Page 1

Gәnc Hәkimlәr vә Tibb Tәlәbәlәrinin Azәrbaycanda tibb tәhsilinin inkişafı ilә bağlı tәkliflәri Hәkimlәr vә Tәbib Tәlәbәlәr İctimai Birliyi

TIBB TӘHSİLİNDӘ YENİLİKLӘR NOYABR 2008

Gәnc hәkimlәr vә tibb tәlәbәlәri olaraq “Azәrbaycan Respublikasının Ali Tәhsil Müәssisәlәrinin Avropa Ali Tәhsil Mәkanına inteqrasiyası ilә bağlı bәzi tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Әliyev cәnablarının 31.01.08 tarixli sәrәncamını alqışlayır vә onun tibb tәhsili sahәsindә dә әsaslı tәtbiqini arzulayırıq. Bu işdә öz töhfәmizi vermәk istәyir vә tibb tәhsilimizin Avropa standartları sәviyyәsinә yüksәlişindә yaxından

BÜLLETEN 3 Biz, IFMSA-SCOME-in Milli nümayәndәliyi olaraq bu bülletenlәr vasitәsilә müasir tibb tәhsilindә olan yeniliklәri, metodları, tibb tәhsili sahәsindә elmi tәdqiqat işlәrinin xülasәlәrini, tibb tәhsilindә Bolonya prosesinin gedişini işıqlandırmaq niyyәtindәyik. Bununla Prezident İlham Әliyevin Azәrbaycanın ali tәhsil müәssisәlәrinin Avropa ali tәhsil mәkanına inteqrasiyası ilә bağlı tәdbirlәr haqqında yanvarın 31-dә imzaladığı sәrәncamın hәyata keçirilmәsinә öz töhfәmizi vermәk arzusundayıq. Rüstәm Әliyev Tibb Tәhsili Üzrә Milli Koordinator

nome@azermds.org

iştirak etmәyi özümüzә borc bilirik. Müasir tibb tәhsilinin uzun müddәtli vә daim yenilәşәn olduğunu nәzәrә alaraq ona qoyulan tәlәblәr tәhsil müddәtini,

klinik ve preklinik

fәnnlәrin tәdrisini maksimal effektiv etmәkden ibarәtdir vә son 50 il әrzindә bir sira Avropa dövlәtlәri tibb tәhsillәrini inkişaf etdirmәk üçün reformlar tәtbiq etmәklә tәdris proqramlarını debatlar, tibbi sәhnәlәşdirilmiş oyunlar,

Beynәlxalq Tibb Tәlәbәlәri Assosiasiyaları Federasiyası (IFMSA)

elektron proqramlar, problem әsasında tәşkil olunmuş tәdris metodları, vәrdişlәr laboratoriyası ilә zәnginlәşdirmişlәr. İnnovativ tәdris metodları tәhsildә olan bir sıra baryerlәri aradan qaldırmaq qabiliyyәtinә malikdir. Belә ki, aparılan tәdqiqatlar yeni metodların

Tibb Tәhsili üzrә Daimi Komitә (SCOME) Azәrbaycan Hәkimlәr vә

tәtbiqi ilә keçen tәdris proqramlarının daha effektiv olduğunu göstәrir. Lakin

Tәbib Tәlәbәlәr İctimai

innovativ metodların tәtbiqi ilә zәngin tәhsil proqramlarının tәtbiqini daha da

Birliyi (AzerMDS)

effektiv etmәk vә tәlәbәlәrin Avropa mәkanında hәrәkililiyini tәmin etmәk üçün WFME, AMEE, IFMSA ve EMSA kimi beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn tibb tәhsili sisteminin Bolonya Prosesinә qoşulması dәstәklәnir.

Bülleten 3 ● İFMSA-SCOME ● AzerMDS SCOME ● www.azermds.org


Hesab olunur ki, tibb tәhsilindә vahid sistemin tәtbiqi ilә әlaqәdar International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)

aparılacaq reformlar tibb tәhsilindә qlobal inkişafa sәbәb olacaq. Bolonya prosesinin әsas mәqsәdi tәlәbәlәrin Avropa ali tәhsil ocaqları arasında hәrәkiliyini tәmin etmәk üçün vahid standartların tәtbiqi vә gәlәcәkdә

Standing Committee on Medical Education (SCOME)

bir-birinә yaxın ola bilәcәk tәhsil sistemlәrinin formalaşdırılmasıdır. Yuxarıda adı çәkilәn beynәlxalq strukturlar Avropa dövlәtlәrini vahid tibb tәhsili sisteminin

Medical Doctors and Students Public Union (AzerMDS)

yaradılmasında qәrarlı olmağa tәlәsdirir. Azәrbaycan tibb tәlәbәlәri vә gәnc hәkimlәri olaraq, biz dә öz növbәmizdә bu prosesә töhfәmizi vermәk istәyir, hökumәtimizin apardığı reformlara ictimai tәşәbbüslә dәstәk verir vә aşağıda qeyd edilәn tәkliflәrin vacibliyini vurğulayırıq:

1. “Azәrbaycan Respublikasının Ali Tәhsil Müәssisәlәrinin Avropa Ali Tәhsil

Bülleten Azәrbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri Hökümәt Tәşkilatlarına Dövlәt Dәstәyi Şurasının mailiyyә dәstәyi ilә çap olunur. 2.

Mәkanına inteqrasiyası ilә bağlı bәzi tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidenti İlham Әliyev cәnablarının 31.01.08 tarixli sәrәncamı tibb tәhsilindә dә yeniliklәrin edilmәsi üçün tarixi bir fәrmandır vә tibb tәhsilimizin Avropa standartlarına

uyğunlaşdırılması

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Qanununa tәkliflәr tibb tәhsilimizin inkişafına tәkan verәcәk bir Milli

Komissiyasına

Mәclisin tәqdim

yeni

proqramların

işlәnilib

hazırlanmasını zәruri edir.

Azәrbaycan Tibb Universiteti tәrәfindәn

addımdır.

sahәsindә

Elm

olunan

vә bu

Tәhsil

Tәkliflәrimiz

Azәrbaycan

Respublikası

Prezidenti

yanında QHT Şurasının dәstәyi ilә 5 vә 19 oktyabr tarixlәrindә keçirilmiş tәdbirlәrdә gәnc hәkimlәr vә tibb tәlәbәlәri tәrәfindәn hazırlanmışdır.

sәnәddә

mütәxәssis hazırlığı müddәtinın artırılması tәklif olunmuşdur ki, bu hәm ixtisaslı mütәxәssislәrin hazırlıq sәviyyәsinin artırılmasına, hәm dә tibb tәhsili

sistemimizin

uyğunlaşmasında Diplomdansonrakı

Avropa

hәlledici tibb

standartlarına

rol

oynayacaqdır.

tәhsili

(rezidentura)

sisteminin yenidәn qurulması ixtisaslı hәkimlәrin yetişdirilmәsi istiqamәtindә hәlledici rola malik olacaqdır.

3. Respublika Prezidentinin 11.09.07-ci il sәrәncamı ilә Azәrbaycan Tibb Universitetinin çoxprofilli tәdris klinikasının tikintisinә başlanması mütәxәssis hazırlığının yüksәldilmәsinә xidmәt edәcәk bir faktordur

Bülleten 3 ● İFMSA-SCOME ● AzerMDS SCOME ● www.azermds.org


4.

