Emblemàtics. Núm. 11. Farmàcia Velasco

Page 1

f ebr erde2018

núm. 11

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Far màc i aVel as c o,

unes t abl i mentquec al v i s i t ar

elRepor t at ge Ly di aGi l aber t eVel as c or epas s al a hi s t òr i adel aFar màc i aVel as c o

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l aFar màc i aVel as c o


LaFo t o

Fa r mà c i aVe l a s c o . 1 8 9 6

L y di aGi l a be r t eVe l a s c o( 22/ 11/ 2017F ar màc i aVe l as c o-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e L y di aGi l a ber t e r epa s s al ahi s t òr i ade l aF a r mà c i aVel a s c o

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aF a r mà c i aVel a s c o

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

F a r mà c i aVel a s c o, unes t a bl i mentque c a l v i s i t a r . E na que s tnúmde l Ma g a z i neembl emà c s , usv ul l pa r l a rd’ una f a r mà c i amol tpopul a ra l s e uba r r i , pe r òpot s e rmé sde s c one g uda pe ral ar e s t adel ac i ut a t . Pa r l odel aF a r mà c i aVe l a s c o, t a mbé a nome na dal ’ Ur uguai a, de g utal ’ or í g e nde l ss e usf unda dor sque s ’ e s t a bl i r e naBa r c e l onaafina l sde l s e g l eXl X. E st r a c t ad’ und’ a que l l se s t a bl i me nt sonda r r e r ad’ unaf a ç a na ba s t a nts òbr i a , s ’ hi a ma g auni nt e r i ormode r ni s t ae nt ote l ss e u e s pl e ndormol tbe nc ons e r v a t -quec a l c onè i x e rdepr i me r amà . Nomé sc r e ua rl apor t ac r i dal ’ a t e nc i óe l c e l r a sa mbmot l l ur a pe r i me t r a l i unpl a f óc e nt r a l a mbunal à mpa dadef or j aa mbl afig ur a d’ undr a cmol tt r e ba l l a da . L as a l adev e nde se s t àe nv ol t a dape rmobl e sdef us t adec a obade c ompos i c i ós i mè t r i c a , a mbmòdul sl a t e r a l si undec e nt r a l de s t a c a t , a mbc ol umne sl a t e r a l sdef us t aques os t e ne nunf r on st r i a ng ul a r . S óne s pe c i a l me ntboni c se l t a ul e l l i e l v i t r a l l e mpl oma tdeda r r e r a s e u, a c a ba te na r c , onde s t a que ndue sc or one sdel l or e re nv ol t a nt e l ss í mbol sdel e sf a r mà c i e s( l ac opad’ Hi g i e ai l ac r e uv e r me l l a ) . E l pa v i me ntder a j ol ahi dr à ul i c ac ompl e t al al l i s t ade l se l e me nt s i nt e r i or sor i g i na l s . T ot se l l sf a ndel aF a r mà c i aVe l a s c oun e s t a bl i me ntquec a l v i s i t a rdi nsl aRut ade l sE mbl e màc sdel ac i ut a t deBa r c e l ona . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


L y d i aGi l a b e r t eVe l a s c o T i t u l a rd el aF a r mà c i aV e l a s c o

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd el af a r mà c i a ? Aq u e s t af a r mà c i ad a t ad efi n a l sd es . X I X , v as e ri n a u g u r a d ap e r u n af a mí l i ad ’ u r u g u a i a n sq u et e n i e nu n af a r mà c i aaMo n t e v i d e o . V a ne s t a b l i r s eaB a r c e l o n ai l av a nf u n d a r . S u p o s oq u ep e ra q u e s tmo ué sc o n e g u d ap o p u l a r me n t c o m“ l ’ u r u g u a i a “ . E f e cv a me n t , a q u e s t n o mh aa n a t p e r d u r a n t . Def e t e l l st a mb é v a ns e re l sr e s p o n s a b l e sd e lmo b i l i a r i q u et e n i ma q u í , u n mo b i l i a r i d e c a o b a a u t è n cm o l t d i c i l d e t r o b a re na l t r e s I a c a b a d a l a g u e r r a , c o m c o n n u a e l n e g o c i ? e s t a b l i m e n t s . L ’ a n y 1 9 4 1 J o a nMa c hi E l v i r aF a r r à so b r e nl aGr a n j a C o m c o na n u a l a h i s t ò r i a ? Du l c i n e ac o m x o c o l a t e r i a . D e f e t l ’ e s t èc ad e l l o c a l a c t u a l é s d e l s a n y s 4 0 . L ’ a n y1 9 0 8p a s s aaF r a n c i s c oV i v a sMa d r e n y s , q u i r e a l i t z al a L e s r a j o l e s q u e a c t u a l m e n t d e c o r e n l a b a r r a e s t a v e ne f u s t e r i a d e l a p o r t a d ’ e n t r a d a i c o n s e r v a e l e l e m n t si n t e r i o r s . c o l . l o c a d e s a l a p a r e t d e l q u e e r a l ’ a n g ad t a v e r n a L ’ e d i fi c i t e n i a 3 p l a n t e s i e l l v i v i a a l p i s e d a l t . ( v e u r ed i b u i x ) , T a mb ée sv amo d i fi c a rl ’ e s c a l ai e sv a r e d i s s e n y a rl ap a r t d ed a l t o nh i h ae l ss a l o n s .

elRepor t at ge

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


V a np a s s a r3g e n e r a c i o n sd eV i v a sp e rl af a r mà c i a , mo s t r a d ’ a i x òé sl ai n s c r i p c i ód e l v i d r ed el ’ e n t r a d ao ne sp o t v e u r e g r a v a t al ’ a c i dF . V I V ASMADR E NY S . E l sV i v a sq u ev a ne s t a rac à r r e cd el af a r mà c i av a ns e r : J o a q u i m V i v a s , e l v as e g u i re l s e ufi l l e l F r a n c e s cV i v a sifi n a l me n t e l P e r e V i v a s . Afi n a l sd e1 9 5 0l af a r mà c i av a np a s s a rl af a r mà c i aama n sd el a Ma r i aS á n c h e z mo l t e sma d aa l b a r r i q u i h i v ae s t a rt o t al a s e v aj o v e n t u t i ma d u r e s a . Qu a ne sv aj u b i l a rv av e n d r el a f a r mà c i aal ame v aa n t e c e s s o r a , l aI mma c u l a d a , u n an o i aj o v e q u el av ar e g e n t a rmo l t p o ct e mp s . L ‘ a n y2 0 1 0e mv a i gf e rc à r r e cd ’ a q u e s t e s t a b l i me n t t a n t e n t r a n y a b l e . E sce n c a n t a d a .


“ De t a l l d e l t a u l e l l d ef u s t aa mbu n at a l l ad el a c o p ad ’ Hi g i e aa l c e n t r ei a mbe l s ò c o lp r o t e g i t p e ru n ax a p ad el l a u t ó . Ab a n d ai b a n d a d i s p o s ad ’ u n ap e a n y as o b r el aq u a l h i h a v i au n p o t c e r à mi c( a r ag u a r d a t ) a mbe l sb l a s o n s d ’ Ur u g u a i i E s p a n y af u s i o n a t s . ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

He ur e a l i t z a tr e f o r me sd u r a n ta q u e s t sa n y s .

No , b à s i c a me n t t a s q u e sd ema n t e n i me n t . An i v e l l e x t e r i o r , l af a ç a n a é smé some n y ss i mi l a rac o me r aa b a n s , t o t i q u ei n i c i a l me n t l ’ e d i fi c i c o n s t a v ad ep l a n t ab a i x ai p i s . Ami t j a n sd e l sa n y s5 0e sv af e ru n a r e mo n t ad e i x a n t l ’ e d i fi c i c o mé sa r a . Al ap l a n t ab a i x at e n i mu n a p a r a d o rau nl a t e r a l i u n ap o r t ad ef u s t aq u eh e mma nn g u t a mbe l ma t e i xe s t a t q u ee s t a v a .

I al ’ i n t e r i o r ?Aq u e s t af a r mà c i ag a u d e i xd ’ u nmo b i l i a r i mo l tb o n i c

( s o mr i u ) T o t h o mh od i u . S ’ h a nf e t mo l t p o q u e sr e f o r me sd e l mo b i l i a r i . Hei n t e n t a t ma n t e n i rl ’ e s s è n c i ai e l c a l i ud el ’ a ng af a r mà c i aUr u g u a i a c o mé sc o n e g u d aa q u í a l b a r r i i e s p e r oq u ea i x í c o nn u ï p e rmo l t a n y s . P e l q u ef aal as a l ad ev e n d e s, o r i g i n à r i a me n t e l mo s t r a d o re s t a v a s i t u a t al ame i t a t d el ’ e s p a i a c t u a l , s e p a r a n t l az o n ad ec l i e n t sd el a z o n ad ef e i n e si n t e r n e s . Hi h a v i au np a v i me n t h i d r à u l i cd i f e r e n c i a t p e r c a d az o n a . T a mb él aq u a l i t a t d e l mo b i l i a r i d ec a o b ae r ad i f e r e n t . E l d e l as a l ad ev e n d e se r amé st r e b a l l a t . Or i g i n à r i a me n t e l sa r ma r i st e n i e n u n e sp o r t e t e sd ef u s t aq u ej oj an ov a i gv e u r e . Ac t u a l me n t ma n t e n e n l ’ e s t r u c t u r ad ef u s t ap e r òs ’ h a na d a p t a t l e sp r e s t a t g e r i e sau nd i s s e n y mé sa c t u a l i t z a t . T a mb éh e mp r o c u r a t q u el ai l • l u mi n a c i óf o smé sr e s p e c t u o s aa mbe l mo b i l i a r i , r e s s a l t a n t n el as e v ab e l l e s a . C a l d e s t a c a re l t a u l e l l q u eé su n ap e ç ae s p e c t a c u l a ra mbu n ab a n d a d el l a u t óal ap a r t b a i x aq u ee l f ad ed i s s e n yú n i c .

c o nn u aal ap à g i n a1 1L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x al aF a r mà c i aVel a s c o E na que s t aoc a s i óe l di bui x a ntJ oa nBue nof apa r a dal aF a r mà c i aVe l a s c ope rdi bui x a r ne l ’ e x t e r i ora mbe l s e ue sl i nc onf us i bl e . Unadi bui xdeg r a nf or ma tr e a l i t z a ta mb nt ax i na i unac a ny a .


De t al ldel al àmpadadef one r i aarsc a ambl afigur ad’ undr ac

E l s e uma r i td e i aq u ee l s e c r e td eC a n L l u í ss ó nl e sj o v e sq u eh a ne s t a ta l f r o n td e l ac u i n ad u r a n tt o t sa q u e s ta n y s . P o d e m p a r l a rd el ac u i n ad el e sj o v e s ?

( S o mr i u ) L at r a d i c i óf a mi l i a ri c a s o l a n ad el ac u i n a s ’ h aa n a t c o n s o l i d a n t g e n e r a c i ór e r ag e n e r a c i ó d e sl ’ a n y1 9 2 9q u a nl ai a i aE l i s ae sv af e rc à r r e c d el ac u i n a . Def e t u n ac o s aq u ee n su n e i xé sq u e a mb d u e se r e md ep o b l e sd ’ Al a c a n t . E l l av ap o r t a r e l sp l a t sd ’ a q u e l l az o n ac o ml ’ Ol l e t ad ’ Al c o i q u e t a n t a g r a d a v e na l Ma n u e l V á z q u e zMo n t a l b a ni q u ec i t a v ae ne l ss e u sl l i b r e s . T a mb ée sf e i e ne l s p l a t sp i c sd ’ a q u e l l aè p o c ac o me lf r i c a n d ó , l ’ e s t u f a t , e l sp l a t sd ec u l l e r aq u ee sd e i a .

C o nn u e nf e n ta q u e s t sp l a t sd ec u l l e r a ?

S í , t a n t é sa i x í q u ec a d ad i me c r e sd ’ h i v e r nf e m s o p ai c a r nd ’ o l l a , mé sc u l l e r ai mp o s s i b l e . De s p r é sd el ai a i aE l i s ae sf e uc à r r e cd el a c u i n al as e v as o g r ao i ? E f e cv a me n t , e sd e i aC a r me nAb e l l ai v a c o nn u a ra mbl at r a d i c i óc u l i n a r i aq u el i h a v i a t r a s mè sl ai a i aE l i s af e n t a q u e l l sp l a t sq u et a n t a g r a d a v e nal ac l i e n t e l a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ved el ap à g i n a7 P e ra l t r ab a n d ac a l d e s t a c a rt a mb éu n al à mp a r ad eb r o n z e d ’ u nd i s s e n ye s p e c t a c u l a r , q u ee n c a r af u n c i o n ai q u eé smo l t e mb l e màc ad el af a r mà c i a . L e smo t l l u r e sd e l ss o s t r e s a c a b e nd ed o n a ra q u e s t c a l i ui a s p e c t ea n cp e r òb e n c o n s e r v a t q u et éa c t u a l me n t .

I e l v i t r a l l d ed a r r e r ae l t a u l e l l ?

É sr e a l me n t mo l t b o n i c . E s t àf o r ma t p e rv i d r e se mp l o ma t s , a mbr e p r e s e n t a c i o n sd ’ e s p è c i e sv e g e t a l si d u e sc o r o n e sd e l l o r e re n v o l t a n t e l ss í mb o l sd el e sf a r mà c i e s( l ac o p ad ’ Hi g i e a i l ac r e uv e r me l l a )

E s t e ue s p e c i a l i t z a t sa mba l g u nt e mae nc o n c r e t ?

Aq u í al af a r mà c i ae s t e md e d i c a t sd ema n e r ag e n e r a l i s t aa t o t se l sa s p e c t e sd el ap r o f e s s i ó , p e r òt o q u e mmo l t e l t e ma d el ac o s mè c ai t a mb ée s t e mmo l t o r i e n t a t sal ap r e p a r a c i ó d eme d i c a c i óp e ral ag e n t p o l i me d i c a d ap r e p a r a n t l e sd o s i s u n i p e r s o n a l s .

Al g u n ar e c o me n a c i ófi n a l ?

Usc o n v i d oap a s s a rp e rl af a r mà c i a , t o t h o mq u eh i e n t r ae s q u e d ae n a mo r a t d ’ e l l a , e n sf e l i c i t e nd el oma c aq u eé s . Ai x í q u ee s t e ut o t sc o n v i d a t s .

9 ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a