Page 1

¹ 5 (788)

4 - 10 ëþòîãî 2013ð.

06012008

22022001

22012001

21302002

07772025

03952008

15842004

11402006

00952007

19962008


Ó×ÅÁÀ

2

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

00892184

00892186

00892229

00132014

00892231

00082052

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 5 (788)


3

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

¹ 5 (788) 4 ëþòîãî 2013 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ñòîð. 4, 6-14,

êîë.ñòîð. 1-4

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Ùîäåííèê àá³òóð³ºíòà

ñòîð. 04 стр. 2-4, 11-46, 11-44, 105-107 ñòîð. 6

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà òà Óêðà¿íè Çàâäàííÿ ç áàãàòüìà íåâ³äîìèìè. Âè âèáèðàºòå ïðîôåñ³þ

ñòîð. 7 стр. 4, 45-96, 101-102

ñòîð. 8-9

ÇÍÎ-2013: çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³

ñòîð. 12-13

ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

poisk@optima.com.ua

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ

ñòîð. 04 стр. 99-100

Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

стр. 97-98

ÂÈÂ×ÀªÌÎ ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 4, 15, êîë.ñòîð. 1-4

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯ ñòîð. 4-5 4-5,, 15-21 15-21,, êîë. ñòîð 1-4 Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 04

Êóðñ ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â ¹1 â Óêðà¿í³!

ñòîð. 18

Ñòóä³ÿ ñòèëþ òà â³çàæó ²ðèíè ˳ñîâî¿: "Íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ!"

ñòîð. 19

ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ (Äèïëîìí³, êóðñîâ³, êîíòðîëüí³ îð. 15, 21 êîë. ñòîð 1-4 êîíòðîëüí³)) ñò ñòî Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 05

×èòàéòå â íàñòóïíîìó òåìàòè÷íîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 11 ëþòîãî 2013 Ð.)

ÀÁ²ÒÓвªÍÒÓ-2013 ÂÈÁÈÐÀªÌÎ ÏÐÎÔÅѲÞ, ÂÈÁÈÐÀªÌÎ ÂÍÇ

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ ВИЩА ОСВІТА ВНЗ Інстит т ре лами ............... Вищі навчальні за лади МНС У раїни ............... Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет .......... Київсь ий національний ніверситет б дівництва і архіте т ри .......... Міжре іональна а адемія правління персоналом (МАУП) .................. Університет новітніх техноло ій ....................

7 14 11

10

11 10

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет .......... 11 Університет новітніх техноло ій . 10

МАГІСТРАТУРА Університет новітніх техноло ій .................... 10

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ......... 38 ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” 38 Е ономі о-правовий техні м при МАУП ................... 7

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ..............

2

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ВНЗ Інстит т ре лами ...............

7

ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ Е ономі о-правовий техні м при МАУП ...................

7

ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ......... 38 ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” ................. 38

ЯПОНСЬКА

АРАБСЬКА

ІНШІ МОВИ

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15

К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15 Лін ва-центр ............................. 15

ГРЕЦЬКА

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15 Лін ва-центр ............................. 15

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

1

КИТАЙСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ......................................

1

НОРВЕЗЬКА Лін ва-центр ............................. 15

НІМЕЦЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15 Лін ва-центр ............................. 15

ПОЛЬСЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15

ПОРТУГАЛЬСЬКА

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

АДМІНІСТРАТОР 2 2

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової ................ Учебный центр “S&A GROUP” .... Ш ола “BAGIRA” .......................

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ

ТУРЕЦЬКА

БАРМЕН 1

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 Лін ва-центр ............................. 15

ФРАНЦУЗЬКА Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15

1

Лін ва-центр ............................. 15

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ..............

2

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Учебный центр “Конта т” .................................. Ш ола рин ової е ономі и ........

2 5 2 1

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Ш ола рин ової е ономі и ........

5

1

1

ВІЗАЖИСТ

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ............... 1 Лін ва-центр ............................. 15 Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

2

ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... 1

РОСІЙСЬКА

5 1

ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕРАДІОПРОГРАМ

Ш ола “BAGIRA” .......................

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ

2

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ

Лін ва-центр ............................. 15

ШВЕДСЬКА 1

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...................................... 1 Лін ва-центр ............................. 15

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... Ш ола рин ової е ономі и ........

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ......................................

АНГЛІЙСЬКА

1

ІСПАНСЬКА

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

стор. БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

ІТАЛІЙСЬКА

ЧЕСЬКА

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌÎÂ

стор.

К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15 Лін ва-центр ............................. 15

УКРАЇНСЬКА

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ...............

стор.

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2 2 1 4 1

2

2

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 К рсы моделирования, онстр ирования и пошива одежды ..................... 21

ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... Учебный центр “S&A GROUP” .... Ш ола “BAGIRA” .......................

1 4 1

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ 2 5 1

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ...........

2

ДОЗВІЛЛЯ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1

06011005

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


5

²ÄÊÐÈÉÒÅ ÏÎÒвÁÍÓ ÑÒÎвÍÊÓ — ÖÅ ÏÐÈÑÊÎÐÈÒÜ ÂÀØ ÏÎØÓÊ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор.

стор.

стор.

стор.

21541003

КАСКАДЕР Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

КОНКУРСИ 1

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ

Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

ПЕРУКАР 1

КОСМЕТОЛОГ

Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Учебный центр “S&A GROUP” .... 4 Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ А адемия самовосстановления челове а М.С. Норбе ова ......... 17 Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... 1

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... 5 Учебный центр “Конта т” .......... 2

КУХАР

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР

МАЛЮНОК

РИТОРИКА

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20

Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

МАСАЖИСТ

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... 5 Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 К рси масаж ........................... 1 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

МЕДСЕСТРА ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

МОДЕЛ’ЄРДИЗАЙНЕР Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебный центр “Конта т” .......... 2

МОДЕЛЬ

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебный центр “Конта т” .......... 2

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебный центр “Конта т” .......... 2

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... 1 Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2

КОНДИТЕР ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ...........

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20

2

ОФІЦІАНТ-БАРМЕН

2

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ПРОДАВЕЦЬ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ..............

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ..............

2

Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Учебный центр “S&A GROUP” .... 4 Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

СПОРТИВНІ І БАЛЬНІ ТАНЦІ Ст дія аніматорів “Тимош а” ...............

1

СТИЛІСТ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... 2 Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

ТАНЕЦЬ 1

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 Ст дія аніматорів “Тимош а” ............... 1

2

ТАТУАЖ

РУКОДІЛЛЯ: КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ

Ш ола “BAGIRA” ....................... 1

Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20 К рсы моделирования, онстр ирования и пошива одежды ..................... 21

А адемия самовосстановления челове а М.С. Норбе ова ......... ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... Учебный центр “S&A GROUP” ....

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ

САДІВНИК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................... 5

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... Навчальний бізнес-центр “Анастасія” ........... Учебный центр “S&A GROUP” .... Ш ола “BAGIRA” .......................

1 2 4 1

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....... 1

2 1 4

ФЛОРИСТИКА ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” .............. 2 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ФОТОГРАФ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ....................

2

17

5

ФІТОДИЗАЙН Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ........... 2

ХУДОЖНИК-МОДЕЛ’ЄР Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ........... 20

ÏÎÑËÓÃÈ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ПЕРЕКЛАДИ К рси іноземних мов ConcordCentre ................... 15

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЩОДЕННИК АБІТУРІЄНТА  2013 ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ Òåðì³í ðåºñòðàö³¿ íà ïðîáíå òåñòóâàííÿ çàê³í÷èâñÿ 30 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó. Âàðò³ñòü ó÷àñò³ ó ïðîáíîìó òåñòóâàíí³ 2013 ðîêó ç îäíîãî ïðåäìåòà - 89 ãðí. Ïåðåë³ê ïðåäìåò³â ³ äàòè ïðîâåäåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ: 23 áåðåçíÿ 2013 ðîêó: óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, á³îëîã³ÿ, ô³çèêà, ðîñ³éñüêà ìîâà, âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ, îäíà ç ³íîçåìíèõ ìîâ: àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà àáî ³ñïàíñüêà (çà âèáîðîì); 30 áåðåçíÿ 2013 ðîêó: ìàòåìàòèêà, ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, õ³ì³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà. Ïî÷àòîê òåñòóâàíü îá 11.00. Çâåðòàºìî óâàãó! Ó÷àñíèê çìîæå âçÿòè ó÷àñòü â îäíîìó ³ç çàïðîïîíîâàíèõ â òîé ÷è ³íøèé äåíü òåñòóâàíü. ̳ñöå ïðîâåäåííÿ - ïóíêòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ, ÿê³ ñòâîðþþòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ùîäî ¿õ îðãàí³çàö³¿. Ïðî ì³ñöå ïðîõîäæåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ êîæåí ó÷àñíèê ï³ñëÿ 01 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çìîæå ä³çíàòèñÿ ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ, ñòâîðåíî¿ íà ñàéò³ www.kievtest.org.ua Äîïóñê íà ïóíêòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ çà íàÿâíîñò³: - êâèòàíö³¿ ïðî ñïëàòó âàðòîñò³ ïîñëóã çà ïðîâåäåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ; - ïàñïîðòà àáî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ; - çàïðîøåííÿ (ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè). Çàïðîøåííÿ (ðåºñòðàö³éíó êàðòêó) ñë³ä ðîçäðóêóâàòè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ, ñòâîðåíî¿ íà ñàéò³ www.kievtest.org.ua Ó ðàç³ íåÿâêè ó÷àñíèêà íà ïðîáíå òåñòóâàííÿ ç áóäü-ÿêî¿ ïðè÷èíè ñïëà÷åí³ êîøòè íå ïîâåðòàþòüñÿ. Ó÷àñíèêè, ÿê³ íå çìîãëè ïðîéòè ïðîáíå òåñòóâàííÿ, ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè óïðîäîâæ 3 äí³â íà ïóíêò³ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ êîìïëåêò òåñòîâèõ ìàòåð³àë³â. Ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ ó÷àñíèêè âèçíà÷àþòü ñàìîñò³éíî ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ çàâäàíü. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ÷àñó, â³äâåäåíîãî äëÿ ðîáîòè ç òåñòîì, ó÷àñíèêè òåñòóâàííÿ îòðèìàþòü ³íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ³ç â³äïîâ³äÿìè íà òåñòîâ³ çàâäàííÿ, ñõåìàìè íàðàõóâàííÿ òåñòîâèõ áàë³â.

Ó÷àñíèêè ìîæóòü âèçíà÷èòè ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ çà øêàëîþ 100-200 áàë³â. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ï³ñëÿ 23 áåðåçíÿ 2013 ðîêó çàéòè íà ñàéò, íà ÿêîìó ðåºñòðóâàëèñÿ, òà ó â³äïîâ³äíèõ ðîçä³ëàõ ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ âíåñòè â³äïîâ³ä³ ç³ ñâîãî ïàïåðîâîãî áëàíêà À. Îçíàéîìèòèñÿ ç ðåçóëüòàòàìè ìîæíà áóäå ï³ñëÿ 05 êâ³òíÿ 2013 ðîêó. Ðåçóëüòàòè ïðîáíîãî ÇÍÎ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè www.kievtest.org.ua

ТЕРМІН РЕЄСТРАЦІЇ ТА ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО

Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè ï³äïèñàíî íàêàç â³ä 20.11.2012 ¹ 1297, ÿêèì çàòâåðäæåíî Êàëåíäàðíèé ïëàí ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âñòóïàòè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè â 2013 ðîö³. ³äïîâ³äíî äî öüîãî íàêàçó ðåºñòðàö³þ îñ³á äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ çä³éñíþâàòèìóòü ðåã³îíàëüí³ öåíòðè îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ç 4 ñ³÷íÿ äî 5 áåðåçíÿ 2013 ðîêó. Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ â íàñòóïíîìó ðîö³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Íàâîäèìî ñòðîêè ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü ç óñ³õ ïðåäìåò³â: 3 ÷åðâíÿ - õ³ì³ÿ; 5, 6 ÷åðâíÿ - óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà; 8 ÷åðâíÿ - ³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà); 10 ÷åðâíÿ - ðîñ³éñüêà ìîâà; 12, 13 ÷åðâíÿ - ìàòåìàòèêà; 15 ÷åðâíÿ - ãåîãðàô³ÿ; 17 ÷åðâíÿ - âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ; 19, 20 ÷åðâíÿ - ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè; 22 ÷åðâíÿ - ô³çèêà; 25 ÷åðâíÿ - á³îëîã³ÿ; 27 ÷åðâíÿ - ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà. Äîäàòêîâó ñåñ³þ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ áóäå ïðîâåäåíî âïðîäîâæ 4 - 11 ëèïíÿ.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ КИЇВСЬКОГО РЦОЯО: Òåë.: (044) 360 70 04, (044) 361 42 17 Òåëåôîí ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè ïðàöþº ç 10.00 äî 17.00 îá³ä ç 13.00 äî 14.00

УВАГА!

ШАХРАЙСТВО!  ìåðåæ³ ²íòåðíåò ç'ÿâèëèñÿ ñàéòè, ÿê³ çà ïåâíó ïëàòó ïðîïîíóþòü çàâàíòàæèòè ïðîãðàìó äëÿ ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ-2013. Çâåðòàºìî óâàãó ãðîìàäñüêîñò³ íà òå, ùî ç ìåòîþ óíèêíåííÿ îáìàíó ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè ñë³ä ñêà÷óâàòè ëèøå íà ñàéòàõ Óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Çàâàíòàæåííÿ çàçíà÷åíî¿ ïðîãðàìè º áåçîïëàòíèì. Íå ñòàíüòå æåðòâàìè øàõðà¿â! Ïîñëóãîâóéòåñÿ ëèøå îô³ö³éíèìè äæåðåëàìè äëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç ïèòàíü ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ! www.testportal.gov.ua

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


7

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

00401590

00401588

ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ Ì. ÊȪÂÀ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 1.

Äàðíèöüêå â³ää³ëåííÿ ЕÏÒ ïðè ÌÀÓÏ

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

2.

Äåðæàâíèé åêîíîì³êî-òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò òðàíñïîðòó

9.02; 27.04 î 10.00, êàá. 310

3.

Äåñíÿíñüêèé åêîíîì³êî-ïðàâîâèé òåõí³êóì ïðè ÌÀÓÏ

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

4.

Еêîíîì³êî-ïðàâîâèé òåõí³êóì ïðè ÌÀÓÏ

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

5.

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíîåêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

23.02; 30.03; 27.04

6.

Л³öåé ÌÀÓÏ

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

7.

̳æðåã³îíàëüíà Àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

8.

Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàòèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó Óêðà¿íè Ïîä³ëüñüêå â³ää³ëåííÿ Äåñíÿíñüêîãî ЕÏÒ ïðè ÌÀÓÏ Ñâÿòîøèíñüêå â³ää³ëåííÿ ЕÏÒ ïðè ÌÀÓÏ

êîæåí äåíü ç 10.00 äî 17.00 26.04 î 15.00

Óí³âåðñèòåò “ÊÐÎÊ”

09.02; 26.02

9. 10. 11.

12.

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20% 16.02 - 9.00-14.00 Çíèæêà 20%

ì. Êè¿â, âóë. Âåðáèöüêîãî,14-Ã; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Лóêàøåâè÷à, 19 ì.Êè¿â, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 45-Б; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ; Ïð.-ò Чåðâîíîçîðÿíèé, 146 ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ì. “Л³ñîâà” www.knteu.kiev.ua ì. Êè¿â, âóë. Ð. Îê³ïíî¿, 6, Л³öåé ÌÀÓÏ; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. ϳäã³ðíà, 1 ì. Êè¿â, âóë. Ф³çêóëüòóðè, 1, êîðï. 1 ì. Êè¿â, ïðîâ. Ìåæîâèé, 7 ì. Êè¿â, âóë. Òóëóçè, 6-À; âóë. Фðîìåò³âñüêà, 2, ÌÀÓÏ ì. Êè¿â, âóë. Лàãåðíà, 30-32, ì. “Бåðåñòåéñüêà”

560-37-73 490-95-05 (044)248-94-91, (044)591-51-89, (044)465-42-89 515-61-63 548-29-46 525-12-37 258-21-24 527-92-45 (044)531-48-88, (044)513-47-36 516-55-88 516-55-66

(044)490-95-05 (044)494-47-47 (044)484-47-78, (044)484-49-41 (044)287-04-91 223-45-04 536-49-00 405-87-35 490-95-05 (044)455-57-57

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЗАВДАННЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ Ви вибираєте професію

Îäèí äîáðèé ³ ìóäðèé ïèñüìåííèê ñêàçàâ: “Ùàñòÿ - öå êîëè âðàíö³ õî÷åòüñÿ éòè íà ðîáîòó, à ââå÷åð³ õî÷åòüñÿ éòè äîäîìó”. Ïðîñòî, ïðàâäà? Àëå ò³ëüêè íà ïåðøèé ïîãëÿä. Òàê ÿê æå âèáðàòè ïðîôåñ³þ, ùîá ö³ ñëîâà ïîâíîþ ì³ðîþ âè ìîãëè çàðàõóâàòè ³ äî ñåáå? Òàê ÿê æå äóìàòè, øóêàòè? Äàâàéòå ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ ³ç âàìè, ³, ìîæå áóòè, ïèòàííÿ ö³ ñòàíóòü õî÷ òðîõè çðîçóì³ë³ø³.

ВСІ РОБОТИ ГАРНІ! Ó ñâîºìó â³äîìîìó äèòÿ÷îìó â³ðø³ Ìàÿêîâñüêèé ðîçïîâ³äຠïðî ê³ëüêà ïðîôåñ³é ³ êîæíà ç öèõ ïðîôåñ³é õîðîøà ïî-ñâîºìó. ³ðø çàê³í÷óºòüñÿ ñëîâàìè: “âñå ðàáîòû õîðîøè”, äî öèõ ñë³â âè íàïåâíî ñòàâèòåñÿ ñêåïòè÷íî: Òàê âæå ³ âñ³ ðîáîòè õîðîø³! Õ³áà íåìຠïîãàíèõ ðîá³ò? Ðîáîòà ñàìà ïî ñîá³, ÿêùî çàáóòè ïðî ëþäåé, ÿê³ ¿¿ ðîáëÿòü, íå ìîæå áóòè í³ õîðîøîþ, í³ ïîãàíîþ. Áóäü-ÿêà ðîáîòà - öå ëèøå íàá³ð ÿêèõîñü îïåðàö³é, ùî çàê³í÷óþòüñÿ ïåâíèì ðåçóëüòàòîì. À õîðîøà ÷è ïîãàíà ðîáîòà - ò³ëüêè â îö³íö³ ð³çíèõ ëþäåé. Âè ìîæåòå íàçâàòè ÿêóñü ðîáîòó ïîãàíîþ - ³ áóäåòå ïðàâ³. Âàì íå ïîäîáàºòüñÿ òóò í³÷îãî íå ïîðîáèø. À ³íøîìó ïîäîáàºòüñÿ - ³ â³í òåæ ïðàâ. Âàñ íå ëÿêàëè ïðèáëèçíî òàê: “Íå áóäåø äîáðå â÷èòèñÿ - ï³äåø ó äâ³ðíèêè”? ×è îçíà÷ຠöå, ùî ðîáîòà äâ³ðíèêà ïîãàíà âçàãàë³? Ðàç, ìîâëÿâ, ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ, çíà÷èòü, íå ìîæå ñïîäîáàòèñÿ í³êîìó. Çâè÷àéíî, òàêå ì³ðêóâàííÿ íåïðàâèëüíå. “Íó îñü, ïî÷àëàñÿ àã³òàö³ÿ ó äâ³ðíèêè”, - ïîäóìàëè âè. Ïî÷åêàéòå, íå ïîñï³øàéòå. Ìåí³ òåæ öÿ ðîáîòà íå ïîäîáàºòüñÿ. Ùî õîðîøîãî - ìàõàòè ì³òëîþ òà äîâáàòè ëîìîì îáëåäåí³ë³ òðîòóàðè. ß ìîæó íàçâàòè ùå ñîòíþ ëþäåé, ÿêèì öÿ ñïðàâà íå ïîäîáàºòüñÿ.

Ó×ÅÁÀ

Àëå îñü çíàõîäèòüñÿ ñòî ïåðøèé, ³ âèÿâëÿºòüñÿ, ùî â³í ùàñëèâèé! Éîìó ïîäîáàºòüñÿ, ùî íå ïîòð³áíî í³êóäè éòè ÷è ¿õàòè: âèéøîâ ó äâ³ð - ³ âæå íà ðîáîò³. Êð³ì òîãî, â³í ç ïîðîäè “æàéâîðîíê³â”: ëåãêî âñòຠî ÷åòâåðò³é ðàíêó, îï³âäí³ çâ³ëüíÿºòüñÿ, à äî âå÷îðà ùå ñèëà-ñèëåííà ÷àñó - ãóëÿé, ³äè â ê³íî, ÷èòàé. ² ùå: â³í ëþáèòü âèðîùóâàòè êâ³òè, äîãëÿäàòè çà íèìè é îõî÷å ðîáèòü íà ðîáîò³ òå, ùî ³íø³ íå ìåíø îõî÷å ðîáëÿòü ï³ñëÿ ðîáîòè. À ìîæå, ãîëîâíå äëÿ íüîãî í³ òå, í³ ³íøå ³ í³ òðåòº, à îñü ùî: âñ³ ìåøêàíö³ âåëèêîãî áóäèíêó äîáðå äî íüîãî ñòàâëÿòüñÿ, çàâæäè äîáð³ òà ïðèâ³òí³. Òàê ùî ïîåò ïðàâ: ÷è íåìຠíà ñâ³ò³ ñïðàâ, ÿê³ íå ïîäîáàëèñÿ á í³êîìó, - âñ³ ðîáîòè õîðîø³!

ВИБИРАЙ НА СМАК! Âèá³ð ðîáîòè ò³ëüêè íà óïîäîáàííÿ ñïðàâà íåíàä³éíà ³ íå çàâæäè çä³éñíåííà. Âè ìð³ºòå ñòàòè ëüîò÷èêîì, àëå ðåàêö³ÿ ó âàñ ïîãàíà, íàâ³òü âîðîòàðåì ó äâîðîâ³é õîêåéí³é êîìàíä³ íå ñòàëè. Õî÷åòå áóòè åêîíîì³ñòîì, àëå ç ìàòåìàòèêè í³êîëè âèùå òðîÿêà íå ï³äí³ìàëèñÿ. Íàïåâíî ó âàñ º ³ äîñòî¿íñòâà, àëå, íà æàëü, í³ â àâ³àö³¿, í³ â áóõãàëòå𳿠¿õ íå îö³íÿòü, ÿêùî íåìຠãîëîâíèõ äëÿ öèõ ïðîôåñ³é ÿêîñòåé. Òàê íåâæå Ìàÿêîâñüêèé çðîáèâ ó â³ðøàõ íàñò³ëüêè áåçâ³äïîâ³äàëüíó çàÿâó?

Íàïåâíî, í³. Ïî-ïåðøå, ïîåò õîò³â ñêàçàòè, ùî ó êîæíîãî º âåëè÷åçíà ìîæëèâ³ñòü âèáîðó, ³ ÿêùî âè çíàéäåòå â ñîá³ ñèëè ïðàâèëüíî âèêîðèñòàòè öþ ìîæëèâ³ñòü, - áóäü ëàñêà. À ïî-äðóãå, ñëîâî “ñìàê” ïîòð³áíî òëóìà÷èòè øèðîêî. Êèì âè õîò³ëè ñòàòè, êîëè â÷èëèñÿ â òðåòüîìó êëàñ³? À â ï’ÿòîìó? À çàðàç? Îòî. Óïîäîáàííÿ çì³íþþòüñÿ ç ÷àñîì. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ îäÿãó ³ êíèã. ² ïðîôåñ³é òåæ. Êð³ì òîãî, óïîäîáàííÿ ï³çíàºòüñÿ ò³ëüêè â ïîð³âíÿíí³. Ñêàæ³ìî, ÿêùî â ìàãàçèí³ ïðîäàþòü äåñÿòîê ð³çíèõ âóäîê, âè ñïåðøó ïðèêèíåòå, ÿêà âàì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ, ïîò³ì âæå êóïèòå. Àäæå íå â³çüìåòå æ ïåðøó-ë³ïøó ò³ëüêè òîìó, ùî âîíà ç êðàþ. Òàê ÷è ìîæåòå âè ñêàçàòè, ùî âàøå óïîäîáàííÿ äî ÿêî¿ñü ïðîôåñ³¿ âèçíà÷èëîñÿ, ÿêùî ïðî ³íø³ âè ïðîñòî í³÷îãî íå ÷óëè, íå êàæó÷è âæå ïðî ïîð³âíÿííÿ? Ïðàâäà, ïîð³âíÿòè ð³çí³ ïðîôåñ³¿ íå òàê ïðîñòî - ¿õ ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷. Íàâ³òü ïî ãîäèí³ íà çíàéîìñòâî ç êîæíîþ - ³ òî áóäåòå áàãàòî äí³â çíàéîìèòèñÿ áåç ñíó ³ â³äïî÷èíêó. Àëå öå - ÿêùî çíàéîìèòèñÿ áåçëàäíî. Íà ùàñòÿ, º á³ëüø êîðîòêèé øëÿõ äî çíàéîìñòâà ç ïðîôåñ³ÿìè. Âè çíàºòå, íàïåâíî, ÿê â íåîçîðîìó îêåàí³ ë³òàê øóêຠøëþïêó ç ïîòåðï³ëèìè àâàð³þ êîðàáëÿ. Ðÿòóâàëüíèêè ä³ëÿòü àêâàòîð³þ íà óÿâí³ êâàäðàòè, ³ âèõîäèòü âæå íå õàîòè÷íèé ïîøóê, à ñèñòåìà. Òàê ³ ç ïðîôåñ³ÿìè. Ïñèõîëîãè ðåòåëüíî âèâ÷èëè ¿õ, âèÿâèëè íàéõà-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


9

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ Îòæå, ìè âæå ìîæåìî ñôîðìóëþâàòè ö³ëèõ òðè âèñíîâêè. Âñ³ ðîáîòè õîðîø³ ò³ëüêè äëÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó, à äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè îêðåìî ÿê³ñü ðîáîòè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ ³ ïîãàíèìè. Ùîá çíàéòè óëþáëåíó ðîáîòó, ïîòð³áíî, ïåðø çà âñå, äîáðå çíàòè, ÿê³ ðîáîòè âçàãàë³ º íà ñâ³ò³. Êîæí³é ëþäèí³ ìîæå ñïîäîáàòèñÿ íå îäíà-ºäèíà, à ï’ÿòü, äåñÿòü, ñòî ð³çíèõ ðîá³ò, ÿêùî âîíà áëèæ÷å ïîçíàéîìèòüñÿ ç íèìè.

ПРО РЕШТУ НЕВІДОМИХ ðàêòåðí³ø³ îçíàêè ³ ïî íèõ ðîçáèëè âñ³ ïðîôåñ³¿ íà ãðóïè. Òåæ âèéøëà ñèñòåìà. Ìè ïîêè ðîçáåðåìî ¿¿ äóæå óìîâíî. Äî ðå÷³, ïîð³âíÿííÿ ç ïîøóêîì øëþïêè â îêåàí³ (íàâ³òü ÿêùî íå ââàæàòè, ùî öå çîâñ³ì ð³çí³ ðå÷³) òåæ äîñèòü óìîâíå, òîìó â³ä íüîãî ³ â³äøòîâõíåìîñÿ. Ïî-ïåðøå, â îêåàí³ ìîæå ïîùàñòèòè, ³ øëþïêà çíàéäåòüñÿ â ïåðøîìó æ êâàäðàò³. Òîä³ â ðåøòè øóêàòè âæå í³÷îãî. À òóò ïîòð³áíî âèâ÷èòè âñ³ ãðóïè, ùîá áóëî, ùî ç ÷èì ïîð³âíþâàòè. Ïî-äðóãå, òàì ïîòð³áíî îáíèøïîðþâàòè ç êóòêà â êóòîê êîæåí êâàäðàò, ïîêè ïîøóê íå óâ³í÷àºòüñÿ óñï³õîì. À òóò âè ìîæåòå â³äðàçó â³äêèíóòè âñþ ãðóïó, ÿêùî ¿¿ õàðàêòåðí³ îçíàêè àáî íàâ³òü îäíà ç íèõ âàì íå ñïîäîáàþòüñÿ. Ïî-òðåòº, òàì øëþïêà ìîæå çíàéòèñÿ ò³ëüêè â ÿê³éñü îäí³é òî÷ö³. Ñêàæ³ìî, ë³òàê âæå çàê³í÷óº ïîøóê â ÷åðãîâîìó êâàäðàò³, âæå çáèðàºòüñÿ â íàñòóïíèé - ³ îñü óäà÷à: ïîòåðï³ë³ êîðàáåëüíî¿ àâà𳿠çíàéäåí³, ³ ìîæíà ïåðåäàâàòè êîîðäèíàòè ðÿòóâàëüíîãî ñóäíà. À òóò âàì ìîæå ñïîäîáàòèñÿ ö³ëà ãðóïà ïðîôåñ³é, õî÷à ³ äóæå ð³çíèõ, àëå îñíîâè, ó ÿêèõ ñõîæ³. ßê öå âñÿ ãðóïà? Õ³áà â ³äåàë³ íå îäíàºäèíà ïðîôåñ³ÿ ñóäèëàñÿ êîæíîìó, òà ñàìàñàìà? ßêùî á öå áóëî òàê, éìîâ³ðí³ñòü óñï³õó â ïîøóêó áóëà á íàäçâè÷àéíî ìàëà - îäèí øàíñ ïðîòè ñîðîêà òèñÿ÷. Âñå îäíî, ùî øóêàòè ãîëêó â êîïèö³ ñ³íà. Îäíàê, ñóäÿ÷è ç äåÿêèìè ñîö³îëîã³÷íèìè îïèòóâàííÿìè, ùîíàéìåíøå, êîæåí òðåò³é ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó ³ õîò³â áè âñå æèòòÿ çàéìàòèñÿ ò³ëüêè íåþ. Çà ùî ëþáèòü - ³íøå ïèòàííÿ. Ó êîæí³é ñïðàâ³ º åëåìåíòè ïðèºìí³ òà íå äóæå ïðèºìí³, ³ äî öüîãî âè òåæ ïîâèíí³ áóòè ãîòîâ³. ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

Âèá³ð ïðîôåñ³¿ - çàäà÷à ç áàãàòüìà íåâ³äîìèìè. Êîëè âè ïîçíàéîìèòåñÿ ç³ ñâ³òîì ïðîôåñ³é, âàì ñòàíå çðîçóì³ëèì ò³ëüêè ïåðøå íåâ³äîìå - êîëî ðîá³ò, ÿê³ âàì ïîäîáàþòüñÿ, ³ îäíà ç íèõ, - ÿêà ïîäîáàºòüñÿ îñîáëèâî. À ñïîäîáàºòåñÿ âè ö³é ðîáîò³? ²íøèìè ñëîâàìè, ÷è áóäóòü â³äïîâ³äàòè âàø³ îñîáèñò³ ÿêîñò³, ðèñè õàðàêòåðó, òåìïåðàìåíò òèì âèìîãàì, ÿê³ ïðåä’ÿâëÿº äî ëþäèíè âïîäîáàíà íåþ ðîáîòà. Ìè âæå ãîâîðèëè ïðî ëüîò÷èêà ³ åêîíîì³ñòà. Òóò ÿêðàç âñå îá³éäåòüñÿ áëàãîïîëó÷íî: ñàìà ïðîôåñ³ÿ çóïèíèòü âàñ íà ïîðîç³ òà äàë³ íå ïóñòèòü, ÿêùî âè ¿é íå ï³äõîäèòå. Àëå ìîæå áóòè ã³ðøå: âè ïîâ³ðèòå ò³ëüêè òîìó, ùî “ïîäîáàºòüñÿ”, âèáåðåòå ðîáîòó, ÿêà íå ïðåä’ÿâèòü äî âàñ ñïî÷àòêó òàêèõ æîðñòêèõ âèìîã, àëå ïîò³ì ç’ÿñóºòüñÿ, ùî âîíè òàêè º, ö³ âèìîãè, ³ ÷èìàë³, à âè äî íèõ íå ãîòîâ³. Äîâåäåòüñÿ àáî ïåðåáóäîâóâàòè ñåáå, ùî äóæå íåëåãêî, ÷àñîì, íàâ³òü áîë³ñíî, àáî çì³íþâàòè ïðîôåñ³þ. Çíà÷èòü, ïîòð³áíî çàçäàëåã³äü ïðèäèâèòèñÿ äî ñàìîãî ñåáå. “Òà ùî ÿ, ñåáå íå çíàþ, ÷è ùî?” - çàïðîòåñòóºòå âè. Íå ãàðÿ÷êóéòå. Íå êîæíà, íàâ³òü ïîñèâ³ëà ëþäèíà, ìîæå çàÿâèòè êàòåãîðè÷íî, ùî âîíà çíຠâñ³ ñâî¿ äîñòî¿íñòâà ³ íåäîë³êè. À þí³ñòü äî òîãî æ ñõèëüíà øâèäøå ïåðåîö³íþâàòè ñåáå, í³æ íåäîîö³íþâàòè. Òóò ìîæíà â³äðàçó ñêàçàòè, ùî òî÷íèõ ðåçóëüòàò³â ñàìîï³çíàííÿ âè íå îòðèìàºòå - öå ìàéæå íåìîæëèâî. Òà é íå ïîòð³áíî. Íàìàãàéòåñÿ

ò³ëüêè îá’ºêòèâíî ³ íåóïåðåäæåíî âèâ÷àòè ñåáå (à ïðî òå, ÿê öå ðîáèòè, ìè òåæ ïîãîâîðèìî ï³çí³øå), ³ âè îòðèìàºòå äðóãå íåâ³äîìå, íåõàé ïðèáëèçíå, àëå äîñòàòíº äëÿ âèð³øåííÿ çàäà÷³. Ïîïóòíî äîâåäåòüñÿ çíàéòè òðåòº íåâ³äîìå: âèçíà÷èòè ñòàí ñâîãî çäîðîâ’ÿ. Íàâ³òü ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå ñåáå àáñîëþòíî çäîðîâèì, âñå îäíî ÿê ìîæíà ïîâí³øå îáñòåæòåñÿ ó ë³êàð³â, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è íåìຠïðîòèïîêàçàíü äî îáðàíî¿ âàìè ðîáîòè.

АЛЕ І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ Ó áóäü-ÿê³é ðîáîò³ º òîíêîù³, íþàíñè, ïðî ÿê³ âàì í³ÿêà òåîð³ÿ, í³ÿêà ñèñòåìà íå ðîçïîâ³ñòü. Ïîòð³áíî ïîãîâîðèòè ç ëþäüìè, ÿê³ öþ ðîáîòó âèêîíóþòü, ³ êðàùå âñüîãî, ÿêùî âèïàäå ìîæëèâ³ñòü, ïðÿìî íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. ² òóò ìîæóòü ç’ÿñóâàòèñÿ íåïåðåäáà÷åí³ äåòàë³ òà ïîäðîáèö³. Âîíè àáî çðîáëÿòü îáðàíó ðîáîòó ùå á³ëüø ïðèâàáëèâîþ, àáî, íàâïàêè, çìóñÿòü çì³íèòè ð³øåííÿ ³ ïî÷àòè âñå ñïî÷àòêó. Ïðèïóñòèìî, áëèçüêå çíàéîìñòâî ç ïðîôåñ³ºþ ïîðàäóâàëî âàñ, à íå çàñìóòèëî. Ùå îäíå íåâ³äîìå ñòàëî â³äîìèì. Òîä³ çàëèøàºòüñÿ îñòàííº - êóäè ï³òè íàâ÷àòèñÿ? Ç äåê³ëüêîõ äîð³ã, ùî âåäóòü äî ïðîôåñ³¿, ïîòð³áíî âèáðàòè ïðàâèëüíó. Áà÷èòå: âèõîäèòü ñêëàäíà, áàãàòîõîäîâà ñòðàòåã³ÿ âèáîðó ðîáîòè. Àëå çàòå ³ ìåòà ö³º¿ ñòðàòå㳿 áåçì³ðíî âàæëèâà - óëþáëåíà ñïðàâà. Ïðàâäà, â æèòò³ ÷àñòî ëþäèíà çíàõîäèòü ö³êàâó äëÿ ñåáå ñïðàâó áåç óñÿêî¿ ñòðàòå㳿. Ïàì’ÿòàºòå, ìè ãîâîðèëè, ùî êîæåí òðåò³é ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó? Àäæå äàëåêî íå âñ³ ëþáëÿ÷³ ñïðàâó, ÿêîþ âîíè çàéìàþòüñÿ, ïðèéøëè äî íå¿ çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè. Àëå ìîæíà ñêàçàòè ³ òàê: ëèøå êîæåí òðåò³é ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó. Íó à äâîº ³íøèõ? ßêùî âè íå õî÷åòå ïîòðàïèòè â ¿õ ÷èñëî, êðàùå íå ñïîä³âàòèñÿ íà âèïàäîê. Çà ìàòåð³àëàìè Ë.². ²ñòîì³íà, www.festival.1september.ru

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

01801007

05651002

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


11

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ ВНЗ Інстит т ре лами ................................... 496-97-60 Вищі навчальні за лади МНС У раїни .......... 458-04-21 Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет ................................................... (056)371-51-45 Київсь ий національний ніверситет б дівництва і архіте т ри ............................. 245-48-56, 244-96-63 Міжре іональна а адемія правління персоналом (МАУП) ...................................... 490-95-05, 494-47-47 Університет новітніх техноло ій .................... 227-28-86, 503-07-86

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА _________________________________________ Дніпропетровсь ий манітарний ніверситет ................................................... (056)371-51-45 Університет новітніх техноло ій .................... 227-28-86, 503-07-86

МАГІСТРАТУРА ________________________________ Університет новітніх техноло ій .................... 227-28-86, 503-07-86

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА _________________________________________ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, 400-00-84 ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” .................. 402-08-99, 402-86-93 Е ономі о-правовий техні м при МАУП ...... 525-12-37, 560-37-73

21381001

00401589

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

99992123

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЗНО2013: ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ Ìè ïðîäîâæóºìî ïóáë³êàö³þ â³äïîâ³äåé íà äåÿê³ çàïèòàííÿ, ç ÿêèìè àá³òóð³ºíòè òà ¿õ áàòüêè, â÷èòåë³ çâåðòàþòüñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîðèñíîþ äëÿ âàñ. - ×è ìຠçíà÷åííÿ, ÿêîþ ðó÷êîþ çàïîâíþâàòè çàÿâó íà ðåºñòðàö³þ? - Ðàäèìî çàïîâíþâàòè çàÿâó-ðåºñòðàö³éíó êàðòêó òåìíèì ÷îðíèëîì íàñè÷åíîãî êîëüîðó. Öå ïîëåãøèòü ¿¿ ïîäàëüøó îáðîáêó. - ßêùî ÿ íà êîï³ÿõ äîêóìåíò³â íàïèñàâ “Çã³äíî ç îðèã³íàëîì” ³ ïîñòàâèâ ï³äïèñ, àëå íå ïîñòàâèâ äàòó òà ³í³ö³àëè, ùî ìåí³ ðî- Âàì íåîáõ³äíî íàä³ñëàòè ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ïîøòîþ äî áèòè? 5 áåðåçíÿ ïîòî÷íîãî ðîêó (äàòà â³äïðàâëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çà ïî- Äî÷åêàéòåñÿ â³äïîâ³ä³ â³ä ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ øòîâèì øòåìïåëåì). Äàòà ãåíåðóâàííÿ çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè ÿêîñò³ îñâ³òè. Ó ðàç³ â³äìîâè ³ùå ðàç ïðîéä³òü ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿, çíà÷åííÿ íå ìàº. äîòðèìóþ÷èñü óñ³õ âèìîã ùîäî îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â. - Ó ïóíêò³: “Çàçíà÷òå, ÷è âèêîðèñòîâóâàëè Âè äëÿ ñòâîðåííÿ - Ìíå áûë äàí êîíòðîëüíî-èíôîðìàöèîííûé ëèñò è òàì âíèçó çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè äîêóìåíò, îôîðìëåíèé ³íîçåìíîþ åñòü ëèíèÿ ðàçðåçà ìåæäó äâóìÿ èäåíòè÷íûìè äàííûìè, ãäå êðóï- ìîâîþ. ßêùî íàäàºòå â³äïîâ³äü “Òàê”,òî âêàæ³òü ÿêèé ñàìå íî íàïèñàíî “ÎÏÈÑ”. Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà, ÷òî íóæíî ñ íèìè äîêóìåíò”. ß êîðèñòóâàëàñü ÏÎѲÄÊÎÞ ÍÀ ÏÎÑÒ²ÉÍÅ ñäåëàòü? Èõ òàì äâà. Íóæíî ðàçðåçàòü îáà è âëîæèòü â êîíâåðò? ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß, îòæå â³äïîâ³ñòè: “ͳ (³íøèé ïàñïîðòíèé äî- Ðåêîìåíäóºìî íàäñèëàòè ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè ö³ííèì ëèñòîì. êóìåíò)”? Çàäëÿ Âàøî¿ çðó÷íîñò³ ïðîãðàìîþ ðåºñòðàö³¿ àâòîìàòè÷íî ñòâîðþºòü- Ïîñâ³äêà íà ïðîæèâàííÿ âèäàºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. ßêùî ñÿ Îïèñ âêëàäåíü äëÿ îôîðìëåííÿ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ ³ç çàç- ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ Âè äîëó÷àºòå äî çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè, íà÷åííÿì ïåðåë³êó äîêóìåíò³â, ÿê³ íåîáõ³äíî âêëàñòè äî êîíâåðòà, òàêîæ óêëàäåí³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, Âàì íå ïîòð³áíî çàçíà÷àòè ïðî à òàêîæ àäðåñè, íà ÿêó Âàì íåîáõ³äíî ¿õ íàä³ñëàòè. Çâåðí³òüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ äîêóìåíò³â, îôîðìëåíèõ ³íîçåìíîþ ìîâîþ. ïîøòîâîãî â³ää³ëåííÿ ïî äîïîìîãó â îôîðìëåíí³ ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ. - Ïî îøèáêå çàÿâëåíèÿ íàïèñàëà ñèíèìè ÷åðíèëàìè, íî ãåëåâîé ðó÷êîé. Íóæíî ëè òåïåðü îôîðìèòü íîâóþ êàðòî÷êó? - Äëÿ ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ÂÍÎ íåîáõîäèìà êîïèÿ î - Íå õâèëþéòåñÿ, Âàø³ äîêóìåíòè áóäóòü îïðàöüîâàí³. Íàäàë³ ïîëíîì îáùåì îáðàçîâàíèè, ãäå èëè ó êîãî å¸ ìîæíî âçÿòü, åñëè ðàäèìî Âàì ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ òåñò³â âèêîðèñòîâóâàòè ðó÷êó ç ÷îðÿ ñòóäåíò òåõíèêóìà 4 êóðñà, à äèïëîì âûäàþò òîëüêî â èþëå. íèëîì ÷îðíîãî êîëüîðó. - Âàì íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî àäì³í³ñòðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, äå Âè çäîáóâàºòå îñâ³òó, äëÿ îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ äîâ³äêè, - ×è ïîòð³áíî äëÿ ðåºñòðàö³¿ äîâ³äêó ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàçðàçîê ÿêî¿ ðîçì³ùåíî íà íàøîìó ñàéò³ www.testportal.gov.ua ó ðîçä³ë³ äó â ÿêîìó ÿ çàðàç íàâ÷àþñü, ÷è äîñòàòíüî ò³ëüêè êîﳿ àòåñòàòà? “Ðåºñòðàö³ÿ”. - Äîâ³äêà ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïîäàºòüñÿ ëèøå òèìè îñîáàìè, ÿê³ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ çäîáóâàþòü ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ³ - Âèïóñêíèêàì ìèíóëèõ ðîê³â ïîòð³áíî íàäñèëàòè êîï³þ àòå- íà ìîìåíò ðåºñòðàö³¿ íå ìàþòü àòåñòàòà ïðî ¿¿ çäîáóòòÿ. ñòàòó. ×è ïîòð³áíî òàêîæ íàäñèëàòè êîï³þ äîäàòêó äî íüîãî? - Äîäàòîê äî àòåñòàòó äîëó÷àòè äî ïàêåòó ðåºñòðàö³éíèõ äîêó- À ðåãèñòðàöèÿ äîëæíà áûòü òîëüêî îí-ëàéí? ìåíò³â íåïîòð³áíî. - Çàÿâëåíèå-ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòî÷êà ãåíåðèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû ðåãèñòðàöèè, êîòîðóþ íåîáõîäèìî çàãðóçèòü ñ ñàéòà - ×è ìîæíà ðåºñòðóâàòèñÿ íà ÇÍÎ-2013 ó âèõ³äíèé äåíü? Óêðàèíñêîãî èëè ðåãèîíàëüíûõ öåíòðîâ îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ñôîðìèðîâàííûé ïàêåò ðåãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìî îòïðàâèòü ïî÷òîé ïî àäðåñó ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà. - Ïðè ðåãèñòðàöèè â îñíîâíûõ ðåãèñòðàöèîííûõ äàííûõ ìîæíî ëè âûáðàòü êàòåãîðèþ ó÷àùåãîñÿ “Âûïóñêíèê ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî çàâåäåíèÿ 2013 ã.” åñëè íà äàííûé ìîìåíò ÿ òàì ó÷óñü ïîñëåäíèé ãîä, èëè íàäî óêàçûâàòü òîãäà òîëüêî î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè â øêîëå, à íå â ó÷èëèùå? - Ïîñêîëüêó Âû â òåêóùåì ãîäó çàêàí÷èâàåòå îáó÷åíèå â ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè, Âû ÿâëÿåòåñü âûïóñêíèêîì ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â 2013 ãîäó è èìååòå âîçìîæíîñòü âûáðàòü ñîîòâåòñòâåííóþ êàòåãîðèþ âî âðåìÿ ðàáîòû ñ Ïðîãðàììîé ôîðìèðîâàíèÿ çàÿâëåíèÿ-ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êè. - ×îìó íå â³äêðèâàþòüñÿ áëàíêè ðåºñòðàö³éí³ ³ íå ìîæëè-

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ âî ðîçäðóêóâàòè? Íà ñòàðò³ â³äêðèâàþòüñÿ ëèøå ïåðø³ ñòîð³íêè, à äàë³ âñå íå àêòèâíå? - Ñïðîáóéòå ïîâòîðíî çàâàíòàæèòè Ïðîãðàìó ñòâîðåííÿ çàÿâèðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè îñîáè, ÿêà áàæຠïðîéòè çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ â 2013 ðîö³. ßêùî ó Âàñ â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü ñôîðìóâàòè çàÿâó-ðåºñòðàö³éíó êàðòêó ñàìîñò³éíî, çâåðí³òüñÿ ïî äîïîìîãó äî îäíîãî ç ïóíêò³â ðåºñòðàö³¿, ïåðåë³ê ÿêèõ ðîçì³ùåíî íà íàøîìó ñàéò³ ó ðîçä³ë³ “Ðåºñòðàö³ÿ”. - ×è ïîòð³áí³ ÿê³ñü äîäàòêîâ³ äîêóìåíò³ äëÿ ðåºñòðàö³¿, ÿêùî ÿ ñêëàäàþ ÇÍÎ äðóãèé ðàç? - Âàì íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè ïàêåò ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â ç äîòðèìàííÿì âèìîã, çàçíà÷åíèõ ó ðîçä³ë³ IV Ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â 2013 ðîö³, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÎÍìîëîäüñïîðòó Óêðà¿íè â³ä 22.10.2012 ¹ 1130. Òàêîæ óâàæíî îçíàéîìòåñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ðîçì³ùåíîþ íà íàøîìó ñàéò³ www.testportal.gov.ua ó ðîçä³ë³ “Ðåºñòðàö³ÿ”.

13 - Ðàäèìî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ êîðèñòóâàòèñÿ íàâ÷àëüíîìåòîäè÷íîþ ë³òåðàòóðîþ, ÿêà ìຠâ³äïîâ³äíèé ãðèô (“Ñõâàëåíî”, “Ðåêîìåíäîâàíî”) ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè. - ß çàðåºñòðóâàâñÿ òà ïðîïëàòèâ ïðîáíå ÇÍÎ, àëå ìåí³ äîñ³ íå ïðèéøëî ï³äòâåðäæåííÿ, ùî ÿ áåðó â íüîìó ó÷àñòü. ×è ìຠòàê áóòè? À ÿêùî í³, ùî ìåí³ ðîáèòè? - Âè ìàºòå ñàìîñò³éíî ïåðåâ³ðèòè ôàêò íàäõîäæåííÿ êîøò³â íà ñàéò³ Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè íà ³íôîðìàö³éí³é ñòîð³íö³ “Îñîáèñòèé êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ. ßêùî âèÿâèòüñÿ, ùî êîøòè ùå íå çàðàõîâàí³, çâåðí³òüñÿ äî Êè¿âñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè çà òåëåôîíîì ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè (044) 360-70-04, 361-42-17. -  ÿêèõ ÷èñëàõ áóäóòü íàä³ñëàí³ çàïðîøåííÿ íà ïðîáíå ÇÍÎ? - Çàïðîøåííÿ Âè ìàºòå ñàìîñò³éíî ðîçäðóêóâàòè ç ³íôîðìàö³éíî¿ ñòîð³íêè “Êàá³íåò ó÷àñíèêà ÏÇÍΔ ï³ñëÿ 1 áåðåçíÿ 2013 ðîêó.

- Åñëè ÿ íå ðåãèñòðèðîâàëñÿ íà ïðîáíîå ÂÍÎ, òî î÷åíü âàæåí ñâîé ëè÷íûé êàáèíåò? - ß èñïîðòèë ÷åê îïëàòû íà ÏÇÍÎ è âçÿë â áàíêå íîâûé (äóá- Ëè÷íûå êàáèíåòû ñîçäàþòñÿ äëÿ ëèö, êîòîðûå çàðåãèñòðèðî- ëèêàò), ìîæíî ëè ìíå ñ íèì áóäåò ïðîéòè ÏÇÍÎ? âàëèñü íà ïðîáíîå òåñòèðîâàíèå. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ âíåøíåãî íåçà- Äà. âèñèìîãî îöåíèâàíèÿ ñîçäàþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ñòðàíèöû. Îòñóòñòâèå ëè÷íîãî êàáèíåòà íèêàêèì îáðàçîì íå âëèÿåò íà ñîçäàíèå - ß çäàâàëà ÇÍÎ ó èíôîðìàöèîííîé ñòðàíèöû. 2012 ðîö³, ñåðòèô³êàò ÿ ìàþ, àëå íå ðîçäðó- Ðåãèñòðàöèîííóþ êàðòó ìîæíî çàïîëíÿòü íà ðóññêîì ÿçûêå? êóâàëà ç ïåðñîíàëüíî¿ - Íåò, çàÿâëåíèå-ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòî÷êà çàïîëíÿåòñÿ èñêëþ- ñòîð³íêè ðåçóëüòàòè! ÷èòåëüíî íà óêðàèíñêîì ÿçûêå. Âíèìàòåëüíî ÷èòàéòå Èíñòðóêöèþ ×è ìîæó ÿ íà äàíèé çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ-ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êè. ìîìåíò ðîçäðóêóâàòè ðåçóëüòàòè? - Ó ìåíå íå ïîì³ùàºòüñÿ áóêâàëüíî äâà ñëîâà çàïèñàòè ó â³äâå- Äëÿ ôîðìóâàííÿ äåí³ ðÿäêè çàÿâè....×è ìîæó ÿ ¿õ äîïèñàòè âíèçó ì³æ ï³äïèñîì ²íôîðìàö³éíî¿ êàðòêè òà äàòîþ? â³äêðèéòå íà íàøîìó - Ðåêîìåíäóºìî ïîâòîðíî ðîçäðóêóâàòè çàÿâó-ðåºñòðàö³éíó êàðòêó ñàéò³ ðîçä³ë “²íôîðòà ñïðîáóâàòè çàïîâíèòè çàÿâó â ìåæàõ â³äâåäåíèõ äëÿ òåêñòó. ìàö³éí³ ñòîð³íêè”. Îáåð³òü 2012 ð³ê. Óâåä³òü íîìåð Ñåðòèô³êàòà çîâí³øíüîãî íåçàëåæ- ß õî÷ó ñäàòü ÂÍÎ åùå ðàç è õîòåëîñü áû óçíàòü íóæíî ëè íîãî îö³íþâàííÿ, ϲÍ-êîä, çàçíà÷åíèé ó íüîìó òà ðîçäðóêóéòå ²íôîðìíå äåëàòü íîâóþ ñïðàâêó (âèñíîâîê çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ìàö³éíó êàðòêó. ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ (ñïåöèô³÷íèõ) óìîâ äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ) èëè ìîæíî èñïîëü- Òåñòóâàííÿ ç³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè â³äáóäåòüñÿ 27 ÷åðçîâàòü òó êîòîðàÿ áûëà ñäåëàíà â ïðîøëîì ãîäó? âíÿ. Âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ïî÷èíàþòü ïðèéìàòè äî- Âàì íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü íîâîå ìåäèöèíñêîå çàêóìåíòè äëÿ âñòóïó ç 1 ëèïíÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèêëþ÷åíèå î ñîçäàíèè îñîáûõ óñëîâèé ïðîõîæäåíèÿ âíåøêຠçàïèòàííÿ: êîëè áóäóòü ãîòîâ³ ðåçóëüòàòè òåñòóíåãî íåçàâèñèìîãî îöåíèâàíèÿ. âàííÿ ç³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè? - Ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ ç íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â îãî- Åñëè ðåãèñòðàöèîííàÿ êàðòà ñîñòàâëåíà è çàïîëëîøóþòüñÿ ó ìåæàõ òåðì³í³â, âèçíà÷åíèõ Êàëåíäàðíèì íåíà ïðàâèëüíî, íî ðàñïå÷àòàíà íå òî÷íî, åå ìîãóò ÍÅ ïëàíîì îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ¿õíüî¿ îáðîáêè. ïðèíÿòü ïðè ðåãèñòðàöèè? - Ðàñïå÷àòàéòå çàÿâëåíèå-ðåãèñòðàöèîííóþ êàðòî÷êó ïîâòîðíî. - Åñòü êàêàÿ-òî âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ðåçóëüòàòû ÂÍÎ çà 2009 ãîä? - ×è ñóòòºâèì º ïðè â³äïðàâö³ äîêóìåíò³â ôîðìàò êîíâåð- Îáðàòèòåñü â Óêðàèíñêèé öåíòð îöåíèâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. òó À-4? À ìîæíà òðîõè ìåíøèé?  çàÿâëåíèè óêàæèòå ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (íà ìîìåíò ïðîõîæäåíèÿ - Íàäñèëàþ÷è ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè, äîáèðàéòå òàêèé êîíâåðò, ÂÍÎ â 2009 ã.), ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ïî êîòîðûì ïðîõîäèëè ÂÍÎ. Âìåñòå ùîá ¿õ íå çãèíàòè. Öå ñïðîñòèòü ¿õ ïîäàëüøó îáðîáêó. ñ çàÿâëåíèåì îòïðàâüòå êîïèþ ïàñïîðòà èëè äðóãîãî äîêóìåíòà íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿëàñü ðåãèñòðàöèÿ â 2009 ãîäó. - Ãäå ìîæíî ïîñìîòðåòü ñïèñîê ëåêñèêè (ñïèñîê ñëîâ, êîòîðûå ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ) ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó? - ß ñäàâàë òåñòû â 2009 ãîäó, ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà, ïî÷åìó - Ðàäèìî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ÿ íå ìîãó ïðîñìîòðåòü ñâîè ðåçóëüòàòû ó âàñ íà ñàéòå? âèêîðèñòîâóâàòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íó ë³òåðàòóðó, çàçíà÷åíó â Ïåðåë³êó - Ðåçóëüòàòû ÂÍÎ 2008 è 2009 ãã. ïîñìîòðåòü íà ñàéòå íåëüçÿ. íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, Ïðîöåäóðà îãëàøåíèÿ ðåçóëüòàòîâ èçìåíèëàñü â 2010 ãîäó. Ïîýòîìó ðåêîìåíäîâàíèõ ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè. íà ñàéòå ðàçìåùåíû ðåçóëüòàòû ÂÍÎ 2010-2012 ãã. - Ö³êàâèòü ñïèñîê ë³òåðàòóðè äëÿ ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè?

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

Çà ìàòåð³àëàìè www.testportal.gov.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

09261005

!

!

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

B A OCBITA

Навчальні за лади

телефони

ТЕХНІКУМИ, КОЛЕДЖІ ________________________ ПІДВИЩЕННЯ __________________________________ Е ономі о-правовий техні м при МАУП ...... 525-12-37, 560-37-73 КВАЛІФІКАЦІЇ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ___________________________________ ВНЗ Інстит т ре лами ........................................................ 496-97-60

Ó×ÅÁÀ

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ________________________________ ДНЗ “Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей” ............................ 400-01-24, 400-00-84 ДПТНЗ “Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва” .................. 402-08-99, 402-86-93

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


15

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

АРАБСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

КИТАЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

00621026

!

01111005

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

НІМЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ШВЕДСЬКА ____________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ ІНШІ МОВИ ____________________________________ Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і иївсь і

рси іноземних мов “KLS2” .. 362-42-44, 360-69-08

К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

ІСПАНСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 К рси іноземних мов ConcordCentre ............ 331-74-48 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

Др і иївсь і рси іноземних мов “KLS2” ........................................................... 362-42-44, 360-69-08 Лін ва-центр ................................................. 537-12-42, 253-69-79

21621001

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


16

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ XO MEHE

Навчальні за лади

I , E OHOMI A, MEHT телефони

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

АДМІНІСТРАТОР _______________________________ ДЕКОР ІНТЕР’ЄРУ _____________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 331-02-06, 332-41-62

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ ______________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98,

331-02-06 422-38-23 277-40-42 236-62-38

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНИЙ _____________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ДИЗАЙН І МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ ______________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 К рсы моделирования, онстр ирования и пошива одежды ......................................... 243-45-07

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ ___________________________

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _____________________

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, 422-38-23 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ ____________________________ Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ ___________________ БУХОБЛІК: _______________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Ш ола рин ової е ономі и ........................... 484-54-98, 236-62-38

при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, 422-38-23 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: БУХОБЛІК: ОПЕРАТОР _____________________________________ __________________________ ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, 422-38-23

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ _____________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ _____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” ...... 353-28-29, 422-38-23 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕР: І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ _____________________ ПРОЕКТУВАННЯ _______________________________ Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: СЕКРЕТАР РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ ________________________ ____________________________ (ОФІС-МЕНЕДЖЕР) Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42 ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, 422-38-23

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________________________ Учебно-тренин овый центр “Нави атор” .................................................. 353-28-29, 422-38-23

Ó×ÅÁÀ

КОМП’ЮТЕР: ТЕСТУВАННЯ ПО _______________________________ Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА ____________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


17

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _______________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” .............................. 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ _________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06 Учебный центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42

САДІВНИК _____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ФЛОРИСТИКА _________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ФІТОДИЗАЙН __________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

!

PC C CEPBIC

EP

Навчальні за лади

22011001

! телефони

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

БАРМЕН _______________________________________ ВОСКОВА ДЕПІЛЯЦІЯ, БІКІНІ-ДИЗАЙН ________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

КОНДИТЕР _____________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

ВІЗАЖИСТ _____________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Ст дія стилю і візаж Ірини Лісової .............. 223-77-60 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06,

417-41-55 332-41-62 249-80-10 576-66-65

КУХАР _________________________________________ ДИЗАЙН І РОЗПИС НІГТІВ ______________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .................................................... 223-28-18, 484-54-57

Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ....................................... 360-85-76 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10 Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

ОФІЦІАНТКОСМЕТОЛОГ _________________________________ БАРМЕН _______________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 К рси масаж ............................................... 229-07-36 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62

МАСАЖИСТ ____________________________________ ПРОДАВЕЦЬ ___________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


18

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

КУРСМОДЕЛИРОВАНИЯ МОДЕЛЮВАННЯ КУРС НІГТІВ НОГТЕЙ № 1ВВУКРАИНЕ! УКРАЇНІ! №1 ЧОМУ НАВЧАЄМО?

ЯКИЙ ГРАФІК ЗАНЯТЬ?

ЧЕСНО ПРО ДИПЛОМИ

Ïðîãðàìà íàøîãî êóðñó âêëþ÷ຠíàâ÷àííÿ âñ³ì ñó÷àñíèì ñïîñîáàì ³ ñòèëÿì ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â (Íàòþðåëü, Ôðåí÷, Àêâàð³óì). Òè íàâ÷èøñÿ ñòâîðþâàòè êëàñè÷íèé ³ ñó÷àñíèé äèçàéí, ïðàöþâàòè ç òèïñàìè ³ òðàôàðåòàìè, ðîáèòè êîðåêö³þ ³ çíÿòòÿ øòó÷íèõ í³ãò³â, êîðèñòóâàòèñÿ ôðåçåðíîþ ìàøèíêîþ. Ñüîãîäí³ öå íàéá³ëüø ïîâíèé êóðñ íà ðèíêó Óêðà¿íè!

Òðèâàë³ñòü áàçîâîãî êóðñó - 14 äí³â, çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ÷åðåç äåíü ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ. Ó ðÿä³ âèïàäê³â ìè îðãàí³çóºìî ³íòåíñèâíèé êóðñ ç ùîäåííèìè çàíÿòòÿìè ó áóäí³ äí³.

Çã³äíî ÊÇïÏ, â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî íå ³ñíóº ïðîôåñ³¿ “ìàéñòðà ç íàðîùóâàííÿ í³ãò³â”, “íåéë-äèçàéíåðà” ³ ò.³í. Íà æàëü, íå ³ñíóº ³ äèïëîìà äåðæàâíîãî çðàçêà, ùî ï³äòâåðäæóº îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíî¿ îñâ³òè! Áàãàòî íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â âèäàþòü äèïëîìè “ì³æíàðîäíîãî çðàçêà”. Àëå ïðàâäà â òîìó, ùî í³ÿêîãî ì³æíàðîäíîãî çðàçêà àáî ñòàíäàðòó â ñâ³ò³ íåìàº. Ïî ñóò³ - öå äèïëîìè òîðãîâèõ ìàðîê êîñìåòèêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ íèìè ñàìèìè ³ í³÷îãî íå ãàðàíòóþòü. Ìè âèäàºìî âèïóñêíèêàì äèïëîì êîìïàí³¿ “Íîãòåâîé Ñåðâèñ”. Íàø äèïëîì çàáåçïå÷åíèé 9-ð³÷íèì äîñâ³äîì ó íàâ÷àíí³ òà óñï³øíîþ êàð’ºðîþ òèñÿ÷ íàøèõ âèïóñêíèê³â!

ЯК НАВЧАЄМО?

Áàãàòî êóðñ³â ÿâëÿþòü ñîáîþ òåîðåòè÷í³ çàíÿòòÿ ç ïðîáíèì íàðîùóâàííÿì íà îäíîìó í³ãòèêó. Áåçóìîâíî, òåîð³ÿ äóæå âàæëèâà, àëå íåìîæëèâî îâîëîä³òè ïðîôåñ³ºþ äèçàéíåðà ç ìîäåëþâàííÿ í³ãò³â áåç âåëèêî¿ ïðàêòèêè.  ïðîãðàì³ íàøîãî êóðñó çðîáëåíèé àêöåíò íà ïðàêòèêó ³ êîæíà òåìà çàêð³ïëþºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèì íàðîùóâàííÿì í³ãò³â íà äâîõ ðóêàõ. Ñàìå ãëèáîêå â³äïðàöþâàííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáèòü íàø êóðñ íàéåôåêòèâí³øèì!

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ?

Êîæíå ðîáî÷å ì³ñöå â íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ çàáåçïå÷åíå ïîâíèì íàáîðîì ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè. ͳÿêî¿ äîäàòêîâî¿ îïëàòè çà êîðèñòóâàííÿ êîñìåòèêîþ íå ïîòð³áíî! ªäèíå, ïðî ùî òîá³ ïîòð³áíî ïîäáàòè - ìàòè ñâ³é ïåíçëèê äî ïî÷àòêó ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.

ДЕ ПРИДБАТИ КОСМЕТИКУ?

ϳñëÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèêè ñòèêàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ âèñîêî¿ âàðòîñò³ îáëàäíàííÿ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ ³ êóï³âë³ ñòàðòîâîãî íàáîðó êîñìåòèêè. Îñê³ëüêè íàøà êîìïàí³ÿ óïðàâëÿº ìåðåæåþ ñàëîí³â êðàñè, ìè ÿê í³õòî СКІЛЬКИ ³íøèé çíàºìî ïðîôåñ³éí³ ïîòðåáè КОШТУЄ ìàéñòð³â. ² ãîòîâ³ ïîä³ëèòèñÿ ç òîáîþ íàéНАВЧАННЯ? åôåêòèâí³øèìè ð³øåííÿìè!  ìàãàçèíàõ Ðîçêèä ö³í íà ïîñëóãè ç íàâ÷àííÿ âå- “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” àáî â ³íòåðíåò-ìàãàëè÷åçíèé - ìîæíà çóñòð³òè ïðîïîçèö³¿ â³ä çèí³ òè çìîæåø ïðèäáàòè âñå íåîáõ³äíå ê³ëüêîõ ñîòåíü äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ ðîáîòè çà íàéêðàùèìè ö³íàìè! çà êóðñ. ßê ðîç³áðàòèñÿ â öüîìó êàëåéäîñ- ПРОГРАМА êîï³ âàð³àíò³â? Ïîòð³áíî ðîçóì³òè, äëÿ ÿê³- ЛОЯЛЬНОСТІ Âèïóñêíèêè íàøèõ íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â ñíîãî íàâ÷àííÿ ïîòð³áíà ñåðéîçíà ìàòåð³àëüíà áàçà ³ òîìó âîíî íå ìîæå êîøòó- îòðèìóþòü íàêîïè÷óâàëüíó äèñêîíòíó êàðâàòè çàíàäòî äåøåâî. Íàø³ êëàñè îñíàùåí³ òó ç ïî÷àòêîâîþ çíèæêîþ 7% íà áóäü-ÿêó ïîâíèì êîìïëåêòîì ïðîôåñ³éíîãî îáëàä- ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, 䳺 àêö³ÿ äî ê³íöÿ íàííÿ òà óêîìïëåêòîâàí³ âñ³ºþ íåîáõ³äíîþ ë³òà - ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áàçîâîãî êóðñó íàðîùóâàííÿ í³ãò³â º ìîæëèâ³ñòü áåçêîøòîâêîñìåòèêîþ. Ç ³íøîãî áîêó, äîðîã³ êóðñè çàçâè÷àé íî îáðàòè òîâàð íà 500 ãðí! íåáàãàòîëþäí³, ¿õ ð³äê³ñí³ ê볺íòè çìóøåí³ ХТО ІНСТРУКТОР? Ó íàâ÷àëüíèõ öåíòðàõ “Íîãòåâîé Ñåðïëàòèòè “çà ñåáå ³ çà òîãî õëîïöÿ”. Ìè ïðîïîíóºìî íàâ÷àííÿ çà ÷åñíîþ ö³íîþ, êîëè âèñ” âèêëàäàþòü íå ïðîñòî äîñâ³ä÷åí³ êîæåí ïëàòèòü ò³ëüêè çà ñåáå ³ îòðèìóº çà íåéë-äèçàéíåðè, à ïðîôåñ³éí³ ³íñòðóêòîðè. Êîæåí ³íñòðóêòîð âîëî䳺 ìåòîäèêîþ öþ ö³íó ìàêñèìóì ìîæëèâîñòåé. СКІЛЬКИ íàâ÷àííÿ, âîëî䳺 ñïåö³àëüíèìè çíàííÿЛЮДЕЙ В ГРУПІ? ìè òà ïðàêòè÷íîþ ìàéñòåðí³ñòþ. ²íñòðóêÇàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ â ãðóïàõ ïî 4-6 òîð â쳺 íå ò³ëüêè ïðàâèëüíî ïîêàçàòè, à îñ³á. Ìè íå ïðàêòèêóºìî ³íäèâ³äóàëüíå íà- é ðîçïîâ³ñòè, ïîÿñíèòè íþàíñè, â³äïîâ³ñòè â÷àííÿ, ïðîòå ðîáîòà â íåâåëèêèõ ãðóïàõ íà ïèòàííÿ. Íàðåøò³, ³íñòðóêòîð ç ðîçóäîçâîëÿº ³íñòðóêòîðîâ³ ïðèä³ëÿòè äîñòàò- ì³ííÿì ³ òåðï³ííÿì ñòàâèòüñÿ äî òîãî, ùî íþ óâàãó êîæíîìó ó÷íþ. â òåáå ùîñü íå âèõîäèòü.

Ó×ÅÁÀ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

²íäóñòð³ÿ êðàñè ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè êàäðàìè, ïðîòå çàòðåáóâàíèìè âèÿâëÿþòüñÿ äàëåêî íå âñ³ ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè. Êåð³âíèêè ñàëîí³â êðàñè óâàæíî ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, äå íàâ÷àâñÿ ïîòåíö³éíèé ñï³âðîá³òíèê. Âèïóñêíèêè íàâ÷àëüíèõ öåíòð³â “Íîãòåâîé Ñåðâèñ” ìîæóòü íå òóðáóâàòèñÿ ïðî ïðàöåâëàøòóâàííÿ - ïîïèò íà íèõ º çàâæäè! Ó íàø³é áàç³ äàíèõ, ÿê ïðàâèëî, º çàÿâêè â³ä êðàùèõ ñàëîí³â òâîãî ì³ñòà, ³ òè çìîæåø ðîçãëÿíóòè áóäüÿêó ç öèõ âàêàíñ³é.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ?

Ó íàñ íå áóâຠÄí³â â³äêðèòèõ äâåðåé, òîìó ùî íàø³ äâåð³ â³äêðèò³ çàâæäè. ßêùî òè õî÷åø ïîáà÷èòè, ÿê ïðîõîäÿòü çàíÿòòÿ, ïîçíàéîìèòèñÿ ç ³íñòðóêòîðîì, çàäàòè ïèòàííÿ - ëàñêàâî ïðîñèìî äî íàñ â áóäüÿêèé íàâ÷àëüíèé äåíü. Ïðèºäíóéòåñü äî ïðîôåñ³îíàë³â øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ¹ 1 â Óêðà¿í³! Íàøà àäðåñà: âóë. Ïåñòåëÿ, 11 (Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà - øêîëà íàðîùóâàííÿ í³ãò³â ðîçòàøîâàíà â 5 õâèëèíàõ õîäüáè â³ä ì. “Âîêçàëüíà”, á³ëÿ ïë. Ïåðåìîãè.) Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: (044) 360-85-76, (093) 862-24-45

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


19

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

СТУДІЯ СТИЛЮ ТА ВІЗАЖУ ІРИНИ ЛІСОВОЇ: «Нам є, чим з вами поділитися!» ÎÁËÈ××ß - öå â³çèòíà êàðòêà ëþäèíè. À ìàê³ÿæ â³äîáðàæຠÂàøå â³äíîøåííÿ äî ìîäè ³ óÿâëåííÿ ïðî ñåáå. Êîëè ìàê³ÿæ â³äïîâ³äຠâíóòð³øíüîìó “ß” ³ íàñòðîþ æ³íêè, â³í ðîáèòü ¿¿ ïðèâàáëèâ³øîþ: âîíà ìຠêðàñèâèé âèãëÿä ³ ÷óäîâî ñåáå ïî÷óâàº. Ó 50-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³ - “â³çàæèñò”, “â³çàæèñò-ñòèë³ñò” (â³ä ôðàíöóçüêîãî ñëîâà - visage - îáëè÷÷ÿ), òîáòî öå ôàõ³âåöü ç³ ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó çàìîâíèêà ç âèêîðèñòàííÿì çàñîá³â ìàê³ÿæó.  íàøîìó 21 ñòîë³òò³ ö³ ñïåö³àëüíîñò³ äóæå àêòóàëüí³ ³ ç êîæíèì ðîêîì ñòð³ìêî çá³ëüøóºòüñÿ ïîòðåáà â ïîä³áíèõ ôàõ³âöÿõ. Ìîäà ïîñò³éíî çì³íþºòüñÿ, òîìó ïðè íàêëàäåíí³ ìàê³ÿæó, â³çàæèñò çîáîâ’ÿçàíèé âðàõîâóâàòè íå ò³ëüêè ³íäèâ³äóàëüí³ñòü ê볺íòà, àëå ³ â³äîáðàæàòè íàïðÿìè ìîäè, ï³äêðåñëþþ÷è çàãàëüíèé ñòèëü îñîáèñòîñò³ - ìàíåðó îäÿãàòèñÿ ³ òðèìàòè ñåáå â ñóñï³ëüñòâ³. ßêùî Âàñ ö³êàâëÿòü íîâ³ íàïðÿìêè ó ñòâîðåíí³ õóäîæíüîãî îáðàçó, ÿêùî Âè õî÷åòå îñâî¿òè îðèã³íàëüí³ òåõíîëî㳿, òî íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó ÷óäîâî ï³ä³éäå äëÿ Âàñ! Âè ä³çíàºòåñÿ áàãàòî íîâîãî ïðî âèäè ìàê³ÿæó, ïðî ñó÷àñí³ òà ðåòðî-ñòèë³, îñâî¿òå êîëîðèñòèêó (íàóêó ïðî êîë³ð), îïàíóºòå äåííèì, âå÷³ðí³ì, âåñ³ëüíèì, ñòèë³ñòè÷íèì, ôàíòàç³éíèì òà ³íøèìè âèäàìè ìàê³ÿæó; îâîëî䳺òå íàâè÷êàìè ðîáîòè ç àêâà-ãðèìîì, ãåëåâîþ ï³äâîäêîþ, ãðèìîì äëÿ òåàòðó ³ ê³íî, æèðíîþ ³ ñóõîþ êîñìåòèêîþ. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ â íàø³é ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çàñíîâàí³ íà àêòèâíîìó çàëó÷åíí³ ñëóõà÷³â â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ç âèêîðèñòàííÿì ÿê³ñíèõ ìåòîäè÷íèõ ìàòåð³àë³â. Çàâäÿêè îòðèìàíèì ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó çíàííÿì, Âè îòðèìàºòå ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ðîçðîáëÿòè íîâ³ âèäè ñòèë³â â³çàæó ç óðàõóâàííÿì îñòàíí³õ òåõíîëîã³é â ö³é îáëàñò³ òà áðàòè

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ â³çàæèñò³â-ñòèë³ñò³â. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â øêîë³ â³çàæó 䳺 7 ð³âí³â íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “³çàæèñò”, 4 ð³âí³ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ñòèë³ñò” òà 2 ð³âíÿ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ “Ãðèìåð ê³íî ³ òåàòðó”, à òàêîæ êóðñ ìàê³ÿæó ³ ñòèë³ñòèêè äëÿ ñåáå ³ êóðñ â³çàæó äëÿ êîñìåòîëîã³â ³ ïåðóêàð³â. Ïîâíèé êóðñ “³çàæèñò-ñòèë³ñò” íàë³÷óº 396 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí, êóðñ “Ãðèìåð òåàòðó ³ ê³íî” íàë³÷óº 72 àêàäåì³÷í³ ãîäèíè. Ìè ãîòóºìî ôàõ³âö³â øèðîêîãî ïðîô³ëþ, ÿê³ ìîæóòü ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè â ñàëîíàõ êðàñè ³ ç ïðèâàòíèìè ê볺íòàìè, àëå òàêîæ íà ÒÁ, ôîòîñòó䳿, ïîä³óìàõ, êë³ïàõ, ó ê³íî òà òåàòð³, ñòâîðþþ÷è êðåàòèâí³ îáðàçè ³ âèêîíóþ÷è ñêëàäí³ çàâäàííÿ â ðîáîò³ ç³ ñïåöåôåêòàìè. Ìè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷óºìî ñòóäåíò³â êîñìåòèêîþ ³ íàéãîëîâí³øå â íàø³é ñòó䳿 íàäàþòüñÿ ìîäåë³, ùî íàñ äóæå â³äð³çíÿº â³ä ³íøèõ øê³ë â ³íäóñò𳿠êðàñè. Âàì íå äîâåäåòüñÿ êîæíîãî ðàçó ïåðåæèâàòè ÷åðåç òå, ùî õòîñü ³ç âàøèõ ïîäðóã ñüîãîäí³ íå çìîæå ïîáóòè íà êóðñàõ ìîäåëëþ ³ ó Âàñ ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ç íàìè ñï³âïðàöþº âåëèêèé øòàò ìîäåëåé íà ïëàòí³é îñíîâ³ ³ âñ³ âèòðàòè ïîâ’ÿçàí³ ç ìîäåëÿìè âðàõîâàí³ ó âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ. Äî òîãî æ êîæåí ðàç ó Âàñ º ìîæëèâ³ñòü ôàðáóâàòè ð³çíèõ îñ³á, à íå òðåíóâàòèñÿ íà îäí³é ³ ò³é æå ìîäåë³. Ìè òàêîæ äóæå ëîÿëüíî ñòàâèìîñÿ äî íàøèõ ó÷í³â ³ äëÿ íàñ ìຠâåëèêå çíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ “ëþäñüêèé ôàêòîð”. Íàïðèêëàä, ÿêùî Âè ðàïòîì çàõâîð³ëè àáî êóäèñü ïî¿õàëè, òî ó Âàñ íå ïðîïàäå ïðàêòè÷íå çàíÿòòÿ. Ïðî öå ïîòð³áíî âñüîãî ëèøå ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ ìè Âàñ ïåðåçàïèøåìî íà ³íøèé äåíü. Ó íàñ äóæå çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, ìè çíàõîäèìîñÿ â öåíòð³ Êèºâà, â 5-òè õâèëè-

íàõ â³ä ñòàíö³¿ ìåòðî “Îë³ìï³éñüêà”. Ìè ïðàêòèêóºìî ïîåòàïíó îïëàòó, ïåðåä ïî÷àòêîì êîæíîãî áëîêó ³ ó íàñ ëîÿëüíà ö³íîâà ïîë³òèêà. Íàá³ð íà êóðñè ïî âñ³õ áëîêàõ ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ³ áåç îáìåæåíü çà â³êîì! ßêùî Âè âæå äåñü âæå â÷èëèñÿ ³ îòðèìàëè áàçîâ³ çíàííÿ, òî Âàì íå ïîòð³áíî â íàø³é ñòó䳿 ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ ç áàçîâîãî ð³âíÿ, äîñòàòíüî ïðîñòî ïðîéòè íåâåëèêó ñï³âáåñ³äó íà ïðåäìåò âèçíà÷åííÿ Âàøîãî ð³âíÿ ³ êâàë³ô³êàö³¿ òà îòðèìàòè ðåêîìåíäàö³¿ ç ÷îãî ñàìå ñë³ä ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ. Ó íàñ 䳺 ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê äëÿ ñòóäåíò³â íà ïðèäáàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè ³ ïåíçë³â. Íà êóðñàõ ìè äàºìî ìàêñèìóì ïðàêòèêè ³ ì³í³ìóì òåîð³¿! Ìè ñàì³ ïðàêòèêóþ÷³ â³çàæèñòè ³ çàðîáëÿºìî ñàìå íàøîþ ïðîôåñ³ºþ, à íå ïðîñòî íàâ÷àííÿì ³ íàì º, ÷èì ç âàìè ïîä³ëèòèñÿ! ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ ñòó䳿 ñòèëþ òà â³çàæó âèäàþòüñÿ ñåðòèô³êàòè, ñâ³äîöòâà òà äèïëîìè (â çàëåæíîñò³ â³ä ïðîéäåíîãî êóðñó ³ íàáóòèõ íàâè÷îê). Ïàì’ÿòàéòå, äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ïðîôåñ³éíèì â³çàæèñòîì îäíîãî òàëàíòó íå äîñòàòíüî, òðåáà ìàòè âåëè÷åçíå áàæàííÿ ³ ÷³òêî éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Ìè ç Âàìè çíàõîäèìîñü íà â³äñòàí³ îäíîãî òåëåôîííîãî äçâ³íêà. ßêùî ùå ñóìí³âàºòåñÿ, òîä³ çàïèø³òüñÿ äî íàñ ó ñòóä³þ â ÿêîñò³ ìîäåë³ ³ ïîáà÷èòå âñå ñàì³! À ÌÈ ÇÀÂÆÄÈ ×ÅÊÀªÌÎ ÂÀÑ çà àäðåñîþ: ì. “Îë³ìï³éñüêà”, âóë. ². Ôåäîðîâà, áóä. 6, îô. 4, êîä 59 (âõ³ä ³ç âóë. ×åðâîíîàðì³éñüêî¿ â àðêó) Òåë.: (044)223-77-60, (067)757-91-97 www.visagist.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


20

!

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

PC CAMOB

Навчальні за лади

OC OHA

EHH

телефони

МЕДСЕСТРА ___________________________________ РИТОРИКА _____________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ _________________________ НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________ А адемия самовосстановления челове а ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

ПЕРУКАР _______________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10 Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ А адемия самовосстановления челове а М.С. Норбе ова ............................................ 362-8-360 Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ _____________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06,

417-41-55 332-41-62 249-80-10 576-66-65

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ____________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06,

417-41-55

332-41-62 249-80-10 576-66-65

СТИЛІСТ _______________________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Навчальний бізнес-центр “Анастасія” .......... 331-02-06, 332-41-62 Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

ТАТУАЖ ________________________________________ Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

М.С. Норбе ова ............................................ 362-8-360 ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Мережа навчальних центрів “Но тевой Сервис” ......................................................... 360-85-76 Учебный центр “S&A GROUP” ....................... 249-80-05, 249-80-10

ПОТУРБУЙСЯ ПРО САМОТНІХ СУСІДІВ! Ó ñòîëèö³ òðèâຠñîö³àëüíèé ïðîåêò "Ïîòóðáóéñÿ ïðî ñàìîòí³õ ñóñ³ä³â", êîòðèé ³í³ö³éîâàíî Ãîëîâíèì óïðàâë³ííÿì Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè ó ì. Êèºâ³. Ùîäíÿ äî ïðåñ-öåíòðó íàäõîäèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â ç ïðèâîäó ïðîåêòó íå ò³ëüêè â³ä êèÿí, àëå é â³ä ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Íàéá³ëüøó óâàãó ïðèâåðòຠîäèí ç íàïðÿìê³â ïðîåêòó - "Îðãàí³çóé ñóáîòíèê ó ñâîºìó äîì³". Ìàñîâî ïðîâîäÿòüñÿ ïðèáèðàííÿ ó ñòîëè÷íèõ áóäèíêàõ, ìåøêàíö³ ïî÷àëè ïåðåéìàòèñÿ âëàñíîþ áåçïåêîþ òà âèð³øèëè ïîçáóâàòèñÿ â³ä ð³çíîìàí³òíîãî ãîðþ÷îãî ìîòëîõó. Íà õâèë³ ïðîáóäæåííÿ ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ çàäëÿ õîðîøî¿ ñïðàâè - ïðèáèðàííÿ ñòîëè÷íèõ áóäèíê³â ³ çàëó÷åííÿ ìåøêàíö³â äî ï³äòðèìàííÿ ÷èñòîòè é ïîðÿäêó â ñâî¿õ ïîìåøêàííÿõ - ó Êèºâ³ îá'ºäíàëîñÿ áëèçüêî 30 àêòèâ³ñò³â. Âæå ïðîâåäåíî 2 ñóáîòíèêè ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³. Ìåøêàíö³ áóäèíê³â, îñîáëèâî ïðåäñòàâíèêè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, îõî÷å äîïîìîãëè ìîëîä³ ïðèâåñòè äî ëàäó ï³ä'¿çäè òà ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ. Öåé ïðîåêò íå îìèíóëè óâàãîþ é ïðåäñòàâíèêè Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÿê³ îðãàí³çóâàëè ðîáîòó ï³äïîðÿäêîâàíèõ â³äîìñòâ ùîäî âñåá³÷íîãî ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî ïðàâèëà ïîæåæíî¿ áåçïåêè òà îá'ºäíàííÿ øèðîêîãî çàãàëó ñîö³àëüíîàêòèâíèõ ãðîìàäÿí äëÿ âèð³øåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Àäæå äëÿ åôåêòèâíîãî ïîïåðåäæåííÿ ïîæåæ ³ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, íåîáõ³äíî ï³äí³ìàòè ð³âåíü êóëüòóðè òà ñîö³àëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ íàøèõ ãðîìàäÿí øëÿõîì ïîïóëÿðèçàö³¿ ñåðåä íàñåëåííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì ÷åñò³ òà ìîðàë³. Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ 䳺âîñò³ ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó "Ïîòóðáóéñÿ ïðî ñàìîòí³õ ñóñ³ä³â", çâåðíåìîñÿ äî ñòàòèñòèêè, ÿêà ñâ³ä÷èòü, ùî ïðîòÿãîì ëèñòîïàäà - ãðóäíÿ 2012 ðîêó, ê³ëüê³ñòü ïîæåæ çìåíøèëàñü ó 4 ðàçè. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ³íñïåêö³¿ òåõíîãåííî¿ áåçïåêè ó ì³ñò³ Êèºâ³ âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó ãîëîâàì ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é çà ï³äòðèìêó ñîö³àëüíîãî ïðîåêòó òà çà ñóòòºâèé âêëàä ó éîãî ðåàë³çàö³þ. Ñâÿòîøèíñüêèé РÃÓ Äåðæòåõíîãåíáåçïåêè ó ì. Êèºâ³

11401004

Ó×ÅÁÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


21

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48 Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

КАСКАДЕР _____________________________________ Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

МАЛЮНОК _____________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48

МОДЕЛ’ЄР-ДИЗАЙНЕР ________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48 ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55 Ш ола “BAGIRA” ............................................ 383-25-06, 576-66-65

99991024

!

IH

22001001

I PC

Навчальні за лади

телефони

ВЕДУЧИЙ ТЕЛЕРАДІОПРОГРАМ __________________________ Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

МОДЕЛЬ _______________________________________ ДОЗВІЛЛЯ _____________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48

Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

РУКОДІЛЛЯ: КОНКУРСИ _____________________________________ КУРСИ КРОЮ ТА ШИТТЯ ______________________ Ст дія аніматорів Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48 К рсы моделирования, онстр ирования и пошива одежды ......................................... 243-45-07

СПОРТИВНІ І БАЛЬНІ ТАНЦІ ________________________________

“Тимош а” ..................................................... 491-50-14

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ ДП “Інстит т під отов и адрів промисловості” ............................................. 417-20-10, 417-41-55

Ст дія аніматорів “Тимош а” ........................ 491-50-14

ТАНЕЦЬ ________________________________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ............ 408-14-48 Ст дія аніматорів “Тимош а” ..................................................... 491-50-14

ФОТОГРАФ ____________________________________ Навчальний бізнес-центр “АНАСТАСІЯ” при МАБІТ ..................................................... 223-28-18, 331-02-06

ХУДОЖНИК-МОДЕЛ’ЄР _______________________ Арт-ш ола детс ой моды “ЯСОЧКА” ...................................................... 408-14-48

!

OC

CT

EHTIB

Навчальні за лади

телефони

ПЕРЕКЛАДИ ___________________________________ К рси іноземних мов ConcordCentre .............................................. 331-74-48

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

99993031

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


22

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА ІНФОРМУЄ ÁÐÈÔ²ÍÃ Ç ÀÊÒÓÀËÜÍί ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÒÅÌÀÒÈÊÈ Íåùîäàâíî â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ ïî çàê³í÷åíí³ ²íòåðíåò-êîíôåðåíö³¿ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ˳ë³àíà Ãðàáîâñüêà ïðîâåëà áðèô³íã äëÿ ïðåäñòàâíèê³â Ç̲ ðàéîíó. Êîìåíòóþ÷è äëÿ íèõ ïðèâîäè, ùî ñïðè÷èíèëè çâåðíåííÿ äî Äϲ íå ò³ëüêè ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, à é ä³ÿëüíîñò³, ˳ë³àí³ Âîëîäèìèð³âí³ äîâåëîñÿ äîêëàäíî â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â. Òàê áðèô³íã ïåðåð³ñ ó ôîðìàò ïðåñ-êîíôåðåíö³¿. Ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ïîäàòêîâî¿: ˳ë³àíî Âîëîäèìèð³âíî, ñê³ëüêè íàäõîäæåíü äî áþäæåòó çàáåçïå÷óº Øåâ÷åíê³âñüêà Äϲ çàãàëîì ³ â ðîçð³ç³ ïîäàòê³â? - Ó 2012 ðîö³ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ñïëà÷åíî äî áþäæåòó 7 ìëðä. 430 ìëí. ãðèâåíü, ó òîìó ÷èñë³ íàäõîäæåííÿ â ðîçð³ç³ îñíîâíèõ ïîäàòê³â: ïî ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ñêëàëè 2,6 ìëðä. ãðèâåíü, àáî 138,9% äî ð³âíÿ 2011 ðîêó; ïî ïîäàòêó íà ïðèáóòîê - 1,445 ìëðä. ãðèâåíü, àáî 115,6% äî ð³âíÿ 2011 ðîêó; ïî ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á - 1,359 ìëðä. ãðèâåíü, àáî 113,9% äî ð³âíÿ 2011 ðîêó. ×è ïðàâäà, ùî äîñÿãíåííþ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ïî ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ îñ³á íå â îñòàííþ ÷åðãó ñïðèÿº ä³ÿëüí³ñòü øåâ÷åíê³âñüêèõ ïîäàòê³âö³â ïî ïîãàøåííþ ï³äïðèºìñòâàìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðïëàòàì ïðàö³âíèêàì? - Òàê, ó 2012 ðîö³ äî áþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëî 11 ì³ëüéîí³â 595 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á çàâäÿêè ö³ëåñïðÿìîâàí³é ðîáîò³ ïîäàòê³âö³â ðàéîíó ïî ñïðèÿííþ ïîãàøåííþ 1615 ï³äïðèºìñòâàìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî âèïëàò³ çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì íà 53 ì³ëüéîíè 740 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðîçêàæ³òü ïðî ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ñòðàòå㳿 ïåðåõîäó â³ä ô³ñêàëüíîãî îðãàíó äî ñåðâ³ñíî¿ ñëóæáè íà øëÿõó ðîçøèðåííÿ ê³ëüêîñò³ òà ÿêîñò³ íîâèõ, ó òîìó ÷èñë³ ³ åëåêòðîííèõ, ïîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â? - Íàïðèêëàä, Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ç ìîìåíòó éîãî â³äêðèòòÿ 8 æîâòíÿ ó ìèíóëîìó ðîö³ íàäàâ ïëàòíèêàì ïîäàòê³â á³ëüøå 188 òèñÿ÷ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã, ó òîìó ÷èñë³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ - 153,9 òèñÿ÷, ³íôîðìàòèâíèõ - 14,5 òèñÿ÷, ïîñëóã ºäèíîãî öåíòðó ñåðòèô³êàö³¿ êëþ÷³â - 2,6 òèñÿ÷, òîùî. ×è íàäàþòüñÿ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ÖÎÏϳ äîäàòêîâ³ ïîñëóãè? - Òàê, íàäàþòüñÿ. Çîêðåìà, öå - âèäà÷à áåçêîøòîâíèõ áëàíê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³, ïîñëóãè êîï³þâàííÿ äîêóìåíò³â òà ëàì³íóâàííÿ îáë³êîâèõ êàðòîê, ùî âèäàþòüñÿ ó ÖÎÏϳ. Ñê³ëüêè çâåðíåíü íà àíòèêîðóïö³éíèé ñåðâ³ñ "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" íàä³éøëî â³ä øåâ÷åíê³âö³â ó 2012 ðîö³ ³ ÿêó ÷àñòêó âèíè ñêëàäàþòü ïî ì³ñòó Êèºâó? - Ç ïî÷àòêó çàïðîâàäæåííÿ ñåðâ³ñó "Ïóëüñ ïîäàòêîâî¿" äî Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà ÄÏÑ íàä³éøëî 74 ³íôîðìàö³éíèõ çàïèòè, ùî ñêëàäຠíàéá³ëüøó ïèòîìó âàãó (11,8%) ïî ì. Êèºâó. Íàâåä³òü ïåðåâàãè íîâîãî ïîäàòêîâîãî ñåðâ³ñó - äèñòàíö³éíîãî ìîí³òîðèíãó êàñîâèõ îïåðàö³é? - Ôîðìàò äèñòàíö³éíîãî ìîí³òîðèíãó ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é øëÿõîì âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ïåðåäà÷³ äàíèõ ïðî ãîò³âêîâ³ îïåðàö³¿ íà ñåðâåðè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè çíà÷íî ñêîðîòèòü ïîäàòêîâèé àóäèò ï³äïðèºìö³â - êîðèñòóâà÷³â êàñîâèõ àïàðàò³â, àäæå óñ³ ðîçá³æíîñò³ ì³æ ïîäàíîþ çâ³òí³ñòþ òà ïåðâèííîþ äîêóìåíòàö³ºþ âèÿâëÿòèìóòüñÿ äèñòàíö³éíî òà çàçäàëåã³äü. Øëÿõîì ÿêîãî ÷àñó äî ï³äïðèºìö³â íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåïîäàííÿ òàêî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³?

- Ó á³çíåñó º ï³âðîêó íà àäàïòàö³þ äî íîâèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà - ïðîòÿãîì ² ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó äî ï³äïðèºìö³â íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåïîäàííÿ òàêî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîíí³é ôîðì³. Ç 1 ñ³÷íÿ ðîçïî÷àëàñÿ êàìïàí³ÿ "Äåêëàðóâàííÿ - 2013". ×è â³äîáðàçèòüñÿ çëèòòÿ ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ñëóæá íà ãðàô³êó ðîáîòè Øåâ÷åíê³âñüêî¿ Äϲ àáî íàäàíí³ ïîñëóã ïëàòíèêàì ïîäàòê³â? - Íà îáñëóãîâóâàíí³ ê볺íò³â çì³íè íå â³äîáðàçÿòüñÿ. Ïîäàòêîâà ïðàöþº çà ñâî¿ì çâè÷àéíèì ãðàô³êîì. Íàãàäàþ, ùî Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â â Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ çíàõîäèòüñÿ ïî ïðîâóëêó Ïîë³òåõí³÷íîìó, 5À ³ ïðàöþº ç 9 äî 20 ãîäèíè ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ òà ç 9 äî 16 ãîä. - ó ñóáîòó. Ó ÿêîìó ïîäàòêîâîìó ïåðåäïëàòíîìó âèäàíí³ ïëàòíèêè ïîäàòê³â ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè íîâèíè ùîäî ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ä³ÿëüíîñò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè, àíàë³ç ïðîáëåì îïîäàòêóâàííÿ òà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, íîðìàòèâí³ àêòè, äîêóìåíòè, êîíñóëüòàö³¿ òà êîìåíòàð³ ôàõ³âö³â? - Íàä³éíèé ïîì³÷íèê ³ ïàðòíåð ó áóðõëèâîìó îêåàí³ ³íôîðìàö³¿ - æóðíàë "³ñíèê ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè" - îô³ö³éíå âèäàííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ùî âèõîäèòü ùîïîíåä³ëêà äëÿ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà ïðàö³âíèê³â îðãàí³â ÄÏÑ Óêðà¿íè. *** ÑÒÎËÈ×ÍÎÞ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÞ Ì²Ë²Ö²ªÞ ÀÐÅØÒÎÂÀÍÎ ÏÀÐÒ²Þ ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÍÈÕ ÒÎÂÀв ÍÀ 15 ÌËÍ. ÃÐÍ. ßê âñòàíîâèëè ïîäàòê³âö³, îäðàçó ï³ñëÿ гçäâÿíèõ ñâÿò òðè âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³ ç íàï³âïðè÷åïàìè çàâåçëè íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè çíà÷íó ïàðò³þ ð³çíîìàí³òíîãî êðàìó ç Êèòàþ â àäðåñó îäí³º¿ ç êè¿âñüêèõ ô³ðì. Çäàâàëîñü áè, çâè÷àéí³ àâòîìîá³ë³ ïåðåâîçèëè çâè÷àéíèé òîâàð - ïðîòå äåÿê³ íþàíñè âèêëèêàëè ï³äîçðè. Òàê, ô³ðìà, ÿêà çã³äíî íàäàíèõ íà ìèòíèö³ äîêóìåíò³â áóëà ïîêóïöåì òîâàð³â, ³ñíóâàëà ëèøå â³ðòóàëüíî - ÷îëîâ³êó, ÿêèé íà ïàïåðàõ çíà÷èâñÿ ¿¿ êåð³âíèêîì òà çàñíîâíèêîì, íå áóëî í³÷îãî â³äîìî àí³ ïðî òîâàð, àí³ íàâ³òü ïðî ðåºñòðàö³þ ï³äïðèºìñòâà âçàãàë³. Äî òîãî æ, âàðò³ñòü òîâàð³â ó ñóïðîâ³äíèõ äîêóìåíòàõ áóëà çàíèæåíà á³ëüøå í³æ ó 5 ðàç³â. Çà ïîäàííÿì ñë³ä÷îãî ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ ñóäîì íàêëàäåíî àðåøò íà ìàéíî, íàðàç³ âåäåòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 212 ÊÊ Óêðà¿íè. 11 ËÞÒÎÃÎ - ÎÑÒÀÍÍ²É ÄÅÍÜ ÏÎÄÀÍÍß ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ Ç ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ ÇÀ 2012 Ð²Ê Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ äîâîäèòü äî â³äîìà, ùî ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ âèìîã ñò. 57 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ùîì³ñÿ÷íî¿ ñïëàòè ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê àâàíñîâèõ âíåñê³â íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 05.12.2012 ðîêó ¹ 2181 çàòâåðäæåíî çì³íè äî íàñòóïíèõ ôîðì ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é: - ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ï³äïðèºìñòâ, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 28.09.2011 ¹ 1213, çàðåºñòðîâàíèì ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 20.10.2011 çà ¹ 1215/19953 (³ç çì³íàìè); - ïðî ðåçóëüòàòè ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè áåç ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 28.10.2011 ¹ 1352, çàðåºñòðîâàíèì ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 11.11.2011 çà ¹ 1290/20028 (³ç çì³íàìè); - ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê áàíêó, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 21.12.2011 ¹ 1683, çàðåºñòðîâàíèì ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 10.01.2012 çà ¹ 16/20329 (³ç çì³íàìè); - ç ïîäàòêó íà äîõîäè (ïðèáóòîê) ñòðàõîâèêà, çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â

Ó×ÅÁÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

Óêðà¿íè â³ä 22.06.2012 ¹ 759, çàðåºñòðîâàíèì ó ̳í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 19.07.2012 çà ¹ 1220/ 21532. Âîäíî÷àñ, çâàæàþ÷è íà òå, ùî çì³íè äî âêàçàíèõ ïîäàòêîâèõ äåêëàðàö³é, ÿê³ çàòâåðäæåí³ íàêàçîì ¹ 1281, ïåðåäáà÷àþòü äîïîâíåííÿ ðîçðàõóíêîì àâàíñîâîãî âíåñêó ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ÄÏÑ Óêðà¿íè ðåêîìåíäóº ïëàòíèêàì ïîäàòêó ïîäàâàòè äî îðãàí³â ÄÏÑ ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ çà çâ³òíèé (ïîäàòêîâèé) 2012 ð³ê çà ôîðìîþ, ç óðàõóâàííÿì äîïîâíåíü, îñê³ëüêè ï. 57.1 ñò. 57 ÏÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷ຠïîäàííÿ ðîçðàõóíêó ùîì³ñÿ÷íèõ àâàíñîâèõ âíåñê³â ó ñêëàä³ ð³÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿. ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ ÄËß ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲ ÍÀÁÈÐÀª ÎÁÅÐҲ Îäíèì ³ç êðîê³â âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ñòàëî ï³äïèñàííÿ ÄÏÑ Óêðà¿íè 12 âåðåñíÿ 2012 ðîêó ç íàéâïëèâîâ³øèìè ó÷àñíèêàìè ðèíêó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, êîòð³ îõîïëþþòü 80 % çàçíà÷åíîãî ðèíêó, Ìåìîðàíäóìó ùîäî ïîë³ïøåííÿ ïðîöåñó ïîäàííÿ çâ³òíîñò³, âïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â, ðîçâèòêó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó. Íà ñüîãîäí³ ó÷àñíèêè ìåìîðàíäóìó ïðîïîíóþòü òàê³ áåçêîøòîâí³ åëåêòðîíí³ ïîñëóãè: 1. "ÄÏÑ Óêðà¿íè": à) "ÄÏÑ - çàõèñò çâ³òíîñò³" - ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ÿêèé çàáåçïå÷óº çàõèùåíó ïåðåäà÷ó çâ³ò³â â åëåêòðîíí³é ôîðì³ (áåç ïàïåðîâèõ êîï³é) ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó äî Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (www.cskidd.gov.ua); á) "ÎÏÇ" - ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïî ôîðìóâàííþ òà ïîäà÷³ ïëàòíèêàìè ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ òà ðåºñòðó îòðèìàíèõ òà âèäàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ äî îðãàí³â ÄÏÑ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çàñîáàìè òåëåêîìóí³êàö³éíîãî çâ'ÿçêó (www.sts.gov.ua). 2. "ÀÉÔ²Í" - ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ÿêå çàáåçïå÷óº ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñàííÿ òà â³äïðàâêè åëåêòðîííî¿ çâ³òíîñò³ äî ÄÏÑ Óêðà¿íè, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè òà Ñòàòèñòè÷íîãî Óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íè, âèêîðèñòîâóþ÷è áåçêîøòîâí³ êëþ÷³ ÅÖÏ â³ä ÀÖÑÊ ²ÄÄ ÄÏÑ Óêðà¿íè (www.iFin.ua). ²ÄÊÐÈÒ² Íβ ÐÀÕÓÍÊÈ ÄËß ÑÏËÀÒÈ ÀÂÀÍÑÎÂÈÕ ÂÍÅÑÊ²Â Ç ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÏÐÈÁÓÒÎÊ Ïëàòíèêàì íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâè ïðî ïåðåâåäåííÿ ñïëà÷åíî¿ ñóìè àâàíñîâèõ âíåñê³â íà íîâ³ ðàõóíêè Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó ïëàòíèêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê (êð³ì íîâîñòâîðåíèõ, âèðîáíèê³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, íåïðèáóòêîâèõ óñòàíîâ òà ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ó ÿêèõ äîõîäè çà îñòàíí³é ð³÷íèé çâ³òíèé ïîäàòêîâèé ïåð³îä íå ïåðåâèùóþòü 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü) ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óþòü àâàíñîâèé âíåñîê ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. ³äïîâ³äíî äî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 17.01.2013 ¹ 19 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Çì³í äî áþäæåòíî¿ êëàñèô³êàö³¿" òà íàêàçó Äåðæàâíî¿ êàçíà÷åéñüêî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä 22.01.2013 ¹ 14 "Ïðî çàòâåðäæåííÿ çì³í äî Äîâ³äíèêà â³äïîâ³äíîñò³ ñèìâîëó çâ³òíîñò³ êîäó êëàñèô³êàö³¿ äîõîä³â áþäæåòó", Äåðæàâîþ êàçíà÷åéñüêîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè â³äêðèòî ðàõóíêè ó ðîçð³ç³ òåðèòîð³é ì³ñòà Êèºâà äëÿ çàðàõóâàííÿ àâàíñîâèõ âíåñê³â ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Ç 25 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó (äàòà â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â) çàðàõóâàííÿ êîøò³â çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî íà íîâ³ ðàõóíêè. Òîáòî, ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, ÿê³ ñïëàòèëè àâàíñîâ³ âíåñêè ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ó ñ³÷í³ 2013 ðîêó, íåîáõ³äíî ïîäàòè çàÿâè ïðî ïåðåâåäåííÿ ñïëà÷åíî¿ ñóìè íà íîâ³ ðàõóíêè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ñïëàòè àâàíñîâèõ âíåñê³â ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Ðåêâ³çèòè íîâèõ áþäæåòíèõ ðàõóíê³â äëÿ ñïëàòè àâàíñîâèõ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.


23

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß âíåñê³â ç ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ðîçì³ùåíî íà ñóá-ñàéò³ ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ ó ðóáðèö³ "Áþäæåòí³ ðàõóíêè", à òàêîæ â Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Ó 2012 ÐÎÖ² ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ÑÏÐÈßËÈ Ï²ÄÂÈÙÅÍÍÞ ÇÀÐÎÁ²ÒÍÈÕ ÏËÀÒ ÍÀ 4676 ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀÕ ÊȪÂÀ Íå ñåêðåò, ùî ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ñåðåäí³é ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â º íàéá³ëüøèì ïî âñ³é êðà¿í³. Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íàðàç³ â³í ñêëàäຠ4,6 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Ïîðÿä ç öèì, ó Êèºâ³ º ï³äïðèºìñòâà, ñåðåäí³é ð³âåíü çàðîá³òíèõ ïëàò ÿêèõ "íå äîòÿãóº" íàâ³òü äî ì³í³ìàëüíîãî, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîäàâñòâîì (ç 1 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó - 1147 ãðí.). Äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çàðïëàò íà ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè ì. Êèºâà, ðàçîì ç îðãàíàìè ì³ñöåâî¿ âëàäè òà ïðåäñòàâíèêàìè Ïåíñ³éíîãî ôîíäó âæèâàþòüñÿ ñï³ëüí³ çàõîäè òà ïðîâîäèòüñÿ ðîç'ÿñíþâàëüíà ðîáîòà. Òàê, íà îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêå çàéìàºòüñÿ îïòîâîþ òîðã³âëåþ ôðóêòàìè òà îâî÷àìè ñåðåäí³é ð³âåíü çàðïëàòè ó ²²² êâàðòàë³ 2012 ðîêó ñêëàäàâ 888 ãðèâåíü. Çà ðåçóëüòàòàìè ñï³âáåñ³äè ç êåð³âíèêîì, ñåðåäí³é ð³âåíü çàðïëàòè áóëî ï³äâèùåíî äî 1900 ãðèâåíü. Íà îäíîìó ç áóä³âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ, äå ñåðåäí³é ð³âåíü íå ïåðåâèùóâàâ 1100 ãðí. - â³äðàçó ï³äâèùåíî âäâ³÷³ (2200 ãðí.). Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíî¿ ó 2012 ðîö³ ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ ðîç'ÿñíþâàëüíî¿ ðîáîòè, ð³âåíü çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì çð³ñ íà 4676 ï³äïðèºìñòâàõ Êèºâà. Äî áþäæåòó äîäàòêîâî íàä³éøëè 10,6 ìëí. ãðí. ïîäàòêó. Ó 2012 ÐÎÖ² ÏÎÄÀÒʲÂÖ² ÊȪÂÀ ÂÈßÂÈËÈ 898 ϲÄÏÐȪÌֲ - ÂËÀÑÍÈʲ ÌÀÔ²Â, ßʲ ÍÅ ÌÀËÈ ÆÎÄÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍҲ ÍÀ ÇÅÌÅËÜͲ IJËßÍÊÈ Âêàçàíèì ô³çè÷íèì îñîáàì äîäàòêîâî íàðàõîâàí³ äî ñïëàòè â áþäæåò ïîíàä 2,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïëàòè çà çåìëþ, - ïîâ³äîìèëà Ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó ì. Êèºâ³ ²ðèíà Íîñà÷îâà. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñòîëè÷íîãî ïîäàòêîâîãî â³äîìñòâà, ó 2012 ðîö³ ïðàö³âíèêè ñòîëè÷íèõ ÎÄÏÑ çàëó÷èëè äî îïîäàòêóâàííÿ 2131 ô³çè÷íó îñîáó, äî áþäæåòó ïåðåðàõîâàíî 13,7 ìëí. ãðèâåíü çåìåëüíîãî ïîäàòêó. Îêð³ì âëàñíèê³â òîðã³âåëüíèõ ê³îñê³â, â õîä³ ïåðåâ³ðîê áóëè âèÿâëåí³ 454 çåìëåâëàñíèêè, ÿê³ ñàìîñò³éíî çì³íèëè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. Âêàçàíèì ãðîìàäÿíàì äîíàðàõîâàíî 3,2 ìëí. ãðèâåíü ïëàòè çà çåìëþ. Çà ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðîê, áóëè âèÿâëåí³ 779 âëàñíèê³â íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü, ÿêèì äîíàðàõîâàíî äî ñïëàòè â áþäæåò 7,8 ìëí. ãðèâåíü. Çàçíà÷åíèõ ðåçóëüòàò³â ïîäàòê³âö³ Êèºâà äîñÿãëè çà ðàõóíîê ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ ³ç ì³ñüêîþ âëàäîþ ó ìåæàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó "Äîðîæíÿ êàðòà"", - íàãîëîñèëà ²ðèíà Íîñà÷îâà. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀײ ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ Ì²ÑÒÀ ÊȪÂÀ Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ - þðèäè÷íèì îñîáàì, ÿê³ ìàþòü ó âëàñíîñò³ ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâîãî ôîíäó òà îðåíäàðÿì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ äî 20 ëþòîãî 2013 ðîêó íåîáõ³äíî ïîäàòè äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ç ïëàòè çà çåìëþ (çåìåëüíèé ïîäàòîê òà/àáî îðåíäíà ïëàòà çà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè äåðæàâíî¿ àáî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³) ïî ôîðì³ çàòâåðäæåí³é íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè çà ¹ 1015 â³ä 24.12.2010 ð. ç óðàõóâàííÿì êîåô³ö³ºíò³â ³íäåêñàö³¿ íîðìàòèâíî-ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü. Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â íîðìàòèâíó ãðîøîâó îö³íêó çåìåëü ó ì³ñò³ Êèºâ³ ñòàíîì íà 01 ñ³÷íÿ 2013 çà 2012 ð³ê íåîáõ³äíî ³íäåêñóâàòè íà êîåô³ö³ºíò ³íäåêñàö³¿, ùî äîð³âíþº 1, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 289,2 ñòàòò³ 289 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ðîçðàõîâàíî âèõîäÿ÷è ç ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í çà 2012 ð³ê - 99,8 %. Òàêà ïîçèö³ÿ âèêëàäåíà ó ëèñò³ ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 21.01.2013 ¹ 7/7/15-2217ç "Ïðî ³íäåêñàö³þ íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëü ó 2013 ðîö³", ÿêèé ðîçì³ùåíî íà âåá-ïîðòàë³ ÄÏÑ Óêðà¿íè ó ðóáðèö³ "Ïîäàòêè òà çáîðè", ï³äðóáðèö³ "Çàãàëüíîäåðæàâí³ ïîäàòêè", ðîçä³ë³ "Ïëàòà çà çåìëþ", ï³äðîçä³ë³ "Ëèñòè

