Page 1

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 41

01672009

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ, ÄÐÓÃÀ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÀ, ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÀ Á²ÇÍÅÑ-ÎѲÒÀ, ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ÒÅÕͲÊÓÌÈ, ÊÎËÅÄƲ, Ó×ÈËÈÙÀ ÊÓÐÑÈ, ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯ ϲÄÃÎÒÎÂײ ²ÄIJËÅÍÍß

Ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222

19472003


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 36

00162224

00132013

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 40

01692016

2

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 03-04

01612040


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

01942025

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 37

02772011

01562027

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 39

02082009

02122020

¹ 03-04 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

3


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 38

04792024

4

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 03-04


ЗМІСТ ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

7 10

ВИЩА ОСВІТА 6

Íîâèíè

7

Îñâ³òà â ²í䳿: ðîçìà¿òòÿ ïðîãðàì çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè

11

Ãðàíòè íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì: â³äïîâ³ä³ íà òèïîâ³ çàïèòàííÿ

12

МОВНІ КУРСИ, ШКОЛИ 14

IELTS, TOEFL, GRE ³ GMAT: òðè ãîëîâí³ òåõí³êè ÷èòàííÿ

15

Âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ó Âåëèêîáðèòàí³¿

КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ 15

Ãîëîâíà òåìà íîìåðà:

Ñòèïåíä³ÿ Ìàð³îí ãðàôèí³ Äåíõîôô 2014. Ãðàíòè â³ä Ôîíäó ³êòîðà ϳí÷óêà

Îñâ³òà â Ïîëüù³

Àá³òóð³ºíò-2014 20

ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ¯Í² ВИЩА ОСВІТА 16

Íîâèíè

17

Ðåéòèíã ÂÍÇ Óêðà¿íè çà ïîêàçíèêàìè Scopus-2014

18

ÇÍÎ-2014: â³äïîâ³ä³ íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ

20

Ô³ëüòðóºìî ïîðàäè!

22

Ñàìîâèçíà÷åííÿ. ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ÂÍÇ?

23

Îáäàðîâàíà äèòèíà: ë³äåð, õóäîæíèê, ó÷åíèé, ñïîðòñìåí?

24

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà òà Óêðà¿íè ó 2014 ð.

26

Óìîâè ïðèéîìó äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ÄÑÍÑ Óêðà¿íè

28

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå: ìåæäóíàðîäíûé îïûò è óêðàèíñêèå ðåàëèè

1-4 45-48

25

Ùîäåííèê àá³òóð³ºíòà ùî, äå, êîëè?

26

Ìàéáóòíº íàóêè - â ðóêàõ ìîëîä³. ²íòåðâ'þ ç íàéìîëîäøèì â Óêðà¿í³ äîêòîðîì ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ íàóê

ПРЕЗЕНТУЄМО ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

30-40 Àêàäå쳿, óí³âåðñèòåòè, êîëåäæ³, òåõí³êóìè (äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñïåö³àëüíîñò³, óìîâè ïðèéîìó)

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 41

Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã

42

ÄÏÒÍÇ "̳æðåã³îíàëüíèé öåíòð þâåë³ðíîãî ìèñòåöòâà ì. Êèºâà"

44

КУРСИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

"Ñó÷àñíà îñâ³òà" Ñó÷àñíà îñâ³òà po ce e o a i a c a e e o o (044) 453-35-00

· 2014

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв:

ÅÐ ÀÆ Ì ÎÄ ÍÎ Ð É ÓÏ . ð ÍÈ Å ÓÏ ²ÉÄ 014 ÑÒ ÀÄ .2 ÍÀ ) Í .04 05 3 0 (1 ç

ßÊ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈÒÈ ÆÓÐÍÀË ÄÅ ÌÎÆÍÀ ÏÐÈÄÁÀÒÈ ÆÓÐÍÀË ßÊ ÐÎÇ̲ÑÒÈÒÈ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÆÓÐÍÀ˲

41

5

ÃÎËÎÂÍÅ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 - 04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

36

Îñâ³òà â Óêðà¿í³ âñòóïíà êàìïàí³ÿ 2014

Îñâ³òà çà êîðäîíîì íàâ÷àºìîñü â ²çðà¿ë³ 5


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

66

ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÍÎÂÈÍÈ ДО УВАГИ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ! З'явилися нові можливості on-line навчання на безоплатній основі в різних сферах знань за допомо ою найбільш відомо о та спішно о міжнародно о освітньо о прое т COURSERA, засновано о професором Стенфордсь о о ніверситет Д. Келлер. У рам ах міжнародної партнерсь ої оди між першим раїнсь им від ритим між орпоративним IT- ніверситетом BIONIC University, я ий створено інноваційним пар ом BIONIC Hill на базі та партнерстві з Національним ніверситетом "Києво-Мо илянсь а а адемія" 2012 році, та COURSERA здійснено пере лад раїнсь ою мовою та их навчальних рсів: 1. К рс Gamification (І рофі ація) Кевіна Вербаха з Пенсільвансь о о ніверситет із застос вання і рових елементів і цифрових методів прое т вання для вирішення неі рових бізнес і соціальних проблем та ви ли ів. К рс зможе навчити існ ючим механізмам і рофіації, надасть роз міння в чом поля ає їх потенціал та я найбільш ефе тивно йо о ви ористов вати. www.coursera.org/course/gamification 2. К рс Creative Programming for Digital Media and Mobile Apps (Креативне про рам вання для м льтимедійних та мобільних додат ів) Мар о Гіліса, Мєттью Кін а і Мі а Гріерсона з Лондонсь о о ніверситет призначений для тих, хто пра не навчитись застосов вати технічні навич и для творчості, починаючи від відеоі ор до х дожніх інсталяцій для створення інтера тивної м зи и, а та ож для х дожни ів, я і хотіли б ви ористов вати прорам вання в їх х дожніх пра ти ах. www.coursera.org/cource/digitalmedia Тепер навчатися за цими навчальними рсами Пенсільвансь о о та Лондонсь о о ніверситетів мож ть без оштовно всі раїнсь і ст денти та чні. Протя ом місяця б де створено Coursera Learning Hub в BIONIC University на базі НУ "Києво-Мо илянсь а а адемія", що надасть можливість сл хачам зазначених рсів періодично з стрічатись з відповідними професійними раторами для занять в с часно облаштованій а диторії. Сайт BIONIC University - http://bionicuniversity.com/

Гр па Facebook - https://www.facebook.com/ BionicUniversity Çà ìàòåð³àëàìè www.mon.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДЕНЬ ЕРАЗМУС+ У КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У березні 2014 ро в Київсь ом національном ніверситеті імені Тараса Шевчен а відб вся "Інформаційний день про рами Еразм с+ вищій освіті", ор анізований Національним Темп с-офісом в У раїні (Національний Еразм с+ офіс в У раїні) тісній співпраці з Представництвом Європейсь о о Союз в У раїні та за підтрим и Міністерства освіти і наи У раїни. Захід відвідала в. о. першо о заст пни а Міністра освіти і на и Інна Совс н. У рам ах Інформаційно о дня б ло представлено нов міжнародн освітню про рам ЄС Еразм с+, що реалізов ватиметься протя ом 2014-2020 ро ів, а та ож можливості міжнародно о співробітництва, від риті для ВНЗ, ви ладачів, ст дентів рам ах про рам Еразм с+, Еразм с М нд с та Жан Моне. Система роботи з Еразм с+ поб дована та , що рез льтат безпосередньо залежить від ініціативи та а тивності само о ВНЗ, незалежно від йо о стат с та місця розташ вання. Про рама Еразм с+ поєдн є собі три напрями роботи: навчальн мобільність, співпрацю задля інновацій та обмін досвідом, а та ож підтрим освітніх реформ. З вітальним словом вист пив Перший радни представництва ЄС в У раїні Хосе Роман Леон Лора. Він зазначив, що ЄС відч ває вели відповідальність, адже новий Міністр освіти і на и Сер ій Квіт назвав Еразм с та схожі міжнародні про рами пріоритетними в освітній політиці У раїни. Та ож в. о. першо о заст пни а Міністра Інна Совс н зазначила, що разом зі зростанням прозорості роботі МОН і демо ратизації правління освітнім процесом одним із оловних завдань Міністерства наразі є поб дова страте ічно о партнерства з європейсь ими ніверситетами. Учасни и Інформаційно о дня (а ними б ли представни и ба атьох ВНЗ У раїни та Європи) мали можливість об оворити з Інною Совс н а т альні проблеми міжнародÎ ної співпраці та ст дентсь их обмінів. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÍÓ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

7

ÎѲÒÀ  ²ÍIJ¯:

ðîçìà¿òòÿ ïðîãðàì çà ì³æíàðîäíèìè ñòàíäàðòàìè ²íä³ÿ - êðà¿íà, ñõîæà íà îêðåìèé êîíòèíåíò. Êðàñèâà ïðèðîäà, êë³ìàò, ùî âàð³þºòüñÿ, ð³çí³ ìîâè, êóëüòóðè, âèêëèêè ÷àñó, òðóäíîù³ ³ ¿õ ïîäîëàííÿ - òàêà Íåéìîâ³ðíà ²íä³ÿ, êðà¿íàïðèêëàä ºäíîñò³ â ð³çíîìàí³òò³. Âçÿòè õî÷à á ¿æó: ÿêùî â ï³âí³÷íî³íä³éñüêèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ¿äàëüíÿõ âè çíàéäåòå êîðæ³ ïàðàòà, ñàìñó, ñîëîäîù³, ÿº÷í³ ðóëåòè ³ ëîêøèíó, òî â áóôåòàõ óí³âåðñèòåò³â ϳâäåííî¿ ²í䳿 âàñ ÷åêàþòü ³äë³ (ïèð³æêè ç ðèñîâîãî àáî ñî÷åâè÷íîãî áîðîøíà), ïîí÷èêè âàäà, ìëèí÷èêè äîñà ³ ñîëîäêî-ñîëîíèé ñí³äàíîê íà îñíîâ³ ìàííî¿ êðóïè, çâàíèé ÷àó-÷àó áõàò - àëå ³ òîé, ³ ³íøèé âàð³àíòè ñòóäåíòñüêîãî õàð÷óâàííÿ íàëåæàòü äî ³íä³éñüêî¿ êóõí³. А що с азати про роз мов їж ? Враження від індійсь их міст з інтеле т альною начин ою - створюється теж різне. Стародавній ніверситетсь ий центр Та сіла (або Та шашіла): т т вперше ви онали епос "Махабхарата ", це б ло задов о до настання нашої ери. Шантіні етан - невели е містеч о, в я ом в 1901 році письменни Рабіндранат Та ор створив ідеальн ш ол Патха Бхавана. І нарешті, Бан алор (Бен ал р ) - Силі онова долина Індії, знаменита розвиненою IT- ал ззю і повна на ово-дослідних інстит тів і висо отехноло ічних омпаній; ніверситет Бан алора взаємодіє з півтисячею оледжів, а число йо о ст дентів досяає 300 тисяч. Очевидно, що при всій своїй несхожості ці та інші населені п н ти однієї і тієї ж раїни дотрим ються єдиної лінії - вперед, до знань!

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ: ВІД ФІЛОСОФІЇ ДО МАТЕМАТИКИ Індія пройшла через різні періоди сво о розвит. Але спо онві найважливіш роль в ній віді равала філософія, нехай то розд ми ченців або пра матичні тренди, ідеї звільнення людини або порят н всьо о людства. Індія - це земля людей з

світо лядом. Очевидно: освіта в ній не мо ла мати ви ляд д же вже приземленої. Ш оли в стародавній Індії мали назв р ла. Система р л, що розташов валися вчительсь их б дин ах або монастирях, б ла інд їстсь ою, і вчитель передавав чням знання про релі ії, філософії, літерат р , мистецтво правління державою, медицин , астроло ію та історію. І все це без оштовно. Лише після за інчення навчання вітався добровільний внесо - р - Да шіна, щоб віддячити педа о . Г р ли з'явилися ще в період ведійсь ої цивілізації, я а знамен є почато індійсь ої льт ри, літерат ри і на и. Індійці то о час вже пра н ли до на ово о про рес , а для дітей і підліт ів вони визначали особливий період під отови до подібних подви ів - він називався Брахмачар'я, - тоді я в

історії ба атьох інших раїн йо о заміняла в ращом випад пора ремісничо о чнівства. При лад Індії по аз є, що нації може б ти необхідна філософія освіти. Адже що та е освіта? У ласичном індійсь ом явленні це трансформація людсь о о б ття, це звільнення роз м , я е серед поб тових т рбот допома ає пам'ятати про вищ мет , пост питися е оїстичними ілюзіями заради в люченості в життя, відійти від в зь о о мислення до мислення ніверсально о. А ось "освіта", я а не бере до ва и сенс життя і відч ття йо о повноти, це і не освіта зовсім. Правда, британсь і олонізатори Індії д мали по-іншом . С часн ш ільн систем в Індію приніс лорд Томас Бебін тон Маолей в 30-ті ро и XIX століття. І навчальн про рам обмежили я що математи залишили, то філософію визнали непотрібною.

Çà ìàòåð³àëàìè Ñóðàâà Êàðìàêàðà, Òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³øâåøâàðàéÿ, Êàëüêóòòà Áàíãàëîð, ²íä³ÿ www.edunews.ru


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

8 Втім, олоніальний період індійсь ої історії залишився в мин лом . І д ховні істини врівноваж ються з точними знаннями вже іншими способами. У 1945 році, за де іль а ро ів до здоб ття раїною незалежності, б ла створена Всеіндійсь а рада з технічної освіти, я а план є і оордин є розвито цьо о напрям - я по аз ють дося нення індійсь их фахівців всьом світі, д же спішно.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІДХІД Індійсь і ніверситети пропон ють широ ий спе тр рсів, а сама Індія пост пається за розмахом системі освіти тіль и США і Китаю. Нічо о принципово ново о: стародавні тра -

тати, створені в цій раїні, вже охоплювали астрономію і математи , хір рію і метал р ію, танці та живопис, б халтерію і с льпт р , тваринництво і право, протиотр ти і мистецтво знаходження захованих с арбів. Відична освіта навчала с ладати вірші, лі вати лихоман , ашель або облисіння і рамотно реа вати на с змії. Індія завжди пра н ла виховати ніверсальн людин , я а роз міє, що та е світ, раса, традиція, процвітання і дос оналість. Індійці віддані справі в різних ал зях на и, що їх ці авлять. Вони охоплені захопленням творчості і ріш чістю ви он вати свою робот . (До речі, саме від слова зі значенням "робота" і вини ає знамените санс ритсь е поняття арма). А індійсь і ст денти, оли в ніверситетах план ється льт рна прорама, спортивне свято або онференція, нама аються взяти під отов та реалізацію подібно о прое т повністю на себе - від почат і до інця. Вони схильні до співпраці, вільно мислять, це льт рні люди. Дечом ст дентів навчила і лобалізація: вони стали більш реативними і амбітними, ніж олись, а їх ар'єра швид о йде в ор завдя и Інтернет . Ст денти нама аються б ти в рсі найсвіжіших новин, створюючи а а нти в соціальних мережах і орист ючись іншими вірт альними рес рсами.

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ Найстаршим навчальним за ладом ніверситетсь о о тип в Індії вважається ніверситет Наланда, створений в V столітті н. е. Це наймен вання, я е стало ле ендарним, сьо одні відродж ється: однойменний ВНЗ "відновлює" свої заняття в 2014 році. Індійсь ий інстит т на и, ряд Індійсь их техноло ічних інстит тів і Індійсь их інстит тів правління, Національний техноло ічний інстит т, Інстит т техноло ії та на и Моди і Інстит т техноло ії та на и Бірла, ніверситет Анна, ніверситет Джавахарлала Нер і інші ВНЗ завдя и рівню освіти, я вони пропон ють, володіють світовою поп лярністю. В Індії одні ніверситети мають Всеіндійсь е значення, а інші представляють собою ор анізації, що пропон ють вищ освіт в том чи іншом штаті (та а пра ти а почалася в 1857 році). Серед останніх можна назвати, напри лад, ніверситети М мбаї, Мадраса (це стара назва міста Ченнаї) і Каль тти. Університети штатів рир ють діяльність численних оледжів малень их містеч ах - втім, подібні оледжі здатні навіть на те, щоб пропон вати про рами PhD. Є в індійсь ій освіті і цілий списо deemed - ніверситетів - ВНЗ, що отримали спеціальне визнання і автономію. Серед них - Інстит т математичних на в Ченнаї, Інстит т сільсь о о осподарства, техноло ії і на Сема Хі інботтома в Аллахабаді та інші. Та ож, я зроз міло з вищес азаноо, в Індії чимало навчальних інстит тів, я і не є ніверситетами. Вірт альні ніверситети з'являються сьо одні в сьом світі. Ця тенденція торн лася і Індії. Та , ніверситет Мадраса від рив Вірт альний ніверситет партнерстві з ніверситетами М мбаї, Каль тти і не тіль и з ними. Та ож встановлені партнерсь і відносини між ніверситетами Індії та інших раїн для реалізації вірт альних навчальних про рам. Ба ато індійсь их ніверситів та ви ладачі діляться без оштовними ле ціями в рам ах NPTEL - The National Programme on Technology Enhanced Learning, прорами співробітництва в ал зі інженерної освіти, я а підтрим ється рядом. Дистанційне навчання і від рита освіта та ож д же розвинені. По азовий при лад - Національний від ритий ніверситет Індіри Ганді (IGNOU), найбільший в світі за іль істю ст дентів, їх т т наліч ється приблизно 4 мільйони, і вони проживають в різних раїнах.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

Незважаючи на стр т рн різницю, більшість індійсь их ніверситетів ф н ціон є за одним і тим же правилом - розбіжності між о ремими ВНЗ спостері аються тіль и в іль ості робочих днів або, с ажімо, льт рній про рамі.

СТРОГО І СПРАВЕДЛИВО Корот і назви IIT - JEE, GATE, UGC - NET, CAT, UPSC, AIMS - не порожній зв для індійця: все це назви іспитів. В Індії безліч вст пних іспитів і для різних ате орій державних робочих місць, і для здоб ття вищої освіти. Дея і з цих випроб вань д же с ладні і навіть фі р ють в спис найбільш жорст их іспитів світі. Чом та стро о? Адже відомо, що ведійсь ої цивілізації освіта б ла вільном дост пі. Одна з розвит ом астової системи ця вольниця с інчилася. Заор анізованість проявляється навіть в паралельном існ ванні різноманітних до ментів про середню освіт сертифі ата про за інчення середньої ш оли (SSLC), Індійсь о о сертифі ата про середню освіт (ICSE), Міжнародно о за ально о сертифі ата про середню освіт (IGCSE) та інших, вже не аж чи про за онодавчо за ріпленом резерв ванні певних робочих місць за представни ами різноманітних вот. Втім, сит ація зі стипендіями і рантами для індійсь их ст дентів ціл ом сприятлива: та і виплати надають фонди я державно о масштаб , та і рівня штат , а за взаємодію між центром і штатами з 1956 ро відповідає Комісія з ніверситетсь их рантів. С ладання іспитів тип GATE, UGC - NET передбачає стипендіальні опції. Призначення більшої частини стипендій залежить від різноманітних ритеріїв - а адемічних дося нень, рез льтатів іспитів і т. ін.

МОВИ НАВЧАННЯ У більшості випад ів навчання в с часних ніверситетах ведеться ан лійсь ою. Це спадщина Британсь ої імперії - і сьо одні ан лійсь а стала звичною частиною ом ні ації і системи освіти вже в незалежній Індії. Більшість ніверситетів та інстит тів надають вищ освіт саме цією мовою. Проте ви ористання спо онвічних мов індійсь их ре іонів дост пне в ба атьох ніверситетах для отримання ст пенів ба алавра та ма істра. Але я що ви націлилися на ст пінь PhD, ан лійсь а б де більш ращою для цьо о в б дь-я ом ніверситеті. Одна стародавня традиція навчання в Індії інша - завдя и мові санс рит і феномен санс ритсь ої літерат ри. Її зраз и втілюють ба аті літерат рні традиції, але рім них епос "Махабхарата " пояснює взаємини людини і с спільства, а "Рамаяна" дослідж є тематилюдсь о о існ вання і поняття дхарми (підвалин, поряд речей), а що це, я не освіта? Ба ато технічних, на ових, філософсь их та релі ійних (інд їстсь их, б ддійсь их, джайнсь их) те стів та ож б ли написані на санс риті. Не можна не зверн ти ва на той фа т, що в Індії наліч ється близь о 30 мов і 2000 діале тів, і ожен з них сам по собі має освітній потенціал. Та , бен альсь а мова здатна заворожити своєю расою, а малаялам - одна з найс ладніших мов світі.

СИСТЕМА "ВЧИТЕЛЬ - УЧЕНЬ" Старовинні інд їстсь і тра тати відображають дослідниць ий процес навчання, де вчителі та чні спільно ш ають істин , розмір ов ючи і вдаючись до запитань. Втім, ці те сти всьо о лише відобразили ще більш ранню сн традицію, в я ій взаємини р ( чителів) і шішья ( чнів) стали чи не основним релі ійним омпонентом інд їзм . У традиційних індійсь их те стах одні вчать, інші вчаться, до то о ж не завжди навчання спо онвічно вище по положенню.

9


10

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

В системі р л ожен, хто хотів вчитися, йшов б дино р і просив про те, щоб йо о вчили. Я що р брав йо о в я ості шішья, новоспечений чень допома ав йом по б дин , заодно навчаючись осподарювати. А р тим часом розповідав про все, про що дитина хотіла дізнатися: від санс рит до священних те стів і від математи и до метафізи и. Учень залишався ньо о стіль и, с іль и хотів, доти я р не відч є, що вже дав йом все, що знає сам. Навчання б ло природним, життєвим і не зводилося до запам'ятов вання о ремої інформації. А вза алі індійсь ий шлях ви ладання роз міється я священний обов'язо , місія, етичний а т, соціальне зобов'язання, від належно о ви онання я о о залежить доброб т с спільства. Учитель веде чня з темряви не цтва до світла знань, знімає риш з лампи навчання і вип с ає на волю світло. Санс ритсь е andhakara ("темрява") означає не просто інтеле т альне неві ластво, але д ховн сліпот , я вчитель повинен мати можливість лі від вати. Стародавня філософія освіти навіть вважала знання третім о ом людини. Сьо одні саме слово "Вчитель" зв чить в Індії досить респе табельно, адже всі роз міють важливість ролі та ої особистості і для освіти, і для с спільства всієї раїни. День вчителя свят ється 5 вересня, в день народження до тора Сарвепаллі Радха ришнана, і це данина пам'яті вели о о вчителя. В Індії педа о и доброзичливі, широ о мислять, надихають ст дентів та надають їм вели допомо в поб дові їхньої ар'єри. За поп лярністю ба атьох індійців стоїть величезний внесо їх вчителів, та й серед самих вчителів чимало прославлених людей. Індійсь і професора славляться тим, що не обмеж ються читанням ле цій, а ще й допома ають своїй а диторії виб дов вати взаємозв'яз и з дослідж ваною предметною областю ( том числі після занять і на додат ових рсах). Завдя и та ом інте рованом підход , ст дентам стає ці авіше вчитися, ле ше проявляти ці авість і привільніше творити. До речі, і система р л не зни ла в Індії до цьо о час . С часні р вважаються втіленнями знань, ети и та т рботи, а в образі шішья посилився вольовий омпонент, але це я і раніше повний пова и чень, я ий вважає сво о вчителя мая ом, я ий освітлює правильний шлях.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ Ст дентів із-за ордон в Індії чимало. Більшість з них - вихідці з SAARC, Південно-Азіатсь ої асоціації ре іональної співпраці (Непал, Б тан, Шрі-Лан а, Бан ладеш і Мальдіви) і Аф аністан . Та ож різними рівнями індійсь ої освіти ці авляться приїжджі з Афри и. А інших приваблює в раїн в основном вибір он ретних рсів. При цьом ба ато інстит тів надають під отов в б дь-я ій області з ідно з міжнародним стандартом. Завдя и ан лійсь ій, я ою ведеться навчання, і роз мній вартості освіти та проживання, іноземці часто віддають перева саме Індії я для здоб ття вищої освіти, та і для яс равої ар'єри. Традиційний індійсь ий спосіб прийом іноземців дійсно особливий. Ми віримо в сенс речення на санс риті "Atithi Devo Bhavah" ість для нас я бо . У різні періоди історії іноземці ставали частиною Індії - від Вели их Мо олів до британців. Різні люди з сьо о світ щиро люблять Індію. В Індії є ба ато чо о, що може ле о зал чити людей з різних раїн. У с часном світі с ладність життя стрім о зростає. Час несе нас, і нам ні оли жити відповідності з нашими бажаннями. Ми зви аємо заб вати важливі "дрібниці". А індійсь і традиції, льт ра та освіта здатні допомо ти людям залишатися Î вірними собі.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

11

Ãðàíòè íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì: â³äïîâ³ä³ íà òèïîâ³ çàïèòàííÿ Ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ íà îòðèìàííÿ ãðàíò³â - öå, ìàáóòü, íàéî÷åâèäí³øèé ³ äîñòóïíèé äëÿ âñ³õ ñïîñ³á ô³íàíñóâàííÿ íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì. Ó äàí³é ñòàòò³ âè çìîæåòå îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà îñíîâí³ çàïèòàííÿ, ïîâ'ÿçàí³ ç ïîøóêîì ãðàíò³â. Питання 1: Де можна отримати ранти на навчання за ордоном? Існ є іль а основних джерел рантів: Інстит ційні ранти Навчальні за лади, в я их план ється навчання. Напри лад: Стипендії Прінстонсь о о ніверситет . Національні ранти Уряд власної раїни.

про рам спочат потрібно вст пити до за ордонно о ніверситет . Іноді до менти на вст п до ніверситет мож ть подаватися одночасно з до ментами на рант. Таож існ ють рантові про рами, я і дозволяють подавати до менти до вст п в іноземний ВНЗ. Питання 5: Чи можна подати до менти на наст пний рі , я що цьо о ро термін подачі доментів же за інчився? Та , можна. Кон рс на більшість рантових про рам о олош ється щорічно. Том до менти можна подати на наст пний рі .

За ордонні ранти Уряди іноземних держав. Напри лад: Стипендіальні прорами Уряд Німеччини, Стипендія Уряд Франції чи Амери ансь а стипендіальна про рама Edmund S. Muskie Graduate Fellowship. Іноземні не рядові ор анізації та приватні фонди. Напри лад: Міжнародна про рама стипендій Фонд Форда або Стипендія Фонд Хілла на навчання в О сфордсь ом ніверситеті.

Питання 6: Я і ритерії відбор андидатів на отримання рант ? Одна ових ритеріїв вибор андидатів не існ є - вони залежать від он ретної рантової про рами і про рами навчання. Частіше від андидатів вима ається наявність певно о рівня освіти, добре володіння мовою навчання, відмінна а адемічна спішність, наявність без мовно о зарах вання вибраний за ордонний ВНЗ (unconditional offer).

Міжнародні ранти Між рядові ор анізації. Напри лад: Про рама Eвропейс о о Союз Erasmus Mundus або Стипендіальна про рама Світово о Бан . Міжнародні не рядові ор анізації та приватні фонди. Напри лад: Фонд Сороса. Насправді, рантів існ є величезна іль ість.

Питання 7: Чи існ ють ві ові обмеження для часті в онрсі на рант? Я що вимо ах до андидатів не в азаний ві , можна з достатньою впевненістю прип с ати, що обмежень за ві ом не існ є. Дея і про рами обмеж ють ма симальний ві часни ів он рс або встановлюють різні ві ові рам и для андидатів залежності від про рами навчання.

Питання 2: Я подати до менти на часть он рсі на отримання рант ? Єдиної процед ри подачі до ментів не існ є. Необхідно в ожном он ретном випад дотрим ватися інстр цій на сайті адміністратора рантової про рами або ніверситет . Ретельно дотрим ватися інстр ції з подачі до ментів надзвичайно важливо. Неправильно або не в стро подані до менти арантовано ви лючаються з подальшо о роз ляд .

Питання 8: Чи існ ють ранти на навчання з он ретної спеціальності або про рами навчання? Існ ють ранти пра тично для всіх спеціальностей і рівнів навчання. Традиційно іль ість рантів для навчання в ма істрат рі або до торант рі значно більше, ніж в ба алавраті.

Питання 3: Коли раще подавати до менти на рант? Подавати до менти слід в терміни, в азані на сайті адміністратора рантової про рами або ніверситет . Зазвичай, до менти подаються за 6 місяців до навчально о ро , в я ом план ється розпочати навчання.

Питання 9: Чи дозволяє рант вчитися в б дь-я ом ніверситеті світ або вибір обмежений он ретними ВНЗ або раїнами? В основном , це залежить від тип рант . Напри лад, Çà ìàòåð³àëàìè міжнародні стипендіальні про рами дозволяють отрим вати Ìàðàòà Àôçàëîâà, освіт в б дь-я ій раїні і в б дь-я ом ніверситеті. Грантові www.oncampus.ru про рами іноземних рядів фінанс ють навчання власних раїнах. Відповідно, ніверситетсь і ранти призначені для навчання тіль и в цих ніверситетах.

Питання 4: Чи можна подати до менти на рант до зарах вання до за ордонно о ніверситет ? Однозначної відповіді не існ є, том що все залежить від мов он ретно о он рс . Для часті в більшості рантових

Питання 10: Я написати мотиваційний лист? Я що адміністратор рантової про рами в азав формат, в я ом повинно б ти написано мотиваційний лист для он рс , то потрібно дотрим ватися цих інстр цій. Î


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

12

ÊÎÍÊÓÐÑÈ, ÑÒÈÏÅÍIJ¯, ÃÐÀÍÒÈ СТИПЕНДІЯ МАРІОН ГРАФИНІ ДЕНХОФФ 2014 ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДВОМІСЯЧНОГО СТАЖУВАННЯ В ЗМІ НІМЕЧЧИНИ Дедлайн: 2014-04-15 Країна: Germany; Область на : За альнона ові Тип рант : For scientific researches Літня ш ола Internship Веб-сайт: http://www.ijp.org/fileadmin/user_upload У 2014 році ор анізація Міжнародні ж рналістсь і Про рами (Internationale Journalisten - Programme/IJP) в чотирнадцятий раз запрош є молодих ж рналістів з Росії, У раїни, Білор сії, Вірменії, Азербайджан та інших раїн СНД, Гр зії, Прибалти и та Польщі взяти часть Про рамі імені Маріон рафині Денхофф. Молоді ж рналісти зі Східної Європи отримають можливість пройти двомісячне стаж вання в реда ції одно о зі ЗМІ Німеччини. У свою чер п'ять німець их ж рналістів мож ть подати заяв на стипендію для роботи в одній з вищеназваних раїн Східної Європи. Про рама названа на честь рафині Маріон Денхофф (02.12.1909 -11.03.2002), я а впродовж ба атьох ро ів б ла видавцем тижневи а "Цайт" (Zeit). Мета про рами IJP - це ромадсь а ор анізація ж рналістів для ж рналістів, я а надає стипендії молодим оле ам. IJP пра не допомо ти талановитим ж рналістам, що спеціаліз ються переважно на міжнародній тематиці, отримати додатов валіфі ацію за ордоном. Про рама рафині Денхофф дає можливість молодим талановитим ж рналістам із раїн Східної Європи сформ вати своє явлення про політи , е ономі , льт р і с спільне життя Німеччини. Їм надається ні альна можливість здоб ти досвід роботи в іноземній реда ції і познайомитися зі стандартами і принципами німець ої ж рналісти и. При цьом про рама переслід є подвійн мет : ожен стипендіат я працює реда тором- стажером в німець ій реда ції, та і ви он є ф н цію за ордонно о ореспондента, що висвітлює події в Німеччині для рідно о ЗМІ. Про рама фінанс ється Міністерством за ордонних справ ФРН та приватними спонсорами. Çà ìàòåð³àëàìè www.sciencecommunity.org

Умови часті в про рамі Взяти часть про рамі мож ть ж рналісти з вищеназваних раїн Східної Європи віці від 23 до 35 ро ів (та ож штатні співробітни и реда цій азет, ж рналів, теле-, радіоомпаній, інтернет- видань, та і фрілансери). Здоб вачі повинні володіти німець ою мовою на та ом рівні, щоб вільно спіл ватися з німець ими оле ами і б ти в змозі самостійно вести інтерв'ю. Після за інчення стаж вання стипендіат зобов'язаний надати я мінім м тристорін овий звіт про свою робот , а та ож опії оп блі ованих матеріалів. Стипендія

Стипендія представляє собою одноразов виплат розмірі 3.800 Євро. Ця с ма передбачає по риття витрат на переїзд, проживання й харч вання в Німеччині, а та ож візовий збір. Гонорари за робот в приймаючій реда ції не передбачені. Місце стаж вання визначає IJP. Перенесення термінів стаж вання неможливе. Про рама починається на почат жовтня з чотириденноо вст пно о семінар в одном з міст Німеччини чи Східної Європи, в я ом та ож б д ть брати часть стипендіати з Німеччини. Безпосередньо після цьо о проводиться восьмитижневе стаж вання німець ій реда ції. Необхідні до менти: - резюме ви ляді таблиці з фото рафією паспортно о зраз а та зазначенням дати народження, номера телефон , поштової адреси з інде сом, а та ож адреси еле тронної пошти (німець ою мовою); - лист-об р нт вання мотивації для часті в про рамі (німець ою мовою); - ре омендація оловно о реда тора або ерівни а відділ . Фрілансери повинні надати хара теристи від сво о основно о роботодавця. У ре омендації має б ти зазначено, що роботодавець не запереч є проти відс тності ж рналіста на час стаж вання; - три раніше оп блі овані те сти мовою ори інал (перелад німець ою мовою необов'яз овий). Копії матеріалів повинні містити ло отип видання і дат п блі ації. Розшифров и радіо і телепередач мають б ти завірені реда ційною печатою. Матеріали на а діо- та відеоносіях не приймаються; - підтвердження знання німець ої мови (сертифі ати, підтвердження про проходження мовних рсів і т.д.); - в азів а перева и за місцем проходження стаж вання. Неповний омпле т до ментів до роз ляд не приймається. Відбір претендентів здійснюється ж рі на підставі поданих заяво до 1 червня 2014 ро Кінцевий термін прийом заяво 15 вітня 2014 ро (за поштовим штемпелем).


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

Звертаємо Ваш ва на те, що достав а до ментів р'єрсь ою сл жбою або листом з повідомленням на наш поштов адрес неможлива. Адреса для подачі до ментів: Deutsch - Osteuropaisches Programm IJP e.V. Postfach 310746 10637 Berlin Додат ов інформацію про про рам можна знайти на www.ijp.org Або за еле тронною адресою: soric@ijp.org Керівни про рам: Міодра Сорі

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРИЙОМ ЗАЯВОК В РАМКАХ ПРОГРАМИ "ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ" Дедлайн: 2014-05-15 Країна: Europe; Область на : За альнона ові Тип рант : For studying abroad For students Веб-сайт: www.worldwidestudies.org Джерело: http://unistudy.org.ua/opportunities/sch 1 р дня Фонд Ві тора Пінч а вже вп'яте розпочинає прийом заяво від потенційних андидатів на часть он рсном доборі про рами "Всесвітні ст дії". В рам ах прое т , спрямованоо на форм вання ново о по оління раїнсь ої професійної еліти, переможці он рс - талановиті молоді раїнці ві ом до 35 ро ів - отримають від Фонд Ві тора Пінч а ранти на навчання за ма істерсь ими про рамами в провідних світових навчальних за ладах, що війшли до спис 200 ращих ніверситетів світ за рейтин ами QS та The Times Higher Education. Прийом до ментів та online-реєстрація триватиме на сайті про рами worldwidestudies.org з 1 р дня 2013 ро по 15 травня 2014 ро . В перш чер цьо о ро б д ть підтримані заяв и тих, хто план є навчання в наст пних ал зях: а рарні на и, е оло ія та охорона нав олишньо о середовища, право, державне правління, альтернативна енер ети а та аеро осмічна інженерія. Фонд та ож роз ляне заяв и для отримання рант і в інших ал зях, але потенційні андидати матим ть можливість подати обґр нт вання доцільності підтрим и навчання за обраною спеціальністю.

13 Крім то о, в рам ах ре іонально о прое т "Всесвітні ст дії - інженери майб тньо о", молодь міста Дніпропетровсь матиме можливість отримати від Фонд Ві тора Пінч а фінансов та ор анізаційн підтрим для отримання ма істерсь оо ст пеню в най ращих інженерно-технічних ніверситетах світ . Фонд о олосив про зап с цьо о прое т в рам ах прорами "Всесвітні ст дії" жовтні 2012 ро з метою форм вання ново о по оління раїнсь ої професійної еліти в ал зі інженерії, я він вважає однією з найбільш пріоритетних для подальшо о розвит Дніпропетровсь о о ре іон та У раїни. Потенційні аплі анти на ранти про рами "Всесвітні ст дії" мають відповідати наст пним вимо ам: б ти ромадянами У раїни ві ом до 35 ро ів на момент вст п до ніверситет ; мати ст пінь ба алавра, або вище, за фахом, що вимаається обраним за ордонним ніверситетом та ма істерсьою про рамою дано о ніверситет ; б ти зарахованими (з до ментальним підтвердженням) до с лад ст дентів ма істерсь ої про рами за ордонно о ніверситет та отовими почати навчання восени 2014 ро ; мати чіт ий план застос вання отриманих знань та навичо в У раїні; мати твердий намір працювати в У раїні за отриманим фахом. Гранти від Фонд Ві тора Пінч а отримають най спішніші андидати, відібрані спеціальним незалежним ж рі ході від рито о за альнонаціонально о он рс . Для отримання рант потенційні андидати повинні самостійно підібрати ма істерсь про рам та вст пити на неї, під от вавши всі необхідні до менти, пройшовши додат ові під отовчі рси та здавши мовні тести, та представити ж рі "Всесвітніх ст дій" своє бачення щодо застос вання отриманих знань після повернення в У раїн . Фонд Ві тора Пінч а очі є, що по завершенні навчання за ордоном всі отрим вачі рант поверн ться в У раїн та відпрацюють за фахом щонайменше 5 ро ів. Гранти від Фонд по риватим ть в перш чер витрати на оплат навчання в ніверситеті, підр чни и та медичне страх вання. Розмір рант б де встановлюватись о ремо для ожно о випад , зважаючи на потреби та дося нення ст дента. Більшість рантів по риватиме до 60 % всієї необхідної с ми, але за мови не більше 50 тис. доларів США за весь навчальний період (1-2 ро и). Ст денти повинні б д ть по рити решт витрат своїм чи спонсорсь им оштом. Аплі анти, я і вст пили до Кембриджсь о о ніверситет (University of Cambridge, Вели а Британія), до правово о фа льтет Пітсб р сь о о ніверситет (University of Pittsburgh Schoolof Law, США), або до а рарно о фа льтет Єврейсь о о ніверситет міста Єр салим (The HebrewUniversity of Jerusalem, Ізраїль), матим ть змо отримати решт оштів на навчання від бла одійних фондів, що підтрим ють ці навчальні за лади. Дана опція є можливою завдя и одам щодо спільно о фінанс вання навчання ст дентів в рам ах прое т "Всесвітні ст дії", ладених Фондом Ві тора Пінч а з цими бла одійними ор анізаціями. Більше про партнерство про рами з даними навчальними за ладами та мовами фінанс вання навчання можна дізнатись на сайті "Всесвітніх ст дій" в розділі "Партнери". Детальн інформацію стосовно мов часті он рсі, необхідних до ментів та ре омендацій щодо вибор ма істерсь их про рам та раїн навчання, а та ож за альні відомості про особливості освіти в цих раїна можна дізнатись на Î сайті про рами "Всесвітні ст дії": worldwidestudies.org

Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ âðîçäð³á – â ê³îñêàõ “Ïðåñà” òà íà ðîçêëàäêàõ, çà ïåðåäïëàòîþ (ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 â êàòàëîç³ “Óêðïîøòà”)


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

14

IELTS, TOEFL, GRE ³ GMAT: 3 ãîëîâí³ òåõí³êè ÷èòàííÿ Äëÿ óñï³øíîãî ñêëàäàííÿ áóäü-ÿêîãî ñòàíäàðòèçîâàíîãî òåñòó, íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëÿòè ÷àñ ³ âîëîä³òè äåÿêèìè íàâè÷êàìè, ñòðàòåã³ÿìè ³ òåõí³êàìè âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ó öüîìó ìàòåð³àë³ áóäóòü ðîçãëÿíóò³ 3 óí³âåðñàëüí³ òåõí³êè, íåîáõ³äí³ äëÿ ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíîãî âèêîíàííÿ çàâäàíü ç ÷èòàííÿ áóäü-ÿêîãî àêàäåì³÷íîãî òåñòó, íà ïðèêëàä³ òåñòó ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè IELTS. Для спішно о ви онання завдань в розділі Reading в мовах реально о тест , тобто з рах ванням обмежено о час , необхідно опан вати 3ма важливими техні ами: Skimming (пере лядове читання), Scanning (вибір ове читання) і Reading for Detail (детальне читання). Skimming Під час пере лядово о читання завдання поляає в том , щоб швид о отримати за альне явлення про зміст те ст . Т т не потрібно читати о ремі слова - те ст побіжно аналіз ється цілими шмат ами. Існ ють та і прийоми пере лядово о читання: швид ий пере ляд те ст без з пин и на словах або виразах, я і невідомі або незроз мілі; пере ляд тіль и першо о і останньо о пара рафа те ст , а та ож орот о о зміст , я що та е є; важне прочитання тіль и перших речень ожно о пара рафа, та званих topic sentences, в я их поля ає оловна ідея пара рафів. Роз лянемо один при лад ви ористання перелядово о читання. Я що в тесті з де іль ох варіантів пропон ється вибрати за олово , я ий найращим чином підходить до пара рафа, необхідно спочат помітити варіантах, що пропон ються та звані лючові слова, тобто слова - я орі, за я ими слід ш ати інформацію в те сті, що пропон ється Напри лад, варіанті відповіді "Parents are to blame

Çà ìàòåð³àëàìè Ìàðàòà Àôçàëîâà, www.oncampus.ru

for the state of children today" слід зазначити слова "parents" і "blame". Те ж саме слід вионати з іншими варіантами відповідей. Потім можна швид о пере лян ти перший і останній пара раф пропоновано о те ст в пош ах під азо . Необхідно врах вати, що лючові слова рід о б д ть в точності повторюватися в те сті, том потрібно ш ати схожі за змістом слова та фрази і зробити на основі них ло ічний висново , мовивід. Потім слід поверн тися до варіантів відповідей і вибрати найбільш підходящ за змістом відповідь. Scanning Під час вибір ово о читання завдання поля ає в том , щоб швид о " прос ан вати " те ст очима в пош ах он ретної інформації. Вибір ове читання с ладається з 3-х етапів: ознайомлення з питанням до те ст , пош лючових слів і ідей те сті, пов'язаних з питанням; швид ий пере ляд те ст в різних напрям ах, а не тіль и зверх вниз і зліва направо; с онцентр ватися на пош та ідентифі ації в те сті лючових слів, цифр, імен та інших деталей, а не на читанні й роз мінні те ст .

Напри лад, тесті необхідно відповісти на питання "How many European countries are in the report?" Спочат слід помітити лючов фраз "how many European countries" і перейти до пош числа в те сті, ос іль и відповідь на питання має на вазі он ретне число. Reading for Detail Під час детально о читання завдання поля ає в том , щоб ретельно і детально прочитати т частин те ст , я а б ла ідентифіована під час Scanning, і знайти правильн відповідь на запитання до те ст . На цьом етапі необхідно звертати ва на ожне слово і постаратися зроз міти зміст ожно о речення. Застос вання тієї чи іншої техні и залежить від он ретно о завдання: для вирішення одних завдань можна обійтися лише перелядовим читанням, для інших потрібне важне читання. Головне - навчитися правильно ви ористов вати перераховані техні и і не витрачати ба ато час на ті завдання, я і то о не вимаають. Î


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

15

· 2014

ÂÈÂ×ÅÍÍß ÀÍÃ˲ÉÑÜÊί ÌÎÂÈ Ó ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀͲ¯  ñó÷àñíîìó æèòò³ âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ äຠâåëèêó ïåðåâàãó. ²ñíóº áàãàòî ìîæëèâîñòåé ïîêðàùèòè ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêîþ. Ìîâí³ êóðñè ó Âåëèêîáðèòàí³¿ åôåêòèâíî äîïîìîæóòü îïàíóâàòè ìîâó. ×îìó êðàùå âèâ÷àòè àíãë³éñüêó ó Âåëèêîáðèòàí³¿? • Öå êðà¿íà ïîõîäæåííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè • Çàíóðåííÿ â êóëüòóðó êðà¿íè äîïîìàãຠîâîëîä³òè ìîâîþ • ²ñíóº âåëèêèé âèá³ð êóðñ³â â óñ³õ ðåã³îíàõ Âåëèêîáðèòàí³¿ äëÿ áóäü-ÿêèõ â³êîâèõ ãðóï òà ð³âí³â • ßê³ñòü áðèòàíñüêî¿ îñâ³òè äîáðå â³äîìà • Ìîâí³ êóðñè â á³ëüø í³æ 300 çàêëàäàõ º àêðåäèòîâàíèìè Áðèòàíñüêîþ Ðàäîþ, ùî ãàðàíòóº ¿õíþ âèñîêó ÿê³ñòü • Áàãàòî ìîâíèõ êóðñ³â äàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè êâàë³ô³êàö³¿, ùî â³äîì³ òà îö³íåí³ ïî âñüîìó ñâ³ò³ Êóðñ Çàãàëüíà àíãë³éñüêà Êàí³êóëÿðí³ ìîâí³ êóðñè äëÿ äîðîñëèõ Êàí³êóëÿðí³ ìîâí³ êóðñè äëÿ ó÷í³â Àíãë³éñüêà ìîâà äëÿ á³çíåñó Àíãë³éñüêà äëÿ âñòóïó â íàâ÷àëüí³ çàêëàäè Àíãë³éñüêà äëÿ ïðîôåñ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ Àíãë³éñüêà Ïëþñ ϳäãîòîâêà äî ³ñïèò³â

• Âåëèêîáðèòàí³ÿ ïðîïîíóº áåçë³÷ ³ñòîðè÷íèõ òà êóëüòóðíèõ ïàì'ÿòîê - íåäîâãèé ïåðåë³ò, ³ ìîæíà ñò³ëüêè âñüîãî ïîáà÷èòè. Ïîäîðîæóâàòè êðà¿íîþ çðó÷íî ³ ëåãêî, â³äñòàí³ íå íàäòî âåëèê³ • Ó Âåëèêîáðèòàí³¿ àíãë³éñüêà îòî÷óº Âàñ êîæíîãî äíÿ, òîæ º ÷èìàëî ìîæëèâîñòåé ðîçâèâàòè òà ïîêðàùóâàòè ìîâí³ íàâè÷êè 1. ßê³ òèïè êóðñ³â àíãë³éñüêî¿ ìåí³ çàïðîïîíóþòü? Âåëèêîáðèòàí³ÿ ïðîïîíóº íàéá³ëüøå â ñâ³ò³ ðîçìà¿òòÿ ìîâíèõ êóðñ³â - â³ä áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ àíãë³éñüêî¿ äî êóðñ³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ïðîôåñ³éíîãî àáî àêàäåì³÷íîãî âèêîðèñòàííÿ. Îñü äåÿê³ òèïè ìîâíèõ êóðñ³â, ùî ïðîïîíóþòüñÿ:

Ùî â³í ïðîïîíóº Âèâ÷åííÿ ìîâíèõ íàâè÷îê äëÿ æèòòÿ, äëÿ âñ³õ ð³âí³â âîëîä³ííÿ ìîâîþ ϳä ÷àñ â³äïóñòêè ïîºäíàòè êîðîòêèé ìîâíèé êóðñ ç îãëÿäîì Âåëèêîáðèòàí³¿ Âèâ÷åííÿ ìîâè â ïîºäíàíí³ ç åêñêóðñ³ÿìè òà çàíÿòòÿìè ñïîðòîì, äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 5 äî 17 ðîê³â Êîðèñíî äëÿ êåð³âíèê³â, ö³ êóðñè çàçâè÷àé ³íòåíñèâí³ Êóðñè ð³çíî¿ òðèâàëîñò³, ùîá ïîêðàùèòè ñâ³é ð³âåíü ïåðåä òèì, ÿê âñòóïàòè äî êîëåäæó àáî óí³âåðñèòåòó Ðîçâèòè ìîâí³ óì³ííÿ â ïåâí³é ïðîôåñ³éí³é ãàëóç³, íàïðèêëàä, àíãë³éñüêà äëÿ ìåäèöèíè, ïðàâà, æóðíàë³ñòèêè, òóðèçìó òà êåéòåð³íãó Êóðñè ð³çíî¿ òðèâàëîñò³, äå êð³ì àíãë³éñüêî¿ ìîæíà òàêîæ âèâ÷àòè äîäàòêîâèé ïðåäìåò (íàïðèêëàä, äèçàéí, òåàòðàëüíå ìèñòåöòâî), àáî â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ç êóë³íàð³¿, ñïîðòó ò.ä. Âäîñêîíàëèòè íàâè÷êè ñêëàäàííÿ ³ñïèò³â òà ñêëàñòè îäèí ç íèõ, ùîá âèçíà÷èòè êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü âîëîä³ííÿ ìîâîþ

2. ×è â³äð³çíÿºòüñÿ ñòèëü âèêëàäàííÿ ìîâè ó Âåëèêîáðèòàí³¿ â³ä òîãî, äî ÿêîãî ÿ çâèê â ìî¿é êðà¿í³? Òàê, ãîëîâíà ð³çíèöÿ â òîìó, ùî Âè çàíóðèòåñü â ìîâíå ñåðåäîâèùå. Îñê³ëüêè Âè áóäåòå êîðèñòóâàòèñü ò³ëüêè àíãë³éñüêîþ, ïîñòóïîâî Âè ïî÷íåòå ³ äóìàòè íåþ, îòæå ìîâíèé áàð'ºð ïî÷íå çíèêàòè. Âèêëàäà÷³ áóäóòü ìàêñèìàëüíî ïðîïîíóâàòè çàâäàííÿ äëÿ ðîçâèòêó ðîçìîâíèõ íàâè÷îê, ïîäîëàííÿ ìîâíîãî áàð'ºðó, çàëó÷àòè äî ðîáîòè â ïàðàõ òà ìàëåíüêèõ ãðóïàõ. 3. ßê îáðàòè ÿê³ñíó ìîâíó øêîëó ó Âåëèêîáðèòàí³¿? Áðèòàíñüêà Ðàäà ñï³ëüíî ç English UK ïðîâîäèòü àêðåäèòàö³þ ìîâíèõ öåíòð³â. Öÿ àêðåäèòàö³ÿ âñòàíîâëþº æîðñòê³ âèìîãè ùîäî ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ; ðåñóðñ³â òà óìîâ;

äîáðîáóòó ñòóäåíò³â òà òóðáîòè ïðî íèõ. Àêðåäèòîâàí³ ìîâí³ öåíòðè ðåãóëÿðíî ïåðåâ³ðÿþòüñÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü öèì ñòàíäàðòàì ÿêîñò³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî àêðåäèòîâàí³ ìîâí³ öåíòðè ì³ñòèòüñÿ òóò http://www.britishcouncil.org/ accreditation-az-list.htm 4. Âàðò³ñòü ìîâíèõ êóðñ³â Ö³íè çàëåæàòü â³ä òðèâàëîñò³ ³ òèïó êóðñó. Ñåðåäíÿ ö³íà çàãàëüíîãî êóðñó àíãë³éñüêî¿ (20 çàíÿòü íà òèæäåíü) ñòàíîâèòü â³ä 160 äî 250 ôóíò³â ñòåðë³íã³â çà 1 òèæäåíü. Áàãàòî êîðèñíèõ ïîðàä ùîäî ñèñòåìè îñâ³òè ó Âåëèêîáðèòàí³¿, â³çîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çàãàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî êðà¿íó ì³ñòèòüñÿ íà ñàéò³ Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè www.educationuk.org òà ñàéò³ www.englishuk.com. 2425

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВІ ВІЗОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ І МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ В КАНАДІ Я пише ICEF Monitor, з червня 2014 Канада змінює правила отримання ст дентсь их віз. Головна зміна поля ає в том , що тіль и ст денти, я і навчаються призначених анадсь их навчальних за ладах, змож ть подавати заяв на отримання дозвол на навчання, тобто міжнародної ст дентсь ої візи. Тепер ожна провінція і територія Канади повинні визначити списо навчальних за ладів, я і матим ть право запрош вати іноземців на навчання. При цьом за ордонні ст денти з тих ш іл і ВНЗ, я і не отримають стат с "призначено о", змож ть довчитися в них до інця про рами, але не більше трьох ро ів. Др а важлива зміна стос ється міжнародних ст дентів і їх можливості підробляти під час навчання. Відповідно до нових правил, всі іноземні ст денти, я і мають дозвіл на навчання тепер змож ть працювати до 20 один на тиждень і повний день під час ані л. Крім то о, відповідно до нових іммі раційних правил, я і наб д ть чинності вліт 2014 ро , іноземні ст денти після за інчення оледж , що має стат с "призначено о", змож ть залишитися в Канаді з метою роботи на стро до трьох ро ів. Після цьо о вони мож ть подавати до менти на отримання вид на проживання. Çà ìàòåð³àëàìè www. parta.org 20371006

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

16 1616

ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ²Í²

ÍÎÂÈÍÈ ФОНД БРАТІВ КЛИЧКІВ ЗАПРОШУЄ ЦІЛЕСПРЯМОВАНИХ, СОЦІАЛЬНО АКТИВНИХ І ТАЛАНОВИТИХ ШКОЛЯРІВ ДО УЧАСТІ У ЛІТНЬОМУ ТАБОРІ "МАЙСТЕРНЯ УСПІХУ" З 11 березня до 11 травня 2014 ро бла одійна ор анізація "Фонд братів Клич ів" проводить Все раїнсь ий он рс на часть літньом таборі "Майстерня Успіх ", метою я о о є виявлення та підтрим а обдарованих дітей, створення належних мов для їх творчо о розвит , поп ляризація здорово о способ життя. До часті в заході запрош ються чні за альноосвітніх і позаш ільних навчальних за ладів від 12 до 14 ро ів в лючно. Для часті в он рсі необхідно заповнити ан ет на промо-сторінці прое т school.klitschkofoundation.org. Е спертна рада он рс до 19 травня відбере 600 претендентів на часть літньом таборі "Майстерня Успіх ". З ожним із претендентів 20-29 травня б де проведено співбесід в телефонном режимі чи за допомо ою Skype-дзвін а. Під час інтерв'ю е сперт поставить часни он рс 6-9 запитань щодо мотивованості, захоплення, хобі та особистих дося нень. За рез льтатами співбесіди визначаться 300 часни ів табор , списо я их б де оприлюднено 30 травня на сайті KlitschkoFoundation.org та на промо-сторінці "Ш оли Успіх " school.klitschkofoundation.org.

Детальна інформація про мови часті в онрсі - на промо-сторінці прое т school.klitschkofoundation.org. www.mon.gov.ua

ETWINNING PLUS ЗАПРОШУЄ ДО УЧАСТІ У раїнсь і ш оли мож ть взяти часть прорамі від Європейсь ої омісії eTwinning Plus, я а реаліз ється за підтрим и Міністерства освіти і на и У раїни. Вчителі та чні, зареєстровані в мережі eTwinning, отрим ють можливість проводити спільні прое ти з іншими європейсь ими ш олами. Ключовою с ладовою навчання є ви ористання інформаційно- ом ні аційних техноло ій. У 2013 р. про рамі брали часть 78 раїнсь их ш іл з різних ре іонів. Зараз а ентство підтрим и про рами в У раїні (PSA Ukraine) о олосило про реєстрацію нових ш іл. Для часті в про рамі ш олі потрібні: омп'ютерний лас; під лючення до інтернет ; бажання вчителів приділяти свій особистий час часті в про рамі. Від ожної ш оли- часниці а ентство PSA може зареєстр вати від 1 до 4 вчителів. Для чнів співтовариство eTwinning Plus дає можливість підвищити рівень ан лійсь ої і розібратися в с часних інформаційно- ом ні аційних техноло іях, а та ож знайти нових др зів з Європи. Î Çà ìàòåð³àëàìè www.segodnya.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

17

Ðåéòèíã ÂÍÇ Óêðà¿íè

çà ïîêàçíèêàìè Scopus - 2014

Ó ïåð³îä âñòóïíî¿ êàìïàí³¿, ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ âèêëèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ ðåéòèíãè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âèñîê³ ì³ñöÿ, çàéìàí³ ÂÍÇ â ðåéòèíãàõ - ÿê â³ò÷èçíÿíèõ, òàê ³ ì³æíàðîäíèõ, ñëóæàòü ñâîºð³äíîþ â³çèòíîþ êàðòêîþ óí³âåðñèòåòó ³ ñåðéîçíèì ôàêòîðîì âïëèâó íà âèá³ð ìàéáóòí³õ ñòóäåíò³â. ² õî÷à íå äîâ³ðÿòè â³äîìèì ðåéòèíãàì íåìຠïðè÷èí, çàäóìàòèñÿ íàä òèì, ÿê³ êðèòå𳿠ïîêëàäåí³ â ¿õ îñíîâó ³ íàñê³ëüêè âîíè â³äïîâ³äàþòü Âàøèì îñîáèñòèì ³íòåðåñàì - òî÷íî âàðòî. За даними на ометричної платформи Scopus, станом на січень 2014 ро , ращим вищим навчальним за ладом У раїни за по азниом цитованості на ових п блі ацій залишається КНУ ім. Шевчен а, передає ru.osvita.ua. Рез льтати оприлюднено о рейтин вищих навчальних заладів баз ються на по азни ах бази даних Scopus, я а є інстр ментом для відстеження цитованості на ових статей, оп блі ованих навчальним за ладом або йо о працівни ами в на ових виданнях. На сьо одні база даних Scopus постійно інде с є більше 20 тис. назв на ових ж рналів, 370 ниж ових серій і 5,5 млн праць онференцій. У рейтин овій таблиці в зи У раїни ранжовані за інде сом Гірша іль існим по азни ом, я ий баз ється на іль ості на ових п бліацій і іль ості цит вань цих п блі ацій.

Станом на 27 січня 2014 ро в баз даних Scopus в лючено 116 вищих навчальних за ладів У раїни, що на 4 вищих навчальних за лади більше ніж червні мин ло о ро . З ідно з даними рейтин , в першій двадцятці змін не відб лося. Я і раніше найвищий інде с Гірша серед ВНЗ У раїни мають Київсьий національний ніверситет ім. Шевчен а - (67), Хар івсь ий національний ніверситет ім. Каразіна - (49) та Львівсь ий національний ніверситет ім. Фран а - (40). Четверт позицію займає Одесь ий національний ніверситет ім. Мечни ова (39). П'ят і шост сходин займають НТУУ "Київсь ий політехнічний інстит т" (34) і Чернівець ий національний ніверситет (34). Донець ий національний медичний ніверситет ім. Горь о о, Дніпропетровсь ий національний ніверситет ім. Гончара та НТУ "Харівсь ий політехнічний інстит т" зайняли 7, 8 і 9 місце рейтин . 10-е місце трим є Уж ородсь ий національний ніверситет.

ТОП - 20 вищих навчальних за ладів У раїни за по азни ами на ометричної бази даних Scopus станом на січень 2014 ¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Íàâ÷àëüíèé ʳëüê³ñòü çàêëàä ïóáë³êàö³é â Scopus Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Øåâ÷åíêà 11739 Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Êàðàç³íà 6412 Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ôðàíêà 4548 Îäåñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ìå÷íèêîâà 2341 Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè 4282 "Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" ×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ôåäüêîâè÷à 1821 Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ãîðüêîãî 872 Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ãîí÷àðà 2531 ÍÒÓ "Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò" 1806 Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 1390 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò "Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà" 2790 Ïðèêàðïàòñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ñòåôàíèêà 211 Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ãàëèöüêîãî 400 Òàâð³éñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Âåðíàäñüêîãî 1227 Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò 1380 Óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò 508 Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò 798 Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ðàä³îåëåêòðîí³êè 1369 Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Áîãîìîëüöÿ 321 Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò 954

Рейтин с ладається прое том "На а У раїни дзер алі на ометричної бази даних SciVerse Scopus". Повний рейтин дивіться на сайті прое т . Інде с Гірша дорівнює N, я що вчений або на ова станова оп блі вала N на ових статей, ожна з я их б ла процитована не менше N разів, а інші статті б ли процитовані менше, ніж N разів. Напри лад, Київсь ий національний ніверситет ім. Тараса Шевчен а має інде с, рівний 55. Це означає, що цим навчальним за ладом б ло оп блі овано 55 на ових статей, ожна з я их процитована не менше ніж 55 разів. Інші ж статті ніверситет Шевчен а б ли процитовані менше 55 разів. "Scopus" - бібліо рафічна і реферативна база даних, а та ож інстр мент для відстеження цитованості статей, оп блі ованих на -

²íäåêñ Õ³ðøà ʳëüê³ñòü öèòóâàíü ó Scopus ( h - ³íäåêñ) 67 46431 49 25465 40 17920 39 8628 34 7358 5330 3937 5989 4724 4515 4525 1869 1715 3074 2419 2205 3644 1887 1476 1423

34 33 29 28 26 25 25 25 22 21 21 20 20 20 18

ових виданнях. База даних інде с є більше 18000 на ових видань з технічних, медичних та манітарних на . Та ож в баз даних потрапляють п блі ації на ових ж рналів, матеріали онференцій та нижових видань. Розробни ом і власни ом " Scopus " є видавнича орпорація " Elsevier ". База даних дост пна на мовах передоплати. База даних має власн систем для пош веб-сторіно , я а інте рована з патентною базою даних. "Scopus" є одним з основних джерел отримання на ометричних даних для проведення оціночних досліджень на державном або орпоративном рівні. Дані " Scopus ", рім іншо о, ви ористов ються при с ладанні дея их рейтин ів провідних ніверситетів світ . Напри лад, Times Higher Education або QS World University Rankings. Î

Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

18

ÇÍÎ-2014: â³äïîâ³ä³ íà àêòóàëüí³ çàïèòàííÿ Ìè ïóáë³êóºìî â³äïîâ³ä³ íà äåÿê³ çàïèòàííÿ, ç ÿêèìè àá³òóð³ºíòè òà ¿õ áàòüêè, â÷èòåë³ çâåðòàþòüñÿ äî Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóäå êîðèñíîþ äëÿ âàñ.

- Б ла обіцян а, що за три місяці до тест вання б де оп блі овано бан тестів з раїнсьої мови. Чи б де це ви онано й оли саме? - У вільном дост пі на сайтах У раїнсь о о та ре іональних центрів оцінювання я ості освіти план ється розмістити при лади завдань сіх типів з раїнсь ої мови і літерат ри, з р повані за темами відповідно до про рами зовнішньо о незалежно о оцінювання й за с ладністю. Оприлюднити цю інформацію для вільно о ви ористання абіт рієнтами У раїнсь ий центр оцінювання я ості освіти план є після завершення реєстрації осіб, я і виявили бажання вст пати до вищих навчальних за ладів 2014 році. - Чи б д ть завдання ЗНО з раїнсь ої мови відомі заздале ідь? Я що та , то де їх можна побачити і оли? У вільном дост пі на сайтах У раїнсь о о та реіональних центрів оцінювання я ості освіти б д ть розміщені ПРИКЛАДИ завдань сіх типів з раїнсьої мови і літерат ри, з р повані за темами відповідно до про рами зовнішньо о незалежно о оцінювання й за с ладністю. Оприлюднити цю інформацію для вільно о ви ористання абіт рієнтами У раїнсьий центр оцінювання я ості освіти план є на момент завершення реєстрації осіб, я і виявили бажання вст пати до вищих навчальних за ладів 2014 році. У раїнсь ий центр оцінювання я ості освіти не несе відповідальності за оприлюднення недостовірної інформації на інших Інтренет-рес рсах та в отре радить посл ов ватися лише офіційними джерелами, що висвітлюють інформацію про ор анізацію та проведення ЗНО.

Çà ìàòåð³àëàìè - Я а саме іль ість запитань б де ви ладеwww.testна від ритий дост п з раїнсь ої мови та літеportal.gov.ua рат ри? - На даний момент це питання опрацьов ється. Доче айтеся розміщення при ладів завдань з раїнсь ої мови і літерат ри на сайтах У раїнсь о о та реіональних центрів оцінювання я ості освіти. - Звід и бер ться тести, я і б д ть ви ористанні під час ЗНО-2014? З посібни ів, я і вип с ають лютом ? Чи в посібни ах лише прилади тестів ЗНО?

- Завдання міщені до тестів ЗНО, не мож ть б ти оприлюднені до момент проведення відповідно о тест вання. - Я що я вибрав при реєстрації на ЗНО з математи и і фізи и російсь мов , то завдання для цих предметів б д ть я всіх тіль и російсь ою або це б д ть я ісь інші завдання російсь ою. - У разі замовлення пере лад певно о тест абіт рієнт отрим є та ий самий тестовий зошит. Відмінність поля ає том , що цей зошит пере ладено мовою, я ою Ви виявили бажання пройти тест вання під час реєстрації. - Я що в про рамі в азано, що б д ть питання щодо історичних пісень, "Ой Морозе, Морозень " і "Чи не той то Хміль" - ці дві історичні пісні є вичерпним перелі ом чи мож ть б ти питання і з інших історичних пісень? - Зміст тестів відповідає прорамам ЗНО 2014 ро . - У випад с ладання тест із світової літерат ри російсьою мовою, я ою мовою б де наведено цитати з творів російсь их письменни ів? - Відповідь на Ваше запитання є очевидною! Я що Ви для с ладання тест обрали російсь мов , то відповідно цитати б д ть наведені російсь ою мовою. - С ажіть, б дь лас а, чи обов'яз ово письмове завдання з ан лійсь ої мови б де формі листа? У до ментах на сайті зазначено: відповідність письмово о висловлення заданом формат (особистий чи офіційний лист), але заради певності

питання - чи дійсно ви лючене висловлювання іншо о хара тер (звичайний твір), і лише написання листа є 100%-ою формою письмов о завдання. Дя ю заздале ідь. - Уважно ознайомтеся з Прорамою зовнішньо о незалежно о оцінювання з ан лійсь ої мови, розміщеною на нашом сайті в розділі "Під отов а до ЗНО". - Коли б д ть ви ладені мережі пробні тести? - З о ляд на те, що пробне тест вання є державною платною посл ою, У раїнсь ий центр оцінювання я ості освіти не може оприлюднювати тести, ви ористані під час проведення пробно о ЗНО. Разом з тим, вільном дост пі на сайтах У раїнсь о о та ре іональних центрів оцінювання я ості освіти б д ть розміщені при лади завдань сіх типів з раїнсь ої мови і літерат ри, з р повані за темами відповідно до про рами зовнішньо о незалежно о оцінювання й за с ладністю. Оприлюднити цю інформацію для вільно о ви ористання абіт рієнтами У раїнсь ий центр оцінювання я ості освіти план є на момент завершення реєстрації осіб, я і виявили бажання вст пати до вищих навчальних за ладів 2014 році. - Чи б д ть на ЗНО питання про біо рафію авторів ( рім справжніх прізвищ, на ород, висловлювань про них). Я маю на вазі: де народився, де б в похований, хто б ли бать и і т. д.? - Доче айтеся розміщення при ладів завдань з раїнсь ої мови і літерат ри на сайтах У раїнсь о о та ре іональних центрів оцінювання я ості освіти.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

- Я рах вати слова, чи рах вати і, а, але, я? Що я що слів б де більше, ніж в азано? Я і твори раще ви ористов вати для наведення при лад : з раїнсь ої або зар біжної літерат ри? Чом ? Чи додається бал за наведення цитати (чи бон с)? - Ознайомтеся із ритеріями оцінювання власно о висловлення, розміщеними на нашом сайті в розділі "Під отов а до ЗНО".

19

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ УНІКАЛЬНИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ "ТАРАС ШЕВЧЕНКО" ПРЕЗЕНТУВАЛИ У СТОЛИЦІ

- Чим відрізняються типи завдань пробно о ЗНО від ЗНО? - Учасни и пробно о зовнішньо о незалежно о оцінювання б д ть ви он вати тести, що відповідають вимо ам про рам зовнішньо о незалежно о оцінювання з певних предметів. Типи завдань, міщених до тест пробно о ЗНО, відповідатим ть тим, що ви ористов ватим ться для проведення зовнішньо о незалежно о оцінювання 2014 ро . Пробне тест вання відб ватиметься з дотриманням процед р і техноло ій, що застосов ються під час проведення зовнішньо о незалежно о оцінювання.

Президент Малої а адемії на У раїни Станіслав Довий презент вав ні альний на ово-освітній портал "Тарас Шевчен о", я ий розпочав робот в день 200-річноо ювілею Вели о о Кобзаря (kobzar.ua).

- Я а саме іль ість запитань б де ви ладена від ритий дост п з раїнсь ої мови та літерат ри? На сьо одні це питання опрацьов ється. Доче айтеся розміщення при ладів завдань з раїнсь ої мови і літерат ри на сайтах У раїнсь о о та ре іональних центрів оцінювання я ості освіти.

Ініціатором створення портал вист пила Мала а адемія на У раїни; до роботи дол чилися Інстит т літерат ри імені Т. Г. Шевчен а НАН У раїни, Національний м зей Тараса Шевчен а, Національний педа о ічний ніверситет імені Михайла Дра оманова, Інстит т теле ом ні ацій та лобально о інформаційно о простор НАН У раїни, Інстит т ібернети и ім. В. М. Гл ш ова НАН У раїни, Національний технічний ніверситет У раїни "Київсь ий політехнічний інстит т".

- Чи б де надана таблиця Менделєєва в ЗНО з хімії в 2014 році? - У тестовом зошиті з хімії б д ть розміщені та і таблиці: "Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва" ( орот а та дов а форми); "Розчинність основ, ислот, амфотерних ідро сидів і солей воді"; "Ряд а тивності металів".

Протя ом семи місяців понад тисяча спеціалістів збирали і опрацьов вали матеріали з різних джерел. До створення портал дол чилися на овці, юристи, про рамісти, м зейні працівни и, дизайнери, ш олярі.

