Page 4

No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s

E lReidel aMà g i a ,g ua r dona ta l s Pr emi sComer çdeBa r c el ona2015 L ’ a udi t or i deBa r c e l onav aa c ol l i re l 27d’ oc t ubr ede l ’ a nypa s s a tl a18ae di c i óde l Pr e mi Come r çdeBa r c e l ona . Aque s tg ua r dór e pr e s e nt ae l r e c one i x e me nt f or ma l del ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onaal e si ni c i av e s c ome r c i a l squei mpul s e nunmode ldepr ox i mi t a t , queg e ne r aa cv i t a te c onòmi c ape r òt a mbéi nt e g r a c i ós oc i a l a l sba r r i sdel ac i ut a t . E lRe idel aMà g i af ouunde l snoug ua r dona t s r e be nte lPr e mia l ’ e s t abl i me ntc ome r c i alc om e x e mpl edebo g ac e nt e nà r i aie mbl e màc aque c ons e r v al amà g i ade l ss e usi ni c i s L ’ a c t edel l i ur a me ntf oupr e s i di tpe rl ’ a l c a l de s s ade Ba r c e l ona ,AdaCol a u,a c ompa ny a dade lComi s s i ona tdeCome r ç , Cons um i Me r c a t s , Mi que l Or t e g a , i de lpr e s i de ntdel ’ I nst utMuni c i pa ldeMe r c a t s , Ag us Col om. Ma l g r a tf e runsme s osdel ano c i a ,v ol e mf e r ne r e s s óe na que s te s pa i i a pr ofit e m pe rf e l i c i t a ra l Re i del aMà g i ape ra que s tg ua r dó.

Apr ov a tdefiniv a mentel Pl aE s pec i a l depr ot ec c i ódel aqua l i t a tur ba na E l 26def e br e rde2016e l Pl e na r i de l Cons e l l Muni c i pa l v aa pr ov a rde finiv a me nte l Pl aE s pe c i a l depr ot e c c i ó del aqua l i t a tur ba na : Ca t à l e gdepr ot e c c i óa r qui t e c t òni c , hi s t òr i ci pa i s a t g í scde l se s t a bl i me nt se mbl e màc s del ac i ut a tdeBa r c e l ona , a pr ov a ti ni c i a l me ntl ' 11dema r çde2015. Aque s tpl ae s pe c i a lpe ral apr e s e r v a c i óipot e nc i a c i óde l sc ome r ç ose mbl e màc sdel ac i ut a ta por t av a l or , i de nt a t , g e ne r ape rne nç ai v e r t e br a c i ó, i c ohe s i óe ne l sba r r i sons ' ubi que ni di v e r s i t a tc ome r c i a l . De l s228e s t a bl i me nt sapr ot e g i ri nc l os ose ne l r e da c t a ti ni c i a l s en' e x c l oue n17pe rmo ust è c ni c s ,c onf or ma ntunt ot a l de211e s t a bl i me nt sapr ot e g i r . E l st r et smési mpor t a nt sdel pl as ón: -E l se s t a bl i me nt ss ' a g r upe ne nt r e sni v e l l sdepr ot e c c i óe s pe c í fic s : deg r a ni nt e r è s , d' i nt e r è si d' i nt e r è spa i s a t g í sc . -S ' i nt r odue i x e nme s ur e sdepr omoc i ói def ome ntpe ra l ma nt e ni me ntde l sc ome r ç osi l as e v ar e ha bi l i t a c i ó, e nt r el e squa l sl e sboni fic a c i onse nl ' I CI O, s ubv e nc i onse nl ' I BI finsa l 95%s e g onsl ac a t e g or i ai l ag a r a n adema nt e ni me ntdel ' a cv i t a t , s ubv e nc i onse nl ac a mpa ny ademi l l or ade l pa i s a t g eur bà , afidef ome nt a rquee l se l e me nt sa pr ot e g i rc on nuï ne s t a nte nbonas i t ua c i ó -E s t a bl i me ntdeme s ur e sdef ome nti a s s e s s or a me nte mpr e s a r i a l e nma t è r i ad' a r r e nda me nt si depr omoc i ódel ' a cv i t a tc ome r c i a l de l se s t a bl i me nt se mbl e màc s -S ' i nc or por al ade c l a r a c i ódebéc ul t ur a l d' i nt e r è sl oc a l a l se s t a bl i me nt sdeg r a ni nt e r è safidepode re x e r c i re l dr e tdet a nt e i gi r e t r a c t eaf a v ordel ' Aj unt a me nt .

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement