Emblemàtics. Núm. 26. Can Punyetes

Page 1

j unyde2018

núm. 26

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

DeBodegaaRest aur ant P

di bui x Embl emàt i c

L’ ar t i st aJoanBuenodi bui xa CanPunyet es

elRepor t at ge Car l osRi cour epassal ahi st òr i a deCanPunyet es


J o s éBa c h e r oal ’ i n t e r i o rd eCa nPu n y e t e s Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ca r l osRi c ou r epa s s al ahi s t òr i a deCa nPuny et es

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a Ca nPuny et es

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Debodeg aar es t a ur a nt . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c sm’ hapor t a ta l Di s t r i c t e deS a r r i à -S a ntGe r v a s i pe rv i s i t a runl oc a l e mbl e màcs i t ua tal a c a nt ona dade l sc a r r e r sMa r i àCubí i Ami g ó. E st r a c t ade l Re s t a ur a nt Ca nPuny e t e s , unabr a s e r i aobe r t al ’ a ny1981e ne l l oc a l que a nt e r i or me ntoc upàl abode g adel af a mí l aS a l v àde sdel ’ a ny1875. Comac ur i os i t a tusdi r équeunpa r e l l des e t ma ne sa ba nsquej o a né saf e re l r e por t a t g ef ot og r à fic , v a i gc ont a c t a ra mbe l di bui x a nti c ol . l a bor a dordel aRut ade l sE mbl e màc sJ oa nBue nope rt a l quee s pa s s é spe l l oc a l pe rf e runsdi bui x ospe l ma g a z i ne . L i v a i gdona r l ’ a dr e ç ai e mv ac ome nt a rquehot r oba r i aa mbf a c i l i t a tj aquea que l l ha v i ae s t a tdur a ntmol t sa ny se l s e uba r r i . Pa s s a tunsdi e sv a i g que da ra mbe l l pe rt a l dedi g i t a l i t z a re l sdi bui x osqueha v i af e ti t ot c onv e r s a ntl i v a i gdi r : quèCanPuny e t e s ? L ’ homee mmi r às omr i e nti e mdi g úe : l e sv e gade squehav i aanata c ompr arv i e naque s te s t abl i me ntquane r abode ga! S ’ e nr e c or da v ape r f e c t a me ntdec ome r aa ba ns , a mbl e sbot e s , l a ba r r adema r br ei a que l l sporc onsdel ’ e nt r a dat a ntc a r a c t e r í sc s . E s t a v ac ont e ntdev e ur equeg r a npa r tdet ot sa que l l se l e me nt s i de nt a r i sdel ’ a n cl oc a l s ’ ha v i e npr e s e r v a t . F i na l me nte mv adi r : M’ hohepas s atmol tbédi bui x antaque s tl oc al . M’ al e gr av e ur eque s e gue i xal l à!

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


elRepor t at ge ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


C a r l o sRi c o u

R e s t a u r a n t C a nP u n y e t e s .

“ Ambe l sa n y sh e ma c o n s e g u i ts e ru n l o c a l mo l ti mp l a n t a ta l b a r r i ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l si n i c i sd ’ a q u e s te s t a b l i me n t . L ah i s t ò r i ad eC a nP u n y e t e sc o me n ç aq u a nv a m i n t e n t a ra d a p t a ru n ab o d e g ad efi n a l sd e l s e g l e X l Xe nr e s t a u r a n t . S a b e mq u eal ’ a n y1 8 7 5e sc o n s t r u e i xu ne d i fi c i d ep l a n t ab a i x ae nl ac a n t o n a d ad e l sc a r r e r sS a n S e b a sá n( a c t u a l Ma r i àC u b í ) i R o s é s( a c t u a l Ami g ó ) q u ep o d r i ac o r r e s p o n d r eaa q u e s t a p a r c e l . l a . P e rt a n t e s t e md a v a n t d ’ u nl o c a l mé s q u ec e n t e n a r i q u ed u r a n t 3g e n e r a c i o n sv a p e r t à n y e ral af a mí l i aS a l v a t . S o b r ea q u e s t ad a t a P e d r oS a l v a t R o v i r ao b r au n ab o d e g a . L ' a n y1 9 3 6 l a m o r t d e e d r o , p a s s a a l s e u fi l l P e d r oS a l v a t P e r òd ea c l i e n t e l a n oP u s n ’ h a f a l t a t m a i . P i é i j a e nu l a è c a d a e l s 7 0 p a s s aa l a n é t a , Af o r t u n a d a m e n t s o m nd e s t a b l i md e n t e m b l e m à cm o l t J o s e f a S a l v a t V i r g i l i . L ' a n y 1 9 8 1 e l J o s é L u í s a p r e c i a t . E n c a r a a v u i e i e m a v s q u e p r i m e rv e n i e n a m b e l sfi l l si a r a v é n e n i p o r t e n a l s n é t s . É s u n a m b i e n t f a m i l i a r Me l i á n , e l J o s éB a c h e r oi j oma t e i x , e l C a r l o s T a m b é t e n i m m o l t d e t u r i s t e s i i l ag e n t v ar e p e n t . R i c o u a g a f e m e l l o c a l i f u n d e m C a n P u n y e t e s p a s s a v o l a n t s q u e s ’ a t u r e n d a v a n t d e l l o c a l , e l s f ag r à c i a i r e c o n v e r n t l ’ a n g a b o d e g a e n u n r e s t a u r a n t e n t r e na t r e t s p e r l ’ a m b i e n t d e l a G r a n j a D u l c i n e a . q u e fi n s e l d i a d ’ a v u i c o n n u a s e r v i n t mé so me n y se l sma t e i x o sp u sd ep l a t si d eme n j a r s q u eq u a nv a r e mo b r i r , i o nl ab r a s aé sl ab a s ed e l an o s t r ec u i n a


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Qu a nl ’ a n y1 9 8 1a g a f e ue l l o c a l i e l c o n v e rue nr e s t a u r a n ts u p o s oq u ee l r e f o r me uo i ? Qu a nv a me n t r a rn o s a l t r e se n c a r ae r e nb e nv i s i b l e sd i f e r e n t se l e me n t sd el ‘ a ng ab o d e g ac o ma r al e sb o t e s d ev i , l ab a r r aol ’ h a b i t a t g ep a rc u l a rd e l s e n y o rS a l v a t u b i c a t e nl ’ a c t u a l a l t e l l d e l r e s t a u r a n t . Def e t e l me n j a d o ri n i c i a l a r r i b a v afi n sat o c a rl av i d r i e r aq u et a n c a v al ’ e s p a i d es o t al ’ a l t e l l . V a r e md e c i d i ra mp l i a re l me n j a d o ri n c o r p o r a n t l ’ e s p a i d es o b r ei s o t al ’ e n t r e s o l a t d e s mu n t a n t t a mb él av i d r i e r ap e rd e i x a ru ne s p a i d i à f e n . ( Ac t u a l me n t l av i d r i e r aa mbs ò c o l p l a f o n a t i q u a d r a t sd ev i d r ec a t e d r a l e sc o n s e r v ap e n j a d ad el ap a r e t d e ) . F i n a l me n t e sv ar e a l i t z a ru n an o v ae s c a l ad ec o n n e x i ó . s o t al ’ e n t r e s o l a t c o mad e c o r a c i ó C o me l e me n t sp a t r i mo n i a l st e n i ml ab a r r a , d ed i f e r e n t sc o l o r sq u ec o n s e r v au nd e l sf r o n t a l sa mb r e l l e u s ; l ’ e n t r e s o l a t a mbb i g u e t e sd ef u s t ai r e v o l t ói e l sd i v e r s o sp a v i me n t sd er a j o l ah i d r à u l i c ad el ’ a nc h a b i t a t g e .V a mi n t e n t a rg u a r d a ru n e sb o t e sd ev i , p e r òmo l t e se s t a v e ne nma l e s t a t i fi n a l me n t e nv a r e m c o mp r a rd en o v e ss i b él e st e n i me ne l s e ul l o co r i g i n a l . Ai x í q u ee l v i q u es e r v e i xl ac a s aé sv i d el ab o t ai h o v e n i mf e n t d e sd ef a3 7a n y sq u a nv a mo b r i re l r e s t a u r a n t . Al ’ a n y9 2c o i n c i d i n t a mbl e so l i mp í a d e se sv af e ru n aa mp l i a c i óa g a f a n t e l l o c a l d e l c o s t a t c o mp l e t a n t a i x í e l l o c a l a c t u a l d e l R e s t a u r a n t C a nP u n y e t e s . An i v e l l e x t e r i o rh e mi n t e n t a t g u a r d a ra l mà x i ml ’ e s t èc a . T éu n ae n t r a d ap e l c a r r e rMa r i aC o v í i u n aa l t r a p e l c a r r e rAmi g ó, l e sp o r t e ss ó nl e so r i g i n a l sa mbl af u s t e r i ai e l sv i d r e so r i g i n a l s , l ’ ú n i cq u es ’ h ac a n v i a t e l s p o rc o n sd ef o r ap e r q u èe sv a nf e rma l b éi s ’ h a ns u b st u ï t p e ru n sd ’ i d è nc sa l so r i g i n a l s .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ es xaCanPunyet bui di a oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques esper et adaaCanPuny par l i t eues orambels i er t ex ’ ne l ar x bui di mat or an f os de gr x bui e.Uns di bl i us onf nc i . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal r


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

S e mp r eh e ue s t a tb r a s e r i a ?

Qu a nv a r e mmu n t a re l r e s t a u r a n t t e n í e mmo l t c l a rq u e v o l í e mb u s c a ru np r o d u c t es o b r e t o t i v a mf e rl ab r a s av i s t a o ne l c l i e n t v e uc o me sf al ac a r nd a v a n t s e ui ap a rr d ’ a q u í e sf a na ma n i d e s , e s q u e i x a d e s , e mb ot s , e s c a l i v a d e s , t o t e l q u es ó nv e r d u r e sal ab r a s a , p r o d u c t e sd et e mp o r a d a . Def e te sp o t d i rq u el ac a r t ad e l r e s t a u r a n t d e sd el ’ a n y8 1fi n sa v u i h ac a n v i a t mo l t p o c , e s ád i rq u et e n i ml ama t e i x ac a r t ad ’ a r aq u ef a3 7a n y s .

M’ e q u i v o c os i d i cq u ej as o uu nl o c a l mo l t i mp l a n t a ta l b a r r i .

Ambe l sa n y sh e ma c o n s e g u i t s e ru nl o c a l d eb a r r i a p r e c i a t p e rmo l t sv e ï n s . Ar aj aa r av é n e nl as e g o n ai i n c l ú sl at e r c e r ag e n e r a c i ód ’ a q u e l l sp r i me r sc l i e n t s . Qu a n v a mo b r i rv e n í e ne l sp a r e s , a r aj av é n e ne l sp a r e sa mbe l s fi l l si e l sn é t s . Ai x òe n sa n i maa r a re n d a v a n t .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


I mat gedel ’ an gaf aç ana. Aut orde s c one gut

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat