Page 1

03752007

00132014

00162217

01672010

04102013


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

07372009

23262001

2

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 6 (837)


ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

3

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

¹ 6 (837) 10 ëþòîãî 2014 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ñòîð. 6-9,

êîë.ñòîð. 1-2

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

Êàëåíäàð àá³òóð³ºíòà

ñòîð. 6

Microsoft ³íâåñòóº ó ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà ñåðåä óêðà¿íñüêî¿ ìîëîä³

ñòîð. 7

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà òà Óêðà¿íè

ñòîð. 8

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 9

ÂÈÂ×ÀªÌÎ

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 10 êîë.ñòîð. 1-2

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 10

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯

ñòîð. 11 11,, êîë. ñòîð 1-2

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 11

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 17 ËÞÒÎÃÎ 2014 Ð.) ÌÀØÈͲÑÒ ÌÅÒÐÎÏÎ˲ÒÅÍÓ (Що являє собою професія машиніста метрополітен , я і вимо и пред’являються до андидатів…)

ÊÓÐÑÈ ÂÑ²Õ ÍÀÏÐßÌʲÂ

(для почат івців та професіоналів)

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00, 453-35-11. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ãàçåòè “Ðàáîòà è Ó÷åáà” ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³: www.riu.com.ua WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇÂÍÇ ×È ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

РОСІЙСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10 9

ВИЩА ОСВІТА

9 9

9 1 9

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА Київсь ий ніверситет права .....

9

рси ........

1

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

ШВЕДСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10

ІНШІ МОВИ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10

ІСПАНСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

ІТАЛІЙСЬКА

МАГІСТР БІЗНЕСАДМІНІСТРУВАННЯ Університет “Кро ” - Професійні

УКРАЇНСЬКА ЧЕСЬКА

1

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................. Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................. Інстит т ре лами ......................

1

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1 Учебный центр “Конта т” .......... 1

Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Київсь ий ніверситет права .....

стор.

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10

АСПІРАНТУРА

Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................. Київсь ий ніверситет права ..................... Інстит т ре лами ......................

стор.

ПОРТУГАЛЬСЬКА

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ Київсь ий ніверситет права .....

стор.

9

1

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌΠАНГЛІЙСЬКА

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

23961001

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

МАРКЕТОЛОГ

Університет “Кро ” - Професійні

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

Учебный центр “Конта т” .......... 1

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

Університет “Кро ” - Професійні

Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1 Учебный центр “Конта т” .......... 1

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ

Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

рси ........

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

Університет “Кро ” - Професійні

Учебный центр “Конта т” .......... 1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

ПОЛЬСЬКА

Університет “Кро ” - Професійні

Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

Університет “Кро ” - Професійні

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

Учебный центр “Конта т” .......... 1

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ 1

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

Учебный центр “Конта т” .......... 1

КАСИР

рси ........

1

Університет “Кро ” - Професійні

НІМЕЦЬКА

КЕРІВНИК

рси ........

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

Учебный центр “Конта т” .......... 1

1

1

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10

рси ........

рси ........

МЕНЕДЖЕР-HR

Учебный центр “Конта т” .......... 1

Університет “Кро ” - Професійні

1

1

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР

НОРВЕЗЬКА

рси ........

рси ........

Університет “Кро ” - Професійні

Учебный центр “Конта т” .......... 1

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Університет “Кро ” - Професійні

Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1 Учебный центр “Конта т” .......... 1

Університет “Кро ” - Професійні

1

1

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 10 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 10

рси ........

рси ........

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ

Учебный центр “Конта т” .......... 1

рси ........

1

1

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

99994101

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.


ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÍÎÂÈÍÈ ÎѲÒÈ

5

НОВИНИ ОСВІТИ ОНЛАЙН-ТРЕНУВАННЯ ПЕРЕД ЗНО Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âñþ ³íôîðìàö³þ ïî ÇÍÎ ìîæíà çíàéòè íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè www.testportal.gov.ua. Âëàñíå òàì ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ ç òåñòàìè ïîïåðåäí³õ ðîê³â. Àëå äå ñàìîñò³éíî ìîæíà ïðîéòè òåñòóâàííÿ ³ ïîäèâèòèñÿ ñâî¿ ðåçóëüòàòè?  Óêðà¿í³ ³ñíóº ê³ëüêà ñàéò³â, äå ìîæíà ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ. Ç ¿õ äîïîìîãîþ êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå ïðîéòè îíëàéí-òåñòè ç ð³çíèõ ïðåäìåò³â. Àëå âñ³ âîíè ìàþòü íåäîë³êè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ íàäàþòü íåïîâíèé êîìïëåêò ïðåäìåò³â. Òàê, íà ñàéò³ Test ZNO òåñòè ìîæíà ïðîéòè ç 7 ïðåäìåò³â, íà studportal.net.ua ç 8 ïðåäìåò³â, íà ukrainetest.com.ua - ç 11 ïðåäìåò³â. Íà ñàéò³ kt - test.net.ua íàäàí³ âèáðàí³ òåñòè ð³çíèõ ðîê³â. Äî òîãî æ, áóäü-ÿêèé òåñò òóò ìîæíà ïðîéòè ò³ëüêè îäèí ðàç íà äîáó. Òàêîæ íà ñàéòàõ ïîòð³áíà ðåºñòðàö³ÿ. ßê íàïðèêëàä, íà kt Äåÿê³ àá³òóð³ºíòè çàáóâàþòü ñòàâèòè ï³äïèñ, íå ïîäàþòü êîﳿ test.net.ua ³ zno -ua.net. àòåñòàòà ÷è äîâ³äêè ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ, çàì³ñòü îðèã³íàëó äîâ³äêè ç ì³ñöÿ íàâ÷àííÿ ïîäàþòü êîï³þ, àáî æ ïðîñòî íå ñï³âïàäàþòü ðåºÄî òîãî æ, íà äåÿêèõ ñàéòàõ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàò³â ³ äîäàòêî- ñòðàö³éí³ äàí³ (ò³, ùî âêàçàí³ â òåêñò³ àíêåòè òà ñóïðîâ³äíèõ äîêóâèõ äàíèõ íà ïëàòí³é îñíîâ³: Test ZNO ³ ukrainetest.com.ua. ìåíòàõ). Àëüòåðíàòèâà Àáè íå ïîïîâíèòè ëàâè òèõ, êîìó â³äìîâèëè, áóäüòå îáà÷íèìè. Öüîãî ðîêó íà ðèíêó îñâ³òè ç’ÿâèëàñÿ íîâèíêà, ó ÿêî¿ ïîêè íåìຠ² âêîòðå íàãàäóºìî: íå âàðòî â³äêëàäàòè ðåºñòðàö³þ íà îñòàíí³ äí³. àíàëîãà â Óêðà¿í³. Ùîá îïòèì³çóâàòè ï³äãîòîâêó äî çîâí³øíüîãî ßêùî ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëêè çàðàç, ùå º ÷àñ ¿¿ âèïðàâèòè, ïîò³ì òåñòóâàííÿ, ßíäåêñ ðîçðîáèâ áåçêîøòîâíèé ñåðâ³ñ zno.yandex.ua. çðîáèòè öå áóäå íåìîæëèâî. Îíëàé-òåñòè ìîæíà ïðîõîäèòè â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé ÷àñ óêðà¿íñüwww.pedpresa.com.ua êîþ ³ ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. Äî òîãî æ, òóò ïðåäñòàâëåí³ òåñòè ç óñ³õ ïðåäìåò³â - 61 âàð³àíò ÇÍÎ ç 14 ïðåäìåò³â. “Ç ñ³÷íÿ çíà÷íî çðîñòຠ³íòåðåñ äî ÇÍÎ, òîìó ùî íà ïî÷àòêó äðóãîãî ñåìåñòðó ïî÷èíàºòüñÿ ³íòåíñèâíà ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî òåñòóâàííÿ, ÿêà òðèâຠàæ äî ïðîáíî¿ ñåñ³¿. Òîð³ê ç 315 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â ÇÍÎ, ïðîáíó ñåñ³þ çäàâàëè 127 òèñÿ÷”, - ðîçïîâ³äຠçàñëóæåíèé ó÷èòåëü Óêðà¿íè, ìåíåäæåð ïðîåêò³â ßíäåêñà ó ñôåð³ îñâ³òè Âîëîäèìèð Âîëîä³í.

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ПРОПОНУЄ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ»

Íàö³îíàëüíî-äîñë³äíèé óí³âåðñèòåò «Âèùà øêîëà åêîíîì³êè» (ì. Ìîñêâà, Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ) â 2014 ðîö³ ïðîâîäèòü Îë³ìï³àäó äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çà òàêèìè íàïðÿìàìè: á³çíåñ-³íôîðìàòèêà, ñõîäîçíàâñòâî, àôðèêàí³ñòèêà, äåðæàâíå òà ìóí³öèïàëüíå óïðàâë³ííÿ, ì³ñòîáóäóâàííÿ, äåìîãðàô³ÿ, äèçàéí, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿, ³ñòîð³ÿ, êóëüòóðîëîã³ÿ, ìàòåÑåðâ³ñ zno.yandex.ua - öå îäèí ç íåáàãàòüîõ øàíñ³â äëÿ âèïóñ- ìàòèêà, ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè, ìåíåäæìåíò, ñâ³òîâà åêîíîì³êà, ïîë³êíèê³â ïðîéòè òåñòóâàííÿ áåçêîøòîâíî ³ ïîáà÷èòè ÿê âîíî âèãëÿ- òè÷íèé àíàë³ç ³ ïóáë³÷íà ïîë³òèêà. äຠíàñïðàâä³.  Îë³ìï³àä³ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ñòóäåíòè âñ³õ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua çàêëàä³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿, êðà¿í ÑÍÄ ³ Áàëò³¿, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ïðîãðàìàìè áàêàëàâðà òà ñïåö³àë³ñòà.

АБІТУРІЄНТИ НЕ ПИШУТЬ ЗАЯВИ НА ЗНО

Ó÷àñòü â Îë³ìï³àä³ áåçêîøòîâíà. Á³ëüø³ñòü øêîëÿð³â ³ âèïóñêíèê³â ìèíóëèõ ðîê³â ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ ðîáëÿòü òèïîâ³ ïîìèëêè. Íàïðèêëàä, íå íèøóòü òåêñòó çàÿâè. Ïåðåìîæö³ Îë³ìï³àäè îòðèìàþòü ïðàâî áóòè çàðàõîâàíèìè íà «ÏåäÏðåñà» íàãàäóº – òåêñò çàÿâè º íåîáõ³äíèì äëÿ óñï³øíî¿ ðåº- áþäæåòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ â Óí³âåðñèòåò íà ìàã³ñòåðñüê³ ïðîãðàñòðàö³¿. ìè áåç âñòóïíèõ âèïðîáóâàíü. Óâàãà! Îð³ºíòîâíèé òåêñò çàÿâè ìîæå áóòè òàêèì:

Îë³ìï³àäà ïðîâîäèòüñÿ â î÷íîìó ôîðìàò³ â îäèí åòàï, ùî â³äáóäåòüñÿ 15 ëþòîãî 2014 ðîêó. Ðåºñòðàö³ÿ ó÷àñíèê³â ïðîâîäèòüñÿ äî «Ïðîøó çàðåºñòðóâàòè ìåíå äëÿ ó÷àñò³ â çîâí³øíüîìó íåçà- 14 ëþòîãî 2014 ð. ëåæíîìó îö³íþâàíí³ 2014 ðîêó. Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ïðî Îë³ìï³àäó ìîæíà îòðèìàòè íà ñàéò³ ²ç Ïîðÿäêîì ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþ- http://olymp.hse.ru/ma âàííÿ â 2014 ðîö³, ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè àá³òóð³ºíòà îçíàéîìëåíèé (-à).» www.pedpresa.com.ua

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ


6

ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

КАЛЕНДАР АБІТУРІЄНТА ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ!

ïîìèëêè, ñê³ëüêè áàë³â áóëî á íàáðàíî íà ðåàëüíîìó òå3 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ðîçïî÷àëàñÿ ðåºñòðàö³ÿ îñ³á, ñòóâàíí³. ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè ó÷àñòü ó çîâí³øíüîwww.mon.gov.ua ìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³. Àá³òóð³ºíòè ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ïîäàòè ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè äî 5 áåðåçíÿ. ГРАФІК

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ-2014 3 ÷åðâíÿ 5 ÷åðâíÿ 6 ÷åðâíÿ 10 ÷åðâíÿ 12 ÷åðâíÿ 14 ÷åðâíÿ 16 ÷åðâíÿ 18 ÷åðâíÿ 20 ÷åðâíÿ 23 ÷åðâíÿ 25 ÷åðâíÿ 27 ÷åðâíÿ

³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà) óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà ðîñ³éñüêà ìîâà ìàòåìàòèêà ãåîãðàô³ÿ á³îëîã³ÿ ô³çèêà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè õ³ì³ÿ âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà

Äîäàòêîâà ñåñ³ÿ 4 - 11 ëèïíÿ Äîâ³äêîâ³ òåëåôîíè Òåëåôîí ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè (044) 503-37-93 Ïðàöþº ç 9-00 äî 18-00, ó ï’ÿòíèöþ - äî 16-45. Ïåðåðâà ç 13-00 äî 14-00. www.testportal.gov.ua

ПРО БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ І УЧНІВ “ЯНДЕКС. ЗНО” ²íôîðìóºìî, ùî íà ïîðòàë³ www.yandx.ua çàïóùåíî áåçêîøòîâíèé ³íòåðíåò-ðåñóðñ äëÿ â÷èòåë³â ³ ó÷í³â “ßíäåêñ. ÇÍΔ (http:// zno.yandex.ua/). Ïðîåêò áàçóºòüñÿ íà îô³ö³éíèõ ìàòåð³àëàõ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ³ ì³ñòèòü îíëàéí-òåñòè ç óñ³õ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ç ÿêèõ ïðîâîäèëîñÿ ÇÍÎ ó 2010-2013 ðîêàõ (óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè). Ðåñóðñ “ßíäåêñ. ÇÍΔ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê îäèí ³ç åëåìåíò³â ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Ðàçîì ç òèì íàãîëîøóºìî, ùî äëÿ óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ àá³òóð³ºíò ìຠçàñâî¿òè óâåñü òåîðåòè÷íèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, òîìó îñíîâíèé åòàï ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ â³äáóâàºòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè äëÿ ï³äãîòîâêè äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ÇÍÎ. ϳñëÿ çàñâîºííÿ îñíîâíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ó÷í³ ìîæóòü çà äîïîìîãîþ öüîãî ðåñóðñó ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ òà îð³ºíòîâíî âèçíà÷èòè ðåçóëüòàò òåñòóâàííÿ: ñê³ëüêè ÷àñó áóëî âèòðà÷åíî, ñê³ëüêè çàâäàíü âèð³øåíî ïðàâèëüíî, ó â³äïîâ³äÿõ íà ÿê³ ïèòàííÿ áóëè äîïóùåí³

ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

22 áåðåçíÿ - ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè, õ³ì³¿, ô³çèêè, ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿, îäí³º¿ ç ³íîçåìíèõ ìîâ (çà âèáîðîì): àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿ àáî ³ñïàíñüêî¿; 29 áåðåçíÿ - ç ìàòåìàòèêè, ³ñòî𳿠Óêðà¿íè, á³îëî㳿, ãåîãðàô³¿, ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Óâàãà! Êîæåí ó÷àñíèê ìîæå âçÿòè ó÷àñòü ëèøå â îäíîìó ³ç òåñòóâàíü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â òîé ÷è ³íøèé äåíü. www.testportal.gov.ua

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ЗНО-2014 Ïîðòàë “ÏåäÏðåñà” ïîäຠïðàâèëà òà àëãîðèòì ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ. 1. Âèçíà÷òåñü ³ç ïðåäìåòàìè, ç ÿêèõ Âè áóäåòå ïðîõîäèòè òåñòóâàííÿ. Äëÿ öüîãî òðåáà çâåðíóòèñü äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÍÇ. 2. ϳäãîòóéòå êîìïëåêò äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â, à ñàìå: * êîï³þ ïàñïîðòà àáî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ. Íà êîﳿ íàïèø³òü “Çã³äíî ç îðèã³íàëîì” (áåç ëàïîê), ïîñòàâòå äàòó òà âëàñíèé ï³äïèñ; * 2 ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3 õ 4 ñì; * êîï³þ àòåñòàòà ÷è äèïëîìà (äëÿ âèïóñêíèê³â ïîïåðåäí³õ ðîê³â) àáî äîâ³äêó ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ âèïóñêíèê³â 2014 ðîêó (çà ôîðìîþ ÓÖÎßÎ); * êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî çì³íó ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòüêîâ³ (çà íàÿâíîñò³ ðîçá³æíîñòåé ó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ); * âèñíîâîê çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ óìîâ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ (äëÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü çàõâîðþâàííÿ, ùî ìîæóòü áóòè ïåðåøêîäîþ äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ); * êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº çàêîíí³ñòü ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè (äëÿ ³íîçåìö³â, îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà, á³æåíö³â òà îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî àáî òèì÷àñîâîãî çàõèñòó). 3. Çàâàíòàæòå ïðîãðàìó ðåºñòðàö³¿ ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ÓÖÎßÎ àáî ñâîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó. Îçíàéîìòåñü ³ç ïîðÿäêîì ðåºñòðàö³¿. Âíåñ³òü äàí³: àäðåñó ïðîæèâàííÿ; êîíòàêòí³ òåëåôîíè; çàêëàä, ó ÿêîìó íàâ÷àºòåñü (äëÿ âè-

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ïóñêíèê³â ïîòî÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó); îáåð³òü ïðåäìåòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ (íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ). 4. Ðîçäðóêóéòå áëàíê çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà çàïîâí³òü éîãî: âêàæ³òü ñâîº ïð³çâèùå ó ðîäîâîìó â³äì³íêó òà ³í³ö³àëè â ðåêâ³çèòàõ çàÿâè ï³ñëÿ ïð³çâèùà òà ³í³ö³àë³â äèðåêòîðà ÐÖÎßÎ; íàïèø³òü òåêñò çàÿâè (çà çðàçêîì); ïîñòàâòå äàòó òà ï³äïèñ. Äðóêîâàíèìè ë³òåðàìè çàïîâí³òü ÷àñòèíó “Ðåºñòðàö³éíà êàðòêà”, âêàçàâøè ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöÿõ: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ (â íàçèâíîìó â³äì³íêó, â³äïîâ³äíî äî ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè); ñåð³þ òà íîìåð äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó; íàêëåéòå äâ³ âëàñí³ ôîòîêàðòêè ó âèçíà÷åí³ ì³ñöÿ; êîíòðîëüíî³íôîðìàö³éíèé ëèñò äî çàÿâè ðåºñòðàö³éíî¿-êàðòêè, äå çàçíà÷åíî íîìåð Âàøî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà âêàç³âêè ùîäî ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ. 5. Íàä³øë³òü (äî 05 áåðåçíÿ 2014 ðîêó) ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó êîìïëåêò ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â (ðåêîìåíäîâàíèì àáî ö³ííèì ëèñòîì). Çáåðåæ³òü íîìåð ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ - öå äîçâîëèòü Âàì ³ç ñàéòó öåíòðó ä³çíàòèñü ïðî òå, íà ÿêîìó åòàï³ îïðàöþâàííÿ º Âàø³ äîêóìåíòè. 6. Äî÷åêàéòåñü îòðèìàííÿ Ñåðòèô³êàòà çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ, ³íôîðìàö³éíîãî áþëåòåíÿ “Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ. 2014 ð³ê”, ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè àá³òóð³ºíòà, ùî é ñòàíå ôàêòîì ï³äòâåðäæåííÿ ðåºñòðàö³¿. Óâàãà! Ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ 2014 ðîêó â ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî ïîäàííÿ ïàêåòà äîêóìåíò³â, ¿õ íåïîâíîãî àáî íåíàëåæíîãî îôîðìëåííÿ. ßêùî ïðîòÿãîì 20 äí³â ³ç ÷àñó â³äïðàâëåííÿ Âàìè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â Âè íå îòðèìàëè Ñåðòèô³êàòà, çâåðòàéòåñü äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ó ïóíêòàõ ðåºñòðàö³¿, ÿê³ áóäóòü â³äêðèò³ â óñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ, âñòóïíèêè çìîæóòü îòðèìàòè êîíñóëüòàö³éíî-³íôîðìàö³éíó äîïîìîãó. ² ãîëîâíå, çà 20 äí³â ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ àá³òóð³ºíò ìຠîäåðæàòè ñåðòèô³êàò. ßêùî öüîãî íå â³äáóëîñÿ, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ÐÖÎßÎ. www.pedpresa.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.


ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

7

MICROSOFT ІНВЕСТУЄ У РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ КОРПОРАЦІЯ НАДАЛА ГРАНТ ПРОЕКТУ IDEA, ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ МОЛОДІ РОЗВИВАТИ НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОЧАТКУ ВЛАСНОЇ СПРАВИ Ïðîåêò IDEA, ÿêèé ³ç 2008 ðîêó äîïîìàãຠìîëîä³ â Óêðà¿í³ íàâ÷àòèñÿ ðîáîò³ çà êîìï’þòåðîì òà îòðèìóâàòè íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïîøóêó ðîáîòè, îòðèìàâ ãðàíò â³ä Microsoft äëÿ ïðîäîâæåííÿ ðîáîòè ó 2014 ðîö³. Ó ðàìêàõ ãëîáàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè YouthSpark êîðïîðàö³ÿ íàäຠïðîåêòó $75 òèñ. íà ï³äòðèìêó 25 öåíòð³â, ùî çîñåðåäÿòüñÿ öüîãî ðîêó íà òîìó, ùîá äîïîìîãòè ìîëîäèì ëþäÿì ïîë³ïøèòè ñâî¿ êîìï’þòåðí³ òà á³çíåñ-íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ çàïóñêó âëàñíî¿ ñïðàâè. “Îäíèì ç ïð³îðèòåò³â êîìïàí³¿ º ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ãðîìàäè, â ÿêèõ ìè ïðàöþºìî. ϳäòðèìêà ïðîåêòó IDEA äîçâîëÿº ñòâîðèòè íîâ³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé, ìàéáóòí³õ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ çìîæóòü ðåàë³çóâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë òà çðîáèòè âêëàä ó ðîçâèòîê åêîíîì³êè êðà¿íè. ² â ªâðîï³, ³ â ÑØÀ ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ ñêëàäຠîñíîâó åêîíîì³êè, ³ ìè ïðàãíåìî, ùîá ìîëîä³, ³í³ö³àòèâí³ ëþäè çäîáóëè çíàííÿ òà íàâè÷êè, ÿê³ äîçâîëÿòü ¿ì òàê ñàìî ñòâîðþâàòè òà ðîçâèâàòè âëàñíó ñïðàâó â Óêðà¿í³”, - êîìåíòóº Äìèòðî Øèìê³â, ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð “Ìàéêðîñîôò Óêðà¿íà”. Çàâäÿêè ô³íàíñîâ³é äîïîìîç³, íàâ÷àëüíèì ïðîãðàìàì ³ ïðîãðàìíîìó çàáåçïå÷åííþ â³ä Microsoft ç ìîìåíòó ïî÷àòêó ñâ ðîáîòè ó 2008 ðîö³ ïðîåêò IDEA îõîïèâ 155 òèñ. ëþäåé ïî âñ³é Óêðà¿í³. Çàðàç 25 öåíòð³â IDEA, ÿê³ ïðàöþþòü ó 22 ì³ñòàõ êðà¿íè, ïðîïîíóþòü óñ³ì áàæàþ÷èì ïðîéòè áåçêîøòîâí³ êóðñè ç ïîë³ïøåííÿ íàâè÷îê ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì, êîðèñòóâàííÿ ³íòåðíåòîì òà ïîøóêó ðîáîòè, ñêëàäàííÿ ðåçþìå òà ïðîõîäæåííÿ ñï³âáåñ³äè, à òàêîæ îòðèìàòè íåîáõ³äíó êîíñóëüòàö³þ äëÿ îðãàí³çàö³¿ âëàñíî¿ ñïðàâè.

ï³äõîäè, âëàøòîâóþòüñÿ íà ðîáîòó ÷è óñï³øíî çàïóñêàþòü âëàñí³ ïðîåêòè” Ïðî êîðïîðàö³þ Microsoft Çàñíîâàíà ó 1975 ðîö³ êîðïîðàö³ÿ Microsoft º âèçíàíèì ñâ³òîâèì ë³äåðîì ó ãàëóç³ ðîçðîáêè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, à òàêîæ ó íàäàíí³ ïîñëóã òà ð³øåíü, ÿê³ äîïîìàãàþòü ëþäÿì òà êîìïàí³ÿì ïîâí³ñòþ ðåàë³çóâàòè ñâ³é ïîòåíö³àë.

Çà ³íôîðìàö³ºþ êîðïîðàö³þ Microsoft Ç ïî÷àòêó 2013 ðîêó ïîíàä 40 òèñ. ìîëîäèõ ëþäåé ïðîéøëè òðåí³íãè, àáî îòðèìàëè áåçêîøòîâíèé äîñòóï äî êîìï’þòåðíèõ ëàáîðàòîð³é íà НАВЧАЛЬНІ áàçàõ öåíòð³â IDEA. 176 ìîëîäèõ ëþäåé, ùî ЦЕНТРИ У КИЄВІ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ ó öåíòðàõ IDEA, çàïî÷àòêó“³äêðèòèé ñâ³ò ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é” âàëè ñâîþ âëàñíó ñïðàâó àáî çàéíÿëèñü ñîö³àëüíèì ï³äïðèºìíèöòâîì ó çàñíîâàíèõ íèìè íåóðÿ- â Êèºâ³ Ìîëîä³æíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ “Öåíòð äîâèõ îðãàí³çàö³ÿõ; ïîíàä 6,5 òèñÿ÷³ ìîëîäèõ ëþäåé óñï³øíî âñòóïèëè äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é “Life Direction” Ìiñòî: Êè¿â áëèçüêî 3 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â îòðèìàëè íîâó ðîáîòó, Êîîðäèíàòîð: âèùó ïîñàäó, àáî äîäàòêîâèé çàðîá³òîê. Êóöåíêî Àííà Ñòàí³ñëàâ³âíà Òåëåôîí: (044) 599-76-46; 278-02-29 Îëåêñ³é Áó÷åíêî, âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð Ôàêñ: (044) 278-02-29 “Á³çíåñ-Åâîðä Ôàóíäåéøí”, êóðàòîð öåíòðó IDEA â ì. ²âàíî-Ôðàíê³âñüê: “Íàø öåíòð E-mail: a-kutsenko@ukr.net ïðîâîäèòü òðåí³íãè òà ñåì³íàðè íà òåìó á³çíåñïëàíóâàííÿ ³ êîìï’þòåðíèõ íàâè÷îê äëÿ Áëàãîä³éíèé Ôîíä “ÑÎÑ Äèòÿ÷å ̳ñòå÷êî” ï³äïðèºìö³â òà ìîëîäèõ ëþäåé, ùî áàæàþòü Àäðåñà: Êè¿â, âóë. Êîïèë³âñüêà, 31 ïî÷àòè âëàñíó ñïðàâó. Ëþäè çâåðòàþòüñÿ äî Êîîðäèíàòîð: íàñ, ùîá áåçêîøòîâíî îòðèìàòè çíàííÿ òà ͳêîëàºâ Ëåîí³ä Îëåãîâè÷ íàâè÷êè, ÿêèõ ¿ì íå âèñòà÷àº, ùîá ðåàë³çóâàòè Òåëåôîí: (044) 467 28 24 ñâ³é ïîòåíö³àë, âò³ëèòè ìð³þ, çðîáèòè ñâ³é E-mail: leonid.nikolayev@sos-ukraine.org ïðîåêò óñï³øíèì. Öåíòð ïðàöþº çàâäÿêè www.sos-mistechko.org.ua ï³äòðèìö³ êîìïàí³¿ Microsoft ³ á³ëüø³ñòü éîãî âèïóñêíèê³â, âèêîðèñòîâóþ÷è çäîáóò³ çíàííÿ ïðî ÍÃÎ “Ñîö³àëüíå Ïàðòíåðñòâî” íàÿâí³ ñó÷àñí³ ³íñòðóìåíòè òà ³ííîâàö³éí³ Àäðåñà: Êè¿â, ïðîâóëîê Ëîáà÷åâñüêîãî, 8à Êîîðäèíàòîð: Íîçäðà÷åâ Âëàäèñëàâ Òåëåôîí: (044) 591 54 44 E-mail: Meldman.v@gmail.com www.socpartnerstvo.org Áëàãîä³éíèé ôîíä Îëåñÿ Äîâãîãî òà Êàòåðèíè Ãîð³íî¿ Êîîðäèíàòîð: Âàëÿâêî Ìàð³ÿ E-mail: mariiavaliavko@gmail.com Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “Áëàãîä³éíèé ôîíä Ðîêàäà” Àäðåñà: Êè¿â, ïð-ò Ïåðåìîãè, 30, êâ.32 Êîîðäèíàòîð: Äåíèñåíêî Ðàä³îí Âîëîäèìèðîâè÷ Òåëåôîí: (050) 4214665 E-mail: svidrik@bigmir.net www.rokada.org.uà www.idea-ukraine.org

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ


ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ Ì. ÊȪÂÀ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 1.

Àêàäåì³ÿ ìóí³öèïàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 01.03 îá 11.00

01042, ì. Êè¿â, âóë. ². Êóäð³,33

2.

³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò êîæíà îñòàííÿ ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà» ñóáîòà ì³ñÿöÿ, î 10:30 ÄÂÍÇ "Ïðèäí³ïðîâñüêà äåðæàâíà 12.04. àêàäåì³ÿ áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè" Ïî÷àòîê î 11:00 Äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò 28.02, 28.03, 25.04, òåëåêîìóí³êàö³é 23.05 î 16.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ãóìàí³òàðíèé 15.03, 12.04, 10.05 óí³âåðñèòåò îá 11.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé Íàö³îíàëüíèé 16.02, 16.03, 13.04 óí³âåðñèòåò ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà î 10.00 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðåã³îíàëüíèé 17.03, 05.04, 17.05 ³íñòèòóò äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïî÷àòîê o 10-00 ÍÀÄÓ ÄÏÒÍÇ "̳æðåã³îíàëüíèé öåíòð 13.03 þâåë³ðíîãî ìèñòåöòâà ì. Êèºâà" ç 10.00 äî 16.00 Єâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò 27.02, 28.02, 27.03, 28.03, 24.04, 25.04, 29.05, 30.05, 20.06, 30.06 ç 10.00 äî 17.00 Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò 21.02, 29.03, 11.04, äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà 24.05 îá 11 ãîä. ³ äèçàéíó ³ìåí³ Ìèõàéëà Áîé÷óêà Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé 22.02, 29.03, 26.04 òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé Ïî÷àòîê îá 11.00 óí³âåðñèòåò Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò òóðèçìó, 20.02, 20.03, 17.04, åêîíîì³êè ³ ïðàâà 22.05 î 16 ãîäèí³ Êîëåäæ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà 15.05 î 10.00, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ ÍÀÓ 17.04 î 14.00

ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 23 (ñò. ì. «Жèòîìèðñüêà»)

Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàòèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò

ì. Êè¿â, âóë. ϳäã³ðíà, 1

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23.

êîæíîãî äíÿ

49600, ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Чåðíèøåâñüêîãî, 24à ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà,7 Àêòîâà çàëà óí³âåðñèòåòó ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Îðëîâñüêà 1-Á ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê Ïàëàö ñòóäåíò³â ÄÍÓ ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ãîãîëÿ, 29, ê³ìí. 100 (1 ïîâåðõ) ì. Êè¿â, âóë. ѳì'¿ Ñîñí³íèõ, 13 ì. Êè¿â, Áóëüâàð Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 16-Â

ì. Êè¿â, âóë. ʳêâ³äçå, 32 (â ïðèì³ùåíí³ êîíãðåñ-õîëó ³íñòèòóòó) ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ñò. ì. "˳ñîâà" Êè¿â, âóë. Жìà÷åíêà, 26, êàá. 101 ì. Êè¿â, âóë. Äðóæê³âñüêà, 6

22.02, 22.03, 19.04 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, î 10 ãîäèí³ ïð. Ê.Ìàðêñà, 19 Öåíòð äîçâ³ëëÿ ÍÃÓ (êîðïóñ 2) 26.04 03056, Êè¿â-56, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà 14, êîðïóñ 16

Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò» Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò äåðæàâíî¿ 15.02 ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ïî÷àòîê îá 11.00

âóë.. Êàðëà Ìàðêñà, 31, ì. ²ðï³íü, Êè¿âñüêà îáë. (â àêòîâ³é çàë³ öåíòðàëüíîãî êîðïóñó óí³âåðñèòåòó) Íàö³îíàëüíèé ôàðìàöåâòè÷íèé 15.03, 12.04. ì. Хàðê³â, âóë.. Áëþõåðà, 4, ñòàíö³ÿ óí³âåðñèòåò Ïî÷àòîê î 9.00 ìåòðî «Ñòóäåíòñüêà». Ðàä³îô³çè÷íèé ôàêóëüòåò ÊÍÓ 14.02, 28.03, 18.04 ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãëóøêîâà,4-Ã, ³ì.Øåâ÷åíêà î 15.00 ì.”Âèñòàâêîâèé öåíòð”, àóä. 42 Óêðà¿íñüêà ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íà 27.02. î 13.00 ì. Хàðê³â, âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 16 àêàäåì³ÿ 15.03. îá 11.00 24.04. î 13.00 Óìàíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé 4.04 î 10.00 Чåðêàñüêà îáë., ì.Óìàíü, óí³âåðñèòåò ³ì. Ïàâëà Òè÷èíè âóë.Ñàäîâà,2 Хàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè Хàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âíóòð³øí³õ ñïðàâ

13.04 î 10.00

ì. Хàðê³â, âóë. Ñóìñüêà, 40 (ãîëîâíèé êîðïóñ)

15.02 î 9-30

ì.Хàðê³â, ïð-ò 50-ð³÷÷ÿ ÑÐÑÐ, 27

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

(044)529-00-23, 529-00-58 www.amu.edu.ua (044)409-27-62, vmurol.com.ua (0562) 47-08-66 (044)248-85-93 www.duikt.edu.ua (056)371-51-48; 788-51-72 http://dgu.com.ua (056)776-82-14 www.dnu.dp.ua (056)745-52-41, 794-58-06 http://www.dbuapa.dp.ua (044)502-41-64 www.jewelart.com.ua (044)581-13-03 www.e-u.in.ua

(044) 285-50-05 http://boychukart.kiev.ua (044)531-48-88 (044)513-47-36 www.knteu.kiev.ua (044)543-86-19,543-13-03 http://kutep.ua (044)400-04-05, (044)400-02-22, www.kitz.nau.edu.ua (044)484-47-78, (044)484-49-41 (056) 745-05-60, (0562) 47-24-57 http://www.nmu.org.ua (044) 454-96-45, (044) 454-96-46 www.kpi.ua (04597) 56-595, (04597)60-353 http://asta.edu.ua (057) 706-30-68 http://nuph.edu.ua/ 044)521-35-90 www.rpd.univ.kiev.ua (057) 7312862; www.uipa.kharkov.ua (04744)5-05-08 (063)227-13-77 www.udpu.org.ua (057) 700-01-12; www.kstuca.kharkov.ua (057) 739-83-00, (057)739-80-10 http://univd.edu.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.


ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

9

00401625

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

АСПІРАНТУРА __________________________________

02771005

Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-57, 360-62-55 Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38 Інстит т ре лами .......................................... 496-97-60

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ____________________ Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-57, 360-62-55 Київсь а державна а адемія водно о транспорт .................................................... 417-17-57, 360-62-55 Інстит т ре лами .......................................... 496-97-60

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА __________________________ Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38 04101011

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ _________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________ Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ _____________________ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ____________________________ Київсь ий ніверситет права ........................ 424-33-35, 239-64-38

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ___________________ Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

99992038

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ


10

ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

НІМЕЦЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

02261013

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ЧЕСЬКА ________________________________________ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ШВЕДСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

ІСПАНСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

11141003

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.


ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

11

PC

телефони

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ КОМП’ЮТЕР: ____________________________ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 АДМІНІСТРУВАННЯ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _________ КОМП’ЮТЕР: Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 КОРИСТУВАЧ __________________________________ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ___________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ______________ ОПЕРАТОР _____________________________________ КАСИР _________________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: _____________________________ ПРОГРАМУВАННЯ ______________________________________ КЕРІВНИК Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________ КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ _______________________________ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 МАРКЕТОЛОГ __________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ___________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ ________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ ТЕСТУВАННЯ ПО _______________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 ВЕРСТКА _______________________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42 ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _____________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42 ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА ________________________ Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79 КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ ________ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ___________________________ Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________ Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ _____________________ Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ____________________ 99992033

Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ


12

ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У м. КИЄВІ ІНФОРМУЄ ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜʲ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÊÈ ÏÎÂÅÐÍÓËÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ Á²ËÜØÅ 75 ÌËÍ. ̲ËÜÉÎͲ ÃÐÈÂÅÍÜ «Ò²ÍÜÎÂÈÕ» ÊÎØҲ Ïðî öå òà ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çà 2013 ðîêó ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Äϲ – íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ ²ãîð Ñêîðîõîä ï³ä ÷àñ áðèô³íãó äëÿ ðàéîííèõ Ç̲ . Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåä ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü ïîñòຠîäíå âàæëèâå ïèòàííÿ - â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ ÿê äåðæàâ³, òàê ³ ïðîñòèì ãðîìàäÿíàì. Òàê, ïðîòÿãîì 2013 ðîêó, ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó áóëî âèêðèòî òà ïðèïèíåíî ä³ÿëüí³ñòü 3-õ „êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â”. Îïåðàòèâíèêàìè áóëî ³í³ö³éîâàíî ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðîê 67-õ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ ïîñëóãàìè âèÿâëåíèõ «êîíâåðòàö³éíèõ öåíòð³â». Çà ðåçóëüòàòàìè âæå ïðîâåäåíèõ 35 äîêóìåíòàëüíèõ ïåðåâ³ðîê äîäàòêîâî íàðàõîâàí³ 64,27 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ïîäàòê³â, ç ÿêèõ 82% ñòÿãíóòî â áþäæåò, òîáòî 39,8 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ðîêó äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü áóëî âíåñåíî 365 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç íèõ çà ìàòåð³àëàìè ñï³âðîá³òíèê³â îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â â ì. Êèºâ³ – 106 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ç ÿêèõ 34 - çà òÿæêèìè òà îñîáëèâî òÿæêèìè çëî÷èíàìè. «Çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â, çàâäàíèõ äåðæàâíèì ³íòåðåñàì, çà âèÿâëåíèìè êðèì³íàëüíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ñòàíîâèòü ìàéæå 242 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, ç ÿêèõ ïîíàä 75 ì³ëüéîíè ãðèâåíü âæå â³äøêîäîâàíî ó ñêàðáíèöþ. Ïî 23 ïîðóøåííÿì ñë³äñòâî âæå çàê³í÷åíî ³ ìàòåð³àëè íàïðàâëåí³ äî ñóäó. Ïðàö³âíèêè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó âñ³õ àñïåêòàõ ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó, äîëó÷àþ÷è ñâ³é âíåñîê ó íàïîâíåííÿ áþäæåòó», - çàçíà÷èâ íàîñòàíîê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ òà ïîäÿêóâàâ çà óâàãó. ÇÓÑÒÐ²× Á²ÇÍÅÑ-ÑϲËÜÍÎÒÈ Ç Ç ÊÅвÂÍÈÖÒÂÎÌ Äϲ Ó ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ÃÓ Ì²ÍÄÎÕÎÄ²Â Ó Ì. ÊȪ² Äíÿìè ó Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäëõîä³â ó ì. Êèºâ³ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ íà÷àëüíèêà Äϲ ³êòîðà Áàøóêà, çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà – íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü Äϲ ²ãîðÿ Ñêîðîõîäà ç á³çíåñîâîþ ñï³ëüíîòîþ ðàéîíó. Ó çóñòð³÷³, â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíî îáãîâîðåííÿ àêòóàëüíèõ ïèòàíü âåäåííÿ á³çíåñó, âçÿëè ó÷àñòü íàéá³ëüø àêòèâí³ ñóá’ºêòè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó.  ðàìêàõ îñîáèñòî¿ çóñòð³÷³, ïîñàäîâö³ îêðåìî ñïèíèëèñÿ íà ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëèâîãî á³çíåñ-êë³ìàòó äëÿ ðîçâèòêó ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà, çîêðåìà íà â³äêðèòîñò³, ïðîçîðîñò³ ó ñïëàò³ âñ³õ ïîäàòê³â òà çáîð³â òà ïåðåõîä³ íà íîâ³òí³ ôîðìè ³ ìåòîäè ðîáîòè. Óâàãó ïðèñóòí³õ çóïèíèëè, òàêîæ íà

áåçïåðåá³éí³é ðîáîò³ «ñåðâ³ñíîãî öåíòðó», ÿêèé ó ïåð³îä ïîäàííÿ ð³÷íî¿ çâ³òíîñò³ ïðàöþº äî îñòàííüîãî â³äâ³äóâà÷à, óäîñêîíàëåííþ ³ñíóþ÷èõ òà âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ñåðâ³ñ³â çàäëÿ ìàêñèìàëüíî¿ çðó÷íîñò³ ê볺íò³â. ³êòîð Áàøóê çàïåâíèâ ïðèñóòí³õ ó çá³ëüøåíí³ íàäõîäæåíü äî áþäæåòó âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê äåò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè òà ìîðàòîð³þ íà ïåðåâ³ðêè ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó. Ïî çàê³í÷åííþ âèñòóï³â ïðåäñòàâíèêè á³çíåñó òà ïðèñóòí³ íà çóñòð³÷³ Ç̲ îòðèìàëè êîíêðåòí³ â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ äîïîâ³äà÷àì çàïèòàííÿ òà ïðîêîíñóëüòóâàëèñü ñòîñîâíî õâèëþþ÷èõ ¿õ ïðîáëåì. Íà çàâåðøåííÿ çóñòð³÷³ Áàøóê ³êòîð Ïåòðîâè÷ ïîäÿêóâàâ ïðèñóòí³ì çà óâàãó òà çàóâàæèâ, ùî çóñòð³÷³ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ç ïðåäñòàâíèêàìè á³çíåñó òà ¿õíÿ ñï³âïðàöÿ ñïðÿìîâàí³ íà ï³äòðèìêó ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà â êðà¿í³ ³ ñòàá³ëüíå åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè ìîæíà ³ç âïåâíåí³ñòþ ãîâîðèòè, ùî çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ ó ôîðì³ â³äâåðòîãî, êîíñòðóêòèâíîãî ä³àëîãó. ÍÎÂÈÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß Â²ÄÏβÄÍÎÑÒ² ÏËÀÒÍÈÊÀ ÊÐÈÒÅвßÌ, ßʲ ÄÀÞÒÜ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÅ ÁÞÄÆÅÒÍŠ²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÏÄ ̳íäîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè çàòâåðäæåíî íàêàç â³ä 10.12.2013 ð.¹ 781 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì, ÿê³ äàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ àâòîìàòè÷íîãî áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü». Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 200.18 - 200.21 ñòàòò³ 200 ðîçä³ëó V Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâà íà àâòîìàòè÷íå áþäæåòíå â³äøêîäóâàííÿ ñóì ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ïëàòíèê ïîäàòêó ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè îäíî÷àñíî êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ïóíêòîì 200.19 ñòàòò³ 200 ðîçä³ëó V Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó. Íàãàäàºìî, ùî ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì ó ïóíêò³ 200.19 ñòàòò³ 200 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó, çàòâåðäæóºòüñÿ öåíòðàëüíèì îðãàíîì äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó çàçíà÷åíèì êðèòåð³ÿì ïðîâîäèòüñÿ â àâòîìàòèçîâàíîìó ðåæèì³ ïðîòÿãîì 15 êàëåíäàðíèõ äí³â ï³ñëÿ ãðàíè÷íîãî òåðì³íó ïîäà÷³ çâ³òíîñò³. Ïðîòå, ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïðîäåìîíñòðóâàâ, ùî îñíîâíèé êðèòåð³é, à ñàìå, ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â º ìåíøîþ í³æ ó äâà ç ïîëîâèíîþ ðàçè â³ä ì³í³ìàëüíî âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì ð³âíÿ ïî îäíîìó àáî äåê³ëüêîõ ç îñòàíí³õ ÷îòèðüîõ çâ³òíèõ ïîäàòêîâèõ ïåð³îä³â (êâàðòàë³â) íå äîòðèìóºòüñÿ íàé÷àñò³øå. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀײ ÐÐÎ! Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³í äîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 20.01.2014 ðîêó ¹ 43 Äåðæàâíèé ðåºñòð ðåºñòðàòîð³â ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é çàòâåðäæåíî ó íîâ³é ðåäàêö³¿.

Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

Âñüîãî äî îíîâëåíîãî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ÐÐÎ, ÿê³ äîçâîëåí³ äî ïåðâèííî¿ ðåºñòðàö³¿, ââ³éøëà 91 ìîäåëü êàñîâî¿ òåõí³êè. Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî çã³äíî ç ïóíêòîì 3 íàêàçó ̳íäîõîä³â ¹43 â³ä 20.01.2014 ð. íàêàç ¹ 860 â³ä 27.12.2013 ð. âèçíàíî òàêèì, ùî âòðàòèâ ÷èíí³ñòü. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÄÂ! ÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÅ Ç̲ÍÈËÀÑß! Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ñòàâêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â³ä áàçè îïîäàòêóâàííÿ â 2014 ðîö³ çàëèøèëàñü íà ð³âí³ 20% òà áóäå çàñòîñîâóâàòèñü äî ê³íöÿ ðîêó. Äàíà íîðìà ïåðåäáà÷åíà â ïóíêò³ 10 ï³äðîçä³ëó 2 ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàñòîñóâàííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ñòàâêè ÏÄ íà ð³âí³ 17%, ïåðåíåñåíî íà 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, ç 01.01.2014 ðîêó çì³íèâñÿ ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ÏÄÂ. Çàçíà÷åí³ íîðìè ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 441-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â» ùîäî ñïðîùåííÿ ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â» òà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 443VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â». Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 24 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 657VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü» ïåðåäáà÷åíî â³äì³íó ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèê³â ÏÄ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà ïëàòíèê³â ÏÄ îòðèìàòè âèòÿãè ³ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄ â îðãàíàõ ̳íäîõîä³â. ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÀ ÔÎÐÌÀ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ ÏÐÎ ÌÀÉÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ÒÀ ÄÎÕÎÄÈ, À ÒÀÊÎÆ ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß ÏÎ ¯¯ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍÞ Äϲ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî íàáðàâ ÷èííîñò³ íàêàç ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 11.12.13 ¹ 793 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè òà ²íñòðóêö³¿ ùîäî çàïîâíåííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè”. Îçíàéîìèòèñÿ ³ç îíîâëåíîþ ôîðìîþ äåêëàðàö³¿ òà ³íñòðóêö³¿ ïî ¿¿ çàïîâíåííþ Âè ìîæåòå íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ Ì³í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ó ðîçä³ë³ Çàêîíîäàâñòâî. Íàãàäóºìî, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó äî 1 òðàâíÿ 2014 ðîêó ïðîõîäèòü ùîð³÷íà êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ð³÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ âèçíà÷åíî ñòàòòåþ 179 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. ÍÀÃÀÄÓªÌÎ ÏÐÎ ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÏÎÂÍÅÍÍß ÏËÀÒ²ÆÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â! Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 26.11.2013 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ íàêàç ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.


ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

â³ä 22.10.2013 ¹609 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàïîâíåííÿ äîêóìåíò³â íà ïåðåêàç ó ðàç³ ñïëàòè (ñòÿãíåííÿ) ïîäàòê³â, çáîð³â, ìèòíèõ ïëàòåæ³â, ºäèíîãî âíåñêó, çä³éñíåííÿ áþäæåòíîãî â³äøêîäóâàííÿ ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü, ïîâåðíåííÿ ïîìèëêîâî àáî íàäì³ðó ïåðåðàõîâàíèõ êîøò³â». Ñïëàòà çà êîæíèì âèäîì ïëàòåæó òà çà êîæíèì êîäîì âèäó ñïëàòè ìຠîôîðìëÿòèñÿ îêðåìèì äîêóìåíòîì íà ïåðåêàç. Ïîëå ðåêâ³çèòó «Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó» ðîçðàõóíêîâîãî äîêóìåíòó ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïîòð³áíî çàïîâíþâàòè ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç çàòâåðäæåíèì Ïîðÿäêîì. Ïðè âèíèêíåíí³ áóäü-ÿêèõ çàïèòàíü ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ñë³ä çâåðòàòèñÿ çà äîâ³äêàìè äî êîíñóëüòàö³éíîãî â³êíà ¹16 Ó Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ! Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â â ì. Êèºâ³ íàãàäóº ïðåäñòàâíèêàì íîâîñòâîðåíèõ ó 2013 ðîö³ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, çàðåºñòðîâàí³ ïðîòÿãîì ðîêó, âïåðøå ïîäàþòü ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ òà ñïëà÷óþòü ïîäàòîê çà ï³äñóìêàìè ðîêó, â ÿêîìó âîíè çàðåºñòðóâàëèñÿ. Äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ ïðîòÿãîì 60 êàëåíäàðíèõ äí³â äî òåðèòîð³àëüíîãî îðãàíó ̳íäîõîä³â ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî (ïîäàòêîâîãî) ðîêó. Çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî ïåðåíåñåííÿ òåðì³íó íàäàííÿ çâ³òíîñò³, ó âèïàäêàõ, êîëè îñòàíí³é äåíü ñòðîêó ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ïðèïàäຠíà âèõ³äíèé àáî ñâÿòêîâèé äåíü.  öüîìó âèïàäêó îñòàíí³ì äíåì ñòðîêó ââàæàºòüñÿ îïåðàö³éíèé (áàíê³âñüêèé äåíü), ùî íàñòຠçà âèõ³äíèì àáî ñâÿòêîâèì äíåì. Òîáòî, îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ äåêëàðàö³¿ äëÿ ïëàòíèê³â, çàðåºñòðîâàíèõ ïðîòÿãîì 2013 ðîêó – 3 áåðåçíÿ 2014 ðîêó. Òàêèì ÷èíîì, ñïëàòà ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü ïî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê – 11 áåðåçíÿ 2014 ðîêó âêëþ÷íî. ÙÎÄÎ ÏÎÄÀÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂÎÃΠDzÒÓ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â â ì. Êèºâ³ çâåðòຠóâàãó, ùî çã³äíî ç ï.46.2 ñò.46 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïëàòíèê ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ïîäຠðàçîì ç â³äïîâ³äíîþ ïîäàòêîâîþ äåêëàðàö³ºþ êâàðòàëüíó àáî ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü (êð³ì ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ) ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿. Ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê – ìàë³ ï³äïðèºìñòâà, â³äíåñåí³ äî òàêèõ â³äïîâ³äíî äî Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ, ó ÿêèõ ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü ïðàö³âíèê³â çà ð³ê íå ïåðå-

ÐÎÇÌIÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ÏÐÎ ÍÀÂ×ÀËÜÍI ÇÀÊËÀÄÈ ÇÀ ÒÅË.: 453-35-00 âèùóº 50 îñ³á òà ð³÷íèé äîõ³ä â³ä áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íå ïåðåâèùóº ñóìó, åêâ³âàëåíòíó 10 ì³ëüéîíàì ºâðî), ïîäàþòü ðàçîì ç ð³÷íîþ ïîäàòêîâîþ äåêëàðàö³ºþ ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿. Òàêèì ÷èíîì, ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê – ìàë³ ï³äïðèºìñòâà òà þðèäè÷í³ îñîáè, ùî â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèçíà÷åíèì ï. 154.6 ñò. 154 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó (äî 1 ñ³÷íÿ 2016 ðîêó çàñòîñîâóþòü ñòàâêó ïîäàòêó íà ïðèáóòîê 0 %), ïîäàþòü ðàçîì ç ð³÷íîþ ïîäàòêîâîþ äåêëàðàö³ºþ ñêîðî÷åíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, à ñàìå: – Áàëàíñ (ô.¹1-ì); – Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè (ô.¹2-ì). Âñ³ ³íø³ ïëàòíèêè äî ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ çà ð³ê ïîäàþòü: – Áàëàíñ (Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí) (ô.¹1); – Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè (Çâ³ò ïðî ñóêóïíèé äîõ³ä) (ô.¹2); – Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â (ô.¹3); – çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë (ô.¹4). DzÒÓÂÀÒÈ Ç ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ ÇÀ 2013 Ð²Ê ÌÎÆÍÀ ÇÀ ÑÒÀÐÈÌÈ ÔÎÐÌÀÌÈ Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ̳íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî íàêàç ̳íäîõîä³â Óêðà¿íè â³ä 30.12.2013 ¹872 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè Ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ” 20.01.2014 çàðåºñòðîâàíî â ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè çà ¹103/24880 òà îïðèëþäíåíî ó Îô³ö³éíîìó â³ñíèêó Óêðà¿íè â³ä 24.01.2014 ¹6. Äî çàïðîâàäæåííÿ ïðèéíÿòòÿ äåêëàðàö³é ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çà íîâèìè ôîðìàìè (çàòâåðäæåíèìè ̳íäîõîä³â), ïëàòíèêè ïîäàòêó (ÿê³ çâ³òóâàëè ó 2013 ðîö³ ïîêâàðòàëüíî) ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîäàâàòè äåêëàðàö³¿ çà 2013 ð³ê çà ñòàðèìè ôîðìàìè (çàòâåðäæåíèìè ̳íô³íîì). Ãðàíè÷íèé òåðì³í ïîäàííÿ – 10 ëþòîãî 2014 ðîêó. Ïðî äàòó, ç ÿêî¿ áóäå çàïðîâàäæåíî ïðèéíÿòòÿ äåêëàðàö³é ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ çà íîâèìè ôîðìàìè, áóäå ïîâ³äîìëåíî äîäàòêîâî. Âîäíî÷àñ, çâåðòàºìî óâàãó, ùî ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ âèìîã ï. 57.1 ñò. 57 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîçðàõóíîê ùîì³ñÿ÷íîãî àâàíñîâîãî âíåñêó ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ÿêèé ìຠñïëà÷óâàòèñü ïî÷èíàþ÷è ç áåðåçíÿ 2014 ðîêó ïî ëþòèé 2015 ðîêó âêëþ÷íî, áóäå çä³éñíþâàòèñü çà ñòàðèìè ôîðìàìè äåêëàðàö³é â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³ (ï³ñëÿ äîîïðàöþâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ) òà çàíîñèòèñü äî êàðòêè îñîáîâîãî ðàõóíêó ïëàòíèêà òàêèì ÷èíîì: - ó äåêëàðàö³¿ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâà (íàêàç Ìiíôiíó â³ä 28.09.2011 ¹1213) (ðÿäîê 11 + ðÿäîê 12 - ðÿäîê 13.1 - ðÿäîê 13.2 -13.6 Äîäàòêà ÇÏ äî ðÿäêà 13)/12; - ó äåêëàðàö³¿ ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê áàíêó (íàêàç Ìiíôiíó â³ä 21.12.2011 ¹1683) (ðÿäîê 11 + ðÿäîê 12 - ðÿäîê 14.1 - ðÿäîê 14.2 Äîäàòêà ÇÏ äî ðÿäêà 14)/ 12; - ó äåêëàðàö³¿ ç ïîäàòêó íà äîõîäè (ïðèáóòîê) ñòðàõîâèêà (íàêàç Ìiíôiíó â³ä 20.06.2012 ¹759) (ðÿäîê 13 – ðÿäîê 14.1)/12. ÑÓÌÈ ÏÄ ÑÏËÀ×ÅͲ ÇÀ ÌÈÒÍÅ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÁÅÇÎÏËÀÒÍÎ ÎÒÐÈÌÀÍÈÕ ÒÎÂÀв ÍÅ ÌÎÆÓÒÜ ÁÓÒÈ ÂÊËÞ×ÅͲ ÄÎ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÓ! Çã³äíî ç ïóíêòîì 198.3 ñòàòò³ 198 ÏÊÓ ïîäàòêîâèé êðåäèò çâ³òíîãî ïåð³îäó âèçíà÷àºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç äîãîâ³ðíî¿ (êîíòðàêòíî¿) âàðòîñò³ òîâàð³â/

ïîñëóã (ó ðàç³ çä³éñíåííÿ êîíòðîëüîâàíèõ îïåðàö³é – íå âèùå ð³âíÿ çâè÷àéíèõ ö³í, âèçíà÷åíèõ â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 39 ÏÊÓ) òà ñêëàäàºòüñÿ ç ñóì ïîäàòê³â, íàðàõîâàíèõ (ñïëà÷åíèõ) ïëàòíèêîì ïîäàòêó çà ñòàâêîþ, âñòàíîâëåíîþ ïóíêòîì 193.1 ñòàòò³ 193 ÏÊÓ, ïðîòÿãîì òàêîãî çâ³òíîãî ïåð³îäó ó çâ’ÿçêó ç: ïðèäáàííÿì àáî âèãîòîâëåííÿì òîâàð³â (ó òîìó ÷èñë³ ïðè ¿õ ³ìïîðò³) òà ïîñëóã ç ìåòîþ ¿õ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ â îïîäàòêîâóâàíèõ îïåðàö³ÿõ ó ìåæàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó; ïðèäáàííÿì (áóä³âíèöòâîì, ñïîðóäæåííÿì) îñíîâíèõ ôîíä³â (îñíîâíèõ çàñîá³â, ó òîìó ÷èñë³ ³íøèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà íåçàâåðøåíèõ êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é ó íåîáîðîòí³ êàï³òàëüí³ àêòèâè), ó òîìó ÷èñë³ ïðè ¿õ ³ìïîðò³, ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ â îïîäàòêîâóâàíèõ îïåðàö³ÿõ ó ìåæàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó. Ïðàâî íà íàðàõóâàííÿ ïîäàòêîâîãî êðåäèòó âèíèêຠíåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è òàê³ òîâàðè/ïîñëóãè òà îñíîâí³ ôîíäè ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòèñÿ â îïîäàòêîâóâàíèõ îïåðàö³ÿõ ó ìåæàõ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïëàòíèêà ïîäàòêó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó, à òàêîæ â³ä òîãî, ÷è çä³éñíþâàâ ïëàòíèê ïîäàòêó îïîäàòêîâóâàí³ îïåðàö³¿ ïðîòÿãîì òàêîãî çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó. Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè ïðè áåçîïëàòíîìó îòðèìàíí³ ³ìïîðòíèõ òîâàð³â â³äñóòí³é ôàêò ïðèäáàííÿ òàêèõ òîâàð³â, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî ó ïóíêò³ 198.3 ñòàòò³ 198 ÏÊÓ, òî ïðàâî íà ïîäàòêîâèé êðåäèò â³äñóòíº. ªÑ ²Ç ÇÀÐÎÁ²ÒÍί ÏËÀÒÈ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ – ²ÍÎÇÅÌֲ ÍÅ ÓÒÐÈÌÓªÒÜÑß! ijÿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 8 ëèïíÿ 2010 ðîêó ¹ 2464-VI «Ïðî çá³ð òà îáë³ê ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ» ³ç çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè (äàë³ - Çàêîí ¹ 2464) ïîøèðþºòüñÿ íà â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ çáîðîì òà âåäåííÿì îáë³êó ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ (äàë³ -ªÂ). Ïëàòíèêè ªÂ âèçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ 1 ñòàòò³ 4 Çàêîíó ¹ 2464. ³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 òà ïóíêòó 6 ÷àñòèíè 1 ñòàòò³ 4 Çàêîíó ¹ 2464 ïëàòíèêàìè ªÂ º äèïëîìàòè÷í³ ïðåäñòàâíèöòâà ³ êîíñóëüñüê³ óñòàíîâè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà òà ³íø³ â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (ó òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäí³), ðîçòàøîâàí³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿê³ ïðàöþþòü ó äèïëîìàòè÷íèõ ïðåäñòàâíèöòâàõ ³ êîíñóëüñüêèõ óñòàíîâàõ ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ô³ë³ÿõ, ïðåäñòàâíèöòâàõ, ³íøèõ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é (çîêðåìà, ì³æíàðîäíèõ), ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Ðàçîì ç òèì, ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðàöþþòü â ïðåäñòàâíèöòâàõ ³íîçåìíèõ ï³äïðèºìñòâ, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íå â³äíåñåí³ Çàêîíîì ¹ 2464 äî ïëàòíèê³â ªÂ òà íå ï³äëÿãàþòü çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâîìó äåðæàâíîìó ñîö³àëüíîìó ñòðàõóâàííþ. Îòæå, âðàõîâóþ÷è çàçíà÷åíå, ºäèíèé âíåñîê íà çàðîá³òíó ïëàòó ô³çè÷íèõ îñ³á – íåðåçèäåíò³â ïðåäñòàâíèöòâàìè ³íîçåìíèõ äåðæàâ, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè, íå íàðàõîâóºòüñÿ òà íå óòðèìóºòüñÿ. Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

WWW.RIU.COM.UA ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹6 • 10 ëþòîãî 2014 ð.

13

Ó×ÅÁÀ

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", № 6 (2014г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", № 6 (2014г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement