Page 3

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

el Repor t a t g e Ca r l aRi v a l i ens obr al espor t esde L aI t al i ana

9

à l bum f ot og r à fic Col ma doMúr r i a

10

l ’ ent r ev i s t a Conv er s aa mb J oa nCa r l esT a s i es deL aMa nua l Al pa r g a t er a

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

embl ema c s . ba r c el ona E mpl a upr e s e nt a r v ose l nouwe bwww. embl ema c s . ba r c el ona , unae i namé sa l v os t r es e r v e i e nf a v ordel adi f us i ói pr omoc i ódel e s bo g ue shi s t òr i que sdel ac i ut a tt a ntani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l , a mbl av ol unt a tques i g ui d’ ul i t a tal e spe r s one sque v i s i t e nl ac i ut a ti a l spr opi sr e s i de nt s . I hof e mde sde l domi ni . bar c e l ona pe rr e ma r c a re l v i nc l ei de nt a r i de l sc ome r ç ose mbl e màc sa mbl a c i ut a tdeBa r c e l ona . Dubt oquehi ha g i undomi ni mi l l orpe rf e r ho. embl ema c s . ba r c el onamos t r ad’ unama ne r ag l oba l t ote l pr oj e c t e e nde g a tpe l F I CC. F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny ae nr e l a c i óa l e sbo g ue se mbl e màque sdeBa r c e l ona : . Rut ade l sE mbl e mà c s , l ag ui ae nl í ni ade l sc ome r ç ose mbl e màc sde Ba r c e l onal aqua l pe r me tf e r v osl av os t r apr òpi ar ut a . . i BookRut ade l sE mbl e mà c s , unl l i br ei nt e r a cua mbpr òl e gdeMa y a Rui zPi c a s s o. . AppE mbl e mà c sdeBar c e l ona, unae x pos i c i óf ot og r à fic adi nsuna s a l a3D . Magaz i ne" e mbl e mà c s " . Re v i s t adi g i t a l a mbt ot al ’ a c t ua l i t a tde l s e s t a bl i me nt se mbl e màc s Usa ni moat ot sav i s i t a r l adur a nta que s t sme s osd’ e su.

www. e mbl e mac s . ba r c e l ona E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement