Page 1


ส าสนจากประธานกรรมการ

เรียน

ทานผูถือหุนที่เคารพ

ป 2550 เปนปที่ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบรอบ 9 ป นับวาเปนปที่นา ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีที่สุดตั้งแตเริ่มดําเนินการมา อีกทั้งยังเปนปที่บริษัทไดมีโอกาสทํา กิจกรรมเพื่อรวมเฉลิมฉลองวาระมหามงคลของปวงชนชาวไทย คือ โครงการ “ขับขี่ปลอดภัยรวมใสหมวกนิรภัยเพื่อเฉลิม ฉลอง 80 พรรษา” รวมกับกรมการประกันภัย (คปภ.ในปจจุบัน) และธุรกิจประกันวินาศภัย รวม 80 หนวยงาน โดยจัดทํา หมวกกันนอคสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ 80 พรรษา พรอมหมายเลขประจําหมวก แลวเชิญชวนใหประชาชนทั่วประเทศ เขารวมเปนสวนหนึ่งของโครงการ โดยการซื้อหมวกกันนอคในราคาใบละ 80 บาท พรอมถวายปณิธานวาจะสวมใสหมวก กันนอคทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต โครงการนี้ไดรับการตอบรับจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ทุกแขนงเปนอยางมาก รายไดทั้งหมดจากโครงการนําขึ้นทูลเกลาถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานมูลนิธิชัย พัฒนาโดยมิไดหักคาใชจาย และในปนี้ บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดรับคัดเลือกจากสมาคมนักวิทยุและ โทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ใหไดรับรางวัลพระราชทาน “เทพทอง” ครั้งที่ 9 ประเภท องคกรดีเดน ดานสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2550 นอกเหนือจากที่กลาวมานี้ บริษัทกลางฯ ยังมี ผลงานในป 2550 ที่โดดเดนในหลายประการ กลาวโดยสรุปคือ 1. การสรางนวัตกรรมใหม บริษัทกลางฯ ไดคิดคนระบบการจําหนายกรมธรรมประกันภัยภาคบังคับโดยใชเครื่อง ออกกรมธรรมอัตโนมัติ (Policy Vendor Register Machine) หรือระบบ “PVR” ซึ่งเปนการรับประกันภัยแบบสง ขอมูลทันที (Online Real-time) ถือเปนการปฏิวัติวิธีการจําหนายกรมธรรมประกันภัย โดยระบบ PVR นี้สงผล ใหตัวแทนสามารถจําหนายกรมธรรมไดในทุกที่ที่มีสัญญาณคลื่นโทรศัพท และผูเอาประกันภัยมีความมั่นใจ ยิ่งขึ้นเพราะขอมูลการรับประกันภัยจะถูกสงเขาสูระบบฐานขอมูลของบริษัทกลางฯ โดยทันที ซึ่งนอกจากจะเปน การตอบสนองตอนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแลว ยัง สามารถปองกันการออกกรมธรรมยอนหลัง และยังสามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงในเรื่องเบี้ยประกันภัย ไดอีกดวย 2. การจัดการสินไหมทดแทนดวยระบบสินไหมอัจฉริยะ (Intelligent-Claim System : i-Claim) ซึ่งในปนี้ไดมีการ พัฒนาใหระบบนี้สามารถดําเนินการผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดอยางเต็มรูปแบบ โดยมีจํานวนสถานพยาบาล เขารวมโครงการแลวทั้งสิ้น 1,079 สถานพยาบาล หรือคิดเปนรอยละ 92 ของสถานพยาบาลที่มีสิทธิทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาตอยอดใหสามารถจายคาสินไหมทดแทนใหสถานพยาบาลในรูปแบบของการ บริการโอนเงินรายยอยระหวางลูกคาขามธนาคาร (Media Clearing) และในปนี้บริษัทฯ ไดขยายศักยภาพ

รายงานประจําป


ของสํานักงานตัวแทนรายใหญใหสามารถดําเนินการจัดการสินไหมทดแทนเบื้องตนไดดวยระบบ Super QA สงผลใหการบริการดานสินไหมทดแทนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองตอความพึงพอใจของ ผูประสบภัย สถานพยาบาลและบริษัทประกันภัยไดเปนอยางดี อีกทั้งยังสามารถควบคุมอัตราความเสียหายตอ เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2550 มีบริษัทประกันภัยจํานวน 10 บริษัท มอบหมายใหบริษัทกลางฯ จัดการสินไหมทดแทนสําหรับการประกันภัยภาคบังคับทั้งระบบ 3. ผลประกอบการของบริษัท ในป 2550 ภายใตการชะลอตัวของธุรกิจ อันเนื่องมาจากสภาวะความไมแนนอนทาง การเมือง บริษัทกลางฯ ยังคงมีผลประกอบการเปนที่นาพอใจ โดยภาพรวมบริษัทมีกําไรกอนหักภาษีจํานวน 71.85 ลานบาท สงผลใหมูลคาในสวนของผูถือหุนเพิ่มเปน 140.26 ลานบาท ในดานการใหการสนับสนุนตอ ธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทไดดํา เนินการจัดสอบตั วแทนประกันวินาศภัยทั่วประเทศ การจายคา สินไหม ทดแทนแทนบริษัทประกันภัย ซึ่งในปนี้ บริษัทกลางฯ ดําเนินการจัดการสินไหมทดแทน แทนบริษัทประกันภัย รวมทั้งสิ้น 43,338 เคลม บริษัทมีเบี้ยประกันภัยจํานวน 1,020.48 ลานบาท จากจํานวนกรมธรรมทั้งสิ้น 3.45 ลานกรมธรรม มีจํานวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น 78,374 เคลม มีอัตราความเสียหายตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio) ที่รอยละ 87.10 บริษัทรับคํารองโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรจํานวน 1,461 เคลม และ จําหนายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรไดทั้งสิ้น 109,480 กรมธรรม 4. กิจกรรมเพื่อสังคม นอกเหนือจากโครงการหมวกเหลือง 80 พรรษาแลว บริษัทยังไดจัดทําโครงการเพื่อสังคม อีก หลายโครงการ เชน โครงการ 9 ป 9 ความดี เพื่อถวายในหลวง โครงการ Road Safety Camp โครงการ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โครงการปายจุดเสี่ยง โครงการเปดไฟใสหมวก เปนตน โครงการตางๆเหลานี้ ไดทําให ชื่อบริษัทกลางฯ กระจายไปอยูในทุกภาคสวนของประเทศ เปนการยกระดับภาพลักษณทั้งของบริษัทกลางฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม จากผลของความทุมเท ความพยายาม ในการนําพาองคกรใหพัฒนาอยางไมมีที่สิ้นสุด ตอเนื่องและ มั่นคง ดํารงไวซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมตามเจตนารมณของการจัดตั้งบริษัทกลางฯ ขาพเจาขอขอบคุณ ทานผูถือหุน ผูซึ่งอยูเบื้องหลังของความสําเร็จ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ไดชวยกําหนดทิศทาง ดูแล กํากับ และสนั บสนุ นการดํา เนินงานที่ผานมาจากปแรกจนถึงปจ จุบันและหวังเปนอยางยิ่งวา ท านผู ถือหุน คณะกรรมการบริษัท จะเปนกําลังใจ และเปนแรงสนับสนุนนําพาองคกรนี้ใหกาวหนา วัฒนาถาวรสืบไป

(รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ) ประธานกรรมการ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด


ร ายงานคณะกรรมการ การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแล คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส และเพิ่มความ เชื่อมั่นใหแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุมหลักสําคัญ ดังนี้ ¾ การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน เปนธรรมตอทุกฝาย ¾ คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นในการสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการในระยะยาว บริหารงานดวยความรอบคอบ และระมัด ระวั ง รั บ ผิ ด ชอบต อการปฏิบั ติ ห น า ที่ ด ว ยความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพที่ เ พี ย งพอเพื่อ ให เ กิ ด ประโยชนตอผูถือหุน ดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน รับผิดชอบตอการตัดสินใจและการ กระทําของตนเอง ¾ การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ¾ การดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความเสี่ยงอยูเสมอ โดยมีการควบคุมที่เหมาะสม ¾ การกําหนดจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

2. สิทธิของผูถือหุน ในป 2550 บริษัทมีการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 1 ครั้ง แบงเปน ¾ ประชุมสามัญประจําป 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 โดยการประชุมไดจัดที่สมาคมประกันวินาศภัย บริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม ตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยที่ บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภัย จากรถ จํ า กั ด เป น นิ ติบุ ค คลที่ จั ด ตั้ง ขึ้ น ตามมาตรา 10 ทวิ แห ง พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540) ซึ่งกําหนดใหทุกบริษัทตาม กฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถตองเขาชื่อซื้อหุนในการจัดตั้ง การเพิ่มทุน และ การดําเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีประกาศกําหนด อยางไรก็ดีในการปฏิบัติภารกิจจายคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยจากรถ บริษัทกลางฯ ไดใหความสําคัญใน การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอัน ไดแก ประชาชน สถานพยาบาลและผูบริหาร ของบริษัท ตลอดจนภาครัฐ

รายงานประจําป


4. การประชุมผูถือหุน ในการประชุมผูถือหุนในป 2550 มีกรรมการเขารวมประชุมซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประธาน คณะกรรมการบริษัทซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบ การดํ าเนิ น งานของบริษั ท สอบถามและแสดงความคิด เห็ น และขอ เสนอแนะตา งๆรวมทั้ ง ไดบั น ทึก ประเด็น ซั ก ถามและ ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดแนวนโยบาย แผนงานและกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุม การดําเนินงานของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการในฐานะผูบริหารรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการดูแลการดําเนินธุรกิจและ การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระ ใดๆ กรรมการทานนั้นตองเปดเผยใหที่ประชุมทราบ

7. จริยธรรมธุรกิจ บริษัทมีขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝายจัดการและพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของ ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสีย ทุกกลุมสาธารณชนและสังคม โดยผูเกี่ยวของไดตกลงที่จะถือปฏิบัติและบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงาน สม่ําเสมอและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 16 ทานประกอบดวย - กรรมการที่เปนผูบริหาร - กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุน (เปนตัวแทนของกลุมใหญ 4 ทาน กลุมกลาง 4 ทาน และกลุมเล็ก 4 ทาน) - ผูทรงคุณวุฒิดานประกันวินาศภัย และผูแทนจาก คปภ. - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1 12

ทาน ทาน

3 1

ทาน ทาน

9. การรวมหรือแยกตําแหนง ¾ ประธานคณะกรรมการบริษัทเปนกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย และไมมีความสัมพันธ ใดๆ กับฝายบริหาร ¾ ประธานคณะกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานประจํา

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด


10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร การกํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ก ารดํ า เนิ น การที่ โ ปร ง ใสโดยได ผ า นการพิ จ ารณา ผลตอบแทน ซึ่งในสวนของคาตอบแทนกรรมการตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญผูถือหุน

11. การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่ม ตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา เลขานุการ คณะกรรมการไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารไมนอยกวา 7 วัน กอนการประชุม เพื่อให คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในป 2550 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 12 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 32/2543 ใหฝายจัดการนําสงสําเนารายงานการประชุมที่ คณะกรรมการบริษัทรับรองแลวใหแกผูถือหุนเพื่อสามารถรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทไดตลอดเวลา

12. คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน เพื่อศึกษากลั่นกรองงานและดูแล กิ จ กรรมเฉพาะที่ จํ า เป น และสํ า คั ญ โดยประธานกรรมการของทั้ ง สองคณะเป น กรรมการอิ ส ระที่ ไ ม เ ป น ผู บ ริ ห ารและ คณะกรรมการทั้งสองคณะสวนใหญประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและระเบียบการลงทุน

13. ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบควบคุมภายในทั้งการควบคุมการเงิน การดําเนินงานและ การปฏิบัติงาน โดยมีสํานักตรวจสอบทําหนาที่ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให มั่ น ใจว า การปฎิ บั ติ ง านหลั ก และกิ จ กรรมทางการเงิ น ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ กํ า หนดและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให สํ า นั ก ตรวจสอบมี ค วามเป น อิ ส ระสามารถทํ า หน า ที่ ต รวจสอบและถ ว งดุ ล ได อ ย า งเต็ ม ที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกําหนดใหสํานักตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการ ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบ การบริ หารความเสี่ยงจากการประกอบการทางธุรกิจ บริษัทมีการจัดประชุมคณะผูบริห าร (Management Committee) เปนประจําทุกเดือน โดยแตละครั้งใชเวลาประชุมไมต่ํากวา 8 ชั่วโมง ซึ่งเปนการประชุมกับผูบริหารระดับภาค และผูบริหารระดับสวนงานหมุนเวียนกันเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด และเพื่อติดตามประเมินผลอยางใกลชิด รวมทั้งมอบหมายใหสวนงานไปจัดประชุมกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งตัวแทน/จุดขาย เพื่อรับทราบถึงแนวทางการแกไขปญหาตางๆ เชน ฝายรับประกันภัยและการตลาด

รายงานประจําป


14. รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจําป งบการเงิน ดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการ เปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อ ปองกันไมใหเกิด การทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปน ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว คณะกรรมการมีความเห็น วาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจและสามารถสรางความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

( รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ ) ประธานกรรมการ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด


ร ายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ประกอบดวยกรรมการของบริษัท 3 ทาน ที่ไดัรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ นายอานนท วังวสุ นายภิญโญ บุญนํา นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล

รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

เปน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปน กรรมการตรวจสอบ เปน กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท และตามที่ไดกําหนดไวในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมทุกเดือน และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผูแทนได รายงานผลการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคราว โดยสรุปสาระสําคัญในรอบปที่ผานมาไวดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2550 เพื่อใหม่ันใจวา รายงานทางการเงินของ บริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแลว 2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยไดรับรายงานผลการตรวจสอบและการ ดํ า เนิ น งานของสํา นั ก ตรวจสอบเปน ประจํา ตลอดจนติ ด ตามการจัด ทํา ระบบควบคุ ม ภายใน และการ ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมอยางมีประสิทธิภาพ 3. พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า แบบประเมิ น ความพอเพี ย งระบบควบคุ ม ภายในของ คณะกรรมการบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล 4. พิจารณาใหความเห็นชอบ และสนับสนุนใหมีการใชระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 เพื่อนํามาเปน แนวทางในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัท 5. พิจารณาและใหความเห็นชอบเปาหมาย และแผนงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบประจําป 2551 รวมทั้ง ทบทวนงานที่สํานักตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ ประเมินผลอยางตอเนื่อง 6. สอบทานความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบ และการปฏิบัติงานวาเปนไปตามมาตรฐานสากล และใหมีการ ติดตามการดําเนินการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทไดมีการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ บริษัท การจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินประจําป 2550 เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองครบถวน เชื่อถือได นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอเสนอแนะแกฝายบริหารเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบริษัทใหดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบริษัท สํานักงานเอินส แอนด ยังส จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2551 เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติตอไป

(นายอานนท วังวสุ) ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจําป


ค ณะกรรมการบริษัท

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๘๘


ค ณะกรรมการตรวจสอบ

ค ณะกรรมการลงทุน

รายงานประจําป


ร ายนามคณะกรรมการ ป ๒๕๕๐ ลําดับ

รายนาม

บริษัท

ผูแทนกลุม

1

รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ

ผูทรงคุณวุฒิ

คปภ.

2

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

ผูทรงคุณวุฒิ

คปภ.

3

นายภิญโญ บุญนํา

ผูแทน คปภ.

คปภ.

4

นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ใหญ

5

นายสุขเทพ จันทรศรีชวาลา

บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด

ใหญ

6

นายกฤตวิทย ศรีพสุธา

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด

ใหญ

7

นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล

บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย จํากัด

ใหญ

8

นายอานนท วังวสุ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กลาง

9

นายจารึก กังวานพณิชย

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กลาง

10

นายจีรพันธ อัศวะธนกุล

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

กลาง

11

นายพุทธิพงษ ดานบุญสุต

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)

กลาง

12

นายนพดล สันติภากรณ

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด

เล็ก

13

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด

เล็ก

14

นางสาวบังอร มี้เจริญ

บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด

เล็ก

15

นางนวลพรรณ ล่ําซํา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด

เล็ก

16

นายอรัญ ศรีวองไทย

บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด

ที่ปรึกษา

17

นายสมพร สืบถวิลกุล

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

คณะกรรมการ

๑๐ ๑๐


ร ายนามผูถ อื หุน

รายชื่อบริษัทผูถือหุนกลุมใหญ (จํานวนหุน 500,001 หุน ขึ้นไป)

ลําดับที่ 1 2 3 4 5

รายชื่อบริษัท บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด บริษัท ลิเบอรตี้ประกันภัย จํากัด บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน 571,176 1,242,776 1,676,369 639,389 832,447

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จํากัด

รายชื่อบริษัทผูถือหุนกลุมกลาง (จํานวนหุน 50,001 - 500,000 หุน)

๑๑

ลําดับที่ 1 2 3 4

รายชื่อบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด บริษัท คอมไบด อินชัวรันส (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท คุมเกลาประกันภัย จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุน 175,584 201,691 52,633 141,689

5

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด

52,633

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด) จํากัด บริษัท เจาพระยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิกนา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จํากัด บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด บริษัท ธนสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท นิวแฮมพเชอรอินชัวรันส บริษัท บางกอกสหประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท บีที ประกันภัย จํากัด บริษัท ประกันคุมภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด (มหาชน) บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด บริษัท ฟนิกซ ประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สงเสริมประกันภัย จํากัด บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สัมพันธประกันภัย จํากัด

52,633 52,633 52,633 239,902 245,060 487,068 132,741 52,633 78,424 110,004 184,743 63,160 57,791 83,161 121,056 108,319 52,633 52,633 73,792 52,633 320,642

รายงานประจําป


รายชื่อบริษัทผูถือหุนกลุมกลาง (จํานวนหุน 50,001 - 500,000 หุน) ลําดับที่ 27 28 29 30 31 32 33

รายชื่อบริษัท บริษัท อลิอันซ ซีพี ประกันภัย จํากัด บริษัท อาคเนยประกันภัย (2000) จํากัด บริษัท เอราวัณประกันภัย จํากัด บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท แอ็ดวานซ อินชัวรันส จํากัด บริษัท โอสถสภาประกันภัย จํากัด

จํานวนหุน 52,633 314,010 108,530 119,688 72,107 52,633 52,633

รายชื่อบริษัทผูถือหุนกลุมเล็ก (จํานวนหุนนอยกวา 50,001 หุน) ลําดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

รายชื่อบริษัท บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ชับบประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จํากัด บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ จํากัด บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จํากัด บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จํากัด บริษัท พาณิชยการประกันภัย จํากัด บริษัท ไพบูลยประกันภัย จํากัด บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท ภัทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ สาขาประเทศไทย จํากัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จํากัด บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด บริษัท สหวัฒนาประกันภัย จํากัด บริษัท สินทรัพยประกันภัย จํากัด บริษัท อินทรประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด บริษัท เอไอจีประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จํากัด

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

จํานวนหุน 31,685 46,212 32,106 22,422 40,001 31,896 48,107 34,106 25,474 37,054 27,790 24,422 41,475 26,527 22,632 45,054 45,686 32,001 28,422 21,264 23,053 37,054 44,633 33,896 22,948 36,527 29,054 22,948

๑๒


ผังโครงสราง บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด คณะกรรมการบริษัท Board of Directors คณะกรรมการลงทุน Investment Committee

ที่ปรึกษาบริษัท Advisor

คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee

สวนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ Plan&Business Development Division

กรรมการผูจัดการ Managing Director

สวนประชาสัมพันธ Public Relations Division

สํานักตรวจสอบ Office of Corporate Auditor

สํานักกรรมการผูจัดการ Office of Managing Director

สวนนิติการ Legal Division

สวนตรวจสอบ Corporate Auditor Division

สวนบริหารอัตรา และการรักษาพยาบาล Medical&Care Management Division สวนนวัตกรรมธุรกิจ Business Innovation Division

รองกรรมการผูจัดการ ดานบริหาร Deputy Managing Director (Administration)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Department

สวนพัฒนาระบบสารสนเทศ System Development Division

สวนวิศวกรรมระบบ System Engineering Division

รองกรรมการผูจัดการ ดานปฏิบัติการ Deputy Managing Director (Operation)

สวนวิเคราะหและออกแบบระบบงานธุรกิจ

Business System Analysis Division

สวนบัญชี Accounting Division

สวนการเงิน Financial Division

สวนอบรมและพัฒนาบุคลากร Training and Development Division

สวนทรัพยากรบุคคล Human Resource Division

สวนบริหารทั่วไป Administrative Division

ฝายรับประกันภัยและการตลาด Underwriting&Marketing Department

ฝายกิจการสาขา Branch Operation Department

ฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป Human Resource&Administrative Department

ฝายบัญชีและการเงิน Accounting&Financial Department

สวนจัดซื้อ Purchasing Division

สวนกิจการสาขา 1 Branch Operation Division I

สวนกิจการสาขา 2 Branch Operation Division II

สวนรับประกันภัยและการตลาด 1 Underwriting&Marketing Division I

สวนรับประกันภัยและการตลาด 2 Underwriting&Marketing Division II

ฝายสินไหมทดแทน Claims Department

สวนสินไหมทดแทน 1 Claims Division I

สวนสินไหมทดแทน 2 Claims Division II

สวนสินไหมทดแทน 3 Claims Division III

Head Office Branches สํานักงานภาคกรุงเทพและปริมณฑล Bangkok and Territory Regional Office

สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี กรุงเทพ นครนายก อยุธยา

๑๓

สํานักงานภาคตะวันออก(ชลบุรี) Eastern Regional Office (Chon Buri)

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด สระแกว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง(นครราชสีมา) Lower North-Eastern Regional Office(Nakhon Ratchasima)

นครราชสีมา บุรีรัมย มุกดาหาร อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร

สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน(ขอนแกน) Upper North-Eastern Regional Office(Khon Kaen)

ขอนแกน กาฬสินธุ หนองบัวลําภู สกลนคร อุดรธานี เลย หนองคาย นครพนม รอยเอ็ด มหาสารคาม

สํานักงานภาคเหนือตอนบน(เชียงใหม) Upper Northern Regional Office (Chiang Mai)

เชียงใหม แพร แมฮองสอน พะเยา เชียงราย ลําพูน ลําปาง นาน ตาก

สํานักงานภาคเหนือตอนลาง(พิจิตร) Lower Northern Regional Office (Phichit)

พิจิตร สุโขทัย นครสวรรค พิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี กําแพงเพชร เพชรบูรณ อุตรดิตถ

สํานักงานภาคกลาง(สุพรรณบุรี) Central Regional Office (Suphan Buri)

สุพรรณบุรี ลพบุรี นครปฐม อางทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี กาญจนบุรี สิงหบุรี ราชบุรี

สํานักงานภาคใตตอนบน(สุราษฎรธานี) Upper Southern Regional Office (Surat Thani)

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา ประจวบคีรีขันธ ชุมพร กระบี่ ระนอง

สํานักงานภาคใตตอนลาง(หาดใหญ) Lower Southern Regional Office (Hat Yai)

สงขลา ตรัง พัทลุง ยะลา สตูล นราธิวาส ปตตานี

รายงานประจําป


ค ณะผูบริหาร

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๑๔


ค วามเปนมาของบริษัท บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย กฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 72 ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 เนื่องจากผูประสบภัยไมไดรับความสะดวกในการใชสิทธิในการขอรับคาสินไหมทดแทน เพราะในบาง พื้นที่ไมมีสาขาของบริษัทประกันภัยหรือแตละบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการที่แตกตางกัน บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 มีทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ผูถือหุนประกอบดวย บริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถในขณะนั้น รวมทั้งสิ้น 71 บริษัท ในปจจุบันบางบริษัทประกันวินาศภัยไดมีการปด กิจการ หรือมีการควบควมกิจการกัน จึงทําใหมีผูถือหุนคงเหลือ 66 บริษัท วัตถุประสงคของการจัดตั้งบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 1. ให บริ การเกี่ยวกับการรับคํารองขอคาเสียหายเบื้องตนและการจายคา สินไหมทดแทนหรือเงินตา งๆ ตาม พระราชบัญญัตินี้ และดําเนินกิจการตามที่บริษัทหรือสํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยจะไดมอบหมาย 2. ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เฉพาะการประกั น ภั ย รถตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต ามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ าก คณะรัฐมนตรี 3. ดําเนินกิจการอื่นตามที่กําหนดในหนังสือบริคณหสนธิ มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540) ไดกําหนดภารกิจแรกให บริษั ทกลางคุ ม ครองผูป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด คือ “ให บริ ษัท กลางคุม ครองผูป ระสบภั ย จากรถ จํ า กัด จั ดใหมี สถานที่ ดําเนินการเพื่อใหบริการครบทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครใหแลวเสร็จภายใน 1 ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สวนการจัดใหมีสถานที่ดําเนินการเพิ่มเติมตอไปใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของการใหบริการแกผูประสบภัยจากรถ ใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมการประกันภัยกําหนดโดยคําแนะนําของกรรมการ” ดวยตระหนักดีถึงภารกิจดังกลาว คณะผูบริหาร และพนักงานชุดแรก ไดใชหองประชุมของสมาคมประกันวินาศภัย และหองประชุมของบริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จํากัด (TID) เปนที่ทําการชั่วคราว ในการกําหนดแผนงานและแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดรับ มอบหมาย และในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 จึงไดทําพิธีเปดสํานักงานใหญอยางเปนทางการ ณ สํานักงานเลขที่ 65/42 A ชั้น 3 อาคารชํานาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร ถนนพระราม 9 แขวง/เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นไดทยอยเปดสาขา เพิ่มขึ้นตามแผนงานทุกเดือน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 บริษัทสามารถเปดสาขาใหบริการแกผูประสบภัยได ครบ 76 จังหวัด ทั่วประเทศไทยไดสําเร็จตามที่กฎหมายกําหนด และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 บริษัท กลางคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดยายที่ทําการสํานักงานใหญ ไปยังสถานที่แหงใหม ณ ที่ทําการเลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต หวยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เริ่มใหบริการรับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทนในวันที่ 12 มิถุนายน 2541 ตอมาปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประสบภาวะขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนต ทําใหมี บริ ษั ท ประกั น ภั ย จํ า นวนหนึ่ ง ไม พ ร อ มที่ จ ะรั บ ประกั น ความเสี่ ย งภั ย รถประเภทนี้ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การแก ป ญ หาดั ง กล า ว

๑๕

รายงานประจําป


คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ใหบริษัทกลางฯ ดําเนินการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนตตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เพื่อเปนอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการหาซื้อประกันภัยประเภทนี้ และนับไดวาเปน ภารกิจเพิ่มเติมจากที่ดําเนินการเฉพาะการรับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทน โดยบริษัทกลางฯ ไดเรงดําเนินการใหทุก สาขาสามารถเปดรับประกันภัยรถจักรยานยนตพรอมกันทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2542 เปนตนมา ผลการดําเนินการดานการรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับของบริษัทดําเนินการไปไดดวยดีและมีปริมาณ กรมธรรมมากขึ้นอยางรวดเร็วในแตละป โดยในป พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนปแรกและถึงแมจะไดทําหนาที่ในการรับประกันภัย รถจักรยานยนตไดเพียง 7 เดือนกวาๆ บริษัท ก็สามารถรับประกันภัยรถจักรยานยนตไวทั้งสิ้น 679,756 กรมธรรม โดยได รับคํารองขอและจายคาสินไหมทดแทนแทนบริษัทประกันภัยเปนจํานวนทั้งสิ้น 8,816 เรื่อง ในป 2543 มียอดการรับ ประกันภัยทั้งสิ้น 2,065,744 กรมธรรม มีจํานวนอุบัติเหตุที่จะตองจายคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 10,492 เรื่อง ในป 2544 มี จํานวนการรับประกันภัย 2,253,301 กรมธรรม โดยมีเรื่องที่จะตองจายคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 50,824 เรื่อง และในป 2545 มียอดการรับประกันภัยทั้งสิ้น 2,849,968 กรมธรรม มีจํานวนอุบัติเหตุที่จะตองจายคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 50,678 เรื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่บริษัทกลางฯ ไดทําการรับประกันภัยรถจักรยานยนตมานั้น บริษัทสามารถควบคุมอัตราความ สูญเสีย (Loss Ratio) ไดต่ํากวาอัตราความสูญเสียของอุตสาหกรรมประกันภัยเปนอยางมาก ซึ่งอาจกลาวไดวาการดําเนินการ ดานการรับประกันภัยของบริษัทกลางฯ ประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่งในดานการเปนทางเลือกเพื่อแกปญหาใหประชาชนที่ ไมสามารถหาซื้อประกันภัยรถจักรยานยนตหรือตองซื้อในอัตราที่สูงกวาคาเบี้ยประกันภัยที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาเบี้ยประกันภัยตามที่กฎหมายกําหนดไวในขณะนั้นต่ํากวาอัตราความเสี่ยงภัยของรถจักรยานยนต ซึ่งสําหรับ บริษัทประกันภัยอื่นๆ แลวจะสามารถรับประกันภัยรถประเภทอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ํากวาเพื่อเปนการถัวเฉลี่ยความสูญเสีย จากรถจักรยานยนตได แตสําหรับบริษัทกลางฯ นั้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหบริษัทกลางฯ สามารถรับประกันภัยไดเฉพาะ รถจักรยานยนตเทานั้น ดังนั้นบริษัทกลางฯ จึงไมสามารถเฉลี่ยความความสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยงภัยของรถจักรยานยนต ไปยังรถประเภทอื่นได แมวาบริษัทจะสามารถควบคุมอัตราความสูญเสียไดในระดับที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของธุรกิจประกันภัย แต บริษัทกลางฯก็ยังคงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินการอยู และดวยเหตุที่วาบริษัทกลางฯ ตองแบกรับภาระการรับ ประกันภัยรถจักรยานยนตไวประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนรถจักรยานยนตที่เอาประกันภัยทั้งหมดในขณะนั้น ประกอบกับ บริษัทกลางฯ มีสถานะเปนบริษัทประกันวินาศภัยจึงตองมีหนาที่ในการดํารงเงินกองทุนใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย กําหนด บริษัทจึงไมอาจแบกรับภาระการขาดทุนจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนตไดอยางตอเนื่อง จึงไดมีการหาแนวทาง ในการแกปญหาดังกลาวโดยในชวงปลายป พ.ศ. 2545 คณะกรรมการบริษัทไดเสนอแนวทางปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัท ตออธิบดีกรมการประกันภัย และตอมามีการปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนตและมีการจัดตั้ง กองกลางประกันภัย รถจักรยานยนตภาคบังคับ (Compulsory Motorcycle Insurance Pool : CMIP)

การทําหนาที่เปนผูบริหารกองกลางประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ (Compulsory Motorcycle Insurance Pool : CMIP) ดังที่ได กลาวมาแลววาเนื่องจากความเสี่ยงภัยในการรับประกันภัยรถจักรยานยนตสูง ขณะที่มีการกําหนดเบี้ย ประกันภัยไวต่ํากวาความเสี่ยงภัย แมวาบริษัทกลางฯ จะสามารถบริหารจัดการและควบคุมความเสียหายไดเปนอยางดี แต บริษัทก็ยังคงประสบกับภาวะขาดทุนอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอ แนวทางปรับปรุงฐานะการเงินของบริษัทตออธิบดีกรมการประกันภัย 4 แนวทางคือ

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๑๖ ๑๖


1. ควรมีการจัดตั้ง กองทุนรับประกันความเสี่ยงภัยสูง (High Risk Pool) เพื่อทําหนาที่บริหารและจัดสรรความ เสี่ยงจากการรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ในระหวางบริษัทสมาชิก 2. ควรมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับใหเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยที่แทจริง 3. หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 1 และ/หรือ 2 ขางตน และยังคงตองการใหบริษัทกลางฯ ทําหนาที่รับประกัน ภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ ควรจะตองมีการพิจารณาเพิ่มทุนบริษัท 4. หากไมสามารถดําเนินการตามขอ 1, 2 และ/หรือ 3 ขางตนได บริษัทกลางฯ อาจมีความจําเปนตองหยุดรับ ประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ เนื่องจากจะไมสามารถดํารงเงินกองทุนไดตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งปรากฏวา กรมการประกันภัย ไดเห็นชอบกับทั้งขอเสนอที่ 1 คือการจัดตั้งกองกลางฯ และ ขอเสนอที่ 2 คือการ ปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย โดยกรมการประกันภัยไดมีคําสั่งที่ 239/2545 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา การจัดตั้งหนวยงานที่จะรับประกันภัยรถที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk Pool) พรอมกันนี้ก็ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ ปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต ในที่สุด กรมการประกันภัยไดมีคําสั่งนายทะเบียนที่ 16/2546 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546 ใหปรับเบี้ยประกันภัย รถจักรยานยนตขนาดเกิน 75 ซีซี แตไมเกิน 125 ซีซี เปนกรมธรรมฉบับละ 300 บาท โดยใหมีผลบังคับใชกับกรมธรรมที่มี ความคุมครองตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 เปนตนไป ในขณะเดียวกัน คณะทํางานที่ศึกษาเรื่องการจัดตั้ง High Risk Pool ได สรุปเสนอใหมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนตภาคบังคับขึ้นมาในลักษณะ การรวมรับประกันและบริหารภัยที่มีความเสี่ยงภัยสูง (High Risk Pool) โดยเชิญชวนใหบริษัทประกันวินาศภัยสมัครใจเขารวม เปนสมาชิก โดยกรมการประกันภัยไดใหความเห็นชอบตามแนวทางที่คณะทํางานเสนอ สมาคมประกันวินาศภัย จึงไดจัดตั้ง “กองกลางประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ (Compulsory Motorcycle Insurance Pool “CMIP”) เพื่อทําหนาที่รับประกัน ภัยตอ (Reinsurance) เฉพาะรถจักรยานยนต ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ซึ่งเปนรถที่มีความเสี่ยงสูงจากบริษัท ประกันภัยที่เปนสมาชิก หลังจากนั้นกองกลางฯ จะกระจายความเสี่ยงกลับไปยังบริษัทประกันภัยที่รวมโครงการในรูปแบบ ตามสั ด ส ว นที่ แ ต ล ะบริ ษั ท ได รั บ ประกั น ภั ย รถประเภทอื่ น ๆ นอกจาก ของการประกั น ภั ย ต อ ช ว ง (Retrocession) รถจักรยานยนตไว ทั้งนี้เพื่อเปนการรวมเฉลี่ยความเสี่ยงของรถจักรยานยนตไปยังรถประเภทอื่นๆ และเปนการลดปญหา ความไมสะดวกของประชาชนในการหาซื้อประกันภัยรถประเภทนี้ ทั้งนี้สมาชิกกองกลางฯ ไดแตงตั้งใหบริษัทกลางฯ ทํา หนาที่เปนผูบริหารกองกลางฯ โดยเมื่อเริ่มกอตั้งกองกลางฯ มีบริษัทประกันภัยเปนสมาชิกจํานวน 57 บริษัท มีการลงนาม สัญญาจัดตั้งกองกลางฯ ณ สมาคมประกันวินาศภัย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2546 และไดมีการแตงตั้งกรรมการบริหาร กองกลางฯ ประกอบดวยกรรมการโดยตําแหนงจากสมาคมประกันวินาศภัย 4 ทาน และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใน สวนที่เปนกรรมการผูแทนบริษัทสมาชิกอีก 5 ทาน รวมเปนกรรมการบริหารกองกลางฯ ทั้งสิ้น 9 ทาน ทําหนาที่ในการกําหนด นโยบายในการดําเนินกิจการของกองกลางฯ และไดแตงตั้งใหบริษัทกลางฯทําหนาที่ในฐานะผูบริหารโครงการและเปนองคกร ผูดําเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด มีการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันที่ 12 มิถุนายน 2546 สําหรับ สัญญาของกองกลางฯ เริ่มมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองกลางฯ ยังไดมีการ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ขึ้นมาอีก 1 คณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินการของผูบริหารโครงการอีกดวย ผลการดําเนินการของกองกลางฯ ดําเนินการไปไดดีตามที่คณะกรรมการบริหารกองกลางฯ กําหนด โดยในป 2546 กองกลางฯ มีเบี้ยประกันภัยรวมทั้งสิ้น 337 ลานบาท ในป 2547 มีเบี้ยฯ 1,833.6 ลานบาท และในป 2548 มีเบี้ยฯ 1,457.5 ลานบาท โดยมีอัตราความสูญเสีย (Loss Ratio) เปน 103.3%, 92.3%, และ 92.9% ตามลําดับ ในระหวางป 2547 ไดมี สมาชิกลาออกจากกองกลางฯ จํานวน 2 บริษัท และตนป 2548 ไดมีสมาชิกลาออกเพิ่มเติมอีกจํานวน 6 บริษัท ขณะที่มี

๑๗

รายงานประจําป


สมาชิกขอเขารวมกองกลางฯเพิ่มเติม จํานวน 3 บริษัท แมวากองกลางฯจะสามารถควบคุมอัตราความสูญเสียไดต่ํากวา 100% แตเนื่องจากตั้งแตเริ่มดําเนินการมาคณะกรรมการบริหารกองกลางฯมีนโยบายในการจายคาดําเนินการหรือสวนลดเบี้ย ประกันภัยใหสมาชิกในอัตรา 12% ซึ่งสงผลใหผลประกอบการโดยรวมของกองกลางฯ ในป 2546, 2547 และชวง 3 ไตรมาส แรกของป 2548 ยังคงประสบภาวะขาดทุนจากการดําเนินการอยู ดังนั้นคณะกรรมการบริหารกองกลางฯ ไดมีมติในการ ประชุมครั้งที่ 25/2548 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ใหปรับลดอัตราสวนลดเบี้ยประกันภัยตอจาก 12% เปน 8% ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2548 เปนตนไป ประกอบกับผูบริหารกองกลางฯสามารถควบคุมอัตราความสูญเสียไดดีขึ้นตามลําดับสงผลให กองกลางฯไมขาดทุนอีกตอไป หลังจากนั้นไดมีบริษัทสมาชิกขอลาออกจากกองกลางฯ เพิ่มเติมอีกโดยใหเหตุผลวามีความ พรอมที่จะรับประกันภัยรถจักรยานยนตเอง ตอมาคณะกรรมการบริหารกองกลางฯ ไดมีมติใหเรียกเก็บเงินจากผลขาดทุน ของกองกลางฯ ประจําป 2546 และ ประจําป 2547 และปรากฏวามีสมาชิกไดแจงความประสงคขอบอกเลิกสัญญาฯ เพิ่มเติม อีกจํานวนหนึ่ง จึงสงผลให ณ ป 2549 จํานวนบริษัทสมาชิกกองกลางฯ คงเหลือ 46 บริษัท ซึ่งจะมีผลทําใหสัดสวนเบี้ย ประกันภัยตอและเบี้ยประกันภัยตอชวงป 2549 มีสัดสวนไมถึงรอยละ 50 ของสัดสวนเบี้ยประกันภัยตอชวงทั้งหมดของ สมาชิก ดังนั้นในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2548 ของบริษัทสมาชิกกองกลางฯ ที่สมาคมประกันวินาศภัย ที่ประชุมไดมีมติให ยกเลิกกองกลางประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป

การทําหนาที่เปน สํานักงานประกันภัยรถผานแดนแหงชาติ (National Bureau of Insurance) ประเทศสมาชิกในกลุม ASEAN ไดรวมลงนามในกรอบความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน (The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit : The GIT Agreement) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ที่เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม โดยมีเปาหมายเพื่อใหเปนการ สนับสนุนสงเสริมการคาระหวางประเทศในกลุม ASEAN และทําใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้ ใกลชิดยิ่งขึ้น โดยความตกลง GIT ประกอบไปดวยสนธิสัญญารวม 9 ฉบับ โดยสนธิสัญญาฉบับที่ 5 เปนเรื่องที่วาดวย โครงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ซึ่งในเบื้องตนกําหนดใหมีรถขนสงสินคาที่จะไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการไดประเทศละ 60 คัน และกําหนดให ประเทศคูสัญญาตองดําเนินการภายใตกรอบขอตกลงนี้ภายในป 2543 ตอมาในการประชุมผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียน ครั้งที่ 2 (The Second Meeting of the ASEAN Insurance Regulators) ที่ประชุมไดมีการพิจารณารางพิธีสารฉบับที่ 5 โครงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ซึ่งในการประชุมดังกลาวไดมีผูแทนจากสมาคม ประกันวินาศภัยเขารวมประชุมดวย ในที่สุดรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังของประเทศในกลุมสมาชิก ASEAN ไดมีการลง นามรวมกันในพิธีสารฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2544 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยผูแทนรัฐบาลไทยที่ลง นามคือ ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สาระสําคัญประการหนึ่งของพิธีสารฉบับที่ 5 โครงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) คือขอตกลงตามมาตรา 9 ที่กําหนดใหสมาชิกภาคีคูสัญญาตอง จัดตั้ง National Bureau ของแตละประเทศขึ้นมา โดย National Bureau ประกอบดวยบริษัทประกันภัยที่ไดรับอนุญาตใหรับ ประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อทําหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่ระบุไวในมาตรา 10 ซึ่งไดแก

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๑๘ ๑๘


1. ทําหนาที่ออก Blue Card (เอกสารที่ใชเปนหลักฐานแสดงวามีการทําประกันภัยรถภาคบังคับตามขอตกลงของพิธี สารฉบับที่ 5) ใหกับผูขนสงสินคาของประเทศตน

2. จําหนายกรมธรรมประกันภัยภาคบังคับของประเทศตนใหกับผูรับขนสินคาของประเทศอื่นที่จะนํารถเขามาใน 3. 4. 5. 6.

ประเทศ ประทับตราบน Blue Card เมื่อตรวจสอบวารถขนสงสินคาที่จะเขาประเทศมีการประกันภัยภาคบังคับถูกตองตาม กฎหมายของประเทศนั้นๆ ตรวจสอบอุบัติเหตุและดําเนินการตามที่จําเปนเมื่อไดรับแจงวารถที่มี Blue Card ประสบอุบัติเหตุ และตองแจงให บริษัทผูรับประกันภัยที่เกี่ยวของทราบถึงเรื่องที่ไดดําเนินการในนามของบริษัทนั้น การตกลงชดใชคาสินไหมทดแทนใดๆ จะตองขออนุมัติจากบริษัทผูรับประกันภัยที่เกี่ยวของกอน เรียกคืนคาสินไหมทดแทนที่ไดจายไปแลวคืนจากบริษัทผูรับประกันภัย

นอกจากนี้ในมาตรา 11 และ 12 ยังกําหนดใหมีการจัดตั้ง Council of Bureaux ขึ้นมาประกอบดวยตัวแทนจากแตละ National Bureau ประเทศละ 1 คน และตัวแทนจาก Transit Transport Coordinating Board (ซึ่งจัดตั้งภายใตมาตรา 29.2 ของ The GIT Agreement) เพื่อทําหนาที่ประสานงานและกํากับดูแล ดานกฎหมาย ดานวิชาการ ดานการบริหารจัดการ และ การดําเนินการดานการเงิน ของ National Bureau ของประเทศคูสัญญา สําหรับประเทศไทยนั้นเพื่อเปนการปฏิบัติตามขอตกลงในพิธีสารฉบับที่ 5 ในเรื่องของการจัดตั้ง National Bureau กรมการประกันภัยไดมอบหมายใหสมาคมประกันวินาศภัยเปนผูพิจารณาเสนอหนวยงานที่เห็นสมควรทําหนาที่ดังกลาว โดย สมาคมประกันวินาศภัยไดมีการพิจารณาเรื่องนี้ในประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2542-44 และตอมาสมาคมฯไดมี หนังสือที่ กป. 7/2543 ลงวันที่25 มกราคม 2543 เสนอใหกรมการประกันภัยพิจารณา บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจาก รถ จํากัด เปน National Bureau ซึ่งกรมการประกันภัยเห็นชอบกับขอเสนอดังกลาวและไดมีหนังสือฉบับที่ พณ 0506/2047 ลงวันที่ 12 เมษายน 2545 แจงใหบริษัทกลางฯ ดําเนินการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อเพิ่มเติมวัตถุประสงคใหสามารถ ดําเนินการเปน National Bureau ได ตอมาในการประชุมผูถือหุนของบริษัทกลางฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ที่ ประชุมมีมติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพื่อใหสามารถทําหนาที่เปน National Bureau ตามที่กรมการประกันภัยแนะนํา และ ตอมาภาครัฐไดดําเนินการตามขั้นตอนการยืนยันสัตยาบันไปยัง ASEAN Secretariat เพื่อแสดงวาประเทศไทยไดแตงตั้ง บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เปน Thai National Bureau of Insurance อยางเปนทางการ ภายหลังการจัดตั้ง ASEAN Council of Bureaux ไดมีการประชุม Council of Bureaux หลายครั้งดังตอไปนี้ 1st Council of Bureaux Meeting และ 2nd Council of Bureaux Meeting การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นระหวางวันที่ 27-30 สิงหาคม 2544 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร และ การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 19 มีนาคม 2545 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร 3rd Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 4th Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 17- 21 สิงหาคม 2546 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 5th Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 20- 22 กันยายน 2547 ที่กรุงมานิลา ประเทศฟลิปปนส 6th Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2548 ที่เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 7th Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 15- 18 พฤศจิกายน 2549 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

๑๙

รายงานประจําป


8th Council of Bureaux Meeting จัดขึ้นระหวางวันที่ 14- 17 พฤศจิกายน 2550 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ มาเลเซีย โดยการประชุมทั้ง 8 ครั้ง สามารถสรุปสาระสําคัญและความคืบหนาของโครงการไดดังนี้ • ในปจจุบันไดมีการลงนามในพิธีสารไปแลวทั้งหมด 8 ฉบับ ซึ่งรวมถึงพิธีสารฉบับที่ 5 ซึ่งเปนเรื่องวาดวย โครงการประกันภัยรถยนตภาคบังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) ยังคงเหลือพิธีสารอีก 2 ฉบับ ที่ยังคงอยูระหวางการเจรจาตกลงอันไดแก การจัดตั้งจุด ผ า นแดน และการอํ า นวยความสะดวกด า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร ซึ่ ง คาดว า จะสามารถสรุ ป และลงนามได โ ดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคมนาคมของ ประเทศสมาชิกอาเซียนกอนการประชุมครั้งตอไป • ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนไดใหสัตยาบันตอพิธีสารฉบับที่ 5 (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) แลว • ประเทศสมาชิก ทุกประเทศไดดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมาธิการประสานงานดานการขนสงแหงชาติ (The National Transit Transport Coordinating Committee: NTTCC) เรียบรอยแลว • ในสวนของการจัดตั้งสํานักงานประกันภัยรถผานแดนแหงชาติ (The National Bureau of Insurance) นั้น ประเทศสมาชิกไดแตงตั้งใหองคกรหรือหนวยงานดังตอไปนี้ทําหนาที่เปน สํานักงานประกันภัยรถผานแดนของ แตละประเทศ ประเทศมาเลเซีย

Malaysian Motor Insurance Pool

ประเทศฟลิปปนส

Insurance & Surety Association of the Philippines

ประเทศอินโดนีเซีย

PT Jasa Raharjar (บริษัทประกันภัยของรัฐ)

ประเทศเวียดนาม

Vietnam Insurance Corporation

ประเทศบรูไน

General Insurance Association of Brunei

ประเทศสิงคโปร

General Insurance Association of Singapore

ประเทศไทย

บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

ประเทศกัมพูชา

National Insurance Company (บริษัทประกันภัยของรัฐ)

ประเทศพมา

Myanmar Insurance (บริษัทประกันภัยของรัฐ)

สาธารณรัฐประชาชนลาว Assurances Generales du Laos ( AGL ) • ที่ประชุม Council of Bureaux ไดบรรลุขอตกลงในรายละเอียด วิธีปฎิบัติ และกระบวนการในการประสานงาน รวมกันระหวาง สนธิสัญญา การประชุมรวมระหวาง National Bureau of Insurance ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูแทน ของบริษัทประกันภัยในประเทศอาเซียน และไดมีการลงนามในสัญญาสมาพันธสํานักงานประกันภัยรถผานแดน อาเซียน (ASEAN Insurance Council of Bureaux Agreement) ในการประชุม 3rd Council of Bureaux Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 16-18 ธันวาคม 2545 ที่จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย การลงนามนี้เปน สัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานการรวมมือกันอยางแทจริง

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๒๐ ๒๐


• สําหรับแนวทางในการแตงตั้งประธานและรองประธานของ Council of Bureaux นั้นที่ประชุมมีมติเห็นพองกัน วาในการประชุมประจําปครั้งแรกที่ประชุมจะมีการเลือกผูแทนจากประเทศสมาชิกใหเปนประธาน และ รอง ประธาน มีวาระในการดํารงตําแหนง 1 ป ในปตอไปรองประธานจะทําหนาที่ประธานและที่ประชุมจะเลือกรอง ประธานคนใหมหมุนเวียนกันไป โดยในการประชุมครั้งแรก ที่ประชุมมีมติเลือกผูแทนจากสาธารณรัฐสิงคโปร ดํารงตําแหนงเปนประธาน และผูแทนจากราชอาณาจักรไทยดํารงตําแหนงเปนรองประธาน • ประเทศไทย ไดรับมอบหมายใหเปนผูกําหนดและออกแบบรูปแบบและรายละเอียดของ Blue Card โดยใหมี รายละเอียดตาม ที่ไดกําหนดไวในมาตรา 8 ของพิธีสาร และใหใชภาษาอังกฤษควบคูกับภาษาของประเทศที่ เปนผูรับประกันภัย ใหมีหมายเลขโทรศัพทของฝายที่มีชื่อปรากฏใน Blue Card ใหระบุขอมูลเกี่ยวกับสินคาและ จุดเริ่มตนของการขนสง รวมทั้งใหระบุแนวทางในการปฏิบัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได ดําเนินการแลวเสร็จและไดนําเสนอตอที่ประชุมและไดรับการรับรองเรียบรอยแลว • ในปจจุบันประเทศสมาชิก ASEAN ทุกประเทศไดมีการจัดตั้ง National Bureau of Insurance เรียบรอยแลว และทุกประเทศพรอมที่จะดําเนินการตามขอตกลงใน พิธีสารฉบับที่ 5 วาดวย โครงการประกันภัยรถยนตภาค บังคับของอาเซียน (Protocol 5 : ASEAN Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance) และ สัญญา สมาพันธสํานักงานประกันภัยรถผานแดนอาเซียน (ASEAN Insurance Council of Bureaux Agreement) แลว แตที่ประชุม 6th Council of Bureaux Meeting ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 27- 29 พฤศจิกายน 2548 ที่เมืองเสียม เรียบ ประเทศกัมพูชา มีมติวาควรรอใหพิธีสารอื่นๆมีการลงนามและใหสัตยาบันใหแลวเสร็จกอนจึงจะเริ่ม ดําเนินการเรื่องการรับประกัน โดยจะรอเพื่อรับทราบความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป • ในการประชุมครั้งที่ 7 ที่ประชุมไดแจงวาทุกประเทศมีความพรอมที่จะดําเนินการตามระบบ Blue Card ที่ ประเทศไทยไดนําเสนอ แตอยางไรก็ตามที่ประชุมยังคงมีความเห็นวาควรรอใหพิธีสารอีกหนึ่งฉบับที่เหลืออยู ของกระทรวงคมนาคมมีการลงนามและใหสัตยาบันใหแลวเสร็จกอนจึงจะเริ่มดําเนินการเรื่องการรับประกัน โดย จะรอเพื่อรับทราบความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป • ในการประชุมครั้งที่ 8 มีการรายงานความคืบหนาของการประชุมของ National Transit Transport Coordinating Committee (NTTCC) ทั้ง 2 ครั้งที่ผานมาวาที่ประชุมยังไมสามารถหาขอสรุปใดๆจึงยังคงไมมี ความคืบหนาในเรื่องการลงนามและการใหสัตยาบันในพิธีสารอีกหนึ่งฉบับที่เหลืออยูของกระทรวงคมนาคม และในการประชุ ม นี้ที่ป ระชุ ม ไดใ ห ค วามเห็น ชอบในหลัก การตอ ขอ เสนอของประเทศไทยที่ใ หมีก ารขยาย ขอบขายดานการประกันภัยรถผานแดนใหครอบคลุมไปถึงรถผานแดนประเภทอื่นๆโดยไมจํากัดเฉพาะรถขนสง สินคาจํานวน 60 คันตอประเทศรวมถึงใหบังคับใชไดกับรถที่ขามพรมแดนระหวาง 2 ประเทศ โดยไมจําเปนวา ตองแลนขามปยังประเทศที่ 3 ตามรางเดิมที่ไดเคยเสนอกันไว อยางไรก็ตามที่ประชุมไดขอใหเลขาธิการ อาเซียนนําขอเสนอดังกลาวไปหารือกับคณะกรรมการตามพิธีสารอื่นๆดวยและขอใหมาแจงใหที่ประชุมทราบใน การประชุมครั้งตอไป

๒๑

รายงานประจําป


การรวมเปนองคกรพันธมิตรเครือขาย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Thailand Global Road Safety Partnership :THAILAND GRSP) ธนาคารโลกไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในประเทศที่กําลัง พัฒนา จึงไดจัดตั้งองคกร Global Road Safety Partnership ขึ้น ภายใตโครงการ Business Partners of Development เพื่อ ชวยแกปญหาอุบัติเหตุรายแรงที่เกิดขึ้นบนถนนในประเทศกําลังพัฒนา สมาชิกของ GRSP ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จุดมุงหมายหลังเพื่อริเริ่มวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยบนถนนโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ แกไขปญหาในแตละประเทศ และไดนําความคิดริเริ่มของการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุงความปลอดภัยทาง ถนนภายใตโครงการ GRSP มาเสนอแนะเพื่อหาแนวทางความรวมมือในไทย ซึ่งไดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้และ กระทรวงคมนาคม ซึ่งถือวาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเปนนโยบายที่สําคัญที่ตองดําเนินการ ในระยะแรก Thailand Global Road Safety Partnership (Thailand GRSP) ไดดําเนินการในประเทศไทยในลักษณะความรวมมือกันอยางหลวมๆ ขององคกรภาครัฐและหนวยงานเอกชน โดยไดมีการเชิญชวนใหบริษัทกลางฯเขารวมเปนหนึ่งในพันธมิตรเพื่อรณรงคดาน ความปลอดภัยทางถนน หลังจากที่บริษัทกลางฯไดเขารวมเปนพันธมิตรไดมีการผลักดันใหการรณรงคเรื่องความปลอดภัยใน รถจักรยานยนตเปนหนึ่งในภารกิจหลัก ซึ่งก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากพันธมิตรทุกภาคสวน จนในที่สุดเรื่องนี้ก็ไดหยิบ ยกเปนประเด็นหลักในการรณรงคดานความปลอดภัยโดยเฉพาะในชวงเทศกาลสําคัญๆที่มีประชาชนเดินทางกันเปนจํานวน มาก ตอมาจึงไดมีการผลักดันใหมีการจดทะเบียนเปน “มูลนิธิความรวมมือดานความปลอดภัยทางถนน” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อริเริ่มวิธีการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนโดยใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหากับภาครัฐโดยมี เปาหมายเพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และกอใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ซึ่งมีหนวยงาน ภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือเขารวมเปนสมาชิกจํานวนมาก โดยมีกรรมการผูจัดการบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัย จากรถ จํากัด เปนเลขาธิการมูลนิธิ ซึ่งการเขารวมทําหนาที่ดังกลาวนี้มีสวนทําใหเปนการกระตุน ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค ประชาสังคมใหมีความตระหนักและหันมารวมกันรณรงคดานความปลอดภัยกันอยางจริงจังและกวางขวาง ซึ่งในที่สุดจะสงผล ดีตอธุรกิจประกันภัยโดยรวม ทั้งนี้ในระหวางการพิธีการเปดโครงการหมวกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไดมีผูแทนจาก GRSP ทั้งจากสวิสเซอรแลนด และจากออสเตรเลียเขามารวมในพิธีดวย และหลังจากนั้นไดเชิญใหประเทศไทยไปนําเสนอแนวทาง และวิ ธี ก ารในการดํ า เนิน โครงการต อที่ ป ระชุม ระดับ ภูมิ ภาคเอเซีย ที่บ าหลี และต อ มาไดมีก ารอนุมั ติง บประมาณ USD 800,000 เพื่อมาดําเนินการโครงการหมวกนิรภัยสําหรับพื้นที่ชนบทในประเทศไทย โดยแตงตั้งใหบริษัทกลางฯ เปนผูมีสวนใน การกําหนดพื้นที่เปาหมายและรวมในการประเมินผลโครงการ

การทําหนาที่ในโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร จากการที่รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรดานการประกันภัยขึ้น กรมการประกันภัยและธุรกิจประกันภัย(ทั้งบริษัท ประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต) จึงรวมกันผลักดันกรมธรรมในรูปแบบพิเศษซึ่งใชชื่อวา “การประกันภัยอุบัติเหตุเอื้อ อาทร” โดยมีหลักการใหเอื้ออาทรตอประชาชนคนไทยดวยการคิดอัตราคาเบี้ยประกันภัยในราคาปละ 365 บาท แตใหการ คุมครองเปนจํานวนเงินที่สูงถึง 300,000 บาท ตอการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ดวยเหตุที่วาการประกันภัยนี้ มีอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงวันละ 1 บาท รวม 365 บาทตอป จึงเปนที่รูจักกันทั่วไปในชื่อวา ประกันภัยวันละบาท ขึ้น ซึ่งเริ่ม ดําเนินการมาตั้งแต กันยายน 2546 เปนตนมา และจากการที่บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดดําเนินงาน ดวยความมุงมั่น จริงจัง โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และดวยศักยภาพและความพรอมในดานการปฏิบัติหนาที่ได อยางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค บริษัทกลางฯ จึงไดรับเลือกใหเปนหนวยงานที่จะทําหนาที่ในการรับคํารองและประสานงาน

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๒๒ ๒๒


ดานการจายคาทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย โดยไดปฏิบัติภารกิจนี้นับแตโครงการนี้เริ่มดําเนินการในวันที่ 13 กันยายน 2546 เปนตนมา เมื่อโครงการนี้ดําเนินการไปไดระยะหนึ่งผูบริหารโครงการเห็นวา ควรมีการขยายและเพิ่มชองทางในการกระจาย กรมธรรมสูประชาชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น ดังนั้นในเดือนธันวาคม 2546 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด(มหาชน) ผูบริหาร โครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ไดมีหนังสือมอบหมายใหบริษัทกลางฯ เปนอีกชองทางหนึ่งในการขายกรมธรรม ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรดวย ซึ่งในชวงนั้นพบวาประชาชนยังใหความสนใจและทําประกันภัยเอื้ออาทรกันนอยมาก บริษัทกลางฯจึงไดปรับปรุงวิธีการกระจายกรมธรรม รวมทั้งมีการปรับกลยุทธโดยมุงเนนไปที่การสรางชองทางใหประชาชน หรือผูเอาประกันภัยสามารถเขาถึงและซื้อประกันภัยไดสะดวกและงายยิ่งขึ้น ประการแรก คือการปรับปรุงตัวสินคาใหมโดยทํา เปนบัตรประกันภัยเอื้ออาทรเพื่อใหประชาชนสามารถซื้อหาไดดวยตนเองภายใตคําขวัญที่วา ทําประกันภัยวันละบาท สะดวก งายดาย.....เพียงปลายนิ้วประการที่สอง คือการเพิ่มชองทางจําหนายบัตรประกันภัยเอื้ออาทรใหมๆ เชน 7-eleven DTAC SHOP รานรักษบานเกิด และบริษัท วินเซ็นท เซ็นเตอรเซอรวิส กรุป จํากัด เปนตน ประการที่สาม การสรางทีมงานเฉพาะกิจ เพื่อทําหนาที่ในการแนะนําการประกันภัยเอื้ออาทรใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยมีรูปแบบในการดําเนินการใน ลักษณะเดียวกันกับการขายประกันภัยเปนหมูคณะ ในชวงเดือนกรกฎาคม 2550 ผูบริหารโครงการไดมีการประกาศปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย ในขณะที่ความคุมครองไม เพิ่ม ขึ้น ทํา ให ป ระชาชนไมสนใจทํ า ประกั น ภัย เอื้ออาทรเพิ่ ม ขึ้น แตถึงอยางไรก็ตาม บริ ษัทก็ยั งดํา เนิน การตามที่ ไ ดรั บ มอบหมายจากผูบริหารโครงการทุกประการ เพียงแตไมมุงเนนดานการตลาด จําหนายเพียงแตที่สํานักงานของบริษัทเทานั้น

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 1. 2. 3. 4.

รางวัลจรรยาบรรณดีเดน หอการคาไทย ประจําป 2547 จากหอการคาไทย รางวัลบริษัทประกันภัยผูบําเพ็ญประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจําป 2547 จากกรมการประกันภัย รางวัลบริษัทประกันภัยผูบําเพ็ญประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ประจําป 2548 จากกรมการประกันภัย รางวัลประเภทบุคคลดีเดน ที่มีผลงานในการรณรงคประชาสัมพันธการปองกันอุบัติภัย ประจําป 2549 จากคณะอนุกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 5. รางวัลบริษัทผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณชนดานประกันภัย ประจําป 2549 จากกรมการประกันภัย 6. รางวัล“เทพทอง” ครั้งที่ 9 ประเภท องคกรดีเดน ดานสงเสริมสนับสนุน ประชาสัมพันธกิจกรรมเพื่อสังคม ประจําป 2550 จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

“สาขาทั่วทิศ รับผิดชอบผูประสบภัย รวมใหบริการ”

๒๓

รายงานประจําป


วิ สัยทัศน อุดมการณ และนโยบายคุณภาพ

บริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด วิสัยทัศน เปนสัญลักษณของ พ.ร.บ.คุม ครองผูประสบภัยจากรถ และเปนศูนยกลางสนับสนุนกิจการดานประกันวินาศภัยครบวงจร ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล

อุดมการณ ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกตอง มุงมั่นในบริการที่เปนเลิศ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม เชื่อมั่นในคุณคาของคน

นโยบายคุณภาพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพสูค วามเปนเลิศ ในบริการดานการจัดการสินไหมทดแทนและดานการรับประกันภัยอยางตอเนือ่ ง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนกลางและเปนธรรม บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๒๔


ผ ลการดําเนินงานทีส่ ําคัญ ป ๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ 2546 การดําเนินการ ดานการจัดการสินไหมทดแทน จัดการสินไหมทดแทน บริษัทกลางฯ (จํานวนเรื่อง)

2547

2548

2549

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ป 49-50

2550

101,625

126,522

156,322

124,580

122,323

-1.8%

90,540

70,697

74,008

79,609

78,374

-1.6%

11,085

55,825

82,314

44,971

67,717

50.6%

จายคาสินไหมฯ แทนบริษัทอื่น

3,787

3,605

9,002

25,425

43,338

70.5%

จายคาสินไหมฯ แทน CMIP

2,798

47,670

59,478

4,473

611

-86.3%

รับเรื่องเพื่อประสานงานตอ

4,500

4,550

13,834

15,073

23,768

57.7%

385

846

865

1,021

1,177

15.3%

721

1,021

1,068

4.6%

ปริมาณโรงพยาบาลเอกชน

125

214

233

8.9%

ปริมาณโรงพยาบาลรัฐบาล

596

807

835

3.5%

2,924,708

3,434,315

3,638,454

3,445,685

-5.3%

เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต 886,071,486 867,546,871 รับโดยตรง

1,019,600,335

1,083,027,806

1,020,122,914

-5.8%

ดําเนินการแทนบริษัทประกันภัย

ปริมาณโรงพยาบาลคูสัญญา

ปริมาณโรงพยาบาลจัดการสินไหมทดแทนระบบ e-Claim (เริ่มดําเนินการในป 2548)

การดําเนินการดานการรับประกันภัย พ.ร.บ. จํานวนกรมธรรมรับโดยตรง

อายุเฉลีย่ หนี้ (วัน) Loss Ratio อัตราความถี่ในการเกิดเหตุ อัตราคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอราย ผูประสบภัย จําหนายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุ เอื้ออาทร การรับคํารองคาทดแทน อุบัติเหตุเอื้ออาทร การจัดสอบตัวแทนประกันวินาศภัย รวม (คน) จํานวนพนักงาน กําไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีเงินได

3,282,053

10

15

17

15

13

-13.3%

*108%

91.45%

91.53%

84.28%

87.10%

3.3%

2.76

2.42

2.15

2.19

2.27

3.7%

7,379

7,390

7,425

7,281

7,232

-0.7%

-

38,882

134,933

154,740

109,480

-29.2%

44

808

1,423

1,912

1,461

-23.6%

4,124

4,074

5,370

6,033

6,145

1.9%

419

443

450

455

451

-0.9%

13,880,165

51,067,791

13,001,815

56,405,887

71,851,135

27.4%

*อัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนตขนาดเกิน 75 ซีซี ถึง 125 ซีซี ปรับจากราคา 200 บาท เปน 300 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546

๒๕

รายงานประจําป


ผ ลการดําเนินงาน บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด ดํ า เนิ น การตามวิ สั ย ทั ศ น ดั ง นี้ “เป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ และเปนศูนยกลางสนับสนุนกิจการดานประกันวินาศภัยครบวงจร ดวยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล” และดําเนินการตามนโยบายของผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท โดย ยังคงยึดมั่นภารกิจการดําเนินงานของบริษัทใหครอบคลุมความตองการครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดาน กระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและการเติบโตของพนักงานและองคกร ซึ่งในป 2550 บริษัทมุงเนนดานการจัดการ สินไหมทดแทน พ.ร.บ.ทั้งระบบเต็มรูปแบบ ไมวาจะเปนการพัฒนาระบบตรวจสอบอุบัติเหตุ พ.ร.บ.ใหมีประสิทธิภาพโดย ความรวมมือจากเครือขายพันธมิตรในการรับแจงเหตุ การแจงขอมูลเบื้องตนผานฐานขอมูล e-Accident และพัฒนาระบบ e-Claim ใหสามารถเชื่อตอขอมูลการจัดการสินไหมทดแทนระหวางบริษัทกลางฯกับบริษัทผูถือหุน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา ในด า นการเป น ที่ ป รึ ก ษาด า นค า รั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย โดยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โปรแกรมคิ ด อั ต ราค า รักษาพยาบาลอัตโนมัติ (AutoMed) ใหทันสมัยเปนไปตามการปรับเปลี่ยนอัตราคารักษาพยาบาลกลาง และคารักษาประจํา โรงพยาบาลเอกชนแตละแหง และยังคงมุงเนนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ไมวาจะเปนการสราง ตลาดแรงงานสําหรับธุรกิจประกันภัยผาน Website JobsInsure.com เพื่อใหธุรกิจประกันภัยลดคาใชจายในการสรรหา พนักงาน โครงการรณรงคเพื่อความปลอดภัยทางถนน และใหความสําคัญตอศักยภาพของบุคลากรภายในองคกร ดวยการ พัฒนาบุคลากรและระบบงาน โดยมุงสูการเปน High Performance Organization (HPO) สรางระบบการเรียนรูและพัฒนา บุคลากรใหมีศักยภาพดวยระบบ e-Learning การนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 มาพัฒนาการดําเนินงานและ การใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญที่สุดคือการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ ประกันภัยภาคบังคับ โดยการคิดคนวิธีจําหนายกรมธรรมภาคบังคับแบบใหมที่ไมเคยนํามาใชในธุรกิจประกันวินาศภัย กลาว คือการจําหนายกรมธรรมระบบ Online ผานเครื่องออกกรมธรรมอัตโนมัติ หรือที่รูจักกันวา PVR Machine (Policy Vendor Register Machine) ซึ่งตอบสนองความตองการและเปนที่ยอมรับของธุรกิจประกันภัยเปนอยางมาก ป 2550 เปนอีกปหนึ่งที่บริษัทสามารถดําเนินการไดอยางประสบความสําเร็จ ทั้งในดานการบรรลุเปาหมายและ แผนงานตามที่ไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท กลาวคือบริษัทมีผลกําไรกอนหักภาษีเงินได 71.41 ลานบาท โดยมีสวนของผู ถือหุ น เพิ่ม เปน 140.26 ลา นบาท และบริ ษัท สามารถดํ า รงเงิ น กองทุน ไดต ามที่ ก ฎหมายกํา หนด ซึ่ง เกิด ขึ้น ไดจ ากการ สนับสนุนการดําเนินงานจากผูถือหุน คณะกรรมการบริษัท และเกิดจากความรวมมือ ความทุมเท เสียสละของพนักงาน บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ที่ไดปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค รวมทั้งไดทุมเทอยางอุตสาหะเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งสามารถ สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 1. การใหบริการรับคํารองขอและชดใชคาสินไหมทดแทน ในป 2550 บริษัทไดเพิ่มศักยภาพในการรับคํารองและจายคาสินไหมทดแทน แทนบริษัทประกันภัย ดวยการเพิ่ม ชองทางในการรับคํารองผานตัวแทนคุณภาพและการพัฒนาสถานพยาบาลคูสัญญาเปน สถานพยาบาลระบบสินไหมอัตโนมัติ (e-Claim) รวมทั้งการเปนผูนําในการใชตารางอัตราคารักษาพยาบาลอยางจริงจังเต็มระบบ ในป 2550 บริษัทรับคํารองและ ดําเนินการจัดการสินไหมทดแทน ไดเปนจํานวนทั้งสิ้น 121,712 เรื่อง รวมเปนคาสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 1,135.51 ลานบาท โดยเปนเรื่องของบริษัทกลางฯ 78,374 เรื่อง เปนเงินคาสินไหมทดแทนรวม 703.23 ลานบาท และเปนการดําเนินการแทน บริษัทประกันภัยรวม 43,338 เรื่อง คิดเปนคาสินไหมทดแทน 432.28 ลานบาท ซึ่งจะเห็นไดวา บริษัทไดมีการจัดการสินไหม ทดแทนแทนบริษัทประกันภัยเพิ่มขึ้นจากปกอน 44.95% บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๒๖


2. การดําเนินงานดานการรับประกันภัยรถจักรยานยนต ในป 2550 สํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กับ และส งเสริ ม การประกอบธุ ร กิจ ประกั น ภัย ไดป ระกาศใหมี ก ารยกเลิ ก เครื่องหมายที่แสดงวามีการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต วันที่ 6 เมษายน 2550 และในวันที่ 12 เมษายน 2550 ประกาศสั่งการใหบริษัทประกันภัยรายงานการรับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทันที หลังจากที่ไดมีการรับประกันภัยรถ บริษัทจึง ไดทําการพัฒนาระบบงานรับประกันภัยโดยการใชเครื่องออกกรมธรรมอัตโนมัติ (PVR Machine) สามารถดําเนินการออก กรมธรรมและสงขอมูลใหนายทะเบียนไดทันทีตามที่นายทะเบียนกําหนด สามารถประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานรับ ประกันภัยไดถึง 30% หรือ ประมาณ 7 ลานบาทตอป อีกทั้งยังสามารถควบคุมการขายและการชําระเงินคาเบี้ยประกันภัย จากตัวแทนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันการจําหนายกรมธรรมยอนหลังและปองกันหนี้สูญไดสมบรูณแบบ ถึงแมวาใน ชวงแรกของการใช PVR Machine บริษัทกลางฯ จะสูญเสียตัวแทนและยอดจําหนายกรมธรรมไปจํานวนหนึ่ง ซึ่งสามารถ เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสได โดยบริษัทไดมีการทบทวนศักยภาพของตัวแทนแตละราย และพัฒนาตัวแทนที่คงอยูใหเปน “ตัวแทนคุณภาพ” (Quality Agent) ตอไป ซึ่งทําใหบริษัทสามารถรักษาตัวแทนที่มีประสิทธิภาพและรักษาฐานลูกคาไดอยาง ตอเนื่อง ดวยนโยบายและวิถีปฏิบัติที่มีความทุมเทในการใหบริการที่ดีแกตัวแทนจุดขายของบริษัททั่วประเทศอยางสม่ําเสมอ ตลอดมา จึงทําใหบริษัทสามารถรักษาฐานลูกคา โดยมียอดรวมการจําหนายจํานวน 3.45 ลานกรมธรรม และมีเบี้ย ประกันภัยรับโดยตรง 1,020.12 ลานบาท และเมื่อเทียบกับภาพรวมของธุรกิจ บริษัทมีสวนแบงทางการตลาดรอยละ 32 ตาม รายงานของ บริษัท ไทยอินชัวเรอส ดาตาเนท จํากัด (TID) ณ มกราคม 2551 ( ปรับประกันภัย 2550 ระยะเวลาประกัน เริ่มตนวันที่ 01/01/2550 - 31/12/2550 ) 3. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดวยความตระหนักในความรับผิดชอบดานการจัดการสินไหมทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ กอรปกับเจตนารมณที่ ตองการสรางความพึงพอใจสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งความมุงมั่นที่จะเปนศูนยกลางสนับสนุนกิจการดานประกัน วินาศภัยครบวงจร ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล ฝายจัดการและพนักงานทุกคนไดรวมกัน จัดระบบงานและระบบขอมูลในการปฏิบัติงานดังนี้ ¾

การเปนผูนําในการใชระบบอัตราคารักษาพยาบาลกลางสําหรับสถานพยาบาลทั่วประเทศ ตามที่ บริษัทกลางฯ ไดมีการนําระบบ AutoMed Program ซึ่งเปนระบบประเมินคารักษาพยาบาล ตามอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะอธิบายขั้นตอนการรักษาพยาบาล พรอมรูปของลักษณะอาการบาดเจ็บ ตางๆ และแสดงราคาคารักษาพยาบาลตามมาตรฐานกลาง ทําใหพนักงานสามารถตรวจสอบคารักษาพยาบาล ไดอยางมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ ซึ่งในปจจุบันบริษัทประกันภัยไดนําระบบ AutoMed ไปใชประกอบการ พิจารณาชดใชคารักษาพยาบาลทําใหสามารถควบคุมราคาคารักษาพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ e-Consult ซึ่งเปนระบบการใหคําปรึกษาในเรื่องการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมอีกดวย ทําให บริษัทสามารถควบคุมราคาคา รัก ษาพยาบาลไดอยางมีป ระสิ ทธิภาพ โดยมีคาเฉลี่ยคา รักษาพยาบาลตอ ผูประสบภัยอยูที่ 6,556 บาท

¾

สรางมาตรฐานในการจัดการสินไหมทดแทน ใหธุรกิจประกันภัยดวย “ระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ eClaim System” ระบบ e-Claim เปนอีก “นวัตกรรม” หนึ่ง ของบริษัทกลางฯ สรางขึ้นเพื่อการจัดการสินไหมทดแทน ผานระบบอิเล็คทรอนิกสและระบบสื่อสารทางไกล ซึ่งพัฒนาขึ้นจากความรวมมือระหวางบริษัทกลางฯ และ

๒๗

รายงานประจําป


สถานพยาบาลตางๆ บริษัทไดนําไปใชงานกับโรงพยาบาลคูสัญญาของบริษัทกลางฯ ทั้งหมด ทําใหสามารถ ตรวจสอบอุบัติเหตุไดอยางรวดเร็ว สามารถรับรองความคุมครองของผูประสบภัยไดแมนยํา ผูประสบภัยไดรับ ความคุมครองอยางฉับไวพรอมทั้งลดขั้นตอนและจํานวนเอกสารลง สงผลใหสามารถจายคารักษาพยาบาล ใหกับโรงพยาบาลที่ใชบริการของบริษัทไดรวดเร็วขึ้น ขจัดปญหาคารักษาพยาบาลที่คงคางนานลงได 100% สรางความพึงพอใจอยางสูงใหกับทั้งผูประสบภัย และสถานพยาบาลที่ใชบริการ อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการสินไหมทดแทน และปองกันเคลมทุจริตไดเกือบทั้ง 100% และไดพัฒนาระบบ e-Claim ให สามารถเชื่อมตอไปยังบริษัทประกันวินาศภัยได และสามารถปรับใชเขากับระบบของบริษัทประกันภัยแตละ บริษัท ที่มีความประสงครวมใหบริการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพเปนผลประโยชนรวมกันของ ธุรกิจประกันวินาศภัย โดยในป 2550 มีบริษัทประกันภัยผูถือหุนของบริษัทกลางฯ ไดมอบความไววางใจให บริษัทกลางฯ ดําเนินการดานการจัดการสินไหมทดแทนใหอยางเต็มระบบ จํานวน 10 บริษัท ไดแก บริษัท สงเสริมประกันภัย จํากัด บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด บริษัท เอราวัณประกันภัย จํากัด บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ อินชัวรันส จํากัด บริษัท บีทีประกันภัย จํากัด และบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งระบบ e-Claim นี้จะอํานวยความสะดวกและเสริมประสิทธิภาพใหบริษัท ประกันวินาศภัยสามารถรับทราบขอมูลการเกิดเหตุรวมถึงคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นของผูเอาประกันภัย ของตนทันทีที่ผูประสบภัยเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ทําสัญญากับบริษัท นอกจากนั้นยังรองรับ ระบบรายงานทะเบียนเคลมที่สมบูรณ เพื่อเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหแกผูถือหุนอีกดวย ¾

พัฒนากลยุทธ แนวรุก ในการรับแจงใหเปน “ศูนยกลางการรับแจงอุบัติเหตุ” ดวยแนวความคิดที่จะตองสามารถใหบริการผูเอาประกันภัยและสาธารณชนไดดวยความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงตองสามารถเปนที่พึ่งของผูประสบภัยจากรถไดในทุกโอกาส บริษัทกลางฯ จึงไดพัฒนากลยุทธ ในการรับแจงอุบัติเหตุจากการที่ตองเปนฝายตั้งรับมาปรับเปนการแสวงหาแนวทางที่จะสามารถเขาไปใหความ ชวยเหลือดูแ ลผู ประสบภัยไดโ ดยทัน ที ณ จุดเกิดเหตุ จึงเปนที่ มาของการที่บริษัทกลางฯ ไดรวมกับศูน ย ปลอดภัยคมนาคม ในการใหบริการรับแจงอุบัติเหตุและใหความชวยเหลือประชาชนผูเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง โดยผูแจงไมตองเสียคาใชจายเมื่อแจงผาน หมายเลขโทรศัพท 1356 ซึ่งเปน Call Center ของศูนยปลอดภัย คมนาคม ซึ่งเมื่อไดรับแจงเหตุแลว เจาหนาที่ของบริษัทกลางฯ จะทําการประสานหนวยงานตางๆ อันไดแก หนวยราชการที่เกี่ยวของ สถานพยาบาล มูลนิธิตางๆ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย โดยจะมีการตรวจสอบการทํา ประกันภัยของรถที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ หากปรากฏวารถคันที่ประสบอุบัติเหตุมีประกันภัยไวกับ บริษัทประกันภัยใด บริษัทกลางฯ ก็จะติดตอประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบเพื่อใหสามารถเขามา ดําเนินการจัดการสินไหมทดแทนไดทันทวงที จนไดกลายเปนอีกหนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมายใหเปนหนึ่ง ในศูนยประสานงานหลักในทุกชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต ในป 2550 บริษัทกลาคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ยังคงพัฒนาการเปนศูนยกลางการรับแจง อุบัติเหตุอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากเปนหนวยงานผูประสานงานแลว บริษัทได เห็นความสําคัญระบบบริการทางดานการแพทยฉุกเฉินเพื่อชวยเหลือ บรรเทาอาการของผูประสบภัยจากรถ ทําใหอัตราการเสียชีวิตนอยลง จึงไดมีการลงนาม “บันทึกขอตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่อง ความรวมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและผูประสบภัยจากรถในเขต กรุ ง เทพมหานคร” ในวั น ที่ 28 พฤษภาคม 2550 ซึ่ ง เป น ความร ว มมื อ ระหว า ง สํ า นั ก การแพทย กรุงเทพมหานคร กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท กลางคุมครอง

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๒๘


ผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการใหบริการการแพทยฉุกเฉินในเขต กรุงเทพมหานคร ใหแกผูประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ¾

การนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มาพัฒนาการดําเนินงานและการบริการใหไดระดับ มาตรฐานสากล บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ไดเขารวมโครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ตาม ISO 9001:2000 ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) (TLC ISO 9001) โครงการนี้ ไดเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2550 – กุมภาพันธ 2551 ซึ่งมีบริษัท คิวเอ็กซเพรส (ประเทศ ไทย) จํากัด เปนบริษัทที่ปรึกษาใหกับบริษัทกลางฯ โดยบริษัทกลางฯ จะขอรับรองระบบ ISO 9001:2000 ทุก ระบบงาน สําหรับสํานักงานใหญและทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจะขอรับรองตามมาตรฐานสากล (UKAS) และ มาตรฐานของประเทศไทย (NAC) บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด มีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร และเพิ่มศักยภาพ ในการทํางานและไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 มาประยุกตใชเพื่อเปนการปรับปรุงและ พัฒนาการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อเปนแนวทางแกพนักงานทุกคนในการที่จะกาว ไปสูเปาหมายเดียวกันและเพื่อแสดงความมุงมั่นในการพัฒนาระบบอยางตอเนื่องจึงกําหนดนโยบายคุณภาพ ใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้

นโยบายคุณภาพ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ ในบริการดานการจัดการสินไหมทดแทนและดานการรับประกันภัยอยางตอเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนกลางและเปนธรรม ¾

การดําเนินการภายใตการบริหารคาใชจายอยางประหยัด แมวาในป 2550 ภารกิจของบริษัทกลางฯ ดานการรับประกันภัยรถจักรยานยนต ลดนอยลงเนื่องจาก บริษัทไดมีการนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงาน แตในทางตรงกันขามการดําเนินงานทางดาน การจัดการสินไหมทดแทน และภารกิจอื่นๆ ไดเพิ่มขึ้น แตฝายจัดการยังคงยึดแนวทางในการบริหารงานโดย มุงเนนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบริหารคาใชจายอยางประหยัด ซึ่งก็สามารถควบคุมใหการ ดําเนินภารกิจตางๆ สําเร็จลุลวงไปไดโดย มี ค า ใ ช จ า ย ที่ เ ป น ไ ป ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด รั บ อ นุ มั ติ จ า ก คณะกรรมการบริษัท ดังจะเห็นไดวา ในป 2550 มี จํานวนพนักงานประจําทั้งสิ้น 449 คน ลดลงจากป 2549 จํานวน 6 อัตรา ขณะที่มีการพัฒนาคุณภาพดานการใหบริการสารสนเทศ ในการจัดการสินไหมทดแทนเพิ่ม มากขึ้น

4. การดําเนินงานดานรับประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร ในป 2550 บริษัทกลางฯ จะยังคงทําหนาที่ในการรับคํารองและประสานงานดานการจายคาทดแทนใหแกผูเอา ประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร (โดยไดปฏิบัติภารกิจนี้นับแตโครงการนี้เริ่มดําเนินการในวันที่ 13 กันยายน 2546 เปนตนมา) ในปนี้บริษัทไดทําการรับคํารองขอรับคาทดแทนสําหรับโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรตามที่ไดมอบหมายเปนจํานวน

๒๙

รายงานประจําป


ทั้งสิ้น 1,461 เรื่อง คิดเปนคาทดแทนจํานวน 105.27 ลานบาท สําหรับในเรื่องการจําหนายกรมธรรมอุบัติเหตุเอื้ออาทรนั้น เนื่องจากมีการปรับเพิ่มคาเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร บริษัทจึงหยุดทําการตลาดในดานนี้ โดยจะจําหนายกรมธรรม เฉพาะที่สาขาของบริษัทเทานั้น แตสวนแบงการตลาดก็ยังคงเปนอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกัน วินาศภัยและชองทางการจําหนายอื่นๆ โดยบริษัทมียอดจําหนายกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทรรวมทั้งสิ้น 109,480 กรมธรรม ซึ่งนับไดวาเปนอีกหนึ่งภารกิจที่บริษัทกลางฯสามารถปฏิบัติไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ภาครัฐและธุรกิจประกันภัย มอบหมาย 5. การดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ในป 2550 บริษัทกลางฯ ไดมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดโครงการรณรงคลดและปองกันอุบัติเหตุทางถนนหรือ โครงการที่สนับสนุนใหเกิดความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมของผูใชรถ และไดมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงการเกิดเหตุสูงทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชน เพื่อสนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการใชถนน อาทิเชน ¾

การดําเนินโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย รวมใสหมวกนิรภัยเพื่อเฉลิมฉลอง 80 พรรษา” รวมกับคณะกรรมการ ปองกันอุบัติภัยแหงชาติ โดยมีกรมการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และบริษัทประกันภัยผูถือหุนของ บริษัทกลางฯ ทุกบริษัทเปนผูสนับสนุนโครงการ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงครองราชยครบ 60 ป ในป 2549 และเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 ป ในป 2550 และครบรอบ 9 ป บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด

¾

การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใหมีชมรม Road Safety Camp หรือ เรียกวา “ชมรมเยาวชนรักความปลอดภัย” เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกกับเยาวชนใหเห็นความสําคัญการรักษา ความปลอดภัยเมื่อเปนผูใชรถใชถนน

¾

การเปนแกนกลางในการรวมมือกันเพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและผูประสบภัยจากรถใน เขตกรุงเทพมหานคร ระหวาง สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย สมาคมประกันวินาศภัย

¾

โครงการรณรงคใหรถมีการประกันภัย พ.ร.บ. 100% ซึ่งยังคงเปนโครงการที่บริษัทกลางฯ ดําเนินการอยาง ตอเนื่องในทุกป และขยายการดําเนินการลงไปสู ตําบล และหมูบาน โดยมุงหวังใหรถทุกคันในระบบมี ประกันภัยและสรางสํานึกใหประชาชนทุกคนมีความรับผิดชอบในการใชรถและถนน

ทั้งนี้ พนักงานทุกคน ไดรวมแรงรวมใจ ยึดถือในแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน โดยยึดถือ อุดมการณของบริษัท กลางฯ ที่ไดรวมกันกําหนดไว ดังนี้ “ ตั้งมั่นในคุณธรรมและความถูกตอง มุงมั่นในบริการที่เปนเลิศ ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม เชื่อมั่นในคุณคาของคน”

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๓๐


ร ายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ ผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ซึ่ง ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ ในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจ าไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญ ชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสํา คัญซึ่ง ผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด กรุงเทพฯ: 25 มีนาคม 2551

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๓๑

รายงานประจําป


บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 (หนวย: บาท) หมาย เหตุ

2549

2550

สินทรัพย เงินลงทุนในหลักทรัพย พันธบัตร

21,242,331

ตั๋วเงินคลัง

159,242,258

-

ตั๋วเงิน

90,000,000

-

หุนกู

23,070,612

14,985,670

220,597,100

143,536,989

514,152,301

218,571,593

12,453,492

8,965,494

หนวยลงทุน รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย

5

เงินใหกูยืมแกพนักงาน

60,048,934

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

6

426,942,496

507,251,409

อุปกรณ - สุทธิ

7

43,644,206

29,532,397

เบี้ยประกันภัยคางรับ

8

35,153,080

43,832,993

6,795,347

5,496,784

9

9,704,912

58,643,907

เงินสมทบคางรับ - สุทธิ

10, 11

61,522,713

65,649,571

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ

10, 12

130,884,096

124,232,478

39,732,411

30,463,671

8,074,723

972,606

โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ

3,184,712

2,678,481

เงินมัดจํา

7,187,687

5,983,757

10,602,672

24,703,300

รวมสินทรัพย

1,310,034,848

1,126,978,441

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองสําเนาถูกตอง

รายไดจากการลงทุนคางรับ ลูกหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ สินทรัพยอื่น

เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนซึ่งรอเรียกคืนจากบริษัทสมาชิกฯ คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี - สุทธิ

อื่น ๆ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

10

(รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ ๓๒


บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 (หนวย: บาท) หมายเหตุ

2550

2549

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได

478,473,815

518,310,541

สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย

445,523,408

244,087,340

37,222,100

26,733,100

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

22,959,992

15,993,759

คาใชจายคางจาย

17,415,455

15,277,613

เงินค้ําประกันจากตัวแทนขายกรมธรรม

11,819,429

12,513,975

23,308,351

73,944,627

111,674,470

86,946,195

21,374,427

18,629,765

1,169,771,447

1,012,436,915

หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

100,000,000

100,000,000

ทุนออกจําหนายและชําระแลว หุนสามัญ 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

100,000,000

100,000,000

(408,120)

3,240,303

40,671,521

11,301,223

140,263,401

114,541,526

1,310,034,848

1,126,978,441

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินอื่น เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น

10

เจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ

9

คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีรอจัดสรรคืนแกบริษัทสมาชิกฯ อื่น ๆ รวมหนี้สิน สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน กําไรสะสม รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๓๓

รายงานประจําป


บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 หมายเหตุ รายไดจากการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันภัยรับรับคืนจากกองกลางฯ เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดลดลง (เพิ่มขึ้น) จากปกอน เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได คาใชจายในการรับประกันภัย คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวางป คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทน คาจางและคาบําเหน็จในการรับประกันภัยโดยตรง สวนลดจายจากการเอาประกันภัยตอชวง เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัย คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น รวมคาใชจายในการรับประกันภัย กําไรจากการรับประกันภัย รายไดจากการลงทุนสุทธิ รายไดอื่น รายไดจากเงินสมทบรับ รายไดหนี้สูญรับคืน อื่น ๆ คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ คาภาษีอากร หนี้สงสัยจะสูญ คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายในการดําเนินงานอื่น รวมคาใชจายในการดําเนินงาน กําไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดนิติบคุ คล กําไรสุทธิสําหรับป กําไรตอหุน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไรสุทธิ หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

10 10

14

15

2550

(หนวย: บาท) 2549

1,020,122,914 1,020,122,914 39,836,726 1,059,959,640

1,083,313,862 346,297,727 1,429,611,589 (360,149,172) 1,069,462,417

923,177,259 44,215,313 33,227,091 10,204,777 25,308,683 1,036,133,123 23,826,517 40,286,437

901,328,836 38,494,141 39,654,732 42,529,818 10,830,278 24,197,097 1,057,034,902 12,427,515 24,536,140

226,371,974 17,007,368 25,175,814 268,555,156

214,813,729 5,557,951 17,480,277 237,851,957

125,624,267 52,761,448 1,733,256 13,934,693 757,000 66,006,311 260,816,975 71,851,135 (42,480,837) 29,370,298

113,075,143 47,108,359 1,570,285 25,681,077 826,000 30,148,861 218,409,725 56,405,887 (21,004,609) 35,401,278

2.94

3.54

16

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๓๔


บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 2550

(หนวย: บาท) 2549

1,028,802,827 36,819,232 1,432,522 (14,082,312) (711,751,054) (4,985,467) (44,215,313) (31,489,264) 6,702,794 (10,523,971) (25,308,683) 26,551,731 10,489,000 217,144,419 27,283,930 (221,587,097) (35,075,538) 256,207,756

1,087,240,734 86,946,196 4,032,190 (115,003,586) (686,601,931) (148,175,000) (38,494,141) (39,654,732) (122,878,501) (10,845,182) (24,197,097) 22,369,599 21,214,200 208,271,080 11,922,327 (167,638,989) (8,553,460) 79,953,707

1,081,158,326 1,352,186 363,600,000 1,446,110,512

728,337,228 175,592 259,000,000 987,512,820

เงินลงทุนในหลักทรัพย (1,389,515,033) อุปกรณ (28,073,186) โปรแกรมคอมพิวเตอร (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) (1,442,981) เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน (353,600,000) กรรมการผูมีอาํ นาจ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (1,772,631,200) เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (326,520,688) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (70,312,932) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 173,649,924 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป (หมายเหตุ 17) 103,336,992

(795,433,171) (10,363,093) (1,417,878) (330,000,000) (1,137,214,142) (149,701,322) (69,747,615) 243,397,539 173,649,924

กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง เงินรับจากคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีรอจัดสรรคืนแกบริษัทสมาชิก เงินรับจากบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯหรือที่บอกเลิกสัญญากับกองกลางฯ เงินจายคืนบริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯหรือที่บอกเลิกสัญญากับกองกลางฯ คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง คาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอ คาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง คาจางและคาบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน เงินสมทบกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น รายไดจากการลงทุนสุทธิ เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น รายไดจากเงินสมทบรับ รายไดอื่น คาใชจายในการดําเนินงาน ภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดไดมา เงินลงทุนในหลักทรัพย อุปกรณ เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดใชไป

รับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

๓๕

รายงานประจําป


บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(หนวย: บาท)

ทุนเรือนหุนที่ออก และชําระแลว ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง มูลคาเงินลงทุน กําไรสุทธิสําหรับป 2549 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลง

100,000,000

1,393,695

กําไร (ขาดทุน) สะสม (24,100,055)

รวม 77,293,640

-

1,846,608

-

-

35,401,278

35,401,278

3,240,303

11,301,223

114,541,526

100,000,000

มูลคาเงินลงทุน

-

กําไรสุทธิสําหรับป 2550

-

ยอดคงเหลือปลายป 2550

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน จากการ เปลี่ยนแปลง มูลคาเงินลงทุน

(3,648,423)

100,000,000

-

-

1,846,608

(3,648,423)

-

29,370,298

29,370,298

(408,120)

40,671,521

140,263,401

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๓๖


บริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 1. ขอมูลทั่วไป บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการในการ รั บ คํ า ร อ งขอการจ า ยค า เสี ย หายให แ ก ผู ป ระสบภั ย ตามที่ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย หรื อ สํ า นั ก งานกองทุ น ทดแทน ผูประสบภัยมอบหมาย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 บริษัทฯไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยเฉพาะการประกันภัยรถจักรยานยนตตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู ณ เลขที่ 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมีพนักงานจํานวน 451 คนและ 448 คน ตามลําดับ กองกลางรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2546 บริ ษั ท ฯได รั บ มอบหมายให เ ป น ผู บ ริ ห ารกองกลางรั บ ประกั น ภั ย รถจักรยานยนตภาคบังคับ (“กองกลางฯ”) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามสัญญารวมลงนามของบริษัทสมาชิกสมาคมประกัน วินาศภัย (“บริษัทสมาชิกฯ”) จํานวน 57 บริษัท และเปนไปตามขอกําหนดการเขารวมการเอาประกันภัยตอและ การรับประกันภัยตอชวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทสมาชิกฯรวมกันรับความเสี่ยงภัยจากการรับประกันภัย รถจักรยานยนต โดยจะกระจายความเสี่ยงภัยโดยการตอชวงกลับไปยังบริษัทสมาชิกฯ ตามสัดสวนการรับ ประกั น ภั ย รถประเภทอื่ น ที่ มิ ใ ช ร ถจั ก รยานยนต ซึ่ ง สั ด ส ว นดั ง กล า วได ร ะบุ ไ ว ต ามประกาศของคณะ กรรมการบริหารกองกลางฯ กองกลางฯไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2548 บริษัทสมาชิกฯไดมีมติใหยกเลิกกองกลางรับ ประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับ โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น กองกลางฯจะ บันทึกเบี้ยประกันภัยตอจากบริษัทฯและบริษัทสมาชิกฯสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548 รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๓๗

รายงานประจําป


2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทํา ขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ซึ่งกําหนดโดยหนวยงานที่ ควบคุมการประกอบธุรกิจประกันภัย การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในคําสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 6 มีนาคม 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ ก)

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวม สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาวไมเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ข)

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)

งบกระแสเงินสด สัญญาเชา สินคาคงเหลือ ตนทุนการกูยืม การนําเสนองบการเงิน นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด งบการเงินระหวางกาล รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๓๘


ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมตี ัวตน มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับ ดังกลาว 4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย (ก) เบี้ยประกันภัย บริษัทฯรับรูเบี้ยประกันภัยเปนรายไดตามวันที่ที่มีผลบังคับใชในกรมธรรมประกันภัยหลังจาก หักเบี้ยประกันภัยตอและสงคืนแลวสําหรับกรมธรรมที่มีอายุไมเกิน 1 ป (ข) เบี้ยประกันภัยตอ เบี้ยประกันภัยตอถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯไดรับใบคําขอเอาประกันภัยตอหรือใบแจงการ ประกันภัยตอจากบริษัทผูเอาประกันภัยตอ (ค) รายไดจากเงินสมทบรับ เงินสมทบรับเปนเงินซึ่งผูถือหุนของบริษัทฯซึ่งเปนบริษัทประกันวินาศภัยจายสมทบใหแก บริษัทฯตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยที่ผูถือหุนไดรับจากกิจการรับประกันภัยของผูถือหุนในแตละ รอบสามเดือนที่ผานมาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญั ติคุม ครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวง พาณิชยลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ในอัตรารอยละ 2.0 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 เปน ตนไป ตามประกาศกระทรวงพาณิชยลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ไดมีการแกไขอัตราเงินสมทบเปน อัตรารอยละ 2.25 ของเบี้ยประกันภัยรถยนตประเภทอื่น โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป รายไดจากเงินสมทบรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง (ง)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลรับ ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงิน ปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๓๙

รายงานประจําป


(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ (ฉ) คาสินไหมทดแทน บริษัทฯบันทึกคาสินไหมทดแทนตามที่จายจริง และตามจํานวนที่ไดประมาณการไว เมื่อไดรับ แจงคํารองขอรับคาเสียหายจากผูประสบภัย 4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินซึ่งถึงกําหนดจายคืน ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 4.3

เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได บริษัทฯคํานวณเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดตามกฎเกณฑในประกาศกระทรวง พาณิชยเรื่องการจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทฯและเงินสํารอง สําหรับคาสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งคํานวณโดยวิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งสวนยี่สิบ สี่)

4.4 สํารองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจาย บริษัทฯบันทึกคาสินไหมทดแทนคางจายเมื่อไดรับการแจงคํารองขอรับคาเสียหายจากผูประสบภัยที่ เกิดจากรถที่เอาประกันภัยไว ตามจํานวนที่ไดรับแจงจากผูประสบภัย หรือตามจํานวนที่ไดประมาณการ โดยนโยบายของฝายบริหารกรณีที่ผูประสบภัยจากรถยังไมทราบจํานวนคาเสียหายที่แทจริง การสํารองคาสินไหมทดแทน บริษัทฯไดตั้งสํารองเพิ่มเติมสําหรับคาสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต ยังไมไดรับรายงานใหบริษัทฯทราบ (IBNR) โดยใชขอมูลสถิติในปที่ผานมา ซึ่งเปนอัตราที่มากกวารอยละ 2.5 ของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิยอนหลังสิบสองเดือน เพื่อใหเปนไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่องการ จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัทฯและเงินสํารองสําหรับคาสินไหม ทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย 4.5 เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่น เงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนรับจากบริษัทประกันภัยอื่นเปนเงินที่บริษัทฯเรียกเก็บลวงหนาจาก ผูถือหุนเพื่อใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนใหแกผูประสบภัยแทนผูถือหุน ตามพระราชบัญญัติคุมครอง ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยใหผูถือหุนแตละรายจัดสรรเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนไวกับ บริษัทฯ บริษัทฯเรียกเก็บเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทนจากผูถือหุนในจํานวนสองเทาของคาเฉลี่ยการ จายเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯไดจายแทนใหแกผูถือหุน รายละเอียดจํานวนเงินที่ตองจัดสรรปรากฏ ตามประกาศเรื่อง “จํานวนเงินที่บริษัทประกันภัยตองจัดสรรเพื่อเปนเงินสํารองจายคาสินไหมทดแทน ประจําป พ.ศ.2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)” รับรองสําเนาถูกตอง

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

(รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๔๐


4.6 คาจางและบําเหน็จ คาจางและบําเหน็จถือเปนคาใชจายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 4.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของ หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการ เปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัด บัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดง เปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคา ทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน ทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช ราคาของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือใชวิธีกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราที่ เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของ มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะ ถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืน บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 4.8 เบี้ยประกันภัยคางรับและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เบี้ยประกันภัยคางรับแสดงดวยมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ โดยบริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ ค าดว า จะเรี ย กเก็ บ ไม ไ ด จ ากเบี้ ย ประกั น ภั ย ค า งรั บ ทั้ ง สิ้ น ที่ มี อ ยู ซึ่ ง โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเรียกเก็บเงินและการวิเคราะหอายุของลูกหนี้ รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๔๑

รายงานประจําป


4.9 คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณี ไดแก คาสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทฯไดจายใหแกผูประสบภัย แลว แตคูกรณีเปนฝายผิด ดังนั้นบริษัทฯจึงสามารถเรียกรองเอาคืนจากบริษัทประกันภัยของคูกรณีซึ่งเปน ผูถือหุนของบริษัทฯได บริษัทฯจะบันทึกคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีเปนสินทรัพยในงบการเงิน เมื่อมีหลักฐานครบถวนถึงสิทธิการเรียกรองของบริษัทฯตอบริษัทประกันภัยอื่นและบริษัทฯไดยื่นเอกสาร หลักฐานดังกลาวตอบริษัทประกันภัยคูกรณีเรียบรอยแลว บริษัทฯไดประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาสินไหมทดแทนคางรับจากคูกรณีโดยอาศัยการ ประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากยอดคงเหลือที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป การประเมิ นผลดั งกล าวได คํานึง ถึงประสบการณ การชําระเงินในอดี ตและปจจัย อยางอื่นประกอบการ พิจารณา 4.10 อุปกรณ และคาเสื่อมราคา อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) ค า เสื่ อ มราคาของอุ ป กรณ คํ า นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย นั้ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารใช ง าน โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้: สวนปรับปรุงอาคารเชา เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

- 5 ป - 3 ป และ 5 ป - 5 ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 4.11 โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาตัดจําหนาย โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงดวยราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของโปรแกรม คอมพิวเตอรคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 4.12 การดอยคาของสินทรัพย ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯดอยคาลง หรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯจะลดมูลคา ของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบ กําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของ สินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๔๒


4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 4.14 ผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน คาใชจายเมื่อเกิดรายการ 4.15 ภาษีเงินได บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 4.16 ประมาณการหนี้สิน บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได เกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 4.17 การใชประมาณการทางบัญชี ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช การประมาณการและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๔๓

รายงานประจําป


5. เงินลงทุนในหลักทรัพย (หนวย: บาท) 2550 ราคาทุน ราคายุติธรรม หลักทรัพยเพื่อคา ตราสารทุน - หนวยลงทุน บวก: กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย ตราสารทุน - หนวยลงทุนสุทธิ รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธิ หลักทรัพยเผือ่ ขาย พันธบัตรรัฐบาล บวก: ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ พันธบัตรรัฐบาลสุทธิ ตราสารทุน - หนวยลงทุน บวก: กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมูลคา หลักทรัพย ตราสารทุน - หนวยลงทุนสุทธิ รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ

2549 ราคาทุน ราคายุติธรรม

8,000,000

8,000,857

-

-

857 8,000,857 8,000,857

8,000,857 8,000,857

-

-

20,376,125

20,072,961

-

-

(303,164) 20,072,961 20,072,961 213,004,363 213,581,843 139,993,522 143,536,989

(408,120) 3,543,467 212,596,243 213,581,843 143,536,989 212,596,243 213,581,843 163,609,950

143,536,989 163,609,950

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๔๔


(หนวย: บาท) 2550 ราคาทุน ราคายุติธรรม ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบ กําหนด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชน - หุน กู พันธบัตรรัฐวิสาหกิจสุทธิ รวมตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบ กําหนด รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย

2549 ราคาทุน ราคายุติธรรม

21,242,331 159,242,258 90,000,000 23,070,612 293,555,201

19,975,973 14,985,670 20,000,000 54,961,643

514,152,301

218,571,593

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี:้ (หนวย: บาท) 1 ป ตราสารหนี้ที่จะถือไวจนครบกําหนด พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลังรัฐบาล 159,242,258 ตั๋วแลกเงิน 60,000,000 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - หุน กู รวม 219,242,258

ครบกําหนดภายใน 2 - 5 ป มากกวา 5 ป 30,000,000 11,667,000 41,667,000

รวม

21,242,331 21,242,331 159,242,258 90,000,000 11,403,612 23,070,612 32,645,943 293,555,201

6. เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นกําหนดระยะเวลา รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

2550 2,305,000 8,451,003 52,580,989 363,605,504 426,942,496

(หนวย: บาท) 2549 2,263,151 13,325,705 48,061,068 443,601,485 507,251,409

รับรองสําเนาถูกตอง

๔๕

(รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

รายงานประจําป


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินฝากธนาคารจํานวน 3.5 ลานบาท (2549: 3.5 ลานบาท) ไดถูกนําไปวาง ไวกับนายทะเบียนกรมการประกันภัยเพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เงินฝากธนาคารจํานวน 20 ลานบาท ไดถูกนําไปวางไวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อค้ําประกันสินเชื่อ วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ไดรับจากธนาคาร 7. อุปกรณ (หนวย: บาท)

สวนปรับปรุง อาคารเชา ราคาทุน 31 ธันวาคม 2549 26,278,947 ซื้อเพิ่ม 6,859,963 จําหนาย/ตัดจําหนาย (263,931) 31 ธันวาคม 2550 32,874,979 คาเสื่อมราคาสะสม 31 ธันวาคม 2549 23,188,278 คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,670,228 คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (262,197) 31 ธันวาคม 2550 24,596,309 มูลคาสุทธิตามบัญชี 31 ธันวาคม 2549 3,090,669 31 ธันวาคม 2550 8,278,670 คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 2549 2550

เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ สํานักงาน

ยานพาหนะ

76,990,921 21,170,570 (6,905,547) 91,255,944

9,643,197 112,913,065 53,178 28,083,711 (3,391,309) (10,560,787) 6,305,066 130,435,989

52,664,800 11,050,970 (6,523,506) 57,192,264

7,527,590 83,380,668 866,928 13,588,126 (3,391,308) (10,177,011) 5,003,210 86,791,783

24,326,121 34,063,680

2,115,607 1,301,856

รวม

29,532,397 43,644,206 9,811,535 13,588,126

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีอุปกรณและยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาทั้งจํานวน แลวแตยังคงใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 66 ลานบาท (2549: 65 ลานบาท) รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๔๖


8. เบี้ยประกันภัยคางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้: (หนวย: บาท) ระยะเวลาคางชําระ

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน

2550

2549

35,153,080

43,832,993

9. ลูกหนี้และเจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ ในที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 บริษัทสมาชิกฯไดมีมติใหยกเลิกกองกลาง รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น กองกลางฯ บั น ทึ ก เบี้ ย ประกั น ภั ย ต อ จากบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท สมาชิ ก ฯสิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2548 ทั้ ง นี้ ใ ห รั บ รู เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได และคาสินไหมทดแทนสําหรับคาเสียหายที่เกิดเหตุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2549 ที่ประชุมบริษัทสมาชิกฯของกองกลางฯ ไดทําการรับรองยอดปดบัญชี กองกลางฯ ดั งนั้ น บริ ษั ทฯ จึ งนํ า ลูก หนี้ คา เบี้ย ประกั น ภัย ต อ คา งรับ ไปหัก จากรายการค า งจายเกี่ ย วกับ การ ประกันภัยตอปรากฏเปนยอดลูกหนี้หรือเจาหนี้บริษัทสมาชิกฯจากการปดบัญชีกองกลางฯ เพื่อรับและจายคืน บริษัทสมาชิกฯ ตอไป 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บริ ษั ท ฯได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะรั ฐ มนตรี ใ ห ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เฉพาะการประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ พ.ศ. 2535 โดยผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ ประกอบดวยบริษัทประกันวินาศภัยที่ประกอบธุรกิจรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งสิ้น 68 บริษัท ซึ่ ง รายการธุ ร กิ จ ส ว นใหญ ป ระกอบด ว ย เงิ น ทดรองจ า ยค า สิ น ไหมทดแทนที่ บ ริ ษั ท ฯจะจ า ยทดรองให กั บ ผูประสบภัยแทนบริษัทประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยทั้งหมดจะตองสงเงินสมทบใหกับบริษัทฯ ในอัตรา รอย ละ 2.25 ของเบี้ ย ประกั น ภั ย รถยนต ป ระเภทอื่ น ที่ ไ ด รั บ จากผู เ อาประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ของแตละบริษัทและตองจัดสรรเงินเพื่อสํารองจายคาสินไหมทดแทนเปนจํานวน สองเทาของคาเฉลี่ยการจายเงินคาสินไหมทดแทนที่บริษัทฯไดจายใหแกบริษัทประกันภัยเหลานั้นเปนเงินสํารอง จายคาสินไหมไวกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯจะไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการสําหรับการดําเนินการจายคา สินไหมทดแทนลวงหนาแกบริษัทประกันภัยเหลานั้นกรณีละ 300 บาท รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๔๗

รายงานประจําป


รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี:้ (หนวย: บาท)

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายไดเงินสมทบรับ รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ

2550

2549

226,371,974 11,991,407

214,813,729 4,519,750

ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบดุล 11. เงินสมทบคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินสมทบคางรับสามารถแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ (หนวย: บาท)

คางรับไมเกินระยะเวลา 90 วัน คางรับเกินระยะเวลา 90 วัน คางรับเกินระยะเวลา 1 ป หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เงินสมทบคางรับ - สุทธิ

2550

2549

56,523,306 5,432,249 12,921,571 74,877,126 (13,354,413) 61,522,713

55,375,556 10,162,235 111,780 65,649,571 65,649,571

12. เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทนสามารถแยกตามอายุหนี้ดังนี้: รับรองสําเนาถูกตอง ระยะเวลาคางชําระ

คางรับไมเกินระยะเวลา 30 วัน คางรับไมเกินระยะเวลา 60 วัน คางรับเกินระยะเวลา 60 วัน

2550 (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) 102,256,942 กรรมการผูมีอาํ นาจ

หัก: คาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ เงินทดรองจายคาสินไหมทดแทน - สุทธิ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

(หนวย: บาท) 2549

82,530,924 16,759,137 16,097,602 67,861,335 96,156,566 186,877,414 194,785,092 (55,993,318) (70,552,614) 130,884,096 124,232,478

๔๘


13. เบี้ยประกันภัยรับรับคืนจากกองกลางฯ ในที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 บริษัทสมาชิกฯไดมีมติใหยกเลิกกองกลาง รับประกันภัยรถจักรยานยนตภาคบังคับโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น กองกลางฯจะ บันทึกเบี้ยประกันภัยตอจากบริษัทฯและบริษัทสมาชิกฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2548 โดยรับรูเบี้ยประกันภัยที่ ถือเปนรายไดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดที่ตอชวงใหกับกองกลางฯตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 จํานวน 346.3 ลานบาท เปนเบี้ยประกันภัยรับรับคืนจาก กองกลางฯ 14. หนี้สงสัยจะสูญ บริ ษั ท ฯสมาชิ ก บางบริ ษั ท ได บ อกเลิ ก สั ญ ญากั บ กองกลางฯ ทํ า ให บ ริ ษั ท ฯมี เ งิ น ค า งรั บ เกี่ ย วกั บ การ ประกั น ภั ย ต อ และเงิ น ทดรองจ า ยค า สิ น ไหมแทนบริ ษั ท สมาชิ ก ฯเป น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯได บั น ทึ ก หนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑการสํารองหนี้ที่มียอดคางชําระ 15. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2550 และ 2549 คํานวณขึ้นในอัตรารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากบวก กลับดวยคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 16. กําไรตอหุน กํ า ไรต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐานคํ า นวณโดยการหารกํ า ไรสุ ท ธิ สํ า หรั บ ป ด ว ยจํ า นวนถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของ หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 17. งบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตามที่แสดงอยูในงบกระแสเงินสดประกอบดวยรายการดังตอไปนี้: -

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน หัก: เงินฝากธนาคารที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือน และที่นําไปค้ําประกัน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

2550 426,942,496

(หนวย: บาท) 2549 507,251,409

(323,605,504) (333,601,485) 103,336,992 173,649,924

18. ภาระผูกพัน 18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวเพื่อเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ทั้งสํานักงานใหญและสาขาจํานวน 76 แหง และคาบริการจํานวนเงินรวม 63.2 ลานบาท (2549: 13.8 ลานบาท) 18.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชารถยนตและสัญญาบริการตาง ๆ จํานวน รับรองสําเนาถูกตอง เงินรวม 3.5 ลานบาท (2549: 3.7 ลานบาท)

๔๙

(รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ รายงานประจําป


19. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของ เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงานเมื่อ พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 บริษัทฯจายเงินสมทบเขา กองทุนฯเปนจํานวนเงินประมาณ 4.2 ลานบาท (2549: 4.1 ลานบาท) 20. หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปน จํานวนเงิน 0.2 ลานบาท (2549: 0.2 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ 21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน บริษัทฯดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันวินาศภัยและดําเนินธุรกิจในสวนงานทาง ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับ สวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 22. เครื่องมือทางการเงิน 22.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือ ทางการเงิน บริษัทฯมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินฝากสถาบันการเงิน เบี้ยประกันภัยคางรับ เงินคางรับ/คางจายบริษัทสมาชิกฯ เงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินใหกูยืม บริษัทฯมี ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การกระจุ ก ตั ว ของสิ น เชื่ อ ซึ่ ง เกิ ด จากเบี้ ย ประกั น ภั ย ค างรั บ ไม มี ส าระสํ าคั ญ เนื่องจากผูเอาประกันภัยของบริษัทฯกระจายอยูในอุตสาหกรรมที่แตกตางกันและภูมิภาคตางๆในประเทศ และมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ แสดงไวในงบดุล ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย บริ ษั ท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ เงินลงทุนในหลักทรัพย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน บริษัทฯจึงมิไดใช ตราสารอนุพันธเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาว รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๕๐


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได ดังนี้ (หนวย: บาท) ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 อัตราดอกเบี้ยปรับ ขึ้นลงตามอัตรา อัตราดอกเบี้ยคงที่ ตลาด 63,325,210 363,617,286

เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ - พันธบัตรรัฐบาล - ตั๋วเงินคลังรัฐบาล - ตั๋วแลกเงิน - ตราสารหนี้ภาคเอกชน - หุน กู รวม

21,242,331 159,242,258 90,000,000

63,325,210

23,070,612 657,172,487

สินทรัพยทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนด อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ (หนวย: บาท)

ภายใน 1 ป

2 ป - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

363,605,50 4

เงินฝากสถาบันการเงิน

343,605,504 20,000,000

เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ - พันธบัตรรัฐบาล - ตั๋วเงินคลังรัฐบาล

159,242,258

-

- ตั๋วแลกเงิน

60,000,000

30,000,000

21,242,331 21,242,331 159,242,25 8 90,000,000

1,667,000

10,000,000

11,403,612 23,070,612

564,514,762 60,000,000

32,645,943 657,160,70 5

- ตราสารหนี้ภาคเอกชน - หุนกู รวม

อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 2.25% 5.00% 5.40% 3.10% 5.50% 3.25% 4.75% 3.67% 7.40%

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

๕๑

รายงานประจําป


22.2 มูลคายุติธรรม วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนด จากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได มูลคายุติธรรมจะกําหนดขึ้นโดยใช เกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม บริษัทฯใชวิธีการและขอสมมติฐานในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้: หลักทรัพยในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด เงินฝากสถาบันการเงิน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงินและหุนกู ซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือ นอยกวา 90 วัน มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงในงบดุล สวนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหา สวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ เงินคางรับ/คางจายบริษัทสมาชิกฯ มูลคายุติธรรมถือตามมูลคาสุทธิตามที่แสดงในงบดุล 23. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551

รับรองสําเนาถูกตอง (รอยโทสุชาย เชาววิศิษฐ, นายสมพร สืบถวิลกุล) กรรมการผูมีอาํ นาจ

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๕๒


กิ จกรรมเดนในรอบป ๒๕๕๐ บริษัทกลางฯ รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี ผูแทนพระองค เปนประธานมอบรางวัล “เทพทอง” ประเภทองคกรดีเดน แก บริษัท กลางคุม ครองผูประสบภัยจากรถ จํา กัด โดยมีกรรมการผูจัด การ เปนผูรับมอบ ในพิธีพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 9 จัดโดย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551

บริษัทกลางฯ รวมเปดโครงการหมวกนิรภัยตราสัญลักษณ ๘๐ พรรษา กรรมการผูจัดการ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด รับมอบโลประกาศเกียรติคุณของนายกรัฐมนตรี โดยมีพล ตํ า ร ว จ โ ท ธี ร วุ ฒิ บุ ต ร ศ รี ภู มิ รั ฐ ม น ต รี ช ว ย ว า ก า ร กระทรวงมหาดไทย เป น ผู ม อบในพิ ธี เ ป ด โครงการ “ขั บ ขี่ ปลอดภัย รวมใสหมวกนิรภัย เพื่อเฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา” ณ ลานคนเมือง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยความรวมมือ ของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด กับหนวยงาน ภาครัฐและเอกชน จํานวน 80 หนวยงาน ในการจัดทําหมวกนิรภัย สีเหลือง ติดตราสัญ ลัก ษณ ๘o พรรษา จํานวน 80,000 ใบ จําหนายใหประชาชนทั่วประเทศ ในราคาใบละ 80 บาท รายได ทั้งหมดมอบใหมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมิหักคาใชจาย บริษัทกลางฯ รับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลผูบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณชนดานประกันภัย” พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เปนประธานมอบ รางวัลแก บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด โดยมี กรรมการผู จั ด การ เป น ผู รั บ มอบ รางวั ล บริ ษั ท ผู บํ า เพ็ ญ ประโยชนตอสาธารณชนดานประกันภัย ในพิธีประกาศเกียรติ คุณและมอบรางวัลผูประกอบการธุรกิจประกันภัยดีเดน ประจําป 2549 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

๕๓

รายงานประจําป


บริษัทกลางฯ รวมงาน “สัมมนาอุบัติเหตุจราจรระดับชาติ ครั้งที่ 8” บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด ร ว ม กิ จ กรรมงานสั ม มนาระดั บ ชาติ เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ จ ราจร ครั้ ง ที่ 8 “ท อ งถิ่ น ชุ ม ชน ถนนปลอดภั ย ร ว มใจลดอุ บั ติ เ หตุ ” โดยมี กรรมการผูจัดการ บรรยายใหความรูเกี่ยวกับเรื่องประสบภัยจาก รถจะไดรับความคุมครองอยางไร และบริษัทกลางฯ รวมจัดบูธ กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู เ รื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน เ กี่ ย วกั บ พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ ทําอยางไรเมื่อประสบภัยจาก รถ รวมทั้งมีการรวมเลนเกมสแจกของรางวัลมากมาย บนเวทีใหญ ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่ออวันที่ 10-12 ตุลาคม 2550 พิธีลงนามความรวมมือ e – Claim ระบบสินไหมอัตโนมัติ บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด โดย กรรมการผูจัดการ เปนตัวแทนลงนามบันทึกขอตกลงเรื่อง “ความ ร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาการจ า ยค า สิ น ไหมทดแทนผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ การประกั น ภั ย ” ร ว มกั บ กรมการ ประกันภัย กรมการแพทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมประกัน วินาศภัยและกรุงเทพมหานคร ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับมาตรฐานการ ใหบริการประชาชนดวยการนําระบบการจายคาสินไหมทดแทน ผานสื่ออิเล็คทรอนิกสที่เรียกวา “ระบบสินไหมอัตโนมัติ หรือ e – Claim System” ใหแกผูประสบภัย บริษัทกลางฯ รวมพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด โดย กรรมการผูจัดการ รวมกับกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย สมาคมประกันวินาศภัย และสํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร ลงนามข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) พั ฒ นาระบบบริ ก าร ก า ร แ พ ท ย ฉุ ก เ ฉิ น แ ล ะ ผู ป ร ะ ส บ ภั ย จ า ก ร ถ ใ น เ ข ต กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เพื่อใหการชวยเหลือผูประสบภัยใหไดรับสิทธิ ดานการรักษาอยางทันทวงที และไดรับการบริการที่ดีที่สุด ภายใต ความรวมมือดานการบริการ ระบบการจายสินไหมทดแทน และ ระบบขอมูลขาวสาร

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

๕๔ ๕๔


บริษัทกลางฯ รวมงาน “ประกันภัยหวงใยประชาชน ชวงเทศกาลสงกรานต” กรมการประกันภัย รวมกับสมาคมประกันวินาศภัย และ บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด จั ด งาน “ประกันภัย หวงใยประชาชน ชวงเทศกาลสงกรานต 2550” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับความปลอดภัย ของประชาชนและสนั บ สนุ น มาตรการป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ในชวงเทศกาลสงกรานต จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี และที่กระทรวงพาณิชย ในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2550

บริษัทกลางฯ สนับสนุนหมวกนิรภัยโครงการตํารวจสัมพันธ กรรมการผู จั ด การ มอบหมวกนิ ร ภั ย เด็ ก เพื่ อ สนั บ สนุ น กิจกรรมอาสาจราจรและชุดตํารวจจราจรสัมพันธ ของกองบังคับ การตํารวจจราจร ที่จัดเพื่อใหความรูความเขาใจในดานการจราจร การบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย แก เ ยาวชนในสถานศึ ก ษาในเขต กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตํารวจโทสงคราม เสงี่ยมพักตร รองผู บังคับการ 5 กองบังคับการตํารวจจราจร เปนผูรับมอบ ณ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สํานักงานใหญ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

มอบหมวกนิรภัยใหตํารวจโครงการพระราชดําริ บริ ษั ท กลางคุ ม ครองผู ป ระสบภั ย จากรถ จํ า กั ด โดย กรรมการผูจัดการ มอบหมวกนิรภัยจากโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย รว มใสห มวกนิร ภัย เพื่อ เฉลิม ฉลอง ๘๐ พรรษา” ให กั บตํา รวจ โครงการพระราชดําริ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติราชการ โดยมี พันตํารวจเอกอํานวย นอยประเทศ เปนตัวแทนรับมอบ ณ สยาม พารากอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550

๕๕

รายงานประจําป


บริษัทกลางฯ รวมประชุมระหวางประเทศ

กรรมการผูจัดการ รวมกับผูแทนกรมการประกันภัย รวมประชุม The 8th Council of Bureaux Meeting ใน ระหวางวันที่ 14- 17 พฤศจิกายน 2550 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

กรรมการผูจัดการ เปนตัวแทนประเทศไทย เขารวม การประชุมสัมมนา GRSP ASEAN ROAD SAFETY SEMINAR ในระหวางวันที่ 5 – 7 กันยายน 2550 ที่ประเทศ อินโดนีเซีย

บริษัทกลางฯ จัดกิจกรรมสรางสรรคประโยชนใหกับสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปของบริษัทกลางฯ และเพื่อเปนการทําความดีถวายเปนพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

สมาคมชาวบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจาก รถ จั ด งานโบว ลิ่ ง การกุ ศ ลเพื่ อ นํ า เงิ น รายได ม อบให กั บ มู ล นิ ธิ เ ด็ ก พิ ก ารซ้ํ า ซ อ น เหยื่ อ เมาแล ว ขั บ และสร า ง หองสมุดเด็กยากจนที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

บริบริษษทั ทั กลางคุ กลางคุม ม ครองผู ครองผูป ป ระสบภั ระสบภัยยจากรถ จากรถ จํจําากักัดด

กรรมการผู จั ด การ เป น ประธานเป ด โครงการ หองสมุดกลางฯ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ที่ชุมชน หมู บ า นทรายขาว ตํ า บลแม ฮี้ อํ า เภอปาย จั ง หวั ด แมฮองสอน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550

๕๖ ๕๖


ส าขาและสถานทีต่ ั้ง ภาคกรุงเทพ และปริมณฑล ผูจัดการภาค : นายกิตติศักดิ์ ทองอยู โทร. 081-830-8982

สาขากรุงเทพมหานคร ผูจัดการสาขา คุณกิตตินันท ศิริศัพท 44/1 อาคารรุงโรจนธนกุล ชั้น11 ถ.รัชดาภิเษก แขวง-เขตหวยขวาง กทม.10310 โทร. 0-2643-0280 โทรสาร. 0-2643-0293-4

สาขานนทบุรี ผูจัดการสาขา คุณเกียรติศักดิ์ สุวรรณพิมล 104/43 ม.3 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2968-0057-8,0-2526-5677 โทรสาร. 0-2968-0059

สาขานครนายก ผูจัดการสาขา คุณกานต ไกรฤกษ 74/20 ม.7 ถ.สุวรรณศร ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทร. 0-3732-0478-9 โทรสาร. 0-3732-0480

สาขาสระบุรี ผูจัดการสาขา คุณวลีพร ดํานิล 158/15 ซ.1 ถ.พิชัยรณรงคสงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-363-14577,0-3631-4585 โทรสาร. 0-3631-4594

สาขาสมุทรปราการ ผูจัดการสาขา คุณไตรศักดิ์ ชีวาลักขณาลิขิต 1/471 ม.2 ต.ทายบาน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2709-1567-8 โทรสาร. 0-2709-1569

สาขาพระนครศรีอยุธยา ผูจัดการสาขา คุณธนพล ตะเพียนทอง 27/5 ม.2 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0-3534-5064-5 โทรสาร. 0-3534-5066

สาขาปทุมธานี ผูจัดการสาขา คุณเรณู สิงโตคาบแกว 52/43 ถ.ปทุมสามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 0-2593-3770,0-2593-3772 โทรสาร. 0-2593-3771

๕๗

รายงานประจําป


ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ผูจัดการภาค : คุณสุภาพ ประดับการ โทร. 081-752-2051

สาขาชลบุรี ผูจัดการสาขา คุณเฉลิมชนม กวางวิริยะไพบูลย 7/4-5 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3837-0187-9,0-3837-0191 โทรสาร. 0-3837-0663-4 ตอ 126

สาขาปราจีนบุรี ผูจัดการสาขา คุณเพ็ญนภา วัฒนกิจวิชัย 281/1 ถ.ราษฎรดําริ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร. 0-3720-0086-7 โทรสาร. 0-3720-0088

สาขาตราด ผูจัดการสาขา คุณกันยา บุญชากร 70/1 ถ.ทาเรือจาง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 0-3953-0844-5 โทรสาร. 0-3953-0846

สาขาระยอง ผูจัดการสาขา คุณบรรณกร รังษีสุวรรณ 6/30 ถ.สุขุมวิท ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3801-1512-3 โทรสาร. 0-3801-1514

สาขาสระแกว ผูจัดการสาขา คุณฉัตรณรงค สมขุนทด 97/31 ถ.สุวรรณศร ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.สระแกว 27000 โทร. 0-3722-0744,0-3722-0746 โทรสาร. 0-3722-0745

สาขาจันทบุรี ผูจัดการสาขา คุณสมเจต สงขาว 43/170 ถ.ตรีรัตน ม.6 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3934-0291-2 โทรสาร. 0-3930-1832

สาขาฉะเชิงเทรา ผูจัดการสาขา คุณคุณัญญา แยมสรวล 476 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3881-2904-5 โทรสาร. 0-3881-2906

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๕๘


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (นครราชสีมา) ผูจัดการภาค : คุณสายจิตร สินปรุ โทร. 081-975-2712 สาขานครราชสีมา ผูจัดการสาขา คุณสมศรี คาทันเจริญ 1188-1190 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4426-3680-6 โทรสาร. 0-4426-3680-6 ตอ 135

สาขาอุบลราชธานี ผูจัดการสวน คุณพิบูลย คันธจันทร 409/6-7 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. 0-4526-2676-7 โทรสาร. 0-4526-2678

สาขายโสธร ผูจัดการสาขา คุณบุญธรรม ศรีลําโกน 58 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร. 0-4572-0980-1 โทรสาร. 0-4572-0982

สาขาศรีสะเกษ ผูจัดการสาขา คุณกฤษฎา รัตนโกเศศ 1579/12 ถ.ศรีสุมังค ต.เมืองใต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร. 0-4562-0453-4 โทรสาร. 0-4562-0455

สาขาบุรีรัมย ผูจัดการสาขา คุณสวรส คําเจริญ 491/1 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000 โทร. 0-4462-1108-9 โทรสาร. 0-4462-1110

สาขาชัยภูมิ ผูจัดการสาขา คุณธนดล สลิดชัย 5/4 ม.8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4483-4062-3 โทรสาร. 0-4483-4064

สาขาอํานาจเจริญ ผูจัดการสาขา คุณกรรณิการ เอกคณิต 328/22 ม.4 ถ.ชยางกูร ต.บุง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทร. 0-4527-0761-2 โทรสาร. 0-4527-0763

สาขาสุรินทร ผูจัดการสาขา คุณนภัสวรรณ บรรจงอักษร 13/8 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 โทร. 0-4453-1688-9 โทรสาร. 0-4453-1690

สาขามุกดาหาร ผูจัดการสาขา คุณธวัชชัย แสงทอง 78/4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4263-2435-6 โทรสาร. 0-4263-2437

๕๙

รายงานประจําป


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแกน) ผูจัดการภาค : คุณวิรัช วิสทุ ธิ์วัฒนศักดิ์ โทร. 089-202-1690 สาขาขอนแกน ผูจัดการสาขา คุณณรงค วงศกอ 355/5-6 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0-4332-5580-4 โทรสาร. 0-4332-5583 ตอ 149

สาขาเลย ผูจัดการสาขา คุณสมชาย ประกอบแกว 23/20 ถ.มะลิวัลย ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0-4283-3673-4 โทรสาร. 0-4283-3675

สาขากาฬสินธุ ผูจัดการสาขา คุณชัยวัฒน ชุมมณเทียร 45/5 ถ.กาฬสินธุ ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 โทร. 0-4382-1472-3 โทรสาร. 0-4382-1474

สาขาหนองคาย ผูจัดการสาขา คุณนงลักษณ พิทักษกุล 60/1 ม.5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 0-4246-5040-1 โทรสาร. 0-4246-5042

สาขาหนองบัวลําภู ผูจัดการสาขา คุณจิรพล เกณฑกิจ 175/35 ม.2 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 39000 โทร. 0-4236-0950-1 โทรสาร. 0-4236-0952

สาขานครพนม ผูจัดการสาขา คุณพัชรา วัฒนกุล 133/3 ถ.บํารุงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4252-1223-4 โทรสาร. 0-4252-1225

สาขาสกลนคร ผูจัดการสาขา คุณปรียา ฉัตรวิจิตร ทองมาก 1604/106 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4273-6155-6 โทรสาร. 0-4273-6157

สาขามหาสารคาม ผูจัดการสาขา คุณศิริมาศ ชูประสูติ 345/2 ถ.ถีนานนท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 0-4374-3256-7 โทรสาร. 0-4374-3258

สาขาอุดรธานี ผูจัดการสาขา คุณเรณู คงวิญญา 599/31 ม.2 (หมูบานไพลินวิลลา) ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. 0-4234-8252-3 โทรสาร. 0-4234-8254

สาขารอยเอ็ด ผูจัดการสาขา คุณอภิสิทธิ์ ศรีเพ็งตา 264 ม.11 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000 โทร. 0-4352-2272-3 โทรสาร. 0-4352-2274

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๖๐


ภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม) ผูจัดการภาค : คุณธานินทร วงศรักไทย โทร. 081-785-6982 สาขาเชียงใหม ผูจัดการสาขา คุณบรรลือ พักนา 168/3-4 ถ.เชียงใหม-ลําปาง ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร. 0-5321-8165-7 โทรสาร. 0-5335-8224

สาขาเชียงราย ผูจัดการสาขา คุณประสิทธิ์ จินะ 766/18 ม.3 ถ.หนองบัว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5374-2900-1 โทรสาร. 0-5374-2902

สาขาแพร ผูจัดการสาขา คุณอภิชญา วรรณภัย 400/252 ม.2 ถ.กาดน้ําทอง ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร 54000 โทร. 0-5462-8056-7 โทรสาร. 0-5462-8058

สาขาลําพูน ผูจัดการสาขา คุณคณัญญา นันจันทร 269/4 ม.4 ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 โทร. 0-5353-7722-3 โทรสาร. 0-5353-7724

สาขาแมฮองสอน ผูจัดการสาขา คุณชาคริต ทวีวัฒน 22/7-8 ถ.ปางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000 โทร. 0-5362-0670-1 โทรสาร. 0-5362-0672

สาขาลําปาง ผูจัดการสาขา คุณเอกพงศ ปติจะ 138/101-102 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 โทร. 0-5431-7442-3 โทรสาร. 0-5431-7454

สาขาพะเยา ผูจัดการสาขา คุณวัชรี เต็มพันธ 15/6 ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0-5441-1320-1 โทรสาร. 0-5441-1325

สาขาตาก ผูจัดการสาขา คุณเนตรนภิศ แกวปองปก 2/84 ถ.มหาดไทยบํารุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-5554-0400,0-5554-0460 โทรสาร. 0-5554-0466

สาขานาน ผูจัดการสาขา คุณกิตติเดช กองยักษี 531 ม.4 ถ.นาน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.นาน 55000 โทร. 0-5474-1967,0-5474-1970 โทรสาร. 0-5474-1971

๖๑

รายงานประจําป


ภาคเหนือตอนลาง (พิจติ ร) ผูจัดการภาค : คุณสุรัตน รุงอารี โทร. 084-751-1409 สาขาพิจิตร ผูจัดการสาขา คุณศิริชัย จันทรมณี 4/238-239 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5665-6033 โทรสาร. 0-5665-6033 ตอ163

สาขาพิษณุโลก ผูจัดการสาขา คุณสิงหนาท นาคอาจหาญ 793/13 ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5521-7222,0-5521-7916 โทรสาร. 0-5528-4528

สาขาอุทัยธานี ผูจัดการสาขา คุณนวลจันทร เมืองแกว 90/36 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0-5652-4901-2 โทรสาร. 0-5652-4903

สาขาเพชรบูรณ ผูจัดการสาขา คุณสมภพ ภูพิพัฒนวิบูลย 3/44 ถ.สามัคคีภัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 โทร. 0-5674-4285-6 โทรสาร. 0-5674-4287

สาขาสุโขทัย ผูจัดการสาขา คุณเยาวเรศ นะสุข 133/10 ถ.สิงหวัฒน ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5562-2264-5 โทรสาร. 0-5562-2266

สาขาชัยนาท ผูจัดการสาขา คุณสายันณ โทดวง 302/4 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5642-1664-5 โทรสาร. 0-5642-1666

สาขานครสวรรค ผูจัดการสาขา คุณกานตพิชชา มีสิงห 434/44 ม.10 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 โทร. 0-5631-3485-6 โทรสาร. 0-5631-3487

สาขาอุตรดิตถ ผูจัดการสาขา คุณนารีรัตน สุขเอม 9/2 ถ.พาดวารี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000 โทร. 0-5544-0960,0-5544-0921 โทรสาร. 0-5544-0964

สาขากําแพงเพชร ผูจัดการสาขา คุณลัดดาวัลย นาสมกบ 73 ถ.กําแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร. 0-5572-2744-5 โทรสาร. 0-5572-2746

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๖๒


ภาคกลาง (สุพรรณบุรี) ผูจัดการภาค : คุณพิพิธ ภักดีไทย โทร. 081-928-4222 สาขาสุพรรณบุรี ผูจัดการสาขา คุณพงศปณต ทองดวง 222/1-2 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร. 0-3552-2802 โทรสาร. 0-3550-0693

สาขาลพบุรี ผูจัดการสาขา คุณประมวล สระสงฆ 92/5-6 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0-3661-6007-8 โทรสาร. 0-3661-6009

สาขาอางทอง ผูจัดการสาขา คุณอัชราช ผดุงเจริญ 82/4 ม.1 ต.ยานซื่อ อ.เมือง จ.อางทอง 14000 โทร. 0-3562-6075-6 โทรสาร. 0-3562-6073

สาขากาญจนบุรี ผูจัดการสาขา คุณวัชรินทร โกงเหลง 593 ถ.แสงชูโตใต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 0-3462-2825-6 โทรสาร. 0-3462-2827

สาขาสมุทรสาคร ทําการแทนผูจัดการสาขา คุณพิพิธ ภักดีไทย 927/29 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3481-0568-9 โทรสาร. 0-3481-0570

สาขานครปฐม ผูจัดการสาขา คุณน้ําผึ้ง สกุลชีพวัฒนา 22/8 ม.6 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-3421-2425-6 โทรสาร. 0-3421-2427

สาขาสมุทรสงคราม ผูจัดการสาขา คุณพรชัย นุตตะโร 10/100 ถ.เอกชัย ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0-3472-0601-2 โทรสาร. 0-3472-0603

สาขาสิงหบุรี ผูจัดการสาขา คุณจินตนา ฮวดกระโทก 153/18 ถ.นายแทน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงหบุรี 16000 โทร. 0-3653-0901-2 โทรสาร. 0-3653-0903

สาขาเพชรบุรี ผูจัดการสาขา คุณพัชราดิษฐ จันทรางกูร 2/89-90 ม.1 ต.ไรสม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3241-0564-5 โทรสาร. 0-3241-0566

สาขาราชบุรี ผูจัดการสาขา คุณพนิตตา ปยนันทโรจนกุล 159/25 ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 0-3231-9872-3 โทรสาร. 0-3231-9874

๖๓

รายงานประจําป


ภาคใตตอนบน (สุราษฎรธานี) ผูจัดการภาค : คุณพรชัย บุญศรีโรจน โทร. 081-970-7280

สาขาสุราษฎรธานี ผูจัดการสาขา คุณพิศิษฐ วิบูลยศิลป 1/57-58 ม.3 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0-7726-4257-9 โทรสาร. 0-7726-4257 ตอ 186

สาขาชุมพร ผูจัดการสาขา คุณรจนา วิบูลยศิลป 56/6 ม.11 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7757-4899-900 โทรสาร. 0-7757-4901

สาขานครศรีธรรมราช ผูจัดการสาขา คุณอํานวย แกวมณี 114 ,116 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4913-4 โทรสาร. 0-7532-4915

สาขากระบี่ ผูจัดการสาขา คุณสมพงศ ศรีสะอาด 434/14 ถ.อุตรกิจ ต.กระบี่ใหญ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0-7563-2370-1 โทรสาร. 0-7563-2372

สาขาพังงา ผูจัดการสาขา คุณคุณอุไร หนูชัยแกว 315/3 ถ.เพชรเกษม ต.ทายชาง อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 0-7644-0639-40 โทรสาร. 0-7644-0641

สาขาระนอง ผูจัดการสาขา คุณเพ็ญพิศ จันทรบุญแกว 2/85 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 0-7783-5907-8 โทรสาร. 0-7783-5909

สาขาประจวบคีรีขันธ ผูจัดการสาขา คุณสุธิรา ปรียวาณิชย 539/15 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 โทร. 0-3255-1152-3 โทรสาร. 0-3255-1154

สาขาภูเก็ต ผูจัดการสาขา คุณไพฑูรย ศิลปวิสุทธิ์ 74/180 อาคารพูนผลไนทพลาซา ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. 0-7624-6483-4 โทรสาร. 0-7624-6485

บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ จํากัด

๖๔


ภาคใตตอนลาง (สงขลา) ผูจัดการภาค : คุณสามารถ สังขเกษม โทร. 081-959-8452

สาขาสงขลา ผูจัดการสาขา คุณพิเชษฐ สุวรรณโณ 229 , 231 ถ.นิพัทธอุทิศ 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7435-5466-9 โทรสาร. 0-7435-5466 ตอ 193

สาขานราธิวาส ผูจัดการสาขา คุณอาแซ ประดู 75/7 ถ.วิจิตรไชยบูลย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร. 0-7352-2348-9 โทรสาร. 0-7352-2350

สาขาพัทลุง ผูจัดการสาขา คุณพิชญะ เยาวนุน 87 ถ.สายเอเชีย ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0-7462-1856,0-7462-1925 โทรสาร. 0-7462-1857

สาขาตรัง ผูจัดการสาขา คุณสหัสวรรษ หนูแมน 463 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7522-6985,0-7522-6987 โทรสาร. 0-7522-6986

สาขายะลา ผูจัดการสาขา คุณณัฐพล แสงศรี 8/1 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0-7325-5348-9 โทรสาร. 0-7325-5350

สาขาปตตานี ผูจัดการสาขา คุณลมล เพ็งแกว 400/20 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 โทร. 0-7331-9087-8 โทรสาร. 0-7331-9089

สาขาสตูล ผูจัดการสาขา คุณถิรดา สวางแจง 1/18 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทร. 0-7473-0215-6 โทรสาร. 0-7473-0217

๖๕

รายงานประจําป

Annual Report 2008  

Annual Report 2008

Annual Report 2008  

Annual Report 2008

Advertisement