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹5 • 4 ëþòîãî 2013 ð.

ÄÏÑ Óêðà¿íè". Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì Êîíñóëüòàö³éíîãî öåíòðó ÄÏÑ ó ì. Êèºâ³ - 461-77-00. *** ÏËÀÒÍÈÊÈ ªÄÈÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ ÇÀ ÇÄÀÂÀÍÍß ÌÀÉÍÀ  ÎÐÅÍÄÓ ÇÀÏÎÂÍÞÞÒÜ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ ÑÒÀÐÎÃÎ ÇÐÀÇÊÀ! Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó - ô³çè÷í³ îñîáè â³äíåñåí³ äî 2 òà 3 ãðóï çâ³òóþòü äî ïîäàòêîâèõ îðãàí³â çà çâ³òíèé ïåð³îä - 4 êâàðòàë 2012 ðîêó çà ôîðìîþ äåêëàðàö³¿ ñòàðîãî çðàçêà (çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì ̳íô³íó â³ä 21 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹ 1688). Íàãàäóºìî, ïîäàòêîâà äåêëàðàö³ÿ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó 2 òà 3 ãðóï çà 2012 ð³ê ïîäàºòüñÿ äî îðãàí³â ÄÏÑ - ïðîòÿãîì 40 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî ïåð³îäó, òîáòî äî 11 ëþòîãî 2013 ðîêó âêëþ÷íî. ÃÐÎÌÀÄßÍÈ, ßʲ ÇÄÀÞÒÜ Â ÎÐÅÍÄÓ ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ ²ÍØÈÌ ÃÐÎÌÀÄßÍÀÌ, ÏÎÄÀÞÒÜ Ð²×ÍÓ ÏÎÄÀÒÊÎÂÓ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ ÏÐÎ ÌÀÉÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ² ÄÎÕÎÄÈ ÐÀÇÎÌ Ç ÄÎÄÀÒÊÎÌ 2! Ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàäàþòü â îðåíäó ³íøèì ãðîìàäÿíàì íåðóõîì³ñòü (êâàðòèðè, áóäèíêè, ê³ìíàòè òîùî), çîáîâ'ÿçàí³ ïîäàòè ð³÷íó ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè çàòâåðäæåíó íàêàçîì ̳íô³íó Óêðà¿íè 07.11.2011 ð. ¹1395 ðàçîì ç äîäàòêîì 2 äî äåêëàðàö³¿. Äåêëàðàö³ÿ ïîäàºòüñÿ äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ (ðåºñòðàö³¿) ãðîìàäÿíèíà ïî çàê³í÷åííþ çâ³òíîãî êàëåíäàðíîãî ðîêó äî 1 òðàâíÿ. ÏÐÎ "ÅËÅÊÒÐÎÍÍÓ" ÊÀÑÎÂÓ ÑÒв×ÊÓ Äϲ íàãàäóº, ùî éäå ï³äêëþ÷åííÿ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü êàñîâ³ àïàðàòè, äî "åëåêòðîííî¿ ñòð³÷êè" - ñèñòåìè ïåðåäà÷³ äàíèõ ïðî ãîò³âêîâ³ îïåðàö³¿ íà ñåðâåðè ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè. ϳäïðèºìö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîäàâàòè çâ³òíó ³íôîðìàö³þ â åëåêòðîíí³é ôîðì³ ÿê øëÿõîì ïðèäáàííÿ íîâî¿ êàñîâî¿ òåõí³êè, òàê ³ øëÿõîì ïðèºäíàííÿ äî âæå ³ñíóþ÷î¿ òåõí³êè â³äïîâ³äíèõ ìîäåì³â äëÿ ïåðåäà÷³ äàíèõ. Ó á³çíåñó º ï³âðîêó íà àäàïòàö³þ äî íîâèõ âèìîã çàêîíîäàâñòâà - ïðîòÿãîì ïåðøîãî ï³âð³÷÷ÿ 2013 ðîêó äî ï³äïðèºìö³â íå áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà íåïîäàííÿ òàêî¿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³. ÎÁÎÂ'ßÇÎÊ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÏÎÄÀÒÈ ÄÅÊËÀÐÀÖ²Þ ÏÐÎ ÌÀÉÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ÒÀ ÄÎÕÎÄÈ ÇÀ 2012 Ð²Ê Äϲ ³íôîðìóº ùîäî îáîâ'ÿçêîâîãî ïîäàííÿ ãðîìàäÿíàìè ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ ó 2013 ðîö³, ÿêùî ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 2012 ðîêó îòðèìóâàëèñü, çîêðåìà òàê³ äîõîäè ÿê: - äîõîäè â³ä îñîáè, ÿêà íå º ïîäàòêîâèì àãåíòîì, òîáòî â³ä íåðåçèäåíòà àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà íå ìຠñòàòóñó ñóá'ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî íå º îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü; - ³íîçåìí³ äîõîäè; - äîõ³ä, îòðèìàíèé îðåíäîäàâöåì ïðè íàäàíí³ íåðóõîìîñò³ â îðåíäó (ñóáîðåíäó), ÿêùî îðåíäàð º ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ; - äîõ³ä, îòðèìàíèé îðåíäîäàâöåì ïðè íàäàíí³ ðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó (ñóáîðåíäó), ÿêùî îðåíäàð º ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá'ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ; - äîõ³ä ó âèãëÿä³ íåóñòîéêè (øòðàô³â, ïåí³), â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ àáî íåìàéíîâî¿ (ìîðàëüíî¿) øêîäè â³ä îñîáè, ÿêà íå º ïîäàòêîâèì àãåíòîì (êð³ì îêðåìèõ âèïàäê³â, óñòàíîâëåíèõ ïï. 164.2.14 Êîäåêñó). ÑÏËÀÒÀ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ Äϲ çâåðòຠóâàãó íà òå, ùî çà íîâîñòâîðåí³ (íîâîââåäåí³) îá'ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³ ô³çè÷íà îñîáà áóäå ñïëà÷óâàòè ïîäàòîê, ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó âèíèêëî ïðàâî âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò. ßêùî ïðàâî âëàñíîñò³ ïðîòÿãîì êàëåíäàðíîãî ðîêó ïåðåõîäèòü â³ä îäíîãî âëàñíèêà äî ³íøîãî, òî ïîïåðåäí³é âëàñíèê ñïëà÷óº ïîäàòîê íà íåðóõîìå ìàéíî çà ïåð³îä ç 1 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó äî ïî÷àòêó òîãî ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó âòðàòèâ ïðàâî âëàñíîñò³ íà çàçíà÷åíèé îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ. Íîâèé æå âëàñíèê ñïëà÷óº ïîäàòîê ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó âèíèêëî ïðàâî âëàñ-

íîñò³. Ïðè öüîìó îðãàí ÄÏÑ áóäå íàäñèëàòè ô³çè÷íèì îñîáàì ïîäàòêîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ-ð³øåííÿ ïðî ðîçì³ð íàðàõîâàíîãî ïîäàòêó. Òàê³ ïîâ³äîìëåííÿ áóäóòü ôîðìóâàòèñÿ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèíèêíåííÿ ÷è ïðî ïåðåõ³ä ïðàâà âëàñíîñò³ íà òàêèé îá'ºêò ó ô³çîñîáè â³ä îðãàíó äåðæðåºñòðàö³¿ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî. ÂÈÒÐÀÒÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀ. ÙÎ ÂÊËÞ×ÀªÒÜÑß? Ïðè âèçíà÷åíí³ ñóêóïíîãî ÷èñòîãî äîõîäó ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ çä³éñíþþòü íåçàëåæíó àäâîêàòñüêó ä³ÿëüí³ñòü äîö³ëüíî âðàõîâóâàòè âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ òàêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî âèòðàò àäâîêàòà ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³, çîêðåìà 1) îðåíäíà ïëàòà çà êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿì, ÿêå º ðîáî÷èì ì³ñöåì àäâîêàòà, ó ò. ÷. éîãî ïîòî÷íèé ðåìîíò, îáëàäíàííÿ ïàíäóñó äëÿ ï³ä'¿çäó ³íâàë³ä³â; 2) òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷îãî ì³ñöÿ àäâîêàòà òà éîãî îáñëóãîâóâàííÿ (îõîðîííà òà ïîæåæíà ñèãíàë³çàö³ÿ, âîãíåñò³éêèé ñåéô, ³íôîðìàö³éíà âèâ³ñêà, ìåòàëåâ³ äâåð³ àáî ðîëåòè); 3) îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ (êîìï'þòåðè, ó ò. .÷. ¿õ ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðèíòåðè, ñêàíåð, êñåðîêñ, ôàêñ, òåëåôîí òîùî); 4) âèòðàòè íà âèãîòîâëåííÿ ïå÷àòîê òà øòàìï³â, à òàêîæ ¿õ çàì³íó; 5) ñïëàòà ùîð³÷íèõ âíåñê³â àäâîêàò³â íà çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ àäâîêàòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ; 6) â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â ó áàíêàõ òà ¿õ ðîçðàõóíêîâî-êàñîâå îáñëóãîâóâàííÿ (äåïîçèòí³ ðàõóíêè); 7) îïëàòà ïðàö³ òà îáîâ'ÿçêîâ³ íàðàõóâàííÿ íà ôîíä îïëàòè ïðàö³ ïîì³÷íèê³â, ñåêðåòàð³â, ñòàæèñò³â (íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â); 8) ïðîõîäæåííÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ àäâîêàòîì; ó÷àñòü ó êîðîòêîòåðì³íîâèõ ñåì³íàðàõ, ñèìïîç³óìàõ, íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³ÿõ; óäîñêîíàëåííÿ ïðîôìàéñòåðíîñò³, ïðèäáàííÿ òà ïåðåäïëàòà þðèäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÎÄÀÒʲÂ! Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê": Ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó 2013 ð. âñòàíîâëåíî: ó ì³ñÿ÷íîìó ðîçì³ð³ ç 1 ñ³÷íÿ - 1147 ãðí., ç 1 ãðóäíÿ - 1218 ãðí. Ó ïîãîäèííîìó ðîçì³ð³: ç 1 ñ³÷íÿ - 6,88 ãðí., ç 1 ãðóäíÿ - 7,3 ãðí. Ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì íà îäíó îñîáó â ðîçðàõóíêó íà ì³ñÿöü óñòàíîâëåíî â ðîçì³ð³: ç 1 ñ³÷íÿ - 1108 ãðí.; ç 1 ãðóäíÿ - 1176 ãðí. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÇÁÎÐÓ ÇÀ ÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÐÀIJÎ×ÀÑÒÎÒÍÈÌ ÐÅÑÓÐÑÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ! Ïóíêòîì 31 ðîçä³ëó ² Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 20.11.2012 ðîêó ¹ 5503-VI "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ïåðåãëÿäó ñòàâîê äåÿêèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â" ç 04 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çì³íåíî ñòàâêè çáîðó çà êîðèñòóâàííÿ ðàä³î÷àñòîòíèì ðåñóðñîì Óêðà¿íè, à ñàìå: âîíè çá³ëüøåí³ íà 7,9 â³äñîòêà. Îñê³ëüêè ñòàâêè çáîðó çì³íèëèñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, à áàçîâèé ïîäàòêîâèé (çâ³òíèé) ïåð³îä äëÿ çáîðó äîð³âíþº êàëåíäàðíîìó ì³ñÿöþ, òî ïëàòíèêàì çáîðó çà êîðèñòóâàííÿ ðàä³î÷àñòîòíèì ðåñóðñîì Óêðà¿íè äîö³ëüíî ó Ïîäàòêîâîìó ðîçðàõóíêó çáîðó çà êîðèñòóâàííÿ ðàä³î÷àñòîòíèì ðåñóðñîì Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì ÄÏÀ Óêðà¿íè 24.12.10 ¹ 1018, ÿêèé çàðåºñòðîâàíî â ̳íþñò³ Óêðà¿íè 12.01.11 çà ¹ 28/18766, çà ñ³÷åíü 2013 ðîêó ïðîñòàâëÿòè ñòàâêè çáîðó, âñòàíîâëåí³ Çàêîíîì ¹5503VI, ÿê³ îáðàõîâàí³ çà ôîðìóëîþ: Ñ0 = (Ñ1 õ 3 + Ñ2 õ 28):31, äå Ñ0 - îáðàõîâàíà ñòàâêà íà ñ³÷åíü 2013 ðîêó; Ñ1 - ñòàâêà äî 4 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó; Ñ2 - ñòàâêà ç 4 ñ³÷íÿ 2013 ðîêó. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ! ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß ÄÎÕÎÄ²Â Ó 2013 ÐÎÖ²! ßêùî Âàì íàðàõîâóâàëèñü (âèïëà÷óâàëèñü, íàäàâàëèñü) äîõîäè äâîìà àáî á³ëüøå ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè, ³ ïðè öüîìó çàãàëüíà ð³÷íà ñóìà òàêîãî äîõîäó ïåðåâèùóº ñòî äâàäöÿòü ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó (ó 2012 ð. - 128 760 ãðí.(1073 ãðí. õ 120) íåîáõ³äíî çàâ³òàòè äî ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ òà ïîäàòè äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí òà äîõîäè äî 1 òðàâíÿ 2013 ðîêó!

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №05 (2013г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...