Page 1

11572016

20222047

24032001

17842153

23712002

22742016


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

13482014

2

20362006

22752007

17302006

23942002

20912011

15432008

20462008

23942001

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)


3

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÂÀÊÀÍѲ¯ ²ÄÍÎÂËÞÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ÙÎÒÈÆÍß

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ WWW.RIU.COM.UA

ÇìIñò ðîçäIëó «Ðàáîòà» ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ ÏÎÒвÁͲ ÊÅвÂÍÈÊÈ, Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ñò.5 ñò.15

Всераїнсьий реламно-інформаційнийтижневи сферіпрацевлаштвання танавчання

ïåðø³ îñîáè ï³äïðèºìñòâà; êåð³âíèêè â³ää³ë³â, íàïðàâëåíü; á³çíåñ-êîíñóëüòàíòè, åêñïåðòè, àíàë³òèêè

¹ 3 (834) 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

åêñïåðòè; åíåðãåòèêè; êîíñòðóêòîðè; òåõíîëîãè; ëîã³ñòèêè; ìåòîäèñòè; ïñèõîëîãè; á³çíåñ-òðåíåðè; þðèñïðóäåíö³ÿ; þâåë³ðè

Засновни і видавець ТОВ«Поіс -Плюс» Свід.прореєстрацію KВ №4740 від 14.12.2000 р. Видаєтьсяз09.07.96р.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Диретор ............. ШмейоГ.В. Головнийредатор . КчмаВ.В. Адресаредаціїдлялистів: 03057,м.Київ, вл.Молдавсьа,2,оф.“1-B” 4 -90, 91 453-34 Òåë./ôàêñ: 453-3

poisk@optima.com.ua ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Дяємо, що Ви обрали саме наш азет, шаючи собі чи близьим робот. Впевнені,щоздопомооюазети"РаботаиУчеба",Виобов'язовознайдетедостойнробот. Для цьоо в нашом виданні,врозділі"Работа",щотижня дрються тисячі реальних ваансій від прямих роботодавців. Редація постійно працюєнадтим,щобвазетібли ваансіїідляфахівців,ідляробітниів,ідлялітніхлюдей,атаождлятих,хтощенемаєдосвідроботи-стдентів,випсниів. Вазеті,дляшвидоопошнеобхідноїваансії,зроблений "Поажчивсіхваансійномера". Він завжди дрється на першихсторінах,післязміст.Крім тоо, ожен може безоштовно розмістити своє "Міні-резюме" в розділі "Шаю робот". Цей розділчитаютьроботодавцііВи маєтереальнийшанс,щоВаш андидатр помітять. Умови розміщення читайте в розділі "Шаюробот". Уже16роівСВОЄЮнашазетвважаєбаатотисячнаадиторія читачів і широе оло роботодавців, за оперативність і правдивістьопбліованоїінформації.Приєднйтесьдоних! Редаціятижневиа"Работаи Учеба"відщироосерцябажає Вам спішноо пош роботи, ар'єрноо зростання та реалізаціїВашихзадмів.Бдемораді допомотиВамцьом!

Äå ìîæíà ïðèäáàòè Ðàáîòà è Ó÷åáà” "Ð ãàçåòó " Второвіймережііосів"Преса"інаомерційнихрозладахв КиєвііКиївсьійобл. Наазетно-жрнальнихрозладах настанціяхметрополітен,залізничноовозаліпідземнихпереходів.

ÑÏÅÖ²À˲ÑÒÈ

ñò.15

ÌÅÍÅÄÆÅÐÈ

ñò. 15

ç ðåàë³çàö³¿, àãåíòè òà ìåíåäæåðè ç ðåêëàìè, ïîë³ãðàô³¿

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

ñò.15

êàäðîâ³ ñëóæáè; ñåêðåòàð³àò, ä³ëîâîäñòâî; ïåðåêëàäà÷³; àðõ³âíà ñïðàâà; îïåðàòîðè ÏÊ

ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ, Ô²ÍÀÍÑÈ

ñò.18

åêîíîì³êà òà ô³íàíñè; áàíê³âñüêà ñïðàâà; áóõãàëòåð³ÿ òà àóäèò

ÒÂÎÐײ ÏÐÎÔÅѲ¯

ðåäàêòîðè; âåðñòàëüíèêè; äèçàéíåðè; êîðåêòîðè; ìàêåò÷èêè; ïàëÿòóðíèêè; äðóêàð³; æóðíàë³ñòè; ìàðêåòîëîãè

ñò.15

â³çàæèñòè; ìàéñòðè ìàí³êþðó-ïåäèêþðó; êîìá³íîâàí³ ïåðóêàð³; êîñìåòîëîãè; ìàéñòðè òàòóàæó, ï³ðñ³íãó

ñò.15

âèõîâàòåë³; ãóâåðíàíòêè; äîìîãîñïîäàðêè; äîìàøí³ â÷èòåë³; ëîãîïåäè; íÿí³; äîìàøí³ êóõàð³; ñàä³âíèêè

ñò.22

ë³êàð³; ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë; êåð³âíèêè ôàðì. ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ôàðìàöåâòè; ïðîâ³çîðè; ìåäè÷í³ ïðåäñòàâíèêè

ñò.17

âèêëàäà÷³; çàâó÷³; äèðåêòîðè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; âèõîâàòåë³; ìåòîäèñòè; ðåïåòèòîðè; ìàéñòðè âèðîáíè÷îãî íàâ÷àííÿ

ÒÓÐÈÇÌ, ²ÍÄÓÑÒÐ²ß ÐÎÇÂÀÃ

ñò.15

êåð³âíèêè ³ ñï³âðîá³òíèêè òóðô³ðì; åêñêóðñîâîäè; ìåíåäæåðè òà àãåíòè ç òóðèçìó; ã³äè-ïåðåêëàäà÷³; àäì³í³ñòðàòîðè; àêòîðè; êðóï’º; ìàðêåðè

ÎÕÎÐÎÍͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.25

íà÷àëüíèêè ñëóæá áåçïåêè; îõîðîííèêè; îõîðîíö³; îõîðîíö³êîíòðîëåðè; îõîðîíö³-àäì³í³ñòðàòîðè; ³íñïåêòîðè îõîðîíè

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

ñò.34

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; ñïåö³àë³ñòè; òîðãîâ³ ïðåäñòàâíèêè; ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó; ñïåö³àë³ñòè ïî çàêóïêàì; ïðîäàâö³; ìåð÷åíäàéçåðè; ñóïåðâàéçåðè; òîâàðîçíàâö³

ÑÒÀÒÒ² ÐÎÇIJËÓ "ÐÀÁÎÒÀ"

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ, ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ² ÊÎÌÅÐÖ²ß

ñò.34

ñò. 15

ÐÅÊËÀÌÀ, ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ, ÂÈÄÀÂÍÈ×À ÑÏÐÀÂÀ, ÏÎ˲ÃÐÀÔ²ß ñò.15

ÏÅÄÀÃÎòÊÀ

óïðàâëÿþ÷³; çàâ.âèðîáíèöòâîì; àäì³í³ñòðàòîðè; áàðìåíè; îô³ö³àíòè; êóõàð³; ìåòðäîòåë³; êîíäèòåðè; õîñòåñ; ñîìåëüº; ìåíåäæåðè; îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñîíàë

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì; ³íòåðíåò-òåõíîëî㳿; åêñïëóàòàö³ÿ ³ ï³äòðèìêà êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÒÀ ÔÀÐÌÀÖ²ß

ÐÅ ÐÅÑÒÎÐÀÍÍÈÉ Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ ñò.22

êåð³âíèêè ô³ðì ³ â³ää³ë³â; âî䳿 ð³çíèõ êàòåãîð³é; äèñïåò÷åðè; ñëóæáîâö³; ðîá³òíèêè àâòîñåðâ³ñó; ìåíåäæåðè ç³ çáóòó àâòîìîá³ë³â ³ çàï÷àñòèí

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎò¯ ñò. 15

ÄÎÌÀØÍ²É ÑÅвÑ

ñò.25

ñïåö³àë³ñòè ³ ìàéñòðè õ³ì÷èñòîê, ôîòîàòåëüº, ëîìáàðä³â, ìåòàëîðåìîíòó; ðîá³òíèêè ìóí³öèïàëüíèõ êîìóíàëüíèõ ñëóæá ³ ïðèâàòíèõ ô³ðì; ñïåö³àë³ñòè ç ðåìîíòó ³ åêñïëóàòàö³é ïîáóòîâî¿ òåõí³êè; äîïîì³æíèé ïåðñîíàë; ñïåö³àë³ñòè ç åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóä

ñò.18

³íæåíåðè; ñïåö³àë³ñòè ç ïðîåêòóâàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ òåõí³êè

ÏÅÐÑÎÍÀË ÑÀËÎͲ ÊÐÀÑÈ

ñò.34

êåð³âíèêè â³ää³ë³â; ìåíåäæåðè; ñïåö³àë³ñòè; ìàêëåðè; åêñïåðòè; àãåíòè ç íåðóõîìîñò³; ñòðàõîâ³ àãåíòè

äèçàéíåðè; ôîòîãðàôè; õóäîæíèêè; ôëîðèñòè

²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÏÅÐÑÎÍÀË

ÊÎ̲ÐÍÈÊÈ, ÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ ÑÊËÀÄÓ ÏÎÁÓÒβ ÒÀ ÊÎÌÓÍÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò.34

ñò.33

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; òåõíîëîãè; ñïåö³àë³ñòè; ³íæåíåðè; äèçàéíåðè; ìîäåëüºðè; êîíñòðóêòîðè; âñ³ ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ² ÀÐÕ²ÒÅÊÒÓÐÀ

ñò.34

êåð³âíèêè ï³äðîçä³ë³â; îðãàí³çàòîðè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò; ³íæåíåðè, ñïåö³àë³ñòè, ðîá³òíèêè áóä³âåëüíèõ ñïåö³àëüíîñòåé; àðõ³òåêòîðè; äèçàéíåðè; êîíñòðóêòîðè

ÌÅÁËÅÂÅ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ

ñò. 34

ñêëàäàëüíèêè-óñòàíîâíèêè êîðïóñíèõ ìåáë³â; ñòîëÿðè-âåðñòàòíèêè; ìàëÿðè-îáðîáíèêè (ïî äåðåâó); ìàéñòðè ç ïåðåòÿæêè ìåáë³â; ð³çüáÿðè ïî äåðåâó; âåðñòàòíèêè (ïî äåðåâó); ïèëîðàìíèêè

ËÅÃÊÀ ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

ñò. 34

âèøèâàëüíèö³; â’ÿçàëüíèö³; êîíñòðóêòîðè îäÿãó; êðàâö³; ìàéñòðè ç ïîøèòòÿ îäÿãó; ìîäåëüºðè; ðîçêð³éíèêè; øâà÷êè; çøèâàëüíèêè

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

ñò. 34

ðîáîòà áåç ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè; àãåíòè, âàíòàæíèêè, ïðèáèðàëüíèö³, âàõòåðè, äèñïåò÷åðè íà òåëåôîí³, ðîçêëåþâà÷³ îãîëîøåíü, ãàðäåðîáíèêè, ñòîðîæ³, ³í.; íàäîìíà ðîáîòà

ÊÓÐ’ªÐÈ ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÑÒÓÄÅÍҲ ÐÎÁÎÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

ñò. 37 ñò.29 ñò.30

ïîñëóãè àãåíòñòâ ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ; â³çîâà ï³äòðèìêà; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü åì³ãðàö³¿; þðèäè÷í³ êîíñóëüòàö³¿

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ñò.37

ìîäåë³; òàíö³âíèö³; ôîòîìîäåë³

ÏÎÑËÓÃÈ

ñò.39

îðåíäà æèòëà, òðàíñïîðòí³ òà ìåäïîñëóãè,ìàñàæ, îðãàí³çàö³ÿ ñâÿò, ðåìîíòè, áðîíåäâåð³

• ÂÀÊÀÍѲ¯ ÍÎÌÅÐÀ ÇÀ ÀËÔÀ²ÒÎÌ

ñòîð. 4

Передпл.iнде с40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


4

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÀËÔÀ²ÒÍÈÉ ÏÎÊÀÆ×ÈÊ ÂÀÊÀÍÑ²É ÍÎÌÅÐÓ стор.

А АВТОЕЛЕКТРИК ....... 25,26,31,32 АВТОМИЙНИК ...... 7,26,33,34,37 АВТОСЛЮСАР ......... 26,31,32,33 АГЕНТСТРАХОВИЙ .......... 25,32 АГРОНОМ ........................... 7,11 АДМІНІСТРАТОР ........... 7,13,14, ............................... 15,22,23,34 АНАЛІТИК .............................. 12 АСИСТЕНТКЕРІВНИКА7,13,14,25

Б БАРМЕН ...................... 22,23,24 БУДІВЕЛЬНИК ....................... 34 БУРИЛЬНИК .................. 5,26,34 БУХГАЛТЕР ............... 8,14,15,19 БІЛЕТЕР ........................... 36,37

В ВАНТАЖНИК .. 5,6,10,18,19,20,21 .................................... 22,34,35 ВИКЛАДАЧ ......................... 9,16 ВИХОВАТЕЛЬ ........................ 16 ВОДІЙ ................... 7,9,10,17,18, ..................... 22,25,26,31,32,33 ВЧИТЕЛЬ ............................... 16 ВЧИТЕЛЬМУЗИКИ ................ 16

стор. ЗАСТУПНИК ............ 10,11,16,19 ЗВАРНИК ................ 31,32,33,34

К КАСИР .................. 6,10,14,18,19 ............................... 20,21,23,37 КАСИРТОРГОВЕЛЬНОГОЗАЛУ ........................................ 20,21 КЕРІВНИК ..................... 10,12,34 КЕРІВНИКМАГАЗИНУ ....... 10,19 КОМІРНИК ........................ 21,22 КОНДИТЕР .................. 20,21,22 КОНСТРУКТОР ...................... 34 КОНСУЛЬТАНТ ...................... 20 КУР’ЄР .......... 7,9,19,23,31,35,37 КУХАР .... 6,16,18,19,20,21,22,23 .................................... 24,25,36 КІНОМЕХАНІК ..................... 7,37

Л ЛИСТОНОША ..................... 5,35 ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ ............. 16 ЛІФТЕР ................................. 35

М

З

МАЙСТЕР .... 5,11,15,26,31,33,34 МАКЕТНИК ............................ 33 МАЛЯР .................................. 34 МАРКУВАЛЬНИК ...................... 7 МАСАЖИСТКА .............. 15,36,37 МАШИНІСТ ........... 5,25,26,31,32 МЕБЛЯР ........................... 33,34 МЕДСЕСТРА .......................... 16 МЕНЕДЖЕР .......... 7,12,13,14,20 МЕНЕДЖЕРЗПЕРСОНАЛУ ................................... 6,8,12,13 МЕНЕДЖЕРЗПРОДАЖУ .................................... 12,13,14 МЕНЕДЖЕРЗРОЗВИТКУ . 12,20 МЕНЕДЖЕРПОРОБОТІЗ КЛІЄНТАМИ ........... 6,8,10,12,20 МЕХАНІЗАТОР .................. 25,32 МИЙНИК ...................... 23,32,36 МИЙНИКПОСУДУ .............. 8,24 МОНТАЖНИК ................ 5,33,34 МОТОКУР’ЄР ................... 24,32

ЗАКРІЙНИК ........................ 9,34 ЗАМІРНИК ............................. 34

НЯНЯ .................................... 16

Г ГАРДЕРОБНИК ................. 35,37 ГРИЛЬНИК ....................... 22,23 ГУВЕРНАНТКА ....................... 16 ГІПСОКАРТОННИК ................. 34

Д ДВІРНИК ....................... 6,21,35 ДИРЕКТОР ............................ 10 ДИСПЕТЧЕР ........... 7,9,12,14,31 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ ................. 16 ДОМОГОСПОДАРКА ......... 15,16

Е ЕКСПЕДИТОР ................... 32,33 ЕЛЕКТРИК ................. 8,24,33,40 ЕЛЕКТРОЗВАРНИК ........... 10,33 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК .......... 33 ЕЛЕКТРОСЛЮСАР ......... 5,26,33

ÐÀÁÎÒÀ

Н

стор.

О ОБВАЛЮВАЛЬНИКМ’ЯСА 21,24 ОБВАЛЮВАЛЬНИКРИБИ .. 21,24 ОБРОБЛЮВАЧ ................. 20,24 ОПЕРАТОР ................ 8,17,18,35 ОПЕРАТОРCALL-ЦЕНТРА .......... ................................. 8,12,13,14 ОПЕРАТОРПК .................. 12,14 ОПЕРАТОРПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ............................. 5,14 ОФІС-МЕНЕДЖЕР ............ 12,14 ОФІЦІАНТ .................... 22,23,24 ОХОРОНЕЦЬ ............... 6,8,17,19 ОХОРОННИК ...... 17,18,19,21,37

П ПАКУВАЛЬНИК 5,19,22,35,36,37 ПЕКАР ..................... 20,21,23,24 ПЕРЕКЛАДАЧ ..................... 6,14 ПЕРСОНАЛ ............................ 36 ПЕРУКАР ............................ 7,15 ПОМІЧНИК ... 5,7,8,9,12,13,14,18 ............................... 19,34,36,37 ПОМІЧНИККОНДИТЕРА ... 23,24 ПОМІЧНИККОСМЕТОЛОГА ... 15 ПОМІЧНИКПРОДАВЦЯ ..... 19,36 ПОСЛУГИ ................. 7,8,9,39,40 ПОСУДОМИЙНИЦЯ .......... 16,36 ПРАЦІВНИККУХНІ ........ 23,24,36 ПРИБИРАЛЬНИК9,10,21,23,35,36 ............................................. 37 ПРИБИРАЛЬНИЦЯ10,16,22,36,37 ПРИЙМАЛЬНИК ........... 6,8,19,20 ПРОДАВЕЦЬ .. 6,9,10,18,19,20,21 ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР .. 8,21,22,23 ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ ................................. 7,14,17,21 ПРОМОУТЕР ...................... 5,36 ПСИХОЛОГ ............................ 16

стор. РОБОТАДЛЯПЕНСІОНЕРІВ 9,37 РОБОТАДЛЯСТУДЕНТІВ 7,9,35,37 РОБІТНИК 5,9,22,24,31,33,34,36 РОЗДАВАЛЬНИК ................... 35 РІЗНОРОБ ........................ 22,36

С СЛЮСАР ............................... 33 СПЕЦІАЛІСТ .. 6,7,8,9,10,11,12,14 .................................... 15,21,33 СПІВРОБІТНИК .. 8,9,13,34,37,38 ............................................. 39 СТОЛЯР ................................ 33 СТОЛЯР-ВЕРСТАТНИК ...... 33,34 СТОРОЖ .......................... 18,36 СУШИСТ .......................... 23,25

Т ТАНЦІВНИЦЯ ......................... 38 ТЕЛЕФОНІСТ ...................... 9,13 ТОКАР ................................ 9,33 ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК .... 33 ТОРГОВИЙПРЕДСТАВНИК 9,18,19 ............................................. 22 ТРАКТОРИСТ ................. 6,25,32

У УЧЕНЬ ........................... 7,15,34

Ф ФАСУВАЛЬНИК ..................... 10 ФОРМУВАЛЬНИК ............. 20,25 ФІНАНСИСТ ...................... 10,15

Х ХОСТЕС ............................ 23,25

Ш ШВАЧКА ................................ 34 ШЕФ-КУХАР ..................... 16,25 ШИНОМОНТАЖНИК 25,32,33,36

Ю

Р

ЮРИСКОНСУЛЬТ ................ 8,15

РОБОТА 7,8,9,12,13,14,25,32,34 ........................................ 35,36 РОБОТАДЛЯВСІХ 5,6,8,9,10,12 .......................... 13,14,20,36,37 РОБОТАДЛЯДІВЧАТ 6,10,14,35 .................................... 37,38,39

ІНЖЕНЕР ...................... 12,15,17 ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ ....... 5,15 ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ............. 15 ІНСПЕКТОР ........................... 17 ІНШЕ .............................. 9,16,35

І

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


5

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10035101

20091101

Вчайномпаніюпотрібні

ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÈ Від18роів,з\п:мінімм-130-140рн, масимм-відпродажівза6один роботи.ГР:з9.00до15.00 абоз15.00до21.00 Òåë. 574-02-52 (з10.00до12.00бдні) (067)230-90-48 (з10.00до18.00бдні) Передзвонююнадзвіни 10028101

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

ÒÎËÊÎÂÛÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ всфербизнеса. Серьезныеперспетивыв арьере.Обчаюлично. Желаниезарабатывать6000рн. иболее.Ленивымнебеспооить. Тåë.:

(093) 515-62-11 21980101

20131101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

20007101

10004101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


6

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10008104

20001102

11178102

20138101

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ ÎÐ ñ ëþäüìè ïðèâåòñòâóåòñÿ, îòâåòñòâåííîñòü. Îáó÷åíèå. Æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Îïëàòà âûñîêàÿ.

Òåë. (098) 288-05-52 22001101

ÐÀÁÎÒÀ

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО "АССОЛЬ" ПРИГЛАШАЕТ

ПЕРЕВОДЧИКОВ схорошимзнаниеманлийсоо языа.Требования:стныйи письменныйперевод.Гибий рафиработы,хорошиесловия.

ТЕЛ.(099)498-73-72 20137101

11152101

20070101

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

СПЕЦИАЛИСТ

для выполнения офисной работы. 5-ти днева. Можно без ОР.

Хорошиеперспе тивыв арьере. Записьнасобеседованиес9.30 до11.30или15.30-17.00.

Òåë.: (097)512-01-22

Тел.(093)257-70-05

20125101

ПОРАЗВИТИЮРЫНКА

20081101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


7

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20016101

20017101

10050102

20046102

БИЗНЕС АДМИНИСТРАТОР

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ

â áèçíåñ-öåíòð. Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï 8700-15500 ãðí. Òåë.: (093)841-48-23, Тел. (095)3656390

Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Тел. (067)2475491, (063)6587387

201131010101

ВОДИТЕЛИ ñî ñâîèì àâòî â òàêñè. Ðåáÿòà, ïîìîãèòå âûïîëíèòü çàêàçû äèñïåò÷åðñêîé. Ðàáîòà áåç îáÿçàëîâîê. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàêàçîâ! Òåë.: 568-05-60. Тел. (063)5680560

201271010101

ВОДИТЕЛИ

20052101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 1 УЧЕНИК СИСТЕМНОГО АДМИНИ СТРАТОРА Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 2330291

ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ðàáîòà â îôèñå. 5-äíåâêà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Âûñîêàÿ ç\ï. Òåë.: (097)412-70-29, Тел. (093)7951639

201331020104

ДИСПЕТЧЕР АДМИНИСТРАТОР

200651010101

АВТОМИЙНИКИ Ä³â÷àòà òà õëîïö³. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Ç\ï 1700 ãðí\òèæäåíü. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³ (ïîäîáîâî, äåíí³, ùîòèæíåâî). Ç\ï ùîòèæíåâî, í³÷í³ -âðàíö³. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256 219761040000

АДМИНИСТРАТИВНОКАДРОВАЯ РАБОТА В ОФИСЕ Âîçìîæíî ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Êàðüåðíûé è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò. Äîñòîéíàÿ îïëàòà. ÎÐ ñ ëþäüìè è äîêóìåíòàìè ïðèâåòñòâóåòñÿ. Òåë.: (067)902-87-52, Тел. (093)8213976

200631010101

АДМИНИСТРАТОР â èíòåðàêòèâíûé êëóá ñ ÎÐ è æåëàòåëüíî ñ êëèåíòñêîé áàçîé. Òåð.ðàñï. - æ\ä âîêçàë (Öåíòðàëüíûé) è Ñîëîìåíñêèé ð-í. Тел. (063)3609007

200681010101

АГРОНОМ

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

ñ ÎÐ. Îðåõîâûé ñàä 150 ãà. Ç\ï ïî äîãîâîðåííîñòè. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëüå. Âèííèöêàÿ îáëàñòü, Õìåëüíèêñêèé ðàéîí. Òåë.: (096)420-52-64, Тел. (096)1718468

ñðî÷íî òðåáóåòñÿ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Óäîáíûé ãðàôèê. Âûñîêèé äîõîä. Íå óïóñòèòå ñâîé øàíñ! Òåë.: (095)378-04-66, Îêñàíà Âèêòîðîâíà. Тел. (097)7001042

100011020101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

201121010101

/Êîìïàíèÿ Áûñòðîçàéì / Óñëîâèÿ ðàáîòû: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, äîñòîéíûé óðîâåíü îïëàòû, óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû, ïîëíûé ñîöïàêåò, ïîìîùü â ïðîôåññèîíàëüíîì îáó÷åíèè, êàðüåðà â êðóïíîé è äèíàìè÷íîé êîìïàíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî Тел. (067)6126345

100321020101

МАРКИРОВЩИК /Íà ñêëàä / Ìóæ.\æåí. Ìîæíî áåç ÎÐ. Íå àãåíòñòâî. Ç\ï 3500 ãðí\ìåñ. Îïëàòà ñâîåâðåìåííî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

â ñôåðó óñëóã. Ç\ï âûñîêàÿ. Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà îáÿçàòåëüíî. Тел. (098)1131309

МАСТЕРПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

КИНОМЕХАНИК

ÎÐ îò 1 ãîäà. Òåð.ðàñï. - ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ". Тел. (050)4171100, (050)4104700

200541040101

200351010101

200091010102

ВЫ ИЩЕТЕ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ? Çâîíèòå. Òåë.: (050)610-56-07, Тел. (067)7776344

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОЛЖ НОСТЬ

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / íà íîâûå àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485

200421010101

КРЕДИТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200501080000

200221010101

200031010135

КЛАСИЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ /ÏÏ "Äîáðîáóò" / (ç ìàñèâó). Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471 219511020101

КЛАСИЧНІ ДВЕРІ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ /ÏÏ "Äîáðîáóò" / (ç ìàñèâó). Âèñîêà ÿê³ñòü, âèãîòîâëåííÿ, âñòàíîâëåííÿ. Ãíó÷êà ñèñòåìà çíèæîê. Ñïåöïðîïîçèö³ÿ äëÿ âèêîíðîá³â, äèçàéíåð³â. Òåë.: (067)327-28-84. E-mail: master@magic-wood.com.ua Тел. (050)4420471 219511020102

МЕНЕДЖЕР /Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / ç/ï: îò 5000 ãðí. + % + ïðåìèÿ. Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, îïûò ðàáîòû íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäïî÷òåíèå áûâøèì âîåííîñëóæàùèì. Îáó÷àåì. Ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ îïëà÷èâàåì. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó. Тел. 4960161

111981020101

МЕНЕДЖЕР /Ðåäàêö³ÿ òèæíåâèêà / ïî ðîáîò³ ç ê볺íòàìè. Ç\ï: â³ä 2000 ãðí.(ñòàâêà + %). Áåçêîøòîâíî íàâ÷àºìî. Ðîáîòà â õîðîøîìó îô³ñ³; íàâ÷àííÿ çà ðàõ. êîìïàí³¿; êîìôîðòíå ðîá. ì³ñöå (òåëåôîí, êîìï'þòåð, ²íòåðíåò). Âèìîãè: ï\ê íà ð³âí³ êîðèñò.; áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè; êîìóí³ê. ÃÐ: ïí.-ïò.(9.00-18.00). Ðîçòàø. îô.- ñò.ì."Øóëÿâñüêà". E-mail:Reklama@riu.com.ua. Тел. 4533512, 4533511

201391010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


8

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20050102

20079102

20066101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

МОЛОДШІ ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРУ 219301010101

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

219301010102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ Äîõîä âûñîêèé. Тел. (066)3401114

219301010103

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (âàíòàæíèêè). 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â (095)235-75-97, Тел. (044)4220750

200641010103

/Öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèÿ: îïûò ðàáîòû ñ ëþäüìè, çíàíèå ÏÊ. Êàðüåðíûé ðîñò è äîñòîéíàÿ îïëàòà òðóäà ãàðàíòèðóåòñÿ. Òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2308677 201361010000

МИЙНИЦІ БАРНОГО ПОСУДУ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / ðîáîòà â í³÷íèé ÷àñ; îõàéí³ñòü, åíåðã³éí³ñòü. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 100471010102

ОБУЧАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ äëÿ ðàáîòû â îôèñå. Îãðàíè÷åíèé â âîçðàñòå íåò. Ðàñòóùèé äîõîä. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00 (ïîí-ïÿò), ñá.,âñ. - âûõîäíûå. Тел. (098)9054282 200361010101

ОПЕРАТОРИ CALLЦЕНТРУ /Öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ VIASAT / Ñòàá³ëüíà ç\ï: ñòàâêà+áîíóñ (â³ä 3500 ãðí). Ïîçì³ííèé ãðàô³ê: 9.00-15.00, 15.00-21.00. Íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿. Êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Êîìôîðòíå ðîáî÷å ì³ñöå. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âêà", âóë. Ïîëîâåöüêà, 3/42, 3 ïîâåðõ. Òåë.: (067)547-29-57, Тел. (067)5382193 100191020101

20066104

ОПЕРАТОРЫ ПЦО /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / (æåëàòåëüíî æåíùèíû). Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

100021020103

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

111781020101

ПОЛНАЯ И ЧАСТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ èùóùèì è ñåðüåçíûì ëþäÿì, ýíåðãè÷íûì ïåíñèîíåðàì. Ñâîåâðåìåííûå âûïëàòû. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå. Çâîíèòå â ðàáî÷èå äíè. Òåë.: (098)837-22-51, Тел. (093)5404383

201071010101

ПОМОЩНИК Ãàðàíòèðóþ êàðüåðíîå è ôèíàíñîâîå ðàçâèòèå. Ðàáîòà â îôèñå. Ç\ï 6.200 10.500 ãðí. Òåë.: (066)724-49-97, Тел. (063)4087843 201171010101

21954101

РАБОТА ВОФИСЕ

Стабильный заработо. Можно без ОР. Тел.:(067)430-47-55 (093)613-93-25 20040101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


9

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20139102

21953102

Швейцарс ий холдин набирает

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ соранизаторс ими способностями.Высо ийдоход. Свободныйрафи работы. ЗнаниеПК. Тåë.: (067)263-40-10, (093)870-47-66,Валентина 21974101

КПШЕУПОДОЛЬСКОГО Р-НАТРЕБУЮТСЯ:

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ поборедоро .З/п2700 рн. Ул.Фрнзе,15 Òåë. 462-53-75 20133102

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОДАВЕЦ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Áåç âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé. Òðåáîâàíèÿ: îáó÷àåìîñòü, îðãàíèçîâàííîñòü. Óñëîâèÿ: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, êàðüåðíûé ðîñò, ñòàáèëüíûé äîõîä. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00. (093)528-25-25, Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà, Тел. (067)9495552

â îòäåë òêàíè è ôóðíèòóðû. Òåðð.ðàñïîë.: ñò.ì."Ëûáåäñêàÿ". Îëüãà Ãåîðãèåâíà, Тел. (067)6209372

200861010101

220031010101

ПРОСТОЙ СПОСОБ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 200691010101

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ â îôèñ. (Âûñøåå îáðàçîâàíèå - ïðèâåòñòâóåòñÿ). Â ñôåðó áèçíåñà. Òðåáîâàíèå: æåëàíèå çàðàáàòûâàòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ðàñòóùèé äîõîä. Êàðüåðíûé ðîñò. Ãèáêèé ãðàôèê: (9.00-18.00 - ïí-ïòí). Egorchenko2013@mail.ru Тел. (098)3059183

РАБОТА Õîðîøî îïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà â áèçíåñ-öåíòðå. ÎÐ íå îáÿçàòåëüíî, ãëàâíîå æåëàíèå è ñïîñîáíîñòè îáó÷àòüñÿ. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00. Ñá.,âñ. - âûõîäíûå. Òåë.: (093)201-75-55, Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà, Тел. (098)4334669 201281010101

219331010101

ПОРТНЫЕ

РАБОТА В ОФИСЕ

/Ôèðìà / Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Ç\ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè. 2 ìèí. îò ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ". Òåë.: 501-02-91. Тел. (050)6761380

Ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê. Ìîæíî áåç ÎÐ. Òåë.: (093)613-93-25, Тел. (067)4304755

100361010101

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА Æåëàþùèé îáó÷àòüñÿ. (050)544-77-10, 2-231-231. Тел. (067)7473992

Òåë.:

СПЕЦИАЛИСТ

Íåäîðîãî. Òåë.: (068)766-08-85, Тел. (095)2129113 200081010101

СОТРУДНИКИ

Тел. (050)1514055

åíåðãè÷íûå ëþäè, ìîæíà ïåíñèîíåðû. Æåëàþùèå óëó÷øèòü ñâîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Îôèñ ãàðàíòèðóåì. Êàðüåðíûé ðîñò. Îò 28 ëåò. Çâîíèòü ñ 9.00 äî 19.00 Ïí.-Ñá. Òåë.: 223-72-74, 332-42-04, (095)539-99-95, Тел. (097)5448165 201211010101

СОТРУДНИКИ

201291010101

РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СОТРУДНИКИ В ОФИС

³ íå ò³ëüêè. ªâðîïðèáèðàííÿ ê³íîòåàòð³â òà ô³òíåñ-êëóá³â. ͳ÷í³ çì³íè. Ç\ï 130-150 ãðí\çì³íà. Òåë.: (097)087-76-32, (066) 006-65-92. Тел. (044)5023969

Ïðåäïî÷òåíèå: æåëàíèå ðàáîòàòü, ïîçíàòü íîâîå, ñòðåìëåíèå ê íåçàâèñèìîñòè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Àëåêñàíäð Èãîðåâè÷, Тел. (067)5057314

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

111421010101

â ôèòíåñ-êëóá. Æåë. æåí. ñ õîðîøåé ôèç. ôîðìîé. Îïûò â ñôåðå ïðèâëå÷åíèÿ è ïðîäàæ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Îáÿçàííîñòè: ïðîâåäåíèå æåíñêèõ ãðóï. çàíÿòèé, âåäåíèå ñóùåñò.êëèåíòîâ, ïðèâëå÷åíèå íîâûõ êëèåíòîâ. Óñëîâèÿ: ðàáîòà â ð-íå Äàðíèöêîãî æ\ä âîêçàëà (Ëåíèíãðàäñêàÿ ïëîùàäü, Ëåâûé áåðåã). Ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (8 ÷.), ÃÐ: ïîñìåííûé. Ç\ï îò 2000 äî 6000 ãðí. Тел. (050)3531939

201431010101

ТЕЛЕФОНИСТ äëÿ ïðèåìà çàêàçîâ è îôîðìëåíèÿ áëàíêîâ. Âîçìîæíà ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï 3500 ãðí. Тел. (099)2886575

201151010101

Âàø ïîòåíöèàë + íàøå îáó÷åíèå = äîñòîéíûé äîõîä. ÃÐ: ñ 9.00 äî 17.00, ïí.-ïòí. Òåë.: (066)187-67-14, Тел. (068)8758027

200401010101

200901010101

21881101

21929101

СДАМ КОМНАТУ, КВАРТИРУ

ТОКАРЬУНИВЕРСАЛ /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)8344975

100261010101

201111010101

УБОРЩИКИ â òîðãîâûé öåíòð, ñóïåðìàðêåòû, êèíîòåàòðû. Ïîìîùü ñ æèëüåì. Ðàáîòà ïîñìåííàÿ, îñíîâíàÿ, ïîäðàáîòêà. Ç\ï 3000 ãðí. Тел. (096)9361049 201411010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


10

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà, ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535 219981020103

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàðñüêî¿ ÷àñòèíè. Тел. 4319451 4319451,, Олена Григорівна 201461010101

ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â: Тел. (044)4220750, (095)2357597

20143101

200641010102

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

20058101

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / â³ää³ëó ïåðâèííîãî ïðèçíà÷åííÿ ïåíñ³é. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2-õ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ì. Êè¿â, âóë. Êîðîëüîâà,5-À. Тел. 2735034 201091010105

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ

10029102

УБОРЩИКИ(ЦЫ)

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

â ìåòðî äëÿ óáîðêè ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ðàçëè÷íûå ÃÐ. Ïð-òèå ãàðàíòèðóåò òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû. Òåë.: 500-03-00. Àííà, Тел. (067)5020322

111621010101

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН

/Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïåðñïåêòèâà êàðüåðíîãî ðîñòà. Тел. (044)3628535

 ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ. Çàðàáîòîê îò 2000 ãðí. + áåñïëàòíûå òðåíèíãè, ó÷åáà. Êàðüåðíûé è îáðàçîâàòåëüíûé ðîñò. Çâîíèòå ñ 9.00 äî 18.00. Тел. (044)3607403, (095)7690208 219031060101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА /Êîìïàíèÿ / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îïûò ðàáîòû â äàííîé ñôåðå íå îáÿçàòåëåí. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà. Тел. (044)3628535

Ç\ï â³ä 1800 ãðí çà 2 òèæí³. ÃÐ ð³çí³. Äîïîìîãà ç æèòëîì. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (093)2108256

219981020102

ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОДОВ. МАГАЗИНА /Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / Ç\ï 5000 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Тел. (095)2454191 (095)2454191,, (066)0505236

219761010000

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419

200641010101

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА

219981020101

ФАСУВАННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â Тел. (044)4220750, (095)2357597

200551010103

ÒÅÐ̲ÍÎÂÎ!!!

ÊÅвÂÍÈÊ відділоптовихпоставо . Реіональноорозвит . Націленістьнарезльтат. Дохідвисо ий. Тåë.:

(098)844-97-80

20055101

21980102

20037101

21998102

111711010101

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419 111711010102

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419 111711010103

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК /ÒåõÄèçàéí / Òåë.: (044)469-14-19, Тел. (050)4691419 111711010104

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


11

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

99990502

11198104

20132101

10001102

20109101 99991124

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


12

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ÑÐÎ×ÍÎ!!!

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

АНАЛИТИК

Хорошиеперспе тивыв

арьерномросте. Официальноетрдостройство. Оплатавысо ая.

/Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì. Òðåáîâàíèå: íàëè÷èå àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2308677

Тåë.:

(093)515-62-11 21980103

201361060000

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ /Öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá / â³ää³ëó ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè çà íàïðÿìêîì "Íàñèëëÿ â ñ³ì'¿" òà çà íàïðÿìêîì ç ä³òüìè ñèðîòàìè, ä³òüìè ïîçáàâëåíèìè áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, îñîáàìè ç ¿õ ÷èñëà, â òîìó ÷èñë³ âèïóñêíèêàìè ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â, ïðèéîìíèìè ñ³ì'ÿìè, äèòÿ÷èìè áóäèíêàìè ñ³ìåéíîãî òèïó. Îñíîâí³ âèìîãè: âèùà îñâ³òà (ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð) çà êâàë³ô³êàö³ºþ "Ñîö³àëüíà ðîáîòà", â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Тел. 5156600

ДИСПЕТЧЕРКОНСУЛЬТАНТ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, Тел. (094)9277155, (095)7180074 200501110000

ДИСПЕТЧЕРЛОГИСТ äëÿ ðàáîòû â òàêñè. Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì èç îôèñà ïî ã.Êèåâó. Ìóæ\æåí., ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. Ç\ï 4000-6000 ãðí. Тел.: (096)0116222

219221010101

201321010101

ДИСПЕТЧЕРЫОПЕРАТОРЫ

ГОЛОВНІ ТА ПРОВІДНІ СПЕЦІАЛІСТИ

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)4541485, (044)4541482

201331020103

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / ó â³ää³ëè. Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2-õ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ì. Êè¿â, âóë. Êîðîëüîâà,5-À. Тел. 2735034

11198102

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ. Тел. (099)2655456, (097)4340471

200701010101

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ñðî÷íî òðåáóåòñÿ. Äëÿ ðåøåíèÿ êàäðîâûõ âîïðîñîâ. Ïåðñïåêòèâà ðóêîâîäñòâà. Îïëàòà ñòàáèëüíî âûñîêàÿ. Òåë.: (093)078-18-31, (095)583-73-11, Тел. (098)6181311

201091010102

ГОЛОВНІ ТА ПРОВІДНІ СПЕЦІАЛІСТИ

200841020000

ОПЕРАТОР CALLЦЕНТРА

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / (íà ÷àñ â³äïóñòêè ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ îñíîâíîãî ïðàö³âíèêà). Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2-õ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ì. Êè¿â, âóë. Êîðîëüîâà,5-À. Тел. 2735034

Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (067)5373847

/Îôèñ / âîçìîæíî áåç ÂÎ. Ïÿòèäíåâêà, ñòàáèëüíàÿ çàðïëàòà ãàðàíòèðóåòñÿ. Тел. 2308677 201361070000

21903104

201091010103

ИНЖЕНЕР /Îõðàííàÿ ôèðìà / òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ñ ÎÐ. Çíàíèå ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ, ñèãíàëèçàöèè, ÑÊÄ, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Óìåíèå îáùàòüñÿ ñ çàêàç÷èêàìè. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Òåë.: (098)876-52-24, Тел. (050)3153033 100011040101

Ñåòü ýêî-ìàãàçèíîâ íàáèðàåò ñîòðóäíèêîâ ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Îáó÷åíèå ñ "íóëÿ".

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (067)5373847

201261010102

Òåë.(097)007-99-92, (066)433-77-01

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

20021101

ÎÐ ñ ëþäüìè ïðèâåòñòâóåòñÿ, îòâåòñòâåííîñòü. Îáó÷åíèå. Æåëàíèå ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü. Îïëàòà âûñîêàÿ. Тел. (098)2880552

КЕРІВНИК ó â³ää³ë îïòîâèõ ïîñòàâîê. Ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Íàö³ëåí³ñòü íà ðåçóëüòàò. Äîõ³ä âèñîêèé. Тел. (098)8449780

ПРОСТОЙ СПОСОБ ИМЕТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

220011010101

219801020101

ПОМОЩНИК Ãàðàíòèðóþ îôèöèàëüíîå êàðüåðíîå ðàçâèòèå. Ç\ï îò 15600 ãðí. Òåë.: (066)128-45-76, Тел. (096)1638328 200021010101

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Ìåæäóíàðîäíûé ôèí.õîëäèíã Optimuminvest / íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. 2880721

Тел.(050)151-40-55

/Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / ïî îáðàáîòêå èñêóññòâåííîãî êàìíÿ. Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (096)4012167 100161010103

Ативной женщине предпринимателю срочно требется

201361020000

ÐÀÁÎÒÀ

Óìåíèå íàõîäèòü îáùèé ÿçûê ñ êëèåíòàìè, îïðÿòíàÿ âíåøíîñòü, äåëîâîé âíåøíèé âèä. Îïëàòà ñòàáèëüíî âûñîêàÿ. Òåë.: (093)078-18-31, (095)583-73-11, Тел. (098)6181311 200841010000

20069101

11168102

МЕНЕДЖЕРКОНСУЛЬТАНТ В ИЦК

СПЕЦИАЛИСТ

201261010101

ОПЕРАТОР ПК

ПОМОЩНИК

Гарантирю арьерное и финансовое развитие. Работа в офисе. З\п 6.200 - 10.500 рн. Тел.(066)724-49-97,(063)408-78-43 99990507

20117101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


13

ÎÔ²ÑͲ ÑËÓÆÁÈ

10019102

20139101

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ ОРнеобязательно.Обчениев процессе.Работавофисе.5днева.Официальноетрдостройство.Држныйоллетив. Высоаяз\п. Т.(097)412-70-29, (093)795-16-39

ЖЕНЩИНЕРУКОВОДИТЕЛЮ

требются:

ОБУЧАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ дляработывофисе.Ораничений ввозрастенет.Растщийдоход. ГР:с9.00до17.00(пон-пят), сб.,вс.-выходные.

Тел.:(098)905-42-82

20035101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ дляоранизациибизнесвстреч.Ативноеотношение работе. Подробнаяинформацияпри собеседовании. Тел.(093)257-70-05 20081102

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

20036101

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß на постоянню работ. Без возрастных ораничений. Требования: обчаемость, оранизованность. Условия: официальное трдостройство, арьерный рост, стабильный доход. ГР: с 9.00 до 17.00.

Тåë.: (093)528-25-25, (067)949-55-52

Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà

Тел.223-72-74,332-42-04, (095)539-99-95,(097)544-81-65

Хорошооплачиваемаяработав бизнес-центре.ОРнеобязательно, лавноежеланиеиспособности обчаться.ГР:с9.00до17.00. Сб.,вс.-выходные. Тел.:(093)201-75-55, (098)433-46-69

столза азов Тел.:(095)470-12-65,

(063)112-86-29

энер#ичнымпенсионерам.Своевременныевыплаты.Записьнасобеседование.Звонитеврабочиедни. Тел.:(098)837-22-51, (093)540-43-83 20107101

СОТРУДНИКИ Вашпотенциал+наше обчение=достойныйдоход. ГР:с9.00до17.00,пн.-птн. Тел.:(066)187-67-14, (068)875-80-27

20128101

2-3ТОЛКОВЫХ СОТРУДНИКА в филиал рпной омпании оммерчесоо направления. Обчение. Гибий рафи. Оплата высоая. Рассмотрим все андидатры!

Тел.(096)936-04-41 21994101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

22001102

21933101

ТРЕБУЮТСЯ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ Â ÎÔÈÑ Предпочтение:желание работать,познатьновое, стремлениенезависимости. Обчениевпроцессеработы.

Òåë.: (067)505-73-14 АлесандрИоревич

20129101

Срочнотреб ется:

ТЕЛЕФОНИСТ дляприемазаазовиоформления бланов.Возможначастичная занятость.З\п3500рн. Тел.(099)288-65-75 20115101

20111101

ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÎÊÀÄÐÎÂÀ ÐÎÁÎÒÀ! Длятих, омза40. Офіційнепрацевлаштвання. Дохідвищесередньоо. Тåë.:

Ви#тория Ви#торовна

20121101

ÐÀÁÎÒÀ ÏÎ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÑÒÂÓ

ПОЛНАЯ И ЧАСТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ ищщимисерьезнымлюдям,

20086101

РАБОТА

енеричные люди, можно пенсионеры. Желающие лчшить свое материальное положение. Офис арантирем. Карьерный рост. От 28 лет. Звонить с 9.00 до 19.00 Пн.-Сб.

21930101

(098)844-97-80 21980104

БИЗНЕСАДМИНИСТРАТОР вбизнес-центр. Комфортныесловияработы. З\п8700-15500рн. Тел.:(093)841-48-23, (095)365-63-90 20113101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


14

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БУХГАЛТЕР /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â: Тел. (044)4220750, (095)2357597

21903106

200641010104

ГОЛОВНІ СПЕЦІАЛІСТИЕКОНОМІСТИ 20054104

Молодойбизнес-леди требется

ПОМОЩНИК

201091010104

Гарантирю официальное арьерное развитие. З\п от 15600 рн.

Тел.(066)128-45-76, (096)163-83-28 20002101

20126101

ВЫИЩЕТЕ СПОСОБ ЗАРАБОТАТЬ? Звоните (050)610-56-07, (067)777-63-44 ОПЕРАТОР ПК

ПЕРЕВОДЧИКИ

Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

/Áðà÷íîå àãåíòñòâî "Àññîëü" / ñ õîðîøèì çíàíèåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Òðåáîâàíèÿ: óñòíûé è ïèñüìåííûé ïåðåâîä. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, õîðîøèå óñëîâèÿ. Тел. (099)4987372

200501130000

ОПЕРАТОРИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ

201371010101

/"Êè¿âïîøòà" / (íàâè÷êè ðîáîòè íà ÏÅÎÌ). Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. 200911010101

ОФИСМЕНЕДЖЕР

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (îïûò îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû). Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)8732331

КАССИР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé De Luxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)2325541

200621010112

Требется администратор винтера тивный лбсОРи желательнос лиентс ой базой.Тер.расп.-ж\д во зал(Центральный)и Соломенс ийр-н. Тел.(063)360-90-07

20065101

20063101

/Óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè / Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: ãðîìàäÿíñòâî Óêðà¿íè, îñâ³òà ïîâíà âèùà (åêîíîì³÷íà, þðèäè÷íà), ÄÐ íå ìåíøå 2-õ ðîê³â, â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ. Ì. Êè¿â, âóë. Êîðîëüîâà,5-À. Тел. 2735034

20068101

АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ срочнотребется дляработывофисе Држныйоллетив.Удобный рафи.Высоийдоход.Непстите свойшанс! Тел.:(095)378-04-66, (097)700-10-42,ОсанаВиторовна.

КАССИРБУХГАЛТЕР /Îòäåëåíèå áàíêà / ÎÐ îò 3-õ ëåò îáÿçàòåëüíî. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï 2200 ãðí. Тел. 4862199 200231020000

КАССИРЫ /Êèíîòåàòð " Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / âûõîäíîãî äíÿ. íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)2330140

200581010102

МЕНЕДЖЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ /Èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ Optimuminvest / Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, çíàíèÿ ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî Тел. (067)5063066 201361030000

20112101

200161010101

/Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / Òðåáîâàíèÿ: æåí.\ìóæ., íàïðÿæåííûé ãðàôèê ðàáîòû, ÎÐ æåëàòåëåí. Óñëîâèÿ ðàáîòû: Ç\ï 3500 ãðí. è âûøå. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Êàðüåðíûé ðîñò. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë.Áåëîãîðîäñêàÿ,14. Тел. (063)7312606

111681020101

ОФИСМЕНЕДЖЕР /Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / Òðåáîâàíèÿ: æåí.\ìóæ., íàïðÿæåííûé ãðàôèê ðàáîòû, ÎÐ æåëàòåëåí. Óñëîâèÿ ðàáîòû: Ç\ï 3500 ãðí. è âûøå. Ñòàæèðîâêà îïëà÷èâàåòñÿ. Êàðüåðíûé ðîñò. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë.Áåëîãîðîäñêàÿ,14. Тел. (063)7312606

111681020102

ÐÀÁÎÒÀ

СОТРУДНИК äëÿ âûïîëíåíèÿ îôèñíîé ðàáîòû. 5-òè äíåâêà. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (097)5120122 201251010101

СОТРУДНИКИ /Öåíòð Ôèíàíñîâîãî Ðàçâèòèÿ / íà ðàçíûå âàêàíñèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ çàíÿòîñòü. ÇÏ îò 2500-8000 ãðí. ÂÎ èëè ñðåä.ñïåö., îáó÷àåìîñòü. Ñîáåñåäîâàíèå îáÿçàòåëüíî. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (044)361-99-16, (096)994-00-27, Тел. (093)9636891 200371010101

10032102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


15

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529

200661010101

ПРОВІДНИЙ БУХГАЛТЕР /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529

200661040102

МАССАЖИСТ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Ëó÷øèé ìàññàæíûé ñàëîí / Îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì áåñïëàòíîå æèëüå. Ãèáêèé ãðàôèê. Тел. (068)6879411

ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ОПС /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

200801010102

ПОМОЩНИК КОСМЕТОЛОГА

100021020104

/Öåíòð êðàñîòû / ìîæíî áåç ÎÐ, îáó÷àåì è òðóäîóñòðàèâàåì. Òåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, Тел. (099)9304914

ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР /ÏðÀÒ "ÓÕË-ÌÀØ" / ñ ÎÐ ïî îáðàáîòêå ëèñòîâîãî ìåòàëëà. Òåë.: (067)209-72-61, Тел. 5281485

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ /Êîíñóëüòàöèîííûé öåíòð / Òðåáîâàíèå: ÂÎ, çíàíèå ÏÊ. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ïî òåë.: (067)506-30-66. Тел. 2880721

100461010101

ІНЖЕНЕРПРОГРАМІСТ /"Êè¿âïîøòà" / Òåë.: 230-08-92. Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. 200911010104

201361050000

200371020101

20009101

ЮРИСКОНСУЛЬТ /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529 200661040101

ЮРИСКОНСУЛЬТ /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529

200661010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ МАСТЕР /Íåìåöêî-óêðàèíñêîå ÑÏ / ïî ðåìîíòó òîíèð.îáîðóä.Òðåáîâàíèÿ : çíàíèå ÏÊ íà óðîâíå ñáîðêè è ðåìîíòà êîìïëåêòóþùèõ, íàâûêè â óñòàíîâêå ïðîãðàìì, îïûò â óñòðàíåíèè íåïîëàäîê ìèêðîñõåì è ìåõàíèçìîâ. Îáÿçàííîñòè: êîíòðîëü çà ðàá. ñîñòîÿíèåì êîëåðîâî÷íîãî îáîðóä.,âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè ïî Óêðàèíå. Îô. òðóä., ñòàâêà 4000 + ïðåìèÿ. Ðåçþìå ïî e-mail: info@feidal.com.ua èëè ïî ôàêñó Тел. 4960161 111981040101

СПЕЦІАЛІСТ АСУ /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / ç³ çíàííÿì 1Ñ 8. Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ

ïîëèãðàôè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà. ÂÎ (ïîëèãðàôè÷.), æåëàòåëüíî îïûò ðàáîòû îò 1-îãî ãîäà, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 4000 ãðí. Тел. 5930472 201201060000

20080101

Требется

МАСТЕРПАРИКМАХЕРУНИВЕРСАЛ

200661010103

СПЕЦІАЛІСТ АСУ /"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / ç³ çíàííÿì 1Ñ 8. Òåë.\ôàêñ: 417-51-45 Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 4173529

ОРот1ода. Тер.расп.-ст.м."Черниовсая".

Тел.(050)410-47-00, (050)417-11-00

200661040103

20022101

10046101

Вцентр расотысрочно требютсядевш инава ансию:

ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ можнобезОР,обчаеми трдостраиваем.

Тåë.: (044)227-36-40, (044)361-79-21, (093)963-68-91, (099)930-49-14 20037102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

ДОМРАБОТНИЦЫ

АДМИНИСТРАТОР

10001104

/Ëó÷øèé ìàññàæíûé ñàëîí / Îò 18 ëåò, ìîæíî áåç ÎÐ. Èíîãîðîäíèì áåñïëàòíîå æèëüå. Ãèáêèé ãðàôèê. Тел. (068)6879411 200801010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Тел. (044)5928018, (044)2840458

111561010101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


16

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 111561010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВРАЧСТОМАТОЛОГ Тел. (067)2318791, 4687988

200851010101

МЕДСЕСТРА Тел. (067)2318791, 4687988

ДОМРАБОТНИЦЫ

200851010102

/ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 111561010103

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010108

СЕСТРА МЕДИЧНА /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / ç 䳺òè÷íîãî õàð÷óâàííÿ. Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010102

111561010104

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Òåë: (044)284-04-58 Тел. (044)5928018 111561010105

ДОМРАБОТНИЦЫ /ÊÀ "Àìàëêî" / è äðóãîé äîìàøíèé ïåðñîíàë. Òðóäîóñòðîéñòâî â ÂÈÏ ñåìüÿõ. Áåñïëàòíîå àíêåòèðîâàíèå. www.amalco.com.ua. Êèåâ, Âåðõíèé Âàë 4-Á. Тел. (044)5928018, (044)2840458 111561010106

20135101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВИХОВАТЕЛЬ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / (ïåäàãîã³÷íà îñâ³òà). Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010107

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ, МУЗ. КЕРІВНИК /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010109

ВЧИТЕЛЬ РИТМІКИ, ХОРЕОГРАФ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

201461010110

СРОЧНОТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ Желающий об чаться

Òåë.: (050)544-77-10, 2-231-231, (067)747-39-92 11156101

20090101

20146101 99990505

20085101

ÐÀÁÎÒÀ

99991125

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


17

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10005101

ОХРАННИК /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)2203195

200031010133

ОХРАННИК

10002102

10038101

ТРЕБУЮТСЯ

ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ (возраст 20-50 лет). Режим работы: сти\двое. З\п 1800 рн.

Òåë.: 403-00-94,

(067)259-84-14 20014101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ИНСПЕКТОР ОХРАНЫ Ãðàôèê ðàáîòû ñóòêè-òðîå. Ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 1200 ãðí. Тел. (050)3534606

Íà ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ:

ÎÕÎÐÎÍÖ² Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê.

(050)336-29-63, (050)336-29-87

Òåë.

10031101

НААВТОСТОЯНКУ требется:

ОХРАННИК

(приемщи автомобилей). Режим работы: 1/3. З/п без задерже.

Òåë.: (098)311-29-04 10053101

219481020104

ОХОРОНЦІ âàõòà, ïîäîáîâî â îô³ñè, ãðîìàäñüêå õàð÷óâàííÿ, ñêëàäè. Æèòëî áåçêîøòîâíî (âàõòà) + ñïåöîäÿã. Ìîæëèâå õàð÷óâàííÿ. Îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (093)210-82-56, Тел. 3600138, (068)3646168 219761030000

201201080000

ОХОРОННИКИ /Ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â / Ð-í Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Î.Áàëüçàêà,65\1. Òåë.: 206-37-69, Тел. (095)2884536

201061010102

ОХОРОННИКИ /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62, (050)389-33-85, Тел. (063)4967039

100071020102

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

ОХОРОНЦІ Ìîëîä³ ëþäè ì³öíî¿ ñòàòóðè, â³ä 22 ðîê³â, ïðåäñòàâíèöüêî¿ çîâí³øíîñò³, çð³ñò â³ä 180 ñì. Ðåæèì ðîáîòè - ð³çíèé. Ç\ï â³ä 4000 ãðí. Òåë.: (096)526-85-65 (äçâîíèòè ç 9.00 äî 18.00, ïí-ïò). Òåë.: 229-26-67. Тел. (063)3716246

100381010101

ОХОРОНЦІ Çð³ñò â³ä 180 ñì. Ç\ï â³ä 250 ãðí. çà äîáó ³ á³ëüøå, áåç çàòðèìîê. Тел. (050)3362963, (050)3362987

100311010101

ОХОРОНЦІ /Îõîðîííà ô³ðìà / Çð³ñò â³ä 175 ñì. Ç\ï äîáîâà äî 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï äåííà â³ä 2000 ãðí + ïðåì³ÿ. Ç\ï áåç çàòðèìêè. Òåëåôîíóâàòè ö³ëîäîáîâî. Òåë.: 501-61-13, 572-90-38. Тел. 5319541

111781030101

ОХРАННИК /Àâòîñòîÿíêà / (ïðèåìùèê àâòîìîáèëåé). Ðåæèì ðàáîòû: 1\3. Ç\ï áåç çàäåðæåê. Тел. (098)3112904

100531010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

100021020101

ОХРАННИКИ /Ñåòü ìàãàçèíîâ îáóâè è àêñåññóàðîâ / ÎÐ ïðèâåòñòâóåòñÿ. E-mail: fashion-HR@miraton.ua. Тел. (067)5588205

100051010101

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / íà ðàáîòó ïî Êèåâó. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

100141020101

ОХОРОННИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111811020103

ОХОРОНЦІ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â (095)235-75-97, Тел. (044)4220750 200641010106

11178103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

10014102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


18

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

10007102

99992023

10008103

ОХРАННИКИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932

100141020102

ОХРАННИКИ (âîçðàñò 20-50 ëåò). Ðåæèì ðàáîòû: ñóòêè\äâîå. Ç\ï 1800 ãðí. Òåë.: 403-00-94. Тел. (067)2598414

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 200141010101

СТАРШИЙ ЗМІНИ ОХОРОНИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111811020107

СТОРОЖ

ПОМІЧНИК ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 200 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

200191020103

íà àâòîòðàíñïîðòíîå Ïð-òèå. Ñóòêè\äâîå. Êèåâ, Îáîëîíü. Тел. (067)4097009

111801010101

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИК /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / â³ä 250 ãðí\äåíü + ïðåì³ÿ. ÄÐ - íåîáîâ'ÿçêîâèé. Ç ïåðñïåêòèâîþ ðîáîòè çà êîðäîíîì. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)5302620

20106101

200191020101

99990506

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


19

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

20023101

20064101

20078101

20019102

21948102

ВСЕТЬБЛИННЫХТРЕБУЕТСЯ:

ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÏÎÂÀÐ Спецодеждой, питанием, обчением - обеспечиваем. З\п 150 рн\день + %

11109103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÎÄÀÂÅÖ

Òåë.: (050)334-76-64

в отдел тани и фрнитры Терр.распол.: ст.м."Лыбедсая" Тел.: (067)620-93-72

Алесей Геннадиевич

Îëüãà Ãåîðãèåâíà 21894101

22003101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


20

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11159102

11173101

КАСИР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ

КАСИРИ

КУХАРІ

ОБВАЛЬЩИКИ

/"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12, (050)380-13-41. Тел. 4618255

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81; ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî" (067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238194

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)2238172

200831010101

КАСИРИ /Ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â / Ð-í Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Î.Áàëüçàêà,65\1. Тел. (095)2884536, 2063769

201061010101

КАСИРИ /"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238194

100081030103

КАСИРИ

111811020101

КАССИР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

219481020102

КАССИРКОНТРОЛЕР /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÎÐ êàññèðîì îò 1 ãîäà. ÃÐ: 3\3. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ!!! + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 2061340, 2061330

111591020101

ÐÀÁÎÒÀ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ /Êèåâñêèé öåíòð áèðæåâûõ òåõíîëîãèé / íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Òðåáîâàíèÿ: ÂÎ, ÏÊ, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Тел. 2308677

219481020103

КАССИРЫ Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)2238172 100081040105

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

100081030108

КОНСУЛЬТАНТ / òîðãîâûé çàë / Ìóæ.\æåí. Ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà òîâàðîâ. Îïëà÷èâàåìàÿ ñòàæèðîâêà. Ç\ï 4000 ãðí\ìåñ. Ñðî÷íî! Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 200501040000

201361040000

МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ НАПРАВЛЕНИЯ

100081040103

ПРИЕМЩИК ТОВАРА Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)2238172 100081040102

Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðíîì ðîñòå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Îïëàòà âûñîêàÿ. Тел. (093)5156211

219801030101

МЕНЕДЖЕРЫ КОНСУЛЬТАНТЫ Ðàáîòà â ëþáîå óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ. Âîçðàñò íå èìååò çíà÷åíèÿ. Ðåàëüíûé äîõîä îò 2000 ãðí. çà 3 ÷àñà ðàáîòû â äåíü. Íèêîãäà íå ïîçäíî ïîíÿòü è íà÷àòü. Çâîíèòå ñ 9.00 äî 14.00. Òåë.: (095)769-02-08, Âèêòîðèÿ Тел. (044)3607403

219031040101

ПРОДАВЕЦ Êîíñóëüòàöèÿ êëèåíòà. Ïîäáîð ïðîäóêöèè. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå ðàáîòû. Ç\ï äîñòîéíàÿ, âûïëà÷èâàåòñÿ ïîíåäåëüíî. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155 200501070000

ПРОДАВЕЦ Ç\ï äîñòîéíàÿ. Ð-í ðàáîòû Îòðàäíûé. Òåë.: 408-11-88, Âàëåðèé Èâàíîâè÷. Тел. (097)2440110 200781010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


21

ÒÎÐòÂËß, ÇÁÓÒ ² ÇÀÊÓϲÂËß

11181102

ПРОДАВЕЦ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

/Ôèðìà / â ÷àéíûé îòäåë. Æåí. îò 20 ëåò. Ðàáîòà íåäåëÿ/íåäåëþ. Ç\ï çà 15 ðàá. äíåé îò 2000 ãðí. Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáëàñòü. ÒÖ "Íîâóñ", óë.Îêðóæíàÿ; ÒÖ "Ôîðó Ñàòåëèò", óë.Ãåðîåâ Êîñìîñà,4. Тел. 5939672

Ç\ï âûñîêàÿ. Тел. (067)5373847

201381010101

ПРОДАВЕЦ /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ïðîäîâîëüñòâåííûõ, íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. ÃÐ:7\7. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Âîçìîæíîñòü äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîòêà. Óë. Ãîðüêîãî, 50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

219481020101

ПРОДАВЕЦКАССИР /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

100341020106

ПРОДАВЕЦКАССИР /Ìèíè-ìàðêåò "ßáëî÷êî" / ñ ÎÐ. ÃÐ: íåä\íåä. Ðàáîòà íàõîäèòñÿ: Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, Äàðíèöêèé ð-í. Тел.: (068)0445568.

201261010103

ПРОДАВЕЦЬ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / ïðîäîâîëü÷èõ òà íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â. ÄÐ íå îáîâ'ÿçêîâèé. Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12, (050)380-13-41. Тел. 4618255

200831010102

ПРОДАВЦЫ

200231010101

/Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîñìåòèêè / â ìàãàçèíû "BROCARD", "Watsons", "ÊÎÑÌÎ". Ïîëíàÿ çàíÿòîñòü. Ç\ï: îò 3000 ãðí. Çâîíèòü: ïí-ïò, 9.00-18.00. Òåë.: (044)496-18-31,(050)330-17-89, (050)382-38-48, (050)380-88-97, Тел. (050)4405631, (067)7983538

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)2238194

111731010101

100081030101

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ /Ôàâîðèò Òîòî / äëÿ ðàáîòû â ã.Êèåâ. Ïîëüçîâàòåëè ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñ 10.00 äî 21.00. Ãðàôèê: 4\2 èëè 3\3 äíÿ. Åñòü âàðèàíò ñóòêè. Îáó÷åíèå. Åâãåíèé, Тел. (050)4151592

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ /Ñåòü ìàãàçèíîâ îáóâè è àêñåññóàðîâ / ÎÐ â òîðãîâûõ òî÷êàõ. E-mail: fashion-HR@miraton.ua. Тел. (067)5588205

100051010102

ПРОДАВЦЫ

ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

/Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (ìàãàçèí íà óë. Ãðåêîâà, ëàðåê (ð-í Äîðîãîæè÷è). ÃÐ: 2 íåäåëè/2 íåäåëè. Ç/ï îò 3000 è âûøå. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (095)2454191

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Тел. (097)8878809, (063)1191537

200551010101

ПРОДАВЦЫ

 ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâûõ òîðãîâûõ òî÷åê. Îáó÷åíèå õàðàêòåðèñòèêàì ïðîäóêöèè. Ñðî÷íî! Íàáîð îãðàíè÷åí. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)9277155

ПРОДАВЦІ

200791020101

â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí (ïàâèëüîí). Ñ ÎÐ â ãàñòðîíîìèè. Ìàãàçèí â öåíòðå (ì."Çîëîòûå âîðîòà", ì."Óíèâåðñèòåò", Ãîí÷àðà). ÃÐ: ñ 8.00 äî 20.00 (ïîä ïåðñîíàë). Ç\ï 2 ðàçà â ìåñÿö. Тел. (063)7106417

200291010101

ПРОДАВЕЦ КОНСУЛЬТАНТ

20083101

ПРОДАВЦЫ

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)2238172

200501060000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

100081040106

200461020102

ПРОДАВЦІ /Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â: Тел. (044)4220750, (095)2357597 200641010105

ПРОДАВЦІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

111591020106

ПРОДАВЦІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111811020102

СПЕЦИАЛИСТ ïî ðàçâèòèþ ðûíêà. Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðå. Çàïèñü íà ñîáåñåäîâàíèå ñ 9.30 äî 11.30 èëè 15.30 - 17.00. Тел. (093)2577005

200811010101

СТАРШИЙ КАСИР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 111811020108

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


22

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20032102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК /Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)9611644

100041010201

КЛАДОВЩИК 20029101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ /Êðóïíàÿ òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ / â ã. Êèåâå. Òðåáîâàíèÿ: ÎÐ, êîììóíèêàáåëüíîñòü, èñïîëíèòåëüíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü. Ç\ï âûñîêàÿ (ïðè ñîáåñåäîâàíèè). E-mail: kingsmak.kiev@mail.ru Тел. (044)2420352, (093)4746556

111091030101

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

/Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)9533445

200321020103

КЛАДОВЩИКИ /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (050)085-87-68, Тел. (068)9078355

100301010101

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

219291010101

20142101

КОМІРНИКОПЕРАТОР /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111811020111

20092101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ РАЗНОРАБОЧИЙ ХОЗ.ОТДЕЛА Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 5930472 201201050000

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

БАРМЕНИКАСИРИ /×åëåíòàíî / þíàêè òà ä³â÷àòà, â³êîì â³ä 20 äî 30 ðîê³â. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó, ãðàô³ê: 7\7. Ì.Êè¿â, ì.Áîðèñï³ëü, ì.Áó÷à. Òåëåôîíóâàòè (ïí-ïò) ç 10.00 ïî 19.00 çà íîìåðàìè: (093)902-06-69, Тел. (044)2392599

201161020101

ВОДИТЕЛЬИНКАССАТОР /Áàíê / Îïûò ðàáîòû âîäèòåëåì îò 5 ëåò. Êèåâñêàÿ ïðîïèñêà îáÿçàòåëüíî. Ãðàôèê ðàáîòû: ñ 8.30 äî 19.00, Ñá.,Âñ. - âûõîäíîé èëè ïîñìåííûé. Тел. 4862199

Ç\ï 6000 ãðí + %. ÎÐ íåîáÿçàòåëåí. Ç\ï åæåäíåâíî. Ñîöïàêåò, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Òåë.: (096)003-88-44, (095)570-95-73, ðàáîòîäàòåëü. Тел. (093)7760028

100231030000

ГРИЛЬЩИК

219291010102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АДМИНИСТРАТОР

99991042

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638 201241010103

/Ñåòü ðåñòîðàíîâ ëàóíæ-áàð / ñ ÎÐ â ðåñòîðàííîé ñôåðå, âîçðàñò îò 23 ëåò, ç\ï 4500 ãðí. Â ð-íå ì."Ëåâîáåðåæíàÿ", á-ð Ïåðîâà, Òðîåùèíà. Òåë.: (067)232-66-58, Тел. (063)6790415 200951010107

БАРМЕН /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721 100341020107

БАРМЕНИ ГАРЯЧОЇ ЗОНИ /×åëåíòàíî / Þíàêè òà ä³â÷àòà, â³êîì â³ä 20 äî 30 ðîê³â (âèï³êàííÿ ï³ö òà ìëèíö³â). Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó, ãðàô³ê: 7\7. Ì.Êè¿â, ì.Áîðèñï³ëü, ì.Áó÷à. Òåëåôîíóâàòè (ïí-ïò) ç 10.00 ïî 19.00 çà íîìåðàìè: (093)902-06-69, Тел. (044)2392599 201161020102

КОНДИТЕР /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12, (050)380-13-41. Тел. 4618255 200831010106

КОНДИТЕРИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615 111591020103

КУХАР /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451 201461010103

10030101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

23

10034102

20124101

20095101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

21956102

20026102

21948104

20049101

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


24

ÐÅÑÒÎÐÀÍ. Á²ÇÍÅÑ, ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ ÕÀÐ×., ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÌ-ÒÜ

10047101

20025101

20116102

КУХАРІ

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ

ОФІЦІАНТИ

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / Äîñâ³ä ðîáîòè â ðåñòîðàíàõ àáî ãîòåëüíèõ êîìïëåêñàõ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí".

/óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

Тел. (099)2237704, (050)6725506

100471010105

111591020107

КУХАРІ

ОФИЦИАНТ

/×åëåíòàíî / ³ê â³ä 20 äî 50 ðîê³â, áàæàíî ç ÄÐ. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó, ãðàô³ê: 7\7. Ì.Êè¿â, ì.Áîðèñï³ëü, ì.Áó÷à. Òåëåôîíóâàòè (ïí-ïò) ç 10.00 ïî 19.00 çà íîìåðàìè: (093)902-06-69, Тел. (044)2392599

/Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

201161020103

КУХАРІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556 111811020106

ОБВАЛЬНИК РИБИ /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12, (050)380-13-41. Тел. 4618255 200831010103

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М'ЯСА

100341020101

ОФИЦИАНТЫ /Ðåñòîðàí/ Тел. (067)3433322

201421010101

ОФИЦИАНТЫ /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / ñ ÎÐ. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (066)9142638, (068)0714577

201241010104

ОФІЦІАНТ /Êàâ'ÿðíÿ / ³êîì â³ä 20 ðîê³â. Тел. (050)4241818

200251010102

ОФІЦІАНТИ

111811020112

ÐÀÁÎÒÀ

200261020101

ПЕКАР /"ÊÀÐÀÂÀÍ" / Ìè ãàðàíòóºìî: ïîñò³éíó ðîáîòó, ñòàá³ëüíó ç\ï, îïëà÷óâàíó â³äïóñòêó, îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, êâàðòàëüí³ ïðå쳿. óïåðìàðêåò "Êàðàâàí", âóë. Ëóãîâà, 12, â³ää³ë óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì. Òåë.\ôàêñ: 461-82-14, 461-82-12, Тел. 4618255, (050)3801341

200831010107

ПЕКАР /Êàâ'ÿðíÿ / ³êîì â³ä 20 ðîê³â. Тел. (050)4241818

ОФІЦІАНТИ /×åëåíòàíî / Þíàêè òà ä³â÷àòà, â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó, ãðàô³ê: 7\7. Ì.Êè¿â, ì.Áîðèñï³ëü, ì.Áó÷à. Òåëåôîíóâàòè (ïí-ïò) ç 10.00 ïî 19.00 çà íîìåðàìè: (093)902-06-69, Тел. (044)2392599

201161020104

/Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

100341020105

ПОВАРСТАРШИЙ СМЕНЫ /Ðåñòîðàí / ÃÐ: íåäåëÿ\íåäåëÿ. Ç\ï äîñòîéíàÿ. Òåë.: (099)223-20-67, 272-47-22, Тел. 2294336

200491010101

ПОВАРУНИВЕРСАЛ 200251010101

(Ñîôèåâñêàÿ Áîðùàãîâêà) Тел. (067)4026646

ПЕКАРИ

ПОВАРА

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / Íàëè÷èå ñàíêíèæêè îáÿçàòåëüíî! Óë.Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340

/Ðåñòîðàí/ Тел. (067)3433322

219481040103

ПЕКАРІ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)5475615, (066)4560831

111591020104

/Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / åíåðã³éí³, êîìóí³êàáåëüí³ þíàêè òà ä³â÷àòà ïðèâàáëèâî¿ çîâí³øíîñò³; çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ì³æíàðîäíîãî ñï³ëêóâàííÿ â ìåæàõ ðîçìîâíîãî ì³í³ìóìó - â³òàºòüñÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 100471010101

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî). óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

ПОВАР

ПЕКАРІ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)3859556

111811020110

ПОВАР Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)2238172

100081040101

200671010101

201421010105

ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / íà õîëîäíûé è ãîðÿ÷èé ïðîöåññ. Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638 201241010102

ПОМОЩНИКИ КОНДИТЕРА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ñ ÎÐ èëè ïðîôèëüíûì îáðàçîâàíèåì. ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + % + ôîðìà. Íàëè÷èå ñàíêíèæêè îáÿçàòåëüíî! Óë.Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Òåë.: 206-13-30. Тел. 2061340 219481040101

ПРАЦІВНИК КУХНІ Òåë.: (050)672-55-06, Тел. (099)2237704 200261020103

СТАРШИЕ ПОВАРА /Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîíòèíåíò-Êàðä" / Ç\ï: ñòàâêà + % áåç çàäåðæåê. Óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: (068)071-45-77, Тел. (066)9142638 201241010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


25

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ Требется

КП ШЕУ Подольсоо р-на требются:

ПОВАРУНИВЕРСАЛ

ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐÛ äîðîæíîé òåõíèêè

(Софиевс ая Борщаов а)

З\п 3500 рн. Ул. Фрнзе, 15

Тел.(067)402-66-46

Тел.:462-53-75

20067101

21881104

СУШИСТ /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (äíåâíûå\íî÷íûå ñìåíû. ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

100341020103

ФОРМУВАЛЬНИКИ ТІСТА /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, (066)456-08-31 Тел. (067)5475615

111591020105

ХОСТЕСС /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (ìîæíî áåç ÎÐ, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)2173721

21927101

11168101

Компанії ТОВ "Піт-СТОП Сервіс" потрібні на робот

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆÍÈÊÈ

100341020102

ШЕФКУХАР

âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 4319451

ДР, без шідливих звичо

Тел.: (050)355-38-40,

(098)211-34-48

201461010104

11140101

20018101

КП ШЕУ Подольсоо р-на требются:

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15 Òåë.: 462-53-75 21881103

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АССИСТЕНТ РУКОВОДИТЕЛЯ

КПШЕУПодольс оор-на требется:

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

äëÿ îðãàíèçàöèè áèçíåñ-âñòðå÷. Àêòèâíîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Тел. (093)2577005

З\п4000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.

462-53-75

200811020101

21881105

20047103

ÂÎÄÈÒÅËÈ

КПШЕУПодольсоор-на

требется:

сосвоимавтовта си Ребята,помоитевыполнить за азыдиспетчерс ой. Работабезобязалово . Большое оличествоза азов!

ÌÀØÈÍÈÑÒ ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÀ

Òåë.: 568-05-60, (063)568-05-60

Òåë.: 462-53-75

20127101

З\п3500рн. Ул.Фрнзе,15 21881102

20034101

21903105 20053101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


26

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ Наавтомой (центр,теплыебо сы) треб ются:

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊÈ Честные,трдолюбивые, исполнительные.З\пвысо ая Тåë.:

561-70-50 20011101

КПШЕУПодольс оо р-натребются:

ÂÎÄÈÒÅËÈ êàò."Ñ" З/п4500-5000рн. Ул.Фрнзе,15

Òåë.: 462-53-75 21881106

ВОДИТЕЛИ /"Òîï òàêñè" / ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè. Áåç âñòóïèòåëüíûõ. Áåç îáÿçàëîâîê. 10% êîìèñèè îò ëþáûõ çàêàçîâ. Îïëàòà êîìèññèè ÷åðåç òåðìèíàëû. Àáîíïëàòà: 10 ãðí.\íåäåëÿ. Òåë.: 599-79-79, (093)545-79-79, (097)579-79-79. Тел. (099)4497979

200181010101

ВОДИТЕЛИ

10035102

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ АВТОМИЙНИКИ Çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Òåë.:(067)406-57-93, ñò. ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", ñò.ì."Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò",(067)406-26-39, ñò.ì."×åðí³ã³âñüêà", Тел. (067)4062645

100451010101

АВТОМОЙЩИКИ Òåë.: (096)011-43-75, Тел. (066)3612809

АВТОЭЛЕКТРИК

ВОДИТЕЛИ

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

/Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / ýâàêóàòîðà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

100201020303

АВТОЭЛЕКТРИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

100271010303

200151010101

218811060101

218811050101

АВТОЭЛЕКТРИК

АВТОСЛЕСАРИ /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159 111821010101

АВТОСЛЕСАРЬ /Àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï îò 5000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)3605063 200131010101

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989

/ÑÒÎ íà Òðîåùèíå / ñ ÎÐ. Тел. (068)3512166

200931010101

ВОДИТЕЛИ ýâàêóàòîðà, êðàíà ìàíèïóëÿòîðà, íà ìèêðîàâòîáóñ "Ãàçåëü". Àíäðåé Èâàíîâè÷, Тел. (095)2860343

100201020101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Тел. (096)5038853 100211020101

100201020301

АВТОСЛЕСАРЬ, МОТОРИСТ, ХОДОВИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)1082989 100271010301

ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛИ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / (êàò."Ñ"). Ç\ï 4500-5000 ãðí . óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

АВТОЭЛЕКТРИК /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 4000 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 4625375

100271010201

ВОДИТЕЛИ /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / äëÿ ðàáîòû â òàêñè (íà àâòîìîáèëè ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ñî ñâîèìè èíîìàðêàìè). Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ Тел. (096)5038853 100271010101

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííàÿ êîìïàíèÿ / Ãðàôèê ðàáîòû: äíåâíîé ïîñò; ñóòêè\äâîå; âàõòà. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ã.Êèåâ è Êèåâñêàÿ îáë. Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: (067)509-35-20, www.sprut.kiev.ua. Тел. (067)2174431

100021020102

ВОДИТЕЛИ /Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëÿìè. Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Òåë.: (044)454-14-82. Тел. (044)4541485 201331020101

/Êîðîíà-Òàêñè / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ 10% ÷åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4790000

200471030101

ВОДИТЕЛИ /"Æåëòîå òàêñè" / ñî ñâîèìè àâòîìîáèëåì è íà íàøå àâòî. Áåç âñòóïèòåëüíûõ, áåç îáÿçàëîâîê, áåç çàëîãà, áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Êîìèññèÿ - 6-10% ÷ åðåç òåðìèíàëû. Áåñïëàòíàÿ ÑÒÎ. Тел. (063)4710000

200471040101

ВОДИТЕЛИ äëÿ ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëè ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ç\ï äî 7000 ãðí. Òåë.: (066)317-62-96. Тел. (093)5810101

200531010101

ВОДИТЕЛИ /Ïð-òèå / (êàò. "Ñ"). Ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæêè. Òåë.: (093)533-30-32, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)4040157

100241010101

ВОДИТЕЛИ КАТ. "С", "Е" /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)2236159

111821010102

ВОДИТЕЛИ /Îõðàííîå Ïð-òèå "Àëüôà-Ùèò" / Êîìàíäèðîâêè. Ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà äëÿ êèåâëÿí è èíîãîðîäíèõ, ñîöïàêåò. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Äíåïðîâñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 17À, îôèñ íà 4-îì ýòàæå. Òåë.: 574-99-31. Тел. 5749932 100141020103

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ ñî ñâîèìè àâòî è íà àâòî ôèðìû. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ëèöåíçèðîâàíèå. Òåë.: (063)146-24-83, (067)502-38-32, (093)987-49-84. Çâîíèòü â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00. Тел. (066)6210804

200121010101

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19782006

17842152

19442003

19572075

04312015

23422008

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)

20002024

35


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

15722026

22922002

23782002

19262003

22592011

21902003

21592003

23882001

24042001

36

19152013

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)


WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

ÐÀÁÎÒÀ

19572074

14652011

23992001

23522003

21252014

19132005

22862007

14652012

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)

20152014

37


ÐÀÁÎÒÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-34-90, 453-34-91

23952001

14892006

24022001

20112006

23822001

23682001

23982001

24012001

20712003

38

21782013

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)


31

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10027101

11182101

ВОДИТЕЛЬ

ДИСПЕТЧЕРЫ ЛОГИСТЫ

äëÿ ïîñìåííîé ðàáîòû â òàêñè íà àâòîìîáèëü êîìïàíèè â ã.Êèåâ. Ñòàæ âîæäåíèÿ íå ìåíåå 5 ëåò. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Ç\ï äîãîâîðíàÿ. Тел. (063)652 16 10

/Ãðóïïà êîìïàíèé "Ýêîíîì-àâòî" / Çíàíèå ãîðîäà è ÎÐ îáÿçàòåëåí. Тел. (044)454 14 85, (044)454 14 82

201231010101

ВОДИТЕЛЬ АВТОВОЗА 20093101

ВОДИТЕЛЬ ñî ñâîèì ìèêðîàâòîáóñîì. Íàëè÷èå ìèêðîàâòîáóñà, îïûò ðàáðòû îò 2-õ ëåò, ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 3500 ãðí. + ãñì. Тел. 593 04 72 201201020000

ВОДИТЕЛЬ /Ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí / (íà 0,25 ñòàâêè). ÃÐ: 3 äíÿ â íåäåëþ ñ 9.00 äî 13.00. Ç\ï 1500 ãðí. Ðàñïîëîæåí ïî óë. Å. Òåëèãè, 45-À (ì. "Äîðîãîæè÷è"). Òåë.: (066)050-52-36. Тел. (095)245 41 91

Äìèòðèé, Тел. (098)539 15 15

êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü. Ç/ï 5000-7000 ãðí. Тел. (063)479 00 00

200471050101

21922101

ВОДИТЕЛЬ

ТРЕБУЮТСЯ

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. "Â" íà íàø àâòîìîáèëü З\п 5000-7000 рн. Тел.(063)479-00-00

/Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / ñ ëè÷íûì àâòî ÃÀÇåëü. Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (050)085-87-68, Тел. (068)907 83 55

20047105

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

100301010102

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / ïî óáîðêå äîðîã. Ç\ï 2700 ãðí. Óë. Ôðóíçå,15. Тел. 462 53 75

218811010101

100201020401

ВОДИТЕЛЬ АВТОВОЗА /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Äìèòðèé, Тел. (098)539 15 15

100271010401

КУРЬЕР /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / íà ñêóòåð êîìïàíèè (ïðàâà "À", "À1"). (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)217 37 21

100341020109

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА Îïûò ðàáîòû îò 1-îãî ãîäà, ãðàôèê ðàáîòû 9.00-16.30, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72

КУРЬЕР

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗЧИК

/Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / ñî ñâîèì àâòî (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)217 37 21

Ç\ï 4000 ãðí. Òåë.: (067)501-03-18, Тел. (050)167 88 66

МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

201201010000

200341010101

200551010104

ВОДИТЕЛЬ

201331020102

/Îïòîâàÿ áàçà ìèíåðàëüíîé âîäû / ÎÐ îò 3-õ ëåò íà MAN "Mercedes" (5-12 ò.). Ñðåäíÿÿ ç\ï - 5000 ãðí. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå. Ñ. Ïåòðîâñêîå, óë. Áåëîãîðîäñêàÿ,14, òåë.: (067)236-43-93, Îëåã; (063)731-26-06, Àâèê; ñ.Ùàñëèâîå, Àëåêñàíäð Тел. (066)283 80 86

111681010101

100341020110

218811020101

МАШИНИСТЫ /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

111821010106

ВОДІЙ ОХОРОННИК /Îõîðîííà êîìïàí³ÿ "À1" / Ç\ï ñòàá³ëüíà, âèñîêà. ÃÐ: äîáîâ³, âàõòà, äåíí³. Òåë.: (044)481-00-18, (067)296-21-62 , Тел. (063)496 70 39, (050)389 33 85

100071020101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351010104

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


32

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ² ÀÂÒÎÁ²ÇÍÅÑ

10020102

10021102

10024101

МАШИНІСТ БЕТОНОНАСОСУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351020104

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА /"Êè¿âïîøòà" / ÅÎ-2621. Òåë.: 230-08-45. Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. 200911010103

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351010113

МАШИНІСТ ГУСЕНИЧНОГО КРАНУ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 6000-8000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

20047104

МИЙНИКИ АВТО

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

ñî ñâîèì àâòî. (ìîæíî áåç ÎÐ). Ïðåäîñòàâèì íåîáõîäèìóþ ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ, äîêóìåíòû, ñòàáèëüíîñòü ïîëèñîâ ñ âûñîêèìè êîììèñèîííûìè (%), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷åå ìåñòî. Òåë.: (093)557-60-57, Тел. (097)327 99 77

218411010101

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

МИЙНИКИ АВТО

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ íà áàç³ ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 8500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351010102

/Àâòîìèéêà / Ìîëîä³ ëþäè â³ä 18 ðîê³â. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. ˳âèé áåðåã. Ç\ï â³ä 5000 ãðí + ïðåì³ÿ. Íàäàºìî æèòëî. Òåë.: 592-80-20. Тел. 361 04 04

218411010102

МОТОКУР'ЄРИ

219271010101

СТРАХОВЫЕ АГЕНТЫ ñî ñâîèì àâòî. (ìîæíî áåç ÎÐ). Ïðåäîñòàâèì íåîáõîäèìóþ ðåêëàìíóþ ïðîäóêöèþ, äîêóìåíòû, ñòàáèëüíîñòü ïîëèñîâ ñ âûñîêèìè êîììèñèîííûìè (%), áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, ïðè íåîáõîäèìîñòè ðàáî÷åå ìåñòî. Òåë.: (093)557-60-57, Тел. (097)327 99 77

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (çàêîðäîííèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ íà áàç³ ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 8500 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

/×åëåíòàíî / (áàæàíî ç ïðàâàìè êàòåãî𳿠"À"). Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, õàð÷óâàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³, êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó, ãðàô³ê: 7\7. Ì.Êè¿â, ì.Áîðèñï³ëü, ì.Áó÷à. Òåëåôîíóâàòè (ïí-ïò) ç 10.00 ïî 19.00 çà íîìåðàìè: (093)902-06-69, Тел. (044)239 25 99

МАШИНІСТ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕЛЕКТРО

СТАНЦІЇ

МЕХАНИЗАТОРЫ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ В М.КИЄВІ

ШИНОМОНТАЖНИК

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

/ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / äîðîæíîé òåõíèêè. Ç\ï 3500 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

/Ìåëüíèê Âàñèëü / àâòîìîá³ë³ ÃÀÇ-53, ÊÀÌÀÇ. Ç\ï 4000-4500 ãðí.\ì³ñÿöü. Тел. (050)331 73 46

/Àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï âûñîêàÿ. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)360 50 63

100351020113

МАШИНІСТ ДИЗЕЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 4500-5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351010114

100351020114

ÐÀÁÎÒÀ

МАШИНІСТИ БУРОВИХ УСТАНОВОК

100351020102

218811040101

201161020105

219101010000

219271010102

ТРАКТОРИСТЫ /ÊÏ ØÅÓ Ïîäîëüñêîãî ð-íà / Ç\ï 3200 ãðí. Óë. Ôðóíçå, 15. Тел. 462 53 75

218811030101

200131010103

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


33

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20012101

11171101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

20013101

/Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

111821010104

ЕЛЕКТРИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / äîñâ³ä ðîáîòè ç îáñëóãîâóâàííÿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 100471010103

/"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 417 35 29

200661010104

ЕЛЕКТРИКИ

20123101

ШИНОМОНТАЖНИКИ /Êîìïàí³ÿ ÒΠ"ϳò-ÑÒÎÏ Ñåðâ³ñ" / âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â. ÄÐ, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. Òåë.: (050)355-38-40. Тел. (098)211 34 48

/"Êè¿âïàññåðâ³ñ" / Òåë.\ôàêñ: 417-51-45Ðåçþìå íà e-mail: olpkps@yandex.ru. Тел. 417 35 29

200661040104

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (ç ðåìîíòó ãóñåíè÷íèõ êðàí³â ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)275 20 89

100351010201

111401010101

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР

ЭКСПЕДИТОР Â òîðãîâóþ êîìïàíèþ ïî ñòðîéìàòåðèàëàì. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 200501030000

ЭКСПЕДИТОРЫ /Ïð-òèå / Ç\ï åæåìåñÿ÷íî áåç çàäåðæêè. Òåë.: (093)533-30-32, Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Тел. (067)404 01 57

100241010102

10016101

СВАРЩИК

ЕЛЕКТРИКИ

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (ç ðåìîíòó ãóñåíè÷íèõ êðàí³â ÌÊÃ-25 ÁÐ). Ç\ï 5000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. (095)275 20 89

100351020201

МАСТЕРА /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / ïî ðåìîíòó õîëîäèëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59 111821010103

МОНТАЖНИК САНТЕХСИСТЕМ /"Êè¿âïîøòà" / Òåë.: 230-08-09. Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. 200911010105

РЕСТАВРАТОР ИЗДЕЛИЙ /Ñêëàä / èç ïîëèóðåòàíà. Áîÿðêà. Тел. (095)128 68 93 100041010102

10026101

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ

Âëàäèñëàâ, Тел. (096)108 29 89

100201020302

/Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

219511010103

СВАРЩИК /Êîìïàíèÿ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ-Ò" / Âëàäèñëàâ, Тел. (096)108 29 89

100271010302

СВАРЩИКИ

СБОРЩИКИ

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

219511010104

ñ ÎÐ, ýë.-äóãîâàÿ, ï\àâòîìàò. Ïðîèçâîäñòâî áûòîâîê, êèîñêîâ, îòêàòíûõ ãàðàæíûõ âîðîò, ëåñòíèö. Òðåçâîñòü, ïóíêòóàëüíîñòü. Ç\ï ñäåëüíàÿ, îò 5000 ãðí. Âîçìîæíî æèëüå. Àäðåñ: ã. Êèåâ, óë. Áîðèñïîëüñêàÿ, 7, òåððèòîðèÿ ç-äà "Áóäìàø". Тел. (096)597 19 57

200061010101

СЛЮСАР /̳ñüêèé êë³í³÷íî-åíäîêðèíîëîã³÷íèé öåíòð/ Тел. 272 29 45

000000230001

СТОЛЯР МЕБЕЛЬЩИК /Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (096)401 21 67

100161010101

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71 219511010101

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71 219511010102

СТОЛЯРА СТАНОЧНИКИ /Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå Ïð-òèå / Òåë.: (067)327-28-84, Тел. (050)442 04 71

219511010105

ТОКАРЬ ОПЕРАТОР /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / íà ñòàíêè ñ ×ÏÓ ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí + ïðåìèè. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)834 49 75

100261010103

ТОКАРЬ РАСТОЧНИК /Êîìïàíèÿ ÎÎÎ "ÍÈÈÖ"ÀÐÌÀÒÎÌ" / íà ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîé ñòàíîê ñ î\ð, ç\ï 4000 ãðí. Àäðåñ: Êèåâ, óë.Ïîëêîâíèêà Øóòîâà,9. Òåë.: (044)591-08-05, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Тел. (098)834 49 75

100261010102

ХОЛОДИЛЬЩИКИ /Êîìïàíèÿ "ÍÎÂÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" / Áåñïëàòíîå îáùåæèòèå, ã\ð: 15\15, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî. Ìåñòî ðàáîòû: Áðîâàðñêîé ð-í, ñ. Òðåáóõîâ. Тел. (067)223 61 59

111821010105

99990523

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


34

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ БУРИЛЬНИКИ

НАПОСТОЯННУЮРАБОТУ ВАТЕЛЬЕТРЕБУЕТСЯ:

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

ØÂÅß-ÏÎÐÒÍÀß сОР.З\п-сдельная.ГР:пн-птс 10.00до19.00,сб.с11.00до17.00, вс.-выходной.Р-нст.м."Левобережная",(л.Ни*ольс*о-Слободс*ая,2-В.

100351010101

БУРИЛЬНИКИ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / Ç\ï 5000-6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

Òåë. (097)705-03-79

100351020101

20061101

ГИПСОКАРТОНЩИКИ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 203 23 48, (050)311 23 48

200821010102

ЗАМЕРЩИК М\П Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55

20108102

200501140000

КРОВЕЛЬЩИК СТРОИТЕЛЬ Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72 201201030000

МАЙСТЕР

21951101

/ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / áóä³âåëüíèõ ³ ìîíòàæíèõ ðîá³ò (óëàøòóâàííÿ áóðîâèõ ïàëüîâèõ ôóíäàìåíò³â). Ç\ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351010115

МАЙСТЕР БУДІВЕЛЬНИХ І МОНТАЖНИХ РОБІТ /ÏðÀÒ "Ôóíäàìåíò" / (óëàøòóâàííÿ áóðîâèõ ïàëüîâèõ ôóíäàìåíò³â). Ç\ï 6000 ãðí. ²íîãîðîäí³ì íàäàºòüñÿ æèòëî. Тел. 220 35 12

100351020115

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ШВЕИ /Äåòñêàÿ îäåæäà "KID JOY" / Îïëàòà âûñîêàÿ, ñäåëüíàÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå ðÿäîì ñ ðàáîòîé. Òåë.: (050)162-44-50, Тел. (098)543 17 06

201081020101

ШВЕЯ ПОРТНАЯ /Àòåëüå / ñ ÎÐ. Ç\ï - ñäåëüíàÿ. ÃÐ: ïí-ïò ñ 10.00 äî 19.00, ñá. ñ 11.00 äî 17.00, âñ. - âûõîäíîé. Ð-í ñò. ì."Ëåâîáåðåæíàÿ", óë.Íèêîëüñêî-Ñëîáîäñêàÿ,2-Â. Тел. (097)705 03 79 200611010101

МАЛЯРЫ /Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà / Тел. 203 23 48, (050)311 23 48

200821010101

СТРОИТЕЛЬ Ãðàôèê ðàáîòû 8.00-17.00, âûïîëíåíèå îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Тел. 593 04 72

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ВАНТАЖНИКИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 160 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64), (063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)530 26 20

200191020105

2 УЧЕНИКИ íà ñáîðêó êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ. Òåë.: (098)906-05-25. Тел. 233 02 91

201201040000

20006101

200091010101

2 3 ТОЛКОВЫЕ СОТРУДНИКИ â ôèëèàë êðóïíîé êîìïàíèè êîììåð÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ. Îáó÷åíèå. Ãèáêèé ãðàôèê. Îïëàòà âûñîêàÿ. Ðàññìîòðèì âñå êàíäèäàòóðû! Тел. (096)936 04 41

220011020101

10036101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ БРИГАДЫ МОНТАЖНИКОВ

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

/Àâòîñåðâèñ / ÎÐ. Ç\ï îò 3000 ãðí. Ð-í ðàáîòû: Ãîëîñååâñêèé. Òåë.: (098)685-92-74, Тел. (044)360 50 63

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

/Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (096)401 21 67

100161010201

АВТОМОЙЩИК

200131010102

/Ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî / Ç\ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ. Тел. (096)401 21 67

АВТОМОЙЩИКИ ×åñòíûå, òðóäîëþáèâûå, èñïîëíèòåëüíûå. Ç\ï âûñîêàÿ Тел. 561 70 50

100161010102

200111010101

АДМИНИСТРАТОР Тел. (050)444 44 24 200921010101

АДМІНІСТРАТИВНО КАДРОВА РОБОТА! Äëÿ òèõ, êîìó çà 40. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äîõ³ä âèùå ñåðåäíüîãî. Тел. (098)844 97 80 20082101

ÐÀÁÎÒÀ

219801040101

99991043

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


35

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

20020101

ВАНТАЖНИКИ

ГРУЗЧИКИ

/"ѲËÜÏÎ" / Ìîæëèâ³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ. Ð-í Áîðùàã³âêà(044)364-21-29; ð-í Âèíîãðàäàð, (067)223-81-81;ð-í ì."Õàðê³âñüêà"(067)507-48-76; ð-í ñò.ì. "Àêàäåìì³ñòå÷êî"(067)443-81-77, ð-í ì."Ïîçíÿêè", (067)223-73-87; ð-í Òðîºùèíà, (067)658-35-42; ð-í ì. "Ãåðî¿â Äí³ïðà", (067)656-60-19, ì."Ëèá³äñüêà", Тел. (067)223 81 94

/Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45

100081030107

ВАНТАЖНИКИ /óïåðìàðêåò "Ôîçç³" / Ðîáîòà â Áîðèñï³ëüñüêîìó ð-í³. Ìè ãàðàíòóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, äîïîìîãà ç ïðîæèâàííÿì, ðîçâîçêó äî ì³ñöÿ ðîáîòè. Áîðèñï³ëüñüêèé ð-í, ñ. Ïðîë³ñêè. Òåë.: (044)593-09-14, (093)973-03-26, Тел. (067)547 56 15, (066)456 08 31

111591020102

200321020101

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ñêëàä / Òðåá.: ÎÐ íà ñêëàäàõ. Êîìïàíèÿ "Ëîãèñòèê-Ïëþñ", ïãò Ñòîÿíêà, 21-é êì Æèòîìèðñêîé òðàññû, ñêëàäñêîé êîìïëåêñ West Gate Logistic, áëîê 2D (15 ìèí. îò ñò. ì. "Íèâêè"). Çâîíèòü ñ 9.00 äî 18.00 ñ ïîí.-ïÿò. Êîíòàêòíûå ëèöà - Ñåìåí: (097)228-34-25, Âèêòîðèÿ, Тел. (066)388 34 83

100291020101

ГРУЗЧИКИ КОМПЛЕКТОВЩИКИ /Ñêëàä / Áîÿðêà. Тел. (095)128 68 93

ВАНТАЖНИКИ /Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, Тел. (050)385 95 56, (063)455 24 13

111811020105

ГАРДЕРОБЩИК /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé De Luxe" / (âûõîäíîãî äíÿ). Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Тел. (063)232 55 41, 232 55 41

200621010110

ГРУЗЧИКИ

100041010101

ЛІФТЕР

â³êîì â³ä 18 ðîê³â. Ñôåðà îáñëóãîâóâàííÿ, â ì. Êèºâ³. Áåçïåêó ãàðàíòóºìî. Ç\ï â³ä 40000 ãðí. Çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè. Ìîæëèâî áåç ÄÐ. Æèòëî íàäàºìî. E-mail: malinka2015@ukr.net. Тел. (067)722 20 29, (063)055 16 83

200481020101

ЖІНКИ

Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà â ð-íå ìåòðî "Ëåñíàÿ". Ç\ï 2500. Тел. 593 04 72 201201070000

ДВІРНИКИ

ЖІНКИ, ùî áàæàþòü ñòàòè ñóðîãàòíèìè ìàìàìè. Ìè ãàðàíòóºìî ïîâíó êîíô³äåíö³éí³ñòü Âàøèõ äàíèõ òà ã³äíó âèíàãîðîäó - â³ä 130000 ãðí. Âèìîãè: æ³íêè â³êîì â³ä 20 äî 34 ðîê³â, ÿê³ ô³çè÷íî òà ïñèõ³÷íî çäîðîâ³ òà ìàþòü õî÷à á îäíó ñâîþ çäîðîâó äèòèíó. Áóäü ëàñêà, óòî÷íþéòå äåòàë³. Òåòÿíà, çà Тел. (044)362 53 63

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

КОНТРОЛЕР УПАКОВЩИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

/Ñêëàä / Êèåâ. Ð-í ì."Ïåòðîâêà". Тел. (097)961 16 44

Âîçðàñò çíà÷åíèÿ íå èìååò. Ãëàâíîå æåëàíèå. Äîõîä â ìåñÿö çà 3 ÷àñà ðàáîòû îò 2000 ãðí. Âñå çàâèñèò îò Âàñ. Çâîíèòå ñ 14.00 äî 20.00 ÷àñîâ. Òåë.: (095)769-02-08, Âèêòîðèÿ. Тел. (044)360 74 03

100081040108

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

219031050101

/̳ñüêèé êë³í³÷íî-åíäîêðèíîëîã³÷íèé öåíòð/ Тел. 272 29 45

000000270002

МОЙЩИЦА УБОРЩИЦА /Ñåòü ÿïîíñêîé êóõíè "Ñóøèÿ" / (Ïí-Ïò ñ 9.30 äî 18.30). E-mail: hr@sushiya.ua. Тел. (067)217 37 21

100341020108

/Ïðîãðàìà "Ïðàâî íà æèòòÿ" / 20-32 ðîê³â, ÿê³ áàæàþòü âçÿòè ó÷àñòü â ïðîãðàì³ äîïîìîãè áåçä³òíèì ïàðàì â ðîë³: ñóðîãàòíèõ ìàòåð³â (âèíîøóâàííÿ ÷óæî¿ äèòèíè), äîíîð³â ÿéöåêë³òèí. Ãàðàíòîâàíå âèñîêå âèíàãîðîäæåííÿ çà ó÷àñòü â ïðîãðàì³. Äî 200 000 ãðí. Îáîâ'ÿçêîâ³ âèìîãè: ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ. Òåë.: (068)301-90-57, (066)583-68-28, Тел. (099)661 34 44

200011020101

ДВОРНИК

111811020109

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)223 81 72

ДІВЧАТА МОДЕЛЬНОЇ ЗОВНІШНОСТІ

219531020101

100041010202

ЛИСТОНОШІ /"Êè¿âïîøòà" / Òåë.: 230-08-22, 417-01-94, 541-15-36, 497-52-05. Ç\ï ñòàá³ëüíà ³ âèñîêà + ñîöïàêåò + ïåðñïåêòèâà êàð'ºðíîãî ðîñòó. 200911010102

МОЛОДЫЕ АКТИВНЫЕ ЛЮДИ НА ЛИСТОВКИ Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 200501120000

МОЛОДЫЕ И ЭНЕРГИЧНЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ (ìîëîäåæ). íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. ÎÐ íå òðåáóåòñÿ. Îáó÷åíèå â ïðîöåññå. Ç\ï 200 ãðí â äåíü + %. Ðàñ÷åò åæåäíåâíî. Íå àãåíòñòâî. Òåë.: (063)119-15-37, Àëåêñàíäð, Тел. (097)887 88 09

200461020101

МОТОКУРЬЕР /EXMOTO / Ãðàôèê ðàáîòû: ïí-ïò ñ 9.00 äî 18.00. Ç\ï: ñòàâêà + ñäåëüíàÿ. E-mail: hr@exmoto.com Тел. (095)280 49 36

111701020101

ОПЕРАТОР ПІДЛОГОМИЙНОЇ МАШИНИ /Ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â / Ð-í Òðîºùèíà. Ìè ïðîïîíóºìî: îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, çðó÷íèé ãðàô³ê ðîáîòè, îô³ö³éíó ç\ï, íàâ÷àííÿ. Ç ïèòàíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: Êè¿â, âóë.Î.Áàëüçàêà,65\1. Òåë.: 206-37-69, Тел. (095)288 45 36

201061010103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


36

ÐÎÁÎÒÀ ÄËß ÂѲÕ

10050103

21948103

11162101

11180101

20005102

21841101

ПАКУВАЛЬНИКИ

ПОСУДОМИЙНИЦЯ

ПРОДАВЕЦ ПОВАР

РАЗДЕЛЬЩИКИ

/̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 140 ãðí\äåíü, æ³í. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, (066)969-66-79. Тел. (068)530 26 20

/Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

/Ñåòü áëèííûõ / Ñïåöîäåæäîé, ïèòàíèåì, îáó÷åíèåì - îáåñïå÷èâàåì. Ç\ï 150 ãðí\äåíü + %. Àëåêñåé Ãåííàäèåâè÷, Тел. (050)334 76 64

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàéòåñü: ð-í Ñâÿòîøèíî, (067)547-10-73, ð-í Òðîåùèíà, (067)658-35-42, ñò.ì."×åðíèãîâñêàÿ", (067)217-09-58, ð-í Îáîëîíü, (067)445-30-14, ð-í Áîðùàãîâêà (044)364-21-29, ð-í Âèíîãðàäàðü, (067)538-71-63, ì."Àðñåíàëüíàÿ", (067)223-81-86, ð-í Õàðüêîâñêèé, Тел. (067)223 81 72

200191020104

ПЕРСОНАЛ / êðóïíóþ ïðîìûøëåííóþ êîìïàíèþ / Îáó÷àåì. Äîõîä ñòàáèëüíûé. Ïðÿìîé ðàáîòîäàòåëü. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 200501100000

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ Ãèáêèé ãðàôèê. Òåë.: (067)416-37-97, (066)693-99-96, Тел. (063)873 23 31 200161010102

201461010105

ПОСУДОМОЙЩИЦА

218941010101

/"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 4\4. Óðîâåíü ç\ï - âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò". Тел. 206 13 40, 206 13 30

219481030102

ПРАЦІВНИКИ КУХНІ ТА ТЕПЛИЦЬ Ãðàô³êè ðîáîòè ð³çí³. Ìîæëèâèé âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè. Æèòëî áåçêîøòîâíî. Ç\ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68,îô.1. Òåë.: (099)546-68-93, 360-01-38. Тел. (068)364 61 68 219761020000

ПР ТИЕ â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðåäîñòàâëÿåò ðàçëè÷íûå âàêàíñèè. Êàðüåðíûé ðîñò. Íå ñåòåâîé ìàðêåòèíã. Ç\ï âûñîêàÿ. Èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Òåë.: 383-01-55, (095)718-00-74. Тел. (094)927 71 55 200501050000

ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦІВ

ПРИБИРАЛЬНИКИ

/Ìåðåæà ìàãàçèí³â "ÀÒÁ" / (ïðèáèðàëüíèö³). 7 "Çà" âèá³ð íàøî¿ êîìïàí³¿: Ñòàá³ëüíà òà âèñîêà çàðîá³òíà ïëàòíÿ, ïðîôåñ³éíå òà êàð'ºðíå çðîñòàííÿ, áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ðîáîòà ïîðÿä ç äîìîì, äðóæíà êîìàíäà, äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìîæëèâ³ñòü ÷àñòêîâî¿ çàéíÿòîñò³. Çâåðòàéòåñü äî ìàãàçèíó "ÀÒÁ" àáî çà òåë.: Áðîâàðè: (050)340-14-67, (044)422-07-50, Êè¿â (095)235-75-97 Тел. (044)422 07 50

/Êîíòèíåíò / (Á³ëè÷³, Áîðùàã³âêà, Ëóê'ÿí³âêà, Âèíîãðàäàð, Ñîëîì'ÿíêà, Ñâÿòîøèíî).óäíà ç\ï, ï³ëüãîâå õàð÷óâàííÿ, êàð'ºðíå çðîñòàííÿ. Òåë.:(044)407-11-53, (096)787-48-20, (063)455-24-13, Тел. (050)385 95 56

200641010107

ÐÀÁÎÒÀ

111811020104

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ /Ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà-³íòåðíàò / Îëåíà Ãðèãîð³âíà, Тел. 431 94 51

201461010106

ПРОМОУТЕРИ Â³ä 18 ðîê³â, ç\ï: ì³í³ìóì - 130-140 ãðí, ìàêñèìóì - â³ä ïðîäàæ³â çà 6 ãîäèí ðîáîòè. ÃÐ: ç 9.00 äî 15.00 àáî ç 15.00 äî 21.00. Òåë.: 574-02-52 (ç 10.00 äî 12.00 áóäí³). Ïåðåäçâîíþþ íà äçâ³íêè. (ç 10.00 äî 18.00 áóäí³), Тел. (067)230 90 48

100281010101

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ /Ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ AVALON / åíåðã³éí³ñòü, îõàéí³ñòü, â³äñóòí³ñòü øê³äëèâèõ çâè÷îê òà êðèì³íàëüíîãî ìèíóëîãî. Çàïîâíåííÿ àíêåò êàíäèäàòàìè íà ïîñàäó ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî äî 18.00 çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â, âóë.Ëåîíòîâè÷à,3. Ñï³âáåñ³äè ïðèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî çà äçâ³íêîì ìåíåäæåðà ÐÊ "Àâàëîí". 100471010104

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

100081040104

РІЗНОРОБИ НА СКЛАД, БУДМАЙ

ДАНЧИКИ, ЗАПРАВКИ Ç\ï ïîòèæíåâà, 2 ðàçè â ì³ñÿöü, ïîì³ñÿ÷íî. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà, 68, îô.1. Òåë.: (068)364-61-68, 360-01-38. Тел. (099)546 68 93 219761050000

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê"/ Тел. (063)220 31 95

200031010129

СЕРВЕР БИЛЕТЕР /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé De Luxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Тел. (063)232 55 41, 232 55 41

200621010111

ñòîë çàêàçîâ. Òåë.: (095)470-12-65, Тел. (063)112 86 29

СОТРУДНИКИ 219941010101

РАБОТНИКИ /Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ / óïàêîâî÷íîãî öåõà. Êîìïàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò: îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñòàáèëüíûé çàðàáîòîê, âûäàåòñÿ ñïåöîäåæäà, áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì. Êîíò.òåë.: (050)085-87-68, Тел. (068)907 83 55 100301010103

/Íîâàÿ êîìïàíèÿ / Äëÿ ñåòåâèêîâ è âñåõ æåëàþùèõ. Âûñîêèé äîõîä. Íåò åæåìåñÿ÷íûõ çàêóïîê. Íåò ïîäòâåðæäåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Íåò óñëîâèé áîêîâîãî îáüåìà. Òåë.: (093)021-61-98, (097)423-38-62, Тел. (095)727 58 02

200071010101

СОТРУДНИКИ /Òîðãîâî-îïòîâàÿ êîìïàíèÿ / ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè è àðõèâîì. Тел. (099)265 54 56, (097)434 04 71

200701010102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


37

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ КУРЬЕР

ïî äîñòàâêå ïðåññû. Ãðàôèê ðàáîòû 7.00-16.00, ðàáîòà ïî Êèåâó. Âûäàåòñÿ ïðîåçäíîé. Ç\ï 1200-1500 ãðí. Òåë.: 205-51-25. Тел. 205 51 71, 205 51 14 201201090000

КУРЬЕРЫ

/"Èìïåðèÿ ïèööû" / ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì. Ãðàôèê ãèáêèé. Ð-í Õàðüêîâñêèé. Òåë.: 425-96-51, 425-96-52, 570-97-09 200521010301

11142101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ДЕВУШЕК

20003101

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ÀÂÒÎÌÈÉÍÈÊÈ Забезпеч ємо житлом Тел.: (067)406-57-93,

20062101

РаботавКиеве

УБОРЩИКИ

м."ГероївДніпра"; (067)406-26-39, м."Політехнічнийінстит(т"

второвыйцентр,спермареты, инотеатры.Помощьсжильем. Работапосменная,основная, подработа.З\п3000рн.

ст.м."Черні6івсь*а"

Тел. (096)936-10-49

(067)406-26-45

10045101

УБОРЩИЦА

/Ñåòü ýêî-ìàãàçèíîâ / ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû. Îáó÷åíèå ñ "íóëÿ". Òåë.: (097)007-99-92, Тел. (066)433 77 01

/Êèíîòåàòð "Ñïóòíèê" / (íî÷íûå ñìåíû). Тел. (063)220 31 95

СОТРУДНИКИ /Øâåéöàðñêèé õîëäèíã / ñ îðãàíèçàòîðñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè. Âûñîêèé äîõîä. Ñâîáîäíûé ãðàôèê ðàáîòû. Çíàíèå ÏÊ, Òåë.: (067)263-40-10, Âàëåíòèíà, Тел. (093)870 47 66 219741010101

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð " Áàòòåðôëÿé DeLuxe" / íà êèíîòåàòð. Ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", óë. Ãåòüìàíà, 6. Тел. (063)233 01 40 200581010101

ТЕХРАБОТНИК УБОРЩИЦА /Êèíîòåàòð "Áàòòåðôëÿé De Luxe" / Íà êèíîòåàòð. Ìîæíî áåç ÎÐ. Óë. Ãîðüêîãî, 50. Òåë.: 232-55-41. Тел. (063)232 55 41 200621010108

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК â ñôåðó áèçíåñà. Ñåðüåçíûå ïåðñïåêòèâû â êàðüåðå. Îáó÷àþ ëè÷íî. Æåëàíèå çàðàáàòûâàòü 6000 ãðí. è áîëåå. Ëåíèâûì íå áåñïîêîèòü. Тел. (093)515 62 11 219801010101

УБОРЩИКИ â Êèåâ. Ì\æ îò 18 ëåò. Ç\ï 2400-4500 ãðí.\ìåñÿö (ñä.-ïðåì.). Ïîìîùü ñ æèëüåì è îïëàòà ïðîåçäà äî Êèåâà. Òåë.: (099)515-54-18, (063)401-84-83. Тел. (096)825 50 20

220051020101

ДЕВУШКИ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

20015101

20141101

СОТРУДНИКИ

200211010101

/"Êëåîïàòðà" / ïðèÿòíîé âíåøíîñòè. Ìîäåëüíûå äàííûå íå òðåáóþòñÿ. Äîñòàòî÷íî æåëàíèÿ áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé è óõîæåííîé, êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ëàäèòü ñ ëþäüìè. Ìû ïðåäëàãàåì: âûñîêèé è ïîñòîÿííûé çàðàáîòîê 20000 ãðí. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè,êîíôèäåíöèàëüíîñòü. Åæåäíåâíàÿ âûïëàòà çàðàáîòàííûõ âàøèõ ñðåäñòâ è íèêàêèõ âû÷åòîâ. Òåë.: (098)441-26-07. Тел. (098)309 69 15

200541030101

КРАСИВЫЕ СОТРУДНИЦЫ

200031010136

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Âûñîêàÿ ç\ï, âûïëà÷èâàåòñÿ åæåäíåâíî, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, èíîãîðîäíèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå. Тел. (067)371 37 71

УБОРЩИЦА /"ÌåãàÌàðêåò" íà Ãîðüêîãî / ÃÐ: 7\7. Óðîâåíü ç\ï âûñîêèé + ïðåìèÿ + îáåäû + ôîðìà. Óë. Ãîðüêîãî,50, "ÌåãàÌàðêåò", òåë.: 206-13-30, Тел. 206 13 40 219481030101

УБОРЩИЦА Ð-í ïë. Ïîáåäû. Ðåæèì ðàáîòû: ñ 6.00 äî 11.00. Ç\ï 1700 ãðí. Тел. 486 21 99 200231040000

УБОРЩИЦА /Ìèíè-ìàðêåò "ßáëî÷êî" / Ðàáîòà íàõîäèòñÿ: Õàðüêîâñêèé ìàññèâ, Äàðíèöêèé ð-í. Òåë.: (068)044-55-68. 200291010102

УПАКОВЩИКИ /Ñêëàä ýëåêòðîíèêè / Ïëàâàþùèé ãðàôèê ñ íî÷íûìè ñìåíàìè. Ç\ï 3000-4000 ãðí. (Ïîäîë ì."Ò.Øåâ÷åíêî"). Тел. (063)953 34 45 200321020102

ФАХІВЦІ, ЯКИМ ЗА 55

îò 18 ëåò. Íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ç\ï îò 40000 ãðí. Ãèáêèé ãðàôèê. Õîðîøèå óñëîâèÿ ðàáîòû. Äðóæíûé êîëëåêòèâ. Ç\ï åæåäíåâíî. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Тел. (098)113 13 09

219081030101

ÂÀÊÀÍÑÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ КУР'ЄРИ /̳æíàðîäíå âèäàâíèöòâî / 180 ãðí\äåíü. ²íîãîðîäí³ì æèòëî ç ïåðøîãî äíÿ áåç ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè. Ðîçðàõóíîê ùîäåííî.Ñï³âáåñ³äà ïðîâîäèòüñÿ ç 12.00 äî 17.00,êð³ì íåä³ë³. Ñò.ì. "Ëóê'ÿí³âñüêà", âóë. Òóðãåí³âñüêà, 69, "³ää³ë äîñòàâêè"(âõ³ä ç òîðöÿ çë³âà). Òåë.: 501-25-63(64),(063)876-66-52, Тел. (068)530 26 20, (066)969 66 79 200191020102

КУРЬЕРЫ /"Èìïåðèÿ ïèööû" / äíåâíûå, ïåøèå (äîñòàâêà ïèööû). ñò.ì. "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü". Çíàíèå ãîðîäà. Ìóæ÷èíû îò 20-òè ëåò. Âîçìîæíà ðàáîòà íà âûõîäíûå. Ïóíêòóàëüíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü. Тел. 425 96 52, 425 96 51

200521010202

МАССАЖИСТКИ /Ìàññàæíûé ñàëîí / Äåâóøêè îò 18 ëåò. Ìîæíî áåç ÎÐ. Îáó÷åíèå áåñïëàòíî. Âîçìîæíî ïðîæèâàíèå. Ç\ï îò 2000 ãðí â íåäåëþ. Øåâ÷åíêîâñêèé ð-í. Ñòðîãî áåç èíòèìà. Òåë.: (093)267-37-14. Тел. (063)283 43 28

200051020101

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ âîçðàñòîì îò 20 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Ìû ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, ãèáêèé ãðàôèê. Óðîâåíü äîõîäà çàâèñèò îò Âàñ. Тел. (068)125 40 68

219931010101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò. Îáåñïå÷èâàåì æèëüåì. Áåçîïàñíîñòü 100 %. Øòðàôîâ íåò. Тел. (096)741 12 66

200801020101

Âèäàâíè÷à ô³ðìà ïðîïîíóº ïîñò³éíó ðîáîòó ìåíåäæåðîì ïî ðåêëàì³. Íàø³ ïðîïîçèö³¿: ðîáîòà â îô³ñ³ (òåëåôîí, ²íòåðíåò), íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿, ç\ï â³ä 2000 ãðí.(ñòàâêà + %). Âèìîãè: áàæàíî åêîí. àáî ãóìàí. îñâ³òà, áàæàííÿ ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè. ÃÐ: ïí-ïò (9.00-18.00). Ðîçòàø. îô³ñó - ñò.ì."Øóëÿâñüêà". E-mail: Reklama@riu.com.ua. Òåë.: 453-35-11 Тел. 453 35 12

200871010000

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

201391020101

11170102

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


38

ÌÎÄÅËÜÍÈÉ, ØÎÓ-Á²ÇÍÅÑ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

Áåç ÎÐ, áåç èñïûòàòåëüíûõ ñðîêîâ, æåëàòåëüíî îò 18 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, æåëàíèå ðàáîòàòü! Ïðåäîñòàâëÿåì æèëüå. Ç\ï åæåäíåâíî! Ðåàëüíàÿ ðàáîòà! Ðåàëüíàÿ çàðïëàòà! Òåë.: (093)412-64-80 (êðóãëîñóòî÷íî). Тел. (066)611 50 42, (096)415 59 73

/ÝëèòíîåVIP-àãåíòñòâî/îò18ëåò,ëþáîéâíåøíîñòè! Ãèáêèé èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê ðàáîòû, áåç øòðàôîâ, âûïëàòà ñòàáèëüíî, åæåäíåâíî!!! Ëó÷øèå óñëîâèÿ ðàáîòû!!! Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåì, áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì, àïàðòàìåíòû â ñàìîì ñåðäöå ñòîëèöû!!! Ç\ï âûñîêàÿ. Âñòðå÷àåì íà âîê çàëàõ, àýðîïîðòàõ!!! Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû!!! Íåò âîçìîæíîñòè ïåðåçâîíèòü - ìû ïåðåçâîíèì!!! Тел. (066)652 47 24

201301010101

СОТРУДНИЦЫ îò 18 ëåò íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó. Æèëüåì îáåñïå÷èâàåì. Âûñîêèå òàðèôû. Ñâîáîäíûé ãðàôèê. Тел. (066)456 52 77

СОТРУДНИЦЫ МОДЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ

СОТРУДНИЦЫ (КИ)

ТАНЦОВЩИЦЫ И МАССАЖИСТКИ

200801030101

ìîäåëüíîé âíåøíîñòè. Øòðàôîâ íåò. Áåçîïàñíîñòü ãàðàíòèðóåì. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Áîëüøîé îáüåì ðàáîòû. Тел. (097)833 80 27 200741020101

ÐÀÁÎÒÀ

201191010101

Ãèáêèé ãðàôèê. Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ. Тел. (050)462 10 91 219081010101 äåâóøêè îò 18 ëåò. Äðóæíûé êîëëåêòèâ, ãðàôèê ãèáêèé, ñð.ç.ïë îò 15000 ãðí. Îáó÷åíèå è ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî. Тел. (097)538 02 02

201181010101

20118101

20130101

20119101

21908101

21993101

22005102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


39

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20048102

20074102

КОМНАТЫ И КОЙКО МЕСТА ïîñóòî÷íî è äëèòåëüíî. Åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà, Wi-fi, ãèäðîáîêñû. Âñå óäîáñòâà. Òåë.: (066)705-47-25, (096)736-85-81, Тел. (093)672 52 58

219731010101

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 600-700 ãðí\ìåñÿö (çàâèñèò îò ðàéîíà). Âñå óäîáñòâà, áûòîâàÿ òåõíèêà, ðÿäîì ìåòðî, áåç áðîêåðñêèõ è êîììóíàëüíûõ (õîçÿèí). Òåë.: (067)837-46-69, (099)343-74-69. Тел. (063)688 37 05 201141010101

20054103

200601010101

ЗДАЄТЬСЯ ЛІЖКО МІСЦЕ ВІД 400 ГРН

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ

ʳìíàòè â³ä 700 ãðí, îäíîê³ìíàòí³ êâàðòèðè â³ä 1600 ãðí, ãîòåëüíîãî òèïó. Ïîñåëåííÿ ïðîòÿãîì äíÿ. Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ: ì."Âîêçàëüíà", âóë. Æèëÿíñüêà,68, îô.1. Òåë.: (099)546-68-93. Тел. 360 01 38 219761060000

КОГДА БОЛЬШЕ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ

21908103

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИЦЫ

СОТРУДНИЦЫ

ОТ18ЛЕТ ОБЕСПЕЧИВАЕМЖИЛЬЕМ. БЕЗОПАСНОСТЬ100%. ШТРАФОВНЕТ.

ТЕЛ.(096)741-12-66

Тел.(066)456-52-77

219541010101

Æèëüå îò 30 ãðí.\ñóòêè, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Ëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíà\êà÷åñòâî.  öåíòðå Êèåâà, ðàçâèòà èíôðàñòðóêòóðà, âáëèçè îñíîâíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðî. Áåç êîìèññèé. yourhostel.kiev.ua, òåë.: (063)794-02-00, Тел. (066)406 74 09 219771010101

20080102

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

îò 550 äî 750 ãðí\ìåñÿö ïîñóòî÷íî, ïîíåäåëüíî, ïîìåñÿ÷íî. Õîðîøèå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ. Áåç ïîñðåäíèêîâ. Âîçëå ñò. ì. "Ïîçíÿêè", "Õàðüêîâñêàÿ", "Îñîêîðêè", "Æèòîìèðñêàÿ", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü", "Îáîëîíü", Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", "Âîêçàëüíàÿ". Òåë.: (093)220-08-77, (066)470-01-85, Тел. (098)410 15 17

200171010101

Èçáàâëåíèå îò îäèíî÷åñòâà. Óêðåïëåíèå ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé. Îêàæó ïîìîùü â áîðüáå ñ àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòüþ. Ïðèîòêðîþ âóàëü áóäóùåãî. Ïîìîãó èçáåæàòü îøèáîê íàñòîÿùåãî. Ðåçóëüòàò â äåíü îáðàùåíèÿ. Âñå îáåùàþò, à ÿ äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàþ. Òåë.: (063)658-73-87, Тел. (067)247 54 91

КОЙКО МЕСТО

ОТ18ЛЕТНА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ Жильемобеспечиваем. Высоиетарифы. Свободныйрафи.

äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé. Íåäîðîãî. Ðÿäîì Ñîëîìåíñêàÿ ïëîùàäü, â öåíòðå ãîðîäà. Äëÿ ñòóäåíòîâ è ðàáîòàþùèõ. Wi-fi è åâðîðåìîíò âî âñåõ êâàðòèðàõ. Òåë.: (063)153-60-64, (096)428-88-88, Тел. (099)379 88 88

СДАЕТСЯ ПОСУТОЧНО /ì."Ëóêüÿíîâêà", óë.Àðòåìà,74 / 3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ åâðîðåìîíòîì, âñÿ áûòîâàÿ òåõíèêà, ìíîãî ñïàëüíûõ ìåñò, èíòåðíåò, Wi-fi, êîíäèöèîíåð, äî ì."Êðåùàòèê" 10 ìèí. Öåíà - 800 ãðí /ñóòêè. Òåë.: (067)276-92-56. Тел. (063)889 35 45 219721010000

СДАМ 3 Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ ñ åâðîðåìîíòîì. Ñî âñåìè óäîáñòâàìè, èíòåðíåò, ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà. Ñâÿòîøèíñêèé, Ñîëîìåíñêèé ð-í. Àãåíòñòâî. Тел. (093)187 35 34

200331010101

20080103

ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91


40

ÇÀÏÐÎØÓÅÌÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ

20110101

20042101

20114101

СДАМ КОМНАТУ, КВАРТИРУ Недороо.

Тел.: (068)766-08-85, (095)212-91-13 20008101

20140101

СДАМ В АРЕНДУ КОМНАТУ, КВАРТИРУ Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Áûòîâàÿ òåõíèêà. Òåë.: (099)266-64-99, Тел. (066)202 10 56

201221010101

СДАМ ЖИЛЬЕ: ОБЩЕЖИТИЕ êîéêî-ìåñòà - 600-750 ãðí â ìåñÿö; êîìíàòû - 1300-1600 ãðí â ìåñÿö. Õîçÿèí. Òåë.: (044)362-40-04. Тел. (096)252 40 79

219961010101

СДАМ КОЙКО МЕСТО Ñò. ì. "Ëûáèäñêàÿ", ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Ëóêüÿíîâñêàÿ", ñò. ì. "Äîðîãîæè÷è",ñò. ì. "Òàðàñà Øåâ÷åíêî". Óþòíî è êîìôîðòíî. Òåë.: (066)575-76-12. Тел. (063)960 33 31

219951010101

СДАМ ПОСУТОЧНО, УЮТНО КАК ДОМА 1,2,3 êîìíàòíûå êâàðòèðû ñ åâðîðåìîíòîì. Ñò.ì."Øóëÿâñêàÿ", "Âîêçàëüíàÿ", "Èíäóñòðèàëüíûé ìîñò". Âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ (îò 200 ãðí\ñóòêè). Òåë.: (050)907-93-60. Тел. (093)523 29 02

КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ длябольшо о оличествалюдей. Недоро о.РядомСоломенс ая площадь,вцентре орода.Для стдентовиработающих.Wi-fiи евроремонтвовсех вартирах. Тел.(063)153-60-64, (096)428-88-88,(099)379-88-88

Õîçÿéêà. Ìåñÿö 700 ãðí. Íåäåëÿ 200 ãðí. Òåë.: (066)077-80-52, Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà Тел. (097)364 46 05

ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ Жильеот30рн.\сти,понедельно,помесячно.Лчшеесоотношениецена\ачество.Вцентре Киева,развитаинфрастртра, вблизиосновныхразвязои станцийметро.Безомиссий. yourhostel.kiev.ua Тел.: (063)794-02-00, (066)406-74-09 21977101

ÑÄÀÌ ÆÈËÜÅ: ОБЩЕЖИТИЕ ой о-места600-750рнвмесяц; омнаты1300-1600рнвмесяц. Хозяин. Тел.:(044)362-40-04,

(096)252-40-79 21996101

Сдаются

ÊÎÌÍÀÒÛ È ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ

219891010101

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ ïîñóòî÷íî è äëèòåëüíî, åñòü âîçìîæíîñòü ïàðêîâêè. Âñå óäîáñòâà îò 25 ãðí. äî 100 ãðí. Òåë.: (063)792-49-19. Тел. (044)559 45 66 200281010000

ЭЛЕКТРИК áûñòðî è êà÷åñòâåííî. Äàíèèë. Òåë.: (093)439-86-60, Тел. (098)422 71 55 201401010101

Косметичес ий ремонт. Бытовая техни а. Тел.:(099)266-64-99, (066)202-10-56 21951102

20060101

219091010000

СДАЮТСЯ КОЙКО МЕСТА

СДАМВАРЕНДУ КОМНАТУ,КВАРТИРУ

посточноидлительно Естьвозможностьпарови, стиральнаямашина,Wi-fi, идробосы.Вседобства.

Тел.:(066)705-47-25, (096)736-85-81,(093)672-52-58 21973101

СДАМ

3-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ севроремонтом. Совсеми добствами,интернет, мебель,бытоваятехниа. Святошинсий,Соломенсийр-н. Аентство. Т. (093)187-35-34

20122101

ÑÄÀÌ ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÎ

ÑÄÀÞÒÑß ÊÎÉÊÎ-ÌÅÑÒÀ Хозяйа.Месяц700рн. Неделя200рн. Тел.:(066)077-80-52,

(097)364-46-05 ЛюдмилаВладимировна 21989101

ст.м."Лыбидсая",ст.м."Држбы Народов",ст.м."Льяновсая", ст.м."Дороожичи", ст.м."ТарасаШевчено".

ÊÎÌÍÀÒÛ ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ - 200 ÃÐÍ. Ст.м."Контратоваяплощадь". Уютноиомфортно. Òåë. (066)575-76-12, (063)960-33-31 21995101

ПАМ’ЯТКАЩОДОДОТРИМАННЯПРАВИЛ ПОЖЕЖНОЇБЕЗПЕКИВОСІННЬОЗИМОВИЙПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИЙПЕРІОД Êîæíîãî ðîêó ç íàñòàííÿì îñ³ííüî-çèìîâîãî ïåð³îäó ñòàí ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó â äåðæàâ³ çíà÷íî óñêëàäíþºòüñÿ. ßê ïîâ³äîìèâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ñâÿòîøèíñüêîãî ÐÓ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³ ³òàë³é Ñèòíèê,â öåé ïåð³îä âèíèêຠá³ëüøå ïîëîâèíè âñ³õ ïîæåæ â³ä çàãàëüíî¿ ð³÷íî¿ ê³ëüêîñò³, à çàãèáåëü ëþäåé ñòàíîâèòü ïîíàä 60 % â³ä ¿õ çàãàëüíîãî ÷èñëà. Ùîá çáåðåãòè ñâîº æèòòÿ òà æèòòÿ áëèçüêèõ âàì ëþäåé ÏÀÌ’ßÒÀÉÒÅ: - íå äîïóñêàéòå âèêîðèñòàííÿ äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü, íåñåðòèô³êîâàíèõ òà ñàìîðîáíèõ íàãð³âàëüíèõ ïðèëàä³â òà ãàçîâèõ êóõîííèõ ïëèò - â ðàç³ âèêîðèñòàííÿ ñåð³éíèõ íàãð³âàëüíèõ ïðèñòðî¿â ïðîñë³äêóéòå çà òèì, ùîá âîíè áóëè âñòàíîâëåí³ òàêèì ÷èíîì, ùîá óíèêíóòè ïåðåêèäàííÿ, îáìåæòå äîñòóï äî íèõ ä³òåé; - â³äñòàíü â³ä ïðèëàä³â åëåêòðîîïàëåííÿ äî ãîðþ÷èõ ìàòåð³àë³â ³ êîíñòðóêö³é ìຠñòàíîâèòè íå ìåíøå 0,25 ì; - äîòðèìóºòåñü ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ïðè âèêîðèñòàíí³ ³íäèâ³äóàëüíèõ ñèñòåì îïàëåííÿ òà ñèñòåì ï³÷íîãî îïàëåííÿ â áóäèíêàõ; - íå çàëèøàéòå áåç íàãëÿäó ó ðàç³ âèõîäó ç ïðèì³ùåíü óâ³ìêíåíí³ â åëåêòðîìåðåæó íàãð³âàëüí³ ïðèëàäè, òåëåâ³çîðè, ïðàñêè òîùî; - íàìàãàéòåñÿ óíèêàòè ïåðåâàíòàæåííÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ, íå âìèêàéòå îäíî÷àñíî ïîáóòîâ³ åëåêòðîñïîæèâà÷³ çíà÷íî¿ ïîòóæíîñò³; - íå äîïóñêàéòå çàñòîñóâàííÿ ñàìîðîáíèõ íåêàë³áðîâàíèõ ïëàâêèõ âñòàâîê â çàïîá³æíèêàõ åëåêòðè÷íîãî ñòðóìó; - òðèìàéòå çàïàëüíè÷êè òà ñ³ðíèêè ïîçà ïîëåì çîðó ä³òåé òà ó íåäîñÿæíèõ äëÿ íèõ ì³ñöÿõ. ijòè â³êîì â³ä äâîõ ðîê³â çäàòí³ ñàìîñò³éíî ¿õ çàïàëèòè. ͳêîëè íå çàîõî÷óéòå òà íå äîçâîëÿéòå ä³òÿì áàâèòèñÿ ç³ ñ³ðíèêàìè ³ çàïàëüíè÷êàìè òà ââàæàòè ¿õ ³ãðàøêàìè.

20033101

ÐÀÁÎÒÀ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


41

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ М. КИЄВА ÁÐÅÉÐÍ-ÐÈÍà ÄËß Ó×Ͳ ÏÎÄÀÒÊÎÂÎÃÎ ÊËÀÑÓ Íåùîäàâíî ôàõ³âö³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî â³ää³ëó Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 1 ðîêó â³ä äíÿ ñòâîðåííÿ ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè ³ç ó÷íÿìè 9-À êëàñó ñïåö³àë³çîâàíî¿ øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè ¹40 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ïðîâåëè ö³êàâó ³íòåëåêòóàëüíó ãðó áðåéí-ðèíã. Òåìè òà ïðåäìåò äëÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ çìàãàíü áóëî îáðàíî íå âèïàäêîâî, àäæå 24 ãðóäíÿ ̳í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³äçíà÷àëî 1 ð³ê â³ä äíÿ ñâîãî ñòâîðåííÿ. Ó÷í³ ðîçä³ëèëèñÿ íà 2 êîìàíäè, êîæíà ç ÿêèõ çìàãàëàñÿ ó ñïðèòíîñò³ òà ÿêîñò³ çíàíü íà òåìó «1 ð³ê ̳í³ñòåðñòâó äîõîä³â ³ çáîð³â. Ïðèçíà÷åííÿ ïîäàòê³â â äåðæàâ³». Øêîëÿð³ ³ç âåëèêèì çàïàëîì àçàðòó ïîêàçóâàëè ñâî¿ çíàííÿ, ä³ëèëèñÿ íèìè ç îäíîêëàñíèêàìè òà ä³çíàâàëèñÿ íîâó ³íôîðìàö³þ. Âîíè íåàáèÿê âðàçèëè ïðàö³âíèê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ áàãàæåì ñâî¿õ çíàíü òà âì³ííÿì ñï³ëêóâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè â êîìàíä³. ijòè íå ïðîñòî â³äïîâ³äàëè íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ, âîíè äîâîäèëè ïðàâèëüí³ñòü ñâî¿õ òåç îá´ðóíòîâàíèìè â³äïîâ³äÿìè òà ³ëþñòðóâàëè ¿õ ÿñêðàâèìè ïðèêëàäàìè ³ç æèòòÿ ñâî¿õ çíàéîìèõ, äðóç³â òà ð³äíèõ. Êëàñíèé êåð³âíèê ó÷í³â Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà Êóöåíêî ðîçïîâ³ëà, ùî áàãàòî ó÷í³â ¿¿ âèïóñêíîãî 9 êëàñó ö³êàâëÿòüñÿ ðîáîòîþ ̳íäîõîä³â, àíàë³çóþ÷è ô³íàíñîâó òà ñóñï³ëüíó ñèòóàö³þ â íàø³é êðà¿í³. Áàãàòî ³íôîðìàö³¿ âîíè ä³çíàþòüñÿ íà «â³äêðèòèõ» óðîêàõ, ëåêö³ÿõ òà ç ï³äðó÷íèêà «Îñíîâè ïîäàòêîâèõ çíàíü», ùî òàê äîïîìàãຠó÷íÿì ï³äãîòóâàòèñÿ äî äîðîñëîãî ñâ³äîìîãî æèòòÿ. ² íå òàê âàæëèâî, ÿêà êîìàíäà ñòàëà ñïðèòí³øîþ ³ á³ëüø åðóäîâàíîþ ó ö³é ãð³, ãîëîâíèì º òå, ùî ä³òè ðîçóì³þòü äëÿ ÷îãî âîíè öå ðîáëÿòü ³ óñâ³äîìëþþòü âàæëèâ³ñòü ò³º¿ ³íôîðìàö³¿, ùî îòðèìóþòü ñüîãîäí³, äëÿ ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ÿêà çäàòíà ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð òà áóäóâàòè ñâîº äîñòîéíå ìàéáóòíº. ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÍÀÐÀÄÈ ÙÎÄÎ ÀÄ̲ͲÑÒÐÓÂÀÍÍß ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ, ²Ä̲ÍÍÅ Â²Ä ÇÅÌÅËÜÍί IJËßÍÊÈ Äíÿìè â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ áóëî ïðîâåäåíî íàðàäó ç ïèòàíü àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè çà ó÷àñòþ çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ Ë.À. Ñòàðóíñüêî¿ òà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó àäì³í³ñòðóâàííÿ ìàéíîâèõ ïîäàòê³â óïðàâë³ííÿ äîõîä³â ³ çáîð³â ç ô³çè÷íèõ îñ³á. Íà íàðàä³ òàêîæ áóëè ïðèñóòí³ íà÷àëüíèêè, çàñòóïíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â Äåðæàâíî¿ Ì³ãðàö³éíî¿ Ñëóæáè Óêðà¿íè â ì. Êèºâ³, Óïðàâë³ííÿ æèòëîâîêîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, Òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà, Ðåºñòðàö³éíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿, Ñâÿ-

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

òîøèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿. ϳä ÷àñ íàðàäè ôàõ³âöÿìè ñï³ëüíî ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çîêðåìà ò³, ùî ñòîñóþòüñÿ îòðèìàííÿ â³äîìîñòåé ïðî îá’ºêòè æèòëîâî¿ íåðóõîìîñò³, ÿê³ º áóä³âëÿìè äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ñ³ìåéíîãî òèïó; íàëåæàòü ô³çè÷íèì îñîáàì, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ìàþòü ñòàòóñ áàãàòîä³òíèõ àáî ïðèéîìíèõ, àáî ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé, îï³êóí³â, ï³êëóâàëüíèê³â ä³òåé; íàëåæàòü ä³òÿì – ñèðîòàì òîùî. Òàêîæ ïðèä³ëÿëàñü óâàãà îáãîâîðåííþ íàäàííÿ ðåºñòð³â ùîäî «êâàðòèðîçäàâà÷³â», ç âêàçàíèìè äàíèìè ÿê³ äàäóòü çìîãó ôîðìóâàííÿ ðåºñòðó ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. Çíà÷íó óâàãó áóëî ïðèä³ëåíî îáãîâîðåííþ îòðèìàííÿ äàíèõ ñòîñîâíî ïîñâ³ä÷åííÿ äåðæàâíîþ íîòàð³àëüíîþ êîíòîðîþ, ïðèâàòíèìè íîòàð³óñàìè öèâ³ëüíî–ïðàâîâèõ óãîä ñòîñîâíî îá’ºêò³â íåðóõîìîãî ìàéíà æèòëîâîãî ôîíäó, â ðîçð³ç³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãðîìàäÿí – âëàñíèê³â ç îáîâ’ÿçêîâèì çàçíà÷åííÿì â³äîìîñòåé ùîäî ¿õ ñï³ëüíî¿ ÷àñòêîâî¿ âëàñíîñò³, ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á, àëå íå ïîä³ëåíèõ â íàòóð³, ñï³ëüíî¿ ñóì³ñíî¿ âëàñíîñò³ ê³ëüêîõ îñ³á ³ ïîä³ëåíèé ì³æ íèìè â íàòóð³ çã³äíî öèâ³ëüíî–ïðàâîâèõ óãîä. Ðåçóëüòàòè ïðîäóêòèâíîãî ñï³ëêóâàííÿ äëÿ âñ³õ ó÷àñíèê³â íàðàäè äîïîìîæóòü íàëàãîäèòè ðîáîòó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³, ÿê³ ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè òà àêòèâíîþ ðîáîòîþ çàáåçïå÷óþòü àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòêó íà íåðóõîìå ìàéíî, â³äì³ííå â³ä çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè. ÍÀÄÀÍÍß ÏÓÁ˲×Íί ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯. ϲÄÑÓÌÊÈ ÇÀ 2013 Ð²Ê Âàæëèâèì êðîêîì ó ñôåð³ äîòðèìàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà ñâîáîä ëþäèíè â Óêðà¿í³ º áåçóìîâíå âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», íàáóòòÿ îðãàíàìè âëàäè á³ëüøî¿ â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ äëÿ ãðîìàäÿí. Ïåðåä âëàäîþ ³ ñóñï³ëüñòâîì ñòî¿òü çàâäàííÿ ùîäî âèêîíàííÿ îñíîâíèõ ïîëîæåíü Çàêîíó. Ñàìå ðóõ íàçóñòð³÷ âëàäè ³ ãðîìàäñüêîñò³ º îñíîâîþ óñï³õó â ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Ó Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ñâîº÷àñíå òà ÿê³ñíå íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ – îäèí ³ç êëþ÷îâèõ ïð³îðèòåò³â ó çàáåçïå÷åíí³ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ. Íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», ïðîòÿãîì 2013 ðîêó íàä³éøëî 52 çàïèòè íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ³ç íèõ: 1 çàïèò â³ä ïðåäñòàâíèêà Ç̲, 22 çàïèòè - â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á, 27 – â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á, 2 çàïèòè íàä³éøëè ÷åðåç îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Çàïèòè íàäõîäèëè ïåðåâàæíî ³ç ì. Êèºâà, ì. Îäåñè, ì. Ñóìè, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñòåé. Ïîñëóãàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ñêîðèñòàëèñÿ 33 çàïèòóâà÷³, 19 çàïèò³â íàä³éøëî åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. ³äïîâ³ä³ íà çàïèòè áóëè íàäàí³ ñâîº÷àñíî òà ç äîòðèìàííÿì âèìîã ñòàòò³ 20 âèùåçàçíà÷åíîãî Çàêîíó (íå ï³çí³øå ï’ÿòè ðîáî÷èõ äí³â).

Íàéá³ëüø ÷àñòî çàïèòóâàíîþ áóëà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî íàäàííÿ: àêò³â ïåðåâ³ðêè, çâ³ò³â ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåêâ³çèò³â ðàõóíê³â äëÿ îïëàòè ïîäàòê³â, ³íôîðìàö³¿ ïðî êîíòðàãåíò³â. ϳäâîäÿ÷è ï³äñóìîê, çàâäÿêè åôåêòèâí³é ðåàë³çàö³¿ çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëåíîãî ïðàâà íà äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â Óêðà¿í³ ìîæíà ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè äîñÿãòè â³äêðèòîñò³ òà ïðîçîðîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òèì ñàìèì ùîäíÿ çàáåçïå÷óþ÷è çðîñòàííÿ äîâ³ðè ãðîìàäÿí ³ ñòâîðåííþ êîìôîðòíèõ óìîâ ï³ä ÷àñ ñï³âïðàö³. ÄÅÍÜ Â²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Â ÖÎÏϲ ÑÂßÒÎØÈÍÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ Äíÿìè â Öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïðàö³âíèêè ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíîãî â³ää³ëó ïðîâåëè Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé äëÿ ó÷í³â ïîäàòêîâîãî 9-À êëàñó øêîëè ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì í³ìåöüêî¿ ìîâè ¹40 Ñâÿòîøèíñüêîãî ðàéîíó. Ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 1 ð³÷íèö³ ̳íäîõîä³â Óêðà¿íè ä³òÿì îðãàí³çóâàëè ö³êàâó åêñêóðñ³þ â äåðæàâí³é ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿. Òàê, ÿê ïîäàòêîâèé êëàñ ñèñòåìàòè÷íå îçíàéîìëþºòüñÿ òà âèâ÷ຠîñíîâè ïîäàòêîâèõ çíàíü, ö³êàâèòüñÿ îñòàíí³ìè çì³íàìè ó ïîäàòêîâîìó çàêîíîäàâñòâ³ òà ïðèéìຠàêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüê³é ä³ÿëüíîñò³ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³, ó÷íÿì áóëà íàäàíà ìîæëèâ³ñòü âïåðøå â³ä÷óòè ñåáå ó ðîë³ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, îòðèìàòè âè÷åðïí³ â³äïîâ³ä³ íà ñâî¿ ïèòàííÿ â³ä êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, «ïîòðåíóâàòèñü» ïîäàâàòè çâ³òè òà ïîñïîñòåð³ãàòè, ÿê öå ðîáëÿòü äîðîñë³. Ö³êàâèì ³ ïðèºìíèì º òå, ùî íå ò³ëüêè ïðàö³âíèêè äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ ðîçïîâ³äàëè ïðî ðîáîòó ïîäàòêîâîãî îðãàíó ó ñêëàä³ Ì³íäîõîä³â à ñàì³ ó÷í³ ðîçì³ðêîâóâàëè íàä âàæëèâ³ñòþ ñïëàòè ïîäàòê³â, ñòâîðåííÿì íîâèõ ñåðâ³ñ³â òà çàëó÷åííÿì ³íâåñòèö³é ó íàøó äåðæàâó. ² ïðèºìíî ñòຠâ³ä òîãî, ùî ä³òè ä³éñíî ñåðéîçíî çàìèñëþþòüñÿ íàä ñâî¿ì ìàéáóòí³ì, ö³êàâëÿòüñÿ ðîçâèòêîì ñâ êðà¿íè òà áóäóþòü ãðàíä³îçí³ ïëàíè íà ìàéáóòíº. ² ó íèõ îáîâ’ÿçêîâî âñå âèéäå! ϲÄÂÈÙÅÍÎ ÑÒÀÂÊÈ ÀÊÖÈÇÍÎÃÎ ÏÎÄÀÒÊÓ Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ï³äâèùèëèñÿ ñòàâêè àêöèçíîãî ïîäàòêó: - íà ñïèðòîâ³ äèñòèëÿòè òà ñïèðòí³ íàïî¿, îäåðæàí³ øëÿõîì ïåðåãîíêè âèíîãðàäíîãî âèíà àáî âè÷àâîê âèíîãðàäó (êîäè çã³äíî ÓÊÒ ÇÅÄ 2208 20 12 00, 2208 20 62 00) ç 29 ãðèâåíü äî 32 ãðèâåíü çà 1 ë³òð 100-â³äñîòêîâîãî ñïèðòó. - íà òþòþíîâ³ âèðîáè çã³äíî ç ÓÊÒ ÇÅÄ 2402 20 90 10 „Ñèãàðåòè áåç ô³ëüòðà, öèãàðêè” äî 77,50 ãðí çà 1 òèñ. øò., çà êîäîì òîâàðó ÓÊÒ ÇÅÄ 2402 20 90 20 „Ñèãàðåòè ç ô³ëüòðîì” - 173,20 ãðí çà 1 òèñ. øò. ̳í³ìàëüíå àêöèçíå ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ ñòàíîâèòèìå 101,60 ãðí çà 1 òèñ. øò. ñèãàðåò áåç ô³ëüòðà, öèãàðîê òà 231,70 ãðí çà 1 òèñ. øò. ñèãàðåò ç ô³ëüòðîì. ³äñîòêîâà àêöèçíà ñòàâêà çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í – 12%. Äϲ ó Ñâÿòîøèíñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÐÀÁÎÒÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-34-90, 453-34-91

"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №3 (2014 г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Работа", №3 (2014 г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев

Advertisement