Page 1

20222047

19152013

15432014

17842163

22742023

04782029


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

24092003

13482014

24282001

18912018

19262006

22862011

17302006

2

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (845)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.5 ñò.10

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 14 (845) 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже17роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.11

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.12

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.13

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.14

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.15

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.15

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.15

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.16

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.16

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.18

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.19

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.25

ñò.14

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.14

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.14

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.23

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.07

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.23

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.25

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.27

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.28

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.29

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.29

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.29

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.32 ñò.32 ñò.32

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.32

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.33

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ʲÒÅÍÜ

ñòîð. 4 ñòîð. 35

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÂÈÁÅвÒÜпроÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ 4533490, ²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533491

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

стр.

ВСЕВАКАНСИИНОМЕРА14

К

А

асир ......... 8,11,12,14,19,20,21,22 ................................................. 23 астеляна ................................. 3 0 ерівни ......................... 8,9,11,17 ерівнимаазин ................. 10,11 оваль .................................. 27,28 омірни ............................ 9,22,23 ондитер ..................... 20,21,23,25 онсльтант ............................... 20 онтролер ........... 9,12,18,20,27,30 онтролер-асир ....................... 3 0 онтролер-ревізор ............... 14,19 осметоло ............................. 7,15 ранівни ......................... 25,26,29 р’єр ................................... 21,32 хар ...... 8,11,20,21,22,23,24,25,31 хоннийпрацівни ................... 24 іномехані ............................. 6,29

автоелетри ................... 25,26,27 автомийни ................... 5,26,29,31 автослюсар .......................... 25,26 аентстраховий ...................... 9,25 адміністратор ................. 5,9,13,29 амляторни ........................... 26 аналіти .................................... 14 асистент .................................... 15

Б бармен ........................ 20,23,24,25 бдівельни ............................... 29 бхалтер ........................ 14,19,29 білетер ................................. 29,32

В вантажни ...... 5,8,9,20,21,22,29,30 вихователь ........................... 16,17 водій ........ 6,9,13,18,22,25,26,27,29 вчительбіолоії ......................... 17 вчитель математии ............................... 17

Г азорізальни ............................ 27 рильни ............................... 22,23 вернанта ............................... 15

Д двірни ..................... 6,22,30,31,32 дефетоло ............................... 15 диретор .............................. 10,11 диспетчер ....................... 13,25,30 долядальниця ........................... 15 домоосподара ........................ 15

Е еономіст ................................. 14 есаваторни ...................... 26,29 еспедитор ............................. 9,27 елетри ......................... 13,27,28 елетроазозварни ............. 27,28 елетрозварни .................... 27,28 елетромехані .......................... 27 елетромонтер ..................... 27,28

З завосп ..................................... 3 0 завідвачаптеи ................... 15,16 завіючийвиробництвом ............. 10 зарійни ................................ 8,29 замірни .................................... 28 застпни .................... 10,11,13,14 збиральни ............................. 7,29 зварни ................................ 27,28

ÐÀÁÎÒÀ

Л лаборант .............................. 15,16 лоопед ..................................... 15 ліар .................................... 15,16 ліар-ематоло ......................... 15 ліар-лаборант .......................... 15 ліар-отолариноло .................. 15 ліар-офтальмоло .................... 15 ліар-педіатр ........................ 15,16 ліар-психіатр ............................ 15 ліар-терапевт .......................... 15

М майстер ........... 6,14,25,26,28,29,30 майстерманіюр ................... 9,15 маляр ..................................... 7,28 маретоло ........................... 13,14 марвальни ............................. 6 масажиста .......................... 31,32 машиніст ......................... 26,27,29 медсестра ................................. 16 менеджер ................... 6,9,12,18,20 менеджерзперсонал ... 6,8,13,14 менеджер зпродаж ................ 6,12,13,14,20 менеджер зпідборперсонал ............ 12,13 менеджерзрелами .............. 6,12 менеджерпороботі злієнтами .................. 6,8,9,11,12 механізатор ......................... 6,7,28 механі ...................................... 26 мийни ................................. 26,30 мийнипосд ........................... 31 молодшамедсестра .................. 16 монтажни ......................... 9,13,27

стр. мзичнийерівни ..................... 17 мляр ........................................ 28

Н начальни ........................ 10,11,28 начальнивідділ .................. 10,11 няня ..................................... 15,17

О оббивальни .............................. 27 обвалювальним’яса ....... 11,22,24 оброблювач ..................... 21,22,24 оператор ......................... 18,22,26 операторCall-центра .............. 7,13 операторПК ...................... 7,13,21 офіціант ......................... 7,8,24,25 охоронець ...................... 5,8,18,19 охоронни ............. 5,9,18,19,22,29

П павальни .......................... 21,31 парвальни ............................. 31 партнер ...................................... 8 пеар .......................... 11,21,22,24 персонал ................................... 31 перар .................................. 9,15 плиточни ............................... 7,28 полейни .............................. 7,29 порівельни ........................ 27,32 помічни ........... 5,7,8,9,10,11,13,14 помічни ............. 20,21,25,26,27,31 помічнибармена ................. 25,31 помічнивихователя ........ 16,17,18 помічниомірниа ................. 9,23 помічнипродавця ................ 19,31 посли ..................... 5,6,7,9,13,33 працівни ............................... 8,31 працівнихні .................. 8,21,31 прибиральни .............. 10,22,31,32 прибиральниця .. 10,24,25,29,31,32 приймальни ......... 7,8,11,19,20,21 провізор .................................... 16 продавець ......... 8,9,11,19,20,21,22 продавець ....................... 23,25,31 продавецьонсльтант .......... 7,9,19,20,21,22 промотер ......................... 7,20,31 прораб ................................. 28,31 психоло ................................... 18 підсобнийробітни ............... 18,31

Р

стр. робітни 6,7,9,10,13,27,29,30,31,32 робітниз блаострою ................... 18,27,32 роздавальни ............................ 31 різальни ....................... 7,27,28,29 різнороб ............................ 9,12,32

С сантехні ................................ 7,27 санітара .............................. 16,32 серетар ................................ 9,13 слюсар .......................... 9,26,27,28 слюсарсантехні ......................... 27,28,32 спеціаліст ............ 7,10,11,12,14,29 співробітни ................... 6,9,13,29 старшамедсестра ..................... 16 столяр ............................... 7,28,29 столярверстатни ................................ 28 сторож ...................................... 32

Т терміст ................................. 27,28 техноло ................................. 6,27 техні ................................... 10,14 товарознавець ...................... 22,23 тоар .................................... 27,28 торовий представни ............ 9,10,20,21,23 тренер ................................. 11,13 тістоміс ..................................... 25

У ладальни ............................ 8,25 становни ............................. 9,28 чень ................................. 5,14,29

Ф фармацевт ................................ 16 фасвальни ................... 5,9,23,32 фельдшер ................................. 16 фельдшер-лаборант .................. 16 фрезервальни .............. 10,27,28 фінансист ............................. 11,14

Ш швача ...................................... 10 шиномонтажни .................... 27,30 шліфвальни ....................... 27,28 штатр ................................... 29

І

робота .......... 5,6,7,8,9,10,13,14,31 роботадлявсіх .......... 5,7,8,9,10,13 роботадлявсіх ............ 14,20,28,32 роботадлядівчат ............. 31,32,33 роботадлястдентів ......... 9,31,32

інженер ................................ 12,14 інспетор .............................. 13,18 інстрторзплавання ................ 18 інстрторзфізльтри ............ 18 інше ..................... 8,15,17,18,30,33

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

5

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

10159101

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ омнат,вартирнедороо. Всянеобходимаямебель,бытовая техниа,ремонт.Развитаинфрастртра,вблизиосновных развязоистанцийметро. Тел.:(099)266-64-99,

(066)202-10-56 20489101

20531101

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Можно без ОР. Сама обч. Òåë. (067)416-37-97, (066)693-99-96, (063)873-23-31 20528101

20496101

1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

204931010102

1Й И АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР В МИРЕ БИЗНЕСА Çàðàáîòàòü íà êâàðòèðó â Êèåâå çà 2-4 ãîäà âîçìîæíî! Ïðèÿòíûé è ïîëåçíûé áèçíåñ äëÿ Âàñ è Âàøèõ äðóçåé. Òåë.: (068)896-06-55, (095)226-52-29, Âèêòîð. Тел. (093)3070721

20508101

204271010000

АБСОЛЮТНО ШВИДКИЙ ЗАРОБІТОК! ОПЛАТА ЩОНЕДІЛІ! ̳í³ìàëüíî 1200 ãðí. íà òèæäåíü. Ïîòð³áí³ îðãàí³çîâàí³ òà êì³òëèâ³ ìîëîä³ ëþäè. Çðó÷íèé ãðàô³ê, êîìôîðòíèé êîëåêòèâ. Тел. (067)2315579 20527101

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ всфербизнеса. Серьезныеперспетивыв арьере.Обчаюлично. Желаниезарабатывать6000рн. иболее.Ленивымнебеспооить. Тåë.: 10190101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

10193102

203471010000

АВТОМИЙНИКИ

(093) 515-62-11

ijâ÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

20542101

204611030000

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10214101

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РАБОТНИК

КИНОМЕХАНИК

â áèçíåñ-öåíòð. Äèíàìè÷íûé êàðüåðíûé è ôèíàíñîâûé ðîñò. Õîðîøàÿ îïëàòà òðóäà. Тел. (097)8478917

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Òåë.: (068)721-77-97. Тел. (066)3401114

205401010101

АДМІНІСТРАТИВНОКАДРОВА РОБОТА! Äëÿ òèõ, êîìó çà 40. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äîõ³ä âèùå ñåðåäíüîãî. Тел. (098)8449780

205421020101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

205051010101

ВОЗЬМУ 56 НАДЕЖНЫХ СОТРУДНИКОВ â íîâûé ëåãàëüíûé áèçíåñ-ïðîåêò áåç êàïèòàëîâëîæåíèé. Íàáîð îãðàíè÷åí. Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (093)1145124 205681010000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (0,5 - 5 òîíí). Тел. (067)6596387

204991010101

ДВІРНИК /Êîìóí. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà" / " Тел. 4982834

205701010101

ДВІРНИКИ äëÿ ïðèáèðàííÿ á³ëÿ îô³ñó. ÃÐ: ðàíêîâ³ àáî äåíí³ çì³íè. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Òåë.: (096)508-72-02, (066)006-65-95, Тел. (044)3604918 101661010101

204041010101

200031010135

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ

КОЙКОМЕСТО, КОМНАТЫ ПОСУТОЧНО äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, wi-fi, ãèäðîáîêñû. Âñå óäîáñòâà îò 50 ãðí. Òåë.: (066)705-47-25, (096)736-85-81, Тел. (093)6725258 204321010101

МАРКИРОВЩИК

/Ñàëîí ïî ïðîäàæå è îáñëóæ. âîäíîé òåõí. / (ÂÎ, 1Ñ, îïûò ïðîäàæ). Ãðóïïà òîâàðîâ: ëîäêè, äâèãàòåëè, êîìïëåêòóþùèå, çàï÷àñòè. Ðàáîòà ñ áàçîé äàííûõ, ïîäáîð çàï÷àñòåé, àêòèâíûé ïîèñê. Ðàáîòà â ìàãàçèíå, îäèí âûõîäíîé. Îôèöèàëüíî. ÈÑ. Ç\ï îò 2500 ãðí. Êàðüåðíûé ðîñò. Àëåêñåé (9.00-18.00). Тел. (067)5731523

205491010101

/Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431080000

МАСТЕР ПО РЕСТАВРАЦИИ ПОДУШЕК

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Äèñïåò÷åðû-êîíñóëüòàíòû íà òåëåôîí. Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Áåç â êàï. âëîæåíèé. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òåë.: (050)812-90-47, Тел. (044)5678287

20472101

205411010101

/Ñàëîí "Ïîäóñÿ" / Îáó÷åíèå. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëÿ, ñ 9.30 äî 19.00. Ç\ï: ñòàâêà + %. Ïðàâûé áåðåã. Òåë.: (067)234-07-88, Тел. 2215951 204081010101

МЕНЕДЖЕР /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè. Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431 102111020105

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ìîæíî áåç ÎÐ (ñòóäåíòû). ÃÐ: ñ 9.00 äî 15.00 è ñ 15.00 äî 21.00, ïí.- ñá., áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ç\ï 4500 ãðí. + áîíóñû. Òåë.: (097)578-06-67, Þëèÿ, Тел. (044)2279339

203191020101

МЕХАНІЗАТОРИ /Êîìïàí³ÿ "Àãðî-ðåã³îí" / äëÿ ðîáîòè íà ñàìîõ³äíèõ îáïðèñêóâà÷àõ Apache, NITRO. Îïëàòà âèñîêà- â³äðÿäíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíèé ãóðòîæèòîê, º ñòîëîâà. Òåòÿíà, Тел. (067)2342944

101581010101

10217101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

7

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

10099102

Вчайномпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-130-140рн, масимм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 20538101

10195101

10406101

20544102

МЕХАНІЗАТОРИ /Êîìïàí³ÿ "Àãðî-ðåã³îí" / äëÿ ðîáîòè íà ôðîíòàëüí³ íàâàíòàæóâà÷³. Îïëàòà âèñîêàâ³äðÿäíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. íàäàºòüñÿ áåçêîøòîâíèé ãóðòîæèòîê, º ñòîëîâà. Òåòÿíà, Тел. (067)2342944

101581010102

20342101

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

ОПЕРАТОР ПК

101961010101

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК àêòèâíî ðàçâèâàþùåìóñÿ áèçíåñìåíó. Íàó÷ó ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü îò 6500 ãðí. Òåë.: (050)388-83-02. Тел. (093)4525155

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

20545101

(íå ïðîäàæè!). Âîçðàñò ïðåäïî÷òèòåëüíî îò 18 ëåò. ÃÐ: 8-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (5 äíåé â íåäåëþ); 12-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü (2\2, 3\3). Âîçìîæíî èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê. Ç\ï îò 2700 ãðí. Öåíòð. Ìàðãàðèòà, Тел. (067)2238081

205481010101

/"ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). ó çâ'ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàãàçèíó ó ì.Êè¿â, ì.Áîãóñëàâ, ñ.Ãàòíå. Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï, ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçê. íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñò. çàéíÿòîñò³. Òåë.: ì.Êè¿â (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, e-mail: hrkiev@atbmarket.com. Тел. (044)4050379

20481101

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА

/Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 3838080 205731070000

ОПЕРАТОРИ ПК /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

102101020103

ОФИЦИАНТЫ /Áóòèê-áàð "Biancoro"/ Тел. 4983468

204201010000

205301010102

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20410102

10249104

20272101

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

(íà çàâòðàêè). ÃÐ: 5\2, ñ 8.00 äî 12.00. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 18.00. Òåë.: (066)232-85-39 Тел. 4990985, 4990982

