Page 1

TӘHSİLİN TӘLӘBӘLӘRİN SAĞLAMLIĞINA TӘSİRİ INFLUENCE OF STUDYING ON STUDENTS’ HEALTH 1998-Cİ İLDӘN RӘSMİ IFMSA LAYİHӘSİ Dәrs oxumağın hәyatımızda, xüsuilә dә fiziki, psixoloji vә ya sosial sağlamlığımız üzәrindә böyük tәsiri olduğu bilinәn bir hәqiqәtdir. ISSH; tәhsilin tәlәbәlәrin sağlamlığı üzәrindә tәsirlәrini, bәzi insanların bu tәsirlәrә digәrlәrinә görә daha çox mәruz qaldığını qiymәtlәndirmәyi vә tәlәbәlәrin yararlana bilәcәyi fәrqli hәll yollarını aşkarlamağı nәzәrdә tutan bir layihәdir. Xahiş olunur bu sorğu üçün bir neçә dәqiqәnizi ayırın. Sorğu, Beynәlxalq Tәbib Tәlәbәlәr Assosiasiyaları Federasiyası (IFMSA-International Federation of Medical Students' Associations) tәrәfindәn mәmnuniyyәtlә qәbul edilәcәk vә cavablar mәxfi saxlanılacaq. İştirakınız üçün tәşәkkür edirik! A. Ümumi Mәlumat 1. Doğulduğunuz il: / 1 / 9 / 2. Cins:

/

/

K

Q

3. Fakültә vә Universitet : 4. Tәhsil aldığınız il: 1

2

3

4

5

6

B. Sağlamlıq 1. Tibb fakültәsinә daxil olmadan öncәki sağlamlığınızla müqayisәdә sağlamlığınızın hazırki vәziyyәti; a. Çox yaxşı b. Daha yaxşı c. Oxşar d. Daha pis e. Çox pis f. Bilmirәm 2. Fakültә yoldaşlarınızla müqayisәdә sizin sağlamlığınız; a. Çox yaxşı b. Daha yaxşı c. Oxşar d. Daha pis e. Çox pis f. Bilmirәm 3. Hazırda sağlamlığınızın vәziyyәti; a. Әla b. Çox yaxşı c. Yaxşı d. Kafi e. Pis

C. Tәhsil vә Sağlamlıq 4. Aşağıda göstәrilәn problemlәrdәn hansı sizing dәrslәrinizә daha çox tәsir etdi? a. ailә problemlәri (ölüm, boşanma vә s.) b. maddi sәbәblәr (iş itirmә, imkansızlıq) c. sosial sәbәblәr (universitetә getmәk, yaşayış yeri) d. emosional problem (ayrılıq, sevgi vә s.) e. tәhsillә bağlı problem (növbәti suala baxın) f. yuxarıdakılardan heç biri g. heç nә 5. Tәhsillә bağlı problemlәrdәn hansının sağlamlığınız üzәrindә daha çox mәnfi tәsiri var? a. yeni mühit (tәhsil müәssisәsinin dәyişmәsi, yerdәyişmә vә s.) b. tәdris planının tәşkili (mәcburi mühazirәlәr, inadekvat cәdvәl) c. tәlәbәlәr vә müәllim heyәti arasındakı әlaqә d. stress vә imtahanlardan kәçә bilmәmәk qorxusu e. bezdirmәk yaxud müәllimlәrin vaxtını almaq hissi f. yüksәk gözlәntilәrin daimi tәsiri altında olmaq g. yuxarıdakılardan heç biri h. heç nә 6. Aşağıda göstәrilәn stress faktorlardan hәr hansı biri sizә, belәliklә dә sizin göstәricilәrinizә tәsir edirmi? a. ümumi әhval-ruhiyyә pozulması b. daha sәrbәst olmaq vә hәyati mәqsәdlәrin çatışmazlığı hissi c. ümidsizlik vә planların alt-üst olması hissi d. narahatlıq vә özünә inamsızlıq hissi e. qәzәb vә qisas hissi f. depressiya

g. h. i. j. k. l.

hәvәsin olmaması vә süstlük oxumağa hәvәsin itmәsi fikirlәri cәmlәşdirmәdә çәtinlik unutqanlıq vә toparlanmaqda çәtinlik başqa heç nә

7. Әgәr fiziki sağlamlığınız pozulmuşsa aşağıdakı simptomlardan hansını aşkar etmisiniz? (bir vәya bir neçә cavabı işarәlәyin) a. görmә pozunluğu b. başağrısı vә ya başgicәllәnmә c. zәiflik vә iştahanın itmәsi d. hәzm problemlәri e. qripә bәnzәr simptomlar f. çәkidә 5 kg-dan artıq dәyişiklik g. başqa h. heç biri 8. Әgәr 3-cü yaxud 4-cü sualda göstәrilәn simptomlar uzun müddәt davam etdisә siz nә etdiniz? (bir vәya bir neçә cavabı işarәlәyin) a. onlar haqqında fikirlәşdim yaxud danışdım b. sәlahiyyәtli şәxslә mәslәhәtlәşdim c. hәkimә getdim d. bir müddәt gözlәdim e. mәhәl qoymadım 9. Göstәrilәn xәstәliklәrdәn hәr hansı biri ilә xәstәlәnmisinizmi, hansı ki, tәhsilә başlamadan öncә sizdә yox idi? a. qastrointestinal sistem (xora, ürәkbulanma,...) b. tәnәffüs sistemi (bronxit, astma, allergiya, ...) c. ürәk-damar sistemi (hipertenziya, ...) d. sümük-әzәlә sistemi (kürәkdә, әzәlәlәrdә ağrı,...) e. dәri (dermatit, psoriaz, ...)


f.

immun sistem (xronik bakterial vә virus infeksiyaları, ...) g. mәrkәzi sinir sistemi (başağrısı, görmә vә eşitmә pozğunluqları, ...) h. psixoloji (depressiya, nevroz, fobiya, ...) i. xeyr

b) daha yaxşı ola bilәrdi c) qeyri-kafi d) yox e) bilmirәm 16. Әgәr “yox”-dursa sizin Stress'lә rәftar kurslarına ehtiyacınız varmı? a) hә b) yox c) bilmirәm

10. Әgәr ciddi bir xәstәliklә xәstәlәnmisizsә, siz? (bir vәya bir neçә cavabı işarәlәyin) a. dәrslәrinizdә müntәzәm iştirak edә bilmәdiniz b. diqqәtinizi cәmlәşdirә bilmәmәkdәn әziyyәt çәkirsiniz c. imtahanlarda problemlәriniz oldu d. kursda qaldınız e. yuxarıdakılardan heç biri

D. Hәyat tәrzi

11. Diqqәti cәmlәmә, öyrәnmә saxlama imkanlarınızı qiymәtlәndirirsiniz? a. әla b. kafi c. daha yaxşı ola bilәrdi d. qeyri-kafi e. pis

18. Hazırda siqaret çәkirsinizmi? a) hә, hәrgün 20-dәn çox b) hә, hәrgün 20-dәn az c) yox, yalnız hәrdәn d) yalnız xüsusi hallarda e) yox

yadda necә

12. Göstәrilәn imkanları artırmaq üçün bir şey edirsiniz? a. bәli b. xeyr 13. Tәhsil aldığınız müәssisәdә ictimai sәhiyyә vә profilaktik tәbabәt haqqında olan tәdrisi yetәrli hesab edirsinizmi? a. bәli b. daha yaxşı ola bilәrdi c. qeyri-kafi d. xeyr e. bilmirәm 14. Siz univeristetdә stress vә onunla necә rәftar etmәk haqqında öyrәnirsinizmi (mühazirәlәr, stresslә rәftar kursları)? a) hә b) yox 15. Әgәr cavabınız “hә”-dirsә siz onu effektiv hesab edirsinizmi? a) hә

17. Heç siqaret çәkmisinizmi? a) hә, gündәlik b) hә, tәsadüfi c) yox

19. Hansı tezliklә alkohol qәbul edirsiniz? a) hәr gün b) hәftәdә 2 dәfәyә qәdәr c) hәrdәn bir d) yalnız xüsusi hallarda e) ümumiyyәtlә alkohol qәbul etmirәm 20. Heç opioid dәrmanlar qәbul etmisinizmi? a) hә b) yox 21. İdmana nә qәdәr vaxt ayırırsınız? a) müntәzәm idmanla mәşğul oluram b) hәrdәn bir c) yalnız yay öncәsi ciddi dietl birlikdә d) çox nadir e) ümumiyyәtlә etmirәm 22. Düşünürsünüzmü ki, ali tәhsilә başlayandan sonra hәyat tәrziniz dәyişib? a) hә, yaxşıya doğru b) qismәn c) yox d) pislәşib

e) nәzәrәçarpacaq dәrәcәdә pislәşib 23. Әgәr bir dәyişiklik varsa, bu dәyişikliyin xarakteri necәdir? a) daha az yatıram b) daha çox yatıram c) daha az idmanla mәşğul oluram d) siqaret çәkmәyә başlamışam e) daha tez-tez alkohol qәbul edirәm f) opioid dәrmanlardan istifadә etmәyә başlamışam g) özümün vә orqanizmimin qayğısına daha az qalıram h) sakitlәşdirici qәbul edirәm (mәs. diazepam) i) daha çox kofe içirәm j) başqa k) dәyişiklik yoxdur Son sual Düşünürsünümü ki, bu anketin nәticәlәri tәhsil, fәnnlәrin seçim imkanı vә ya hazırki tәhsilinizdә üzlәşdiyiniz digәr çәtinliklәrin sistemlәşmәsinә vә tәkmillәşdirilmәsinә kömәk edәcәk? a) hә b) ola bilsin ki c) çәtin ki d) elә düşünmürәm e) bilmirәm Sorğumuzu doldurmağa vaxt ayırdığınız üçün tәşәkkür edirik. Fikirlәrinizin, bizә dәrs oxuma zamanını tәkmillәşdirmәk adına böyük kömәyi olacağını düşünürük. Fikirlәriniz bizim üçün diqqәtәlayiqdir. AzerMDS Beynәlxalq Koordinator: Mohammad Shalaby (IFMSA-EGYPT) – ic@issh-ifmsa.org Koordinator: Rüstәm Әliyev Tibb Tәhsili Üzrә Koordinator 2007-09 AzerMDS, nome@azermds.org

Influence of Studying on Students’ Health-ISSH  

Təhsilin Tələbələrin Sağlamlığına Təsiri (Influence of Studying on Students’ Health-ISSH) Dünya Tibb Tələbələri Assosiasiyalarının Federasiy...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you