Bu gün Avropa tibb tәhsili dinamik dәyişikliklәr mәrhәlәsini keçmәkdәdir. Bu dәyişiklilәrin әsas mәqsәdi Avropada Tibb tәhsilinin müasir standartlar әsasında yüksәk keyfiyyәtә malik vahid bir sistem halına salınmasıdır. Vahid sistemin yaradılması tibb tәhsilindә qarsılıqlı inteqrasiyanı artıracaq vә gәlәcәk tibbi mutәxәssislәrin tәhsil keyfiyyәtini yüksәldәcәk. Ölkәmizin tibb tәhsilindә aparılan reformların Avropa tibb tәhsilindә gedәn dәyişikliklәri diqqәt mәrkәzindә saxlamaqla aparılması mәqsәdәuyğundur.

5.

Vahid Avropa Tibb Tәhsili Mәkanın formalaşması tәhsilin bir ölkәdә olan mәrhәlәlәri vә keyfiyyәtinin digәr ölkәlәrdә tanınmasına nail olacaqdır ki, bu da tәlәbә vә gәnc hәkimlәrin Avropa üzrә istәnilәn ölkәdә tәhsilini davam etdirmәsinә (tәhsil yerinin sәrbәst seçimi – ingiliscә student mobility) imkan verәcәkdir. Ölkәmizin bu sistemin tәrkib hissәsi olması gәlәcәk tibb tәhsilimizin inkişafına böyük tәkan ola bilәr. Avropada tibb tәhsilindә tәlәbәlәrin tәhsil yerinin sәrbәst seçimi (student mobility) haqqında aparılan müzakirәlәrdә ölkәmizin aktiv iştirak etmәsi mәqsәdәyuğun olardı.

6.

Tibb tәhsilindә Keyfiyyәtin Tәminatı Avropa Tibb tәhsilindә vahid sistemin yaradılması istiqamәtindә aparılan әsas işlәrdәn biridir. Bu prosesdә iştirakımız tibb tәhsilimizdә keyfiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi vә yüksәldilmәsi üçün bәhrәlәnmәyә kömәk edәrdi.

7.

Müasir tibb tәhsilindә elektron öyrәnmә, problem әsasında öyrәnmә, vәrdiş laboratoriyaları kimi yeni tәdris üsullarının әhәmiyyәtli rolu vardır. Ölkәmizdә diplomdan öncәki tibb tәhsilindә belә üsulların tәtbiqi tibb tәhsilimizdә keyfiyyәt dәyişikliyinә sәbәb olardı vә daha çox praktiki vәrdişlәrin mәnimsәnilmәsinә imkan yaradardı.

8.

Müasir

tibb

tәhsilindә

qeyri-ixtisas

dәrslәrinin mәcburi deyil, fakultativ olması tibb tәlәbәlәrinә ixtisas çalışmaları üçün daha çox zaman verәrdi. Tibb tәhsilindә zaman bölgüsünün daha effektiv olması üçün

dәyişikliklәrin

edilmәsi

mәqsәdәuyğun olardı. 9.

Keçid dövründә olan tәhsil sistemimizdә tәhsil

alan

hәkimlәrin

tibb öz

tәlәbәlәri ixtisaslarını

gәnc

dәrindәn

mәnimsәmәk üçün fәrqli imkanlar axtarması vә öz biliklәrinә tәnqidi yanaşmasına ehtiyac vardır. 10. Tibb tәlәbәlәrimiz vә gәnc hәkimlәrimizin müasir tәlәblәrә cavab verәn tibb tәhsili standartlarına malik olan ölkәlәrdә (ABŞ, Almaniya, Fransa, Türkiyә vә s.) tәhsillәrini davam etdirmәsi gәlәcәkdә hәm tibbi xidmәtimizin, hәm dә tibb tәhsilinin inkişafına öz töhfәsini verәcәkdir. «2007-2015-ci illәrdә Azәrbaycan gәnclәrinin xarici ölkәlәrdә tәhsili üzrә Dövlәt Proqramının tәsdiq edilmәsi barәdә»

Azәrbaycan

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrәli Sәrәncamı tibb tәhsilimizin inkişafı üçün mütәxәssislәrin yetişdirilmәsi nöqteyi-nәzәrindәn yeni imkandır.

Bülleten 3 ● İFMSA-SCOME ● AzerMDS SCOME ● www.azermds.org


11. Tәlәbәlәrin inkişaf etmiş ölkәlәrin diplomdan sonrakı (rezidentura) tibb tәhsili imtahanlarına

"Tibb Tәhsili" komandamız:

hazırlaşmasına hәvәslәndirmәk vә müvafiq

dәrnәklәrin formalaşdırması, mәsәlәn, “TUS club”, “USMLE club” vә s. 12. İnkişaf etmiş ölkәlәrin diplomdan sonrakı (rezidentura) tibb tәhsili

Rüstәm Әliyev, Lalә Qasımova, Elşәn Ağayev, Ülviyyә Mәmmәdli, Murad Әlibәyov.

imtahanlarına hazırlaşmasına kömәk edә bilәcәk әdәbiyyat bankının yaradılması 13. Qarşılıqlı mübadilә, qardaşlaşmış universitetlәr kimi layihәlәrinin daha da genişlәndirilmәsi tibb tәlәbәlәri vә gәnc hәkimlәrin Avropa tibb tәhsili ilә daha sıx tәmasda olmasına vә Avropa Tәhsil mәkanı ilә yaxından tanış olmasına kömәk edәrdi. 14. Beynәlxalq

Tibb

Tәlәbәlәri

Assosiasiyaları

Federasiyası

(IFMSA)

çәrçivәsindә hәyata keçirilәn tibb tәlәbәlәrinin elmi vә professional E-Mail:

mübadilәsi tibb tәlәbәlәrinә Avropa tibb tәhsili vә elmi ilә yaxından

amdsforum@yahoo.com

tanış kömәk edir vә onların professional inkişafına tәkan verir. Son iki

Web Site:

ildә ölkәmizdәn 40-dan

azermds.azeriblog.com

çox tibb tәlәbәsi vә gәnc hәkim Avropanın

aparıcı klinikalarında ixtisaslaşma imkanı qazanmışdır.

Sәhiyyә

Nazirliyinin vә ölkәmizin ali tibb tәhsili müәssisәlәrinin IFMSA daxilindә mübadilә proqramlarında daha yaxından iştirakımızı dәstәklәmәsini arzu edәrdik. 15. Hәr gün inkişafda olan tәbabәt “davamlı tibb tәhsili” strategiyasının hazırlanmasını labüd edir. Davamlı tibb tәhsili hәkimlәrin fәaliyyәtlәri

BE MORE THAN JUST A

dövründә davamlı ixtisaslaşmasına tәkan verәrdi.

MEDICAL STUDENT!

Bu ayrı-ayrı

ixtisaslar üzrә hәkimlәrin öz sahәlәrindә olan yeni üsullar vә yanaşmaları dәrindәn mәnimsәmәyә kömәk edәrdi. 16. Avropa

Elmi-Tәdqiqat

Mәkanı

ölkәmizin

elmi

potensialının reallaşdırılması üçün әvәzsiz imkanlar tәklif

edir.

Ölkәmizin

Avropa

elmi

tәdqiqat

mәkanında yaxından iştirakçı olmasını arzu edәrdik. 17. Ölkәmizdә bәhrәlәnә

hәm

tәlәbә,

bilәcәyi

hәm

elektron

hәkimlәrin kitabxananın

yaradılmasını arzu edәrdik. 18. Dünya sәviyyәsindә avtoritet sayılan dәrslik vә rәhbәrliklәrin Azәrbaycan dilinә tәrcümә edilmәsini arzu edәrdik.

Bülleten 3 ● İFMSA-SCOME ● AzerMDS SCOME ● www.azermds.org

AzerMDS - SCOME - Newsletter 3  

Üçüncü bülletenimizdə isə “Tibb Təhsilində Müasir Standartlar” layihəsi çərçivəsində hazırlanan “Gənc Həkimlər və Tibb Tәlәbәlәrinin Azərbay...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you