Page 1

RYŠIU KIEMELIO 837 2014 BIRŽELIO RENGINIAI

| PIRMADIENIS |

06 02 20:00

SIM ON KEMP S TO N KONCERTA S (Škotija) Svečiuose artistas, grojantis folkmuzikos, bliuzo stiliaus muziką. | Įėjimas nemokamas |

| ANTRADIENIS |

06 03

LI NDY H O P S O C I A L Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

| TREČIADIENIS | | KETVIRTADIENIS | | PENKTADIENIS |

| TREČIADIENIS |

06 09

| PIRMADIENIS |

06 16

| PIRMADIENIS |

J AZZLONG#4 VI B EGANG

JA Z Z LO N G #3 SH EEP G OT WAXED

| Įėjimas nemokamas |

| Įėjimas nemokamas |

| ANTRADIENIS |

19:00

Š O KIA I P O AT VI RU DA N G U MI Svečiuose ŠOKIŲ AKADEMIJA. | Įėjimas nemokamas |

06 11

| TREČIADIENIS |

| PIRMADIENIS |

20:00

20:00

06 09

06 23

06 17

| ANTRADIENIS |

06 24

| ANTRADIENIS |

19:00

19:00

Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

06 18

06 25

LI N DY HOP S O CI AL

| TREČIADIENIS |

LI NDYHOP S O CI AL

| TREČIADIENIS |

KI TOKI E PASI KA LB Ė J I MA I

19:00

KI TO KI E PA SI KA LBĖJIMA I

19:00

19:00

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

06 05

06 12

06 19

06 26

19:00

| KETVIRTADIENIS |

19:00

S ENA MI ES Č I O Ž IO GA S Dalyvauja: DOMANTAS RAZAUSKAS ir grupė, GEDIMINAS STORPIRŠTIS, ANDIURS KULIKAUSKAS, SILVIJA GUZOVAITĖ. | Bilietus platina TIKETA.|

06 06

| PENKTADIENIS |

20:00

KOKT EI LI Ų S ES I J A Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

06 07 | ŠEŠTADIENIS |

| ANTRADIENIS |

19:00

06 04

| ŠEŠTADIENIS |

| KETVIRTADIENIS |

20:00

VO LFAS EN G EL MAN G Y VAI > SAU L ĖS KLIO ŠA S | Kultūrinis mokestis 10 litų. |

KI TO KI E PA SI KA LB ĖJ I MAI

| KETVIRTADIENIS |

20:00

ST UDIO MARUKO I R N ĖRIAUS P EČI Ū ROS KONCERTAS | Įėjimas nemokamas. |

06 13

| PENKTADIENIS |

06 20

| PENKTADIENIS |

KI TOKI E PAS I KALB ĖJ I MAI

| KETVIRTADIENIS |

19:00

S ENAMI ES ČI O ŽI O GAS Dalyvauja: VYTAUTAS V. LANDSBERGIS, IEVA NARKUTĖ, GRUPĖ “SAULĖS BROLIAI”, JUSTINA KAMINSKYTĖ. | Bilietus platina TIKETA.|

06 27

| PENKTADIENIS |

20:00

20:00

20:00

| Įėjimas nemokamas |

Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

06 14

| ŠEŠTADIENIS |

06 21

| ŠEŠTADIENIS |

06 28

| ŠEŠTADIENIS |

06 15

| SEKMADIENIS |

06 22

| SEKMADIENIS |

06 29

| SEKMADIENIS |

RAVEN JACK KO N CERTA S

KO KT EI LI Ų S ES I J A

KOKT EI LI Ų S ES I J A

KI EMELI S ATOS TO G AU J A !

06 08 | SEKMADIENIS |

| PIRMADIENIS |

| SEKMADIENIS |

12:00

NY KŠ T U KO LĖ LI Ų T E AT RA S

Spektaklis VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI

| Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

Blus ų t urgu s B AZ ARAS | Įėjimas nemokamas. |

16:00

Nemoka m a e k s k u rs ij a RY Š I Ų ISTO RI J O S MUZIEJUJE

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

13:00

B lusų t ur gus BAZ ARAS | Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nem oka m a ekskur sija RYŠ I Ų I S TORI JOS M UZI E JUJE

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją. 18:00

KAUN O M ARATON O u ž da r y m o va ka rėlis > MO OD S ELLERS | Įėjimas nemokamas. |

12:00

12:00

Spektaklis PAGRANDUKAS

Spektaklis MERGAITĖ IR VILKAS

N YKŠ T UKO L Ė LI Ų T EAT RAS | Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

N YKŠ T UKO L Ė LI Ų T E AT RA S | Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

Blusų t ur gus B A Z A RA S

B l u sų t u rg u s B A Z A RA S

Nem oka m a e ksku rsi j a RYŠ I Ų I S TO RIJO S M UZ I E JUJE

Ne mokama e ksku rsi j a RYŠ I Ų IS TO RIJO S M UZI E JUJE

| Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

| Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

| ROT UŠ ĖS A. 20, KAUNAS | | FACEBO OK. COM /RYS I UKI EM ELIS 837 |

RYŠIŲ KIEMELIO 837 birželio renginiai  

Įsibėgėjant trečiajam „Ryšių kiemelio 837“ sezonui Kauno senamiestyje metas susipažinti su birželio renginių ir pramogų planais. Beveik kiek...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you