205351010102

â îôèñ. Ñïîêîéíîãî, îáó÷àåìîãî ÷åëîâåêà, áåç îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó, æåëàþùåãî ïîëó÷èòü îïûò ðóêîâîäèòåëÿ. Êàðüåðà. Äåíüãè. Çíàíèå. Ïîääåðæêó ãàðàíòèðóþ. (093)528-25-25, Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)9495552

101971010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí / ñ îïûòîì ðàáîòû. Тел. (067)2460704

203621010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

101931020101

ПАРТНЕР /Óñïåøíàÿ æåíùèíà-ðóêîâîäèòåëü / â íàëàæåííûé áèçíåñ. Ïðåäïî÷òåíèå áèçíåñìåíàì è âñåì, êòî íàñòðîåí æèòü óñïåøíî! Òåë.: (067)244-96-11, Ëþäìèëà Áîãäàíîâíà. Тел. (095)5564847 204781010000

/Áèçíåñ-öåíòð / Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

203201010101

ПОМОЩНИК(ЦА)

/Àáñîëþòíî íàäåæíûé ðóêîâîäèòåëü / Áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 8750 ãðí. + ïðåìèÿ. Òåë.: (093)267-08-29, (066)971-86-65, Åëåíà Âàñèëüåâíà. Тел. (096)4566292 204311010000

ÐÀÁÎÒÀ

Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 204611040000

ПРОДАВЦЫ ñ îïûòîì ðàáîòû â îòäåëû: ïðåññà, ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ, öâåòû - ñâåæèé ñðåç. Îêñàíà Àëåêñååâíà, Тел. (067)5037722

205161010101

/Óñïåøíîé áèçíåñ-ëåäè / 7500-16500. Îëåñÿ Ïàâëîâíà. Тел. (067)1040338

Äîõîä 204261010000

ПОРТНЫЕ /Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

101861010101

ПОМОЩНИК

20454102

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ

ПРОДАВЦІПРОМОУТЕРИ /"Perfums Bar" / Êîìôîðòíà ðîáîòà â ÒÖ ó âàøîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà, ãíó÷êèé (ïîçì³ííèé) ÃÐ. Ç\ï 4000 ãðí, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿ òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó ç 9.00 äî 18.00. Òåë.: (068)351-25-85, (066)663-74-60, Àðòåì Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (063)9516601

204771020101

ПРАЦІВНИКИ ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ ñòàíö³é ìåòðîïîë³òåíó. Äîáîâ³ çì³íè. Ãíó÷êèé ãðàô³ê. Òåë.: 500-03-00. Тел. (067)5020322 101731010101

ПРОСТАЯ РАБОТА Ãèáêèé ãðàôèê. Îáó÷åíèå. (097)007-99-92, Тел. (066)4337701

Òåë.: 204401010101

20479101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

9

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20414101

20526101

КП ШЕУ ПОДОЛЬСКОГО Р-НА ТРЕБУЮТСЯ:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 20428101

РАБОТА ñòîë çàêàçîâ. Ãðàôèê ðàáîòû è çàðàáîòíàÿ ïëàòà îãîâàðèâàþòñÿ ïî òåëåôîíó. Çâîíèòå. Тел. (095)4701265

203641010101

РАБОТА В ОФИСЕ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè. Êàðüåðíûé ðîñò. Âîçðàñò çíà÷åíèÿ íå èìååò. ÃÐ: ïí.-ïòí., ñ 9.00 äî 17.00. Äîñòîéíûé äîõîä. Òåë.: (095)722-09-45, (063)647-51-59, Тел. (096)4511335

203161010101

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА Îáðàçîâàíèå ñïåöèàëüíîå. Îïûò ðàáîòû íà ôåðìàõ. Îáÿçàííîñòè: îðãàíèçàöèÿ ðàáî÷åãî ïðîöåññà íà ôåðìå, ïëàíèðîâàíèå ïî âûðàùèâàíèþ è çàãîòîâêå êîðìîâ, êîíòðîëü çà ðåìîíòîì ñåëüõîçòåõíèêè, êîíòðîëü ðàáîòû ïåðñîíàëà. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâà. Îêñàíà, Тел. (066)3830223

20513101

СРОЧНО! Требютсясотрднии

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÑÅÊÐÅÒÀÐÜ Òåë.

(050)749-11-45

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ для выполнения офисной работы. 5-ти днева. Можно без ОР.

204791010101

СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ã.Êèåâ. Тел. (050)1514055

Òåë.: (097)512-01-22

20369101

20423101

205151010101

СОТРУДНИК /Ïðîèçâîäñòâî / íà ïðîèçâîäñòâî. Áîÿðêà. Òåë.: (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

101901030103

СОТРУДНИК В ОФИС äëÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû. Тел. (050)9583557 204341010000

20509101

ПРЕДЛАГАЮ БИЗНЕСВОЗМОЖНОСТЬ сминимальнымвложением.

Тел.:(067)777-63-44 (096)840-01-77 (050)610-56-07 20533101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

СОТРУДНИКИ â îôèñ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Òåë.: 362-43-85, (093)427-15-58, Тел. (096)2395588

203181020101

СОТРУДНИКИ â îôèñ. Âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï 4500-12450 ãðí. Òåë.: (093)745-42-86, Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà. Тел. (098)5280322

20574101

204221010000

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâñüêîãî,85; Áåññàð 101761030101

НАЧАЛЬНИК

10033101

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâ. ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é (íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6 Тел. (044)5472943

102211010115

НАЧАЛЬНИК

20543102

СОТРУДНИКИ

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

â îôèñ ñ ïåðñïåêòèâîé êàðüåðíîãî ðîñòà. Äîõîä 4700-6800 ãðí. Òåë.: (093)494-08-10. Тел. (096)4321608

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

204561010000

205121020101

ТЕХНИК ОПЕРАТОР СТР

ЗАВ.ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА ÎÐ îò 2-õ ëåò. Тел. (050)4176645

/Ðåïðîöåíòð (ïîëèãðàôèÿ) / Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ñïîñîáíîñòü îáó÷àòüñÿ. Îáÿçàííîñòè: ðàáîòà è îáñëóæèâàíèå ÑÒÐ. ÎÐ æåëàòåëüíî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Îëüãà, Тел. (044)2284077

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК â îôèñ. Ç\ï 6750 ãðí. + áîíóñû. Тел. (098)4654765

205061010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ñî ñâîèì àâòî. ÎÐ îò 2-õ ëåò. Òåð.ðàñï.: ñò.ì."Âîêçàëüíàÿ". Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (044)2450218

102211010101

101521010101

УБОРЩИКИ

202521010101

УБОРЩИКИ â ÒÖ, ÊÒ, Ñóïåðìàðêåòû â ã. Êèåâå. Ç\ï îò 3000 ãðí è âûøå. Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Тел. (099)2044314

204291010101

УБОРЩИКИ â òîðãîâûé öåíòð, ñóïåðìàðêåòû, êèíîòåàòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ, îñíîâíàÿ, ïîäðàáîòêà. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (097)6420047

204861010101

УБОРЩИЦА /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

20563101

ХОТИТЕ ИМЕТЬ ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД? Íàøå áèçíåñ-ïðåäëîæåíèå ïîçâîëèò Âàì çàðàáîòàòü íóæíûå äåíüãè. Ïðèõîäèòå, çâîíèòå. Äèàíà, Тел. (050)4527861

ÐÀÁÎÒÀ

НАЧАЛЬНИК /ÒΠ"ßâ³ð-Æèòëîáóä" / åêñïëóàòàö³éíîãî òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. ÂÎ (òåïëîòåõí³ê, áóä³âåëüíèê). Ç\ï 4000 ãðí. E-mail: yavir2@ukr.net. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. Òåë.: 499-19-57. Тел. (067)4429475 000000020318

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943 102211010109

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / íàäõîäæåííÿ, ïðîãíîçóâàííÿ ïëàòåæ³â. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

102211010106

102211010113

204751010000

ШВАЧКАЗАКРІЙНИЦЯ /Õîëîìåíþê Òàòüÿíà / ç ðåìîíòó îäÿãó. Äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 5 ðîê³â. Ð-í ñò.ì."Äå쳿âñüêà". (ðèíîê Äå쳿âñüêèé). Тел. (067)2316436 000000010234

ШВЕЯПОРТНАЯ /Àêòóàëüíî! / ïî ðåìîíòó îäåæäû. Îïûò ðàáîòû îò 5 ëåò. (ðûíîê "Äåìååâñêèé"). Ðàéîí ñò.ì."Äåìååâñêàÿ". Тел. (067)2316436

204571010104

000000020284

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

101911010101

â òîðãîâûé öåíòð, ñóïåðìàðêåòû, êèíîòåàòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ, îñíîâíàÿ, ïîäðàáîòêà. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (096)9361049

000000020279

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

/"ßâ³ð-Æèòëîáóä-2" / åêñïëóàòàö³éíîãî òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. ÂÎ (òåïëîòåõí³ê, áóä³âåëüíèê). Ç\ï 4000 ãðí. ÄÐ â³ä 1 ðîêó. E-mail: yavir2@ukr.net. Òåë.: (067)442-94-75. Тел. 4991957

205651010000

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåðàõóíêó ñïåöïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;

102211010114

101761030102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

10176103

10221101

БИЗНЕСТРЕНЕР /Îðãàíèçàöèÿ / Äîõîä äî 9000 ãðí.\ìåñÿö. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (068)547-84-29. Îëüãà, Тел. (099)5384262

205691020101

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïî ðîáîò³ ³ç çàñòðàõîâàíèìè îñîáàìè. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

102211010102

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 20512102

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЛЯЖЕНЩИНЫРУКОВОДИТЕЛЯ Офис.Обчение.Развитие.Опыт роводящейработыприветствется.Растщийдоходдо10200рн. Тел.(099)900-44-60,(068)242-75-74

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

Ìîæíî áåç ÎÐ - íàó÷ó. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Тел. (097)8478917

205401020101

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2880721 205731050000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåðàõóíê³â ñïåöïåíñ³é (íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà Тел. (044)5472943

102211010104

20517101

11

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / çàãàëüíîãî â³ää³ëó. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

102211010110

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðñîíàëó (íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943 102211010111

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ç îáñëóãîâóâàííÿ òà ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

102211010107

102211010112

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

99990502

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ГОЛОВНІ СПЕЦІАЛІСТИ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

102211010108

ГОЛОВНІ СПЕЦІАЛІСТИ ТА ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðåðàõóíê³â ïåíñ³é (íà ïåð³îä â³äñóòíîñò³ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

20319102

102211010103

ИНЖЕНЕРНАЛАДЧИК ÊÈÏèÀ è ÀÑÓ. Ðàáîòà â ã.Áîÿðêà. Тел. (097)9611644

10215101

10180101

101901020101

КАССИРОЦЕНЩИК /Ëîìáàðä "Óêðà¿íà" / þâåëèðíûõ èçäåëèé è áûòîâîé òåõíèêè. Тел. 4903131

101941010103

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïðèçíà÷åííÿ òà ïåðåðàõóíê³â ñïåöïåíñ³é. Äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 30 êàëåíäàðíèõ äí³â ç äíÿ îïóáë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â, ðîçì³ðó òà óìîâ îïëàòè ïðàö³ íàäàºòüñÿ â³ää³ëîì êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ. Àäðåñà: ì.Êè¿â, âóë.Êàøòàíîâà,6. Тел. (044)5472943

20497101

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ /ÒΠ"ÒåõíîÀãðîÌàðêåò" / ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òåõí³êè òà çàï÷àñòèí. Ñòàæ â³ä 3-õ ðîê³â â ñôåð³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ñòàâêà + % â³ä ïðîäàæ³â, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ì.Êè¿â, Ïîä³ëüñüêèé ð-í. Òåë.: (050)383-19-60, Îëåêñàíäð. Àííà, Тел. (097)2609672

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677

101801010101

102211010105

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Áèçíåñ-öåíòð / Îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. Òåë.: (097)265-63-31, (099)369-47-23, (093)190-89-91, Тел. (044)3834517

203201010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

20549101

/Ïðîèçâîäñòâî / (áðîíåäâåðè è êîâêà, ã.Áðîâàðû). Ðåçþìå âûñûëàòü íà e-mail: egida2005@yandex.ru Тел. (067)4940699

204721010103

/Ïðîèçâîäñòâî / (áðîíåäâåðè è êîâêà, ã.Áðîâàðû). Ðåçþìå âûñûëàòü íà e-mail: egida2005@yandex.ru Тел. (067)4940699

204721010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Òåë.: (063)730-12-69, Тел. (063)7106489

205731010000

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 205731060000

204851010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ ÎÐ. Çíàíèå áóõó÷åòà è ÏÊ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ + %. Òåðð.ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

205091010301

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 205121020103

МЕНЕДЖЕРЫ /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 205261010117

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /Òîðãîâî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ / íàòóðàëüíîãî êàìíÿ (âîçìîæíî ñî ñòðîèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì). Ð-í ì."Àêàäåìãîðîäîê". Ç\ï äîñòîéíàÿ. E-mail: i.marble@mail.ru. Òåë.: (067)447-14-07, (099)705-77-73, Тел. (063)4381730 204971010101

МЕНЕДЖЕРПОРАБОТЕ СКЛИЕНТАМИ Диспетчерыконсультанты на телефон. Полная или частичная занятость. Без в кап. вложений. Бесплатное обучение.

Тел.:(044)567-82-87 (050)812-90-47 20541101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (íå ïðîäàæè). Âîçðàñò îò 20 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, ìîæíî ñòóäåíòàì. Ãðàôèê ðàáîòû ñ 9.00 äî 14.30 èëè ñ 14.30 äî 20.00, îáó÷åíèå, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 3500 ãðí\ìåñÿö + áîíóñû. Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: ð-í ì."Ëåâîáåðåæíàÿ". Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)2497245 204541020101

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ /Öèðê "Êîáçîâ" / (ñ àâòî). Òåë.: (050)388-10-59, Åëåíà, Тел. (096)7738088 205721010101

20572101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

13

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ Тел.:(063)730-12-69,

(063)710-64-89 20485101

20503101

СРОЧНО!

ÏÐÎÑÒÀß ÐÀÁÎÒÀ Гибийрафи. Об"чение. Òåë. (097)007-999-2, (066)433-77-01

20316101

СРОЧНО!ТРЕБУЮТСЯ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ Òåë.

(093)187-78-93

20440101

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÎÊÀÄÐÎÂÀ ÐÎÁÎÒÀ! Длятих, омза40. Офіційнепрацевлаштвання. Дохідвищесередньоо. Тåë.:

(098)844-97-80

20320101

20548101

АДЕКВАТНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮНУЖЕН

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ вофис З/п6750рн.+бонсы Тел.:

(098)465-47-65

ÑÅÒÜ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ .Киев

Òåë.: (050)151-40-55

20506101

Тел.(097)847-89-17 20540102

20542102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ

äëÿ æåíùèíû-ðóêîâîäèòåëÿ. Îôèñ. Îáó÷åíèå. Ðàçâèòèå.Îïûò ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ðàñòóùèé äîõîä äî 10200 ãðí. Òåë.: (099)900-44-60, Тел. (068)2427574

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

АДМИНИСТРАТОР /Îðãàíèçàöèÿ / Äîõîä äî 9000 ãðí.\ìåñÿö. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (068)547-84-29. Îëüãà, Тел. (099)5384262 205691020103

АДМИНИСТРАТОР СЕКРЕТАРЬ Тел. (050)7491145 203691010101

ДИСПЕТЧЕР

202721010101

ОПЕРАТОР ПК Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431130000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Îðãàíèçàöèÿ / Äîõîä äî 9000 ãðí.\ìåñÿö. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (068)547-84-29. Îëüãà, Тел. (099)5384262

ПРЕДЛАГАЮ БИЗНЕСВОЗМОЖНОСТЬ

/Òàêñè 309 / Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999 203221010101

ДИСПЕТЧЕР /ÊÏ ÆÅÊ "Ìèõàéë³âñüêèé" / Áàæàíî ÄÐ â ÆÊÃ. Ç\ï 2337 ãðí. Тел. 2781731

Графи работыи заработнаяплата оовариваютсяпотелефон.

000000050321

Тел.(095)470-12-65 Требется

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

административный работни вбизнес-центр

205431110000

Динамичныйарьерныйи финансовыйрост.Хорошая оплататрда.

ИНСПЕКТОР ОК /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / ñ ÎÐ. Тел. (063)6790415

Тел.(097)847-89-17

ñ ìèíèìàëüíûì âëîæåíèåì. Òåë.: (067)777-63-44, (096)840-01-77, Тел. (050)6105607

205031010101

205741010101

СЕКРЕТАР /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ

20364101

000000050163

СЕКРЕТАРЬ АДМИНИСТРАТОР /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010119

20500101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

МожнобезОР-нач. З\пдостойная.

205691020102

20515101

РАБОТА СТОЛ ЗАКАЗОВ

20540101

Требется

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

205171010101

20569102

20369102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

205121020102

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ АНАЛИТИК /Óêðàèíñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ / â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 3838080 205731040000

БУХГАЛТЕР 20404101

Òðåáóþòñÿ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÎÔÈÑ ÂÎÇÌÎÆÍÀ ×ÀÑÒÈ×ÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ.

ÒÅË.362-43-85, (093)427-15-58, (096)239-55-88

/"ÀÒÁ" / ó çâ'ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàãàçèíó ó ì.Êè¿â, ì.Áîãóñëàâ, ñ.Ãàòíå. Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï, ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçê. íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñò. çàéíÿòîñò³. Òåë.: ì.Êè¿â (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, e-mail: hrkiev@atbmarket.com. Тел. (044)4050379

/Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2880721 205731030000

ЭКОНОМИСТ /Êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð / Îïûò ðàáîòû â áþäæåòíîé îðãàíèçàöèè. Ç\ï 2000 ãðí. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00, ñá., âñ. - âûõîäíûå. Òåë.: 245-38-97. Тел. 2489061 000000060263

101961010103

20318102

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß вофис.Споойно$о,обчаемо$о человеа,безо$раниченийпо возраст,желающе$ополчитьопыт роводителя.Карьера.День$и. Знание.Поддерж$арантирю.

Тåë.: (093)528-25-25, (067)949-55-52

20493101

БУХГАЛТЕР /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" (097)819-88-63, Тел. 4088172

/

ИНЖЕНЕР ЭЛЕКТРОНЩИК, ПРОГРАММИСТ

Òåë.: 101671020105

Ðàáîòà

ЕКОНОМІСТ

â ã.Áîÿðêà.

/ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

Тел. (097)9611644

000000060215

Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà

101901020102

20362101

СОТРУДНИК â îôèñ. Êàäðîâàÿ ðàáîòà. Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè. Òðåáîâàíèÿ: îòâåòñòâåííîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Äîõîä âûñîêèé, ñòàáèëüíûé. ÃÐ: Ïí-Ïòí ñ 9.00 äî 17.00. Òåë.: (067)456-61-64, Тел. (093)4573983

204811010101

СОТРУДНИК äëÿ âûïîëíåíèÿ îôèñíîé ðàáîòû. 5-òè äíåâêà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (097)5120122

204231010101

СОТРУДНИКИ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Îñíîâíîé èëè äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü íà äîìó. Òåë.: (066)807-50-70. Тел. (044)2750543 203571010000

СОТРУДНИКИ /Öåíòð Ôèíàíñîâîãî Ðàçâèòèÿ / íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (095)715-19-63, Тел. (067)9661112

205271010101

СПЕЦИАЛИСТ КОЛЛЦЕНТРА (ñ îïûòîì òåëåôîííûõ ïðîäàæ) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721 205731020000

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК â ñôåðó áèçíåñà. Ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðå. Îáó÷àþ ëè÷íî. Æåëàíèå çàðàáàòûâàòü 6000 ãðí. è áîëåå. Ëåíèâûì íå áåñïîêîèòü. Тел. (093)5156211 205421010101

КАСИР /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ 101761030107

КАССИР БУХГАЛТЕР

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÐÀÁÎÒÓ Â ÐÅÏÐÎÖÅÍÒÐÅ (ÏÎËÈÃÐÀÔÈß)

/Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199

ÒÅÕÍÈÊ-ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÐ Требования: ответственность, внимательность, способность обчаться. Обязанности: работа и обслживание СТР. ОР желательно. З\п дооворная.

102161020000

КОНТРОЛЕРРЕВИЗОР

Тåë.: (044)228-40-77,Ольа

/Ëîìáàðä "Óêðà¿íà"/ Тел. 4903131

10191101

10190102 101941010102

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8/ Тел. 4836004 000000060242

РАБОТА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ РЫНКА ФОРЕКС

МАЙСТЕР /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / ïî ³íæåíåðíèõ ìåðåæàõ. Òåë.: (097)819-88-63, Тел. 4088172 101671020104

ІНЖЕНЕР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1/ Тел. 2856819

000000080171

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

/ÄÏ "Àíòîíîâ" / ãàçåòè "Àíòîíîâ" Ð-í ìåòðî "Ñâÿòîøèíî",âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà,1. Òåë.: (044)454-34-58, Тел. (044)4543348 205631010101

МАРКЕТОЛОГ

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / ñ ÎÐ. Тел. (063)6790415

205031010104

ñ êàðüåðíûì ðîñòîì íà óïðàâëÿþùåãî (âîçìîæíî îáó÷åíèå). Çàðïëàòà 8000 ãðí. â íåäåëþ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (068)547-84-29, Îëüãà, Тел. (099)5384262 205691030000

СТ.КАССИР ÎÐ îò 1 ãîäà. Èëîíà, Тел. (050)4175598 000000060270

99991124

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

15

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ЛІКАРОТОЛАРИНГОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Ñòàæ íå ìåíøå 1 ðîêó, êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

000000130183

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Ñòàæ íå ìåíøå 1 ðîêó, êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА

ТРЕБУЕТСЯ

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

000000130184

/Êëèíèêà ýñòåòè÷íîé ñòîìàòîëîãèè / ÎÐ îò 3 ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ (áóë.Øåâ÷åíêî). Тел. (044)4960086

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ

ВРАЧГЕМАТОЛОГ

ЛІКАРПЕДІАТР

/Öåíòð òðàíñïëàíòàöèè êîñòíîãî ìîçãà / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Ñåðòèôèêàò ñïåöèàëèñòà ïî ãåìàòîëîãèè. Тел. 4523470

/Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

/ÄÍÇ N 501/ Тел. 2957818

000000130285

М."Харьовсая" Òåë.: (097)227-77-86, (066)414-14-90 20536101

КОМБИНИРОВАНЫЙ МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

000000130175

ВРАЧПЕДИАТР

Ì."Õàðüêîâñêàÿ". Òåë.: (097)227-77-86, Тел. (066)4141490

/Öåíòð ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèò. ïîìîùè N 4/ Тел. (044)5199895

КОСМЕТОЛОГ НУТРИЦИОЛОГ

ДЕФЕКТОЛОГИ

205361010101

000000130294

â êîñìåòè÷åñêóþ êîìïàíèþ. Ðàáîòà â WELLNESS èíäóñòðèè êðàñîòû, âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ïèòàíèÿ, ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð ïî îìîëîæåíèþ êîæè è ëèöà. Âîçìîæíà ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îïûò ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáó÷åíèå (âîçðàñò îò 25 ëåò). Òåë.: (097)541-16-00, Тел. (044)2271746

104061010101

МАСТЕР МАНИКЮРА

10178101

ГУВЕРНАНТКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

/Ñàëîíó 10 ëåò / ÎÐ îò 2-õ ëåò. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé,5. Òåë.: (067)503-08-93, (066)455-74-77. Тел. 2757459 205321010000

МАСТЕРА МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

/Ïîë³êë³í³êà N1 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÒÌÎ/ Тел. 4346225

000000130307

ЛІКАРПЕДІАТР /Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 2/ Тел. (044)4346225

000000130298

000000130280

ЗАВІДУВАЧ АПТЕКОЮ

ЛІКАРПСИХІАТР /Êè¿â. ì³ñüê. ïñèõîíåâðîëîã. äèñïàíñåð N 1 / (âîºíêîìàò). Àòåñòàö³ÿ, ïàêåò äîêóìåíò³â. Òåë.: 486-76-88. Тел. 4863362

ЛІКАРТЕРАПЕВТ

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ЛАБОРАНТЫ

/Ïîë³êë³í³êà N1 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÒÌÎ/ Тел. 4346225

НЯНИ

/Êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð N1 / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû. Тел. 5176863

101781010104

102221020101

101781010101

205321020000

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

000000130220

ЛІКАРПЕДІАТР

/Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà êîìïàí³ÿ / ç ÄÐ. (ì.Êè¿â). Âèñîêà ç\ï, îôîðìëåííÿ. Òåë.: (067)573-66-99, (067)545-67-25, Тел. (067)5779636

ДОМРАБОТНИЦЫ

/Ñàëîíó 10 ëåò / ñ ÎÐ ïî íàðàùèâàíèþ íîãòåé. Ç\ï: 50-55%. Àäðåñ: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü, ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé,5. Òåë.: (067)503-08-93, (066)455-74-77. Тел. 2757459

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000130227

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

101781010102

СИДЕЛКИ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 101781010103

/ÒÌÎ "Äåðìàòî-âåíåðîëîãèÿ" / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Тел. 2897337

000000130179

ЛАБОРАНТЫ

000000130181

ЛОГОПЕДИ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

ЛІКАР /Öåíòð åêñòðåìàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè / ìåäè÷íèõ íåâ³äêëàäíèõ ñòàí³â. Ìåäè÷íà îñâ³òà, ñïåö³àë³çàö³ÿ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè. Тел. 2349003

000000130261

/Ïîë³êë³í³êà N1 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ÐÒÌÎ / ñ³ìåéíèé ë³êàð. Тел. 4346225

205091010202

000000130306

Îïûò ðàáîòû è ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå ïîäãîòîâêè ìàñòåðîâ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï. - ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

205091010201

000000130296

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧИЙ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Ñòàæ íå ìåíøå 1 ðîêó, êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

ЛІКАРТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧИЙ /Ïîë³êë³í³êà N 2 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5157489

000000130301

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ /Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Тел. 2764336

000000130219

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ /Ïîë³êë³í³êà N 3 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Тел. 4299016

000000130303

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ЛІКАРЛАБОРАНТ

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Ñòàæ íå ìåíøå 1 ðîêó, êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

/Ïîë³êë³í³êà N 2 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó / ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Тел. 5157489

000000130297

ЛІКАРЛАБОРАНТ /Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Тел. 5228732

000000130173

/Ïîë³êë³í³êà N 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó/ Тел. 4840697

000000130211

000000130300

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ /Ïîë³êë³í³êà N1 Âàòóò³íñüêîãî ÐÒÌÎ / ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Тел. 5479866

000000130299

99991042

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

/Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 2/ Тел. (044)4346225

/Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè N 2 / (ñ³ìåéíèé ë³êàð). Тел. (044)4346225

000000130185

99990507

000000130305

ЛІКАРТЕРАПЕВТ

000000130182

000000130278

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ПАРИКМАХЕРЫ

000000130260

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

МЕДСЕСТРЫ

ФЕЛЬДШЕР

/Ãîðîäñêîé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð N 1 / Ìåä.îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 2-õ ëåò. Òåë.: (097)279-86-92, Òàìàðà Èâàíîâíà. Тел. 4304626

/Öåíòð åêñòðåìàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè / çà ñïåö³àëüí³ñòþ ë³êóâàííÿ òðàâì. Ìåäè÷íà îñâ³òà. Тел. 2349003

МЕДСЕСТРЫ

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

000000130262

000000130258

/Êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð N1 / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû. Тел. 5176863

000000130180

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó / (ñàí³òàðêà). Тел. 4604704

000000130214

10222102

ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

МЕДСЕСТРА

/ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

000000130217

ЛІКАРІПЕДІАТРИ /ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

000000130218

МЕД.ПРАЦІВНИК /ÄÍÇ N 23/ Тел. 4863248

/ÄÑ N432/ Тел. 4977101

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

/Öåíòð ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèò. ïîìîùè N 4 / ïåäèàòðè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ. Тел. (044)5199895

МЕДСЕСТРА

/ÄÑ N 96/ Тел. 4345539

000000130275

000000130194

/ÄÍÇ N717 (âóë. ³êòîðà Çàá³ëè, 9) / Òåë.: 258-84-96. Тел. 2588495

000000130287

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N144 (âóë. ϳâí³÷íà, 42)/ Тел. 4114432

000000130188

/Äåòñêèé ñàä N 244 / Òåë.: (066)146-95-35. Тел. 5596167

МЕДСЕСТРА ХІРУРГА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

000000130186

МЕДСЕСТРААНАСТЕЗІСТ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1 / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Äîñâ³ä ðîáîòè â ñòàö³îíàð³ áëèçüêî 3 ðîê³â. Тел. 2856819

000000130169

000000130176

/Ïîë³êë³í³êà N 3 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4299016

МЕДСЕСТРИ

000000130267

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / Òåë.: (063)125-82-07. Тел. 4841814

000000130181

ÐÀÁÎÒÀ

/Ãîðîäñêîé êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû îò 3-õ ëåò. Тел. 4321800

000000140172

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 476 / Ïåä.îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè. Тел. 2410264

000000140207

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 360/ Тел. 2424364

000000140190

ВИХОВАТЕЛЬ 000000140192

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000140197

000000130177

ВИХОВАТЕЛЬ

САНИТАРКИ

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

/Ãîðîäñêîé ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé äèñïàíñåð N 1 / Îïûò ðàáîòû. Òåë.: (097)279-86-92, Òàìàðà Èâàíîâíà. Тел. 4304626

ВИХОВАТЕЛЬ

СЕСТРА МЕДИЧНА ДІЛЬНИЧА

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130259

/Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà N 4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 2764336

/ÄÑ N 464/ Тел. 2755111

/ÄÑ N 117/ Тел. 2896438

000000140208

000000140206

000000140243

000000130221

СЕСТРА МЕДИЧНА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Тел. 5228732

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 412 / Äîñâ³ä ðîáîòè íå îáîâ'ÿçêîâî. Ïåä.îñâ³òà. Тел. 2920329

000000140213

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ïîë³êë³í³êà N 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó/ Тел. 4840697

СТАРША МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРИ

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

ВИХОВАТЕЛЬ

ФАРМАЦЕВТИ

/ÄÍÇ N 334 / Ïåä.îñâ³òà, ñòàæ ðîáîòè. Тел. 4082154

/Ïîë³êë³í³êà N 2 Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 5157489

000000130302

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N159/ Тел. 4405555

/ÄÍÇ N 373 / Òåë.: 242-94-80. Тел. 2433149

000000130174

000000130210

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N130/ Тел. 4837394

МЕДСЕСТРИ 000000130304

/Öåíòð òðàíñïëàíòàöèè êîñòíîãî ìîçãà / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Тел. 4523470

102221020102

000000130170

/ÄÍÇ N 234 / Òåë.: 430-17-91. Тел. 4301765

МЕДСЕСТРА

ПРОВІЗОРИ

РЕНГЕН ЛАБОРАНТ

МЕДСЕСТРА

000000130237

/Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà êîìïàí³ÿ / (ì.Êè¿â). Âèñîêà ç\ï, îôîðìëåííÿ. Òåë.: (067)573-66-99, (067)545-67-25, Тел. (067)5779636

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà ñòóäåíòñüêà ïîë³êë³í³êà / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Êóðñè íå á³ëüøå 5 ðîê³â. Тел. 2364086

МЕДСЕСТРИ

/Ñâÿòîøèí. äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

НІЧНІ ФАРМАЦЕВТИ

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧА

000000130192

МЕДСЕСТРА

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåä. äîï. / äèïëîì. Тел. 5276976

/Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà êîìïàí³ÿ / (ì.Êè¿â). Âèñîêà ç\ï, îôîðìëåííÿ. Òåë.: (067)573-66-99, (067)545-67-25, Тел. (067)5779636

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê N1 / Ìåäè÷íà îñâ³òà. Тел. 2856819

000000130194

/Ïîë³êë³í³êà N 2 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / (ñàí³òàðêà). Тел. 4840697

102221020104

000000130187

МЕДСЕСТРА

000000130213

000000130166

000000130233

000000130272

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000130290

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N 577/ Тел. 5500351

МЕДИЧНА СЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 / êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿. Тел. 4503660

МОЛОДША СЕСТРА

МЕДСЕСТРА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

000000130295

000000130178

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

000000130212

МЕДСЕСТРА

/ÄÍÇ N 566/ Тел. 5172545 000000130186

000000130205

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

/ÒÌÎ "Äåðìàòî-âåíåðîëîãèÿ" / Ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå. Тел. 2897337

МЕДСЕСТРИ /ÊÍÏ ÖÏÌÑÄ N 3 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó/ Тел. 5583239

000000130216

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675 000000130238

/Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà êîìïàí³ÿ / (ì.Êè¿â). Âèñîêà ç\ï, îôîðìëåííÿ. Òåë.: (067)573-66-99, (067)545-67-25, Тел. (067)5779636

102221020103

000000140232

000000140188

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 606/ Тел. 4123041

000000140264

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ВИХОВАТЕЛЬ МЕТОДИСТ

КЕРІВНИК ГУРТКА

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N110 / Äîñâ³ä ðîáîòè (îñâ³òà â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³), ëîãîïåäè÷íèé ñàäîê. Тел. 2342265

000000140166

ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N159/ Тел. 4405555

000000140174

МЕТОДИСТ

000000140226

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000140281

ВИХОВАТЕЛІ 20571101

ВИХОВАТЕЛЬ /Äèòÿ÷èé ñàäîê N159/ Тел. 4405555

/Øêîëà-³íòåðíàò N20/ Тел. 4406233

ВИХОВАТЕЛІ 000000140171

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 804/ Тел. 4623094

/ÄÑ N180 / Ñàíàòîðíèé äèòÿ÷èé ñàäîê, âóë.Ìåëüíèêà,28 À. Тел. 4833580

ВИХОВАТЕЛІ

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N130/ Тел. 4837394

/ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

/ÄÍÇ N 23/ Тел. 4863248

000000140176

000000140268

ВИХОВАТЕЛЬ

ВОСПИТАТЕЛИ

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / Òåë.: (063)125-82-07. Тел. 4841814

/ÄÍÇ N 125 / Òåë.: 432-14-74. Тел. 4282029

000000140179

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 490/ Тел. 4974034

000000140162

/ÄÑ N 260/ Тел. 4187885 000000140189

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N432/ Тел. 4977101

000000140222

/ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6)/ Тел. 5439809

ПОМ.ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 190/ Тел. 4321470

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675 000000140205

МУЗ.КЕРІВНИК

ПОМ.ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

/ÄÑ N99/ Тел. 5679108

ПОМ.ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035 000000140196

000000140195

/ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

000000140210

000000140282

000000140173

МУЗ.КЕРІВНИК /ÄÍÇ N 112/ Тел. 4560041

/ÄÍÇ N 360/ Тел. 2424364 000000140169

000000140230

000000140164

000000140191

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000140289

/ÄÑ N755 äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó / Òåë.: 515-02-50. Тел. 5159562

/ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474/ Тел. 5590681

000000140221

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

/"Ïð³îðèòåò" / Òåë.: 413-74-67. Тел. 5010357

/ÄÍÇ N 628/ Тел. 5177247

/ÄÍÇ N 373 / Òåë.: 242-94-80. Тел. 2433149

000000140193

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

000000140209

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 485 / Òåë.: (067)837-82-81. Тел. 2951731

МУЗ.КЕРІВНИК

000000140273

000000140241

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗ.КЕРІВНИК

000000140190

000000140233

/Äèòÿ÷èé ñàäîê ñàíàòîðíîãî òèïó N 94 / (âóë.Äðàéçåðà,30-Á, ð-í Òðîºùèíà). Тел. 5150563

/ÄÑ N11 (ïë. Ïåðåìîãè, 23À)/ Тел. 2363213

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N159/ Тел. 4405555

000000140277

000000140203

000000140204

205711010101

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

МУЗ.КЕРІВНИК 000000140193

000000140201

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

МУЗ.РУКОВОДИТЕЛЬ

000000140224

000000140228

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 501/ Тел. 2957818

000000140191

000000140228

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ

НЯНЯ

/"Ïð³îðèòåò" / Òåë.: 413-74-67. Тел. 5010357

/ÄÍÇ N 334 / Àêóðàòí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Тел. 4082154

/ÄÍÇ N 155/ Тел. 4581064

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140274

000000140189

000000140170

ИНСТРУКТОР С ФИЗКУЛЬТУРЫ

ОБУЧЕНИЕ ДОМРАБОТНИЦ

/ÄÍÇ N 234 / Òåë.: 430-17-91. Тел. 4301765

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

000000140240

ВИХОВАТЕЛЬ

КЕРІВНИК ГУРТКА

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

/Äåòñêèé ñàä N243/ Тел. 2928124 000000140227

000000140197

101781010106

000000140286

ВИХОВАТЕЛЬ

КЕРІВНИК ГУРТКА

ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 197/ Тел. (050)4145338

/ÄÍÇ N 485 / Òåë.: (067)837-82-81. Тел. 2951731

/ÄÍÇ N 291/ Тел. 4111342

000000140199

000000140165

МУЗ.КЕРІВНИК

ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

000000140230

ВИХОВАТЕЛЬ

МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ

МУЗ.КЕРІВНИК

000000140288

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N99/ Тел. 5679108

000000140207

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 481/ Тел. 5406720

000000140206

000000140216

/ÄÍÇ N 628/ Тел. 5177247

/ÄÍÇ N 190/ Тел. 4321470

000000140198

МУЗ.КЕРІВНИК

ВОСПИТАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000140161

000000140203

/ÄÍÇ N 190/ Тел. 4321470

/ÄÍÇ N398 / Ñïåö.îñâ³òà, ïðàöåëþáí³ñòü. Тел. 4978013

МУЗ.КЕРІВНИК

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÑ N 321/ Тел. 4302180

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 471/ Тел. 5124141

000000140184

000000140208

ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ

МУЗ. КЕРІВНИК

МУЗ.КЕРІВНИК

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 234 / Òåë.: 430-17-91. Тел. 4301765

000000140202

000000140276

ВОСПИТАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 517/ Тел. 4182808

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÍÇ N 425/ Тел. 4977061

000000140260

/ÄÍÇ N 517/ Тел. 4182808

ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ

/ÄÍÇ N 577/ Тел. 5500351

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-61-06. Тел. 2928014

17

000000140225

000000140198

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

/ÄÑ N 606/ Тел. 4123041

000000140265

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000140283

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä N28 / äëÿ ä³òåé 3-õ ðîê³â. Äîøê³ëüíèé çàêëàä ñàíàòîðíîãî òèïó. 1,5 ñòàâêè. Тел. 4174583

000000140187

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ

/ÄÍÇ N 112 / ç ÄÐ â äîøê³ëüíîìó çàêëàä³. Тел. 4560041

000000140168

000000140201

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ 000000140212

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ 000000140269

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675

000000140235

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ

/ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / Òåë.: (063)125-82-07. Тел. 4841814

000000140182

/ÄÍÇ N 485 / Òåë.: (067)837-82-81. Тел. 2951731 000000140223

ІНСТРУКТОР З ФІЗКУЛЬТУРИ /ÄÍÇ N 461/ Тел. 5108474

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 23/ Тел. 4863248

/ÄÍÇ N 197/ Тел. (050)4145338 /ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N130/ Тел. 4837394

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

000000140215

10170102 000000140185

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 490/ Тел. 4974034

000000140163

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

000000140162

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474/ Тел. 5590681

ТРЕБУЮТСЯ 000000140220

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÍÇ N 20/ Тел. 5649876

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн. 000000140258

20405101 000000140279

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N159 Øåâ÷åíê³âñüêîãî ð-íó / 0,75 ñòàâêè. Òåë.: (063)125-82-07. Тел. 4841814

000000140180

Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87 10213101

000000140214

ПСИХОЛОГ /ÄÑ N 491 / (äîøê³ëüíà îñâ³òà). Тел. 5131315

000000140292

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ì."Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Тел. (050)3534606 205661020000

/ÄÑ N180 / íà êóõíþ. Ñàíàòîðíèé äèòÿ÷èé ñàäîê, âóë.Ìåëüíèêà,28 À. Тел. 4833580

000000140177

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОНТРОЛЕР КПП /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (îõîðîíà). Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248 101841010105

/ÄÑ N180 / Ñàíàòîðíèé äèòÿ÷èé ñàäîê, âóë.Ìåëüíèêà,28 À. Тел. 4833580

000000140178

ФІЗРУК /Äåòñêèé ñàä N243/ Тел. 2928124

ÎÕÎÐÎÍÖ² Òåë.

ПСИХОЛОГ /ÄÍÇ N 461/ Тел. 5108474

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14

ПСИХОЛОГ /ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст от 20 лет).

000000140285

ШКОЛА НЯНЬГУВЕРНАНТОК /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 101781010105

ÐÀÁÎÒÀ

ОПЕРАТОР ВІДЕОЗАПИСУ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 101921020114

ОХОРОННИК /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8/ Тел. 4836004 000000160241

10211102

ОХОРОННИКИ

ОХОРОНЦІ

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

101991020103

101931030101

ОХОРОНЦІ /"ÀÒÁ" / ó çâ'ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàãàçèíó ó ì.Êè¿â, ì.Áîãóñëàâ, ñ.Ãàòíå. Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï, ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçê. íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñò. çàéíÿòîñò³. Òåë.: ì.Êè¿â (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, e-mail: hrkiev@atbmarket.com. Тел. (044)4050379 101961010105

ОХОРОНЦІ âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 204611050000

ОХОРОНЦІ

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Òåë.: (050)336-29-87, Тел. (050)3362963 102131010101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195 200031010133

ОХРАННИК íà ñêëàä, ñòàíöèÿ "Çåíèò". ÃÐ: 2\2, ñ 7.00 äî 19.00. Þðèé, Тел. (066)3933394 205281010101

ОХРАННИК /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 205261010108

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246 101321010101

ОХРАННИК äî 45 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà, ÎÐ â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ èëè îõðàííûõ ñòðóêòóðàõ. Ñïîðòèâíîå òåëîñëîæåíèå. Âîçìîæíî êîìàíäèðîâêè. Тел. 4862199 102161010000

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

19

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20494102

10132101

10193103

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

102111020101

ОХРАННИКИ

10196101

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

101701020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

101701020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò îò 20 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

204051010101

20445101

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ

ТРЕБУЮТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

наостановочные омпле сы.Жен.,ГР: 2нед.\2нед.З\пот155рн.\день. Иноороднимпредоставляетсяжилье. Звонитьс20.00-22.00. (067) 896-31-82

101991020107

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

10194101

20507101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20514102

10249103

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

204301020103

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

204301020101

БАРИСТА /×Ï "Øåñòèðêî" / (ïðîäàâåö êîôåéíûõ íàïèòêîâ). Òåë.: (093)545-51-36, Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà. Тел. (095)4476704

000000170265

КАСИРИ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096 102101020101

ÐÀÁÎÒÀ

КАСИРИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)445-29-81; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)223-81-90; ð-í Òðîºùèíà, (067)657-48-52; ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

102491030103

КАСИРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101921020101

КАСИРИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

101991020101

КАССИР Ì."Îáîëîíü", ì."Ïîçíÿêè", ì."Îñîêîðêè". Тел. (050)4176645

000000170278

КАССИРЫ Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180 102491040105

20539101

КАССИРЫ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

/Öèðê "Êîáçîâ" / Òåë.: (050)388-10-59, Åëåíà, Тел. (096)7738088

Äîõîä âûñîêèé. Òåë.: (068)721-77-97. Тел. (066)3401114 204041010102 205721010102

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431040000

КОНТРОЛЕР ТОРГОВЫХ ТОЧЕК

ОБВАЛЬЩИКИ Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180 102491040103

/Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010112

МЕНЕДЖЕР ïî ïðîäàæå ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ. Çíàíèå 1Ñ 8 òîðãîâëÿ, ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï 2500 ãðí. + áîíóñû îò ïðîäàæ. (ð-í ðàáîòû óë.Òóïîëåâà,19). Тел. (050)3522232

102151010101

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180 102491040102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÑÐÎ×ÍÎ! ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ сосвоимавто.ОРот2-хлет. Тер.расп.:ст.м."Возальная". З\пдооворная

Òåë.: (044)245-02-18 10152101

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ 101761030108

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

20430102

СРОЧНО

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096 102101020107

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÖÛ сопытомработы вотделы:пресса,свенирная продция,цветы-свежийсрез.

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой,питанием, обчением-обеспечиваем. З\п150#рн\день+%

Òåë.: (050)334-76-64

Тел.(067)503-77-22 (067)503-77-22, (067)503-77-22 ОсанаАлесеевна

Але)сейГеннадиевич 20516101

21

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20409101

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦ /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010115

ПРОДАВЕЦ /Ôèðìà / â ÷àéíûé îòäåë. Æåë. æåí. îò 20 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá.äíåé îò 2000 ãðí. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. "Âåëèêà êèøåíÿ", âóë.Ë.Êóðáàñà. Тел. 5939672

205331010101

ПРОДАВЕЦ â êîíäèòåðñêèé ìàãàçèí. Ç\ï äîñòîéíàÿ, 8 âûõîäíûõ â ìåñÿö, èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (095)212-57-15, Тел. (097)1786323

205241010101

ПРОДАВЕЦ ЗАПРИЛАВОЧНОЙ ЗОНЫ ÃÐ: ñóòêè\äâîå, ì."Îáîëîíü". Тел. (050)4176645

000000170272

ПРОДАВЕЦ ПРОД.ТОВАРОВ Тел. (050)4176645

000000170271

ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ /Ìÿñíîé ìàãàçèí / Ð-í Ïîçíÿêè. ÎÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 5757577

205391010101

Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431070000

ПРОДАВЕЦ СТИЛАЖНОЙ ЗОНЫ Òåë.: (050)414-73-65. Тел. 3832214

000000170274

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ ïî ïðîäàæàì ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ îêîí. Îïûò ðàáîòû â ïðîäàæå. Тел. (093)5024798 205641010000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ìàãàçèí îäåæäû è àêñåññóàðîâ / Òåë.: (096)660-14-04, (095)048-57-13, Тел. (095)2572421

204941020101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431060000

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010116

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ /Ëîìáàðä "Óêðà¿íà" / þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ð-í ðàáîòû: óë.Ìèëþòåíêî, óë.Ãàãàðèíà, ×îêîëîâñêèé á-ð. ÎÐ â òîðãîâëå, ïîðÿäî÷íîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, 3\3 äíÿ. Ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 4903131

101941010101

ПРОДАВЕЦЬ /"Íîâà ë³í³ÿ" / (áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ìåáë³â, åëåêòðîòåõí³êè). Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàëüçàêà,65\1 (Òðîºùèíà). Òåë.: (095)288-45-36, (067)230-01-30, Тел. 2063769

102181020101

10210102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10192102

10199102

20524101

ПРОДАВЕЦЬ

ПРОДАВЦЫ

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ

/"ѳìåéíèé êîøèê" / (íàïðàâëåíèÿ: ãàñòðîíîìèÿ, êîíäèòåðñêèå, õëåáîáóëî÷íûå, ëèêåðî-âîäî÷íûå èçäåëèÿ). Çíàíèå êàññîâîãî àïïàðàòà, òðóäîâàÿ, ìåäêíèæêà îáÿçàòåëüíû. Îòâåòñòâåííîñòü çà îòäåë. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, ñ 8.00 äî 22.00. Ð-í ðàáîòû Íèâêè, Áîðùàãîâêà. Òåë.: 422-31-33, Тел. (067)7529931

101761030106

ПРОДАВЦЫ Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180 102491040106

204431010101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ íà óëèöå. Çàðàáîòîê åæåäíåâíûé îò 100 äî 250 ãðí. + ãèáêàÿ ñèñòåìà áîíóñîâ. Îáó÷åíèå âî âðåìÿ ðàáîòû. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.:(099)292-63-33, (093)846-77-73, Тел. (096)7357888

/"ÀÒÁ" / ó çâ'ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàãàçèíó ó ì.Êè¿â, ì.Áîãóñëàâ, ñ.Ãàòíå. Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï, ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçê. íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñò. çàéíÿòîñò³. Òåë.: ì.Êè¿â (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, e-mail: hrkiev@atbmarket.com. Тел. (044)4050379

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101961010104

101921020106

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЦЫ íà îñòàíîâî÷íûå êîìïëåêñû. Æåí., ÃÐ: 2 íåä.\2íåä. Ç\ï îò 155 ãðí.\äåíü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 20.00-22.00. Тел. (067)8963182

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (063)119-15-37, Àëåêñàíäð, Тел. (097)8878809

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЦІ

205141020101

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ

205071010101

10218102

ПРОДАВЦІ

205441020102

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)445-29-81; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)223-81-90; ð-í Òðîºùèíà, (067)657-48-52; ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697 102491030101

ПРОДАВЦІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 101991020102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

23

КУХАР /ÄÑ N 117/ Тел. 2896438

000000200242

КУХАР /ÄÑ N554 Äí³ïðîâñüêîãî ð-íó / Òåë.: 292-61-06. Тел. 2928014

000000200225

КУХАР

БАРМЕНЫ /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

/ÄÑ N441/ Тел. 2951675

000000200234

204571010103

КУХАР

БАРМЕНЫ /Ðåñòîðàí / (æåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå â ã.Îáóõîâå). Тел. (067)2460704

/ÄÍÇ N 485 / Òåë.: (067)837-82-81. Тел. 2951731

000000200226

101971010102

КУХАР

БАРМЕНЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

204461020108

ГРИЛЬЩИК

20443101

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101921020115

КОНДИТЕР 20477102

СТАРШИЙ КАСИР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

102491030109

КОНДИТЕРИ

101991020108

КЛАДОВЩИК

ТОВАРОВЕД Тел. (050)4176645

000000170267

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

101991020113

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010118

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)445-29-81; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)223-81-90; ð-í Òðîºùèíà, (067)657-48-52; ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

/Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010103

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

102101020106

КОНДИТЕРЫ /Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

КОМІРНИК ОПЕРАТОР

204571010102

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 101991020111

КОНТРОЛЕР УПАКОВЩИЦА /Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)9611644

КУХАР /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ 101761030104

101901010202

КУХАР

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959 205261010104

/Äîøê³ëüíèé çàêëàä N110/ Тел. 2342265

000000200167

КУХАР /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

/ÄÑ N 606/ Тел. 4123041

000000200266

КУХАР /ÄÍÇ N130/ Тел. 4837394

000000200270

КУХАР /ÄÍÇ N 23/ Тел. 4863248

000000200183

КУХАР /ÄÑ N432/ Тел. 4977101

000000200204

КУХАР /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

000000200291

КУХАР /Äåòñêèé ñàä N 535/ Тел. 5438262

000000200244

КУХАР /ÄÑ N 521 (ì. "Äàðíèöÿ", âóë. Æìà÷åíêà, 6)/ Тел. 5439809

000000200231

КУХАР /ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474/ Тел. 5590681

000000200218

КУХАР /ÄÍÇ N 197/ Тел. (050)4145338

000000200200

КУХАРІ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096 102101020105

КУХАРІ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)445-29-81; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)223-81-90; ð-í Òðîºùèíà, (067)657-48-52; ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

000000200195

102491030108

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

99990523

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10197101

20446102

20530101

КУХАРІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ

/ÄÍÇ "Óêðà¿íî÷êà" N 474/ Тел. 5590681

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ

101991020106

101761030103

000000200219

ОБВАЛЬЩИК МЯСА Тел. 3832214

Ïðàâûé áåðåã (ð-í Áåðêîâöû). ÎÐ îò 1 ãîäà. Тел. 3832214

000000200276

000000200277

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101921020111

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

101991020112

ÐÀÁÎÒÀ

20535101

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

ПЕКАРІ

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

/"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

ОФИЦИАНТЫ

ПЕКАРІ

/Ïèööåðèÿ "Napule" / Òåë.: (066)232-85-39, Тел. 4990982

204571010101

ОФИЦИАНТЫ /Àêâàïàðê "Îñòðîâ ñîêðîâèù" / ÎÐ îò 2-õ ëåò. Çàïîðîæñêàÿ îáë., êóðîðò Êèðèëëîâêà. Тел. (097)6887795

205621010102

ОФИЦИАНТЫ

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927 101921020112

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096 102101020108

102101020104

102101020109

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

204461020106

ПЕКАР /Ñóïåðìàðêåò "BILLA" / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Ì.Áîðèñï³ëü, Êè¿âñüêèé øëÿõ,67; ì.Êè¿â, âóë.Àõìàòîâî¿,49;âóë.Íèæí³é Âàë,17\8, ;ïð-ò Íàóêè,5; âóë.Ëèïê³âñüêîãî (Óðèöüêîãî),45; âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,2-À; âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà,100; âóë.Ñîëîì'ÿíñüêà,16-Á.; ñ.Ï.Áîðùàã³âêà, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà,2; âóë.Âàäèìà Ãåòüìàíà,48-À; ÒÐÖ "Ãëîáóñ", 2 ë³í³ÿ, Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³; âóë.Ãðèøêà,3;ïð-ò Ìàÿêîâ 101761030105

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

101991020110

ПОВАР Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ.Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180

102491040101

ПОВАР /ÄÍÇ N 234 / Òåë.: 430-17-91. Тел. 4301765

000000200196

ПОВАРУНИВЕРСАЛ Òåë.: 272-47-22. Тел. 2724764 204511030000

ПЕКАРЬ ÎÐ îò 1 ãîäà. Ì."Îáîëîíü". Òåë.: (050)417-73-65. Тел. 3832214

000000200275

ПОВАРАУНИВЕРСАЛЫ /Ðåñòîðàí / ñ îïûòîì ðàáîòû îò 3-õ ëåò. Тел. (067)2460704 101971010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

25

ÂÎÄÈÒÅËÈ сосвоимавтовтаси Ребята,помоитевыполнить заазыдиспетчерсой. Работабезобязалово. Большоеоличествозаазов!

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 20457101

20505101

10168102

10115101

20322101

20562101

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ /ÄÍÇ N 291 / íà êóõíþ. Тел. 4111342

000000200200

ПРОДАВЦІ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

102101020102

СТ.ПОВАР (Ëåíèíãðàäñêàÿ ïëîùàäü). Åêàòåðèíà, Тел. (050)4176645

000000200269

ТЕСТОМЕСФОРМОВЩИК (Ëåâûé áåðåã). ÎÐ îò 1 ãîäà. Тел. 5857180

000000200268

УКЛАДЧИК êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Îáó÷åíèå è ïîìîùü âïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ.Òðîºùèíà (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180

20452103

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ /ÀÎ "ÏÐÎÑÒÎ-ñòðàõîâàíèå" / ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Âñåì æåëàþùèì ïðåäîñò. áåñï. îáó÷åíèå îñíîâàì ñòðàõîâîãî äåëà â öåíòðå ïðîô. ïîäãîòîâêè. Ïðåèìóùåñòâà ïðîôåññèè: îô. îôîðì. òðóä. îòíîøåíèé, äîñò. îïëàòà òðóäà, ñâîá. ãðàôèê. Àäðåñ: ã.Êèåâ, óë.Ãîðüêîãî,155. E-mail: y.katerinchuk@pro100.ua, Yulia.pro100@mail.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Êàòåðèí÷óê Þëèÿ. Òåë.: (050)386-55-87, (067)501-67-37, Тел. (044)5285525

20433101

205131010101

20510101

102491040109

ШЕФПОВАР /Àêâàïàðê "Îñòðîâ ñîêðîâèù" / ÎÐ îò 5 ëåò. Çàïîðîæñêàÿ îáë., êóðîðò Êèðèëëîâêà. Тел. (097)6887795

205621010101

20453101

99990505

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ/ ÏÎËÈÐÎÂÙÈÊ Честный, тр долюбивый, исполнительный. З\п высоая Тåë.: 561-70-50 20547101

ВОДИТЕЛЬМЕЖДУНАРОДНИК /Ñòàáèëüíàÿ êîìïàíèÿ / ñ ÎÐ. Ïðàâà êàò."Å", çàãðàíïàñïîðò, âèçà îáÿçàòåëüíî. Íàïðàâëåíèå: Ïîëüøà, Ïðèáàëòèêà, Ðîññèÿ. Ìèõàèë, Тел. (050)4629052

102121010101

ВОДИТЕЛЬПРОДАВЕЦ 20452104

АВТОМИЙНИКИ

ВОДИТЕЛИ

Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò",(067)406-26-39, ñò.ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

204951010101

ñ.Ïåòðîâñêîå. Òåë.: (067)233-90-07, (096)001-00-44. Тел. (067)7312606

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

204281020101

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Êîìèññèÿ - 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Àáîíïëàòà 2 ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

204521040101

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ 204331010102

АКУМУЛЯТОРНИК /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8/ Тел. 4836004

000000220240

ВОДИТЕЛИ

äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. ÃÐ: 2 äíåâíûå ñìåíû, 2 íî÷íûå ñìåíû, 2 ñóòîê âûõîäíûõ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 4000-7000 ãðí. Çâîíèòü ñ 12.00 äî 17.00. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

204531010101

/Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

102111020102

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì, à òàêæå íà íàøè àâòîìîáèëè. Áåðåì àâòîìîáèëè â àðåíäó. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Òåë.: (093)356-00-00. Тел. 5357708

101151010101

ВОДИТЕЛИ

000000220310

ВОДИТЕЛИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

101701020103

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî. Òåë.: 220-13-15. Тел. (093)3137999

203221010102

000000220308

ВОДІЙ /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / íà ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÅËÜ. Òåë.: (097)819-88-63, Тел. 4088172

101671020103

ВОДІЙ АВТОБУСА /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / êàò."Ä", "Å". Ç\ï 4500-7500 ãðí. Òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТУ /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" Àâòîáóñíèé ïàðê N8 / êàò."Ä". Тел. 4836004

000000220239

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА 000000220235

ВОДИТЕЛЬ ñ àâòî. Òåë.: (050)492-62-99, (093)138-02-56. Тел. (063)5603545 204411010000

ВОДИТЕЛИ

/Àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå / êàò."Â" è "Ñ". Ðàáîòà ïî Êèåâó è Êèåâñêîé îáë. Ç\ï îò 4000 ãðí. Ïðîæèâàíèå â Äàðíèöêîì è áëèçëåæàùåì ð-íå. Тел. (098)1981216

000000220250

/ÒÎÂ "Àâòîáóäêîìïëåêñ" / íà ãðóçîâûå àâòîìîáèëè êàò."Ñ" è "Å". Тел. 2054226

/Àâòîáóñíûé ïàðê N 2/ Тел. 2920059

204511010000

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

ВОДИТЕЛИ 204331010101

АВТОЭЛЕКТРИК

Тел. (067)7079573

000000220309

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

204521030101

АВТОСЛЕСАРЬ Тел. (067)7079573

/Ìîáèëüíàÿ êîôåéíÿ / Ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü, íàëè÷èå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ êàò."Â". Тел. (067)2311099

ВОДИТЕЛЬ /Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì (ÏÈÊÀÏ). Тел. (063)6790415

205031010105

ВОДИТЕЛЬ /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010110

/"Íîâà ë³í³ÿ" / (øòàáåëåðùèê). Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàéòåñü çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Áàëüçàêà,65\1 (Òðîºùèíà). Òåë.: (095)288-45-36, (067)230-01-30, Тел. 2063769

102181020103

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101921020113

ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â. Тел. 5213720

000000220244

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Deo,Chevrolet" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, Тел. (067)6592217

202551010101

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСА /Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / (1-2 êàò.). Ç\ï 4500 ãðí. Òåë.: 468-30-07. Тел. 4684087

000000220248

ЕКСКАВАТОРЩИК /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / Òåë.: (097)819-88-63, Тел. 4088172

101671020101

КРАНОВЩИК /ÒΠ"Ñàíòåõñåðâ³ñ" / Òåë.: (097)819-88-63, Тел. 4088172

101671020102

КРАНОВЩИК /ÏÐÀÒ "ÀÃÐÎÁÓÄÌÅÕÀͲÇÀÖ²ß" / (ìàøèí³ñò àâòîêðàíó). ÄÐ â³ä 3-õ ðîê³â. Ç\ï çà äîìîâëåí³ñòþ. ²íîãîðîäí³ì æèòëî. Ì.Áîðèñï³ëü, Тел. (067)5020608

101681020101

МАСТЕР ïî óñòàíîâêå àâòîñèãíàëèçàöèè ñ ÎÐ. Òåë.: (067)220-38-26, Тел. 5922977

205101010101

МАШИНИСТ АВТОКРАНА /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáë., Áîðîäÿíñêèé ð-í, ïãò.Íåìåøàåâî, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ,10. Тел. (045)7741282

101551010102

МЕХАНИК КОЛОННЫ /Àâòîáóñíûé ïàðê N 2/ Тел. 2920059

000000220238

МЕХАНІК АВТОКОЛОНИ /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç\ï 3200 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

000000220255

МИЙНИКИ АВТО /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

202741010101

ОПЕРАТОР /ÒÎÂ "Àâòîáóäêîìïëåêñ" / ïóëüòà óïðàâëåíèÿ ÁÑÓ. Тел. 2054226

000000220312

ПОМОЩНИК МАСТЕРА ïî ïåðåòÿæêå è ðåñòàâðàöèè ñàëîíîâ àâòîìîáèëåé. Òåë.: (067)220-38-26, Тел. 5922977

205101010102

ПОМОЩНИК ЭКСПЕДИТОРА /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010102

СЛЕСАРИ /ÒÎÂ "Àâòîáóäêîìïëåêñ" / ïî ðåìîíòó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé. Тел. 2054226

000000220311

10212101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

27

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

Тасі запрош є

ВОДІЇВ Від30роів,

водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"Deo,Chevrolet"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабовипавто2003-2005 ро. Òåë.: 539-14-54, (067)659-22-17 20255101

КП ШЕУ Подольсо#о р-на треб ется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п 4000 #рн. Ул. Фр нзе, 15

Òåë.

462-53-75 20428102

СЛЕСАРЬ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА /Àâòîáóñíûé ïàðê N 2/ Тел. 2920059

000000220237

СЛЮСАРІ /Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / ç ðåìîíòó ðóõîìîãî ñêëàäó. Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì äëÿ ïðîæèâàííÿ íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. òåë.: 468-30-07. Тел. 4684087

000000220249

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 3610404

202741010102

ЭКСПЕДИТОР

10112101

ЕЛЕКТРИК /Ïåðèíàòàëüíèé öåíòð / Äîñâ³ä ðîáîòè. Тел. 5228732

000000230172

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 5"/ Тел. (044)4079240

000000230247

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК /ÊÏ "³äðàäíåíñüêå"/ Тел. (044)4087336

205431030000

000000230252

ЭКСПЕДИТОР

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК

/Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (íàï³âàâòîìàò). Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

205261010101

101841010103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИКИ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N 4" / ñàíòåõí³÷íèõ âèðîá³â. Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

101131010101

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåä. äîï./ Тел. 5276976 000000230168

ЕЛЕКТРОМОНТЕР КПШЕУПодольс оор-на требется:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК З\п3900рн. Ул.Фрнзе,15. Тел.462-53-75

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / ç ðåìîíòó îáëàäíàííÿ. 5 ðîçðÿä. Ç\ï 2500 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936 000000230254

ЕЛЕКТРОМОНТЕР /ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 5"/ Тел. (044)4079240 000000230246

20428103

ГАЗОРЕЗЧИК ñ ÎÐ íà ìåòàëëîëîìå. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (099)1303036 204981010101

ГАЗОРІЗАЛЬНИК

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

101841010104

10184101

ЗВАРНИК

ПОКРІВЕЛЬНИК

/ÒΠ"ÂÊÔ "ÇÅÂÑ" / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ.Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêà áðàìà"/ Тел. 4982834

101351010102

КОВАЛЬ /ÒΠ"ÂÊÔ "ÇÅÂÑ" / ç íàâè÷êàìè õóäîæíüî¿ êîâêè. Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ.Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426

101351010101

МАШИНІСТ НАСОСНИХ УСТАНОВ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåä. äîï./ Тел. 5276976

000000230167

МОНТАЖНИК

000000230313

ПОМОЩНИК УСТАНОВЩИКА /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010106

ПРИБОРИСТЫЭЛЕКТРОНЩИКИ ïî ðåìîíòó. Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

205091010102

РОБІТНИК ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ /ÄÑ N 300 / (ñàíòåõí³ê, åëåêòðèê) Тел. 5347262

000000230165

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì. Тел. (063)6790415

205031010103

МОНТАЖНИК /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010114

МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ

САНТЕХНИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020213

СВАРЩИК /Ïðîèçâîäñòâî / Áîÿðêà. (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

Òåë.: 101901030101

СЛЕСАРЬ

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç\ï 2350 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

/Ïðîèçâîäñòâî / Áîÿðêà. (068)905-05-46, Тел. (067)7112059

Òåë.: 101901030102

000000230253

СЛЮСАР ПО МЕТАЛУ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

ОББИВАЛЬНИК

/ÊÏ "³äðàäíåíñüêå"/ Тел. (044)4087336

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / (ðåìîíò ñèä³íü). Ç\ï 2730 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

/ÒΠ"ÂÊÔ "ÇÅÂÑ" / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ.Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426

ПОКРІВЕЛЬНИК

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

000000230253

ЗАМЕРЩИКТЕХНОЛОГ

000000230252

/Ïðîèçâîäñòâî / (áðîíåäâåðè è êîâêà, ã.Áðîâàðû). Ðåçþìå âûñûëàòü íà e-mail: egida2005@yandex.ru Тел. (067)4940699 204721010101

/Êîìóí. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834 205701010102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

101351010103

/Êîìóí. ϳä-âî "Ïå÷åðñüêà Áðàìà"/ Тел. 4982834

205701010104

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÐÀÁ сопытомработы. З\пприсобеседовании.

Тел.:(067)408-83-31 20471101

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431140000

МАЛЯРИ /ÄÏ "Äàðíèöÿ-1" / Ïðèâàòíèé ÆÅÊ. Тел. (067)2328446 10113101

000000240280

10158101

МАЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020212

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ðàáîòà â Êèåâñêîé îáë., Áîðîäÿíñêèé ð-í, ïãò.Íåìåøàåâî, óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ,10. Тел. (045)7741282

10135101

СЛЮСАР САНТЕХНІК /ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêà áðàìà"/ Тел. 4982834

101551010101

МУЛЯР БУДІВЕЛЬНИЙ /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / Ç\ï 2360 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

000000230315

СЛЮСАР САНТЕХНІК /ÊÏ "³äðàäíåíñüêå"/ Тел. (044)4087336

000000240257

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ЗВХ 10190103

000000230254

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

СЛЮСАРІ /ÓÂÒÊ ÏÀÒ "Äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò N 4" / ³ç ñêëàäàííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë.: 430-60-86. Тел. 4302179

/ÄÏ "Àíòîíîâ" / 4-6 ðîçðÿäó. Ð-í ìåòðî "Ñâÿòîøèíî",âóë.Àêàäåì³êà Òóïîëºâà,1. Òåë.: (044)454-34-58, Тел. (044)4543348

205631010102

101131010103

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК

СТОЛЯР /ÄÏ "Äàðíèöÿ-1" / Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. (067)2328446

000000230281

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

20498101

/Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / (áóä³âåëüíèê). Ç\ï 2730 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

000000240256

ПЛИТОЧНИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146 100991020211

101841010102

СТОЛЯР ВЕРСТАТНИК

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ

/ÒΠ"ÂÊÔ "ÇÅÂÑ" / Áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Ðîáîòà â ñ.Ãîðåíè÷³ (Æèòîìèðñüêà òðàñà, 15 êì â³ä Êèºâà). Ìîæëèâî ïðîæèâàííÿ. Òåë.: (044)246-99-05, (097)925-21-07, Тел. (050)8785426

101351010104

ТЕРМІСТИ

/ÒΠ"Ç-ä "̳êðîíè" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò.ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé,6. Тел. (050)4483030

101121010103

ШЛІФУВАЛЬНИКИ /ÒΠ"Ç-ä "̳êðîíè" / ïî ìåòàëó. Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò.ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé,6. Тел. (050)4483030

/ÒΠ"Ç-ä "̳êðîíè" / Ç\ï + ñîöïàêåò + ñïåöîäÿã. Ð-í ñò.ì. "Ïåòð³âêà", ïð-ò Ìîñêîâñüêèé,6. Тел. (050)4483030

ЭЛЕКТРИК

ТОКАРІ

/Ñåòü ëàóíæ-áàðîâ / ñ ÎÐ. Тел. (063)6790415

101121010101

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / (ñòàíêè Ä²Ï 300, Ä²Ï 500). Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê. Ð-í Îáîëîíü, âóë.Ðåçåðâíà,8À, ì.Êè¿â. Тел. 4649248

101841010101

УСТАНОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010105

101121010102

205031010102

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ Ïðèáîðû äëÿ ìåäðàáîò è ýëåêòðîèíñòðóìåíòû, ïðèìåíÿåìûå â ñàëîíàõ êðàñîòû. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåðð. ðàñï.- ð-í Áîðùàãîâêà (Êèåâ). Òåë.: (044)276-90-57, Тел. (044)4052400

205091010101

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3900 ãðí. Óë.Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

204281030101

20414102

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

29

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

СТОЛЯРЫ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / (óñòàíîâêà äâåðåé, äåêîð ïàíåëåé). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146 100991020207

10167102

99990512

10155101

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî àâòîìàòè÷åñêîìó ïîëèâó. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

20003101

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

АВТОМОЙЩИК\ПОЛИРОВЩИК /Àâòîìîéêà / ×åñòíûé, òðóäîëþáèâûé, èñïîëíèòåëüíûé. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 5617050

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

205471010101

АДМИНИСТРАТОР

100991020206

Тел. (050)4444424

100991020214

ПОРЕЗЧИК ДСП

СПЕЦИАЛИСТЫ ïî óêëàäêå "ôèãóðíûõ ýëåìåíòîâ ìîùåíèÿ". Ç\ï îò 5000 ãðí. Êîíò.òåë.: (063)285-23-44, Тел. (063)7891376

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

АСФАЛЬТИРОВЩИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë.Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

100991020204

204281040101

100331010102

СТРОИТЕЛЬ Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, îáùåñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472 205661010000

Ç\ï îò 5000 ãðí. Êîíò.òåë.: (063)285-23-44, Тел. (063)7891376

СБОРЩИКИУСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ Ç\ï îò 5000 ãðí. Êîíò.òåë.: (063)285-23-44, Тел. (063)7891376

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020202

10186101

УКОМПЛЕКТОВАННЫЕ БРИГАДЫ

100331010103

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020205

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 9"/ Тел. (044)4247322

000000240249

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ëàíäøàôòó. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020210

СТОЛЯР СТАНОЧНИК (ð-í ÄÂÐÇ óë.Àëìà-Àòèíñêàÿ). Ç\ï ñäåëüíàÿ. Òåë.: (050)927-79-77, Тел. (067)4516770 203001010101

100331010101

ВАНТАЖНИКИ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

СПЕЦИАЛИСТ

ШТУКАТУР

205081010101

102101020111

ВАНТАЖНИКИ

ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

204301020105

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

204931010101

23 СОТРУДНИКА Îôèöèàëüíàÿ ðàáîòà â áèçíåñ-öåíòðå. Ç\ï 3250-7550 ãðí. Òåë.: (093)090-50-95, Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà. 205001010101

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(067)658-35-41; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)445-29-81; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)223-81-90; ð-í Òðîºùèíà, (067)657-48-52; ñò.ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238697

102491030107

ВАНТАЖНИКИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)2236927

101921020102

20300101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20020101

ВАНТАЖНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

КПШЕУПодольс оор-на требется:

АСФАЛЬТИРОВЩИК З\п3200рн.

101991020105

Ул.Фрнзе,15. Тел.462-53-75

ГРУЗЧИК /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010107

ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК /Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)9611644

101901010201

20428104

ВСАЛОН"ПОДУСЯ"ТРЕБУЕТСЯ

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ ÏÎÄÓØÅÊ Обчение.Хорошиесловияработы. ГР:неделя\неделя,с9.30до19.00. З\п:став'а+%.Правыйбере*. Тел.: (067)234-07-88, 221-59-51

ГРУЗЧИКИ

20408101

îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180

102491040108

ДВОРНИК /ÄÍÇ N 291/ Тел. 4111342

000000270199

ДВОРНИКИ äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097)913-52-16, (063)244-78-04, Тел. (099)6025414

000000270236

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-66. Тел. 4406055

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - â³ä 211000 ãðí. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 34 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)3625363

000000270245

ДВІРНИК 000000270251

204101020101

ЗАВХОЗ

ДВІРНИК

КАСТЕЛЯНКА

000000270224

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 9"/ Тел. (044)4247322

000000270248

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 6"/ Тел. (044)4522729

ДВІРНИК

ДВІРНИК /"ßâ³ð-Æèòëîáóä-2" / Ç\ï 2000 ãðí. Ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: (067)442-94-75. Тел. 4991957 000000270283

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 471/ Тел. 5124141 000000270217

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

ДВІРНИК

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 501/ Тел. 2957818

/ÊÏ ÆÅÊ "Ìèõàéë³âñüêà"/ Тел. (044)2781731

000000270229

000000270282

000000270250

ДВІРНИК /ÊÏ "²íäóñòð³àëüíå"/ Тел. (044)4531814

000000270314

000000270256

204281010101

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ N 7"/ Тел. (044)4246368

/ÑØ N 61 / Ç\ï â³ä 1500 ãðí. (âóë.Ìåëüíèêîâà,38). Тел. 4833647

ДВІРНИК

ÐÀÁÎÒÀ

ЖІНКИ,

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàò. îðãàí³çàö³ÿ N 5"/ Тел. (044)4079240

ДВІРНИК

/ÊÏ ÆÅÊ "Ìèõàéë³âñüêèé" / Ç\ï 1900 ãðí. Тел. 2781731

000000270229

ДВІРНИК

000000270223

ДВІРНИК

204871010102

ДВІРНИК

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 4625375

ДВІРНИК

ДВІРНИК

/ÊÏ ÓÆà "Ïå÷åðñüêà áðàìà"/ Тел. 4982834 000000270202

/ÊÏ "Ðåìîíòíî-åêñïëóàòàö³éíà îðãàí³çàö³ÿ N 2"/ Тел. (044)4025138

000000270284

ДВІРНИК /ÑØ N28 / Òåë.: 440-51-55. Тел. 4405211

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

/ÊÏ "³äðàäíåíñüêå"/ Тел. (044)4087336

000000270286

000000270209

ДВОРНИК /ÄÑ N 260/ Тел. 4187885

/ÄÑ N 280/ Тел. 4126762

000000270261

ДВОРНИК /ÄÍÇ N 517/ Тел. 4182808

ДВІРНИК

20274101

ДВІРНИК

/ÄÍÇ N 566/ Тел. 5172545

/ÄÍÇ N 132 (âóë. Ãìèð³, 3-à)/ Тел. 5729035

000000270232

000000270231

КОНТРОЛЕРКАСИР /Àâòîáóñíèé ïàðê N6 ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" / (ïðîæèâàííÿ â ð-í Îáîëîíü, Òðîºùèíà, Âèíîãðàäàðü). Ç\ï ñåðåä. 4500 ãðí. Òåë.: 412-47-74. Тел. 4120936

000000270251

000000270255

ДВІРНИК /ÒΠ"ßâ³ð-Æèòëîáóä" / Ç\ï 2000 ãðí., ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 499-19-57. Тел. (067)4429475

000000270319

ДВІРНИКИ

КОНТРОЛЕРКАСИР /Êóðåíåâñêîå òðîëëåéáóñíîå äåïî N4 / (êîíäóêòîð). Ç\ï 3500 ãðí. Òåë.: 468-30-07. Тел. 4684087

000000270247

КОНТРОЛЕРКАСИР /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / Îá³ëå÷óâàííÿ ïàñàæèð³â, ïåðåâ³ðêà ïðî¿çäíèõ äîêóìåíò³â. Тел. 5213720

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

КОНТРОЛЕРЫ

ДИСПЕТЧЕР

КОНТРОЛЕРЫКАСИРЫ

101991020109

/ÊÏ ÆÅÊ "Ìèõàéë³âñüêà" / (òèì÷àñîâî). Тел. (044)2781731

000000270257

000000270243

/Öèðê "Êîáçîâ" / (ðàá.äíè - ÷ò.,ïò.,ñá.,âñ.). Òåë.: (050)388-10-59, Åëåíà, Тел. (096)7738088

205721010103

/Àâòîáóñíûé ïàðê N 2/ Тел. 2920059

000000270236

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

31

10173101

10166101

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч ємо житлом Тел.: (067)406-57-93, м."ГероївДніпра";

(067)406-26-39, м."Політехнічнийінститт"

(067)406-26-45 ст.м."Черніівсьа" 20495101

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)4744344

204371020101

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ /"Ôóðøåò" / Íîâèé ìàãàçèí íà Ñòîëè÷íîìó øîñå,103 çàïðîøóº íà ðîáîòó. Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî, ïðàöåâëàøòóâàííÿ ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãðóï. Òåë.: (044)583-17-19, (063)822-19-95, (095)272-78-93. Тел. (044)5072096

102101020110

МАШИНІСТ ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 300/ Тел. 5347262

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

204301020104

ПАРКОВЩИКИ ТЕЛЕЖЕК

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé). Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00, Èðèíà, Тел. (050)3560005

204461020107

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

204871010103

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 205431100000

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 6000-8000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: 332-00-20. Тел. 4955146

100991020215

(ìîëîäåæü). íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (063)119-15-37, Àëåêñàíäð, Тел. (097)8878809

205441020101

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ îò 19 ëåò òðåáóþòñÿ íà ïîëíóþ èëè ÷àñòè÷íóþ çàíÿòîñòü. Îáÿçàòåëüíîå çíàíèå ÏÊ. Ïóíêòóàëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü. ÎÐ ìàðêåòîëîãîì æåëàòåëåí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå Ç\ï 3000-4000 ãðí. Òåë.: (050)771-46-39. Тел. (067)5055488

ПРОДАВЕЦЬ ПРОМОУТЕР

Тел. (050)4175598

/Êîìïàí³ÿ "Perfums Bar" / Ãð.ðîá.: 4 äí³ ÷åðåç 2. Ç\ï 2200-3000 ãðí. çà 18-20 ðîá. äí³â. ì.Æèòîìèð. Êàòåðèíà, Тел. (067)5047003

000000270273

ПРТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

101991020104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê ñàíàòîðíîãî òèïó N 94 / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. (âóë.Äðàéçåðà,30-Á, ð-í Òðîºùèíà). Тел. 5150563

205711020101

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N159/ Тел. 4405555

ПОМОЩНИК БАРМЕНА /Àêâàïàðê "Îñòðîâ ñîêðîâèù" / ìîæíî áåç ÎÐ. Çàïîðîæñêàÿ îáë., êóðîðò Êèðèëëîâêà. Тел. (097)6887795

205621010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ Äîõîä âûñîêèé. Òåë.: (068)721-77-97. Тел. (066)3401114

204041010103

000000270175

/Øêîëà-³íòåðíàò N20 / Òåë.: 440-60-66. Тел. 4406055

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Тел. 5213720

000000270245

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ÄÍÇ N 20 / ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü. Тел. 5649876

000000270259

/ÆÊ "Ïàðêîâå ì³ñòî" / ïðèáèðàííÿ ïîâåðõ³â æèòëîâîãî áóäèíêó (ð-í ïë.Øåâ÷åíêà).Òåë.: (063)464-24-03. Тел. (067)8407769

204761010000

000000270316

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

101961010102

ПРОМОУТЕРЫ Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ íà óëèöå. Çàðàáîòîê åæåäíåâíûé îò 100 äî 250 ãðí. + ãèáêàÿ ñèñòåìà áîíóñîâ. Îáó÷åíèå âî âðåìÿ ðàáîòû. Ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.:(099)292-63-33, (093)846-77-73, Тел. (096)7357888

ñ îïûòîì ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (067)4088331

204711010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/"ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³) ó çâ'ÿçêó ç â³äêðèòòÿì íîâîãî ìàãàçèíó ó ì.Êè¿â, ì.Áîãóñëàâ, ñ.Ãàòíå. Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà ç\ï, ïðîô. òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçê. íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñò.çàéíÿòîñò³. Òåë.: ì.Êè¿â (095)235-75-97, (050)421-35-72, (044)543-25-07, e-mail: hrkiev@atbmarket.com. Тел. (044)4050379

101951010101

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

Ìîæíî áåç ÎÐ. Ñàìà îáó÷ó. Òåë.: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)8732331

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ

/×àéíà êîìïàí³ÿ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)2309048

ПРОРАБ

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

204961010101

204451010101

ПРОМОУТЕРИ

205141020102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

000000270262

205431120000

МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ

ПОСУДОМОЙЩИЦАКУХОННЫЙ РАБОТНИК

205431050000

äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097)913-52-16, (063)244-78-04, Тел. (099)6025414

ПОДСОБНИК 000000270164

20487101

20407102

ПАКУВАЛЬНИКИ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ТЕРИТОРІЇ

ПРОСТАЯ РАБОТА С ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Âîçìîæíîñòü ðàáîòû íà äîìó. Ïîðÿäî÷íîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü è æåëàíèå ðàáîòàòü. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 17.00. Òåë.: (097)385-44-92. Тел. (044)3604429 205601010000

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 477/ Тел. 2750274

000000270211

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

/ÊÏ "Êè¿âïàñòðàíñ" òðîëåéáóñíå ðåìîíòíî-åêñïë. äåïî/ Тел. 5213720

/ÄÏ "Äàðíèöÿ-1" / Ïðèâàòíèé ÆÅÊ. Ç\ï äîãîâ³ðíà. Тел. (067)2328446

ПРОДАВЕЦПОВАР

РАБОТНИЦЫ

/Ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)3347664

íà âÿçàëüíûå àâòîìàòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ð-í ì."Âûäóáè÷è". Ðåæèì ðàáîòû: ïîñìåííûé (âêëþ÷àÿ íî÷íûå). Тел. (097)2103268

000000270317

000000270246

204091010101

102171010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

Требются

РАБОТАВКИЕВЕ

УБОРЩИКИ

ÓÁÎÐÙÈÊÈ

вТЦ,КТ,Спермаретыв .Киеве.З\пот3000рнивыше. Иноороднимпомощьсжильем. Тел.:(099)204-43-14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

13_sayt_rabota

второвыйцентр,спермареты, инотеатры.Помощьсжильем. Работапосменная,основная, подработа.З\п3000рн. Тел.:

(097)642-00-47

20429101

20486101

99990506

РаботавКиеве

УБОРЩИКИ

второвыйцентр,спермареты, инотеатры.Помощьсжильем. Работапосменная,основная, подработа.З\п3000рн.

Тел. (096)936-10-49 20570101

20252101

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУДИ /ÄÑ N 94/ Тел. 5150563

20571102

РАЗДЕЛЬЩИКИ Îáó÷åíèå è ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì ðàçâèòèè, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ðàáîòó â ñòàáèëüíîé, èçâåñòíîé êîìïàíèè, ñòàáèëüíóþ ç\ï, ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. Òðîåùèíà, (067)217-09-58, ð-í Áîðùàãîâêà(067)235-67-93, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Õàðüêîâñêèé,(067)445-29-81, ð-í Ñîëîìåíñêèé, Тел. (067)2238180

102491040104

/Öèðê "Êîáçîâ" / Òåë.: (050)388-10-59, Åëåíà, Тел. (096)7738088

Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)5466893 204611020000

САНІТАРКИ /Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà êîìïàí³ÿ / (ì.Êè¿â). Âèñîêà ç\ï, îôîðìëåííÿ. Òåë.: (067)573-66-99, (067)545-67-25, Тел. (067)5779636

102221020105

СЕРВЕР БИЛЕТЕР 205721010104

РАЗНОРАБОЧИЙ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

СОТРУДНИКИ

РОБІТНИК

ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè. Тел. (093)1877893

/ÊÏ ÆÅÊ "Ìèõàéë³âñüêèé" / ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ äîìîâîëîä³íü (äâ³ðíèê). Ç\ï 1900 ãðí. Тел. 2781731

000000270320

РОБІТНИК /Øêîëà-³íòåðíàò N20 / ïî äîãëÿäó çà êâ³òàìè (áàæàíî æ³íêà). Тел. 4406055

000000270263

РОБІТНИК /ÊÏ "Äèðåêö³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà îáñë. æèòë.ôîíäó" / ç êîìïëåêñíîãî ïðèáèðàííÿ òà óòðèìàííÿ áóäèíêó ç ïðèëåãëîþ òåðèòîð³ºþ - äâ³ðíèê. Тел. (044)4253039

/ÄÍÇ N130/ Тел. 4837394

200031010129

205261010113

204871010101

ФАСОВЩИК, УПАКОВЩИК /Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

99990508

205261010111

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

ДЕВУШКИ

СОТРУДНИКИ 203691020101

СТОРОЖ /ÄÑ N 491/ Тел. 5131315

КУР'ЄРИ 000000270293

УБОРЩИКИ â Êèåâ. Ì\æ îò 18 ëåò. Ç\ï 2400-3500 ãðí.\ìåñÿö (ñä.-ïðåì.). Ïîìîùü ñ æèëüåì è îïëàòà ïðîåçäà äî Êèåâà. Òåë.: (099)515-54-18, (063)401-84-83. Тел. (096)8255020 205591010000

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)2203195 200031010136

/Êîæíî-âåíåðîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð / Ç\ï 1100 ãðí. ÃÐ: 1\1. Òåë.: 245-38-97. Тел. 2489061

ÐÀÁÎÒÀ

äëÿ óáîðêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ, êèíîòåàòðàõ, ôèòíåñ-êëóáàõ Êèåâà. Óäîáíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Çàðïëàòà îò 2400 äî 4000 ãðí.\ìåñÿö. Êà÷åñòâåííàÿ ñïåöîäåæäà ñ ïðàâîì âûêóïà. Èíîãîðîäíèì - ïîìîùü ñ æèëüåì. Òåë.: (097)913-52-16, (063)244-78-04, Тел. (099)6025414

202721010102

УБОРЩИЦА

000000270271

УБОРЩИЦЫ

/Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâîì. Òåë.: (097)434-04-71, Тел. (099)2655456

000000270222

РОБІТНИК З ОБСЛУГОВУВАННЯ

/Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

204611010000

/Òîðã.-ñòðîèò. êîìïàíèÿ "Security doors" / Ç\ï îò 1100 ãðí. â íåäåëþ! Àäðåñ: Òîïîëåâàÿ, 4\8, Ñîëîìåíñêèé ð-í, ì."Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: 360-22-64, (066)170-66-93, Тел. (096)4726959

205261010109

СТУДЕНТЫ

Ð-í Âèíîãðàäàðü. Òåë.: 383-22-14, (050)417-73-65, Âàëåíòèíà. Тел. 5857180

000000270266

000000270239

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

УБОРЩИЦА

000000270264

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Тел. (098)3096915

205671020101

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)2834328

204071020101

204301020102

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-25, 205-51-14. Тел. 2055171 205661030000

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)4621091 204371030101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 4533490, 4533491

20437102

20114101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ ойо-места - 630-750 рн в месяц; омнаты - 1300-1600 рн в месяц. Бесплатно Wi-fi, стояна, бри адирам сиди. Хозяин. Тел.: (044)362-40-04,

(096)252-40-79

20491102

СДАЮТСЯ

КОЙКО-МЕСТО,КОМНАТЫ ПОСУТОЧНО, ДЛИТЕЛЬНО

естьвозможностьпарови, стиральнаямашина,wi-fi,идробосы.Вседобстваот50рн. Тел.:(066)705-47-25, (096)736-85-81, (093)672-52-58 20432101

20309101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 20437103

20567102

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."Контратоваяплощадь", ст.м."ТарасаШевчено".

ÊÎÌÍÀÒÛ: сти35-50рн.,месяц650-900рн. Òåë. (095)779-35-62,

(097)540-84-33, (063)960-33-31

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

Òåë.: 499-80-45. Тел. 2511220

Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)2475491

Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)4067409

204651010101

КОМНАТЫ: СУТКИ 3550 ГРН., МЕСЯЦ 650900 ГРН.

