Page 1

Company profile

บริษัท กายส+ อินดรัสเตรียล เซอร+วิส จํากัด Chonburi factory: 122/84 Moo.3 Bowin Sriracha Choburi 20230 Tel:038-337098 Fax: 038-337084 Bangkok office: 302/527 Moo.3 Banmai Pakket Nontaburi 11120 Tel:02-5015106 Fax: 02-5015606

SINCE 2006


GUYS COMPANY PROFILE

Founded: Registered capital: Business: Employees:

20 Jan 2006 1 million bath Industrial services, Part Welding, Press-part 36 persons

บริษัท กายส์ อินดรัสเตรียล เซอร์วิส จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 โดยคุณสันติ นามวงษ์ ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 6 ปี แล้วที่ บริษัทกายส์ ได้เข้าไปมีส่วนในงานอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และ งาน อิ น ดั ส เตรี ย ล เซอร์ ว ิ ส โดยที ม ผู ้ บ ริ ห ารที ่ ม ี ป ระสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ ยก มาตรฐานระบบการผลิตให้อยู่ในระดับสากล                       บริษัท กายส์ อินดรัสเตรียล เซอร์วิส จํากัด มีลูกค้าหลักของ บริษัทได้แก่ บริษัท โตโยต้า โบโชกุ ฟิลเตรชั่น จํากัด , บริษัท มิซซุย ไฮยีน, บริษัท สยามนิปปอน, บริษัท โคมัทสึ, บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค เป็น เวลานาน บริษัทจึงมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิต และระบบ การส่งมอบสินค้า อย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งได้รับ ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสในการรับ งานใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ ของเรา

Pallet เหล็ก , Stainless Fabrication work, Industrial Services work Pallet for OEM part

Page 2


GUYS COMPANY PROFILE

Fabrication Stainless Work

งานเปลี่ยน Waste Tank ขนาด 250 ลบม.ที่ บริษัท โตโยต้า โบโชกุ ฟิลเทรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

รับงานเชื่อมไฟฟ้า เหล็ก สแตนเลส

สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ตามต้องการถึง แอมแปร์ เครื่องเชื่อมแบบนี้มีด้วย คุณลักษณะงานเชื่อมจุด (Spot Welding) 10,000 กันหลายชนิด เช่น เครื่องเชื่อมแบบยึดอยู่ งานเชื่อมจุดเป็นการเชื่อมไฟฟ้าแบบความ กับที่เป็นเครื่องเชื่อม ที่มีขนาดใหญ่จะ ต้านทานกระแสไฟชนิดหนึ่ง ๆ รอยเชื่อมที่ เคลื่อนที่ได้ช้าเฉพาะแขนอิเล็กโทรดตัวบน ได้มีลักษณะเป็นจุด (Spot) มีขนาดโต ที่ใช้สําหรับกดชิ้นงานเท่านั้น ชุดควบคุม เท่ากับพื้นที่หน้าตัดของอิเล็กโทรด ชิ้นงาน การทํางานของเครื่องจะประกอบติดอยู่ที่ วางให้ซ้อนเกยกัน อยู่ในระหว่างแท่งอิเล็ก ตัวเครื่อง ส่วนประกอบเครื่องเชื่อมจุดแบบ โทรดทั้งสองของเครื่องเชื่อม โดยอิเล็กโท อยู่กับที่ เครื่องเชื่อมจุดแบบนี้ เป็นเครื่อง รดจะกดอัดไว้ เมื่อ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เชื่อมที่แขนอิเล็กโทรดตัวล่างอยู่กับที่ แต่อิ จะเกิดความต้านทานที่จุดตรงอิเล็กโทรด เล็กโทรดตัวบนทําหน้าที่เลื่อนขึ้นลง เมื่อ ชิ้นงานเยิ้มอัดเข้าด้วยเป็นเนื้อเดียวกัน อิ ต้องการเชื่อมจะกด อัดลงมา ซึ่งอาจจะกด เล็กโทรดจะกดอัดต่อเนื่องอีกชั่วครู่เพื่อให้ ลงในทางดิ่ง หรือกดลงในลักษณะโค้งตาม รอยเชื่อมเย็นตัว แล้วอิเล็กโทรดก็จะปล่อย รัศมี สําหรับชุดหม้อแปลงซึ่งเป็นชิ้นส่วน ชิ้นงาน ซึ่งผลจากการเชื่อมแบบนี้จะได้รอย หลัก มีสารกันความชื้น มีฉนวนหุ้มกัน เชื่อมเป็นจุดราบเรียบสวยงาม มีความ กระแสไฟรั่ว เมื่อใช้งานจะเกิดความร้อนขึ้น แข็ง- แรงของรอยเชื่อมสูง วงจรเครื่อง ภายในตัวฉนวนหุ้มช่วยระบายความร้อน เชื่อมจุด เครื่องเชื่อมจุดเป็นเครื่องเชื่อม ได้ด้วย บางแบบมีระบบนํ้าระบายความ แบบหม้อแปลงวงจรทางด้านจ่าย กระแส ร้อนด้วย อิเล็กโทรด อิเล็กโทรดของเครื่อง ไฟที่ใช้สูง ประมาณ 1,000 แอมแปร์ และ เชื่อมจุด ทําจากทองแดงผสมชนิดแข็งที่มี

ความต้านทานตํ่า อิเล็กโทรดจะหล่อเย็น ด้วยอากาศหรือหล่อเย็นด้วยนํ้าก็ได้ หัวขอ งอิเล็กโทรดต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลา ถ้า สกปรกมีออกไซด์จะทําให้อิเล็กโทรด ร้อน จัด เป็นสาเหตุให้อิเล็กโทรดละลายติดกับ แผ่นงาน, ระเบิดหรือแตก

Product Test

1. การทดสอบด้วยรังสี (Radiographic Test)ใช้เพื่อตรวจหารอยบกพร่องหรือตําหนิ ในชิ้นงาน เช่น โพรงหรือฟองอากาศ การฝัง ตัวของขี้ลวดเชื่อม (Slag- Inclusion) การ ซึมลึกไม่เพียงพอของงานเชื่อม 2. การทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Test)เป็นการหารอยแตกร้าวบนพื้นผิวทุก ชนิดที่ ผิวหน้าเรียบ ไม่เป็นรูพรุน เหมาะกับ การตรวจรอยแตกร้าวของภาชนะแรงดัน หรือสารเคมีที่ไม่ได้ทําจากเหล็กคาร์บอน (Ferrous Steel) เช่น ถังสเตนเลส ฯลฯ

Page 3


GUYS COMPANY PROFILE

Sludge Removed

กําจัด น้ําเสียและกากอุตสาหกรรม ในเครือ บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จํากัด

รับกําจัด กากอุตสาหกรรม บริษัท กายส์ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จํากัด เล็งเห็นและเข้าใจถึงสภาพปัญหาด้าน การจัดการกากอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการ

มาตรฐานการกําจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผา ปูนซีเมนต์ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1400 °C ถึง 2000 °C หรือโดยการนํากลับมาใช้ประโยชน์

เรามีเจตจํานงที่จะดําเนินงานภายใต้ ความมุ่งมั่นดังนี1 ้ . ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ กําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ภายในบริษัท และข้อกําหนดของลูกค้าเพื่อให้

รวบรวมการขนส่งและวิธีการกําจัดให้ถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทของกากอุตสาหกรรม แต่ละชนิด เรามุ่งมั่น และเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สําหรับผู้ประกอบการซึ่งจะได้รับความสะดวก ด้านการบริการ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ 2. ป้องกันมลพิษที่เกิดจากการดําเนินงาน และการ

ไปพร้อมๆกัน ในการปฏิบัติงานบริษัทฯ ได้จัดทีม งานที่มีประสบการณ์เข้าไปดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คําแนะนํา ปรึกษาด้านการจัดการ กากอุตสาหกรรมภายในโรงงาน การให้บริการ วิเคราะห์ องค์ประกอบของคุณสมบัติของกาก อุตสาหกรรม ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการยื่นขออนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน การควบคุม ดูแลการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมในหลุมฝัง กลบขยะอุตสาหกรรมในหลุมฝังกลบที่ได้รับ

ต่อสิ่งแวดล้อม และจะปรับปรุงพัฒนาระบบ คุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 3. อบรมและปลูกฝังให้พนักงานมี จิตสํานึกในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และรับ

Cleaning Waste water treatment บริษัท กายส์ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จํากัด เป็นผู้ให้บริการรวบรวมและขนส่งกาก อุตสาหกรรมไปบําบัด และกําจัดอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยตระหนักถึง ความสําคัญของการป้องกันและลดผลกระทบ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. จัดให้มี การทบทวนและพัฒนาการจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Cleaning by Hi-Pressure ในบริษัทของเรา ได้ฝึกอบรมพนักงานให้ คํานึงถึงความปลอดภัยในการใช้ เครื่องHi pressure 150-500 bar Page 4


GUYS COMPANY PROFILE

รับงานซ่อมและ สร้าง โรงงาน บริษัท กายส์ อินดรัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ี่มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างโรงงานมากกว่า 5

ปี ด้วยบริการที่มีความรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้ จากวันนั้นเป็นต้นมา บริษัท กายสฯ ได้พัฒนาตนเองมาจนเป็นผู้นำในด้าน การก่อสร้างโรงงานทั้งระบบ ด้วยทีมวิศวกร สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ รวมถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายวิจัยการตลาดที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของ ลูกค้าเป็นหลัก รับซ่อมแซมโครงสร้างอาคารคอนกรีตทุกประเภท เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร ไม่ต้องรื้อ ถอน ออกแบบและ ควบคุมงานโดยวิศวกรทีมงานมืออาชีพ ใช้วัสดุ คาร์บอนไฟเบอร์ ราคาประหยัด รับประกันโดยวิศวกรมืออาชีพ

งานเทคอนกรีต

Page 5


GUYS COMPANY PROFILE

งานเดินและแก้ไขท่อ งานออกแบบและติดตั้งงานท่อ ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบ ต่างๆ บริษัทรับออกแบบและ ติดตั้งงาน Pipe rack, ระบบ ท่อแรง, ท่องานสุขอนามัย, (Sanitary Piping System), ท่อ Chiller, ท่อ Boiler, ท่อ Steam, ท่อดับ เพลิง, งานหุ้มฉนวนท่อ, งาน ติดตั้ง Chiller GSP , BSP , PVC , Stainless Steel Pipe และงานติดตั้งอุปกรณ์ใน ระบบท่อแรงดันรวมไปถึงงานซ่อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบท่อ อุตสาหกรรมทุกประเภท.

- งานระบบ ท่อปรับอากาศ ท่อลม ท่อดักส์ ท่อดูดควัน / กลิ่น (Air Duct Work) - ระบบปรับอากาศ โรงงาน อาคาร สํานักงาน บ้านพักอาศัย (Air Condition) - หุ้มฉนวนความร้อน – เย็น ถังและ ท่อสตีม (Insulation Work) - ระบบท่อน้ําหล่อเย็น (Cooling Pipe) - เหล็ก งาน แสตนเลส (Stainless Steel) - ท่อกลมตะเข็บ เหมาะกับ งานท่อส่งลม ท่อระบาย อากาศ ท่อปล่อง งานทั่วไป

- ท่อสไปร่อน (ท่อเกลียว) มี ทั้งแบบท่อกลม และท่อรี เหมาะกับงานที่ต้องการ รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง งานท่อดักท์ ท่อดักท์ลม ท่อดักท์ส่งลม ท่อ ดักท์แอร์ ท่อดักท์ระบายอากาศ ท่อดักท์ระบายความร้อน ท่อดักท์ดูดควัน ความแข็งแรงสูง

งานเดินท่อและแก้ไขท่อ Duct

ท่อดักท์ดูดกลิ่น ท่อดักท์ดูดอากาศ ท่อปล่อง และท่อดักท์อุตสาหกรรม

- ท่อเหลี่ยม เหมาะกับงานท่อส่งลม ท่อแอร์ ท่อดักท์ ท่อปล่องระบาย ความร้อน

Contact us Chonburi Factory 122/84 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร:

038-337098

Bangkok Office 302/527 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร:

02-5015106

แฟกซ์: 038-337084

แฟกซ์: 02-5015606

emai: info@guys-industrial.com

emai: sales@guys-industrial.com

Contact Person รุตน์ อชิตะรักษ์ Maketing Manager 081-4551809 ญณีกานต์ บุญทา Accounting 089-5556899

Guys company profile01