Page 10

J o a nC a r l e sT a s i e s

R e s p o n s a b l ed el aMa n u a l Al p a r g a t e r a

“Aq u e s t ab og an on o mé sé su nr e f e r e n ti c ò n i cd eBa r c e l o n a , s i n óq u ee ne l mó nd el ’ e s p a r d e n y ah oé san i v e l l mu n d i a l ” Qu a ne sv af u n d a rL aMa n u a l Al p a r g a t e r a ?

Aq u e s t ab og av ao b r i rl e ss e v e sp o r t e sl ’ a n y1 9 4 1s i b é l ’ a n ya n t e r i o rj ae sv a nc o me n ç a rap r o d u i re l smo d e l s q u es ’ e x h i b i r i e nal as e v ao b e r t u r a . Aq u e s t f e t é s i mp o r t a n t p e r q u èg r à c i e saa q u e s t sd i s s e n y sp e rp r i me r a v e g a d al e se s p a r d e n y e sv a na n a ru nn i v e l l mé se n l l à , d e i x a n t d es e ru na rc l et r a d i c i o n a l op e ra n a ral af e i n a , p e rc o n v e rr s ee nu na rc l ed emo d ai n c o r p o r a n t b r o d a t si d i f e r e n t st a l o n s . E l sf u n d a d o r sd el ab og av a ns e rJ o a nOl i v e ri E mí l i a Ma rn e z , s i g u e n t a q u e s t aú lmal ’ a rf e xd e l sn o u s mo d e l sd ’ e s p a r d e n y a . L ame v ama r ee r al as e v a a s s i s t e n t i c u r i o s a me n t v as e re l l aq u i v ad e s p a t x a re l p r i me rp a r e l l d e s p a r d e n y e sd el ab og a . Qu a ne l s e n y o r Ol i v e re sv amo r i r , l as e n y o r aE mí l i ae s t a v ama l a me n t i v a d e ma n a ral ama r eq u ep o r t é se l n e g o c i i fi n a l me n t e l v a c o mp r a r .

C o md e fi n i r i al al í n i ac o me r c i a l d el aMa n u a l Al p a r g a t e r a?

De sd es e mp r eh e mp r o c u r a t ma n t e n i ru nl l i g a me n t r el a i n n o v a c i ói l at r a d i c i ó , p r i o r i t z a n t l amà t e r i ap r i mai l a b o n d a t d e l sma t e r i a l s . Ab a n sl e se s p a r d e n y e se sf e i e nd e c à n e m, a c t u a l me n t e sf a b r i q u e nd ey u t e . S a pg r e uv e u r e ai n t e r n e t p u b l i c i t a t f r a u d u l e n t ad ’ e s p a r d e n y e sq u ed i u e n s e rd ec à n e mq u a np e rl af o t ou nj ad i sg e i xq u en oh o s ó n .

l ’ ent r evi st a

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Emblemàtics. núm 5  

Magazine informatiu dels Establiments Emblemàtics de Barcelona

Advertisement