Page 1

01132027

01672009

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ, ÄÐÓÃÀ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÀ, ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÀ Á²ÇÍÅÑ-ÎѲÒÀ, ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ÒÅÕͲÊÓÌÈ, ÊÎËÅÄƲ, Ó×ÈËÈÙÀ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 23

ÊÓÐÑÈ, ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯ ϲÄÃÎÒÎÂײ ²ÄIJËÅÍÍß

Ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 07772025

02262031

«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, №9-10, сентябрь-октябрь 2014 года, Украина  

Журнал для тех, кто стремится к большему – «Сучасна освіта в Україні і за кордоном». Обучение за рубежом: Обучение иностранных студентов в...

«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, №9-10, сентябрь-октябрь 2014 года, Украина  

Журнал для тех, кто стремится к большему – «Сучасна освіта в Україні і за кордоном». Обучение за рубежом: Обучение иностранных студентов в...

Advertisement