Emblemàtics. Núm. 7. Drogueria Rovira

Page 1

1dej unyde2017

núm. 7

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge

RamonSegar r aRov i r ar epas s al a hi s t òr i adel ac ent enàr i a Dr oguer i aRov i r a

Act ual i t at

LaRut adel sEmbl emàt i c sr enov a el s eupor t al web.

Edi t or i al

Unabot i gaambmol t as ol er a!


LaFo t o

Dr o g u e r i aRo v i r a1 9 1 0

RomonS e g a r r aRov i r a( 15/ 05/ 2017Dr ogue r i aRov i r a-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

no c i es PI ME Comer çs es umaal es dema ndesdel ’ As s oc i a c i ó d’ E s t a bl i ment s E mbl emà c sdeBa r c el ona a l hor ader ei v i ndi c a rl a defini c i óde“ c omer çhi s t òr i c ” di nsl anov aL l ei deComer ç

5

el Repor t a t g e Ra monS eg a r r ar epa s s a el smésdec enta ny sdel a Dr og uer i aRov i r a

8

Di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aDr og uer i aRov i r a

11

a c t ua l i t a t L aRut adel sE mbl emà c s r enov ael s eupor t a l web

UnaBo g aa mbmol t as ol e r a! F apoct e mpse nunae nt r e v i s t ae mv a r e npr e g unt a re nquèe mfix a v a a l hor ader e a l i t z a runr e por t a t g ef ot og r à ficd’ une s t a bl i me nt e mbl e màc . Va l adi rquel ar e s pos t anoé ss e nz i l l aj aquei nt e r v e ne n di f e r e nt sa s pe c t e s: a r qui t e c t ur a , mobi l i a r i , pr oduc t e , pe r òpe r da muntdet otpa r l a r i ades e ns ac i ons , l e ss e ns a c i onsque l ’ e s t a bl i me nte tt r a ns me te l pr i me rc opquehi e nt r e si e l s e upode r e v oc a dorc a paunt e mpspr e t è r i t . L aDr og ue r i aRov i r aé sunc l a re x e mpl ed’ a que s t pusd’ e s t a bl i me nt s c e nt e na r i squeha ns a butv è nc e re l pa sde l t e mpspr e s e r v a ntl as e v a i de nt a t , s e nsdubt eunmè r i tc ompa rtdel e sdi f e r e nt sg e ne r a c i ons del af a mi l i aRov i r ac omr e i v i ndi c aor g ul l ósRa monS e g a r r aRov i r a , be s né tde l f unda dori a c t ua l pr opi e t a r i . I c oms ol pa s s a rnor ma l me nt , pode mdi rqueda r r e r ad’ unag r a n bo g ahi has e mpr eung r a nbo g ue r . Aque s tt a mbéé se l c a sde l Ra moni de l ss e uc ol . l a bor a dor st ot sa mbl as e v aba t ad’ a dr og ue r quec omabonspr of e s s i ona l sa por t e nt ote l s e us a be ra l hor a d’ a s s e s s or a re l c l i e nts obr equa l s e v ol dubt eopr obl e ma . I é squec om de i aa ba nsal aDr og ue r i aRov i r aunt él as e ns a c i óquee l t e mpss ’ ha pa r a tpe runsi ns t a nt st otc ont e mpl a nte l st a ul e l l sdef us t aor i g i na l s , e l spot sa nc sd’ a dr og ue rdel e se s t a nt e r i e si finsi t ote l pe tmus e u a mbunar e c opi l a c i ódepr oduc t e sdet ot al av i daquet ot sr e c or de m c oma r ae l ne t ol , e l nor i t , e l omope rc i t a r nea l g uns . É spe rt ota i x òquepucdi rquee s t e mda v a ntd’ unadel e sbo g ue s a mbmé ss ol e r adeBa r c e l ona . Quepe rmol t sa ny ss i g ui a i x í .

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s PI ME Comer çs es umaal esdema ndesdel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i ment s E mbl emà c sdeBa r c el onaa l hor ader ei v i ndi c a rl adefini c i óde“ c omer ç hi s t òr i c ”di nsl anov aL l ei deComer ç De sdePI ME Come r çc ons i de r e nquet a mbéc a l pr ot e g i re l c ome r çhi s t òr i c , c ons i de r a nt l oc omapa r tde l pa t r i moni c ul t ur a l i mma t e r i a l deCa t a l uny a , a s s e g ur a nt nel ac on nuï t a tdel ’ a cv i t a ti l ac onfig ur a c i ód’ a que s t s e s t a bl i me nt sa mbl ’ a pl i c a c i ódel e snor me sdepa t r i moni c ul t ur a l , a dmi ni s t r av e s , ur ba ní sque si d’ a l t r ame naques i g ui nne c e s s à r i e spe ra g a r a nr l a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ape c i ódel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona , PI ME Come r çhapr e s e nt a tunae s me naal aL l e i deCome r çone sde ma naque e nl ’ a rc l e4del aL l e i r e f e r i tal e sde fini c i onsde l sdi f e r e nt sc onc e pt e squee n a que s t as ’ hi i nc l oue n, s ’ a f e g e i x i t a mbél ade“ c ome r çhi s t òr i c ”e nt è sc om a que l l e s t a bl i me ntc ome r c i a l queha g i de s e nv ol upa tl as e v aa cv i t a tc ome r c i a l i / oa r t e s a na l mé sdec e nta ny se nunma t e i xi ndr e t , de di c a daal apr oduc c i ó, v e ndadepr oduc t e sa r t e s a na l sot r a di c i ona l soaa cv i t a t ss i ng ul a r sa mbr i s c dede s a pa r è i x e r . E nde finiv a , a que l l squef or mi npa r tdel ai de nt a ti f e s omi adel ’ i ndr e ton e s t a ns i t ua t s , pe rs e rune l e me nts i g ni fic audel e sf or me sdev i dac i ut a da na d’ a que l l e nt or nur bà . .

Dr ogue r i aRov i r a:100any sd' hi s t òr i a,unl l i br ei mpr e s c i ndi bl epe re nt e ndr e l ’ e v ol uc i óde l móndel aDr og ue r i a . L ai ni c i av ad' e di t a runl l i br es obr el ahi s t òr i ade100a ny sdedr og ue r i aé s úni c adi nsd' a que s ts e c t or . E l l l i br eDr ogue r i aRov i r a:100any sd' hi s t òr i a r e c ul l d' unama ne r aa me nai mol tg r à fic al ahi s t òr i adel af a mí l i aRov i r aa l c a pda v a ntdel adr og ue r i aa i x í c oml ' e v ol uc i ódel e sma r que si pr oduc t e smé s e mbl e màc sde l s e c t or . E l l l i br ec ont éuna mpl i c onj untdef ot og r a fie si da de s s obr ee l sdi f e r e nt s pusdepa c k a g i ng , c a r t e l l si a nunc i sdel e sma r que smé s r e c one g ude sde l s e c t or , mol t e sdel e squa l sr oma ne nal ame mòr i ac ol · l e cv a dedi v e r s e sg e ne r a c i ons .

Pos t a l s ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


Ra mo nS e g a r r ai Ro v i r a P r o p i e t a r i d el aDr o g u e r i aR o v i r a

“L aDr o g u e r i aRo v i r aé sa v u i u nr e f e r e n td e l c o me r ça l b a r r i i al ac i u t a td e Ba r c e l o n ai u nn o md er e c o n e g u tp r e sg i d i n se l s e us e c t o ran i v e l l n a c i o n a l i i n t e r n a c i o n a l . ”

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n tal a c i u t a ta mb1 1 7a n y s . P a r l i ’ md e l ss e u s i n i c i s .

E l 1 9 1 0e l me ub e s a v i , J a u meR o v i r ai C r e i x e l l , t r e b a l l a v ac o maa p o t e c a r i aS a n t C e l o n i i v av o l e r d o n a ru ng i ral as e v av i d a , t r a s l l a d a n t s ea B a r c e l o n ap e ro b r i ral aR e p u b l i c aAr g e nn a5 9l a " Dr o g u e r i aAc e i t e syj a b o n e s " . E l 1 9 3 4l a d r o g u e r i ae st r a s l l a d aa l c a r r e rP a d u ai d e s p r é sa l c a r r e rS a r a g o s s a1 2 7 . De s c o n e i x i aq u e , a mb a q u e s t f e t , e s t a v ap o s a n t e l sf o n a me n t sd e l q u e s e r i ae l n e g o c i i l av i d ad el af a mí l ad u r a n t q u a t r e g e n e r a c i o n s . E l l v as e rl ’ e mp r e n e d o r , q u ev a d e i x a re l c a mpi e l p o b l ep e rt r o b a ral ac i u t a t u n a mi l l o rq u a l i t a t d ev i d ap e rae l l i l as e v af a mí l i a .

elRepor t at ge

I e l n e g o c i c o nn u a r i aa mbe l s e ua v i o i ? E f e cv a me n t , e l me ua v i , R a mo nR o v i r ai Au l e d a , v ap r e n d r el e sr e g n e sd e l n e g o c i a n y smé st a r di f o uq u i v ad e c i d i rs i t u a rl ’ a n y1 9 4 0l ad r o g u e r i aa l ’ a c t u a l e mp l a ç a me n t a l c a r r e rMa d r a z o , 1 2 7 ( a b a n sMo l i n sd eR e i , 3 ) , e nu n aè p o c ae nq u è a q u e s t az o n ad eB a r c e l o n ae s t a v ap o c u r b a n i t z a d ai e r ac o n s i d e r a d au nl l o cd ’ e su e i g . T a mb év as e rq u i v ad o t a rl ab og ad ’ u na mp l i a s s o rme n t d en o v e t a t si p r o d u c t e sag r a n e l i d e ma r q u e sr e c o n e g u d e s . 5


I d e s p r é sv a na r r i b a re l ss e u sp a r e s S í , e l sme u sp a r e s , Mo n t s e r r a t R o v i r ai V e n d r e l l i F r a n c i s c oS e g a r r ai F o l g u e r a , v a np r o f e s s i o n a l i t z a rl a d r o g u e r i aa p o s t a n t p e rl aq u a l i t a t i p e rl a d i f e r e n c i a c i ód i n se l s e us e c t o r . E sv a ni n t r o d u i rn o u s p r o d u c t e sd en e t e j ai d ed r o g u e r i a . Aq u e s t sc o n v i v i e n e n c a r aa mbe l sp r o d u c t e sd el ap et aq u í mi c aq u ee s v e n i e nag r a n e l c o mo l i s( d ’ a me t l l e sd o l c e s , d e b a c a l l à , d ep o t ad eb o u ) , a mo n í a c , c à mf o r a , a c e t o n a c e r ad ’ a b e l l e s , i o d e , a n i l i n e si t o tp u sd ’ a c i d s , e n t r e mo l t sd ’ a l t r e s . Du r a n t a q u e l l sa n y s , e sv ac o n s o l i d a r t a mb ée l r e p a rme n t i e n v i a me n t d ec o ma n d e sa t o t aE s p a n y a . E l s e up a r ev as e rl ’ à n i mad el ad r o g u e r i ad u r a n t mo l t sa n y s . Qu èe nd e s t a c a r i a ? Qu a l i t a t , d i f e r e n c i a c i ó , a s s e s s o r a me n t i s e r v e i a l c l i e n t v a ns e re l sl e i t mo vq u ev a nma r c a rl a t r a j e c t ò r i ap r o f e s s i o n a l d e l me up a r ed u r a n t e l smé s d eq u a r a n t aa n y sq u ev as e ra l c a p d a v a n t d e l n e g o c i . Aq u e s t ss ó nv a l o r sq u ee mv at r a n s me t r ei q u ei n t e n t oa p l i c a rt a mb éa v u i e nd i a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

I v o s t è , aq u i na n ys ’ i n c o r p o r aal ab og a ? V as e ral ’ a n y1 9 8 2 , u nc o pa c a b a d al ami l i . a mbmi s ’ i n c o r p o r a v al aq u a r t ag e n e r a c i óa l n e g o c i f a mi l i a r . Qu i n ah ae s t a tl as e v aa p o r t a c i óa l n e g o c i ? An i v e l l e s t è cv a i gd e c i d i rr e n o v a rl ai ma t g e c o r p o r av ad el ab og a. E sv ad i s s e n y a ru nn o u l o g o pd ef o r mao v a l a d ai e sv ac a n v i a re l c o l o r c o r p o r aud el ama r c ai d el e sb a t e sd e l se mp l e a t s , q u ev a np a s s a rd eb l a ug r i s ó sal ’ a c t u a l c o l o rg r a n a , mé sc à l i di e l e g a n t . Una l t r ed e l sc a n v i sq u ev a nt e n i r l l o cv as e ra f e g i ra l n o md el ab og a , q u efi n sl l a v o r s d e i a“Dr o g u e r i aR o v i r a . Dr o g u e r i ai c e r e r i a ” , u n a n o v ae s p e c i a l i t z a c i ó , l ar a s p a l l e r i a , a mbe l n o m c o mp l e r t q u e d a v ac o maDr o g u e r i aR o v i r a . Dr o g u e r i a , r a s p a l l e r i ai c e r e r i a ” . P e r òd er a s p a l l sj ae nv e n i e na b a n so i ? Der a s p a l l ss e mp r en ’ h a v i e nv e n u t al ab og a , p e r òa mi t j a n sd e l sa n y sn o r a n t ae n sh i v a me s p e c i a l i t z a r d e l t o t . P o d e mt o b o a rr a s p a l l sp e rat o t : p e ra b a r r e t s , p e ra l t e c l a t d el ’ o r d i n a d o r , p e ra d e n t a d u r e sp o ss s e s , p e rab i g o s. . . i n c l ú sv e n e m u nr a s p a l l p e rac a l b s ! ” . C o nn u aal ap à g i n a1 0

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x al aDr og uer i aRov i r a .

E na que s t aoc a s i óe l di bui x a ntJ oa nBue nopos ae l s e ut a l e ntadi s pos i c i ódel aDr og ue r i aRov i r aa mbunas è r i ededi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i s e us84a ny sé sune s pe c t a c l equenode i x ai ndi f e r e ntani ng úc omhode mos t r al amult uddepa s s a v ol a nt sques ’ a t ur e nac ont e mpl a rc oml ’ a


a l i t z a t sa mb nt ax i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l . Ve ur e ’ ldi bui x a ra l s l ’ a rs t ade s pl e g at ote l s e ut a l e nts obr ee l pa pe re npl ec a r r e r . © Ra monRov i r a

89


e c i a l i t z a c i ó , l ar a s p a l l e r i a , a mbe l n o m q u e d a v ac o maDr o g u e r i aR o v i r a . a , r a s p a l l e r i ai c e r e r i a ” . r a s p a l l sj ae nv e n i e na b a n so i ? l l ss e mp r en ’ h a v i e nv e n u t al ab og a , p e r òa e l sa n y sn o r a n t ae n sh i v a me s p e c i a l i t z a r o d e mt o b o a rr a s p a l l sp e rat o t : p e ra e ra l t e c l a t d el ’ o r d i n a d o r , p e ra e sp o ss s e s , p e rab i g o s. . . i n c l ú sv e n e m l p e rac a l b s ! ” . C o nn u aal ap à g i n a1 0

©E s t e v eV i l a r r ú b i e s

Ambv os t èa l c a pda v a ntl aDr og uer i aa r r i baa l s eg l eXXl . L ame v at a s c aa que s t súlmsa ny shae s t a tpr i nc i pa l me ntl ade c ons ol i da rl ’ e s pe c i a l i t z a c i ó, l ’ a s s e s s or a me ntpe r s ona l i t z a t , a l s e r v e i de l c l i e nt , l ai nt r oduc c i ódenov e sma r que sa mbl av i s i t aa i mpor t a nt sfir e si nt e r na c i ona l si l ac r e a c i ód’ unal í ni adepr oduc t e s e x c l us i usdema r c apr òpi a . T a mbés ’ hae v ol uc i ona tfinsag e sona r e nl ’ a c t ua l i t a tl abo g ac om unae mpr e s a .L ’ a ny1991l aDr og ue r i a Rov i r av ae s de v e ni rme mbr edel aAme r i c anChambe rofComme r c e ihae s t a tdi sng i daa mbdi f e r e nt sdi snc i onsc om l aMe da l l a d‘ Honordel ac i ut a tdeBa r c e l onaol adi snc i óAr r e l atal ac i ut at , queot or g al ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l ona . ’ Pa r l i ‘ m d’ a ques tpe t“ mus eu”quet éal abo g a . L adr og ue r i as e mpr ehae s t a tunabo g amol tl l i g a daal av i da quo di a nadel ag e nt . L e sol or s , e l sc ol or s , e l mobi l i a r i , e l se nv a s os i e l spr oduc t e se mbl e màc se v oque ne nt ot snos a l t r e sr e c or ds r e l a c i ona t sa mba que l l e st a s que sde l di aadi aal e sl l a r s . Al nos t r e e s t a bl i me ntc ons e r v e mmol t sd’ a que s t spr oduc t e si e l st e ni m e x pos a t sdec a r aa l públ i cpe rt a l quee l c l i e nte npug ui g a udi r . É se l nos t r epe thome na t g eal ’ e v ol uc i óde l s e c t ordel adr og ue r i a at r a v é sde l sa ny s , pr oduc t e si ma r que squej af or me npa r tdel a me mòr i ac ol . l e cv ai s e n me nt a l de l nos t r epa í s . Dr og ue r i a , r a s pa l l e r i ai c e r e r i a ”

RamonS e gar r aRov i r adav ante l s e ue s pai de di c atal adr ogue r i ad’ abans .

Pode uv e ur el ’ e nt r e v i s t ac ompl e r t aa www. r ut ade l s e mbl e ma c s . c at

elr epor t at ge


ov aac t ual i t z ac i óde l por t al www. r ut ade l s e mbl e ma c s . c at E mpl a ua nunc i a r v osl an or i e nt a daapot e nc i a re l pa pe rd’ a que s twe bc omag ui ae nl í ne ade l sE s t a bl i me nt s E mbl e màc s deBa r c e l ona . Unadel e spr i nc i pa l snov e t a t sé se l noudi s s e ny , a mbl apr e s è nc i ad’ ung r a npl à nol de Ba r c e l onaa mbt ot se l se s t a bl i me nt spr e s e nt se ne l Ca t à l e gdepr ot e c c i óa r qui t e c t òni c , hi s t òr i ci pa i s a t g í scde l se s t a bl i me nt se mbl e màc sdel ac i ut a tdeBa r c e l ona . E l pl à nol l ’ a c ompa ny aunme núal as e v ae s que r r aa mbe l snomsde l sdi f e r e nt sl oc a l s or de na t sa l f a bè c a me nt .

E l por t a l i nc or por ano c i e sd’ a c t ua l i t a tr e l a c i ona de sa mbe l se s t a bl i me nt se mbl e màc sa i x í c oml i nk sd’ i nt e r è sc oma r aa l Pl ae s pe c í ficpe ral apr ot e c c i ói s upor tde l se s t a bl i me nt s e mbl e màc s de Ba r c e l ona pr omog utpe rl ’ Aj unt a me nto bé e ll i nk a l ’ As s oc i a c i ó d’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc s .

Cl i c a nts obr el ax i nx e t a , a c c e di mauna fit x aa mbt ot al ai nf or ma c i ór e l av aa l ’ e s t a bl i me ntc oma r ae l ni v e l l de c a t a l og a c i ó, unabr e ur e s s e ny ahi s t òr i c ao qui nss óne l se l e me nt sd’ i nt e r è s a r qui t e c t òni ct a nte x t e r i or sc omi nt e r i or s . T a mbépe r me tr e a l i z a runav i s i t av i r t ua l pe rl ’ i nt e r i orde l l oc a l i g a udi rd’ i ma t g e si v í de os .


Ambelsupor tde:

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat