Page 1

‫هاٌّاهِ تخصصی ٍالذیي ٍکَدکاى خزدسال‬ ‫شوارُ ‪ -5‬سال اٍل‪ -‬اردیبْشت ‪ – 1389‬هی ‪2010‬‬


‫عاقبت رد یکی از شب اهی دور‬

‫آن زمان رب مه خدای مهربان!‬

‫دوست دارم مارد باشم‬

‫با عشق هب بار آرم‬

‫هب جای اینکً گردنبىد ملکً ای را‬ ‫یم‬ ‫ات رد ضالمت و ا نی بیارامد‬

‫مع‬ ‫دوست دارم صىرت صىم کىدکی را بشىیم‬

‫یا رد میان خردمىدان گام ربدارم‬

‫اتکص دیگری رب روی زمیه‬

‫دوست دارم از کىدکی گلچهري ای رپستاری کنم‬ ‫رب باالی قلبی سخت ربگردن بیاوزیم‬

‫ات آوکً زنجیری از داهن اهی الماش را‬ ‫چش‬ ‫با م اهیی روشه و خىدان‬

‫دوست دارم مارد باشم‬

‫کىدک مه پا هب دنیا می نهد‬

‫انم شىر اوگیس مارد می نهد !‬

‫از رپویه صدا قت‬

‫یک یا دو فرزند را‬

‫با لب اهی گرمیهک از سینً ام شیر می خىرد‬

‫بس‬ ‫دوست دارم کىدکی خردضال را رد تر نىازش کنم‬

‫احمقاهن هب دور سرم بیاوزیم‬

‫کش‬ ‫ات آوکً مراسم با شکىي رپ آوازگان را با روگ هب تصىری م‬

‫ات رهکص دیگر رب روی زمیه‬

‫از مردیت گری‬ ‫(لطفا پدر و مارد خىبی باشید‪).‬‬


‫ضایب‪ ٙ‬زض كبضسی ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ی ”ثب ‪ٞ١‬ش“ ‪ ٝ‬زض ا‪ِٔٛ‬یسی ث‪ٗ ٠‬ؼ‪ٜ‬ی‬ ‫” ضب‪ًٞ ٟ‬چ‪ٗ “ٞٓٞ‬یجبضس‪.‬‬

‫هاٌّاهِ تخصصی ٍالذیي ٍکَدکاى‬

‫‪Ryan means “Smart” in Farsi and “Little‬‬ ‫‪King” in English.‬‬

‫دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬اسبق و‪ٛ‬دن‬

‫‪4‬‬

‫ٗسیط ارطایی ‪ ٝ‬سطزثیط‪:‬‬ ‫ضیال ‪ٝ‬ظیط‬ ‫‪ٞٛ‬یس‪ٜ‬سُب‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬ض٘بض‪:ٟ‬‬ ‫ضیطی‪ٞٛ ٚ‬ض‪ٝ‬ی‪ ،‬الٓ‪ ٠‬اكن‬

‫چ‪ٍٛ٘ ٝ‬ییٓ‪ -‬چ‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ‬

‫‪6‬‬

‫افؼشدٌی ثچ‪ٝ‬‬

‫‪7‬‬

‫ایشاٖ ؿ‪ٙ‬بػی‬

‫‪8‬‬

‫ضبیب زض ‪ٗ 6‬ب‪ِ١‬ی‬

‫فش‪٘ ًٙٞ‬بٔ‪ٟ‬بی ایشا٘ی‬

‫‪10‬‬

‫آؿذضی‬

‫‪14‬‬

‫‪ٙٞ‬ش دس خب٘‪ٝ‬‬

‫‪15‬‬

‫دذس ‪ٔ ٚ‬بدس ػضیض‬

‫‪16‬‬

‫حىبیش‪ٟ‬بی ؿیشیٗ‬

‫‪21‬‬

‫ث‪ٟ‬ششیٗ ؿّ‪ٛ‬اس جیٗ سا ثشای خ‪ٛ‬د ثخشیذ‬

‫‪22‬‬

‫دشػـ‪ٟ‬بی و‪ٛ‬دوب٘‪ ٚ ٝ‬دبػخ آ٘‪ٟ‬ب‬

‫‪24‬‬

‫ٔب جضئی اص د٘یبی س‪ٚ‬صٔش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د ‪ٞ‬ؼشیٓ‬

‫‪27‬‬

‫‪Address: 12664 Chapman Ave, # 1220, Garden‬‬ ‫‪Grove, CA, 92840‬‬ ‫‪Tel: (714) 750-5501‬‬ ‫‪E-mail: editor@ryanmagazine.com‬‬ ‫‪Website: www.ryanmagazine.com‬‬

‫َب٘ٓبَٗ "رایبِ" ْشزیٗ ای تخصصی ٔ َتیل ى ا یه یٗ‬ ‫تٕ ی ‪َٓ Ryan Publishing Group‬لشیز َی دیٕ ‪.‬‬ ‫٘دف ایّ ْشزیٗ إَٓسش ٔايدیّ ر سَیٓیٗ ٘یبی نْٕیبنِٕ‬ ‫دبَى‪ :‬الَه َب ر ٔ ٕ ک‪ ،‬تزثییه ٔ ْه‪ٙ‬یداری ززسْید‪،‬‬ ‫تغذیٗ َٓب ت ٔ رٔاْشٓب خز بالِ َ ثبدد‪" .‬راییبِ" ر‬ ‫اْلخبة ٔ اصیال َابيیت ر ییدٖ آسا ا یه ٔ ا تی‪ٙ‬ب ٔ‬ ‫َابيت ار بي ثٗ زلز َب٘ٓبَٗ َتلز ْخٕا٘ید دید‪َ .‬ابيیت‬ ‫ار بي َ ثبیته ارای ْبٌ ٔ ْشبْ زز لٓدٖ ثبدید ر یییز‬ ‫ایّ صٕرت قبثى ا لفب ٖ ُْی ثبدیٓد‪" .‬راییبِ" ثیب َرززی‬ ‫َرلجزتزیّ َحصیٕالت ٔ خیدَبت َزثیٕه ثیٗ ٕ یبِ ٔ‬ ‫ٔايدیّ ر ازصٗ ٘بی َخلًف ث‪ٙ‬دادل ‪ ،‬إَٓسد ‪ ،‬زز٘ٓهی ‪،‬‬ ‫٘ٓزی ٔ ٔرسد ج‪ٙ‬ه تح یٍ ثٓییبِ خیبْٕا ٖ ٘یبی ایزاْی‬ ‫تالش َ ُْبید‪ .‬صحه آن‪٘ ٙ‬بی چبح دیدٖ ر َب٘ٓبَیٗ‬ ‫"رایبِ" ثٗ ا‪ٙ‬دٖ صبحجبِ آن‪ٙ‬ی َی ثبدید‪ .‬ر صیٕرتی ٗ‬ ‫آن‪٘ ٙ‬بی ار بي زبقد ْبٌ ٔ َشخصبت ا بس ٔ ییب ریزا‬ ‫آِ ثبدد‪ ،‬ایّ َب٘ٓبَٗ َتئٕيیل ر قجبو چبح ا ی ثیدِٔ‬ ‫َشخصبت ْدار ‪ .‬ا یلفب ٖ اس تصیبٔیز‪،‬آن‪٘ ٙ‬یب ٔ َابيیت‬ ‫چبح ددٖ‪ ،‬ثدِٔ اجبسٖ لج ایّ َب٘ٓبَیٗ تخًیف َحتیٕة‬ ‫ددٖ ٔ دبَى پیهز قبْْٕ خٕا٘د دد‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪Oral Hygiene‬‬

‫‪Encourage your preschooler‬‬

‫‪30‬‬

‫‪to be active‬‬ ‫‪What did you do at school‬‬

‫‪31‬‬

‫?‪today‬‬


‫تاق کَدک‬


‫دکَراسیَى ا‬

‫ایٗ ا٘شخبة ثؼیبس ثش ػیٕبی اسبق ‪٘ ٚ‬شیج‪ ٝ‬ای و‪ٔ ٝ‬يی‬ ‫خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ ث‪ ٝ‬دػز آ‪ٚ‬سیذ‪ ،‬سأثیشٌزاس اػز‪.‬‬

‫‪ -1‬دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬اسبق و‪ٛ‬دن ٔی س‪ٛ‬ا٘ذ ثؼيیبس جيزاة ‪ٚ‬‬ ‫صیجب ثبؿذ‪ .‬اٌش ثخ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ اص‪ َٛ‬طشاحی‬ ‫دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬داخّی‪ ،‬اسبق و‪ٛ‬دن خ‪ٛ‬د سا ثچی‪ٙ‬یذ‪ ،‬ثبیذ ثي‪ٝ‬‬ ‫ٔ‪ٛ‬اسدی س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ و‪ ٝ‬ؿبیذ وبس سا ٔـىُ سش اص ا٘جيبْ‬ ‫دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬داخّی یه اسبق ثضسٌؼيبَ ٔيی و‪ٙ‬يذ‪ .‬ثي‪ٝ‬‬ ‫‪ٕٞ‬یٗ دِیُ ثؼیبسی اص دذس‪ٞ‬ب ‪ٔ ٚ‬بدس‪ٞ‬ب ‪ٚ‬لشيی سا صيش‬ ‫فىش وشدٖ دس ٔ‪ٛ‬سد دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬اسبق و‪ٛ‬دن خي‪ٛ‬د ٕ٘يی‬ ‫و‪ٙٙ‬ذ‪.‬‬

‫‪ٔ -5‬ی س‪ٛ‬ا٘یذ اص ٘مبؿی ‪ٞ‬ب ‪ ٚ‬وبس‪ٞ‬بی دػشی و‪ٛ‬دن خ‪ٛ‬د‬ ‫ثشای دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬س‪ٚ‬ی وب ز‪ٞ‬بی حبؿی‪ ٝ‬دی‪ٛ‬اس اػيشفبد‪ٜ‬‬ ‫و‪ٙ‬یذ‪ٔ .‬ی س‪ٛ‬اٖ آ ٘‪ٟ‬ب سا ث‪ ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ یيه اٍِي‪ ٛ‬ا٘شخيبة ‪ٚ‬‬ ‫سم‪ٛ‬یز وشد ‪ ٚ‬اص آ ٘‪ٟ‬ب دس جب‪ٞ‬بی ٔخشّي ٔي ق س‪ٚ‬ويؾ‬ ‫آثبط‪ٚ‬س ‪ ٚ‬سبثّ‪ ،... ٚ ٛ‬ثي‪ ٝ‬ػ‪ٙ‬ي‪ٛ‬اٖ ثخـيی اص دو‪ٛ‬ساػيی‪ٖٛ‬‬ ‫اػشفبد‪ ٜ‬وشد‪ .‬اٌش ؿٕب ثشای س‪ٚ‬سخشی ‪ ٚ‬ديشد‪ ٜ‬اص دبسچي‪ٝ‬‬ ‫طشح داس اػشفبد‪ٔ ٜ‬ی و‪ٙ‬یذ‪ٔ ،‬يی س‪ٛ‬ا٘یيذ اص طيشح آٖ دس‬ ‫دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬اسبق اػشفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یذ یب ٔی س‪ٛ‬ا٘یذ اص سٍ٘‪ٟ‬يبی‬ ‫ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس اٍِ‪ٛ‬ی خبصی و‪ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ثي‪ ٝ‬س‪ٚ‬حیي‪ ٝ‬وي‪ٛ‬دن‬ ‫خ‪ٛ‬د ایجبد وشد‪ ٜ‬ایذ‪ ،‬ثشای سً٘ ‪ ٚ‬ج‪ٙ‬غ دبسچ‪ ٝ‬س‪ٚ‬سخشی‬ ‫‪ ٚ‬دشد‪ ... ٚ ٜ‬اػشفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یذ‪.‬‬

‫‪ -2‬دس ٘ظش داؿشٗ ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬اسبق وي‪ٛ‬دن‪ ،‬فايبیی ثيشای‬ ‫خي‪ٛ‬اة ‪ ٚ‬ثيبصی ويي‪ٛ‬دن اػيز‪ ،‬ػيجت ٔييی ؿي‪ٛ‬د ويي‪ٝ‬‬ ‫دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬آٖ اص ا‪ٕٞ‬یز ثیـششی ثشخ‪ٛ‬سداس ثبؿذ‪ .‬صیشا‬ ‫ایيٗ فايب دس سؿيذ جؼيٕی ‪ ٚ‬س‪ٚ‬حيی وي‪ٛ‬دن ثؼييیبس‬ ‫سأثیشٌزاس اػز‪ .‬ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬فابی اسبق ثشای ثبصی دؼيش یيب‬ ‫دخشش دس ٘ظش ٌشفشي‪ ٝ‬ؿي‪ٛ‬د‪ ،‬دس چیيذٔبٖ آٖ سأثیشٌيزاس‬ ‫اػز‪ .‬دس ایٗ یبدداؿز ٘ىيبسی دس ٔي‪ٛ‬سد اسيبق خي‪ٛ‬اة‬ ‫و‪ٛ‬دن ث‪ ٝ‬ط‪ٛ‬س وّی ٔطشح ٔی ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬

‫‪ -6‬دس اسبق و‪ٛ‬دن‪ ،‬ػشص‪ٞ ٝ‬بی ٔخشّي سا اص ‪ٞ‬يٓ جيذا‬ ‫و‪ٙ‬یذ‪ .‬فابی خ‪ٛ‬اة و‪ٛ‬دن و‪ ٝ‬ثبیذ آسأؾ ثخؾ ثبؿذ‪،‬‬ ‫اص فابی ثبصی‪ٔ ،‬ب٘‪ٙ‬ذ ٔىب٘ی ثشای حشوز ٔبؿیٗ ‪ٞ‬يبی‬ ‫ٔؼبثم‪ ٝ‬ای یب سیُ لطبس یب اسيبق ثيبسثی یيب چبدس‪ٞ‬يبی‬ ‫ٔؼبفشسی اػجبة ثبصی ‪ ... ٚ‬جذا ثبؿذ‪ٕٞ .‬ی‪ٙ‬ط‪ٛ‬س ٔىيب٘ی‬ ‫ثشای ا٘جبْ وبس‪ٞ‬بی ‪ٙٞ‬شی ‪ ٚ‬وبسدػشی وي‪ٛ‬دن دس٘ظيش‬ ‫ٌشفش‪ ٝ‬ؿ‪ٛ‬د‪ .‬صیشا دس سؿيذ خقلیيز وي‪ٛ‬دن سأثیشٌيزاس‬ ‫اػز‪ .‬یه ٘مط‪ ٝ‬سٕشوض ‪ ٓٞ‬ثشای اسبق دس ٘ظش ثٍیشیيذ‪.‬‬ ‫ایٗ ٘مط‪ٔ ٝ‬ی س‪ٛ‬ا٘يذ د‪ٛ‬ؿيؾ دی‪ٛ‬اس‪ٞ‬يب‪ ،‬ػيبیجبٖ س‪ٚ‬ی‬ ‫سخشخ‪ٛ‬اة یب طجم‪ٞ ٝ‬ب ٔی ثبؿذ و‪ ٝ‬ثب اػيجبة ثبصی‪ٟ‬يب ‪ٚ‬‬ ‫‪ٚ‬ػبئّی و‪ ٝ‬اٍِ‪ٛ‬ی دو‪ٛ‬ساػی‪ ٖٛ‬سا اص آٖ ثشداؿيز ويشد‪ٜ‬‬ ‫ایذ‪ ،‬دش ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬

‫‪ٛٔ -3‬اسد ثؼیبسی دس ٔ‪ٛ‬سد اسبق خ‪ٛ‬اة وي‪ٛ‬دن ٔطيشح‬ ‫اػز و‪ ٝ‬صٔی‪ ٝٙ‬سؿذ ‪ ٚ‬دش‪ٚ‬سؽ اػشؼذاد‪ٞ‬بی ا‪ ٚ‬سا فشا‪ٓٞ‬‬ ‫آ‪ٚ‬سد ‪ ٚ‬ثش‪ٛ‬ا٘ذ ػبصٌبس ثب خّك ‪ ٚ‬خ‪ٛ‬ی وي‪ٛ‬دن ثبؿيذ‪ .‬دس‬ ‫اثشذا ٔی س‪ٛ‬اٖ آ٘چ‪ ٝ‬سا و‪ ٝ‬دس اسبق و‪ٛ‬دن ثشای ثيبصی ‪ٚ‬‬ ‫اػششاحز ا‪٘ ٚ‬یبص اػز‪ ،‬ف‪ٟ‬شػز وشد‪ .‬ػذغ ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ٝ‬‬ ‫٘ىبر س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بػيی ‪ ٚ‬دس ٘ظيش داؿيشٗ ػيٗ وي‪ٛ‬دن ‪ٚ‬‬ ‫٘یبص‪ٞ‬بی ػ‪ٙ‬ی ا‪ٔ ،ٚ‬جّٕبٖ ‪ ٚ‬دو‪ٛ‬ساػی‪ٔ ٖٛ‬ي‪ٛ‬سد ٘یيبص ا‪ ٚ‬سا‬ ‫س‪ٟ‬ی‪ ٝ‬وشد‪ ٜ‬یب اص ‪ٚ‬ػبئُ ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د دس خب٘‪ ٝ‬و‪ٔ ٝ‬ش‪ٙ‬بػيت ثيب‬ ‫س‪ٚ‬حیبر و‪ٛ‬دن اػز‪ ،‬اػشفبد‪ ٜ‬وشد‪ .‬دغ اص آٖ ٔی س‪ٛ‬اٖ‬ ‫اص وشبة لص‪ٞ ٝ‬بی و‪ٛ‬دوبٖ ثشای دو‪ٛ‬ساػی‪ ،ٖٛ‬سبثّ‪ٞٛ‬ب ‪ٚ‬‬ ‫‪ ...‬اِ‪ٟ‬بْ ٌشفز‪ .‬صیشا و‪ٛ‬دوبٖ ث‪ ٝ‬وشبث‪ٟ‬بی لصي‪ ٝ‬ػقلي‪ٝ‬‬ ‫ثؼیبسی داس٘ذ‪.‬‬

‫‪ -7‬دغ اص ا٘شخبة اجضای دو‪ٛ‬ساػی‪ ،ٖٛ‬ؿٕب ٔی س‪ٛ‬ا٘یيذ‬ ‫حبَ ‪ٛٞ ٚ‬ای خبصی ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٚ‬حیبر و‪ٛ‬دوشبٖ ثيشای‬ ‫ا‪ ٚ‬ایجبد و‪ٙ‬یذ اسبلی ثب حبَ ‪ٛٞ ٚ‬ای ثبؽ‪ ،‬اسبلی خیبِی دس‬ ‫و‪ٟ‬ىـبٖ‪ ،‬اسبلی ثشای دش٘غ ‪ٞ‬ب یيب اسيبلی ثيب س‪ٚ‬حیي‪ٝ‬‬ ‫ا٘یٕیـٗ ‪ٞ‬بی ٔ‪ٛ‬سد ػقل‪ ٝ‬و‪ٛ‬دوشيبٖ ‪ ٚ‬ثؼيیبسی ٔي‪ٛ‬اسد‬ ‫دیٍش و‪ ٝ‬ثب س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬س‪ٛٙ‬ع ‪ ٚ‬سؼذاد ایذ‪ٞ ٜ‬بی ٔ‪ٛ‬ج‪ٛ‬د‪ٔ ،‬ی‬ ‫س‪ٛ‬اٖ فاب‪ٞ‬بیی ثؼیبس ٔش‪ٛٙ‬ع ‪ٔ ٚ‬شفب‪ٚ‬ر سا خّك ويشد وي‪ٝ‬‬ ‫اػشؼذاد و‪ٛ‬دن دس آٖ فاب سؿذ یبثذ ‪ ٚ‬ا٘ؼيب٘ی خيقق‬ ‫ثشای آی‪ٙ‬ذ‪ ٜ‬ثبؿذ‪.‬‬

‫‪ -4‬اٌش و‪ٛ‬دن ؿٕب دس ػ‪ٙ‬ی اػز و‪ٔ ٝ‬يی س‪ٛ‬ا٘يذ ٘ظيش‬ ‫د‪ٞ‬ذ‪ٔ ،‬ی س‪ٛ‬ا٘یذ اص ایذ‪ٞ ٜ‬بی خ‪ٛ‬دؽ اػشفبد‪ ٜ‬و‪ٙ‬یذ‪ٔ .‬يی‬ ‫س‪ٛ‬ا٘یذ دس ٔ‪ٛ‬سد سً٘ ٔ‪ٛ‬سد ػقل‪ ٝ‬اؽ یب اؿیبی دوي‪ٛ‬سی‬ ‫و‪ ٝ‬ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬آ ٘‪ٟ‬ب ػقل‪ ٝ‬داسد‪ ،‬اص ا‪ ٚ‬ػيااَ و‪ٙ‬یيذ‪ .‬دس ٔي‪ٛ‬سد‬ ‫سً٘ ‪ ٚ‬ج‪ٙ‬غ دشد‪ ٚ ٜ‬س‪ٚ‬سخشی ‪ٕٞ ٚ‬ی‪ٙ‬طي‪ٛ‬س س٘يً وب يز‬ ‫دی‪ٛ‬اسی ‪ ٚ‬ج‪ٙ‬غ آٖ حشٕب فىش و‪ٙ‬یذ ‪ٔ ٚ‬ش‪ٙ‬بػت ثب ػيٗ ‪ٚ‬‬ ‫ج‪ٙ‬ؼیز فشص٘ذ ‪ ٚ‬ػّیم‪ ٝ‬و‪ٛ‬دوشبٖ‪ ،‬سٍ٘ی سا ا٘شخبة و‪ٙ‬یذ‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪4‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫چ‪ ٝ‬ثٍ‪ٛ‬ییٓ‬ ‫‪ٝ- 1‬هت ضكت‪ ٚ‬است‪ ،‬چ‪ ٠‬ثبیس ثٌ‪ٜ‬ی؟‬

‫‪- 2‬ث‪ٛ ٠‬ظط ت‪ ٚٗ ،ٞ‬ثب ض‪ٜ‬یس‪ ٙ‬ای‪ ٚ‬حطف ‪١‬ب چ‪ ٠‬احسبسی پیسا ٗی ً‪ٖٜ‬؟‬ ‫‪ٗ - 3‬وطضات ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬ی ٗب ثطای ظٗب‪ٗ ٙ‬طارؼت ث‪ٜٗ ٠‬عّ چه‪ ٠‬سهبػتی‬

‫ٗی ثبضس؟‬ ‫‪ - 4‬اُط ثط سط ت٘بضبی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ی تٔ‪ٞ‬یعی‪ ،ٙٞ‬ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬اكهن ‪ٛ‬طسهیسیٖ چه‪٠‬‬

‫اتلبهی ٗی اكتس؟‬ ‫‪ - 5‬كٌط ٗی ً‪ٜ‬ی ثب ای‪ٞٓ ٚ‬اظٕ ضٌست‪ٜ‬ی اُط ت‪ٞ‬ح ثبظی ً‪ٜ‬ی چ‪ٗ ٠‬هی‬

‫چ‪ٍٛ٘ ٝ‬ییٓ‬

‫ض‪ٞ‬ز؟‬ ‫‪ُ- 6‬لتٖ چ‪ً ٠‬بض ً‪ٜ‬ی؟‬

‫‪ٝ- 1‬هت ضكت‪ ٚ‬است‪ً ،‬لص ‪ٓ ٝ‬جبست ضا ثپ‪ٞ‬ش!‬

‫‪- 7‬آیب ً٘ي ٗ‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬ی؟‬

‫‪- 2‬ای‪ ٚ‬ططظ غحجت زض ذب‪ ٠ٛ‬ی ٗب ث‪ًٔ ٠‬ی ٗ٘‪ٜٞ‬ع است!‬

‫‪- 8‬ز‪ٝ‬ست زاضی ٓجبس ذ‪ٞ‬اثت ضا ثپ‪ٞ‬ضی یب اظ ذ‪ٞ‬ضز‪ ٙ‬ثست‪ٜ‬ی غطك‪ٜ‬ظط‬

‫‪- 3‬اغال"حن ‪ٛ‬ساضی ثؼس اظ تبضیي ضس‪ٞ١ ٙ‬ا ثیط‪ ٙٝ‬ث٘ب‪ٛ‬ی!‬

‫ً‪ٜ‬ی؟‬

‫‪ُ - 4‬ط ثط سط ت٘بضبی ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ی تٔ‪ٞ‬یعی‪ ،ٙٞ‬ث‪ ٠‬ت‪ٞ‬اكن ‪ٛ‬طسیسیٖ‪ ،‬آ‪ ٙ‬ضا‬

‫‪- 9‬كٌط ٗی ً‪ٜ‬ی اُط ًسی ضا ثیبظاضی چ‪ ٠‬ثبیس ثٌ‪ٜ‬ی؟‬

‫ذبٗ‪ٞ‬ش ٗی ً‪!ٖٜ‬‬

‫‪- 10‬كٌط ٗی ً‪ٜ‬ی ًبضت زضست‪٠‬؟‬

‫‪- 5‬ثبظ ‪ ٖ١‬ثِٖ؟ اتبم ربی ت‪ٞ‬ح ثبظی ‪ٛ‬یست!‬

‫‪- 11‬ثجی‪ ،ٖٜ‬اُط ثطازضت ضٌالت ثر‪ٞ‬ضز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ت‪ٛ ٞ‬س‪١‬هس چه‪ ٠‬احسبسهی‬

‫‪ُ- 6‬لتٖ زستِب‪ ٟ‬ضجط ضا ذبٗ‪ٞ‬ش ً‪!ٚ‬‬

‫ٗی ً‪ٜ‬ی‬

‫‪- 7‬ذیٔی ثی ضؼ‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬اغال" ًٌٖ٘ ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬ی!‬

‫‪ - 12‬كٌط ٗی ً‪ٜ‬یس اُط ٗ‪ٗ ،ٚ‬خْ ض٘ب ای‪ ٚ‬هسض ریهؾ ثهع‪ ٖٛ‬ضه٘ب چه‪٠‬‬

‫‪- 8‬اُط ك‪ٞ‬ضا" ٓجبس ذ‪ٞ‬اثت ضا ‪ٛ‬پ‪ٞ‬ضی اظ ثست‪ٜ‬ی ذجطی ‪ٛ‬یست!‬

‫حبٓی پیسا ٗی ًطزیس؟‬

‫‪- 9‬اظ ذ‪ٞ‬ا‪١‬طت ػصضثر‪ٞ‬ا‪ ٝ ٟ‬ه‪ ّٞ‬ثس‪ ٠ً ٟ‬زیِط ا‪ ٝ‬ضا ‪ٛ‬ع‪ٛ‬ی!‬

‫‪- 13‬اُط ًسی ای‪ ٚ‬ط‪ٞ‬ض ؿصا ثر‪ٞ‬ضز ت‪ ٞ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬چ‪ٗ ٠‬ی ُ‪ٞ‬یی؟‬

‫‪ً- 10‬بض‪١‬بی اح٘وب‪!ٌٚٛ ٠ٛ‬‬

‫‪ - 14‬تب حبال كٌط ًطزی ً‪ ٠‬چطا ٗهی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬هس‪ٞٗ :‬ههغ ػطسه‪ً ٠‬هطز‪ٙ‬‬

‫‪ً٘- 11‬ی اظ ضٌالت ‪١‬ب ضا ث‪ ٠‬ثطازض ً‪ٞ‬چٌتطت ثس‪!ٟ‬‬

‫زستت ضا رٔ‪ٞ‬ی ثی‪ٜ‬ی ات ثِیطی؟‬

‫‪- 12‬ذل‪ ٠‬ضی‪ !ٚ‬ای‪ ٚ‬هسض سط‪ ٝ‬غسا ضا‪ٛ ٟ‬ی‪ٜ‬ساظیس!‬

‫‪- 15‬اُط ت‪ ٞ‬ربی ٗ‪ ٚ‬ث‪ٞ‬زی چ‪ٗ ٠‬ی ًطزی؟‬

‫‪ٗ - 13‬خْ زی‪١ ٠ٛٝٞ‬ب ؿصا ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ض‪ ،‬ثجی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ی ٓجبست ضیرتی!‬

‫ای‪ ٚ‬ػجبضات ‪ ٠ٛٞ٘ٛ‬ای اظ غحجت ‪ُ ٝ‬لت ‪ ُٞ ٝ‬ثب كطظ‪ٛ‬ستب‪ ٙ‬زض سه‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬

‫‪ٞٗ - 14‬هغ ػطس‪ً ٠‬طز‪ ٙ‬زستت ضا زض ٗوبثْ ثی‪ٜ‬ی ات ثِیط!‬

‫ٗرتٔق ٗی ثبضس‪ ٠ً ،‬ث‪ ٠‬ش‪ًٞ ٚ١‬زى ‪ ٝ‬ضضس ‪ ٝ‬تؼبٓی كٌطی ا‪ً٘ ٝ‬ي‬

‫‪- 15‬رب‪ ٖٛ‬ث‪ٓ ٠‬ت ضسیس‪٘ٛ .‬ی زا‪ ٖٛ‬ثب ت‪ ٞ‬چ‪ًٖٜ ٠‬؟‬

‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ًطز‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪7‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫افسزدگی بچِ ّا‬

‫دوشش ؿیشیٗ ٘‪ٛ‬س‪ٚ‬ی‬ ‫داسای ث‪ٛ‬سد سخصصی دس س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بػی ثبِی‪ٙ‬ی‬ ‫داسای ف‪ٛ‬ق سخصص دس آصٔ‪ٟ٘ٛ‬بی س‪ٚ‬ا٘ـ‪ٙ‬بػی‬

‫‪Clinical Psychologist‬‬ ‫‪License: PSY 21541‬‬ ‫‪P: 818-344-6818‬‬ ‫‪E:nooravi@gmail.com‬‬ ‫‪www.nooravi.com‬‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫زض ای‪ ٚ‬ض٘بض‪ ٟ‬زضثبض‪ ٟ‬اكسطزُی ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬ثب ض٘ب‬ ‫غحجت ٗی ً‪ ٠ٛ .ٖٜ‬ت‪٢ٜ‬ب ثعضُسبال‪ ٙ‬اكسهطز‪ٟ‬‬ ‫ٗی ض‪ٛٞ‬س ثٌٔ‪ ٠‬ثچه‪١ ٠‬هب ‪ٞٛ ٝ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬هب‪ٛ ٙ‬یهع ثه‪٠‬‬ ‫اكسطزُی ٗجتال ٗی ض‪ٛٞ‬س‪.‬‬ ‫زض حههس‪ٝ‬ز ‪ 5‬زضغههس ً‪ٞ‬زًههب‪ٞٛ ٝ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ههب‪ ٙ‬زض‬ ‫ربٗؼ‪ ٠‬اظ اكسطزُی ض‪ٛ‬ذ ٗی ثط‪ٛ‬س‪ًٞ .‬زًب‪ٛ‬ی ً‪٠‬‬ ‫ظیط كطبض اسهتطس ‪١‬سهت‪ٜ‬س‪ ،‬زض ٗؼهطؼ ذطهط‬ ‫ثیطتطی ثطای اكسطزُی ‪١‬ست‪ٜ‬س‪ .‬ای‪ًٞ ٚ‬زًهب‪ٙ‬‬ ‫اؿٔت اذتالالت یبزُیطی ‪ ٝ‬یب اضططاة زاض‪ٛ‬هس‬ ‫اكسطزُی ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ر‪ٜ‬ج‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬ازُی ‪ ٝ‬یهب اضحهی‬ ‫زاضت‪ ٠‬ثبضس‪ .‬ضكتبض ً‪ٞ‬زًب‪ٞٛ ٝ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٙ‬اكسطز‪ٟ‬‬ ‫ثب ضكتبض ثعضُسبال‪ ٙ‬اكسطز‪ ٟ‬تلب‪ٝ‬ت زاضز‪ .‬ػ‪ٞ‬اْٗ‬ ‫ظیط ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪ٝ‬آسی‪ ٚ‬ضا زض ض‪ٜ‬بسبیی اكسطزُی‬ ‫ً‪ٞ‬زًب‪ً٘ ٙ‬ي ً‪ٜ‬س‪ .‬ػالئ٘ی ً‪ٗ ٠‬طرع ٗی‬ ‫ً‪ٜ‬س ً‪ٞ‬زى ض٘ب اكسهطزُی زاضز یهب ذیهط‪ ،‬ثه‪٠‬‬ ‫ػالئٖ ظیط ت‪ٞ‬ر‪ًٜ ٠‬یهس‪ :‬ا‪ٛ‬هس‪ ،ٟٝ‬اضهي ‪ُ ٝ‬طیه‪٠‬‬ ‫ٗسا‪ ٕٝ‬ثچ‪ ٝ ٠‬یب ‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ ،ٙ‬باٗیسی ا‪ ،ٝ‬حطك‪٢‬هبی‬ ‫‪ٛ‬باٗیسا‪ٛ‬هه‪ ٠‬ظز‪ً ،ٙ‬ههب‪١‬ص ا‪ِٛ‬یههع‪ ٟ‬كؼبٓیههت‪ ،‬اظ‬ ‫كؼبٓیت ‪١‬بی ٗطٔ‪ٞ‬ة ُصضت‪ ٠‬زیِط ‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬هس‬ ‫ٓصت ثجطز‪ ،‬ذستِی ٗسا‪ ٝ ٕٝ‬ا‪ٛ‬هطغی ا‪ ٝ‬تحٔیهْ‬ ‫ضكت‪ ،٠‬ا‪ٛ‬هع‪ٝ‬ای ارت٘هبػی ‪ ٝ‬اضتجهبع ضهؼیق ثهب‬ ‫زیِطا‪ ٙ‬زاضز‪ ،‬اػت٘بز ث‪ٛ ٠‬لس ا‪ ٝ‬پبیی‪ ٚ‬اسهت ‪ٝ‬‬ ‫احسبس ُ‪ٜ‬ب‪ٗ ٟ‬ی ً‪ٜ‬س‪ ،‬اكعایص حسبسهیت ثه‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ثب حس ‪ٛ‬بت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی زاضز‪ .‬اكعایص ثهی ههطاضی‪،‬‬ ‫ذطههٖ ‪ ٝ‬یههب ت‪ٜ‬لههط زاضز‪ .‬ضههٌبیت‪٢‬بی ٌٗههطض اظ‬ ‫ثی٘بضی‪٢‬بی رس٘ی ٗب‪ٜٛ‬س سهطزضز ‪ ٝ‬ضهٌٖ زضز‬ ‫زاضز‪ .‬ؿیجت ‪١‬بی ٌٗطض اظ ٗسضسه‪ ٝ ٠‬یهب ػهسٕ‬ ‫ا‪ٛ‬زههبٕ تٌههبٓیق ٗسضسهه‪ ٠‬ضا زاضز‪ .‬آٗ‪ٞ‬ظُههبضا‪ٙ‬‬ ‫ُعاضش ٗی ز‪ٜ١‬س ً‪ ٠‬ت٘طًع ضهؼیق ثهط ض‪ٝ‬ی‬ ‫ٗطبٓجص زاضز‪ .‬ضه٘ب ٗطهب‪١‬س‪ٗ ٟ‬هی ً‪ٜ‬یهس ًه‪٠‬‬ ‫اذههتالالت ػ٘ههس‪ ٟ‬زض ذهه‪ٞ‬اة ‪ ٝ‬ذهه‪ٞ‬ضاى زاضز‪.‬‬ ‫سر‪ُ ٚ‬لت‪ ٚ‬زضثهبض‪ ٟ‬كهطاض اظ ذب‪ٛ‬ه‪ ٝ ٠‬یهب حتهی‬ ‫تالش زض ر‪٢‬ت آ‪ ٙ‬ضا زاضز‪ ٝ .‬یب اكٌبض یب ُلتبض‬ ‫‪ ٝ‬یب ضكتبضی زاّ ثط ذ‪ٞ‬زًطی زاضز‪ٞٛ .‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی یب‬ ‫ً‪ٞ‬زًی ً‪ٗ ٠‬ؼ٘‪ٞ‬ال ثب ز‪ٝ‬ستب‪ٛ‬ص زض ضكت ‪ ٝ‬آٗس‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٝ ٟ‬ثبظی ٗی ًطز‪ ٟ‬حبال ثیطهتط ‪ٝ‬ههتص زض‬ ‫ذب‪ ٝ ٠ٛ‬ثس‪ ٙٝ‬ا‪ِٛ‬یع‪ ٟ‬ثه‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬هبیی ٗهی ُصضا‪ٛ‬هس‪.‬‬ ‫صفحِ ‪6‬‬

‫اٗ‪ٞ‬ضی ً‪ ٠‬هجال ثطای ا‪ٛ ٝ‬طبع آ‪ٝ‬ض ثه‪ٞ‬ز‪ ٟ‬حهبال‬ ‫ٓصتی ثطایص ‪ٛ‬ساضز‪ .‬ای‪ ٚ‬ثچه‪١ ٠‬هب اظ ٗهطٍ زٕ‬ ‫ٗی ظ‪ٜٛ‬س ‪ٗ ٝ‬ی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬س ً‪ٗ ٠‬ی ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬هس ث٘یط‪ٛ‬هس‬ ‫ثچ‪١ ٠‬بی اكسطز‪ ٟ‬زض س‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثعضُسهبٓی ت٘بیهْ‬ ‫ثیطتطی ثطای ذ‪ٞ‬زًطی زاض‪ٛ‬س‪ٞٛ .‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اكسطز‪ٟ‬‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬است ث‪ ٠‬س‪ٞ‬ی ٗ‪ٞ‬از ٗرسض‪ ،‬زاض‪١ٝ‬ب ‪ ٝ‬یهب‬ ‫آٌْ ض‪ٝ‬ی ثیب‪ٝ‬ضز‪ًٞ .‬زًب‪ٞٛ ٝ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ٛ‬ی ًه‪ ٠‬زض‬ ‫ذب‪ٗ ٝ ٠ٛ‬سضس‪ٗ ٠‬طٌالتی ضا ث‪ ٠‬ثبض ٗهی آ‪ٝ‬ض‪ٛ‬هس‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬اسهت ًه‪ٝ ٠‬اهؼهب اكسهطز‪ ٟ‬ثبضه‪ٜ‬س ‪ٓٝ‬هی‬ ‫ذ‪ٞ‬زضب‪ ٝ ٙ‬یهب ذهب‪ٞٛ‬از‪٘ٛ ٟ‬هی زا‪ٜٛ‬هس‪ًٞ .‬زًهب‪ٙ‬‬ ‫اكسههطز‪٘١ ٟ‬یطهه‪ ٠‬ؿِ٘ههی‪ٛ ٚ‬یسههت‪ٜ‬س ث‪ٜ‬ههبثطای‪ٚ‬‬ ‫‪ٝ‬آسی‪ ٝ ٚ‬آٗ‪ٞ‬ظُبضا‪ ٌٚ٘ٗ ٙ‬اسهت ‪ٛ‬سا‪ٜٛ‬هس ًه‪٠‬‬ ‫زضزسههط‪١‬بیی ًهه‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ههب ایزههبز ٗههی ً‪ٜٜ‬ههس ثههب‬ ‫اكسطزُی آ‪٢ٛ‬ب اضتجبع زاضز‪ٝ .‬هتی ً‪ٗ ٠‬سهتوی٘ب‬ ‫اظ ای‪ًٞ ٚ‬زًب‪ ٙ‬اكسطز‪ ٟ‬ثپطسیٖ ُهب‪١‬ی ٌٗ٘ه‪ٚ‬‬ ‫است ثِ‪ٞ‬ی‪ٜ‬هس ًه‪ ٠‬ؿِ٘ی‪ٜٜ‬هس‪ .‬تطهریع ‪ ٝ‬یهب‬ ‫زضٗب‪ ٙ‬ث‪ٞٗ ٠‬هغ ثطای ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬اكسطز‪ ٟ‬ضط‪ٝ‬ضی‬ ‫است‪ .‬اكسطزُی یي ثی٘بضی رسی اسهت ًه‪٠‬‬ ‫ث‪ً٘ ٠‬ي ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬ط‪ٜ‬بس ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬پعضهي ً‪ٞ‬زًهب‪ٝ ٙ‬‬ ‫‪ٞٛ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ٛ ٙ‬یبظ زاضز زضٗب‪ً ٙ‬بْٗ ضبْٗ زضٗهب‪ٙ‬‬ ‫كههطز ‪ ٝ‬ذههب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬اسههت‪ .‬زض زضٗههب‪ ٙ‬اكسههطزُی‬ ‫ً‪ٞ‬زًههب‪ٌ٘ٗ ٙ‬هه‪ ٚ‬اسههت ًهه‪ ٠‬زاض‪١ٝ‬ههبی ضههس‬ ‫اكسطزُی ‪ ٖ١‬ثطای ٗستی زاز‪ ٟ‬ض‪ٞ‬ز ‪.‬‬

‫ضال ‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫ی‪ :‬تٌگِ ٍاشی‬

‫آثبس سبسیخی‬ ‫ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضی ػال‪ ٟٝ‬ثط طجیؼت ظیجب‪ ،‬زاضای آحبض تبضیری ‪ٛ‬یع ٗیثبضس‪.‬‬ ‫یٌی اظ س‪ً ٠‬تیج‪ٗ ٠‬ؼط‪ٝ‬ف ز‪ٝ‬ض‪ ٟ‬هبربض زض ای‪ ٚ‬ت‪ٝ ٠ِٜ‬اهغ ضس‪ٟ‬است‪.‬‬ ‫ز‪ً ٝ‬تیج‪ ٠‬زیِط زض چط٘‪ ٠‬ػٔی ض‪٢‬ط ضی ‪ ٝ‬ت‪ٝ ْٛٞ‬ا‪ٛ‬ب زض ربز‪١ ٟ‬هطاظ‬ ‫‪ٝ‬اهغ ضس‪ٟ‬ا‪ٛ‬س‪١ .‬ط س‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬تیج‪١٠‬ب ث‪ ٠‬زست‪ٞ‬ض كتحؼٔهی ضهب‪ ٟ‬هبرهبض‬ ‫حٌبًی ضس‪ ٟ‬است‪ .‬كتحؼٔهی ضهب‪ً ٟ‬ه‪ ٠‬ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬پهیص اظ پبزضهب‪١‬ی‬ ‫ذ‪ٞ‬یص ضا زض ضیطاظ ُصضا‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ثب زیس‪ٛ ٙ‬وص ثطرسهت‪١٠‬هبی آ‪ٙ‬‬ ‫زیبض‪ ،‬س‪ٛ ٠‬لط ث‪ٛ ٠‬بٗ‪٢‬بی حزبضثبضی‪ٛ ،‬وبش ثبضی ‪ٗ ٝ‬ؼ٘بضثبضهی ضا‬ ‫ٗسئ‪ ّٞ‬سبذت ای‪ ٚ‬س‪ً ٠‬تجی‪ ٠‬زض ت‪٢‬طا‪ً ٙ‬طز‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫ًتیج‪ٝ ٠‬اهغ زض ت‪ ٠ِٜ‬سب‪ٝ‬اضی زاضای اثؼبز ضص زض ‪١‬لت ٗتط اسهت‬ ‫ً‪ٝ ٠‬هبیغ ظٗب‪ ٙ‬كتحؼٔی ضب‪ ٟ‬ز‪ٝ‬ض تب ز‪ٝ‬ض ًتیج‪ ٠‬ض‪ٝ‬ایت ضهس‪ٟ‬اسهت‪.‬‬ ‫ثعضٍ تطی‪ٛ ٚ‬وص ثطرست‪ ٠‬ای‪ً ٚ‬تیج‪١٠‬ب‪ٛ ،‬وص ضٌبضُب‪ ٟ‬ثهب تػه‪ٞ‬یط‬ ‫است‪ٛ ،‬یع‪ ٝ ٟ‬ضٌبض‪١‬بیص است ً‪ ٠‬زض اططاف آ‪ٗ ٙ‬یته‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ػجهبس‬ ‫ٗیطظا‪ ،‬ػٔی هٔی ٗیطظا ‪ ٝ‬ػٔی ‪ٛ‬وی ٗیهطظا پسهطا‪ ٙ‬كتحؼٔهی ضهب‪ٝ ٟ‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٞٛ ٚ‬ازُب‪ٛ‬ص ضا زض حبّ ضٌبض زیس‪ .‬ای‪ً ٚ‬تیجه‪ً ٠‬ه‪ ٠‬حهس‪ٝ‬زا‬ ‫‪ 185‬سبٓ‪٠‬است ث‪٠ُٛٞ ٠‬ای زض زّ ً‪ ٟٞ‬حهي ضهس‪ً ٟ‬ه‪ ٠‬اظ ثهبضش‬ ‫ثبضا‪ ٝ ٙ‬تبثص آكتبة زض اٗب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ٟ‬است اٗب غ‪ٜ‬ؼت ُطزضهِطی ثه‪٠‬‬ ‫آ‪ ٙ‬آسیت ‪ٝ‬اضز ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٟ‬است‪.‬‬

‫صفحِ ‪9‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫ایزاى شٌاسی‬

‫جغشافیب‬ ‫ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضی ث‪ ٠‬ط‪ ّٞ‬حس‪ٝ‬ز ‪ٗ 300‬تط ‪ ٝ‬ثب زی‪ٞ‬اض‪١ٟ‬بی غرط‪ٟ‬ای ثٔ‪ٜ‬س‬ ‫ث‪ ٠‬اضتلبع حس‪ٝ‬ز ‪ٗ 100‬تط ٗحهْ ػجه‪ٞ‬ض ض‪ٝ‬زذب‪ٛ‬ه‪٠‬ای اسهت ًه‪ ٠‬اظ‬ ‫ً‪١ٟٞ‬بی سب‪ٝ‬اضی سط چط٘‪ٗ ٠‬یُیطز ‪ ٝ‬اظ ٗیب‪ ٙ‬زضت ٗهیُهصضز‪.‬‬ ‫زض كػْ تبثستب‪ ٠ً ٙ‬آة ث‪ً٘ ٠‬تطی‪ٗ ٚ‬یعا‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ٗیضسهس‪ ،‬ػ٘هن‬ ‫آ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬حسی است ً‪ ٠‬زض ثطذی ‪ٛ‬وبع تب ظیط ظا‪ٞٛ‬ی ضه٘ب ضا ذهیس‬ ‫‪٘ٛ‬بیس‪ .‬یٌی اظ ٗ‪ ٖ٢‬تطی‪ ٚ‬رصاثیت‪١‬بی ای‪ ٚ‬ت‪٘١ ،٠ِٜ‬ی‪ ٚ‬ػج‪ٞ‬ض ًهْ‬ ‫ٗسیط اظ ٗیب‪ ٙ‬آة است‪.‬‬ ‫ثطای ضكت‪ ٚ‬ث‪ ٠‬ت‪ ٠ِٜ‬سب‪ٝ‬اضهی زض ًیٔه‪ٗٞ‬تطی ‪ 2‬رهبز‪ ٟ‬كیط‪ٝ‬ظًه‪-ٟٞ‬‬ ‫ت‪٢‬طا‪ ،ٙ‬پس اظ ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ث‪ ٠‬یي ربز‪ ٟ‬كطػی ‪ ٝ‬طی حهس‪ٝ‬ز ‪ً 9‬یٔه‪ٗٞ‬تط‬ ‫ض‪ٝ‬ستبی رٔیعر‪ٜ‬س ‪٘ٛ‬بیب‪ٗ ٙ‬یُطزز‪ .‬ای‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ستب زض حبضی‪ ٠‬یي‬

‫ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضی یب ت‪ ٠ِٜ‬سب‪ٝ‬اضی ٌٗب‪ٛ‬ی ثب ربشث‪١٠‬بی ُطزضِطی است‬ ‫ً‪ ٠‬زض حس‪ٝ‬ز ‪ً 15‬یٔ‪ٗٞ‬تطی ض٘بّ ؿطثی ض‪٢‬طستب‪ ٙ‬كیط‪ٝ‬ظً‪ ٟٞ‬هطاض‬

‫ُطكت‪ ٝ ٠‬ثب زاضت‪ ٚ‬آة ‪١ ٝ‬ه‪ٞ‬ای ٗ‪ٜ‬بسهت زض تبثسهتب‪١ٙ‬هب‪ٗ ،‬یعثهب‪ٙ‬‬ ‫ر٘ؼیت ًخیطی اظ ٗسبكطا‪ُ ٝ ٙ‬طزضِطا‪ٗ ٙ‬یثبضس‪ .‬ضهبیس یٌهی اظ‬ ‫رصاثتطی‪ ٚ‬ثرص‪١‬بی سلط ث‪ ٠‬ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضهی حطًهت زض ض‪ٝ‬زذب‪ٛ‬ه‪٠‬ای‬ ‫است ً‪ ٠‬زض ثی‪ ٚ‬یي زض‪ ٟ‬س‪ِٜ‬ی هطاض زاضز‪ .‬ثب ت‪ٞ‬ره‪ ٠‬ثه‪ٛ ٠‬عزیٌهی‬ ‫ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضی ث‪ ٠‬ض‪٢‬ط ت‪٢‬طا‪ ،ٙ‬اٌٗهب‪ٗ ٙ‬سهبكطت یهي ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثه‪ ٠‬ایه‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬طو‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ز زاضز ‪ ٝ‬ثرػ‪ٞ‬ظ زض تبثستب‪١ ٙ‬عاضا‪ٛ ٙ‬لط اظ سهبً‪ٜ‬ی‪ٚ‬‬ ‫استب‪ ٙ‬ت‪٢‬طا‪ ٝ ٙ‬زیِط استب‪١ٙ‬بی اططاف ث‪ ٠‬ای‪ٜٗ ٚ‬طو‪ٗ ٠‬سبكطت‬ ‫زضت سطسجع ثب ٗعاضع ُ‪ٜ‬سٕ ‪ ٝ‬سیت ظٗی‪ٜ‬ی ‪ ٝ‬ثبؿبت ٗرتٔهق ث‪ٜ‬هب‬ ‫ضس‪ٟ‬است‪ .‬ثؼس اظ ػج‪ٞ‬ض اظ ض‪ٝ‬ستب ‪ ٝ‬طی حس‪ٝ‬ز ‪ً 4‬یٔ‪ٗٞ‬تط زض ربز‪ٟ‬ای‬ ‫ً‪ٗ ٠‬یب‪ ٙ‬زضت ‪ ٝ‬زض ً‪ٜ‬بض ر‪ٞ‬ی‪١‬بی پط اظ آة ظالّ‪ ،‬احساث ضهس‪،ٟ‬‬ ‫ٗحْ پیبز‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ی ت‪ ٠ِٜ‬سب‪ٝ‬ضی ضط‪ٝ‬ع ٗیض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ثؼس اظ ػج‪ٞ‬ض اظ ت‪ ٠ِٜ‬ا‪ُ ٝ ّٝ‬صض اظ زضتی ظیجب‪ ،‬ت‪ ٠ِٜ‬ز‪ ٕٝ‬هطاض ُطكت‪٠‬‬ ‫ً‪ ٠‬حس‪ٝ‬ز ‪ً 2‬یٔ‪ٗٞ‬تط ثب ت‪ ٠ِٜ‬ا‪ٓٝ‬ی كبغٔ‪ ٠‬زاضز‪ .‬ای‪ ٚ‬ت‪ٗ ٖ١ ٠ِٜ‬ب‪ٜٛ‬س‬ ‫ت‪ ٠ِٜ‬ا‪ ّٝ‬چطٖ ‪ٞٛ‬اظ اسهت ‪ ٝ‬اظ زیه‪ٞ‬اض‪١ٟ‬هبی سه‪ِٜ‬ی آ‪ ٙ‬زض ‪ٛ‬وهبع‬ ‫ٗرتٔق چط٘‪١٠‬بی آة ظالّ ‪ ٝ‬ذ‪ٜ‬ي ث‪ ٠‬س٘ت پبیی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬است‪.‬‬ ‫زض ا‪ٛ‬ت‪٢‬بی ای‪ ٚ‬ت‪ٛ ٠ِٜ‬یع ‪١‬یب‪ٞ١‬ی ضیعش آة آثطبضی ظیجب ٗسبكطا‪ٙ‬‬ ‫ضا ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز ٗیذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س تب زض ظیط آثطبض ‪ ٝ‬زض ‪ٞ١‬ای ُطٕ تبثستب‪ ٠ٛ‬ت‪ٜ‬هی‬ ‫ث‪ ٠‬آة ثع‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫زض ت‪ٝ ٠ِٜ‬اضی ُیب‪ً٘ ٟ‬یبة ثبضیچ‪ٗ ٠ً ٠‬ػهبضف ٗ‪٢‬هٖ غه‪ٜ‬ؼتی ‪ٝ‬‬ ‫زاض‪ٝ‬یی زاضز ٗیض‪ٝ‬یس‪ .‬چیس‪ ٙ‬ثبضیچ‪ ٠‬ث‪ ٠‬زٓیْ ً٘یبثی آ‪ ٙ‬رطٕ است‬ ‫‪ ٝ‬پیِطز هب‪ٛٞٛ‬ی زاضز‪.‬‬

‫ٗی ً‪ٜٜ‬س‪ .‬زض سبّ‪١‬بی اذیط‪ ،‬ثسیبضی اظ ٗ‪ٞ‬سسه‪١٠‬هبی ت‪ٞ‬ضیسهتی‪،‬‬ ‫اهسإ ث‪ ٠‬ثطُعاضی ت‪ٞ‬ض‪١‬بی ُ‪ٛٞ‬بُ‪ٛٞ‬ی زض ای‪ٜٗ ٚ‬طو‪ٞ٘ٛ ٠‬ز‪ٟ‬ا‪ٛ‬هس ًه‪٠‬‬ ‫‪٘١‬ی‪ ٚ‬اٗط ثبػج اكعایص ض‪٢‬طت ‪ٗ ٝ‬ؼط‪ٝ‬كیت ای‪ٜٗ ٚ‬طو‪ ٠‬ضس‪ٟ‬است‪.‬‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪8‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫آسیبٔ‪ٙ‬ؾ‪ :‬داسای خ‪ٛ‬ی ‪ٙٔ ٚ‬ؾ ٘یى‪ٛ‬‬ ‫آسیب٘ب‪ٙٔ :‬ؼ‪ٛ‬ة ث‪ ٝ‬ل‪ ْٛ‬آسیٗ‬ ‫آسیب٘ه‪ :‬آسیبٖ‪ ،‬ایشاٖ ؿشلی‬ ‫آسیبٖ‪٘ :‬بْ یىی اص ٔ‪ٛ‬سخیٗ‬ ‫آسی ػغ‪ :‬دؼش اسدؿیش ػ‪ْٛ‬‬ ‫آسی‪ٛ‬ثشصٖ‪ ،‬آسی‪ٛ‬ثشصیٗ‪٘ :‬بْ ػشداس داسی‪ٛ‬ؽ ػ‪ٍٙٞ ْٛ‬بْ حّٕ‪ٝ‬‬ ‫ث‪ ٝ‬ایشاٖ دس ج‪ ًٙ‬ثب ػذب‪ ٜ‬ػشة‬ ‫آسی‪ :ٝ‬ػشداسی ٔؼش‪ٚ‬‬

‫ایشا٘ی و‪ٛٞ ٝ‬اداس دبدؿب‪ٞ‬ی وي‪ٛ‬س‪ٚ‬ؽ‬

‫صغیش ث‪ٛ‬د‬ ‫آصار‪ ،‬آصاد‪٘ :‬جیت‪ ،‬ؿشی ‪ ،‬س‪ٞ‬ب‪ ،‬ثی لیذ ‪ ٚ‬ث‪ٙ‬ذ‬ ‫آصادٔ‪ٟ‬ش‪٘:‬بْ دؼش ػّطبٖ اثشا‪ٞ‬یٓ ض٘‪ٛ‬ی( د‪ٚ‬ػشذاس آصادی)‬ ‫آصسٔبٖ‪ٕٞ :‬یـ‪ ٝ‬ج‪ٛ‬اٖ‬ ‫آصسْ‪ :‬حشٔز داؿشٗ‪ ،‬ؿشْ وشدٖ‪ ،‬حیبء ٘شٔی ‪ ٚ‬ؿفمز‪.‬‬ ‫آصس‪٘ :‬بْ دذس اثشا‪ٞ‬یٓ ث‪ٔ ٝ‬ؼ‪ٙ‬ی ؿشس ‪ ٚ‬ؿؼّ‪ ،ٝ‬س‪.‬ن آرس‬ ‫آصسً٘‪ٕ :‬ی ػخز‪ ،‬س٘جی ثضسي‬ ‫آصٔب‪ :‬آصٔ‪ٛ‬دٖ ث‪ ٝ‬سجشث‪ ،ٝ‬ػ‪ٛٙ‬اٖ ‪ ٚ‬ػّٓ‬ ‫آط٘ذ‪ٌّ :‬ی و‪ ٝ‬دس ػيبخشٕب٘‪ٟ‬ب س‪ٚ‬ی آجيش یيب ػي‪ ًٙ‬ثىـي‪ٙ‬ذ(‬ ‫ٔقر)‬ ‫آطً٘‪ :‬ث‪ ٝ‬چیٗ ‪ ٚ‬چش‪ٚ‬ن و‪ ٝ‬دس چ‪ٟ‬ش‪ ٜ‬یب اثش‪ ٚ‬اص دیشی یب خـٓ‬ ‫دذیذ آیذ‪ٛٔ ،‬ج و‪ٛ‬چه و‪ ٝ‬دس آة دذیذ آیذ‪.‬‬

‫آطیش‪ٛٞ :‬ؿیبس‪ ،‬صیشن‪ ،‬آٔبد‪ٜ‬‬ ‫آػب٘ب‪ :‬ثی س٘ج‬

‫آؿبْ‪ :‬خ‪ٛ‬س٘ذ‪ ،ٜ‬آؿبٔ‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬آؿبٔیذٖ‬ ‫آؿ‪ٛ‬س‪٘ :‬بْ دؼش د‪ ْٚ‬ػبْ( ٘ظاد ػبٔی)‬

‫آؿ‪ٛ‬وب‪ :‬أذشاط‪ٛ‬سی ثؼیبس ٔؼش‪ٚ‬‬

‫دس ؿٕبَ ‪ٙٞ‬ذ‪ٚ‬ػيشبٖ وي‪ٝ‬‬

‫سیـ‪ ٝ‬دس فش‪ ًٙٞ‬ایشاٖ داسد‪.‬‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪11‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫آساْ‪ :‬ثشلشاس‪ ،‬ثجب‪ٔ ،‬شیٗ‪٘ ،‬بْ د‪ٙ‬جٕیٗ فشص٘ذ ٘‪ٛ‬ح ٘بْ ‪ ٚ‬ؿبػش‬

‫دبسػی ٌ‪ٛ‬یی دس ‪ٙٞ‬ذ ‪ ٚ‬دبوؼشبٖ‪٘ ،‬بْ احٕذ آساْ ٘‪ٛ‬یؼ‪ٙ‬ذ‪ٚ ٜ‬‬ ‫ٔششجٓ ٔؼش‪ ٚ‬ایشا٘ی‪ ،‬ػى‪ ٖٛ‬ثجبر آسأؾ‬

‫آسأغ‪ ،‬آساػخ‪،‬آساػذبع‪٘ :‬بْ ػشداس و‪ٛ‬س‪ٚ‬ؽ‪ ،‬آساػش‪ ،ٝ‬ػش‬ ‫‪ ٚ‬ػبٔبٖ داد‪ ٜ‬ؿذ‪ٜ‬‬

‫آساٖ‪ :‬ػشصٔی‪ٙ‬ی دس آرسثبیجبٖ ؿشلی دس ػ‪ٟ‬ذ ثبػشبٖ ث‪ٝ‬‬ ‫ٔؼ‪ٙ‬ی ٘شْ ‪ٕٛٞ ٚ‬اس‬

‫آسسبفشٖ‪ ،‬اسسبفشٖ‪٘ :‬بْ ثشادس داسی‪ٛ‬ؽ ثضسي‬ ‫آسسیٗ‪٘ :‬بْ ‪ٞ‬فشٕیٗ دبدؿب‪ٔ ٜ‬بد‬

‫آسداد‪ :‬اص س‪ٚ‬حب٘ی ‪ٞ‬بی ٔب٘‪ٛ‬ی‬ ‫آسؽ‪ ،‬آسخؾ‪ :‬دسخـ‪ٙ‬ذ‪ ،ٜ‬دسخـبٖ‪ٔ ،‬ی‪ٛٙ‬ی‪٘ ،‬بْ دال‪ٚ‬سی اص‬

‫داػشبٖ ‪ٞ‬بی اػبطیشی ایشاٖ‬ ‫آسؿبن‪ :‬س‪.‬ن اسؿه‪ ،‬اؿه‪ ،‬ث‪ٙ‬یبٖ ٌزاس ػّؼّ‪ ٝ‬اؿىب٘ی دس‬

‫خشاػبٖ‬ ‫آسؿبْ‪ :‬دذسثضسي داسی‪ٛ‬ؽ‪ ،‬ثؼیبس ٘یش‪ٙٔٚ‬ذ‬

‫آسؿب‪ٚ‬یض‪ٔ :‬شد ٔمذع‬ ‫آسٔبٖ‪ :‬آسص‪ٔ ،ٚ‬شاد‪ ،‬خ‪ٛ‬اػش‪ٝ‬‬

‫آسٔ‪ :ٖٛ‬طق ‪ ٚ‬د‪ َٛ‬دیؾ دشداخز‬ ‫آسٔیٗ‪ :‬فشص٘ذ ویمجبد اص ؿب‪ٞ‬بٖ دیـذادی‬

‫آسً٘‪ٕٞ :‬ب٘ب‪ ،‬ثذیٗ ٌ‪ ،ٝ٘ٛ‬س‪ٚ‬ؽ‪ ،‬ؿی‪ ،ٜٛ‬سا‪ ،ٜ‬اریز‪ ،‬آصاس‪،‬‬ ‫ا٘ذ‪ ،ٜٚ‬سً٘‪٘ ،‬بْ حبوٕی و‪ ٝ‬فشػشبد‪ ٜ‬دبدؿب‪ ٜ‬ثبؿذ‬

‫آس‪ :ٖٚ‬داسای صفز خ‪ٛ‬ة‪٘ ،‬یه ٔشد‬ ‫آس‪٘ٚ‬ذ‪ ،‬اس‪٘ٚ‬ذ‪ :‬فش ‪ ٚ‬ؿى‪ٜٛ‬‬ ‫آس‪ٚ‬یٗ‪ :‬آصٔ‪ ،ٖٛ‬آصٔبیؾ‪ ،‬سجشث‪ٝ‬‬ ‫آسیب‪ :‬آصاد‪٘ ،ٜ‬جیت‪ٕٟٔ ،‬ششیٗ ٘ظاد ػفیذ دس ایشاٖ‪ِ ،‬حٗ‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫آ‪ ،ًٙٞ‬ؿمبیك ‪ٚ‬حـی‬ ‫صفحِ ‪10‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


We offer a combination of learning and play based educational programs that allow children to have fun, and accommodate the needs of families as well. The programs are offered in a flexible hour structure so that children can join any class at their own pace and schedule and there is no fixed time commitment.

In our creative activities we include puppets, science, music & movement, e-Learning, Game, stories and other activities.

Address: 2540 MAIN STREET, STE D IRVINE, CA 92614 TEL: (877) 45 –SUPER (877) 457-8737

Newborn to 5 years-old Meal and Snacks included Full Time, Part Time, Hourly Irvine area

License #304310723

Please call Shahnaz (949) 786-1248


‫سبسر صسدآِ‪ٛ‬‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬ت‪٢‬ی‪ 40 : ٠‬زهیو‪٠‬‬‫‪ 25‬زهیو‪٠‬‬ ‫ظٗب‪ ٙ‬طجد ‪:‬‬‫ زٗبی كط‪:‬‬‫ثطای پصیطایی اظ ‪ٛ 6‬لط‬‫ٔ‪ٛ‬اد الصْ‬ ‫ثشای خٕیش وش‪ ٜ‬ای‪:‬‬ ‫آضز سلیس‬ ‫‪ُ 225‬طٕ‬‫‪٘ٛ‬ي‬ ‫ ً٘ی‬‫ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ربٗس‬ ‫ ‪ُ 50‬طٕ‬‫ًط‪ ٟ‬یب ٗبضُبضی‪ٚ‬‬ ‫ ‪ُ 50‬طٕ‬‫آة سطز‬ ‫‪3‬مؽ‬‫ثشای داخُ سبسر‬ ‫ظضز‪ ٟ‬ترٖ ٗطؽ‬ ‫‪ 2‬ػسز‬‫پ‪ٞ‬زض ه‪ٜ‬س‬ ‫‪ُ 50‬طٕ‬‫ض‪ٛ‬س‪ ٟ‬پ‪ٞ‬ست پطتوبّ‬ ‫یي ػسز‬‫آضز شضت‬ ‫‪1/5‬م ؽ‬‫آضز سلیس‬ ‫‪1/5‬م ؽ‬‫‪ٗ300‬یٔی ٓیتط ضیط‬‫سلیس‪ ٟ‬ترٖ ٗطؽ‬ ‫ یي ػسز‬‫ً٘پ‪ٞ‬ت ظضزآٓ‪ٞ‬‬ ‫ ‪ُ 675‬طٕ‬‫ثبزإ پطى‬ ‫‪ 2‬م ؽ‬‫ثطای ت‪٢‬ی‪ ٠‬ذ٘یط ًط‪ ٟ‬ای‪ ،‬آضز ‪٘ٛ ٝ‬ي ضا زض ظطكی آي ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ .‬ض‪ٝ‬ؿ‪ً ٝ ٚ‬ط‪ ٟ‬ضا اضبك‪ٗ ٠‬هی ً‪ٜ‬هیٖ تهب ٗرٔه‪ٞ‬ع ثه‪٠‬‬ ‫غ‪ٞ‬ضت ُٔ‪١ ٠ٓٞ‬بی ثسیبض ضیع ضجی‪ ٠‬ث‪ ٠‬ذطز‪١ ٟ‬بی ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬سلیس زضآیس‪.‬آة ضا اضبك‪ً ٠‬طز‪ ٠٘١ ٝ ٟ‬ضا ٗرٔ‪ٞ‬ع ٗی ً‪ٜ‬یٖ تهب‬ ‫ذ٘یطی سلت ‪ٓٝ‬ی كطٕ پ‪ٜ‬یط ث‪ ٠‬زست آیس‪ .‬ای‪ ٚ‬ذ٘یط ضا ثط ض‪ٝ‬ی سطح غبكی ً‪ً٘ ٠‬ی آضز ثط ض‪ٝ‬ی آ‪ ٙ‬پبضیس‪ ٟ‬ایٖ ثبظ‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬آ‪ ٙ‬ضا زض یي هبٓت تبضت ث‪ ٠‬هطط ‪ 20‬سب‪ٛ‬تی ٗتط هطاض ٗی ز‪١‬یٖ‪.‬ض‪ٝ‬ی هبٓت ضا ثب ًبؿص ك‪ٞ‬یْ ٗی پ‪ٞ‬ضب‪ٛ‬یٖ ‪ٝ‬‬ ‫آ‪ ٙ‬ضا ث‪ٗ ٠‬ست ‪ 15‬زهیو‪ ٠‬زض كط هطاض ٗی ز‪١‬یٖ‪.‬سپس ك‪ٞ‬یْ ضا اظ ض‪ٝ‬ی هبٓت ثطزاضت‪ ٠‬تبضت ضا ‪ 10‬زهیو‪ ٠‬زیِط زض كط ٗی‬ ‫پعیٖ‪ .‬ضیطی‪ٜ‬ی ضا اظ كط ذبضد ًطز‪ ٝ ٟ‬ض‪ٝ‬ی ضجٌ‪ ٠‬سی٘ی سطز ٗی ً‪ٜ‬یٖ‬

‫ظضز‪ ٟ‬ترٖ ٗطؽ ‪١‬ب ‪ٛٝ‬ی٘ی اظ پ‪ٞ‬زض ه‪ٜ‬س ضا ٗرٔ‪ٞ‬ع ًطز‪ ٝ ٟ‬ثب ‪٘١‬ع‪ ٙ‬ثطهی ٗی ظ‪ٛ‬یٖ تب ٗرٔ‪ٞ‬ع ؿٔیظ ض‪ٞ‬ز‪.‬ض‪ٛ‬هس‪ ٟ‬پ‪ٞ‬سهت‬ ‫پطتـبّ‪ ،‬آضز شضت ‪ ٝ‬آضز سلیس ضا اضبك‪ً ٠‬طز‪ٗ ٟ‬رٔ‪ٞ‬ع ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪.‬ضیط ضا ُطٕ ٗی ً‪ٜ‬یٖ ‪ ٝ‬زض حبّ ‪ ٖ١‬ظز‪ ٙ‬ثه‪ٗ ٠‬رٔه‪ٞ‬ع‬ ‫ثبال اضبك‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪ٗ .‬رٔ‪ٞ‬ع ضا ٗزسزا" ثط ض‪ٝ‬ی حطاضت هطاض ٗی ز‪١‬یٖ تب یٌسست ‪ ٝ‬ؿٔیظ ضه‪ٞ‬ز سهپس غهجط ٗهی‬ ‫ً‪ٜ‬یٖ تب سطز ض‪ٞ‬ز‪.‬سلیس‪ ٟ‬ترٖ ٗطؽ ‪١‬ب ضا ثب ‪٘١‬ع‪ ٙ‬ثطهی ٗی ظ‪ٛ‬یٖ تب سلت ‪ ٝ‬سلیس ض‪ٞ‬ز‪.‬سپس ثبهی٘ب‪ٛ‬س‪ ٟ‬پ‪ٞ‬زض ه‪ٜ‬س ضا ث‪٠‬‬ ‫ٗبی‪ ٠‬ثبال ٗی اكعاییٖ ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬آضاٗی ‪ ٝ‬ثب زهت آ‪٢ٛ‬ب ضا ٗرٔ‪ٞ‬ع ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ٗ .‬رٔ‪ٞ‬ع حبغْ ضا زض تبضت ٗی ضیعیٖ‪ ،‬ث‪ ٠‬غ‪ٞ‬ضتی‬ ‫ً‪ ٠‬هطط آ‪ ٙ‬زض ‪ٝ‬سط ثیطتط ثبضس ‪ٛ ٝ‬ی٘‪١ ٠‬بی ً٘پ‪ٞ‬ت ظضزآٓ‪ ٞ‬ضا اظ ططكی ً‪ ٠‬ثطیس‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ض‪ٝ‬ی آ‪ٗ ٙ‬هی چی‪ٜ‬هیٖ‪ .‬زض‬ ‫غ‪ٞ‬ضت ت٘بیْ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ٗوساضی ثبزإ پطى ثط ض‪ٝ‬ی تبضت ثطیعیٖ‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪15‬‬

‫ضال ‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫٘ىبسی دس ٔ‪ٛ‬سد س‪ٟ‬ی‪ِٛ ٝ‬اؿه آِ‪ٛ‬‬ ‫ٓ‪ٞ‬اضي ثسیبض ٗ‪ٞ‬ضز ػاله‪ًٞ ٠‬زًب‪ ٙ‬است‪ ،‬ثطای ایه‪ٚ‬‬ ‫ٗ‪ٜ‬ظ‪ٞ‬ض آٓ‪ ٞ‬ضا ثب آة پرت‪ ٠‬تب ٓ‪ُ ٠‬طزز‪ ،‬سپس آٓ‪١ٞ‬هبی‬ ‫پرت‪ ٠‬ضس‪ ٟ‬ضا زض غبكی ٗی ضیعیٖ تهب غهبف ضه‪ٞ‬ز ‪ٝ‬‬ ‫كوط پ‪ٞ‬ست‪١ ٝ ٠‬ست‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ثبهی ث٘ب‪ٛ‬س‪ً٘ ،‬ی ‪٘ٛ‬ي ‪١‬هٖ‬ ‫ث‪ ٠‬آٓ‪ٞ‬ی غبف ضس‪ ٟ‬اضبك‪ٗ ٠‬ی ً‪ٜ‬یٖ‪ً .‬ق یي زیس‬ ‫یب سی‪ٜ‬ی ضا ً٘ی چطة ٗی ً‪ٜ‬یٖ‪ ،‬سپس آٓ‪ ٞ‬ضا زاذْ‬ ‫سی‪ٜ‬ی ضیرت‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ضا تٌب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬یٖ تب سطح سهی‪ٜ‬ی‬ ‫غبف ‪ ٝ‬یٌ‪ٜٞ‬اذت ض‪ٞ‬ز‪ ،‬آ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬سی‪ٜ‬ی ضا ثه‪ٗ ٠‬هست ز‪ٝ‬‬ ‫یب س‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ زض آكتبة ٗی ُصاضیٖ تب ًبٗال" ذطي‬ ‫ض‪ٞ‬ز‪ ،‬سپس آ‪ ٙ‬ضا ثط ٗی ُطزا‪ٛ‬یٖ تهب ض‪ٝ‬ی زیِهط آ‪ٙ‬‬ ‫‪ ٖ١‬ذطي ض‪ٞ‬ز‪ .‬ثب ت٘بٕ ٗی‪١ ٟٞ‬ب ٗب‪ٜٛ‬هس آٓجهبٓ‪ٔ١ ،ٞ‬ه‪،ٞ‬‬ ‫ُ‪ٞ‬ر‪ ٠‬سجع ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬بض ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یٖ ٓ‪ٞ‬اضي زضست ً‪ٜ‬یٖ‪.‬‬

‫ل‪ٛ‬اْ آٔذٖ ؿشثز ٔشثب‬ ‫ضطثت ٗطثب ثبیس ًبٗال" ه‪ٞ‬إ ثیبیس‪ ،‬ثطای ای‪ ٠ٌٜ‬ثل‪٘٢‬یس ه‪ٞ‬إ آٗس‪ ٟ‬است‪ٗ ،‬وساضی اظ ضطثت ضا زض هبضهن ٗهی ضیهعیٖ‪،‬‬ ‫سطز ً‪ ٠‬ضس ثبیس ث‪ ٠‬حبٓت ًص زاض ث‪ ٠‬سرتی اظ هبضن ضیرت‪ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ثطای ای‪ٜٗ ٚ‬ظ‪ٞ‬ض ‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ٗ ٚ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬یي هطؼ‪ ٠‬اظ ضطثت ضا زض‪ ٙٝ‬یي ٓی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬آة سطز ثی‪ٜ‬ساظیٖ‪ ،‬اُط ضطثت ت‪ٛ ٠‬طهی‪ٚ‬‬ ‫ضس ‪ ٝ‬ثب آة ٗرٔ‪ٞ‬ع ‪ٛ‬طس ه‪ٞ‬إ آٗس‪ ٟ‬است‪ .‬ثطای ُطكت‪ ٚ‬چطى ضطثت آة ‪ ٝ‬ه‪ٜ‬س‪ ،‬یي سهلیس‪ ٟ‬ترهٖ ٗهطؽ ثه‪ ٠‬زاذهْ‬ ‫ضطثت زض حبّ ر‪ٞ‬ش ثی‪ٜ‬ساظیس‪ ٝ ،‬یٌی ز‪ ٝ‬زهیو‪ ٠‬ثؼس آ‪ ٙ‬ضا اظ ض‪ٝ‬ی ضطثت ر٘غ ً‪ٜ‬یس‪ٗ .‬طثب ضا ثبیس زض ظطف ٓؼهبثی یهب‬ ‫تلٔ‪ ٙٞ‬زضست ًطز‪ ،‬ؿیط اظ ٗطثبی ث‪ ٠ً ٠‬ثبیس زض ظطف ٗسی سلیس ضس‪ ٟ‬پرت‪ ٠‬ض‪ٞ‬ز‪ٗ .‬طثب اظ ٓحظ‪ ٠‬ای ً‪ ٠‬ثه‪ ٠‬ره‪ٞ‬ش‬ ‫ٗی آیس ًق ٗی ً‪ٜ‬س‪ ،‬ثبیس تب آذطی‪ٓ ٚ‬حظ‪ٗ ٠‬طتت ًق آ‪ ٙ‬ضا ثِیطیس‪ِٜ١ .‬بٕ زضست ًطز‪ٗ ٙ‬طثبرهبت اظ ٗیه‪١ ٟٞ‬هبی‬ ‫تبظ‪ ،ٟ‬یي تٌ‪ٓ ٠‬ی٘‪ ٝ ٞ‬چ‪ٜ‬س زا‪ٗ ٠ٛ‬یري ً‪ ٠‬ثطای ٗؼطط ًطز‪ٗ ٙ‬طثب ث‪ً ٠‬بض ثطز‪ٗ ٟ‬ی ض‪ٞ‬ز ثبیس زض ا‪ٝ‬اذط پرت ٗطثهب ثه‪٠‬‬ ‫آ‪ ٙ‬اضبك‪ ٠‬ض‪ٞ‬ز ‪.‬‬ ‫ٗطثب پس اظ آٗبز‪ ٟ‬ضس‪ ٝ ٙ‬سطز ضس‪ ٙ‬ثبیس زض ضیط‪ ٠‬زض‬ ‫ثست‪ ٠‬ضیرت‪ ٠‬ضس‪ ٝ ٟ‬زض ربی ذ‪ٜ‬ي ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬زاضی ض‪ٞ‬ز ‪.‬‬ ‫ٗطثب ضا ‪ٛ‬جبیس ُهطٕ زض ضیطه‪ ٠‬ثطیهعیٖ‪ٗ ،‬طثهب ضا پهس اظ‬ ‫پرت‪ ٠‬ضس‪ ٙ‬یي ضت ‪٢ِٛ‬ساضیس سپس آ‪ ٙ‬ضا زض ضیط‪٠‬‬ ‫ثطیعیس‪ ،‬پس اظ یي ضت ٗؼٔ‪ٗ ٕٞ‬ی ض‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ضطثت آ‪ٙ‬‬ ‫ضهین است یب ؿٔیظ‪ ،‬اُط ضهین ث‪ٞ‬ز آ‪ ٙ‬ضا چ‪ٜ‬هس ره‪ٞ‬ش‬ ‫ٗی ز‪١‬یٖ تب ؿٔیظ ض‪ٞ‬ز‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪14‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫رآغاز خىب دارد!‬

‫کَدکاى سِ هزحلِ را در طَل‬

‫سًذگی پشت سز هی گذارًذ‪:‬‬ ‫ّفت سال اٍل‬ ‫سزٍر ٍ ًَر چشن پذر ٍ هار است‪.‬‬ ‫ّفت سال دٍم‬

‫هطیع ٍ فزهاًبز پذر ٍ هادر است‪.‬‬ ‫ّفت سال سَم‬ ‫ٍسیز خاًَادُ ٍ هشاٍر پذر ٍ هادر است‪.‬‬


‫ن‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫یک را جام ىب‪،‬‬

‫بس‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ی هب یک ر‬


‫ضظ زض ‪ٗ 9‬ب‪ِ١‬ی‬ ‫تط‪ٝ‬ی زض ‪ 3‬سبِٓی‬


‫چبح دیبْ ‪ٞ‬يبی سجشیيه ؿيٕب دس‬

‫د‪ٚ‬ػيييز داسیيييذ‬ ‫داػشبٖ ث‪ٛٙ‬یؼیذ؟‬

‫ٔجّ‪ ٝ‬سایبٖ سایٍبٖ اػز‪ .‬دغ اٌش‬

‫ؿٕب ‪ٔ ٓٞ‬ی س‪ٛ‬ا٘یذ ثشای ٔب داػشبٖ‬

‫ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬یذ س‪ِٛ‬ذ‪٘ ،‬بٔضدی‪ ،‬ػش‪ٚ‬ػی‬

‫ث‪ٛٙ‬یؼیذ‪ .‬دغ اٌش د‪ٚ‬ػز داسیذ سب‬

‫‪ ٚ‬یب ‪ٞ‬يش ٔ‪ٙ‬بػيجز دیٍيشی سا ثي‪ٝ‬‬

‫داػشبٖ ؿيٕب ثيب ٘يبْ خ‪ٛ‬دسيبٖ دس‬

‫٘ضدیىبٖ‪ ،‬د‪ٚ‬ػشبٖ ‪ ٚ‬آؿ‪ٙ‬بیبٖ خ‪ٛ‬د‬

‫ٔجّ‪ ٝ‬سایبٖ ث‪ ٝ‬چبح ثشػذ‪ٔ ،‬طّيت‬

‫سجشیه ثٍ‪ٛ‬ییذ‪ ،‬ث‪ٔ ٝ‬ب ایٕیُ ثض٘یذ‪.‬‬

‫خيي‪ٛ‬د سا س‪ٚ‬ی وب ييز ػييفیذ ‪ ٚ‬دس‬

‫چبح دیبْ سجشیه‬

‫ص‪ٛ‬سر أىبٖ ثذ‪ ٖٚ‬خط ث‪ٛٙ‬یؼیذ ‪ٚ‬‬

‫ثشای ٔب ایٕیُ و‪ٙ‬یذ‪.‬‬

‫!‪I am two years old now‬‬ ‫!‪Look how big I am‬‬

‫جهت ردج غکسهای تىلد فرزندانتان‪،‬لطفا" مته مىرد نظر خىد را همراي با‬

‫یک قطعً عکص هب آردش الکترونیک زریبفرستید‪.‬‬

‫‪editor@ryanmagazine.com‬‬


‫ٔبدسی ثب فشص٘ذا٘ؾ دس و‪ٙ‬بس دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ؿ‪ٟ‬شی ص٘ذٌی ٔی وشد‪ ،‬س‪ٚ‬صی ٔؼيبفشی‬ ‫ث‪ ٝ‬دس‪ٚ‬اص‪ ٜ‬ی ؿ‪ٟ‬ش ٘ضدیه ؿذ ‪ ٚ‬اص ٔبدس ثچ‪ٞ ٝ‬ب دشػيیذ‪ٔ":‬يشدْ ایيٗ ؿي‪ٟ‬ش‬ ‫چٍ‪ٞ ٝ٘ٛ‬ؼش‪ٙ‬ذ؟"‬ ‫ٔبدس‪ٔ":‬شدْ ؿ‪ٟ‬شی و‪ ٝ‬س‪ ٛ‬اص آٖ ٔی آیی چٍ‪ ٝ٘ٛ‬ث‪ٛ‬د٘ذ؟"‬ ‫ٔؼبفش‪ٚ":‬حـش‪ٙ‬بن‪ ،‬دؼز‪ ،‬یش لبثُ اػشٕبد ‪٘ ٚ‬فشر اٍ٘یض"‬ ‫ٔبدس‪ٔ“:‬شدْ ای‪ٙ‬جب ‪ ٓٞ‬ث‪٘ ٝ‬ظشر ‪ٕٞ‬بٖ ٌ‪ ٝ٘ٛ‬خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ آٔذ"‪.‬‬ ‫چ‪ٙ‬ذ س‪ٚ‬ص ثؼذ ٔؼبفش دیٍشی ث‪ ٝ‬آ٘جب سػیذ ‪ٕٞ ٚ‬بٖ دشػيؾ سا اص ٔيبدس ثچي‪ٝ‬‬ ‫‪ٞ‬ب وشد ‪ ٚ‬صٖ ‪ٕٞ‬بٖ ػ‪ٛ‬اَ سا اص ٔؼبفش دشػیذ‪.‬‬ ‫ٔؼبفش‪ ":‬آ٘بٖ‪ٔ،‬شدٔب٘ی خ‪ٛ‬ة‪ ،‬دبن‪ ،‬صبدق ‪ ٚ‬صٕیٕی ث‪ٛ‬د٘ذ"‬ ‫ٔبدس‪ٔ“:‬شدْ ایٗ ؿ‪ٟ‬ش ٘یض ث‪٘ ٝ‬ظشر ‪ٕٞ‬بٖ ط‪ٛ‬س خ‪ٛ‬ا‪ٙٞ‬ذ آٔذ"‬ ‫یىی اص فشص٘ذاٖ صٖ و‪ ٝ‬دؼشوی ؿب٘ضد‪ ٜ‬ػبِ‪ ٝ‬ث‪ٛ‬د ثيب سؼجيت ػّيز جي‪ٛ‬اة‬ ‫ٔبدسؽ سا دشػیذ‪.‬‬ ‫ٔبدس‪":‬دؼشْ‪ ،‬ا٘ؼبٖ ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬اص دس‪ ٖٚ‬خ‪ٛ‬یؾ ث‪ ٝ‬دیٍشاٖ ٔی ٍ٘شد!‬ ‫دغ‪ ،‬اٌش ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی دیٍشاٖ سا خ‪ٛ‬ة ثجی‪ٙ‬ی اثشذا خ‪ٛ‬د سا خ‪ٛ‬ة ثجیٗ ‪ ٚ‬اٌش‬ ‫ٔی خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ی دیٍشاٖ سا د‪ٚ‬ػز ثذاسی‪ ،‬اثشذا خ‪ٛ‬د سا د‪ٚ‬ػز ثذاس‪.‬‬

‫س‪ٚ‬صٌبسی ٔشدی فبضُ ص٘ذٌی ٔیويشد‪ .‬ا‪ٞ ٚ‬ـيزػيبَ سٕيبْ‬ ‫ٔـشبق ث‪ٛ‬د سا‪ ٜ‬خذا‪٘ٚ‬يذ سا ثیبثيذا ا‪ٞ ٚ‬يش س‪ٚ‬ص اص دیٍيشاٖ جيذا‬ ‫ٔیؿذ ‪ ٚ‬دػب ٔی وشد سيب س‪ٚ‬صی ثيب یىيی اص ا‪ِٚ‬یيبی خيذا ‪ ٚ‬یيب‬ ‫ٔشؿذی آؿ‪ٙ‬ب ؿ‪ٛ‬د‪.‬‬ ‫یه س‪ٚ‬ص ‪ٓٞ‬چ‪ٙ‬بٖ و‪ ٝ‬دػب ٔیوشد‪٘ ،‬ذایی ث‪ ٝ‬ا‪ٌ ٚ‬فيز ثي‪ٝ‬جيبیی‬ ‫ثش‪ٚ‬د‪ .‬دس آٖ جب ٔشدی سا خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ دیذ و‪ ٝ‬سا‪ ٜ‬حمیميز ‪ ٚ‬خذا‪٘ٚ‬يذ‬ ‫سا ٘ـب٘ؾ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ داد‪ٔ .‬شد ‪ٚ‬لشی ایٗ ٘ذا سا ؿي‪ٙ‬یذ‪ ،‬ثيیا٘يذاص‪ٜ‬‬ ‫ٔؼش‪ٚ‬س ؿذ ‪ ٚ‬ث‪ٝ‬جبیی و‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬ا‪ٌ ٚ‬فش‪ ٝ‬ؿذ‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ ،‬سفيز‪ .‬دس آٖجيب‬ ‫ثب دیذٖ ٔشدی ػبد‪ٔ ،ٜ‬ش‪ٛ‬اضغ ‪ ٚ‬فمیش ثب ِجبع‪ٞ‬يبی ٔ‪ٙ‬يذسع ‪ٚ‬‬ ‫دب‪ٞ‬بیی خبنآِ‪ٛ‬د‪ٔ ،‬شؼجت ؿذ‪.‬‬ ‫ٔشد آٖ اطشا سا وبٔقً ٍ٘ب‪ ٜ‬وشد أيب ويغ دیٍيشی سا ٘ذیيذ‪.‬‬ ‫ث‪ٙ‬بثشایٗ ث‪ٔ ٝ‬شد فمیش س‪ ٚ‬وشد ‪ٌ ٚ‬فز‪« :‬س‪ٚ‬ص ؿٕب ثي‪ٝ‬خیيش» ٔيشد‬ ‫فمیش ث‪ٝ‬آسأی دبػخ داد‪ٞ« :‬یچ‪ٚ‬لز س‪ٚ‬ص ؿشی ٘ذاؿش‪ٝ‬اْ‪».‬‬ ‫دغ ٔشد فبضُ ٌفز‪« :‬خذا‪٘ٚ‬ذ س‪ ٛ‬سا خ‪ٛ‬ؿجخز و‪ٙ‬ذ‪».‬‬ ‫ٔشد فمیش دبػخ داد‪ٞ« :‬یچٌب‪ ٜ‬ثذثخز ٘ج‪ٛ‬د‪ٜ‬اْ‪».‬‬ ‫سؼجت ٔشد فبضُ ثیؾسش ؿذ‪ٕٞ« :‬یـ‪ ٝ‬خ‪ٛ‬ؿحبَ ثبؿیذ‪».‬‬ ‫ٔشد فمیش دبػخ داد‪ٞ« :‬یچٌب‪ٍٕ ٜ‬یٗ ٘ج‪ٛ‬د‪ٜ‬اْ‪».‬‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫ٔشد فبضُ ٌفز‪ٞ« :‬یچ ػيش دسٕ٘يیآ‪ٚ‬سْ‪ .‬خي‪ٛ‬ا‪ٞ‬ؾ ٔيیوي‪ٓٙ‬‬ ‫ثیؾسش ث‪ ٗٔ ٝ‬س‪ٛ‬ضیح د‪ٞ‬یذ‪».‬‬ ‫ٔشد فمیش ٌفز‪« :‬ثب خ‪ٛ‬ؿحبِی ایٗويبس سا ٔيیوي‪ .ٓٙ‬سي‪ ٛ‬س‪ٚ‬صی‬ ‫خیش سا ثشایٓ آسص‪ ٚ‬وشدی دسحيبِی وي‪ٔ ٝ‬يٗ ‪ٞ‬شٌيض س‪ٚ‬ص ؿيشی‬ ‫٘ذاؿش‪ٝ‬اْ صیشا دس ‪ٕٝٞ‬حبَ‪ ،‬خذا سا ػشبیؾ ٔیو‪ .ٓٙ‬اٌش ثيبساٖ‬ ‫ثجبسد یب ثش ‪ ،‬اٌش ‪ٛٞ‬ا خ‪ٛ‬ة ثبؿذ یب ثذ‪ٞ ٗٔ ،‬يٓچ‪ٙ‬يبٖ خيذا سا‬ ‫ٔیدشػشٓ‪ .‬اٌش سحمیش ؿ‪ٞ ٚ ْٛ‬یچ ا٘ؼب٘ی د‪ٚ‬ػشٓ ٘جبؿذ‪ ،‬ثيبص‬ ‫خذا سا ػشبیؾ ٔيیوي‪ ٚ ٓٙ‬اص ا‪ ٚ‬یيبسی ٔيیخي‪ٛ‬ا‪ ٓٞ‬ث‪ٙ‬يبثشایٗ‬ ‫‪ٞ‬یچٌب‪ ٜ‬س‪ٚ‬ص ؿشی ٘ذاؿش‪ٝ‬اْ‪.‬‬ ‫س‪ ٛ‬ثشایٓ خ‪ٛ‬ؿجخشی آسص‪ ٚ‬وشدی دس حيبِیوي‪ٔ ٝ‬يٗ ‪ٞ‬يیچ‪ٚ‬ليز‬ ‫ثذثخز ٘ج‪ٛ‬د‪ ٜ‬اْ صیشا ‪ٕٞ‬یـ‪ ٝ‬ث‪ ٝ‬دسٌب‪ ٜ‬خذا‪٘ٚ‬ذ ٔش‪ٛ‬ػُ ثي‪ٛ‬د‪ٜ‬اْ‬ ‫‪ٔ ٚ‬ی دا٘ٓ ‪ٞ‬شٌب‪ ٜ‬و‪ ٝ‬خذا چیضی ثش ٔٗ ٘بصَ و‪ٙ‬يذ‪ ،‬آٖ ث‪ٟ‬شيشیٗ‬ ‫اػز ‪ ٚ‬ثب خ‪ٛ‬ؿحبِی ‪ٞ‬ش آٖچ‪ ٝ‬سا ثشایٓ دیؾثیبیذ‪ٔ ،‬یديزیشْ‪.‬‬ ‫ػقٔز یب ثیٕيبسی‪ ،‬ػيؼبدر یيب دؿيٕ‪ٙ‬ی‪ ،‬خ‪ٛ‬ؿيی یيب يٓ‪،‬‬ ‫‪ٕٞٝٞ‬ذی‪ٞٝ‬بیی اص ػ‪ٛ‬ی خذا‪٘ٚ‬ذ ‪ٞ‬ؼش‪ٙ‬ذ‪.‬‬ ‫س‪ ٛ‬ثشایٓ خ‪ٛ‬ؿحبِی آسص‪ ٚ‬وشدی‪ ،‬دس حيبِیوي‪ٔ ٝ‬يٗ ‪ٞ‬يیچٌيب‪ٜ‬‬ ‫ٍٕييیٗ ٘جيي‪ٛ‬د‪ٜ‬اْ صیييشا ػٕیييكسييشیٗ آسص‪ٚ‬ی لّجييی ٔييٗ‪،‬‬ ‫ص٘ذٌیوشدٖ ث‪ٙ‬ب ثش خ‪ٛ‬اػز ‪ ٚ‬اساد‪ٜ‬ی خذا‪٘ٚ‬ذ اػز‪».‬‬ ‫صفحِ ‪20‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫را بزای خَد بخزیذ‬ ‫‪ ٖ١‬ذ‪ٞ‬ة ایستبز‪ ٟ‬ثبضس‪ .‬یبزتب‪ ٙ‬ثبضس اُط ث‪ ٠‬ض٘ب ‪٘ٛ‬ی آٗهس‪ ،‬یٌهی‬ ‫زیِط ضا اٗتحب‪ًٜ ٙ‬یس‪ .‬ث‪ ٠‬ػال‪ ٟٝ‬چ‪ ٙٞ‬ضٔ‪ٞ‬اض‪١‬بی ری‪ ٌٚ٘ٗ ٚ‬است‬ ‫آة ضكت‪ًٞ ٝ ٠‬چي ض‪ٛٞ‬س‪ ،‬ث‪٢‬تط است ً٘ی هسش ضا ثٔ‪ٜ‬ستط ا‪ٛ‬تربة‬ ‫ً‪ٜ‬یس ‪.‬‬

‫‪ٚ‬ضؼیز سٗ خ‪ٛ‬س ؿّ‪ٛ‬اس سا ثؼ‪ٙ‬جیذ‬ ‫ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ش ثطای آظٗ‪ٞ‬ز‪ ٙ‬اضظش ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ض٘ب ای‪ ٚ‬است ًه‪٠‬‬ ‫آ‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض آظٗبیطی ثط ت‪ًٜ ٚ‬یس‪ً٘ .‬ی ثب آ‪ ٙ‬هسٕ ظز‪ٗ ٝ ٟ‬وهساض‬ ‫حزٖ ریت ‪ٗ ٝ‬یعا‪ ٙ‬ضاحتی اش ضا ‪ِٜ١‬بٕ ‪ٛ‬طست‪ ٚ‬ثطضسی ً‪ٜ‬یس‪ .‬زض‬ ‫‪٢ٛ‬بیت‪ ،‬ضٔ‪ٞ‬اض ضا ثب ًلص ‪١‬بیی ً‪٘١ ٠‬یطه‪ٗ ٠‬هی پ‪ٞ‬ضهیس اٗتحهب‪ٙ‬‬ ‫ً‪ٜ‬یس‪ ٝ ،‬ث‪ ٠‬یبز زاضت‪ ٠‬ثبضیس ً‪ ٠‬ػال‪ ٟٝ‬ثهط اط٘ی‪ٜ‬هب‪ ٙ‬اظ ‪٘١‬هب‪ِٜ١‬ی‬ ‫ض‪ َٛ‬آ‪ ٙ‬ز‪ ،ٝ‬ثبیس ثجی‪ٜ‬یس ً‪ ٠‬ضٔ‪ٞ‬اض ذ‪ٞ‬ة ض‪ٝ‬ی ًلص هطاض ٗی ُیطز‬ ‫یب ذیط‪ .‬اُط هس ضٔ‪ٞ‬اض ً٘ی ثٔ‪ٜ‬ستط ث‪ٞ‬ز‪ ،‬آ‪ ٙ‬ضا تب ثع‪ٛ‬یس‪ ،‬ا‪ٛ‬ت‪٢‬بی پبچ‪٠‬‬ ‫ضٔ‪ٞ‬اض ثبیس ثب هس٘ت ثبالیی ًلی ًلص ‪ ٖ١‬تطاظ ثبضس‪.‬‬

‫ٔطٕئٗ ؿ‪ٛ‬یذ و‪ ٝ‬اص لجُ و‪ٛ‬چه ؿذ‪ ٜ‬اػز‪.‬‬ ‫‪١‬ط ًسی ٗی زا‪ٛ‬س ً‪ٝ ٠‬هتی ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ٞٗ ٚ‬ضز ػاله‪ ٠‬اش ً‪ٞ‬چهي‬ ‫ٗی ض‪ٞ‬ز‪ ،‬چوسض ثبػج ػػجب‪ٛ‬یت ٗی ُطزز‪ .‬اط٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬یبكت‪ ٚ‬اظ ای‪٠ٌٜ‬‬ ‫ضٔ‪ٞ‬اض هجال" ً‪ٞ‬چي ضس‪ ٟ‬است‪ ،‬ضطض ‪ ٝ‬ظیب‪ ٙ‬ضا ًهب‪١‬ص زاز‪ ٝ ٟ‬زض‬ ‫آی‪ٜ‬س‪ ٟ‬ای‪ٗ ٚ‬وساض ً‪ٞ‬چي ث‪ ٠‬حساهْ ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضسیس‪ .‬ثب ایه‪ ٚ‬حهبّ ثه‪٠‬‬ ‫ذبطط زاضت‪ ٠‬ثبضیس ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬هساظ‪ ٟ‬ضهٔ‪ٞ‬اض ضا ً٘هی ثٔ‪ٜ‬هستط اظ حهس ‪ٛ‬یهبظ‬ ‫ا‪ٛ‬تربة ً‪ٜ‬یس‪.‬‬ ‫دیؾ اص س‪ ٛ‬صدٖ آٖ سا ثـ‪ٛ‬ییذ‪.‬‬ ‫هجْ اظ ای‪ ٠ٌٜ‬ضٔ‪ٞ‬اض ضا ت‪ ٞ‬ثع‪ٛ‬یس آ‪ ٙ‬ضا ثطه‪ٞ‬ییس تهب اثتهسا ثه‪ ٠‬ا‪ٛ‬هساظ‪ٟ‬‬ ‫‪ٝ‬اهؼی زض آیس‪ .‬ثطای اط٘ی‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ذبطط ثیطتط‪ٗ ،‬وساضی ً٘تط اظ ا‪ٛ‬هساظ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز ‪ٛ‬یبظ ت‪ ٞ‬ثع‪ٛ‬یس تب اُط ثبظ ‪١‬هٖ ضهٔ‪ٞ‬اض آة ضكهت‪ ،‬ههسش ً‪ٞ‬تهب‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬ط‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ؿّ‪ٛ‬اس سا دـز ‪ ٚ‬س‪ ٚ‬ثـ‪ٛ‬ییذ‪.‬‬ ‫ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ثبضی ً‪ٗ ٠‬ی ذ‪ٞ‬ا‪١‬یس ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثط‪ٞ‬ییس‪ ،‬آ‪ ٙ‬ضا رهسا‬ ‫اظ ٓجبس ‪١‬بی زیِط ضستط‪٘ٛ ٞ‬بییس‪ .‬زكؼبت ثؼس ث‪٢‬تط اسهت ثهطای‬ ‫حلظ ض‪ ٝ َٛ‬ظب‪١‬ط ًٔی آ‪ ٙ‬ضا پطت ض‪ً ٝ‬طز‪ ٝ ٟ‬سپس ثط‪ٞ‬ییس‪.‬‬

‫آٖ سا دس ٔبؿیٗ خـه وٗ ٘ی‪ٙ‬ذاصیذ ‪.‬‬ ‫‪٘١‬یط‪ ٠‬ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثطای ذطي ًطز‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ی ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬یب ض‪ٝ‬ی‬ ‫پبی‪١ ٠‬بی ٗرػ‪ٞ‬ظ هطاض زاز‪ٗ ٝ ٟ‬ط٘ئ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬یس ًه‪ ٠‬ض‪ٝ‬ی ‪١‬هٖ تهب‬ ‫‪ٛ‬ر‪ٞ‬ضز‪ ٟ‬ثبضس‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪23‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫بْتزیي شلَار جیي ر‬ ‫‪ٛ‬ظط زاضت‪ ٚ‬ای‪ ٠ٌٜ‬چ‪ٝ ٠‬هت ‪ً ٝ‬زب ٗی ذ‪ٞ‬ا‪١‬یس ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ذه‪ٞ‬ز ضا‬ ‫ثپ‪ٞ‬ضیس‪ ،‬زض ض‪ٛٝ‬س ا‪ٛ‬تربة آ‪ً٘ ٙ‬ي ثسعایی ث‪ ٠‬ض٘ب ذ‪ٞ‬ا‪١‬هس ‪٘ٛ‬ه‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗط٘ئ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬یس ً‪ ٠‬ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ض٘ب ثب ًلهص ‪١‬بیتهب‪١ ٙ‬هٖ ذه‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی‬ ‫زاضت‪ ٠‬ثبضس‪.‬‬

‫ثطای اؿٔت ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ،ٙ‬ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ثب اضظش تطی‪ٓ ٚ‬جبس زاذهْ ً٘هس‬ ‫ٗحس‪ٞ‬ة ٗی ُطزز‪ٗ .‬ؼ٘‪ٞ‬ال" ای‪ ٚ‬ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ث‪ ٠‬زٓیْ ُطا‪ ٙ‬هی٘تی ‪ ٝ‬یب‬ ‫ظیجبیی آ‪ٛ ٙ‬ج‪ٞ‬ز‪ ،ٟ‬ثٌٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػٔت تطجین پصیطی ‪٘١ ٝ‬ه‪ ٠‬رهب په‪ٞ‬ش‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬است‪ .‬ض٘ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬ضا زض ذب‪ٗ ،٠ٛ‬حْ ًهبض‪،‬‬ ‫ُطزش ‪١‬ب ‪ٗ ٝ‬ی‪٘٢‬ب‪ٛ‬ی ‪١‬بی ؿیهط ضسه٘ی ثپ‪ٞ‬ضهیس‪ .‬ثهطذالف ایه‪ٚ‬‬ ‫س‪ٞ‬زٗ‪ٜ‬سی‪ ،‬یبكت‪ٜٗ ٚ‬بسجت تطی‪ ٚ‬آ‪ ٙ‬آسب‪ٛ ٙ‬یست‪ .‬ثب ایه‪ ٚ‬ضهطایط‪،‬‬ ‫ظٗب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جبّ ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ٜ‬ی ٗ‪ٜ‬بست ذ‪ٞ‬ز ٗی ُطزیس چٌبض ثبیس‬ ‫ثٌ‪ٜ‬یس؟ ُصضت‪ ٠‬اظ هی٘ت‪ ،‬چ‪ٜ‬هس ‪ٌٛ‬ته‪ ٠‬ظیهط ضا ‪ٛ‬یهع ثبیهس ثه‪ ٠‬ذهبطط‬ ‫ثسپبضیس‪:‬‬

‫ؿ‪ٛ‬اس جی‪ٙ‬ی ثب جّ‪ ٜٛ‬ا٘شخبة و‪ٙ‬یذ‬ ‫كوط ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬زٓیْ ً‪ٗ ٠‬هی ذ‪ٞ‬ا‪١‬یهس ‪ٛ‬ه‪ٞ‬ع ًالسهیٌی ضا ذطیهساضی‬ ‫ً‪ٜ‬یس‪ ،‬حت٘ب" ‪ٛ‬جبیس ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ٜ‬ی ذسهت‪ًٜٜ ٠‬هس‪ ٟ‬ضا ثطُعی‪ٜ‬یهس‪ٗ .‬هسّ‬ ‫‪١‬بی ًالسیي ضیي زض ػی‪ ٚ‬حبّ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬هس رٔه‪ٛ ٟٞ‬یهع زاضهت‪٠‬‬ ‫ثبض‪ٜ‬س‪ٗ .‬خال" ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس ‪ٞٛ‬ع ضاست‪ٗ ،٠‬رط‪ٝ‬طهی ضهٌْ ‪ ٝ‬یهب پبچه‪٠‬‬ ‫ُطبز آ‪ ٙ‬ضا ا‪ٛ‬تربة ً‪ٜ‬یس‪.‬‬

‫ا٘شخبة صحیح‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬جبّ ری‪١ ٚ‬بی ٗستوْ اظ ظٗب‪ ٙ‬ثِطزیس ُلت‪ ٚ‬ای‪ ٠ٌٜ‬چ‪ٛ ٠‬ه‪ٞ‬ع‬ ‫ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ٜ‬ی سبّ ثؼس ٗس ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضس ٗطٌْ است‪ ،‬اٗب ثب ثطُعیهس‪ٙ‬‬ ‫ٗسّ ‪١‬بی آظٗ‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ضس‪ ٝ ٟ‬استیْ ‪١‬هبی ‪ٝ‬اهؼهی رهی‪ٗ ٚ‬هی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یهس‬ ‫ضٔ‪ٞ‬اضی ضا ا‪ٛ‬تربة ً‪ٜ‬یس ً‪ ٠‬سبّ ‪١‬ب ضیي ‪ٗ ٝ‬طبثن ثهب ض‪ٝ‬ظ ثهبهی‬ ‫ث٘ب‪ٛ‬س‪ .‬زض ظیط س‪ٗ ٠‬خبّ ًالسیي آ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬است‪:‬‬

‫ؿّ‪ٛ‬اسی وبٔق ا٘ذاص‪ ٜ‬سا خشیذاسی ٕ٘بییذ‬ ‫كطهی ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜ‬س ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ٜ‬ی ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬تربة ٗی ‪٘ٛ‬بییس چوسض‬ ‫ظیجب ‪ ٝ‬ضیي ثبضس‪ ،‬اُط ثطایتب‪ ٙ‬ثعضٍ یب ً‪ٞ‬چي ثبضس‪،‬‬ ‫ثبػج ذ‪ٜ‬س‪ ٟ‬زاض ضس‪ ٙ‬ض٘ب ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضس‪ .‬اثتسا ٗط٘ئ‪ٚ‬‬ ‫ض‪ٞ‬یس ً‪ ٠‬پبچ‪ً٘ ٝ ٠‬ط آ‪ ٙ‬ظیبز ت‪ٛ َٜ‬جبضس‪.‬‬ ‫‪٘١‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثبیس زض آی‪ ٠ٜ‬ثجی‪ٜ‬یس ً‪ ٠‬پطت ضٔ‪ٞ‬اض‬

‫ری‪١ ٚ‬بی آثی ا‪ٝ‬ضری‪ٜ‬بّ‪ :‬اظ ضٔ‪ٞ‬اض‪١‬بی ًبض ظثهط ‪ ٝ‬ثهب ز‪ٝ‬إ سهبذت‪٠‬‬ ‫ضس‪ ٝ ٟ‬اً‪ ٜٙٞ‬كطاُیطتطی‪ٓ ٚ‬جبسی است ً‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس زاضت‪ ٠‬ثبضیس‪.‬‬ ‫ری‪١ ٚ‬بی آثی ٗوساضی ًٖ ض‪ َٛ‬ضس‪ : ٟ‬ای‪ٞٛ ٚ‬ع ؿیط ضس٘ی تط اظ‬ ‫‪١‬ط ‪ٞٛ‬ع زیِط ث‪ٞ‬ز‪ٗ ٝ ٟ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬ضا ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ثب یي ًهت اسهپطت ‪ٝ‬‬ ‫پیطا‪ ٚ١‬ضیي ثط ت‪ٞ٘ٛ ٚ‬ز‪.‬‬ ‫ری‪١ ٚ‬بی چط‪ٝ‬ى‪ٞٛ :‬ع س‪ َٜ‬ض‪ٞ‬ض ضس‪ ٟ‬ه‪ ٟٞ٢‬ای یب ری‪ ٚ‬چهط‪ٝ‬ى‬ ‫آثی‪ .‬ای‪ٗ ٚ‬سّ ضیي تط اظ ا‪ٞٛ‬اع ٗؼ٘‪ٓٞ‬ی ری‪ ٚ‬ث‪ٞ‬ز‪٘١ ٝ ٟ‬ه‪ ٠‬په‪ٞ‬ش‬ ‫تط ‪ٗ ٝ‬ؼ٘‪ٞ‬ال" ٗس است‪ .‬ض‪١ َٛ‬بی ت‪ٜ‬ستط ٗب‪ٜٛ‬س هطٗهع‪ٗ ،‬حهس‪ٝ‬زیت‬ ‫ظٗب‪ٛ‬ی زاضت‪٘١ ٝ ٠‬یط‪ٗ ٠‬س ‪ٛ‬یست‪ٜ‬س‪٘١ .‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬ثبیهس اظ ض‪ٛ‬هَ ‪١‬هبی‬ ‫سلیس ‪ٗ ٝ‬طٌی ارت‪ٜ‬بة ً‪ٜ‬یس‪ .‬ری‪١ ٚ‬بی ٗطٌی ذیٔی ظ‪ٝ‬ز اظ ٗهس‬ ‫ٗی اكت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫س‪ٛ‬ج‪ ٝ‬و‪ٙ‬یذ و‪ ٝ‬چ‪ٚ ٝ‬لز لشاس اػز آٖ سا ثذ‪ٛ‬ؿیذ‬ ‫ضاحتی ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٚ‬زض ت‪ ٖ٢ٗ ،ٚ‬تطی‪ٗ ٚ‬سبٓ‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ض٘بض ٗهی ض‪ٝ‬ز‪.‬‬ ‫زض ‪٢ٛ‬بیت ضیي تطی‪ ٚ‬ضٔ‪ٞ‬اض ری‪ ٖ١ ٚ‬اُهط زض آ‪ ٙ‬ضاحهت ‪ٛ‬جبضهیس‪،‬‬ ‫ثبػج ‪ٛ‬بٗت‪ٜ‬بست ث‪ٛ ٠‬ظط ضسیس‪ ٙ‬ض٘ب ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضس‪ .‬ثهب ایه‪ ٚ‬حهبّ زض‬ ‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪22‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫اتفاقی هی افتذ؟‬

‫چ‪ ٝ‬چیض‪ٞ‬بی دیٍشی الصْ اػز ثذا٘یذ‪.‬‬ ‫ٌٗ٘‪ ٚ‬است ًه‪ٞ‬زى ضه٘ب ههبزض ثه‪ ٠‬ك‪٢‬هٖ ٗ‪ٞ‬ضه‪ٞ‬ػبت كٔسهلی ‪ٝ‬‬ ‫اػتوبزی ‪ٛ‬جبضس‪ ،‬ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬اُط ٗی ذ‪ٞ‬ا‪١‬یس اظ ٗطٍ تػ‪ٞ‬یطی ٗص‪١‬جی‬ ‫اضائ‪ًٜ ٠‬یس سؼی ً‪ٜ‬یس تب آ‪ٛ‬زب ً‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬است ت‪ٞ‬ضهیحبتتب‪ ٙ‬سهبز‪ٟ‬‬ ‫ثبضس‪ ،‬زض ؿیط ای‪ ٚ‬غ‪ٞ‬ضت ً‪ٞ‬زًتب‪ ٙ‬ثیص اظ پیص ُیذ ‪ ٝ‬سط زض ُٖ‬ ‫ٗی ض‪ٞ‬ز‪ٗ .‬طٍ ضا زضز‪ٛ‬بى ت‪ٞ‬غهیق ‪ٌٜٛ‬یهس‪ ،‬ظیهطا ثبػهج ‪ٝ‬حطهت‬ ‫ً‪ٞ‬زى ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ضس‪.‬‬ ‫ػيبیش چیض‪ٞ‬يبیی ويي‪ٕٔ ٝ‬ىيٗ اػييز وي‪ٛ‬دن اص ؿييٕب‬ ‫ثذشػذ‪...‬‬ ‫آیب ا‪ ٚ‬ث‪ ٝ‬خبطش ای‪ٙ‬ى‪ ٝ‬وبس ثذی وشد‪ ٜ‬ث‪ٛ‬د‪ٔ ،‬شد؟‬ ‫ٔشاػٓ سـییغ ج‪ٙ‬بص‪ ٜ‬چیؼز؟‬ ‫دس لجش چ‪ ٝ‬اسفبلی ثشای ٔشد‪ٞ ٜ‬ب ٔی افشذ؟‬ ‫آیب آدٔ‪ٟ‬ب دغ اص ٔشدٖ ثیذاس ٔی ؿ‪٘ٛ‬ذ؟‬ ‫اٌش ؿٕب ثٕیشیذ چ‪ ٝ‬ثش ػش ٔٗ خ‪ٛ‬ا‪ٞ‬ذ آٔذ؟‬ ‫دبػخ‬ ‫‪ٝ‬هتی ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬یب حی‪ٞ‬ا‪ٛ‬ی زیِط ‪ٛ‬لس ‪ٌٛ‬طس ‪ ٝ‬ثس‪ٛ‬ص ًبض ‪ٌٜٛ‬س ثه‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٗطز‪ٗ ٟ‬ی ُ‪ٞ‬ی‪ٜ‬س‪ٗ .‬ؼ٘‪ٞ‬ال" آزٗ‪٢‬ب ‪ ٝ‬حی‪ٞ‬ا‪ٛ‬بت كوط ‪ٝ‬هتی ًه‪ ٠‬ذیٔهی‬ ‫پیط ض‪ٛٞ‬س ٗی ٗیط‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫دبػخ‬ ‫‪١‬ط چیعی ً‪ ٠‬ث٘یطز‪ٗ ،‬ب‪ٜٛ‬س آ‪ ٙ‬ر‪ٞ‬ره‪ ٠‬پط‪ٛ‬هس‪ٗ ٟ‬هطز‪ً ٟ‬ه‪ ٠‬تبثسهتب‪ٙ‬‬ ‫ُصضت‪ ٠‬زیسیٖ‪ ،‬زیِط ثبظ ‪٘ٛ‬ی ُطزز‪ .‬اًخط آزٗ‪٢‬هب ‪ ٝ‬حی‪ٞ‬ا‪ٛ‬هبت ‪٘ٛ‬هی‬ ‫زا‪ٜٛ‬س چ‪ٞٗ ٠‬هغ ٗی ٗیط‪ٛ‬س‪ِٜ١ .‬بٕ ٗطٍ هٔت آ‪٢ٛ‬هب ٗهی ایسهتس یهب‬ ‫‪ٛ‬لسطب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬آضاٗی هطغ ٗی ض‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫دبػخ‬ ‫‪١‬یچ ًس ‪ٝ‬اهؼب" ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض زهین ‪٘ٛ‬ی زا‪ٛ‬س ٗ‪ٞ‬هغ ٗطٍ چه‪ ٠‬اتلهبهی‬ ‫ضخ ٗی ز‪١‬س‪ ،‬اٗب ثس‪ٗ ٙ‬ب اظ ًبض ٗی اكتس‪ :‬زیِط ‪ٛ‬لس ‪٘ٛ‬هی ًطهیٖ‪،‬‬ ‫هٔت ‪٘ٛ‬ی تپس‪ ،‬ػضالت ًبض ‪٘ٛ‬ی ً‪ٜٜ‬س ‪ٗ ٝ‬ـع ثطای ‪٘١‬یط‪ ٠‬اظ تلٌط‬ ‫ثبظ ٗی ایستس‪ .‬اًخط آزٗ‪٢‬ب ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض طجیؼی ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ػٔت ً‪ ٠‬ذیٔهی‬ ‫پیط ضس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثس‪ٛ‬طب‪ ٙ‬كطس‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ضس‪ ٟ‬است‪ٗ ،‬ی ٗیط‪ٛ‬س‪ .‬آ‪٢ٛ‬ب ٗؼ٘ه‪ٞ‬ال‬ ‫زضز ‪٘ٛ‬ی ًط‪ٜ‬س‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬تسضیذ ‪ٞ١‬ضهیبضی ذه‪ٞ‬ز ضا اظ زسهت ٗهی‬ ‫ز‪ٜ١‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬آضاٗی ٗی ٗیط‪ٛ‬س‪ .‬اٗب ثؼضی اظ اكطاز ث‪ ٠‬ػٔت ثی٘بضی‪٢‬بی‬ ‫سرت یب ح‪ٞ‬ازث ٗی ٗیط‪ٛ‬س‪١ .‬یچ یي اظ ٗب ‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثب اط٘ی‪ٜ‬هب‪ٙ‬‬ ‫ثِ‪ٞ‬یس ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬سب‪٢ٛ‬ب ثؼس اظ ٗطٍ ث‪ً ٠‬زب ٗی ض‪ٛٝ‬هس‪ ،‬اٗهب ایه‪ ٚ‬ضا ٗهی‬ ‫زا‪ٛ‬یٖ ً‪ ٠‬زیِط ‪ِٛ‬طا‪ٛ‬ی ‪ ٝ‬زضزی ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س زاضت ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬ذه‪ٞ‬ة‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫است‪ .‬ذیٔی ثؼیس است ً‪ ٚٗ ٠‬تب ظٗب‪ٛ‬ی ً‪ً ٠‬هبٗال پیهط ‪ٛ‬طهس‪ ٟ‬إ‪.‬‬ ‫ث٘یطٕ‪ .‬پس الظٕ ‪ٛ‬یست زضثبض‪ ٟ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ‪ِٛ‬طا‪ ٙ‬ثبضی‪ ،‬ظیهطا تهب‬ ‫آ‪ ٙ‬ظٗب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ت‪ ٞ‬زیِط ثعضٍ ضس‪ ٟ‬ای‪.‬‬ ‫دبػخ‬ ‫ت‪ ٖ١ ٞ‬یي ض‪ٝ‬ظ ذ‪ٞ‬ا‪١‬ی ٗطز‪ٗ ،‬خْ ‪ ٠٘١‬آزٗ‪٢‬ب‪ ،‬اٗب تب آ‪ ٙ‬ظٗهب‪ ٙ‬آ‪ٙ‬‬ ‫هسض ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬است ً‪ ٠‬الظٕ ‪ٛ‬یست ث‪ ٠‬آ‪ ٙ‬كٌهط ً‪ٜ‬هی‪ٗ .‬هطز‪ ٙ‬اٗهطی‬ ‫طجیؼی است‪١ ،‬ط چ‪ٜ‬س اظ زست زاز‪ً ٙ‬سب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ز‪ٝ‬ستطهب‪ ٙ‬زاضیهٖ‬ ‫ٗب ضا ثسیبض ؿِ٘ی‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜ‬س‪ ،‬اٗب ثبیس ای‪ ٚ‬ضا ثپصیطیٖ ً‪ ٠‬اكهطاز پیهط‬ ‫ٗخْ ٗبزضثعضٍ ‪ ٝ‬پسضثعضٍ ض‪ٝ‬ظی ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س ٗطز‪ٗ .‬ب آ‪٢ٛ‬ب ‪ ٝ‬ذبططات‬ ‫ذ‪ٞ‬ضی ضا ً‪ ٠‬اظ آ‪٢ٛ‬ب زاضیٖ كطاٗ‪ٞ‬ش ‪ٛ‬ر‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ًطز‪١ .‬یچ ًهس ثه‪٠‬‬ ‫ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬ت‪ٜ‬جیه‪ٗ ٝ ٠‬زهبظات ‪٘ٛ‬هی ٗیهطز ِٗهط ای‪ٌٜ‬ه‪ ٠‬زازُهب‪ ٟ‬چ‪ٜ‬هی‪ٚ‬‬ ‫تػ٘ی٘ی ُطكت‪ ٠‬ثبضس‪ٝ .‬هتی آزٗ‪٢‬ب ٗی ٗیط‪ٛ‬س‪ ،‬آ‪٢ٛ‬ب ضا زض هجطی هطاض‬ ‫ٗی ز‪ٜ١‬س ‪ ٝ‬زك‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜٜ‬س‪١ .‬یچ ًس زض هجط ثیساض ‪٘ٛ‬ی ض‪ٞ‬ز‪ ،‬ظیطا‬ ‫هجْ اظ آ‪ً ٠ٌٛ‬سی ضا زض هجط ثِصاض‪ٛ‬س یي پعضي ضرع ضا ٗؼبی‪٠ٜ‬‬ ‫ٗی ً‪ٜ‬س تب ٗط٘ئ‪ ٚ‬ض‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ا‪ٗ ٝ‬طز‪ ٟ‬است‪ .‬ثؼضی اظ ًط‪ٞ‬ض‪١‬ب ٗطز‪ٟ‬‬ ‫‪١‬بی ذ‪ٞ‬ز ضا ٗی س‪ٞ‬ظا‪ٜٛ‬س ‪ ٝ‬ذبستط آ‪٢ٛ‬هب ضا زض ٌٗهب‪ٗ ٙ‬رػ‪ٞ‬غهی‬ ‫‪٢ِٛ‬ساضی ٗی ً‪ٜٜ‬س یب ای‪ٌٜ‬ه‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ضا ثهط ظٗهی‪ ٚ‬پرهص ٗهی ً‪ٜٜ‬هس‪.‬‬ ‫ٗطاسٖ تطییغ ر‪ٜ‬بظ‪ ٟ‬ظٗب‪ٛ‬ی است ً‪ ٠‬كطز ٗطز‪ ٟ‬ضا زك‪ٗ ٚ‬ی ً‪ٜٜ‬س یب‬ ‫ٗی س‪ٞ‬ظا‪ٜٛ‬س ‪ ٝ‬طی آ‪ٗ ٙ‬طزٕ ٗی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س آذطی‪ ٚ‬ذساحبكظی ضا ثهب ا‪ٝ‬‬ ‫ثٌ‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬ذبططات ذ‪ٞ‬ثی ضا ً‪ ٠‬زض ط‪ ّٞ‬ظ‪ٛ‬سُی اظ ا‪ ٝ‬زاضت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س ٗط‪ٝ‬ض‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬

‫صفحِ ‪25‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫دشػـ‪ٟ‬بی‬ ‫و‪ٛ‬دوب٘‪ٚ ٝ‬‬ ‫پبسد آ‪٢ٛ‬ب‬

‫ٌّگام هزگ چِ‬ ‫ٗطز‪ ٟ‬یؼ‪ٜ‬ی چ‪٠‬؟‬ ‫چطا آزٗب ‪ ٝ‬حی‪ٛٝٞ‬ب ٗی ٗیط‪ٙ‬؟‬ ‫آیب ٗ‪ ٖ١ ٚ‬ثبیس ث٘یطٕ؟‬ ‫آزٗب ‪ٝ‬هتی ٗی ٗیط‪ً ٙ‬زب ٗیط‪ٙ‬؟‬ ‫چط‪ٞ‬ض ٗی ض‪ ٠‬ك‪٘٢‬یس ی‪ٛ ٠‬لط ٗطز‪ٟ‬؟ ٗ‪ً ٚ‬ی ٗی ٗیطٕ؟‬ ‫اًخط ً‪ٞ‬زًب‪ٛ ٙ‬سجت ث‪ٞٗ ٠‬ض‪ٞ‬ع ٗطٍ حسبس ا‪ٛ‬س‪ ،‬ضبیس كوط ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ذبطط ً‪ٗ ٠‬هب ‪ِٜ١‬هبٕ غهحجت‬ ‫ًطز‪ ٙ‬زضثبض‪ ٟ‬آ‪ ٙ‬غسای ذ‪ٞ‬ز ضا پبیی‪ٗ ٚ‬ی آ‪ٝ‬ضیٖ‪ .‬اٗب ای‪ٗ ٚ‬سئٔ‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬است ٗ‪ٞ‬رت سط زض ُ٘ی ‪ٝ‬‬ ‫اضططاة آ‪٢ٛ‬ب ض‪ٞ‬ز‪ .‬ث‪ٜ‬بثطای‪ ٚ‬پط‪١‬یع ًطز‪ ٙ‬اظ غحجت زضثبض‪ ٟ‬ای‪ٞٗ ٚ‬ض‪ٞ‬ع ‪ ٠ٛ‬ث‪ٛ ٠‬لغ ً‪ٞ‬زى ض٘ب است‬ ‫‪ ٠ٛ ٝ‬ث‪ٛ ٠‬لغ ذ‪ٞ‬ز ض٘ب ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پسض ‪ٗ ٝ‬بزض‪ ،‬تب آ‪ٛ‬زب ً‪ٗ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬یس زض ای‪ٞٗ ٚ‬ضز ثب ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬ض‪ ٝ‬ضاست‬ ‫ثبضیس‪ ،‬ظیطا ثب ای‪ً ٚ‬بض ث‪ ٠‬ت٘بٕ ذب‪ٞٛ‬از‪ً٘ ٟ‬ي ٗی ً‪ٜ‬یس ً‪ ٠‬ثط ؿٖ ‪ٛ‬بضی اظ ٗطٍ ػعیعا‪ ٙ‬چیط‪ ٟ‬ض‪ٛٞ‬س‪.‬‬

‫‪ٝ‬ضای ای‪ ٚ‬پطسص چیست؟‬ ‫ً‪ٞ‬زًب‪ ٙ‬ذطزسبّ ‪٘ٛ‬ی ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س تػ‪ٞ‬ض ً‪ٜٜ‬س ً‪ ٠‬ظ‪ٛ‬سُی ض‪ٝ‬ظی ثه‪ ٠‬پبیهب‪ٗ ٙ‬هی ضسهس‪ .‬حتهی اضهبض‪ ٟ‬ای‬ ‫ً‪ٞ‬چي ث‪ ٠‬چ‪ٜ‬ی‪ ٚ‬سطا‪ٛ‬زبٗی ‪ ٠ٛ‬ت‪٢ٜ‬ب ٗ‪ٞ‬رت تحطیي ضس‪ ٙ‬آ‪٢ٛ‬ب ث‪ ٠‬پطسیس‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ج‪١ٞ‬ی اظ پطسط‪٢‬ب ٗهی‬ ‫ض‪ٞ‬ز( ػ٘ستب زض ٗ‪ٞ‬ضز ذ‪ٞ‬زضب‪ً ٝ ٙ‬سب‪ٛ‬ی ً‪ ٠‬ثطای ٗحجت ‪ٗ ٝ‬طاهجت ث‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب ‪ٛ‬یبظ زاض‪ٛ‬س)‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬تطس اظ‬ ‫ٗطٍ ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ٛ‬ی ذ‪ٞ‬ز یب اظ زست زاز‪ ٙ‬یٌی اظ اػضبی ذب‪ٞٛ‬از‪ ،ٟ‬آ‪٢ٛ‬ب ضا ث‪ٝ ٠‬حطت ٗی ا‪ٛ‬ساظز‪ًٞ .‬زًهب‪ٙ‬‬ ‫ٗؼ٘‪ٞ‬ال" ػال‪ ٟٝ‬ثط ‪ٛ‬عزیٌب‪١ ،ٙ‬ط ًس ضا ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ط‪ٞ‬ض ٗ‪ٜ‬ظٖ ثجی‪ٜٜ‬س ػض‪ٞ‬ی اظ ذب‪ٞٛ‬از‪ٗ ٟ‬حسه‪ٞ‬ة ٗهی‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ .‬اُط كطزی اظ ذب‪ٞٛ‬از‪ُ ٟ‬ستطز‪ًٞ ٟ‬زى ثی٘بض یب ٗزط‪ٝ‬ح ض‪ٞ‬ز ا‪ِٛ ٝ‬طا‪ٗ ٝ ٙ‬ضططة ٗی ض‪ٞ‬ز‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫ض‪ٜٞ٘١‬ز‪١‬بیی ثطای پبسر‪٢‬بی ض٘ب‬ ‫ض٘ب ثبیس زضثبض‪ٞٗ ٟ‬ض‪ٞ‬ع ٗطٍ اظ اثتسا غطیح ‪ ٝ‬ضلبف سر‪ ٚ‬ثِ‪ٞ‬ییس‪١ .‬طُع اظ تؼبثیط استؼبضی ٗخْ"‬ ‫ٗبزضثعضٍ كوط ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬اة ضكت‪ ٠‬است"‪ ،‬استلبز‪ٌٜٛ ٟ‬یس‪ .‬ای‪ً ٚ‬بض ٌٗ٘‪ ٚ‬است ً‪ٞ‬زًتب‪ ٙ‬ضا اظ ذ‪ٞ‬اثیهس‪ٙ‬‬ ‫ثتطسب‪ٛ‬س ‪ً ٝ‬بث‪ٞ‬س‪٢‬ب ‪ٗ ٝ‬طٌالت ظٗب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اة ضا ث‪ٝ ٠‬ر‪ٞ‬ز آ‪ٝ‬ضز‪٘١ .‬چ‪ٜ‬هی‪ٛ ٚ‬جبیهس ثِ‪ٞ‬ییهس" پهسضثعضٍ‬ ‫ربیی ضكت‪ ٠‬است"‪ .‬ظیطا اُط پسضثعضٍ ثبظ ‪ِٛ‬طزز ً‪ٞ‬زًتب‪ ٙ‬اػت٘بزش ضا ث‪ ٠‬ض٘ب اظ زست ٗی ز‪١‬س‪.‬‬ ‫ٗطبثن ثب اػتوبزاتتب‪ ٙ‬اظ ت‪ٞ‬ضیحبت ٗص‪١‬جی استلبز‪ًٜ ٟ‬یس‪ ،‬اٗب آٗبز‪ ٟ‬پبسد زاز‪ ٙ‬ث‪ ٠‬تطا‪ٝ‬ضهبت ٗ‪ٜ‬طهن‬ ‫ً‪ٞ‬زًب‪ ٠ٛ‬ا‪ ٖ١ ٝ‬ثبضیس‪ٗ .‬ب‪ٜٛ‬س" اُط ذسا ٗب ض‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ست زاض‪ ،ٟ‬چطا ُصاضت ثچ‪ٗ ٠‬ب ث٘یط‪”ٟ‬‬ ‫غبزم ثبضیس اٗب سؼی ً‪ٜ‬یس احسبسبت ذ‪ٞ‬زتب‪ ٙ‬ضا ً‪ٜ‬تطّ ً‪ٜ‬یس‪ ،‬ظیطا ٌٗ٘‪ ٚ‬است ً‪ٞ‬زى ضا ثتطسب‪ٛ‬یس‪.‬‬ ‫اٗب ای‪ ٚ‬ثسا‪ٗ ٙ‬ؼ‪ٜ‬ب ‪ٛ‬یست ً‪ ٠‬اُط زض س‪ ٍٞ‬ػعیعی ‪ٛ‬طست‪ ٠‬ایس‪ ،‬ؿٖ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬س‪ ٟٝ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثب ًه‪ٞ‬زى ٗطهطح‬ ‫‪ٌٜٛ‬یس‪ .‬ثِصاضیس ً‪ٞ‬زًتب‪ ٙ‬ثسا‪ٛ‬س چطا اضي ٗی ضیعیس‪ .‬ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ضیح ز‪١‬یس ً‪ ٠‬زض آ‪ٓ ٙ‬حظ‪ ٠‬زٓتب‪ ٙ‬ثطای‬ ‫كطز اظ ز‪ٛ‬یب ضكت‪ ٠‬ت‪ َٜ‬ضس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬اٗب تبًیستب‪ ٙ‬ثیطتط ثط ذبططات ذ‪ٞ‬ثی ثبضس ً‪ ٠‬اظ آ‪ ٙ‬كطز زاضیس‪.‬‬ ‫اظ ٗخبٓ‪٢‬بیی ً‪ًٞ ٠‬زًتب‪ ٙ‬تزطث‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬است ثطای ت‪ٞ‬ضیح زاز‪ٗ ٙ‬طٍ استلبز‪ًٜ ٟ‬یس‪ .‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬خبّ‪،‬‬ ‫زضثبض‪ ٟ‬ر‪ٞ‬ر‪ ٠‬پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ای ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ػٔت ثیط‪ ٙٝ‬اكتبز‪ ٙ‬اظ ال‪ٗ ٠ٛ‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز یب زضثبض‪ٗ ٟ‬طٍ حی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ذب‪ِٛ‬ی تب‪ٙ‬‬ ‫یب حتی زضثبض‪ٗ ٟ‬طٍ ثطٍ زضذتب‪ ٙ‬زض پبییع‪ ،‬غحجت ً‪ٜ‬یس‪ .‬ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬ططین ث‪ ٠‬ا‪ٛ ٝ‬طب‪ٗ ٙ‬ی ز‪١‬یهس ًه‪٠‬‬ ‫‪ ٠٘١‬چیع ٗیطاست ‪ ٝ‬ای‪ ٚ‬اٗط طجیؼی است‪ .‬زهت ً‪ٜ‬یس ً‪ٞ‬زًتب‪ ٙ‬پبسد ض٘ب ضا ثل‪٘٢‬س ‪ ٝ‬اُط ‪ٛ‬یهبظ ثه‪ٞ‬ز‬ ‫آ‪ ٙ‬ضا تٌطاض ً‪ٜ‬یس ‪ .‬اُط یي حی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ذب‪ِٛ‬ی ث٘یهطز‪ ،‬اًخهط ً‪ٞ‬زًهب‪ ٙ‬سه‪ٜ‬ی‪ ٚ‬پهیص اظ زثسهتب‪ ٙ‬كوهط‬ ‫ً‪ٜ‬زٌب‪ٛٝ‬س ً‪ ٠‬ثل‪ٜ٘٢‬س چ‪ ٠‬ثط سط آ‪ ٙ‬حی‪ٞ‬ا‪ ٙ‬آٗس‪ ٟ‬است ‪ ٝ‬یي پبسد ً‪ٞ‬تب‪ ٟ‬ثطای آ‪٢ٛ‬ب ًبكی است ‪.‬‬ ‫صفحِ ‪24‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


‫ی‬ ‫ن‬ ‫تدر ص آواز اریا ی‬ ‫صدا ضازی‬

‫ردیف آوازی‬ ‫یم‬ ‫تصنیف و رتاهن اهی قد ی‬

‫صی‬ ‫(دست گاي اه‪،‬آوازاه و گىهش اهی آواز ا ل اریانی(‬

‫مهدی کالهدوز‬

‫‪Instruction in Iranian singing‬‬ ‫‪(949) 836-6296‬‬ ‫‪MAHDIKOLAHDOOZ@YAHOO.COM‬‬


‫ٔب جضئی اص د٘یبی س‪ٚ‬صٔش‪ ٜ‬خ‪ٛ‬د ‪ٞ‬ؼشیٓ‬ ‫ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬ثطای تبحیطپصیطی اظ ٗحیط پیطاٗ‪ ٙٞ‬ذ‪ٞ‬ز ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬زی ثسیبض ٗستؼس است‪ .‬ض٘ب ‪ ٌٚ٘ٗ ٖ١‬است ًسب‪ٛ‬ی ضا ثط‪ٜ‬بسیس ً‪ ٠‬ثطای ٗستی ث‪ ٠‬ذبضد‬ ‫سلط ًطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثؼس ثب یي ٓ‪٢‬ز‪ٗ ٠‬تلب‪ٝ‬ت ث‪ٝ ٠‬ط‪ ٚ‬ثبظ ُطت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س؟ آیب ض٘ب ‪ ٖ١‬ثچ‪ ٠‬پ‪ٜ‬ذ سبٓ‪ ٠‬سبز‪ٗ ٝ ٟ‬ظٔ‪ ٝ ٕٞ‬ثب ‪ٌ٘ٛ‬ی ً‪ ٠‬تبتی ً‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬سضس‪٠‬‬ ‫كطستبز‪ ٟ‬ضس‪ ٝ ٟ‬زض ً‪ٞ‬تب‪١‬تطی‪ ٚ‬ظٗب‪ ٙ‬ثیطتط اظ یي آزٕ ثس ظثب‪ ٙ‬كحص یبز ُطكت‪ ٠‬ثبضس‪ٗ ،‬ی ض‪ٜ‬بسیس؟‬ ‫ٗب ث‪ ٠‬ثرطی اظ ٗحیط ثالكػْ ذ‪ٞ‬ز تجسیْ ٗی ض‪ٞ‬یٖ ‪١ ٝ‬یچٌس ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬تبحیطات ٗحیط‪ ،‬ز‪ٝ‬ستب‪ ،ٙ‬ذب‪ٞٛ‬از‪ٌ٘١ ،ٟ‬بضا‪٘١ ٝ ،ٙ‬چ‪ٜ‬هی‪ً ٚ‬تهت ‪ٝ‬‬ ‫‪ٛ‬ططیبت ‪ ٝ‬ضازی‪ ٝ ٞ‬تٔ‪ٞ‬یعی‪ٗ ٙٞ‬ػ‪ٛٞ‬یت ‪ٛ‬ساضز‪ .‬ثیبئیس ثی ر‪٢‬ت ذ‪ٞ‬ز ضا ثب ای‪ ٚ‬ثیب‪ ٙ‬سبز‪ٞٓ ٟ‬حب‪ٛ ٠ٛ‬لطیجیٖ ً‪ٗ ٠‬ب ثب اضهیب ‪ٗ ٝ‬هطزٕ پیطاٗه‪ ٙٞ‬ذه‪ٞ‬ز زض‬ ‫ظ‪ٛ‬سُی ت٘بسی ‪ٛ‬ساضیٖ ظیطا ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬سیط‪١ ٠‬ب‪ ،‬احسبسبت‪ ،‬ا‪١‬ساف ‪ًٜ ٝ‬ط‪٢‬بی ٗب پی‪ٞ‬ست‪ ٠‬ت‪ٞ‬سط ‪٘١‬ی‪ٗ ٚ‬حیط ‪٘١ ٝ‬ی‪ٗ ٚ‬طزٕ زض حبّ ضهٌْ ُهطكت‪ٚ‬‬ ‫‪١‬ست‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫كطیس ضا زض ‪ٛ‬ظط ثِیطیس ً‪ ٠‬ا‪ٓٝ‬ی‪ ٚ‬ض‪ٝ‬ظ ًبضش ضا زض یي ًبضذب‪ ٠ٛ‬آؿبظ ًطز‪ ٟ‬است‪ .‬ا‪ ٝ‬اظ ظ‪ َٛ‬ت‪ٜ‬لس ز‪ ٟ‬زهیو‪ ٠‬ای ٗؼ٘‪ ّٞ‬استلبز‪ٗ ٟ‬ی ً‪ٜ‬هس ثویه‪٠‬‬ ‫ًبضُطا‪ٛ ٙ‬یٖ سبػت استحطاحت ٗی ً‪ٜٜ‬س كطیس ٗی ُ‪ٞ‬یس( ‪١‬ی ثچ‪١ ٠‬ب ای‪ً ٚ‬بض زضستی ‪ٛ‬یست)‪ .‬ز‪١ ٝ‬لت‪ ٠‬ثؼس كطیس ظ‪ َٛ‬ت‪ٜ‬لس ثیست زهیو‪ ٠‬ای‬ ‫ٗی ُیطز‪ ٝ .‬یي ٗب‪ ٟ‬ثؼس ظ‪ َٛ‬ت‪ٜ‬لس ا‪ٛ ٖ١ ٝ‬یٖ سبػت‪ٗ ٠‬ی ض‪ٞ‬ز‪ .‬زض ‪ٝ‬اهغ ثب ای‪ً ٚ‬بضش ٗی ُ‪ٞ‬یس‪ ":‬حبال ً‪٘ٛ ٠‬ی ت‪ٞ‬ا‪ ٖٛ‬ضٌستطب‪ ٙ‬ثس‪ ٖ١‬چهطا‬ ‫ث‪ ٠‬ر٘غ آ‪٢ٛ‬ب ٗٔحن ‪ٛ‬ط‪ٕٞ‬؟ چطا ٗ‪ ٚ‬ثبیس ثیطتط اظ آ‪٢ٛ‬ب ًبض ً‪ٖٜ‬؟"‬ ‫ز‪ ٟ‬سبّ ثؼس كطیس ط‪ٞ‬ال‪ٛ‬ی تطی‪ ٚ‬ظ‪ َٛ‬ت‪ٜ‬لس ضا زض ًبضذب‪ٗ ٠ٛ‬ی ُیطز حبال زیِط ا‪ِٛ ٝ‬طض‪٢‬بی ‪ٌ٘١‬بضا‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضا زض‪ٛٝ‬سبظی ًطز‪ ٟ‬اسهت‪ٗ .‬سهئٔ‪٠‬‬ ‫ثسیبض ربٓت ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬زضثبض‪ ٟ‬ا‪ٛ‬سب‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬است ً‪ٝ ٠‬ی ػ٘‪ٗٞ‬ب" ‪ٛ‬سجت ث‪ ٠‬تـییطاتی ً‪ ٠‬زض ض‪ٝ‬ا‪ٛ‬ص زض رطیب‪ ٙ‬است آُب‪١‬ی ‪ٛ‬ساضز‪ .‬زضست ٗخْ ای‪ ٚ‬است‬ ‫ً‪ ٠‬ثؼس اظ چ‪ٜ‬س ‪١‬لت‪ ٠‬ظ‪ٛ‬سُی زض ‪ٞ١‬ای پبًیع‪ ٟ‬ث‪ٞ١ ٠‬ای آٓ‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ض‪٢‬ط ثبظ ُطزیٖ ‪ ٝ‬تبظ‪ ٟ‬آ‪ٞٛ‬هت است ً‪ٗ ٠‬ی ثی‪ٜ‬یٖ ٗب چوسض ث‪ ٠‬ای‪ ٚ‬آٓ‪ٞ‬زُی ‪١‬ب ػبزت‬ ‫ًطز‪ ٟ‬ایٖ‪ .‬اُط ثب اكطازی ً‪ٗ ٠‬سإ ا‪ٛ‬توبز ٗی ً‪ٜٜ‬س ز‪ٝ‬ستی ً‪ٜ‬یس ا‪ٛ‬توبز ًطز‪ ٙ‬ضا یبز ٗی ُیطیس اُط ث‪ ٠‬اكطاز ضبز ‪ٛ‬عزیي ض‪ٞ‬یس ضهبیس ثه‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ضا یهبز‬ ‫ٗی ُیطیس‪ .‬اُط ثب اكطاز ثی ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثبض ‪ٛ‬طست ‪ ٝ‬ثطذبست ً‪ٜ‬یس ظ‪ٛ‬سُی تب‪ ٙ‬ػی‪ ٚ‬ثی ث‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثبضی ٗی ض‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اُط ثب اكطاز پط ض‪ٞ‬ض ‪ ٝ‬حبّ ضكت ‪ ٝ‬آٗس‬ ‫ً‪ٜ‬یس ثبظ ‪ٗ ٖ١‬خْ ‪٘١‬ب‪٢ٛ‬ب ٗی ض‪ٞ‬یس‪ٗ .‬برطار‪ٞ‬یب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ب ً٘ي ٗی ً‪ٜٜ‬س ً‪ٗ ٠‬برطار‪ ٞ‬ض‪ٞ‬یٖ ‪ ٝ‬اؿ‪ٜ‬یب ٗب ضا ث‪ ٠‬ؿ‪ٜ‬ی ُطت‪ ٚ‬تطؿیت ٗی ً‪ٜٜ‬س‪ٗ .‬ؼ‪ٜ‬ی‬ ‫ت٘بٕ ای‪ ٚ‬حطك‪٢‬ب ای‪ ٚ‬است ً‪ٗ ٠‬ب ثبیس ا‪ ّٝ‬تػ٘یٖ ثِیطیٖ ً‪ ٠‬اظ ظ‪ٛ‬سُی چ‪ٗ ٠‬ی ذ‪ٞ‬ا‪١‬یٖ ‪ ٝ‬آ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ثطاسهبس آ‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اسهت‪١ ٠‬هب‪٘١ ،‬طا‪١‬هب‪ ٙ‬ذه‪ٞ‬ز ضا‬ ‫ثطُعی‪ٜ‬یٖ‪ ٌٚ٘ٗ .‬است ثِ‪ٞ‬ئیس" ای‪ً ٚ‬بض احتیبد ث‪ ٠‬تالش زاضز‪ ،‬ضاحت ‪ٛ‬یست ‪ ٌٚ٘ٗ ٝ‬است ث‪ ٠‬هی٘ت ا‪١‬ب‪ٛ‬ت ث‪٘١ ٠‬طا‪١‬هب‪ًٜ ٙ‬ه‪ٛٞ‬ی ٗهب‪ ٙ‬ت٘هبٕ‬ ‫ض‪ٞ‬ز"‪ .‬زضست است‪ ،‬اٗب ای‪ ٚ‬ظ‪ٛ‬سُی ض٘بست‪.‬‬ ‫كطیس ٌٗ٘‪ ٚ‬است ثِ‪ٞ‬یس‪٘١ ٚٗ ":‬یط‪ ٠‬ریجٖ ذبٓیست‪ ،‬اؿٔت اكسطز‪ ٟ‬إ‪ ،‬یي ضـْ ًسْ ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬زاضٕ‪ .‬ؿبٓجب" ثی٘هبضٕ‪١ ،‬هیچ رهبئی ‪٘ٛ‬هی ض‪ٝ ٕٝ‬‬ ‫‪١‬یچ ًبض ربٓجی ا‪ٛ‬زبٕ ‪٘ٛ‬ی ز‪ ٝ ."ٖ١‬اظ ای‪ ٚ‬حطك‪٢‬ب ٗی ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ك‪٘٢‬یس ً‪ ٠‬ث‪٢‬تطی‪ ٚ‬ز‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬كطیس ‪٘١‬یط‪ ٠‬ریجطب‪ ٙ‬ذبٓیست‪ ،‬اؿٔت اكسطز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ ،‬ضـْ‬ ‫‪١‬بی ًسْ ً‪ٜٜ‬س‪ ٟ‬زاض‪ٛ‬س‪ ،‬ؿبٓجب" ثی٘بض‪ٛ‬س‪١ ،‬یچ ربئی ‪٘ٛ‬ی ض‪ٛٝ‬س ‪١ ٝ‬یچ ًبض ربٓجی ا‪ٛ‬زبٕ ‪٘ٛ‬ی ز‪ٜ١‬س‪ ٝ .‬ای‪ ٚ‬ت‪٢ٜ‬ب یي اتلبم ‪ٛ‬یست‪ .‬زض ض٘‪ ٚ‬ث‪ٗ ٠‬هب‬ ‫‪ ٖ١‬ضثطی ‪ٛ‬ساضز ً‪ ٠‬زض ٗ‪ٞ‬ضز كطیس هضب‪ٝ‬ت ً‪ٜ‬یٖ اٗب اُط ‪ٝ‬ی ثر‪ٞ‬ا‪١‬س ًیلیت ظ‪ٛ‬سُی ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪٢‬ج‪ٞ‬ز ثرطس ا‪ٓٝ‬ی‪ً ٚ‬بضی ً‪ ٠‬ثبیس ا‪ٛ‬زبٕ ز‪١‬هس ایه‪ٚ‬‬ ‫است ً‪ِٛ ٠‬ب‪١‬ی ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ٝ‬ثطش ثی‪ٜ‬ساظز‪ .‬ربی تؼزت ‪ٛ‬یست ً‪ ٠‬پعضٌب‪ ،ٙ‬ذ‪ٞ‬ز اظ ا‪ٞٛ‬اع ثی٘بضی‪٢‬ب ض‪ٛ‬ذ ٗی ثط‪ٛ‬س ظیطا آ‪٢ٛ‬ب ظ‪ٛ‬سُی ذه‪ٞ‬ز ضا زض اطهطاف‬ ‫ٗطزٕ ثی٘بض ٗی ُصضا‪ٜٛ‬س‪ .‬چبهی تب ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ای یي ٗسئٔ‪ٗ ٠‬حیطی است‪ .‬كوطا ز‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬كویط ‪ ٝ‬اؿ‪ٜ‬یب ز‪ٝ‬ستب‪ ٙ‬ؿ‪ٜ‬ی زاض‪ٛ‬س‪ .‬اكطاز ٗ‪ٞ‬كن ز‪ٝ‬ستب‪ٞٗ ٙ‬كن‬ ‫زاض‪ٛ‬س ‪ ٝ‬آی آذط ‪.‬‬

‫ذالغ‪ً ٠‬الٕ‬ ‫اُط ثطای تـییط ظ‪ٛ‬سُی كطظ‪ٛ‬س ذ‪ٞ‬ز ٗػٖ٘ ‪١‬ستیس‪ ،‬ثطای تـییط ذ‪ٞ‬ز ‪ٛ‬یع ٗػٖ٘ ض‪ٞ‬یس‪.‬‬

‫ماهىاهم رایان‬

‫صفحِ ‪26‬‬

‫ضال‪ ، 1‬شماري ‪5‬‬


Private Driving lessons Speaks:

Farsi, Arabic, Spanish, English

Reza Namdari (714) 244-9912 reza111554@hotmail.com

‫ی‬ٙ‫دوشش ٔحٕذ أی‬ ‫د٘ذا٘ذضؿه‬ ُ‫ ٔذیى‬ٚ ‫ب‬ٞ ٕٝ‫دزیشؽ او ش ثی‬

Orange: 1916 N.Tustin Ave. Orange, 92865 714-282-9966

Santa Ana: 2001 W. 17th Street. Santa Ana, 92706 714-547-4444

‫ دس‬ٝ‫ ػبَ سجشث‬25 ‫ثب ثیؾ اص‬

٠‫ ضیط‬ٙ‫زضٗب‬‫ب‬٢ٛ‫سا‬ٛ‫ ز‬ٙ‫ سلیس ًطز‬ٙ‫سا‬ٛ‫ ز‬ٝ ٙ‫ب‬١‫ رطاحی ز‬‫ ٗتحطى‬ٝ ‫ػی حبثت‬ٜٞ‫ ٗػ‬ٙ‫سا‬ٛ‫ ز‬-

ٙ‫سا‬ٛ‫ًبضت ز‬ٙ‫ب‬١‫ی ثس ز‬ٞ‫ ث‬ٙ‫ ثطز‬ٚ‫اظ ثی‬٠‫ ٓخ‬ٙ‫ زضٗب‬‫ًص‬ٝ‫ ض‬-


Seven Steps to Oral Hygiene for Children 1- Clean your baby’s gums and teeth. After each feeding, wipe your baby’s gums with a small wash-cloth or gauze pad to help clear away food residue and stimulate the gums. Once teeth start erupting, use a small softbristled toothbrush to clean them. Wet the bristles with water.

keep it enjoyable. Use a pea-size amount of toothpaste and make sure the child does not swallow the paste.

5-Protect your child’s teeth with sealants. When your child’s permanent molars come in (the first ones usually appear at age six or seven), consider protecting them with sealants. Sealants are clear plastic coatings that form a barrier to keep food and bacteria out of tiny grooves in the tooth; they are nearly 100 percent effective in preventing decay in back teeth.

2-prevent nursing bottle syndrome. Tooth decay can occur when a baby is given a bottle filled with milk, formula, or fruit juice at bedtime or for long periods during the day. Extended exposure to the sugar in these liquids can cause teeth to discolour and decay. To prevent this, clean your child’s teeth after each feeding and at bedtime give a bottle filled only with water. 3-Make dental visits positive. When a child turns two or three, start encouraging a positive attitude toward dental visits by following these tips: *role play before making the real visit to familiarize the child with will happen; *avoid using negative words like “drill,” “needle” or “ hurt; *answer questions honestly, but not too specifically. Dental professionals have special ways of explaining procedures to children.

6-Encourage good eating habits. A balanced diet will help ensure healthy teeth. Your child’s diet should include a variety of foods. Calcium is especially important for building strong teeth; some good sources are milk, cheese and yogurt. 7-Make sure child is getting enough fluoride. Fluoride strengthens tooth enamel and supporting bone, and helps repair minor decay damage. Your dentist or dental hygienist can tell if your child is getting the right amount. Common sources are fluoridated drinking water, fluoridated toothpaste and professional fluoride treatments.

4-teach your child how to brush. Children are usually to learn how to brush their teeth by age two or three, but you should still help brush the hard-to-reach spots because children usually don’t have the dexterity to “go solo” until about age seven. Make brushing a daily routine, but

5 ‫ شماري‬، 1‫ضال‬

29 ِ‫صفح‬

‫ماهىاهم رایان‬


Encourage Your Preschooler to Be Active It’s healthy to be physically active throughout your life. People sometimes think young children are naturally active, but that’s not so. Television, video games and busy schedules can fill up child’s day so there’s no time for play or physical activity. Early childhood is an ideal time for your child to be active. This is when they enjoy learning to run, jump, climb and play ball. This is when you can play an important role to teach them and lead by example. Children of active parents are more likely to participate in physical activity themselves and to continue involvement in an active lifestyle as they grow. By making opportunities for your child to be physically active, you can encourage them to enjoy physical activity for a lifetime.

Unstructured physical activity Unstructured physical activity (also referred to as active play) is supervised time for your child to play actively alone or with other children. This is a physically active time when children decide what to do and how to do it, usually without direct help from an adult. Unstructured activities include playing inside or outside, on play structures, building forts, or by running and jumping.

How much physical activity toddlers and preschoolers need? Toddlers need opportunities for active play and exposure to active role models. Every day, preschoolers need at least: -60 minutes of structured physical activity -60 minutes to several hours of unstructured physical activity.

5 ‫ شماري‬، 1 ‫ضال‬

© Stephanie Stamos

Structured physical activity Structured physical activity includes games and activities that you teach your child or that you do with them. This helps your child learn what they can do. It helps develop movement sills, and it also helps them learn to get along with others. Structured activities include walking, swimming, bike riding, gymnastics, active games or sports. 30 ِ‫صفح‬

‫ماهىاهم رایان‬


What did you do at school today? It is difficult for young children to recall and

questions like” what happened at school

describe what they did during the program

today?”

day. Children are active and busy for the

*Avoid questions that produce one-word

entire time, but they sometimes lack the

answers.

words to tell others about their activities or

*Ask specific questions such as: “ whose ‘

by the time you pick them up, they have

sharing time’ was it today? Tell me about

moved on to other things.

what she/ he shared.”

Parents, of course, want to know about

“what was in the art center today?”

their child’s day. Here are a few ideas to

Tell me about this drawing in your back

keep in mind when asking your child about

pack.”

his or her activities.

Sometimes

*keep informed of the class’s planned

something about your own day starts the

events so you can ask specific questions.

ball rolling. The child may get the idea of

For example” did you get to go on the

sharing news and feelings about his or her

nature walk today, or was it too rainy?”

day.

*with 5 ‫ شماري‬، 1 ‫ضال‬

most

children,

avoid

general

31 ِ‫صفح‬

telling

the

child

a

little

‫ماهىاهم رایان‬


May 2010  
May 2010  

May 2010 magazine