Page 1

Innoverend vermogen vergroten

Inzichten Leerlijn Learning Lane, 28 augustus 2013


Elementen Learning  Lane  

Ruimte

   

Proto.

AI

Organisa'evernieuwing Professionals  voor  Innova'es   Gevalideerde  Innova'es   Duurzaamheid  

“Innova'e =     vernieuwinig  +  Marke'ng”   (MIT  SLOAN)  

Learning Lane   Op  fes'val  Learning  Lane  hebben  we  gewerkt  met  een  drietal  aantal   elementen  die  cruciaal  zijn  in  innova'eprocessen:  Prototyping,  Applied   Improvisa'on  en  fysieke  ruimte.    Dit  document  geeD  enkele  inzichten  uit   deze  workshops  weer.       Van  wat  hoort,  naar  wat  werkt   Als  facilitator  van  Innova'etrajecten  is  het  cruciaal  om  een  duidelijke   organisa'edoelstelling  te  hebben,  en  te  zien  wat  de  groep  of  systeem   nodig  heeD  om  daar  te  komen.  Je  focus  ligt  daarbij  vooral  op  het  proces,  en   het  slim  inzeFen  van  interven'es  om  het  team  te  laten  schiFeren.  Daarbij   moet  jeook  als  facilitator  het  lef  hebben  om  voorbij  te  gaan  aan  wat  hoort,   en  te  ini'eren  wat  werkt.       1)  Prototyping:  Onderdeel  van  de  Design  Thinking  methodiek,  waarbij  een   sterke  nadruk  wordt  gelegd  op  het  betrekken  van  de  gebruiker  in  het   proces,  het  gebruik  van  prototyping  om  tussen'jds  te  testen,  en  een   itera'ef  proces  om  con'nu  te  verbeteren.       2)  Applied  Improvisa=on  (AI):  :  Innova'e  vindt  tussen  mensen  plaats,   waarbij  zij  op  elkaars  ideeen  en  talenten  bouwenWe  gebruiken  mindset   van  Applied  Improvisa'on  om  crea'ef  samenwerken  te  bevorderen.   Hedendaagse  succesvolle  oganisa'es  hebben  playfulness  als  cultuuraspect.       3)  Fysieke  ruimte:  ruimtes  die  innova'e  s'muleren  en  remmen.    


Prototyping (tool)  

   

“If you  freeze  an  idea  too  quickly,   you  fall  in  love  with  it.  If  you   refine  it  too  quickly,  you  become   aJached  to  it  and  it  becomes   very  hard  to  keep  exploring,  to   keep  looking  for  beJer  ideas.”    

Prototyping is  een  onderdeel  van  itera'eve  innova'emethodieken  zoals   Design  Thinking.  De  fase  levert  prototypes  op  van  producten  of  diensten   waarmee  belangrijke  stakeholders,  zoals  de  gebruiker,  de  interac'e  kunnen   aangaan  met  als  doel  om  van  te  leren.  De  interac'e  kan  plaatsvinden  in  een   test,  maar  ook  door  ze  zelf  te  laten  meebouwen.  Valkuilen  zijn  oa  het  te  laat   betrekken  van  je  belangrijkste  stakeholders  (‘marshmellow’),  het  gaan   houden  van  je  idee  (‘kill  your  darlings’),  en  te  veel  elementen  willen   meenemen  (missende  focus).     Elementen     •  IMAGINATION      The  power  of  hand  knowledge:  thinking  with  your  hands       •  ENGAGEMENT      Leveling  the  playing  field:  lean-­‐forward  mee'ngs       •  CLARITY      Efficient  decision  making:  seeing  the  same  together       Het  vraagt  lef  om  een  prototype  te  maken  omdat  het  veel  concreter  is  dan   woorden.  Van  de  facilitator  vraagt  het  daarom  interven'es  waardoor   deelnemers…   …  zich  veilig  voelen  om  te  experimenteren  (holding  the  space),     …  flexibel  en  open  blijven  staan,   …  gefocust  blijven  en  opleveren.           Tip:  hFp://marshmallowchallenge.com/      


Applied Improvisa=on   (mind)  

   

Improvisa'on May  Be  the   Key  to  Successfully   Managing  Change     prof.  Orlikowski,  MIT    

Toegepaste Improvisa'e  is  het  gebruik  van  improvisa'evaardigheden  uit   het  theater  door  professionals  in  organisa'es  die  op  een  flexibele  manier   met  hun  omgeving  resultaten  willen  bereiken.  Een  toenemend  aantal   professionals  wordt  getraind  in  improvisa'e  vaardigheden  en  mentaliteit.   Het  helpt  hen  om  te  spelen  met  hun  veranderende  omgeving  in  plaats  van   te  proberen  om  het  te  controleren.  Het  creëert  vrijheid  om  te  handelen,  en   crea'ef  te  zijn  in  onzekerheid  zoals  innova'etrajecten.       LEF  model   •  Laat  de  ander  schiFeren  (hij  mag)   •  En  ipv  maar  (de  situa'e  mag)   •  Faalplezier  (ik  mag)   De  Baak  is  verbonden  met  het  Applied  Improvisa'on  Network,  en  gebruikt   de  interven'es  en  mindset  in  oa  haar  innova'etrajecten.  De  meeste   deelnemers  waarderen  het  plezier  en  de  focus  die  verbonden  zijn  met   improvisa'e.  Van  de  facilitator  vraagt  het  innerlijke  overtuiging  bij  het   inzeFen  van  de  oefeningen,  die  van  anderen  vraagt  om  over  grenzen  te   gaan.         Tip:   www.theatersport.nl  (leren  door  te  doen)   Appliedimprovisa'on.ning.com   hFp://www.debaak.nl/Landingpages/improvisa'on                


Fysieke ruimte   (space)  

   

The stone  age  didn’t  end   because  they  ran  out  of  stones.  

Vaak wordt  er  bij  innova'etrajecten  diep  s'lgestaan  bij  het  proces  en  de   inhoud,  en  minder  bij  de  ruimte  waar  de  deelnemers  moeten  werken.  Dit   vertaalt  zich  van  sobere  kelders  tot  cliché  ‘gekke’  ruimtes.       De  volgende  principes  kunnen  helpen  bij  jouw  traject:   •  Maslov  principes  zoals  voldoende  zuurstof  en  licht.   •  Ruimte  moet  “fit  for  purpose’  (prak'sch)  zijn   •  Ruimte  en  inrich'ng  hebben  impact,  maar  deze  is  voor  iedereen   verschillend   •  Ruimte  en  inrich'ng  aanpassen  aan  proces  &  voortgang   •  Ruimte  moet  uitnodigen  om  gebruikt  te  worden   •  Aankleding  (thema)  helpt  bij  “playfullness  onder  druk”     •  Ruimte  levend  houden,  zonder  (con'nue)  zware  facilita'e     •  Ruimte  gebruiken  om  innova'e/idee/oplossing  te  “verkopen”  aan   stakeholders  en  betrokkenen   •  Ruimte  staat  niet  op  zichzelf:  proces,  ondersteuning  (facilita'e),  juiste   deelnemers  en  ruimte  (inclusief  aankleding  &  middelen)  vormen   onlosmakelijk  geheel   Zoals  bij  elke  interven'e  bepaalt  de  uitvoering  de  impact.  Aan  jou  als   facilitator  om  hier  een  gevoel  voor  te  ontwikkelen  door  zelf  op  onderzoek   uit  te  gaan,  en  goed  te  zien  wat  de  impact  op  je  omgeving  is.  Wat  voor  jou   werkt,  kan  voor  anderen  totaal  anders  zijn.             Tip:  hFp://dschool.stanford.edu/make-­‐a-­‐space-­‐for-­‐innova'on/    


Innoveren met  de  Baak  

   

Wees niet  te  voorzich'g,     dat  is  levensgevaarlijk  

Het doel  van  de  Baak  is  om  organisa'es  en  professionals  te  helpen  met   innova'evraagstukken,   wat  noodzakelijk  is  voor  een  duurzame     samenleving.  Wij  doen  dit  op  verschillende  manieren,  zoals:       Open   Inschrijving:  Daring  Innova=on     dit  traject  ga  je  zelfstandig,  maar  bij  voorkeur  met  een  klein  team  van   In   collega's,   aan  de  slag  met  een  actuele  uitdaging  uit  jouw  organisa'e.  Aan  de       hand   van  de  Design  Thinking  methodiek  werk  je  gedurende  4  maanden  naar     een   oplossing  toe.  Tijdens  de  reis  leer  je  over  concepten  zoals  co-­‐crea'e,     prototyping   en  open  innova'e  door  het  te  doen.  Je  klant  staat  in  dit  proces     constant   centraal.     www.debaak.nl/dare     Incompany:  de  Baak  als  Partner  in  Innova=e   Afgelopen  jaren  heeD  de  Baak  trajecten  verzorgd  bij  oa  PostNL,  Schiphol  en   Na'onale  Nederlanden.  We  zien  onszelf  als  partner  waarin  we  nauw  met   elkaar  optrekken  om  organisa'es  verder  te  helpen.  Emma  de  Kleer,  senior   programmamanager  Training  &  Development:  “We  willen  binnen  PostNL   een  klimaat  creëren  waarin  nieuwe  ideeën  tot  ontwikkeling  komen.  In  dit   programma  gaat  het  om  de  competen'es  Innova'ekracht,   Ondernemerschap  en  Strategisch  denken.  Naast  een  aantal  modules  werken   de  deelnemers  in  subgroepen  aan  een  innova'eve  businesscase,  inclusief   het  betrekken  van  een  sponsor  op  hoog  niveau.  Dit  maakt  dat  de   deelnemers  er  niet  alleen  over  praten  maar  er  echte  resultaten  komen.  ”     Netwerk:  Let’s  Play  Innova=on   LPI  is  een  netwerk  van  professionals  die  Playful  manieren  van  innoveren  in   de  prak'jk  brengen.  Maandelijks  worden  Masterclasses  en  informele   bijeenkomsten  georganiseerd,  en  informa'e  gedeeld.  Zie  voor  meer  info:   www.letsplayinnova'on.com   www.facebook.nl/letsplayinnova'on  


Zienswijze   de  Baak     op  Innova=e  

   

Tell me  and  I  forget.     Teach  me  and  I  remember.     Involve  me  and  I  learn.   Benjamin  Franklin  

Duurzaamheid =  Innova=e,  Innova=e  =  duurzaamheid     Innova'e  gaat  over  op'male  waarde  toevoegen  aan  people,  planet  en   profit     Koppeling  met  strategie,  en  de  toekomst  van  het  bedrijf.     Vertaald  in  sponsor  uit  direc'e.       Stakeholders  al=jd  ac=ef  betrekken   Belangrijke  stakeholders  vanaf  het  begin  ac'ef  betrekken  in  het   innova'eproces  Mensen  maken  het  verschil!  Belonen  van  diversiteit   en  verschil,  commitment  op  te  bereiken  doel     Innova=e  als  itera=ef  proces   Stel  het  doel  centraal,  stel  criteria  als  uitkomst,  de  weg  naar  resultaat:   denken-­‐doen-­‐denken-­‐doen     Verassing!:  over  grenzen  heen  gaan,  verschillende  werelden  bij   elkaar  brengen   Verschillende  invalshoeken:    fysiek,  academisch,  methoden,   verbeelding,  loca'es,  diverse  bedrijfsdisciplines     Innova=e  door  te  doen!  Playfulness   Innova'e  begint  bij  het  anders  doen,  anders  kijken.  Het  oprekken  van   wat  men  al  weet,  de  verbeelding  laten  spreken,  play.  


Informa'e &  contact    

Innova=e  ontstaat  tussen  mensen  en  organisa=es  in.  Neem  dus  vooral   contact  op  om  samen  verder  te  komen!     Rutger  Slump   Programmamaker  de  Baak  Innova'e  &  Teams   r.slump@debaak.nl         tel.  06-­‐42519948     Doekes  Prakken       Programmamaker  De  Baak   d.prakken@debaak.nl       tel  06-­‐25442583    

www.debaak.nl www.letsplayinnova'on.com   www.facebook.nl/letsplayinnova'on   letsplayinnova'on.wordpress.com      

LL de baak Innoverend vermogen  
LL de baak Innoverend vermogen  

Beschrijving uitkomsten van de leerlijn 'Het vergroten van het innoverend vermogen van organisaties' op de Learning Lane 2013.

Advertisement