Page 1

Raport z badania struktury zaludnienia Polski

Karolina Rojek Igor Krakowski kl. I d


Polska W tym rozdziale zostaną przedstawione wyniki badań nad zaludnieniem Polski. Dane do badań zostały pobrane ze strony Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org.


Całkowite zaludnienie Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy.

Całkowite zaludnienie Polski (tys.) 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Wykres 1. Całkowite zaludnienie Polski.

W badanym okresie początkowo następuje wzrost liczby ludności. Po okresie równowagi obserwujemy stopniowy spadek zaludnienia aż do roku 2050, w którym przewiduje się, że liczba ludności Polski będzie wynosiła ok. 35 milionów.


Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentowy udział kobiet i mężczyzn 50%

49%

48%

47%

46%

45% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Całkowite zaludnienie - mężczyźni (tys.)

2010

2015

2020

2025

Całkowite zaludnienie - kobiety (tys.)

Wykres 2. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.

W badanym okresie procentowy udział mężczyzn nie przekracza 49%.

2030

2035

2040

2045

2050


Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski. Na podstawie danych ze strony FAO.org został sporządzony w arkuszu Excel wykres kolumnowy skumulowany.

Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w calkowitym zaludnieniu Polski 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1961

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Mieszkańcy wsi (tys.)

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Mieszkańcy miast (tys.)

Wykres 3. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski.

W badanym okresie następuje stopniowy spadek liczby ludności wsi. W 2050 roku przewiduje się, że mieszkańcy wsi stanowić będą około 26% ogółu ludności Polski.


Spis wykresów Wykres 1. Całkowite zaludnienie Polski....................................................................................3 Wykres 2. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski.....................................4 Wykres 3. Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w całkowitym zaludnieniu Polski......5


Spis treści Polska..........................................................................................................................................2 Całkowite zaludnienie Polski..................................................................................................3 Procentowy udział kobiet i mężczyzn w zaludnieniu Polski..................................................4 Procentowy udział mieszkańców miast i wsi w zaludnieniu Polski. .....................................5

Raport z badania struktury zaludnienia Polski  

struktura zaludnienia Polski, Polish population structure

Raport z badania struktury zaludnienia Polski  

struktura zaludnienia Polski, Polish population structure

Advertisement