Page 1

22482001

19152008

15432008

20002020

22372001

21592003

20462004


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482012

05382120

2

19442002

20182003

22422002

20152010

21572001

20002018

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (797)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.6 ñò.12

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 14 (797) 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.13

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.16

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.17

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.18

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.19

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.19

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.20

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.20

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.21

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.30

ñò.18

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.18

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.26

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.18

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.26

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.18

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.26

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.39

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.40

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.40

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.41

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.44 ñò.44 ñò.44

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.44

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.46

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ʲÒÅÍÜ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 49

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

А

стор.

стор.

стор.

ВОДІЙ ........................... 6,8,9,10

ЗАСТУПНИК .............. 6,13,17,23

ЛІКАР-ЕНДОКРИНОЛОГ ......... 19

АВТОЕЛЕКТРИК ............ 30,33,34

.......................... 22,30,31,32,33

ЗБИРАЛЬНИК ........................ 41

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ ............. 19

АВТОМАЛЯР ..................... 30,33

.................................... 34,39,40

ЗВАРНИК .............................. 12

ЛІКАР-ЛАБОРАНТ .................. 19

АВТОМИЙНИК .... 30,32,34,41,43

ВОЛОНТЕР ............................ 41

.................................... 34,39,40

ЛІКАР-ОНКОЛОГ .................... 19

АВТОСЛЮСАР .................. 30,33

ВЧИТЕЛЬ ............................... 21

ЗДАЄТЬСЯВОРЕНДУ ........... 18

ЛІКАР-ОФТАЛЬМОЛОГ .......... 19

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 10,30

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 46

ЛІКАР-ПЕДІАТР ...................... 19

АГРЕГАТНИК .................... 30,33

КЛАСІВ .................................. 21

............................................. 47

ЛІКАР-ПСИХІАТР .................... 19

АГРОНОМ ....................... 6,11,13

ВЧИТЕЛЬРОСІЙСЬКОЇМОВИ

ЗУБНИЙТЕХНІК .................... 19

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 19

АДМІНІСТРАТОР ............ 9,11,12

ТАЗАРУБІЖНОЇЛІТЕРАТ ....... 21

К

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 19,20

.................................... 15,16,17

ВЧИТЕЛЬТРУДОВОГО

КАСИР .......................... 17,23,24

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 19

..................... 18,21,26,27,28,29

НАВЧАННЯ ............................ 21

............................... 25,26,27,41

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 19

АКУШЕР ................................ 19

Г

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

М

АНАЛІТИК ......................... 15,18

ГЕОДЕЗИСТ ..................... 13,31

ЗАЛУ ................................ 23,25

МАЙСТЕР ........................... 9,40

АРМАТУРНИК ................... 39,40

Д

КЕРУЮЧИЙ .................. 13,23,26

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ....... 18,19

ДВІРНИК ............................... 41

КЕРІВНИК .............................. 13

МАКЕТНИК ....................... 10,18

ДЕФЕКТОЛОГ ....................... 21

КОВАЛЬ ................................ 34

МАЛЯР ................................. 6,9 ........................................ 39,40

АРТ-ДИРЕКТОР ................ 27,29 АСИСТЕНТ .......................... 6,17

ДИРЕКТОР ............................ 13

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ...... 11,26

АСИСТЕНТЛІКАРЯ ................. 19

ДИСПЕТЧЕР ................... 6,10,11

........................................ 34,42

МАНГАЛЬНИК ........................ 28

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 30

............................... 16,17,31,32

КОМІРНИК ..................... 9,26,43

МАРКЕР ........................... 10,28

ДОДАТКОВИЙДОХІД ......... 8,10

КОНДИТЕР .............. 24,25,26,27

МАРКУВАЛЬНИК ...................... 9

........................................ 41,43

КОНСУЛЬТАНТ ................ 6,9,13

МАСАЖИСТКА .................... 6,18

ДОМОГОСПОДАРКА .............. 43

............................... 18,23,42,44

........................................ 19,46

ДІЛОВОД ........................... 9,16

КОНТРОЛЕР ..................... 10,42

МАШИНІСТ ............................ 31

Е

КОНТРОЛЕР-КАСИР .............. 42

АСИСТЕНТКЕРІВНИКА ..... 16,17

........................................ 39,40

Б БАРМЕН ........................... 27,28 ........................................ 29,30 БЕТОНЯР ...................... 9,39,40

........................................ 32,33

КОРИДОРНА ......................... 42

МАШИНІСТЗПРАННЯ

КОСМЕТОЛОГ .................. 12,18

БІЛИЗНИ ............................... 42

ЕЛЕКТРИК .................... 12,34,39

КРАВЕЦЬ ............................... 40

МЕБЛЯР .................................. 6

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ... 34,39

КУР’ЄР ...................... 8,10,11,23

............................................. 40

БУХГАЛТЕР ........................ 6,17

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 10

............................... 27,28,32,41

МЕДСЕСТРА ..................... 19,20

............................................. 23

............................................. 39

............................................. 44

МЕНЕДЖЕР .................... 9,11,15

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ................. 39

КУХАР .............................. 19,24

........................................ 17,24

БІОЛОГ ................................. 19

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 10,39

............................... 27,28,29,30

МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ .... 11

В

ЕЛЕКТРОМОНТЕР .................. 34

КУХОННИЙПРАЦІВНИК ......... 24

............................................. 15

ВАНТАЖНИК .................. 9,11,12

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 31,34

................................... 27,28,42

МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ .. 10,14

БРИГАДА ............................... 39

ЕКОНОМІСТ ....................... 6,17

БУДІВЕЛЬНИК ....................... 39

ЕКСПЕДИТОР ........................ 34

БУРИЛЬНИК .......................... 31 ............................................. 39

БІЛЕТЕР ....................... 12,41,43

............................... 24,25,26,29

З

Л

........................................ 41,43

ЗАВГОСП .............................. 26

ЛОГОПЕД .............................. 19

ВИКЛАДАЧ ....................... 18,21

ЗАВІДУЮЧИЙ ........................ 19

ЛІКАР .................................... 19

МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ

ВИХОВАТЕЛЬ ............... 19,20,21

ЗАМІРНИК .......................... 9,10

ЛІКАР-БАКТЕРІОЛОГ ............. 19

КЛІЄНТАМИ ........................... 10

ВИШИВАЛЬНИЦЯ ............... 9,40

........................................ 39,41

ЛІКАР-ДІЄТОЛОГ ................... 19

............................... 11,13,15,16

ÐÀÁÎÒÀ

........................................ 15,16 ........................................ 23,25

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

МЕХАНІЗАТОР .................. 33,42

ПЛИТОЧНИК .................. 9,39,40

ПІДСОБНИЙ

ТЕХНІК ......................... 11,15,29

МЕХАНІК ...................... 32,33,34

ПОКРІВЕЛЬНИК ..................... 39

РОБІТНИК .................... 39,40,43

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 8

МИЙНИК .......................... 15,28

ПОМІЧНИК ................ 8,10,23,33

ПІЛОРАМНИК ................... 12,34

........................................ 12,17

.................................... 29,33,42

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ . 19,21

Р

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 20

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА6,8,9,10,11

РАМНИК ............................. 8,34

У

МОНОЛІТНИК ..................... 8,13

.................................... 12,16,17

РОБОТА ......................... 6,10,11

УЧЕНЬ ................................ 6,18

........................................ 39,40

ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ........ 25

.......................... 12,24,41,42,43

УЧЕНЬВОДІЯ ........................ 43

МОНТАЖНИК ..................... 9,39

............................................. 29

РОБОТАДЛЯВСІХ ........... 10,11

МОТОРИСТ ........................... 33

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 28

.................................... 23,30,42

МУЗ.ПРАЦІВНИК .................. 21

........................................ 29,30

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ .. 44,45,46

........................................ 12,43

МУЗИЧНИЙКЕРІВНИК ........... 21

ПОМІЧНИКМАШИНІСТА ........ 32

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 11

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 20 ФОРМУВАЛЬНИК ............. 25,30

МУЛЯР .......................... 8,39,40

................................... 23,24,25

............................................. 33

................................... 42,43,44

Н

ПОМІЧНИКМЕНЕДЖЕРА ....... 16

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 44

НАЧАЛЬНИК ..................... 13,24

ПОМІЧНИКЮРИСТА .............. 14

РОБІТНИК .................... 11,41,43

О

ПОСЛУГИ ................. 6,8,9,11,12

РОЗДАВАЛЬНИК .............. 10,11

.................................... 18,46,47

.................................... 27,29,43

ПОСУДОМИЙНИЦЯ ............... 27

РІЗАЛЬНИК ................ 6,34,39,40

........................................ 28,42

РІЗНОРОБ ..................... 9,32,43

ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА 28,29 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 24,28 ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 42 ОПЕРАТОРАЗС ................ 32,33 ОПЕРАТОРПК ....................... 10 ........................................ 16,33 ОПЕРАТОРМИЙКИ ........... 32,33 ОПЕРАТОРНАТЕЛЕФОН .. 10,17 ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 9,11 ........................................ 16,17 ОФІСНАРОБОТА ................ 9,17 ОФІЦІАНТ ..................... 15,27,28 .................................... 29,30,42 ОХОРОНА ......................... 22,26 ОХОРОНЕЦЬ ........ 8,10,21,22,23

ПРАЦІВНИК ........................... 10 ............................................. 26 ПРАЦІВНИКЗАЛУ ............. 28,29 ........................................ 30,42 ПРИБИРАЛЬНИК ..................... 9 ............................................. 42 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 12,26 .................................... 27,29,41 ........................................ 42,43 ПРИЙМАЛЬНИК ................ 23,24 ........................................ 26,42 ПРОВІЗОР ............................. 20

Ф ФАСУВАЛЬНИК ................ 10,11

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК ........... 33,39 ФІНАНСИСТ ........................... 13 ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР .......... 8,43

Х ХОДОВИК ........................ 33,34 ХОСТЕС ............................ 27,30

С САНТЕХНІК ....................... 34,39 САНІТАРКА ............................ 20 СЕКРЕТАР ............ 9,10,16,17,43 СКЛАДАЛЬНИК ................... 6,40 СЛЮСАР .......................... 10,34

Ш ШВАЧКА ............................... 6,9 ........................................ 40,43 ШИНОМОНТАЖНИК ......... 30,34 ШЛІФУВАЛЬНИК .............. 39,40

СЛЮСАРЗРЕМОНТУ

Ю

АВТОМОБІЛІВ ....................... 34

ЮРИСКОНСУЛЬТ ................ 6,15

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ..... 8,26,34

ЮРИСТ .................................. 15

СПЕЦІАЛІСТ ........................ 6,14

І

.......................... 15,17,34,39,40

ІНЖЕНЕР ............................ 6,18

СПІВАК ............................. 10,18

ІНЖЕНЕРЗОХОРОНИ

СПІВРОБІТНИК ..................... 6,8

ПРАЦІ .................................... 18

................................. 9,16,17,43

ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК ............ 18

ПРОДАВЕЦЬ-

СТАРШАМЕДСЕСТРА ............ 20

ІНСТРУКТОРЗЛФК ............... 21

КОНСУЛЬТАНТ ............... 6,10,19

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ .... 25,26

ІНСТРУКТОР

................................... 23,24,25

СТОЛЯР ............................. 6,40

ЗПЛАВАННЯ ......................... 21

ПЕКАР .............................. 10,24

........................................ 26,42

СТОРОЖ ...................... 40,41,43

ІНСТРУКТОР

.................................... 27,29,30

ПРОМОУТЕР ............. 6,12,42,43

СТРОПАЛЬНИК ...................... 39

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 21

ПЕРСОНАЛ ..................... 9,10,17

ПРОРАБ ............................. 8,14

Т

ІНТЕРВ’ЮЄР ....................... 6,16

........................................ 19,24

........................................ 39,40

ТЕСЛЯР ................................. 39

............................................. 44

ПЕРУКАР ........................ 8,18,19

ПСИХОЛОГ ............................ 14

ТЕХНОЛОГ ............................ 30

ІНШЕ ............................. 9,41,47

ОХОРОННИК ................. 9,21,22 .................................... 25,40,41

П ПАКУВАЛЬНИК ............. 23,41,43 ПАРКЕТНИК ........................ 6,39

ПРОДАВЕЦЬ ................... 6,10,11 ............................... 23,24,25,26 ........................................ 29,42

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ нанижныйрыно"Петрова" Детсаялитератра. Возрастот17лет. ОРнеобязательно

Òåë.: (099)038-05-60, (067)443-13-70 20464101

10301101

10319101

10315102

10259101

20538101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

204711010102

2 УЧЕНИКА

20344101

íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Тел. 2330291, (098)9060525

Вмассажныйсалонтребются наработ

204711010101

ÌÀÑÑÀÆÈÑÒÊÈ

АДЕКВАТНЫЙ СОТРУДНИК

Девшиот18лет.МожнобезОР. Обчениебесплатно.Возможно проживание.З\пот2000 рнвнеделю. Шевченовсийр-н.Стро обезинтима.

òðåáóåòñÿ íà äîëæíîñòü ëè÷íîãî ïîìîùíèêà, ðóêîâîäèòåëÿ, îòäåëà ïîäáîðà, àäàïòàöèè è îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà. E-mail: yu.ivna@ukr.net Тел. (066)2053900

Òåë. (063)283-43-28,

(093)267-37-14

203111010000

20284101

СРОЧНО!ВОФИС

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Гибий рафи.Возможно обчениевпроцессе работы.

Òåë. (067)252-06-20 20516101

ÐÀÁÎÒÀ

20537101

ÐÀÁÎÒÀ! Полнаяиличастичная занятость. Обчениебесплатно. Перспетива.Карьера. Достойныйдоход.

Òåë.: (050)332-22-90 Людмила

НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ ПРИГЛАШАЮТСЯ:

ØÂÅÈ

АССИСТЕНТ АДМИНИСТРАТОРА / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010101

ОРнеобязателен. Умениешитьобязательно. Желаниеработать,мастерств обчим.Р-нм."Т.Шевчено".

Тел.:(050)555-44-45

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485 103151020101

20487101

20493101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

7

20458101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20400101ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÊ Â ÎÔ²Ñ

Зперспетивоюар'єрноо зростання.Стабільнийдохід. Зрчнийрафі-з10.00до 17.00,пн-пт. Тел.

(067)255-53-95

20426101

Доброжелательнойженщинероводителютребются:

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ â íàëàæåííûé áèçíåñ Предлааю: хороший заработо, добный ГР (возможна частичная занятость) Òåë. (050)385-38-73, (067)548-85-72 Людмила Витальевна

20289101

20449101

20352101

10227103

10285102

20429101

ÏÐÎÑÒÎÉ ÑÏÎÑÎÁ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÄÎÕÎÄ Òåë. (097) 929-35-73,

(063) 726-19-20

20432101

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ Âàøåãî îðãàíèçìà Индивид альная прораммаоздоровления. Òåë.

20353101

Всалон"Classic" СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

МАСТЕРПАРИКМАХЕР л.Вышородс ая,45а\3, "Пар овемістеч о". Тел.(067)287-88-97,

(044)485-12-00

ÐÀÁÎÒÀ

(067)766-30-65 20353102

ÏÎÌÎÃÓ ÑÎÇÄÀÒÜ ÁÈÇÍÅÑ БЕЗСТАРТОВОГО КАПИТАЛА Òåë.:

20532101

10300101

(066)205-75-23 20570101

20540101

20533101

ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

Женсийфитнес-лб при лашаетнаработ

ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ â îô³ñ

ÔÈÒÍÅÑÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐÀ Желательноженщинаот22 до35лет.ОРнеобязателен. З\пот3000до5000 рн.

