Page 1

¹ 3 (834) 20 ñi÷íÿ 26 ñi÷íÿ 2014ð.

00162217

24002001

00132013

04842008

01672010

23232001


Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA ÏÐÈÉÎÌ ÎÃÎËÎØÅÍÜ 453-35-00

04792023

2

ÐÀÁÎÒÀ È Ó×ÅÁÀ

¹ 3 (834)


3

ÊÓÄÈ Ï²ÒÈ ÍÀÂ×ÀÒÈÑÜ

Íàø³ ïð³îðèòåòè: Áàæàííÿ ê볺íòà, êîìïåòåíòí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³¿, ïðàâäèâ³ñòü îïóáë³êîâàíî¿ ³íôîðìàö³¿

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ

WWW.RIU.COM.UA

Âñåóêðà¿íñüêèé ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê ó ñôåð³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà íàâ÷àííÿ

¹ 3 (834) 20 ñ³÷íÿ 2014 ð. Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü ÒΠ«Ïî³ñê-Ïëþñ» Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ K ¹4740 â³ä 14.12.2000 ð. Âèäàºòüñÿ ç 09.07.96ð.

ÂÈÕÎÄÈÒÜ ÙÎÏÎÍÅIJËÊÀ Äèðåêòîð ........................ Øóìåéêî Ã.Â. Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ...... Êó÷ìà Â.Â. Àäðåñà ðåäàêö³¿ äëÿ ëèñò³â: 03057, ì.Êè¿â, âóë.Ìîëäàâñüêà,2, îô. “1-B” Ôàêñ (044)453-35-15 ÓÌÎÂÈ ÐÎÇ̲ÙÅÍÍß ÐÅÊËÀÌÈ ² ÎÃÎËÎØÅÍÜ Äëÿ ðîçä³ëó «Ó×ÅÁÀ»: Êîë³ð 1-øà øïàëüòà (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 816 ãðí Âíóòð. øïàëüòè (1/8 øï., 89.5õ59.0 ìì) – 479 ãðí ×îðíî-á³ëà1/16 (43õ59 ìì) – 162 ãðí Ö³íè íàâåäåí³ ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ïîäàòê³â. ijº ñïåö³àëüíà ñèñòåìà çíèæîê. E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â ³ îãîëîøåíü:

Ç̲ÑÒ ÐÎÇIJËÓ “Ó×ÅÁÀ”

ÂÑÅ ÏÐÎ ÎѲÒÓ Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ñòîð. 6-8,

êîë.ñòîð. 1-2

ÇÍÎ: ùî ïîòð³áíî çíàòè îõî÷èì âçÿòè ó÷àñòü ó òåñòóâàíí³ 2014 ðîêó

ñòîð. 6

ßê ïðàâèëüíî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ÇÍÎ-2014

ñòîð. 8

Îïðèëþäíèëè íîâ³ õàðàêòåðèñòèêè òåñò³â òà êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ

ñòîð. 9

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 6-7

ÂÈÂ×ÀªÌÎ

poisk@optima.com.ua Äåòàëüí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè ³ îãîëîøåíü:

â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà” Òåë. (044)453-35-00

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ñòîð. 9 êîë.ñòîð. 1-2

Îñòàíí³é äåíü ïðèéîìó ðåêëàìè â ÷åðãîâèé íîìåð:

ï’ÿòíèöÿ äî 18.00

Ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè íàäຠðåêëàìîäàâåöü. Çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ùî ä³þòü â ðåäàêö³¿, ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ÿê³ñòü ïîñëóã, ÿê³ ðåêëàìóþòüñÿ, à òàêîæ çà íåòî÷í³ñòü, íåäîñòîâ³ðí³ñòü àáî íåêîðåêòí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðåäìåò ðåêëàìè. Ïîäàâåöü îãîëîøåííÿ (ïëàòíîãî àáî áåçêîøòîâíîãî) ñàìîñò³éíî â³äïîâ³äຠçà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ çì³ñò íàäàíèõ äàíèõ, çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ³ ïðàâ òðåò³õ îñ³á. Îãîëîøåííÿ ³ ðåêëàìà ïðî âèäè ä³ÿëüíîñò³, ùî ï³äëÿãàþòü ë³öåíçóâàííþ, ïðèéìàþòüñÿ ç ïðåä’ÿâëåííÿì êîﳿ â³äïîâ³äíî¿ ë³öåí糿. Ïðåòåí糿 â³äíîñíî ÿêîñò³ ðåêëàìè, à òàêîæ òåðì³í³â ¿¿ ïóáë³êàö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 14 äí³â ç ìîìåíòó âèõîäà íîìåðà â ñâ³ò. Ðåäàêö³ÿ çàëèøຠçà ñîáîþ ïðàâî ðåäàêòîðñüêî¿ îáðîáêè ïëàòíèõ ³ áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü. Ïåðåäà÷åþ ìàòåð³àë³â çàìîâíèê ñâ³ä÷èòü ïðî çãîäó ç âèùåâêàçàíèìè óìîâàìè ñï³âðîá³òíèöòâà ç ðåäàêö³ºþ. Òî÷êà çîðó àâòîð³â ïóáë³êàö³é ìîæå íå ñï³âïàäàòè ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿ ãàçåòè. Ìàòåð³àëè, â³äì³÷åí³ çíà÷êîì Ð, äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. Øàíîâí³ ÷èòà÷³, íà æàëü, ðåäàêö³ÿ íå ìຠìîæëèâîñò³ ïåðåâ³ðÿòè çì³ñò âñ³õ îïóáë³êîâàíèõ îãîëîøåíü. ³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çì³ñò îãîëîøåíü íåñóòü ñàì³ ðåêëàìîäàâö³. Àëå ìè ìîæåìî â³äìîâèòè ó ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ, ìàþ÷è íà ðóêàõ äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ íåäîáðîñîâ³ñíîñò³ éîãî ïîäàâöÿ. ßêùî âè ìàºòå â ñâîºìó ðîçïîðÿäæåíí³ â³äïîâ³äí³ ìàòåð³àëè, ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè ïðî öå â ðåäàêö³þ çà òåëåôîíîì 453-35-15. Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Ðàáîòà è Ó÷åáà»

Ãàçåòà â³ääðóêîâàíà ç ãîòîâèõ ôîòîôîðì íà ÒΠ«Óêðïîë³ãðàôìåä³à». Çàìîâëåííÿ ¹ 5512445. Òèðàæ 19000 åêç. Ö³íà äîãîâ³ðíà

Äå ìîæíà ïðèäáàòè ãàçåòó "Ðàáîòà è Ó÷åáà”

Ê òîðãîâ³é ìåðåæ³ ê³îñê³â "Ïðåñà" ³ íà êîìåðö³éíèõ ðîçêëàäêàõ â Êèºâ³ ³ Êè¿âñüê³é îáë. ÊÍà ãàçåòíî-æóðíàëüíèõ ðîçêëàäêàõ íà ñòàíö³ÿõ ìåòðîïîë³òåíó, çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ³ ï³äçåìíèõ ïåðåõîä³â. ÊÏåðåäïëàòèòè ãàçåòó ìîæíà ÷åðåç ïîøòîâ³ â³ää³ëåííÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè.

Ïåðåäïë. iíäåêñ

40366

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 9

ÊÓÐÑ È ÂÑ²Õ ÍÀÏÐß̲Â. ÊÓÐÑÈ Ï²Ä ϲÄÂ.. ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²¯

ñòîð. 10-13 êîë. ñòîð 1-2

ßê âèáðàòè ïðîôåñ³þ?

ñòîð. 10-11

Äîâ³äíèê íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

ñòîð. 12-13

×èòàéòå â íàñòóïíîìó íîìåð³ ( ÏÐÎÄÀÆÓ Ç 27 ñ³÷íÿ 2014Ð.) ÇÍÎ – 2014 в запитаннях та відповідях

ÊÓÐÑÈ ÂÑ²Õ ÍÀÏÐßÌʲÂ

(для почат івців та професіоналів)

Äîêëàäí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òà îãîëîøåíü â ðîçä³ë³ “Ó÷åáà”: òåë./ôàêñ (044) 453-35-00. E-mail: reklama@riu.com.ua E-mail äëÿ ðåêëàìíèõ ìàêåò³â òà îãîëîøåíü: poisk@optima.com.ua

Âñ³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ ÐèÓ: www.riu.com.ua

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


4

ÂÈÁÅвÒÜ ÂÍÇ ×È ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÜ Ó ÏÎÊÀÆ×ÈÊÓ ÒÀ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÍÎÌÅÐÀ стор. стор.

ÊËÀÑÈ×ÍÀ ÎѲÒÀ 7

рси ........

2

2

1

МАГІСТРАТУРА Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ............

7

1

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 7

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 2 7

1

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÌΠАНГЛІЙСЬКА 9 9

7

АРАБСЬКА Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

БОЛГАРСЬКА Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

ГРЕЦЬКА Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

9

НОРВЕЗЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” .......................

9

НІМЕЦЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... Др і Київсь і рси іноземних мов .................

Ó×ÅÁÀ

Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

ТУРЕЦЬКА Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... Др і Київсь і рси іноземних мов .................

23961001

9

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

КОСМЕТОЛОГ

9

Навчальний центр “Конта т” ..... 1 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1

МАРКЕТОЛОГ

Др і Київсь і рси іноземних мов .................

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

МАСАЖИСТ

9

Др і Київсь і рси іноземних мов ................. 9 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 7

ШВЕДСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” .......................

9

Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

9 9

Навчальний центр “Конта т” ..... 1 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1

ВІЗАЖИСТ Авторс ая а адемия расоты .... 1

КАСИР Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР

ІНШІ МОВИ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... Др і Київсь і рси іноземних мов .................

Авторс ая а адемия расоты .... 1

КЕРІВНИК

9

Університет “Кро ” - Професійні

9

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ

ІСПАНСЬКА

рси ........

1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 9 Др і Київсь і рси іноземних мов ................. 9 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 7

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

ІТАЛІЙСЬКА

Навчальний центр “Конта т” ..... 1 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... 9 Др і Київсь і рси іноземних мов ................. 9 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 7

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Ì.ÊȪÂÀ К рси автосервіс .....................

1

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний центр “Конта т” ..... 1

КОМП’ЮТЕР: ПРОЕКТУВАННЯ

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

Авторс ая а адемия расоты .... 1

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

рси ........

1

МЕНЕДЖЕР-HR Університет “Кро ” - Професійні

НАРОЩУВАННЯ ВІЙ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ К рси автосервіс ..................... 1 Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ......................... 1

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА, ВЕРСТКА

ТАТУАЖ

Навчальний центр ALLUSIEN ..... 4

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

Авторс ая а адемия расоты .... 1

1

КОМП’ЮТЕРНЕ АРАНЖУВАННЯ

ФОТОГРАФ

1

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК

Авторс ая а адемия расоты .... 1

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Навчальний центр “Конта т” ..... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

Навчальний центр “Конта т” ..... 1 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 1

КОМП’ЮТЕР: РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ Навчальний центр “Конта т” ..... Університет “Кро ” - Професійні рси ........

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

АВТОСЛЮСАР

КИТАЙСЬКА Др і Київсь і рси іноземних мов .................

9

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА)

ЯПОНСЬКА

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... Др і Київсь і рси іноземних мов ................. Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” ..................................

9

ЧЕСЬКА

Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ......................... 1

Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

“ЛІНГВА-ЦЕНТР” ....................... Др і Київсь і рси іноземних мов .................

ФРАНЦУЗЬКА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Київсь ий Національний тор овельное ономічний ніверситет ........... Національна а адемія державно о правління .............

9

РОСІЙСЬКА

УКРАЇНСЬКА

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі ............

ПОРТУГАЛЬСЬКА “ЛІНГВА-ЦЕНТР” .......................

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ Університет “Кро ” - Професійні

стор.

Др і Київсь і рси іноземних мов ................. 9 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................................. 7

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА Київсь ий Національний тор овельное ономічний ніверситет ...........

стор.

ПОЛЬСЬКА

ВИЩА ОСВІТА Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ............ Київсь ий Національний тор овельное ономічний ніверситет ...........

стор.

Навчальний центр “Конта т” ..... 1 1

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ

1

Навчальний центр “Конта т” ..... 1

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Університет “Кро ” - Професійні

рси ........

1

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


5

ÍÎÂÈÍÈ ÎѲÒÈ

НОВИНИ ОСВІТИ ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ!

ñòèñëèé âèêëàä òîãî, ùî ðåàëüíî ìîæíà çðîáèòè â ñóñï³ëüñòâ³ äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìè.

3 8 ñ³÷íÿ äî 14 ëþòîãî 2014 ðîêó â ̳í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè ³ íàóêè ïðàöþº êîíñóëüòàòèâíèé òåëåôîí “Çèìîâà åêçàìåÊîíêóðñ íàóêîâèõ ðîá³ò “Ñïóäåéñüê³ åñå¿” ïðîâîäèòüñÿ íàö³éíà ñåñ³ÿ 2013/2014 íàâ÷àëüíîãî ðîêó”, çà ÿêèì ìîæóòü ñåðåä ìîëîäèõ íàóêîâö³â, çîêðåìà é òèõ, õòî ïåðåáóâຠçà çâåðòàòèñÿ ñòóäåíòè, âèêëàäà÷³ òà ³íø³ êàòåãî𳿠ãðîìàäÿí ìåæàìè Óêðà¿íè. Òåìó ðîáîòè êîíêóðñàíò îáèðຠñàìîñò³éíî. ó âèïàäêó ìîæëèâèõ ïîðóøåíü ³ çëîâæèâàíü ï³ä ÷àñ åêçàìå- Ðîáîòè ìîæíà ïîäàâàòè äî 15 ëþòîãî. íàö³éíî¿ ñåñ³¿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, à òàêîæ íàäàííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè. www.pedpresa.com.ua Êîíñóëüòàòèâíèé òåëåôîí: +38 (044) 481-32-36 www.mon.gov.ua

ПРО БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ І УЧНІВ “ЯНДЕКС. ЗНО” ²íôîðìóºìî, ùî íà ïîðòàë³ www.yandx.ua çàïóùåíî áåçêîøòîâíèé ³íòåðíåò-ðåñóðñ äëÿ â÷èòåë³â ³ ó÷í³â “ßíäåêñ. ÇÍΔ (http://zno.yandex.ua/). Ïðîåêò áàçóºòüñÿ íà îô³ö³éíèõ ìàòåð³àëàõ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ³ ì³ñòèòü îíëàéí-òåñòè ç óñ³õ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ç ÿêèõ ïðîâîäèëîñÿ ÇÍÎ ó 2010-2013 ðîêàõ (óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè). Ðåñóðñ “ßíäåêñ. ÇÍΔ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê îäèí ³ç åëåìåíò³â ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Ðàçîì ç òèì íàãîëîøóºìî, ùî äëÿ óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ àá³òóð³ºíò ìຠçàñâî¿òè óâåñü òåîðåòè÷íèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, òîìó îñíîâíèé åòàï ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ â³äáóâàºòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè äëÿ ï³äãîòîâêè äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ÇÍÎ.

СТОЛИЦЯ ВІДЗНАЧАТИМЕ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОБЗАРЯ Ï³ä ÷àñ ðîçøèðåíî¿ àïàðàòíî¿ íàðàäè â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ ïðåçåíòóâàëè ïëàí çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ò.Ã.Øåâ÷åíêà. “Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 2014 ð³ê îãîëîøåíî â Óêðà¿í³ Ðîêîì Òàðàñà Øåâ÷åíêà. ϳäãîòîâêà äî 200-ð³÷íîãî þâ³ëåþ Êîáçàðÿ ðîçïî÷àëàñÿ ³ òðèâຠâïðîäîâæ ê³ëüêîõ îñòàíí³õ ðîê³â. ² ó 2014 ðîö³ ìè ïðèñâÿòèìî ñâîþ ðîáîòó íàëåæíîìó â³äçíà÷åííþ ö³º¿ çíàìåííî¿ äàòè. Òàê, ìè ï³äãîòóâàëè ïëàí çàõîä³â, ó ÿêîìó íàéâàãîì³øå ì³ñöå ïîñ³äàþòü ïî䳿 ìèñòåöüêîãî òà êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî ñïðÿìóâàííÿ”, - çàçíà÷èëà ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè Âàëåíòèíà ˳íîâèöüêà. Âîíà çàóâàæèëà, ùî ó ïåð³îä â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåþ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñòà ïðèä³ëÿþòü öüîìó ïèòàííþ îñîáëèâó óâàãó, àäæå âèâ÷åííÿ òâîð÷îñò³ Âåëèêîãî Êîáçàðÿ ìຠâàæëèâå çíà÷åííÿ ó âèõîâàíí³ ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ, ÿêå ï³äðîñòàº. Ñàìå òîìó â ì³ñüêîìó ïëàí³ ñâÿòêóâàííÿ 200ð³÷íîãî þâ³ëåþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà ïåðåäáà÷åíà âåëèêà ê³ëüê³ñòü çàõîä³â äëÿ ä³òåé òà ìîëîä³.

ϳñëÿ çàñâîºííÿ îñíîâíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ó÷í³ Òàêîæ ó ðàìêàõ ïðîãðàìè ñâÿòêóâàííÿ 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ ìîæóòü çà äîïîìîãîþ öüîãî ðåñóðñó ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ ìîæ- íàðîäæåííÿ ãåí³ÿ ó ñòîëèö³ â³äáóäåòüñÿ 24-é ̳æíàðîäíèé ëèâîñò³ òà îð³ºíòîâíî âèçíà÷èòè ðåçóëüòàò òåñòóâàííÿ: ôåñòèâàëü “Ìóçè÷í³ ïðåì’ºðè ñåçîíó”, ïðèóðî÷åíèé ïàì’ñê³ëüêè ÷àñó áóëî âèòðà÷åíî, ñê³ëüêè çàâäàíü âèð³øåíî ÿòí³é äàò³. ïðàâèëüíî, ó â³äïîâ³äÿõ íà ÿê³ ïèòàííÿ áóëè äîïóùåí³ ïîìèëêè, ñê³ëüêè áàë³â áóëî á íàáðàíî íà ðåàëüíîìó òåñòóâàíí³. Ñåðåä òåìàòè÷íèõ çàõîä³â, ùî â³äáóâàòèìóòüñÿ â ì³ñò³, çàïëàíîâàí³ ôîëüêëîðíî-ìèñòåöüêå ñâÿòî, Ôåñòèâàëü äèòÿ÷èõ www.mon.gov.ua õîðîâèõ êîëåêòèâ³â “Äèòÿ÷å ñï³âî÷å ïîëå “Òàðàñîâà ï³ñíÿ”, Ìèñòåöüêèé ïðîåêò “Øåâ÷åíê³âñüê³ åòþäè”, ì³ñüêèé êîíНОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ В УКРАЇНІ êóðñ-âèñòàâêà “Òàðàñîâèìè øëÿõàìè”, ïðèñâÿ÷åíèé òâîðШУКАТИМУТЬ ДО 15 ЛЮТОГО ÷îñò³ Êîáçàðÿ. Ïðèêëàäí³ äîñë³äæåííÿ ç ãóìàí³òàðíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ òåìàòèêè, á³çíåñ-³äå¿, ñîö³àëüí³ ïðîåêòè òà ñòóäåíòñüê³ åñå “Çàãàëîì íà ñüîãîäí³ íàøèì ïëàíîì ïåðåäáà÷åíî 44 îñç óñ³ì öèì ìîëîä³ ³ àêòèâí³ ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó Âñåóê- íîâí³ ìèñòåöüê³ òà êóëüòóðíî-îñâ³òí³ çàõîäè, àëå, ÿ âïåâíåíà, ðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ “Íîâ³òí³é ³íòåëåêò Óêðà¿íè”. ¿õ áóäå çíà÷íî á³ëüøå. Ó êîæíîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ òàêîæ ñêëàäåíî òà çàòâåðäæåíî ïëàíè çàõîä³â ³ç â³äçíà÷åííÿ 200-ð³÷÷ÿ Áðàòè ó÷àñòü ó ³íòåëåêòóàëüíîìó çìàãàíí³ ìîæå ìîëîäü Øåâ÷åíêà. ¯õ ê³ëüê³ñòü ëèøå çà îäèí øåâ÷åíê³âñüêèé ð³ê ñÿãíå áóäü-ÿêîãî â³êó, äëÿ êîæíîãî â íüîìó º ñâîÿ â³êîâà êàòåãîð³ÿ. íå ìåíøå òèñÿ÷³. Áåç ñóìí³âó, âñ³ çàêëàäè êóëüòóðè êîìó(ó÷í³ ñòàðøèõ êëàñ³â øê³ë, ë³öå¿â, ã³ìíàç³é;ñòóäåíòè íàâ÷àëü- íàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì³ñòà - òåàòðè, ê³íîòåàòðè, ïóáë³÷í³ á³áë³îíèõ çàêëàä³â ²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿; àñï³ðàíòè, âèêëàäà÷³, òåêè, ìóçå¿ - ó 2014 ðîö³ ñïðÿìóþòü ñâîþ ðîáîòó íà â³äçíàäîñë³äíèêè-ïðàêòèêè, â³ê ÿêèõ íå ïåðåâèùóº 35 ðîê³â). ÷åííÿ þâ³ëåþ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Òàê ñàìî áóäóòü çîð³ºíòîâàí³ ³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Êèºâà”, - íàãîëîñèëà Âàëåíòèíà ˳íîÄëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü òðåáà ï³äãî- âèöüêà òà äîäàëà, ùî öåíòðàëüíîþ óðî÷èñòîþ ïî䳺þ ñòàòóâàòè ðîáîòó íà îäíó ç òåì, ùî âêàçàí³ â îãîëîøåíí³ ïðî íå òâîð÷èé çâ³ò ìàéñòð³â òà àìàòîð³â íàðîäíîãî ìèñòåöòâà êîíêóðñ. Íà êîíêóðñ á³çíåñ-³äåé îðãàí³çàòîðè ÷åêàþòü ðîáîòè ñòîëèö³. â³ä ìàéáóòí³õ ï³äïðèºìö³â ³ç êîðîòêèì îïèñîì ³äå¿ òà ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿. Íà êîíêóðñ ñîö³àëüíèõ ïðîåêò³â ïîòð³áåí www.pedpresa.com.uakobzarya

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


6

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЗНО: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ОХОЧИМ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ТЕСТУВАННІ 2014 РОКУ 30 ãðóäíÿ 2013 ðîêó â ³íôîðìàö³éíîìó àãåíòñòⳠ˲ÃÀÁ³çíåñ²íôîðì â³äáóëàñÿ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ íà òåìó “ÇÍÎâó ïðî ÇÍÎ: ùî ïîòð³áíî çíàòè îõî÷èì âçÿòè ó÷àñòü ó òåñòóâàíí³ 2014 ðîêó”. Çàõ³ä â³äáóâñÿ çà ó÷àñòþ äèðåêòîðà Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ²ðèíè Çàéöåâî¿. ϳä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ âèñâ³òëþâàëèñÿ ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ðåºñòðàö³¿ äëÿ ó÷àñò³ ó çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³, ñòðîê³â ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü òà ³íøèõ îñîáëèâîñòåé ÇÍÎ â 2014 ðîö³. Çîêðåìà, äèðåêòîð Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ðîçïîâ³ëà, ùî ðåºñòðàö³ÿ íà ÇÍÎ2014 òðèâàòèìå ç 3 ñ³÷íÿ äî 5 áåðåçíÿ 2014 ðîêó. Ó ìåæàõ ÷àñó, â³äâåäåíîãî íà ðåºñòðàö³þ, ìàéáóòí³ âñòóïíèêè ìàòèìóòü çìîãó ñàìîñò³éíî ó áóäü-ÿêèé çðó÷íèé äëÿ íèõ ÷àñ ñôîðìóâàòè çàÿâó-ðåºñòðàö³éíó êàðòêó çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ ïðîãðàìè, ñòâîðåíî¿ ôàõ³âöÿìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ÿêó áóäå ðîçì³ùåíî íà âåá-ñàéòàõ Óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè . Îñîáàì, ÿê³ ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí íå çìîæóòü ñàìîñò³éíî ñôîðìóâàòè êîìïëåêò ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â,âàðòîçâåðíóòèñÿçàäîïîìîãîþäîîäíîãî ³ç ïóíêò³â ðåºñòðàö³¿, ùî ä³ÿòèìóòü ó êîæí³é îáëàñò³. ²íôîðìàö³þïðîðîçì³ùåííÿòàãðàô³êðîáîòèïóíêò³â ðåºñòðàö³¿ áóäå îïóáë³êîâàíî íà ñàéòàõ Óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, âíîñèòè çì³íè äî ðåºñòðàö³éíèõ äàíèõ ó 2014 ðîö³ ìîæíà ëèøå äî 19 áåðåçíÿ. ϳä ÷àñ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ àá³òóð³ºíòè ñêëàäàòèìóòü òåñòè ç 14 ïðåäìåò³â: óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè (íàéìàñîâ³øèé), ìàòåìàòèêè, ³ñòîð³¿

!

Óêðà¿íè, ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ô³çèêè, õ³ì³¿, ãåîãðàô³¿, á³îëî㳿, àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, ³ñïàíñüêî¿ ìîâ, ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Àá³òóð³ºíò ìîæå îáðàòè íå á³ëüøå 4 íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â äëÿ ñêëàäàííÿ òåñò³â. Òåñòóâàííÿ ðîçïî÷íåòüñÿ 3 ÷åðâíÿ (³íîçåìíà ìîâà) òà çàâåðøèòüñÿ 27 ÷åðâíÿ (ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà). Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ðîçì³ùåíî íà ñàéò³ Óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ ç ãåîãðàô³¿ ïðîâîäèòèìåòüñÿ 14 ÷åðâíÿ (â ñóáîòó). Òåñòóâàííÿ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè â³äáóäåòüñÿ ó 2 ñåñ³¿. Äîäàòêîâó ñåñ³þ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ïðîâîäèòèìóòü ç 4 äî 11 ëèïíÿ 2014 ðîêó. Ðåçóëüòàòè ó÷àñíèê³â îñíîâíî¿ ñåñ³¿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ îãîëîñÿòü äî 8 ëèïíÿ 2014 ðîêó; ðåçóëüòàòè àá³òóð³ºíò³â, ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó äîäàòêîâ³é ñåñ³¿ - äî 17 ëèïíÿ. Òàêîæ ²ðèíà Çàéöåâà ðîçïîâ³ëà ïðî öüîãîð³÷í³ íîâàö³¿. Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà â³äì³íó â³ä ìèíóëîãî ðîêó òåñòóâàííÿ ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè òà ìàòåìàòèêè â³äáóäóòüñÿ â îäíó, à íå ó äâ³ ñåñ³¿. Îêð³ì òîãî, äî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ âíåñåíî ïåâí³ óòî÷íåííÿ, ùîá àá³òóð³ºíòè íå ìàëè ñïîêóñè âèêîðèñòîâó-

www.mon.gov.ua

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА __________________________

B A OCBITA

Навчальні за лади

âàòè íå ëèøå ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, à é áóäü-ÿê³ ³íø³ òåõí³÷í³ ïðèñòðî¿. Òàê, Ïîðÿäêîì ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ó 2014 ðîö³ àá³òóð³ºíòîâ³ ï³ä ÷àñ ñêëàäàííÿ òåñòó çàáîðîíÿºòüñÿ ìàòè ïðè ñîá³ íå ëèøå çàñîáè çâ’ÿçêó, ïðèñòðî¿ ç÷èòóâàííÿ, îáðîáêè, çáåðåæåííÿ òà â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿, äðóêîâàí³ òà ðóêîïèñí³ ìàòåð³àëè, ùî íå ïåðåäáà÷åí³ ïðîöåäóðîþ òåñòóâàííÿ, à ³ ¿õí³ îêðåì³ åëåìåíòè, ÿê³ ìîæóòü áóòè ñêëàäîâèìè â³äïîâ³äíèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â ÷è ïðèñòðî¿â. Òàêîæ ó 2014 ðîö³ àá³òóð³ºíòè, íå çãîäí³ ç ð³øåííÿìè ðåãëàìåíòíèõ êîì³ñ³é ðåã³îíàëüíèõ öåíòð³â îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ìîæóòü îñêàðæèòè ¿õ, ïîäàâøè ïðîòÿãîì 7 ðîáî÷èõ äí³â â³äïîâ³äíó çàÿâóäîÓêðà¿íñüêîãîöåíòðóîö³íþâàííÿÿêîñò³îñâ³òè.

Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

телефони

ВИЩА ОСВІТА _________________________________ Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ................................ 248-94-91, 591-51-89 Київсь ий Національний тор овельно-е ономічний ніверситет ......... 531-48-88, 513-47-36

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ __________________ Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............. 200-82-80, 456-63-30

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ _____________________ Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА __________________________ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ____________________________ Київсь ий Національний тор овельно-е ономічний ніверситет ......... 531-48-88, 513-47-36

МАГІСТРАТУРА ________________________________ Державний е ономі о-техноло ічний ніверситет транспорт ................................ 248-94-91, 591-51-89

МАГІСТР БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ _________ Університет “Кро ” - Професійні

Ó×ÅÁÀ

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

Київсь ий Національний тор овельно-е ономічний ніверситет ................................................... 531-48-88, 513-47-36 Національна а адемія державно о правління .................................................... 455-69-02, 455-68-01

УЧИЛИЩА, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ ___________________ Київсь ий професійний ліцей сфери посл на Подолі .......................................... 425-21-60, 425-01-92

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


7

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

05821032

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

02261013

02311003

99991140

99991102

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


8

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА ЗНО2014 Ðåºñòðàö³ÿ äëÿ ó÷àñò³ â çîâí³øíüîìó íåçàëåæíîìó îö³íþâàíí³ ðîçïî÷àëàñÿ 3 ñ³÷íÿ ³ òðèâàòèìå âïðîäîâæ äâîõ ì³ñÿö³â äî 5 áåðåçíÿ âêëþ÷íî ïîâ³äîìëÿþòü ó ðåã³îíàëüíèõ öåíòðàõ îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. ³äêëàäàòè íà îñòàíí³é äåíü çàïîâíåííÿ àíêåò ôàõ³âö³ íå ðàäÿòü. Ó âèïàäêó íåòî÷íîãî ÷è íåïðàâèëüíîãî ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ðåã³îíàëüíèé öåíòð â³äìîâèòü ó ðåºñòðàö³¿, à âñòóïíèê íå âñòèãíå âíåñòè çì³íè. Òîæ ïðèêàçêà: ãîòóé ñàíè âë³òêó - òóò äóæå äîðå÷íà ³ äî íå¿ òàêè âàðòî ïðèñëóõàòèñÿ. ² ãîëîâíå, çà 20 äí³â ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ àá³òóð³ºíò ìຠîäåðæàòè ñåðòèô³êàò. ßêùî öüîãî íå â³äáóëîñÿ, íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ÐÖÎßÎ. “ÏåäÏðåñà” ïîäຠïðàâèëà òà àëãîðèòì ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ. 1. Âèçíà÷òåñü ³ç ïðåäìåòàìè, ç ÿêèõ Âè áóäåòå ïðîõîäèòè òåñòóâàííÿ. Äëÿ öüîãî òðåáà çâåðíóòèñü äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÍÇ. 2. ϳäãîòóéòå êîìïëåêò äîêóìåíò³â ³ ìàòåð³àë³â, à ñàìå: - êîï³þ ïàñïîðòà àáî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ. Íà êîﳿ íàïèø³òü “Çã³äíî ç îðèã³íàëîì” (áåç ëàïîê), ïîñòàâòå äàòó òà âëàñíèé ï³äïèñ; - 2 ôîòîêàðòêè ðîçì³ðîì 3 õ 4 ñì; - êîï³þ àòåñòàòà ÷è äèïëîìà (äëÿ âèïóñêíèê³â ïîïåðåäí³õ ðîê³â) àáî äîâ³äêó ç íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äëÿ âèïóñêíèê³â 2014 ðîêó (çà ôîðìîþ ÓÖÎßÎ); - êîﳿ äîêóìåíò³â ïðî çì³íó ïð³çâèùà, ³ìåí³ òà ïî áàòüêîâ³ (çà íàÿâíîñò³ ðîçá³æíîñòåé ó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ); - âèñíîâîê çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ îñîáëèâèõ óìîâ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ (äëÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü çàõâîðþâàííÿ, ùî ìîæóòü áóòè ïåðåøêîäîþ äëÿ ïðîõîäæåííÿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ); - êîï³þ äîêóìåíòà, ùî ï³äòâåðäæóº çàêîíí³ñòü ïåðåáóâàííÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè

(äëÿ ³íîçåìö³â, îñ³á áåç ãðîìàäÿíñòâà, á³æåíö³â òà îñ³á, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîäàòêîâîãî àáî òèì÷àñîâîãî çàõèñòó). 3. Çàâàíòàæòå ïðîãðàìó ðåºñòðàö³¿ ç îô³ö³éíîãî ñàéòó ÓÖÎßÎ àáî ñâîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó. Îçíàéîìòåñü ³ç ïîðÿäêîì ðåºñòðàö³¿. Âíåñ³òü äàí³: àäðåñó ïðîæèâàííÿ; êîíòàêòí³ òåëåôîíè; çàêëàä, ó ÿêîìó íàâ÷àºòåñü (äëÿ âèïóñêíèê³â ïîòî÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó); îáåð³òü ïðåäìåòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ òåñòóâàííÿ (íå á³ëüøå ÷îòèðüîõ). 4. Ðîçäðóêóéòå áëàíê çàÿâè-ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà çàïîâí³òü éîãî: âêàæ³òü ñâîº ïð³çâèùå ó ðîäîâîìó â³äì³íêó òà ³í³ö³àëè â ðåêâ³çèòàõ çàÿâè ï³ñëÿ ïð³çâèùà òà ³í³ö³àë³â äèðåêòîðà ÐÖÎßÎ; íàïèø³òü òåêñò çàÿâè (çà çðàçêîì); ïîñòàâòå äàòó òà ï³äïèñ. Äðóêîâàíèìè ë³òåðàìè çàïîâí³òü ÷àñòèíó “Ðåºñòðàö³éíà êàðòêà”, âêàçàâøè ó ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ì³ñöÿõ: ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ (â íàçèâíîìó â³äì³íêó, â³äïîâ³äíî äî ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè); ñåð³þ òà íîìåð äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó; íàêëåéòå äâ³ âëàñí³ ôîòîêàðòêè ó âèçíà÷åí³ ì³ñöÿ; êîíòðîëüíî-³íôîðìàö³éíèé ëèñò äî çàÿâè ðåºñòðàö³éíî¿-êàðòêè, äå çàçíà÷åíî íîìåð Âàøî¿ ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà âêàç³âêè ùîäî ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ. 5. Íàä³øë³òü (äî 05 áåðåçíÿ 2014 ðîêó) ïîøòîâèì â³äïðàâëåííÿì äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó êîìïëåêò ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â

(ðåêîìåíäîâàíèì àáî ö³ííèì ëèñòîì). Çáåðåæ³òü íîìåð ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè òà ïîøòîâîãî â³äïðàâëåííÿ - öå äîçâîëèòü Âàì ³ç ñàéòó öåíòðó ä³çíàòèñü ïðî òå, íà ÿêîìó åòàï³ îïðàöþâàííÿ º Âàø³ äîêóìåíòè. 6. Äî÷åêàéòåñü îòðèìàííÿ Ñåðòèô³êàòà çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ, ³íôîðìàö³éíîãî áþëåòåíÿ “Çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþâàííÿ. 2014 ð³ê”, ðåºñòðàö³éíî¿ êàðòêè àá³òóð³ºíòà, ùî é ñòàíå ôàêòîì ï³äòâåðäæåííÿ ðåºñòðàö³¿. Óâàãà! Ìîæå áóòè â³äìîâëåíî â ðåºñòðàö³¿ íà ÇÍÎ 2014 ðîêó â ðàç³ íåñâîº÷àñíîãî ïîäàííÿ ïàêåòà äîêóìåíò³â, ¿õ íåïîâíîãî àáî íåíàëåæíîãî îôîðìëåííÿ. ßêùî ïðîòÿãîì 20 äí³â ³ç ÷àñó â³äïðàâëåííÿ Âàìè ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â Âè íå îòðèìàëè Ñåðòèô³êàòà, çâåðòàéòåñü äî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ó ïóíêòàõ ðåºñòðàö³¿, ÿê³ áóäóòü â³äêðèò³ â óñ³õ îáëàñíèõ öåíòðàõ, âñòóïíèêè çìîæóòü îòðèìàòè êîíñóëüòàö³éíî³íôîðìàö³éíó äîïîìîãó. www.pedpresa.com.ua

ОПРИЛЮДНИЛИ НОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Óêðà¿íñüêèé öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè îïðèëþäíèâ íîâ³ õàðàêòåðèñòèêè òåñò³â ÇÍÎ-2014. ³äïîâ³äí³ ïðîãðàìè çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳íîñâ³òè â³ä 3 ãðóäíÿ 2013 ðîêó.

Ó×ÅÁÀ

Çîêðåìà éäåòüñÿ ïðî íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè, ðîñ³éñüêî¿ ìîâè, ³íîçåìíèõ ìîâ (àíãë³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿, í³ìåöüêî¿, ³ñïàíñüêî¿), ãåîãðàô³¿, á³îëî㳿, ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, õ³ì³¿, ³ñòî𳿠Óêðà¿íè, âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Ìàòåð³àëè äëÿ îçíàéîìëåííÿ ÓÖÎßÎ

ðîçì³ñòèâ ó ðîçä³ë³ “ϳäãîòîâêà äî ÇÍΔ. ¯õ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè îíëàéí àáî çàâàíòàæèòè. Îêð³ì íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ õàðàêòåðèñòèê òåñòó, ÓÖÎßÎ òàêîæ îïðèëþäíèâ êðèòå𳿠îö³íêè òåñò³â ó 2014-ìó ðîö³. Çîêðåìà êðèòå𳿠îö³íþâàííÿ âëàñíîãî âèñëîâëþâàííÿ. www.pedpresa.com.ua

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


9

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

ГРЕЦЬКА _______________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

КИТАЙСЬКА ____________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

НОРВЕЗЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

НІМЕЦЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ПОЛЬСЬКА _____________________________________ Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ПОРТУГАЛЬСЬКА ______________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79

РОСІЙСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

СЕРБСЬКА (ХОРВАТСЬКА) ____________________ 07771012

Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ТУРЕЦЬКА _____________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

УКРАЇНСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ФРАНЦУЗЬКА __________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ЧЕСЬКА ________________________________________ Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ШВЕДСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 01111006

!

B B A MO IHO EMHI MOB

Навчальні за лади

телефони

АНГЛІЙСЬКА ___________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ЯПОНСЬКА _____________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ІНШІ МОВИ ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ІСПАНСЬКА ____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

ІТАЛІЙСЬКА ____________________________________ АРАБСЬКА _____________________________________ “ЛІНГВА-ЦЕНТР” ........................................... 537-12-42, 253-69-79 Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

БОЛГАРСЬКА __________________________________ Др і Київсь і

рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

Др і Київсь і рси іноземних мов .............. 362-42-44, 360-69-08 Національний ніверситет “Києво-Мо илянсь а а адемія” .................... 425-42-61, 425-10-47

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


10

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

ЯК ВИБРАТИ ПРОФЕСІЮ?

Ó æèòò³ íàñòຠìîìåíò, êîëè ïîòð³áíî âèçíà÷èòèñÿ, êèì âàì áóòè. Õòîñü ó äèòèíñòâ³ ìð³ÿâ ñòàòè êîñìîíàâòîì, à õòîñü áóä³âåëüíèêîì àáî ëüîò÷èêîì. Ó ð³äê³ñíèõ âèïàäêàõ ëþäè ñòàþòü ä³éñíî òèìè, êèì õîò³ëè áóòè ðàí³øå. Ïðè÷èíîþ òîìó ìîæå áóòè áåçë³÷ ôàêòîð³â. Ñïðîáóºìî ðîç³áðàòèñÿ â òîìó, ÿê âèáðàòè ïðîôåñ³þ.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ Ïåðøà âèìîãà ïðè ïèòàíí³ “ÿê âèáðàòè ïðîôåñ³þ” - ðîçì³ð çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Çâè÷àéíî, âñ³ì ïîòð³áí³ ãðîø³ ³ âñ³ õî÷óòü, ùîá ¿õ ïðàöÿ áóëà îö³íåíà ó â³äïîâ³äíîìó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³. Ïðîáëåìà íåäîñòàòíüîãî ðîçì³ðó çàðîá³òíî¿ ïëàòè º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí çâ³ëüíåííÿ òà ïîøóêó íîâîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ.

âè. Íàïðèêëàä, áóä³âåëüíèé áóì íå äóìຠñïàäàòè, çíà÷èòü, â îñÿæíîìó ìàéáóòíüîìó ö³ ôàõ³âö³ â ö³í³ íå âïàäóòü - ñì³ëèâî âñòóïàéòå äî áóä³âåëüíîãî ³íñòèòóòó àáî òåõí³êóìó. Âèã³äíî âèâ÷èòèñÿ íà ë³êàðÿ, òàê ÿê íàñåëåííÿ ñòà𳺠³ ìåäèêè áóäóòü çàòðåáóâàí³.

МОТИВАЦІЯ ПРИ ВИБОРІ

Ïåðø çà âñå, âàðòî ðîçä³ëèòè ïðè÷èíè, ÿê³ ñïîíóêàþòü âèáðàòè òó ÷è ³íøó ïðîôåñ³þ, íà çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³. Çîâí³øí³ ïðè÷èíè ïîâ’ÿçàí³ ç âïëèâîì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà: äóìêîþ áàòüê³â, äðóç³â, îäíîë³òê³â, áàæàííÿì äîáèòèñÿ çîâí³øíüîãî óñï³õó àáî ñòðàõîì îñóäó. Çà âíóòð³øí³ ïðè÷èíè â³äïîâ³äຠñàìà ëþäèíà - ¿õ âèçíà÷àþòü ³íäèâ³äóàëüí³ Äðóãå - ïåðñïåêòèâí³ñòü ïðîôåñ³¿. Öå çä³áíîñò³, ñõèëüíîñò³, çâè÷êè ³ õàðàêòåð, íàéá³ëüø àêòóàëüíå ïèòàííÿ äëÿ ñó÷àñ- ³ ëèøå âîíè. íèõ àá³òóð³ºíò³â. ßêèé ñåíñ âèòðà÷àòè ñèëè, ÷àñ ³ ãðîø³, ÿêùî ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Ùî æ íàé÷àñò³øå çìóøóº ñüîíàâ÷àëüíîãî çàêëàäó äèïëîì âèÿâèòüñÿ íå- ãîäí³øí³õ ìîëîäèõ ëþäåé âèáðàòè òó ÷è ïîòð³áíèì? Âèáèðàþ÷è ïðîôåñ³þ, ìè ³íøó ïðîôåñ³þ? ïîâèíí³ îð³ºíòóâàòèñÿ, íà æàëü, íå ò³ëüêè íà ñâî¿ áàæàííÿ ³ ïðèñòðàñò³, à é íà ñó÷àñ˳äåð ñïèñêó ìîòèâ³â - ïðåñòèæ ïðîíèé ñòàí åêîíîì³êè. À ÿêèì â³í áóäå ÷åðåç ôåñ³¿. Ìîòèâ, â ïðèíöèï³, íåïîãàíèé, îä÷îòèðè-ï’ÿòü ðîê³â äî ìîìåíòó çàâåðøåí- íàê ó íüîìó ñàìîìó êðèºòüñÿ ïàñòêà. Ó íÿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè? Ñê³ëüêè áóõãàë- íàø³ ÷àñè â ôàâîð³ ð³çíîãî ðîäó åêîòåð³â, þðèñò³â, ìåíåäæåð³â ³ áàíê³âñüêèõ íîì³÷í³ ³ þðèäè÷í³ ñïåö³àëüíîñò³. Ïðîïðàö³âíèê³â áóäå ïîòð³áíî êðà¿í³? ×è íå òå âæå çàðàç íà ðèíêó ïðàö³ ïî÷èíຠâ³ä÷óíàñòàíå ÷àñ, êîëè ¿õ ñï³òêຠäîëÿ ³íæåíåð³â âàòèñÿ íàäëèøîê òèõ æå áóõãàëòåð³â, òà ³íøèõ ²ÒÏ, âèìóøåíèõ ñüîãîäí³ ïîãîä- îñîáëèâî òèõ, ùî íå ìàþòü âèùî¿ îñâ³òè. æóâàòèñÿ íà ðîáîòó, äóæå äàëåêó â³ä ² ùî áóäå ç ïîïèòîì íà þðèñò³â òà åêîîòðèìàíî¿ îñâ³òè ³ îáðàíî¿ ñïåö³àëüíîñò³? íîì³ñò³â â ìàéáóòíüîìó - ìîæíà ò³ëüêè ïðèïóñêàòè. Âèñíîâîê ïðîñòèé: ïðè âèÏåðåä òèì ÿê çðîáèòè îñòàòî÷íèé áîð³ ïðîôåñ³¿ ¿¿ ïðåñòèæ íå ïîâèíåí çàñâèá³ð, òðåáà ïðîàíàë³çóâàòè ïåðñïåêòè- ëàòè î÷³; ïðî íüîãî ïîòð³áíî ïàì’ÿòàòè,

Ó×ÅÁÀ

àëå ñïèðàòèñÿ íà íüîãî îäíîãî - íàâðÿä ÷è ðîçóìíî. Ïî÷åñíå äðóãå ì³ñöå ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿ çàéìຠâèñîêèé çàðîá³òîê: êèì áè íå ïðàöþâàòè, àáè äîáðå çàðîáëÿòè. ² éäóòü ëåäü çàê³í÷èâøè øêîëó ä³â÷àòà òàíö³âíèöÿìè â ñòðèïòèç-áàðè, à õëîï÷àêè ¿äóòü íà çàðîá³òêè ð³çíîðîáî÷èìè. Àëå íàâðÿä ÷è òàêèé ìîòèâ ÿê âèñîêèé çàðîá³òîê çàñëóãîâóº òîãî, ùîá ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿ ñïèðàòèñÿ ò³ëüêè íà íüîãî. ×îìó? Ó íîðì³ çá³ëüøåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä çðîñòàííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ïðîôåñ³¿ æ, äå ïëàíêà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ï³äíÿòà ñïî÷àòêó âèñîêî, ÿê ïðàâèëî, çðîñòàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íå ïåðåäáà÷àþòü. Ðîê³â ÷åðåç ï’ÿòü äîõîäè îô³ö³àíòêè ³ ïî÷àòê³âöÿ áàíê³âñüêîãî ñëóæáîâöÿ çð³âíÿþòüñÿ, ïðîéäå ùå ê³ëüêà ðîê³â - ³ äîõ³ä áàíê³âñüêîãî ñëóæáîâöÿ çàëèøèòü çàðîá³òîê îô³ö³àíòêè äàëåêî ïîçàäó. ²íòåðåñ äî çì³ñòó ñàìî¿ ïðîôåñ³¿, òîáòî âíóòð³øíÿ ïðè÷èíà ¿¿ âèáîðó, çíàõîäèòüñÿ ëèøå íà òðåòüîìó ì³ñö³, à øêîäà. Òîé, äëÿ êîãî ðîáîòà áóäå â ðàä³ñòü, ñòàíå ïðîñòî óëþáëåíîþ ñïðàâîþ, ³ ïðàöþâàòè áóäå á³ëüø ïðîäóêòèâíî ³ ïîñò³éíî ñàìîâäîñêîíàëþâàòèñÿ. ² ÿê íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå ç éîãî óñï³øíîþ ðîáîòîþ, ïîñë³äóº ïðîñóâàííÿ ïî ñëóæá³ ³ øàíîáëèâå ñòàâëåííÿ ç áîêó êîëåã. Òàê, äî ôàíàòèçìó çàõîïëåíèé ïðîãðàìóâàííÿì õëîï÷èíà ñòàº, çðåøòîþ, âèíàõ³äíèêîì âëàñíî¿ ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ ³ âëàñíèêîì ï³äïðèºìñòâà

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


11

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ ç ðîçðîáêè ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Éîìó çàëèøàºòüñÿ øêîäóâàòè ëèøå ïðî òå, ùî îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà ïðàêòè÷íî íå çàëèøàþòü ÷àñó íà òå, ùîá ö³ëêîì â³ääàòèñÿ óëþáëåí³é ñïðàâ³. Óìîâè ïðàö³ òåæ â³ä³ãðàþòü ñâîþ ðîëü ó âèáîð³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿. Âò³ì, çì³íèâøè ì³ñöå ðîáîòè, ³íîä³ ìîæíà ñóòòºâî çì³íèòè é óìîâè ïðàö³, - äåÿê³ ïðîôåñ³¿ öå äîçâîëÿþòü. Íàïðèêëàä, ãåîëîã ó ïîëüîâèé ïàðò³¿ (íàìåòè, òàéãà, ïîñò³éí³ â³äðÿäæåííÿ) ³ ãåîëîã íà ïîñàä³ ³íæåíåðà - ãåîëîãà íà íàôòîâèäîáóâíîìó ï³äïðèºìñòâ³ (ì³ñòî, îô³ñ, í³ÿêèõ â³äðÿäæåíü) - âèïóñêíèêè îäíîãî ³ òîãî æ ãåîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó. Ùå îäíà ïðè÷èíà - äîñòóïí³ñòü íàâ÷àííÿ. Îäíà ñïðàâà - îòðèìóâàòè âèùó îñâ³òó â ð³äíîìó ì³ñò³, äå æèâåø, ³íøà ¿çäèòè çà òðèäåâ’ÿòü çåìåëü. À ÿêùî æèâåø â ìàëåíüêîìó ì³ñòå÷êó, äå ç óñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â - îäíå ÏÒÍÇ àáî êîëåäæ? Íåâàæêî çðîçóì³òè, ùî, ñòàâëÿ÷è íà ÷³ëüíå ì³ñöå äîñòóïí³ñòü íàâ÷àííÿ, ³ñòîòíî îáìåæóºòüñÿ ñïèñîê ïðîôåñ³é. Íà æàëü, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî äîñòóïí³ñòü íàâ÷àííÿ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè íà áåçêîøòîâí³é îñíîâ³ ó ÂÍÇ âñòóïèòè íå âäàëîñÿ, òî âåëèêå çíà÷åííÿ ìຠâèñîòà îïëàòè çà íàâ÷àííÿ. Çâè÷àéíî, ³ òóò ìîæíà çíàéòè âèõ³ä: âçÿòè êðåäèò ó áàíêó, ï³äðîáëÿòè âå÷îðàìè, ï³òè íà çàî÷íå â³ää³ëåííÿ, äå ïëàòà íèæ÷à, - àëå âñå-òàêè îòðèìàòè áàæàíó ñïåö³àëüí³ñòü. Ëåãêî ïîì³òèòè, ùî áàãàòî ìîòèâ³â âèáîðó ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîôåñ³¿, çðåøòîþ, îáåðòàþòüñÿ ïîìèëêàìè.

ВРАХУЄМО ПОМИЛКИ Ñë³äóâàííÿ ìîä³ ³ çàáîáîíàì. Ó âñ³ ÷àñè îäí³ ïðîôåñ³¿ ââàæàëèñÿ ïðåñòèæíèìè, ³íø³ æ á³ëüø³ñòü îáèâàòåë³â ââàæàëî, ì’ÿêî êàæó÷è, íåã³äíèìè. ª, íàïðèêëàä, òàê³ ëþäè - àñåí³çàòîðè (ïðàö³âíèêè, ùî çàéìàþòüñÿ î÷èùåííÿì íå÷èñòîò ³ â³äõîæèõ ì³ñöü). Õòî õî÷å áóòè àñåí³çàòîðîì?

âñå æèòòÿ òÿãíóëà ëÿìêó íà àí³òðîõè íå ö³êàâ³é ¿é ðîáîò³, ³, ëèøå âèéøîâøè íà ïåíñ³þ, ñòàëà äâ³ðíèêîì - ³ çíàéøëà, íàðåøò³, ùàñòÿ.

ëþäèíà, à é îïèñóº ìîæëèâ³ â³ä÷óòòÿ, ÿê³ ìîæíà îòðèìàòè. ßêùî öå æóðíàë, òî â íüîìó âè ìîæåòå çóñòð³òè áåçë³÷ ð³çíèõ òåêñò³â, äå áóäóòü îïèñóâàòèñÿ ëþäè ð³çíèõ ïðîôåñ³é. Íàéïîøèðåí³øèì áóäå Çàõîïëåííÿ ò³ëüêè çîâí³øíüîþ àáî ³íòåðâ’þ. Ðîçìîâà ïîâíîþ ì³ðîþ ìîæå ïåïðèâàòíîþ ñòîðîíîþ ïðîôåñ³¿, íå ðîçó- ðåäàòè âðàæåííÿ ³ â³ä÷óòòÿ â³ä ð³çíèõ ì³ííÿ òîãî, ùî ùå ïîòð³áíî âèêîíóâàòè âèä³â ä³ÿëüíîñò³. íà ò³é ÷è ³íø³é ðîáîò³, íå çîâñ³ì ïðàâèëüíèé âàð³àíò. Íàïðèêëàä, âè áà÷èëè, ÿê áàÓ æóðíàëàõ âè ùå çìîæåòå ïðîéòè ëåðèíà ïóðõຠïî ñöåí³, íåìîâ ìåòåëèê. áåçë³÷ òåñò³â, ÿê³ äîïîìîæóòü âàì çðîáèòè ×è õî÷åòüñÿ, ìèëóþ÷èñü íåþ, çàìèñëþ- âèá³ð. Àëå âñüîìó ùî âè áóäåòå âèêîíóâàòèñÿ ïðî òå, ñê³ëüêè ðîê³â êàòîðæíî¿ âàòè íå âàðòî â³ðèòè, òîìó ùî íå çàâæäè ïðàö³ áóëî ïîêëàäåíî íà òå, ùîá äîáèòèñÿ ðîçðàõóíêè ìîæóòü ñï³âïàäàòè ç âàøèì òàêî¿ ëåãêîñò³? Íåçíàííÿ àáî íåäîîö³í- æèòòºâèì õî÷ó. êà äåÿêèõ ñâî¿õ ô³çè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ íåäîë³ê³â - îäíå ç ïîìèëêîâèõ íàïðÿìê³â Òðåò³é ïóíêò - öå ïðàêòèêà ïðîôåñ³¿. ïðè âèáîð³ ïðîôåñ³¿. Ç õâîðèì ñåðöåì Çà ÷àñ íàâ÷àííÿ âè ìîæåòå ùîð³÷íî ïðîøëÿõ ó ëüîò÷èêè çàêðèòèé. Àëåðã³êàì ïðî- áóâàòè ñåáå â áàãàòüîõ ïðîôåñ³ÿõ, ÿê³ äîòèïîêàçàí³ ïðîôåñ³¿ õ³ì³êà ÷è ïåðóêàðÿ. ïîìîæóòü âèçíà÷èòèñÿ ç ìàéáóòíüîþ Íåðîçóìíî ìð³ÿòè ïðî ðîáîòó, ùî çäàò- ä³ÿëüí³ñòþ. Íàïðèêëàä, ÿêùî âè õîò³ëè íà ïîã³ðøèòè ñòàí çäîðîâ’ÿ. Ùå ã³ðøå, ïî÷àòè ñâîþ êàð’ºðó ç ðîáîòè ìåíåäæåêîëè ïðîñòî íå çíàºø çàçäàëåã³äü ³ íàâ³òü ðà â êîìïàí³¿, áóäå äîðå÷íî ñåáå âèïðîíå ï³äîçðþºø, ùî ÷åðåç ÿêèéñü ÷àñ äàäóòü áóâàòè â éîãî ðîë³. Çðîáèòè öå ìîæíà ï³ä ïðî ñåáå çíàòè ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì.  ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë, êîëè º òðè â³ëüíèõ îêðåìèõ âèïàäêàõ çäîðîâ’ÿ ñòຠíåïåðå- ì³ñÿö³. ßêùî íå ñïîäîáàºòüñÿ áóòè ìåíåäáîðíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ îòðèìàííÿ ò³º¿ æåðîì, íà íàñòóïíèé ð³ê ìîæíà âñå çì³íè÷è ³íøî¿ ðîáîòè. òè ³ ïî÷àòè, íàïðèêëàä, êàð’ºðó ïðîäàâöÿ â ÿêîìó-íåáóäü ìàãàçèí÷èêó. Ó êîæíîìó ðàç³, íå âàðòî ñòàâèòèñÿ äî Çà ìàòåð³àëàìè âèáîðó ïðîôåñ³¿, ÿê äî ÷îãîñü íåçì³ííîãî, www.kachestvo.ru ùî ðàç ³ íàçàâæäè ìîæå âèçíà÷èòè äîëþ. Ïîïåðåäó äîâãå æèòòÿ, â ÿêîìó íàïåâíî çíàéäåòüñÿ ì³ñöå ³ ï³äâèùåííþ êâàë³ô³êàö³¿, ³ îñâîºííþ ñóì³æíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, à òî ³ ðàäèêàëüí³é çì³í³ ðîäó ä³ÿëüíîñò³. ßê âèáðàòè ïðîôåñ³þ: ðîçãëÿíåìî ïîêðîêîâî Ïåðøèé ïóíêò - öå çâåðòàííÿ óâàãè íà æèòòºâ³ ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä, õòîñü ç ä³â÷àò â쳺 ãîòóâàòè, àëå ç ïðîôåñ³ºþ êóõàðÿ í³êîëè íå ñòèêàâñÿ. ² â îäèí ïðåêðàñíèé ìîìåíò âè ìîæåòå ïîáà÷èòè, ùî öå çàíÿòòÿ íå ò³ëüêè ïðèòÿãóº âàñ, àëå é âè ãîòîâ³ ñâ³äîìî ï³òè â êóõàðñüêå ó÷èëèùå, à ïîò³ì íà êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ùîá ó ìàéáóòíüîìó îáñëóãîâóâàòè ïðåñòèæíèé ðåñòîðàí.

À ì³æ òèì, ñóñï³ëüñòâó îäíàêîâî íåîáõ³äí³ ³ åêîíîì³ñòè, ³ ñàíòåõí³êè, ³ ìåäñåñòðè, ³ àäâîêàòè. Òàê ùî, íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâ ñâî¿ ³íòåðåñè òà çä³áíîñò³, ³ ò³ëüêè ïîò³ì - ïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿. ²íàêøå â÷èøñÿ, ïðèïóñòèìî, íà áóõãàëòåðà, à çàäîâîëåííÿ ðîáîòà çà ôàõîì ïðèíîñèòè íå áóäå. Êð³ì òîãî, ïîâàãó âèêëèêຠ³ Äðóãèé ïóíêò - öå ÷èòàííÿ æóðïðîñòèé ðîá³òíèê, ³ ôàõ³âåöü ç âèùîþ íàë³â ³ ãàçåò. Ñàìå ç íèõ âè çìîæåòå îñâ³òîþ, ÿêùî âîíè îáèäâà - ïðîôåñ³îíàëè ä³çíàòèñÿ á³ëüø ö³êàâó òà äåòàëüíó ó ñâî¿é ñïðàâ³. ³íôîðìàö³þ ïðî òó ÷è ³íøó ïðîôåñ³þ. ßêùî öå ãàçåòà, òî òàì âè ìîæåòå çóñÓ Ìèõàéëà Âåëëºðà º ðîçïîâ³äü ïðî òð³òè ìàòåð³àëè, äå æóðíàë³ñò çì³íþº ëþäèíó, ÿêà â äèòèíñòâ³ ìð³ÿëà áóòè ïðîôåñ³þ, íàïðèêëàä, ñòຠíà ÷àñ äàëåäâ³ðíèêîì. ² ùî äàë³? Çàê³í÷èëà øêîëó, êîá³éíèêîì. Öå íå ò³ëüêè äຠïîâíå óÿââñòóïèëà, ÿê íàïîëÿãàëè áàòüêè, äî ÂÍÇ, ëåííÿ ïðî ò³ ðåìåñëà, ÿêèìè çàéìàºòüñÿ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


12

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

XO MEHE

I , E OHOMI A, MEHT

Навчальні за лади

телефони

БУХОБЛІК: 1С БУХГАЛТЕРІЯ __________________ Навчальний центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК _________ Навчальний центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ___________ Навчальний центр “Конта т” ....................................................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

БУХОБЛІК: ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ______________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” - Професійні рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КАСИР _________________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КЕРІВНИК ______________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ____________________ 23971002

Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МАРКЕТОЛОГ __________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ___________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ ____________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

МЕНЕДЖЕР-HR ________________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ______ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА ________________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР ______________________ Університет “Кро ” - Професійні

!

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

PC A IHTEPECAM

Навчальні за лади

телефони

ФОТОГРАФ ____________________________________ 11141003

Ó×ÅÁÀ

Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


13

ÏÐÎÔÅѲÉͲ ÊÓÐÑÈ

!

A H TA OM ’ TEPHI

Навчальні за лади

PC

телефони

КОМП’ЮТЕР: АДМІНІСТРУВАННЯ ____________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕР: КОРИСТУВАЧ __________________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” Професійні рси .......................................... 453-20-89, 455-69-79 01371029

КОМП’ЮТЕР: ОПЕРАТОР _____________________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42 Університет “Кро ” Професійні рси .......................................... 453-20-89, 455-69-79

!

PACA TA OPOB’

Навчальні за лади

телефони

КОМП’ЮТЕР: ПРОГРАМУВАННЯ _____________________________ ВІЗАЖИСТ _____________________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80

КОСМЕТОЛОГ _________________________________ КОМП’ЮТЕР: _______________________________ ПРОЕКТУВАННЯ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

МАСАЖИСТ ____________________________________ КОМП’ЮТЕР: Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 РЕМОНТ І СКЛАДАННЯ __________________________________ НАРОЩУВАННЯ ВІЙ ___________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

КОМП’ЮТЕРНА НАРОЩУВАННЯ НІГТІВ ________________________ ГРАФІКА, ВЕРСТКА ____________________________ Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01 Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

КОМП’ЮТЕРНЕ АРАНЖУВАННЯ ________________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ _____________________ Університет “Кро ” - Професійні

рси ........ 453-20-89, 455-69-79

СПЕЦІАЛІСТ З МАНІКЮРУ _____________________ Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН _______________________________________ СПЕЦІАЛІСТ З ПЕДИКЮРУ ____________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

Навчальний центр ALLUSIEN ........................ (067)328-01-01

КОМП’ЮТЕРНІ ТАТУАЖ ________________________________________ ТЕХНОЛОГІЇ Авторс ая а адемия расоты ....................... (095)770-58-80 ІНТЕРНЕТ ______________________________________ Навчальний центр “Конта т” ......................... 277-42-05, 277-40-42

!

IH

I PC

Навчальні за лади

телефони

АВТОСЛЮСАР _________________________________ К рси автосервіс ........................................ 360-83-35

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ _______________________________ К рси автосервіс ........................................ 360-83-35 Між ал зевий УАЦ Інстит т еле трозварювання ім. Є.О. Патона ............. 200-82-80, 456-63-30

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

99992023

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00


14

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У м. КИЄВІ ІНФОРМУЄ ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ Äϲ Ó ØÅÂ×ÅÍʲÂÑÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ ÃÓ Ì²ÍÄÎÕÎÄ²Â Ó Ì. ÊȪ²! ̲ÍÄÎÕÎIJ ÏÐÎÑÈÒÜ ÄÎËÓ×ÈÒÈÑß ÄÎ ÏÓÁ˲×ÍÎÃÎ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß ÊÎÍÖÅÏÖ²¯ ÐÅÔÎÐÌÈ ÄÅÊËÀÐÓÂÀÍÍß ÄÎÕÎIJ ÃÐÎÌÀÄßÍ Ì³í³ñòåðñòâî äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè çàïðîøóº ãðîìàäñüê³ñòü äîëó÷èòèñÿ äî îáãîâîðåííÿ êîíöåïö³¿ ðåôîðìè äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ç ìåòîþ ïîáóäîâè ó ìàéáóòíüîìó åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí.  îñíîâó êîíöåïö³¿ ïîêëàäåíî ïðàêòèêó òà ïðèíöèïè äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, çîêðåìà ÑØÀ, Êàíàä³, ͳìå÷÷èí³, Ôðàíö³¿, òà ³íøèõ. Äàíà êîíöåïö³ÿ ðîçðîáëåíà äëÿ âðàõóâàííÿ äóìêè ãðîìàäñüêîñò³ òà ïðèéíÿòòÿ îïòèìàëüíîãî ð³øåííÿ, ùî çàäîâîëüíÿòèìå, ÿê ãðîìàäÿí òàê ³ äåðæàâó çàâäÿêè éîãî ðîçãëÿäó â êîíñòðóêòèâíîìó ä³àëîç³. Äëÿ îñíîâè ìàéáóòíüî¿ ñèñòåìè äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí òàêîæ ïðèíöèïîâî âàæëèâå çàêëàäåííÿ êîìïåíñàòîð³â äëÿ ïîñòóïîâîãî çíèæåííÿ ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á òà ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó, ùî äîçâîëèòü çíèçèòè ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ ÿê íà ðîáîòîäàâö³â, òàê ³ íà íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, à öå â ñâîþ ÷åðãó ïîçèòèâíî â³ääçåðêàëèòüñÿ íà ä³ÿëüíîñò³ ïî áîðîòüá³ ç ò³íüîâîþ åêîíîì³êîþ òà êîðóïö³ºþ. Ó ïåðñïåêòèâ³ ïëàíóºòüñÿ çàïðîâàäèòè ïîïåðåäíº çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿ â ïîäàòêîâîìó êàá³íåò³ ïëàòíèêà ïîäàòê³â ç âèêîðèñòàííÿì äàíèõ, íàÿâíèõ ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â, ïðî ñóìè ð³÷íîãî äîõîäó ïëàòíèêà ïîäàòê³â ³ éîãî ìàéíîâèé ñòàí. Öèì ñàìèì çàáåçïå÷óºòüñÿ àâòîìàòè÷íå òà áåçïîìèëêîâå çàïîâíåííÿ äàíèõ íàÿâíèõ â ðîçïîðÿäæåíí³ Ì³íäîõîä³â òà óíåìîæëèâëþº óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ. Ââåäåííÿ âèìîã äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ùîäî çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü åëåìåíòè äåêëàðóâàííÿ, ìàòèìóòü ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ çàâäÿêè ïîñò³éíîìó ôîðìóâàíí³ òà âåäåí³ îáë³êó äîõîä³â òà âèòðàò à òàêîæ âïðîâàäæåííÿ ïðîöåäóðè ïîïåðåäíüîãî çàïîâíåííÿ äåêëàðàö³¿. Îðãàíè ̳íäîõîä³â íàñàìïåðåä ïðàãíóòü çðîáèòè ïðîöåñ äåêëàðóâàííÿ ìàêñèìàëüíî ïðîñòèì ³ çðó÷íèì äëÿ ãðîìàäÿí. Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, ùî îáãîâîðåííÿ Êîíöåïö³¿ ðåôîðìè äåêëàðóâàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí â³äáóâàºòüñÿ íà ôîðóì³ îô³ö³éíîãî âåá-ïîðòàëó ̳íäîõîä³â. Òàêîæ ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ Âè ìîæåòå íàä³ñëàòè íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó gromada@minrd.gov.ua. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÎÑÎÁÈÑÒÎÃÎ ÏÐÈÉÎÌÓ ÃÐÎÌÀÄßÍ – ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ 2013 ÐÎÊÓ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî óñ³ ìàþòü ïðàâî íàïðàâëÿòè ³íäèâ³äóàëüí³ ÷è êîëåêòèâí³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ àáî îñîáèñòî çâåðòàòèñÿ äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á öèõ îðãàí³â, ùî çîáîâ’ÿçàí³ ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ ³ äàòè îá´ðóíòîâàíó â³äïîâ³äü. Ïðîòÿãîì ðîêó êåð³âíèöòâîì Äϲ ó Øåâ÷åí-

Ó×ÅÁÀ

ê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí ïðîâîäèëàñü ðîáîòà ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ãðîìàäÿí, çàêð³ïëåíèõ ñòàòòåþ 40 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çîêðåìà öå ä³ÿëüí³ñòü, ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðèéîìó ãðîìàäÿí. Çã³äíî çàòâåðäæåíîãî ãðàô³êà ïðîòÿãîì ñ³÷íÿãðóäíÿ 2013 ðîêó çàáåçïå÷åíî ïðîâåäåííÿ ïîñàäîâèìè îñîáàìè Äϲ 68 îñîáèñòèõ ïðèéîì³â ãðîìàäÿí. Çâåðòàëèñü 65 ïðåäñòàâíèê³â þðèäè÷íèõ îñ³á ç ïèòàíü â³äøêîäóâàííÿ ÏÄÂ, êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè, ðåºñòðàö³¿ ³ îáë³êó, ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â, 1 ô³çè÷íà îñîáà ç ïèòàíü íåâèïëàòè çàðïëàòè, 1 ô³çè÷íà îñîáà – ï³äïðèºìåöü ç ïèòàíü ïîäàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³, 1 ô³çè÷íà îñîáà ç ïèòàíü âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü. Óñ³ì ïëàòíèêàì íàäàíî ðîç’ÿñíåííÿ çã³äíî íîðì ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Íàãàäóºìî, ùî ïîïåðåäí³é çàïèñ íà ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ ùîäåííî Ïí.-×ò. ç 9-00 äî 18-00 Ïò. ç 9-00 äî 16-45 çà òåë. 482-34-83 òà çà àäðåñîþ: âóë. Áàããîâóò³âñüêà, 26, ê³ìíàòà 100 “Ïðèéìàëüíÿ ãðîìàäÿí”. ϲÄÑÓÌÎÂÓªÌÎ ÇÂÅÐÍÅÍÍß Ê˲ªÍÒ²Â, ÙÎ ÍÀIJÉØËÈ ×ÅÐÅÇ ²ÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÈÉ ÑÅÐÂ²Ñ «ÏÓËÜÑ» Ïðîòÿãîì 2013ð. íà ñåðâ³ñ «Ïóëüñ» äî Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàä³éøëî òà îïðàöüîâàíî 393 ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â â³ä çàÿâíèê³â, ùî ñêëàäຠáëèçüêî 33% ïî ì. Êèºâó. Öå íàñàìïåðåä çóìîâëåíî íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ çàðåºñòðîâàíèõ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ó ðàéîí³ òà ïî³íôîðìîâàí³ñòþ ê볺íò³â Äϲ. Íàéàêòóàëüí³øèìè ïèòàííÿ ùî ïîðóøóâàëèñü ó çâåðíåííÿõ áóëè ùîäî ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ – 108 (27,4), ðîáîòè ̳íäîõîä³â –26%, ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêîì ÏÄ – 3,3%, ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèêîì ºäèíîãî ïîäàòêó – 0,8%, ïåðåâ³ðêè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ – 0,5%. Âñ³ çàïèòè áóëè îïðàöüîâàí³ â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ íîðìàòèâíî ïðàâîâèõ àêò³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ä³ÿëüí³ñòü äàíîãî ñåðâ³ñó.Äî óâàãè ê볺íò³â îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â òåëåôîí, çà ÿêèì ìîæíà çâåðíóòèñÿ äî Êîíòàêò-öåíòðó òà çàëèøèòè ïîâ³äîìëåííÿ (044)284-00-07. Ð²Ê ÏÎÇÀÄÓ - ϲÄÑÓÌÎÂÓªÌÎ ÇÀÏÈÒÈ ÍÀ ÏÓÁ˲×ÍÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²Þ! Ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ äëÿ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ º ñâîº÷àñíå íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Çà äâàíàäöÿòü ì³ñÿö³â ìèíóëîãî ðîêó íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè â³ä 13.01.2011 ð. „Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ”¹ 2939 äî Äϲ â³ä ïëàòíèê³â ïîäàòê³â íàä³éøëî òà ðîçãëÿíóòî 100 çàïèò³â ïðî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿. Á³ëüøà ÷àñòèíà, òîáòî 68 çàïèò³â íàä³éøëî â³ä þðèäè÷íèõ îñ³á, 30 – â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á òà 2 - â³ä ³íøèõ îðãàí³â âëàäè. Äϲ îòðèìàíî 89 ïèñüìîâèõ çàïèò³â, òà 11 íàïðàâëåíèõ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ. Îñíîâíà ìàñà ïèòàíü, ùî çâó÷àëè ó çàïèòàõ ñòîñóâàëàñü â³äîìîñòåé ïðî ñóìè ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â, àêò³â ïåðåâ³ðîê, ôàêò³â óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, çâ³òíîñò³ ô³çè÷íèõ îñ³á,

ðîç’ÿñíåííÿ ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, ³íôîðìàö³¿ ïðî þðèäè÷íèõ îñ³á. Íà 58 çàïèò³â íàäàí³ â³äïîâ³ä³, ó 42 âèïàäêàõ ó íàäàíí³ ³íôîðìàö³¿ â³äìîâëåíî, çã³äíî ³ç âèìîãàìè Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿». Äî Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìîæå áóòè ïîäàíèé: íà ïîøòîâó àäðåñó 04107 ì. Êè¿â, âóë. Áàããîâóò³âñüêà, 26, íà åëåêòðîííó àäðåñó 2659public_info@ukr.net, ïî ôàêñó (044) 2389572, ïî òåëåôîíó (044) 2389572, áåçïîñåðåäíüî äî â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ðîçãëÿäó çâåðíåíü ãðîìàäÿí Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ùîäíÿ ç 9.00 äî 18.00, ó ï’ÿòíèöþ ç 9.00 äî 16 ãîä.45 õâèë. Ïîë³òåõí³÷íèé, 5-à ïåðåðâà íà îá³ä ç 13 ãîä. äî 13 ãîä. 45 õâèë., àáî îñîáèñòî äî ÖÎÏÏ çà âèùåçàçíà÷åíîþ àäðåñîþ Ïí.;Ñð.;Ïò. – ç 9-00 äî 18-00 ãîä.; Âò.;×ò. – ç 9-00 äî 20-00 ãîä.; Ñá. – ç 9-00 äî 16-00 ãîä. (êð³ì âèõ³äíèõ òà ñâÿòêîâèõ äí³â). ϲÄÑÓÌÊÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç² ÇÂÅÐÍÅÍÍßÌÈ ÃÐÎÌÀÄßÍ ÇÀ 2013 вÊ! Ïðîòÿãîì ðîêó â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí” äî Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íà ðîçãëÿä â³ä ãðîìàäÿí íàä³éøëî 73 ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ, ÿê³ º çàÿâàìè. ²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 2 çâåðíåííÿ áóëè êîëåêòèâí³ òà íàä³éøëè â³ä ìåøêàíö³â áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó ùîäî âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàãàëîì çâåðòàëèñü 46 îñ³á. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ( 29 çâåðíåíü) ñòîñóâàëèñü îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îïîäàòêóâàííÿ ïîäàòêîì íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, 13 çâåðíåíü - ùîäî ³íôîðìóâàííÿ ïðî óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, 6 çâåðíåíü - ùîäî äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³; 5 çâåðíåíü ñòîñóâàëèñü êîíòðîëüíî-ïåðåâ³ðî÷íî¿ ðîáîòè, 5 - ïëàòè çà çåìëþ; ïî 2 çâåðíåííÿ íàä³éøëî ç ïèòàíü ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó òà âèêîíàííÿ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïî 1 çâåðíåííþ íàä³éøëè ç ïèòàíü ñïëàòè äåðæìèòà, â³äìîâè â³ä ³äåíòèô³êàö³éíèõ íîìåð³â, ì³ñöåâèõ ïîäàòê³â ³ çáîð³â. Ùîäî ñîö³àëüíîãî ñòàíó ãðîìàäÿí, ÿê³ çâåðòàëèñü, òî 19 çàÿâ íàä³éøëî â³ä ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â, 3 çàÿâè íàä³éøëè â³ä ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á, ïî 1 çàÿâ³ â³ä ñòóäåíòà òà ïåíñ³îíåðà, ðåøòà 49 çàÿâ íàä³éøëè â³ä ãðîìàäÿí, ó ÿêèõ ñîö³àëüíèé ñòàí íå âèçíà÷åíî. Óñ³ çâåðíåííÿ âèêîíàíî áåç ïîðóøåííÿ òåðì³íó ðîçãëÿäó, âñòàíîâëåíîãî Çàêîíîì Óêðà¿íè „Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí”. Ïî 69 çâåðíåííÿõ íàäàíî ðîç‘ÿñíåííÿ, ó 4 âèïàäêàõ çâåðíåííÿ íàïðàâëåíî çà íàëåæí³ñòþ. ªÄÈÍÈÉ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÂÍÅÑÎÊ – ÍÀÃÀÄÓªÌÎ ÏÐΠDzÒͲ ÏÅвÎÄÈ! Äϲ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî çâ³ò ç ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó äî îðãàí³â äîõîä³â ³ çáîð³â ïîäàºòüñÿ ñòðàõóâàëüíèêàìè ùîì³ñÿ÷íî ïðîòÿãîì 20 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì äíåì çâ³òíîãî ì³ñÿöÿ, îòæå îñòàíí³ì äíåì ïîäàííÿ çâ³òíîñò³ ç ªÑÂ

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.


15

ÄβÄÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß çà ãðóäåíü 2013 ðîêó º 20 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó. Ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³ (â òîìó ÷èñë³ ò³, ùî îáðàëè ñïðîùåíó ñèñòåìó îïîäàòêóâàííÿ), ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòü ïðàöþ íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â, ôîðìóþòü òà ïîäàþòü çâ³ò ñàì³ çà ñåáå îäèí ðàç íà ð³ê äî 10 ëþòîãî ðîêó, íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ïåð³îäîì. Çâ³òíèì ïåð³îäîì º êàëåíäàðíèé ð³ê. Òîáòî, îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè – ï³äïðèºìöÿìè çâ³òó ç ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó çà 2013 ð³ê º 10 ëþòîãî 2014 ðîêó. Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ô³çè÷í³ îñîáè – ï³äïðèºìö³ - ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó ïåðøî¿ òà äðóãî¿ ãðóïè ïîâèíí³ ïîäàòè ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ïðîòÿãîì 60 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî ðîêó, òîáòî íå ï³çí³øå 3 áåðåçíÿ 2014 ðîêó. Ïëàòíèêè ºäèíîãî ïîäàòêó òðåòüî¿ - øîñòî¿ ãðóï ïîäàþòü ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ ïëàòíèêà ºäèíîãî ïîäàòêó ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé äëÿ êâàðòàëüíîãî ïîäàòêîâîãî ïåð³îäó, òîáòî ïðîòÿãîì 40 êàëåíäàðíèõ äí³â, ùî íàñòàþòü çà îñòàíí³ì êàëåíäàðíèì äíåì çâ³òíîãî êâàðòàëó. Îñòàíí³é äåíü ïîäàííÿ çâ³òó çà ²V êâàðòàë 2013 ðîêó – 10 ëþòîãî 2014 ðîêó. ÄÅÊËÀÐÀÖ²ß ÏÐÎ ÌÀÉÍÎÂÈÉ ÑÒÀÍ ² ÄÎÕÎÄÈ: ÍÀÃÀÄÓªÌÎ ÃÎËÎÂͲ ÀÑÏÅÊÒÈ! Ïîðÿäîê ïîäàííÿ ð³÷íî¿ ïîäàòêîâî¿ äåêëàðàö³¿ âèçíà÷åíî ñòàòòåþ 179 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Çîêðåìà, ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 179 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó âñòàíîâëåíî, ùî ãðîìàäÿíè çîáîâ’ÿçàí³ ïîäàâàòè ð³÷íó äåêëàðàö³þ ïðî ìàéíîâèé ñòàí ³ äîõîäè (ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ) àáî ìàþòü ïðàâî ¿¿ ïîäàòè äëÿ îòðèìàííÿ ïîäàòêîâî¿ çíèæêè òà ïîâåðíåííÿ ÷àñòèíè ñïëà÷åíîãî äî áþäæåòó ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Ãðîìàäÿíèí çîáîâ’ÿçàíèé ïîäàòè ó 2014 ðîö³ ïîäàòêîâó äåêëàðàö³þ, ÿêùî ïðîòÿãîì çâ³òíîãî 2013 ðîêó, çîêðåìà, îòðèìóâàâ: - äîõîäè â³ä îñîáè, ÿêà íå º ïîäàòêîâèì àãåíòîì, òîáòî â³ä íåðåçèäåíòà àáî ô³çè÷íî¿ îñîáè, ÿêà íå ìຠñòàòóñó ñóá’ºêòà ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî íå º îñîáîþ, ÿêà çä³éñíþº íåçàëåæíó ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü; - äîõîäè, ÿê³ íàðàõîâóâàëèñÿ (âèïëà÷óâàëèñÿ, íàäàâàëèñÿ) ïëàòíèêó ïîäàòêó äâîìà àáî á³ëüøå ïîäàòêîâèìè àãåíòàìè ó ôîðì³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ³íøèõ çàîõî÷óâàëüíèõ òà êîìïåíñàö³éíèõ âèïëàò àáî ³íøèõ âèïëàò ³ âèíàãîðîä ó çâ’ÿçêó ç òðóäîâèìè â³äíîñèíàìè òà çà öèâ³ëüíî-ïðàâîâèìè äîãîâîðàìè, ³ ïðè öüîìó çàãàëüíà ð³÷íà ñóìà òàêèõ îïîäàòêîâóâàíèõ äîõîä³â ïåðåâèùóº ñòî äâàäöÿòü ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñòàíîâëåíî¿ çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ çâ³òíîãî ïîäàòêîâîãî ðîêó (ó 2013 ðîö³ – 137640 ãðí.); - ³íîçåìí³ äîõîäè; - äîõ³ä, îòðèìàíèé îðåíäîäàâöåì ïðè íàäàíí³ íåðóõîìîñò³ â îðåíäó (ñóáîðåíäó), ÿêùî îðåíäàð º ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ; - äîõ³ä, îòðèìàíèé îðåíäîäàâöåì ïðè íàäàíí³ ðóõîìîãî ìàéíà â îðåíäó (ñóáîðåíäó), ÿêùî îðåíäàð º ô³çè÷íîþ îñîáîþ, ÿêà íå º ñóá’ºêòîì ãîñïîäàðþâàííÿ; - äîõ³ä ó âèãëÿä³ âàðòîñò³ óñïàäêîâàíîãî ìàéíà (êîøòè, ìàéíî, ìàéíîâ³ ÷è íåìàéíîâ³ ïðàâà) ó ìåæàõ, ùî ï³äëÿãຠîïîäàòêóâàííþ (êð³ì ñïàäêîºìö³âíåðåçèäåíò³â, ÿê³ çîáîâ’ÿçàí³ ñïëàòèòè ïîäàòîê äî íîòàð³àëüíîãî îôîðìëåííÿ îá’ºêò³â ñïàäùèíè òà ñïàäêîºìö³â, ÿê³ îòðèìàëè ó ñïàäùèíó îá’ºêòè, ùî îïîäàòêîâóþòüñÿ çà íóëüîâîþ ñòàâêîþ ïîäàòêó íà

ÐÀÁÎÒÀ è Ó×ÅÁÀ • ¹3 • 20 ñ³÷íÿ 2014 ð.

äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á, à òàêîæ ³íøèìè ñïàäêîºìöÿìè - ðåçèäåíòàìè, ÿê³ ñïëàòèëè ïîäàòîê äî íîòàð³àëüíîãî îôîðìëåííÿ îá’ºêò³â ñïàäùèíè); - äîõ³ä ó âèãëÿä³ íåóñòîéêè (øòðàô³â, ïåí³), â³äøêîäóâàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ àáî íåìàéíîâî¿ (ìîðàëüíî¿) øêîäè â³ä îñîáè, ÿêà íå º ïîäàòêîâèì àãåíòîì (êð³ì îêðåìèõ âèïàäê³â, óñòàíîâëåíèõ ï³äïóíêò 164.2.14 Êîäåêñó). Ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ñâ³äîöòâî ïëàòíèêà ÏÄ çàì³íèòü âèòÿã ³ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ ïîâ³äîìëÿº, ùî ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ïëàòíèêè ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ìàþòü ïðàâî çà çàïèòîì äî îðãàíó ̳íäîõîä³â çàì³ñòü Ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ÏÄ îòðèìóâàòè, áåçîïëàòíî ïðîòÿãîì 2 ðîáî÷èõ äí³â, âèòÿã ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄÂ. Ðàçîì ç òèì, Ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà ÿê ñóá’ºêòà ñïåö³àëüíîãî ðåæèìó îïîäàòêóâàííÿ ÏÄ º ä³éñí³ ñòàíîì íà 01.01.2014 òà ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü ÿê âèòÿãè ³ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄ äî âíåñåííÿ çì³í äî òàêîãî ðåºñòðó ÷è îòðèìàííÿ âèòÿãó ³ç òàêîãî ðåºñòðó, à òàêîæ âèíèêíåííÿ çì³í ó äàíèõ ïðî ïëàòíèê³â ÏÄÂ. Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, ùî äëÿ íîâîñòâîðåíèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â ïåðåäáà÷åíà ìîæëèâ³ñòü ïîäàííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ çàÿâè çà ôîðìîþ ¹ 1-ÏÄ äåðæàâíîìó ðåºñòðàòîðó ï³ä ÷àñ ðåºñòðàö³¿ á³çíåñó àáî â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ äî îðãàíó ̳íäîõîä³â (çì³íè äî ïóíêòó 183.7 ñòàòò³ 183 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè. Òàêîæ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïðè ïåðøîìó çâåðíåíí³ ïëàòíèêà ÏÄ çà îòðèìàííÿì âèòÿãó ³ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄÂ, Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèêà ÏÄ òà ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà ÿê ñóá’ºêòà ñïåö³àëüíîãî ðåæèìó îïîäàòêóâàííÿ ÏÄÂ, òà ¿õ çàñâ³ä÷åí³ êîﳿ, ï³äëÿãàþòü ïîâåðíåííþ äî îðãàí³â ̳íäîõîä³â. Ïðîöåäóðè òà ñòðîêè ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü ó 2014 ðîö³ íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïðîöåäóð òà ñòðîê³â, ùî ä³ÿëè ó 2013 ðîö³. Çîêðåìà, ðåºñòðàö³ÿ ïëàòíèê³â ÏÄ çä³éñíþºòüñÿ ïðîòÿãîì 5 ðîáî÷èõ äí³â â³ä äàòè íàäõîäæåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ çàÿâè äî îðãàíó ̳íäîõîä³â. Çàçíà÷åí³ íîâîââåäåííÿ òà çì³íè äî ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ðåãëàìåíòîâàí³: - Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 24 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 657-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü»; - Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 441-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â» ùîäî ñïðîùåííÿ ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â»; - Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 443-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â». Äî óâàãè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ïîäàþòü çâ³òí³ñòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ – îíîâëåí³ âåðñ³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ç 27.11.2013 ïðèéìàííÿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ çä³éñíþºòüñÿ ò³ëüêè çà çì³íåíèìè ôîðìàòàìè â³äïîâ³äíî äî âèìîã íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 09.10.2013 ¹ 561 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ôîðìàòó (ñòàíäàðòó) åëåêòðîííîãî äîêóìåíòà çâ³òíîñò³ ïëàòíèê³â».

³äïîâ³äíî äî âèìîã íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè â³ä 09.10.2013 ¹ 561 ç 01 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó áóëî çàïðîâàäæåíî ïàêåòíå ïðèéìàííÿ çâ³òíîñò³ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ ïàðàëåëüíî ç ³ñíóþ÷îþ òåõíîëî㳺þ. Äîîïðàöüîâàíå â³äïîâ³äíèì ÷èíîì áåçêîøòîâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïî ôîðìóâàííþ òà ïîäà÷³ ïëàòíèêàìè ïîäàòê³â ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³, ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà ðåºñòðó ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ (âåðñ³ÿ 1.30.27) ðîçì³ùåíî â ðîçä³ë³ «Ïëàòíèêàì ïîäàòê³â ïðî åëåêòðîííó çâ³òí³ñòü» - «Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ». Ðàçîì ç òèì, 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó âèéøëî îíîâëåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ çâ³òíîñò³ - âåðñ³ÿ 1.30.29. Äàíèé êîìïëåêò ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ âêëþ÷ຠâ ñåáå çì³íè òà äîïîâíåííÿ ç 04.04.2012 ðîêó ïî 27.12.2013 ðîêó âêëþ÷íî (ì³ñòèòü äîïîâíåííÿ ïî÷èíàþ÷è ç âåðñ³¿ 1.30) òà âñòàíîâëþºòüñÿ ò³ëüêè íà ðåë³çè Ñèñòåìè âåðñ³¿ 1.30, ïðè öüîìó âñ³ ïåðñîíàëüí³ äîâ³äíèêè òà íàñòðîéêè êîðèñòóâà÷à çàëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè. Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó íà òå, ùî ó äàí³é âåðñ³¿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äîäàíî íîâó âåðñ³þ J(F)1201507 Ðåºñòðó âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ äëÿ âåäåííÿ ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ 2014 ðîêó (çã³äíî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà äîõîä³â ³ çáîð³â Óêðà¿íè 25 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó ¹ 708 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ôîðìè ðåºñòðó âèäàíèõ òà îòðèìàíèõ ïîäàòêîâèõ íàêëàäíèõ òà ïîðÿäêó éîãî âåäåííÿ”). Âïåðøå ïîäàííÿ çàçíà÷åíî¿ âåðñ³¿ Ðåºñòð³â áóäå äîçâîëåíî ç 01 ëþòîãî 2014 ðîêó çà ïîäàòêîâèé ïåð³îä «ñ³÷åíü 2014 ðîêó». Çà ïîäàòêîâ³ ïåð³îäè «ãðóäåíü 2013 ðîêó» òà «4 êâàðòàë 2013 ðîêó» ïëàòíèêè ïîâèíí³ íàäàâàòè ðåºñòðè çà ôîðìàìè J(F)1201506. ÄÎ ÓÂÀÃÈ ÏËÀÒÍÈʲ ÏÄÂ! ÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄÀÒÊÓ ÍÅ Ç̲ÍÈËÀÑß! Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³ íàãàäóº, ùî ñòàâêà ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü â³ä áàçè îïîäàòêóâàííÿ â 2014 ðîö³ çàëèøèëàñü íà ð³âí³ 20% òà áóäå çàñòîñîâóâàòèñü äî ê³íöÿ ðîêó. Äàíà íîðìà ïåðåäáà÷åíà â ïóíêò³ 10 ï³äðîçä³ëó 2 ðîçä³ëó ÕÕ «Ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ» Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà çàñòîñóâàííÿ ç 1 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó ñòàâêè ÏÄ íà ð³âí³ 17%, ïåðåíåñåíî íà 1 ñ³÷íÿ 2015 ðîêó. Ðàçîì ç òèì, ç 01.01.2014 ðîêó çì³íèâñÿ ïîðÿäîê ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü òà âèäà÷³ ñâ³äîöòâà ïëàòíèêà ÏÄÂ. Çàçíà÷åí³ íîðìè ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 05 òðàâíÿ 2013 ðîêó ¹ 441-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â» ùîäî ñïðîùåííÿ ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â» òà Çàêîíîì Óêðà¿íè ¹ 443-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî ðåºñòðàö³¿ îñ³á ÿê ïëàòíèê³â ïîäàòê³â». Çàêîíîì Óêðà¿íè â³ä 24 æîâòíÿ 2013 ðîêó ¹ 657-VII «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ùîäî îáë³êó òà ðåºñòðàö³¿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â òà óäîñêîíàëåííÿ äåÿêèõ ïîëîæåíü» ïåðåäáà÷åíî â³äì³íó ñâ³äîöòâà ïðî ðåºñòðàö³þ ïëàòíèê³â ÏÄ òà çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà ïëàòíèê³â ÏÄ îòðèìàòè âèòÿãè ³ç ðåºñòðó ïëàòíèê³â ÏÄ â îðãàíàõ ̳íäîõîä³â. Äϲ ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó ðàéîí³ ÃÓ Ì³íäîõîä³â ó ì. Êèºâ³

Ó×ÅÁÀ ÐÅÊËÀÌÍÈÉ ÂIÄÄIË: 453-35-00

"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №3 (2014г.)  
"Работа и Учеба" - раздел "Учеба", №3 (2014г.)  

Еженедельник "Работа и Учеба" - специализированное издание в области трудоустройства и обучения. Украина, Киев. Высшее образование, краткоср...

Advertisement