Page 1

Obraz po bitwie na ceny

ISSN 1506-445X

Krajowy

Krótko

rynek drzewny s. 22

info, tabele, wykresy

s. 9

RYNEK DRZEWNY PISMO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 3/2010 w w w. p r z e m y s l d r z e w n y. p l

Drewno Zmiany w przepisach regulujących handel drewnem okrągłym

Zmiany w przepisach regulujących handel drewnem okrągłym

źródło energii odnawialnej

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

1


25 – 27 lutego 2011

Krótko

Targi Budowlane Silesia Building Expo

Sibex 2011 to: Stolarka otworowa • Wyposażenie ogrodowe • Wyposażenie wnętrz • Kamień i ceramika • Salon Techniki Grzewczej i Instalacyjnej SILTERM • Dachy, Materiały budowlane i ich komponenty • ogrodzenia • Targi Mieszkaniowo-Developerskie •

kontakt Henryk Skup – Dyrektor Projektu tel.: 41 367 86 60, fax: 41 367 86 65 kom.: 510 031 665 e-mail: sibex@exposilesia.pl

2

Sosnowiec

www.sibex.pl RYNEK DRZEWNY

tereny targowe Expo Silesia – Kolporter ExPo ul. Braci Mieroszewskich 124 Sosnowiec www.exposilesia.pl

RD 3/2010


Kr贸tko

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

1


Krótko

Spis

treści Z ŻYCIA IZBY I BRANŻY

s.

5 s. 5 s. 6

Drewno – źródło energii odnawialnej

RYNEK

s.

Przeznaczenie drewna na cele energetyczne Parkiet czy warstwówka

Informacje o krajowym rynku drzewnym

Z KRAJU

Tartacznictwo w liczbach - I kwartał 2010 r.

Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna w 2009 r. Obraz po bitwie na ceny

TARGI I WYSTAWY

Z ZAGRANICY

9 s. 12 s. 18 s. 22 s.

Sibex 2011 – targi na Śląsku

Przegląd zagranicznej prasy branżowej  eny surowca i tarcicy na wybranych C rynkach

3

s.

8

24 s. 27 s.

Ministerstwo Gospodarki szykuje nowe rozporządzenie w sprawie zmian przepisów dotyczących uznawania drewna za biopaliwo, służące do produkcji energii odnawialnej. Dotychczasowe rozporządzenie zawierało zapisy, które powodowały że z roku na rok coraz mniejsza ilość drewna w postaci np. zrębków i odpadów tartacznych była uznawana za źródło energii odnawialnej, aż do roku 2014, kiedy już w ogóle drewno nie byłoby uznawane za paliwo dające energię odnawialną produkowaną przez energetykę zawodową. Ten rynek zbytu byłby dla nas stracony a prawie jedynym odbiorcą zrębków i trocin, poza lokalnymi małymi zakładami energetycznymi, byłyby fabryki płyt. Nowe rozporządzenie to zmienia, dopuszczając znaczny udział „biomasy leśnej” przy spalaniu przez duże jednostki biomasy pochodzenia rolniczego. Jest jednak jeszcze druga strona medalu, o której piszemy w tym numerze RD. Dzięki uprzejmości portalu drewno.pl dysponujemy danymi dotyczącymi przebiegu przetargów na zakup drewna w II półroczu 2010 r. Nie nastrajają one optymistycznie, a obraz jaki się nam rysuje, nie odbiega zasadniczo od tego który pamiętamy z I półrocza. Jeśli chodzi o przetargi ograniczone to ich przebieg był spokojny, zwłaszcza, że LP nieco się ugięły wobec żądań przemysłu, dzielnie wspieranego przez Ministerstwo Gospodarki, i wprowadziły II etap przetargu ograniczonego, pozwalający odbiorcom złożyć uzupełniającą ofertę zakupu na to drewno, które nie zostało sprzedane w etapie I. W efekcie nie było paniki ani wojny o drewno, ceny były rozsądne a praktycznie wszyscy chętni kupili powyżej 90% tego co chcieli. Inaczej jednak wyglądała sytuacja po systemowym przetargu nieograniczonym „w aplikacji e-drewno”. Wiadomo, że nikt nie przetrwa 6 miesięcy na tym co kupił na przetargu ograniczonym więc też nikt nie mógł uniknąć „procedowania” w nieograniczonym. A tu działy się dziwne rzeczy – ceny zaczęły osiągać pułap nie mający wiele wspólnego z racjonalnością zakupów. Nie wróży to zbyt dobrze na przyszłość. Nasza Izba ma sprecyzowane zdanie w tej sprawie i będziemy dalej działać w celu unormowania tej nienormalnej sytuacji.

RYNEK DRZEWNY

pigpd@drewno.pl Redakcja www.pol-wood-chamber.drewno.pl ul. Jana Kochanowskiego 7 www.przemysldrzewny.pl 60-845 Poznań Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej tel./fax (61) 842 31 66 Przemysłu Drzewnego Partner wydawniczy redakcja@inplus-media.pl IN PLUS publishing house Wydawca Redaguje zespół: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań Bogdan Czemko – redaktor naczelny ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel./fax 61 842 31 66 pigpd@drewno.pl tel. +48 61 822 47 52 www.inplus-media.pl Eżbieta Dobra – z-ca. red. nacz., fax +48 61 849 24 68 Sławomir Erkiert

Bogdan Czemko Dyrektor Biura Izby

Zdjęcia archiwum, okładka: Messe München, INTERFORST

DTP Studio Wizualizacji GRAPHit Druk Poli Druk Poznań

Reklama tel./fax (61) 842 31 66 kom. 509/10 55 76 reklama@inplus-media.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania. Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam. Przedruki są dozwolone po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.

2

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z OSTATNIEJ CHWILI

Z życia Izby i branży Komunikat nr 8/2010 z dn. 30.08.2010r.

Szanowni Państwo, Członkowie PIGPD Informujemy, że zrealizowana została UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Członków PIGPD podjęta w czerwcu w Białowieży. Oznacza to, że PETYCJA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO zawierająca apel o pomoc rządu w rozwiązaniu problemów z zakupem drewna okrągłego, skierowana na ręce Premiera Donalda Tuska została mu przekazana. W imieniu Premiera, w dniu 27 sierpnia, z rąk Prezydenta Izby, któremu towarzyszyli przedstawiciele Rady Izby, odebrał ją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Minister Michał Boni. PETYCJA, której treść przedstawiamy dalej, podpisana została na nasz apel przez 4235 osób, pracowników i właścicieli zakładów drzewnych, z Izby i spoza Izby. Oczywiście była ona gotowa do przekazania już dużo wcześniej, lecz Rada Izby przychyliła się od prośby strony rządowej, aby nie wręczać jej w okresie wyborów prezydenckich, ze względu na możliwość nadania temu zdarzeniu politycznego podtekstu. Zgodziliśmy się również, aby odebrał ją w imieniu Premiera Minister Michał Boni, ze względu na jego kompetencje i znajomość spraw naszego przemysłu. Składając ten dokument, przekazaliśmy, że jest on wyrazem i potwierdzeniem determinacji całego przemysłu zmuszonego do kupowania drewna w Lasach Państwowych na ich warunkach, aby obecne złe zasady sprzedaży drewna niezwłocznie zmienić i doprowadzić przez to do stabilizacji warunków zaopatrzenia w surowiec zakładów produkcyjnych. Następnie Minister odbył z Prezydentem Izby i towarzyszącymi mu osobami długą rozmowa, której główne punkty obejmowały: - omówienie fatalnych gospodarczych skutków stosowania przez LP masowych przetargów do sprzedaży drewna, oraz ujawnionych ostatnio wad tego systemu sprzedaży i zagrożeń jakie niesie dalsze jego stosowanie oraz konieczności zbadania tych spraw przez właściwe, niezależne instytucje, - przedstawienie i uzasadnienie naszych propozycji rozwiązań opartych na powszechnej możliwości zawierania z jednostkami LP drewna umów długoterminowych na dostawy większości potrzebnego zakładom drewna, możliwością dokupienia reszty na otwartych i jawnych przetargach. Takie rozwiązanie, sygnalizowane w projektach rozwiązań ustawowych, powinno znaleźć się już w prowizorycznych zasadach sprzedaży na 2011 r., gdyż prace nad nową ustawą o lasach nie

wiadomo kiedy się skończą, - wskazanie nowych zagrożeń jakie dla rynku surowca drzewnego tworzy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, dopuszczający bez istotnych ograniczeń zużywanie drewna okrągłego jako biopaliwa, w celu uzyskania poparcia Kancelarii Premiera dla propozycji innych rozwiązań, jakie powinny być tu zastosowane. Podkreśliliśmy, że niepewność co do warunków zaopatrzenia w drewno i jego dostępności oznacza, że przemysł drzewny, którego wartość produkcji to 61 mld zł (a więc przeszło 10 razy więcej niż wartość drewna sprzedawanego przez LP) przestaje się rozwijać, zakłady drzewne zaczynają upadać, a ich miejsce szybko opanowuje zagraniczna konkurencja. Na zmiany, zwłaszcza te dotyczące 2011 r., mamy więc bardzo mało czasu. Minister Michał Boni w pełni zgodził się z nami, że niezbędne jest pilne wynegocjowanie sensowego „prowizorium” na 2011 r. oraz ustalenie konkretnego harmonogramu prac nad zmianą ustawy o lasach. Uznał również, że skala zagrożenia, jakie tworzy uznanie drewna okrągłego za źródło energii odnawialnej wymaga uwzględnienia tego czynnika przy pracach nad związanym z tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Przekazał również, że poprosi odpowiednie służby państwowe, aby zbadały sprawę wad systemu przetargowej sprzedaży drewna. Zapowiedział odbycie w ciągu kilku dni serii spotkań z przedstawicielami rządu w tych wszystkich sprawach a następnie, w krótkim terminie, zwołanie narady wszystkich zainteresowanych stron aby ustalić zastępcze rozwiązania sprzedaży drewna na 2011 r. i sposób dalszego działania. Uważamy, że spotkanie to daje nam nadzieję na znalezienie właściwych rozwiązań w tym krótkim czasie jaki obecnie nam pozostał przed rozpoczęciem sprzedaży drewna na 2011 r. Sądzimy też, że agresywność, z jaką ostatnio LP bronią internetowych przetargów, nie pozostawia nikomu wątpliwości, że wszelkie ich deklaracje, że popierają umowy długoterminowe, były zwykłym mydleniem oczu. Pomoc rządu jest więc tu absolutnie konieczna i aby ją uzyskać należy wykorzystać wszelkie dopuszczone prawem środki. Działania podjęte przez Ministra Michała Boniego dają jednak nadzieję, że unikniemy tak radykalnego zaostrzenia konfliktu, jakie w 2008 r. wyprowadziło nas na ulice. Prezydent Izby (-) Sławomir Wrochna

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PIGPD W dniach 11 i 12 czerwca br. w Białowieży miało miejsce 2-dniowe spotkanie Członków Izby. Pierwszego dnia odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, poprzedzone spotkaniem Rady Izby w dniu 10.06. Oto kilka najważniejszych informacji o jego przebiegu i decyzjach: I. Walne Zgromadzenie wysłuchało i przyjęło bez uwag sprawozdania z działalności Izby w 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe. Izba zakończyła ten rok na minimalnym plusie, w wysokości 770 zł, a kwota ta przeznaczona została na cele statutowe. II. Ze względu na niedawno zakończone przetargi, obrady zdominowała dyskusja o sprawach bieżących. Przede wszystkim zebrani odnieśli się do znanego Państwu projektu „Założeń do zmiany ustawy o lasach”. Oceniono je bardzo pozytywnie, widząc w nich szansę uzyskania – po raz pierwszy w historii Izby – radykalnych i korzystnych dla przemysłu zmian w systemie sprzedaży drewna. Były też jednak uwagi, które zawarto w dwóch uchwałach nr 3 i 5, zamieszczonych poniżej. UCHWAŁA NR 3 ZWZ PIGPD popiera zapisy p. 7.1.7. „Założeń do zmian ustawy o lasach”, wskazując jednak, że dopuszczone tryby sprzedaży muszą obejmować umowy

długoterminowe, sprzedaż detaliczną, oraz przetargi organizowane regionalnie. WZ proponuje wykreślenie słów „ aukcje internetowe” ze względu na ujawnione wady takiego systemu sprzedaży. Ponadto wykreśleniu powinny ulec słowa „równy dostęp nabywców do drewna”, jako sprzeczne z zapisem o nie stosowaniu w sprawach związanych ze sprzedażą drewna postanowień ustawy o o.k. i k. UCHWAŁA NR 5 ZWZ PIGPD stoi na stanowisku, że projektowane zmiany ustawy o lasach powinny zawierać również następujące rozwiązania: Kompetencje projektowanej Rady Lasów Państwowych powinny zawierać uprawnienia do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy jednostkami LP a odbiorcami drewna. Ponadto jej skład powinien być poszerzony o przedstawicieli samorządu gospodarczego reprezentującego przemysł drzewny. Warunki sprzedaży drewna wskazane w p. &.7. 1.7 „Założeń (…)” powinny obejmować ustalenie zasad klasyfikacji i sposobu pomiaru drewna stanowiących podstawę jego wyceny, zgodnych ze standardami europejskimi, oraz stworzenie stałego dostępu do informacji o podaży drewna w jednostkach LP III. Następnie omówiono ostatnie zdarze-

nia, które miały miejsce podczas systemowych przetargów e-drewno, a które udowodniły, że każdy ich uczestnik, ryzykując tylko kwotą 3000 zł mógł skutecznie zaszkodzić pozostałym firmom biorących w nich udział. Zebrani uznali, że stanowi to niezaprzeczalny dowód na szkodliwość internetowego sposobu sprzedaży drewna i na to, że podobne zdarzenia mogły mieć wielokrotnie miejsce. Wobec braku odpowiedzi Ministra Środowiska na pismo Izby w tej sprawie, zadecydowano, że należy skierować wniosek o zbadanie przebiegu i wyników przetargów obecnych i przeprowadzonych w przeszłości, przez powołane do tego służby państwowe. Postanowienie to zawarto w uchwale nr. 4. UCHWAŁA NR 4 ZWZ PIGPD postanawia o przekazaniu do organów państwowych związanych ze zwalczaniem działań spekulacyjnych i działalności szkodzącej gospodarce Państwa (UOKiK, ABW, CBA, CBŚ i Prokuratura Generalnego), informacji o możliwości wystąpienia na znaczną skalę zdarzeń tego typu podczas otwartych aukcji internetowych organizowanych w celu sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe, wraz z wnioskiem o objęcie kontrolą przebiegu tej sprzedaży w ostatnich latach i o unieważnienie systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno na II półrocze 2010 r.

ZWZ jest zdania, że w wypadku potwierdzenia ww. podejrzeń, odpowiedzialność za szkody materialne i społeczne jakie poniósł przemysł drzewny i gospodarka w wyniku wprowadzenia niewłaściwych rozwiązań, spada w całości na zarząd Lasów Państwowych z wszelkimi tego konsekwencjami. IV. Kolejna ważna decyzja dotyczyła przekazania Premierowi Donaldowi Tuskowi pisma PIGPD w sprawie sytuacji przemysłu drzewnego, pod którym Izba zebrała już ok. 4000 podpisów. Stwierdzono, że mimo faktu, że Ministerstwa Gospodarki i Środowiska pracują nad popieranymi przez przemysł zmianami ustawy o lasach, ostatnie zdarzenia podczas przetargów wymagają, aby to pismo zostało doręczone Premierowi, co uczynić ma w możliwie krótkim czasie delegacja Izby . Postanowienie to zawiera uchwała nr 6. UCHWAŁA NR 6 ZWZ PIGPD decyduje o przekazaniu petycji skierowanej do Premiera Donalda Tuska wraz z podpisanymi listami popierających ją osób, przez delegację PIGPD z powiadomieniem mediów elektronicznych i prasy Treść petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Biuro Izby

Relaks w puszczy Po zakończeniu obrad ZWZ nadszedł czas na relaks – w sobotę uczestnicy spotkania wzięli udział w programie integracyjnym, zwiedzając bryczkami rezerwat żubrów, oglądając niezwykłe - interaktywne Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego, poznając zakątki Puszczy podczas długiego przejazdu kolejką wąskotorową i bawiąc się do zmroku przy ognisku, przy akompaniamencie akordeonu. Dzień mieliśmy więc niezwykle ciekawy i wypełniony w całości, a zabawa była świetna!

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

3


Z życia Izby i branży ABW, CBA, CBŚ i Prokuratura Generalna proszone o kontrolę systemu sprzedaży drewna i Lasów Państwowych Przemysł drzewny wciąż czeka na stabilność surowcową. Choć uważamy, że szanse na wynegocjowanie i zapisanie w ustawie o lasach trwałych i właściwych zasad sprzedaży drewna są coraz większe, to nie ma co ukrywać, że na razie z roku na rok mamy gorzej. Szczytowym osiągnięciem był rok 2008, gdy demonstracją w Warszawie zmusiliśmy rząd do udziału w negocjacjach z Lasami Państwowymi i uzyskaliśmy „tymczasowe rozwiązane” na 2009 r., gwarantujące skierowanie 70% potrzebnego nam drewna na przetargi ograniczone. Już wówczas były problemy z dotrzymaniem tych ustaleń, a dyrektor generalny LP – M. Pigan - część ustaleń samowolnie pozmieniał. Potem było tylko gorzej i wyłącznie ciągłej walce i negocjacjom prowadzonym przez Izbę oraz współpracujące z nami organizacje zawdzięczamy, że wciąż jakaś część drewna jest sprzedawana w trybie przetargów ograniczonych, bo władze LP zupełnie nie kryją się z zamiarem jak najszybszego wprowadzenia przetargów otwartych typu e-drewno (oczywiście z narzuconą ceną minimalną) jako jedynego rozwiązania dla całej sprzedaży (z wyjątkiem detalicznej). Ta sytuacja i ślimaczące się negocjacje (opóźnianie to też skuteczna taktyka przeciwników zmian systemu sprzedaży) w końcu na tyle zdenerwowały przedsiębiorców, że na Walnym Zgromadzeniu PIGPD, w czerwcu, podjęta została uchwała o złożeniu do tzw. „służb” i prokuratury zawiadomienia o wadach systemu przetargowego tak kochanego przez leśników. Uznano bowiem, że tylko wykazanie, jak szkodliwe dla gospodarki jest te rozwiązanie, może przyśpieszyć konieczne zmiany. Zawiadomienie to zostało przygotowane, a otrzymali je Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i Prokurator Generalny Napisaliśmy w nim, że podmioty zajmujące się przerobem drewna są bezpośrednio zainteresowane uregulowaniem spraw związanych z obrotem z tym podstawowym dla nich surowcem, w sposób umożliwiający im stabilizację zaopatrzenia w drewno przy rynkowym, nie zawyżonym poziomie cen. Jest to warunek jakiegokolwiek rozwoju związanego z inwestowaniem, oraz utrzymania konkurencyjności polskiego przemysłu drzewnego i produkowanych przez niego wyrobów, na otwartym rynku Unii Europejskiej. Jednak rynek drewna w Polsce jest kontrolowany praktycznie w całości przez monopol Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które narzuciły mu zasady sprzedaży drewna, stanowiące zaprzeczenie takiej stabilności. Co więcej, ten system stworzył warunki do spekulacyjnych zdarzeń, godzących w interesy gospodarcze kraju. Dzięki zarządzeniom Dyrektora Generalnego LP nr 89 z 2008 r. i 69 z 2009 r. powstały warunki aby: - Lasy Państwowe prowadziły sprzedaż mienia państwowego o olbrzymiej wartości, rzędu 6 mld zł rocznie, bez jakiegokolwiek nadzoru i kontroli, ukrywając jego błędy i wypaczenia, przynoszące szkodę kupującym drewno przedsiębiorcom, - Prowadzić sprzedaż drewna w oparciu o system nie chroniony przed możliwymi korupcyjnymi zachowaniami pracowników LP, dysponujących dostępem do składanych ofert, - Uniemożliwić społeczną kontrolę nad systemem sprzedaży obejmującym cały kraj, przez całkowite utajnienie przed kupującymi informacji o przebiegu przetargów i ich uczestnikach, - Stworzyć łatwość rejestracji fikcyjnych uczestników przetargów, dopuszczając tym samym możliwość działań spekulacyjnych i szkodzących konkurencji przez podbijanie cen i wygrywanie przetargów bez obowiązku faktycznego zakupu drewna, - Stworzyć możliwości łatwej i pozbawionej istotnych konsekwencji odmowy zakupu wygranego drewna, wykorzystywaną do celów szkodzenia konkurencji i podbijania cen, - Otworzyć rynek dla obcych dotąd koncernów, równocześnie uniemożliwiając polskim przedsiębiorcom podpisania umów stabilizujących ich sytuację zaopatrzeniową, a tym samym umożliwiając tym koncernom wykorzystanie ich przewagi finansowej w celu eliminacji polskiej konkurencji przez pozbawienie jej surowca drogą okresowego oferowania zawyżonych cen drewna, - Umożliwić wprowadzenie rozwiązań i zapisów w umowach pozwalającym wybranym przez LP firmom uzyskanie, w utajniony sposób, zmian ustalo-

4

nych na przetargach cen zakupu drewna, - Umożliwić jednostkom LP prowadzenie manipulacji podażą drewna, bez wiedzy odbiorców, - Umożliwić jednostkom LP stosowanie niezgodnych ze standardami UE, niekorzystnych dla przemysłu drzewnego warunków klasyfikacji i pomiaru sprzedawanego drewna, Krótko mówiąc, wady systemu sprzedaży drewna są tak oczywiste, że uzyskanych przy jego zastosowaniu wyników sprzedaży drewna nie można uznać za wyniki obiektywne i uczciwe. Jednak Minister Środowiska informowany o tym, posiadający wniosek PIGPD o anulowanie tych przetargów (pismo znak IG-69/05/2010 z dn. 27.05.2010 r. w zał.) do tej chwili nie podjął żadnych, znanych nam kroków w tej sprawie. Mamy przy tym świadomość, iż jego ingerencja, albo ingerencja uprawnionych do prowadzenie kontroli służb Państwa jest konieczna, gdyż znaczna część dowodów potwierdzających nasze podejrzenia znajduje się w wyłącznej gestii PGL Lasy Państwowe. Zmierzamy więc do wykazania zasadności takiej kontroli, będąc przekonani, że ujawni ona fakty mające wielkie znaczenie dla gospodarki kraju. Ze swej strony przekazaliśmy do wyżej wymienionych „służb” obszerną informację, w której na 10 stronach tekstu, w 6 głównych punktach, wskazaliśmy na możliwości patologicznych, destrukcyjnych dla gospodarki lub korupcjogennych zdarzeń, które obecny system sprzedaży umożliwia. Każdy z zarzutów został potwierdzony materiałem dowodowym lub poszlakowym, zwartym w 20 załącznikach. Nie upłynęło wiele czasu, gdy część naszych zarzutów znalazła dalsze potwierdzenie w nowych „twardych” dowodach, ujawnionych przez posła Piotra Cybulskiego podczas posiedzenia Sejmu w dn. 08

lipca br. Chodzi tu o tzw. „handel loginami”. Wiemy wszyscy, że obecny system przetargów jest tak skonstruowany, aby odbiorcy z założenia nie wiedzieli, jacy inni kupujący również złożyli oferty zakupu, w jakim miejscu, na jaką ilość i z jaką ceną. Wiedzą o tym wyłącznie osoby dysponujące dostępem do systemu, jaki zapewnia unikalne hasło i login administratora. Formalnie takimi indywidualnymi hasłami dysponują pracownicy PGL LP, zarówno na szczeblu nadleśnictw, jak i regionalnych dyrekcji oraz dyrekcji generalnej. W sumie jest to znaczna ilość osób, prawdopodobnie nie mniejsza niż ok. 2000. W zależności od szczebla zarządzania, dają one różne możliwości – od wglądu w złożone oferty i przebieg przetargów, po możliwości ingerowania w sam system i jego oprogramowanie. Udostępnienie uczestnikowi przetargu takiego, nawet najprostszego klucza do systemu (czyli loginu administratora) oznacza, że w momencie składania własnej oferty zna on oferty konkurentów i z łatwością wygrywa dowolne przetargi przy minimalnym przebiciu ceny. Szkodliwość gospodarcza takiego działania nie budzi żadnych wątpliwości, zwłaszcza wobec wielomiliardowej wartości sprzedawanego drewna. Dostęp do hasła i loginu administratora daje też spore możliwości „wrogiego” niszczenia konkurencji podczas drugiego etapu sprzedaży drewna – „systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno”. Umożliwia bowiem zlokalizowanie miejsc, gdzie konkurencyjna firma składa swoje oferty i włączenie się w te przetargi nie w celu zakupu drewna, lecz w celu podbicia na nich ceny. Należy bowiem mieć świadomość, że przedsiębiorcy po etapie przetargów ograniczonych mają z reguły zakupione mniej niż 50% swoich półrocznych potrzeb i nie przetrwają bez dokupienia reszty surowca na przetargach w aplikacji

RYNEK DRZEWNY

e-drewno, a innej możliwości zakupu drewna w kraju nie ma. Tymczasem w trybie przetargów nieograniczonych uczestniczyć może dowolna zarejestrowana firma, która wpłaciła niewielkie wadium (3000 zł). Taką firmę można z łatwością podstawić i wykorzystać do wygrywania wybranych przetargów w dowolnym punkcie kraju, nawet bez dalszej konieczności faktycznego zakupu wygranego drewna – utracone będzie jedynie ww. wadium oraz podstawiona firma utraci czasowo prawo do udziału w przetargach na kolejne półrocze, a faktyczny sprawca pozostanie w ukryciu. O tym, że proceder taki jest w pełni możliwy do przeprowadzenia, świadczy znane przecież już wszystkim zainteresowanym zdarzenie z dn. 25 maja 2010 r., gdy jedna z zarejestrowanych firm w sposób demonstracyjny – zapewne zaplanowany właśnie jako demonstracja wadliwości sytemu e-drewno - wykupiła w ciągu kilku godzin ok. 300 tys. m3 drewna w całym kraju, zmuszając administrację LP do anulowania 94 przetargów. Nikt jednak nie zbadał, ile podobnych zdarzeń na mniejszą skalę, ukierunkowanych na zaszkodzenie konkurentom miało miejsce wcześniej, również w latach wcześniejszych. Podczas posiedzenia Sejmu 8-go lipca, Piotr Cybulski zarzucił leśnikom, że umożliwili wybranym firmom dostęp do loginów i haseł administratorów systemu, a odpowiadający na jego zapytanie wiceminister środowiska Janusz Zaleski – to potwierdził, oczywiście usiłując zarzut ten zbagatelizować. Nie zbagatelizowały natomiast naszych informacji media i w dn. 20 sierpnia w Gazecie Wyborczej, na pierwszej stronie, ukazał się tekst pt. „Kantowanie drewnem w sieci”. Na pewno nie jest to tekst ostatni na ten temat. Może więc opinia publiczna zmusi wreszcie rząd do działania. Tekst ten załączamy poniżej.

RD 3/2010


Rynek

Drewno – źródło energii odnawialnej Szykuje się bardzo istotna zmiana przepisów dotyczących uznawania drewna za biopaliwo, służące do produkcji energii odnawialnej. Zawiera ją projekt nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki, które ma zastąpić obecne rozporządzenie „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii”. Dotychczasowe rozporządzenie zawierało zapisy, które powodowały że z roku na rok coraz mniejsza ilość drewna w postaci np. zrębków i odpadów tartacznych była uznawana za źródło energii odnawialnej, aż do roku 2014, kiedy już w ogóle drewno nie byłoby uznawane za paliwo dające energię odnawialną produkowaną przez energetykę zawodową. Ten rynek zbytu byłby dla nas stracony a prawie jedynym odbiorcą zrębków i trocin, poza lokalnymi małymi zakładami energetycznymi, byłyby fabryki płyt. Nowe rozporządzenie to zmienia, dopuszczając znaczny udział „biomasy leśnej” przy spalaniu przez duże jednostki biomasy pochodzenia rolniczego. Istotne jest też, że jej udział, (choć stopniowo ograniczany – np. przy tzw. „współspalaniu” wspólnie z węglem z 75% w 2010r. do 25% w 2016r.) jest dopuszczalny w znacznie większym stopniu w jednostkach specjalnie przygotowanych do opalania samą biomasą. Tworzy się wiec poważny rynek na wszelkie pozostałości z produkcji drzewnej, co jest po myśli przemysłu tartacznego. Jest jednak jeszcze druga strona medalu. Te same ułatwienia dotyczą bowiem drewna okrągłego, które też w całości mieści się w pojęciu „biomasy leśnej”. Wg wstępnej oceny, opłacalność spalania biomasy będzie przy tym tak wysoka dzięki specjalnym dopłatom do każdej MWh „zielonej energii”, że dla energetyki nie będzie problemem płacenie stawek rzędu np. 200 zł/m3 za jakiekolwiek drewno. Biorąc pod uwagę bardzo szybko rosnące możliwości spalania biomasy przez tzw. „dużą energetykę”, stanowi to ogromne, realne zagrożenie dla stabilności rynku drewna okrągłego i może być powodem poważnego deficytu tego drewna, nie tylko opałowego. W związku z tym Izba, która została zaproszona do złożenia uwag do omawianego projektu, zgłosiła propozycję, aby spod pojęć „biomasa” i „biomasa leśna” wyłączyć całość drewna stanowiącego surowiec przemysłowy, a więc całe drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe poza grupą S4, w oparciu o klasyfikację zawartą w odpowiednich Polskich Normach. M.G. zapowiada kontynuowanie dalszych prace nad rozporządzeniem jeszcze sierpniu.

Dlaczego ta sprawa ma tak duże znaczenie ? Oczywiście, jak zwykle chodzi o duże pieniądze. Przede wszystkim powtarzająca się mediach informacja, że Polska może mieć poważne problemy z uzyskaniem wymaganego przez UE udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) jest niestety najprawdopodobniej rzetelna. Poziom ten to docelowo w 2020r. 15% całości produkcji energii. Dziś jest to 9 %. Opinie ekspertów są w zasadzie zgodne – możliwości produkcji takiej ilości „zielonej energii” aby wymogi UE spełnić, sprowadzają się do spalania w tym celu biomasy. Nie mamy w naszym kraju ani szans na znacząca roz-

budowę energetyki opartej na wodzie, nie mamy silnych i stałych wiatrów poza pasem wybrzeża i trochę w Wielkopolsce, nie mamy ciepłego klimatu z dużą ilością słonecznych dni. Pozostaje więc biomasa, czego Ministerstwo Gospodarki ma świadomość, ale dotąd forsowało wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego, praktycznie blokując pozostałe źródła tego surowca (może dlatego że ma szefa z partii rolników ?). Jest faktem, że gdyby obecnie obowiązujące rozporządzenie (pod taką sama nazwą jak omawiany projekt) obowiązywało dalej, w 2015 r. biomasa w postaci drewna, dopuszczona obecnie w ograniczonej, malejącej corocznie ilości, w ogóle przestawałaby być uznawana za źródło energii odnawialnej, w jednostkach o mocy powyżej 5 MW, a więc w całej energetyce „zawodowej”. Wyjątek stanowią jednostki spalające „drzewne pozostałości poprodukcyjne” „w miejscu wytwarzania” – co jest ukłonem w stronę fabryk celulozy, spalających ogromne ilości kory. To się jednak właśnie zmienia. Dopuszczenie w sumie dość znacznego udziału „biomasy leśnej” * tworzy wystarczający rynek na trociny, zrębki itd., aby nie było na nim faktycznego monopolu kilku dużych fabryk płyt wiórowych. Co z tego jednak, jeśli zabraknie okrągłego drewna do przerobu bo je również wykupi energetyka zawodowa ? Ten surowiec to też, a nawet przede wszystkim „biomasa leśna”. Nie jest to wcale wizja nierealna. Spalanie drewna jest bowiem dla energetyki niezwykle opłacalnym interesem. Wynika to z nieco skomplikowanych przepisów, które jednak warto z grubsza poznać. Otóż zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, spółki zajmujące się handlem energia ( nie są to wytwórcy !) muszą wykazać się tzw. „umorzeniem” odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia energii, czyli tak zwanych „zielonych certyfikatów” mówiących że energia pochodzi ze źródeł odnawialnych (albo np. „czerwonych”, gdy ta energia elektryczna powstaje w polaczeniu z cieplną). Sprzedają im je wraz z energią spółki – wytwórcy energii. Cena za nie jest „rynkowa” a obecnie kształtuje się na poziomie ok. 250 zł za 1 MWh. Cena za samą energię wynosi natomiast ok. 190 zł/MW, więc wytwórca za 1MWh „zielonej energii” dostaje aż 440 zł – 230% tego co za energię „czarną” . Oczywiście koszt produkcji jednej i drugiej nie jest taki sam – „zielonej” jest wyższy, bo cena biomasy na ogół wyższa niż węgla w zestawieniu z kalorycznością, bo zapewne sprawność instalacji przy spalaniu biomasy jest niższa, kosztują modernizacje i inwestycje konieczne aby taką biomasę spalać, itd. Nie udało mi się wiarygodnie ustalić jak to różnica, ale szacunkowo można przyjąć że koszt produkcji energii z drewna jest o ok. 20% wyższy niż z węgla. Nieoficjalnie wiadomo, że z jednego m3 świeżego, rozdrobnionego drewna powstaje ok. 1MWh energii. Jeśli 1 m3 zrębków kosztuje

średnio 120 zł (podobnie – papierówka), to taki właśnie jest koszt surowca do produkcji energii wartej 440 zł. Zostaje więc 360 zł na pozostałe koszty i zysk. Jest więc z czego dołożyć do ceny drewna i – wykorzystując idealnie pasujący energetyce system sprzedaży przetargowej - wykupić je sprzed nosa innych odbiorców. Ceny rzędu 200zł/m3 są tu zupełnie do przyjęcia (już takie są oferowane) i w tym starciu nie wygrają z energetyką ani fabryki płyt, ani producenci ogrodówki, ani tartaki, bo nawet cena drewna tartacznego jest niższa.

Wykup drewna Czemu więc, skoro tak się to opłaca, jeszcze nie nastąpił masowy wykup drewna z lasu na cele energetyczne? Powody są dwa. Pierwszy to wspomniane, obowiązujące rozporządzenie MG które drewno jako źródło zielonej energii stopniowo eliminowało. Drugi to fakt, ze energetyka po prostu nie była w stanie spalić więcej biomasy, bo głównie robiła to w procesie współspalania, a tam z przyczyn technologicznych (sprawność kotłów) jej domieszka nie mogła przekroczyć określonej wielkości, rzędu 4 do 15% w zależności od typu instalacji i procesu spalania. To się jednak zmienia bardzo szybko. Wg doniesień prasowych, obecnie buduje się w Polsce bloki energetyczne dedykowane do spalania właśnie biomasy w szeregu elektrowni i elektrociepłowni. Buduje je m. in. elektrownia Połaniec, Jaworzno, Konin, Dalkia Poznań, ZEC Bydgoszcz. Mówi się o już podjętych inwestycjach które mają dać możliwość zbudowania instalacji o łącznej mocy 1,5 GW, a to tylko początek. Gdyby pracowały one tylko na drewnie, trzeba by im pewnie dostarczyć go ok. 100 mln m3 rocznie ! Jeśli byłoby to tylko 10% spalanej biomasy, to też jest aż 10 mln m3, a przecież drewna opałowego S4 i małowymiarowego jest rocznie pozyskiwane nieco ponad 4 mln m3, z czego ok. połowy kupują odbiorcy detaliczni. Ile może dostarczyć przemysł, nikt dokładnie nie policzył, ale pamiętajmy, że odpady drzewne są rozproszone pośród wielu producentów. Energetyka musiałaby się nieźle napracować, aby je skupować. Łatwiej jej kupić drewno w lesie, te, które dziś kupuje przemysł drzewny. Ale na to nie można pozwolić w interesie całej polskiej gospodarki. Bogdan Czemko *Użyte w rozporządzeniu określenie biomasa leśna oznacza biomasę powstałą na terenie lasu lub w wyniku jej przetwarzania a także biomasę stanowiąca odpad lub pozostałość z procesu przetwarzania biomasy powstałej na terenie lasu lub odpady z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej.

Przeznaczenie drewna na cele energetyczne Odpowiedź Instytutu Technologii Drewna na zapytanie PIGPD dotyczące przeznaczenia drewna na cele energetyczne.

Ogólnie należy stwierdzić, że spalanie biomasy w Polsce stale rośnie i szacuje się, że w 2020 roku zapotrzebowanie na biomasę zgłaszane przez zakłady energetyczne będą rzędu 20 mln ton, czyli pięciokrotnie większe niż aktualnie. Najbardziej poszukiwana przez zakłady energetyczne jest biomasa drzewna. W 2009 roku LP dostarczyły na rynek 4,3 mln m3 surowca drzewnego o parametrach optymalnych do wykorzystania na cele energetyczne.1[1] W przypadku biomasy rolnej, w Polsce możliwe jest uzyskanie rocznie około 15 ton biomasy z 1 ha użytków rolnych.2[2] Przy wartości kalorycznej rzędu 12 MJ/kg (wilgotność ok. 35%) stanowi to równowartość 7 ton węgla kamiennego, co w pełni może zaspokoić potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego. Źródłem energii odnawialnej są także pelety. Polska należy do piątki czołowych wytwórców peletu. Rocznie w Polsce wytwarza się około 450 tys. ton peletu, z czego około 100 tys. ton znajdzie odbiorców w kraju. Są to odbiorcy indywidualni. Należy zauważyć, że jak dotychczas w strukturze produkcji energii ze źródeł odnawialnych dominuje biomasa (92%) z przewagą biomasy drzewnej. Zatem surowiec drzewny (w różnej postaci i z różnych źródeł pochodzenia) jest i prawdopodobnie będzie znaczącym źródłem energii odnawialnej. Promocja energii odnawialnej i wiedzy z tego zakresu wpływa w dużym stopniu na tempo wzrostu produkcji tej energii. Podejmowane działania zmierzają do osiągnięcia celów unijnych tj. 15% udział energii ze źródeł odnawialnych od 2020 roku

RD 3/2010

w produkcji energii ogółem. W 2008 roku zakłady energetyczne wywiązały się w 2/3, tj. ok. 7% z zakładanego planu 8,7% sprzedaży energii z odnawialnych źródeł. W 2010 roku sprzedaż ta będzie mniejsza niż połowa wymaganej wielkości produkcji tej energii (10,4%) i jej udziału w sprzedaży energii elektrycznej ogółem. Rynek energii ze źródeł odnawialnych wymaga wsparcia. W jego rozwoju przeszkodą są ciągle bariery proceduralne i wysokie ryzyko inwestycyjne. Nadrzędne znaczenie dla tego sektora ma Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Istotny dla rynku biomasy drzewnej jest fakt, że od 2010 roku przestały obowiązywać dopłaty do upraw „energetycznych”. Tym samym coraz większe znaczenie dla promocji energii odnawialnej z biomasy drzewnej nabierają mechanizmy stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i fundusze Wspólnoty. Szacuje się, że łączna suma środków przeznaczonych na inwestycje w energetykę odnawialną w latach 2007-2013 to ok. 1,3 mld euro w ramach funduszy krajowych i unijnych (w Niemczech to 3,2 mld euro, Wielkiej Brytanii – 2,9 mld euro, Hiszpanii – 2,8 mld euro a Francji 2,1 mld euro).3[3] Dla wypełnienia unijnego celu produkcji energii z odnawialnych źródeł w 2020 roku, powinniśmy rocznie inwestować w instalacje do spalania biomasy 4 mld zł.4[4] Największą inwestycję rozpoczęła w Połańcu francuska grupa GDF Suez, która do końca 2012 roku chce tam wybudować elektrownię o mocy 190MW, w której spalane ma być 1 mln ton biomasy, głównie biomasy drzewnej. Będzie to największy tego typu zakład na świecie. Ponadto Polska Grupa Energetyczna ma trzy projekty inwestycyjne - w Szczecinie, Rzeszowie i Bydgoszczy, które pochłoną 900

RYNEK DRZEWNY

tys. ton biomasy (drewno i oleje roślinne). ZE PAK buduje zieloną elektrownię w Koninie, a Dalkia działa w tym zakresie w Łodzi i Poznaniu. Mniejsze elektrociepłownie powstaną także w Bielsko-Białej, Białymstoku, Zielonej Górze, Siechnicach, Stalowej Woli. Na boom inwestycji w elektrociepłownie i elektrownie opalane biomasą wpłynęła zmiana przepisów, polegająca na tym, że zakłady wybudowane po 2012 roku będą musiały wykorzystywać mniej biomasy drzewnej, zastępując ją biomasą rolną – droższą i trudniejszą do uzyskania. Przepisy te jednakże mają ulec kolejnej zmianie i polegać na wydłużeniu terminu budowy inwestycji, a także na wycofaniu się z restrykcyjnych nakazów wykorzystywania w większym stopniu biomasy rolnej. Na rynek energii pochodzącej z biomasy drzewnej będzie miało wpływ rozporządzenie w sprawie rozliczania się z obowiązku produkcji odnawialnej energii.5[5] Według projektu, zakłady opalane węglem będą nadal mogły wykorzystywać biomasę drzewną, choć w obowiązującej aktualnie wersji współspalanie miało być zakazane już w 2015 roku. Zgodnie z nową propozycją, w 2019 roku nawet 30% spalanej przez elektrownie biomasy będzie mogło być nadal biomasą drzewną/leśną. W przypadku elektrowni opalanych tylko ekologicznymi paliwami udział biomasy rolnej ma wynieść w 2019 roku nie mniej niż 40%. Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska, Zakład Ekonomiki Drzewnictwa Instytut Technologii Drewna

5


Rynek

Parkiet

czy warstwówka? W opinii wielu ludzi pomiędzy parkietem drewnianym, a płytą klejoną pokrytą cienką warstwą drewna nie ma większej różnicy, są też tacy, którzy palmę pierwszeństwa przyznają podłodze warstwowej, z uwagi na jej wytrzymałość i łatwość pielęgnacji. Dla specjalistów, parkieciarzy i designerów – takie tezy są wręcz obrazoburcze. Czy rzeczywiście można postawić znak równości między litym drewnem, a sklejonymi kawałkami drewna iglastego i liściastego, czyli w rzeczywistości sklejki? A może parkiet z litego drewna został już prawie doszczętnie zepchnięty do podziemia? - Był moment, w którym wydawało się, że parkiet warstwowy wypiera ten tradycyjny, jednak od kilku miesięcy można zauważyć powrót do litego drewna – twierdzi Agnieszka Adamczak, mistrz parkieciarstwa z firmy Jodełka. - Wśród architektów i designerów od dawna niezmienna jest tendencja do projektowania podłóg całkowicie drewnianych. Nie zdarzyło się by w jakimś ekskluzywnym miejscu, w którym pracowaliśmy przyszło nam kłaść parkiet warstwowy.

Agnieszka Nowak, szef marketingu Manufaktury - Galeria handlowa Manufaktury powstała pośród pięknych zrewitalizowanych dziewiętnastowiecznych budynków. Wybraliśmy parkiet z drewna lapacho ze względu na naturalność i szlachetność materiału, który znakomicie koresponduje z wystrojem, ociepla też nowoczesne wnętrze i pozwala mu wkomponować się w niezwykłe otoczenie imperium Izraela Poznańskiego. Jednak taka forma urządzania najniższych partii pomieszczeń jest wciąż w odwrocie, wciąż najpopularniejsze są podłogi warstwowe. - Przemawia za nią to, że nie pracuje tak, jak ta drewniana, położenie jej nie wymaga tak dużej pracy – zdradza Agnieszka Adamczak. - Często decydują się na

Rys. 1 Żródło: opracowanie własne. Przekrój tradycyjnej deszczułki parkietu dębowego grubości 22mm. Jak widać na zdjęciu całość jest wykonana z jednego kawałka litego drewna dębowego w żaden sposób nie klejona. Na rysunku widać również element pióra i wpustu zespalającego deszczułkę na podłodze z innymi. Gruba warstwa drewna pozwala na wielokrotne odnawianie powierzchni poprzez cyklinowanie a następnie olejowanie lub lakierowanie w zależności od preferencji inwestora.

W łódzkiej Manufakturze, miejscu w którym codziennie na powierzchni 14 000 metrów kwadratowych przechadza się od 40 do 100 tysięcy ludzi, a jednocześnie, jednym z priorytetów jest ekskluzywny wygląd zdecydowano się na położenie parkietu przemysłowego lapacho. Jak tłumaczy

6

niego ludzie i instytucje dla których liczy się czas i nie ważne co z tą podłoga stanie się za kilka lat. Dla nas, jako dla wykonawcy, to też szybki pieniądz. Po kilku latach jednak pojawiają się problemy, wychodzi na jaw, że warstwówki nie da się tak łatwo odnawiać.

RYNEK DRZEWNY

Według Michała Zawadzkiego z firmy Venga, istnieje wiele różnic między podłogami warstwowymi a parkietem. Oprócz tego, że tradycyjny parkiet ma 22 mm litego drewna jednego gatunku a nie tylko 3-5 mm jak to jest w przypadku podłóg warstwowych, istnieje jeszcze jedna bardzo ważna różnica. Chodzi o typy zabezpieczeń nawierzchniowych obu powierzchni. - Istotną widoczną różnicą jest sposób wykonania deszczułki – dodaje Paweł Zieliński z firmy Zieliński. - Z mojego doświadczenia wynika, że parkiety warstwowe najczęściej na podściółce dwukierunkowej mogą być odporniejsze higroskopijnie i (przy założeniu,że montaż nie odbywa się na ogrzewaniu podłogowym) są mniej podatne na prace drewna. Jednak dużym ich minusem jest cienka powierzchnia warstwy wierzchniej często nie przekraczająca 4-5 mm, co automatycznie skraca żywotność takiej podłogi. Zauważyłem, że ludzie przy zakupie nowego mieszkania lub budowie domu często nie mają już tyle pieniędzy, ile zamierzali wydać na podłogę i najczęściej proponujemy wtedy montaż średniej klasy gotowej warstwowówki na kleju. Po przyklejeniu jej do podłoża zmienia się diametralnie akustyka i stabilność takiej podłogi – zauważa Zieliński. - Jak wybieram dla siebie, na pewno wybieram podłogę wysokiej twardości, jednak ważniejszy będzie sposób zabezpieczenia powierzchni i zdecydowanie stawiam na olejowanie. - Jeśli zdecydujemy się na olejowanie, musimy to robić w dużych interwałach czasowych, tak by umożliwić pełną penetrację drewna – tłumaczy Michał Zawadzki. W ten sposób zapewnimy mu należytą ochronę. Ochronę, której nie sposób zapewnić podłodze warstwowej. Olejowanie tychże odbywa się wyłącznie maszy-

RD 3/2010


Rynek nie położony lakier UV szybciej ulegnie zniszczeniu, to będzie konieczne nałożenie tradycyjnego lakieru, być może naszego.

Rys. 2 Źródło: http://www.homefloor.pl/o_baltic_wood.html Powyższy rysunek przedstawia deskę warstwową. Jak widać warstwa użytkowa drewna to w tym wypadku tylko 3,6 mm. Pod nią warstwy poprzecznie ułożone z drewna miękkich gatunków iglastych takich jak np. sosna.

nowo i krótko - olej nie ma czasu dobrze spenetrować drewna. Gdy parkieciarz olejuje sam wtedy dba o to, aby olej właściwe wszedł w strukturę drewna. Najnowsze produkty np. oleje HartzLack EX-1 pozwalają wykonać taki zabieg już w stosunkowo niedługim czasie kliku - kilkunastu godzin, dlatego nadają się do miejsc użyteczności publicznej takich jak biura, restauracje, hotele, galerie handlowe a więc wszędzie tam, gdzie wyłączenie pomieszczenia z użytkowania pociąga za sobą straty finansowe jego właściciela. Jak już wcześniej wspomnieliśmy w przypadku podłóg warstwowych olejowanych fabrycznie za aplikację oleju odpowiadają specjalne maszyny a olej nakładany jest mechanicznie walcami i pozostawiony na panelach do wysezonowania – wyschnięcia. Należy pamiętać, że zanim deska warstwowa zabezpieczona w ten sposób trafi do naszego mieszkania upływa kilka miesięcy bo przecież towar musi pokonać cały łańcuch logistyczny (magazyn producenta, dystrybutor, sprzedawca, instalator). Położona wcześniej cienka warstwa oleju ulega w tym czasie ciągłemu rozkładowi. Te dwa elementy powodują, że praktycznie natychmiast po ułożeniu podłogi warstwowej zabezpieczonej fabrycznie olejem nadaje się ona już do ponownego olejowania. Producenci piszą nawet o tym na swoich stronach internetowych mówiąc o tzw „pierwszej pielęgnacji”. Zdają sobie sprawę, że podłoga bez właściwego ponownego olejowania nie jest właściwie zabezpieczona, gdyż olej nałożony fabrycznie był nakładany zbyt szybko i zbyt cienką warstwą. Warto nadmienić, że do wykonania pierwszej pielęgnacji tego rodzaju podłóg nadaje się większość

RD 3/2010

olejów sprawdzonych marek dostępnych na rynku. My polecamy w takim wypadku naturalny 100% bezrozpuszczalnikowy olejowosk HartzLack WX-1. Olejowane lite drewno jest jednak niezastąpione w obiektach o bardzo dużym natężeniu ruchu. W łódzkiej Manufakturze, miejscu, przez które codziennie przetaczają się tysiące ludzi, poradzono sobie z problemem renowacji parkietu lapacho - Nie nazwałabym tego problemem - drewno po prostu jest wymagające. Wymaga pielęgnacji, konserwacji – mówi Agnieszka Nowak. Podłogi są olejowane - najmniej uczęszczane trakty minimum raz w miesiącu, bardziej uczęszczane częściej, szczególnie w okresie zimowym, kiedy na warstwę ochronną parkietu oddziałują woda i sól. W skrócie: dużo pracy, którą jednak warto zainwestować w piękny efekt końcowy. Tradycyjny parkiet oprócz olejowania zabezpiecza się najczęściej lakierami. Ten sposób w zastosowaniach domowych jest dużo wygodniejszym w dalszej pielęgnacji niż olejowanie. Nakładane są lakiery o dużej wytrzymałości mechanicznej i stosunkowo grubej warstwie, co gwarantuje ich wieloletnią trwałość. Gotowe podłogi warstwowe są lakierowane fabrycznie przy użyciu lakierów utwardzanych promieniami UV. Proces ten wymaga jednak nakładania warstw wielokrotnie cieńszych niż przy zastosowaniu tradycyjnych lakierów. Podczas użytkowania podłogi następuje naturalne ścieranie tej warstwy ochronnej, więc jej grubość jest znaczącym parametrem w kontekście trwałości tak zabezpieczonego parkietu. Z naszego punku widzenia, czyli producenta lakierów do parkietów jest to sytuacja dość komfortowa, gdyż jeśli fabrycz-

RYNEK DRZEWNY

Jeśli chodzi o podłogi warstwowe to niestety po dwóch, trzech latach zaczynają się z nimi problemy i jeśli nie podlegają one systematycznej i prawidłowej konserwacji, to biorąc pod uwagę ich ograniczone możliwości odnawiania można je zniszczyć bezpowrotnie. Właściciele parkietów warstwowych jeśli dopuszczą do przetarć czy głębszych uszkodzeń podłogi niestety muszą liczyć się z koniecznością jej zerwania, lub w najlepszym wypadku muszą przeznaczyć olbrzymie sumy na renowacje drogim sprzętem. Szczególnie parkiety warstwowe układane bez użycia kleju są bardzo kłopotliwe w renowacji – W tym wypadku wyszlifowanie takiej podłogi normalnym sprzętem jest praktycznie nie możliwe. Potrzeba wówczas specjalistycznych i niestety bardzo drogich narzędzi. Nawet jeśli renowacja będzie możliwa, to następna taka sytuacja na pewno zakończy się już zerwaniem podłogi. – kontynuuje Zawadzki. Obydwa typy podłóg wymagają opieki i ochrony, obydwa pielęgnuje się specjalistycznymi, dedykowanymi pastami z tym, że jedną podłogę można łatwo odnowić, drugą trudno, albo w ogóle nie będzie takiej możliwości, przez co zwiększamy jej koszt. Co ciekawe duża różnica cenowa pomiędzy parkietami litym, a warstwowym to w dużej mierze mit. - Parkiet warstwowy nie różni się znacząco ceną od tradycyjnego parkietu, a często przy systemach z powłokami lakierniczymi może okazać się systemem droższym – argumentuje Paweł Zieliński. - Parkiet drewniany cechuje grubsza warstwa wierzchnia i co za tym idzie większa żywotność takiego parkietu, gdyż na takiej podłodze istnieje możliwość przeprowadzenia prac parkieciarskich i ich powielania w razie potrzeby. Każdy z typów podłóg ma swój target i argumenty za sobą i to się z pewnością nie zmieni. Jednak jeśli chcielibyśmy mówić o ogólnych trendach, musimy się trochę wstrzymać, bo mamy do czynienia z czasem przełomowym. Tak naprawdę dopiero za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, czy Polacy, aranżując podłogi w swoich domach i firmach bardziej skłaniają się ku zachodnioeuropejskiemu wygodnictwu, czy może stawiają na umiłowanie tradycji i trwałość. Szymon Woźniak

7


Targi i wystawy

SIBEX 2011

– targi budowlane na Śląsku W ostatni weekend lutego 2011 roku (w dniach 25-27 lutego), w Centrum Expo Silesia, które jest najnowocześniejszym obiektem wystawienniczym na południu Polski, odbędzie się kolejna edycja Targów Silesia Building Expo - SIBEX. Impreza, która na stałe wpisała się już w kalendarium wydarzeń branżowych, będzie miała miejsce po raz czwarty, zaś w porównaniu z rokiem ubiegłym jej zakres tematyczny został istotnie poszerzony. Z tego też względu goście targowi liczyć mogą na znacznie większą liczbę atrakcji aniżeli w 2010 roku, kiedy to do Expo Silesia zawitało blisko 200 wystawców, zaś ekspozycję odwiedziło niemal 7000 gości.

Kompleksowy asortyment

Targi SIBEX to wystawa, podczas której przedsiębiorcy mogą nawiązać konkretne kontakty handlowe, natomiast zwiedzający mają doskonałą okazję do zapoznania się z kompleksowym asortymentem firm. Zakres tematyczny obejmuje m.in. stolarkę okienną i drzwiową, elementy wyposażenia wnętrz, artykuły dekoracyjne, meble ogrodowe oraz materiały budowlane i ich komponenty, takie jak ściany, elewacje, fasady czy też balustrady i schody. Stolarka budowlana będzie również jednym z tych elementów, na które organizatorzy wydarzenia pragną położyć szczególny nacisk. Wszyscy, którzy zajmują się budownictwem, remontami lub też wyposażeniem domów i mieszkań, mają niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swoje produkty i usługi, natomiast konsumenci, przymierzający się do tego rodzaju inwestycji, mogą nie tylko zaznajomić się z ofertą rynkową, ale również skorzystać z porad fachowców i doradców finansowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż impreza odbywa się w okresie przedwiośnia – jest to zatem idealny czas na podjęcie decyzji o remoncie mieszkania, budowie domu czy też renowacji swojego lokum. Dogodny termin, znakomita lokalizacja obiektu, jak również duża liczba stoisk, wchodzących w skład ekspozycji, to kluczowe wyznaczniki sosnowieckich targów, które z roku na rok cieszą się rosnącym powodzeniem pośród branżowych wystawców, zwiedzających, jak i przedstawicieli mediów. Działania

8

promocyjne obejmują wszystkie rodzaje mediów masowych – począwszy od radia i telewizji, poprzez kluczowe internetowe portale i prasę branżową. Zdywersyfikowana ekspozycja

Zdywersyfikowana ekspozycja pozostaje uporządkowana za sprawą podziału tematycznego. Producenci i dystrybutorzy mogą zgłosić swe uczestnictwo w jednym z następujących salonów: Wyposażenie ogrodowe, Schody i podłogi, Dachy, Ogrodzenia, SILTERM (systemy grzewcze i wentylacyjne), Materiały budowlane, Kamień i ceramika, Stolarka otworowa, Wyposażenie i dekoracje wnętrz, Instytuty i instytucje oraz Wydawnictwa branżowe. W roku 2011 można się spodziewać szczególnego zainteresowania wystawców, gdyż po okresie zastoju na rynku nieruchomości, w branży dostrzegalne jest już ożywienie. Konsumenci wykazują coraz większe zainteresowanie ofertą deweloperów i przedsiębiorstw produkujących elementy wyposażenia, konstrukcji oraz wykończenia wnętrz. Szczególnym powodzeniem powinna cieszyć się oferta przemysłu drzewnego, jako że konsumenci coraz częściej skłaniają się ku naturalnym surowcom, dzięki którym ich mieszkanie w łatwy sposób stać się może bardziej przytulne i nastrojowe.

Jakkolwiek targi dedykowane są przede wszystkim mieszkańcom aglomeracji śląskiej, to już w zeszłym roku cieszyły się sporym zainteresowaniem w skali ogólnopolskiej. Tendencja ta utrzyma się w najbliższych latach, ponieważ wydarzenie już teraz pretenduje do ścisłej czołówki imprez branżowych w Polsce i stanowi znakomitą okazję dla firm do kreowania marki oraz wzmocnienia jej rozpoznawalności. A ponadto rynek śląski jest miejscem, gdzie każdy przedsiębiorca poszukać może nowych ścieżek rozwoju w biznesie. Wraz z targami SIBEX odbędzie się także pierwsza edycja Targów Wyposażenia Wnętrz SilesiaINTERIOR.

RYNEK DRZEWNY

PK RD 3/2010


Z kraju

Informacje o Krajowym

Rynku Drzewnym

W tym dziale znajdziecie Państwo: 4 c eny tarcicy i wyrobów z drewna z końca czerwca 2010 w kraju i na eksport, zarówno dane średnie, jak i ceny uzyskane z konkretnych transakcji 4 ceny surowca tartacznego na koniec czerwca 2010 r. 4 średnią cenę tarcicy iglastej w kraju 4 interesujące dane produkcyjne i ekonomiczne Krajowe i eksportowe ceny tarcicy oraz wyrobów z drewna w CZERWCU 2010 r. W poniższych tabelach przedstawiamy Państwu przykładowe ceny tarcicy i innych wyrobów z rynku krajowego i eksportu. Prezentowane dane pochodzą z konkretnych transakcji, jakie zawarły ankietowane przedsiębiorstwa. Jeśli nie jest zaznaczone inaczej, są to ceny loco zakład bez VAT.

Przykładowe ceny wyrobów sprzedawanych na rynku krajowym

Przykładowe ceny wyrobów eksportowych Opis wyrobu

Wilgotność

Obróbka

Klasa

Cena

Kraj przeznaczenia

płyty klejone, buk

8-10%

miniwczepy

A/B

3600 PLN/m3

EU

płyty klejone, dąb

8-10%

miniwczepy

A/B

5400 PLN/m3

EU

płyty klejone, sosna

8-10%

miniwczepy

A/B

1980 PLN/m3

EU

drewno kominkowe

20%

suszone

I

269 PLN/mp

DE/DK/NL/NOR

Średnie ceny tarcicy na rynku krajowym Opis wyrobu

Wilgotność

Obróbka

Klasa

Cena

Średnia cena 1 m3 tarcicy iglastej w II kwartale 2010 wynosiła

płyty klejone

8-12%

szlif 120

I

506 PLN

2650 PLN/m3

w rozrzucie od 420 do 690 PLN dla różnych przedsiębiorstw okleina sosna 1,2 mm.

10%

I

europalety

5,90 PLN/m2

503 PLN/m3

płyty klejone

8-10%

IV

1030 PLN/m3

płyty klejone

8-10%

III

1060 PLN/m3

I

1620 PLN/m3

graniaki klejone

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

9


Z kraju Ceny tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia obrzynanej, PLN/m3; 30.06.2010 Grubość [mm]

25

32

50

łaty

krawędziaki

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

I

II

I

II

Średnia kraj.

827

582

426

894

635

536

906

648

533

679

583

656

587

MAX

950

730

600

1000

770

600

1080

790

650

800

680

770

680

MIN

670

390

330

800

510

440

700

537

450

560

485

540

461

% Zmian 30.06. 2010/ 30.06. 2009

99

96

95

102

100

98

93

103

98

105

97

Dynamika zmian cen 95

101

Ceny tarcicy dębowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2010 Grubość [mm]

25

38

63

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia kraj.

1523

1115

690

1483

1100

743

1527

1113

737

MAX

1990

1410

730

1750

1350

780

1780

1340

780

MIN

1100

800

650

1200

950

700

1300

950

700

% Zmian 30.06. 2010/ 30.06. 2009

102

101

105

106

102

117

105

Dynamika zmian cen 99

116

Ceny tarcicy bukowej nieobrzynanej PLN/m3; 30.06.2010 Grubość [mm]

25

38

63

Klasa jakości

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Średnia kraj.

888

675

420

890

687

480

903

700

493

MAX

1050

760

500

950

750

550

1000

800

600

MIN

700

600

350

770

650

390

760

650

380

% Zmian 30.06. 2010/ 30.06. 2009

91

99

101

96

95

108

99

Dynamika zmian cen 94

106

Ceny tarcicy dębowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w klasie I o 1%, w klasie II wzrosły o 1 %, w klasie III wzrosły również o 1%

Ceny tarcicy bukowej grubość 25 mm w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w klasie I o 1%, w klasie II – o 1%, a w klasie III – o 9%.

Ceny materiałów podłogowych i boazerii PLN/m2; 30.06.2010 deska podł. strug.

boazeria igl.>2m

deszczułka posadzk. Db

deszczułka posadzk. Bk

klasa jakości

I

II

I

II

I

II

III

I

II

III

średnia kraj.

41

38

24

21

80

67

65

74

62

62

MAX

60

48

27

23

80

67

65

74

62

62

MIN

32

30

19

15

80

67

65

74

62

62

73

108

94

90

155

Dynamika zmian cen % Zmian 30.06. 2010/ 30.06. 2009

106

114

101

94

80

Przykładowe ceny wyrobów ogrodowych

10

Nazwa wyrobu

Opis

Cena

Kraj przeznaczenia

sztacheta

90x100x20

3 zł

PL

łuk ogrodowy

1m

3

2270 zł

PL

Ceny pozostałych wyrobów

MAX

MIN

więźba dachowa (PLN/m3)

720

590

zrębki defibracyjne (PLN/m3)

147

90

trociny (PLN/mp)

35

22

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z kraju CENY SUROWCA TARTACZNEGO Z KOŃCA CZERWCA 2010 R.

Średnie ceny zakupu poszczególnych asortymentów drewna na koniec czerwca 2010 r.

Ceny drewna tartacznego sosnowego WCO1 przekazane przez przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego (nie są to ceny średnie):

Ceny drewna tartacznego, PLN/m3; 30.06.2010

Ceny drewna tartacznego sosnowego WCO1, bez VAT RDLP

PLN/m3 czerwiec 2010

* €/m3 czerwiec 2010

średni % zmian czerwiec 2010 do marzec 2010

średni % zmian czerwiec 2010 do czerwiec 2009

Białystok

150

36

100

95

Gdańsk

157-207

38-50

105

108

Katowice

161-184

39-44

102

107

Kraków

173

42

105

102

Krosno

176

42

135

117

Lublin

153

37

99

100

Łódź

162-174

39-42

102

98

Olsztyn

160-178

39-43

99

102

Piła

164-184

40-44

100

114

Poznań

158-183

38-44

103

103

Radom

158-159

38

101

96

Szczecin

181

44

110

121

Szczecinek

172-215

41-52

119

121

Toruń

171-215

41-52

104

119

Warszawa

158

38

101

101

Wrocław

176

42

104

100

Zielona Góra

155-168

37-41

93

96

Gatunek drewna

sosna

buk

dąb

świerk

brzoza

olcha

średnia kraj.

196

201

380

220

154

165

MAX

228

241

403

297

175

170

MIN

175

157

350

196

140

156

116

108

91

Dynamika zmian cen 101

% Zmian 30.06.2010/ 30.06.2009

105

101

Średnie ceny zakupu wybranych sortymentów drewna, PLN/m3; 30.06.2010

Gatunek drewna

WCO1

WCO2

WCO3

WA03

sosna

169

198

226

335

buk

145

184

234

436

dąb

248

382

523

981

świerk

179

207

236

332

* wg średniego kursu € NBP z dn. 30.06.2010 = 4,1458

Mapa przedstawia przykładowe ceny drewna tartacznego WCO1 z uwzględnieniem podziału na Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych.

Średni udział drewna klasy WCO dla sosny wynosił 78%, w rozrzucie od 40 do 95%. Najmniejszy udział klasy WCO zanotowano dla drewna dębowego – 59% (39-90%).

Inne informacje produkcyjne i ekonomiczne – II kwartał 2010 Dane produkcyjne i ekonomiczne

średnia

Koszt wytworzenia 1m3 t-cy igl. [PLN]

459

w tym:

RD 3/2010

• koszt surowca z dow. [%]

64

• koszt robocizny + ZUS [%]

20

• koszt energii i paliw [%]

10

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych [%]

73

Koszty suszenia t-cy igl. [PLN/m3]

108

Koszty suszenia t-cy liść. [PLN/m3]

216

Koszt dowozu surowca [PLN/m3]

24

RYNEK DRZEWNY

11


Z kraju

TARTACZNICTWO W LICZBACH

I KWARTAŁ 2010 ROKU Pozyskanie drewna w 2009 roku Najnowsza edycja Małego Rocznika Statystycznego GUS (opublikowanego w drugiej połowie lipca br.) przynosi m.in. informacje o rozmiarach pozyskania drewna w Polsce w 2009 roku. Z danych tych (tab. 1) wynika, że pozyskanie drewna wielkowymiarowego (w tym głównie tartacznego) w minionym roku było niższe niż w roku poprzednim: w przypadku surowca iglastego – o 4%, a liściastego – o 2,8%. Warto odnotować, że ostateczne dane są równocześnie niższe od przewidywań na 2009 rok, przekazanych przez Ministerstwo Środowiska na ubiegłoroczną sesję Komitetu Drzewnego EKG (która miała miejsce w październiku 2009 r.), co stanowić winno podstawę do stosownych Według wstępnych danych GUS, globalna wartość polskiego eksportu w I kwartale 2010 roku była o 4,1% ( w euro o 12,5%) wyższa niż w analogicznym okresie roku minionego. Wartość łącznego importu wykazała wzrost o 3,1% (w euro o 11,2%). Łączna wartość eksportu pozycji, wymienionych w tab. 6, była w I kwartale 2010 roku o 8,7% (w euro o 1,6%) niższa niż przed rokiem; wartość importu tychże pozycji (tab. 7) uległa obniżeniu o 17,2% (w euro o 10,1%). Spadek obrotów – w ujęciu wartościowym – z zagranicą drewnem i wyrobami z drewna wyraźnie odbiega więc od ogólnej tendencji wzrostowej notowanej w skali całego polskiego handlu zagranicznego. Nadal pozytywnie na tle ogólnym prezentuje się natomiast branża drzewna w aspekcie salda wymiany handlowej: dodatnie saldo handlu zagranicznego drewnem i wyrobami z drewna za I kwartał 2010 roku, w wysokości ponad 242 mln zł (blisko 60 mln euro), należy zestawiać z deficytem obrotów globalnych za ten okres w kwocie prawie 9,9 mld zł (ponad 2,4 mld euro).

korekt oszacowań rzeczywistych rozmiarów produkcji tarcicy w Polsce za miniony rok. Oszacowanie rzeczywistej produkcji tarcicy Korekta taka dokonana została w oszacowaniu za I kwartał 2010 roku (tab. 2), gdzie do wyliczenia wielkości produkcji tarcicy za analogiczny okres 2009 roku przyjęto rozmiary pozyskania surowca tartacznego w oparciu o dane z tab. 1, zaś wielkości eksportu i importu tego surowca – ze skorygowanych (w oparciu o zatwierdzony przez GUS roczny zbiór danych za 2009 rok) wielkości tych obrotów, przedstawionych w tab. 6 i 7. Do oszacowania za I kwartał 2010 roku przyjęto natomiast, z konieczności, prognozy na bieżący rok, pochodzące ze wspomnianego wyżej źródła (tj. materiałów Komitetu Drzewnego), które także mogą ostatecznie okazać się zawyżone w stosunku do danych rzeczywistych (zwłaszcza jeśli ich oszacowanie oparto na przewidywanych wówczas wynikach 2009 roku). Produkcja Wykazywane w oficjalnej statystyce rozmiary produkcji tarcicy w dużych podmiotach gospodarczych (tab. 3) świadczą o dość znacznym wzroście wolumenu produkcji w I kwartale 2010 roku: ogółem o 14,6%, w tym tarcicy iglastej o 14%, a liściastej o prawie 19%. Ogólny wskaźnik wzrostu zwiększył się do 15,5% w statystyce za I półrocze bieżącego roku, co jest efektem przyśpieszenia dynamiki wzrostu w produkcji tarcicy iglastej – do 16,5%, natomiast w produkcji tarcicy liściastej nastąpiło wyraźne osłabienie dynamiki w II kwartale, powodujące obniżenie indeksu za całe półrocze do 9%.

12

Z graficznej ilustracji tendencji rozwojowych w skali kwartalnej wynika, że poziom produkcji tarcicy iglastej w II kwartale bieżącego roku (wykres 1) zrównał się z wielkością odnotowaną w tym samym okresie 2008 roku, niższą (w okresie lat 2005-2010) jedynie od wyniku w roku 2007; praktycznie identyczne jak przed rokiem są także rozmiary produkcji tarcicy liściastej w II kwartale, jednak obydwie wielkości kształtują się znacznie poniżej wyników odnotowanych w latach 2005-2007. Produkcja sprzedana Jeszcze wyższą niż fizyczne rozmiary produkcji dynamikę wzrostu w I kwartale 2010 roku wykazuje wartość produkcji sprzedanej dużych podmiotów branży tartacznej (tab. 4) – 21,4% w cenach stałych (z 2005 roku); indeks ten tym razem nie odbiega w sposób rażący od wyliczonego w cenach bieżących – 18,7%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tym razem – po raz pierwszy od dłuższego czasu – wskaźnik wzrostu produkcji sprzedanej tartacznictwa znacznie przekracza indeks dla całej grupy „produkcja drewna i wyrobów z drewna” (1,7%, a cenach bieżących 2,4%). Bardzo korzystnie prezentuje się branża tartaczna także na tle całego polskiego przemysłu, dla którego wartość produkcji sprzedanej w I kwartale br. wykazała wzrost o 9,2%, a w sektorze przetwórstwa przemysłowego – o 10,5% w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z zadowoleniem przyjmując statystyczne dowody ożywienia w polskim tartacznictwie należy jednak pamiętać, że skala poprawy jest w zasadzie porównywalna z rozmiarami spadku, jaki nastąpił w produkcji sprzedanej branży w roku 2009. Rentowność obrotu Stały Czytelnik niniejszego cyklu materiałów zapewne zauważy drobną zmianę w wyglądzie wykresów 3 i 4, na których pojawiła się pozycja „produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka i wikliny”, co stało się możliwe dzięki dysponowaniu odpowiednimi danymi porównywalnymi za okres od początku 2009 roku, kiedy to GUS wprowadził zmianę wcześniejszego (bardziej szczegółowego) sposobu prezentacji danych w zakresie produkcji sprzedanej i rentowności obrotu branży drzewnej. Jak wynika z zestawień indeksów rentowności obrotu dla dużych podmiotów gospodarczych (zilustrowanych graficznie na wykresach 3 i 4), znaczny wzrost wolumenu i wartości produkcji znalazł dotychczas stosunkowo nieznaczne odzwierciedlenie w poprawie rentowności obrotu branży tartacznej: wskaźnik brutto powrócił wprawdzie w I kwartale 2010 roku do poziomu dodatniego, ale wynosi on zaledwie 0,2%, lecz indeks rentowności obrotu netto nadal utrzymał się na minimalnym minusie (-0,1%). Jest to pewne polepszenie w stosunku do poziomu za cały miniony rok (za który wskaźnik brutto wyniósł -0,4%, a netto -0,7%), jednak nadal znacznie poniżej rentowności za I kwartał 2009 roku (odpowiednio: 1,9% i 1,7%). Dalszą poprawę w stosunku do poziomu za cały 2009 rok wykazała natomiast rentowność obrotu pozostałych gałęzi branży drzewnej (wskaźnik brutto w I kwartale 2010: 5,0%, netto: 4,2%), a dzięki temu także branża ta jako całość – odpowiednio: 4,3% i 3,6%. Na tym tle tartacznictwo prezentuje się nadal bardzo niekorzystnie. Podobnie wygląda zestawienie z indeksami dla całego polskiego przemysłu, dla którego wskaźnik rentowności brutto w analizowanym okresie wyniósł 6,6%, zaś netto – 5,4%; w sektorze przetwórstwa przemysłowego indeksy te ukształtowały się na poziomie: brutto – 4,8%, netto – 4,0%.

RYNEK DRZEWNY

Zatrudnienie Zwiększeniu skali produkcji tartacznej towarzyszył wzrost przeciętnego zatrudnienia w dużych podmiotach branży w I kwartale br. (tab. 5) – o 11,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Warto odnotować, że odwrotna tendencja ma miejsce w pozostałych gałęziach przemysłu drzewnego – zmniejszenie zatrudnienia o 6,4%, a tym samym w branży drzewnej jako całości, gdzie spadek zatrudnienia wynosi 2,9%. Wzrost przeciętnego zatrudnienia w tartacznictwie odbiega także od ogólnej tendencji spadkowej, wykazanej w I kwartale 2010 roku w przypadku całego polskiego przemysłu, gdzie spadek zatrudnienia wyniósł 5%, a także sektora przetwórstwa przemysłowego – spadek o 6,1% w stosunku do poziomu z I kwartału 2009 roku. Handel zagraniczny Ogólne porównanie wskaźników dynamiki obrotów, wynikających z zestawień prezentowanych w tab. 6 i 7 niniejszego materiału, z odpowiednimi indeksami za rok 2009 (omówionymi w materiale „Handel zagraniczny drewnem i wyrobami z drewna w 2009 roku”), wykazuje pojawienie się znacznie większej niż w minionym roku ilości wskaźników dodatnich – czyli wzrost obrotów w miejsce wcześniej notowanego spadku. Całkowicie odmiennie niż w ubiegłym roku kształtują się zaś relacje pomiędzy wartością obrotów w złotych oraz w dolarach USA i w euro, co wynika z radykalnej zmiany układu kursów tych walut; o ile średnioroczne kursy EUR i USD były w 2009 roku zdecydowanie wyższe niż w roku 2008 (odpowiednio o 23,1% i 29,3%), o tyle w I kwartale 2010 roku wystąpiła sytuacja odwrotna: średnioważony kurs EUR był o 11,1%, a USD o 15,2% niższy od odpowiednich średnich za I kwartał 2009 roku. Dynamika obrotów, liczonych w tych walutach, była więc za analizowany okres wyższa od wskaźników wyliczonych na podstawie wartości w złotych. Eksport Fizyczne rozmiary wywozu drewna opałowego w I kwartale br. były o ok. 10% mniejsze, zaś wartość tych dostaw obniżyła się o ponad 11% (w euro o blisko 5%) w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. Dalsze zwiększenie niezwykle wysokiej w 2009 roku dynamiki wzrostu odnotowano w eksporcie przemysłowego surowca drzewnego iglastego, którego wolumen w I kwartale 2010 roku był 5,4-krotnie, a wartość prawie 2,8-krotnie wyższa niż przed rokiem. Na dynamikę tę złożyło się w pierwszym rzędzie 9,6-krotne zwiększenie wywozu papierówki (przy 3,4-krotnym wzroście wartości); eksport kłód iglastych był ponadtrzykrotnie (wartościowo 2,3-krotnie) większy niż w I kwartale 2009 roku. Dodatni, a przy tym wysoki, wskaźnik dynamiki pojawił się w analizowanym okresie w eksporcie przemysłowego surowca drzewnego liściastego: wolumen wywozu zwiększył się o ok. 25%, a jego wartość była aż 2,4-krotnie wyższa niż przed rokiem. Nieznacznie – o ok. 2% – wzrosły przy tym wysyłki kłód dębowych i bukowych, natomiast ich wartość była ponadtrzykrotnie wyższa niż w I kwartale minionego roku. Wywóz pozostałych asortymentów zwiększył się z kolei 3,3-krotnie, lecz wartość tych dostaw wzrosła tylko o niespełna 14%. Podobne zjawisko, tj. powrót do dodatniego wskaźnika wzrostu, na poziomie ok. 12%, odnotowano w I kwartale br. w eksporcie tarcicy iglastej; wartość tego eksportu była jednak tylko o 1,7% (lecz w euro o 9,4%) wyższa niż przed rokiem.

RD 3/2010


Z kraju W eksporcie tarcicy liściastej wolumen wywozu w analizowanym kwartale pozostał wprawdzie niższy w porównaniu z odpowiednim okresem minionego roku, lecz spadek ten wyraził się wskaźnikiem ok. 4%, co mogłoby oznaczać istotną poprawę w zestawieniu z 36-procentowym spadkiem w roku 2009; wartość tego eksportu pozostała jednak na poziomie o 20% niższym niż przed rokiem. Dalsze pogorszenie wskaźników dynamiki obrotów wystąpiło w przypadku oklein i obłogów, eksport których obniżył się o ok. 30%, a jego wartość o prawie 43%. Wyraźną poprawę, tj. powrót do wysokich wskaźników wzrostu – ok. 30% wolumenu i prawie 22% wartości (w euro ponad 31%), odnotowano z kolei w eksporcie materiałów podłogowych. Wolumen wywozu opakowań z drewna był o ok. 4%, a jego wartość o prawie 20% niższa niż przed rokiem. Import Przywóz drewna opałowego w I kwartale 2010 roku wzrósł ilościowo o ok. 19%, natomiast jego wartość była jedynie minimalnie wyższa niż przed rokiem (choć w euro był to przyrost o blisko 9%).

Znaczący wzrost odnotowano w dynamice importu przemysłowego surowca drzewnego iglastego – do ok. 66%, przy zaledwie niespełna 3-procentowym (ale prawie 12-procentowym w euro) zwiększeniu wartości tych dostaw. Wysoki wskaźnik dla całej grupy powstał w efekcie ponaddwukrotnego wzrostu wolumenu (wartości tylko o ok. 31%) importu papierówki; w przywozie kłód iglastych odnotowano natomiast kontynuację silnej tendencji spadkowej – rozmiary i wartość importu stanowiły jedynie ok. 35% wielkości sprzed roku. Dodatni i przy tym wysoki – ok. 39% – indeks wzrostu pojawił się ponownie w przywozie surowca drzewnego liściastego; wartość tych dostaw wzrosła o prawie 7%. Na zmianę wskaźnika ogólnego (z ujemnego w minionym roku na dodatni) złożył się ok. 13-procentowy wzrost importu kłód dębowych i bukowych (po spadku o ok. 26% w 2009 roku), a przede wszystkim ok. 40-procentowy wzrost wolumenu (i wartości o ponad 11%) dostaw pozostałych asortymentów (głównie papierówki). Spadkowa tendencja utrzymała się w I kwartale bieżącego roku w imporcie tarcicy iglastej: wolumen

przywozu był o ok. 15%, a jego wartość o blisko 30% niższa niż przed rokiem. W przywozie tarcicy liściastej odnotowano z kolei wyraźną zmianę: wzrost wolumenu o ok. 23% (po ponad 40-procentowym spadku w minionym roku), przy nieznacznym – o 2,5% – obniżeniu wartości dostaw (choć w euro był to wzrost o blisko 6%). Niższy – o ok. 17% ilościowo i prawie 26% wartościowo – niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku pozostał oklein i obłogów. Radykalna zmiana ubiegłorocznych tendencji rozwojowych nastąpiła w I kwartale 2010 roku w imporcie materiałów podłogowych, gdzie odnotowano wzrost wolumenu o ok. 80% i wartości o prawie 76% (a w euro o ponad 86%), po spadku o ok. 28% (wartościowo o prawie 15%) w roku 2009. Rozmiary importu opakowań z drewna utrzymały się w analizowanym okresie na poziomie niższym niż przed rokiem: ilościowo – o ok. 18%, wartościowo – o prawie 32%. Zbigniew Morgoś

Tab. 1. Pozyskanie drewna według sortymentów, 2005-2009 (w tys. m3) Sortyment

2005

2006

2007

2008 ilość

2008=100

Ogółem

31.945

32.384

35.935

34.273

34.629

101,0

Grubizna, z tego:

29.725

30.228

34.146

32.407

32.701

100,9

grubizna iglasta, w tym drewno:

21.919

22.326

26.375

24.544

24.529

99,9

wielkowymiarowe, z czego:

9.954

10.445

12.934

11.517

11.057

96,0

ogólnego przeznaczenia

9.888

10.379

12.871

11.449

*

*

66

66

63

68

*

*

specjalne średniowymiarowe dłużycowe średniowymiarowe do przerobu przemysłowego

2009

701

681

685

654

*

*

10.249

10.120

11.525

11.100

11.570

104,2

opałowe

1.015

1.080

1.231

1.273

1.379

108,3

grubizna liściasta, w tym drewno:

7.806

7.902

7.771

7.863

8.172

103,9 97,2

wielkowymiarowe, z czego:

2.762

2.697

2.837

2.621

2.547

ogólnego przeznaczenia

2.517

2.464

2.600

2.405

*

*

245

233

237

216

*

*

specjalne średniowymiarowe do przerobu przemysłowego

3.959

4.004

3.809

3.978

4.238

106,5

opałowe

1.085

1.201

1.125

1.264

1.387

109,7

Drewno małowymiarowe (x), z czego:

2.200

2.156

1.789

1.866

*

*

907

820

671

600

*

*

1.313

1.336

1.118

1.266

*

*

0,2

0,1

0,1

0,1

*

*

do przerobu przemysłowego opałowe Karpina (x)

Uwagi: *wyłącznie w lasach publicznych

Źródło: GUS, obliczenia własne (wskaźniki dynamiki)

Tab. 2. Szacunkowa wielkość produkcji tarcicy, I kwartał 2010 Szacunkowa wielkość produkcji

I kwartał 2009

w tys. m3

I kwartał 2010

wersja sprzed roku*

wersja zaktualizowana**

ilość***

I kwartał 2009=100****

Tarcica iglasta

6.700

96,9

6.700

96,9

Tarcica liściasta

1.380

98,2

1.380

98,2

Tarcica ogółem

8.080

97,1

8.080

97,1

Uwagi: *wyniki oszacowania, przedstawionego w „Rynku Drzewnym” Nr 3/2009, sierpień 2009 r. **zaktualizowane oszacowanie za I kwartał 2009 roku, dokonane na podstawie danych skorygowanych przez GUS (w zakresie obejmującym pozyskanie drewna i handel zagraniczny) ***wyniki oszacowania, dokonanego na podstawie prognoz pozyskania surowca tartacznego na 2010 rok, zaprezentowanych w materiale Ministerstwa Środowiska na sesji Komitetu Drzewnego EKG w październiku 2009 roku ****do porównania przyjęto zaktualizowane oszacowanie za I kwartał 2009 roku Źródło: szacunki własne na podstawie danych GUS i materiałów Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ

Tab. 3. Produkcja wyrobów drzewnych (podmioty duże), I kwartał i I półrocze 2010 Produkt / jednostka miary

I kwartał 2010

I półrocze 2010

ilość

I kwartał 2009=100

ilość

Tarcica łącznie (tys. m3)

542

114,6

1.187

115,5

w tym: tarcica iglasta (tys. m3)

467

114,0

1.042

116,5

tarcica liściasta (tys. m3)

75

118,8

144

109,0

Okleiny (tys. m2)

8.670

75,2

17.412

79,6

Płyty parkietowe (tys. m2)

8.420

111,2

18.286

118,6

w tym: płyty parkietowe do podłóg mozaikowych (tys. m2)

393

106,5

732

98,0

płyty parkietowe z drewna pozostałe (tys. m2)

8.027

111,3

17.554

119,7

Uwaga: dane dotyczą podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób.

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

I półrocze 2009=100

Źródło: GUS

13


Z kraju Tab. 4. Produkcja sprzedana działu „produkcja drewna i wyrobów z drewna” (podmioty duże), I kwartał 2010 roku wartość w mln zł Grupa / dział produkcji

I kwartał 2010 wartość*

I kwartał 2009=100**

Produkcja wyrobów tartacznych

3.544,7

101,7

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

518,4

121,4

Dział „Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny“ ogółem

3.026,4

98,9

Uwagi: dane dotyczą podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób *wartość produkcji – w cenach bieżących **wskaźniki dynamiki – w cenach stałych (jako ceny stałe przyjęto średnie ceny bieżące 2005 r.) Źródło: GUS

Tab. 5. Przeciętne zatrudnienie w produkcji drewna i wyrobów drzewnych (podmioty duże), I kwartał 2010 (w tys. osób) Grupa / dział produkcji

I kwartał 2010 ilość (tys. osób)

I kwartał 2009=100

Ogółem produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

59,4

97,1

w tym: produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna

13,5

111,3

produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

45,9

93,6

Uwagi: dane dotyczą podmiotów zatrudniających powyżej 49 osób Źródło: GUS

Tab. 6. Eksport drewna i wyrobów z drewna, I kwartał 2010 Produkt

I kwartał 2009 (dane skorygowane)* ilość

I kwartał 2010 wartość

ilość

wartość – w tysiącach

masa (tony)

jedn. miary

ilość

tys. PLN

masa (tony)

jedn. miary

ilość

PLN

USD

EUR

Drewno opałowe ogółem

115.482,7

m3

161.148,9

58.340,3

104.445,1

m3

146.602,4

51.707,3

17.939,0

12.747,5

Drewno surowe ogółem

59.364,3

3

m

83.759,3

30.986,0

232.906,8

m3

337.884,0

69.865,8

24.226,0

57/961

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

52.452,7

m3

73.530,1

22.751,9

226.663,7

m3

328.644,1

62.656,5

21.730,6

15.511,0 5.775,0

z tego: kłody iglaste

25.029,3

m3

35.791,9

10.228,9

78.468,3

m3

112.209,7

23.261,3

8.075,7

pozostałe drewno iglaste

13.624,0

m3

20.163,5

8.843,8

130.997,6

m3

193.876,4

30.419,2

10.537,1

7.498,0

kłody dębowe I bukowe

12.383,7

m3

15.479,6

2.412,0

12.585,7

m3

15.732,1

7.534,5

2.616,1

1.882,0

pozostałe drewno liściaste

1.415,6

m3

2.095,1

1.267,3

4.612,1

m3

6.825,9

1.441,6

501,7

356,0

Tarcica i półfabrykaty ogółem

58.114,9

m3

100.649,6

114.982,8

63.467,1

m3

110.467,3

107.376,3

37.179,8

26.471,7

w tym: iglaste

44.987,9

m3

81.878,0

68.533,6

50.536,7

m3

91.976,8

69.692,7

24.129,0

17.194,1

liściaste (gat. strefy umiarkowanej)

12.868,1

m3

18.401,4

44.281,1

12.319,9

m3

17.617,5

35.291,1

12.220,1

8.685,5

Okleiny i obłogi

3.816,0

1000 m2

5.088,0

40.290,8

2.659,2

1000 m2

3.545,6

23.123,1

8.015,2

5.698,2

Opakowania z drewna

170.302,0

m3

306.543,6

220.092,1

164.085,8

m3

295.354,4

176.692,9

61.229,5

43.572,1

Materiały podłogowe łącznie

16.049,9

m3

22.951,4

123.896,2

20.914,3

m3

29.907,4

150.635,8

52.181,2

37.211,2

Uwaga: *dane za I kwartał 2009 roku uzyskano z rocznego zbioru danych za rok 2009; odbiegają one od wielkości, podanych przed rokiem dla I kwartału 2009 roku („Rynek Drzewny” Nr 3/2009 z sierpnia 2009 r.), stanowiąc ich korektę Źródło: GUS, CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość, według standardowych przeliczników UNECE/FAO)

Tab. 7. Import drewna i wyrobów z drewna, I kwartał 2010 Produkt

I kwartał 2009 (dane skorygowane)* ilość

I kwartał 2010 wartość

ilość

wartość – w tysiącach

masa (tony)

jedn. miary

ilość

tys. PLN

masa (tony)

jedn. miary

ilość

PLN

USD

EUR

Drewno opałowe ogółem

49.759,9

m3

70.120,0

13.183,2

59.319,4

m3

85.538,0

13.198,0

4.568,9

3.256,8

Drewno surowe ogółem

349.630,4

m

511.870,0

79.889,5

514.966,9

m

3

756.967,6

83.632,3

28.984,4

20.671,4

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

349.619,6

m

511.854,0

79.856,7

514.966,2

m

3

756.957,2

83.621,6

28.980,7

20.668,7

z tego: kłody iglaste

28.890,3

3

m

41.313,1

8.088,2

10.614,9

m

3

15.179,3

2.746,0

952,5

683,3

pozostałe drewno iglaste

80.170,6

m

3

118.652,5

19.934,6

170.961,5

m

3

253.023,0

26.099,0

9.042,4

6.433,2

kłody dębowe i bukowe

17.993,4

m

3

22.491,8

10.068,0

20.268,8

m

3

25.336,0

8.361,5

2.898,7

2.068,7

pozostałe drewno liściaste

222.565,3

m

329.396,6

41.765,9

313.120,9

m

3

463.418,9

46.415,1

16.087,1

11.483,6

Tarcica i półfabrykaty ogółem

97.299,2

3

m

164.577,3

176.304,9

92.902,2

m

3

150.902,8

135.161,9

46.868,2

33.386,9

w tym: iglaste

65.229,4

m

3

118.717,5

107.895,2

55.718,2

m

3

101.407,1

75.911,9

26.328,4

18.745,6

liściaste (gat. strefy umiarkowanej)

28.090,5

m

40.169,4

49.980,3

34.612,4

m

3

49.495,7

48.708,3

16.895,4

12.043,5

Okleiny i obłogi

6.255,9

1000 m

8.341,2

57.496,1

5.521,2

1000 m

Opakowania z drewna

20.496,7

3

m

36.894,0

36.360,2

16.810,6

Materiały podłogowe łącznie

3.446,5

m

3

4.928,5

20.834,6

6.188,2

3

3

3

3

2

7.361,6

42.258,9

14.637,1

10.409,7

m

3

30.259,0

24.767,4

8.578,1

6.108,5

m

3

8.849,1

35.755,9

12.385,1

8.846,6

2

Uwaga: *dane za I kwartał 2009 roku uzyskano z rocznego zbioru danych za rok 2009; odbiegają one od wielkości, podanych przed rokiem dla I kwartału 2009 roku („Rynek Drzewny” Nr 3/2009 z sierpnia 2009 r.), stanowiąc ich korektę Źródło: CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość, według standardowych przeliczników UNECE/FAO).

14

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z kraju

Źródło: GUS

Stare Olesno, ul. Kolejowa 2, 46-300 Olesno tel. 34 35 053 10 – 14, 36 – 38 • fax 34 35 976 30 e-mail: info@nestro.pl • www.nestro.pl

FILTRY NESTRO – REDUKCJA KOSZTÓW TO SŁUSZNA DECYZJA !

• Filtry podciśnieniowe 9/4 gwarancją niskich kosztów • Filtry 9/4, które wyposażone są w podciśnieniowe wentylatory odciągowe ze sprawnościami do 86% - to znacząca energooszczędność • Recyrkulacja oczyszczonego powietrza – znaczące obniżenie kosztów ogrzewania hali produkcyjnej • Ochrona przed hałasem – priorytetem w planowaniu nowoczesnych instalacji odpylających • W urządzeniu NESTRO zastosowano szereg zabezpieczeń technicznych m.in.: klapy EX, instalacje gaszenia, śluzy celkowe.

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

15


Z kraju

16

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z kraju

Źródło (wykresy 5-20): CAAC, obliczenia własne

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

17


Z kraju

HANDEL ZAGRANICZNY DREWNEM I WYROBAMI Z DREWNA W 2009 ROKU

Najważniejsze fakty Z zestawień oficjalnych informacji o rozmiarach obrotów handlu zagranicznego drewnem i wyrobami z drewna za pełny 2009 rok (tab. 1 i 2) wynikają ogólne tendencje, zbliżone do zaprezentowanych w poprzednim materiale „Tartacznictwo w liczbach” (Rynek Drzewny Nr 2/2010), opracowanym w tym zakresie na podstawie nieoficjalnych danych za pierwsze 11 miesięcy 2009 roku. Wypada więc powtórzyć, że w minionym roku zaobserwowano: spadek eksportu i importu większości pozycji w stosunku do roku poprzedniego, jednak w kilku przypadkach odnotowano wzrost obrotów; dotyczy to przede wszystkim eksportu surowca drzewnego, którego wolumen zwiększył się ponaddwukrotnie w stosunku do wielkości sprzed roku, zaś import utrzymał się na poziomie z roku 2008, a także drewna opałowego, w przypadku którego nastąpił relatywnie niewielki wzrost zarówno eksportu, jak i importu, wyższe z reguły od indeksów zmiany wolumenu obrotów wskaźniki zmiany ich wartości w złotych, znacznie niższe natomiast – w euro i dolarach USA, co wynikało przede wszystkim ze zmian relacji złotego do tych walut: średnioroczny kurs EUR w 2009 roku był o ponad 23%, a USD o ponad 29% wyższy od odpowiedniej średniej za 2008 rok. Z porównania rozmiarów obrotów z zagranicą w zakresie wybranych pozycji w okresie od 2003 roku, których graficzną ilustrację stanowią wykresy 1-4, wynika m.in., że: Z wywóz surowca drzewnego osiągnął w 2009 roku rekordową (w tej skali czasowej) wielkość, pozostając jednak na poziomie dwukrotnie niższym od wielkości importu tego surowca (wykres 1); Z eksport tarcicy iglastej (wykres 2) obniżył się, z kolei, do poziomu najniższego w prezentowanym okresie, i w 2009 roku po raz drugi z rzędu był znacznie niższy od importu, przy czym ujemne saldo obrotów zmalało z ponad 230 tys. m3 w 2008 roku do ponad 116 tys. m3 w roku 2009 (na skutek silniejszego spadku importu niż eksportu w minionym roku); Z niemal identycznie jak w przypadku tarcicy iglastej kształtuje się sytuacja w eksporcie tarcicy liściastej, którego ubiegłoroczna wielkość oznacza kontynuację tendencji spadkowej notowanej od początku analizowanego na wykresie 3 okresu; także przywóz tarcicy liściastej wykazał w minionym roku najniższy w tymże okresie poziom;

Z również zarówno eksport, jak i import oklein i obłogów zmalały w 2009 roku do wielkości najniższej w okresie od 2003 roku. Eksport Wolumen eksportu drewna opałowego w 2009 roku zwiększył się o ok. 12%, zaś jego wartość wzrosła o ponad 39% w stosunku do poziomu sprzed roku. Wysoką dynamikę wykazał wywóz przemysłowego surowca drzewnego iglastego, którego wolumen był 3,2-krotnie, a wartość blisko 2,3-krotnie (ale w euro „tylko” o 86%) wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost eksportu był szczególnie silny w przypadku papierówki: wolumenu – 5,4-krotny, wartości blisko trzykrotny; Łączna ubiegłoroczna wartość polskiego eksportu w 2009 roku wykazała w złotych wzrost o 4,5%, lecz w euro – spadek o 15,5% w stosunku do roku 2008. Wartość importu uległa obniżeniu: w złotych – o 6,8%, w euro – o 24,5%. Zsumowana wartość eksportu pozycji, wymienionych w tab. 1, była w minionym roku w złotych o 2,5% wyższa, natomiast w euro o 17% niższa niż w roku poprzednim. Wartość ubiegłorocznego importu tych pozycji (jak w tab. 2) zmniejszyła się w stosunku do poziomu sprzed roku: w złotych – o 16%, w euro – o 32%. Dodatnie saldo handlu zagranicznego drewnem i wyrobami z drewna za 2009 rok sięgnęło blisko 1,1 miliarda złotych (ponad 250 mln euro), co można zestawić z ogólnym deficytem polskiego handlu zagranicznego na poziomie 39,9 mld zł (prawie 9,3 mld euro).

rozmiary tego eksportu niemal zrównały się z wielkością eksportu kłód iglastych, który z kolei zwiększył się ok. 2,3-krotnie (a wartościowo o ponad 84%, choć w euro „tylko” o blisko 51%). Eksport przemysłowego surowca drzewnego liściastego był natomiast w ubiegłym roku o ok. 20% mniejszy niż przed rokiem, przy czym spadek nastąpił w dominującym ilościowo w tej grupie wywozie kłód dębowych i bukowych – o około jedną trzecią (wartościowo o blisko 52%), natomiast dostawy pozostałych asortymentów zwiększyły się ponaddwukrotnie w stosunku do poziomu sprzed roku – jednak przy równoczesnym spadku ich wartości o ponad 12%. Rozmiary eksportu tarcicy iglastej uległy obniżeniu o prawie 5%, lecz jego wartość zwiększyła się o ponad 8% (ale w euro był to spadek o ponad 12%). Znacznie silniejsza tendencja spadkowa utrzymała się w eksporcie tarcicy liściastej: w minionym roku odno-

towano spadek jego wolumenu o ok. 36% i wartości o ponad 26% (w euro o ponad 40%). Wolumen wywozu oklein i obłogów zmniejszył się o ok. 29%, a jego wartość obniżyła się o 4,5% (w euro o prawie 23%) w stosunku do roku 2008. Fizyczne rozmiary eksportu materiałów podłogowych były o ok. 7% mniejsze niż przed rokiem, natomiast ich wartość wzrosła o niespełna 3% (lecz w euro obniżyła się o prawie 17%). Wywóz opakowań z drewna zmniejszył się o ok. 15%, a wartość tych dostaw uległa obniżeniu o blisko 11% (w euro o 28%). Import W przywozie drewna opałowego w 2009 roku odnotowano (aczkolwiek niewielki) wzrost – ilościowo o ok. 3%, wartościowo o blisko 23% (lecz w euro – minimalne obniżenie wartości). Nieco wyższy przyrost wolumenu miał miejsce także w imporcie przemysłowego surowca drzewnego iglastego – o ok. 6%, przy obniżeniu jego wartości o ponad 19% (w euro o prawie 33%). Wzrost wolumenu nastąpił wyłącznie w przypadku papierówki – o ok. 25%, natomiast przywóz kłód iglastych został ograniczony o ok. 44% w stosunku do stanu z roku poprzedniego. Nieznaczne zmniejszenie przywozu miało miejsce w przypadku surowca drzewnego liściastego – ogółem o ok. 3%, przy czym import kłód dębowych i bukowych zmalał o ok. 26%, zaś dostawy pozostałych asortymentów (głównie papierówki) utrzymały się praktycznie na poziomie z 2008 roku (przy obniżeniu ich wartości o blisko 25%). Zagraniczne zakupy tarcicy iglastej w 2009 roku wykazały spadek ilości o ok. 22% i wartości o 12% (w euro – o prawie 29%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Znacznie wyższa była skala spadku importu tarcicy liściastej – o ok. 42% ilościowo i blisko 29% wartościowo (w euro o prawie 42%) Import oklein i obłogów uległ ograniczeniu ilościowo o ok. 16%, przy obniżeniu wartości o niespełna 5% (w euro o 23%). W znacznym stopniu zmniejszył się także w ubiegłym roku przywóz materiałów podłogowych – ilościowo o ok. 28%, wartościowo o prawie 15% (w euro o blisko 32%). Jeszcze głębszy spadek importu, o ok. 35% (wartościowo o ponad 22%), odnotowano w przypadku opakowań z drewna. Zbigniew Morgoś

Tab. 1. Eksport drewna i wyrobów z drewna, 2008 – 2009

Produkt

2008

2009

ilość masa (tony)

wartość

ilość

jedn. miary

ilość

tys. PLN

masa (tony)

jedn. miary

wartość – w tysiącach ilość

PLN

USD

EUR 55.646,8

Drewno opałowe ogółem

450.529,3

m3

631.170,4

171.462,2

505.558,3

m3

706.995,8

238.472,0

77.897,1

Drewno surowe ogółem

290.887,7

m3

408.832,6

133.869,6

714.624,0

m3

1.031.683,0

253.744,2

83.804,4

59.303,8

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

266.943,3

m3

373.394,7

112.527,7

686.827,4

m3

990.544,1

217.333,7

72.004,2

50.870,3

z tego: kłody iglaste

138.776,7

m3

198.450,7

55.722,5

324.116,5

m3

463.486,6

102.721,3

34.002,9

24.046,1

pozostałe drewno iglaste

56.921,1

m3

84.243,2

33.861,6

305.467,1

m3

452.091,3

101.105,6

33.595,2

23.674,5

kłody dębowe I bukowe

64.097,7

m3

80.122,1

16.640,6

42.410,5

m3

53.013,1

8.051,8

2.627,0

1.876,9

pozostałe drewno liściaste

7.147,8

m3

10.578,7

6.241,4

14.833,2

m3

21.953,1

5.455,0

1.779,1

1.272,8

Tarcica i półfabrykaty ogółem

283.102,3

m3

481.725,3

482.806,0

240.535,3

m3

417.083,3

439.982,2

141.067,9

101.900,8

w tym: iglaste

197.151,3

m3

358.815,4

250.736,6

187.481,7

m3

341.216,7

271.680,7

86.834,1

62.832,6

liściaste (gat. strefy umiarkowanej)

81.415,4

m3

116.424,0

218.172,8

52.054,3

m3

74.437,6

160.507,4

51.507,4

37.257,1

Okleiny i obłogi

18.550,1

1000 m2

24.733,5

140.898,4

13.192,5

1000 m2

17.590,0

134.545,7

43.171,3

31.190,7

Opakowania z drewna

860.401,2

m3

1.548.722,0

966.320,5

731.474,8

m3

1.316.655,0

862.018,1

277.664,4

199.972,5

Materiały podłogowe łącznie

103.867,6

m3

147.100,7

659.233,0

96.485,0

m3

137.973,6

676.495,1

217.837,3

156.862,3

Źródło: CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość, według standardowych przeliczników UNECE/FAO)

18

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z kraju Tab. 2. Import drewna i wyrobów z drewna, 2008 – 2009 Produkt

2008

2009

ilość masa (tony)

jedn. miary

wartość ilość

tys. PLN

ilość masa (tony)

jedn. miary

wartość – w tysiącach ilość

PLN

USD

EUR

Drewno opałowe ogółem

262.263,5

m3

367.816,3

53.893,5

270.776,1

m3

380.302,0

66.080,9

21.380,9

15.332,9

Drewno surowe ogółem

1.423.801,6

m3

2.079.291,5

344.223,0

1.423.751,2

m3

2.087.703,0

265.196,9

85.236,5

61.460,6

w tym: drewno surowe z wyłączeniem malowanego, bejcowanego itp.

1.423.470,1

m3

2.078.801,0

343.656,4

1.423.725,0

m3

2.087.664,2

265.117,8

85.210,9

61.442,1

z tego: kłody iglaste

135.986,4

m

3

194.460,6

36.777,9

76.030,9

m3

108.724,2

21.304,3

6.724,8

4.897,8

pozostałe drewno iglaste

360.447,2

m3

533.461,9

90.855,9

449.357,9

m3

665.049,7

81.672,1

26.674,1

19.060,5

kłody dębowe I bukowe

91.893,4

m3

114.866,8

45.897,2

68.031,5

m3

85.039,4

33.946,8

10.878,3

7.862,3

pozostałe drewno liściaste

835.143,1

m3

1.236.011,8

170.125,3

830.304,7

m3

1.228.850,9

128.194,5

40.933,7

29.621,5

Tarcica i półfabrykaty ogółem

554.080,8

m3

918.621,5

793.243,6

387.499,0

m3

652.144,4

655.408,9

210.666,1

151.850,6

w tym: iglaste

323.810,3

m3

589.334,7

438.899,4

251.335,5

m3

457.430,6

386.045,2

123.849,2

89.371,9

liściaste (gat. strefy umiarkowanej)

210.859,5

m3

301.529,1

281.249,2

121.451,3

m3

173.675,4

201.197,8

64.876,8

46.674,2 47.954,1

Okleiny i obłogi

29.327,7

1000 m2

39.103,6

217.513,7

24.543,1

1000 m2

32.724,1

206.830,9

66.597,3

Opakowania z drewna

137.032,5

m3

246.658,5

186.249,2

88.405,4

m3

159.129,7

144.631,5

46.584,2

33.543,8

Materiały podłogowe łącznie

42.505,8

m3

60.783,3

193.137,0

30.464,1

m3

43.563,7

164.341,5

52.865,8

38.024,5

Źródło: CAAC, obliczenia własne (w tym konwersja masy na ilość, według standardowych przeliczników UNECE/FAO)

Źródło: GUS, CAAC

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

19


Z kraju

20

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z kraju

Źródło (wykresy 5-20): CAAC, obliczenia własne

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

21


Z kraju

Obraz po bitwie na ceny

Komentarz Bogdana Czemko, dyrektora PIGPD o przebiegu przetargów na zakup drewna w II półroczu 2010r..

Dane, jakimi dysponujemy dzięki uprzejmości portalu www.drewno.pl o przebiegu aukcji systemowych w aplikacji e-drewno nie nastrajają optymistycznie, a obraz jaki się nam rysuje, nie odbiega zasadniczo od tego, który pamiętamy z I półrocza. Nie bardzo jest się nad czym rozwodzić, jeśli chodzi o przetargi ograniczone – ich przebieg był spokojny, zwłaszcza, że LP nieco się ugięły wobec żądan przemysłu, dzielnie wspieranego przez Ministerstwo Gospodarki, i wprowadziły II etap, pozwalający tym samym odbiorcom złożyć uzupełniającą ofertę zakupu na to drewno, które było wystawione a nie zostało sprzedane w etapie I. W efekcie nie było paniki ani wojny o drewno, ceny były rozsądne a praktycznie wszyscy chętni kupili powyżej 90% tego co chcieli. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała po systemowym przetargu nieograniczonym „w aplikacji e-drewno”. Wiadomo, że nikt nie przetrwa 6 miesięcy na tym co kupił na przetargu ograniczonym więc też nikt nie mógł uniknąć „procedowania” w nieograniczonym. A tu działy się dziwne rzeczy – ceny zaczęły osiągać pułap nie mający wiele wspólnego z racjonalnością zakupów. Lustrują to zamieszczone wykresy. Przykład pierwszy, to ceny drewna świerkowego WC01 (Wykr. 1 i 2). Najtaniej było znów w pasie od Olsztyna, przez Białystok i Lublin do Krosna, oraz w przyległych rd LP – Łódź, Radom, Warszawa. Tu najniższa średnia cena (z Krosna) to 154 zł/m3. Pewien wzrost zanotowano w Białymstoku, ale i tu średnia z maja zatrzymała się na poziomie 187 zł. Wszędzie w pozostałych rdLP ceny przekraczały 200 zł/m3, przy czym rekordy biły – znów – dyrekcje we Wrocławiu (średnia cena z czerwca to 251 zl/m3) i w Katowicach. Warto zauważyć, że niewiele taniej było wzdłuż zachodniej granicy,

22

a wysokie ceny świerka „rozlały się” na północne dyrekcje oraz na Poznań, Piłę i Toruń. Dominująca sosna Dominującym gatunkiem w Polsce jest sosna, więc na jej ceny trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jeśli chodzi o drewno tartaczne kl. WC01, ilustrują to wykresy 3 i 4. Już na pierwszy rzut oka widać, że najwyższe ceny, sięgające niekiedy 230 zł, ulokowały się wzdłuż zachodniej granicy kraju – od Wrocławia przez Zielona Górę i Szczecin oraz że niewiele taniej było w dyrekcjach przyległych – Szczecinek, Piła, Toruń, Poznań. Katowice. Pas kraju od Mazur po Bieszczady część centralnej Polski – to rejon cen bardziej wyważonych, choć nieco wyższych niż w I półroczu. To co się jeszcze rzuca w oczy – to prawie wszędzie występujące znaczne różnice pomiędzy uzyskanymi cenami minimalnymi a maksymalnymi. Zresztą w każdym zestawieniu zróżnicowanie cen było bardzo widoczne – np. wg cen średnich, najniższa to 145 zł w Krośnie, a najwyższa – 239 zł w Zielonej Górze - 65% więcej ! Rozregulowane ceny Generalnie można więc mówić o zupełnym rozregulowaniu cen drewna tartacznego iglastego, przy czym wyraźnie widać wpływ zakupów firm z Niemiec, Austrii i Czech – a nawet ze Szwecji ! Oczywiście oficjalne dane LP temu zaprzeczają – bo wg nich niewiele kupiły firmy spoza Polski. Tylko ciekawe, że wg danych niemieckiego

RYNEK DRZEWNY

Urzędu Statystycznego import drewna okrągłego z Polski tylko do Niemiec za I półrocze 2010 r. osiągnął prawie 500% ilości z takiego samego okresu 2009 r., co odpowiada prawie pół milionowi m3. Warto się też zastanowić, jaka jest opłacalność przerobu drewna najdroższego – przecież cena np. 200 zł za WCO1 odpowiada przeciętnej zapłaconej rzędu przynajmniej 250 zł, a to oznacza, że tarcica z tego surowca powinna kosztować pewnie ze 750 zł ! To raczej nierealne. Jeszcze ciekawiej wyglądają dane dotyczące papierówki S2a, a więc surowca dla celulozowni i fabryk płyt, ale też – w coraz większym stopniu – dla energetyki (wykr. 5 i 6 – ceny drewna sosnowego). Tu najwyższe ceny ulokowały się zdecydowanie przy zachodniej granicy, choć przecież najwięksi odbiorcy tego drewna w większości znajdują się w centralnej i północnej Polsce. Olbrzymie są też rozrzuty cen – średnich od 125 do 200 zł/m3 (różnica 60%) a pomiędzy najniższą w ogóle i najwyższą zanotowaną – od 96 do 221 zł ( o 130%), przy czym te wysokie ceny znacznie przekroczyły nawet większość cen drewna tartacznego ! To wszystko stanęło na głowie. Wytłumaczenie jest chyba takie, że w sytuacjach, gdy na przetargu pojawiają się odbiorcy zaczynający przebijać rozsądny poziom cen, pozostałym puszczają nerwy – przecież podstawową masę muszą gdzieś kupić. Ciekawe tylko, kim są te tajemnicze firmy, tak wysoko licytujące ? I czy faktycznie kupują tak drogo, czy tylko podbijają innym ceny i się wycofują, albo może potem nie odbierają nieracjonalnie drogiego drewna? Niestety, w obecnym stworzonym przez lasy Państwowe patologicznym systemie sprzedaży, dane te pozostają znane tylko leśnikom, którzy są jedynymi, którzy zawsze zyskają. Bogdan Czemko

RD 3/2010


Z kraju

Jako uzupełnienie informacji o aukcjach systemowych, publikujemy dodatkowo dane z bieżących przetargów w okresie styczeń-lipiec br., z zastrzeżeniem, że należy je traktować jako dane orientacyjne. Są to średnie ceny minimalne i maksymalne (nie średnie ważone) w poszczególnych dyrekcjach regionalnych LP, wyliczone na podstawie danych udostępnionych nam przez portal www.drewno.pl Sosna WC01 RDLP

Świerk WC01

Średnia cena zł/m3

RDLP

red

Sosna S2A

Średnia cena zł/m3

RDLP

Średnia cena zł/m3

min.

max.

min.

max.

min.

max.

Białystok

149

173

Białystok

158

178

Białystok

109

126

Gdańsk

157

185

Gdańsk

164

186

Gdańsk

125

143

Katowice

160

185

Katowice

195

243

Katowice

119

147

Kraków

145

162

Kraków

187

195

Kraków

109

126

Krosno

126

174

Krosno

150

158

Krosno

96

120

Lublin

149

181

Lublin

157

157

Lublin

105

107

Łódź

157

192

Łódź

161

164

Łódź

116

127

Olsztyn

161

184

Olsztyn

172

198

Olsztyn

120

121

Piła

175

206

Piła

180

184

Piła

118

135

Poznań

168

195

Poznań

177

201

Poznań

113

133

Radom

157

174

Radom

163

165

Radom

125

131

Szczecin

158

171

Szczecin

155

178

Szczecin

138

139

Szczecinek

163

207

Szczecinek

175

216

Szczecinek

110

145

Toruń

159

214

Toruń

162

168

Toruń

116

117

Warszawa

152

175

Warszawa

156

161

Warszawa

107

119

Wrocław

164

213

Wrocław

188

231

Wrocław

128

177

Zielona Góra

160

208

Zielona Góra

191

202

Zielona Góra

142

168

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

23


Z kraju

Przegląd zagranicznej prasy branżowej UE/Niemcy Rośnie popyt na włókna naturalne. Europejskie Zrzeszenie Konopi Eiha po latach stagnacji odnotowuje popyt na włókna naturalne. W roku 2005 w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym zużyto 30 000 ton (w UE: 40 do 50 tysięcy ton) tworzyw aglomerowanych z włókien roślinnych (nie licząc drewna), a do ich produkcji użyto około 19 tysięcy ton włókien naturalnych (w UE: 30 000 ton). Był to len (około 65%) i konopie (około 10%). Pozostałe 25% pochodziło z importu z Azji (juta, włókno kokosowe, Kenaf (włókno konopiowate), Abaca (włókno z liści bananowca)). Dzięki nowym koncepcjom zastosowania i wsparciu ze strony polityki dla bio-produktów, będzie można w Europie w 2015 roku włączyć do obrotu handlowego 50 000 ton włókien konopnych do europejskiego przemysłu samochodowego, z tego 10 do 20% będą to konopie wyhodowane w Europie. Drugim obszarem zastosowań bio-włókien są materiały izolacyjne z konopi, których w Europie produkuje się rocznie 3000 do 4000 ton. (HZ nr 18/2010)) Szwecja Jesion i wiązy na czerwonej liście. Jesion (Fraxinus excelsior) i trzy gatunki wiązów (Ulmus glabra, .U laevis i U. minor) zostały wprowadzone na tę listę dla Szwecji pod koniec kwietnia b.r. Lista zawiera gatunki chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów. Naukowcy postrzegają te dodatkowo umieszczone gatunki drzew jako zagrożone przez choroby wywoływane przez grzyby i zalecają ich ochronę. (HZ nr 19/2010) Kanada Kanada chce chronić borealne lasy. Przemysł i grupy ochrony przyrody wspólnie opracują normy leśne. Reprezentanci 21 kanadyjskich przedsiębiorstw leśnych oraz 9 organizacji ochrony przyrody postanowili w nadchodzących latach wspólnie opracować normy zagospodarowania borealnych lasów Kanady. Stosowne porozumienie

Niemcy

Obfite opady śniegu w minionych latach spowodowały wiele szkód zwłaszcza na dachach dużych hal, ale nie tylko. Firma Richard Jahre GmbH z Wilhelmshaven wypuściła na rynek system sensoryczny do permanentnego nadzorowania konstrukcji dachowych z drewna (ale także ze stali i z betonu). Przy pomocy tego systemu - kontrolującego stan konstrukcji nośnej dachów - można uniknąć zawalenia się konstrukcji dachowej. System posiada następujące zalety: natychmiast informuje o przekroczeniu dopuszczalnej wartości pomiarowej czy to ze strony warunków atmosferycznych czy też wad materiałowych. Na bieżąco podaje aktualne dane o stanie wsporników konstrukcji dachowej. Wszystkie ważne dane pomiarowe są cały czas dokumentowane i zapisywane w pamięci urządzenia. (HZ nr 18/2010)

Firestixx – czyli rzecz o uszlachetnianiu peletów. Powierzchniowe („On-Board”) zabezpieczanie drewnia-

24

surowca drzewnego i określonych produktów drzewnych z drewna litego. Rozszerzenie obowiązku deklaracji na inne produkty drzewne ma być sprawdzane w etapie późniejszym. Przewidywania mówią tutaj o roku (najwcześniej) 2013.. Nowy przepis na drewno okrągłe i lite ma obowiązywać od 1 października 2010 z okresem przejściowym do końca 2011 roku. (HZ nr 23/2010)

Gabon

Niemcy

Zakaz eksportów drewna okrągłego. Wielokrotnie zapowiadany zakaz eksportu surowca drzewnego zaczął obowiązywać w Gabonie o północy 15 maja br, o czym poinformowała Międzynarodowa Organizacja Drewna Tropikalnego (Itto). Trwają jeszcze dyskusje pomiędzy przedstawicielami dotychczasowych krajów-importerów oraz rządem Kamerunu na temat pewnych niejasności w kwestii wiążących terminów i faz obowiązywania zakazu. (HZ nr 21/2010)) Norwegia Oslo miejscem podpisania międzynarodowego porozumienia o ochronie tropikalnych lasów. Ponad 50 wysokiej rangi przedstawicieli państw uprzemysłowionych i tropikalnych podpisało w maju br porozumienie pod nazwą„Global Forest Partnership”, którego celem będzie wspólne utrzymanie i pielęgnacja lasów strefy tropikalnej na kuli ziemskiej. Porozumienie ma stanowić ramy dla już istniejących i dla przyszłych działań, zwłaszcza transparentności w sferze finansowania oraz innych ważnych aspektów przedsięwzięcia (HZ nr 22/2010)) Szwajcaria Obowiązek deklaracji przy sprowadzaniu drewna. Rząd Szwajcarii zakończył prace nad rozporządzeniem wprowadzającym obowiązek deklarowania drewna według gatunku i pochodzenia. Pierwszy etap przewiduje stosunkowo proste opisanie

Przemysł lakierniczy wyczuwa niekorzystną koniunkturę. Koszty surowców rosną szybciej niż obroty. Producenci lakierów w Niemczech wyrażają swój rosnący niepokój o kształtowanie się cen na surowce lakiernicze. (HZ nr 23/2010) Niemcy-Rosja Siempelkamp sprzedaje do Karelii (Pietrozawodsk) kompletną linię produkcji płyt OSB. Olbrzymie zlecenie nowego rosyjskiego klienta z centralą w St. Petersburgu zawiera obok linii „Conti Roll” w formacie 9’x 50,4 m także cały wachlarz niezbędnych urządzeń do produkcji. Rozpoczęcie projektu o całkowitej wartości inwestycyjnej 150 mln euro to czerwiec 2011 roku, a pierwsza płyta powinna zejść z linii już na początku roku 2012. Osiągniecie pełnej mocy produkcyjnej pierwszego etapu budowy inwestycji oczekiwane jest w marcu 2012. (HZ nr 23/2010) Rosja-Niemcy Rosyjski Arkaim rozbudowuje przemysł drzewny w Vanino. Ruszył drugi etap rozbudowy tartaku eksportowego modrzewia we Wschodniej Syberii. Rosyjskie przedsiębiorstwo Arkaim podjęło w Regionie Chabarowskim nad Morzem Japońskim drugi etap rozbudowy wielkiego tartaku dla przetarcia modrzewia przeznaczonego na eksport. Obok tartaku powstaje tam również linia produkcji płyt wiórowych.. (HZ nr 23/2010).

ZE ŚWIATA NOWINEK I TECHNOLOGII Dach zawsze pod kontrolą.

Niemcy

na ten temat przedstawili partnerzy umowy w maju b.r. w Toronto.. Następne trzy lata to czas wspólnego opracowywania zasad z zakresu wycinki drewna i zagospodarowywania lasów. Umowa dotyczy powierzchni leśnej o areale 72 mln ha obejmującej całą Kanadę Północną, tereny Kolumbii Brytyjskiej na zachodzie Kanady aż po Nową Funlandię na wschodzie. (HZ nr 20/2010)

nych peletów przy użyciu oleju roślinnego zmniejsza problemy palenisk. Firma Firestixx Holzenergie z Vilsbiburga opracowała metodę polegającą na znacznej redukcji pyłu powstającego przy wdmuchiwaniu peletów do palenisk. Powlekanie peletów cienkim filmem (warstewką) na bazie oleju roślinnego odbywa się w cysternie podczas załadunku, gdzie z niewielkiego przewodu rurowego wytwarzana jest mgiełka preparatu, przez którą przelatują peletki podczas procesu wdmuchiwania. Ilość preparatu stosowanego w metodzie „Pelprotec” wynosi 1 ml/1 kg peletów, a warstewka zabezpieczająca osiąga grubość 0,0015 mm. Wygładza ona powierzchnię peletów co w znacznym stopniu zmniejsza ilość pyłu powstającego w wyniku mechanicznego tarcia. Niemcy

(HZ nr 21/2010)

Firma Jorkisch inwestuje w elektroniczne przetwarzanie danych w swoich magazynach. Land Schleswig-Holstein obiecał wsparcie w dofinansowaniu projektu. Jorkisch – firma zajmująca się obrotem handlowym, importem i obróbką drewna postanowił

RYNEK DRZEWNY

zainwestować i usprawnić swoją gospodarkę magazynową. Zainwestowano więc w optymalizację logistyki magazynowej poprzez jej elektroniczne zarządzanie. Władze Landu wyasygnowały w ramach programu wsparcia „Wprowadzanie elektronicznych procesów zarządzania” wsparcie finansowe projektu w wysokości 350 000 euro. Celem projektu jest poprawa jakości i transparentności gospodarki magazynowej, łącznie z procesem dokumentowania przy zastosowaniu technologii scaningowania. Austria

(HZ nr 23/2010)

Topole – przyszłościowi dostawcy biopaliw? Austriaccy specjaliści od biologii molekularnej uważając, że przyszłościowym nośnikiem energii mogłyby stać się topole jako gatunek szybkorosnący, badają symbiozę pomiędzy roślinami i bakteriami. Termin „bakterie” nie cieszy się dobrą opinią, gdyż niemal zawsze kojarzony jest z chorobami. Lecz tzw. bakterie endofityczne, które żyją wewnątrz roślin, przejmują niezmiernie pozytywne, jeśli wręcz nie przeżyciowe funkcje życia roślin – mówią badacze. Endofityczne bakterie wspierają rozwój roślin, RD 3/2010


Z zagranicy przyczyniając się tym samym do produkcji biopaliw, a właśnie endofityczne bakterie żyjące w topolach intensywnie stymulują wzrost tych drzew. Więcej informacji: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ (HZ nr 24/2010)

Niemcy

Możliwy model przyszłego klimatu Ziemi na podstawie odwiertów z dna oceanu i badania wód? Czy jest możliwe, że przed 53,5 mln lat na terenach graniczących z Arktyką rosły drzewa iglaste, leszczyna, dęby

i palmy i panował tam klimat cieplarniany, a na temperatura powierzchni Oceanu Arktycznego wynosiła 27oC? Na Uniwersytecie Bremen podjęto próbę rekonstrukcji historii Ziemi na podstawie badań mułu z dna morskiego aby stworzyć model klimatu przyszłości. Więcej: www. marum.de (HZ nr 24/2010)

Austria

Płyta sklejkowa bez formaldehydu?

firma Rohol z Rosenau. Specjalna płyta nie emituje do otoczenia formaldehydu, izocyjanu i biocydów nawet w wysokich temperaturach (np. 90/120oC) i jest wodoodporna oraz zawiera mniej formaldehydu niż lite drewno w stanie naturalnym. Płyty dostępne są w wykonaniu ze 100 różnych gatunków drewna oraz z pokryciami z HPL/ CPL w formatach standardowych: 2500 x 1250 mm oraz 2500 x 1830 mm i grubościach 13, 16, 18,26, 30 i 39 mm. (HZ nr 25/2010).

Produkt o nazwie „Rohol F0 Sperrholz” wyprodukowała

RYNKI • LICZBY • TENDENCJE Aktualna sytuacja na rynku drzewnym według:

Neues Holz Journal Austria Drewno przemysłowe wszelkich sortymentów nadal poszukiwane. Drewno na papierówkę charakteryzuje się cenami raczej stabilnymi z lekką tendencją zwyżkową. Papierówka bukowa i sortymenty drewna na płyty są w ciągłej sprzedaży i to po stosunkowo stabilnych cenach, i ta sytuacja do końca roku nie powinna ulec zmianie, także jeśli chodzi o atrakcyjne możliwości zbytu w lasach liściastych. Chłodne warunki pogodowe do maja br zwiększyły ponadprzeciętnie liczbę dni grzewczych. Odpowiednio też opustoszały magazyny ciepłownicze. Natomiast już istniejące oraz nowo uruchamiane ciepłownie średniej i wysokiej mocy potrzebują drewna energetycznego. (NHJ nr 2010/11) Niemcy Ponowny znaczny wzrost cen na tarcicę iglastą. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego mocno wzrósł w kwietniu 2010 indeks cen wytwórców. Świerk/jodła zdrożały w porównaniu z miesiącem poprzednim o 4,9% do 120,8 punktów (2005 = 100), podczas gdy tarcica szorstka umiarkowanie o 2,7% do 108,8 punktów (NHJ nr 2010/11) Niemcy Lasy prywatne elastycznie reagują na ścinkę. Wg najnowszych doniesień Federalnego Urzędu Statystycznego tak przedstawiało się pozyskanie drewna w roku 2009 według typów własności leśnej (w nawiasach zmiana w stosunku do roku poprzedniego): lasy państwowe 17,51 mln m3 (-7,8%), lasy korporacyjne 11,17 mln m3 (-13,2%) oraz lasy prywatne 19,39 mln m3 (-17,5%). Naciski cenowe odnośnie drewna okrągłego, a także niepewność co do rozwoju gospodarczego, doprowadziły do wyraźnego spadku pozyskania. Największy spadek ścinki drewna miał miejsce w lasach prywatnych (NHJ nr 2010/12) Niemcy Jeszcze o cenach surowca drzewnego w III kwartale 2010. Lasy Badenii-Wirtembergii zawarły porozumienie z pewnym dużym odbiorcą na znaczne podniesienie cen w następnym kwartale na dłużyce św/jo. Klient ten zaopatruje się w drewno w obu częściach Landu. W III kwartale 2010 ceny na dłużyce świerkowe loco droga leśna mają się więc wahać (zależnie od grubości i jakości drewna) w przedziale 57 – 94 euro. Umowa obejmuje w tej w sezonowo słabej ofercie ilościowej około 30 000 m3 tego drewna. (NHJ nr 2010/13) RD 3/2010

Niemcy Przemysł tartaczny domaga się oferty podaży odpowiadającej popytowi. W aktualnej informacji prasowej Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu Tartacznego i Drzewnego (VDS) informuje, że tartaki w całej Republice Federalnej – zwłaszcza na południu Niemiec - już od miesięcy skarżą się z powodu niewystarczającego zaopatrzenia w dłużyce świerkowe. Z powodu niedostatku drewna okrągłego, niektóre tartaki ograniczyły nie tylko przetarcie, ale też z uwagi na rozpoczynający się sezon urlopowy, planują nawet skrócenie czasu pracy. Z punktu widzenia przemysłu tartacznego jest to o tyle niezrozumiałe, że ceny na drewno okrągłe już mocno wzrosły. Wysoka cena drewna okrągłego powinna być jasnym sygnałem dla firm do zażądania zgodnej z popytem podaży okrągłego drewna świerkowego. Dalej VDS mówi o zrozumieniu dla starań lasów przy uporaniu się z ogromnymi ilościami drewna poklęskowego (np. Kyrill) oraz dla działań zmierzających do zredukowania ścinki pod kątem długoterminowych planów przyszłego wyrębu.. (NHJ 2010/13) Niemcy Dalsze pogorszenie sytuacji w tartakach drewna liściastego. Ankieta oceniająca ogólną sytuację gdy chodzi o produkcję tarcicy liściastej nie pozwala także w czerwcu 2010 na podanie precyzyjnej zmiany: 30% ankietowanych źle ocenia sytuację, a 70% mówi o produkcji zadowalającej. Jedna trzecia informujących zakładów liczy się z dalszym pogorszeniem sytuacji w ciągu następnych sześciu miesięcy. Wszyscy pozostali mówią o ciągłym rozwoju. Zwiększył się o 20% w stosunku do miesiąca ubiegłego odsetek zakładów o zbyt dużych stanach ilościowych wyrobów gotowych. Zmniejszenie tempa produkcji zgłaszają wszyscy testowani. Zarówno zainteresowanie kupujących jak ilość zleceń oceniane są we wszystkich tartakach na stałym poziomie. Z uwagi na nadchodzące miesiące, nieco więcej niż połowa ankietowanych zakładów planuje dalsze ograniczenie produkcji. Dobre 20% zamierza produkcję poszerzyć. Krajowe ceny sprzedaży według wyników ankiety miały tendencję stałą (55%). Pozostałe przedsiębiorstwa informowały jednak o spadkach cen. Indeks cen producentów tarcicy liściastej w maju 2010 wyniósł 108,6 punktów (2005 = 100).(NHJ 2010/13). Niemcy Rosnący eksport. Niemiecka gospodarka wyeksportowała w maju 2010 wyroby o wartości 77,4 mld euro. Odpowiada to wzrostowi 3,3% w porównaniu z kwietniem i 27,6% z majem 2009 r. W pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku wartość eksportu wyniosła 15% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podczas gdy eksport półfabrykatów drzewnych

RYNEK DRZEWNY

najczęściej również wzrastał, to eksport drewna okrągłego spadał. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku wyeksportowano 2,7 mln m3 tarcicy iglastej (+17,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Najważniejszym krajem docelowym była Francja (404 000 m3, +5,1%), za nią usytuowała się Austria (355 000 m3, +17,7%) oraz Holandia (305 000 m3, +31,5%).. (NHJ nr 2010/15) Austria Wykorzystać dobre możliwości zbytu. Krajowa Izba Gospodarcza Austrii w swoim aktualnym raporcie zaleca właścicielom lasów wykorzystanie bardzo dobrych możliwości zbytu okrągłego drewna iglastego, a przy obróbce świeżo drewna zaatakowanego przez owady, przedsięwzięcie szeroko zakrojonych działań, Na nadchodzące tygodnie zapowiedziano dłuższe przestoje zakładowe, nie dotyczy to jednak przyjmowania drewna okrągłego. Popyt na drewno okrągłe nadal jest bardzo ożywiony, jest ono przejmowane sprawnie. Ceny ostatnio podniosły się i znajdują się obecnie na bardzo atrakcyjnym poziomie. Szczególnie w zachodniej Austrii odczuwa się popyt oraz oddziaływanie na poziom cen ze strony południowych regionów Niemiec. Zapotrzebowanie na drewno okrągłe w całej Europie powoduje coraz bardziej zwiększony import o wysokich kosztach transportu. Nadal bardzo poszukiwane są wszelkie sortymenty drewna energetycznego. Częściowo spływa tu również okrągłe drewno przemysłowe wszystkich gatunków. Popytem cieszą się zwłaszcza zrębki leśne dzięki niewielkiej domieszce ubocznych produktów tartacznych wysokiej jakości. Istniejące i nowe wytwórnie peletów – dzięki składowaniu peletów w magazynach - powodują na wiosnę ożywienie rynku. (NHJ 2010/15) Szwajcaria Rosnący popyt na drewno okrągłe. Komisja Rynku Drzewnego Szwajcarii oczekuje w nadchodzących miesiącach ożywionego rynku na okrągłe drewno iglaste. Wyraźnie rosnące ceny normatywne sygnalizują spodziewane zwiększone zapotrzebowanie na okrągłe drewno iglastego. Komisja zaleca właścicielom leśnym odpowiednio wczesne rozpoczęcie ścinki. Drewno powinno być dostarczane w porozumieniu z klientelą. Gospodarka Szwajcarii rozwijała się w 2010 roku powyżej oczekiwań. Koniunktura budowlana może się jednak osłabić. Duże niepewności wiążą się z kursem wymiany euro. Siła szwajcarskiej waluty ma wpływ na konkurencyjność gospodarki leśnej i drzewnej na międzynarodowych rynkach. Zaleceniami odnośnie cen Komisja Rynku Drzewnego jasno sygnalizuje wzrost użytkowania. W stosunku do stycznia 2010 roku reprezentanci gospodarki leśno-drzewnej dostosowali swoje propozycje cenowe. Aktualne rosnące propozycje cenowe gospodarki drzewnej dla kłód świerkowych klasy grubości 2b i jakości B wahają

25


Z zagranicy się pomiędzy 115 a 120 franków/m3; propozycje cenowe zakładów leśnych są o 5 franków wyższe. (NHJ 2010/15) Szwajcaria Mniejsze pozyskanie surowca drzewnego. Pozyskanie drewna w zakładach leśnych Szwajcarii w roku 2009 było znacząco niższe niż rok wcześniej. Użytkowanie dłużyc iglastych zmniejszyło się o niemal 11% do ilości 2,57 mln m3. Tylko poprzez znacząco niższy eksport drewna nastąpiło wyrównanie popytu i podaży. Spadek pozyskania drewna należy wytłumaczyć głównie niższym użytkowaniem drewna przez prywatnych właścicieli leśnych. (NHJ 2010/15)

Holz-Zentralblatt Niemcy Meble tapicerowane już niebawem droższe! Wyższe ceny materiałów zwłaszcza pianek i skóry spowodują zwyżkę cen mebli tapicerowanych. Według danych Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu Mebli Tapicerowanych ceny surowych skór wzrosły o około 20 do 30%. Dalszym czynnikiem kosztotwórczym jest rosnący kurs PLN, a ponieważ Polska jest jednym z najważniejszych dostawców fabrykatów i półfabrykatów dla niemieckiego przemysłu mebli tapicerowanych, stąd ten aspekt odbije się na wyrobie finalnym i już na jesieni nieunikniona stanie się podwyżka cen tych mebli. Inną przyczyną podrożenia skór jest słaby kurs euro, więc producenci zaczynają szukać źródeł zaopatrzenia w strefie dolarowej czyli w krajach Ameryki Południowej. Ponadto trudna sytuacja wielu garbarni we Włoszech ze względu na trudności

w finansowaniu i wynikająca stąd konieczność zamykania wielu zakładów to też jeden z czynników wzrostu cen skór. Jeszcze inny powód to napędzająca ogromny popyt ze strony przemysłu obuwniczego globalna koniunktura na obuwie. Tak więc należy się liczyć z faktem, że ceny mogą wzrosnąć nawet o 5%. (HZ nr 20/2010) Indonezja Więcej mebli wysokiej jakości. Indonezja zapowiedziała, że wielcy producenci mebli w tym kraju będą dążyć do wytwarzania mebli „etniczno-nowoczesnych” o wysokiej jakości dla rynku odbiorców średnich i wyższych klas dochodów. W ten m.in. sposób indonezyjski przemysł meblarski pragnie stać się konkurencyjny dla tanich chińskich produktów zalewających światowe rynki.(HZ nr 22/2010) USA Wzrósł import tarcicy iglastej – głównie z Kanady i Nowej Zelandii. Dane amerykańskich statystyk handlu zagranicznego wymieniają ponad 9 mln m3 tarcicy iglastej w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2010 roku, co stanowi 10% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Mniejszy import z Europy, a zwłaszcza z Niemiec utrzymuje się nadal. Amerykański import z Niemiec jest ponad 70% mniejszy (do maja br.) niż przed rokiem. Również importy z innych europejskich krajów były mniejsze: Szwecja (-66%) i Czechy (-53%). Natomiast ponadprzeciętnie wysoki import za 5 miesięcy pochodził od najważniejszego amerykańskiego dostawcy, tj. z Kanady - 13% więcej niż rok temu. (HZ nr 29/2010)

USA Eksporty tarcicy liściastej znacznie powyżej ubiegłorocznych. W okresie styczeń-maj br. eksport ten był o 55% (1 mln m3 ) większy niż rok temu. Podwoił się eksport do Chin i do Wietnamu. Eksport liściastego surowca okrągłego jest o 14% wyższy niż przed rokiem. Największy eksport miał miejsce do Chin (+47%). (HZ nr 29/2010) Szwajcaria Komisja Rynku Drzewnego informuje o wyższych cenach normatywnych. Leśnictwo i drzewnictwo oczekują dużego popytu ze strony rynku iglastego surowca okrągłego. Wyraźnie wyższe ceny normatywne na okrągłe drewno iglaste sygnalizują oczekiwane większe zapotrzebowanie na ten typ surowca – to reasumpcja po posiedzeniu Komisji Rynku Drzewnego, które miało miejsce na początku lipca br. W Szwajcarii stosunkowo niewielkie zapasy surowca okrągłego w tartakach oraz zapotrzebowanie rynku wewnętrznego prowadzą do podwyższonego zapotrzebowania na iglaste drewno okrągłe. KRD zaleca właścicielom leśnym wcześniejszą ścinkę. Szwajcarzy oczekują, że popyt na iglasty surowiec okrągły nadal będzie wysoki i za cały 2010 rok wyniesie on około 10%. Na 2011 rok branża przewiduje wzrost przetarcia, lecz szacunki te są w prostej linii zależne od ogólnego stanu gospodarki. Czynnikiem hamującym wycinkę drewna iglastego jest mały popyt na okrągłe drewno liściaste, co utrudnia eksplorację drzewostanów mieszanych. Na jesieni znów mocno wzrośnie popyt na drewno energetyczne. oprac. Z.O.

(HZ nr 29/2010)

artykuł promocyjny

PRETA – piły taśmowe szerokie ze stellitem

Wszystkie piły taśmowe PRETY wykonywane są ze szwedzkiej stali UDDEHOLM. Dzięki czystości podstawowych materiałów i precyzyjnej kontroli metod obróbki cieplnej, stosowanej w produkcji stali UDDEHOLM, stal ta osiąga możliwie najwyższą jakość. Stal UDDEHOLM posiada właściwą kombinację twardości i plastyczności (giętkości, elastyczności) do pracy. Te własności wpływają na - wysoką odporność na zużycie, odporność na zmęczenie materiału i wytrzymałość produktu. Precyzyjna płaskość powierzchni materiału sprzężona z nadzwyczajnie wysokim stopniem czystości stali UDDEHOLM sprawia, że wy-

prawienie piły jest łatwiejsze i bardziej trwałe w stosunku do innych stali. To z kolei zapewnia niskie koszty produkcji i wysoką i jednolitą jakość piły. Produkt ten jest przeznaczony dla bardzo wymagających klientów, poszukujących pił taśmowych umożliwiających poprawę wydajności procesu przecierania drewna. Narzędzia te są wykonywane pod konkretne zamówienie klienta.

PRETA specjalizuje się w piłach taśmowych szerokich od 60mm do 300mm z zębami stellitowanymi. Piły taśmowe PRETY wykonywane są na maszynach najwyższej klasy - niemieckiego producenta Vollmer. Dzięki daleko posuniętej technologii PRETA uzyskuje najwyższą jakość produktu. Wszystkie maszyny są sterowane numerycznie co zapewnia wysoką jakość i powtarzalność produkcji. Używane są ostrzałki Vollmer CA 350, do naprężania VOLLMER RC100. Natomiast stellitowanie odbywa się na najnowszym modelu VOLLMER GPA200. Stellitowanie zębów piły taśmowej przedłuża ich trwałość, co pozwala na kilkakrotne wydłużanie czasu pracy piły. Dobór pił w warunkach w których pracują piły jest też bardzo ważny. By uzyskać najwyższą wydajność i jakość cięcia niektórzy klienci nawet w Polce których obsługuje PRETA piły mają inny profil zęba na zimę, a inny profil zęba na lato.

26

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z zagranicy

Ceny drewna w Styrii (Austria), LIPIEC 2010 Średnie ceny regionalne i okręgowe (z landów) koordynowane pomiędzy branżami. DREWNO TARTACZNE OKRĄGŁE Z drogi utwardzonej, dla ciężarówek, na następujące sortymenty wg sortowania austriackiego (ÖHU) z korą (FMO) lub bez kory (FOO), miara przeliczeniowa bez kory. Świerk/jodła Klasa jakości B, częściowo również partie z 10-15% udziałem C, od 20 cm w górę, media obecnie/niegdyś 2b Styria Wsch. 70 do 87 euro/m3 Styria Zach. 80 do 87 euro/m3 Klasa jakości C, MD od 20 cm wzwyż, Cx 60 do 80 euro/m3 Kłody brunatne (Braunbloche), MD od 20 cm wzwyż, Cx 48 do 60 euro/m3 Kłody cienkie, 14 cm wierzchołek, MD do 19 cm 58 do 63 euro/m3

Modrzew Klasa jakości AB, 2 a Klasa jakości B, 2 b+

60 do 85 euro/m3 90 do 110 euro/m3

DREWNO PRZEMYSŁOWE Z drogi utwardzonej, dla ciężarówek, lub z tartaku, z korą (FMO) albo bez kory (FOO), miara przeliczeniowa bez kory, CK od 7 cm wzwyż 7, sprzedaż dla użytkowników, przemysłu lub handlu. Papierówka (IS) Świerk/jodła

40,50 euro/m3

Papierówka (IF) Świerk/jodła 33,50 euro/m3 Sosna 34,00 euro/m3 Modrzew 33,00 euro/m3 Zaprezentowane ceny są cenami średnimi lub zakresami cen, bez podatku obrotowego; bazują one na meldunkach cenowych z zakładów gospodarki leśnej i drzewnej, i obejmują ilość drewna okrągłego 120.359 m3. Ceny te mogą wahać się w poszczególnych częściach landu w górę lub w dół w zależności od ilości i jakości drewna oraz od warunków transportu. Źródło: www.proholz.at red

ŚREDNIE CENY SUROWCA W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH ESTONIA (surowiec z lasów państwowych) EEK/m3 bez VAT ( bez kory, przy drodze leśnej) Miesiąc 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 Dynamika %: 06.2010/06.2009

Kłody sosnowe 601 691 681 681 740 750 740 786 792 798 844 838 866 144,1

Kłody świerkowe 608 645 657 648 689 694 730 734 744 743 780 800 826 135,9

Kłody świerkowe, sr.<18 cm 395 541 545 552 589 587 612 626 632 640 702 715 732 185,3

1 EEK (korona estońska) = 0,2527 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.)

LITWA (drewno z lasów państwowych) LTL/m3 bez VAT ( bez kory, przy drodze leśnej) Miesiąc 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 Dynamika %: 06.2010/06.2009

Kłody tartaczne, sosna 120 122 126 128 130 133 134 139 140 141 140 140 143 119,2

Kłody tartaczne, świerk 120 122 128 134 139 142 141 159 158 158 156 157 161 134,2

1 LTL (lit litewski) = 1,1450 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.)

FINLANDIA

€/m3 bez VAT ( bez kory, przy drodze leśnej) Miesiąc 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 Dynamika %: 07.2010/07.2009

Kłody tartaczne, sosna 47,1 47,8 48,4 49,1 49,6 50,4 50,3 50,9 52,4 54,2 53,6 56,0 60,2 127,8

Kłody tartaczne, świerk 47,1 48,5 48,3 47,9 47,8 48,2 50,8 51,1 50,6 52,0 52,5 57,3 59,7 126,8

1€ = 3,9535 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.)

RD 3/2010

oprac. E.D.

RYNEK DRZEWNY

Na podstawie: Metinfo, sierpień 2010

27


Z zagranicy

ŚREDNIE CENY DREWNA W SZWECJI (SEK/m3 bez VAT (bez kory, przy drodze leśnej))

Kłody tartaczne, sosna Kwartał

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

II kw.2009

496

414

438

III kw.2009

480

420

436

IV kw.2009

482

460

503 511

I kw.2010

479

481

II kw.2010

485

490

518

Dynamika %: II kw.2010 / II kw.2009

97,8

118,4

118,3

Kłody tartaczne, świerk Kwartał

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

II kw.2009

439

375

423

III kw.2009

413

392

444

IV kw.2009

400

426

481

I kw.2010

414

452

524

II kw.2010

435

467

534

Dynamika %: II kw.2010 / II kw.2009

99,1

124,5

126,2

Papierówka sosnowa Kwartał

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

II kw.2009

298

253

285

III kw.2009

266

247

266

IV kw.2009

269

253

278 293

I kw.2010

280

272

II kw.2010

283

297

309

Dynamika %: II kw.2010 / II kw.2009

95,0

117,4

108,4

Papierówka świerkowa Kwartał

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

II kw.2009

313

269

293

III kw.2009

294

261

271

IV kw.2009

281

268

287 299

I kw.2010

291

288

II kw.2010

303

310

320

Dynamika %: II kw.2010 / II kw.2009

96,8

115,2

109,2

Papierówka brzozowa Kwartał

Szwecja Północna

Szwecja Środkowa

Szwecja Południowa

II kw.2009

300

260

299

III kw.2009

290

254

286

IV kw.2009

284

255

277 294

I kw.2010

285

272

II kw.2010

289

292

301

Dynamika %: II kw.2010 / II kw.2009

96,3

112,3

100,7

1 SEK = 0,4186 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.) źródło: www.skogsstyrelsen.se

28

RYNEK DRZEWNY

oprac. E.D.

RD 3/2010


Z zagranicy

ŚREDNIE CENY DREWNA W AUSTRII W OKRESIE CZERWIEC 2009 – CZERWIEC 2010 (ceny dla ładunków ciężarowych, średnie ważone z ilości hurtowych i detalicznych, przy drodze leśnej, bez VAT)

Dłużyce świerk/jodła,

cena w korze, przy drodze leśnej, €/m3 Miesiąc 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 Dynamika %: 06.2010/06.2009

kl. B 1b 60,34 60,34 60,34 60,34 60,34 60,34 60,34 60,49 60,22 60,49 64,56 65,17 65,17 108,0

kl. B 2b 70,98 73,15 74,00 76,22 76,22 76,22 76,64 77,86 77,86 77,86 80,17 83,41 83,97 118,3

kl. B 3a 73,01 75,95 75,95 78,32 78,32 78,32 79,18 79,59 79,59 79,74 83,45 84,60 85,16 116,6

kl. B Media 2b 72,44 74,11 74,76 76,47 76,72 76,72 77,05 77,97 77,97 77,97 81,25 84,15 85,08 117,4

kl. B 2b 70,47 72,60 72,66 73,51 74,85 75,17 76,55 75,49 75,49 76,17 79,7 81,59 83,53 118,5

kl. B 3a 72,38 74,74 75,48 76,24 77,65 77,55 77,17 77,73 77,80 78,48 81,46 83,96 86,61 119,7

kl. B Media 2b 70,71 71,94 72,71 73,37 74,81 75,14 74,62 75,36 75,34 76,25 78,67 80,69 83,23 117,7

Kłody świerk/jodła,

cena w korze, przy drodze leśnej, €/m3 Miesiąc 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 Dynamika %: 06.2010/06.2009

kl. B 1b 56,76 57,13 57,72 58,32 59,33 59,35 59,32 60,00 60,32 60,94 62,96 64,66 66,58 117,3

Kłody sosnowe i bukowe,

cena w korze, przy drodze leśnej, €/m3 Miesiąc

Kłody sosnowe kl. B 2a+

06.2009

56,49

Kłody bukowe kl. B 3 73,91

07.2009

56,27

73,91

08.2009

57,05

73,91

09.2009

57,85

73,91

10.2009

57,97

73,91

11.2009

58,47

73,91

12.2009

57,97

73,91

01.2010

58,52

73,90

02.2010

58,52

73,90

03.2010

58,57

73,90

04.2010

58,57

73,90

05.2010

57,07

73,90

06.2010

59,75

73,90

Dynamika %: 06.2010/06.2009

105,8

100,0

Papierówka,

cena w korze, przy drodze leśnej, €/m3 Miesiąc

Świerk/jodła

Sosna

Buk, długa

06.2009

28,53

29,29

37,17

07.2009

28,66

29,25

36,96

08.2009

28,78

30,17

36,74

09.2009

29,19

30,22

36,88

10.2009

29,22

30,22

37,11

11.2009

29,18

30,22

36,90

12.2009

29,20

30,22

36,90

01.2010

29,21

30,18

36,90

02.2010

29,51

30,23

36,90

03.2010

29,73

30,69

36,90

04.2010

29,84

30,69

36,90

05.2010

29,98

30,78

37,41

06.2010

30,62

30,78

36,90

Dynamika %: 06.2010/06.2009

107,3

105,1

99,3

na podstawie Statistik Austria

RD 3/2010

oprac. E.D.

RYNEK DRZEWNY

29


Z zagranicy

CZECHY - ŚREDNIE CENY DREWNA OKRĄGŁEGO w latach 2007-2010, kwartały CZK/m3 Sortyment/rok/kwartał

2007/ II

2007/ III

2007/IV

2008/I

2008/ II

2008/III

2008/IV

2009/I

2009/ II

2009/ III

2009/IV

2010/I

2010/ II

świerk I kl. jakości

4242

3625

3615

4244

3783

3969

4008

3290

3405

3442

4045

3800

3742

świerk II kl. jakości

3171

3025

3247

3227

2934

2856

2667

2745

2396

2350

2429

2519

2354

świerk kl III.A/B

1835

1702

1778

1896

1423

1395

1391

1415

1445

1497

1535

1640

1785

dąb II kl. jakości

6003

5967

6746

6601

6409

7048

7059

6515

6145

5863

6127

6088

5635

Kłody świerkowe V kl.jakości

744

761

747

740

616

589

576

559

553

609

637

713

760

Kłody sosnowe V kl.jakości

758

765

747

747

611

612

592

560

575

621

641

762

777

Kłody dębowe V kl.jakości

830

893

875

869

811

791

805

797

848

846

877

882

872

Kłody bukowe V kl.jakości

942

975

984

986

922

870

878

891

895

891

912

950

937

1 CZK (korona czeska) = 0,1592 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.) źródło: www.czso.cz

SŁOWACJA - ŚREDNIE CENY DREWNA OKRĄGŁEGO w latach 2007-2010, kwartały €/m3 Sortyment/rok/kwartał

2007/I

2007/II

2007/III

2007/IV

2008/I

2008/II

2008/III

2008/IV

2009/I

2009/II

2009/III

2009/IV

2010/I

Kłody świerkowe, kl.3 A

77,4

77,3

78,8

78,8

78,8

74,1

70,8

68,4

67,1

57,8

57,5

59,7

62,9

Kłody sosnowe, kl.3 A

74,9

74,7

73,4

71,8

72,3

72,9

69,7

68,7

66,1

56,9

54,7

57,1

59,6

Kłody świerkowe, kl.3 B

61,2

62,5

62,0

62,6

64,0

60,9

57,2

55,6

54,7

48,9

49,2

50,1

53,2

Kłody świerkowe, kl.3 B

56,3

57,7

55,2

56,8

57,8

56,3

55,4

55,1

57,0

50,8

46,3

49,6

51,1

Kłody dębowe, kl.3 A

115,5

119,7

121,3

119,9

123,7

126,4

129,9

131,3

135,9

128,5

131,6

129,8

125,2

Kłody bukowe, kl.3 A

72,2

75,4

75,6

75,6

79,7

80,6

77,5

78,2

71,2

65,2

66,0

65,2

66,0

Kłody dębowe, kl.3 B

90,2

93,5

96,0

98,2

105,1

110,8

106,5

103,8

103,1

100,2

97,3

98,8

102,6

Kłody bukow, kl.3 B

55,0

56,0

56,5

58,6

62,6

58,7

57,3

55,8

54,3

50,3

48,3

48,0

51,2

1€ = 3,9535 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.) źródło: statistics.sk

PRZYKŁADOWE CENY WYBRANYCH WYROBÓW OGRODOWYCH NA RYNKU BRYTYJSKIM (£/szt z VAT) Nazwa / opis wyrobu*

sierp. 2009

listop. 2009

201002-01

201005-01

sierp. 2010

% zmian od 08.2009 do 08.2010

Nazwa / opis wyrobu*

sierp. 2009

listop. 2009

201002-01

201005-01

sierp. 2010

% zmian od 08.2009 do 08.2010

Płot pełny diagonalny, z łukiem, 1,8x1,8 m

59

59

67

67

67

14

Płot sztachetowy (łuk wklęsły):

Płot pełny prosty, z łukiem wypukłym (kratka), 1,8x1,57/1,8 m

59

59

67

67

67

14

1,8x0,9m

27

27

28

28

28

4

Płot pełny prosty, z kratką V, 0,9x1,8 m

43

43

53

53

53

23

1,8x1,2m

33

33

34

35

35

6

Płot pełny diagonalny z kratką V i łukiem, 1,8x1,8 m

59

59

67

67

67

14

Płot sztachetowy 2,0x0,8m

39

39

40

40

40

3

Furtka ogrodowa sztachetowa 0,9x1,2m

22

22

26

28

28

27

Furtka pełna diagonalna z łukiem, 1,0x1,8m

61

61

63

63

63

3

średni 480

35

35

36

36

36

3

1,8x0,9m

21

21

21

21

21

0

duży 600

46

46

47

47

47

2

1,8x1,2m

27

27

28

29

29

7

Płot sztachetowy:

Kwietnik sześciokątny:

* impregn. ciśnieniowa wg: Składy Handlowe Specialist Garden Timber Centre

30

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Z zagranicy

PRZYKŁADOWE CENY WYBRANYCH WYROBÓW OGRODOWYCH NA RYNKU NIEMIECKIM (€/szt, z Mwst 19%) Nazwa / opis wyrobu*

sierp. 2009

listop. 2009

2010-02-01

2010-05-01

sierp. 2010

% zmian od 08.2009 do 08.2010

Płot pełny , z łukiem wklęsłym (kratka), 180x180-165

102,95

102,95

102,95

102,95

102,95

0

Płot pełny , z łukiem wypukłym (kratka), 180x180-194

104,95

104,95

104,95

104,95

104,95

0

Płot pełny prosty, 180x180

74,95

74,95

74,95

74,95

74,95

0

Płot pełny prosty, z łukiem wypukłym, 180x180-194

84,95

84,95

84,95

84,95

84,95

0

Kratka diagonalna 180x90

61,95

61,95

61,95

61,95

61,95

0

150x20cm

14,50

14,50

11,00

11,00

11,00

-24

Deska tarasowa ryflowana, modrzew, 26x142mm, €/mb

3,60

3,60

3,80

3,80

3,95

10

Rolbordery (bangkirai):

*świerk, ramiaki – 42x68mm, lamele 9x95mm, listewki 10x30mm Kursy walut według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.: 1£ = 4,7968 PLN 1€ = 3,9535 PLN wg: Składy Handlowe Holz-Zentrum Mesem

PRZYKŁADOWE CENY DREWNA OKRĄGŁEGO I TARCICY NA RYNKU CHIŃSKIM – LIPIEC 2010

PRZYKŁADOWE CENY DREWNA OKRĄGŁEGO I TARCICY Z AFRYKI, GHANA – LIPIEC 2010 Surowiec

Cena USD/m3

Wawa – kłody, śr. do 80 cm

130-140

Wawa – kłody, śr. powyżej 80 cm

145-165

Ceiba – kłody, śr. do 80 cm

100-110

Ceiba – kłody, śr. powyżej 80 cm

120-140

Makore – kłody oklein., kl. A, śr. do 80 cm

125-135

Makore – kłody oklein , kl. A, śr. powyżej 80 cm

140-166

Sapele – kłody, śr. do 80 cm, kl. A

135-150

Sapele – kłody, śr. powyżej 80 cm, kl. A

160-175

4900-5000

Tarcica na rynek krajowy

Cena USD/m3

6500-7000

Wawa, wym. 25x300, dług. 4,2m

255

Ceiba, wym. 25x300, dług. 4,2m

212

Dahoma, wym. 50x150, dług. 4,2m

282

Ofram, wym. 25x225, dług. 4,2m

310

Tarcica na eksport

Cena (FOB) €/m3

Ceiba, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

210

Ceiba, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

266

Dahoma, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

315

Dahoma, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

390

Makore, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

520

Makore, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

585

Sapele, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sezon.

530

Sapele, wym. 25-100x150, dług. od 2,4m, sucha

590

Surowiec

Cena CNY/m3

Sosna 6m, średn. 24 - 28cm (Shandong)

1280

Modrzew 6m, śr. 24-28cm (Shandong)

1200

Merbau 6m, śr. <79cm (Guangzou)

3500-4000

Sosna koreańska 4m, średn. 38cm i więcej (Hebei)

1700

Sosna mongolska 6m, średn. 30cm i więcej (Hebei)

1350

Wyroby tarte

Cena CNY/m3

Tarcica 50-60mm, dł. 4m, sosna mongolska (Hebei)

1450

Tarcica 100mm, dł. 4m, sosna mongolska (Hebei)

1500

Tarcica bukowa, suszona, kl. A (Shanghai) Tarcica dąb czerw. ameryk., 50 mm (Shanghai)

Na podstawie: Globalwood, lipiec 2010 1 CNY (Yuan chiński) = 0,4519 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.)

PRZYKŁADOWE CENY TARCICY NA RYNKU AMERYKAŃSKIM – LIPIEC 2010 Asortyment

Cena USD/1000bdft*

Tarcica sucha, 2x4, różne długości, kl.2 i wyższa, św, so, jo

218

Tarcica sucha, 2x6, różne długości, kl.2 i wyższa św, so, jo

220

Tarcica sucha, 2x10, różne długości, kl.2 i wyższa św, so, jo

310

Tarcica mokra, 2x4, kl. standard i wyższa, daglezja

178

Tarcica mokra, 2x10, kl. standard i wyższa, daglezja

290

* bdft - stopa deskowa, 1 bdft = 0,00165 m3 wg: Madisonsreport, lipiec 2010 1 USD = 3,0713 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.)

RD 3/2010

Na podstawie: Globalwood, sierpień 2010 Kursy walut według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.: 1USD = 3,0713 PLN, 1€ = 3,9535 PLN Oprac. E.D.

RYNEK DRZEWNY

31


Z zagranicy

CENY SORTYMENTÓW DLA BUDOWNICTWA NA RYNKU JAPOŃSKIM LIPIEC 2009 - LIPIEC 2010

¥ /m3 Miesiąc

Krokwie 45x45mm,4m,KD,daglezja

Legary podłog. 45x105mm,4m,KD,daglezja

Legary podłog. 45x105mm,4m,KD, hemlock

07.2009

56000

56000

42000

08.2009

56000

56000

42000

09.2009

56000

56000

42000

10.2009

56000

56000

42000

11.2009

54880

54880

42000

12.2009

54880

54880

42000

01.2010

54880

54880

43000

02.2010

54880

54880

43000

03.2010

54880

54880

43000

04.2010

54880

54880

43000

05.2010

54880

54880

43000

06.2010

54880

54880

44000

07.2010

53760

52640

44000

Dynamika %: 07.2010/07.2009

96,0

94,0

104,8

¥ /m3 Miesiąc

Kudabashira, 5 w-w, 105mm, strug., świerk, prod. krajowa

Kudabashira, 5 w-w, 105mm, strug., świerk, z importu

07.2009

1500

1450

08.2009

1500

1500

09.2009

1500

1500

10.2009

1550

1550

11.2009

1550

2050

12.2009

1600

1600

01.2010

1650

1650

02.2010

1700

1650

03.2010

1800

1800

04.2010

1850

1800

05.2010

1900

1900

06.2010

2000

2000

07.2010

2000

2000

Dynamika %: 07.2010/07.2009

133,3

137,9

CENY EUROPEJSKICH SORTYMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH LIPIEC 2009 - LIPIEC 2010 NA RYNKU JAPOŃSKIM Świerk, ¥ /m3 Miesiąc

Elementy konstrukcyjne lite, 27x105 mm, 3m, z krajów UE (Europa Środkowa)

Elementy konstrukcyjne – miniwczepy, 27x105 mm, 3m, ze Skandynawii 42000

07.2009

42000

08.2009

42000

42000

09.2009

42000

42000 53000

10.2009

53000

11.2009

43000

43000

12.2009

42000

43000

01.2010

43000

43000

02.2010

44000

44000 43000

03.2010

44000

04.2010

43000

43000

05.2010

44000

44000

06.2010

45000

45000

07.2010

45000

45000

Dynamika %: 07.2010/07.2009

107,1

107,1

100¥ = 3,5949 PLN (według tabeli średnich kursów NBP z dnia 18.08.2010r.) Na podstawie JLJ, sierpień 2010

32

Oprac. E.D.

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010


Rynek

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY

33


Rynek

34

RYNEK DRZEWNY

RD 3/2010

RYNEK DRZEWNY 3/2010  

Branżowy kwartalnik Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you