Page 7

www.nordapress.pl

redakcja@expressy.pl

9 czerwca 2011 r.

7

Ming Mang nie żyje

Telefony zabijają pszczoły?

Zmarła najstarsza panda wielka. Ming Mang, mieszkająca w Xiangjiang Wild Animal World w prowincji Guangdong w Chinach, żyła 34 lata. Pandy na wolności dożywają 15 lat, a w niewoli - 22. Przyczyną śmierci była niewydolność nerek. źródło: kopalniawiedzy.pl

Dr Daniel Favre, szwajcarski biolog z Swiss Federal Institute of Technology w Lozannie, jest zdania, że do tajemniczego wymierania pszczół na świecie po części przyczynia się telefonia komórkowa. Owady były zdezorientowane przez pole magnetyczne. Takie zakłócenia mogą doprowadzić do nienaturalnego zachowania wielu osobników i w konsekwencji do wymarcia całej kolonii - mówi dr Favre. źródło: sfora.pl

Alternatywne źródła energii Prognozy ekspertów są nieubłagane – zasoby ropy naftowej, wyczerpują się. Pokłady węgla i gazu też nie są studnią bez dna. Oznacza to, że światowa gospodarka opierająca się na tych surowcach, prędzej czy później stanie u bram wielkiego kryzysu energetycznego. naukowcy wiążą z wodorem. Zwykłe silniki spalinowe, poddane niewielkim zmianom mogą spalać wodór. Możliwe jest też wykorzystanie ogniw paliwowych, w których wodór zamieniany jest na prąd, który z kolei może zasilać silnik elektryczny. Problem pozostaje wytwarzanie, przechowywanie i transport wodoru, który jest gazem silnie wybuchowym i trudno go utrzymać w stanie ciekłym. Być może ropę, przynajmniej częściowo uda się zastąpić przez biopaliwa. Benzynę można zastąpić etanolem – alkoholem uzyskiwanym z wielu roślin, np. trzciny cukrowej lub buraków. Alternatywą dla oleju napędowego jest olej roślinny uzyskiwany np. z rzepaku lub soi. W Brazylii, dzięki masowym uprawom trzciny cukrowej etanol stanowi 1/3 zużywanych paliw. Niestety, masowy rozwój rolnictwa energetycznego może być zagrożeniem dla tradycyjnych uprawiwindowaćcenyżywności. Jakie więc będzie źródło energii przyszłości? Na dzień dzisiejszy nie znamy odpowiedzi na tak postawione pytanie – wszystkie znane alternatywy posiadają poważne ograniczenia. Pozostaje wierzyć, że rozwój nauki i technologii pozwoli pokonać przeszkody i wiek XXI nie będzie wiekiem wielkich kryzysów energetycznych. Rafał Krawczyk, www.Artelis.pl

Fot. Andrzej J. Gojke

trownie słoneczne. Zamieniają one energię promieniowania słonecznego bezpośrednio w prąd (konwersja fotowoltaniczna) lub najpierw w ciepło (konwersja fototermiczna) które z kolei zamieniane jest w energię elektryczną. Wymagają dużych przestrzeni o dobrych warunkach nasłonecznienia. Dlatego naukowcy i politycy, już dzisiaj kreślą wizję budowy ogromnych elektrowni słonecznych w rejonach pustynnych Afryki Północnej. Generowały by wystarczającą ilość energii, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne całej europie. Prawdziwą rewolucją może jednak okazać się synteza jądrowa. Reakcja syntezy izotopów jąder wodoru, zachodząca na słońcu oraz wykorzystywana w bombach wodorowych, wyzwala ogromne ilości energii. Gdyby człowiek potrafił ją przeprowadzać w sposób kontrolowany uzyskałby dostęp do niewyczerpalnego źródła energii. Obecnie trwają intensywne prace nad budową próbnego reaktora termojądrowego – tzw. tokamaka. Powstaje on we Francji w ramach międzynarodowego programu naukowo - badawczego ITER. Jeżeli zakończy się sukcesem za kilkadziesiąt lat na świecie mogą zapłonąć dziesiątki sztucznych słońc. A co z transportem? Najtrudniej będzie znaleźć alternatywę benzyny i ropy dla motoryzacji. Najwięcej nadziei

Nadleśnictwo Gdańsk Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej, lasy Nadleśnictwa Gdańsk leżą w I Krainie Bałtyckiej, na wschodniej granicy dzielnicy Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego. Nadleśnictwo podzielone jest na 3 obręby leśne: Oliwa, Chylonia i Gniewowo, w skład których wchodzi 18 leśnictw. Obręby leśne to historyczne granice nadleśnictw, które w 1977 r. utworzyły Nadleśnictwo Gdańsk. Nadleśnictwo działa na podstawie 10-letnich tzw. planów urządzania lasu, opracowanych przez zewnętrzne Biuro Urządzania Lasu i zatwierdzanych przez Ministra Śro-

dowiska. Do pobrania: Część opisowa, plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk (oryginalny dokument jest udostępniany do wglądu w siedzibie nadleśnictwa). Powierzchnia całkowita nadleśnictwa wynosi 20 690 ha, z tego na powierzchnię leśną przypada 19 920 ha. Lasy nadleśnictwa uznane zostały w całości za lasy ochronne. W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajduje

się 6 dużych i średnich miast trójmiejskiej aglomeracji: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Rumia, Reda, oraz 4 gminy: Wejherowo, Szemud, Kosakowo, Puck. Całość obszaru Nadleśnictwa Gdańsk zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego. Większa część lasów administrowana przez nadleśnictwo, została objęta w 1979 r. ochroną jako Trójmiejski Park Krajobrazowy. Poło-

Ekologiczny efekt rozwoju energetyki wiatrowej też jest poddawany pod wątpliwość – wiatraki ze względu na imponujące rozmiary szpecą krajo-

Fot. Andrzej J. Gojke

Prognozy ekspertów są nieubłagane – zasoby ropy naftowej, wyczerpują się. Pokłady węgla i gazu też nie są studnią bez dna. Oznacza to, że światowa gospodarka opierająca się na tych surowcach, prędzej czy później stanie u bram wielkiego kryzysu energetycznego. Czy jest nadzieja dla ludzkości czy czeka nas scenariusz rodem z filmu Mad Max? Na szczęście nie jesteśmy skazani tylko na paliwa kopalne. Istniej szereg technologii pozwalających uzyskiwać czystą energią – alternatywne źródła energii. Jedną z najbardziej obiecujących są elektrownie wiatrowe. W wielu krajach europejskich stały się niemal stałym elementem krajobrazu, szczególnie w pasie nadmorskim Niemiec i Danii, gdzie wiatry mają największą siłę. Standardem są obecnie wiatraki dostarczające 2 MW a nawet 3MW energii elektrycznej – to tyle ile zużywa ok. 200 gospodarstw domowych. Niestety wymagają terenów o dużych średniorocznych prędkościach wiatru – powyżej 4m/s – w Polsce bardzo niewiele lokalizacji spełnia ten wymóg. Ekologiczny efekt rozwoju energetyki wiatrowej też jest poddawany pod wątpliwość – wiatraki ze względu na imponujące rozmiary (nawet 100 m wysokości) szpecą krajobraz i stanowią zagrożenie dla ptaków. Kolejna alternatywą są elek-

Alternatywą dla oleju napędowego jest olej roślinny uzyskiwany np. z rzepaku

żenie Nadleśnictwa Gdańsk jest szczególne: w jego zasięgu administracyjnym mieszka prawie połowa mieszkańców województwa pomorskiego, podczas gdy lasy Nadleśnictwa to zaledwie 4 procent lasów całego województwa . Takie położenie rodzi dla lasu różne problemy. Jedne z najważniejszych to defragmentacja kompleksów leśnych i ich wydeptywanie: W lasach administrowanych przez nadleśnictwo Gdańsk prowadzi się gospodarkę leśną. Jej podstawowym celem jest utrzymanie trwałosci lasu. W ramach gospodarki leśnej prowadzi się pozyskanie drewna, i sadzi się nowe pokolenie lasu. Rocznie sadzi się tu nawet poł miliona drzewek. Teren nadleśnictwa (ponad 20

tys. ha) podzielony jest na 18 leśnictw, którymi kierują leśniczowie. Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy, natomiast siedziba i zarazem biuro nadleśnictwa mieści się w Gdyni, przy ul. Morskiej 200. Większość prac leśnych jest zlecana firmom zewnętrznym: zakładom usług leśnych. Nadleśnictwo Gdańsk wchodzi w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Gdańsk wraz z Nadleśnictwem Wejherowo tworzą jeden z 19 utworzonych w Lasach Państwowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych: LKP „Lasy Oliwsko Darżlubskie” www.nadlesnictwo. gdansk.lasy.gov.pl

Rok 2011 Rokiem Lasów Pomorza Inicjatywa gdańskich leśników uzyskała przychylna opinię w komisjach Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ochrony Środowiska w wyniku czego na sesji w dniu 28 lutego 2011 sejmik głosami wszystkich obecnych 27 radnych przyjął uchwałę ustanawiającą rok bieżący Rokiem Lasów Pomorza. Inicjatywa ta, będąca bezpośrednim następstwem obchodzonego w tym roku Międzynarodowego Roku Lasów, jest pierwszą tego typu inicjatywą regionalną w Polsce i spotkała się z dużym zainteresowaniem radnych oraz obecnych na sali obrad sejmiku parlamentarzystów. Także licznie reprezentowane tego dnia media od samego rana informowały słuchaczy i czytelników o projekcie uchwały sejmiku województwa a w trakcie obrad obecni na Sali leśnicy w tym Zbigniew Kaczmarczyk, dyrektor RDLP w Gdańsku i Jerzy Fijas, zastępca ds. gospodarki leśnej, udzielili wielu wywiadów i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Przyjęcie uchwały poprzedziło wystąpienie Zbigniewa Kaczmarczyka, który powiedział m.in. Jeżeli mówimy o lesistości Polski to mówimy o 29 procentach. Lasy pomorskie to 36 proc. powierzchni naszego województwa. Znacząca jego część to piękne i bezcenne dobro, jakim jest las. Trzydzieści osiem procent polskich lasów jest objętych ochroną sieci Natura 2000. W żadnym kraju europejskim taką formą ochrony nie objęto lasów na takiej powierzchni niezależnie od formy ich własności. Oznacza to, że są one cenne przyrodniczo. Lasy województwa Pomorskiego zarządzane są przez trzy regionalne dyrekcje Lasów Państwowych: gdańską, szczecinecką i toruńską. Przybyły na sesję sejmiku Janusz Kaczmarek, dyrektor RDLP w Toruniu, dziękując za podjęcie inicjatywy leśników gdańskich powiedział m.in. Dzisiaj trzeba również w Polsce podnosić świadomość i określić rolę i znaczenie lasów. Mam nadzieję, że po tym roku i po tych inicjatywach, które będą prowadzone przez samorządy i przede wszystkim przez nas leśników, ta świadomość wzrośnie i wpłynie na poziom troski o nasze dobro narodowe. Po tych wystąpieniach i po głosowaniu przewodniczący sejmiku wygłosił oczekiwaną przez leśników formułę: Stwierdzam, że rok 2011 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rokiem Lasów Pomorza. www.gdansk.lasy.gov.pl

Express Powiatu Kartuskiego 48  

Express Powiatu Kartuskiego nr 48

Express Powiatu Kartuskiego 48  

Express Powiatu Kartuskiego nr 48