Page 1

01962011

02712007

01172007

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ, ÄÐÓÃÀ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÀ, ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÀ Á²ÇÍÅÑ-ÎѲÒÀ, ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ÒÅÕͲÊÓÌÈ, ÊÎËÅÄƲ, Ó×ÈËÈÙÀ ÊÓÐÑÈ, ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯ ϲÄÃÎÒÎÂײ ²ÄIJËÅÍÍß

Ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222

01672009


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

00162227

00132014

02702036

2

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 06

04102014


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02852008

02772011

20372002

01612041

¹ 06 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

3


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

01552021

07372009

4

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 06


ЗМІСТ

on-line âåðñ³ÿ æóðíàëó "Ñó÷àñíà îñâ³òà" ¹6 ³ àðõ³âíèõ íîìåð³â íà ñàéò³ www.s-osvita.ua. ×èòàéòå òà ä³çíàâàéòåñü á³ëüøå!

ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

8

ВИЩА ОСВІТА 6

Íîâèíè

7

10 ïðè÷èí íàâ÷àòèñÿ çà êîðäîíîì

КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ 10 Íàéá³ëüø î÷åâèäí³ ïîìèëêè ïðè ïîøóêó ãðàíòó íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì

МОВНІ КУРСИ, ШКОЛИ 8

²íîçåìí³ ìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ, ðîáîòè ³ ñï³ëêóâàííÿ àáî ÿê âèáðàòè ìîâí³ êóðñè çà êîðäîíîì

11 Ïîëüñüêà îñâ³òà - öå ºâðîïåéñüêà ÿê³ñòü, äîñòóïí³ ö³íè òà ñóñ³äñòâî ç Óêðà¿íîþ

Ãîëîâíà òåìà íîìåðà: âñòóïíà êàìïàí³ÿ 2014.

Êàëåíäàð çàê³í÷åííÿ 2013-2014 íàâ÷àëüíîãî ðîê³â; ãðàô³ê ÇÍÎ-2014 ð. - ñòîð. 32

ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ¯Í² ВИЩА ОСВІТА 12

Íîâèíè

13

Íàéïîøèðåí³ø³ ïîìèëêè ïðè âèáîð³ ÂÍÇ. ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ÂÍÇ?

14

16 18

ПРЕЗЕНТУЄМО ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 19-27 Àêàäå쳿, óí³âåðñèòåòè, êîëåäæ³, òåõí³êóìè (äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñïåö³àëüíîñò³, óìîâè ïðèéîìó íà 2014 ð.)

16

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Ïåðñïåêòèâí³ ïðîôåñ³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàéáóòíüîãî

28

ÇÍÎ-2014. Ôîðìóëà óñï³õó Ïîðÿäîê ïðèéîìó çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äî ÂÍÇ

Àâ³àêîñì³÷íèé ë³öåé ³ì. ².ѳêîðñüêîãî

ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ 32

"Ñó÷àñíà îñâ³òà" Ñó÷àñíà îñâ³òà po ce e o a i a c a e e o o (044) 453-35-00

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв:

ÅÐ Ì Å ÍÎ ²ÉÄ 14 É Ä 6. ÍÈ ÍÀ .0 ÓÏ 8) 28 ÑÒ 10 Ç ÍÀ 7-8 ÀÆ Ä (¹ ÐÎ Ï Ó

ßÊ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈÒÈ ÆÓÐÍÀË ÄÅ ÌÎÆÍÀ ÏÐÈÄÁÀÒÈ ÆÓÐÍÀË ßÊ ÐÎÇ̲ÑÒÈÒÈ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÆÓÐÍÀ˲

· 2014

22

Ïðîãðàìóâàííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ â³ä ïî÷àòê³âöÿ äî ïðîôåñ³îíàëà

ÃÎËÎÂÍÅ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

13

Îñâ³òà â Óêðà¿í³. Ìàã³ñòðàòóðà, äðóãà âèùà Îñâ³òà çà êîðäîíîì. Â÷èìîñÿ â Ëàò⳿

5


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

6 6

ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ПРОГРАМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У РЕСПУБЛІЦІ СЛОВЕНІЯ За інформацією Міністерства за ордонних справ У раїни Уряд Респ блі и Словенія має намір виділити 100 тис. євро на стипендії трьом раїнсь им ст дентам для навчання на фальтетах післядипломної освіти. Стипендія пориватиме плат за навчання та інші витрати, та і, я проживання, харч вання, навчальні матеріали, місцевий транспорт та медичне страх вання. Детальна інформація про набір на навчання за цією про рамою на 2014/2015 навчальний рі розміщ ватиметься на веб-сайтах фа льтетів та ніверситетів Респ блі и Словенії в травні-червні 2014 р. Попередньо ознайомитися з мовами прорами можна на веб-сайті Словенсь о о Фонд розвит людсь их рес рсів і стипендій (Slovene Human Resources Development and Scholarships Fund) - http://www.sklad-kadri.si/ en/scholarships www.mon.gov.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ "GREEN TALENTS" Федеральне міністерство освіти і на ових досліджень Німеччини (BMBF) вже вшосте о олосило про проведення престижно о міжнародно о он рс "Green Talents". Щорічна премія надається видатним молодим ченим, я і працюють сфері стало о розвит . З додат овою інформацією можна познайомитися на сторінці www.greentalents.de. На адаємо, що У раїна отримала вже дві на ороди: 2010 році до спис переможців потрапила Юлія Ні ітчен о w w w . g r e e n t a l e n t s . d e / awardees_awardees2010.php) з Національноо авіаційно о ніверситет , а 2012 році Ві тор Бр с www.greentalents.de/ awardees_awardees2012.php) - молодший наовий співробітни афедри еле троні и та енер ети и Чернівець о о національно о ніверситет . Кінцевий термін реєстрації - 16 червня 2014

ро о 12 одині за середньоєвропейсь им часом. www.mon.gov.ua

УКРАЇНА СТАНЕ АСОЦІЙОВАНИМ УЧАСНИКОМ РАМКОВОЇ ПРОГРАМИ ЄС "ГОРИЗОНТ 2020" 13 травня 2014 ро в м. Брюссель відб лось спільне засідання Уряд У раїни та Європейсь ої Комісії, на я ом , зо рема, роз лядалось питання щодо часті У раїни про рамі "Горизонт 2020". Сторони привітали намір У раїни стати асоційованим часни ом Рам ової про рами ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" (див. детальн інформацію на вебсайті Представництва У раїни при ЄС - http:// ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/ 22856-joint-statement-after-the-meetingbetween-the-european-commission-and-theukrainian-government). www.mon.gov.ua

ВІТАЄМО УКРАЇНСЬКУ КОМАНДУ ІЗ ПЕРЕМОГОЮ У МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ "INFOMATRIX - 2014"! У Б харесті (Р м нія) завершився Міжнародний он рс омп'ютерних прое тів серед чнівсьої та ст дентсь ої молоді "INFOMATRIX - 2014". Кон рс, на я ом юні омп'ютерни и з 43 раїн представили 258 прое тів, проводився 5 ате оріях: про рам вання; інформаційна інженерія; робототехні а; омп'ютерне мистецтво; орот ометражний фільм. У раїн на цьом міжнародном зма анні представляли 6 переможців національно о етап , проведено о Національним е оло о-нат ралістичним центром чнівсь ої молоді березні 2014 ро . Усі часни и від У раїни привезли на Бать івщин засл жені на ороди - срібляни та бронзові на ороди Щиро вітаємо переможців та бажаємо новими на овими дося неннями прославляти наш У раїн ! Більш детальна інформація - на сайті НЕНЦ: Î www.nenc.gov.ua. www.mon.gov.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

7

10 ïðè÷èí íàâ÷àòèñÿ çà êîðäîíîì

гøåííÿ âè¿õàòè â÷èòèñÿ çà êîðäîí íà òðèâàëèé ÷àñ ñåðéîçíèé êðîê, ÿêèé êð³ì ³íâåñòóâàííÿ ÷àñó, çóñèëü ³ ãðîøåé ìຠíà óâàç³ ïðîæèâàííÿ äàëåêî â³ä çâè÷íîãî óêëàäó æèòòÿ, ðîäè÷³â ³ äðóç³â. ßêùî âè âñå ùå ñóìí³âàºòåñÿ ³ ïðîäîâæóºòå çàäàâàòè ñîá³ ïèòàííÿ: "×è âàðòî â÷èòèñÿ çà êîðäîíîì?", íàäàºìî äëÿ ðîçãëÿäó 10 ïåðåêîíëèâèõ ïðè÷èí, çà ÿêèìè ñë³ä çâàæèòèñÿ íà öåé êðîê. 1. Зан рення в іншомовне середовище Не існ є способ раще довести до дос оналості володіння іноземною мовою, ніж проживання в раїні мови, що дослідж ється. Постійне знаходження в мовном середовищі і щоденне ви ористання іноземної мови в автентичном льт рном онте сті сприяє стрім ом розвит лін вістичних навичо . 2. Можливість більше подорож вати Ві енди і ані ли - це відмінна можливість подивитися я найближчі о олиці нав оло амп са, та і поїхати в більш дале і поїзд и раїною. Я що ви поїхали вчитися на інший онтинент, то раніше дале і і доро і т ристичні напрям и стають для вас близь ими і дост пними. 3. Знайомство з іншою льт рою

Відмінності між людьми різних льт р проявляються не тіль и в мові, астрономічних пристрастях, зовнішності і звич ах, але і в стереотипах, пере онаннях і цінностях, я і впливають на спосіб життя людей і їх сприйняття світ . Ст денти, я і на власном досвіді відч ли вплив льт рних відмінностей, починають раще роз міти не тіль и льт р інших раїн, а й льт р власної раїни. 4. Отримання ні ально о досвід Поїхавши вчитися за ордон, ви можете отримати ні альний досвід, я ий неможливо отримати де-неб дь ще. У новом середовищі людина вчиться раще адапт ватися і орієнт ватися в незнайомих сит аціях. Та ий досвід дозволяє від рити в собі сильні я ості і за арт вати хара тер, ос іль и доводиться справлятися з іншими тр днощами, ніж дома. 5. Розширення ола др зів Під час навчання за ордоном можна знайти др зів не лише серед місцевих ст дентів, але й серед ст дентів, що приїхали на навчання з інших раїн. 6. Пізнання само о себе За ордоний досвід часто сприяє переосмисленню власних пере онань і цінностей. Цей досвід може або посилити їх, або зм сити відмовитися від них і прийняти нові. Я правило, за інчивши навчання за ордоном, ст денти по-іншом починають сприймати себе і свою раїн . 7. Розширення р озор

Ст денти, що отримали за ордонн освіт , стають більш поінформованими про решт світ , вони позбавляються від стереотипів щодо інших льт р і людей, стають більш від ритими. 8. Зан рення в нов а адемічн атмосфер Навчання за ордоном, швидше за все, б де відрізнятися від навчання вдома. З'являється можливість зан ритися в абсолютно інш а адемічн атмосфер , познайомитися з іншими підходами до навчання й оцін и знань. 9. Отримання додат ових знань Ст денти, виїжджаючі по обмін в за ордонні ВНЗ на 1-2 семестри, мож ть отримати додат ові знання, відвід ючи заняття, я і не ви ладають рідном ВНЗ. 10. Поліпшення перспе тив працевлашт вання Е ономі а стає все більш лобальною. Країни інвест ють в міжнародні рини, від ривають представництва своїх омпаній за ордоном. Вип с ни за ордонно о ВНЗ має хороші шанси влашт ватися в міжнародн омпанію. В очах роботодавця, андидат, я ий навчався за ордоном, має вн трішню мотивацію, самостійний, не боїться тр днощів і здатний знайти вихід з непередбач ваних сит ацій. Досвід проживання та навчання в іншій раїні, адаптація до ч жої льт ри і висо ий рівень володіння іноземною мовою - все це ви ідно відрізняє Î та о о андидата від інших.

Çà ìàòåð³àëàìè Ì. Àôçàëîâà, oncampus.ru


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2013

·

8

²íîçåìí³ ìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ, ðîáîòè ³ ñï³ëêóâàííÿ àáî ÿê âèáðàòè ìîâí³ êóðñè çà êîðäîíîì? Ñüîãîäí³ íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèì ìîâàì - íå ò³ëüêè íàáóòòÿ ïåâíîãî îñâ³òíüîãî ñòàòóñó, àëå ÷àñòî ÷è íå âèðîáíè÷à íåîáõ³äí³ñòü. Ñàìå çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè çàáåçïå÷óº âàø øâèäêèé ñòàðò ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ðîáèòü íåîáìåæåíèì ïðîöåñ îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿, äຠäîäàòêîâ³ êàð'ºðí³ ïåðåâàãè. Çàãàëüíîâèçíàíî, ùî ñàìå åôåêòèâíå âèâ÷åííÿ ìîâè â³äáóâàºòüñÿ òàì, äå íåþ ãîâîðÿòü óñ³. Äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäæóþòü: âèâ÷åííÿ ìîâè çà êîðäîíîì â ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³ éîãî âèêîðèñòàííÿ âòðè÷³ øâèäøå, í³æ "äîìàøíº" çóáð³ííÿ. Òèñÿ÷³ ìîâíèõ øê³ë ïî âñüîìó ñâ³òó áóäóòü ðàä³ çàïðîïîíóâàòè âàì êóðñè ³íîçåìíî¿ ìîâè ð³çíî¿ ³íòåíñèâíîñò³, ñòðóêòóðè òà òðèâàëîñò³. ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЩО САМЕ міжнародній омпанії. Ш ола допоможе літні мовні про рами поділяються на та і ПОТРІБНО ВАМ? вам зареєстр ватися на іспит, і ви змо- ате орії, я : мова та відпочино на морі, Мова для спеціальних цілей (для фінансистів, бан ірів, лі арів, вчителів, юристів і т.д.) - це про рами навчання, ди рім лін вістичних аспе тів входить терміноло ія з он ретної темати и. Інтенсивність занять варіюється і підбирається під потреби он ретно о замовни а. Я що вас стислі терміни і серйозні цілі, то вам підійде інтенсивний рс (30 і більше ро ів на тиждень), я ий дає можливість ма симально виористов вати час для дося нення поставлених цілей. Мова для а адемічних цілей є про рамою, розробленою для ст дентів, я і план ють подальше навчання в заордонній середній ш олі, ніверситеті чи ма істрат рі. У цю про рам рім лін вістичних навичо входить та ож розвито мінь с ладати онспе ти, працювати з першоджерелами, в лючаючи пош необхідної інформації в бібліотеах і на сайтах, створювати звіти, писати онтрольні роботи. Е заменаційний рс - це спеціальна інтенсивна про рама під отов и до с ладання міжнародних іспитів. Подібні іспити дають офіційне підтвердження вашо о рівня володіння іноземною мовою. Це потрібно для вст п в за ордонний ВНЗ або роботи в солідній

жете здати йо о після за інчення рс . Мова і пра ти а на робочом місці. Більшість про рам ор анізовано за принципом, що іль ість тижнів навчання мови дорівнює іль ості тижнів пра ти и. Самі ш оли пра ти и не ор анізов ють, а ви ористов ють для цьо о спеціалізовані ор анізації. Мова в б дин вчителя. Це прорама найбільш повно о зан рення в мовне середовище, оли ст дент навчається і проживає в б дин сво о ви ладача. Executive Course - це особливі мовні рси, створені для ерівни ів. Я правило, це орот і про рами, спеціально створені з рах ванням бізнес-реалій, на я і зарахов ються топ-менеджери. Крім вивчення мови та ділової терміноло ії рс навчання може в лючати техні проведення презентацій, способи ведення ореспонденції, проведення рольових і ор, з стрічі з місцевою бізнес-елітою. Крім спеціальної освітньої про рами бізнесменам пропон ється омфортне проживання. Мова і відпочино . Це літні прорами, що розрізняються за ві ом, інтенсивністю вивчення мови, змістом, типом і омфортністю проживання, місцем розташ вання та вартістю. Традиційно

мова і спорт, мова і льт ра он ретної раїни, мова і хобі і т.д. Про рама "Бать и та дитина". Ш оли для бать ів і малю ів бер ть малень их чнів від 5 ро ів. Навчання ор анізоване формі ри і с проводж ється малюванням, ліпленням, м зи ою, співом. Бать и в цей час мож ть вчитися на мовних рсах чи відпочивати. Спільним для всіх лін вістичних заордонних ш іл є: • К рси проводяться тіль и а редитованими ш олами. • Ви ладачі ш іл - дипломовані педа о и з досвідом ви ладання рідної мови я іноземної. • У перший день занять проводиться тест вання, за рез льтатами я о о ст дентів розподіляють по міжнародних р пах. • Після за інчення рс видається сертифі ат. • Усі ш оли пропон ють іль а варіантів розміщення - родини, ст дентсь і резиденції, апартаменти або отелі. • Крім занять мовою ш оли пропон ють широ ий вибір е с рсій і льт рних заходів. Але для остаточно о і правильноо вибор незамінна ре омендація фахівця.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2013

МОВНІ ШКОЛИ ЗА КОРДОНОМ: ОЗНАКИ ЯКОСТІ Для то о щоб арант вати я имось чином рівень прийнятної я ості і встановити стандарти навчання, за ордоном існ ють я державні системи онтролю, та і професійні асоціації. Та , напри лад, Вели обританії існ є система а редитації (визнання) мовних ш іл Британсь ою Радою (British Council). З де іль ох тисяч рсів і ш іл ан лійсь ої мови в Ан лії тіль и близь о трьохсот є визнаними Британсь ою Радою, проходять ре лярні інспе ції та арант ють певний рівень я ості навчання. Ці мовні ш оли об'єднані в професійн асоціацію EnglishUK, я а творилася в рез льтаті злиття двох асоціацій: ARELS (об'єднала приватні мовні ш оли) і BASELT (об'єднала державні мовні ш оли). Є та ож асоціація, що об'єдн є невели і я існі ш оли ан лійсь ої мови, в числі я их є і не визнані Британсь ою Радою (іноді малень им приватним мовним ш олам а редитація просто не по засобах) - ABSL. Серед двох з а ом сотень визнаних Британсь ою Радою мовних ш іл є і більш в зь а асоціація, що об'єдн є всьо о де іль а десят ів ш іл, я і пропон ють висо оя існі рси ан лійсь ої мови - QE (Quality English). В останні ро и ця асоціація вийшла на міжнародний рівень і об'єдн є тепер мовні ш оли з найрізноманітніших. Усі мовні ш оли, я і є а редитованими або входять до авторитетних асоціацій, обов'яз ово про це пиш ть - це сво о род зна я ості. Том на веб-сайтах і в брош рах мовних ш іл ш айте (де-неб дь в нижньом ті) ло отипи та абревіат ри - навіть я що ви не знаєте точно, що це та е, можете б ти впевнені, дарма їх там не розміщ ють. Ось дея і написи, що свідчать про я ість навчання в мовних ш олах: Європа - EAQUALS; Ірландія - MEI- RELSA; США - ACCET (Council for Continuing Education and Training Agency) (державна а редитація освітніх про рам), AAIEP (American Association of Intensive English Programs), TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages); Канада - СAPLS / ACELP (Canadian Association of Private Language Schools); Австралія - NEAS (National Elicos Accreditation Scheme), EA (English Australia), ACPET (Australian Council for Private Education & Training); Нова Зеландія - NZQA (а редитація), FIELSNZ, CRELSNZ; Франція - L'office (office national de

9 garantie des sejours et stages linguistique), SOUFFLE; Іспанія - Instituto Cervantes (Centro Acreditado), ASEPROCE (Asociacion Espanola de Promotores de Cursos en el Extranjero); Німеччина - VDP (Bundesverband Deutscher Privatschulen), FDSV (Fachverband Deutscher Sprachreise Veranstalter); Міжнародні асоціації - ALTO, FIYTO.

Автори дослідження роблять висново , що люди з міжнародним досвідом, що ідентифі ють себе з різними льт рами, реативніше, раще справляються з вирішенням важ их завдань, частіше створюють новий бізнес і прод ти, швидше прос ваються по сл жбі, ніж їх оле и без та о о досвід . До схожо о виснов прийшли і дослідни и в Син ап рсь ом ніверситеті правління. Зо рема, їх досліджен-

ЯК РОБОТА ТА НАВЧАННЯ ня психоло ічно о вплив досвід робоЗА КОРДОНОМ РОБЛЯТЬ ти і навчання за ордоном по азало, що ВАС РОЗУМНІШИМИ? міжнародний досвід дає перева насамНа ово доведено, що робота або навчання за ордоном допома ають підвищити творчі та інтеле т альні здібності людини. Я им же чином досвід роботи або навчання за ордоном впливає на людин ? Рез льтати де іль ох досліджень в цій області оворять про те, що міжнародний досвід впливає на наші здібності більш н ч о і творчо мислити. Напри лад, дослідни и відомої європейсь ої бізнес-ш оли INSEAD виявили взаємозв'язо між ст пенем сприйнятливості до ч жої льт ри ст дентів міжнародної про рами MBA і рівнем розвит їх абстра тно о мислення. Ст денти, я і б ли більш сприйнятливі і від риті до льт р інших раїн, поазали ращі рез льтати в мінні знаходити ло ічні взаємозв'яз и між розрізненими онцепціями. Та ож б ла виявлена ореляція між ст пенем від ритості ст дентів до ч жих льт р і іль істю пропозицій про працевлашт вання, я і вони отрим ють після вип с .

перед тим людям, я і отові адапт ватися до ч жо о льт рно о середовища, тобто тривалий час переносити стан невизначеності та непередбач ваності. Можливо, їхати працювати або вчитися за ордон схильні люди вже з розвиненим абстра тним і творчим мисленням? Дослідни и з Університет Флориди вирішили це перевірити і попросили три р пи ст дентів вирішити іль а тестів на реативне мислення. У першій р пі знаходилися ст денти, я і навчалися за ордоном, др ій - план вали поїхати на навчання за ордон, в третій - ні оли не вчилися і не план вали навчання за ордоном. Ст денти, я і мали реальний досвід навчання за ордоном значно раще впоралися з тестом, ніж дві інші р пи ст дентів. Та им чином, на ово доведено, що навчання або робота в іншій раїні здатна підсилити здібності людини до абстра тно о і творчо о мислення, але тіль и я що вона отова адапт ватися і приймати ч ж льт р . Том не дарма аж ть: оли в Римі, роби я римляни. Î

Çà ìàòåð³àëàìè Ìàðàòà Àôçàëîâà, www.oncampus.ru www.eduwow.ru www.uchim66.ru


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2013

·

10

Íàéá³ëüø î÷åâèäí³ ïîìèëêè ïðè ïîøóêó ãðàíòó íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì Ìð³ÿ ïðî íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì íå çàâæäè îáõîäèòüñÿ äåøåâî, ³ äëÿ á³ëüøîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ãðàíò - öå ºäèíèé ñïîñ³á ¿¿ çä³éñíèòè. Îäíàê âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü çàÿâîê ÷àñòî âèÿâëÿþòüñÿ áåçóñï³øíèìè. Ðîçãëÿíåìî íàéá³ëüø î÷åâèäí³ ïîìèëêè, ùî çä³éñíþþòüñÿ ïðè ïîøóêó òà ïîäà÷³ çàÿâîê íà ãðàíòè íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì. 1. І нор вання вимо рант Найтиповіша помил а ш ачів - подача заяв и на рант, вимо ам я о о вони свідомо не відповідають. Необхідно виходити з реалій: існ є ба ато рантів на навчання за ордоном, і ожен з них має абсолютно он ретні вимо и до здоб вачів. Не має сенс витрачати свій час на під отов заяв и, я що рант призначений для ромадян Китаю, а ви з У раїни або, я що рант на навчання в ма істрат рі, а ви хочете вчитися на ба алавра. 2. По ане явлення про існ ючі можливості Під отов а заяв и на рант вима ає час . По-перше, слід дізнатися я омо а більше про існ ючі ранти та стипендії, під вимо и я их ви формально підходите. Ба ато оледжів та ніверситетів пропон ють щедрі ранти для іноземних ст дентів, я і надаються на основі висо их дося нень претендентів. Подібні ранти досить он рентні і їх с ладно отримати через їх невели іль ість. Існ є ба ато інших не менш щедрих рантів, що надаються приватними фондами, міжнародними ор анізаціями, а та ож за ордонними державами. 3. Відправ а невели ої іль ості заяво Необхідно подавати заяв и на ма Çà ìàòåð³àëàìè симальн іль ість рантів, вимо и я их Ìàðàòà Àôçàëîâà, ви задовольняєте. Тим самим ви www.oncampus.ru збільш ються шанси на спіх. Крім то о, один рант рід о здатний по рити всі витрати, том , чим більше рантів вдасться отримати - тим раще. Природно, та ий підхід потреб є більше час і з силь, ос іль и ожн заяв слід "заточ вати" під он ретні вимо и ожно о рант . 4. Пізній старт Під отов слід починати я омо а раніше. Для часті в он рсі на рант

знадобиться отримати ре омендаційні листи від ваших теперешніх або олишніх ви ладачів, с ласти мотиваційний лист. Крім цьо о, для па ет до ментів на рант б ває необхідно створити транс рипт. Я що залишити ці справи на інцевий термін, можна п стити щось важливе і відправити не повний омпле т до ментів. Заяв и на рант без повно о омпле т до ментів ні оли не роз лядаються. 5. Недотримання термінів Не слід вважати, що на всі ранти до менти можна подати одночасно. Справа в том , що ожен он рс на рант має власні, стро о певні терміни проведення і, відповідно, інцевий термін прийом заяво . Я що ви проп стили цей термін, то заб дьте про цей рант, в поточном році. Відправляти заяв після інцево о термін марно: ваша заяв а не б де роз лян та. 6. І нор вання інстр цій В інстр ціях до заяв и на рант часто міститься прохання відповісти на певні питання, метою я их є визначити, нас іль и здоб вач відповідає вимо ам то о чи іншо о рант . Напри лад, я що вас просять розповісти про випадо , оли вам доводилося долати тр днощі, то відповідь має б ти саме про це, а не про ваші дося нення в навчанні. Я що претендент не ви он є зазначені інстр ції або не повністю відповідає на поставлені питання, он рсній омісії б д ть підстави вважати, що він просто опіює і вставляє поспіль одні й ті ж відповіді в сі заяв и, що надсилає. Б дьте впевнені, що за наявності сотень охочих отримати рант, на читання шаблонних заяво ніхто не витрачатиме час. 7. "Попадання" на неісн ючі ранти Слід насторожено ставиться до ор анізацій, що обіцяють " арантоване"

отримання рант за невели плат . Слід пам'ятати, що заяв и на ранти с різь приймаються без оштовно, а арантовано о отримання рант не існ є в природі. 8. Нероз міння цільової а диторії Цільова а диторія - це члени он рсної омісії. Заяв а на рант - це ваша ом ні ація з цільовою а диторією. Щоб ом ні ація пройшла спішно, потрібно роз міти, хто б де оцінювати ваш заяв . У більшості випад ів, члени он рсної омісії мож ть не обов'яз ово б ти фахівцями вашій області знань, том заяв пишіть та , щоб вона б ла зроз мілою навіть вашій мамі. 9. Граматичні і орфо рафічні помил и Слід мініміз вати раматичні та орфо рафічні помил и в матеріалах заяви, а раще їх зовсім не доп с ати. Не варто особливо розрахов вати на те, що хтось б де робити зниж на те, що ви іноземець. Зрештою, я що починати під отоввчасно, можна неодноразово перевірити те ст самостійно або про онс льт ватися з ви ладачем іноземної мови. Грамотна заяв а - це лише зайвий плюс здоб вачеві і оворить про йо о ор анізованість і хороший рівень володіння іноземною мовою. 10. Недбалість в оформленні доментів Важливий не тіль и зміст, а й форма. Заяв а на рант повинна ви лядати ідеально. Для цьо о слід неодноразово перевірити те ст на опечат и, відреда вати стр т р , а та ож пере онатися, що дані відповіді на всі поставлені питання. Я що вашом оточенні є люди, д м ам я их ви довіряєте, дайте їм прочитати і Î по рити вати ваш заяв .


11

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2013

·

Ïîëüñüêà îñâ³òà öå ºâðîïåéñüêà ÿê³ñòü, äîñòóïí³ ö³íè òà ñóñ³äñòâî ç Óêðà¿íîþ Все частіше ст денти з У раїни обирають польсь і ВНЗ, і в цьом немає нічо о дивно о. Вст пити до ніверситетів Польщі досить ле о, а вартість навчання на порядо нижча ніж тих же США, Канаді чи Ан лії. І не б демо заб вати, що польсь а мова має спільні орені з раїнсь ою, том вчити її не та с ладно, я здається. Університети Польщі - вст п на 2014/2015 навчальний рі Я еллонсь ий ніверситет (Uniwersytet Jagiellonski) - Кра ів. Термін подання доментів з 19 р дня по 17 вересня. Вартість від 2200 до 11200 євро А адемія Фінансів і Бізнес VISTULA (Akademia Finansow i Biznesu Vistula) - Варшава. Термін подання до ментів з 4 травня по 29 вересня. Вартість від 1200 до 2800 євро Варшавсь а ш ола е ономі и (Warsaw School of Economics) - Варшава. Термін подання до ментів з 2 вітня по 14 липня. Вартість від 3600 до 5100 євро

Університет Лазарсь о о (Uczelnia Lazarskiego) - Варшава. Термін подання до ментів до 1 жовтня. Вартість від 530 до 3060 євро Варшавсь ий Університет (Uniwersytet Warszawski) - Варшава. Термін подання до ментів з 9 червня по 2 липня. Вартість від 2000 до 5200 євро Вармінсь о-Маз рсь ий ніверситет (Uniwersytet Warminsko-Mazurski) - Ольштин. Термін подання до ментів з 27 січня по 10 люто о. Вартість від 2200 євро Польсь о-японсь ий ніверситет інформаційних техноло ій (PolskoJaponska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych) - Варшава. Термін подання до ментів з 5 травня. Вартість від 1220 до 3100 євро Університет VIAMODA INDUSTRIAL (VIAMODA INDUSTRIAL Szkola Wyzsza) Варшава. Термін подання до ментів з 6 травня по 30 вересня. Вартість від 3500 євро

Західнопоморсь а ш ола бизнес (Zachodniopomorska Szkola Biznesu) Щецін. Термін подання до ментів травень-липень. Вартість від 4000 до 4700 євро Вища ш ола с спільної психоло ії (Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej) Варшава, Вроцлав, Познань, Катовице. Термін подання до ментів березень-липень. Вартість від 1200 до 3500 евро Міжнародний Університет Ло істи и та Транспорт (Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu) - Вроцлав. Термін подання до ментів березень-липень. Вартість від 1135 до 1370 євро Університет Козминсь о о (Kozminski University) - Варшава. Термін подання до- Çà ìàòåð³àëàìè ментів з 7 травня по 1 серпня. Вартість simplex.in.ua від 2100 до 3500 євро А адемія е ономі и в Радомі (Wyzsza Szkola Handlowa) - Радом. Термін подання до ментів з 1 травня по 1 жовтня. Вартість від 760 до 1000 євро Î

20371006

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA

24341001


12

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

12 12

ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ²Í² ÍÎÂÈÍÈ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ТЕЛЕФОН З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (044) 481-32-11 У зв'яз із с спільно-політичною сит ацією, що с лалася в о ремих ре іонах У раїни, та численними зверненнями ст дентів вищих навчальних за ладів з питань ор анізації навчально о процес розпочато робот онс льтативно о телефон за номером (044) 481-32-11. Відповідний на аз підписано Міністром освіти і на и Сер ієм Квітом. Відповідно до на аз , надання онс льтацій відб ватиметься з 9.00 до 18.00 од. www.mon.gov.ua

"ПРОЕКТИ, ЩО ОБ'ЄДНУЮТЬ І РОЗВИВАЮТЬ" "Прое ти, що об'єдн ють і розвивають" - це он рс на отримання стипендії для навчання на про рамі ма істерсь о о рівня №1 в У раїні MSс in Innovations and Entrepreneurship Львівсь ої бізнес-ш оли УКУ (LvBS) для вст пни ів зі Сход і Півдня У раїни. Учасни ам он рс необхідно зняти відеороли (тривалістю до 3 хв), я ом потрібно розповісти про прое т, ор анізацію чи бізнес сво о населено о п н т , я ий об'єдн є та розвиває місто/ раїн / ромад . Для часті в он рсі аплі ант повинен очі вати отримання щонайменше диплом баалавра (незалежно від напрям спеціальності) не пізніше серпня 2014 ро . Аплі ант повинен походити і проживати Запорізь ій, Херсонсь ій, Одесь ій, Ми олаївсь ій, Хар івсь ій, Донець ій, Л ансь ій, Дніпропетровсь а областях чи Автономній Респ бліці Крим. Що необхідно зробити, щоб стати часниом он рс ? 1. Зареєстр ватися Для реєстрації в он рсі потрібно заповнити реєстраційн форм на сайті LvBS. 2. Зняти відео, я ом розповісти про йо о: - ідею прое т ; - - мет ; - - цільов а диторію; - - соціальн місію. 3.Надіслати ви онан робот - лін на відеороли , завантажений на youtube на адрес master@lvbs.com.ua до 2 червня 2014 ро . LvBS

залишає за собою право розповсюдж вати надісланий нам матеріал. Оцінювання робіт відб ватим ться два етапи: - Голос вання на Facebook сторінці Про рами з інновацій та підприємництва LvBS. - Роз ляд 5-ти робіт, я і перемож ть Facebook олос ванні е спертним ж рі LvBS Е сперти з ж рі роз лян ть роботи і обер ть одн най ращ , з ідно зі встановленими ритеріями. Рез льтати півфінал он рс б д ть о олошені до 16 червня 2014 ро . Роботи б д ть оцінювати за та ими ритеріями: 1. А т альність та соціальна цінність прое т ; 2. Інноваційність ідеї; 3. Креативність та вміння розповісти про ідею. Із запитаннями звертайтеся на еле трон адрес - master@lvbs.com.ua або телефон йте (098) 350 35 56 www.mon.gov.ua

СТУДЕНТКА КНУБА СТАЛА СТИПЕНДІАТКОЮ КОНКУРСУ "ЗАВТРА UA" Ст дент а б дівельно-техноло ічно о фальтет Київсь о о національно о ніверситет б дівництва і архіте т ри Оль а Сер ієн о стала стипендіат ою он рс "Завтра UA" фонд Ві тора Пінч а за на овим напрямом "Матеріалознавство". Участь від ритом все раїнсь ом онрсі мо ли взяти ст денти 3-6 рсів денної форми навчання раїнсь их ВНЗ 4- о рівня а редитації та ВНЗ-партнерів про рами. Головними ритеріями для визначення переможців б ли висо ий рівень фахових знань, самостійна на ова робота, лідерсь і, ом ні аційні та творчі здібності. Переможці он рс отрим ватим ть щомісячн стипендію розміром 942 ривні, а тивно дол чатим ться до прое тів Фонд Ві тора Пінч а і PinchukArtCentre, відвід ватим ть п блічні ле ції Фонд В.Пінч а та візьм ть часть в Ялтинсь их щорічних з стрічах (YES), завдя и чом особисто з стрін ться та поспіл ються з лобальними лідерами, інноваторами, провідними представни ами політи и, Î бізнес та льт ри. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÍÓÁÀ

www.mon.gov.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

13

Íàéïîøèðåí³ø³ ïîìèëêè ïðè âèáîð³ ÂÍÇ. ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ÂÍÇ

1. Продовження династії Ба ато ш олярів йд ть навчатися по стопах бать ів не том , що їм близь а "сімейна" професія, а том , що їх з дитинства пере он вали: "з тебе вийде ч довий лі ар" (юрист, педа о , осмонавт, спортсмен і т.д). Звичайно ж, сімейн справ ніхто не відміняв, і існ є вели а част а ймовірності то о, що дитина володіє та ими ж здібностями, я і її бать и (тобто, професія б де йом "близь а" за с ладом роз м /хара тер ). Проте може статися і та , що потомствених лі арів дитина б де проявляти більше схильностей до, напри лад, творчих професій. Уни н ти цієї помил и можна, я що не дозволяти бать ам (та само я і іншим родичам) вселяти Вам, що "сімейна" професія - це Ваше по ли ання. Сл хайте тіль и своє серце, і воно обов'язово під аже Вам правильний вибір. 2. По блат У нашій раїні, на жаль, д же сильно розвинене, та зване " мівство", том дея і абіт рієнти вст пають в ті ВНЗ, де мами чи тата (баб сі чи дід ся) є знайомі в де анаті. Інші словами, вчорашній ш оляр хоче "плевти за течією", не замислюючись про те, я він б де працювати за фахом, я а б де ви ли ати тіль и роздрат вання і невдоволення. Я що Ви не хочете більш частин сво о свідомо о життя ви он вати н дн і неці ав робот , то ре оменд ємо Вам все-та и до ласти трохи з силь і вст пити саме в той ВНЗ, я ий Вам близь ий. 3. За омпанію Нерід о до ВНЗ вст пають за омпанію з др ом або подр ж ою. Я правило, та а сит ація вини ає в том випад-

, я що дитина ще не визначилася зі своїм вибором або знаходиться під тисом більш а тивно о товариша, я ий не хоче розл чатися з ним найближчом майб тньом . В рез льтаті, один з др зів б де вчитися з вели им задоволенням, а інший б де тихо страждати і переб вати в постійній емоційній залежності. Необхідно роз міти, що др жба - це д же добре, але в лючові моменти життя, одним з я их є вибір ВНЗ, потрібно вміти приймати самостійне рішення, і проходити свій шлях без др а. 4. Головне - диплом Не менш поширеною помил ою є пра нення вст пити хоч ди-неб дь ( ди візьм ть), аби отримати диплом. Та а помил а типова для тих абіт рієнтів, я і та і не змо ли визначитися з вибором, або не впевнені своїх силах. На д м фахівців,

в та ом випад раще вза алі ні ди не вст пати, а відраз піти працювати. За один-два ро и роботи дитина морально подорослішає і повірить себе, а значить, їй ле ше б де зробити вибір майб тньої професії, і вст пити саме в той ВНЗ, я ий повністю відповідає її схильностям. 5. Помил ова профорієнтація Боячись помилитися з вибором професії, ба ато ш олярів проходять спеціальні тести на профорієнтацію, рез льтати я их, до речі, мож ть б ти помиловими. Необхідно зазначити, що в цілом подібні тести дозволяють досить точно визначити схильність до тієї чи іншої професії, одна одним із визначальних моментів є профпридатність фахівця, я ий проводить тест вання. Досить часто трапляється та , що фахівці з профорієнтації самі нічо о не змо ли дося ти в житті і не з міли повністю роз рити свій талант. Відповідно, немає нія ої арантії, що вони змож ть роз рити Ваш талант. Том перш ніж проходити тест вання, поці автеся фахівця, чо о він змі дося ти в плані професійно о зростання, і хто з йо о лієнтів змі реаліз вати себе в обраній за йо о допомо ою професії. Крім то о, ре оменд ємо Вам робити свій вибір не тіль и на основі рез льтатів тест вання, а й присл хатися до своїх вн трішніх бажань. Тіль и в том випад , я що виснов и фахівця знайд ть від Вашій д ші, можна оворити про те, що вибір зроблено правильно. Î

Çà ìàòåð³àëàìè www.ctege.info


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

14

Ïåðñïåêòèâí³ ïðîôåñ³¿ íàéáëèæ÷îãî ìàéáóòíüîãî Пра тично ожен абіт рієнт пра не б ти затреб ваним на рин праці. Але та відб вається далео не завжди. Візьмемо раїни СНД: 15 ро ів том т т існ вала атастрофічна нестача е ономістів і юристів, але на сьо однішній день іль ість фахівців цих ал зей заш алює. Ми вирішили все-та и розібратися, ди варто вст пати, щоб з одом не виявитися ви ин тим за борт. Представляємо вашій вазі топ-9 найбільш затреб ваних професій в найближчі 5-10 ро ів.

- Вима ає величезної онцентрації ва и, терпіння, та ож доведеться просидж вати доб безперервно за омп'ютером, що становить за роз для зор і постави.

IT-ФАХІВЦІ

Більшість амери ансь их дітей на запитання "Ким ти хочеш стати?" відповідають без зволі ання "Фінансовим онс льтантом". Те, що на Заході давно прийнятно і звично, нас в дивин . Але це не означає, що попит на цю спеціальність низь ий. Навпа и росте він не по днях, а по одинах. У раїнах СНД та і фахівці працюють в бан ах або ер ючих омпаніях. Але це насправді не завжди та . Фахівець цій сфері може с ласти особистий фінансовий або інвестиційний план. Зазвичай фінансові онс льтанти "та о о план " працюють з заможним прошар ом населення. У цій професії є майб тнє адже ба ато хто вже зроз міли, що збері ати роші в бан ах вельми неви ідно. Інші фахівці пов'язані з фінансами не менш затреб -

Працівни и цієї сфери, певно, найпотрібніші люди на сьо однішній день. "Професіонали в області IT техноло ій, зв'яз та теле ом ні ацій, б д ть орист ватися величезним попитом на рин праці найближчі десять ро ів, і це не інець", - заявляють роботодавці. IT- ал зь не хильно розвивається. На сьооднішній день попит на фахівців в області IT і телеом ні ацій перевищ є пропозицію. Ось списо найбільш затреб ваних фахівців в ІТ-сфері: інженери-про рамісти, веб-про рамісти, системні адміністратори, адміністратори баз даних, розробни и мобіÇà ìàòåð³àëàìè льних додат ів, фахівці техпідтрим и, та інші. Після www.vesety.com за інчення ВНЗ стартовий о лад фахівців цій сфері досить висо ий, і в подальшом може дося ати досить солідних с м. Створення, тест вання, розроб а омп'ютерних про рам вима ає наявності математичних здібностей, а та ож аналітично о с лад роз м . Я що ви володієте цими здібностями і дійсно любите ІТ-техноло ії, то вам безс мнівно сюди. + Затреб ваність на рин праці, перспе тиви, вели а заробітна плата, територіальна незалежність.

ФІНАНСОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК

вані. Напри лад фінансові аналіти и. У цій спеціальності насамперед варто розрахов вати на особистісний досвід і зростання. Але ВНЗ, я і отові запропон вати вам е ономічн освіт предостатньо. + Особисте і ар'єрне зростання. Можливість роботи не тіль и на вели омпанію, але та ож і на себе. - Ба ато роботи з паперами, більшість знань ви не отримаєте ВНЗ, доведеться розрахов вати на особистісне зростання.

МАРКЕТОЛОГ У с часном світі мар етин це не орезвісне " пи-продай", а либо о прод мана страте ія, що потреб є реатив , винахідливості, ініціативи. Люди цієї спеціальності займаються збором і аналізом інформації, я потреб є їх омпанія для ново о товар або посл и на рин . Робота д же динамічна: сьо одні ви можете дослідж вати перева и споживачів, а завтра опит вання політичних по лядів еле торат . Величезна іль ість ВНЗ на сьо однішній день мож ть запропон вати вам отримати освіт в цій сфері.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

15 - Найбільший мін с - це відс тність ар'єрно о зростання. Я що ви, звичайно ж, не винайдете новий вид пі ло .

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Я овориться, робочі р и с різь потрібні. На сьо однішній день, поряд з про рамістами і фінансовими аналіти ами, існ є остра необхідність простих м лярах і еле три ах. Робітнича спеціальність завжди б ла і б де затреб вана. Найці авіше, що робітнича спеціальність - це не означає низь ий заробіто і низь е положення в с спільстві. Б дівельни -плиточни висо о о розряд , з відповідальністю ви он є свою робот , може отрим вати більше, ніж представни и всіх вищеперелічених спеціальностей. Я що ви а тивні, енер ійні, р хливі, то вам та а робота б де по д х . Т т ви точно не н дь ватимете. Після ВНЗ не варто розрахов вати на вели зарплат , том що в цій сфері необхідний немалий досвід роботи. На мар етоло ів завжди по ладається величезна відповідальність.

ІНСТИТУТСЬКИЙ ПРОФЕСОР Країни СНД вже тепер зіт н лися з величезною нестачею в цих "цінних" фахівцях. Ф ндаментом інформаційно о с спільства (до я о о ми переходимо) є знання. Том значимість цієї професії на сьо однішній день досить висо а. Професія " читель" існ є ба ато і ба ато століть і завжди підтрим валася державою, том шанси залишитися без діла пра тично рівні н лю. Зростання перспе тив безмежне, можна сміливо стати до тором на або доцентом і отрим вати вже зовсім інші привілеї. ВНЗ, що от ють фахівців цій сфері: ВСІ. + Спеціальність перспе тивна, завжди затреб вана, робота в основном з молоддю. - Невели а заробітна плата, ба ато паперової роботи.

ФАРМАЦЕВТИ Збільш ється не тіль и я ість життя людини, але і йо о тривалість. Разом з цим збільш ється і іль ість препаратів, я і ви ористов ються населенням. З ідно з дослідженнями іль ість рецептів непохитно зростає, нестачі цій спеціальності найближчим і майб тнім часом не передбачається. Вип с ни и ВНЗ мож ть працювати я звичайних ма азинах, та і в приватних омпаніях, що займаються розроб ами нових пі ло . + Працюючи фармацевтом, ви ні оли не залишитеся без роботи.

+ Робота і підробіто завжди знайдеться. - Важ а фізична праця.

РОБІТНИКИ ОФІСІВ Менеджери по роботі з лієнтами, б х алтера, се ретарі зараз і найближчим часом б д ть д же затреб вані на рин праці. Ці посади не д же перспе тивні, але вони з ле істю мож ть посл жити хорошим стартом для вашої ар'єри. Т т стане в на оді знання офісних про рам, вміння добре працювати з фа сом і серо сом. Кар'єрне ж зростання т т залежить від ваших особистих амбіцій, знань, а та ож міння працювати в оле тиві. Щоб б ти офісним працівниом не обов'яз ово за інч вати вищий навчальний за лад.

+ Перспе тивно. У ба атьох випад ах добре оплач вана робота. Не вима ає фізичних з силь. - Мож ть вини н ти тр днощі в роботі з оле тивом.

ЛІНГВІСТИ І ПЕРЕКЛАДАЧІ У століття лобалізації однією з найперспе тивніших професій б де, безс мнівно, професія пере ладача. Близь о 70% вели их омпаній одним з найважливіших ритеріїв прийняття до себе на робот в азали знання іноземної мови. І в цьом немає нічо о дивно о. Кіль ість доментації іноземною мовою зростає не по днях, а по одинах, і необхідність в людях, я і вільно володіють іноземною, та ож збільш ється. Одна , більшість роботодавців вважають, що одно о знання мови недостатньо. Я що ви хочете стати пере ладачем, то най раще всьо о вибрати я ий-неб дь напрямо , напри лад, юриспр денцію. Існ є остра необхідність пере ладачах технічних те стів, том що "технарі", в більшості своїй, знають іноземн мов не та на досить висо ом рівні, щоб пере ладати с ладні технічні те сти, незважаючи на те, що вони пов'язані з їх спеціальністю. + Спеціальність перспе тивна. Від риває нові оризонти і дозволяє дізнатися ба ато ново о про світ і людей. - Пере ладачів часто зарахов ють до обсл ов ючо о персонал , висо і прохідні бали до ВНЗ.

СПЕЦІАЛІСТ ПО БОРОТЬБІ ЗІ ШКІДНИКАМИ Населення Землі стрім о збільш ється. Разом з тим з'являється величезна іль ість найрізноманітниших ш ідни ів: щ ри, лопи, тар ани та інші ш ідни и. Найці авіше, що середній річний дохід США фахівців цьо о профілю с лав більше 30 тисяч доларів. У 2013-2020 з'явиться близь о 48,5 тис. ва ансій, що в середньом с ладе зростання в 70,9%.

ти зи та та

+ Робота знайдеться завжди. - Часто доведеться працювавихідні і вечорами. Робота "риова", том що можливі травми захворювання, з мовлені онÎ том з хімі атами.

Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ âðîçäð³á – â ê³îñêàõ “Ïðåñà” òà íà ðîçêëàäêàõ, çà ïåðåäïëàòîþ (ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 â êàòàëîç³ “Óêðïîøòà”)


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

16

ÇÍÎ - 2014. Ôîðìóëà óñï³õó Îñíîâíó ñåñ³þ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ïèñàòèìóòü ïðèáëèçíî òðèñòà òèñÿ÷ îñ³á. Á³ëüø³ñòü îáðàëè äëÿ ñêëàäàííÿ îäèí ïðåäìåò. Òàêèõ àá³òóð³ºíò³â, çà äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ïîíàä 66%. Òåñòóâàííÿ ç äâîõ ïðåäìåò³â ñêëàäàòèìóòü 27,2% âñòóïíèê³â. Íàéá³ëüøå çàÿâîê öüîãî ðîêó íàä³éøëî íà ñêëàäàííÿ ÇÍÎ ç îáîâ'ÿçêîâîãî äëÿ âñòóïó ïðåäìåòà - óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Íà äðóãîìó ì³ñö³ â ðåéòèíãó àá³òóð³ºíòñüêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ - ìàòåìàòèêà. Äàë³ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè, á³îëîã³ÿ, àíãë³éñüêà ìîâà. Íàéìåíø ö³êàâèìè äëÿ ó÷àñíèê³â ÇÍÎ-2014 âèÿâèëèñü í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà òà ³ñïàíñüêà ìîâè. Îòæå, òåñòóâàííÿ îñíîâíî¿ ñåñ³¿ 327 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó ïèñàòèìóòü 297 òèñÿ÷ 90 îñ³á. 30 êâ³òíÿ ÓÖÎßÎ çàâåðøèâ ôîðìóâàííÿ áàçè äàíèõ ó÷àñíèê³â çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. ³äòàê âíåñòè çì³íè äî ðåºñòðàö³éíèõ äîêóìåíò³â á³ëüøå íå ìîæíà. Íàãàäàºìî, ÇÍÎ ðîçïî÷íåòüñÿ 3 ÷åðâíÿ. Ïåðøèì òåñòóâàííÿì ñòàíå ³íîçåìíà ìîâà. СЕКРЕТНА ПОРАДА. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ЗНО з раїнсь ої мови і літерат ри - наймасовіше і водночас найвідповідальніше тест вання, адже предмет є обов'яз овим для вст п на б дь-я спеціальність. На с ладання тест із раїнсь ої мови та літерат ри відведено достатньо час , втім, освітяни радять не розтя вати задоволення, а відповідати на питання оперативно. "У жодном разі не потрібно сидіти і дов о д мати над я имось одним завданням. Йо о раще проп стити, зробити решт , а потім поверн тися, - ділиться порадою вчитель раїнсьої мови та літерат ри Галина Хомин. - У моєм досвіді б ли та і сит ації, оли відмінни и не встиали перенести правильні відповіді на чистови , том що невдало розподілили час". Çà ìàòåð³àëàìè При під отовці до раїнсь ої мови і літерат ри www.pedpresa.com.ua вчитель радить зверн ти ва на "хворі" місця. З раїнсь ої мови раще повторити відо ремлені члени речення і с ладні речення. Потрен ватися визначати вид с ладнопідрядном і с ладнос рядном реченнях, правильно ставити запитання - адже саме т т вини ає найбільше помило дітей. "Ще раз повторити на олос, - на ад є Галина Хомин. - Ос іль и житті всі рішать на олосами і розмовляють та , я ч ють і зви ли, а не та , я пи-

ш ть словни и". Російсь омовним дітям варто зверн ти ва на вживання нена олошених "е", "и" (с ажімо, часто помил ово пиш ть пЕро и, мЕн вших, завмЕрати). Власне висловлювання на задан тем з'ясов є, нас іль и часни тест вання вміє сформ вати і рамотно написати зв'язне повідомлення ви ляді те ст , чи може він проаналіз вати поставлен проблем , дати свій варіант її бачення та роз міння. Та ож важливим є вміння ло ічно стр т р вати це повідомлення, дотрим ючись правил омпозиційної поб дови те ст . Тож при написані власно о висловлювання варто пам'ятати про: * Тез - орот о сформ льован провідн д м чи проблем твор , статті, доповіді, я необхідно роз орн ти, про омент вати, а власн позицію ар мент вати вдало дібраними і застосованими до азами; * Ар ментацію - вона має б ти пере онливою, під ріпленою ло ічними до азами та послідовно презентованою. Ар менти слід добирати доречні, життєві та різноманітні; * При лади - важливий засіб ар мент вання - це при лади з х дожньої літерат ри чи інших видів мистецтва, історичні фа ти, власний досвід. * Ло ічність - роз ривати д мслід, послідовно, ви ладаючи

власні мір вання і під ріплюючи їх ар ментами. * Послідовність - д м и слід ви ладати, дотрим ючись смислових зв'яз ів між попереднім і наст пним реченнями. * Висново - т т резюм ється чіт а позиція автора щодо іпотетично о розв'язання поставлено о питання, і ця позиція є наслід ом сьо о мір вання.

ФОРМУЛА УСПІХУ. МАТЕМАТИКА Напередодні ЗНО з математии педа о и радять зосередитися і зібратися. "Хоча здається, що вже нічо о не можна змінити - я вивчили матеріал, та і б де, бо мало залишилось час для оре ції своїх знань. Але при правильній самоор анізації ще можна "роз ласти здоб ті знання на полич и", щоб на іспиті швид о ними с ористатись", - розповідає "ПедПресі" Надія Іванець, вчитель а математи и Львівсь ої ш оли №3. Насамперед математи и радять зверн ти ва на форм ли та властивості. Що більше їх знає абіт рієнт, то ле ше розв'язати задачі. За словами пані Іванець - в тестовій частині діти часто прип с аються помило саме через незнання основних, базових форм л. Знання потрібно систематиз вати і першочер ово повторити навчальний матеріал з та их тем: форм ли с орочено о множення; властивість степеню з від'ємним по азни ом; вла-


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

стивості ло арифмічної, степеневої, по азни ової та три онометричних ф н цій, перетворення рафі ів ф н цій; теореми Піфа ора, Фалеса, син сів та осин сів; наслідо з теореми син сів; форм ли для знаходження площ еометричних фі р; форм ли раді сів вписаних і описаних іл правильних фі р та різносторонньо о три тни а. Та о рім вивчення матеріал , потрібно навчитися заспо оюватися. Саме спо ій під час ЗНО має величезне значення. "Я що вашій д ші триво а, то є вели а ймовірність то о, що ви заб дете, або вчасно не при адаєте необхідні форм ли для розв'язання то о чи іншо о завдання. А в стані спо ою можна при адати навіть те, чо о, здавалось, і не знаєш", - аже Надія Іванець. Та ож важливо вміти читати завдання. Адже я що важно прочитати, то "між ряд ами" можна знайти додат ові дані та ви ористати для розв'язання задач. При виборі відповіді на тестові завдання теж потрібно б ти д же важними, бо саме незначні деталі мож ть відділити вас від омріяних 200 балів. "Боріться за ожний бал! Отже, ви ористайте останні дні на всі 100!" - додає математи .

ЛІНГВІСТИЧНІ ХИТРОЩІ НА ЗНО. АНГЛІЙСЬКА ТА НІМЕЦЬКА МОВИ "С іль и мов ти знаєш - стіль и разів ти людина", - та с азав німець ий поет і письменни Йо ан Гете. А раїнсь і вчителі іноземних мов додають вивчення іноземної - це праця, і хто отовий тр дитися, то о б де рез льтат. Саме рез льтат під отов и ш олярів із ан лійсь ої, німець ої, франц зьої та іспансь ої мов можна б де побачити, оли відб деться ЗНО із цих предметів. Найпоп лярніші іноземні - ан лійсь а та німець а мови. Я с ласти тест і набрати 200 балів "Педа о ічній пресі" розповідають фахівці від освіти. АНГЛІЙСЬКА МОВА За день до тест вання вивчити ан лійсь мов неможливо. Одна пере лян ти же пройдений матеріал б де д же орисно. "Кожен, хто от вався, найімовірніше під реслював я ісь важливі для себе моменти, те, що ірше знає. Та от саме та і виділені фра менти обов'яз ово треба перечитати", - розповідає "Педа о ічній пресі" вчитель ан лійсь ої мови Марія Бал х. Найефе тивніші під отовці до ЗНО - вирішені тести, особливо попередніх ро ів. Завдання тестових зошитах часто повторюються, в різних варіаціях. Я що їх пере лядати, то працює зорова і моторна пам'ять, я наслідо - більше запам'ятов ється. Марія Бал працює вчителем ан лійсь ої мови, а та ож старшим е заменатором р пи під час проведення ЗНО. Жін а особисто перевіряє і оцінює творчі завдання. Пані Бал радить не боятися власних висловлювань, адже там важ о набрати н ль балів. "Для оцінювання письмових завдань абіт рієнтів розроблена чіт а ш ала, др жня до абіт рієнта, - аже Марія Бал . - Я що є навич и, то навіть із раматичними помил ами можна зробити 50%. Я що дитина ш олі не байди вала - вона

17 впорається, а я що просидж вала штани, то т т жоден репетитор не допоможе". Напередодні тест вання варто б ло б повторити рамати та ле си . Останній тестах відведено найбільше ва и. "Це том , що зараз весь світ пра не розмовляти", - додає пані Бал . Під час творчої роботи б ти важним і правильно б д вати речення. Доречно вживати спол чни и та спол чні слова. Не пл тати часи, зо рема: теперішній завершений із мин лим простим. "Ле си і рамати допомож ть повторити ш ільні підр чни и. У ожном є підс м ові тести. Їх та ож б ло б добре проробити", - радить вчитель ан лійсь ої мови Львівсь ої ЗОШ №7 Дзвенислава Ярем евич. НІМЕЦЬКА МОВА Правила е спрес-під отов и до німець ої та і самі, я і анлійсь ої, т т навіть типові "хворі" місця ш олярів одинаові. Проте вчитель а німець ої Дарія Вишня робить певні а центи: "Потрібно зверн ти вана рамати , сн бесід , а діювання. Я омо а більше читати, зо рема х дожньої літерат ри, сл хати телебачення. Від то о, нас іль и ба ато дитина читає, напрям залежить я ість написаних творів.

СЕКРЕТНА ПОРАДА ДЛЯ ЗНО. ХІМІЯ Цей предмет потрібен сім майб тнім меди ам, біоло ам, хімі ам, астрономам, метроло ам, а та ож тим, хто бажає вст пити на фа льтет деревообробних техноло ій, б дівництва, перероб и

орисних опалин, ідротехні и, нафто азової справи, метал р ії, ливарства, машиноб д вання, зварювання, тепло- і атомної енерети и тощо. Педа о и на ад ють основні правила, я их потрібно дотрим ватись в а диторіях, і дають поради, я спішно с ласти цей тест. "Ш олярам доволі важ о писати о исно-відновні рівняння, бо цій Íàì темі відведено мало час в ш ільній ö³êàâà Âàøà про рамі. В тестах запитання б - äóìêà! д ть - тож цей розділ раще повтоÆóðíàë рити самостійно. А та ож зосере- “Ñó÷àñíà дитись на форм лах ор анічних ре- îñâ³òà” човин. Повторити їх назви, розподіл çàïðîøóº за ате оріями, ласами", - за ва- åêñïåðò³â ³ ж є інспе тор ЗНО та вчитель хімії êåð³âíèê³â Львівсь ої середньої ш оли №3 íàâ÷àëüíèõ Наталія Верхола çàêëàä³â У останньом блоці потрібно âèñëîâèòè зробити обчислення і вписати ре- äóìêó íà з льтат. Чернет и до ва и не бе- ñòîð³íêàõ р ть, їх ніхто не перевіряє. Але т т íàøîãî є невелич ий се рет. За ро и ро- æóðíàëó ç боти під час ЗНО Наталія Верхола àêòóàëüíèõ помітила: я що дитина правильно ïðîáëåì розв'яз є задач , обирає правиль- îñâ³òè. ний хід обчислення, то її відповідь Çâåðòàéòåñü завжди б де простою, та ою, що â ðåäàêö³þ можна ле о порах вати без допо- çà òåë. (044) мо и аль лятора. Вони на ЗНО 453-35-11 заборонені. Усі необхідні допоміжні матеріали під час тест із хімії видад ть. Це таблиця періодичної системи Д. Менделеєва, таблиця розчинності ислот, л ів, солей воді та еле трохімічний ряд напр . І наостано - пробне тест вання завжди є простішим і ле шим, ніж основне. Том не варто розслаблятися, а навпа и, раще ще раз повторити матеріал. І - спіхів! Î


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

18

Ïîðÿäîê ïðèéîìó çàÿâ òà äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â

1. Вст пни и подають заяв про часть онрсном відборі до вищо о навчально о за лад (далі - заява) в паперовій або в еле тронній формі. Заява в паперовій формі подається вст пни ом особисто до приймальної омісії навчально о за лад . 2. Вст пни може подати заяв (заяви) в паперовій або в еле тронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних за ладів У раїни та не більше ніж на три напрями під отов и (на три спеціальності) ожном з них. Заяви до вищо о навчально о за лад на певний напрям під отов и (спеціальність) на різні форми навчання подаються вст пни ом о ремо, але вважаються фа том подання однієї заяви. Фа т ожно о подання заяви в паперовом ви ляді (із зазначенням то о, ори інали чи опії до ментів додані до заяви) реєстр ється повноваженою особою приймальної омісії Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяв , зареєстрован в Єдиній базі, може б ти с асовано вищим навчальним за ладом на підставі рішення приймальної омісії до момент в лючення Óìîâè ïðèéîìó вст пни а до спис ів ре омендованих до зарах ванäî ÂÍÇ Óêðà¿íè ня на навчання за мови доп щення технічної поâ 2014 ðîö³ мил и під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтвердж ється а том про доп щен технічн помил , сформованим в Єдиній базі. С асована заява вважається неподаною, а фа т та ої подачі ан люється в Єдиній базі. 3. У заяві вст пни и в аз ють напрям ( разі вст п на навчання для здоб ття освітньо- валіфіаційно о рівня ба алавра) або спеціальність ( разі

вст п на навчання для здоб ття освітньо- валіфі аційно о рівня молодшо о спеціаліста, спеціаліста, ма істра) та форм навчання. 4. Під час подання заяви в паперовій формі вст пни пред'являє особисто: до мент, що посвідч є особ та ромадянство (відповідно до статті 5 За он У раїни "Про ромадянство"), війсь овий вито або посвідчення про припис , свідоцтво про народження - для осіб, я і за ві ом не мають паспорта, або інший до мент, я ий засвідч є особ і ромадянство; до мент державно о зраз а (ори інал) про раніше здоб тий освітній (освітньо- валіфі аційний) рівень, на основі я о о здійснюється вст п, і додато до ньо о; сертифі ат (сертифі ати) зовнішньо о незалежно о оцінювання (для вст пни ів на основі повної за альної середньої освіти); медичн довід за формою 086-о (ори інал). На вимо вст пни а приймальна (відбір ова) омісія засвідч є опії до мента державно о зраз а про раніше здоб тий освітній (освітньо- валіфі аційний) рівень, на основі я о о здійснюється вст п, і додато до ньо о, сер-

тифі ата (сертифі атів) зовнішньоо незалежно о оцінювання. 5. До заяви, поданої в паперовій формі, вст пни додає: до мент державно о зраз а про раніше здоб тий освітній (освітньо- валіфі аційний) рівень, на основі я о о здійснюється вст п, і додато до ньо о, за особистим вибором ори інали або опії; сертифі ат (сертифі ати) зовнішньо о незалежно о оцінювання (для вст пни ів на основі повної заальної середньої освіти), за особистим вибором ори інали або опії; опію до мента, що посвідч є особ та ромадянство; медичн довід за формою 086-о або її опію; шість ольорових фото арто розміром 3 х 4 см. Інші до менти або їх опії подаються вст пни ом, я що це вили ано особливими мовами зарах вання за відповідними напрямами під отов и (спеціальностями), становленими за онодавством, стро и, визначені для прийом до ментів, не пізніше стро ів, становлених цих Умовах, для прийняття приймальною омісією першо о рішення про реоменд вання вст пни ів до зарах вання.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

6. Вст пни и мають право подавати сертифі ат зовнішньо о незалежно о оцінювання, виданий 2014 році, або сертифі ати чи їх д блі ати, видані 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 ро ах. 7. Усі опії до ментів засвідч ються за ори іналами приймальною (відбір овою) омісією вищоо навчально о за лад , до я о о вони подаються, або в становленом за онодавством поряд . Копії до ментів без пред'явлення ори іналів не роз лядаються. 8. Вст пни и, я і мають право на с ладання вст пних е заменів вищом навчальном за ладі, подають заяв в паперовій формі разом з до ментами, що засвідч ють їх право. 9. Заяви в еле тронном ви ляді мають право подати вст пни и, я і бажають взяти часть онрсном відборі на основі атестата про повн заальн середню освіт , сертифі ата (сертифі атів) зовнішньо о незалежно о оцінювання з он рсних предметів, визначених цими Умовами та Правилами прийом . 10. Заява в еле тронній формі подається шляхом заповнення вст пни ом еле тронної форми в режимі он-лайн та роз лядається приймальною омісією вищо о навчально о за лад . 11. Вст пни и, я і подають сертифі ат з іль істю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та Правилами прийом мінімальної іль ості балів (для здоб ття освітньоваліфі аційно о рівня ба алавра (спеціаліста, маістра медично о та ветеринарно-медично о спрям вань) - не нижче 124 балів з непрофільних онрсних предметів та не нижче 140 балів з про-

19 фільних он рсних предметів) до часті он рсном відборі не доп с аються і на навчання не зарахов ються. Вищий навчальний за лад за рішенням приймальної омісії доп с ає до часті он рсном відборі для вст п на навчання вст пни а, я ий має іль ість балів з одно о з непрофільних он рсних предметів, визначених Правилами прийом , нижче 124 балів, за мови, я що іль ість балів з профільно о онрсно о предмета становить не нижче 170 балів.

13. Приймальна омісія роз лядає заяви та до менти вст пни ів та приймає рішення про доп с до часті в он рсном відборі для вст п на навчання до вищо о навчально о за лад протя ом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання рез льтатів вст пних е заменів (творчих он рсів, фахових випроб вань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної омісії та веб-сайті вищо о навчально о за лад .

12. Приймальна омісія здійснює перевір достовірності даних, поданих вст пни ом для часті он рсном відборі, за допомо ою Єдиної бази. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядни а) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вст пни ом до вищо о навчально о за лад , є підставою для відмови в часті он рсном відборі та зарах ванні на навчання (ан лювання на аз про зарах вання). Приймальна омісія здійснює перевір середньо о бала до мента про освіт (обчислює в разі відс тності), рез льтат я ої затвердж ється рішенням приймальної омісії і вноситься до Єдиної бази.

14. Фа т ознайомлення вст пни а з Правилами прийом , наявною ліцензією і сертифі атом про а редитацію відповідно о напрям під отов и (спеціальності), а та ож надання ним з оди на оприлюднення рез льтатів зовнішньо о незалежно о оцінювання (вст пних е заменів) та наявності підстав для вст п поза он рсом, оброб даних в Єдиній базі фі с ється в заяві вст пни а і підтвердж ється йо о особистим підписом при поданні заяви паперовій формі. 15. Приймальна омісія вищоо навчально о за лад , до я о о вст пни подав заяв , перевіряє в Єдиній базі перелі йо о заяв, поданих до інших навчальних за Î ладів.

00401638

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ

05621011


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

20

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ, ÎÁ˲ÊÓ ÒÀ ÀÓÄÈÒÓ Ë³öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ÀÅ ¹ 270765 â³ä 02.07.2013 ð.

Äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä IV ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Àêàäåì³ÿ ìຠñó÷àñíó Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó: òèñòèêè, îáë³êó òà àóäèòó ãîòóº ôàõ³âö³â äëÿ óñòàíîâ òà ñó÷àñí³ íàâ÷àëüí³ êîðïóñè, àóäèòîð³¿, ë³íãâ³ñòè÷í³ ëàáîîðãàí³çàö³é Äåðæàâíî¿ ñëóæáè ðàòîð³¿, á³áë³îòåêè, ÷èòàëüí³ ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðçàëè, êîìï'þòåðí³ êëàñè, îáñòâà ô³íàíñ³â, Äåðæàâíî¿ ïî'ºäíàí³ ó ëîêàëüíó îá÷èñëþäàòêîâî¿ ñëóæáè, Äåðæàâíî¿ âàëüíó ìåðåæó ç âèõîäîì äî ñêàðáíèö³, êîíòðîëüíî-ðåâ³ç³é³íôîðìàö³éíî¿ ìåðåæ³ ²íòåðíî¿ ñëóæáè, äåðæàâíèõ ³ êîìåðö³éíèõ áàíê³â òà ³íøèõ ñóá'ºêò³â íåò, àêòîâó çàëó, ñïîðòèâí³ çàëè òà ìàéäàí÷èêè, ãóðòîï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ æèòêè, ìåäïóíêò. Óêðà¿íè.  Àêàäå쳿 ñòâîðåí³ ñóÒåðì³í íàâ÷àííÿ â³ä 1,5 äî ÷àñí³ óìîâè äëÿ çàíÿòü 5,5 ðîê³â çàëåæíî â³ä áàçîâî¿ îñâ³òè òà ôîðìè íàâ÷àííÿ. ñïîðòîì, õóäîæíüîþ ñàìîä³ÿëüí³ñòþ, ìèñòåöüêîþ òà Îñîáè ç äèïëîìàìè ìîëîäÐåêòîð - Ïèëèïåíêî ²âàí ë³òåðàòóðíîþ òâîð÷³ñòþ, äëÿ øèõ ñïåö³àë³ñò³â çàðàõîâóþòüñÿ ²ñàêîâè÷, äîêòîð åêñêóðñ³é, ïîäîðîæåé òà àêòèâäî Àêàäå쳿 íà ²² àáî ²²² êóðñ â åêîíîì³÷íèõ íàóê, íîãî äîçâ³ëëÿ ïðîôåñîð, àêàäåì³ê ÀÅÍ çàëåæíîñò³ â³ä çäîáóòî¿ ñïåö³àëüÍàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé íîñò³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî Óêðà¿íè, çàñëóæåíèé êîëåêòèâ Àêàäå쳿 ñêëàäàºòü- åêîíîì³ñò Óêðà¿íè, ÷ëåí ð³âíÿ ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà òà íàïðÿìó ï³äãîòîâêè. ñÿ ç ïðîôåñ³îíàë³â ç âåëèêèì Àóäèòîðñüêî¿ ïàëàòè äîñâ³äîì íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Îñîáè ç âèùîþ îñâ³òîþ Óêðà¿íè. - äîêòîð³â, êàíäèäàò³â íàóê òà ìîæóòü îòðèìàòè äðóãó âèùó ³íøèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Äî îñâ³òó çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: Îáë³ê òà àóäèò íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çàëó÷àþòüñÿ ïðîâ³äí³ Ïðèêëàäíà ñòàòèñòèêà â÷åí³, ñïåö³àë³ñòè ì³í³ñòåðñòâ ³ â³äîìñòâ, àóäèòîðñüêèõ ô³ðì, áàíê³â Óêðà¿íè. ÂèêëàÒåðì³í íàâ÷àííÿ - 2 ðîêè. äà÷³ Àêàäå쳿 º àâòîðàìè áàãàòüîõ ï³äðó÷ Àêàäå쳿 䳺 àñï³ðàíòóðà, äîêòîðàííèê³â, ìîíîãðàô³é, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, òóðà òà ñïåö³àë³çîâàí³ â÷åí³ ðàäè ³ç çàõèñòó íàóêîâèõ ðîçðîáîê. äèñåðòàö³é íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîê-

ÀÊÀÄÅÌ²ß ÎÃÎËÎØÓª ÏÐÈÉÎÌ ÑÒÓÄÅÍҲ ÍÀ 2014-2015 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê ÇÀ ÎѲÒÍÜÎ-ÊÂÀ˲ԲÊÀÖ²ÉÍÈÌÈ Ð²ÂÍßÌÈ ÁÀÊÀËÀÂÐ, ÑÏÅÖ²À˲ÑÒ, ÌÀòÑÒÐ Сïåö³àëüí³ñòü

Ïðèêëàäíà ñòàòèñòèêà Îáë³ê òà àóäèò Ф³íàíñè Áàíê³âñüêà ñïðàâà Åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà (ëèøå î÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ) Ìåíåäæìåíò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³

Âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ íà äåíí³é ôîðì³ (çà ð³ê):

Âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ íà çàî÷í³é ôîðì³ (çà êóðñ):

7500 ãðí 9000 ãðí 9000 ãðí 9000 ãðí

4500 ãðí 5500 ãðí 5500 ãðí 5500 ãðí

8500 ãðí

-

9000 ãðí

5500 ãðí

òîðà òà êàíäèäàòà åêîíîì³÷íèõ íàóê çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: Ñòàòèñòèêà, Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, àíàë³ç òà àóäèò. Ïðè Àêàäå쳿 ôóíêö³îíóº â³éñüêîâà êàôåäðà. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìຠðîçãàëóæåíó ìåðåæó â³äîêðåìëåíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â. Äî ñêëàäó Àêàäå쳿 âõîäÿòü: Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêèé, Á³ëîöåðê³âñüêèé, Äðîãîáèöüêèé, ʳðîâîãðàäñüêèé, гâíåíñüêèé, ×åðêàñüêèé òà ×åðí³ã³âñüêèé êîëåäæ³, à òàêîæ ô³ë³ÿ ó Ïîëòàâ³. Ç æîâòíÿ äî òðàâíÿ Àêàäåì³ÿ ïðîâîäèòü áåçïëàòí³ ï³äãîòîâ÷³ êóðñè äëÿ àá³òóð³ºíò³â. Íà êóðñàõ çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ çíàíü. Òåðì³íè ïðèéîìó äîêóìåíò³â: Íà 1 êóðñ Äåííà ô.í. ç 1 ëèïíÿ äî 31 ëèïíÿ Çàî÷íà ô.í. ç 14 ëèïíÿ äî 13 ñåðïíÿ Íà ²² àáî ²²² êóðñ íà áàç³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ "Ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò" Äåííà ô.í. ç 1 ëèïíÿ äî 19 ëèïíÿ Çàî÷íà ô.í. ç 14 ëèïíÿ äî 13 ñåðïíÿ ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ âèäàºòüñÿ äåðæàâíèé äèïëîì. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ âè ìîæåòå îòðèìàòè çà òåëåôîíîì: (044) 484-47-78, (044) 484-49-41 àáî çàâ³òàòè äî íàñ çà àäðåñîþ: êàá. 28 (ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ) âóë. ϳäã³ðíà, 1, ì. Êè¿â 04107 Ñàéò: www.dasoa.edu.ua

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ ÍÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÄÎ ÀÊÀÄÅ̲¯!

0562

17391006

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

21

ϲÄÒÐÈÌÀÒÈ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎß

Ç'ÿâèâñÿ ìîá³ëüíèé äîäàòîê äëÿ âñòóïíèê³â Äåðæàâíèé äèïëîì. ²V ð³âåíü àêðåäèòàö³¿

Ñêëàäàºòå ÇÍÎ öüîãî ðîêó ÷è ëèøå ìîðàëüíî íàëàøòîâóºòåñÿ íà òåñòóâàííÿ â íàñòóïíîìó ðîö³? Ñêîðèñòàéòåñÿ íîâîþ êîðèñíîþ ðîçðîáêîþ â³ä Óí³âåðñèòåòó "ÊÐÎÊ" - äîäàòêîì äëÿ ìîá³ëüíîãî "ÇÍÎ - Ñóïåðãåðîé". Öåé ³íòåðàêòèâíèé ïîì³÷íèê º áåçêîøòîâíèì ³ äîñòóïíèé äëÿ ïðèñòðî¿â, ùî ïðàöþþòü ï³ä óïðàâë³ííÿì îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè Android. Çàâàíòàæèòè äîäàòîê ìîæíà ç GooglePlay (³íòåðíåò-ìàãàçèí äîäàòê³â â³ä êîìïàí³¿ Google). Âñòàíîâèâøè äîäàòîê íà ñâ³é òåëåôîí, ìîæíà òðåíóâàòèñÿ íà òåñòàõ ìèíóëèõ ðîê³â áóäü-äå òà â áóäü-ÿêèé ÷àñ. "ÇÍÎ - Ñóïåðãåðîé" äîçâîëÿº ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ ç ãåîãðàô³¿, ³ñòî𳿠Óêðà¿íè, ìàòåìàòèêè, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, á³îëî㳿, ô³çèêè, õ³ì³¿, àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ϳä ÷àñ ñòâîðåííÿ äîäàòêà âèêîðèñòàíî òåñòè ÇÍÎ çà 2011-2013 ðîêè. Ïðîõîäèòè òåñòóâàííÿ ìîæíà áåçë³÷ ðàç³â. Ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü çáåð³ãàòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè òà ä³ëèòèñÿ âëàñíèìè äîñÿãíåííÿìè ç äðóçÿìè ÷åðåç ñîö³àëüí³ ìåðåæ³. Äëÿ ï³äðàõóíêó áàë³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ àâòåíòè÷í³ òàáëèö³. Öå îçíà÷àº, ùî êîðèñòóâà÷ ìຠçìîãó ïîáà÷èòè, ÿêîþ áóëà á éîãî îö³íêà â ðàç³ ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ â îáðàíîìó ðîö³ òà â îáðàí³é ñåñ³¿. Êîðèñíå äîïîâíåííÿ - ìîæëèâ³ñòü ïåðåãëÿäàòè çà äîïîìîãîþ äîäàòêà íîâèíè

˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 285581 â³ä 13.01.2014

ùîäî âñòóïó òà ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ, ç³áðàí³ ç ïîïóëÿðíèõ ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ìîá³ëüíèé äîäàòîê - íå ºäèíà ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ, ùî ïðîïîíóº Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ". Ïðîòÿãîì ðîêó ä³þòü ï³äãîòîâ÷³ êóðñè ð³çíî¿ òðèâàëîñò³, à íà ñàéò³ çàêëàäó (www.krok.edu.ua) ïðàöþº "Òåñòîäðîì", ùî òàêîæ äîçâîëÿº ïîòðåíóâàòèñÿ íà òåñòàõ ìèíóëèõ ðîê³â. Äëÿ òèõ, õòî íå âèçíà÷èâñÿ ç ìàéáóòí³ì ôàõîì, ïðàöþº êîíñóëüòàö³éíèé â³ää³ë ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿, íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ïðîéòè ïðîôîð³ºíòàö³éíå òåñòóâàííÿ àáî âçÿòè ó÷àñòü â ÷èñëåííèõ ïðîåêòàõ äëÿ øêîëÿð³â â³ä ïðîåêòíî¿ ãðóïè "SPG". Êð³ì òîãî, Óí³âåðñèòåò ðîçðîáèâ ïðîôîð³ºíòàö³éí³ ìàòåð³àëè, ùî áåçêîøòîâíî ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ñåðåä ñòàðøîêëàñíèê³â. ϳäíÿòè "áîéîâèé äóõ" âñòóïíèê³â ó äí³ ïðîâåäåííÿ òåñòóâàíü ïîêëèêàíà àêö³ÿ "ß ñêëàâ ÇÍÎ! ß - Ñóïåðãåðîé!", ÿêó âæå ê³ëüêà ðîê³â ïðîâîäèòü Óí³âåðñèòåò â Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é îáëàñò³. "ÊÐÎʳâö³", ÿê çàâæäè àêòèâí³ òà íåáàéäóæ³, äàðóþòü ãàðíèé íàñòð³é ³ ïðèºìí³ ïîäàðóíêè ìàéáóòí³ì ñòóäåíòàì.

Ó òðàâí³ Óí³âåðñèòåòó "ÊÐÎÊ" âèïîâíèëîñÿ 22 ðîêè. Òóò íàâ÷àþòü çà íàïðÿìàìè "Ïðàâîçíàâñòâî", "Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà", "Ô³íàíñè ³ êðåäèò", "Îáë³ê ³ àóäèò", "Ïñèõîëîã³ÿ", "̳æíàðîäíà ³íôîðìàö³ÿ", "̳æíàðîäíèé á³çíåñ", "Ìàðêåòèíã", "Ìåíåäæìåíò" ("Ìåíåäæìåíò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³", "Ëîã³ñòèêà"), "Êîìï'þòåðí³ íàóêè", "̳æíàðîäíà åêîíîì³êà". Ïîðÿä ç³ ñòàíäàðòíèìè îñâ³òí³ìè ïðîãðàìàìè íàâ÷àëüíèé çàêëàä ç óñï³õîì

âïðîâàäæóº ñïåö³àë³çîâàí³ - "ÊÐÎÊ-Åêñêëþçèâ" (âèâ÷åííÿ á³ëüøîñò³ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ â ðàìêàõ íàïðÿìó "̳æíàðîäíà åêîíîì³êà"), "ÊÐÎÊ-Åêñïåðò" (ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ó ñôåð³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, êîíòðîëþ, àíàë³çó òà àóäèòó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì áëîêó äèñöèïë³í, ïîâ'ÿçàíèõ ç îö³íî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ). Êð³ì òîãî, ä³þòü ñï³ëüí³ ïðîãðàìè ç ³íîçåìíèìè óí³âåðñèòåòàìè Óêðà¿íî-àâñòð³éñüêà ïðîãðàìà ç åêñïîðòíîîð³ºíòîâàíîãî ìåíåäæìåíòó òà Óêðà¿íî-í³äåðëàíäñüêà ïðîãðàìà ç á³çíåñàäì³í³ñòðóâàííÿ. Âèïóñêíèêè îòðèìóþòü äåðæàâí³ äèïëîìè áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â. Çä³éñíþºòüñÿ ïåðåï³äãîòîâêà òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. Ïðàöþþòü àñï³ðàíòóðà, äîêòîðàíòóðà, á³çíåñ-øêîëà. ª äâ³ ñïåö³àë³çîâàí³ â÷åí³ ðàäè. Íà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîìó ð³âí³ "ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò" íàâ÷àííÿ ïðîâîäÿòü ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè "ÊÐÎÊó" - Êîëåäæ åêîíîì³êè, ïðàâà òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ Êè¿âñüêèé êîëåäæ íåðóõîìîñò³. Íà ð³âí³ êîëåäæ³â ³ç âèêîðèñòàííÿì äîñâ³äó Óí³âåðñèòåòó òàêîæ ðîçðîáëåíî íèçêó ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàì, ÿê³ äîçâîëÿþòü íàâ÷àòèñÿ àíãë³éñüêîþ, îïàíîâóâàòè çíàííÿ òà íàâè÷êè ç ê³ëüêîõ ãàëóçåé òîùî. Çàïðîøóºìî ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî ìîæëèâîñò³ ï³äãîòîâêè òà íàâ÷àííÿ â Óí³âåðñèòåò³, ïðîôåñ³éíîãî ³ îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó â ñò³íàõ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ó÷àñò³ â ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêòàõ, âñòóïó íà ñïåö³àë³çîâàí³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè. Çàâæäè ðàä³ ñï³ëêóâàííþ ç âàìè! Ìè ïðàöþºìî ùîäíÿ, êð³ì íåä³ë³: ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ - ç 10.00 äî 19.00, ñóáîòà - ç 10.00 äî 15.00. Àäðåñà Óí³âåðñèòåòó "ÊÐÎÊ": ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32 (ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà") Òåë.: (044) 455-57-57, 455-57-07 Àäðåñà ñàéòó: www.krok.edu.ua E-mail: krok@krok.edu.ua 0016.1

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

22

"ÊÐÎÊ" ²ÄÑÂßÒÊÓÂÀ ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß Â ÏÈÐÎÃβ! Äåðæàâíèé äèïëîì. ²V ð³âåíü àêðåäèòàö³¿

˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 285581 â³ä 13.01.2014

17 òðàâíÿ 2014 ðîêó â Ìóçå¿ ï³ä â³äêðèòèì íåáîì ó Ïèðîãîâ³ â³äáóëîñÿ ñ³ìåéíå ñâÿòî - ôåñòèâàëü "ÊÐÎÊ äî ðîäèíè ºäíຠÓêðà¿íó". Ïðèâ³òàòè Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" ç³áðàëîñÿ ïîíàä 6 000 ãîñòåé - ñ³ì'¿ ñòóäåíò³â, âèïóñêíèê³â, ñï³âðîá³òíèê³â, ïàðòíåð³â òà äðóç³â íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, à òàêîæ êîëåäæ³â, ùî âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó, òà Êè¿âñüêîãî ë³öåþ á³çíåñó. Çäàâàëîñÿ, ñàìà ïîãîäà ñïðèÿëà ñâÿòêóâàííþ: ñîíöå çì³íþâàëîñÿ òåïëèì âåñíÿíèì äîùèêîì, ùî ðÿòóâàâ â³ä ñïåêè.

Òåðèòîð³ÿ ôåñòèâàëþ áóëà ïîä³ëåíà íà òåìàòè÷í³ "çîíè", â ÿêèõ ó÷àñíèêè ìîãëè çíàéòè çàíÿòòÿ äî äóø³. Òàê, íà ñïîðòèâí³é ãàëÿâèí³ ïðîõîäèëè åñòàôåòè òà çìàãàííÿ, à òàêîæ ïðîâîäèëèñÿ "Êîçàöüê³ ãåðö³".

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

23

Ãîñò³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äâ³äàòè åêîëîã³÷í³ òà hand-made ìàéñòåð-êëàñè, ïåðåãëÿíóòè óðî÷èñòèé ñâÿòêîâèé êîíöåðò.

Íàéìåíø³ ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ ðîçâàæàëèñÿ, ãðàþ÷èñü ó ð³çíîìàí³òí³ ³ãðè íà ãàëÿâèí³ äëÿ ä³òåé.

Êîæåí ã³ñòü çàõîäó îòðèìàâ íå ëèøå ïðèºìí³ ïîäàðóíêè òà íåçàáóòí³ âðàæåííÿ, à é íàïîâíèâñÿ ïî÷óòòÿìè ìèðó, ðàäîñò³ òà ëþáîâ³, ÿê³ çàâæäè ùèðî äàðóº Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ".

03113, ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32. ÒÅË.: (044) 455-57-07, 450-71-39; ôàêñ: (044) 455-57-57. E-mail: krok@krok.edu.ua, www.krok.edu.ua

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”

0016


24

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Á²ÎÐÅÑÓÐѲ ² ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ліцензія Міністерства освіти і на и У раїни АЕ №285273 від 23.01.2014р., IV рівень а редитації Національний ніверситет біорес рсів і природо орист вання У раїни (НУБіП У раїни) заснований 1898 р. і є одним із провідних вищих навчальних за ладів У раїни IV рівня а редитації. Постановами Кабінет Міністрів У раїни від 30.10.2008 р. №945 та від 03.02.2010 р. №76 Національном ніверситет біорес рсів і природо орист вання У раїни надано стат с самоврядно о (автономно о) дослідниць о о національно о ніверситет . До стр т ри базово о за лад ніверситет (м. Київ) входять 12 навчально-на ових інстит тів, я і об’єдн ють 14 на ово-дослідних інстит тів, 26 міжінстит тсь их навчально-на ових центрів та 25 навчально-на ових центрів, 20 фа льтетів та 125 афедр. Під отов а фахівців базовом за ладі рі : "Ба алавр" - 7500-14500; "Спеціаліст" У с ладі ніверситет ф н ціон ють Південний філіал НУБіП У раїни “Кримсь ий ніверситет (м. Київ) проводиться за та и- 7950-15100; "Ма істр" - 8400-16200. На напрямах під отов и "А рономія", "Біоа ротехноло ічний ніверситет” (АР Крим); ми напрямами: автоматизація та омп'ютерно-інте ровані техноло ія", "Ветеринарна медицина", "Геовідо ремлені підрозділи НУБіП У раїни: 12 вищих навчальних за ладів І-ІІІ рівнів а реди- техноло ії; а рономія; біотехноло ія; б дівниц- дезія, арто рафія та земле стрій", "Е олотації різних ре іонах У раїни - “Бережансь- тво; ветеринарна медицина; водні біорес рси ія, охорона нав олишньо о середовища та ий а ротехнічний інстит т” (Тернопільсь а та а ва льт ра; еодезія, арто рафія та зем- збалансоване природо орист вання", "Захист обл.), “Ніжинсь ий а ротехнічний інстит т” ле стрій; деревооброблювальні техноло ії; рослин", "Менеджмент", "Облі і а дит", "Пра(Черні івсь а обл.), “Ірпінсь ий е ономічний е оло ія, охорона нав олишньо о середовища вознавство", "Фінанси і редит" для о ремих оледж”, “Немішаївсь ий а ротехнічний о- та збалансоване природо орист вання; е оно- р п ст дентів ви ладання більшості диследж”, “Боярсь ий оледж е оло ії і природ- мі а підприємства; е ономічна ібернети а; циплін здійснюється ан лійсь ою мовою. Навчальний процес і на ові дослідження них рес рсів” (всі три - Київсь ій обл.), “За- еле тротехні а та еле тротехноло ії; енер еНУБіП У раїни забезпеч ють понад 3 тис. ліщиць ий а рарний оледж ім. Є. Храпливо- ти а та еле тротехнічні системи в а ропромисо” (Тернопільсь а обл.), “Бобровиць ий о- ловом омпле сі; захист рослин; омп'ютерні на ово-педа о ічних та педа о ічних працівледж е ономі и та менеджмент ім. О. Май- на и; лісове і садово-пар ове осподарство; ни ів, т.ч. понад 300 професорів і до торів нової” (Черні івсь а обл.), “М ачівсь ий а - мар етин ; машиноб д вання; менеджмент; на та більше 1300 доцентів і андидатів на . До посл ст дентів с часна на ова бібліорарний оледж” (За арпатсь а обл.), “При- облі і а дит; правознавство; процеси, машибрежненсь ий а рарний оледж”, “Кримсь ий ни та обладнання а ропромислово о вироб- те а, фонд я ої становить понад 1 млн. приа ропромисловий оледж”, “Бахчисарайсь ий ництва; соціальна педа о і а; техноло ія ви- мірни ів, із них 400 тис. - підр чни и і навчальні б дівельний техні м”, “Кримсь ий техні м робництва і перероб и прод ції тваринницт- посібни и, 607 тис. - на ова літерат ра. Ст дентсь е містеч о м. Київ - це 13 ідромеліорації та механізації сільсь о о ос- ва; транспортні техноло ії (за видами трансртожит ів, я их проживає близь о 80% подарства” (останні чотири - в АР Крим), 5 порт ); філоло ія (пере лад); фінанси і редит; ст дентів денної форми навчання, їдальня, навчально-інформаційно- онс льтаційних харчові техноло ії та інженерія. Термін навчання для різних освітньо- ва- афетерій, б фети тощо. п н тів (НІКП) - “Л бенсь ий НІКП”, “МалинсьСпортивний омпле с ніверситет ий НІКП”, “М ачівсь ий НІКП”, “Бобровиць- ліфі аційних рівнів становить: "Ба алавр" 4 ро и; "Спеціаліст" - 1 рі ; "Ма істр" - 1,5 ро и. містить с часні від ритий стадіон і ритий ий НІКП” та “Таращансь ий НІКП”. Вартість навчання за мов до овор з орп с для повноцінних занять фізичною льУ НУБіП У раїни здійснюється під отов а фахівців та их освітньо- валіфі аційних рівнів: фізичними та юридичними особами на пері- т рою і спортом. - молодший спеціаліст - за 33 спеціаль- од 2013/2014 навчально о ро для різних освітньо- валіфі аційних рівнів і напрямів під оАдреса приймальної омісії ностями (лише в ре іональних ВНЗ); - ба алавр - за 29 напрямами під отов и; тов и для денної форми навчання становить, Національно о ніверситет біорес рсів і природо орист вання - спеціаліст - за 26 спеціальностями та рн. за рі : “Ба алавр” - 7500-14500; “Спеціаліст” - 7950-15100; “Ма істр” - 8400-16200. У раїни: понад 50 спеціалізаціями; Вартість навчання за мов до овор з в л. Генерала Родимцева, 19, - ма істр - за 47 спеціальностями та пом. Київ, 03041, У раїна. над 100 спеціалізаціями (базовий за лад та фізичними та юридичними особами на період 2013/2014 навчально о ро для різних освітТел.: (044) 527-83-08, ПФ КАТУ). фа с: (044) 258-42-63. Форми навчання: денна, заочна, е стер- ньо- валіфі аційних рівнів і напрямів під отов и для денної форми навчання становить, рн. за http: www.nubip.edu.ua натна. 0253

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

25

ÏÐÀÊÒÈ×ÍÅ ÏÐÀÂÎ – ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÀÂÎÎѲÒÍÜί IJßËÜÍÎÑÒ² ÞÐÈÄÈ×Íί Ê˲ͲÊÈ “ÔÅͲÊÑ” www.kul.kiev.ua З рах ванням особливостей становлення і розвит правової системи У раїни та впровадження нових та необхідних способів ре лювання с спільних відносин, зо рема ал зі освіти, представни ами юридичних професій дедалі частіше а т аліз ється питання юридичної лінічної освіти. На жаль, сьо одні та с лалося, що більшість людей не мають можливості с ористатися оплатними посл ами юриста. А залишити с ладн життєв сит ацію невирішеною – немає можливості. Тим більше, я що питання стос ється прав, свобод та інтересів ромадянина. Чи є вихід з цієї сит ації? Чи можливо поєднати здавалося б абсолютно віддалених один від одно о с б'є тів: пересічно о ромадянина та ст дента-юриста? Відповідь проста. Коли ст дент має відповідні теоретичні знання з основних ал зей права, а пересічний ромадянин за наний л хий т і не знає я діяти тій чи іншій сит ації, то взаємодопомоа ціл ом реальна. Ця проблема виріш ється шляхом створення відповідно о інстит т – юридичної ліні и. Це стр т рний підрозділ ВНЗ, в рам ах я о о ст денти старших рсів під ерівництвом ви ладачівраторів надають безоплатн правов допомо малозабезпеченим, незахищеним верстам населення, а та ож всім, хто до них звертається. Київсь ий ніверситет права НАН У раїни є провідним в У раїні а адемічним освітянсьим за ладом європейсь о о тип , перед я им стоїть завдання під от вати висо оваліфі ованих юристів, я і володіють ґр н-

˳öåíç³ÿ ÌÎÍ ìîëîäüñïîðòó Óêðà¿íè ÀÄ 072657 â³ä 10.09.2012 ð.

Êîëåêòèâ þðèäè÷íî¿ êë³í³êè "Ôåí³êñ"

ϳä ÷àñ êîíñóëüòóâàííÿ â³äâ³äóâà÷³â

товними теоретичними знаннями та пра тичними навич ами роботи. Саме том вже ба ато ро ів в ніверситеті діє юридична ліні а "Фені с", я а є базою для пра тично о навчання та проведення юридичної пра ти и ст дентів старших рсів. Ст денти- онс льтанти юридичної ліні и під ерівництвом ви ладачів- раторів надають юридичні онс льтації, с ладають письмові відповіді на запитання, от ють процес альні до менти для тих, хто звертається за безоплатною правовою допомо ою. Для ст дентів без оштовна рошова допомо а – це ні альна можливість отримати досвід пра тичної роботи, перевірити знання, отриманні в процесі навчання, встановити онта ти необхідні для подальшої роботи. Для малозабезпечених ромадян – це можливість отримання фахової допомо и, щодо захист своїх прав та за онних інтересів. Для ніверситет – це мірило я ості навчальних про рам.

Діяльність б дь-я ої юридичної ліні и баз ється на певних обов'яз ових принципах. До них належать: безоплатність надання правової допомо и, добровільність, манізм та рівноправність. Діяльність ст дентів- онс льтантів юридичній лініці є ма симально наближеною до діяльності адво ата, том на них поширюються основні принципи ети и, я і застосов ються правозахисній діяльності. Висо ий рівень моральності та вихованості, доброзичливість та порядність, я і форм ються ст дента підчас пра ти и юридичній лініці, є необхідним фа тором я існо о вирішення поставлених перед ним завдань, що об мовлює висо ефе тивність права, стабільність правопоряд та ба атьох сфер с спільно о життя. Адже подолати професійн деформацію, правовий ні ілізм та висо ий рівень ор пції, можна лише шляхом виховання правової свідомості саме в молодих спеціалістах. Клієнти-відвід вачі юридичної ліні и є різні. Хтось став жертвою обставин і ш ає надію, хтось знає життя, перепроб вав сі заходи щодо захист своїх інтересів і все одно не знайшов вирішення сво о питання. До ожно о потрібно знаходити підхід. Але, я за важ ють ст денти, вони отові допома ати ожном , надати онс льтації, відповіді, необхідн та достатню правов інформацію.

Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ êîíñóëüòàíò³â êë³í³êè

Þðèäè÷íà êë³í³êà "Ôåí³êñ" Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðàöþº êîæíîãî â³âòîðêà òà ñåðåäè ç 10 äî 13 ãîäèíè çà àäðåñîþ: ì. "Æèòîìèðñüêà", âóë. Äîáðîõîòîâà, 7à òà êîæíîãî ÷åòâåðãà ç 10 äî 13 ãîäèíè çà àäðåñîþ: ì. "Òåàòðàëüíà", âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 55-57.

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”

0277


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

26

ÐÀIJÎÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÍÒÓÓ "Êϲ"

²V ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ AE ¹ 270199 â³ä 02.07.2013

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß Àäðåñà â³äá³ðêîâî¿ êîì³ñ³¿ ôàêóëüòåòó: ì. Êè¿â, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà, 10, êîðï. 15, ê³ìí. 92 òåë.: (044)406-83-42; (044) 362-98-51 å-mail: vstup@rtf.kpi.ua, dek@rtf.kpi.uà, skype: vstup_rtf íàøà ñòîð³íêà Âêîíòàêòå: vk.com/rtf_kpi Àäðåñà ôàêóëüòåòó: 03056, ì. Êè¿â, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà, 12, êîðï. 17, ÐÒÔ, ê³ìí. 423, 417. Ñàéò ôàêóëüòåòó: www.rtf.kpi.uà ÐÒÔ ãîòóº âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â, ÿê³ çäàòí³ åôåêòèâíî ïðàöþâàòè íà âñ³õ åòàïàõ ïðîåêòóâàííÿ òà âèãîòîâëåííÿ ñó÷àñíèõ ðàä³îåëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â òà ñèñòåì: ñóïóòíèêîâîãî (GPS, ÃËÎÍÀÑÑ, Galileo, VSAT) òà ìîá³ëüíîãî (GSM, CDMA) çâ'ÿçêó; êîìï'þòåðíèõ äðîòîâèõ (âêëþ÷àþ÷è îïòè÷í³ ë³í³¿) òà áåçäðîòîâèõ ìåðåæ (Wi-Fi, Bluetooth); ñèñòåì òåëåáà÷åííÿ òà òåëåêîìóí³êàö³é (WiMAX, LTE, DVB-T2); ñèñòåì ñïåö³àëüíîãî çâ'ÿçêó; ì³êðîïðîöåñîðíèõ òà êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì êåðóâàííÿ ïîáóòîâîãî òà ïðîìèñëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ; á³îòåõí³÷íèõ òà ìåäè÷íèõ ñèñòåì ä³àãíîñòèêè ³ ë³êóâàííÿ; ðîáîòåõí³÷íèõ òà ìåõàòðîííèõ ñèñòåì.

Áàêàëàâðàò

Ñïåö³àëüí³ñòü îñâ³òíüîãî ð³âíÿ "ñïåö³àë³ñò" àáî "ìàã³ñòð" Ðàä³îòåõí³êà 7.05090101, 8.05090101 Ðàä³îåëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿, ñèñòåìè òà êîìïëåêñè 7.05090103, 8.05090103 Àïàðàòóðà ðàä³îçâ'ÿçêó, ðàä³îìîâëåííÿ ³ òåëåáà÷åííÿ 7.05090102, 8.05090102 Ðàä³îåëåêòðîíí³ àïàðàòè òà çàñîáè 7.05090201, 8.05090201 Á³îòåõí³÷í³ òà ìåäè÷í³ àïàðàòè ³ ñèñòåìè 7.05090204, 8.05090204 ²íòåëåêòóàëüí³ òåõíîëî㳿 ì³êðîñèñòåìíî¿ ðàä³îåëåêòðîííî¿ òåõí³êè 7.05090203, 8.05090203

Ðàä³îòåõí³êà 6.050901

Ðàä³îåëåêòðîíí³ àïàðàòè 6.050902

Íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà áàç³ ñó÷àñíèõ ëàáîðàòîð³é ³ç çàñòîñóâàííÿì øèðîêîãî ñïåêòðó ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â. Äî òàêîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ â³äíîñÿòüñÿ ïàêåòè ÑÀÏÐ: AutoCAD, PCAD, Altium, Designer, MicroCAP, Proteus, Quartus, Multisim òà ³í., ïàêåòè ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ; MathCAD, Matlab òà ³í. Òà ñïåö³àë³çîâàíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ: HFSS, Microwave studio, LabView. Êð³ì òîãî, ñòóäåíòè âèâ÷àþòü ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ çàãàëüíîãî (C/C++, Assembler òà ³í.), ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ (Verilog, G òà ³í.) òà WEB-ïðîãðàìóâàííÿ (Java, PHP, HTML òà ³í.) Ñòóäåíòè ÐÒÔ â ðàìêàõ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè òà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ïðàöþþòü: - íà ï³äïðèºìñòâàõ òà ó ô³ðìàõ: ALCATEL, MOTOROLA, MINDSPEED, Ericsson, Melexis, Luxsoft, Óêðòåëåêîì, Óêðà¿íñüêèé ìîá³ëüíèé çâ'ÿçîê, Êâàçàð-ì³êðî, êîìïàí³ÿõ îïåðàòîð³â ìîá³ëüíèõ

ðàä³îìåðåæ ÌÒÑ, Kievstar, Life) - ó êîìïàí³ÿõ ïðîâ³äíèõ ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð³â (LANET, VOLYA, FRESHTEL, TRIOLAN òà ³í.) - ðàä³îìîâíèõ òà òåëåâ³ç³éíèõ, êîìïàí³ÿõ Óêðà¿íè ÑÒÁ, Íîâèé êàíàë, Óêðà¿íà, ²ÍÒÅÐ, 1+1, Ïåðøèé íàö³îíàëüíèé, GAMA, ÊÃÒÐÊ, ÒÅÒ òà ³í. - â ÑÁÓ, ÌÂÑ, Äåðæàâíîìó ìèòíîìó êîíòðîë³ - â íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³íñòèòóòàõ ³ êîíñòðóêòîðñüêèõ óñòàíîâàõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, íà çàâîäàõ òà ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ - ó Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³, Öåíòð³ ÿäåðíî¿ ìåäèöèíè, ÍIJ "Á³îðåãóëÿòîð" Àá³òóð³ºíòàì, ÿê³ íå ïðîéøëè çà êîíêóðñîì íà áþäæåòí³ ì³ñöÿ, íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ çà êîíòðàêòîì.

Âàðò³ñòü çà îäèí ð³ê íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â çà êîøòè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òíüîãî ð³âíÿ áàêàëàâð (êîíòðàêò 1-4 êóðñ) Íàïðÿì ï³äãîòîâêè 6.050901 Ðàä³îòåõí³êà 6.050902 Ðàä³îåëåêòðîíí³ àïàðàòè

Äåííà ôîðìà íàâ÷àííÿ 10800,00 ãðí 8600,00 ãðí

Çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ 6500,00 ãðí 6000,00 ãðí

Âàðò³ñòü çà îäèí ð³ê íàâ÷àííÿ óêðà¿íñüêèõ ñòóäåíò³â çà êîøòè ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á äëÿ çäîáóòòÿ îñâ³òí³õ ð³âí³â ñïåö³àë³ñòà òà ìàã³ñòðà (êîíòðàêò íà 5, 6 êóðñ)

Îñâ³òí³é ð³âåíü Ñïåö³àë³ñò Ìàã³ñòð

Íàïðÿì ï³äãîòîâêè 7.050901 Ðàä³îòåõí³êà 7.050902 Ðàä³îåëåêòðîíí³ àïàðàòè 8.050901 Ðàä³îòåõí³êà 8.050902 Ðàä³îåëåêòðîíí³ àïàðàòè

Äåííà ôîðìà íàâ÷àííÿ 12600,00 ãðí 10400,00 ãðí 12600,00 ãðí 10400,00 ãðí

Çàî÷íà ôîðìà íàâ÷àííÿ 6500,00 ãðí 6000,00 ãðí 6500,00 ãðí 6000,00 ãðí

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!

0655


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2014

27 ̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊÎËÅÄÆ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ À²ÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²-²² ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÀÅ ¹270705 â³ä 02.07.2013 ð.

Êîëåäæ ïðîïîíóº íàâ÷àííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ íà äåíí³é ôîðì³ çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì òà íà óìîâàõ êîíòðàêòó (çà êîøòè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á). ÃÅÎÄÅÇÈ×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-ãåîäåçèñò) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,7 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,7 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñêëàäàííÿ òîïîãðàô³÷íèõ ïëàí³â, ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, çàñòîñóâàííÿ êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é ó ñòâîðåíí³ êàðòîãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà îñíîâ³ àåðîêîñì³÷íîãî çîíäóâàííÿ çåìíî¿ ïîâåðõí³, çàáåçïå÷åííÿ ãåîäåçè÷íîþ îñíîâîþ ïðîìèñëîâîãî òà æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-çåìëåâïîðÿäíèê) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îö³íêà çåìë³ ³ íåðóõîìîñò³, óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³ÿìè ³ ðåñóðñàìè, ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ³ íåðóõîì³ñòü, çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì òà îõîðîíîþ çåìåëü.

ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ² (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-òåõíîëîã) (ìåõàí³êà) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îôîðìëåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ òà ïðîâ³ç³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà âàíòàæí³ àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ; âèïóñê àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ë³í³þ; êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ðóõîìîãî ñêëàäó íà ë³í³¿; íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæàìè. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ (êâàë³ô³êàö³ÿ - îðãàí³çàòîð âèðîáíèöòâà) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,6 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,6 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ðîçðîáêà íàïðÿì³â ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà (ï³äðîçä³ëó); ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ á³çíåñ-ïëàíó; ðîçðîáêà çàõîä³â ùîäî çàïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó âèðîáíèöòâ³; îðãàí³çàö³ÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

IJËÎÂÎÄÑÒÂÎ (êâàë³ô³êàö³ÿ - îðãàí³çàòîð ä³ëîâîäñòâà) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3 ðîêè; ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2 ðîêè. В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-êàðòîãðàô)ОСВІТАÏðîô³ëü ôàõ³âöÿ: äîêóìåíòàö³éíå Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,7 (³íôîðìàö³éíå) çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ; ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,7 ðîêè. îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç êàäðàìè; ìåòîäè÷íå êåÏðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ êàðòîãðà- ð³âíèöòâî äîêóìåíòàö³éíèì çàáåçïå÷åííÿì ô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè àåðîôîòî- ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â. çéîìêè, ñòâîðåííÿ òîïîãðàô³÷íèõ, ãåîãðàô³÷íèõ, òåìàòè÷íèõ, íàðîäíîãîñïîäàðñüêèõ êàðò Ô²ÍÀÍÑÈ ² ÊÐÅÄÈÒ 1. Êâàë³ô³êàö³ÿ - ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò òà àòëàñ³â, ðåäàãóâàííÿ òà ñêëàäàííÿ öèôðîâèõ êàðò. ç ô³íàíñ³â. Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3 ðîêè; ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2 ðîêè; ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 2. Êâàë³ô³êàö³ÿ - áàêàëàâð ç ô³íàíñ³â ³ (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-ïðîãðàì³ñò) êðåäèòó. Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; Íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà (çà íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. ñêîðî÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ - 2 ðîêè). Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ ïðîãðàìÏðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îðãàí³çàö³ÿ ãðîøîâèõ íîãî çàáåçïå÷åííÿ; ðîáîòà ç áàçàìè äàíèõ; òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ó ð³çíèõ ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå- ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç þðè÷åííÿ, òåõíîëî㳿 çáîðó òà îáðîáêè ³íôîð- äè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè; îðãàí³çàö³éíå ìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ëîêàëüíèõ òà ãëî- çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâèõ îðãàí³â; áàëüíèõ êîìï'þòåðèçîâàíèõ ñèñòåì òà çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ïðè ñêëàäàíí³ êîøìåðåæ. òîðèñ³â äîõîä³â.

ÃÅÎÄÅDzß, ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²ß ÒÀ ÇÅÌËÅÓÑÒÐ²É (êâàë³ô³êàö³ÿ áàêàëàâð ç ãåîäå糿, êàðòîãðàô³¿ òà çåìëåóñòðîþ). Íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà (çà ñêîðî÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ - 2 ðîêè). Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ãåîäåçè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêòóâàííÿ, âèñîêîòî÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ôîðìè òà ðîçì³ð³â Çåìë³; êàäàñòðîâ³ çéîìêè; ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é êàäàñòðó ç ïèòàíü çåìåëü ³ íåðóõîìîñò³; îðãàí³çàö³ÿ îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà íåðóõîì³ñòü. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ êîëåäæó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè "ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò", "áàêàëàâð" ïîäàëüøà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè "ñïåö³àë³ñò", "ìàã³ñòð" çä³éñíþºòüñÿ íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ â Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³âåðñèòåò³. Êîëåäæ ìຠãóðòîæèòîê òà íàâ÷àëüíèé ïîë³ãîí, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â ìàëüîâíè÷îìó ñåëèù³ Ñèíÿâà íà áåðåç³ ð. Ðîñü. Íà áàç³ ïîë³ãîíó îðãàí³çîâàíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé òàá³ð "Òîïîãðàô". Ó êîëåäæ³ ïðàöþþòü ï³äãîòîâ÷³ êóðñè (ïî÷àòîê çàíÿòü: ç 1 ëèñòîïàäà òà ç 1 ëþòîãî) Ôîðìà íàâ÷àííÿ - äåííà Ïðèéîì äîêóìåíò³â: íà áàç³ 9 êëàñ³â ç 01 ïî 19 ëèïíÿ, íà áàç³ 11 êëàñ³â ç 01 ïî 31 ëèïíÿ, íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà WWW.S-OSVITA.COM.UA íà áàêàëàâðà - ç 01 ïî 19 ëèïíÿ. Âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ (íà áàç³ 9 êëàñ³â), ç 21 ïî 31 ëèïíÿ (óêðà¿íñüêà ìîâà -ïèñüìîâî òà ìàòåìàòèêà - óñíî), ôàõîâèé ³ñïèò íà áàêàëàâðà ç 21 ïî 31 ëèïíÿ Îïðèëþäíåííÿ ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó âñòóïíèê³â íà áàç³ 9 òà 11 êëàñ³â òà íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà: 01 ñåðïíÿ

Àäðåñà: ì. Êè¿â - 113, âóë. Äðóæê³âñüêà, 6. ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà" àáî "Íèâêè" Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: ïðèéìàëüíÿ äèðåêòîðà (044) 4-000-405 ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ/ï³äãîòîâ÷³ êóðñè (044) 4-000-222 http:\\kitz.nau.edu.ua e-mail: kitz_nau@ukr.net 0161

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2013

·

28

À²ÀÊÎÑ̲×ÍÈÉ Ë²ÖÅÉ ²Ì. ². ѲÊÎÐÑÜÊÎÃÎ ÍÀÓ Ì. ÊȪÂÀ Ñâ³äîöòâî ïðî àòåñòàö³þ ç â³äçíàêîþ â³ä 04.11.2011 ð.

Авіа осмічний ліцей ім. І. Сі орсь о о НАУ м. Києва - спеціалізований навчальний за лад з фізи о-математичним профільним навчанням і допрофесійною під отов ою старшо ласни ів. Діяльність ліцею відповідає вимо ам с часності, збері аючи традиції Національно о авіаційно о ніверситет . Особливістю ліцею є те, що: - він входить до стр т ри НАУ; - ліцеїсти не просто спостері ають за ст дентсь им життям в ніверситеті, а бер ть в ньом а тивн часть, що дозволяє майб тньом швидше адапт ватись до навчально о процес ВНЗ. - ліцеї навчаються чні 8 - 11 ласів (а це за рез льтатами психоло ічних досліджень ві професійно о пош ), що дозволяє зосередитись педа о ічном оле тив на ві ових особливостях юнацтва, їх потребі професійном самовизначенні.

Çåìëÿíà Ãàëèíà ²âàí³âíà äèðåêòîð ÀÊË ÍÀÓ, êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò. Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè.

- ліцеї працюють висо о валіфі овані вчителі, це люди, що професійно допомаають підліт ові вирішити визначальне в йо о долі питання, - здійснення свідомо о та мотивовано о вибор професії. Щорічно в ліцеї працюють спец рси за напрямами під отов и ст дентів НАУ, а саме "Основи б дівництва", "Основи е ономі и та менеджмент ", "Основи архіте т ри та дизайн ", "Основи радіоеле тронних апаратів", "Основи мі ропроцесорної техні и", "Основи авіаційних омп'ютерноінте рованих омпле сів", "Основи аеронаві аційних систем", "Основи омп'ютерних техноло ій б дівництва", "Основи філософії", "Російсь е ділове мовлення", "Приладна фізи а", "Основи психоло ії", "Комп'ютерні на и", "У раїнсь е ділове мовлення", "Основи авіації та осмонавти и", "Основи захист інформації", "Основи омп'ютерної техні и".

Ліцей розташовано 7Б орп сі Національно о авіаційно о ніверситет , має 23 ласні імнати, з них 2 абінети інформатии на 28 чбових місць, 3 м льтимедійні абінети фізи и, 5 абінетів математи и, з них 2 - м льтимедійні, 1 м льтимедійний лін афонний абінет та 3 абінети іноземної мови, м льтимедійні абінети біоло ії та історії, абінети раїнсь ої мови, зар біжної літерат ри, хімії та ео рафії. Усі абінети мають омп'ютер на робочом місці чителя, обладнані а діо- та відеоапарат рою. У навчально-виховном процесі ви ористов ється матеріально-технічна база НАУ: лабораторії з хімії та фізи и; спортивний омпле с та бібліоте а. Це підвищ є інтерес до навчання чнів, забезпеч є я ість навчання та виріш є проблеми їх під отовці до фахової освіти. У ліцеї навчається 350 чнів 8-11 ласів. Щоро ліцей вип с ає до 150 абі-

т рієнтів, 90% я их стають ст дентами Національно о авіаційно о ніверситет , решта та ож продовж є навчання престижних вишах У раїни та інших держав. Авіа осмічний ліцей - це: - можливість вст п до НАУ і поповнення лав ст дентів державно о замовлення; - задоволення потреб чнів професійном самовизначенні і творчій самореалізації; - часть на ових л бах і се ціях; - самостійність, відповідальність, різнобічна ом ні ативна діяльність. Òåëåôîíè: (044) 497-41-45, 406-72-23 Àäðåñà: ïð. Êîìàðîâà,1, êîðï.7á, ì. Êè¿â www.akl-nau.com.ua 0117

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2013

29

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ë²ÖÅÉ ÑÔÅÐÈ ÏÎÑËÓÃ

Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ãàðàíòîâàíà! ˳öåíç³ÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè À ¹420287 â³ä 01.07.2008 ð. ï³øíî ïðàöþþòü â ñôåð³ ïîáóòó òà ó ñôåð³ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñòâîðåíèé ó æîâòí³ 1944 ðîêó.  2013 ð. áóâ ðåîðãàí³çîâàíèé â Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã, ÿêèé î÷îëþº, îñü óæå ìàéæå 20 ðîê³â, ÷àð³âíà æ³íêà, ìóäðèé êåð³âíèê - ×óãàºâñüêà Ëþáîâ ²âàí³âíà. Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã - îäèí ³ç íàéêðàùèõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé ãîòóº êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ðîá³òíèê³â íà ðèíêó ïðàö³ ç òàêèõ ïðîôåñ³é: Î Àäì³í³ñòðàòîð, ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êàñèð (ó áàíêó), îïåðàòîð êîìï'þòåðíîãî íàáîðó - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êîíòîðñüêèé ñëóæáîâåöü (áóõãàëòåð), îáë³êîâåöü ç ðåºñòðàö³¿ áóõãàëòåðñüêèõ äàíèõ - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êàñèð òîðã³âåëüíîãî çàëó - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êðàâåöü, çàêð³éíèê - íà áàç³ 9-11 êë. Íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíà áàçà ë³öåþ â³äïîâ³äຠñó÷àñíèì âèìîãàì ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ç íàçâàíèõ ïðîôåñ³é.  ðîçïîðÿäæåíí³ ó÷í³â îáëàøòîâàí³ ìàéñòåðí³, íàâ÷àëüí³ êàá³íåòè, çàëè äëÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ òà ñïîðòèâíèõ çàíÿòü. Íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêîìó ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿ ñôåðè ïîñëóã ïðîâîäèòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, çàòâåðäæåíèìè ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ÿê³ âðàõîâóþòü ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà.  íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü çà ³íòåãðîâàíèìè ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ðîá³òíè÷èõ êàäð³â äëÿ ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ó ÊÏËÑÏ Âàñ ï³äãîòóþòü äî ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäàäóòü çíàííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü Âàì ïðàöåâëàøòóâàòèñü àáî â³äêðèòè âëàñíó ñïðàâó. Íàø³ âèïóñêíèêè âæå óñ-

Ìè ãàðàíòóºìî: - âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ; - ìîæëèâ³ñòü áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ì ôàõ³âöåì. Íåìàëèé â³äñîòîê íàøèõ ó÷í³â íàâ÷àºòüñÿ â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Äèïëîì òà îñâ³òà, ùî îòðèìàí³ â ÊÏËÑÏ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü íàøèì âèïóñêíèêàì ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ, âñòóïèâøè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà 2-é êóðñ. Íàâ÷àííÿ çàðàõîâóºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ñòàæó ðîáîòè. Íàø³ ó÷í³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çîâóâàòè ñåáå ó òâîð÷îìó íàïðÿìêó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó ë³öå¿ ïðàöþþòü ð³çíîìàí³òí³ ñåêö³¿ òà ãóðòêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, êëóáè çà ³íòåðåñàìè. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ îðãàí³÷íî ïîºäíóº ð³çí³ ôîðìè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³ºþ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ ó÷í³â.  ÊÏËÑÏ òåáå íàâ÷àòü íå ò³ëüêè òâ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Òóò òè ï³çíàºø ãîëîâíó íàóêó - íàóêó æèòòÿ.  íàøîìó ë³öå¿ Âè çíàéäåòå íåï³äðîáíó ëþáîâ òà ïîâàãó, ºäí³ñòü äóìîê, ïî÷óòò³â ³íòåðåñ³â. Ìè äîïîìîæåìî Âàì íàâ÷èòèñü àíàë³çóâàòè ñâî¿ â÷èíêè, ñï³ëêóâàòèñü, ðîáèòè ïðàâèëüí³ âèñíîâêè. Ó íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðàöþþòü êðàù³ âèêëàäà÷³ òà ìàéñòðè ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè òà âèñîêèìè ïåäàãîã³÷íèìè çíàííÿìè. Çàïðîøóºìî íà íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã. Ïðèéîì äîêóìåíò³â ç 20.05.2014 ð. 26.08.2014 ð. Äëÿ âñòóïó ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: - Äîêóìåíò ïðî îñâ³òó (îðèã³íàë); - ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä (3 êîﳿ); - Ôîòî - 6 øò.; - Ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ (îðèã³íàë ³ êîï³ÿ); - Ïàñïîðò (îðèã³íàë ³ êîï³ÿ); - Äîâ³äêà ç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (ÿêùî íåìຠïàñïîðòà). Âèïëà÷óºìî ñòèïåíä³þ. Âèäàºìî äèïëîì äåðæàâíîãî çðàçêà. Äîïîìàãàºìî ó ïðàöåâëàøòóâàíí³.

Ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÏËÑÏ ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37, ¿õàòè: ìåòðî "Êîíòðàêòîâà ïëîùà". Ëàñêàâî ïðîñèìî! Òåë. (044) 425-01-92, 425-21-60, 425-15-50 e-mail: lkplsp@bigmir.net ñàéò: www.kplsp.com.ua 0167

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2013

·

30

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ “̲ÆÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÞÂÅ˲ÐÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ ì. ÊȪÂÀ” ˳öåíç³ÿ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè Àà ¹ 582295 â³ä 25.10.2011 ð.

Äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ, òâîð÷å íàòõíåííÿ, ÷èñò³ äóø³, äîáð³ ñåðöÿ... ² çîëîòî, ³ ñð³áëî, ³ êîæíèé ç ìåòàë³â çàðîäæóºòüñÿ â çåìë³ â³ä íåáåñíèõ áîã³â, â³ä ïàäàþ÷îãî ç ãîðè âèïðîì³íþâàííÿ òîìó òàê ³ âåäåòüñÿ, ùî çîëîòî íàëåæèòü Ñîíöþ, ñð³áëî - ̳ñÿöþ, ñâèíåöü - Ñàòóðíó, çàë³çî - Ìàðñó, Þâåë³ð - ñòâîðþº ç øìàòêà ìåòàëó íàéïðåêðàñí³ø³ ïðèêðàñè ÷èì ³ óâ³êîâ³÷óº ñåáå òà ñâ³é òðóä Державний професійно-технічний навчальний за лад «Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва» - має свою ба аторічн історію, щодо під отов и валіфі ованих робітни ів я для підприємств ювелірної ал зі та і для сфери поб т . Саме період вибор професійно о шлях майб тніми: ювелірами, онтролерами ломбард , се ретарями ерівни а, адміністраторами, а ентами з постачання, а ентами з ор анізації т ризм – пропон ємо

пере ляд історичні сторін и життя і сьоодення центр . Днем народження центр вважається 29 травня 1968 ро з ідно з на азом № 224 від 29.05.1968 р. начальни а Міжобласно о правління професійно-технічної освіти «Про від риття ІІІ варталі 1968 ро в м. Києві МПТУ № 54 на базі Київсьої фабри и з виробництва діамантів Міністерства фінансів СРСР» по в лиці Автома істральній (тепер Хар івсь ий район

столиці) від рилося професійно-технічне чилище № 54 де під ерівництвом дире тора Федора Тимофійовича Позня а розпочалася під отов а робітни ів за спеціальностями: «розпилювальни », «обточ вальни », «о ран вальни алмазів діаманти». З одом 29.08.1969 р. МПТУ-54 змінило номер і стало МПТУ-34, а в 1970 р. чилище розпочало під отов робітни ів за спеціальностями: «ювелір», « онтролер х дожніх виробів», «сорт вальни алмазів», «сорт вальни діамантів». А 01.07.1971 р. змінилась і назва чилища – воно стало технічним чилищем № 8. В 1973 р. чилище перемістилося в нові б дівлі – на в лиці Сім’ї Сосніних, 13 – навчальний орп с на Сім’ї Сосніних, 15 – ртожито . З 25.06.1985 р. чилище перейменовано на СПТУ № 38, а з одом 20.01.1995 р. на ПТУ38. З середини 90-х ро ів розпочалася під отов а за спеціальністю «о ран вальни вставо для ювелірних та х дожніх виробів». З 19 березня 2003 р. ПТУ № 38 м. Києва перейменовано в Київсь ий професійний ліцей ювелірно о мистецтва, в липні 2004 ро ліцей стає членом Асоціації ювелірів У раїни, і саме ця подія сприяла від риттю нової сторін и в житті навчально о за лад – це і оновлення майстерень виробничо о навчання, і часть спеціалізованих вистав ах ювелірних виробів, а

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ

· 2013

най оловніше те, що навчальний за лад підвищив свій професійний імідж, змінив тип і почав називатись – Державним професійно-технічним навчальним за ладом «Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва». Сьо одення навчально о за лад досить а тивне. Пор ч з досвідченими педа о ами, працівни ами, а їх в центрі 68 надає свою допомо чнівсь ий парламент, я ий приймає а тивн часть ор анізації поза рочної роботи, здійсненні онтролю за навчальним процесом, часті осподарсь ій роботі центр і ртожит . Перемо ами, я ими пишається навчальний за лад – це висо ий рівень за альноосвітньої під отов и за підс м ами 2013 ро , про що засвідч ють підс м и ІІ етап Все раїнсь их олімпіад серед навчальних за ладів професійно-технічної освіти м. Києва. Обрання для продовження навчання після здоб ття базової і повної заальної середньої освіти 300 вип с ни ами ш іл. А ще можливістю ст пенево о навчання після здоб ття професії ювелір (ювелірмодельєр) освітньо- валіфі овано о рівня молодший спеціаліст із спеціалізації «Деоративно-при ладне мистецтво». Доречно зазначити, що перелі професій за я ими здійснюється професійна освіта чнів і сл хачів, а вже зараз і молодших спеціалістів ні альний адже, рім нашо о навчально о за лад Ви ніде не зможете отримати та і професії я : ювелір (ювелір-модельєр), онтролер х дожніх виробів, онтролер ломбард , за інчити рсов під отов і отримати свідоцтво про присвоєння робітничої валіфі ації я що Вам вже 35 ро ів і …, за професією «Ювелір-монт вальни , ювелір-за ріпни ».

31 Опан вати освітньо- валіфі аційний рівень молодший спеціаліст і здоб ти спеціальність: «Деоративно-при ладне мистецтво» і валіфі ацію «Х дожни -ви онавець» «Ви ладач почат ових спеціальних мистець их навчальних за ладів». І продовжити навчання на ІІ рсі вищих навчальних за ладів минаючи ЗНО, відповідно до напрям професії за я ою відб валося навчання центрі. Навчальним за ладом ладено до овори про співпрацю з Асоціацією ювелірів, Державною пробірною сл жбою, навчальними за ладами вищої ш оли «Торовельно-е ономічним оледжем», Київсь им національним ніверситетом льт ри і мистецтв, професійним оледжем м. Стамб л. Завдя и ладеним до оворам про співпрацю чні мають змо ознайомитися із провідними підприємствами ал зі, ідентифі вати себе з представни ами ал зі, зроз міти механізм започат вання бізнес .

З метою працевлашт вання вип с ни ів центр щорічно ладається більше 300 од для проходження виробничої пра тии на робочих місцях підприємств та подальшо о їх працевлашт вання. Постійними партнерами центр є: ТОВ «Гаразд», ТОВ «ФОЗІ», «Тор ова мережа «Ф ршет», ТОВ «Ма саліна», ТОВ «Діамонд», «Приватбан », але навчальний за лад постійно знаходиться пош нових партнерів. Навчальний за лад радо Вас з стріне на Дні від ритих дверей я ий цьо о ро проводиться 10 вітня. З мовами навчання і життя центр Ви можете ознайо-митися завітавши на сайт www.jewelart.com.ua. Стати справжнім професіоналом допоможе Вам – Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва. Адреса центр : м. Київ, 03680, в л. Сім’ї Сосніних, 13 E-mail: kiev.plum@gmail.com www.jewelart.com.ua Телефони: 402-86-93, 402-08-99, 402-87-03, т/фа с 502-41-75, Приймальна омісія: 502-41-64 0113

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 06 ×ÅÐÂÅÍÜ 2014

·

32

Êàëåíäàð àá³òóð³ºíòà ПРО ЗМІНУ ДАТ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ Â³äïîâ³äíî äî íàêàçó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ïóíêòó 8 Êàëåíäàðíîãî ïëàíó ï³äãîòîâêè òà ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü îñ³á, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âñòóïàòè äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè â 2014 ðîö³», çì³íåíî äàòè ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ç âñåñâ³òíüî¿ ³ñòî𳿠òà á³îëî㳿. Òåñòóâàííÿ ç âñåñâ³òíüî¿ ³ñòî𳿠â³äáóäåòüñÿ 16 ÷åðâíÿ, á³îëî㳿 – 25 ÷åðâíÿ 2014 ðîêó. Äàòó ñêëàäàííÿ àá³òóð³ºíòàìè òåñòó ç á³îëî㳿 çì³íåíî íà á³ëüø ï³çíþ ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ãðàô³êà ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ ó çâ’ÿçêó ç ïðèçóïèíåííÿì äðóêó òåñòîâèõ çîøèò³â ç 20 áåðåçíÿ äî 14 êâ³òíÿ.

ГРАФІК ЗНО-2014

Ðåºñòðàö³ÿ 3 ñ³÷íÿ - 5 áåðåçíÿ Îñíîâíà ñåñ³ÿ 3 ÷åðâíÿ ³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà) 5-6 ÷åðâíÿ óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà 10 ÷åðâíÿ ðîñ³éñüêà ìîâà. 12 ÷åðâíÿ ìàòåìàòèêà 14 ÷åðâíÿ ãåîãðàô³ÿ. 16 ÷åðâíÿ âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ 18 ÷åðâíÿ ô³çèêà. 20 ÷åðâíÿ ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè 23 ÷åðâíÿ õ³ì³ÿ. 25 ÷åðâíÿ á³îëîã³ÿ 27 ÷åðâíÿ ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà Äîäàòêîâà ñåñ³ÿ 4 ëèïíÿ - 11 ëèïíÿ

ДОВІДКОВІ ТЕЛЕФОНИ

Òåëåôîí ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè (044) 503-37-93 Ïðàöþº ç 9-00 äî 18-00, ó ï’ÿòíèöþ – äî 16-45. Ïåðåðâà ç 13-00 äî 14-00. Ïðèéîì ãðîìàäÿí äèðåêòîðîì: â³âòîðîê, ç 10-00 äî 13-00. ³ää³ë ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³¿ ç ãðîìàäñüê³ñòþ www.testportal.gov.ua

Êàëåíäàð çàê³í÷åííÿ 2013-2014 íàâ÷àëüíîãî ðîêó Äàòà 27 òðàâíÿ (â³âòîðîê)

Ïîä³ÿ ÄÏÀ â 11-õ êëàñàõ (³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè àáî ìàòåìàòèêà ÷è ïðîô³ëüíèé ïðåäìåò)

28 òðàâíÿ (ñåðåäà) 29 òðàâíÿ (÷åòâåð)

ÄÏÀ â 11-õ êëàñàõ Çàê³í÷åííÿ ÄÏÀ â 11-õ êëàñàõ (ïðåäìåò çà âèáîðîì ó÷í³â) Ñâÿòî «Îñòàíí³é äçâîíèê» Âðó÷åííÿ àòåñòàò³â ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó âèïóñêíèêàì 11-õ êëàñ³â

30 òðàâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 31 òðàâíÿ (ñóáîòà) 1 ÷åðâíÿ (íåä³ëÿ) 2 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 3 ÷åðâíÿ (â³âòîðîê) 4 ÷åðâíÿ (ñåðåäà) 5 ÷åðâíÿ (÷åòâåð) 6 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ)

7 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 8 ÷åðâíÿ (ñóáîòà) 9 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 10 ÷åðâíÿ (â³âòîðîê) 11 ÷åðâíÿ ( ñåðåäà) 12 ÷åðâíÿ (÷åòâåð) 13 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 14 ÷åðâíÿ (ñóáîòà) 16 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 18 ÷åðâíÿ (ñåðåäà)

Ïî÷àòîê ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ (ìàòåìàòèêà) Ïî÷àòîê ÇÍÎ (³íîçåìí³ ìîâè) ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗÍО ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗÍО ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗÍО ç ³íîçåìíèõ ìîâ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗÍО ç ðîñ³éñüêî¿ ìîâè ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗÍО ç ìàòåìàòèêè ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ Óêðà¿íñüêà ìîâà (äèêòàíò) ЗÍО ç ãåîãðàô³¿ Çàê³í÷åííÿ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ. ЗÍО ³ç á³îëî㳿 Âðó÷åííÿ ñâ³äîöòâ ïðî çàê³í÷åííÿ îñíîâíî¿ øêîëè ЗÍО ç ô³çèêè

19 ÷åðâíÿ (÷åòâåð) 20 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 23 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 25 ÷åðâíÿ (ñåðåäà) 27 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ)

ЗÍО ç ³ñòî𳿠Óêðà¿íè ЗÍО ç õ³ì³¿ ЗÍО ç âñåñâ³òíüî¿ ³ñòî𳿠ЗÍО ³ç ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè

¹ 6 (107) 2014 ð.

www.s-osvita.com.ua Ре . свід. КВ № 6364 від 24.07.2002 р. ........................................................................ Видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Адреса реда ції: 03057, м . Київ, в л. Молдавсь а, 2, оф. «1-В» ........................................................................ 044-453-35-11, 044-453-35-12 Реда ція: тел/фа с.:

00401637

Ре лама: 044-453-35-00 poisk@optima.com.ua ........................................................................ Дире тор Ш мей о Г.В. Головний реда тор К чма В.В. ........................................................................ Відділ розповсюдження: тел.: 044-453-35-11 Інтернет-прое т: тел.: 044-453-35-00 ........................................................................ Надр овано ТОВ «Рема-Прінт» Підписано до др 24.05.2014 р. Зам. №__________ На лад 17000 примірни ів ........................................................................ Передр дозволяється тіль и за письмовою з одою реда ції. Реда ція може не поділяти точ зор авторів. Відповідальність за підбір і ви ладення фа тів статтях нес ть автори. Відповідальність за зміст ре лами несе ре ламодавець. ........................................................................ Матеріали з познач ою P др ються на правах ре лами.

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02532011

¹ 06 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

33


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

01132026

09762005

34

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 06


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

22412003

¹ 06 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

35


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02112046

36

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 06

«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, №6, июнь 2014 года, Украина  

Журнал для тех, кто стремится к большему – «Сучасна освіта в Україні і за кордоном». 10 причин обучения за границей. Как выбрать языковые к...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you