Page 1

RX-7 CLUB

Jaargang 2013 nummer 1

1


2 RX-7 CLUB

nr. 1 Een uitgave van de ''RX-7 Club''

Juni 2013, verschijnt 4x per jaar

BESTUUR: VOORZITTER: Hans van Rijssel Bovendeks 15 1602 CE ENKHUIZEN tel.(0228)315542 of mob. 06– 36181220 hvanrijssel@telfort.nl

PENNINGMEESTER: Marco de Leeuw Feurthstraat 76 6114 CX SUSTEREN tel. (046)4395899 marcodeleeuw@ziggo.nl

SECRETARIS: Marcel Kielliger Rabouwgaarde 6 3824 AJ AMERSFOORT tel.(033)4561561 of mob.(06)53835829 mkielliger@xmsnet.nl

EVENEMENTEN: Jaap de With Westerweg 26 9824 PH NOORDWIJK GN tel.(0594)659767 jsdewith@ziggo.nl

REDACTIE: Jan Kees van der Hiele St. Felixstraat 33 4411 DB Rilland tel.(0113) 551525 of mob. 06-22963001 turbotwee@hetnet.nl Lay-out: Marcel Kielliger en Jan Kees van der Hiele. Redactie en bestuur aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor fouten ten gevolge van teksten in het clubblad en overige publicaties van de RX- 7 Club

www.RX-7club.nl

3 Van de Voorzitter/Redactie 4 Algemene Vergadering. 7 Verzamelwoede 8 Targa Droom deel 11 10 FD 11 Marcel Maniac 14 Interview Jur Raatjes 16 Groen en Roestig. 17 Column 18 Ferrari of RX-7? 20 Leerlooi verrassingsrit 22 Evenementen en ledenstatus 23 Advertenties 24 Waarom??

DOELSTELLING:

AANVRAAG LIDMAATSCHAP:

De vereniging heeft ten doel: - het rijdend houden van de Mazda RX-7 - het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling - het beoefenen van de autosport met de Mazda RX-7

U kunt schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de secretaris, waarna u een inschrijfformulier en een acceptgiro krijgt toegestuurd. Na retournering en betaling ontvangt u automatisch uw clubpas, alle uitnodigingen voor de evenementen en het clubblad. Een familielid ontvangt alleen een clubpas.

FINANCIËN: Inschrijfgeld per lid Inschrijfgeld familielid Contributie per jaar voor lid Contributie per jaar voor familielid

€ 15,€ 7,50 € 45,€ 22,50

Te voldoen op bankrekeningnummer 56.27.50.061 t.n.v. RX7 Club te Susteren Betalingsinformatie voor buitenlandse leden: IBAN: NL31 ABNA 0562 7500 61 BIC: ABNANL2A

ADVERTENTIE- TARIEVEN: Prijzen gelden per advertentie Kwart pagina (voor leden gratis) .€ 25,00 Halve pagina ……………………€ 45,00 Hele pagina ……………………..€ 75,00 Wordt daarnaast de advertentie ook op de clubsite geplaatst voor de duur van één kwartaal dan bedraagt dit de prijs van de advertentie plus € 100,00.


RX-7 CLUB

3

Van de Voorzitter Beste leden, lange zomer en dat word dubbel genieten op onze club Onze algemene vergadering zit er al weer op en het was dagen ! Ik wens jullie weer veel lees plezier van ons nieuweer een mooie opkomst. Goed om te zien dat jullie als we clubblad en spreek jullie weer op de evenementen. leden ook erg begaan zijn met de club! En wat gaat het goed met onze club. Zowel financieel als organisatorisch Hans van Rijssel. zit de club goed in elkaar en daar mogen we als bestuur en leden best trots op zijn. Ook dit jaar zal onze club weer leuke evenementen organiseren en is het dit jaar ook weer mogelijk Dutch Rotary Stock op poten te zetten en wel op de toepasselijke datum 7-7-2013. Dan zullen de rotor liefhebbers weer hun hart op kunnen halen op het Midlandcircuit in Lelystad. Onder tussen is het inschrijven begonnen en als ik het heb begrepen gaat dat al hard. Het zou mooi zijn natuurlijk als we de vorige editie kunnen over treffen en tegenwoordig met social media moet dit zeker gaan lukken. Alleen hoop ik dat we die dag niet zullen overtreffen wat betreft het weer, wat de toen aanwezige leden misschien nog wel weten kwam de regen toen met bakken uit de lucht. Dus nu maar hopen na een lange winter op een

Van de Redactie Na die lange winter waaraan maar geen einde leek te komen zijn met de eerste zonnestralen ook de hobby auto’s weer van stal gekomen. Het lijkt of iedereen gauw weer wil gaan genieten van zijn of haar trouwe bolide. En het is maar de vraag of iedereen dat kan blijven doen als we de snode plannen van het kabinet onder aanvoering van de heer Weekers oplettend volgen. Jawel, die meneer die pretendeert zelf ook oldtimerliefhebber te zijn staat te verkondigen dat alle oldtimers jonger dan veertig jaar weer wegenbelasting moeten gaan betalen. Als alternatief stelt hij een kwarttarief voor waarbij de oldtimerbezitter die een marginaal kilometrage per jaar op zijn doorgaans bejaarde klok zet rond mag rijden voor een bedrag wat normaliter in één kwartaal wordt betaald. Restrictie is dan dat er in de wintermaanden december, januari en februari niet met de auto gereden mag worden. Waar dan de term “kwarttarief” op gebaseerd is blijkt men niet geheel helder te kunnen uitleggen. Gelukkig blijft wel de mogelijkheid om een voertuig voor langere of kortere termijn te schorsen. Ik verwacht dat dat dan ook massaal gedaan zal worden waardoor de extra opbrengsten voor de schatkist, geraamd door de heer Weekers zelf op een slordige honderdvijfentwintig miljoen, nog wel eens flink tegen konden gaan vallen. Is het niet makkelijker, mijnheer Weekers, om alle buitenlanders die hier gratis rondrijden, mee te laten betalen zoals wij dat ook moeten in onder andere Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en zoals de Belgen nu ook van plan zijn. Een eerlijker systeem en het levert waarschijnlijk iets meer op voor de bodemloze schatkist dan die paar oldtimers en dito branche onder het mom van milieu de nek om te draaien. Genoeg politieke praat. Voor u ligt het eerste nummer van uw lijfblad van 2013. Wat kunt u hierin ver-

wachten? Uiteraard de vaste rubrieken welke u gewend bent in het eerste nummer: het verslag van de Algemene Vergadering, het interview met Jur Raatjes, maar ook een vervolg op de Targa Droom van Jurgen Dauwerse. Een project wat nu toch serieuze vormen gaat aannemen. Ook een leuk verhaal van een clublid die zijn tweede SA aan het restaureren is en waarvan een vervolgverhaal onvermijdelijk is. Wat u helaas moet ontberen in dit nummer is een vervolg op mijn serie “onverwachte gebeurtenissen”. Door een onverwachte, of beter gezegd vervroegde ontwikkeling met betrekking tot mijn recent aangeschafte FD ben ik weer het schadebedrijf in gedoken en heb ik weer het nodige stof uit mijn kleding moeten kloppen. Veel leesplezier! Jan Kees van der Hiele


4 RX-7 CLUB

Notulen Algemene Vergadering Datum: 3 februari 2013 Betreft: Ledenvergadering RX-7 Club Notulist: Marcel Kielliger Datum volgende Vergadering: februari 2014 Aanwezig Bestuur: H. v. Rijssel, Voorzitter; CJ van der Hiele, Redacteur; M. Kielliger, Secretaris; J. de With, Commissaris Evenementen; M. de Leeuw, Penningmeester. Aanwezig Leden:M. Brittijn, J. Brittijn, D. Koman, J. Tijman, C. Kielliger, J. Dauwerse, R. Vergunst, T. Verwer, J v. Roode, A. v. Roode, K. Hoebeke, T. Broekman, B. Rooze, F. Casteleijn, A. Hilberts, M. Weijts, A. de Vries, M. Valckx, A. Rademakers, M. Visser, R. Veefkind, F. v. Amersfoort, E. Bekebrede, J. Postma, M. Boomgaard, J. Wezelenburg.

1. Opening en jaarrede voorzitter. De voorzitter opent om 13.00 deze ledenvergadering van 3 februari 2013 door iedereen hartelijk welkom te heten en zijn wens uit te spreken dat het maar weer een prachtig clubjaar mag worden. Ook het afgelopen jaar was een prachtig jaar, wat tijdens deze vergadering wel naar voren zal komen. 2. Mededelingen van de secretaris Ingekomen stukken: 2 van Tomas Verwer en 1 van Ronald Vergunst. Alle ingekomen stukken zullen worden behandeld tijdens bijbehorende punten. Verder geen mededelingen. 3. Behandeling vorig verslag, d.d. 12-02-2012 Blad 1; Bij punt 4 wordt gesproken over het Rotarystock herinneringsboek. Wat is de status daarvan? Jaap meldt dat even op zich heeft laten wachten, maar dat we dit nu gaan oppakken en hopen dat het boek klaar is voor editie 2 van Rotarystock. Blad 2; geen opmerkingen, Blad 3; Een redactionele aanpassing: “Heb ik” zou moeten zijn “Heeft de redacteur”. Blad 4; geen opmerkingen. Met dank aan de secretaris wordt het verslag goedgekeurd en zal ondertekend worden na aanpassing van blad 3 door secretaris en voorzitter. 4. Huishoudelijk regelement en statuten. Vorig jaar is er geopperd om een stemcommissie in het leven te roepen, zodat stemmingen in de toekomst beter en gestructureerd zouden kunnen plaatsvinden. Tomas en Maya zouden dit op zich nemen en tevens eerdere aanpassingen die gedaan zouden moeten zijn in het huishoudelijk reglement en statuten hierin meenemen. Dit heeft geleid tot een aanbevelingsbrief aan het bestuur omtrent de te wijzigen delen in het huishoudelijk reglement en statuten. De vergadering geeft Maya het woord om deze aanbeveling te delen met de vergadering. Zij geeft aan dat in de afgelopen weken veelvuldig contact is geweest met Tomas en het bestuur om tot een juiste aanbeveling te komen. Hieruit is tevens gebleken dat verdere aanpassingen in de statuten niet aan te bevelen zijn op dit moment, omdat er dan wederom een ledenvergadering overheen zou moeten komen om die wijzigingen te bekrachtigen. Zoals de statuten er nu voor staan, met de nog te wijzigen delen die al eerder in de ledenvergadering van 2008 zijn goedgekeurd zou de club er best nog wel een tijd mee vooruit kunnen. Mochten er in de toekomst toch nog zaken zijn die gewijzigd dienen te worden in de statuten, zouden deze ingebrachte wensen ook meegenomen kunnen worden. We beperken ons in dit opzicht dus nog alleen tot het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement. Hierin zal

de nieuwe verkiezingsprocedure worden opgenomen zoals in de aanbeveling aan de vergadering is gedaan. De leden stemmen hiermee in en zo worden de wijzigingen tijdens deze vergadering bekrachtigd. De secretaris zal de wijzigingen doorvoeren in het Huishoudelijk Reglement en zal t.z.t. aan de leden worden aangeboden. Het bestuur en de leden bedanken Tomas en Maya voor de getoonde inzet en de aanbeveling die hieruit is voortgekomen. 5. Ledenstatus en royementen Door het actieve beleid van onze penningmeester is het ook dit jaar weer gelukt het clubjaar af te sluiten zonder royementen. Dat dit natuurlijk wel leidt tot wat meer opzeggingen mogen duidelijk zijn. Voor dit jaar zijn dit er 9 stuks. Daarbij hebben we ook alweer 9 nieuwe leden te verwelkomen dus blijven we op een stabiel aantal van 114 leden tijdens de jaarovergang. De opgezegde leden zijn: Buuren, D. van; Donkers, BJ; Duim, J.; Hellinga, H; Lettinga, S.; Luijten, A.; Meijer, F.; Neijssen, J.; Tienen, E. Over het opzeggen van J. Duim hierna meer. 6. Mutaties Ereleden. Tijdens het versturen van de jaarlijkse contributiebrieven door de penningmeester, wordt ook altijd aan de ereleden schriftelijk gevraagd of de band met de RX-7 club nog steeds van dien aard is, dat erelidmaatschap door het erelid ook als zodanig ervaren wordt. Belangrijk voor de club is om de ereleden verbonden te houden aan de club en hiervoor dan ook hun medewerking vragen. Dit heeft geleid tot een reactie van Jim Duim, die eerlijkheidshalve meedeelde de verbintenis met Mazda en daarbij ook met de RX-7 club in de loop der jaren te zijn verloren. Hij zag een voortzetting van het erelidmaatschap dan ook niet meer van waarde en berichtte het bestuur het bij deze dan stop te zetten. Hij heeft het altijd als een eer ervaren en wenst de club veel succes in hun verdere activiteiten. In aanvulling daarop zou het bestuur graag een ander persoon willen voordragen als erelid. Dit wordt aan de vergadering voorgelegd door middel van een motivatie van het bestuur. Het betreft hier de heer Jur Raatjes. Voor velen binnen de club een bekend persoon en gezicht. Al sinds 20032004 is Jur Raatjes belast met en nauw betrokken binnen de club. Hij is erg enthousiast over de club en laat dit ook vaak horen en zien. De vele contacten die Jur heeft en mensen die hij kent, zou hij in de toekomst deuren kunnen openen die normaal gezien gesloten blijven. Daarnaast voorziet hij ook altijd in een jaarlijkse bijdrage in de sponsorkosten voor de club. Als club is het daarbij ook van belang dat door zo iemand als Jur Raatjes de link met het verleden van Mazda gehandhaafd blijft. Onder dit betoog werd de vraag gesteld aan de vergadering om de voordracht van Jur Raatjes tot erelid te honoreren. De vergadering reageerde hier positief op. Jur Raatjes zal dan ook per direct toetreden tot ons ledenbestand als erelid van de club. Jur Raatjes was van ons voornemen al op de hoogte gesteld en meldde per direct vereerd te zijn en zijn voordracht met belangstelling tegemoet te zien. 7. Verslag van de penningmeester De penningmeester deelt het financiële verslag uit ter controle aan de vergadering en last tevens een pauze in van 15 minuten om het verslag rustig door te nemen. Na dit kwartier neemt de penningmeester weer het woord om verslag uit te brengen. De begroting, uitgave en begrotingsvoorstel worden regel voor regel doorgenomen en toegelicht door de penningmeester. Bij de vragenronde geeft Tomas aan het overzicht te missen van winst en verlies regeling. Ook het verslag van het vermogen missen we in het overzicht. De penningmeester geeft aan dat deze cijfers door de kascontrole commissie kenbaar gemaakt worden, maar dat het klopt dat dit niet schriftelijk ter controle ligt. 8. Verslag van de kascontrole commissie.


RX-7 CLUB

De Kas controle is dit jaar uitgevoerd door Jurgen (2 e jaar) en Maya. Hierbij neemt Maya het woord om verslag uit te brengen namens de kascontrole commissie. Ze geeft aan dat de controles voorspoedig zijn verlopen. Steekproefsgewijs zijn uitgaven en inkomsten door middel van afschriften en bonnetjes gecontroleerd en naast de begroting gelegd. De financiële administratie is door de commissie akkoord bevonden, inclusief de saldi. Deze worden aan de vergadering medegedeeld, waaruit blijkt dat de club gezond en financieel er goed voor staat. Onder applaus wordt de penningmeester bedankt voor de goede financiële zorgen en worden Maya en Jurgen bedankt voor hun inspanningen namens de leden. Volgend jaar zal de kas gecontroleerd gaan worden door Maya Brittijn en

Edward Bekebrede. 9. Verslag evenementen 2012. Jaap neemt het woord door in vogelvlucht alle evenementen van 2012 kort even te benoemen. ALV. 12 februari. Plaats van handeling was ‘Brasserie De Faam’ te Hoogland. Opkomst was met 29 leden, 1 donateur en 3 introducés goede te noemen. Opvallend was wel dat veel ‘bubbels’ bleven staan bij de toast. Karten. 18 maart. Plaats van handeling was kartbaan ‘De Fabrique’ te Maarssen. 11 Clubleden en 9 kinderen streden om de titel. Mireck werd weer kampioen bij de leden en Hanna de With won met Schumacheriaanse slimheid de kidscup. Was erg gezellig met hapjes etc. Relax op de Solex. 15 april. Organisatie in handen van Tomas Verwer. Omgeving Valkenswaard. Nadat het evenement in 2011 te weinig deelnemers trok ging het nu wel door. Met 11 leden en 3 partners ging het maar net door. Enorm gezellig. Genoten van de benzinedampen, de stunts van Kees ‘hoedje’, De Solexen en Dafjes en het afsluitend buffet. JAF. 29 april. Circuitpark Zandvoort. Evenement waar we van begin af aan al komen. Maar liefst 20 aangemelde auto’s. Zijn niet allemaal op komen dagen maar toch een mooie dag volgens mij. Op forum vooral nabespreking met sportieve accenten dus festival deed zijn naam eer aan. Dauwtrappen. 17 mei. Een evenement waar Marcel Kielliger zich de laatste jaren sterk voor heeft gemaakt. Met zo’n 25 aanmeldingen een succes dit jaar. Treffen werd afgesloten bij Marianne Helbers. Gezelligheid troef maak ik uit de reacties op. Forever Young. 20 Mei. Nieuw evenement te Ulft. 13 aanmeldingen. Nieuw evenement maar wel iets waar we in passen. Oudste RX-en zijn tenslotte echte Youngtimers. Fastcar. 17 juni. Circuitpark Zandvoort. Slechts 6 aanmeldingen. Heeft wel de potentie maar leeft niet echt bij onze leden. Limburg. 24 juni. Organisatie in handen van Ad Rademakers en Marco de Leeuw. Met 14 aanmeldingen op jacht naar vlaaien. Waardering van de aanwezigen was groot. ‘Ondanks de regen een zeer gezellige dag’, was op het forum te lezen. Millingen. 1 juli. Plaatselijke organisatie in handen van stichting historisch vervoer Millingen. Hebben de club benaderd vanwege het feit dat ze dit jaar een aziatisch plein wilden inrichten. Een 6-tal leden heeft hier gehoor aan gegeven en waren wel enthousiast. Jeroen Sterke. 26 augustus. Bij Jeroen’s bedrijf een BBQ. Ook Engelse gasten waren uitgenodigd evenals RX-8 rijders en klanten van Jeroen Sterke. Een goede 20-tal leden of aanhang van leden hebben gehoor gegeven aan de oproep te komen. Vanuit de club gesponsord met een bijdrage van €5- p.p. Leuke en zeer gezellige bijeenkomst. Een aantal leden hebben nog een soort toertochtje vooraf gereden en zo de ‘Engelsen’ binnengehaald. NOF 30 september. Circuitpark zandvoort. Zo’n 13 aangemelde auto’s. Na eerdere toezeggingen geen Pitbox maar de organisatie heeft een pagodetent geregeld. Slager Sjaak verzorgde wederom de BBQ. Zusterrit met MX5 Owners. 21 oktober. Wat vorig jaar onder de naam RX-7 & Friends door ons is georganiseerd werd nu onder de naam Zusterrit door de MX-5 Owners georganiseerd. Helaas slechts een 9-tal aanmeldingen van ‘onze’ kant. Zo’n kleine 20 auto’s in totaal. Opvallend was de afwezigheid van de Mazda Classics en de RX-8 forumrijders die ook waren uitgenodigd. Gestart in Duiven en de finish nabij Wijchen. Misschien dat de kosten

5

voor mensen een reden waren dit evenement de mijden. De aanwezigen hebben genoten van een leuke en goed verzorgde meeting. Technische dag. 28 oktober. Plaats van handeling. RXilland. Organisatie in handen van Jan Kees v.d. Hiele en Kees Hoebeke. Met medewerking van o.a. Beschier, Jos Hoebeke natuurlijk en het diverse vrouwvolk. Maar liefst 40 aanmeldingen en ruim 50 personen. 2 locaties en een tussenliggend toertochtje maakten, met de diverse demonstraties een dag die veel te snel voorbij vloog. Geweldige verzorging en gezelligheid troef maakte deze dag tot een seizoenafsluiter van jewelste. Als laatste worden de evenementen op de agenda van 2013 besproken met de mededeling dat data nog optioneel is en de agenda nog afhankelijk is van andere factoren. In het eerste clubblad zal een evenementen overzicht geplaatst worden die definitief zal zijn. Wat wel definitief is, is de datum voor Rotarystock, welke op 7 juli georganiseerd gaat worden op het Midland circuit van Lelystad. Hierover later meer. Voor het clubweekend wordt gedacht aan Sauerland of N-W Duitsland. Voor Mazda and Friends wordt contact gezocht met de firma Knoop om daar de start te kunnen verzorgen. De BBQ van Jeroen is voor herhaling vatbaar, echter wacht de commissie op het voorstel dan wel uitnodiging van Jeroen. De technische dag zal waarschijnlijk weer bij de firma Stoffer gaan plaatsvinden. Die had nog een vervolg op zijn eerder georganiseerde technische dag. Hierna wordt het voorstel van Ronald (zie ingekomen stukken) besproken die opteert voor het meer bezoeken van evenementen in clubverband. Vanuit de reacties in de zaal komt het er op neer dat de leden niet zitten te wachten op nog meer spreiding van de RX-7 evenementen dan nu al het geval is. De RX7 moet exclusief en centraal staan in de evenementen die door de club worden georganiseerd. Marco geeft hierbij nog aan dat het natuurlijk vrij staat om via het Forum te zoeken naar andere leden om aansluiting te vinden bij dit soort evenementen. Beschier merkt op dat Fast Car weinig deelnemers trok. Oorzaak kan zijn de onbekendheid van het evenement. De eerste editie was ook niet echt succesvol gebleken. Wellicht dat hierdoor de leden wat afwachtend zijn om deel te nemen. Rogier verwacht dat de evenementen JAF en NOF niet veel bezoekers gaan trekken vanuit de club. De keuze voor het circuit in Assen zal voor velen net te ver zijn om hier aanwezig te willen zijn. Jaap geeft echter aan dat zowel JAF als NOF op de agenda zullen blijven staan en bij voldoende deelname inschrijving zal plaatsvinden. Tot slot geeft Maya nog aan dat bij het organiseren van een evenement de ondersteuning van Jaap geweldig genoemd mag worden. Zij promoot dan ook het organiseren van evenementen door de leden door mede te delen dat ervaring hierin niet beslist nodig is. De helpende hand van Jaap kan je al heel ver brengen. Edward geeft hierbij aan wel mogelijkheden te zien in het organiseren van een evenement in de buurt van de A50. Wellicht voor de toertocht in Juni? Edward en Jaap

nemen dit verder met elkaar op. 10. Rotarystock 2013 Tijdens de agenda van 2013 is hier al over gesproken, maar na het succes in 2011 van Rotary Stock heeft de club besloten een vervolg te geven aan dit evenement. Met het circuit is een mooi 7-7 als datum afgesproken en de reservering hiervan is al een feit. Inmiddels is de promotie hiervan ook al begonnen en zal de website www.rotarystock.eu eerdaags online gaan. Ook worden er weer 4-talige flyers gemaakt die kunnen worden uitgedeeld of verstuurd. De deelnemerslijst van 2011 zal ook worden gebruikt om de informatie te promoten. De locatie is lekker centraal en betaalbaar. Wimedo zal de baanactiviteiten voor hun rekening nemen. Wimedo heeft hier heel veel ervaring mee en dit zal de organisatie sterk ontlasten. Wel zullen er nog vrijwilligers nodig zijn om het een en ander in goede banen te leiden. Tijdens dit evenement kan er ook gewerkt worden aan de goede doelen. Zo zou er iets kunnen worden georganiseerd voor het Kanker fonds, of kinderen uit zorgboerderijen uitnodigen als VIP tijdens deze dag. Jaap zal dit verder uitwerken in zijn programma voor Rotarystock. Naast de Rotary paddock zal er ook een Mazda plein worden ingericht.


6 RX-7 CLUB

Hier kunnen dan overige Mazda klassiekers aan het publiek getoond kunnen worden. Naast een breed wankeltreffen wordt het dan meteen een Mazda classic feest. Na deze uiteenzetting door Jaap komen er verder geen vragen meer uit de zaal en stappen we snel over naar het volgende punt. 11. Verslag clubartikelen Jaap meldt dat het qua clubartikelen rustig is. Wel zit er eindelijk schot in de glasblokken. Er is een veelbelovend ontwerp vanuit Blueprint gekomen. Het ontwerp en de uitgaven verwachten we vóór Rotarystock te kunnen afronden. Ook het Rotarystock fotoboek van 2011 zal alsnog worden gepubliceerd. Foto’s hiervoor zijn al geselecteerd en men gaat nu aan de slag om het boekje samen te stellen. Ook wordt gedacht aan Rotarystock petten met logo. Via een mailing zal ook verzocht worden tot het ontwerpen van een eigen Rotarystock logo, welke voor diverse doeleinden gebruikt kunnen worden. Als laatste zouden eventuele automatten in het assortiment kunnen worden opgenomen. Hiervoor moet echter nog contact gezocht worden met Toni. Maya vraagt wat de bedoeling is van het Rotarystock boekje en wanneer het klaar is. Jaap geeft aan dat we het boekje willen aanbieden via het clubblad onder de clubartikelen. Ook zullen alle deelnemers van Rotarystock 2011 de mogelijkheid krijgen het boekje te bestellen. 12. Verkiezing van functie als evenementen commissaris. (Jaap is herkiesbaar) Door het uitblijven van kandidaten voor deze functie wordt Jaap onder applaus herkozen tot een nieuw termijn van 5 jaar als commissaris evenementen. Wel hoopt hij dat hij kan rekenen op ondersteuning vanuit het bestuur en enthousiaste leden. Hij kan het dus niet alleen, vooral niet naast zijn huidige drukke baan. Voor Rotarystock zal er in ieder geval geen commissie worden opgesteld. Het draaiboek van de eerste editie zal worden gebruikt en waar nodig aangevuld en verbeterd. Uiteraard verwacht hij tijdens de dag wel ondersteuning vanuit de leden. Geïnteresseerden kunnen zich alvast bij hem melden. 13. Ingekomen stukken 1. Voorstel aanpassing Huishoudelijk reglement en statuten. (reeds besproken onder punt 4) 2. Voorstel spreiding van evenementen door deelname aan publiekelijke evenementen. (reeds besproken onder punt 9) 3. Voorstel Tomas Verwer om lid te worden van een brede organisatie zoals het KNAC en FEHAC. Dit voorstel wordt door de secretaris voorgelezen en door Jaap verder uitgediept. Zo is er gekeken naar het verschil in organisaties en waar de club zich het beste bij zou kunnen aansluiten. De vraag ook is, of wij een bijdragen kunnen leveren aan de FEHAC of dat het alleen om sponsoring gaat. Zo levert de FEHAC bijvoorbeeld als lid, korting op verzekeringen bij diverse maatschappijen. Dit moet echter per verzekeraar persoonlijk worden onderzocht. Ook de doelstelling

wordt nog eens door Tomas voorgelezen. +/- 200 clubs zijn inmiddels aangesloten en ze hebben zo rond de 60.000 leden. Edward verbaast zich overigens over het feit dat we nog geen lid zijn van een dergelijke organisatie. Hoe noemt ook nog een paar facetten op waarvoor de FEHAC zich bijvoorbeeld hard voor maakt. Uiteindelijk is het bestuur wel overtuigd van het nut van een dergelijk lidmaatschap maar geeft aan dat hier instemming voor nodig is van de vergadering. Vanuit de vergadering komt hier ook een positieve reactie op. Het bestuur gaat nu verder onderzoeken wat de voordelen en verplichtingen zijn van een dergelijk lidmaatschap en zal hier t.z.t. verslag van uitbrengen in het clubblad. 14. Rondvraag Arjan: 2 dingen: 1. Zijn het declareren van reiskosten bijvoorbeeld voor de kascontrole toegestaan? Hier is als eens over gesproken en in principe is het liefdewerk oud papier. Maar moet dit zo blijven en hoe gaan we hier mee om? Het bestuur geeft aan dat regels omtrent de reiskosten declaraties zijn omschreven in het Huishoudelijk Reglement. Declareren is toegestaan mits de kosten in opdracht van het bestuur zijn gemaakt. En dit natuurlijk tegen de geldende belastingregels. Twijfel je toch over een rechtmatige declaratie, neem dan vooraf contact op met het bestuur. 2. Is het bestuur op de hoogte van de Reisbureau regeling? Het bestuur geeft aan dat dit ons niet treft. De inkomsten en uitgaven van evenementen zijn nooit in het voordeel van de club. De inkomsten zullen dan ook niet hoger zijn dan de kosten zelf en dit zal dus worden belast. Ad wil van de mogelijkheid gebruik maken om een complimentje uit te delen voor die gene die zich dit jaar weer hebben ingezet voor de club middels organiseren van evenementen, maken van clubbladen en andere zaken betreffende het draaiend houden van de club. Dit ondanks de soms zware en verdrietige omstandigheden waarin zij zich bevonden. Het complimentje wordt middels applaus aan ieder die het treft medegedeeld. Jan Kees haakt hier meteen op in door te stellen dat een aantal nummers van RP aardig laat zijn aangeleverd. Reden is dat de bladen voornamelijk door het bestuur zelf en wat vaste schrijvers worden gevuld en dat het hierdoor moeilijk wordt voldoende kopie te hebben om een blad uit te geven. Hij roept hierbij wederom op tot het schrijven van leuke stukjes door de leden in het clubblad. Beschier vraagt of het forum kan worden aangepast zodat plaatsen van foto’s gemakkelijker gaat als deze te groot zijn. Dit is op te lossen door een bepaalde code te implementeren. Marcel zal kijken of hij hier iets mee kan doen waarbij hij eventueel op de hulp van Jerome kan rekenen. Die heeft hier al eens eerder mee van doen gehad. 15. Sluiting Uiteindelijk sluit de voorzitter deze vergadering met mooie woorden en zijn dank voor ieders aanwezigheid en vindt het nu een goed moment om te toasten voor de toekomst en dat doen we dan ook onder het genot van wat drankjes en bitterballen.


RX-7 CLUB

7

Verzamelwoede Zo nu en dan kom je iets leuks tegen. Het hoeft nog niet eens het item zelf te zijn maar er kan ook een leuk verhaal achter zitten. Dat was voor mij het geval toen ik, tijdens mijn speurtocht naar 1/43 miniaturen, stuitte op Mazda RX -8en. En dan in de uitvoering zoals ze hebben geracet in de Rolex cup. In 2000 gestart als een raceklasse maar sinds

roepen tot ‘Most Sexiest Man Alive’. Naast veel film- en televisiewerk vindt hij dus ook de tijd om te racen. Niet alleen als coureur maar ook als teameigenaar samen met de Italiaanse voetbal-ster Alessandro Del Piero. In het najaar zal er op Discovery Channel een serie rondom dit team worden uitgezonden onder de titel ‘Road to Le mans’. Naast RX-8en heeft Dempsey ook geracet in andere auto’s zoals Ferrari en Porsche, maar jullie begrijpen dat mijn aandacht vooral uitging naar de RX-8en. Daar was een hele serie van, alleen ik weet niet hoe groot de oplagen zijn geweest. Momenteel is er erg moeilijk aan te komen en de prijzen liggen hoog. $100,- is gebruikelijk. De miniaturen zijn van het merk Spark en zien er goed verzorgd en netjes gespoten en bestickerd uit. Een sieraad voor mijn vitrine. Ik kreeg alleen erg veel last van keuzestress en daarom heb ik iets gedaan wat ik normaal nooit doe. Ik heb er drie besteld. De mooiste komt in de vitrine. De anderen zijn te koop.

2002 is ROLEX, ook actief in de zeilsport, sponsor van deze klasse. Het gaat hierbij om lange afstandswedstrijden, de zogeheten Endurance races. Diverse RX-8en hebben aan deze races deelgenomen en veel van deze auto’s zijn gereden door Patrick Dempsey. Een acteur die vooral bekend is geworden vanwege zijn rol als Dr. Derek Shepherd, in ‘Grey’s Anatomy’. Ook was hij bijv. te bewonderen in de film: ‘Transformers; Dark of te Moon’, waarin hij een autoliefhebbende accountant speelde. Hij speelde zichzelf in de Nederlandse film ‘Ushi must marry’, met Wendy van Dijk. Hij is ook een paar maal uitge- Misschien moeilijk verkrijgbaar maar gelukkig hebben we de foto’s nog… Jaap de With


