Page 1

I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

DYDDIADUR DIARY

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Mer 7 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train Your Dragon 3D

3D

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at www.mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). An answer-phone service is available out of office hours. Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar www.mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

SINEMA 3D 3D CINEMA

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae llefydd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

ORIEL MWLDAN C A N O L FA N B Y D BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE ˆ YL FFILM GW MWLDAN FILM FESTIVAL

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

BAR | BAR The licensed theatre bar is open 30 minutes before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor 30 munud cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd. BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

www.mwldan.co.uk

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

rhaglen 08.01.10 - 15.04.10 programme www.mwldan.co.uk

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL

Abe

SINEMA | CINEMA

CARDIGAN | ABERTEIFI

2D Cinema admission prices are £5.50 (Adults) and £4.20 (Children aged 14 and under). 3D cinema prices are £7.50 (Adults) and £5.50 (Children aged 14 and under) which includes the use of returnable 3D glasses. Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Mynediad ar gyfer sinema 2D yw £5.50 (Oedolion) a £4.20 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau). Mynediad ar gyfer sinema 3D yw £7.50 (Oedolion) a £5.50 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau) sy’n cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

North

THEATR MWLDAN

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

ro yth ystw Aber

wyth

ryst

d

Roa

st

3D

Diary Guide

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

ad

r pie

How To Train Your Dragon 3D

How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Iau 15 Thu M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

fair

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 The Fureys Gwe 9 Fri M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sad 10 Sat M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sul 11 Sun M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Capitalism: A Love Story 8.20 Extraordinary Measures Llun 12 Mon M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 2.00 How The Koala Learned To Hug 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Capitalism: A Love Story Maw 13 Tue M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

3D

Na

Maw 6 Tue

M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20

r Feid

How To Train Your Dragon 3D 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Gwe 2 Fri M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sad 3 Sat M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sul 4 Sun M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 8.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 The Road Llun 5 Mon M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 The Road

Mer 14 Wed

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

Pe nd re

Iau 1 Thu

Iau 8 Thu

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

EBRILL | APRIL

T H E AT R MWLDAN

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

St Mary st

Quay

st

nd ra St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

NT AFO

EIFI RIV

ER TEIFI

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk


01239 621200 CHWEFROR | FEBRUARY

The Source of Inspiration! Ffynhonnell Ysbrydoliaeth! Did you know?

Llun 1 Mon M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2

A wyddoch chi?

742,367 tickets have been sold since 01.01.2000 (at the time of writing).

Gwerthwyd 742,367 o docynnau ers 01.01.2000 (ar adeg ysgrifennu).

Nearly 14,000 tickets have been bought over the internet since we launched on-line sales a year ago.

Prynwyd bron 14,000 o docynnau dros y rhyngrwyd ers i ni ddechrau gwerthu ar-lein tua blwyddyn yn ôl.

Theatr Mwldan has hosted over 10,000 events since re-opening in 2004.

Mae Theatr Mwldan wedi cynnal dros 10,000 o ddigwyddiadau ers ail-agor yn 2004.

By June 2010 Theatr Mwldan’s touring productions will have totalled 37 projects and 403 performances at 36 Welsh venues and 56 further venues outside Wales.

Erbyn Mehefin 2010 bydd teithiau Theatr Mwldan wedi cyrraedd cyfanswm o 37 o wahanol gynhyrchiadau a 403 o berfformiadau mewn 36 lleoliad yng Nghymru a 56 lleoliad y tu hwnt i Gymru.

In 2009 Mwldan's cinema audiences munched through 4,760kg of popcorn!

Yn 2009, bwytaodd cynulleidfa sinema'r Mwldan 4,760kg o bopcorn!

And coming up in 2010…

Ar y gweill yn 2010...

We present our 16th annual Film Festival 15 – 28 January.

Byddwn yn dathlu ein 16eg Gw ˆ yl Ffilm Flynyddol 15 – 28 Ionawr.

Our programme of 3D cinema includes Alice in Wonderland and How to Train Your Dragon. Productions from New York’s Metropolitan Opera and London’s National Theatre can be enjoyed live, in high definition on our digital cinema screen. Plus we have mountain music from Woody Pines (March 22) and mountain films from the first ever Banff Mountain Film Festival UK tour (February 20).

Best Wishes | Cofion Gorau,

Dilwyn Davies,

Bydd ein rhaglen o sinema 3D yn parhau, gyda Alice in Wonderland a How to Train Your Dragon. Gallwch fwynhau cynyrchiadau o Opera Metropolitan Efrog Newydd a Theatr Genedlaethol Llundain yn fyw, mewn diffiniad uchel ar ein sgrin sinema ddigidol. Yn ogystal, bydd gennym gerddoriaeth y mynydd o ˆ yl Woody Pines (Mawrth 22) a ffilmiau’r mynydd o W Ffilmiau’r Mynydd Banff (Chwefror 20) ar ei thaith Brydeinig gyntaf.

Director | Cyfarwyddwr Met Opera Live in HD NT Live

4

3

5 Exhibitions / Arddangosfeydd 23 Film / Ffilm 24 Film Festival / Gw ˆ yl Ffilm 26 Classes / Dosbarthiadau 47 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4156/09 Image (right): Gemma Green-Hope

DYDDIADUR DIARY

www.mwldan.co.uk

BOOK ON-LINE!

Business @ Mwldan / Busnes @ Mwldan

48

M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Maw 2 Tue M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Mer 3 Wed M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Iau 4 Thu M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 The Princess & The Frog M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sad 6 Sat M W L D A N 1 1.00 3.15 The Princess & The Frog 6.00 Met Opera: Simon Boccanegra M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sul 7 Sun M W L D A N 1 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 1.20 Alvin & The Chipmunks 2 6.00 9 3.30 8.00 St. Trinians 2 Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.50 9 Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.00 Tangomotion

Gwe 12 Fri

Sul 21 Sun

M W L D A N 1 5.50 8.20 Percy Jackson

M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30

& The Lightning Thief M W L D A N 2 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 8.20 The Princess & The Frog 6.00 Taking Woodstock Llun 15 Mon M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 6.00 The Princess & The Frog 8.20 Taking Woodstock Maw Tue M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Mer 17 Wed M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Iau 18 Thu M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Gwe 19 Fri M W L D A N 1 12.50 5.30 Percy Jackson 3.15 The Princess & The Frog 8.00 Nine M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 7.30 Cara Dillon Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.00 2.30 5.00 Percy Jackson 7.50 Banff Mountain Festival World Tour M W L D A N 2 1.00 3.15 The Princess & The Frog 5.30 8.15 Nine

Percy Jackson 8.00 Sherlock Holmes M W L D A N 2 1.30 3.45 The Princess & The Frog 6.00 Seraphine 8.40 Nine Llun 22 Mon M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Seraphine Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Nine M W L D A N 2 7.30 Pluck: The Titanic Show Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Gwe 26 Fri M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones 8.30 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.20 Up In The Air 8.50 Nine Oriel Mwldan 6.30 Elizabeth Adeline & Pip Woolfe: Agoriad Opening Sad 27 Sat M W L D A N 1 1.00 The Princess & The Frog 3.10 Percy Jackson 5.40 Nine 8.20 The Lovely Bones M W L D A N 2 7.30 James Barralet & Sophia Rahmann Sul 28 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 Percy Jackson 5.50 The White Ribbon 8.50 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 2.40 Nine 5.30 The Lovely Bones 8.20 Up In The Air

MAWRTH | MARCH Llun 1 Mon M W L D A N 1 3.00 Nine

5.50 Did You Hear About The Morgans? 8.40 The White Ribbon M W L D A N 2 3.40 Up In The Air 6.10 Nine 8.50 The Lovely Bones

Maw 2 Tue

Gwe 12 Fri

M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones

M W L D A N 1 5.40 8.00

Llun 22 Mon

8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Mer 3 Wed M W L D A N 1 3.00 5.50 The Lovely Bones 8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 3.20 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Iau 4 Thu M W L D A N 1 2.30 Did You Hear About The Morgans? 8.00 Patrick Jones M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.50 8.20 Alice In 3D Wonderland 3D M W L D A N 2 8.00 Sausage & Samosa Sad 6 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Departures Sul 7 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Departures 8.40 Nine Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Catrin Finch & Cimarron Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Cwmni Drama Mochyn Du Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.10 5.50 Nine 8.30 The Lovely Bones CANOLFAN BYD BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE 7.30 Strike! Streic! Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.20 Nine 6.00 Still Walking 8.30 The Lovely Bones Llun 15 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Still Walking Maw 16 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Mer 17 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Iau 18 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Stephen Venables Gwe 19 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 The Songs Of Nick Drake Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 3.30 Hoodwinked Too 5.50 8.40 Valentines Day Sul 21 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 Hoodwinked Too 3.20 Valentines Day 5.50 Tales From The Golden Age 8.40 Valentines Day

3D

M W L D A N 1 5.40 8.00

3D

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Woody Pines Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 Valentines Day 8.40 Tales From The Golden Age Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Gwe 26 Fri M W L D A N 1 3.40 Hoodwinked Too 3D 6.00 Alice In Wonderland 3D 8.20 Invictus M W L D A N 2 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Sad 27 Sat M W L D A N 1 12.30 Alice In Wonderland 3D 3.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Met Opera: Hamlet M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 Llyr Williams Sul 28 Sun M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 5.50 A Prophet 9.00 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Llun 29 Mon M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 Invictus 8.40 A Prophet M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Maw 30 Tue M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 8.40 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Mer 31 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 3D How To Train Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang


3

THE MET: LIVE IN HD The first ever live digital satellite transmission to be presented on the cinema screen at Theatr Mwldan is Carmen from New York’s Metropolitan Opera. Don’t miss your chance to experience The Met: live in HD! Y darllediad byw cyntaf erioed i’w ddangos ar sgrin sinema Theatr Mwldan fydd Carmen gan Opera Metropolitan Efrog Newydd. Peidiwch â cholli eich cyfle i brofi’r Met: yn fyw mewn Diffiniad Uchel!

Nos Sadwrn 16 Ionawr | January 16, 6.00pm/yh £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free. Dewch â grw ˆp o 10 neu fwy a chewch y 11eg tocyn am ddim MWLDAN 1

Nos Sadwrn 6 Chwefror | Saturday 6 February 6.00pm/yh £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free. Dewch â grw ˆp o 10 neu fwy a chewch y 11eg tocyn am ddim

THE MET: LIVE IN HD!

MWLDAN 1

CARMEN - GEORGES BIZET One of the most popular operas of all time, Carmen “is about sex, violence, and racism-and its corollary: freedom,” says Olivier Award-winning director Richard Eyre about his new production of Bizet’s drama. “It is one of the inalienably great works of art. It’s sexy, in every sense. And I think it should be shocking.” El na Garanc˘a sings the seductive gypsy of the title for the first time at the Met, opposite Roberto Alagna as the obsessed Don José. Yn un o operâu mwyaf poblogaidd ein hoes, mae Carmen gan Bizet yn ymwneud â rhyw, trais a hiliaeth: a’r ganlyneb, rhyddid. Dyma i chi un o’r celfweithiau mawreddog, yn secsi ac yn ysgytiol.

THE MET: LIVE IN HD!

SIMON BOCCANEGRA - GIUSEPPE VERDI Four decades into a legendary Met career, tenor Plácido Domingo makes history singing the title role in Verdi’s gripping political thriller, which is written for a baritone. Adrianne Pieczonka, Marcello Giordani, and James Morris are his co-stars in this moving and tragic story of a father and his lost daughter. James Levine conducts. Plácido Domingo, y tenor profiadol, sy’n chwarae’r rôl deitl yn opera gyffrous wleidyddol Verdi, stori drasig am dad a’i ferch goll.

Conductor: Yannick Nézet-Séguin; Production: Richard Eyre; Barbara Frittoli, El na Garanc˘a, Roberto Alagna, Mariusz Kwiecien.

Conductor: James Levine; Production: Giancarlo del Monaco; Adrianne Pieczonka, Marcello Giordani, Plácido Domingo, James Morris.

Expected Running time: 3 hours, 30 minutes,1 intermission.

Expected Running time: 3 hours, 40 minutes, 2 intermissions.

Amser rhedeg disgwyliedig: 3 awr, 30 munud, 1 egwyl.

Amser rhedeg disgwyliedig: 3 awr, 40 munud, 2 egwyl.

THE MET: LIVE IN HD


4

www.mwldan.co.uk

THE MET

Nos Sadwrn 27 Mawrth | Saturday 27 March 6.00pm/yh £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free. | Dewch â grw ˆp o 10 neu fwy a chewch y 11eg tocyn am ddim MWLDAN 1 THE MET: LIVE IN HD!

HAMLET - AMBROISE THOMAS The works of Shakespeare have inspired more operatic adaptations than any other writer. Simon Keenlyside and Natalie Dessay bring their extraordinary acting and singing skills to two of the Bard’s most unforgettable characters in this new production of Ambroise Thomas’ Hamlet. For the role of Ophelia, the French composer created an extended mad scene that is among the greatest in opera. Cynhyrchiad newydd o addasiad Ambroise Thomas o waith enwog Shakespeare gyda sgiliau actio a chanu rhyfeddol Simon Keenlyside a Natalie Dessay. Conductor: Louis Langrée; Production: Patrice Caurier/Moshe Leiser; Natalie Dessay, Jennifer Larmore, Toby Spence, Simon Keenlyside, James Morris. Expected Running time: 3 hours, 43 minutes, 2 intermissions. Amser rhedeg disgwyliedig: 3 awr, 43 munud, 2 egwyl.

LIVE IN HD

Nos Sadwrn 1 Mai | Saturday 1 May, 6.00pm/yh £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free. | Dewch â grw ˆp o 10 neu fwy a chewch y 11eg tocyn am ddim MWLDAN 1 THE MET: LIVE IN HD!

ARMIDA - GIOACHINO ROSSINI This mythical story of a sorceress who enthralls men in her island prison is a fanciful and magical tale. Mae’r stori chwedlonol hon am ddewines sy’n hudo dynion yn ei charchar ynysol, wedi ysbrydoli trefniadau operatig gan nifer o gyfansoddwyr. Expected Running time: 4 hours, 19 minutes, 2 intermissions. Amser rhedeg disgwyliedig: 4 awr, 19 munud, 2 egwyl.


5 National Theatre broadcast live to cinema screens around the world. | Y Theatr Genedlaethol yn darlledu’n fyw i sgriniau sinema ar draws y byd.

Dydd Sadwrn 30 Ionawr | Saturday 30 January @ 1.45yp/pm matinee performance/ perfformiad y prynhawn £10 (£9) M W L D A N 1

NATION based on a novel by Terry Pratchett adapted by Mark Ravenhill

a pig, brews beer and does battle with a mutineer. Mau fights cannibal Raiders, discovers the world is round and questions the reality of his tribe’s fiercely patriarchal gods. Together they come of age, overseen by a foul-mouthed parrot, as they discard old doctrine to forge a new Nation. Following His Dark Materials, Coram Boy and War Horse, the National stages Mark Ravenhill’s exhilarating adaptation of Terry Pratchett’s latest witty and challenging adventure story. There’s no demons, no gods. Just me. And the waves and the sun and birth and death.

Oh I think you think I want to eat you but – no no no – I am offering you afternoon tea – over there – in one hour.

And there’s no reason for anything. I’m sorry: that’s just the way it seems to me.

A parallel world, 1860. Two teenagers thrown together by a tsunami that has destroyed Mau’s village and left Daphne shipwrecked on his South Pacific island, thousands of miles from home. One wears next to nothing, the other a long white dress; neither speaks the other’s language; somehow they must learn to survive. As starving refugees gather, Daphne delivers a baby, milks

Byd paralel, 1860. Caiff Daphne a Mau eu taflu at ei gilydd gan tsunami sydd wedi dinistrio pentref Mau ac wedi llongddryllio Daphne ar ei ynys yn y De Pasiffig. Gan wynebu problemau diri, mae’n rhaid iddynt greu cenedl newydd. Dyma addasiad gan Mark Ravenhill o stori antur ffraeth a heriol diweddaraf Terry Pratchett. Visit www.ntlive.com for more details. NT Live Nation is supported by the Michael Marks Charitable Trust 1.45 Pre-show 2.00 Curtain-up 2 hours 55 minutes including 20 minute interval 2 awr 55 munud gan gynnwys egwyl o 20 munud Suitable for ages 10+

Nos Iau 22 Ebrill |Thursday 22 April, 6.45yp/pm £10 (£9) MWLDAN 1

NT LIVE - THE HABIT OF ART A New Play by Alan Bennett Benjamin Britten, sailing uncomfortably close to the wind with his new opera, Death in Venice, seeks advice from his former collaborator and friend W H Auden. During this imagined meeting, their first for twenty-five years, they are observed and interrupted by, amongst others, their future biographer and a young man from the local bus station. Mae drama newydd Alan Bennett yn ymwneud cymaint â’r theatr ag y mae am farddoniaeth neu gerddoriaeth. Mae’n adlewyrchiad ar heneiddio, ar ysbrydoliaeth, ac ar ddyfalbarhad pan fo’r angerdd i gyd wedi nychu.

NT LIVE

NT Live is an exciting new initiative to open the walls of the National Theatre to cinema audiences around the world. The live highdefinition satellite broadcasts of the National Theatre plays will also feature behind-thescenes footage and interviews with artists.

Mae NT Live yn fenter newydd gyffrous sy’n agor drysau’r Theatr Genedlaethol i gynulleidfaoedd sinema ar draws y byd. Bydd y darllediadau byw lloeren mewn diffiniad uchel o ddramâu’r Theatr Genedlaethol hefyd yn cynnwys darnau ffilm tu ôl i’r llenni a chyfweliadau gydag artistiaid.


6 LIVE EVENTS

01239 - 621200

Dydd Mawrth 12 Ionawr | Tuesday 12 January, 10.00yb/am, 1.00yp/pm & 6.00yh/pm Dydd Mercher 13 Ionawr | Wednesday 13 January, 10yb/am & 1.00yp/pm £8 (£6) MWLDAN 2

MARTYN GERAINT A’R LOSIN HUD Unwaith eto mae Martyn Geraint a’i ffrindiau ar eu ffordd o amgylch Cymru yn perfformio pantomeim Cymraeg newydd sbon. Ond er bod y cynhyrchiad hwn yn newydd mae’r stori yn un cyfarwydd iawn gyda chymeriadau byd-enwog. Hansel a Gretel yn ceisio dianc rhag yr hen wraig gas sydd am eu cadw yn y goedwig. Er mwyn eu hachub mi fydd angen cymorth ar Martyn felly dewch i helpu - ac i fwynhau sioe llawn hiwmor, lliw a chaneuon unigryw MG!

Mae’r sioe yn addas i holl blant yr ysgol gynradd (4 – 11 oed) a’u rhieni ac athrawon wrth gwrs! Martyn Geraint, one of Wales’ most loved children’s entertainers, performs a brand new Welsh language pantomime. Hyd y sioe | Duration: 80 munud | minutes (100 munud tu fas i oriau ysgol/ 100 minutes with an interval outside school hours)

Nos Fercher 27 Ionawr | Wednesday 27 January, 7.30pm/yh M W L D A N 2 ( PA R T S TA N D I N G FO R M AT )

Nos Wener 29 Ionawr | Friday 29 January, 7.30pm/yh £16 (£15) DE VALENCE PAVILION TENBY | DINBYCH Y PYSGOD (THEATR MWLDAN | DE VALENCE TORCH THEATRE CO-PROMOTION)

BELLOWHEAD Wild, joyous, perverse, bold, crazed, full-blooded, intricate, fearless, funny, epic and mostly BIG. The mighty 11-piece Bellowhead are one of the best things to have happened to music for a very long time. Their energetic, theatrical live shows are when Bellowhead truly shine, whipping audiences into a euphoric frenzy that has already been responsible for the destruction of two festival dance floors. Blending folk, jazz, classical, disco and world music influences with English Music Hall and cabaret, the 11 musicians play more than 20 instruments and six of them sing. The horn section includes a helicon and a bass clarinet. There’s a frying pan amidst the percussion and a cello in the strings. Add to that melodeon, fiddle and vocals and you have a heady brew that defies categorization. Bellowhead are winners of numerous awards, including an unparalleled three for ‘Best Live Act’ from the Radio 2 Folk Awards.

