Emblemàtics. Núm. 24. Farmàcia Puigoriol

Page 1

ma i gde2018

núm. 24

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unabonai dea

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l aFar màc i aPui gor i ol .

elRepor t at ge Ros aMar i aMar c hr epas s a

l ahi s t òr i adel aFar màc i aPui gor i ol


L aF o t o

F a r mà c i aP u i g o r i o l . 1 9 1 3

Ro s aMa r i aMa r c hi l as e v af i l l ad i n sl af a r mà c i a Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ros aMa r i aMa r c h r epa s s al ahi s t òr i a del aF a r mà c i aPui g or i ol

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x al a F a r mà c i aPui g or i ol

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unabonael ec c i ó. Av ui he ng ute l pl a e rdev i s i t a runadel e sf a r mà c i e smé s e mbl e màc sdel ac i ut a t . L as e v ade c or a c i ómode r ni s t at a nte x t e r i or c omi nt e r i orf ad’ a que s te s t a bl i me ntunav i s i t aobl i g a dape rat ot s a que l l sa ma nt sdel aRut adel sE mbl emà c s . L aRos aMa r i aMa r c hPui g or i ol a c t ua lt ua r -m’ hae x pl i c a tunami c a l ahi s t òr i ad’ a que s t af a r mà c i aa i x í c ome l se l e me nt spa t r i moni a l sque e sc ons e r v e n, quea f or t una da me nts ónmol t s . Unadel e sc os e sque m’ hac r i da tmé sl ’ a t e nc i ódet ote l quem’ hadi té sc omv a nde c i di r e s t a bl i r s eal ’ ubi c a c i óone s t a n. E x pl i c al aRos aquequa ne l s e ua v i Andr e uPui g or i ol Bot e yv ade c i di rf unda runaf a r mà c i aaBa r c e l ona l ’ a ny1913, unde l sc ondi c i ona nt squev at e ni re nc ompt ef out r oba r unl l oconnohi t oqué sma i e l s ol al ’ i nt e r i orpe rpr e s e r v a ra l mà x i m , j a l e ss ubs t à nc i e sques ’ ul i t z a v e npe rf e rl e sf òr mul e sma g i s t r a l s quee na que l l smome nt se nc a r anoe x i se ne l se s pe c í fic si e l s me di c a me nt se sf e i e na l l a bor a t or i del af a r mà c i a . L ac a nt ona da f or ma dape l sc a r r e r sMa l l or c ai Gi r onac ompl i aa que s tr e qui s i ti v a n de c i di rques e r i ae l l l oci doni . S e nsdubt eunabonae l e c c i ó. E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Ro s aMa r i aMa r c h F a r mà c i aP u i g o r i o l .

“ Aq u e s tp u sd ’ e s t a b l i me n t sd o n e n e s p l e n d o ral ac i u t a t”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

E mc o n s t aq u ea q u e s t af a r mà c i at émo l t a h i s t ò r i a . V as e rf u n d a d ae l 1 9 1 3p e l me ua v i An d r e u P u i g o r i o l i B o t e y . C o mac u r i o s i t a tp u cd i rq u e n of ag a i r ev a i gt r o b a rl ’ a c t ed ’ o b e r t u r ad el a f a r mà c i as i g n a d ap e rl ’ a l c a l d ed eB a r c e l o n a d ’ a q u e l l mo me n t , e l S r . J o a q u i mS a g n i e r. Da t a d e2 1d en o v e mb r ed e1 9 1 3 . Al ’ a n y1 9 5 4e sv amo r i re l me ua v i i v a c o nn u a re l me up a r eS a l v a d o rMa r c h . J oe m v a i gi n c o r p o r a ra b a n sd el ’ a n y1 9 8 0i a r ad e s d e l 2 0 1 5j ah i h al ame v afi l l aMò n i c aAn d r e u Ma r c hq u eé sl aq u a r t ag e n e r a c i ó . S u p o s oq u ea mbc e n ta n y se l mó nd el a f a r mà c i ah ae v o l u c i o n a tmo l to i ? I t a n t q u es í . I n i c i a l me n t e l me ua v i f e i aa q u í t o t se l sme d i c a me n t s , l e sc l à s s i q u e sf ò r mu l e s ma g i s t r a l s . Al ’ è p o c ad e l me up a r ea l sa n y s5 0 j ae sv a r e nc o me n ç a rai n t r o d u i re l sp r i me r s e s p e c í fi c s . I a r ae np l es e g l eX X l , c o mé s ? E nl ’ a c t u a l i t a t é su n af a r mà c i amé sa s s i s t e n c i a l . F e ms e g u i me n t t e r a p è u cd e l sp a c i e n t s . Ai x ò n ov o l d i rq u ea b a n sn oe sf é se l c o n s e l l , p e r ò a r ae sf ad ’ u n ama n e r amé sr e g l a d a . E l c o n s e l l f a r ma c è u cc o mat a l h ae x i st s e mp r ei é su n d e l sp i l a r sd el ap r o f e s s i ó . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

elRepor t at geAn g ai ma t g edel af a ç a na . Aut orde s c one g ut

L av o s t r af a ç a n aé sr e a l me n tmo l t e s p e c t a c u l a r . E l c o n s t r u c t o rd el ’ i mmo b l ev as e rMa r i a n o P a u , i l ’ a r q u i t e c t eJ u l i M. F o s s a s . É sd el ’ ú lma è p o c ad e l mo d e r n i s me , j an ot r o b e ma q u e l l s e l e me n t sfl o r a l si v i t r a l l st a n t c a r a c t e r í sc s , é s mé sa u s t e r . E ne l sp l a f o n sd el e sl l i n d e se s c o n s e r v al ap o g r a fi aa mbl l e t r e sa d a p t a d e sa l ’ e s p a i o n d u l a t , e ne l x a mf r àa mbe l t e x t o r i g i n a l ( F AR MAC I A, P UI GOR I OL ) me n t r eq u e e nl ’ a r e s t ae ss u b st u í L AB OR AT OR I Op e r E S P E C I F I C OS . E s t a np i n t a d e se np ad ’ o rs o b r e u n sp l a f o n sd ev i d r ed ec o l o rv e r de mma r c a t s e nf u s t a . Hi h at r e so b e r t u r e s , q u ee no r i g e ne r e ni g u a l s , a mbu np o r t ab a t e n t c e n t r a l i d o sfi x l a t e r a l sa mbv i d r e sd e c o r a t sal ’ à c i di p e d r e s i n c r u s t a d e s , i , ad a l t , u n av i d r i e r ad el í n i e s o n d u l a d e s . E l sv i d r e se sv a nf e raS u è c i a , n o mé se nq u e d au n , e l sa l t r e se sv a nt r e n c a r d u r a n t l ag u e r r ac i v i l . Al ac a n t o n a d ae s c o n s e r v au n ae s t r u c t u r ae nmè n s u l ad ef o r j a a rsc aq u ee sv amo d i fi c a rp e ra d a p t a r h i u n r è t o l l l u mi n ó so np o s aF AR MÀC I A.

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ ol i gor aPui màci aFar xal bui di a oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques ne ar x bui ol per di i gor a Pui i màc ada a Far par e. bl i us onf nc li i t eues orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ l a nt i sambt at z t i eal matr or anf osdegr x bui Unsdi . a. any naiunac i x


An i v e l l i n t e r i o rv e i gq u ec o n s e r v amo l t se l e me n t so r i g i n a l s .

S í . E l mo b i l i a r i d el af a r mà c i av as e rd i s s e n y a tp e rP e r eAn g l è s . E nl as a l ad ev e n d e s c o n s e r v e me l sa r ma r i sd er o u r ed el e sp a r e t sa mbs ò c o l d ema r b r e , p o r t e si n f e r i o r s s e g u i td ’ u n e sv i t r i n e sa mbp o r t e s . Al ap a r ts u p e r i o rd e l smo b l e sh i h au n ac o r n i s a a mbmo t l l u r e s . T a mb ée sp o tv e u r ee l t a u l e l l d ef u s t aa mbe l s o b r ed ema r b r ed e l q u a l e sv a nt r e u r el e sma mp a r e sa mbv i d r e sg r a v a t sal ' à c i dq u es e p a r a v e nl a c l i e n t e l ad e l sd e p e n d e n t s . C o mp l e t e nl ad e c o r a c i óo r i g i n a l u n st a mb o r e t si l ac a i x a r e g i s t r a d o r aNAT I ONAL .L ’ ú n i c amo d i fi c a c i óq u es ’ h af e tal as a l ad ev e n d e sh a e s t a ta l s o s t r eq u ea b a n se s t a v ad e c o r a ta mbmo u sfl o r a l s . E l t e r r at a mb ée sv a c a n v i a r , a b a n sh i h a v i au np a v i me n th i d r à u l i c . E nl ar e b og ah i t r o b e me l ma t e i xp u sd ep r e s t a t g e r i e s , a mbl ama t e i x a mo d u l a c i ói c o r o n a me n tq u ee l sa r ma r i sd el ab og a . Ac t u a l me n ts i c o n s e r v e ne l s a n cp o t sd ev i d r ed ef a r mà c i a . T a mb éh i h au nt a u l e l l d ef u s t aa mbs o b r ed e ma r b r e , a mbl ap r o t e c c i ód ev i d r eg r a v a tal ’ à c i dt r a s l l a d a d ad e l t a u l l e l d el ab og a . S e p a r a n te l sd o sà mb i t sh i t e n i mu na r cq u er e p r o d u e i xe l p e r fi l d el e so b e r t u r e sd e f a ç a n a , a mbma r cd ef u s t ai v i t r a l l d ev i d r ec a t e d r a l o c r ei e l e me n t sd ec o l o r . D’ a q u e s ta r ca c t u a l me n th i p e n j au nd e l se l e me n t smé ss i n g u l a r sq u ec o n s e r v e m. E st r a c t ad ’ u nr è t o l l l u mi n ò sab a s eq u ep e c e sq u a d r a d e sq u ep e r me af o r ma r p a r a u l e si a n u n c i sp u b l i c i t a r i s . Ar ah i h ap o s a tMAGNE S I AE F E R VE R S C E NT . ( v e u r e i ma t g eal ac o n t r a p o r t a d a ) . Ab a n se l t e n i e maf o r a . T a mb ée s c o n s e r v e nd o sa nc s l l u msd eg a ss i t u a l sal ap a r ti n t e r i o rd el ’ a r c . Qu a ne n t r e mal af a r mà c i aamàd r e t ah i h au n ap et ae s t a n ç ao nt r o b e mu na l t r e a r cd ef u s t aa mbv i t r a l l si g u a l , p e r òe np et , a l q u ed ó n aa c c é sal ar e b og a .

I ma t g ea ng adel ’ i nt e r i or . Aut orde s c one g u


e g ut

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat