Issuu on Google+

RYŠIU KIEMELIO 837 2014 BIRŽELIO RENGINIAI

| PIRMADIENIS |

06 02 20:00

SIM ON KEMP S TO N KONCERTA S (Škotija) Svečiuose artistas, grojantis folkmuzikos, bliuzo stiliaus muziką. | Įėjimas nemokamas |

| ANTRADIENIS |

06 03

LI NDY H O P S O C I A L Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

| TREČIADIENIS | | KETVIRTADIENIS | | PENKTADIENIS |

| TREČIADIENIS |

06 09

| PIRMADIENIS |

06 16

| PIRMADIENIS |

J AZZLONG#4 VI B EGANG

JA Z Z LO N G #3 SH EEP G OT WAXED

| Įėjimas nemokamas |

| Įėjimas nemokamas |

| ANTRADIENIS |

19:00

Š O KIA I P O AT VI RU DA N G U MI Svečiuose ŠOKIŲ AKADEMIJA. | Įėjimas nemokamas |

06 11

| TREČIADIENIS |

| PIRMADIENIS |

20:00

20:00

06 09

06 23

06 17

| ANTRADIENIS |

06 24

| ANTRADIENIS |

19:00

19:00

Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

Šokiai po atviru dangumi. | Įėjimas nemokamas |

06 18

06 25

LI N DY HOP S O CI AL

| TREČIADIENIS |

LI NDYHOP S O CI AL

| TREČIADIENIS |

KI TOKI E PASI KA LB Ė J I MA I

19:00

KI TO KI E PA SI KA LBĖJIMA I

19:00

19:00

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

KAS VYKSTA KAUNE interaktyvios diskusijos su garsiomis ir įdomiomis Lietuvos asmenybėmis. | Bilietai parduodami 1 val. prieš renginį. Bilieto kaina 5 litai. |

06 05

06 12

06 19

06 26

19:00

| KETVIRTADIENIS |

19:00

S ENA MI ES Č I O Ž IO GA S Dalyvauja: DOMANTAS RAZAUSKAS ir grupė, GEDIMINAS STORPIRŠTIS, ANDIURS KULIKAUSKAS, SILVIJA GUZOVAITĖ. | Bilietus platina TIKETA.|

06 06

| PENKTADIENIS |

20:00

KOKT EI LI Ų S ES I J A Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

06 07 | ŠEŠTADIENIS |

| ANTRADIENIS |

19:00

06 04

| ŠEŠTADIENIS |

| KETVIRTADIENIS |

20:00

VO LFAS EN G EL MAN G Y VAI > SAU L ĖS KLIO ŠA S | Kultūrinis mokestis 10 litų. |

KI TO KI E PA SI KA LB ĖJ I MAI

| KETVIRTADIENIS |

20:00

ST UDIO MARUKO I R N ĖRIAUS P EČI Ū ROS KONCERTAS | Įėjimas nemokamas. |

06 13

| PENKTADIENIS |

06 20

| PENKTADIENIS |

KI TOKI E PAS I KALB ĖJ I MAI

| KETVIRTADIENIS |

19:00

S ENAMI ES ČI O ŽI O GAS Dalyvauja: VYTAUTAS V. LANDSBERGIS, IEVA NARKUTĖ, GRUPĖ “SAULĖS BROLIAI”, JUSTINA KAMINSKYTĖ. | Bilietus platina TIKETA.|

06 27

| PENKTADIENIS |

20:00

20:00

20:00

| Įėjimas nemokamas |

Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

Išskirtinių ir neatrastų kokteilių vakaras. | Įėjimas nemokamas |

06 14

| ŠEŠTADIENIS |

06 21

| ŠEŠTADIENIS |

06 28

| ŠEŠTADIENIS |

06 15

| SEKMADIENIS |

06 22

| SEKMADIENIS |

06 29

| SEKMADIENIS |

RAVEN JACK KO N CERTA S

KO KT EI LI Ų S ES I J A

KOKT EI LI Ų S ES I J A

KI EMELI S ATOS TO G AU J A !

06 08 | SEKMADIENIS |

| PIRMADIENIS |

| SEKMADIENIS |

12:00

NY KŠ T U KO LĖ LI Ų T E AT RA S

Spektaklis VILKAS IR LINKSMIEJI OŽIUKAI

| Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

Blus ų t urgu s B AZ ARAS | Įėjimas nemokamas. |

16:00

Nemoka m a e k s k u rs ij a RY Š I Ų ISTO RI J O S MUZIEJUJE

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

13:00

B lusų t ur gus BAZ ARAS | Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nem oka m a ekskur sija RYŠ I Ų I S TORI JOS M UZI E JUJE

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją. 18:00

KAUN O M ARATON O u ž da r y m o va ka rėlis > MO OD S ELLERS | Įėjimas nemokamas. |

12:00

12:00

Spektaklis PAGRANDUKAS

Spektaklis MERGAITĖ IR VILKAS

N YKŠ T UKO L Ė LI Ų T EAT RAS | Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

N YKŠ T UKO L Ė LI Ų T E AT RA S | Bilietai parduodami 1 val. prieš spektaklį. Bilieto kaina 10, vaikams iki 3 m. - 5. |

13:00

Blusų t ur gus B A Z A RA S

B l u sų t u rg u s B A Z A RA S

Nem oka m a e ksku rsi j a RYŠ I Ų I S TO RIJO S M UZ I E JUJE

Ne mokama e ksku rsi j a RYŠ I Ų IS TO RIJO S M UZI E JUJE

| Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

| Įėjimas nemokamas. | 16:00

Nusipirkite bilietą, o muziejaus gidė jums praves ekskursiją.

| ROT UŠ ĖS A. 20, KAUNAS | | FACEBO OK. COM /RYS I UKI EM ELIS 837 |


RYŠIŲ KIEMELIO 837 birželio renginiai