Dyma i chi fand MAWR. Mae Bellowhead y grw ˆp 11 darn, yn un o’r pethau gorau i ddigwydd i gerddoriaeth mewn amser hir iawn. Gan gyfuno ystod o wahanol arddulliau cerddorol, mae’r cerddorion rhyngddynt yn chwarae dros 20 offeryn. Sioe egnïol, fywiog a theatraidd. Tickets available through: The Torch Box Office, Milford Haven | Aberdaugleddau 01646 695 267

De Valence Box Office, Tenby | Dinbych-y-Pysgod 01834 843 568

Theatr Mwldan Box Office, Cardigan | Aberteifi 01239 621200

Book Online | Archebu Ar Lein www.mwldan.co.uk

“Best live band we have. No contest” fRoots CYD-GYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN MONEYPENNY CO-PRODUCTION


www.mwldan.co.uk

7

Photo: Noma Bar

Nos Sadwrn 30 Ionawr Saturday 30 January, 7.30pm/yh £10 (£8, £1 under 22) MWLDAN 2 THE PETER GOULD MUSIC TRUST

WILLIAM STAFFORD (CLARINET) HIROAKI TAKENOUCHI (PIANO) Weber: Grand Duo Concertante, Op. 48 Brahms: Rhapsody in B minor, Op. 79 No. 1 (piano solo) Saint-Saens: Clarinet Sonata Poulenc: Clarinet Sonata Brahms: Rhapsody in G minor, Op. 79 No. 2 (piano solo) Brahms: Clarinet Sonata in E flat, Op. 120 No. 2 William Stafford studied at the Royal Northern College of Music whilst reading music concurrently at the University of Manchester from which he graduated with a first class honours degree. After his Gold Medal Award, the highest given for performance at the RNCM, William was offered a place at London’s Royal College of Music to study as a post graduate student. He has appeared as concerto soloist with the Liverpool Mozart Orchestra and has given recitals at music clubs across the UK. Hiroaki Takenouchi, his regular pianist, was born in Japan but is now based in London. With wide interests that embrace core repertoire as well as contemporary and less well known composers, he has appeared on many concert platforms both as chamber musician and accompanist in many parts of the world. Yn glarinetydd dawnus, enillodd William y Wobr Medal Aur, yr acolâd perfformio uchaf yng Ngholeg Cerddoriaeth Frenhinol y Gogledd, ac mae wedi ymddangos fel unawdydd, fel aelod o gerddorfeydd yn ogystal â rhoi datganiadau mewn clybiau cerddorol ar draws y DU. Mae ei bianydd Hiroaki Takenouchi wedi ymddangos fel cerddor siambr ac fel cyfeilydd ar blatfformau cyngerdd mewn sawl rhan o’r byd. William Stafford is a Countess of Munster Musical Trust Artist Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust

Nos Iau 4, Nos Wener 5, Nos Sadwrn 6 Chwefror Thursday 4, Friday 5, Saturday 6 February, 7.30pm/yh £10 (£9) £7.50 ysgolion MWLDAN 2 THEATR GENEDLAETHOL CYMRU

Y GOFALWR Cyfieithiad Elis Gwyn (brawd y diweddar Wil Sam) o un o ddramau mawr Harold Pinter. The Caretaker oedd y gyntaf o ddramau Pinter i lwyddo’n artistig a masnachol, gyda’r canlyniad o’i wneud yn enw cyfarwydd trwy Brydain. Bu’n lwyddiant ysgubol gan dderbyn adolygiadau ffafriol dros ben. Dros y blynyddoedd, mae’r ddrama wedi parhau i dderbyn clod a denu cynulleidfaoedd. Mae wedi ei haddasu ar gyfer teledu a ffilm, yn ogystal â chael ei pherfformio’n fyd eang. Fe lwyfannwyd y cyfieithiad hwn gan Elis Gwyn nôl yn y saithdegau gan Gwmni Theatr Cymru ac roedd yna ganmol mawr i’r cynhyrchiad. Bu farw Pinter yn Rhagfyr 2008, ac mae’n briodol, felly, fod Theatr Genedlaethol Cymru’n cynhyrchu Y Gofalwr fel coffâd iddo. Trwy ddilyn stori dau frawd a thrempyn, mae Y Gofalwr yn ymdrin â’r pellter rhwng realaeth a ffantasi, perthynas teulu a’r ymdrechion am bw ˆer. Defnyddia’r dramodydd elfennau o gomedi a thrasiedi i ymdrin â phynciau fel salwch meddwl a chyflwr / tynged yr anghenus. Mae cymhlethdod y ddrama, defnydd meistrolgar Pinter o ddeialog a dyfnder y themâu i gyd yn cyfrannu at y farn fod Y Gofalwr yn glasur modern sydd yn ennyn ymateb cryf gan y gynulleidfa. An acclaimed Welsh language adaptation of the late Harold Pinter’s successful play The Caretaker.


8 Nos Iau 11 Chwefror Thursday 11 February, 8.00pm/yh £15 (£14) MWLDAN 2

TANGO SIEMPRE: TANGOMOTION Come and enjoy this sultry evening of tango featuring a four-piece band, four dancers plus a singer. From virtuoso displays of traditional tango dance to the exquisite sounds of 1930’s Buenos Aires and the powerful Nuevo Tango music of Astor Piazzolla, Tangomotion is a breathtaking journey into the heart of Tango Argentino. Tangomotion features four of the UK’s leading tango dancers; Giraldo Escobar, Alexandra Wood, David Benitez and Kim Schwarz, with live music from Tango Siempre and the outstanding Argentinean singer Guillermo Rozenthuler. Tango Siempre are the UK’s leading tango ensemble, described by the Sunday Times as “…an effortless fusion of latin passion and jazz virtuosity”. The Tangomotion dancers have previously appeared in BBC’s Strictly Come Dancing, Tango Por Dos, the Channel 4 film Dance, Sally Potter’s Covent Garden production of Carmen and the film Evita starring Madonna. Noson nwydus o dango sy’n cynnwys band pedwar aelod, cantor, ynghyd â phedwar dawnsiwr blaenllaw. Siwrnai ysblennydd i galon Tango Argentino.

“intense, epic and beautiful” Independent on Sunday

Nos Wener 19 Chwefror | Friday 19 February, 7.30pm/yh £14 (£12) MWLDAN 2

CARA DILLON One of the most original and stunning singers of traditional music, Cara won the All Ireland Singing Trophy at the age of 14 and went on to sing with Oige, De Dannan and Equation – where she met husband and musical collaborator Sam Lakeman. Whether singing her native songs of lost love and emigration, or her original compositions, you will be hard pressed to find a more emotive and captivating performer than Cara Dillon. Un o gantorion mwyaf gwreiddiol a syfrdanol cerddoriaeth draddodiadol, enillodd Cara cystadleuaeth canu Iwerddon Gyfan yn 14 oed. Perfformwraig cynyrfiadol a chyfareddol.

“Quite possibly the world’s most beautiful female voice…” Q Magazine


www.mwldan.co.uk

9

Nos Sadwrn 27 Chwefror | Saturday 27 February, 7.30pm/yh £10 (£8, £1 under 22) Nos Fawrth 23 Chwefror Tuesday 23 February, 7.30pm/yh £13 (£11) MWLDAN 2

PLUCK: THE TITANIC SHOW Directed by Cal McCrystal Please give a warm welcome to Pluck, the classical string trio with a seriously silly side. They present a tribute to the Titanic musicians who played on until the end. Nobody knows what filled the days of those brave few before tragedy struck... So Pluck have made it up! Sensitive lead violinist Wally and brutally sincere multi-instrumentalist W’Theodore are joined aboard the fated vessel by stowaway Roger, a strangely small yet enthusiastic young man. As they entertain the guests on board, tensions build as Wally and W’Theodore begin to suspect that Roger is not quite the man he claims to be…Featuring a real iceberg, one massive porthole and the biggest peanut you may ever see - and NO Celine Dion!! Wedi ei ohirio ers 2009, rhowch groeso nôl i Pluck! Mae cerddoriaeth ac anrhefn yn cyfuno wrth i driawd llinynnol mwyaf dwl y byd dalu teyrnged i’r cerddorion hynny sy’n enwog am chwarae hyd y diwedd. Does neb yn gwybod pa bethau oedd yn llanw dyddiau’r dynion dewr cyn i drasiedi codi ei phen.... Felly mae Pluck wedi dychmygu’r cwbl!

“Gloriously funny” The Scotsman Visit www.pluck.me.uk for more information

MWLDAN 2 THE PETER GOULD MUSIC TRUST

JAMES BARRALET (CELLO) SOPHIA RAHMANN (PIANO) Luigi Boccherini: Sonata No. 6 in A Beethoven: Sonata No. 4 in C (Op. 102, No. 1) Gabriel Fauré: Élégie, Op. 24 Shostakovich: Cello Sonata in D minor, Op. 40 Astor Piazzolla: Le Grand Tango James Barralet, current joint winner of the Abstract Securities Landor Records competition, is fast becoming recognized as one of the top young cellists of his generation. He has accumulated a plethora of awards and as a Park Lane Group artist he has performed at the Purcell Room and Wigmore Hall; other UK venues include Cadogan Hall and the Bridgewater Hall. Sophia Rahmann’s work has encompassed a wide range of solo and chamber music. Official accompanist to many top competitions she has appeared with chamber ensembles of English Chamber Orchestra, London Mozart Players and the Soloists of the Royal Opera House. Mae James Barralet yn gyflym yn cael ei adnabod fel un o chwaraewyr sielo ifanc gorau ei genhedlaeth. Mae gwaith Sophia Rahmann wedi cwmpasu ystod eang o gerddoriaeth unigol a siambr. Bu’r ddau yn cydweithio ers 2002.

“Imposing: he knows how to draw an audience in” The Strad Supported by Making Music Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust


10

Nos Iau 4 Mawrth Thursday 4 March, 8.00pm/yh £8 (£5, £1 under 21) MWLDAN 1

PATRICK JONES Tongues For A Stammering Time Welsh performance poet Patrick Jones performs tracks from his new CD Tongues For a Stammering Time, accompanied by a live band featuring Kevin and Dean Meyrick. His live show is a state of the world address which aims to provoke, move and connect with its audience. He addresses personal struggles, religion, the monarchy, war, the right of asylum and the mal-treatment of women, with swirling melodies, snatched soundbites and hopesprung songs that aim to commune with the listener and bear witness to the human condition. Following in the tradition of fusing spoken word with music by artists such as Patti Smith, Allen Ginsberg and John Cooper Clarke Tongues For a Stammering Time is the creative glue between poetry, politics and music. The CD features collaborations with the likes of Nick and James from The Manic Street Preachers, Billy Bragg, Martyn Joseph, Amy Wadge, samples speeches from Thatcher and Nye Bevan, plus verses sung by mezzo soprano Beverley Humphreys. We’re thrilled to welcome back Patrick, who recently supported Billy Bragg on his Wales tour. Bydd y bardd perfformio Cymreig Patrick Jones yn perfformio traciau o’i CD newydd, gyda band byw yn gyfeiliant iddo. Mae ei ganeuon, sy’n asio’r gair llafar gyda cherddoriaeth, yn ymdrin â nifer o themâu o bwys, ac mae wedi cydweithio arnynt gyda nifer o enwogion gan gynnwys Billy Bragg ac Amy Wadge.

Nos Wener 5 Mawrth | Friday 5 March, 8.00pm/yh £10 (£8) MWLDAN 2 LAURIELORRY THEATRE COMPANY AND MAKIN PROJECTS

SAUSAGE AND SAMOSA Written and Performed by Elaine Painting Directed by Isabel Ford Eve, an environmentalist and dry-stone wall expert, is fast becoming a wilting wall flower. Tired of dating agencies, she’s replied to lonely hearts in the local paper, borrowed her friend’s dog and taken notes in the supermarket to try and spot a single man’s basket. As a last ditch attempt to find her man, Eve taps into the Asian culture of arranged marriages. It’s Ready Steady Cook meets Blind Date, and Eve’s fantasy begins in true ‘Bollywood style’ as the potential suitors, downloaded from www.hottottierecycleme.com are shown. Then it’s up to the audience cast their vote by raising a sausage or a samosa card to choose Eve’s perfect Adam... Yn dyner ac yn ddoniol, dyma gomedi sy’n troi o gwmpas Eve, merch sydd yn troi at arfer diwylliant Asia o drefnu priodasau er mwyn ceisio dod o hyd i ddyn.

“Gently poignant yet always witty… the pathos never once threatens to strip away the comedy.” The Stage 75 minutes no interval Post show discussion in the bar!

www.laurielorry.co.uk “Thoughtful, provocative and challenging, these poems engage and enrage.” Peter Tatchell


www.mwldan.co.uk

11

“If I’d not been jammed in the middle of the back row…I’d have fallen off my seat with excitement!” fRoots on Catrin Finch and Cimarron at Theatr Mwldan in Cardigan 2009 Nos Lun 8 Mawrth | Monday 8 March, 7.30pm/yh £16 (£15) MWLDAN 2 A THEATR MWLDAN | ASTAR ARTES CO-PRODUCTION

CATRIN FINCH & CIMARRON Celebrating the beauty and versatility of the harp, this extraordinarily vibrant project returns following an ecstatic response to two sell-out shows at Mwldan in 2009, an appearance at the Smithsonian Institute, Washington in July 2009 and Cimarron’s triumphant set at the 2009 WOMAD festival. From the cattle-rearing plains of rural Colombia on the Orinoco delta, Cimarron make wild, untamed joropo music that preserves the spirit of freedom found in one of the world’s most untouched regions. Rooted in a deep peasant tradition defined by the mestizo heritage of African, Spanish and indigenous cultures, harp, bandola, cuatro, maracas, bass and cajon hammer out rippling melodies and mesmerizing rhythms with

jaw-dropping speed and passion. Highlights include a dazzling array of solos, whirlwind dance and some haunting love songs!

Yn dathlu harddwch ac amlbwrpasedd cerddoriaeth delyn Colombia a Chymru, mae’r prosiect eithriadol hwn yn dychwelyd i’r Mwldan.

HRH The Prince of Wales’ Royal Harpist from 2000 to 2004, Catrin Finch needs little introduction. This virtuosic harpist’s stunningly innovative approach has captured the imagination of fans worldwide and she has enjoyed considerable classical crossover success.

Mae’r band Cimarron, caiff ei arwain gan y telynor a’r cyfansoddwr Carlos Rojas, yn gwneud cerddoriaeth joropo tanbaid, gwyllt ar y delyn, bandola, cuatro, bas, maracas i enwi ond ychydig offeryn.

Since Catrin first met composer Carlos Rojas and Cimarron in Caernarfon in 2007 to exchange traditional Welsh and Colombian tunes, their captivating musical chemistry has brought audiences across the country to their feet.

Bu Catrin Finch rhwng 2000 a 2004 yn delynores frenhinol Ei Fawrhydi Tywysog Cymru. Mae dawn feistrolgar y delynores wedi cipio dychymyg edmygwyr ar draws y byd. Ers cyfarfod â Cimarron yn 2007 i gyfnewid tonau, mae eu cydweithrediad hudol wedi mynd o nerth i nerth.

The Album Catrin Finch & Cimarron Live/Yn Fyw is available for mail order through www.mwldan.co.uk or via Theatr Mwldan’s Box Office.


12

Nos Wener 12 Mawrth, 7.30yh £7 (£5) MWLDAN 2 CWMNI DRAMA MOCHYN DU

DWY GOMEDI FER

Nos Sadwrn 13 Mawrth | Saturday 13 March

Heno byddwn yn cyflwyno dwy gomedi fer. Y gyntaf yw ‘Dringo yn yr Andes’ gan Emyr Edwards. Hon yw’r ddrama fuddugol yng nghystadleuaeth cyfansoddi drama yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004, ac mae’n dilyn bywyd Iolo o’i eni nes ei fod yn oedolyn, comedi yn llawn hiwmor ydyw. Yr ail gomedi yw Moesau erchwyn Gwely, cyfieithiad Nia George o ‘Bedside Manner’ gan Frank Vickery, comedi wedi ei lleoli mewn ward fenywod mewn ysbyty ydi ac mae’n llawn hiwmor ffraeth. Noson i bawb fwynhau, gyda llond lle o chwerthin iach.

7:30pm/yh £7 (£5)

Cwmni Drama Mochyn Du present two short comedies. Hyrwyddir gan|Promoted by Cwmni Drama Mochyn Du

CANOLFAN BYD BYCHAN SMALL WORLD CENTRE MESS UP THE MESS

STREIC 25 STRIKE 25 Yn coffáu Streic y Glowyr 1984 drwy lygaid menywod Commemorating the 1984 Miner’s Strike through women’s eyes Cynhyrchiad amlgyfrwng atgofus a heriol sy’n coffáu chwarter canrif ers streic y glowyr 1984. Bydd pobl ifanc Cwmni Theatr Mess Up The Mess yn cydweithio ag artistiaid proffesiynol i greu perfformiad bywiog a dynamig am wrthdaro a theyrngarwch, gan amlygu’r uchelbwyntiau a’r iselbwyntiau o safbwynt menywod lleol yn ystod y cyfnod dadleuol hwn. Yn amrywio o ddosbarthu parseli bwyd i’r rhai mwyaf anghenus, picedu ac ymdeithio, roedd menywod yn greiddiol i’r gweithredu, gan sefyll o blaid eu gwerthoedd a’u cymuned. Mae’r cynhyrchiad unigryw hwn yn addo rhoi ciplun newydd ar gyfnod sydd wedi diffinio Prydain fodern. An evocative and challenging multimedia production commemorating a quarter of a century since the miners’ strike of 1984. Young people of Mess Up The Mess Theatre Company work alongside professional artists to create a vibrant and dynamic performance of conflict and allegiance, pinpointing highs and lows from local women’s perspectives of this controversial time. From distributing food parcels to those most in need, to picketing and marching, women were in the thick of the action standing up for their values and community. This unique production promises to provide a fresh snapshot on a time that has defined modern Britain. Hyrwyddir gan Theatr Mwldan a Theatr Byd Bychan Promoted by Theatr Mwldan and Small World Theatre Tickets available through Theatr Mwldan’s Box Office and www.mwldan.co.uk


www.mwldan.co.uk Nos Fawrth 16, Nos Fercher 17 Mawrth Tuesday 16, Wednesday 17 March, 7.30pm/yh £17.50 (£16) MWLDAN 2 OPERA DELLA LUNA

THE SORCERER By Gilbert & Sullivan

13

Opera della Luna’s brand new production of Gilbert and Sullivan’s first success moves the story from its quaint Victorian setting to sleepy rural Britain in the 1970s. John Wellington Wells, the celebrated dealer in “magic and spells”, spreads chaos and havoc in an unsuspecting country village, when he places a powerful aphrodisiac in the village hall teapot. The resulting revelations are indeed “a marvellous illusion, a terrible surprise!” Opera della Luna have earned themselves a matchless reputation, now celebrating 15 years of acclaimed productions of Gilbert and Sullivan, Offenbach and Johann Strauss touring to theatres all around the UK. Their recent production of Die Fledermaus played to sell-out houses and gained rave reviews. Mae cynhyrchiad newydd sbon Opera della Luna o waith Gilbert and Sullivan, yn symud y stori o’i lleoliad Fictoraidd i Brydain wledig y 1970au. Mae deliwr mewn “hud a lledrith” yn lledu anrhefn mewn pentref gwledig diarwybod pan mae’n gosod affrodisiad cryf yn nhebot neuadd y pentref. Mae’r canlyniadau yn rhyfeddol!

“Ensemble playing at its best” LONDON EVENING STANDARD

Nos Iau 18 Mawrth | Thursday 18 March, 7.30pm/yh £12 (£10) MWLDAN 2

STEPHEN VENABLES In the Steps of Shackleton

In the last ten years, internationally acclaimed mountaineer Stephen Venables has twice repeated Sir Ernest Shackleton’s famous crossing of South Georgia. One of the great epics of exploration, Shackleton’s treacherous expedition to cross Antarctica via the South Pole is a tale of escape and survival more miraculous than any fiction. Forced to set out in a lifeboat in search of help after his ship was crushed in the Antarctic ice, Shackleton made a sixteen day voyage 800 miles across the Southern Ocean. The first Briton to climb Everest without supplementary oxygen, Stephen brings Shackleton’s extraordinary expedition to life, using his highly acclaimed photos and natural gifts as a storyteller to illustrate this treacherous journey and capture the thrill of climbing, skiing and sailing in a place of such haunting beauty. Noson gyda Stephen Venables, mynyddwr enwog sydd wedi dilyn yn olion traed Sir Ernest Shackleton dwywaith ar draws De Georgia, gan groesi’r Antarctig trwy Begwn y De. Mae Stephen yn dod ag alltaith anhygoel Shackleton i fywyd gan ddefnyddio ffotograffau rhyfeddol a’i ddoniau naturiol fel storïwr.

“Venables is superb on the terror and exhilaration of climbing” The Sunday Telegraph www.speakersfromtheedge.com

DIGWYDDIADAU BYW 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


14

Nos Wener 19 Mawrth | Friday 19 March, 7.30pm/yh £15 (£14) MWLDAN 2

THE SONGS OF NICK DRAKE Over the past seven years or so Keith James and Rick Foot have gained substantial acclaim for bringing the fragile and beautiful music of Nick Drake into a live context, giving re-birth and a human presence to one of the most influential singer-songwriters of the last 50 years. Nick Drake (1948 – 1974) was an English singersongwriter and musician best known for his acoustic, autumnal songs. Although he failed to find a wide audience during his lifetime, Drake’s work has grown steadily in stature, and has now reached such proportions that he will always be seen as a landmark, a beauty, a thread of creativity that will forever span the rapids of modern music.

Nos Lun 22 Mawrth | Monday 22 March, 7.30pm/yh £12 (£10) MWLDAN 2

WOODY PINES One of the hottest young bands on the US roots music circuit, this outstanding 4-piece play a storming blend of Appalachian old-time/juke joint/country blues that’ll make you want to get up and shake it all about! From Asheville, North Carolina, Woody Pines have wowed the US circuit from Seattle to New Orleans to win headline slots at some of America’s biggest festivals. Stablemates of UK favorites The Wilders, Woody Pines are unmissable for all fans of old-time, steam boat blues and Depression era music.

This phenomenally successful show has toured worldwide. Starting with a short film about Nick Drake, James (vocal, acoustic guitar) and Foot (double bass) go on to perform the wonderful songs of Nick Drake.

Un o fandiau ifanc gorau ar y sîn cerddoriaeth ‘roots’ yn America, mae’r neilltuol Woody Pines, yn ymddangos am y tro cyntaf ym Mhrydain yn hyrwyddo eu halbwm newydd.

Mae Keith James a Rick Foot wedi dod â cherddoriaeth fregus a chywrain Nick Drake i gyd-destun byw. Roedd Drake yn gantor/cyfansoddwr Seisnig a oedd yn fwyaf adnabyddus am ei ganeuon acwstig hydrefol.

“…rock solid sexy old time vaudeville hill-billy groove” Sxip Shirey of the Luminescent Orchestrii

Mae’r sioe hynod lwyddiannus hon wedi teithio’r byd, bydd yn cychwyn gyda ffilm fer am Nick Drake ac yna bydd James (llais, gitâr acwstig) a Foot (bas dwbl) yn perfformio ei ganeuon hyfryd.

www.myspace.com/woodypines

“an absolute must” Mark Radcliffe – BBC Radio 2 www.songsofnickdrake.com


www.mwldan.co.uk

Saturday 27 March | Dydd Sadwrn 27 Mawrth, 7.30pm/yh £12 (£10) £1 under 22 MWLDAN 2

Nos Iau 8 Ebrill | Thursday 8 April, 7.30pm/yh £17 (£16)

THE PETER GOULD MUSIC TRUST

MWLDAN 2

LLYˆ R

THE FUREYS AND DAVEY ARTHUR

WILLIAMS (PIANO)

All Beethoven programme: Sonata in B flat, Op 22 Sonata in C minor, Op 13 (Pathétique) Sonata in E, Op 14 No 1 Sonata in G, Op 14 No 2 Sonata in C sharp minor, Op 27 No 2 (Moonlight) Llyˆr Williams brings an extraordinary musical intelligence to all his work, as soloist, accompanist and chamber musician. He has performed with such orchestras as the BBC Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales (with whom he successfully toured the USA), Sinfonia Cymru, London Mozart Players, Hallé Orchestra and the Minnesota Orchestra. He has performed at the BBC Proms in London and has given many remarkable performances at the Edinburgh Festival. Early booking will be essential. Mae Llyˆr Williams yn dod â deallusrwydd cerddorol ryfeddol i’w holl waith, fel unawdydd, fel cyfeilydd ac fel cerddor siambr. Bydd archebu tocynnau’n gynnar yn hanfodol.

“...And few could have expected his performance of Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition to be so overwhelming. There wasn’t a finger out of place all evening, and the dramatic plotting was spot on…” Andrew Clements, The Guardian Hyrwyddir gan|Promoted by The Peter Gould Music Trust

15

Such was the response to The Fureys’ first ever concert at Mwldan in March 2009 that we had to bring them back! Over the course of the last 32 years The Fureys have had hits with When You Were Sweet Sixteen, The Green Fields of France, Red Rose Café, The Old Man, Steal Away, Her Father Didn’t Like Me Anyway, Clare to Here and Leaving Nancy. The band are responsible for some of the most stirring music ever to capture the public imagination and they have received standing ovations in some of the biggest concert halls of the world. There is nothing much more that we can say about these true legends of Irish Music that you don’t already know, except to advise you that early booking is essential for an unmissable night when you can hear them sing all their hits. Croesawn y Fureys yn ôl i’r Mwldan yn dilyn llwyddiant eu cyngerdd y llynedd. Mae’r band Gwyddelig enwog wedi cael llu o ganeuon llwyddiannus dros y 32 mlynedd diwethaf gyda’u cerddoriaeth gyffrous. Archebwch eich tocynnau’n gynnar!


16 Dydd Llun 12 Ebrill | Monday 12 April, 2.00pm/yh £6.50 (£5.50) MWLDAN 2 THE PEOPLE’S THEATRE COMPANY

HOW THE KOALA LEARNT TO HUG By Steven Lee Written especially for parents to enjoy with their children, this is a charming tale about the magic of family and, of course, the importance of a nice warm hug! Join author Steven Lee and a host of wild characters including Natascha the Witch and Karen the Koala for some great stories, sing along songs, superb games and first class hugging. All you need are your ears.

Nos Sadwrn 17 Ebrill | Saturday 17 April, 7.30pm/yh £12 (£10) MWLDAN 2

MOONGAZER

(And your arms!) How The Koala Learnt To Hug has been adapted from Steven Lee’s first collection of short stories. Steven is author of children’s favourites The Witch’s Bogey and Bink And The Hairy Fairy. Steven will be available to sign copies of How The Koala Learnt To Hug and Other Australian Fairytales which will be on sale at a specially reduced Theatr Mwldan rate after the show.

Cafodd y sioe hon ei hysgrifennu’n arbennig i rieni ei mwynhau gyda’u plant. Mae’n stori hyfryd am deulu ac am bwysigrwydd cwtsio! Ymunwch â ni am straeon gwych, caneuon i gyd-ganu, gemau grêt a chwtsio o’r radd flaenaf! Suitable for ages 5+

A force of nature, mixing traditional with contemporary influences to produce a firestorm of music, Moongazer are best experienced live. Formed in 2007 by ex-session musician Nigel Davies, Moongazer quickly established a reputation for energetic live performances and early into their career supported Glastonbury legends Stackridge. Other high profile support slots followed, including gigs with Terrafolk and the Strawbs, as well as festival slots with The Storys, Amy Wadge and Cerys Matthews. The band members are vastly experienced musicians and include Welsh Fiddle Champion Jamie Nemeth, who is quickly gaining a strong reputation among aficionados of folk and roots music. The band are at their best in the live arena, so don’t miss this chance to catch them on stage at Mwldan. Gan gymysgu cerddoriaeth draddodiadol a dylanwadau cyfoes i greu miwsig tanbaid, mae Moongazer ar eu ˆp yn gyflym gorau yn perfformio’n fyw. Mae’r grw ddatblygu enw da am ei berfformiadau egnïol, ac mae eisoes yn ffefryn yng ngwyliau ar draws y wlad. Mae aelodau profiadol y band yn cynnwys Jamie Nemeth, sef Pencampwr Ffidil Cymru. Peidiwch â cholli’ch cyfle i’w gweld ar lwyfan y Mwldan. Hyrwyddir gan|Promoted by Moongazer

“Moongazer...reminiscent of Dylan in his Desire period” review of Stackridge/Moongazer concert March 7th 2008. www.moongazer.net


www.mwldan.co.uk

17

Nos Iau 22, Nos Wener 23 Ebrill Thursday 22, Friday 23 April, 7.30pm/yh £13 (£11) MWLDAN 2 MAPPA MUNDI PRESENTS

DANGEROUS LIAISONS CYD-GYNHYRCHIAD MAPPA MUNDI THEATR MWLDAN CO-PRODUCTION based on NPG 2496 Nell Gwyn © National Portrait Gallery, London

“Cruelty has a noble ring to it.” After the critical and popular successes of their most recent touring productions – She Stoops To Conquer (4* review in The Guardian) and The Importance Of Being Earnest - Mappa Mundi, Wales’ most dynamic and popular theatre company, turn their attention to Dangerous Liaisons, a new stage adaptation of Pierre Choderlos de Laclos’ 1782 novel of lust, greed, deception, and romance. A sumptuously mounted celebration of artful wickedness, betrayal, and sexual intrigue among depraved 18th-century French aristocrats, Dangerous Liaisons will offer audiences seductively decadent fun. Set among the glittering chandeliers and marble salons of Paris on the eve of the French Revolution, Dangerous Liaisons exposes the seedy reality of the rarefied microcosm of the old French aristocracy. This is a society in which the most innocent and noble-minded become the sexual prey of a couple of bored and decadent ex-lovers, the Marquise de Merteuil and the Vicomte de Valmont, having both ice-cold revenge and sizzling seduction on their minds. The story unfolds through a series of letters written by the idle rich, as each missive exposes plots and counterplots until sexual corruption and the desire for vengeance propels the story to its tragic ending. Bringing to it the panache and flair which theatre audiences have long associated with Mappa Mundi’s work, Dangerous Liaisons is sophisticated, witty, yet raucous; it is dark, sensual, and insightful. Most of all, it is very, very sexy. This new production of Dangerous Liaisons is a treat for the senses: Mappa Mundi recreates in its own indomitable style the spectacle and squalor of French society at the moment it was to change forever. Mappa Mundi’s Dangerous Liaisons will be a new adaptation of the original novel, and follows their previous successful adaptations of Canterbury Tales and Moll Flanders. Age suitability: 16+

“(Mappa Mundi's) performances are brilliantly judged and endlessly watchable.” The Guardian

LIVE EVENTS

Wedi ei gosod ym moethusrwydd Paris yn ystod y Chwyldro Ffrengig, mae Dangerous Liaisons yn amlygu realiti anweddus y bonedd Ffrengig. Mae’r sioe yn wledd i’r synhwyrau, ac yn nodweddiadol o’r ddawn sydd i’w disgwyl gan Mappa Mundi. Mae’n soffistigedig, yn ffraeth, yn dywyll, yn gnawdol ac yn fewnweledol, ac yn fwyaf oll mae’n secsi tu hwnt!

01239 - 621200


18

Nos Sadwrn 24 Ebrill | Saturday 24 April 7.30pm/yh £13 (£11) MWLDAN 2

THE MAN WHO CYCLED THE WORLD MARK BEAUMONT The Man who Cycled the World is the remarkable story of adventurer Mark Beaumont. In 2008, he broke the world record for cycling solo around the world, an epic journey of over 18,000 miles, cycling 100 miles per day for over half a year. In 2009, Mark set out on his second ultra-endurance solo challenge; to cycle the length of the American Cordillera, a 15,000 mile expedition cycling down the longest mountain range on the planet and climbing the continents’ two highest peaks, Mt McKinley in Alaska and Aconcagua in Argentina. During the course of which he also made his second self-filmed documentary for BBC1 - Cycling the Americas. The Man who Cycled the World is Mark’s story of his adventures, a personal rollercoaster of mental and physical endurance as well as a fascinating insight into the world we live in. Stori ryfeddol yr anturiwr Mark Beaumont a feiciodd o gwmpas y byd ar ei ben ei hun, gan deithio 100 milltir y dydd am chwe mis. Yna yn 2009, beiciodd ar hyd cyfandir America, o Alasga i’r Ariannin. Hanes anturiaethau, dygnwch meddyliol a chorfforol ynghyd â mewnwelediad diddorol i’r byd sydd ohonom.

“Truly inspiring, the sort of thing that makes you want to get off the couch, out of the house and on the road.” The Scotsman

Nos Iau 6, Nos Wener 7 Mai Thursday 6, Friday 7 May, 7.30pm/yh £6 (£5) MWLDAN 2 CARDIGAN THEATRE

FATHER’S DAY by Eric Chappell It is a cold winter’s evening and bitter, irascible divorcee Henry is enjoying a Scotch and some classical music in glorious solitude. He is soon disturbed, however, by the unwelcome appearance of his son Matthew, bringing with him his new girlfriend, the unappealing punk/Goth Christine. Matthew is obviously keen for a reconciliation with his father, but Henry is quite happy with the way things are, and sparks soon fly. But this is just the beginning, for who should arrive next but Henry’s exwife, Matthew’s mother, Sue! As the cold night wears on Henry and Sue can’t help but rake over the ashes of their seemingly dead relationship and to their surprise, the faint glow of a new tenderness develops between them. Before long Henry is facing some important decisions. Father’s Day is a warm and touching comedy based on Eric Chappell’s hit TV series, Home to Roost. Mae Father’s Day yn gomedi dyner wedi ei seilio ar y gyfres deledu lwyddiannus gan Eric Chappell, sef Home to Roost. Mae’n ymdroi o gwmpas Henry, ei gyn-wraig Sue, eu mab Mathew a’i gariad Christine. Mae’n cyffwrdd ar wahanol agweddau o fywyd teuluol, ac yn gadael Henry ag ambell benderfyniad pwysig i wneud. Hyrwyddir gan|Promoted by Cardigan Theatre


www.mwldan.co.uk

19

Dydd Sadwrn 8 Mai | Saturday 8 May, 1.30pm/yh & 4.00pm/yh £7.50 (£6) MWLDAN 2 UNCONTAINED ARTS, IN ASSOCIATION WITH BUXTON OPERA HOUSE, PRESENTS

ALICE IN WONDERLAND A play for the whole family to enjoy based on the book by Lewis Carroll. Alice’s adventures begin as she abandons her grassy bank one blissful summer’s afternoon to follow a white rabbit down a rabbit hole, where she meets all kinds of strange and wonderful characters, taking tea with The Mad Hatter and playing croquet with The Queen of Hearts. Expect the unexpected in this delightful and imaginative version of Alice, with puppetry, live music, audience interaction and an explosion of colour, bringing to life the original story of Alice’s extraordinary adventures. Duration: 60 minutes. Suitable for ages 4+. Dewch â’r teulu cyfan i fwynhau’r sioe gerdd hon, sydd wedi ei seilio ar y llyfr gan Lewis Carroll. Disgwyliwch yr annisgwyliadwy yn y fersiwn hyfryd a dychmygus hwn sy’n defnyddio pypedau, cerddoriaeth fyw, rhyngweithio â’r gynulleidfa ynghyd â ffrwydrad o liw i ddod â stori anturiaethau rhyfeddol Alice yn fyw. Hyd: 60 munud. Yn addas i blant 4+ oed.

“Superb singing. Great story. Fantastic entertainment overall!”


20 Nos Wener 14 Mai | Friday 14 May, 7.30pm/yh £12 (£10) MWLDAN 2

THE WILDERS Wild by name, wild by nature, firm festival favourites The Wilders, A.K.A the ‘hillbilly hurricane from Kansas City, Missouri’, make their first appearance at Theatr Mwldan! Playing storming roots-of-country and old-time with rockabilly attitude, this white-hot four-piece deliver a hair raising fiddle / banjo / guitar / dobro / slap bass hoedown, playing music that’s infectious and smile-inducing.

Nos Fawrth 11 Mai | Tuesday 11 May 7.30pm/yh £9 MWLDAN 2 HAVERFORDWEST OPERATIC SOCIETY

THE GRAND DUCHESS (OF PICTON CASTLE) Music by Jaques Offenbach. English translation by Ifor Phillips. Offenbach’s comic opera The Grand Duchess, has been re-set to take place at the time of the last invasion of Britain, near Fishguard. Although Offenbach’s wonderful score remains untouched the names and places have been changed. Characters now include Lord Milford, Lord Cawdor of Stackpole Court and Thomas Knox. It is the local volunteers, the Fishguard Fencibles, who fight the French.

One of the most highly-charged acts on the circuit, the band has continued to build a huge following on both sides of the Atlantic, winning quotes such as: “They generate the kind of tunes that should by rights leave vapour trails” and “If this were old Salem, they’d be burned at the stake. They play like they’re possessed.” With a hard-rocking energy and a reputation for blowing the roof off, these guys must be seen to be believed! Yn wyllt yn ôl eu henw, yn wyllt yn ôl eu natur - mae’r criw o Kansas City yn ymddangos ar lwyfan y Mwldan am y tro cyntaf. Yn chwarae cerddoriaeth ‘roots’ a gwlad ac ‘old time’, mae’r pedwarawd yn cyflwyno twmpath tanbaid gan chwarae’r ffidil, banjo, gitâr, dobro a slap bass a chreu tonau sy’n treiddio i’r enaid a chodi gwên.

www.wilderscountry.com

The Grand Duchess, bored and always looking for excitement, rebuffs her suitor and falls for Thomas Knox, who is already engaged to a local girl, Gwenda. Mayhem and intrigue follows, along with a solo in praise of the leek, cannons on the Fishguard hills and a secret passage in the bedroom at Picton Castle all helping to complete the comedy. A fully staged production accompanied by the Haverfordwest Operatic Society Orchestra. Mae opera gomig Offenbach, The Grand Duchess, wedi ei hail-leoli ar adeg goresgyniad olaf Prydain, ger Abergwaun. Er bod sgôr aruthrol Offenbach yn aros yr un peth, mae’r enwau a’r lleoedd wedi newid, ac erbyn hyn mae ganddynt naws leol. Cynhyrchiad llawn gyda Cherddorfa Gymdeithas Operatig Hwlffordd yn gyfeiliant. Hyrwyddir gan|Promoted by Haverfordwest Operatic Society

LIVE EVENTS

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

Nos Sadwrn 15 Mai | Saturday 15 May, 8.00pm/yh £9 (£8) MWLDAN 1

Nos Fawrth 18, Nos Fercher 19, Nos Iau 20, Nos Wener 21 Mai | Tuesday 18, Wednesday 19, Thursday 20, Friday 21 May, 7.30pm/yh £8

JON BRILEY AT BEST MEDICINE MANAGEMENT PRESENTS

MWLDAN 2

ELIS JAMES

DIFA OPERA

The Most Cautious Little Boy In Wales From BBC Radio Wales’s Rhod Gilbert Show

Ag Aberteifi yn dathlu’r nawcanmlwyddiant, mae Opera Teifi hefyd yn edrych nôl i’r Canol Oesoedd gyda’i sioe gerdd Difa Opera sy’n cymryd golwg ddychanol ar y Gymru gyfoes cyn ymweld â Chymru’n hynafiaid. Mae libreto llawn hiwmor a thynnu coes wedi ei osod i gerddoriaeth sydd ar yr un llaw yn ysgafn a chyfoes, ac ar y llaw arall yn adleisio gwaith y meistri clasurol, gan addo rhywbeth at ddant (neu glust!) pob un.

Wales’s hottest young comedian, Elis James, took the 2009 Edinburgh Fringe by storm with his debut show. He comes to Theatr Mwldan as part of a limited run of strictly Wales-only dates. Catch him now, before he’s huge! Gwnaeth Elis James, comedïwr ifanc gorau Cymru, argraff fawr yng Nghwyl Fringe Caeredin yn 2009 gyda’i sioe gyntaf. Daw i Theatr Mwldan fel rhan o daith o gwmpas Cymru. Dewch i’w weld nawr cyn ei fod yn rhy enwog!

“a natural, absorbing wit ... one to watch” Fest (4 stars) www.bestmed.co.uk

OPERA TEIFI

As its contribution to Cardigan’s 900th anniversary celebrations Opera Teifi steps back into the Middle Ages with its Welsh language musical comedy Difa Opera which casts a satirical eye on contemporary Welsh life before embarking on a voyage to the Wales of our ancestors. The libretto, sparkling with irreverent humour and satire, is set to music which is both in the modern idiom and wittily echoes the classical composers – thus promising something to suit most tastes.

Libreto gan | Libretto by Dafydd Wyn Jones Cerddoriaeth gan | Music by Seimon Morris Hyrwyddir gan|Promoted by Opera Teifi

21


22 MWLDAN COMING SOON Dydd Gwener 4 Mehefin | Friday 4 June, 3.00pm/yh £9 (£8) Or £7.50 per ticket for four or more booked together

Nos Sadwrn 12 Mehefin | Saturday 12 June, 7.30pm/yh £13 (£12)

MWLDAN 2

SEABRIGHT PRODUCTIONS

SEABRIGHT PRODUCTIONS

BARBERSHOPERA II

POTTED PIRATES The new show created by CBBC’s Dan and Jeff Directed and co-written by Richard Hurst This hilarious compressed caper packs pirates galore into one madcap hour. Suitable for ages 6+ Dyma i chi sioe sy’n addas i bawb. Mae’r antur ddigrif ffwrdd-â-hi yn dilyn môr-ladron sy’n edrych am barot ac sy’n chwilo am drysor wedi ei gladdu.

MWLDAN 2

A delightfully madcap show packed with laughs, tears and stampeding cows – all in four-part harmony. Mae’r gomedi gerddorol hon yn adrodd hanes stori annhebygol matador o Gatalonia sy’n etifeddu siop barbwr yn Norfolk.

www.barbershopera.com Nos Lun 14 June | Monday 14 June, 7.30pm/yh £13 (£12)

www.pottedpirates.com

MWLDAN 2

Nos Sul 6 Mehefin | Sunday 6 June, 7.30pm/yh £14 (£12)

NEW ENGLISH CONTEMPORARY BALLET

MWLDAN 2

THEATRE TOURS INTERNATIONAL & FEATHER PRODUCTIONS PRESENTS

MORECAMBE - THE MAN WHAT BROUGHT US SUNSHINE

A sparkling programme of new works. Estynnwn groeso gwresog yn ôl i’r cwmni eithriadol hwn gyda rhaglen o waith newydd.

by Tim Whitnall directed by Guy Masterson starring Bob Golding Celebrating the wonderful life of Britain’s best loved comic, a born entertainer, a big-hearted perfectionist... the tall one with glasses. I ddilynwyr comedi Brydeinig glasurol, dyma sioe ni ddylech ei cholli.

LIVE EVENTS

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

ORIEL MWLDAN GALLERY

23

Admission to Oriel Mwldan is free. Opening times are 10am – 8pm Daily Mae mynediad i Oriel Mwldan am ddim. Ar agor o 10yb – 8yh Pob dydd

Ionawr 16 January - Chwefror 20 February 2010

IVOR DAVIES | Ymadawiad | Departure Painter, art historian and activist, Ivor Davies - Vice President of the Royal Cambrian Academy - is one of Wales’ most celebrated artists. He has had over 60 one man shows, exhibiting internationally, including Blast to Freeze: British Artists of the Twentieth Century (France and Germany). In 1966 he helped to organize the Destruction in Art Symposium in London and he was an early member of the activist art movement BECA in the 1980s. In 2004 his work was included in Art In The 1960s at the Tate Britain. Much of his work is stimulated by Welsh culture and politics and this show is tailor made for Cardigan. Ivor’s family have their roots in the Cardigan area and we are delighted that this exhibition will be the first to open here in the town’s 900th year. Mae Ivor Davies - arlunydd, hanesydd celf, ieithydd ac actifydd, yn un o arlunwyr enwocaf Cymru. Mae’r sioe hon yn cynrychioli detholiad o beintiadau sy’n cwmpasu cyfnod hir o waith, sy’n cyfeirio at ddiwylliant Cymru.

There will be a special Cardigan welcome to Ivor and guests at Oriel Mwldan on Saturday 16th January at 7.00pm. We warmly invite you to attend this opening, meet the artist and contribute your ideas and response to the work. Bydd croeso arbennig Aberteifi i Ivor a’i westeion yn Oriel Mwldan ar nos Sadwrn 16 Ionawr am 7.00yh. Estynnwn groeso cynnes i chi, cefnogwyr Theatr Mwldan i fynychu’r agoriad, i gyfarfod â’r artist ac i gyfrannu eich syniadau a’ch ymatebion i’w waith.

Chwefror 27 February – Ebrill 10 April 2010

ELIZABETH ADELINE & PIP WOOLF A Drop of Water

Pip and Elizabeth have a shared fascination with water. They have been working together since 1991, developing their ideas along the theme of nature and living more sensitively in the environment. This joint exhibition shows the outcome of their explorations, asking such questions as ‘How do we show water, its force, movement, qualities, stories, value without using water?’ Pip’s fulfilling a dream to install a hydroelectric scheme in her home and work place in the Dyffryn, has resulted in her drawing with water itself. Elizabeth finds a simple strength in re-telling every day experiences, such as her childhood memories in Ireland of fetching drinking water in a pail, from a spring, in a wood. The exhibition includes sculptural installations, film and works on paper from Elizabeth Adeline whilst Pip Woolf displays 2D works on paper and handmade artist’s books.

Mae gan Pip ac Elizabeth ddiddordeb mewn dw ˆr. Buont yn gweithio ochr yn ochr ers 1991, yn datblygu syniadau ar hyd themâu dw ˆr, natur a byw mewn dull sy’n fwy sensitif i’r amgylchedd. Mae’r arddangosfa yn cynnwys gosodiadau cerflunio, ffilm a darnau gwaith ar bapur gan Elizabeth Adeline, tra bod Pip Woolf yn arddangos darnau gwaith 2D ar bapur a llyfr arluniwr wedi eu creu â llaw.

We warmly invite you to attend the opening reception on Friday 26th February at 6.30pm. Estynnwn groeso cynnes i chi fynychu’r derbyniad agoriadol ar nos Wener 26 Chwefror am 6.30yh.


24 SINEMA MWLDAN FILM TICKETSAVER CARD:

CERDYN TOCYNCYNILO FFILM:

£20 per year

£20 y flwyddyn

Get £1.30 off every film screened at Theatr Mwldan (excluding 3D presentations), free admission to three Theatr Mwldan Film Society screenings (within a 12 Month Period), and free associate membership of TMFS with the Film TicketSaver Card.

Cewch ostyngiad o £1.30 oddi ar ddangosiad bob ffilm yn Theatr Mwldan, mynediad am ddim i dri dangosiad Cymdeithas Ffilm Theatr Mwldan (o fewn cyfnod o 12 mis), ac aelodaeth gysylltiol am ddim o Gymdeithas Ffilm Theatr Mwldan gyda’r Cerdyn TocynCynilo Ffilm

Ticketsaver Offer excludes 3D screenings.

Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangosiadau 3D.

Ionawr January 8 @ 3.00, 9 @ 3.40, 10 @ 8.50, 13 @ 8.20, 14 @ 3.30 & 8.20 MWLDAN 2

AMELIA (PG) Mira Nair | USA | 2009 | 111’ Hilary Swank shines in Mira Nair’s impressive biography of the legendary American pilot Amelia Earhart, who disappeared while flying over the Pacific Ocean in 1937. Very much her own woman, Earhart not only paved the way for female aviators but helped drive the development of aviation at large. Handsomely and vividly re-creating the 1920s and ‘30s, this film’s stunning cinematography captures Earhart’s groundbreaking life story and the wild sensation of flying freely high in the sky. Ewan McGregor, Richard Gere and Christopher Eccleston also star. Hilary Swank sy’n disgleirio yn y ffilm fywgraffiadol hon am y peilot Americanaidd enwog, Amelia Earhart, a ddiflannodd wrth hedfan dros y Pasiffig ym 1937. Gan ail-greu’r 1920au a 30au’n llwyddiannus, mae’r ffilm yn cyflwyno stori anturus bywyd Earhart.

Ionawr January 8 @ 3.15, 5.50 & 8.35, 9, 10 @ 3.00, 5.50 & 8.35, 11 – 13 @ 5.50 & 8.35, 14 @ 3.05, 5.50 & 8.35 Chwefror February 21 @ 8.00, 22, 24 & 25 @ 8.20 M W L D A N 1

SHERLOCK HOLMES (12A) Guy Ritchie | UK | Australia | USA | 2009 | 128’ In a break from the norm, Guy Ritchie’s latest film is all about Londoners shooting and hitting each other. But this time they’re wearing bowler hats! Seriously though, Ritchie has completely revamped the pipe smoking sleuth, who is played by Robert Downey Jr, while Jude Law plays his assistant Dr Watson. Revealing fighting skills as lethal as his legendary intellect, Holmes will battle as never before to bring down a new nemesis and unravel a deadly plot that could destroy the country. Guy Ritchie yw’r cyfarwyddwr sy’n rhoi ailwampiad i’r cymeriadau hoffus yn y ffilm am y ditectif craff Sherlock Holmes. Gyda Jude Law a Robert Downey Jnr.

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


www.mwldan.co.uk

25

Ionawr January 8 @ 5.30, 9, 10 @ 12.50 (MWLDAN 1), 13, 14 @ 6.10, 16 @ 11.30, 17 @ 11.40, 23 @ 12.00, 24 @ 11.40, 31 @ 12.50 (MWLDAN 1) MWLDAN 2

PLANET 51 (U) George Blanco | Javier Abad | Spain | UK | 2009 | 90’ From the scriptwriter of Shrek comes this brand new animated film for all the family. This galactic-sized alien adventure comedy revolves around Chuck Baker, an astronaut from Earth who lands on an alien planet thinking he’s the first to set foot on it. To his surprise, he finds that the planet is home to little green people whose innocent existence is only disturbed by thoughts that they might be over-run by alien invaders… like Chuck! Ffilm animeiddiedig newydd gan sgriptiwr Shrek i’r teulu cyfan. Mae’r gomedi antur yn troi o gwmpas Chuck, gofodwr sy’n glanio ar blaned aliwn ac sy’n darganfod ei fod yn gartref i bobl bach gwyrdd.

Ionawr January 8 @ 7.50, 9 @ 6.10, 10 @ 3.20 M W L D A N 2

THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON (12A) Chris Weitz | USA | 2009 | 130’ Another chance to see the werewolves and the vampires do battle over Bella. Cyfle arall i weld y bleidd-ddynion a’r sugnwyr gwaed yn brwydro dros Bella.

Ionawr January 9 @ 1.20, 10 @ 1.05 M W L D A N 2 Ionawr January 16 @ 11.00, 17 @ 12.00, 23 @ 12.20, 24 @ 12.00 M W L D A N 1

WHERE THE WILD THINGS ARE (PG) Spike Jonze | USA | 2009 | 101’ For naughty children big and small, Spike Jonze’s adaptation of the classic tale by Maurice Sendak returns to the big screen. I blant drwg, o bob oedran, mae addasiad Spike Jonze o’r stori glasurol gan Maurice Senak yn dychwelyd i’r sgrin fawr.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr January 9 @ 8.50, 10 @ 6.10 M W L D A N 2

FISH TANK (15) Andrea Arnold | UK | 2009 | 123’ Newcomer Katie Jarvis excels as Mia, a tricky 15-year-old who has just one interest in life: urban dance. One hot summer’s day her dysfunctional mother brings home a handsome stranger called Connor (Michael Fassbender) who promises to change everything and bring love into all their lives – but are things more complicated than they seem? Powerfully acted, laugh out loud funny and profoundly moving, Fish Tank is film making of the highest calibre. Mae Mia yn ferch anodd, 15 mlwydd oed, sydd ag ond un peth ar ei meddwl: dawns urban. Mae pethau’n newid gyda dyfodiad Connor, sy’n addo newid popeth, ond ydyw pethau’n fwy cymhleth na’r olwg gyntaf? Mae Fish Tank yn ddoniol, ac yn drawiadol a theimladwy iawn - dyma wneud ffilmiau o’r radd flaenaf.


Join us in our annual celebration of cinema, a fortnight showcasing the widest possible choice of the very best in recent films from around the world. This year’s programme includes our first ever live broadcast event, The Met Opera’s Carmen on the opening weekend. There is something here for everyone, so get your diary out and indulge, celebrate, enjoy! Ymunwch â ni yn ein dathliad blynyddol o sinema, pythefnos sy’n cyflwyno’r dewis mwyaf eang posibl o’r ffilmiau diweddaraf gorau byd-eang. Mae rhaglen eleni yn cynnwys ein hachlysur darlledu byw cyntaf erioed, sef Carmen gan Opera’r Met ar y penwythnos agoriadol. Mae ‘na rhywbeth yma i bawb, felly estynnwch am eich dyddiadur, dathlwch a joiwch!

IONAWR 15 -28 15 -28 JANUARY

ˆ YL FFILM GW MWLDAN2010 FILM FESTIVAL CHEAP SEATS! Take advantage of our

SEDDAU RHAD! Cymrwch fantais o’n cynnig

traditional offer – save money and see more movies! All seats are just £4.20 for all shows that start before 5.30pm Monday to Friday during the Festival.

traddodiadol – arbedwch arian a gwyliwch fwy o ffilmiau! Pob sedd yn £4.20 yn unig ar gyfer pob sioe sy’n dechrau cyn 5.30pm ddydd Llun i ˆ yl. ddydd Gwener yn ystod yr W

Ionawr January 15 @ 2.10 & 6.20, 16 @ 1.30 & 8.20, 17 @ 3.40, 18 @ 6.10, 19 @ 1.40 & 6.30, 20 @ 4.10, 21 @ 1.50 & 6.20 M W L D A N 2

BRIGHT STAR (PG) Jane Campion | Australia | UK | 2009 | 119’ Ben Wishaw and Abbie Cornish star in this intelligent and beautiful story of the passionate love between poet John Keats and Fanny Brawne, which inspired some of the most beautiful love letters ever written, and coincided with a remarkable period of creativity. When Keats first met Fanny, an outspoken devotee of fashion, he described her as a minx; she in turn thought poems ‘a strain to work out’. But an intense love affair flourished between the two, curtailed by his early death at the age of 25. Campion, who brings intelligence and a distinctive perspective to all her films, is quite simply one of the world’s finest filmmakers. And with Bright Star she has given us a film to cherish, critically acclaimed as her best since The Piano. Stori ddeallus a phrydferth am y cariad angerddol rhwng y bardd John Keats a Fanny Brawne, bu’n ysbrydoliaeth i rai o’r llythyron caru hyfrytaf a ysgrifennwyd erioed. Ffilm a chanddi bersbectif unigryw gan un o wneuthurwyr ffilmiau gorau’r byd, Jane Campion.


www.mwldan.co.uk

27

Ionawr January 15 @ 3.10 & 9.10, 16 @ 3.10, 17 @ 8.30, 18 @ 6.30, 19 @ 3.30 & 7.20, 20 @ 4.30 & 8.20, 21 @ 1.40 & 7.20 MWLDAN 1

THE MEN WHO STARE AT GOATS (15) Grant Heslov | USA | 2009 | 93’ Reporter Bob Wilton stumbles across the story of a lifetime when he joins Lyn Cassady - a Special Forces operator who claims to be a former psychic soldier, part of a squad of ‘warrior monks’ trained in new age and paranormal techniques – on a bizarre road trip across Iraq. Based on Jon Ronson’s anecdotal book about US experiments with psychic warfare, astonishing fact is transformed into entertaining fiction with an enjoyably subtle sense of stupidity in this hilarious black comedy about national security and the ridiculous demands that paranoia will feed. Starring George Clooney, Jeff Bridges and Ewan McGregor. Ffilm sydd wedi ei seilio ar lyfr Jon Ronson am arbrofion America gyda rhyfela seicig. Caiff ffeithiau rhyfeddol eu troi’n ffuglen ddifyr gyda digon o gomedi ddu yn y ffilm hon. Mae’n troi o gwmpas y newyddiadurwr Bob Wilton, sy’n darganfod stori fawr ei yrfa ar daith anhygoel ar draws Irac. Yno, mae’n cyfarfod â Lyn Cassady, sy’n honni ei fod yn gyn-filwr seicig, rhan o griw o ‘fynachod rhyfela’, wedi eu hyfforddi mewn technegau oes newydd a goruwchnaturiol.

Ionawr January 15 @ 4.30, 16 @ 6.30, 17 @ 1.50, 18 @ 4.20, 19 @ 8.50 MWLDAN 2

THE COVE (12A) Louie Psihoyos | USA | 2009 | 90’ In the 1960s Ric O’Barry captured and trained the 5 dolphins who played “Flipper.” But his close relationship with those dolphins led him to a radical change of heart, which has brought him to Taiji in Japan, a town that by day appears to be devoted to the wonders and mysteries of the dolphins and whales that swim off its coast. It is here, under cover of night, that the fishermen of Taiji engage in a secret and bloody hunt that they will go to great lengths to halt anyone from seeing. O’Barry recruited a team of underwater sound and camera experts, special effects artists, marine explorers, adrenaline junkies and world-class free divers to carry out an undercover operation to photograph the offlimits cove. The result is a provocative mix of investigative journalism and eco-adventure, which captures the magnificence of the dolphins and the ocean around them. Ffilm sy’n datgelu cyfrinach dywyll am dref yn Siapan sydd ar yr olwg gyntaf yn addoli pob dim am ddolffiniaid a morfilod, ond sydd gyda’r nos yn eu lladd, gweithgaredd maent yn awyddus iawn i’w gadw’n dawel. Mae’r stori wir yn dilyn criw ymroddedig sy’n cynnal ymchwiliad cudd i amlygu’r gwirionedd gwaedlyd, ac mae’r hyn sy’n dod i’r amlwg yn ysgytiol tu hwnt.

“a remarkable portrait of ceaseless conscience purging” The Guardian


28 M W L D A N F I L M F E S T I VA L Ionawr January 15 @ 5.05, 17 @ 6.30, 18 @ 4.30 M W L D A N 1

MORRIS: A LIFE WITH BELLS ON (12A) Lucy Akhurst | UK | 2009 | 100’ Humorous but affectionate, this cult mockumentary has become a word-of-mouth hit on the UK folk scene. Derecq, a tractor mechanic from west Dorset lives for morris dancing, but falls foul of the rules due to his interest in improvising - an absolute no-no to the Morris Circle. He and his team are rusticated and their hankies confiscated. From there he goes to California, where he’s a hero among Orange County Morris, a boy band-like team that’s owned by one Miroslav Villandry, a hippy philanthropist and patron of folk dance in America. Will this be Derecq’s liberation? Starring Harriet Walter, Derek Jacobi, Ian Hart, and Dominique Pinon. Ffilm ddogfen ‘smala a digrif gyda dawnsio Morys yn destun sbort ysgafn. Mae Derecq, peiriannwr tractorau, yn byw am ei ddawnsio, ond mae’n pechu yn erbyn eraill yn y Cylch, ac yn cael ei ddiarddel. O ganlyniad mae’n teithio i Galiffornia, lle mae’n dipyn o arwr ymhlith dilynwyr dawnsio gwerin.

“a huge cult hit” Country Life

Ionawr January 15 @ 7.05, 16 @ 1.05,17 @ 2.10, 18 @ 2.20 & 8.20, 19 @ 5.20 M W L D A N 1

TULPAN (12A) Sergei Dvortsevoy | Germany | Kazakhstan | Poland | Russia | Switzerland | 2009 | 100’ This delightful, adventurous and gentle comedy comes laden with festival awards from around the world. After completing his naval service, young Asa travels back to the Kazakh steppe where his sister and her shepherd husband lead a nomadic life. To start his new life in the harsh beauty of the landscape, Asa must first find a wife before he can become a shepherd himself. His only hope for marriage is the beautiful Tulpan, daughter of another shepherd family. But as the size of Asa’s ears become a cause of concern for Tulpan, Asa faces a difficult decision about his life and what is possible on the wild steppes of Central Asia. This vivid, intensely enjoyable and immensely charming film has been critically hailed as magnificent. Comedi hyfryd, anturus am Asa, sy’n teithio yn ôl i stepdir Kazakstan i ddechrau bywyd newydd yno fel bugail. Ond yn gyntaf mae’n rhaid iddo ddod o hyd i wraig. Ei unig obaith am gariad yw Tulpan, merch brydferth bugail arall, ond mae maint ei glustiau yn peri gofid i Tulpan. O ganlyniad, mae Asa’n wynebu penderfyniad anodd am ei fywyd. Ffilm sydd wedi ˆr o’ch plesio. ennill llu o wobrau o gwmpas y byd a fydd yn siw SUBTITLES | IS-DEITLAU


www.mwldan.co.uk

29

Ionawr January 15 @ 8.40, 16 @ 4.00, 17 @ 8.10, 18 @ 1.50, 19 @ 4.00, 20 @ 1.50 (MWLDAN 1) M W L D A N 2

GLORIOUS 39 (12A) Stephen Poliakoff | UK | 2009 | 129’ Writer-director Stephen Poliakoff (Shooting the Past, Gideon’s Daughter) returns to the cinema with an absorbing thriller set on the eve of the Second World War. The film centres on the upper-class Keyes family, whose eldest daughter Anne stumbles upon secret recordings hidden in the outbuildings of her family home, drawing her into a confusion of secrets and betrayal, the full horror of which is as shocking to the audience as it is to Anne. Working with a stellar British cast, including Julie Christie, David Tennant, Jeremy Northam, Juno Temple, Jenny Agutter and Hugh Bonneville, Poliakoff captures the full sense of threat and unease of this significant moment in British history. Ffilm gyffro wedi ei gosod ar drothwy’r Ail Ryfel Byd. Pan fo merch hynaf teulu dosbarth uchaf yn dod ar draws recordiadau dirgel wedi eu cuddio mewn tai allanol y cartref, mae byd o gyfrinachau a brad ysgytiol ac ofnadwy yn agor ger ei bron. Gyda chast Prydeinig ardderchog.

Ionawr January 16 @ 6.00 M W L D A N 1 £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free.

MET OPERA – CARMEN Transmitted by satellite Live in HD from New York, Richard Eyre’s production is sexy, seductive and shocking. See page 3 for further details. Wedi ei darlledu trwy loeren yn fyw mewn diffiniad uchel o Efrog Newydd, mae cynhyrchiad Richard Eyre yn secsi, yn ddeniadol ac yn ysgytiol. Ewch at dudalen 3 am fanylion pellach.

Ionawr January 17 @ 4.15 M W L D A N 1

NINE ARTIST’S FILMS (PG) Penny Jones (Taith Cranogwen & Rant) | Ruth Jones (Vigil) Reuben Knutson and Pete Judge (1000 Days) | Rowan O’Neill (Menyw a ddaeth o Gatraeth) | Jake Whittaker (Three Vinyl) Simon Whitehead (Anemos) | Sean Vicary (Sea of Glass & Haiku). In recent years technological advances in film and video have proven to be fertile ground for many contemporary artists, whose work blurs the boundaries between film-making and art. This programme of short films represents the work of seven artists from the local area and is a unique opportunity to see their work together on the cinema screen. See the film festival page on our website for further details. Programme contains some flickering images. Rhaglen o ffilmiau byr sy’n cynrychioli gwaith saith artist o’r ardal leol a chyfle unigryw i weld eu gwaith ar y sgrin fawr. A Q&A and discussion with the artists will be held following the films.

ˆ YL FFILM MWLDAN GW


30 M W L D A N F I L M F E S T I VA L CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr January 17 @ 6.00, 18 @ 8.40 M W L D A N 2

BIRDWATCHERS (15) Marco Bechis | Italy | Brazil | 2008 | 104’ Marco Bechis avoids the usual clichés in his stunning portrait of a Brazilian tribe on the verge of extinction. In Mato Grosso do Sol tension is rising between the wealthy farming classes and the workers on their land - the indigenous Guarani-Kaiowá. When a suicide takes place it stirs up a rebellion in which both sides are forced to face each other, clashing both ideologically and physically. The real life Amerindian cast had never acted before, yet deliver emotionally engaging and thought provoking performances, shot and directed with sympathy, flair and vigour. Portread trawiadol am lwyth o Frasil sydd ar fin difodiant. Mae tensiwn yn cynyddu rhwng y ffermwyr ariannog a’u gweithwyr, sef y llwyth brodorol, gan arwain at wrthdaro. Nid yw’r cast o Amerindiaid wedi actio o’r blaen, ond cawn ganddynt berfformiadau gafaelgar sy’n peri i ni feddwl. SUBTITLES | IS-DEITLAU

“artistically and politically compelling.” The Telegraph

Ionawr January 19 @ 1.55 & 9.10, 21 @ 3.40 & 9.10 M W L D A N 1

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE (15) Steven Soderbergh | USA | 2009 | 77’ Set in the weeks leading up to the 2008 presidential election, Chelsea (adult film star Sasha Grey) is an ultra high-end Manhattan call girl who offers companionship and conversation - “the girlfriend experience” – to her clients. Chelsea thinks she has her life totally under control until she meets Philip, a new client from out of town in whom she finally sees the promise of a real relationship, not just another transaction. Soderbergh extends his interest in low budget filmmaking and the dynamics of non-professional filming, which was first seen in Sex, Lies, and Videotape in this sexy, gorgeously shot time capsule from the not-too-distant past. Mae Chelsea’n butain o’r dosbarth uchaf, sy’n cynnig cwmnïaeth a sgwrs - fel y byddai cariad go iawn - i’w chleientiaid. Credai bod ei bywyd o dan reolaeth nes iddi gyfarfod â Philip, cleient newydd. Gydag ef, gall o’r diwedd weld y posibilrwydd o berthynas go iawn. Ffilm secsi gan y cyfarwyddwr Soderbergh.

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

31

Ionawr January 20 @ 2.00 & 8.40, 21 @ 8.40 M W L D A N 2

BIG RIVER MAN (15) John Maringouin | USA | 2009 | 101’ There is a man, a man who has swum 22,000 miles of the world’s deadliest waterways, a man that laughs in the face of crocodiles, piranhas & giant anacondas, a man who drinks two bottles of wine a day, who has braved the Yangtze, the Danube and the Mississippi and will now do battle with the world’s most hostile and dangerous river, the mighty 3,375 mile Amazon. This is the story of Martin Strel, the four-time world record holding endurance swimmer, and his insane 66 day mission (part sporting event, part circus sideshow) to be the first person to swim the entire length of the Amazon. This humorous documentary follows the eccentric and celebrated Slovenian on the adventure of a lifetime. Dyma i chi ffilm ddogfen ddigrif sy’n dilyn yr ecsentrig Martin Strel, dyn sydd wedi nofio ar hyd 22,000 milltir o afonydd mwyaf enbyd y byd, gan gynnwys y Yangtze, Danube a’r Mississippi. Y tro hwn, mae’n rhoi cynnig ar nofio dros dair mil o filltiroedd ar hyd afon fwyaf peryglus y byd, sef yr Amazon.

Ionawr January 20 @ 6.20, 21 @ 5.20, 22, 23 @ 8.50, 24 @ 6.20 MWLDAN 1

BUNNY AND THE BULL (15) Paul King | UK | 2009 | 101’ A funny, touching and beautiful road movie - set entirely in a flat! Stephen Turnbull (Edward Hogg from The Mighty Boosh) hasn’t been outside in months. When a sudden infestation of mice forces him to abandon his routine, he finds his mind hurtling back to the disastrous trek around Europe he undertook with his friend Bunny. Two gambling addicts let loose for the first time, they are hopelessly unprepared for the adventure that awaits them. Stephen’s flat becomes the springboard for an extraordinary odyssey through lands made up of snapshots and souvenirs, from the industrial wastelands of Silesia to the bull fields of Andalucia. Ffilm deithio ddychmygus sydd wedi ei gosod yn gyfan gwbl mewn fflat! Nid yw Stephen wedi bod allan ers misoedd. Pan mae llygod yn meddiannu ei fflat, mae’n rhaid iddo newid ei arferion, ac mae ei feddwl yn troi yn ôl i daith o gwmpas Ewrop gyda’i gyfaill Bunny y bu arni’r flwyddyn gynt.

“Channeling the abstract absurdity of Monty Python, and the gleeful comic tomfoolery of Carry On, Bunny and the Bull is very much a case of back to the future for British comedy.” Little White Lies

ˆ YL FFILM MWLDAN GW


32 M W L D A N F I L M F E S T I VA L Ionawr January 20 @ 6.30, 21 @ 4.10, 22 @ 8.30, 23 @ 4.20, 24 @ 1.50 MWLDAN 2

THE INFORMANT! (15) Steven Soderbergh | USA | 2009 | 109’ Matt Damon is outstanding as the USA’s highest-ranking corporate whistle-blower in Soderbergh’s smart and funny new film. Seeing himself as something of a crusader for truth, justice and the common man, Marc Whitacre volunteers information on his company’s multinational price fixing conspiracy to the FBI. But Whitacre has been less than candid about some of his other activities, and a series of ever more jaw-dropping revelations follow. The convoluted twists and turns of Whitacre’s imagination make it almost impossible to separate out fact from fantasy and provide dramatic and comic tension, aided by the combination of Soderbergh’s confident direction and Damon’s pitchperfect performance. Ffilm ddoniol a chlyfar o waith y cyfarwyddwr Soderbergh gyda pherfformiad gwych gan Matt Damon. Mae Marc Whitacre, yn gweld ei hun fel eiriolwr dros y gwir, cyfiawnder a’r dyn cyffredin ac felly’n cynnig gwybodaeth i’r FBI am gynllwyn gosod prisiau ei gwmni. Ond nid yw Whitacre yr un mor onest am rai o’i weithgareddau eraill, ac mae ‘na ragor o ddatguddiadau ysgytiol eraill i ddilyn!

Ionawr January 22 @ 2.10, 6.20, 23 @ 8.30, 24 @ 8.00, 25 @ 4.10, 26 @ 2.10 & 8.40, 28 @ 6.30 M W L D A N 2

A SERIOUS MAN (15) Joel Coen | Ethan Coen | USA | 2009 | 106’ A new Coen brothers movie is always something to look forward to, and A Serious Man turns out to be one of their very best. Larry is a good husband and father who always tries to do the fair and just thing in the face of life’s temptations and trials. But one day, everything starts to go wrong. His wife leaves him, his career as a professor is put in jeopardy and his unemployable brother is becoming more and more of a burden. Larry’s attempts to find some equilibrium and be a righteous man in the face of all these vexations is the source of a great deal of droll humour, particularly acute in his attempts to seek guidance from a succession of uninspiring or unavailable rabbis. Michael Stuhlbarg is unshowily excellent as Larry. Classic Coen brothers then, for those who enjoy a chuckle. Mae Larry yn w ˆr ac yn dad da sydd pob amser yn ceisio gwneud y peth iawn. Ond mae popeth yn dechrau mynd ar gyfeiliorn, mae ei wraig yn ei adael, mae ei swydd mewn perygl - ac mae ei geisiadau i ddod â rhyw fath o drefn yn ôl i’w fywyd yn ddoniol tu hwnt. Y Brodyr Coen ar eu gorau.

“one of (the Coens’) richest and most exuberant” The Independent

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

Ionawr January 22 @ 2.30 & 6.40, 23 @ 6.40, 24 @ 8.30, 25 @ 4.30 & 8.40, 26 @ 2.00 & 8.20, 27 @ 6.20, 28 @ 2.00 & 8.20 M W L D A N 1

PARANORMAL ACTIVITY (15) Oren Peli | USA | 2009 | 86’

33

Ten years after the success of The Blair Witch Project, why has this lowbudget movie, a $15,000 debut feature shot in a week by a computergames programmer, become a box-office phenomenon? Truth is, it’s a great movie, featuring fantastic performances by Micah Sloat and Katie Featherston, imaginative and compelling use of technology which produces maximum effect with minimum resources, and brilliant use of sound effects. “The fear of what happens at night while you are asleep,” director Oren Peli has observed, “is a primal one that everyone has in common.” It’s this feeling of vulnerability that this slow-burning supernatural chiller so effectively exploits, fashioning heart-stopping scares out of almost nothing. Shown without opening or closing credits, the images are presented as ‘found’ video footage recorded inside the San Diego suburban home of day trader Micah and his graduate student girlfriend Katie, whose sleep is disturbed by those bumps. See it if you dare – sleepless nights await. Dyma i chi ffilm arswyd gyllideb isel a ffilmiwyd mewn wythnos ac sydd wedi tyfu’n ffenomen yn y sinema. Mae’n ffilm wych sy’n cynnwys perfformiadau aruthrol a defnydd dychmygus o dechnoleg gwybodaeth. Mae’n troi o gwmpas yr hyn sy’n digwydd yn ein cwsg, a’r hyn sy’n tarfu ar ein cwsg… gwyliwch os mentrwch...

Ionawr January 22 @ 4.20, 23 @ 2.20 & 6.30, 24 @ 4.00, 25 @ 2.00 & 6.20, 26 @ 6.40, 28 @ 4.30 M W L D A N 2

AN EDUCATION (12A) Lone Scherfig | UK | 2009 | 95’ It’s 1961, and London is poised between post-war austerity and the swinging which has yet to start. Lower-middle-class Twickenham is a dull place, and particularly so to 16-year-old Jenny, swotting to pass her Oxbridge exam whilst dreaming of art, culture and all things sophisticated and French. These come her way sooner than expected when she meets David, a suave older man. Soon she’s enjoying a world of smoky bars and supper clubs, concerts and weekends away with David and his glamorous friends. Adapted from the memoir by journalist Lynn Barber, Nick Hornby’s script is lively and witty, and the film bubbles with an easy charm, gently engaging as its story neatly unfurls. Llundain 1961, mae Jenny yn adolygu ar gyfer ei harholiad Oxbridge wrth freuddwydio am gelf, diwylliant a phob peth soffistigedig a Ffrengig. Daw’r pethau hyn iddi yn gynt na’r disgwyl wrth iddi gyfarfod â David, gw ˆr hyˆn. Cyn hir, mae’n mwynhau bywyd arall gyda David. Sgript fywiog wedi ei addasu o gofiant y newyddiadurwraig Lyn Barber.

ˆ YL FFILM MWLDAN GW


34 M W L D A N F I L M F E S T I VA L Ionawr January 22, 23 @ 4.40, 24 @ 2.10, 25 @ 6.40, 26 @ 4.10, 27 @ 2.10 & 8.30, 28 @ 6.20 M W L D A N 1

NOWHERE BOY (15) Sam Taylor-Wood | UK | 2009 | 98’ This highly anticipated feature debut from artist Sam Taylor-Wood is a sensitive and sprightly look at the formative years of John Lennon. It’s Liverpool 1955, and 15-year-old Lennon is a teenager hungry for experience. Since the age of five he has been brought up by his Aunt Mimi, the epitome of respectability. John is a bit of a rebel though and when his mother Julia takes him to see an Elvis film at the local cinema, he’s converted to the world of rock’n’roll. Written by Matt Greenhalgh (Control) and based on Julia Baird’s Imagine This: Growing Up with My Brother John Lennon, Nowhere Boy provides a wealth of stylishly and imaginatively presented insights into what fuelled Lennon’s musical genius. Ffilm sy’n edrych ar flynyddoedd cynnar John Lennon. Lerpwl, ym 1955, ac mae’r crwt 15 mlwydd oed sy’n dipyn o rebel yn awchu am brofiad. Ar ôl gweld ffilm Elvis, mae byd roc a rôl yn ei fachu. Wedi ei seilio ar lyfr ei chwaer, Julia Baird, mae Nowhere Boy yn cyflwyno mewnwelediad i’r hyn a sbardunodd athrylith gerddorol Lennon.

Ionawr January 23 @ 2.30, 24 @ 4.10, 25 @ 2.20, 26 @ 6.10, 27 @ 4.10, 28 @ 4.10 M W L D A N 1

ME AND ORSON WELLES (12A) Richard Linklater | UK | 2008 | 114’ An exhilarating feel-good movie set in the exciting world of New York Theatre starring Zac Efron as Richard, a teenage student who has to grow up FAST when he gets lucky and lands a minor role in the legendary 1937 Mercury Theatre production of Julius Caesar, directed by the youthful Orson Welles (strikingly portrayed by newcomer Christian McKay). Over the course of a magical week, Richard makes his Broadway debut, falls in love, and experiences the dark side of genius after daring to cross the imperious, brilliant Welles. His life will never be the same again. Ffilm gyffrous wedi ei gosod ym myd Theatr Efrog Newydd. Zac Efron sy’n serennu fel myfyriwr ifanc sy’n gorfod aeddfedu’n GYFLYM ar ôl iddo lwyddo i gael rhan fechan yng nghynhyrchiad 1937 o Julius Caesar, wedi ei gyfarwyddo gan Orson Welles. Ni fydd ei fywyd byth yr un fath.

01239 - 621200


www.mwldan.co.uk

35

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr January 24 @ 6.00, 25 @ 8.20 M W L D A N 2

GOODBYE SOLO (15) Ramin Bahrani | USA | 2008 | 91’ On the lonely roads of Winston-Salem, North Carolina, two men forge an improbable friendship that will change both of their lives forever. Solo is a Senegalese cab driver working to provide a better life for his young family. William is a tough Southern good ol’ boy with a lifetime of regrets. One man’s American dream is just beginning, while the other’s is quickly winding down. But despite their differences, both men soon realize they need each other more than either is willing to admit. Through an unlikely but unforgettable friendship, this quietly serious and moving film deftly explores the passing of a generation, as well as the rapidly changing face of America. Ffilm hyfryd am gyfeillgarwch annhebygol. Mae Solo yn yrrwr tacsi o Senegal sy’n gweithio i greu bywyd gwell i’w deulu ifanc. Mae William yn hen w ˆr a’i fywyd yn llawn edifeirwch. Mae breuddwyd Americanaidd un yn dechrau, tra bod breuddwyd y llall yn gyflym dirwyn i ben.

“Wonderful, moving and mysterious. Startlingly new and bracingly real. An almost perfect film.” The New York Times

Ionawr January 26 @ 4.20, 28 @ 2.10 & 8.40 M W L D A N 2

THE LIMITS OF CONTROL (15) Jim Jarmusch | Spain | USA | Japan | 2009 | 116’ Jarmusch’s audacious, brave, bizarre and very beautiful film is a poetic, allusive and visually stunning variation on the conventional hitman movie. Isaach de Bankolé, cool as hell in Point Blank suits, is perfect as a taciturn, solitary agent sent to Spain, where a string of coded café encounters with various mysterious eccentrics (Tilda Swinton, John Hurt, Gael García Bernal) eventually leads to a deadly assignation. With his deliciously dry humour, a picaresque narrative is packed with literary, artistic, musical and cinematic allusions ranging from Cubism to Kaurismäki, Le Samourai to Schubert, Jarmusch is inviting us to take a trip. Full of richly rewarding surprises and revelations, it’s well worth climbing on board. Ffilm sy’n weledol drawiadol ac sy’n amrywiaeth ar y ffilm ‘hitman’ gonfensiynol. Mae’r stori yn ein harwain i Sbaen ac at aseiniad farwol, gyda datguddiadau a syndodau diri ar hyd y ffordd.

ˆ YL FFILM MWLDAN GW


36 SINEMA MWLDAN Ionawr January 29 @ 3.20, 31 @ 8.00 M W L D A N 2

2012 (12A) Roland Emmerich | USA | Canada | 2009 | 157’ Not the Olympics, but the Mayan prophecy for the end of the world – with spectacular special effects from the makers of Independence Day and The Day After Tomorrow. Nid y Gemau Olympaidd, ond y darogan Maya am ddiwedd y byd – gydag effeithiau arbennig rhyfeddol o wneuthurwyr Independence Day a The Day After Tomorrow.

Ionawr January 29 @ 3.40, 6.00 & 8.30, 30 @ 6.30 & 8.50, 31 @ 3.00, 5.30 & 8.00 Chwefror February 1 – 4 @ 7.50 M W L D A N 1 Chwefror February 7 @ 3.30 & 8.00, 9, 10 @ 5.50 & 8.20 M W L D A N 2

ST TRINIANS 2: THE LEGEND OF FRITTON’S GOLD (PG) Oliver Parker | Barnaby Thompson | UK | 2009 | 106’ The next episode in the lives of the fine young ladies of St. Trinian’s, a school known for its anarchic doctrine of free expression where the little misses wreak havoc with hockey sticks and the mistresses aren’t much better. The schoolgirls return on the hunt for buried treasure after discovering their headmistress Miss Fritton is related to pirates. The film features a who’s who British cast including Rupert Everett as Miss Millicent Fritton, Colin Firth and Talulah Riley. Mae’r ffilm hon yn dilyn y cyfnod nesaf ym mywydau’r merched ifainc o ysgol St Trinian. Mae’r merched yn mynd ati i chwilio am drysor ac yn darganfod bod eu prifathrawes yn perthyn i fôr-ladron! Gyda llond côl o actorion Prydeinig o safon.

Ionawr January 29 @ 6.30, 30 @ 1.00, 31 @ 1.30 & 3.40 M W L D A N 2 Chwefror February 1 – 4 @ 5.40 M W L D A N 1 Chwefror February 7 @ 1.20 M W L D A N 2

ALVIN AND THE CHIPMUNKS 2: THE SQUEAKQUEL (U) Betty Thomas | USA | 2009 | 88’ The lovable singing-and-dancing trio of famous marmots return in the “Squeakquel” to 2007’s family hit! The boys must put aside music superstardom and return to school, tasked with saving the school’s music program by winning the $25,000 prize in a battle of the bands. But the Chipmunks unexpectedly meet their match in three singing chipmunks known as “The Chipettes”. Mae’r triawd hoffus yn ôl a’r tro hwn mae’r bois yn dychwelyd i’r ysgol gyda’r bwriad o achub rhaglen gerdd yr ysgol trwy ennill cystadleuaeth brwydr y bandiau.

sinema mwldan 0 1 2 3 9 - 6 2 1 2 0 0


www.mwldan.co.uk

37

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ionawr January 29 @ 8.50, 31 @ 6.00 M W L D A N 2

KATALIN VARGA (15) Peter Strickland | Romania | UK | Hungary | 2009 | 85’ British auteur Peter Strickland’s intriguing award-winning debut is a strikingly original, insistently gripping, faintly Dostoyevskian tale of violence and retribution set in the swooningly photographed Transylvanian countryside. This rural tragedy begins with a housewife being banished from her village when her husband discovers that he’s not the father of their nine-year-old son. Taking the boy with her in the family horse and cart, she journeys through the Carpathians on a mission to take revenge on the man who ruined her life, leaving a trail of devastation in her wake. Ffilm wreiddiol, afaelgar am drais a dial wedi ei gosod yng nghefn gwlad prydferth Transylvania. Caiff gwraig ei throi allan o’i phentref ar ôl i’w gw ˆr ddarganfod nad ef yw tad eu mab. Yn benderfynol o ddod o hyd i’r dyn a ddistrywiodd ei bywyd, mae’r fam a’i chrwt yn teithio trwy Fynyddoedd Carpathia er mwyn cael dial arno.

Ionawr January 30 @ 1.45, CURTAIN 2.00 M W L D A N 1 £10 (£9)

NT LIVE NATION Mark Ravenhill’s exhilarating adaptation of Terry Pratchett’s witty adventure story, transmitted live via satellite from the National Theatre. See page 5 for further details. Addasiad cyffrous Mark Ravenhill o stori antur ffraeth Terry Pratchett, wedi ei darlledu’n fyw trwy loeren o’r Theatr Genedlaethol. Ewch at dudalen 5 am fanylion pellach.

Chwefror February 5 @ 5.40 & 8.00, 6 @ 1.00 & 3.15, 7 @ 1.00, 3.15, 5.30 & 7.45, 8 – 11 @ 5.30 & 7.45 M W L D A N 1 Chwefror February 12 @ 5.30 & 7.45, 13 @ 1.00, 3.15, 5.30 & 7.45, 14 @ 1.30, 3.45 & 8.20, 15 @ 1.30, 3.45 & 6.00, 16 – 18 @ 1.00, 3.15, 5.30 & 7.45, 19 @ 12.30 (MWLDAN 2) & 3.15 (MWLDAN 1), 20 @ 1.00 & 3.15, 21 @ 1.30 & 3.45, 28 @ 12.30 Mawrth March 6, 7 @ 1.10, 13, 14 @ 1.00 MWLDAN 2

THE PRINCESS & THE FROG (U) Ron Clements | John Musker | USA | 2009 | 97’ From the creators of The Little Mermaid and Aladdin this is classic Disney, a hand drawn animated musical in the great tradition of their rich fairy tale legacy. The story takes place in the charming elegance and grandeur of New Orleans’ fabled Jazz Age French Quarter and features a beautiful girl named Tiana (voiced by Dreamgirls star Anika Noni Rose), a frog prince who desperately wants to be human again, and a fateful kiss that leads them both on a hilarious adventure! With music by Oscar-winning New Orleans born composer Randy Newman (Monsters, Inc., Cars, Toy Story), expect a magical combination of big laughs and big tunes. Dyma ffilm sy’n gweld Disney yn dychwelyd at ei arddull glasurol o straeon cerddorol wedi eu hanimeiddio â llaw yn yr antur deuluol ddoniol hon. Mae’r stori yn un cyfarwydd, a gyda’r gerddoriaeth soniarus cawn gyfuniad hudol.


38 SINEMA MWLDAN Chwefror February 6 @ 6.00 M W L D A N 1 £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free.

MET OPERA – SIMON BOCCANEGRA Plácido Domingo sings the title role in Verdi’s gripping political thriller, live in HD from New York. See page 3 for further details. Plácido Domingo sy’n canu’r rôl deitl yn opera gyffrous wleidyddol Verdi. Ewch at dudalen 3 am fanylion pellach.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror February 7 @ 6.00, 8 @ 8.50 M W L D A N 2

9 (12A) Shane Acker | USA | 2009 | 79’ 9 may be computer animation, but it is definitely not just for children. Based on director/writer Shane Acker’s Oscar-nominated short film, 9 is the story of nine little clockwork ‘stitchpunk’ dolls who are the only remnants of life on earth after a catastrophic war between humans and machines. Produced by Tim Burton and Timur Bekmambetov, Acker brings a Pixar-worthy level of detail and depth to his world; every character, setting, and random object created with loving attention to its component parts and their varying textures, finding a lavish beauty in desolated ruins. Er taw animeiddiad cyfrifiadurol yw 9, nid yw ar gyfer plant yn unig. Wedi seilio ar ffilm fer, mae’n stori am naw dol fach peirianwaith cloc, yr unig bethau sy’n goroesi yn dilyn rhyfel ddinistriol rhwng dynion a pheiriannau.

Chwefror February 12 @ 5.50 & 8.20, 13 @ 12.30, 3.00, 5.20 & 8.00, 14, 15 @ 12.50, 3.20, 5.40 & 8.05, 16 – 18 @ 12.30, 3.00, 5.20 & 8.00, 19 @ 12.50 & 5.30, 20 @ 12.00, 2.30 & 5.00, 21 @ 12.30, 3.00 & 5.30, 22 – 25 @ 5.50, 27 @ 3.10, 28 @ 3.20 M W L D A N 1

PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF (tbc) Chris Columbus | Canada | USA | 2010 | tbc’ Discovering that he is Poseidon, the half-human son of the god of the sea, 12-year-old Percy learns that the legendary beings of Greek mythology still exist in Mount Olympus which is located on the mythical 600th floor of the Empire State Building. Percy embarks on the journey of a lifetime across modern-day America to save his mother, return Zeus’ stolen lightning bolt, and prevent a war between the gods. Adapted from Rick Riordan’s first novel in the Percy Jackson & The Olympians series, from the director of Harry Potter and the Chamber of Secrets and the Sorcerer’s Stone. Ar ôl darganfod ei fod yn fab hanner-ddynol i Poseidon duw’r môr, mae Percy yn mynd ar daith ei fywyd ar draws America i achub ei fam, i ddychwelyd mellten Zeus ato ac i atal rhyfel rhwng y duwiau.


www.mwldan.co.uk

39

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror February 14 @ 6.00, 15 @ 8.20 M W L D A N 2

TAKING WOODSTOCK (15) Ang Lee | USA | 2009 | 120’ Academy Award-winning director Ang Lee’s new coming of age comedy features a standout ensemble cast and songs from a score of ’60s musical icons including The Grateful Dead, The Doors, Jefferson Airplane and Country Joe and the Fish. Based on the memoirs of Elliot Tiber, it stars Demetri Martin as Elliot, the man who inadvertently had a role in making 1969’s Woodstock Music and Arts Festival into the famed happening it was, finding himself swept up in a generation-defining experience that would change his life - and popular culture - forever. This is a joyous voyage to a moment in time when everything seemed possible. Comedi dod i oed gyda cherddoriaeth y 60au yn gyfeiliant. Mae’r ffilm wedi seilio ar gofiannau Elliot Tiber, y dyn oedd a rhan mewn troi Gw ˆyl Woodstock 1969 yn ddigwyddiad enwog. Taith orfoleddus i adeg pan yr ystyriwyd pob dim yn bosibl.

Chwefror February 19 @ 8.00 (MWLDAN1), 20 @ 5.30 & 8.15, 21 @ 8.40, 22 @ 6.10, 23 @ 8.20 (MWLDAN 1), 24, 25 @ 6.10 & 8.50, 26 @ 8.50, 27 @ 5.40 (MWLDAN 1), 28 @ 2.40 M W L D A N 2 Mawrth March 1 @ 3.00 (MWLDAN 1) & 6.10, 2 @ 6.10, 3 @ 3.20 & 6.10, 4 @ 6.10, 6 @ 6.00, 7 @ 8.40, 9 – 11 @ 8.40, 13 @ 3.10 & 5.50, 14 @ 3.20, 15 @ 6.00 M W L D A N 2

NINE (tbc) Rob Marshall | USA | 2009 | tbc’ From the director of the smash hit Oscar winner Chicago comes this vibrant and provocative musical featuring an all-star cast - Daniel Day Lewis, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, Kate Hudson and Sophia Loren. In trying to balance the numerous women in his life - including his wife, his mistress, his film star muse, his confidant and costume designer, a young American fashion journalist, the whore from his youth and his mother - world famous film director Guido Contini has reached a creative and personal crisis of epic proportions. The original 1982 Broadway production was nominated for 12 Tony Awards and won five, including Best Musical and Rob Marshall’s new movie looks set to follow Chicago as an Oscar smash. Sioe gerdd fywiog a phrofoclyd gyda chast serol sy’n cynnwys Daniel Day Lewis a Judy Dench. Mae Guido Contini, y newyddiadurwr ffasiwn yn ceisio cadw’r holl fenywod yn ei fywyd yn hapus, ac o ganlyniad mae’n cael argyfwng creadigol a phersonol enfawr.


40 SINEMA MWLDAN Nos Sadwrn 20 Chwefror | Saturday 20 February @ 7.50 M W L D A N 1 £12 (£10)

BANFF MOUNTAIN FESTIVAL WORLD TOUR (12A tbc) One of the world’s most inspiring collections of action, environmental and adventure mountain films is coming to Mwldan on its first UK tour. Held each year in Canada, the Banff Mountain Film Festival is one of the largest and most prestigious mountain festivals in the world, featuring an exhilarating collection of thought-provoking films. The World Tour showcases the very best of the short films selected for the festival, from some of the globe’s finest mountain filmmakers. The event is much more than a film night - it is a social evening where outdoor lovers of all kinds come together to celebrate mountain culture through inspirational short films. Exhilarating and provocative, this is a must-see for mountain enthusiasts and everyone with an interest in remote cultures and some of the world’s last great wild places.

Photo: Caroline George ascending Storm Mountain Falls Photographer: Andrew Burr

Daw un o gasgliadau mwyaf ysbrydoledig o ffilmiau mynydda cyffrous, anturiaethus ac ˆ yl Ffilmiau Mynydd amgylcheddol i Theatr Mwldan ar ei daith gyntaf o Brydain. Caiff Gw Banff ei chynnal pob blwyddyn yng Nghanada, ac mae Taith y Byd yn cyflwyno rhai o’r ffilmiau byr gorau gan wneuthurwyr ffilmiau mynydda blaenaf y byd. Os oes diddordeb gennych mewn mynydda a chwaraeon antur eraill neu gariad tuag at yr awyr agored, dyma’r noson i chi. www.banff-uk.com

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror February 21 @ 6.00, 22 @ 8.50 M W L D A N 2

SÉRAPHINE (PG) Martin Provost | France | Belgium | 2008 | 126 The winner of seven French César Awards, including Best Film and Best Actress for Yolande Moreau, this is a generous, witty and illuminating portrait of the French ‘outsider’ artist Séraphine de Senlis, a simple and profoundly devout housekeeper who in 1905 at age 41, self-taught and with the instigation of her guardian angel, began painting brilliantly colorful canvases. In 1912 Wilhelm Uhde, a German art critic and collector discovered her paintings, leading to acclaimed shows in France, and at New York’s MOMA. Martin Provost’s poignant portrait of this now largely forgotten painter is a testament to the mysteries of creativity and the resilience of one woman’s spirit. Portread o’r artist Ffrengig Séraphine de Senlis Yn wraig cadw tyˆ cyffredin a phybyr, dysgodd ei hun i beintio ym 1905 yn 41 oed. Cafodd ei chynfasau llachar eu darganfod ym 1912 gan adolygydd celf a’u harddangos yn Ffrainc ac yn Efrog Newydd gyda chryn dipyn o lwyddiant. Stori deimladwy am ddirgelwch creadigedd ac ysbryd un wraig arbennig. SUBTITLES | IS-DEITLAU


www.mwldan.co.uk

41

Chwefror February 26 @ 5.50, 27 @ 8.20, 28 @ 5.30 (MWLDAN 2) M W L D A N 1 Mawrth March 1 @ 8.50, 2 @ 5.50 (MWLDAN 1), 3 @ 3.00, 5.50 (MWLDAN 1), 4 @ 3.20, 6, 7 @ 3.20, 9 – 11 @ 6.00, 13, 14 @ 8.30, 15 @ 3.20 M W L D A N 2

THE LOVELY BONES (12A) Peter Jackson | USA | UK | New Zealand | 2009 | 135’ Peter Jacksons highly anticipated adaptation of Alice Sebold’s best-selling novel. A murdered young girl watches on from heaven as her family attempts to cope with their devastating loss. She also tracks her killer as he stealthily covers his tracks and prepares to claim his next victim, but must weigh her desire for vengeance against her desire for her family to heal. Mark Wahlberg, Rachel Weisz and Susan Sarandon star along with Stanley Tucci, Michael Imperioli and Oscar nominee Saoirse Ronan. Addasiad o nofel lwyddiannus Alice Sebold. Mae merch ifanc sydd wedi ei llofruddio yn gwylio o’r nefoedd tra bod ei theulu’n ceisio ymdopi â’u colled ofnadwy.

Chwefror February 26 @ 8.30, 28 @ 8.50, Mawrth March 1 @ 5.50, 2, 3 @ 8.40, 4 @ 2.30 M W L D A N 1

DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS (tbc) Marc Lawrence | USA | 2009 | tbc’ Hugh Grant and Sarah Jessica Parker are a successful Manhattan couple, whose almostperfect lives have only one notable failure - their dissolving marriage. But the turmoil of their romantic lives is nothing compared to what they are about to experience. After they witness a murder and become targets of a contract killer, the Feds whisk them away in protective custody to a tiny town in Wyoming, and a relationship that was on the rocks threatens to end completely in the Rockies… unless, that is, the Morgans can slow down the pace and rekindle the passion. Comedi ramantus am bâr hynod lwyddiannus o Fanhattan sydd ag ond un gwendid yn eu bywydau - eu priodas wywol. Ond nid yw hyn yn ddim i gymharu â’r hyn sydd ar fin digwydd iddynt! Mae’r heddlu yn eu symud i ddiogelwch mewn tref fechan yn Wyoming, ac yno daw cyfle i gynnau tân ar hen aelwyd.

Chwefror February 26 @ 6.20, 28 @ 8.20, Mawrth March 1 @ 3.40, 2 – 4 @ 8.50 MWLDAN 2

UP IN THE AIR (15) Jason Reitman | USA | 2009 | 109’ Smart, sexy and very funny, this dramatic comedy from the director of Juno and Thank you for Smoking is so exquisitely timed, so filled with multi-faceted characters and plot twists, that it perfectly captures the zeitgeist of America’s current social and economic turmoil. It stars Oscar winner George Clooney as Ryan Bingham, a corporate downsizing expert whose cherished life on the road is threatened just as he is on the cusp of reaching his landmark ten million frequent flyer miles. Clooney’s performance exploits his deft comic skills but also allows us a glimpse of a man searching for a soul that he hopes is still there. Comedi ddramataidd glyfar, secsi a doniol iawn gyda George Clooney yn chwarae rhan Ryan Bingham, arbenigwr mewn lleihau busnesau. Mae bywyd siriol Ryan sy’n troi o gwmpas teithio, yn cael ei fygwth pan mae’r cwmni’n gofyn iddo aros yn yr unlle.


42 SINEMA MWLDAN CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Chwefror February 28 @ 5.50, Mawrth March 1 @ 8.40 M W L D A N 1

DAS WEISSE BAND - THE WHITE RIBBON (15) Michael Haneke | Austria | Germany | France | Italy | 2009 | 144’ Shot in sober black and white, with no musical score and told at a stately and deliberate pace, Haneke’s Palme d’Or-winning masterpiece about a children’s choir in a village in northern Germany just before World War I, is infused with an austere cruelty. Narrated at a distant reminiscence by the village schoolteacher at the time in question, the film focuses largely on the generation that would go on to embrace the tenets of national socialism, recounting a series of disturbing events that shatter the equanimity and repressed propriety of this seemingly model community. Haneke’s disturbingly brilliant and chilling parable examines the origin of every type of terrorism, be it of a political or religious nature. Ffilm ddu a gwyn, heb unrhyw sgôr cerddorol sydd wedi ei hadrodd yn bwrpasol bwyllog. Mae’r campwaith hwn yn troi o gwmpas côr plant yn yr Almaen ychydig cyn dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, wedi ei thrwytho â chreulondeb llym. Mae ffilm Haneke yn archwilio gwreiddiau pob math o derfysgaeth, yn wleidyddol neu yn grefyddol. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Mawrth March 5 @ 5.50 & 8.20, 6, 7 @ 12.30, 3.00, 5.30 & 8.00, 8 – 12 @ 5.40 & 8.00, 13, 14 @ 12.30, 3.00, 5.30 & 8.00, 15 – 19 @ 5.40 & 8.00, 20, 21 @ 12.30, 3.00, 5.30 & 8.00, 22 – 25 @ 5.40 & 8.00, 26 @ 6.00, 27 @ 12.30, 28 – 30 @ 3.40 M W L D A N 1

ALICE IN WONDERLAND 3D (PG tbc) Tim Burton | USA | 2010 | tbc’ Visionary director Tim Burton has captured the wonder of Lewis Carroll’s beloved tale to create an epic 3D fantasy adventure that puts a magical and imaginative twist on some of the most charismatic literary characters of all time. A 19 year old Alice is reunited with The White Rabbit, Tweedelum and Tweedledee, The Dormouse, The Caterpillar, the Cheshire Cat and The Mad Hatter on a fantastical journey to find her true destiny and end the Red Queen’s reign of terror. With Burton’s avant garde visuals and the talents of Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Michael Sheen, Mia Wasikowska, Matt Lucas (as Tweedledum and Tweedledee – genius!), Crispin Glover, Stephen Fry and Alan Rickman, this is a treat to delight all ages to be enjoyed at its most visually stunning in state of the art digital 3D. From date of national release. Mae’r cyfarwyddwr Tim Burton wedi cipio rhyfeddodau stori hoffus Lewis Carroll i’r dim a chreu antur ffantasi 3D newydd sy’n newid gwedd rhai o’r cymeriadau llenyddol mwyaf carismatig, gyda’r White Rabbit, y Cheshire Cat, a’r Mad Hatter yn eu plith. Gyda chast serol, dyma ffilm i bob oedran ei mwynhau mewn 3D digidol.

3D


www.mwldan.co.uk

43

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth March 6 @ 8.40, 7 @ 6.00 M W L D A N 2

DEPARTURES (12A) Yôjirô Takita | Japan | 2008 | 131’ Heartwarming and humourous, this Oscar-winning film has a lovely light touch as it reflects on the joys and wonder of life. After losing his job, Daigo Kobayashi moves back to his hometown to start over. He answers a classified ad entitled “Departures” believing it to be for a travel agency only to discover that the job is actually for a “Nokanshi”, someone who prepares bodies for entry into the next life. Acting as a gentle gatekeeper between life and death, between the deceased and their families, he begins to perfect the art of “Nokanshi”. Portread am farwolaeth, sydd weithiau’n ddigrif, ac sy’n troi’n ddathliad trawiadol o fywyd. SUBTITLES | IS-DEITLAU

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth March 14 @ 6.00, 15 @ 8.40 M W L D A N 2

STILL WALKING (U) Hirokazu Kore-eda | Japan | 2008 | 114’ From the director of Afterlife and Maborosi, this, in its unassertive way, feels as piercingly true as cinema ever gets. At a family reunion, there are no ‘dramatic’ incidents and the tone is generally light and humorous as memories, resentments and regrets come to the surface. We see all that unites and divides this particular family as the stiff old doctor, his wife, son, daughter and their spouses eat, bicker, smile and try to get along. A wise, gentle film that gives one much to ponder about family life. Ffilm sy’n canolbwyntio ar aduniad un teulu, a’r holl atgofion, dicterau ac edifarhau sydd ynghlwm. Mae’n ddoeth ac yn dyner ac yn rhoi digon i ni ystyried am fywyd teuluol. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Mawrth March 20 @ 1.10 & 3.30, 21 @ 1.00 M W L D A N 2 Mawrth March 26 @ 3.40, 28 – 30 @ 1.20 M W L D A N 1

HOODWINKED TOO! HOOD VS. EVIL (U tbc) Mike Disa | USA | 2010 | tbc’ Red Riding Hood is training in the group of Sister Hoods, when she and the Wolf are called to examine the sudden mysterious disappearance of Hansel and Gretel. Caiff Red Riding Hood a’r Blaidd eu galw i helpu i ddod o hyd i Hansel a Gretel, sydd wedi diflannu’n sydyn. Ffilm animeiddiedig gyda llu o leisiau enwog yn adrodd y stori.

Mawrth March 20 @ 5.50 & 8.40, 21 @ 3.20 & 8.40, 23 @ 6.00, 24, 25 @ 6.00 & 8.40 M W L D A N 2

VALENTINE’S DAY (tbc) Garry Marshall | USA | 2010 | tbc’ From the director of Pretty Woman comes this entertaining date movie about the make-ups and break-ups of a set of intermingling couples in Los Angeles in the leaed up to Valentine’s Day. With a witty script and an all-star cast including Julia Roberts, Jessica Alba, Jessica Biel, Jamie Foxx, Bradley Cooper and Anne Hathaway. Ffilm ddifyr am gymhlethdodau perthynas cyplau yn Los Angeles ar drothwy Dydd Sant Ffolant. Sgript ffraeth a chast yn llawn actorion enwog.


44 SINEMA MWLDAN CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth March 21 @ 5.50, 23 @ 8.40 MWLDAN 2

TALES FROM THE GOLDEN AGE (12A) Cristian Mungiu | Ioana Uricaru | Hanno Hofer Razvan Marculesc | Romania | 2008 | 131’ A collection of five wry and amusing urban myths that circulated under Ceausescu’s paranoid regime, the period he called ‘The Golden Age of the Romanian People’. Full of bleak humour, these stories poke fun at the bizarre lengths people had to go to survive. Simply told with well-drawn characters these well-judged stories have an easy charm and a telling take on what makes people tick. Gosodwyd y ffilm hon yn Rwmania, adeg cyfundrefn Ceausescu. Yn llawn hiwmor noeth, mae’r ffilm yn gasgliad o straeon sy’n gwneud sbort ar yr hyn y bydd pobl yn barod i wneud er mwyn goroesi. SUBTITLES | IS-DEITLAU

Mawrth March 26 @ 3.20, 5.40 & 8.00, 27 @ 1.00 & 3.20 (Mwldan 1), 28 – 31 @ 1.00, 3.20, 5.40 & 8.00 Ebrill April 1 @ 1.00, 3.20, 5.40 & 8.00, 2, 3 @ 1.20, 3.40, & 6.00, 4 @ 1.20, 3.40 & 8.20, 5 – 7 @ 1.20, 3.40 & 6.00, 8 @ 1.00, 9, 10 @ 1.20, 3.40 & 6.00, 11 @ 1.20 & 3.40, 12 @ 6.00, 13 – 15 @ 1.20, 3.40 & 6.00 M W L D A N 2

NANNY MCPHEE AND THE BIG BANG (U/PG tbc) Susanna White | UK | France | 2010 | tbc’ Emma Thompson returns to the role of the magical and ever-so-wise nanny in the next chapter of the hilarious and heartwarming family fable. This time Nanny McPhee arrives to help a harried young mother (Maggie Gyllenhaal) who is trying to run the family farm while her husband is away at war. Relying on everything from a flying motorcycle and a statue that comes to life to a tree-climbing piglet and a baby elephant who turns up in the oddest places, Nanny McPhee uses her magic to teach her mischievous charges five new lessons. At Mwldan from date of national release. Emma Thompson sy’n dychwelyd yn rôl y nani hudol a doeth. Unwaith eto, mae’n defnyddio’i hud a lledrith wrth ymdrin â’r plant drygionus.

Mawrth March 26 @ 8.20, 28 @ 9.00, 29 @ 6.00, 30 @ 6.00 & 8.40 MWLDAN 1

INVICTUS (tbc) Clint Eastwood | USA | 2009 | 133’ Invictus tells the inspiring true story of how Nelson Mandela joined forces with the captain of South Africa’s rugby team, Francois Pienaar, to help unite their country. Newly elected President Mandela knows his nation remains racially and economically divided in the wake of apartheid. Believing he can bring his people together through the universal language of sport, Mandela rallies South Africa’s underdog rugby team as they make an unlikely run to the 1995 World Cup Championship match. Starring Matt Damon as Pienaar and Morgan Freeman as Mandela. Mae Invictus yn adrodd y stori wir ysbrydoledig am sut y daeth Nelson Mandela a Francois Pienaar, capten tîm rygbi De Affrica, at ei gilydd i helpu uno’r wlad gan ddefnyddio apêl fyd-eang chwaraeon.


45

www.mwldan.co.uk Mawrth March 27 @ 6.00 M W L D A N 1 £17.50 (£15.50) Bring a group of 10 or more and get the 11th ticket free.

MET OPERA – HAMLET Simon Keenlyside and Natalie Dessay bring their extraordinary acting and singing skills to two of the Bard’s most unforgettable characters. See page 4 for further details. Simon Keenlyside a Natalie Dessay sy’n dod â’i sgiliau actio a chanu rhyfeddol i ddau o gymeriadau mwyaf cofiadwy Shakespeare. Ewch at dudalen 4 am fanylion pellach.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Mawrth March 28 @ 5.50, 29 @ 8.40 M W L D A N 1

UN PROPHETE - A PROPHET (18) Jacques Audiard | France | Italy | 2009 | 155’ French filmmaker Jacques Audiard has followed 2005’s hit The Beat that My Heart Skipped with this movie, which won Best Film in November’s London Film Festival. A Prophet is an engrossing, terrifying prison drama about Malik, a young French-Arab convict who enters a tough French jail and finds himself with even less freedom than he bargained for. Successfully balancing art-film portraiture with a gangster picture’s plot, this is a tough, absorbingly intricate account of the young French-Arab thug’s improbable education behind bars. Drama frawychus a gafaelgar wedi ei gosod mewn carchar yn Ffrainc. Mae’n dilyn Malik, carcharwr Ffrengig-Arabaidd sy’n sylweddoli fod ganddo hyd yn oed llai o ryddid na’r disgwyl.

Mawrth March 31 @ 12.40, 3.00, 5.20 & 7.40 Ebrill April 1 – 8 @ 12.40, 3.00, 5.20 & 7.40, 9 – 15 @ 1.40, 4.00 & 6.20 M W L D A N 1

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 3D Dean DeBlois | Chris Sanders | USA | 2010 | tbc’

3D

Meet Hiccup Horrendous Haddock III, heir of a Viking chiefdom, but a boy with one very big problem: a hero he is not. This is the riotous story of Hiccup’s quest to hunt down the fiercest dragon, bring it to submission, and - hopefully - pass his initiation. Instead, he ends up with the smallest, most ornery dragon - it’s even toothless! Thus begins the hijinx of the world’s most lovable, unlikely hero and a most reluctant "beast." Packed with stunning 3D action, showing at Mwldan from date of national release. Dyma i chi stori Hiccup, etifedd teyrnas Lychlynnaidd sy’n mynd ati i hela a dal draig, a’i dofi. Ond nid arwr mohono ac nid draig ffyrnig mae’n dal - yn wir, nid oes ganddi ddannedd! Digon o ddoniolwch a chyffro mewn 3D bydd yn apelio at unrhyw un ag ysbryd anturiaethus!

Ebrill April 2, 3 @ 8.20, 6, 7 @ 8.20 M W L D A N 2

SHUTTER ISLAND (tbc) Martin Scorsese | USA | 2009 | 148’ tbc Martin Scorsese and Leonardo DiCaprio team up for a fourth time in this thrilling adaptation of a novel by Dennis Lehane (Mystic River). US Marshals Teddy (DiCaprio) and Chuck (Mark Ruffalo) visit Shutter Island, home to Ashecliffe Hospital for the criminally insane, to investigate the disappearance of a murderous patient (Emily Mortimer). Events take a claustrophobic turn as a hurricane virtually shuts down the island and Teddy begins to suspect the doctors of dubious, possibly dangerous, psychiatry. Addasiad cyffrous o nofel Dennis Lehane, Mystic River. Mae’r plismyn Teddy a Chuck, yn ymweld â Shutter Island sy’n gartref i droseddwyr gwallgo’ er mwyn ymchwilio diflaniad llofruddwraig.


46 SINEMA MWLDAN CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill April 4 @ 6.00, 5 @ 8.20 M W L D A N 2

THE ROAD (15) John Hillcoat | USA | 2009 | 112’ A frighteningly convincing view of a possible future, meticulous in creating its visceral beauty and horror, this brilliantly directed adaptation of Cormac McCarthy’s Pulitzer Prizewinning novel stars Viggo Mortensen as an unnamed man traveling with his young son through a post-apocalyptic landscape. Man and boy head towards the coast, not knowing what, if anything, awaits them there. As the world around them is dying, what endures is the love between father and son, and a final, tender affirmation of hope. Viggo Mortensen sy’n chwarae rhan dyn sy’n teithio gyda’i fab tuag at yr arfordir, heb wybod beth, os unrhyw beth, sydd yn eu disgwyl yno. Tra bod y byd o’u cwmpas yn marw, yr hyn sy’n parhau yw cariad tad a mab, a chadarnhad terfynol tyner o obaith.

Ebrill April 9 – 11 @ 8.20, 13 – 15 @ 8.20 M W L D A N 2

EXTRAORDINARY MEASURES (tbc) Tom Vaughan | USA | 2010 | tbc’ Brendan Fraser stars as the man who risks everything to find a cure for his terminally ill children in this inspirational drama based on a true story. Defying conventional wisdom and great odds, John Crowley teams up with a brilliant but unconventional scientist (played by Harrison Ford), harnessing all their skill and determination on developing a life-saving drug. Brendan Fraser sy’n serenu fel y dyn sy’n mentro popeth i ddod o hyd i wellhad i’w blant sy’n derfynol wael yn y ddrama ysbrydoledig hon sydd wedi ei seilio ar stori wir.

Ebrill April 9 – 15 @ 8.40 M W L D A N 1

EVERYBODY’S FINE (tbc) Kirk Jones | USA | Italy | 2009 | tbc’ This comedy drama stars Robert De Niro as a widower who embarks on an impromptu road trip to reconnect with each of his grown-up children, only to discover that their lives are far from perfect. At the heart of Everybody’s Fine is the theme of family and the physical and emotional distances traveled to bring family members back together. Kirk Jones (Waking Ned) directs this remake of Giuseppe Tornatore’s Stanno Tutti Bene. Drew Barrymore and Sam Rockwell also star. ˆ r gweddw sy’n mynd ar daith i ail-gysylltu â’i blant, ond Drama gomedi gyda Robert de Niro fel gw i ddarganfod bod eu bywydau’n bell o fod yn berffaith.

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Ebrill April 11 @ 6.00, 12 @ 8.20 M W L D A N 2

CAPITALISM: A LOVE STORY (tbc) Michael Moore | USA | 2009 | tbc’ Never one to shy away from controversy, Michael Moore returns to the issue he’s been examining throughout his career: the disastrous impact of corporate dominance on the everyday lives of Americans (and by default, the rest of the world). Moore takes us into the homes of ordinary people whose lives have been turned upside down by the global financial crisis. What he finds are the all-too-familiar symptoms of a love affair gone astray: lies, abuse, betrayal…and 14,000 jobs being lost every day. With both humour and outrage, this stunning domumentary explores a taboo question: What is the price that America pays for its love of capitalism? Ffilm ddogfen sy’n archwilio cwestiwn gwaharddedig: Pa bris mae America’n talu am ei chariad tuag at gyfalafiaeth?


DYSGU GYDOL OES LIFELONG LEARNING MONDAY | LLUN

WEDNESDAY | MERCHER

ART IN WALES: LANDSCAPE CELF YNG NGHYMRU: TIRLUNIAU 10:30 - 1.00

ART FOR STARTERS: PAINTING 10:15 – 1.15

An eight week art history course. Is there a typical image of the Welsh landscape? Monday 18 January, 8 February, 1 & 22 March, 12 & 26 April, 17 May, 7 June Cwrs hanes celf wyth wythnos. A oes ‘na ddelwedd nodweddiadol o dirlun Cymru? Dydd Llun 18 Ionawr, 8 Chwefror, 1 & 22 Mawrth, 12 & 26 Ebrill, 17 Mai, 7 Mehefin

THURSDAY | IAU

TUESDAY | MAWRTH

ART CLASS DOSBARTH CELF 10:15 – 2:45

ART CLASS DOSBARTH CELF 6:30 – 9:00 1st, 2nd & 4th Thursday of the month Dydd Iau 1af, 2ail a 4ydd y mis For further information please contact Lifelong Learning I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dysgu Gydol Oes 01970 621 580 learning@aber.ac.uk

BETH SY’ ‘MLAEN YN MWLDAN 3 WHAT’S ON IN MWLDAN 3 MONDAY | LLUN

FRIDAY | GWENER

TAI CHI 7:30 – 9:00

PILATES 9:00 am/yb

TUESDAY | MAWRTH

SATURDAY | SADWRN

CARDIGAN THEATRE 7:30 – 10:00

CARDIGAN YOUTH THEATRE THEATR IEUENCTID ABERTEIFI

WEDNESDAY | MERCHER

Juniors (age 8 – 12) 10:30 – 12:30 Plant Iau (oed 8 – 12) 10:30 – 12:30 Seniors (age 13+) 1:30 – 4:00 Plant hyˆn (oed 13+) 1:30 – 4:00

IYENGAR YOGA IYENGAR IOGA 6:30 – 8:00 THURSDAY | IAU

CARDIGAN & DISTRICT DROP-IN CANCER SUPPORT GROUP ˆ P CYMORTH CANCR GALW HEIBIO GRW ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 2:00 – 4:00 THURSDAY | IAU

CARDIGAN AND DISTRICT ART SOCIETY CYMDEITHAS CELF ABERTEIFI A’R CYFFINIAU 7:30 - 9:00 3rd Thursday of the month 3ydd dydd Iau’r mis

SUNDAY | SUL

QUAKER’S SUNDAY MEETING CYFARFOD SUL Y CRYNWYR Every Sunday 10:30 – 11:30 Pob dydd Sul 10:30 – 11:30

BAREFOOT DOCTOR TAI CHI - A DEFINITIVE GUIDE 2 DVD Set: £24.49 (£3.00 p&p) Available for mail order through www.mwldan.co.uk or via Theatr Mwldan’s Box Office. Ar gael i archebu trwy’r post ar www.mwldan.co.uk neu trwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan.

47


48

T H E AT R M W L D A N

ABOUT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan is an independent social enterprise and not-for-profit community company, limited by guarantee, and a registered charity. We believe that the arts and entertainment can deliver life-changing and life-enhancing experiences that have the power to change perceptions and increase tolerance, breaking down cultural divides and encouraging greater understanding – as relevant for the community we live in as it is for the planet we live on.

Mae Theatr Mwldan yn gwmni cymunedol annibynnol dielw, sy’n gweithredu fel elusen. Wrth wraidd y Mwldan yw’r gred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau sy’n gallu newid a gwella bywyd ac sydd â’r gallu i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiadau, gan dorri lawr ar raniadau diwylliannol a galluogi mwy o ddeallusrwydd - sydd yr un mor berthnasol i’n cymuned ni ag y mae i’r blaned gyfan.

THEATR MWLDAN MEMBERSHIP Membership of Theatr Mwldan is open to individuals of eighteen years of age and over and to organisations that support the objectives of the company. Membership costs £2 per year, and members have the right to vote at Mwldan’s Annual General Meeting and play a part in the future of the company. Contact the Box Office.

Am £2 y flwyddyn, mae aelodaeth Theatr Mwldan yn agored i unigolion o 18 mlwydd oed ac yn hyˆn ac i sefydliadau sy’n cynnal amcanion y cwmni, mae gan aelodau’r hawl i bleidleisio mewn Cyfarfodydd Blynyddol Cyffredinol y Mwldan ac i chwarae rhan yn nyfodol y cwmni. Cysylltwch a'r Swyddfa Docynnau.

VOLUNTEERING AT THEATR MWLDAN Theatr Mwldan relies on an energetic and reliable team of volunteers. If you are aged 18 or over and can donate your time and skills, we would love to hear from you. Please contact the Box Office for further information.

Mae Theatr Mwldan yn dibynnu ar dîm egnïol a dibynadwy o wirfoddolwyr. Os ydych yn 18 oed neu’n hyˆn a gallwch roi o’ch amser a’ch sgiliau, hoffwn glywed oddi wrthych. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am wybodaeth bellach.

Looking for Somewhere to Locate your Business? Yn Edrych am Rywle i Leoli’ch Busnes? Mwldan has great office space, workstations and virtual offices in a variety of affordable flexible packages.

Mae gan y Mwldan swyddfeydd, gweithfannau a rhith-swyddfeydd mewn ystod o becynnau hyblyg a fforddiadwy.

Why not join other local businesses and make Mwldan your business base?

Beth am ymuno â busnesau eraill trwy leoli eich busnes yn y Mwldan?

Contact David Senn now to discuss what Mwldan can offer you: 01239 622400 m: 07817 530 001 email: davids@mwldan.com Or visit our website www.mwldan.co.uk/business

Cysylltwch â David Senn nawr ar 01239 622400 m: 07817 530 001 e-bost: davids@mwldan.com Neu ewch at ein gwefan www.mwldan.co.uk/business

If you would like a copy of this brochure in large print please call 01239 621200 Os hoffech gopi o’r daflen hon mewn print mawr, ffoniwch 01239 621200


CAFFI MWLDAN Open Monday – Saturday 10.30am – 4.00pm & from before live shows for evening meals 6.00pm – 7.30pm Ar agor o ddydd Llun hyd ddydd Sadwrn 10.30yb – 4.00yh a prydau gyda’r nos cyn sioeau byw 6.00yh – 7.30yh

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY Join Theatr Mwldan Film Society and enjoy a world of cinema from less than £2 a film! Film Society members get free entry to all 30 Film Society Films and £1.30 off the price of a regular cinema ticket at Theatr Mwldan. e-mail tmfs@mwldan.co.uk or visit www.tmfilmsoc.org.uk

Ymunwch â chymdeithas ffilm theatr Mwldan a phrofwch fyd o sinema am lai na £2 y ffilm! Bydd aelodau’r gymdeithas yn cael mynediad am ddim i bob un o’r 30 ffilm Gymdeithas Ffilmiau a £1.30 oddi ar bris arferol tocyn sinema yn Theatr y Mwldan. e-bostiwch tmfs@mwldan.co.uk neu ewch at www.tmfilmsoc.org.uk

ACCESSIBLE CINEMA AT MWLDAN SINEMA HYGYRCH YN Y MWLDAN All of our cinema screenings are Audio Reinforced. Many screenings also offer Audio Description and/or Subtitles and will be indicated by the use of the logos below on Theatr Mwdan’s website www.mwldan.co.uk You might also like the specialist website www.yourlocalcinema.com

Mae pob un o’n dangosiadau sinema wedi ei Sain Atgyfnerthu. Mae nifer o’r dangosiadau hefyd yn cynnig Sain Ddisgrifio a/neu Isdeitlau . Gallwch adnabod y dangosiadau hyn o’r logos isaf ar wefan Theatr Mwldan www.mwldan.co.uk. Yn ogystal, gallwch fwrw golwg ar y wefan arbenigol www.yourlocalcinema.com

49


50

DYDDIADUR DIARY ˆ YL FFILM MWLDAN 2010 FILM FESTIVAL GW

IONAWR | JANUARY Gwe 8 Fri M W L D A N 1 3.15 5.50 8.35

Sherlock Holmes M W L D A N 2 3.00 Amelia 5.30 Planet 51

7.50 The Twilight Saga: New Moon Sad 9 Sat M W L D A N 1 12.50 Planet 51

3.00 5.50 8.35 Sherlock Holmes M W L D A N 2 1.20 Where The Wild Things Are 3.40 Amelia 6.10 The Twilight Saga: New Moon 8.50 Fish Tank Sul 10 Sun M W L D A N 1 12.50 Planet 51 3.00 5.50 8.35 Sherlock Holmes M W L D A N 2 1.05 Where The Wild Things Are 3.20 The Twilight Saga: New Moon 6.10 Fish Tank 8.50 Amelia Llun 11 Mon M W L D A N 1 5.50 8.35 Sherlock Holmes M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Maw 12 Tue M W L D A N 1 5.50 8.35 Sherlock Holmes M W L D A N 2 10.00 1.00 6.00 Martyn

Geraint A’r Losin Hud Mer 13 Wed M W L D A N 1 5.50 8.35 Sherlock Holmes M W L D A N 2 10.00 1.00 Martyn Geraint

A’r Losin Hud 6.10 Planet 51 8.20 Amelia Iau 14 Thu M W L D A N 1 3.05 5.50 8.35

Sherlock Holmes M W L D A N 2 3.30 Amelia 6.10 Planet 51

8.20 Amelia Gwe 15 Fri

ˆ YL FFILM MWLDAN 2010 FILM FESTIVAL GW

M W L D A N 1 3.10 9.10 The Men

Who Stare At Goats 5.05 Morris - A Life With Bells On 7.05 Tulpan M W L D A N 2 2.10 6.20 Bright Star 4.30 The Cove 8.40 Glorious 39 Sad 16 Sat M W L D A N 1 11.00 Where The Wild Things Are 1.05 Tulpan 3.10 The Men Who Stare At Goats 6.00 Met Opera: Carmen M W L D A N 2 11.30 Planet 51 1.30 8.20 Bright Star 4.00 Glorious 39 6.30 The Cove Oriel Mwldan 7.00 Ivor Davies: Agoriad | Opening

Sul 17 Sun

Sul 24 Sun

M W L D A N 1 12.00 Where The Wild

M W L D A N 1 12.00 Where The

Things Are 2.10 Tulpan 4.15 Artists’ Films 6.30 Morris – A Life With Bells On 8.30 The Men Who Stare At Goats M W L D A N 2 11.40 Planet 51 1.50 The Cove 3.40 Bright Star 6.00 Birdwatchers 8.10 Glorious 39 Llun 18 Mon M W L D A N 1 2.20 8.20 Tulpan 4.30 Morris - A Life With Bells On 6.30 The Men Who Stare At Goats M W L D A N 2 1.50 Glorious 39 4.20 The Cove 6.10 Bright Star 8.40 Birdwatchers Maw 19 Tue M W L D A N 1 1.55 9.10 The Girlfriend Experience 3.30 7.20 The Men Who Stare At Goats 5.20 Tulpan M W L D A N 2 1.40 6.30 Bright Star 4.00 Glorious 39 8.50 The Cove Mer 20 Wed M W L D A N 1 1.50 Glorious 39 4.30 8.20 The Men Who Stare At Goats 6.20 Bunny And The Bull M W L D A N 2 2.00 8.40 Big River Man 4.10 Bright Star 6.30 The Informant! Iau 21 Thu M W L D A N 1 1.40 7.20 The Men Who Stare At Goats 3.40 9.10 The Girlfriend Experience 5.20 Bunny And The Bull M W L D A N 2 1.50 6.20 Bright Star 4.10 The Informant! 8.40 Big River Man Gwe 22 Fri M W L D A N 1 2.30 6.40 Paranormal Activity 4.40 Nowhere Boy 8.50 Bunny And The Bull M W L D A N 2 2.10 6.20 A Serious Man 4.20 An Education 8.30 The Informant! Sad 23 Sat M W L D A N 1 12.20 Where The Wild Things Are 2.30 Me & Orson Welles 4.40 Nowhere Boy 6.40 Paranormal Activity 8.50 Bunny And The Bull M W L D A N 2 12.00 Planet 51 2.20 6.30 An Education 4.20 The Informant! 8.30 A Serious Man

Wild Things Are 2.10 Nowhere Boy 4.10 Me & Orson Welles 6.20 Bunny And The Bull 8.30 Paranormal Activity M W L D A N 2 11.40 Planet 51 1.50 The Informant! 4.00 An Education 6.00 Goodbye Solo 8.00 A Serious Man Llun 25 Mon M W L D A N 1 2.20 Me & Orson Welles 4.30 8.40 Paranormal Activity 6.40 Nowhere Boy M W L D A N 2 2.00 6.20 An Education 4.10 A Serious Man 8.20 Goodbye Solo Maw 26 Tue M W L D A N 1 2.00 8.20 Paranormal Activity 4.10 Nowhere Boy 6.10 Me & Orson Welles M W L D A N 2 2.10 8.40 A Serious Man 4.20 The Limits Of Control 6.40 An Education Mer 27 Wed M W L D A N 1 2.10 8.30 Nowhere Boy 4.10 Me & Orson Welles 6.20 Paranormal Activity M W L D A N 2 7.30 Bellowhead Iau 28 Thu M W L D A N 1 2.00 8.20 Paranormal Activity 4.10 Me & Orson Welles 6.20 Nowhere Boy M W L D A N 2 2.10 8.40 The Limits Of Control 4.30 An Education 6.30 A Serious Man Gwe 29 Fri M W L D A N 1 3.40 6.00 8.30 St. Trinians 2 M W L D A N 2 3.20 2012 6.30 Alvin & The Chipmunks 2 8.50 Katalin Varga Sad 30 Sat M W L D A N 1 1.45 NT Live: Nation 6.30 8.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 1.00 Alvin & The Chipmunks 2 7.30 William Stafford & Hiroaki Takenouchi Sul 31 Sun M W L D A N 1 12.50 Planet 51 3.00 5.30 8.00 St. Trinians 2 M W L D A N 2 1.30 3.40 Alvin & The Chipmunks 2 6.00 Katalin Varga 8.00 2012


01239 621200 CHWEFROR | FEBRUARY

The Source of Inspiration! Ffynhonnell Ysbrydoliaeth! Did you know?

Llun 1 Mon M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2

A wyddoch chi?

742,367 tickets have been sold since 01.01.2000 (at the time of writing).

Gwerthwyd 742,367 o docynnau ers 01.01.2000 (ar adeg ysgrifennu).

Nearly 14,000 tickets have been bought over the internet since we launched on-line sales a year ago.

Prynwyd bron 14,000 o docynnau dros y rhyngrwyd ers i ni ddechrau gwerthu ar-lein tua blwyddyn yn ôl.

Theatr Mwldan has hosted over 10,000 events since re-opening in 2004.

Mae Theatr Mwldan wedi cynnal dros 10,000 o ddigwyddiadau ers ail-agor yn 2004.

By June 2010 Theatr Mwldan’s touring productions will have totalled 37 projects and 403 performances at 36 Welsh venues and 56 further venues outside Wales.

Erbyn Mehefin 2010 bydd teithiau Theatr Mwldan wedi cyrraedd cyfanswm o 37 o wahanol gynhyrchiadau a 403 o berfformiadau mewn 36 lleoliad yng Nghymru a 56 lleoliad y tu hwnt i Gymru.

In 2009 Mwldan's cinema audiences munched through 4,760kg of popcorn!

Yn 2009, bwytaodd cynulleidfa sinema'r Mwldan 4,760kg o bopcorn!

And coming up in 2010…

Ar y gweill yn 2010...

We present our 16th annual Film Festival 15 – 28 January.

Byddwn yn dathlu ein 16eg Gw ˆ yl Ffilm Flynyddol 15 – 28 Ionawr.

Our programme of 3D cinema includes Alice in Wonderland and How to Train Your Dragon. Productions from New York’s Metropolitan Opera and London’s National Theatre can be enjoyed live, in high definition on our digital cinema screen. Plus we have mountain music from Woody Pines (March 22) and mountain films from the first ever Banff Mountain Film Festival UK tour (February 20).

Best Wishes | Cofion Gorau,

Dilwyn Davies,

Bydd ein rhaglen o sinema 3D yn parhau, gyda Alice in Wonderland a How to Train Your Dragon. Gallwch fwynhau cynyrchiadau o Opera Metropolitan Efrog Newydd a Theatr Genedlaethol Llundain yn fyw, mewn diffiniad uchel ar ein sgrin sinema ddigidol. Yn ogystal, bydd gennym gerddoriaeth y mynydd o ˆ yl Woody Pines (Mawrth 22) a ffilmiau’r mynydd o W Ffilmiau’r Mynydd Banff (Chwefror 20) ar ei thaith Brydeinig gyntaf.

Director | Cyfarwyddwr Met Opera Live in HD NT Live

4

3

5 Exhibitions / Arddangosfeydd 23 Film / Ffilm 24 Film Festival / Gw ˆ yl Ffilm 26 Classes / Dosbarthiadau 47 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4156/09 Image (right): Gemma Green-Hope

DYDDIADUR DIARY

www.mwldan.co.uk

BOOK ON-LINE!

Business @ Mwldan / Busnes @ Mwldan

48

M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Maw 2 Tue M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Mer 3 Wed M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Iau 4 Thu M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 The Princess & The Frog M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sad 6 Sat M W L D A N 1 1.00 3.15 The Princess & The Frog 6.00 Met Opera: Simon Boccanegra M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sul 7 Sun M W L D A N 1 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 1.20 Alvin & The Chipmunks 2 6.00 9 3.30 8.00 St. Trinians 2 Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.50 9 Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.00 Tangomotion

Gwe 12 Fri

Sul 21 Sun

M W L D A N 1 5.50 8.20 Percy Jackson

M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30

& The Lightning Thief M W L D A N 2 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 8.20 The Princess & The Frog 6.00 Taking Woodstock Llun 15 Mon M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 6.00 The Princess & The Frog 8.20 Taking Woodstock Maw Tue M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Mer 17 Wed M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Iau 18 Thu M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Gwe 19 Fri M W L D A N 1 12.50 5.30 Percy Jackson 3.15 The Princess & The Frog 8.00 Nine M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 7.30 Cara Dillon Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.00 2.30 5.00 Percy Jackson 7.50 Banff Mountain Festival World Tour M W L D A N 2 1.00 3.15 The Princess & The Frog 5.30 8.15 Nine

Percy Jackson 8.00 Sherlock Holmes M W L D A N 2 1.30 3.45 The Princess & The Frog 6.00 Seraphine 8.40 Nine Llun 22 Mon M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Seraphine Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Nine M W L D A N 2 7.30 Pluck: The Titanic Show Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Gwe 26 Fri M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones 8.30 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.20 Up In The Air 8.50 Nine Oriel Mwldan 6.30 Elizabeth Adeline & Pip Woolfe: Agoriad Opening Sad 27 Sat M W L D A N 1 1.00 The Princess & The Frog 3.10 Percy Jackson 5.40 Nine 8.20 The Lovely Bones M W L D A N 2 7.30 James Barralet & Sophia Rahmann Sul 28 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 Percy Jackson 5.50 The White Ribbon 8.50 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 2.40 Nine 5.30 The Lovely Bones 8.20 Up In The Air

MAWRTH | MARCH Llun 1 Mon M W L D A N 1 3.00 Nine

5.50 Did You Hear About The Morgans? 8.40 The White Ribbon M W L D A N 2 3.40 Up In The Air 6.10 Nine 8.50 The Lovely Bones

Maw 2 Tue

Gwe 12 Fri

M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones

M W L D A N 1 5.40 8.00

Llun 22 Mon

8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Mer 3 Wed M W L D A N 1 3.00 5.50 The Lovely Bones 8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 3.20 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Iau 4 Thu M W L D A N 1 2.30 Did You Hear About The Morgans? 8.00 Patrick Jones M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.50 8.20 Alice In 3D Wonderland 3D M W L D A N 2 8.00 Sausage & Samosa Sad 6 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Departures Sul 7 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Departures 8.40 Nine Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Catrin Finch & Cimarron Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Cwmni Drama Mochyn Du Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.10 5.50 Nine 8.30 The Lovely Bones CANOLFAN BYD BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE 7.30 Strike! Streic! Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.20 Nine 6.00 Still Walking 8.30 The Lovely Bones Llun 15 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Still Walking Maw 16 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Mer 17 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Iau 18 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Stephen Venables Gwe 19 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 The Songs Of Nick Drake Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 3.30 Hoodwinked Too 5.50 8.40 Valentines Day Sul 21 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 Hoodwinked Too 3.20 Valentines Day 5.50 Tales From The Golden Age 8.40 Valentines Day

3D

M W L D A N 1 5.40 8.00

3D

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Woody Pines Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 Valentines Day 8.40 Tales From The Golden Age Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Gwe 26 Fri M W L D A N 1 3.40 Hoodwinked Too 3D 6.00 Alice In Wonderland 3D 8.20 Invictus M W L D A N 2 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Sad 27 Sat M W L D A N 1 12.30 Alice In Wonderland 3D 3.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Met Opera: Hamlet M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 Llyr Williams Sul 28 Sun M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 5.50 A Prophet 9.00 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Llun 29 Mon M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 Invictus 8.40 A Prophet M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Maw 30 Tue M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 8.40 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Mer 31 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 3D How To Train Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang


01239 621200 CHWEFROR | FEBRUARY

The Source of Inspiration! Ffynhonnell Ysbrydoliaeth! Did you know?

Llun 1 Mon M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2

A wyddoch chi?

742,367 tickets have been sold since 01.01.2000 (at the time of writing).

Gwerthwyd 742,367 o docynnau ers 01.01.2000 (ar adeg ysgrifennu).

Nearly 14,000 tickets have been bought over the internet since we launched on-line sales a year ago.

Prynwyd bron 14,000 o docynnau dros y rhyngrwyd ers i ni ddechrau gwerthu ar-lein tua blwyddyn yn ôl.

Theatr Mwldan has hosted over 10,000 events since re-opening in 2004.

Mae Theatr Mwldan wedi cynnal dros 10,000 o ddigwyddiadau ers ail-agor yn 2004.

By June 2010 Theatr Mwldan’s touring productions will have totalled 37 projects and 403 performances at 36 Welsh venues and 56 further venues outside Wales.

Erbyn Mehefin 2010 bydd teithiau Theatr Mwldan wedi cyrraedd cyfanswm o 37 o wahanol gynhyrchiadau a 403 o berfformiadau mewn 36 lleoliad yng Nghymru a 56 lleoliad y tu hwnt i Gymru.

In 2009 Mwldan's cinema audiences munched through 4,760kg of popcorn!

Yn 2009, bwytaodd cynulleidfa sinema'r Mwldan 4,760kg o bopcorn!

And coming up in 2010…

Ar y gweill yn 2010...

We present our 16th annual Film Festival 15 – 28 January.

Byddwn yn dathlu ein 16eg Gw ˆ yl Ffilm Flynyddol 15 – 28 Ionawr.

Our programme of 3D cinema includes Alice in Wonderland and How to Train Your Dragon. Productions from New York’s Metropolitan Opera and London’s National Theatre can be enjoyed live, in high definition on our digital cinema screen. Plus we have mountain music from Woody Pines (March 22) and mountain films from the first ever Banff Mountain Film Festival UK tour (February 20).

Best Wishes | Cofion Gorau,

Dilwyn Davies,

Bydd ein rhaglen o sinema 3D yn parhau, gyda Alice in Wonderland a How to Train Your Dragon. Gallwch fwynhau cynyrchiadau o Opera Metropolitan Efrog Newydd a Theatr Genedlaethol Llundain yn fyw, mewn diffiniad uchel ar ein sgrin sinema ddigidol. Yn ogystal, bydd gennym gerddoriaeth y mynydd o ˆ yl Woody Pines (Mawrth 22) a ffilmiau’r mynydd o W Ffilmiau’r Mynydd Banff (Chwefror 20) ar ei thaith Brydeinig gyntaf.

Director | Cyfarwyddwr Met Opera Live in HD NT Live

4

3

5 Exhibitions / Arddangosfeydd 23 Film / Ffilm 24 Film Festival / Gw ˆ yl Ffilm 26 Classes / Dosbarthiadau 47 Live Events / Digwyddiadau Byw

Brochure Design: www.savageandgray.co.uk 4156/09 Image (right): Gemma Green-Hope

DYDDIADUR DIARY

www.mwldan.co.uk

BOOK ON-LINE!

Business @ Mwldan / Busnes @ Mwldan

48

M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Maw 2 Tue M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Mer 3 Wed M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 Ar Gau Closed

Iau 4 Thu M W L D A N 1 5.40 Alvin &

The Chipmunks 2 7.50 St. Trinians 2 M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 The Princess & The Frog M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sad 6 Sat M W L D A N 1 1.00 3.15 The Princess & The Frog 6.00 Met Opera: Simon Boccanegra M W L D A N 2 7.30 Theatr Genedlaethol Cymru: Y Gofalwr Sul 7 Sun M W L D A N 1 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 1.20 Alvin & The Chipmunks 2 6.00 9 3.30 8.00 St. Trinians 2 Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.50 9 Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 5.50 8.20 St. Trinians 2 Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.30 7.45 The Princess & The Frog M W L D A N 2 8.00 Tangomotion

Gwe 12 Fri

Sul 21 Sun

M W L D A N 1 5.50 8.20 Percy Jackson

M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30

& The Lightning Thief M W L D A N 2 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 8.20 The Princess & The Frog 6.00 Taking Woodstock Llun 15 Mon M W L D A N 1 12.50 3.20 5.40 8.05 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.30 3.45 6.00 The Princess & The Frog 8.20 Taking Woodstock Maw Tue M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Mer 17 Wed M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Iau 18 Thu M W L D A N 1 12.30 3.00 5.20 8.00 Percy Jackson & The Lightning Thief M W L D A N 2 1.00 3.15 5.30 7.45 The Princess & The Frog Gwe 19 Fri M W L D A N 1 12.50 5.30 Percy Jackson 3.15 The Princess & The Frog 8.00 Nine M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 7.30 Cara Dillon Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.00 2.30 5.00 Percy Jackson 7.50 Banff Mountain Festival World Tour M W L D A N 2 1.00 3.15 The Princess & The Frog 5.30 8.15 Nine

Percy Jackson 8.00 Sherlock Holmes M W L D A N 2 1.30 3.45 The Princess & The Frog 6.00 Seraphine 8.40 Nine Llun 22 Mon M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Seraphine Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Nine M W L D A N 2 7.30 Pluck: The Titanic Show Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.50 Percy Jackson 8.20 Sherlock Holmes M W L D A N 2 6.10 8.50 Nine Gwe 26 Fri M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones 8.30 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.20 Up In The Air 8.50 Nine Oriel Mwldan 6.30 Elizabeth Adeline & Pip Woolfe: Agoriad Opening Sad 27 Sat M W L D A N 1 1.00 The Princess & The Frog 3.10 Percy Jackson 5.40 Nine 8.20 The Lovely Bones M W L D A N 2 7.30 James Barralet & Sophia Rahmann Sul 28 Sun M W L D A N 1 12.50 3.20 Percy Jackson 5.50 The White Ribbon 8.50 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 12.30 The Princess & The Frog 2.40 Nine 5.30 The Lovely Bones 8.20 Up In The Air

MAWRTH | MARCH Llun 1 Mon M W L D A N 1 3.00 Nine

5.50 Did You Hear About The Morgans? 8.40 The White Ribbon M W L D A N 2 3.40 Up In The Air 6.10 Nine 8.50 The Lovely Bones

Maw 2 Tue

Gwe 12 Fri

M W L D A N 1 5.50 The Lovely Bones

M W L D A N 1 5.40 8.00

Llun 22 Mon

8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Mer 3 Wed M W L D A N 1 3.00 5.50 The Lovely Bones 8.40 Did You Hear About The Morgans? M W L D A N 2 3.20 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Iau 4 Thu M W L D A N 1 2.30 Did You Hear About The Morgans? 8.00 Patrick Jones M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.10 Nine 8.50 Up In The Air Gwe 5 Fri M W L D A N 1 5.50 8.20 Alice In 3D Wonderland 3D M W L D A N 2 8.00 Sausage & Samosa Sad 6 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Departures Sul 7 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 The Princess & The Frog 3.20 The Lovely Bones 6.00 Departures 8.40 Nine Llun 8 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Catrin Finch & Cimarron Maw 9 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Mer 10 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine Iau 11 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 The Lovely Bones 8.40 Nine

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Cwmni Drama Mochyn Du Sad 13 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.10 5.50 Nine 8.30 The Lovely Bones CANOLFAN BYD BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE 7.30 Strike! Streic! Sul 14 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 The Princess & The Frog 3.20 Nine 6.00 Still Walking 8.30 The Lovely Bones Llun 15 Mon M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 3.20 The Lovely Bones 6.00 Nine 8.40 Still Walking Maw 16 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Mer 17 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Opera Della Luna: The Sorcerer Iau 18 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Stephen Venables Gwe 19 Fri M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 The Songs Of Nick Drake Sad 20 Sat M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.10 3.30 Hoodwinked Too 5.50 8.40 Valentines Day Sul 21 Sun M W L D A N 1 12.30 3.00 5.30 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 1.00 Hoodwinked Too 3.20 Valentines Day 5.50 Tales From The Golden Age 8.40 Valentines Day

3D

M W L D A N 1 5.40 8.00

3D

Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 7.30 Woody Pines Maw 23 Tue M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 Valentines Day 8.40 Tales From The Golden Age Mer 24 Wed M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Iau 25 Thu M W L D A N 1 5.40 8.00 3D Alice In Wonderland 3D M W L D A N 2 6.00 8.40 Valentines Day Gwe 26 Fri M W L D A N 1 3.40 Hoodwinked Too 3D 6.00 Alice In Wonderland 3D 8.20 Invictus M W L D A N 2 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Sad 27 Sat M W L D A N 1 12.30 Alice In Wonderland 3D 3.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Met Opera: Hamlet M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 Llyr Williams Sul 28 Sun M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 5.50 A Prophet 9.00 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Llun 29 Mon M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 Invictus 8.40 A Prophet M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Maw 30 Tue M W L D A N 1 1.20 Hoodwinked Too 3D 3.40 Alice In Wonderland 3D 6.00 8.40 Invictus M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Mer 31 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 3D How To Train Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang


I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

DYDDIADUR DIARY

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Mer 7 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train Your Dragon 3D

3D

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at www.mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). An answer-phone service is available out of office hours. Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar www.mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

SINEMA 3D 3D CINEMA

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae llefydd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

ORIEL MWLDAN C A N O L FA N B Y D BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE ˆ YL FFILM GW MWLDAN FILM FESTIVAL

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

BAR | BAR The licensed theatre bar is open 30 minutes before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor 30 munud cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd. BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

www.mwldan.co.uk

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

rhaglen 08.01.10 - 15.04.10 programme www.mwldan.co.uk

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL

Abe

SINEMA | CINEMA

CARDIGAN | ABERTEIFI

2D Cinema admission prices are £5.50 (Adults) and £4.20 (Children aged 14 and under). 3D cinema prices are £7.50 (Adults) and £5.50 (Children aged 14 and under) which includes the use of returnable 3D glasses. Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Mynediad ar gyfer sinema 2D yw £5.50 (Oedolion) a £4.20 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau). Mynediad ar gyfer sinema 3D yw £7.50 (Oedolion) a £5.50 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau) sy’n cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

North

THEATR MWLDAN

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

ro yth ystw Aber

wyth

ryst

d

Roa

st

3D

Diary Guide

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

ad

r pie

How To Train Your Dragon 3D

How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Iau 15 Thu M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

fair

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 The Fureys Gwe 9 Fri M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sad 10 Sat M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sul 11 Sun M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Capitalism: A Love Story 8.20 Extraordinary Measures Llun 12 Mon M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 2.00 How The Koala Learned To Hug 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Capitalism: A Love Story Maw 13 Tue M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

3D

Na

Maw 6 Tue

M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20

r Feid

How To Train Your Dragon 3D 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Gwe 2 Fri M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sad 3 Sat M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sul 4 Sun M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 8.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 The Road Llun 5 Mon M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 The Road

Mer 14 Wed

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

Pe nd re

Iau 1 Thu

Iau 8 Thu

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

EBRILL | APRIL

T H E AT R MWLDAN

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

St Mary st

Quay

st

nd ra St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

NT AFO

EIFI RIV

ER TEIFI

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk


I N F O R M AT I O N GWYBODAETH

DYDDIADUR DIARY

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Mer 7 Wed M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train Your Dragon 3D

3D

M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00

Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island

1 2

MWLDAN 1 MWLDAN 2 DIGWYDDIADAU BYW LIVE EVENTS

BOOKING TICKETS FOR LIVE SHOWS AND CINEMA PRYNU TOCYNNAU AR GYFER SIOEAU BYW A SINEMA You can buy your tickets for any live or cinema performance in advance on-line at www.mwldan.co.uk, by phone (Visa, Delta, Mastercard, Solo and Switch), in person or by post (cheques made to Theatr Mwldan and an SAE). An answer-phone service is available out of office hours. Medrwch brynu eich tocynnau ar gyfer unrhyw berfformiad byw neu sinema o flaen llaw ar-lein ar www.mwldan.co.uk, dros y ffôn (Visa, Delta, Mastercard, Solo a Switch), mewn person neu drwy’r post (gwnewch eich sieciau’n daladwy i Theatr Mwldan a chynhwyswch amlen wedi’i chyfeirio’n barod). Seats for live events may be reserved without payment but will only be held for you for 7 days after which time they will be released for resale. Payment must be made immediately for bookings within 7 days of a show. Reservations without payment are not possible for cinema performances. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer digwyddiadau byw heb dalu, ond fe’u cedwir ar eich cyfer am 7 niwrnod yn unig ac wedi hynny byddant yn cael eu rhyddhau i’w hail werthu. Rhaid talu ar unwaith ar gyfer archebion sydd o fewn 7 niwrnod o ddyddiad y sioe. Nid oes modd archebu heb dalu ar gyfer perfformiadau sinema.

SINEMA 3D 3D CINEMA

Theatr Mwldan has good access for people with disabilities, wheelchair users etc. Wheelchair spaces are available for most performances - please let us know when booking. Toilet facilities are available for people with disabilities. Mae gan Theatr Mwldan fynediad da ar gyfer pobl ag anabledd, defnyddwyr cadeiriau olwyn ayyb. Mae llefydd ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau - rhowch wybod i ni o flaen llaw wrth archebu. Mae cyfleusterau tyˆ bach ar gael ar gyfer pobl ag anabledd.

ORIEL MWLDAN C A N O L FA N B Y D BYCHAN | SMALL WORLD CENTRE ˆ YL FFILM GW MWLDAN FILM FESTIVAL

REFUNDS AND EXCHANGES AD-DALU A CHYFNEWID If for any reason you find you are unable to make a performance or screening you have booked seats for, your tickets can be returned up to seven days in advance of a performance, and we will issue you with a full credit note. Alternatively we can exchange your tickets for a more suitable performance of the same show or film, or in the event of a full house we will do our best to re-sell your tickets for you (although this cannot be guaranteed). Os na allwch ddod i berfformiad neu ffilm yr ydych wedi archebu tocynnau ar ei chyfer, gallwch anfon eich tocynnau yn ôl hyd at saith niwrnod cyn y perfformiad ac fe anfonwn nodyn credyd llawn atoch. Neu gallwn newid eich tocynnau am berfformiad mwy cyfleus o’r un sioe neu ffilm. Os bydd y tocynnau i gyd wedi’u gwerthu, fe wnawn ein gorau i ailwerthu eich tocynnau (ond ni allwn addo gwneud hyn).

BAR | BAR The licensed theatre bar is open 30 minutes before the start of a show and also sells soft drinks, popcorn and sweets. Bydd bar trwyddedig y theatr ar agor 30 munud cyn cychwyn sioe ac yn gwerthu diodydd meddal, popcorn a melysion hefyd. BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

www.mwldan.co.uk

THEATR MWLDAN, ABERTEIFI/CARDIGAN SA43 1JY

BOX OFFICE

01239 621200 SWYDDFA DOCYNNAU

rhaglen 08.01.10 - 15.04.10 programme www.mwldan.co.uk

DISABILITY ACCESS MYNEDIAD I’R ANABL

Abe

SINEMA | CINEMA

CARDIGAN | ABERTEIFI

2D Cinema admission prices are £5.50 (Adults) and £4.20 (Children aged 14 and under). 3D cinema prices are £7.50 (Adults) and £5.50 (Children aged 14 and under) which includes the use of returnable 3D glasses. Concessionary prices for live events (in brackets where applicable) are available if you are a child, full-time student, senior citizen, disabled or registered unemployed. Please show proof of status. Mynediad ar gyfer sinema 2D yw £5.50 (Oedolion) a £4.20 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau). Mynediad ar gyfer sinema 3D yw £7.50 (Oedolion) a £5.50 (Plant 14 mlwydd oed ac yn iau) sy’n cynnwys cael benthyg y sbectol 3D. Ceir prisiau gostyngol ar gyfer digwyddiadau byw (mewn cromfachau lle bo hynny’n berthnasol) os ydych yn blentyn, yn fyfyriwr amser llawn, yn bensiynwr, yn anabl neu wedi’ch cofrestru’n ddi-waith. Dangoswch brawf o’ch statws os gwelwch yn dda.

North

THEATR MWLDAN

Willi am st

MARKET & GUILDHALL

ro yth ystw Aber

wyth

ryst

d

Roa

st

3D

Diary Guide

Our Box Office is open Monday - Sunday 10am - 8pm. An answerphone service is available out of office hours and when the box office is busy. Online Booking is available 24/7 at www.mwldan.co.uk. Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul 10 y bore - 8yh. Mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i oriau swyddfa. Gallwch archebu tocynnau ar-lein 24/7 trwy fynd at www.mwldan.co.uk

TICKET PRICES AND CONCESSIONS PRISIAU TOCYNNAU A GOSTYNGIADAU

ad

r pie

How To Train Your Dragon 3D

How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Iau 15 Thu M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

BOX OFFICE OPENING TIMES ORIAU AGOR Y SWYDDFA DOCYNNAU

fair

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.00 Nanny McPhee & The Big Bang 7.30 The Fureys Gwe 9 Fri M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sad 10 Sat M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures Sul 11 Sun M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 Capitalism: A Love Story 8.20 Extraordinary Measures Llun 12 Mon M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 2.00 How The Koala Learned To Hug 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Capitalism: A Love Story Maw 13 Tue M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20 3D How To Train Your Dragon 3D 8.40 Everybody’s Fine M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Extraordinary Measures

3D

Na

Maw 6 Tue

M W L D A N 1 1.40 4.00 6.20

r Feid

How To Train Your Dragon 3D 3D M W L D A N 2 1.00 3.20 5.40 8.00 Nanny McPhee & The Big Bang Gwe 2 Fri M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sad 3 Sat M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 Shutter Island Sul 4 Sun M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 8.20 Nanny McPhee & The Big Bang 6.00 The Road Llun 5 Mon M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40 How To Train 3D Your Dragon 3D M W L D A N 2 1.20 3.40 6.00 Nanny McPhee & The Big Bang 8.20 The Road

Mer 14 Wed

M W L D A N 1 12.40 3.00 5.20 7.40

Pe nd re

Iau 1 Thu

Iau 8 Thu

Priory

ABERTEIFI CARDIGAN

st

Hig h st

EBRILL | APRIL

T H E AT R MWLDAN

Pont y Cleifion

Newcastle Emlyn

St Mary st

Quay

st

nd ra St

Pont Aberteifi Cardigan Bridge

NT AFO

EIFI RIV

ER TEIFI

Pont y Priordy Priory Bridge

Theatr Mwldan is situated in the centre of Cardigan - turn left at the north end of the High Street/Pendre. There is parking behind the theatre for cars and coaches. Parking is free after 6pm. Mae Theatr Mwldan wedi ei lleoli yng nghanol Aberteifi - trowch i’r chwith ar ben gogleddol y Stryd Fawr/Pendre. Mae le i barcio tu ôl i’r theatr ar gyfer ceir a bysiau. Mae parcio’n rhad ac am ddim wedi 6yh. All details correct at time of going to press. We reserve the right to change the programme due to circumstances beyond our control. Mae’r holl fanylion yn gywir ar yr adeg pan fo’r rhaglen yn mynd i’r wasg. Rydym yn cadw’r hawl i newid y rhaglen oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth. Please note: No photography or video equipment is allowed in any performance. Sylwch: Ni chaniateir offer ffotograffiaeth na fideo mewn unrhyw berfformiad.

01239 - 621200 Book on-line | Archebu ar lein: www.mwldan.co.uk

Brochure Rhaglen  

January Ionawr 2010

Brochure Rhaglen  

January Ionawr 2010

Advertisement