Page 11

Qu i v as e re l p i o n e rd el e se s p a r d e n y e sa mb t a l ó, v o s t è soY v e sS a i n tL a u r e n t ? É su n aq ú e sóq u es e mp r em’ a g r a d aa c l a r i r . A i n t e r n e t c i r c u l aq u ee l p r i me rs e n y o rq u ev af e r e s p a r d e n y e sa mbt a l óv as e rY v e sS a i n t L a u r e n t l ’ a n y1 9 7 0 . B én o s a l t r e sal ’ a n y4 0j ae nf è i e m. De t o t e sma n e r e sc a l a g r a ï r l i e l f e t d ep o p u l a r i t z a r l ’ e s p a r d e n y ae na mb i e n t so nn oe sc o n e i x i a , p e r ò d ’ a q u í as e r n ee l p i o n e r. . . P a r l i ’ md el as e v ac l i e n t e l a Aq u í t e n i mc l i e n t sd et o tp u si o r í g e n s . E l n o s t r e f u l l e t óc o me r c i a l e s t àt r a d u ï t a5 1i d i o me s . A b a n d ad e l c l i e n t p a rc u l a r , t r e b a l l e mp e rg e n t d e l t e a t r e , d e l c i n e mai c o nn u e mf e n t l e s e s p a r d e n y e sd e l sMo s s o sd ’ E s q u a d r a . Aq u e s t ab og at éu n ad e c o r a c i ómo l tp e c u l i a r . Aq u e s t ab og av as e rd e c o r a d ap e l s e n y o rP o v o , u nd e c o r a d o ri mp o r t a n t d el ’ è p o c ai l av af e r p e n s a n t e ne l ma t e i xc o n c e p t eq u et él ab og a : i n n o v a c i ói t r a d i c i ó . V au l i t z a ra ng u i t a t sq u ej a h oe r e nl l a v o r si l e sv ac o mb i n a ra mbu nd i s s e n y mo d e r n( p e ral ’ è p o c a ) c r e a n t u ne sl a t e mp o r a l . L af a ç a n an os e mb l ad el ac i u t a t , s e mb l ad e l c a mp , fi n si t o t h i h au n e sa n e l l e sp e re n g a n x a re l s c a v a l l s . E l sa p a r a d o ri e l sb a n ci n t e r i o r ss ó nd ef u s t ad e r o u r e . C a l d e s t a c a re l d i s s e n yd el ap r e s t a t g e r i ao n h i h al e se s p a r d e n y e s , q u eh as e r v i t d emo d e l p e r a l t r e sb og u e sq u ep o s t e r i o r me n t h a nv e n u t e s p a r d e n y e s .

Podeuv eur eel r epor t a t g ec ompl er ta h p: / / r ut a del s embl ema c s . c a t 7

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement