2/4. Ç/ï: 700 ãðí. Äåíí³ çì³íè: ïí.ïò., 8.00-18.00. Ç/ï: 8000 ãðí. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Õàð÷óâàííÿ çàëåæíî â³ä îá'ºêòà. Тел. (067)9441159 103041010101

ОХОРОННИКИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 203601010104

Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 203601010102

МЕНЕДЖЕР ç ïðîäàæó. Íå ìåðåæîâèé ìàðêåòèíã. ×îë./ æ³í. äî 35 ðîê³â. Ç/ï: 10000 - 15000 ãðí. Тел. (067)6645977 205311010101

ПРОДАВЕЦЬ

20570101

ÃÐ: òèæä./òèæä., 8.00 - 21.00. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, ïóíêòóàëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äîñâ³ä ðîáîòè. Áàæàíî ïðîæèâàííÿ â Äàðíèöüêîìó ð-í³. Ç/ï: 350 ãðí. + % äåíü. Тел. (097)3055222 205591010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï: 12000 ãðí. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí.-ïò. Тел. (067)2851949

ПРОДАВЕЦЬ /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

20362101

ЗАВГОСП /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

101731010102

102181010101

ПРОДАВЕЦЬ

ОХРАННИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010107

102741010108

êàíöòîâàð³â òà ñóâåí³ð³â. Áàæàíî æ³íêà. ×åñí³ñòü 100%. Ç/ï: 350 ãðí + %. Òåë.: (050)857-96-31, Тел. (097)7861936

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

203831020101

20559101

СУПРОВОДЖУЮЧІ ІНКАСАТОРІВ ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Òåë.: (068)795-17-01, Тел. (063)3631163 102751010103

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦІ

/ ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 9000 ãðí. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110

/Ìåðåæà êîíäèòåðñüêèõ ìàãàçèí³â / ³ê: â³ä 30 äî 65 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (098)1943274

203291010101

ПРОДАВЕЦЬ â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí íà Ïîçíÿêàõ. ÃÐ: 2 òèæí³/2 òèæí³, ç 9.00 äî 22.00. Ç/ï: â³ä 570 ãðí. íà äåíü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)472-87-90, Тел. (063)5309500 205701010101

205351010101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Ñâ³ò äóáëÿíîê ³ øê³ðè" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233

ÃÐ: ïí. - ïò. ÇÏ: â³ä 12000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: ìàñèâ "³äðàäíèé". Тел. (067)4657725

205321010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ íà ñêëàä. Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 45 ð. Ç/ï: â³ä 10000 äî 12000 ãðí. ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817

203881010101

КОМІРНИК /Ïòàõîôàáðèêà "Åï³êóð - ñâ³æèé êóð" / Çàðïëàòà: 12 000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: ïí. - ñá., ç 2.00 äî 10.00. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. ̳ñöå ðîáîòè: ñ. Íîâîñ³ëêè. Àíäð³é. Âñ³ ïèòàííÿ çà Тел. (067)3342107

103361010102

205291010101

ПРОДАВЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 203601010101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Òîñêàíà" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233

КОМІРНИКИ Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: Ñåâàñòîïîëüñüêà ïë. Òåë.:(050)657-29-14, Тел. (044)2227340 203621010101

205291020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìàãàçèíè âåðõíüîãî îäÿãó / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. ²ðèíà Àíäð³¿âíà. Тел. (050)6087233 205291030101

20360101

99990506

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10336101

10278101

ГОСПОДАРОЧКА /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / (ìèéíèöÿ/ê - ïðèáèðàëüíèöÿ/ê). Ç/ï: 500 ãðí./ çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Тел. (097)6956613, (099)7167810 204571010103

КОНДИТЕР Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010106

КУХАР

20384102

/Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: 750 ãðí./çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010101

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010101

20532101

20457101

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / (í³÷í³ çì³íè). ÃÐ: 4/3. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010104

КУХАР íà æàðêó ìëèíö³â. Ç/ï: 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

99990523

КУХАР Ð-í: ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Тел. (066)2651513 205561010101

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 10000 ãðí. + 3% â³ä ô³ðìîâî¿ ïðîäóêö³¿. Тел. (067)3277915 204051010107

БАРМЕНОФІЦІАНТ Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ñòàâêà + % + ÷àé. Äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. ÃÐ: çà äîìîâëåí³ñòþ (çðó÷í³ äëÿ Âàñ äí³), ç 8.00 äî 20.00 òà ç 20.00 äî 08.00. Ç/ï: îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, çà ê³ëüê³ñòþ çì³í òà çàðîáëåíèõ %. "Ðîÿë Îë³ìï³ê" (ãîòåëü, ðåñòîðàí, òåðàñà). Âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12-Ä. Тел. (050)5995568 204561010101

20420101

ÐÀÁÎÒÀ

205031010102

КУХАР ãàðÿ÷îãî öåõó. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010105

КУХАР â ìó÷íèé öåõ. Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393 205031010107

КУХАР НА ЗАКУСКИ /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010103

20405101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20432101

20456101

КУХАР

ОФІЦІАНТИ

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 600 ãðí. çà çì³íó. Тел. (067)3277915

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

204051010108

КУХАР УНІВЕРСАЛ

204321010202

ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Âèìîãè: ñïåö³àëüíà îñâ³òà; äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2-õ ðîê³â; æ³íêà 25-45 ðîê³â (áàæàíî); ìåäè÷íà êíèæêà; âì³ííÿ ïðàöþâàòè ó êîìàíä³; äîáðîçè÷ëèâ³ñòü; ïóíêòóàëüí³ñòü. Êîìôîðòíå ì³ñöå ðîáîòè íà ñò. ì. "˳âîáåðåæíà". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (063)3204483 102801010101

КУХАРІ 10173101

10280101

/ øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010101

КУХАРІ

203601010103

МАЙСТЕР ЗМІНИ

103591010104

ОФІЦІАНТ /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: % + ÷àéîâ³. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010102

Запрошються нароботвпеарню

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï îáãîâîðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè. Тел. (067)3277915 204051010109

ПЕКАРІ

Робота ШОКОЛАДНИЦЕЮ

ОФІЦІАНТ/КА

ГР:деннітанічнізміни. З\п:висоа,беззатримо. Р-н:Аадеммістечо.

на постійній основі, для жінок. м.Київ,р-нст.м."Нив и". Бажанийві -до40ро ів. Навчаємо.ГР:9.00-18.00..

Тел.:(066)385-28-85

Тел.(098)902-50-50

20328101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

20493101

101731010103

ПЕКАР /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837 204501010102

ПЕКАРТІСТОМІС Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

ПЕКАРІ /Íà ðîáîòó â ïåêàðíþ / ÃÐ: äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Тел. (066)3852885

ПОМІЧНИК ШАШЛИЧНИКА Ã/ð: òèæä./òèæä., ç 11.00 äî 22.00. Ç/ï: ñòàâêà 1800 ãðí./òèæä. + 10 % â³ä ïðîäàæó + ÷àéîâ³. Äðóæí³é êîëåêòèâ. ÌÐ: ˳ñîâèé ìàñèâ. Âñ³ ïîäðîáèö³ îãîâîðþþòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³. Äìèòðî. Тел. (068)3618500 205341010102

ТІСТОМІС /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010104

ОФІЦІАНТ 20534101

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

203281010101

Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

20503101

ПЕКАР

103591010103

Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 20556101

15

ШЕФКУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010102

Ã/ð: òèæä./òèæä., ç 11.00 äî 22.00. Ç/ï: ñòàâêà 1800 ãðí./òèæä. + 10 % â³ä ïðîäàæó + ÷àéîâ³. Äðóæí³é êîëåêòèâ. ÌÐ: ˳ñîâèé ìàñèâ. Âñ³ ïîäðîáèö³ îãîâîðþþòüñÿ íà ñï³âáåñ³ä³. Äìèòðî. Тел. (068)3618500

ШОКОЛАДНИЦЯ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, äëÿ æ³íîê. ì. Êè¿â, ð-í ñò. ì. "Íèâêè". Áàæàíèé â³ê - äî 40 ðîê³â. Íàâ÷àºìî. ÃÐ: 9.00 - 18.00. Тел. (098)9025050

205341010101

204931010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АВТОСЛЮСАР ç ÄÐ â³ä 1 ðîêó (ðåìîíò õîäîâî¿, äâèãóíà). Ëåãêîâèé àâòîòðàíñïîðò. Íàäàºòüñÿ ðîáî÷èé îäÿã òà ³íñòðóìåíò. Óìîâè ïðàö³ õîðîø³. ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, â ðàéîí³ àâòîðèíêó "Æóëÿíè", ʳëüöåâà äîðîãà, 10. Ç/ï ã³äíà, â³ä 15000 ãðí. Òåë.: (093)675-43-06, Тел. (097)3116500 205551010101

АВТОСЛЮСАР

АВТО ЕЛЕКТРИК

Ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó, ñâîº÷àñíî. Ð-í: Ãîëîñ³¿âcüêèé. Тел. (067)6714455

/ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581

103151010104

204281010103

АВТОСЛЮСАР

АВТОЕЛЕКТРИК /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. ³êòîð. Òåë.: (067)171-69-11, Тел. (098)1112929

10267102

/ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010102

203951010101

АВТОСЛЮСАР

АВТОЕЛЕКТРИК

Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: ã³äíà. Ð-í "Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà". Тел. (050)3799888

/Âàíòàæíå ÑÒÎ / Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807

204591010101

102091010104

АВТОСЛЮСАР

АВТОЕЛЕКТРИКИ Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133

10228101

íà âàíòàæíå ÑÒÎ. Ç\ï: 17000-20000 ãðí. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (067)4427671 101941010102

АВТОСЛЮСАР íà ÑÒÎ. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (063)1389841

204361010103

АВТОМАЛЯР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581

102551020102

АВТОСЛЮСАРІ

204281010105

10315101

АВТОМЕХАНІКИ Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133

Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133 204361010101

АВТОСЛЮСАРІ НА СТО

204361010102

Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà". Тел. (050)4622500

АВТОМИЙНИК íà àâòîìèéêó "Ç ëåãêèì ïàðîì". Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ò³ëüêè êèÿíèí, æèòëî íå íàäàºìî. ³çüìåìî ñòóäåíòà áåç ÄÐ, íàâ÷èìî. Þð³é. Òåë.: (098)052-01-01.

204551010101

АРМАТУРЩИК

205201010101

/ÑÒÎ / Ç\ï: 7000-14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

АВТОМИЙНИКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áàæàíî 18-35 ðîê³â. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³! ÃÐ: 4/4. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ! Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìèéêà "Áîöìàí". Òåë.: (067)219-74-49, Тел. (067)5001516

203871010109

ВОДІЙ

205301010101

20474101

ВОДІЙ

íàâàíòàæóâà÷à. Ç\ï: â³ä 14000 ãðí. ÃÐ: ïîçì³ííèé. Êîðïîðàòèâíà ðîçâîçêà, ð-í Ãîëîñ³¿âñüêèé. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (066)758-39-58, (093)041-21-87, Тел. (067)3841774 103311020101

ат."С","Е" дляроботипом.Києв. З\п:задомовленістю. Ви!іднімовипраці.

ВОДІЙ (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

Тел.:(073)184-11-07 20558101

10209101

204761010102

ВОДІЙ / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / àñôàëüòîóêëàäàëüíèêà. Тел. (050)3810988 101381010104

20408101

ÐÀÁÎÒÀ

20395101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

17

10333102

20476101

10255101

10255102

10327101

20347103

20434101

20498101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

10331102

20530101

20562101

20520101

20569101

10296101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Терміново потрібні

АВТОМИЙНИКИ з досвідом роботи. З\п: 30% від вирчи. Гнчий рафі роботи. Р-н: Позняи.

Тел.:(067)931-32-46 20333101

ВОДІЇ êàò. "Ñ", "ÑE" íà òåíòîâàíèé ÌÀÍ òà Ðåíî âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 5-22 ò. Çíàííÿ òåõí³÷íî¿ ÷àñòèíè àâòîìîá³ëÿ. Ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ªâðîï³. Ç/ï: 13000-30000 ãðí, çàëåæíî â³ä àâòî. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (067)4427671 101941010101

20555101

ВОДІЙ МІЖНАРОДНИК

ВОДІЙ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîá³ëü. Тел. (063)5730000 203471050101

ВОДІЙ Ðîáîòà ïî Êèºâó. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. ̳ñöå ïðîæèâàííÿ - Äàðíèöüêèé ð-í. ²ãîð. Тел. (068)9836539 204981010101

ВОДІЙ êàò. "Ñ", "Å" äëÿ ðîáîòè ïî ì. Êèºâó. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Âèã³äí³ óìîâè ïðàö³. Тел. (073)1841107 205581010101

ВОДІЙ êàò. "Ñ" Ìàøèíà - ³íîìàðêà. Ðîáîòà ïî Óêðà¿í³, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. Íàÿâí³ñòü äîñâ³äó ðîáîòè ïî "äàëüíîáîþ" ÎÁÎÂ'ßÇÊÎÂÎ. Òåë. (098) 151-77-88, Þð³é (098) 151-77-98, Ñåðã³é (äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00) 205731010101

ВОДІЙ íà "DzË" ³ ì³êñåð. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà Тел. (097)7105444

êàò. "Å". Ç/ï â³ä 25000 äî 30000 ãðí. (çàêîðäîííèé ïàñïîðò òà ÷³ï îáîâ'ÿçêîâ³). ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà, 42à. ²ãîð. Тел. (050)9556174 102281010101

/Êè¿âñïåöòðàíñ / Íà íîâ³ ñì³òòºâîçè. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè, â ì. Êèºâ³. Ç/ï: äî 25000 ãðí., ç íàäàííÿì æèòëà. ÃÐ: 6 äí³â/òèæä. Тел. (067)5501109

102551010101

ВОДІЙ

103271010101

ВОДІЙ КАТ. "В"

ВОДІЇ /Ðîáîòà â òàêñ³ "ÍÀÇÀв" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì; íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708 102431010101

ВОДІЇ êàò. "Ñ" íà ñì³òòºâîçè Mersedes, MAN (ìóëüò³ë³ôò). ÃÐ: ïí.-ñá., í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: â³ä 22000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Íàäàºòüñÿ ñîöæèòëî, ñïåöîäÿã. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (096)230-91-92, (044)501-59-14, Тел. (050)4263716 102671020101

ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/òèæäåíü. Тел. (063)4790000

ВОДІЇ ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 3 ãðí\äîáà. Тел. (063)4710000 203471040101

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020107

ВОДІЙ КЕРІВНИКА. З/П: ВІД 7000 ГРН. (ТЕРМІНОВО!)

ВОДІЇ (ÌÀN, "ÊðÀÇ"). ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010106

ВОДІЇ

Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598 102871010101

ВОДІЙ ЕКСПЕДИТОР

êàò. "D". Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989

101731010101

20387101

102611010101

êàò. "Å" äëÿ ðîáîòè íà çåðíîâîçàõ. ³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³. Àâòî: Volvo, SCANIA. Ç/ ï: â³ä 20000 ãðí, äîáîâ³. Ïîäðîáèö³ çà Тел. (068)7982189 205621010101

ВОДІЇ Ïåðåâåçåííÿ õë³áà ³ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â ïî ì. Êèºâó. Ð-íè: Âèíîãðàäàð, Îáîëîíü, Òðîºùèíà, Êóðåí³âêà, Ñâÿòîøèí, ˳ñîâèé ìàñèâ, ì. Áðîâàðè. Ç/ï âèñîêà. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Òåë.: (063)045-02-34 205691010101

ВОДІЇ АСФАЛЬТОУКЛАДАЛЬНИКА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

íà 4-â³ñí³ ñàìîñêèäè. Äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 5 ðîê³â. Ïåðåâåçåííÿ ñèïó÷èõ áóäìàòåð³àë³â ïî Êèºâó ³ îáëàñò³. Ç/ï: âèñîêà, ñâîº÷àñíà. Àíäð³é. Òåë.: (095)227-00-27, Тел. (067)3207080 103331020101

20455101

204251010113

ВОДІЇ ДОРОЖНІХ КОТКІВ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010112

ВОДІЇ ЕКСКАВАТОРА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010110

ВОДІЇ НА ГРЕЙДЕР ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010109

204741010101

ВОДІЇ

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392

ВОДІЇ

203471030101

êàò. "Ñ" íà áåòîíîçì³øóâà÷ Ðîáîòà-âàõòà. Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. Æèòëî íàäàºìî. Òåë.: (067)932-07-08, Тел. (096)8396066

ВОДІЇ

102601010101

ВОДІЇ

êàòåãî𳿠"D". Ðîçâîçêà ïåðñîíàëó. Тел. (063)1389841

â îô³ñ (Ïîä³ë) ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ̳í³âåí òèïó Fiat Doblo, Ôîëüêñâàãåí ÊÀIJ âàíòàæ³âêà. Ç\ï â³ä 13500 ãðí. Ðîáîòà: ³íòåðíåò-äîñòàâêà åëåêòðî³íñòðóìåíò³â ïî ì. Êèºâó. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (099)447-75-54, Ìèêîëàé ²âàíîâè÷. Тел. (067)5602060 204081010103

ВОДІЇ

102051010101

ВОДІЙ

ВОДІЇ

ВОДІЇ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010111

10243101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

ВОДІЇЕКСПЕДИТОРИ êàò. "Ñ", "D". Áàæàíî äî 35-òè ðîê³â. ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 15000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4 (òåðèòîð³ÿ Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó). Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121020101

ВЫГОТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 8000-15000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010102

ЕКСКАВАТОРНИКИ / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / JCB 3CX. Тел. (050)3810988 101381010103

10194101

10261101

МАЙСТЕРПРИЙМАЛЬНИК /Âàíòàæíå ÑÒÎ / (çíàííÿ 1Ñ). Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, Тел. (095)1720807, (066)3877588 102091010102

МАЛЯР /ÑÒÎ / Ç\ï: 10000-18000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010103

20436101

МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА

Компанія та сі "Корона" Потрібен

/ äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / ÄÒ-75. Тел. (050)3810988

ВОДІЙ

101381010106

КАТ. "В" НА НАШ АВТОМОБІЛЬ.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА НА JCB 4CX

Тел.:(063)573-00-00 20347105

20459101

Ç/ï: â³ä 22000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Íàäàºìî òèì÷àñîâå æèòëî. Òåë.: (068)100-63-07, Тел. (073)4037292 102961010101

МОТОРИСТ /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. ³êòîð. Òåë.: (067)171-69-11, Тел. (098)1112929 203951010102

ОПЕРАТОРЗАПРАВНИК АЗС Ç/ï: â³ä 500 ãðí./äîáà. Тел. (068)5078947 204341010101

РИХТУВАЛЬНИК /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010104

СВАРЩИКРИХТОВЩИК 20573101

10205101

/ÑÒÎ / Ç\ï: 9000-20000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

20133101

203871010101

СЛЮСАРІ /Âàíòàæíå ÑÒÎ / ç ðåìîíòó âàíòàæíèõ à\ì "ÊàìÀÇ", "ÌÀÇ". Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807 102091010101

20347104

ХОДОВИК /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. ³êòîð. Òåë.: (067)171-69-11, Тел. (098)1112929 203951010103

ШИНОМОНТАЖНИК Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: ã³äíà. Ð-í "Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà". Тел. (050)3799888 204591010102

10312102

10182101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10341101

ВЕНТИЛЯЦІЙНИКИ

ЗВАРНИК

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

/ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / 4-ãî ðîçðÿäó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³äïîâ³äàëüíèé, ç ÄÐ. Îáîâ'ÿçêè: ÷èòàííÿ êðåñëåíü, âèêîíàííÿ ñëþñàðíèõ ðîá³ò, çâàðþâàííÿ íà íàï³âàâòîìàò³. Ç/ï: íà âèïðîá. òåðì³í 12000 ãðí, ïîò³ì 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427

205151010105

ЕЛЕКТРИК /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

20393101

10234101

203451020102

102741010109

ЗВАРЮВАЛЬНИК

ЕЛЕКТРИК (ç æèòëîì). Ç/ï: 7792-8600 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010105

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /Êîîïåðàòèâ "Ïðîììåä" (ì. Âèøíåâå) / Ç/ ï: â³äðÿäíà. Тел. (067)4010240

â áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà. Òåë.: (067)500-85-95, Тел. (063)5104568 205281010101

ЗВАРЮВАЛЬНИК ТРУБОПРОВОДІВ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèñîêà Ç/Ï. Тел. (067)9102784

20345102

102811010101

102341010101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Ç\ï: äîãîâ³ðíà. ì. Êè¿â. Тел. (067)4946928 102271010101

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010101

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК

ЗВАРЮВАЛЬНИКИАРГОНЩИКИ

Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010101

ЕЛЕКТРО МОНТАЖНИК

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010102

/Çá³ðêà åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ï: 8000-15000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721 102301020000

ЖЕРСТЯНИК ВЕНТИЛЯЦІЙНИК

КОВАЛЬ ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107 101821010101

20566101

20568101

20536101

20528101

МАЙСТЕР

Âèãîòîâëåííÿ ñèñòåì âåíòèëÿö³é, êîâïàê³â íà äèìîõîäè, êîâïàê³â íà ïàðêàíè. Ç/ï: 16500 ãðí. Ð-í: Îáîëîíü. Òåë.: (095)550-24-31, Тел. (068)9580843 205661010101

ЗАТОЧНИК äèñêîâèõ ³ ñòð³÷êîâèõ ïèë Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010105

ç îáðîáêè øòó÷íîãî àêðèëîâîãî êàìåíþ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010101

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî êâàðöîâîãî êàìåíþ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010102

ЗВАРНИК

МАЛЯР

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

101821010102

ÐÀÁÎÒÀ

101821010108

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20427102

21

20515101

РОБОЧИЙ В ЦЕХ Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010103

РОБІТНИКИ íà áðóñîâî÷íèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010103

10289101

МЕХАНІКИ

РОБІТНИКИ

ïî çáèðàííþ òà ðåìîíòó òåõí³êè: ìîòîáëîê³â, ì³í³-òðàêòîð³â. Ç/ï: â³ä 14000 ãðí. Тел. (097)6077582

íà áàãàòîïèëüíèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

203931010101

103201010107

МОНТАЖНИК ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Ç\ï: äîãîâ³ðíà. ì. Êè¿â. Тел. (067)4946928 102271010102

МОНТАЖНИК Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010102

ОПЕРАТОР íà âèðîáíèöòâî. Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ÃÐ: 7.00 - 16.00. Ð-í Äå쳿âñüêî¿ ïëîù³ (Ìîñêîâñüêî¿). Äçâîíèòè ç 9.00 äî 16.00. Þð³é Ïåòðîâè÷. Тел. (098)5244381 102861010101

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМНИК

10320101

РОБІТНИКИ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ðîáîòà ïî âñüîìó Êèºâó. Тел. (063)8696293

10303101

205271010101

РОЗПИЛЮВАЛЬНИКИ íà ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010101

РІЗАЛЬНИКИ БЕТОНУ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010106

Ç\ï: â³ä 13500 ãðí (â³ä âèðîá³òêó). ÃÐ: âàõòà. ²íîãîðîäí³ì - ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿âñüêà îáë., ñ. Êàòþæàíêà, Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Viber: (067)444-36-30. Тел. (096)3647171 102891010101

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 204271020101

САНТЕХНІКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010104

СЛЮСАР ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

10271101

101821010103

СЛЮСАР Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010102

ПРАЦІВНИК ç ïðàâàìè, â³äïîâ³äàëüíèé, äóìàþ÷èé, ùî â쳺 êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì àáî ãîòîâèé íàâ÷èòèñÿ íèì êîðèñòóâàòèñü. Óìîâè ðîáîòè: 5 ðîáî÷èõ äí³â òà ñóáîòè çà íàâàíòàæåí³ñòþ. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ³ ìîíòàæ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. Áàçîâà ñòàâêà: 10000 ãðí./ì³ñ. + ïåðåðîá³òîê. Òåë.: (093)595-53-56 , Тел. (096)7433624 205681010101

СЛЮСАР ТРУБОПРОВОДІВ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèñîêà Ç/Ï. Тел. (067)9102784 102811010102

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74 102711010101

20389101

20479101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АРМАТУРНИК Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010101

БУДІВЕЛЬНИКИ

20527101

/Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / (ïðîâåäåííÿ ºâðîðåìîíòó). Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835

СЛЮСАРМОНТАЖНИК

217551010101

Ç/ï: 8000-20000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Òåòÿíà, òåë.: (068)314-65-80, Тел. (066)6328360 205361010101

СЛЮСАРСАНТЕХНІК (ç æèòëîì). Ç/ï: 7792-8600 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, Тел. (050)4359374, (050)4359367 103411010104

СЛЮСАРІ /Çâàðþâàëüí³ áðèãàäè / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé, ðîáîòà ç àëþì³í³ºì. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: 16800 ãðí. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., ñ. Ñâÿòîïåòð³âñüêå. ªâãåí. Тел. (068)9974800 204791010101

СЛЮСАРІМОНТАЖНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010103

СПІВРОБІТНИКИ íà âèðîáíèöòâî. ×îëîâ³êè, 18-35 ðîê³â. Ìîæíà áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï: còàâêà 8000 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ðíèõ çíà÷ê³â, íàêëåéîê òà ìàãí³ò³â. Îáëàøòîâàíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÌÐ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 160. Тел. (044)3323351 201331010101

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260 101821010104

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738 203891010101

СТОЛЯРМОНТАЖНИК ç äîñâ³äîì ðîáîòè. ÃÐ: ïîâíà/÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: á³ëÿ Øïàëåðíîãî ðèíêó ("Áîðùàã³âêà"). Тел. (067)9520126, (050)7431310 204511010101

ТОРЦОВЩИК Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010102

ШЛІФУВАЛЬНИК

ВИКОНУВАЧ РОБІТ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010208

/ äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ"/ Тел. (050)3810988 101381010102

ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

102711010102

10324101

204251010114

ЕЛЕКТРИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010307

ЗВАРНИК /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / (âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé). Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 217551010102

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010102

КОШТОРИСНИКИ ç äîðîæí³õ ðîá³ò ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

20513101

21755101

МАЙСТЕР áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010202

204251010104

МАЛЯРПЛИТОЧНИК

КРОВЕЛЬНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010210

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

20425101

ГЕОДЕЗИСТИ

Ç/ï: â³ä 5772 äî 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010110

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ öåìåíòó. ÄÐ. Âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. "Â". Ç/ï + áîíóñ. ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)2360948

МАЛЯРИ Тел. (067)9395421 204111010101

103141010101

20411101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10226101

23

20409101

РІЗНОРОБОЧІ Тел. (067)9395421 204111010107

САНТЕХНІК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: 20000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020105

10138101

МУЛЯРИ Тел. (067)9395421 204111010102

САНТЕХНІК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 204091010104

МУЛЯРИ (áðèãàäè ìóëÿð³â). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ àáî çà òðóäîâîþ óãîäîþ. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï ³ àâàíñó. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Àíàòîë³é. Тел. (067)6523414 10309102

103241010101

10318101

МОНОЛІТНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 18000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020106

МОНОЛІТНИКИ

ОБЛИЦЮВАЛЬНИК ПЛИТОЧНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010305

Тел. (067)9395421 204111010105

МОНТАЖНИК ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010303

МОНТАЖНИК ДВЕРЕЙ 10217101

Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738 203891010102

МУЛЯРИ

ОПЕРАТОР íà àñôàëüòîóêëàäàëüíèê ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010107

ПЛИТОЧНИК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 204091010101

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421

(êàìåíùèêè). Ç\ï: âèñîêà. Æèòëî áåçêîøòîâíå. Тел. (050)3100753 102171010101

МУЛЯРИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / (êàìåíùèêè) Ç/ï: â³ä 18000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020101

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010103

ТЕСЛЯРСАДІВНИК Ç/ï: 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010109

ФАСАДНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 22000-24000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020108

ФАСАДНИКИ äëÿ ðîáîòè íà "ìîêðèõ" ³ âåíòèëþºìèõ ôàñàäàõ Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (066)6703056 103531020101

ФАСАДНИКИ ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010115

204111010103

ПОКРІВЕЛЬНИК

ФАСАДЧИКИ

Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

ШТУКАТУРИ

204091010106

Тел. (067)9395421 204111010104

Тел. (067)9395421 204111010106

ПРОРАБ áóä³âåëüíèé ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875 204251010101

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010101

ПРОРАБИ / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / ç³ ñâî¿ìè áðèãàäàìè. Тел. (050)3810988 101381010101

99990506

10353101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ТЕСЛЯ

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ЗАКРІЙНИЦЯ (øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîçêðîþ) íà âèðîáíèöòâî. Ƴíêà 30-55 ðîê³â. ÄÐ: îáîâ'ÿçêîâèé. Îáîâ'ÿçêè: ðîçêð³é äåòàëåé, êîìïëåêòóâàííÿ ÷îõë³â äëÿ ìàòðàö³â òà ì'ÿêèõ ìåáë³â. ÃÐ: 8.00-17.00, ïí. - ïò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 10000 ãðí. ÌÐ: âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà , 29-Á. ²ðèíà Äìèòð³âíà. Тел. (067)5038007 204431010101

КРАВЕЦЬ ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729 205241010102

20518101

МАЙСТЕР З ПОШИВУ (â åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ) Ç/ï: â³ä 13000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 102911010102

ТЕХНОЛОГ 20288101

10334101

Ç/ï: âèñîêà ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 102911010101

ШВАЧКА

20412101

/Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÄÐ áàæàíî, àëå íå îáîâ'ÿçêîâî. ÃÐ: ïí. - ïò., 8.00-17.00. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç/ï: ñòàá³ëüíà, â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, cò. ì. "Æèòîìèðñüêà", ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"), ñìò. Áðóñèë³â (Æèòîìèðñüêà îáë.). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604 103161010101

ШВАЧКА

20537101

20564101

ЗВАРНИКИ ç ÄÐ. Ç/ï: â³äðÿäíà, 12000 - 21000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

/Óêðà¿íñüêèé áðåíä, âëàñíå âèðîáíèöòâî / íà ëåãê³ òêàíèíè. гâåíü êâàë³ô³êàö³¿ âèñîêèé. ÂÒ îïëà÷óâàíèé. Âèìîãè: ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ïåäàíòè÷í³ñòü, òî÷í³ñòü, îõàéí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü. Ãðàô³ê: ç 9.00 äî 18.00. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ç ìîæëèâ³ñòþ çðîñòàííÿ. Äëÿ ìàéñòð³â ç ïîøèòòÿ á³ëèçíè òà êóïàëüíèê³â äîäàòêîâ³ âèñîê³ áîíóñè. Þë³ÿ Тел. (097)2685232 204441010101

205181010102

ШВАЧКА

КОНСТРУКТОР

Ç/ï: â³ä 9000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481

ïî äåðåâó (ñòîëÿðíå âèðîáíèöòâî). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 202881010101

102911010103

99990525

МАЙСТЕРОББИВАЛЬНИК

СПЕЦІАЛІСТИ

ШВАЧКА

ì'ÿêèõ ìåáë³â Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944

ÄÐ - áàæàíî! Íàâ÷àºìî! Ç/ï: âèñîêà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí, ìîæëèâ³ â³äðÿäæåííÿ. Тел. (093)7022876, (067)4680408

äëÿ ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî îäÿãó, òàëàíîâèòà ä³â./æ³í. ÄÐ: â³ä 1 ðîêó. ³ê: â³ä 20 äî 35 ðîê³â. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Ãðàô³ê îáãîâîðþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî. Âèìîãè: îõàéí³ñòü, óâàæí³ñòü äî äåòàëåé, áàæàííÿ ðîçâèâàòèñü ³ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Óìîâè: ðîáîòà â äðóæíüîìó êîëåêòèâ³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ñòàá³ëüíà Тел. (093)8360874

205641010101

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ /Â ñòîëÿðíèé öåõ / Ç/ï: 20000 ãðí. ÌÐ: ñò.ì. "Áåðåñòåéñüêà" Òåë: (063)578-13-48 Тел. (068)8410619 204121010101

103341010101

СТОЛЯРИ ç ÄÐ, Ç/ï: â³äðÿäíà, 16000 - 26000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

205181010101

203941010101

ШЛІФУВАЛЬНИК ШВАЧКА

ïî äåðåâó (â ñòîëÿðíèé öåõ). Ç/ï: âèñîêà. Тел. (063)2371366, (067)7594474

ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729

202881010102

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ ÃÐ: 9.00 - 18.00, ïí. - ïò. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ÌÐ: ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà, ñò. ì. "Âîêçàëüíà". âóë. Åðåíáóðãà, 3-À. Тел. (098)1929828, (044)3840560 205371010101

ШЛІФУВАЛЬНИК ДЕРЕВИНИ Ç/ï: â³äðÿäíà, 9000 - 14000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010103

205241010101

10349101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

25

20394101

20444101

10231102

10294103

ШВАЧКАЗАГОТІВЕЛЬНИК Ïîòð³áíà äëÿ ðîáîòè â àòåëüº ³íäïîøèâó âçóòòÿ. Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ̳ñòî Êè¿â, á³ëÿ ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà". Тел. (096)1308537 203981010000

ШВАЧКАЗАКРІЙНИК Ç/ï: 12000-19000 ãðí/ì³ñ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944 205641010102

ШВАЧКИ

20561102

ВАНТАЖНИК /Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010108

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Âèñîêà ç/ï, ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ð-í "Áîðùàã³âêà". Íàòàë³ÿ, òåë.: (096)359-08-75, Îëåêñ³é, Тел. (067)4099994 103491010101

ШВАЧКИ

АВТОМИЙНИКИ ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: 30% â³ä âèðó÷êè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246 203331010101

ç ïîøèòòÿ Á³ã-Áåã³â (ì³øê³â). ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ãðàô³ê ðîáîòè: 3+1. Ç\ï: â³ä 11000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ" (5 õâ. ï³øêè). Àäðåñà: ï-ò Âèçâîëèòåë³â, 5. Äçâîíèòè: ç 9.00 äî 17.00, ïí.-ïò. Âîëîäèìèð, Тел. (067)4114257

АДМІНІСТРАТОРПОКОЇВКА /̳í³-ãîòåëü / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îáîâ'ÿçêè: ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: òèæä.\òèæä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\äîáà. Ðîáîòà äëÿ ³íîãîðîäí³õ â ì. Êèºâ³. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (095)5848490

102941030101

204041010101

10223102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10235101

10233102

10335101

Срочнотребются

РАЗНОРАБОЧИЕ вБелоород Киевс ойобласти (производствоеврозаборов). З\п:от14000до16000рн. Жильепредоставляем.

Тел.:(067)623-89-42, Дмитрий. 20401101

АДМІНІСТРАТОРИКОНСЬЄРЖІ â åë³òí³ æèòëîâ³ êîìïëåêñè ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163,(068)7951701 102751010102

ВАНТАЖНИКИ\ РІЗНОРОБИ /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 217551010103

ГОРНИЧНЫЕ (ìîëîäûå) â àïàðòàìåíòû. Ðàñ÷åò åæåäíåâíûé, îò 400 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010103

ДВІРНИК ×îëîâ³ê äî 55-òè ðîê³â. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 7.00 äî 16.00. Ç/ï: 8500 ãðí/ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, 17. Ïîäðîáèö³ çà Тел. (067)4643101 103261020101

ВАНТАЖНИК íà àâòîíàâàíòàæóâà÷. Ç/ï: äî 9000 ãðí. Тел. (095)8857598, (044)4548162 102871010103

ДВІРНИК Ç/ï: 4173 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598 102871010104

ВАНТАЖНИК ×îëîâ³ê äî 60 ðîê³â. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ³äïóñòêà 24 ê. ä. Îïëàòà ë³êàðíÿíèõ. Ç/ï: 7600 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ðàäèùåâà, 3. Тел. (067)5086648 102991010101

ВАНТАЖНИК íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: 10000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392 102611010102

ВАНТАЖНИКЗБИРАЛЬНИК /Ñêëàä / Ç/ï: 9500 ãðí + áîíóñ. ÃÐ: ç 10.00 äî 20.00, ïí. - ïò. ÌÐ: ñò. ì. "˳ñîâà", "×åðí³ã³âñüêà". Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (063)441-68-40, Тел. (096)3828957 204201010101

ВАНТАЖНИККОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 103121040101

ДВІРНИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010107

ДВІРНИКИ Ç/ï: 3500-10500 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080 203521010101

ДВІРНИКИ ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067 103321010101

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ /Ò³ëüêè ð-í "Òðîºùèíà" / (æ³íêà) äëÿ ëåæà÷î¿ æ³íêè. Áåç ïðîæèâàííÿ. ÃÐ: 2 ãîä. âðàíö³ òà 2 ãîä. ââå÷åð³. Ìîæëèâî òèæä./ òèæä. Ç/ï - äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ñâ³òëàíà. Тел. (067)2722110 204101010101

ВАНТАЖНИКИ

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192

/Ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003

102671060101

ÐÀÁÎÒÀ

102731020101

ЗАГОТІВЕЛЬНИКИ ДЕРЕВА

ОПЕРАТОР

/Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ / Ðîáîòà íà ïðèäîðîæí³õ ä³ëÿíêàõ. Äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì. Òåë.: (097)100-31-06, Тел. (063)5090734

íà âèðîáíè÷ó ë³í³þ (âèðîáíèöòâî ï³íîïëàñòà). Ç/ï: â³ä 10 000 ãðí. ̳ñöå ðîáîòè: á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà (². Ëåïñå), 16. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: (066)016-19-82. 103421010102

203531010102

КУР'ЄР

ОСОБИСТИЙ ПОМІЧНИК

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Íàâ÷ó ñàìà. Îïëà÷óþ äîáðå. Тел. (063)1385726 205651010101

102571010107

ПАКУВАЛЬНИК/ЦЯ

КУХОННИЙ РОБІТНИК /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 204321010105

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â. ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381

Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538 103591010101

ПАКУВАЛЬНИЦІ Ƴíêè äî 55 ðîê³â. ÄÐ (áàæàíî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï: â³ä 11000 ãðí. ÃÐ: ïîçì³ííèé,10-ãîäèííà çì³íà (5\5). Îô. îôîðìëåííÿ, ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ð-í: 300 ìåòð³â â³ä ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Òåë.: (044)393-16-05. Тел. (044)3931606 102331020101

102781010103

ЛІСОРУБИ /Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ / Ðîáîòà íà ïðèäîðîæí³õ ä³ëÿíêàõ. Äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì. Òåë.: (097)100-31-06, Тел. (063)5090734 203531010101

МИЙНИЦЯ /Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / ÷îðíîãî ïîñóäó. Ãðàô³ê ðîáîòè: ïëàâàþ÷èé (ç 12.00 äî 00.00). Ç/ï: 7000 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (íàéáëèæ÷à ñòàíö³ÿ ìåòðî - "Âîêçàëüíà"). ³êòîð³ÿ, Тел. (093)9480046 205611020101

МИЙНИЦЯ /Ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / ÷îðíîãî ïîñóäó. Ãðàô³ê ðîáîòè: 7/7 (ç 10.00 äî 20.00). Ç/ï: 6000 ãðí. çà 15 ðîáî÷èõ çì³í Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü, áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîçâîçêà íà òàêñ³. ÌÐ: ïë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 2-Á (íàéáëèæ÷à ñòàíö³ÿ ìåòðî - "Âîêçàëüíà"). ³êòîð³ÿ, Тел. (093)9480046 205611020102

ОПЕРАТОР / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / àñôàëüòîóêëàäàëüíèêà. Тел. (050)3810988 101381010105

ПОЖЕЖНИЙ РЯТУВАЛЬНИК Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331 204761010101

ПОКОЇВКИ Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 103301010101

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010102

ПОРЯДНА ЖІНКА Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. ²íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíàìè: (Viber) (097)662-06-69, Тел. (095)6405606 205171020101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

27

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

10246101

ПОСУДОМИЙНИКИ (÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, Тел. (093)3815025, (099)0441824 103301010103

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 6600 ãðí. Тел. (067)5103837 204501010101

Ñò. ì. "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" (ãðàô³ê: 5/ 2, ç/ï: 8000 ãðí). Ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà" (ãðàô³ê: 2/2, ç/ï: 6000 ãðí). Ñò. ì. "Äðóæáè Íàðîä³â" (ãðàô³ê - ðàíîê àáî âå÷³ð, ç/ï: 3500 ãðí). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà" (ãð. - ðàíîê, ç/ï: 4500 ãðí). Ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà" (ãð.: 5/2, ç/ï: 8000 ãðí). Òåë.: (044)33758-63, Тел. (073)2669398 103171020101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 2100-7500 ãðí, ðàçîâà 120-400 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080 203521010102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 300 ãðí./çì³íà + áîíóñ. ÃÐ: 11.00 22.00. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Òåë.: (095)725-56-07, Тел. (067)1414381 204181010101

ПРАЦІВНИКИ

10267104

Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Äîãëÿä çà ÿã³äíèìè íàñàäæåííÿìè; ïðîïîëêà ÿã³äíèõ íàñàäæåíü; çá³ð òà ñîðòóâàííÿ ÿã³ä. Ƴíêè, ÷îë. 18-55 ð.; áåç øê³ä. çâ. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ñ. Çàá³ëî÷÷ÿ, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, Æèòîìèðñüêà îáë. Facebook: https:// www.facebook.com/BlueberrybyStarBerries Тел. (067)3250925, (067)4735902 102311020101

ПРИБИРАЛЬНИКИ

10347102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067 103321010103

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 203601010105

/Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ / - äëÿ ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â, ÒÐÖ ³ ô³òíåñ-öåíòð³â; - äëÿ ðîáîòè íà ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèíàõ. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: çì³íè äåíí³ òà í³÷í³ (9.00-21.00, 21.00-9.00). ²íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (067)3816725

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ Ìîæëèâî ïåíñ³éíîãî â³êó. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî, íàâ÷àºìî. Ç\ï: 8000-15000 ãðí (âèïëàòà ñâîº÷àñíî, áåç çàòðèìîê). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (067)406-85-10, Тел. (067)7331234, (073)0448641 204731010101

102231020101

ПРИБИРАЛЬНИКИ

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

(÷îë./æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç/ï: â³ä 450 äî 600 ãðí/çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, Тел. (093)3815025, (099)0441824

РАЗНОРАБОЧИЕ

103301010102

ПРИБИРАЛЬНИКИ ПАРКІНГІВ ÃÐ: 5/2, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. Áåç íàäàííÿ æèòëà. Òåë.: (044)596-18-06, Тел. (050)3824067 103321010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 10267106

102461010101

ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. (066)5742064 103231010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ/К

â Áåëîãîðîäêó Êèåâñêîé îáëàñòè (ïðîèçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ). Ç\ï: îò 14000 äî 16000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Äìèòðèé, Тел. (067)6238942 204011010101

РОБОТА В ОФІСІ Ðåºñòðàö³ÿ äçâ³íê³â. ijëîâîäñòâî. Òåë.: (097)000-70-38.

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК Êë³í³êà çàïðîøóº æ³íîê 18-44 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ: ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âèíàãîðîäà äî 540 000 ãðí.; äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà â³ä 22000 äî 32000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî áåçêîøòîâíå ìåäîáñòåæåííÿ, êîìïåíñóºìî âèòðàòè íà ïðî¿çä. ˳ö. ÌÎÇÓ ñåð³ÿ À N 554391. Тел. (097)1398486, (095)4231669 204971010101

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Тел. (050)3302283, (044)3326109 101731010105

ПРИБИРАЛЬНИЦІ / á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

102261010306

204781010101

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà çàðïëàòà. Âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 4 (â³ää³ë êàäð³â). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

10353102

Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК /Ìåäè÷íà êë³í³êà / Çàïðîøóºìî æ³íîê â³êîì â³ä 19 äî 38 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ "Ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî". Âèíàãîðîäà äî 620 000 ãðí. Äîíîðñòâî ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà äî 25 000 ãðí. Ìè êîìïåíñóºìî âñ³ çàòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ó÷àñòþ ó ïðîãðàì³. ˳öåíç³ÿ ÌÎÇÓ ñåð³ÿ ÀÅ N197875. Òåë.: (050)0 24-14-22, , Тел. (068)8764474, (093)0367226

101831080101

204131010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10342101


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10270101

РОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧИЙ

â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538

 øâåéíèé öåõ. ³ê - áàæàíî äî 45 ðîê³â. ÌÐ: ð-í Êóðåí³âêà. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Тел. (096)8738189

204271020102

РОБОЧІ íà âèðîáíèöòâî ï³ääîí³â. ³äïîâ³äàëüí³. Ç/ï: â³ä 10000 ãð, âèïëàòà â÷àñíî. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Íàäàºòüñÿ æèòëî, õàð÷óâàííÿ. Êè¿âñüêà îáëàñòü. Äåòàë³ çà òåë.: (096)450-48-64, Тел. (098)2890193 103351010101

РОБІТНИКИ íà äðîáèëüíó óñòàíîâêó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010104

РОБІТНИКИ ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ (ç æèòëîì). Ç/ï: â³ä 5772 äî 8658 ãðí. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374 103411010106

РОБІТНИКИ СКЛАДУ / КОМІРНИ КИ Øóêàëè ðîáîòó ñåðåä òîðã³âåëüíèõ äæóíãë³â? Ó íàñ º äëÿ âàñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)0119332, Тел. (063)5432828 203841020101

РІЗАЛЬНИК / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, Тел. (044)4561986, (044)4561982

103471020101

РІЗНОРОБОЧИЙ Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, Тел. (095)3918538, (063)3710321

РІЗНОРОБОЧИЙПІДСОБНИК íà áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\çì³íà (îïëàòà ùîäåííî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³äïîâ³äàëüíèé ³ ïóíêòóàëüíèé. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ç åëåêòðî- ³ áåíçî³íñòðóìåíòàìè. Тел. (098)1909070, (093)9010539 203021010101

РІЗНОРОБОЧІ Ç/ï: 15000 ãðí. ×îëîâ³êè áåç ñóäèìîñò³. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)443-01-79, Тел. (096)5621103 102351010101

РІЗНОРОБОЧІ / á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311

Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010211

10312104

РІЗНОРОБОЧІ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010103

ÌÐ: Êè¿âñüêà îáë., Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Æèòëî íàäàºìî. Ðîáîòà ö³ëèé ð³ê. Ç/ï: 2 ðàçè íà ì³ñÿöü + ïðå쳿. Тел. (067)4671875

Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

205331010101

103201010106

РІЗНОРОБОЧІ Îïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (099)100-20-33, Тел. (067)8819564 103531010101

САНІТАРКА ÃÐ: 15 äí³â íà ì³ñÿöü. Ç 8.00 äî 21.00. Ç/ ï: 4500 ãðí. Тел. (067)8841771 103811010101

20302101

ÐÀÁÎÒÀ

20473101

РІЗНОРОБОЧІ

РІЗНОРОБИ

Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. + áîíóñ. Âèìîãè: óì³ííÿ êîðèñòóâàòèñü åëåêòðî³íñòðóìåíòîì. Ðîáîòà ïîòðåáóº ô³çè÷íî¿ âèòðèâàëîñò³. ³òàºòüñÿ íàÿâí³ñòü âîä³éñüêèõ ïðàâ êàò. "Â". Тел. (063)7364137

20404101

101831080102

РІЗНОРОБОЧІ

РІЗНОРОБОЧИЙ

10330101

103591010102

101861010105

204251010105

10317102

20353101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

29

ЧЕРГОВИЙ ПАРКІНГУ Ç/ï: 300-500 ãðí/çì³íà. Àäðåñà: âóë. ×àâäàð, 3. Ñï³âáåñ³äè ùîäåííî, êð³ì âèõ³äíèõ. Òåë.: (044)294-68-03, (050)435-93-67, Тел. (050)4359374

103411010111

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК /Ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ òà ÒÖ ì.Êèºâà / ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³. Ç/ï: 7000-10500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Òåë.: (066)061-15-20, Тел. (067)5268435

203251010101

Є ВАКАНСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (âå÷³ðí³/í³÷í³ çì³íè, ï³äðîá³òîê). ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817 203881010102

10326102

20560101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (ñóïðîâîäæóþ÷à). Ñê³ëüêè êîøòóº ãîäèíà òâîãî ÷àñó? Äçâîíè (067)508-68-65 ³ òè ä³çíàºøñÿ! Åñêîðò. Êè¿â. Àë³ñà 205671020101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (СУПРОВОДЖУЮЧА) Ñôåðà åñêîðòó äîïîìàãຠñó÷àñíèì ä³â÷àòàì ïîòðàïèòè äî ñâ³òó ðîçêîø³, êðàñè ³ áàãàòñòâà! Ñòâîðþéòå ³ç êàçêè ðåàëüí³ñòü! Âàðòî ëèøå ïîäçâîíèòè! Àë³ñà. Тел. (067)5086865

10332101

СОЛІДНИЙ ЧОЛОВІК Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. Тел. (095)6405606, (097)6620669 205171040101

СОРТУВАЛЬНИКИ /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 217551010104

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ

20533101

Запрошємо дляприбирання в спермаретах та ТЦ м.Києва

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК ГР: зміни денні, нічні. З/п: 7000-10500 рн. Іноороднім житло.

Тел.:(066)061-15-20, (067)526-84-35 20325101

ШВИДКО, ЛЕГКО І БАГАТО 

205671030101

öå ðåàëüíî! Ç/ï: â³ä 85000 ãðí./ì³ñ., âèïëàòè ùîäåíí³. ³äì³íí³ óìîâè ³ äðóæí³é êîëåêòèâ. ²íîãîðîäí³ì - êîìôîðòí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/ WhatsApp. 205601070101

ВСІ БАЖАЮЧІ

102671040101

ДІВЧАТА ³ æ³íîê íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî òÄÍÓ ÎÏËÀÒÓ â³ä 85000 ãðí. íà ì³ñÿöü, âèïëàòè ùîäåíí³, êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Тел. (050)5204327

205601010101

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ

ЗАРОБІТОК

Ìîæë. áåç ÄÐ, íåïèòóù³. ÃÐ: 8.00-18.30. Îáîâ-êè:ïåðåáèð. âòîðñèðîâèíè. Ƴí./÷îë. - ïåðåáèðàííÿ, ñîðòóâàííÿ (ïîë³åòèëåí, ïîë³ïðîï³ëåí, êàðòîí, ÏÅÒ). ×îëîâ³êè - ðîá. íà ïðåñ³ (ðîçâàíòàæ. - íàâàíòàæóâàëüí³ ðîáîòè, ñîðòóâàííÿ). Ç/ï: â³ä âèðîá³òêó, âèñîêà. Ìîæëèâî âàõòîâèì ìåòîäîì. Тел. (066)1650970, (098)0171272 102701010101

СПІВРОБІТНИК àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâèé â îô³ñ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Íàâ÷àííÿ, ã³äíà îïëàòà. Òåë.: (063)255-11-00, Тел. (066)8196822 218361010101

УЧЕНЬ ШЛІФУВАЛЬНИКА /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

ð³çíèõ òèïàæ³â ³ â³êîâèõ ãðóï. Ãàðàíòóºìî âàì ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê, ùîäåíí³ âèïëàòè, àíîí³ìí³ñòü, çàõèñò â³ä âñ³õ íåïðèºìíîñòåé. Тел. (093)4502057 205601020101

Ïðîïîíóºìî âèñîêó ç/ï, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, áåçïåêà ³ êîíô³äåíö³éí³ñòü. Тел. (093)4905498

205601030101

ÃÐ: 5-äåíêà. Ç/ï: 8200 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (096)230-91-92, Тел. (050)4263716

СПІВРОБІТНИЦІ

â³ä 75000 ãðí, ùîäåííà îïëàòà, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ â åë³òíèõ àïàðòàìåíòàõ, ïîâíà êîíô³äåíö³éí³ñòü, 100% áåçïåêà. Тел. (063)9856081

205601040101

РОБОТА ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦЬ

СПІВРОБІТНИЦІ íà ðîáîòó. Ç/ï: â³ä 75000 ãðí. ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Îïëàòà ùîäíÿ. ³äñóòí³ñòü øòðàô³â. Äðóæí³é ³ âåñåëèé êîëåêòèâ. Тел. (095)4305092 205601060101

ТАНЦІВНИЦІ /Dolls Men's Club / ijâ÷àò â³ä 18 ðîê³â, ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. Ìîæíà áåç ÄÐ. Íàâ÷àºìî. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. ÃÐ: ç 20.00 äî 6.00. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êè¿â, ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà", âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 57/3. Тел. (068)1144040 203971020101

Íàäàºìî æèòëî, ùîäåíí³ âèïëàòè, âèñîêèé äîõ³ä â³ä 75000 ãðí. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêà ãàðàíòîâàí³. Тел. (097)2495923 205601050101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (ñóïðîâîäæóþ÷à) Àë³ñà. Åñêîðò. Êè¿â. (Viber/Telegram) Тел. (067)5086865 205671010101

ТАНЦІВНИЦІ /×îëîâ³÷èé êëóá HAREM (â ÐÖ "Àðåíà") / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 203591020101

102711010103

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 204321010201

10183108

20567102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20359102

20560102

20397102

20560103

20560106

20560105

20560107

10195101

20567101

20567103

ÐÀÁÎÒÀ

20560104

99990523

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


²ÑÒÎв¯ ÂÈÄÀÒÍÈÕ ËÞÄÅÉ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

КЛАСИК ФОТОМИСТЕЦТВА: ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН

Õåëüìóò Íüþòîí - ³êîíà äëÿ ìàéñòð³â ôîòîìèñòåöòâà, õóäîæíèê, ÿêèé ñòâîðèâ íîâó åñòåòèêó çîáðàæåííÿ, â³çóàëüíèé ãåí³é ñó÷àñíîñò³ ³ îäèí ³ç ïðîâîêàö³éíèõ ³ âñåñâ³òíüî-âèçíàíèõ ôîòîãðàô³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. ДИТИНСТВО І ЮНІСТЬ ФОТОГРАФА Õåëüìóò Íüþòîí íàðîäèâñÿ 31 æîâòíÿ 1920 ðîêó â áåðë³íñüêîìó ïåðåäì³ñò³ Øîíåáåðã. Éîãî áàòüêè âîëîä³ëè íåâåëèêîþ ´óäçèêîâîþ ôàáðèêîþ ³ íå ìàëè ô³íàíñîâèõ òðóäíîù³â. ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ Õåëüìóòà â ë³öå¿ íàñòàâ ìîìåíò, êîëè âñ³ ó÷í³ áóëè ïîä³ëåí³ íà àð³éö³â ³ ºâðå¿â (éøîâ 1934 ð³ê). ϳñëÿ öüîãî áàòüêî çàáðàâ ñèíà ç ö³º¿ øêîëè ³ âëàøòóâàâ â àìåðèêàíñüêó. Íàâ÷àâñÿ Õåëüìóò áåç áàæàííÿ, ³ éîãî âèêëþ÷èëè. Ìàéáóòí³é ôîòîãðàô ö³êàâèâñÿ ò³ëüêè ä³â÷àòàìè ³ ôîòîãðàô³ºþ. ²íòåðåñ äî ôîòîãðàô³¿ õëîï÷èê ïî÷àâ ïðîÿâëÿòè ç äâàíàäöÿòè ðîê³â ³ ïðèäáàâ äåøåâèé ôîòîàïàðàò Agfa Tegnor Box. Çãîäîì éîìó âäàëîñÿ âëàøòóâàòèñÿ ó÷íåì äî ñâîãî êóìèðà, çíàìåíèòî¿ áåðë³íñüêî¿ æ³íêè-ôîòîãðàôà ²âå. Õåëüìóò ïðîïðàöþâàâ àñèñòåí-

òîì ²âå äâà ðîêè, ïîêè íå âè¿õàâ ç ͳìå÷÷èíè. Òåðì³íîâèé â³ä'¿çä ñòàâñÿ â 1938 ðîö³ ÷åðåç íåáåçïåêó ïîòðàïèòè â íàöèñòñüêèé òàá³ð ñìåðò³. Íüþòîí â³äïðàâèâñÿ íà êîðàáë³ äî Êèòàþ, ïðîòå ç³éøîâ ó ѳíãàïóð³, äå çàòðèìàâñÿ, ïðàöþþ÷è ïîðòðåòèñòîì â îäíîìó ç ì³ñöåâèõ âèäàíü, çâ³äêè ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ áóâ çâ³ëüíåíèé çà íåïðîôåñ³îíàë³çì. Ó 1940 ðîö³ â³í áóâ äåïîðòîâàíèé äî Àâñòðà볿, äå ÿêèéñü ÷àñ ïðàöþâàâ íà ïëàíòàö³ÿõ ôðóêò³â. ϳñëÿ çâ³ëüíåííÿ Õåëüìóò áóâ çàâåðáîâàíèé â àðì³þ ³ ïðîñëóæèâ ï’ÿòü ðîê³â.

КАР'ЄРА І ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ Ï³ñëÿ â³éíè Õåëüìóò Íüþòîí âèð³øèâ íå çàëèøàòè Àâñòðàë³þ ³ â³äêðèâ ó Ìåëüáóðí³ âëàñíó íåâåëèêó ñòóä³þ. Ó 1948 ðîö³ Íüþòîí îäðóæèâñÿ ç àêòðèñîþ Äæóí Áðàóí. Âîíà ïðèéøëà â éîãî àòåëüº çà ôîòîïîðòðåòîì, à

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

òðàïèëàñÿ ëþáîâ. Äæóí âèÿâèëàñÿ æ³íêîþ éîãî ìð³¿, ³ âîíè á³ëüøå ï³âñòîë³òòÿ ïðîæèëè ðàçîì. ßê Ãàëà äëÿ Äàë³, âîíà áóëà ³ ìóçîþ ìàéñòðà, ³ â³ðíèì ïîì³÷íèêîì ó âñ³õ éîãî ñïðàâàõ. Çãîäîì, ç 1970 ðîêó, Äæóí ñòàëà íåïîãàíèì ôîòîãðàôîì ³ ïðàöþâàëà ï³ä ïñåâäîí³ìîì Åëë³ñ Ñïð³íã.  ê³íö³ 50-õ ñ³ì'ÿ ïåðå¿õàëà â ªâðîïó, à ñàìå â Ïàðèæ. Òàì Õåëüìóò ïðàöþâàâ äëÿ äåê³ëüêîõ æóðíàë³â: Clair, Elle, âèäàíü Voque. Ç 1961 ðîêó ìàéñòåð æèâ ³ ïðàöþâàâ òî ó Ôðàíö³¿, òî â Ìåëüáóðí³. Ó 1971-ìó Õåëüìóò ïåðåí³ñ ³íôàðêò, ï³ñëÿ ÷îãî òåìï éîãî ðîáîòè òðîõè çíèçèâñÿ. 1975 ðîêó ïðîéøëà éîãî âèñòàâêà â Ïàðèæ³ â ãàëåðå¿ Nikon. Ñàì ôîòîãðàô ãîâîðèâ, ùî ïðàöþº çîâñ³ì íå çàðàäè âèñòàâîê â ìóçåÿõ àáî ãàëåðåÿõ, îäíàê, ÿêùî òàê³ ³ áóäóòü, â³í íå çàïåðå÷óº. Íüþòîí çì³ã çì³íèòè óÿâëåííÿ ïðî ìîäó, êðàñó ³ ñåêñóàëüí³ñòü. Íå îñï³âóþ÷è ñâ³ò øîó-á³çíåñó, â³í ÿê áè âèâ÷àâ éîãî, íàìàãàþ÷èñü ñôîòîãðàôóâàòè ìîìåíò ÿê ñïîñòåð³ãà÷, ÿêèé ïðàãíå çðîçóì³òè ñóòí³ñòü ðå÷åé. Áàãàòî ïîïóëÿðíèõ îñîáèñòîñòåé ïîçóâàëè ìàéñòðó: Ñàëüâàäîð Äàë³, Åíä³ Óîðõîë, ̳ê Äæàããåð ³ ³íø³.

31

ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН В ЖУРНАЛАХ МОД Ç 1981-ãî ìàéñòåð æèâ ïåð³îäè÷íî ³ â Ëîñ-Àíäæåëåñ³, ³ â Ìîíòå-Êàðëî. Öå áóâ ïåðåëîìíèé ìîìåíò â ³ñòî𳿠ìîäè, êîëè âîíà ñòàëà äåìîêðàòè÷í³øîþ, ³ íà çì³íó åëåãàíòíîñò³ ïî÷àòêó ñòîë³òòÿ ïðèéøîâ ìîëîä³æíèé ðîçêóòèé ñòèëü. Ôîòîãðàôè æ ïî÷àëè ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â ñòóä³ÿõ. Öå ³ çéîìêè íà ïðèðîä³, ³ íà áåçëþäíèõ ïëÿæàõ, ³ íà ñì³òíèêàõ, ³ â ïàëàöàõ, ³ íà ëþäíèõ ðèíêàõ. Íüþòîí ÿê ôîòîãðàô ôîðìóâàâñÿ ñàìå â öèõ óìîâàõ. Íàéá³ëüøå Õåëüìóòó Íüþòîíó ïîäîáàëîñÿ ïðàöþâàòè ç æóðíàëîì Voque. Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå öåé æóðíàë äàâàâ éîìó «áàãàòî ì³ñöÿ» ³ çàâæäè áóâ â íüîìó âïåâíåíèé. Ïî ðîáîòàõ ôîòîõóäîæíèêà ìîæíà ïîì³òèòè, ùî éîìó ïîäîáàëèñÿ âèñîê³, ñèëüí³ íàòóðíèö³, âåëèê³ ñïèíè - ñêóëüïòóðîïîä³áí³ îáðàçè. ³í çí³ìàâ îãîëåíèõ ä³â÷àò íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ, ââàæàþ÷è, ùî êàáëóêè ï³äêðåñëþþòü ì'ÿçè ñòåãîí, çì³íþþòü ïîñòàâó ³ ôîðìó ò³ëà. ²ñíóâàâ íàâ³òü òàêèé âèñë³â, ÿê «æ³íêà Õåëüìóòà Íüþòîíà». Ó 2003 ðîö³ ôîòîõóäîæíèê ïîäàðóâàâ ð³äíîìó Áåðë³íó òèñÿ÷ó ñâî¿õ ðîá³ò. À â 2004-ìó òàì â³äêðèâñÿ éîãî ìóçåé.

НА ПОРОЗІ СМЕРТІ Ö³ëêîì â³ääàþ÷èñü ðîáîò³, ôîòîãðàô íåð³äêî çàáóâàâ ïðî ñàìîãî ñåáå: òðèìàâñÿ íà îäíèõ ñèãàðåòàõ, ïðàöþâàâ áåç ñíó ³ â³äïî÷èíêó, çëîâæèâàâ àëêîãîëåì. Òàêèé ñïîñ³á æèòòÿ ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî âèëèâñÿ â ïðîáëåìè ç ñåðöåì. Äåê³ëüêà ðàç³â â³í ïåðåí³ñ ³íôàðêò. Íà ñõèë³ ðîê³â âåëèêèé ôîòîãðàô â ñâî¿õ ³íòåðâ'þ ãîâîðèâ, ùî ñïîê³éíî ñòàâèòüñÿ äî ñâ ïîïóëÿðíîñò³ ³ âèñîêèõ íàãîðîä, à ôîòîãðàôóº ò³ëüêè äëÿ ñåáå. Íüþòîí ïîìåð ó â³ö³ 83-õ ðîê³â. Âè¿æäæàþ÷è íà àâòîìîá³ë³ ç³ ñòîÿíêè, ç íèì òðàïèâñÿ ÷åðãîâèé ñåðöåâèé íàïàä, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³í âð³çàâñÿ â ñò³íó. Ïîìåð âåëèêèé ìàéñòåð â ë³êàðí³. Éîãî ïðàõ çíàõîäèòüñÿ â Áåðë³í³.

ÐÀÁÎÒÀ


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

²ÑÒÎв¯ ÂÈÄÀÒÍÈÕ ËÞÄÅÉ

Salvador Dali with his pet ocelot Babou (H.Newton, 1965)

Brigitta Bungard (H.Newton, 1975)

Vogue magazine, Monaco (H.Newton, 1998)

Mick Jagger "The Rolling Stones" (H.Newton)

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771776

01172016

33

31162001

33412001

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.

Ó×ÅÁÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771776

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

32662002

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹15 • 15 êâ³òíÿ 2019 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32812002

ÐÀÁÎÒÀ

32812003

32032007

19472017

30692007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ ¹ 34 15 (1058) (1090)

30002004

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

30822001

01922017

36

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 15 (1090)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 15 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 15 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Profile for s-osvita
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded