Page 1

1dej unyde2017

núm. 7

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge

RamonSegar r aRov i r ar epas s al a hi s t òr i adel ac ent enàr i a Dr oguer i aRov i r a

Act ual i t at

LaRut adel sEmbl emàt i c sr enov a el s eupor t al web.

Edi t or i al

Unabot i gaambmol t as ol er a!


LaFo t o

Dr o g u e r i aRo v i r a1 9 1 0

RomonS e g a r r aRov i r a( 15/ 05/ 2017Dr ogue r i aRov i r a-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

no c i es PI ME Comer çs es umaal es dema ndesdel ’ As s oc i a c i ó d’ E s t a bl i ment s E mbl emà c sdeBa r c el ona a l hor ader ei v i ndi c a rl a defini c i óde“ c omer çhi s t òr i c ” di nsl anov aL l ei deComer ç

5

el Repor t a t g e Ra monS eg a r r ar epa s s a el smésdec enta ny sdel a Dr og uer i aRov i r a

8

Di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aDr og uer i aRov i r a

11

a c t ua l i t a t L aRut adel sE mbl emà c s r enov ael s eupor t a l web

UnaBo g aa mbmol t as ol e r a! F apoct e mpse nunae nt r e v i s t ae mv a r e npr e g unt a re nquèe mfix a v a a l hor ader e a l i t z a runr e por t a t g ef ot og r à ficd’ une s t a bl i me nt e mbl e màc . Va l adi rquel ar e s pos t anoé ss e nz i l l aj aquei nt e r v e ne n di f e r e nt sa s pe c t e s: a r qui t e c t ur a , mobi l i a r i , pr oduc t e , pe r òpe r da muntdet otpa r l a r i ades e ns ac i ons , l e ss e ns a c i onsque l ’ e s t a bl i me nte tt r a ns me te l pr i me rc opquehi e nt r e si e l s e upode r e v oc a dorc a paunt e mpspr e t è r i t . L aDr og ue r i aRov i r aé sunc l a re x e mpl ed’ a que s t pusd’ e s t a bl i me nt s c e nt e na r i squeha ns a butv è nc e re l pa sde l t e mpspr e s e r v a ntl as e v a i de nt a t , s e nsdubt eunmè r i tc ompa rtdel e sdi f e r e nt sg e ne r a c i ons del af a mi l i aRov i r ac omr e i v i ndi c aor g ul l ósRa monS e g a r r aRov i r a , be s né tde l f unda dori a c t ua l pr opi e t a r i . I c oms ol pa s s a rnor ma l me nt , pode mdi rqueda r r e r ad’ unag r a n bo g ahi has e mpr eung r a nbo g ue r . Aque s tt a mbéé se l c a sde l Ra moni de l ss e uc ol . l a bor a dor st ot sa mbl as e v aba t ad’ a dr og ue r quec omabonspr of e s s i ona l sa por t e nt ote l s e us a be ra l hor a d’ a s s e s s or a re l c l i e nts obr equa l s e v ol dubt eopr obl e ma . I é squec om de i aa ba nsal aDr og ue r i aRov i r aunt él as e ns a c i óquee l t e mpss ’ ha pa r a tpe runsi ns t a nt st otc ont e mpl a nte l st a ul e l l sdef us t aor i g i na l s , e l spot sa nc sd’ a dr og ue rdel e se s t a nt e r i e si finsi t ote l pe tmus e u a mbunar e c opi l a c i ódepr oduc t e sdet ot al av i daquet ot sr e c or de m c oma r ae l ne t ol , e l nor i t , e l omope rc i t a r nea l g uns . É spe rt ota i x òquepucdi rquee s t e mda v a ntd’ unadel e sbo g ue s a mbmé ss ol e r adeBa r c e l ona . Quepe rmol t sa ny ss i g ui a i x í .

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s PI ME Comer çs es umaal esdema ndesdel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i ment s E mbl emà c sdeBa r c el onaa l hor ader ei v i ndi c a rl adefini c i óde“ c omer ç hi s t òr i c ”di nsl anov aL l ei deComer ç De sdePI ME Come r çc ons i de r e nquet a mbéc a l pr ot e g i re l c ome r çhi s t òr i c , c ons i de r a nt l oc omapa r tde l pa t r i moni c ul t ur a l i mma t e r i a l deCa t a l uny a , a s s e g ur a nt nel ac on nuï t a tdel ’ a cv i t a ti l ac onfig ur a c i ód’ a que s t s e s t a bl i me nt sa mbl ’ a pl i c a c i ódel e snor me sdepa t r i moni c ul t ur a l , a dmi ni s t r av e s , ur ba ní sque si d’ a l t r ame naques i g ui nne c e s s à r i e spe ra g a r a nr l a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ape c i ódel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona , PI ME Come r çhapr e s e nt a tunae s me naal aL l e i deCome r çone sde ma naque e nl ’ a rc l e4del aL l e i r e f e r i tal e sde fini c i onsde l sdi f e r e nt sc onc e pt e squee n a que s t as ’ hi i nc l oue n, s ’ a f e g e i x i t a mbél ade“ c ome r çhi s t òr i c ”e nt è sc om a que l l e s t a bl i me ntc ome r c i a l queha g i de s e nv ol upa tl as e v aa cv i t a tc ome r c i a l i / oa r t e s a na l mé sdec e nta ny se nunma t e i xi ndr e t , de di c a daal apr oduc c i ó, v e ndadepr oduc t e sa r t e s a na l sot r a di c i ona l soaa cv i t a t ss i ng ul a r sa mbr i s c dede s a pa r è i x e r . E nde finiv a , a que l l squef or mi npa r tdel ai de nt a ti f e s omi adel ’ i ndr e ton e s t a ns i t ua t s , pe rs e rune l e me nts i g ni fic audel e sf or me sdev i dac i ut a da na d’ a que l l e nt or nur bà . .

Dr ogue r i aRov i r a:100any sd' hi s t òr i a,unl l i br ei mpr e s c i ndi bl epe re nt e ndr e l ’ e v ol uc i óde l móndel aDr og ue r i a . L ai ni c i av ad' e di t a runl l i br es obr el ahi s t òr i ade100a ny sdedr og ue r i aé s úni c adi nsd' a que s ts e c t or . E l l l i br eDr ogue r i aRov i r a:100any sd' hi s t òr i a r e c ul l d' unama ne r aa me nai mol tg r à fic al ahi s t òr i adel af a mí l i aRov i r aa l c a pda v a ntdel adr og ue r i aa i x í c oml ' e v ol uc i ódel e sma r que si pr oduc t e smé s e mbl e màc sde l s e c t or . E l l l i br ec ont éuna mpl i c onj untdef ot og r a fie si da de s s obr ee l sdi f e r e nt s pusdepa c k a g i ng , c a r t e l l si a nunc i sdel e sma r que smé s r e c one g ude sde l s e c t or , mol t e sdel e squa l sr oma ne nal ame mòr i ac ol · l e cv a dedi v e r s e sg e ne r a c i ons .

Pos t a l s ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


Ra mo nS e g a r r ai Ro v i r a P r o p i e t a r i d el aDr o g u e r i aR o v i r a

“L aDr o g u e r i aRo v i r aé sa v u i u nr e f e r e n td e l c o me r ça l b a r r i i al ac i u t a td e Ba r c e l o n ai u nn o md er e c o n e g u tp r e sg i d i n se l s e us e c t o ran i v e l l n a c i o n a l i i n t e r n a c i o n a l . ”

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n tal a c i u t a ta mb1 1 7a n y s . P a r l i ’ md e l ss e u s i n i c i s .

E l 1 9 1 0e l me ub e s a v i , J a u meR o v i r ai C r e i x e l l , t r e b a l l a v ac o maa p o t e c a r i aS a n t C e l o n i i v av o l e r d o n a ru ng i ral as e v av i d a , t r a s l l a d a n t s ea B a r c e l o n ap e ro b r i ral aR e p u b l i c aAr g e nn a5 9l a " Dr o g u e r i aAc e i t e syj a b o n e s " . E l 1 9 3 4l a d r o g u e r i ae st r a s l l a d aa l c a r r e rP a d u ai d e s p r é sa l c a r r e rS a r a g o s s a1 2 7 . De s c o n e i x i aq u e , a mb a q u e s t f e t , e s t a v ap o s a n t e l sf o n a me n t sd e l q u e s e r i ae l n e g o c i i l av i d ad el af a mí l ad u r a n t q u a t r e g e n e r a c i o n s . E l l v as e rl ’ e mp r e n e d o r , q u ev a d e i x a re l c a mpi e l p o b l ep e rt r o b a ral ac i u t a t u n a mi l l o rq u a l i t a t d ev i d ap e rae l l i l as e v af a mí l i a .

elRepor t at ge

I e l n e g o c i c o nn u a r i aa mbe l s e ua v i o i ? E f e cv a me n t , e l me ua v i , R a mo nR o v i r ai Au l e d a , v ap r e n d r el e sr e g n e sd e l n e g o c i a n y smé st a r di f o uq u i v ad e c i d i rs i t u a rl ’ a n y1 9 4 0l ad r o g u e r i aa l ’ a c t u a l e mp l a ç a me n t a l c a r r e rMa d r a z o , 1 2 7 ( a b a n sMo l i n sd eR e i , 3 ) , e nu n aè p o c ae nq u è a q u e s t az o n ad eB a r c e l o n ae s t a v ap o c u r b a n i t z a d ai e r ac o n s i d e r a d au nl l o cd ’ e su e i g . T a mb év as e rq u i v ad o t a rl ab og ad ’ u na mp l i a s s o rme n t d en o v e t a t si p r o d u c t e sag r a n e l i d e ma r q u e sr e c o n e g u d e s . 5


I d e s p r é sv a na r r i b a re l ss e u sp a r e s S í , e l sme u sp a r e s , Mo n t s e r r a t R o v i r ai V e n d r e l l i F r a n c i s c oS e g a r r ai F o l g u e r a , v a np r o f e s s i o n a l i t z a rl a d r o g u e r i aa p o s t a n t p e rl aq u a l i t a t i p e rl a d i f e r e n c i a c i ód i n se l s e us e c t o r . E sv a ni n t r o d u i rn o u s p r o d u c t e sd en e t e j ai d ed r o g u e r i a . Aq u e s t sc o n v i v i e n e n c a r aa mbe l sp r o d u c t e sd el ap et aq u í mi c aq u ee s v e n i e nag r a n e l c o mo l i s( d ’ a me t l l e sd o l c e s , d e b a c a l l à , d ep o t ad eb o u ) , a mo n í a c , c à mf o r a , a c e t o n a c e r ad ’ a b e l l e s , i o d e , a n i l i n e si t o tp u sd ’ a c i d s , e n t r e mo l t sd ’ a l t r e s . Du r a n t a q u e l l sa n y s , e sv ac o n s o l i d a r t a mb ée l r e p a rme n t i e n v i a me n t d ec o ma n d e sa t o t aE s p a n y a . E l s e up a r ev as e rl ’ à n i mad el ad r o g u e r i ad u r a n t mo l t sa n y s . Qu èe nd e s t a c a r i a ? Qu a l i t a t , d i f e r e n c i a c i ó , a s s e s s o r a me n t i s e r v e i a l c l i e n t v a ns e re l sl e i t mo vq u ev a nma r c a rl a t r a j e c t ò r i ap r o f e s s i o n a l d e l me up a r ed u r a n t e l smé s d eq u a r a n t aa n y sq u ev as e ra l c a p d a v a n t d e l n e g o c i . Aq u e s t ss ó nv a l o r sq u ee mv at r a n s me t r ei q u ei n t e n t oa p l i c a rt a mb éa v u i e nd i a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

I v o s t è , aq u i na n ys ’ i n c o r p o r aal ab og a ? V as e ral ’ a n y1 9 8 2 , u nc o pa c a b a d al ami l i . a mbmi s ’ i n c o r p o r a v al aq u a r t ag e n e r a c i óa l n e g o c i f a mi l i a r . Qu i n ah ae s t a tl as e v aa p o r t a c i óa l n e g o c i ? An i v e l l e s t è cv a i gd e c i d i rr e n o v a rl ai ma t g e c o r p o r av ad el ab og a. E sv ad i s s e n y a ru nn o u l o g o pd ef o r mao v a l a d ai e sv ac a n v i a re l c o l o r c o r p o r aud el ama r c ai d el e sb a t e sd e l se mp l e a t s , q u ev a np a s s a rd eb l a ug r i s ó sal ’ a c t u a l c o l o rg r a n a , mé sc à l i di e l e g a n t . Una l t r ed e l sc a n v i sq u ev a nt e n i r l l o cv as e ra f e g i ra l n o md el ab og a , q u efi n sl l a v o r s d e i a“Dr o g u e r i aR o v i r a . Dr o g u e r i ai c e r e r i a ” , u n a n o v ae s p e c i a l i t z a c i ó , l ar a s p a l l e r i a , a mbe l n o m c o mp l e r t q u e d a v ac o maDr o g u e r i aR o v i r a . Dr o g u e r i a , r a s p a l l e r i ai c e r e r i a ” . P e r òd er a s p a l l sj ae nv e n i e na b a n so i ? Der a s p a l l ss e mp r en ’ h a v i e nv e n u t al ab og a , p e r òa mi t j a n sd e l sa n y sn o r a n t ae n sh i v a me s p e c i a l i t z a r d e l t o t . P o d e mt o b o a rr a s p a l l sp e rat o t : p e ra b a r r e t s , p e ra l t e c l a t d el ’ o r d i n a d o r , p e ra d e n t a d u r e sp o ss s e s , p e rab i g o s. . . i n c l ú sv e n e m u nr a s p a l l p e rac a l b s ! ” . C o nn u aal ap à g i n a1 0

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x al aDr og uer i aRov i r a .

E na que s t aoc a s i óe l di bui x a ntJ oa nBue nopos ae l s e ut a l e ntadi s pos i c i ódel aDr og ue r i aRov i r aa mbunas è r i ededi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i s e us84a ny sé sune s pe c t a c l equenode i x ai ndi f e r e ntani ng úc omhode mos t r al amult uddepa s s a v ol a nt sques ’ a t ur e nac ont e mpl a rc oml ’ a


a l i t z a t sa mb nt ax i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l . Ve ur e ’ ldi bui x a ra l s l ’ a rs t ade s pl e g at ote l s e ut a l e nts obr ee l pa pe re npl ec a r r e r . © Ra monRov i r a

89


e c i a l i t z a c i ó , l ar a s p a l l e r i a , a mbe l n o m q u e d a v ac o maDr o g u e r i aR o v i r a . a , r a s p a l l e r i ai c e r e r i a ” . r a s p a l l sj ae nv e n i e na b a n so i ? l l ss e mp r en ’ h a v i e nv e n u t al ab og a , p e r òa e l sa n y sn o r a n t ae n sh i v a me s p e c i a l i t z a r o d e mt o b o a rr a s p a l l sp e rat o t : p e ra e ra l t e c l a t d el ’ o r d i n a d o r , p e ra e sp o ss s e s , p e rab i g o s. . . i n c l ú sv e n e m l p e rac a l b s ! ” . C o nn u aal ap à g i n a1 0

©E s t e v eV i l a r r ú b i e s

Ambv os t èa l c a pda v a ntl aDr og uer i aa r r i baa l s eg l eXXl . L ame v at a s c aa que s t súlmsa ny shae s t a tpr i nc i pa l me ntl ade c ons ol i da rl ’ e s pe c i a l i t z a c i ó, l ’ a s s e s s or a me ntpe r s ona l i t z a t , a l s e r v e i de l c l i e nt , l ai nt r oduc c i ódenov e sma r que sa mbl av i s i t aa i mpor t a nt sfir e si nt e r na c i ona l si l ac r e a c i ód’ unal í ni adepr oduc t e s e x c l us i usdema r c apr òpi a . T a mbés ’ hae v ol uc i ona tfinsag e sona r e nl ’ a c t ua l i t a tl abo g ac om unae mpr e s a .L ’ a ny1991l aDr og ue r i a Rov i r av ae s de v e ni rme mbr edel aAme r i c anChambe rofComme r c e ihae s t a tdi sng i daa mbdi f e r e nt sdi snc i onsc om l aMe da l l a d‘ Honordel ac i ut a tdeBa r c e l onaol adi snc i óAr r e l atal ac i ut at , queot or g al ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l ona . ’ Pa r l i ‘ m d’ a ques tpe t“ mus eu”quet éal abo g a . L adr og ue r i as e mpr ehae s t a tunabo g amol tl l i g a daal av i da quo di a nadel ag e nt . L e sol or s , e l sc ol or s , e l mobi l i a r i , e l se nv a s os i e l spr oduc t e se mbl e màc se v oque ne nt ot snos a l t r e sr e c or ds r e l a c i ona t sa mba que l l e st a s que sde l di aadi aal e sl l a r s . Al nos t r e e s t a bl i me ntc ons e r v e mmol t sd’ a que s t spr oduc t e si e l st e ni m e x pos a t sdec a r aa l públ i cpe rt a l quee l c l i e nte npug ui g a udi r . É se l nos t r epe thome na t g eal ’ e v ol uc i óde l s e c t ordel adr og ue r i a at r a v é sde l sa ny s , pr oduc t e si ma r que squej af or me npa r tdel a me mòr i ac ol . l e cv ai s e n me nt a l de l nos t r epa í s . Dr og ue r i a , r a s pa l l e r i ai c e r e r i a ”

RamonS e gar r aRov i r adav ante l s e ue s pai de di c atal adr ogue r i ad’ abans .

Pode uv e ur el ’ e nt r e v i s t ac ompl e r t aa www. r ut ade l s e mbl e ma c s . c at

elr epor t at ge


ov aac t ual i t z ac i óde l por t al www. r ut ade l s e mbl e ma c s . c at E mpl a ua nunc i a r v osl an or i e nt a daapot e nc i a re l pa pe rd’ a que s twe bc omag ui ae nl í ne ade l sE s t a bl i me nt s E mbl e màc s deBa r c e l ona . Unadel e spr i nc i pa l snov e t a t sé se l noudi s s e ny , a mbl apr e s è nc i ad’ ung r a npl à nol de Ba r c e l onaa mbt ot se l se s t a bl i me nt spr e s e nt se ne l Ca t à l e gdepr ot e c c i óa r qui t e c t òni c , hi s t òr i ci pa i s a t g í scde l se s t a bl i me nt se mbl e màc sdel ac i ut a tdeBa r c e l ona . E l pl à nol l ’ a c ompa ny aunme núal as e v ae s que r r aa mbe l snomsde l sdi f e r e nt sl oc a l s or de na t sa l f a bè c a me nt .

E l por t a l i nc or por ano c i e sd’ a c t ua l i t a tr e l a c i ona de sa mbe l se s t a bl i me nt se mbl e màc sa i x í c oml i nk sd’ i nt e r è sc oma r aa l Pl ae s pe c í ficpe ral apr ot e c c i ói s upor tde l se s t a bl i me nt s e mbl e màc s de Ba r c e l ona pr omog utpe rl ’ Aj unt a me nto bé e ll i nk a l ’ As s oc i a c i ó d’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc s .

Cl i c a nts obr el ax i nx e t a , a c c e di mauna fit x aa mbt ot al ai nf or ma c i ór e l av aa l ’ e s t a bl i me ntc oma r ae l ni v e l l de c a t a l og a c i ó, unabr e ur e s s e ny ahi s t òr i c ao qui nss óne l se l e me nt sd’ i nt e r è s a r qui t e c t òni ct a nte x t e r i or sc omi nt e r i or s . T a mbépe r me tr e a l i z a runav i s i t av i r t ua l pe rl ’ i nt e r i orde l l oc a l i g a udi rd’ i ma t g e si v í de os .


Ambelsupor tde:

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

Profile for Ruta dels Emblemàtics

Emblemàtics. Núm. 7. Drogueria Rovira  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. Núm. 7. Drogueria Rovira  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded