Page 1

Ò²ËÜÊÈ ÐÅÀËÜͲ ÂÀÊÀÍѲ¯

32252001

19442011 28032011

31352004

31292006

30852004

07932043

Ціавіпропозиціїзнавчаннядивисьвроздiлі“УЧЕБА”

32012002

¹ 9 (1033) 5.III-11.III 2018 ð.


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

20152031

07932041

24642026

25712017

29042003

32262002

2

21782029

26842007

20152030

29552025

32352001

20152032

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 9 (1033)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

ÐÓÁÐÈÊÈ ðîçäIëó «Ðàáîòà»

WWW.RIU.COM.UA Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

¹ 9 (1033) 5 áåðåçíÿ 2018 ð. Засновни і видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Свід.

про реєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видається з 09.07.96 р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 277-17-74/75 – ðîçä³ë «Ðàáîòà» 277-17-76 – ðîçä³ë «Ó÷åáà» e-mail: poisk@optima.com.ua vakans@riu.com.ua

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот.Для цьоовнашомвиданні,врозділі "Работа",щотижнядрютьсятисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождля тих,хтощенемаєдосвідроботистдентів,випсниів. В азеті, для швидоо пош необхідноїваансії,зроблений"Поажчи всіх ваансій номера". Він завждидрєтьсянапершихсторінах,післязміст. Уже20роівСВОЄЮнашазет вважаєбаатотисячнаадиторіячитачів ішироеолороботодавців,заоперативність і правдивість опбліованої інформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"РаботаиУчеба"відщироосерцябажаєВамспішноопошроботи,ар'єрноозростаннятареалізаціїВашихзадмів.БдеморадідопомотиВамцьом!

³ääðóêîâàíî: ÒΠ“Ïðåñ Êîðïîðåéøí ˳ì³òåä”, 21034, ì. ³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà, 12-À. Òåë.: (0432)55-63-97, 55-63-98 Çàìîâëåííÿ: 1819208 Òèðàæ 19 000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó " Ðàáîòà è "Ð Ó÷åáà” Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладах вКиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ

40366

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.3 ñò.5

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.5

ç ðåàë³çàö³¿; àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè; ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.6

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.6

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ñò.6

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.7

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.12

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ÊÀÔÅ, ÁÀÐÈ, ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.13

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß ñò.13 êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.16

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.7

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ, ÐÎÁ²ÒÍÈײ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.7 ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.8

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñèíãó

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.8

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ñò.8

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

ñò.9

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.9

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍÀ, ÁÅÇÏÅÊÀ, ÑÈËβ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ

ñò.9

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³-êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.11

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ËÎòÑÒÈÊÀ, ÌÈÒÍÈÖß, ÑÊËÀÄ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ñò.12

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.20 ñò.22

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.23

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðèâåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.23

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÁÅÇ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍί ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ

ñò.24

àãåíòè; âàíòàæíèêè; ïðèáèðàëüíèö³; âàõòåðè; äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³; ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü; ãàðäåðîáíèêè; ñòîðîæ³; ³í.; íàäîìíà ðîáîòà; êóð’ºðè; ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â

ѲËÜÑÜÊÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÀÃÐÎÁ²ÇÍÅÑ

ñò.24

Êåð³âíèêè àãðîêîìïàí³¿; àãðîíîìè; òåõíîëîãè; ðåã³îíàëüí³ ïðåäñòàâíèêè; òðàêòîðèñòè; ìåõàí³çàòîðè; êîíþõè; çîîòåõí³êè; âåòåðèíàðè; ðîá³òíèêè òåïëèöü; ñàä³âíèêè; îçåëåíþâà÷³ òà ³í.

ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.29

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.29

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

îðåíäà æèòëà; òðàíñïîðòí³ òà ìåä ïîñëóãè; ìàñàæ; îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò; ðåìîíòè; áðîíåäâåð³

ÐÀÁÎÒÀ


4

ÂÈÁÅвÒÜпро ÂÀÊÀÍÑ²Þ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ тел.: ²ÄÊÐÈÉÒÅ Оголошення наявнIсть вакансIй приймаються за 2771774,ÏÎÒвÁÍÓ 2771775

ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÏÎØÓÊ ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÂÀØ ÐÎÁÎÒÓ

ШАНОВНІЧИТАЧІ! Враховючивелиийобсяваансійвазетітаїхрізноманітність,пропонємоВашійвазі“Алфавітний поажчиваансійномера”.ВінприсоритьВашпош.ДляцьооВамнеобхідно: 1.Вибративаансію,яаВасзаціавила,в“Алфавітномпоажчиваансійномера”(вінпоряд ованийза літерамиалфавіт). 2.Порядзваансієюнадрованоперелісторіно,наяихрозміщенацяваансія,вбільшдоладном виляді,ятестовеабовреламномблоці.(Чимбільшесторіно білявашоїва ансії,тимбільшефірм пропонютьцюробот). 3.Відривайтепотрібністоріниічитайтедоладнішепромовиприйомнароботнацюваансію.Успіхів!

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стр.

А автоелетри ........... 16,17 автомехані .............. 16,19 автомийни ......... 16,19,24 автослюсар .............. 16,18 адміністратор ............. 6,28 альпініст ................... 22,23 апаратни ................ 20,22 арматрни .............. 22,23 арматрщи ........ 16,17,18 асистентліаря ............... 8 Б бармен ................ 11,13,14 бетоняр .................... 20,21 бдівельни .............. 20,22 бхалтер ..................... 6,7 В вантажни .... 7,11,12,13,16 вантажни ...... 20,22,24,25 вантажни ....... 26,27,28,29 висічнинатиельнийпрес 7 водій .......... 12,13,16,17,18 водій .......... 19,20,22,23,24 водій-еспедитор .......... 19 відбірнитовар ....... 12,25 Д дворни ...... 15,19,25,27,28 двірни ............. 9,24,25,26 диспетчер 6,16,17,18,19,24 дівчата ..................... 29,30 Е еспедитор ......... 12,16,19 есперт ...................... 5,12 елетри .... 12,20,21,22,27 елетрозварни ... 20,21,22 елетромонтер ......... 20,21 З завідючийвиробництвом7 зарійни ................. 23,24 застпни ..................... 5,7 збиральни .... 12,21,22,27 збірнимеблів ......... 22,23 зварни .......... 16,20,21,22 зибальни ............... 20,22 К

стр.

апітан-механі ............... 5 арни ...................... 13,19 арщи ..................... 12,19 асир ....................... 11,14 омірни ......... 12,13,22,26 онтролер ..................... 11 равець ......................... 24 р’єр ................. 17,26,29 рьер ............. 15,19,25,26 хар .......... 11,13,14,15,16 М майстерманіюр ........... 8 майстерманіюр-педіюр 8,11 маетни .................. 20,23 маляр ....................... 22,23 масажиста ..................... 8 мастер ......... 8,18,19,20,22 машиніст .................. 18,19 медсестра ................... 8,9 менеджер ............ 5,6,7,26 менеджерзпродаж .. 5,22 мерчендайзер .......... 11,12 механі ..................... 18,19 мийни .......................... 26 мийнипосд ......... 26,28 мийницяпосд ....... 16,26 монолітни ............... 22,23 монтажни ............... 22,23 моторист ............... 5,17,19 мляр ....................... 22,23 Н начальни ................. 21,22 начальнивідділ ............ 5 няня ......................... 14,26 О оббивальни ............ 23,26 обвалювальним’яса 12,13 оброблювачриби .... 12,14 оператор .. 6,7,8,9,12,20,21 оператор ........ 22,24,26,27 операторПК .............. 6,12 операторверстатів .. 21,23 официант ......... 6,13,14,15 офіціант .......... 13,14,15,16 охоронець ........ 9,10,11,25 охоронни . 6,9,10,11,12,16 П

стр.

павальни ........ 20,22,24 павальни ........ 26,27,28 палітрни ....................... 7 педао ........................... 9 пеар ....................... 11,15 перар ...................... 8,11 печатни ...................... 7,8 пилорамни ......... 20,21,22 плиточни ...................... 23 пожежний ................. 18,26 помічни ................ 6,24,26 помічниадвоата ........... 5 помічнибармена .... 13,26 помічнидраря ............ 7 помічнихаря ........ 14,15 помічниофіціанта ........ 15 помічнипечатниа ...... 7,8 посдомийниця ... 13,14,15 посдомийниця 16,25,26,27 працівнихні ......... 15,27 прибиральни ..... 11,24,26 прибиральни .......... 27,28 прибиральниця ..... 9,13,14 прибиральниця ... 15,24,26 прибиральниця ... 27,28,29 приймальни ... 11,24,27,29 приймальнитовар . 12,13 провізор ....................... 8,9 продавец ................. 11,12 продавец-онсльтант11,12 продавець ................ 11,12 продавець-онсльтант . 11,12 промотер ................ 25,26 підсобнийробітни .. 25,27 Р работни .................. 26,27 рихтвальни ............ 18,19 робота .................... 8,9,25 роботадлявсіх . 9,10,11,13 роботадлявсіх ... 14,15,27 роботадлявсіх ... 28,29,30 роботадлядівчат ..... 29,30 роботадляжіно ... 8,24,25 роботадляжіно ...... 29,30 роботадляпенсіонерів . 26,27 розлеювальни ....... 25,27 різальни ........................ 7

стр.

різнороб 12,13,20,21,23,27 С сантехні .................. 20,21 санітара ..................... 8,9 слюсар 5,13,18,19,20,21,22 слюсарКВПіА ............... 21 слюсар-елетри ....... 5,21 слюсар-ремонтни ........ 21 слюсар-сантехні ..... 20,21 сортвальни ........... 12,27 спеціаліст .... 5,20,23,28,29 стажер ..................... 11,12 старшийохоронець ....... 10 столяр ...................... 22,23 столяр-верстатни ... 20,22 стропальни ..... 5,20,22,28 сроатнаямама ........ 9,28 сшист .......................... 15 Т танцівниця ........... 28,29,30 техноло ................... 11,15 тоар .................... 5,20,22 траторист ............... 19,26 У становни .................... 23 Ф фармацевт ................... 8,9 фасадни ................. 22,23 фасвальни ............ 12,28 фахівець .................... 9,10 фрезервальни ......... 5,22 Х ходови .................... 18,19 хостес ................. 13,14,28 Ш швача .......................... 24 штабелерщи ................ 13 штатр ....................... 23 І інженерКВПіА ............... 20 інженер-елетронщи .. 7,9 інженер-енерети ..... 7,21 інженер-онстртор .... 5,7 інженер-проетвальни . 7,20 інженер-техноло ......... 5,7 інасатор ...................... 10

ØÓÊÀªÒÅ ÐÎÁÎÒÓ? ÁÓÄÅÒÅ ÏÅÐØÈÌÈ! Íîìåð ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà» â îí-ëàéí ðåæèì³ äîñòóïíèé äëÿ ïåðåãëÿäó âæå â ñóáîòó! Íå ãàéòå ÷àñ, à çàâ³òàéòå íà ñàéò ãàçåòè RIU.COM.UA. Âàêàíñ³¿ ïåðåâ³ðåí³ ³ îíîâëþþòüñÿ ùîòèæíÿ!

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

5

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775 Требется

МЕНЕДЖЕР ПОПРОДАЖАМ МЕТАЛЛОПРОКАТА. ГР: с 8.30 до 17.30. З\п: по резльтатам собеседования. Р-н: ст. м. "Выдбичи". Тел.:(067)401-96-29 10131101

99991047

20180101

МЕНЕДЖЕР ïî îáðàáîòêå ôîòîãðàôèé (Photoshop, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ìàêåòîâ, ôîòîêíèã). Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)5389194 201951010102

МЕНЕДЖЕР 10119102

КАПИТАНМЕХАНИК /Â ïàðîõîäíóþ êîìïàíèþ / òåïëîõîäà. ã. Êèåâ. Тел. (050)5490477 201801010102

МОТОРИСТРУЛЕВОЙ /Â ïàðîõîäíóþ êîìïàíèþ / ã. Êèåâ. Тел. (050)5490477 201801010103

Срочнотреб ется

МЕНЕДЖЕР поработеслиентами. Полныйрабочийдень. Тел.:(067)408-20-60, Ольа. 20194101

НАЧАЛЬНИК ПРОЕКТНО ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ

зпродаж меблевихтанин. Бажання вчитись, вміння працювати в !оманді. Оф. працевлаштвання. Р-н: Дарниця.

Тел.:(067)403-69-80, (066)760-19-26, (044)292-20-20 20184101

ìåòàëëîïðîêàòà. ÃÐ: ñ 8.30 äî 17.30. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)4019629 101311010101

/Â òèïîãðàôèþ / ïî ïîëèãðàôèè ñî ñòàæåì. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)3342427

101681010103

МЕНЕДЖЕР

201841010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРЫ

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 10168101

ç ïðîäàæó ìåáëåâèõ òêàíèí. Áàæàííÿ â÷èòèñü, âì³ííÿ ïðàöþâàòè â êîìàíä³. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í: Äàðíèöÿ. Òåë.: (067)403-69-80, (066)760-19-26, Тел. (044)2922020

101051010101

ПОМІЧНИК ЮРИСКОНСУЛЬТА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010112

СПЕЦІАЛІСТИ ç îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â. Ïðèºäíóéòåñÿ äî Óêðòåëåêîì! Ïðîïîíóºìî ñòàá³ëüíó çàðïëàòó òà îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. ÍÅÌÀª ÄÎѲÄÓ? ÍÀÂ×ÈÌÎ! Òåëåôîíóéòå, Тел. (044)2872020 101191020101

ЭКСПЕРТ ПО КАЧЕСТВУ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 8000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 101201010109

99990506

10139101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


6

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10161102

Требется

ОПЕРАТОРПК Реламатовара вИнтернете. ГР:с10.00до18.00. Работавофисе. З\п:4000рн.

Тел.:(093)518-94-75 20212101

20128101

20195101

АДМИНИСТРАТОР

ОПЕРАТОР ПК

БУХГАЛТЕР

/Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424

Æåíùèíà. Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ïîñìåííûé. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Êîðïîðàòèâíàÿ ðàçâîçêà. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (066)758-39-58 Тел. (068)9468981, (093)0351703 101611020102

Ç\ï: îò 6000 ãðí\ìåñ. ÎÐ: îò 1 ãîäà. Çíàíèå ïåðâè÷. äîêóìåíòàöèè, áóõã. ó÷åòà. Óâåðåí. ïîëüçîâàòåëü ÏÊ (ÌS Office, Outlook, Internet), çíàíèå 1Ñ: 7.7, 8.3. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00 (ñá., âñ. - âûõ.). Êèåâñêàÿ îáë., Áîðèñï. ð-í, ñ Ïðîëèñêè. Àííà, (067)504-49-30. E-mail: anna5551978@gmail.com

202451010101

ДИСПЕТЧЕР /Â êîìïàíèþ / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)9606586

202021010103

ДИСПЕТЧЕРЫ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / Ñ ÎÐ è áåç ÎÐ (íàó÷èì), çíàíèå ÏÊ, êîððåêòíîñòü. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

101651010102

ДИСПЕТЧЕРЫ /Òàêñè 309 / Ç\ï: âûñîêàÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 220-13-15, Тел. (093)9784027

10211101

ОПЕРАТОР ПК / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831 101801020109

102111010101

20208101

ОПЕРАТОР ПК Ðåêëàìà òîâàðà â Èíòåðíåòå. ÃÐ: ñ 10.00 äî 18.00. Ðàáîòà â îôèñå. Ç\ï: 4000 ãðí. Тел. (093)5189475 202121010101

ОПЕРАТОРЫ /Â ñàëîí "Dream" / Тел. (098)6430635, (096)3107983 202971010102

201731020103

ОПЕРАТОР /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "Ãîëîñååâñêèé" / ñall-öåíòðà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60 Тел. (044)2777073 101141010115

99990514

20182101

99994112

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ БУХГАЛТЕР / ðåñòîðàí / (çíàíèå ÏÊ, 1Ñ). Ç\ï: îò 8000 ãðí. Тел. (068)3242993 201821010101

БУХГАЛТЕР /Â ðàçâèâàþùóþñÿ êîìïàíèþ / Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ð-í: ìàññèâ Âèíîãðàäàðü. Тел. (067)5043120 202081010101

ОПЕРАТОР (áóõãàëòåð) ïî îáðàáîòêå ïåðâè÷íîé äîêóìåíòàöèè. Çíàíèå ÏÊ. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)5389194 201951010101

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

7

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУВАЛЬНИК /ÒΠ"ÀÂÐÎÐÀ ÒÅÐÌ" / (òåïëîåíåðãåòèê). Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Â'ÿ÷åñëàâ ³êòîðîâè÷, (050)100-84-56, Тел. (068)3509097 100371010301

ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУВАЛЬНИК / áóä³âåëüíó êîìïàí³þ "²ÊÎÐÒ" / Âîëîä³ííÿ ïðîãðàìîþ AutoCAD. Òåë.: (050)330-79-53, Тел. (050)3307963 101361010101

ІНЖЕНЕР ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðã³â.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ç ÄÐ. Òåë.: (044)200-13-60(61), Тел. (063)5115064 100481040101

ІНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010104

99990525

10179101

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ïðîåêòíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010105

ІНЖЕНЕРЕЛЕКТРОНІК /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 202641010103

ІНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010101

10107101

ВЫСЕЧНИК

ПЕРЕПЛЕТЧИЦЫ

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 4000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

101071010105

101071010102

ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ / òèïîãðàôèþ / â ïîëèãðàôè÷åñêèé öåõ. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)3342427

101051010102

ОПЕРАТОР /Â òèïîãðàôèþ / ôàëüöìàøèíû. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)3342427

ПЕЧАТНИК /Êîìïàíèÿ "ÂÊ" / Ç\ï: 10-20 òûñ. ãðí. ÃÐ: äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà (Êîëüöåâàÿ äîðîãà). Ðåçþìå ïî àäðåñó: fleksart2018@gmail.com Тел. (044)2760644 101791010101

101051010103

/Â òèïîãðàôèþ / íà òåðìîáèíäåð. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)3342427

101051010104

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

101071010106

ПЕЧАТНИК

ОПЕРАТОР

10105101

РЕЗЧИК

/Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / ñ ÎÐ. Ç\ï: 12000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573 101071010103

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Ç\ï: îò 6000 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

101071010101

10136101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


8

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ПЕЧАТНИК

/Â òèïîãðàôèþ / öâåòíîé ìàøèíû MAN Roland 204. ÌÐ: Ñîëîìåíñêèé ð-í. Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)3342427 101051010105

СУРРОГАТНЫЕ МАМЫ

ПОМОЩНИК ПЕЧАТНИКА

/Â êëèíèêó / (äî 39 ëåò). Äî 540000 ãðí. . Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077

/Êîìïàíèÿ "ÂÊ" / ôëåêñîïå÷àòè. Ç\ï: 10-20 òûñ. ãðí. ÃÐ: äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Ð-í: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà (Êîëüöåâàÿ äîðîãà). Ðåçþìå ïî àäðåñó: fleksart2018@gmail.com Тел. (044)2760644

101791010102

201241010101

20222101

99990523

Требется

МАСТЕРМАНИКЮРА З\п: 45% от вырчи. Можно без стажа работы, обчаем. Р-н: ст. м. "Демиевсая".

Тел.:(050)049-00-10, (098)734-25-67 20219101

10206101

20126101

ФАРМАЦЕВТЫ

/Â ñàëîí "Dream" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Æåë. 18-30 ëåò. Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû, âûñîêàÿ çàðïëàòà. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó: (096)310-79-83, Тел. (098)6430635

/ ôàðìàöåâòè÷åñêóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Тел. (044)5775606

202971010101

МАСТЕР ïî ìàíèêþðó, ïåäèêþðó, íàðàùèâàíèþ. Ç/ï: îò 8000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607 201261010102

20297101

/Ñåòü ïàðèêìàõåðñêèõ "Ïðîñòî Ïåðóêàðíÿ" / Ãàðàíòèÿ ç\ï: 8000-12000 ãðí. ÎÐ îò 4 ëåò. Тел. (067)4690188 202221010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕРПАРИКМАХЕР Ç/ï: îò 7000 ãðí + %. Ãð: 9.00 - 21.00, 2/ 2. Îïëàòà åæåäíåâíî. Ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Þëèÿ, Тел. (095)7255607

100901010101

АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Îáó÷àåì. Îêñàíà Íèêîëàåâíà, Тел. (050)4103670

102061010101

ДОНОРЫ ЯЙЦЕКЛЕТОК /Â êëèíèêó / (äî 29 ëåò). Äî 25000 ãðí. Ëèöåíçèÿ ÀÂ N 554391. donorstvo@ukr.net. Òåë: (098)268-97-70, (063)291-92-27 Тел. (095)3654077

201241010102

МАСТЕР МАНИКЮРА

МАСТЕРПАРИКМАХЕР

20124101

МАССАЖИСТЫ

МЕДСЕСТРА

Ç\ï: 45% îò âûðó÷êè. Ìîæíî áåç ñòàæà ðàáîòû, îáó÷àåì. Ð-í: ñò. ì. "Äåìèåâñêàÿ". Òåë.: (050)049-00-10, Тел. (098)7342567 202191010101

/Â ìåäèöèíñêèé öåíòð íà Ïîçíÿêàõ / Æåëàòåëüíî äî 35 ëåò. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. Çàíÿòîñòü: 15 äíåé â ìåñÿö. ÃÐ: ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)8841771

202381010101

ПЕРУКАР /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / ç ÄÐ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020114

МЕДСЕСТРАДИЕТСЕСТРА /â øêîëó N50 / Ç\ï: 4500 ãðí. Ñâÿòîøèíñêèé ð-í (óë. Óøàêîâà). Òåë.: 424-34-25. Тел. (093)7206207 202831010000

ПРОВИЗОРЫ

ÎÐ îò 1 ãîäà, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ïðåäîñòàâëÿåì: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, êîíêóðåíòíóþ çàðïëàòó, îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, ïðåìèè. ÌÐ: óë. Áîãàòûðñêàÿ, 30 (ð-í: Îáîëîíü). Òåë.: (050)469-14-46, Тел. (044)4691446 102041010101

/ ôàðìàöåâòè÷åñêóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Тел. (044)5775606

201261010101

100901010102

МАЙСТЕР МАНІКЮРУПЕДИКЮРУ

САНИТАРКА

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / ç ÄÐ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

/Â ìåäèöèíñêèé öåíòð íà Ïîçíÿêàõ / Æåëàòåëüíî äî 35 ëåò. Ç\ï: 5000-7000 ãðí. Çàíÿòîñòü: 15 äíåé â ìåñÿö. ÃÐ: ñ 8.00 äî 21.00. Тел. (067)8841771

100481020113

202381010102

99990501

ÐÀÁÎÒÀ

11592102

ФАРМАЦЕВТЫ

99990525

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

9

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 202641010101

10090101

10138101

10148101

10124101

10204101

ОПЕРАТОРЫ

ОХОРОННИКИ

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / âèäåîíàáëþäåíèÿ. Ç\ï: 500 ãðí\ñìåíà. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

/ ïðåñòèæíó îõîðîííó ñòðóêòóðó / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ç/ ï: ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ. ÃÐ: ð³çí³ (äîáîâ³, äåíí³, í³÷í³), à òàêîæ âàõòà - 30\15, ç\ï: 6160 ãðí. Òåë: (044)594-14-41, (067)242-17-72, (067)434-54-94, (067)555-34-65, Тел. (050)3355358

101201010106

ОХОРОНЕЦЬ 20264101

Ç\ï: 300 ãðí\äîáà. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳä-âî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (097)322-60-55, Тел. (066)1052566

202061010102

ОХОРОННИКИ

100481020103

ІНСТРУКТОРИ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / ç ô³òíåñó (ç ÄÐ ãðóïîâèõ ïðîãðàì). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020115

ОХОРОННИКИ â îõîðîííå ϳä-âî. Êâàë³ô³êîâàí³, ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Ç/ï: ñòàá³ëüíà òà ñâîº÷àñíà. Îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó çà òåë.: (044)586-41-75 Тел. (068)7077330 101241010101

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

20238101

101081010101

ОХОРОННИКИ

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó êîìïàí³þ "Àãåíö³ÿ "Ïàðòíåð" / Áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 55-òè ðîê³â. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ëåñÿ Ïåòð³âíà, Тел. (050)3807820 101811020101

/ îõîðîííó ô³ðìó (ì. Êè¿â) / Áàæàíî ÷îëîâ³êè, äî 60 ð. 2/4 - 320 ãðí/çì³íà. 3/ 6 - 300 ãðí/çì³íà. 7/7 - 400 ãðí/çì³íà. Òåë: (044)484-25-18, Àëüîíà. Тел. (044)4845989 100781010101

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó ñòðóêòóðó / Ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ; ç/ï ïðîãðåñóþ÷à, áåç çàòðèìîê ç âèïëàòîþ, â³ä 400 ãðí\çì³íà. Тел. (097)3414050 100741010101

ОХОРОННИКИ / îõîðîííó êîìïàí³þ / ÷îëîâ³êè òà æ³íêè íà ï³äïðèºìñòâà â ì. Êè¿â òà Êðèâèé гã. Âàõòà: 20\10. Ç\ï: 200-420 ãðí\çì³íà. Òåë.: (067)247-58-15, (099)434-53-74 (ì. Êè¿â). Òåë.: (067)329-06-37, (095)723-80-78 (ì. Êðèâèé гã). 101321010101

20200101

99991127

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


10

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10074101

10108101

10132101

10078101

10093101

ОХОРОННИКИОПЕРАТОРИ

ОХРАННИКИ

â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. Äåíü, äîáà, âàõòà. Ôîðìó, æèòëî íàäàºìî. Áåç ìàòåð³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ç\ï: â³ä 8200 ãðí., àâàíñ + ïðåì³ÿ. Òåë.: (099)492-73-03, Тел. (067)5888794

/ ðåñò.-ãîñò. êîìïëåêñ "×óìàöüêèé øëÿõ" / ÃÐ: 5\5 äíåé. Ç\ï: 350-400 ãðí\ñóòêè. Òåë.: (097)627-67-57. Ñàíêíèæêè - îáÿçàòåëüíî!!! Ðàçâîçêà îò è äî ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - áåñïëàòíîå æèëüå.

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

/ îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 20 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 7000 ãðí. + ñîöïàêåò. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67, (067)465-56-58, (063)930-11-42, Тел. (063)3716246

ã. Êèåâ. Ãðàôèê ðàáîòû: 2/4. Îïëàòà çà ñìåíó: 420-450 ãðí. Àëåêñåé, òåë.: (067)257-64-35; Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷, Тел. (097)9304458

201471010104

100931010101

10140102

101381010101

ОХОРОНЦІ 10181102

/Òîðã. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í. ö³í" / Âåëèêà îêðóæíà, 4 (Åëåêòðîíìàø). Ñàéò: termincin.com Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

201231020102

/Îõðàííîå Ïð-òèå / íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. ÃÐ: ñóòî÷íûé, äíåâíîé, à òàêæå âàõòîâûé ìåòîä ñ ïðîæèâàíèåì è ïèòàíèåì. Òåë.: (050)355-97-21, (067)232-29-67, Тел. (050)3554678 100211010101

СТАРШИЙ СМЕНЫ ОХРАНЫ 101401020101

201821010102

ОХРАННИКИ 10140103

СОТРУДНИКИ

Ç\ï: 8000-10000 ãðí. Òåë.: (096)315-00-02, Тел. (073)4191445

ОХРАННИК /Â ðåñòîðàí / 350 ãðí\ñóòêè. Тел. (068)3242993

101821010101

/Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 280 ãðí\ñìåíà. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

101201010108

ОХРАННИКИ äëÿ îõðàíû êèîñêîâ "Êóëèíè÷è" â ×åðêàññêóþ îáëàñòü, Çâåíèãîðîäñêèé ð-í. ÃÐ: ñóòêè\äâîå, 2\4. Ç\ï: 4000-5000 ãðí. Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, Тел. (068)5566872

101481010101

ФАХІВЕЦЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 202641010102

ІНКАСАТОРИОХОРОНЦІ / áàíê / Îáîâ'ÿçêîâî íàÿâí³ñòü òðàâìàòè÷íî¿ çáðî¿. Ãðàô³ê ðîáîòè: 4/2 àáî 5/2 àáî âàõòà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ç/ï: 9000-12000 ãðí. Çâåðòàòèñÿ çà òåë.: (097)064-00-70, Тел. (063)3631163 101401030102

10182101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10021101

11

10048102

10178101

20123102

20080101

20221101

20243101

КАСИРИ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / (íàâ÷àºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020101

КАСИРИ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / (ðîçâàæàëüíèé öåíòð "Àêâàïàðê"). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

ПРОДАВЕЦ /Â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ðîññèéñêàÿ, 84. Тел. (068)5749939 202591020101

100481020116

ПРОДАВЕЦ

КАСИРИ /Òîðã. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í. ö³í" / Âåëèêà îêðóæíà, 4 (Åëåêòðîíìàø). Ñàéò: termincin.com Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

Ç\ï: 300-1000 ãðí â äåíü. Æåëàòåëüíî äåâóøêà èëè æåíùèíà. ÃÐ: 7.20-19.00. Ð-í: ñò. ì. "Ñâÿòîøèí", "Âîêçàëüíàÿ". Тел. (099)6151883 201831010101

201231020103

КАССИР

ПРОДАВЕЦ

/Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.00 äî 20.00, 2 íåä.\2 íåä. Ç\ï: 6000 ãðí. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è". Тел. (093)2561422

100861020106

201861010101

КОНТРОЛЕРИ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / (êîíòðîëü ðîáîòè êàñèð³â). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020102

МЕРЧЕНДАЙЗЕР / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 101801020104

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

ПРОДАВЕЦ ВОДЫ /Êîìïàíèÿ "Åêî âîäà" / Æåëàòåëüíî æåíùèíû 30-58 ëåò. ÃÐ: 09.00-21.00, íåä./ íåä. Îñóùåñòâëåíèå ïðîäàæè âîäû, ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, âñåãäà äîáðîæåëàò. îòíîøåíèå ê êëèåíòàì. Äíåïðîâñêèé, Ãîëîñååâñêèé, Äàðíèöêèé, Ñîëîìåíñêèé ð-íû ã. Êèåâà. Ç\ï: îò 1600 ãðí/íåäåëÿ, åæåíåä. âûïëàòà ç/ï. Òåë.: (050)747-23-30, Îêñàíà. Тел. (068)9748200

20223101

200801010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ / ìàãàçèí "Îäÿã ç ªâðîïè" / Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ. Âîçðàñò îò 20-òè äî 60-òè ëåò. ÃÐ: ñ 10.00 äî 21.00, 4\2. Ç\ï: 5000 ãðí. Ð-í: Ïå÷åðñêèé (ã. Êèåâ). Æàííà, Тел. (093)9361183

100481020110

202921010101

20281101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


12

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10120101

10180102

Требется

ПРОДАВЕЦ З\п: 300-1000 рн в день. Желательно девша или женщина. ГР: 7.20-19.00. Р-н: ст. м. "Святошин", "Возальная".

Тел.:(099)615-18-83 20183101

ПРОДАВЕЦ Ãðàôèê ðàáîòû: 4 äíÿ\4 äíÿ, ñ 8.00 äî 22.00. Ç\ï: 300 ãðí â äåíü. Тел. (067)5047741

202431010101

ПРОДАВЕЦЬКОНСУЛЬТАНТ / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831

101801020105

20186101

ПРОДАВЦЫ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / â îòäåëû áûòîâîé õèìèè è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê: 1 ìåñÿö. Ç\ï: 6000-8000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (050)357-96-56, Тел. (050)3522850

101781010101

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ 20259102

/Â ñåòü ìàãàçèíîâ "Áðîøêà" / Ç\ï: 300-450 ãðí\ñìåíà. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Òåë.: (096)075-62-64; (099)078-20-89.

20178101

202201010101

ПРОДАВЦІ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / (íàâ÷àºìî). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020108

20292101

ПРОДАВЦІ

ПРОДАВЕЦЬ /Ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí (á-ð Âàöëàâà Ãàâåëà) / Ãàðàíòîâàíà çàðïëàòà: â³ä 9000 ãðí. Ãàðí³ óìîâè ïðàö³. Âàëåð³é ²âàíîâè÷, Тел. (097)2440110 202231010101

/ ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

101801020102

ПРОДАВЕЦЬ БАТАРЕЙОК

ÄÐ íå îáîâ`ÿçêîâî. Ç/ï: 1000-3000 ãðí íà òèæäåíü. Тел. (063)1846162

202811010101

ПРОДАВЦІКОНСУЛЬТАНТИ /Òîðã. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í. ö³í" / Âåëèêà îêðóæíà, 4 (Åëåêòðîíìàø). Ñàéò: termincin.com Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

201231020101

СТАЖЕР ОФИСА /Êîìïàíèÿ "ÀÌÈ" / Òðåáîâàíèÿ: ñòóäåíòû, áûñòðàÿ îáó÷àåìîñòü, ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ç\ï: îò âûðàáîòêè ÷àñîâ. Óñëîâèÿ ðàáîòû: áåç ÎÐ, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Êàðüåðíûé ðîñò. Îôèñ íà Ïîäîëå. Ñâåòëàíà, Тел. (096)3537053

202211010101

20220101

ÐÀÁÎÒÀ

99990508

10146101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10210102

13

10082101

20165101

КЛАДОВЩИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)2731009

101491010108

КЛАДОВЩИКИ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

20185101

БАРМЕНОФІЦІАНТ 100831010101

/ êàôå íà Ñîô³¿âñüê³é Áîðùàã³âö³ / Ç\ï: 3000 ãðí\òèæäåíü + ÷àºâ³. Îëüãà, Тел. (067)4476702

КЛАДОВЩИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 10000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

202621010101

БАРМЕНИ

101201010102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

99991045

100481020105

КУХАРІ

101801020110

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

РАБОТНИКИ СКЛАДА /Íà ñêëàä è ïðîèç-âî (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ) / Ç\ï: îò 7000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, 9.00 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. ã. Êèåâ, ÄÂÐÇ. Òåë.: (067)466-20-94, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷; (067)378-14-52, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 101461010101

ШТАБЕЛЕРЩИКИ / êîìïàíèþ Fiege / ñ îïûòîì ðàáîòû. Îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: íàëè÷èå çàãðàíïàñïîðòà; õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà. Ç\ï: îò 19000 ãðí. Òåë.: (044)391-19-70; Òàòüÿíà, Тел. (067)3258979 102101020101

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04).

100481020104

КУХАРІ БАРМЕН /Â êàôå-áàð / ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ðîññèéñêàÿ, 84. Тел. (068)5749939 202591010102

БАРМЕН

/Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

100861020103

20261101

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / ó áàð "Áîóë³íã" (íàâ÷àºìî). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020107

НАРЕЗЧИКИ ОВОЩЕЙ И МЯСА / ðåñòîðàí "Äþ Ëîíã" / ñ ÎÐ. ÃÐ: 11.00-23.00. Á-ð Øåâ÷åíêî, 46-Â. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 20.00. Òåë.: (044)235-73-50, (044)331-07-10, Тел. (093)2378999

100941010107

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927 101801020111

99991115

20244101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


14

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10086102

10094101

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

ОФИЦИАНТЫ

/ ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

/Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

101801020112

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí íà Âèíîãðàäàðå / Ç\ï: îò 9000 ãðí è âûøå. ÃÐ: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Тел. (098)6656980

ОФИЦИАНТ /Â êàôå/ Тел. (067)4528372

ОФИЦИАНТЫ

202351010101

202891010104

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: îò 13000 ãðí. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

/ ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Òåë.: (093)182-52-52, Тел. (093)3000003

202941010103

201531010101

ОФИЦИАНТЫ

ОФИЦИАНТ / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: îò 13000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

201531020101

ОФИЦИАНТ 20259101

ОФИЦИАНТЫ / íî÷íîé êëóá "Ôîðñàæ" / (íî÷íûå ñìåíû). ÎÐ, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü, ñàíêíèæêà. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå. ÌÐ: óë. Ãàðìàòíàÿ, 51-à (îñò. òðàìâàÿ "Ãàðìàòíàÿ"). Тел. (093)9888880

201891010102

20262101

100861020101

/Â ðåñòîðàí / Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (068)3242993

201821010103

/ ðåñò.-ãîñò. êîìïëåêñ "×óìàöüêèé øëÿõ" / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï: îò 15000 ãðí. Òåë.: (067)401-28-49. Ñàíêíèæêè - îáÿçàòåëüíî!!! Ðàçâîçêà îò è äî ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Èíîãîðîäíèì - áåñïëàòíîå æèëüå. 201471010103

ПЕКАРИ / ïåêàðíþ / ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû. Ç\ï: îò 500 ãðí çà íî÷ü. Ð-í: Àêàäåìãîðîäîê. Тел. (066)3852885

101861010101

ОФИЦИАНТ / êàôå âîçëå ñò. ì. "Äàðíèöà" / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ïîïóäðåíêî, 20 (êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà àâòîáóñà N45). Òåë.: (096)860-18-08. Тел. (066)4543077

202441010101

ОФИЦИАНТ\КА ÃÐ: íåä.\íåä., 11.00-22.00. Ç\ï: ñòàâêà 1500 ãðí\íåä. + 10% îò âûòîðãà + ÷àåâûå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ð-í: Ëåñíîé ìàññèâ. Äìèòðèé, Тел. (068)3618500

202051010101

ОФИЦИАНТКИ

20282102

/ ðåñòîðàí "Äþ Ëîíã" / Ìîæíî áåç ÎÐ. Íà ïîëíûé è íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. ÃÐ: 11.00-23.00. Á-ð Øåâ÷åíêî, 46-Â. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 20.00. Òåë.: (044)235-73-50, (044)331-07-10, Тел. (093)2378999

ПЕКАРЬКОНДИТЕР /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà/ Тел. (067)2422379 100821010106

ПОВАР /Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005 100861020104

ПОВАР / ðåñòîðàí íà Âèíîãðàäàðå / Ç\ï: îò 9000 ãðí è âûøå. ÃÐ: íåäåëÿ ÷åðåç íåäåëþ. Тел. (098)6656980 201891010101

ПОВАР /Â êàôå / íà æàðêó áëèíîâ. Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

100941010101

201991010102

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

/Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / (æåëàòåëüíî ïàðíè). óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

/Â ðåñòîðàí / ÃÐ: 3\3, ñ 9.00 äî 21.00. Îïûò ðàáîòû â ðåñòîðàíå íå ìåíåå 1 ãîäà. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: 10 ìèí. õîäüáû îò ñò. ì. "Óíèâåðñèòåò", 15 ìèí. - îò ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (096)405-80-95, Åëåíà.

100821010206

201851010103

20280101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

15

20189101

ПОВАР /Â ðåñòîðàí "Ìàíñàðäà êàôå" / Ãðàôèê ðàáîòû: 3\3. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 49-à. Тел. (096)9623164

202151010101

ПОВАР / êàôå âîçëå ñò. ì. "Äàðíèöà" / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Ïîïóäðåíêî, 20 (êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà àâòîáóñà N45). Òåë.: (096)860-18-08. Тел. (066)4543077

20153102

202441010102

ПОВАР НА РАЗДАЧУ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà/ Тел. (067)2422379

100821010104

ПОВАР НА ШТАТ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà/ Тел. (067)2422379

20215101

ПОМОЩНИК ПОВАРА 100821010105

ПОВАРУНИВЕРСАЛ /Â êàôå / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

/ ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / (øòàòíèê). ÃÐ: 4/4 (c 9.00 äî 21.00). Ç\ï: 8000 ãðí çà 15 ðàáî÷èõ ñìåí. Ïèòàíèå, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñîëîìåíñêàÿ ïëîùàäü, 2-á. Âèêòîðèÿ, Тел. (093)9480046 202821020103

201991010101

ПОМОЩНИК ПОВАРА

ПОВАРУНИВЕРСАЛ / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 450 ãðí\ñìåíà. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

/ ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 7000 ãðí. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

20192101

20196101

20289101

20294101

201531010104

201531010103

ПІЦАЙОЛО

ПОВАРУНІВЕРСАЛ / ïàá-êàôå (Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Òåë.: (098)481-24-21, Тел. (066)3529224

202611010101

ПОМОЩНИК ОФИЦИАНТА

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / (íàâ÷àºìî). Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020106

/ ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: îò 4000 ãðí. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

201531020103

ПОМОЩНИК ПОВАРА / ðåñòîðàí "Äþ Ëîíã" / ÃÐ: 11.00-23.00. Á-ð Øåâ÷åíêî, 46-Â. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 20.00. Òåë.: (044)235-73-50, (044)331-07-10, Тел. (093)2378999

100941010106

ПОМОЩНИК ПОВАРА Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Çâîíèòü ñ 13.00 äî 19.00. Тел. (098)3513063

СУШИСТ /Â ñóøè-áàð (ã. Áðîâàðû) / ÎÐ îò 1 ãîäà îáÿçàòåëåí. Ñòàâêà: îò 600 ãðí\ñìåíà. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Êîìôîðòíîå ìåñòî ðàáîòû. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, óíèôîðìà. Ðàçâîçêà ïåðñîíàëà, äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Àííà, Тел. (050)9832733 201961010101

ТЕХНОЛОГ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / êóë³íàðíîãî öåõó ç ÄÐ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020109

202801010101

ПОМОЩНИК ПОВАРА / ðåñòîðàí "Ñîëîì'ÿíñüêà áðîâàðíÿ" / (îâîùíèê). ×èñòêà è íàðåçêà îâîùåé. Îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. ÃÐ: 4/4 (c 09.00 äî 18.00). Ç\ï: 6500 ãðí çà 15 ðàáî÷èõ ñìåí. Ïèòàíèå, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: Ñîëîìåíñêàÿ ïëîùàäü, 2-á. Âèêòîðèÿ, Тел. (093)9480046

202821020102

99990509

20153101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


16

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10205104

ВОДИТЕЛЬ êàòåãîðèè "Å". Ðàáîòà ïî Óêðàèíå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, 8000-16000 ãðí. Åâãåíèé, Тел. (067)6270858 100041010101

АВТОМЕХАНИК Ç\ï: 12000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ðåìîíò àâòîìîáèëåé Ãàçåëü è Ëàíîñ. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (097)013-17-38, Тел. (050)6410122

20147101

101601010102

АВТОМОЙЩИК /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "Ãîëîñååâñêèé" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60 Тел. (044)2777073 101141010111

АВТОСЛЕСАРЬ íà ãðóçîâîå ÑÒÎ. Ç\ï: 13000 ãðí. Тел. (067)4427671 101231010102

АВТОСЛЕСАРЬ /Íà ÑÒÎ / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)5974444

20199101

101551010101

Прилашаются на работ в пеарню

АВТОСЛЕСАРЬ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: Ñâÿòîøèíñêèé ð-í. Тел. (063)1415301

ПЕКАРИ ГР: ночные смены. З\п: от 500 рн за ночь. Р-н: Аадемородо.

202961010102

АВТОСЛЕСАРЬ

Тел.: (066)3852885 10186101

10135103

/Íà ÑÒÎ "Àâòîáîññ" / C ÎÐ. Ç\ï: % îò ðàáîò. Ð-í: Îáîëîíü. Тел. (067)7363006 101581010101

АВТОЭЛЕКТРИК /Íà Ïð-òèå ïî ïðîèç-âó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513 101351030101

АВТОЭЛЕКТРИК /Íà ÑÒÎ / ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, âûõ. - âñ. (ïëàâàþùèé ãðàôèê). Ç\Ï: îò 12000 ãðí. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ðóñëàí, òåë.: (098)275-04-83, Тел. (093)6294844 202161010102

АРМАТУРЩИК 20235101

10153101

/Íà ÑÒÎ Bosch Service / Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455 101151010101

ОФИЦИАНТ\КА

АРМАТУРЩИК /Íà Ïð-òèå ïî ïðîèç-âó ñïåöòåõíèêè / (àâòîìîáèëè). Ç\ï: îò 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513

ГР: нед.\нед., 11.00-22.00. З\п: става 1500 рн\нед. + 10% от вытора + чаевые. Држный оллетив. Р-н: Лесной массив.

Тел.:(068)361-85-00, Дмитрий.

101351030106

20205101

ÐÀÁÎÒÀ

20248101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

17

20168101

10205106

АРМАТУРЩИК

ВОДИТЕЛИ

/Íà ÑÒÎ / (ïî ñáîðêå àâòîìîáèëåé). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ð-í ðàáîòû: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)5974444

êàò. "Ñ", äëÿ ðàáîòû ïî Óêðàèíå. Îôèö. îôîðìëåíèå. Òåë.: (044)285-05-00, Тел. (067)2323002

101551010102

ВОДИТЕЛИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / êàò. "Ñ", "Å", "D". Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

101201010101

ВОДИТЕЛИ /Äëÿ ðàáîòû â òàêñè "Íàçàðè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì; íà àâòîìîáèëè êîìïàíèè. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ ðàáîòû, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Îïëàòà âûñîêàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ. Òåë.: (093)356-00-00 Тел. (044)5357708

101651010101

101871010101

ВОДИТЕЛИ â ÒÀÊÑÈ íà àâòî ôèðìû (ñî çíàíèåì ã. Êèåâà). Îáîëîíü: (067)463-74-63; Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïë.: (096)503-88-53; Äàðíèöêàÿ ïë.: (050)442-93-42.

20216101

10165101

102051020101

ВОДИТЕЛИ íà àâòîâîç, ôóðó, áåíçîâîç, ýâàêóàòîð, òðàë, êðàí-ìàíèïóëÿòîð. Тел. (050)3211452 102051060101

ВОДИТЕЛИ â òàêñè íà àâòî ôèðìû. Òåë.: (067)463-74-63, (096)503-88-53, (050)442-93-42.

20277101

102051070101

ВОДИТЕЛИ /Òàêñè 309 / ñî ñâîèì àâòî (êîìèññèÿ 6% îò çàêàçà). Òåë.: 220-13-15, Тел. (093)9784027

201731020104

ВОДИТЕЛИ íà àâòîâîç, ôóðó, áåíçîâîç, ýâàêóàòîð, òðàë, êðàí-ìàíèïóëÿòîð. Òåë.: (050)321-14-52. 102051070102

ВОДИТЕЛИ /Â ñëóæáó òàêñè "Êîðîíà" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà: 15 ãðí/íåäåëþ. Тел. (063)4790000

201741030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà. Àáîíïëàòà 3ãðí\ñóòêè. Тел. (063)4710000

201741040101

ВОДИТЕЛИ /Ðàáîòà â ã. Êèåâå / êàò. "D". Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Òåë.: (068)689-89-89, Тел. (063)8515151

201431010101

ВОДИТЕЛИ /Àâòîïàðê â ã. Êèåâå / êàò. "Ñ" äëÿ ðàáîòû íà àâòîáåòîíîñìåñèòåëÿõ. Ñ ÎÐ. Ç\ï: îò 5000 ãðí â íåäåëþ. ÃÐ: âàõòà. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáåäû. Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)3275980

101851010101

ВОДИТЕЛИ êàò. "Ñ" íà òåíòîâàííûé ÌÀÍ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5 òîíí. Çíàíèå òåõíè÷åñêîé ÷àñòè àâòîìîáèëÿ. Ïîñòîÿííûå êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Ç/ï: 11000 ãðí. Тел. (067)4427671

ВОДИТЕЛИ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ / òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ / Îïèñàíèå ðàáîòû: òÿãà÷ RENAULT; êîìàíäèðîâêè ïî áëèæíåìó çàðóáåæüþ; ÎÐ íà àâòîìîáèëÿõ èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà îò 2-õ ëåò; íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî çàãðàíïàñïîðòà, ìåäñïðàâêè. Îôèö. îôîðìëåíèå. Ç\ï: 20000 ãðí. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Áåðåçíåâà, 10. Òåë.: (044)537-43-37; (067)547-53-26, Âëàäèìèð. Àíäðåé, Тел. (050)3580689 100411010101

10205102

ВОДИТЕЛЬ /Íà Ïð-òèå ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / êàò. "Ñ". E-mail: office@uhl-mash.com Тел. (067)4656231 101291010103

ВОДИТЕЛЬ ãðóçîâîãî àâòîìîáèëÿ (êàò. "Ñ"). Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

20256102

100831010106

ВОДИТЕЛЬ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)2731009

101231010101

101491010105

10185101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


18

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10205107

20144101

ВОДИТЕЛЬ /Íà Ïð-òèå / êàò. "Ñ" íà àâòîìîáèëü ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 6-12 òîíí. Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, (093)533-30-32; Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷, Тел. (093)9434496

101531010101

ВОДИТЕЛЬ êàò. "Ñ". Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ðàáîòà ïî ã. Êèåâó (äîñòàâêà ìåòàëëîïðîêàòà). Ð-í: ñò. ì. "Âûäóáè÷è". Òåë.: (067)505-25-41, Тел. (067)4019629

101331010101

ВОДИТЕЛЬ Êàòåãîðèÿ "D". Ç\ï: 300-400 ãðí â äåíü. Ðàáîòà â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå ïî æåëàíèþ. Òðåáîâàíèÿ: çíàíèå òåõíèêè, ñòàæ ðàáîòû îò 5 ëåò. Тел. (096)5962424

202481010101

10004101

10115101

10123101

ВОДИТЕЛЬ Ñî ñâîèì àâòî. Äîñòàâêà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (ëàâàø) ïî ðîçíè÷íûì òî÷êàì ã. Êèåâà (Ñèëüïî, Íîâóñ, Áèëëà). Óñëîâèÿ ðàáîòû: ñ 7.00 äî 17.00, âò.-âñ. Ç\ï îò 10000 ãðí, âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö (îïëàòà ðàñõîäà òîïëèâà åæåäíåâíî + àìîðòèçàöèÿ îäèí ðàç â ìåñÿö). Çàãðóçêà â Ãîñòîìåëå â 7.00 óòðà. Àëåêñàíäð, Тел. (097)6262654

202791020101

20143101

ВОДИТЕЛЬ /Íà ïðîèçâîäñòâî / ïîãðóç÷èêà (ïîãðóç÷èê "Ëüâîâñêèé"). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, òðóäîâîé äîãîâîð, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. ã. Êèåâ, ð-í: Áîðùàãîâêà. Þðèé, Тел. (097)7799779

101881010103

ВОДИТЕЛЬ 10155101

СТО"Автобосс" требютсянаработ:

-АВТОСЛЕСАРЬ

102081010104

-ХОДОВИК -МЕХАНИКподиз.авто. СОР.З\п:%отработ. Р-н:Оболонь.

Тел.:(067)736-30-06 20296101

10158101

20252101

Требется ат."С". З\п: от 8000 рн. Работа по . Киев (достава металлопроата). Р-н: ст. м. "Выдбичи".

Тел.:(067)505-25-41, (067)401-96-29

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА /"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "Ãîëîñååâñêèé" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60 Тел. (044)2777073 101141010118

ВОДИТЕЛЬ

20173102

/Íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ÃÀÇåëè. Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00. Ð-í: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (095)392-27-95, Тел. (044)4022622

10133101

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР íà àâòîìîáèëè ÒÀÒÀ, Mercedes Sprinter. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï: îò 10000 ãðí. Ñîö. ïàêåò. ïãò Âîðçåëü - ñêëàä, ã. Êèåâ (Ïîäîë) - îôèñ. Òåë.: (099)447-75-54, Íèêîëàé. Тел. (067)5602060 202771010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

19

10187101

20174103

ВОДІЙ

МАСТЕР

/Äåñíÿíñüêå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / (êàò. "Â", "Ñ"). Îô. ñòàæ íå ìåíøå 3-õ ðîê³â. Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

/Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / ïî øóìîèçîëÿöèè (ðàçáîðêà, ñáîðêà àâòîìîáèëåé, íàíåñåíèå øóìîèçîëÿöèè) ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: Ñâÿòîøèíñêèé ð-í. Тел. (063)1415301

201441010102

ВОДІЙ ЕКСПЕДИТОР

20288101

202961010101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА íà JCB 3CX. Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. ã. Êèåâ, ñò. ì. "Áîðèñïîëüñêàÿ". Тел. (063)4761030

202521010101

/ àâòîòðàíñïîðòíó êîìïàí³þ ì. Êèºâà / Äîñòàâêà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ïîñò³éí³ ìàðøðóòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ð-í ðîáîòè: ñò. ì. "Âèäóáè÷³". ª ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ. Тел. (050)3342914

202881010102

ВОДІЇЕКСПЕДИТОРИ íà àâòîìîá³ë³ Ìercedes Sprinter, MAN TGA 18320 (5 ò). Äîñòàâêà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ ïî òîðãîâèì ìåðåæàì ì. Êèºâà. Ç\ï: â³ä 10000 ãðí. + ïðåì³ÿ. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî áåçêîøòîâíî. Áàçà: ì. Âèøíåâå (Êè¿âñüêà îáë.). Ìîæëèâå îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (050)3317346

202561020101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

МЕХАНИК /Íà ÑÒÎ "Àâòîáîññ" / ïî äèç. àâòî. C ÎÐ. Ç\ï: % îò ðàáîò. Ð-í: Îáîëîíü. Тел. (067)7363006 101581010103

МОТОРИСТ ХОДОВИК

10160101

20198101

/Íà ÑÒÎ / ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00, âûõ. - âñ. (ïëàâàþùèé ãðàôèê). Ç\Ï: îò 12000 ãðí. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Ð-í: Äàðíèöêèé. Ðóñëàí, òåë.: (098)275-04-83, Тел. (093)6294844 202161010101

РИХТОВЩИК /Íà ÑÒÎ Bosch Service / Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455

20174104

101151010102

Íà ðàáîòó â îôèñ. Ð-í: Âèíîãðàäàðü. Тел. (050)3127973 102051040101

СЛЕСАРЬ /Íà ÑÒÎ Bosch Service / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé. Ð-í: Ãîëîñååâñêèé. Тел. (067)6714455 101151010103

ДИСПЕТЧЕРЫ ЛОГИСТЫ

ТРАКТОРИСТ

Íà ðàáîòó â îôèñ. Ð-í: Âèíîãðàäàðü. Тел. (050)3127973 102051040102

КАРЩИКИ

/Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ç\ï: â³ä 6000 ãðí. (Áðîâàðñüêèé ð-í). ÃÐ: ïí.-ïò., âèõ³äí³: ñá., íä. Òåë.: 067)214-34-14, Тел. (067)3260810 100011010104

Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

ХОДОВИК 100831010105

КАРЩИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 455 ãðí\ñìåíà. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 101201010103

КУРЬЕР

/Íà ÑÒÎ "Àâòîáîññ" / C ÎÐ. Ç\ï: % îò ðàáîò. Ð-í: Îáîëîíü. Тел. (067)7363006 101581010102

ЭКСПЕДИТОР

20279102

/Íà Ïð-òèå / Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷: òåë. (093)943-44-96, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷: Тел. (093)5333032 101531010302

/Â ñóøè-áàð (ã. Áðîâàðû) / íà ñâîåì àâòî. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Êîìôîðòíîå ìåñòî ðàáîòû. Áåñïëàòíîå ïèòàíèå, óíèôîðìà. Ðàçâîçêà ïåðñîíàëà, äîñòîéíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà òðóäà. Àííà, Тел. (050)9832733

ЭКСПЕДИТОРЫ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

201961010102

101201010111

10129101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


20

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ АПАРАТНИКИ áîðîøíîìåëüíîãî òà êîìá³êîðìîâîãî âèðîáíèöòâà. Ç\ï: â³ä 7000 äî 12000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 14\14 äí³â. Тел. (063)8770733

202511010102

БЕТОНЩИКИ / öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó áåòîí. èçäåëèé / ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-18.00. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 1 ìåñ., îòâåòñòâåííîñòü. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Âûñîêàÿ ñâîåâðåìåííàÿ ç\ï (ñòàâêà). Îòàïëèâàåìîå ïîìåùåíèå, ïîãðóç÷èê. ÌÐ: ñ. Êîöþáèíñêîå, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 2. Тел. (067)4016087

101771010101

БЛЯХАР 10037101

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010111

ГИБЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\Ï: ñòàáèëüíàÿ (âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö). Óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. Тел. (068)6211530 100881010102

ЕЛЕКТРИК

10041101

/ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðã³â.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ç ÄÐ. Òåë.: (044)200-13-60(61), Тел. (063)5115064 100481040102

ЕЛЕКТРИК, ІНЖЕНЕР КВПІА

10159101

/ÒΠ"ÀÂÐÎÐÀ ÒÅÐÌ" / ÃÐ: äîáà\òðè. Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. Ãðèãîð³é Àíàòîë³éîâè÷, Тел. (097)6427079 100371010201

ЕЛЕКТРИКИ Ç\ï: â³ä 7000 äî 12000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 14\14 äí³â. Тел. (063)8770733 202511010103

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠ"ÀÂÐÎÐÀ ÒÅÐÌ" / Ç\ï: äîãîâ³ðíà. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (096)1671962

10188101

100371010101

ЕЛЕКТРОМОНТЕР ЗВ'ЯЗКІВЕЦЬ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðã³â.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ç ÄÐ. Òåë.: (044)200-13-60(61), Тел. (063)5115064 20284101

МАКЕТЧИК

Срочнотреб ются

СТРОПАЛЬЩИКИГАЗОРЕЗЧИКИ З\п:8000рн. Тел.:(067)505-25-41, (067)401-96-29 20254101

100481040103

10133102

/Íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00. Ð-í: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (095)392-27-95, Тел. (044)4022622 102081010103

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. àêðèëîâîãî êàìíÿ (Corian, Staron, Montelli, Tristone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Ðóñëàí, Тел. (067)4646395 100731010101

МАСТЕР ïî îáðàáîòêå èñêóññò. êâàðöåâîãî êàìíÿ (Vicostone, Caeserstone, Silestone, Hanstone). ÌÐ: Ïîäîë. Ç\ï: îò 15000 ãðí. è âûøå. Ðóñëàí, Тел. (067)4646395 100731010102

20140101

20258101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

21

СВАРЩИК

/Íà äåðåâîîáð. ïð-å (ñ. Êàòþæàíêà) / ñî çíàíèåì îáîðóäîâàíèÿ òèïà Wood-Mizer, Serra Montana è ò. ï. ÎÐ. Ç\ï: ñòàâêà è äîïëàòà (îò âûïóñêà ïðîäóêöèè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4443630

100951010102

ОПЕРАТОР Ç\ï: 10600 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.45; ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439

100791020103

ОПЕРАТОР /Ðàáîòà âî Ëüâîâå! / ëèíèè íà ç-ä ýëåêòðîíèêè. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî. Æèëüå è ïèòàíèå áåñïëàòíî. Òåë.: (067)902-87-52, (093)821-39-76, Тел. (050)6467832

202141010101

ОПЕРАТОР ôîðìóâàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ. Äî 45-òè ðîê³â. Ç\ï: â³ä 7000 ãðí. Ñîöïàêåò, ìîæëèâ³ñòü íàäàííÿ ãóðòîæèòêó. Àðòåì, Тел. (050)3584755

100441010101

/Íà ïðîèçâîäñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\Ï: ñòàáèëüíàÿ (âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö). Óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. Тел. (068)6211530

100881010101

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ /Íà Ïð-òèå ïî ïðîèç-âó ñïåöòåõíèêè / Ç\ï: îò 10000 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå ïî òðóäîâîé êíèæêå. Æèëüå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà â ðàéîíå ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê". Êîíò. ëèöî: Äìèòðèé, Тел. (050)5421513

101351030102

СВАРЩИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ðàáîòà â Êèåâå. Тел. (098)1045169

202841010101

Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

100831010102

СЛЕСАРЬ /Íà ïðîèçâîäñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\Ï: ñòàáèëüíàÿ (âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö). Óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. Тел. (068)6211530

СЛЕСАРЬМОНТАЖНИК

/Íà ïðîèçâîäñòâî / òåðìîôîðìîâî÷íîé ìàøèíû. Ç\ï: îò 11000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî æåëàíèþ. Ð-í: ñò. ì. "Êðàñíûé Õóòîð". Òåë.: (063)642-27-81, Тел. (044)2296406

ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâîäà. Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ðàáîòà â Êèåâå è Êèåâñêîé îáëàñòè. Тел. (044)5004932

ОПЕРАТОР ЧПУ /Íà ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï: îò 10000 ãðí. ÃÐ: ñ 9.00 äî 19.00. Ð-í: Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà. Òåë.: (095)392-27-95, Тел. (044)4022622 102081010102

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА /Íà ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï: îò 11000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî æåëàíèþ. Ð-í: ñò. ì. "Êðàñíûé Õóòîð". Òåë.: (063)642-27-81, Тел. (044)2296406 101591010101

ОПЕРАТОРПИЛОРАМЩИК /Íà äåðåâîîáð. ïð-å (ñ. Êàòþæàíêà) / íà ïèëîðàìó òèïà Wood-Mizer, LT40, Serra Montana. ÎÐ æåëàòåëåí. Ç\ï: îò 14000 ãðí è âûøå (îò âûðàáîòêè). ÃÐ: âàõòà. Èíîãîðîäíèì - âîçìîæíîñòü ïðîæèâàíèÿ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. (067)4443630

10044101

100881010105

ОПЕРАТОР

101591010102

10127101

СЛЕСАРИ

101501010101

СЛЕСАРЬМОНТАЖНИК /Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ / òðóáîïðîâîäîâ. Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794

10150101

101271010102

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (ñâàðùèê). Ç\ï: îò 9000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî æåëàíèþ. Ð-í: ñò. ì. "Êðàñíûé Õóòîð". Òåë.: (063)642-27-81, Тел. (044)2296406

101591010103

СЛЮСАР /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç âèãîòîâëåííÿ âóçë³â òà äåòàëåé ñàíòåõñèñòåì. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

101681010107

СЛЮСАР КВПІА /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðã³â.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / ç îáñëóãîâóâàííÿ êîòåëüíîãî îáëàäíàííÿ. Ç ÄÐ. Òåë.: (044)200-13-60(61), Тел. (063)5115064

10048104

100481040105

100951010101

СЛЮСАРЕЛЕКТРИК

ПИЛОРАМЩИК Ç\ï: îò 6000 ãðí. Íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Тел. (067)2338326 201401010102

САНТЕХНИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / Ç\ï: äîãîâîðíàÿ. Ðàáîòà â Êèåâå. Тел. (098)1045169 202841010102

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ. Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

101681010108

СЛЮСАРРЕМОНТНИК /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðã³â.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ç ÄÐ. Òåë.: (044)200-13-60(61), Тел. (063)5115064

100481040104

СБОРЩИК

СЛЮСАРСАНТЕХНІК

/Íà ïðîèçâîäñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\Ï: ñòàáèëüíàÿ (âûïëàòà 2 ðàçà â ìåñÿö). Óäîáíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå. Тел. (068)6211530

/ÒΠ"ÀÂÐÎÐÀ ÒÅÐÌ" / ÃÐ: äîáà\òðè. Ç\ï: 7000-10000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Êè¿â, ð-í: Òðîºùèíà. ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷, Тел. (096)1671962

100881010104

100371010102

10177101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


22

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10088101

Работав .Львов!

ОПЕРАТОР линииназаводэле трони и. З\п:от8000рн. Оф.трдостройство. Жильеипитаниебесплатно. Тел.:(067)902-87-52, (093)821-39-76,(050)646-78-32 20214101

СЛЮСАРІ Ç\ï: â³ä 7000 äî 12000 ãðí. Ãðàô³ê ðîáîòè: 14\14 äí³â. Тел. (063)8770733 202511010101

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10149101

10073101

10095101

20251101

/Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)2731009 101491010106

СТОЛЯРСТАНОЧНИК äâåðíûõ áëîêîâ, ëåñòíèö, ðàçíîîáðàçíîé ìåáåëè, à òàêæå ïîãîíàæà. ã. Êèåâ, Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ðåìîíòíàÿ, 4 (æ\ä ñòàíöèÿ "Äàðíèöà-äåïî"). Òåë.: (067)449-16-09, Тел. (067)4491610 202581010102

СТРОИТЕЛЬ

МАЛЯР

Ç\ï: 8000 ãðí. Òåë.: (067)505-25-41, Тел. (067)4019629

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "ÓÊÐÒÅÕÑÏÅÖÁÓÄ" / Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)2490379

101331020101

ТОКАР

100811010107

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

МАЛЯРЫ Тел. (067)9395421 202111010101

101681010109

АЛЬПІНІСТИ

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ íà ñòàíîê ÈÆ-250. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 12000 ãðí. Тел. (067)8777333

/Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ðîáîòà íà ëþëüêàõ, ë³ñàõ. Тел. (050)9795405

202861010102

АРМАТУРЩИКИ

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК /ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248 101681010110

ЭЛЕКТРИК

101881010104

ÐÀÁÎÒÀ

/ÎÎÎ "ÁÏ-41" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993

101731010102

КАМЕНЩИКИ Тел. (067)9395421

Ç\ï: 6000 ãðí. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571 101301010103

ЭЛЕКТРИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 10000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 101201010110

/Íà ïðîèçâîäñòâî / (îòäåëî÷íûå ðàáîòû â îôèñå). Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, òðóäîâîé äîãîâîð, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. ã. Êèåâ, ð-í: Áîðùàãîâêà. Þðèé, Тел. (097)7799779

20132101

СТРОПАЛЬЩИКИГАЗОРЕЗЧИКИ

202541010101

СТОЛЯР

10104101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ / òðóáîïðîâîäîâ. Îôèö. îôîðìëåíèå. Âûñîêàÿ ç\ï. Тел. (067)9102794 101271010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ / êîìïàíèþ "ÁÑÄ" / ñòðîèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íàëè÷èå ÎÐ â ñôåðå ïðîäàæ (æåëàò. ñòðîèò. ãðóïïû òîâàðà), îáúåêòíûõ ïðîäàæ; çíàíèå ñòðîèò. ñåãìåíòà ðûíêà; óâåðåí. ïîëüç. ÏÊ (1Ñ:8); êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå óáåæäàòü, ñòðåìëåíèå ê ðîñòó è ðàçâèòèþ. Ç\ï: ñòàâêà + %, îïëàòà ìîá. ñâÿçè, òðàíñï. ðàñõîäîâ, àìîðòèçàöèÿ ÒÑ. Тел. (067)2172960 101391010101

202111010102

КАМЕНЩИКИ /Â ñòðîèòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ / (áðèãàäû êàìåíùèêîâ). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî èëè ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó. Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï è àâàíñà. Ç/ï: îò 20000 ãðí. Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷, Тел. (067)2179869

МОНОЛИТЧИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-41" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993 101731010103

МОНОЛИТЧИКИ Тел. (067)9395421 202111010105

101511010101

КАМЕНЩИКИ ñ ÎÐ (ã. Êèåâ). Êèðïè÷ ïîëíîòåëûé, 2NF, áëîê êåðàìè÷åñêèé. Ç\ï: 13000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì èíñòðóìåíò, îáùåæèòèå. Çâîíèòü äî 20.00. Òåë.: (067)683-74-25, Тел. (066)3833271

101041010101

МОНТАЖНИКИ ОПАЛУБКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-41" / Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993 101731010101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

10081101

23

10173101

10151101

10169101

20107101

20211101

МУЛЯР /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "ÓÊÐÒÅÕÑÏÅÖÁÓÄ" / (êàìåíùèê). Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí . íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)2490379 100811010103

ПЛИТОЧНИК /Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "ÓÊÐÒÅÕÑÏÅÖÁÓÄ" / Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)2490379 100811010106

ПЛИТОЧНИКИ Тел. (067)9395421 202111010103

20286101

ФАСАДНИКИ

УСТАНОВЩИКСБОРЩИКМЕБЕЛИ

/ áóä³âåëüíó îðãàí³çàö³þ / (ìîíòàæíèêè ñèñòåì óòåïëåííÿ). Âåëèêèé îáñÿã ðîáîòè ìè ãàðàíòóºìî! Ç\ï: â³äðÿäíà - êîæåí ì³ñÿöü, àâàíñ ùîòèæíÿ. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Тел. (067)1621302 201321010101

(бриада).ОР:от2-хлет. Свойрчнойинстрмент.Без вредныхпривыче!Контрольная сбораистанованазаазе. Теплыйцех,полнаязанятость. З\п:15000#рн.

ФАСАДЧИКИ

ПЛОТНИКИ /ÎÎÎ "ÁÏ-41" / ïî îïàëóáêå. Îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ðàáîòà âàõòàìè. Ç\ï: âûñîêàÿ, áåç çàäåðæåê. Òåë.: (098)082-32-39, Тел. (044)5376993 101731010104

Тел. (067)9395421

/Â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ / (ïðîìûøëåííûå àëüïèíèñòû). Ðàáîòà ïî äîãîâîðó. Ç\ï: îò 15000 ãðí. Òåë.: (097)022-66-52. 201071010101

ШТУКАТУР

СПЕЦИАЛИСТЫ /Ëåãàëüíàÿ ðàáîòà â Øâåöèè / â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà (âíóòðåííèå è îòäåëî÷íûå ðàáîòû, ãèïñîêàðòîí, ïëèòêà, ìàëÿðíûå ðàáîòû, ìîíòàæ îêîí, äâåðåé è ïîëîâ; ñàíòåõíèêè; ýëåêòðèêè; ñâàðùèêè; êðîâåëüùèêè; óñòàíîâêà âûòÿæåê; äåìîíòàæ; ñáîðêà ìåáåëè è äðóãîå). Тел. (063)8652161

Тел.:(096)051-31-34.

202111010104

ФАСАДЧИКИ

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ "ÓÊÐÒÅÕÑÏÅÖÁÓÄ" / Çàðîá³òíà ïëàòà âèñîêà: â³ä 10000 ãðí. íà ì³ñ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Тел. (096)2490379

100811010105

20158101

СБОРЩИК МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)2731009 101491010103

УСТАНОВЩИК СБОРЩИК МЕБЕЛИ

201611010101

(áðèãàäà). ÎÐ: îò 2-õ ëåò. Ñâîé ðó÷íîé èíñòðóìåíò. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê! Êîíòðîëüíàÿ ñáîðêà è óñòàíîâêà íà çàêàçå. Òåïëûé öåõ, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: 15000 ãðí. Òåë.: (096)051-31-34.

ФАСАДНИКИ /Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ðîáîòà íà ëþëüêàõ, ë³ñàõ. Тел. (050)9795405 202861010101

10208101

ЗАКРОЙЩИК /Íà øâåéíîå Ïð-òèå / Ñ ÎÐ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17),

Тел. (067)5024546

201581010101

101251010101

WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ

99990523

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


24

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10125101

10209101

ШВЕИ СОРот1ода.Масспошив. Работасовсемивидамитани,пошив женсойлеойиверхнейодежды. Полныйрабочийдень. Оплатаоовариваетсяотдельно, порез!льтатамсобеседования. .Киев,!л.Вербицоо,1.

Тел.:(063)864-36-35, (067)509-19-79,Татьяна. 20285101

20217101

20225101

ШВЕИ

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

/Íà øâåéíîå Ïð-òèå / ñïåöîäåæäû (áðèãàäíûé ìåòîä). Ç\ï: 10000 ãðí. Ðàéîí ðàáîòû: ñò. ì. "Ò. Øåâ÷åíêî". Òåë.: (044)221-39-14 Тел. (067)4523565

Êëèíèêà ïðèãëàøàåò æåíùèí 18-39 ëåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ: ñóððîãàòíîãî ìàòåðèíñòâà - âîçíàãðàæä. äî 540 000 ãðí.; äîíàöèè ÿéöåêëåòîê - âîçíàãðàæä. îò 20000 ãðí. äî 25000 ãðí. Ìû ãàðàíò. áåñïëàòí. ìåä. îáñëåä., êîìïåíñèðóåì ðàñõîäû íà ïðîåçä. Ëèö. ÌÎÇÓ ñåðèÿ À N 554391. Òåë.: (095)423-16-69, Тел. (097)1398486

102091010101

ШВЕИ Ñ ÎÐ îò 1 ãîäà. Ìàññïîøèâ. Ðàáîòà ñî âñåìè âèäàìè òêàíè, ïîøèâ æåíñêîé ëåãêîé è âåðõíåé îäåæäû. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îïëàòà îãîâàðèâàåòñÿ îòäåëüíî, ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. ã. Êèåâ, óë. Âåðáèöêîãî, 1. Òåë.: (063)864-36-35, Òàòüÿíà. Тел. (067)5091979

АВТОМОЙЩИКИ

ШВЕЯ

ВАНТАЖНИК

20265101

ñ ÎÐ. Ìåñòî ðàáîòû: Äàðíèöêèé ðàéîí. Òåë.: (093)651-18-63, Тел. (098)7822548

202251010104

ПОРТНОЙ / òâîð÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ (ðåìîíò îäåæäû) / Äåâóøêè ñ ÎÐ, 20-45 ëåò. Ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ç\ï: åæåäíåâíî. ÃÐ: ãèáêèé. Ð-í: ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîäàùü". Òåë.: (095)885-03-96, Тел. (098)3265018

/Íà øâåéíîå Ïð-òèå / Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ç\ï: ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Ðàéîí ðàáîòû: Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü. Òåë.: (044)459-05-16(17), Тел. (067)5024546

101251010102

20142101

201481010101

Управляющей омпании срочно требются:

Ç\ï äîñòîéíàÿ. Ï-ò Ëîáàíîâñêîãî, 4 (Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïëîùàäü). Тел. (067)4060708

201981010101

202851010101

ПОМОЩНИК ЗАКРОЙЩИКА

10114101

ÃÐ: 5 äí³â íà òèæäåíü. Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü. Ç\ï: â³ä 6000 ãðí. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè, âóë. Áðîâàðñüêà, 4, òåðèò. Áîðèñï³ëüñüêîãî àâòîçàâîäó. Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, Тел. (095)2609820

-УБОРЩИЦЫ -ДВОРНИКИ -ДИСПЕТЧЕР З\п:достойная. Тел.:(050)960-65-86 20202101

101721020101

ШВЕЯ / òâîð÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ (ðåìîíò îäåæäû) / Äåâóøêè ñ ÎÐ, 20-45 ëåò. Ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ç\ï: åæåäíåâíî. ÃÐ: ãèáêèé. Ð-í: ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîäàùü". Òåë.: (095)885-03-96, Тел. (098)3265018

202171010102

ВАНТАЖНИК / ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26 Тел. (067)2236927, (066)4560831

101801020103

ВАНТАЖНИКИ Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷, Тел. (050)3316526

202171010101

101161010101

ПОРТНОЙ

ВАНТАЖНИКИ

/Äëÿ äèçàéíåðà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà - 8000 ãðí. Ð-í: Ìàéäàí Íåçàâèñèìîñòè. Åâãåíèé, Тел. (063)4702930

/Òîðã. ìåðåæà "Òåðèòîð³ÿ ì³í. ö³í" / Âåëèêà îêðóæíà, 4 (Åëåêòðîíìàø). Ñàéò: termincin.com Òåë: (063)543-28-28, Тел. (063)4433674

202651010101

201231020104

99990513

ÐÀÁÎÒÀ

20152101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

25

20148101

ВІДБІРНИК ТОВАРУ

ДВОРНИК

/ ã³ïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31, Тел. (067)2236927

/ ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 350 ãðí/ ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

ГРУЗЧИК

ДВОРНИК

/Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Òåë.: (044)501-09-24, Тел. (095)2731009

Ç\ï: 7000 ãðí. Òðåáîâàíèÿ: óìåíèå óïðàâëÿòü ìèíè-òðàêòîðîì, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Âèøíåâîå. Òåë.: (097)013-17-38, Тел. (050)6410122

101801020106

101491010104

ГРУЗЧИК / êîìïàíèþ "Áóäèâà" / Îñíîâíûå ôóíêöèè: ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû. ÃÐ: 5-äíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ, ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: 7000 ãðí. Îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Îñòðîâíàÿ, 16 (Êîð÷åâàòîå). Тел. (067)4723776

202901010103

ГРУЗЧИК /Â òèïîãðàôèþ "Dialogpress" / Ç\ï: îò 5500 ãðí. Ð-í: ñò.ì. "Ïåòðîâêà". Тел. (063)8220573

101071010104

ГРУЗЧИК

202581010101

ГРУЗЧИКИ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 330 ãðí\ñìåíà. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

101201010104

ГРУЗЧИКИ Ç\ï: îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90, Тел. (093)7719530

201521010102

ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД

ДВОРНИКИ /Â êîìïàíèþ / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)9606586

202021010102

ДВІРНИК /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249

20206101

202641010104

ДВІРНИКИ /Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ç\ï: â³ä 6000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., âèõ³äí³: ñá., íä. Òåë.: 067)214-34-14, Тел. (067)3260810

ЖІНКИ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÀ çà äîíîðñòâî ÿéöåêë³òèí, â³ê 18-29 ð. - 20000-25000 ãðí; çà ñóðîãàò. ìàòåðèíñòâî, â³ê: 18-39 ð.- äî 540000 ãðí. ÎÁÎÂ`ßÇÊÎÂÀ ÍÀßÂͲÑÒÜ ÂËÀÑÍί ÄÈÒÈÍÈ! "Öåíòð ñóðîãàòí. ìàòåðèíñòâà Ìàìà Âñ³ì". http://surmama.in.ua ì. Êè¿â, êë³í³êà ðåïðîäóêò. ìåäèöèíè. Òåë.: (098)865-81-84, (095)769-54-79, Тел. (093)5386719

201701020101

20257101

20291101

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ /Ìåäè÷íèé öåíòð / Ïðîãðàìà äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Âèíàãîðîäà 25000 ãðí. ˳ö. ÌÎÇ Óêðà¿íè ÀÅ N197377 â³ä 01.08.13 ð. Çâåðòàòèñÿ çà òåëåôîíîì: (095)220-00-03, (096)220-00-03, (044)220-00-03, (044)353-57-27 Тел. (093)2200003

115921020101

100831010104

ЖІНКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

ДВОРНИК Ç\ï: 4700 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571

101301010102

ДВОРНИК /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547

101601010101

100011010103

â ñòîëÿðíûé öåõ. Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ã. Êèåâ, Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ðåìîíòíàÿ, 4 (æ\ä ñòàíöèÿ "Äàðíèöà-äåïî"). Òåë.: (067)449-16-09, Тел. (067)4491610

Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

201531020104

201381010106

â³ä 18 äî 35 ðîê³â çàïðîøóºìî âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Îïëàòà â³ä 20 äî 80 òèñ. ãðí. Îïëà÷óºìî îáñòåæåííÿ òà ïðî¿çä. Âèìîãà: íàÿâí³ñòü âëàñíî¿ äèòèíè. Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòóºìî. Êë³í³êè â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì. www.donormed.com.ua Òåë.: (050)288-66-60, Тел. (093)8340127

202001010101

20170102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


26

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

КЛАДОВЩИК/КУРЬЕР

ОББИВЩИКИ

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ! Ñêëàä ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ðàáîòà ïîñòîÿííàÿ. Ð-í: Ïîäîë-Ïåòðîâêà. Тел. (050)3048600

/Íà ïðîèçâîäñòâî ìÿãêîé ìåáåëè / ñ ÎÐ è âîçìîæíî áåç ÎÐ (îáó÷àåì). Ç\ï: îò 8000 ãðí. Ð-í Êóðåíåâñêîãî ðûíêà. Òåë.: (098)030-08-08.

201651010101

КЛАДОВЩИКИ /Íà ñêëàä / Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. Ð-í: Ñîëîìåíñêèé. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 9.00 äî 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)657-29-14, Тел. (044)2227340

201781010101

101691010101

ОПЕРАТОРЫ / êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / ìîå÷íîé ìàøèíû. Ç\ï: 5000 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Тел. (067)5611620, (067)5059100

101201010107

ПАКУВАЛЬНИКИ

Æåëàòåëüíî æåíùèíà ñ ÎÐ. Ç\ï: 5500 ãðí\ìåñ. Âîçìîæíî âûïëàòà åæåäíåâíî. Òåë.: (073)547-42-10, Тел. (099)5474210

îäíîðàçîâîãî ïîñóäó. Ç\ï: 8900 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.45; ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439

КУРЬЕР ПЕШИЙ

ПАКУВАЛЬНИЦІ

КУРЬЕР

100791020101

202571010101

/Â êîìïàíèþ PIZZA HOUSE / Ç\ï: îò 7000 ãðí. Тел. (063)1135132

202491010102

КУРЬЕРЫ / ñëóæáó äîñòàâêè / íà SKAUT U2M. Ç\ï: 260-300 ãðí\äåíü + êîìïåíñàöèÿ çà îñàäêè 80 ãðí\äåíü + áîíóñû çà êàæäóþ äîñòàâêó ñâåðõ 10-é + ÷àåâûå + ìîá. ñâÿçü, ýêèïèðîâêà, 3-ðàçîâîå ïèòàíèå. Ðàáîòà â ëó÷øèõ ñåòÿõ ðåñòîðàíîâ ã. Êèåâà. Èíîãîðîäíèì - 50 % ñòîèìîñòè æèëüÿ. Òåë.: (097)967-39-48, Тел. (050)5507371

/Íà ïîñò³éíó ðîáîòó / Îõàéí³, øâèäê³ æ³íêè äëÿ ñêëàäàííÿ õàð÷îâî¿ òàðè. ³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê. óäíà çàðïëàòà â³ä 9000-13500 ãðí. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò. Ãð: ïîçì³ííî, ç í³÷íèìè çì³íàìè. Ð-í: ñò. ì. "Ïåòð³âêà" Òåë: 393-16-06 Тел. 3931605

101561020101

ПЕШИЙ ПРОМОУТЕР Æåëàòåëüíî æåíùèíà ñ ÎÐ. Ç\ï: 5500 ãðí\ìåñ. Âîçìîæíî âûïëàòà åæåäíåâíî. Òåë.: (073)547-42-10, Тел. (099)5474210

202571010102

201681010101

ПОЖЕЖНИЙРЯТУВАЛЬНИК

МЕНЕДЖЕР 20263101

ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè. Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Îëüãà, Тел. (067)4082060

201941010101

МОЙЩИКИ /Íà àâòîìîéêó / Âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï: äî 30% îò âûðàáîòêè (8000-25000 ãðí.). Òåë.: (095)164-04-04, (063)895-48-50, Тел. (098)1080000

201411010101

20141101

МОЙЩИЦА / íî÷íîé êëóá "Ôîðñàæ" / (äíåâíûå ñìåíû). Äî 55-òè ëåò, ñàíêíèæêà. ÌÐ: óë. Ãàðìàòíàÿ, 51-à (îñò. òðàìâàÿ "Ãàðìàòíàÿ"). Тел. (093)9888880

202351010102

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ /Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó â ðåñòîðàí / Ãðàôèê ðàáîòû: 7\7. Ç\ï: 4500 ãðí. + ïèòàíèå. Ð-í: ñò. ì. "Äðóæáû íàðîäîâ." Òåë.: (067)234-23-95, Тел. (068)8477560

202181010101

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК /Íà Ïð-òèå / Êîíò. ëèöî - Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Тел. (098)2521502

101531010501

НОЧНЫЕ УБОРЩИЦЫ 10001101

/ ðåñòîðàí "Äþ Ëîíã" / ÃÐ: 11.00-23.00. Á-ð Øåâ÷åíêî, 46-Â. Çâîíèòü ñ 11.00 äî 20.00. Òåë.: (044)235-73-50, (044)331-07-10, Тел. (093)2378999

100941010108

/Äåñíÿíñüêå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè / Ç/ï: 1 ð³ê ñëóæáè - 6100 ãðí. ÃÐ: äîáà\òðè. Îñîáîâèé ñêëàä çàáåçïå÷. ôîðì. îäÿãîì òà ñïîðÿäæåííÿì. Ñòàæ ñëóæáè äëÿ âèõîäó íà ïåíñ³þ 25 ðîê³â. ³ê äî 30 ð., îñâ³òà ïîâíà ñåðåäíÿ. ÌÐ: ì. Êè¿â, âóë. Æóêîâà, 4à (ñò. ì. "˳ñîâà"). Òåë.: (097)920-29-46, Тел. (063)9770331

201441010101

ПОМОЩНИК /Äëÿ áèçíåñ-ëåäè / Ãàðàíòèÿ êàðüåðû. Ç\ï: 17250 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (097)4274042

201281010101

ПОМОЩНИЦА БАРМЕНА /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Ðàáîòà äëÿ ñòóäåíòîê. ÃÐ: 6 ÷àñîâ â äåíü, ñ 17.00. óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94, (044)235-09-52, Тел. (073)4157232

100821010202

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êàôå-ñòîëîâóþ "ÒÂ êàíàë" / Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, õîðîøèå óñëîâèÿ. Тел. (067)5004808

202871010101

ПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êàôå/ Тел. (067)4528372

202891010101

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / (ÃÐ: äíåâíîé, ñóòî÷íûé). Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

100861020102

НЯНЯ /Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

100861020107

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА /Â êàôå / Ç\ï: îò 5000 ãðí. Ð-í: ñò. ì. "Ïîçíÿêè". Òåë.: (066)215-18-94, Тел. (068)8499393

201991010103

20287101

ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА

РАБОТНИК

/Â ðåñòîðàí / ÃÐ: 2\2, ñ 9.00 äî 21.00. Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. ÌÐ: 10 ìèí. õîäüáû îò ñò. ì. "Óíèâåðñèòåò", 15 ìèí. - îò ñò. ì. "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (096)405-80-95, Åëåíà.

/ êàôå-ñòîëîâóþ "Ò êàíàë" / ëèíèè ðàçäà÷è. Ïîëíûé ñîö. ïàêåò, õîðîøèå óñëîâèÿ. Тел. (067)5004808

201851010104

ПОСУДОМОЙЩИЦА\КУБОРЩИ ЦА\К / ðåñòîðàí-ïèööåðèþ / Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 4\4, ñ 9.00 äî 22.00. Ð-í: Ïîäîë, ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Тел. (050)6904935 202911010101

ПРАЦІВНИК КУХНІ / êàôå íà Îáîëîí³ / ÃÐ: òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Тел. (050)5480869 201921010101

ПРИБИРАЛЬНИКИ /ÒÅÐ̲ÍÀË (òîðãîâ.-ðîçâàæàëüíèé öåíòð) / Ïðè íåîáõ³äíîñò³ íàäàºìî ì³ñöå â ãóðòîæèòêó. Ðîçâîçêà ïî ì. Áðîâàðè òà Áðîâàðñüêîìó ð-íó. Òåë.: (063)511-50-64, (098)444-64-15, (044)200-13-60(61)(04). 100481020111

27

202871010102

РАБОТНИКИ ЛИНИИ РАЗДАЧИ /Â êàôå/ Тел. (067)4528372

202891010103

РАЗНОРАБОЧИЕ Ð-í: ñò. ì. "×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (096)2663274

100831010103

РАЗНОРАБОЧИЕ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 6500 ãðí. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620

10130101

101201010112

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ïðîèçâîäñòâî ìÿãêîé ìåáåëè / (âûåçä, óñòàíîâêà ìÿãêîé ìåáåëè). Ç\ï: äîãîâîðíàÿ, ñòàâêà - 5000 ãðí è âûøå. Ð-í Êóðåíåâñêîãî ðûíêà. Òåë.: (098)030-08-08. 101691010102

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ïî÷àòêîâà øêîëà N333 / Ç\ï - íà ñï³âáåñ³ä³. ÌÐ: ñò. ì. "Îñîêîðêè", âóë. ªëèçàâåòè ×àâäàð, 16. Тел. (067)1228249 202641010105

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ïðîèçâîäñòâî / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, òðóäîâîé äîãîâîð, êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï: îò 8000 ãðí. ã. Êèåâ, ð-í: Áîðùàãîâêà. Þðèé, Тел. (097)7799779

10098101

101881010102

/ ïàá-êàôå (Ñîô³¿âñüêà Áîðùàã³âêà) / Ç\ï: çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè. Òåë.: (098)481-24-21, Тел. (066)3529224 202611010102

ПРИБИРАЛЬНИЦІ /Ðîáîòà â ì. Êèºâ³ / Ç\ï: â³ä 5000 ãðí. ÃÐ: ïí.-ïò., âèõ³äí³: ñá., íä. Òåë.: 067)214-34-14, Тел. (067)3260810

РАЗНОРАБОЧИЕ / öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó áåòîí. èçäåëèé / ÃÐ: ïí.-ïò., 9.00-18.00. Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 1 ìåñ., îòâåòñòâåííîñòü. Îô. òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò. Âûñîêàÿ ñâîåâðåìåííàÿ ç\ï (ñòàâêà). Îòàïëèâàåìîå ïîìåùåíèå, ïîãðóç÷èê. ÌÐ: ñ. Êîöþáèíñêîå, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 2. Тел. (067)4016087 101771010102

100011010101

РАСКЛЕЙЩИК

ПРИБИРАЛЬНИЦІ â ïðèâàòíèé ìåäè÷íèé çàêëàä. ÃÐ: çì³íè - òèæäåíü\òèæäåíü, ç 7.00 äî 19.00. Ç\ï: 3700 ãðí. Þð³é, Тел. (050)9003682

Æåëàòåëüíî æåíùèíà ñ ÎÐ. Ç\ï: 5500 ãðí\ìåñ. Âîçìîæíî âûïëàòà åæåäíåâíî. Òåë.: (073)547-42-10, Тел. (099)5474210

20290101

202571010103

101061010101

РІЗНОРОБИ

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Âîçìîæíî ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, îáó÷àåì. Ç\ï: 5000-12000 ãðí (âûïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê). Òåë.: (097)494-58-22, (050)046-67-87, (073)044-86-41, Тел. (067)7331234

Ç\ï: 8260 ãðí. Ïîçì³ííèé ÃÐ. Íàäàºìî äîïîìîãó ç ïîøóêó æèòëà. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç ïí. ïî ïò. î 9.45; ì. Êè¿â, ð-í Áîðùàã³âêà, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 9. Òåë.: (067)407-67-21, Тел. (044)2099439 100791020102

201421010101

СБОРЩИКИ

ПРИЕМЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ Ç\ï: âûñîêàÿ. Ìîæíî áåç ÎÐ. ÃÐ: ïí.-ïò., ñ 8.00 äî 18.00., ñá. - ñ 9.00 äî 15.00. Òåë.: (050)351-56-21, Тел. (098)8970751 201361010101

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК Ç\ï: â³ä 5000 äî 7000 ãðí íà ì³ñÿöü. ÃÊ "Íàòàí³åëü" â çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³ ô³çè÷íî çäîðîâ³ ïðàö³âíèêè (ìîæëèâî áåç ÄÐ). ϳä-âî çàáåçïå÷óº ïðàö³âíèê³â ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó, õàð÷óâàííÿì òà ñïåöîäÿãîì. Âèïëàòà ç\ï ñâîº÷àñíî, 2 ðàçè íà ì³ñÿöü. Òåë.: (097)322-60-55, Тел. (066)1052566 202061010101

РАБОТА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ Тел. (044)2882198

10079102

/Íà ñêëàä è ïðîèç-âî (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ) / Ç\ï: îò 8000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, 9.00 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. ã. Êèåâ, ÄÂÐÇ. Òåë.: (067)466-20-94, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷; (067)378-14-52, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 101461010103

СОРТИРОВЩИЦЫ /Â êðóïíóþ êîìïàíèþ (ã. Âèøíåâîå) / Ç\ï: 300 ãðí\ñìåíà. Ñâîåâðåìåííàÿ âûñîêàÿ îïëàòà òðóäà! Òåë.: (067)505-91-00, Тел. (067)5611620 101201010105

СОТРУДНИКИ /Íà ïðîèçâîäñòâî / äëÿ ñáîðêè àêêóìóëÿòîðîâ. Àêòèâíûå, ôèçè÷åñêè âûíîñëèâûå. Îáó÷àåì. Ð-í: Òåðåìêè. Тел. (067)4666419

202631010101

101571010101

10112101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


28

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20245101

СПЕЦИАЛИСТЫ

УБОРЩИЦА

/Ëåãàëüíàÿ ðàáîòà â Øâåöèè / â ñôåðå óñëóã (ðàçíîðàáî÷èå ïî óáîðêå êâàðòèð, äîìîâ, îôèñîâ, ìåòðî è äð. ïîìåùåíèé; ñèäåëêè ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè; íÿíè). Тел. (063)8652161

/ ðåñòîðàí "Áàêèíñêèå âå÷åðà" / Óñëîâèÿ ðàáîòû è ç\ï - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Àäðåñ: Âîçäóõîôëîòñêèé ïð-ò, 64. Тел. (093)3000003, (093)1825252

201611010102

СТРОПАЛЬНИКВАНТАЖНИК 10156102

/ÒΠ"Ïåðøèé òðóáíèé ç-ä" / Íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, ì. Êè¿â, ð-í: Îáîëîíü, âóë. Ðåçåðâíà, 8-À. Тел. (044)4649248

101681010102

СУРМАМИ òàêîæ çàïðîøóþòüñÿ. Îïëàòà â³ä 20000 äîë. www.donormed.com.ua Òåë.: (050)288-66-60, Тел. (093)8340127 202001010102

10172102

ТАНЦОВЩИЦЫ /Êëóá "Ðîçîâûé Íîñîðîã" / Æåëàòåëüíî äåâóøêè îò 18-òè äî 30-òè ëåò, ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç. Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óñëóãè âèçàæèñòà è ïàðèêìàõåðà. Ç\ï: îò 30 000 ãðí. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Óë. Äåêàáðèñòîâ, 12/37. Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (063)962-87-50, Тел. (097)8687838 201871020101

20218101

УБОРЩИКИ (ìóæ÷èíû, æåíùèíû). ÌÐ: Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòè. ÃÐ: ñóòêè\äâîå. Ç\ï: îò 4500 ãðí. Òåë: (067)824-03-47, Тел. (098)4273904 100981010101

УБОРЩИКИ /Ðàáîòà â ã. Êèåâå / - äëÿ óáîðêè ñóïåðìàðêåòîâ, ÒÐÖ è ôèòíåñ-öåíòðîâ; - äëÿ ðàáîòû íà ïîëîìîå÷íûõ ìàøèíàõ. Ç\ï: îò 6100 ãðí. Ãðàôèê ðàáîòû: ñìåíû äíåâíûå, íî÷íûå ( 9.00-21.00, 21.00-9.00). Èíîãîðîäíèì ïîìîùü ñ æèëüåì. Тел. (067)3816725

202941010104

УБОРЩИЦА /Â ñàóíó/ Тел. (050)4444424

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðèé Äâ³ð" / Ç\ï: 300 ãðí\ñìåíà. Îòëè÷íûé êîëëåêòèâ. Ìåñòî ðàáîòû: óë. Àííû Àõìàòîâîé, 14-à. Тел. (096)8521228

201531010102

УБОРЩИЦА / ðåñòîðàí "Ñòàðå ̳ñòî" / Ç/ï: 350 ãðí/ ñìåíà. ÌÐ: óë. Çàêðåâñêîãî, 6-À (ð-í: Òðîåùèíà). Тел. (067)1945095

201531020102

УБОРЩИЦАПОСУДОМОЙЩИЦА /Â êîìïàíèþ PIZZA HOUSE / Ç\ï: 5000 ãðí. Тел. (063)1135132

202491010101

УБОРЩИЦЫ /Â êîìïàíèþ / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Тел. (050)9606586

202021010101

УПАКОВЩИК /Êîìïàíèÿ "ÀÃÒ ÏËÞÑ" / ÃÐ: 6-äíåâêà, íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü. Îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî. ÌÐ: Äàðíèöêèé ð-í, óë. Ñîðòèðîâî÷íàÿ, 2. ÌÐ: ñ. Íåáåëèöà, ðàçâîçêà îò ñò. ì. "Æèòîìèðñêàÿ" (Íîâîáåëè÷è). Тел. (095)2731009, (044)5010924

101491010107

УПАКОВЩИК /Íà ïðîèçâîäñòâî / (áóìàæíûå ñòàêàíû). Ç\ï: îò 8400 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî æåëàíèþ. Ð-í: ñò. ì. "Êðàñíûé Õóòîð". Òåë.: (063)642-27-81, Тел. (044)2296406

101591010104

101121010101

УПАКОВЩИКИ

УБОРЩИЦА

20138101

202451010102

Ç\ï: 5000 ãðí. ÃÐ: ïí. - ïò., ñ 8.00 äî 17.00. ÌÐ: ñò. ì. "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (044)390-54-20, Тел. (068)9555571 101301010101

УБОРЩИЦА /Íà Ïð-òèå ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé. Òåë.: (044)521-01-03, (044)528-54-39, Тел. (067)4656231 101841010104

Ç\ï: îò 5000 ãðí. Òåë.: (044)495-22-90, Тел. (093)7719530

201521010101

ФАСОВЩИКИ /Íà ñêëàä è ïðîèç-âî (ïðîäóêòû ïèòàíèÿ) / íà àâòîìàò. Ç\ï: îò 9000 ãðí. ÃÐ: ïÿòèäíåâêà, 9.00 - 18.00. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Âñå ïåðåðàáîòêè îïëà÷èâàþòñÿ. ã. Êèåâ, ÄÂÐÇ. Òåë.: (067)466-20-94, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷; (067)378-14-52, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. 101461010102

УБОРЩИЦА 10184101

ПРИБИРАЛЬНИЦІ вприватниймедичний залад.ГР:змінитиждень\тиждень,з7.00 до19.00.З\п:3700рн.

Тел.:(050)900-36-82, Юрій.

Напроизводствотребются

СОТРУДНИКИ длясбориамляторов. Ативные,физичеси выносливые.Обчаем. Р-н:Тереми.

Тел.:(067)466-64-19

/"Àâòîìîáèëüíûé öåíòð "Ãîëîñååâñêèé" / Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàáèëüíàÿ è âûñîêàÿ çàðïëàòà. Óë. Ãåðîåâ Îáîðîíû, 4 (îòäåë êàäðîâ). Òåë.: (050)439-79-60 Тел. (044)2777073 101141010116

УБОРЩИЦА /Â êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2205547 201381010105

10106101

ÐÀÁÎÒÀ

ХОСТЕС /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / óë. Ðîãíåäèíñêàÿ, 2, ñò. ì. "Ë. Òîëñòîãî", ñò. ì. "Äâîðåö Ñïîðòà". Òåë: (044)234-43-94 Тел. (073)4157232, (044)2350952

100821010204

ХОСТЕС /Cåòü ÿïîíñêèõ ðåñòîðàíîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï: äîñòîéíàÿ. Ñ îïûòîì è áåç îïûòà ðàáîòû. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Тел. (050)3560005

100861020105

10157101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

29

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàíñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

10116101

20136101

99991252

20253102

БЫСТРО, ЛЕГКО И МНОГО 

РАБОТА В СФЕРЕ VIPДОСУГА

ýòî ðåàëüíî! Ç/ï: îò 85000 ãðí./ìåñ., âûïëàòû åæåäíåâíûå. Îòëè÷íûå óñëîâèÿ è äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Òåë: (063)328-22-05, viber/WhatsApp. 202471070101

Âûñîêèé çàðàáîòîê. Åæåäíåâíûå âûïëàòû 3000-9000 ãðí\äåíü. Ãèáêèé ÃÐ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ è îãðîìíûå âîçìîæíîñòè. 100% áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Ðàáîòà â ã. Îäåññå. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâèì æèëüå. Åñëè âû ïðèâëåêàòåëüíû, îáùèòåëüíû, öåëåóñòðåìëåííû - òîãäà ìû æäåì Âàñ. Viber: (066)753-72-88. Тел. (097)6294236 202241010101

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ ç/ï, ãèáêèé ÃÐ. Áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Тел. (095)1020882 202471030101

ДЕВУШКИ

20161101

è æåíùèíû íà ðàáîòó. Ìû ïðåäëàãàåì ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÎÏËÀÒÓ îò 85000 ãðí. â ìåñÿö, âûïëàòû åæåäíåâíûå, êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (050)5204327 202471010101

ЗАРАБОТОК

20247104

îò 75000 ãðí, åæåäíåâíàÿ îïëàòà, áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå â ýëèòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ïîëíàÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòü, 100% áåçîïàñíîñòü. Тел. (063)9856081 202471040101

РАБОТА ДЛЯ СОТРУДНИЦ Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå, åæåäíåâíûå âûïëàòû, âûñîêèé äîõîä îò 75000 ãðí. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðîâàíû. Тел. (097)2495923 20249101

202471050101

20247102

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

ÐÀÁÎÒÀ


30

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20001102

20187102

20193101

20247106

20224101

СОТРУДНИЦЫ ðàçíûõ òèïàæåé è âîçðàñòîâ. Ãàðàíòèðóåì âàì ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, åæåäíåâíûå âûïëàòû, àíîíèìíîñòü, çàùèòó îò âñåõ íåïðèÿòíîñòåé. Тел. (093)4502057

202471020101

СОТРУДНИЦЫ 20247103

íà ðàáîòó. Ç/ï: îò 75000 ãðí. ÃÐ: èíäèâèäóàëüíûé. Îïëàòà åæåäíåâíî. Îòñóòñòâèå øòðàôîâ. Äðóæíûé è âåñåëûé êîëëåêòèâ. Тел. (095)4305092

202471060101

20247105

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ

ТАНЦОВЩИЦЫ

Òåëåôîíóþ÷è çà îãîëîøåííÿì ïðî âàêàí-

/Äæåíòëüìåí-êëóá "Solid Gold" / äëÿ ó÷àñòèÿ â ýðîòè÷åñêèõ øîó-ïðîãðàììàõ. Ç/ï: 15000 ãðí. Îáó÷àåì. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÌÐ: ã. Êèåâ, óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 5. www.solidgold.ua Тел. (093)3071207, (050)2938030

ñ³þ, îïóáë³êîâàíîìó â íàø³é ãàçåò³, íå çàáóäüòå ñêàçàòè ðîáîòîäàâöåâ³, ùî çíàéøëè éîãî â ãàçåò³ ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ 99999999

201931010101

ТАНЦОВЩИЦЫ Äåâóøêè îò 18 ëåò, ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè. Îáóâü è êîñòþìû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êëóáîì. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷àåì. Ðàññìîòðèì êàíäèäàòóðó ñòóäåíòîê. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. ÃÐ: ñ 20.00 äî 6.00. Ç/ï: îò 15000 ãðí. ÌÐ: Dolls Men's Club, Êèåâ, ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", óë. Áîëüøàÿ Âàñèëüêîâñêàÿ, 57/3. Тел. (068)1144040

202531020101

ТАНЦІВНИЦІ /Íîâèé ÷îëîâ³÷èé êëóá â ÐÖ "Àðåíà" / ijâ÷àòà â³ä 18-òè ðîê³â. Ç ÄÐ òà áåç, íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíî. Âçóòòÿ òà êîñòþìè íàäàþòüñÿ êëóáîì. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ðîçãëÿíåìî êàíäèäàòóðè ñòóäåíòîê. ²íîãîðîäí³ì äîïîìîæåìî ç æèòëîì. Ç\ï: â³ä 30000 ãðí. Тел. (093)6969696 200011020101

20247101

ÐÀÁÎÒÀ

20247107

10103101

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÐÎÁÎÒÀ ² ÌÈ

Оголошення про наявнIсть вакансIй приймаються за тел.: 2771774, 2771775

31

БАГАЖ ЗНАНИЙ: КАК ПРАВИЛЬНО ОПИСАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЗЮМЕ

Ка написать резюме, оторое привлечет внима- тренинах, рсах и мастер-ласниеработодателяиповыситвашишансынайтира- сах. Тт, по мнению эспертов, бот?Редациярешиларазобрать«намолелы»эт тоже есть два варианта. темидетальнорассмотретьаждыйизразделов. Первый – перечислить прораммы после опыта работы: а1.СОБЛЮДАЙТЕ форма обчения, образовательно- зать темы, при желании – ораниЛАКОНИЧНОСТЬ валифиационный ровень. Но заторов и од обчения. Эсперты отмечают: нет еди- можно соратить тольо до назваВторой вариант – влючить ноо «рецепта», а подать инфор- ния вза и специальности. информацию о полчении образомацию об основном образовании Если  вас высоий средний вания в раздел резюме «Опыт раи дополнительном обчении в ре- балл или диплом с отличием, мож- боты». То есть фисировать перизюме. Тем не менее, большинство но отметить и это. Но таая инфор- од работы в омпании, должность, HR-менеджеров и рертеров це- мация атальна для молодых спе- фнциональные обязанности, ренят минимализм. Выбирайте лю- циалистов, оторым поа нечео зльтат, и лаонично – пройденное чевю информацию. Главное – а- рассазать о резльтатах работы. обчение. Например, тренин по зать обчение, оторое имеет пря- Если вы еще читесь – можно а- эффетивным оммниациям или мое отношение  вашей бдщей зать од начала обчения и од, в полчение профессиональной серработе». отором вы оончите вз (или про- тифиации. сто рс – второй, третий и пр.). Не забывайте и про онлайн2.ПОКАЗЫВАЙТЕ А если  вас несольо дипло- рсы. Сеодня для мноих рабоСАМОЕЦЕННОЕ мов – аой порядо взов в ре- тодателей не имеет значения форОСНОВНОЕ зюме соблюдать? Есть два вари- мат полчения знаний, лавное – ОБРАЗОВАНИЕ анта. Первый – по хронолоии. Но резльтат. В таом слчае можно Сеодня образование обычно лчше второй – начать с тоо, о- азать название рсов и азать не является основным ритерием торый имеет самю высою цен- ссыли на них. выбора андидата, но в резюме ность для работы, на оторю вы ео важно азать. 4.СМОТРИТЕ претендете. Ведь часто первое В аом поряде писать ин- образование не связано с арьеВБУДУЩЕЕ формацию об основном образова- рой андидата и в резюме не приЕсли вы прошли множество нии в резюме? Или сраз после оритетно. тренинов, не нжно перечислять «шапи», в оторой значатся имя, их все: роме основноо образофамилия, желаемая должность 3.ВКЛЮЧАЙТЕ вания, в резюме достаточно 5-7 (вариант предпочтителен для моОНЛАЙН-КУРСЫ лючевых прорамм. Не нжно лодых специалистов), или после ВДОПОЛНИТЕЛЬ- азывать то, что не асается ваблоа с опытом работы (для опыт- НОЕОБРАЗОВАНИЕ шей профессии. При этом читыных андидатов). вайте планы своео развития. НаКлассичесая формлирова: В аом поряде писать ин- пример, если рядовой специалист полное название вза, оды об- формацию о дополнительном об- азывает в резюме, что прошел чения, фальтет, специальность, разовании в резюме, например, о тренин по менеджмент, для ом-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

пании это может стать синалом о том, что челове планирет развиваться а роводитель. И если  омпании есть таие перспетивы, на собеседовании рертер постарается подтвердить предположение. Кстати, если вы на данный момент полчаете образование или проходите рс, это таже следет азать в резюме. Допстим, андидат на должность в IT-омпанию проходит рсы по изчению языа прораммирования Python, но в резюме это не азано. Если это важно для омпании, андидата, возможно, приласят на интервью, и информация выяснится во время диалоа. Но шансы намноо выше, если андидат добавит эти данные в резюме. Эта информация может оазаться лючевой. Причем речь о любых знаниях и навыах, важных в рамах ваансии, в частности – изчение иностранноо языа.

5.БУДЬТЕ ГОТОВЫ РАССКАЗАТЬ ОСВОЕЙ МОТИВАЦИИ ИРЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ Работодателям не та важны названия прорамм, а мотивация человеа  обчению. Важно, то инициирет частие в тренинах: сам специалист или бывшие роводители? К том же, значим не сам фат прохождения обчения, а то, чем специалист начился в своей предметной области. В сведениях об образовании в резюме таю информацию не ажешь. Но это важно честь на бдщее для прохождения интервью: если работодатель поймет, что обчение для вас было отбыванием повинности и реальных знаний и навыов не принесло, это не несет ценности. Èñòî÷íèê: thepoint.rabota.ua

ÐÀÁÎÒÀ


32

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 453-35-00

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÄÅ ÌÎÆÍÀ ²ÄÏÎ×ÈÒÈ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

31161001

33

20371010

02851017

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.

Ó×ÅÁÀ


34

Розміщення ре лами навчальних рсів за тел.: 277-17-76

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

19471009

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹9 • 5 áåðåçíÿ 2018 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

ÐÀÁÎÒÀ

32402001

32392001

29642004

32382001

15662012

32202003

32372001

30692004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 9 (1033)

30002004

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 277-17-74, 277-17-75

32332001

32302001

32362001

32322001

32312001

27332007

32342001

29652004

32062001

32292001

36

22742164

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 9 (1033)

«Работа и Учеба», еженедельник, № 9 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

«Работа и Учеба», еженедельник, № 9 (2018г.)  

Еженедельник «Работа и Учеба» - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Вакансии, мини-резюме специа...

Advertisement