Page 1

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 2011

STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM KSSR TAHUN 1

INSTRUMEN TILAWAH


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1

Standard Prestasi

Tahu Bacaan Al Quran

Deskriptor

B1D1 Boleh menyebut bunyi huruf-huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas B1D1E1 Menyebut dan mengiyakan/ menggeleng (body language ) huruf hijaiyah berbaris satu di atas dan bunyi huruf yang hamper sama

Instrumen

Aktiviti

• • • •

Pemerhatian Tasmik Ujian lisan Ujian bertulis

ARAHAN GURU • • •

Guru meminta murid menyebut huruf dipamerkan Guru menyebut huruf dipamerkan Memaparkan huruf hijaiyah tunggal

ARAHAN MURID • • •

Contoh Item

Murid menyebut huruf Murid mengiyakan /mengangguk huruf yang dibacakan Murid memadankan huruf yang hampir sama bunyi

Kad huruf, lembaran kerja Rujuk lampiran (B1D1E1)


Bidang : Tilawah B1D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas) Soalan 1 : Kaedah tasmik, flash kad (lisan)

َ ‫ت‬

‫ب‬ َ

َ‫أ‬

Soalan 2 : Suaikan huruf yang hampir sama bunyi (Bertulis)

َ ‫ت‬ ‫س‬ َ ‫َع‬

َ ‫ث‬ ‫ط‬ ‫أ‬


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Tahu dan faham Bacaan Al Quran

Deskriptor

B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah yang bersambung

B2D1E1 Membaca kalimah yang bersambung dan mempunyai pelbagai baris

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian lisan

ARAHAN GURU •

Aktiviti

Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dan pelbagai baris Guru mememinta murid membaca

ARAHAN MURID •

Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan

Kad kalimah Contoh Item Rujuk lampiran (B2D1E1)


Bidang : Tilawah B2D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah bersambung dan mempunyai pelbagai baris)

‫ُو ِ َل‬ ‫َسِكَن‬

‫ُكِتَب‬ ‫ضَب‬ ِ ُ

‫فَِهىَى‬ ‫فُِعَل‬

-lisan


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

2

Standard Prestasi

Tahu dan faham Bacaan Al Quran

Deskriptor

B2D2 Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad B2D2E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad

Instrumen

• • • • •

Pemerhatian Talaqqi dan mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis

ARAHAN GURU •

Aktiviti

Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dengan huruf mad Guru mememinta murid membaca

ARAHAN MURID • •

Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan Menjawab lembaran kerja yang diberikan

Kad kalimah , lembaran kerja


Contoh Item Rujuk lampiran (B2D2E1)

Bidang : Tilawah B2D2E1(Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad) Soalan 1 : 1. Sila Baca kalimah yang mengandungi bacaan mad berikut.

‫ي َُقوُل‬

‫ِفيِه‬

‫ثََوباِب‬

Soalan 2 : Warnakan kalimah mengandungi bacaan mad dengan betul.

‫َسِفِه‬

‫ِفيِه‬

‫ي َُقوُل‬

‫ص‬ َ َ َ‫ن‬

‫ثََوباِب‬


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

3

Standard Prestasi

Tahu ,faham dan boleh membaca Al Quran

Deskriptor

B3D1 Boleh membaca kalimah, potongan ayat dan ayat pendek dengan betul B3D1E1 Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek, tanwin, nun dan mim sakinah, qalqalah dan huruf-huruf sakinah.

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian bertulis

ARAHAN GURU

Aktiviti

• • •

Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Meminta murid latihan diberi

ARAHAN MURID • •

Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul

Kad kalimah, lembaran kerja


Contoh Item Rujuk lampiran (B3D1E1)

Bidang : Tilawah B3D1E1 (Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek, tanwin, nun dan mim sakinah, qalqalah dan huruf-huruf sakinah)

1. Tandakan ( / ) pada bacaan panjang dan (X ) pada bacaan pendek.

‫َشِهَد‬

‫َ ِجِد‬

‫فَِهىَى‬

‫ثََوباب‬

2. Padankan tanda tanwin yang sesuai berpandukan kalimah yang diberi.

‫َزلَ ًف‬ ‫عَِلٌي‬ ‫َعًل‬

ً ً ٍ ٍ ٌ ٌ

‫عَلًَق‬ ‫كَِدٌح‬ ‫َنِصَيٍة‬


3. Suaikan kalimah yang mengandungi nun sakinah ( ‫ ) ْن‬dan mim sakinah ( ‫ ) ْم‬mengikut kategori:

‫َوباْن ر‬

‫با ّ ُناَك م َكن ُوْبا‬ ‫إ‬ ‫ْن‬ ‫ْم‬ ‫َوَمن ّمِعَى‬

‫ُكْفُ رُه‬

4. Sila baca kalimah berikut .

‫َوباْق َ ِتْب‬

‫ُ ْتَزْوَن‬

‫وأأْطَغى‬

‫َوأأبَْقى‬

5. Warnakan kalimah-kalimah yang mengandungi tanda mati.


‫فَأأّمُه‬

‫تَْعلَُموَن‬

‫ُحنََفآأء‬

‫َم ْ َتب ٍَة‬

‫فَأأْغ َن‬

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

3

Standard Prestasi

Tahu ,faham dan boleh membaca Al Quran

Deskriptor

B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam al Quran B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul

Instrumen

• • • • •

Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis

ARAHAN GURU

Aktiviti

• • •

Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Meminta murid latihan diberi

ARAHAN MURID


• •

Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul

Kad kalimah, lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B3D2E1) Bidang : Tilawah B3D2E1(Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul)

1. Sila baca potongan ayat berikut.

    

   

2. Suaikan kalimah menjadi ayat.

‫َمخاَخلََق‬ ‫َرِّب بالَْعلَِمَي‬

‫َبالَْحْمُد ِ ّ ِل‬ ِ ِ ‫َم‬ ‫ل‬


‫بالنَّخاِس‬

‫ش‬ ِ ّ َ ‫ِمن‬

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

4

Standard Prestasi

Tahu ,faham dan boleh membaca Al Quran dengan bertajwid

Deskriptor

B4D1 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf, tanda mad, nun dan mim syaddah, alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid.

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis

ARAHAN GURU

Aktiviti

• •

Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul

ARAHAN MURID


• •

Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul

Kad kalimah, lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B4D1E1) Bidang : Tilawah B4D1E1(Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan, waqaf, tanda mad, nun dan mim syaddah, alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid.)

1. Sila baca kalimah berikut.

‫َوباسْسَتْك َ َب َوباْدُعوَن فَخا ْ َسُعوَن َمِن باْرتََض‬ 2. Tandakan ( / ) pada kalimah yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan.

‫أأْعَطْينََك‬

‫َوباسْسَتْغَشْوْبا‬

‫َوباغَِفْ رلَنَخا‬

‫فَأألَْهَمهَخا‬

ُ ْ ‫َوبا‬ ‫سْد‬


3. Tandakan ( / ) pada bacaan wakaf yang betul.

ِ‫َكِفِ رنين‬ 1.َ ‫َدباِنَية‬

‫َكِفِ رنيْن‬ ‫َحِسيَبخا‬ 3. ‫َحِسيبًخا‬ ‫َحِسيْب‬ 4. Sila baca potongan ayat berikut :

‫َدباِنَيُة‬ 2. ‫َدباِنَيْة‬

(lisan)

‫َكِفِ رنيَن‬


‫ِفِيَمأ آإبا ْ ٌث‬

‫ُغثأ آًء أأحْو ى‬

‫َولآأأن ُْت َعِبُدوَن‬ ‫َوَلبالّضأ آّلي‬

‫‪5. Tandakan ( / ) pada tanda bacaan panjang lebih 2 harakat‬‬

‫بالطأ آّمُة‬

‫قَِ ريٌب‬

‫عأ آئٍِل‬

‫ُحنََفأ آءَ‬

‫‪6. Bulatkan Nun dan Mim syaddah‬‬

‫لَتُسْسئَلُّن‬

‫َوبالّ رّمَخاَن‬

‫بالّطأ آّمُة‬ ‫َوبا َّن لَنَْحُن‬ ‫إ‬


7. Warnakan kalimah yang mengandungi Alif Lam

‫َوبالّشْمِس‬

‫َذِل ُ ْك‬

‫بالَْب َ ِل‬

‫شْح‬ َ ْ َ ‫أألَْاَك م ن‬

‫ِبلّطُغوِت‬ ‫َبالَْحِكُي‬

8. Warnakan huruf bertanda syaddah pada kalimah dengan betul

1. ‫ باَذبافُ ّ ِزَع‬.2

‫إ‬ ‫ّ ِز ّف‬

‫فَُيَع ِّذبُُه‬ ‫ّب ِّذ‬


3. ‫َوُهَوبالَْفتَّخاُح‬

‫ّت ّف‬

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

5

Standard Prestasi

Tahu ,faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul, fasih dan bertajwid

Deskriptor

B5D1 Boleh/ mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul, fasih dan bertajwid. B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan hurufhuruf tertentu, bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah, tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul, fasih dan bertajwid.

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis


ARAHAN GURU • • •

Aktiviti

Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Memberi latihan bertulis

ARAHAN MURID • •

Contoh Item

Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul

Kad kalimah, lembaran kerja Rujuk lampiran (B5D1E1)

Bidang : Tilawah B5D1E1(Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu, bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah, tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul, fasih dan bertajwid.)

1. Sila baca potongan ayat berikut

‫َو ُ ْه نيَْنَْوَن َعْنُه‬

‫أأنَْعْمَت‬

‫َمْنءَباَمَن‬

‫فَأأْوَجَس ِمْنُْاَك م‬ 2. Baca ayat berikut dengan bacaan panjang enam harakat

‫َوبا ّنلَنَْحُن بالّصأ آُفوَن‬ ‫إ‬

‫َضأ آلّفََهَد ى‬


‫فَخاَذباَجأ آَءِت بالّصأ آّخُة‬ ‫َوَلبالّضأ آل ِّي‬ ‫إ‬ ‫قَخالُوْبا باّنلََضأ آّلوَن‬ ‫إ‬ ‫قل‬ ‫و‬ ‫ج صلى‬ ‫‪3. Warnakan tanda-tanda wakaf‬‬

‫ل‬

‫ق‬

‫‪٣‬‬ ‫م‬

‫قل‬ ‫صل‬

‫‪4. Padankan huruf dengan bunyi bacaan yang betul‬‬

‫ن‬

‫طخاهخا‬


‫قخاف‬ ‫صخاد‬ ‫نون‬ ‫يسي‬

‫يس‬ ‫طه‬ ‫ق‬ ‫ص‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

6

Standard Prestasi

Tahu ,faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul, fasih bertajwid serta menjaga adab dan layak menjadi naqib.

Deskriptor

B6D1 Boleh membaca potongan ayat pendek dan ayat-ayat pendek mengikut makhraj yang betul, fasih bertajwid serta menjaga adab membaca al quran dan layak menjadi naqib. B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid,menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan.

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis


ARAHAN GURU

Aktiviti

• •

Memaparkan potongan ayat al Quran Meminta murid membaca dengan betul

ARAHAN MURID • • •

Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Menjadi naqib terhadap rakan yang lain

Potongan ayat , lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B6D1E1)

Bidang : Tilawah B6D1E1(Membaca potongan ayat

al Quran dengan makhraj dan bertajwid,menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan.) Soalan lisan 1. Apa yang perlu kita lakukan sebelum membaca Al Quran Jawapan i. Berwuduk ii. Menutup aurat

2. Murid membaca potongan ayat dengan bimbingan rakan sebaya. (Guru mengawasi naqib)

             


                             

Dokumen Prestasi Tahun 1  

Tilawah Tahun 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you