Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

32592006

Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñü?

Äèâ. îñòàíí³ ñòîð³íêè æóðíàëó.

31292025

ÄËß ÐÎÁÎÒÎÄÀÂÖ²Â!

33462002

31352007

32652005

33272001

òåë.: 277-17-74; 75

33502002

ПРИЙОМОГОЛОШЕНЬВГАЗЕТУЗА

33512001

¹ 14 (1089) 08.IV-14.IV 2019 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

27332017

19442013

33462001

32392006

29042003

32812002

30852007

32812004

32862007

25712018

2

33492001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (1089)


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20497101

20451101

10286101

20524101

3

20529103

10300101

10260101

20138101

20450101

10319101

10291101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

20418101

10323101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


4

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10211101

10236101

10299101

20388101

20529101

20383101

20322101

10236102

20149101

10227101

ÐÀÁÎÒÀ

20443101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 14 (1089) 08 êâ³òíÿ 2019 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: ofis@riu.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 19192SS Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.7

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.7

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.8

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.9

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.9

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.9

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.14

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.14

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.16 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.16

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.9

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ñò.19

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.10 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.10

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.10

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.10

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.11

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.11

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.11

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.12

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ñò.13

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.21

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.22

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.23

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.24

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.24

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.28

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.28

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.29

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ


6

ÂÈÁÅвÒÜпро ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ тел.: ²ÄÊÐÈÉÒÅ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за 2771774,ÏÎÒвÁÍÓ 2771775

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр. А автоелетри ......... 6,16,17,18 авторанівни ............... 16,19 автомаляр ....................... 6,16 автомехані ................... 16,18 автомийни .......... 16,17,19,24 автослюсар ....... 6,16,17,18,19 адміністратор ............. 6,7,8,28 арматрни ........................ 21 арматрщи .................. 16,18 асистент ........................... 6,8 Б бармен .......................... 14,15 брошрвальни ................. 10 бдівельни ................... 21,22 бхалтер .......................... 7,9 В вантажни .. 4,5,10,13,19,22,24 ..................................... 25,27 виотовлювач ..................... 18 водій ... 3,10,12,16,17,18,19,21 .......................................... 22 водій-еспедитор ............... 1 6 Г еодезист ........................... 21 осподарни .................. 14,15 Д двірни ............ 5,7,9,10,25,26 диспетчер .................... 6,8,18 долядальниця ................ 5,25 діловод ................................ 8 Е есаваторни ............... 18,21 есперт ................................ 7 елетри ........... 7,19,20,21,22 елетроазозварни ........... 1 9 елетрозварни ........ 3,4,19,20 елетромонтажни .... 19,21,22 З завосп ........................... 7,13 зарійни ........................ 4,23 застпни ............................. 9

стр. заточвальни ............... 19,21 зварни .... 5,18,19,20,21,22,23 зварювальни 5,17,18,19,20,21 .......................................... 22 К арщи .......................... 25,28 асир ........................ 11,12,13 оваль ........................... 19,20 омплетвальни ........... 4,13 омірни .................... 4,13,14 ондитер ............................ 15 онстртор ........ 5,9,20,22,23 онсьєрж ....................... 11,24 равець ........................... 3,23 р’єр ........................... 10,25 хар ......................... 13,14,15 хонний працівни ....... 15,25 Л лісорб .......................... 25,26 М м’ясни .............................. 14 майстер ............ 3,20,21,22,23 майстер маніюр .............. 10 майстер маніюр-педіюр 10 маляр ..... 17,18,19,20,21,22,23 масажиста ..................... 6,28 машиніст ....................... 18,21 мебляр .......................... 22,23 медсестра ..................... 10,11 менеджер .................. 7,8,9,10 менеджер з персонал ......... 7 менеджер з продаж 5,7,21,25 механі ..................... 5,9,18,20 мийниця посд ............ 25,26 монолітни .................... 21,22 монтажни ............. 4,20,21,22 моторист ....................... 17,18 мляр ................................. 22 Н начальни дільниці .......... 7,22 О оператор 3,8,10,19,20,21,25,26

стр. оператор АЗС ............... 18,19 оранізатор ........................ 10 оформлювач ........................ 9 офіціант ..................... 4,14,15 охоронець ..................... 11,12 охоронни . 5,7,11,12,13,15,18 П павальни .................... 5,25 палітрни .......................... 10 пеар ............... 3,4,5,14,15,16 перар .............................. 10 пилорамни ....................... 21 плиточни ..................... 21,22 пожежний ..................... 17,25 пооїва ................. 8,24,25,26 порівельни ................. 21,22 помічни .................. 7,8,25,28 помічни драря ............... 10 помічни ерівниа ......... 6,7,8 помічни харя ............ 14,15 помічни менеджера ....... 8,25 посдомийниця ........ 3,4,25,26 працівни ...................... 24,26 прибиральни ... 5,13,24,26,28 прибиральниця . 3,14,16,26,27 приймальни ............. 16,18,27 провізор ............................. 10 продавець ...... 3,4,12,13,16,27 продавець-онсльтант3,4,5,13 прораб .......................... 21,22 підсобний робітни ....... 22,27 Р рертер ........................... 7,8 репрораф ......................... 10 рихтвальни .................. 6,18 робота .......................... 11,25 робота в офісі .............. 8,9,27 робота для всіх 4,7,9,11,24,25 ................................. 26,28,29 робота для дівчат ............... 28 робота для жіно . 3,5,27,28,29 робота для стдентів ....... 4,28

стр. робітни 3,5,13,19,20,21,24, 27 розповсюджвач ........... 24,27 різальни ............. 10,20,21,27 різнороб ....... 5,21,22,24,27,28 С сантехні ................... 20,21,22 санітара ....................... 11,28 серетар ........................... 7,8 слойщи ............................. 14 слюсар ....... 3,5,16,18,19,20,21 слюсар-елетри ........... 19,21 сортвальни ....... 22,26,27,28 співробітни ........ 6,8,21,28,29 столяр ........................ 3,21,23 столяр-верстатни .... 19,20,21 Т танцівниця .................... 28,29 тесляр ........................... 21,22 техноло .......................... 3,23 торцовщи ......................... 21 тістоміс .................. 4,14,15,16 У чень ............................. 19,28 Ф фармацевт ......................... 10 фасадни ........................... 22 формвальни тіста ...... 14,15 Х ходови ......................... 17,18 хостес ........................... 14,28 Ш швача ..................... 3,5,23,24 шеф-хар .......................... 15 шліфвальни ........... 19,21,23 штатр ............................ 22 І інженер ....................... 9,16,22 інженер-елетри ............ 9,22 інженер-енерети ............ 7,9 інженер-онстртор ............ 9 інженер-проетвальни . 9,22 інасатор ....................... 11,12

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ!

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10274101

99991044

10301101

ЕКСПЕРТОЦІНЮВАЧ

HRРЕКРУТЕР

â ëîìáàðä. Ç/ï: â³ä 8000 äî 10600 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè òà áåç (íàâ÷àºìî + ñòèïåíä³ÿ). Òåë.: (050)019-54-27. ˳öåíç³ÿ Íàöêîìô³íïîñëóã â³ä 21.09.17. N3832.

(ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç\ï: 7000 ãðí + %. ÃÐ: 5\2. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

204291010102

103011010101

203651010101

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА â îô³ñ (îïòîâà ô³ë³ÿ). Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê. Äîõ³ä äî 15000 ãðí + ùîòèæíåâ³ ïðå쳿. Òåë.: (097)389-25-38, (095)094-67-08. Тел. (063)2925428

201491020101

20365101

ijâ÷èíà-ï³äïðèºìåöü â³çüìå

ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ (-Ó) ÏÎ̲×ÍÈÊÀ (-ÖÞ) Ç/ï: äî 16 000 ãðí. + ïðå쳿. Гарантую підтримку і навчання. На перспективу зроблю партнером. Tåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:

Òåë. (067)011-90-82

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102261010209

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА (ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó îô³öåðà çàïàñó). Ç/ï: äî 20000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

204951010104

СПІВРОБІТНИКИ Ïîòð³áí³ ñï³âðîá³òíèêè ç äîñâ³äîì êàäðîâî¿ ðîáîòè. Âèñîêà, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà îïëàòà äî 15500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/2, ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (066)093-81-95 (Viber), (068)620-10-77, Тел. (093)5607754 204471010000

10164101

КОНТЕНТМЕНЕДЖЕР

ЕКСПЕРТОЦІНЮВАЧ /Ëîìáàðä "Ïàðóñ" / Ç\ï: â³ä 8500 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 20.00. Тел. (098)1224402

7

20525102

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКАвофіс Ативний, відповідальний. Кар'єрне зростання. Оплата до 10000 рн + бонси. Можлива частова зайнятість.

Тел.:(066)819-68-22, (063)255-11-00 21836102

Солідном ерівни потрібен (-на)

ПОМІЧНИК (-ЦЯ) в престижний офіс. Кар'єрне зростання арантю. Навчання в процесі роботи. З/п: до 18000 + подорожі.

Тел.: (067)538-37-82

(çàïîâíåííÿ ñàéò³â). Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ³çüìåìî ñòóäåíòà. ÃÐ: ïëàâàþ÷èé, ðîáîòà â îô³ñ³. Ñåðã³é. Тел. (067)4655917

205201020101

10239102

МЕНЕДЖЕР / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

101861010106

МЕНЕДЖЕР З КАДРІВ І РЕЖИМУ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

102741010101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ, åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Äîñâ³ä ðîáîòè. Ñâîÿ áàçà ê볺íò³â. Ç/ï: ñòàâêà 10000 ãðí + %. Òåë.: (067)134-97-21 Тел. (093)1087959 102301010000

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ìåòàëîïðîêàòó. Ç\ï: â³ä 12000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)4019629

20520102

101641010102

ПОМІЧНИК З ПІДБОРУ ПЕРСО НАЛУ Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 12000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73, Тел. (066)9590745 204801020101

20525101

АСИСТЕНТАДМІНІСТРАТОР Вофіс. Перспетива ар'єрноо зростання. З/п: до 11000 рн.

Тел.:(093)451-43-73, (066)959-07-45 99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

20480101

99990525

10314101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

АДМИНИСТРАТОРЫ (äåâóøêè 18-45 ëåò). Ç\ï: îò 15000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010104

АДМІНІСТРАТОР (ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòà). Ç/ï: äî 15000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142

20374101

20103101

20429101

20489101

204951010103

АСИСТЕНТ З КАДРІВ Ç/ï: äî 18000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010101

АСИСТЕНТ АДМІНІСТРАТОР Â îô³ñ. Ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ç/ï: äî 11000 ãðí. Òåë.: (093)451-43-73, Тел. (066)9590745 204801010101

ДИСПЕТЧЕР Ç/ï: äî 11000 ãðí. Äîâ³äêè ³ çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó: (050)023-21-31, Тел. (067)3884142 204951010102

ДИСПЕТЧЕРИ /Ðîáîòà â òàêñ³ "ÍÀÇÀв" / Ç ÄÐ ³ áåç ÄÐ (íàâ÷èìî), çíàííÿ ÏÊ, êîðåêòí³ñòü. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

ПОМІЧНИК зпідбор персонал

Перспетива ар'єрноо зростання. З/п: до 12000 рн.

102431010102

ДІЛОВОД

Тел.:(093)451-43-73, (066)959-07-45

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â / dz çíàííÿì êàäðîâî¿ ñïðàâè. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Ç/ ï: 12000 ãðí. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ×îêîë³âñüêèé áóëüâàð. Тел. (063)6790415

20517102

АДМІНІСТРАТИВНОКАДРОВИЙ СПІВРОБІТНИКВОФІС

203741010101

ОПЕРАТОРЫ

Можлива частова зайнятість. Навчання, ідна оплата.

(ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå) ñî çíàíèåì àíãë. ÿçûêà, äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Ç\ï: îò 13000 ãðí. ÃÐ: ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722

Тел.:(063)255-11-00, (066)819-68-22 20517104

204291010105

ОСОБИСТИЙ (А) ПОМІЧНИК (ЦЯ) Ç/ï: äî 16000 ãðí. + ïðå쳿. Ãàðàíòóþ ï³äòðèìêó ³ íàâ÷àííÿ. Íà ïåðñïåêòèâó çðîáëþ ïàðòíåðîì. Òåëåôîíóéòå àáî ïèø³òü â Viber:(067)011-90-82 205251020101

ПОМІЧНИК äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâî¿ ðîáîòè. Íàâ÷àííÿ. Êàð'ºðà. Òåë.: (063)047-86-48, Тел. (067)5711365 204921010101

ПОМІЧНИК (ЦЯ) â ïðåñòèæíèé îô³ñ. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ ãàðàíòóþ. Íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè. Ç/ ï: äî 18000 + ïîäîðîæ³. Тел. (067)5383782 205251010101

20480102

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

РОБОТА В ОФІСІ

Ïîòð³áåí ïîì³÷íèê êåð³âíèêà, ãðàìîòíèé, àêòèâíèé ôàõ³âåöü äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ç àäì³í³ñòðàòèâíî-îðãàí³çàö³éíîþ ðîáîòîþ. Îïëàòà äî 12500 ãðí ³ á³ëüøå. Ãðàô³ê: 5/ 2, ç 9.00 äî 18.00 àáî ç 11.00 äî 20.00. Òåë.: (093)301-19-48 (Viber), Тел. (099)3027285

ϳäðîá³òîê, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êàð'ºðà, íàâ÷àííÿ. Òåë.: (050)363-43-87, Тел. (067)2016598

204471020000

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

21836101

204891010101

СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010101

â îô³ñ. Àêòèâíèé, â³äïîâ³äàëüíèé. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Îïëàòà äî 10000 ãðí + áîíóñè. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (066)819-68-22, Тел. (063)2551100 218361020101

СЕКРЕТАР РЕФЕРЕНТ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010103

20492101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

БУХГАЛТЕР ç äîñâ³äîì ðîáîòè â îõîðîíí³é ô³ðì³. ÃÐ òà Ç/ï - ïðè ñï³âáåñ³ä³. Тел. (050)3101040 103071010101

ЗАСТУПНИК БУХГАЛТЕРА Âèìîãè: äîñâ³ä ðîáîòè. ÃÐ: 8.00 - 17.00, ïí. - ïò. Ç/ï: çà äîìîâëåí³ñòþ. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí". Òåë.: (066)-105-15-15, Тел. (097)2051515 103291010101

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010102

20149102

Атальна

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР (êîìåíäàíò). Çíàííÿ êîíäèö³îíóâàííÿ ³ ãàçîâî¿ êîòåëüí³. Ñòàâêà: 11000 ãðí. Ð-í ðîáîòè: Ïîä³ë (ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêà"). Тел. (067)4675559

102491010101

КОНСТРУКТОР /ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / âèðîá³â ³ç ìåòàëó. Ç/ï 12000 - 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427

203451020101

РОБОТА ВОФІСІ

МЕХАНІК ШВЕЙНОГО ОБЛАД НАННЯ /Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / ÂÎ àáî ñåðåäíüî-ñïåö³àëüíà îñâ³òà, ÄÐ. Ç/ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)4443604

Реєстраціядзвінів.Діловодство.

Тел.:(097)000-70-38. 20478101

103161010102

ОФОРМЛЮВАЧ СТЕНДІВ ÃÐ: ïí. - ïò. Ç/ï: 10000 ãðí. ç-ä çíàõîäèòüñÿ â ì. Âèøíåâå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í). ²íôîðìàö³ÿ çà

Тел. (067)4643101

10249101

ІНЖЕНЕР /Âàíòàæíå ÑÒÎ / ç ãàðàíò³¿ (çíàííÿ òåõ÷àñòèíè à\ì). Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807 102091010103

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРИК / áóä³âåëüíî-ìîíòàæíó "³êîðò"/ Тел. (050)3307953

êîìïàí³þ 100941010101

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК

ІНЖЕНЕР

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

ІНЖЕНЕРПРОЕКТУВАЛЬНИК

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010105

102261010201

103261010106

102261010203

ІНЖЕНЕР ÏÒÂ. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

/Âèãîòîâëåííÿ åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ ï: 12000-17000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721 102301030000

/ áóä³âåëüíî-ìîíòàæíó êîìïàí³þ "³êîðò" / Âîëîä³ííÿ ïðîãðàìîþ AutoCAD. Тел. (050)3307953 100941010102

102261010301

ІНЖЕНЕР ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ ðîáîòè. Ç\ï: 20000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010302

10329101

99991045

SMMМЕНЕДЖЕР ñîö. ñåòåé è ñàéòîâ (ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå). Ç/ï: 10000 ãðí + %. Òåë.: (097)571-72-61, Тел. (073)2212722 204291010101

10307101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

10326101

99990506

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20223101

10186101

10287101

20354101

20496101

10257101

БРОШУРУВАЛЬНИК

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ

/ äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010106

101861010104

БРОШУРУВАЛЬНИК /Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

РЕПРОГРАФ

/ äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

/Ñàëîí êðàñè òà ñòóä³ÿ çàñìàã. SUN HOUSE / Ðàéîíè: Ëåí³íãðàäñüêà ïëîùà ³ Òðîºùèíà. Тел. (093)1231100 203541010101

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

/ äðóêàðíþ / ÂØÐÀ. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, òåë.: (044)456-19-82, Тел. (044)4561986

202231010101

ОРГАНІЗАТОР ЗІ ЗБУТУ

204811010101

МЕДСЕСТРА ç äîñâ³äîì âíóòð³øíüîâåííèõ ³í'ºêö³é. Ëþäìèëà Ïàâë³âíà. Òåë.: (044)492-34-83, Тел. (066)2038646

ПРОВІЗОРИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606 102771010103

ФАРМАЦЕВТИ Ç/ï: â³ä 8500 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Îáîëîíü". Тел. (044)5775606

МАЙСТЕР ПЕРУКАР

101861010102

Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáîâèé. Тел. (096)9442736

203461010101

/Ñàëîí êðàñè "Studio-Beauty" / Ãàðí³ óìîâè. óäíà îïëàòà. ̳ñòî Áðîâàðè, â öåíòð³ ì³ñòà. Тел. (097)4146757

ОПЕРАТОР

10277101

МЕДИЧНА СЕСТРА

101861010103

102571010102

102771010101

Ãàðàíòîâàíà ç/ï: 12000-15000 ãðí. ÄÐ â³ä 2 ðîê³â. Тел. (067)4690188

(ïîë³ãðàô³÷íà ïðîäóêö³ÿ). Ç/ï: 6000 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

204961010101

102871010102

ПЕРУКАР

ПАЛІТУРНИЦІ

/Ñàëîí êðàñè òà ñòóä³ÿ çàñìàã. SUN HOUSE / Ðàéîíè: Ëåí³íãðàäñüêà ïëîùà ³ Òðîºùèíà. Тел. (093)1231100

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010109

203541010102

99991043

ÐÀÁÎÒÀ

МАЙСТЕР З МАНІКЮРУ/ ПЕДИКЮРУ

99990525

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

11

10381101

10273102

Запрошєтьсянаробот

МЕДИЧНА СЕСТРА Графіроботи:добовий.

Тел.:(096)944-27-36

20355101

10218101

ІНСТРУКТОРИ Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010102

10104102

20481101

10302102

20346101

99991042

10275101

10292101

20488101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10225101

ОХОРОННИК

ОХОРОННИКИ

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 8000 ãðí. Тел. (067)3277915

Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820

204051010110

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10298101

20322102

10304101

20485101

103021020101

ОХОРОННИКИ ÃÐ: 1/2, ç/ï: 750-1000 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 12 ãîäèí - ç/ï: â³ä 450 ãðí + õàð÷óâàííÿ; 10/10, 15/15 - ç/ï: â³ä 400 ãðí/äîáà. ÄÐ, áàæàíî ñëóæáà â àð쳿. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Äçâîíèòè: ïí. - ïò., ç 10.00 äî 17.00. Тел. (067)8271321,(044)2000805 102981010101

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИКИ ÃÐ: âàõòà - 15/15, 10/10, 20/20. Ç\ï: 400 ãðí/12 ðîáî÷èõ ãîäèí. Êè¿â, Îäåñà, Ëüâ³â, Áîãóñëàâ. Ö³ëîäîáîâ³ ïîñòè â Êèºâ³. ÃÐ: 2/2, 3/3, 2/4. Ç/ï: 700 ãðí. Äåíí³ çì³íè: ïí.- ïò., 8.00-18.00. Ç/ï: 8000 ãðí. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Õàð÷óâàííÿ çàëåæíî â³ä îá'ºêòà. Тел. (067)9441159

103041010101

/ îõîðîííó êîìïàí³þ / Ðîáîòà â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáëàñò³. ÃÐ: 1\2, äåííèé - 2\2, 4\2; âàõòà - 15\15. Ç\ï: â³ä 6500 äî 10500 ãðí (çàëåæíî â³ä ÃÐ ³ îá'ºêòó). Òåë.: 0800-303-021 (áåçêîøòîâíî ç áóäü-ÿêîãî îïåðàòîðà). 101041020101

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà ô³ðìà / Âàõòà 1/2, îô³ö. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ðîçðàõóíîê ïî çàê³í÷åííþ âàõòè. ̳ñòî Êè¿â. Ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ô³ðìè. Õàð÷óâàííÿ ñâîº. Òåë.: (099)600-42-75, Тел. (067)4454242

203551010101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: 2/4. Ç\ï: 600 ãðí/ çì³íà. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - òåë.: (098)373-16-26, Ìèêîëà ³òàë³éîâè÷ Тел. (067)3863255 102251010101

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: äîáà/äâ³. Ç\ï: ã³äíà. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - òåë.: (098)373-16-26, Ìèêîëà ³òàë³éîâè÷ Тел. (067)3863255 102251010102

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИКИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

203601010104

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï: 12000 ãðí. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí.-ïò. Тел. (067)2851949

102181010101

102741010106

ОХОРОННИКИ (îô³ñè, áóä³âåëüí³ ìàéäàí÷èêè) ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163,(068)7951701

Äëÿ íàøèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàäàºìî áåçêîøòîâíå 2-ðàçîâå õàð÷óâàííÿ òà ðîçâîçêó. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà Тел. (097)3447059 204881010101

ОХРАННИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 250 ãðí\ñìåíà. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010107

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, Тел. (093)3430165,(044)4022827

КАСИРИ

СУПРОВОДЖУЮЧІ ІНКАСАТОРІВ ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163,(068)7951701 102751010103

КАСИРИ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787 203601010102

ПРОДАВЕЦЬ Íàäàºòüñÿ æèòëî òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé. Äçâîíèòè ç 12.00 äî 17.00. Тел. (098)3513063 204351020101

ПРОДАВЕЦЬ åëåìåíò³â æèâëåííÿ (ìàéñòåð çàì³íè áàòàðåéîê). ×îëîâ³ê, ïóíêòóàëüíèé òà áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. ÃÐ: òèæíåâà çì³íà. Ç/ï: 8000 ãðí íà ì³ñÿöü. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó ç 10.00 äî 18.00, Òàðàñ Ðîìàíîâè÷. Тел. (063)1846162

102751010101

ОХОРОННИКИ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. ÃÐ: âàõòà - 7/7 äí³â. Ç\ï: â³ä 5500 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (067)2402023

205221010101

102921010101

20494101

ПРОДАВЕЦЬ ÃÐ: òèæä./òèæä., 8.00 - 21.00. Âèìîãè: ïîðÿäí³ñòü, ïóíêòóàëüí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, äîñâ³ä ðîáîòè. Áàæàíî ïðîæèâàííÿ â Äàðíèöüêîìó ð-í³. Ç/ï: 350 ãðí. + % äåíü. Тел. (097)3055222

204941010101

ПРОДАВЕЦЬ /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

101731010102

ПРОДАВЕЦЬ â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí íà Ïîçíÿêàõ. ÃÐ: 2 òèæí³/2 òèæí³, ç 9.00 äî 22.00. Ç\ï: â³ä 570 ãðí íà äåíü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)472-87-90, Тел. (063)5309500 204851010101

99990523

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

13

20360101

ЗАВГОСП /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165 102741010108

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ íà ñêëàä. Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 45 ð. Ç/ï: â³ä 10000 äî 12000 ãðí. ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817

20420101

203881010101

КОМІРНИК НА СКЛАД КАНЦТОВАРІВ

20367101

20367102

Îñîáèñò³ ÿêîñò³: óâàæí³ñòü, îõàéí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 17.45. Ç/ï: 9000 ãðí. ÌÐ: ñò. ì. "Ñëàâóòè÷". Тел. (066)3889883 203831010101

КОМІРНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК /ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / Íà âèðîáíèöòâî. E-mail: office@uhl-mash.com.ua; Òåë.: (044)528-24-47, Тел. (067)2097493 102821010101

20435102

20362101

20522101

ПРОДАВЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

203601010101

ПРОДАВЦІ /Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / çà ïðèëàâîê. ÃÐ: òèæä.\òèæä., ç 8.00 äî 22.00. Ç\ï: 500 ãðí\äåíü. Âèïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Àêàäåìì³ñòå÷êî, ïðîâ. Ïðèëàäíèé, 4Á (ìàãàçèí "Ïðîäóêòè). Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà, Тел. (098)9841886

203671010101

ПРОДАВЦІ /Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí / çà ïðèëàâîê. ÃÐ: òèæä.\òèæä., ç 8.00 äî 22.00. Ç\ï: 400 ãðí/ äåíü, âèïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Îáîëîíü, âóë. Ïðèðå÷íà, 21À (ìàãàçèí "Ïðîäóêòè). Ñâ³òëàíà, Тел. (097)4383473

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Òîñêàíà" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. Тел. (099)2816441 205291020101

10282101

ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТАНТИ /Ìàãàçèíè âåðõíüîãî îäÿãó / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. Тел. (099)2816441 205291030101

203671020101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "Ñâ³ò äóáëÿíîê ³ øê³ðè" / Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæó). Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ìàãàçèíè - ïî âñüîìó Êèºâó. Ìîæëèâ³ñòü êàð'ºðíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî çðîñòàííÿ. Тел. (099)2816441 205291010101

99990506

20384102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КОМІРНИКИ

ОФІЦІАНТИ

Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: Ñåâàñòîïîëüñüêà ïë. Òåë.:(050)657-29-14, Тел. (044)2227340

/Ãîòåëü Radisson / Ìîæëèâî ñòóäåíòè áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî, óí³ôîðìà â³ä ãîòåëþ. ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Æèòëî íå íàäàºìî! Ð-í: ñò. ì. "Çîëîò³ âîðîòà". Òåëåôîíóâàòè: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)328-36-90, Тел. (093)5211162

203621010101

102371010105

ПЕКАР /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010103

ПЕКАР БАРМЕН /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç/ï: â³ä 11000 ãðí. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

10219102

/ ïåêàðíþ íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695 102191020102

203151010204

БАРМЕН

ПЕКАР

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / ÃÐ: 2/2; 3/3. Ñòàâêà: 10000 ãðí. + 3% â³ä ô³ðìîâî¿ ïðîäóêö³¿. Тел. (067)3277915

/ ïåêàðíþ / ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, îõàéí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Óìîâè: îïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Çàáåçïå÷óºìî ñïåöîäÿãîì. Òåë.: (068)025-14-91, Тел. (067)7248592

204051010107

БАРМЕНОФІЦІАНТ Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ñòàâêà + % + ÷àé. Äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. ÃÐ: çà äîìîâëåí³ñòþ (çðó÷í³ äëÿ Âàñ äí³), ç 8.00 äî 20.00 òà ç 20.00 äî 08.00. Ç/ï: îäèí ðàç íà ì³ñÿöü, çà ê³ëüê³ñòþ çì³í òà çàðîáëåíèõ %. "Ðîÿë Îë³ìï³ê" (ãîòåëü, ðåñòîðàí, òåðàñà). Âóë. Ãîñï³òàëüíà, 12-Ä. Тел. (050)5995568

102111010103

ПЕКАР /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Æèòëî íå íàäàºìî. Òåëåôîíóéòå: ïí. - ïò. ç 9.00 äî 18.00. Тел. (067)5103837 204501010102

204561010101

20315101

ГОСПОДАРОЧКА /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / (ìèéíèöÿ/ê - ïðèáèðàëüíèöÿ/ê). Ç/ï: 500 ãðí./ çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010103

КУХАР /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: 750 ãðí./çì³íà + %. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010101

КУХАР ãàðÿ÷îãî ïðîöåñó. Ç/ï: â³ä 700 ãðí./äåíü. ì. Êè¿â, Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Òåë.: (097)902-28-67, Тел. (095)6108444 205141010101

КУХАР /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / íà ðîçäà÷ó. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 203151010101

КУХАР

КУХАРІ

/Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ç/ï: â³ä 600 ãðí. çà çì³íó. Тел. (067)3277915

Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

204051010108

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 203151010103

КУХАР УНІВЕРСАЛ â êàôå "¯äàëüíÿ". ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ïî÷àéíà". Ç/ï: 500-600 ãðí./äåíü. ÃÐ: òèæä./òèæä., 7.00 - 19.00. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Íàòàëÿ Îëåêñàíäð³âíà. Òåë.: (097) 460-96-22, Тел. (095)8838704 205211010101

КУХАР УНІВЕРСАЛ

203151010104

ÐÀÁÎÒÀ

102531010103

ПЕКАРІ

ОФІЦІАНТ Íàäàºòüñÿ æèòëî òà õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé. Äçâîíèòè ç 12.00 äî 17.00. Тел. (098)3513063 204351010102

ОФІЦІАНТ /Ìåðåæà ³òàë³éñüêèõ ðåñòîðàí³â / Ç/ï: % + ÷àéîâ³. ³äì³ííå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ðåñòîðàí³â (â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì. Êèºâà ç ðîçâèíåíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ). Õàð÷óâàííÿ, ôîðìó íàäàºìî. Òåë.: (099)716-78-10, Íàòàë³ÿ. Тел. (097)6956613 204571010102

ОФІЦІАНТ /Ðåñòîðàí "Øèíîê" / Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ç/ï îáãîâîðþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè. Тел. (067)3277915 204051010109

ÃÐ: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Âèìîãè: ñïåö³àëüíà îñâ³òà; äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2-õ ðîê³â; æ³íêà 25-45 ðîê³â (áàæàíî); ìåäè÷íà êíèæêà; âì³ííÿ ïðàöþâàòè ó êîìàíä³; äîáðîçè÷ëèâ³ñòü; ïóíêòóàëüí³ñòü. Êîìôîðòíå ì³ñöå ðîáîòè íà ñò. ì. "˳âîáåðåæíà". Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (063)3204483 102801010101

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / (ãàðÿ÷èé ïðîöåñ). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379

/Íà âèðîáíèöòâî / Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

203601010103

КУХАРМУЧНИК

КУХАР

ПЕКАРТІСТОМІС

КУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010101

/Íà ðîáîòó â ïåêàðíþ / ÃÐ: äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Тел. (066)3852885 203281010101

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ñòóäåíòñüêà ¿äàëüíÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. ÃÐ: ïí. ïò., ç 8.00 äî 17.00. ÌÐ: Ñîëîì'ÿíñüêèé ðàéîí. Ç/ï: ã³äíà, áåç çàòðèìîê. Тел. (096)2905797 205191010101

ПОМІЧНИК М'ЯСНИКА /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / ÃÐ: 5\2. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (067)2422379 203151010301

ОФІЦІАНТИ

СЛОЙЩИК

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (073)4157232, (044)2350952

/ ïåêàðíþ íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

203151010202

ОФІЦІАНТИ /Ãîòåëü Radisson / Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî, óí³ôîðìà â³ä ãîòåëþ. ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Æèòëî íå íàäàºìî! Ð-í: ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà". Ìîæëèâî ñòóäåíòè áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåëåôîíóâàòè: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Тел. (093)5211162, (073)5240928 102361010105

102191020106

ТІСТОМІС /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283 101731010104

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10237101

15

10278101

Потрібний на постійн робот

Робота ШОКОЛАДНИЦЕЮ

КУХАР

на постійній основі, для жінок. м.Київ,р-нст.м."Нив и". Бажанийві -до40ро ів. Навчаємо.ГР:9.00-18.00..

Тел.(098)902-50-50

арячоопроцес . З/п:від700рн./день. м.Київ,Голосіївсьийр-н. Тел.:(097)902-28-67, (095)610-84-44

20493101

20514101

Запрошються на робот в пеарню

ПЕКАРІ ГР: денні та нічні зміни. З\п: висоа, без затримо. Р-н: Аадеммістечо.

Тел.:(066)385-28-85 20328101

10280101

ТІСТОМІС

Стдентсь а їдальня запрошє на робот

/ ïåêàðíþ íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Ç\ï: â³ä 10 000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

ПОМІЧНИКА КУХАРЯ Офіційне працевлаштування. Гарні умови праці. ГР: пн.  пт., з 8.00 до 17.00. МР: Солом'янський район. З/п: гідна, без затримок.

Тел.(096)290-57-97

102191020107

20457101

20519101

ТІСТОМІС / ïåêàðíþ / ÄÐ íà àíàëîã³÷í³é ïîñàä³. Âèìîãè: â³äïîâ³äàëüí³ñòü, îðãàí³çîâàí³ñòü, îõàéí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü. Óìîâè: îïëàòà 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Çàáåçïå÷óºìî ñïåöîäÿãîì. Тел. (067)7248592, (068)0251491 102111010102

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА / ïåêàðíþ íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Äåíí³, í³÷í³ çì³íè. ª ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ æèòëà. ì. Êè¿â, âóë. Ìàëèíñüêà, 1, ð-í Àêàäåìì³ñòå÷êà, ñòàíö³ÿ "Íîâîá³ëè÷³" (¿õàòè â³ä ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" àâò. N301, 408, 437). Òåë.: (096)088-04-53, Тел. (097)3935695

20435101

20405101

102191020101

ШЕФКУХАРІ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381 102781010102

ШОКОЛАДНИЦЯ íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, äëÿ æ³íîê. ì. Êè¿â, ð-í ñò. ì. "Íèâêè". Áàæàíèé â³ê - äî 40 ðîê³â. Íàâ÷àºìî. ÃÐ: 9.00 - 18.00. Тел. (098)9025050 204931010101

20521101

20456101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10173101

10267102

АВТОМИЙНИКИ

АРМАТУРЩИК

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Áàæàíî 18-35 ðîê³â. Ç\ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³! ÃÐ: 4\4. ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ! Ð-í: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ÀÇÑ ÊËÎ àâòîìèéêà "Áîöìàí". Тел. (067)5001516, (067)2197449

/ÑÒÎ / Ç\ï: 7000-14000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907

203611010101

АВТОСЛЮСАР Ç ÄÐ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: â³ä âèðîá³òêó, ñâîº÷àñíî. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455

АВТОЕЛЕКТРИК /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010103

АВТОЕЛЕКТРИК /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. ³êòîð. Òåë.: (067)171-69-11, Тел. (098)1112929 203951010101

АВТОЕЛЕКТРИК Ç/ï: 18000 - 20000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç óñ³õ ïèòàíü ùîäî óìîâ òà âèìîã ïî äàíèì âàêàíñ³ÿì òåëåôîíóéòå. Тел. (096)5294041, (067)4807570 103281020101

АВТОЕЛЕКТРИК /Âàíòàæíå ÑÒÎ / Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807 102091010104

АВТОЕЛЕКТРИКИ Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133 204361010103

АВТОКРАНІВНИК íà àâòîêðàí "Äí³ïðî" ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: ïðè ñï³âáåñ³ä³. Ðóñëàí, Тел. (067)2327160 101931010101

АВТОМАЛЯР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581

102501010104

АВТОСЛЮСАР (ãðóçîâ³ àâòîìîá³ë³). ÃÐ: 6-äåíêà. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñïåöîäÿã, ñîöïàêåò/ cîöæèòëî. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Тел. (050)4263716, (096)2309192 102671080101

АВТОСЛЮСАР /ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010102

АВТОСЛЮСАР Ç/ï: 18000 - 20000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Ç óñ³õ ïèòàíü ùîäî óìîâ òà âèìîã ïî äàíèì âàêàíñ³ÿì òåëåôîíóéòå. Тел. (096)5294041, (067)4807570 103281020102

АВТОСЛЮСАР íà âàíòàæíå ÑÒÎ. Ç\ï: 17000-20000 ãðí. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (067)4427671 101941010102

АВТОСЛЮСАР íà ÑÒÎ. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (063)1389841 102551020102

АВТОСЛЮСАРІ /ÒΠ"ÀÂÒÎÌÈÐ" (äèëåð Volkswagen) / Ç ÄÐ â³ä ðîêó. Íàÿâí³ñòü ïðîô³ëüíî¿ îñâ³òè. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Äàðíèöüêèé. Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)2205790 100591010101

204281010105

203871010109

ВОДІЙ (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331 204761010102

АВТОСЛЮСАРІ

Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133

Ç ÄÐ ³ áåç (íàâ÷èìî). Ç/ï: â³ä 12000 ãðí, ó÷íÿì - ñòèïåíä³ÿ. Æèòëî íàäàºìî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âàëåð³é. Тел. (095)2750133

/ äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / àñôàëüòîóêëàäàëüíèêà. Тел. (050)3810988 101381010104

ВОДІЙ íà "DzË" ³ ì³êñåð. Ç\ï: â³ä 15000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ðîáîòó âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà Тел. (097)7105444 102051010101

ВОДІЙ êàòåãî𳿠"D". Ðîçâîçêà ïåðñîíàëó. Тел. (063)1389841 102551010101

êàò. "Ñ" íà áåòîíîçì³øóâà÷ Ðîáîòà-âàõòà. Ç/ï: 12000 ãðí./ì³ñ. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)8396066, (067)9320708 103271010101

ВОДІЙ КАТ. "В" /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020107

ВОДІЙ КЕРІВНИКА. З/П: ВІД 7000 ГРН. (ТЕРМІНОВО!) Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

ВОДІЙЕКСПЕДИТОР /Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Тел. (050)3302283, (044)3326109 101731010101

АВТОСЛЮСАРІ НА СТО

ВОДІЙМІЖНАРОДНИК

Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Òåðåìêè", ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà". Тел. (050)4622500

êàò. "Å". Ç/ï â³ä 25000 äî 30000 ãðí. (çàêîðäîííèé ïàñïîðò òà ÷³ï îáîâ'ÿçêîâ³). ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà, 42à. ²ãîð. Тел. (050)9556174

ÐÀÁÎÒÀ

102431010101

ВОДІЇ êàò. "Ñ" íà ñì³òòºâîçè Mersedes, MAN (ìóëüò³ë³ôò). ÃÐ: ïí.-ñá., í³÷í³ çì³íè. Ç\ï: â³ä 22000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Íàäàºòüñÿ ñîöæèòëî, ñïåöîäÿã. Ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé. Òåë.: (096)230-91-92, (044)501-59-14, Тел. (050)4263716

ВОДІЇ ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/òèæäåíü. Тел. (063)4790000 203471030101

ВОДІЇ ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïíèõ, áåç çîáîâ'ÿçàíü, áåç çàñòàâè. Àáîíïëàòà: 3 ãðí\äîáà. Тел. (063)4710000 203471040101

ВОДІЇ

íà àâòîìèéêó "Ç ëåãêèì ïàðîì". Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ò³ëüêè êèÿíèí, æèòëî íå íàäàºìî. ³çüìåìî ñòóäåíòà áåç ÄÐ, íàâ÷èìî. Þð³é. Òåë.: (098)052-01-01.

204551010101

/Ðîáîòà â òàêñ³ "ÍÀÇÀв" / ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì; íà àâòîìîá³ë³ êîìïàí³¿. ³äì³íí³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Îïëàòà âèñîêà òà ñâîº÷àñíà. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

102671020101

АВТОМИЙНИК

205201010101

ВОДІЇ

ВОДІЙ

204361010101

204361010102

/Êè¿âñïåöòðàíñ / Íà íîâ³ ñì³òòºâîçè. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè, â ì. Êèºâ³. Ç/ï: äî 25000 ãðí., ç íàäàííÿì æèòëà. ÃÐ: 6 äí³â/òèæä. Тел. (067)5501109 102601010101

ВОДІЙ

102871010101

АВТОМЕХАНІКИ

10209101

ВОДІЇ

102281010101

êàò. "D". Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)6898989 204741010101

ВОДІЇ êàò. "Ñ", "ÑE" íà òåíòîâàíèé ÌÀÍ òà Ðåíî âàíòàæîï³äéîìí³ñòþ 5-22 ò. Çíàííÿ òåõí³÷íî¿ ÷àñòèíè àâòîìîá³ëÿ. Ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ ïî Óêðà¿í³ òà ªâðîï³. Ç/ï: 13000-30000 ãðí, çàëåæíî â³ä àâòî. Íàäàºìî æèòëî. Тел. (067)4427671 101941010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20357101

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

17

10328102

20476101

10212102

10228101

10255102

10267108

20361101

20395101

20455101

20347104

20520101

20347103

10205101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10194101

МАЙСТЕРПРИЙМАЛЬНИК /Âàíòàæíå ÑÒÎ / (çíàííÿ 1Ñ). Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. Тел. (095)1720807, (066)3877588 102091010102

МАЛЯР /ÑÒÎ / Ç\ï: 10000-18000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 10243101

20387101

ВОДІЇ

МАЛЯР

â îô³ñ (Ïîä³ë) ç³ ñâî¿ì àâòîìîá³ëåì ̳í³âåí òèïó Fiat Doblo, Ôîëüêñâàãåí ÊÀIJ âàíòàæ³âêà. Ç\ï â³ä 13500 ãðí. Ðîáîòà: ³íòåðíåò-äîñòàâêà åëåêòðî³íñòðóìåíò³â ïî ì. Êèºâó. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (099)447-75-54, Ìèêîëàé ²âàíîâè÷. Тел. (067)5602060

/ÑÒÎ / Ç\ï: 50%. Тел. (067)4780636

204081010103

10285101

ВОДІЇ íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392 102611010101

ВОДІЇ ГРУПИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ

20408101

203871010103

20436101

203571010101

МАШИНІСТ БУЛЬДОЗЕРА / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / ÄÒ-75. Тел. (050)3810988 101381010106

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА НА JCB 4CX Ç/ï: â³ä 22000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Íàäàºìî òèì÷àñîâå æèòëî. Тел. (073)4037292, (068)1006307 102961010101

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ / ÃÐ: äîáà/äâ³. Ç\ï: ã³äíà. Áàæàíî ÷îëîâ³êè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ôîðìà çà ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà. Âàëåíòèí Ìèõàéëîâè÷ - òåë.: (098)373-16-26, Ìèêîëà ³òàë³éîâè÷ Тел. (067)3863255

МОТОРИСТ /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (098)1112929, (067)1716911 203951010102

ОПЕРАТОРЗАПРАВНИК АЗС Ç/ï: â³ä 500 ãðí./äîáà. Тел. (068)5078947 204341010101

102251010103

РИХТУВАЛЬНИК

ВОДІЇ ЕКСПЕДИТОРИ

10255101

êàò. "Ñ", "D". Áàæàíî äî 35-òè ðîê³â. ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Ç\ï: 15000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4 (òåðèòîð³ÿ Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó). Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820 102121020101

/ÑÒÎ íà ˳âîìó áåðåç³ / Ç ÄÐ. Ð-í: ñò. ì. "˳ñîâà". Тел. (050)3318581 204281010104

СВАРЩИКРИХТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 9000-20000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010101

ВЫГОТОВЩИК /ÑÒÎ / Ç\ï: 8000-15000 ãðí. Ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì. Ìåñòî ðàáîòû: ï-ò Îòðàäíûé, 107. Àëåêñàíäð, Тел. (067)5070907 203871010102

ЕКСКАВАТОРНИКИ

/Âàíòàæíå ÑÒÎ / ç ðåìîíòó âàíòàæíèõ à\ì "ÊàìÀÇ", "ÌÀÇ". Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ð-í: Äàðíèöüêèé, Äàðíèöüêà ïë. (Ëåí³íãðàäñüêà). Òåë.: (044)351-75-67, (066)387-75-88, Тел. (095)1720807 102091010101

/ äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / JCB 3CX. Тел. (050)3810988 101381010103

ЗВАРЮВАЛЬНИК РИХТУВАЛЬНИК

ХОДОВИК /ÑÒÎ / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâî. Æèòëî íàäàºòüñÿ. ³êòîð. Òåë.: (067)171-69-11, Тел. (098)1112929 203951010103

ХОДОВИКМОТОРИСТ

/ÑÒÎ / Ç\ï: 50%. Тел. (067)4780636

/ÑÒÎ / Ç\ï: 50%. Тел. (067)4780636 203571010103

203571010102

10296101

20474101

ÐÀÁÎÒÀ

СЛЮСАРІ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

10059101

10193101

20317102

10250101

10327101

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

/Çá³ðêà åëåêòðîùèòîâîãî îáëàäíàííÿ / Äîñâ³ä ðîáîòè. Òåõí³÷íà îñâ³òà. Ç/ï: 8000-15000 ãðí. Òåë.: (093)108-79-59 Тел. (067)1349721

205151010105

102301020000

ВИРОБНИЧИЙ РОБІТНИК 20434101

Терміново потрібні

АВТОМИЙНИКИ з досвідом роботи. З\п: 30% від вирчи. Гнчий рафі роботи. Р-н: Позняи.

10271101

20528101

ВЕНТИЛЯЦІЙНИКИ

ЗАТОЧНИК

 çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíè÷å ϳäâî ïðîïîíóº: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ äî 1-ãî ðîçðÿäó; ðåãóëÿðíó, ñòàá³ëüíó ç\ï (çàëåæíî â³ä ðîçðÿäó); êàð'ºðíå ³ ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: 12000 ãðí (1 ðîçðÿä + âèñëóãà). Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà (ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà"). Îëüãà, Тел. (098)6036900 101651010101

äèñêîâèõ ³ ñòð³÷êîâèõ ïèë Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010105

ЗВАРНИК Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Тел. (097)9252107, (050)2461260 101821010102

ЕЛЕКТРИК

Тел.:(067)931-32-46

/ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

20333101

102741010109

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /Êîîïåðàòèâ "Ïðîììåä" (ì. Âèøíåâå) / Ç/ ï: â³äðÿäíà. Тел. (067)4010240

ЗВАРНИК /ÒΠ"ÂÂÑ Àéðîí Ãðóï" / 4-ãî ðîçðÿäó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, â³äïîâ³äàëüíèé, ç ÄÐ. Îáîâ'ÿçêè: ÷èòàííÿ êðåñëåíü, âèêîíàííÿ ñëþñàðíèõ ðîá³ò, çâàðþâàííÿ íà íàï³âàâòîìàò³. Ç/ ï: íà âèïðîá. òåðì³í 12000 ãðí, ïîò³ì 14000 ãðí. ÌÐ: ñ. Çàçèì'º (ìîæíà äî¿õàòè â³ä ñò.ì. "˳ñîâà" ³ ç Òðîºùèíè, º ðîçâîçêà). Îëåêñàíäð, Тел. (093)7027427 203451020102

102341010101

ЗВАРЮВАЛЬНИК

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК Ç\ï: äîãîâ³ðíà. ì. Êè¿â. Тел. (067)4946928 102271010101

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК /Íà ϳä-âî / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 101591010101

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИК

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

205281010101

ЗВАРЮВАЛЬНИК ТРУБОПРОВОДІВ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèñîêà Ç/Ï. Тел. (067)9102784

Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 10261101

â áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò. ÌÐ: Äàðíèöüêèé ð-í, âóë. Áîðèñï³ëüñüêà. Òåë.: (067)500-85-95, Тел. (063)5104568

103001010101

102811010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

10182101


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20393101

20515101

10234101

10289101

МОНТАЖНИК

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (097)2685232, (096)5862545 205151010101

ЗВАРЮВАЛЬНИКИАРГОНЩИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232 205151010102

КОВАЛЬ

101821010101

МАЙСТЕР 20479101

205131010102

ОПЕРАТОР íà âèðîáíèöòâî. Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ÃÐ: 7.00 16.00. Ð-í Äå쳿âñüêî¿ ïëîù³ (Ìîñêîâñüêî¿). Äçâîíèòè ç 9.00 äî 16.00. Þð³é Ïåòðîâè÷. Тел. (098)5244381 102861010101

ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

10303101

Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363

ç îáðîáêè øòó÷íîãî àêðèëîâîãî êàìåíþ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010101

МАЙСТЕР ç îáðîáêè øòó÷íîãî êâàðöîâîãî êàìåíþ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: ì. Âèøíåâå. Ç/ï: â³ä 17000 ãðí ³ âèùå. Þð³é, Тел. (067)3347744 103031010102

МАЛЯР ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260

ОПЕРАТОР З ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІНЗ Çíàííÿ êîìï'þòåðà íà ð³âí³ äîñâ³ä÷åíîãî êîðèñòóâà÷à, áàçîâ³ îïòè÷í³ çíàííÿ. Íàâ÷àííÿ. ³ê: â³ä 22 ðîê³â. ÃÐ: 9.00-18.00. Ç\ï: 10000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (067)2400574 203071010000

ОПЕРАТОРПИЛОРАМНИК Ç\ï: â³ä 13500 ãðí (â³ä âèðîá³òêó). ÃÐ: âàõòà. ²íîãîðîäí³ì - ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿âñüêà îáë., ñ. Êàòþæàíêà, Âèøãîðîäñüêèé ð-í. Viber: (067)444-36-30. Тел. (096)3647171 102891010101

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА /ñ. Çàçèì'º Áðîâàðñüêèé ð-í / Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538 203171020101

101821010108

РОБОЧИЙ В ЦЕХ

МЕХАНІК

20389101

20527101

ïî ðåìîíòó ³ âèïóñêó áóä³âåëüíî¿ ñïåöòåõí³êè òà àâòîòåõí³êè. Ç ÄÐ. ÌÐ: ì. Êè¿â. Òåë.: (098)079-68-70 102851010101

МЕХАНІКИ ïî çáèðàííþ òà ðåìîíòó òåõí³êè: ìîòîáëîê³â, ì³í³-òðàêòîð³â. Ç/ï: â³ä 14000 ãðí. Тел. (097)6077582 203931010101

МОНТАЖНИК ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Ç\ï: äîãîâ³ðíà. ì. Êè¿â. Тел. (067)4946928 102271010102

/Íà ϳä-âî / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 101591010103

РОБОЧИЙ В ЦЕХ Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 103001010103

РОБІТНИКИ íà áðóñîâî÷íèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010103

20345102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

АРМАТУРНИК Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010101

БУДІВЕЛЬНИКИ /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / (ïðîâåäåííÿ ºâðîðåìîíòó). Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 217551010101

ВИКОНУВАЧ РОБІТ Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010208

ГЕОДЕЗИСТИ / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ - ÂÐ"/ Тел. (050)3810988 101381010102

ЕЛЕКТРИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010307

10320101

20133101

РОБІТНИКИ

СЛЮСАРІ

íà áàãàòîïèëüíèé ñòàíîê Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé, ðîáîòà ç àëþì³í³ºì. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç/ï: 15000 ãðí. Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í., ñ. Ñâÿòîïåòð³âñüêå. ªâãåí. Тел. (068)9974800

103201010107

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК / áóä³âåëüíî-ìîíòàæíó "³êîðò"/ Тел. (050)3307953

100941010103

ЗВАРНИК

204791010101

РОБІТНИКИ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Ðîáîòà ïî âñüîìó Êèºâó. Тел. (063)8696293

СЛЮСАРІМОНТАЖНИКИ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (063)262-97-59, (096)586-25-45, Тел. (097)2685232

СПІВРОБІТНИКИ

íà ñòð³÷êîâó ïèëîðàìó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

íà âèðîáíèöòâî. ×îëîâ³êè, 18-35 ðîê³â. Ìîæíà áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ç\ï: còàâêà 8000 ãðí. ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00, ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îáîâ'ÿçêè: âèãîòîâëåííÿ ñóâåí³ðíèõ çíà÷ê³â, íàêëåéîê òà ìàãí³ò³â. Îáëàøòîâàíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÌÐ: âóë. Êèðèë³âñüêà, 160. Тел. (044)3323351

103201010101

РІЗАЛЬНИКИ БЕТОНУ Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (097)2685232, (096)5862545

10138101

103181010102

КРОВЕЛЬНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

201331010101

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (097)2685232, (096)5862545 205151010104

СЛЮСАР ïî ìåòàëó. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Тел. (097)9252107, (050)2461260 101821010103

102261010210

Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ. Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (050)246-12-60, Тел. (097)9252107

МАЙСТЕР

101821010104

СТОЛЯРВЕРСТАТНИК

20513101

Ç/ï: â³ä 15000 ãðí. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738

/Íà ϳä-âî / Òåë.: (050)469-14-19, Тел. (050)4690267 101591010102

СЛЮСАР Тел. (050)4690267, (050)4691419 103001010102

áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò. Ç\ï: 15000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010202

203891010101

СЛЮСАР

217551010102

Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258

205151010106

САНТЕХНІКИ

/Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / (âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé). Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ

205151010103

205271010101

РОЗПИЛЮВАЛЬНИКИ

êîìïàí³þ

МАЛЯРИ

СТОЛЯРМОНТАЖНИК

Тел. (067)9395421 204111010101

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. ÃÐ: ïîâíà/÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: á³ëÿ Øïàëåðíîãî ðèíêó ("Áîðùàã³âêà"). Òåë.: (050)743-13-10, Тел. (067)9520126

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ öåìåíòó. ÄÐ. Âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ êàò. "Â". Ç/ï + áîíóñ. ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)2360948

204511010101

103141010101

СЛЮСАР ТРУБОПРОВОДІВ

ТОРЦОВЩИК

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âèñîêà Ç/Ï. Тел. (067)9102784

Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

102811010102

МОНОЛІТНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 18000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735

103201010102

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК

ШЛІФУВАЛЬНИК

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 8000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

/ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

102711010101

103091020106

МОНОЛІТНИКИ Тел. (067)9395421

102711010102

204111010105

20409101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10226101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10094101

10217101

10324101

ОБЛИЦЮВАЛЬНИКПЛИТОЧНИК Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010305

ПЛИТОЧНИК 10309102

10318101

МОНТАЖНИК ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Ç\ï: 10000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010303

МОНТАЖНИК ДВЕРЕЙ Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ñò. ì. "Âèäóáè÷³". Тел. (067)9939738 203891010102

МУЛЯРИ (êàìåíùèêè). Ç\ï: âèñîêà. Æèòëî áåçêîøòîâíå. Тел. (050)3100753 102171010101

21755101

Тел. (067)9395421 204111010103

ПОКРІВЕЛЬНИК Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030 204091010106

ПРОРАБИ / äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / ç³ ñâî¿ìè áðèãàäàìè. Тел. (050)3810988 101381010101

РІЗНОРОБОЧІ САНТЕХНІК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: 20000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Тел. (050)4074735 103091020105

(êàìåíùèêè). Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258

Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

204111010102

204091010104

ТЕСЛЯ Ç/ï: âèñîêà, áåç çàòðèìîê. ²íîãîðîäí³ì æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (097)6905237, Тел. (063)5811363 205131010103

МУЛЯРИ

ЗВАРНИКИ ç ÄÐ. Ç/ï: â³äðÿäíà, 12000 - 21000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010102

КОНСТРУКТОР ïî äåðåâó (ñòîëÿðíå âèðîáíèöòâî). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 202881010101

САНТЕХНІК

Тел. (067)9395421

204111010106

204091010101

103091020101

МУЛЯРИ

ШТУКАТУРИ

ПЛИТОЧНИКИ

МУЛЯРИ

103181010101

204111010104

Тел. (067)9395421

204111010107

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / (êàìåíùèêè) Ç/ï: â³ä 18000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735

Тел. (067)9395421

Ðåìîíò êâàðòèð òà îô³ñ³â. Çàðîá³òíà ïëàòà: â³ä âèðîá³òêó. Тел. (096)5342030

Тел. (067)9395421

МУЛЯРИ

ФАСАДЧИКИ

МАЙСТЕРОББИВАЛЬНИК / êîìïàí³þ "Mebliterra" / ì'ÿêèõ ìåáë³â. Ç\ï: 12000-19000 ãðí\ì³ñ. ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, (095)796-08-34, (098)844-68-68. Càéò: www.mebliterra.com.ua Тел. (063)1499944 101891010101

(áðèãàäè ìóëÿð³â). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ àáî çà òðóäîâîþ óãîäîþ. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç/ï ³ àâàíñó. Ç/ï: â³ä 20000 ãðí. Àíàòîë³é. Тел. (067)6523414 103241010101

ФАСАДНИКИ /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç/ï: â³ä 22000-24000 ãðí. Íàäàºòüñÿ æèòëî, 3-õ ðàçîâå õàð÷óâàííÿ. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 20.00. Тел. (050)4074735 103091020108

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ /Â ñòîëÿðíèé öåõ / Ç/ï: 20000 ãðí. ÌÐ: ñò.ì. "Áåðåñòåéñüêà" Òåë: (063)578-13-48 Тел. (068)8410619 204121010101

20411101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10189101

20518101

20394101

20288101

20444101

20412101

10294103

СТОЛЯРИ

ЗАКРІЙНИЦЯ

ç ÄÐ, Ç/ï: â³äðÿäíà, 16000 - 26000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652

(øâà÷êà ç äîñâ³äîì ðîçêðîþ) íà âèðîáíèöòâî. Ƴíêà 30-55 ðîê³â. ÄÐ: îáîâ'ÿçêîâèé. Îáîâ'ÿçêè: ðîçêð³é äåòàëåé, êîìïëåêòóâàííÿ ÷îõë³â äëÿ ìàòðàö³â òà ì'ÿêèõ ìåáë³â. ÃÐ: 8.00-17.00, ïí. - ïò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 10000 ãðí. ÌÐ: âóë. Áåðåçíÿê³âñüêà , 29-Á. ²ðèíà Äìèòð³âíà. Тел. (067)5038007

205181010101

ШЛІФУВАЛЬНИК ïî äåðåâó (â ñòîëÿðíèé öåõ). Ç/ï: âèñîêà. Òåë.: (067)759-44-74, Тел. (063)2371366 202881010102

ШЛІФУВАЛЬНИК ДЕРЕВИНИ Ç/ï: â³äðÿäíà, 9000 - 14000 ãðí. Àíäð³é Äìèòðîâè÷. Тел. (097)3769652 205181010103

20375101

204431010101

КРАВЕЦЬ ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729 205241010102

МАЙСТЕР З ПОШИВУ

ШВАЧКА

ШВАЧКА

/Êîìïàí³ÿ "ÒÎÐÎÑ-ÃÐÓÏ" / (ïîøèòòÿ îðòîï. ïðîäóêö. - áàíäàæ³â, êîðñåò³â, ïîÿñ³â). ÄÐ íå îáîâ'ÿçê. ÃÐ: ïí. - ïò., 8.00-17.00. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Ç/ï: ñòàá³ëüíà, â³ä 10000 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, cò. ì. "Æèòîìèðñüêà", ñ. ˳ñíå (Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ðîçâîçêà â³ä ñò. ì. "Íèâêè"), ñìò. Áðóñèë³â (Æèòîìèðñüêà îáë.). Îô³ö. ïðàöåâëàøò. Тел. (050)4443604

Ç/ï: â³ä 9000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481

102911010103

ШВАЧКА ÃÐ: ïí. - ïò., 8.00 - 17.00. Ì. ðîá.: ìåòðî "Ïî÷àéíà". Тел. (067)9359401

203751010101

103161010101

(â åêñïåðèìåíòàëüíèé öåõ) Ç/ï: â³ä 13000 ãðí ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 102911010102

ТЕХНОЛОГ Ç/ï: âèñîêà ÃÐ: ïí. - ïò. Ðîçâîçêà â³ä ìåòðî. Òåë.: (044)451-41-96, Тел. (067)7636481 102911010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

23

ШВАЧКА

ШВАЧКА íà ëåãê³ òêàíèíè. гâåíü êâàë³ô³êàö³¿ âèñîêèé. ÂÒ îïëà÷óâàíèé. Âèìîãè: ÄÐ â³ä 1 ðîêó, ïåäàíòè÷í³ñòü, òî÷í³ñòü, îõàéí³ñòü, íåêîíôë³êòí³ñòü. Ãðàô³ê: ç 9.00 äî 18.00. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. ç ìîæëèâ³ñòþ çðîñòàííÿ. Äëÿ ìàéñòð³â ç ïîøèòòÿ á³ëèçíè òà êóïàëüíèê³â äîäàòêîâ³ âèñîê³ áîíóñè. Þë³ÿ Тел. (097)2685232

äëÿ ïîøèòòÿ äèòÿ÷îãî îäÿãó, òàëàíîâèòà ä³â./æ³í. ÄÐ: â³ä 1 ðîêó. ³ê: â³ä 20 äî 35 ðîê³â. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí. Ãðàô³ê îáãîâîðþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî. Âèìîãè: îõàéí³ñòü, óâàæí³ñòü äî äåòàëåé, áàæàííÿ ðîçâèâàòèñü ³ ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Óìîâè: ðîáîòà â äðóæíüîìó êîëåêòèâ³, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ñòàá³ëüíà Тел. (093)8360874

204441010101

203941010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990506

ШВАЧКА ç ÄÐ íà ìàñîâèé ïîøèâ (òðèêîòàæ, ïðÿìîñòðî÷êà, îâåðëîê). Ç/ï: 12000 - 16000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, îïëà÷óâàíà â³äïóñòêà. Õîðîø³ óìîâè ïðàö³. Ð-í: Íèâêè. Òåë.: (095)698-11-07, Тел. (067)5042729

205241010101

ШВАЧКАЗАГОТІВЕЛЬНИК Ïîòð³áíà äëÿ ðîáîòè â àòåëüº ³íäïîøèâó âçóòòÿ. Ç/ï: äîãîâ³ðíà. ̳ñòî Êè¿â, á³ëÿ ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà". Тел. (096)1308537

10183108

ПОТРІБНІ РОБІТНИКИ: ãîñïîäàðíèê (çàâãîñï) ÃÐ: ïí. - ïò., îõîðîííèê ÃÐ: í³÷ ÷åðåç äâ³, ïðèáèðàëüíèöÿ (÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü) ÃÐ: ïí. - ïò. Ç/ï: íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ì. Êè¿â, Ñîëîì'ÿíñüêèé ð-í. Тел. (097)5160935

203981010000

ШВАЧКАЗАКРІЙНИК / êîìïàí³þ "Mebliterra" / Ç\ï: 12000-19000 ãðí\ì³ñ. ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-18.00. Àäðåñà: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", âóë. Ñâÿòîøèíñüêà, 34. Òåë.: (067)403-67-52, Тел. (063)1499944, (098)8446868

205231010000

АВТОМИЙНИКИ

101891010102

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: 30% â³ä âèðó÷êè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ð-í: Ïîçíÿêè. Тел. (067)9313246

ШВАЧКИ ç ïîøèòòÿ Á³ã-Áåã³â (ì³øê³â). ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî. Ãðàô³ê ðîáîòè: 3+1. Ç\ï: â³ä 11000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ" (5 õâ. ï³øêè). Àäðåñà: ï-ò Âèçâîëèòåë³â, 5. Äçâîíèòè: ç 9.00 äî 17.00, ïí.-ïò. Âîëîäèìèð, Тел. (067)4114257

203331010101

АДМІНІСТРАТОРПОКОЇВКА

102941030101

10231102

/̳í³-ãîòåëü / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Îáîâ'ÿçêè: ïðàííÿ, ïðàñóâàííÿ, ïðèáèðàííÿ. ÃÐ: òèæä.\òèæä., 2\2. Ç\ï: 250 ãðí\äîáà. Ðîáîòà äëÿ ³íîãîðîäí³õ â ì. Êèºâ³. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Тел. (095)5848490 204041010101

АДМІНІСТРАТОРИКОНСЬЄРЖІ â åë³òí³ æèòëîâ³ êîìïëåêñè ÃÐ: 1/2, 2/4 àáî âàõòà 15/15, 20/10, 30/15. Ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. Ç/ï: 300-500 ãðí./äîáà â³ä îñîáëèâîñòåé îá'ºêòó. Íàø îô³ñ: ì. Êè¿â (ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà"), âóë. Ãíàòà Õîòêåâè÷à, 12, 21-é ïîâåðõ, îô. 170. Тел. (063)3631163, (068)7951701 102751010102

ВАНТАЖНИК

Запрошємо дляприбирання вспермар етахтаТЦм.Києва

/Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

102571010108

ГР: зміни денні, нічні. З/п: 7000-10500 рн. Іноороднім житло.

ВАНТАЖНИК íà àâòîíàâàíòàæóâà÷. Ç/ï: äî 9000 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

Тел.:(066)061-15-20, (067)526-84-35

102871010103

10325101

20325101

ВАНТАЖНИК

РОЗКЛЕЮВАЧ

×îëîâ³ê äî 60 ðîê³â. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ³äïóñòêà 24 ê. ä. Îïëàòà ë³êàðíÿíèõ. Ç/ï: 7600 ãðí. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Ðàäèùåâà, 3. Тел. (067)5086648

здосвідомроботи. З\п:200рннадень. Виплатащоденно.

102991010101

Тел.:(073)715-86-67, (098)715-86-67.

ВАНТАЖНИК íà ñì³òòºâîç. Ç/ï: 10000 ãðí. ͳ÷í³ çì³íè. ÃÐ: 6-äåíêà. Æèòëî íàäàºìî. Тел. (096)3071392

20399101

Срочнотребются

102611010102

РАЗНОРАБОЧИЕ

ВАНТАЖНИКЕКСПЕДИТОР Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. 5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ç 9.00 äî 18.00. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ñêëàä çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-À. Êîñòÿíòèí. Тел. (097)8681154

вБелоород Киевс ойобласти (производствоеврозаборов). З\п:от14000до16000рн. Жильепредоставляем.

Тел.:(067)623-89-42, Дмитрий.

103251010102

20401101

ÐÀÁÎÒÀ

10223102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

25

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10233102

10326102

ВАНТАЖНИКЗБИРАЛЬНИК

ДВІРНИК

/Ñêëàä / Ç/ï: 9500 ãðí + áîíóñ. ÃÐ: ç 10.00 äî 20.00, ïí. - ïò. ÌÐ: ñò. ì. "˳ñîâà", "×åðí³ã³âñüêà". Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (063)441-68-40, Тел. (096)3828957

Ç/ï: 4173 ãðí. Òåë.: (044)454-81-62, Тел. (095)8857598

204201010101

ВАНТАЖНИК КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК Ç/ï: â³ä 9000 ãðí. 5-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, ç 9.00 äî 18.00. Ñâîº÷àñíà âèïëàòà çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Ñêëàä çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Êîñìîñó, 8-À. Êîñòÿíòèí. Тел. (097)8681154

102871010104

ДВІРНИКИ /ÒÄ "Óí³âåðñàì N12" / ì. Êè¿â, Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîí. Òåë.: (044)402-28-26, (044)402-28-27, Тел. (093)3430165

102741010107

ДВІРНИКИ Ç/ï: 3500-10500 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080

203521010101

103251010101

ВАНТАЖНИККОМПЛЕКТУВАЛЬ НИК

ДВІРНИКИ / ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ.

 çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíè÷å ϳäâî ïðîïîíóº: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ äî 1-ãî ðîçðÿäó; ðåãóëÿðíó, ñòàá³ëüíó ç\ï (çàëåæíî â³ä ðîçðÿäó); êàð'ºðíå ³ ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: 12000 ãðí (1 ðîçðÿä + âèñëóãà). Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà (ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà"). Îëüãà, Тел. (098)6036900

Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424

101651010103

ВАНТАЖНИКИ

102671060101

ВАНТАЖНИКИ\РІЗНОРОБИ /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835 217551010103

ГОРНИЧНЫЕ (ìîëîäûå) â àïàðòàìåíòû. Ðàñ÷åò åæåäíåâíûé, îò 400 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Тел. (073)2212722, (097)5717261 204291010103

ДВІРНИК Ñòàâêà: 7000 ãðí. Ð-í ðîáîòè: Ïîä³ë (ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêà"). Тел. (067)4675559 102491010102

ДВІРНИК ×îëîâ³ê äî 55-òè ðîê³â. ÃÐ: ïí. - ïò., ç 7.00 äî 16.00. Ç/ï: 8500 ãðí/ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ì. Âèøíåâå, âóë. Êè¿âñüêà, 17. Ïîäðîáèö³ çà Тел. (067)4643101

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК

/Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ / Ðîáîòà íà ïðèäîðîæí³õ ä³ëÿíêàõ. Äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì. Òåë.: (097)100-31-06, Тел. (063)5090734

Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 9100 ãðí. ÃÐ: äîáà/òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

203531010101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ êîíäèö³îíåð³â. Ç/ï: ñòàâêà + %. ÃÐ: ïí. ïò., 9.00-18.00. ÌÐ: ïðîñï. Ñîáîðíîñò³, 7-À (ð-í ÆÊ "Êîìôîðò Òàóí"). Тел. (097)1152000 102391010101

МИЙНИЦЯ ÷îðíîãî ïîñóäó â ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ". ÃÐ: ïëàâàþ÷èé, ç 12.00 äî 00.00. Ç\ï: 7500 ãðí çà 16 ðîáî÷èõ çì³í. ÌÐ: Ñîëîì'ÿíñüêà ïë., 2-Á (ñò. ì. "Âîêçàëüíà"). Âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñ. Îô. îôîðìëåííÿ. Áåçêîøò. õàð÷óâàííÿ. Ðîçâåçåííÿ íà òàêñ³. ³êòîð³ÿ, Тел. (093)9480046 204331020202

203901020103

ОПЕРАТОР

ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ /Ò³ëüêè ð-í "Òðîºùèíà" / (æ³íêà) äëÿ ëåæà÷î¿ æ³íêè. Áåç ïðîæèâàííÿ. ÃÐ: 2 ãîä. âðàíö³ òà 2 ãîä. ââå÷åð³. Ìîæëèâî òèæä./ òèæä. Ç/ï - äîãîâ³ðíà. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Ñâ³òëàíà. Тел. (067)2722110

204101010101

íà ñì³òòºâîçè. 6-äåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü, í³÷í³ çì³íè. Ïîñò³éíà ðîáîòà, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: â³ä 10000 ãðí (áåç çàòðèìîê). Íàäàºòüñÿ æèòëî, ñïåöîäÿã. Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (050)426-37-16, Тел. (096)2309192

ЛІСОРУБИ

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ /Ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Тел. (093)2200003, (044)3535727

102731020101

ЗАГОТІВЕЛЬНИКИ ДЕРЕВА /Ðîáîòà â Êè¿âñüê³é îáëàñò³ / Ðîáîòà íà ïðèäîðîæí³õ ä³ëÿíêàõ. Äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì. Òåë.: (097)100-31-06, Тел. (063)5090734

203531010102

КАРЩИККОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (ðîáîòà ó õîëîäèëüíèõ êàìåðàõ). ÃÐ: ç 9.00 äî 18.00, ïí. - ïò. Ç/ï: äî 12000 ãðí. Тел. (098)6562350

204771010101

КУР'ЄР /Äðóêàðíÿ DialogPress / Ð-í: ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Ïîäðîáèö³ çà Тел. (063)8220573 102571010107

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ / øê³ëüí³ ¿äàëüí³ / ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â. ÃÐ: ç 7.00 äî 16.00. Ðîáîòà ó ì. Êè¿â: ð-í Ñâÿòîøèíñüêèé, ð-í Ñîëîì'ÿíñüêèé, ð-í Äàðíèöüêèé, ð-í Äí³ïðîâñüêèé. Òåë.: (068)205-00-32, Тел. (050)3881381

103261020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

102781010103

/ äîðîæíüî-áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "ÁÊ ÂÐ" / àñôàëüòîóêëàäàëüíèêà. Тел. (050)3810988 101381010105

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЮЧИХ МАШИН Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424 203901020102

ПАКУВАЛЬНИК/ЦЯ /Íà âèðîáíèöòâî / Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538 102531010101

204761010101

ПОКОЇВКА /Ãîòåëü Radisson / Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî, óí³ôîðìà â³ä ãîòåëþ. ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Æèòëî íå íàäàºìî! Ð-í: ñò. ì. "Çîëîò³ âîðîòà". Òåëåôîíóâàòè: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)181-77-27, Тел. (093)5211162 102371020103

ПОКОЇВКИ Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç\ï: â³ä 450 äî 600 ãðí\çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 102011010101

ПОМІЧНИК МЕНЕДЖЕРА /Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ / Äî 15 000 ãðí. Ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Viber: (093)469-16-13. Тел. (095)4703170 201031010102

ПОРЯДНА ЖІНКА Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. ²íôîðìàö³ÿ çà òåëåôîíàìè: (Viber) (097)662-06-69, Тел. (095)6405606 205171020101

ПАКУВАЛЬНИЦЯ Â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíè÷å ϳäâî ïðîïîíóº: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ äî 1-ãî ðîçðÿäó; ðåãóëÿðíó, ñòàá³ëüíó ç\ï (çàëåæíî â³ä ðîçðÿäó); êàð'ºðíå ³ ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: 12000 ãðí (1 ðîçðÿä + âèñëóãà). Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà (ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà"). Îëüãà, Тел. (098)6036900 101651010102

ПОСУДОМИЙНИКИ (÷îë.\æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç\ï: â³ä 450 äî 600 ãðí\çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Òåë.: (067)273-81-28, (099)044-18-24, Тел. (093)3815025 102011010103

ПАКУВАЛЬНИЦІ Ƴíêè äî 55 ðîê³â. ÄÐ (áàæàíî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ç\ï: â³ä 11000 ãðí. ÃÐ: ïîçì³ííèé,10-ãîäèííà çì³íà (5\5). Îô. îôîðìëåííÿ, ñâîº÷àñíà âèïëàòà ç\ï, çàáåçïå÷åííÿ ñïåöîäÿãîì. Ð-í: 300 ìåòð³â â³ä ñò. ì. "Ïî÷àéíà" ("Ïåòð³âêà"). Òåë.: (044)393-16-05. Тел. (044)3931606

ПОСУДОМИЙНИЦЯ /Ãîòåëü Radisson / Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî, óí³ôîðìà â³ä ãîòåëþ. ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Æèòëî íå íàäàºìî! Ð-í: ñò. ì. "Êîíòðàêòîâà ïëîùà". Òåëåôîíóâàòè: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (073)542-09-18, Тел. (093)5211162

102331020101

102361020104

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10237102

10267104

10201101

20390102

20433102

ПОСУДОМИЙНИЦЯПРИБИ РАЛЬНИЦЯ /Ïèð³æêîâà "Ò³òêà Êëàðà" / Ç/ï: â³ä 6600 ãðí. Тел. (067)5103837

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ/К

â îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ÃÐ: ïí. - ïò. ì. Êè¿â, âóë. ijëîâà (ð-í ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà"). Ç/ ï: 6000 ãðí. Íàòàë³ÿ. Тел. (093)4496793

/Ïåêàðíÿ "Ò.À.Ê." / Ñîöïàêåò. Ç/ï: äîãîâ³ðíà, çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (044)332-61-09, Тел. (050)3302283

Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. Äîãëÿä çà ÿã³äíèìè íàñàäæåííÿìè; ïðîïîëêà ÿã³äíèõ íàñàäæåíü; çá³ð òà ñîðòóâàííÿ ÿã³ä. Ƴíêè, ÷îë. 18-55 ð.; áåç øê³ä. çâ. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÌÐ: ñ. Çàá³ëî÷÷ÿ, Ðàäîìèøëüñüêèé ð-í, Æèòîìèðñüêà îáë. Facebook: https://www.facebook.com/ BlueberrybyStarBerries Тел. (067)3250925, (067)4735902 102311020101

ПРИБИРАЛЬНИКИ 20353101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПРАЦІВНИКИ

/Ðîáîòà ó ì. Êèºâ³ / - äëÿ ïðèáèðàííÿ ñóïåðìàðêåò³â, ÒÐÖ ³ ô³òíåñ-öåíòð³â; - äëÿ ðîáîòè íà ï³äëîãîìèéíèõ ìàøèíàõ. Ç\ï: â³ä 9000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: çì³íè äåíí³ òà í³÷í³ (9.00-21.00, 21.00-9.00). ²íîãîðîäí³ì äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (067)3816725 102231020101

/Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. ÃÐ: 5\2. âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232 203151010203

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ â õîñòåë çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó. Ïðèáèðàííÿ ì³ñöü çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. ÌÐ: ñò. ì. "Õàðê³âñüêà". ÃÐ: ç 7.00 äî 15.00, ïëàâàþ÷èé. Îïëàòà: â³ä 8000 ãðí. Тел. (097)3562645 103211010000

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ â ñïîðòèâíèé êëóá çàïðîøóºòüñÿ íà ðîáîòó. ÌÐ: ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà". ÃÐ: ïí. - ïò., ç 8.00 äî 17.00. Îïëàòà: ñòàâêà + ïðåì³ÿ. Тел. (097)3562645

ПРИБИРАЛЬНИКИ

103211020000

(÷îë.\æ³í.). Ïîñò³éíà òà ñåçîííà ðîáîòà. Ñòàá³ëüíà ç\ï: â³ä 450 äî 600 ãðí\çì³íà + áîíóñè, ùîòèæíåâ³ âèïëàòè. Íàäàºìî æèòëî, õàð÷óâàííÿ, ñïåöîäÿã. Íàâ÷àííÿ. Ñò. ì. "Ïå÷åðñüêà", âóë. ×èãîð³íà, 18, êâ. 109. Тел. (093)3815025, (099)0441824 102011010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà çàðïëàòà. Âóë. Ãåðî¿â Îáîðîíè, 4 (â³ää³ë êàäð³â). Òåë.: (050)439-79-60, Тел. (044)2777073 102461010101

101731010105

103191010101

204501010101

/ á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311

101831080101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ñò. ì. "Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³" (ãðàô³ê: 5/ 2, ç/ï: 8000 ãðí). Ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà" (ãðàô³ê: 2/2, ç/ï: 6000 ãðí). Ñò. ì. "Äðóæáè Íàðîä³â" (ãðàô³ê - ðàíîê àáî âå÷³ð, ç/ï: 3500 ãðí). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà" (ãð. - ðàíîê, ç/ï: 4500 ãðí). Ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà" (ãð.: 5/2, ç/ï: 8000 ãðí). Тел. (073)2669398, (044)337 5863

103171020101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 2100-7500 ãðí, ðàçîâà 120-400 ãðí. Öåíòð, Áîðùàã³âêà, ì. ˳âîáåðåæíà, ì. Îë³ìï³éñüêà, ì. Äðóæáè Íàðîä³â. Íåïîâíà/ ïîâíà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (067)502-16-52, Тел. (044)2348080

203521010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ãîòåëü Radisson / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî, óí³ôîðìà â³ä ãîòåëþ. ÎÔ²Ö²ÉÍÅ ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß. Æèòëî íå íàäàºìî! Ð-í: ñò. ì. "Çîëîò³ âîðîòà". Òåëåôîíóâàòè: ïí. - ïò., ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)181-77-27, Тел. (093)5211162 102371020106

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç/ï: 300 ãðí./çì³íà + áîíóñ. ÃÐ: 11.00 22.00. Ð-í: ñò. ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî", ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". , Тел. (067)1414381, (095)7255607 204181010101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ð-í: Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé (Æèòîìèðñüêèé íàïðÿìîê). Òåë.: (097)874-22-66, Тел. (067)6064787

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ÌÐ: Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í. Тел. (066)5742064 103231010101

203601010105

20404101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10267106

27

10270101

10246101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ(КИ)

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК

РІЗНОРОБОЧИЙ

Ç/ï: 9000 ãðí./ì³ñ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Òåë.: (068)520-40-19, (099)741-89-06, Тел. (073)4400424

/Ìåäè÷íà êë³í³êà / Çàïðîøóºìî æ³íîê â³êîì â³ä 19 äî 38 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ "Ñóðîãàòíå ìàòåðèíñòâî". Âèíàãîðîäà äî 620 000 ãðí. Äîíîðñòâî ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà äî 25 000 ãðí. Ìè êîìïåíñóºìî âñ³ çàòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç ó÷àñòþ ó ïðîãðàì³. ˳öåíç³ÿ ÌÎÇÓ ñåð³ÿ ÀÅ N197875. Òåë.: (050)0 24-14-22, Тел. (068)8764474,(093)0367226

 øâåéíèé öåõ. ³ê - áàæàíî äî 45 ðîê³â. ÌÐ: ð-í Êóðåí³âêà. ÃÐ: ïí. - ïò., 9.00-18.00. Ç/ï: â³ä 7000 ãðí. Тел. (096)8738189

203901020101

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ Ìîæëèâî ïåíñ³éíîãî â³êó. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâî, íàâ÷àºìî. Ç\ï: 8000-15000 ãðí (âèïëàòà ñâîº÷àñíî, áåç çàòðèìîê). Æèòëî íàäàºòüñÿ. Òåë.: (067)406-85-10, Тел. (067)7331234,(073)0448641

204731010101

ПРОДАВЕЦЬ /Ðîáîòà ó Êèºâ³ / êàíöòîâàð³â òà ñóâåí³ð³â. Áàæàíî æ³íêà. ×åñí³ñòü 100%. Ç\ï: 350 ãðí + %. Òåë.: (050)857-96-31, Тел. (097)7861936

201381010101

204131010101

РОБОЧІ /ñ. Çàçèì'º Áðîâàðñüêèé ð-í / â öåõ. ÃÐ: ïîçì³ííèé (3 äí³\3 íî÷³\3 âèõ³äí³). Çì³íà: ç 8.00 äî 20.00. Ç\ï: â³ä 8000 ãðí. Ðîçâîçêà ç ì. Áðîâàðè. ²íîãîðîäí³ì - áåçêîøòîâíå æèòëî. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë.: (067)234-80-67, Âàäèì Îëåãîâè÷. Тел. (044)5922538

203171020102

ПРОДАВЕЦЬ Ç/ï: â³ä 10000 äî 15000 ãðí. Çâåðòàòèñü çà òåëåôîíîì: (096)001-55-22 203221010101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" (ì. Êè¿â) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260

102261010306

РОБІТНИК / áóä³âåëüíî-ìîíòàæíó "³êîðò" / íà áóä³âíèöòâî. Тел. (050)3307953

êîìïàí³þ

â Áåëîãîðîäêó Êèåâñêîé îáëàñòè (ïðîèçâîäñòâî åâðîçàáîðîâ). Ç\ï: îò 14000 äî 16000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Äìèòðèé, Тел. (067)6238942

204011010101

РОБОТА В ОФІСІ Ðåºñòðàö³ÿ äçâ³íê³â. ijëîâîäñòâî. Òåë.: (097)000-70-38.

Êë³í³êà çàïðîøóº æ³íîê 18-44 ðîê³â âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ: ñóðîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âèíàãîðîäà äî 540 000 ãðí.; äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí - âèíàãîðîäà â³ä 22000 äî 32000 ãðí. Ìè ãàðàíòóºìî áåçêîøòîâíå ìåäîáñòåæåííÿ, êîìïåíñóºìî âèòðàòè íà ïðî¿çä. ˳ö. ÌÎÇÓ ñåð³ÿ À N 554391. Тел. (097)1398486,(095)4231669

РОБІТНИКИ СКЛАДУ / КОМІРНИ КИ Øóêàëè ðîáîòó ñåðåä òîðã³âåëüíèõ äæóíãë³â? Ó íàñ º äëÿ âàñ êðàùà ðîáîòà! ÌÐ: ñò. ì. "Äàðíèöÿ", ñò. ì. "˳ñîâà", ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Ëèá³äñüêà", ñò. ì. "Ïî÷àéíà (Ïåòð³âêà)", "Åëåêòðîíìàø". Òåë.: (073)0119332, Тел. (063)5432828

203841020101

ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç\ï: 200 ãðí íà äåíü. Âèïëàòà ùîäåííî. Òåë.: (073)715-86-67, Тел. (098)7158667 203991010101

РІЗАЛЬНИК / äðóêàðíþ / Ð-í: Àêàäåìì³ñòå÷êî. Âîëîäèìèð, òåë.: (067)658-46-58; ²âàííà, Тел. (044)4561986,(044)4561982

204971010101

102531010102

РІЗНОРОБОЧИЙ ПІДСОБНИК íà áóä³âíèöòâî îá'ºêò³â â ì. Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáë. Ç\ï: 400-450 ãðí\çì³íà (îïëàòà ùîäåííî). Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³äïîâ³äàëüíèé ³ ïóíêòóàëüíèé. Ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ç åëåêòðî³ áåíçî³íñòðóìåíòàìè. Òåë.: (093)901-05-39, Тел. (098)1909070

РІЗНОРОБОЧІ

íà äðîáèëüíó óñòàíîâêó Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109

РОЗКЛЕЮВАЧ

РОБОТА ДЛЯ ЖІНОК

20302101

203021010101

РОБІТНИКИ

204781010101

/Íà âèðîáíèöòâî / Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Òåë.: (068)950-21-08, (063)371-03-21, Тел. (095)3918538

100941010104

103201010104

РАЗНОРАБОЧИЕ

102471020101

РІЗНОРОБОЧИЙ

101861010105

Ç/ï: 15000 ãðí. ×îëîâ³êè áåç ñóäèìîñò³. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (050)443-01-79, Тел. (096)5621103 102351010101

20473101

РІЗНОРОБОЧІ / á³çíåñ-öåíòð / Ãðàô³ê ðîáîòè: 5\2. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. ²íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (067)486-43-23, (093)326-71-90, (066)229-48-28 àáî Тел. (044)5865311 101831080102

РІЗНОРОБОЧІ Ç\ï: 7000 ãðí.  êîìïàí³þ "ÒÁÑ-ÃÐÓÏ" â ì. Ãîð³øí³ Ïëàâí³ (Êîìñîìîëüñüê) íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Ñîöïàêåò. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (067)4342260 102261010211

РІЗНОРОБОЧІ Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (âóë. Ëþáîìèðñüêà, 4-À). ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷. Тел. (067)4023258 103181010103

10247102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ШВИДКО, ЛЕГКО І БАГАТО  öå ðåàëüíî! Ç/ï: â³ä 85000 ãðí./ì³ñ., âèïëàòè ùîäåíí³. ³äì³íí³ óìîâè ³ äðóæí³é êîëåêòèâ. ²íîãîðîäí³ì - êîìôîðòí³ óìîâè ïðîæèâàííÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 203711070101

АДМІНІСТРАТОР 10317102

Äðóæí³é êîëåêòèâ, âèñîêà ç\ï: â³ä 12000 ãðí ³ á³ëüøå. Тел. (050)7866844 203661010101

ВСІХ БАЖАЮЧИХ Ïðîïîíóºìî âèñîêó ç/ï, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. Áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ, áåçïåêà ³ êîíô³äåíö³éí³ñòü. Тел. (093)4905498 203711030101

ДІВЧАТА 10235101

³ æ³íêè íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî òÄÍÓ ÎÏËÀÒÓ â³ä 85000 ãðí. ó ì³ñÿöü, âèïëàòè ùîäåíí³, êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Тел. (050)5204327 203711010101

ЗАРОБІТОК â³ä 75000 ãðí, ùîäåííà îïëàòà, áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ â åë³òíèõ àïàðòàìåíòàõ, ïîâíà êîíô³äåíö³éí³ñòü, 100% áåçïåêà. Тел. (063)9856081 203711040101

20477101

РІЗНОРОБОЧІ Ç/ï: â³ä 12000 ãðí. Ìîæëèâî âàõòîâèé ìåòîä. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (097)9642109 103201010106

РІЗНОРОБОЧІ  çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíè÷å ϳäâî ïðîïîíóº: áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ äî 1-ãî ðîçðÿäó; ðåãóëÿðíó, ñòàá³ëüíó ç\ï (çàëåæíî â³ä ðîçðÿäó); êàð'ºðíå ³ ïðîôåñ³éíå çðîñòàííÿ; îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç\ï: 12000 ãðí (1 ðîçðÿä + âèñëóãà). Êè¿â, âóë. Êîëåêòîðíà (ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà"). Îëüãà, Тел. (098)6036900 101651010104

САНІТАРКА ÃÐ: 15 äí³â íà ì³ñÿöü. Ç 8.00 äî 21.00. Ç/ ï: 4500 ãðí. Тел. (067)8841771 103811010101

СОЛІДНИЙ ЧОЛОВІК Äëÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ðîáîòè. Îáîâ'ÿçêè: ïðèéîì äçâ³íê³â, ÏÊ, íå ñêëàäíà äîêóìåíòàö³ÿ. Õîðîøèé êîëåêòèâ. Êîìôîðòí³ óìîâè. Îô³ñ á³ëÿ ìåòðî. Viber: (097)662-06-69. Тел. (095)6405606 205171040101

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ Ìîæë. áåç ÄÐ, íåïèòóù³. ÃÐ: 8.00-18.30. Îáîâ-êè:ïåðåáèð. âòîðñèðîâèíè. Ƴí./÷îë. - ïåðåáèðàííÿ, ñîðòóâàííÿ (ïîë³åòèëåí, ïîë³ïðîï³ëåí, êàðòîí, ÏÅÒ). ×îëîâ³êè - ðîá. íà ïðåñ³ (ðîçâàíòàæ. - íàâàíòàæóâàëüí³ ðîáîòè, ñîðòóâàííÿ). Ç/ï: â³ä âèðîá³òêó, âèñîêà. Ìîæëèâî âàõòîâèì ìåòîäîì. Тел. (066)1650970, (098)0171272

СОРТУВАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИ НИ ÃÐ: 5-äåíêà. Ç/ï: 8200 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò. Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ (ð-í: Êè¿â-Âîëèíñüêèé). Òåë.: (044)501-59-14, (096)230-91-92, Тел. (050)4263716 102671040101

203661020101

РОБОТА ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦЬ Íàäàºìî æèòëî, ùîäåíí³ âèïëàòè, âèñîêèé äîõ³ä â³ä 75000 ãðí. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ³ áåçïåêà ãàðàíòîâàí³. Тел. (097)2495923 203711050101

СПІВРОБІТНИК

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ

àäì³í³ñòðàòèâíî-êàäðîâèé â îô³ñ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Íàâ÷àííÿ, ã³äíà îïëàòà. Òåë.: (063)255-11-00, Тел. (066)8196822

(ñóïðîâîäæóþ÷à). Àë³ñà. Åñêîðò. Êè¿â. (Viber/Telegram) Тел. (067)5086865 205261010101

218361010101

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ

УЧЕНЬ ШЛІФУВАЛЬНИКА /ÍÒÖ "Ðåäóêòîð" / Ðàéîí Áîðùàã³âêà. Òåë.: (044)371-17-70, (044)371-17-71, (097)812-56-74

(ñóïðîâîäæóþ÷à). Ñê³ëüêè êîøòóº ãîäèíà òâîãî ÷àñó? Äçâîíè (067)508-68-65 ³ òè ä³çíàºøñÿ! Åñêîðò. Êè¿â. Àë³ñà 205261020101

102711010103

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòð³ ì³ñòà / âóë. Ðîãí³äèíñüêà, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Ïàëàö Ñïîðòó". Äçâîíèòè: ïí.-ïò., 10.00-18.00. Тел. (073)4157232, (044)2350952 203151010201

217551010104

Êîìóí³êàáåëüí³ñòü, àêòèâí³ñòü. Äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ'ÿçêîâî. Тел. (050)7866844

102701010101

СОРТУВАЛЬНИКИ /Íà ì'ÿñîïåðåðîáíå âèðîáíèöòâî â ì. Êèºâ³ / Ùîòèæíåâà âèïëàòà ç\ï. íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (067)4658835

МАСАЖИСТИ(КИ)

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК

СОПРОВОЖДАЮЩАЯ (СУПРОВОДЖУЮЧА) Ñôåðà åñêîðòó äîïîìàãຠñó÷àñíèì ä³â÷àòàì ïîòðàïèòè äî ñâ³òó ðîçêîø³, êðàñè ³ áàãàòñòâà! Ñòâîðþéòå ³ç êàçêè ðåàëüí³ñòü! Âàðòî ëèøå ïîäçâîíèòè! Àë³ñà. Тел. (067)5086865 205261030101

20371101

СПІВРОБІТНИКИ(ЦІ) â ìàñàæíèé ñàëîí. Îïëàòà ùîäåííà. ì. Õàðê³â. Тел. (093)1436809 203661050101

СПІВРОБІТНИЦІ íà ðîáîòó. Ç\ï: â³ä 50000 ãðí. Тел. (093)1436809 203661030101

СПІВРОБІТНИЦІ â íîâèé ìàñàæíèé ñàëîí. Íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. Ãîòîâ³ âçÿòè ñòóäåíòîê. Îïëàòà ùîäåííà. Тел. (050)7866844 203661060101

СПІВРОБІТНИЦІ ð³çíèõ òèïàæ³â ³ â³êîâèõ ãðóï. Ãàðàíòóºìî âàì ñòàá³ëüíèé çàðîá³òîê, ùîäåíí³ âèïëàòè, àíîí³ìí³ñòü, çàõèñò â³ä âñ³õ íåïðèºìíîñòåé. Тел. (093)4502057 203711020101

СПІВРОБІТНИЦІ íà ðîáîòó. Ç/ï: â³ä 75000 ãðí. ÃÐ: ³íäèâ³äóàëüíèé. Îïëàòà ùîäíÿ. ³äñóòí³ñòü øòðàô³â. Äðóæí³é ³ âåñåëèé êîëåêòèâ. Тел. (095)4305092 203711060101

ТАНЦІВНИЦІ /Dolls Men's Club / ijâ÷àò â³ä 18 ðîê³â, ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. Ìîæíà áåç ÄÐ. Íàâ÷àºìî. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì íàäàºìî æèòëî. ÃÐ: ç 20.00 äî 6.00. Ç/ï: â³ä 30000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êè¿â, ñò. ì. "Îë³ìï³éñüêà", âóë. Âåëèêà Âàñèëüê³âñüêà, 57/3. Тел. (068)1144040 203971020101

ТАНЦІВНИЦІ /×îëîâ³÷èé êëóá HAREM (â ÐÖ "Àðåíà") / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 203591020101

/Ïðèáèðàííÿ â ñóïåðìàðêåòàõ òà ÒÖ ì.Êèºâà / ÃÐ: çì³íè äåíí³, í³÷í³. Ç/ï: 7000-10500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Òåë.: (066)061-15-20, Тел. (067)5268435 203251010101

Є ВАКАНСІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (âå÷³ðí³/í³÷í³ çì³íè, ï³äðîá³òîê). ª æèòëî. ÌÐ: ì. Êè¿â, ñò. ì. "Áîðèñï³ëüñüêà". Тел. (067)8283817 203881010102

20371105

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

29

20359102

20371102

20397102

20371103

20371106

20526102

20371107

20526103

20526101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

10195101

20371104

99990523

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

33412001

31162001

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

01172016

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

31

32662002

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

Ó×ÅÁÀ


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771776

10362003

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

32572003

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20529102

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10281101

10247101

20345101

20413101

33

10104101

10253101

10239101

99990525

10316101

20352101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.

10165101

20410101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ


34

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

20428101

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20495101

20366103

20366101

20366106

20366104

20366105

99991043

20366102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 08 êâ³òíÿ 2019 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

32812003

32032007

01982001

31022012

30692007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 34 14 (1058) (1089)

30002004

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

02112064

36

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (1089)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 14 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 14 (2019г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Profile for s-osvita
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded