Page 9

Col ma doMúr r i a . 1898

E lCol ma doMúr r i aé sunapa r a daobl i g a dadel a Rut ade l sE mbl e màc s Doc ume nt a dade sdefina l sde ls e g l eXl Xc om a c ol ma do, nos e r àfinse l 1943quepa s s a r àama ns del af a mi l i aMúr r i aqua nJ os e pMúr r i a ,una nc t r e ba l l a dorde l Col ma doQuí l e zde c i de i xpos a r s e a l f r ontde l ne g oc i . E l Col ma doMúr r i aé sunadel e si c one sde l pa t r i monia r qui t e c t òni cba r c e l oní ,quehas a butpr e s e r v a rl ’ e s t èc aor i g i na lfinsa l snos t r e sdi e s .De l ’ e x t e r i orc a lde s t a c a re l sr è t ol spubl i c i t a r i sque e nv ol t e nl af a ç a naidema ne r ae s pe c i a le lde l ’ Aní sde l MonodeRa monCa s a s ,unde l sc l à s s i c s de lc a r t e l l i s memode r ni s t a .L ’ i nt e r i orc ons e r v ae l mobi l i a r idec a obaipior i g i na l s ,a i x íc om unde l s t a ul e l l s . T a mbéhi pode mt r oba re l e me nt sc oml e s a i x e t e sdev e ndr eol iadol lquee nsr e c or de ne l s t e mpsonl av e ndaag r a ne l e r aunapr à cc amol t e s t e s aa r r e u. L ’ Any1969J oa nMúr r i a ,e lfil ld’ e nJ os e pe sf a c à r r e cdel abo g aif aunac l a r aa pos t ape r l ’ e s pe c i a l i t z a c i ó .D’ a que s t ama ne r aMúr r i ae s c onv e r t e i xe nunr e f e r e ntpe ra que l l sg our me t s quebus que ne l spr oduc t e smé ss e l e c t e se nv i ns , f or ma t g e s , ol i s , e t c . . At ot aa que s t av a r i e t a tdepr oduc t e s , c a l a f e g i r hi uns e r v e ipr of e s s i ona ldel amàde l sde pe nde nt s quee nc a r ac ons e r v e nl aba t ade l sa nc sa dr og ue r s ,l aqua l s ’ hac onv e rte nunadel e ss e ny e s d’ i de nt a tdel ’ e s t a bl i me nt .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

89

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement