Page 1

“ คุณค่าจากอดีต กับความเข้าใจในปัจจุบัน ” สู่อนาคตอันรุ่มรวยและสง่างามของเมืองเชียงใหม่ Valuing the Past, Understanding the Present, to Enrich the Future of Our Beloved Chiangmai City

อะไรคือแก่นสารของคุณค่าจากอดีตของเมืองเชียงใหม่ ทีเ่ ราทุกคนจะ นำ�พา รักษา และอุ้มชู ไปสู่การพัฒนาในอนาคต เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงและ การพัฒนาทีจ่ ะเกิดขึน้ ยังรักษาอัตลักษณ์ ตัวตนของความเป็นเชียงใหม่ ทีม่ เี สน่ห์ งดงามไปพร้อมกับความมีชวี ติ ชีวาของผูค้ น และ ให้การพัฒนานัน้ ไม่เป็นการพัฒนาที่ ลดทอนมรดกและคุณค่าเหล่านัน้ ทีเ่ ราทุกคนต่างให้คณ ุ ค่าและความหมาย


อยู่กั๋นหยังใดในอนาคต เพื่อบ่ลดทอนคุณค่าของมรดก ความงดงามของเมืองเชียงใหม่ •เมืองเชียงใหม่ ในวันที่เงาตึกสูง ทาบทับองค์พระธาตุ เจดีย์ และบ้านเรือน ปี 2554-2556 มีคอนโดมิเนียม 73 โครงการ 29 โครงการตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เรามีวัดในเขตเทศบาล 88 วัด 68 วัดตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า

คอนโดฯที่สูงที่สุดและกำ�ลังก่อสร้าง สูง 32 ชั้น หรือประมาณ 100 ม. http://www.oknation.net/blog/print. php?id=842367

ยอดพระธาตุเจดีย์หลวงที่ในอดีตสามารถมองเห็น และกราบไหว้ได้รอบจากทุกทิศ สูง 75 ม. http://www.chiangmai-thailand.net/temple/ jediloang/jetiyaluang.html

•เมืองหน้อยน่าอยู่ สู่ศูนย์กลางเชื่อมต่อนานาชาติ โครงการมอเตอร์เวย์ 8 เลน สู่เชียงรายเพื่อเชื่อมต่อพม่าและจีน

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1369332947

จำ�นวนสายการบินมากกว่า 37,000 เที่ยวบินต่อปี นักท่องเที่ยวรวมกว่า 4 ล้านคนต่อปี http://th.wikipedia.org/

โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง รองรับผู้โดยสาร 34,000 คนต่อวัน http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1369332947

•Check-in @ เจียงใหม่เจ้า.... เมืองเชียงใหม่ เมืองน่าเที่ยว และก้าวย่างสู่ความเปลี่ยนแปลง

“มีโรงแรมในเขตเทศบาล 450 แห่ง รวม 25,000 กว่าห้อง ตั้งอยู่ในเขตเวียงเก่า 137 แห่ง” “ราคาประเมินทีด่ นิ เมืองเชียงใหม่สงู ขึน้ 1 0.97% จากปี 2554 ส่วนราคาจริงในตลาดพุง่ ติดจรวดกว่า 400% ในขณะที่คนเมืองเชียงใหม่ มีแนวโน้มย้ายออกไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรชานเมือง เพื่อหาความสงบสุข” รายงานความคืบหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองแม่ข่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ‘55; http://landprice. treasury.go.th/; http://www.treasury.go.th/internet/land/province_price/chiangmai.pdf


•ขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่

- ปี 2555 เชียงใหม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กเพิ่มขึ้นบนถนนอีก 23,086 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็น 55.86% - เชียงใหม่มีประชากร 141,361 คน มีบ้าน 75,878 หลัง แต่มีประชากรแฝง 2.5 ล้านคน ที่เข้ามาใช้ พื้นที่ในเขตเทศบาล - โรคทางเดินหายใจเป็นโรคอันดับ 1 ที่คนเชียงใหม่ป่วยต่อเนื่องกันมาหลายปี - คนในเมืองเชียงใหม่สร้างขยะวันละ 312 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2.12 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน - เราผลิตน�้ำเสียกว่า 69 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของเมืองปัจจุบันสามารถรองรับได้ 55 ล้านลิตรต่อวัน - รถดับเพลิงที่เรามีในปัจจุบัน มีศักยภาพในการดับเพลิงของอาคารสูงเพียง13 ชั้น เอกสารโครงการเชียงใหม่เอี่ยม; นิตยสาร COMPASS no. 121,122; www.prachachat.net

•เสน่ห์ความงดงามของ วัด-บ้าน-ย่าน ในเวียงเก่า “68 วัดงามคู่บ้านคู่เมือง ควรค่าแก่การดูแล เคารพรักษ์ บ้ า นไม้ ร ู ป แบบล้ า นนา 91 หลั ง ที ่ ย ั ง มี ล มหายใจ สายสัมพันธ์ของผู้คนใน 22 ละแวกบ้านในเขตเมืองเก่า” แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมืองเชียงใหม่, อ.ปรานอม ตันสุขานันท์

•เมืองเชียงใหม่ ...เมืองน่าอยูใ่ ต้รม่ ไม้ และพืน้ ทีส่ เี ขียวตัวชีว้ ดั อากาศสะอาดบริสทุ ธิใ์ นอนาคต - มีต้นไม้ใหญ่ในคูเมือง 131 ต้น - พืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพในการสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว คือ สถานศึกษา/สถานที่ราชการ, วัด 88 แห่ง, วัดร้าง 69 แห่ง, พื้นที่ริมน�้ำปิง ริมคลองแม่ข่า, เขตโบราณสถาน และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ - มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมือง คือ 4 ตารางเมตรต่อคน เทศบาลนครเชียงใหม่มี 52.65 ตร.ม.ต่อคน - มาตรฐานพืน้ ทีส่ วนสาธารณะในเมือง คือ 2.88 ตร.ม.ต่อคน เทศบาลนครเชียงใหม่มี 0.35 ตร.ม.ต่อคน

พื้นที่สีเขียวต่อแขวง แขวงนครพิงค์ 23.10 %

แขวงกาวิละ 22.10 %

แขวงศรีวิชัย 15.08 %

(ต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน)

แขวงเม็งราย 13.67 %

(ต�่ำกว่าค่ามาตรฐาน)

การเสริมสร้างภูมิทัศน์ในเทศบาลนครเชียงใหม่, อ.พวงเพชร์ ธรสิน


การพัฒนาและดูแลรักษาเมืองเก่าเชียงใหม่แบบไหน ที่จะรักษาต้นทุนทาง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้การพัฒนานั้น ส่งเสริมและสนับสนุน “ความมีชีวิตชีวา” ที่ซุกซ่อนอยู่ใน “ย่าน-ละแวกบ้าน-ชุมชน” อันเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ÁØ·Ã

ªŒÒ§à¼×Í¡ «.3 Æͧ¡ÃÐá

¶¹¹ àÁ×Í §Ê

¨Ð

ÁÑÊÂÔ´¤Ø¹¹Ùà ÇÑ´âÅ¡âÁÕ

ÇÑ´àªÕ§Â×¹

ÇÑ´»†Ò໇Ò

ถนนมณีนพรัตน

ᨋ§ËÑÇÅÔ¹

ÇÑ´¤Çä‹ÒÁŒÒ

ÇÑ´ËÁŒÍ¤ÓµÇ§

ถนน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ÂؾÃÒª-͹ØÊÒÇÃՏ 3 ¡ÉѵÃԏ

สนง.กาชาด

ที่วาการอำเภอเมืองเชียงใหม

ÇÑ´ÊÓàÀÒ

ถนนราชดำเนิน

ÇÑ´ËÁ×è¹ÅŒÒ¹

ÇÑ´¾Ñ¹àµÒ

ร.ร.เมตตาศึกษา

ซ.3

ถนนบำรุงบุรี

ÇÑ´àÁ×ͧÁÒ§

ระแ

ถนน

ÇÑ´´ÒǴ֧ʏ

Š

ѹ¸

ªØÁª¹ÇÑ´¸ÒµØ¤Ó ÇÑ´ÂÒ§¡Ç§

ÒÊ ÑÁ¾

ถนนทิพยเนตร

ÇÑ´ËÁ×è¹ÊÒà ÇÑÇÅÒÂ

ÇÑ´¸ÒµØ¤Ó

ÃЪ

ÅÓ¤ÙäËÇ

นว ัวล าย

ÇÑ´ËÁ×è¹ÊÒÃ

ถน

àÅ¢ 1141 ‹¹´Ô¹ËÁÒÂ

กง

ÇÑ´àÁ×ͧÁÒ§-ÇÑ´´ÒǴ֧ɏ

ÇÑ´ÈÃÕÊؾÃó

ÇÑ´ÂÒ§¤ÃÒÁ

หาย

ÇÔ·ÂÒÅѹүÈÔÅ»Š àªÕ§ãËÁ‹ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

ยา ÇÑ´¹Ñ¹·ÒÃÒÁ

ªØÁª¹ÇÑ´¹Ñ¹·ÃÒÃÒÁ

ÅÓ¤ÙäË

Ç

แผนที่แสดงขอบเขตของ ละแวกบ้านในเขตเมืองเก่า

อ้างอิงจาก แนวทางการพัฒนาความเป็นย่านหลากมิติของเมือง เชียงใหม ; อาจารย์ ปรานอม ตันสุขานันท์

§àÁ×Í

È»

¶¹¹

ÊØÊÒ¹ËÒÂÂÒ

ÇÑ´È´͹äªÂ

ÇÑ´¾Ç¡ªŒÒ§ ÊØÃÔǧ¤ºØ¤à«ç¹àµÍÏ

ซ.2

ิยวงศ

·Ò§ËÅǧá¼

ÇÑ´¾Ç¡ªŒÒ§

ร.ร.เทศบาลวัดพวกชาง

ร.ร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ

ÇÑ´¾Ç¡à»‚ µÅÒ´·Ô¾Âà¹µÃ âç¾ÂÒºÒÅÊǹ»Ãا

รพ.นครพิงค(สาขา)

ถนนศรีดอนไชย

ᨋ§¢ÐµêÓ

ถนนราชเชียงแสน

ถนนสุร

ÇÑ´¾Ç¡à»‚Â

โรงแรมอิมพีเรียลแมปง

สถานสงเคราะหคนชรา

»ÃеÙàªÕ§ãËÁ‹

ถนนชางหลอ

ªØÁª¹ÇÑ´ÈÃÕÊؾÃó ÇÑÇÅÒÂ-Ê˾ҹԪ

ร.พ.สวนปรุง

¨Ç¹¼ÙŒÇ‹Ò-ä¹·ºÒë‹ÒÏ

ÇÑ´·ÃÒÂÁÙÅ(¾Á‹Ò)

ซ.1

»ÃеÙÊǹ»Ãا

ᨋ§¡Ù‹àÎ×ͧ

ถนนลอยเคราะห

ÇÑ´·ÃÒÂÁÙÅàÁ×ͧ

ÇÑ´¿†Í¹ÊÃŒÍÂ

ÇÑ´¾Ç¡áµŒÁ

ÇÑ´ª‹Ò§¦ŒÍ§

¹»

ถนนอารักษ

ลา

¡Ò´»ÃеÙàªÕ§ãËÁ‹

ÇÑ´¾Ç¡Ë§É

ÇÑ´ÍØ»¤Øµ

ÇÑ´ÅÍÂà¤ÃÒÐˏ

ᨋ§¢ÐµêÓ ·ÃÒÂÁØÅàÁ×ͧ ·ÃÒÂÁÙÅàÁ×ͧÁ‹ซ.1 Ò¹ ÇÑ´ËÁ×è¹µÙÁ

ÇÑ´¾Ñ¹áËǹ

สวนสาธารณะหนองบวกหาด

ถนนคชสาร

ÇÑ´¼ŒÒ¢ÒÇ ÇÑ´ª‹Ò§áµŒÁ

ถนนพระปกเก

ÊǹºÇ¡ËÒ´ ᨋ§¡Ù‹àÎ×ͧ

ÇÑ´ÁËÒÇѹ

ªŒÒ§Á‹ÍÂ-·‹Òá¾

ร.ร.พุทธิโสภณ

ถนนราชมรรคา ÇÑ´ËÁ×è¹à§Ô¹¡Í§

ถนนทาแพ ÇÑ´ºØ¾¾ÒÃÒÁ

»Ãеٷ‹Òá¾

ÇѴ਴ՏËÅǧ

͹غÒÅàªÕ§ãËÁ‹ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม ¾ÃÐ਌ÒàÁçÇÑ´§¾ÃÐ਌ ÃÒ ÒàÁç§ÃÒÂ

ÇÑ´àÁ¸Ñ§

ÇÑ´¾Ñ¹ÍŒ¹

ถนนราชภาคินัย

สถานีตำรวจกองเมือง

ÇÑ´áʹ½Ò§ ÇѴવÇѹ

ถนนกำแพงดิน

ถนนสามล าน

ÇÑ´ÈÃÕà¡Ô´

ซ.1

¡ÅÒ§àÇÕ§

ÇÑ´·Ø‹§ÂÙ

ÇÑ´¾ÃÐÊԧˏ »ÃеÙÊǹ´Í¡

ถนน

ÇÑ´´Í¡¤Ó

ซ.1

ÇÑ´¾ÃÐÊԧˏ

ศูนยการุณยเทพ

ÈÒÅ਌һعà¶Ò¡§ ÇÑ´ÍÙ‹·ÃÒ¤Ó

ร.ร.ธรรมราชศึกษา

Ã.Ã.ÇѲ⹷ѾÒÂѾ

µÅÒ´ÇâÃÃÊ

ÇѴ˹ͧ¤Ó

อย

ÇÑ´ºŒÒ¹»§

ÇÑ´¼Òº‹Í§ ÇÑ´ÍØâÁ§¤

ࢵ¡Ò÷ҧàªÕ§ãËÁ‹

ถนนชางม

ÇÑ´´Í¡àÍ×éͧ

ซ.2

ซ.5

ถนนบุญเรืองฤทธิ์

»ÃеÙÊǹ´Í¡

ÇÑ´»ÃÒÊÒ·

ถนนอินทวโรรส

พิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา หอศิลปวัฒนธรรม

»Ãеٷ‹Òá¾

Ëͨ´ËÁÒÂà˵ØáË‹§ªÒµÔ

ถนนราชวิถี

ซ.4

ʶҹաҪҴ·Õè 3

ÇÑ´ªÁ¾Ù

ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

þ.ÁËÒÃÒª¹¤ÃàªÕ§ãËÁ‹

วัง

ทาย

ถนน

¶¹

ซ.12

ถนนสิงหราช

ร.ร.หอพระ

ÇÑ´ªÑÂÈÃÕÀÙÁÔ

ÇÑ´Å‹ÒÁªŒÒ§

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

ᨋ§ÈÃÕÀÙÁÔ µŒ¹â¾¸Ôì งศ

ÇÑ´´ÑºÀÑÂ

ᨋ§ËÑÇÃÔ¹

ซ.8 ¡Ò´ÊÁྪ ᨋ§ÈÃÕซ.7ÀÙÁÔ Å‹ÒÁªŒÒ§

ถนนเวียงแกว

สนง.กงศุลอเมริกา

ราชว

ÇÑ´àªÕ§ÁÑè¹

ÈٹÁÒàÅàÂÂࢵ 2 àªÕ§ãËÁ‹

ถนนวิชยานนท ซ.9

ÇÑ´ËÑÇ¢‹Ç§ ÇÑ´»†Ò¾ÃŒÒÇã¹

ʹ§.à·ÈºÒŹ¤ÃàªÕ§ãËÁ‹

งานรักษาความ สะอาดแขวงนครพิงค

ถนนชัยภูมิ

ถนนอารักษ

ᨋ§ÈÂÀÙÁÔ

ถนนศรีภูมิ

»Ãе٪ŒÒ§à¼×Í¡

แผนกฝกกำลังสำรอง

ÇÑ´ÈÂ⢧

»Ãе٪ŒÒ§à¼×Í¡

ÇÑ´Á³à±ÕÂÃ

þ.àªÕ§ãËÁ‹ÃÒÁ

ถนนมูลเมือง

ˌͧÊÁØ´»ÃЪҪ¹ ¡Ò´ÊǹᡌÇ

§

เรามีวัด 68 วัด และมีวัดร้าง 25 แห่ง ในเขตเมืองเก่า (เวียงเก่าชั้นในและชั้นนอก) เรามี 22 ละแวกบ้านในเขตเมืองเก่า แบ่งเป็น 27 ชุมชน ที่ยังคงรักษาสายสัมพันธ์ของผู้คน และสะท้อน ภาพลักษณ์ของย่าน-ชุมชนต่างๆ 8 ชุมชน เป็นชุมชนช่างท้องถิน่ และย่านการค้าทีห่ ลากหลาย ทีเ่ คยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั การพัฒนาเมืองใน อดีต และจะเป็นต้นทุนเศรษฐกิจส�ำคัญในอนาคต เรามีบา้ นไม้เก่าแก่ทง่ี ดงามกว่า 91 หลัง ทีย่ งั สะท้อน ความเป็นสถาปัตยกรรมไม้ของล้านนา มีบา้ นปูน อาคาร และตึก ทีเ่ ป็นตัวแทนของประวัตศิ าสตร์ของแต่ละยุคสมัย ÇÑ´È»§àÁ×ͧ

¶¹¹àÇÕ§¾Ô§¤

ÇÑ´ËÑǽÒÂ

ย่าน-ละแวกบ้าน-ชุมชน ทั้งหมดเหล่านี้ เชื่อมโยงกันด้วย ซอกเล็กซอยน้อยทีท่ รงเสน่ห์ น่าเดิน น่าปัน่ จักยานทีเ่ รียกว่า “กองหน้อย”

มาร่วมกัน ก�ำหนดและค้นหา อัตลักษณ์ของย่านทีเ่ ราอยูร่ ว่ มกัน เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาใน อนาคตที่สมดุล


หลายคนหลากความเข้าใจ

ในขณะที่คนหลากหลายบทบาทก�ำลังใช้ “การอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ชีวิตอยู่ในเมืองเก่านี้ สายสัมพันธ์ที่พันผูก ไม่ใช่เรื่องของตัวอาคารอย่างเดียว ผู้คน-ตัวอาคาร-ย่านชุมชน ไว้กันอยู่ เรื่องภายใน “ตัวคน” เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน” เป็นเหมือนสายใยที่เรามองไม่เห็นที่คนรุ่น ก่อนๆ สืบต่อและส่งทอดให้เรามาเป็น เมืองเก่าที่น่าอยู่ ที่เกื้อกูลกัน อย่างมีชีวิต นอกจากวัดจะเป็นศูนย์รวม ชีวา เราจะช่วยกันท�ำให้เมืองเก่าเชียงใหม่ ศรัทธาของชุมชนแล้ว วัดยัง ของเราน่าอยู่น่าเที่ยวได้อย่างไรบ้าง? เชียงใหม่คงเสน่ห์อยู่ได้ด้วย ผู้คนท้องถิ่นที่ยังคง ต้องเอื้ออ�ำนวยให้ผู้คนใน ชุมชนได้มาพบปะและท�ำ กิจกรรมร่วมกัน

รักษาจารีตและวัฒนธรรม โครงสร้างทางกายภาพ และสังคมของ ย่าน-ละแวกบ้าน-ชุมชน ด้วย การปรับตัวอย่างสมดุล เพื่อสุขภาพของเมืองที่ดี

ยายจ๋า... เราเดินไปวัด กันมั๊ยคะหนูเห็นที่วัดมี งานบุญค่ะ

เข้าใจขีดความสามารถ และข้อจำ�กัดใน เฮียยอมลงทุน ตกแต่งเกสเฮ้าส์ การรองรับการพัฒนา เป็นโทนสีธรรมชาติและแบ่ง ในอนาคต ขนาดห้องให้พอดี เพราะเฮีย เห็นว่า เงินลงทุนที่ลงไป มันเป็นการลงทุน เพื่อช่วยเติม คุณค่าของ เมืองเก่านี้ด้วย

การมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ร่วมคิดร่วมก�ำหนด ร่วมแรงฮอมใจในทุกระดับ

บางร้านอาหาร เขาเริ่มหัน มาเล่นเพลงแนวอะคูสติกละล่ะ เข้ากับบรรยากาศเชียงใหม่ ของเราจริ ง ๆ นี่ ผ มก็ ก�ำลังหัดเพลงลุงจรัลครับ

โอ้โห นี่เหรอ เมืองเชียงใหม่ ช่างมีชีวิตชีวา อยู่ร่วมกับ วัฒนธรรมที่งดงาม

การสร้างสรรค์ใหม่ที่มี รากฐานของแรงบันดาลใจ จากความเข้าใจวิถีวัฒนธรรม และสุนทรียะของคนท้องถิ่น จะหกโมงแล้ว เพิ่งเลิกงานในออฟฟิส ต้องรีบไปประชุม เรื่องเสียงกับชุมชนที่วัด

เข้าใจ เคารพ บริบท ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของผู้คน


สถาปัตยกรรมล้านนา วิถีแห่งคุณค่าและอัตลักษณ์

สู่แรงบันดาลใจ เพื่องานออกแบบสร้างสรรค์อาคารในยุคปัจจุบัน

“อาคารล้านนา” คือ อาคารที่นำ�เอาคุณค่าและลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมล้านนาในแต่ละยุค ทั้งรูปทรง หลังคา สีอาคาร และส่วนประดับอาคาร รั้ว กำ�แพง มาใช้ในการออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของเมืองเก่า

บ้านคุณนฤมล เรืองรังสี

บ้านยุคโมเดิร์น

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

คุ้มเจ้า “อาคารพักอาศัยแบบบริติช” ร้านนุสรา เรือนแถวร้านค้าแบบชิโนโปรตุเกส

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่

อาคารราชการแบบยุโรป

อาคารสาธารณะแบบล้านนาประยุกต์

ร้านเชียงใหม่ฮาร์ท

อาคารตึกแถวยุคโมเดิร์น เดอะ แกลอรี่

ร้านศรีประเสริฐ

เรือนร้านค้าแบบยุคอาณานิคมผสมผสานกับรูปแบบล้านนา

บ้านคุณวิไลวรรณ สาริกาบุตร

เรือนร้านค้าแบบท้องถิ่น “เฮือนแป”

เรือนร้านค้าแบบจีน

บ้านคุณมณฑา

เรือนคนเมือง

วัดพันเตา

หอคำ�และวิหารสกุลช่างเชียงใหม่


” ความงามแห่งสัดส่วนและรูปทรง ของสถาปัตยกรรมล้านนา คือ ความอ่อนน้อม ถ่อมตน

ความงามแห่งสีแสง และผิวสัมผัสจากธรรมชาติ ของสถาปัตยกรรมล้านนา ที่ให้ความรู้สึกสงบรำ�งับ พืชพรรณท้องถิ่นที่ผสมผสานอย่าง ลงตัว และตอบสนองอรรถประโยชน์ ในชีวิตประจำ�วัน


ใส่ใจกับ 12 เรื่อง เพื่อการพัฒนาเมืองเก่า ให้น่าอยู่ น่ารักษา และน่าท่องเที่ยว

๑. ความกลมกลืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง ๒. เกื้อกูลในการอยู่ร่วมกัน ๓. สมดุลระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่พักผ่อน และพื้นที่เพื่อการค้า ๔. “เก่าปนใหม่” ที่ยังคงเคารพจิตวิญญาณและจารีตของคนท้องถิ่น ๕. ส่งเสริมการอยู่ร่วม คน-สัตว์-ต้นไม้ ๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ เด็ก คนชรา และผู้พิการ ๗. ความสมดุลระหว่างการสร้างมูลค่าและรักษาคุณค่า ๘. การผสมผสานของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อคนทุกกลุ่ม ๙. ค้นหา/รักษา/กำ�หนด อัตลักษณ์ร่วม จุดเด่น และภาพลักษณ์ของย่าน ๑๐. มีพื้นที่ร่วมทางสังคมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนในย่าน ๑๑. รักษาความหลากหลายของราคาที่ดิน สินค้า และการบริการในย่าน ๑๒. ส่งเสริมการสัญจรไปมาใน ย่าน-ละแวกบ้าน-ชุมชน ด้วยการเดิน การปั่นจักรยาน


สาระสำ�คัญของร่างเทศบัญญัติ เพื่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพของเขตเมืองเก่า

1

ถนนมณีนพรัตน์

ซ.9

ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ

ÇÑ´ªÁ¾Ù

Ã.Ã.ÂؾÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ถนนราชวิถี

ซ.5

ซ.4

ÇÑ´´Í¡àÍ×éͧ

ÇÑ´·Ø‹§ÂÙ

ÇÑ´¾ÃÐÊԧˏ

่อย

ÇÑ´ºŒÒ¹»§

ÇÑ´¼Òº‹Í§

Ã.Ã.¸ÃÃÁÃÒªÈÖ¡ÉÒ

ÇÑ´´Ç§´Õ

2

ÇÑ´Êд×ÍàÁ×ͧ ÇÑ´ªÑ¾ÃÐà¡ÕÂõÔ

ถนนราชดำเนิน

ÇÑ´´Í¡¤Ó

ÇÑ´ÊÓàÀÒ

ÇÑ´¾Ñ¹àµÒ ÇѴ਴ՏËÅǧ

ÇÑ´ËÁ×è¹ÅŒÒ¹

ÇÑ´¾Ñ¹ÍŒ¹

ÇÑ´áʹ½Ò§ ÇѴવÇѹ

ถนนท่าแพ

ÇÑ´ÁËÒÇѹ

ÇÑ´ºØ¾¾ÒÃÒÁ

าน

ถนนกำแพงดิน

ถนนสามล้

ÇÑ´ÈÃÕà¡Ô´

ÇѴ˹ͧ¤Ó

ÇÑ´ÍÙ‹·ÃÒ¤Ó

ÇÑ´ÍØâÁ§¤

ถนนราชภาคินัย

ถนนอินทวโรรสÇÑ´»ÃÒÊÒ·

ถนนช้างม

ประตูท‹าแพ

ประตูสวนดอก

ÇÑ´ªÑÂÈÃÕÀÙÁÔ

ซ.8 ซ.7

ÇÑ´Å‹ÒÁªŒÒ§

ถนนสิงหราช

Ã.Ã.Ë;ÃÐ

ซ.12

ÇÑ´àªÕ§ÁÑè¹

ถนนเวียงแก้ว ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤àªÕ§ãËÁ‹

ÇÑ´´ÑºÀÑÂ

ถนนบุญเรืองฤทธิ์

¶¹¹ÇÔªÂÒ¹¹·

ÇÑ´ËÁŒÍ¤ÓµÇ§

ÇÑ´ËÑÇ¢‹Ç§ ÇÑ´»†Ò¾ÃŒÒÇã¹

แจ‹งศร�ภูมิ

ถนนศรีภูมิ

ÇÑ´¤Çä‹ÒÁŒÒ

ถนนชัยภูมิ

ถนนอารักษ์

ÇÑ´Á³à±ÕÂÃ

ถนนมูลเมือง

แจ‹งหัวลิน

แผนที่แสดงขอบเขตเมืองเก่าและการแบ่งโซนตามร่างเทศบัญญัติ

Ã.Ã.àÁµµÒÈÖ¡ÉÒ

ถนนราชมรรคา

Ã.Ã.¾Ø·¸ÔâÊÀ³

ÇÑ´ª‹Ò§¦ŒÍ§ ÇÑ´ÅÍÂà¤ÃÒÐˏ

ถนนลอยเคราะห

ซ.1

ÇÑ´ËÁ×è¹µÙÁ

ซ.2

Ã.Ã.͹غÒÅàªÕ§ãËÁ‹

ÇÑ´¾ÃÐ਌ÒàÁç§ÃÒÂ

้า

ถนนอารักษ์

ÇÑ´¼ŒÒ¢ÒÇ

ÇÑ´ª‹Ò§áµŒÁ

ถนนพระปกเกล

ÇÑ´ËÁ×è¹à§Ô¹¡Í§

ถนนคชสาร

ÇÑ´àÁ¸Ñ§

ซ.1

ÇÑ´¾Ñ¹áËǹ ÇÑ´¾Ç¡Ë§É

ÊǹÊÒ¸ÒóÐ˹ͧºÇ¡ËÒ´

ประตูสวนปร�ง

ซ.3

ซ.1

ถนนบำรุงบุรี ถนนช่างหล่อ

แจ‹งกู‹เฮือง

ÇÑ´·ÃÒÂÁÙÅàÁ×ͧ

ÇÑ´¿†Í¹ÊÃŒÍÂ

ÇÑ´¾Ç¡áµŒÁ

ÇÑ´·ÃÒÂÁÙÅ(¾Á‹Ò)

รพ.นครพิงค์

ประตูเชียงใหม‹

ถนนราชเชียงแสน

แจ‹งขะต�ำ

ถนนศรีดอนไชย

ÇÑ´¾Ç¡ªŒÒ§

Ã.Ã.à·ÈºÒÅÇÑ´¾Ç¡ªŒÒ§

ิยวงศ์ ÇÑ´´ÒǴ֧ʏ

Ã.Ã.à·ÈºÒÅÇÑ´ÈÃÕÊؾÃó

ถนนทิพย์เนตร

ÇÑ´¸ÒµØ¤Ó

ลา

ÇÑ´ËÁ×è¹ÊÒÃ

ถน

นว ัว

ลำคูไหว

ซ.2

กง

ÇÑ´ÈÃÕÊؾÃó

4

ÇÑ´àÁ×ͧÁÒ§

แ นระ ถน

ถนนสุร

ÇÑ´¾Ç¡à»‚Â

ÇÑ´ÂÒ§¤ÃÒÁ

ถนน

ÇÔ·ÂÒÅѹүÈÔÅ»ŠàªÕ§ãËÁ‹

หาย

ยา

3

ÇÑ´¹Ñ¹·ÒÃÒÁ

ลำคูไห

1

พื้นที่ในระยะ 22.00 ม. จากคูเมืองด้านใน พื้นที่ในระยะ 50.00 ม. จากคูเมืองด้านนอก

2 3

ขอบเขต “เมืองเก่า” คือ พื้นที่ภายใน คูเมืองและพื้นที่ภายในกำ�แพงเมืองชั้นนอก โดยมีการแบ่งพื้นที่เมืองเก่าออกเป็น 4 โซน ซึ่งแต่ละโซนจะมีข้อกำ�หนดที่ต่างกัน

พื้นที่เมืองชั้นใน

พื้นที่ในระยะ 50.00 ม. จากคลองแม่ข่าด้านใน

4

พื้นที่เมืองชั้นนอก


“อาคารล้านนาหรือแบบพื้นเมืองภาคเหนือ”

คือ อาคารทีน่ �ำเอาคุณค่าและลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมล้านนาในแต่ละยุค ทัง้ รูปทรง หลังคา สีอาคาร และส่วนประดับอาคาร รัว้ ก�ำแพง มาใช้ในการออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง เพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศของเมืองเก่า รวมถึง •อาคารทีไ่ ม่ใช่รปู ทรงสามเหลีย่ ม วงกลม หรือรูปทรงอิสระ •อาคารทีม่ รี ปู ทรงของหลังคา เป็นทรงจัว่ ทรงปัน้ หยา และทรงปัน้ หยาผสมจัว่ มากกว่า 80 เปอร์เซ็น และมีความชันของหลังคาระหว่าง 25-60 องศา •มีชายคายืน่ ไม่นอ้ ยกว่า 0.60 เมตร มีสขี องหลังคาเป็นสีนำ�้ ตาล น�ำ้ ตาลแดง น�ำ้ ตาลส้ม เทา หรือสีวสั ดุธรรมชาติ มากกว่า 80 เปอร์เซ็น •อาคารทีม่ พี นื้ ทีใ่ ช้สอยบนหลังคา เพือ่ วางงานระบบอาคาร ต้องมีการออกแบบเพือ่ ป้องกันการท�ำลายทัศนียภาพอาคาร •ทีว่ า่ งด้านหน้าอาคาร ต้องเป็นสีนำ�้ ตาล ครีม ขาว ขาวนวล สีของวัสดุธรรมชาติ มากกว่า 80 เปอร์เซ็น

โซนที่ ๑

•พื้นที่ในระยะ 22 เมตร จากริมคูเมืองด้านในและด้านนอกทั้ง 4 ด้าน ห้ามก่อสร้างอาคาร เว้นแต่จะมีการดัดแปลงอาคารเดิมให้เป็นแบบล้านนา •พื้นที่ที่วัดออกจากระยะ 22 เมตรจนถึง 50 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ให้สร้าง และดัดแปลงอาคารให้เป็นแบบล้านนา

1

โซนที่ ๒

•ห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 12 เมตร

ถนนหน้าอาคาร

< 3 เมตร

< 12 เมตร

2

•ให้สร้างและดัดแปลงอาคารให้เป็นแบบล้านนา

ตัวอาคาร

•รั้วและก�ำแพงห้ามสูงไม่เกิน 3 เมตร และ ต้องมีส่วนโปร่งมากกว่า 30 เปอร์เซ็น เป็นสี น�้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล สีของวัสดุ ธรรมชาติ มากกว่า 80 เปอร์เซ็น

•ห้ามสร้างอาคารใต้ ทีด่ นิ ตำ�่ กว่าถนนหน้า อาคารเกิน 3 เมตร

•ห้ามสร้างโรงงาน อาคารเพื่อการอุตสาหกรรม สถานที่เก็บสินค้า ที่มีพื้นที่อาคารรวมกันเกิน 100 ตารางเมตร •ห้ามสร้างอาคารชื้อชายหรือเก็บวัสดุเครื่องกลเก่า โรงซ่อมหรือโรงพ่นสียานพาหนะ คลังน้ำ�มัน สถานบริการและบรรจุเชื้อ เพลิง สถานที่เก็บวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง อาวุธ •ห้ามสร้างโรงมหรสพ สวนสนุก สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานีขนส่ง สุสานและฌาปนสถาน •ห้ามสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อความรำ�คาญ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นและหลายหลังรวมกันเกิน10 ตารางเมตร •ห้ามสร้างประติมากรรมที่เข้าข่ายเป็นสิ่งก่อสร้าง เว้น แต่เป็นอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับเมืองเก่าเชียงใหม่


โซนที่ ๒

2

•ห้ามสร้างป้ายหรือสิ่งก่อสร้างสำ�หรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิด เว้น ป้ายของราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ศาสนาสถาน ซึ่งต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีพื้นที่รวมกัน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร และมีสีของป้ายเป็นแบบล้านนา •ป้ายร้านให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 •ห้ามสร้างโรงแรม ซึ่งมี พื้นที่รวมกันทุกชั้นและ หลายหลังรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

•ห้ามจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ประกอบ อุตสาหกรรม พาณิช ยกรรม เกษตรกรรม เพื่อที่ อยู่อาศัย

•ห้ามสร้างสถาน พยาบาลที่มีเตียงผู้ ป่วยเกิน 10 เตียง

•ห้ามสร้างศูนย์ประชุม อาคารแสดงสินค้า เว้นแต่ส่ง เสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม

•ห้ามสร้างห้างสรรพ สินค้า อาคารพาณิชย์ หรือ ตลาด ที่มีพื้นที่ รวมกันทุกชั้นและหลาย หลังรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร

•ห้ามสร้างอาคารที่อยู่ อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องชุด อาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวมกัน เกิน 1,000 ตารางเมตร

•ห้ามสร้างอาคารในระยะ 6 เมตร จากเขตโบราณสถาน •ห้ามสร้างอาคารในระยะ 6 เมตร จากเขตที่ดินวัด คริสตจักร มัสยิด หรือสุเหร่า เว้นแต่เป็นบ้านพักอาศัยเดี่ยว •ห้ามสร้างอาคารในระยะ 3 เมตรจากศูนย์กลางทางสาธารณะที่มีความ กว้างน้อยกว่า 6 เมตร

โซนที่ ๓

•ให้สร้างและดัดแปลงอาคารให้เป็นแบบล้านนา

< 12 เมตร

•ห้ามสร้างอาคาร สูงเกิน 12 เมตร

ถนนหน้าอาคาร

< 3 เมตร

3

•รัว้ และก�ำแพงห้ามสูงไม่เกิน 3 เมตร และต้องมีสว่ นโปร่งมากกว่า 30 เปอร์เซ็น เป็นสีนำ�้ ตาล ครีม ขาว ขาวนวล สีของวัสดุธรรมชาติ มากกว่า 80 เปอร์เซ็น

ตัวอาคาร

•ห้ามสร้างอาคารใต้ที่ดิน ต�่ำกว่าถนนหน้าอาคาร เกิน 3 เมตร

โซนที่ ๔ ใช้ร่วมกันกับ โซน ๒ ทั้งหมด แต่ปรับเพียง เปอร์เซ็น จ�ำนวน และขนาดของพื้นที่ ตามนี้ •รูปทรงของหลังคา เป็นทรงจั่ว ทรงปั้นหยา และ ทรงปั้นหยาผสมจั่ว มากกว่า 70 เปอร์เซ็น •สีภายนอกอาคารเป็น สีน�้ำตาล ครีม ขาว ขาวนวล สีของวัสดุธรรมชาติ มากกว่า 70 เปอร์เซ็น •อาคารเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าที่อาจก่อความ ร�ำคาญ ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นและหลายหลังรวม กันเกิน 50 ตารางเมตร •อาคารสถานพยาบาลทีม่ เี ตียงผูป้ ว่ ยเกิน 30 เตียง

4


สร้างสรรค์โดย

ภาพ

คุณกฤติกา ใจมูล

Chiangmai New Bylaw  

Handbook 2013

Advertisement