- За оп блі ованою хара теристи ою тест з математи и з'явився новий тип завдань (стр т ровані завдання №25 і №26). Я о о тип це завдання? Наведіть, б дь ласа, хоча б один при лад завдань та о о тип . - Наводимо при лад стр т ровано о завдання від ритої форми з орот ою відповіддю з математи и. Відомо, що log2(5 - х) = - 1. 1. Визначте х. Відповідь: 4,5. 2. Обчисліть значення вираз х2 - 10 х + 25. Відповідь: 0,25. - С іль ома мовами б де проводитися тест вання з історії У раїни? - Пере лад тестів з історії У раїни, всесвітньої історії, математи и, біоло ії, ео рафії, фізи и, хімії здійснюватиметься римсь отатарсь ою, молдовсь ою, польсь ою, російсь ою, р м нсь ою, орсь ою мовами; світової літерат ри - російсь ою мовою. Звертаємо Ваш ва , що абіт рієнт, я ий виявив бажання с ласти тест однією з мов національних меншин, отримає для роботи лише тестовий зошит, ладений відповідною мовою. Тестовий зошит, ладений раїнсь ою мовою, йом видаватися не б де. Î

На сайті представлено більше 20 тис. відцифрованих ориінальних сторіно р описів Тараса Шевчен а, архівні до менти, що стос ються життя і творчості поета, спеціально розроблено 24 3D-т ри м зеями та визначними місцями, пов'язаними з особою Кобзаря, х дожні, до ментальні фільми, телеі радіопередачі, пісні на вірші Тараса Шевчен а. Усім охочим дост пні для пере ляд відцифровані 800 творів ори інальної малярсь ої спадщини х дожни а, 335 з я их детально описані. Сайт не лише об'єдн є всю можлив інформацію про Вели о о Кобзаря, а й реалізов є ще низ сервісів, я і дають змо працювати з на опиченою базою даних, та их я : мапа відображення місць і маршр тів, пов'язаних із життям, творчістю та ім'ям Тараса Шевчен а, можливість читати р описи "в ори іналі" і з транс риптом те стів, ТаймЛайн. У розділі "Відеоматеріали" орист вач може пере лян ти тематичне відео, починаючи з часів "німо о іно". Та ож портал інте рований із соціальними мережами, що дає відвід вачам можливість спіл ватися й обмінюватися д мами безпосередньо на сайті. Рес рс адаптований для людей із вадами зор . У майб тньом план ється с проводж вати сайт основними мовами світ . Î www.mon.gov.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

20

Ô³ëüòðóºìî ïîðàäè!

·

Êîëè âè êîíñóëüòóºòåñÿ ó êîãî-íåáóäü ùîäî âèáîðó ïðîôåñ³¿ àáî ÂÍÇ, âðàõóéòå: ó â³äïîâ³äü âè ìîæåòå ïî÷óòè ùî çàâãîäíî. Îëåêñàíäð Äþìà ïèñàâ ó ñâî¿é êíèç³ "Òðè ìóøêåòåðè": "Çàçâè÷àé ëþäè çâåðòàþòüñÿ çà ïîðàäîþ ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá íå êåðóâàòèñÿ íåþ, à ÿêùî õòî-íåáóäü ³ ïîñëóãîâóºòüñÿ ïîðàäîþ, òî ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá áóëî êîãî äîð³êíóòè çãîäîì". Îò ³ âè íå çîáîâ'ÿçàí³ êåðóâàòèñÿ óñ³ìà ïîðàäàìè, ÿê³ îòðèìàºòå. Îäíàê ùî á âè íå çðîáèëè, íàñë³äêè ïðàâèëüíî ÷è íåïðàâèëüíî ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ä³ñòàíóòüñÿ îñîáèñòî âàì, à íå ïîðàäíèêàì, íàâ³òü ÿêùî âîíè âàø³ íàéáëèæ÷³ ðîäè÷³. Âò³ì, âàæëèâî â³ääàâàòè ñîá³ çâ³ò â òîìó, õòî ñàìå âàì ùî-íåáóäü ðåêîìåíäóº.

БАТЬКИ

Çà ìàòåð³àëàìè ²ííè ²ãîëê³íî¿, á³çíåñ- òðåíåðà www.timesaver.ru

Бать и, я відомо, завжди хоч ть своїм дітям най ращо о майб тньо о, я е тіль и можливе. Деяим старшо ласни ам пощастило, і вони мож ть сприймати пропозиції своїх бать ів б вально. На жаль, цих щасливців не та ба ато: проблем бать ів і дітей ще Т р енєв описав в однойменном романі. С спільство розвивається швид о - навіть те життя, до я о о зви ло попереднє по оління, залишається в мин лом . Раніше вища освіта б ла запор ою стабільності і спіх . Зараз вона є ба атьох, і сам фа т наявності диплома мало о о вражає: важливо, щоб за " ороч ою" стояло щось більше, напри лад, спеціальність, за я ою можна влашт ватися на ці ав і приб т ов робот . Коли ви розмовляєте з бать ами, просто повірте, що с б'є тивно, для них самих, їх наміри щодо вас - ращі з можливих. І раз тато з мамою переш оджають, напри лад, том , щоб ви пішли в театральний інстит т чи стали полярни ом на антар тичній станції, - напевно, них знайд ться роз мні пояснення, чом вони вважають, що саме відмова від та ої стеж и принесе вам ма симальн ористь. Спочат запитайте старших, що вони вза алі д мають про ваш вст п до інстит т , я вони собі це являють, чо о б їм хотілося. Я що те, що оворять вам вони, співпадає з тим, що з цьо о привод д маєте ви, - ч дово, вам пощастило! Я що ж те, що о олосили вам бать и, не співпадає, або, ірше, с перечить том , що ви для себе заплан вали, - от йтеся до тривалих пере оворів. Бать и мож ть хотіти вашо о вст п в певний ВНЗ зі своїх причин - в сил сімейної традиції, напри лад. У б дь-я ом випад бажано, щоб ви висл хали їх спо ійно, не перебиваючи і не нама аючись відраз ж довести свою точ зор . Коли вони

с аж ть все, що д мають (а на це може піти ба ато час ), почніть пост пово промац вати р нт - з'ясов вати, чом вони та д мають. Я що по ляди бать ів відстали від реально о життя - постарайтеся не впл т ватися свар , візьміть тайм-а т, пош айте інформацію в Інтернеті, доведіть, що життя пішло вперед і зараз сит ація стала іншою. Напри лад, раніше, вивчивши ан лійсь мов , можна б ло влашт ватися найчастіше вчителем ш ол , - сит ація б ла одна. А зараз ан лійсь а від риває доро и в 20-30 різних професій - сит ація інша. Спроб йте а ратно (бажано за допомо ою наочних приладів - біо рафій відомих особистостей, досвід авторитетних для ваших бать ів людей) пост пово змінити їх точ зор , раз існ юча заважає вашим планам на вст п. Я що бать ам потрібно в лас-

ти с ттєві фінансові ошти в під отов до вашо о вст п ВНЗ, то, природно, очі ється, що ці роші не пропад ть даремно. Я що ваш вибір схвалений не б де, то, можливо, вам не дад ть рошей на репетиторів або рси. Ще більше бать и засм ч ються, оли після першо о семестр або ро навчання їх дитина залишає навчання ВНЗ, на я ий по ладалися надії. Том раще заздале ідь з сіх бо ів проаналіз вати різні аспе ти вст п , ніж потім розчар ватися і почати все спочат .

ВЧИТЕЛІ У вчителів мож ть б ти свої мір вання на той рах но , ди вам вст пати. Учитель знає вас з точ и зор о ремої навчальної дисципліни, я він ви ладає більше, ніж я людини в цілом . Він ле о в аже вам на сильні і слаб і місця в знанні йо о предмета. Одна він не д же


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

добре розбирається в том , я ви знаєте інші предмети, що ви за людина, я і вас цілі в житті та чо о від вас че ають батьи. Уважно висл хайте вчителя: це орисно завжди. А потім под майте самі що з поч то о ви поділяєте, а з чим не з одні. Ос іль и вчитель працює в ш олі, а не в с часній омпанії, він не завжди знає про дея і нові професії. У ньо о мож ть б ти застарілі по ляди на можливості чнів та вимо и до вст п . Крім то о, іноді вчителі б вають переджені: дея і чні їм подобаються, а дея і - ні. Том форм вати свою власн д м хоч і орисно, проте про неї не обов'яз ово олосно всім розповідати.

ВИКЛАДАЧІ КУРСІВ У нормі ви ладач ВНЗ добре знає, о о от є ВНЗ і ди влаштов ються йо о вип с ни и. Ба ато ви ладачів паралельно з роботою в інстит ті працюють ще де-неб дь, том їх д м и про вас не завадило б важно сл хати. Та ий ви ладач (я що захоче) може розповісти вам про ваші сильні та слаб і сторони знанні предмета під отов и і, можливо, щось і про інші предмети і про інстит т вза алі. На жаль, частина ви ладачів поняття не має, що трапляється з вип с ни ами після за інчення інстит т , том , спіл ючись з подібною профес рою, не розрахов йте, що співрозмовни и відповідально прийм ть за вас життєво важливе рішення. Врах йте основні моменти: - нас іль и реально б де до цьо о ВНЗ вст пити, я що не з першо о раз , то хоча б з др о о; - нас іль и ці аво вам б де працювати за обраною спеціальністю (іна ше потрібно відраз йти вчитися в інше місце); - чи можливо, щоб ваш вибір схвалили ваші бать и (іна ше вам доведеться д же неле о).

РЕПЕТИТОРИ Репетитор - це людина, заці авлена в рез льтаті своєї роботи з абіт рієнтом. Добросовісний, роз мний репетитор і перспе тиви ваші я ст дента і фахівця може побачити де оли либше, ніж педа о , я ий вчив вас ш олі іль а ро ів.

СТУДЕНТИ Познайомтеся зі ст дентами то о інстит т , ди ви план єте вст пати, можливо, або підійшовши до інстит т після за інчення занять, або приїхавши на під отовчі рси, або в Інтернеті - на фор мі інстит т (я що та ий фор м, звичайно, існ є). Ст денти мож ть розповісти про

21

навчання "зсередини", про реальн я ість ви ладання, про те, що варта ця освіта. Б ває та , що за зовні расивим ре ламним фасадом ховаються застаріла матеріально-технічна база і слаб ий рівень ви ладачів. Та ож ви можете дізнатися про неформальне життя ст дентів під час навчання (це може б ти важливим). Залежно від ваших цілей і від то о, з им он ретно ви спіл єтеся, отримана інформація може виявитися найрізноманітнішою і за змістом, і за ст пенем важливості.

ДРУЗІ З одно о бо , др зі добре вас знають. Ба ато хто з них сиділи неподалі від вас на ро ах і являють собі ваші можливості. З іншо о бо , ймовірно, ваші др зі по и не дося ли то о ст пеня зрілості, оли людина здатна давати реально орисні поради. Д же часто за порадою др зів іль а людей разом вст пають в один і той же інстит т. Одна це не завжди правильно. Я що ви захочете, то в новом інстит ті ви можете знайти нових др зів, а зі старими - продовж вати спіл ватися вільний час. Відділяйте реально знач щі мір вання з точ и зор професіоналізм від всьо о іншо о - особистої заці авленості, не омпетентності та іншо о.

ФІЛЬТРУЄМО ПОРАДИ! Прип стимо, ви отримали безліч порад. Що робити далі? Я правильно сприймати ч жі ре омендації? На том етапі, оли вас вже с пчилося ба ато відомостей, часом досить с перечливих, спроб йте їх осмислити, систематиз вати. Можливо, ви з'яс єте, що я ихось деталей в цій системі не вистачає. Напри лад, з вст пом все ясно, а я вибрана освіта позначиться на подальшій ар'єрі і чи б д ть потрібні рин е ономісти, вип щені даними ВНЗ через 5-6 ро ів, - незроз міло. Коли я ісь поради с перечать одна одній - спроб йте розібратися, чом та відб вається. Може б ти, о ось переджена д м а? Може б ти, джерело інформації ненадійне? Може б ти, сприйняття сит ації війшло в залежність від людсь о о фа тора? Пош айте додат ові джерела інформації, почитайте матеріали в Інтернеті - можливо, артин а с ладеться, і ви самі розберетеся в том , що відб вається. Я що всі твердять вам одне і те ж, а д ша до цих порад не лежить - постарайтеся розібратися, чом та відб вається. Вам не подобається те, чим доведеться зай-

матися після за інчення навчання? Напри лад, ви вирішили вчитися на стоматолоа, при цьом ви боїтеся спіл ватися з людьми. Чи зможете ви впоратися з цією проблемою за час навчання - або раще відраз поміняти спеціальність? Що робити, я що вам д же подобається те, що ви вибрали, а всі нав олишні вважають, що вас немає шансів? Іноді та трапляється, що, незважаючи на божевільний он рс, напри лад, в театральний ВНЗ, "щасливчи " вдається вчасно потрапити на очі режисерові і спішно пройти творчий он рс. Володіючи міцною вірою в те, що вас все вийде, і отовністю ризи н ти - дійте. При цьом прод майте запасні варіанти - що робити, я що д м и нав олишніх виявляться правдивими. Я що вам здається, що людина своїми під аз ами хоче образити вас або заподіяти вам ш од , насторожтеся. Іноді б ває, що не свідомлено людина, я а давала вам порад , хотіла саме то о, що ви под мали. У цьом випад просто відсівайте подібних "порадни ів" і проп сайте їх слова повз в ха. Особливо це стос ється ш ільних вчителів, я і вважають я о ось чня "нездарою" і мож ть п блічно оворити про це. Просто доведіть справами, що ви здатні на більше, тіль и не вчителю - самом собі. Я що вам сподобалася чиясь порада, ви з нею повністю з одні і отові ризи н ти - зробіть це! Іноді ми не хочемо ч ти ті поради, я і не співпадають з нашою власною д м ою, в той час я вони мо ли б б ти найбільш орисними. Уміння орист ватися ч жими порадами і витя ати з них ма симальн ви од приходить з ро ами. У ваших силах навчитися цьом свідомлено вже сьо одні.

Î

Íàì ö³êàâà Âàøà äóìêà! Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” çàïðîøóº åêñïåðò³â ³ êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèñëîâèòè äóìêó íà ñòîð³íêàõ íàøîãî æóðíàëó ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì îñâ³òè. Çâåðòàéòåñü â ðåäàêö³þ çà òåë. (044) 453-35-11


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

22

Ñàìîâèçíà÷åííÿ. ßê ïðàâèëüíî âèáðàòè ÂÍÇ? Îäíîãî ðàçó â àâòîáóñ³ ÿ ïî÷óëà ðîçìîâó äâîõ ä³â÷àò. Âîíè ò³ëüêè ùî çàê³í÷èëè ÂÍÇ ³ îá÷èñëþâàëè - ñê³ëüêè ¿ì çàëèøèëîñÿ äî ïåíñ³¿? Íàéïðîäóêòèâí³øèé â³ê ëþäèíè - ç 14 ðîê³â äî 21 ðîêó. Öå çîëîòèé â³ê ìîëîäîñò³. Íà ôóòáîëö³ îäí³º¿ ì çíàéîìî¿ íàïèñàíî àêðèëîâèìè ôàðáàìè: “Íåìຠí³÷îãî äîðîæ÷å ìîëîäîñò³”. Òà áàçà, ÿêó âè çàêëàäåòå â ñòàðøèõ êëàñàõ øêîëè ³ ó ÂÍÇ, ñòàíå ïëàöäàðìîì äëÿ âàøîãî æèòòºâîãî óñï³õó. Àáî íàâïàêè - ï³äãîòîâêîþ äî äîâãîãî æèâîò³ííÿ. ЯК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ВНЗ?

ньом рсі: н ось, навчався - вчився, а що далі?

Насправді, є тіль и два способи постанов и цілей. І тіль и два способи їх дося нення.

Спосіб др ий: “Я знаю, чо о я хоч . Знаю, им б ти, ди вст пати і с іль и балів мені для цьо о потрібно. Я б д от ватися і вст плю”. Тіль и др ий спосіб може призвести до висо о о рез льтат . Я що ваша мета - вст пити до медично о, вам треба здати ЗНО з онрсних предметів на ма симально висо і бали. Іншо о шлях немає. Не се рет, що невдаха йде завжди по шлях мінімально о опор . Він задовольняється с ромними цілями, під аняючи їх під вже сформований рес рс. Тобто під рес рс, над я им не треба працювати. Я ий не треба по ращ вати.

Спосіб перший: “Ось за інч ш ол , здам ЗНО, подивлюся, с іль и в мене балів, тоді й під т ди, ди візьм ть”.

Çà ìàòåð³àëàìè Íàòà볿 Ãðåéñ, www.ege-study.ru

Цей спосіб передбачає пасивне очі вання, або дрейф за течією. “Че ай і сподівайся”. Мета не ставиться вза алі. А тивні дії не потрібні. Просто відвід й додат ові заняття в ш олі або під отовчі рси, а там щось та вийде. Або винось мозо репетитор . Нехай він ночами д має, я же тебе заці авити навчанням? Я мотив вати на ви онання домашніх завдань? Він за це роші отрим є! У рез льтаті - невисо і бали на ЗНО (замість можливих 200), вст п ди попало і здив вання на остан-

Що в рез льтаті? Середній вибір, середні по азни и в навчанні, середній рівень вип с ни а. Середній спеціаліст, сірий фахівець, непрофесіонал, сіре життя, малі роші, мала затреб ваність і я рез льтат - знов мала мета! Порочне оло зами ається. Причина впливає на наслідо , а наслідо на причин . Б меран повертається, вдаряючи сво о відправни а по потилиці.

Життя одне, і я ий зміст проживати йо о сіро, з лінню? “Цілься в місяць. Навіть я що схибиш, то опинишся серед зіро ”, - оворила Мері Кей, я ж рнал “Форбс” назвав найвпливовішою жін ою 20 сторіччя. Визначимо етапи правильної профорієнтації: 1. Зроз мій, чо о ти хочеш, хоча б приблизно. 2. Отримай роз’яснення фахівця. Це може б ти підтвердження або спрост вання твоїх ідей, том що вибір часто б ває нав’язаним. 3. Обери ВНЗ. Дізнайся про ньо о я омо а більше. Поїдь на День від ритих дверей і подивися, де тобі доведеться вчитися. 4. С лади списо ЗНО, з я их б деш от ватися. Визнач іль ість балів. 5. Цинічно розрах й обся матеріал в день, я ий необхідно освоювати, з брити і виріш вати. Порах й матеріальні витрати на навчання. С іль и ошт ватим ть заняття репетитора? Чом всі ці п н ти, а не тіль и перший, я називаю етапами профорієнт вання? Том , що профорієнтація - процес цілісний і ба ато ранний. Б ває та , що на я ом сь з етапів вам стають н дотними ті чи інші предмети, і ви роз мієте, що це не те, що вам потрібно. Тоді необхідно повертатися до п н т 2 і ш ати іншоо фахівця з профорієнтації. Їх може б ти два, три, чотири, десять. Адже мова йде про ваше призначення - ні ба ато, ні мало. Я що вас н дить від з бріння - це зовсім не означає, що ви неправильно визначили майб тню професію. Ціл ом можливо, що ви просто ледар, і вам потрібно привчати себе до праці. Але б ває та , що вст пивши в медичний, ви вже на першій сесії свідомлюєте, що потрапили не т ди, і вам би хотілося займатися ви лючно живописом або дизайном. Від помил и ніхто не застрахований. Люди змінюють професії протя ом життя, ш ають нові можливості. Най оловніше - на почат шлях не вчинити примітивÎ них помило .


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

23

ÎÁÄÀÐÎÂÀÍÀ ÄÈÒÈÍÀ: ë³äåð, õóäîæíèê, ó÷åíèé, ñïîðòñìåí? Обдарованими є діти, я і в сил видатних здібностей, за оцін ами опитаних фахівців, мають потенційні можливості для оволодіння певною діяльністю в одній або де іль ох областях на висо ом рівні дося нення. Вони потреб ють спеціалізованих навчальних про рам. Перспе тиви та их дітей визначаються рівнем їх дося нень і (або) потенційними можливостями в одній або де іль ох сферах: • інтеле т альній; • а адемічних дося нень; • творчо о чи прод тивно о мислення; • спіл вання та лідерства; • х дожньої діяльності; • психомоторній. Інтеле т альний тип обдарованості. Діти цьо о тип обдарованості прим дряються самостійно по либити і розширити знання в ал зі, що їх заці авила та філософсь и осмислити прочитане. Одна інтерес до однієї сфері діяльності і байд жість до інших де оли приводить до то о, що діти блис че всти ають з одних предметів і спо ійно отрим ють двій и з інших. Але саме вони - потенційні світила на и, енератори ідей, здатні зробити знач ще від риття. Дещо відрізняється від інтеле т ально о а адемічний тип обдарованості. На перший план виходять здібності дітей саме до процес навчання. Навчання саме по собі для них приємне і не становить нія их тр днощів, причом

не важливо, чи йде мова про математи , фізи , біоло ію чи літерат р . Це типові медалісти, з я их потім виростають добротні професіонали. Іноді досить важ о розрізнити перший і др ий тип обдарованості. Проте я що “інтеле т али мають ритичне мислення, пра н ть до філософсь о о осмислення с ладних на ових проблем, то “а адемі и” - це завжди енії наи, майстри швид о о і я існо о засвоєння матеріал . Тип обдарованості, я ий ле о діа ност вати, - х дожній. Він проявляється в інтересі дитини до творчої діяльності: м зи и, танців, живопис , с льпт ри, а торсь ої майстерності. Четвертий тип - реативний. Він виражається в нестандартном мисленні, в особливом поляді на світ, пра ненні створювати ори інальні прое ти. Діти часто онфлі тні, важ о еровані, незалежні своїх с дженнях, зневажливо ставляться до мовностей. Напри лад, мож ть прийти в лас в зім’ятом одязі, в їх зошитах пан є безлад. У та их чнів ле о побачити недолі и, а от їх творчі здібності визначаються лише після спеціальної роботи психоло а. Щоб виявити та обдарованість, потрібно запропон вати діяльність, я а доп с ає їх самоб тність, напри лад, незвичайні теми творів або дослідниць і прое ти. Наст пний тип, я ий ле о побачити, але часто неле о прий-

няти, - це соціальна (лідерсь а) обдарованість. Цей тип хара териз ється здатністю роз міти людей, б д вати з ними онстр тивні відносини, ер вати ними. Лідерсь а обдарованість прип с ає досить висо ий рівень інтеле т , розвинен інт їцію, здатність до співпереживання. Існ ють “емоційні” лідери, я і є своєрідною “жилет ою” для ожно о, але є і лідери дії. Вони вміють приймати правильні рішення, визначати цілі і завдання для інших людей. Часто та б ває, що ш олярів, що володіють обдарованістю до лідерства, інтерес до процес освіти слаб ий. Маючи сильний і незалежний хара тер, вони відверто і нор ють ш ол і мають реп тацію х лі анів. Психомоторна (спортивна) обдарованість. Я по аз ють опит вання відомих спортсменів, д м а про їх низь і роз мові здібності не відповідає дійсності. Навпа и, більшість з них мають висо ий рівень інтеле т . Вчені давно довели прямий зв’язо моторно о (р хово о), психічно о та інтеле т ально о розвит . Çà ìàòåð³àëàìè Підліт и, що мають спортивн обдарованість, не зав- www.psixolog.by жди добре навчаються не том , що ш ільні на и їм не даються, а том , що них просто не вистачає час на заняття. Î


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

24

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÂÍÇ ì. Êèºâà òà Óêðà¿íè 1.

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 05.04. î 10.00 Òàðàñà Øåâ÷åíêà

ì.Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 60 Àêòîâèé çàë Ãîëîâíîãî (×åðâîíîãî) êîðïóñó

(044)239-31-08, 239-32-63

2.

Á³çíåñ øêîëà "ÊÐÎÊ"

12.04.2014 29.05.2014

ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32

(044) 455-69-81, www.bskrok.com.ua

3.

³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðà¿íà»

êîæíà îñòàííÿ ñóáîòà ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 23 ì³ñÿöÿ, î 10.30 (ñò. ì. «Жèòîìèðñüêà»)

(044)409-27-62, vmurol.com.ua

4.

Äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò òåëåêîìóí³êàö³é

25.04, 23.05 î 16.00

(044)248-85-93, www.duikt.edu.ua

5.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò

12.04, 10.05 îá 11.00 ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Îðëîâñüêà 1-Á

(056)371-51-48,

6.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Îëåñÿ Ãîí÷àðà

13.04 î 10.00

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê Ïàëàö ñòóäåíò³â ÄÍÓ

(056)776-82-14 www.dnu.dp.ua

7.

Äí³ïðîïåòðîâñüêèé ðåã³îíàëüíèé ³íñòèòóò 05.04, 17.05 äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ÍÀÄÓ ïî÷àòîê o 10-00

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, âóë. Ãîãîëÿ, 29, ê³ìí. 100 (1 ïîâåðõ)

(056)745-52-41, (056)794-58-06, http://www.dbuapa.dp.ua

8.

Єâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò

24.04, 25.04, 29.05, 30.05, 20.06, 30.06 ç 10.00 äî 17.00

ì. Êè¿â, Áóëüâàð Àêàäåì³êà Âåðíàäñüêîãî, 16-Â

(044)581-13-03, www.e-u.in.ua

9.

Êè¿âñüêèé äåðæàâíèé ³íñòèòóò äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà ³ äèçàéíó ³ìåí³ Ìèõàéëà Áîé÷óêà

11.04, 24.05 îá 11 ãîä.

ì. Êè¿â, âóë. ʳêâ³äçå, 32 (â ïðèì³ùåíí³ êîíãðåñ-õîëó ³íñòèòóòó)

(044) 285-50-05, http://boychukart.kiev.ua

10.

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

05.04. î 12.00.

ì.Êè¿â, âóë.Äåãòÿð³âñüêà,49 Ã

Öåíòð êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà ÊÍЕÓ

11.

Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíîåêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò

26.04 Ïî÷àòîê îá 11.00

ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ñò. ì. "˳ñîâà"

(044)531-48-88, (044)513-47-36, www.knteu.kiev.ua

12.

Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò òóðèçìó, åêîíîì³êè ³ ïðàâà

17.04, 22.05 î 16 ãîäèí³

Êè¿â, âóë. Жìà÷åíêà, 26, êàá. 101

(044)543-86-19, (044)543-13-03, http://kutep.ua

13.

Êîëåäæ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ ÍÀÓ

17.04 î 14.00, 15.05 î 10.00

ì. Êè¿â, âóë. Äðóæê³âñüêà, 6

(044)400-04-05, (044)400-02-22, www.kitz.nau.edu.ua

14.

Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ ñòàòèñòèêè, îáë³êó êîæíîãî äíÿ òà àóäèòó

ì. Êè¿â, âóë. ϳäã³ðíà, 1

(044)484-47-78, (044)484-49-41

15.

Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåðñèòåò

19.04 î 10 ãîäèí³

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ê.Ìàðêñà, 19 Öåíòð äîçâ³ëëÿ ÍÃÓ (êîðïóñ 2)

(056) 745-05-60, (0562) 47-24-57, http://www.nmu.org.ua

16.

Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè «Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò»

26.04

03056, Êè¿â-56, âóë. Ïîë³òåõí³÷íà 14, êîðïóñ 16

(044) 454-96-45, (044) 454-96-46, www.kpi.ua

17.

Íàö³îíàëüíèé ôàðìàöåâòè÷íèé óí³âåðñèòåò

12.04. Ïî÷àòîê î 9.00

ì. Õàðê³â, âóë.. Áëþõåðà, 4, ñòàíö³ÿ ìåòðî «Ñòóäåíòñüêà».

(057) 706-30-68, http://nuph.edu.ua/

18.

Ðàä³îô³çè÷íèé ôàêóëüòåò ÊÍÓ ³ì.Øåâ÷åíêî

18.04 î 15.00

ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ãëóøêîâà,4-Ã, ì.”Âèñòàâêîâèé öåíòð”, àóä. 42

044)521-35-90, www.rpd.univ.kiev.ua

19.

Óêðà¿íñüêà ³íæåíåðíî-ïåäàãîã³÷íà àêàäåì³ÿ

24.04. î 13.00

ì. Õàðê³â, âóë. Óí³âåðñèòåòñüêà, 16

(057) 731-28-62, www.uipa.kharkov.ua

20.

Óìàíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ïàâëà Òè÷èíè

4.04 î 10.00

×åðêàñüêà îáë., ì.Óìàíü, âóë.Ñàäîâà,2

(04744)5-05-08, (063)227-13-77, www.udpu.org.ua

21.

Êîëåäæ åêîíîì³êè, ïðàâà òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

5.04.2014. Ïî÷àòîê îá 11.00

ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32

(044) 455-57-57, (044) 455-57-07, www.krok.edu.ua

ì. Õàðê³â, âóë. Ñóìñüêà, 40 (ãîëîâíèé êîðïóñ)

(057) 700-01-12, www.kstuca.kharkov.ua

ì. Êè¿â, âóë. Ñîëîì’ÿíñüêà,7 Àêòîâà çàëà óí³âåðñèòåòó

Êè¿âñüêèé êîëåäæ íåðóõîìîñò³ 22.

Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò áóä³âíèöòâà ³ àðõ³òåêòóðè

13.04 î 10.00

(056)788-51-72, http://dgu.com.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

Êàëåíäàð àá³òóð³ºíòà ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ АБІТУРІЄНТІВ!

25

Êàëåíäàð çàê³í÷åííÿ 2013-2014 íàâ÷àëüíîãî ðîêó

Ãðàô³ê ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ-2014

3 ÷åðâíÿ 5 ÷åðâíÿ 6 ÷åðâíÿ

³íîçåìí³ ìîâè (àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà)

Дàòà 27 òðàâíÿ (â³âòîðîê)

óêðà¿íñüêà ìîâà ³ ë³òåðàòóðà

10 ÷åðâíÿ

ðîñ³éñüêà ìîâà

12 ÷åðâíÿ

ìàòåìàòèêà

14 ÷åðâíÿ

ãåîãðàô³ÿ

16 ÷åðâíÿ

á³îëîã³ÿ

18 ÷åðâíÿ

ô³çèêà

20 ÷åðâíÿ

³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè

23 ÷åðâíÿ

õ³ì³ÿ

25 ÷åðâíÿ

âñåñâ³òíÿ ³ñòîð³ÿ

27 ÷åðâíÿ

ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà

28 òðàâíÿ (ñåðåäà) 29 òðàâíÿ (÷åòâåð) 30 òðàâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 31 òðàâíÿ (ñóáîòà)

1 ÷åðâíÿ (íåä³ëÿ) 2 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 3 ÷åðâíÿ (â³âòîðîê)

Äîäàòêîâà ñåñ³ÿ 4 - 11 ëèïíÿ

4 ÷åðâíÿ (ñåðåäà) 5 ÷åðâíÿ (÷åòâåð)

Òåëåôîí ³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè (044) 503-37-93 Ïðàöþº ç 9-00 äî 18-00, ó ï’ÿòíèöþ - äî 16-45. Ïåðåðâà ç 13-00 äî 14-00. www.testportal.gov.ua

ПРО БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ І УЧНІВ “ЯНДЕКС. ЗНО” ²íôîðìóºìî, ùî íà ïîðòàë³ www.yandex.ua çàïóùåíî áåçêîøòîâíèé ³íòåðíåò-ðåñóðñ äëÿ â÷èòåë³â ³ ó÷í³â “ßíäåêñ. ÇÍΔ (http://zno.yandex.ua/). Ïðîåêò áàçóºòüñÿ íà îô³ö³éíèõ ìàòåð³àëàõ Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ³ ì³ñòèòü îíëàéí-òåñòè ç óñ³õ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â, ç ÿêèõ ïðîâîäèëîñÿ ÇÍÎ ó 2010-2013 ðîêàõ (óêðà¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè). Ðåñóðñ “ßíäåêñ. ÇÍΔ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê îäèí ³ç åëåìåíò³â ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ àá³òóð³ºíò³â äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ. Ðàçîì ç òèì íàãîëîøóºìî, ùî äëÿ óñï³øíîãî ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ àá³òóð³ºíò ìຠçàñâî¿òè óâåñü òåîðåòè÷íèé íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë, òîìó îñíîâíèé åòàï ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ â³äáóâàºòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè äëÿ ï³äãîòîâêè äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ÇÍÎ. ϳñëÿ çàñâîºííÿ îñíîâíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ó÷í³ ìîæóòü çà äîïîìîãîþ öüîãî ðåñóðñó ïåðåâ³ðèòè ñâî¿ ìîæëèâîñò³ òà îð³ºíòîâíî âèçíà÷èòè ðåçóëüòàò òåñòóâàííÿ: ñê³ëüêè ÷àñó áóëî âèòðà÷åíî, ñê³ëüêè çàâäàíü âèð³øåíî ïðàâèëüíî, ó â³äïîâ³äÿõ íà ÿê³ ïèòàííÿ áóëè äîïóùåí³ ïîìèëêè, ñê³ëüêè áàë³â áóëî á íàáðàíî íà ðåàëüíîìó òåñòóâàíí³. www.mon.gov.ua

6 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 7 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 8 ÷åðâíÿ (ñóáîòà) 9 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 10 ÷åðâíÿ (â³âòîðîê) 11 ÷åðâíÿ ( ñåðåäà) 12 ÷åðâíÿ (÷åòâåð) 13 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 14 ÷åðâíÿ (ñóáîòà) 16 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 18 ÷åðâíÿ (ñåðåäà) 19 ÷åðâíÿ (÷åòâåð) 20 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ) 23 ÷åðâíÿ (ïîíåä³ëîê) 25 ÷åðâíÿ (ñåðåäà) 27 ÷åðâíÿ (ï'ÿòíèöÿ)

Ïîä³ÿ ÄÏÀ â 11-õ êëàñàõ (³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè àáî ìàòåìàòèêà ÷è ïðîô³ëüíèé ïðåäìåò) ÄÏÀ â 11-õ êëàñàõ Çàê³í÷åííÿ ДÏÀ â 11-õ êëàñàõ (ïðåäìåò çà âèáîðîì ó÷í³â) Сâÿòî «Оñòàíí³é äçâîíèê» Âðó÷åííÿ àòåñòàò³â ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó âèïóñêíèêàì 11-õ êëàñ³â Ïî÷àòîê ДÏÀ â 9-õ êëàñàõ (ìàòåìàòèêà) Ïî÷àòîê ÇÍÎ (³íîçåìí³ ìîâè) ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗНО з української мови і літератури ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗНО з української мови і літератури ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗНО з іноземних мов ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗНО з російської мови ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ÄÏÀ â 9-õ êëàñàõ ЗНО з математики ДÏÀ â 9-õ êëàñàõ Óêðà¿íñüêà ìîâà (äèêòàíò) ЗНО з географії Çàê³í÷åííÿ ДÏÀ â 9-õ êëàñàõ. ЗНО із біології Âðó÷åííÿ ñâ³äîöòâ ïðî çàê³í÷åííÿ îñíîâíî¿ øêîëè ЗНО з фізики ЗНО з історії України ЗНО з хімії ЗНО з всесвітньої історії ЗНО із світової літератури


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

26

ÌÀÉÁÓÒͪ ÍÀÓÊÈ Â ÐÓÊÀÕ ÌÎËÎIJ Ðîê³â ï'ÿòü òîìó áóëà ó ìåíå äóìêà âñòóïàòè äî àñï³ðàíòóðè. Ïåâíèé ÷àñ æèëà âîíà ó ìåíå â ãîëîâ³ òà çãîäîì áóëà çàáóòà. Àæ ðàïòîì çíîâ ïðîêèíóëàñÿ. Îò ³ âèð³øèâ ÿ ä³çíàòèñÿ, ÷è áàãàòî â Óêðà¿í³ íàóêîâö³â - ìî¿õ îäíîë³òê³â. Âçÿâñÿ çà ²íòåðíåò, ïðîäèâèâñÿ ñàéòè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 íàóê òà ïðîâ³äíèõ âèø³â Êèºâà òà áóâ âðàæåíèé ê³ëüê³ñòþ ôîòî ìîëîäèõ â÷åíèõ - çâè÷àéíèõ óêðà¿íñüêèõ õëîïö³â òà ä³â÷àò! З одним із них мені навіть вдалося поспіл ватися. Це - професор Павло Оле ович Касьянов, я ий захистив дисертацію 28 ро ів та став наймолодшим до тором фізи о-математичних на в У раїні. Сьо одні він очолює відділ системної математи и Навчально-на ово о омпле с "Інстит т при ладно о системно о аналіз " Міністерства освіти і на и У раїни та Національної а адемії на У раїни, я ий діє в стр т рі Національно о технічно о ніверситет У раїни "Київсь ий політехнічний інстит т". Сам за себе оворить ще й той фа т, що на ова діяльність Павла Оле овича проходить під ерівництвом відомо о вчено о - професора, до тора технічних на , засл женоо діяча на и і техні и У раїни, а адемі а НАНУ, ре тора НТУУ "КПІ" Михайла Захаровича З ровсь о о. - Павло Оле ович, я а спрямованість Вашої на ової діяльності? - Я продовж ю роботи, я і започат вав мій на овий ерівни (нині по ійний), професор Мельни Валерій Сер ійович. Щодо на ових інтересів - то вони стос ються нелінійно о аналіз математичних моделей еофізичних процесів і полів, диференціально-операторних рівнянь та в лючень нес інченновимірних просторах, я існо о аналіз нелінійних раничних задач. - Ви - вип с ни КНУ ім. Шевчен а. Що під час навчання вплин ло на вибір та о о с ладноо в зь оспеціалізовано о на ово о напрям ? - Математи ою я ці авлюсь давно. Після вст п до ніверситет я відвід вав математичні рт и для Ñï³ëêóâàâñÿ ст дентів, брав часть в математичних олімпіадах. Та Âàëåð³é сталося, що мені сподобалось розв'яз вати задачі з Áðîíñüêèõ теорії диференційних рівнянь. У мене б в молодий ви ладач-ент зіаст з неабия им педа о ічним талантом Оле сій Володимирович Кап стян (зараз він вже до тор на ), напевно, саме робота з ним вплин ла на вибір напрям моєї на ової діяльності. - За даними Державної сл жби статисти и У раїни середній ві чолові ів-до торів на становить 62 ро и. В чом Ваш се рет? Я вдалося

ся н ти на ових висот в та ом молодом віці? - Всерйоз на ою я зайнявся на третьом рсі. Далі б ли ма істерсь а робота (2005 рі ), андидатсь а (2006 рі ) та до торсь а (2011 рі ) дисертації. Звісно, не все давалося просто, дея і математичні проблеми я нама ався розв'язати протя ом іль ох ро ів, дея і не вирішені й досі. Але запор а мо о спіх в том , що я не ставлю лобальних цілей я на овець. Я визначаю собі он ретні задачі і наполе ливо нама аюся їх розв'язати. - Отже, люч до спіх - наполе ливість? Імовірно, старанна праця забирає ба ато час , чим ще доводиться жертв вати для дося нення я існих рез льтатів? - Я сам обирав свій шлях житті і вибрав той, що мені до д ші. Я не вважаю, що жертв ю чимось. Дійсно, моя робота - це більша частина мо о життя, і мені це подобається. - Я і тр днощі з стріли Ви на своєм шлях і що допомо ло їх подолати? - Я постійно працюю. Часом це дає бажаний рез льтат, часом - ні. Ніби то і проблеми немає, але робота не йде. В та их випад ах я просто не доп с аю, щоб оп с алися р и. Пере онаний, віра в себе допома ає перема ати. А ще - бажання діяти. Я одр жився на першом рсі аспірант ри. На др ом рсі (я

раз в день подання моєї андидатсь ої дисертації), мене народився старший син, а з одом і молодший. Мож с азати, що необхідність од вати дітей, забезпеч вати сім'ю в пі з бажанням займатися любленою справою стали для мене неабия им стим лом на шлях до спіх . - Чи допома ала Вам держава під час навчання та подальшої на ової роботи? Чи допома ає держава ст дентам і на овцям зараз? - Авжеж. Я, я і інші ст дентибюджетни и, отрим вав стипендію та навіть б в 2004 році ла реатом премії НАН У раїни. Подібні премії отрим вав і пізніше. До речі, 2013 році, я став стипендіатом іменної стипендії Верховної Ради У раїни. Що ж стос ється сьо одення... Аспіранти денної форми навчання отрим ють стипендію, я а, може, й невели а, але вища за т , я отрим вав я сво о час . Іно ороднім надаються ртожит и. Крім то о, напри лад, мої аспіранти працюють за с місництвом в моєм ж відділі і на додач до стипендії отрим ють ще й заробітн платню. Та ож, я я вже азав, є ранти, премії, стипендії для підтрим и на ових досліджень талановитих молодих вчених. Д маю, держава дійсно підтрим є тих, хто працює, вірю, що та б де й надалі. Хоч побажати всім міцно о здоров'я і щастя, творчої насна и та сміливості в на ових Î пош ах!

Від реда ції: Незважаючи на відті інтеле т альних адрів за ордон, в У раїні продовж є працювати немало молодих талановитих вчених. Про одно о із них б ла ця розповідь. Ми запрош ємо читачів поділитися історіями сво о спіх , спіх знайомих вам людей. Ми че аємо ваших листів!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

27

24241001

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

28

Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå:

ìåæäóíàðîäíûé îïûò è óêðàèíñêèå ðåàëèè Âóçû ìèðà îòêðûëè äîñòóï â êëàäîâûå ñâîèõ çíàíèé, äëÿ âñåõ è áåñïëàòíî. Áîëåå òîãî, ìíîãèå ëåêöèè ïåðåâîäÿòñÿ íà èíîñòðàííûå ÿçûêè, áîëüøîå êîëè÷åñòâî êóðñîâ íà ÿçûêàõ íàðîäîâ Àçèè. Î çàðóáåæíîì îïûòå äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ àâòîð ïîäðîáíî ðàññêàçàëà íà ñòðàíèöàõ ïðåäûäóùåãî íîìåðà íàøåãî æóðíàëà (ñì. "ÑÎ ¹ 1-2, 2014). À êàê îáñòîÿò äåëà íà Óêðàèíå? Îá ýòîì - â ïðåäëàãàåìîì ìàòåðèàëå.

мент" (завершено). Очі йте на анонс нових рсів незабаром!". Все. Се одня читься не придется.

Начнем с Вирт альной чебной среды "Львовс ая политехни а" (http://vns.lp.edu.ua/). От рывается портал с впечатляющим спис ом в зов. Выбираем любой в з, например, Инстит т химии и химичес ой техноло ии и пол чаем... С ажем та , знания за рыты на замо , люч есть ст дентов и вниз сообщение "Гостевой дост п о всем эле тронным дисциплинам от лючен". Все. Остались без знаний.

Àíîõèíà È.Þ, äîöåíò ôàêóëüòåòà êîìïüþòåðíûõ íàóê è òåõíîëîãèé ÄîíÍÒÓ http://innaanohina.wordpress.com/, http://anohinainna.ucoz.ru/

Давайте оценим сит ацию. Ст денты ле ции все-та и пол чают. Что мешает им разместить пол ченные материалы на любом ст денчес ом портале? Ниче о. Или они дают подпис о нераз лашении? Вряд ли. То да пол чается, в з за рывает центральный вход, оставляя лазей и для выхода знаний. Может быть есть ле ции в Киевс ом политехничес ом инстит те? Может быть и есть, но пароля для входа нас а не было, та и нет. Ладно. Еще попыт а...Межд народный ниверситет финансов... И вдр а дождь в зас х , сообщение : Киевс ий национальный ниверситет имени Тараса Шевчен о зап стил первый в У раине бесплатный online прое т. Прое т стартовал в сентябре это о ода, прое т толь о один, но это же по а. Значит, есть и нас в зы, отовые поделиться знаниями. Срочно ре истрир юсь на рсе, а а же, первый раинсий... И пол чаю сообщение "К рс "Бренд-менедж-

Несмотря на нацеленность на спех, потраченное время, найти далось не та мно о от рытых в зов. В Харь овс ой национальной а адемии ородс о о хозяйства всета и можно с ачать материалы для чебы. Где же еще найти наши ле ции? На сайте Образовательной п бличной библиоте и (http://poteme.com.ua/). Правда, не ясно, то именно их выложил. Бан предметных ле ций (http:// lekcii.in.ua/) содержит и ле ции, и методичес ие разработ и, есть деление на в зы и на специализацию рсов. Вот толь о, а сирота, расположен на бесплатном хостин е ucoz и опять же не понятно, то именно размещает материал. Та , на У раине без пароля в зы не от роют свои материалы. Почем ? Что они выи рывают, ставя железный занавес? Давайте проанализир ем.

Доп стим, вы - б д щий ст дент, на Гарвард дене не хватает, рассматриваем иные варианты, в том числе и раинс ие в зы. Ка ю информацию вы сможете найти на страницах их сайтов? Фото рафии лавных орп сов, ре торов и завед ющих афедрами. Конечно, интересно, но вы выбираете не по фото рафиям. Специализация и стоимость об чения? Да. Но хочется знать, что именно вы пол чите за свои деньи. А а знать? Вот если бы вы смо ли пол чить on-line ро и для пост пающих в в зы, сравнить ле ции это о в за и др ие, пол чить бесплатный on-line рс по раинс ом язы , чтобы оценить язы овые тр дности. Не зря же столь часто поминаемый в статье Гарвард выносит на свои порталы ле ции на итайом язы е. Приезжайте, оспода итайцы, б дем чить на вашем


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

родном язы е в нашем Гарварде. Вот вам и с рытая, впрочем, не очень с рытая ре лама. Почем нельзя выложить материалы в от рытый дост п? Мне не раз приходилось слышать фраз о защите авторс их прав. Давайте под маем. Ка создаются онспе ты ле ций? Вы что, изобретаете всю химию/физи с н ля? Нет, мы использ ем ч жие чебни и, ни и, интернет - рес рсы и на основании это о создаем свои ле ции, свое видение методи и изложения материала. Вы что, не использовали ни раз ни одной ни и при написании ле ций, все из оловы! Рассмотрим др ой вариант, вы пишете диссертацию, там есть свое, личное. Хорошо. Но разве вы читаете во время ле ций выдерж и из диссертации? Ка по азывает анализ, большинство раинс их в зов работает по принцип "know how" (но -ха ), ни ом ниче о не с аж . Должны ли образовательные ле ции, доп стим, по высшей математи е быть столь за онспирированными? Почем О сфордс ий ниверситет от рывает свои ле ции, а Приазовс ий ос дарственный техничес ий ниверситет за рывает? На сайте лавно о в за России Мос овс ом ос дарственном

29

ниверситете выложены ле ции известных а адемиов, почем они не боятся, что их ле ции использ ет ш ольный читель? Основателю орпорации Microsoft Билл Гейтс принадлежит фраза: "Если ваше о бизнеса нет в Интернете - значит вас нет в бизнесе". Мне ажется, можно с азать, "нет наших разработо в мировой сети, нет нас, сожалению, и в мировом образовании". И то да порталы наших в зов с фото рафиями педа о ичес их олле тивов, списом степеней и званий напоминают дос почета, висеть, может и приятно, но все проходят мимо. Нельзя брать, ниче о не давая. Напоминает известн ю фраз , "я стащил соче сала, съем е о под одеялом". Брать и отдавать, та ов принцип нормально о развития процесса, Интернет обо ащается всеми, а не толь о л чшими в зами мира. Почем Гарвард не боится, что е о ле ции б д т использованы, а мы боимся! У них шансы, что именно их ле ции возьм т за основ , выше, чем провинциально о раинс о о в за. Давайте по ажем товар лицом! Ведь есть же нас замечательные ш олы орня ов, металл р ов. Ка известно, оль на выд м и хитра. Я видела пре расные анимационные ле ции преподавателей, интересные чебные омпле сы, построенные на базе не слиш ом известных омпьютер-

ных про рамм, оценивала задания лабораторным работам. У нас есть мно о интересно о, ценно о. Мы мно о можем, но по а об этом знаем толь о мы. Почем мы не можем от рыть дост п отдельным рсам и выдавать на платной основе сертифи аты об их о ончании? Нет, не дипломы, а именно сертифи аты об отдельно просл шанном рсе. Сам рс бесплатен, для пол чения сертифи ата н жно сдать э замен. Для в зов - это прито финансов, а для сл шателей - возможность совершенствоваться. Ка ой вывод можно сделать, исходя из вышеизложенно о? 1. Дистанционное образование - реалия времени и, если мы хотим быть он рентно способными, мы должны следовать за реалиями. 2. Современное дистанционное образование движется созданию от рытых ниверситетов. И именно от рытость привела появлению о ромно о оличества инноваций в области дистанционно о об чения. 3. Сайты наших в зов должны содержать в режиме от рыто о дост па наши методичес ие, повторяю, методичес ие, а не диссертационные, разработ и. Толь о то да мы сможем повышать престиж свое о образования, обеспечивать прито иностранных и беждать своих родных ст дентов, что мы тоже меем чить. И напоследо . Талантливый челове не боится, что не о рад т идею, он разработает еще мно о др их, а вот бездарь изобрела одн мысль и носится с ней всю оставш юся жизнь. Давайте б дем талантливы! Î

Óìîâè ïåðåäïëàòè íà æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” äèâ. íà ñàéò³ s-osvita.com.ua


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

30

19471004

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЮ ОСВІТУ!

19471005


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

31

19471001

19471006

19471003

19471002

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

32

Ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóò ÍÒÓÓ "Êϲ" - ³ñòîð³ÿ ³ ñüîãîäåííÿ ˳öåíç³ÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 270179 â³ä 01.07.13 ð.  ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîìiêè, ïðèñêîðåíîãî ðîçâèòêó íàóêîºìíèõ òåõíîëîãié çðîñòຠïîïèò íà ôàõiâöiâ ç øèðîêîþ çàãàëüíîíàóêîâîþ îñâiòîþ, ùî ïîºäíóºòüñÿ ç âóçüêîþ ñïåöiàëiçàöiºþ, çäàòíèõ øâèäêî çìiíþâàòè ðiä òà õàðàêòåð ïðîôåñiéíî¿ äiÿëüíîñòi, ïåðåîöiíþâàòè íàêîïè÷åíèé äîñâiä, àíàëiçóâàòè ñâî¿ ìîæëèâîñòi, íàáóâàòè íîâèõ çíàíü ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ iíôîðìàöiéíèõ òåõíîëîãié, ïðàöþâàòè íàä ìiæäèñöèïëiíàðíèìè ïðîåêòàìè, âèêîðèñòîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ â ðiçíîìàíiòíèõ ãàëóçÿõ íàóêè i òåõíiêè. Òàêi ôàõiâöi âêðàé ïîòðiáíi óñòàíîâàì Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè, Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè i íàóêè Óêðà¿íè, äåðæàâíèì ñòðóêòóðàì iíøèõ ìiíiñòåðñòâ òà âiäîìñòâ, à òàêîæ ñòðóêòóðàì íåäåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñòi, ÿêi âïðîâàäæóþòü íàóêîºìíi òåõíîëîãi¿. Ïiäãîòîâêà ôàõiâöiâ òàêîãî ïðîôiëþ â êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ ïðîâîäèëàñü çà ôiçòåõiâñüêîþ ñèñòåìîþ, çàïî÷àòêîâàíîþ â Ecol Politecnik (Ôðàíöiÿ), Êàëiôîðíiéñüêîìó òåõíîëîãi÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Ôiçòåõiâñüêà ñèñòåìà îñâiòè â êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ âïðîâàäæåíà ëàóðåàòîì Íîáåë³âñüêî¿ ïðåìi¿ àêàäåìiêîì Êàïiöåþ Ï.Ë. â Ìîñêîâñüêîìó ôiçèêî-òåõíi÷íîìó iíñòèòóòi (ÌÔÒI). ¯¿ ïðèíöèïè çíàéøëè áàãàòî ïðèõèëüíèêiâ i áóëè çàïîçè÷åíi òà ðåàëiçîâàíi íèçêîþ iíøèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäiâ. Îñíîâíi ïðèíöèïè ôiçòåõiâñüêî¿ ñèñòåìè îñâiòè: ãëèáîêà ïiäãîòîâêà ç ôóíäàìåíòàëüíèõ íàóê: îäíî÷àñíî âèñîêèé ðiâåíü ìàòåìàòè÷íî¿ òà ôiçè÷íî¿ îñâiòè; ïiäãîòîâêà ç iíîçåìíèõ ìîâ ó ïiäâèùåíîìó îáñÿçi; ïîºäíàííÿ øèðîêî¿ çàãàëüíîíàóêîâî¿ îñâiòè â êðàùèõ óíiâåðñèòåòñüêèõ òðàäèöiÿõ ç âóçüêîþ ñïåöiàëiçàöiºþ òà îòðèìàííÿì ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè â áàçîâèõ iíñòèòóòàõ. ²ç çäîáóòòÿì Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñòi íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿêi ðåàëiçîâóâàëè ôiçòåõiâñüêó ñèñòåìó îñâiòè, íà æàëü, çàëèøèëèñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Ïåðøi ñòðóêòóðíi êðîêè ç âïðîâàäæåííÿ ôiçòåõiâñüêî¿ ñèñòåìè îñâiòè â Óêðà¿íi áóëè çäiéñíåí³ Ìiíiñòåðñòâîì îñâiòè i íàóêè Óêðà¿íè òà Íàöiîíàëüíîþ àêàäåìiºþ íàóê Óêðà¿íè. Òàê, çãiäíî ñïiëüíîìó íàêàçó Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè òà Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè çà ¹ 25/35 âiä 14 ëþòîãî 1995 ðîêó, ç âåðåñíÿ 1995 ðîêó áóëî âiäêðèòî ôàêóëüòåò ïîäâiéíîãî ïiäïîðÿäêóâàííÿ - ôiçèêî-òåõíi÷íèé ôàêóëüòåò

Íàöiîíàëüíîãî òåõíi÷íîãî óíiâåðñèòåòó Óêðà¿íè "Êè¿âñüêèé ïîëiòåõíi÷íèé iíñòèòóò" (ÍÒÓÓ "ÊÏI"). Ó çàñíóâàííi ôàêóëüòåòó áðàëè ó÷àñòü êåðiâíèöòâî Ìiíiñòåðñòâà îñâiòè òà ïðåçèäi¿ Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè, ïðîâiäíi â÷åíi òà îñâiòÿíè Óêðà¿íè, ñåðåä íèõ - ìiíiñòð îñâiòè Óêðà¿íè (1994-1999ð.) àêàäåìiê Ì. Çãóðîâñüêèé, Ïðåçèäåíò Íàöiîíàëüíî¿ àêàäåìi¿ íàóê Óêðà¿íè àêàäåìiê Á.Ïàòîí. Ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè öüîãî ôàêóëüòåòó áóëî âèçíà÷åíî ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â åë³òíî-

ãî ð³âíÿ â ãàëóç³ ïðèêëàäíèõ ìàòåìàòèêè òà ô³çèêè äëÿ íàóêîâèõ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà ÌÎÍ Óêðà¿íè òà âïðîâàäæåííÿ ô³çòåõ³âñüêî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â Óêðà¿í³.  îáãîâîðåíí³ ³ ïîäàëüø³é ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ ñòâîðåííÿ òà ðîçâèòêó ôàêóëüòåòó âçÿëî ó÷àñòü øèðîêå êîëî ïðåäñòàâíèê³â àêàäåì³÷íî¿ òà îñâ³òÿíñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ íà ÷îë³ ç àêàäåì³êàìè Â.Ã.Áàð'ÿõòàðîì, Þ.Ë.Äàëåöüêèì, ².Ì.Êîâàëåíêîì, Ï.Ã.Êîñòþêîì, À.Øèäëîâñüêèì, Þ.².ßêèìåíêîì, À.À.Õàëàòîâèì, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíòîì Ñ.².Ñèäîðåíêîì òà ií. Ðåàë³çàö³ÿ ö³º¿ Êîíöåïö³¿ äîçâîëèëà ô³çèêîòåõí³÷íîìó ôàêóëüòåòó äîñÿãòè âèñîêîãî ð³âíÿ ³íòåãðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî òà íàóêîâîãî ïîòåíö³àë³â ÍÒÓÓ "Êϲ" òà ³íñòèòóò³â ÍÀÍ Óêðà¿íè. Ç 1995 ðîêó ì³æ ô³çèêî-òåõí³÷íèì ôàêóëüòåòîì òà ³íñòèòóòàìè ÍÀÍ Óêðà¿íè áóëî óêëàäåíî á³ëüøå 20 äîãîâîð³â ïðî ñï³ëüíó ï³äãîòîâêó êàäð³â. Ó ðàìêàõ öèõ äîãîâîð³â ïîíàä 90 â÷åíèõ ÍÀÍ Óêðà¿íè âèêëàäàëè íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè, êåðóâàëè áàêàëàâðñüêèìè òà ìàã³ñòåðñüêèìè ðîáîòàìè ñòóäåíò³â ô³çèêîòåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó, î÷îëþâàëè Äåðæàâí³ åêçàìåíàö³éí³ êîì³ñ³¿.

Íà ïîòî÷íèé ÷àñ ç ô³çèêî-òåõí³÷íèì ôàêóëüòåòîì ñï³âïðàöþþòü 48 â÷åíèõ ÍÀÍ Óêðà¿íè, 15 ç íèõ êåðóþòü 20 áàêàëàâðñüêèìè òà ìàã³ñòåðñüêèìè ðîáîòàìè, àêàäåì³ê À.À.Õàëàòîâ î÷îëþº êàôåäðó ô³çèêè åíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì ôàêóëüòåòó. Âíàñë³äîê ñï³ëüíèõ çóñèëü ÍÒÓÓ "Êϲ" òà ³íñòèòóò³â ÍÀÍ Óêðà¿íè ç 2001 ðîêó â³äáóëîñü 12 âèïóñê³â ìàã³ñòð³â òà ñïåö³àë³ñò³â. Âæå á³ëÿ 50 âèïóñêíèê³â ôàêóëüòåòó çàõèñòèëè êàíäèäàòñüêi äèñåðòàöi¿ â ³íñòèòóòàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÍÒÓÓ "Êϲ" òà ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ ñâ³òó.  àêòèâ³ ôàêóëüòåòó áëèçüêî 50 íàãîðîä (â ò.÷. 6 Ãðàí-ïð³) íà ̳æíàðîäíèõ ñòóäåíòñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè ³ ïðîãðàìóâàííÿ, 162 íàãîðîäè íà Âñåóêðà¿íñüêèõ ñòóäåíòñüêèõ îë³ìï³àäàõ ç ìàòåìàòèêè, ô³çèêè, ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè, ïðîãðàìóâàííÿ. Ñòóäåíò ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ôàêóëüòåòó Îëåêñàíäð Ðèáàê äâ³÷³ ñòàâ àáñîëþòíèì ïåðåìîæöåì International Mathematics Competition for University Students - íàéàâòîðèòåòí³øîãî ó ñâ³ò³ çìàãàííÿ ñòóäåíò³â-ìàòåìàòèê³â. Àíàëîã³â íà ïîòî÷íèé ÷àñ íå ìຠæîäíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Óêðà¿íè. Çàðàç â ÔÒ² íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ÷îòèðìà íàïðÿìàìè: Î ÏÐÈÊËÀÄÍÀ Ô²ÇÈÊÀ Î ÏÐÈÊËÀÄÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ Î ÁÅÇÏÅÊÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ² ÊÎÌÓͲÊÀÖ²ÉÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ Î ÑÈÑÒÅÌÈ ÒÅÕͲ×ÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ Çà ÷èñëåííèìè â³äãóêàìè ðîáîòîäàâö³â ô³çòåõ âèêîíóº ñâîº ïðèçíà÷åííÿ: ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â åë³òíîãî ð³âíÿ äëÿ íàóêè òà âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Á³ëüø³ñòü âèïóñêíèê³â ïðàöþº â Óêðà¿í³, â çàêîðäîííèõ óí³âåðñèòåòàõ, ²Ò-êîðïîðàö³ÿõ, îá³éìຠïîñàäè ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â - íàóêîâö³â, àíàë³òèê³â, åêñïåðò³â, ðîçðîáíèê³â. Êîíòàêòè: (044)236-70-98, (044)454-98-75 http:\\pti.kpi.ua e-mail: pti@pti.kpi.ua Àäðåñà: 03056, Êè¿â, ïð.Ïåðåìîãè, 37, ÍÒÓÓ "Êϲ", Ô³çèêî-òåõí³÷íèé ³íñòèòóò Îô³ñ ÔÒ² çíàõîäèòüñÿ â ê³ìíàò³ 308-1 ãîëîâíîãî êîðïóñó ÍÒÓÓ "Êϲ"

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”

1397


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

33

06271005

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

34

Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè "Êϲ"

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÏÐÈÊËÀÄÍί ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ Ë³öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ÀÅ ¹270199 â³ä 02.07.2013 ð. Çä³éñíþº ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â çà òàêèìè ÍÀÏÐßÌÀÌÈ òà ñïåö³àëüíîñòÿìè: ÏÐÈÊËÀÄÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ Î Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÍÀ ²ÍÆÅÍÅÐ²ß Î Ñïåö³àë³çîâàí³ êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè Î Ñèñòåìíå ïðîãðàìóâàííÿ Î Êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè òà ìåðåæ³ ÏÐÎÃÐÀÌÍÀ ²ÍÆÅÍÅÐ²ß Î Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåì Î ²íæåíåð³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ: - áàêàëàâð (4 ðîêè), - ìàã³ñòð (2 ðîêè ï³ñëÿ áàêàëàâðàòó). Ôîðìè íàâ÷àííÿ: - äåííà (çà äåðæáþäæåòîì ³ çà êîíòðàêòîì), - áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà (çà êîíòðàêòîì). Çà íàïðÿìîì ÏÐÈÊËÀÄÍÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ çà ñïåö³àëüí³ñòþ "Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà". Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âö³â ç ö³º¿ ñïåö³àëüíîñò³ ïîëÿãຠó ðîçðîáëåíí³ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, ìîäåëþâàíí³ ïðîöåñ³â òà ÿâèù, ðîçðîáëåíí³ òåîðåòè÷íèõ îñíîâ ìàòåìàòè÷íîãî òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåì îáðîáêè ³íôîðìàö³¿, ìàòåìàòè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ ñêëàäíèõ òåõí³÷íèõ ñèñòåì, ðîçðîáëåíí³ ñèñòåì øòó÷íîãî ³íòåëåêòó, ïðîåêòóâàíí³ àëãîðèòì³â ðîçâ'ÿçóâàííÿ çàäà÷ òà ïëàíóâàíí³ îá÷èñëþ-

âàëüíîãî åêñïåðèìåíòó, ðîçðîáëåíí³ åêñïåðòíèõ ñèñòåì. Çà íàïðÿìîì ÊÎÌÏ'ÞÒÅÐÍÀ ²ÍÆÅÍÅÐ²ß ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ çà òðüîìà ñïåö³àëüíîñòÿìè: "Ñïåö³àë³çîâàí³ êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè", "Ñèñòåìíå ïðîãðàìóâàííÿ", "Êîìï'þòåðí³ ñèñòåìè òà ìåðåæ³". Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âö³â ç öüîãî íàïðÿìó ïîëÿãຠó ñòâîðåíí³ àïàðàòíî-ïðîãðàìíèõ çàñîá³â ñó÷àñíèõ ³ ïåðñïåêòèâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ðîçðîáëåíí³ òà çàñòîñóâàíí³ êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ çàãàëüíîãî ³ ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ¿õ ñèñòåìíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ñïåö³àë³çîâàíèõ êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ ç îïòèì³çîâàíèìè ïàðàìåòðàìè, âáóäîâàíèõ êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì, òåõí³÷íèõ çàñîá³â çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ â êîìï'þòåðíèõ ñèñòåìàõ òà ìåðåæàõ. Çà íàïðÿìîì ÏÐÎÃÐÀÌÍÀ ²ÍÆÅÍÅÐ²ß ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çä³éñíþºòüñÿ çà äâîìà ñïåö³àëüíîñòÿìè: "Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåì", "²íæåíåð³ÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ". Çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ ôàõ³âö³â ç öüîãî íàïðÿìó ïîëÿãຠó ðîçðîáëåíí³ ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìï'þòåðíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ, êîðïîðàòèâíèõ ñèñòåì, ñèñòåì ï³äòðèìêè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ, ³íòåëåêòóàëüíèõ ñèñòåì, ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â äëÿ á³çíåñó, web-ïîðòàë³â, ìóëüòèìåä³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, áàç äàíèõ òà çíàíü, ïðîãðàìíèõ ñèñòåì ä³àãíî-

ñòèêè òà ñåðòèô³êàö³¿, ïðîãðàìíèõ çàñîá³â çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ó êîìï'þòåðíèõ ñèñòåìàõ òà ìåðåæàõ. Âèïóñêíèêè ôàêóëüòåòó ìàþòü ïîïèò íà ðèíêó ïðàö³ ³ óñï³øíî ïðàöþþòü â óñòàíîâàõ, íà ï³äïðèºìñòâàõ, ô³ðìàõ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì. Ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó ìàþòü çìîãó ïðîéòè â³éñüêîâó ï³äãîòîâêó ³ ñòàòè îô³öåðîì çàïàñó.  îáîâ'ÿçêîâîìó ïîðÿäêó íà ôàêóëüòåò³ ïðîòÿãîì óñüîãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ ´ðóíòîâíî âèâ÷àþòü àíãë³éñüêó ìîâó. Äî ïîñëóã ñòóäåíò³â ñïîðòêîìïëåêñ ³ îäíà ç íàéêðàùèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ á³áë³îòåê ªâðîïè. Íà ôàêóëüòåò³ ïðàöþþòü ï³äãîòîâ÷³ êóðñè äëÿ âñòóïó íà 1 êóðñ. Àäðåñà: 03056, ì.Êè¿â, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 37, ÍÒÓÓ "Êϲ", ÔÏÌ, êîðï.15, ê³ì.111,105. Òåë.: (044)454-99-44, 454-91-13. E-mail: sulema@pzks.fpm.kpi.ua Ñàéò: www.fpm.kpi.ua ϳäãîòîâ÷³ êóðñè: êîðïóñ 15, ê³ì.105 Òåë.: (044)406-81-15, 454-91-13. Ïðî¿çä: • òðàìâàé ¹1, ¹3 äî çóïèíêè âóë. "Ïîëüîâà". • ìàðøðóò.òàêñ³ ¹411, ¹433 äî çóïèíêè âóë. "Ïîëüîâà". • òðîëåéáóñ ¹5 äî çóïèíêè "Çîîïàðê" àáî "Ïàðê ³ì. Î.Ñ.Ïóøê³íà". • ìåòðî, ñòàíö³ÿ "Ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". 2426

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ³ì. Î.Î. ÁÎÃÎÌÎËÜÖß ÌÅÄÈÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÂÍÇ ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, ë³öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ÀÅ ¹270518 â³ä 05.06.2013 ð.

Ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, â³äêðèòèé â Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ ó 2001 ðîêó, ãîòóº ôàõ³âö³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ "Ìåäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ" 7.12010004. Î÷îëþº ôàêóëüòåò â³äîìèé óêðà¿íñüêèé â÷åíèé, Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè, ä³éñíèé ÷ëåí ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, Ãîëîâà Òîâàðèñòâà ïñèõîëîã³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïñèõîëî㳿 ³ì. Ã.Ñ. Êîñòþêà, Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, äîêòîð ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìàêñèìåíêî Ñåðã³é Äìèòðîâè÷. ϳäãîòîâêà ë³êàð³â-ïñèõîëîã³â çä³éñíþºòüñÿ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³ ³ç çàëó÷åííÿì íàéá³ëüø êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â â îáëàñò³ ìåäèöèíè òà ïñèõîëî㳿 ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â (äåííà ôîðìà íàâ÷àííÿ) øëÿõîì çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè ãóìàí³òàðíèõ, ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèõ, ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ òà ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèõ ìåäè÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í. Çàðàõóâàííÿ íà ïåðøèé êóðñ çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ êîíêóðñíîãî â³äáîðó çà ñåðòèô³êàòàìè ç á³îëî㳿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ô³çèêè àáî õ³ì³¿.

Çàãàëüíèé îáñÿã ï³äãîòîâêè: 100 îñ³á, ç íèõ 5 - çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó, 95 çà êîøòè þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèê ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ïîâèíåí ïðîéòè ³íòåðíàòóðó ïðîòÿãîì ðîêó. ϳñëÿ ï³äãîòîâêè â ³íòåðíàòóð³ ôàõ³âöþ ïðèñâîþºòüñÿ çâàííÿ ë³êàðÿ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ "ìåäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ" ³ â³í çäàòíèé âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éíó ðîáîòó òà çàéìàòè ïîñàäó ë³êàðÿ-ïñèõîëîãà â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè: áàãàòîïðîô³ëüíèõ òà ñïåö³àë³çîâàíèõ ë³êàðíÿõ, äèñïàíñåðàõ, ïîë³êë³í³êàõ, ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ, Öåíòðàõ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè àáî ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ. ijÿëüí³ñòü ë³êàðÿ-ïñèõîëîãà ñïðÿìîâàíà íà ïñèõîïðîô³ëàêòèêó ñåðåä ëþäåé, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óìîâàõ ïñèõîåìîö³éíîãî íàïðóæåííÿ, ïñèõîä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ õâîðèõ ñîìàòè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ïðîô³ëþ, ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ ìåòîäèê. Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ ç ìåäè÷íî¿ ïñèõîëî㳿 âêëþ÷ຠòàêîæ ï³ñëÿäèïëîìíó îñâ³òó, à ñàìå íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³, àñï³ðàí-

òóð³ òà êë³í³÷í³é îðäèíàòóð³ ïðè êàôåäð³ çàãàëüíî¿ ³ ìåäè÷íî¿ ïñèõîëî㳿 òà ïåäàãîã³êè ÍÌÓ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ. Âèïóñêíèêè ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ äðóãîãî äèïëîìó çà ñïåö³àëüí³ñòþ "ë³êóâàëüíà ñïðàâà" ï³ñëÿ äîäàòêîâîãî ðîêó íàâ÷àííÿ. Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêóëüòåò ìîæíà îòðèìàòè íà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñàõ: www.nmu.edu.ua ôàêóëüòåòè ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèé. Àäðåñà ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 34. Òåë. (044) 454-49-83. Àäðåñà äåêàíàòó ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó: ì. Êè¿â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 22. Òåë. (044) 234-01-19. Çàðåºñòðóâàòèñü ìîæíà çà àäðåñîþ: E-mail: dek_medpsih@bigmir.net

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЮ ОСВІТУ!

0297


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

35

05621011

01981011

00401629

99994011

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA

99992005


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

36

Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" êîìôîðòíèé ïðîñò³ð äëÿ ðîçâèòêó Äåðæàâíèé äèïëîì. ²V ð³âåíü àêðåäèòàö³¿  Óêðà¿í³ ïðàöþº âåëèêà ê³ëüê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. ×àñòî âñòóïíèêó âàæêî çîð³ºíòóâàòèñÿ, çíàéòè "ñâ³é" óí³âåðñèòåò. Äîïîìîãòè â öüîìó ìîæóòü áàòüêè, çíàéîì³, â³äãóêè â ²íòåðíåò³, ñòàòò³ â äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ. Àëå äóæå âàæëèâèì º òàêîæ âëàñíå áà÷åííÿ, îñîáèñò³ â³ä÷óòòÿ ï³ñëÿ â³äâ³äóâàííÿ çàêëàäó. Íàâ³òü íåîáîâ'ÿçêîâî î÷³êóâàòè Äíÿ â³äêðèòèõ äâåðåé ÷è ³íøîãî ïîä³áíîãî çàõîäó. Ùîá çðîçóì³òè, ÿê æèâå óí³âåðñèòåò, ùîá â³ä÷óòè éîãî ñïðàâæíþ àòìîñôåðó, âàðòî îáðàòè çâè÷àéí³ñ³íüêèé äåíü ñåðåä òèæíÿ... ×èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ"? Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà éîãî æèòòÿì äåÿêèé ÷àñ, ìîæíà çðîçóì³òè, ùî öå îêðåìèé ñâ³ò, çàòèøíèé ïðîñò³ð, ïîáóäîâàíèé çà ïðîñòèìè íåïèñàíèìè ïðàâèëàìè, à ñàìå: 1) íàâ÷àííÿ ìຠáóòè ÿê³ñíèì ³ ö³êàâèì; 2) çíàííÿ ìàþòü áóòè àêòóàëüíèìè, à îñâ³òí³ ïðîãðàìè - óí³êàëüíèìè; 3) Óí³âåðñèòåò öå ì³ñöå äëÿ àêòèâíèõ, ïîçèòèâíèõ ³ òâîð÷èõ ëþäåé; 4) "ÊÐÎÊ" - öå ðîäèíà. Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" íà ñüîãîäí³ ä³éñíî âåëèêà ³ äðóæíà ðîäèíà. Öå êîðïîðàö³ÿ, ùî îá'ºäíóº ôàêóëüòåò åêîíîì³êè òà ï³äïðèºìíèöòâà, þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò, ôàêóëüòåò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, Íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé ³íñòèòóò ³íôîðìàö³éíîêîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, Íàâ÷àëüíîíàóêîâèé ³íñòèòóò ìàã³ñòåðñüêî¿ ï³äãîòîâêè òà ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, Íàâ÷àëüíîíàóêîâèé ³íñòèòóò ìåíåäæìåíòó áåçïåêè, Êîëåäæ åêîíîì³êè, ïðàâà òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, Êè¿âñüêèé êîëåäæ íåðóõîìîñò³, Êîëîìèéñüêèé êîëåäæ, ²íñòèòóò óïðàâë³ííÿ ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè.

˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ ñåð³ÿ ÀÅ ¹ 285581 â³ä 13.01.2014

Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" º îäíèì ³ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ íåäåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿêîìó áóëî íàäàíî ïðàâî ï³äãîòîâêè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâèõ êàäð³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ç 1997 ðîêó ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð àñï³ðàíò³â, à ç 2000 ðîêó àñï³ðàíòóðà çäîáóëà ñòàòóñ ïîñò³éíî ä³þ÷î¿. Íà ñüîãîäí³ â àñï³ðàíòóð³ Óí³âåðñèòåòó çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà íàóêîâö³â çà íèçêîþ åêîíîì³÷íèõ, þðèäè÷íèõ, ïñèõîëîã³÷íèõ íàóêîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé. Ó 2013 ðîö³ â Óí³âåðñèòåò³ "ÊÐÎÊ" â³äêðèòà äîêòîðàíòóðà ç³ ñïåö³àëüíîñò³ "Åêîíîì³÷íà áåçïåêà ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³".  Óí³âåðñèòåò³ ä³þòü äâ³ ñïåö³àë³çîâàí³ â÷åí³ ðàäè ç ïðàâîì ïðèéíÿòòÿ äî ðîçãëÿäó òà ïðîâåäåííÿ çàõèñò³â äèñåðòàö³é íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà (êàíäèäàòà) íàóê. Ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðàöþþòü âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, ñïðàâæí³ ìàéñòðè ñâ ñïðàâè. Òà âñå æ âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ, ùî ñåðöå "ÊÐÎÊó" - éîãî ñòóäåíòè. Íà ñüîãîäí³ â Óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àºòüñÿ ïîíàä ï'ÿòü òèñÿ÷ îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ãðîìàäÿíè ³íøèõ êðà¿í. Ñòóäåíòè "ÊÐÎÊó" - öå ìàéáóòí³ ôàõ³âö³ ç åêîíîì³êè ï³äïðèºìñòâà, ô³íàíñ³â ³ êðåäèòó, îáë³êó òà àóäèòó, ìàðêåòèíãó, ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, ïðàâîçíàâñòâà, ïñèõîëî㳿, ëîã³ñòèêè, ìåíåäæìåíòó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, êîìï'þòåðíèõ íàóê. Íó à äëÿ òèõ, êîìó ò³ñíî â ìåæàõ ñòàíäàðòíèõ ïðîãðàì, Óí³âåðñèòåò ðîçðîáèâ ñïåö³àë³çîâàí³ ïðîãðàìè. Áàæàºø áóòè ñïåö³àë³ñòîì ç ì³æíàðîäíî¿ åêîíîì³êè, äîñêîíàëî âîëîä³òè àíãë³éñüêîþ ³ áóòè çíàâöåì â³äïîâ³äíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ òåðì³íîëî㳿 ö³ºþ ìîâîþ? Ïðîãðàìà "ÊÐÎÊ-Åêñêëþçèâ" çàäîâîëüíèòü òâîº áàæàííÿ ñòàòè âèñîêîêëàñíèì ôàõ³âöåì. Òè óâàæíèé ³ â³äïîâ³äàëüíèé, âïåâíåíèé, ùî ðîáîòà áóõãàëòåðà ÷è àóäèòîðà - òâîº ïîêëèêàííÿ? Çâåðíè óâàãó íà

ïðîãðàìó "ÊÐÎÊ-Åêñïåðò". Àäæå êð³ì áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, êîíòðîëþ, àíàë³çó òà àóäèòó, òè çìîæåø âèâ÷àòè îö³íêó ó ñôåð³ á³çíåñó. ̳æíàðîäíà ä³ÿëüí³ñòü - âàæëèâà ñêëàäîâà ðîáîòè Óí³âåðñèòåòó. À ñï³ëüí³ ïðîãðàìè ç ìîæëèâ³ñòþ íàâ÷àòèñÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ñòàæóâàòèñÿ çàêîðäîíîì òà îòðèìóâàòè ïî çàâåðøåííþ äâà äèïëîìè (óêðà¿íñüêèé äåðæàâíèé ³ â³äïîâ³äíîãî ºâðîïåéñüêîãî óí³âåðñèòåòó) - ðåçóëüòàò åôåêòèâíî¿ ñï³âïðàö³ ç ³íîçåìíèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè. Óêðà¿íî-àâñòð³éñüêà ïðîãðàìà ç åêñïîðòíîð³ºíòîâàíîãî ìåíåäæìåíòó òà Óêðà¿íî-í³äåðëàíäñüêèé ïðîåêò "Ïîäâ³éíèé äèïëîì" ç á³çíåñ-àäì³í³ñòðóâàííÿ º âäàëèìè ïðèêëàäàìè òàêî¿ ñï³âïðàö³. Êð³ì ñòàíäàðòíèõ ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ïðîãðàì, Óí³âåðñèòåò ïðîïîíóº áàãàòî ìîæëèâîñòåé äëÿ "íåôîðìàëüíî¿" îñâ³òè, ïðîåêòíî¿ ðîáîòè, òâîð÷î¿ òà ñóñï³ëüíî êîðèñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîòÿãîì ðîêó â Óí³âåðñèòåò³ òà êîëåäæàõ ïðîâîäèòüñÿ íàá³ð íà ï³äãîòîâ÷³ êóðñè. Ìàéáóòí³ âñòóïíèêè ìîæóòü ïðîéòè òåñòóâàííÿ íà âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ ïðîôåñ³éíèõ âïîäîáàíü òà âçÿòè ó÷àñòü ó ö³êàâîìó îñâ³òíüîìó àáî ïðîôîð³ºíòàö³éíîìó ïðîåêò³. Òîæ çàïðîøóºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ ñêîðèñòàòèñÿ äîñòóïíèìè ìîæëèâîñòÿìè äëÿ âëàñíîãî ðîçâèòêó! Àäðåñà Óí³âåðñèòåòó: 03113, ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32 (ñò. ì. "Áåðåñòåéñüêà") ijçíàòèñÿ ïðî Óí³âåðñèòåò: (044) 455-57-57, 455-57-07 krok@krok.edu.ua www.krok.edu.ua

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ

0016


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

37

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÏÐÀÂÀ — ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÂÓÇ — ÑÓ×ÀÑÍÅ ÍÀÂ×ÀÍÍß!

www.kul.kiev.ua ˳öåíç³ÿ ÌÎÍ ìîëîäüñïîðòó Óêðà¿íè ÀÄ 072657 â³ä 10.09.2012 ð.

Ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷èõ êóðñ³â

Навчання відділенні забезпеч ється висо им професіоналізмом провідних на ово-педа о ічних працівни ів ніверситет , я істю виладання, с часними формами навчання та впровадженням індивід ально о підход , що забезпечить, я свідчить досвід попередніх ро ів, висо рез льтативність вст п до вищих навчальних за ладів. Для реалізації поставлених цілей ви ладачами Відділення ви ористов ються новітні методи и навчання, різні підходи в освітній сфері, при цьом в повном обсязі забезпеч ючи висо ий рівень під отов и вимо ам зовнішньо о тест вання. Сьо одні під отовче відділення ніверситет пропон є чням 11 ласів та вип с ни ам мин лих ро ів, інтенсивн під отов до зовнішньо о незалежно о оцінювання на денній та заочнодистанційній формах навчання. Ми пропон ємо інтенсивн під отов до ЗНО з предметів: раїнсь а мова, раїнсь а літерат ра, історія У раїни, всесвітня історія, ан лійсь а мова. Вартість навчання за 2 місяця – 2000 рн. Заняття проводяться в центрі міста Києва. Більш детальн інформацію Ви можете отримати на сайті ніверситет та безпосередньо в адміністрації під отовчо о відділення. 03142, Óêðà¿íà, ì. Êè¿â, âóë. Àêàä. Äîáðîõîòîâà, 7-À (ñò.ì. "Æèòîìèðñüêà") Òåë.: (044) 239-64-38, (044) 235-63-65, (044)424-33-35

Íàâ÷àííÿ íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ ïðîâîäÿòü äîñâ³ä÷åí³ âèêëàäà÷³ óí³âåðñèòåòó Досвід роботи Київсь о о ніверситет права Національної а адемії на У раїни демонстр є, що основ освіти с ладають либо і а адемічні знання. Зі стін Київсь о о ніверситет права виходять валіфі овані юристи – спеціалісти та ма істри за напрямами "Правознавство" та "Міжнародне право". Вип с ни ів ніверситет охоче бер ть на робот в ор ани державно о правління, с д , правоохоронні ор ани, бан и, юридичні фірми, міжнародні ор анізації, навчальні за лади, адво атсь і об'єднання тощо. Ст денти навчаються за різноманітними напрямами, одерж ючи необхідн теоретичн баз знань і пра тичні навич и за та ими спеціалізаціями зо рема: "Господарсь о-правова", "Цивільне та тр дове право"; "С д. Про рат ра. Адво ат ра"; "Міжнародне та європейсь е право". Університет впровадж є новітні навчальні техноло ії з ви ористанням найс часнішої техні и, м льтимедійних систем, омп'ютерно о тест вання, вивчення правових та інших матеріалів, на ової і навчально-методичної літерат ри через систем Інтернет, забезпеч є ст дентів с часними підр чни ами та еле тронною бібліоте ою. Під отовчі рси, я і ба ато ро ів працюють в ніверситеті, надають можливість абіт рієнтам поповнити, систематиз вати і поряд вати знання із за альноосвітніх предметів та визначитися з вибором майб тньої професії.

Êðàù³ âèïóñêíèêè ï³äãîòîâ÷èõ êóðñ³â, îòðèìóþòü ï³ëüãè íà íàâ÷àííÿ

Âèïóñêíèêè ï³äãîòîâ÷èõ êóðñ³â ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”

0277


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

38

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Ë³öåíç³ÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè ÀÅ ¹270725 â³ä 02.07.2013 ð. Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò - ïðîâ³äíèé äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Óêðà¿íè, ùî ìຠIV ð³âåíü àêðåäèòàö³¿.  ÊÍÒÅÓ íàâ÷àºòüñÿ áëèçüêî 40 òèñ. ñòóäåíò³â. Äî ñêëàäó óí³âåðñèòåòó, äå ôóíêö³îíóþòü 5 ôàêóëüòåò³â, âõîäÿòü 6 ³íñòèòóò³â, 12 êîëåäæ³â ³ âèùèõ êîìåðö³éíèõ ó÷èëèù, ðîçòàøîâàíèõ ó Êèºâ³, Áóðøòèí³, ³ííèö³, Æèòîìèð³, Êîëîìè¿, Õàðêîâ³, Õìåëüíèöüêîìó, ×åðí³âöÿõ, Óæãîðîä³ òà ßëò³. Ôàêóëüòåòè ÊÍÒÅÓ: • åêîíîì³êè, ìåíåäæìåíòó ³ ïðàâà; • ô³íàíñ³â òà áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè; • îáë³êó, àóäèòó òà åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè; • ðåñòîðàííî-ãîòåëüíîãî òà òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó; • òîâàðîçíàâñòâà ³ òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà.  óí³âåðñèòåò³ çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â çà áàêàëàâðñüêèìè ³ ìàã³ñòåðñüêèìè ïðîãðàìàìè. Äëÿ òîãî, ùîá ìàòè âïåâíåí³ñòü ïðè ñêëàäàíí³ ÇÍÎ, ïðîïîíóºòüñÿ ïðîéòè íàâ÷àííÿ íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ ó Öåíòð³ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ÊÍÒÅÓ. ϳä ÷àñ âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó êîæåí àá³òóð³ºíò ìîæå îáðàòè äëÿ ñåáå íàéá³ëüø ïðèéíÿòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ: äåííó, çàî÷íó, âå÷³ðíüî-çàî÷íó, åêñòåðíàòíó òà äèñòàíö³éíó. Íàïðÿìè ï³äãîòîâêè â ÊÍÒÅÓ çàäîâîëüíÿòü íàéâèáàãëèâ³øîãî àá³òóð³ºíòà: • åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà; • ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà; • åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà; • ìàðêåòèíã; • ô³íàíñè ³ êðåäèò; • îáë³ê ³ àóäèò; • òîâàðîçíàâñòâî ³ òîðãîâåëüíå ï³äïðèºìíèöòâî; • ìåíåäæìåíò; • õàð÷îâ³ òåõíîëî㳿 òà ³íæåíåð³ÿ; • ãîòåëüíî-ðåñòîðàííà ñïðàâà; • òóðèçì; • ïñèõîëîã³ÿ; • ðåêëàìà ³ çâ'ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ; • ïðàâîçíàâñòâî. Óí³âåðñèòåò íàäຠìîæëèâ³ñòü, êð³ì óêðà¿íñüêîãî äèïëîìà äåðæàâíîãî çðàçêà, îòðèìàòè ïàðàëåëüíî äðóãó âèùó îñâ³òó ó Ôðàíöóçüêî-Óêðà¿íñüêîìó ³íñòèòóò³ óïðàâë³ííÿ òà äèïëîì äåðæàâíîãî çðàçêà Ôðàíö³¿; äèïëîì ïåðåêëàäà÷à ç ³íîçåìíî¿ ìîâè òà çâàííÿ ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà; ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ÌÂÀ àáî â àñï³ðàíòóð³.

Ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó ïðîõîäÿòü âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó íà ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâàõ êðà¿íè òà çà êîðäîíîì. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó - öå êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷íèé ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä íàóêîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ÊÍÒÅÓ ï³êëóþòüñÿ ïðî ñòóäåíò³â, ñòâîðþþ÷è ¿ì â³äïîâ³äí³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ. Ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ òà ð³âåíü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³äຠñó÷àñíèì ì³æíàðîäíèì âèìîãàì. Óí³âåðñèòåò çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷ ç ìàëüîâíè÷èì ïàðêîì ʳîòî. Íà òåðèòî𳿠óí³âåðñèòåòó ðîçòàøîâàí³ 5 ãóðòîæèòê³â, 2 ñó÷àñíî îáëàäíàí³ àêòîâ³ çàëè, êíèæêîâèé ê³îñê, òåí³ñíèé êîðò, ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ôóòáîëüíèé ñòàä³îí ç³ øòó÷íèì ãàçîíîì, òðåíàæåðí³ çàëè, 5 êàôå, 2 ¿äàëüí³, 2 ìåäïóíêòè, êàá³íåò ñó÷àñíî¿ ñòîìàòîëî㳿 òîùî. Òåðèòîð³ÿ óí³âåðñèòåòó îõîðîíÿºòüñÿ. Ñòóäåíòè ÊÍÒÅÓ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, âîêàëîì, ìóçèêîþ, òàíöÿìè, òåàòðàëüíèì ìèñòåöòâîì ó â³äïîâ³äíèõ ãóðòêàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ õîðåîãðàô³â, äèðèãåíò³â, êîíöåðòìåéñòåð³â, ïåäàãîã³â ç âîêàëó òà ñïîðòñìåí³â. Óí³âåðñèòåò ìຠñâîþ êîìàíäó ÊÂÍ. Àá³òóð³ºíòè, ùî îáåðóòü äëÿ ñåáå êîíòðàêòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ, ìîæóòü áóòè âïåâíåí³ - âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ º ðèíêîâî-îáóìîâëåíîþ òà ñïðàâåäëèâîþ ç îãëÿäó íà ÿê³ñòü îñâ³òÿíñüêèõ ïîñëóã, ùî íàäຠÊÍÒÅÓ, òà éîãî ðåéòèíã ñåðåä ÂÍÇ Óêðà¿íè. Ñòóäåíòè, ÿê³ âòðàòèëè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ íåçàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ïåðåðâè â íàâ÷àíí³, òðóäîâîãî ñòàæó òà ôîðìè íàâ÷àííÿ, ìîæóòü ïîíîâèòèñÿ â ÊÍÒÅÓ àáî ïåðåâåñòèñÿ ç ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Äëÿ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ê³ì. 306, êîðïóñ "Â". Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü âñòóïó, ïåðåâåäåííÿ àáî ïîíîâëåííÿ ìîæíà îòðèìàòè â ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíîìó öåíòð³ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÊÍÒÅÓ çà òåëåôîíîì: +38 (044) 531-48-88 ç ïîíåä³ëêà ïî ï'ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00, ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, àáî çàâ³òàâøè íà Äåíü â³äêðèòèõ 0479 äâåðåé ó ÊÍÒÅÓ - 26 êâ³òíÿ 2014 ð. îá 11 ãîäèí³.

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

39

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÄÈÇÀÉÍÓ Äåðæàâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿

˳öåíç³ÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè ÀÅ ¹ 285802 â³ä 13.01.2014 ð.

О олош є прийом ст дентів на 2014-2015 навчальний рі на фа льтети за напрями під отов и (спеціалізаціями) Денна форма навчання

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ дизайн (х дожнє моделювання остюма; фотовідеодизайн; дизайн стилю та зачіс и; х дожнє моделювання стилю, імідж та видовищно о остюма; х дожнє моделювання фірмово о стилю; теорія та історія дизайн ; рафічний дизайн; те стильний дизайн; дизайн виробів з те стилю; омп’ютерний дизайн інтер’єр і меблів; х дожнє моделювання три отажних виробів).

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ, СЕРВІСУ ТА МОДИ професійна освіта (техноло ія виробів ле ої промисловості; дизайн); омп’ютерні на и; техноло ія та дизайн те стильних матеріалів; техноло ія виробів ле ої промисловості; товарознавство і тор овельне підприємництво.

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ хімічна техноло ія (технічна еле трохімія; хімічна техноло ія та обладнання опорядж вально о виробництва; техноло ія перероби пластмас і еластомерів; техноло ія хімічних воло он; техноло ія оброб и ш іри та х тра, еле трохімічна енер ети а та е обезпе а, полімерні нано омпозити та техноло ії їх ви отовлення); фармація (техноло ії фармацевтичних препаратів, техноло ія осметичних засобів).

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ професійна освіта (метроло ія, стандартизація та сертифі ація); інженерна механі а; еле тромехані а; еле тронні пристрої та системи; метроло ія та інформаційно-вимірювальні техноло ії; метроло ія, стандартизація та сертифі ація; автоматизація та омп’ютерно-інте ровані техноло ії; я ість, стандартизація та сертифі ація (після ба алаврат ).

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ менеджмент (менеджмент ор анізацій; менеджмент підприємниць ої діяльності; менеджмент вистав ової діяльності); е ономічна ібернети а; е ономі а підприємства; фінанси і редит; мар етин ; облі і а дит; поб тове обсл ов вання; бізнес-адміністр вання (після ба алаврат ). правління фінансово-е ономічною безпеою (після ба алаврат ).

ФАКУЛЬТЕТ РИНКОВИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (М. ЧЕРКАСИ) дизайн; е ономі а підприємства; омп’ютерна інженерія;

техноло ія виробів ле ої промисловості. Заочна, заочно-дистанційна форми навчання дизайн; професійна освіта (техноло ія виробів ле ої промисловості; метроло ія, стандартизація та сертифі ація); е ономі а підприємства; мар етин ; фінанси і редит; облі і а дит; товарознавствоітор овельнепідприємництво; менеджмент; поб тове обсл ов вання; омп’ютерні на и; омп’ютерна інженерія; інженерна механі а; еле тромехані а; метроло ія та інформаційно-вимірювальні техноло ії; хімічна техноло ія; техноло ія та дизайн те стильних матеріалів; техноло ія виробів ле ої промисловості; фармація; я ість, стандартизація та сертифі ація (після ба алаврат ). Адреса: 01011 м. Київ, в л. Немировича-Данчен а, 2 Приймальна омісія: (044)256-29-75 (4 орп с, ім. 4-0206) Під отовчі рси: (044)256-21-24, 256-84-74 (3 орп с, ім. 3-0314) Адреса сайт : www.knutd.com.ua e-mail: knutd@knutd.com.ua

0212

21621001

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

40

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊÎËÅÄÆ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ À²ÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²-²² ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÀÅ ¹270705 â³ä 02.07.2013 ð.

Êîëåäæ ïðîïîíóº íàâ÷àííÿ, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ íà äåíí³é ôîðì³ çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì òà íà óìîâàõ êîíòðàêòó (çà êîøòè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á). ÃÅÎÄÅÇÈ×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-ãåîäåçèñò) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,7 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,7 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñêëàäàííÿ òîïîãðàô³÷íèõ ïëàí³â, ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, çàñòîñóâàííÿ êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é ó ñòâîðåíí³ êàðòîãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà îñíîâ³ àåðîêîñì³÷íîãî çîíäóâàííÿ çåìíî¿ ïîâåðõí³, çàáåçïå÷åííÿ ãåîäåçè÷íîþ îñíîâîþ ïðîìèñëîâîãî òà æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-çåìëåâïîðÿäíèê) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îö³íêà çåìë³ ³ íåðóõîìîñò³, óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³ÿìè ³ ðåñóðñàìè, ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ³ íåðóõîì³ñòü, çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì òà îõîðîíîþ çåìåëü. ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-êàðòîãðàô) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,7 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,7 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ êàðòîãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè àåðîôîòîçéîìêè, ñòâîðåííÿ òîïîãðàô³÷íèõ, ãåîãðàô³÷íèõ, òåìàòè÷íèõ, íàðîäíîãîñïîäàðñüêèõ êàðò òà àòëàñ³â, ðåäàãóâàííÿ òà ñêëàäàííÿ öèôðîâèõ êàðò. ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-ïðîãðàì³ñò) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; ðîáîòà ç áàçàìè äàíèõ; ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òåõíîëî㳿 çáîðó òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ëîêàëüíèõ òà ãëîáàëüíèõ êîìï'þòåðèçîâàíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ.

ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ² (êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-òåõíîëîã) (ìåõàí³êà) Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 4 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 3 ðîêè. Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îôîðìëåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ òà ïðîâ³ç³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà âàíòàæí³ àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ; âèïóñê àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ë³í³þ; êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ðóõîìîãî ñêëàäó íà ë³í³¿; íîðìàòèâíî-ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà çà ¿¿ ìåæàìè.

ÃÅÎÄÅDzß, ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²ß ÒÀ ÇÅÌËÅÓÑÒÐ²É (êâàë³ô³êàö³ÿ áàêàëàâð ç ãåîäå糿, êàðòîãðàô³¿ òà çåìëåóñòðîþ). Íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà (çà ñêîðî÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ - 2 ðîêè). Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ãåîäåçè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêòóâàííÿ, âèñîêîòî÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ôîðìè òà ðîçì³ð³â Çåìë³; êàäàñòðîâ³ çéîìêè; ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é êàäàñòðó ç ïèòàíü çåìåëü ³ íåðóõîìîñò³; îðãàí³çàö³ÿ îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà íåðóõîì³ñòü. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ êîëåäæó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè "ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò", "áàêàëàâð" ïîäàëüøà ï³äãîòîâêà ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ôàõ³âö³â çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè (êâàë³ô³êàö³ÿ - îðãàí³çàòîð "ñïåö³àë³ñò", "ìàã³ñòð" çä³éñíþºòüñÿ íà êîíâèðîáíèöòâà) êóðñí³é îñíîâ³ â Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3,6 óí³âåðñèòåò³. ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2,6 ðîêè. Êîëåäæ ìຠãóðòîæèòîê òà íàâ÷àëüíèé Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ðîçðîáêà íàïðÿì³â ïîë³ãîí, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â ìàëüîâíè÷îìó ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ñåëèù³ Ñèíÿâà íà áåðåç³ ð. Ðîñü. Íà áàç³ ïîë³(ï³äðîçä³ëó); ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ á³çíåñ-ïëàíó; ãîíó îðãàí³çîâàíèé ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé ðîçðîáêà çàõîä³â ùîäî çàïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òàá³ð "Òîïîãðàô". òåõíîëîã³é ó âèðîáíèöòâ³; îðãàí³çàö³ÿ çîâí³øÓ êîëåäæ³ ïðàöþþòü ï³äãîòîâ÷³ êóðñè íüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. (ïî÷àòîê çàíÿòü: ç 1 ëèñòîïàäà òà ç 1 ëþòîãî) Ôîðìà íàâ÷àííÿ - äåííà IJËÎÂÎÄÑÒÂÎ Ïðèéîì äîêóìåíò³â: (êâàë³ô³êàö³ÿ - îðãàí³çàòîð ä³ëîâîäñòâà) íà áàç³ 9 êëàñ³â ç 01 ïî 19 ëèïíÿ, Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â ç 01 ïî 31 ëèïíÿ, íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2 ðîêè. íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: äîêóìåíòàö³éíå íà áàêàëàâðà - ç 01 ïî 19 ëèïíÿ. (³íôîðìàö³éíå) çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç êàäðàìè; ìåòîäè÷íå êåÂñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ (íà áàç³ 9 êëàñ³â), ð³âíèöòâî äîêóìåíòàö³éíèì çàáåçïå÷åííÿì ç 21 ïî 31 ëèïíÿ (óêðà¿íñüêà ìîâà -ïèñüìîâî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â. òà ìàòåìàòèêà - óñíî), ôàõîâèé ³ñïèò íà áàêàëàâðà ç 21 ïî 31 ëèïíÿ Ô²ÍÀÍÑÈ ² ÊÐÅÄÈÒ Îïðèëþäíåííÿ ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó 1. Êâàë³ô³êàö³ÿ - ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò âñòóïíèê³â íà áàç³ 9 òà 11 êëàñ³â òà íà áàç³ äèïç ô³íàíñ³â. ëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà: 01 ñåðïíÿ Òåðì³í íàâ÷àííÿ: íà áàç³ 9 êëàñ³â - 3 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2 ðîêè; Äåíü â³äêðèòèõ äâåðåé: 17.04.2014 î 14.00 2. Êâàë³ô³êàö³ÿ - áàêàëàâð ç ô³íàíñ³â ³ êðåäèòó. Àäðåñà: ì. Êè¿â - 113, Íà áàç³ äèïëîìó ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà (çà âóë. Äðóæê³âñüêà, 6. ñêîðî÷åíèì òåðì³íîì íàâ÷àííÿ - 2 ðîêè). ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà" àáî "Íèâêè" Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îðãàí³çàö³ÿ ãðîøîâèõ Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ó ð³çíèõ ïðèéìàëüíà äèðåêòîðà ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç þðè(044) 4-000-405 äè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè; îðãàí³çàö³éíå ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ/ï³äãîòîâ÷³ êóðñè çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâèõ îðãàí³â; (044) 4-000-222 çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ïðè ñêëàäàíí³ êîøhttp:\\kitz.nau.edu.ua òîðèñ³â äîõîä³â. e-mail: kitz_nau@ukr.net 0161

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

41

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ Ë²ÖÅÉ ÑÔÅÐÈ ÏÎÑËÓÃ

Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ãàðàíòîâàíà! ˳öåíç³ÿ ÌÎÍ Óêðà¿íè À ¹420287 â³ä 01.07.2008 ð. ï³øíî ïðàöþþòü â ñôåð³ ïîáóòó òà ó ñôåð³ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ñòâîðåíèé ó æîâòí³ 1944 ðîêó.  2013 ð. áóâ ðåîðãàí³çîâàíèé â Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã, ÿêèé î÷îëþº, îñü óæå ìàéæå 20 ðîê³â, ÷àð³âíà æ³íêà, ìóäðèé êåð³âíèê - ×óãàºâñüêà Ëþáîâ ²âàí³âíà. Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã - îäèí ³ç íàéêðàùèõ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà Êèºâà, ÿêèé ãîòóº êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ðîá³òíèê³â íà ðèíêó ïðàö³ ç òàêèõ ïðîôåñ³é: Î Àäì³í³ñòðàòîð, ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êàñèð (ó áàíêó), îïåðàòîð êîìï'þòåðíîãî íàáîðó - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êîíòîðñüêèé ñëóæáîâåöü (áóõãàëòåð), îáë³êîâåöü ç ðåºñòðàö³¿ áóõãàëòåðñüêèõ äàíèõ - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Ïðîäàâåöü íåïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, êàñèð òîðã³âåëüíîãî çàëó - íà áàç³ 9-11 êë.; Î Êðàâåöü, çàêð³éíèê - íà áàç³ 9-11 êë. Íàâ÷àëüíî-ìàòåð³àëüíà áàçà ë³öåþ â³äïîâ³äຠñó÷àñíèì âèìîãàì ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ç íàçâàíèõ ïðîôåñ³é.  ðîçïîðÿäæåíí³ ó÷í³â îáëàøòîâàí³ ìàéñòåðí³, íàâ÷àëüí³ êàá³íåòè, çàëè äëÿ çàíÿòü ç õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ òà ñïîðòèâíèõ çàíÿòü. Íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêîìó ïðîôåñ³éíîìó ë³öå¿ ñôåðè ïîñëóã ïðîâîäèòüñÿ çà íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè, çàòâåðäæåíèìè ̳í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ÿê³ âðàõîâóþòü ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà.  íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ Âè ìàºòå ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü çà ³íòåãðîâàíèìè ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ðîá³òíè÷èõ êàäð³â äëÿ ï³äïðèºìñòâ ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³. Ó ÊÏËÑÏ Âàñ ï³äãîòóþòü äî ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäàäóòü çíàííÿ, ÿê³ äîïîìîæóòü Âàì ïðàöåâëàøòóâàòèñü àáî â³äêðèòè âëàñíó ñïðàâó. Íàø³ âèïóñêíèêè âæå óñ-

Ìè ãàðàíòóºìî: - âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè çà îáðàíîþ ïðîôåñ³ºþ; - ìîæëèâ³ñòü áóòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ì ôàõ³âöåì. Íåìàëèé â³äñîòîê íàøèõ ó÷í³â íàâ÷àºòüñÿ â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Äèïëîì òà îñâ³òà, ùî îòðèìàí³ â ÊÏËÑÏ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü íàøèì âèïóñêíèêàì ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ, âñòóïèâøè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà 2-é êóðñ. Íàâ÷àííÿ çàðàõîâóºòüñÿ äî çàãàëüíîãî ñòàæó ðîáîòè. Íàø³ ó÷í³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ðåàë³çîâóâàòè ñåáå ó òâîð÷îìó íàïðÿìêó. Ç ö³ºþ ìåòîþ ó ë³öå¿ ïðàöþþòü ð³çíîìàí³òí³ ñåêö³¿ òà ãóðòêè õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, êëóáè çà ³íòåðåñàìè. Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ îðãàí³÷íî ïîºäíóº ð³çí³ ôîðìè îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç îðãàí³çàö³ºþ çì³ñòîâíîãî äîçâ³ëëÿ ó÷í³â.  ÊÏËÑÏ òåáå íàâ÷àòü íå ò³ëüêè òâ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Òóò òè ï³çíàºø ãîëîâíó íàóêó - íàóêó æèòòÿ.  íàøîìó ë³öå¿ Âè çíàéäåòå íåï³äðîáíó ëþáîâ òà ïîâàãó, ºäí³ñòü äóìîê, ïî÷óòò³â ³íòåðåñ³â. Ìè äîïîìîæåìî Âàì íàâ÷èòèñü àíàë³çóâàòè ñâî¿ â÷èíêè, ñï³ëêóâàòèñü, ðîáèòè ïðàâèëüí³ âèñíîâêè. Ó íàøîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðàöþþòü êðàù³ âèêëàäà÷³ òà ìàéñòðè ç âåëèêèì äîñâ³äîì ðîáîòè òà âèñîêèìè ïåäàãîã³÷íèìè çíàííÿìè. Çàïðîøóºìî íà íàâ÷àííÿ â Êè¿âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ñôåðè ïîñëóã. Ïðèéîì äîêóìåíò³â ç 20.05.2014 ð. 26.08.2014 ð. Äëÿ âñòóïó ïîäàþòü òàê³ äîêóìåíòè: - Äîêóìåíò ïðî îñâ³òó (îðèã³íàë); - ²äåíòèô³êàö³éíèé êîä (3 êîﳿ); - Ôîòî - 6 øò.; - Ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ (îðèã³íàë ³ êîï³ÿ); - Ïàñïîðò (îðèã³íàë ³ êîï³ÿ); - Äîâ³äêà ç ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ (ÿêùî íåìຠïàñïîðòà). Âèïëà÷óºìî ñòèïåíä³þ. Âèäàºìî äèïëîì äåðæàâíîãî çðàçêà. Äîïîìàãàºìî ó ïðàöåâëàøòóâàíí³.

Ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ ÊÏËÑÏ ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Íèæí³é Âàë, 37, ¿õàòè: ìåòðî "Êîíòðàêòîâà ïëîùà". Ëàñêàâî ïðîñèìî! Òåë. (044) 425-01-92, 425-21-60, 425-15-50 e-mail: lkplsp@bigmir.net ñàéò: www.kplsp.com.ua 0167

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

42

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÉ ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ “̲ÆÐÅòÎÍÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ ÞÂÅ˲ÐÍÎÃÎ ÌÈÑÒÅÖÒÂÀ ì. ÊȪÂÀ” ˳öåíç³ÿ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè Àà ¹ 582295 â³ä 25.10.2011 ð.

Äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ, òâîð÷å íàòõíåííÿ, ÷èñò³ äóø³, äîáð³ ñåðöÿ... ² çîëîòî, ³ ñð³áëî, ³ êîæíèé ç ìåòàë³â çàðîäæóºòüñÿ â çåìë³ â³ä íåáåñíèõ áîã³â, â³ä ïàäàþ÷îãî ç ãîðè âèïðîì³íþâàííÿ òîìó òàê ³ âåäåòüñÿ, ùî çîëîòî íàëåæèòü Ñîíöþ, ñð³áëî - ̳ñÿöþ, ñâèíåöü - Ñàòóðíó, çàë³çî - Ìàðñó, Þâåë³ð - ñòâîðþº ç øìàòêà ìåòàëó íàéïðåêðàñí³ø³ ïðèêðàñè ÷èì ³ óâ³êîâ³÷óº ñåáå òà ñâ³é òðóä Державний професійно-технічний навчальний за лад «Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва» - має свою ба аторічн історію, щодо під отов и валіфі ованих робітни ів я для підприємств ювелірної ал зі та і для сфери поб т . Саме період вибор професійно о шлях майб тніми: ювелірами, онтролерами ломбард , се ретарями ерівни а, адміністраторами, а ентами з постачання, а ентами з ор анізації т ризм – пропон ємо

пере ляд історичні сторін и життя і сьоодення центр . Днем народження центр вважається 29 травня 1968 ро з ідно з на азом № 224 від 29.05.1968 р. начальни а Міжобласно о правління професійно-технічної освіти «Про від риття ІІІ варталі 1968 ро в м. Києві МПТУ № 54 на базі Київсьої фабри и з виробництва діамантів Міністерства фінансів СРСР» по в лиці Автома істральній (тепер Хар івсь ий район

столиці) від рилося професійно-технічне чилище № 54 де під ерівництвом дире тора Федора Тимофійовича Позня а розпочалася під отов а робітни ів за спеціальностями: «розпилювальни », «обточ вальни », «о ран вальни алмазів діаманти». З одом 29.08.1969 р. МПТУ-54 змінило номер і стало МПТУ-34, а в 1970 р. чилище розпочало під отов робітни ів за спеціальностями: «ювелір», « онтролер х дожніх виробів», «сорт вальни алмазів», «сорт вальни діамантів». А 01.07.1971 р. змінилась і назва чилища – воно стало технічним чилищем № 8. В 1973 р. чилище перемістилося в нові б дівлі – на в лиці Сім’ї Сосніних, 13 – навчальний орп с на Сім’ї Сосніних, 15 – ртожито . З 25.06.1985 р. чилище перейменовано на СПТУ № 38, а з одом 20.01.1995 р. на ПТУ38. З середини 90-х ро ів розпочалася під отов а за спеціальністю «о ран вальни вставо для ювелірних та х дожніх виробів». З 19 березня 2003 р. ПТУ № 38 м. Києва перейменовано в Київсь ий професійний ліцей ювелірно о мистецтва, в липні 2004 ро ліцей стає членом Асоціації ювелірів У раїни, і саме ця подія сприяла від риттю нової сторін и в житті навчально о за лад – це і оновлення майстерень виробничо о навчання, і часть спеціалізованих вистав ах ювелірних виробів, а

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ

· 2014

най оловніше те, що навчальний за лад підвищив свій професійний імідж, змінив тип і почав називатись – Державним професійно-технічним навчальним за ладом «Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва». Сьо одення навчально о за лад досить а тивне. Пор ч з досвідченими педа о ами, працівни ами, а їх в центрі 68 надає свою допомо чнівсь ий парламент, я ий приймає а тивн часть ор анізації поза рочної роботи, здійсненні онтролю за навчальним процесом, часті осподарсь ій роботі центр і ртожит . Перемо ами, я ими пишається навчальний за лад – це висо ий рівень за альноосвітньої під отов и за підс м ами 2013 ро , про що засвідч ють підс м и ІІ етап Все раїнсь их олімпіад серед навчальних за ладів професійно-технічної освіти м. Києва. Обрання для продовження навчання після здоб ття базової і повної заальної середньої освіти 300 вип с ни ами ш іл. А ще можливістю ст пенево о навчання після здоб ття професії ювелір (ювелірмодельєр) освітньо- валіфі овано о рівня молодший спеціаліст із спеціалізації «Деоративно-при ладне мистецтво». Доречно зазначити, що перелі професій за я ими здійснюється професійна освіта чнів і сл хачів, а вже зараз і молодших спеціалістів ні альний адже, рім нашо о навчально о за лад Ви ніде не зможете отримати та і професії я : ювелір (ювелір-модельєр), онтролер х дожніх виробів, онтролер ломбард , за інчити рсов під отов і отримати свідоцтво про присвоєння робітничої валіфі ації я що Вам вже 35 ро ів і …, за професією «Ювелір-монт вальни , ювелір-за ріпни ».

43 Опан вати освітньо- валіфі аційний рівень молодший спеціаліст і здоб ти спеціальність: «Деоративно-при ладне мистецтво» і валіфі ацію «Х дожни -ви онавець» «Ви ладач почат ових спеціальних мистець их навчальних за ладів». І продовжити навчання на ІІ рсі вищих навчальних за ладів минаючи ЗНО, відповідно до напрям професії за я ою відб валося навчання центрі. Навчальним за ладом ладено до овори про співпрацю з Асоціацією ювелірів, Державною пробірною сл жбою, навчальними за ладами вищої ш оли «Торовельно-е ономічним оледжем», Київсь им національним ніверситетом льт ри і мистецтв, професійним оледжем м. Стамб л. Завдя и ладеним до оворам про співпрацю чні мають змо ознайомитися із провідними підприємствами ал зі, ідентифі вати себе з представни ами ал зі, зроз міти механізм започат вання бізнес .

З метою працевлашт вання вип с ни ів центр щорічно ладається більше 300 од для проходження виробничої пра тии на робочих місцях підприємств та подальшо о їх працевлашт вання. Постійними партнерами центр є: ТОВ «Гаразд», ТОВ «ФОЗІ», «Тор ова мережа «Ф ршет», ТОВ «Ма саліна», ТОВ «Діамонд», «Приватбан », але навчальний за лад постійно знаходиться пош нових партнерів. Навчальний за лад радо Вас з стріне на Дні від ритих дверей я ий цьо о ро проводиться 10 вітня. З мовами навчання і життя центр Ви можете ознайо-митися завітавши на сайт www.jewelart.com.ua. Стати справжнім професіоналом допоможе Вам – Міжре іональний центр ювелірно о мистецтва м. Києва. Адреса центр : м. Київ, 03680, в л. Сім’ї Сосніних, 13 E-mail: kiev.plum@gmail.com www.jewelart.com.ua Телефони: 402-86-93, 402-08-99, 402-87-03, т/фа с 502-41-75, Приймальна омісія: 502-41-64 0113

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03-04 ÁÅÐÅÇÅÍÜ-ʲÒÅÍÜ 2014

·

44 ÍÀÇÂÀ ÊÓÐÑÓ

ÒÅÐÌ²Í ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÊÓÐÑÓ

ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ, ÒÅË.

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ Àíãëèéñêèé ÿçûê

îò 1 ñåìåñòðà äî 3-õ ëåò â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

îò 500 äî 700 ãðí/ìåñ. â³ä 21 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Àðàáñüêà. Ãðåöüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

â³ä 40 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

²ñïàíñüêà. Ôðàíöóçüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

â³ä 21 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Êèòàéñüêà. ßïîíñüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

40 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ïîëüñüêà. ×åñüêà

â³ä 4-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

â³ä 21 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Àíãë³éñüêà ìîâà. ͳìåöüêà ìîâà

óë. Ïåòðîâñêîãî, 1, øêîëà ¹149 www.epicures.com.ua Äëÿ äîðîñëèõ, øêîëÿð³â, äîøê³ëüíÿò, êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Business English ç íîñ³ºì ìîâè. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â òà øêîëÿð³â. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Êóðñû àíãëèéñêîãî ÿçûêà "Ýïèêóð", òåë.: (068)201-92-22, (068)345-02-62(63) ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.2011 ð., òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.2011 ð., òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.2011 ð., òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.2011 ð., òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà ¹507994 â³ä 23.09.2011 ð., òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ ÊÓÐÑÈ Web-äèçàéí

1200 ãðí

ñò. ì. "Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", ïåðåóëîê Êîâàëüñêèé, 13, îô. 2; www.contact.com.ua

Ó÷åáíûé öåíòð "Êîíòàêò" Òåë.: 277-42-05, 277-40-42

¹ 3-4 (104) 2014 ð. www.s-osvita.com.ua Ре . свід. КВ № 6364 від 24.07.2002 р. ........................................................................ Видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Адреса реда ції: 03057, м . Київ, в л. Молдавсь а, 2, оф. «1-В» ........................................................................ Реда ція: тел/фа с.: 044-453-35-11, 044-453-35-12

00401628

044-453-35-00 poisk@optima.com.ua Ре лама: ........................................................................ Дире тор Ш мей о Г.В. Головний реда тор К чма В.В. ........................................................................ Відділ розповсюдження: тел.: 044-453-35-11 Інтернет-прое т: тел.: 044-453-35-00 ........................................................................ Надр овано ТОВ «Рема-Прінт» Підписано до др 29.03.2014 р. Зам. №__________ На лад 17000 примірни ів ........................................................................ Передр дозволяється тіль и за письмовою з одою реда ції. Реда ція може не поділяти точ зор авторів. Відповідальність за підбір і ви ладення фа тів статтях нес ть автори. Відповідальність за зміст ре лами несе ре ламодавець. ........................................................................ Матеріали з познач ою P др ються на правах ре лами.

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


www.s-osvita.com.ua

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 34

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 32

13972005

24262001

02312015

23722002

¹ 03-04 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

45


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

07372009

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 42

01132025

46

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 03-04


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

07772025

20372002

02702035

01552020

¹ 03-04 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

47


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02112046

48

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2014 ð. • ¹ 03-04


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ www.s-osvita.com.ua ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

SUCHASNA OSVITA - ("Modern Education")

óêðàèíñêèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé ðåêëàìíî-àíàëèòè÷åñêèé æóðíàë

ukrainian specialized advertising analytical magazine.

Ãëàâíûå òåìû: - îáó÷åíèå â Óêðàèíå (âûñøåå îáðàçîâàíèå, êóðñîâàÿ ïîäãîòîâêà, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè), - îáó÷åíèå çà ðóáåæîì äëÿ óêðàèíñêîé ìîëîäåæè Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî Ê ¹6364 îò 24.07.2002ã. Èçäàåòñÿ ñ 1997 ãîäà. Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãå "Óêðïî÷òà" 06222. Çà çàñëóãè â ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå íàãðàæäåí äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû.

Main themes: - education in Ukraine (higher education, course preparation, up-grade qualification), - education abroad for the young Ukrainians Registration certificate ÊÂ ¹6364 from 24.07.2002. The "Suchasna Osvita" magazine was first published in 1997. The Subscription index in catalogue of the media distribution agency "UkrPost": 06222. For merits in development of Ukrainian education rewarded for its services with diplomas and merit certificates of Ministry of Education and Science of Ukraine and Ministry of labour and Social policy of Ukraine.

Ïåðèîäè÷íîñòü âûõîäà: îäèí ðàç â ìåñÿö. Ôîðìàò: 280õ206 ìì, ãëÿíåö, ïîëíîöâåò + âíóòðåííèé áëîê â äâà öâåòà Îáüåì: 64 ñòðàíèöû Òèðàæ: 17000 ýêçåìïëÿðîâ Ðàñïðîñòðàíåíèå: Óêðàèíà

Frequency and circulation: The magazine is published once a month with circulation of 17,000. Format: 280x206 mm, lustre, fullcoloured cover + internal block in two colors Volume: 64 pages Distribution: Ukraine

Êîíòàêòû Àäðåñ: Óêðàèíà, 03057, ã.Êèåâ, óë. Ìîëäàâñêàÿ,2, îô. "1-Â" Òåëåôîí: +38(044)453-35-00, +38(044)453-35-11 Ôàêñ: +38(044)453-35-00 E-mail: poisk@optima.com.ua Web: s-osvita.com.ua

Contacts Address: office "1-B", 2 Moldavskaya str., 03057, Kiev, Ukraine Tel.: +38(044)453-35-00, +38(044)453-35-11 Fax: +38(044)453-35-12 E-mail: poisk@optima.com.ua Web: s-osvita.com.ua

¹ 3-4 • 2014 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

49

«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, №3-4, март-апрель 2014 года, Украина  
«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, №3-4, март-апрель 2014 года, Украина  

Журнал для тех, кто стремится к большему – «Сучасна освіта в Україні і за кордоном». Обучение в Индии (система образования, университеты Ин...

Advertisement