Page 1

F l a s hGot ByRut t anasak


โ ปร แกร มFl as hGotเ ป็ นโ ปร แกร มOpenSour c eผู พั ้ ฒนาI nf or mAc t i on ปร ะ เ ภทPl ugi n Fl as hGotเ ป็ นปลั กอิ ๊ นสำ หร บผู ั ใ ้ ช้ ง า นบร า ว เ ซอร ์ Moz i l l a/ Fi r ef ox / Thunder bi r dใ ช้ สำ หร บเ ั ป็ นตั ว จั ดกา รกา ร ดา ว น์ โ หลดไฟล์ ต่ า งๆ บนอิ นเ ทอร เ ์ น็ ตสา มา ร ถที จะ ่ เ ลื อกได้ ว า ่ จะ โ หลดกั บโ ปร แกร มใ ดเ ช่ น Fl as hGet ,Fr eeDownl oadManager ,Fr es hDownl oad,Get Ri ght , Hi Downl oad,I ns t ant Get ,I nt er netDownl oadAc c el er at or ,L eec hGet และ อื นๆ ่ ว ธี ิ กา ร ติ ดตั งใ ้ นหน้ า เ ว บบร ็ า ว เ ซอร ์ ของFi r ef oxจะ อยู ใ ่ นแทบเ คร อง ่ ื มื อ ใ นส่ ว นของส่ ว นเ สร มหร ิ อเ ื ร า จะ ไปค้ นหา ได้ ที ่ ht t ps : / / addons . moz i l l a. or g/ enUS/ f i r ef ox / หร อht ื t p: / / www. i nf or mac t i on. c om/ เ มื อเ ่ ร า ดา ว น์ โ หลดมา แล้ ว เ ร า ก็ ทำ กา ร ติ ดตั ง ้


ใ นขั นตอนกา ้ ร ติ ดตั ง ้ ก็ ไม่ ได้ ยุ ง ่ ยา กอะ ไร


1Fl as hGotL i nk( เ มนู บร บทหร ิ อCt ื r l-F1หร อ ื Al t+ คลิ กที ลิ ่ ง ค์ )-ดา ว น์ โ หลดผ่ า นเ ร มต้ ่ ิ นดา ว น์ โ หลดผู จั ้ ดกา ร ลิ ง ค์ ตา มตั ว ชี เ ้ มา ส์ 2Fl as hGotลิ ง ค์ ที เ ่ ลื อก( menuหร อCt ื r l-Al t+ F2 หร อคลิ ื กด้ ว ยกา ร เ ลื อกใ ช้ ง า นได้ )-เ ชื อมโ ่ ยง จั บใ น ข้ อคว า มhi l i ght edภา พ/พยา ยา มยั ง ข้ อคว า มที ่ บร สุ ิ ทธิ โ ์ ยง กา ร แปลง ,กา ร แสดง บา ง " แทน" สมา ร ท ์ เ ช่ นเ ปิ ด" hx x p:// " เ ป็ น"" ht t p: / / ลิ ง ค์ ดา ว น์ โ หลดร า ยกา รฟอร มจำ ่ ั นว นมา กเ พื อเ ่ ก็ บ ร หั สผ่ า นป้ อง กั น( จะRARหร อZI ื P)ตา มด้ ว ยกา ร แสดง ร หั สผ่ า นเ พื อเ ่ ปิ ดหา กคุ ณเ ลื อกกา ร เ ชื อมโ ่ ยง และ ร หั สผ่ า นกา ร คั ดเ ลื อกโ ดยกา ร ลา กข้ อคว า มด้ ว ย เ มา ส์ ของ คุ ณแล้ ว คุ ณใ ช้ คำ สั งFl ่ as hGotSel ec t i on ร หั สผ่ า นจะ ถู กส่ ง ไปยั ง ผู จั ้ ดกา รdownl oadใ นร า ย ละ เ อี ยดของ กา ร เ ชื อมโ ่ ยง เ พื อใ ่ ห้ คุ ณสา มา ร ถเ ร ยก ี ดู ได้ เ มื อดา ่ ว น์ โ หลดเ สร จกั ็ บต้ องอธิ บา ยได้ ด้ ว ยตนเ อง 3 Fl as hGotทั ง ้ เ ว บ( ็ menuหร อCt ื r l-F3)-กา ร เ ชื อมโ ่ ยง ทั ง ้ หมดที พบใ ่ นหน้ า ปั จจุ บั นและdi s pat c hesใ ห้ ผู จั ้ ดกา รdownl oadเ ร มต้ ่ ิ นซึ ง ่ จะ มี i nt er f ac e*ง า ่ ยที จะ ่ กร อง และ เ ลื อกไฟล์ ที จะ ่ ดา ว น์ โ หลดใ นชุ ด *bui l t-i nโ ต้ ตอบกร อง จะ ใ ห้ ทุ กWi ndows/MacOSXdownl oadmanagerยกเ ว นGet ้ Ri ght และ ขดOnL i nux ,เ ปิ ดแหล่ ง ที มา ่ ของ คุ ณแม่ เ ป็ นตั ว เ ลื อกที ดี ่ ที สุ ่ ดดา ว น์ โ หลด4X2. 5. 4ขึ นไปหร ้ อคุ ื ณ สา มา ร ถลอง หนึ ง ่ ใ นWi ndowsเ ท่ า นั นดา ้ ว น์ โ หลดผู จั ้ ดกา ร ที ได้ ่ ร บกา ั ร สนั บสนุ นผ่ า นWi nebyFl as hGot v er s i on0. 9. 9ขึ นไป ้ 4Fl as hGotT abs( menuหร อCt ื r l-F6)-ดำ เ นิ นกา ร " Fl as hGotAl l " ใ นแท็ บเ ปิ ดใ นหน้ า ต่ า ง ปั จจุ บั นทุ ก สั ง เ กตว า ่ คำ สั ง ่ นี จะ ้ ถู กซ่ อนโ ดยค่ า เ ร มต้ ่ ิ นจา กเ มนู บร บท:คุ ิ ณสา มา ร ถแสดง โ ดยใ ช้ ตั ว เ ลื อกเ มนู 5Fl as hGotMedi a( menuหร อCt ื r l-F7)-ก็ ใ ช้ เ ฉพา ะ เ มื อมี ่ ว ดี ิ โ อสตร มหร ี อคลิ ื ปเ สี ยง กา ร เ ล่ นใ นแท็ บ เ บร า เ ซอร ปั ์ จจุ บั น:คำ สั ง ่ นี ้ i nt er c ept sที อยู ่ ดา ่ ว น์ โ หลดชิ นเ ้ นื อหา ้ เ ล่ นจนถึ ง ใ นหน้ า และ ส่ ง ใ ห้ กั บผู จั ้ ดกา ร ดา ว น์ โ หลดทดสอบใ นภา พยนตร ์ Yout ubeคว ร ทำ ง า นใ นสถา นกา ร ณ์ อื นๆเ ่ ช่ นนอกจา กนี เ ้ มื อว ่ ดี ิ โ อหร อ ื เ สี ยง เ นื อหาi ้ nt er c ept edและ พร อมสำ ้ หร บสื ั อFl ่ as hGot ,ไอคอนแถบสถา นะ จะ กะ พร บเ ิ ป็ นปร ะ กา ศ คุ ณสา มา ร ถทั ง ้ ด้ า นซ้ า ยคลิ กที ดา ่ ว น์ โ หลดทั ง ้ หมดลำ ธา ร พร อมกั ้ นหร อคลิ ื กขว าเ ลื อกใ นหลา ยลำ ธา ร ถ้ า มา ก กว ามา ่ กกว า ่ หนึ ง ่ ที ค้ ่ นพบ


โ ปร แกร มFl as hGotที ผมจะ ่ ทดสอบผมจะ ทอสอบกั บเ ว บยอดนิ ็ ยมคร บYout ั ubeโ ดยกา ร ดา ว น์ โ หลดMul t i medi aใ นเ ว บYout ็ ubeที เ ่ ป็ นไฟล์ FL Vส่ ว นใ หญ่ ลอง มา เ ร มทดสอบพร ่ ิ อมกั ้ นเ ลยคร บ ั อั นดั บแร กเ ร า หา ว ดี ิ โ อที เ ่ ร า ต้ อง กา ร แล้ ว

เ มื อเ ่ ร า ได้ ว ดี ิ โ อที ต้ ่ อง กา ร แล้ ว ก็ เ ร ยกโ ี ปร แกร มFl as hGotขึ นมา ้ โ ดยคลิ กที ๊ แท็ ่ ปเ คร อง ่ ื มื อ ใ นส่ ว นของFl as hGotแล้ ว เ ลื อกที ่ Fl as hGotMedi e( Ct r l+ F7)

เ มื อเ ่ ร า คลิ กมา ๊ แล้ ว โ ปร แกร มก็ จะ ถา มหา พื นที ้ จะ ่ เ ก็ บไฟล์ เ ร า สา มา ร ถเ ลื อกได้ เ อง และ สร า ้ ง เ อง ได้


เ มื อเ ่ ร า เ ลื อกโ ฟลเ ดอร ที ์ เ ่ ก็ บเ อกสา ร แล้ ว ก็ จะ เ ห็ นหน้ า ต่ า ง ดา ว น์ โ หลด( Opt i onเ สร มเ ิ ร า สา มา ร ถ ใ ช้ โ ปร แกร มช่ ว ยดา ว น์ โ หลดเ ข้ า มา ช่ ว ยใ นกา ร ดา ว น์ โ หลดได้ )


เ มื อดา ่ ว น์ โ หลดเ สร จแล้ ็ ว เ ร า ก็ เ ข้ า ค้ นหา ไฟล์ ที เ ่ ร า ตั ง ้ ไว ได้ ้ และ เ ร มทดสอบไฟล์ ่ ิ ที เ ่ ร า ทำ กา ร ดา ว น์ โ หลดมา ได้ เ ลย


-แหล่ ง ข้ อมู ลht t p: / / f l as hgot . net -Googl et r ans l at or -www. y out ube. c om -ht t p: / / i s s uu. c om -ht t p: / / ar t . c handr a. ac . t h/ ef r ont


นายรั ตนศั กดิ ์ ขจรกิ ตติ ศั กดิ ์ รหั ส5021303887 เ อกศิ ลปกรรม สาขาออกแบบนิ เ ททศศิ ลป์ มหาวิ ทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเ กษม ติ ดต่ ออี เ มลปั จจุ บั น:r ut t anasak53140@gmai l . com Googl ePr of i l eLi nk: ht t p: //www. googl e. com/pr of i l es/r ut t anasak53140 Googl eSi t eLi nkแสดงผลงาน: ht t p: //si t es. googl e. com/si t e/r ut t anasak53140/ ht t p: //si t es. googl e. com/si t e/r ut t anasakar t i 3322/ ht t p: //si t es. googl e. com/si t e/r ut t anasakar t i 3319/


มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏจั นทรเ กษม

Program FlashGot  

โปรแกรม Plug-in สำหรับ Firefox FlashGot ผู้พัฒนา InformAction

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you