Emblemàtics Núm. 23. Farmàcia Antón Gimeno

Page 1

a br i l de2018

núm. 23

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unpl aerperal sul l s

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a

l aFar màc i adel aLl i c enc i ada MªTer es aAnt ónGi meno.

elRepor t at ge MªTer es aAnt ónGi meno

r epas s al ahi s t òr i adel as ev af ar màc i a


LaFo t o

Fa r mà c i aAn t ó nGi me n o . 1 8 9 8

Ma r i aTe s r e s aAn t ó nGi me n oi l as e v af i l l ad a v a n t d el af a r mà c i a Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e MªT er es aAnt ónGi meno r epa s s al ahi s t òr i a del as ev af a r mà c i a

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x al a F a r mà c i adel aL l i c enc i a da MªT er es aAnt ónGi meno.

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unpl a erperal av i s t a . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c se mpor t aal aPl a ç aS a nt Pe r enúm. 5, al aF a r mà c i adel aL l i c e nc i a daMa r i aT e r e s aAnt ón Gi me no. E st r a c t ad’ und’ a que l l se s t a bl i me nt se mbl e màc se n ma j ús c ul e s , d’ uni nqüe sona bl ev a l orpa t r i moni a l i de l qua l m’ a t r e v i r i aadi rqueé sl ani ne t ade l sul l sdel ama j orpa r tde v i a na nt squec i r c ul e npe ra que l l az ona . E sf amol tdic i l pe rnodi r i mpos s i bl epa s s e j a rpe l c a r r e ri noa l ç a rl ami r a dac a paa que s t a f a ç a naonc onv i ue nma t e r i a l sc oml af us t a , e l ma r br ei unsv i dr e sde c ol orv e r dquel i done npe r s ona l i t a t . E na que s tnúme r ode l Ma g a z i ne , l aMa r i aT e r e s aAnt ón-l ’ a c t ua l t ul a r -e nse x pl i c a r àl ahi s t òr i ad’ a que s t af a r mà c i a , a i x í c ome l s di f e r e nt sf a r ma c e ùc squel ’ ha nr e g e nt a da , e s s e nte l mé sc one g ute l s e ny orNa da l , unhomemol te sma ta l ba r r i i de l qua l e nc a r amol t a g e nte ng ua r daunbonr e c or d. T a mbéc one i x e r e me l se l e me nt s a r qui t e c t òni c se x t e r i or si i nt e r i or smé sr e pr e s e nt aus .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


MªT e r e s aAn t ó nGi me n o F a r mà c i aMa r i aT e r e s aAn t ó nGi me n o

“ E sce n c a n t a d aa mbe l b a r r i i a mb a q u e s t af a r mà c i a ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

E mc o n s t aq u ea q u e s te s t a b l i me n tt émo l t a h i s t ò r i a . P a r l i ’ md el ag e n tq u el ’ h ap r e c e d i t . L af a r mà c i al av af u n d a rl ’ a n y1 8 9 8e l s e n y o r J o s e pHu c hi R e v e n t ó sq u ee r af a r ma c è uc . S e mp r eh as i g u t f a r mà c i a . L af a mí l i aHu c hl av a r e g e n t a rfi n sl ’ a n y1 9 4 8q u a nl av at r a s p a s s a ra F r a n c e s cP é r e z . Ame i t a t d e l S . X Xv aa g a f a rl a f a r mà c i ae l s e n y o rR i c a r d oNa d a l q u eé sq u i l i d ó n ae l r e n o mal af a r mà c i a . Mo l t ag e n t g r a nd e l b a r r i c o n e i xa q u e s t af a r mà c i ac o ml af a r mà c i a Na d a l . Def e t e n c a r ae sc o n s e r v ad a mu n t d el a p o r t aq u ec o mu n i c aa mbl ’ a ng ar e b og a , u n a mo t l l u r ao r n a me n t a l o v a l a d aa mbl e si n i c i a l sd e l f a r ma c è uc . De s p r é sd e l S r . Na d a l e mc o n s t aq u el av ap o r t a r u n aa l t r ap e r s o n ad el aq u ed e s c o n e ce l n o m. L ’ a n y1 9 9 8a q u e s t ap e r s o n al av at r a s p a s s a ra l ’ E l e n aS a l g a sT o l o s a . F i n a l me n t e l 2 0 1 2l ’ a g a f o j o . E sce n c a n t a d aa mbe l b a r r i i a mbl ag e só d el af a r mà c i a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

elRepor t at ge


L av o s t r af a ç a n aé sr e a l me n tmo l t e s p e c t a c u l a r . T e n sr a ó . An i v e l l e x t e r i o rl af a r mà c i ae s t à q u a s i c o me r ai n i c i a l me n t . F ax a mf r à , a mb a c c é sp e l c a r r e rR e cC o mt a l i t a mb ép e rl a P l a ç aS a n t P e r e . L af a ç a n ae s t àf o r ma d ap e ru na p l a c a t d ef u s t a mu n t a t d a mu n t d ’ u ns ò c o l d ema r b r en e g r e . E l smu n t a n t sv e rc a l sq u ee mma r q u e ne l s v i d r e sd ec o l o rv e r dp r e s e n t e nt a l l e sd ef u s t a mo l t t r e b a l l a d e s . Al ap a r t s u p e r i o rh i t r o b e m u n ab a n d ad ef u s t at a mb éa mbmo t l l u r e so nh i fi g u r ae l n o md el at u l a rd el af a r mà c i ai fi n a l me n t d o sp l a f o n sd ef u s t ae mma r c a d a a mbl ai n s c r i p c i óa mbl l e t r e sd en e ó F AR MÀC I A( al aP l a ç aS a n t P e r e ) i al ’ a l t r a C E NT R ALDEE S P E C Í F I C OS( a l c a r r e rR e c C o mt a l ) . Amb d o sc o n fl u e i e x e ne ne l x a mf r ào n h i h au n ac r e ui as o t as e uu n ab o n i c ac o p a d ’ Hi g i e a .

Un ad el e sp o q u e smo d i fi c a c i o n sq u eh e m f e t e nq u a n t al ’ e x t e r i o ré sl as u b st u c i ód e l e sa ng u e sp o r t e so r i g i n a l p e ru n e sd ev i d r e . T a mb és ’ h amo d i fi c a l e l r è t o l o ns ’ i n d i c ae l n o md e lt u l a rp e rp o s a r h i l ’ a c t u a l s i b és ’ h a ma nn g u t l ama t e i x ap o g r a fi a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ esa aMªTer màci aFar xal bui di meno. ónGi Ant a oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques menoper ónGi aAnt es aMªTer i màc adaaFar par l i t eues orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ ne l ar x bui di mat or anf osdegr x bui e.Unsdi bl i us onf nc i . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal r


An i v e l l i n t e r i o rv e i gq u ec o n s e r v amo l t se l e me n t s o r i g i n a l so i ?

S í . I n i c i a l me n tl az o n ad ed i s p e n s a c i ód el af a r mà c i ao r i g i n a l e r a l ap a r tq u ef ax a mf r à . C o n s e r v e mu n ab o n ap a r td el ' a nc mo b i l i a r i , u nn o t a b l et r e b a l l d ’ e b e n i s t e r i aq u es ’ e s t é np e l smu r s p e r i me t r a l sf o r ma n tp r e s t a t g e sa mba r ma r i sb a i x o s . E st r a c t a d ’ u n ae s t r u c t u r ar e ma t a d ap e ru nf r i sc o nn ua mbr e l l e u sd e t a l l ac l a s s i c i s t e s , s u p o r t a tp e rfi n e sc o l u mn e sa c a n a l a d e se n e s p i r a l a mbc a p i t e l l s , t a mb éd et a l l a , d ’ e sl c l à s s i c . De s t a c au n f r o n t óc o r bc o r o n a n te l f r i sa mbe l r e l l e ud el aC o p ad ’ Hi g i e a , s í mb o l d e l sf a r ma c è uc s L ’ a r t e s o n a t d eg u i xd e l s o s t r et a mb éé su n ame r a v e l l a . P r e s e n t a l ’ e s t r u c t u r ac l à s s i c ad ec a s s e t o n si e sv ap i n t a rd ec o l o rb l a n ct o t i q u eo r i g i n à r i a me n tn oh oe r a . E l q u eh e mf e té si l • l u mi n a r l o p e rr e s s a l t a r n el as e v ab e l l e s a . T a mb ét e n i me l mo s t r a d o rl ’ o r i g i n a l , a c t u a l me n te l t e n i m f r a c c i o n a te nmò d u l s . Un ap a r te s t àa c t u a l me n tad i n se l q u e e r al ar e b og a . E nu nf u t u re mf a r i amo l t ai l • l u s i ót o r n a r h oa a j u n t a rt o ti mu n t a r h oal ’ a ng as a l ad ev e n d e st a l c o me r ae n u np r i n c i p i . Def e tg u a r d e me l ma r b r ei l ama mp a r ad ef u s t ai v i d r eo r i g i n a l q u ec o r o n a v ae l mo s t r a d o r .

I ma t g e sde


sdel e sdi f e r e nt sc ope sd’ Hi g i e a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md el ar e b og a .

Afi n a l sd e l s . X Xe sv aa mp l i a rl af a r mà c i ail ar e b og av ap a s s a r as e rz o n ad ev e n d e s . L af u s t aj ae sv e uq u eé sd ’ u n aa l t r a q u a l i t a t , mo l tme n y st r e b a l l a d aq u el as a l ao r i g i n a l . E l q u es í q u e t éé smo l t al l u m, é smo l ta g r a d a b l e . E na q u e s t az o n at a mb éh i h au na l t e l l o nh i h ae l l a b o r a t o r i i u na l t r ed e s p a t x . F i n a l me n ta b a i xh i h au ns o t e r r a n i q u ec o r r e s p o nal ’ e s t r u c t u r ad e l R e c C o mt a l .

E mc r i d al ’ a t e n c i óq u et e n i ut r e sp u sd ec o p e s d ’ Hi g i e ad i f e r e n t s .

S í , c o r r e s p o n e na l st r e sf a r ma c e ùc smé ss i g n i fi c au sd el a f a r mà c i a . Al ap o r t ad ev i d r eh i h al amé smo d e r n aq u e c o r r e s p o n i al ’ E l e n aS a l g a s . E l S r . Na d a l v ae s c o l l i rl aq u ee sv e u s o t ae l st a u l e l l sd e l mo s t r a d o re n t a l l a d ae nf u s t a . J oh ee s c o l l i t l aq u eh i h aa l f r o n sd el ap r e s t a t g e r i ad el ’ a ng as a l ad e v e n d e s . É su n ac o p ac u r i o s ap e r q u èt ed u e ss e r p s , e sv e uq u e c o r r e s p o na l c o me r çs e g o n sm’ h a ne x p l i c a t . L at r o b omo l t b o n i c a .


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a