Page 1

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 38

01662042

01672009

02192011

ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ, ÄÐÓÃÀ ÂÈÙÀ ÎѲÒÀ ÄÎÊÒÎÐÀÍÒÓÐÀ, ÀÑϲÐÀÍÒÓÐÀ Á²ÇÍÅÑ-ÎѲÒÀ, ²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ ÒÅÕͲÊÓÌÈ, ÊÎËÅÄƲ, Ó×ÈËÈÙÀ ÊÓÐÑÈ, ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯ ϲÄÃÎÒÎÂײ ²ÄIJËÅÍÍß

Ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222

19492002


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 34

00162211

2

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03

01472089

01472090

01692015

01562027


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 32

02772009

21322002

19452002

¹ 03 • 2013 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

3


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02532006

4

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 36

04792019

¹ 03 • 2013 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

5


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 42

01612034

00132014

02662014

6

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03

01372005


ЗМІСТ ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

10

ВИЩА ОСВІТА

8

Íîâèíè

9

Àãåíö³¿ îñâ³òè çà êîðäîíîì (äîâ³äíèê)

10

Îñâ³òà â Ô³íëÿí䳿 - ñòàðòîâèé êàï³òàë â ìàéáóòíº

КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ НА 2013-2014 РР. 18

Ãðàíòè äëÿ íàâ÷àííÿ ó Ôðàíö³¿. Ñòèïåí䳿 äëÿ íàâ÷àííÿ â ͳìå÷÷èí³

КОНСУЛЬТАЦІЇ, ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

МОВНІ КУРСИ, ШКОЛИ 14

Íîâ³ ïðàâèëà ïåðåçäà÷³ TÎEFL

16

Ýññå î âîñïèòàíèè íàöèîíàëüíîé ýëèòû

20

Âïåðâûå â Óêðàèíå ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç Êàíàäû

Àêòóàëüíà òåìà: Êàð'ºðà ³íæåíåðà ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ¯Í² ВИЩА ОСВІТА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

22

Íîâèíè

23

²íæåíåðè: ïðî ùî âîíè äóìàþòü, ùî çíàþòü, êèì ïðàöþþòü (ìåòà ³ ñåíñ òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ñüîãîäí³)

26

Åêñïåðòè äàëè ïîðàäè àá³òóð³ºíòàì, íà êîãî êðàùå â÷èòèñÿ

28

"ß ðàáîòàþ âîëøåáíèêîì!" - ãîñòü íîìåðà Âèòàëèé Ëóçêàðü

30

16

44

45

Áóõãàëòåðñüê³, ³íîçåìí³ ìîâè, êîìï'þòåðí³, øêîëà òóðèçìó

ВИВЧАЄМО ІНОЗЕМНІ МОВИ

23

Äîâ³äíèê

ШКОЛИ, ЛІЦЕЇ, ГІМНАЗІЇ

46-47 Äðóãà í³ìåöüêà? Äàñ ³ñò ôàíòàñò³ø! Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé. ÂÍÇ (³ç ïåðøîãî âåðåñíÿ øêîçàïðîøóþòü ïîçíàéîìèòèñü ëÿð³ ïî÷íóòü âèâ÷àòè äðóãó ³íîçåìíó)

26

ПРЕЗЕНТУЄМО ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 48-49 Òåñòè äëÿ ìàéáóòí³õ

ïåðøà÷ê³â: çíàéîìñòâî ÷è â³äá³ð? Òàê ùî ïåðåâ³ðÿþòü íà ñï³âáåñ³äàõ?

31-43 Àêàäå쳿, óí³âåðñèòåòè, ³íñòèòóòè, êîëåäæ³, òåõí³êóìè (äîêëàäíà ³íôîðìàö³ÿ)

"Ñó÷àñíà îñâ³òà" Ñó÷àñíà îñâ³òà po ce

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

e

o

a

i

a

c

a c. 50

ÅÐ Æ Ì ÄÀ ÍÎ ÏÐÎ É . ÍÈ Å Ó ð ÓÏ ÉÄ 013 ÑÒ Ä² .2 ÍÀ ) ÍÀ .03 7 6 (9 ç 2

ßÊ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈÒÈ ÆÓÐÍÀË ÄÅ ÌÎÆÍÀ ÏÐÈÄÁÀÒÈ ÆÓÐÍÀË ßÊ ÐÎÇ̲ÑÒÈÒÈ ÐÅÊËÀÌÓ Â ÆÓÐÍÀ˲

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÍÀÑÒÓÏÍÎÌÓ ÍÎÌÅв:

4

ÃÎËÎÂÍÅ

Âñòóïíà êàìïàí³ÿ-2013

Ãîòóºìîñü äî ÇÍÎ, îáèðàºìî ñïåö³àëüí³ñòü òà ÂÍÇ

Íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì: ×îìó Òàéâàíü? 7


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

88

ÎѲÒÀ ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ ÍÎÂÈÍÈ НТУУ "КПІ" - ЗНОВ ПЕРШИЙ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ ЗА РЕЙТИНГОМ WEBOMETRICS! На офіційном сайті Webometrics 7 люто о оприлюднено рез льтати чер ово о рейтин Webometrics ("Ranking Web of Universities") - першоо 2013 році. Національний технічний ніверситет У раїни "Київсь ий політехнічний інстит т" знов вийшов лідери серед раїнсь их ніверситетів. Понад те, він вдр е поспіль поліпшив свої позиції: з липня 2012 ро піднявся більш, я на 200 п н тів, і обійняв 510 місце (712 - 2012 р.)! Др им з раїнсь их ВНЗ за версією рейтин Webometrics є Київсь ий національний ніверситет імені Тараса Шевчен а, я ий та ож значно поліпшив свій рез льтат і посів 704 місце (972 - 2012 р.). Третім став Донець ий національний технічний ніверситет - 1116 місце (981- 2012 р.), четвертим - Хар івсь ий національний ніверситет ім.В.Н.Каразіна - 1138 місце (1469 - 2012 р.), п'ятим - Національний ніверситет "Львівсь а політехні а" - 1242 місце (1704 - 2012 р.). Усьо о ж рейтин представлено 21250 ніверситетів світ (20745 - липні 2012 р.), а місця в ньом визначають ст пінь інте рації ВНЗ "світове пав тиння". Дослідниць а р па Cybermetics Lab, я а проводить заміри рейтин ів, рез льтати своїх досліджень п блі є двічі на рі - січні та в липні. За матеріалами сайт Ranking Web of Universities www.kpi.ua/webometrics-13/

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ ВНЕСЕНІ ДО ТОП-200 "BEST MASTER'S PROGRAMS" Незалежним міжнародним рейтин овим а ентством Eduniversal (Франц зь а Респ блі а) навчальні про рами Міжнародно о інстит т бізнес (У раїна, м. Київ), в лючені до рейтин ТОП-200 ма істерсьих про рам 2012 - 2013 "Best Master's programs", зо рема про рама International MBA посіла 7 місце, а про рама Executive MBA - 19 місце Східній Європі. Цей рейтин є за альновизнаним міжнародним оцінюванням та охоплює 4000 ращих ма істерсьих і МВА про рам світі за 30-ма спеціальностями зі 154 раїн. Рейтин містить сі типи національних і міжнародних ма істерсь их про рам (MSc, MA, MBA, Executive MBA) та оцінює 1000 най ращих бізнесш іл/ ніверситетів світ . www.pedpresa.com

КИТАЙЦІ ЩЕ ДОПОМОЖУТЬ НАШИМ ОСВІТЯНАМ Підписанням між рядово о А т про здач -приймання технічної допомо и завершено етап двосторонніх відносин між У раїною і Китайсь ою Народною Респ блі ою. Ва омим рез льтатом др жби двох раїн для вітчизняної ал зі освіти стала манітарна допомо а від КНР ви ляді омп'ютерної техні и. На адаємо, мин лоріч близь о двох з половиною тисяч раїнсь их ш іл отримали омп'ютерні ласи в я ості подар н а від КНР. Співробітництво між освітянами двох раїн продовж ється. Розвивається пра ти а обмін ст дентами, ви ладачами і професорами. Торі 200 раїнсь их дітей поб вали на итайсь их рортах, а сто наших ст дентів отримали стипендії від КНР. Партнерство між двома раїнами набирає обертів. Співпраця щодо освітніх прое тів - це лише один з напрямів між рядових відносин. www.pedpresa.com

У ЛОНДОНІ ЗАВЕРШИВСЯ СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ 27 - 30 січня в Лондоні проведено Світовий освітній фор м "Політи а для іль ості, я ості та вплив ". Фор м відб вся за підтрим и Міністерства за ордонних справ та справах співдр жності, Департамент освіти, Департамент з питань бізнес , інновацій та навичо , Британсь ої Ради та постійних партнерів проведення заход ( омпаній Microsoft, INTEL, CISCO, HP, Promethean та ін.). Фор м є важливим заходом, що традиційно проводиться на рівні міністрів освіти раїн світ та їхніх деле ацій, з метою визначення подальшої освітньої політи и. Основними питаннями для об оворення стали: обмін досвідом, реалізація спішних при ладів страте ії національної освітньої політи и, а та ож а т альні проблеми і ви ли и, шляхи їх подолання. У раїнсь а деле ація ознайомилася з особливостями с часної освітньої політи и Вели обританії та специфі ою навчання ш олах, оледжах, ніверситетах. На завершення Фор м міністри освіти з різних раїн та інші доповідачі поінформ вали про плани щодо національної політи и сфері освіти на 2013 рі по азни ах іль ості, я ості та вплив освітньої страте ії та політи и на підвищення я ості ви ладання та навчання. Î Çà ìàòåð³àëàìè www.pedpresa.com


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

9

· 2013

Àãåíö³¿ îñâ³òè çà êîðäîíîì

 îñòàíí³ ðîêè ³ñòîòíî çðîñëî ïðàãíåííÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè îòðèìàòè îñâ³òó çà êîðäîíîì. ϳä³éòè äî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ ìîæëèâî çâåðíóâøèñü äî ²íòåðíåòó, äðóêîâàíèõ Ç̲, â³äâ³äóþ÷è îñâ³òí³ âèñòàâêè é ïðåçåíòàö³¿. Öå ïåðåäáà÷ຠñåðéîçíó ñàìîñò³éíó ðîáîòó íàä îòðèìàíîþ ³íôîðìàö³ºþ, à òàêîæ êîíòàêòè ç ïðåäñòàâíèêàìè ïîñîëüñüêèõ ³ êîíñóëüñüêèõ â³ää³ë³â çàêîðäîííèõ êðà¿í.  íàøîìó âèïàäêó çäîáóâà÷ çàëèøàºòüñÿ íàîäèíö³ ç³ ñâî¿ìè ïèòàííÿìè, ñóìí³âàìè, ïîìèëêàìè. Çðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, óíèêíóòè òðóäíîù³â ³ ïîìèëîê ï³ä ÷àñ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â, ìîæíà çâåðíóâøèñü äî êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â àãåíòñòâ îñâ³òè çà êîðäîíîì, øèðîêî ïðåäñòàâëåíèõ íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã Óêðà¿íè.  àãåíòñòâàõ îñâ³òè çà êîðäîíîì íàäàþòü íå ëèøå êîíñóëüòàö³éí³ ïîñëóãè, àëå é çä³éñíþþòü ïîâíèé ñóïðîâ³ä íà åòàï³ ï³äãîòîâêè äî âñòóïó â çàêîðäîííèé ÂÍÇ, ÷àñòî íàäàþòü äîïîìîãó â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Ç íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³ ³ êîîðäèíàòàìè îñâ³òí³õ àãåíö³é âè çìîæåòå îçíàéîìèòèñü íà ö³é ñòîð³íö³ íàøîãî æóðíàëó.

ÀÃÅÍÖ²¯

ÏÐÎÃÐÀÌÈ

ÊÐÀ¯ÍÈ/ÄÎÄÀÒÊ. ²ÍÔ.

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ

Ан лийс ий для детей и взрослых: язы овые ш олы, ани лярные про раммы, под отов а э заменам, вст плению в в зы, бизнеспро раммы

Вели обритания, США, Канада, Мальта

“International House”

Мовні рси для дорослих. Мовні рси для дітей. Освіта в приватних ш олах. Вища освіта та під отов а до ніверситет . Післядипломна та професійна освіта. Ан лійсь а для бізнес . Корпоративне навчання.

Вели обританія, Канада, Австралія, Ірландія, Швейцарія, Італія, Німеччина, Мальта, Нідерланди та ін.

EUROSTUDY

К рс польс о о язы а. Учеба в польс их ниверситетах. Т ры по в зам Польши. Пост пление после 9 ласса в техни м

Польша

Тел.: (044)578-16-00, (097)109-33-35 info@eurostudy.info www.eurostudy.info

“ªâðîäèïëîì”

Вища освіта в Бол арії. Повний с провід від подання до ментів ВНЗ до оформлення посвід и на проживання.

Бол арія

м. Київ, в л. Де тярівсь а, 55, оф. 19 Тел.: 360-50-07, (067)873-51-55, (095)790-80-13

"DEC"

Мовні рси для дітей та дорослих. Елітні приватні ш оли та оледжі. Вст п до за ордонних ВНЗ. Інстит ти отельно о менеджмент . Про рами ВВА, PRE-MBA, MBA.

Вели обританія, Германія, Швейцарія, Франція, Кіпр, США, Ірландія, Іспанія, Мальта, Японія, Нова Зеландія, Австралія.

м.Київ, в л.Підвисоць о о, 16 Тел.: (044)390-76-24, 286-97-14 Web-site: www.dec-edu.com

"Excel education"

• іноземні мови за ордоном; • ані лярні про рами для ш олярів і ст дентів; • навчання ш олі за ордоном; • під отов а до вст п та вст п до ращих ніверситетів світ ; • професійна та бізнес-освіта, про рами МВА;

Британія, Європа, Амери а, Австралія.

м. Київ, в л. С рі ова, 3-А, 3-й поверх Тел: (044)248-96-41, 248-96-42, E-mail: international@excel.co.ua

"STUDY.UA"

Вст п до за ордонних ВНЗ. Молодіжні про рами Work and Travel, Au-Pair. Навчання в мовних оледжах. Мовні рси.

Німеччина, Франція, Ан лія, Австрія, США, Австралія, Італія, Іспанія, Нова Зеландія, Мальта.

м. Київ, б-р Др жби Народів, 7, оф. 2 Тел.: (044)500-03-20, (093)000-03-20 www.study.ua

"Alekom Tour"

К льт рно-розважальні й освітні, р пові й індивід альні т ри для дітей та молоді. Кані лярні про рами вивчення іноземних мов для ш олярів. Літні мовні рси в елітних приватних ш олах-пансіонах.

Вели обританія, Германія, Австрія, Франція, Іспанія, Швейцарія, Канада, США, Кіпр, Мальта та ін.

м. Київ, в л. Уриць о о, 14/18, оф.13 Тел.: (044)245-13-04, (050)861-85-26 www.alekom.kiev.ua

"Alekom Tour"

Про рами для під отов и для вст п до за ордонних ВНЗ. Середня і вища освіта в за орднонних приватних ш олах та ніверситетах. Мовні рси протя ом ро для дорослих.

Вели обританія, Германія, Австрія, Франція, Іспанія, Швейцарія, Канада, США, Кіпр, Мальта та ін.

м. Київ, в л. Уриць о о, 14/18, оф.13 Тел.: (044)245-13-04, (050)861-85-26 www.alekom.kiev.ua

Молодіжні про рами: Про рама НААЛЕ (навчання в 9-12 ласах ізраїльсь их ш іл сіх типів). Освітня про рам МАСА: “Менеджмент та міжнародний мар етин ”, “Ре лама та зв’яз и з ромадсь істю”, “Медицина”.

Ізраїль.

ÎÎÎ “Áðèòóð Óêðàèíà”

"²çðà¿ëüñüêèé êóëüòóðíèé öåíòð ïðè Ïîñîëüñòâ³ Äåðæàâè ²çðà¿ëü â Óêðà¿í³"

Тел.: (044)390-09-99 Фа с: 390-09-92 office@britur.com.ua www.britur.com.ua м. Київ, в л. Ванди Василевсь ої, 7 Тел.: (044)238-98-70, 238-97-96 E-mail: abroad@ih.kiev.ua

м. Київ, Тел.: 285-68-36, 285-48-66 www.iluu.org.ie


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

10

ÎѲÒÀ Ó Ô²ÍËßÍIJ¯ ñòàðòîâèé êàï³òàë â ìàéáóòíº

Ô³íëÿíä³ÿ âæå íå ïåðøèé ð³ê î÷îëþº ñïèñîê ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ç íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ åêîíîì³êîþ, íàéìåíø êîðóìïîâàíîþ âëàäîþ, ³ íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ ñèñòåìîþ îñâ³òè. Â÷èòèñÿ íà áàòüê³âùèí³ Ä³äà Ìîðîçà íå ò³ëüêè ïðåñòèæíî, àëå ùå é äåøåâî - âèùà îñâ³òà áåçêîøòîâíà, à ñóïóòí³ âèòðàòè äîñèòü íåâåëèê³ â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè. Сьо одні важ о повірити, що фінсь ій системі освіти менше 50 ро ів. Саме в шістдесяті ро и тепер же мин ло о століття стала форм ватися система вищої та професійної освіти Фінляндії. За ці півстоліття Фінляндія пройшла вели ий шлях - нині в державі ф н ціон є 30 ніверситетів, з я их 10 спеціалізованих (3 політехнічних ніверситети, 3 вищих е ономічних за лади та 4 х дожніх) і стіль и ж ба атофа льтетних. Найбільш престижні та шановані навчальні за лади раїни розташовані в містах Гельсін і, Тампере і Йоенс . Це, в перш чер , Університет Гельсін і, що спеціаліз ється на на ових дослідженнях, Гельсінсь а Ш ола Е ономі и та Університет Мистецтв і Дизайн , я ий є найвідомішою х дожньою ш олою С андинавії. Візитною арт ою Університет Тампере є та і напрям и я с спільні та е ономічні дисципліни, а та ож льт ра і охорона здоров'я. Університет Йоенс в лючає в себе 6 Çà ìàòåð³àëàìè фа льтетів і пропон є навчання за та ими про раwww.e-finland.ru мами я природні та манітарні на и, соціоло ія www.eduvfi.ru та лісове осподарство, теоло ія і психоло ія. www.diplomabroad.ru www.info- УНІВЕРСИТЕТИ І ПРОФЕСІЙНІ ВНЗ Не треба пл тати ніверситети та професійні ВНЗ. finlandia.ru Перші вед ть ф ндаментальні на ові дослідження, мають права надавати ст пінь ба алавра, ма істра. Т т же можна захистити до торсь дисертацію, а перед нею і отримати звання ліценціата - проміжне на ове звання між ма істром і до тором (ні в одній іншій раїні світ воно невідоме, в першом набли-

женні йо о можна вважати аналоом нашо о андидата в до тори на ). Професійні ВНЗ (їх часто називають політехні ами або політехами) всьо о цьо о не надають. За винят ом то о, що останнім часом політехні и стали давати і ст пені ма істрів, чо о раніше не б ло. Але ще раніше - в 2002 році - їм дозволили вести післядипломн під отов фахівців. Політехнічні інстит ти Фінляндії мають, я і їхні побратими з Німеччини і Франції, пра тичн спрямованість. Освітній процес них в лючає професійнотр дов пра ти . В даний час, найбільшою поп лярністю серед фінсь их ст дентів політехні ів орист ються наст пні напрями освіти: технолоія та транспорт, правління і бізнес, охорона здоров'я. Вища освіта в сфері т ризм , льт ри та ож приваблива для молодих людей. Освіта в політехні ах триває 3,5-4 ро и. Вища освіта в Фінляндії має свої особливості. Та , на відмін від нас, т т немає я та о о приватно о се тора. Нечисленні омерційні ВНЗ раїни переб вають

під повним онтролем міністерства освіти Фінляндії та отрим ють державні с бсидії. Відносна одночасність вини нення ніверситетів позначається на однорідності се тора вищої освіти. Винят ом т т є перший фінсь ий вищий навчальний за лад - Королівсь а а адемія в Т р, заснована в 1640 р., оли Фінляндія ще б ла частиною Шведсь о о оролівства. У 1828 р. азом Оле сандра I А адемія б ла переведена в Гельсін і. На початXX ст. з'явилися ще два ВНЗ Техноло ічний ніверситет і Ш ола е ономі и та правління. Більшість діючих на сьо однішній день ніверситетів б ли засновані в післявоєнний період. ВНЗ, я і ш оли, розміщені пропорційно чисельності населення. Кожне з невели их міст Фінляндії з населенням 50-100 тис. осіб має достатньо вели ий ВНЗ. Та , м. Йоенс з населенням 43 тис. осіб ( всьом ре іоні - 177 тис. осіб) в ніверситеті навчаються 6 тис. ст дентів. В ніверситеті м. О л з населенням 90 тис. осіб - 10 тис. ст дентів.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

Освіта в Фінляндії, в том числі і вища - без оштовна (в том числі і для іноземних ст дентів). Незважаючи на те, що останнім часом фінсь их ВНЗ з'явилася можливість введення плати за навчання для іноземних ст дентів, не ромадян Європейсь о о Союз , за повідомленням фінсь о о новинно о а ентства YLE, більшість фінсь их ВНЗ не с ористалися цією можливістю. Тим не менш, двох ніверситетах та и існ ють платні про рами для приїжджих ст дентів. Вартість навчання на та их про рамах с ладає 8 тисяч євро за семестр.

ЯК ВСТУПИТИ В ФІНСЬКИЙ ВНЗ? Вища освіта Фінляндії ви ладається в основном шведсь ою і фінсь ою мовами, але вже зараз існ є про рама освіти ан лійсь ою мовою - переважно для іноземних ст дентів. Зроз міло, що я що Ви план єте здоб вати вищ освіт в Фінляндії ан лійсь ою мовою, Вам потрібно володіти нею дос онало - інаше до навчання Вас просто не доп стять. Щоб підтвердити свої навич и володіння ан лійсь ою мовою вима ається здати один із двох можливих тестів: IELTS (International English Language Testing System) або TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Що примітно, др ий частіше застосов ється при вст пі іноземно о ст дента до на-

11 вчальних за ладів США чи Канади, той час я перший - це стандартний тест для б дь-я о о ст дента, чиєю рідною мовою ан лійсь а не є. Для то о, щоб вст пити до ВНЗ Фінляндії іноземцю необхідно не тіль и спішно с ласти вст пні іспити, але і підтвердити своє фінансове становище, спішно пройти іспити на знання однієї з доп стимих мов - фінсь ої або шведсьої (ан лійсь ої при вст пі на міжнародні про рами). Та само від іноземців потрібна за інчена середня освіта. Дея і фінсь і ВНЗ вводять воти на прийом іноземних ст дентів. Треба роз міти, що вища освіта Фінляндії, що проведена за міжнародними про рамами, може відрізнятися від анало ічної освіти, але проведеної на фінсь мов . Напри лад, вже з адана нами Гельсін сь а ш ола е ономі и (Helsinki School of Economics) чесно зізнається, що набір предметів зі спеціальності міжнародний бізнес, що ви ладається ан лійсь ою, менший, ніж набір предметів анало ічній про рамі, але ви ладається фінсь ою. У за альній с ладності, в Фінляндії щорічно навчається близь о 6-7 тисяч міжнародних ст дентів (проти 250-300 тисяч своїх). Найбільшою поп лярністю, я серед іноземних, та і серед місцевих ст дентів орист ються ніверситети - вони приймають від 60 до 70% ст дентів. Відповідно, в політехні ах навча-

ються 30-40% ст дентів. Причом , іноземні ст денти обирають ніверситеті частіше, ніж це роблять фіни.

ЯК ЖИВЕТЬСЯ ІНОЗЕМЦЮ В ФІНЛЯНДІЇ? Про те, я вчитися Фінляндії, б д чи іноземцем, розповідає виборжана Ганна Безсонова, я а четвертий рі вивчає соціоло ію в Гельсінсь ом ніÓìîâè верситеті. ïåðåäïëàòè íà æóðíàë Вели а іль ість ан ломовних “Ñó÷àñíà про рам îñâ³òà” Ганна план вала вст пити в Гельсін- äèâ. íà ñàéò³ сь ий ніверситет для отримання ст пе- s-osvita.com.ua ня ба алавра ан лійсь ою мовою. Ст пінь ба алавра ан лійсь ою мовою в Фінляндії сьо одні можна отримати ВНЗ певної професійної спеціалізації; ніверситети пропон ють широ ий спе тр різних ан ломовних освітніх прорам для здоб ття ст пеня ма істра анлійсь ою мовою. Охочим отримати вищ освіт ан лійсь ою мовою від ривається ба ато ці авих можливостей: рім різних про рам з е ономі и, техноло ій, т ристично о бізнес , правознавства, існ є та ож ряд про рам з мистецтва і манітарних на . До цих пір навчання Фінляндії б ло для іноземців без оштовним, але становище зміниться в найближчі ро и. Вже зараз дея і освітні про рами є платними.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

12 Вибір припав на Гельсін і Університет і відповідн спеціалізацію Ганна вибрала по Інтернет . Вона вивчила вимо и, що пред'являються до вст п і відправила свою заяв на вст п в січні. До листа-заяв и необхідно б ло до ласти свідоцтво про за інчення імназії/ старших ласів та свідоцтво, що підтвердж є володіння ан лійсь ою мовою (IELTS, TOEFL, FCE або CAE). У відповідь на вислан нею заяв , Ганна отримала запрошення на вст пні іспити, я і проводилися на почат літа. Вст пні іспити для іноземців проводяться ан лійсь ою мовою. Під отов а до вст пно о іспит в лючала вивчення матеріал двох ни . Сам іспит с ладався з чотирьох питань, я і баз ються на матеріалі ни . На питання потрібно відповісти формі есе. Для спішної здачі цьо о с ладно о іспит , що в лючає детальні питання за матеріалом е заменаційних ни , необхідно б ло знати зміст ни "на з бо ". У липні Ганні прийшло повідомлення про спішн здач іспит та зарах вання на обраний нею фа льтет. Зарах вання на ба ато про рам, що от ють на ст пінь ма істра, відб вається тіль и на підставі он рс до ментів. Оформлення візи в орот ий термін Отримання візи не завдало жодних проблем, і це при том , що час для її оформлення протя ом орот о о термін від отримання листа про зарах вання до почат навчальних занять залишалося д же мало. За підтрим и запрошення від Університет , віза б ла отримана в двотижневий термін. Тр днощі з мовою? У Фінляндії всі оворять ан лійсь ою мовою, том зі знанням ан лійсь ої т т можна досить омфортно жити і вчитися. У Ганни не б ло проблем з ан лійсь ою мовою: мовою вона заці авилася ще дитиною, а потім пішла в спеціальн ш ол з по либленим вивченням ан лійсь ої мови. Поряд із заняттями ан лійсь ою мовою в ш олі, вона та ож брала приватні ро и. По правді аж чи, проблеми з мовою з'являлися лише тоді, оли навчальний матеріал дея их обов'яз ових за про рамою рсів б в наданий тіль и фінсь ою або шведсь ою мовами. Але в та их випад ах за допомо ою можна б ло зверн тися до ви ладачів і раторів. Вчити фінсь мов Університет проводить для своїх ст дентів без оштовні рси фінсь ої мови. На та і рси варто обов'яз ово піти: знання фінсь ої мови допоможе знайти др зів серед фінів, допоможе швидше адапт ватися до життя Фінляндії, зроз міти фінсь льт р . Крім рсів фінсь ої мови, Ганна радить знайти фінсь омовних др зів, з я ими можна б де постійно отрим вати пра ти розмовної мови. На рсах, на д м Ганни, вчать занадто ниж ової мови, а фінсь а розмовна мова д же відрізняється від ниж ової. Ганна бачить дея і тр днощі ще й том , що фіни, спіл ючись з іноземцями, люблять самі пра ти ватися в мові, і том , спіл ючись з іноземцем, я ий тіль и розпочинає оворити по-фінсь и, д же часто швид о переходять на ан лійсь . Плюси фінсь ої системи освіти - свобода вибор і неформальний стиль Одним найбільшим незаперечним плюсом навчання Фінляндії, на д м Ганни, є свобода вибор . Т т немає жорст о о рафі а проходження рсів, немає визначеної заздале ідь станов и на проходження навчальної про рами в задані зверх терміни. Ст дент сам с ладає для себе роз лад занять і визначає інтенсивність проходження навчання. Ле -

тори та ви ладачі не втр чаються і не онтролюють хід та рафі навчання. Та ий порядо мотив є чня і одночасно вчить йо о самом нести відповідальність за навчальний процес. Кожна освітня про рама ВНЗ або ніверситет містить певний набір обов'яз ових для отримання ст пеня ба алавра та ма істра предметів, але рім обов'яз ових, ст дент має можливість вивчати та ож додат ові предмети. У виборі додат ових предметів пра тично немає обмежень. Завдя и цьом , ст дент може по либити знання сво о основно о предмета, вивчаючи додат ові предмети з с міжних областей. Крім соціоло ії, Ганна вивчає ом ні ації і на раїн, що розвиваються. Най раще в системі фінсь о о навчання - це ставлення ви ладачів до ст дентів: відносини між ви ладачами і ст дентами не с ті формальними рам ами і мовностями, вільні та невим шені. До ви ладачів завжди можна зверн тися з питанням, отримати від них порад й навіть домовитися про те, я с ладати іспит або залі . Я що не здав з першо о раз залі - не біда, йо о можна перездати в наст пний захід. Том фінсь і ст денти ні оли не орист ються шпар ал ами, не спис ють, а матеріал з брять не для оцін и, а для себе, щоб отримати знання. Навчальний день фінсь о о ст дента в порівнянні з братом-ст дентом з У раїни триває менше, і іль ість залі ів менша. А я що залі ів менше, то, відповідно, більше залишається час на під отов до них.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

Частина рсів проводиться за методом, та званої, р пової роботи, що дозволяє раще познайомитися з іншими ст дентами, а та ож навчитися життєво необхідном в майб тньом тр довом житті мистецтв спіл вання та знаходження спільної мови з іншими людьми. Мін си фінсь ої системи освіти - не всі ви ладачі відрізняються харизмою. Ганна відзначає, що стиль ви ладання різних ви ладачів - різний. Дея і ле ції здавалися Ганні, особливо на почат , досить монотонними і н дними. Вона д має, що причина відс тності о ремих ви ладачів бажання нала одити діало з а диторією, іншими словами, відс тність інтера тивно о підход . Одна , пізніше Ганні випало познайомитися з ви ладачами, я і вміють захопити і повести за собою а диторію, що володіють харизмою. Важ ими видалися спочат та ож залі и, до я их потрібно б ло от ватися по ни ах і вивчити величезний обся матеріал . Нала одження знайомства з фінами теж виявилося непростою справою навіть для д же товарись ої Ганни. Фінсь і ст денти тісно спіл ються між собою, та й спільних з ними ле цій мало. Поза навчанням - а тивний відпочино При Гельсінсь ом ніверситеті для ст дентів-іноземців ор анізовані різні рт и проведення дозвілля і відпочин. Існ є та ож спеціальна ор анізація "Tsemppi", я а допома ає і підтрим є ст дентів-іноземців, я і отрим ють Фінляндії вищ освіт . Через цю ор анізацію можна нала одити онта ти з іншими чнями з дов остро ової про рами ст дентами в Гельсін і. Ще одна ст дентсь а ор анізація AIESEC - та ож займається питаннями ор анізації ст дентсь о о життя ст дентівіноземців. AIESEC є найбільшою світі ор анізацією ст дентів. Вона представлена в 16 ніверситетах Фінляндії. У що обійдеться здоб ття освіти Фінляндії? Освіт в Фінляндії отрим ють без оштовно. Крім то о, ромадяни раїн ЄС мають право отрим вати та ж допомо стипендію, я отрим ють фінсь і чні. У раїна не входить в ЄС, том ст денти з У раїни повинні самі забезпеч вати своє проживання. У Ганни на всі поточні витрати, в лючаючи оплат житла, йде близь о 600 євро на місяць. Орендовані через Університет вартири і імнати в ст дентсь их ртожитах ошт ють дешево - близь о 200 євро на місяць, але восени, особливо на по-

13 чат навчально о ро , б ває і бра житла для ст дентів. Стан орендовано о житла може та ож варіюватися. Ганні пощастило - вона знімає за помірною ціною приватних осіб одно імнатн вартир в одній із с сідніх з Гельсін і ом н. Ціни на їж в фінсь их ма азинах досить висо і, особливо, я що харч ватися правильно і різноманітнити раціон. Одна їдальні Університет можна поїсти смачно, орисно і дешево: збалансований за правилами здорово о харч вання обід ошт є т т від 2,5 до 5 євро. В обід входить салат, аряча страва і два напої на вибір: вода, сі або моло о. Одні ст дентсь і їдальні від риті по б днях до 7 одини вечора, інші працюють і по вихідних. Заняття фіз льт рою, проведення відпочин та медичне обсл ов вання Ст денти мають право придбати піль овий проїзний вито на ромадсь ий транспорт за півціни від нормальної вартості вит а. Ст денти мають та ож піль и при придбанні вит ів на потя и та автоб си дале о о слід вання, а та ож вит и в м зеї і театри, на онцерти і в опер . Університет забезпеч є ст дентів таож дешевим по вартості медичним обсл ов ванням. Ст денти першо о ро навчання проходять без оштовний медичний о ляд. Через систем ст дентсь о о медобсл ов вання відвід вання лі аря-стоматоло а обходиться для ст дента в 4 євро, але своєї чер и всіх інших, рім остро о з бно о болю, випад ах че ати доведеться дов о, можливо, місяцями. Слід о ремо зазначити ч дові можливості для занять фіз льт рою, я і Гельсінсь ий ніверситет пропон є своїм ст дентам. Спортивні зали Університет забезпечені с часними тренажерами, т т проводяться та ож ласи аеробі и і фітнес , танцю і бо с , а та ож пропон ється широ ий асортимент інших фіз льт рних занять. І все це - за піль овою ціною для ст дентів. Я фінанс вати навчання? Стипендії Ст дентам-іноземцям, я і добре всти ають в навчанні, Університет щорічно прис дж є стипендію розмірі 15001800 євро. Стипендія видається на основі набраних ст дентом балів за пройдені рси і ре омендацій та від ів ви ладачів. Одна отримання стипендії дося ається величезною працею. Робота вільний від навчання час Фінсь і ст денти д же цін ють е ономічн незалежність і пра н ть до її дося нення, том майже всі без винят

ст денти вільний від навчання час денеб дь підробляють. Я правило, д же важ о знайти та робот , я а б ла б пов'язана з одерж ваною освітою, том баато хто з ст дентів працюють вечорами і на вихідних днях на асі в ма азинах, офіціантами в ресторанах, прибирають приміщення і в лиці. Ст дент-іноземець та ож має право працювати ма сим м 25 один на тиждень. Треба все-та и пам'ятати, що робота віднімає час від навчання і повільнює йо о хід. У ст дентів дея их фа льтетів мається шанс отримати робот в самій ніверситетсь ій системі, напри лад, отримати робот по я ом сь прое т , пов'язаном з освоюваною спеціальністю. За цю робот виплач ється зарплата. Поради Ганни тим, хто д має отримати освіт в Фінляндії Підводячи підс мо бесіди, Ганна оворить, що д же важливо проявити власн а тивність. На протива напр женом навчанню, варто с ористатися пропонованими Університетом широ ими можливостями проведення вільно о час . Заняття та оло спіл вання обов'яз ово знайд ться, варто тіль и приєднатися до ст дентсь их ор анізацій, рт ів і се цій. Вони допомож ть наповнити життя новим змістом, допомож ть зробити нові від риття в житті, придбати орисні знання та досвід. І обов'яз ово треба постаратися познайомитися з фінами, вивчати фінсь мов мова допоможе либше пізнати фінсь е с спільство і йо о льт р . Î

Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ âðîçäð³á – â ê³îñêàõ “Ïðåñà” òà íà ðîçêëàäêàõ, çà ïåðåäïëàòîþ (ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 â êàòàëîç³ “Óêðïîøòà”)


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

14

Íîâ³ ïðàâèëà ïåðåçäà÷ òåñòó TOEFL 14 ãðóäíÿ 2012 ETS îïóáë³êóâàëà íîâ³ ïðàâèëà ùîäî ïåðåçäà÷ òåñòó TOEFL. Îçíàéîìòåñÿ ç ö³ºþ íîâèíîþ: "Ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ 2013 ðîêó, ââîäÿòüñÿ çì³íè â Ïîë³òèêó Ïåðåçäà÷³ TOEFL iBT (r). Ó÷àñíèêè òåñòóâàííÿ, ÿê ³ ðàí³øå ìîæóòü ïðîõîäèòè òåñò ñò³ëüêè ðàç³â, ñê³ëüêè ïîáàæàþòü, îäíàê ç îáìåæåííÿì - íå ÷àñò³øå, í³æ ðàç íà 21 äåíü. ßêùî íà äàíèé ìîìåíò âæå ïðèçíà÷åíà äàòà çäà÷³ òåñòó, ó÷àñíèê ìîæå çàðåºñòðóâàòèñÿ íà íàñòóïíèé òåñò ò³ëüêè ÷åðåç 21 äåíü ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ äàòè çäà÷³". Та і зміни неодмінно б д ть мати серйозні наслід и для ст дентів, я і б д ть здавати TOEFL найближчим часом. Ба ато реєстр ються, напри лад, за два місяці до райньо о термін подачі до ментів до навчальних за ладів, щоб всти н ти пройти TOEFL 3 або 4 рази. Що неможливо б де зробити, починаючи з січня 2013 ро . По-перше, термін очі вання рез льтат тест 10 днів, і тіль и потім ви зможете вирішити, чи потрібно вам перездавати тест. Я що з'являється та а потреба, наст пн дат здачі можна призначити тіль и через 21 день після дати останньо о тест вання. Ці два фа тори с ттєво с ороч ють можливість ст дентів пройти TOEFL ма симально наближений день до дедлайн . Напри лад, подача до ментів - до 13 січня 2013 ро , тоді остання спроба TOEFL повинна б ти до 3 січня. Попередня здача мо ла б ти тіль и 13 р дня.

Çà ìàòåð³àëàìè www.ubr.ua www.mbastrategy.ru

Навіть для тих часни ів тест , я им не орить червона лампоч а (дедлайн) в найближчі пар тижнів, нова політи а все одно змінює напрямо під отов и до TOEFL. Ви більше не зможете поставити іль а здач поспіль з надією вибрати ращий рез льтат. Перед ст дентами вимальов ється більш с ладне завдання: план вати під отов , здач та інші завдання завчасно, а та ож звертати більше ва и на рафі і райні терміни подачі до ментів.

ПРИЧИНИ НЕВДАЧІ НА TOEFL Test of English as foreign language, або TOEFL являє собою амери ансь систем тестів, я і виористов ються, щоб підтвердити рівень володіння ан лійсь ою мовою. Ця система визнана в ба атьох раїнах світ . Створила її і продовж є рир вати амери ансь а омпанія ETS (Educational Testing Service). Знаходиться ця не-

омерційна недержавна ор анізація в Прінстоні, штат НьюДжерсі. TOEFL застосов ється для оцін и рівня ан лійсь ої мови ромадян, для я их вона не є рідною. Розробили йо о для можливості амери ансь их і анадсь их навчальних за ладів оцінити рівень володіння мовою іноземних ст дентів, я і виявили бажання навчатися в Канаді та США. Щоро більше 12 мільйонів ст дентів с ладають тест TOEFL. Ба ато проходять шлях під отови та с ладання з метою вст п в бажаний оледж чи ніверситет. Ос іль и TOEFL - один з найбільш поп лярних і пошире-

них іспитів з ан лійсь ої мови, рез льтати я о о приймають більшість ніверситетів світ , ба ато ст дентів за наполе ливими ре омендаціями ви ладачів приймають рішення здавати саме цей тест, зо рема TOEFL iBT. Тим не менше, значна частина часни ів тест зазнають невдачі. Чом ? Баз ючись на баатьох деталях та інтерв'ю ст дентів, можна виділити три заальні причини провал на іспиті TOEFL. 1. Д же с ладно "наздо нати" тест, що значить: с ладно просто навіть встиати запис вати "правильні" відповіді. Учасни тест не повинен повністю розрахов вати на традиційні способи вирішення тест , ос іль и потрібно одночасно сл хати і оворити в


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

мі рофон. Відповідно ба ато ст дентів от ються не правильно або не належним чином, тобто не спіл ються ан лійсь ою мовою на рівні, необхідном для ніверситет . Рішення: пра ти а спіл вання з носієм мови - стіль и, с іль и можливо. Кожно о раз під час розмови ваш мозо б д є правильні шляхи, що істотно поле ш ють процес поб дови д м и і в цілом бесіди. 2. Читання: напрош ється очевидне запитання - я часто ви читаєте азети ан лійсь ою - а потім резюм єте або об оворюєте прочитан тем ? Тест TOEFL - не є тіль и іспитом сфери освіти, більшою мірою він перевіряє здатність ви ористов вати ан лійсь мов в різних обставинах і сит аціях не тіль и в а диторії, а часто дале о за її межами. Рішення: шанси на спіх вищі тих ст дентів, я і ба ато читають ( ни , ж рналів і азет) за власним бажанням, на дозвіллі, а та ож об оворюють їх з др зями. Том пра ти а читання надзвичайно орисна для придбання або вдос оналення ба атьох навичо , рім то о, робить процес під отов и до тест різноманітним і захоплюючим. 3. "TOEFL Words". На тесті з стрічається величезна іль ість часто вживаних слів - "TOEFL Words". Але ос іль и неможливо в адати я ий набір слів з стрінеться на вашом тесті, все ж є можливість вивчити і трен ватися вживанні певної іль ості та их слів, запозичених з попередніх тестів. Рішення: вивчати і пра ти вати "TOEFL Words" ожен день. Безс мнівно, під отов а до цьо о тест трохи відрізняється від під отов и до звичайних іспитів, напри лад, з математи и або природознавства. Під час здачі TOEFL необхідно "спіл ватися" з омп'ютером, а ваші "бесіди" б д ть оцінювати люди. Я що щодня присвяч вати трохи час занят-

15 тям до TOEFL, виористов ючи я можна більше я існих рес рсів з під отов и, ви неодмінно б дете р хатися по правильном шлях до спіх .

ІСПИТ TOEFL: ТОНКОЩІ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТУ Для то о, щоб добре під от ватися до іспит TOEFL, потрібно в перш чер розробити план цієї самої під отов и. Починати слід, я овориться, з само о почат - тобто ознайомлення із стр т рою тест . Звичайно ж, бажаний бал на іспиті - неле е завдання. Але я що поставити собі це за мет і р нтовно от ватися, все можливо. Умовно процес під отов и до іспит TOEFL можна розділити на три частини. Спочат потрібно придбати необхідні знання. Потім - добре попра ти ватися, щоб ви он вати завдання швид о. І, нарешті, налашт ватися морально на іспит. Щоб поч вати себе більш впевнено, потрібно ознайомитися з форматом тест . Наведіть довід и в центрі, де б дете йо о здавати. Є два типи іспит . Це IBT і PBT - омп'ютерна та "паперова" версії. Дізнавшись про свій варіант, треба пере лян ти навчальний план тест . Пройдіть де ільа тестових завдань, придбайте навчальні матеріали. Спосіб під отов и вибираєте самі або ж відвід єте рси, або працюєте самостійно. Величезним плюсом відвід вання рсів є те, що вашими ви ладачами мож ть б ти нинішні або олишні е заменатори. Вони, природно, з особливостями іспит TOEFL знайомі д же добре.

Час, я ий ви б дете витрачати на під отов до іспит , - д же індивід альний. Залежить він і від вашо о рівня знань, від ваших навичо . У середньом ст денти витрачають на під отов не менше 3-4 місяців. Важливо пам'ятати, що іспит TOEFL с ладається з 4-х частин. Кожна з них - це перевір а певних навичо . У розділі Reading перевіряється ваша здатність володіти ан лійсьою мовою. У процесі під отов и вам потрібно вчитися розділяти прочитані те сти на частини і аналіз вати ожн . Та ви навчитеся швид о роз міти с ть. Ба ато читаючи, та ож ви зможете раще і швидше підбирати слова, ви ористов ючи їх том чи іншом онте сті. У розділі Listening треба відповідати на питання із просл ханих те стів. Допомож ть вам процесі під отов и ан ломовні телепро рами, розмови зі знайомими і т. ін. Пра тиа а діювання - ось важливий елемент під отов и. У розділі Writing ва а приділяється том , я ви можете перетворювати свої д м и в слова - чіт о, послідовно, ло ічно. Я що ви підете на іспит TOEFL начитаним, це здорово вас вир чить. Потрібно читати ар менти - і до азові і спростов ючі. У процесі під отов и до розділ Speaking вам треба натрен вати свою розмовн мов . Постійна пра ти а допоможе виробити правильн вимов . Ш айте можливості для спіл вання ан лійсь ою. Î

Íàì ö³êàâà Âàøà äóìêà! Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” çàïðîøóº åêñïåðò³â ³ êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèñëîâèòè äóìêó íà ñòîð³íêàõ íàøîãî æóðíàëó ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì îñâ³òè. Çâåðòàéòåñü â ðåäàêö³þ çà òåë. (044) 453-35-11


16

ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ•ÑÅÐÅÄͲ ØÊÎËÈ

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

Ýññå î âîñïèòàíèè íàöèîíàëüíîé ýëèòû ×òî èìåþò â âèäó, êîãäà ãîâîðÿò ïðî "àíãëèéñêîå âîñïèòàíèå"? Âîñïèòàíèå, êîòîðîå îáû÷íî ïîëó÷àþò â Àíãëèè? Îáðàçîâàíèå, òèïè÷íîå äëÿ àíãëèéñêèõ øêîë? Íè òî è íè äðóãîå. Ðå÷ü èäåò î âîñïèòàíèè, êîòîðîå ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî â îäíîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè - public school. Âñå îñòàëüíîå áóäåò ïîääåëêîé. PUBLIC SCHOOL Принцип собственно "анлийс о о воспитания" очень прост. В своем "Эссе о воспитании" е о больше трех ве ов назад сформ лировал Джон Ло : воспитывать ребен а означает воспитывать джентльмена. Казалось бы, е о идея старела, и сейчас вопрос та ни то не ставит, но на самом деле старела не идея, а толь о ее внешние манифестации. Еще четверть ве а назад вып с ни а public school было ле о знать по особом вы овор и выправ е. Сейчас мно ие из внешних атриб тов, хара терных для джентльменов старой за ал и, исчезли, но с ть осталась прежней. Ка пишет в своей "Автобио рафии" Стивен Фрай, "даже се одня хара тер жителя Ан лии определяется хара тером ее средне о ласса, а хара тер это о ласса определяется хара тером влиятельных (все еще непропорционально) вып с ни ов за рытых ш ол. Ш олы-то, раз меется, переменились, и настоль о, что их чени и ще оляют в бейсбол ах и доро их россов ах "Най ", сл шают рэп, возвышают в онце аждо о предложения олос, имитир я странноват ю австралийс ю вопросительн ю интонацию телевизионных "мыльных опер", и то и дело вставляют в раз овор словеч и " лево" и "оп петь". Однао на нашей ан личанистости это ни а не с азывается".

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ В общественной и льт рной жизни Ан лии ис лючительная роль public schools вовсе не выражается "в том, что ним относятся с почтительÏî ìàòåðèàëàì ным трепетом". Особенно это не хара терно для тех, Ñåðãåÿ Ìàçóðà, то через эти ш олы прошел сам. Ка написал со www.albioncom.ru знанием дела вып с ни одной знаменитой public school, "ваш мальчи не овладеет а след ет д рными привыч ами, если вы не пошлете е о в хорош ю ш ол ". Подобная фраза не просто образец ан лийс о о humor. Это ироничес ое с ждение типичный пример то о обесценивания, отором подвер ают ан лийс ие за рытые частные ш олы их вып с ни и. Есть та ая чисто ан лийс ая традиция - р ать public schools или, в л чшем сл чае, их выш чивать. Доверчивый читатель, озна омившись

с очередной автобио рафией ласси а ан лийс ой литерат ры, может под мать, что ниче о страшнее public schools изобретено не было. Джордж Ор элл и Грэм Грин, Ивлин Во и Клайв Стейплз Льюис единод шны в своем с ептичес ом, если не с азать больше, отношении привиле ированным чебным заведениям, оторые они о анчивали. Крити а за рытых ш ол до та ой степени единод шна и однообразна, что начинаешь сматривать здесь аое-то рит альное пор ание alma mater. Может, за этим них стоит а ой-то особый омпле с, вроде эдипова? Жизнерадостный Пелем Гренвил В дха с (тоже, раз меется, вып с ни частной ш олы) заметил: "Для интересной автобиорафии необходимо а миним м три омпонента: э сцентричный отец, несчастное детство и тяжелые ш ольные оды".

В самом деле, если бы виднейшие ан лийс ие писатели не проходили испытание public school, история ан лийс ой литерат ры была бы беднее. Да разве толь о литерат ры? Вся история Ан лии последних дв х-трех ве ов была бы совсем др ой. Ан лийсая public school - совершенно особый инстит т с ни альной социальной ф н цией. Эти ш олы производят и воспроизводят элит страны. И если страна на протяжении мно их ве ов сохраняет свое мо щество, это означает толь о одно: инстит т воспроизводства ее элиты работает эффе тивно. Феномен public school невозможно понять, если азывать толь о е о внешние черты. Да, это привиле ированное чебное заведение. Да, доро ое. Поэтом там малень ие лассы, индивид альные про раммы и, а правило,


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

ÑÅÐÅÄͲ ØÊÎËÈ•ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ

очень хорошие чителя. Не оворя же про соп тств ющие а сесс ары: старинные ш ольные библиоте и, насчитывающие сотни тысяч томов, расположение в живописной местности де-ниб дь за ородом и т. п.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? Отличие public schools (в них чится о оло 7 процентов ан личан) от общеобразовательных ос дарственных ш ол (в них чатся все остальные) совсем не похоже на разниц межд бизнес- лассом и э оном- лассом в самолете. По пая билет в бизнес- ласс, мы обеспечиваем себе толь о больший омфорт во время полета. Специфичес ое отличие public school от обычной ш олы в том, что это не толь о разные лассы, но и разные средства передвижения. Летят они, возможно, в одном направлении, но аэропорты назначения разные. Обычно особые преим щества public schools для спешно о социально о старта объясняют дв мя причинами. Во-первых, считается, и справедливо, что за рытая ш ола - это чтото вроде за рыто о л ба. Связи, приобретенные во время чебы, остаются на всю жизнь. Например, Уинстон Черчилль, вып с ни Harrow, о да стал премьерминистром, ввел в свой абинет мно их одно ашни ов. Одна о несомненные спехи правительства Черчилля заставляют предположить, что дело не толь о в связях. Вероятно, вып с ни ов Harrow, оторым повезло читься вместе с Черчиллем, было что-то общее с ним помимо воспоминаний о ш ольных продел ах.

ШКОЛА ДЛЯ ПРЕМЬЕРА Та же считается, что public school дает ачественное образование. Собственно оворя, та оно и есть. Действительно, если чени public school хочет достичь интелле т альных высот, е о возможности, без словно, выше, чем чени а общеобразовательной ш олы. Но дело именно в том, что, даже если чени public school не имеет с лонности знаниям, на е о социальных спехах ро овым образом это не с ажется. Способный и сердный чени общеобразовательной ш олы вполне может продемонстрировать ровень знаний выше, чем чени за рытой ш олы. Но все мы пре расно понимаем: ни знания, ни интелле т сами по себе еще ни ом не помо ли достичь спеха. Черчилль был райне слабым чени ом, но это не помешало ем стать премьер-министром и самым спешным полити ом мира. Впрочем, public schools вообще ни ом не мешали стать премьер-министрами - ни Джавахарлал Нер , а и Черчилль, о ончившем Harrow, ни Ллойд Джордж , ни Мар арет Тэтчер, ни Тони Блэр . На с лоне жизни Черчилль с ажет: "Ш ольные чителя обладают властью, о оторой премьер-министрам остается тольо мечтать". Но чителя обладают та ой властью не толь о в public school. Одна о лишь в ан лийс их за рытых ш олах чебный процесс выстроен та , чтобы воспитать в ребен е стой ость и дать ем мощн ю мотивацию социальном рост .

ВАЖНО ОДНО УМЕНИЕ БЫТЬ! Современные психоло ичес ие исследования оворят, что не ровень IQ, а ровень эмоционально о интелле та, EQ, имеет решающее значение для социально о лифтин а: инициативность, способность сопереживать, мение адаптироваться, талант беждать. В с щности, для жизненно о спеха важно толь о одно - мение быть. Все остальные мения и знания не в счет, если нет это о лавно о мения. В ан лийс их за рытых ш олах этом чат испо он ве ов. Ни а ая семья, даже самая бла ородная, не может воспитать джентльмена. Для воспитания национальной элиты н жен специальный инстит т. Инстит т семьи с этой задачей справиться не в состоянии. Более то о, толь о отделившись от семьи, пройдя с ров ю инициацию приобщения "п бличности", и можно стать джентльменом. Public school - это ш ола жизни. А ш ола жизни не бывает ле ой, ей положено быть с ровой. Философ Джон Ло считал, что, чем с орее ребено б дет взрослеть, тем с орее он сделается челове ом, то есть начнет мыслить самостоятельно, пола аясь и рассчитывая толь о на само о себя. Ло а мно о рити овали за то, что он хочет отнять детей детство. Но он просто был трезвым мыслителем, он знал: если ребен а не отнять вовремя детство, он останется ребен ом навсе да. Со времен Ло а public schools свою задач считают неизменной: создать нов ю пород людей, джентльменов, наил чшим образом приспособленных обществ и способных взять на себя правление страной. А для это о челове должен стать по-настоящем взрослым, то есть способным правлять хотя бы собой. Î

17


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

18

Êîíêóðñè, ñòèïåí䳿, ãðàíòè ГРАНТИ для навчання Франції (стипендія Коперни а) О олошено прийом заяво для часті в он рсі стипендій для навчання Франції (Bourse Copernic) в 2013-2014 навчальном році. Навчання здійснюється за про рамами для молодих е ономістів, юристів і інженерів, я і володіють франц зь ою мовою. Подавати заяв и на часть про рамі мож ть ромадяни У раїни, Албанії, Бол арії, Є ипт , У орщини, Казахстан , Польщі, Чехії, Р м нії, Росії, Словаччини, Т ніс , Т реччини. Тривалість навчання 12 місяців, 7 з я их ст денти проходять теоретичн під отов і 5 місяців - стаж вання на підприємстві. У розробці і реалізації про рами бер ть часть 4 вищих ш оли Франції: Sciences Politiques de Paris, College des Ingenieurs, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Ecole des Mines. Заяв и подаються до 1 березня 2013 ро . Більш детальніше про про рам на сайті Посольства Франції в У раїні www.ambafrance-ua.org/Stipendiial-nii-programi/

ЛІТНЯ ПРОГРАМА У ВІДЕНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ SOMMERHOCHSCHULE

Çà ìàòåð³àëàìè www.tneu.edu.ua www.sciencecommunity.org www.sciencecommunity.org www.sciencecommunity.org

Міжнародна літня про рама б де відб ватись із 13 липня по 10 серпня 2013 р. Учасни ам пропон ється рс із Європейсь их ст дій зран та рси німець ої мови після обід . К рс Європейсь их ст дій спрямований на те, щоб сфос вати часни ів на Європі та Європейсь ом Союзі. К рс в лючає політичні, е ономічні, правові, а та ож історичні та льт рні аспе ти тих перетворень, що проходять в даний час. Ор анізатори вважають, що літня про рама відмінно доповнить а адемічний рс часни ів. Міжнародна про рама має на меті дося н ти між льт рно о і міждисциплінарно о діало , том пропоновані рси підійд ть сім, ос іль и охоплюють різні ал зі навчання, але а цент ють ва на Європі, Європейсь их ст діях, політичній на ці, праві (міжнародне, європейсь е, порівняльне), е ономіці, історії, льт рних ст діях, міжнародних відносинах, міждисциплінарних ст діях та німець ій мові. Ст денти з сьо о світ зал чаються до про рами не лише через видатн а адемічн реп тацію навчально о за лад та можливості, я і пропон ють вивчати німець мов , але й через розташ вання безпосередньо на березі озера Вольф ан . Це озеро є одним з найбільш мальовничих озер Австрії, т т відмінні можливості для спорт і відпочин .

Життя таборі створює середовище, я е заохоч є до між льт рно о і соціально о обмін та сприяє взаємороз мінню в рам ах міжнародно о ст дентсь о о ола. Учасни и таим чином мають можливість розширити свій р озір, познайомитися з оле ами з різних областей дослідження, подр житися, і створити спільнот для подальшої професійної діяльності. Більше інформації про літню про рам Ви зможете знайти на сайті: www.shs.univie.ac.at/shs/ Кінцевий термін подачі заяво : 30 вітня 2013 ро .

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В НІМЕЧЧИНІ З МОЖЛИВІСТЮ ПРОЙТИ СТАЖУВАННЯ Пропон ється стипендія для навчання в ніверситетах Німеччини за вибором в м. Берлін або Гамб р протя ом 1 семестр з можливістю отримати досвід пра тичної роботи в Німеччині під час стаж вання (місце стаж вання - за власним вибором). Ос іль и навчальні семестри в Німеччині припадають на час а адемічних ані л в У раїні, існ є можливість здати сесію в У раїні за індивід альним планом, а, отже, без а адемічної перерви. Вимо и: - володіння німець ою не нижче рівня В2; - б ти ст дентом не нижче 2 рс на момент почат стипендії. Стипендія по риває: - проїзд; - мед. cтрах вання; - ишень ові (200 Є/міс) + додат ово оплач ється відвід вання льт рних заходів ( іно на нім. мові, театри, вистав и, подорожі по Німеччині); - проживання і харчання в сім'ях, з метою ращо о оволодіння нім. мовою. Дедлайни: 1 вересня для літньо о семестр (почато про рами вітні)


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

1 березня для зимово о семестр (почато про рами жовтні) Детальна інформація: www.copernicus-stipendium.de

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ IМЕНІ ФУЛБРАЙТА Гранти для молодих ви ладачів та дослідни ів Fulbright Faculty Development Program: проведення дослідження в ніверситетах США впродовж одно о а адемічно о ро . У он рсі мож ть брати часть ви ладачі та дослідни и ві ом до 40 ро ів з дворічним професійним досвідом, я і ще не мають на ово о ст пеня; молоді андидати на (не пізніше 5-ти ро ів після захист ); адміністратори вищих навчальних за ладів; співробітни и на ово-дослідних станов; ж рналісти; фахівці з бібліотечної, м зейної та архівної справи; спеціалісти сфері правління льт рою; працівни и ромадсь их ор анізацій (НДО). До менти приймають до 31 березня: ibarysh@fulbright.com.ua, fulbright.barysh@gmail.com Стипендії для ст дентів та вип с ни ів ВНЗ Fulbright Graduate Student Program: навчання в америансь их ніверситетах від одно о до двох ро ів на здоб ття ст пеня ма істра. У он рсі мож ть брати часть ст денти старших рсів, вип с ни и ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати щонайменше диплом ба алавра на час призначення стипендії. До менти приймають до 16 травня: ibarysh@fulbright.com.ua, fulbright.barysh@gmail.com, www.science-community.org

ГРАНТИ 2013 для навчання Вели обританії (Chancellor's International Research Scholarships) Університет Сассе са (The University of Sussex) о олош є про прийом заяво для часті в он рсі стипендій анцлера (ре тора) Університет (Chancellor's International Research Scholarships) для післядипломно о навчання в ніверситеті.

19 Гранти за альною тривалістю три ро и надаються іноземним дипломованим фахівцям для по риття вартості навчання та роботи над дослідниць им прое том. До часті в он рсі запрош ються ромадяни близь о 200 раїн, перелічених спис ніверситет . Заяв и приймаються від фахівців, професійний інтерес я их відповідає шести міждисциплінарним дослідниць им напрямам Університет Сассе са: - Global transformation - Security & Social justice - Digitl & Social Media - Environment & Health - Mind & Brain - Culture & Heritage. В рам ах про рами стипендій анцлера (ре тора) Університет засновано 50 стипендій, з я их 10 б д ть прис джені в 2013 році. Кандидати повинні прист пити до навчання вересні 2013 ро . Учасни ами про рами мож ть б ти фахівці, я і мають диплом ма істра з відзна ою. Рівень володіння ан лійсь ою мовою (за рез льтатами IELTS чи TOEFL) повинен відповідати вимо ам, що пред'являються в ніверситеті до ст дентів, я і навчаються на післядипломном рівні. Заяв и на часть про рамі приймаються онлайн на сайті Університет (www.sussex.ac.uk/study/pg/applying/2013entry/ onlineapplication) до 31 березня 2013 ро . Отримати додат ов інформацію про про рам стипендій можна за адресою: doctoralschool@sussex.ac.uk

ГРАНТИ 2013-2014 для навчання в ма істрат рі А адемії Deutsche Welle (Німеччина) Ма істерсь а про рама International Media Studies (IMS) від рита чотири ро и том А адемією Deutsche Welle співпраці з Боннсь им ніверситетом та Вищою ш олою БоннРейн-Зі . Про рама розрахована на молодих людей з досвідом роботи в ЗМІ. Прийом до ментів на ювілейний, п'ятий набір про рами 2013-2014 ро , вже від ритий і триватиме до 31 березня 2013 ро . Ма істрат ра розрахована на чотири семестри і ошт є 6 тисяч євро за весь рс. Для по риття цих витрат А адемія Deutsche Welle пропон є ст дентам повні і част ові стипендії. Част ові по ривають вартість навчання, повні - та ож витрати на проживання в Німеччині. Кандидати з раїн СНД мож ть претенд вати на повні стипендії. Для вст п на про рам потрібне знання німець ої та ан лійсь ої мов, наявність ст пеня ба алавра та досвід роботи в ЗМІ чи с міжних сферах, напри лад, відділах мар етин , ромадсь их ор анізаціях. Ст дентів че ають е с рсії в б ндеста , міністерство за ордонних справ ФРН, знаменитий Пер амон. А та ож два ро и ці аво о навчання, я і напевно стан ть запор ою їх спішної ар'єри в ЗМІ. Î

Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ âðîçäð³á – â ê³îñêàõ “Ïðåñà” òà íà ðîçêëàäêàõ, çà ïåðåäïëàòîþ (ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 â êàòàëîç³ “Óêðïîøòà”)


20

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ 2013 ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

·

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÂÓÇ ÊÀÍÀÄÛ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß Â ÊÈÅÂÅ! ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÍÀ ÄÀÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ? Òå èç Âàñ, êòî èíòåðåñîâàëñÿ îáó÷åíèåì çà ðóáåæîì çíàþò, ÷òî äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóçû íåîáõîäèìî ïðîéòè ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ ïðè äàííîì âóçå. Äàííàÿ ïðîãðàììà äàåò âîçìîæíîñòü ïðîéòè ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ â Êèåâå, íà áàçå øêîëû “Êîíñóë” (ã. Êèåâ), â òå÷åíèè ïîñëåäíåãî, 11-ãî ãîäà îáó÷åíèÿ â øêîëå, áåç îòðûâà îò îñíîâíûõ çàíÿòèé â ñâîåé øêîëå!  ÷åì ïðåèìóùåñòâà äàííîé ïðîãðàììû? Ïðè óñïåøíîì îêîí÷àíèè - ãàðàíòèðîâàííîå ïîñòóïëåíèå â óíèâåðñèòåò TRU (ñðàçó ïî îêîí÷àíèè 11-ãî êëàññà â Óêðàèíå) Ýêîíîìèÿ âðåìåíè: ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèè ïîñëåäíåãî øêîëüíîãî ãîäà è ñòóäåíò íå òðàòèò ãîä íà ïîäãîòîâêó ê ïîñòóïëåíèþ. Íàïðèìåð, â ÂÓÇ Âåëèêîáðèòàíèè ìîæíî ïîñòóïèòü òîëüêî â 18 ëåò ïðè íàëè÷èè îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, ïîýòîìó óêðàèíñêèì âûïóñêíèêàì ïîñëå øêîëû íóæíî ìèíèìóì 1 ãîä ó÷èòüñÿ íà ïîäãîòîâèòåëüíîì êóðñå Cîäåðæàíèå ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ â Êèåâå èäåíòè÷íî òàêîé æå ïðîãðàììå ïîäãîòîâêè â TRU Äåòÿì íå íóæíî ñäàâàòü ÂÍÎ â êîíöå 11 êëàññà Íå íóæíà ñäà÷à ýêçàìåíîâ IELTS èëè TOEFL Ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ: äëÿ ñðàâíåíèÿ, ñòî-

Ðàäû Âàì ñîîáùèòü, îá àáñîëþòíî óíèêàëüíîì ïðîåêòå, àíàëîãîâ êîòîðîìó íåò â Óêðàèíå: ñîâìåñòíî ñ óíèâåðñèòåòîì Thompson Rivers University (Áðèòàíñêàÿ Êîëóìáèÿ, Êàíàäà) è ãèìíàçèåé “Êîíñóë” (ã. Êèåâ), â ñåíòÿáðå 2012 ñòàðòîâàë êóðñ University Pathway TRU (Ïîäãîòîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â óíèâåðñèòåò Thompson Rivers University - ñîêðàùåííî TRU) è â ýòîì, 2013 ãîäó, ïåðâûå âûïóñêíèêè ïðîãðàììû àâòîìàòè÷åñêè ñòàíóò ñòóäåíòàìè óíèâåðñèòåòà TRU. èìîñòü ïîäãîòîâèòåëüíîãî êóðñà â êîëëåäæå Âåëèêîáðèòàíèè îò 20 000 ôóíòîâ, â Êàíàäå îò 20 000 äîë. â ãîä. Ñòîèìîñòü äàííîé ïðîãðàììû â Êèåâå - â äåñÿòêè ðàç äåøåâëå. Âûñøåå îáðàçîâàíèå è ïðîæèâàíèå â Êàíàäå â 1,5-2 ðàçà äåøåâëå ÷åì â Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ. Èììèãðàöèîííûå óñëîâèÿ â Êàíàäå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå äëÿ òåõ, êòî ïîëó÷àåò âûñøåå îáðàçîâàíèå â Êàíàäå. Ïðè ïîëó÷åíèè ëþáîãî äèïëîìà ñòóäåíò ïîëó÷àåò îôèöèàëüíîå ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó â Êàíàäå, ïîñëå ãîäà ðàáîòû âîçìîæíî ïîäàâàòü äîêóìåíòû íà âèä íà æèòåëüñòâî â Êàíàäå (áåçâèçîâûé âúåçä, â 2 ðàçà äåøåâëå äàëüíåéøåå îáó÷åíèå è ò.ä.) Âîçìîæíà îïëà÷èâàåìàÿ ðàáîòà óæå ñ ïåðâûõ äíåé îáó÷åíèÿ íà òåððèòîðèè óíèâåðñèòåòà Ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî ïî ñïåöèàëüíîñòè ïî îêîí÷àíèè îáó÷åíèÿ Âîçìîæíû ïðîãðàììû îïëà÷èâàåìîé ïðàêòèêè â êîìïàíèÿõ ñ ìèðîâûì èìåíåì âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ (ïðîãðàììà co-op) Ïîñëå 2 ëåò îáó÷åíèÿ, ïðè æåëàíèè, ìîæíî ïåðåâåñòèñü ñðàçó íà ÒÐÅÒÈÉ êóðñ â ëþáîé ÂÓÇ ìèðà, íàïðèìåð Âåëèêîáðèòàíèè (ïðè ýòîì ñýêîíîìèâ âðåìÿ, òàê êàê äëÿ òîãî ÷òîáû ïîñòóïèòü â ÂÓÇ Âåëèêîáðèòàíèè - Âàì íåîáõîäèìî ïðîéòè ïîäãîòîâèòåëüíûé êóðñ è òîëüêî ñ 18 ëåò ïîñòóïèòü íà 1 êóðñ)

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ïðîãðàììó íà ÑÅÍÒßÁÐÜ 2013 ã. íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü: Êîïèþ câèä. î ðîæäåíèè ðåáåíêà Êîïèè óêð. ïàñïîðòîâ (çàïîëíåííûõ ñòðàíèö) ðîäèòåëåé Êîïèþ èäåíò. êîäà îäíîãî èç ðîäèòåëåé Âûïèñêó îöåíîê çà 10-é êëàññ Ïîäòâåðæäåíèå èçó÷åíèÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ñðîêè ïðîãðàììû: 9 ìåñÿöåâ (ñ ñåíòÿáðÿ 2013 ïî ìàé 2014) *ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÊÓÐÑ ÄÎ 15 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ (âñåãî 10 ìåñò) Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì Âàñ âîïðîñàì, ïîæàëóéñòà îáðàùàéòåñü â êîìïàíèþ “Àëåêîì-òóð” (îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü óíèâåðñèòåòà TRU â Óêðàèíå) 03034, Óêðàèíà, ã. Êèåâ, óë. Óðèöêîãî, 14/18, îô. 13 òåë./ôàêñ: (044) 245-13-04; (044) 233-12-02; ìîá. (063) 233-12-02; (098) 214-76-73; (050) 861-85-26

ХОЧЕШ ПІЗНАТИ СВІТ? ВЧИ МОВИ!

www.alekom.kiev.ua

1781


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

21

· 2013

00281004 99991007

99991141

ÒÅÐÌ²Í ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÍÀÇÂÀ ÊÓÐÑÓ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÊÓÐÑÓ

17821002

ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ, ÒÅË.

ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÊÎÐÄÎÍÎÌ Àíãëèéñêèé äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ: ÿçûêîâûå øêîëû, êàíèêóëÿðíûå ïðîãðàììû, ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì, ê âñòóïëåíèþ â âóçû, áèçíåñïðîãðàììû

îò 1 íåäåëè äî 4 ëåò

Íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì. Мîâíі êóðñè â øêîëàõ International House – 150 øêіë ó 45 êðàїíàõ ñâіòó

3-6 ðîêіâ

Íàâ÷àííÿ ó ïðîâіäíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ñâіòó. Àêàäåì. ïіäãîòîâêà, âèùà îñâіòà, ïðèâàòíі øêîëè äëÿ äіòåé

âіä 1 òèæíÿ äî 1 ðîêó

ÎÎÎ “Áðèòóð Óêðàèíà” îò 200 åâðî

Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà, Мàëüòà. Ñåìüÿ, ðåçèäåíöèÿ, îòåëü

office@britur.com.ua Òåë.: (044)390-09-99

âіä 100 єâðî

Çíèæêè ç 12 òèæíіâ òà çà ðàííє îôîðìë.

Âåëèêîáðèòàíіÿ, Íіìå÷÷èíà, Іñïàíіÿ, ÑØÀ, Íîâà Çåëàíäіÿ òà іí. Ñіì’ї, ñòóä. ðåçèäåíöіÿ, ãîòåëü òà іí. Äëÿ äіòåé òà äîð., ïðîòÿãîì óñüîãî ðîêó

Âåëèêîáðèòàíіÿ, Øâåéöàðіÿ, Іòàëіÿ, ÑØÀ, Êàíàäà, Àâñòðіÿ, Чåõіÿ òà іí. Ñіì’ї, ñòóäåíòñüêі ðåçèäåíöії. Äëÿ äіòåé òà äîðîñëèõ

International House abroad@ih.kiev.ua, www.ih.kiev.ua\abroad Òåë.: 238-98-70, 238-97-96 International House abroad@ih.kiev.ua, www.ih.kiev.ua\abroad Òåë.: 238-98-70, 238-97-96

99994102

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

22 2222

ÎѲÒÀ  ÓÊÐÀ²Í² ÍÎÂÈÍÈ КОЛИ ПРОЛУНАЄ "ОСТАННІЙ ДЗВІНОК"? У цьом навчальном році навчальні заняття заверш ються 24 (25 для ш іл, я і працюють за шестиденним робочим тижнем) травня. У цей день проводиться свято "Останній дзвони ". У 9-х ласах державна підс м ова атестація проводитиметься з 28 травня по 11 червня з п'яти предметів: раїнсь ої мови, математи и, еорафії, біоло ії, а та ож іноземної мови чи іншо о манітарно о предмета за вибором навчально о за лад . Державна підс м ова атестація для вип с ни ів 11-х ласів проводиться з 27 по 31 травня з трьох предметів письмовій формі за збірни ами завдань. До менти про повн за альн середню освіт вр чаються вип с ни ам 1-2 червня 2013 р. на рочистих зборах. До менти про базов освіт вр чаються чням, я і за інчили 9-й лас, 11-12 червня. Çà ìàòåð³àëàìè www.mon.gov.ua

ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП ІІІ МІЖНАРОДНОГО МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 9 люто о 2013 ро в Автономній Респ бліці Крим, сіх областях У раїни, містах Києві та Севастополі відб вся фінальний етап ІІІ Міжнародно о мовно-літерат рно о он рс чнівсь ої та ст дентсь ої молоді імені Тараса Шевчен а. У фіналі зма алися 912 чнів 5-11 ласів, чнів професійно-технічних навчальних за ладів, ст дентів вищих навчальних за ладів І-ІV рівнів а редитації сіх форм власності та рсантів вищих війсь ових навчальних за ладів Збройних Сил У раїни. У рам ах фінал он рс пройшли літерат рні читання, презентації творчих альбомів та прое тів, тематичні вистав и тощо. Свят ов атмосфер заход забезпечили професійно-х дожні і творчі оле тиви за альноосвітніх навчальних за ладів освіти, я і вітали он рсантів онцертними номерами. Перевір а робіт часни ів он рс триватиме до березня 2013 ро . У травні, м. Каневі Чер асьої області, відб деться рочисте на ородження переможців ІІІ Міжнародно о мовно-літерат рно о онрс чнівсь ої та ст дентсь ої молоді імені Тараса Шевчен а та їх наставни ів. Відповідно до У аз Президента 39 най ращим раїнсь им чням, ст дентам та з числа переможців цьо орічно о он рс б де призначено стипендії Президента У раїни.

За важимо, що до Кон рс а тивно дол чилися чні і ст денти з числа раїнців, я і проживають за ордоном. У зар біжжі он рс проходить з 15 січня до 20 люто о. Переможці онрс отримають дипломи Міністерства освіти і на и, молоді та спорт У раїни. www.mon.gov.ua

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ! Учень столично о ліцею Ілля Ковалевсь ий став переможцем зма аннях з розроб и прорамно о забезпечення з від ритим одом для ш олярів з сьо о світ "Google Code - in". Про це повідомили департаменті освіти і на и, молоді та спорт Київсь ої місь ої державної адміністрації. Кон рс тривав з 26 листопада 2012 ро до 14 січня 2013 ро , за цей час зма анні взяли часть 334 ш оляра із 36 раїн, я і за алом вионали 1925 завдань. Напри інці вітня 2013 ро переможці оловно о приз вир шать на чотири дні в оловн штабвартир Google Ма нтін-В'ю, штат Каліфорнія, США, разом зі своїми бать ами чи опі нами. Під час цієї подорожі ш олярі відвідають церемонію на ородження, з стрін ться з інженерами Google, провед ть цілий день Сан-Францис о та змож ть знайти нових др зів зі схожими інтересами. Çà ³íôîðìàö³ºþ ÊÌÄÀ

СТУДЕНТАМ ПРИЗНАЧИЛИ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ КМУ З метою заохочення найбільш обдарованих ст дентів і створення більш сприятливих мов для здоб ття молоддю вищої освіти Урядом У раїни хвалено рішення про призначення а адемічної стипендії Кабінет Міністрів У раїни ст дентам вищих навчальних за ладів на І семестр 2012/2013 навчально о ро . Зазначене розпорядження Кабінет Міністрів У раїни "Про призначення а адемічної стипендії Кабінет Міністрів У раїни ст дентам вищих навчальних за ладів" розроблено Міністерством освіти і наи, молоді та спорт У раїни. Прийняття розпорядження від 13 люто о 2013 ро № 62-р стим люватиме найбільш обдарован молодь до здоб ття вищої освіти та сприятиме реалізації державної політи и щодо підтрим и обдарованої молоді. Виплата стипендії здійснюватиметься в межах стипендіально о фонд вищих навчальних за ладів. www.pedpresa.com


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

23

²ÍÆÅÍÅÐÈ: ïðî ùî âîíè äóìàþòü, ùî çíàþòü, êèì ïðàöþþòü Öèõ ëþäåé â³äð³çíÿº íàóêîâî-³íæåíåðíèé ñâ³òîãëÿä. ³í ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ùå â ñåðåäí³é øêîë³. Ñïðàâæí³é “òåõíàð” â³ä÷óâຠñïðàãó ï³çíàííÿ ³ íå ïåðåñòຠäèâóâàòèñÿ. Îäíàê íà çàïèòàííÿ “×îìó?” â³í íå ïðèéìå â ÿêîñò³ â³äïîâ³ä³ îäíó ëèøå åìîö³éíó çàÿâêó “Òîìó ùî!”, àäæå ãîëîâíèé éîãî ³íñòðóìåíò - öå ëîã³êà.

Та й ласична освіта робить на олос на ло і , пі з аналітичним мисленням і роботою з вербальною інформацією - в я ом сь сенсі трен ючи лів пів лю моз, розвиваючи ва до деталей і здатність швид о переми ати фос свідомості я від за ально о до о ремо о, та і навпа и. Втім, правопів льне образне мислення означає для інженерів не менше, ніж абстра ції природних і точних на . У підс м широ ий р озір “технаря” дозволяє йом висловлювати свою д м з ба атьох питань, не пов’язаних безпосередньо з йо о професійною діяльністю. А ще інженерам притаманне специфічне поч ття мор , здатність ідно оцінити рас і особлив філософію парадо с там, де інші бачать одне лише протиріччя.

ЩО ВОНИ ЗНАЮТЬ Кожна технічна спеціальність виражається в наборі он ретних при ладних дисциплін. Своїм орінням вони виходять з природничих на , базових для під отов и професіонала в тих чи інших областях. Втім, цей набір б де неповним без відповідно о йом математично о апарат . Математи а входить в основний набір теоретичних знань б дья ої технічної спеціальності. Модель б дь-я ої системи, я прое т є інженер, повинна мати чіт е об р нт вання - в том числі і математичне. Та що математи а для інженера - це інстр мент моделювання. В історії нашої цивілізації вимо и до техні и і техноло ічних процесів змінювалися. Відповідно, можна б ло спостері ати зміни і в

математиці. За часів Стародавньо о світ та середньовіччя домін ючим математичним об’є том б ло ціле число, я е ви ористов валося для рах н рес рсів. В епох Відродження та інд стріалізації оловним математичним об’є том стає ф н ція. Нарешті, в наш постінд стріальний інформаційний ві основним математичним об’є том став ал оритм (про рама). С часне технічне знання, я е дають наші ВНЗ сьоодні, представляє собою цілий омпле с теоретичних знань в ал зі ф ндаментальних і при ладних дисциплін, а та ож пра тичних навичо (робота з омп’ютерною техні ою, математичне моделювання, система автоматизовано о прое т вання САПР). А ожна при ладна сфера розділяється на де іль а в зь их спеціалізацій. Та , опір матеріалів, що належать до ф ндаментальних дисциплін за альноінженерної під отов и, в теорії баз ється на математиці та теоретичній механіці, в е спериментальній частині - на фізиці та матеріалознавстві, а застосов ється - при прое т ванні машин, приладів і онстр цій. По одьтеся, неможливо знати і вміти все. Необхідно вибрати спеціалізацію і постаратися стати в ній справжнім професіоналом висо о о рівня, при цьом ма симально розширюючи свій, в том числі і на ово-технічний, р озір. Іншими словами, знати потрібно все, а вміти робити - щось одне, але д же добре.

КИМ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ

З найдавніших часів техні а в том чи іншом ви ляді є невід’ємною частиною нашої льт ри, одним із стовпів людсь ої цивілізації, засобом, а іноді і метою найрізноманітніших процесів - і основою різних технічних професій, я і сьо одні р п ються за іль о- Çà ìàòåð³àëàìè Îëåêñàíäðà ма а т альними напрям ами. Àëåêñåé÷óêà 1. Радіоеле троні а. Прое т вання цифрових www.edunews.ru і анало ових пристроїв, систем зв’яз , найрізноманітніших омп’ютерів. 2. Машиноб д вання. Це все, що пов’язане з прое т ванням і е спл атацією найрізноманітніших апаратних і механічних омпле сів, - ал зь настіль и обширна, що слід назвати її більш он ретні розділи.


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

24

2.1. Приладоб д вання. Прое т вання, виробництво та е спл атація різних приладів ( том числі і поб тових), систем та техноло ічних омпле сів. 2.2. Авіаб д вання і с дноб д вання. Ці ал зі б ли на пі сво о розвит в радянсь ий період. Наші літа и і зараз ращі - але разом з тим процеси прое т вання і створення та их рішень я с дно або с часний літа вима ають вели их рес рсів, час і особливо о менеджмент . Ось чом 20 ро ів том цей напрямо втратив свої позиції в порівнянні з іншими менш масштабними областями. 2.3. Транспорт. Одне з важливих технічних завдань - зробити транспорт е ономічним і е оло ічно чистим. 2.4. Реа тивна техні а та апарат ра освоєння осмос . За останні іль а десят ів ро ів б в здійснений величезний риво їх становленні та розвит . Залишаються а т альними завдання дослідження дальньо о осмос , с п тни ово о зв’яз і наві ації. 2.5. Біотехнічна і медична апарат ра. Успіх боротьби з хворобами і продовження середньо о термін жит-

тя людини ба ато в чом залежить від технічно о обладнання для лі вання, профіла ти и і ранньо о діа ност вання тих чи інших захворювань. 2.6. Опти а і лазерна техні а. Ці сфери починають віді равати визначальн роль в найбільш перспе тивних се торах е ономі и - теле ом ні ації, обчислювальній техніці, медичном приладоб д ванні та системах безпе и. 3. Енер ети а, атомна енер ети а. Вже зараз особливої важливості наб вають завдання отримання альтернативної енер ії. 4. Про рам вання та автоматизація. За швид істю розвит і ст пенем вплив на інші техноло ічні напрям и, та й вза алі на наше життя IT-техноло ії настіль и поперед інших, що зма атися з ними може хіба що радіоеле троні а. На передовій т т проблеми, пов’язані з паралельними і хмарними обчисленнями, завданнями оптимізації, оброб и вели их і д же вели их масивів даних і шт чно о інтеле т . 5. Геоло ія, ірничошахтна справа, техноло ії видоб т нафти і аз . В с часних е ономічних реаліях необхідні інноваційні методи і техноло ії розвід и і розроб и нових родовищ навіть там, де раніше це вважалося неможливим. 6. Архіте т ра, б дівництво. Найважливіші сфери. Коли ми оворимо про

інженера, свідомості спливає образ саме інженера-б дівельни а. 7. Нанотехноло ії. Один з наймолодших і перспе тивних напрям ів, техноло ія майб тньо о, що працює з об’єтами, розміри і властивості я их істотно відрізняються я від звичайних хімічних розчинів і сплавів, та і від ма рооб’є тів. Я бачите, навіть це побіжне перерах вання свідчить про величезне поле для творчої діяльності я в теоретичній, та і в пра тичній площині.

МЕТА І СЕНС ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Люди здатні творити, і це пре расно. Об’є ти та їх системи, над я ими творчо працює інженер, - це, я правило, речі с то матеріальні. Інженертворець ви ористов є в я ості інстр мент певні техні и, і йо о професіоналізм ґр нт ється не тіль и на досвіді та реативності, але і на теоретичних знаннях. Цьом і відповідає технічна освіта, мета я ої - дати необхідний бааж теорії, с часний рівень знань сфері вибраної спеціалізації та розвин ти здатність до подальшої професійної самоосвіти. З базовим рівнем під отов и вітчизняних ВНЗ справи йд ть більш ніж добре. Ба ато хто навіть нарі ають, що ми от ємо надто ніверсальних фахівців з “розмазаним” р озором. У с часних мовах наба ато ефе тивніше зап с ати в прое т отово о в зьоспеціалізовано о професіоналапра ти а, чим до ч вати чисто о теорети а - швидше вчено о, ніж інженера. Одна в зь ий фахівець залишився б незатреб ваним на рин праці вже через іль а ро ів після вип с !


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

Відраз хоч вас заспо оїти: хороший професіонал завжди б де потрібний і орисний в найрізноманітніших прое тах по обидві сторони Атланти и. Я аж ть справжні “технарі”, в цьом я впевнений на всі 99,9%. Але потрібно постійно тримати ніс за вітром, б ти в рсі останніх трендів своїй ал зі. Іншими словами вчитися, зростати професійно.

КАР’ЄРА ІНЖЕНЕРА Рано чи пізно ст дент стане вип сни ом ВНЗ - і зіт неться з сіма реаліями працевлашт вання. Кадрова політи а ба атьох омпаній не дозволяє брати на робот навіть відмінни ів, я що тих немає реально о досвід роботи. І чим раніше людина перейде в пра тичн площин обраної ним технічної спеціальності, тим раще. Пра ти а в рідном ВНЗ - це добре, одна вже на останніх рсах можна і потрібно ш ати можливість стаж вання за обраним напрямом. Та им чином, в інці сво о навчання ви б дете мати не тіль и диплом, але й реальний досвід. Крім то о, та а пра ти а розставить пріоритети ваших спец рсів відповідність вимо ам рин праці на даний момент і допоможе вибрати правильн тем дипломно о прое т , роблячи йо о знач щим п н том вашоо портфоліо. Отримання диплома не повинно ставати самоціллю. Ціл ом можливо, що частина вип с ни ів б де працювати не за фахом. Але системний підхід і ніверсальність нашої освіти дають хороші шанси до самореалізації навіть в області, не пов’язаній з техні ою. У б дь-я ом випад , технічний бе ра нд стане жирним плюсом спис професійних я остей. Мені довелося працювати з вели-

25 ою іль істю д же хороших про рамістів, я і прийшли в IT, спочат маючи досвід в б дівництві, еле троніці, машиноб д ванні або зв’яз (це б ло досить поширене явище особливо в 1990-і ро и). Не останню роль в стрім ій і спішній пере валіфі ації цих людей віді рав висо ий рівень вітчизняної технічної освіти.

У “ТЕХНАРЯ” Є 2 НАПРЯМКИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ: ВЕРТИКАЛЬНИЙ І ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ Верти альна ар’єра - це прос вання по сл жбовій драбині від просто о спеціаліста або, я модно зараз оворити в IT, дж ніор-девелопера, до оловно о інженера або навіть ерівни а омпанії. На я ом сь етапі б дья ої людини мож ть з’явитися амбіції ерівни а. Я що вона б де володіти необхідними навич ами ор анізаторсьої роботи, ом ні ації з людьми, то зможе прос н тися наба ато швидше, ніж нетехнічний фахівець. А оризонтальне (професійне) зростання в повній мірі дасть розритися вашом творчом потенціал . Професіонал висо о о рівня в б дья ом випад має хорош моральн і матеріальн омпенсацію. В особливих випад ах роль інженера настіль и важлива, що йо о зарплата б ває навіть вищою, ніж начальни а, що ор анізов є робот відділ або прое т .

ПРОГНОЗИ Відмінний базовий рівень і широ а ер диція інженерів, я і отримали хорош вітчизнян ш ол , дозволяють їм в най оротші терміни вни ати в предметн область нової для них проблеми і на льот вивчати її тон ощі. Саме широта під отов и ви ідно відрізняє наших ніверсалів від в зь их фахівців із Заход . З часом ця перева а б де тіль и зміцнюватися, ос іль и сьо одні техноло ії змінюються д же швид о. Щоб залишатися он рентоспроможним фахівцем, необхідно стежити за трендами, постійно вчитися, б ти на вістрі технічно о про рес . Наші інженери з їх творчим підходом і нестандартним мисленням мож ть робити це раще за інших, що наб ває особливої ва и в теперішніх пост ризових мовах. Інфрастр т рні зміни та о о олосально о масштаб зажадають вливання нових адрів. Дея і аналіти и рин праці навіть про ноз ють острий адровий дефіцит в технічних і техноло ічних областях, що є запор ою хороших перспе тив вип с ни а вітчизняно о технічÎ но о ВНЗ.

Íàø æóðíàë ó ïðîäàæó ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

26

ÅÊÑÏÅÐÒÈ ÄÀËÈ ÏÎÐÀÄÈ ÀÁ²ÒÓвªÍÒÀÌ, íà êîãî êðàùå â÷èòèñÿ Ðåºñòðàö³ÿ íà çäà÷ó Çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ-2013 ðîçïî÷àëàñÿ 4 ñ³÷íÿ ³ òðèâàòèìå äî 5 áåðåçíÿ. Âæå çàðàç ìàéáóòí³ àá³òóð³ºíòè âèçíà÷àþòüñÿ ç íàïðÿìêàìè ñïåö³àëüíîñòåé òà âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, â ÿê³ âîíè áóäóòü âñòóïàòè. Çà îö³íêàìè åêñïåðò³â ðèíêó ïðàö³, íàéá³ëüøå ñüîãîäí³ ïîòð³áí³ ìåíåäæåðè ç ïðîäàæó, ïðîãðàì³ñòè ³ òåñòóâàëüíèêè. Àëå, êð³ì òîãî, ôàõ³âö³ ïðîãíîçóþòü çðîñòàííÿ çàïèòó ðîáîòîäàâö³â ³ ïðåñòèæó ðîáîòè â ãàëóç³ áóä³âíèöòâà òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Îäíàê åêñïåðòè-ïåäàãîãè â³äçíà÷àþòü, ùî ñåðåä àá³òóð³ºíò³â öüîãî ðîêó çàëèøàòüñÿ ïîïóëÿðíèìè òàê³ íàïðÿìè ï³äãîòîâêè, ÿê þðèäè÷íèé òà åêîíîì³÷íèé. ЯКИХ ФАХІВЦІВ І СКІЛЬКИ НАМ ПОТРІБНО? В У раїні ніхто точно не знає, я их фахівців і с іль и нам потрібно, вважає дире тор Центр тестових техноло ій і моніторин я ості освіти І ор Лі арч . За йо о словами, план вання державно о замовлення в нашій раїні відб вається "дивними методами, і ще більш дивними - розподіл держзамовлення між вищими навчальними за ладами". "Том оворити про те, с іль и і я их нам треба фахівців, і відповідно до цьо о план вати вст пн ампанію, не доводиться. Цьо о ніхто не робив і найближчим часом не збирається", - зазначив е сперт. Лі арч вважає, що в У раїні от ється надмірна іль ість менеджерів, юристів, фахівців ал зі т ризм , і одночасно остро не вистачає фахівців з інженерних та б дівельних спеціальностей. При цьом педа о пере онаний, що мотив вати дітей вст пати на непоп лярні спеціальності можна тіль и одним фа тором - ідними зарплатами. Одна , на д м Лі арч а, від вст п на та і спеціальності відштовх є не тіль и свідомлення перспе тиви недостатньо о заробіт в майб тÇà ìàòåð³àëàìè ньом , але й те, що на фа льтетах, де, напри www.podrobnosti.ua лад, навчають майб тніх інженерів і б дівельни ів, наба ато с ладніше вчитися. Е с-міністр освіти У раїни Станіслав Ні олаєно пере онаний, що аби зроз міти, я их фахівців потрібно от вати У раїні, треба знати її зовнішньополітичний рс. "Я що ми б демо р хатися в Євросоюз, то знадобиться більш висо отехнолоічна прод ція і відповідні фахівці, я і змож ть її виробляти. Я що ми б демо р хатися в Митний союз, то спеціалізація б де в інших рам ах", - зазначив він. У цьом році при вст пі до ніверси-

тетів, на д м е сперта, поп лярними б д ть напрямо ІТ-техноло ій, юридичні спеціальності та е ономі а. Одна затреб ваними, за йо о словами, та ож б д ть інженерні, техноло ічні та б дівельні професії, плюс медицина. Крім то о Ні олаєн о зазначив, що не можна оворити, що в У раїні от ється надмірна іль ість певних спеціалістів, напри лад, юристів. "У рез льтаті подібних розмов ряд знищ є бюджетн під отов юристів. Та , за останні іль а ро ів в рази зменшили бюджетн під отов юристів, е ономістів. Та им чином, наноситься жорст ий дар по онстит ційних правах, і дітям з бідних родин неможливо стати юристами та е ономістами", вважає е сперт. Мотив вати абіт рієнтів вст пати на непоп лярні сьоодні спеціальності, на д м Ні олаєна, можна ідною зарплатою. "У стр т рі ВВП зарплата займає 32%, а в Америці більше 70%. Тобто я що ми б демо

платити низь зарплат своїм працівни ам, вони все одно б д ть йти т ди, де б д ть платити більше. Напри лад, оли в 2005-2007 ро ах підвищили зарплат вчителям, стрім о зросли он рси в педа о ічні ВНЗ, і ваансії в ш олах с оротилися до н ля", - зазначив він.

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ ЗРОСТАЄ Сьо одні на рин праці зростає іль ість ва ансій для молодих фахівців без вели о о досвід роботи, і ця тенденція вражає е спертів рин праці, зазначила ерівни напрям PR омпанії "HeadHunter" Наталя Маціп ра. За її словами, раніше вима алися три-шість ро ів досвід роботи, зараз - один-три


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

27 останнім часто доводиться самим вихов вати працівни ів для себе.

НА ЯКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ЦЬОМУ РОЦІ ВАРТО ВСТУПАТИ?

ро и, що, на д м фахівця, є абсолютно реалістичною вимо ою, том що людина, навчаючись за Болонсьою системою, може отримати та ий досвід ще в ніверситеті, працюючи або на півстав и, або десь підробляючи. Найбільший запит роботодавців зараз існ є на менеджерів з продаж . Та ож, за словами Маціп ри, є вели ий попит на ІТ-спеціалістів: про рамістів і тест вальни ів. Причом системних адміністраторів це не стос ється, ос іль и їх вистачає на рин і серед них висо а он ренція за робочі місця. Том е сперт радить сім майб тнім абіт рієнтам, хто пра не надалі мати хороше майб тнє, розбирається в математиці, вміє працювати з омп'ютером і має потенціал писати про рами, йти в про рамісти. На сьо однішній день рино перенасичений юристами та е ономістами, розповіла Наталія Маціп ра. "Я що оворити про масові спеціальності, де д же висо а он ренція між андидатами, то це юристи. Хоча серед них є 8-9%, я им пропон ють висо і зарплати", - додала е сперт. Найбільше ва ансій зараз в У раїні стос ється сфери продажів, маретин і ре лами, інформаційних техноло ій, б х алтерії, бан ів і фінансів, зазначила Маціп ра. Але, незважаючи на це, роботодавцям часто с ладно знайти справжніх валіфі ованих фахівців, зазначила вона. Та а тенденція, на д м Маціп ри, с лалася через відс тність ом ні ації між ВНЗ і роботодавцями та нероз міння то о, що потрібно роботодавцю. У підс м-

Говорячи про те, на я і спеціальності в цьом році варто вст пати абіт рієнтам, е сперт запевнила, що на про рамістів ще я мінім м ро ів десять б де попит. На менеджерів з продаж попит потихень б де спадати, але ще збережеться ро и тричотири. Та ож підвищ ватиметься попит сфері освіти, на и і розробо . "Зараз не вистачає техноло ів, інженерів, тих людей, я і б д ть щось

робити, а та ож тих, хто роз міє виробничий процес і може йо о ор аніз вати. І завжди потрібні люди з мисленням оптимізаторів, особливо нас в раїні, де бізнес с ладно працювати, і потрібно прид м вати шляхи е ономії і підвищення ефе тивності ", - додала фахівець. Підтвердж є наявність та ої сит ації на рин праці і віце-президент Асоціації е спертів рин праці О сана Краснощо . За її словами, та ож найбільш затреб вані сьо одні менеджери з продаж , том що б дь-я ом бізнес потрібно прос вати свої посл и. Одна , зазначила вона, жоден раїнсь ий ВНЗ не от є менеджерів з продаж . Том роботодавці, я правило, роз лядають с міжні спеціаль-

ності: напри лад, я що омпанія займається сіль осппрод цією, то розлядає вип с ни ів сільсь о осподарсь их ВНЗ, щоб вони роз міли специфі ал зі. Та ож затреб вані фахівці ІТінд стрії, зазначила Краснощо . І ці два напрям и (менеджери з продаж та ІТ-фахівці) б д ть залишатися затреб ваними в найближчі ро и. Том ці спеціальності варто освоювати. При виборі майб тньої професії, на д м Краснощо , слід відштовх ватися від е ономічних по азни ів, тобто я і ал зі б д ть розвиватися в най-ближчий час - саме вони зажадають висо о валіфі ованих працівни ів. "Це - сільсь о осподарсь ий напрямо , ІТ-сфера, б дівництво та отельно-ресторанний бізнес. Б д ть розвиватися різні прое ти з б дівництва житла, ре онстр ції мостів, дорі і т.д., том робота в цій сфері б де. Т т вели ий " олод" в представни ах робітничих спеціальностей, він пов'язаний з тим, що б дівельни и з досвідом роботи та висо ою валіфі ацією їд ть за ордон, бо там мови праці та зарплати ращі, ніж т т. Але наші роботодавці почали роз міти, що за хорошо о б дівельни а потрібно платити, і починають пропон вати хороші мови. Тож сьо одні відб вається відті б дівельни ів із-за ордон , баато хто повертається в У раїн ", розповіла е сперт. Î

Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” ðîçïîâñþäæóºòüñÿ â Êèºâ³ òà Óêðà¿í³ âðîçäð³á – â ê³îñêàõ “Ïðåñà” òà íà ðîçêëàäêàõ, çà ïåðåäïëàòîþ (ïåðåäïë. ³íäåêñ 06222 â êàòàëîç³ “Óêðïîøòà”)


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

28

"ß ðàáîòàþ âîëøåáíèêîì!" Óêðàèíñêèé ÷àðîäåé Âèòàëèé Ëóçêàðü ðàçãàäàë âñå òàéíû àìåðèêàíñêîãî èëëþçèîíèñòà Äýâèäà Êîïïåðôèëüäà Íå òàê äàâíî â Óêðàèíå, áëàãîäàðÿ ïðîåêòó êàíàëà ÑÒÁ "Óêðà¿íà ìຠòàëàíò", âñïûõíóëà çâåçäà ìîëîäîãî ôîêóñíèêà-÷àðîäåÿ. Îí ïîáåäèë 27 ìàÿ 2011 ãîäà â ïîïóëÿðíåéøåì òåëåïðîåêòå, âûèãðàâ ìèëëèîí ãðèâåí. È âîäíî÷àñüå ñòàë èçâåñòåí âñåé ñòðàíå (è äàæå çà åå ïðåäåëàìè). 26-ëåòíèé Âèòàëèé ËÓÇÊÀÐÜ êàê áû îæèâèë èíòåðåñ ê "âîëøåáíîìó" æàíðó. Ýòîò ÷àðîäåé îêîí÷èë ýñòðàäíî-öèðêîâîé êîëëåäæ è äàæå Íàöèîíàëüíóþ àêàäåìèþ ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ... Çà äåñÿòü ëåò óñïåë îáúåõàòü ñî ñâîèìè ôîêóñàìè ìíîæåñòâî ñòðàí. Ïîñëå "òåëå÷óäà" ñ ìèëëèîíîì íà ÑÒÁ ïðîøëî óæå äâà ãîäà. È ÷òî òåïåðü ñ ýòèì âîëøåáíèêîì? В пабе на Печерс е он сидит напротив, а -то л аво лыбаясь. И, ажется, вот-вот с ажет знаменит ю фраз из фильма "Зол ш а": "Я не волшебни , я толь о ч сь!". Хотя мало то знает, что этот волшебни же давно и мно ом на чился. Еще ш ольни ом вле ся техноло иями волшебства. Др зьям и родителям по азывал фо сы с исчезающим платоч ом. А на ро ах, о да не справлялся с заданиями, бла одаря своим же фо сам эффе тно списывал решения отлични ов. К ш ольном финиш он же точно знал, чем б дет заниматься. К том времени е о дом превратился в филиал аой-то ми рофирмы Копперфильда. Различные э зотичес ие предметы, невероятные атриб ты, арты, плат и... и даже ол би жили не о на бал оне. Он постоянно вертел что-ниб дь в р ах. Пос оль одно из правил фо сни а - "лов ость р и ни а о о мошенничества!"

Ïî ìàòåðèàëàì Ëåñü Èëüåíêî, www.gazeta.zn.ua

- Виталий, вот вы сидите сейчас напротив... А слабо ор анизовать а ой-ниб дь фо с - прямо здесь и сейчас? ...Виталий берет со стола салфет . Сворачивает ее шари ом. Шари лов о исчезает не о в р аве. А через се нд этот же шари он вытя ивает меня из-за паз хи! - А что-ниб дь еще? ...Чародей извле ает еще одн салфет . Ми ом превращает ее в миниатюрн ю розоч . Цвето та же бесследно исчезает в пелене е о хитрости. А через пар мин т подошедшая нам официант а вдр обнар живает этот цвето в армане свое о фарт а!

- Н а если без трю ов... Если обратиться одном из подразделений вашей ма ии ментализм , а бы психоло ичес им э спериментам... То можете, например, а ю-ниб дь мысль считать, лядя в лаза челове ? ...Фо сни просит меня прид мать определенное число. Потом пристально смотрит в лаза. И, представьте себе, адывает... Число - семь! - А почем ? А а вам это дается? - Здесь есть свои психоло ичес ие особенности. Мно ие м жчины, например, с лонны "семер е". Женщины - "трой е"... Но это моменты, оторые фо сни не должен афишировать. В любом трю е должна оставаться тайна. А то мно ие представители наше о цеха вдр решили рас рывать перед зрителями техноло ии не оторых ч дес... Не понимаю, зачем они это делают? Возможно, стоит рас рывать лишь те фо сы, оторые же давно не использ ются в про раммах? И меня однажды, в прое те об э страсенсах на СТБ, была задача подобрать серию ин-

тересных трю ов... Но я все равно стоял на своем: нельзя рас рывать се реты, пос оль жд т от нас ч дес, а не схем и форм л! - То есть, по-вашем , тайна в ис сстве, в любом жанре по-прежнем должна превалировать? - Обязательно... - В вашем реперт аре имеются различные ч деса, фо сы, трю и. Есть поп лярный номер с ол бями, оторый не раз видели телезрители. Есть номер с летающим столом. Есть разнообразные эпизоды ми ромаии: арты, день и, шари и, резин и и т.д. Интересно, а ом направлению жанра вы себя относите непосредственно? - Я отнош себя "синтетичесим" представителям жанра. Мне все интересно. И ма ия, и манип ляция, и р пная иллюзия, и салонная ма ия, и ментализм. Каждое из этих направлений имеет свои особенности, свою техноло ию, даже свою идеоло ию. Пос оль любой фо с - с техничес ой точ и зрения - это не толь о эле трони а или нопоч и, это еще и идея!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

Конечно проще, если все построено толь о на ноп ах. Тем более, что на а совершила в нашем деле невероятный рыво . Но лавное для фо сни а - это сотворить из само о просто о... очень сложное. - Вы ощ щали в себе о да-ниб дь задат и ипнотизера? И если да, то польз етесь ли этими свойствами в ма азинах или бан ах? - Нет-нет! То да это же не фо сни , а мошенни ! Ниче о подобно о ни в ма азинах, ни в бан ах я не проделываю. И владею я не ипнозом, а с орее способностью вн шению... - В российс ом мире волшебни ов о вас наслышаны? Вас т да зов т? - Наслышаны. И же давно. Еще в 17 лет я взял Гран-при в одном из мос овсих он рсов. С тех пор они меня знают, и важают. И не оторые даже звонят. - А а ая в принципе для вас может быть идеальная площад а - для производства волшебства? - Я мно о ездил по "за раницам". И в ито е понял: н жно стремиться а ойто специальной площад е, предназначенной для фо сов. Необходимы атмосфера, а ра. Важно освещение. Ведь вообще свет на площад е - это 50% спеха отдельно о номера и цело о спе та ля. И не все да большие цир овые арены соответств ют требованиям и задачам "чародеев". В Мос ве, например, се одня работает о оло 400 фо сни ов. Да, это правда. Не все из них широ о известны, но аждо о есть свой зритель. -А нет желания ша н ть дальше - в Амери или в Европ со своими волшебными выд м ами? - Вы знаете, я и та же почти всю Азию объездил. Был в Индии, Корее, Китае, Японии. Везде выст пал. То есть с 17 лет - по "за раницам". В то время нашем фо сни еще было тр дно заработать дома, в У раине... А там - все-та и достойная база, хорошие средства. И прерасные словия, чтобы совершенствоваться в профессии. В общем, поездил я поездил, пожил три месяца в Корее и три месяца в Китае... И решил, что без У раины мне ни а . В тот момент а раз и далось по азать себя в прое те СТБ "У раїна має талант". А в Европе и Амери е, поверьте на слово, иллюзионисты - весьма востребованы и поп лярны. Ка нас П ачева или Кир оров... Там представители наше о жанра - топ-звезды. Там даже не оторые во алисты ходят на второй план, а фо сни и царств ют.

29 - Исходя из все о стойчиво о реперт ара, можно ли определить, а ой процент непосредственно ваших выд мо в про раммах, а что заимствовано др их чародеев? - Дело в том, что все фо сы же прид маны давным-давно - до меня. Их можно лишь адаптировать под свой стиль и свою манер . Вспомните, например, ле ендарно о И оря Кио. Он мноо лет по азывал замечательные фо сы, оторые давно были известны всем мир . Но та а СССР не знал "др о о мира", а Кио имел возможность подол бывать за раницей, е о ч деса и потрясали советс их людей... - Например, ч до с распиливанием женщины! Можете сейчас разоблачить техноло ию то о старо о фо са? - Ни о да и ни за что! Фа т в том, что и сто лет назад, со ласно определенной техноло ии, "резали" челове а пилой... И се одня е о та же можно разрезать, толь о подача номера б дет др ая. Пройдет еще сто лет. И е о б д т резать же лазером. Но с ть приема останется той же... - Нельзя не спросить о том, о чем обычно все спрашивают... На что потрачен миллион, выи ранный вами в шо "У раїна має талант"? - А разве миллион - это та мноо? Я пил себе вартир в Киеве: новый дом, необычный прое т (я ведь люблю все необычное). К пил машин ... Но моя профессия предпола ает постоянное вложение средств в новые номера. Потом что хорошая иллюзия хороших дене стоит. В моем олле тиве се одня пять челове . У нас мноо за отово для новой про раммы. С ново о ода хоч прийти на СТБ Владимир Бородянс ом и предложит ем одн идею, связанн ю с волшебством... Давно хоч создать именно волшебн ю про рамм , состоящ ю из разных фо сов (часа на полтора). Пола аю, этот жанр се одня б дет очень востребован нашим зрителем, в последнее время особенно жажд щим ч да... - Ка родители относятся вашим спехам и ч десам? - Хорошо относятся. Мама, она швея, все да мне помо ала. Ко да н жно было пошить а ие-то остюмы, подшить арманы, сделать с атерти для номеров. Папа, водитель-дальнобойщи , тоже рад моим спехам. Я пил ем земельный часто и папа

развел там хозяйство, роли ов. Та что все хорошо. - Виталий, чем вы объясните нынешний большой интерес инематорафа представителям вашей профессии? Наш мевшие фильмы "Престиж" (с Хью Дже маном и Кристианом Бэйлом), "Иллюзионист" (с Эдвардом Нортоном)? - Все тем же... Усталостью от реальности. И жаждой ч да... - Кстати, лавный фо с в фильме Кристофера Нолана "Престиж" (с братьями-близнецами) вы, а специалист, раз адали сраз ? - Нет... До последне о м чился.

Óìîâè ïåðåäïëàòè íà æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” äèâ. íà ñàéò³ - Еще один важный вопрос... Уда- s-osvita.com.ua лось ли вам видеть в непосредственной работе Дэвида Копперфильда? И все е о фо сы во время шо раз адать? - К сожалению, видел толь о записи. Хотя все е о фо сы мной раз аданы. Кстати, это моя мечта - все-та и попасть в азино, де он се одня выст пает. И, с ажем та , приобщиться ма ии мастера. Копперфильд, а известно, же давнень о не делает новых про рамм, не о пра тичес и нет телевизионных прое тов. Но он, по-прежнем , выст пает. И, д маю, не толь о ради дене , но и для собственно о довольствия. - И напоследо ... Что для вас "ч до"? Метафизичес ая ате ория? Техноло ия фо сни а? Или... - Знаете, ни о да об этом не зад мывался. Наверное, потом что сам делаю "ч деса", дивляю др их. Что т т с азать? Наверное, самое большое и нераз аданное ч до - это любовь? В этом сл чае ни а ие "фо сы" не помо т... Î


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

30

ÄͲ ²ÄÊÐÈÒÈÕ ÄÂÅÐÅÉ Ó ÂÍÇ Ì. ÊȪÂÀ ÒÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 1.

Àêàäåìіÿ ìèñòåöòâà êðàñè

20.04 î 14.00

ì. Êèїâ, âóë. Âàêóëåí÷óêà, 1

2.

Àêàäåìіÿ ìóíіöèïàëüíîãî óïðàâëіííÿ Âіäêðèòèé ìіæíàðîäíèé óíіâåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè «Óêðàїíà» Äàðíèöüêå âіääіëåííÿ ÅÏÒ ïðè МÀÓÏ Äåðæàâíèé åêîíîìіêîòåõíîëîãі÷íèé óíіâåðñèòåò òðàíñïîðòó Äåñíÿíñüêèé åêîíîìіêî-ïðàâîâèé òåõíіêóì ïðè МÀÓÏ Åêîíîìіêî-ïðàâîâèé òåõíіêóì ïðè МÀÓÏ

16.03 îá 11.00

ì. Êèїâ, âóë. Іâàíà Êóäðі, 33 (ñò. ì. “Äðóæáè Íàðîäіâ”) ì. Êèїâ, âóë. Лüâіâñüêà, 23 (ñò. ì. «Жèòîìèðñüêà»)

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Іíñòèòóò òóðèçìó

9.

Êèїâñüêèé ìåäè÷íèé óíіâåðñèòåò Óêðàїíñüêîї Àñîöіàöії íàðîäíîї ìåäèöèíè Êèїâñüêèé íàöіîíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîìі÷íèé óíіâåðñèòåò Êèїâñüêèé ïðîôåñіéíî-ïåäàãîãі÷íèé êîëåäæ іì. À. Мàêàðåíêà Ліöåé МÀÓÏ

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25.

îñòàííÿ ñóáîòà êîæíîãî ìіñÿöÿ, 10.30 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% 27.04 î 10.00, êàá. 310 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% êîæíîãî äíÿ ç 10.00 äî 16.00 23.03, 20.04 ç 10.00 äî 16.00 30.03; 27.04 28.02, 28.03, 25.04 î 15.00 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15%

Міæðåãіîíàëüíà Àêàäåìіÿ óïðàâëіííÿ ïåðñîíàëîì Íàöіîíàëüíà àêàäåìіÿ ñòàòèñòèêè, îáëіêó òà àóäèòó Íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò ôіçè÷íîãî âèõîâàííÿ і ñïîðòó Óêðàїíè Íіæèíñüêèé äåðæàâíèé óíіâåðñèòåò іìåíі Мèêîëè Ãîãîëÿ

02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% êîæåí äåíü ç 10.00 äî 17.00 26.04 î 15.00

ÍÒÓÓ “ÊÏІ” Фàêóëüòåò ñîöіîëîãії і ïðàâà Îäåñüêà íàöіîíàëüíà ìîðñüêà àêàäåìіÿ (ÎÍМÀ) ÏÂÍÇ “Êèїâñüêèé êîëåäæ áіçíåñó”

27.03, 27.04 14.00-16.00 27.03.13 î 10.30 20.04 î 14.00

Ïîäіëüñüêå âіääіëåííÿ Äåñíÿíñüêîãî ÅÏÒ ïðè МÀÓÏ Ïðèâàòíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä «Єâðîïåéñüêèé óíіâåðñèòåò» Ñâÿòîøèíñüêå âіääіëåííÿ ÅÏÒ ïðè МÀÓÏ Òåïëîåíåðãåòè÷íèé ôàêóëüòåò ÍÒÓÓ “ÊÏІ” Óíіâåðñèòåò “ÊÐÎÊ” Фàêóëüòåò àâіàöіéíèõ і êîñìі÷íèõ ñèñòåì ÍÒÓÓ “ÊÏІ”

17.03 î 10.00

02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% 21.03, 22.03, 25.04, 26.04, 16.05, 17.05, 20.06, 27.06 02.03 - 9.00-14.00 Çíèæêà 15% 23.03, 24.04 îá 11.00 26.02 î 10.30 29.03, 27.04

ì. Êèїâ, âóë. Âåðáèöüêîãî,14-Ã; âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ ì. Êèїâ, âóë. Лóêàøåâè÷à, 19 ì. Êèїâ, âóë. Çàêðåâñüêîãî, 45-Б; âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ ì. Êèїâ, âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ; Ïð.-ò Чåðâîíîçîðÿíèé, 146 ì. Êèїâ, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 12, ïіäãîòîâ÷å âіääіëåííÿ ì. Êèїâ, âóë. Ãîðëіâñüêà, 124; Хàðêіâñüêå øîñå, 121; âóë. Åæåíà Ïîòüє, 7 ì. Êèїâ, âóë. Êіîòî, 19, ì. “Ліñîâà” www.knteu.kiev.ua ì. Êèїâ, âóë. Â. Чîðíîâîëà, 24 ì. Êèїâ, âóë. Ð. Îêіïíîї, 6, Ліöåé МÀÓÏ; âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ ì. Êèїâ, âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ ì. Êèїâ, âóë. Ïіäãіðíà, 1 ì. Êèїâ, âóë. Фіçêóëüòóðè, 1, êîðï. 1 Àêòîâà çàëà íîâîãî êîðïóñó óíіâåðñèòåòó, âóë. Êðîïèâ’ÿíñüêîãî, 2, ì. Íіæèí, Чåðíіãіâñüêîї îáë., 16602 ì. Êèїâ, ïð-ò Ïåðåìîãè, 37, êîðï. 7, 5 ïîâ., àóä. 534 ì. Îäåñà, âóë. Äіäðіõñîíà, 8, 2 êîðïóñ, àêòîâà çàëà ì. Êèїâ, âóë. Âàêóëåí÷óêà, 1 ì. Êèїâ, ïðîâ. Мåæîâèé, 7 ì. Êèїâ, áóëüâàð Àêàäåìіêà Âåðíàäñüêîãî, 16 â ì. Êèїâ, âóë. Òóëóçè, 6-À; âóë. Фðîìåòіâñüêà, 2, МÀÓÏ ì. Êèїâ, ïð-ò Ïåðåìîãè, 37, êîðï. 5, àóä. №3 ì. Êèїâ, âóë. Лàãåðíà, 30-32, ì. “Бåðåñòåéñüêà” www.krok.edu.ua ì. Êèїâ, ïð-ò Ïåðåìîãè, 37, êîðï. 28 www.kpi.ua; www.faks.kpi.ua

576-06-56, 560-22-21, (066)191-09-88 529-00-58 409-27-62, 424-70-08 560-37-73, 490-95-05 248-94-91, 591-51-89, 465-42-89 515-61-63, 548-29-46 525-12-37, 258-21-24, 527-92-45 430-16-61, 432-58-70 234-99-01 531-48-88, 513-47-36 236-11-11, 236-97-78 516-55-88, 516-55-66 490-95-05, 494-47-47 484-47-78, 484-49-41 287-04-91 (04631)2-43-07

406-84-62 (048) 728-01-81 576-06-56, 560-22-21, (066)191-09-88 223-45-04 450-64-90

536-49-00, 405-87-35, 490-95-05 406-80-98, 406-80-81 455-57-57 406-83-15, 406-83-17, (095)435-53-50

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

31

99991004

99991009

00401594

ÎÄÅÑÜÊÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÀ ÌÎÐÑÜÊÀ ÀÊÀÄÅÌ²ß (ÎÍÌÀ) ˳öåíç³ÿ: ÌÎÍÌÑÓ À ¹ 586064 â³ä 14.09.11 ð. гê çàñíóâàííÿ - 1944. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä IV ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿. Ñïåö³àëüíîñò³ ÎÍÌÀ àêðåäèòîâàí³ ²íñòèòóòîì ìîðñüêî¿ òåõí³êè, íàóêè ³ òåõíîëî㳿 (IMarEST), à òàêîæ Ìîðñüêèì ³íñòèòóòîì (Nautical Institute NI) (Âåëèêîáðèòàí³ÿ). Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ïëàâñêëàäó ïðèâåäåíà ó ïîâíó â³äïîâ³äí³ñòü ç âèìîãàìè ̳æíàðîäíî¿ êîíâåíö³¿ ïî ï³äãîòîâö³ é äèïëîìóâàííþ ìîðÿê³â ³ íåñåííþ âàõòè. Ôàêóëüòåòè: Ê Ôàêóëüòåò ìîðñüêîãî ñóäíîâîä³ííÿ Ê Ôàêóëüòåò ñóäíîâîä³ííÿ íà ìîðñüêèõ ³ âíóòð³øí³õ âîäíèõ øëÿõàõ ÊÑóäíîìåõàí³÷íèé ôàêóëüòåò Ê Ôàêóëüòåò àâòîìàòèêè ÊÔàêóëüòåò åëåêòðîìåõàí³êè òà ðàä³îåëåêòðîí³êè

ÊÔàêóëüòåò ìîðñüêîãî ïðàâà ³ ìåíåäæìåíòó ÊÄåêàíàò ïî ðîáîò³ ç ³íîçåìíèìè ñòóäåíòàìè Ñïåö³àëüíîñò³:

ÊÑóäíîâîä³ííÿ ÊÅêñïëóàòàö³ÿ ñóäíîâèõ åíåðãåòè÷íèõ óñòàíîâîê

ÊÅêñïëóàòàö³ÿ ñóäíîâîãî åëåêòðîîáëàäíàííÿ ³ çàñîá³â àâòîìàòèêè

ÊÀâòîìàòèçîâàíå óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè

ÊÐàä³îåëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿, ñèñòåìè ³ êîìïëåêñè ÊÏðàâîçíàâñòâî ÊÌåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà: 7 íàâ÷àëüíèõ êîðïóñ³â, íàâ÷àëüíå â³òðèëüíå ñóäíî "Äðóæáà", êóðñàíòñüêå ì³ñòå÷êî (åê³ïàæ) ç 4 æèòëîâèìè êîðïóñàìè, äå ôóíêö³îíóþòü: ñïîðòêîìïëåêñ, áàñåéí îë³ìï³éñüêîãî êëàñó, ñòàä³îí äëÿ ì³í³ôóòáîëó, ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà, ñòîëîâà íà 1200 ì³ñöü ç ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì, êàôå, êëóá. Àêàäåì³ÿ ñüîãîäí³ - Àçîâñüêèé ìîðñüêèé ³íñòèòóò ÎÍÌÀ â Ìàð³óïîë³, ²çìà¿ëüñüêèé ôàêóëüòåò ÎÍÌÀ, Ìîðåõ³äíèé êîëåäæ òåõí³÷íîãî ôëîòó ÎÍÌÀ, Ìîðåõ³äíå ó÷èëèùå ³ì. Î.². Ìàðèíåñêà ÎÍÌÀ, Öåíòð ï³äãîòîâêè é àòåñòàö³¿ ïëàâñêëàäó ÎÍÌÀ, íàâ÷àëüíî-òðåíàæåðí³ öåíòðè ç ñó÷àñíèì òðåíàæåðíèì îáëàäíàííÿì.

 àêàäå쳿 䳺 íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäÿòü ï³äãîòîâ÷³ êóðñè.  àêàäå쳿 ôóíêö³îíóº êàôåäðà â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè. Ôîðìè íàâ÷àííÿ: äåííà, çàî÷íà; çà äåðæçàìîâëåííÿì ³ íà êîíòðàêòí³é îñíîâ³. 65029, ì. Îäåñà, âóë. ijäð³õñîíà, 8; Òåë. ïðèéìàëüíî¿ ðåêòîðà: (048) 777-57-74; Ôàêñ: (0482) 34-52-67 Òåë. ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿: (048) 728-25-14; Äåêàíàò ïî ðîáîò³ ç ³íîçåìíèìè ñòóäåíòàìè: (048) 732-52-30 E-mail: info@onma.edu.ua; 0721 www.onma.edu.ua

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

32

ϳäãîòîâêà þðèñò³â-ì³æíàðîäíèê³â ó Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè

˳öåíç³ÿ ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè ÀÄ ¹ 072657 â³ä 10.09.2013 ð.

Äåëåãàö³ÿ Âàðíåíñüêîãî â³ëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ×îðíîðèçöÿ Õðàáðà â ÊÓÏ ÍÀÍÓ Äîñÿãíóòà Óêðà¿íîþ íåçàëåæí³ñòü ³ ïîäàëüøà ïîáóäîâà ¿¿ äåðæàâíîñò³ âèñóíóëà íîâ³ âèìîãè äî ïðîáëåì àäàïòàö³¿ òà ³íòåãðàö³¿ íàøî¿ ìîëîäî¿ äåðæàâè ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. ßê ³ ³íø³ êðà¿íè, Óêðà¿íà íå ìîæå åôåêòèâíî âèð³øóâàòè âëàñí³ ïðîáëåìè áåç óðàõóâàííÿ âïëèâó ãëîáàëüíèõ ôàêòîð³â òà ³ìïåðàòèâ³â íîâî¿ ñâ³òîâî¿ åðè ³ ôîðìàö³¿. Òîìó ñóâåðåííà Óêðà¿íà ìຠðîçðîáëÿòè, ñòâîðþâàòè òà ðåàë³çîâóâàòè ñâîþ âëàñíó ñàìîñò³éíó çîâí³øíþ ïîë³òèêó. Âðàõîâóþ÷è îá'ºêòèâí³ ðåà볿 ðîçøèðåííÿ 䳿 ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ³ñíóº ïîòðåáà ó çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ ôàõ³âö³â äàíî¿ ãàëóç³. Ñèñòåìà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâî¿ îñâ³òè ìóñèòü çàäîâîëüíèòè ïîòðåáó äåðæàâè ó êàäðàõ âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Âèõîäÿ÷è ç âèùåâèêëàäåíîãî, çà ³í³ö³àòèâè ðåêòîðà, ïðîôåñîðà Þ.Ë.Áîøèöüêîãî, â 2012 ðîö³ íà áàç³ â³ää³ëåííÿ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ùî ôóíêö³îíóº â ñêëàä³ Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍÓ ç 2007 ðîêó, ñòâîðåíî ôàêóëüòåò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí. Ñòâîðåííÿ ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí áóëî îáóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñòþ ï³äãîòîâêè âèñîêî-

êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â ç ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ð³çíèõ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â, çäàòíèõ ä³ÿòè â ðèíêîâèõ óìîâàõ. ϳäãîòîâêà ôàõ³âö³â â Êè¿âñüêîìó óí³âåðñèòåò³ ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè íà ôàêóëüòåò³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ âèñîêîïðîôåñ³éíîãî êîðïóñó þðèñò³â-ì³æíàðîäíèê³â, êîòð³ äîñêîíàëî çàñòîñîâóþòü çàêîíîäàâñòâî ð³çíèõ êðà¿í äëÿ çàõèñòó ïðàâ óêðà¿íñüêèõ ãðîìàäÿí ïîçà ìåæàìè Óêðà¿íè, â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, à òàêîæ ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè çàêîðäîííèõ ô³ðì, ³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí â Óêðà¿í³, çàõèùàþòü ³íòåðåñè äåðæàâè íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ íà ôàêóëüòåò³ ñòóäåíòè íàáóâàþòü ãëèáîêèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ çíàíü ó ãàëóç³ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, ì³æíàðîäíèõ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, íàâè÷îê íàóêîâîãî ïîøóêó òà ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè ó ñôåð³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ñòóäåíòè îïàíîâóþòü çíàííÿ ê³ëüêîìà ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Îñîáëèâ³ñòþ ôàêóëüòåòó º òå, ùî âèïóñêíèêè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè òàêîæ ³ êâàë³-

ô³êàö³þ "ïåðåêëàäà÷à" ç â³äïîâ³äíî¿ ³íîçåìíî¿ ìîâè. Ôàêóëüòåò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ïîñò³éíî äáຠïðî ³ííîâàö³éí³ ôîðìè òà ìåòîäè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Ïîñò³éíî ïðîâîäÿòüñÿ êîëîêâ³óìè, ñåì³íàðè, êðóãë³ ñòîëè ³ ò.³í. Ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ Óí³âåðñèòåòó ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä ôàêóëüòåòó äîñÿã ïîì³òíèõ ðåçóëüòàò³â.  ñò³íàõ ÊÓÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè ñòâîðåíî ÷èìàëî ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàöü ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà òà ïîð³âíÿëüíîãî ïðàâîçíàâñòâà, àêòèâíî ãîòóþòüñÿ íàóêîâ³ êàäðè. Âèêëàäà÷àìè ôàêóëüòåòó áóëè îïóáë³êîâàí³ á³ëüøå 20 ìîíîãðàô³é òà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, à òàêîæ á³ëüø í³æ 400 íàóêîâèõ ïðàöü. Çàâäÿêè äîïîìîç³ êåð³âíèöòâà Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè, îñîáèñòî ðåêòîðà Þ.Ë. Áîøèöüêîãî, íà ôàêóëüòåò³ ñòâîðåíî êàá³íåò ïðèñâÿ÷åíèé Îðãàí³çàö³¿ Îá'ºäíàíèõ Íàö³é, êàá³íåò ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí òà çàãàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè, à òàêîæ êàá³íåò ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà, ùî ïîñò³éíî îíîâëþþòüñÿ ö³ííîþ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâîþ ë³òåðàòóðîþ.

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

33

Ôàêóëüòåò çàáåçïå÷óº ïîâíèé öèêë ï³äãîòîâêè þðèñò³â-ì³æíàðîäíèê³â ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â: áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â, êàíäèäàò³â þðèäè÷íèõ íàóê. Íà ôàêóëüòåò³ ôóíêö³îíóº ñó÷àñíèé ë³íãàôîííèé êàá³íåò, ùî ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ îâîëîä³ííÿ ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Âèâ÷åííÿ êîìïëåêñó îáîâ'ÿçêîâèõ òà âèá³ðêîâèõ äèñöèïë³í çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó áàêàëàâð³â, çäàòíèõ âèêîíóâàòè ïðàêòè÷í³ ôóíêö³¿ ôàõ³âöÿ â ãàëóç³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. Âèïóñêíèêè-áàêàëàâðè íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðîäîâæóþòü íàâ÷àííÿ çà ìàã³ñòåðñüêèìè ïðîãðàìàìè: - ̳æíàðîäíå ïóáë³÷íå ïðàâî ³ ì³æíàðîäíà áåçïåêà; - ̳æíàðîäíå ïðèâàòíå ïðàâî; - ªâðîïåéñüêå ïðàâî. Îáîâ'ÿçêîâèì åëåìåíòîì ó ï³äãîòîâö³ þðèñò³â-ì³æíàðîäíèê³â º ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè, âîëîä³ííÿ äâîìà ³íîçåìíèìè ìîâàìè. Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòð ïðèñâîþºòüñÿ êâàë³ô³êàö³ÿ - þðèñòì³æíàðîäíèê, ïåðåêëàäà÷. Ñòóäåíòè ôàêóëüòåòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ïîñò³éíî áåðóòü ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ òà íàö³îíàëüíèõ êîíêóðñàõ òà çàéìàþòü ïðèçîâ³ ì³ñöÿ, çîêðåìà: Íàö³îíàëüíèé êîíêóðñ ç ì³æíàðîäíîãî àðá³òðàæó ñåðåä ñòóäåíò³â þðèäè÷íèõ ôàêóëüòåò³â, Êîíêóðñ ç ì³æíàðîäíîãî ïóáë³÷íîãî ïðàâà ³ì. Ô³ë³ïà Äæåññàïà, ̳æíàðîäíèé ïðàâíè÷èé êîíêóðñ ³ì. Â.Ì. Êîðåöüêîãî ç ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà ó ãàëóç³ ïðàâ ëþäèíè. Íåîáõ³äíî çàóâàæèòè ùî ÊÓÏ ÍÀÍÓ ïîñò³éíî âïðîâàäæóº êðåàòèâí³ ìåòîäè â íà-

â÷àëüíèé ïðîöåñ, çîêðåìà äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó çà ñï³ëüíèìè ìàã³ñòåðñüêèìè ïðîãðàìàìè, ÷èòàííÿ êóðñ³â ëåêö³é, ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â ³ òðåí³íã³â óí³âåðñèòåò ùîðîêó â³äâ³äóþòü ó ñåðåäíüîìó 80 ³íîçåìö³â, ñåðåä íèõ - ïðåäñòàâíèêè ºâðîïåéñüêèõ ³íñòèòóö³é, íàóêîâö³ òà âèçíà÷í³ ïîñòàò³ ªÑ òà áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ.  ðàìêàõ íàëàãîäæåííÿ ì³æíàðîäíèõ Âèïóñêíèêè ñï³ëüíî¿ óêðà¿íñüêî-áîëãàðñüêî¿ çâ'ÿçê³â òà âïðîâàäæåííÿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè êðåàòèâíèõ ³äåé ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ÊÓÏ ÍÀÍ Óêðà¿íè â 2011 ð. ðîçïî÷àâ ðåàë³çàö³þ ìè ä³ÿ÷àìè Áîëãà𳿠òà ªâðîïè.  ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè ç Âàðíåíñü- äàíî¿ ïðîãðàìè ïðîâîäÿòüñÿ êîíôåðåíö³¿, êèì â³ëüíèì óí³âåðñèòåòîì ³ì.×åðíîðèçöÿ êðóãë³ ñòîëè, íà ÿêèõ îáãîâîðþþòüñÿ ïðîÕðàáðà (Varna Free University, Áîëãàð³ÿ). Óí³- áëåìè íå ò³ëüêè ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, à òàêîæ âåðñèòåò Varna Free University - ïðèâàòíèé þðèäè÷í³ ïðîáëåìè òà ïðîáëåìè áåçïåêè óí³âåðñèòåò, ñòâîðåíèé 1991 ðîö³, äèïëîì äëÿ ÷îðíîìîðñüêîãî ðåã³îíó. öüîãî óí³âåðñèòåòó º äîáðå â³äîìèì òà Ó êîë³ ïîñò³éíî¿ óâàãè ôàêóëüòåòó ìàéâèçíàíèì ó ªÑ. Ñåðòèô³êîâàíèé ³ çàðåºñò- áóòíº ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â. ðîâàíèé ïî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðòàõ ISO - Îñíîâíèìè ì³ñöÿìè ðîáîòè º îðãàíè äåð2010 ã. - ISO 9001:2008. Varna Free University æàâíî¿ âëàäè, â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà ç ìàñºäèíèé áîëãàðñüêèé óí³âåðñèòåò, ùî ìຠøòàáíîþ çîâí³øíüîòîðãîâåëüíîþ ä³ÿëüñïåö³àëüíèé çíàê ÿêîñò³ òà âèçíàííÿ â ãà- í³ñòþ, ï³äïðèºìñòâà ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèëóç³ îñâ³òè íà òåðèòî𳿠ªâðîïåéñüêîãî Ñî- ö³ÿìè, ô³ë³¿ ïðîìèñëîâèõ ³ òîðãîâåëüíèõ þçó - ECTS Label è DS Label. çàêîðäîííèõ êîðïîðàö³é, âåëèê³ óêðà¿íñüê³ òà ³íîçåìí³ áàíêè, ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè ³ êîìÌàã³ñòðàíòè ôàêóëüòåòó ìàþòü ìîæ- ïàí³¿ (ó òîìó ÷èñë³ ³íîçåìí³) òîùî. ëèâ³ñòü ïàðàëåëüíî íàâ÷àòèñÿ çà óêðà¿íñüêîáîëãàðñüêîþ ìàã³ñòåðñüêîþ ïðîãðàìîþ Çà ïîð³âíÿíî íåäîâãèé ÷àñ ñâîãî ³ñíó"Ïðàâî ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó òà áåçïåêè" âàííÿ ôàêóëüòåò ï³äãîòóâàâ äåñÿòêè âèñîòà "̳æíàðîäíå ïðàâî". êîêâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â òà ìàã³ñòð³â ó ñôåð³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà. ßê çàñâ³ä÷óº Ðåçóëüòàòîì ïðîãðà- ïðàêòèêà, ïîòðåáà â òàêèõ ñïåö³àë³ñòàõ ìè ó 2012 ðîö³, ñòàëî ïîñò³éíî çðîñòຠ³ âîíè êîðèñòóþòüñÿ íåóñï³øíå äèïëîìóâàííÿ àáèÿêèì ïîïèòîì. òà îòðèìàííÿ äèïëîì³â ìàã³ñòðà çà ïðîãðàìîþ Âèïåðåäæàëüíèé ðîçâèòîê ïðîôåñ³îÏðàâî ªâðîïåéñüêîãî íàë³â â ñôåð³ ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, ïîâèíåí Ñîþçó òà áåçïåêè, ñòó- çàêð³ïèòè çà ôàêóëüòåòîì ì³æíàðîäíèõ äåíòàìè ÊÓÏ ÍÀÍÓ. â³äíîñèí ñòàòóñ ñó÷àñíîãî, ³ííîâàö³éíîãî Íîâåëîþ 2012/2013 íà- öåíòðó ï³äãîòîâêè ïåðøîêëàñíèõ ïðîôåâ÷àëüíîãî ðîêó ñòàëî ñ³îíàë³â, à ðåàë³çàö³ÿ âñ³õ çàïëàíîâàíèõ çàâ³äêðèòòÿ íîâî¿ ñï³ëüíî¿ õîä³â áóäå ñïðèÿòè ï³äòðèìàííþ òà çðîñìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè òàííþ ïðåñòèæó ÊÓÏ ÍÀÍÓ ÿê ïðîâ³äíîãî ç ̳æíàðîäíîãî ïðàâà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ì³æíàðîäíîãî òà áåçïåêè. ð³âíÿ.

Ïåðåìîæö³ ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó íàóêîâèõ ðîá³ò â ³íñòèòóö³¿ óãîðñüêîãî Îìáóäñìåíà

Âïðîâàäæåííÿ ñï³ëüíî¿ ìàã³ñòåðñüêî¿ ïðîãðàìè äîçâîëèëî íå ò³ëüêè ñòóäåíòàì, àëå é íàóêîâöÿì ÊÓÏ ÍÀÍÓ ñï³ëêóâàòèñÿ ç âèäàòíè-

Àäðåñà: 03142, ì. Êè¿â, âóë. Àêàäåì³êà Äîáðîõîòîâà, 7-à, ñò. ì. «Æèòîìèðñüêà» Òåë.: 424-33-35, 239-64-38 E-mail: kul@kul.kiev.ua www.kul.kiev.ua 0277

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

34

"ϲÐÀÍܯ ÊÐÎÊÓ - 3" Ïîëþâàííÿ íà ïðàêòèêó â ðîçïàë³ Äåðæàâíèé äèïëîì. ²V ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÌÎÍÌÑÓ ñåð³ÿ ÀÄ ¹ 072916 â³ä 16.10.2012 ð. Äðóãå íàâ÷àëüíå ï³âð³÷÷ÿ â Óí³âåðñèòåò³ "ÊÐÎÊ" ðîçïî÷àëîñÿ ç â³äêðèòòÿ îñâ³òíüîãî ïðîåêòó - "ϳðàí³é ÊÐÎÊó - 3". Îðãàí³çàòîðîì âèñòóïèëà êîìàíäà ñòóäåíòñüêî¿ ïðîåêòíî¿ ãðóïè "SPG" - ñòóäåíòè Óí³âåðñèòåòó, ÿê³ âæå ê³ëüêà ðîê³â îòðèìóþòü áåçö³ííèé äîñâ³ä ó ïðîåêòí³é ä³ÿëüíîñò³, event-ìåíåäæìåíò³, çâ'ÿçêàõ ç ãðîìàäñüê³ñòþ òîùî, îðãàí³çóþ÷è ÷èìàëî ö³êàâèõ ïðîåêò³â äëÿ ìîëîä³, ñåðåä ÿêèõ âàæëèâå ì³ñöå ïîñ³äàþòü ïðîôîð³ºíòàö³éí³ çàõîäè. Äî ÷èñëà "êðåàòèâíèõ øåäåâð³â" ïðîåêòíî¿ ãðóïè íàëåæàòü ïðîôîð³ºíòàö³éíèé ôåñòèâàëü äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â "ÏÐÎÔ Fest", ïðîôîð³ºíòàö³éíèé êâåñò äëÿ øêîëÿð³â "ÏÐÎÔ Òóð", åêîëîã³÷íèé çàõ³ä "ECO Fest", ïðîåêòè äëÿ àêòèâíî¿ ìîëîä³ "Íîâèé Ôîðìàò" ³ "ÏÀÐÎËü" òà áàãàòî ³íøèõ, ÿê³ ìàëè âåëèêèé óñï³õ â ó÷àñíèê³â. Íà áàç³ "SPG" ä³þòü ïðîôîð³ºíòàö³éíèé êëóá òà ìåä³à-ãðóïà. Ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ, äîïîìàãຠîáðàòè ïðîôåñ³þ ó ôîðì³ ãðè, çðîáèòè ñâ³äîìèé âèá³ð íà êîðèñòü çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ, ñïðèÿþòü ðîçâèòêîâ³ çä³áíîñòåé òà íàéêðàùèõ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé. Çäîáóâøè íà ïðàêòèö³ êîðèñí³ çíàííÿ òà íàâè÷êè, ÷ëåíè "SPG" âèð³øèëè äîïîìîãòè â öüîìó ³íøèì ñòóäåíòàì â ðàìêàõ ïðîåêòó "ϳðàíü¿ ÊÐÎÊó - 3". "ϳðàíü¿ ÊÐÎÊó" - öå, íàñàìïåðåä, îñâ³òí³é ïðîåêò äëÿ ñòóäåíò³â 3-5 êóðñ³â Óí³âåðñèòåòó. Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ - éîãî îð³ºíòàö³ÿ íà ïðàêòèêó. Àäæå âèêëàäàþòü ñòóäåíòàì ôàõ³âö³ ð³çíèõ êîìïàí³é, ÿê³ çàö³êàâëåí³ ó âèõîâàíí³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â ç àêòóàëüíèìè äëÿ íèí³øíüîãî ðèíêó ïðàö³ çíàííÿìè ³ íàâè÷êàìè. Ñàìå òîìó ö³ êîìïàí³¿ ìîæíà ç âïåâíåí³ñòþ íàçâàòè ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèìè. Öüîãî ðîêó äîïîìîãòè þíèì, ïðîòå íàïîëåãëèâèì "ï³ðàíüêàì" çãîëîñèëèñÿ Àóäèòîðñüêà ô³ðìà "Àêñüîíîâà òà ïàðòíåðè", Geneva Group International, Platinum Bank, Óêðà¿íñüêèé ìàðêåòèíã êëóá "Marketing Jazzz", ÒΠ"Åðíñò åíä ßíã", Japan Tobacco International (JTI), Carlsberg Ukraine, Þðèäè÷íà Ô³ðìà "Àðñåíàë", Êîìïàí³ÿ Smartdoc, Àäâîêàòñüêå îá'º-

äíàííÿ "ÁÊÒ Ïàðòíåðñ", Àäâîêàòñüêå îá'ºäíàííÿ "Àäâîêàòñüêà êîíòîðà "Âàñèëèê ³ ªâñò³ãíººâ", Þðèäè÷íà ô³ðìà Sayenko Kharenko. 2013 ðîêó äëÿ íàâ÷àííÿ áóëî îáðàíî òàê³ íàïðÿìè: "Àóäèò", "Áàíê³âñüêà ñïðàâà", "Ïðàâîçíàâñòâî", "HR", "Ìàðêåòèíã", "Start-upers". ³äá³ð äî íàâ÷àëüíèõ ãðóï â³äáóâàâñÿ çà êîíêóðñîì. Ãîëîâí³ êðèòå𳿠â³äáîðó - ð³âåíü ìîòèâàö³¿, ÿêèé îðãàí³çàòîðè ìîãëè îö³íèòè çà ïîïåðåäíüî íàä³ñëàíèìè ìîòèâàö³éíèìè ëèñòàìè, íàÿâí³ñòü ÷àñó òà ãîòîâí³ñòü ïðîéòè âñþ ïðîãðàìó ïîâí³ñòþ, óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àíí³ (äî óâàãè áðàâñÿ ñåðåäí³é áàë çà ðåçóëüòàòàìè îñòàííüî¿ ñåñ³¿). Ó ïðîãðàì³ "ϳðàí³é" - ìàéñòåð-êëàñè ³ ëåêö³¿, ðîáîòà â êîìàíäàõ ³ áðåéí-øòîðìè, ðîçðîáêà ïðîåêò³â ³ êàìïàí³é, ïðîåêòíèé ìåíåäæìåíò. Íàâ÷àííÿ, ïðàêòè÷íà ðîáîòà, âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàâäàííü, à çãîäîì ³ ï³äãîòîâêà ô³íàëüíèõ ðîá³ò òðèâàòèìóòü äâà ì³ñÿö³. Çàõèñò ô³íàëüíèõ ðîá³ò â³äáóäåòüñÿ â ê³íö³ êâ³òíÿ. Íàéêðàù³ ó÷àñíèêè "ϳðàí³é ÊÐÎÊó" çðàçêà 2013 ðîêó îòðèìàþòü çàïðîøåííÿ íà ïðàêòèêó äî êîìïàí³é-ïàðòíåð³â, çíèæêó íà íàâ÷àííÿ â Óí³âåðñèòåò³, à êîæíà ç "ï³ðàíüîê" - ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ôàõ³âöÿìè. Òîæ ïî çàâåðøåííþ ïðîåêòó í³õòî íå çàëèøèòüñÿ "ç ïîðîæí³ìè ðóêàìè". À ïîïåðåäó â ÷ëåí³â "SPG" - íîâ³ ³äå¿, íîâ³ ïðîåêòè ³ çàõîäè, äî ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ÊÐÎʳâö³ çàïðîøóþòü ôàõ³âö³â-ïðàêòèê³â, ñòóäåíòñüêó ³ ó÷í³âñüêó ìîëîäü, óñ³õ íåáàéäóæèõ. Ïðî Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" Óí³âåðñèòåò "ÊÐÎÊ" ïðàöþº ç 1992 ðîêó. Çà ìàéæå äâàäöÿòèë³òíþ ³ñòîð³þ â³í ñòàâ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì, ùî ìຠ³ì'ÿ, òðàäèö³¿ òà íàäຠÿê³ñíó îñâ³òó.  Óí³âåðñèòåò³ çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà çà íàïðÿìàìè "Ïðàâîçíàâñòâî", "Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà", "Ô³íàíñè ³ êðåäèò", "Îáë³ê ³ àóäèò", "Ïñèõîëîã³ÿ", "̳æíàðîäíà ³íôîðìàö³ÿ", "̳æíàðîäíèé á³çíåñ", "Ìàðêåòèíã", "Ìåíåäæìåíò" ("Ìåíåäæìåíò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³", "Ëîã³ñòèêà"), "Êîìï'þòåðí³ íàóêè", "̳æíàðîäíà åêîíîì³êà". Ïîðÿä ç³ ñòàíäàðòíèìè îñâ³òí³ìè ïðîãðàìàìè íàâ÷àëüíèé çàêëàä ç óñï³õîì âïðîâàäæóº ñïåö³àë³çîâàí³ - "ÊÐÎÊ-Åêñêëþçèâ" (âèâ÷åííÿ á³ëüøîñò³ äèñöèïë³í àíãë³éñüêîþ ìîâîþ â ðàìêàõ íàïðÿìó "̳æíàðîäíà åêîíîì³êà"), "ÊÐÎÊ-Åêñïåðò" (ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ó ñôåð³ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, êîíòðîëþ, àíàë³çó òà

àóäèòó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì áëîêó äèñöèïë³í, ïîâ'ÿçàíèõ ç îö³íî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ). Êð³ì òîãî, ä³þòü ñï³ëüí³ ïðîãðàìè ç ³íîçåìíèìè óí³âåðñèòåòàìè - Óêðà¿íî-àâñòð³éñüêà ïðîãðàìà ç åêñïîðòíîîð³ºíòîâàíîãî ìåíåäæìåíòó òà Óêðà¿íî-í³äåðëàíäñüêà ïðîãðàìà ç á³çíåñ-àäì³í³ñòðóâàííÿ. Âèïóñêíèêè îòðèìóþòü äåðæàâí³ äèïëîìè áàêàëàâð³â, ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â. Íà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîìó ð³âí³ "ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò" íàâ÷àííÿ ïðîâîäÿòü ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè "ÊÐÎÊó" - Êîëåäæ åêîíîì³êè, ïðàâà òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ Êè¿âñüêèé êîëåäæ íåðóõîìîñò³. Àäðåñà Óí³âåðñèòåòó "ÊÐÎÊ": ì. Êè¿â, âóë. Ëàãåðíà, 30-32 (ïîáëèçó ñòàíö³¿ ìåòðî "Áåðåñòåéñüêà") Òåë.: (044) 455-57-57, 455-57-07 Àäðåñà ñàéòó: www.krok.edu.ua E-mail: krok@krok.edu.ua

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ

0016


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

35

01961014

01851033

²ÍÆÅÍÅÐ - ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÏÐÎÔÅѲß,  ßÊ²É ÏΪÄÍÓÞÒÜÑß ÃÓÌÀͲÒÀÐÍÀ ² ÒÅÕͲ×ÍÀ ÑÊËÀÄβ ˳öåíç³ÿ ÌÎÍÌÑ Óêðà¿íè ÀÄ ¹ 041450 â³ä 13.07.2012 ð. Òåíäåíö³¿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ñâ³ä÷àòü, ùî äî ïðîôåñ³¿ ³íæåíåðà ïîâåðòàºòüñÿ ïðåñòèæí³ñòü òà äîñòîéí³ñòü îïëàòè ïðàö³. Òîæ, ä³ÿëüí³ñòü êîëåêòèâó ²íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³äêðèòîãî ì³æíàðîäíîãî óí³âåðñèòåòó ðîçâèòêó ëþäèíè “Óêðà¿íà” ñïðÿìîâàíà íà ï³äãîòîâêó òàêèõ ôàõ³âö³â. ßê³ñíà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çàáåçïå÷óºòüñÿ ñó÷àñíîþ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîþ áàçîþ øåñòè êàôåäð, ³ííîâàö³éíèìè íàâ÷àëüíèìè ìåòîäèêàìè, âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì àâòî-

ìàòèçîâàíîãî ïðîåêòóâàííÿ. Âèêëàäà÷³ ³íñòèòóòó ìàþòü âåëèêèé ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, îñê³ëüêè íàäàþòü ïðàêòè÷íó äîïîìîãó ïðîìèñëîâèì ï³äïðèºìñòâàì, âïðîâàäæóþ÷è âëàñí³ íàóêîâî-òåõí³÷í³ ðîçðîáêè. Ùîð³÷íî ²íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” çä³éñíþº ï³äãîòîâêó áëèçüêî 1000 êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè “áàêàëàâð”, “ñïåö³àë³ñò/ìàã³ñòð”, à òàêîæ “ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò”.

Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè ñòóäåíòàì íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ñïîð³äíåíèõ ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é. ²íæåíåðíî-òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ëüâ³âñüêà, 23 (ì. “Æèòîìèðñüêà”), êîðïóñ 1, ê. 204-205; òåë.: (044) 424-94-33 Òåëåôîíè ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿: (044) 409-27-62, 424-70-08. Ñàéò: vmurol.com.ua

ÏÅÐÅË²Ê ÍÀÏÐß̲ ϲÄÃÎÒÎÂÊÈ/ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ, ÇÀ ßÊÈÌÈ ÃÎÒÓÞÒÜ ÔÀÕ²ÂÖ²Â Ó ²ÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÎËÎò×ÍÎÌÓ ²ÍÑÒÈÒÓÒ² ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ “ÓÊÐÀ¯ÍÀ” Íàïðÿì ï³äãîòîâêè/ Ñïåö³àëüí³ñòü

Çíàííÿ òà âì³ííÿ

Àâòîìîá³ëüíèé òðàíñïîðò/ Àâòîìîá³ë³ òà àâòîìîá³ëüíå ãîñïîäàðñòâî

• ïðàâèëüíà åêñïëóàòàö³ÿ äîðîæí³õ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â; • ïðîåêòóâàííÿ ³ êîíñòðóþâàííÿ àâòîìîá³ë³â òà ¿õí³õ äåòàëåé; • ä³àãíîñòèêà òà îáñëóãîâóâàííÿ àâòîòðàíñïîðòó

Äèçàéí/ Äèçàéí

• ñòâîðåííÿ ³íòåð’ºð³â; • îôîðìëåííÿ çàë³â òà â³òðèí ³ç òîâàðàìè; • ðîçðîáêà ëîãîòèï³â òà ô³ðìîâîãî ñòèëþ, ìàêåò³â ðåêëàìíî¿ òà ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ ó ãðàô³÷íèõ ïðîãðàìàõ

Åëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿ òà ñèñòåìè/ Åëåêòðîíí³ ïðèëàäè òà ïðèñòðî¿

• âèêîðèñòàííÿ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåð³â òà ñó÷àñíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ïðîåêòóâàííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì; • åëåêòðîííà ä³àãíîñòèêà òåõí³êè; • ðåìîíò åëåêòðîííî¿ ïîáóòîâî¿ àïàðàòóðè

• îðãàí³çàö³ÿ òà êåðóâàííÿ âèðîáíè÷î-òåõíîëîã³÷íèì ïðîöåñîì âèãîòîâëåííÿ êóë³íàðíî¿ ïðîäóêö³¿; • îðãàí³çàö³éíî-óïðàâë³íñüêà, ìàðêåòèíãîâà, ³íæåíåðíîäîñë³äíèöüêà ³ ïðîåêòíî-òåõíîëîã³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ õàð÷óâàííÿ Х³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ/ • äèçàéí òà òåõíîëî㳿 âèðîáíèöòâà íîâ³òí³õ áóä³âåëüíèõ Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ ìàòåð³àë³â ³ âèðîá³â; òóãîïëàâêèõ íåìåòàëåâèõ ³ • óïðàâë³íñüêà ä³ÿëüí³ñòü ó áóä³âåëüí³é ãàëóç³ ñèë³êàòíèõ ìàòåð³àë³â Хàð÷îâ³ òåõíîëîã³ÿ òà ³íæåíåð³ÿ/ Òåõíîëîã³ÿ õàð÷óâàííÿ

̳ñöÿ ïðàöåâëàшòóâàííÿ âèïóñêíèê³â

• òâîð÷³ êîëåêòèâè ³ç ïðîåêòóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â; • ñåðâ³ñí³ öåíòðè ³ç îáñëóãîâóâàííÿ àâòîìîá³ë³â; • àâòîìîá³ëåáóä³âí³ ãîñïîäàðñòâà • ðåêëàìí³ àãåíö³¿ òà Ç̲; • ìàðêåòèíãîâ³ â³ää³ëè; • ñôåðà äèçàéíó òà âèãîòîâëåííÿ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ • ï³äïðèºìñòâà ³ íàóêîâî-äîñë³äí³ îðãàí³çàö³¿, äå âèêîðèñòîâóþòüñÿ åëåêòðîíí³ ñèñòåìè; • ìèòí³ ñëóæáè, áàíêè, ÑÁÓ, ïîäàòêîâ³ ³íñïåêö³¿, ÌÂÑ; • öåíòðè åëåêòðîííî¿ ä³àãíîñòèêè àâòîìîá³ëüíî¿ òà àâ³àêîñì³÷íî¿ òåõí³êè • ðåñòîðàííèé á³çíåñ; • âèðîáíèöòâî ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â; • îðãàíè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ ç ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â • ï³äïðèºìñòâà áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ð³çíèõ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³; • íàóêîâî-äîñë³äí³ ³íñòèòóòè â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³

Ïåðåë³ê ñåðòèô³êàò³â òà/àáî äèñöèïë³í âñòóïíèõ âèïðîáóâàíü ïðè âñòóï³ íà áàêàëàâðàò

óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ìàòåìàòèêà, ô³çèêà/³íîçåìíà ìîâà (ïðîô³ëüíèé) óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè/ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà, òâîð÷èé êîíêóðñ (ïðîô³ëüíèé) óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ô³çèêà, ìàòåìàòèêà/ ³íîçåìíà ìîâà (ïðîô³ëüíèé)

óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ìàòåìàòèêà, õ³ì³ÿ/³íîçåìíà ìîâà (ïðîô³ëüíèé) óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, õ³ì³ÿ, ìàòåìàòèêà/ô³çèêà (ïðîô³ëüíèé) 0155

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

36

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ Ë³öåíç³ÿ ÌÎÍìîëîäüñïîðòó Óêðà¿íè ÀÄ ¹034959 â³ä 28.05.2012 ð. Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò — ïðîâ³äíèé äåðæàâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Óêðà¿íè, ùî ìຠIV ð³âåíü àêðåäèòàö³¿.  ÊÍÒÅÓ íàâ÷àºòüñÿ á³ëüøå 30 òèñ. ñòóäåíò³â. Äî ñêëàäó óí³âåðñèòåòó, äå ôóíêö³îíóþòü 5 ôàêóëüòåò³â, âõîäÿòü 6 ³íñòèòóò³â, 11 êîëåäæ³â ³ âèùèõ êîìåðö³éíèõ ó÷èëèù, ðîçòàøîâàíèõ ó Êèºâ³, Áóðøòèí³, ³ííèö³, Æèòîìèð³, Êîëîìè¿, Õàðêîâ³, Õìåëüíèöüêîìó, ×åðí³âöÿõ, Óæãîðîä³ òà ßëò³. Ôàêóëüòåòè ÊÍÒÅÓ: • åêîíîì³êè, ìåíåäæìåíòó òà ïðàâà; • ô³íàíñ³â òà áàíê³âñüêî¿ ñïðàâè; • îáë³êó, àóäèòó òà åêîíîì³÷íî¿ ê³áåðíåòèêè; • ðåñòîðàííî-ãîòåëüíîãî òà òóðèñòè÷íîãî á³çíåñó; • òîâàðîçíàâñòâà ³ òîðãîâåëüíîãî ï³äïðèºìíèöòâà.  óí³âåðñèòåò³ çä³éñíþºòüñÿ ï³äãîòîâêà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â çà áàêàëàâðñüêèìè ³ ìàã³ñòåðñüêèìè ïðîãðàìàìè. Äëÿ òîãî, ùîá ìàòè âïåâíåí³ñòü ïðè ñêëàäàíí³ ÇÍÎ, ïðîïîíóºòüñÿ ïðîéòè íàâ÷àííÿ íà ï³äãîòîâ÷èõ êóðñàõ ó Öåíòð³ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ÊÍÒÅÓ. ϳä ÷àñ âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó êîæåí àá³òóð³ºíò ìîæå îáðàòè äëÿ ñåáå íàéá³ëüø ïðèéíÿòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ: äåííó, çàî÷íó, âå÷³ðíüî-çàî÷íó, åêñòåðíàòíó òà äèñòàíö³éíó. Íàïðÿìè ï³äãîòîâêè â ÊÍÒÅÓ çàäîâîëüíÿòü íàéâèáàãëèâ³øîãî àá³òóð³ºíòà: • åêîíîì³÷íà ê³áåðíåòèêà; • ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà; • åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà; • ìàðêåòèíã; • ô³íàíñè ³ êðåäèò; • îáë³ê ³ àóäèò; • òîâàðîçíàâñòâî ³ òîðãîâåëüíå ï³äïðèºìíèöòâî; • ìåíåäæìåíò; • õàð÷îâ³ òåõíîëî㳿 òà ³íæåíåð³ÿ; • ãîòåëüíî-ðåñòîðàííà ñïðàâà; • òóðèçì; • ïñèõîëîã³ÿ; • ðåêëàìà ³ çâ’ÿçêè ç ãðîìàäñüê³ñòþ; • ïðàâîçíàâñòâî. Óí³âåðñèòåò íàäຠìîæëèâ³ñòü, êð³ì óêðà¿íñüêîãî äèïëîìà äåðæàâíîãî çðàçêà, îòðèìàòè ïàðàëåëüíî äðóãó âèùó îñâ³òó ó Ôðàíöóçüêî-Óêðà¿íñüêîìó ³íñòèòóò³ óïðàâë³ííÿ òà äèïëîì äåðæàâíîãî çðàçêà Ôðàíö³¿; äèïëîì ïåðåêëàäà÷à ç ³íîçåìíî¿ ìîâè

òà çâàííÿ ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà; ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ÌÂÀ àáî â àñï³ðàíòóð³. Ñòóäåíòè óí³âåðñèòåòó ïðîõîäÿòü âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó íà ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâàõ êðà¿íè òà çà êîðäîíîì. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé êîëåêòèâ óí³âåðñèòåòó — öå êîìàíäà ïðîôåñ³îíàë³â, ÿê³ ìàþòü çíà÷íèé ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä íàóêîâî¿ òà êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ÊÍÒÅÓ ï³êëóþòüñÿ ïðî ñòóäåíò³â, ñòâîðþþ÷è ¿ì â³äïîâ³äí³ óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ. Ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ òà ð³âåíü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè óí³âåðñèòåòó â³äïîâ³äຠñó÷àñíèì ì³æíàðîäíèì âèìîãàì. Óí³âåðñèòåò çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷ ç ìàëüîâíè÷èì ïàðêîì ʳîòî. Íà òåðèòî𳿠óí³âåðñèòåòó ðîçòàøîâàí³ 5 ãóðòîæèòê³â, 2 ñó÷àñíî îáëàäíàí³ àêòîâ³ çàëè, êíèæêîâèé ê³îñê, òåí³ñíèé êîðò, ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, ôóòáîëüíèé ñòàä³îí ç³ øòó÷íèì ãàçîíîì, òðåíàæåðí³ çàëè, 5 êàôå, 2 ¿äàëüí³, 2 ìåäïóíêòè, êàá³íåò ñó÷àñíî¿ ñòîìàòîëî㳿 òîùî. Òåðèòîð³ÿ óí³âåðñèòåòó îõîðîíÿºòüñÿ. Ñòóäåíòè ÊÍÒÅÓ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, âîêàëîì, ìóçèêîþ, òàíöÿìè, òåàòðàëüíèì ìèñòåöòâîì ó â³äïîâ³äíèõ ãóðòêàõ ï³ä êåð³âíèöòâîì âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ õîðåîãðàô³â, äèðèãåíò³â, êîíöåðòìåéñòåð³â, ïåäàãîã³â ç âîêàëó òà ñïîðòñìåí³â. Óí³âåðñèòåò ìຠñâîþ êîìàíäó ÊÂÍ. Àá³òóð³ºíòè, ùî îáåðóòü äëÿ ñåáå êîíòðàêòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ, ìîæóòü áóòè âïåâíåí³ — âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ º ðèíêîâî-îáóìîâëåíîþ òà ñïðàâåäëèâîþ ç îãëÿäó íà ÿê³ñòü îñâ³òÿíñüêèõ ïîñëóã, ùî íàäຠÊÍÒÅÓ, òà éîãî ðåéòèíã ñåðåä ÂÍÇ Óêðà¿íè. Ñòóäåíòè, ÿê³ âòðàòèëè ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñÿ íåçàëåæíî â³ä òðèâàëîñò³ ïåðåðâè â íàâ÷àíí³, òðóäîâîãî ñòàæó òà ôîðìè íàâ÷àííÿ, ìîæóòü ïîíîâèòèñÿ â ÊÍÒÅÓ àáî ïåðåâåñòèñÿ ç ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²–²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿. Äëÿ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî çâåðíóòèñÿ äî ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. ʳîòî, 19, ê³ì. 306, êîðïóñ «Â». Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ç ïèòàíü âñòóïó, ïåðåâåäåííÿ àáî ïîíîâëåííÿ ìîæíà îòðèìàòè â ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíîìó öåíòð³ ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÊÍÒÅÓ çà òåëåôîíîì: (044) 531-48-88 ç ïîíåä³ëêà ïî ï’ÿòíèöþ ç 9.00 äî 17.00, ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00, àáî çàâ³òàâøè íà Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé ó ÊÍÒÅÓ — 30 áåðåçíÿ òà 27 êâ³òíÿ 2013 ðîêó îá 11 ãîäèí³. 0479

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

37

00401595

05621010

02311002

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!

99994106


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

38

ÍÀÏÐßÌÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÔÀÕ²ÂÖ²Â Ó ÊȯÂÑÜÊÎÌÓ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÎÌÓ ²ÍÑÒÈÒÓÒ² ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ Ë³öåíç³ÿ ÌÎÍìîëîäüñïîðò Óêðà¿íè ñåð³ÿ ÀÄ ¹ 073188 â³ä 08.01.2013 ð.

Інстит т веде під отов фахівців рівня ба алавр, спеціаліст, ма істр та молодший спеціаліст. Під отов а ба алаврів проводиться за напрямами: фінанси і редит, мар етин , менеджмент, соціоло ія. С тність цих напрямів: Фінанси і редит - створення, розподіл і ви ористання фінансових рес рсів з метою дося нення висо их рез льтатів діяльності підприємства. Цей напрям в лючає наст пні спеціалізації за професійним спрям ванням: фінансовий менеджмент, бан івсь ий менеджмент, страховий менеджмент. Посади, я і може займати баалавр з фінансів: ерівни мало о підприємства, омерційний дире тор, фахівець в ал зі фінансів і тор івлі, дилер, бро ер, страховий а ент, інспе тор подат ової сл жби. Мар етин - забезпечення вип с прод ції та надання посл з рах ванням вимо рин на основі стан і динамі и попит , потреб споживачів. Вип с ни ам присвоюється валіфі ація ба алавр з мар е-

тин і він може займати посади: помічни ерівни а підприємства, тор овець з обсл ов вання бізнес та ре лами, техні з план вання, ма лер біржовий, товарознавець, тор івельний бро ер, тор овець омерційний, а ент ре ламний. Менеджмент - правління діяльністю ор анізації та її персоналом з метою прийняття оптимальних правлінсь их рішень для дося нення висо о о рівня доброб т . Спеціалізації: менеджмент зовнішньое ономічної, омерційної, отельної, ресторанної та т ристичної діяльності. Посади, я і може займати ба алавр з менеджмент : завід вач се ції в тор івлі, завід вач виробництва (ресторани, отелі), заст пни завід вача, інспе тор тор івельний, інспе тор з адрів, менеджер отельном осподарстві, менеджер ресторан , менеджер з персонал . Соціоло ія - соціально-педа о ічна діяльність різних соціальних ор анізаціях, підрозділах ор анів правління справах сім’ї та молоді. Під отов а спеціалістів та ма істрів про-

водиться за спеціальностями: менеджмент ор анізацій, менеджмент зовнішньое ономічної діяльності, фінанси та мар етин . Термін навчання для спеціалістів - 1 рі , для ма істрів - 1,5 ро . В інстит ті ведеться перепід отов а та надання др ої освіти зі спеціальностей: фінанси, менеджмент ор анізацій. В інстит ті ф н ціон є е ономі о- правлінсь ий оледж, я ий от тє фахівців за спеціальностями: “ Ресторанне обсл ов вання”, “Комерційна діяльність”, “Фінанси і редит”. Вип с ни и оледж приймаються до інстит т на 3 рс рівня ба алавр. В інстит ті ф н ціон є аспірант ра за спеціальністю: “Е ономі а та правління підприємствами”. 03057 м. Київ, в л. Смоленсь а, 31-33, орп. 36 (м. “Ш лявсь а”) Тел.: (044)456-72-64, 456-88-02 E-mail: ecoman@kv.ukrtel.net, ecoman2010@mail.ru www.ecoman-university.kiev.ua 0166

01801007

НАВІГАТОР ТВОЄЇ ОСВІТИ – ЩОМІСЯЧНИЙ ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

39

06271003

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

40

00401596

01981010

99991110

22171001

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

41

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒ ³ìåí³ Î.Î. ÁÎÃÎÌÎËÜÖß ÌÅÄÈÊÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÂÍÇ ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, ë³öåíç³ÿ ÌÎÍìîëîäüñïîðò Óêðà¿íè Àà ¹582604 â³ä 14.12.2011 ð.

Ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò, â³äêðèòèé â Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ ó 2001 ðîêó, ãîòóº ôàõ³âö³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ „Ìåäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ” 7.12010004. Î÷îëþº ôàêóëüòåò â³äîìèé óêðà¿íñüêèé â÷åíèé, Çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ íàóêè ³ òåõí³êè, ä³éñíèé ÷ëåí ÍÀÏÍ Óêðà¿íè, Ãîëîâà Òîâàðèñòâà ïñèõîëîã³â Óêðà¿íè, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïñèõîëî㳿 ³ì. Ã.Ñ. Êîñòþêà, Ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, äîêòîð ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð Ìàêñèìåíêî Ñåðã³é Äìèòðîâè÷. ϳäãîòîâêà ë³êàð³â-ïñèõîëîã³â çä³éñíþºòüñÿ íà ³ííîâàö³éí³é îñíîâ³ ³ç çàëó÷åííÿì íàéá³ëüø êâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â â îáëàñò³ ìåäèöèíè òà ïñèõîëî㳿 ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â (äåííà ôîðìà íàâ÷àííÿ) øëÿõîì çàñâîºííÿ ñòóäåíòàìè ãóìàí³òàðíèõ, ñîö³àëüíîåêîíîì³÷íèõ, ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ òà ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèõ ìåäè÷íèõ òà ïñèõîëîã³÷íèõ äèñöèïë³í. Çàðàõóâàííÿ íà ïåðøèé êóðñ çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ êîíêóðñíîãî â³äáîðó çà ñåðòèô³êàòàìè ç á³îëî㳿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ô³çèêè àáî õ³ì³¿.

Çàãàëüíèé îáñÿã ï³äãîòîâêè: 100 îñ³á, ç íèõ 5 - çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó, 95 çà êîøòè þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á. ϳñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ âèïóñêíèê ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ïîâèíåí ïðîéòè ³íòåðíàòóðó ïðîòÿãîì ðîêó. ϳñëÿ ï³äãîòîâêè â ³íòåðíàòóð³ ôàõ³âöþ ïðèñâîþºòüñÿ çâàííÿ ë³êàðÿ ç³ ñïåö³àëüíîñò³ “ìåäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ” ³ â³í çäàòíèé âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éíó ðîáîòó òà çàéìàòè ïîñàäó ë³êàðÿ-ïñèõîëîãà â çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè: áàãàòîïðîô³ëüíèõ òà ñïåö³àë³çîâàíèõ ë³êàðíÿõ, äèñïàíñåðàõ, ïîë³êë³í³êàõ, ïîëîãîâèõ áóäèíêàõ, Öåíòðàõ ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè àáî ïðèâàòíèõ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ. ijÿëüí³ñòü ë³êàðÿ-ïñèõîëîãà ñïðÿìîâàíà íà ïñèõîïðîô³ëàêòèêó ñåðåä ëþäåé, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â óìîâàõ ïñèõîåìîö³éíîãî íàïðóæåííÿ, ïñèõîä³àãíîñòèêó òà ë³êóâàííÿ õâîðèõ ñîìàòè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ïðîô³ëþ, ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ ³ç çàñòîñóâàííÿì ñïåö³àëüíèõ ìåòîäèê.

Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ ç ìåäè÷íî¿ ïñèõîëî㳿 âêëþ÷ຠòàêîæ ï³ñëÿäèïëîìíó îñâ³òó, à ñàìå íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³, àñï³ðàíòóð³ òà êë³í³÷í³é îðäèíàòóð³ ïðè êàôåäð³ çàãàëüíî¿ ³ ìåäè÷íî¿ ïñèõîëî㳿 òà ïåäàãîã³êè ÍÌÓ ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ. Âèïóñêíèêè ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ äðóãîãî äèïëîìó çà ñïåö³àëüí³ñòþ “ë³êóâàëüíà ñïðàâà” ï³ñëÿ äîäàòêîâîãî ðîêó íàâ÷àííÿ. Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêóëüòåò ìîæíà îòðèìàòè íà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñàõ: www.nmu.edu.ua ¯ ôàêóëüòåòè ¯ ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íèé. Àäðåñà ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ Íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Î.Î. Áîãîìîëüöÿ: ì. Êè¿â, ïðîñïåêò Ïåðåìîãè, 34. Òåë. (044) 454-49-83. Àäðåñà äåêàíàòó ìåäèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó: ì. Êè¿â, âóë. Ïóøê³íñüêà, 22. Òåë. (044) 234-01-19. E-mail: dek_medpsih@bigmir.net 0297

01941023

ЧАС ІНВЕСТУВАТИ В СВОЄ МАЙБУТНЄ!


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

42

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎѲÒÈ ² ÍÀÓÊÈ, ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

гê çàñíóâàííÿ – 1944

ÊÎËÅÄÆ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃ²É ÒÀ ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ À²ÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÓͲÂÅÐÑÈÒÅÒÓ ²-²² ð³âåíü àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÌÎÍÓ À ¹506862 â³ä 05.03.10 ð.

Êîëåäæ äîçâîëÿº çàçäàëåã³äü ïðîôåñ³éíî îð³ºíòóâàòè ìîëîäèõ ëþäåé, íàäàòè ¿ì ïî÷àòêîâó âèùó îñâ³òó çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèìè ð³âíÿìè ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà òà áàêàëàâðà. Íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ íà äåíí³é òà çàî÷í³é ôîðì³ çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì òà íà óìîâàõ êîíòðàêòó (çà êîøòè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á).

ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-êàðòîãðàô Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ êàðòîãðàô³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè àåðîôîòîçéîìêè, ñòâîðåííÿ òîïîãðàô³÷íèõ, ãåîãðàô³÷íèõ, òåìàòè÷íèõ, íàðîäíîãîñïîäàðñüêèõ êàðò òà àòëàñ³â, ðåäàãóâàííÿ òà ñêëàäàííÿ öèôðîâèõ êàðò.

Òåðì³í íàâ÷àííÿ íà áàç³ 9 êëàñ³â - 34 ðîêè; íà áàç³ 11 êëàñ³â - 2-3 ðîêè (çàëåæíî â³ä ñïåö³àëüíîñò³ òà íàïðÿìó ï³äãîòîâêè). Âèïóñêíèêè 9-õ êëàñ³â çàðàõîâóþòüñÿ äî Êîëåäæó çà ðåçóëüòàòàìè âñòóïíèõ âèïðîáóâàíü, âèïóñêíèêè 11-õ êëàñ³â çàðàõîâóþòüñÿ íà ²² êóðñ çà ðåçóëüòàòàìè ÇÍÎ. Âèïóñêíèêàì Êîëåäæó çàáåçïå÷åíî ïîñë³äîâíå é áåçïåðåðâíå çäîáóòòÿ ïîâíî¿ âèùî¿ îñâ³òè. Óñï³øíå íàâ÷àííÿ ó Êîëåäæ³ íàäຠìîæëèâ³ñòü ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ â Íàö³îíàëüíîìó àâ³àö³éíîìó óí³âåðñèòåò³ íà ñòàðøèõ êóðñàõ çà ïðîô³ëüíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. Êîëåäæ ìຠãóðòîæèòîê òà íàâ÷àëüíèé ïîë³ãîí, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé â ìàëüîâíè÷îìó ñåëèù³ Ñèíÿâà íà áåðåç³ ð. Ðîñü.

ÐÎÇÐÎÁÊÀ ÏÐÎÃÐÀÌÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß êâàë³ô³êàö³ÿ òåõí³ê-ïðîãðàì³ñò Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñòâîðåííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ; ðîáîòà ç áàçàìè äàíèõ; ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, òåõíîëî㳿 çáîðó òà îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì ëîêàëüíèõ òà ãëîáàëüíèõ êîìï’þòåðèçîâàíèõ ñèñòåì òà ìåðåæ.

ÃÅÎÄÅÇÈ×Ͳ ÐÎÁÎÒÈ ÒÀ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß ÃÅÎÄÅÇÈ×ÍÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-ãåîäåçèñò Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ñêëàäàííÿ òîïîãðàô³÷íèõ ïëàí³â, ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì, çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é ó ñòâîðåíí³ êàðòîãðàô³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà îñíîâ³ àåðîêîñì³÷íîãî çîíäóâàííÿ çåìíî¿ ïîâåðõí³, çàáåçïå÷åííÿ ãåîäåçè÷íîþ îñíîâîþ ïðîìèñëîâîãî òà æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà. ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß êâàë³ô³êàö³ÿ òåõí³ê-çåìëåâïîðÿäíèê Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îö³íêà çåìë³ ³ íåðóõîìîñò³, óïðàâë³ííÿ òåðèòîð³ÿìè ³ ðåñóðñàìè, ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ ³ íåðóõîìîñò³, çä³éñíåííÿ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì òà îõîðîíîþ çåìåëü.

ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÜ ² ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß ÍÀ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ² êâàë³ô³êàö³ÿ - òåõí³ê-òåõíîëîã (ìåõàí³êà) Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îôîðìëåííÿ ðåºñòðàö³éíî¿ òà ïðîâ³ç³éíî¿ äîêóìåíòàö³¿ íà ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü; âèâ÷åííÿ ïîïèòó íà âàíòàæí³ àâòîìîá³ëüí³ ïåðåâåçåííÿ; âèïóñê àâòîìîá³ëüíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà ë³í³þ; êîíòðîëü çà ðîáîòîþ ðóõîìîãî ñêëàäó íà ë³í³¿; ïðàâîâå çàáåçïå÷åííÿ ïåðåâåçåíü âàíòàæ³â. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ êâàë³ô³êàö³ÿ îðãàí³çàòîð âèðîáíèöòâà Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ðîçðîáêà íàïðÿì³â ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà; ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ á³çíåñ-ïëàíó; ðîçðîáêà çàõîä³â ùîäî çàïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ó âèðîáíèöòâ³; îðãàí³çàö³ÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. IJËÎÂÎÄÑÒÂÎ êâàë³ô³êàö³ÿ - îðãàí³çàòîð ä³ëîâîäñòâà Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: äîêóìåíòàö³éíå (³íôîðìàö³éíå) çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ; îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç êàäðàìè; ìåòîäè÷íå

êåð³âíèöòâî äîêóìåíòàö³éíèì çàáåçïå÷åííÿì ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â. Ô²ÍÀÍÑÈ ² ÊÐÅÄÈÒ êâàë³ô³êàö³ÿ - ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò ç ô³íàíñ³â êâàë³ô³êàö³ÿ - áàêàëàâð ç ô³íàíñ³â Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: îðãàí³çàö³ÿ ãðîøîâèõ òà ô³íàíñîâî-êðåäèòíèõ â³äíîñèí ó ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³; îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè; ïðàâîâå òà îðãàí³çàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ ô³íàíñîâèõ îðãàí³â; çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ïðè ñêëàäàíí³ êîøòîðèñ³â äîõîä³â. ÃÅÎÄÅDzß, ÊÀÐÒÎÃÐÀÔ²ß ÒÀ ÇÅÌËÅÓÑÒÐ²É êâàë³ô³êàö³ÿ - áàêàëàâð ç ãåîäå糿, êàðòîãðàô³¿ òà çåìëåóñòðîþ Ïðîô³ëü ôàõ³âöÿ: ãåîäåçè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ïðîåêòóâàííÿ, âèñîêîòî÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ ôîðìè òà ðîçì³ð³â Çåìë³; êàäàñòðîâ³ çéîìêè; ñòâîðåííÿ ãåî³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é êàäàñòðó ç ïèòàíü çåìåëü ³ íåðóõîìîñò³; îðãàí³çàö³ÿ îïîäàòêóâàííÿ òà þðèäè÷íà ðåºñòðàö³ÿ ïðàâ âëàñíîñò³ íà çåìëþ òà íåðóõîì³ñòü. Ïðèéîì äîêóìåíò³â: íà äåííó ôîðìó íàâ÷àííÿ íà áàç³ 9 êëàñ³â ç 01 ïî 20 ëèïíÿ, íà áàç³ 11 êëàñ³â ç 01 ïî 31 ëèïíÿ; Âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ (íà áàç³ 9 êëàñ³â) ç 21 ïî 31 ëèïíÿ (óêðà¿íñüêà ìîâà òà ìàòåìàòèêà). Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé 23 áåðåçíÿ î 10.00 18 êâ³òíÿ î 14.00 18 òðàâíÿ î 10.00 Àäðåñà: ì. Êè¿â - 113, âóë. Äðóæê³âñüêà, 6. Ìåòðî “Áåðåñòåéñüêà” àáî “Íèâêè” Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê: ïðèéìàëüíà äèðåêòîðà (044) 4-000-405 ïðèéìàëüíà êîì³ñ³ÿ (044) 4 -000-222 Web: http://www.kitz.nau.edu.ua E-mail: kitz_nau@ukr.net 0161

ЖУРНАЛ “СУЧАСНА ОСВІТА” – ТВІЙ ПУТІВНИК У СВІТІ ЗНАНЬ


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

43

ÊȯÂÑÜÊÈÉ ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÏÅÄÀÃÎò×ÍÈÉ ÊÎËÅÄÆ ²ÌÅͲ ÀÍÒÎÍÀ ÌÀÊÀÐÅÍÊÀ гê çàñíóâàííÿ - 1944. Íàâ÷àëüíèé çàêëàä ²-²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ ˳öåíç³ÿ ÀÄ ¹ 034698 â³ä 28.05.2012 ð., Àà ¹ 582269 â³ä 10.10.2011 ð., À ¹ 586529 â³ä 14.09.2011 ð.; À ¹ 420089 â³ä 25.06.2008 ð.; À ¹ 298119 â³ä 16.02.2007 ð.

ОГОЛОШУЄ НAБIP СТУДЕНТІВ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК Ôîðìà íàâ÷àííÿ: äåííà (çà äåðæàâíèì çàìîâëåííÿì, çà êîíòðàêòîì), çàî÷íà, åêñòåðíàò. Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ ð³âí³: áàêàëàâð, ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò, êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА

Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì - áàêàëàâð: - íà îñíîâ³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ “ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò” - 1 ð³ê - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 4 ðîêè Çà íàïðÿìàìè: - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Çâàðþâàííÿ; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Òðàíñïîðò; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Êîìï’þòåðí³ òåõíîëî㳿. Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò: - íà îñíîâ³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ “êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê” - 2 ðîêè - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 3 ðîêè Çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Çâàðþâàííÿ; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Êîìï’þòåðí³ òåõíîëî㳿; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Òðàíñïîðò; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Õàð÷îâ³ òåõíîëî㳿; - Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà. Áóä³âíèöòâî. Íà âèùåâêàçàí³ íàïðÿìè ³ ñïåö³àëüíîñò³ ãóðòîæèòîê íàäàºòüñÿ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: ПРАВО Íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñÇà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò: - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 3 ðîêè - íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 4 ðîêè Çà ñïåö³àëüí³ñòþ: “Ïðàâîçíàâñòâî” Ãóðòîæèòîê íàäàºòüñÿ íà áàç³ 11 êë Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ÊÂÀ˲ԲÊÎÂÀÍÈÉ ÐÎÁ²ÒÍÈÊ - íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 3 ðîêè - Îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó. Ñåêðåòàðêåð³âíèêà (îðãàí³çàö³¿, ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè) - Êóõàð. Îô³ö³àíò - Àãåíò ç îðãàí³çàö³¿ òóðèçìó. Àäì³í³ñòðàòîð - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 1-2 ðîêè - Åëåêòðîãàçîçâàðíèê. Ðèõòóâàëüíèê êóçîâ³â - Îïåðàòîð êîìï’þòåðíîãî íàáîðó - Àãåíò ç îðãàí³çàö³¿ òóðèçìó - Óêëàäàëüíèõ ï³äëîãîâèõ ïîêðèòò³â - Êóõàð. Îô³ö³àíò (2 ð.)

Âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ: Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü - “Áàêàëàâð” Êîíêóðñíèé â³äá³ð çà ñåðòèô³êàòîì ç òðüîõ ïðåäìåò³â: Íàïðÿì ï³äãîòîâêè: “Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà (çà ïðîô³ëåì)”: 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ìàòåìàòèêà (ïðîô³ëüíèé), ô³çèêà àáî õ³ì³ÿ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО Íàïðÿìè ï³äãîòîâêè: “Îáë³ê ³ àóäèò”, Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì - áàêàëàâð: - íà îñíîâ³ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ “ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò” - 2 ðîêè - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 4 ðîêè Çà íàïðÿìàìè: - “Îáë³ê ³ àóäèò”, “Ìàðêåòèíã” Çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò: - íà îñíîâ³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 2 ðîêè - íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - 3 ðîêè Çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: “Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê”, “Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü”

“Ìàðêåòèíã”: 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà, ìàòåìàòèêà (ïðîô³ëüíèé), ³ñòîð³ÿ Óêðà¿íè àáî ãåîãðàô³ÿ Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü - “Ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò” Íà îñíîâ³ áàçîâî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè - âñòóïí³ âèïðîáóâàííÿ: Ñïåö³àëüí³ñòü “Ïðàâîçíàâñòâî” 1. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè (ïðîô³ëüíèé), óêðà¿íñüêà ìîâà Ñïåö³àëüí³ñòü “Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü”, “Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê” 1. Ìàòåìàòèêà” (ïðîô³ëüíèé), óêðà¿íñüêà ìîâà

â³òè - êîíêóðñíèé â³äá³ð çà ñåðòèô³êàòîì ÇÍÎ ç äâîõ ïðåäìåò³â: Ñïåö³àëüí³ñòü: “Êîìåðö³éíà ä³ÿëüí³ñòü” 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà 2. Ìàòåìàòèêà àáî Ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà Ñïåö³àëüí³ñòü: “Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê” 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà 2. Ìàòåìàòèêà àáî ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè Ñïåö³àëüí³ñòü: “Ïðîôåñ³éíà îñâ³òà (çà ïðîô³ëåì ï³äãîòîâêè)”: 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà 2. Ìàòåìàòèêà àáî ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè Ñïåö³àëüí³ñòü “Ïðàâîçíàâñòâî” - êîíêóðñíèé â³äá³ð çà ñåðòèô³êàòîì ç äâîõ ïðåäìåò³â: 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà 2. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè àáî Ñâ³òîâà ë³òåðàòóðà Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü “Êâàë³ô³êîâàíèé ðîá³òíèê” - ñï³âáåñ³äà ç ïðåäìåò³â: 1. Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðàòóðà 2. Ìàòåìàòèêà ϳä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó êîëåäæ³ âèïóñêíèêè 9 êëàñ³â çäîáóâàþòü ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó.

Äí³ â³äêðèòèõ äâåðåé 28 ëþòîãî 28 áåðåçíÿ î 15.00 25 êâ³òíÿ Ïðèéîì äîêóìåíò³â íà äåííó òà çàî÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ ç 01.07.2013 ðîêó çà àäðåñîþ: 01135, ì. Êè¿â-135, âóë. Â.×îðíîâîëà, 24 òåë.: (044) 236-11-11. Ôàêñ: (044) 236-34-51 òåë. ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿: 236-97-78 E-mail: kppk@cyfra.net Web-ñàéò: www.kppk.org

УВАГА: ПЕРЕДПЛАТА! ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 06222 В КАТАЛОЗІ “УКРПОШТА”

0162


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

44

08621002

22121001

22101001

22111001

22131001

ХІТИ ПРОФПЕРЕПІДГОТОВКИ: дизайн, верст а та анімація “Ïîòð³áíèé äèçàéíåð ç³ çíàííÿì html”, “Òåðì³íîâî øóêàºìî âåðñòàëüíèêà”, “Çàïðîøóºìî ôàõ³âöÿ ç ôëåø-àí³ìàö³¿”... Òàê³ îãîëîøåííÿ îñîáëèâî ïðèºìíî ÷èòàòè òèì, õòî âîëî䳺 ïîòð³áíèìè íàâè÷êàìè. Îòðèìàòè çàòðåáóâàíó ïðîôåñ³þ ³ îñâî¿òè íàéïîïóëÿðí³ø³ ãðàô³÷í³ òà âèäàâíè÷³ ïðîãðàìè, äîïîìîæóòü êóðñè äèçàéíó, âåðñòêè òà êîìï’þòåðíî¿ àí³ìàö³¿. Дизайнери і верстальни и, спеціалісти, я і вміють ви отовляти флеш-роли и або інтернет-банери, потрібні б вально с різь не тіль и в ре ламних а ентствах або видавництвах, але й вели их тор ових мережах, б дівельних фірмах, архіте т рних бюро, медичних центрах, а ентствах нер хомості і т.д.

ЧОМУ НАВЧАТЬ НА КУРСАХ? На омп’ютерних рсах зазвичай вивчається стандартний набір при ладних прорам: рафі а, анімація, верст а, дизайн та архіте т ра, я і орієнтовані на найрізноманітніші напрям и бізнес . Дизайнери за допомо ою орот остро ових, середньостро ових і дов остро ових рсів мож ть підвищити свою валіфі ацію пра тично в б дь-я ій області мистецтва. Почат івці, я правило, перш за все освоюють Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, фахівці з досвідом

- вчаться працювати з анімаційними системами Flash і 3D Studio MAX, а та ож дізнаються всі се рети web-дизайн . Дизайнери-прое т вальни и, рім то о, в обов’яз овом поряд знайомляться з про рамами ArchiCAD і AutoCAD. Верстальни и на рсах починають з азів омп’ютерної верст и, потім вивчають повний ци л робіт вели ій і середній др арні в прорамі QuarkXРress, Page Maker, InDesign (за важимо, що левова част а с часних видавництв давно перейшли на останню з цих про рам). Крім цьо о, на омп’ютерних рсах верстальни и мож ть освоїти HTML-верст і Corel Draw (про рама для малювання двомірної ве торної рафі и, часто ви ористов ється для ви отовлення ма етів ре ламної прод ції). Фахівці з відеомонтаж та омп’ютерної анімації на рсах освоюють робот з про рамами 3D Studio Max і Macromedia Flash MX. Володіння омп’ютерною рафі ою й ані-

мацією в цих про рамах дозволить навчитися створювати с ладні 3-х мірні об’є ти, анімовані зображення і цілі вірт альні простори. Можливо, ви хочете просто “дотор н тися до основ” верст и та рафічно о дизайн , тоді для дося нення мети вам вистачить орот о о рс з обраної теми. Але я що ви план єте отримати ніверсальний набір при ладних навичо , я і можна потім ви ідно продати, то фа тично йдеться про освоєння нової професії. У таом разі має сенс, по-перше, підш вати та і рси, де омп’ютерна під отов а поєдн ється з х дожнім навчанням, а подр е - віддавати перева мод льним прорамам перепід отов и, де ожен мод ль присвячений он ретній омп’ютерній прорамі або при ладном напрям . Çà ìàòåð³àëàìè www.ucheba.ru

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

45

ÒÅÐÌ²Í ÍÀÂ×ÀÍÍß

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÊÓÐÑÓ

Àíãëèéñêèé ÿçûê

îò 1 ñåìåñòðà äî 3-õ ëåò

îò 500 äî 700 ãðí/ìåñ.

Àíãë³éñüêà ìîâà

â³ä 1 ì³ñ. (³íòåíñèâ) äî 1 ðîêó

ÍÀÇÂÀ ÊÓÐÑÓ

ÄÎÄÀÒÊÎÂÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÇÀÊËÀÄ, ÒÅË.

²ÍÎÇÅÌͲ ÌÎÂÈ

â³ä 1200 ãðí

Óêðà¿íñüê³ òà àìåðèêàí. âèêëàäà÷³. Íîâ³òí³ ìåòîäè âèêë., ñåðòèô. ÂÌÓÓ ïî çàê³í÷. ì. Êè¿â, âóë. Òóðãåíºâñüêà, 8\14, ê. 1-4 wiuu@wiuu.kiev.ua, www.wiuu.edu.ua Ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿ – ä³òåé, ï³äë³òê³â òà äîðîñëèõ. ϳäãîòîâêà äî çäà÷³ ì³æíàðîäíèõ ³ñïèò³â. Êóðñè çàãàëüíîãî ÷è ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ. sl1@seauschools.com.ua; info@seaushool.com.ua; www.sls.kiev.ua

Àíãë³éñüêà ìîâà Á³çíåñ-àíãë³éñüêà

Àíãë³éñüêà ìîâà. ͳìåöüêà ìîâà

óë. Åðåâàíñêàÿ, 20 www.epicures.com.ua

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

20 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Äëÿ äîðîñëèõ, øêîëÿð³â, äîøê³ëüíÿò, êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Business English ç íîñ³ºì ìîâè. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ³ñïàíñüêà, ôðàíöóçüêà

̳í³-ãðóïè. Âñ³ ð³âí³ ñêëàäíîñò³. Ðàíêîâ³, äåíí³ òà âå÷³ðí³ ãðóïè. Ãðóïè äëÿ ï³äë³òê³â òà äîðîñëèõ. Ðîáîòà ç êîðïîðàòèâíèìè ê볺íòàìè. www.prime-class.kiev.ua

Àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà

Âñ³ ð³âí³. Ãðóïè äëÿ ä³òåé, ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Ðîçìîâí³ êëóáè. Çàíÿòòÿ â ãðóï³ àáî ³íäèâ³äóàëüíî. Ïåðåêëàäè. Êîðïîðàòèâíå íàâ÷àííÿ. www.center-kyl.com

Àíãë³éñüêà, í³ìåöüêà, ôðàíöóçüêà, ³ñïàíñüêà, êèòàéñüêà òà àðàáñüêà ìîâè

â³ä 3-õ äî 9 ì³ñÿö³â

380 ãðí/ì³ñ.

Àðàáñüêà. Òóðåöüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

â³ä 30 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Ãðåöüêà. ²òàë³éñüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2õ ðîê³â

40 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò.

Çàíÿòòÿ - äâ³÷³ íà òèæäåíü ïî 2-3 ãîäèíè çà àäðåñîþ: âóë. Ëüâ³âñüêà, 23. Ãðóïè – äî 12 ÷îë. òà ³íäèâ³äóàëüíî www.vmurol.com.ua

Âñ³ ð³âí³. Ãðóïè äëÿ ä³òåé, ìîëîä³ òà äîðîñëèõ. Ðîçìîâí³ êëóáè. Çàíÿòòÿ â ãðóï³ àáî ³íäèâ³äóàëüíî. Ïåðåêëàäè. Êîðïîðàòèâíå íàâ÷àííÿ. www.center-kyl.com

²ñïàíñüêà, ²òàë³éñüêà, Êèòàéñüêà, ßïîíñüêà

²ñïàíñüêà. Ôðàíöóçüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

20 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Êèòàéñüêà. ßïîíñüêà

â³ä 3-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

40 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â òà øêîëÿð³â. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Ïîëüñüêà. ×åñüêà

â³ä 4-õ ì³ñÿö³â äî 2-õ ðîê³â

20 ãðí çà 1 àêàä. ãîäèíó

Ôîðìóâàííÿ ãðóï ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Ñïåöêóðñè äëÿ êîðïîðàòèâíèõ ê볺íò³â. Íîñ³¿ ìîâ. Ñåðòèô³êàò. www.kiev-languages.com.ua

Ðîñ³éñüêà. Óêðà¿íñüêà

â³ä 2-õ ì³ñÿö³â

çà äîìîâëåí³ñòþ

Ïðîãðàìè äëÿ ³íîçåìö³â (³íäèâ³äóàëüíî). ijëîâà ìîâà.

Êóðñû àíãëèéñêîãî ÿçûêà «Эïèêóð», òåë.: (068)201-92-22, 242-56-65 ÓÀò “³ñêîíñ³íñüêèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò (ÑШÀ) â Óêðà¿í³” (˳ö. ÌÎÍÓ À № 443263 â³ä 10.03.09) Òåë.: 486-06-66, 236-19-16 Ìîâíà øêîëà Шîíà “SL1” Òåë.: (044)495-44-41

ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 “Prime Class” Òåë.: 289-29-20, (050)227-22-14, (097)022-52-46 Íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíèé öåíòð “Êðà¿íà Óñï³øíèõ Ëþäåé” Òåë.: (044)572-29-78, (098)214-08-22 info@center-kyl.com ˳íãâ³ñòè÷íèé öåíòð Óí³âåðñèòåòó «Óêðà¿í໠˳ö. ÌÎÍÌÑ Óêðà¿íè ñåð. ÀÄ № 041450 â³ä 13.07.2012 ð. Òåë.: (044)428-84-59, (063) 430-29-70 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44 Íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíèé öåíòð “Êðà¿íà Óñï³øíèõ Ëþäåé” Òåë.: (044)572-29-78, (098)214-08-22 info@center-kyl.com ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44, 383-30-93 ÄÐÓò Êè¿âñüê³ êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ. ˳ö. ÃÓÎÍ ñåð. Àà №507994 â³ä 23.09.2011 ð. Òåë.: 360-69-08, 362-42-44

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐͲ ÊÓÐÑÈ Web-äèçàéí

1200 ãðí

ñò. ì. “Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò”, ïåðåóëîê Êîâàëüñêèé, 13, îô. 2; www.contact.com.ua

Ó÷åáíûé öåíòð «Êîíòàêò» Òåë.: 277-42-05, 277-40-42


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

46

ÄÐÓÃÀ ͲÌÅÖÜÊÀ? ÄÀÑ ²ÑÒ ÔÀÍÒÀÑÒ²Ø! ²ç ïåðøîãî âåðåñíÿ 2013 ðîêó òðè ì³ëüéîíè óêðà¿íñüêèõ øêîëÿð³â ïî÷íóòü âèâ÷àòè äðóãó ³íîçåìíó.  ªâðîï³ æàðòóþòü: ÿêùî íå çíàºø ìîâ, í³êîëè íå çðîçó쳺ø ìîâ÷àííÿ ³íîçåìö³â. Æåñòè âèðó÷àþòü íå çàâæäè! Íàïðèêëàä, ó Áðàçè볿 º çàãðîçà ïîâòîðèòè ïîìèëêó ïðåçèäåíòà ͳêñîíà, ÿêèé ï³ä ÷àñ â³çèòó ïîêàçàâ àóäèòî𳿠"ê³ëüöå" ç âåëèêîãî ³ âêàç³âíîãî ïàëüö³â. Ó ÑØÀ öå îçíà÷ຠ"î'êåé!". Àëå áðàçèëüö³ îáðàçèëèñÿ - ó íèõ öå íåë³òåðàòóðíèé âèñë³â. Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ êóëàê ç â³äñòîâáóð÷åíèì âåëèêèì ïàëüöåì îçíà÷ຠ"êëàñ!". À â Ãðåö³¿ öå: "Òà ï³øîâ òè!", ó ìóñóëüìàíñüêèõ êðà¿íàõ - íåïðèñòîéíà ïðîïîçèö³ÿ... С часна людина, - пере онана автор а підр чни ів з німець ої мови, співробітниця всесвітньої мережі Гете-Інстит т до тор Забіне Дінзель, - повинна знати ба ато мов. Вони знадобляться сл жбових відрядженнях і просто подорожах. Але є хороша новина: після вивчення двох іноземних сі інші опан вати д же ле о. Сама Забіне Дінзель знає німець , італійсь , іспансь , японсь . І вважає, що це мало. На онференції дире торів раїнсь их ш іл, я а відб лася днями в Києві, вона ділилася досвідом: я раще вивчити іноземн мов . І, основне, чом ш олярам потрібна, о рім ан лійсь ої, ще й німець а.

З НІМЕЦЬКОЮ - НА РОБОТУ! Конференцію ор аніз вали фахівці Міністерства освіти й на и, молоді та спорт У раїни та працівни и Гете-Інстит т . Її мета - розповісти дире торам і вчителям про перева и вивчення німець ої. З першо о вересня 2013 ро три мільйони раїнсь их ш олярів з п'ято о лас почн ть вивчати др іноземн . Я а мова займе цю ніш ? Чи отові до цьо о вчителі? Про це розмір ов вав заст пни міністра освіти і на и, молоді та спорт У раїни Борис Жебровсь ий. Нині міністерство заверш є під отов до ви ладання др ої іноземної. Попередній аналіз побажань бать ів свідчить: 60 відсот ах раїнсь их ш іл др ою іноземною б де німець а. - І це ціл ом за ономірно, - вважає Борис Михайлович. - Понад вісімдесят мільйонів людей ЄС Çà ìàòåð³àëàìè вважають німець рідною. Понад сто мільйонів Ñâ³òëàíè Ãàëàòè світі розмовляють цією мовою і роз міють її. www.pedpresa.com Фахівці міністерства всебічно вивчали переваи знання німець ої, спіл валися з оле ами із баатьох раїн Європи. Про важливість саме цієї мови оворять же самі назви освітніх прое тів. Напри лад, в Італії один із них називається "З німець ою на робот !". Безробіття серед молоді в Італії д же вели е. Але водночас раїні працює ба ато німецьих фірм, я і запрош ють молодь зі знанням мови. Та й самій Німеччині рівень безробіття значно нижчий. Цим (н й, без с мнів , інтересом до льт ри

та історії) пояснюється нинішній "ренесанс" німець ої мови в Європі. Вибір др ої іноземної мови (і, звичайно, рівень її вивчення) матиме вплив на майб тнє ш олярів. Том цей вибір має б ти відповідальний. - А справа міністерства, - пере онаний Борис Михайлович, врах вати шляхи розвит раїнсь ої е ономі и. Напри лад, дати інформацію, с іль и німець их підприємств є в У раїні, передбачити, я а потреба фахівцях зі знанням німець ої б де завтра й післязавтра. Нині в раїні працює більш я півтори тисячі підприємств з німець ою частою апітал . Завтра їх б де ще більше!

МОВА У "ВАЛІЗЦІ" - Під час особисто о спіл вання з європейцями, - розповідає дире торам ш іл Борис Жебровсьий, - я мав можливість "звірити" хід наших реформ. Ми йдемо правильним шляхом! У міністерстві освіти Італії з ордістю розповіли, що в них відб вається "революція" вивченні мов. Насправді "лін вістична революція" є в нас. І саме від дире тора і вчителя залежить, чи знатим ть діти іноземні мови. Іншими словами, чи стан ть раїнсь і спеціалісти в Європі он рентними. Наші вип с ни и вст пають в ніверситети і У раїни, і світ . Ми можемо їм допомо ти: зібрати "валіз " зі знань. До тор Забіне Дінзель розповідала дире торам про перева и


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

47 Кіль ість ш олярів, я і нині с ладають іспити в Гете-Інстит ті, зростає. У 2000 році цих сміливців б ло не більш я тисяча. Нині е замени с ладають дванадцять тисяч ш олярів. Фахівці Гете-Інстит т радять: навчатися треба "малень ими ро ами" і не боятися пра ти и. - Вивчати іноземн , - аже Забіне Дінзель, - треба та само, я розбиратися з новим мобільним телефоном. Тобто - не боятися помило . Корист йтеся мовними навич ами, і ви володітимете мовою дедалі раще.

німець ої. Мовляв, німці - чемпіони світ з подорожей. Том знання цієї мови дає перева и в т ристичном бізнесі. - Щоб роз міти розмаїття світ , я і нині продовж ю вивчати різні мови, аже пані Дінзель. - Бо я ось Китаї на рин хотіла пити два ябл а, по азала продавцеві два пальці, а він мені відрах вав вісім. З'яс валося, що в Китаї рах но по аз ють на пальцях однієї р и, др ви ористов ють для за ортання товар .

МОНМОЛОДЬСПОРТУ ЗА МОВНЕ РОЗМАЇТТЯ Фахівець Департамент середньої та дош ільної освіти Міністерства освіти і на и, молоді та спорт У раїни О сана Ковален о б вально "на пальцях" пояснювала дире торам, я провадж ватиметься др а іноземна з п'ято о лас . Вона на олосила, що ш оли самі повинні визначитися, я мов їм вивча-

ІТАЛІЙСЬКИЙ ДОСВІД: ГОВОРИТИ, А НЕ ХВАЛИТИСЯ ЧИТАННЯМ МАННА Про італійсь ий досвід вивчення німець ої раїнсь им освітянам розповів і ерівни мовно о відділ ГетеІнстит т Йо аннес Гербес. Йо анес - я він сам жарт є, - типовий європеєць: має німець ий паспорт, др жин -неаполітан і живе в Парижі. Двадцять ро ів том в Італії зроз міли: без др ої іноземної в с часном світі не обійтися. У 1998 році міністерство освіти Італії схвалило прое т введення ш олах др ої європейсь ої мови я іноземної. За три ро и я омо а більше ш олярів мали оволодіти рівнем А2. Мовн "революцію" здійснювали трьох напрямах: підвищ вали валіфі ацію вчителів, провадж вали мовні рси за межами ш ільних про рам і, найважливіше, ввели зовнішні іспити. Гете-Інстит т розробив привабливі для молоді рівні А1 і А2. Ці іспити стали ч довою мотивацією. Ш олярі отрим вали підтвердження своїм знанням і стим л навчатися далі. Крім то о, е замени в Гете-Інстит ті мали "ефе т зворотно о вплив ". Простіше аж чи, під час іспитів оцінювали рівень володіння сною мовою. Том педа о и д же швидо переорієнт валися з писемно о на сне мовлення. Учні висловлювали свою д м щодо різних поб тових сит ацій. А не тіль и з ордістю повідомляли, що на роах німець ої вони читали Томаса Манна...

ти першою, а я - др ою. Міністерство вітає мовне розмаїття! - Д же важливо зроз міти, - розповідала О сана Ковален о, - що "с ма знань" Європі вже давно не є основною. Важливо, я с ористатися цими знаннями, я дол читися до розмови. На жаль, не всі це роз міють. Але рано чи пізно вчителям доведеться пере лян ти методи ви ладання. МОНмолодьспорт і Гете-Інстит т хвалили рішення вітні почати пілотний прое т. Двісті чнів з різних ре іонів (сто - із за альноосвітніх ш іл і сто - зі спеціалізованих) с ладатим ть іспити й отримають мовні сертифі ати в Гете-Інстит ті. Хто хоче взяти часть - може подавати свої андидат ри (адреса на сайті міністерства). Учителі дов о розпит вали О сан Ковалено, я раще ор аніз вати вивчення др ої іноземної. Напри лад, я поділити ласи на р пи, я що вчителів не вистачає, де отримати мето-

дичні ре омендації, я план ють вдосоналювати матеріально-технічн баз . А ще - я встановити онта ти з німецьими ш олами. О сана Ковален о терпляче пояснювала. На за інчення порадила, що, мовляв, для то о, аби подр житися з німець ими ш олами, не потрібне міністерство. Для цьо о має б ти тіль и бажання.

ЦІНА ПИТАННЯ СТО МІЛЬЙОНІВ ЄВРО НЕВДАЛИХ КОНТРАКТІВ Дослідження Євросоюз по аз ють: 2008 році невдалі онтра ти становили сто мільйонів євро. Причина невдалих фінансових зв'яз ів том , що ерів-ни и не змо ли пороз мітися між собою. Пороз мінню, в основном , завадило слаб е знання мови партнерів. Том в анти ризових ре омендаціях від ЄС, зо рема, є порада брати на робот співробітни ів, я і володіють більш я однією іноземною мовою. Це допома ає мініміз вати ризии е ономічної ризи. Крім то о, фахівець, я ий володіє більш я однією іноземною мовою, отрим є вищ заробітн плат . Том в баатьох раїнах Європи фахівці ГетеІнстит т працюють під аслом: "Ан лійсь а - обов'яз ова. Німець а - додатовий плюс!"

ДО РЕЧІ ПРИНЦИП "МОБІЛКИ" За альновропейсь і ре омендації оцінювання рівнів знання мови допомаають чителям " оворити однією мовою". Напри лад, рівень В1 в сіх раїнах - це можливість спіл ватися зроз мілою мовою, робити по п и. Рівень А2 допома ає роз міти прості те сти. А1 орієнт ватися простих поб тових сит аціях. Î

Íàì ö³êàâà Âàøà äóìêà! Æóðíàë “Ñó÷àñíà îñâ³òà” çàïðîøóº åêñïåðò³â ³ êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèñëîâèòè äóìêó íà ñòîð³íêàõ íàøîãî æóðíàëó ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì îñâ³òè. Çâåðòàéòåñü â ðåäàêö³þ çà òåë. (044) 453-35-11


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ 2013

·

48

Òåñòè äëÿ ìàéáóòí³õ ïåðøà÷ê³â: çíàéîìñòâî ÷è â³äá³ð? Äàâàéòå â³äðàçó îáìîâèìî òîé ôàêò, ùî íàøå çàêîíîäàâñòâî çîáîâ’ÿçóº óñòàíîâè îñâ³òè (øêîëè) ïðèéìàòè â ïåðøèé êëàñ âñ³õ ä³òåé, ÿê³ äîñÿãëè øê³ëüíîãî â³êó. Îáìåæåííÿì ìîæå áóòè â³äñóòí³ñòü ì³ñöü ³ òîé ôàêò, ùî äèòèíà íå ïðîæèâຠó ì³êðîðàéîí³, äå çíàõîäèòüñÿ øêîëà. Àëå îñîáëèâî¿ ï³äãîòîâêè, âèñîêîãî ð³âíÿ äîøê³ëüíèõ óì³íü äèòèíè â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ íå ïðîïèñàíî. ² òèì íå ìåíøå, âñ³ áàòüêè íà÷óëèñÿ ïðî òåñòè ïðè ïðèéîì³ äî øêîëè ³ ÷åêàþòü çàïîâ³òíî¿ ñï³âáåñ³äè ç âåëè÷åçíèì õâèëþâàííÿì. Íó à ÿêùî öå ã³ìíàç³ÿ àáî ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ç ÿêèì-íåáóäü óõèëîì, òî òóò óæå íå îá³éòèñÿ áåç êîíêóðñíî¿ îñíîâè. Àëå ïàí³êóâàòè íå âàðòî, ³ òèì á³ëüøå íå âàðòî ïðîãíîçóâàòè, ùî íà îäíå ì³ñöå â òàêîìó êëàñ³ ïðèéäóòü äâàäöÿòü âóíäåðê³íä³â ³ âàøå ÷àäî çàëèøèòüñÿ íå ïðè ñïðàâàõ. Òåñòè íå øóêàþòü óí³êóì³â ³ íå âèìàãàþòü ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè. Çóïèíèìîñÿ íà íèõ äåòàëüí³øå.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ТЕСТИ? Насправді, оловним завданням вст пних тестів є не відбір дітей, а знайомство педа о а з майб тніми чнями і можливість оре т вання про рами навчання в залежності від рез льтатів тест вання. Батьи повинні пам’ятати я правило, що рез льтати тест вання носять ре омендаційний хара тер, вони не прирівнюються до он рс . Але варто роз міти і те, що я що після тестів педа о и аж ть мамі, що її дитина, можливо, ще не отова до ш оли, та й ві не є “стелею”, то бать и повинні проявити м дрість і под мати про бла опол чний розвито подій для дитини. Нічо о страшно о немає в том , я що дитина ще рі поб де в більш підходящом для ньо о середовищі - дитячом сад . І хоч ми і оворили, що спеціальної під отов и та і тести не вима ають, зробіть для себе а цент на слові “спеціальної”. Все ж за пар місяців до співбесіди варто змінити звичний режим і відвести трохи Çà ìàòåð³àëàìè щоденно о час на прості заняття з дитиною. Батьwww.neuch.orgu ам варто роз міти, що синонім та их занять не “навантаження”, а “розвито ”. Вправи на ло і , мислення, пам’ять не тіль и допомож ть дитині без тр днощів пройти перші випроб вання, але й б д ть для неї репетицією перед ш олою, зна ом то о, що вона дорослішає. Діти, я і мріють с оріше стати ш олярами, із задоволенням прийм ть ці заняття. Бать и не повинні різ о вводити дитин в нове середовище і зі всією стро істю і вимо ливістю рати в ш ол . Побільше і рових моментів, захопливості, належної мотивації, і все пройде взаємно ле о і приємно.

Важливий момент: вчителі завжди бачать та під отов і належним чином оцінюють її плоди. Це не означає, що вчителі заздале ідь намічають собі любленців, не б демо та примітивні, але добре позитивне зерно вже за ладене. Хороший старт перед вели ою доро ою - це важливо.

ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ НА СПІВБЕСІДАХ? На тест ванні зазвичай перевіряються наст пні моменти: сприйняття, пам’ять, ва а, мотори а, мова, мислення, онцентрація. Че айте, що дитині б д ть задані питання за темами: “Розпорядо дня”, “Нав олишній

світ”, “Місто”, “Мій дім”. Все це лежить в площині ві ової соціальної адаптації, я а д же важлива при прийомі до ш оли в плані психоло ічної отовності. Вправи на сприйняття перевіряють віз альн пам’ять дитини. При ладами та их завдань мож ть б ти: “Домалюй метели а” і т.д. На онцентрацію ва и д же часто пропон ються вправи на запам’ятов вання малюн а з рапами і подальшо о йо о повторення. Пам’ять - важливий аспе т тест вання. Найпоширеніші вправи засновані на по азі деіль ох еометричних фі р або простих артино і подальшом їх відтворенні. Д же ба ато різних вправ тест ють мислення. Але найпоширенішими можна назвати наст пні: В азати я омо а більше рис подібності та відмінності;


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 03 ÁÅÐÅÇÅÍÜ

· 2013

49

Домалювати предмет та им чином, щоб збере лася заальна за ономірність малюн а. При оцінці мови дитини швидше за все попросять назвати визначення одним словом або с азати правильно. Мож ть запропон вати с ласти розповідь по артинці. Пам’ятайте, що дитині потрібно б де назвати себе, с азати повні імена (по бать ові та прізвище) своїх бать ів. Дитина повинна знати дат сво о народження. Можливо, її запитають, що та е ш ола і чом вона хоче йти до ш оли. Б дьте отові до цьо о. Є безліч посібни ів із зраз овими завданнями, я ими варто запастися бать ам і от ватися безпосередньо по них. Варіантів завдань маса, але всі вони, на адаємо, розраховані на перевір рівня отовності до ш оли, до ново о етап , що вима ає сил і бажання. Ніхто не перевіряє ваш обдарованість і над міння, це не преро атива дано о тест вання.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ Психоло ічна отовність дитини в ш олі виражається в де іль ох аспе тах: Ставлення до ш оли. Це значить, чи отова дитина вион вати правила ш ільно о розпоряд , вчасно приходити в ш ол , ви он вати домашнє завдання. Ставлення до вчителя і самої навчальної діяльності. Чи аде ватно дитина сприймає професійн роль чителя і самі навчальні дії? Ставлення до одноліт ів. Відбивається в отовності дитини б ти членом дитячо о с спільства, міти взаємодіяти, пост патися в одних сит аціях і не пост патися в інших; в мінні спіл ватися з одноліт ами. Ставлення до рідних. Цей фа тор залежить ціл ом від позиції сім’ї: відч ваючи шанобливе ставлення рідних до ново о стат с дитини, сам чень ле ше пройде адаптацію до ш оли. Відношення до само о себе. Основою т т є аде ватна самооцін а. Дитина повинна вміти правильно оцінювати себе, свою поведін , свої вміння і свою діяльність. Існ є ще й та е поняття я вольова отовність до ш оли. Воно виражається в том , чи здатна дитина напр жено тр дитися, слід вати в азів ам вчителя і відповідати основним вимо ам. Бать ам варто подбати про те, щоб ще перед ш олою дитина б ла ор анізованою, сама відповідала за ор анізацію своо робочо о місця, підтрим вала порядо і онтролювала це. Тіль и с ма всіх цих аспе тів може оворити про те, що новий етап для дитини ціл ом ло ічний, він б де ма симально безболісним і позитивним і не стане справжнім стресом для всієї родини.

Î

ЦЕ ЦІКАВО "ДІТЯМ І СОБАКАМ ВХІД ЗАБОРОНЕНО" Ñòàðîâèííà àíãë³éñüêà ìóäð³ñòü ãîâîðèòü: "ijòåé ïîâèííî áóòè âèäíî, àëå íå ÷óòíî". Íàïåâíî, òîìó íà äâåðÿõ áàãàòüîõ àíãë³éñüêèõ ïàá³â ìîæíà çóñòð³òè âåëüìè çàáàâí³ íàïèñè: "No children, no dogs", òîáòî ä³òÿì ³ ñîáàêàì âõ³ä çàáîðîíåíèé. Âò³ì, òðàäèö³éíå áðèòàíñüêå âèõîâàííÿ ñóâîðå ³ ñïðàâåäëèâå. Ïðè÷îìó ÷èì âèùèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ áàòüê³â, òèì ñóâîð³øå âèõîâàííÿ ¿õí³õ ÷àä. Íàïðèêëàä, ó ðîçê³øíîìó àðèñòîêðàòè÷íîìó îñîáíÿêó äèòÿ÷îþ ñëóæèòü ìàëåíüêà ê³ìíàòêà ï³ä ñàìèì äàõîì. Öå çàäóìàíî äëÿ òîãî, ùîá çìàëêó çàãàðòîâóâàòè äóõ ³ ò³ëî äèòèíè. Ó íàéïðåñòèæí³øèõ øêîëàõ ïàíóþòü ïîðÿäêè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ñîáîþ ùîñü ñåðåäíº ì³æ ìîíàñòèðåì ³ àð쳺þ. À â îäí³é ç íàéïðåñòèæí³øèõ ïðèâàòíèõ øê³ë Áðèòàí³¿, âèïóñêíèêàìè ÿêî¿ áóëè Áàéðîí ³ ×åð÷³ëëü, ä³òè ïîâèíí³ õîäèòè â ¿äàëüíþ ³ íàçàä ñòð³ºì. Ó âèùèõ øàðàõ ñóñï³ëüñòâà ïîïóëÿðí³ îêðåì³ ïàíñ³îíè äëÿ õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê. Ïðîòå ëèøå 7% àíãë³éñüêèõ ä³òåé â³äâ³äóþòü ïðèâàòí³ øêîëè. Ðåøòà àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî íàâ÷àþòüñÿ â ìóí³öèïàëüíèõ, äå ñóâîðîñòåé ïîìåíøå. Ïåðøîêëàñíèêàìè ä³òêè ñòàþòü âæå â 5 ðîê³â, ³ îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ â÷èòèñÿ äî 16. Çà ìàòåð³àëàìè www.maminmir.by

"ЕФЕКТ МОЦАРТА", АБО ЯК МУЗИКА ПІДВИЩУЄ ІНТЕЛЕКТ ДИТИНИ Â÷åí³ äîâåëè, ùî ìóçèêà ìຠâåëèêèé âïëèâ íà ³íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê ä³òåé. Íåäàðìà ôàõ³âö³ ãîâîðÿòü ïðî "åôåêò Ìîöàðòà", "åôåêò Áðàìñà", "åôåêò Ãåðøâ³íà" ³ "åôåêò ѳíàòðè". Ïðîñëóõîâóâàííÿ ìóçèêè Ìîöàðòà, íà äóìêó â÷åíèõ, äîçâîëÿº "óïîðÿäêóâàòè âîãíåâó ì³öü" íåéðîí³â ó êîð³ ãîëîâíîãî ìîçêó. ²íøèìè ñëîâàìè, âîíà ñïðèÿº ï³äâèùåííþ êîíöåíòðàö³¿, ï³äñèëþº çäàòí³ñòü äî ³íòó¿òèâíîãî ìèñëåííÿ. ßê ñòâåðäæóâàâ Ãîðäîí Øîó, ô³çèê-òåîðåòèê ³ äîñë³äíèê, ìóçèêà çáóäæóº ñêëàäí³ íåðâîâ³ ìîäåë³, ÿê³ ïîâ'ÿçàí³ ç âèùèìè ôîðìàìè ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òîáòî ó äèòèíè, ÿêà ïîâàæຠ³ ðîçó쳺 "ñèëüíó" ìóçèêó, òàê ñàìî ñèëüíî ðîçâèíåíèé ³íòåëåêòóàëüíèé òà ðîçóìîâèé ïîòåíö³àë, ÿê, ïðèì³ðîì, ó "ïðîñóíóòîãî" ìàòåìàòèêà. Ìåëîä³éíà ìóçèêà â ñòèë³ áàðîêî (Áàõ, Ãåíäåëü, ³âàëüä³): äຠâ³ä÷óòòÿ ñò³éêîñò³, áåçïåêè. Êëàñè÷íà ìóçèêà Ãàéäíà ³ Ìîöàðòà: ñïðèÿº ï³äâèùåííþ êîíöåíòðàö³¿, ïàì'ÿò³ òà ïðîñòîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ. Ìóçèêà ðîìàíòèçìó (Øóáåðò, Øóìàí, ×àéêîâñüêèé, Øîïåí ³ ˳ñò): ïðîáóäæóº ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, àêòèâ³çóº ñèìïàò³þ. Ìóçèêà ³ìïðåñ³îí³ñò³â (Äåáþññ³, Ôàâð, Ðàâåëü): âèêëèêຠïðèºìí³ îáðàçè ó ñíîâèä³ííÿõ. Î Çà ìàòåð³àëàìè www.maminmir.by


ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ ¹ 01 - 02 Ѳ×ÅÍÜ - ËÞÒÈÉ 2013

50

Ï ÅÐÅÄÏËÀÒÀ

¹3 ((95 95 3 ð. 95)) 201 2013 www.s-osvita.com.ua Ре . свід. КВ № 6364 від 24.07.2002 р. ........................................................................ Видавець ТОВ «Поіс -Плюс» Адреса реда ції: 03057, м . Київ, в л. Молдавсь а, 2, оф. «1-В» ........................................................................ Реда ція: тел/фа с.: Ре лама:

íà æóðíàë "Ñó÷àñíà îñâ³òà " – òâ³é êðîê äî óñï³õó! Ñêîðèñòàéñÿ âñ³ìà ïåðåâàãàìè ïåðåäïëàòè! Зр чно Вам не доведеться ш ати ж рнал

044-453-35-11 044-453-35-12 044-453-35-00 poisk@optima.com.ua

........................................................................ Дире тор Ш мей о Г.В. Головний реда тор К чма В.В. ........................................................................ Відділ розповсюдження: тел.: 044-453-35-11 Інтернет-прое т: 044-453-35-00 ........................................................................ Надр овано ТОВ «Рема-Прінт» Підписано до др 23.02.2013 р. Зам. №__________ На лад 17000 примірни ів ........................................................................ Передр дозволяється тіль и за письмовою з одою реда ції. Реда ція може не поділяти точ зор авторів. Відповідальність за підбір і ви ладення фа тів статтях нес ть автори. Відповідальність за зміст ре лами несе ре ламодавець. ............................................................................... Матеріали з познач ою P др ються на правах ре лами.

іос ах – Вам по лад ть йо о в поштов с ринь . Ви ідно ж рнал "Ñó÷àñíà îñâ³òà" надходить до Вашої поштової с ринь и – Ви вст паєте до ВНЗ! Корисно Усі номери люблено о ж рнал завжди під р ою. Наші п блі ації завжди а т альні.

Кро 1 – Заповніть передплатний

Кро 3 – Насолодж йтесь читанням ж рнал "Ñó÷àñíà îñâ³òà"!

на місяць - 6,70 рн. на півро - 37,35 рн. на вартал - 19,50 рн. на рі -73,50 рн. Оформивши передплат на ж рнал "Ñó÷àñíà îñâ³òà", лише та Ви не проп стите жодно о матеріал , можливо, найважливішо о саме для Вас! Детальн інформацію про передплат Ви завжди можете знайти на сайті www.s-osvita.com.ua або дізнатися, зверн вшись до реда ції за тел.: (044)453-35-00

Ре ламний відділ ж рнал :

poisk@optima.com.ua Детальна інформація про мови розміщення ре лами та інформації – на сайті www.s-osvita.com.ua тел./фа с (044)453-35-11, (044)453-35-12

ÄÅ ÊÓÏÈÒÈ? ÆÓÐÍÀË ”ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎÑÂIÒÀ” ÌÎÆÍÀ ÏÐÈÄÁÀÒÈ: В ма азинах та іос ах преси м. Києва: * мережа іос ів преси “ Союздр ”; * мережа іос ів “Преса” Києва та області; * оптовий ниж овий ма азин (станція метро “Петрів а”). На роз лад ах ст. м. Київсь о о метрополітен . На оптовом азетном рин (ст. м. “Ш лявсь а”). В ТОРГОВЕЛЬНИХ ЦЕНТРАХ, МАГАЗИНАХ ТА СУПЕРМАРКЕТАХ: м. Біла Цер ва .......... в л. Ярославсь а, 40, “Ма елан” ТЦ м. Б ча ............................... Нове Шосе, 48, “Сімпаті ” м. Вінниця ......... с. Зарванці, 0,5 м Хмельниць о о шосе, “МЕТРО” ТЦ м. Вінниця .............. в л. Козиць о о, 51, “Ма і Центр” ТЦ м. Вінниця ................. в л. 600-річчя, 17, “Ме аМолл” ТЦ м. Дніпропетровсь ..... Запорізь е шосе, 63, “МЕТРО” ТЦ м. Дніпропетровсь ........ в л. Каштанова, 1, “МЕТРО” ТЦ м. Дніпропетровсь в л. Нижня Дніпровсь а, 17, “Караван” ТЦ м. Дніпропетровсь .......... в л. Ком нарівсь а, 8, “Білла” м. Дніпропетровсь ..................... пр. Героїв, 2, “Білла” м. Донець ....................... пр. Кірова, 90, “Ма елан” ТЦ м. Донець .................. пр. Ленінсь ий, 148, “МЕТРО” ТЦ м. Донець ........................ в л. Взлітна, 7, “МЕТРО” ТЦ м. Донець ................ в л. Антонова, 4, “Вели а Кишеня” м. Житомир ................... в л. Київсь а, 77, “Караван” ТЦ м. Житомир ................................ пр. Мир , 15, “Білла” м. Запоріжжя ............. Орєховсь е шосе, 7а, “МЕТРО” ТЦ м. Запоріжжя ............................ в л. Яцен а, 2, “Білла” Івано-Фран івсь а обл. .......... с. Вовчинець, “МЕТРО” ТЦ

пон поштовом відділенні.

Кро 2 – ПЕРЕДПЛАТІТЬ ЖУРНАЛ. Передплатити ж рнал можна за атало ом ДП “Преса” (в б дь-я ом відділенні “У рпошти”), передплатний інде с 06222, а та ож атало ах та на сайтах передплатних а ентств “Періоди а” 06222, “Самміт” 13316, “KSS” 10750.

ßÊ ÐÎÇÌ IÑ ÒÈÒÈ ÐÅÊËÀÌÓ ÐÎÇÌIÑ IÑÒÈÒÈ ÀÁÎ ÏÓÁË IÊ ÀÖ ÏÓÁËIÊ IÊÀÖ ÀÖII Þ (044)453-35-00

Реда ція:

·

ØÀÍÎÂÍI ÄÐÓÇI ! Ви завжди можете замовити попередні вип с и ж рнал в реда ції, я що не всти ли їх пити. Зателефон йте: (044)453-35-11.

м. Київ ........................ пр. Гри орен а, 43, “МЕТРО” ТЦ м. Київ .......................... в л. Кільцева, 1В, “МЕТРО” ТЦ м. Київ ........................ в л. Саб рова, 2-а, “МЕТРО” ТЦ м. Київ .................... пр. Мос овсь ий, 26В, “МЕТРО” ТЦ м. Київ ......... в л. Червоноармійсь а/Басейна, 1-3/2А, “Арена Сіті” ТЦ м. Київ ........................... в л. Л ова, 12, “Караван” ТЦ м. Київ .................................... в л. Гриш а, 3, “Білла” м. Київ ........................ в л. Петропавлівсь а, 2, “Білла” м. Київ ........................... пр. Мая овсь о о, 85, “Білла” м. Київ ............................ в л. Бессарабсь а, 2, “Білла” м. Київ ............................... в л. Гетьмана, 46-Б, “Е о” м. Київ ..................... пр. Героїв Сталін рада, 14-Г, “Е о” м. Київ ............. в л. Лебедєва-К мача, 7, “Е о” (“Сер о”) м. Київ ....................... в л. Л ашевича, 15А, “Сімпаті ” м. Київ ......................... в л. Я. Коласа, 10, “Континент” м. Київ ......................... пр. Свободи, 26-А, “Континент” м. Київ ........................ в л. Уборевича, 23, “Континент” м. Київ ...................... в л. Вели а Кільцева, 12, “Нов с” м. Краматорсь ................... в л. Ювілейна, 50А, “Білла” м. Кременч .................... в л. Воровсь о о, 4а, “Білла” м. Кривий Рі .................... в л. Би ова, 31, “МЕТРО” ТЦ м. Кривий Рі ............... пр. 30-річчя Перемо и, 1 _NEW_, “Солн. алерея” ТЦ м. Л бни ...................... в л. Радянсь а, 98, “Ве тор” ТЦ м. Л ансь ........... в л. Андрія Ліньова, 120, “МЕТРО” ТЦ м. Л ць .......................... в л. Бенделіані, 2, “Колібріс” м. Львів ...................... в л. Городсь а, 174, “МЕТРО” ТЦ м. Ма іїв а ................... в л. Те стильна, 7, “МЕТРО” ТЦ м. Марі поль ............. Володарсь е шосе, 4, “МЕТРО” ТЦ м. Марі поль ............... в л. Митрополитсь а, 59, “Білла” м. Марі поль ............ в л. Ен ельса, 28, “Вели а Кишеня” м. Ми олаїв ........ в л. Героїв Сталін рада, 9д, “МЕТРО” ТЦ м. Ми олаїв ...... в л. Героїв Сталін рада, 13, “Ма елан” ТЦ

м. Ніжин ................ в л. Шевчен а, 7А, “Вели а Кишеня” м. Одеса ...................... в л. Овідіопольсь а, “МЕТРО ТЦ м. Одеса ................... в л. Аеропортсь а, 29, “МЕТРО ТЦ м. Одеса ............ в л. Корольова-Левітана, 15, “Білла” м. Одеса ................. пр. Добровольсь о о, 122/1, “Білла” м. Полтава ................... Київсь е шосе, 1А, “МЕТРО” ТЦ м. Рівне ........................ в л. Ма арова, 21, “МЕТРО” ТЦ м. Рівне .................. в л. Ма арова, 24, “Вели а Кишеня” м. Рівне ................................ в л. Га аріна, 16, “Край” м. Сіверодонець ......... пров. Радянсь ий, 46, “Джаз” ТЦ Сімферопольсь ий район с. Мирне, в л. Євпаторійсь а, 125, “МЕТРО” ТЦ м. С ми ............................... в л. Хар івсь а, 9, “Білла” м. Хар ів .................... в л. Героїв Праці, 7, “Караван” ТЦ м. Хар ів ..................... в л. Га аріна, 187/1, “МЕТРО” ТЦ м. Хар ів ............................ в л. Клоч овсь а, 9, “Білла” м. Хар ів .......................... в л. 23 Серпня, 33-а, “Білла” Хар івсь а область смт Данилів а, в л. Кільцевий шлях, 8, “МЕТРО” ТЦ м. Херсон .................. в л. 200-річчя Херсона, 5, “Білла” м. Чер аси .................. в л. Хімі ів, 74, “Вели а Кишеня” м. Чер аси ........... в л. Сталін рада, 34, “Вели а Кишеня” м. Чернівці ................... в л. О.Вільшин, 1д, “МЕТРО” ТЦ м. Чернівці .................. в л. Хотинсь а, 43, “Караван” ТЦ У поштових відділеннях по всій території У раїни. На омерційних роз лад ах преси по ре іонах У раїни.

ÆÓÐÍÀË "ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ", ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÓÅÅ ÒÜÑß ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ: ÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÓ в ш олах, по ш ільних і місь их бібліоте ах Києва, на спеціалізованих вистав ах, в обласних правліннях освіти (разово).

ОСВІТА В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ: WWW.S-OSVITA.COM.UA


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

05762021

02312010

01802011

18012002

¹ 03 • 2013 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

51


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

14352008

13972004

52

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03

11442002

19462002


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

02702031

01132021

14082004

¹ 03 • 2013 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

53


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

19472002

54

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03


www.s-osvita.com.ua

ÐÅÊËÀÌÍÈÉ Â²ÄÄ²Ë ÆÓÐÍÀËÓ: (044) 453-35-00

ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

00892229

20012004

00892186

00892184

01922005

¹ 03 • 2013 ð. • ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ

55


ÍÀÂ×ÀÒÈÑß, ÙÎÁ ÏÅÐÅÌÀÃÀÒÈ

19592002

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ íà ñòoð. 35 01552016

56

ÑÓ×ÀÑÍÀ ÎѲÒÀ • 2013 ð. • ¹ 03

«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, Украина  
«Современное образование в Украине и за рубежом». Журнал, Украина  

Журнал для тех, кто стремится к большему – «Сучасна освіта в Україні і за кордоном». Читать онлайн новый номер журнала (№3, март 2013 года)

Advertisement