600-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)6883705 201141010101

20499101

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 3600138

204911020101

203421010101

Тел .(067) 6596387 ел.(067) ПЕРЕПЛЕТ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

КОЙКОМЕСТО

/ÑÒÎ / (îòîïëåíèå, îñâåùåíèå, ñòåëàæè). Ð-í Áåðåçíÿêè. Ðàññìîòðèì âñå ïðåäëîæåíèÿ! Òåë.: (067)551-48-22, Тел. (063)5781054

(0,5-5тонн)

20465101

204611060000

БОКС 70 КВ.М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКОМІСЦЕ ВІД 400 ГРН

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ

Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331

205371010201

ОРЕНДА ОФІСІВ Ì³ñöå çíàõîäæåííÿ: âóë.Âåëèêà ʳëüöåâà. Тел. (067)4667158

101591010101

33

204511020000

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ".Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)4101517

205451010101

СДАМ В АРЕНДУ êîìíàòó, êâàðòèðó íåäîðîãî. Âñÿ íåîáõîäèìàÿ ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðåìîíò. Ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Òåë.: (099)266-64-99, Тел. (066)2021056

204891010101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 630-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Áåñïëàòíî Wi-fi, ñòîÿíêà, áðèãàäèðàì ñêèäêè. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04, Тел. (096)2524079

203091010101

СДАМ КОЙКОМЕСТО Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü","Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (095)779-35-62, (097)540-84-33, Тел. (063)9603331

205371010101

20537101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА КОНСУЛЬТУЄ

Ïîïåðåäí³é çàïèñ íà ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî ç 09:00 äî 18:00, ó ï’ÿòíèöþ ç 09:00 äî 16:45 çà òåë. 591-6240 òà çà àäðåñîþ: âóë. Êîòåëüíèêîâà, 14, ê³ì. 104 «Ïðèéìàëüíÿ ãðîìàäÿí». Ïðèì³òêà. 1. Ïðè â³äñóòíîñò³ îäíîãî ç êåð³âíèê³â ïðèéîì ïðîâîäÿòü ³íø³ êåð³âíèêè, ÿê³ çàì³ùóþòü â³äñóòíüîãî, çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â. 2. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðèéîì ãðîìàäÿí êåð³âíèêàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ ó íåðîáî÷èé ÷àñ ïðèéîì ïðîäîâæóºòüñÿ íà îäíó ãîäèíó ï³ñëÿ ðîáî÷îãî ÷àñó (çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êó îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí). 3. Ïðèéîì ãðîìàäÿí ó âèõ³äí³ äí³ çä³éñíþºòüñÿ çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì. Äàòà òà ãîäèíè ïðèéîìó âèçíà÷àþòüñÿ çà óçãîäæåííÿì ç îñîáîþ, ùî áóäå çä³éñíþâàòè îñîáèñòèé ïðèéîì. 4. Ãðîìàäÿíè, ÿê³ º Ãåðîÿìè Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó, Ãåðîÿìè Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ³íâàë³äàìè Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çàïèñóþòüñÿ íà ïðèéîì íåãàéíî. Çà áàæàííÿì òàêèõ ãðîìàäÿí ¿õ çâåðíåííÿ ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñü êåð³âíèêîì, ÿêèé ó ìîìåíò çâåðíåííÿ âåäå ïðèéîì. 5. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ âè¿çí³ ïðèéîìè ãðîìàäÿí êåð³âíèêàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì.Êèºâ³ ïðîâîäÿòüñÿ çà óìîâè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó. Ìàºòå êðåäèò íà æèòëî? Íå âòðà÷àéòå ìîæëèâ³ñòü ñêîðèñòàòèñÿ ïîäàòêîâîþ çíèæêîþ! Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî äëÿ òèõ, õòî ñêîðèñòàâñÿ æèòëîâèì êðåäèòîì ó 2013 ðîö³, öüîãî ð³÷ ìîæå áóòè ïåðåäáà÷åíà ïîäàòêîâà çíèæêà. Òàê, â³äïîâ³äíî äî ï. 166.3 ñò. 166 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ïëàòíèê ïîäàòêó ìຠïðàâî âêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ó çìåíøåííÿ îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà

ïîäàòêó çà íàñë³äêàìè çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó, òàê³ ôàêòè÷íî çä³éñíåí³ íèì ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó âèòðàòè, çîêðåìà, ÿê ÷àñòèíà ñóìè ïðîöåíò³â, ñïëà÷åíèõ öèì ïëàòíèêîì çà êîðèñòóâàííÿ ³ïîòå÷íèì æèòëîâèì êðåäèòîì, ùî âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ñò. 175 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàêèì ÷èíîì, ïëàòíèê ïîäàòêó – ðåçèäåíò ìຠïðàâî âêëþ÷èòè äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè ÷àñòèíó ñóìè ïðîöåíò³â çà êîðèñòóâàííÿ ³ïîòå÷íèì æèòëîâèì êðåäèòîì, íàäàíèì ïîçè÷àëüíèêó â íàö³îíàëüí³é àáî ³íîçåìí³é âàëþòàõ, ôàêòè÷íî ñïëà÷åíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó (ï. 175.1 ñò. 175 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè). Òîáòî, ïîâåðíåííÿ ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ ëèøå â ìåæàõ ñóì, ÿê³ ôàêòè÷íî íàä³éøëè äî áþäæåòó â³ä êîíêðåòíîãî ïëàòíèêà ïîäàòêó ó çâ³òíîìó ðîö³. ßêùî óìîâàìè ìîëîä³æíîãî æèòëîâîãî êðåäèòó ïåðåäáà÷åíî ïîâíó àáî ÷àñòêîâó êîìïåíñàö³þ çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â â³äñîòê³â çà òàêèì êðåäèòîì, òî ïðåòåíäóâàòè íà ïîäàòêîâó çíèæêó îäåðæóâà÷ òàêîãî ìîëîä³æíîãî êðåäèòó ìîæå ò³ëüêè â ÷àñòèí³ îñîáèñòî ñïëà÷åíèõ íèì ïðîöåíò³â, àëå ïðè äîòðèìàíí³ ³íøèõ óìîâ, âèêîíàííÿ ÿêèõ º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà ïîäàòêîâó çíèæêó. Ïðè ïîâí³é êîìïåíñàö³¿ ïðîöåíò³â çà êðåäèòîì çà ðàõóíîê áþäæåòíèõ êîøò³â ïëàòíèê ïîäàòêó íå ìຠçàêîíîäàâ÷èõ ï³äñòàâ íà ïîäàòêîâó çíèæêó çà òàêèì êðåäèòíèì äîãîâîðîì. Äëÿ òîãî, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ ö³ºþ ïîäàòêîâîþ çíèæêîþ ïëàòíèêó äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó âàðòî ïîäàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ äî 31 ãðóäíÿ 2014 ðîêó, òàêîæ â ïàêåò³ äîêóìåíò³â ìàþòü áóòè äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ âèòðàò, ùî âêëþ÷àþòüñÿ äî ïîäàòêîâî¿ çíèæêè. ³äïîâ³äíî äî ï. 166.2.2 ñò. 166 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îðèã³íàëè çàçíà÷åíèõ äîêóìåíò³â íå íàäñèëàþòüñÿ êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó, àëå ï³äëÿãàþòü çáåð³ãàííþ ïëàòíèêîì ïîäàòêó ïðîòÿãîì ñòðîêó äàâíîñò³, âñòàíîâëåíîãî Ïîäàòêîâèì

ГРАФІК ОСОБИСТ ОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ у СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГУ МІНДОХОДІВ у м. КИЄВІ Дні прийому

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

ПІБ, посада Мухін Максим Анатолійович – заступник начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві – начальник слідчого управління фінансових розслідувань Плетінка Олександр Володимирович – начальник управління ІТ та обліку платників Оксаніч Оксана Вікторівна – перший заступник начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Беспала Наталія Олександрівна – начальник управління оподаткування та контролю об’єктів і операцій Старунська Лілія Анатоліївна – заступник начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Куцький Сергій Сергійович – начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Тесленко Володимир Ілліч – начальник ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Сидоренко Любов Владиславівна – заступник начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Прядун Юрій Миколайович – начальник управління погашення заборгованостей Лук’янчук Ірина Валентинівна – начальник координаційно-моніторингового управління Поліщук Андрій Андрійович – заступник начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Клос Володимир Михайлович – начальник управління податкового аудиту

ÄÎDzËËß

Години прийому 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 16:00 – 18:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 15:00 – 16:00 11:00 – 12:00 12-00 – 13-00

êîäåêñîì Óêðà¿íè. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî óñÿ íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïî äåêëàðóâàííþ äîõîä³â ãðîìàäÿí òà îòðèìàííþ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè º äîñòóïíîþ çà òåë. 591-62-82 (85, 10). Îòðèìàëè âèãðàø àáî ïðèç? ßêèé ïîäàòîê ïîòð³áíî ñïëàòèòè? Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî â³äïîâ³äíî äî ñò.167 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàâêà ïîäàòêó ñòàíîâèòü 15 â³äñîòê³â áàçè îïîäàòêóâàííÿ ùîäî äîõîä³â, íàðàõîâàíèõ (âèïëà÷åíèõ, íàäàíèõ) (êð³ì âèïàäê³â, âèçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 167.2 - 167.5 ö³º¿ ñòàòò³), ó òîìó ÷èñë³, àëå íå âèêëþ÷íî ó ôîðì³, çîêðåìà, âèãðàøó â äåðæàâíó òà íåäåðæàâíó ãðîøîâó ëîòåðåþ, âèãðàø ãðàâöÿ (ó÷àñíèêà), îòðèìàíèé â³ä îðãàí³çàòîðà àçàðòíî¿ ãðè. ßêùî áàçà îïîäàòêóâàííÿ â êàëåíäàðíîìó ì³ñÿö³ ïåðåâèùóº äåñÿòèêðàòíèé ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó, äî ñóìè òàêîãî ïåðåâèùåííÿ áóäå çàñòîñîâóâàòèñü ñòàâêà 17 â³äñîòê³â. Çã³äíî ç ï.167.3 ñò.167 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàâêà ïîäàòêó ñòàíîâèòü ïîäâ³éíèé ðîçì³ð ñòàâêè, áàçè îïîäàòêóâàííÿ ùîäî äîõîä³â, íàðàõîâàíèõ ÿê âèãðàø ÷è ïðèç (êð³ì âèãðàøó ó äåðæàâí³é òà íåäåðæàâí³é ãðîøîâ³é ëîòåðå¿ òà âèãðàøó ãðàâöÿ (ó÷àñíèêà), îòðèìàíîãî â³ä îðãàí³çàòîðà àçàðòíî¿ ãðè) íà êîðèñòü ðåçèäåíò³â àáî íåðåçèäåíò³â. ßê âèíÿòîê º ãðîøîâ³ âèãðàø³ ó ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ (êð³ì âèíàãîðîä ñïîðòñìåíàì - ÷åìï³îíàì Óêðà¿íè, ïðèçåðàì ñïîðòèâíèõ çìàãàíü ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ, ó òîìó ÷èñë³ ñïîðòñìåíàì-³íâàë³äàì, âèçíà÷åíèõ ó ï³äïóíêò³ ”á” ïï.165.1.1 ï.165.1 ñò.165 ÏÊÓ) îïîäàòêîâóþòüñÿ çà ñòàâêîþ, âèçíà÷åíîþ ó ï.167.1 ñò.167 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òîáòî 15 â³äñîòê³â. Ùî º áàçîþ íàðàõóâàííÿ ªÂ äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â? Áàçîþ íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ äëÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â, â ÿêèõ ê³ëüê³ñòü ³íâàë³ä³â ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 50 â³äñîòê³â çàãàëüíî¿ ÷èñåëüíîñò³ ïðàöþþ÷èõ, ³ çà óìîâè, ùî ôîíä îïëàòè ïðàö³ òàêèõ ³íâàë³ä³â ñòàíîâèòü íå ìåíø ÿê 25 â³äñîòê³â ñóìè âèòðàò íà îïëàòó ïðàö³, ïðè íàðàõóâàíí³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïðàöþþ÷èì ³íâàë³äàì º ñóìà íàðàõîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè çà âèäàìè âèïëàò, ÿê³ âêëþ÷àþòü îñíîâíó òà äîäàòêîâó çàðîá³òíó ïëàòó, ³íø³ çàîõî÷óâàëüí³ òà êîìïåíñàö³éí³ âèïëàòè, ó òîìó ÷èñë³ â íàòóðàëüí³é ôîðì³, ùî âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îïëàòó ïðàö³» äëÿ ïðàöþþ÷èõ ³íâàë³ä³â. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.


35

ÄÎDzËËß

Ðåïåðòóàð í à êâ³òåíü 2014 ð. ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 07.04-09.04.2014 ð. 8 «ÄÎÍ ÆÓÀÍ, ÈËÈ ÓÐÎÊÈ ÎÁÎËÜÙÅ-

ÍÈß (ÃÎÑÒÈ ÃÐßÄÓÒ Â ÏÎËÍÎ×Ü)» 9 «ÂÅÑÅËÜÅ ÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ, ÈËÈ ÊÅÏÊÀ Ñ ÊÀÐÀÑßÌÈ» 10 «×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ» 11 «ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» 11 «ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ 12 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» 12 «ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ 13 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» 13 «ÊÀÊÈÅ Ó ÂÀÑ ÏÐÅÒÅÍÇÈÈ Ê ÆÅÍÅ? (ÃÎËÓÁ×ÈÊÈ ÌÎÈ!..)»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 10.04. – 14.04.2014 ð. «ÒÐÈ ÄͲ ÍÀ ÂÁÈÂÑÒÂλ «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» «ÒÈ ÌÅÍÅ ÊÎÕÀªØ?» «ÁÎÆŲËÜÍÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» «²Â ÑÅÍ-ËÎÐÀÍ» «Ê²Ò ÃÐ²Ì ² ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÈÉ Ä²Ì» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

10.50 13.15 15.50 18.25 21.00

«ÏÅÐØÈÉ ÌÅÑÍÈÊ. ÄÐÓÃÀ ²ÉÍÀ» «ÍÎÉ» «ÍÎÉ» «ÍÎÉ» «ÍÎÉ»

ʳíîòåàòð «ÑÈÍÅ²л «ÐÅÉÄ - 2» «Ì²ÇÅÐÅÐÅ» «Í²× ʲÍλ «ÎÊÓËÓÑ» «Ê²Ò ÃÐ²Ì ² ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÈÉ Ä²Ì» «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ» «ÒÈ ÌÅÍÅ ÊÎÕÀªØ?»

«Ëåéïö³ã» ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 07.04 - 09.04.2014 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00 13.40 18.20 22.00 12.10 20.40 16.00 10.00 17.50 2D 11.20 15.55 13.20 19.50

«ÏÅÐØÈÉ ÌÅÑÍÈÊ. ÄÐÓÃÀ ²ÉÍÀ» 2D

«ÑÈÍŲл 3D «ÍÎÉ» 2D ÌÀËÈÉ ÇÀË «Ôů: ÒÀªÌÍÈÖß Ï²ÐÀÒÑÜÊÎÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ»

«ÊÐÀÑÓÍß ² ×ÓÄÎÂÈÑÜÊλ 2D «ÍÎÉ» 2D

21.40 «ÐÅÉÄ 2» 2D

99992038

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 7 êâ³òíÿ 2014 ð.

ÄÎDzËËß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", № 14 (2014 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you