Page 1

21672005

17842094

20472002

11572010

20002014

15432008

22032001

20182003


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

20222025

05382117

21892001

2

21572001

18912012

20002015

20152008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.8 ñò.13

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 5 (788) 4 ëþòîãî 2013 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.14

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò.15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.16

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.18

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.19

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.20

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.20

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.21

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.19

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.22

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.23

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.30

ñò.18

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.19

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.28

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò.19

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.27

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.18

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.27

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.30

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.33

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.34

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò.34

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò.34

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò.41 ñò.41 ñò.42

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.42

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.44

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ • ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖ² • ÐÅÏÅÐÒÓÀРʲÍÎÒÅÀÒв ÍÀ ËÞÒÈÉ

ñòîð. 4-5 ñòîð. 7 ñòîð. 49

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

А

ВЧИТЕЛЬУКРАЇНСЬКОЇ

К

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ........ 20,21

АВТОЕЛЕКТРИК ................ 30,31

МОВИ ................................... 22

КАСИР ........................... 9,12,13

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ................... 20

АВТОМИЙНИК .................. 30,34

ВЧИТЕЛЬФІЗИКИ ................. 22

.......................... 18,24,25,26,27

ЛІКАР-УРОЛОГ ...................... 20

АВТОСЛЮСАР .............. 31,32,33

ВЧИТЕЛЬХІМІЇ ...................... 22

............................................. 40

ЛІКАР-ФІЗІОТЕРАПЕВТ .......... 20

АГЕНТЗНЕРУХОМОСТІ .... 13,30

ВІЗНИК ............................ 24,39

КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГО

М

АГРОНОМ ......................... 11,13

Г

ЗАЛУ ................................ 24,25

МАЙСТЕРМАНІКЮРУ ............ 19

АДМІНІСТРАТОР9,10,12,13,16,17

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........ 33

КАСИР-ОПЕРАТОР ............ 12,25

МАЙСТЕРПЕДИКЮРУ ........... 19

........................................ 19,22

ГАРДЕРОБНИК ................. 29,39

КЕРУЮЧИЙ ........................... 13

МАКЕТНИК ....................... 12,19

.................................... 23,26,28

ГІПСОКАРТОННИК ................. 12

............................................. 14

МАЛЯР .................................. 12

АДМІНІСТРАТОР

............................................. 34

СИСТЕМНИЙ ......................... 19

Д

АКУШЕР ................................ 20 АНАЛІТИК ......................... 15,18 АСИСТЕНТЛІКАРЯ ............ 20,21

............................................. 34

КЕРІВНИКВІДДІЛУ ПРОДАЖ .......................... 12,13

МАНГАЛЬНИК ........................ 29

ДВІРНИК .......................... 39,40

............................................. 14

МАРКЕТОЛОГ ................... 11,19

ДИРЕКТОР ....................... 13,14

КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ............ 14

МАСАЖИСТКА .................... 9,12 .................................... 19,20,44 МАШИНІСТ ................... 19,30,31

ДИСПЕТЧЕР ................... 8,11,16

............................................. 26

АСФАЛЬТУВАЛЬНИК ............. 34

............................... 17,18,30,31

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ........... 24

Б

........................................ 32,33

........................................ 26,39

БАРМЕН ........................... 10,11

ДІЛОВОД ................................ 9

КОМІРНИК ....................... 8,9,26

.................................... 26,28,29

............................................. 16

.................................... 27,28,41

ПРЕДСТАВНИК ...................... 20

ДІЄТИЧНАСЕСТРА ........... 13,20

КОНДИТЕР ................... 26,28,29

МЕДСЕСТРА ..................... 20,21

Е

КОНСТРУКТОР ............. 15,18,34

МЕНЕДЖЕР ...................... 12,15

БЕТОНЯР ......................... 12,34 БУДІВЕЛЬНИК ....................... 34 БУЛЬДОЗЕРИСТ .................... 31

ЕКОНОМІСТ .......................... 18

БУРИЛЬНИК ..................... 31,34

ЕКСПЕДИТОР ................... 13,33

БУХГАЛТЕР ................... 8,18,26

ЕЛЕКТРИК ............................. 10

БІЛЕТЕР ........................ 8,40,41

В ВАНТАЖНИК .................. 9,10,25

........................................ 33,34 ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК ... 33,34 ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ................ 12

............................... 26,27,28,34

........................................ 33,34

............................................. 39

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК ..... 12,34

ВЕТЕРИНАРНИЙЛІКАР .......... 20

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ............ 31,33

ВИГОТОВЛЮВАЧ .............. 23,24

З

ВИКЛАДАЧ ................ 9,11,21,22

ЗАВГОСП ......................... 13,27

ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 22

ЗАВІДУЮЧИЙВІДДІЛОМ ....... 13

ВОДІЙ ..................................... 9

............................................. 26

КОНСУЛЬТАНТ .............. 9,10,14

........................................ 32,33 МЕДИЧНИЙ

........................................ 16,18

.................................... 16,18,39

МЕНЕДЖЕР

............................................. 41

ЗПЕРСОНАЛУ .............. 12,13,15

КОНТРОЛЕР ....................... 8,39

МЕНЕДЖЕР

КОСМЕТОЛОГ .................... 8,19

ЗПРОДАЖУ ............ 11,12,13,15

КОШТОРИСНИК .................... 14

............................................. 16

КУР’ЄР ............................ 8,9,10

МЕНЕДЖЕРЗРЕКЛАМИ ........ 14

............................... 27,39,40,41

........................................ 15,16

КУХАР ....................... 9,11,13,24

МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ ...... 15

............................... 25,26,28,29 ............................................. 30 КУХОННИЙПРАЦІВНИК .... 24,39

Л

............................................. 26 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ............................. 9 ........................................ 14,15 МЕРЧЕНДАЙЗЕР .................... 12 ............................................. 13

ЗАМІРНИК ............................ 8,9

ЛАБОРАНТ ............................ 21

............................... 30,31,32,33

........................................ 15,34

ЛІКАР ............................... 20,21

ВЧИТЕЛЬМАТЕМАТИКИ ........ 22

ЗВАРНИК ......................... 10,33

ЛІКАР-НЕВРОПАТОЛОГ ......... 20

........................................ 25,39

ВЧИТЕЛЬПОЧАТКОВИХ

ЗДАЄТЬСЯЖИТЛО ................ 12

ЛІКАР-ПАТАЛОГОАНАТОМ ..... 20

МЕХАНІЗАТОР .................. 31,32

КЛАСІВ .................................. 12

............................................. 13

ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ ............ 20

МЕХАНІК .......................... 31,33

............................................. 22

........................................ 44,46

ЛІКАР-СТАТИСТ ..................... 20

............................................. 34

............................................. 23

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

стор.

стор.

стор.

Т

МИЙНИК .......................... 30,33

ОХОРОННИК ................. 9,12,22

............................... 24,25,26,27

........................................ 40,41

................................... 23,24,25

ПРОМОУТЕР .................... 10,12

ТАНЦІВНИЦЯ ........................... 9

.................................... 13,39,40

ТЕХНОЛОГ ....................... 26,27

МОЛОДШАМЕДСЕСТРА ........ 21

П

МОНОЛІТНИК ........................ 34

ПАКУВАЛЬНИК ................. 27,34

МОНТАЖНИК ..................... 9,10

........................................ 40,41

РОБОТА .......................... 8,9,10

............................................. 30

........................................ 33,34

ПЕКАР ..................... 13,24,28,29

.......................... 11,12,39,40,41

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ ............. 25,27

МОТОРИСТ ...................... 32,33

ПЕРСОНАЛ ....................... 11,16

............................................. 42

ТОКАР ................................... 16

МУЗИКАНТ ............................ 18

ПЕРУКАР ............................... 19

РОБОТАДЛЯВСІХ ............. 8,11

............................................. 34

МУЛЯР .................................. 34

ПЛИТОЧНИК .......................... 12

.................................... 13,14,25

ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК ...... 8

Н

Р

ТЕХНІК .................................. 13

............................................. 34

.................................... 26,40,41

........................................ 12,13

НАЧАЛЬНИКВІДДІЛУ ........ 13,14

ПОКОЇВКА ............................. 10

РОБОТАДЛЯДІВЧАТ ......... 8,42

............................................. 23

НЯНЯ .................................... 11

........................................ 20,39

........................................ 43,44

............................................. 27

............................................. 20

ПОМІЧНИКВИХОВАТЕЛЯ ...... 22

РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ ...... 13

ТРАКТОРИСТ ......................... 33

О

ПОМІЧНИККЕРІВНИКА ......... 8,9

............................................. 40

ТРЕНЕР ................................. 19

........................................ 10,11

РОБОТАЗАКОРДОНОМ ........ 42

У

............................... 12,14,17,40

РОБІТНИК ............................. 10

УКЛАДАЛЬНИК ................... 8,41

,13

УЧЕНЬ ..................................... 8

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М’ЯСА .......................... 13,24,25 ........................................ 26,28 ОБРОБЛЮВАЧ ........................ 9 ........................................ 24,40

ПОМІЧНИККУХАРЯ ............... 13 ........................................ 28,29

........................................ 22,39

ПОМІЧНИКОФІЦІАНТА .......... 29

............................................. 41

............................................. 40

РОЗДАВАЛЬНИК ................... 39

ОПЕРАТОР .............................. 8

ПОСЛУГИ ........................... 8,12

РІЗНОРОБ ............................. 12

............................................. 33

........................................ 44,46

........................................ 30,41

ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА ...... 10

ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 28,29

........................................ 11,16

........................................ 39,40

........................................ 17,18

ПРАЛЯ ................................... 40

ОПЕРАТОРАЗС ..................... 32

ПРАЦІВНИК ........................ 8,28

............................................. 33

ПРАЦІВНИКЗАЛУ ............. 28,29

ОПЕРАТОРПК .................... 8,11

ПРИБИРАЛЬНИК .......... 10,26,40

.................................... 16,17,40

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ............ 10,13

ОПЕРАТОРМИЙКИ ................ 32

................................... 22,26,40

ОЗДОБЛЮВАЛЬНИК .............. 34

С

........................................ 19,34

Ф ФАСУВАЛЬНИК ................ 10,24 ........................................ 28,41 ФАХІВЕЦЬКРЕДИТНИЙ ...... 8,15 ФЕЛЬДШЕР ........................... 21

САНТЕХНІК ............................ 34

ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ ......... 21

САНІТАРКА ....................... 20,21

ФІНАНСИСТ ........................... 14

СЕКРЕТАР ............................ 8,9

ФІТНЕС-ІНСТРУКТОР ............. 10

.................................... 12,17,18 СЛЮСАР .......................... 12,31

............................................. 19

Х

............................................. 32

ХОСТЕС ........................ 11,29,30

........................................ 33,34

Ш

............................................. 33

............................................. 41

ОРЕНДАМІСЦЯ ..................... 46

ПРИЙМАЛЬНИК ................ 13,22

ОФІС-МЕНЕДЖЕР .............. 9,10

............................... 23,24,26,40

........................................ 17,18

ПРОВІЗОР ........................ 20,21

ОФІСНАРОБОТА ................... 11

ПРОДАВЕЦЬ .................... 8,9,13

........................................ 15,18

ОФІЦІАНТ ........................... 9,28

............................... 23,24,25,26

СПІВРОБІТНИК ...................... 11

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ...... 9,15,18

........................................ 29,30

........................................ 27,40

........................................ 13,16

ІНСТРУКТОР ..................... 12,22

ОХОРОНА ......................... 22,23

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР .............. 18

........................................ 17,18

ІНСТРУКТОР

........................................ 25,26

................................... 24,25,26

............................................. 41

ЗФІЗКУЛЬТУРИ .................... 22

ОХОРОНЕЦЬ ...................... 9,13

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ .... 8

СТАРШИЙПРОДАВЕЦЬ ......... 10

ІНТЕРВ’ЮЄР ..................... 10,41

................................... 22,23,26

........................................ 10,11

........................................ 26,27

ІНШЕ ................................ 10,39

СЛЮСАР-САНТЕХНІК ............. 34 СОЦ.ПЕДАГОГ ...................... 22 СПЕЦІАЛІСТ ...................... 13,14

ШВАЧКА ........................... 11,34

І ІНЖЕНЕР .......................... 15,18

99994105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÐÀÁÎÒÀ

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


7

ÍÎÂÈÍÈ

ÍÎÂÈÍÈ ÐÈÍÊÓ ÏÐÀÖI ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ

ЯКІ СЕРЕДНІ ЗАРПЛАТИ В ЄВРОПІ

Ñòóäåíòè-ñòàæèñòè, ó ðàç³ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ ðîá³ò, îòðèìóâàòèìóòü çàðîá³òíó ïëàòó, à ñàìå ñòàæóâàííÿ îáìåæåíî 6-ìà ì³ñÿöÿìè. Ö³ òà ³íø³ íîðìè ì³ñòèòü “Ïîðÿäîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó ïðî ñòàæóâàííÿ ñòóäåíò³â âèùèõ òà ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ ³ Òèïîâî¿ ôîðìè äîãîâîðó íà ñòàæóâàííÿ ñòóäåíò³â âèùèõ òà ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà ï³äïðèºìñòâàõ, â óñòàíîâàõ òà îðãàí³çàö³ÿõ”, çàòâåðäæåíèé ñüîãîäí³ íà çàñ³äàíí³ Óðÿäó. “Ïîðÿäîê” íàäຠñòóäåíòàì ìîæëèâ³ñòü ùå ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ çäîáóòè äîñâ³ä ïðîôåñ³éíî¿ ðîáîòè, çàô³êñóâàòè öå â òðóäîâ³é êíèæö³, ùî ñïðèÿòèìå ¿õ ïðàöåâëàøòóâàííþ òà çàêð³ïëåííþ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ðîáîòîäàâö³ ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòè êàäðîâèé ðåçåðâ íàëåæíîãî ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ñòàæóâàííÿ, çã³äíî ç “Ïîðÿäêîì”, áóäå ïðîâîäèòèñÿ ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àííÿ ÷àñ ³ îáìåæóºòüñÿ ïåð³îäîì äî 6 ì³ñÿö³â. Ó ðàç³ âèêîíàííÿ ñòàæèñòîì ïðîôåñ³éíèõ ðîá³ò, âèïëà÷óâàòèìåòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà. Ïðî ïðîõîäæåííÿ ñòàæóâàííÿ ðîáîòîäàâåöü ïîâèíåí âíîñèòè çàïèñ äî òðóäîâî¿ êíèæêè. Ó “Ïîðÿäêó” ïåðåäáà÷åíî: - ïîðÿäîê óêëàäàííÿ äîãîâîðó; - ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ñòîð³í; - óìîâè ñòàæóâàííÿ.

Ôàõ³âö³ ç Óêðà¿íè âèÿâèëèñÿ îäíèìè ç íàéá³ëüø îïëà÷óâàíèõ â ñâ³ò³. Ñèëàìè IT-ôàõ³âö³â òà ³íøèõ ïðîôåñ³îíàë³â Óêðà¿íà óâ³éøëà äî ï’ÿò³ðêè êðà¿í, äå îñîáëèâî äîáðå çàðîáëÿþòü ôð³ëàíñåðè. Çà äàíèìè âèäàííÿ, çà ÿê³ñíó ïðàöþ ³íîçåìí³ êîìïàí³¿ ïåðåðàõîâóþòü â³ëüíèì â³ä îô³ñ³â óêðà¿íöÿì ì³ëüéîíè äîëàð³â. Çà îö³íêîþ åêñïåðò³â, ó ôàõ³âö³â òàêîãî ð³âíÿ ì³ñÿ÷íèé äîõ³ä çà ðàõóíîê ³íîçåìíèõ ïðîïîçèö³é ìîæå êîëèâàòèñÿ â³ä äåê³ëüêîõ òèñÿ÷ äîëàð³â äî $ 10-12 òèñÿ÷, òîä³ ÿê çàðïëàòà IT-ôàõ³âöÿ ó â³ò÷èçíÿí³é êîìïàí³¿ çàçâè÷àé íå ïåðåâèùóº $ 1,0-1,5 òèñÿ÷. Êð³ì òîãî, ïèøå æóðíàë, õî÷ ³ çðîñòàþ÷à, àëå ïîêè ñëàáî ðîçâèíåíà IT-ñôåðà â Óêðà¿í³ íå â çìîç³ çàáåçïå÷èòè òàëàíîâèòèõ ïðîãðàì³ñò³â äîñòàòí³ì ôðîíòîì ðîá³ò ³ äàòè ¿ì ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè. Óñï³õ óêðà¿íñüêèõ ôð³ëàíñåð³â íà ðèíêó àóòñîðñèíãó åêñïåðòè ïîÿñíþþòü, ç îäíîãî áîêó, ¿õ âèñîêîþ êâàë³ô³êàö³ºþ, à ç ³íøîãî - òèì, ùî ïîñëóãè ñï³âðîá³òíèê³â ç Óêðà¿íè îáõîäÿòüñÿ ³íîçåìíèì çàìîâíèêàì íà 30-40% äåøåâøå, í³æ ïðàöÿ ôàõ³âö³â ³ç ÑØÀ ³ ªâðîñîþçó.

Ïðèéíÿòî ââàæàòè, ùî ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà - îäèí ç ãîëîâíèõ ïîêàçíèê³â äîáðîáóòó êðà¿íè. Ó âñÿêîìó ðàç³, öå õîðîøèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ö³êàâèì ìîæå çäàòèñÿ òîé ôàêò, ùî â ñåðåäíüîìó çàðîá³òíà ïëàòà â ªâðîñîþç³ íà 15% íèæ÷à, í³æ ó ÑØÀ. Îäíàê ÿêùî âèêëþ÷èòè êðà¿íè Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, òî âèÿâèòüñÿ, ùî çàðïëàòà â ªâðîï³ íà 23% âèùà, í³æ â Àìåðèö³ - ³ òîä³ öå áóäå îäèí ç íàéâèùèõ ïîêàçíèê³â ó ñâ³ò³. Çã³äíî ç äàíèìè ªâðîïåéñüêîãî ³íñòèòóòó ñòàòèñòèêè Eurostat, â 2011 ðîö³ á³ëüøå âñüîãî îòðèìóâàëè áðèòàíö³ - 3118 ºâðî â ì³ñÿöü. Íà òàêîìó æ âèñîêîìó ð³âí³ áóëà ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà â ͳäåðëàíäàõ - òðîõè á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ ºâðî. Òðåòº ì³ñöå çàéìàëà ͳìå÷÷èíà: òàì öåé ïîêàçíèê äîð³âíþâàâ 2980 ºâðî. Òðîõè íèæ÷îþ, àëå òàêîþ æ âèñîêîþ áóëà ñåðåäíÿ çàðïëàòà â êðà¿íàõ ϳâí³÷íî¿ ªâðîïè: äàíö³ îòðèìóâàëè 2947 ºâðî, áåëüã³éö³ - 2784 ºâðî. Æèòåë³ Àâñò𳿠â ñåðåäíüîìó çàðîáëÿëè 2746 ºâðî, ²ðëàí䳿 - 2639 ºâðî, Øâåö³¿ - 2576 ºâðî òà Ôðàíö³¿ - 2462 ºâðî. Ó êðà¿íàõ ϳâäåííî¿ ªâðîïè - â ²òà볿, ²ñïàí³¿, Ãðåö³¿ òà Ïîðòóãà볿 - ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà áóëà íèæ÷îþ ñåðåäíüîºâðîïåéñüêîãî ïîêàçíèêà ³ ïåðåáóâàëà â ïðîì³æêó â³ä 2161 ºâðî äî 2344 ºâðî. Ìåíøå äâîõ òèñÿ÷ ºâðî çàðîáëÿëè æèòåë³ Ïîðòóãà볿 (1712 ºâðî), Ïîëüù³ (1320 ºâðî), Óãîðùèí³ (1213 ºâðî), Ðóìóí³¿ ³ Áîëãà𳿠- ìåíøå òèñÿ÷³ ºâðî â îáîõ êðà¿íàõ. Ó 2012 ðîö³ êîíêðåòí³ öèôðè äåùî çì³íèëèñÿ, ïðîòå òåíäåíö³ÿ çàëèøèëàñÿ òà æ: ñêàíäèíàâñüê³ êðà¿íè ³ ͳìå÷÷èíà çàéìàþòü ïåðøå ì³ñöå â ªâðîñîþç³ çà ð³âíåì ñåðåäíüî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Áîëãàð³ÿ, Ðóìóí³ÿ ³ Ïîëüùà çàìèêàþòü öåé ñïèñîê - à íàéá³ëüøå ñåðåä êðà¿í Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â ñåðåäíüîìó çàðîáëÿþòü ó ×åõ³¿. Çã³äíî ç ïðîãíîçàìè ³íøèõ åêñïåðò³â, íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â íàéâèù³ çàðîá³òí³ ïëàòè áóäóòü â òàêèõ ì³ñòàõ, ÿê: Ïàðèæ, Ëîíäîí, Äóáë³í, Ñòîêãîëüì ³ Ìàäðèä. Ùî ñòîñóºòüñÿ òîãî, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ ïðîôåñ³é â ªâðîï³ çàðîáëÿþòü íàéá³ëüøå, òî ïåðøå ì³ñöå çà öèì ïîêàçíèêîì çàéìàþòü ë³êàð³ òà ïåäàãîãè. Òàê, çàðïëàòà ë³êàð³â, àíåñòåç³îëîã³â, ä³àãíîñò³â çíàõîäèòüñÿ â ä³àïàçîí³ 7-15 òèñÿ÷ ºâðî íà ì³ñÿöü. Äîêòîðè íàóê ³ ïðîôåñîðè îòðèìóþòü â³ä 5 äî 7 òèñÿ÷ ºâðî, â÷èòåë³ ñåðåäí³õ øê³ë - áëèçüêî 2,5 òèñÿ÷ ºâðî. Íà öüîìó æ ð³âí³ çíàõîäèòüñÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïðîãðàì³ñò³â - â³ä 2,5 òèñÿ÷ ºâðî ³ á³ëüøå. Ïðàö³âíèêè íàôòîâî¿ ³ ãàçîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â ñåðåäíüîìó â ªâðîï³ îòðèìóþòü 5 òèñÿ÷ ºâðî, îäíàê çàðïëàòà ïðàö³âíèê³â íîðâåçüêèõ øåëüôîâèõ ïëàòôîðì ìîæå ñÿãàòè ³ äî 15 òèñÿ÷ ºâðî íà ð³ê.

Çà ìàòåð³àëàìè Ïóëüñ Êèºâà www.ubr.ua

Çà ìàòåð³àëàìè Á³çíåñÒàéìñ www.ubr.ua

www.mlsp.gov.ua

УКРАЇНСЬКІ ФРІЛАНСЕРИ ЗАРОБЛЯЮТЬ МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

ÄÅÂÓØÊÈ с навыами роботы с осметиой. Предпочтение осметолоам и визажистам. Òåë.: äëÿ çàïèñè: 228-11-64 , (067)745-72-94 Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00 20084101

20007101

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН Расположен по л. Е. Телии, 45-А (м. "Дороожичи") ТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ ГР: неделя\неделю. З\п по рез льтатам собеседования.

Òåë.: (066)050-52-36, (099)405-31-82 20057101

20118101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: 233-02-91. Тел. (098)906 05 25 403151020000

20113101

5 СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЙ НА СКЛАД Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 200051040000

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ /Ïðÿìûå ïîñòàâêè ã. Äíåïðîïåòðîâñê / Äåêîðàòèâíîå àíòèâàíäàëüíîå ïîêðûòèå, êðàáîâûé çàìîê, òåïëîèçîëÿöèîííûé è øóìîïîãëîùàþùèé íàïîëíèòåëü. Äîñòàâêà, óñòàíîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, êðåäèò. Ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 2 ÷àñà. Ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé. ã. Êèåâ, óë. Âîëîøñüêà. Òåë.: (044)360-48-80. Тел. (067)531 30 77

10029101

Молодой женщинероводителю требется

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) для развития бизнеса. Бесплатное об чение, добный рафи. Высоий доход. Возраст от 25 лет.

Òåë.: (096)469-55-77

200281030101

Наталия Иоревна 20052101

20124102

Вновыеофисы СРОЧНОТРЕБУЮТСЯ:

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (096)228 22 29

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ НЕСКОЛЬКОВИДОВЗАНЯТОСТИ. ОБУЧЕНИЕЗАСЧЕТКОМПАНИИ.

Òåë.: (044)361-79-21,

(044)383-75-19, (063)150-21-23 70897101

ÐÀÁÎÒÀ

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

201191020101

10073102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20028102

10079104

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ

нанижныйрыно"Петрова" Детсаялитератра. Возрастот17лет. ОРнеобязательно

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Òåë.: (099)038-05-60, (067)443-13-70

Желающий об чаться. Работа в вечернее время

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92

20056101

20076101

КЛАДОВЩИК

КУРЬЕР

/ íåìåöêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî / ÎÐ â 1Ñ, îïûò ðàáîòû òîâàðîâåäà. Íàâûêè ïðèåìà, îòãðóçêè òîâàðîâ. Âíèìàòåëüíîñòü, ñîáðàííîñòü. Îáÿçàííîñòè: ó÷åò è îòãðóçêà òîâàðîâ ñî ñêëàäà, èíâåíòàðèçàöèÿ, ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Óñëîâèÿ: 9.00-18.00, ìóæ.\æåí. îò 30 äî 40 ëåò, æåëàòåëüíî êèåâñêàÿ ïðîïèñêà. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå: ì. "Äåìååâñêàÿ". Òåë.: 524-10-43. Тел. (066)291 11 08

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ" / Òðåáîâàíèÿ: ìîëîäîé ìóæ÷èíà îò 20 ëåò, ïðåçåíòàáåëüíàÿ âíåøíîñòü, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåííàÿ ðå÷ü. Ëè÷íûå êà÷åñòâà: êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âõîäèòü â êîíòàêò ñ ëþäüìè, ñòðåìëåíèå ê îáó÷åíèþ, èíèöèàòèâíîñòü. Ç\ï 3000-3500 ãðí. Åñëè Âû óìååòå è ëþáèòå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè - ïðèãëàøàåì Âàñ â îôèñ íà ñîáåñåäîâàíèå. Çàïèñü ïî òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

200621010101

ОТЕЛЮНАВОДЕТРЕБУЕТСЯ

ØÅÔ-ÏÎÂÀÐ (ÏÎÂÀÐ) Опытработысбан етамиис составлениемменю.Официальное трдостройство.З\пдооворная.

Òåë. : (095)281-01-88 E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com 20073101

100301020101

КОНСТРУКТОР ИНЖЕНЕР

ТЕХНОЛОГ

МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

/ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ýëåêòðîòåõíèêà). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)442 47 94

100271020103

КОНСУЛЬТАНТИ Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)442 34 76

70929102

áåç ïðîäàæ è êàïèòàëîâëîæåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà. Çàðàáîòîê íåîãðàíè÷åí è ïîñòåïåííî ðàñòóùèé. Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå ñ ðàáîòîé èëè ó÷åáîé. Ïîäêëþ÷àéòåñü, íå ïîæàëååòå!!! Òåë.: (050)822-75-36, Ëàðèñà ßêîâëåâíà. Тел. 228 36 74 201011010000

000000010026

КОНСУЛЬТАНТИ /Ïðèõîäüêî Ë.Â. / Òåðì³íîâî äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³. Тел. (097)417 72 14

НАБОР ПЕРСОНАЛА! Òðåáóþòñÿ ñîòðóäíèêè ñî çíàíèåì àíãëèéñêîãî\ôðàíöóçñêîãî\èñïàíñêîãî\àðàáñêîãî\êèòàéñêîãî\èòàëüÿíñêîãî\òóðåöêîãî ÿçûêîâ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

000000010032

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

200741010000

20108101

20031101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20112101

40303104

70979102

10023101

20079101

20133101

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÄÅËÎÂÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ дляставшихисать перспетивнюработ. Требования:возраст от20до55лет Тел.:(093)021-61-98 20068101

ÐÀÁÎÒÀ

20142104

10099101

Неонфлитном р оводителю ТРЕБУЮТСЯ:

Требется:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ äëÿ ðàáîòû â îôèñå

Человедляработысдоментами, орреспонденцией,оторыйможет оранизоватьипроонтролировать исполнениеплана,отовыйобчаться. Хорошийдоход,држныйоллетив, возможностьличностноороста.

Высоий доход. Бесплатное обчение. Перспетива арьерноо роста. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной.

Òåë. (093)078-28-42, (097)700-10-42

Òåë.: (093)703-90-81 20109101

Осана Виторовна 20149101

20116101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10030101

10084101

20095103

20099101

НЯНИ

ДОМРАБОТНИЦЫ

ОФИЦЕРЫ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

/Àãåíòñòâî "ÍÈÊÀ" / Ç\ï 2000-12000 ãðí â ìåñÿö. Îáó÷åíèå. Ðàçíûå ÃÐ. Óë. Ãîëîñååâñêàÿ, 7, ê. 1, ýò. 7, îô. 7, ì. "Äåìååâñêàÿ". Ñàéò: www.nikarai.com Òåë.: (063)620-07-74. Тел. (066)388 27 86

/Ëèöåé-èíòåðíàò N23 / (óâîëåííûå â çàïàñ). ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

200831010101

ОПЕРАТОР 1С Ïðèåì çàÿâîê. 1Ñ:Ðàñõîä. Âîçðàñò îò 22 ëåò. ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ, ñ 16.00 äî 21.00, ñóááîòà - âûõîäíîé. Ç\ï 2100 ãðí. Ð-í Ñåâàñòîïîëüñêîé ïë. Òåë.: 496-25-68. Çâîíèòü äî 16.00. Тел. 492 72 53

113581060101

ОПЕРАТОРЫ В CALL CENTRE Ãèáêèé ãðàôèê. Ïðîâîäèì îïðîñû íà óêðàèíñêîì, ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Ç\ï 15-25 ãðí\÷àñ. Ð-í "Ïî÷òîâàÿ ïëîùàäü". Òåë.: (066)353-28-86. Ìàðèÿ, Тел. (067)236 26 78

201301010101

ОПЕРАТОРЫ КОНСУЛЬТАНТЫ CALL ЦЕНТРА /Âåäóùèé call-öåíòð Óêðàèíû / Ðàáîòà òîëüêî íà âõîäÿùèõ çâîíêàõ!!! Ïðåäîñòàâëåíèå ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ â call-öåíòðå æåëàòåëåí, ÏÊ íà óðîâíå óâåðåííîãî ïîëüçîâàòåëÿ, ñêîðîñòü ïå÷àòè 100 çí.\ìèí., ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Óñëîâèÿ ðàáîòû: óäîáíûé ãðàôèê (ïîñìåííûé). Ç\ï îò 2500 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Îôèñ â ð-íå ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. (044)247 47 96

201201010105

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ êîìïàíèþ / Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Õîðîøèé êîëëåêòèâ. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 200741050000

ПОМОЩНИК(ЦА) /Æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Тел. (067)857 68 34

10107101

10132101

ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

201581010101

ПОРТНАЯ /Àòåëüå / ñ ÎÐ íà ðåìîíò îäåæäû. Ð-í ì. "Âûäóáè÷è" (Ñòîëè÷íîå øîññå). Тел. (067)711 57 70

ОР,рамотныйрссий,раинсий язы,знаниеорода,навыи телеоммниации.Работа посменная.Офисвр-нем. "Шлявсая".З\пот3000рн.

200891010101

РАБОЧИЕ

Òåë.:

íà ó÷àñòîê ïîêðàñêè. Áåç ÎÐ. Îïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ. Ð-í ïë. Øåâ÷åíêî. ÃÐ: 9.00-18.00. Тел. (067)547 23 21

20141101100331010101

РОБОТА В ОФІСІ, ВАКАНСІЇ ОБМЕЖАНІ

Тел.

000000010031

10082101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÑϲÂÐÎÁ²ÒÍÈÊ Â ÎÔ²Ñ

Зперспетивоюар'єрноо зростання.Стабільнийдохід. Зрчнийрафі-з10.00до 17.00,пн-пт.

/Ïðèõîäüêî Ë.Â./ Тел. (097)417 72 14

200951010101

454-14-85

(067)255-53-95 20125101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10809102

11256101

20075101

30146103

20128102

Типорафия "Элит Принт" (м. "Петрова")

СРОЧНО!ВОФИС

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

Ответственность, желание читься и зарабатывать. Òåë./ôàêñ: 494-35-75, (067)402-98-06 Осана 20030102

Хостел"Comfort-City" 800-1000рн\мес.заойо-место. Можнопонедельно.Вседобства, бытоваятехниа,Wi-Fi,интернет. 3мин.отм."Лыбедсая"(неаентство).

Òåë. (098)515-05-05,

(093)777-00-11

20032101

Прилашаем

Ó×ÈÒÅËß ÌËÀÄØÈÕ ÊËÀÑÑΠäëÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé ñ ðåáåíêîì Условияработы:пн-птс11.00до 14.00.Требования:педаоичесий стажот25лет,знаниерссооязыа.

Òåë.: (066)471-95-32 20143102

20161101

20066101

20088101

20171101

20064102

ÐÀÁÎÒÀ

Òåë. (067)252-06-20

11348102

ÓÞÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ

20152101

Гибийрафи.Возможно обчениевпроцессе работы.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


13

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Вчайномпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-110рн, масимм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 10087101

АДМИНИСТРАТОР /Â ãîñòèíèöó / Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

100991010101

АДМИНИСТРАТОР УЧЕТЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

100501010102

АДМІНІСТРАТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

201281020101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА 20059101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АГРОНОМ /Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî / äëÿ âûðàùèâàíèÿ è ïðèñìîòðà îðåõîâîãî ñàäà (100 ãà). Âèííèöêàÿ îáë., Õìåëüíèêñêèé ð-í. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå (äîì). ÎÐ îáÿçàòåëåí. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: (044)501-61-13. Тел. (096)965 33 86

100841010101

АДМИНИСТРАТОР /Â ñàëîí êðàñîòû íà Áîðùàãîâêå â ÒÖ / áåç ÎÐ, ñ ÂÎ. Òåë.: (044)206-0-226. Тел. (097)939 63 90

200181010201

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

201441020101

ЗАВГОСП / ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

200591010102

ЗАВІДУЮЧИЙ ВІДДІЛОМ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / êóë³íàð³¿. (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020111

30146104

ÐÀÁÎÒÀ Â ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÂÅÖÌÀÐÊÅÒÎËÎÃ Демонстрацияимониторинтовара поспермаретам.Киева(продтовары).З\пбазовая+бонсотспехов. Нормальныйадеватныйчелове, дмающийоперспетивевжизни.

Òåë.:

222-62-70

Э с люзивныесловияработы, ши арныесловиядляриэлторовс ОР,обчениедлянович ов. ЖелательнознаниеПК(пользователь). Принеобходимостипредоставляетсяжилье.

Òåë.: (099)541-77-97, (097)270-80-17, (093)648-25-82 40302101

20167101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ І НЕ ТІЛЬКИ Ïðèáèðàííÿ ñí³ãó. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. Çðó÷íèé ÃÐ. Îïëàòà ùîòèæíÿ (â³ä 120 ãðí\äåíü). Òåë.: 502-39-69, (063)233-78-33. Тел. (067)656 61 86

100541010101

РОБІТНИК /Ñåðåäíÿ øêîëà / ç îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåìîíòó áóä³âåëü. Òåë.: 284-38-46, 248-76-67. Тел. 248 73 86

100051020102

СОТРУДНИК

СОТРУДНИКИ / íîâûå îôèñû / Íåñêîëüêî âèäîâ çàíÿòîñòè. Îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè. Òåë.: (044)361-79-21, (044)383-75-19. Тел. (063)150 21 23

708971010101

СПЕЦИАЛИСТ /Â ñåðâèñíûé öåíòð / ïî ðåìîíòó îðãòåõíèêè è çàïðàâêå êàðòðèäæåé. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: 362-15-35. Тел. 383 15 39

100281020101

ТЕХНИК ЭЛЕКТРИК /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

200361020104

/Ìàãàçèí "Äàðû ìîðÿ" / ïî óõîäó çà àêâàðèóìîì (ïîçèòèâíîå íàñòðîåíèå è ëþáîâü ê îáèòàòåëÿì ïîäâîäíîãî ìèðà). ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï îò 2800 ãðí. Тел. 486 85 75

201531020101

СОТРУДНИК /Äëÿ ðàáîòû â îôèñ / äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 10.00 äî 17.00. Âûñîêèé äîõîä. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, Тел. (097)911 79 88

УЮТНОЕ ЖИЛЬЕ /Õîñòåë "Comfort-City" / 800-1000 ãðí\ìåñ. çà êîéêî-ìåñòî. Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, Wi-Fi, èíòåðíåò. 3 ìèí. îò ì. "Ëûáåäñêàÿ" (íå àãåíòñòâî). Òåë.: (098)515-05-05. Тел. (093)777 00 11

201431020101

ІНСПЕКТОР ç êîíòðîëþ çà òåõí³÷íèì óòðèìàííÿì áóä³âåëü. ̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.: 490-95-13. Тел. 599 38 89

708991030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

10019102

201461020000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10096101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ БУДІВНИЦТВА ̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.: 490-95-13. Тел. 599 38 89 201461010000

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)442 34 76

000000020028

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

20144102

ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА

КЕРІВНИК МАГАЗИНУ

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

201641010102

201641010101

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Äëÿ äèðåêòîð³â ³ çàñòóïíèê³â: (044)498-8603, 496-1745. E-mail: jobs@billa.ua

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Äëÿ äèðåêòîð³â ³ çàñòóïíèê³â: (044)498-8603, 496-1745. E-mail: jobs@billa.ua

ÐÀÁÎÒÀ

АНАЛИТИК

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

/ ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Ïðåñòèæíàÿ ðàáîòà. Îáó÷åíèå ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíî. 5000 ãðí + %. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ

КОШТОРИСНИК

301461030103

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

100191020101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

100191020102

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 5000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77 301461040103

УПРАВЛЯЮЩИЙ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68 100501010101

200741080000

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ/ Тел. 467 56 97

000000030005

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ /ÎÎÎ "ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / Ç\ï îò 2000 ãðí. Êîíòàêòíûé òåë.: 417-57-95. Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Тел. (067)501 16 94 101051010102

СПЕЦИАЛИСТ /Â ñåðâèñíûé öåíòð / ïî ðåìîíòó îðãòåõíèêè è çàïðàâêå êàðòðèäæåé. ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Тел. 383 15 39, 362 15 35 100281010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Â ñåðâèñíûé öåíòð ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî ðåìîíòó îðãòåõíèêè è çàïðàâêå êàðòðèäæåé ÎÐ îò 1 ãîäà. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë. 362-15-35,

383-15-39 10028102

10080101

Производственнойомпании"Арт-Метал" длярасширенияобъемовпроизводствав2013од

требется:

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÀÊÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÄÀÆ Оплатадо оворная.Требованиясоисателю: знание3D-про раммиОРвданнойсфере. Работаможетбытьавофисе,таидаленно. Всеподробностиприсобеседовании. Контаты:тел.(044)586-53-80

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ЗАМЕРЩИКИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

200281020104

МЕНЕДЖЕР /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)312 47 45

201711010103

МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ /Ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîìïàíèÿ "Àðò-Ìåòàë" / Îïëàòà äîãîâîðíàÿ. Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëþ: çíàíèå 3D-ïðîãðàìì è ÎÐ â äàííîé ñôåðå. Ðàáîòà ìîæåò áûòü êàê â îôèñå, òàê è óäàëåííî. Âñå ïîäðîáíîñòè ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Êîíòàêòû: Тел. (044)586 53 80

100891010101

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАМЕРАМ КРЕДИТНИЙ ФАХІВЕЦЬ /"Àëüôà-Áàíê" / Çàïðîøóºìî àêòèâíèõ, ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, ñòðåñîñò³éêèõ ìîëîäèõ ëþäåé ç ÿêîñòÿìè ë³äåðà. Øóêàºìî ñï³âðîá³òíèê³â ó ì. Êèºâ³. Ðîáîòà íà òîðã³âåëüíèõ òî÷êàõ "Àëüôà-Áàíêó", êîíêóðåíòíà ç\ï, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ, îòðèìàííÿ ïðå쳿 çà ï³äñóìêîì ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Å-mail: Rezume_bpk@alfabank.kiev.ua Тел. (050)413 91 93

/Ïðåäïð. ïî ïðîèçâ. âõîä. ìåòàë. äâåðåé / Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: 403-03-62. Тел. (050)414 70 65

100801010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 3000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

301461030105

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 3000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77

100731020101

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ìåòàëëîïðîêàòà Òåë.: (044)585-27-66(65), (093)852-90-21

10089101

10034101

10097101

ООО"КлинГард"ЛТД требются:

301461040105

20154101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ /Òèïîãðàôèÿ "Ýëèò Ïðèíò" (ì. "Ïåòðîâêà") / Îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ó÷èòüñÿ è çàðàáàòûâàòü. Òåë.\ôàêñ: 494-35-75. Îêñàíà, Тел. (067)402 98 06

113481020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

301461030101

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï îò 5000 ãðí. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 230 86 77 200741060000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

201441020103

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

100501010109

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ /Â èçäàòåëüñêèé äîì "Ãëîáóñ" / Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 25 ëåò, ÂÎ, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ. Óñëîâèÿ ðàáîòû: îôèñ - ì. "Ïîçíÿêè". ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.30. Ðàáîòà â äðóæíîé êîìàíäå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå. E-mail: evgen8825@gmail.com Êîçëåíêî Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Тел. 521 22 61

201021010101

10027101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10105101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ вофисдляприема входящихзвонов. МожнобезОР.Гибийрафи. З\п4800рн\мес.

Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73, (044)384-27-59 20019102

МЕНЕДЖЕРИ Òåë.: 383-77-68. Тел. (096)442 34 76

000000040027

11358106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ /Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "NEOconstruction" / Îò 23 ëåò, ÎÐ îò 2-õ ëåò (â ñòðîèòåëüñòâå) - îáÿçàòåëüíî! Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà - îáÿçàòåëüíî! Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, âûñîêóþ ç\ï, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (099)438-26-57, Âèêòîðèÿ. Тел. (044)492 93 94

Ïðèãëàøàåòñÿ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ãðàìîòíîé ðóññêîé ðå÷üþ, áûòü îòâåòñòâåííûì, áûñòðî îáó÷àåìûì. Ïðåäëàãàåì: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî è ôèíàíñîâîãî ðîñòà. Ç\ï: ñòàâêà 4000 ãðí + % (áåç ïðîäàæ). Òåë.: (067)445-13-11. Тел. (063)763 26 28 200141020101

100821010101

АДМИНИСТРАТОР

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ /ÎÎÎ "Êëèí Ãàðä" ËÒÄ / ìåòàëëîïðîêàòà. Òåë.: (044)585-27-66(65). Тел. (093)852 90 21

201711010102

АДМИНИСТРАТОРЫ

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "NEOconstruction" / Îò 23 ëåò, ÎÐ îò 2-õ ëåò (â ñòðîèòåëüñòâå) - îáÿçàòåëüíî! Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà - îáÿçàòåëüíî! Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, âûñîêóþ ç\ï, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (099)438-26-57, Âèêòîðèÿ. Тел. (044)492 93 94

100821010103

СПІВРОБІТНИК ó ðåäàêö³þ. Îô³ñíà ðîáîòà ç ê볺íòàìè ³ äîêóìåíòàö³ºþ. ³ä 40 ðîê³â, ÂÎ, âîëîä³ííÿ ÏÊ. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿. Ç\ï: ñòàâêà + % + ïðåì³ÿ. Òåë.: (044)4000-483, (095)815-2-815. Тел. (067)462 04 67

МЕНЕДЖЕР

/Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / Çíàíèå ÏÊ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, æåëàòåëüíî îïûò ðàáîòû. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)360 45 78

/ êðóïíóþ êîìïàíèþ / Îôèñíàÿ ðàáîòà, ïÿòèäíåâêà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Îò 5000 ãðí + áîíóñû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66

201511020101

/Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)312 47 45

201541010101

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТОВ

20102101

ДИСПЕТЧЕР СЛУЖБЫ ТАКСИ

200741020000

ДИСПЕТЧЕР КОНСУЛЬТАНТ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020102

/Íà Ïð-òèå / â îôèñ. Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06 200281020106

ДИСПЕТЧЕРИ НА ТЕЛЕФОН, В СЛУЖБУ ТАКСІ, В ОФІСИ Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Ñòàâêà + %. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68. Тел. 362 43 61 200781100000

ДЕЛОВОД

ДИСПЕТЧЕРЫ

/Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24.

/Ïëàíåòà Òàêñè / â äèñïåò÷åñêóþ òàêñè. Çíàíèå ÏÊ (óìåíèå ïå÷àòàòü), ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáó÷àåì. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé (ñìåíà - 12 ÷àñîâ). Тел. (093)907 15 45

201081010104

ДИСПЕТЧЕР

200291010101

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00 100601020201

201141010101

ДИСПЕТЧЕР Â îôèñ êðóïíîé êîìïàíèè òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð: ãðàìîòíàÿ ðóññêàÿ ðå÷ü áåç äåôåêòîâ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Ç\ï îò 6000 ãðí\ìåñ. + ïðåìèè. Âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè èíîãîðîäíèì ïîìîãàåì ñ æèëüåì. Òåë.: (067)348-78-03. Тел. (096)405 01 04 200141010101

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

МЕНЕДЖЕР â îôèñ äëÿ ïðèåìà âõîäÿùèõ çâîíêîâ. Ìîæíî áåç ÎÐ. Ãèáêèé ãðàôèê. Ç\ï 4800 ãðí\ìåñ. Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73. Тел. (044)384 27 59

200191020101

МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА Âûñîêàÿ ç\ï. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 200741040000

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77

301461040101

/"VOLKS-TAXI" / ÎÐ îáÿçàòåëåí. ÃÐ ïîñìåííûé. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)383 30 90

100251010102

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ

ОПЕРАТОР ПК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020105

/"Òîï òàêñè" / Äåâóøêè 20-40 ëåò, õîðîøàÿ äèêöèÿ, ïðèÿòíûé ãîëîñ, ÏÊ (õîðîøàÿ ñêîðîñòü ââîäà ñ êëàâèàòóðû). ÃÐ - ïîñìåííûé. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. Öåíèòüñÿ ÎÐ è çíàíèå ãîðîäà. Òåë.: 599-73-69, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)449 79 79 200371010101

ОПЕРАТОР СALL ЦЕНТРА /Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ãðàìîòíîå âëàäåíèå óêðàèíñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Îáó÷åíèå. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Ç\ï: ñòàâêà + %. Тел. (067)447 18 08 201491010101

99990514

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


17

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

20014102

20022101

ЖЕНЩИНЕ-РУКОВОДИТЕЛЮТРЕБУЕТСЯ:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ(ÖÀ) äëÿ ðàáîòû â îôèñå Обчение в процессе работы. ГР: с 10.00 до 17.00, сб, вс - выходной

Òåë. : (067)857-68-34

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ äëÿ ïîäáîðà ïåðñîíàëà Графиработы:с10.00до17.00. Высоийдоход. Држныйоллетив. Òåë.:

Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà

20095102

Дляработывофистребется:

(097)911-79-88,

ЕатеринаВладимировна 20158101

ОПЕРАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

70899103

ПОМОЩНИК(ЦА)

äëÿ ðàáîòû â ñïðàâî÷íûõ êèîñêàõ. Òðåáîâàíèÿ: ðàçãîâîðíûé àíãëèéñêèé, ãðàìîòíàÿ ðóññê. è óêð. ðå÷ü, ÏÊ íà óðîâíå ïîëüçîâàòåëÿ. ÃÐ: ñ 8.00 äî 20.00, ñìåíû 3\3 èëè 7\7. Îïëàòà: 3000 ãðí. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 247 47 96

200951030101

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Â ñåðâèñíûé öåíòð / ñ ÎÐ. Çíàíèå ÏÊ (Word, Excel, Internet). Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: 362-15-35. Тел. 383 15 39

100281010101

ОФИС МЕНЕДЖЕР /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 201081010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ / îôèñ / Ãèáêèé ãðàôèê. Âîçìîæíî îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Тел. (067)252 06 20 200321010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 201081010103

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Òåë.: (097)67-53-530. Тел. (099)312 47 45 201711010104

/Ìîëîäîé æåíùèíå-ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Âîçðàñò îò 25 ëåò. Íàòàëèÿ Èãîðåâíà, Тел. (096)469 55 77

200521010101

ПОМОЩНИКИ /Íåêîíôëèêòíîìó ðóêîâîäèòåëþ / äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Âûñîêèé äîõîä. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. ÃÐ: ñ 10.00 äî 17.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Òåë.: (093)078-28-42. Îêñàíà Âèêòîðîâíà, Тел. (097)700 10 42

20114101

201161010101

СЕКРЕТАР ДІЛОВОД /Øêîëà-³íòåðíàò N11/ Тел. 529 17 29

000000050080

СЕКРЕТАРИ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

200281020105

СЕКРЕТАРЬ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020106

СЕКРЕТАРЬ Òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (067)480-25-85. Тел. (093)209 25 37

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

200971010000

20095101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Аентство недвижимости ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

ÀÃÅÍÒÎÂ â îòäåë êóïëè-ïðîäàæè è àðåíäû íåäâèæèìîñòè С ОР и без ОР. Стдентов берем. Обчение, поддерж$а, а$тальная база данных. З\п толь$о % (от 6000 рн). Òåë.: (044)223-02-73, (050)440-93-50 Иорь Ярославович 40277101

КАСИР

20014101

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ Работа с людьми. Оформление дис$онтных $арт. Свободный рафи$. Бесплатное обчение. Профессиональный рост. З/п 4600 рн\мес.

Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73, (044)384-27-59 20019101

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua

Ãðàô³ê ðîáîòè: äîáà\äâ³. Тел. (096)954 64 03

КАССИР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010131

100501010103

Гибийрафи.Проводимопросы нараинсом,рссоми анлийсомязыах.З\п15-25 рн\час. Р-н"Почтоваяплощадь".

Òåë. (066)353-28-86, (067)236-26-78,Мария 20130101

СЕКРЕТАРЬ /Â êîìïàíèþ / ñ ÎÐ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Âûñîêèé äîõîä, îò 3500 ãðí. Тел. (099)312 47 45, (097)67 53 530

201711010101

СПІВРОБІТНИК В ОФІС

БУХГАЛТЕР /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67 201641010103

Ç ïåðñïåêòèâîþ êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Ñòàá. äîõ³ä. Çðó÷íèé ãðàô³ê - ç 10.00 äî 17.00, ïí-ïò. Тел. (067)255 53 95

201251010101

БУХГАЛТЕР 100361010106

БУХГАЛТЕР КАСИР /Ó ñâ³ò ñîëîäîù³â / ÄÐ â³ä 2-õ ðîê³â. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 407 09 39 100291010101

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР â àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè. ÎÐ îò 2-õ ëåò, çíàíèå 1Ñ, Êëèåíò-áàíê. Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü (ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü). Ç\ï îò 5000 ãðí. Тел. (050)440 93 50 402771010101

ЕКОНОМІСТ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86 000000060058

99991011

ÐÀÁÎÒÀ

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030104

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕР

КОНСТРУКТОР /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ìàøèíîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)442 47 94

100271010102

КОНСТРУКТОР /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ïðèáîðîñòðîåíèå). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)442 47 94

100271010101

ОФІС

МЕНЕДЖЕРИ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (067)538-29-45, (050)181-45-37, (093)478-02-34. Тел. (044)383 89 43

201121010102

/Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

000000070098

200751010101

КАССИРЫ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)409 59 67

КАСИРИ

АДМІНІСТРАТОРИ

/Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 140 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ Â CALL-CENTRE

МУЗЫКАНТ

100191020105

КАССИР ПРОДАВЕЦ

10028101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ФИНАНСИСТ

КОНСТРУКТОР

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ /ÎÎÎ ÄÊÁÌ "Ç-ä Òðàíñýëåêòðîìàø" / (ýëåêòðîòåõíèêà). Óë. Íàáåðåæíî-Êîð÷åâàòñêàÿ, 136. Òåë.: 524-83-77. E-mail: i.v.artemenko@ukr.net Тел. (050)442 47 94 100271010103

Òðåáóåòñÿ. Îôèñíàÿ ðàáîòà, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ñòàâêà 5500 ãðí + áîíóñû. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 200741070000

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ООО ДКБМ "Завод Трансэле$тромаш"

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÈÍÆÅÍÅÐ-ÒÅÕÍÎËÎÃ (ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ) Ул. Набережно-Корчеватс$ая, 136

/Â êîìïàíèþ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)362 85 35

Òåë.: 524-83-77, (050)442-47-94 E-mail: i.v.artemenko@ukr.net 10027102

201441020102

ЭКОНОМИСТ /Â ìåæäóíàðîäíóþ êîìïàíèþ / Îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü. Ç\ï 5000 ãðí + áîíóñû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òðåáîâàíèÿ: ÏÊ, ÂÎ. Òåë.: 230-86-77. Тел. (067)506 30 66 200741030000

99990506

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


19

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КОСМЕТОЛОГ

МАСАЖИСТ

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)433 05 34

/ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)415 49 94

КОСМЕТОЛОГ

МАСАЖИСТ

/Öåíòð "Çäîðîâ'ÿ" / Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Íàâ÷àííÿ áåçêîøòîâíå. Òåë.: (063)106-80-64. Тел. (096)442 34 76

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)433 05 34

000000110018

000000110029

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ /"Sun beach" (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 18) / Òåë.: (097)772-87-39. Тел. 502 05 62

000000110063

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ /Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)402 11 87

000000110002

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ 000000110035

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ 20018101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР

2 КОМБИНИРОВАННЫХ ПАРИКМАХЕРА

ïî ñåðâåðàì è ËÂÑ. Ç\ï 4500 ãðí. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

/Â ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêóþ íà Òðîåùèíå / Òðåáóþòñÿ. ÎÐ îò 1 ãîäà. Óñëîâèÿ ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè. ã. Êèåâ, óë. Äðàéçåðà, 10. Тел. (067)407 55 60

403151030102

/ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)762 38 99

000000110040

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ НА АРЕНДУ 000000110016

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ

000000110033

АДМІНІСТРАТОР /"Bon ñàëîí" / â ñàëîí êðàñè. Тел. (067)947 42 42

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАКЕТЧИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / (íàðóæíàÿ ðåêëàìà). Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

/ÑÊ "Ìàð'ÿæ" / â ñàëîí êðàñè. Тел. (098)762 38 99

000000110003

112561010102

/Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "NEOconstruction" / Îò 23 ëåò, ÎÐ îò 2-õ ëåò (â ñòðîèòåëüñòâå) - îáÿçàòåëüíî! Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà îáÿçàòåëüíî! Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò: î ôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, âûñîêóþ ç\ï, äðóæíûé êîëëåêòèâ. Òåë.: (099)438-26-57, Âèêòîðèÿ. Тел. (044)492 93 94

100821010102

МАШИНИСТ ВШРА И ФАЛЬЦМАШИН 000000100045

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ /ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)415 49 94

000000110036

ñ íàâûêàìè ðîáîòû ñ êîñìåòèêîé. Ïðåäïî÷òåíèå êîñìåòîëîãàì è âèçàæèñòàì. Òåë. äëÿ çàïèñè: (067)745-72-94. Ïîí.-ïÿò. ñ 10.00 äî 14.00. Тел. 228 11 64

200841010101

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАСТЕР ПАРИКМАХЕР

/ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)762 38 99

000000110042

/"Sun beach" (âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêà, 18) / Òåë.: (097)772-87-39. Тел. 502 05 62

000000110062

МАЙСТЕР ПЕРУКАР /Ñïà-öåíòð / Òåë.: 383-86-71. Тел. (050)504 82 84

000000110103

/ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)415 49 94

000000110034

201561010000

/ ñàëîí-ïàðèêìàõåðñêóþ íà Òðîåùèíå / Òðåáóåòñÿ. ÎÐ îò 3-õ ëåò. Óñëîâèÿ ðàáîòû ïðè âñòðå÷å. ã. Êèåâ, óë. Äðàéçåðà, 10. Тел. (067)407 55 60 201001010000

/Â ñàëîí êðàñîòû íà Áîðùàãîâêå â ÒÖ / Ñòàæ íå ìåíåå 2-õ ëåò. Òåë.: (044)206-0-226. Тел. (097)939 63 90

/Â ñàëîí êðàñîòû íà Áîðùàãîâêå â ÒÖ / Ñòàæ íå ìåíåå 2-õ ëåò. Òåë.: (044)206-0-226. Тел. (097)939 63 90

200181010101

ПЕРУКАР КОМБІНОВАНИЙ 000000110041

ТРЕНЕР З ХАРЧУВАННЯ

000000110030

ТРЕНЕР ПО ФИТНЕСУ / æåíñêèé ôèòíåñ-êëóá / (ð-í Ëåíèíãðàäñêîé ïëîùàäè). Æåëàòåëüíî äåâóøêà ñ ïîçèòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèå æåíñêîé ïñèõîëîãèè, õîðîøàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà. Îáó÷àåì. Âîçìîæåí êàðüåðíûé ðîñò. Ç\ï îò 2000 ãðí + áîíóñ. ÃÐ: ïîñìåííî, 2 ñá â ìåñÿö - ðàáî÷èå, âñ - âûõîäíîé. Ëèëèÿ, Тел. (050)352 63 24

709791020101

МАЙСТЕР

ПЕРУКАР УНІВЕРСАЛ

КОСМЕТОЛОГ /Ñïà-öåíòð / ç ÄÐ. Òåë.: 383-86-71. Тел. (050)504 82 84

МАСТЕР МАНИКЮРА, ПЕДИКЮРА И НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ

/Öåíòð "Çäîðîâ'ÿ" / Òåë.: (063)106-80-64. Тел. (096)442 34 76

МАЙСТЕР

ПЕРУКАР СТИЛІСТ

/Ñàëîí êðàñîòû / Òðåáóåòñÿ. ÎÐ îò 2-õ ëåò. Òåë.: (067)503-08-93. Тел. 275 74 59

/ ìàññàæíûé ñàëîí "Ìóñêàò" / Äåâóøêè ïðèÿòíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò íà äîëæíîñòü ìàññàæèñòêè. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Ç\ï âûñîêàÿ. Âîçìîæíî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ. Òåë.: 228-87-28. Тел. (099)271 75 55

/ÑÊ "Ìàð'ÿæ"/ Тел. (098)762 38 99

МАЙСТЕР ПЕРУКАР 000000110043

ДЕВУШКИ

МАРКЕТОЛОГИ

/"ÁËÈÖ-ÈÍÔÎÐÌ"/ Тел. 593 04 72

000000110039

МАССАЖИСТКИ

МАСТЕРА

ПАРИКМАХЕРЫ

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)402 11 87

МАЙСТЕР ПЕДИКЮРУ

АДМІНІСТРАТОР

000000110097

200181010102

201001020000

/ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà) / â ñàëîí êðàñè. Тел. (066)415 49 94

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)409 59 67

МАСТЕРА МАНИКЮРА ПЕДИКЮРА

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)433 05 34

АДМІНІСТРАТОР

000000110017

МАССАЖИСТ

201691010101

/ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)415 49 94

40315103

000000110038

/Ñàëîí êðàñè "Delice"/ Тел. (050)402 11 87

000000110004

000000110104

КОСМЕТОЛОГ

МАСАЖИСТ

/ÑÊ "Øàðì" (Áîðùàã³âêà, á-ð Êîëüöîâà)/ Тел. (066)415 49 94

/Ñàëîí êðàñè "Delice" / Áàæàíî æ³íêà. Тел. (050)402 11 87

000000110037

000000110001

99990510

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20169101

20162102

Аентство "НИКА" трдостраивает:

ÍßÍÜ-ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖ З\п 2000-12000 рн в месяц. Обчение. Разные ГР. Ул. Голосеевс!ая, 7, !. 1, эт. 7, оф. 7, м. "Демеевс!ая".

Òåë. (063)620-07-74,

ÏÐÎÂÈÇÎÐÛÔÀÐÌÀÖÅÂÒÛ требются в аптеи . Киева: Позня!и, пр. Победы, Харь!овс!ий, все апте!и возле метро. Высо!ая з\п, !арьерный рост, социальные арантии, добный ГР.

Òåë.: 050-301-53-79, (057) 739-99-22

(066)388-27-86 Сайт: www.nikarai.com 20083101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ПОКОЇВКИ

10102101

ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРІ 000000130072

/Â ìåäèöèíñêèé öåíòð / Òåë.: 331-00-87. Тел. (067)858 85 86

201471010102

100231010101

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ /Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà (ã. Áðîâàðû) / (âðà÷-ãèãèåíèñò). ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Ðåçþìå ïðèñûëàòü ïî e-mail: office@olanko.com.ua; ladiina@i.ua Òåë.: (04594)4-60-25. 200441010102

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91

АКУШЕРКА /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

201681010101

/ ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

/Êë³í³êà "Ëþáèìåö"/ Тел. 221 62 04 000000130071

ЛІКАР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ЛІКАР ПАТАЛОГОАНАТОМ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

ЛІКАР СТОМАТОЛОГ ДИТЯЧИЙ

000000130048

/Ðàáîòà â Êèåâå, Îäåññå, Äíåïðîïåòðîâñêå / Òðåáóþòñÿ êðóïíîìó ôàðìàöåâòè÷åñêîìó Õîëäèíãó, â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì. ÎÐ îò 1 ãîäà îáÿçàòåëüíî, ÂÎ èëè ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå (ìåäèöèíñêîå), çíàíèå ÏÊ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîáëþäåíèå ÊÇîÒ. E-mail: hr@unipharma.com.ua Ôàêñ (ñ 9.00 äî 18.00) Тел. 464 94 24

201621020101

/Â ìåäèöèíñêèé öåíòð / Ð-í Òðîåùèíà. Òåë.: 331-00-87. Тел. (067)858 85 86

201471010101

/×àñòíàÿ êëèíèêà / ÎÐ íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

200161010101

МЕДСЕСТРА

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86 000000130057

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ ДІЛЬНИЧНИЙ

/Ïîë³êë³í³êà "ѳìåéíèé ë³êàð"/ Тел. 295 47 62

МЕДИЦИНСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МЕДСЕСТРА

ЛІКАР СТАТИСТИК

ЛІКАР З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

/Êë³í³êà äð³áíèõ òâàðèí "Åêâóñ"/ Тел. (067)294 77 08

000000130021

000000130064

000000130053

000000130074

000000130065

/̳ñüêà ô³ç³îòåðàïåâòè÷íà ïîë³êë³í³êà/ Тел. 235 52 04

МЕДСЕСТРА

ЛІКАР РЕНТГЕНОЛОГ

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

20016101

ЛІКАР ФІЗІОТЕРАПЕВТ

000000130066

/Ïðèâàòíà âåòåðèíàðíà êë³í³êà / ç ÄÐ. Тел. 426 47 78

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

ÐÀÁÎÒÀ

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

ЛІКАР ТЕРАПЕВТ

АСИСТЕНТИ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРІВ 000000130073

ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ

200591010103

000000130070

АСИСТЕНТ ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ

000000130083

000000130052

ДІЄТСЕСТРА

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 532 02 89

000000130056

/Êë³í³êà äð³áíèõ òâàðèí "Åêâóñ"/ Тел. (067)294 77 08

ВРАЧ КООРДИНАТОР

/Ó ãîòåëü 5² / Òåë.: (044)353-17-47. Тел. (093)381 50 25

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 532 02 89 000000130082

Òåë.: 468-79-88. Тел. (067)231 87 91

201681010102

МЕДСЕСТРА /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

000000130050

МЕДСЕСТРА /Ïîë³ê³ë³í³êà "ѳìåéíèé ë³êàð"/ Тел. 295 47 62

000000130047

МЕДСЕСТРА /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130067

ЛІКАР УРОЛОГ

МЕДСЕСТРА

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 532 02 89

000000130055

000000130084

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


21

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20147101

20162101

ПРОВИЗОРЫ

ФАРМАЦЕВТЫ Òðåáóþòñÿ â àïòåêè ã. Êèåâà: Ïîçíÿêè, ïð-ò Ïîáåäû, Õàðüêîâñêèé, âñå àïòåêè âîçëå ìåòðî. Âûñîêàÿ ç\ï, êàðüåðíûé ðîñò, ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè, óäîáíûé ÃÐ. Òåë.: (050)301-53-79. Тел. (057)739 99 22

101021010101

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

000000130049

САНИТАР ФЕЛЬДШЕР

20168101

20044101

МЕДСЕСТРА /Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)685 11 03

000000130089

МЕДСЕСТРА В КАБІНЕТ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

201031010000

МОЛОДША МЕДСЕСТРА САНІТАРКА

САНІТАРКА

/Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)685 11 03

000000130091

СТАРШИЙ ФЕЛЬДШЕР

ОПЕРАЦИОННАЯ МЕДСЕСТРА

000000130054

МЕДСЕСТРА З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

000000130069

/×àñòíàÿ êëèíèêà / ÎÐ íå ìåíåå 3-5 ëåò, íàëè÷èå êàòåãîðèè, ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

200161010102

ОПЕРАЦИОННАЯ САНИТАРКА /×àñòíàÿ êëèíèêà / ÎÐ íå ìåíåå 1 ãîäà, ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ïðèÿòíàÿ âíåøíîñòü. Тел. 499 70 07

200161010201

МЕДСЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБІНЕТУ

ОПЕРАЦІЙНА СЕСТРА

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿. Тел. 424 90 29

/Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)685 11 03

МЕДСЕСТРА ПЛЕОПТИСТКА

ПОМІЧНИК ВЕТЕРИНАРНОГО ЛІКАРЯ

000000130090

000000130106

/Øêîëà-³íòåðíàò N11/ Тел. 529 17 29

/Ãîëîâíèé â³ñüêîâèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü ÌÎ Óêð./ Тел. (050)685 11 03

000000130092

/Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

/̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

/Â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó "ÞÊÊÀ" / Òðåáóåòñÿ ñî ñðåäíèì ìåäèöèíñêèì èëè âåòåðèíàðíûì îáðàçîâàíèåì. Þííà Íàðöèñîâíà, Тел. (067)440 24 96

000000130079

МОЛОДША МЕДСЕСТРА

/Ïðèâàòíà âåòåðèíàðíà êë³í³êà / ç ÄÐ. Тел. 426 47 78

000000130075

/̳ñüêà ô³ç³îòåðàïåâòè÷íà ïîë³êë³í³êà / (Øåâ÷åíê³âñüêèé ð-í). Тел. 235 52 04

000000130020

МОЛОДША МЕДСЕСТРА ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà ÌÂÑ Ïå÷åðñüêîãî ð-íó/ Тел. 256 03 86

/Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 424 90 29

000000130104

ФЕЛЬДШЕР

ДИСПЕТЧЕР /Ïîë³êë³í³êà N4 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó / ïóíêòó íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. Тел. 424 90 29

ВИКЛАДАЧІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, /Îñâ³òí³é öåíòð "ÌÅÒÀ" / àóäèòó, 1Ñ. ³òàºìî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ðåçóëüòàò. Ìè ãàðàíòóºìî êîìôîðòí³ óìîâè ðîáîòè òà ã³äíó îïëàòó. Ðåçþìå íà: resume@meta-osvita.com Äåòàëüíî íà: www.meta-osvita.com Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: (044)332-7-888. Тел. (099)401 20 54

100911010102

ВИКЛАДАЧІ ДОШКІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ /Îñâ³òí³é öåíòð "ÌÅÒÀ" / (âñ³ íàïðÿìêè). ³òàºìî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ðåçóëüòàò. Ìè ãàðàíòóºìî êîìôîðòí³ óìîâè ðîáîòè òà ã³äíó îïëàòó. Ðåçþìå íà: resume@meta-osvita.com Äåòàëüíî íà: www.meta-osvita.com Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: (044)332-7-888. Тел. (099)401 20 54

100911010105

000000130105

ФЕЛЬДШЕР

ЛАБОРАНТ /̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ N5 Ñâÿòîøèíñüêîãî ð-íó/ Тел. 451 28 76

000000130068

ФЕЛЬДШЕР

ЛАБОРАНТ /Öåíòðàëüíà ïîë³êë³í³êà Äåñíÿíñüêîãî ð-íó/ Тел. 532 02 89

ВИКЛАДАЧІ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО /Îñâ³òí³é öåíòð "ÌÅÒÀ" / (âñ³ íàïðÿìêè). ³òàºìî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ðåçóëüòàò. Ìè ãàðàíòóºìî êîìôîðòí³ óìîâè ðîáîòè òà ã³äíó îïëàòó. Ðåçþìå íà: resume@meta-osvita.com Äåòàëüíî íà: www.meta-osvita.com Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: (044)332-7-888. Тел. (099)401 20 54

100911010104

000000130081

ВИКЛАДАЧІ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОВИЗОРЫ ФАРМАЦЕВТЫ / êðóïíóþ ñåòü àïòåê "Êðàèíà Çäîðîâüÿ" / ÎÐ îò 1 ãîäà îáÿçàòåëüíî, ÂÎ èëè ñðåäíåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå (ìåäèöèíñêîå), çíàíèå ÏÊ. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ñîáëþäåíèå ÊÇîÒ. E-mail: hr@kraina-z.com.ua Ôàêñ (ñ 9.00 äî 18.00) Тел. 464 94 24

000000130051

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Îñâ³òí³é öåíòð "ÌÅÒÀ" / (âñ³ íàïðÿìêè). ³òàºìî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ðåçóëüòàò. Ìè ãàðàíòóºìî êîìôîðòí³ óìîâè ðîáîòè òà ã³äíó îïëàòó. Ðåçþìå íà: resume@meta-osvita.com Äåòàëüíî íà: www.meta-osvita.com Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: (044)332-7-888. Тел. (099)401 20 54

201621010101

100911010103

99990504

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ /Ëèöåé-èíòåðíàò N23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

201201010101

УЧИТЕЛЬ МЛАДШИХ КЛАССОВ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé ñ ðåáåíêîì. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ïí-ïò ñ 11.00 äî 14.00. Òðåáîâàíèÿ: ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ îò 25 ëåò, çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà. Тел. (066)471 95 32

201611010101

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ /Ëèöåé-èíòåðíàò N23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

10008101

201201010104

УЧИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ /Ëèöåé-èíòåðíàò N23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

201201010103

10005102

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÈ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

Òåë.(050)336-29-63 10083101

/Ëèöåé-èíòåðíàò N23 / ã. Êèåâ, "Êàäåòñêèé êîðïóñ", (óë. Ñàëþòíàÿ, 11-À). Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 400-70-80. Тел. 400 23 48

201201010102

ФИЗРУК /ÄØ N63 Ñîëîìåíñêîãî ð-íà / Òåë.: 246-19-44. Тел. 246 19 45

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

ОХРАННИК /Ðàñøèðåíèå! / Âûñîêèé äîõîä. Óäîáíûé ãðàôèê, ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Òåë.: (093)033-64-24. 201081010102

000000140085

ІНСТРУКТОР /Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

201281020102

10091101

ДЕЖУРНЫЕ ПРИЕМЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ /Íà àâòîñòîÿíêó / Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\òðîå. Ç\ï: 200 ãðí - ñóòêè. Тел. (067)102 03 03 100991020101

ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (ОХРАНА) Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94 100791030102

ОХОРОНЕЦЬ

20120101

ВИКЛАДАЧІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ

/Îñâ³òí³é öåíòð "ÌÅÒÀ" / (àíãë., í³ì., ôðàíö., ³ñï.). ³òàºìî â³äïîâ³äàëüíèõ ïðîôåñ³îíàë³â, îð³ºíòîâàíèõ íà ðåçóëüòàò. Ìè ãàðàíòóºìî êîìôîðòí³ óìîâè ðîáîòè òà ã³äíó îïëàòó. Ðåçþìå íà: resume@meta-osvita.com Äåòàëüíî íà: www.meta-osvita.com Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ: (044)332-7-888. Тел. (099)401 20 54

/Ñåðåäíÿ øêîëà / (òâîð÷³). Íàá³ð ïðîâîäèòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³. Òåë.: 284-38-46, 248-76-67. Тел. 248 73 86

100911010101

ВИХОВАТЕЛЬ /Øêîëà-³íòåðíàò ñàíàòîðíîãî òèïó / Ç\ï çã³äíî íàâàíòàæåííÿ. Тел. 430 67 62

000000140077

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94; ð-í Îñîêîðêè, (067)223-81-88; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)658-35-41; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-63-56; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 78 27

100051020101

ПОМІЧНИК ПЕДАГОГА НЯНЯ /Äèòÿ÷èé ñàäîê/ Тел. 561 90 70

000000140011

100791040104

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОХОРОННИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. Ðàáîòà â âå÷åðíåå âðåìÿ. Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)747 39 92

200761010101

ВОСПИТАТЕЛИ /ÄØ N63 Ñîëîìåíñêîãî ð-íà / Òåë.: 246-19-44. Тел. 246 19 45

000000140088

СОЦ. ПЕДАГОГ /Øêîëà-³íòåðíàò ñàíàòîðíîãî òèïó/ Тел. 430 67 62

000000140078

100491020103

20009102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


23

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10003102

ОХОРОННИК

Наавтостоян треб ются:

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

201281020104

ОХОРОННИКИ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)336 29 63

100831010101

ÄÅÆÓÐÍÛÅ ÏÐÈÅÌÙÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Требются

ОХРАННИКИ (возраст 20-50 лет).

Режимработы:сти\трое. З\п:200рн-сти. Òåë.:

11362101

(067)102-03-03

Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94, (067)259-84-14

10099102

20122101

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

ОХРАННИКИ

ОХРАННИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Ç\ï 3000-5700 ãðí. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

/Îõîðîííå ϳä-âî / Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)371 62 46

/"ÑÁ ÃÀÐÀÍÒ ÃÐÓÏ" ÎÎÎ / íà âàõòó. Ãðàôèêè ðàáîòû: 20\10, 15\15. Ïðåäîñòàâëÿåì áåñïëàòíîå æèëüå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Âûïëàòû áåç çàäåðæåê, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Êîíò.òåë. (îòäåë êàäðîâ): (093)123-77-80, (050)741-01-06. Тел. (044)223 45 07

ОХОРОНЦІ

ОХРАННИКИ

/Êàð'ºðà â BILLA! / Äëÿ îõîðîíö³â: (050)074-8244, (066)969-5351, (050)558-2841, (093)031-8222, (095)310-6108. E-mail: jobs@billa.ua

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

ОХОРОНЦІ /Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

201641010104

ОХОРОНЦІ

100031020102

100081010101

113621010101

100191020110

ОХРАНА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ç\ï îò 180 ãðí â äåíü. Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68 100501010107

ОХРАННИКИ

100791030107

ОХРАННИКИ Ðîñò îò 180 ñì. Тел. (096)228 22 29 200091020101

/ ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49 100011020101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06 200281020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)259 84 14

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

201521010201

ОХРАННИКИ НА ВАХТУ В Г. КИЕВ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 11 ТОРГОВЕЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ /Íà ϳä-âî / ³ä 270 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ, ÄÐ íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

200021020101

(êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå ïóíêòû). Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Áåç ÎÐ. Ç\ï 3000 ãðí çà íåäåëþ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Âûïëàòà åæåíåäåëüíî ëèáî 450 ãðí\ñìåíà (îïëàòà åæåäíåâíî). Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì + ïèòàíèå. Òåë.: (044)383-06-02. Тел. (098)963 11 02 201481010000

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ Âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (093)210-82-56, (068)364-61-68. Тел. 362 43 61

АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА /Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

100361010102

АДМІНІСТРАТОР Т\З /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020110

ГАСТРОНОМИСТ /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

100501010104

200781110000

ОХРАННИКИ

100031020101

100111030105

20082101

201221010101

СТ. ОХОРОННИК /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020107

ИЗГОТОВИТЕЛИ ФАРША /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030109

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

20142103

10015101

10049102

10010102

20024102

20155101

10010104

ÐÀÁÎÒÀ

10011103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


25

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10001102

ПРОДАВЕЦ

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

æåíñêîé îäåæäû è îáóâè. Òðåáîâàíèÿ: ïðèÿòíîé âíåøíîñòè, êîììóíèêàáåëüíîñòü, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü, ÎÐ. Òåë.: (067)793-48-90. Тел. (099)501 88 07

201551010101

Òåë. (096)914-17-30 20050101

МЕРЧЕНДАЙЗЕР /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

301461030106

10079103

КАСИР

КАССИР

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94; ð-í Îñîêîðêè, (067)223-81-88; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)658-35-41; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-63-56; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 78 27

/"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / Âîçìîæíî ñ îáó÷åíèåì. Ãðàôèê: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

100791040102

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

100491020101

КАСИР ОПЕРАТОР

200541020105

КАССИР

КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé!!! + îáåäû. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

200541020104

КАССИРЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

201281020103

КАСИРИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56 100141020102

КАССИР /Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

КАССИРЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

íà êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà". Äåòñêàÿ ëèòåðàòóðà. Âîçðàñò îò 17 ëåò. ÎÐ íåîáÿçàòåëüíî. Òåë.: (099)038-05-60. Тел. (067)443 13 70

200561010101

ПРОДАВЕЦ / ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëþ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (099)405 31 82

200571010101

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

100791030103

100011020103

/Áîóë³íã-êëóá / Ñò. ì. "Øóëÿâñüêà", âóë. Ãåòüìàíà, 6, ì-í "ÌåãàÌàðêåò" (â³ää³ë ïåðñîíàëó). Òåë.: 200-15-10. Тел. 200 15 33

ОБВАЛЬЩИКИ

ПРОДАВЕЦ

ОБВАЛЬЩИКИ МЯСА /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030108

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua 100191020103

ПРОДАВЕЦ /Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

100361010103

ПРОДАВЕЦ Тел. (096)914 17 30

200501010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ïðîäóêòîâîé è íåïðîäóêòîâîé ãðóïïû. Ãðàôèê: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

200541020106

ПРОДАВЕЦ ГАСТРОНОМИИ /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ. ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

200541020103

ПРОДАВЕЦ КАССИР /Ñåòü çàâåäåíèé áûñòðîãî ïèòàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: êîììóíèêàáåëüíîñòü, ÷åñòíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü, âîçðàñò îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ, ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà. Óñëîâèÿ: ìû ïðåäëàãàåì äîñòîéíóþ è ñòàáèëüíóþ îïëàòó òðóäà, äðóæíûé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ïåðñîíàëüíûé ÃÐ, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìû âàì ïåðåçâîíèì! Òàòüÿíà, Тел. (095)816 69 35

КАССИРЫ

ПРАЦІВНИКИ ТОРГІВЛІ (ПРОДАВЦІ, ПРОДАВЦІ

КОНСУЛЬТ.)

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï îò 3300 ãðí\ìåñ., âûïëàòà åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 485 22 48

Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68

â ìàãàçèí "ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ". Æåíùèíà 20-45 ëåò. Ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííûé, 2\2. Ç\ï 2800-3500 ãðí. Òåë.: 235-02-13. Тел. (063)342 78 58

100791030105

100361010104

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

100101040101

201421030101

200781050000

100301010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

10036101

10050101

20164101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ

/Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

201241020101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ 10014102

Ìîæíî áåç îïûòà ðàáîòû. Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 200051050000

ПРОДАВЕЦ МАРКЕТОЛОГ Äåìîíñòðàöèÿ è ìîíèòîðèíã òîâàðà ïî ñóïåðìàðêåòàì ã. Êèåâà (ïðîäòîâàðû). Ç\ï áàçîâàÿ + áîíóñ îò óñïåõîâ. Íîðìàëüíûé àäåêâàòíûé ÷åëîâåê, äóìàþùèé î ïåðñïåêòèâå â æèçíè. Тел. 222 62 70

201671010101

ПРОДАВЕЦЬ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94; ð-í Îñîêîðêè, (067)223-81-88; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)658-35-41; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-63-56; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 78 27

100791040101

ПРОДАВЕЦЬ /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua 100191020104

100491020102

ПРОДАВЕЦЬ КОНСУЛЬТАНТ Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

101001020101

ПРОДАВЦЫ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

100011020102

ПРОДАВЦЫ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94 100791030106

ПРОДАВЦЫ Âûêëàäêà òîâàðà - ãàñòðîíîìèÿ, îâîùíîé, ðûáíûé, ìÿñíîé îòäåëû. Ãèáêèé ãðàôèê (âûáîð ðàáî÷èõ äíåé). Ç\ï åæåíåäåëüíî. Òåë.: (093)963-66-55, (097)908-32-22. Тел. 485 22 48 100101020101

10100102

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


27

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20150101

ПРОДАВЦЫ

СТАРШИЕ ПРОДАВЦЫ

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

ПРОДАВЦЫ

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, (093)537-50-92. Тел. (050)440 56 31

Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

100111030102

100151010101

ПРОДАВЦЫ â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí, ïðîäóêòîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè. Ðàáîòà ïîíåäåëüíî. Äíåâíàÿ ñ 8.00 äî 20.00 èëè íî÷íàÿ ñ 20.00 äî 8.00 íà óñìîòðåíèå. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Íà âðåìÿ ðàáîòû èíîãîðîäíèõ îáåñïå÷èâàåì ïðîæèâàíèåì. Âîçìîæíû âàðèàíòû áåç îïûòà ðàáîòû. Ñò. ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", óë. Êîíñòàíòèíîâñêàÿ, 17, êàôå "Âåðíèñàæ íà Ïîäîëå". Тел. 417 02 38

201501010101

ПРОДАВЦІ

100111030101

20054102

101001020103

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (067)538-29-45, (050)181-45-37, (093)478-02-34. Тел. (044)383 89 43

201121010103

ТЕХНОЛОГ /Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

100361010101

ТОВАРОВЕД / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

100011020105

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

201641010105

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ç\ï 3000 ãðí. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 200051060000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò îò 18 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28

20002102

201181010101

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020105

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

ПРОДАВЦІ

КОНСУЛЬТАНТИ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (067)538-29-45, (050)181-45-37, (093)478-02-34. Тел. (044)383 89 43

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 4000 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77

201121010101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

301461030102

ЗАВХОЗ /Â áàíê / Ðàáîòà â îôèñå. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ðàéîíû: Öèðêà èëè Áîðùàãîâêà. Ç\ï 1800 ãðí. Тел. 486 21 99

301461040102

99991252

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

100881010000

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


28

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10104101

ФАСОВЩИКИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, Г. КИЕВ Áåç ÎÐ. ÃÐ: âàõòåííûé (7\7, 14\14), ïîñìåííûé (2\2, 4\4, 5\2). Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï 430 ãðí\äåíü. Îïëàòà åæåäíåâíî + ïèòàíèå. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Òåë.: (044)383-17-91. Тел. (096)404 32 44 201481040000

20153101

БАРМЕНЫ

КУХАРІ

/Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 425 01 09

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / ³ä 20 ðîê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ".

200131010102

КОНДИТЕР

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМІНІСТРАТОР /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 332 71 11

201451010101

КЛАДОВЩИКИ /Â êðóïíóþ òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò. òåë.: (096)706-57-35. Тел. (099)958 18 32

101041010101

КОМІРНИК

000000180023

КОМІРНИКИ /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020113

РАБОТНИКИ НА СКЛАД /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74 201241020107

ÐÀÁÎÒÀ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020115

КОНДИТЕРИ

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020116

/Íà ñêëàä åëåêòðîí³êè (Ïîä³ë, ð-í ì. "Ò. Øåâ÷åíêà") / ÄÐ íà ñêëàä³. Ïëàâàþ÷èé ÃÐ. Тел. (063)953 34 45

КУХАРІ

000000200012

БАРМЕН 20062101

101031010102

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï â³ä 3500 ãðí. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåëåôîí: (097)812-48-74, ²ðèíà Тел. 221 23 94

БАРМЕН БАРИСТА /Ñåòü çàâåäåíèé áûñòðîãî ïèòàíèÿ / Èíèöèàòèâíûå è êîììóíèêàáåëüíûå ëþäè. Òðåáîâàíèÿ: æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü, ñòðåìëåíèå ðàçâèâàòüñÿ, îáàÿíèå è õîðîøåå íàñòðîåíèå!!! Âîçðàñò îò 18 ëåò, âîçìîæíî áåç ÎÐ, ãîòîâû âçÿòü ñòóäåíòà. Ïðåäëàãàåì âûñîêóþ îïëàòó òðóäà, îôèö. òðóäîóñòðîéñòâî, ïåðñîíàëüíûé ÃÐ, áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Ìû âàì ïåðåçâîíèì! Òàòüÿíà, Тел. (095)816 69 35

201421040101

БАРМЕНЫ /Òðóäîóñòðîéñòâî íà ôëîò / 4-6 ðîçðÿäîâ. Ìóæ.\æåí., áåç õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ñóäîèíîñòðàííûå è óêðàèíñêèå ñóäîõîäíûå êîìïàíèè. Тел. (097)352 26 08 200991010103

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

100141020114

КУХАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua 100191020106

КУХАРІ, ПОМІЧНИКИ КУХАРІВ, КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ Îïëàòà ïîãîäèííà. Ç\ï ùîòèæíåâî. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, (093)210-82-56. Тел. 362 43 61 200781010000

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА /Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)385 95 56, (063)455 24 13

100141020109

ОФИЦИАНТ /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Îïëàòà: ñòàâêà + % + ÷àåâûå. ÃÐ: ïîñìåííûé. Íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Òåë.: (096)055-85-06. 201341010102

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (íå ñòóäåíòû ñòàöèîíàðà). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

КУХАР / ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

200361020103

200591010101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 425 01 09

КУХАР /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ" / (1\2). Тел. 332 71 11 000000200013

200131010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10103101

ОФИЦИАНТЫ

ПОВАР

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)409 59 67

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

000000200096

ОФІЦІАНТ /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 332 71 11

000000200014

ОФІЦІАНТ

29

20013101

100791030101

/ÏÀÁ íà Íèâêàõ "Îñòðîâ Ñîêðîâèù"/ Тел. (099)223 77 04

000000200007

ОФІЦІАНТИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / Åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 101031010101

ПЕКАР /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "ØÂÈÄÊÎ" / - ç ÄÐ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 291-21-21, (095)270-13-56 - Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Тел. 291 21 15

201531010102

ПЕКАР /Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2700 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua 100191020107

ПЕКАРИ

ПОВАР /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

200361020101

ПОВАР /Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)409 59 67

000000200094

Ç\ï 4000 ãðí. ÃÐ - ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 219 00 11

/Òðóäîóñòðîéñòâî íà ôëîò / 4-6 ðîçðÿäîâ. Ìóæ.\æåí., áåç õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ñóäîèíîñòðàííûå è óêðàèíñêèå ñóäîõîäíûå êîìïàíèè. Тел. (097)352 26 08

ПОВАР МАНГАЛА

ПОМІЧНИК КУХАРЯ

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

/"Øèíîê ïîä äóáîì" / (ñóòêè\äâîå). Ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò â ðåñòîðàíàõ. Ç\ï 250 ãðí + % îò îáñëóæèâàíèÿ + ïèòàíèå + îòäûõ íî÷üþ. Âîçìîæíî èçìåíåíèå ÃÐ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê (àëêîãîëü). Òåë.: (067)468-02-80, (067)775-36-96. Ñàéò: www.pid-dubom.kiev.ua Тел. 544 62 01

201591020102

ПОВАРА /Òðóäîóñòðîéñòâî íà ôëîò / 4-6 ðîçðÿäîâ. Ìóæ.\æåí., áåç õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé â ñóäîèíîñòðàííûå è óêðàèíñêèå ñóäîõîäíûå êîìïàíèè. Тел. (097)352 26 08

100111030107

ПОВАР /"Øèíîê ïîä äóáîì" / (ñóòêè\äâîå). Ñ ÎÐ îò 3-õ ëåò â ðåñòîðàíàõ. Ç\ï 250 ãðí + % îò îáñëóæèâàíèÿ + ïèòàíèå + îòäûõ íî÷üþ. Âîçìîæíî èçìåíåíèå ÃÐ. Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê (àëêîãîëü). Òåë.: (067)468-02-80, (067)775-36-96. Ñàéò: www.pid-dubom.kiev.ua Тел. 544 62 01

20159102

200991010102

200901010102

200991010101

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, Тел. (044)390 00 36, (044)332 96 26

20145101

ПОВАРА КОНДИТЕРЫ

/Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "ØÂÈÄÊÎ" / - áåç ÄÐ, ïîçì³ííèé ãðàô³ê, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 291-21-21, (095)270-13-56 Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Тел. 291 21 15

201531010103

ПОМІЧНИК КУХАРЯ / ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

200591010104

20090101

ПРАЦІВНИК МАНГАЛА /ÏÀÁ íà Íèâêàõ "Îñòðîâ Ñîêðîâèù"/ Тел. (099)223 77 04

000000200008

ПОВАРА /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36 100111030106

ПРАЦІВНИКИ РЕСТОРАНУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "ØÂÈÄÊÎ" / (ðîáîòà íà êàñ³, íà êóõí³, â çàë³) - áåç ÄÐ, íàâ÷àºìî. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 291-21-21, (095)270-13-56 - Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Тел. 291 21 15

201531010101

ПОВАРА /Ðåñòîðàí "Õýïïè ×èêåí Ãðèëü" / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ñâîåâðåìåííàÿ îïëàòà. ã. Êèåâ, óë. Ñàãàéäà÷íîãî, 6À. Тел. 425 01 09

201591020101

200131010103

СУШИСТ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05 200361020102

20134101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


30

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАБОТА В НЕДВИЖИМОСТИ Ýêñêëþçèâíûå óñëîâèÿ ðàáîòû, øèêàðíûå óñëîâèÿ äëÿ ðèýëòîðîâ ñ ÎÐ, îáó÷åíèå äëÿ íîâè÷êîâ. Æåëàòåëüíî çíàíèå ÏÊ (ïîëüçîâàòåëü). Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (099)541-77-97, Тел. (093)648 25 82, (097)270 80 17 403021010101

20036102

10037102

СУШИСТ ñ ÎÐ. Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (050)435-99-55. Тел. 219 00 11

200901010101

ХОСТЕС /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / Êîìóí³êàáåëüí³ ä³â÷àòà ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 101031010104

ХОСТЕС /Ñàëîí-ðåñòîðàí "ÌÎÑÑÎ" / Êîìóí³êàáåëüí³ ä³â÷àòà ïðèºìíî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ - îáîâ'ÿçêîâå!!! Ïîñò³éíà äîáðå îïëà÷óâàíà ðîáîòà. Ñï³âáåñ³äè ïðîâîäÿòüñÿ ïî â³âòîðêàõ òà ÷åòâåðãàõ î 18.00. ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 15\4 (Ïàñàæ).

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

462-53-75 20081107

20027104

КПШЕУПодольс оо р-натребется:

101321010101

ШЕФ ПОВАР

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

/Îòåëü íà âîäå / (ïîâàð). Îïûò ðàáîòû ñ áàíêåòàìè è ñ ñîñòàâëåíèåì ìåíþ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. E-mail: shiphotel.bkh@gmail.com Тел. (095)281 01 88

З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75

200731010101

20081106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 200781030000

АВТОМИЙНИКИ (äî 25 ð.). Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Ç\ï ùîòèæíåâà. Òåë.: (067)406-26-39, ñò. ì. "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò"; (067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà"; ñò. ì. "×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)406 26 45

200611010101

99991024

ÐÀÁÎÒÀ

20037101

10048101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 Тел.:462-53-75 20081104

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ /"VOLKS-TAXI" / íà íàøåì àâòî áåç àðåíäû. Ç\ï îò 3000 äî 5000 ãðí. Ðàáîòà íà íîâûõ àâòîìîáèëÿõ áåç àðåíäíîé ïëàòû. Êàò. "Â". Ñòàæ âîæäåíèå íå ìåíåå 5 ëåò. Çíàíèå ãîðîäà îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (063)560-35-45, (067)792-03-02. Тел. (050)383 30 90

100251010101

ВОДИТЕЛИ ЭВАКУАТОРА, МИКРОАВТОБУСА /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ Тел. (095)271 37 39

100601020301

ВОДИТЕЛЬ В ОФИС /Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / íà àâòî ôèðìû. Ç\ï 3500 ãðí. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)360 45 78

201511020102

ВОДИТЕЛЬ КАТ. "В", "С" Ç\ï 3500 ãðí. Ìåñòî ðàáîòû: ð-í ì. "Âûäóáè÷è". Тел. (067)785 67 66

101331010101

ВОДИТЕЛЬ НА "ГАЗЕЛЬ" 10086101

ВОДИТЕЛИ

200031010101

/Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 574 99 32

100031020103

ВОДИТЕЛИ 20027103

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)479 00 00

200271030101

ВОДИТЕЛИ

20029101

АВТОСЛЕСАРЬ Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

ВОДИТЕЛИ 100381020201

ВОДИТЕЛИ 100601020401

ВОДИТЕЛИ

АВТОЭЛЕКТРИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

ýâàêóàòîðà, ìèêðîàâòîáóñà. Âëàäèñëàâ, Тел. (095)271 37 39 100381020101

200811070101

БУЛЬДОЗЕРИСТ

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)503 88 53

100601020101

ВОДИТЕЛИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)568 05 60 100861010105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

200551010101

ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (ÊÀÌÀÇ, SHAANXI). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

100481010101

ВОДИТЕЛЬ СО СВОИМ АВТО /Òàêñè Êèåâ "MAFIA" / (òîëüêî èíîìàðêà). Íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, áåç âñòóïèòåëüíûõ. Òåë.: (044)361-02-37. Тел. (044)360 45 78

201511020103

/"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)471 00 00

ВОДІЇ

ВОДИТЕЛИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (MAN òÿãà÷, ÊÐÀÇ, ÌÀÇ). Ç\ï 4000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

200271040101

100371020101

АВТОСЛЕСАРЬ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Ìàêñèì, Тел. (067)704 54 52

äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ôèðìû). Àëåêñåé Âåíèàìèíîâè÷, Тел. (096)503 88 53

/Ôàáðèêà ïå÷åíüÿ "Áîðçíà" / äëÿ ðàçâîçêè êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. 246 29 88

/Íà Ïð-òèå / ñ àâòî íà ãàçó. Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

200281020108

ВОДИТЕЛИ КАТ. "D" И ВОДИТЕЛИ СО СВОИМИ МИКРОАВТОБ. /ÀâòîÏð-òèå ïî ïàññàæèð. ïåðåâîçêàì / íà äåéñòâóþùèå ïðèãîðîäíûå ìàðøðóòû ã. Êèåâà íà âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Òåë.: (095)525-85-99. Тел. (097)653 80 53 100811010000

/Òàêñ³ / ³ä 30 ðîê³â, âîä³éñüêèé ñòàæ â³ä 5-òè ðîê³â, íà íàø³ "Äåî Ëàíîñ" (ãàç). Ñòðàõîâêà, ë³öåíç³ÿ. Îðåíäà àáî âèêóï àâòî 2003-2005 ðîêó. Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26. Тел. (067)659 22 17

201391010101

ВОДІЇ АВТОМОБІЛІВ

100861010103

ДИСПЕТЧЕР äëÿ ðàáîòû â òàêñè ñ ÎÐ. Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà, Тел. (066)720 80 00

100371020201

ДИСПЕТЧЕР äëÿ ðàáîòû â òàêñè 309. Âûñîêàÿ ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (093)762-94-15. Тел. 220 13 15

200221010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10038102

10058103

Фабри апеченья"Борзна" прилашаетнапостоянню работ:

ÂÎÄÈÒÅËß ÍÀ "ÃÀÇÅËÜ" дляразвоз и ондитерс их изделий. З\п3000рн.

Òåë.: 246-29-88 20003101

КПШЕУПодольс оор-на

требется:

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÀ З\п3500рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.: 462-53-75 11381101

20151102

Тасізапрош є

ÂÎÄÈÒÅËÈ

ВОДІЇВ

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

Від30роів, водійсьийстажвід5-тироів, нанаші"ДеоЛанос"(аз). Страхова,ліцензія. Орендаабови павто2003-2005ро . Òåë.: 539-14-54, (093)321-43-26, (067)659-22-17

сосвоимавтовтаси Ребята,помоитевыполнить заазыдиспетчерсой. Работабезобязалово. Большоеоличествозаазов!

20055101

20139101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

ÎÐ, ãðàìîòíûé ðóññêèé, óêðàèíñêèé ÿçûê, çíàíèå ãîðîäà, íàâûêè òåëåêîììóíèêàöèè. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ. Îôèñ â ð-íå ì. "Øóëÿâñêàÿ". Ç\ï îò 3000 ãðí. Тел. 454 14 85

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

201411010101

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (CAT D5G). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

100481010104

МАШИНИСТ МИНИ ПОГРУЗЧИКА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (DOOSAN SSL-450). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

100481010102

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

200811060101

МАШИНИСТ ТРАКТОРА /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75 200811030101

10059101

ÐÀÁÎÒÀ

20081102

ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ

200811020101

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА /Äîðîæíî-ñòðîèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ / (JCB 3CX, CAT428E). ÎÐ. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (050)462-73-76, 240-73-76. Тел. 574 58 36

100481010103

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-4500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12 100861010104

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12 100861010102

МЕХАНИЗАТОРЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75 200811040101

10133101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10025101

10101101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100861010106

МЕХАНІК ЗВАРНИК äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèí³â â ì. Êèºâ³. Тел. (095)424 41 58

200011010102

10060102

МИЙНИКИ АВТО /Íà àâòîìèéêó / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 3000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Тел. 592 80 20

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÐÀÊÒÎÐÀ 200021010101

МОТОРИСТ /Àâòîñåðâèñ "ÀÂÒÎ ÔÐÅÍÄÑ" / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (097)353 32 31

МЕХАНІКИ ПІДЙОМНО

КРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ

КПШЕУПодольс оор-на требется:

100861010108

МОНТАЖНИК

Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

/ÒΠ"Ñàíòåõí³ê-ÅÌÂ" / (ñàí³òàðíî-òåõí³÷íèõ ñèñòåì). Ç\ï â³ä 3500 ãðí. Тел. 503 67 67

20081103

000000230010

СЛЕСАРЬ ХОДОВИК 100591010102

ОПЕРАТОР АЗС /̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)542 17 71

100581030102

ОПЕРАТОР МИЙКИ

/Àâòîñåðâèñ "ÀÂÒÎ ÔÐÅÍÄÑ" / ÎÐ îò 3-õ ëåò. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (097)353 32 31

МОНТАЖНИКИ /Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / â³êîí, ìåáë³â, âõ³äíèõ òà ì³æê³ìíàòíèõ äâåðåé. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (067)538-29-45, (050)181-45-37, (093)478-02-34. Тел. (044)383 89 43

100591010101

ТРАКТОРИСТ Ì³æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.: 490-95-13. Тел. 599 38 89

201121010104

20024101

201461030000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ТРАКТОРИСТ /ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 253 40 70

000000220102

ЭКСПЕДИТОРЫ Ç\ï 3000 ãðí + %. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 200051010000

/̳æíàðîäíà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ "ÒÍÊ" / ×îëîâ³êè òà æ³íêè â³ä 18 ðîê³â. Ìè ïðîïîíóºìî: êîíêóðåíòíó ç\ï, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, ïðîôåñ³éíå íàâ÷àííÿ, ñîö³àëüí³ ãàðàíò³¿, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ðàéîí³ ïðîæèâàííÿ. Êîíòàêòè: (050)311-96-26, (050)389-83-51, (095)274-11-99, (050)389-83-66. Тел. (044)542 17 71

АВТОСЛЕСАРЬ /Êèåâ. ôèëèàë Ãëîáèíñêîãî ìÿñîêîìáèíàòà / ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëÿ "Ãàçåëü". Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç\ï. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (066)443-17-78. Тел. (097)263 87 74

000000230060

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ /Ó ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 407 09 39

100291010103

СВАРЩИК

ГАЗОЕЛЕКТРОЗВАРНИК /"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ/ Тел. (097)336 21 20

â ñðåäå àðãîíà (ìåäü, íåðæàâåþùàÿ ñòàëü). Òåë.: 200-23-16. Тел. (050)348 92 84

101011010101

000000230061

СВАРЩИК

ЕЛЕКТРИК äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ ìàãàçèí³â â ì. Êèºâ³. Тел. (095)424 41 58

200011010101

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ

ПРАЦІВНИКИ АВТОЗАПРАВОК

/ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 253 40 70

000000230100

ÃÐ ð³çí³. Îïëàòà + ÷àéîâ³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

/"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ / Òåë.: 456-84-75. Тел. (097)336 21 20

113811010101

100581030101

200781040000

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК /ÒΠ"Ñàíòåõí³ê-ÅÌÂ" / Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Тел. 503 67 67

000000230009

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

200791010104

СВАРЩИКИ СБОРЩИКИ ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57 200241010101

99991006

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КПШЕУПодольс оор-на требются:

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÙÈÊÈ З\п3200рн. Ул.Фр нзе,15

Òåë.462-53-75 20081101

АТЕЛЬЕ треб етсянаработ :

ÏÎÐÒÍÀß сОРнаремонтодежды. Р-нм."Выд бичи" (Столичноешоссе) Òåë.

(067)711-57-70

20001101

20089101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ШВАЧКИ

ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊ

/Øâåéíå ϳä-âî "Åíåé-Ïëþñ" / Ç\ï â³ä 2000 ãðí. Ãîëîâíå - áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Áàæàíî Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, âóë. Æìåðèíñüêà, 22-á. Тел. 407 20 07

Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75

201401010000

20081105

СЛЕСАРЬ /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 112561010105

АСФАЛЬТИРОВЩИКИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

СЛЮСАРІ ПІДЙОМНО КРАНОВОГО ОБЛАДНАННЯ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 3500-4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

10085101

200811010101

БЕТОНЩИКИ

100861010109

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

201521010105

СЛЮСАРІ САНТЕХНІКИ /ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 253 40 70

БУДІВЕЛЬНИКИ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 000000230101

Тел. 362 43 61 200781020000

ТОКАР КАРУСЕЛЬНИК /"Á³ëüøîâèê" ÍÏÏ ÏÀÒ / Òåë.: 456-84-75. Тел. (097)336 21 20

БУРИЛЬНИКИ 000000230059

ТОКАРИ /ÎÎÎ "ÀÊÐÎÍ-ÂÀË" / 5 ðàçðÿäà. Ç\ï îò 3500 ãðí. Êîíòàêòíûé òåë.: 417-57-95. Èðèíà Âàëåíòèíîâíà, Тел. (067)501 16 94

101051010101

ЭЛЕКТРИК КИПИА /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

200791010105

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

200811050101

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК /ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

112561010104

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

/Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

201521010103

МОНОЛИТЧИКИ Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê", óë. Îëåâñêàÿ, 5. Òåë.: (096)115-49-32. Тел. (066)909 78 28

ТЕРМІНОВОПОТРІБНІ 100851010103

МОНТАЖНИКИ /Íà Ïð-òèå / ñ àâòî è èíñòðóìåíòîì. Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

200281020107

ОТДЕЛОЧНИКИ 100861010101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

201521010101

ЗАМЕРЩИК М\П /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020104

Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê", óë. Îëåâñêàÿ, 5. Òåë.: (096)115-49-32. Тел. (066)909 78 28

100851010102

ПЛИТОЧНИКИ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

201521010102

ПЛИТОЧНИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

100851010101

КОНСТРУКТОР

САНТЕХНИКИ

/ÎÎÎ "ÑÈÒÈ ÑÒÀÉË" / Òåë.: 469-02-67. Тел. 469 51 86

/Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ / (áóä³âíèöòâî). Тел. 467 56 97

Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê", óë. Îëåâñêàÿ, 5. Òåë.: (096)115-49-32. Тел. (066)909 78 28

ÐÀÁÎÒÀ

000000240006

(до25р.).Забезпеч ємо житлом.З\пщотижнева Тел.: (067)406-26-39 , ст.м."Політехнічнийінститт"; (067)406-57-93 , ст.м."ГероївДніпра"; (067)406-26-45, ст.м."Черніівсьа" 20061101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /Íà ϳä-âî / ³ä 135 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

200021020103

11 ПАКУВАЛЬНИКІВ /Íà ϳä-âî / 100 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

200021020104

200801010000

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

112561010101

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ

11 ВАНТАЖНИКІВ

Îò 30000 ðóá. + ïðîæèâàíèå. Ðàáîòà â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáë. Òåë.: 8(499)343-06-25 (ñ 10.00 äî 18.00 ïí-ïò). E-mail: 7992216@mail.ru

КАМЕНЩИКИ Ð-í ì. "Àêàäåìãîðîäîê", óë. Îëåâñêàÿ, 5. Òåë.: (096)115-49-32. Тел. (066)909 78 28

МАЛЯРЫ

100851010104

2 УЧЕНИКА íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

403151030101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

15692008

17842095

20172003

19442002

19572025

21782002

20172004

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)

04482506

21912004

21992001

15722021

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

21992002

18142009

14892005

19932007

21082003

19262002

36

21312003

21592002

12322008

20112003

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

22042001

17302006

13482011

04312013

12372036

15432011

19782005

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)

07262009

37


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

01132020

01332014

38

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)


39

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10030102

ВАНТАЖНИК

ГОРНИЧНЫЕ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94; ð-í Îñîêîðêè, (067)223-81-88; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)658-35-41; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-63-56; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 78 27

/Â ãîñòèíèöó / Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

100791040105

ВАНТАЖНИК /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "ØÂÈÄÊÎ" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 291-21-21, (095)270-13-56 Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Тел. 291 21 15

201531010105

100991010102

ГРУЗЧИК /Â ñóïåðìàðêåò "Íàø êðàé" (ã. Âûøãîðîä)/ Тел. (050)590 91 72

100361010105

ГРУЗЧИК /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

200541020102

ГРУЗЧИК /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

100501010105

ВАНТАЖНИК /(Ïîä³ë, ð-í ì. "Ò. Øåâ÷åíêà") / ç í³÷íèìè çì³íàìè. Тел. (063)953 34 45

000000270024

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ / ñåòü ïðîä. ìèíè-ìàðêåòîâ "ÂÅËÈÊÈÉ Â²Ç" / Òåë.: 405-05-83, 405-80-20, 273-20-31. Тел. (063)781 16 49

100011020104

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

ГРУЗЧИКИ

Äåëîâîå ïðåäëîæåíèå äëÿ óñòàâøèõ èñêàòü ïåðñïåêòèâíóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: âîçðàñò îò 20 äî 55 ëåò. Òåë.: (093)021-61-98. 200681010101

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

/ÊÏ ÓÆÕ "Ëèïêè Æèòëî Ñåðâ³ñ"/ Тел. 253 40 70

000000270099

КОНСУЛЬТАНТ

Òðåáóþòñÿ äåâóøêè è ïàðíè äëÿ ðàçäà÷è ëèñòîâîê. Ãðàôèê ðàáîòû äëÿ êàæäîãî îáñóæäàåòñÿ, îãîâàðèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî. Îïëàòà 20 ãðí\÷àñ + áîíóñû. Ñ âîïðîñàìè îáðàùàéòåñü ïî íîìåðàì òåë.: (067)508-68-65. Тел. (067)439 30 98

200141040101

ЖІНКИ /Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ð., ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â, äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ. Äî 200000 ãðí. Âèìîãè: ìàòè âëàñíó äèòèíó, ô³ç. ³ ïñèõ. çäîðîâ'ÿ. Ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ, òðàíñïîðòí³ âèòðàòè ³ æèòëî - çà íàø ðàõóíîê! Òåë.: (050)185-06-62, (097)817-96-46. www.surrogacy-ukraine.com Тел. (044)229 46 26

200191010101

КОНСУЛЬТАНТЫ /Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

200281020103

КОНТРОЛЕР ТОРГОВ. ТОЧЕК /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020103

КУРЬЕР ПО ДОСТАВКЕ ПРЕССЫ

ЖІНКИ,

ГРУЗЧИКИ

ЗАСОЛЬЩИКИ

/Íà Ïð-òèå / Ç\ï îò 1000 ãðí\íåä. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Âîçìîæíà åæåäíåâíàÿ îïëàòà. Òåë.: (044)383-72-20, (098)674-61-01, (093)745-55-68. Тел. (099)329 10 06

Ðàáîòà ñ ëþäüìè. Îôîðìëåíèå äèñêîíòíûõ êàðò. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Áåñïëàòíîå îáó÷åíèå. Ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. Ç\ï 4600 ãðí\ìåñ. Òåë.: (097)334-41-91, (066)996-33-73. Тел. (044)384 27 59

201131010101

Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

100791030108

/(Ïîä³ë, ð-í ì. "Ò. Øåâ÷åíêà") / ͳ÷í³ çì³íè. Тел. (063)953 34 45

000000270025

ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ ПРОМОУТЕРОВ

ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - 130 000-180 000 ãðí (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîãðàì). Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 28 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

201641010106

ВНИМАНИЕ!

20014104

ДВІРНИКИ

403031040101

/"ÁËÈÖ-ÈÍÔÎÐÌ"/ Тел. 593 04 72

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030113

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

ЛЮДИ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИСТОВОК

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ТОВАРОВ

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

200791010102

Òðåáóþòñÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (093)209-25-37. Тел. (067)480 25 85 200971020000

200281020101

ВІЗНИК /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12. Тел. 461 82 55

100491020106

ГРУЗЧИКИ Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 800-1200 ãðí â íåäåëþ. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07 200051020000

ГРУЗЧИКИ /Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98 200791010103

ГАРДЕРОБЩИК /Ðåñòîðàí â öåíòðå ãîðîäà / Âîçìîæíî ðàáîòà äëÿ ñòóäåíòîâ. Íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü. Òåë.: (096)055-85-06.

ДВОРНИК

201341010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030112

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94 201171010126

000000270046

101001020102

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77

301461040106

МИЙНИЦЯ ПОСУДУ /Ìåðåæà ðåñòîðàí³â "ØÂÈÄÊÎ" / Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ãíó÷êèé ÃÐ, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ. Çâåðòàéòåñü çà òåë.: 291-21-21, (095)270-13-56 - Ìàð³ÿ, ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó. Тел. 291 21 15

201531010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10033101

ОПЕРАТОРЫ БАЗЫ ДАННЫХ

20117101

МИЙНИЦЯ ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /ϳöåð³ÿ "Ìàìàì³ÿ"/ Тел. 332 71 11

/Êîìïàíèÿ "Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû 123" / Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ íà àíàëîãè÷íîé äîëæíîñòè æåëàòåëåí, ÏÊ íà óðîâíå óâåðåííîãî ïîëüçîâàòåëÿ, ãðàìîòíàÿ ðå÷ü. Îáÿçàííîñòè: âíåñåíèå è àêòóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè â ñïðàâî÷íîé áàçå äàííûõ. Óñëîâèÿ ðàáîòû: ïí-ïò 9.00-18.00, ñá, âñ - âûõîäíîé. Ç\ï 2500 ãðí. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå. Îôèñ â ð-íå ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ". Тел. (044)247 47 96

200951020101

000000270015

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / (äíåâíîé ãðàôèê). Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

200361020106

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ ЛЮДИ /Íîâàÿ òîðãîâî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ / íà ëèñòîâêè. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55. Тел. (095)718 00 74

201241020108

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (097)017-93-24. Тел. (093)792 68 43

200641020101

МОТОКУРЬЕР /"EXMOTO" / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (050)359 34 79

113341020101

ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030111

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Öåíòð, (067)223-81-94; ð-í Îñîêîðêè, (067)223-81-88; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)538-71-63; ð-í ì. "Äàðíèöÿ", (067)547-10-80; ð-í Áîðùàã³âêà, (067)658-35-41; ð-í ì. "Ïîçíÿêè", (067)223-63-56; ð-í Òðîºùèíà, (067)223-77-16; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", Тел. (067)223 78 27

100791040103

ÐÀÁÎÒÀ

10054101

ПОСУДОМОЙЩИЦА

ПАКУВАЛЬНИЦЯ /Íà ñêëàä åëåêòðîí³êè (Ïîä³ë, ð-í ì. "Ò. Øåâ÷åíêà") / ÃÐ: 2 äåííèõ, 2 í³÷íèõ çì³íè, 2 âèõ³äíèõ. Тел. (063)953 34 45

000000270022

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ×åëîâåê äëÿ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, êîððåñïîíäåíöèåé, êîòîðûé ìîæåò îðãàíèçîâàòü è ïðîêîíòðîëèðîâàòü èñïîëíåíèå ïëàíà, ãîòîâûé îáó÷àòüñÿ. Õîðîøèé äîõîä, äðóæíûé êîëëåêòèâ, âîçìîæíîñòü ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Тел. (093)703 90 81

201091010101

ПОМІЧНИКИ ОФІЦІАНТА /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ "AVALON" / Åíåðã³éí³, êîì³í³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³ â³ä 18 ðîê³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè, çíàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ëåîíòîâè÷à, 3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "ÀÂÀËÎÍ". 101031010103

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ

/Îòåëü "Ñîôèåâñêèé Ïîñàä" / E-mail: 77_88@ukr.net Тел. (067)409 59 67

000000270095

ПРАЧКА /ÄØ N63 Ñîëîìåíñêîãî ð-íà / Òåë.: 246-19-44. Тел. 246 19 45

000000270087

ПРИБИРАЛЬНИКИ /Ó ãîòåëü 5² / Òåë.: (044)353-17-47. Тел. (093)381 50 25

ПРОДАВЦЫ ВЫПЕЧКИ 100231010102

200241020101

100051020103

/ ñïåö³àë³çîâàíó øêîëó-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

200591010105

201641010107

/Êåéòåð³íãîâà êîìïàí³ÿ "Mozart Catering" / ç ÄÐ. Ç\ï 2000 ãðí. ̳ñöåçíàõîäæåííÿ: á³ëÿ ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà". Êîíò. òåëåôîí: (097)812-48-74, ²ðèíà Тел. 221 23 94 201451010102

200821010101

ПРОМОУТЕР

301461030104

100231010103

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ПРОМОУТЕР

/Ìåðåæà ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèí³â "ÊÎÍÒÈÍÅÍÒ" / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Ìîæëèâà ÷àñòêîâà çàéíÿò³ñòü. Òåë.: (044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13. Тел. (050)385 95 56

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: 507-03-40, (066)356-18-67, (093)489-12-65. Тел. (067)673 97 77

ПРИЕМЩИКИ ТОВАРОВ /Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36

100111030103

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

/³ää³ë ïàðôóìå𳿠êîìïàí³¿ "Perfums Bar" / ̳ñöå ðîáîòè: ïåðåõ³ä ñò. ì. "Ïàëàö Óêðà¿íà". ÃÐ: 3\3. Ç\ï 3000 ãðí\13 äí³â. Òåë.: (097)016-28-40. Тел. (093)648 36 02

/Îòêðûòèå ôèëèàëà òîðãîâîé êîìïàíèè / Ç\ï îò 2500 ãðí. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Òåë.: 540-4-540, (067)675-27-70, (093)112-49-25. Тел. (050)627 67 04

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

100141020108

/Íàéá³ëüøà íàö. òîðãîâåëüíà ìåðåæà "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). ì. Êè¿â, ì. Áîðèñï³ëü, ì. Áó÷à, ì. Âèøãîðîä, ì. Îáóõ³â, ì. ßãîòèí. Íàäàºòüñÿ æèòëî. Êîìàíäà ë³äåðà ïðîïîíóº: ñó÷àñíó òà ã³äíó ïëàòíþ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, ðîáîòó ïîðó÷ ç äîìîì. Äîâ³äêè çà òåë.: (044)422-07-50, (095)235-75-97. E-mail: hrkiev@atbmarket.com; hr2kiev@atbmarket.com Тел. (050)340 14 67

/Â êðóïíûå òîðãîâûå öåíòðû / (æåëàòåëüíî æåíùèíû îò 21 ãîäà). Ç\ï 2500-3500 ãðí. Тел. (063)975 73 14

ПРОДАВЦІ ПРОМОУТЕРИ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

/Ó ãîòåëü 5² / Òåë.: (044)353-17-47. Тел. (093)381 50 25

/Êàð'ºðà â BILLA! / Ç\ï â³ä 2500 ãðí. Âóë. Ãîëîñ³¿â., 13à, (050)443-8210; âóë. Ìàëèøêà, 3, (050)446-5060; âóë. Ãðèøêà, 3, (050)469-5744; âóë. Ïåòðîïàâ., 2, (050)411-4049; ïð-ò Ìàÿêîâ., 85, (050)310-5596; Áåñàðàá. ïë., 2, (050)359-4433; âóë. Òðîñòÿíåöüêà, 1-À, (050)387-5500; ïð-ò Ïîâ³òðîôëîò., 56-À, (050)417-5060; Ëüâ³â. ïë., 8-Á, (050)387-7867. E-mail: jobs@billa.ua 100191020108

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñåðåäíÿ øêîëà / Òåë.: 284-38-46, 248-76-67. Тел. 248 73 86

11334102

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ

ПРИЙМАЛЬНИК Çàïðîøóº ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÊÎÑÌÎ". Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Òåë.: (044)206-21-73. Тел. (067)239 81 52

101001020104

301461040104

ПРОМОУТЕРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

201331010101

ПРОМОУТЕРИ / ÷àéíó êîìïàí³þ / â³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 110 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

100871010101

ПРОМОУТЕРЫ ДЛЯ РАЗДАЧИ ЛИСТОВОК ПО МАШИНАМ Âîçðàñò îò 18 ëåò. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Òåë.: (067)233-67-67, Äåíèñ. Тел. (093)633 16 57 201631010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


41

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20002101

РАБОТА ТА ПІДРОБІТОК Ìîëîä³ ëþäè, ó â³ëüíèé ÷àñ. Äîñòîéíèé çàðîá³òîê. Тел. (093)968 84 89

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ 101071010101

РАБОТНИКИ НА СБОРКУ ОВОЩЕЙ В ТЕПЛИЦЫ

Ç\ï ïîòèæíåâî, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (099)546 68 93

11 КУР'ЄРІВ

200781070000

/Êèåâñêèé òîðãîâûé äîì / Òðåáóþòñÿ. Ðàáîòà â ã. Êèåâå. Áåç ÎÐ. ÃÐ: 7\7, 14\14. Ç\ï 4100 ãðí çà äâå íåäåëè. Îïëàòà åæåíåäåëüíî. Ðàáîòà â îòàïëèâàåìîì ïîìåùåíèè. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Òåë.: (044)383-15-31. Тел. (096)157 53 45 201481020000

РАБОЧИЙ ХОЗ. ОТДЕЛА /"ÁËÈÖ-ÈÍÔÎÐÌ"/ Тел. 593 04 72

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

20153102

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

Вночнойл б"Cinema"расположенный по л.НиолаяГринчено,18 треб ется: 201171010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé Óëüòðàìàðèí" / âîçðàñò îò 18 ëåò (íå ñòóäåíòû). Õîðîøèå óñëîâèÿ òðóäà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Óðèöêîãî, 1-à. Òåë. (063)232-55-42. Тел. 232 55 42

200071010102

000000270044

РАЗДЕЛЬЩИКИ Ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîòíîãî æèëüÿ. ì. "×åðíèãîâñêàÿ", (067)547-10-80; ð-í Îáîëîíñêèé, (067)235-68-02; ð-íÈíäóñòðèàëüíîãî ìîñòà, (067)656-60-21; ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63; ð-í Ñâÿòîøèí, (067)658-35-41; ð-í Õàðüêîâñêèé, (067)223-63-56; ð-í Òðîåùèíà, (063)203-41-10; ð-í ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", Тел. (067)223 81 94

100791030104

РАЗНОРАБОЧИЕ /Íà ç-ä / Ç\ï 250 ãðí â äåíü. Òåë.: (098)070-01-47. Тел. (095)910 61 07

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ Ïðàö³âíèêè êóõí³ òà òåïëèöü. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93, 362-43-61. Тел. (068)364 61 68 200781060000

УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íàÿ ñìåíà). Òåë.: (063)220-31-95. Тел. (063)220 31 94

201171010132

УБОРЩИЦА 200051030000

РАЗНОРАБОЧИЕ /Ýëèòíî-êîòåäæíîå ñòðîèòåëüñòâî / Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Ç\ï âûñîêàÿ, ïîíåäåëüíî. Òåë.: (095)710-33-78, (096)055-77-94. Тел. 253 23 54

201521010104

РАЗНОРАБОЧИЙ

/ íî÷íîé êëóá "Cinema" / Óë. Íèêîëàÿ Ãðèí÷åíêî, 18. ÃÐ: íî÷íûå ñìåíû ñ 21.00 äî 6.00 (óòðî). Ç\ï 200 ãðí\ñìåíà. Îðèåíòèð - ì. "Äåìååâñêàÿ" (Äåìååâñêèé ðûíîê). Íàäåæäà, Тел. (050)928 06 05

201661010101

УБОРЩИЦА /Ñåòü ìàãàçèíîâ "Ëîòîê" / Ìåñòî ðàáîòû: ã. Êèåâ (Ëåâûé è Ïðàâûé áåðåã), ã. Áó÷à. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)547 86 68

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ è ñóøè-áàðîâ "Åâðàçèÿ" / â ðåñòîðàí. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Çâîíèòü ñ 10.00 äî 19.00. Èðèíà, Тел. (050)356 00 05

УБОРЩИЦА

РАСФАСОВЩИКИ МЯСОПРОДУКТОВ

/Â ãîñòèíèöó / â îôèñ. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (067)466 71 58

200361020105

/Ñóïåðìàðêåò "ÀÌÑÒÎÐ" / Ïëàòèì áîëüøå. Óäîáíåå ãðàôèê. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî! Æäåì Âàñ ïî àäðåñó: ÒÖ "Ìàðìåëàä", óë. Áîðùàãîâñêàÿ, 154; ÒÖ "Ïîëÿðíûé", óë. Ìàéîðîâà, 2. Çâîíèòå ïî òåë.: (044)537-14-00, (044)332-96-26. Тел. (044)390 00 36 100111030110

РОБІТНИЦЯ З ДОГЛЯДУ ЗА КРОЛЯМИ Ìîæëèâî ñ³ì'ÿ. Æèòëî º á³ëÿ ì. Êèºâà. Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë.: 275-40-66. Тел. (067)235 31 74

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ГР:ночныесменыс21.00до6.00 ( тро).З\п200рн\смена. Ориентир-м."Демеевсая" (Демеевсийрыно). Тел. (050)928-06-05, Надежда 20166101

/Íà ϳä-âî / ³ä 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî. Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00, êð³ì íåä³ë³. Ñò. ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè" (âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52. Тел. (068)530 26 20

200021020102

КЛАДОВЩИК КОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò íà Ãîðüêîãî" / ÎÐ îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé!!! + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 206 13 40

200541020107

УПАКОВЩИКИ КИЕВСКИХ ТОРТОВ В КОРОБКИ, Г. КИЕВ

КУР'ЄР /"Á³î Ñîôò" / Òåë.: (093)002-20-51.

ÎÐ. ÃÐ: 7\7 ëèáî 15\15. Îïëàòà åæåíåäåëüíî: 3000 ãðí â íåäåëþ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå + áåñïëàòíîå ïèòàíèå. Òåë.: (044)362-99-86. Тел. (097)949 19 63

000000280093

КУР'ЄРИ

201481030000

ФАСОВЩИЦЫ РАЗДЕЛЬЩИЦЫ РЫБЫ

/Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â ì. Êèºâ³ / Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Òåë.: (067)538-29-45, (050)181-45-37, (093)478-02-34. Тел. (044)383 89 43

201121010105

КУРЬЕР

/Ç-ä ïî ïåðåðàáîòêå ðûáû â ã. Âèøíåâîå / (æåí.). Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà äîñòîéíîé ç\ï. Тел. (067)538 44 98

200791010101

Ç\ï 4300 ãðí + %. Âîçðàñò îò 18 ëåò, ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: 383-12-13, 383-13-10, (098)815-40-02 (ðàáîòîäàòåëü). Тел. (093)776 00 28 201181010102

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ, ОВОЧІВ, ПОСУДУ Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (068)364-61-68, 362-43-61. Тел. (093)210 82 56 200781080000

100501010106

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КОНСУЛЬТАНТИ 100991010103

Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

УБОРЩИЦА /ÄØ N63 Ñîëîìåíñêîãî ð-íà / Òåë.: 246-19-44. Тел. 246 19 45

000000270086

201331010102

УКЛАДАЛЬНИКИ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

ІНТЕРВ'ЮЄРИ Ðîáîòà äëÿ ñòóäåíò³â. 3-5 ãîäèí íà äåíü. Ñï³âáåñ³äà çà àäðåñîþ: ì. "Äàðíèöÿ", ïð-ò Âèçâîëèòåë³â, 3. Òåë.: (044)502-69-21. Тел. (093)519 37 08

/Ó ñâ³ò ñîëîäîù³â / Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Ñîöïàêåò. Ñòàá³ëüíà ç\ï. Àäðåñà: âóë. Ïøåíè÷íà, 8, ð-í Áîðùàã³âêà. Òåë.: 407-09-27, 407-09-28. Тел. 407 09 39

201571010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

100291010102

201331010103

99991013

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


42

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990509

11349101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ НЕ ВИГАДКА,

20014105

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА В КИЕВЕ

à æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü. Òîâàðîì ìîæåòå ñòàòè Âè àáî áëèçüê³ Âàì ëþäè. Ïåðåä ïî¿çäêîþ çà êîðäîí çâåðí³òüñÿ äî Öåíòðó "Ëà Ñòðàäà - Óêðà¿íà". Âñ³ äçâ³íêè â ìåæàõ Óêðà¿íè - áåçêîøòîâí³. Òåë.: 0-800-500-225, 205-36-94, 205-37-36 (äëÿ Êèºâà) ïí-ïò ç 9.00 äî 20.00, ñá ç 10.00 äî 18.00, íä ç 10.00 äî 15.00. Åëåêòðîíí³ êîíñóëüòàö³¿: info@la-strada.org.ua 113491010101

Ìû ïðåäëàãàåì âàì âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó â Êèåâå. Íàøå àãåíòñòâî ñóùåñòâóåò óæå áîëåå 11 ëåò è âëàäååò áàçîé ïîñòîÿííûõ ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ. Èíîãîðîäíèì åñòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèòü æèëüå. Ç\ï åæåäíåâíî. Áåçîïàñíîñòü 100%. Òåë.: (067)405-00-28. Тел. (067)464 25 64

200141050101

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА В КИЕВЕ Òðåáóþòñÿ ñèìïàòè÷íûå äëÿ âûñîêîîïëà÷èâàåìîé ðàáîòû. Îáúåì ðàáîòû î÷åíü áîëüøîé! Ðàáîòàÿ ñ íàìè Âû ïîëó÷èòå áîëüøóþ, ñòàáèëüíóþ ç\ï. Âû ñòàíåòå íåçàâèñèìîé äåâóøêîé, ñïîñîáíîé ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàòü âñå íàñóùíûå ïðîáëåìû è ñìåëî ñìîòðåòü â áóäóùåå. Òåë.: (067)538-06-63. Тел. (067)240 27 78

200141080101

ЖІНКИ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖÛ от18лет,приятнойвнешности.Графиработы-свободный,можно1-3дняв неделю.Фотосессиябесплатно.Жильепредоставляем. www.bella-escort.biz

Òåë. (097)454-71-14

/Êë³í³êà ç ë³êóâàííÿ áåçïë³ääÿ / â³êîì â³ä 21 äî 32 ðîê³â, äîïîìîãòè áåçïë³äíèì ïàðàì ï³çíàòè ùàñòÿ ìàòåðèíñòâà òà ïðèéíÿòè ó÷àñü â ïðîãðàì³ äîíàö³¿ ÿéöåêë³òèí. Êîìïåíñàö³ÿ çà ó÷àñòü ó ïðîãðàì³! Ïîâíå ìåäè÷íå îáñòåæåííÿ àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî! Êîíô³äåíö³éí³ñòü ãàðàíòîâàíî! ijçíàòèñÿ á³ëüøå ìîæíà çà Тел. (044)455 88 11

20014109

108091020101

20070101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


43

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

20014106

20014107

20023103

20014110

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

20119102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


44

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20020101

СОТРУДНИЦЫ Îáåñïå÷èâàåì êîìôîðòàáåëüíûì æèëüåì. Ç\ï âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì. Áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì 100%. Áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Áåç äîãîâîðîâ. Òåë.: (067)403-40-69. Тел. (067)445 13 11

200141090101

СОТРУДНИЦЫ Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ã. Êèåâ. Ç\ï îò 30000 ãðí. Îïëàòà åæåäíåâíî. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü 100% ãàðàíòèðóåì. Òåë.: (067)348-78-03. Тел. (067)445 13 11

200141100101

СОТРУДНИЦЫ 20014108

îò 18 ëåò, ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ãðàôèê ðàáîòû - ñâîáîäíûé, ìîæíî 1-3 äíÿ â íåäåëþ. Ôîòîñåññèÿ áåñïëàòíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. www.bella-escort.biz Тел. (097)454 71 14

200701010101

СОТРУДНИЦЫ /Âûñîêîîïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà / Õî÷åøü çàðàáàòûâàòü 40000 ãðí â ìåñÿö? Íàäîåëî ïîñòîÿííîå îòñóòñòâèå äåíåã? Åñëè òû êðàñèâà è ãîòîâà äåëèòüñÿ ñâîåé êðàñîòîé, òû ìîæåøü âñå èçìåíèòü! Ìû ïðèíèìàåì íà ðàáîòó ñîòðóäíèö, èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Âñå ÷òî òåáå íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû èçìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øåìó, ïîçâîíèòü ïî Тел. (063)135 88 25

200231030101

СОТРУДНИЦЫ 20023104

МАССАЖИСТКИ / ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (063)283-43-28. Тел. (093)267 37 14

200301020101

МАССАЖИСТКИ /"Ìàãèÿ Ãðàöèè" / îò 22 ëåò, ñ ÎÐ è áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ðàáîòà ïîñìåííî. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òðåáîâàíèÿ: ïðèâëåêàòåëüíàÿ âíåøíîñòü, îáàÿòåëüíîñòü, êîììóíèêàáåëüíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, æåëàíèå çàðàáàòûâàòü. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî. Çâîíèòå! Òåë.: (067)758-00-71, Âèêòîðèÿ; (097)101-25-63, Þëèÿ. Тел. (044)362 95 42 200311010101

МОЛОДЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ Òðåáóþòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Èíîãîðîäíèõ âñòðå÷àåì, ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Áåçîïàñíîñòü, êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì 100%. Âûïëàòà ç\ï åæåäíåâíî! Òåë.: (067)656-74-02. Тел. (067)404 51 18

Хостел"Comfort-City"

ÓÞÒÍÎÅ ÆÈËÜÅ 800-1000рн\мес.за ой о-место. Можнопонедельно.Вседобства, бытоваятехни а,Wi-Fi,интернет. 3мин.отм."Лыбедс ая"(неаентство).

Òåë. (098)515-05-05,

/Äëÿ ðàáîòû â Êèåâå / ïðèâëåêàòåëüíîé âíåøíîñòè îò 18 ëåò, ñ îïûòîì è áåç ÎÐ. Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, îáó÷àåì. Ç\ï îò 40000 ãðí. Тел. (093)762 44 60

(093)777-00-11 20143101

200231040101

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ /Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó / Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (098)293 33 39 200201010101

200141070101

СОТРУДНИЦА Ïðèãëàøàåòñÿ íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ïðåäëàãàåì: ç\ï îò 35000 ãðí\ìåñ., åæåäíåâíàÿ îïëàòà òðóäà, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì 100%. Òåë.: (067)549-73-37. Тел. (099)642 31 01

200141060101

99990512

ÐÀÁÎÒÀ

20028103

20105101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

45

20165101

20170102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


46

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20170101

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ

ОРЕНДА ПЕРУКАРСЬКОГО МІСЦЯ

500-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05

201051010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН Ê³ìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì. "Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô. 1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 362 43 61 200781090000

КОЙКО МЕСТА В ЦЕНТРЕ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé. Ñò. ì. "Çîëîòûå âîðîòà", ñò. ì. "Îëèìïèéñêàÿ", ñò. ì. "Êðåùàòèê", ñò. ì. "Ïàëàö Óêðàèíû". Ñóïåð óñëîâèÿ, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ÷èñòî, óþòíî, õîçÿéêà. Òåë.: (063)433-13-44, (066)719-53-87. Тел. (098)635 01 90

201051020101

/"Êàð³íà-Ñòàéë" / Òåë.: 599-59-42. Тел. (096)433 05 34

000000400019

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, ( 0 6 6 ) 4 7 0 - 0 1 - 8 5 . www.kiev-hostels.jimdo.com Тел. (098)410 15 17

200881010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ïîçíÿêè", ñò. ì. "Àêàäåìãîðîäîê", ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

201041010101

УЮТНОЕ ЖИЛЬЕ /Õîñòåë "Comfort-City" / 800-1000 ãðí\ìåñ. çà êîéêî-ìåñòî. Ìîæíî ïîíåäåëüíî. Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, Wi-Fi, èíòåðíåò. 3 ìèí. îò ì. "Ëûáåäñêàÿ" (íå àãåíòñòâî). Òåë.: (098)515-05-05. Тел. (093)777 00 11

201431010101

20129101

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ  ÖÅÍÒÐÅ äëÿ ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

Ст.м."Золотыеворота",ст.м. "Олимпийс ая",ст.м."Крещати ", ст.м."ПалацУ раина".Спер словия,всябытоваятехни а, чисто,ютно,хозяй а. Òåë. (063)433-13-44,

Ст.м."Позня и",ст.м."А адемородо ",ст.м."Лыбидс ая",ст.м. "ДржбыНародов",ст.м."Л ьяновс ая",ст.м."ТарасаШевчен о". Уютнои омфортно. Òåë. (066)575-76-12,

(066)719-53-87, (098)635-01-90 20105102

ÐÀÁÎÒÀ

(063)960-33-31

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ: àëêîãîëèçìà, íàðêîìàíèè, èíòåðíåò-çàâèñèìîñòè, èãðîìàíèè. Êîäèðîâêà, òîðïåäèðîâàíèå, ïîäøèâêà. Âûâîä èç çàïîåâ. Äåòîêñèêàöèÿ. Êîíñóëüòàöèè ñ ïñèõîëîãîì, íàðêîëîãîì, ïñèõîòåðàïåâòîì. Âûåçä íàäîì. Ðåàáèëèòàöèÿ. Òåë: (044)361-43-80. Тел. (099)338 64 00 201291010101

20104101

99990508

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


47

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ Øàíîâí³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â! Ó ñòðóêòóð³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ôóíêö³îíóº Óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, îñíîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî ÿâëÿºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ åôåêòèâíèõ çàõîä³â ç ïðîòè䳿 êîðóïö³¿, ïîïåðåäæåííÿ òà íåäîïóùåííÿ â÷èíåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü ïðàö³âíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. ³ää³ë âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè Äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ñëóæá³ ó ì³ñò³ Êèºâ³ ÓÂÁ ÄÏÑ Óêðà¿íè íàãîëîøóº íà íåïðèïóñòèì³ñòü ïðîÿâ³â òåðïèìîñò³ òà áàéäóæîñò³ äî áóäü-ÿêèõ ä³é ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè, ÿê³ íîñÿòü îçíàêè êîðóïö³éíèõ ïîðóøåíü: âèìàãàííÿ íåïðàâîì³ðíèõ âèãîä, õàáàð³â, ñïëàòè ðàõóíê³â òîùî. Ðîçðàõîâóþ÷è íà Âàøå óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî êîðóïö³ÿ ñòàíîâèòü ñåðéîçíó çàãðîçó äëÿ ñóñï³ëüñòâà òà äåðæàâè, â³ää³ë âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ïðè ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ÓÂÁ ÄÏÑ Óêðà¿íè çâåðòàºòüñÿ äî Âàñ ç ïðîõàííÿì ïðî ñâîº÷àñíå ³íôîðìóâàííÿ ïðî áóäü-ÿê³ êîðóïö³éí³ ÷è íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Øîëóäåíêà, 33/19, òåë. 461-77-34 àáî íà ïîøòîâó ñêðèíüêó ÂÂÁ ïðè ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ÓÂÁ ÄÏÑ Óêðà¿íè NO CORRUPTION@KYIVSTA.gov.ua; Äî óâàãè ãðîìàäÿí! Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîçïî÷èíàºòüñÿ êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â çà 2012 ð³ê. Äëÿ çðó÷íîñò³ é ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäÿí Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè çàïðîâàäæóº ñåðâ³ñ - "Çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè", ÿêèé äîçâîëÿòèìå çàïîâíèòè äåêëàðàö³þ íà âåá-ïîðòàë³ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (http://sts.gov.ua). Ñòâîðèâøè åëåêòðîííó âåðñ³þ Äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè, êîðèñòóâà÷ ñåðâ³ñó çìîæå íàä³ñëàòè ¿¿ äî ïîäàòêîâîãî îðãàíó â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. Ïîäàòêîâà ñëóæáà íàãàäóº, ùî äëÿ íàäñèëàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ïëàòíèêàì ïîäàòê³â íåîáõ³äíî áåçêîøòîâíî îòðèìàòè â ïðåäñòàâíèöòâ³ Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâîãî äåïàðòàìåíòó ÄÏÑ Óêðà¿íè (ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ) ïîñèëåíèé ñåðòèô³êàò êëþ÷à. Ô³çè÷íèì îñîáàì íåîáõ³äíî íàäàòè íàñòóïí³ äîêóìåíòè: - çàïîâíåíó òà ï³äïèñàíó çàÿâó-ïðèºäíàííÿ äî Äîãîâîðó ÅÖÏ (ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ); - çàïîâíåíó òà ï³äïèñàíó çàÿâó íà ðåºñòðàö³þ äëÿ îòðèìàííÿ ñåðòèô³êàòà êëþ÷à âñòàíîâëåíîãî çðàçêó òà äîçâ³ë íà âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ï³äïèñóâà÷à äëÿ ðåºñòðàö³¿ ï³äïèñóâà÷à ó ðåºñòð³ ï³äïèñóâà÷³â ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ òà ôîðìóâàííÿ ïîñèëåíîãî ñåðòèô³êàòó â³äêðèòîãî êëþ÷à; - êîﳿ ïàñïîðò³â çàÿâíèêà òà ï³äïèñóâà÷³â (êîﳿ 1-4 ñòîð³íîê), çàñâ³ä÷åí³ âëàñíîðó÷íèìè ï³äïèñàìè âëàñíèê³â ïàñïîðò³â (ó ðàç³, ÿêùî ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ ô³çè÷íà îñîáà â³äìîâèëàñü â³ä ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó, êîï³ÿ ñòîð³íêè ïàñïîðòó ç â³äì³òêîþ ïðî òàêó â³äìîâó); - êîï³þ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â (äîâ³äêè ïðî ïðèñâîºííÿ ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó ÄÐÔÎ). *ßêùî ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ ô³çè÷íà îñîáà â³äìîâèëàñü â³ä ³äåíòèô³êàö³éíîãî íîìåðó, êîï³ÿ îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â íå ïîäàºòüñÿ. Ó ðàç³ íåìîæëèâîñò³ îñîáèñòî¿ ïðèñóòíîñò³ çàÿâíèêà â ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ, â³í ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíèé äîâ³ðåíîþ îñîáîþ. Ó öüîìó âèïàäêó çàÿâíèê íàäຠíîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åíó äîâ³ðåí³ñòü,

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

íà çä³éñíåííÿ ïðîöåäóðè ðåºñòðàö³¿ çàÿâíèêà ó ðåºñòð³ ï³äïèñóâà÷³â ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ. Äî ðîçãëÿäó íå ïðèéìàþòüñÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü ï³ä÷èñòêè, äîïèñêè, çàêðåñëåí³ ñëîâà, ³íø³ íåçàñòåðåæí³ âèïðàâëåííÿ àáî íàïèñè îë³âöåì, à òàêîæ ìàþòü ïîøêîäæåííÿ, âíàñë³äîê ÷îãî ¿õ òåêñò íåìîæëèâî ïðî÷èòàòè. Äî óâàãè ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäÿí! Ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ðîçïî÷àëàñÿ êàìïàí³ÿ äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â çà 2012 ð³ê. Äëÿ çðó÷íîñò³ é ïîêðàùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ï³äïðèºìö³â òà ãðîìàäÿí Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè çàïðîâàäæåíî ñåðâ³ñ "Çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè". Äîñòóï äî çàçíà÷åíîãî ñåðâ³ñó ìîæëèâî çä³éñíèòè ó ñïåö³àëüíîìó áàíåð³ íà ãîëîâí³é ñòîð³íö³ âåá-ïîðòàëó Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (http://sts.gov.ua). Ñåðâ³ñ íàäຠçìîãó çàïîâíèòè äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè, ÿêó ïîäàþòü äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â ô³çè÷í³ îñîáè - ï³äïðèºìö³ òà ãðîìàäÿíè OnLine. Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî äëÿ íàäñèëàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³, ïëàòíèêàì ïîäàòê³â íåîáõ³äíî áåçêîøòîâíî îòðèìàòè â ïðåäñòàâíèöòâ³ Àêðåäèòîâàíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â ²íôîðìàö³éíî-äîâ³äêîâîãî äåïàðòàìåíòó ÄÏÑ Óêðà¿íè (ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ) ïîñèëåíèé ñåðòèô³êàò êëþ÷à. Ç ïðèâîäó îòðèìàííÿ äîâ³äîê çâåðòàéòåñü äî Êîíñóëüòàö³éíîãî öåíòðó ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ çà òåëåôîíîì: 461-77-00. Äî óâàãè ãðîìàäÿí! Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó íàáðàâ ÷èííîñò³ Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê â³ä 06.12.2012 ð. ¹ 5515-VI", ÿêèì âèçíà÷åíî ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì ó 2013 ðîö³. À ñàìå: * Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó 2013 ðîö³ âñòàíîâëåíî: - ó ì³ñÿ÷íîìó ðîçì³ð³ ç 1 ñ³÷íÿ - 1147 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 1218 ãðí.; - ó ïîãîäèííîìó ðîçì³ð³ ç 1 ñ³÷íÿ - 6,88 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 7,3 ãðí. * Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì íà îäíó îñîáó â ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü âñòàíîâëåíî ç 1 ñ³÷íÿ ó ðîçì³ð³ - 1108 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ ó ðîçì³ð³ - 1176 ãðí. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ òèõ, õòî íàëåæèòü äî îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ ³ äåìîãðàô³÷íèõ ãðóï íàñåëåííÿ, âñòàíîâëåíî â ðîçì³ð³: - ä³òåé â³êîì äî 6 ðîê³â ç 1 ñ³÷íÿ - 972 ãðí., ç 1 ãðóäíÿ - 1032 ãðí.; - ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â ç 1 ñ³÷íÿ - 1210 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 1286 ãðí.; - ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ç 1 ñ³÷íÿ - 1147 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 1218 ãðí.; - îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü ç 1 ñ³÷íÿ - 894 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 949 ãðí. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí - çàïîðóêà íàøîãî ç âàìè ìàéáóòíüîãî! Íåùîäàâíî â Äϲ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà ÄÏÑ â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ ðîáî÷î¿ ãðóïè, êîòðå ïðîâîäèëè íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îïîäàòêóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á Í.Ï. Ðåâà òà íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïîäàòêîâîãî êîíòðîëþ ô³çè÷íèõ îñ³á Ì.². Õîìóõà. Öüîãî ðàçó, ï³ñëÿ ðåòåëüíîãî àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî îôîðìëåííÿ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ó Ñâÿ-

òîøèíñüêîìó ðàéîí³, íà çàñ³äàííÿ ïîäàòê³âö³ çàïðîñèëè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ç ÿêèìè ïðîâåëè ïðîô³ëàêòè÷í³ áåñ³äè ùîäî îôîðìëåííÿ ïðàö³âíèê³â íà ï³äïðèºìñòâàõ òà âèïëàòè ¿ì îô³ö³éíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Àäæå òàê³ ÿâèùà, ÿê çàðïëàòà â "êîíâåðòàõ" òà ðîáîòà áåç îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ðàíî ÷è ï³çíî ïðèçâîäÿòü äî íàÿâíîñò³ ïðîáëåì ÿê ó ðîáîòîäàâö³â, òàê ³ ó ïðàö³âíèê³â. Òà íàéãîëîâí³øå, âîíè âïëèâàþòü íà åêîíîì³÷íèé ñòàí âñ³º¿ êðà¿íè â ö³ëîìó, ãàëüìóþ÷è ¿¿ ðîçâèòîê òà çíèæóþ÷è ð³âåíü æèòòÿ ãðîìàäÿí. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ ñòàòèñòèêà çà ìèíóëèé ð³ê - á³ëüø³ñòü ïåðåâ³ðîê ïîäàòê³âö³â âèÿâëÿëà ïîðóøåííàÿ çàêîíîäàâñòâà ï³ä ÷àñ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà îôîðìëåííÿ òðóäîâèõ â³äíîñèí ì³æ ðîáîòîäàâöåì òà íàéìàíèìè ïðàö³âíèêàìè. Íà çàñ³äàíí³ ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ðîç'ÿñíþâàëè ÿêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíà äëÿ êåð³âíèê³â òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â çà íàâìèñíå óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â ³ çàïåâíèëè ¿õ âåñòè ñâ³é á³çíåñ ó ðàìêàõ çàêîíó. Ùîá íå êîëèñü ó ìàéáóòíüîìó, à âæå çàâòðà ìè çìîãëè äîñÿãòè íîâîãî ð³âíÿ æèòòÿ ³ ãàðìîí³¿ ó â³äíîñèíàõ á³çíåñó ç äåðæàâîþ òà ¿¿ ãðîìàäÿíàìè. ² ò³ëüêè ñàì³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â çìîæóòü âèâåñòè óêðà¿íñüêèé á³çíåñ ³ç "ò³í³" øëÿõîì ÷åñíî¿ ñï³âïðàö³ ç äåðæàâîþ. Ïîìèëêè ó á³çíåñ³ âàðòî ïîïåðåäèòè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ ïîâ³äîìëÿº, ùî Ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè ïëàíóº çàáåçïå÷èòè ³íôîðìàö³éíó ï³äòðèìêó ³íîçåìíèõ ³íâåñòîð³â â Óêðà¿í³. Öå áóäå çðîáëåíî øëÿõîì íàäàííÿ ïðàâîâî¿ îö³íêè ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â íà íàÿâí³ñòü ïîäàòêîâèõ ðèçèê³â. Òàêîæ ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì ìîæíà áóäå îòðèìàòè êâàë³ô³êîâàí³ êîíñóëüòàö³¿ ñïåö³àë³ñò³â ç ïðèâîäó íåâ³äïîâ³äíîñòåé â ïðàâîâîìó ñòàòóñ³ êîíòðàãåíò³â àáî ¿õ ïåðåáóâàííÿ â ïðîöåäóðàõ áàíêðóòñòâà, ïðèïèíåííÿ, çàëó÷åííÿ â ñõåìàõ ì³í³ì³çàö³¿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ'ÿçàíü. Àäæå, ÷àñòî ³íâåñòîðè íå ïðàâèëüíî òðàêòóþòü Óêðà¿íñüêå ïîäàòêîâå çàêîíîäàâñòâî. ßê íàñë³äîê öüîãî - â Óêðà¿í³ íà äàíèé ÷àñ ³ñíóº ñò³éêèé ðèíîê ïîñëóã ïîáóäîâè á³çíåñ-ïðîöåñ³â ³ç ãðóáèìè ïîðóøåííÿìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Ñàìå öåé ôàêò ³ ñïîíóêàâ ïîäàòê³âö³â íà ñòâîðåííÿ íîâîãî ñåðâ³ñó "Àíàë³ç ìîäåëåé ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ï³äïðèºìñòâ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè". Ïðàö³âíèêàìè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè áóäóòü ðîçãëÿäàòèñü çâåðíåííÿ ï³äïðèºìö³â, êîòð³ áàæàþòü ïåðåâ³ðèòè, ÷è çàêîííî âåäåòüñÿ ¿õ á³çíåñ. Òåïåð ìîæíà áóäå ä³çíàòèñÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü êîæíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿ ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè ³ îòðèìàòè çì³ñòîâí³ â³äïîâ³ä³ â³ä ïðàö³âíèê³â ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. Ïîìèëêè, êîòð³ âèÿâèëè ïîäàòê³âö³ ìîæíà áóäå âèïðàâèòè ñàìîñò³éíî íàâ³òü äî îô³ö³éíîãî îôîðìëåííÿ îïåðàö³¿. Ùå ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ëèñòóâàííÿ áóäå ³íäèâ³äóàëüíèì òà ïîâí³ñòþ êîíô³äåíö³éíèì, à ñêîðèñòàòèñü òàêèì ñåðâ³ñîì çìîæå áóäü-ÿêå ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè, íå çàëåæíî â³ä êðà¿íè íàäõîäæåííÿ êàï³òàëó. Ïîÿâà òàêîãî ñåðâ³ñó ñòàíå ùå îäíèì êðîêîì äî ïîêðàùåííÿ ðîáîòè Ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, á³ëüø ò³ñí³é ñï³âïðàö³ ïîäàòê³âö³â ³ç ïëàòíèêàìè, à îòæå ³ çðîñòàííþ åêîíîì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ íàøî¿ êðà¿íè. Çà ìàòåð³àëàìè Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ

ÐÀÁÎÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


48

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ ÑÒÎвÍÊÀ

НАЙКРАСИВІШІ ОЗЕРА СВІТУ Íà íàø³é ïëàíåò³ º áåçë³÷ êðàñèâèõ êóòî÷ê³â, ñòâîðåíèõ ñàìîþ ïðèðîäîþ. Ìàëüîâíè÷³ ãà¿, á³ëîñí³æí³ ïëÿæ³, áóðõëèâ³ ð³êè, âåëè÷í³ âîäîñïàäè, çàïàìîðî÷ëèâ³ ã³ðñüê³ âåðøèíè, ÷àð³âí³ çåëåí³ äîëèíè - ùîá ïîáà÷èòè òàêó êðàñó ìàíäð³âíèêè ãîòîâ³ ïîäîëàòè òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â. ï³äí³ìàºòüñÿ íà âèñîòó 150 ìåòð³â, à òàêîæ îñï³âàíèé Áàéðîíîì Øèëüîíñüêèé çàìîê.

ОЗЕРОВІКТОРІЯ, СХІДНААФРИКА

Îñîáëèâå ì³ñöå â öüîìó ñïèñêó çàéìàþòü îçåðà, ñïðàâæí³ ïåðëèíè ïðèðîäè, ÿê³ ñòàþòü ãîëîâíîþ âèçíà÷íîþ ïàì'ÿòêîþ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè, ðåã³îíó, ì³ñòà ÷è ñåëèùà. Âèáðàòè ñåðåä âðàæàþ÷îãî ðîçñèïó îçåð, ðîçêèäàíèõ â ð³çíèõ êóòî÷êàõ ïëàíåòè, íàéêðàñèâ³ø³ äîñèòü ñêëàäíî. Êîæíà âîäîéìà õîðîøà ïî-ñâîºìó, óí³êàëüíà ³ ñòâîðþº ñâ³é, îñîáëèâèé ñâ³ò, ñòàþ÷è éîãî öåíòðîì. ² âñå æ º ñåðåä ÷èñëåííèõ îçåð ñïðàâæí³ "çíàìåíèòîñò³", ÿê³ ñòàëè â³äîìèìè äàëåêî çà ìåæàìè ñâîãî ðåã³îíó ³ êðà¿íè, ñàìå âîíè óâ³éøëè äî ñïèñêó íàéêðàñèâ³øèõ îçåð ñâ³òó, ñêëàäåíèé æóðíàëîì National Geographic Traveler.

ОЗЕРОБАЙКАЛ, РОСІЯ Ïðî òå, ùî îçåðî Áàéêàë íàéãëèáøå íà ïëàíåò³, â³äîìî êîæíîìó øêîëÿðó, îäíàê öå äàëåêî íå ºäèíà ïåðåâàãà ö³º¿ çàãàäêîâî¿ ³ íàäçâè÷àéíî êðàñèâî¿ âîäîéìè. Çíàéîìñòâî ç Áàéêàëîì íàéêðàùå ïî÷èíàòè ç ñåëèùà Ëèñòâÿíêà, çâ³äêè ìîæíà çä³éñíþâàòè ïî¿çäêè â ð³çí³ ÷àñòèíè îçåðà, ùîá îö³íèòè âñå ð³çíîìàí³òòÿ éîãî êðàñè. Íàïðèêëàä, áóõòà ϳùàíà ñëàâèòüñÿ ñâî¿ì ïëÿæåì ³ç çîëîòèì ï³ñêîì, ó ñåëèù³ Âåëèê³ Êîòè ðîçòàøóâàâñÿ á³îëîã³÷íèé ³íñòèòóò, â àêâàð³óì³ ÿêîãî ìîæíà ïîáà÷èòè âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â ôàóíè îçåðà. Îñòð³â Îëüõîí ïðèâàáëþº ìàíäð³âíèê³â ïå÷åðàìè ³ ïðèãîëîìøëèâèì âèäîì ç âèñîêèõ ïàãîðá³â, à ïðîãóëÿíêà ïî Âåëèê³é Áàéêàëüñüê³é ñòåæö³ ñòàíå íåçàáóòíüîþ ïðèãîäîþ ³ äîçâîëèòü ïîáà÷èòè âñ³ îêîëèö³ îçåðà.

Îçåðî ³êòîð³ÿ - öå äðóãà çà âåëè÷èíîþ ïð³ñíîâîäíà âîäîéìà ïëàíåòè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòî𳿠â³äðàçó òðüîõ àôðèêàíñüêèõ êðà¿í - Òàíçàí³¿, Êåí³¿ òà Óãàíäè. Îçåðî ïðèòÿãóº ìàíäð³âíèê³â êðàñîþ ñâî¿õ îñòðîâ³â, íàéö³êàâ³øèìè ç ÿêèõ ââàæàþòüñÿ Ðóç³íãà ³ Ìôàíãàíî. Äî ðå÷³, íà Ðóç³íãå çíàõîäèòüñÿ Öåíòð âèâ÷åííÿ êîìàõ (ICIPE), òàê ùî òóò ìîæíà ïîçíàéîìèòèñÿ ç ÷èñëåííèìè ïðåäñòàâíèêàìè öüîãî ñ³ìåéñòâà. Ïðèâåðòຠîçåðî ³êòîð³ÿ ³ ëþáèòåë³â ðèáîëîâë³ - òóò ëîâèòüñÿ ÷óäîâèé í³ëüñüêèé îêóíü, à ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ äîñ³ âèêîðèñòîâóþòü ò³ æ ïðèéîìè ðèáíîãî ëîâó, ùî ³ ñîòí³ ðîê³â òîìó.

ОЗЕРО ЛОХ-ЛОМОНД, ШОТЛАНДІЯ Ëîõ-Ëîìîíä - íàéá³ëüøå îçåðî â Âåëèêîáðèòàí³¿, à ñàì³ øîòëàíäö³ ââàæàþòü éîãî íàö³îíàëüíèì íàäáàííÿì ³ îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ âèçíà÷íèõ ïàì'ÿòîê êðà¿íè. Ñüîãîäí³ Ëîõ-Ëîìîíä ç óñ³ìà éîãî 30 îñòðîâàìè âõîäèòü äî ñêëàäó íàö³îíàëüíîãî Òðîññàõñêîãî çàïîâ³äíèêà. Îêîëèö³ îçåðà äóæå ìàëüîâíè÷³ é í³òðîõè íå ïîñòóïàþòüñÿ êðàºâèäàì, íàïðèêëàä, Íîâ³é Çåëàí䳿. ×èñòèé ë³ñ, íåçàéìàí³ ëóêè ç äóõìÿíèìè òðàâàìè, âåëè÷åçí³ âàëóíè, îáðîñë³ ìîõîì, â³êîâ³ äåðåâàâåëåòí³ - âñå òóò äèõຠñïîêîºì ³ ðàäóº îêî. ³ä Åäèíáóðãà îçåðî ËîõËîìîíä â³äîêðåìëþþòü âñüîãî ïàðà ãîäèí ¿çäè, òàê ùî ìàíäð³âíèêè, ÿê³ ïðè¿õàëè ïîáà÷èòè øîòëàíäñüêó ñòîëèöþ, ÷àñòî âèä³ëÿþòü äåíü íà â³äâ³äóâàííÿ ö³º¿ êðàñèâî¿ âîäîéìè. Äàë³ áóäå www.vsviti.com

ЖЕНЕВСЬКЕОЗЕРО, ШВЕЙЦАРІЯ Ï³äë³òàþ÷è äî Æåíåâè, âåëèêà ÷àñòèíà òóðèñò³â, áóêâàëüíî, "ïðèëèïàº" äî ³ëþì³íàòîð³â, ùîá ïîáà÷èòè ïðèãîëîìøëèâó êðàñó Æåíåâñüêîãî îçåðà ç âèñîòè. Íå ðîç÷àðóº öÿ âîäîéìà ³ ï³ñëÿ áëèæ÷îãî çíàéîìñòâà - íà ¿¿ áåðåãàõ ìàñà ö³êàâèõ êóòî÷ê³â, ñåðåä ÿêèõ Àíãë³éñüêèé ñàä ç âåëè÷åçíèì êâ³òêîâèì ãîäèííèêîì ³ ìàëüîâíè÷³ íàáåðåæí³ ç á³ëîñí³æíèìè ÿõòàìè, ùî ïîãîéäóþòüñÿ íà ëàñêàâèõ õâèëÿõ. À Øâåéöàðñüêà гâ'ºðà ïî ïðàâó ñëàâèòüñÿ ñâî¿ìè êàôå ³ ðåñòîðàíàìè, ñèäÿ÷è íà òåðàñ³ ÿêèõ, ìîæíà ìèëóâàòèñÿ âèäîì íà çàñí³æåí³ âåðøèíè Àëüï. Ñåðåä âèçíà÷íèõ ïàì'ÿòîê Æåíåâñüêîãî îçåðà ìîæíà íå â³äçíà÷èòè Æåíåâñüêèé ôîíòàí (Jet d'Eau), ùî

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


49

ÄÎDzËËß

9 ËÞÒÎÃÎ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 04.02-06.02.2013 ð. ÂÅËÈÊÈÉ ÇÀË 10.00 16.00 12.00 21.40 14.00 18.00

«ÎÁËÀÄÓÍÊÈ ÁÎÃÀ-3: Ì²Ñ²ß ÇÎIJÀÊ». 3D «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ Ò²Ë». 2D «ÌÈÑËÈÂÖ² ÇÀ ²ÄÜÌÀÌÈ». 3D

11.00 14.00 16.00 18.00

«ÊÎÑ̲×ÍÀ ²ÊÒÎÐÈÍÀ» «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» «ÏÎÄÎÐÎÆ ÎÁÑÅÐÂÀÒÎвßÌÈ Ñ²ÒÓ» «ÑÓÇ²Ð’ß ÊÎÕÀÍÍß»

10 ËÞÒÎÃÎ 11.00 «×ÀвÂÍÀ ÏÎÄÎÐÎÆ ÊÎËÎÁÊÀ» 14.00 «ÇÎÐßÍÅ ÍÅÁÎ ÍÀÄ ÍÀÌÈ» 16.00 «ÌÀÍÄвÂÊÀ Ó ÂÑÅѲһ 18.00 «Ì²ÔÈ ÒÀ ËÅÃÅÍÄÈ ÇÎÐßÍÎÃÎ ÍÅÁÀ» * - Ïðîãðàìà ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ

19.50 ÌÀËÈÉ ÇÀË 10.00 12.00 18.00 14.00

«ÎÁÅÐÅÆÍÎ! ÏÐÅÄÊÈ Â ÕÀÒ²». 2D «ÌÈÑËÈÂÖ² ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅв». 2D

16.00

«ÎÁËÀÄÓÍÊÈ ÁÎÃÀ-3: Ì²Ñ²ß ÇÎIJÀÊ». 2D «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ Ò²Ë». 2D

20.00 21.50

«ÌÈÑËÈÂÖ² ÇÀ ²ÄÜÌÀÌÈ». 3D

5

«ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ»

6

«ÑÈËÜÂÈß»

7

«26 ÊÎÌÍÀÒ…»

7

«ÄÍÈ ÏÐÎËÅÒÀÞÒ ÑÎ ÑÂÈÑÒÎÌ…»

8

«ÂÎÉÖÅÊ. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏËÎÒÈ»

8

«ÇÂÎÍÎÊ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃλ

9

«ÒÛ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ËÞÁÈÒ ÄÓØÀ ÌÎß…»

9

«ÎÏÈÑÊÈÍ. ÔÎÌÀ!»

10

«ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ»

10

«ÒÀÊ ÇÀÊÎÍ×ÈËÎÑÜ ËÅÒÎ…»

13.05 15.05 17.00 18.25 19.50 21.45

Ðåïåðòóàð íà 04.02-05.02.2013 ð. Ѳ×Íß

«ÊÎÕÀÍÍß ÍÀ ʲÍ×ÈÊÀÕ ÏÀËÜֲ» «ÑÅÌÜ ÏÑÈÕÎÏÀÒλ «FUTURE SHORTS: ÇÈÌÀ-2013» «FUTURE SHORTS: ÇÈÌÀ-2013» «ÑÅÌÜ ÏÑÈÕÎÏÀÒλ «FUTURE SHORTS: ÇÈÌÀ-2013»

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ íà 04.02-10.02.2013 ð. «ÒÅÏËÎ ÍÀØÈÕ ÒÅË» «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÂÅÄÜÌ». 3D «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ» «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ» «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ»

²ËÜÍÀ ÑÖÅÍÀ 8 9 10

«ÁÅÑÕÐÅÁÅÒÍÎÑÒÜ» «ÐÎÁÅÐÒÎ ÇÓÊÊλ «Æ²ÍÊÀ Ç ÌÈÍÓËÎÃλ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

«ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ». 3D Ïîäðîáèö³ íà ñàéò³: kino-sputnik.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ ÄÎDzËËß

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №05 (2013г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №05 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement