Emblemàtics. Núm. 19. Lampisteria Guillem Pascual

Page 1

ma r çde2018

núm. 19

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unal ampi s t er i ahi s t òr i c a P

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a

l aLampi s t er i aGui l l em Pas c ual

elRepor t at ge Gui l l em Pas c ual r epas s al ahi s t òr i a del aLampi s t er i aGui l l em Pas c ual


LaFo t o

La mp i s t e r i aGu i l l e mPa s c u a l . 1 9 0 5

Gu i l l e mPa s c u a l . L a mp i s t e r i aGu i l l e mPa s c u a l Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Gui l l em Pa s c ua l r epa s s al ahi s t òr i a del aL a mpi s t er i aGui l l em Pa s c ua l .

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aL a mpi s t er i aGui l l em Pa s c ua l .

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unal a mpi s t er i ahi s t òr i c a . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c sm’ hapor t a ta l Ca r r e r Ar i ba u43, al aL a mpi s t e r i aGui l l e mPa s c ua l pe rt a l quee l pr opi Gui l l e me mf a c i c i ncc è n msd’ a que s te s t a bl i me nt . Pot s e rhae s t a tc a s ua l i t a tpe r òe nl e sda r r e r e ss e t ma ne she ng ut oc a s i ódev i s i t a rdue sa l t r e sl a mpi s t e r i e shi s t òr i que sdel ac i ut a tc om s ónl aL a mpi s t e r i aE s puñe si E l e c t r i c i t a tY r ur z undeS a r r i à , t ot e se l l e s t e ne nt r e t se nc omúquem’ ha nc r i da tl ’ a t e nc i óaba ndade c ompa rrl ama t e i x aa cv i t a t . Pr i me rdet otv a l adi rquet ot st r e se s t a bl i me nt s-qua ne sv a n f unda r -t e ni e ni nt e g r a dal av i v e ndaal ’ i nt e r i ordel abo g a . Ai x òque a r apots e mbl a re s t r a nye r amol tha bi t ua l apr i nc i pi sde l s e g l ev i nt . L as e g onac a r a c t e r í sc aquee l sune i xé se l f e tdedi s pos a rd’ una f a ç a naa mbe l e me nt sa r qui t e c t òni c spr oui mpor t a nt squehaf e tque l ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onae l si nc or por i a l CAT ÀL E GDE L PAT RI MONI ARQUI T E CT ÒNI C, HI S T ÒRI CART Í S T I CI PAI S AT GÍ S T I C DE L SE S T ABL I ME NT SE MBL E MÀT I CSDEBARCE L ONA. E l t e r c e rpuntdec oi nc i dè nc i ar a ue nl adi fic ul t a tpe rg a r a n rl a c on nuï t a tde l ne g oc i da v a ntl e sj ubi l a c i onsde l spr opi e t a r i sdet ot a l av i da . T r oba runr e l l e unos e mpr eé sf à c i l . L a mpi s t e r i aE s puñe si E l e c t r i c i t a tY r ur z unde s pr é sdenopoque sdi fic ul t a t sha npog ut s ol . l uc i ona ra que s tt e ma . E nGui l l e mPa s c ua l e mc ome nt aque a c t ua l me nte s t àe nne g oc i a c i onsa mbunape r s onai nt e r e s s a da. De sd’ a quí l i de s i t g e mques ’ e ns ur i quepe rmol t sa ny sBa r c e l ona g a ude i x i d’ a que s t pusd’ e s t a bl i me nt st a nte s pe c i a l squet ot s v a l or e mi a dmi r e m. E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Gu i l l e mP a s c u a l

L a mp i s t e r i aGu i l l e mP a s c u a l

“ P o r t e mt o t al av i d ad e d i c a n t n o sa a i x ò ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md ec o mv ac o me n ç a rt o ta i x ò . Aq u e s t aé su n ae mp r e s aq u ev an é i x e re l 1 9 0 5 , h ae s t a t s e mp r eu n ae mp r e s af a mi l i a r . L av a c r e a rl ’ o n c l ed e l me up a r eC o n s t a nS e r r a V i n y a l s . E na q u e l l smo me n t sa l sl a mp i s t e ss ’ e n d e i e nl l a u n e r s , u nmo t mo l t b o n i cq u es ’ e s t à p e r d e n t . S o b r el ’ a n y1 9 3 6e l me up a r eGu i l l e r mo P a s c u a l V i n y a l se sv af e rc à r r e cd e l n e g o c i fi n sa l fi n a l d el as e v av i d a . E na q u e l l aè p o c a , a i x òa p a r t d es e rb og ae r al an o s t r av i v e n d a . J ov a i g n é i x e ra q u í l ’ a n y1 9 5 5i h ee s t a t a l n e g o c i f a mi l i a rd e sd ej o v e n e t . E n sh e md e d i c a t s e mp r e a l ma t e i x , al ’ e l e c t r i c i t a t , al af o n t a n e r i a , al e s i n s t a l . l a c i o n sd ’ a i g u a , g a s . T o t a i x òh oh e mf e t c o mp l e me n t a n t t ’ h oa mbl ab og a , v e n e n t l à mp a d e s , i p et ma t e r i a l e l è c t r i c . S e g u e i x oc o n s e r v a n t e n c a r ac e r t ad o c u me n t a c i ó a ng ac o ml ’ o r i g i n a l d el ’ a l t ad ’ a cv i t a t e c o n ò mi c ad el ’ Aj u n t a me n t d eB a r c e l o n ad e l ’ a n y1 9 0 5i d e s p r é st a mb és e mp r em’ h af e t g r à c i ac o n s e r v a re l p r i me rc a r n e t d ’ i n s t a l . l a d o r d ’ e l e c t r i c i s t aq u ev an d r ee l me up a r e . T e n i ae l n ú me r o1 5 , e r ad e l sp r i me r sc a r n e t sq u ev a n e x i sraB a r c e l o n ai d a t ad el ’ a n y1 9 5 2 .

elRepor t at ge

I ma t g edel ’ a n cc a r ne td’ i ns t a l . l a dor de l pa r edeGui l l e mPa s qua l .


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ve i gq u et e n i uu nb o ne x p o s i t o r . S e mp r eh ae s t a ta i x í ? No . L as a l ad ev e n d e sa ng a me n t h a v i as i g u t mo l t mé sr e d u ï d a . Ar r i b a v an o mé sfi n sal ’ e s c a l aq u eh i h ae n mi gd el ab og a . L a r e s t ad e l l o c a l c o mh ec o me n t a t a b a n se r al an o s t r av i v e n d a . E l s me u sp a r e s , j u n t a me n t a mbl ame v ag e r ma n ai j ov i v í e ma q u í . L a me v ag e r ma n at a mb év an é i x e ra q u í . Ambe l sa n y s , mi c ae nmi c a e sv aa n a ra mp l i a n t e l n e g o c i fi n sac o mé sa r a . L ’ a n y1 9 6 3v a r e m d e i x a rl av i v e n d ac o mp l e t a me n t i t o t v ap a s s a rs e rn e g o c i . P e l q u e f aal ab og as ’ h a na n a t a c t u a l i t z a n t u n ami c ae l se x p o s i t o r si c a n v i a n t e l g è n e r e , p e r òl ai d e aé sl ama t e i x a . Qu i n ss e r v e i so f e r i ua c t u a l me n t ? S e g u i mo f e r i n t e l sn o s t r e ss e r v e i sd ’ i n s t a l . l a c i o n se l è c t r i q u e si f o n t a n e r i at a n t d o mè sc ac o mi n d u s t r i a l . F e mma n t e n i me n t i t e n i mal ab og au n sa mp l i se x p o s i t o r sd el à mp a d e si d ’ i l . l u mi n a c i óe ng e n e r a l . E s t e mi n c o r p o r a n t t o t e sl e sn o v e t a t se n i l . l u mi c i ól e d , e n e r g i e sr e n o v a b l e s . Ma l g r a t s e ru ne s t a b l i me n t h i s t ò r i cp r o c u r e ms e mp r ee s t a ra l d i ad et o t e l q u es o r g e i x .


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ aPascual i er st aLampi xal bui di a oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques ualper c aPas i er t s ampi aL adaal par eu orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ ne l ar x bui di an os de gr x bui e. Uns di bl i us onf nc li i t es . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or f


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s I mat gedel ’ an gaf aç ana. Aut orde s c one gut

P a r l i ’ md el ad e c o r a c i ód el a b og a .

E l l o c a l c o n s e r v ap a r t d el ’ e s t r u c t u r a i n i c i a l . L af a ç a n an os ’ h at o c a t . Qu a n e sv ar e s t a u r a rl afi n c af a a p r o x i ma d a me n t u n sd e ua n y sv a r e m i n t e n t a rma n t e n i rp a r t d e l r è t o l q u eh i h a v i a , l ’ e s t r u c t u r ad ef u s t aé sl a ma t e i x a . E sv a nf e ru n e sl l e t r e s i mi t a n t l as e n s a c i ód ’ a nc . E l s a p a r a d o r ss ó ne l sma t e i x o s , j oe l sh e v i s t t o t al av i d a . He ma n a t p i n t a n t l o si f e n t u np et ma n t e n i me n t .

C o me n c a r e ue l f u t u rd e l n e g o c i ?

Aq u e s t é su nt e maq u ee mp r e o c u c a e s p e c i a l me n t . E na q u e s t smo me n t sn o n cs u c c e s s i óp e r q u èl ame v ad o n ai j on ot e n i mfi l l s . T i n c6 3a n y si e sc i n t e n t a n t t r o b a ru n ap e r s o n aq u e c o nn u ï e l n e g o c i p e rs e g u i r ma n t e n i n t e l c a l i ud e l se s t a b l i me n t s c o ma q u e s t q u ef o r me np a r t d el a h i s t ò r i ac o me r c i a l d el ac i u t a t .


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a