Page 5

C a r l aRi v a l i P a s c u e t P r o p i e t à r i ad eL aI t a l i n a

“E l q u ei n t e n t oma n t e n i ré sl at r a d i c i ód ’ a b a n s , l ’ a r t e s a n i ad ’ a b a n s , p e r òa p l i c a d ae nl ar e a l i t a td ’ a v u i e nd i a ” S i t ua daa l c a r r e rBons uc c é s , L aI t a l i na nahas a butv è nc e re l pa sde l t e mpsi a v ui é sune x e mpl edet r a di c i óc ome r c i a l i c ul i nà r i aquel a c onv e r t e i x e ne nunde l se s t a bl i me nt se mbl e mà c sdeBa r c e l ona . L aCa r l aRi v a l i c ons e r v ae nc a r ae l r e c e pt a r i f a mi l i a rhe r e t a tdel as e v a à v i aNona ,a mbt ot se l ss e c r e t spe rc ui na rl ami l l orpa s t a .

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n tal a c i u t a t . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s .

elRepor t at ge

L ame v af a mí l i av aa r r i b a raB a r c e l o n ae l 1 9 0 4 . E l me ub e s a v i , A l i oR i v a l i ,a n a v ac a pal e s Amè r i q u e saf e rf o r t u n a . Du r a n t e l t r a j e c t el as e v a d o n ae sv ac o me n ç a rat r o b a rma l a me n t i v a n d e c i d i rq u e d a r s eaB a r c e l o n a . A l i oR i v a l i , e r au n ap e r s o n amo l t e mp r e n e d o r ai a mbl as e v ad o n av a nd e c i d i rf e rp a s t af r e s c aa B a r c e l o n a , t a mb éi mp o r t a v e nma n t e g u e s , v i n si p a s t as e c a . P o cap o c , e l n e g o c i v aa n a rf u n c i o n a n t , p e r òma l a u r a d a me n t l as e v ad o n ae sv amo r i r d e i x a n t a l s e uc à r r e ct r e sfi l l s . Da v a n t l ai mp o s s i b i l i t a t d es e g u i ra mbe l n e g o c i i c u i d a re l sfi l l s . A l i o R i v a l i d e c i d í t o r n a raGè n o v ai c a s a r s ea mbl ag e r ma n ad el as e v ad o n a . Aq u e s t as o l i as e ru n ap r à cc af o r ç ah a b i t u a l al ’ è p o c a . V a nt o r n a rc a paB a r c e l o n ai v a nt e n i rq u a t r efi l l si l ah i s t ò r i ad el af a mi l i a R i v a l i v ac o nn u a r . F i n sq u ev aa r r i b a rl aGu e r r aC i v i l ? Al ’ a r r i b a rl ag u e r r a , c o mq u ee r e ni t a l i a n s ,e l sv a n c o n v i d a rama r x a rf o r ad e l p a í s . L ’ a n y3 9v a nt o r n a r , p e r òe sv a nt r o b a ra mbu n ab og ad e s t r o s s a d ai t o t e l q u eh a v i e na c o n s e g u i t e l sh i h a v i e np r e s . Ma l g r a t t o t t o r n e naa r r e n c a re l n e g o c i . E l me ua v i , Gi u s e p p eR i v a l i l as e g o n ag e n e r a c i ód e l aI t a l i a n a d e c i d e i xt o r n a raf e rn o v al ab og a . L ’ a n y 1 9 4 2v ac o mp r a rmà q u i n e ss e mi a u t o màq u e si v a c o me n ç a raf e rl ap a s t a .

5

Profile for Ruta dels Emblemàtics

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement