Page 1

Atheneum & Leefschool

SCHOOLREGLEMENT 2013-2014


Inhoud Deel 1 : Algemene informatie ...................................................................................................... 7 1

Schoolbestuur ................................................................................................................ 7

Ons schoolteam ................................................................................................................................... 8 2

Pedagogisch project .................................................................................................... 8

3

Actief pluralisme ........................................................................................................... 9

4

Participatie ...................................................................................................................... 9

5

Samenstelling van de scholengemeenschap ................................................... 10

6

Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding .................................. 10

7

Algemene klachtenprocedure ................................................................................ 11

8

Inschrijving en leerplicht ......................................................................................... 14 8.1

Inschrijving ................................................................................................................... 14

8.2

Voortzetting van de studies .................................................................................... 14

8.3

Veranderen van studierichting............................................................................... 15

Deel 2 : Decretaal verplichte informatie en regelgeving ................................................ 16 1

Studiereglement ......................................................................................................... 17 1.1

Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school ..................................................................................... 17

1.2

Ons studieaanbod ....................................................................................................... 19

1.3

Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren? ......... 20

1.3.1.1 EVALUATIE VAN HET DAGELIJKS WERK (DW) .......................................... 20 1.3.1.2 EVALUATIE VIA EXAMENS.................................................................................. 23 1.4 2

Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad .................................................................................................................. 30 Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen ............................................. 33

2.1

Ordereglement en ordemaatregelen ................................................................... 33

2.2

Tuchtreglement en tuchtmaatregelen ................................................................ 34

3

Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting..................................................... 36 3.1

Opstarten van het beroep ....................................................................................... 36

3.2

Beroepscommissie ...................................................................................................... 36

3.3

Annulatieberoep .......................................................................................................... 37

4

Afwezigheden ............................................................................................................... 37 4.1

Gewettigde afwezigheid ........................................................................................... 37

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 3

Schoolreglement 2013 -2014


4.2

Anti-spijbelbeleid ........................................................................................................ 42

5

Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis .................... 43

6

Stageregeling ............................................................................................................... 44

7

Engagementsverklaring ........................................................................................... 45

8

Bijdrageregeling.......................................................................................................... 46

9

Rookbeleid .................................................................................................................... 47

10

Reclame en sponsoring ............................................................................................ 47

Deel 3 : Afspraken en informatie ............................................................................................. 48 1

Kledij, orde, veiligheid, hygiĂŤne ........................................................................... 49

2

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal ......................................... 49

3

Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie .................................................. 50

4

Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur ............................ 50

5

Aandachtspunten........................................................................................................ 51 5.8

Non-discriminatiecode .............................................................................................. 60

5.10 Het gezondheidsbeleid .............................................................................................. 61 5.11 Het drugsbeleid ........................................................................................................... 62 Beste ouders, beste leerling ....................................................................................................... 64 Deel 4 Bijlagen................................................................................................................................. 65 Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen ............................. 66 Bijlage 2: privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal ..................................... 73 Bijlage 3: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie ............................................... 74 Bijlage 4: stagereglement ....................................................................................................... 75 BIJLAGE 5: Computerreglement ........................................................................................... 79 BIJLAGE 6: Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2013 80 BIJLAGE 7: Sanctiebeleid en tuchtreglement schooljaar 2013-2014..................... 81

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 4

Schoolreglement 2013 -2014


Graag even uw aandacht Het schoolreglement regelt de relaties tussen de school en de ouders en de leerlingen. Waar in dit model verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Waar in dit model sprake is van ‘de leerling’, bedoelen we ook de cursist hoger beroepsonderwijs. Iedere gescheiden ouder verbindt zich er bij de inschrijving toe om de persoonsgegevens van de andere ouder bekend te maken (naam, huidig adres, telefoonnummer), behalve indien deze laatste op gerechtelijk bevel uit de ouderlijke macht is ontzet. Bij gedeeld ouderlijk gezag verbindt de ouder die tekent voor bepaalde toelatingen (bij inschrijving of in de loop van het jaar) er zich toe dat het een gezamenlijk standpunt van beide ouders betreft, tenzij hij/zij dit uitdrukkelijk anders vermeldt. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren. De school informeert de ouders over wijzigingen aan het schoolreglement. De ouders moeten zich schriftelijk met de wijzigingen akkoord verklaren. Gaat men hier niet mee akkoord, dan eindigt de inschrijving op 31 augustus van het lopende schooljaar. Bij het verzamelen van gegevens van de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij de aanvang van het schooljaar, en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, mag de keuze van levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient, via een speciaal aanvraagformulier, een nieuw keuzeformulier aan te vragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit keuzeformulier uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, terug bij de directeur in te leveren. Dit schoolreglement is ook terug te vinden op onze website. Een papieren exemplaar ligt – indien u dat wenst - ter uwer beschikking op de leerlingenadministratie.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 5

Schoolreglement 2013 -2014


Welkom in onze school

Beste ouders, beste leerling

Het doet ons plezier dat jullie gekozen hebben voor onze school. Ons hele schoolteam zal zich dagelijks inzetten om de leerlingen optimaal te begeleiden. Terecht verwacht je van onze school kwaliteitsonderwijs, een respectvolle omgeving en een pluralistisch geïnspireerde opvoeding. Dit schoolreglement brengt je op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die de leerlingen en hun ouders hebben. Als ouders draag je de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen. Wij hopen dan ook dat je ze zal aanmoedigen om de gemaakte afspraken na te leven. We hopen met jou goed te kunnen samenwerken en we danken je voor het vertrouwen dat je in ons schoolteam stelt. Welkom in Atheneum en Leefschool De Tandem!

Met vriendelijke groeten vanwege het ganse schoolteam

Annick De Waele, waarnemend directeur Atheneum & Leefschool De Tandem Scholengroep 23 – “Meetjesland” Eikelstraat 41 9900 Eeklo Tel. 09/ 377 13 66 Fax. 09/ 378 30 87 E-mail: ka.eeklo@g-o.be Website: www.kadetandem-eeklo.be

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 6

Schoolreglement 2013 -2014


Deel 1 : Algemene informatie 1 Schoolbestuur Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “samenstelling van de schoolraad”). Op het tussenniveau zijn er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Het Atheneum & Leefschool De Tandem behoort tot Scholengroep 23 “ Meetjesland” Algemeen directeur Marc Desmidt Beukenstraat 1 9900 EEKLO Tel: 09 378 60 01 Fax: 09 378 46 53 E-mailadres: sgr23@g-o.be Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Alhambragebouw Emile Jacqmainlaan 20 1000 BRUSSEL Telefoon: (02)790 92 00 Fax: (02)790 92 01 E-mail: info@g-o.be Website: http://www.g-o.be

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 7

Schoolreglement 2013 -2014


Ons schoolteam   

 

de directeur, mevrouw Annick De Waele het onderwijzend personeel. De leerkrachten van je kind worden per klas meegedeeld op de eerste schooldag. het ondersteunend personeel (administratief en opvoedkundig) mevrouw An Van Rie (personeels- en directiesecretariaat), de heer Dirk De Wilde (budgetbeheerder), mevrouw Tania Van Moorhem (coördinator leefschool), mevrouw Martine Beidts (graadscoördinator 1e graad), mevrouw Leen Lippens (graadscoördinator 2e graad), mevrouw Soronja De Windt (graadscoördinator 3e graad en GOK-coördinator), mevrouw Kim Recollecte (leerlingenadministratie en GOK-coördinator), mevrouw Kimberly De Schepper en mevrouw Vicky Clauws (leerlingensecretariaat). de ICT-coördinatoren, de heer Peter Hofman en de heer Klaas Desutter het meesters-, vak- en dienstpersoneel (MVD) staat in voor het onderhoud van de school.

2 Pedagogisch project Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen). Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat proces op gang te brengen via informatie, coördinatie en inspraak, die fundamentele begrippen zijn in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder. De integrale tekst van het PPGO vind je op www.g-o.be.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 8

Schoolreglement 2013 -2014


Dit schoolreglement moet er zijn om enerzijds de visie van de school en anderzijds een aantal regels en afspraken duidelijk te maken om zo discussies te vermijden. Lees het dan ook – samen met uw kind – aandachtig door. Wij staan er op dat u bij welk probleem dan ook contact opneemt met de school en vraagt om een gesprek. Zo worden misverstanden en ergernissen voorkomen.

3 Actief pluralisme Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijke vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

4 Participatie Wij hechten veel belang aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan. - De pedagogische raad (lerarenraad) adviesorgaan bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en samengesteld uit het personeel (vrijwilligers en afhankelijk van de agendapunten – open vergadering) van onze school. - De leerlingenraad, verkozen door en onder leerlingen uit alle onderwijsvormen (BSO/TSO/ASO), wordt bij de start van het schooljaar telkens opnieuw opgericht en wordt samengesteld door één of twee, door de leerlingen gekozen vertegenwoordigers uit zo veel mogelijk klassen. Deze raad komt samen onder begeleiding van een drietal vrijwillige leerkrachten zoals voorzien in de schoolplanning of op eigen initiatief. Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten hebben. - De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders, naargelang het geval. De leerlingenraad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen of ouders. - De oudervereniging bestaat uit de ouders die zich willen inspannen voor het welbevinden van de leerlingen. Door het inrichten van extra-activiteiten en de hulp bij door de school ingerichte activiteiten ondersteunen ze het schoolgebeuren. Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 9

Schoolreglement 2013 -2014


- Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld. De schoolraad is samengesteld uit: 

3 leden verkozen door en uit het personeel;

2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

3 leden verkozen door en uit de ouders;

ook de directeur maakt er deel van uit.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Rechtstreeks verkozen uit en door de ouders: Paul Wallaert Jamila De Backer Anne Van der Jeugd Gecoöpteerden uit de SEC-milieus: Luc Morbée Mia Feliers Rechtstreeks verkozen uit en door het personeel: Marie-Christine Stevens Lisa Tondat Willem De Craene

5 Samenstelling van de scholengemeenschap Onze school behoort tot scholengemeenschap Eeklo – Maldegem – Zelzate die bestaat uit de volgende scholen:  Atheneum en leefschool De Tandem Eeklo  MS Maldegem  KA Maldegem  MS Zelzate  KA Zelzate  PM Eeklo  PTI Eeklo

6 Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding Onze school werkt samen met onderstaand Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB (voor meer info – zie bijlage 1): CLBGO! Deinze - Eeklo Eikelstraat 42 9900 Eeklo Tel: 09 377 36 93 Fax: 09 378 24 90

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 10

Schoolreglement 2013 -2014


Email: clb.eeklo@g-o.be http://www.go-clb.be/

7 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar kan je met je klacht terecht? Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur. Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken. Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep 23 Meetjesland: De heer Marc Desmidt Beukenstraat 1 9900 Eeklo Tel: 09 378 60 01 Fax: 09 378 46 53 E-mailadres: sgr23@g-o.be Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 1000 Brussel Tel. 0800-240 50 Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/12800. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be. Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren: - beheersing onderwijskosten; - eerlijke concurrentie; - verbod op politieke activiteiten; - beperkingen op handelsactiviteiten; - beginselen betreffende reclame en sponsoring.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 11

Schoolreglement 2013 -2014


Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI) Secretariaat-generaal Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Tel. 02 553 65 56 Via e-mail:zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Tel. 02 553 92 06 voor het basisonderwijs Tel. 02 553 88 66 voor het secundair onderwijs Hoe dien je een klacht in? - Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax. - Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken: o je naam, adres en telefoonnummer; o wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is; o in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep. De klachtenprocedure is niet van toepassing op: - een algemene klacht over regelgeving - een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld - een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid - een klacht over feiten die langer dan ĂŠĂŠn jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden - een kennelijk ongegronde klacht - een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen - een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking. - een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure - een anonieme klacht Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep? Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 12

Schoolreglement 2013 -2014


Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht. Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt. Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 13

Schoolreglement 2013 -2014


8 Inschrijving en leerplicht 8.1 Inschrijving Om in onze school ingeschreven te worden, dien je te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Aan een nieuwe leerling vragen wij bij de inschrijving: - een geldig identiteitsbewijs + SIS-kaart; - de getuigschriften en attesten die in de vorige school behaald werden. Eventueel zullen wij deze opvragen bij de vorige school; - dat je wordt begeleid door je ouder(s) of voogd(en). De inschrijving is pas geldig als ĂŠĂŠn van de ouders of een gevolmachtigde, zich persoonlijk aanmeldt op het leerlingensecretariaat van de school. Voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden of overgangsvoorwaarden, dan kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Dit statuut geeft je geen recht op een officieel studiebewijs. Eens je in onze school Atheneum of Leefschool De Tandem bent ingeschreven, blijf je voor de hele duur van je schoolloopbaan, tenzij je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij je zelf een andere school kiest. Weigering tot inschrijving van een nieuwe leerling op basis van draagkracht van de school (na procedure) De Raad van Bestuur kan beslissen om nieuwe leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (van type 1 t.e.m. 7) te weigeren, als hij kan aantonen dat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging.

8.2 Voortzetting van de studies Jaarlijks vragen wij je om schriftelijk te bevestigen in welk structuuronderdeel1 je school zal lopen. Daardoor kunnen wij de verdeling van de leerlingen over de verschillende klasgroepen beter organiseren en het schooljaar optimaal voorbereiden en plannen.

1

ste

Een structuuronderdeel kan zijn: een 1 leerjaar A, een eerste leerjaar B, een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers, de ste ste een basisoptie van het 2 leerjaar van de 1 graad, een beroepenveld in het beroepsvoorbereidend leerjaar van de 1 de de de graad, een studierichting van de 2 , 3 of 4 graad. Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 14

Schoolreglement 2013 -2014


8.3 Veranderen van studierichting In de loop van het schooljaar kan je enkel veranderen van studierichting v贸贸r een bepaalde wettelijk vastgelegde datum. Uitzonderlijk kan de klassenraad hierop een afwijking toestaan. Indien de school voor het structuuronderdeel van jouw keuze een maximumcapaciteit heeft vastgelegd en deze is bereikt, dan kan je niet veranderen naar die studierichting. Verandering van studierichting (binnen dezelfde school) Verander je na 茅茅n of meerdere periodes DW van studierichting, dan word je geconfronteerd met andere vakken. Voor de vakken die in de oude en in de nieuwe studierichting hetzelfde leerprogramma hebben, blijven de behaalde punten behouden. Verandering van school - Leerlingen uit een andere onderwijsvorm Er worden geen punten uit de vorige onderwijsvorm weerhouden. - Leerlingen uit dezelfde onderwijsvorm * Je begint in eerste instantie met een nieuwe lei. Wanneer je op het einde van het schooljaar geslaagd bent volgens het gehanteerde deliberatiereglement, dan krijg je een A-attest. * Wanneer je op het einde van het schooljaar niet geslaagd bent volgens de gehanteerde deliberatiereglement, dan word je besproken. In dat geval kunnen/moeten de punten van de vorige school in aanmerking worden genomen: Kunnen: je komt op onze school ten laatste op 15 januari; dan kunnen wij zelf over voldoende evaluatiegegevens beschikken om tot een besluit te komen. Moeten: je komt na 15 januari van het schooljaar op onze school en er zijn onvoldoende evaluatiegegevens; dan moeten de resultaten van de vorige school in aanmerking worden genomen.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 15

Schoolreglement 2013 -2014


Deel 2: Decretaal verplichte informatie en regelgeving

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 16

Schoolreglement 2013 -2014


1 Studiereglement 1.1 Organisatie van de lesspreiding, vakantie- en verlofregeling en openstelling van de school 1.1.1 Vakantie- en verlofregeling Eerste trimester Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2013 Wapenstilstand: 11 november 2013 Wintervakantie: van 23 december 2013 tot en met 5 januari 2014 Tweede trimester Pedagogische studiedag leraren – leerlingen vrije dag: 3 februari 2014 Krokusvakantie: van 3 maart tot en met 9 maart 2014 Lentevakantie: van 7 april tot en met 21 april 2014 Derde trimester Feest van de arbeid: 1 mei 2014 Facultatieve verlofdag: 2 mei 2014 Hemelvaart: van 29 mei tot en met 1 juni 2014 Pinkstermaandag: 9 juni 2014 Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2014 De volledige schoolkalender zal ook op Smartschool ter beschikking staan en bij de aanvang van het schooljaar meegegeven worden met uw kind. 1.1.2 Dagindeling lesuur van tot 1 08.15 09.05 2 09.05 09.55 Ochtendpauze 3 10.05 10.55 4 10.55 11.45 5 11.45 12.35 Middagmaal en –pauze 6 13.25 14.15 7 14.15 15.05 8 15.05 15.55

uur uur uur uur uur uur uur uur

Het is eventueel mogelijk dat de leerlingen les moeten volgen het 9de lesuur (van 15.55 tot 16.45 uur) en/of het 5de lesuur op woensdag (van 11.45 uur t.e.m. 12.35 uur). - Er is toegang/toezicht op school vanaf 08.00 uur. Pas dan mogen er leerlingen op het schoolterrein aanwezig zijn.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 17

Schoolreglement 2013 -2014


- De leerlingen moeten op de speelplaats aanwezig zijn voor het eerste belsignaal om 08.13 u, respectievelijk 13.20 u. Wie te laat komt gebruikt de ingang langs de Beukenstraat. Men meldt zich met zijn of haar schoolagenda op het leerlingensecretariaat vooraleer naar de les te gaan. Drie keer te laat komen zonder geldige verantwoording brengt een ordemaatregel met zich mee.  Bij ’s morgens driemaal te laat komen = strafstudie.  Bij het ’s middags te laat komen zal het middagpasje ingetrokken worden en de eerstvolgende schooldag zal de leerling tijdens de middagpauze de school niet mogen verlaten. - Na de middagpauze gaat de poort open om 13.05 uur. - Alle leerlingen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verplicht op school aanwezig tussen 09.05 en 15.05 uur; op woensdag van 09.05 tot 10.55 uur. - De school verlaten tijdens en tussen de gewone lesuren is niet toegelaten en wordt gesanctioneerd. Wie meent de school te moeten verlaten, vraagt altijd toestemming op het leerlingensecretariaat. Het verlaten van de school wordt altijd ingeschreven in de agenda. - Is er een leraar het achtste lesuur afwezig, dan kan er toestemming gegeven worden om naar huis te gaan. Ook dit gebeurt altijd door een nota in de agenda. - Weten wij vooraf dat de volgende dag een leerkracht door ziekte afwezig zal zijn (en er zijn geen taken/toetsen voorzien), dan kan er toestemming gegeven worden later naar school te komen. Dit gebeurt altijd door een nota in de agenda ten laatste de dag vooraf. 1.1.3 Middagmaal Je kiest samen met je ouders bij het begin van het schooljaar voor een middagmaalsysteem. Zo zijn er: Schooleters:

zij eten in het schoolrestaurant ofwel - een warme maaltijd (dezelfde morgen op school bestellen). Het is ook mogelijk om vegetarische maaltijden te bekomen. Gelieve die wel een week op voorhand aan te vragen; - een belegd broodje (dezelfde morgen op school bestellen); - meegebrachte lunchpakketten. Aan deze leerlingen vragen wij om een bonnetje voor soep of frisdrank af te geven. Dit enkel en alleen om de kosten van het personeel dat de eetzaal onderhoudt te kunnen dragen. - elke morgen (behalve op woensdag) worden van 8.00 tot 08.13 uur en 09.55 tot 10.05 uur bonnetjes voor de maaltijden, broodjes en frisdranken verkocht aan het bonnenloket (aan het bureel van de econoom Dhr. De Wilde). Op woensdag tijdens de pauze kunnen enkel de leerlingen van de leefschool bonnetjes kopen in de leefschool zelf. Gelieve gepast geld mee te brengen.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 18

Schoolreglement 2013 -2014


- bonnetjes voor belegde broodjes of een warme maaltijd steek je vóór 10.00 uur in de bus aan het bonnenloket; - Eet netjes, neem niet meer op je bord dan nodig; HOU HET RESTAURANT PROPER! TIP: vul na de aankoop van je bonnen onmiddellijk je naam en klas in, zodat we bij verlies zien van wie de bonnen zijn. Middagmaal buiten school: zij eten thuis of op het adres in Eeklo dat aan het secretariaat wordt meegedeeld. Leerlingen die niet in het bezit zijn van een toelatingskaart (door vergetelheid of verlies) mogen de school ‘s middags niet verlaten. Voor de school bestaan dus geen ‘straateters’. Eventuele overtreders van de voorgaande regeling worden gestraft. Wij vragen ook om klachten van buren te voorkomen dat de leerlingen niet blijven hangen in naburige portalen of schijnbaar openbare tuinen. HOU DE STRATEN PROPER!

1.2 Ons studieaanbod

Naast het traditioneel aanbod bieden wij methodeonderwijs aan voor de 1ste graad in de leefschool (zie brochure van de leefschool).

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 19

Schoolreglement 2013 -2014


Leerlingen ingeschreven in het 1ste leerjaar leefschool zullen na 1 maand, door het leerkrachtenteam, op hun geschiktheid voor dit soort onderwijs worden geëvalueerd. Het team kan dan in overleg met de ouders adviseren om een leerling te laten overstappen naar het traditioneel secundair onderwijs.

1.3 Begeleiding en evaluatie – Waarover en hoe oordelen je leraren? De leraren begeleiden en helpen je om de doelen van de verschillende vakken te bereiken - en ook de schooleigen doelen (bv. leerattitudes) die eventueel gesteld worden. De leerkrachten zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen jou geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken, observaties van je leergedrag. De leerlingen engageren zich om deel te nemen aan elke vorm van individuele leerlingenbegeleiding die de school aanbiedt. Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht. In het belang van de leerling engageren de ouders zich er toe om aanwezig te zijn op het oudercontact. 1.3.1 Wat en hoe evalueren wij? Attituderapport & leefschoolattitudes Naast kennis en vaardigheden worden ook vak- en schoolattitudes en competenties geëvalueerd. De vakafspraken i.v.m. de evaluatiecriteria worden vastgelegd in de afsprakennota per vak. Deze afspraken worden tijdens de eerste lessen van het schooljaar aan de leerling doorgegeven via een afsprakenblad per vak dat vooraan in de vakmap komt. Leerkrachten zullen voor hun (deel)vak deze afsprakennota door de leerling en de ouders laten ondertekenen om zo de evaluatie nog doorzichtiger te maken. De vakleraar bespreekt met de leerlingen de doelen die nagestreefd worden in zijn of haar vak(ken). Zo krijgt elke leerling bvb. vóór de examens een overzicht van de te kennen leerstof en vaardigheden. Waarover en hoe oordelen je leerkrachten en hoe wordt dit aan je ouders meegedeeld? Hoeveel maal per jaar gebeurt dit via het rapport? Op het rapport moet een onderscheid gemaakt worden tussen: 1.3.1.1 EVALUATIE VAN HET DAGELIJKS WERK (DW) a) Om na te gaan of je de leerstof regelmatig instudeert en begrijpt, hebben je leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals: ▪ luisteren naar en beoordelen van je antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een klassengesprek);

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 20

Schoolreglement 2013 -2014


▪ het houden van korte overhoringen of toetsen (aangekondigd of niet) bij het begin of op het einde van een les; ▪ het houden van herhalingstoetsen; ▪ kan je met een geldige reden (attest) niet deelnemen aan een toets of overhoring, dan wordt deze laatste zo vlug mogelijk ingehaald: de volgende les of op een tijdstip dat je met je vakleraar afspreekt. ▪ het opleggen van oefeningen en/of taken; ▪ indien je taak niet op tijd wordt afgegeven, kan de vakleerkracht je verplichten om tijdens een studie-uur die taak in te halen of verder af te werken (dit tijdstip zal steeds genoteerd worden in jouw agenda). OPGELET: - Gewettigde afwezigheid: Taken worden de eerstvolgende les na de afwezigheid afgegeven aan de vakleerkracht; In bepaalde gevallen kan een aangekondigde toets die wegens afwezigheid niet kon worden afgenomen toch opgelegd worden. Je moet de toets dan inhalen. Wie om welke reden ook aan een overhoring niet kan deelnemen, een oefening tijdens de les of een persoonlijke taak niet kan maken; mag verplicht worden de oefening, de taak of de overhoring achteraf in te halen. - Ongewettigde afwezigheid: Ongewettigde afwezigheid bij het afnemen van (een) toets(en) kan aanleiding geven tot een ‘0/10’ voor deze toets! BELANGRIJK: Wie afwezig is geweest, dient onmiddellijk en uit eigen beweging de opgelopen achterstand in te halen. Afwezigheid kan – behoudens in geval er kan aangetoond worden dat de leerling in de onmogelijkheid was om zich voor te bereiden – in geen geval een excuus zijn om niet deel te nemen aan toetsen, taken niet tijdig in te leveren of andere verplichtingen niet na te komen. Uiteraard kunnen leerlingen zo nodig een beroep doen op hulp van de begeleiding om opgelopen achterstand weg te werken. b) Bovendien kunnen je leerkrachten ook nagaan hoe je studiehouding, je leerattitude is (je aandacht, je taakaanvaarding, de wijze waarop je jouw agenda invult, waarop je jouw schriften verzorgt,…); Vakattitudes: de verhouding van de vakattitudes t.o.v. kennis en vaardigheden vind je per vak terug in de afsprakennota en bedraagt maximaal 20% van de totale vakevaluatie per dagelijks werk. Dit alles wordt drie maal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10. Daarbij wordt het cijfer 5 als nipt voldoende beschouwd. Het cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk. c) Elke rapportperiode krijgen alle leerlingen uit alle graden een attituderapport met schoolspecifieke attitudes (traditioneel).

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 21

Schoolreglement 2013 -2014


Leefschoolspecifieke doelstellingen: attitudebeoordeling Omdat we als leefschool veel aandacht hebben voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze leerlingen, durven wij een stapje verder te gaan dan het traditionele onderwijssysteem. Zo zal via het rapport ook een beoordeling en evolutie terug te vinden zijn van een viertal attitudes (sociale vaardigheden, zorg, planning, doorzettingsvermogen…) die we van onze leerlingen verwachten. Het spreekt voor zich dat deze attitudes en criteria aan de leerlingen tijdig en op voorhand zullen worden bekend gemaakt en dat concreet uitgelegd wordt welk gedrag van hen verwacht wordt. De evaluatie van deze attitudes gebeurt binnen de vakken van de kernleraren en telt mee voor 10% van de het te behalen cijfer voor dagelijks werk. Via het online Skorepuntenboekje kunnen de leerlingen en ouders de beoordeling van deze leefschoolattitudes in detail terugvinden. Agenda - Vermeld hierin ordelijk al je schoolse opdrachten: lessen, huistaken, enz. Schrijf de taken, de vaardigheden die je je eigen moet maken en de leerstof die je moet beheersen op de datum waarop je taken moet inleveren, de leerstof moet hebben verwerkt en de vaardigheden moet hebben verworven. - De resultaten worden niet langer in de schoolagenda genoteerd doch wel via het digitaal leerplatform Smartschool, module Skore, kenbaar gemaakt. - Leerkrachten, opvoedend personeel of de directeur kunnen resultaten, mededelingen en nota’s in jouw agenda optekenen. - Iedere week moet één van je ouders of voogd je agenda ondertekenen, want zij moeten weten wat je op school gedaan hebt en welke taken je hebt. - Geef je agenda af aan de directeur, de leerkracht of een iemand van het ondersteunend personeel wanneer hij/zij dit vraagt. Weigering resulteert automatisch in strafstudie. - Iedere schriftvervalsing (bv. onecht handtekening plaatsen, aanpassen/verwijderen van nota’s) wordt automatisch gesanctioneerd met een strafstudie. Bij herhaling zal dit leiden tot een tuchtsanctie. Schriften en andere nota’s. Vul ze steeds netjes, nauwgezet en volledig in. Elke map wordt voorzien van: - Een voorblad met daarop naam, voornaam, klas, vak en schooljaar. - Een afsprakenblad ondertekend door de leerling en de ouders. Taken en oefeningen. Maak taken en oefeningen zorgvuldig en geef ze af op de afgesproken dag. Wanneer deze te laat of niet worden ingediend, kan de vakleerkracht hiervoor punten aftrekken (attitude!). Was je afwezig, lever dan de taak of de oefening in op de dag dat je terugkomt. Dit geldt natuurlijk niet voor een langere periode van gewettigde afwezigheid. Hiervoor wordt met de betrokken leerkracht afgesproken.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 22

Schoolreglement 2013 -2014


1.3.1.2 EVALUATIE VIA EXAMENS Examens worden georganiseerd met de bedoeling na te gaan in hoeverre grote hoeveelheden kennis en inzichten, vaardigheden en bepaalde houdingen (die door de leerplannen voorgeschreven worden en dus gekoppeld zijn aan eindtermen of ontwikkelingsdoelen) verworven zijn. De resultaten van examens lichten de leerling in over zijn mogelijkheden en helpen de leerkrachten de leerling beter te evalueren en te oriënteren. Op basis daarvan kan de leerkracht een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven. Het is dus belangrijk dat examens ernstig voorbereid worden. In de eerste graad helpt de school je hierbij door een paar weken vóór de examens enkele lestijden te besteden aan het opstellen van een degelijke examenplanning. De ouders wordt gevraagd de planning te controleren en dagelijks te ondertekenen. De examens worden tweemaal per jaar georganiseerd en het resultaat wordt voor ieder vak omgezet in een geheel getal van 0 tot 100. Deelnemen Je moet aan alle examens deelnemen. En zoals in alle omstandigheden zijn wij erg op je eerlijkheid gesteld. Spieken of fraude bij de examens kan leiden tot een ‘0’ voor de betreffende vraag of voor het gehele examen. Afwezigheid Kun je met geldige reden niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigd worden. Een ziekte moet steeds gewettigd worden door een medisch attest. Dit attest wordt zo snel mogelijk ingediend. Ten laatste de dag van het inhaalexamen. De klassenraad – op advies van de betreffende vakleerkracht(en) - beslist of je bij afwezigheid de niet gemaakte examens moet inhalen en zo ja, hoe en wanneer. Dit wordt dan schriftelijk aan je ouders meegedeeld. Iedere ongewettigde afwezigheid bij een examen kan leiden tot een “0/100” voor dat examen. 1.3.1.3 Evaluatie van stage, geïntegreerde proef (BSO/TSO) – onderzoekscompetenties (ASO) In bepaalde leerjaren van TSO en BSO gaat speciale aandacht uit naar de beoordeling van je stages en van de geïntegreerde proef. Stages bieden de mogelijkheid om kennis te maken met de bedrijfswereld. De leerkrachten – stagebegeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van de stage per afdeling. Voor elke stage van één week of meer per schooljaar moet tussen de stagegever, de directeur en de ouders van de leerling (indien minderjarig) een overeenkomst afgesloten worden. De inhoud van deze overeenkomst is gebaseerd op een stagereglement waarvan de overheid de inhoud oplegt (cf bijlage 4). De stagebegeleider zal dit bij het begin van het schooljaar met elke leerling grondig bespreken. De stageplaatsen moeten door de school goedgekeurd worden. De stages zijn van essentieel belang voor het al dan niet slagen op het einde van het schooljaar. Bij afwezigheid kan de stage moeten worden ingehaald, eventueel in de tussentijdse vakantieperiodes.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 23

Schoolreglement 2013 -2014


De beoordeling van je geïntegreerde proef door een jury (met interne en externe leden) - die een advies hierover formuleert - maakt een wezenlijk deel uit van de beslissing die de delibererende klassenraad neemt over je studieresultaten. Per studierichting wordt schriftelijk meegedeeld waaruit de proef bestaat en hoe en wanneer er tussentijdse evaluaties worden gehouden. Voor de GIP zijn er 3 tussentijdse evaluaties tussen oktober en mei. De tussentijdse evaluatie en de remediëring worden in het logboek en het rapport genoteerd. De GIP krijgt een afzonderlijke rubriek op het rapport. Voor elke leerling wordt een commentaarblad opgemaakt, waarin sterktes en werkpunten worden beschreven. In de 3de graad ASO worden ‘onderzoekscompetenties’ georganiseerd. Voor de tweepolige richtingen (bvb. Wetenschappen-wiskunde) is dit in het 5de jaar voor de ene pool (bvb. Wetenschappen) en in het 6de jaar voor de andere pool (Wiskunde). Eénpolige richtingen zoals Humane Wetenschappen zullen zowel in het 5de als het 6de jaar voor een humane wetenschap een onderzoek verrichten. De onderwerpen van de onderzoekscompetentie worden door de leerlingen in samenspraak met de vakleerkrachten gekozen. Timing van het onderzoek en wijze van evaluatie worden afgesproken binnen de vakwerkgroep en bij het begin van het schooljaar aan de leerling en zijn of haar ouders medegedeeld. Het eindcijfer van het onderzoek telt voor 15 % mee voor de eindevaluatie van het gekozen vak. 1.3.2

Hoe rapporteren wij?

De resultaten van uw zoon/dochter gedurende het schooljaar worden via Smartschool module Skore kenbaar gemaakt. Elke leerling ontvangt bij de aanvang van zijn/haar ‘schoolcarrière’ een persoonlijke account voor dit digitaal leerplatform. Elke ouder ontvangt een coaccount en kan zo de resultaten van zoon en/of dochter mee opvolgen. Onze leerlingen krijgen vier rapporten waarbij de vakken telkens gequoteerd worden op 10 punten (1 richtrapport en 3 rapporten Dagelijks werk) en 2 met quotaties op 100 (2 examenresultaten). Het eerste rapport noemen wij een richtrapport. Het cijfer op dit richtrapport is gebaseerd op de taken, toetsen en attitudes in de periode van 1 september tot begin oktober. Het is een tussentijdse evaluatie waardoor de leerlingen en u een duidelijke kijk krijgen op hun prestaties in de eerste schoolweken en deze, zo nodig, kunnen bijsturen. Voor het definitieve cijfer op het rapport ‘dagelijks werk 1’ zullen alle evaluaties van het begin van het schooljaar tot vlak voor de eerste examenperiode meetellen. De 3 “dagelijks werk rapporten” geven samen met de examenresultaten een definitief cijfer voor de berekening van het “jaarcijfer voor een vak”.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 24

Schoolreglement 2013 -2014


Indien er op een rapportperiode voor één of meerdere vakken geen punten zijn ten gevolge van vele afwezigheden, onvoldoende evaluatiegegevens, … dan worden geen punten ingeschreven. Als vakcommentaar verschijnt: “Onvoldoende evaluatiegegevens”. Hetzelfde geldt indien er geen of onvoldoende evaluaties (= minder dan 3 cijfers, voor 1-uursvakken minder dan 2 cijfers) voor handen zijn ten gevolge van ziekte of gewettigde afwezigheid waardoor je onvoldoende toetsen of geen inhaaltoetsen hebt gemaakt. Als op het einde van het schooljaar voor één of meerdere vakken geen punten werden ingeschreven in één of meerdere reeksen DW, dan kan een leerling in aanmerking komen voor een herexamen, in overeenstemming met de bepalingen in omzendbrief SO64. Scheiding tussen een disciplinaire en een studiebeoordeling wordt gewaarborgd. Bij een disciplinaire beoordeling wordt het orde- en tuchtreglement toegepast. Dit is van toepassing als je het goede verloop van de leeractiviteiten en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt. Dergelijke gedragingen kunnen geen aanleiding geven tot het aftrekken van punten op een toets of een examen. Dergelijke gedragingen zullen wel geëvalueerd worden in de evaluatie van vaken schoolattitudes. Elk rapport wordt gevolgd door een oudercontact. U kunt ook steeds tussendoor een afspraak maken met een vakleraar of de lerarenbegeleiding om de resultaten van uw kind te bespreken. 1.3.3

De bevindingen van de begeleidende klassenraad

Klassenraad Om jou deskundig te begeleiden, komen je leraren op geregelde tijdstippen in het schooljaar samen onder de leiding van onze directeur of zijn afgevaardigde. Zij vormen dan samen de ‘begeleidende klassenraad’. Zij bespreken dan jouw kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie. Remediëren Als de begeleidende klassenraad vaststelt dat je een bepaalde kennisachterstand hebt opgelopen, dan kan hij meedelen hoe je die achterstand kunt wegwerken. Hetzelfde kan gebeuren in verband met je leerattitudes en je gedrag. Indien leerlingen nog extra studiebegeleiding nodig hebben kunnen ze dit steeds aanvragen bij de vakleraar of de leerlingenbegeleiding. Er wordt dan op een overeengekomen tijdstip inhaalles aangeboden. Om eventuele leerachterstanden weg te werken kunnen ook extra oefeningen of taken aangeboden worden. De correspondentie hieromtrent gebeurt via het agenda en de commentaren op de rapporten. Men kan natuurlijk ook altijd rechtstreeks contact op nemen met de school. Indien uw kind specifieke noden heeft (leerstoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen) zullen wij alles in het werk stellen om uw kind die Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 25

Schoolreglement 2013 -2014


extra zorg te bieden. Echter indien we na rijp beraad tot de slotsom komen dat we pedagogisch niet meer in staat zijn om die specifieke zorg te kunnen leveren kunnen we uw kind alsnog weigeren en/of tijdens het lopende schooljaar doorverwijzen naar het buitengewone onderwijs, dit onder begeleiding van het CLB. Hoe begeleiden wij het studiegedrag van de leerlingen?  Problemen bij het studeren – vastgesteld door vakleerkrachten en de klastitularis – worden gerapporteerd aan de leerlingenbegeleider en/of GOK-leerkracht en worden tijdens de klassenraad gecommuniceerd aan alle betrokken leerkrachten. Ook het CLB wordt op de hoogte gebracht indien nodig.  Korte REM-proef of remediëringsproef om studietekorten na een examen weg te werken. Voor 15 januari voor alle graden.  Verplichte begeleide takenstudie voor één of meer vakken onder begeleiding van de vakleerkracht.  Leren leren De leerlingen krijgen in het eerste jaar ofwel een uurtje leren leren aangeboden (traditioneel onderwijs) of de leerstof van leren leren wordt in de lessen verwerkt (leefschool).  Inhaallessen Alle vakleerkrachten kunnen op eigen initiatief of op initiatief van de leerling inhaalles geven. Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de leerkracht, de ouders (agenda) en de leerling. Deze lessen worden gegeven aan leerlingen na afwezigheid, leerlingen met leerachterstand of leermoeilijkheden en aan leerlingen die veranderen van studierichting.  Leerlingen met specifieke leerlingenkenmerken (stoornissen) Hier wordt door de school bijzondere aandacht aan besteed zodat ook zij met de nodige ondersteunende maatregelen hun studies succesvol kunnen doorlopen. Voor leerlingen met leerstoornissen (bv. dyslexie) kunnen speciale maatregelen getroffen worden in overleg met het CLB, de leerlingbegeleider, de GOK-coördinator, de vakleerkrachten en de ouders. Deze maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. Officiële attestering van deze stoornis(sen) is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor deze STICORDI-maatregelen. Ouders worden bij de aanvang van het schooljaar op de hoogte gebracht.  Studiekeuzebegeleiding Jongeren moeten tijdens hun schoolloopbaan een aantal keuzes maken die hun toekomst bepalen. Onze school begeleidt leerlingen bij hun overgang van het 6de leerjaar naar de eerste graad van het secundair onderwijs, tussen de 1e en de 2e graad, tussen de 2e en de 3e graad en de overgang van het 6e jaar naar verdere studies of de werkvloer. Dit gebeurt onder leiding van de GOK-coördinatoren en leerlingbegeleiders, in samenwerking met de basisscholen, de vakleerkrachten en het CLB.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 26

Schoolreglement 2013 -2014


 Opvang zieke kinderen Bij langdurige gewettigde afwezigheid worden de schriften en mappen van de betrokken leerling verdeeld onder medeleerlingen van de klas die ze zullen bijhouden en aanvullen. De klastitularis coördineert en controleert, met ondersteuning van de leerlingbegeleider, of dit wordt uitgevoerd. Welke rol speelt de leerlingbegeleider en eventueel de GOK-begeleiding op school?  Leerlingbegeleiding Per graad is er een leerlingbegeleider aangesteld die men steeds kan aanspreken als je je op één of andere wijze benadeeld voelt, als je gepest wordt of in andere omstandigheden waarbij je eens met iemand wenst te praten of een probleem hebt dat jou geen goed gevoel geeft. Ook andere leerkrachten kunnen luisteren naar jouw verhaal. De leerlingbegeleiding werkt begeleidend en ondersteunend. Jouw welbevinden moet goed zitten, dit is de basis van alles. Wanneer iemand zich niet goed in zijn/haar vel voelt, dan zal de rest ook minder goed lukken.  GOK (Gelijke OnderwijsKansen) Zie 5.9 Rapporteren Naast het rapporteren over de vakresultaten, worden belangrijke vaststellingen van de begeleidende klassenraad aan de ouders gemeld ofwel via een mededeling op het rapport, ofwel via de agenda of via een brief.

1.3.4 Hoe komt de delibererende klassenraad tot een eindbeslissing? Heel het schooljaar door word je door je leraren en de begeleidende klassenraad gevolgd en geëvalueerd. Onze school hanteert het systeem van evaluatie waarbij in elk structuuronderdeel bij het einde van het schooljaar een delibererende klassenraad wordt gehouden. Daarna neemt de delibererende klassenraad een eindbeslissing over jouw resultaten van het afgelopen schooljaar waarvoor je bent ingeschreven. Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 27

Schoolreglement 2013 -2014


klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Deze beslissing mondt uit in de studiebekrachtiging. Je kan een studiebekrachtiging enkel krijgen wanneer je als regelmatige leerling in onze school bent ingeschreven. Ben je een vrije leerling, dan krijg je slechts een attest van lesbijwoning.  Oriënteringsattest A: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten.  Oriënteringsattest B: je hebt het leerjaar met vrucht beëindigd en je wordt tot het volgende leerjaar toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.  Oriënteringsattest C: je hebt het leerjaar niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd. Onze school hanteert, na gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur, als afwijkingsmogelijkheid het systeem van evaluatie waarbij de deliberende klassenraad in de eerste, de tweede respectievelijk de derde graad wordt uitgesteld tot het einde van het tweede leerjaar van het structuuronderdeel en de graad in kwestie. De delibererende klassenraad neemt een eindbeslissing op het einde van het tweede leerjaar van het structuuronderdeel en de graad in kwestie, respectievelijk de eerste, tweede en derde graad. Deze beslissing wordt in beginsel genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Niettemin kan die termijn voor uitzonderlijke én individuele gevallen worden verlengd tot "uiterlijk de eerste schooldag van het daaropvolgend schooljaar". Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of je aan een bijkomende proef moet onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 30 juni is genomen, dan kan je vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 28

Schoolreglement 2013 -2014


Deze beslissing mondt uit in een studiebekrachtiging en leidt tot een:  Oriënteringsattest A: je hebt de graad met vrucht beëindigd, dus met succes afgerond, en je wordt tot de volgende graad toegelaten.  Oriënteringsattest B: je hebt de graad met vrucht beëindigd en je wordt de volgende graad toegelaten, behalve in bepaalde leerjaren/onderwijsvormen/studierichtingen. Wij zullen je ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de elementen die geleid hebben tot deze beslissing; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement.  Oriënteringsattest C: je hebt de graad niet met vrucht beëindigd. Wij zullen je ouders schriftelijk uitleggen waarom die beslissing genomen werd; we zullen hen daarbij ook herinneren aan de mogelijkheden om tegen deze beslissing in beroep te gaan – de bepalingen hierover vind je ook in dit schoolreglement. De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je het leerjaar/onderwijsvorm/studierichting slechts gedurende een deel van het schooljaar in onze school hebt gevolgd.

In voorkomend geval: (1) wordt de uitreiking van een oriënteringsattest in het eerste leerjaar van de graad in kwestie vervangen door de uitreiking van een attest van regelmatige lesbijwoning, dat van rechtswege toelating verleent tot het tweede leerjaar van die graad doch enkel (!) voor zover in dat leerjaar wordt gebruikgemaakt van onderhavige regeling. (2) beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de graad in kwestie toch om een oriënteringsattest toe te kennen aan elke leerling die het leerjaar heeft beëindigd en die vóór het einde van de graad overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school waar niet gebruikgemaakt wordt van onderhavige regeling; bij de toekenning van een oriënteringsattest A of B in een eerste leerjaar van de eerste graad wordt een getuigschrift van basisonderwijs gevoegd, voor zover je dat nog niet in je bezit hebt. Indien deze beslissing pas wordt genomen in de loop van het schooljaar waarin je al in het tweede leerjaar van de graad in kwestie zit, omdat je dan pas voornoemde overstap zet, én je die beslissing betwist, dan blijft de beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad gelden. Wel is het zo dat dan de raad van bestuur, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, evenwel zelf de termijnen bepaalt die inherent zijn aan die procedure. (3) wordt op het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van die graad aan elke leerling, voor zover hij het nog niet in zijn bezit heeft, een getuigschrift van basisonderwijs uitgereikt indien

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 29

Schoolreglement 2013 -2014


de leerling dat tweede leerjaar van de eerste graad of beroepsvoorbereidend leerjaar van die graad met vrucht heeft beëindigd.

Voor wat evenwel een Se-n-Se betreft (zevende jaar Commercieel Webverkeer) wordt de beslissing van de delibererende klassenraad tijdens het betrokken schooljaar, naargelang van de start, de duur en het aanbod van de opleiding, genomen: -

hetzij uiterlijk op 31 januari;

-

hetzij uiterlijk op 30 juni;

-

hetzij uiterlijk op 31 januari én uiterlijk op 30 juni (nl. in het geval de opleiding één semester duurt en tweemaal dat schooljaar wordt ingericht);

-

hetzij niet genomen (nl. in het geval de opleiding drie semesters duurt en zodoende doorloopt in het daaropvolgend schooljaar).

Voor een Se-n-Se die loopt tot 31 januari, kan zo nodig het besluitvormingsproces worden verlengd tot uiterlijk 1 maart van het schooljaar in kwestie. Het betreft hier geen uitstel van de eindbeoordeling, maar louter een langer dan gebruikelijk lopend besluitvormingsproces. Het behoort tot de autonome bevoegdheid van de delibererende klassenraad om te oordelen of sommige leerlingen aan een bijkomende proef moeten onderworpen worden vooraleer een definitieve beslissing kan genomen worden. Deze bijkomende evaluatie kan gebeuren op basis van herexamens, vakantiewerk of -lectuur, enz. Indien daarentegen de eindbeslissing wel uiterlijk 31 januari is genomen, dan kan de leerling vanuit het oogpunt van evaluatie nadien niet met extra opdrachten worden belast. De volgende studiebewijzen worden afgeleverd voor Se-n-Se van de derde graad T.S.O. en K.S.O.: 

het certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se): je hebt de Se-n-Se met vrucht beëindigd;

het oriënteringsattest C: je hebt de Se-n-se niet met vrucht beëindigd.

De school reikt ook een oriënteringsattest C uit wanneer je de Se-n-Se slechts gedurende een deel van de voorziene duurtijd in onze school hebt gevolgd.

1.4 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de delibererende klassenraad Onze school hanteert, na gemotiveerde beslissing van de raad van bestuur, als afwijkingsmogelijkheid het systeem van evaluatie hanteert waarbij de delibererende klassenraad in de eerste, de tweede respectievelijk de derde graad wordt uitgesteld tot het einde van het tweede leerjaar van het

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 30

Schoolreglement 2013 -2014


structuuronderdeel en de graad in kwestie. Onderstaande beroepsprocedure blijft gelden. Indien de leerling echter vóór het einde van de graad overstapt naar een structuuronderdeel van dezelfde of een andere school waar niet wordt gebruikgemaakt van deze afwijkingsmogelijkheid en indien de leerling al in het tweede leerjaar van de graad in kwestie zit, dan kan de raad van bestuur, rekening houdend met het principe van de redelijkheid, evenwel zelf de termijnen bepalen die inherent zijn aan die procedure. De effectief gehanteerde termijnen moeten hieronder worden aangegeven

Als leerling heb je altijd het recht om je verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te kijken.

1.4.1

Bezwaar

De beslissing van de delibererende klassenraad om een oriënteringsattest B of C toe te kennen, kan door je ouders worden betwist. Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag waarop je rapport wordt uitgereikt, kunnen je ouders, die deze beslissing betwisten, via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de delibererende klassenraad of zijn afgevaardigde, hun bezwaren kenbaar maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld. Tijdens het gesprek kunnen je ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Na het gesprek zijn er drie scenario’s mogelijk: - Je ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in; - De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat je ouders redenen aanbrengen die het overwegen waard zijn en roept de delibererende klassenraad zo snel mogelijk opnieuw bijeen om de aangevochten beslissing opnieuw te bekijken. De klassenraad kan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel zijn beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Wat ook het resultaat van deze nieuwe bespreking mag zijn, het wordt zeker schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld; - De voorzitter van de klassenraad (of zijn afgevaardigde) meent dat de door je ouders aangebrachte argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad nodig maken. Dit wordt gemotiveerd aan je ouders meegedeeld. Als zij de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan. 1.4.2

Beroep

Als na het overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde) of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen de betwisting Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 31

Schoolreglement 2013 -2014


blijft bestaan, kunnen je ouders binnen de drie werkdagen na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd meegedeeld, schriftelijk beroep instellen bij de algemeen directeur. Het is wel belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de voorzitter van de delibererende klassenraad (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven onder 1.4.1 Bezwaar beschreven. De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. Met uitzondering van de directeur kunnen de overige leden van de delibererende klassenraad er geen deel van uitmaken. 1.4.3

Advies van de beroepscommissie

Om geldig te beraadslagen, moeten er minstens drie leden van de beroepscommissie aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan de beroepscommissie om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen. De algemeen directeur beslist of de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw moet samenkomen. Moet het niet, dan deelt hij dit onmiddellijk schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders mee. Moet het wel, dan moet de delibererende klassenraad uiterlijk op 15 september een definitieve beslissing nemen. De desbetreffende uiterste datum is 15 maart van het schooljaar in kwestie als de betwiste beslissing betrekking heeft op een Se-n-Se en genomen werd op 31 januari dan wel, bij verlenging, uiterlijk op 1 maart van dat schooljaar. Deze beslissing wordt schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld. Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk. 1.4.4

Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur of van de klassenraad. Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 32

Schoolreglement 2013 -2014


2 Het orde- en tuchtreglement van de leerlingen2 2.1 Ordereglement en ordemaatregelen Als een leerling het ordentelijk verstrekken van het onderwijs hindert, zullen wij hem/haar aanzetten tot beter en aangepast gedrag. Principe. Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt: - Wie spiekt, krijgt een nul voor de vraag of de toets; - Wie een taak zonder reden niet afgeeft, krijgt een gepaste sanctie; - Wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen; - Wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het opruimen‌ Telaatkomers. Te laat in de les zijn stoort de les. Voorkom dit door tijdig thuis te vertrekken. Als je toch te laat komt, meld je dan op het leerlingensecretariaat voor je naar de klas gaat. De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk: Ordemaatregelen die zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen nemen.

2

een waarschuwing

mondeling (met vermelding in de schoolagenda).

een vermaning

nota in de agenda. Elke aanmerking of straftaak wordt door je ouders getekend.

een straftaak

extra schriftelijke taak; wordt via de agenda aan je ouders gemeld.

Tijdelijke verwijdering uit de les/studie

tot het einde van de les/studie. Ondertussen krijg je een straf of een taak.

Zie bijlage sanctiereglement schooljaar 2013-2014

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 33

Schoolreglement 2013 -2014


Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen, eventueel op advies van de begeleidende klassenraad een begeleidings-  overeenkomst

als je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en kan leiden tot een tuchtprocedure. schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

een strafstudie

 

je moet de strafstudie buiten de lesuren uitzitten. schriftelijk meegedeeld aan je ouders.

preventieve schorsing

Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten. Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. Je ouders worden hierover vooraf schriftelijk ingelicht .

Binnen drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

2.2 Tuchtreglement en tuchtmaatregelen De directeur kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad. De directeur zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, in het bezit zijn van drugs, drugs dealen of diefstal plegen. 2.2.1

Soorten

De tuchtmaatregelen zijn: 

Alternatieve straffen die je tijdens de schooluren moet uitvoeren. Naargelang de situatie kan een alternatieve straf worden opgelegd.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 34

Schoolreglement 2013 -2014


Een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken voor een maximale duur van 3 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je op school gehouden en word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie.

Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een maximale duur van 3 lesdagen. Tijdens deze tijdelijke uitsluiting word je naar huis gestuurd, tenzij je ouders erom verzoeken je toch op school te houden. Als wij je toch op school houden, word je verplicht tot een vervangende opdracht, een schrijfstraf of studie. Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken maken. Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd. Aan de uitsluiting wordt een tuchtcontract gekoppeld.

Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de begeleidende klassenraad. Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus. Als je vóór 30 juni definitief wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je inschrijving in een andere school (of tot 31 januari van dat schooljaar indien je opleiding Se-n-Se of hoger beroepsonderwijs dan eindigt). Je uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan je statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zullen wij jou actief helpen zoeken naar een andere school, maar zolang je geen nieuwe school gevonden hebt, zijn we niet verplicht om je in onze school op te vangen. Ben je niet meer leerplichtig en word je voor 30 juni definitief uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de 30ste lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat. Hou er ook rekening mee dat een leerling die uit de school/campus uitgesloten werd, het lopende, volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd kan worden in de school/campus. 2.2.2

Regels

Wanneer de directeur een tuchtmaatregel neemt, respecteert hij/zij in ieder geval de volgende regels: 

De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

De betrokken leerling en de ouders, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden vooraf uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.

De ouders en hun raadsman hebben recht tot inzage van het tuchtdossier.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 35

Schoolreglement 2013 -2014


Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de leerling werkelijk een gevaar vormt voor de opdracht van de school om ordentelijk onderwijs te verstrekken en/of om haar opvoedingsproject te verwezenlijken.

De ouders worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregel schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de datum waarop de maatregel ingaat.

Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school.

Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen. 2.2.3

Overleg

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregel hebben jij en/of je ouders recht op overleg met de directeur. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk aan je ouders meegedeeld.

3 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan.

3.1 Opstarten van het beroep 

Om de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moeten de ouders eerst gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de directeur.

De ouders moeten het beroep schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie lesdagen nadat het overleg heeft plaatsgevonden. De ouders doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

3.2 Beroepscommissie 

De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit drie directeurs van de scholengroep. De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt er geen deel van uit.

De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van drie lesdagen.

De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 36

Schoolreglement 2013 -2014


De algemeen directeur verstuurt de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend, uiterlijk op de lesdag die volgt op de dag van de beslissing in beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.

Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing.

3.3 Annulatieberoep Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen je ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie, overeenkomstig Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van Regent van 23 augustus 1948. De procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

4 Afwezigheden 4.1 Gewettigde afwezigheid Als leerplichtige leerling kan je om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 4.1.1

Afwezigheid om medische redenen

a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer duurt dan drie opeenvolgende kalenderdagen, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door je ouders. Een dergelijke verklaring kun je echter hoogstens viermaal per schooljaar afgeven. b) Medisch attest Een medisch attest  als de afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan is vereist: drie opeenvolgende kalenderdagen;  als je al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen;  voor afwezigheid wegens ziekte tijdens examenperiodes. Alle afwezigheden  om medische  redenen moeten gewettigd worden: 

als je terug op school komt; door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het gaat om een periode van meer dan tien opeenvolgende lesdagen. bij ziekte in de examenperiode, word je attest ingediend tijdens deze periode.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 37

Schoolreglement 2013 -2014


Het medisch attest  is pas rechtsgeldig als het:

 

 

uitgereikt wordt door een in België of een in het buitenland gevestigde (voor artsen in Nederland, zie hieronder) geneesheer, geneesheer-specialist, psychiater, orthodontist, tandarts of door de administratieve diensten van een in België of een in het buitenland gevestigd ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIVnummer (voor België) of het vergelijkbaar erkenningsnummer (voor het buitenland) van de verstrekker; aangeeft welke gevolgen de ziekte kan hebben voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met eventueel vermelding van voor- of namiddag.

Een arts in Nederland kan deontologisch geen medisch attest uitreiken. Als je toch daar in behandeling bent, dan zal deze arts een verklaring moeten invullen die samen met de CLB-arts is opgesteld. Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

hiervoor volstaat één medisch attest dat de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk vermeldt. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die tot verschillende afwezigheden leiden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB-arts. Als je dan effectief om die reden afwezig bent, volstaat een attest van je ouders. c) Het medisch attest voor de lessen Lichamelijke Opvoeding en sportactiviteiten op school23 Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen Lichamelijke Opvoeding.

Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet de huisarts jou dit attest meegeven, zodat wij kunnen uitmaken wat je in deze lessen wel en niet kan. Ben je langdurig afwezig in deze lessen, dan moet je behandelende arts een specifiek formulier invullen: daarin vraagt het CLB aan de arts om je toestand te herevalueren.

2

Als je om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak Lichamelijke Opvoeding niet kan volgen, staat het de school vrij om bijvoorbeeld - als zij dat wenst - op zijn minst te zorgen voor een theoretische benadering van de cursus. Lichamelijke Opvoeding behoort nu eenmaal tot de basisvorming.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 38

Schoolreglement 2013 -2014


4.1.2 Afwezigheid wegens het volgen van de lessen in het deeltijds beroepsonderwijs

Er wordt een attest van regelmatige lesbijwoning opgemaakt wanneer: 4.1.3

je de lessen volgde in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of een in het kader van de deeltijdse leerplicht erkende vorming en tussen 1 september en uiterlijk 15 november overgaat naar het voltijds secundair onderwijs.

Afwezigheden om levensbeschouwelijke redenen

Als je vrijgesteld bent van de verplichting om les te volgen in een van de erkende godsdiensten of de nietconfessionele zedenleer: 4.1.4

 

moet je de vrijgekomen lestijden besteden aan de studie van je eigen levensbeschouwing; mag je tijdens deze lestijden niet van school wegblijven.

Afwezigheden als gevolg van een topsportconvenant

Als de selectiecommissie in het kader van een topsportconvenant jou voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B heeft toegekend, dan mag je een maximum aantal halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn om te kunnen deelnemen aan tornooien, intensieve trainingsperiodes of stages onder verantwoordelijkheid van de betrokken sportfederatie. Wekelijkse trainingen komen niet in aanmerking. De afwezigheid wordt vastgelegd en door de betrokken sportfederatie ten aanzien van de school geattesteerd.  leerlingen met A-statuut ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport: 130;  leerlingen met A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school met topsport (eerste leerjaar of basisoptie topsport): 90;  leerlingen met B-statuut al dan niet ingeschreven in een studierichting ASO of TSO met component topsport en leerlingen met A-statuut ingeschreven in een andere studierichting dan een studierichting met component topsport (al dan niet topsportschool): 40;  leerlingen met B-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school al dan niet met topsport en leerlingen met een A-statuut ingeschreven in de eerste graad van een school zonder topsport: 40.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 39

Schoolreglement 2013 -2014


4.1.5

Afwezigheden als gevolg van uitsluiting als tuchtmaatregel

De afwezigheid wordt gewettigd wanneer:

4.1.6

je het recht op lesbijwoning verliest hetzij door een tijdelijke uitsluiting, hetzij door een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel (voorafgaand aan de inschrijving in een andere school). De school is niet verplicht om je op te vangen.

Van rechtswege gewettigde afwezigheden op basis van

diverse redenen Mits je op school (naargelang het geval) een verklaring van de betrokken personen afgeeft of een officieel document dat de reden van je afwezigheid opgeeft, ben je van rechtswege gewettigd afwezig om de volgende redenen:

   

om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; om een familieraad bij te wonen; om gevolg te geven aan een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; omdat de instelling door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; omdat je onderworpen bent aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; om feestdagen te beleven inherent aan je levensbeschouwing. Je ouders moeten de school vooraf verwittigen en verklaren dat je de feestdag effectief mee zal beleven; om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs; om deel te nemen aan activiteiten voor de leerlingen die zetelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering van de Vlaamse Scholierenkoepel vzw.

4.1.7 Afwezigheden om diverse redenen mits akkoord van de school Alleen na akkoord  van de school en  mits je (naargelang het geval) een verklaring van de betrokken personen of een officieel document afgeeft, kan je om de volgende redenen afwezig

bij laattijdige inschrijving in de school; bij afwezigheden die verband houden met het gedurende een bepaalde periode van het schooljaar niet volgen van het lesprogramma, bv.: - bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad; - na je individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie; - om deel te nemen aan een time-out programma; - om je ouders te vergezellen op een buitenlandse reis die ze om professionele redenen moeten

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 40

Schoolreglement 2013 -2014


zijn. Alvorens te beslissen, zal de school rekening houden met jouw belang als leerling, maar ook met het belang van de schoolgemeenschap.

maken; - als je in een leerjaar zit waarin je normaal een diploma secundair onderwijs zal behalen: om tijdelijk opleidingsonderdelen hoger onderwijs te volgen; - om deel te nemen aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingenmobiliteit (Comeniusprogramma). bij afwezigheden die verband houden met het niet volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma: de school kan onder strikt bepaalde voorwaarden vrijstellingen verlenen; bij afwezigheid die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma: de school kan je vrij stellen van het volgen van bepaalde programmaonderdelen van om het even welk structuuronderdeel mits je eerder geslaagd bent in het secundair onderwijs voor diezelfde programmaonderdelen en mits de toelatingsklassenraad een gunstige beslissing neemt na kennisname van het advies van de delibererende klassenraad van het voorafgaand schooljaar; bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen va bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van specifieke onderwijsbehoeften en de vervanging door een alternatief programma; bij afwezigheden die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma en de verplichte vervanging door een alternatief programma als specifieke maatregel voor zieke leerlingen; bij afwezigheid die verband houden met het vrijstellen van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma gedurende een deel of heel het schooljaar omwille van uitzonderlijke artistieke talenten van de leerling; bij afwezigheden die verband houden met revalidatie binnen of buiten de school tijdens de lesuren uitgevoerd door schoolexterne hulpverleners die hiertoe bij de wet gemachtigd zijn, bij behandeling na ziekte of ongeval of bij behandeling van een stoornis. bij de spreiding van de studieduur van een opleiding Se-n-Se en een module van de opleiding HBO verpleegkunde over het dubbele van de gebruikelijke studieduur; bij de spreiding van de studieduur van een

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 41

Schoolreglement 2013 -2014


opleiding over het dubbele van de gebruikelijke studieduur als specifieke maatregel bij zieke leerlingen; 4.1.8

Afwezigheden tijdens extra –murosactiviteiten

Afwezigheid tijdens  extramurosactiviteiten.

 

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen van de doelgroep aan de extra-murosactiviteiten deelnemen. (Uitzondering: deelname aan een (buitenlandse) gestructureerde individuele leerlingmobiliteit (Comenius-programma)). De school gaat ervan uit dat je door het schoolreglement te ondertekenen ermee instemt om deel te nemen aan alle extra-murosactiviteiten. Alle onderwijsactiviteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven, zijn extra-murosactiviteiten: - Lessen die gevolgd worden in een andere school of vormingsinstelling, observatieactiviteiten en bedrijfsbezoeken. - Alle binnen- of buitenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten. Extra-murosactiviteiten houden vaak een afwijking op de gebruikelijke lesspreiding in. Je hebt het recht niet om niet deel te nemen aan meerdaagse extra-murosactiviteiten, op voorwaarde dat jouw ouders - of jijzelf als je meerderjarig bent - deze weigering voor de betrokken activiteit schriftelijk en op gemotiveerde wijze kenbaar maken aan de directeur. Ook als je niet over de reisdocumenten kan beschikken, heb je het recht niet deel te nemen aan een buitenlandse extra-murosactiviteit. Als je niet deelneemt, zal de school jou aangepaste pedagogische opdrachten geven; je bent verplicht die uit te voeren. Studie-uitstappen, stages, gezamenlijke bezoeken aan theater- of filmvoorstellingen en musea enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend. De extra-murosactiviteit wordt gedekt door de schoolpolis.

4.2 Anti-spijbelbeleid Ongewettigd afwezig blijven van school helpt niet om problemen op te lossen. Als je ergens mee zit, zal de school je samen met het CLB helpen om een oplossing te vinden. Wanneer de school vaststelt dat je spijbelt, neemt zij contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteert de school, in ieder geval na tien halve lesdagen ongewettigde afwezigheid, het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt. Op basis van deze concrete leerlingbegeleiding kan de school de ongewettigde afwezigheid wettigen. Regelmatig te laat komen of medische Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 42

Schoolreglement 2013 -2014


attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, valt ook onder ongewettigde afwezigheid. Blijf je na alle begeleidingsinspanningen van de school en het CLB toch verder spijbelen, dan licht de school de overheid in en meldt ze dit aan je ouders. De school kan dan zelfs in uitzonderlijke gevallen beslissen om jou uit te schrijven. Uiteindelijk kan dit er ook toe leiden dat je schooltoelage wordt ingetrokken.

5 Onderwijs voor zieke kinderen– tijdelijk onderwijs aan huis Als leerling heb je recht op onderwijs aan huis wanneer je een relatief lange periode of herhaaldelijk tijdens het schooljaar afwezig bent wegens ziekte of ongeval, zodat je tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen op school kunt volgen. Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen,organiseert de school onderwijs aan huis. Toch moet je nog een aantal voorwaarden vervullen om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen: 

Je bent een regelmatige leerling in het secundair onderwijs, maar je zit niet in de vervolmakingsjaren van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs van de derde graad ASO en KSO, de Se-n-Se TSO en KSO, de vierde graad BSO;

als je niet chronisch ziek bent:

Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (als je eventueel van school verandert, loopt deze wachttijd gewoon door). Als je de lessen opnieuw op school bijwoont, maar binnen een termijn van 3 maanden weer afwezig bent wegens ziekte of ongeval, geldt er geen wachttijd, maar gaat het tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in. Bij het vaststellen van de 21 kalenderdagen worden vakantieperiodes meegeteld. De 21 kalenderdagen kunnen geheel of gedeeltelijk in het vorige schooljaar doorlopen zijn. Bij het vaststellen van de termijn van 3 maanden bij herval in ziekte, worden vakantieperiodes niet meegeteld.

Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Bij die aanvraag hoort een medisch attest te zitten waaruit blijkt dat je onmogelijk halftijds of meer naar school kan maar wel onderwijs mag krijgen. Tijdelijk onderwijs aan huis kan dus ook als je wél gedeeltelijk de lessen op school kan bijwonen, zij het minder dan halftijds (= minder dan 5 halve lesdagen).

Als je afwezigheid wegens ziekte langer duurt dan voorzien, moeten je ouders een nieuwe aanvraag + medisch attest indienen.

Als je chronisch ziek bent, d.w.z. voor je ziekte is een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk (bv. nierpatiënt, astmapatiënt):

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 43

Schoolreglement 2013 -2014


Als je afwezig bent door een chronische ziekte, ben je vaak afwezig zonder dat dit verlet 21 ononderbroken kalenderdagen duurt. Ook dan heb je recht op tijdelijk onderwijs aan huis, a rato van 4 wekelijkse lesuren per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze 9 halve schooldagen afwezigheid hoeven niet aaneensluitend te zijn.

Je ouders moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van onze school. Als het om een eerste aanvraag in het schooljaar gaat, moet er een attest van een geneesheer-specialist bij zijn. Het attest moet het chronisch ziektebeeld bevestigen en vermelden dat je onderwijs mag krijgen. Als je in hetzelfde schooljaar weer afwezig bent door dezelfde chronische ziekte, is er wel een nieuwe aanvraag nodig, maar geen nieuw medisch attest. Hetzelfde geldt als je afwezigheid verlengd wordt.

De afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft bedraagt maximaal 10 km.

Als de afstand tussen de school en de plaats waar je verblijft meer dan 10 km bedraagt, kunnen wij op vrijwillige basis tijdelijk onderwijs aan huis organiseren. Wij zullen dan zelf een afstandsregeling treffen die ervoor zorgt dat elke leerling gelijk behandeld wordt. Als uw kind opgenomen is in een ziekenhuis of preventorium waaraan een ziekenhuisschool verbonden is of opgenomen is in een K-dienst (“dienst met onderwijsbehoefte” in de kinderpsychiatrie): - wordt de thuisschool tijdelijk ontslagen van de verplichting om onderwijs aan huis te organiseren; - als uw kind tussen twee behandelingen of tijdens een herstelperiode na de opname niet naar school kan, zal de thuisschool aansluitend onderwijs aan huis organiseren, indien aan alle voorwaarden voldaan is (zie hier boven).

6 Stageregeling   

 

De leerling-stagiair kan pas starten met stage na arbeidsgeneeskundig onderzoek; De leerling-stagiair geeft ten laatste 14 dagen na het begin van het nieuwe schooljaar de bloedresultaten af aan de stagebegeleidster met duidelijke vermelding van antistoffen tegen Hepatitis A en B; Bij leerlingen die niet in orde zijn met de bloedafname en leerlingen die later instromen in het schooljaar zien wij ons genoodzaakt om geen stage te organiseren tot de bloedresultaten gekend zijn. Voor deze leerlingen worden inhaalstages georganiseerd; Inhaalstages worden georganiseerd op de vrije namiddag van de leerling tijdens de week; Voor inhaalstage wordt een document opgesteld door de stagebegeleider met vermelding van: datum afwezigheid op stage, datum van inhaalstage met het aantal uren die de leerling nog moet inhalen. Dit document wordt ondertekend door de stagebegeleider, de leerling en de directie. Dit document wordt door de stagebegeleider bezorgd aan de mentor van de stageplaats;

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 44

Schoolreglement 2013 -2014


De inhaalstages worden genoteerd op het urenblad in het stageboek en ondertekend door de stagebegeleider en de stagementor;

Het stagereglement is bindend voor alle scholen en structuuronderdelen. Zie bijlage 4

7 Engagementsverklaring Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school en je ouders aangaan. Het gaat over engagementen rond oudercontact, voldoende aanwezigheid op school, individuele leerlingenbegeleiding en engagement ten opzichte van de Nederlandse taal. Bij het ondertekenen van het schoolreglement gaan je ouders ermee akkoord om zich hiertoe positief te engageren. Wij als school engageren ons ook met betrekking tot deze thema’s. 1e engagement: oudercontact We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten van je ouders dat ze zich engageren om aanwezig te zijn op het oudercontact aangezien dit een belangrijk moment van overleg is om ouders te informeren. Wij engageren ons als school om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als je ouders niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact en trachten oplossingen te bedenken. 2e engagement: voldoende aanwezigheid Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) op school bent of dat je ons tijdig contacteert als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school engageert zich om samen met je ouders te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden (zie onderdeel ‘problematische afwezigheden’). 3e engagement: individuele leerlingbegeleiding We engageren ons om in overleg met je ouders je individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij verwachten dat je ouders ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gezamenlijk gemaakte afspraken na te leven. We verwachten tevens dat je ouders contact opnemen met de school wanneer ze vragen of zorgen hebben over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan. 4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal Als school erkennen we de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen en benaderen we dit met respect. We doen al het mogelijke om een goede communicatie met ouders te bewerkstelligen, waar de boodschap belangrijker is dan de vorm. Wanneer je voor Nederlandstalig onderwijs kiest, verwacht de school een positief engagement ten opzichte van deze onderwijstaal. Als school kunnen we bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 45

Schoolreglement 2013 -2014


8 Bijdrageregeling Onze school kan niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan je deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage aan je ouders te vragen. Als bijlage volgt een lijstje van de ouderbijdragen die tijdens het schooljaar kunnen aangerekend worden. De school vraagt een ‘boekengeld’ voor de huur van de boeken, het aankopen van de werkschriften en schoolagenda, een voorschot op fotokopieën, alsook een bijdrage voor de GWP. Elk jaar wordt er een GWP georganiseerd. We maken onderscheid tussen een ‘thuisGWP’ en een ‘GWP op verplaatsing met overnachting’. Dit is een extramurosactiviteit. De kostprijs van de ‘thuisGWP’ bedraagt maximaal 50 euro. Voor de ‘GWP’s georganiseerd op verplaatsing met overnachting wordt er bij de aanvang van het schooljaar 50 euro voorschot gevraagd. In de loop van het schooljaar wordt er een spaarplan opgestart voor het schooljaar waarin de GWP plaats vindt. Bij niet deelname aan de GWP en zonder enig gewettigde redenen van afwezigheid zal dit voorschot niet terugbetaald worden.

ASO 1stegraad ASO 2de en 3de graad TSO 2de en 3de graad BSO 1ste t.e.m. 7de jaar

Boekengeld, fotokopieën, agenda, … € 250,€ 220,€ 220,€ 150,-

Voorschot extra- Totaal murosactiviteiten € € € €

50,50,50,50,-

€ € € €

300,270,270,200,-

Materiaal voor de kooklessen en de lessen Techniek worden via ‘kookkaarten’ (12 euro/kookkaart) en ‘materiaalkaarten’ verrekend. In het ‘boekengeld’ zijn voor de BSO-leerlingen van de 1e graad 2 kookkaarten inbegrepen. Voor 2de en 3de graad zijn 2 kookkaarten inbegrepen. Voor extra fotokopieën kan – indien nodig - een aparte afrekening in de loop van het schooljaar volgen. Didactische activiteiten en uitstappen worden apart verrekend naarmate zij zich in de loop van het schooljaar voordoen. Bij het begin van het schooljaar kan de school een raming van de maximale prijs voor de geplande activiteiten per klas en per leerling (gebaseerd op de activiteiten van het vorig schooljaar) voorleggen. Deze lijst ligt ter inzage bij de leerlingenbegeleiding. Er is de mogelijkheid om een kastje te huren, waarin de leerlingen hun schoolbenodigdheden kunnen opbergen. Hiervoor wordt € 25,00 gevraagd (€ 20,00 huurprijs en € 5,00 waarborg). Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen op school warm eten, een belegd broodje bestellen of een zelf meegebracht lunchpakket gebruiken. Er worden dan ook frisdranken, soep en koffie aangeboden tegen de volgende prijzen:

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 46

Schoolreglement 2013 -2014


Warme maaltijd Belegd broodje Frisdrank Soep of koffie

€ € € €

4,00 3,00 0,70 0,70

Eventuele aanpassingen van de maaltijdprijzen zijn mogelijk, daar de school zelf afhankelijk is van de prijzen van de leveranciers.

9 Rookbeleid Er geldt een algemeen rookverbod:  In gesloten ruimten: altijd;  In de buitenlucht op het schoolterrein: tussen 6u30 en 18u30;  Tijdens extramuros activiteiten: tussen 6u30 en 18u30. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement. Sancties m.b.t. de leerlingen: in toepassing van het orde- en tuchtreglement. Sancties m.b.t. derden: verwijdering van het campusdomein.

10 Reclame en sponsoring Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Reclame en sponsoring door derden binnen onze school is toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school hier niet door geschaad worden. Elke aanvraag tot reclame en sponsoring zal worden voorgelegd aan de schoolraad die hierover zal adviseren.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 47

Schoolreglement 2013 -2014


Deel 3: Afspraken en informatie

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 48

Schoolreglement 2013 -2014


1 Kledij, orde, veiligheid, hygiëne Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen. In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of de veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes e.d. verbieden als de hygiëne en/of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding en praktijkvakken, bij sport en zwemmen. ▪ De school verwacht dat haar personeel en leerlingen zich ten allen tijde net en waardig gedragen en stelt welk voorkomen en kledij aanvaardbaar zijn en welke niet. Dit gebeurt na overleg van de directie met de schoolraad en de lerarenraad; ▪ De leerlingen kunnen echter naargelang de veranderende mode, langs de leerlingenraad om, steeds suggesties doen naar de school toe. Hierbij moet echter steeds voor ogen gehouden worden dat de school een inrichting is die jonge mensen opleidt naar een aanvaardbaar voorkomen en gedrag in de maatschappij, en hierbij behoort niet het achternalopen van zomaar gelijk welk modeverschijnseltje; ▪

Daarom volgende regels:

- Opzichtige en onveilige lichaamsversieringen zijn verboden; - Opzichtige haartooi en opzichtige sieraden zijn verboden op school. De directie of haar afgevaardigde (in samenspraak met de lerarenraad) bepaalt wat kan en niet kan; - De leerlingen dragen steeds nette kledij. Hier bepaalt de directie eveneens wat kan en wat niet kan; - Wij vragen ook dat iedereen fris gewassen en netjes gekamd naar school komt.

2 Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal De school of een televisieploeg maakt in de loop van het schooljaar foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door bijlage 2 bij het schoolreglement te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van beeldmateriaal.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 49

Schoolreglement 2013 -2014


3 Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie In principe wordt op onze school geen medicatie toegediend aan de leerlingen. De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken. Wanneer een leerling medicatie moet nemen tijdens de schooluren, kan dit enkel op doktersvoorschrift en na duidelijke afspraken met de ouders en de leerling. Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als een leerling na het correct toedienen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt . Aan de ouder/behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring bijlage 3 in te vullen en te ondertekenen. Wanneer een leerling op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij de ouders conform de procedure. Bij dringende gevallen worden de hulpdiensten rechtstreeks gecontacteerd. Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur, dit geldt voor volgende infecties: - Bof (dikoor) - Buikgriep/voedselinfecties (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een (klas)groep - Buiktyfus - Hepatitis A - Hepatitis B - Hersenvliesontsteking (meningitis) - Infectie van EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) - Infectie van Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) - Kinderverlamming (polio) - Kinkhoest (pertussis) - Krentenbaard (impetigo) - Kroep (drifterie) - Mazelen - Roodvonk (scarlatina) - Schimmelinfecties - Schurft (scabiĂŤs) - Tuberculose - Windpokken (varicella, waterpokken)

4 Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur De leerlingen mogen in de klas, de toiletten en in het schoolgebouw GEEN GEBRUIK maken van GSM en andere technologische apparatuur tijdens de lesuren, leswissels en studie.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 50

Schoolreglement 2013 -2014


GSM gebruik kan WEL in de overdekte speelplaats en de buitenspeelplaats tijdens de pauze van 10.00 uur en de middagpauze. Indien de GSM of andere technologische apparatuur toch gebruikt worden op de plaatsen waar geen toestemming gegeven werd dient de leerling deze aan de leerkracht of het leerlingensecretariaat of -begeleider te overhandigen. De leerlingbegeleider houdt deze in bewaring tot na je laatste lesuur. Indien de leerling weigert zijn GSM te overhandigen, kan er een ordemaatregel worden genomen (bv. de leerling wordt doorverwezen naar de leerlingbegeleiding, strafstudie, ….). Indien de leerling regelmatig de lessen verstoort door het gebruik van GSM of andere technologische apparatuur, kan dit eveneens leiden tot opstart van een tuchtprocedure.  Wie een GSM meebrengt naar school is verplicht deze uit te schakelen tijdens de lesuren.  Indien u dringend uw kind wenst te bereiken, kan dit steeds op het nummer van de school (09) 377 13 66. Het secretariaat zal alles in het werk stellen om het contact tussen beiden zo vlug mogelijk te laten gebeuren.  Leerlingen die dringend iemand moeten bereiken, wenden zich steeds eerst tot het leerlingensecretariaat. Bij aanvang van een examen wordt de GSM ingediend bij de leerkracht belast met toezicht. Dit om fraude en discussies hieromtrent tegen te gaan. In de klas of op het schooldomein mogen de leerlingen geen foto’s maken en niet filmen, tenzij de betrokken personen (bv. de leerkracht, de medeleerling, …) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven. Is er geen toestemming gevraagd, dan moet de betrokken persoon gebruik maken van zijn recht tot verzet tegen de verwerking van persoonlijke gegevens. Het gaat immers om een geautomatiseerde verwerking van gegevens waarvoor er aangifte moet worden gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Weigert de leerling de beelden van het internet te verwijderen, dan kan de leerkracht een gerechtelijke procedure instellen bij de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg ofwel klacht neerleggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

5 Aandachtspunten 5.1 Samen maken we het De school kan maar functioneren als schoolpersoneel, ouders en leerlingen hetzelfde doel nastreven en als iedereen zich daarbij houdt aan ‘afspraken’. Deze afspraken worden vastgelegd in duidelijke, zelfs schriftelijke afspraken. Vanzelfsprekend is hierbij ook inspraak voorzien volgens bepaalde modaliteiten.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 51

Schoolreglement 2013 -2014


Bij eventuele wijzigingen in het schoolreglement vraagt de school ook het standpunt van de schoolraad. Ouders en schoolteam moeten op opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen. Daarom hechten wij naast aandacht voor de leerlingenbegeleiding ook veel belang aan het contact met je ouders. Het contact met je ouders kan o.m. gebeuren door  een brief;  via Smartschool;  een telefoongesprek;  een individueel onderhoud (op afspraak);  een oudercontactavond;  een forumgesprek;  een informatieavond. Ondanks alle communicatie (op rapport, agenda, …) kan het nodig zijn dat ouders en/of leerlingen, leerkrachten en directeur een gesprek hebben. Voor de ouders is het belangrijk dat sommige activiteiten die in de onderwijssituatie voorkomen, toegelicht worden. Bij mogelijke ongemakken of eventueel ongenoegen, kan men steeds een afspraak regelen met de directie en/of de leerlingenbegeleiding. Bezoekers moeten zich steeds aanmelden bij het onthaal in de hal van het hoofdgebouw, of op het directiesecretariaat. Niemand krijgt de toestemming om zonder begeleiding van het personeel het domein en de klassen te betreden. Voor de leefschool worden er afspraken gemaakt via de coördinator. Een goede leerlingenbegeleiding is een van de prioriteiten van onze school. Onze leerlingenbegeleiding is dubbelgericht. We begeleiden je in  je leerling-zijn: leerproblemen aanpakken, zelfstandig taken leren maken, leren leren, leren kiezen, …  jezelf zijn: persoonlijke en socio-emotionele problemen helpen oplossen, hulp in crisismomenten, hulp bij pestproblemen, … De directeur heeft als taak de leerlingenbegeleiding voortdurend te stimuleren. De leerkrachten en ook het ondersteunend personeel vormen een eerste lijn in die begeleiding. De klassenleraar speelt voor de leerlingen van zijn/haar klas(sen) daarbij een belangrijke rol.

5.2 Een dag op school 5.2.1 Absentielijst Bij de aanvang van de lesdag gaat de verantwoordelijk aangestelde leerling de lijst ophalen aan het leerlingensecretariaat. Hij/zij zorgt er voor dat elke leerkracht waarmee men les heeft op de lijst alle aanwezigen/afwezigen kan optekenen. Ook wie naar het toilet gaat wordt opgenomen in deze lijst. Zo krijgen de leerkrachten een overzicht van de leerlingen die meermaals per dag tijdens de lesuren naar het toilet gaan. Leerlingen die veelvuldig tijdens de lesuren naar het toilet gaan, zullen door de leerlingenbegeleiding aangesproken Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 52

Schoolreglement 2013 -2014


worden. Het zou best kunnen dat dit om medische redenen is (dan breng je zo vlug mogelijk een doktersattest binnen) maar het zou ook kunnen dat er misbruik wordt gemaakt om op deze manier de lessen te missen. Op het einde van de lesdag laat de verantwoordelijke de lijst achter op het leerlingensecretariaat. 5.2.2 Afwezige leerkracht - er wordt vervanging voorzien indien de afwezigheid van een leerkracht tijdig gekend is. Men mag enkel de school verlaten wanneer dit genoteerd staat in de agenda en de nota ondertekend is; - de studie vindt plaats in de studiezaal. De 6e en 7e jaars mogen na het ondertekenen van het contract (bijlage 6) tijdens de studie gebruik maken van de mediatheek; - wanneer men geconfronteerd wordt met een onverwachte afwezigheid van de leerkracht verwittigt de op dat moment aangestelde verantwoordelijke het leerlingensecretariaat; - zie ook Deel 2, Hoofdstuk 1.1.2 - de te leren lessen en de te maken taken of toetsen verschuiven automatisch naar de eerstvolgende les. 5.2.3 Afwezige leerling De school verwacht dat de ouder het leerlingensecretariaat verwittigd wanneer zoon/dochter afwezig is. Wanneer het leerlingensecretariaat geen bericht van de ouder heeft ontvangen zal deze telefonisch contact trachten op te nemen om na te gaan waarom zoon of dochter afwezig is. 5.2.4 Agenda - de agenda bevat je naam, de naam van de klastitularis, alle lessen, taken, opgaven … en alle mededelingen; - de agenda wordt iedere week door één van de ouders of voogd getekend; - de agenda wordt na een afwezigheid zo vlug mogelijk aangevuld. De agenda fungeert als communicatiemedium tussen de ouders, de leerkrachten en het secretariaat. De agenda is een officieel document. Het verwijderen van pagina’s of nota’s is verboden. Foutieve informatie wordt doorschrapt met een enkele lijn. Geef je agenda af aan de directeur, de leerkracht of een lid van het ondersteunend personeel wanneer dit gevraagd wordt. 5.2.3 Automaten Enkel tijdens de pauzes mag er gebruik gemaakt worden van de automaten. Onze school promoot een gezonde levensstijl. Wees dus matig in het verorberen van snoepen en frisdranken (zie Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 53

Schoolreglement 2013 -2014


gezondheidsbeleid). Frisdrank mag gedronken worden. Let wel: overdaad schaadt! 5.2.4 Pauzes ▪

▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪

▪ ▪

De leerkrachten die belast zijn met het uitvoeren van het toezicht bepalen of men tijdens de pauzes wel of niet in de overdekte speelplaats mag blijven. Je krijgt alvast géén toestemming om je in de aanpalende gangen te begeven. Bij het belsignaal ga je buiten op de speelplaats (tenzij het weer dit niet toelaat) in een dubbele rij staan volgens het lokaal waar de eerstvolgende les plaats vindt; De automaten en de kluisjes mogen enkel gebruikt worden tijdens de pauzes; De leerkracht komt de klas ter plaatse ophalen. Bij het verlaten van de speelplaats sluiten de klassen aan en blijven per klas; Het lokaal ga je pas binnen of verlaat je pas na de uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht; De leerkracht in de klas heeft zijn eigen eisen in verband met wat mag en niet mag tijdens zijn/haar lessen. Hou hiermee rekening. Zo mag elke leerkracht al dan niet een vaste plaats aanduiden. Je aandacht staat hierbij voorop en niet het gezelschap van een vriend(in). Na een lesuur laat je de klas netjes achter. Zonder drukte, lawaai en inkijken van andere lokalen begeef je je naar het lokaal van de volgende les; Wacht op de leerkracht in een keurige rij naast de deur; Moet je tijdens de lessen de klas verlaten, dan zal de leerkracht je een pasje meegeven waarmee je kan bewijzen dat je de toestemming hebt om elders te zijn dan in je klaslokaal. Zonder dit pasje wordt je aanwezigheid op die plaats als onrechtmatig beschouwd; Tijdens de speeltijd bevindt iedereen zich op de speelplaats of in de overdekte speelplaats. Niemand blijft achter in de klaslokalen of in de gangen; Op de speelplaats zijn geen harde ballen, wel softballen toegelaten;

5.2.5 Klasafspraken ▪

▪ ▪ ▪

In je agenda worden de taken, de leerstof die je moet beheersen en de vaardigheden die je je eigen moet maken genoteerd op de datum dat je deze taken moet inleveren, de leerstof moet kennen en de vaardigheden moet kunnen; Je maakt je taken en oefeningen zorgvuldig en je geeft ze af op de afgesproken datum. Ben je afwezig, dan geef je de taak af op de dag dat je terugkomt. Dit geldt natuurlijk niet als je een langere periode (vanaf 14 dagen) afwezig bent; De al dan niet naleving van deze verplichtingen heeft zijn weerslag op je evaluatiecijfers; Schriften en andere nota’s worden steeds netjes, nauwgezet en volledig ingevuld; De leerboeken die je tegen huurprijs ter beschikking krijgt, moeten

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 54

Schoolreglement 2013 -2014


netjes gekaft en met zorg behandeld worden; ▪ In de schoolboeken wordt in geen enkel geval geschreven. Elke schade of abnormale slijtage wordt aangerekend. Besteed de grootste aandacht aan je schriften en je agenda. Ze zijn de belangrijkste documenten voor je diploma. Zorg dat je steeds je agenda en de passende boeken en schriften (net en nauwkeurig bijgewerkt), schrijfbladen, didactisch materiaal (in samenspraak met de leraar), schrijf- en tekengerei of turnkledij meebrengt. 5.5.6 Bromfietsen Aan de schoolpoort toegekomen stap je af, schakel je de motor uit en betreed je te voet het schooldomein. De bromfietsen worden ondergebracht onder de eerste stalling. En niet voor de ingang van de conciërge. 5.2.7 Directeur Wil je een afspraak maken met de directeur, dan vraag je dat via het leerlingensecretariaat of de leerlingbegeleider. 5.2.8 Drukwerk (publiciteit, affiches, krantjes, …) Wenst men een bericht, een affiche, een brochure, … op school verspreiden, dan kan dat in sommige gevallen met toestemming van de directeur. De handtekening van de directeur ter goedkeuring volstaat. 5.2.9 Fietsen Zorg dat je fiets in orde is en draag een fluo-hesje (verplicht bij schooluitstappen). Je bent als fietser een zwakke weggebruiker, dus goed zichtbaar zijn is van groot en soms wel van levensbelang. Het zou best kunnen dat de lokale politie wel eens een bezoekje komt brengen aan onze schoolpoorten om na te gaan of jouw fiets wettelijk in orde is. Aan de schoolpoort stap je af en begeef je je met je fiets naast je, naar de fietsrekken waar je deze netjes in de fietsrekken plaatst. Zet je fiets op slot om diefstal te vermijden. 5.2.10 Groepsverplaatsingen (naar de sporthal, uitstap, …) Zich ordentelijk verplaatsen in groep is inzake veiligheid van het grootste belang. - de verkeerswetgeving bepaalt de kant van de weg. Te allen tijde wordt de stoep – indien voorzien – gebruikt; - blijf alert; - je volgt de richtlijnen van de begeleidende leerkracht(en); - bij het oversteken wacht je op het signaal van de begeleidende leerkracht; - er worden fluo-hesjes gedragen.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 55

Schoolreglement 2013 -2014


5.2.11 Klastitularis Deze speelt een belangrijke rol in de begeleiding van zijn/haar klas. Hij/zij kijkt de agenda na, houdt de rapporten bij, volgt jouw studieprestaties op, … 5.2.12 Leerlingenraad Deze raad is samengesteld uit leerlingen van elke graad en elke onderwijsvorm. De samenstelling gebeurt steeds bij de aanvang van elk nieuw schooljaar. De raad kan door de schoolraad om advies gevraagd worden. We stellen het zeer op prijs als je daar je verantwoordelijkheid wilt voor opnemen. De verslagen van de vergaderingen zijn terug te vinden op smartschool. De activiteiten worden aangekondigd via de schoolwebsite. 5.2.13 Netheid binnen en rond het schoolgebouw We doen een beroep op alle leerlingen om de netheid van de speelplaats, de toiletten, de refter, gangen en klassen, voor en rond het schoolgebouw, … te respecteren. Wees zorgzaam voor materiaal, meubilair, kledij, en beschadig niets. Opzettelijke beschadigingen worden ernstig onderzocht, bestraft en de gemaakte kosten dienen vergoed te worden. 5.2.14 Plagiaat Indien ideeën en/of tekstfragmenten worden overgenomen van een andere auteur dient de bron te worden vermeld (zoniet: plagiaat = strafbaar). 5.2.15 Secretariaten - Naast het bureau van de directeur bevindt zich het directie- en leerkrachtensecretariaat. In normale omstandigheden komen hier geen leerlingen. - In de hoofdingang tref je het leerlingensecretariaat aan. Hier kan je terecht voor alle mogelijke documenten (attesten, schoolformulieren, …) en voor alle dagdagelijkse probleempjes (bewijzen van afwezigheden, indienen doktersattest, afspraak met de directeur, …). 5.2.16 Straat en buurt Het is niet fijn leerlingen van allerlei scholen voor en na de lessen te zien samentroepen op straat, waar ze het verkeer en bewoners wel al eens durven te hinderen. We vragen je recht van school naar huis te gaan en vice versa. Anders ben je bovendien niet verzekerd. Je moet altijd de kortste en/of veiligste weg van huis naar school volgen, anders kan de schoolverzekering niet tussenkomen. Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 56

Schoolreglement 2013 -2014


5.2.17 Studie - Sommige klasgroepen hebben één of meerdere uren studie in hun lessenrooster. Gebruik je tijd nuttig, breng cursussen in orde, breng een leesboek mee of maak je huiswerk. 5.2.18 Studiemethode Een goede studiemethode is van groot belang, zeker met het oog op je verdere studies of je professionele leven. Met regelmaat studeren, een rustige omgeving, een goede samenvatting maken; het zijn factoren die je “leren leren”. Worstel je met het leren leren, vraag om raad bij je vakleerkracht, de leerlingbegeleider, de GOK-leerkracht of het CLB. Zij kunnen jou alvast een stuk verder op weg helpen. 5.2.19 Taalgebruik Op school wordt verzorgd en algemeen Nederlands gesproken. 5.3 Persoonlijke bezittingen Geld en waardevol schoolmaterieel hou je op een veilige plaats bij, bv. in het kastje dat de school je te huur aanbiedt. Materieel vreemd aan het schoolgebeuren (fototoestel, radio, MP3-speler, I-pod, …) laat je thuis. Wie dit toch meebrengt naar school is er zelf voor verantwoordelijk. De school kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade of ontvreemding. Het gebruik van Netlog, Facebook en dergelijke zijn verboden op school. ▪ Diefstal plegen of opzettelijk beschadigen van andermans eigendom wordt beschouwd als een ernstig vergrijp en kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve schorsing van de leerling. ▪ Beeldmateriaal (foto, film, …) dat op school door leerlingen genomen wordt, mag nooit en op geen enkele manier zonder de schriftelijke toestemming van de personen die erin voorkomen, publiek gemaakt worden. Beeldmateriaal van leerlingen tijdens een schoolactiviteit kan gebruikt worden voor publicaties (nieuwsbrief, website, brochure,…) van de school. Wie dit niet wenst moet dit schriftelijk melden aan de directie (bijlage 2). ▪ Roken hindert en schaadt je eigen en andermans gezondheid. Rookgerei is geen schoolgerei, het bezit ervan is dan ook verboden. Hetzelfde geldt uiteraard voor drugs en alcohol. Bij overtredingen zullen aangepaste maatregelen genomen worden. Wanneer vermoed wordt dat je in het bezit bent van zaken die niet op school thuis horen geven je ouders de verantwoordelijken de toelating je te vragen je zakken en boekentas te ledigen. Het is duidelijk dat dit gebeurt in je Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 57

Schoolreglement 2013 -2014


eigen voordeel, nl. je vrij te pleiten van elke verdenking. Je ouders geven hierbij aan de school de toelating om de bevoegde overheid te verwittigen als je verboden producten gebruikt of bij jou hebt. Het in bezit zijn, het gebruiken of het aanbieden van verboden middelen aan medeleerlingen heeft onherroepelijk de verwijdering uit de school tot gevolg.

5.4 Gedrag op school De school beschikt per leerling over een leerlingenvolgsysteem. Hierin worden de aanmerkingen (die door alle personeelsleden van de school op je gedrag kunnen gemaakt worden) genoteerd. Te veel negatieve opmerkingen hebben hun weerslag op je schoolattituderapport. Niemand wordt graag ruw of snauwerig aangesproken of behandeld. Iedereen wordt graag beleefd, zelfs vriendelijk aangesproken. Daarom zal op school aandacht besteed worden aan beleefdheid en vriendelijkheid. Stel je je onbeschoft op, dan zal je daarop worden aangesproken. Bij hardnekkige herhaling zal de school met jou een overeenkomst van passend gedrag afsluiten. Van wie beleefd en vriendelijk is, wordt ook verwacht dat hij eerlijk is. Mensen die vals en onbetrouwbaar zijn, die liegen en bedriegen worden door anderen uitgestoten. Vandaar dat de school grote aandacht zal besteden aan eerlijkheid: wie liegt of zelfs durft spieken, zal daarvan de ernstige gevolgen moeten dragen. In onze maatschappij heersen nu eenmaal bepaalde regels waaraan wij ons moeten houden. Ook op onze school gelden regels: kom op tijd naar school, ga in de rij staan zoals het hoort, stoor anderen niet tijdens de lessen,‌ Zelfdiscipline is hier dus een eerste vereiste en de school zal er op dit vlak aandacht aan besteden dat je je die zelfdiscipline eigen maakt. De resultaten van je inspanningen kunnen een heel eind geholpen worden door orde en netheid. Leerlingen die moeten zoeken naar boeken, schriften, taken, die niet vinden, die verkeerd gelegd hebben, niet weten welke taken ze moeten maken of toetsen ze moeten leren, verliezen kostbare tijd en zien zelfs hun rapportcijfers zakken. Daarom zal de school je bestendig wijzen op het belang van orde en netheid. Deze houding zal opgenomen worden in de vakattitude. De school hecht ook groot belang aan de verantwoordelijkheid die je draagt tegenover je medemensen. Ondanks goede afspraken is het mogelijk dat er hier of daar toch nog een probleem ontstaat. Maar problemen zijn er om opgelost te worden. Heb je in de klas iets niet begrepen: vraag uitleg! Zit je met een probleem: zeg het ons! Ga je met iets niet akkoord: laat het op een beleefde manier weten. De school wil immers leerlingen die mondig

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 58

Schoolreglement 2013 -2014


zijn en die zich op een correcte en beleefde manier laten horen. Dit houdt ook in dat opbouwende kritiek mag geuit worden. Onze maatschappij vraagt hoe langer hoe meer naar mensen die kunnen samen werken en samen organiseren. Dit vereist een teamgeest. Daarom zal op school ook aandacht besteed worden aan de vlotte omgang met anderen, aan het werken, sporten, organiseren, zich ontspannen, samen met je medeleerlingen.

5.5 Preventie, veiligheid en brandveiligheid Iedere leerling wordt geacht de veiligheid van andere personen niet in het gevaar te brengen. Het preventieplan voorziet dat er jaarlijks een evacuatieoefening wordt gehouden waaraan iedereen verplicht moet deelnemen. In het hele schoolgebouw (gangen, lokalen, …) hangt een informatieblad uit wat je moet doen als je een brand vaststelt of wanneer het alarm afgaat. Ook kan je een plan terugvinden dat aantoont waar er vluchtwegen zijn. - brand kan men telefonisch melden aan de verantwoordelijken of via de brandmelders (glas inslaan met een hard voorwerp); - hoor je het brandsignaal, verlaat dan onmiddellijk en rustig de klas onder leiding van je leerkracht (hij/zij zal de ramen en deuren sluiten) en ga naar de verzamelplaats gelegen aan de looppiste. De leerkracht neemt de absentielijst mee; - op de verzamelplaats zal men controleren of iedereen van je groep aanwezig is. Wanneer er iemand gemist wordt keer je niet zelf terug in het gebouw. De naam van de vermiste zal doorgegeven worden aan de brandweer, die dan op zoek zullen gaan naar de vermiste. Het in gevaar brengen van personen (opzettelijk veroorzaken van brand, verwondingen, fysiek geweld, …) kan aanleiding geven tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting van een leerling.

5.6 Verzekering Leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke letsels. Stoffelijke of materiële schade, ook indien aangebracht door derden, is nooit gedekt door de schoolverzekeringspolis. Materiële schade (zoals kleding of brillen) en de burgerlijke aansprakelijkheid op de weg tegenover derden worden door de verzekering niet gedekt. Daarom raden we de ouders aan om een familiale verzekering af te sluiten. De schoolverzekering is van toepassing op alle lichamelijke letsels voortvloeiend uit normale schoolactiviteiten (inclusief extramuros, GWP, sport, stages…). De verzekering is eveneens van toepassing op ongevallen die zouden gebeuren wanneer een leerling op weg is naar school of op de terugweg naar huis, op voorwaarde dat dit ongeval plaatsgrijpt binnen het normale tijdsbestek na de schoolactiviteiten en als de kortste weg gebruikt wordt. Voorwaarde is wel dat de

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 59

Schoolreglement 2013 -2014


school, in voorkomend geval, de eerstvolgende werkdag op de hoogte gesteld wordt van het ongeval dat zich heeft voorgedaan. Ongevallen die plaatsgrijpen bij leerlingen, die zich opzettelijk onttrekken aan het toezicht, of zich bvb. bij extra muros aan de gemaakte afspraken niet houden of de aanbevelingen van de begeleider of leerkracht negeren, kunnen buiten de schoolverzekering vallen. In geen geval wordt in de verklaringen van de school ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij afgeweken van de waarheid.

5.8 Non-discriminatiecode Aangezien onze maatschappij onvermijdelijk afstevent op een multiculturele samenleving, moeten we onze leerlingen ook op dit gebied van de realiteit van morgen voorbereiden. En omdat een maatschappij alleen maar goed kan functioneren wanneer alle mensen elkaar respecteren, hebben wij een nondiscriminatiecode opgesteld. Deze houdt in dat de leerkrachten en leerlingen respect betonen voor de eigenheid van jongens en meisjes, van gelovigen en niet-gelovigen en van autochtonen en allochtonen. Laten we dus allen samen, leerkrachten en leerlingen, in wederzijds respect en begrip, binnen het bestaande reglement, een schoolgemeenschap realiseren waarin we ons goed voelen, en waarvan we weten dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen. Pesten kan niet. Bij pestgedrag wordt door de leerlingenbegeleiding het volgende stappenplan gevolgd:  Gesprek met de leerling die een klacht heeft over pesten;  Gesprek met de leerling die pest;  Pogen achterhalen waarom er gepest wordt en de gepeste leerling trachten assertiever te maken;  Indien noodzakelijk worden de twee partijen met elkaar geconfronteerd;  Leerlingen bijbrengen dat pesten niet kan (o.a. ook in lessen godsdienst /zedenleer);  Sanctioneren indien het pesten niet ophoudt;  De ouders inlichten van de pester en de gepeste;  Eventueel wordt het CLB erbij betrokken.

5.9 Het GOK-beleid In het kader van Gelijke Onderwijskansenbeleid voldoet onze school aan bepaalde voorwaarden. Daarom werden er aan onze school voor schooljaren 2005-2008/2008-2011/2011-2014 extra uren toegekend. Het is de bedoeling dat de school deze extra uren besteedt aan alle leerlingen. Wij moeten onze leerlingen zoveel mogelijk de kans bieden om de eindtermen te behalen. Via een doelbewuste aanwending van de GOK-uren willen wij het bestaande zorgbeleid versterken en verder uitbouwen. Gok-coördinatoren: Kim Recollecte en Soronja De Windt Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 60

Schoolreglement 2013 -2014


Het decreet voorziet een keuze uit verschillende thema’s. Wij hebben in onze eerste graad geopteerd voor:  preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden;  taalvaardigheidsonderwijs. Voor de tweede en derde graad voor:  preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen;  taalvaardigheidsonderwijs. Deze keuze werd gemaakt aan de hand van een enquête en na overleg met directie en alle leerkrachten (analyse van de beginsituatie). Binnen deze thema’s leggen wij accenten op leerlingen- en ouderparticipatie. De leerlingen van het eerste leerjaar A-stroom hebben, zoals blijkt uit de lessentabel, 32 lesuren per week. Voor onze leerlingen is er nog een 33ste lesuur voorzien. Het vak ‘leren leren en examenplanning’ (vakoverschrijdende eindtermen) komt hier aan bod. Onze leerlingen hebben ook de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de huiswerkklas te blijven. Het is de bedoeling dat de leerlingen, onder begeleiding, hun huistaken afwerken of hun lessen leren. Zij kunnen dan ook gebruik maken van computer en internet. Wanneer men niets mee heeft, wordt de leerling naar huis gestuurd.

5.10 Het gezondheidsbeleid Leerlingen die zich goed voelen in een gezonde omgeving leren en werken beter. ‘Zich goed voelen’ slaat hier niet enkel op de fysieke gezondheid, maar ook op de socio-emotionele en mentale gezondheid. Om effectief te zijn moet de gezondheidseducatie die in de klas al in vele vakken aan bod komt de steun krijgen van een gezondheidsbeleid op schoolniveau waarbij o.a. structurele maatregelen genomen worden die verandering brengen in de omgeving. Het gezondheidsbeleid op school bestaat uit 3 luiken:  een educatief luik: het uitwerken en opvolgen van leerlijnen voor een systematische aanpak van gezondheidsopvoeding in de lessen;  een structureel luik: op schoolniveau structurele maatregelen invoeren die de gezondheidsthematieken ondersteunen. Zo werden reeds drinkfonteinen geplaatst en werd het sanitair voor de leerlingen gerenoveerd;  een regulerend luik: interne afspraken en regelgeving rond gezondheid die opgenomen worden in het school- en arbeidsreglement en een consequente houding tegenover overtredingen en sancties die voor iedereen gekend zijn. Atheneum en Leefschool De Tandem opteert voor een ‘behoeftegestuurd’ schoolbeleid waarbij alle onderwijsparticipanten (schoolpersoneel, leerlingen en Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 61

Schoolreglement 2013 -2014


ouders) betrokken worden. Via bevraging bij leerlingen en personeel werden prioriteiten vastgelegd die regelmatig worden bijgestuurd. Aandacht wordt gegeven aan gezonde voeding en dranken, gezonde beweging, tabaks- en drugspreventie, hygiëne, verkeersopvoeding en het stimuleren van een ‘goed gevoel’. Om deze aandachtspunten daadwerkelijk aan te pakken, kan de school niet alleen rekenen op eigen personeel maar ook op extra partners zoals CLB, VIG (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie), de Pedagogische Begeleidingsdienst, Platform Meetjesland, politie Eeklo …. De concrete realisatie gebeurt zowel in de lessen als in vakoverschrijdende projecten.

5.11 Het drugsbeleid De school beschikt over een bijgeschoold drugsbegeleidingsteam dat bestaat uit:  Allaert Geert, leraar godsdienst;  Beidts Martine, leerlingenbegeleiding en leraar wiskunde;  Soronja De Windt, leerlingenbegeleiding en GOK-coördinator;  Naessens Hilde, leraar zedenleer;  Veronique Neyt, leraar Godsdienst;  Anja Gabriëls, leraar opvoedkunde;  Marjan Neyrinck, leraar Nederlands & Geschiedenis. Leerlingen met problemen i.v.m. drugs kunnen bij het drugsbegeleidingsteam terecht. In de lessen godsdienst/zedenleer komt deze problematiek eveneens aan bod. Jaarlijks wordt in het kader van deze lessen voor de leerlingen van het eerste jaar in april/mei een sessie drugspreventie door de lokale politiediensten voorzien. Er kan ook – op regelmatige basis - een informatieavond voor ouders, leerkrachten en leerlingen georganiseerd worden. Ingeval effectieve drugsproblemen met leerlingen wordt het volgende stappenplan gevolgd:  Wanneer een leerkracht of een leerling een vermoeden heeft dat er een drugprobleem is, kan hij/zij dit melden aan de leerlingenbegeleiding en/of aan een lid van het drugsbegeleidingsteam;  Wanneer een leerkracht of een leerling een drugsprobleem vaststelt, kan hij/zij dit melden aan de leerlingenbegeleiding en/of aan een lid van het drugsbegeleidingsteam. Deze persoon licht de directie in;  Leerlingenbegeleiding/lid drugsbegeleidingsteam of de directie voert een gesprek met de betrokken leerling;  Gesprek met de ouders en het ter ondertekening voorleggen van een begeleidingscontract;  Indien het om strafbare feiten gaat en er andere personen bij betrokken zijn, wordt de politie ingelicht;  Regelen van gesprekken met een lid van het drugsbegeleidingsteam, de leerlingenbegeleiding of het CLB;  Bij vaststelling van het bezit, gebruik of verhandelen van drugs op school volgt een definitieve verwijdering van de school.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 62

Schoolreglement 2013 -2014


De school kan - in het kader van drugspreventie - in samenwerking met de politie een onaangekondigde zoekactie organiseren om drugsbezit op school te vermijden.

5.12

Smartschool

De school werkt met het elektronisch leerplatform ‘Smartschool’. Smartschool is een open leeromgeving, een soort website waarop leerlingen tijdens de lessen en/of thuis kunnen werken met schoolopdrachten. Leerkrachten stellen materiaal ter beschikking waarmee leerlingen kunnen oefenen. Smartschool is een hulpmiddel om documenten te delen, om samen te werken, communicatie te bevorderen en om informatie overzichtelijk weer te geven. De juiste werkwijze en de mogelijkheden van smartschool worden in een aparte nota bijgevoegd. Elk personeelslid, elke leerling en ouder krijgt een inlogcode waarmee hij/zij toegang krijgt tot dit systeem. Het gebruik van Smartschool is aan een welbepaalde regelgeving gebonden. Enkel bij akkoordverklaring met deze regelgeving zal toegang verleend worden. Leerlingen die zich niet aan de netetiquette houden of de regelgeving overtreden worden gesanctioneerd.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 63

Schoolreglement 2013 -2014


Uitgeleide Beste ouders, beste leerling Je hebt het schoolreglement doorgelezen. Goede en duidelijke afspraken zijn nodig voor het creĂŤren van een aangenaam schoolklimaat waar elke leerling zich goed kan voelen. Het schoolreglement is echter veel meer dan een opsomming van allerhande regeltjes. Het is de vertaling van de schoolcultuur en het pedagogisch project van de school. Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis. Door de ondertekening van het schoolreglement bevestig je dat je de doelstellingen, de leefregels en het pedagogisch project van de school onderschrijft. Indien je nog vragen zou hebben over dit schoolreglement kan je ons altijd contacteren voor bijkomende uitleg. Met vriendelijke groeten van het ganse team Annick De Waele Directeur Atheneum en Leefschool De Tandem Eikelstraat 41 9900 Eeklo Tel: 09 377 13 66 Fax: 09 378 30 87 Email: ka.eeklo@g-o.be http://www.kadetandem-eeklo.be

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 64

Schoolreglement 2013 -2014


Deel 4 Bijlagen

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 65

Schoolreglement 2013 -2014


Bijlage 1: CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (BERICHTGEVING aan de ouders en aan de leerlingen van 12 jaar en ouder) Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) begeleiden de leerlingen en de deelnemers aan de erkende vormingen. De begeleiding kan ook indirect via en in samenwerking met de ouders en de school verlopen. Zij zijn immers de eerste verantwoordelijken. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen. Bij het vervullen van zijn opdracht stelt het CLB het belang van de leerling centraal. Het CLB werkt raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Het CLB werkt multidisciplinair. De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:    

het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg; het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt gratis, discreet en onafhankelijk. Alle personeelsleden moeten het beroepsgeheim respecteren. Bijzondere doelgroepen Het CLB begeleidt prioritair en intensief die leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden. Het CLB besteedt daarbij bijzondere aandacht aan die leerlingen die door hun sociale achtergrond en leefsituatie leerbedreigd zijn, d.w.z. bedreigd worden in hun ontwikkeling en in hun leerproces. Een gerichte samenwerking met de school, ouders en leerlingen moet leiden tot het versterken van de draagkracht van leerkrachten in het opvangen van leerlingen en leerlingensignalen en de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleidingsstructuur. Het CLB sensibiliseert en ondersteunt de school bij haar acties op het vlak van onderwijsvoorrangsbeleid, zorgverbreding en andere projecten die als doel hebben groepen van leerlingen die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond en/of hun leefsituatie maximale kansen te bieden binnen het onderwijs. Hiertoe werkt het CLB uitdrukkelijk samen met de ouders, de leerlingen en hun maatschappelijke omgeving.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 66

Schoolreglement 2013 -2014


Samenwerking school-CLB Het CLB en de school stellen gezamenlijk een beleidsplan of beleidscontract op dat de samenwerking regelt voor de duur van drie jaar. Deze wordt geconcretiseerd in een afsprakennota. Het beleidsplan of beleidscontract vermeldt onder meer:    

de wijze waarop het CLB en de school de rechten en de plichten invullen; de concrete samenwerking tussen school en CLB; de elementen van het verzekerd aanbod waarop de school niet zal ingaan; de wijze waarop het CLB de informatie die het verzameld heeft bij de uitvoering van zijn opdracht en die relevant is voor de algemene werking van de school, aan de school bezorgt; de wijze waarop de school en het CLB elkaar informatie bezorgen die relevant is voor de leerlingenbegeleiding.

Het CLB heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Bij dit alles wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend. Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet- inschrijving. Begeleiding op vraag en verplichte begeleiding – mogelijkheden tot verzet Leerlinggebonden aanbod als vraagsturing Het CLB werkt vraaggestuurd (op verzoek van de leerling, de ouders of de school), behalve voor de begeleiding die verplicht is. Het CLB kan zelf voorstellen tot begeleiding formuleren. Het CLB gaat in op elk verzoek van de ouder of de leerling dat betrekking heeft op het begeleidingsaanbod met het oog op het verhogen van de slaagkansen en het beperken en het voorkomen van risicogedrag van leerlingen. Het CLB stelt zijn deskundigheid ter beschikking om minstens signalen bij leerlingen, ouders en hun omgeving te herkennen en te duiden en de eerste opvang te verzorgen van leerlingen en ouders, hen preventief of remediërend te begeleiden en zo nodig adequaat door te verwijzen. Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, beperkt het CLB zich tot een aanbod tot begeleiding. Het CLB zet in dat geval de begeleiding alleen voort als de leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen. Leerlingen van 12 jaar of ouder worden geacht hiertoe in staat te zijn. Zoniet wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de ouders ermee instemmen.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 67

Schoolreglement 2013 -2014


Schoolondersteuning als verzekerd aanbod De regering verplicht het CLB tot het voorstellen van vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen. Het staat hen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan. 

Informatieverstrekking

Preventieve gezondheidszorg

Het CLB neemt initiatieven om de gezondheid, groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen, te bewaken en te behouden. Het CLB organiseert algemene, bijzondere en gerichte consulten om systematisch en vroegtijdig stoornissen op te sporen op het vlak van gezondheid, groei en ontwikkeling zodat de leerling of de ouders tijdig deze stoornissen kunnen laten behandelen. Wij bevelen de aanwezigheid van de ouders bij het algemene consult bij leerlingen uit het tweede jaar kleuteronderwijs of, voor het buitengewoon onderwijs, het kalenderjaar waarin de kleuter vijf jaar wordt, ten zeerste aan. Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren: 1° als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult; 2° op verzoek van de leerling, de school of de ouders; 3° op eigen initiatief. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen maatregelen om het ontstaan van sommige besmettelijke ziekten te beletten, onder meer door vaccinaties. Het CLB neemt ten aanzien van de leerlingen en het schoolpersoneel profylactische maatregelen om het verspreiden van besmettelijke ziekten tegen te gaan. Vaccinaties Het CLB gaat minstens naar aanleiding van de algemene en gerichte consulten de vaccinatiestaat na van alle begeleide leerlingen. De meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft, wordt schriftelijk geïnformeerd door het CLB over de aard en de bedoeling van de aangeboden vaccinatie. Het CLB dient de vaccinatie toe nadat het hiervoor van de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft de schriftelijke toestemming gekregen heeft. Deze toestemming kan worden gegeven voor meerdere vaccinaties tegelijk, maar is niet langer dan twee jaar geldig. Het CLB houdt van iedere begeleide leerling de vaccinatietoestand bij. De beschikbare vaccinatiegegevens worden op verzoek en minstens in het schooljaar van toediening schriftelijk meegedeeld aan de meerderjarige leerling of de ouders, de voogd of de persoon die de minderjarige leerling onder zijn hoede heeft. Op verzoek worden de beschikbare gegevens tevens meegedeeld aan de behandelend arts.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 68

Schoolreglement 2013 -2014


Bijzondere consulten De bijzondere consulten (medische onderzoeken, individueel of collectief georganiseerd voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs evenals, onder de voorwaarden door de regering bepaald, voor andere leerlingen) behoren tot het verzekerd aanbod. Verplichte begeleiding Preventieve gezondheidszorg 

Algemene en gerichte consulten, profylactische maatregelen

De leerlingen, de ouders en de scholen zijn verplicht om mee te werken aan de algemene consulten (periodieke algemene leeftijdsspecifieke medische onderzoeken, collectief georganiseerd voor alle leerlingen), de gerichte consulten (collectief georganiseerde medische onderzoeken, gericht op bepaalde gezondheidsaspecten van een welomschreven doelgroep van leerlingen) en de profylactische maatregelen. Wanneer bij leerlingen een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zijn de ouders verplicht de arts van het CLB hierover in te lichten. Het CLB zal via de school de nodige stappen zetten om verspreiding hiervan te voorkomen of te beperken. Het zal de bevoegde instanties hiervan op de hoogte brengen. 

Verzet tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Het verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het CLB via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde CLB ofwel door een arts van een CLB naar keuze, ofwel door een arts die niet tot een CLB behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs. De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen een termijn van negentig dagen, met ingang van de datum waarop de aangetekende brief werd verzonden of met ingang van de datum die op het ontvangstbewijs werd vermeld. Indien het algemeen of het gericht consult niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB dat de school begeleidt, bezorgt de arts van het ander CLB of de arts die niet tot een CLB behoort, de bevindingen aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten. De arts die de consulten heeft uitgevoerd, bezorgt binnen vijftien dagen na datum van elk consult het verslag van dat consult aan de arts van het CLB die de school van de betrokken leerling begeleidt. De kosten voor een consult dat niet wordt uitgevoerd door een arts van het CLB, zijn ten laste van de betrokken leerlingen en hun ouders.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 69

Schoolreglement 2013 -2014


Begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht Het CLB begeleidt leerplichtige jongeren die, behoudens ingeval van huisonderwijs, niet zijn ingeschreven in een school of voor de leerplicht erkende vorming, of die zijn ingeschreven maar die deze school niet regelmatig bezoeken. Deze begeleiding heeft tot doel de minderjarige met leerplichtproblemen opnieuw in te schakelen in het onderwijsproces zodat hij opnieuw voldoet aan de bepalingen inzake leerplicht. Een instemming van de betrokken leerling of zijn ouders is dan niet vereist. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het CLB, meldt het CLB dit aan de bevoegde instantie. Multidisciplinair dossier Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het dossier bevat o.a. volgende gegevens: administratieve gegevens, registratie van de medische consulten, vaccinatiegegevens, gegevens over de leerplichtbegeleiding en andere gegevens van de begeleiding van leerlingen. De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van het multidisciplinair dossier, met uitzondering van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen valt onder de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar die in het centrum werkt. Toegankelijkheid van de gegevens van het multidisciplinair dossier voor de CLB-personeelsleden Elke CLB-medewerker heeft, als hij betrokken is bij de begeleiding van de leerling in kwestie, toegang tot alle gegevens. In het belang van de leerling, de ouders of ter vrijwaring van de rechten van derden kunnen in volgende gevallen de gegevens ontoegankelijk gemaakt worden voor de CLB-personeelsleden die betrokken zijn bij de begeleiding van een bepaalde leerling:    

Op vraag van de bekwame minderjarige leerling Op vraag van de bekwame meerderjarige leerling Op verzoek van de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling Ambtshalve, in uitzonderlijke gevallen die moeten worden gemotiveerd.

Raadpleging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier Leerlingen en hun ouders hebben recht op toegang tot de gegevens van het multidisciplinair dossier die henzelf betreffen. Deze toegang kan in principe door rechtstreekse inzage van het dossier onder begeleiding van een CLB medewerker. Er zijn wettelijk een aantal uitzonderingen op het recht op toegang tot bepaalde gegevens in het dossier. Vb: gegevens die door derden worden aangeleverd en als vertrouwelijk worden bestempeld zijn niet toegankelijk.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 70

Schoolreglement 2013 -2014


Voor meer informatie kan u terecht bij het CLB dat de school van de leerling begeleidt. Overdracht van gegevens uit het multidisciplinair dossier Bij schoolverandering draagt de directeur van het centrum het dossier over aan het centrum dat de leerling begeleidt. De bekwame minder- of meerderjarige leerling en/of zijn ouders in eigen naam of namens de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling, kunnen verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier. Een leerling vanaf 12 jaar wordt vermoed bekwaam te zijn. Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 10 dagen na de mededeling waarin de ouders of de leerling op de hoogte worden gebracht van de geplande overdracht. Het verzet kan geen betrekking hebben op de overdracht van identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen, de vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de algemene, de gerichte en de bijzondere consulten en de medische onderzoeken. Het CLB en de CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier bezorgen aan de volgende derden: 1° het betrokken schoolpersoneel voor wat betreft de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen 2° aan anderen om een verplichting na te komen die opgelegd wordt krachtens een wettelijke verplichting, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling of de ouders in eigen naam of in naam van de niet bekwame minder- of meerderjarige leerling. Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie. Daarna start de directeur de geëigende procedure tot vernietiging (behalve voor de dossiers die volgens procedure worden opgevraagd door en overgedragen aan het Rijksarchief), maar niet voor de betrokkene de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. In afwijking van het eerste lid, worden gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs, bewaard tot op het ogenblik dat betrokkene de leeftijd van 30 jaar bereikt. Informatieplicht van het CLB inzake het multidisciplinair dossier De directeur draagt er zorg voor dat betrokken leerling en de ouders op gepaste wijze worden geïnformeerd over de dossiergegevens. Als er betwisting mocht zijn over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan men zich wenden tot: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Waterloolaan 115B – 1000 Brussel Tel. 02/542.72.00 Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 71

Schoolreglement 2013 -2014


Klachtenprocedure Voor klachten over het CLB waar het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden niet in het geding is, gelden dezelfde bepalingen als deze die gelden voor de school. Deze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het schoolreglement. Indien u een klacht heeft over het CLB en het beroepsgeheim van de CLBpersoneelsleden is wél in het geding, dan geldt de volgende procedure. Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dienen kort na de feiten gemeld te worden aan de directeur van het CLB en met hem te worden besproken. Wordt na overleg met de directeur niet tot een akkoord gekomen, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB. Binnen een termijn van 10 kalenderdagen zendt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarbij hij informatie verstrekt inzake de behandeling van de klacht. Indien de klacht afgewezen wordt brengt hij de klager hiervan op de hoogte en wordt dit gemotiveerd. De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen inzake de klacht. De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht. Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op. Contactgegevens Het CLB is gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus, op zaterdagen en zondagen en op de wettelijke en decretale feestdagen. De CLB’s zijn gesloten tijdens de kerstvakantie en de paasvakantie, uitgezonderd de eerste maandag en de tweede vrijdag van de kerstvakantie. Indien deze openingsdagen respectievelijk gelijk vallen met 25 of 26 december of met 1 of 2 januari, dan worden ze verplaatst naar de datum binnen de kerstvakantie die hierbij het dichtste aansluit. ADRES CLB CLBGO Deinze Eeklo Eikelstraat 42 – 9900 Eeklo 09 377 36 93 http://www.go-clb.be/

Het CLB-team staat steeds open voor uw vragen, wensen om een toelichting en/of bemerkingen.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 72

Schoolreglement 2013 -2014


Bijlage 2: privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Toestemming tot het maken van beeldmateriaal Atheneum en leefschool De Tandem Eikelstraat 41 9900 Eeklo 1 september 2013 Beste ouder(s), Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet. Met vriendelijke groeten, Annick De Waele Directeur Ik geef hierbij toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2013-2014 vanaf 1 september beelden/foto’s van ………………………………………………….. te maken en te publiceren. Datum

Atheneum en leefschool De Tandem

Handtekening ouder

Pagina 73

Schoolreglement 2013 -2014


Bijlage 3: ziekte, ongeval en toedienen van medicatie Beste ouder(s) De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om medicatie op school toe te dienen. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt: • • •

Vermijd zoveel mogelijk dat er medicatie op school moet worden toegediend; Is dit toch absoluut nodig, dan vragen wij u om onderstaand attest door de behandelende arts te laten invullen en ons te bezorgen; Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden nadat de medicatie correct op school is toegediend. Met vriendelijke groet, de directeur

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school* Naam van de leerling:

………………………………………………………

Naam van de medicatie: ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Dosis: ……………………………………………………… Toedieningswijze:

………………………………………………………

Tijdstip van toediening:

…………………………………………………………

Periode van toediening: van .................. tot ……………… [ Bewaringswijze van het geneesmiddel:

datum

]

…………………………………………….

Tijdstip van toediening op school:……………………………………………………… Stempel en handtekening arts

Handtekening ouder(s)

*Indien het gaat om een tijdelijke ziekte waarbij de voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunt u als ouders dit attest uitzonderlijk zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij u.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 74

Schoolreglement 2013 -2014


Bijlage 4: stagereglement SO/2002/09 Artikel 1. Tenzij anders vermeld, is dit reglement van toepassing : -

op alle leerlingen van het voltijds secundair onderwijs, met inbegrip van de leerlingen van het Se-n-Se (*) die een stageperiode volbrengen in het kader van hun schoolopleiding ;

Art. 2. De leerling-stagiair blijft onderworpen aan het gezag van de directeur van de school of zijn afgevaardigde. Art. 3. De leerling-stagiair voert stipt doch enkel de in de stageactiviteitenlijst voorgeschreven opdrachten uit onder leiding en toezicht van de stagementor (**). Hij heeft het recht de uitvoering te weigeren van taken die niet in de stageactiviteitenlijst voorzien zijn of die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan of die strijdig zijn met onderhavig reglement. Hij maakt hiervan omstandig melding in zijn stageschrift. Bij betwistingen terzake is het oordeel van de stagebegeleider doorslaggevend. De leerling-stagiair mag steeds contact opnemen met de stagebegeleider. Art. 4. De stageprestaties van de leerling-stagiair worden niet bezoldigd. Eventueel mogen de aan de leerlingenstage verbonden kosten terugbetaald worden. Art. 5. ยง 1. De leerling-stagiair volgt de werktijden van de stageverlenende organisatie. ยง 2. Hij begeeft zich naar de stageplaats op de gestelde dagen en binnen de gestelde uren, overeenkomstig de leerlingenstageovereenkomst. ยง 3. Hij verwittigt de directeur van de school onmiddellijk van de feiten die de afwezigheid op de stageplaats kunnen rechtvaardigen. De directeur van de school brengt de stagegever hiervan onmiddellijk op de hoogte. Andere dan de door de directeur van de school gemelde afwezigheden worden zo vlug mogelijk door de stagegever aan de directeur van de school meegedeeld. Art. 6. De leerling-stagiair dient zich welvoeglijk en voorkomend te gedragen tegenover de stagegever en zijn werknemers. Art. 7. ยง 1. De stagegever zal de leerling-stagiair het nodige materiaal en materieel ter beschikking stellen en laten gebruiken overeenkomstig de modaliteiten van onderhavig reglement. ยง 2. Indien het gebruik van bepaalde agentia of uitvoeren van bepaalde werkzaamheden of handelingen op bepaalde plaatsen niet kan worden toegelaten, zal dit blijken uit de risicoanalyse. De stageactiviteitenlijst moet derhalve opgesteld worden aan de hand van de inhoud van de risicoanalyse.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 75

Schoolreglement 2013 -2014


§ 3. De leerling-stagiair is verplicht het hem overeenkomstig dit artikel toevertrouwde materieel en ongebruikte materiaal in goede staat terug te geven. Hij is niet verantwoordelijk voor de beschadigingen of de sleet toe te schrijven aan het regelmatig gebruik van het materieel. Hij is evenmin verantwoordelijk voor het gebrekkig werk te wijten aan zijn onhandigheid of onervarenheid. De in deze paragraaf bedoelde schadegevallen zijn ten laste van de stagegever. § 4. De wettige vertegenwoordigers van de minderjarige leerling-stagiair of de meerderjarige leerling-stagiair zelf, zijn aansprakelijk voor de schade ontstaan uit zijn daartoe opzettelijk gestelde daden. De overtreding van het stagereglement wordt met opzet gelijkgesteld. De directeur van de school dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van deze schade. § 5. Voor andere dan de in de paragrafen 3 en 4 vermelde beschadigingen door toedoen van de leerling-stagiair veroorzaakt, dient een verzekering gesloten te worden vóór de aanvang van de stageperiode en waarvan de kosten gedragen worden door de school. De directeur van de school dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van deze schade. Art. 8. De leerling-stagiair houdt een stageschrift bij dat hij op regelmatige tijdstippen laat viseren door de stagementor en de stagebegeleider. Art. 9. De leerling-stagiair en de stagebegeleider zijn gehouden het beroepsgeheim eigen aan de sector waarin de leerlingenstage wordt volbracht, te eerbiedigen en zich te onthouden van enigerlei handeling die de goede naam of de bedrijvigheid van de stagegever zou kunnen schaden ; deze verplichting duurt voort na de stageperiode. Art. 10. § 1. De stagegever of de stagementor staat in voor het onthaal van de leerling-stagiair op de stageplaats. § 2. De leerling-stagiair is verplicht het arbeidsreglement en de voorschriften eigen aan de onderneming en/of sector na te leven. De stagegever of de stagementor ziet hierop nauwgezet toe. Art. 11. § 1. De stagegever is aansprakelijk ingevolge overtredingen van zijnentwege van het stagereglement. § 2. De stagegever dient de in de sector vigerende bepalingen inzake arbeidsduur te respecteren in hoofde van de leerling-stagiair. Art. 12. De stagegever dient aan de stagebegeleider vrije toegang te verlenen tot de stageplaats, teneinde de activiteiten van de leerling-stagiairs te plannen, te organiseren, te begeleiden en te bespreken. Hij zal de stagebegeleider op de overeengekomen wijze de inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor de evaluatie van de leerling-stagiairs en de stageorganisatie in het algemeen. Art. 13. De stagegever heeft het recht om : 1° te informeren naar de reden van afwezigheid van de leerling-stagiair op de stageplaats ; Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 76

Schoolreglement 2013 -2014


2° een stagementor naar zijn keuze aan te stellen ; 3° de leerlingenstageovereenkomst te verbreken : -

indien de leerling-stagiair opzettelijk zware schade veroorzaakt of herhaald onwettig afwezig is of zware inbreuken pleegt tegen het stagereglement of wangedrag vertoont ;

-

bij overmacht ;

-

bij onvoldoende begeleiding door de school.

Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt. Art. 14. De directeur van de school dient één of meer stagebegeleiders aan te duiden, belast met een grondige voorbereiding van en een adequate begeleiding en toezicht op de leerlingenstages. Art. 15. De directeur van de school dient onmiddellijk in kennis te worden gesteld van arbeidsongevallen overkomen aan de leerling-stagiair. Wat de toepassing van de arbeidsongevallenwet betreft treedt het schoolbestuur immers op als werkgever, onder meer wat het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering betreft tot dekking van de risico’s van de leerlingenstages. Wat de toepassing van de wet welzijn op het werk, de Codex en het ARAB (onder meer het aangeven van ernstige en zeer ernstige arbeidsongevallen) betreft, treedt daarentegen de stagegever als werkgever op. Art. 16. § 1. De directeur van de school kan, op eigen initiatief of op vraag van de stagebegeleider, de leerlingenstageovereenkomst opschorten : -

bij zware inbreuken van de stagegever tegen het stagereglement ;

-

wanneer de fysische of geestelijke gezondheid van de leerling-stagiair gevaar loopt ;

-

wanneer de leerlingenstage inefficiënt of onnuttig is ;

-

bij onvoldoende begeleiding door de stageverlenende organisatie.

§ 2. De directeur van de school beslist, na de opschorting, over het al dan niet verbreken van de leerlingenstageovereenkomst. Een verbreking is slechts geldig indien zij gemotiveerd en schriftelijk gebeurt. Art. 17. De leerling-stagiair eigenmachtig verbreken.

kan

de

leerlingenstageovereenkomst

niet

Art. 18. De stagegever mag alle nuttige inlichtingen betreffende de leerlingstagiair inwinnen bij de stagebegeleider.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 77

Schoolreglement 2013 -2014


Art. 19. In geval van staking, technische of economische werkloosheid, of overmacht, dient de stagegever de leerling-stagiair terug te sturen naar de school. Hij meldt dit onmiddellijk aan de directeur van de school. ----------------------------------(*) voor het vervolg van het stagereglement worden deze cursisten gevat door het begrip "leerling-stagiair" ; (**) voor de studierichtingen verzorging, kinderzorg, thuisen bejaardenzorg/zorgkundige en verpleegkunde vermelden : "de stagementor of de stagebegeleider" ;

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 78

Schoolreglement 2013 -2014


BIJLAGE 5: Computerreglement 1 2 3 4

5

6.

7 8 9 10 11 12 14 15. 16 17.

Een computerlokaal is enkel toegankelijk onder begeleiding van een leerkracht. Je krijgt een vaste plaats toegewezen in het computerlokaal. Dit wordt genoteerd in het logboek. Er wordt in geen geval gegeten of gedronken in het computerlokaal. Wie zich niet op zijn vaste plaats bevindt, zal terug naar zijn vaste plaats verwezen worden. Bij ingebruikname van een pc controleer je de computer grondig op eventuele fouten, schade, … Indien er zich problemen voordoen, is het jouw taak de leerkracht hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Probeer nooit het probleem zelf op te lossen. Meld ook wanneer er een toetsenbord en/of muis niet aanwezig is. Jij bent dus verantwoordelijk voor het ter jouw beschikking gestelde materiaal. Jij hebt meldingsplicht van de schade die je aan het toestel en toebehoren opmerkt. Indien de schade niet wordt gemeld, wordt deze verondersteld te zijn veroorzaakt door de laatste gebruiker. Bij het einde van de les plaats je de stoel netjes onder de tafel. Het toetsenbord en de muis (ook het muismatje indien aanwezig) worden in de basisopstelling geplaatst. De leerkracht zal controleren of dit ook uitgevoerd wordt. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de orde en netheid in het lokaal en voor het materiaal dat jou ter beschikking is gesteld. Het kraken van de beveiliging van het lokaal netwerk en van de servers is niet toegestaan. De ICT- coördinator en de vakleerkracht bepalen tot welke printers, gedeelde mappen, … je toegang hebt op het netwerk en de servers. Het hacken van de servers en het schoolnetwerk via het internet van op een willekeurige externe plaats is absoluut verboden Het bewust wijzigen van en/of schade toebrengen aan hardware is niet toegestaan. Het is bovendien niet toegestaan de hardware af te koppelen of te verplaatsen. Het illegaal kopiëren van software is verboden. Het is niet toegestaan nieuwe software op de pc’s te plaatsen of de instellingen van de pc te wijzigen. Het binnenbrengen van vreemde cd-schijfjes, USB-sticks, … zonder scannen (via een antivirusprogramma), is verboden. Het opzettelijk verspreiden van virussen is verboden. Als je opzettelijk schade toebrengt aan de computerinfrastructuur zal je worden verplicht de herstellings- en vervangingskosten binnen een door de school gestelde termijn te betalen. Lokaal op de pc worden er geen documenten bewaard. Alle documenten en oefeningen worden op het einde van de les opgeladen naar smartschool. Dowloaden is ten alle tijden verboden. Elke vorm van pesten , cyberpesten, respectloos behandelen van medeleerlingen / leerkrachten wordt niet getolereerd. Schending van het auteursrecht (plagiaat) is verboden.

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 79

Schoolreglement 2013 -2014


BIJLAGE 6: Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2013

Ondergetekenden (naam ouder(s)) ____________________________________________ ____________________________________________ En (naam van de leerling(e)), ____________________________________________ Uit klas _____________________________________ Van Atheneum en leefschool De Tandem, bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2013-2014 en het pedagogisch project in papieren versie of via elektronische weg ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord. Te Eeklo Op …../…../20….. Handtekening(en) De leerling(e) __________________________________ De ouder(s) ____________________________________ ____________________________________

Atheneum en leefschool De Tandem

Pagina 80

Schoolreglement 2013 -2014


BIJLAGE 7: Sanctiebeleid en tuchtreglement schooljaar 2013-2014 Voorafgaande opmerking: deze beleidsnota wordt opgesteld voor de goede gang van zaken en steeds in het belang van onze leerlingen. We gaan voor een menselijk beleid en luisteren eerst naar de verklaring de leerling (en eventueel de ouders) bij elke vorm van ongepast gedrag. Als we van mening zijn dat het gaat over het overtreden van het schoolreglement en/of het zich niet houden aan de waarden en de normen van onze schoolcultuur gaan we over tot sanctionering. Oorzaak Te laat bij aanvang school voormiddag Te laat bij aanvang school namiddag Te laat bij leswissel Gebruik elektronica

Ongepast gedrag:  Onbeleefd gedrag  Storen van lessen  Agenda niet afgeven Ongepast gedrag:  roken Ongepast gedrag: herhaling van bovenstaande feiten Ongepast gedrag:  opeenvolging van hierboven vermelde feiten  fysiek geweld  diefstal  drugs  bedreiging

Atheneum en leefschool De Tandem

Gevolg ORDEMAATREGEL Begeleidingsovereenkomst Nota in agenda (3 maal = strafstudie) Pasje indienen, ’s anderendaags niet naar buiten Witte sticker leraar Elektronica wordt in beslag genomen tot het einde van het laatste lesuur (volgens rooster leerling) bij gebruik tijdens lessen en leswissels. Bij meerdere malen overtreding kan dit leiden tot een andere ordemaatregel (bv. volgkaart, …) 1 uur strafstudie Gesprek leerlingenbegeleiding en directie. Halve dag uitsluiting Gesprek leerlingenbegeleiding en directie. TUCHTMAATREGEL Gesprek leerlingenbegeleiding en directie. Tuchtcontract Definitieve uitsluiting.

Pagina 81

Schoolreglement 2013 -2014

Schoolreglement Atheneum De Tandem  
Schoolreglement Atheneum De Tandem  
Advertisement