Òåë.(067)751-96-43 Людмила 20363101

Можлива част ова зайнятість.

Òåë. 362-43-85, (066)479-45-88, (096)828-70-14, (093)427-15-58 20368101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20473102

20474102

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Ôðóíçå (Ìåáåëüíûé êîìáèíàò). Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)5313077

20296101

204741030101

ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ /Àãåíòñòâî "Íèêà" / â ýëèòíûå ñåìüè. Ðàçíûå ÃÐ. Ç\ï 2000-16000 ãðí\ìåñ. Óñëóãè ïî òðóäîóñòðîéñòâó îïëà÷èâàåò ðàáîòîäàòåëü. Àäðåñ: óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7. Òåë.: (066)388-27-86. www.nikarai.com Тел. (067)5035908

10378101

203741010101

ЕВРОУБОРКА ôèòíåñ-öåíòðîâ, êèíîòåàòðîâ. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)6566186

104281010102

МАРКИРОВЩИК

20470101

20480101

20541101

20545101

/Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 204761070000

МАСТЕР /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

10313101 204311010102

МАСТЕР ПО РЕСТАВРАЦИИ ПОДУШЕК / ñàëîí "Ïîäóñÿ" / Îáó÷åíèå. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. ÃÐ: âò-ñá (9.00-18.00). Ç\ï: ñòâêà + % (2 ðàçà â ìåñÿö). Ð-í Áîðùàãîâêà. Òåë.: (067)234-07-88. Тел. 2215951

ДЛЯРАБОТЫВОФИСЕТРЕБУЕТСЯ: ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Карьерный рост. Стабильный доход. Обчение в процессе работы. ГР: 10.00-17.00, сб., вс. - выходной.

Тел.:(066)464-40-18, (063)391-78-95, (096)922-18-78

205181010101

20413101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10164101

10276101

20476102

20512101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

102851020101

ПЕВЕЦТЕНОР /Ïàðàôèÿ õðàìà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû / (Äàðíèöêèé ð-í). Î÷åíü æåëàòåëüíî: ÷òåíèå íîò ñ ëèñòà, õîðîøèå âîêàëüíûå äàííûå. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà: âñåíî÷íàÿ - 100 ãðí, ëèòóðãèÿ - 75 ãðí. Ðåãåíò Ìàðèíà, Тел. (066)5049923

103091020101

ПЕКАРЬКОНДИТЕР 20488101

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Эслюзивные словия работы, шиарные словия для риэлторов с ОР, обчение для новичов. Желательно знание ПК (пользователь). При необходимости предоставляется жилье.

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82 20372101

20500101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ Требования: рамотная речь, пользователь ПК. Условия: работа в офисе, профессиональный рост, држный оллетив. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной. Тел.:(066)464-40-18,

(063)391-78-95, (096)922-18-78

20506101

Всвязисрасширениемваентство недвижимости"Профи"требются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Мыпредла аем:постоянню работ,профессиональное бесплатноеобчение,возможность профессионально оиарьерно о роста.При лашаемсотрдничествстдентовнавремяанил.

Òåë.

221-52-52

20389101

20398101

безотрываотосновнойработы. Предпочтениеофицерамзапаса.

Òåë.: (068)721-77-83,

(099)414-86-78 (пн-пт10.00-18.00)

ÐÀÁÎÒÀ

102691020101

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 204761100000

ПОМОЩНИК РАМЩИКА

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ

20556102

/Êîíäèòåðñêèé öåõ / ñ ÎÐ. Ç\ï 4000-6000 ãðí. ì. "Ñëàâóòè÷". Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (067)214-19-90. Тел. (044)4915727

20430101

/Ðàáîòà íà ïèëîðàìå / Ïèëîðàìà â Æèòîìèðñêîé îáë., ñ. Öàðåâêà. Тел. (095)3010053

204001010102

ПОМОЩНИК(ЦА) /Æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Тел. (067)8576834 203451010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20442101

20542101

20411101

ПРОКАТ АВТО ìàðêè "Øåâðîëå", "Ëàíîñ", "Ðåíî". Òåë.: (066)412-16-04, (098)201-95-98. Тел. (044)3604508

205291020101

РАБОТНИКИ СКЛАДА (êîìïëåêòîâùèêè, ïðèåìùèêè, ãðóç÷èêè) â ã. Êèåâ. Áåç ÎÐ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. ÃÐ: 7\7, 15\15. Îïëàòà 400 ãðí â äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Òåë.: (044)362-74-58. Тел. (098)9654945

20520101

205051020000

СОТРУДНИКИ / íîâûå îôèñû / Íåñêîëüêî âèäîâ çàíÿòîñòè. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Òåë.: (044)383-75-19, (044)361-79-21. Тел. (093)9636891

204591010101

СТУДЕНТЫ â íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï 150 ãðí\íî÷ü. Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)6566186

104281010101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168 204961070000

ТЕХНИК /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ñî çíàíèåì ýëåêòðèêè). Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205281020201

20517102

20576101

20509101

20569101

Вновыеофисы СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ НЕСКОЛЬКОВИДОВЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕЗАСЧЕТКОМПАНИИ.

Òåë.: (044)383-75-19, (044)361-79-21, (093)963-68-91 20459101

ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ ОР, рамотный рссий, раинсий язы, знание орода, навыи телеоммниации. Работа посменная. Офис в р-не м. "Шлявсая". З\п от 3000 рн. Òåë.:

454-14-85 20437101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205281030102

АДМИНИСТРАТОР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / ÎÐ îò 5 ëåò. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010113

АДМИНИСТРАТОРУЧЕТЧИК 20461102

10253101

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010102

АДМІНІСТРАТОР /Â àãåíòñòâî / Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)2462361 000000020041

20276101

Вчайномпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-130-140#рн, масимм-відпродажівза6#один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 10320101

Требется:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß Человедляработысдоментами, орреспонденцией,оторыйможет ор#анизоватьипроонтролировать исполнениеплана,#отовыйобчаться. Хорошийдоход,држныйоллетив, возможностьличностно#ороста.

Òåë.: (093)703-90-81

20549101

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ /Òîðãîâèé ä³ì "Êîðîë³âñüêèé ñìàê" / (ì. Êè¿â) ç ÄÐ. Ç\ï 5000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Òåë.: (093)342-39-41. Тел. (093)3494826

102731010101

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ /ÒΠ"ϲÄÒÐÈÌÊÀ ² ÑÓÏÐβÄ" / Îñîáà º â³ëüíîþ â³ä íàðîäæåííÿ. Ðåàë³çàö³ÿ âîë³ îñîáè ó æèòò³ çàáåçïå÷óºòüñÿ óñâ³äîìëåííÿì òà çàñòîñóâàííÿì ïðàâà. www.sosnet.com.ua Òåë.: (044)408-50-88. Тел. (044)4084030

204491010101

20452101

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ снавыамироботысосметиой. Предпочтениеосметолоам ивизажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 20234101

ÐÀÁÎÒÀ

99990506

20575101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20501102

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)2342291

102961010101

КЕРІВНИК Тел. (093)2616283

000000020054

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 20485102

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

204851020101

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИ НОМ

/Êðóïíàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ / Ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 204861080000

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010101

/Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)2342291 10269101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АГРОНОМ /Íà ϳä-âî / Ç\ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: (067)503-10-99. Тел. (067)5031192

102591010101

АГРОНОМ / ñàäîâûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Тел. (067)3287343

205091010101

ГЕОДЕЗИСТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (ÄÐ, çíàííÿ òàõåîìåòðó). Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512 103081010105

МОНОЛІТНИКИ /ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 2457750

102961010102

102271030101

99990509

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ПОМІЧНИК ЮРИСТА Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)2462361

000000030034

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000030116

ПРОРАБ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)3524683

204311010101

ПСИХОЛОГ /ÑØ N 174 (âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 43) / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4974188 000000030171

10270101

20501101

10322101

ÐÀÁÎÒÀ

20548101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20528103

10269105

СПЕЦІАЛІСТ СЕКТОРУ ОБЛІКУ /"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Êè¿â). Тел. (067)5434038

000000030013

ТЕХНИК /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (ñî çíàíèåì ýëåêòðèêè). Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205281030201

ЮРИСКОНСУЛЬТ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529

103011010201

ЮРИСТ /Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257 000000030101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Óñëîâèÿ: ðàáîòà â îôèñå, ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò, äðóæíûé êîëëåêòèâ. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (066)464-40-18, (063)391-78-95. Тел. (096)9221878

203891010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /"Ñâåò-Èìïîðò Óêðàèíà" / Ðåçþìå ïî å-mail: manager@svetimport.com.ua Тел. 4965270

000000040003

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Â êîìïàíèþ / ÂÎ, ÎÐ æåëàòåëüíî. E-mail: ukraina@akmash.ru; www.akmash.su Тел. (044)5071612

101221010101

10316101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ïî ðåìîíòó îðãòåõíèêè è çàïðàâêå êàðòðèäæåé сОРнеменее ода. З\ппорезльтатамсобеседования.

Òåë. : (097)691-43-33, 362-15-35 10214101

/Â êðóïíóþ òîðãîâóþ êîìïàíèþ / Ìóæ.\æåí., ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îôèñ âîçëå ì. "Îáîëîíü", ïð-ò Ã. Ñòàëèíãðàäà, 4. E-mail: hr@vikter.kiev.ua Тел. (067)4046174

102821010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Â êðóïíóþ òîðãîâóþ êîìïàíèþ / ìåäèöèíñêîé ïðîäóêöèè. Ìóæ.\æåí., ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îôèñ âîçëå ì. "Îáîëîíü", ïð-ò Ã. Ñòàëèíãðàäà, 4. E-mail: hr@vikter.kiev.ua Тел. (067)4046174

102821010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ МЕТАЛЛОВ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)3124745

103781010103

20567101

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ /"Ýììàðê ÀÍÊ" / ÎÐ îò 1 ãîäà. Íàïðàâëåíèÿ: õîç. òîâàðû, êàíöòîâàðû. Ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. 5994939

000000040052

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575 10269104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

205691010104

Êîììóíèêàáåëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, âëàäåíèå ÏÊ. Æåëàòåëüíî ÎÐ, ÂÎ. Òåë.: (044)360-07-54. Тел. (067)2840846

102421010101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

204851020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 5000 ãðí. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 204861060000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)3124745

103781010102

20468101

10256102

АДМИНИСТРАТОР /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

205691010102

АДМИНИСТРАТОРЫ /Íà Ïð-òèå / â îôèñ Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

204741020106

АДМИНИСТРАТОРЫ /Íà Ïð-òèå / Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ. Îïëàòà: ñòàâêà + %. Òåë.: (067)505-12-52. Âèêòîðèÿ, Тел. (093)2937396

204651010102

10122101

10317101

МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ И ДИЛЕРАМИ

Òåë.: (095)434-80-34, 355-00-67, (067)912-38-31. Тел. (063)9797381

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæèâàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû, àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ. Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ, õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü. Ðàáîòà îôèñíàÿ, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, â êîìïàíèè åñòü ñâîé áèçíåñ-òðåíåð. Ïåðñïåêòèâû ôèíàíñîâîãî è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà.Òåë.: (067)657-50-55. Тел. (044)4912444

000000040027

МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ /Ó öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / íàòóðàëüíîãî êàìåíþ (ìîæëèâî ç áóä³âåëüíîþ îñâ³òîþ òà áåç). Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)3609692

102701010102

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (ВЭД)

103171010102

ПОМІЧНИК ОФІСМЕНЕДЖЕРА Тел. (093)2616283

000000040053

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ Æåíùèíå-þðèñòó â îôèñ. Âûñîêàÿ ç\ï. Òåë.: (096)804-43-82. Тел. (066)4572853

204571010101

ДЕЛОВОД /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 205451010104

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

204761020102

СОТРУДНИК / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / ñ äèïëîìîì ìåíåäæåðà. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010102

ДИСПЕТЧЕРИ /"ABSOLUT TAXI" / Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 114. Тел. (044)4557115

204171010201

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34 Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 20345101

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485

103151020103

ИНТЕРВЬЮЕРОПЕРАТОР CALLЦЕНТР /"Ñâåò-Èìïîðò Óêðàèíà" / Ðåçþìå ïî å-mail: manager@svetimport.com.ua Тел. 4965270

000000050002

МЕНЕДЖЕРИ ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: ñòàâêà 2000 ãðí + %. Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³, íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, îïëà÷óâàíèé ÂÒ â³ä 1-ãî äî 3-õ ì³ñ., êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà". Ðåçþìå ïî e-mail: vakans@riu.com.ua Äîâ³äêè çà òåë.: 453-35-11. Тел. 4533512

204111010101

НАБОР ПЕРСОНАЛА! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè ñî çíàíèåì ôðàíöóçñêîãî\èñïàíñêîãî\àðàáñêîãî\êèòàéñêîãî\èòàëüÿíñêîãî\õèíäè\ ïåðñèäñêîãî\ìàëàéñêîãî ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 204861010000

Îáÿçàííîñòè: ïîääåðæèâàíèå è ðàñøèðåíèå êëèåíòñêîé áàçû, àêòèâíûé ïîèñê êëèåíòîâ. Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíàÿ, õîðîøî ïîñòàâëåííàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü. Ðàáîòà îôèñíàÿ, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü, â êîìïàíèè åñòü ñâîé áèçíåñ-òðåíåð. Ïåðñïåêòèâû ôèíàíñîâîãî è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Òåë.: (067)657-50-55. Тел. (044)4912444

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÌÅÒÀËËÎÂ Коммниабельность, порядочность, целестремленность, ответственность, владениеПК.ЖелательноОР,ВО.

Тел.(044)360-07-54, 044)360-07-54, (067)284-08-46

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 3600138

ОПЕРАТОР ПК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

204761020105

204961010000

10242101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

ОПЕРАТОР ПК

/"VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

103171010101

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

102651010102

/ ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Ç\ï 3000 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36.

ДИСПЕТЧЕРЫЛОГИСТЫ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485

103151020102

205061010103

/"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

102971010110

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Â òîðãîâî-îïòîâóþ êîìïàíèþ / Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)2655456

202961010102

99990504

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20425101

20465101

ОФИСМЕНЕДЖЕР

ПОМОЩНИКИ

/Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

/Äîáðîæåëàòåëüíîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / â íàëàæåííûé áèçíåñ. Ïðåäëàãàþ: õîðîøèé çàðàáîòîê, óäîáíûé ÃÐ (âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü). Òåë.: (050)385-38-73. Ëþäìèëà Âèòàëüåâíà, Тел. (067)5488572

205451010101

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

205691010101

ОФИСМЕНЕДЖЕРЫ /Íà Ïð-òèå / Îôîðìëåíèå ïî ÊÇîÒ. Îïëàòà: ñòàâêà + %. Òåë.: (067)505-12-52. Âèêòîðèÿ, Тел. (093)2937396

204651010101

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 204861050000

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)2520620

205161010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)3124745

103781010104

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ×åëîâåê äëÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, êîððåñïîíäåíöèåé, êîòîðûé ìîæåò îðãàíèçîâàòü è ïðîêîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïëàíà, ãîòîâûé îáó÷àòüñÿ. Õîðîøèé äîõîä, äðóæíûé êîëëåêòèâ, âîçìîæíîñòü ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Тел. (093)7039081

204521010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 205451010103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР

203521010101

РАБОТА В ОФИСЕ Ãèáêèé ãðàôèê. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Âîçðàñò îò 18 äî 65 ëåò. Тел. (066)3401114

204701010101

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

204741020105

СЕКРЕТАРЬ Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: (063)349-61-04, (050)086-10-03. Тел. (044)3604346

204881010101

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

204761020106

СЕКРЕТАРЬ /Áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 2352127

102561020101

СЕКРЕТАРЬ /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)3124745

20457101

СПЕЦИАЛИСТЫ ïî ðåìîíòó îðãòåõíèêè è çàïðàâêå êàðòðèäæåé ñ ÎÐ íå ìåíåå ãîäà. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (097)691-43-33. Тел. 3621535

102141010101

СПІВРОБІТНИК В ОФІС Ç ïåðñïåêòèâîþ êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ñòàá³ëüíèé äîõ³ä. Çðó÷íèé ãðàô³ê - ç 10.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (067)2555395

202891010101

СПІВРОБІТНИКИ

/Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)2342291

102961010104

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

ЕКОНОМІСТ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529

â îô³ñ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: 362-43-85, (066)479-45-88, (096)828-70-14. Тел. (093)4271558

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

ТЕЛЕФОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

/ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

203681010101

/ èíòåðíåò-ìàãàçèí / (160 ãðí, îáó÷åíèå áåñïëàòíî). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)5025177 205121010103

103011010103

103011010203

103011010101

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

201171010131

КАССИР /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103781010101

СЕКРЕТАРЬ / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010104

103101010103

СОТРУДНИК

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР

/Â êðóïíóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ êîìïàíèþ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

/ ðåêëàìíûé áèçíåñ / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Ç\ï 3500 ãðí + áîíóñû. Íå àãåíòñòâî. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ПОМОЩНИК(ЦА) РУКОВОДИТЕЛЯ

СОТРУДНИКИ

ФИНАНСИСТ

/Äëÿ ðàáîòû â îôèñå / Êàðüåðíûé ðîñò. Ñòàáèëüíûé äîõîä. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: 10.00-17.00, ñá., âñ. - âûõîäíîé. Òåë.: (066)464-40-18, (063)391-78-95. Тел. (096)9221878

/Ðóêîâîäèòåëþ / Öåëåóñòðåìëåííûå è ñåðüåçíûå äëÿ ðåøåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ è ðàáîòû ñ ïåðñîíàëîì. Äîïîëíèòåëüíûå âîïðîñû ïðè ñîáåñåäîâàíèè èëè ïî òåë.: (098)015-71-58. Тел. (093)3881061

Òðåáóåòñÿ. Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

205691010103

204131010101

/ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. (067)6936835

204761090000

204291010101

20573101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

103011010102

204861070000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ІНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ / (íà 0,5 ñòàâêè). Ìîæëèâî çà ñóì³ñíèöòâîì. Тел. 4833841

204851020102

Прилашается на постоянню работ:

ÌÀÑÒÅÐ ÌÀÍÈÊÞÐÀ-ÏÅÄÈÊÞÐÀ è ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈßÍÎÃÒÅÉ С ОР Р-н Троещина. Салон 18 лет, база лиентов.

Тел.:(044)530-22-26

000000080067

20454101

ЭКОНОМИСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Ç\ï 5000 ãðí + áîíóñû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066

АДМИНИСТРАТОР

204861030000

20471101

/Ñàëîí êðàñîòû / Òðåáóåòñÿ. Ç\ï 150 ãðí\äåíü. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Àäðåñ: ïð-ò Êðàñíîçâåçäíûé, 5. Òåë.: 275-66-67, (067)503-08-93. Тел. 2757459 205341010000

ДЕВУШКИ ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 2281164

202341010101

МАССАЖИСТ 99991011

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО "ЛЕДИ НАТАЛИ"

204901010103

МАСТЕР МАНИКЮРА Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

ëèøàåò îäèíî÷åñòâà áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Èíäèâèäóàëüíûé, êîíôèäåíöèàëüíûé ïîäõîä. Ôîòîêàòàëîãè. Óñïåøíûå çíàêîìñòâà, áðàê è âå÷åðà. ã. Êèåâ, óë. Òèìîøåíêî, 29. Òåë.: (044)332-60-35. Тел. (066)9348112

205371010101

МАКЕТЧИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67. Тел. 4695186

/Ñàëîí êðàñîòû "Åëèçàâåòà" / Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (044)221-00-13. Тел. (097)5285737

204331010102

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА è íàðàùèâàíèÿ íîãòåé ñ ÎÐ. Ð-í Òðîåùèíà. Ñàëîíó 18 ëåò, áàçà êëèåíòîâ. Тел. (044)5302226

204541010101

МАСТЕР МАНИКЮРАПЕДИКЮРА /Ñàëîí êðàñîòû / ÎÐ îò 1 ãîäà. Ìàòåðèàëû ñàëîíà. Ñò. ì. "Óíèâåðñèòåò". Òåë.: (099)121-74-34. Тел. (067)3870854 205521010000

101641010102

10309102

МАСТЕРПАРИКМАХЕР / ñàëîí "Classic" / Óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 45à\3, "Ïàðêîâå ì³ñòå÷êî". Òåë.: (067)287-88-97. Тел. (044)4851200

205321010101

МАСТЕРПАРИКМАХЕР Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

204331010101

МАСТЕРА МАНИКЮРАПЕДИКЮРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

204901010102

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ "WEBДИЗАЙНА И ПРОГРАММИРОВАНИЯ"

ІНЖЕНЕР АСУ /ÄÏ "Êè¿âïàññåðâ³ñ" / E-mail: dpkps@yandex.ru Тел. 4173529

/Ñàëîí êðàñîòû "Åëèçàâåòà" / íà àðåíäó êàáèíåòà. Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (044)221-00-13. Тел. (097)5285737

103011010202

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000080096

ІНЖЕНЕРЕНЕРГЕТИК /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000080229

/Ó÷åáíûé áèçíåñ-öåíòð "Àíàñòàñèÿ" / Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû, âëàäåíèå Adobe Photoshop, HTML è CSS, Êðîññáðàóçåðíàÿ âåðñòêà, JavaScript, Þçàáèëèòè ñàéòîâ, Flash, PHP, MyQLS, SEO. E-mail: anastasi-ltd@bk.ru Òåë.: (044)599-64-24. Тел. (050)9886766

МАСТЕРАПАРИКМАХЕРЫ /Ñàëîí êðàñîòû "Åëèçàâåòà" / Ð-í Þæíàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (044)221-00-13. Тел. (097)5285737

204901010101

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ðàáî÷åå ìåñòî ìàñòåðà-ïàðèêìàõåðà. Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

204331010103

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ðàáî÷åå ìåñòî ìàñòåðà ìàíèêþðà. Òåë.: 548-06-62. Тел. (067)6654011

205391010101

204331010104

20433101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АКУШЕРКА /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

000000130212

АСИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА

10276102

/"ªâðîäåíò Ïëþñ" (âóë. Áîðèñï³ëüñüêà, 12á)/ Тел. 5666655

ЛІКАРДІЄТОЛОГ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ

000000130206

000000130001

БІОЛОГ КДЛ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130086

000000130207

20490101

ЛІКАРЕНДОКРИНОЛОГ

ВРАЧСТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

205351010101

ЗАВІДУВАЧ КАБІНЕТУ СТАТИСТИКИ  ЛІКАРСТАТИСТИК

АГЕНТСТВО "НИКА" ТРУДОУСТРАИВАЕТ в элитные семьи. Разные ГР. З\п 2000-16000 рн\мес. Усл!и по тр!до!стройств! оплачивает работодатель. Адрес: !л. Голосеевс(ая, 7, (. 1, эт. 7, оф. 7. Òåë. (066)388-27-86,

(067)503-59-08 www.nikarai.com 20374101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ /Äåòñêèé ñàä / (íÿíÿ). Åñòü ñèñòåìà ïðåìèðîâàíèÿ. Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: öåíòð ã. Êèåâà. Тел. (050)3568902

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130223

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130091

ЛІКАРІЛАБОРАНТИ 000000130074

ЛІКАРЕПІДЕМІОЛОГ

/Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

МЕДСЕСТРА

000000130066

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

ЛІКАРОНКОЛОГ

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)2318791

ЗУБНИЙ ТЕХНІК

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

МЕДСЕСТРА

000000130232

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ЛІКАРФІЗІОТЕРАПЕВТ ДИТЯЧИЙ

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130179

ЛОГОПЕД /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000130205

000000130081

ЛІКАРОНКОЛОГ /Ïîë³êë³í³êà N 1 / Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

ЛІКАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130210

ЛІКАР ДШБ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130175

204461010101

ЛІКАР ДІЛЬНИЧНИЙ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130176

ЛІКАР З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

000000130075

000000130221

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ /ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / (0,5 ñòàâêè). Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000130172

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

000000130209

ЛІКАРПЕДІАТР /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N35/ Тел. 2724101

000000130199

000000130224

МЕДСЕСТРА /óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

000000130072

000000130220

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

МЕДСЕСТРА /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130093

000000130080

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

ЛІКАРРЕНТГЕНОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130174

000000130216

МЕДСЕСТРА

000000130245

ЛІКАРПСИХІАТР

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ЛІКАР ПІДЛІТКОВОГО КАБІНЕТУ

000000130089

МЕДСЕСТРА

МЕДСЕСТРА

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130073

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000130114

ЛІКАРПЕДІАТР

ЛІКАРПЕДІАТР ДИТЯЧИЙ

/Ïîë³êë³í³êà N 1 / (ñ³ìåéíèé ë³êàð). Òåë.: 529-89-44, 529-89-85. Тел. 5292357

000000130226

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000130087

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

МЕДСЕСТРА

ЛІКАРОФТАЛЬМОЛОГ 000000130244

205351010102

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130158

МЕДСЕСТРА 000000130222

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000130196

ЛІКАРБАКТЕРІОЛОГ

ЛІКАРТЕРАПЕВТ

МЕДСЕСТРА

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò / (0,5 ñòàâêè). Тел. 4509257

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

20446101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

000000130094

000000130100

000000130060

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130230

МОЛОДША МЕДСЕСТРА /Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N4 Ñîëîì'ÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4087157

000000130225

ПРОВІЗОР /Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

ВИХОВАТЕЛЬ

САНІТАРКА

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

СТАРША МЕДСЕСТРА

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 2576137

000000130213

20535101

МЕДСЕСТРА /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000130119

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000130237

МЕДСЕСТРА /ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

000000130231

000000130151

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000130227

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ 000000130127

МЕДСЕСТРА ДІЛЬНИЧНА

000000130177

МЕДСЕСТРА З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

/Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

000000130238

ФЕЛЬДШЕР ЛАБОРАНТ

000000140162

000000140110

000000140191

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

000000130214

ФЕЛЬДШЕРЛАБОРАНТ ДИТЯЧОГО СТАЦІОНАРУ

000000140063

/ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

ВИХОВАТЕЛЬ

МЕДСЕСТРА НЕВРОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

000000140147

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

000000140141

000000140241

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4135846

/ÄÑ N 674 / Òåë.: 450-39-61. Тел. 4503969

000000130208

000000140188

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

МЕДСЕСТРИ

ВИХОВАТЕЛЬ

/Ïîë³êë³í³êà N 1/ Тел. 5292357

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000130076

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 5646848

000000140182

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛЬ /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

000000140145

ВИХОВАТЕЛЬ

ВИХОВАТЕЛІ 000000140134

000000140156

МЕДСЕСТРИ ДІЛЬНИЧНІ

000000140138

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

/ÄÍÇ N430/ Тел. 4565322

000000130082

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140128

000000140149

ВИХОВАТЕЛЬ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

000000140185

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130173

000000140117

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140164

000000140159

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ç îñâ³òîþ. Тел. 4509339

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

ВИХОВАТЕЛЬ

МЕДСЕСТРА СТОМАТОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

МЕДСЕСТРА СТАЦІОНАРУ

000000140153

000000140109

000000140019

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130178

ВИХОВАТЕЛЬ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

ВИХОВАТЕЛЬ /ÄÑ N 214/ Тел. 4241353

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

ВИХОВАТЕЛЬ

000000130211

000000140204

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 80 (Áîðùàã³âêà)/ Тел. 4051222

/ÄÑ N543 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà") / ç ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ. Тел. 4846497

000000140180

000000140169

ВИХОВАТЕЛЬ

/ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

10031101

ВИХОВАТЕЛЬ

/ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ) / ç äîøê³ëüíîþ îñâ³òîþ. Тел. 5189770

ВИХОВАТЕЛЬ

000000140098

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759

/Äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5/ Тел. 4503660

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741

000000130092

/ÖÄÐÏ N1 Ãîëîñ³¿â. ð-íó, âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 104 / Òåë.: 529-49-32. Тел. 5294142

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

000000140194

000000140132

99991515

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 669/ Тел. 4030253

ІНСТРУКТОР ЛФК 000000140148

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 80 (Áîðùàã³âêà)/ Тел. 4051222

000000140020

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 606 (ïð-ò Îáîëîíñüêèé, 39-â)/ Тел. 4123041

/Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

ІНСТРУКТОР З ПЛАВАННЯ /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140133

000000140187

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 20539101

ВИХОВАТЕЛІ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÑ N 96/ Тел. 4345539

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000140130

000000140215

ВИХОВАТЕЛІ /ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

/Äèòÿ÷èé ñàäîê N544/ Тел. 4838005

000000140198

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Тел. 5663544, 5663427

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÍÇ N430 / (0,75 ñòàâêè). Тел. 4565322

/ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

/ÄÑ N77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

000000140247

ВОСПИТАТЕЛИ

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

/ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140197

000000140118

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

ВОСПИТАТЕЛЬ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Äåòñêèé ñàä / Åñòü ñèñòåìà ïðåìèðîâàíèÿ. Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: öåíòð ã. Êèåâà. Тел. (050)3568902

/ØÄÑ "Øêîëÿðèê" / Òåë.: 236-69-63. Тел. 2362292

/ÄÑ N 780/ Тел. 5301245

100311010101

204461010102

ВЧИТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

ВЧИТЕЛЬ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ /ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140186

000000140163

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

000000140088

000000140122

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

/óìíàç³ÿ "Ïð³îð³òåò" / Òåë.: 501-03-57. Тел. 4137467

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ВЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

/ÄÑ N 439/ Тел. 2578704

000000140105

000000140071

/ØÄÑ "ªâðîëåíä"/ Тел. 2745425

000000140104

ДЕФЕКТОЛОГ /Äèòÿ÷èé áóäèíîê "Ìàëÿòêî" / Òåë.: 430-11-19. Тел. 4301125

000000140242

МУЗ. ПРАЦІВНИК /ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140135

000000140113

/ÄÑ N 61 / Òåë.: 287-33-92. Тел. 2877741

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ØÄÑ "ßã³äêà" (Íèâêè, Ñâÿòîøèí, Ëóê'ÿí³âñüêà) / Òåë.: 400-84-17. Тел. 4007055

000000140099

МУЗ. ПРАЦІВНИК

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 4026457

000000140103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Êè¿â). Тел. (067)5434038

000000140140

000000140137

000000160219

000000160009

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ОХОРОННИК

/ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ОХОРОННИКИ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

102411020103

000000140234

/ÄÑ N 804 (Îáîëîíñüêèé ð-í, âóë. Áåðåæàíñüêà, 14-À) / Òåë.: 462-30-94. Тел. (050)1433987

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / (÷îëîâ³êè). Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)507-07-20. Тел. (063)4967039

102181020103

000000140246

000000140064

205451010102

ВАРТІВНИК

ОХОРОНЕЦЬ

/ÄÑ N77 (âóë. Äèìèòð³âñüêà, 68) / Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, Тел. (050)3568902

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

/Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140129

000000140170

АДМИНИСТРАТОРОХРАННИК

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000140165

/ÄÑ N 5-489 (Ñåâàñòîïîëüñüêà ïëîùà)/ Тел. 2482175

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Äèòÿ÷èé ñàäîê-øêîëà "Äèâîñâ³ò"/ Тел. 5408326

000000140108

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ 000000140106

000000140195

000000140154

000000140157

/Äåòñêèé ñàä N545 (Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í) / Óë. Ãîãîëåâñêàÿ, 27-À. Тел. 4865066

/ØÄÑ "ªâðîëåíä" / (5 êëàñ). Тел. 2745425

/ÄÑ N159 (ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà")/ Тел. 4841814

000000140111

000000140233

000000140139

000000140150

/ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

ВИХОВАТЕЛІ

/ÄÑ N 138 / Òåë.: 560-33-21. Тел. 5604673

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

000000140126

000000140121

ІНСТРУКТОР З ФІЗ. ВИХОВАННЯ

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

000000140243

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕЛЯ

ОХОРОННИКИ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963

103021010101

/ÄÑ N140 (âóë. Ìèõàéë³âñüêà, 24Â) / (1,25 ñòàâêè). Ïîòð³áåí íà ïîñò³éíó ðîáîòó. Òåë.: 279-05-96, Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà, Тел. (066)7312568

000000140248

ФІЗ. ІНСТРУКТОР /ÄÍÇ N726 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 526-31-02. Тел. 5261302

000000140120

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)2342291

102961010106

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

10218102

10292102

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63 10274102

10302101

Требются

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14 20288101

20507101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИК

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)2203194

102281010101

/Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

/Øâåéíîå Ïð-òèå / Ñïðàâêè ïî òåë.: 497-30-00, 455-35-92. Тел. 4082432

ОХРАННИК

205411010201

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Тел. 5749932, 5749931

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Ðîñò íå íèæå 180 ñì. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ОХРАННИКИ

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 3600138 204961100000

ОХРАННИК

ОХРАННИКИ

(âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

202881010101

205711020105

ОХРАНА

ОХРАННИК

102931030000

103101010107

205051030000

102741020102

Ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü. Æåëàòåëüíî âîåííûå ïåíñèîíåðû. Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï 1400 ãðí. Тел. 4862199

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí. Ðåæèì ðàáîòû: âàõòà, 1\2, 1\3, 2\4. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 2532354

102741020101

/Íà ñêëàä / Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)2462361

000000160043

/Íà Êèåâñêèé ïèâîâàðåííûé ç-ä / Ðàáîòà â Êèåâå. Áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7, 14\14, 5\2. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï 410 ãðí\äåíü. Îïëàòà åæåäíåâíî. Òåë.: (044)361-90-82. Тел. (096)3908673

ОХРАННИКИ

ОХРАННИК

102851030101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

201171010133

102911010101

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

204741020102

/ íî÷íîé êëóá "Splash" / Ðåæèì ðàáîòû: ÷åòâåðã, ïÿòíèöà, ñóááîòà ñ 21.00 äî 6.00 óòðà. Ç\ï 120 ãðí\ñìåíà + ïèòàíèå. Æåëàòåëüíî ïðîæèâàíèå â Ñâÿòîøèíñêîì ð-íå. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 23.00. Тел. 4233492 205071010101

ОХРАННИКИ /Êîìïàíèÿ "ÀÒËÀÍÒ" / äëÿ ðàáîòû â ã. Êèåâå. Ðåæèì ðàáîòû: äíåâíîé, ñóòêè\äâîå, ñóòêè\òðîå. Ç\ï ïî èòîãàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (044)331-61-41. Тел. 2227755 102921020101

10285103

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10228101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПОМІЧНИКІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

205311020103

11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

10296101

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ñ ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020104

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)5302620

205311020101

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010104

КАСИР В МАГАЗИН /"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

000000170004

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

102411020101

КАССИРЫ Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

103061020101

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 204761040000

МЕНЕДЖЕР / êðóïíóþ êîìïàíèþ / Îôèñíàÿ ðàáîòà, ïÿòèäíåâêà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Îò 5000 ãðí + %. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 204861020000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

20531102

/Á.Í.Â. Áàññåéíû / â ïðîèçâîäñòâåííî-ìîíòàæíóþ îðãàíèçàöèþ. Îïûò ïðÿìûõ ïðîäàæ. ÎÐ íà òðåíèíãàõ, â òîðãîâûõ çàëàõ, êðóïíûõ êîìïàíèÿõ. Íàëè÷èå àâòîìîáèëÿ èëè âîäèòåëüñêèõ ïðàâ. Ç\ï îò 3000 äî 7000 ãðí. Ðåçþìå íà: person111@mail.ru Тел. (044)5990008

204681010101

ВСЕТЬМАГАЗИНОВ"АКВАДИЗАЙН" ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ З\пот2500рн.ОРнеобязателен. Êîíòàêòíîå ëèöî: Àëåíà Òåë. (063)029-54-54,

(096)459-88-58 20494101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой, питанием, обчением - обеспечиваем. З\п 150 рн\день + %

Òåë.: (050)334-76-64 Алесей Геннадиевич 20424101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10273101

ТМ"БЛИНОК" прилашаетнаработ

ÄÅÂÓØÅÊ длявыпеания иреализацииблиновсначинами. ОРнеобязателен.Обчение арантирем.З\псдельная. Левыйбере.

Òåë.: 564-41-12, (050)353-64-80 20415101

ПРОДАВЦЫ / ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (ìàãàçèí, êèîñê). ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè. Ç\ï 130 ãðí\äåíü + %. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. 205061010101

ПРОДАВЦЫ 10307102

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ / Ïðèãëàøàåòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Áàçà êëèåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)5063066 204861040000

МЕНЕДЖЕРКОНСУЛЬТАНТ / ñàäîâûé öåíòð / ïî ïðîäàæå ðàñòåíèé. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Тел. (067)3287343

205091010103

НАЧАЛЬНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ïî ðàáîòå ñ êîíäèòåðñêèìè èçäåëèÿìè. Ñî ñâîåé êëèåíòñêîé áàçîé. Òåë.: (067)214-19-90. Тел. (044)4915727 102691010101

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ КОНСУЛЬТ.)

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

íà ïðîìûøëåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. Ç\ï îò 2700 ãðí. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001

ì\ï èçäåëèé. Ç\ï - âûñîêàÿ. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)2361926

204421010102

205381010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020102

ПРОДАВЕЦ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)5478668

103101010109

ПРОДАВЕЦ íà êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà". Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. Âîçðàñò îò 17 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëüíî. Òåë.: (099)038-05-60. Тел. (067)4431370 204641010101

ÐÀÁÎÒÀ

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ /Â ñåòü ìàãàçèíîâ "Àêâà Äèçàéí" / Ç\ï îò 2500 ãðí. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Êîíòàêòíîå ëèöî: Àëåíà. Òåë.: (063)029-54-54. Тел. (096)4598858

204941010101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ â ìàãàçèí "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ". Ìóæ.\æåí. îò 20 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Òåë.: 235-02-13. Тел. (063)3427858

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

204961060000

â ÒÖ "Dream Town" (ì. "Îáîëîíü"), â îòäåë áèæóòåðèè è êîæãàëàíòåðåè. Âîçðàñò îò 25 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. ÃÐ: ñ 10.00 äî 22.00, 3 äíÿ ÷åðåç 3. Ç\ï: ñòàâêà + %. Тел. (063)3386612

204061010101

102761010101

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)3646168

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

102411020102

204761020101

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêà ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 204761060000

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

102861020101

Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 4852248

103061040101

ПРОДАВЦЫ /Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (093)537-50-92. Тел. (050)4405631

102881010101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: (063)349-61-04, (050)086-10-03. Тел. (044)3604346

204881010103

ПРОДАВЦЫ КОНСУЛЬТАНТЫ â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí êîíäèòåðñêîãî èíâåíòàðÿ ñ îïûòîì ïðîäàæ, âëàäåíèå ÏÊ, æåíùèíû îò 20 ëåò. ì. "Ïîçíÿêè", ì. "Øóëÿâñêàÿ". Òåë.: (096)485-46-05. Тел. (044)2273099 205001010101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)2342291 102961010105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10241102

10288101

20246102

ПРОДАВЦІ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020103

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)2398152

10282101

102861020103

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)7760028

204321010101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ / êðóïíóþ îïòîâóþ êîìïàíèþ / Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (093)033-64-24. 205731010103

ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ Òåë.: (095)434-80-34, (067)912-38-31. Тел. (063)9797381

355-00-67, 000000170021

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

20571102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ вТЦ"DreamTown"(м."Оболонь"),в отделбижтериииожалантереи. Возрастот25лет,безвредных привыче,рамотнаяречь,приятная внешность.ГР:с10.00до22.00, 3днячерез3.З\п:става+%.

Òåë.:

(063)338-66-12 20406101

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020107

РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)7180074

204761020107

10286102

10312101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАВ. СКЛАДОМ /Â áàíê / Ðàáîòà â îôèñå. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, ñá, âñ âûõîäíîé. Ðàéîí Öèðêà. Ç\ï 1900 ãðí. Тел. 4862199 102931010000

КЛАДОВЩИК Ïðèåì òîâàðà, ñîðòèðîâêà è îòãðóçêà. 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ 9.30 äî 19.00. Ìóæ÷èíà îò 25 ëåò. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 5813434

103131010102

КЛАДОВЩИКИ 10310101

/Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)9581832

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ СЛЮСАРСАНТЕХНІК /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï 2000 ãðí. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408 000000190049

103121010101

10306104

КОМІРНИК /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449 000000180115

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ, КОМІРНИК

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ:

ÊÎÍÄÈÒÅÐ-ÒÅÑÒÎÌÅÑ Режимработы:пн-пт Местоработы: Голосеевсийр-н

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

Тел.:(067)990-68-28 000000180012

10306102

ÐÀÁÎÒÀ

20440101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

27

20536101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

205511020104

10311102

АДМИНИСТРАТОР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / ñ ÎÐ. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205281020102

АРТДИРЕКТОР /Â ðåñòîðàí "Êîìåëüôî"/ Тел. (063)2920303

204161010103

БАРМЕН /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

205511020103

БАРМЕН /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

102951020302

БАРМЕН

КАСИР В РЕСТОРАН /"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

000000200006

КОНДИТЕР /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

102411020107

204821020102

БАРМЕНЫ /Èíäèéñêèé ðåñòîðàí "Ñóòðà" / Ð-í ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò". Òåë.: 569-37-66, (097)514-79-54. Тел. (093)6032009 205021010101

БАРМЕНЫ /Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109 203861010102

БАРМЕНЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã. Òåë.: (063)233-11-24. Тел. (044)2331124 205741010102

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / (çíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ ºâðîïåéñüêî¿ êóõí³). ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: (097)812-48-74. Тел. 2212394

205361010101

КУХАР /Êè¿âñüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N 18 / Òåë.: 235-31-16, 235-40-56. Тел. 2354324

000000200228

КОНДИТЕР

КУХАР

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / (óêðà¿íñüê³ ³ ºâðîïåéñüê³ äåñåðòè) ç ÄÐ. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: (097)812-48-74. Тел. 2212394

/ÄÑ N 375/ Тел. 2434636

205361010102

КОНДИТЕР ТЕСТОМЕС

/Â ïåêàðíþ-êàôå/ Тел. (067)6741074

Ðåæèì ðàáîòû: ïí-ïò. Ìåñòî ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé ð-í. Тел. (067)9906828

20574101

/ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 2500580

000000200217

КУХАР /ÄÑ N 150 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 250-84-53. Тел. 2508449

000000200112

204401010101

КОНДИТЕРИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020106

КУХАР /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

102951020308

КУХАР /ÄÑ N35/ Тел. 2724101

/ÄÑ N 452 (âóë. Åíòóç³àñò³â, 41\2)/ Тел. 2950659

000000200062

КУХАР /Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

20550101 000000200085

/ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 4509339

КУХАР

/Â ïåêàðíþ-êàôå/ Тел. (067)6741074

/ÄÍÇ N 599/ Тел. 4520191

КУХАР /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240

КУХАР

КУХАР 204821020101

000000200201

КУХАР

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

000000200090

КУХАР

КАСИР В КАФЕ 000000200005

20489101

КУХАР

000000200189

000000200152

000000200123

КУХАР /Äèòÿ÷à ³íôåêö³éíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ/ Тел. 4833841

000000200065

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ КУХАР /ÄÍÇ N182/ Тел. 5223955

ОБВАЛЬЩИК МЯСА 000000200155

КУХАР

203381020102

/ÄÑ N 312 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåðì³íîâî! Тел. 5254180

000000200202

КУХАР /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 5656008

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020108

ОБРОБЛЮВАЧІ РИБИ

/ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000200235

КУХАР /ØÄÑ "Çîä³àê" / Òåë.: 573-15-67. Тел. 5729834

ОБРОБЛЮВАЧІ М'ЯСА

000000200167

КУХАР

10295102

/"Ì'ÿñíà ëàâêà" / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ñ îïûòîì ðàáîòû. ã. Êèåâ, óë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Òåë.: (044)57-57-577. Тел. (067)6567782

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020109

ОФИЦИАНТЫ 000000200146

КУХАР /"Àðäà-Òðåéäèíã" / õîëîäíîãî ³ ãàðÿ÷îãî öåõó (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Þíîøè è äåâóøêè. Âîçìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

205511020101

000000200010

ОФИЦИАНТЫ

КУХАРІ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020105

КУХАРІ 20551102

/ÄÑ N 74/ Тел. 4437017

Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 3600138 204961020000

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 (âóë. Ôðóíçå, 107)/ Тел. 4681240

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (îáó÷àåì â Øêîëå Îôèöèàíòîâ). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

103111020103

ОФИЦИАНТЫ /Èíäèéñêèé ðåñòîðàí "Ñóòðà" / Ð-í ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò". Òåë.: 569-37-66, (097)514-79-54. Тел. (093)6032009

205021010102

ОФИЦИАНТЫ 000000200083

КУХОННИЙ ПРАЦІВНИК 20346102

204161010102

ОФИЦИАНТЫ

205281020101

000000200125

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 4319556

/Â ðåñòîðàí "Êîìåëüôî" / (âîçìîæíî áåç ÎÐ). Тел. (063)2920303

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

203861010101

ОФИЦИАНТЫ

000000200124

МАНГАЛЬЩИК /Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

205511020105

МАРКЕР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 2001533

205561020102

МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)3560005

205281030106

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Òåë.: (067)445-89-69. Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010102

ОФИЦИАНТЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã. Òåë.: (063)233-11-24. Тел. (044)2331124

205741010101

ОФІЦІАНТ /Íà ϳä-âî / äëÿ ðîáîòè â ðåñòîðàí³ (ïð-ò Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 39-Â) òà êàôå (âóë. Ïîðèêà, 13-À; á-ð Ïåðîâà, 23-Á; Õàðê³âñüêå øîñå, 144-Â; âóë. Ïîëÿðíà, 8). Тел. 4120897

102951020303

20578101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


29

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

20386101

ПОМОЩНИК КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % îò ïðîäàæ + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíèòàðíîé êíèæêè îáÿçàòåëüíî. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

205711020103

ПОМОЩНИК ПОВАРА 20338102

ОФІЦІАНТ

ПОВАРА

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Êè¿â, Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "MAFIA" / (ÿïîíñêîé è èòàëüÿíñêîé êóõíè). Àêòèâíûå, îòâåòñòâåííûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì: ñòàáèëüíóþ ç\ï, óäîáíûé ÃÐ, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, îïëà÷èâàåìóþ ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. E-mail: hr_manager@shf.com.ua Тел. (093)2568737

000000200008

ПЕКАРЬ /Ôèðìåííûé ìàãàçèí "Ôðàíöóçñêàÿ áóëî÷íàÿ" / (Öåíòð ãîðîäà). Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (050)4037272

203461020101

205501010101

Ìóæ÷èíà, â êîíäèòåðñêèé öåõ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Òåë.: (067)500-77-84. Тел. (044)2819585

ПОВАРА /Â ðåñòîðàí "Êîìåëüôî"/ Тел. (063)2920303

ПЕКАРЬКОНДИТЕР

204381010101

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)5831719

103071020104

/Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

204161010101

103111020101

ПОВАРА

/Ðåñòîðàí "Ãðàíä ×åðè" â ã. Âèøíåâîå / Óë. Ñâÿòîøèíñêàÿ, 26. òåë.: 239-05-61, (050)595-12-21, (067)458-06-18. Тел. (063)1475544

205511020102

ПОВАР /Äåòñêèé ñàä / Åñòü ñèñòåìà ïðåìèðîâàíèÿ. Òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå: öåíòð ã. Êèåâà. Тел. (050)3568902

204461010103

ПОВАР НА РАЗДАЧУ Ìóæ.\æåí. Ç\ï îò 2500 ãðí. Óñëîâèÿ: ñ ÎÐ (íàëè÷èå ñàí. êíèæêè), áåç ÎÐ, ÃÐ - ïîñìåííûé, ïèòàíèå. Äîñòàâêà åäû. Ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 14.00 äî 18.00. Тел. (093)9352709

205081020103

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "MAFIA" / Àêòèâíûå, îòâåòñòâåííûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì: ñòàáèëüíóþ ç\ï, óäîáíûé ÃÐ, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, îïëà÷èâàåìóþ ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. E-mail: hr_manager@shf.com.ua Тел. (093)2568737

20416101

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèä. îáñëóãîâóâàííÿ / - áåç ÄÐ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 503-35-40, 503-35-41. Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, Тел. (095)2701356

205781010102

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 4250109

203861010103

ПОВАР

205081020102

ПОМОЩНИКИ ПОВАРОВ

203461020103

ПОВАРА

ПЕКАРІ

Ìóæ.\æåí. Ç\ï îò 2500 ãðí. Óñëîâèÿ: ñ ÎÐ (íàëè÷èå ñàí. êíèæêè), áåç ÎÐ, ÃÐ - ïîñìåííûé, ïèòàíèå. Äîñòàâêà åäû. Ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 14.00 äî 18.00. Тел. (093)9352709

ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010104

ПОВАРА Ìóæ. Ç\ï îò 3500 ãðí. Óñëîâèÿ: ñ ÎÐ (íàëè÷èå ñàí. êíèæêè), áåç ÎÐ, ÃÐ - ïîñìåííûé, ïèòàíèå. Äîñòàâêà åäû. Ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 14.00 äî 18.00. Тел. (093)9352709

205081020101

ПОВАРА СУШИСТЫ /Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (îáó÷àåì â Øêîëå Ñóøèñòîâ). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)2173721

103111020102

ПОМІЧНИК КУХАРЯ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 5663544

000000200236

ПРАЦІВНИКИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèä. îáñëóãîâóâàííÿ / (ðîáîòà íà êàñ³, â çàë³) - áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 503-35-40, 503-35-41. Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, Тел. (095)2701356

205781010101

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ /"Ì'ÿñíà ëàâêà" / Ç\ï îò 3200 ãðí. Ñ îïûòîì ðàáîòû. ã. Êèåâ, óë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Òåë.: (044)57-57-577. Тел. (067)6567782

203381020101

РОБІТНИК НА ЛІНІЮ РОЗДАЧІ /Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç³ çíàííÿì àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: (097)812-48-74. Тел. 2212394 205361010103

20528102

ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÅÊÀÐÜÊÎÍÄÈÒÅÐ Мжчина, в ондитерс ий цех. З\п от 3500 рн.

Òåë.: (067)500-77-84, (044)281-95-85 20438101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ

20508102

Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97 Тел. (093)6482582, (097)2708017

203721010101

СОТРУДНИКИ / àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè "Ïðîôè" / Ìû ïðåäëàãàåì: ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ïðîôåññèîíàëüíîå áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, âîçìîæíîñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà. Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñòóäåíòîâ íà âðåìÿ êàíèêóë. Тел. 2215252 203981010101

20369101

АВТОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОБУСОВ "I-VAN", "Ýòàëîí", "Áîãäàí", "Ðóòà". Ñ îïûòîì ðàáîòû. Êèåâñêàÿ îáë., Âèøíåâîå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (095)5258599 102901020000

20482102

20502101

СТАРШИЕ ПОВАРА

ХОСТЕСС

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "MAFIA" / (ÿïîíñêîé è èòàëüÿíñêîé êóõíè). Àêòèâíûå, îòâåòñòâåííûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì: ñòàáèëüíóþ ç\ï, óäîáíûé ÃÐ, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, îïëà÷èâàåìóþ ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. E-mail: hr_manager@shf.com.ua Тел. (093)2568737

/Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

203461020102

СТАРШИЕ ПОВАРА /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

204891010109

ТЕХНОЛОГ В РЕСТОРАН

АВТОСЛЕСАРЬ МЕХАНИК

204891010103

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â ДР, без шідливих звичо Тел.: (050)355-38-40,

(098)211-34-48

ШЕФПОВАР /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 4542787

10268101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМАЛЯРЫ /"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159 204891010111

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)5434038

000000200014

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА

102971010106

АВТОМИЙНИКИ (äî 25 ð.). Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; (067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà"; ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

АВТОМОЙЩИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

102411020106

ХОСТЕСС

/"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

205021010103

204441070101

АВТОЭЛЕКТРИК /Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

103151030101

АВТОЭЛЕКТРИКИ 102971010103

АГРЕГАТЧИКИ /"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / (ãðóçîâûå àâòî). Âàõòà. Тел. (067)2236159

102971010105

АСФАЛЬТУВАЛЬНИКИ /ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3200 ãðí. Тел. 4625375

ВОДИТЕЛИ 102451020103

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

102451020101

103051020201

АВТОСЛЕСАРИ

/Èíäèéñêèé ðåñòîðàí "Ñóòðà" / Ð-í ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò". Òåë.: 569-37-66, (097)514-79-54. Тел. (093)6032009

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

000000220018

АВТОМОЙЩИК Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

103151030102

АВТОЭЛЕКТРИК

/"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

203601010101

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 4618255

/Íà ÑÒÎ ïðåäïðèÿòèÿ/ Тел. (067)7113903

102971010101

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

102451020201

10269102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10265101

10308101

20351101

ВОДИТЕЛИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)3291006

204741020108

20477103

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193

Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

102451020301

204841010101

ВОДИТЕЛИ

ВОДИТЕЛИ

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

103041020101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, àâòîâîçà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)2713739

102741020103

ВОДИТЕЛИ 103051020101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (050)4460193

103051020301

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485

103151020104

íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï 4000-6000 ãðí. Тел. (093)5810101

203511010101

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèñèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-73-69, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

203691010101

ВОДИТЕЛИ /Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

204771030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

20529101

204771040101

ВОДИТЕЛИ ñ ëþáûì àâòî â òàêñè. Ó íàñ 10000 çàêàçîâ â ñóòêè. Ðåáÿòà ïðèõîäèòå, áóäåì ðàäû. Âûãîäíûå òàðèôû. Êîìèññèÿ òîëüêî 10%, áåç ïîáîðîâ, à òàêæå íà íàøå àâòî "Ëàíîñ", "Ðåíî", "Øåâðîëå". Àðåíäà 160 ãðí\ñóòêè. Òåë.: (066)412-16-04, (098)201-95-98. Тел. (044)3604508

205291010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "Д" äëÿ ðàáîòû íà äåéñòâóþùèõ ìàðøðóòàõ ã. Êèåâà. Тел. (095)5258599 102901010000

20417101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

20477104

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

ВОДІЙОХОРОННИК 102971010107

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ

10245102

/"VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèå íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)3833090

102651010101

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ ñî ñâîèìè àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Òåë.: (093)987-49-84. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (066)6210804

203571010101

ВОДИТЕЛЬ / ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (íà 0,25 ñòàâêè). ÃÐ: 3 äíÿ â íåäåëþ ñ 7.00 äî 10.00 (óòðî). Ç\ï 1500 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36.

/Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ãðàô³ê ðîáîòè: ð³çíèé (â ò.÷. âàõòà). Ç\ï çà ñï³âáåñ³äîþ. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)507-07-20. Тел. (063)4967039

102181020102

ВОДІЇ íà ñâî¿õ àâòî. Àêö³ÿ ó â³äñîòêàõ. Òåë.: (044)237-07-16. Тел. (063)2370716

205401010101

ВОДІЇ /"ABSOLUT TAXI" / çà ñâî¿ì àâòî, áåç îáîâ'ÿçê³â ïî ðîáîò³. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü. Ñò. ì. "Ãîëîñ³¿âñüêà", âóë. Ñòåëüìàõà, 10-À, îô. 214. Тел. (063)9020000

204171010101

ВОДІЇ /Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)6592217

201391010101

205061010102

10255102

ВОДИТЕЛЬ

ВОДІЇ ТАКСІ

ñ ëè÷íûì àâòî äëÿ ðàáîòû â ñôåðå óñëóã. Тел. (096)2282229

/"Åêîíîì Òàêñ³" / íà íîâ³ àâòîìîá³ë³ ï³äïðèºìñòâà. ÄÐ, â³ê â³ä 27 ðîê³â. Âèñîêà ç\ï. Тел. (067)2235117

203591020101

ВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ /ÏÀÎ "ÊÀÒÏ-13054" / ñ ÎÐ. Âîçðàñò 35-45 ëåò. Тел. (050)3341794

000000220045

ВОДІЇ ТРОЛЕЙБУСІВ /Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

000000220046

110221020101

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "В", "С", "Д", "Е" /Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)5681322

102871010101

ВОДИТЕЛЬ НА АВТОМОБИЛЬ "ГАЗЕЛЬ" Äîñòàâêà ìåáåëè. Тел. (050)3305921

ВОДИТЕЛЬДАЛЬНОБОЙЩИК êàò. "Å". ÎÐ íå ìåíåå 5 ëåò íà èíîðìàðêàõ, çíàíèå àâòîìîáèëÿ è äîðîã. Ñòðîãèé êîíòðîëü òîïëèâà. Ïåðñïåêòèâà âûåçäà çà ãðàíèöó. Ç\ï äîãîâîðíàÿ, îò ñòîèìîñòè ôðàõòà. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00. Åâãåíèé, Тел. (067)4313646

103181010101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР òðåáóåòñÿ â áàíê. Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ç\ï 2300 ãðí. Тел. 4862199

ÐÀÁÎÒÀ

ÎÐ, ãðàìîòíûé ðóññêèé, óêðàèíñêèé ÿçûê, çíàíèå ãîðîäà, íàâûêè òåëåêîììóíèêàöèè. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ. Îôèñ â ð-íå ì. "Øóëÿâñêàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 4541485

204371010101

ДИСПЕТЧЕРЫ 203431010000

10257102

ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

102931020000

/"Ïëàíåòà Òàêñè" / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü), ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)9071545

204251010101

КУРЬЕРЫ И ВОДИТЕЛИ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "MAFIA" / (ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì). Àêòèâíûå, îòâåòñòâåííûå, æåëàþùèå ðàáîòàòü è ðàçâèâàòüñÿ. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì: ñòàáèëüíóþ ç\ï, óäîáíûé ÃÐ, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, îïëà÷èâàåìóþ ñòàæèðîâêó, êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. E-mail: hr_manager@shf.com.ua Тел. (093)2568737

203461020104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


33

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10315103

Тасізапрош є

КПШЕУПодольс оор-на

ВОДІЇВ

требется:

Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75

20139101

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

204441020101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

204441030101

20444102

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 5928020

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

МОТОРИСТЫ

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА

ОПЕРАТОР АЗС

/ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3500 ãðí. Тел. 4625375

000000220016

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА /ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

102551020102

/"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

102971010104

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

102571020102

МАШИНІСТ НАВАНТАЖУВАЧА /ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3500 ãðí. Тел. 4625375

000000220058

МАШИНІСТ ТРАКТОРА /ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3200 ãðí. Тел. 4625375

000000220017

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

10304102

203621010101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ

103081010104

103051020202

ОПЕРАТОР МИЙКИ /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)5421771

11022102

КП ШЕУ Подольсоо р-на требется:

КП ШЕУ Подольсоо р-на требются:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п 3500 рн. Ул. Фрнзе, 15

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

Тел.:462-53-75 20444103

20444104

102571020101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ). Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

103081010102

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРА /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

103081010108

МЕХАНИЗАТОРЫ

ОСОБИСТИЙ ВОДІЙ Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)2462361

000000220037

ПОМОЩНИКИ АВТОМАЛЯРОВ /"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

102971010108

ПОМІЧНИК МАШИНІСТА ЕКСТРУДЕРА

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)4790420

МЕХАНИК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК

204441040101

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)5038853

102451020104

102551020103

ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

204961040000

10297101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75 20444105

КУЗНЕЦ Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010103

ПИЛОРАМЩИКИ Ç\ï îò 55 ãðí\êóá. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Äâóõðàçîâîå ïèòàíèå. Ïãò Êàëèíîâêà, Âàñèëüêîâñêèé ð-í, Êèåâñêàÿ îáë. Тел. (096)5230482

102531010101

РАМЩИК /Ðàáîòà íà ïèëîðàìå / ñ ÎÐ, äîêóìåíòîì î êâàëèôèêàöèè. Ïèëîðàìà â Æèòîìèðñêîé îáë., ñ. Öàðåâêà. Тел. (095)3010053

204001010101

РЕЗЧИК

10305102

/Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)6320551

102871010203

САНТЕХНИКИ /Áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 2352127

102561010102

СВАРЩИК 20357101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

/ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 4625375

462-53-75

000000230059

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

20444107

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)3858408

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ /Àâòîáóñíèé ïàðê/ Тел. 4087147

000000230050

ХОДОВИКИ /"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)2236159

10318101

СЛЕСАРЬ /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 4695186

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ /Øê³ðíèé âåíåðîëîã. äèñïàíñåð N5 Ïîä³ëüñüê. ð-íó/ Тел. 4344682

204761030000

000000230095

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 2203512

сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

103081010106

КОМПЛЕКТОВЩИК

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60 20484101

ÐÀÁÎÒÀ

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)5384498

/Êè¿âñüêà öåíòðàëüíà áàñåéíîâà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ÌÎÇ/ Тел. 4869759 000000230061

 òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

СВАРЩИК

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

102681010101

ЭКСПЕДИТОР

102331010101

СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ

000000230102

/Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)2113448

/ÎÎÎ "ÞÒÅÌ-ÊÐÀÍ ÑÅÐÂÈÑ" / 4-5 ðàçðÿäà. Тел. 2814553

/Ñâÿòîøèíñüêèé äèòÿ÷èé áóäèíîê-³íòåðíàò/ Тел. 4509257 102971010102

ШИНОМОНТАЖНИКИ

СВАРЩИК

202761010104

ЕЛЕКТРОМОНТЕР

000000220203

Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010101

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК

З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

10267101

íà ç-ä. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)9336001 204421010103

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (044)3716500

103001010102

101641010105

СЛЕСАРЬ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЙКЕ Òðåáîâàíèÿ: íàâûêè õóäîæåñòâåííîé êîâêè, ÎÐ. Ðàáîòà â ñ. Ãîðåíè÷è. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)8785426

102671010104

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíûé öåõ / ïî îáðàáîòêå êâàðöèòîâ è àêðèëîâîãî êàìíÿ. Òåë.: (044)332-15-50. Тел. (066)4254569

102691030102

20359102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

22232003

ÐÀÁÎÒÀ

12322008

20172003

19132004

22452001

15722023

21902002

17302006

20172004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (797)

12372036

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21782006

20052005

21252005

04312013

22242001

22332001

19262002

22382001

36

04482510

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (797)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

22232002

ÐÀÁÎÒÀ

17002009

20962002

22542001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (797)

22222003

21452003

20112003

21312007

37


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

20742004

38

07342027

01562027

04842008

01572007

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 14 (797)


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АРМАТУРЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

204311010103

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

204441010101

БЕТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83 10233101

10256101

СПЕЦИАЛИСТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

/Ìåáåëüíûé öåõ / ïî îáðàáîòêå êâàðöèòîâ è àêðèëîâîãî êàìíÿ. Òåë.: (044)332-15-50. Тел. (066)425 45 69

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

СПЕЦИАЛИСТ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

102691040101

/Ìåáåëüíûé öåõ / ïî îáðàáîòêå êâàðöèòîâ è àêðèëîâîãî êàìíÿ. Òåë.: (044)332-15-50. Тел. (066)425 45 69

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

БЕТОНЩИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

205411010105

101641010104

101641010101

СТРОПАЛЬЩИК

/Êðóïíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / ìàøèííîé øòóêàòóðêè. ÎÐ æåëàòåëåí. Êîíêóðåíòíàÿ ç\ï, ñäåëüíàÿ. Ïãò Íåìåøàåâî, Áîðîäÿíñêèé ð-í, Êèåâñêàÿ îáë., óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 10. Òåë.: (045)774-12-82. Тел. (050)351 24 71

102471010101

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

102871010204

ФРЕЗЕРОВЩИКИ

Тел. 360 01 38

/"ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß"/ Тел. (067)223 61 59

БУРИЛЬНИКИ

204961030000

102971010109

/Ìåáåëüíûé öåõ / Îáó÷åíèå. Òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (044)332-15-50. Тел. (066)425 45 69

103081010101

ЗАМЕРЩИК М\П

102691030101

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

ЭЛЕКТРИК (ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó - 2 ðàçà â íåäåëþ; îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ). Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Òåë.: (097)925-21-07. Тел. (050)878 54 26

102671010201

204761020104

КАМЕНЩИКИ 10287101

ЭЛЕКТРИК

КАМЕНЩИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. (ïí-ïò 9.00-18.00), Тел. (050)417 92 25

102871010202

ЭЛЕКТРИК /ÎÎÎ "ÞÒÅÌ-ÊÐÀÍ ÑÅÐÂÈÑ" / 5-6 ðàçðÿäà. Тел. 281 45 53

102801010103

МАЛЯРЫ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. (ïí-ïò 9.00-18.00), Тел. (050)417 92 25

102331010102

ЭЛЕКТРИК КИПИА /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

102801010104

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

ЭЛЕКТРИКИ

103191010207

102561010101

МАЛЯРЫ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

МОНОЛІТНИКИ Òåë.: (095)434-80-34, 355-00-67, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

000000240030

МОНТАЖНИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)329 10 06

ПАРКЕТЧИКИ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

103191010209

ПЛИТОЧНИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. (ïí-ïò 9.00-18.00), Тел. (050)417 92 25

102801010105

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

205411010102

ПЛОТНИКИ êâàëèôèöèðîâàííûå, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äåðåâÿííûõ äîìîâ â Ìîñêîâñêîé îáë. Îïëàòà ñäåëüíàÿ äî 16000 ãðí (2000$). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ïî÷òà: postmaster@ekodoma.com Тел. (495)229 80 54

204661010101

МАЛЯРЫ

202761010105

/Áèçíåñ-öåíòð (öåíòð Êèåâà)/ Тел. 235 21 27

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (096)947-07-50. Тел. (068)340 04 72

205331010102

/Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà / ïî îáñëóæèâàíèþ êîçëîâîãî êðàíà. Тел. (067)632 05 51

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / (áðèãàäè). Âàõòîâèé ìåòîä. Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

204741020107

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

ШЛИФОВЩИК ФАСАДОВ

10247101

МОНОЛІТНИКИ

102271020101

БРИГАДА ШТУКАТУРОВ

102691050101

/Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà/ Тел. (067)632 05 51

204311010104

ПОДСОБНИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. (ïí-ïò 9.00-18.00), Тел. (050)417 92 25

102801010101

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

МОНОЛИТЧИКИ

ПРОРАБ

/Íà ñêëàä ìåòàëëîïðîêàòà / ïî îáñëóæèâàíèþ êîçëîâîãî êðàíà. Тел. (067)632 05 51

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Îïëàòà ñäåëüíàÿ. Òåë.: (096)947-07-50. Тел. (068)340 04 72

Îêëàä 12000 ãðí (1500$). Ïî÷òà: postmaster@ekodoma.com Тел. (495)229 80 54

204441050101

ПОКРІВЕЛЬНИК /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

205411010103

102871010201

205331010101

000000240070

204661010102

20466101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВОДИТЕЛЬ

ЭКСПЕДИТОР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ВЫШИВАЛЬЩИК(ЦА)

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

ÎÐ íà ìàøèíàõ ZSK\Tajima îò 2-õ ëåò. Ãèáêèé ÃÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 581 34 34

103191010206

ПОРЕЗЧИК ДСП /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46 103191010204

СБОРЩИКИ УСТАНОВЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ ПРОРАБ

СТОЛЯРЫ

ñòðîèòåëüñòâà ïî ìîíòàæó èíæåíåðíûõ ñåòåé. Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè. Тел. (044)371 65 00

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

103001010101

СВАРЩИКИ /Ñòðîèò. êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÓÊÎÈÍÂÅÑÒÑÐÎÉ è Ê" / Íà ïåðèîä ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. (ïí-ïò 9.00-18.00), Тел. (050)417 92 25

/Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / äëÿ ðàáîòû íà ïðèñàäî÷íîì ñòàíêå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46 103191010205

/Øâåéíîå Ïð-òèå / 5-6 ð. Ñïðàâêè ïî òåë.: 497-30-00, 455-35-92. Тел. 408 24 32

204621010101

102911010102

ШВЕИ /Øâåéíîå Ïð-òèå / Ñïðàâêè ïî òåë.: 497-30-00, 455-35-92. Тел. 408 24 32

ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Óìåíèå øèòü îáÿçàòåëüíî. Æåëàíèå ðàáîòàòü, ìàñòåðñòâó îáó÷èì. Ð-í ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Тел. (050)555 44 45

СВАРЩИКИ

204311010105

СПЕЦИАЛИСТ /Ìåáåëüíîå Ïð-òèå / ïî ëàíäøàôòó (ïåñ÷àíêà, ÔÅÌîï, óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè è ò.ä.). Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ îò 2-õ ëåò. Ç\ï 4000-8000 ãðí. Òåë.: 332-00-20. Тел. 495 51 46

/Â àòåëüå/ Тел. 464 75 66

102911010103

ШВЕИ

102801010106

/Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Òåë.: (050)546-50-58. Тел. (098)352 46 83

103131010101

МАСТЕРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА

ПОРТНЫЕ

103191010202

103191010208

103131010103

ПОКЛЕЙЩИК КРОМКИ ПВХ

10280101

10227102

Êàò. "Ä". Îòâåòñòâåííîñòü, ñîîáðàçèòåëüíîñòü. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00. Ïåðåâîçêà ëþäåé è ãðóçà. Àâòîòðàíñïîðò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï îò 4000 ãðí. Òåë.: 461-87-50. Тел. 581 34 34

204931010101

103191010210

СПЕЦІАЛІСТИ /Ó öåõ îáðîáêè ìàðìóðó òà êàìåíþ / ç îáðîáêè êàìåíþ ç ÄÐ. Ðàáîòà - ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî". Ç\ï âèñîêà ³ çàëåæèòü â³ä êâàë³ô³êàö³¿ òà ìàéñòåðíîñò³. Òåë.: (067)447-14-07, (063)438-17-30, (099)705-77-73, (044)360-96-91. Тел. (044)360 96 92

20431101

10269103

102701010101

10291101

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.462-53-75 20444101

ÐÀÁÎÒÀ

99991252

20462101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü. ×îë.\æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

205311020104

4 ЧАСА В ДЕНЬ 4000 ГРН В МЕСЯЦ /Ñåòü èíôîðìàöèîííûõ öåíòðîâ / Òåë.: (099)733-61-37. Тел. (093)142 59 80

205201010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56

20522101

ГРУЗЧИК

ДВІРНИК

íà ïðîìûøëåííóþ ãðóïïó òîâàðîâ. Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)933 60 01

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

204421010101

ГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)547 86 68

103071020111

ГРУЗЧИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)329 10 06

204741020101

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

203861010104

Äíåâíàÿ ñìåíà ñ 7.00 äî 18.00. Ç\ï 3000 ãðí. Àäðåñ: ñ. Áåëãîðîäêà, îò ñò. ì. "Íèâêè" ìàðø. N749, N748 äî îâîùíîé áàçû. Тел. (093)673 44 08

205421010102

ВАНТАЖНИКИ

ПАКУВАЛЬНИКИ Òåë.: (095)434-80-34, 355-00-67, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

202761010103

000000270023

ДВОРНИК

ВАХТЕР /Ó ãóðòîæèòîê / Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

Ðîáîòà âäîìà. Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

000000270218

000000270039

ВОЛОНТЕРИ Тел. (093)261 62 83

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 667 (Ãîëîñ³¿âñüêèé ð-í, Òåðåìêè-2) / Òåë.: 250-27-83. Тел. 250 05 80

ВИРІЗАННЯ МАРОК

/Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé øïèòàëü ³íâàë³ä³â ÂÂÂ/ Тел. 431 95 56

000000270084

ДВІРНИК /ØÄÑ "Ïëåÿäà" (Äåñíÿíñüêèé ð-í, ˳ñîâèé ìàñèâ)/ Тел. 518 97 70

ДВІРНИК /Øêîëà N 122 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó / Òåë.: 525-60-15. Тел. 525 17 76

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

000000270056

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

000000270192

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 2600 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

204441060101

ЖІНКИ, ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

204731020101

000000270097

ЗАМЕРЩИКИ

/Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

000000270068

ДВІРНИК /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

000000270166

000000270107

ДЕВУШКИ /ÒÌ "ÁËÈÍÎÊ" / äëÿ âûïåêàíèÿ è ðåàëèçàöèè áëèíîâ ñ íà÷èíêàìè. ÎÐ íå îáÿçàòåëåí. Îáó÷åíèå ãàðàíòèðóåì. Ç\ï ñäåëüíàÿ. Ëåâûé áåðåã. Òåë.: 564-41-12. Тел. (050)353 64 80

204261010101

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК áåç îòðûâà îò îñíîâíîé ðàáîòû. Ïðåäïî÷òåíèå îôèöåðàì çàïàñà. Òåë.: (068)721-77-83 (ïí-ïò 10.00-18.00). Тел. (099)414 86 78

204301010101

000000270038

ЗБИРАЛЬНИК ПРИЩІПОК Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

000000270036

ЗБИРАЛЬНИК РУЧОК Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 3000-5000 ãðí â ìåñÿö. Тел. (067)766 30 65

ЗБИРАЛЬНИК ДИСКІВ ВДОМА Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

ДВІРНИК /ÄÍÇ N620 Äàðíèöüêîãî ð-íó/ Тел. 566 83 84

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)329 10 06

204741020104

204151010101

201171010126 000000270031

000000270143

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

204971020101

000000270022

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

205711020106

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / Ç\ï çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Тел. (050)445 15 53

Òåë.: (095)434-80-34, 355-00-67, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

20117101

/ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

000000270181

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèè + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 425 01 09

ВАНТАЖНИКИ

000000270136

ДВІРНИК

ДВІРНИК

ГРУЗЧИКИ

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19

/ØÄÑ "Âîëîøêà"/ Тел. 402 64 57

103101010105

204961050000

ВАНТАЖНИКИ

000000270078

ДВІРНИК

000000270035

КАСИРИ /Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19

103071020101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20362101

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ

10314101

КОМПЛЕКТОВЩИКИ Íî÷íàÿ ñìåíà ñ 22.00 äî 10.00. ÃÐ: 6\6. Ç\ï 3500 ãðí + áîíóñû. Àäðåñ: ñ. Áåëãîðîäêà, îò ñò. ì. "Íèâêè" ìàðø. N749, N748 äî îâîùíîé áàçû. Тел. (093)673 44 08

205421010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

102861020102

КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: 044-383-72-20, 098-674-61-01, 093-745-55-68, Тел. (099)329 10 06

10428101

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

/ÄÑ N 674 / (ïðàëÿ). Òåë.: 450-39-61. Тел. 450 39 69

000000270160

МЕХАНІЗАТОРИ ДОРОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ /ÊÏ "ØÅÓ" Ïîä³ëüñüêîãî ð-íó (âóë. Ôðóíçå, 15) / Ç\ï 3500 ãðí. Тел. 462 53 75

000000270015

МИЙНИЦЯ ПОСУДУ

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Ç\ï â³ä 3000 ãðí. Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)385 84 08

000000270047

КОРИДОРНА /ÄÑ N 96/ Тел. 434 55 39

000000270131

КОРИДОРНА /Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48 000000270183

КУХОННЫЙ РАБОТНИК /Â ýëèòíûé ðåñòîðàí / Ç\ï âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Æåëàòåëüíî èíîãîðîäíèå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Àäðåñ: Ïîäîëüñêèé ð-í, óë. Ëåñîçàùèòíàÿ, 6. Òåë.: 454-27-86. Тел. 454 27 87 204891010114

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ

205781010103

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíàÿ). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

205281020106

/Ìàãàçèí ñ³ìåéíî¿ ïîêóïêè "Ôóðøåò" / Ìè ïðîïîíóºìî: ñòàá³ëüíó òà ã³äíó îïëàòó ïðàö³, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, æèòëî. Ïðàöåâëàøòîâóºìî ³íâàë³ä³â ²² òà ²²² ãð. Òåë.: (044)507-20-96. Тел. (044)583 17 19 103071020110

МАШИНІСТ З ПРАННЯ БІЛИЗНИ /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53 000000270142

ÐÀÁÎÒÀ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270240

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöå çíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåë.: (097)812-48-74. Тел. 221 23 94

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

ПРИЙМАЛЬНИК

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)543 40 38

ПРАЦІВНИК ЗАЛУ

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

/Â ïåêàðíþ-êàôå/ Тел. (067)674 10 74

ПРОДАВЕЦ

/Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)234 22 91

102961010103

102861020104

204821020103

ПР ТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 204761050000

ПРИБИРАЛЬНИК

000000270161

ПРИБИРАЛЬНИК КВАРТИР Ïîäîáîâî. Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

000000270042

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ /Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

000000270079

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

204761020108

ОПЕРАТОР CALL ЦЕНТРУ

ПРИБИРАЛЬНИК СХОДОВИХ КЛІТИН /Óïðàâë³ííÿ ÊÏ ÎÆÃ/ Тел. 563 95 38

000000270069

/Øêîëà-ñàä "Ñâ³òîçîð" / Òåë.: 562-05-19. Тел. 564 68 48

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05 205281030101

204761080000

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ â ìàãàçèí "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ". Ìóæ.\æåí. îò 20 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

102761020101

ПРОДАВЕЦ

ПОВАР / ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)334 76 64

204241010101

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ /Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Тел. (063)975 73 14

202461020101

ПРОДАВЦІ В МЕТРО НА РОЗКЛАДКУ ПРЕСИ 000000270057

ПРОМОУТЕР 000000270184

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)385 84 08

000000270051

ОФИЦИАНТЫ

Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

Тел. (067)790 64 97

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ 000000270007

205171020101

205361010104

/Øêîëà N28 (âóë. Æèäêîâà, 7á) / Òåë.: 440-52-11. Тел. 440 51 55

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ

/"Àðäà-Òðåéäèíã" / (Äí³ïðîïåòðîâñüê). Тел. (067)543 40 38

000000270193

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

000000270011

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â øâèä. îáñëóãîâóâàííÿ / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 503-35-40, 503-35-41. Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó, Тел. (095)270 13 56

204761020103

КОНТРОЛЕР КАСИР

/ÄÍÇ N 157 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ð-íó/ Тел. 257 61 37

102961010107

204741020103

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК

/Ìåðåæà N1 â Óêðà¿í³ "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). Çâåðòàéòåñü äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: ì. Êè¿â (044)422-07-50, 403-73-12, 562-51-01, 485-21-42, (095)235-75-97, e-mail: hrkiev@atbmarket.dp.ua; ì. Áîÿðêà (04598)40-48-2, (050)421-58-63; ì. Âèøíåâå (044)406-08-86; ì. Îáóõ³â (04572)6-66-82, Тел. (095)234 22 91

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БАСЕЙНУ /ÄÑ N 678 (âóë. Âîëãîäîíñüêà, 77) / Òåë.: 566-34-27. Тел. 566 35 44

000000270239

Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: (067)798-99-69, (066)353-84-19. Тел. (067)236 19 26

205381010102

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

203441010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


43

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂÑ²Õ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ (до25р.).Забезпеч ємо житлом.З\пщотижнева Тел.: (067)406-26-39 , ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-57-93 , ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа"

КПШЕУПодольсоо р-натреб ется:

ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ

Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Òåë.: (063)349-61-04, (050)086-10-03. Тел. (044)360 43 46

Тел. (093)261 62 83

20497102

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

205411010104

ПРОМОУТЕРИ / ÷àéíó êîìïàí³þ / ³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

РАЗНОРАБОЧИЕ, ДОЯРКИ

ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ

РОБОТА НА СКЛАДІ

äëÿ ðàáîòû íà ÷àñòíîé Êèåâñêîé ôåðìå. Áåç ÎÐ. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. ÃÐ: 7\7, 14\14. Ç\ï 400 ãðí\äåíü. Âûïëàòà åæåäíåâíî. Æèëüå åñòü. Òåë.: (098)062-04-10. Тел. (044)360 46 94

103201010101

Òåë.: (095)434-80-34, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä. Òåë.: (097)929-35-73. Тел. (063)726 19 20

203531010101

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК /ÄÑ N 214/ Тел. 424 13 53

355-00-67,

000000270200

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК НА КУХНЮ /ÄÑ N 60 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 450 93 39

000000270190

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ 355-00-67,

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ è øêîëüíèêîâ îò 15 ëåò (ðàñêëàäêà, ðàçäà÷à, êóðüåðû, ïðîìîóòåðû, èíòåðâüþåðû). Ç\ï ïî÷àñîâàÿ, âûñîêàÿ. ì. "Ñâÿòîøèí", óë. ×èñòÿêîâñêàÿ, 2, îô. 406 (âõîä ñî äâîðà). Òåë.: 592-18-22. Тел. (063)416 00 78

203971010101

РАБОТА! Ïîëíàÿ èëè ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Ïåðñïåêòèâà. Êàðüåðà. Äîñòîéíûé äîõîä. Ëþäìèëà, Тел. (050)332 22 90

204871010101

РАБОТНИКИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА / ñàäîâûé öåíòð / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íåìåíåå 2-õ ëåò. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñ. Ãóðîâùèíà, 20 êì îò Êèåâà ïî Æèòîìèðñêîé òðàññå. Æèëüåì íåîáåñïå÷èâàåì. Тел. (067)328 73 43

205091010102

РАЗДАТЧИК ЛИСТОВОК Ç\ï 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)933 60 01

204421010105

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

/Êàôå "Èìïåðèÿ ïèööû" / ÃÐ: 2 íåäåëè\2 íåäåëè, 9.00-21.00. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51. Тел. 425 96 52

205221010101

УБОРЩИЦА 201171010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Íà êèíîòåàòð. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

205491010111

СОТРУДНИК /Â òîðãîâî-îïòîâóþ êîìïàíèþ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâàìè. Ìóæ.\æåí., ïðèÿòíûé âíåøíèé âèä. Ñòàáèëüíî ðàñòóùàÿ ç\ï. Óäîáíûé ãðàôèê. Òåë.: (097)434-04-71. Тел. (099)265 54 56

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (067)547 86 68

103101010106

УБОРЩИЦЫ ПОСУДОМОЙЩИЦЫ /Íîâûé ðåñòîðàí íà Õàðüêîâñêîì ìàññèâå / Àäðåñ: ñò. ì. "Õàðüêîâñêàÿ", óë. Ðåâóöêîãî, 2-Ã. Òåë.: (063)233-11-24. Тел. (044)233 11 24

205741010103

УПАКОВЩИКИ КИЕВСКИХ ТОРТОВ В КОРОБКИ

/Íà àâòîñòîÿíêó / Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

СТОРОЖ У ДИТЯЧИЙ БУДИНОК

УЧНІ ВОДІЇВ ТРОЛЕЙБУСІВ

РОБІТНИКИ НА ФАСУВАННЯ ФУРНІТУРИ

Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

/Òðîëåéáóñíå äåïî N3 / Òåë.: 248-53-67. Тел. (050)385 84 08

Òåë.: (095)434-80-34, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

СТОРОЖА

ФАСОВЩИК

РОБІТНИК З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ 000000270077

355-00-67, 000000270025

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ

201571010000

102551020101

РІЗНОРОБ 355-00-67, 000000270028

РІЗНОРОБИ /ÄÍÇ N 149 (Äàðíèöüêèé ð-í, ì. "Õàðê³âñüêà")/ Тел. 565 60 08

205051040000

000000270048

000000270044

/ÁÓ-12 ÏÀÒ "Òðåñò Êè¿âì³ñüêáóä-3" / Òåë.: 245-75-90. Тел. 245 77 50

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / Íà êèíîòåàòð. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41

205491010108

/ÒΠ"Óí³-ÏÀÊ" / Ïðîâîäèìî íàâ÷àííÿ. Òåë.: (095)698-97-39. Äçâîíèòè ç 9.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (098)479 04 20

У ВАС НЕ ЛАДИТСЯ ЖИЗНЬ? Âû íå ìîæåòå íàéòè ïðàâèëüíóþ ðàáîòó? Ñòàíüòå ó÷àñòíèêîì áëàãîòâîðèòåëüíîãî ïðîåêòà, êîòîðûé èçìåíèò Âàøó æèçíü! Ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò: ïèòàíèå - 2 ðàçà â äåíü, ñòèïåíäèþ - 1500 ãðí. Ìû èùåì îáû÷íûõ ëþäåé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â çàòðóäíèòåëüíîé ñèòóàöèè, íå íàøëè ñåáÿ. Çàíÿòîñòü: 5 ìåñÿöåâ, 6 äíåé â íåäåëþ. Тел. (097)917 52 02

204611020101

УБОРЩИЦА 000000270168

РІЗНОРОБИ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íàÿ ñìåíà). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010132

/Íà ñêëàä / Òåë.: (095)434-80-34, 355-00-67, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

000000270024

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

000000270032

/Â öåõ / (ðàñôàñîâêà êóðèíûõ ÿèö). ÃÐ ïÿòèäíåâêà. Âîçðàñò îò 20 ëåò. Êîíò. ëèöî: Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Тел. (067)114 42 42

205761010101

Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74

Òåë.: (095)434-80-34, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

СТОРОЖ

102271020102

РІЗНОРОБ 000000270026

000000270055

Ðàáîòà â ã. Êèåâ. Áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7 ëèáî 15\15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí çà íåäåëþ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå + ïèòàíèå. Òåë.: (044)362-12-48. Тел. (067)740 71 86

000000270144

/ÄÑ N35 / (íàð³çàííÿ òà ÷èùåííÿ îâî÷³â). Тел. 272 41 01

20518101

УБОРЩИЦА

202961010101

000000270029

/Øêîëà N 134 (Ïå÷åðñüêèé óçâ³ç)/ Тел. 280 71 11

ПІДСОБНИЙ ПРАЦІВНИК НА КУХНЮ

Òåë.: (095)434-80-34, (067)912-38-31. Тел. (063)979 73 81

205051010000

221-59-51 20444106

СЕКРЕТАР

РАЗНОРАБОЧИЕ

Òåë.: (067)234-07-88,

Òåë.: 462-53-75

РАЗДАТЧИКИ ЛИСТОВОК

204881010102

Обчение.Хорошиесловияработы.ГР: вт-сб(9.00-18.00).З\п:ства+%(2 разавмесяц).Р-нБорщаова.

З\п 2600 рн. Ул. Фрнзе, 15

20360101

В салон "Подся" требется:

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ ÏÎÄÓØÅÊ

204961090000

УБОРЩИЦА

ФАСОВЩИКИ /Â èíòåðíåò-ìàãàçèí / (180 ãðí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñïåöîäåæäà). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

205121010102

ФАСОВЩИЦЫ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

202761010101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)210 82 56 204961080000

Ãîëîñååâñêèé ð-í. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (050)382 75 23

ФИТНЕС ИНСТРУКТОР 103141010101

УБОРЩИЦА /"Ì'ÿñíà ëàâêà" / Ñ îïûòîì ðàáîòû. ã. Êèåâ, óë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Òåë.: (044)57-57-577. Тел. (067)656 77 82 203381020103

/Æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / Æåëàòåëüíî æåíùèíà îò 22 äî 35 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ëþäìèëà, Тел. (067)751 96 43

203631010101

ХАТНЯ РОБІТНИЦЯ Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

000000270033

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

203441010103

10303102

99991034

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 КУР'ЄРІВ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

205311020102

КУР'ЄР Äîñòàâêà äîêóìåíò³â. Òåë.: (096)192-95-60, (063)441-49-32. Тел. (066)246 23 61

000000280040

20508101

КУРЬЕРЫ /Ðåñòîðàíû "Ñóøèÿ" / (íà ñêóòåð êîìïàíèè\ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì). Èíôîðìàöèÿ ïî Тел. (067)217 37 21 103111020104

МОТОКУРЬЕР /"EXMOTO" / ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

103031020101

КУРЬЕР Ç\ï 4300 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

204321010102

КУРЬЕР Ç\ï îò 100 ãðí\äåíü. Òåë.: 426-86-85. Тел. (063)933 60 01

11349101

204421010104

КУРЬЕР íà äîñòàâêó åäû (ìîïåä, ïåøèå). Ç\ï 5000 ãðí. Çàêàçîâ ìíîãî. Ãèáêèé ãðàôèê, ïèòàíèå, ôîðìà. Ð-í ñò. ì. "Äåìååâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Çâîíèòü: ïí-ïò ñ 14.00 äî 18.00. Тел. (093)935 27 09

205081010101

КУРЬЕРЫ / èíòåðíåò-ìàãàçèí / äëÿ äîñòàâêè òåêñòèëüíî-ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè (220 ãðí, ïðîåçä çà ñ÷åò êîìïàíèè). Ïî íàäîáíîñòè èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå (áåç ïðåäîïëàòû). Ñïðàâêè ïî òåë.: (097)320-57-08, (063)788-55-51, (099)615-59-10, (044)592-76-25. Тел. (044)502 51 77

ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ è øêîëüíèêîâ îò 15 ëåò (раслада,раздача, рьеры, промо теры,интервьюеры). З\ппочасовая,высоая. м."Святошин", л.Чистяовсая,2,оф.406(входсодвора) Òåë.: 592-18-22,

(063)416-00-78 20397101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСУЛЬТАНТИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08 203441010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

НЕ ВИГАДКА, à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 113491010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШКИ ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà õîðîøî îïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 10000 ãðí è âûøå. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Ïðîæèâàíèå â öåíòðå ãîðîäà. Ç\ï åæåäíåâíî. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (093)715 89 38 205461010101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

205121010101

КУРЬЕРЫ

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

/Êàôå "Èìïåðèÿ ïèööû" / ïî äîñòàâêå ïèööû (ìóæ÷èíû). ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: 425-96-51. Тел. 425 96 52 205221010102

203591030101

99991140

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


45

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

20359103

20240103

20547101

20546101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

20572101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20460101

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

202841010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ

20469101

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âîçðàñò æåëàòåëüíî îò 18 ëåò. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (067)741 02 08

205471010101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

205721010101

СОТРУДНИЦЫ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

103401010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38 204961110000

/Äëÿ ðàáîòû â Êèåâå / ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò, ñ îïûòîì è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Ç\ï îò 40000 ãðí.Òåë.: (093)351-11-11. Тел. (093)555 55 22

202401030101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (095)099-08-87. Тел. (096)300 88 83 204601010101

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíû". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90

20338104

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийсая",ст.м."Крещати", ст.м."ПалацУраина".Спер словия,всябытоваятехниа, чисто,ютно,хозяйа. Òåë. (063)433-13-44,

203401020101

КОЙКО МЕСТА И КОМНАТЫ 20-150 ãðí â ñóòêè, 660 ãðí â ìåñÿö. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

(066)719-53-87, (098)635-01-90 20340102

204911010101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА Öåíû äîñòóïíûå. Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà êîæè ëèöà è êîðíåé âîëîñ, ðàáîòà ñ ïðîáëåìíîé êîæåé, èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð. Ïðîãðàììû îçäîðîâëåíèÿ! Òåë.: (096)068-59-97, (063)603-47-55. Тел. (095)397 93 12

Ст.м."Позняи",ст.м."Аадем$ородо",ст.м."Лыбидсая",ст.м. "ДржбыНародов",ст.м."Льяновсая",ст.м."ТарасаШевчено". Уютноиомфортно. Òåë. (066)575-76-12,

205681010101

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

(063)960-33-31

20479101

20342101

Âàøåãî îðãàíèçìà. Èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà îçäîðîâëåíèÿ. Тел. (067)766 30 65

203531020101

МАГАЗИН ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА /"Ì'ßÑÍÀ ËÀÂÊÀ" / ã. Êèåâ, óë. Äðàãîìàíîâà, 31Á. Ðåæèì ðàáîòû: 8.00-21.00. Тел. (044)575 75 77

203381040101

99991010

ÐÀÁÎÒÀ

20529102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


47

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20544101

ПОМОГУ СОЗДАТЬ БИЗНЕС áåç ñòàðòîâîãî êàïèòàëà. Тел. (066)205 75 23

205701010101

ПОМОГУ: ðåøèòü ñåìåéíûå ïðîáëåìû, èçáåæàòü íåóäà÷ â áèçíåñå, èçáàâëþ îò áîëåçíè (ðîæà è äð.), ñòðàõà, äåïðåñèè, èçáàâëþ îò îäèíî÷åñòâà, íåâåçåíèÿ. Òåë.: (050)441-52-66, (096)578-75-99 (çíàõàðü Ãðèãîðèé Àíäðååâè÷), Тел. (044)560 13 85

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ È ÊÎÌÍÀÒÛ 20-150рнвст и, 660рнвмесяц Òåë.: (044)362-40-04, (096)252-40-79 20491101

204791010101

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85. www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17

10340101

20474103

204801010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

203421010101

УЮТНОЕ КАФЕ "33" (Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 42) ïðèãëàøàåò ïîñåòèòåëåé äëÿ ïðèÿòíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ. Èìååòñÿ áàíêåòíûé çàë, áèëüÿðä. Øèðîêèé âûáîð áëþä è íàïèòêîâ ïîðàäóþò âàñ êà÷åñòâîì è öåíîé. Áûñòðîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáëóæèâàíèå, õîðîøàÿ ìóçûêà. Çàêàç ñòîëèêîâ ïî Тел. (067)833 90 30 204691010101

99991515

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

20568101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Ïîäàòê³âö³ â³äïîâ³äàþòü íà çàïèòàííÿ ÷ëåí³â îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íàìàãàþòüñÿ ÿêíàéá³ëüøå ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïëàòíèêàìè, â³äïîâ³äàþ÷è íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ, ïðîâîäÿòü ãðóïîâ³ ðîç'ÿñíåííÿ íà àêòóàëüí³ òåìè òèì ñàìèì âîíè ï³äâèùóþòü ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ ãðîìàäÿí. Ç ö³ºþ ìåòîþ íåùîäàâíî íà÷àëüíèê â³ää³ëó âçàºìî䳿 ³ç Ç̲ òà ãðîìàäñüê³ñòþ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ Ñâ³òëàíà Îìåëü÷åíêî íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó, ùî ïðîõîäèëî â Ñâÿòîøèíñüê³é ÐÄÀ â³äïîâ³äàëà íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ ïðèñóòí³õ. Íàéá³ëüøå çàïèòàíü ïðîçâó÷àëî íà òåìó îïîäàòêóâàííÿ ïîäàðóíê³â òà áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè. Òàêîæ âåòåðàí³â ö³êàâèëè çì³íè â ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ ùîäî "Êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ-2013". Äî âàøî¿ óâàãè íàâîäèìî â³äïîâ³ä³ íà íàéàêòóàëüí³ø³ ç íèõ. ×è âêëþ÷àºòüñÿ äî ñêëàäó âèòðàò âèïëàòà îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè ïðàö³âíèêó ïðè âèõîä³ íà ïåíñ³þ, ÿêùî öå ïåðåäáà÷åíî êîëåêòèâíèì äîãîâîðîì? ³äïîâ³äíî äî ï. 142.1 ñò. 142 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè äî ñêëàäó âèòðàò ïëàòíèêà ïîäàòêó âêëþ÷àþòüñÿ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ ô³çè÷íèõ îñ³á, ùî ïåðåáóâàþòü ó òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ ç òàêèì ïëàòíèêîì ïîäàòêó, ÿê³ âêëþ÷àþòü íàðàõîâàí³ âèòðàòè íà îïëàòó îñíîâíî¿ ³ äîäàòêîâî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ³íøèõ âèä³â çàîõî÷åíü ³ âèïëàò âèõîäÿ÷è ç òàðèôíèõ ñòàâîê, ó âèãëÿä³ ïðåì³é, çàîõî÷åíü, â³äøêîäóâàíü âàðòîñò³ òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã, âèòðàòè íà îïëàòó àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè òà çà âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïîñëóã çã³äíî ç äîãîâîðàìè öèâ³ëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó, áóäü-ÿêà ³íøà îïëàòà ó ãðîøîâ³é àáî íàòóðàëüí³é ôîðì³, âñòàíîâëåíà çà äîìîâëåí³ñòþ ñòîð³í. Ãðîøîâà (âèõ³äíà) äîïîìîãà ïðè âèõîä³ íà ïåíñ³þ (ó â³äñòàâêó) âêëþ÷àºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ì³ñÿ÷íîãî (ð³÷íîãî) îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòêó òà îïîäàòêîâóºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïï. 164.2.19 ñò. 164 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íà çàãàëüíèõ ï³äñòàâàõ. Òàêèì ÷èíîì, îäíîðàçîâà ãðîøîâà äîïîìîãà, ÿêà âèïëà÷óºòüñÿ çã³äíî ç ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì òà êîëåêòèâíèìè äîãîâîðàìè ïðàö³âíèêàì, ÿê³ âèõîäÿòü íà ïåíñ³þ, âêëþ÷àºòüñÿ äî ñêëàäó âèòðàò ïëàòíèêà ïîäàòêó. ×è îïîäàòêîâóºòüñÿ íåö³ëüîâà áëàãîä³éíà äîïîìîãà, ÿêà íàäàíà ÞÎ ñâîºìó êåð³âíèêó àáî ³íø³é ÔÎ, íà ÿêó íå ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî îòðèìàííÿ ÏÑÏ? ³äïîâ³äíî äî ïï. 170.7.3 ñò. 170 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè íå âêëþ÷àºòüñÿ äî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ñóìà íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíî¿, ùî íàäàºòüñÿ ðåçèäåíòàìè - þðèäè÷íèìè àáî ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà êîðèñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ñóêóïíî ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº ñóìè ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó äîõîäó, âñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ òàêîãî ðîêó. Áëàãîä³éíèê - þðèäè÷íà îñîáà çàçíà÷ຠâ³äîìîñò³ ïðî íàäàí³ ñóìè íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè ó ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñò³.

Ó ðàç³ îòðèìàííÿ íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè â³ä áëàãîä³éíèêà - ô³çè÷íî¿ ÷è þðèäè÷íî¿ îñîáè ïëàòíèê ïîäàòêó çîáîâ'ÿçàíèé ïîäàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ³ç çàçíà÷åííÿì ¿¿ ñóìè, ÿêùî çàãàëüíà ñóìà îòðèìàíî¿ íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ïåðåâèùóº ¿¿ ãðàíè÷íèé ðîçì³ð. Òàêèì ÷èíîì, ñóìà íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, ÿêà íàäàºòüñÿ þðèäè÷íîþ îñîáîþ ñâîºìó êåð³âíèêó àáî ³íø³é ô³çè÷í³é îñîá³ òà íå ïåðåâèùóº ñóìè ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó äîõîäó, âèçíà÷åíîãî çã³äíî ç àáçàöîì ïåðøèì ïï. 169.4.1 ñò. 169 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíîãî íà 1 ñ³÷íÿ òàêîãî ðîêó, íå îïîäàòêîâóºòüñÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ùî íà ô³çè÷íó îñîáó íå ïîøèðþºòüñÿ ïðàâî íà çàñòîñóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ï³ëüãè. ßê îïîäàòêîâóþòüñÿ áëàãîä³éí³ âíåñêè, ùî ïåðåðàõîâóþòüñÿ íà ðàõóíîê ³íîçåìíî¿ ë³êàðí³ ðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè äëÿ ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ ÔÎ ðåçèäåíòó Óêðà¿íè? ßêùî ðåçèäåíòè Óêðà¿íè ïåðåðàõîâóþòü íà ðàõóíîê ³íîçåìíî¿ îðãàí³çàö³¿ êîøòè ÿê îïëàòó âàðòîñò³ ïîñëóã ç ë³êóâàííÿ ô³çè÷íî¿ îñîáè, òî òàê³ âíåñêè íå º ö³ëüîâîþ áëàãîä³éíîþ äîïîìîãîþ ³ ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ ïîäàòêîì íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Ðàçîì ³ç òèì, íå âêëþ÷àºòüñÿ äî îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ñóìà íåö³ëüîâî¿ áëàãîä³éíî¿ äîïîìîãè, ó òîìó ÷èñë³ ìàòåð³àëüíî¿, ùî íàäàºòüñÿ ðåçèäåíòàìè - þðèäè÷íèìè àáî ô³çè÷íèìè îñîáàìè íà êîðèñòü ïëàòíèêà ïîäàòêó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó ñóêóïíî ó ðîçì³ð³, ùî íå ïåðåâèùóº ñóìè ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó äîõîäó, âèçíà÷åíîãî çã³äíî ç àáç. ïåðøèì ïï. 169.4.1 ï. 169.4 ñò. 169 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíîãî íà 01 ñ³÷íÿ òàêîãî ðîêó. Ñóìà ïåðåâèùåííÿ äîïîìîãè íàä âêàçàíèì ðîçì³ðîì âêëþ÷àºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ì³ñÿ÷íîãî (ð³÷íîãî) îïîäàòêîâóâàíîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòêó ³ ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ ó äæåðåëà âèïëàòè. Çà ÿêîþ ñòàâêîþ ðîçðàõîâóºòüñÿ çåìåëüíèé ïîäàòîê çà çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â³äâåäåíó äëÿ áóä³âíèöòâà æèòëà? ³äïîâ³äíî äî ï. 274.1 ñò. 274 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ÿêèõ ïðîâåäåíî (íåçàëåæíî â³ä ì³ñöåçíàõîäæåííÿ), ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ çà ñòàâêîþ ó ðîçì³ð³ 1 â³äñîòêà â³ä ¿õ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, çà âèíÿòêîì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ðîçòàøîâàí³ â ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó ÿêèõ íå ïðîâåäåíî, çã³äíî ç³ ñò. 275 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïîäàòîê îá÷èñëþºòüñÿ çà ñòàâêàìè çåìåëüíîãî ïîäàòêó (â ãðèâíÿõ çà 1 êâ. ìåòð), ùî âèçíà÷åí³ â çàëåæíîñò³ â³ä ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, òà êîåô³ö³ºíò³â, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ ó ì³ñòàõ Êèºâ³, ѳìôåðîïîë³, Ñåâàñòîïîë³ òà ì³ñòàõ îáëàñíîãî çíà÷åííÿ. Ó ðàç³ ÿêùî çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïåðåáóâຠíà ñòà䳿 áóä³âíèöòâà àáî â³äâåäåíà ï³ä ìàéáóòíº

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

áóä³âíèöòâî, òî äî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, òåðì³íè ÿêîãî âèçíà÷åíî â ïðîåêòí³é äîêóìåíòàö³¿ ïðè ïðîâåäåíí³ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè, çàñòîñîâóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò 0,5. Çåìåëüíèé ïîäàòîê çà òàêó çåìåëüíó ä³ëÿíêó îá÷èñëþºòüñÿ çà ñòàâêàìè, âèçíà÷åíèìè ñò. 274 òà ñò. 275 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äèðåêòîð òåàòðó "³çàâ³" çàäຠàêòóàëüí³ çàïèòàííÿ ïîäàòê³âöÿì "Çàäåêëàðóéòå ñâî¿ äîõîäè ³ áóäüòå âïåâíåí³ ó çàâòðàøíüîìó äí³", - öèìè ñëîâàìè ï³ä ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ ïî÷èíຠñâî¿ âèñòàâè â³äîìèé àêòîð òà äèðåêòîð ñòîëè÷íîãî òåàòðó "³çàâ³" ªâãåí³é Ìîðîçîâ. ×åðãîâèé ð³ê ïîñï³ëü àêòîðè öüîãî òåàòðó ïðèéìàþòü àêòèâíó ó÷àñòü â êàìïàí³¿ äåêëàðóâàííÿ. Âîíè, ÿê ïðàö³âíèêè êóëüòóðè ïîïóëÿðèçóþòü âàæëèâ³ñòü ñïëàòè ïîäàòê³â äëÿ äåðæàâè â ö³ëîìó ³ äëÿ êîæíîãî ¿¿ ãðîìàäÿíèíà. Çîêðåìà, ñàì äèðåêòîð òåàòðó º ïëàòíèêîì ïîäàòê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³. ³í ÷àñòî çâåðòàºòüñÿ äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè íå ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá çäàòè çâ³òí³ñòü àáî æ âèð³øèòè ðîáî÷³ ïèòàííÿ. ªâãåí³é Ìîðîçîâ ïèëüíî ñë³äêóº çà îñòàíí³ìè çì³íàìè ó ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³, ö³êàâèòüñÿ âäîñêîíàëåííÿì ñï³âïðàö³ ïëàòíèê³â ç ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ. "Òàêå ñóìë³ííå â³äíîøåííÿ äî âèêîíàííÿ ñâîãî ãðîìàäñüêîãî îáîâ'ÿçêó ìຠáóòè ó êîæíîãî, õòî áàæຠæèòè ó åêîíîì³÷íî ðîçâèíåí³é êðà¿í³", - ââàæຠªâãåí³é Ìîðîçîâ. Äíÿìè â³í â³äâ³äàâ Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ³ áóâ ïðèºìíî âðàæåíèé ð³âíåì îáñëóãîâóâàííÿ ãðîìàäÿí: ïîäàòêîâ³ ïèòàííÿ, ç ÿêèìè ïëàòíèêè çâåðòàþòüñÿ äî ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, âèð³øóþòüñÿ ìîá³ëüíî òà çì³ñòîâíî, óñþ íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ ãðîìàäÿíè ìîæóòü îòðèìàòè íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ òà ï³ä ÷àñ êâàë³ô³êîâàíèõ êîíñóëüòàö³é ñïåö³àë³ñò³â. ² öåé ðàç íå ñòàâ âèíÿòêîì. ªâãåí³ÿ Ìîðîçîâà ö³êàâèëî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ ï³ëüãè äî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ äîâîäèòü äî âàøîãî â³äîìà àêòóàëüíó â³äïîâ³äü äëÿ áàãàòüîõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íà öå çàïèòàííÿ. Ïóíêòîì 265.4 ñò. 265 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ï³ëüãè ç³ ñïëàòè ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ó âèãëÿä³ çìåíøåííÿ áàçè îïîäàòêóâàííÿ îá'ºêò³â æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ô³çè÷íî¿ îñîáè: äëÿ êâàðòèðè - íà 120 êâ. ì. ³ äëÿ æèòëîâîãî áóäèíêó - íà 250 êâ. ì., êîòð³ íàäàþòüñÿ îäèí ðàç çà áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä ³ çàñòîñîâóþòüñÿ äî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ó ÿê³é çàðåºñòðîâàíèé ïëàòíèê ïîäàòêó, àáî çà âèáîðîì ïëàòíèêà äî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ùî ïåðåáóâຠâ éîãî âëàñíîñò³. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ öüîãî ïèòàííÿ º òå, ÿêùî ïëàòíèê ïîäàòê³â áàæຠçàñòîñóâàòè ï³ëüãó äî ³íøîãî îá'ºêòà æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, òî â³í ìຠïîäàòè ïèñüìîâå çâåðíåííÿ (çàÿâó) äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ äî 1 ëèïíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.


49

ÄÎDzËËß

13 ʲÒÍß

ÑÊÎÐÎ ÍÀ ÅÊÐÀͲ «ÎÁËÈÂÈÎÍ» «ÒÐÀÍÑ» «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉÍÈÊλ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÊÀÏÊÀÍ» «ÊÎÍ-ÒÈÊÈ»

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÊÎÑ̲×ÍÀ ²ÊÒÎÐÈÍÀ» «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÏÎØÓÊ ÏÎÇÀÇÅÌÍÎÃÎ ÐÎÇÓÌÓ» «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß»*

14 ʲÒÍß 11.00 «ÊÎÑ̲×ÍÀ ÀÄÐÅÑÀ ÇÅÌ˲» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ»* 16.00 «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ 18.00 «ÁÓÄÎÂÀ ÂÑÅѲÒÓ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

Ðåïåðòóàð íà 08.04-09.04.2013 ð. 9

«ÂÐ¨Ì ×ÈÑÒÓÞ ÏÐÀÂÄÓ»

10

«ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

11

«×ÅÒÛÐÅ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ»

12

«ËÎËÈÒÀ»

13

«ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ…»

13

«ÇÐÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

11.45 13.40 15.20 17.25 19.20 21.25

«ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» «ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎл «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ»

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÞÒÑß!» 14

«ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÈÍÀ… ÈËÈ 70 ÎÁÎÐÎÒλ

14

«ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 12 13 14

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 08.04-14.04.2013 ð.

«ÁÅÑÕÐÅÁÅÒÍÎÑÒÜ» «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ «ÍÀÒÀØÈÍÀ ÌÅ×ÒÀ»

«ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ». 3D «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß ×ÀÉÍÈÊλ «ÒÐÀÍÑ» «ÊÓ! ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ» «Ì¨ÁÈÓÑ» «ÎÁËÈÂÈÎÍ» Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

99992031

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹14 • 8 êâ³òíÿ 2013 ð.

ÄÎDzËËß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

Работа и Учеба" - раздел "Работа", №14 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you