Page 1

1 Completa els espais buiís amb les formes corresponents de cada verb irregular que et proposem: SER

1.

Quan nosaltres

vells, menjarem sopes.

2.

Aquells xiquets no

3.

Em sembla que ja

4.

No va passar res. no

5.

Demá pense alcar-me ben tard, com si

6.

Tu i Nuria encara ara

7.

Si

8.

Joño

9.

On

massa amics, espere que amb el temps no

mes.

hora de tancar. mal pensats. diumenge. molt amigues. mes estudiosos, no suspendríeu tant. com tu penses. ahir que no us vam veure?

10. Em sembla que tu no

massa sincer.

ESTAR 1.

No cree que ells

preparáis.

2.

Si ells

3.

Jo

4.

Ens va dir que quan

5.

Quan

6.

Digué que ja

7.

Volia que

8.

Nosaltres encara no

9.

Diuen que

cansáis ho dirien. __

descansant, ell

estudiant, i vosaltres qué

fení?

preparáis ravisárem. acabat, t'avisaré. molí cansáis. tot el dia estudiant. preparáis. cansáis de l'excursió.

10. Es impossible que aquesís xics

a soles a casa.

TINDRE 1.

Es veritat que Enric

2.

Si no fos ían pessimista, segurament

3.

Si vosaltres

4.

Sembla mentida que

5.

María, qué

6.

Quan

7.

Ella no

8.

No

íemps de fer tantes coses.

9.

Jo

la sensació que tol aniria malament.

10. No he

tants diners com diuen? mes sort.

diners, qué compraríeu? tantes coses com

encara es queixen.

, que fas tan mala cara? temps vindré a veuré't. temps d'adonar-se'n

íemps d'esmorzar.

HA VER

1.

Quan

2.

Si

3.

Quan

4. 5. 6.

visl la pel-lícula, vindré. vingut, ens ho haurien dit. acabat els delires, anirem a passejar. anat a] cine?

Si

estudiat mes, no haun'eu suspés. preparat el diñar al teu germá? 25


7.

Quan

8.

No cree que ell

acabat de treballar, anirem al teatre. vist aquesta obra.

9.

portat els apunts si m'ho

10. N o h i h a

dit amb temps.

temps de fer tantes coses.

PODER 1.

Rosa no

2.

Si els meus pares

3.

Joño

4.

No cree que nosaltres

5.

Vosaltres

6.

Maria no ha

7.

Quan

8.

Si ell

9.

No

venir mai. vindre, vindrien. fer tantes coses a la vegada. vindre el diumenge a la festa; si _

ja t'bo diríem.

comprar el llibre. estudiar ]'examen de dilluns. _ comprar-de el cotxe no m'ho creuré. , t'ho compraría. imaginar que alió acabas tan malament.

10. No han

visitar el monestir benedictí.

VOLER 1.

Sino

2.

Ells mai

_ conéixer la gent.

3.

Jo no

anar al cine amb Pere.

4.

Vine quan

5.

Si

6.

Per qué no heu

7.

Tu sempre

arribar tard, heu d'anar-vos-en una hora abans.

vindre, els ho agrairia molt. el regal de María? impossibles. que em donassen el treball.

9.

Joan

aprovar les matemátiques.

10. No cree que Pere

deixar ]'oficina.

FER

1.

Pere, no

2.

Ara jo

3.

Quan

4.

No cree que

5.

Si tots

6.

Quan érem petites

7.

Ja ho

tantes bestieses. tercer i vosaltres quin curs

_ segon, ella mes calor, anirem a la platja. el que han dit.

els deures, no hauríem d'estudiar tant. moltes dolenties. demá.

Maria, no

un pastís?

Ja han

la peHicula.

10. Diu que no ho está ANAR 1.

No cree que enguany

de viatge.

a París si no fos tan car. 3.

Digues a Pere que demá no hi 26


4.' El professor m'ha dit que

molí be en la seua assignatura, i tu, com

5.

No es probable que Arma

demá a T instituí.

6.

Quan

al cine, avisa'm.

7.

Quan

al mercat. comprarem maduixes. de viatge s'aprén molí.

9.

L'any passat_

a casa del seu oncle.

10. Joan volia que

amb ell a esquiar.

VINDRE 1.

Pere,

2.

Per qué no

3.

No cree que Antoni

4.

Voleu que

5.

Si

6.

Si no fos pels pastissos, no

7.

amb mi?

els teus pares? demá. els xiquets a] cine? tots, seria molí felic. tant.

cap ací he vist el teu germá....

8.

Encara no han

9.

Si no hi ha res de nou,

els pintors? a veure't demá.

10. Quan va dir Pere que _

a pintar?

Eixra 1.

Jo ja no

2.

Encara

amb aquella colla. amb l'Anna?

Sempre que

de nit ens passa alguna cosa.

4.

Mon pare no vol que

5.

Quan

6.

Si

7.

els diumenges. amb ell, us ho contará tot. tant com tu, estaríem cansadíssims.

tan tard, no arribarem mai. amb Pere si no fos tan pesat.

9.

Sempre

10. Si

els mateixos números de la lotería. prompte, jugaríem a fútbol.

SABER 1.

_, encara té por de suspendre.

tanta literatura com

2.

Vicent, quan

3.

Encara que no finteresse, nr agradaría que

4.

Tu calla, que no

5.

Convindria que

6.

M'agradaria que Josep

7.

Consol, no

8.

Els xiquets no

9.

Quejo

10. I tu, quan ho

alguna cosa, avisa'm. com va tot.

de qué va. _ l'adrefa exacta, i així ho trobaríem mes facüment. mes coses de miel' que ha passat? _ contestar les preguntes de 1'examen. _, no ha vingut ningú. 7

27


DIR

1.

No

tantes bestieses com em volen fer creure.

2. No sé per qué

aqüestes bestieses de la pobra Assumpta.

3.

No deixes que Pere

4.

Si estigués mes preparat,

5.

Sempre li

les preguntes ais alumnes. coses mes interessants. que havia d'anar a París.

6.

aqüestes coses, et prendran per boig. a Pere?

7.

Qué li has

8.

Si la veus, m'agradaría que li

una cosa.

9. Abans, a Pescóla

el que volíem.

10. Vostés

si es possible.

el que volen i els

CREURE 1.

Jo ja no

en les seues paraules.

2. Nosaltres no

que ens aproven les Ciéncies.

3.

En Joan

4.

Per qué no el

5.

Sempre he

_ que calia tractar-los be.

6.

Jo no ho

ñns que no ho veja.

7.

Va morir

8.

Si tu

9.

Me'n vaig perqué tu no em

que Pere li compraría el seu pis.

_ que tots l'apreciaven. en la seua capacitat, tot aniria millor. _, tornaré.

; quan em

10. M'agradaría que vosaltres

el que us dic.

CAURE 1.

Eli sempre se n'ix amb la seua,

2.

Espere que ells no

3.

Aquell edifici es tan vell, que va

4.

Feia temps que no

una nevada com la que ha

5.

Semblava que ell no

_ pero al final

6.

Fa molt de temps que jo no

_, pero no vull dir res.

7.

Quan érem menuts, sempre

_; ara no

qui

en els mateixos errors en qué abans nosaltres sempre a trossos. avui. també.

mai.

RIURE 1. Nosaltres

molt amb els acudits de Joana.

2.

_ tant quan vegen les notes.

No cree que

3.

d'aquesta manera, despertaren els ve'íns.

4.

Quan véiem les pel-lícules de Chaplin,

5.

Si

de tant en tant, semblaries mes simpátic.'

6.

Hem

_ tota la vesprada.

7. No suporta que vosaltres 8.

Jo

9. 10. No vol que la dona

molt.

en les situacions diñcils.

per no plorar. ara. que demá plorareu. , perqué es un amargat. 28


BEURE 1.

Jo abans

cervesa i ara _,

2.

Qué estás

?

3. Els meus pares no

vi.

vi perqué ja son molt majors.

4.

No sé per qué vol que

5.

Si

6.

Ja t'has

7.

Qué era alió que

8.

No us

tañí quan anem a sa casa. el que

Pere, acabariem a ¡'hospital.

la llet? ahir, vosaltres? una taronjada ben gelada?

CABRÉ 1.

No he

2.

Has mirat si l'abric

3.

Com vols que

4.

Per molt que el] vulga. no

5.

Et torne aquests arbres perqué no hi

6. 7.

tots al Saló d'actes. dins 1'arman de la teua habitado? ací dintre; no veus que es molt gran? tots en el menjador. tots.

en la vitrina si no hi tingueres tantes coses. Seria ideal que

tot al garatge.

2 Ompli ara els espais buits amb els temps adequats deis verbs que tens entre paréntesis: 1.

Com que sou tan xarradors, sempre (CAURE)

be a tothom.

2.

Aquestos llibres (INCLOURE)

3.

Abans en aquest poblé (CREURE)

4.

Aquel] ediñci es tan vell que va (CAURE)

5.

Ens (COMPLAURE

6.

Mentre la meua mare veia la televisió, els meus germans i jo (JAURE)

7.

El vaig veure (TRAURE)

8.

Es va enfadar perqué es pensava que ens (RIURE)

9.

Les bledes ara es (COURE)

la biografía de ]'autor. en les bruixes, pero ara ja no hi (CREURE) a trossos.

comunicar-li que ha estat vosté el guanyador del premi. una estona.

la roba de la llavadora. d'elL

.

10. Ep, vosaltres dos, (TRAURE)

aqüestes disfresses.

11. Quan vaig arribar, el íeu amic (SEURE)

allá.

12. L'actor (CONCLOURE)

mentre saludava el públic assistent.

13. Feia temps que no (CAURE)

una nevada com la que ha (CAURE)

esta nit. 14. El dia de la boda la teua germana (DUR)

un vestit molt bonic.

15. Plorava perqué la ferida em (COURE) 16. Abans tu sempre (RIURE)

_. per tot, i ara ja no (RIURE)

17. Us van sorprendre quan l'Antoni i tu (TRAURE) 18. Si tu (EXCLOURE) 19. Agafem-nos fort; si (CAURE) 20. En aquella festa, vosaltres (DEURE)

mai.

la roba de la bossa.

aqüestes possibilitats, ací no tenim res a fer. en aquest riu, difícilment podrem sortir-ne. . ser els únics que portáveu un obsequi. 29


21. Ara mateix está (PLOURE)

.

22. Els cants d'aquell tenor sempre (COMMOURE) 23. En aquesta redacció, nosaltres (DESCRIURE) 24. Vosaltres, (MOURE)

1

el públic assistent. un paísatge.

-vos!

25. Mentre el tren marxava, nosaltres (ROMANDRE)

quiets i amb els ulls plens de

nágrimes. 26. Els xiquets i les xiquetes (APRENDRE)

molt fácilment les llengües estrangeres.

27. Si ho feu malament, (ATENDRÉ)

-vos a les conseqüéncies.

28. Nosaltres no (PRENDRE)

begudes alcohóliques.

29. La comarca (COMPRENDRE)

dotze municipis.

30. Diuen que vas al cel si et (DESPRENDRE)

de les coses materials.

31. Sí vosaltres (ENGENDRE)

els ulls, us hi podreu veure.

32. Enríe, (ENTENDRE)

el que et dic?

33. Si nosaltres (ESTENDRE)

la roba, podrem anar-nos-en.

34. Si vas (OFENDRE) tothom, un dia d'estos tindrás un disgust. 35. Els pares creuen que els professors (SUSPENDRE) 36. Aquell comerciant (VENDRÉ)

massa.

una finita molt bona.

37. Les gallines ponedores (PONDRÉ)

un ou cada dia.

38. .El compositor (COMPONDRÉ)

peces musicals.

39. Podras fer-te una polsera d'or si (REPONDRÉ) 40. Quan es (PONDRÉ)

totes les joies que tens a casa.

el gel, només queda aigua.

41. Sempre que et veía, et (CONFONDRE)

amb la tena germana petita.

42. Si li fas una maqueta de companyia, li (MFONDRE)

ánims.

43. El temps passava i els problemes no es (RESOLDRE)

.

44. Aquests vestits (VALDRÉ) 45. (CALDRE)

molts diners. molts diners per a comprar-se un xalet.

46. M'agradaría que tu (VENIR)

mes sovint.

47. Si nosaltres (SUSPENDRE)

alguna assignatura, haurem de tomar a setembre.

48. Eli no vol que nosaltres (ENGENDRE)

foc.

49. Em conforme que tu no m'(OFENDRE)

.

50. La policía va fer que es (DISSOLDRE)

la manifestado.

51. Per qué no vols que jo (VENDRÉ)

els dibuixos?

52. Voldria que vosaltres (ATENDRÉ)

a classe.

53. Ahur jo pugí a la terrassa i hi (ESTENDRE) 54. El dia que jo (TEÑIR)

la roba.

18 anys faré una festa.

55. L'advocat vol que el jurat (ABSOLDRE)

__^ el seu client.

56. Jo sempre (RJURE)

quan Marc conta acudits.

57. Alerta, no (BEURE)

tant, Auna!

58. No vull que us (MOURE) 59. Si (ESCRJURE)

d'ací. •

millor, guanyarieu el premi. .

60. Digues-los que no (RIURE)

tan fort. 30


61. El metge vol quejo (DORMIR)

mes.

62. No m'agrada que tu (PERORE)

aquel! anell.

63. Esperava que la sessió (CONCLOURE) _

abans.

64. He dit al dentista que no em (TRAURE)

el queixal.

65. Es bo que vosaltres (MOURE)

la cama trencada. mes alumnes.

66. En aquest institut ja no (ADMETRE) 67. Espere que Joan em (PERMETRE) _

ajudar-lo.

68. Tu sempre m'(INTERROMPRE) _

quan parle,

69. Els diaris no sempre (DIFONDRE) _

noticies falses. en F.M.

70. Rádio-F.P. ara (EMETRE)

cap crítica.

71. No es possible que tu no (ADMETRE) 72. Avui (DEBATRE) 73. M'agradaria

els pressupostos de l'Estat.

que tu m'(INFONDRE) _

mes confianza, pero no me n'(IMPONDRÉ)

gens. 74. Et deixaré si em (PROMETRE)

que vindrás.

75. M'agradaria que avui (RETRANSMETRE) 76. Nosaltres (PARÉIXER)

el parrit del Barfa contra el Reial Madrid. mes jo ves que ells.

77. Com si tu no em (CONEDCER) _ 78. Si nosaltres (CONÉDCER)

el teu germá, no hi hauria cap problema.

79. Espere que el Uibre no (DESAPAJRÉDCER) 80. Pretenia que nosaltres (APARÉDCER)

de sobte.

81. Volia que vosaltres (RECONÉDOBR)

els errors.

82. Vol que (OBRTR)

la porta.

83. Cada vegada que (CONDUIR)

tomava a casa amb un colp al cotxe.

84. Aqueix es el xic que també (CONÉTXER) tot el que explica.

85. Sempre ens demana que (SABER) 86. Aquesta vesprada (CORRER) 87. Abans mai no (COURE) 88. No esperava mai que (PODER) 89. Aquest matí (DUR) 90. Si (ESTAR)

per tal d' arribar a l'hora al cinema. prou els macarrons. '

al9ar ]' arman.

una samarreta groga. quiets, no us passarien tantes desgracies.

31


PARTICIPIS I GERUNDIS IRREGULARS Formació deis participis irregulars Acaben en

- ut (femení -uda): alguns irregulars de la segona conjugació, amb els seus compostos: infmitiu plaure seure aparéixer saber cabré viure créixer meréixer náixer

participi plagut segut aparegut sabut cabut viscut crescut merescut nascut

gerundi plaent seient apareixent sabent cabent vivint creixent mereixent naixent

casos especiáis: vendré pertányer plányer

venut pertangut plangut o planyut

venent pertanyent planyent

- t (femení -ta): alguns altres de la 2a conjugació, amb els seus compostos: infinitiu absoldre resoldre moldre estrényer torcer traure escriure

fer respondre pondré veure dir dur casos especiáis: ésser o ser

coure

participi absolt resolt molí estret tort tret escrit fet respost post vist dit dut

gerundi absolent resolent molent estrenyent torcent traient escrivint fent responent ponent veient dient duent

estat, -ada éssent o sent (forma principal, recomanada) siguí, -uda (forma secundaria, tolerada) cuit, -ta coent (en el sentit de coure una cosa al foc) coguí, -uda (en el sentit de fer co'issor, picar)

- s (femení -sa): alguns altres de la 2a conjugació, amb els seus compostos: infinitiu román dre ofendre

participi romas ofés

gerundi romanent ofenent 32


prendre atendré (1) encendre fondre atényer empényes admetre (2) cloure

pres ates enees fos ates empés admés clos

-

prenent atenent encenent fonent atenyent empenyent admetent cloent

(1) I els acabats en -tendré. (2} I els acabats en -metre. cas especial: un de la 3a: imprimir imprés

imprimint

- rt (femení -ría): alguns de la 3a conjugado, amb els seus compostos: infmitiu obrir cobrir oferir omplir establir suplir reblir morir

participi obert cobert ofert omplert establert suplert reblert morí

cas especial: complir

complert, -ría complit, -ida

,. gerundi obrint cobrint oferint omplint establint suplint reblint morint

complint

1 Ompli els espais buiís amb els temps verbals que t'indiquem en cada exercici: GERUNDIS 1.

Continúes (INCÓRRER)

2. Es vapassarmitja.vida(DIFONDRE)

en els mateixos errors de sempre. les seiíes idees per tota Franfa.

3.

Si m'aneu (DUR)

4.

Passava les hores a la seua cambra (ESCRJURE)

5.

Hem estat (REBRE)

6.

Si continua (PLOURE)

7.

(RJURE)

tan fortament, despertareu els qui dormen.

8.

(VIURE)

de forma tan desordenada, et malmetrás la salut.

9. Vés (MOURE) 10. Va arribar (DIR) 11. (CREURE)

tanta feina, no podré enlle:5tir la que tinc endarrerida. i (BEURE)

noticies amenazadores. d' aquesta manera, ni haurá inundacions greus.

la roda fins que et diré prou. que ho faria tot sol.

tot el que sentiu, no arribaren enlloe.

33


PARTICIP1S 1.

No han (VOLER)

venir tots junts.

2.

El teu amic ha estat (ADMETRE)

3.

Ells t'han (VEURE)

4.

El formatge que has compratja está (PONDRÉ)

5.

Ella es va presentar amb el cap baix, tota (CONFONDRE)

6.

Finalment han (ATENDRÉ)

7.

Per fer arrencar el cotxe, l'hem (EMPENYER)

8.

A ella tamb, l'han (EXCLOURE)

9.

Vaig trobar la porta (ENTREOBRIR)

. quan te n'anaves.

llur objectiu.

10. M'ha(OFERIR)

un tros. de la llista. .

el seu domicili.

11. S'ha (ESTABLIR)

pe] seu compte.

12. T'han (DUR)

els llibres?

13. El president ha (CLOURE)

_lasessió.

14. T'he dit que comprares el café ja (MOLDRE)

_.

15. Jo diria que aquests bornes els he (VEURE)

rnés d'una vegada.

16. He reclamat les dades pero no les he (PODER) 17. Diu que no l'han

aconseguir.

massa be.

18. No m'agrada que el pa estiga tan (COURE)

.

19. Encara no han (COLLIR)

totes les taronges.

20. Mes li hagués (VALDRÉ)

arribar tari

21. Nosaltres no hem (OÍR)

tot el que han dit.

22. La síndria no me l'ha (VOLER)

cobrar.

23. Les seues paraules m'han (DESPLAURE)

.

24. Qui els ha (BESTREURE) _

els diners?

25. Nosaltres no hem (REBRE)

tanta correspondencia.

26. El xiquet s'ha (LLU1R)

amb ]'actuado.

27. Des de l'any passat, el xiquet ha (CREIXER) 28. Encara no han (OBRIR)

"

les portes.

29. L'ha (SABER)

be, la llicó?

30. Erem tants que no hi hem (CABRÉ) 31. D'aquestes camises, n'han (VENDRÉ) 32. N'has (ESCRITURE) 33. L'ha (DIR)

tots. moltes. una o dues, de postáis?

els ulls tota la tarda, per culpa del fum. , oi, senyora María? tot sol a casa, perqué volia acabar una feina.

38. Aquells números de teléfon, me'ls he (APRENDRE) _ 39. Ha (ESSER)

..

36. No l'he pas (OFENDRE) 37. He (ROMANDRE)

be, la llifó?

34. Els macarrons ja son (COURE) 35. M'han (COURE)

molt.

de memoria.

molt bonic.

34

ACTIVITATS VERBS  

Activitats