8 RX-7 CLUB

Targa Droom deel 11 Plamuren en schuren, plamuren en schuren etc. Met de werkzaamheden die nu voor me liggen wordt een belangrijk deel van het uiterlijk van mijn Targa bepaald. Alle plekken die niet helemaal strak zijn, moeten de nodige aandacht krijgen. Eerst heb ik een spoedcursus "voelen" gekregen van het vriendje van mijn jongste dochter die

leert voor plaatwerker. Zeker bij wat verweerde lak kun je de oneffenheden veel beter voelen dan zien, en alle plekken die ik gelast en zelf gevormd heb, staan in de primer en glimmen dus sowieso niet. Dus heb ik de hele auto met de hand betast en vervolgens de “verdachte plekken”met grof schuurpapier bewerkt. Daarbij is het belangrijk om goed "vlak" te schuren. Dus voor grote oneffenheden deed ik het schuurpapier om een houten plank, en voor de kleinere plekken om een schuurkurkje. Delen die te hoog liggen (uitsteken) schuur je dan direct kaal. Met een hamer tik je die dan wat naar binnen zodat ze of direct helemaal goed zijn of net onder de oppervlakte liggen. Het is altijd belangrijk om de laag polyesterplamuur zo dun mogelijk te houden. Er zijn verschillende theorieën over hoe de plamuur verwerkt moet worden: Op blank metaal of niet. Maar omdat polyesterplamuur hygroscopisch is en dus vocht aantrekt, kies ik ervoor om altijd een laklaag tussen het blanke metaal en de plamuur te houden. Ik ben wat dat betreft vrij eigenwijs en houd me niet per se aan de door professionals gehanteerde methode.. Het linker voorspatbord bleek in een vorig leven behoorlijk naar binnen te zijn gedrukt op de rubber stootrand. Daardoor was de bolle ) vorm veranderd in een soort 3 vorm. Het moest dus eerst weer in de juiste hoofdvorm gedrukt en getrokken worden. Om vast te kunnen stellen of het doel bereikt was, heb ik een houten mal gemaakt van de bolling van de voorzijde van het andere spatbord. Aan de achterzijde kon ik me richten op de bolling van het portier. Toen de juiste bolling weer aanwezig was, moesten er nog wat kleine deukjes en kreukels weg geklopt worden en daarna kon er geplamuurd worden. Voor wie nog nooit gewerkt heeft met 2 componenten polyester plamuur, kan ik van harte aanbevelen om dit eens te proberen. Als je er eenmaal aan gewend bent, wil je nooit meer met andere plamuur werken, zelfs niet voor

schilderwerk in huis. Je kunt het in 1 keer best dik opzetten, het zakt niet op nauwelijks uit en het krimpt niet. Verder is het eenvoudig te raspen en schuren. Het enige aandachtspunt is wel dat je moet zorgen dat er geen vocht bij komt. Dus alleen droog schuren. Als je eerst wilt zien hoe het in zijn werk gaat, adviseer ik om eens naar Wheeler Dealers te kijken. Daar komt dit vrijwel elke aflevering wel aan bod. Je hebt iets nodig om de plamuur te mengen met de verharder. Ik gebruik meestal een oud blik (je weet wel: van de “handveger-en-blik”. Handveger verslijt maar het blik niet, dus die houd je over…), maar je kunt ook een stevig stuk karton of plastic pakken. Je schat ongeveer in hoeveel plamuur je in een kwartier kunt verwerken en schept deze hoeveelheid op het blik. Je moet daar dan de juiste hoeveelheid verharder bijdoen. Op TV wordt gezegd: “een golfbal plamuur vraagt een erwtje verharder”. Ik vind dat wat lastig in te schatten en leg meestal een streep verharder over de volle lengte van de plamuurklodder. De verharder is flink contrasterend gekleurd. (Ik ken alleen knalrood maar misschien zijn er ook andere kleuren?) en de plamuur is heel lichtgekleurd (die van mij is lichtgeel maar ik heb ook wel eens witte of lichtgroene

plamuur gehad). Dat betekent dat je heel goed kunt zien wanneer je goed gemengd hebt. Er mogen geen rode strepen meer zichtbaar zijn. Ik meng altijd gewoon door met een punt van het plamuurmes draaiende bewegingen door het mengsel te maken. Vervolgens zet je met een plamuurmes of kunststof spatel de plamuur zo gelijkmatig mogelijk op. Liefst in 1 keer op de juiste dikte. Lukt dat niet dan is het ook geen probleem en plamuur je later nog wat bij. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de hoeveelheid verharder begint het uithardingsproces wat sneller of trager, maar over het algemeen kun je na een uur al beginnen met het bewerken van de geplamuurde plek. Het bestuurdersportier was roestvrij, maar had flinke deuken opgelopen in de 20 jaar voordat ik deze auto kocht. Een aantal daarvan waren al eens geplamuurd, maar niet geweldig. Hier en daar was de plamuur eraf gesprongen en andere deuken waren nog nooit behandeld. Ik ben begon-


RX-7 CLUB

nen met het schuren van de deur met een plank met schuurpapier. Op sommige plaatsen moest ik de boel eerst flink naar buiten duwen en daarna voorzichtig kloppen met "tasjes". Andere plekken konden direct met hamer en tasje bewerkt worden. Daarna alles goed schuren met grof schuurpapier en plamuren…...

De rechtse kokerbalk was flink geraakt. In een eerder hoofdstuk had ik al gemeld dat daar aan de onderzijde zo'n grote deuk in zat dat ik daar een stuk plaat uitgeslepen heb en een nieuw stuk op maat gemaakt en ingelast had, maar nu het portier er in gehangen was, zag ik dat zelfs de bovenzijde van die koker wat omhoog gekomen was. Dat kon ik niet zo laten zitten. Dus legde ik een houten balk op de bovenkant en sloeg deze met een vuisthamer naar beneden. Na drie klappen was de hoogte van de kokerrand prima in lijn met de onderzijde van het portier, maar omdat dit best dun plaatmateriaal is, was vlak NAAST de rand een redelijke deuk ontstaan. Op zo’n moment baal ik als een stekker want met deze drie klappen heb ik mezelf weer een hoop werk op de hals gehaald! Maar goed: altijd maar doorgaan met de blik op oneindig. Dus deze nieuwe deuk heb ik weer zo goed mogelijk met breekijzer, speciaal gemaakte “haak” en andere hulpmiddelen voorzichtig omhoog getrokken en -gebogen. De rest is opgevuld met plamuur. Het resultaat is wel niet zo belangrijk omdat dit geheel onder de kunststof beschermstrip valt die standaard op de koker geschroefd zit, maar omdat IK weet wat er onder die strip zit, moest het toch wel netjes worden. Vervolgens moest ik de vorm van de hol gebogen zij-rand onder het portier zo goed mogelijk herstellen. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Zowel bij het opzetten van de plamuur, als bij het schuren moet je erg op gevoel werken. Bij het schuren heb ik een lange halfronde lat gebruikt als ondersteuning voor het schuurpapier.

9

Vervolgens moest ik uiteraard het gelaste stuk in die koker ook nog strak maken met plamuur. Ook in het rechtse portier waren op diverse plekken wat oneffenheden ontstaan. De meesten waren vrij klein, maar er was onder de handgreep ook een grote deuk voelbaar. Ook hier heb ik deze met de juiste tasjes naar buiten gewerkt en met plamuur goed vlak gemaakt. De front valance, het stuk plaatwerk dat voor- en tussen de koplampen zit, had blijkbaar ook ooit schade opgelopen. bij de linker koplamp was de vlakke rand veranderd in iets dat een beetje vaag rond wegliep. Dus dat moest ook hersteld worden. plamuren en schuren was hier voldoende. Rechts achter, waar ik achter het achterwiel ook een stuk plaatwerk vernieuwd heb, is ook nog wat plamuur- en schuurwerk te doen. En ook de diagonale overgangen van achterspatborden naar achterpaneel zinden me niet. Deze horen vloeiend over te lopen, maar bij deze auto waren ze goed zichtbaar. Dus schuren, kloppen, voelen, plamuren en weer schuren was ook hier nodig. De nieuwe regengootjes van het inlegdak, hoewel zo goed mogelijk uitgelijnd en rechtgelast en -geklopt, hadden ook echt wat plamuur nodig om er professioneel uit te zien en dat was een lastige klus. Ook hier was schuren met een plank niet mogelijk en moest de vorm helemaal met de hand "gemaakt" worden.

Verder waren over de hele auto hier en daar lakschilfers afgesprongen en kleine ondiepe deukjes (boodschappenschade?) die vaak alleen maar goed gladgeschuurd moesten worden. Al deze werkzaamheden hebben meerdere maanden geduurd en om te voorkomen dat intussen vocht in mijn plamuur zou trekken, heb ik aan het eind van elke plamuur en schuur dag de plekken weer afgedekt met grondverf. Dat geeft elke keer weer een mooi resultaat. Alle verschillende, in elkaar overlopende kleuren van metaal, grondverf, kleurverf en verschillende plamuurlagen worden dan afgedekt door een egale kleur. Dat helpt ook om het resultaat beter te kunnen voelen. Je wordt dan niet afgeleid door wat je ogen zien. Niet zelden leidde zo’n tussenresultaat dan weer tot een nieuwe plamuur- schuuren soms zelfs “hamer”-actie. Maar uiteindelijk kon ik mezelf dan toch tevreden stellen met het resultaat en was ik toe aan de volgende fase: spuitplamuur! Jurgen Dauwerse


10 RX-7 CLUB

FD Dit keer geen vervolg op de soapserie ‘onverwachte gebeurtenissen’ maar een min of meer onverwachte wending met betrekking tot mijn laatste aanwinst: de FD. Op de technische dag kocht ik voor mijn niet in showroomconditie verkerende FD een goede autohoes die Marcel had meegebracht. De achterliggende gedachte was om het vehikel te beschermen tegen de aankomende winterse omstandigheden. Aangezien ik de auto netjes had schoongemaakt voor de technische dag heb ik direct na thuiskomst de hoes aangebracht en de auto lekker toegedekt voor de winterslaap. Toen het net na de Kerstdagen lekker weer was wilde ik de hoes er af halen om de boel eens lekker te laten drogen. Horreur van niet geringe omvang. De gehele auto was inmiddels voorzien van blaasjes in de lak. Navraag bij een aantal specialisten leerde dat dit het gevolg is van vocht tussen de verschillende laklagen wat gaat werken, een fenomeen wat ‘blistering’ wordt genoemd. Er was maar één alternatief: alles moest eraf, alle lak- en plamuurlagen. In allerijl werd onderdak gezocht voor de cabrio en gevonden in de showroom bij Jos Hoebeke aan de Hoofdweg in Rilland waar hij sinds oudjaarsdag verblijft. De FD kon naar binnen om te demonteren. In de weken dat hij bij de kachel stond zag je de blaasjes weer een beetje wegtrekken. In de wetenschap dat die blaasjes in alle hevigheid weer terug zouden komen als ie buiten onder de hoes zou staan ben ik begonnen de auto te demonteren. Om ervoor te zorgen dat ik de auto weer vlot in elkaar zou kunnen schroeven besloot ik alle bevestigingsmateriaal (boutjes, moertjes en klemmetjes) per deel apart te verpakken zodat ik het makkelijk en snel zou kunnen terugvinden. Ik ben begonnen met de verlichtingsdelen voorzichtig te demonteren, gevolgd door de bumpers. In tegenstelling tot een FB (4 boutjes) zitten de bumpers van een FD met talloze boutjes en moertjes vast. Toen de achterspoiler, ruitenwisserarmen, spatsierstukken, voorlip antenne en achterste ruitenwissermotor gedemonteerd en netjes gemarkeerd opgeborgen. Nu was het tijd om de portieren te ontdoen van handgrepen, lijsten, rubbers, bekleding, knopjes en dopjes. In de tussentijd nog even de PVC wielkuipen eruit gehaald en de auto stond een heel eind klaar voor transport naar het schadebedrijf. Ik heb gekozen voor hetzelfde schadebedrijf als waar de FB is gedaan omdat daar gewoon goed werk wordt geleverd en er een mogelijkheid is om zelf mee te werken en dus de kosten een beetje te drukken. Daar aangekomen heb ik eerst de motorkap en de portieren gedemonteerd en ben ik met een schuurmachine en korrel 80 aan de slag gegaan. Kaal-

schuren tot op het blanke metaal dus. Na vele uren stof happen komen we tot de ontdekking dat alleen de motorkap en de losse delen zoals bumpers spoiler en spiegels géén schade hebben. Verder zit er op elk deel wel iets wat volgeplamuurd is. Roest is er gelukkig nergens te bekennen. De carrosserie van een FD uit 1992 is kennelijk beter tegen roest bestand dan een 3 uit 2004. Het linker achterscherm, waar in de lak al een paar scheuren zichtbaar waren is er veel slechter aan toe dan we dachten, en de rechter kokerbalk blijkt enkele kilo’s plamuur te bevatten doordat deze finaal is platgedrukt en men blijkbaar geen heil zag in uitdeuken. En eigenlijk zag het schadebedrijf daar ook niet veel brood meer in. Gelukkig stond de ex van Chichong (die een motorbrandje had gehad in december) bij een sloper in de buurt die bereid was de boel ruim uit te zagen. Zo toog ik op een zaterdag begin maart gewapend met een flinke bestelwagen naar Oosterland. Het was maar goed dat ik een stevige bus geregeld had want ik kreeg ongeveer een halve auto mee. Voorzien van een stuk bodem, deel van het dak, bekleding, kabelboom, ABS computer, een stuk van het voorscherm etc etc. De donorstukken heb ik gelijk in Yerseke afgeleverd en de week daarna alvast ontdaan van de genoemde delen. Net zoals met de FB heb ik ervoor gekozen het zo origineel mogelijk te (laten) doen. Dus alle puntlassen netjes uitboren en geen onnodige zaagsnedes en lasnaden. Anderhalve week later zat het zwarte donorscherm op zijn plaats en kon de boel strak gezet worden. Ook werd op dezelfde wijze de rechter kokerbalk vervangen. Het strak zetten heeft nogal wat kostbare tijd in beslag genomen doordat er veel deukjes en andere oneffenheden in zaten en ik wilde zo weinig mogelijk plamuur. Wordt vervolgd in de volgende Rotary Passion. Jan Kees van der Hiele


RX-7 CLUB

11

Marcel Maniac Zoals bij de meeste wel bekend is, ben Sport Wagon in Silver metallic. On- werd aan de hobbyverzameling toegeik naast mijn RX-7 hobby ook nog dertussen kocht ik er ook nog een voegd. Als laatste ben ik door het besmet met het algemene Mazda vi- Mazda RX-7 TII cabriolet bij voor overlijden van mijn vader ook nog in rus. Al sinds het begin van mijn auto verleden heeft het merk Mazda altijd mijn aandacht getrokken en ben ik in de loop der jaren verliefd geworden op vele Mazda modellen. Het begon allemaal met een grijze 3-deurs Mazda zomers vervoer. Helaas moest ik 3 jaar later door omstandigheden de 6 verkopen maar hiervoor in de plaats deed ik mij een 323F BA cadeau. We323 ES uit 1978. Je weet wel, zo’n rond bolletje. Daarna kocht ik een 626 Hardtop coupe uit 1982 maar moest deze na mijn diensttijd laten derom in mooi Silver metallic en met een paar mooie 17inch velgen eronder. En, er kwam ook nog een Mazda 929 coupe bij. Dit was trouwens het varen. Door de LPG installatie was de koppakking al twee keer lek gegaan. Ondertussen was de aanschaf van mijn Restauratie project, de 1979 SA22C, model waarmee mijn Mazda virus in eerste instantie geïnfecteerd is geraakt. Op een moment dat ik mijn dagelijkse 323F BA kon verkopen om hiervoor in de plaats een RX-5 aan te schaffen was deze keus ook snel gemaakt. De ook al een feit geworden en ben ik qua 929 verdween vanuit de hobby naar dagelijks vervoer overgestapt op de het dagelijkse wagenpark en de RX-5 wat “degelijkere” Opels. Mijn vader bleef nog wel altijd trouw aan de Mazda, dus het merk verdween gelukkig niet uit de familie. In 2003 had ik weer de moed om het Opel uitstapje te verruilen voor een chique Mazda6

het bezit gekomen van zijn geliefde Mazda Xedos-9 2,5V6 facelift. Van deze serie zijn er in Nederland maar zo’n 10 stuks verkocht. Behoorlijk exclusief te noemen dus. Gedurende een groot gedeelte van deze periode was ik binnen de RX-7 club ook al aardig actief. Zo ben ik al sinds jaren secretaris van de club, organiseer ik regelmatig evenementen, hou me bezig met het clubblad, de website, het forum en als laatste heb ik ook het volledige Mazda RX-7 en Mazda Classic register in kaart gebracht en hou deze dagelijks bij. Je kan dus wel stellen dat ik een aardige Mazda Maf ben geworden in de loop der jaren. Dat dit niet onopgemerkt blijft bij de importeur van Mazda in Nederland bleek ergens in september van vorig jaar. Toen viel bij mij een email in de elektronische postbus van Eva Hoonhout. Zij is de persoonlijk secretaresse van Jur Raatjes en vroeg mij of ik wilde meewerken aan een artikel over De Mazda Maf in het Zoom Zoom magazine van Mazda. Zoom-Zoom is voor de derde keer uitgeroepen tot beste auto- en motortitel op de jaarlijkse International Content Marketing Awards. De jury Roemde de creativiteit en effectiviteit waarmee het blad


12 RX-7 CLUB

zo'n 1,5 miljoen Mazda-rijders over de hele wereld bereikt. Het verschijnt in maar liefst zes talen en 13 edities, voor markten van Canada tot Zuid-Afrika en Latijns Amerika tot de Pacific. Naast de onderwerpen en fotografie werden ook de bijbehorende filmpjes, zoals Mazda2 Wall of Death apart vernoemd. Uiteraard is dit artikel alleen weggelegd voor de echte Mazda Maf, dus uit mijn verhaal moest wel blijken dat dit het geval was. Inzendingen voor dit artikel komen overigens vanuit de hele wereld, dus het was nog niet gezegd dat de Mazda Maf uit Nederland geplaatst zou gaan worden. Ik moest dus goed mijn best doen op het verhaal. De rol van Mazda in mijn leven en wat deze auto’s voor mij nou zo bijzonder maakten moest duidelijk blijken. Nou heb ik niet zo’n probleem met schrijven, maar dit zou wel eens een heel uitgebreid verhaal gaan worden. Ben tenslotte al meer dan 30 jaar besmet met het virus, 23 jaar eigenaar van een RX-7, 15 jaar secretaris van de club en momenteel als particulier in het

bezit van 5 bijzondere Mazda modellen. Affijn, het uiteindelijke verhaal zal ik jullie besparen, maar dit besloeg zeker 3 pagina’s A4. Met enthousiasme is dit verhaal ontvangen door Mazda en ongewijzigd doorgestuurd naar Mariko Kato. Dit is de Art Director van Redwood media groep die het blad voor Mazda maakt. De selectie zou dus in hun handen liggen. Een kleine twee weken later kwam het positieve bericht dat mijn verhaal indruk heeft gemaakt bij de redactie van Zoom Zoom en dat ik geselecteerd was voor een interview en fotoshoot voor het Mazda Maf artikel. Welke auto geselecteerd zou worden was nog niet bekend maar een afspraak met een Nederlandse fotograaf en journalist zou kort daarop volgen. Chris Hodgeson (Art Editor van Redwoodgroup) nam uiteindelijk contact met mij op en werd de SA22C gekozen als. Daarnaast werd mijn idee om ook een drieluik te doen van de Red, White and Blue met enthousiasme ontvangen. Ik moest de auto’s dus klaar maken voor de fotoshoot. Uiteindelijk nam Rene van der Hulst als fotograaf contact met mij op en een datum werd gepland. 24 oktober was dan eindelijk de dag van de fotoshoot. Met drie Mazda’s gingen we op weg naar de Bernhardkazerne in Amersfoort bij het gebouw van de tactische schietschool. Allereerst werd de RX-7 SA als model geschoten. Dat dit behoorlijk wat tijd in beslag nam werd al snel duidelijk. Overal moest rekening mee gehouden worden want de shoot was in de herfst maar publicatie zou pas in de lente zijn. Dus geen kale bomen op de achtergrond(behalve ik dan) en bruine bladeren op de grond. De fotograaf ging hier professioneel mee om en de ene klik volgde snel de andere weer op. Diverse poses werden geschoten echter wel elke keer van-

uit dezelfde hoek. Deze zouden dan later bewerkt worden tot één perfecte foto. Uiteindelijk werd ook de drieluik geschoten en werden de RX-7’s en 929 Coupe digitaal vastgelegd. Wat daarmee uiteindelijk gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wellicht gaat Mazda die foto nog ergens voor gebruiken. Maar voor het Mazda Maf artikel zou

alleen de RX-7 geplaatst worden. De shoot en het interview werden afgerond en nu was het wachten op de eerste resultaten. Op donderdag 1 november ontving ik via de mail al het eerste ruwe model van het artikel. Deze was Engelstalig en zag er al hoopvol uit. Het was nog niet het definitieve model maar ik kon al wel zien welke kant het op zou gaan. Wel werd mij gevraagd de foto met enige vertrouwelijkheid te behandelen want publicatie vóór de Zoom Zoom editie zou niet erg op prijs gesteld worden. En nu was het dus wachten op de definitieve uitgave en deze viel op 1 maart bij mij in de bus. Snel bladerde ik door naar de pagina van de Mazda Maf, en zie hiernaast, een glimmende eigenaar met een nog glimmende Mazda RX-7. Ben er best wel een beetje trots op. Een geweldige plek voor een Mazda Maf als ik. Eva, Jur, Mariko, Chris, Rene, Edward (interview), Mazda Nederland en Redwoodgroup, allen bedankt voor deze unieke gelegenheid om een Nederlandse Mazda Maf in de schijnwerpers te zetten. Marcel Kielliger


RX-7 CLUB

13


14 RX-7 CLUB

Interview met Jur Raatjes

Na een onverwacht vlotte rit werd ik In Waddinxveen door Jur Raatjes met een heerlijke Cappuccino ontvangen. Ik feliciteerde Jur met zijn benoeming tot erelid van onze RX-7 Club. Hij vertelde mij zich heel erg vereerd te voelen met deze “titel”. Hij vond het jammer dat hij niet bij de Algemene Vergadering had kunnen zijn. Ook het feit dat hij niet bij de geplande Rotary Stock kan zijn, betreurde hij. Op die datum is de Sponsordag van de Ribank Mazda MaX5 Cup op Zandvoort, waar hij de gasten van de diverse sponsoren moet ontvangen. Het ontlokte hem de opmerking dat Mazda Motor Nederland maar twee clubs sponsort. Naast de grootste Mazda MX-5 Club Nederland is dat ook onze RX-7 Club, omdat het zo’n bijzondere club is die de rotatiemotor –iets eigens van Mazda- zo voortreffelijk koestert en conserveert. Na deze opening vroeg ik aan Jur hoe het er voor stond met Mazda Motor Nederland. Gezien de moeilijke en onwillige markt gaat het prima met Mazda in Nederland. Dat wordt veroorzaakt door de goede verkoopcijfers van de CX-5 in 2012. Er was zelfs sprake dat men niet kon voldoen aan de vraag, zodat er wachttijden ontstonden. Nadat de fabriek in Hiroshima de productie had verhoogd, kon dat gelukkig snel weg gewerkt worden. Ook de introductie van de nieuwe Mazda6 verliep voorspoedig en ook daar zijn de verkoopcijfers veelbelovend. Hier zijn geen wachttijden, want ze hebben van de CX-5 geleerd! De ontwikkelingen dit jaar met de modellen CX-5 en 6 zijn nog steeds veel belovend. Ook in heel Europa is de automarkt onwillig, weet Jur Raatjes me te melden. Daarentegen doet Mazda het toch goed in Europa. Zo goed zelfs dat de produc-

tiecapaciteit in Hiroshima met 50% is verhoogd. Terug naar Nederland waar ook de Mazda2 BiFuel goed scoort in zijn segment. De teruggang van de totale autoverkoop in januari 2013 (37%) helpt niet echt. Toch heeft Mazda het afgelopen kalenderjaar een stijging van zijn marktaandeel vin Nederland weten te realisewren van meer dan 30%, en dat in erg onwillige markt. Als geen ander heeft de autoverkoop te lijden onder het lage consumentenvertrouwen in Nederland. Al met al kan geconstateerd worden dat bij m.n. het Kododesign en de SKYACTIV technologie goed aanslaan. Op mijn vraag wanneer de Mazda3 vernieuwd gaat worden wist Jur Raatjes mij te vertellen dat de nieuwe Mazda3 zijn wereldpremière eind juni dit jaar in Australië zal beleven, terwijl de Mazda3 in september in Frankfurt voor Europa zal worden gepresenteerd. Ook in de nieuwe Mazda3 zal het Kodo-design en de SKYACTIV techniek toegepast worden, waarbij de consumentenprijs ongeveer gelijk zal zijn met het huidige model. Als we verder het rijtje modellen afgaan en de Mazda5 onder de loep nemen dan zal er bij dit model niet veel veranderen. Er is momenteel een Excutive GT versie van de Mazda5 beschikbaar, die overigens goed loopt. Bij de Mazda MX-5 liggen de zaken iets anders. Van het huidige model, type NC, is al een facelift op de markt. Deze is nu doorontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op de voetgangersveiligheid. Hierdoor is het front van de MX-5 veranderd. Deze auto komt in april als MX-5 Hanabi op de markt. De volgende MX-5, type ND, zal ook worden onderworpen aan het Kodo en SKY-


RX-7 CLUB

ACTIV regime. Het platform van de ND gaat ook als platform voor de nieuwe Alfa Spider dienen. Alleen Alfa zal daarop een eigen Alfa koets bouwen met eigen interieur en aandrijflijn. Tijd om over te stappen op het specifieke aandachtsveld van de RX-7 Club, ontwikkelingen rond de rotatiemotor. Er waren in de loop van het afgelopen jaar geruchten dat Mazda ging stoppen met de rotatiemotor. Dit is pertinent niet waar volgens Jur. Er wordt nog steeds gewerkt aan de rotatiemotor. De kennis die men heeft opgedaan bij de ontwikkelingen van het SKYACTIV project gaat men ook toepassen op de rotatiemotor. Inmiddels is ook gebleken dat de rotatiemotor erg geschikt is als Range-extender bij elektrische auto’s. Deze vorm van hybride aandrijving wordt nu verder ontwikkeld, omdat de rotatiemotor zo lekker kompact is. Voorts breng ik de geruchten over een nieuwe RX-7 aan de orde. Ik krijg hier een redelijk cryptisch antwoord op. Officieel wordt dit gerucht noch ontkend als bevestigd. Het zou zo maar kunnen dat er een nieuwe RX-7 óf een nieuwe RX-8 komt. Maar één ding is wel duidelijk dat de rotatiemotor voor Mazda erg belangrijk blijft. Ideeën om een nieuwe sportwagen, naast de MX -5 te gaan bouwen zijn er wel en zijn beslist niet weg. In deze tijd geldt: eerst brood op de plank met de SKYACTIV techniek. Mazda heeft ook nog waterstoprojecten van rotatiemotoren lopen. In Noorwegen rijden een aantal RX-8-en en in Hiroshima lopen ook Mazda5’s als hybride met rotatiemotoren op watersof als Range extender. Jur geeft te kennen dat hij hierover weinig meer gehoord heeft. Hij denkt dat de infrastructuur voor waterstof de grote belemmering wordt. Mazda Motor Nederland sponsort ook nog de Ribank Mazda MaX5 Cup . Deze raceformule slaat goed aan. Het is een formule voor amateurs met twee kampioenschappen. Een kampioenschap voor de rijders en een voor de teams. Voor het nieuwe raceseizoen hebben zich al 45 teams aangemeld, waarvan 35 auto’s al zeker kunnen starten. De anderen zullen in de loop van het jaar aan kunnen sluiten. Mazda doet dit om aan te tonen dat je met beperkte middelen –low budget- toch erg leuk kunt racen –fun to drive-. Hiermee creëert Mazda een leuke spin off van vergroting naamsbekendheid en sportief imago. Voorts heb ik aan Jur Raatjes mogen vertellen dat het met RX-7 Club goed gaat. Het leden aantal lijkt nu voor goed het aantal leden van 100 te hebben gepasseerd en staat nu op 116 leden. De club barst van activiteiten, waaronder diverse toertochten, een keertje karten voor de echte racers onder ons. Echter als topevenement organiseert de RX-7 Club weer een Rotary Stock in Lelystad op 7 juni a.s. Ook hier zegde Jur Raatjes zijn medewerking toe om op het publicitaire vlak een steentje te willen bijdragen. Daarvoor heb ik hem natuurlijk heel hartelijk bedankt. Ter afsluiting heb ik buiten bij een van de nieuwe Mazda6en een paar foto’s van Jur Raatjes geschoten, waarvan u er ongetwijfeld minmaal één bij dit artikel zult aantreffen. Na Jur hartelijk bedankt te hebben voor zijn ontvangst, hebben we hartelijk afscheid van elkaar genomen. Tomas Verwer

15


16 RX-7 CLUB

Project Groen en Roestig. Op het forum heb ik al regelmatig verteld over mijn mega project. En me even verder voorgesteld.Maar ik doe dit graag ook in het clubblad waar ik wat over mijn mega project ga vertellen. Na in 2004 mijn eerste RX-7 te hebben gekocht ben ik in de loop der jaren me uiteraard meer en meer gaan verdiepen in deze auto's. Ieder heeft zn smaak en daarom is het maar goed dat we zoveel generaties RX-7 hebben. Zowel oldtimer gebied, als youngtimers en de echte sportwagen liefhebber heeft hier een model tussen. Voor mij persoonlijk is/zijn de oudere auto's tot zeg begin jaren 90 de leukste auto's. Vaak ook het beste qua materiaal en nog niet te ingewikkeld en meer mijn smaak qua model. Als hobby meer de auto's van eind 70 er jaren tot begin 80, zeg 84 / 85 de toch wel oldtimers. Zoals de kop doet begrijpen:Ik heb een zilverkleurige RX-7. Uit 1980 om precies te zijn, maar nu ook een groene SA uit 79 die ik netjes ga maken. Dit heb ik al kunnen oefenen met een Celica die ik had uit 82. En de zilverkleurige SA. Waarom

ik er een RX-7 heb is eigenlijk doordat ik De (vroegere)rx7 van mijn ouders eens op een foto tegenkwam. Ook heb ik een foto van mijn ma waar ik nog een paar maanden voor mijn geboorte ben ;-) en dit uiteraard in een rx-7....Ik werk bij een Mitsubishi dealer in de verkoop , kortom Japanse auto's minded genoeg.Ik beperk me eigenlijk automatisch tot Mazda waar ik mee ben opgegroeid en mijn carriĂŤre in de autobranche mee begon. Na een uitstap van een 82 er Celica die per ongeluk kreeg en ik als eerste opknapte heb ik in 2004 dus een RX-7 SA 'gevonden'. Deze heb ik uiterlijk aangepakt en nu een jaar of 8 verder is de auto noch altijd wel netjes. Niet in concoursstaat misschien maar netjes en goed en daar rij je toch het makkelijkste mee.Ik woonde altijd in de stad Amsterdam in het centrum!! Gelukkig hebben mijn ouders daar een autobedrijf gehad van 1979 - 2011.Hier woonde ik letterlijk boven en kon dus lekker in de avond wat aan de auto doen. Ook hebben ze een rijschool gehad vanaf 1978 tot 1980. Hierdoor is het auto gebeuren me met de paplepel ingegoten. Zo ben ik uiteraard van jongs af aan mee wezen helpen met kleine dingen als poetsen etc... Wij deden met name mazda , dit kwam voort uit de rijschool. Hier hadden we een 3 tal mazda 323's rijden. Bij Mazda dealer AB vd Braak vandaan. De modellen uit de 78/79 dus. Als ik het goed heb een oranje,gele en nog een kleur, welke ik niet

weet. Deze deden het gewoon altijd en na een paar jaar werden de auto's ook weer verkocht 2de hands en bleven ze het doen! Zo kwam er voor onderhoud een kleine garage op het pad in het centrum. Dat groeide en de rijschool was er niet naast te doen. Dus op een bepaald moment was het alleen de garage en kwam er een grotere garage ruimte in de straat. Hier hebben mijn ouders tot 2011 het bedrijf gehad waar ik dus als kleine jongen in ben ''opgegroeid'' Ook verkochten we wat RX-7's in het begin 2de hands. Later natuurlijk meer het gangbare spul 323 en 626 en de E serie bussen. Goed, genoeg geschiedenis. Eerst de Celica , en later dus de zilverkleurige SA kon die ik mooi kon aanpakken in de werkplaats iedere avond na school of later het werk. Inmiddels ben ik verhuisd in 2010 buiten de stad. Lekker meer de ruimte en niets te klagen ;-). Echter ga ja dan langzaam weer denken aan‌ Ik heb een automobiel blaadje uit Duitsland waar een in top staat verkerende Mach Green SA in staat. De kikker groene dus... Het blaadje ongeveer tegelijkertijd gekocht toen ik de zilverkleurigee SA ook kocht, en nog steeds liggen. Dit kom je dan weer tegen tijdens de verhuizing. Dit ging knagen...en na in 2010 ook eindelijk lid te zijn geworden van de RX-7 club ( na Marcel Kielliger een paar maal voor onderdeeltjes en raad te hebben bezocht ) een Groene SA gekocht.

Ik dacht voor een ''habbekrats''. Ergens uit Groningen van iemand die ging emigreren naar Duitsland. Na ''Appie'' van het rx-7 forum te hebben laten kijken ben ik erop af gegaan. En het viel mee en tegen tegelijk! he ?!, ja.?!!Tegenvallend: hij reed belabberd. de 5e versnelling zong gezellig door de muziek van je radio heen. En ongeveer


RX-7 CLUB

17

alles slijtage delen zijn ook versleten , alles aan onderhoud toe. -Meevallend : wel van Groningen naar Uithoorn gereden na een dik jaar stil staan! -Tegenvallend: roest had ik wel verwacht maar bleek echt rotter als rot.-Tegenvallend: eh nou ja eerlijk gezegd niet zo veel verder, het is meer als ik had verwacht voor 800 euro. -Meevallend: interieur behoorlijk netjes , en zowel dashboardkastje als middenconsole kastje nog helemaal heel met sluitsysteem en de veertjes deze vanzelf te openen nog werkend etc.Dus vele plussen en minnen! Maar 1 ding wist ik al zeker deze auto krijgt een 2e leven. Ronald Vergunst

Column Moi doar, Kwam kort geleden een artikeltje tegen in ons geliefde Dagblad van het Noorden. Voorheen trouwens Nieuwsblad van het Noorden. Auto’s gekocht in de tijd dat Dagblad nog Nieuwsblad was waren onderwerp van het genoemde artikel. Het kwam er op neer dat Porscherijders het langst met hun auto’s reden. 23 jaar meen ik. Gemiddeld lag het rond 17 jaar dat de automobielen deden over het traject showroom naar sloop. Bij de Japanse auto’s werd er vooral lang doorgereden met Honda’s en Nissans. Dat laatste verwondert mij niets. Kijkend naar de modellenlijn van pakweg 1993 tot 2008, in deze bouwjaren vind je de meeste sloopgerechtigde exemplaren, was deze zo tergend saai. Dat moeten ook wel saaie mensen zijn die zo’n auto in bezit hebben. Kenmerk van saaie mensen is dat ze zo degelijk zijn en zo zuinig. Ik denk dat Nissanrijders ook de minste echtscheidingen kennen. Ze gaan gewoon onderling de conflicten niet aan en een echtscheiding kost veel te veel. Zij warmt koffie op op de verwarming en hij, de sul, zit zijn krantje te lezen, in corduroybroek en pantoffels, na weer een fantastische dag op een of ander stoffig kantoor. Zul je zien dat ze zelf ook oud worden. Ik zeg dan met opzet niet dat ze lang leven. Ben je als samenleving klaar mee. Nog minder pensioen voor de rest. Eerst het wegenbeeld verzieken en dan.. Nou ja, gelukkig hebben ze bij Nissan ook de 350Z en in het verleden een prachtige 270Z. Maakt toch weer iets goed al zullen deze auto’s niet besteed zijn aan eerder beschreven grauwgrijze stellen. Over sloop gesproken. Ik zit momenteel ook in de autodemontage zoals dat zo mooi heet. Garbage Garage. Werd recla-

me op gemaakt op Facebook. Vooruit dan maar dacht ik: ”Het is toch slecht weer”. Nooit van mezelf geweten dat ik zo fanatiek kon gamen. Het spel is gebaseerd op Die Ludolfs, de slopende broers die enige tijd op Discovery Channel te bewonderen waren. De bedoeling is om auto’s in te kopen, te slopen en de onderdelen te verkopen voor een zo hoog mogelijke prijs. Na een x-aantal auto’s ga je een level-up en kun je duurdere auto’s slopen en dus meer verdienen. Uiteindelijk kun je een workshop kopen, een auto prepareren en gevechten met anderen aangaan. Hier begint dus het competitieve deel van het spel. Soms met krachttermen vergezeld overigens want je wilt tenslotte winnen. Toch zie je ook spelers die na hun bereikte level nog steeds geen vechtauto hebben. Ze blijven braaf inkopen en verkopen. Ik vermoed dat ze met een corduroybroek en pantoffels zitten te spelen met naast zich een kopje opgewarmde koffie. Groet’n oet Grunn’n.


18 RX-7 CLUB

Ferrari of RX-7? Ferrari of toch maar “gewoon” RX-7? Vandaag is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan en kon ik eens achter het stuur en de pedalen van een Ferrari plaatsnemen. Om precies te zijn, van een Ferrari rode 348 TB die ook wel Mondial genoemd wordt. Dit

buitenkansje was nog een overblijfsel uit de tijd dat managers hun personeel nog mochten waarderen voor de geleverde prestaties. In dit geval in de vorm van een “oranje pluim”. Voor degenen onder jullie die dit genot nog niet hebben mogen smaken, de kleur van zo’n pluim vertegenwoordigt een bepaalde waarde en oranje komt overeen met zo’n 70 euro. Bij ontvangst van zo’n pluim wordt dan tevens een boekwerk verstrekt van bedrijven waar deze waarde verzilverd kan worden. Op internet kun je het uitgebreide overzicht aan mogelijkheden ook bekijken, en meteen een boeking doen. Het aanbod varieert van indoor skiën, via koffersets tot bijvoorbeeld een kwartier Ferrari rijden. De keuze is zo ontstellend groot dat ik er bijna twee jaar overgedaan heb om de pluim te verzilveren. Nu was dat niet alleen te wijten aan het feit dat de keuze zo groot is, maar ook omdat er in de afstemming met dit Ferrari verhurende bedrijf het een en ander misging. Volledig buiten hun schuld trouwens, maar mijn privé emailaccount had nogal kuren, waardoor bevestigingen niet aankwamen, en ik dus weer geen kans kreeg om op die bevestigingen tijdig en gepast te reageren. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal nog goed gekomen en zo stond ik dan, samen met twee fotograferende dochters op een vrije maandagmorgen rond 8:30u bij Traffic Control in Nuenen. Het was helaas superslecht weer voor zo’n activiteit, want het al een aantal dag geregend en ook nu miezerde het vrolijk door. Maar dat mocht de pret niet drukken want er stond een enorme ervaring te wachten. Aan de buitenzijde lijkt deze auto ongelofelijk breed, maar van binnen voelt dat in elk geval niet zo. De instap is zonder meer moeilijk. De instructeur, die bij dit soort ritten standaard meerijdt, was aan de kleine kant dus de stoel stond vrij ver naar voren toen ik wilde instappen. Hoewel de portieren best royaal bemeten zijn, zit het scharnier vrij ver naar achteren en dat zorgde ervoor dat ik, half in de auto hangend, eerst een paar snelle grepen onder de stoel moest doen, alvorens ik

de rest van de afdaling kon afmaken. Nu is zo’n Ferrari eigenlijk helemaal niet zo laag. Ik denk dat mijn RX nog wat dieper ligt en dat terwijl die nog op zijn normale rijhoogte staat. Eenmaal op de bestuurdersplaats aangeland, leek het koppelingspedaal wel erg stevig uitgevoerd te zijn, maar bij een nadere inspectie zag ik dat alle pedalen nogal naar rechts staan. Recht in het verlengde van mijn linkerbeen was de vaste voetensteun geplaatst. Het echte koppelingspedaal bleek toch ook een forse spierkracht te vragen. De rit begon met een korte instructie. Gelukkig bleek de bediening van ruitenwissers (erg belangrijk onder deze condities) vergelijkbaar met de RX (en andere auto’s) bediend te worden met een hendeltje rechts aan het stuur. Ook de richtingwijzers bleken met een normaal hendeltje links van het stuur te bedienen. Helaas bleek er aan dezelfde kant van het stuur nog een tweede, iets langer hendeltje te zitten waarmee je het groot licht bedient. U begrijpt het al: deze vergissing is in die 15 minuten toch wel een aantal keren gemaakt. Nu werd het pas ingewikkeld want de versnellingsbak bleek als “race-bak” uitgevoerd. Dat betekent dat, in tegenstelling tot wat de normale sterveling gewend is, niet 1 en 2 in elkaars verlengde zitten, net als 3 en 4, maar de eerste versnelling wordt links naar achteren ingelegd, twee en drie staan tegenover elkaar en voor vier en vijf moet de pook iets naar rechts bewogen worden. Je denkt dan nog dat je daar wel snel aan went, maar dat valt nog vies tegen. Niet dat ik per ongeluk de achteruit bediend heb (links naar voren), maar het komt toch best vaak voor dat je ineens in een heel ander verzet uitkomt als wat je gepland had, zeker als je denkt dat je er niet meer bij na hoeft te denken. Wat ook wennen is is het feit dat de versnellingsbak als “transaxle” uitgevoerd is en dus tegen de achteras aan ligt. Dat betekent dat de bediening van de bak weliswaar erg strak is, maar ook dat je door alle stangetjes heel wat gevoel kwijt raakt. Je moet de pook stevig naar de juiste positie bewegen, maar je voelt dus niet of de tandwieltjes wel mooi recht tegenover elkaar staan. Waar ik overigens tijdens het rijden helemaal niet meer bij stilgestaan heb, is de zware bediening van de koppeling. Blijkbaar ontstond in het vuur van het spel automatisch voldoende spierkracht. Zo’n Ferrari blijkt, net als onze RX-en trouwens, heel goed normaal bereden te kunnen worden.


RX-7 CLUB

Je staat niet elke keer dwars op de weg als je het gas in trapt en ook krijg je niet steeds een schop in je rug bij het optrekken. Nu was dit ook “maar” een V8 met “slechts” 3,4 liter inhoud, maar hij heeft toch wel zo’n 300 pk bij een gewicht van 1400 kg. Geen turbo’s. Het vermogen komt mooi gedoseerd beschikbaar naarmate je het gas verder intrapt. Een prachtige V8 roffel is constant op de achtergrond hoorbaar en helpt zeker mee aan het rijplezier. Dat geldt ook voor de leren sportstoelen die een goede steun geven en een fijne zitpositie garanderen, in elk geval voor iemand van mijn lengte. Ik had me daarover vooraf wel zorgen gemaakt omdat de Italianen zelf nogal klein zijn en ik slechte ervaringen had met Engelse sportwagens waar ik gewoon echt niet in pas. Onderdeel van de route waren enkele rustige weggetjes waar de acceleratie voorzichtig getest kon worden (bij dit weer denk je constant aan het eigen risico van 1500 euro waar je vooraf voor hebt moeten tekenen!) en ook een klein stukje snelweg waar ik even kon zien wat deze machine presteert boven de 100. Dan merk je pas dat ook deze motor lekker doorgetrokken kan worden in de toeren en zich ook prettig snel laat schakelen. Zonder meer een fijne ervaring en je voelt gewoon aan de hele auto dat hij met het grootste gemak ook (ver) boven de 200 bereden kan worden. Moet ik dan toch maar gaan sparen voor zo’n rode? Nou nee. Ik lees net dat het verbruik uitkomt op zo’n 16 tot 20 liter per 100 km. En er zijn nog een paar minpunten. Om te beginnen de ventilatie. Op deze regenachtige dag blijven alle ramen constant beslaan en, hoewel de instructeur de voorruit en de rechter zijruit voor me schoonhoudt, moet ik onder het rijden regelmatig met een doek mijn eigen zijruit schoon vegen. En ook kom ik er bijna niet meer uit. Ik heb het gevoel dat ik mijn knieën om het scharnier van het portier

19

moet heen wringen en als mijn voeten dan eindelijk op de grond staan, moet ik wel heel vreemde bewegingen maken voordat ik weer recht op mijn benen naast de auto sta. Dat ziet er wel heel erg “uncool” uit. Nee, het was een onvergetelijke ervaring, maar ik ga toch maar weer verder met mijn Targa, want ik weet zeker dat ik daar toch meer plezier aan ga beleven! Jurgen Dauwerse


20 RX-7 CLUB

Leerlooi verrassingsrit Het eerste clubblad valt dit jaar helaas een stuk later in de bus dan verwacht. Eigenlijk zou het tweede clubblad al in de maak moeten zijn, echter zijn we behoorlijk lang met het eerste blad bezig geweest. Buiten gebrek aan schaarse tijd bij de redacteur en mijzelf konden we voor dit eerste blad ook maar moeilijk putten uit de weinig tot géén aangeleverde copy vanuit de leden. Bij het ter persen gaan van dit nummer bleek dat er een 2 blanco pagina’s over zouden blijven. Was er dan niets gebeurd tot nu toe waar de leden niet over zouden kunnen schrijven? We hebben toch de openingsrit gehad? Zelfs het dauwtrappen was al gepasseerd! Maar nee hoor, helemaal niets. Voor wat betreft de openingsrit vond ik het niet gepast hier niet iets over te schrijven dus heb ik mezelf maar weer eens gedwongen achter de toetsen te kruipen. Altijd leuk voor die gene die deze meeting helaas hebben moeten missen. Maar het was tijdens de jaarvergadering al aangekondigd. Tussen neus en lippen door gooide Jaap de datum van de openingsrit voor de voeten van de leden. Juist, zaterdag 30 maart de openingsrit met organisatie in handen van Maya. Vanuit de zaal was er slechts één met gefronste wenkbrauwen. Nee, die waren niet van Maya maar van Kees Hoebeke. Hij zou die dag 50 worden en zag die meeting al aan zijn neus voorbij trekken. Niet wetende wat er achter de schermen allemaal al bekokstoofd was..! Juist, het eindpunt zou dus bij de RX-garage van de familie Hoebeke zijn en Kees wist daar natuurlijk nog niets vanaf.! De uitnodiging kwam dus ook stiekem in de postbus van de leden en met een 2e versie in die van Hoebeke. Uiteraard werd iedereen verzocht het richting Kees stil te houden, wat tot op de dag van de meeting ook daadwerkelijk is gelukt. 30 maart was het dan zover. Getooid in RX-5 kostuum vertrok ik met vrouw en twee jongens (want die zijn enorme fan van Kees) richting het verzamelpunt in Tilburg. Besloten was om te verzamen in een Leerlooierij alwaar we dus ook nog wat konden leren. Daar aangekomen parkeerde we ons voertuig in een smal straatje voor de ingang van het bedrijf. Diverse leden hadden deze plek ook al gevonden want we werden natuurlijk hartelijk begroet. Toen zo’n

beetje iedereen aanwezig was betrokken we het “café” van het bedrijf en werden we ontvangen met een heerlijk bakje koffie en tilburgse koeken. Iedereen vond zo zijn plekje aan de grote tafels ten midden van door glasplaten afgedekte looiputten. Het was al snel een gezellig boel en er kon ontspannen gekletst worden over de start van het nieu-

we RX-7 seizoen. Jaap nam al snel het hoogste woord door iedereen welkom te heten en de doel van de dag door te nemen. Uiteraard met als eindpunt het verrassingsbezoek aan Kees met BBQ. Hierna nam de vrouw des huize het woord door een kort verhaaltje te vertellen over de looierij en het doel van de rondleiding. Aangezien we met een grote groep waren werd deze in tweeën gehakt en zou de ene groep een kwartier eerder van start gaan dan de tweede.. Ik voegde mij met aanhang tot de eerste groep welke meteen de leerlooierij betrad. Wij hadden de vrouw des huizes als begeleidster en de heer nam dus de tweede groep onder zijn hoeden. In het museum stond de volledige historie van het leerlooien tentoongesteld en de ontwikkeling hierin werd soms met TV-illustraties uitgelegd. Ook

hoe het leerlooien steeds sneller kon gaan werd duidelijk kenbaar gemaakt. Iedereen luisterde aandachtig en droomde natuurlijk weg van een leder interieur in zijn of haar RX7. Boven in het museum stonden nog oude pronkstukken van diverse pluimage. Een van de mooiste vond ik nog het apparaat waarmee de oppervlakte van het leer gemeten kon worden. Het leek warempel wel op een hele grote ty-


RX-7 CLUB

pemachine. Het museum was tevens voorzien van diverse aan het werk gerelateerde spreuken. De één nog mooier en toepasselijker dan de ander. Bij het looien van het leer werden diverse stadia aangeduid met een letter. Maar dat er een letter miste moest na al die jaren dat het er al hing een

jongeling van de RX-7 club de eigenaresse hierop attenderen. Zien jullie hem ook? Al met al was het een leuke rondleiding en hebben we weer veel geleerd. Nu was het middenstuk van deze meeting aan de beurt. De toertocht vanuit Noord-Brabant naar Zeeland zou gaan starten. Iedereen werd voorzien van een route beschrijving, maar het bleek dat achter elkaar aan rijden veel gemakkelijker was. Vooral voor die gene die het lezen niet al te machtig zijn. Dat ze dan ook blijven volgen als er verkeerd gereden werd zou al gauw blijken. Volgens mij waren we nog een 2 kilometer onderweg toen de hele sliert op een smal weggetje moest keren. Best een leuk gezicht wel. De rest van de route tot aan het tussenpunt was behoorlijk eenvoudig. Verkeerd werd er dus niet meer gereden. Op het tussenpunt aangekomen werkte het aangezicht hiervan stevig op mijn herinneringen. Hé, hier zijn we toch al eens geweest? Klopt, zei Maya. Een aantal jaren geleden hebben we het museum hier bezocht. Toen ook al een meeting in Zeeland met BBQ bij Kees. Dejavu dus. Op de grote parkeerplaats stonden alle RX-en gezamenlijk bij elkaar. Niet verwonderlijk dan ook dat snel groepjes bij auto’s werden geformeerd en druk onder de kappen werd geke-

21

namens de club en ook mede namens Kees en zijn familie welkom te heten. Er werden 50 liedjes gezongen, 50 bedankjes uitgedeeld, 50 handen gedrukt, misschien zelfs wel 50 kusjes gegeven, maar toen kon toch echt de BBQ beginnen. Al snel stond de garage vol met BBQ lucht, welke ze nu

ken. Ja, er waren weer wat nieuwe leden bij en sommige hadden weer iets extra’s onder de kap. Het aangelegen restaurant had hierdoor een stuk minder klandizie dan dat ze hadden gehoopt. Iedereen bleef namelijk op, in of om de RX-7’s. Na deze ontspannen tussenstop gingen we snel op weg naar de derde en laatste deel van dit evenement. Juist, de 50ste verjaardag en BBQ van Kees. Iedereen schakelde een tandje bij tot de hoogste versnelling en vooral in de polder nabij Rilland werden hoogst illegale snelheden bereikt. Er zaten zelfs leuke haarspelden tussen waarbij een enkeling zelfs dwars ging. Het bleek zelfs te kunnen met een busje met oprijwagen. Toch Dirk? Het eindpunt was dan ook al snel bereikt en het gezicht van Kees toen de eerste RX-7’s het bedrijfsterrein veroverde sprak boekdelen. Verbaasd en verrast als hij was zag hij de ene na de andere RX-7 zijn al goed gevulde parkeerplaats veroveren. Het was een mooie en bonte verzameling

waarschijnlijk nog ruiken. Sommige garageklanten moeten nog wennen aan hun nieuwe interieur luchtjes. Het vlees smaakte goed en ook het vocht stroomde rijkelijk, maar na een pilsje of twee hield ik het echt wel voor ge-

van Mazda’s. Kees en zijn familie werden hartelijk begroet en ook Jaap nam weer het woord om de gasten zien. Na een poosje zo ook deze dag en naar mijn inzien een geslaagde opening van het seizoen. Maya en familie Hoebeke, bedankt voor deze geslaagde dag en natuurlijk nog vele jaren. Marcel Kielliger


22 RX-7 CLUB

Evenementen 2013 Hieronder vinden jullie het evenementenoverzicht voor dit seizoen. De eerste evenementen zijn inmiddels achter de rug en bijzonder succesvol verlopen. Met medewerking van clubleden die de schouders onder een evenement zetten wordt ook de rest van het seizoen een groot succes. Zo zie je maar. Een club ben je met maar ook voor elkaar en het is mooi dat diverse leden dat goed hebben begrepen en daar vorm aan geven. Middels uitnodigingen en nieuwsbrieven worden jullie verder op de hoogte gehouden. Denk wel om het volgen van de juiste inschrijvingsrichtlijnen. Ze staan op de uitnodigingen zoals je die van ons gewend bent te krijgen. Ondertussen is het al zaak na te denken over de invulling van de kalender voor 2014 dus mocht je iets in gedachten hebben. Weet je een leuke route in je omgeving? Schroom niet maar meld je aan en laat iedereen er van mee genieten. Je wordt in de organisatie ondersteund. Speel je met de gedachte? Informeer vrijblijvend. Alvast een heel plezierige voortzetting van het seizoen gewenst! Zo. 3 februari Zo. 31 maart Do. 9 mei (Hemelvaartsdag) Zo. 19 mei Ma. 20 mei Zo 21 of 22 juni Zo. 7 juli Zo. 11 augustus Zo. 25 augustus 1e of 2e weekend september Za. 19 oktober Totaal 118 leden Eind oktober/begin november

Algemene Vergadering te Hoogland. Toerrit Dongen. (Maya en Joost Brittijn). Dauwtrappen. Marcel Kielliger en Marianne Helbers. Youngtimer Ulft Japans Autosportfestival, Assen (Pinkstermaandag). Midsummernight run. Rotarystock 2013 te Lelystad. Nationaal oldtimerfestival, Zandvoort. ovb. Bijeenkomst Jeroen Sterke. Clubweekend. RX -7 & Friends. Stellingen van Amsterdam . fam. Brittijn. Start/ finish bij Mazda Knoop Breukelen/Maarssen. Technische dag. Stoffers deel 2. Evt. Met BBQ. Marco de Leeuw.

Karten komt nog op kalender.

Ledenstatus juni 2013 Een welkom aan onze nieuwe leden per 1-2013 De heer N. Aziem De heer M. Boutestijn De heer A. van Dam De heer W. Diagos De heer W. Flikweert De heer S. Hanekamp De heer D. Jeltsema De heer R. vd Kleij De heer J. Postma De heer J. Raatjes De heer C.W. Schop De heer J. Tijman De heer D. Vervloet De heer J.C. vd Weide

Totaal 119 leden

Zwolle Capelle aan den IJssel Oudewater Milsbeek Veenendaal De Wilp Dordrecht Rotterdam Wartena Maarn Schiedam Amsterdam Lint Oude Leije

SA FB FB FD FD FC SA FB FC Erelid SA Cosmo FB SA

Het Rotarystock 2011 herinneringsboek is klaar. Te bestellen en/of te verkrijgen op Rotarystock 2013


RX-7 CLUB

Aankoopkeuringen Inkoop, verkoop Onderdelen nieuw, en gebruikt Onderhoud Digitale compressiemetingen Motorrevisies, rebuilds en tuning Alles voor Uw Rx-7! Meer info: Rx-7 Service Holland Telefoon: 0413-331690 Fax: 0413-331691 Internet : www.rx7-service.nl E-mail: info@rx7-service.nl Rx-7 Service Holland is : Geautoriseerd Racing Beat Dealer, Mazdatrix Reseller Mazda OEM onderdelen leverancier.

Drie jaar garantie met een maximum van 100.000 kilometer. Zes jaar lakgarantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euroservice.

Internet: www.knoopweb.nl

23


24 RX-7 CLUB

Rotary Passion 2013-1  
Rotary Passion 2013-1  

Mazda RX-7 club Holland

Advertisement