Page 1

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

¹ 1 (977) Junuary 6, 2012 348 ñòðàíèö ÖÅÍÀ 25 ÖÅÍÒÎÂ Manhattan - 50c (êðîìå Âàøèíãòîí Õàéòñ) Outside NY & NJ - 50c

ÏÅÐÂÀß Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÓÑÑÊÎÉ ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÈ Â ÀÌÅÐÈÊÅ ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ® © 2009 RUSSKAYA REKLAMA, Inc. www.RusRek.com e-mail: reklama2000@yahoo.com

Ñ ïðàâîñëàâíûì Ðîæäåñòâîì!

IK LAW GROUP N L E M • ÁÈÇÍÅÑ È ÏÅÐÅÄÀ×À ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ • ÏÅÍÑÈÈ • ÒÐÀÑÒÛ • ÇÀÂÅÙÀÍÈß • MEDICAID • SSI • DISABILITY • IRS

800-275-4901 • WWW.MELNIKLAW.COM Ðåêëàìa íà ñòð. Ñ 2

ÑØÀ: ÏÎËÈÒÈÊÀ. ÁÅÍÅÔÈÒÛ. ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÎÍÃÐÅÑÑ: ÊËÓÁ

ìèëëèîíåðîâ..........................................................................

ÑØÀ È ÐÎÑÑÈß Â 2011ã ÍÜÞ-ÉÎÐÊ: 2011 ÃÎÄ -

.......................................................................................................................

ñàìûé áåçîïàñíûé..............................................................

A 25 A 16 D1

ÊÐÀÑÎÒÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ñòð. B 1

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÁÓÌÀÆÍÛÅ B 20 ïîëîòåíöà! ............................................................................. ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ È ÈÊÐÀ âìåñòî... ëèôòèíãà .............................................................

B 90

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ,

ãîìîñåêñóàëèçì è ìàôèÿ ................................................

A 22

ÓÊÐÀÈÍÑÊÀß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÈÍÀÑÒÈÈ

Òèìîøåíêî ............................................................................

ÎÁÙÈÍÀ

ÞÁÈËÅÉ ÃÎÄÀ, ÈËÈ 66 ËÅÒ ÂÌÅÑÒÅ

C 34

A 32

ÎÐÓÆÈÅ ÍÅ ÏÎÌÎÃËÎ

còð. D 50

HI OC LO OC

ÏÒ.

ÑÁ.

9 2

11 1

ÂÑÊ.

6 1

ÏÍ.

6 1

A 46

ÂÒ.

9 2

ÑÐ.

×ÒÂ

11 7

9 0

ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÀÌÛÉ ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÑØÀ!

(718) 934-7733 E-mail: reklama2000@yahoo.com


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 2

874-265


ÐÀÇÂÎÄÛ È ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

• РАЗВОДЫ

New York, New Jersey & Nevada License

349

$

ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ

+ ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÈÇÄÅÐÆÊÈ

ÈÌÌÈÃÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

WWW.BUKHLAW.COM

• ЗАЩИТА ОТ ДЕПОРТАЦИИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ • ГРИНКАРТЫ ДЛЯ ОБИЖЕННЫХ СУПРУГОВ АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖДАН, И СУПРУГОВ ПОСТОЯННЫХ ЖИТЕЛЕЙ АМЕРИКИ • ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ И ДРУГИЕ ИММИГРАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

718-332-5980

ÒÅË.

Law office of Vangorodska, PC 1123 Ave.Z, Brooklyn, NY 11235

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

• РАЗВОДЫ БЕЗ СОГЛАСИЯ И АННУЛИРОВАНИЕ БРАКОВ • РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛАЙСЕНСОВ • СОДЕРЖАНИЕ СУПРУГОВ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ РАЗВОДА • ОПЕКУНСТВО И ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ, АЛИМЕНТЫ И ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ АЛИМЕНТОВ • БРАЧНЫЕ И ДОБРАЧНЫЕ КОНТРАКТЫ, ОТ ДОГОВОРЫ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

A 3

651-147

24 ×ÀÑÀ  ÑÓÒÊÈ

729-138

ÇÀÙÈÒÀ Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÑÓÄÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

arkady.bukh@yahoo.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

WWW.BUKHLAW.COM

Р усская РЕКЛАМА

arkady.bukh@yahoo.com

• 936 KINGS HIGWAY, 2nd FLOOR, BROOKLYN, NY 11223 • 97-18 QUEENS BLVD., REGO PARK, NY 11374

Ïðåäîñòàâëÿåì ñëåäóþùèå óñëóãè: №1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

651-147


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 4

ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ!

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

• • • •

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß:

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÀÂÀÐÈÈ ÒÐÀÂÌÛ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÀÕ ïîñ • Ïîìîã àåì òðà ïîëó÷àäàâøèì, êî ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÁÛÒÎÂÛÅ ÒÐÀÂÌÛ Medica þò Welfa òîðûå re, re, ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÎØÈÁÊÈ, ÒÐÀÂÌÛ ÏÐÈ ÐÎÄÀÕ, ïîñòðàMedicaid, à òSSI, ä à ÏÎÇÄÍÎ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÐÀÊÀ äîêóìàåâøèì áåç êæå íòîâ •Ó • ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ ÍÀ ÒÐÎÒÓÀÐÀÕ, ËÅÑÒÍÈÖÀÕ, áåñïëâààñ åñòü ïðà. âî òíî ïå ð  å à â ø ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÅ, åñ å äåëî ê íàì òè ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ, ÇÄÀÍÈßÕ, ËÈÔÒÀÕ

ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÂÎÇÌÎÆÍÀß ÁÛÑÒÐÎÅ È ÓÑÏÅØÍÎÅ ÄÅÍÅÆÍÀß ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈß ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÄÅËÀ ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ËÓ×ØÈÌÈ ÀÄÂÎÊÀÒÀÌÈ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ №1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ Â ÄÐÓÃÈÕ ØÒÀÒÀÕ

áûõ îïëàòà î ñ Â î íàøà ñÿ àÿõíèæàåò ÷ ó ñë ïî

ÄÎ

%

20

745-200

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÀß ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 7 ÄÍÅÉ Â ÍÅÄÅËÞ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ: 718-834-8558

ÎÏËÀÒÀ ÒÎËÜÊÎ Â ÑËÓ×ÀÅ ÓÑÏÅÕÀ • ÂÈÇÈÒÛ ÄÎÌÎÉ È Â ÃÎÑÏÈÒÀËÜ

26 COURT STREET, SUITE 1907, BROOKLYN, NY 11242 • Ìû ãîâîðèì ïî-ðóññêè


Àìåðèêàíñêèéðóññêîãîâîðÿùèé ðóññêîÿçû÷íûé àäâîêàò àäâîêàò Àìåðèêàíñêèé

âñåãäà íàöåëåí íà ðåçóëüòàò,

ÅÑËÈ ÂÀÑ ÀÐÅÑÒÎÂÀËÈ È ÂÀÌ ÓÃÐÎÆÀÅÒ ÑÓÄ

Free consultation

1 (718) 934-4141 24 hours a day

Р усская РЕКЛАМА

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅÊËÈÅÍÒÎÂ ÊËÈÅÍÒÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÑÓÄÀÕ Â ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÕ È ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÑÓÄÀÕ (CRIMINALCOURTS COURTSAND ANDUS USFEDERAL FEDERALCOURTS) COURTS) (CRIMINAL

• çàùèòà íà ñòàäèè àðåñòà • çàùèòà îò óãîëîâíûõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ medicaid/medicare ìîøåííè÷åñòâîì • çàùèòà îò íåîáîñíîâàííîãî îáâèíåíèÿ â ñóäå • îòìûâàíèå äåíåã • ëþáûå äåëà, ñâÿçàííûå ñ íàðêîòèêàìè • âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè (DUI/DWI) • óãðîçû, èçíàñèëîâàíèå, âîðîâñòâî • ñåêñóàëüíîå äîìîãàòåëüñòâî, ïðîñòèòóöèÿ

758-296

Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà The Mirvis Law Firm, P. C. ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÊËÈÅÍÒΠïî âñåì âèäàì ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË Â ØÒÀÒÀÕ Íüþ-Éîðê, Íüþ-Äæåðñè è Ôëîðèäà

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Òîíè Ìèðâèñ

A 5

2753 Coney Island Ave., Suite 215, Brooklyn, NY 11235 718-934-4141 • www.MirvisLaw.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

The Mirvis Law Firm P. C. 2753 Coney Island Avenue, Suite 215, Brooklyn, NY 11235 TMirvis@optonline.net

ВАС АРЕСТOВАЛИ? Ìû ïîìîæåì âàì 24 ÷àñà â ñóòêè! Íàøà êîìàíäà îïûòíûõ ñóäåáíûõ àäâîêàòîâ

(áûâøèå ïðîêóðîðû, ïîìîùíèê ôåäåðàëüíîãî ñóäüè è ïðîôåññîð NYU) è ÷àñòíûé äåòåêòèâ (áûâøèé ïîëèöåéñêèé) çàùèòÿò âàñ îò ëþáûõ óãîëîâíûõ äåë âî âñåõ ñóäàõ øòàòà Íüþ-Éîðê (State & Federal)

Àäâîêàò

The Vaysberg Law Firm, P.C.

876-160

• 115 BROADWAY, SUITE 1505, NEW YORK, NY 10006 • 1809 CONEY ISLAND AVE, BROOKLYN, NY 11230

TEL.

718-613-9535

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÀÄÂÎÊÀÒÀ

(УГОЛОВНОЕ ПРАВО)

как никто другой знает судебную систему изнутри. За его плечами тысячи расследованных дел, многолетний опыт работы помощником судьи и прокурором все это позволяет ему успешно представлять интересы клиентов в федеральных судах и в судах штатов НьюЙорк, Нью Джерси и Флорида. В качестве прокурора, русскоговорящий юрист Arthur Gershfeld помогал «русским» иммигрантам, как адвокат, он может помочь еще больше и будет представлять интересы клиентов на всех стадиях уголовного рассмотрения дела. Опыт и профессионализм позволяют ему подавать апелляцию в вышестоящие судебные инстанции.

24 ЧАСА В СУТКИ ТЕЛЕФОН (212) 5093100 ФАКС (212) 8587760

140 BROADWAY, SUITE 4642 NY, NY 10005

800293

Aäâîêàò Âàéñáåðã

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• Õðàíåíèå è ïðîäàæà íàðêîòèêîâ • Âîæäåíèå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè (DWI) • Âîðîâñòâî, îãðàáëåíèå • Àêòû íàñèëèÿ â ñåìüå • Íàïàäåíèå • Õðàíåíèå è ïðîäàæà îðóæèÿ • Ìîøåííè÷åñòâî • Ñåêñóàëüíûå ïðåñòóïëåíèÿ • Ïîõèùåíèå • Ïîääåëêà ÷åêîâ è äîêóìåíòîâ Èãîðü • Äðóãèå íàðóøåíèÿ


RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 6

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÀÂÀÐÈÈ, ÒÐÀÂÌÛ, ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ ÑÎ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÌ ÈÑÕÎÄÎÌ È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÎØÈÁÊÈ ÁÎËÅÅ 40 ËÅÒ ÌÛ ÇÀÍÈÌÀÅÌÑß ÒÎËÜÊÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌÈ ÄÅËÀÌÈ: •Àâàðèè/òðàâìû •Õàëàòíîñòü •Äåòñêèé öåðåáðàëüíûé ïàðàëè÷ ïðè ðîäàõ •Âûâèõè ó ðåáåíêà ïðè ðîäàõ •Ìåäèöèíñêèå îøèáêè: îøèáêè òåðàïåâòîâ, äàíòèñòîâ, â áîëüíèöàõ •Ïàðàëè÷, ïîëíûé èëè íåïîëíûé •Êîìà, èíñóëüò •Òðàâìû ìîçãà •Óãîëîâíûå àñïåêòû ñåêñà: ðàñòëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ, èçíàñèëîâàíèå. •Íàðóøåíèå ôóíêöèé ïîçâîíî÷íèêà •Ïîâðåæäåíèå ãëàç, óøåé èëè ñëåïîòà •Èìïîòåíöèÿ, ôðèãèäíîñòü •Ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ, øðàìû è äð. ïîáî÷íûå ÿâëåíèÿ ïðè îïåðàöèÿõ •Îòðàâëåíèå ñâèíöîì •Óêóñû æèâîòíûõ

•Òðàâìû ïðè ïàäåíèè èç îêíà •Íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè â äîìàõ, êâàðòèðàõ, íà äîðîãàõ, òðîòóàðàõ, ýñêàëàòîðàõ, ÂÊËÞ×ÅÍÛ ñòðîéêàõ  ÑÏÈÑÎÊ •Íåèñïðàâíûå ñðåäñòâà “SUPER LAWYERS” òðàíñïîðòà è (5% ÒÎÏ-ÀÄÂÎÊÀÒΠíåäîáðîêà÷åñòâåííûå ØÒÀÒÀ) ïðîäóêòû •Àâòîìîáèëüíûå àâàðèè è äð. òðàíñïîðò: ãðóçîâèêè, òàêñè, ïàðîõîä, ñàìîëåò, ïîåçäà, ìåòðî è ò.ä. •Ñìåðòü ïî õàëàòíîñòè äðóãîãî ëèöà •Ïîæàðû, îæîãè è âçðûâû, òðàâìû íà ñòðîèòåëüíûõ ëåñàõ •Àâàðèè âåëîñèïåäèñòîâ, ìîòîöèêëèñòîâ, àâàðèè áåç ñòðàõîâêè; àâàðèè, êîãäà âèíîâíûé ñêðûëñÿ •Íåçàêîííûå àðåñòû •Äðóãèå àâàðèè è òðàâìû

Ìû îòñóæèâàåì ìèëëèîíû äîëëàðîâ äëÿ íàøèõêëèåíòîâ!

Law Offices of KENNETH A. WILHELM

Còàòóñ çíà÷åíèÿ íå èìååò

ПРИМЕРЫ: • ВЕРДИКТЫ на сумму $43,9 млн., $23,5 млн. и т.д. • Решения суда на сумму $6 млн., $4,5 млн. и т.д.

ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÌÓ ÒÅËÅÔÎÍÓ:

1-800-527-5393 (212) 545 -7373 445 Park Avenue, 9th floor, New York, NY 10022 (between 56th and 57th Street)

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

www.work4youlaw.com

Ó ÍÀÑ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÀÄÂÎÊÀÒÛ

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ïî òåëåôîíó - 24 ÷àñà â äåíü, 7 äíåé â íåäåëþ. Ãîâîðèì ïî-ðóññêè

Îïëàòà ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ äåëà Ìû ìîæåì íàâåñòèòü âàñ äîìà, â áîëüíèöå èëè íà ðàáîòå.

 øòàòå Íüþ-Éîðê è â äðóãèõ øòàòàõ ìû áîðåìñÿ çà âàøè ïðàâà

271-34

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÓÂÈÄÅÒÜ ÍÀÑ ÏÎ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÞ È ÓÑËÛØÀÒÜ ÏÎ ÐÀÄÈÎ


LAW OFFICE

A 7 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Off Alex Grosshtern O

ÇÀÙÈÒÀ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË

ÀÄÂÎÊÀÒ Àëåêñ Ãðîñøòåðí ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÓÑÑÊÎÃÎÂÎÐßÙÈÉ ÑÓÄÅÁÍÛÉ ÀÄÂÎÊÀÒ Ñ 6-ËÅÒÍÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÑÒÀÐØÅÃÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÃÎÒΠÏÐÈÉÒÈ Ê ÂÀÌ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ!!!

ÇÂÎÍÈÒÅ-

È ÂÛ ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÓÞ ÇÀÙÈÒÓ!!!

Àäâîêàò Àëåêñ Ãðîñøòåðí âåë ðàññëåäîâàíèÿ è ñóäåáíûå ïðîöåññû îñîáî ñëîæíûõ óãîëîâíûõ äåë è êàê íèêòî äðóãîé çíàåò ñóäåáíîå ïðîèçâîäñòâî âî âñåõ åãî íàïðàâëåíèÿõ. Çíàíèå çàêîíîâ è îïûò ðàáîòû ïîçâîëÿþò çàùèùàòü èíòåðåñû êëèåíòîâ â Ôåäåðàëüíîì è Âåðõîâíîì ñóäàõ è îñóùåñòâëÿòü àïåëëÿöèþ â âûøåñòîÿùèå ñóäåáíûå èíñòàíöèè.

(212) 233-1300 24 ×ÀÑÀ  ÑÓÒÊÈ

ÔÀÊÑ: (212) 233-1333 225 Broadway Suite 630, New York, N.Y. 10007

ËÜÒÀÖÈß Ó Ñ Í Î Ê ß À Í Ò À Ë Ï Ñ ÁÅ

Ñðî÷íàÿ ðóññêàÿ ëèíèÿ

ÑÅÐÜÅÇÍÛÅ ÀÄÂÎÊÀÒÛ ÄËß ÑÅÐÜÅÇÍÛÕ ÄÅË! ÀÐÊÀÄÈÉ ÔÐÅÕÒÌÀÍ

  

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АМЕРИКАНСКИХ КОНСУЛЬСТВАХ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЗАПОЛНЕНИЕ НА ГРИНКАРТ И ГРАЖДАНСТВО ВИЗЫ B2/H1B/F1/K1

ÃÎÂÎÐÈÌ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ, ÏÎËÜÑÊÈ, ÈÑÏÀÍÑÊÈ

 

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÏÐÈÅÇÆÀÅÌ Â ÃÎÑÏÈÒÀËÜ ÈËÈ ÄÎÌÎÉ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÏÐÎÁËÅÌ ËÈÖÀÌ, ÏÎËÓ×ÀÞÙÈÌ SSI ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ ÎÏÛÒÍÛÌÈ ÂÐÀ×ÀÌÈ, ÏÎÌÎÃÀÅÌ Ñ ÎÏÅÐÀÖÈßÌÈ Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

917-535-7392

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

718-331-7700

ÂÛÈÃÐÀËÈ

ÄËß ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ ÁÎËÅÅ

150 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÄÎËËÀÐÎÂ!

758-99

718-LawBronx

60 Bay 26 Street, Brooklyn, NY 11214 (Btw. Benson Avt. / 86 st.)

86492

ÏÀÐÀËÈ×, ÊÎÌÀ, ÒÐÀÂÌÛ ÌÎÇÃÀ ÎÆÎÃÈ ÏÐÈ ÏÎÆÀÐÀÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÑÏÈÍÅ, ÊÎËÅÍßÕ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÏÅÐÅËÎÌÎÂ

  ÑËÓ×ÀÅ

ÎÏËÀÒÀ ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÏÎ ×ÀÑÒßÌ

(718) 2655900 128 Brighton 11th Street, 2nd Fl. Brooklyn, NY 11235

 ÏÀÄÅÍÈß ÍÀ ÒÐÎÒÓÀÐÀÕ,  ÇÄÀÍÈßÕ,  ÌÀÃÀÇÈÍÀÕ ÒÐÀÂÌÛ ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÀÕ: ÏÀÄÅÍÈß Ñ ËÅÑÒÍÈÖ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ËÅÑΠ ÒÐÀÂÌÛ, ÏÎËÓ×ÅÍÍÛÅ ÏÐÈ ÏÀÄÅÍÈÈ Â ËÈÔÒÀÕ È ÍÀ ÝÑÊÀËÀÒÎÐÀÕ WORKER’S COMPENSATION ÍÅÂÅÐÍÎ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ ÀÒÀ ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÂÈÍÅ, ÕÀËÀÒÍÎÑÒÈ ÎÏË ÏÎÑËÅ ÂÐÀ×ÅÉ ÈËÈ ÕÈÐÓÐÃΠΠÜÊ ÃÎ ÒÎË ÏÅØÍÎ ß ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜ ÄÅÒÅÉ, ÂÛÇÂÀÍÍÀß ÓÑ ÐØÅÍÈ ÎÑËÎÆÍÅÍÈßÌÈ ÏÐÈ ÐÎÄÀÕ, Å ÇÀ ÅËÀ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÈÇÁÅÆÀÒÜ Ä

718-529-2766

653 East 189 Street, Bronx NY 10458

212-766-5656

233 Broadway, 5th Fl., New York, NY 10279

www.866attylaw.com

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ПОЛИТУБЕЖИЩЕ (тщательная профессиональная подготовка) ДЕПОРТАЦИОННЫЕ СЛУШАНИЯ ПОМОЩЬ АРЕСТ. НА ГРАНИЦЕ И В АЭРОПОРТАХ США СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ИНТЕРВЬЮ

ÀÂÀÐÈÈ, ÏÅÐÅËÎÌÛ, ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÅ ÑËÓ×ÀÈ, ÒÐÀÂÌÛ Â ÁÛÒÓ È ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Àëåêñ Ãðîñøòåðí – ó÷àñòíèê ïðîãðàììû “×.Ï.” íà ðàäèî "Äàâèäçîí" è òåëåâèçèîííîé ïðîãðàììû "Êîíòàêò" è ïðîãðàììû “Îñîáîå ìíåíèå” íà RTN ïî âîïðîñàì óãîëîâíîãî ïðàâà. 701-26

Р усская РЕКЛАМА

646-246-5151


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

967-191

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 8


ÀÄÂÎÊÀÒÑÊÀß ÔÈÐÌÀ

A 9 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ОЛЬГИ СУСЛОВОЙ ×ëåí Àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè àäâîêàòîâ

www.osnyclaw.com

• Ïðèîáðåòåíèå è ïðîäàæà áèçíåñà • Âñå âèäû êîíòðàêòîâ ñ Shareholders, Employees, Partners, Ind. Contractors • Äèñêðèìèíàöèÿ íà ðàáîòå • Unemployment and Disability • Ïðîáëåìû ñ Labor Department • Landlord-Tenant Litigation

959-07

• Âîçâðàò ëèöåíçèé íà ïðàêòèêó â øòàòàõ NY è NJ • Âilling audits • OPMC audits and hearings • Licensing Issues • Office of Medicaid Inspector General (OMIG) Investigations

Çàùèòà èíòåðåñîâ âðà÷åé

www.advanced-legal.com

8622 BAY PKWY, SUITE 2C, BROOKLYN, NY 11214

(718) 333-2394

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

LAW OFFICE OF OLGA SUSLOVA, PC 8622 BAY PKWY, SUITE 2C, BROOKLYN, NY 11214 TEL 718-266-1555 • FAX 718-373-5484

Tðàñòû äëÿ ëþäåé íà Medicaid/SSI Revocable & Irrevocable Trusts Çàùèòà èìóùåñòâà îò êðåäèòîðîâ Çàâåùàíèÿ, íàñëåäñòâî, ñóä Probate Ïîëó÷åíèå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà Medicaid Îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà â ñóäå

Р усская РЕКЛАМА

Ïðèíèìàåì êðåäèòíûå êàðòû

• • • • • •

966-131

• ÐÀÇÂÎÄÛ • ÈÌÌÈÃÐÀÖÈß • ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ • REAL ESTATE • FORECLOSURE • ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÎÐÛ • ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ • ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÀ  ÑÓÄÅ

ïî òåëåôîíó

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВО ВСЕХ СУДАХ ШТАТА NY, NJ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 10

СОДЕРЖАНИЕ США ......................................А12 БЕСТАКТНЫЙ FOX

ЭКОНОМИКА/ФИНАНСЫ .....А24 В КАКОМ СОСТОЯНИИ УОЛЛ-СТРИТ

СЮЖЕТЫ НЕДЕЛИ ...............А28 БЛУМБЕРГ ПРИГОДИТСЯ ГУБЕРНАТОРУ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН .............................А31 ЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ

ОБЩИНА .............................. С51 ГОСТИ «РУССКОЙ РЕКЛАМЫ»

НЬЮ-ЙОРК: ШТАТ И ГОРОД ..D28 НАРОД - ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ КАЗИНО

РОССИЯ.................................А34 ЗНАК ПОЧЕТА - ТЮРЕМНЫЙ СРОК

МЕДИЦИНА..........................В20 ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТОЛСТЕЮТ

ИСТОРИЯ УСПЕХА .................D56 РЕСТОРАННЫЙ ГЕНИЙ АРКАДИЯ НОВИКОВА

ЗВЕЗДЫ................................А71 ЗВЕЗДА ТАЕТ НА ГЛАЗАХ

ВОКРУГ СВЕТА ......................D59 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

СПОРТ...................................А44

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОДА

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

РЕКЛАМНЫЙ ГИД

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БИЗНЕС.................................D60 10 САМЫХ СЧАСТЛИВЫХ ПРОФЕССИЙ

ГОРОСКОП ............................А68 ЮМОР...................................А72

НАШИ РУБРИКИ ВЕСТИ ИЗ СИТИ-ХОЛЛА А26 ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ А30 ОБЩЕСТВО,ЗДОРОВЬЕ, А33, МЕДИЦИНА B58 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА А32 СПОРТИВНЫЕСОБЫТИЯ НЬЮ-ЙОРКА А45 НОВОСТИ МОДЫ КАК ПРОВЕСТИ ДОСУГ А62,63 ПРАВА ЖИЛЬЦА D46 УГОЛОК ПСИХОЛОГА B51 НАШИ ДЕТИ B5 РАСПРОДАЖА B84 РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ D25 БЕНЕФИТЫ C32 ВСЕ ОБ SSI C18 ВЫ НАМ ПИСАЛИ C28 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК АДВОКАТА C24 ГОРОДСКИЕ РАБОТЫ C87 СКАНВОРДЫ A74, D58, 67 B49,79,98, КРОССВОРДЫ C 31,42,45,53,58,89, D21,27,35,49,62

СЕКЦИЯ А Что год грядущий нам готовит? Ответ на этот вопрос волнует каждого. Каковы прогнозы экспертов? С их мнением нас знакомит статья «Чего ждать от 2012 года» стр. А15. США и Россия были и остаются ключевыми игроками мировой политики. Каковы итоги их развития в ушедшем году? Об этом вы узнаете из материала «США и Россия в 2011 году» - стр. А16. Секция А Можно поспорить, кто из американских президентов оставил по себе самую скандальную славу. Многие эксперты ставят на первое место республиканца Ричарда Никсона. Кажется, что истории и писатели уже рассказали об этом человеке все, и добавить что-то новое уже невозможно. Оказывается, возможно, в чем вы убедитесь, прочитав статью «Президент, гомосексуализм и мафия» стр. А22. У большинства из нас доходы давно уже не растут, чего не скажешь об обитателях вашингтонского Капитолийского холма. Почему же мы беднеем, а они богатеют? Читайте материал «Конгресс: клуб миллионеров» - стр. А25. По данным ФБР уровень преступности падает в США четвертый год подряд. К сожалению, этот приятное известие не относится к подростковой среде. Данная проблема обсуждается в статье «Молодые и очень опасные» - стр. А16. Почитатели экс-премьера Украины Юлии Тимошенко считают, что над ней и ее дочерью витает злой рок, и что женскую линию семьи Тимошенко сглазили. Ситуации, которая сложилась вокруг самого уважаемого в Украине политика по данным последних опросов, посвящена статья «Проклятие династии Тимошенко» - стр. А43. Что так привлекает арабов и мусульман в столице Беларуси? Местные достопримечательности? Не, конечно. Почему же они слетаются в Минск, как пчелы на мед? Подробности в материале «Белорусские невесты для исламских принцев» - стр. А42. Секция В Из статей на медицинские темы отметим такие материалы: «Гречневая диета - отличный способ похудеть»стр. В42, «Лечение простатита народными средствами» - стр. В53, «Как избежать склероза» - стр. В20. Рубрика «Косметология» представлена статьей «Шампанское и икра вместо... лифтинга» - стр. В90, рубрика «Пластическая хирургия» материалом «Губы, как у Джоли, нос, как у Портман...» - стр. В76. Секция С В настоящее время в США уже более 50 млн человек не имеют медицинской страховки. К ним можно добавить граждан, относящихся к категории underinsurance (недостаточные страховые покрытия). Люди с такими страховками часто сталкиваются с серьезными проблемами оплаты больничных счетов. По данным различных исследований, уровень смертности среди не имеющих страхового полиса значительно выше, чем среди застрахованных сограждан. Что же делать тем, кто не в состоянии приобрести медицинские покрытия? Подробный ответ на этот вопрос дается в материале «Как лечиться без медстраховки» - стр. В1. Репортаж В. Орлова «В списках не значился» - стр. С 38 рассказывает о встрече русскоязычной общественности Нью-Йорка с представителями израильского мемориала Яд Вашем. Секция D «Арестована банда русских мошенников» - стр. D50. Русскоязычные преступники по обе стороны Атлантики активно осваивают интернет с целью совершения мошеннических операций. Михаил Трипольский

ТУРИЗМ. ДОСУГ. СПОРТ

tel. (718) 934-7733

ОБЪЯВЛЕНИЯ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 4 РАЗА В ГАЗЕТАХ

А44-46 А47-54

РЕСТОРАНЫ, ДИСКОТЕКИ

А55-57

А66,67

ANIVERSARY, CELEBRATIONS RESTAURANTS

ПРОГРАММЫ TV GUIDE ИСКУССТВО ART

B36,40,44,46 А61,64,65,71

СЕКЦИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ.МЕДИЦИНА.ЗНАКОМСТВА.РАСПРОДАЖА ШКОЛЫ, КОЛЛЕДЖИ, КУРСЫ B2-11 SCHOOLS, COLLEGES, CLASSES

ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДИИ, B12-16 БАЛЕТНЫЕ ШКОЛЫ EDUCATION ДЕТСКИЕ САДЫ DAY CARE B17-19 МЕДИЦИНА MEDICINE B20-62,76,100 МАССАЖ MASSAGE B68,69 КОСМЕТОЛОГИЯ, САЛОНЫ, B70-75 SPA, БАНИ BEAUTY НЕТРАДИЦИОННАЯ B63-67 МЕДИЦИНА ALTERNATIVE MEDICINE ЗНАКОМСТВА SINGLES B77-83 РАСПРОДАЖА, ГАРАЖ-СЕЙЛ, B84-95 МЕБЕЛЬ FURNITURE БАЗЫ, МАГАЗИНЫ ЭЛЕКТРОНИКИ STORES КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ, D64 ИНТЕРНЕТ COMPUTERS, NETWORK ЖИВОТНЫЕ PETS B96,97

СЕКЦИЯ С

ОБЩИНА. АДВОКАТЫ. РАБОТА УСЛУГИ АДВОКАТОВ, ИММИГРАЦИОННЫЙ СЕРВИС

C1-32

LEGAL SERVICES

10 0 0

ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÏÎ

СПОРТ SPORT ТУРИЗМ TRAVEL ОТДЫХ VACATION ЮБИЛЕИ, ТОРЖЕСТВА

НАЛОГИ TAXES C34-37 СТРАХОВАНИЕ INSURANCE C38,39 АВТОШКОЛЫ AUTOSCHOOLS C40-42 АВТОМОБИЛИ AUTO C43-50 ПЕРЕВОЗКИ, ХРАНЕНИЕ MOVING C52-55 РАБОТА HELP WANTED C56-100 РОЗЫСК WANTED C101 РИТУЛЬНЫЕ УСЛУГИ C102,103 FUNERAL SERVICES

СЕКЦИЯ D НЕДВИЖИМОСТЬ. БИЗНЕС. СТРОИТЕЛЬСТВО НЕДВИЖИМОСТЬ REAL ESTATE D1-25,68 ДАЧНОЕ SUMMER RESIDENCE D25 ФИНАНСИРОВАНИЕ INVESTMENT D26,27 БИЗНЕС BUSINESS D29-32 КВАРТИРЫ В РЕНТ D33-47 APARTMENTS FOR RENT

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

D48-63

CONSTRUCTION

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

D59

ARCHITECTURE, DESIGN

И Н А И Н Т Е Р Н Е Т Е : WWW.RUSREK.COM

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ЗАМКИ, РЕШЕТКИ РАЗНОЕ MISCELLANEOUS

D62,63 D48,49 D65


ДОЛГИ? ДОЛГИ?

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ

FEDERAL & STATE COURTS ÂÅÄÅÍÈÅ ÂÑÅÕ ÓÃÎËÎÂÍÛÕ ÄÅË ÍÀ ËÞÁÎÉ ÑÒÀÄÈÈ

Àäâîêàò

ÐÎÂØÀÍ ØÀÐÈÔÎÂ ÁÛÂØÈÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ

è åãî êîìàíäà áûâøèõ ïðîêóðîðîâ, ñóäåáíûõ óãîëîâíûõ àäâîêàòîâ, ÷àñòíûõ ñëåäîâàòåëåé áûâøèõ ïîëèöåéñêèõ, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ òûñÿ÷è ñóäåáíûõ ñëóøàíèé, ðàññëåäîâàíèé è ïðîöåññîâ, âñòàíóò íà âàøó çàùèòó

Êðàæè (êðóïíûå è ñåëêèå), Íàïàäåíèÿ, Ìîøåííè÷åñòâà ñî Còðàõîâêàìè, Êðåäèòíûìè êàðòàìè, Medicaid Fraud, Mortgage, Îòìûâàíèå äåíåã, Êðèìèíàëüíàÿ êîíñïèðàöèÿ, Âûìîãàòåëüñòâà, Ïîääåëêà ×åêîâ, Ãðàáåæè, Óáèéñòâà, Ïîêóøåíèÿ, Õðàíåíèå Îðóæèÿ, Ñåêñóàëüíûå äîìîãàòåëüñòâà, Íàðêîòèêè, Orders of Protection, Âîæäåíèå áåç ïðàâ, ñ ïðèîñòàíîâëåííûìè ïðàâàìè, Âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå (DWI) è äðóãèå

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

SHARIFOV & RUSSELL, LLP ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW CRIMINAL DEFENSE ATTORNEYS

ù‰Û‡‰ ÄåàçéÇ,

• ëÌËÊÂÌË Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ Ë ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚ı Ô·ÚÂÊÂÈ ÓÚ 50% ‰Ó 70%

Ñ •ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÌ ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ: ÄãúíÖêçÄíàÇÄ ÅÄçäêéíëíÇì Ë DEBT CONSOLIDATION

• •Âñå âèäû áàíêðîòñòâÓÚ Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚÂÈ‚ Ú˜ÂÌË 18-36 ÏÂÒflˆÂ‚ èÓÎÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË • •Ãàðàíòèðóåì ëó÷øèå öåíû è ñåðâèñ 876-160 ꇷÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÏ ¯Ú‡Ú‡Ï

The LawTREE OfficesOF of LIFE GeorgeFINANCIAL Russo & Associates, INC. P.C.

718-591-1000 888-677-1998

1629 Sheepshead Bay Rd, 3 floor, Brooklyn, NY 11235

ÀÐÅÑÒÀ

100 Garden City Plaza,

www.LawfirmSR.com

ÁÛÂØÈÉ ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍßß ÇÀÙÈÒÀ âàøåãî

È Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß

ÀÄÂÎÊÀÒ

ÁÈÇÍÅÑÀ

ÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕËÈÍ

Aäâîêàò

×ëåí NY Êîëëåãèè Àäâîêàòîâ è NY Àññîöèàöèè Êðèìèíàëüíûõ Àäâîêàòîâ c áîëüøèì îïûòîì âåäåíèÿ ñëîæíûõ ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ â ôåäåðàëüíûõ è ãîðîäñêèõ ñóäàõ ïðåäñòàâèò Âàøè èíòåðåñû íà ëþáîé ñòàäèè îáâèíåíèÿ (îò àðåñòà äî àïåëëÿöèè) è îáåñïå÷èò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííóþ çàùèòó â ëþáîì óãîëîâíîì äåëå

www.RussianCriminalLawyer.com e-mail: sergey.mikhlin@yahoo.com

Áðóêëèíå

ðàçðåøåíèå êîììåð÷åñêèõ ñïîðîâ â ñóäå; âçèìàíèå äîëãîâ; ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè è òîðãîâëÿ, âñå âèäû êîíòðàêòîâ; ïîêóïêà è ïðîäàæà áèçíåñà è íåäâèæèìîñòè; ðàçðåøåíèå êîíôëèêòîâ ìåæäó ïàðòíåðàìè; òðóäîâûå ðàçíîãëàñèÿ

è ìíîãîå äðóãîå

347.462.3262

973-94

972-147

SERGEY MIKHLIN, ESQ. 118-21 Queens Blvd., Suite 504, Forest Hills, NY 11375 Âîçìîæíû êîíñóëüòàöèè â TEL. 718-450-0682 (24 ×ÀÑÀ  ÑÓÒÊÈ) • FAX 718-679-9768

-

ÐÎÁÅÐÒ ÁÎÍÄÀÐÜ

2753 CONEY ISLAND AVENUE, SUITE 207, BROOKLYN NY 11235

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

- Ìîøåííè÷åñòâà, ñâÿçàííûå ñ äåòñêèìè ñàäàìè, ìåäèöèíñêèìè îôèñàìè, àïòåêàìè è äð. êîìïàíèÿìè - Íåçàêîííûå äåéñòâèÿ ñ Medicaid, Medicare è äð. ñòðàõîâêàìè - Ìàõèíàöèè, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé Ãåðìàíèåé êîìïåíñàöèé ëþäÿì, ïåðåæèâøèì Õîëîêîñò - Îòìûâàíèå äåíåã, ìàõèíàöèè ñ áàíêîâñêèìè ÷åêàìè, öåííûìè áóìàãàìè è äðóãèå ôèíàíñîâûå ïðåñòóïëåíèÿ - Õðàíåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå íàðêîòèêîâ è îðóæèÿ - Äðàêè, íàïàäåíèÿ, ãðàáåæè, âîðîâñòâî è õèùåíèÿ - Óáèéñòâà, ïîêóøåíèÿ íà óáèéñòâî è ñåêñóàëüíûå ïðåñòóïëåíèÿ - Âîæäåíèå â íåòðåçâîì âèäå (DWI/DUI); ëèøåíèå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

718-344-6287 834-53

97-29 64th Road,

2715 Coney Island Ave, 2nd Floor, 2715Garden CONEY TURNPIKE, City, ISLAND AVE, 147-17 UNION Rego Park, Brooklyn, NY 11230 NY 11530 NY 11374 BROOKLYN, NY 11230 FLUSHING, NY 11367 WWW.NYDEBTCO.COM

50 Main Street, Hempstead, New York 11550

24 ×ÀÑÀ  ÑÓÒÊÈ

ÅÖëèãÄíçÄü äéçëìãúíÄñàü

Р усская РЕКЛАМА

516-505-2300

êÖòÖçàÖ èêéÅãÖå

Vice President ÊÀÐÒÎ×ÊÈ • ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ • ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ Debt and Tax Specialist ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ • BUSINESS LOANS ë áÄÑéãÜÖççéëíúû • •PERSONAL LOANS äêÖÑàíçõÖ äÄêíéóäà • TAX DEBT ÁÅÇ ÎÁÚßÂËÅÍÈß • àëèêÄÇãÖçàÖ • BUSINESS LOANS ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÀ: • Ñíèæåíèå çàäîëæåííîñòåé äî 80% ïðè äîãîâîðàõ •ñPERSONAL LOANS êàðòàìèäêÖÑàíçéâ àëíéêàà áàíêàìè è êðåäèòíûìè

718-368-2800

 ÑËÓ×ÀÅ

èêéîÖëëàéçÄãúçéÖ à ùîîÖäíàÇçéÖ èêéîÖëëàéçÄãúçéÖ êÖòÖçàÖ èêéÅãÖå à ùîîÖäíàÇçéÖ ë áÄÑéãÜÖççéëíúû

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ВАМ МЕШАЮТ СПАТЬ

A 11


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 12

БЕСТАКТНЫЙ «FOX»

LAW OFFICES OF LEO MIKITYANSKIY, P.C.

Wills, trusts, оформление наследства

Латиноамериканский филиал телекомпании Fox принес извинения еврейскому сообществу за опрос, в котором зрителям предлагалось ответить, ответственны ли евреи за смерть Иисуса Христа. прос был опубликован на Facebook странице телеканала National Geographic, принадлежащего компании Fox, и сделан для рекламы рождественской документальной передачи. В опросе зрителям предлагалось выбрать, кто, на их взгляд, ответственен за смерть Иисуса Христа: Понтий Пилат, иу-

О

См. рекламу в секции C, стр. 22

Рубрику ведет Михаил ТРИПОЛЬСКИЙ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ТРУДНЫЙ 2011-Й

Почти 70% американцев оценивают итоги уходящего года как для страны, так и для себя лично - негативно. б этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press и международной маркетинговой компанией GFK. При этом только 29% опрошенных считают 2011 год в целом удачным.

О

Вместе с тем, в будущее американцы смотрят с оптимизмом. Так, 62% респондентов заявили, что надеются на улучшение экономической ситуации в стране в 2012 году, а 78% ждут положительных изменений в личной жизни. Как выяснилось, оценка уходящего года зависит от политических предпочтений респондентов. Так, демократы оказались гораздо оптимистичнее республиканцев и беспартийных: хорошим 2011 год считают 40% однопартийцев президента США Барака Обамы.

ГАЗЕТА

дейские первосвященники или еврейский народ. Центр Симона Визенталя в Буэнос-Айресе, занимающийся историей Холокоста и антисемитизма, назвал этот опрос отсылкой к той же пропаганде, которая «привела к преследованию и истреблению евреев на протяжении двух тысячелетий». В центре также напомнили о решении, принятом Вторым Ватиканским собором в 1965 году: католическая церковь сняла с евреев ответственность за смерть Христа.

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУХА

Несмотря на сопротивление некоторых крупнейших предприятий, администрация Обамы, наконец, одобрила новые стандарты по регулированию выбросов ртути и других загрязняющих веществ. овые правила требуют, чтобы в течение следующих 5 лет электростанции сократили их выбросы

Н

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ «КРУПНЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ В МЕДИЦИНЕ ЗА 2011»

примерно на 90%. Это огромная победа экологов и ученых. Если новые правила будут работать в полную силу, они спасут от преждевременной смерти 11 тысяч американцев в год в и помогут миллионам остальных избежать бесчисленных болезней. Это решение компенсирует, по крайней мере частично, печально известное постановление, принятое не так давно Белым домом - отказаться от жестких стандартов по смогу. Это постановление, как и отказ администрации президента предоставить поддержку законам, связанным с климатическими изменениями, в прошлом году огорчили многих сторонников Обамы, борющихся за экологию. Администрация теперь может законодательно регулировать три основных фактора, оказывающих вредоносное воздействие на окружающую среду. Это наверняка приведет к появлению более чистых экологии электро«Голос Америки» станций и транспортных средств. Некоторые энергетические компании и их союзники-республиканцы утверждают, что новые стандарты чреваты высокими издержками и относительно небольшим позитивным эффектом, но факты не подтверждают эту точку зрения. Агентство по охране окружающей среды оценивает ежегодные затраты на соблюде-

ние стандартов в $10 млрд, по сравнению с ежегодной экономией расходов на здравоохранение от 37 до 90 млрд к 2016 году. Треть штатов уже издали собственные правила по регулированию выбросов таких токсичных веществ, а многие дальновидные руководители предприятий установили системы контроля над загрязнениями, которые могут быть обновлены без больших усилий или затрат в соответствии с новыми федеральными стандартами.

УБИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ

В 2006 году Федеральный районный суд распорядился об отмене высшей меры наказания в штате Калифорния на основании того, что процедура казни с помощью смертельного коктейля из трех препаратов была признана «недостаточно надежной». из 11 человек, которых казнили путем смертельной инъекции в штате с 1978 года, могли страдать от мучений, что является нарушением Конституции, поскольку инъекции причиняли осужденным чрезмерную боль», - заявил судья Джереми Фогель. Он отметил, что существующему порядку недостает «надежности и прозрачности». По его словам, штат мог бы исправить положение, разработав новую процедуру смертной казни с помощью препарата-анестетика, как это делается в Огайо и Вашингтоне. Но сейчас, 5 лет спустя, суд штата постановил, что подход властей Калифорнии к пересмотру этого вопроса оказался неправильным. Судья Фэй Д’Опал заявила, что штат пренебрег своими собственными законами, которым должен был следовать. По ее словам, этот пример со всей очевидностью показал, что сама система смертной казни в Калифорнии неправильна и ее необходимо отменить. Д’Опал подвергла власти критике за неправильное и поспешное принятие решения о пересмотре в 2007 году, а впоследствии за нежелание отреагировать на мнение общественности и неспособность объяснить, почему в 2010-м был вновь принят тот же самый, ранее отвергнутый метод. Она обвинила ответственных лиц в том, что они отказались от метода, рекомендуемого их собственными экспертами, а также в том, что они не приняли во внимание финансовые последствия этого предложения, несмотря на неопровержимые доказательства, что это повысит стоимость и без того недешевой процедуры. Исследование, опубликован-

«6

Программы телепередач смотрите в секции B

1000 ÐÀÁÎÒ È ÂÀÊÀÍÑÈÉ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ

cì. ñåêöèþ Ñ

è íà èíòåðíåòå www.RusRek.com


ЛЕКАРСТВА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Э

ограничить использование антибиотиков в ветеринарной медицине, но чиновники утверждают, что этот вопрос требует дополнительных исследований, которые займут слишком много времени, и в конечном итоге запреты окажутся неэффективными. Вместо этого управление огра-

ничилось рекомендациями, которые имеют добровольный характер.

ПАРКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

A 13

2010 году в 100 крупнейших городах США было 569 таких парков. За 5 лет рост их числа составил 34%. В целом по стране этот показатель увеличился на 3%. В Портленде, штат Орегон, наибольшее количество парков для выгула домашних питомцев: 57 на каждые 100 тысяч жителей. По словам Питера Харника, директора Центра по обслуживанию городских парков при Фонде общественных земель, «когда-то очень давно большой популярностью пользовались детские игровые площадки. В последние 1520 лет их вытесняют парки для выгула собак. На них сейчас отмечают повышенный спрос». Такие изменения отражают демографические тенденции: сейчас бездетных семей, в которых есть собаки, больше, чем традиционных семей с детьми. Количество первых составляет 43 миллиона, а вторых - 38 миллионов. Конечно, дети есть и у многих любителей собак, однако в перенаселенных городах, где мало свободного места и порой просто негде гулять, парки для выгула братьев наших меньших становятся и игровыми площадками, и местом для отдыха.

В

Продолжение на стр.А14

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Городские парки становятся «площадками» для выгула собак. Согласно исследованию, недавно проведенному Фондом общественных земель, специальных мест, где

четвероногие друзья могут порезвиться без поводка, становится все больше.

Р усская РЕКЛАМА

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) отвергло два обращения, требующих ограничить использование антибиотиков для ускорения роста сельскохозяйственных животных.

та практика представляет серьезную опасность для здоровья людей. 80% антибиотиков, продающихся в стране, скармливают сельскохозяйственным животным в качестве стимуляторов роста. Это дает положительный результат, но чрезмерное использование препаратов увеличивает вероятность появления устойчивых к антибиотикам возбудителей. Это очень опасно для здоровья людей. Некоторые антибиотики используются только для животных, но фермеры также массово скармливают препараты, применяющиеся в человеческой медицине. В соответствии с рекомендациями FDA средств, имеющие большое значение при лечении заболеваний людей, не подлежат широкому использованию в сельском хозяйстве. Об ограничении применения именно этих препаратов шла речь в петициях, авторами которых являются несколько групп по защите прав потребителей. Отказ FDA удовлетворить эти петиции - неудачное решение, которое идет вразрез с tt собственными исследованиями. Изыскания FDA, в том числе и лично Маргарет Гамбург, до того как она заняла пост главы ведомства, показали опасность подкармливания животных антибиотиками. В письмах, объясняющих это решение, агентство признало, что его собственные рекомендации, опубликованные в июне 2010 года, предлагают

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ное летом 2010-го, показало, что с 1978 года, когда в Калифорнии была введ е н а смертная казнь, она обошлась штату в 4 миллиарда долларов. Понятно, что, отменив эту меру, м о ж н о было сэкономить существенную сумму. Это понимают многочисленные избиратели, которые готовы собрать полмиллиона подписей, чтобы вынести вопрос на референдум в 2012 году и заменить смертную казнь пожизненным заключением.

Çâîíèòå êðóãëîñóòî÷íî 718-382-1689

LAW OFFICE OF

ÈÃÎÐÜ ÍÈÌÀÍ

• ÏÐÎÄÀÆÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÍÀÐÊÎÒÈÊΠ• ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÏÎ×ÂÅ • ÄÅÒÑÊÀß ÏÎÐÍÎÃÐÀÔÈß • ÅÇÄÀ  ÍÅÒÐÅÇÂÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ (DUI) • ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÖÅÍÍÛÌÈ ÁÓÌÀÃÀÌÈ • ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÍÎØÅÍÈÅ ÎÐÓÆÈß

ÇÀÙÈÒÀ Â FAMILY COURT

Law Office OF IGOR NIMAN, ESQ

718-382-1689 1909 EAST 17 STR (ÓÃÎË AVE S), BROOKLYN, NY 11229

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß 779-184

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Ëèöåíçèè âåðõîâíûõ ñóäîâ øòàòîâ Íüþ-Éîðê è Íüþ-Äæåðñè, à òàêæå ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ âîñòî÷íûõ è þæíûõ îêðóãîâ Íüþ-Éîðêà è îêðóãà Íüþ-Äæåðñè


Продолжение. Начало на стр. А12-13

КАТОЛИКИ В США

Каждый четвертый американец называет себя католиком, но, по результатам проведенного опроса, для большинства верующих это не просто принадлежность к одной из конфессий. одавляющее большинство (88%) респондентов убеждены: то, как живет человек, гораздо важнее того, исповедует он католицизм или нет. Таковы результаты ис-

П

следования под названием «Католики в Америке: тенденции постоянства и изменчивости», проведенного группой социологов во главе с ученым Католического университета Америки, Уильямом Д’Антонио. Исследование подразумевает всестороннее освещение верований и убеждений 1442 жи-

телей США, которые считают себя католиками. 86% опрошенных заявили: «Можно не соглашаться с некоторыми аспектами религиозного учения, но оставаться верным церкви». Около 30% прихожан поддерживают доктрину Ватикана. 40% американцев сообщили, что «можно быть истинным католиком, не веря при этом, что во время мессы хлеб и вино действительно становятся Плотью и Кровью Христа». Такие признания могут свидетельствовать о более редких посещениях верующими церковных служб. Как показали результаты опроса, в этом году еженедельно ходит на литургию только 31% католиков США, а в 1987 году церковь каждую неделю посещали 44% американцев. При этом количество верующих, которые ходят на службу реже раза в месяц, возросло за эти годы с 26 до 47%. Такое отношение к церкви 40% опрошенных объясняют тем, что просто не считают себя очень религиозными. *** В существование ангелов верят 77% взрослых американцев. Таковы результаты опроса, проведенного Associated Press и GfK Roper Public Affairs & Corporate Communications. Его результаты публикует AP. Среди христиан в ангелов верят 88%, среди христиан-евангелистов - 95%. В ангелов верят и

844-151

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 14

большинство нехристиан. Процент уверенных в их существовании женщин выше, чем процент мужчин. Опрос провели 8-12 декабря среди тысячи американцев. Погрешность в результатах не превышает четырех процентов. Согласно опросу AP-AOL, проведенному в 2006 году, в ангелов верил 81% американцев.

ПРЕКРАТИ СМСИТЬ СОКРАТИ АВАРИЙНОСТЬ! Большинство американцев понимают, что отправлять СМСки, находясь за рулем, опасно. Однако многие делают это.

о этой причине Национальное управление по безопасности на транспорте совместно с прокуратурами штатов развернули рекламную кампанию, нацеленную на водителей в возрасте 16 - 24 лет. Ее посыл прост: вести машину и отправлять сообщения значит управлять автомобилем вслепую.

П

Между тем недавнее исследование, проведенное организацией «Студенты - против деструктивных решений», показало, что более половины старшеклассников отправляют СМС, управляя машиной. Кроме того, оказалось, что подростки чаще всего отправляют текстовые сообщения собственным родителям. Другое исследование показало, что большинство родителей пользуются сотовым телефоном, когда учат детей вождению. Этот факт побудил министра транспорта Рэя Лахуда заявить: «Мобильные устройства стали основным способом связи людей всех возрастов, но когда речь заходит о безопасности за рулем, родители должны показывать детям хороший пример». В 34 штатах и столице страны - Вашингтоне - отправление СМСок за рулем относится к правонарушениям первого типа; это означает, что полиция вправе остановить водителя только потому, что он (или она) набирает сообщения на телефоне. Новая рекламная кампания проходит под лозунгом «Прекрати СМСить - сократи аварийность!» Устроители рассчитывают на охват 8 миллионов жителей. В своих прогнозах они ссылаются на успех кампании «При-

стегнись или плати штраф», в результате которой доля пассажиров и водителей, пользующихся ремнями безопасности, возросла с 15 до 85 процентов. «Голос Америки»

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ GOOGLE И FACEBOOK

Интернет-поисковик Google, крупнейшая в мире социальная сеть Facebook и портал Yahoo возглавили рейтинг наиболее посещаемых пользователями в США сайтов в 2011 году, свидетельствуют данные аналитической компании Nielsen. айтом Google пользовались в среднем 153,5 тысячи уникальных посетителей ежемесячно, на сайт Facebook заходили 137,6 тысяч, а сайт Yahoo - 130 тысяч американских пользователей в месяц. В десятку лидеров по посещаемости в США вошли также MSN, видеохостинг YouTube, корпоративные сайты компаний Microsoft и Apple, ресурсы медиакомпании AOL, онлайн-энциклопедия Wikipedia и поисковый сайт Ask.com. Facebook лидировала по числу уникальных посетителей в категории «Социальные сети». Блогхостинг Blogger и сервис микроблогов Twitter, которые не вошли в общий рейтинг сайтов в США, оказались, однако, на втором и третьем месте соответственно среди социальных онлайн-сервисов. Соцсеть для делового общения LinkedIn заняла в этой категории шестую строчку, а запущенная в текущем году Google+ оказалась на восьмом месте по посещаемости. Популярными площадками для просмотра видео в 2011 году

С

среди американских пользователей были видеохостинг YouTube (111 тысяч уникальных пользователей ежемесячно), сервис Vevo и соцсеть Facebook. Кроме того, в топ-10 в этой категории вошли популярные ресурсы Hulu (седьмое место) и Netflix, замыкающий рейтинг.

«Пусть всегда будет солнце»... C37


ELBE REAL ESTATE

Требуются агенты по продаже недвижимлсти см. рекламу в секции D

Мировая пресса провожает год ухошедший и задается вопросом: чего ждать человечеству от года грядущего? Нас ждут мировые потрясения и новые испытания или жить в 2012-м будет легче, чем было в 2011-м?

ÀÄÂÎÊÀÒ

ËÞÁÎÂÜ ÑÒÀÐÊ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ся вблизи отметки в $100 за баррель. Экономисты уверяют, что США смогут с этим справиться, но относительно невысокие цены на сырье могут подорвать экономику тех государств, чьи доходы сильно зависят от экспорта энергоресурсов, в том числе России. Поддержать экспортеров нефти могут санкции против Ирана, тогда топливо подорожает до $120 за баррель. The Wall Street Journal рассказывает о другой неприятной проблеме, которая обязательно обострится в следующем году, - европейский долговой кризис. Усилия по его сдерживанию прилагаются немалые, но ресурсов для

этого становится все меньше. Практически все видные эксперты пророчат еврозоне затяжной период рецессии или же очень слабого роста ВВП. Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан уже говорит, что проблемы Греции окажутся куда более серьезными, чем принято считать в высших коридорах европейской власти. Информагентство Bloomberg пишет, что главная интрига следующего года будет разрешена весной. Речь, конечно, идет о президентских выборах в США. Американское общество устало от кризиса, и президент Обама, скорее всего, не будет переизбран. Но кто придет ему на смену? Журналисты обращают внимание на еще одну деталь: демократы вряд ли смогут удержать большинство в сенате. Сейчас в этом государственном органе заседает 23 демократа и только 10 республиканцев, но в следующем году расклад сил может круто измениться. После того как республиканцы полностью аккумулируют власть в своих руках, Америку ждут большие перемены. А затем перемены коснутся и всего мира. США с республиканцами будут вести более агрессивную внешнюю политику, о «перезагрузке» отношений с Россией, очевидно, тоже скоро забудут.

& ASSOCIATES

“Ïðîôåccèîíàëèçì, îïûò, çíàíèÿ”

ÐÀÇÂÎÄÛ 807 KINGS HWY 2ND FLOOR, (ÌÅÆÄÓ E 8 & E 9)

BROOKLYN, NY 11223

718-998-3600

www.LubovStark.com

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

 Ðàçâîäû ïî ñîãëàñèþ Ìåæäóíàðîäíûå ðàçâîäû Ðàçâîäû áåç ñîãëàñèÿ Âåäåíèå ñëîæíûõ ïðîöåññîâ Àííóëèðîâàíèå áðàêà Áðà÷íûå è äîáðà÷íûå êîíòðàêòû FAMILY COURT Child Support Custody/Visitation

675-088

А

дут иметь цены на нефть. Газета рассчитывает, что к концу следующего года стоимость «черного золота» не изменится и останет-

Р усская РЕКЛАМА

налитики, в частности, не ждут, что в 2012 году конфликты могут возникнуть в Судане, на Северном Кавказе или в Нагорном Карабахе. Более или менее стабильной останется ситуация в Мексике и Северной Нигерии. Даже на Корейском полуострове, прогнозируют они, все будет спокойно. Зато проблемы определенно ждут Сирию, где режим как никогда близок к падению. Уже ясно, что Башар Асад сдавать власть добровольно не будет, а

потому страну определенно ждет гражданская война. В следующем году возможен также конфликт между Израилем и Ираном. В конце 2011 года санкций против арабского государства серьезно усилились, но это не мешает режиму Ахмадинежада постоянно устраивать провокации. Както раз иранский диктатор даже заявил, что такого государства, как Израиль, вообще не должно существовать на политической карте мира. Foreign Policy также пишет, что конфликты обострятся в Афганистане, в котором режим талибов в последнее время резко активизировался. Покажет «зубы» и Пакистан, в котором недавно убили лидера «Аль-Каеды» Усаму бен Ладена. Причем воевать это государство, скорее всего, может с Индией. Слаб сейчас и режим Салеха в Йемене, а потому здесь тоже возможны потрясения. Не исключены конфликты в Средней Азии - в том же Узбекистане или Казахстане. Возможны конфликты в Конго, Кении, Сомали и пока спокойной Венесуэле. Новые испытания ждут народы Туниса и Мьянмы. The New York Times пишет, что большое значение для мировой экономики в следующем году бу-

A 15 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2012 ГОДА

ПРОГНОЗ


RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 16

ИТОГИ

U-BUY-1 REALTY, INC.

Квартиры в рент и на продажу см. рекламу в секции D

Россия и США продолжают играть ключевые роли в мире, что оправдывает интерес к этим странам, в том числе и к сравнительному анализу их развития. Как менялись Соединенные Штаты и Россия в 2011 году? «Голос Америки» предлагает сравнение с уровнями 2010 года для оценки качества работы, проделанной в уходящем году американским и российским государствами. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ оответствующий рейтинг ежегодно публикуется Агентством ООН по международном уразвитию. При составлении рейтинга оцениваются такие показатели, как качество образования, уровень грамотности, стандарты обитания и предполагаемая продолжительность жизни жителей той или иной страны. В рейтинге учтены данные 185 государств-членов ООН, плюс Гонконг (особый административный район КНР) и

С

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ðóññêàÿ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

«По статистике, почти треть молодых людей, не достигших 23-летия, обвиняют в совершении различного рода преступлений», - сообщает журнал Pediatrics. егодня отмечают значительный всплеск детской преступности по сравнению с последними данными, собранными 44 года назад

С

США И РОССИЯ В 2011 ГОДУ Палестинская Автономия. США заняли четвертое место в рейтинге-2011, набрав 0.910 балла (на 0.002 балла больше, чем в 2010 году). Занесены в группу стран с «очень высоким уровнем развития человеческого капитала». Россия - 66 место, 0.755 балла (на 0.004 больше, чем в прошлом году). Входит в группу государств с «высоким уровнем развития».

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ Этот рейтинг публикуется Всемирным экономическим форумом. Оценка производится по 12-ти ключевым критериям. В общей сложности анализируется около ста статистических показателей. Оценка производится по семибалльной шкале где 7 - наивысшая возможная оценка. США - 5-е место, 5.4 балла. В 2010 году Соединенные Штаты набрали аналогичное количество баллов, но заняли более высокое - четвертое - место. Наибольшими проблемами страны названы высокие налоги, неэффективная бюрократия и проблемы с доступом к финансовым ресурсам. Россия - 66 место, 4.2 балла. В 2010 году Россия набрала аналогичное количество баллов, однако ее положение в общем зачете ухудшилось (она была 63-й).

БЛАГОСОСТОЯНИЕ Рейтинг благосостояния ежегодно рассчитывается британским исследовательским центром Legatum Institute. США - 10-е место в общем зачете-2011. Лучше всего обстоят дела со здравоохранением (1-е место в мире), хуже всего - с личной безопасностью (26-е место). криминологом Роном Кристенсеном. Тогда эти цифры потрясли Америку: 22% граждан в возрасте Ðóññêàÿ до 23 лет побывало под арестом. Сегодня юных правонарушителей гораздо больше - 30,2%. Помнению криминолога Альфреда Блумстейна, «увеличение количества арестов среди молодежи не случайно. Следует принимать во внимание жесткую криминальную политику в стране». «44 года назад многих удивили такие цифры», - признался Блумстейн, профессор Heinz College при Университете Карнеги-Меллона, который вместе с Кристенсеном работал в составе специальной комиссии Линдона Джонсона по предупреждению преступности. Ðóññêàÿ По словам Блумстейна, «причиной арестов молодых людей становятся, как правило, наркотики или домашнее насилие - те виды правонарушений, которые едва ли привлекали внимание полиции в 1960-е годы». «Сейчас арестов гораздо больше», - сообщил он. Новые данные в Бюро трудовой статистики собирали в

Место, занимаемое Соединенными Штатами в общем рейтинге не изменилось по сравнению с 2010-м годом. Россия - 59-е место. Наилучшим образом обстоят дела в области образования (32-е место в мире), хуже всего - с качеством госуправления (87).

БИЗНЕС Рейтинг «Делать бизнес» Всемирного Банка. Оцениваются такие критерии,

расчет 60 показателей в таких категориях, как электоральный процесс, уровень плюрализма, политическая культура, качество работы правительства и пр. Оценка производится по десятибалльной шкале, где 10 - максимально возможная оценка. За год и в Соединенных Штатах и в России ситуация претерпела изменения к худшему. США заняли 19 место, набрав 8.11 баллов - в 2010 году они были на 17 позиции, с 8.18 баллами. Россия: 117 место с 3.92 баллами. В 2010 году - 107 место, 4.26 балла.

КОРРУПЦИЯ

как простота открытия нового бизнеса, получения разрешений на строительство, регистрации прав собственности, получения кредита, уровень защиты прав инвесторов, система налогообложения и пр. В рейтинге 2012 года США заняли четвертое место (поднявшись на одну позицию по сравнению с рейтингом-2011). Россия - 120-е (123-е в предыдущем рейтинге).

УРОВЕНЬ ДЕМОКРАТИИ Основан на публикации исследовательского отдела британского журнала Economist за 2011 год (всего оценивались 167 государств). При оценке состояния дел в этой сфере берутся в

Рейтинги восприятия коррупции ежегодно публикует неправительственная организация Transparency International. В 2010 и 2011 годы оценивались 182 государства и территории. Оценка производится по десятибалльной шкале, где 10 - государство свободное от коррупции, 0 - абсолютно коррумпированное государство. США - 24 место, 7.1 балла. В рейтинге 2010 года те же 7.1 балла обеспечили США более высокое - 22-е - место, Россия - 143 место, 2.4 балла. В России ситуация улучшилась. В 2010 году она заработала 2.1 балла, заняв 154-е место из 172 возможных.

ГЛАС НАРОДОВ По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 40% россиян считают, что 2011 год был удачным для страны. По данным службы Gallup, 30% американцев убеждены, что их страна движется в верном направлении.

МОЛОДЫЕ И ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ период с 1997-го по 2008 годы. Среди респондентов - дети, подростки, а также молодые юноши и девушки в возрасте до 23 лет. Всех участников исследования спрашивали о том, доводилось ли им когда-либо быть арестованными за совершение тех или иных проступков. Во время проведения опроса не учитывали только мелкие нарушения правил дорожного движения. Среди причин задержания указывали широкий круг преступлений и правонарушений, начиная от прогулов, распития спиртных напитков, вандализма, магазинных краж и заканчивая убийством. «При этом, любой привод в полицию расценивался как арест», - заявил Роберт Брейм. Некоторые инциденты не заканчивались уголовным обвинением. «40 лет назад борьбу с мелкими правонарушениями вели не так активно, как сейчас», - считает криминолог Меган Керличек. По ее словам, «общество стало го-

раздо менее лояльно относиться к шалостям подростков». *** В соответствии с исследовательским докладом журнала Американской академии педиатрии, за последнее десятилетие резко выросло число молодых американцев, которые рассказывают, что их арестовывали, как минимум, один раз. Тогда как в середине 60-х около 22% американцев сообщали, что к 23 годам они уже были арестованы, по оценкам исследователей, примерный уровень арестованных к этому возрасту сейчас лежит в «пределах 30.2 и 41.4% граждан».

Гости «Русской рекламы» С1


A 17 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700 RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Интенсивное изучение Впечатляющие результаты благодаря использованию современнейших технологий и нестандартных методов изучения языка.

For required program disclosure information, please visit our website at www.asa.edu/disclosure.asp Accredited by the Middle States Commission on Higher Education 482-186

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

..


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 18

933-112

976


A 19

846-80

ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

• Ïîìîùü â îôîðìëåíèè ãðèí-êàðò, â òîì ÷èñëå - ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ, äëÿ æåðòâ ñóïðóæåñêîãî íàñèëèÿ, äëÿ ëþäåé ñ ýêñòðàîðäèíàðíûìè ñïîñîáíîñòÿìè. • Ïîëèòè÷åñêîå óáåæèùå • Èçìåíåíèå ñòàòóñà, âèçû J1, B1/B2, F1, H1B, L1 • Çàùèòà îò äåïîðòàöèè, â òîì ÷èñëå â îñîáî ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ • Ïîäãîòîâêà è ñîïðîâîæäåíèå íà ëþáûå èììèãðàöèîííûå èíòåðâüþ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÉ ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÂÎ ÂÑÅÕ ÑÓÄÀÕ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ È ÍÜÞ-ÄÆÅÐÑÈ

КОРПОРАТИВНОЕ И БИЗНЕС-ПРАВО • • • • • •

Îòêðûòèå êîìïàíèé (êîðïîðàöèè, ÎÎÎ è ïîëíûå òîâàðèùåñòâà) Ïðàâîâîå àäìèíèñòðèðîâàíèå áèçíåñà Ïîêóïêà è ïðîäàæà áèçíåñà Ïîäãîòîâêà è ïåðåñìîòð ëþáûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì îòâåòñòâåííîñòè Ó÷àñòèå â ñóäåáíûõ ïðîöåññàõ ïî âîïðîñàì íàðóøåíèé óñëîâèé êîíòðàêòà è äðóãèì âîïðîñàì, âêëþ÷àÿ ñïîðû ìåæäó ñîâëàäåëüöàìè è ïàðòíåðàìè

ÄÐÓÃÈÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÀÄÂÎÊÀÒ ÃÎÄÀ

Tel. 718-924-2896

www.aantlaw.com

1<6&$6 5L^@VYR:JOVVSVM*HYLLYHUK(WWSPLK:[\KPLZ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

1400 Avenue Z, Suite 301, Brooklyn, New York 11235

Р усская РЕКЛАМА

• Health Care Law•Ðàçâîäû•Äîâåðåííîñòè•Ïåðåâîäû LAW OFFICES of ALICE ANTONOVSKY, PLLC

HKP]PZPVUVM72852&2//(*( ;6<96*633,.,6--,9:6<;:;(5+05. :*0,5*,(5+/,(3;/:*0,5*,;9(*2: 3,(+05.;6796.9(4:05 ‹6**<7(;065(3;/,9(7@ ‹7/@:0*(3;/,9(7@‹7/(94(*@ ‹7/@:0*0(5(::0:;(5; ‹79,4,+0*(3‹79,+,5;(3

 Y

;YHUZMLYZ[\KLU[Z^LSJVTL 6;/,94(169:! ‹)<:05,::4(5(.,4,5;(5+(+4050:;9(;065ZLWKFRQFHQWUDWLRQVLQ

$FFRXQWLQJ)LQDQFH0DUNHWLQJ0DQDJHPHQW,QIRUPDWLRQ6\VWHPV 2IILFH7HFKQRORJ\ ‹:6*0(3:*0,5*,:‹7:@*/636.@‹,+<*(;065 ‹)0636.@‹7(9(3,.(3:;<+0,:‹/<4(5:,9=0*,: ‹+0.0;(34<3;04,+0(+,:0.5‹30),9(3(9;:(5+:*0,5*,: 7RXUR&ROOHJHLVDQHTXDORSSRUWXQLW\LQVWLWXWLRQ

970-93

(FUPOUIF3PBEUPB#SJHIU'VUVSF

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

"WFOVF+ #SPPLMZO ^^^[V\YVLK\U`ZJHZ


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 20

952-50


Жертвой медицинской медицинской ошибки ошибки может стать стать каждый каждый

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Если вы или члены вашей семьи столкнулись с подобными проблемами, Каждый врач имеет право на ошибку, но за свою невнимательность надо платить. М Ыцена Вмедицинской А М П Оошибки М О –Ж Е М ! жизнь. Тем более когда человеческая

Р усская РЕКЛАМА

Каждый право ошибку, за свою невнимательность надо Êàæäûéврач âðà÷ имеет èìååò ïðàâî íàна îøèáêó, íî çàноñâîþ íåâíèìàòåëüíîñòü íàäî ïëàòèòü. Òåìплатить. áîëåå, êîãäà öåíà Тем ìåäèöèíñêîé îøèáêèцена – ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíüошибки è ñåðüåçíûå òðàâìû, ïðèâåäøèå ê èíâàëèäíîñòè более когда медицинской – человеческая жизнь.

A 21 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ЕЖЕГОДНО ЖИЗНЬ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИЗ−ЗАÄÅÉÑÒÂÈÉ НЕВЕРНОÂÐÀ×ÅÉ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÍÅÂÅÐÍÎ ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÄÈÀÃÍÎÇÀ, ЛЮДЕЙ ÕÀËÀÒÍÎÑÒÈ È ÏÐÎ×ÈÕ ÎØÈÁÎ×ÍÛÕ ПОСТАВЛЕННОГО ДИАГНОЗА, ХАЛАТНОСТИ ПРОЧИХ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ÅÆÅÃÎÄÍÎ ÏÎÃÈÁÀÞÒ ÁÎËÅÅ ÌÈËËÈÎÍÀ ËÞÄÅÉ,ИЛИ À ÒÀÊÆÅ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ ÍÀ ÂÑÞ ВРАЧЕЙ ÆÈÇÍÜ

Адвокаты юридической компании Kadanoff & Kadanoff, PLLC более 60 лет

Если вы защищают или членыинтересы вашей семьи с подобными проблемами, своих столкнулись клиентов по следующим вопросам:

М• Ы АМ çàùèòà В ñòðàäàþùèõ

ПО МО ЖЕ М ! • халатность ïðåñòóïíàÿ врачей, õàëàòíîñòü • òðàâìû â ðåçóëüòàòå • преступная

íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì âðà÷åé,âêëþ÷àÿ включая дела против городаäåëà Адвокаты юридической компании Kadanoff & Kadanoff, PLLC более 60 ãîðîäà лет àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé; è ïîëó÷èâøèõ • ñëó÷àè ôàòàëüíîãî èñõîäà ïðîòèâ НьюЙорк и местных медицинских ÷åðåïíîìîçãîâûå òðàâìû; è cåðüåçíûå òðàâìû, защищают интересы своих клиентов по следующим вопросам: è ìåñòíûõ и госпиталей; ïðèâåäøèå ê èíâàëèäíîñòè • ñëó÷àè ïðåíåáðåæèòåëüíîãî • òðàâìû, ñâÿçàííûå ñучрежденийÍüþ-Éîðêà ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé áåçîòâåòñòâåííîñòüþ â ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíûõ травмы, связанные •• преступная халатность врачей, îòíîøåíèÿ ê êëèåíòàì è ãîñïèòàëåé; äðóãèõ. äåéñòâèé âðà÷åé; с безответственностью других. äîìîâ ïðåñòàðåëûõ; включая дела против города НьюЙорк и местных медицинских ЗаÇàвремя практики «Медицинские ошибки случаются, В офисе постоянно работает “Ìåäèöèíñêèå îøèáêè ñëó÷àþòñÿ, è íàøà çàâðåìÿ адвокатской àäâîêàòñêîé ïðàêòèêè Kadanoff &  îôèñå ïîñòîÿííî ðàáîòàåò ïåðåâîä÷èê, ïîKadanoff Kadanoff, PLLC с блеском и наша задача – обеспечить переводчик, поэтому учреждений и госпиталей; Kadanoff,&PLLC ñ áëåñêîì âûèãðàëè òûñÿ÷è äà÷à – ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèì ïîëó÷èòü ýòîìó ðóññêîÿçû÷íûå êëèåíòû ÷óâñòâóþò ñåвыиграли сотни судебных пострадавшим достойное русскоговорящие клиенты ñóäåáíûõ ïðîöåññîâ, äîáèâøèñü äëÿ ñâîèõ • травмы, связанные ìàêñèìàëüíóþ êîìïåíñàöèþ”, – ñ÷èòàþò àäпроцессов, добившись дляäîëëàðîâ своих существование», – считают чувствуют себя комфортно, áÿ êîìôîðòíî, ðàçãîâàðèâàÿ íà ðîäíîì ÿçûêå. êëèåíòîâ ñîòíè ìèëëèîíîâ â с безответственностью других. âîêàòû Kadanoff & Kadanoff, PLLC. PLLC. клиентов миллионных компенсаций. адвокаты Kadanoff & Kadanoff, разговаривая на родном языке. êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè

961-191

• ìåäèöèíñêèå îøèáêè;

• WELFARE • SSI • MEDICARE • MEDICAID

За время адвокатской практики «Медицинские ошибки случаются, В офисе постоянно работает Kadanoff & Kadanoff, PLLC с блеском и наша задача – обеспечить переводчик, поэтому áåç ëèøåíèÿпострадавшим ýòèõ ôåäåðàëüíûõ è øòàòíûõ áåíåôèòîâ. выиграли сотни судебных достойное русскоговорящие клиенты процессов, добившись дляëþäÿì своих áåç ñòàòóñà. существование», считают ïåðåâåñòè âàøå чувствуют À òàêæå Âû ìîæåòå –áåñïëàòíî äåëî êсебя íàì.комфортно, клиентов миллионных компенсаций. адвокаты Kadanoff & Kadanoff, PLLC. разговаривая на родном языке.

KADANOFF & KADANOFF, PLLC

Îáðàòèòåñü ê íàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ

718-875-6706 718!875!6706

Каждую неделю «Новое русское слово» будет публиковать ответы адвокатов Kadanoff & Kadanoff, PLLC на самые насущные вопросы наших читателей. áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè è Если у вас есть вопросы к сотрудникам юридической фирмы Kadanoff & Kadanoff, PLLC, вы можете задать их по телефону 875!6706 З В(718) ОНИ ТЕ: или по электронной почте kadanoffandkadanofflaw@yahoo.com. ïîçâîëüòå íàì èçó÷èòü âàøå äåëî Обратитесь к нам для получения

Kadanoff & Kadanoff, PLLC.

бесплатной консультации Çâîíèòå:

Более 60 лет работы с русское выдающимися результатами! и позвольте нам Каждую неделю «Новое слово» будет публиковать ответы адвокатов Kadanoff & изучить Kadanoff,ваше PLLCдело на самые насущные вопросы наших читателей.

ÁÎËÅÅ 60 ËÅÒ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÂÛÄÀÞÙÈÌÈÑß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ

Если у вас есть вопросы к сотрудникам юридической фирмы Kadanoff & Kadanoff, PLLC, вы можете задать их по телефону (718) 875!6706

Каждую неделю «Новое русское слово» будет ответы адвокатов Kadanoff & Kadanoff, PLLC на самые насущные вопросы наших читателей. илипубликовать по электронной почте kadanoffandkadanofflaw@yahoo.com. Court St., Suite1710, 1710, Brooklyn, NY 11242 Наша Анна говорит порусски Если у вас есть вопросы к сотрудникам юридической фирмы••Kadanoff Kadanoff, PLLC,(paralegal) вы(paralegal) можете задать их по телефону (718)ïî-ðóññêè 875!6706 26 26 Court St., Suite Brooklyn, NY 11242 Íàøà&сотрудница ñîòðóäíèöà Ëåíà ãîâîðèò или по электронной почте kadanoffandkadanofflaw@yahoo.com. KADANOFFANDKADANOFFLAW@YAHOO.COM Каждую неделю «Новое русское слово» будет публиковать ответы адвокатов Kadanoff & Kadanoff, PLLC на самые насущные вопросы наших читателей. danoffKadanoff & Kadanoff, PLLC, вы PLLC можете по телефону (718)наших 875!6706 Если у «Новое вас естьрусское вопросыслово» к сотрудникам юридической фирмы Kad Каждую неделю будет публиковать ответы адвокатов & Kadanoff, на задать самые их насущные вопросы читателей. danoffandkadanofflaw@yahoo.com. по электронной почте kad Если у вас есть вопросы к сотрудникам или юридической фирмы Kadanoff & Kadanoff, PLLC, вы можете задать их по телефону (718) 875!6706

26 Court St., Suite 1710, Brooklyn, NY 11242 • Наша сотрудница (paralegal) Анна говорит порусски

Íå âûáèðàéòå àäâîêàòà, íå ðàññìàòðèâàÿ íàø website: WWW.KADANOFFLAW.COM или по электронной почте kadanoffandkadanofflaw@yahoo.com.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Îêàæåì ïîìîùü â ïîëó÷åíèè ìàêñèìàëüíîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïîñòðàäàâøèì, èìåþùèì:


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 22

ОБЩЕСТВО

BRIGHT HORIZONS REALTY, INC

Вас обслужат опытные профессионалы на высоком уровне см. рекламу в секции D

Еврейская община США одна из самых крупных в мире более 5,5 млн человек. Процент бизнесменов и «белых воротничков» в ней зашкаливает, хотя так было не всегда. силу исторических причин евреев связывают с США особые отношения. Когда начались гонения на евреев в Германии, а позднее и в других европейских странах, оккупированных нацистами, американский континент стал надежным убежищем для многих из них. Еще в

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

В

Если учесть, сколько против Ричарда Никсона было выдвинуто обвинений, трудно поверить, что в его шкафу еще могли остаться скелеты. Но, судя по всему, они есть, пишет The Daily Mail со ссылкой на выходящую в свет книгу Дона Фулсома «Страшные тайны Никсона: о самом проблемном президенте Америки из первых рук». отергейтский скандал, ковровые бомбардировки Камбоджи, антисемитские высказывания и женоненавистнические шутки в Белом доме, очернение политических оппонентов - все это, с точки зрения корреспондента Тома Леонарда, меркнет перед вопросом о том, имел ли Никсон плотскую связь с мафиозным дельцом. По его мнению, подтверждение этой версии могло бы дать «чрезвычайно интересные данные о мотивах и поведении известного своей замкнутостью политика». Известно, что 37-й президент США имел «серьезные проблемы с выпивкой» (приближенные яко-

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

У

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

www.Ru sRek.com

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА США 1930-е годы сотни евреев прибыли на пароходах из Германии. К началу Второй мировой войны численность общины составляла 4,5 млн человек. По ее окончании эмиграция продолжилась. Не стоит лишний раз напоминать о роли американцев в создании Израиля, его последующей экономической и военной поддержке. Если в начале XX века большинство американских евреев жили в гетто и работали в качестве наемных работников в промышленности, то через несколько десятилетий ситуация в корне изменилась. К 1957 году среди «белых воротничков» было более 70% евреев, в то время как среди прочих белых американцев - только 35%. К началу XXI века евреям удалось достигнуть еще более ошеломляющих результатов. В 2008 году 46% евреев зарабатывали больше $100 тыс. в год. Из 400 американцев, оказавшихся в рейтинге Forbes, больше четверти принадлежат к еврейской общине. Возможно, дело здесь в тяге к образованию, которая поощрялась в еврейских семьях больше, чем, скажем, в ирландских. К 1990-м годам евреям удалось

получить довольно значительный вес в американской политике и финансах: они покоряли Wall Street и Кремниевую долину, Конгресс и Администрацию белого дома. После выборов 1992 года количество евреев в Конгрессе достигло наибольшего значения - 33 человека. В начале XXI века в связи с ростом численности мусульман особую актуальность приобретает тема возможного столкновения интересов мусульман и евреев США. Считается, что к 2000 году их численность сравнялась. Разумеется, ни о какой конфронтации между общинами речи не идет. Однако некоторые исследователи указывали, что мусульмане, в отличие от евреев, не имеют такого влияния в политике. Отчасти это объясняется отсутствием консолидации между мусульманами - выходцами из разных стран Ближнего Востока. В то же время, важно подчеркнуть, что американские евреи не могут оставаться в стороне от противоречий между администрацией Барака и нынешним израильским руководством. В 2009-2011 годах Белый дом оказывал давление на Израиль с це-

лью добиться прекращения строительства поселений. Однако американские евреи заняты больше своими внутренними проблемами, чем поддержкой своего союзника на Ближнем Востоке. «Число сторонников сионизма среди евреев Северной Америки постоянно снижается, особенно среди молодежи. Одновременно уменьшается значимость Израиля в глазах евреев США и Канады» - отмечает портал Zman. com. Так или иначе, в сегодняшней Америке политический вес представителей еврейской общины остается весьма значительным. Вопрос о еврейском лобби всегда порождал массу политических споров и спекуляций внутри страны и за ее пределами. Тем не менее, с исторической точки зрения, их активное участие в жизни страны вполне оправдано, ведь речь идет о более чем пяти миллионах граждан.

ПРЕЗИДЕНТ, ГОМОСЕКСУАЛИЗМ И МАФИЯ бы называли его «Наш пьяница»), бил жену (до, во время и после президентства, уточняет Леонард со слов Фулсома) и к моменту инаугурации имел 20-летнюю историю связей с мафией. Более того, «гомофоб Никсон сам, возможно, был геем» и крутил «роман с лучшим другом и наперсником Чарльзом «Малышом» Ребозо, заправилой из Флориды. Тот контактировал с мафиозными кругами и был еще более жуликоватым, чем сам Никсон», - пишет Леонард. Ребозо был «невысокий, смуглый кубино-американский бизнесмен с привлекательной внешностью», обладавший к тому же «целым послужным списком неудачных отношений с женщинами и тесных союзов с мафиозными боссами Майами». Младший сын работника сигарной мануфактуры, «Малыш» сам выбился в люди и со временем оброс связями в среде организованной преступности. Никсона с Ребозо познакомил в 1950 году общий знакомый - сенатор Джордж Смэдерс. Первая встреча на рыболовецком катере «Малыша» получилась не слишком удачной: нелюдимый Никсон сидел, уткнувшись в газеты, вспоминал позднее Ребозо, и за все время едва сказал с ним десяток слов. Его гневную тираду пересказал Фулсому Смэдерс: «Никогда больше не приводи сюда этого сукина сына Никсона. Этот парень не умеет говорить, не пьет, не курит, не ухлестывает за

женщинами... Он даже рыбу ловить не может». Тем не менее, Ребозо «проявил упорство», и сделал это в значительной степени из-за укрепления позиций Никсона в Вашингтоне, утверждал «циник» Смэдерс. В 1964 году он открыл во Флориде банк, первым вкладчиком которого стал Никсон, на тот момент адвокат. По словам мафиозо Винсента Терезы, учреждение использовалось гангстерами для отмывания денег. «Едва ли возможно, что Никсон, обещавший поставить борьбу с организованной преступностью во главу угла

своего президентства, не знал о мафиозных связях лучшего друга», - говорится в статье. Спустя некоторое время Никсон и Ребозо стали «неразлучны» настолько, что ближайшие коллеги президента стали жаловаться: Ребозо монополизировал время Никсона. «Щеголеватый» кубинец выбирал для Никсона одежду; после водворения последнего в Белом доме получил там отдельный кабинет и спальню, а также право без дополнительного отчета входить в здание и покидать его. Никсон и Ребозо частенько проводили вместе отпуск. «Доказательств явного гомосексуализма» Никсона его биографу Энтони Саммерсу обнаружить не удалось. Известно, что на публике он был гомофобом, отзывался о геях как о «больных» людях. Вместе с тем одному из военных советников было поручено «научить президента целовать жену», дабы их союз выглядел более убедительно. Той же цели служили переходящие в оргии вечеринки с участием эффектных женщин, которые устраивал в Майами Ребозо.

Крюгер не останется без гроша С41


ÊÀËÈÔÎÐÍÈß ÍÅÂÀÄÀ-ÀÐÈÇÎÍÀ-ÞÒÀ 1 0 Д Н Е Й 4 Ш ТАТА ÊÀËÈÔÎÐÍÈß, ÍÅÂÀÄÀ, ÞÒÀ, ÀÐÈÇÎÍÀ

10 дней

БРАЙС КАНЬОН, ЗАЙОН КАНЬОН, ЛАС ВЕГАС, ГРАНД КАНЬОН, САН ДИЕГО, ЛОС АНДЖЕЛЕС, САН ФРАНЦИСКО ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 13,28янв 11,18фев 3,17,23,30мар 6,13,21,28ап 1,5,12,19,26мая 9,16,23,30июн 6,14,21,27июл 4,11,18,25,31авг 8,15,21,28сен 6,13,20,27окт 10,17,22ноя 8,21,24*,29*дек ....

$1560

• ÁÎËÜØÅ 20 ËÅÒ Â ÁÈÇÍÅÑÅ! • У НАС РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ, ПРИЗНАННЫЕ ГИДЫ • САМОЕ КРУПНОЕ АГЕНТСТВО В США ПО ЭКСКУРСИЯМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 307 BRIGHTON BEACH AVE, BROOKLYN, NY 11235 • 97 14 66 AVE (QUEENS), NY 11374

W W W . NEWTOURS.US E MAIL: NEWTOURSUSA@YAHOO.COM • (718) 934-7644 • (718) 934-6400 • (718) 997-8687 • 24 HR: (212) 629-1898 • 1-800-975-7195

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ - ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ - ÃÐÀÍÄÊÀÍÜÎÍ - ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÈ 7 дней ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 13,28янв

11,18фев

3,17,23,30мар

ÂÑß ÀÌÅÐÈÊÀ ÒÓÐÛ 4-6 ÄÍÅÉ

6,13,21,28апр

1,5,12,19,26мая 9,16,23,30июн 6,14,21,27июл 4,11,18,25,31авг 8,15,21,28сен 6,13,20,27окт 10,17,22ноя

ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß

8,21,24*,29*дек .............................................. $1380 ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ - ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН

фигур, Природный мост, пещеры Люрей, Бушгарденс* 18,23фев 8,17,31мар 7,21,28апр 5,17,25мая

6 дней 17янв

7,16,21,30июн 4,14,28июл

1,15,22фев

7,21мар

2,5,9,16,23,30мая 13,20,27июн 8,15,22,29авг 4,12,19,25сент

3,10,17,25апр

4,10,18,25,31июл 2,10,17,24,31окт

14,21,26ноя 12,25*дек ..................................

ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ

$1330

ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 5 дней 2 дня экскурсии

17янв 1,15,22фев 7,21мар 2,5,9,16,23,30мая 13,20,27июн

3,10,17,25апр 4,10,18,25,31июл

8,15,22,29авг 4,12,19,25сен 2,10,17,24,31окт 14,21,26ноя 12,25*дек............................................ $390+перелет - ÑÀÍ-ÄÈÅÃÎ 5 дней ПЕРЕЛЕТ ВКЛЮЧЕН 13,28янв 11,18фев 3,17,23,30мар

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ 6,13,21,28апр 6,14,21,27июл

1,5,12,19,26мая 4,11,18,25,31авг

9,16,23,30июн 8,15,21,28сент

6,13,20,27окт 10,17,22ноя 8,21,24*,29*дек ....

$1020

ÂÑß ÊÀÍÀÄÀ ËÓ×ØÅÅ Â ÊÀÍÀÄÅ

6 дней Монреаль, Квебек, Оттава,

Торонто, Ниагарa 7янв 4,18фев 3,24мар 7,14,17,28апр 5,12,21,23,26мая 2,16,22,27июн 3,9,14,23,28июл 4,11,17,25,29авг

1,10,15,21,25сен

2,12,20,26окт

3,13,22ноя 1,15,25*дек .................................. $650 5 дней Монреаль, Торонто,

ÊÀÍÀÄÀ-ÁÎËÜØÎÉ ÒÓÐ

Квебек, Ниагара 21янв 11,22фев 9,28мар 6,11,21,27апр 2,11,19,24мая 9,13,23,30июн 4,13,21,27июл 4,15,24,30авг

8,14,19,22,29сен

6,13,19,27окт

10,17,21,30ноя

Торонто / Квебек, Монреаль ............................ ÊÀÍÀÄÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß è ÎÒÒÀÂÀ 4 дня ....

ÇÈÌÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ Â ÊÂÅÁÅÊÅ

$360 $450

Милуоки, Детройт, озера Эри, Мичиган 14янв 18фев 17,31мар 7,28апр 6,26мая 9,23июн 4,14,28июл 4,11,25,29авг

$650

Музей восковых фигур, Природный мост, пещеры Люрей, Бушгарденс* 16,23фев 8,15,29мар 7,19,26апр 5,17,23мая 7,14,21,28июн

2,12,26июл

2,9,23,29авг 6,13,20,27сент

3,18,25окт 8,15,22,30ноя 13,20,27*дек ..........

$645

ÄÂÓÕÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ ÂÀØÈÍÃÒÎÍ 2 дня

ПОНЕД., СРЕД, ЧЕТВ., СУББОТЫ.

полный тур, музеи, вечерний тур, пр ..............

$175

СУББОТЫ (без документов) ..........................

$198

ÁÎÑÒÎÍ 2 дня четверги и субботы .............. $189 ÍÈÀÃÀÐÑÊÈÅ ÂÎÄÎÏÀÄÛ-ÑØÀ 2 дня ПОНЕД, СРЕДЫ,

ÎÄÍÎÄÍÅÂÍÛÅ ÒÓÐÛ ÂÀØÈÍÃÒÎÍ по ПЯТНИЦАМ ........................ от $125 ÔÈËÀÄÅËÜÔÈß è ÑÀÄÛ ÄÞÏÎÍÎÂ город, по ВТОРНИКАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ ..................

ÑÒÐÀÍÀ

ÝÌÈØÅÉ-ËÀÍÊÀÑÒÅÐ

$85

Усадьба эмишей по

СРЕДАМ И СУББОТАМ .................................. $85 ØÎÊÎËÀÄÍÛÉ ÌÈÐ ÕÅÐØÈ ЧЕТВЕРГИ И ВОСКР. $85

ÏÎËÍÀß ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß Ñ ËÀÍ×ÅÌ Â ÐÅÑÒÎÐÀÍÅ “ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÀÌÎÂÀД и посещением Метрополитен музея: Даунтаун, Уолл Стрит, "Граунд # Бродвeй,

Гарлем,

ООН,

Рокфеллер#центр,

Центральный парк, панорама мостов

ВТОРН., ЧЕТВЕРГИ, ПЯТН., СУББОТЫ, ВОСКР. $75

ÏÎËÍÛÉ ÒÓÐ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ Ê ÑÒÀÒÓÅ ÑÂÎÁÎÄÛ экскурсия, круиз включен ПОНЕДЕЛЬН. и СРЕДЫ $75

9 дней от $890+перелет

ÇÂÅÇÄÛ ÀÒËÀÍÒÈÊÈ

ЭКСКУРСИИ + 7 дней КРУИЗ от $1200+перелет

ËÀÒÈÍÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ ÁÐÀÇÈËÈß,

ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 11 дн Рио#де#Жанейро, Буэнос#Айрес, водопады Игуасу 13,20,27янв 3,10,24фев 2,9,16,23,30мар 6,13,20,27апр 4,11,18,25мая $1995+пер ÁÐÀÇÈËÈß, ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, ×ÈËÈ 13 дн 13,20,27янв 3,10,24фев 2,9,16,23,30мар 6,13,20,27апр 4,11,18,25мая ............................................ $2690+пер ÏÅÐÓ 8 дн 28янв 18фев 3,24мар 14,28апр 12,26мая 9,23июн 7,21июл 4,18авг 1,15,29сент 20окт $1600+пер ÏÅÐÓ 12 дн 27янв 17фев 2,23мар 13,27апр 11,25мая 8,22июн 6,20июл 3,17,31авг 14,28сент от $2120+пер ÏÅÐÓ-ÁÎËÈÂÈß 12 дн 27янв 17фев 2,23мар 13,27апр 11,25мая 8,22июн 6,20июл 3,17,31авг 14,28сент 19окт 2,16,30 ноя ...................................... от $2715+пер ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ экскурсии и отдых 9дн/8ноч Сан Хосе, Круиз на остров Черепахи, вулкан Аренал, Водопады Ла Пас, ферма бабочек, термальные источники, Нац. парк, питание*, встреча "все включено" 3 дня, выезд ежедневно ................................................ от $1395+пер

ÒÀÈËÀÍÄ, ÊÀÌÁÎÄÆÀ - ÝÊÇÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÉ 12 дн 2012г. 10фев .................................... от $2590+перелет

ÈÎÐÄÀÍÈß

11 дн 2012г. 18 мар.................................. от $2290+перелет ÁÅËÜÃÈß, ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ, ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ 10 дн 2012г. 6 апр .................................... от $1920+перелет ÃÅÐÌÀÍÈß: 7 ÍÅÏÎÕÎÆÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ 9 дн 2012 г. 21 апр .................................. от $1760+перелет ÈÒÀËÈß - ÏÎÄËÈÍÍÎÅ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÅ! 12 дн 2012 г. 28 апр .................................. от $2490+перелет

ÔÐÀÍÖÈß "ÊÀÊ ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍ... ÏÀÐÈÆ - ÍÎÐÌÀÍÄÈß - ÁÐÅÒÀÍÜ!" 11 дн 2012г. 11мая .................................... от $2170+перелет

ÁÓÒÀÍ, ÍÅÏÀË, ÒÈÁÅÒ, ÃÈÌÀËÀÈ

13 дн 2012г. 24 мая .............................................. от $3055+перелет

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 13 дн 2012г. 9 июн ................................................ от $1575+перелет

W W W . NEWTOURS.US

ÌÀÃÈß ÌÅÊÑÈÊÈ ÌÅÇÎÀÌÅÐÈÊÀ 12 дн /11 ноч ...................... $2685+пер ÌÅÊÑÈÊÀ - ÃÎÐÎÄÀ ÁÎÃÎÂ 9 дн / 8 ноч 27янв 6фев 6мар 6,20апр .................................................. $1200+пер

ÌÅÊÑÈÊÀ - ÏßÒÜ ÊÓËÜÒÓÐ 10 дн / 9 ноч

30янв 24фев

30мар 27апр...................................................... $1320+пер

ÌÅÊÑÈÊÀ - ÌÈÍÈÞÊÀÒÀÍ

6 дн / 5 ноч 16янв 1,18фев

5мар 2апр.................................

$765+отдых+перелет

ÈÇÐÀÈËÜ

"PUNTA CANA"

7 ночей по системе "все включено", перелет, трансферы, полное питание, напитки, развлечения, спорт и пр. c 8 апреля по 15 апреля гостиница Riu Palace Bavaro $1650 ребенок до 12 лет $1225 гостиница Riu Palace Punta Cana $1560 ребенок до 12 лет $1185 гостиница Gran Bahia Principe Bavaro $1395 ребенок до 12 лет $1090 гостиница Barcelo Dominican Beach $1265 ребенок до 12 лет $1160 перелет нонстоп и трансферы включены

ÑÊÀËÈÑÒÛÅ ÃÎÐÛ ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ 26мая 9,23июн 3,14,28июл 8,24авг 1,15сен

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ

ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÑÈÝÒË 11 дн ПЕРЕЛЕТ 9#дневный тур + Сиэтл $2140 ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß ÊÀÍÀÄÀ è ÀËßÑÊÀ (круиз) 16 дн ПЕРЕЛЕТ 9#дневный тур+ круиз......................................................

$1940+круиз

ГРАНД ТУР: ÊÐÀÑÎÒÛ ÑÊÀËÈÑÒÛÕ ÃÎÐ, ÇÀÏÀÄÍÀß

ÊÀÍÀÄÀ è ÀËßÑÊÀ - ïî çåìëå è ïî âîäå (êðóèç)

25 дн 26мая 9,23июн 28июл 8,24авг 1,4*сен от $3790 ПЕРЕЛЕТ, ТУР И КРУИЗ ВКЛЮЧЕНЫ

ÀËßÑÊÀ ÀËßÑÊÀ - ÏÎ ÇÅÌËÅ È ÏÎ ÂÎÄÅ

КРУИЗ и ТУР 14дн ПЕРЕЛЕТ, ТУР И КРУИЗ ВКЛЮЧЕНЫ Анкоридж, экскурсии, парк ДЕНАЛИ, Сиэттл, Ванкувер, Виктория 5,19,26июн 3,17,31июл 7,16,28авг 4,12сен от $2950* 24дн ПЕРЕЛЕТ, ТУР И КРУИЗ ВКЛЮЧЕНЫ 26мая 9,16,23июн 7,14,21,28июл 18,25авг 1сент от $4750

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ЛУЧШИЕ ГИДЫ!

ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ÊÀËÈÔÎÐÍÈß-ÀËßÑÊÀ-ÄÅÍÀËÈ 11 дн БЕЗ ВИЗЫ В КАНАДУ! ПЕРЕЛЕТ И ТУР

ЦЕНЫ

9 дней / 7 ночей полный тур............. $850+перелет 12 дней / 10 ночей с отдыхом в Эйлате $1190+перелет

ÀÔÐÈÊÀ ÀÔÐÈÊÀ

Кейптаун,

Национальный

заповедник

Пиланесберг, Сан Сити, водопад Виктория, океане,

Сафари

в

парке

Крюгера,

9 дн

ПЕРЕЛЕТ Британская Колумбия, Альберта, Банф, Джас# пер, Ванкувер, Виктория, Озеро Луиза .. $1990

Вылет каждую неделю, все экскурсии, переезды, гостиницы, трансферы, ГРУППОВЫЕ

отдых на

Йоханнесбург,

заповедник Матетси (Зимбабве)

9,23,30июн 21июл 4авг 1,8сент от $2350 ÀËßÑÊÀ - ÊÐÓÈÇ è òóðû 10 дн Ванкувер, Сиэттл. Любые дни, индивидуально от $1990

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ÑÓÏÅÐÒÓÐ ÏÎ ÊËÀÑÑÓ "ËÞÊÑ"

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÈÒÀÉ

ПРОГРАММЫ И КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПО ВЫБОРУ

12 дн 6 городов: Пекин, Шанхай, Сучжоу, Укси, Ханчжоу, Ханкин (древняя столица)

11дней / 9ночей .............................. от $2100+перелет

2012 г. 22мар 5,19,апр 3,17мая

ßÏÎÍÈß

ГОСТИНИЦЫ КЛАССА "ЛЮКС"

ßÏÎÍÈß

9 дн/7ноч Токио # Фудзи # Киото # Нара

ежемесячно..................................... от $2300+перелет

ОТДЫХ И ЭКСКУРСИИ

ÑÊÀÇÎ×ÍÀß ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ, ПИТАНИЕ 9 дней от $1220+перелет

18 ФЕВРАЛЯ, 7 АПРЕЛЯ 10 дней АВТОБУС $845, 8 дней АВИА $699*+ перелет 3 ночи на океане в МайамиБич

ÌÀÉÀÌÈ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ: ÒÓÐ-ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ Гостиница, прямой выход на океан, пляж, бассейн, тренажерный зал, сауна, спа*. Все удобства, мини кухня, холодильник, вид на океан из окна, балкон по запросу 9 дн АВТОБУС 6 ночей на океане в Майами#Бич $899* 7 дн АВИА 6 ночей на океане в Майами#Бич $549*+пер. 9 дн АВИА 8 ночей на океане в Майами#Бич $659*+пер.

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÊÅÀÍÅ 8 дн МАЙАМИ отель на океане $325 с чел.* 15 дн МАЙАМИ отель на океане $575 с чел.* 1 месяц МАЙАМИ отель на океане $750 с чел.*

ÔËÎÐÈÄÀ - ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß 9 дн АВТОБУС СКИДКА! $599 7 дн АВИА $399*+перелет+трансфер 5 дн АВИА $325*+перелет+трансфер

ÄÀÉÒÎÍÀ-ÁÈ× Ñ ÏÈÒÀÍÈÅÌ 9 дн АВТОБУС 6 ночей на океане от $840* 7 дн/6 ноч на океане $650+перелет+трансфер 3разовое питание, ГОСТИНИЦА НА ОКЕАНЕ 7 этажей, бассейн, номера с балконами и холодильниками

ÅÂÐÎÏÀ ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÈß - ÑÒÎËÈÖÛ 11 дн от $1450+перелет ÈÑËÀÍÄÈß 9 дн ............................ от $1450+перелет ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÈÌÏÅÐÈÈ 13 дн ........ $1140+перелет ÑÒÎËÈÖÛ ÈÌÏÅÐÈÈ 11 дн ........ $965+перелет ØÂÅÉÖÀÐÈß 8 дн полный тур 4* и выше по ПЯТНИЦАМ ...................................... от $1350+перелет

ÀÂÑÒÐÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß - ËÈÕÒÅÍØÒÅÉÍ

12 дн 3,26апр 15,29мая 12,26июн 10,24июл 6авг $1390+перелет

ØÂÅÉÖÀÐÈß: ÑÅÊÐÅÒÛ ÀËÜÏÈÉÑÊÈÕ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÉ

ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÀËßÑÊÀ-ÊÀËÈÔÎÐÍÈß

ÂÑÅ ËÓ×ØÅÅ Â ÈÇÐÀÈËÅ

ÔËÎÐÈÄÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ

11 дн 13,20,27янв 3,10,17,24фев 9,16мар $2350+перелет

ØÂÅÉÖÀÐÈß: ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÇÅÐ 11 дн 3,17фев 2,16,30мар ..........................

ÃÅÐÌÀÍÈß 12 дн 26мар 30апр 28мая от $1475+перелет ÁÅÍÈËÞÊÑ 9 дн .............................. $1190+перелет ÁÀÂÀÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß 9 дн 6,28апр 25мая 29июн 24июл 21авг 5 сен ..........................

SPECIAL! от $1995, включая перелет из Нью#Йорка А также: еженедельно 712 дн от $600+перелет

$1150+перелет

ÒÓÐÖÈß

10 дн 2 разовое питание 18фев 3,17,31мар 14,21,28апр 5,19мая 2,16,30июн 14июл 4,25авг 1,15,22,29сент 13,20,27окт 10,24ноя от $800+перелет ÒÓÐÖÈß с ОТДЫХОМ 12 дн .......... от $1100+перелет ÃÐÅÖÈß 9 дн 2 раз. питание, еженедельно полный тур, Ладони Эллады ...................... от $860+перел

ÈÑÏÀÍÈß-ÊËÀÑÑÈÊÀ

9 дн ПЯТНИЦЫ Барселона, Мадрид, Гранада, Толедо, Севилья, Кордова, Валенсия, Аликанте 2 раз. питание, трансферы $875+перелет

ÈÑÏÀÍÈß 13 дн с ОТДЫХОМ ÏÀÍÎÐÀÌÀ ÈÑÏÀÍÈÈ 9 дн

...... от $1390+перелет ПЯТНИЦЫ Барселона, Мадрид, Толедо, Жирона, Валенсия, музей Дали, Фигейрос, трансферы, 2раз.питание $875+перелет

ÈÑÏÀÍÈß-ÃÐÀÍÄ-ÒÓÐ

11 дн ПО СРЕДАМ 2 разовое питание............................................ $1200+перелет 15 дн с ОТДЫХОМ ............................ от $1580+перелет

ÈÑÏÀÍÈß è ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

16 дн Мадрид, Куэнку, Лиссабон, Барселона 23мар 6апр .... от $1500+перелет ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 9 дн ПО ЧЕТВ. или ПЯТН. от $1190+перелет

ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ ÓÈÊÝÍÄ 6 дн МАДРИД или БАРСЕЛОНА еженедельно…............ .................... от $750+перелет ÈÒÀËÈß - ñåâåð è þã 9 дн СУББОТЫ $990+перелет ÈÒÀËÈß - ñåâåð è þã 12 дн СУББОТЫ $1370+перелет ÈÒÀËÈß - òåðìàëüíûå êóðîðòû 9 дн от $690*+перелет ÈÒÀËÈß - ÐÈÌ СУББОТЫ 9 дн/12 дн от $850/$1230+пер ÈÒÀËÈß: SORRENTO & BARI 9 дн .... $875*+перелет ÌÀËÜÒÀ Ñ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅÌ ÑÈÖÈËÈÈ! 9 дн от $890+пер ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ 10 дн ПО ЧЕТВ. от $1500+перелет ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 13 дн ПО ЧЕТВЕРГАМ .................. $1950+перелет ÀÍÃËÈß - ØÎÒËÀÍÄÈß - ÓÝËÜÑ - ÈÐËÀÍÄÈß 15 дней ............................................

3 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ,

20янв $2050+перелет

от $2350+пер

ÀÍÃËÈß-ØÎÒËÀÍÄÈß-ÓÝËÜÑ12 дней от $1350+перелет ËÎÍÄÎÍ-ÏÀÐÈÆ 10 дней полная программа, поезд под Ла#Маншем ПО ЧЕТВЕРГАМ ............ от $1500+перелет

ËÎÍÄÎÍ - ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ

ÊÓÐÎÐÒÛ, ÎÒÄÛÕ ÊÓÐÎÐÒÛ ÂÅÍÃÐÈÈ питание, лечение от $45/ночь ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ питание, лечение от $38/ночь ÑÎËÎÒÂÈÍ, ÓÊÐÀÈÍÀ уникальные природные

условия ........................................

от $32/ночь

ОСТАНОВКИ: БРУКЛИН, КВИНС, МАНХЭТТЕН, СТАТЕН АЙЛЕНД, НЬЮ ДЖЕРСИ

13 дней Лондон, Париж, Ницца, Монако ПО ЧЕТВ. от $1950+пер ËÎÍÄÎÍ - ÝÄÈÍÁÓÐÃ 10 дней Эдинбург# Лондон # Виндзорский замок # Тауэр # Стирлинг 19янв 2,16фев 1,15*,22*,29мар ................................ $1150+перелет

ÏÀÐÈÆ - ÏÀÐÈÆ… 9 дн/7 ноч ПО СУББ. $980+перелет ÏÀÐÈÆ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÐÈÂÜÅÐÀ - ÌÎÍÀÊÎ 12 дней ПО СУББОТАМ ..................................

$1690+перелет

W W W . NEWTOURS.US

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÒÓÐÛ

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ПО США И КАНАДЕ 8 18 дней ФЛОРИДА, КАЛИФОРНИЯ, КАНАДА, ВАШИНГТОН и др.

9 дн АВТОБУС $749, 7 дн АВИА $549*+перелет 3 ночи на океане в МайамиБич

"LA ROMANA"

8 ночей по системе "все включено", перелет, трансферы, полное питание, напитки, развлечения, спорт и пр. c 6 апреля по 14 апреля гостиница "DREAMS" $1860 ребенок до 12 лет $1250 гостиница "IBEROSTAR HACIENDA" $1990 ребенок до 12 лет $1450 гостиница "BARCELO CAPELLA" $1395 ребенок до 12 лет $1110 перелет нонстоп и трансферы включены

ÊÓÐÎÐÒ

ÔËÎÐÈÄÀ - ÂÅ×ÍÎÅ ËÅÒÎ ЭКСКУРСИИ И ОТДЫХ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

Линкольн#центр,

Ñ ÊÐÓÈÇÎÌ ÏÎ ÎÑÒÐÎÂÀÌ êðóãëûé ãîä 11 дней

È

10,22ноя

6 дней полный тур, музеи, вечерний тур, Вильямсбург,

Зеро",

ÃÀÂÀÉÈ: ÎÑÒÐÎÂÀ È ÃÎÐÎÄÀ

ÈÇÐÀÈËÜ

6,20,30окт

НОВИНКА! ÂÀØÈÍÃÒÎÍ È ÂÑß ÂÈÐÄÆÈÍÈß

3 дня Квебек#Сити,

ÃÀÂÀÉÈ

1,15,25сент

8,22дек ............................................................

Монреаль, Лейк#Плесид ЛЕДОВЫЙ ОТЕЛЬ#новинка! 27янв 4,11фев ................................................ $375

ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ è ÇÈÌÍÈÉ ÊÀÐÍÀÂÀË Â ÊÂÅÁÅÊÅ 4 дня 11фев .................................... $485 ÊÐÀÑÎÒÛ ÇÈÌÍÅÃÎ ÊÂÅÁÅÊÀ - ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÊÀÍÀÄÀ 3 дня 14янв 18,24фев 9,24мар ...... $375

2,11,23,31авг 6,15,20,27сен

5,18,27окт 8,17,22ноя 1,15дек ...................... $445 ×ÈÊÀÃÎ - ÂÅËÈÊÈÅ ÎÇÅÐÀ 6 дней автобус Кливленд,

ÊÓÐÎÐÒ

по СУББ. АВТОБУС по ВОСКР. ПЕРЕЛЕТ

Р усская РЕКЛАМА

ÊÀÍÀÄÀ -

7,22,28*дек .......................... $560 ÀÍÃËÈÉÑÊÀß/ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß 3 дня Ниагара,

4 дней Вильямсбург, музей восковых

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÅ

ÔËÎÐÈÄÀ

A 23 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

NEW TOURS

ФИРМЕННЫЙ ТУР!

ФИРМЕННЫЕ ТУРЫ


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 24

ЭКОНОМИКА, БЕЗРАБОТИЦА ОТСТУПАЕТ, НО РАБОТЫ ФИНАНСЫ По данным министерства является значимым.

WILK REAL ESTATE

Go to the website to see virtual tours for all properties: www.wilkrealestate.com см. рекламу в секции D

ОЖИДАЯ УЛУЧШЕНИЯ

«Новогодним подарком» для экономики можно назвать большую уверенность в своей финансовой безопасности, которую почувствовали в декабре американцы. оответствующий индекс, отражающий отношение граждан к их материальным перспективам, который подсчитывает сайт Bankrate.com, не просто увеличился на 3,3 пункта, а достиг самой высокой отметки за последние полгода - 95,8 пункта. Главной причиной столь позитивных настроений стало снижение уровня безработицы. Однако улучшения были отмечены практически по всем критериям, определяющим величину индекса, - повысилась уверенность американцев в устойчивости своих рабочих мест, безопасности сбережений, возможности справиться с долгами, увеличилось их благосостояние. И все же снижение страха перед увольнением оказалось наиболее выраженным: доля испытывающих его за год снизилась с 28 до 18%. Однако безоглядно радоваться пока не стоит, поскольку декабрьский индекс все еще ниже, чем был в начале 2011 года. Этот период, как отмечает Грег МакБрайд, старший финансовый аналитик Bankrate.com, не был временем развития. Положительные изменения, конечно, очевидны, но, с другой стороны, не исчезли и проблемы. Так, расходы домохозяйств продолжают расти, и это обстоятельство приводит к неблагоприятным последствиям, ведь соответствующего увеличения доходов не наблюдается. Тем не менее, по мнению МакБрайда, 2012 год будет годом развития, хотя и медленного. А главными факторами, которые определят, что и как будет происходить в экономике, станут ситуация на рынке труда и степень стабильности на фондовом рынке.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

С

ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ! Ñì. ñåêöèþ D

труда, в ноябре уровень безработицы снизился в 43 штатах и федеральном округе Колумбия, но рост числа рабочих мест остается на относительно низком уровне.

олько 3 штата - НьюЙорк, Род-Айленд и Вайоминг - сообщили об увеличении уровня безработицы с октября. В 4 штатах - на Гавайях, в Нью-Джерси, Индиане и Оклахоме - он не изменился. Министерство труда отмечает, что ни один штат не сообщил о статистически значимом увеличении безработицы, в то же время снижение, о котором сообщили 13 штатов, также не

МАЛО

Штаты, которые сильно пострадали от обвала цен на рынке недвижимости, продолжают бороться с высоким уровнем

Т

безработицы. Самый высокий 13% - отмечается в Неваде, за ней следует Калифорния с 11,3%. Самый низкий уровень, всего 3,4%, зарегистрирован в Северной Дакоте.

Но в большей части страны снижение безработицы происходит на фоне относительно слабого роста числа вакансий. По данным независимого исследования, проведенного министерством труда, в ноябре количество рабочих мест выросло в 29 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия. Остальные, наоборот, сдали позиции. Также отмечается, что только в 7 штатах рост рабочих мест был статистически значимым, а снижение - в 6. Несоответствие между данными отчасти может объясняться тем, что многие отчаявшиеся покидают ряды рабочей силы. 16 штатов отметили уменьшение числа работающих или соискателей, и именно в них наблюдалось самое значительное уменьшение уровня безработицы.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ УОЛЛ-СТРИТ

Несмотря на оптимистичные прогнозы крупнейших банков после публикации финансовых показателей за третий квартал, последние три месяца в 2011 году, скорее всего, принесут кредитным организациям разочарование. еизменным может оказаться лишь доход от иной инвестиционной деятельности банков. Подобные прогнозы хорошо коррелируют с данными о снижении торговой активности на основных биржах. Так, согласно системе Trace, объем торгов акциями в четвертом квартале сократился на 11%, высокодоходными корпоративными облигациями - на 26%, а долговыми обязательствами с высоким инвестиционным рейтингом - на 7,5%. Таким образом, выручка пяти крупнейших банков Уолл-стрит (JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup и Morgan Stanley) от торговой деятельности сократится уже шестой квартал подряд. Для некоторых из этих компаний уходящий год принесет большие разочарования - к примеру, аналитики Barclays Capital прогнозируют, что итоговый финансовый результат Goldman Sachs будет наихудшим за последние 13 лет. Все это заставляет компании массово со-

Н

«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

Условия в ослабленной экономике в 2013 году соберутся вместе, и создадут «идеальный шторм» глобальной слабости, рассказал CNBC экономист Нуриэль Рубини. звестный своими обычно мрачными прогнозами, которые помогли ему предвидеть финансовый кризис 2008 года, Рубини говорит, что США, европейские и прочие страны набрались достаточно опыта, чтобы оттянуть настоящий кризис до 2013 года. Но когда это произойдёт, эффект будет болезненным. «Мой прогноз идеального шторма не в этом году, и не в следующем, а в 2013-м, поскольку все продолжают толкать свои проблемы дальше по дороге, сказал он в интервью. «У нас в США после выборов начнутся неприятности, если мы не решим свои финансовые проблемы. Китай перегрет... в итоге ему предстоит жёсткая посадка». В ближайшей перспективе Рубини видит медленный но устойчивый рост в США, когда ВВП возможно превысит 2 процента, а безработица и

И

кращать сотрудников - в целом по миру банки с начала года анонсировали увольнение около 200 тыс. человек. Однако даже подобные меры не спасают оставшихся в компаниях работников от урезания заработных плат - среднестатистический годовой оклад клерка с Уолл-стрит сократился в этом году на 27-30% в сравнении с показателями прошлого года, утверждают данные рекрутинговой компании Options Group. Снижение объема бонусных выплат оказалось еще более существенным - 35-40%.

жилищный рынок продолжат тормозить экономику. В то же время периферийные страны еврозоны вроде Греции, Португалии и Испании продолжат бороться со своими долговыми проблемами, а Китай будет предпринимать меры по предотвращению выхода инфляции из-под контроля. Затем ударит буря, говорит он. «Я вижу, как каждая экономика в мире пытается оттянуть решение своих проблем», говорит он. «Начиная с личных долгов, государственных и наднациональных долгов, мы всё продолжаем оттягивать наши проблемы, и в итоге это подойдёт к концу в 2013 году». Попытки Китая вернуть инфляцию к 5-6-процентным показателям также будут сдерживать рост, что затронет его торговых партнёров. «Это означает - меньше сырья, меньший экспорт из Европы в Китай, ослабление глобального экономического роста, и ситуацию, при которой все продвинутые экономики будут иметь слабый экономический рост», говорит он. Рубини воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно ВВП или уровней фондового рынка, но сказал, что ущерб будет широко распространяться.


НА КАПИТОЛИЙСКОМ ХОЛМЕ

M&S CREDIT SOLUTIONS

Мы сократим ваш баланс по кредитным карточкам! см. рекламу в секции D

Пока американцы продолжают беднеть с 2004 года, в Конгрессе наблюдается обратная тенденция - депутаты становятся все богаче.

В

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

депутат получает базовую годовую зарплату в размере $174 000 (которая выросла на 10% с 2004 года, что немногим меньше роста инфляции). К этой зарплате добавляются многочисленные преимущества, к которым обычные граждане не имеют доступа: добавки за выслугу лет, пенсии и золотое социальное обеспечение. Газета «Вашингтон пост» также объясняет, что избранные сенаторы и депутаты Палаты представителей пользуются сетью

Р усская РЕКЛАМА №1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

от что было выявлено в ходе исследования, опубликованного в газете пятки наступает Джон Керри, New York Times и основанного на кандидат в президенты от демоданных Центра реактивной поли- кратической партии на выборах тики, которое показало, что 250 2004 года, которого победил из 535 членов американского Джордж Буш. В его копилке около $240 млн. Конгресса явИ хотя неляются миллиПосле избрания в Конкоторые заонерами. И рабатывают хотя это учреж- гресс депутат получает бана жизнь бодение всегда зовую годовую зарплату в лее чем хобыло населено размере $174 000 (которошо, комускорее обеспето приходитченными людь- рая выросла на 10% с 2004 ся отдавать ми, разрыв с года, что немногим меньше роста инфляции). К долги, как, остальным нанапример, родом еще ни- этой зарплате добавляютдепутату-декогда не был ся многочисленные преимократу из настолько замущества, к которым Калифорнии метным. обычные граждане не Питу Старку, Средний чикоторый стый доход де- имеют доступа: добавки должен $11 путатов Пала- за выслугу лет, пенсии и млн. Это ты представи- золотое социальное обеодна из прителей и сенатоспечение. чин, которая ров достигает подтолкнула $913 000 (705 000 евро) и продолжает расти, а многих конгрессменов-демокрадоход средних американцев про- тов бурно выступить против рукодолжает снижаться и составляет водителя их фракции в Палате на данный момент $100 000 (77 представителей Нэнси Пелоси, 000 евро). Что еще более удиви- обладающей состоянием в $196 тельно, доход конгрессменов млн, и предложившей замороувеличился на 15% за последние зить доходы членов Конгресса. 7 лет, это период, когда доход наиболее обеспеченных америПОЛИТИКА канцев находился на одном и том же уровне. Что же касается всех УДЕЛ БОГАТЫХ остальных, то их средний доход за этот период снизился на 8%. Приводятся самые разные Может быть, такой разрыв в бла- объяснения того, что депутаты госостоянии в обычные времена продолжали обогащаться в перии мог пройти незамеченным, но в од экономической стагнации. Неразгар экономического кризиса которые аналитики, которых цион шокирует. тирует «Нью-Йорк таймс», считают, что все это происходит просто потому, что политикой в первую очередь занимаются обеспеСОСТОЯНИЯ, ченные люди. На выборах 2010 ПРЕВЫШАЮЩИЕ года стоимость победной изби$100 МЛН рательной кампании за место в Около десяти из депутатов- Сенате составила в среднем $10 миллионеров обладают состоя- млн и $1,4 млн - за место в Паланием, превышающим $100 млн. те представителей. Фактически Состояние Даррелла Иссы, получается, что политикой в содепутата-республиканца из Ка- стоянии заниматься только люди, лифорнии, составляет, по дан- располагающие значительными ным статьи, опубликованной CBS средствами. После избрания в Конгресс News, около $300 млн. Ему на

знакомств и новыми связями, что позволяет им увеличить свой капитал. Данные, собранные Центром реактивной политики, показывают, что депутаты добиваются значительных успехов на биржевых рынках. По мнению исследователей из Университета Джорджии, изучавших этот вопрос, такие успехи являются результатом «серьезного информационного преимущества», которым эти люди обладают благодаря своему посту. Хотя Барак Обама недавно опубликовал закон, продляющий до конца февраля налоговые льготы для 160 млн наемных работников, а также закон о пособиях по безработице, разрыв, который разделяет членов Конгресса и остальное население Америки, еще никогда не был так глубок. По данным многих недавних опросов общественного мнения, только около 13% американцев удовлетворены работой Конгресса. 83% ее не одобряют.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

КОНГРЕСС: КЛУБ МИЛЛИОНЕРОВ

A 25


ВЕСТИ ИЗ ОФИС МЭРА СИТИ-ХОЛЛА Майкл Блумберг и руководство NYPD и NYFD отчитались за проведенную работу.

IT’S POCONO TIME!

Предлагаем земельные участки, строим новые дома в Поконо! см. рекламу в секции D

ГОРСОВЕТ

На рассмотрении транспортного комитета горсовета находятся законопроекты, предусматривающие меры по регулированию велосипедного движения в Нью-Йорке. ы получаем много звонков от граждан, в которых они жалуются на безответственное поведение отдельных велосипедистов на дорогах города», - говорит глава транспортного комитета Джеймс Вакка. Какие же предложения вынесены на рассмотрение? Один из биллей предлагает обязать велосипедистов, выполняющих производственные задания (commercial bikes), носить специальные отражающие шлемы и жилетки. На задней части шлема и жилетки должны быть указаны название предприятия и идентификационный номер. «Велосипеди-

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

«М

о словам мэра, прошедшее десятилетие (в 2002 году Блумберг сменил в Сити-холле Рудольфа Джулиани) можно назвать самым безопасным в истории Города Большого Яблока. Статистика подтверждает слова градоначальника. Уровень преступности за время нахождения Блумберга у власти постоянно падал. В нынешнем году эта тенденция продолжилась бы, сказал мэр, если бы не внесенные нами изменения в уголовное законодательство. Речь идет об ужесточении наказания за применение удушающих приемов (choke someone). Такие действия теперь относят к категории серьезных правонарушений (felony). Без этой поправки в УК, уровень этих преступлений сократился бы 1,2%, в уровень преступности в целом также на 1,2%. Включение в правоохранительную статистику случаев наказания за применение удушающих приемов, подняло уровень преступности в 2011 году на 0,4% первое повышение данного показателя за 21 год. Между тем, работа правоохранительных органов Нью-Йорка заслуживает всяческих похвал. Несмотря на то, что численность полицейского корпуса значительно сократилась, подопечные главы NYPD Раймонда Келли смогли удержать ситуацию с убийствами под контролем. Убийств в 2011 году было меньше, чем в 2010 (523). «Сокращение числа убийств - самое значи-

П

НЕЗАВИСИМОЕ БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Согласно прогнозу Independent Budget Office (IBO) ближайшие экономические перспективы г. НьюЙорк куда радужней прогноза мэра Блумберга.

ак, по данным IBO, дефицит городского бюджета составит $1,2 млрд, что на $800 меньше калькуляции экспертов мэрии. Другой позитивный показатель создание новых рабочих мест. По прогнозу IBO к 2014 году местный рынок труда получит 89 тыс. новых рабочих мест, что на 27 тыс. больше, чем рассчитывает Блумберг. «Наши эксперты полагают, что налоговые

Т

сты, выполняющие производственные задания, например курьеры, часто торопятся, нарушают правила дорожного движения. Мы не можем оставлять это без внимания», - считает Вакка. Другой рассматриваемый законопроект потребует от Управления транспорта предоставить горсовету и местным органам власти план установки новых дорожных линий для велосипедистов. Среди предложений также отметим запрет прикреплять велосипеды к деревьям с помощью цепей, требование устанавливать специальные предупредительные щиты на дорожках для велосипедистов (текст на них призван дисциплинировать любителей двухколесной езды).

тельное достижение нашего управления», - подчеркнул Келли, - жить в Нью-Йорке стало действительно намного безопасней. В 2002 году многие в городе считали, что уровень преступности уже не может быть ниже достигнутой отметки. Но мы смогли доказать обратное». Значительных достижений достигло и пожарное управление. В нынешнем году пожары унесли жизни 64 ньюйоркцев; в прошлом году жертв было немного меньше - 62. С 2002 года ежегодный показатель погибших на пожаре составлял 88 человек - это на 37% меньше, чем во времена Джулиани (в среднем 140 человек в год). В 1969 году жертвами пожаров стали 310 жителей города. В нынешнем году пожарные расчеты прибывали на место возгорания за 4 минуты 2 секунды, что на 1 секунду медленнее, чем в 2010. А вот кареты «скорой помощи» прибывали по вызову в рекордно короткие сроки - за 6 минут 31 секунду.

По данным за ноябрь 2011 года, число отчуждений жилья (foreclosure) сократилось на 26% по сравнению с ноябрем 2010 года, и осталось на том же уровне, что и в октябре 2011-го.

поступления в бюджет НьюЙорка в 2013 году окажутся значительно выше показателей, на которые опирается мэрия», - говорится в отчете IBO. Бюджетный дефицит 2014 года по расчетам IBO составит $2,2 млрд против $3,9 млрд у Блумберга; $1,9 млрд в 2015 году против $4,9 млрд. Между тем, позитивные экономические прогнозы IBO противоречат оценкам офисов нью-йоркского городского ревизора и ревизора штата НьюЙорк. Их калькуляция будущих бюджетных дефицитов превышает показатели, представленные общественности Блумбергом.

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ксперты отмечают относительно стабильное состояние рынка недвижимости по сравнению с другими регионами страны. В ноябре больше всего писем из банков о начале процедуры отчуждения жилья получили домовла-

Э

ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÓÏÅÐÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

ÐÀÇÂÎÄÛ

$299* ïî ñîãëàñèþ

$2,999* áåç ñîãëàñèÿ

 Èçìåíåíèå ñóììû àëèìåíòîâ Ïåðåñìîòð óñëîâèé ñîãëàøåíèé î ðàçâîäå, âêëþ÷àÿ âûïëàòû ñóïðóãàì Ïðåäñòàâëåíèå â Family Court

  

«Как мы видим, различные экономические команды поразному оценивают наши ближайшие перспективы, - прокомментировал отчет IBO пресс-секретарь Блумберга Марк ЛаВогна. - Однако и те и другие сходятся в одном - НьюЙорку придется решать проблему бюджетного дефицита, и в этом нам даже не поможет $1 млрд от продажи новых таксистских медальонов».

Êðèìèíàëüíàÿ çàùèòà Medicaid/Medicare Fraud Èììèãðàöèîííûå âîïðîñû Îòñóæèâàíèå äîëãîâ Æèëèùíûå ñïîðû

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÀß ÀÊÖÈß

дельцы Бруклина - 304, что на 12,1% меньше, чем в ноябре 2010, и на 8,7% меньше, чем в октябре 2011-го. Далее следует Бронкс: 142 уведомления о foreclosure - на 9% меньше, чем в ноябре 2010, и на 12,7% меньше, чем в октябре 2011-го.

ÀÄÂÎÊÀÒ LAW OFFICE OF

ÔËÎÐÀ ÐÀÉÍÅÐ 2244 65th Str., Brooklyn 85-93 66th Ave., Rego Park

(718) 256-2500 *Çâîíèòå çà ïîäðîáíîñòÿìè

947-147

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 26


ЭКОНОМИКА, АНАЛИЗ

Все иммиграционные услуги см. рекламу в секции C

Эта рубрика посвящается памяти её постоянного ведущего АРКАДИЯ ГУРЕВИЧА

Продление мер по снижению налога на заработную плату и выплате пособия по безработице еще на два месяца поможет повысить покупательную способность американцев после праздников.

Н

1. НЬЮ-ЙОРК И КАЛИФОРНИЯ

С

ÂÐÀ×È

Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ!

Ñì. ñåêöèþ B

Занимательная статистика 2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

4. ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

А вот лучшим городом для проНедавно журнал Forbes состаживания собак в США признан вил очередной рейтинг, оценивая Портленд, штат Орегон. Такой тина этот раз тул ему присудил журнал Dog « с а Fancy. Как показало проведенное мые журналом исследование, в Портленде на каждых четырех жителей приходится одна собака. Для четвероногих горожан здесь созданы идеальные условия. В их распоряжении - 33 парка, в каждом из которых они могут гулять без поводков. В городе работает более 60 собаководов, построено множество собачьих гостиниц. пьян ы е 3. ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ города АмеБЕДНЫЙ, ПОЧЕМУ рики». Поб едителем ТАКОЙ ТОЛСТЫЙ? п о числу запойных В ходе одного из исследова- пьяниц и хронических алкоголиний выяснилось, что большинство ков стала столица штата Висконтучных американцев проживает син город Милуоки: более 70% на юге страны, а жители северо- взрослого населения признались, восточных штатов - самые строй- что напивались хотя бы один раз за 30 дней. Не зря, видимо, Милуные. Таким образом, самым «тол- оки называют «столицей пива» стым» можно считать штат Мис- именно здесь полтора века назад сисипи, где от ожирения страда- некий Фрэнк Миллер купил близют 30% взрослого населения. кую к банкротству пивоварню и в Еще специалисты выяснили, что короткий срок превратил ее в чем беднее люди, тем они толще. центр пивной индустрии Штатов. В штатах, вошедших в первую На втором месте оказался Миндесятку по ожирению, самый вы- неаполис, штат Миннесота. Примечательно, что Лас-Вегас, стосокий уровень бедности. И Макдональд’c там просто лица развлечений, оказался лишь на 14-м месте, Лос-Анджелес, процветает. Мекка кинематографа, на 23-м,

Перевод Л. Таулевич Нью-Йорк на 32-м, а легендарный курорт Майами - на последнем, 33-м!

5. САМА ВЕЖЛИВОСТЬ Согласно данным опроса, проведенного среди 2000 жителей в 20 мегаполисах, самые дружелюбные водители автомобилей живут в городе Миннеаполис. (В том самом, что на втором месте по количеству алкоголиков.) В свою очередь, с самыми агрессивными шоферами можно столкнуться в Майами. (Чувствуете закономерность?) Здесь водилы постоянно используют неприличные жесты, часто «подрезают» другие автомобили, не включают указатели поворота и вообще водят «излишне быстро».

6. ДЕЗОДОРАНТЫ НЕ СПАСУТ Определен и самый «потный» город. Как показали результаты исследований, им является Финикс, штат Аризона. Было подсчитано, что в летние месяцы жителям столицы Штата Большого Каньона приходится потеть больше других американцев. С поверхности кожи жителя Финикса в обычный летний день испаряется 0,77 литра пота в час (при температуре в 34о С). Таким образом, в течение трех часов все жители Финикса, вместе взятые, производят достаточно пота, чтобы наполнить бассейн олимпийского размера. Вряд ли, правда, в этом бассейне кому-нибудь захочется искупаться. Любовь Петрухина

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

огласно результатам последнего опроса, проведенного среди взрослых жителей США, большинство из них предпочли бы жить в городе НьюЙорке. Ничего странного - замечательный город. В то же время респонденты, мечтающие поселиться в НьюЙорке, назвали Калифорнию самым лучшим штатом для проживания. Кстати, столица США, Вашингтон, даже не вошла в первую двадцатку.

ская теория, так и практический опыт последнего десятилетия», заявил главный экономист Pierpont Securities LLC Стивен Стэнли. Занди прогнозирует, что при условии принятия дополнительных мер экономический рост США составит в период с января по март 2% в год. Это медленно по историческим меркам, но достаточно для поддержания восстановления рост. Он надеется, что Конгресс в конечном итоге продлит эти преимущества на целый год, но возможность об-

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

США можно изучать по путеводителям. Они расскажут о климате, главных достопримечательностях, истории, местных привычках - словом, посвятят во все прописные истины. Куда интереснее исследовать эту страну по результатам многочисленных опросов.

люди ищут работу недостаточно активно. «В целом временные сокращения налогов оказывают очень слабое воздействие по сравнению с постоянными. Это мнение подтверждают как экономиче-

Р усская РЕКЛАМА

о может случиться так, что они потеряют чувство реальности и в итоге не смогут ответить на вопрос, сколько денег останется у

них в кошельках после февраля, утверждают многие экономисты. Большинство экспертов согласно, что прекращение действия таких мер, как снижение налога на заработную плату и выплата пособий по безработице, замедлит восстановление экономики и заставит компании отказаться от найма рабочей силы. Другие считают, что последствия будут не столь плачевны. «Если бы льготы не были продлены, думаю, рост экономики остановился в основном в I квартале, и совершенно очевидно, что в это время она будет очень уязвимой к любым отрицательным изменениям», - заявил Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics. Некоторые экономисты утверждают, что выгоды от сокращения налогов слишком незначительны. Они замечают, что потребители обычно стараются сохранить большую часть денег, сэкономленных в результате краткосрочного снижения налогов, а не тратить. По их наблюдениям, предоставление долгосрочного пособия приводит к тому, что

A 27 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

LAW OFFICE OF ALEX BERD

ПОДНЯТЬ ЭКОНОМИКУ

ратного развития событий становится еще одной угрозой для восстановления, не считая европейского финансового кризиса и дополнительных сокращений расходов государственными и местными органами власти. Сторонники снижения налогов утверждают, что получение дополнительных средств ускорит рост, поскольку потребители получат больше денег на расходы, что, в свою очередь, приведет к росту продаж товаров и услуг. Это может подтолкнуть компании активизировать наем, считают они. Их оппоненты указывают на то, что законопроект стоимостью $32,9 млрд, который будет распространяться также на текущие возмещения ставок врачей по программе Medicare, - капля в море для экономики США и, следовательно, он не способен существенно стимулировать ее рост. Чтобы заплатить за законопроект, Конгресс решил ввести более высокие налоги для компаний Fannie Mae и Freddie Mac, что даст дополнительно $35,7 млрд. Разница пойдет на сокращение дефицита бюджета. Новые налоги добавят еще $15 в месяц на 200-тысячный ипотечный кредит. Занди считает, что эти налоги не повлияют на экономические выгоды от сокращения налога на зарплату.


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 28

ÑÞÆÅÒÛ ÍÅÄÅËÈ

PETER D. BARK

Решение иммиграционных проблем в связи с уголовными нарушениями см. рекламу в секции C

БЛУМБЕРГ ПРИГОДИТСЯ ГУБЕРНАТОРУ После того как начнется второй год пребывания Эндрю Куомо в губернаторской должности, ему предстоит выдержать битвы на нескольких фронтах. адача непростая, однако облегчить ее решение, по словам осведомленных источников, он сможет, если наладит отношения с

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

З

мэром Майклом Блумбергом. «Второй год всегда является сложным, - заявил человек, приближенный к администрации Куомо. - И эти политики не собираются конфликтовать между собой вечно». Губернатору и мэру далеко не всегда удавалось находить общий язык. Так, Блумберг критиковал решения сократить затраты на образование и уменьшить сумму бюджетной прибыли штата, распределяемую между муниципалитетами, на 300 миллионов долларов. Не были услышаны также его призывы изменить правила отправки учителей в неоплачиваемые отпуска и на пенсию. Наконец, Куомо так и не подписал законопроект, разрешающий таксистам, работающим по заказу, подвозить попутчиков. Однако губернатор может заручиться поддержкой мэра, чтобы заставить замолчать тех, кто все более настойчиво требует повысить налогообложение богатых

плательщиков. Консультант Демократической партии отмечает, что в январе особое давление станут оказывать общины небелых американцев, настаивающие на повышении «налога для миллионеров». «В этой ситуации губернатор и мэр находятся, конечно же, в одной лодке, - подчеркивает он. - Они оба выступают против такой меры. Но Куомо требуется более широкая база, на которую он мог бы опереться». Если губернатор разработает налоговый план, который ущемит материальные интересы самых богатых, помощь мэра может оказаться неоценимой. «Кто, как не Блумберг, способен организовать поддержку такому решению среди миллионеров НьюЙорк-Сити? - интересуется один из обозревателей. - Куомо только выиграет, если подружится с мэром». Пока нет никаких подробностей относительно того, как мог бы выглядеть такой план. Но стоит отметить, что у Куомо и Блумберга, несмотря на противоречия, есть репутация людей, старающихся искать компромиссы. Совместная договоренность была бы выгодна им обоим. И, по крайней мере, до тех пор, пока их интересы совпадают, они могут стать друзьями, быстро забыв о разногласиях.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ Городское управление санитарного контроля впервые разработало масштабный план действий по подготовке всех районов Нью-Йорка к зиме. Власти стараются предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда город буквально парализовало из-за сильного снегопада. 6 декабря 2010 года слой снега достигал двух футов. В центре заносы расчищали своевременно, а некоторые улицы практически не убирали. Там образовались огромные пробки, некоторые водители вынуждены были оставить свои машины на дороге. Несколько человек погибли, так и не дождавшись приезда «скорой помощи», которая не могла добраться до них из-за снежных завалов. Против бездействующих в этой ситуации городских служб начали судебное дело.

2

Возможность увеличения Вашего

БИЗНЕСА В 100 РАЗ! АЗ! Размещение (inserting) рекламных флаерсов (вкладышей), буклетов и т.д. в газеты

Р усская РЕКЛАМА

(НЬЮ-ЙОРК, ФИЛАДЕЛЬФИЯ, БОСТОН)) и "Русский бизнес и Община"

718-768-3000

По новому плану, министерство транспорта, министерство охраны окружающей среды и парков, Полицейское управление Нью-Йорка, городское Транспортное управление, служба неотложной помощи и мэрия будут сотрудничать с целью подготовить город к возможным последствиям непогоды. Проект предусматривает отслеживание прогноза, тщательную и своевре-

менную уборку тротуаров и проезжей части от снега. При этом все дороги и улицы в городе по степени важности разделили на несколько категорий. В первую очередь, в случае выпадения большого количества осадков, расчищать будут трассы первостепенного значения. В Управлении санитарного контроля всерьез взялись за подготовку сотрудников, проведение соответствующего инструктажа и мониторинг погоды при помощи 3 метеослужб. Для уборщиков улиц предусмотрены системы GPS, которые позволят им быть на прямой связи со своими инспекторами. Кроме того, для увеличения численности персонала к расчистке улиц от снега привлекут и поденных рабочих. В распоряжении управления будет около 6 тысяч единиц снегоуборочной техники. В каждое из 5 боро для работы направят определенное количество сотрудников. В Бронксе освобождать улицы от снега должны 692 человека, в Квинсе - 1 тысяча 468, в Бруклине - 1 тысяча 129. Манхэттен будут приводить в порядок 704 сотрудника городской санитарной службы, а Стейтен-Айленд - 492. Власти также ввели новую систему электронного оповещения, которая позволит проконтролировать процесс ликвидации снежных заносов и подсчитывать количество уже расчищенных и посыпанных солью улиц. «Одним словом, мы готовы к предстоящим холодам», - заявил Джон Доэрти, представитель службы санитарного контроля на заседании комитета по общественной безопасности. «Прошлая зима показала всем, что тщательная подготовка городских служб к предстоящим снегопадам просто необходима. В этом году стоит ожидать таких же суровых погодных условий и быть во всеоружии», - добавил он.

ДЕМОКРАТЫ ПРОТИВ КАЗИНО? Вовсе не факт, что идея узаконить казино в Нью-Йорке будет поддержана легислату-

рой штата, хотя некоторые эксперты считают, что процесс легализации игорного бизнеса будет автоматическим. пикер ассамблеи Шелдон Силвер поддерживает инициативу, но даже он не может гарантировать, что законопроект будет с восторгом принят демократами, которые имеют большинство в Нижней палате. «Я пока не могу прогнозировать, как будут развиваться события», - признался он. Губернатор Куомо заявил, что в 2012 году предложит законодательному собранию одобрить первую из двух конституционных поправок, необходимых для легализации казино. Затем будет проведен референдум, и даже при самых благоприятных обстоятельствах законопроект вступит в силу не ранее чем в 2013 году. «В последний раз этот вопрос поднимали в конце 1990-х годов, и законопроект не набрал достаточного количества голосов», напомнил Силвер. По словам спикера, у него нет данных о распределении голосов по районам города. Согласно некоторым новостным изданиям, губернатор Куомо выступает категорически против расположения казино в густонаселенных частях города и в районах, где проживают малообеспеченные граждане, но согласен с идеей устроить пристанища для любителей азартных игр в других местах, таких, например, как ипподром «Акведук» в Квинсе, где уже есть игровые автоматы. Силвер согласен с ним по основным вопросам.

С

Понятно, что с конца 90-х годов многое изменилось. Штат безуспешно борется с огромным дефицитом бюджета и отчаянно нуждается в дополнительных доходах и рабочих местах. Казино успешно работают и приносят прибыль в соседних штатах и?? даже в индейских резервациях в самом Нью-Йорке. Многие политики давно пришли к мнению, что следует легализовать игорный бизнес, который все равно существует, и получить свои законные доходы.

Страховщики пошли на уступки С41


ÁÈÇÍÅÑ, ÄÅÍÜÃÈ, ÌÀÐÊÅÒ

LAW OFFICES OF YURIY PRAKHIN

Команда, которая доведет любое ваше дело до победного конца!

ЗАЩИТИТЬ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТОЧКИ

см. рекламу в секции C

Сенатор Чак Шумер призывает владельцев магазинов ПРАЗДНИКИ ПРИНЕСУТ и самих потребителей защититься от мошенников, котоРЕКОРД? рые пользуются средствами Неснижающаяся активность чужих подарочных картопотребителей заставила чек после их активации. National Retail Federation ействующая систекрупнейшую отраслевую орма создает для таких преступников ганизацию - повысить свой прогноз результатов, кото- слишком много возможностей, результате чего честные люди рых индустрия розничной вполучают на праздники не податорговли добьется за празд- рочную карточку, а простой кусок ничный сезон. пластика», - подчеркнул политик.

«Д

Е

В

странах. Прибыльность финансовых учреждений исчислялась в процентах от основного капитала банка. Государством с самым прибыльным банковским сектором оказался, как ни странно, Пакистан. Ежегодный средний доход бан- ков страны находится в районе 36,41%. Следом за Пакистаном в первой четверке в порядке убывания расположились Бразилия, Индонезия и Египет. Доходность банков в этих странах составляет свыше 30%. Неплохие результаты показывают банки Латинской Америки с ежегодным приростом капитала в 27,09%. Единственными крупными западными государствами, попавшими в топ-25 рейтинга, стали Австралия и Канада. Доходность их банков измеряется приблизительно в районе 20%. При этом Канада показала довольно неплохой результат на

СТРАНА С САМЫМИ ПРИБЫЛЬНЫМИ БАНКАМИ В наше неспокойное время глобальных экономических неурядиц западные банки стремительно утрачивают свою надежность. Взоры вкладчиков обращаются на Восток, где, как оказалось, находятся страны с са-

фоне остальных стран Северной Америки, прибыльность кредитных учреждений которых находится на уровне в 11,16%. Показатели европейских банков весьма плачевны - в среднем 8,5%.

Ïðîáëåìû ñ æèëüöàìè? Ïðîáëåìû ñ ëåíäëîðäîì? Ïðîáëåìû ñ ñoops? Ïðîáëåìû ñ ñondos?

ПРОТИВ БАНКОВСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА По информации, предоставленной исследовательским

ÏÅÐ ÊÎÍÑÓË ÂÀß ÜÒ ÁÅÑÏËÀ ÀÖÈß ÒÍÎ!

Ìîæåò ïîìî÷ü Law office Mark I. Aronson

Áîëüøå 34 ëåò çàíèìàåìñÿ:

ïðåäñòàâëåíèåì êëèåíòîâ â ãðàæäàíñêîì ñóäå ïîìîùüþ ñ äîëãàìè â áèçíåñå è ëè÷íûõ äåëàõ çàùèòîé ïðàâ æèëüöîâ è ëåíäëîðäîâ â ñóäàõ 5 ðàéîíîâ Íüþ-Éîðêà áèçíåñ incorporation 957-77 äåëàåì ïåðåâîäû (àíãë. - ðóññêèé, ðóññê.-àíãëèéñêèé)

Ïóñòü íàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê âàøèì ëåãàëüíûì ïðîáëåìàì ïîìîæåò èõ ðåøèòü!

82 Wall Street, New York, NY 10005 (212) 968-9199 English, (718) 200-4747 ñðî÷íàÿ ðóññêàÿ ëèíèÿ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

предложил упаковывать подарочные карточки в более надежную защитную оболочку, ограничить доступ к ним и информировать покупателей об угрозе кражи средств. Кроме того, по мнению сенатора, магазины должны возобновлять баланс на карточках, которыми воспользовались мошенники, а не их законные владельцы.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

рекордной - $469,1 млрд (при том что один рекорд был уже установлен за выходные после Дня благодарения, когда потребители потратили $52,4 млрд). К тому же даже такой процентный рост объем продаж в предпраздничный период окажется выше, чем прогнозируемые в среднем за десятилетие 2,6% ежегодно. «Размер потребительских расходов в этом году превосходит ожидания, хотя многие продолжают экономить и приобретают только то, без чего не могут обойтись», - отметил главный экономист NRF Джек Кляйнхенц. Но в то же время оптимизм внушает тот факт, что в ноябре объем продаж оказался существенно (на 4,5%) больше показателя годичной давности. Официальная оценка ноябрьского роста объема продаж, сделанная министерством торговли, правда, составляет всего лишь 0,2%, однако в ней учитываются спрос на автомобили, бензин и ресторанное обслуживание, а также онлайн-продажи.

Как правило, злоумышленники заходят в магазины или аптеки, где такие карточки выставлены прямо на полках, и записывают коды доступа. Проверить сумму средств на карточке можно через Интернет, чем они и пользуются, снимая баланс, как только владелец активирует карточку. «Представьте себя на месте человека, который получил 50-долларовую карточку от Macy’s, собирается использовать ее и только в супермаркете обнаруживает, что кто-то уже поживился за его счет, - заявил Шумер. - Такое ныне происходит сплошь и рядом». Чтобы положить конец подобным злоупотреблениям, в письме, направленном National Retail Federation и Retail Gift Card Association, Шумер

ежегодном отчете компании предоставляют сведения о способах защиты счетов в 25 крупных банках и кредитных союзах. Во всех финансовых учреждениях для подтверждения личности клиента используют номер карточки социального страхования. «Такой распространенный способ удостоверения личности при проведении банковских операций - частая причина м о ш е н н и ч е ства», - утверждает Ф и л и п п Блэнк, исполнительный директор по вопросам безопасности клиентов в Javeling Strategy. По его словам, «заемщики не должны оставлять в банке свои номера Social Security. Преступники используют личные данные клиента для получения финансовой выгоды». Клиентам не рекомендуют оставлять в финансовых организациях даже неполную информацию о себе.

Р усская РЕКЛАМА

сли ранее аналитики полагали, что объем продаж в этот сезон возрастет на 2,8%, то ныне они считают, что рост составит 3,8%. Это несколько меньше, чем в прошлом году, когда данный показатель достиг 5,2%, но при этом общая выручка может оказаться

Н

A 29 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Кроме того, недавно проведенное исследование показало, что в этом месяце американцы сделали меньше покупок, чем в предыдущие годы, так что декабрь может еще ознаменоваться всплеском их активности.

центром Javeling Strategy мым прибыльным банковand Research, руководство ским сектором. банков может обеспечивать едавно был составлен своим клиентам более насоответствующий рейдежную защиту от мошеннитинг, который опредечества. лил доходность банков в разных


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 30

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÌÛ ÆÈÂÅÌ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ МТА ГОТОВИТ

ОРУЖИЕ ДЛЯ ПОЛИЦИИ

Бюджет MTA увеличивается на 7,5% каждые 2 года, и это означает, что до 31 декабря 2012 года тарифы будут повышены. Пока неизвестно, будет ли это сделано за счет повышения стоимости ежемесячного проездного или билетов на одну поездку, но в любом случае нелегкий груз возложат на плечи пассажиров.

«Служащих Полицейского управления Нью-Йорка призвали в нерабочее время не носить при себе заряженное оружие, так как это приводит к несчастным случаям», сообщает газета Daily News. Представитель ведомства Пол Брауни заявил, что более 10 инцидентов пришлось на использование полуавтоматического пистолета Kahr K-9. К счастью, обошлось без жертв.

етом начинает работу общегородская программа обмена велосипедами. На 600 станциях, расположенных по всему Манхэттену и в Северном Бруклине, жители города смогут взять в аренду 10 тысяч велосипедов, которые помогут им отвечать за свое перемещение из точки А в точку Б самостоятельно. В зависимости от спроса пункты проката могут появиться и в других районах города. Благодаря закону, подписанному совсем недавно губернатором Куомо, на улицах Нью-Йорка появятся первые из 18 тысяч такси, которые будут работать во внешних боро, за пределами Манхэттена и к северу от 96th Street. Пока нет информации о том, какого цвета будут новые такси. Сотни новых желтых такси станут доступными для пассажиров в инвалидных колясках, которые часто жаловались на их недоступность. Уже в начале 2012 года по всему Стейтен-Айленда будет доступна информация о местонахождении рейсовых автобусов в режиме реального времени. К 2013 году эта система будет внедрена по всему городу. Уже сейчас она успешно работает на маршрутах M34 в Манхэттене, B63 в Бруклине и некоторых других. Планируется ввести дополнительные экспресс-маршруты Select Bus Service. Экспериментальная программа показала, что они обеспечивают значительно более быстрое обслуживание. По крайней мере, еще дюжина часов обратного отсчета будет включена на станциях метро по маршрутам №2 и № 5, а также на остановке Fulton Street Transit Center.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Л

истолеты марки Kahr K-9 продают сотрудникам Полицейского управления с 1997 года. По словам одного из представителей фирмы-производителя Фрэнка Харриса «полицейские НьюЙорка уже получили около 5 тысяч единиц этого оружия». Он отрицает, что пистолеты при падении могут выстрелить, и обвиняет в происходящем самих стражей порядка. Фрэнк Харрис отметил также, что в полиции обеспокоены участившимися случаями непредусмотренных перестрелок. Управление обращалось к представителям фирмы Kahr с просьбой отрегулировать спусковой механизм. Давление, с которым нужно жать на курок, составляет от 7,5 до 13 фунтов. Новая пороговая величина на фунт больше, чем при выстреле из пистолета марки Glock (оружие, которое предпочитают большинство сотрудников Полицейского управления). Изменения приведут к тому, что случайные выстрелы из Kahr K-9 станут еще менее вероятны-

П

ми. Однако сотрудники фирмыпроизводителя утверждают, что это не повлияет на ситуацию в целом. «Мы работали над модификацией пистолета в течение трех лет», - заявил Харрис. По его словам, «сейчас фирма может приостановить все усовершенствования данной модели оружия, так как Полицейское управление приняло решение пока не приобретать новые Kahr K-9». Несмотря на это, Харрис заве-

рил, что фирма продолжает выгодное сотрудничество с полицией Нью-Йорка. Изменения давления спускового механизма позволяет обезопасить использование оружия правоохранителями. Всего в прошлом году произошел 21 инцидент со случайными выстрелами. При этом только в 6 ситуациях полицейские применяли оружие при задержании подозреваемых.

УЛЫБНИТЕСЬ: ВАС СНИМАЮТ Вскоре в салоне каждого городского автобуса установят камеры и защитные перегородки для водителей. осле серии нападений на пассажиров и водителей автобусов такие меры просто необходимы. В последнее время в общественном транспорте уровень преступности значительно возрос, участи-

П

лись случаи ограблений и краж. Транспортное управление совместно с NYPD развернуло кампанию против нарушителей общественного порядка в городе. К началу весны власти увеличат количество пассажирских автобусов с видеокамерами до 426. В настоящее время их в городе только 195. В ближайшее время около 9% из 4576 автобусов городского автопарка будут оборудованы системами видеонаблюдения. По статистике, в этом году количество нападений на водителей возросло на 20%. Всплеск преступности в общественном транспорте связывают с ухудшением экономического положения и повышением платы за проезд. Власти полагают, что принятые меры позволят снизить уровень преступности в общественном транспорте и помогут полиции в поиске правонарушителей. «Причинение вреда любому сотруднику Транспортного управления - это причинение вреда всем нам. Мы будем делать все возможное, чтобы прекратить это безобразие», - заявил исполнительный директор управления Джозеф Лота. Все автобусы в городе оборудуют специальными защитными экранами из оргстекла, которые отделяют кабину водителя от пассажирской части салона. В новых моделях эти устройства уже предусмотрели.

В БОРЬБЕ С СЕКСТИНГОМ Родители по всему городу вздохнули с облегчением, после того как скандал с конгрессменом Энтони Винером дал понять их детям, что секстинг - это не так круто, как кажется. как раз в декабре новое исследование показало, что информация о распространении телефонного флирта среди подростков серьезно преувеличена. Но, похоже, что одна из средних школ в Бенсонхерсте, Бруклин, делает все возможное, чтобы свести эту тенденцию на нет. В 2010 году Edward B. Shallow Junior High School стала «лидером» по количеству учеников, отстраненных от занятий за отправку сообщений или фотографий с сексуальным подтекстом. 32 ученика почувствовали на собственной шкуре гнев директора школы Бренды Чемпион. Она гордится тем, что ее школа столь серьезно относится к этой проблеме. По ее словам, руководство тщательно расследует каждый инцидент, связанный с так называемым «секстингом». «Она проводит политику абсолютной нетерпимости», - заявила Филлис Кангро, президент Ассоциации учителей и родителей Shallow Junior High. Всего около 500 школ города отстраняли?? детей от занятий за такие нарушения, но только 13 наказали таким образом более 10 человек и ни одна из них не приблизилась к Shallow Junior High. Сами дети к секстингу довольно-таки равнодушны. Родители считают, что школьные власти поступают абсолютно правильно, уделяя повышенное внимание секстингу. Большинство детей добираются в

И

школу самостоятельно. Родители работают допоздна, так что у них нет времени контролировать ситуацию. «Ответственность за безопасность детей во многом ложится на школу», объясняет Кангро.

Гречневая диета - отличный способ похудеть В76


CÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÃÎÐÎÆÀÍ

Никогда не советуйтесь с посредниками или секретарями, позвоните и поговорите с адвокатом! см. рекламу в секции C ЖИТЬ ДОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ Мэр Блумберг с гордостью объявил, что продолжительность жизни ньюйоркцев достигла самого высокого уровня за все время существования города, и Нью-Йорк сейчас является рекордсменом в стране.

«Е

П

право таксистам брать пассажиров на улице во внешних районах города и верхнем Манхэттене. Источники утверждают, что дело EmblemHealth связано с законопроектом по поводу такси, но губернатор это отрицает. Представители Блумберга и Куомо отказались прокомментировать запрос города о предоставлении информации.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕТЯМ! Перспективная идея воспитать новое поколение любителей искусства сцены пришла продюсерам, которые намерены провести первый Нью-Йоркский фестиваль детских театров. Причем проведение его будет основано на тех же принципах, МАЙК ПРОТИВ ЭНДИ что и подобные конкурсы, в Нарастает напряженность в которых принимают участие отношениях между админи- театры, ставящие постановстрацией Блумберга и ко- ки для взрослых. мандой губернатора Куомо настоящее время только по вопросам медицинского начат прием заявок от страхования, сообщают истеатров со всего мира. А точники. Речь идет о компа- пройдет фестиваль с 20 апреля ниях, которые обеспечивают по 5 мая в помещении Marjorie S. городских служащих меди- Dean Little Theater при YMCA на West 64th Street. цинской страховкой.

В

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

о запросу Citizens Budget Commission аналитики Рокфеллеровского института при Университете штата Нью-Йорк (Олбани) проанализировали данные за 2009-2010 налоговый год. И ока-

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

НЬЮ-ЙОРК НАЛОГОВЫЙ СПОНСОР ШТАТА Недавно обнародованные данные исследования показали, что налогоплательщики Нью-Йорк-Сити отправляют в Олбани сумму, которая на 6 миллиардов долларов больше, чем, соответственно, вложения штата в финансирование городских нужд.

ница бросается в глаза. Она на самом деле еще больше, что и показал углубленный анализ, при котором главным фактором было место работы, а не проживания. К налогоплательщикам Нью-Йорк-Сити были причислены и жители пригородов, и в данном случае получилось, что город обеспечивает 48,7% средств, получаемых штатом от налогов на доход. В зависимости от применяемой методики «недостача» финансирования составляет от 4,1 до 6,1 миллиарда долларов. Эти данные подтвердило еще одно исследование, проведенное Independent Budget Office. В нем был проанализирован другой временной отрезок - 20042005 годы. Тогда плательщики Большого Яблока также отправляли штату больше, чем получали взаимен, - разрыв составил от 1,2 до 3,2 миллиарда долларов. Как предупредил Марк ЛаВорнья, пресс-атташе мэра Майкла Блумберга, подобные расхождения между минимальным и максимальным показателями не свидетельствуют о неточности расчетов. «Независимо от того, с какой точки зрения смотреть на ситуацию и какой год брать за основу, выходит, что Нью-Йорк-Сити ежегодно отдает Олбани все больше. И это при том, что размер финансовой помощи, оказываемой штатом, столь же стабильно сокращается», - отметил он.

Р усская РЕКЛАМА

сли вы хотите жить дольше и здоровее, чем средний американец, вам следует переехать в Нью-Йорк», - заявил мэр. Вот некоторые статистические данные: Дети, родившиеся в городе в 2009 году, имеют среднюю продолжительность жизни 80,6 года. Это на 3 года больше, чем в 2000-м. Средняя продолжительность жизни по стране составляет в настоящее время 78,2 года. Сегодня новорожденные жители Нью-Йорка могут рассчитывать на более долгую и здоровую жизнь, чем когда-либо прежде, они живут дольше, чем те, кто родился и живет в других частях Америки, сообщил Блумберг. Мэр города объясняет это несколькими факторами. Прежде всего, неустанной борьбой с курением, которую ведут городские власти, а также упоминает

залось, что доля города в поступлениях от налогов на доход в казну штата составляет 45,1%. Но при этом ему достается лишь 40% по расходным статьям бюджета штата. В процентном соотношении не так уж и много, однако в долларовом выражении раз-

Н

A 31 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

LAW OFFICES OF BIKHMAN & VINBAYTEL, P.C.

программы по профилактике и лечению СПИДа, которые помогли снизить смертность от этой болезни более чем на 50% с 2002 года. Мэр сделал свое заявление в отделении акушерства в Lincoln Hospital, где каждую неделю рождается 50 малышей. «Городская администрация имеет полное право гордиться этими выдающимися результатами», - заявил Блумберг. Увеличение продолжительности жизни объясняется также уменьшением количества случаев раковых заболеваний и болезней сердца, падением смертности среди новорожденных, в дорожно-транспортных происшествиях и от передозировки наркотиков. Блумберг отдал должное всем жителям города, которые внимательнее следят за своим питанием, бросили курить и начали активнее заниматься спортом. В течение нескольких лет город проводил кампанию против ожирения и курения. По данным Департамента здравоохранения, с 2002 года более полумиллиона жителей Нью-Йорка бросили курить. Мэр заявил, что увеличение продолжительности жизни - это заслуга, прежде всего, самих жителей города, без активного участия которых любая кампания осталась бы всего лишь красивыми словами и добрыми намерениями. Администрация мэра не сообщает точных данных по боро, но чиновники признают, что в более бедных районах ситуация не столь благополучная. «Несомненно, нам предстоит еще очень большая работа в этом направлении», - сказал мэр.

есколько недель назад городские власти потребовали от ряда медицинских страховых компаний предоставить информацию об их деятельности. Этот шаг можно рассматривать как камень в огород Куомо, который пытается преобразовать некоммерческую компанию EmblemHealth, главного городского страховщика, в коммерческое предприятие. Администрация Блумберга в течение многих лет возражала против подобного шага, заявляя, что это может привести к росту расходов на страхование. Такие перемены принесли бы штату 1 миллиард долларов, в которых он очень нуждается в это трудное время. Но уход жителей города из EmblemHealth в пользу другого страховщика сделает компанию бесполезной для штата, поскольку служащие составляют основную часть ее клиентов. Городские власти потребовали информацию от страховщиков, после того как переговоры со штатом зашли в тупик. Ранее Куомо выступал против поддерживаемого Блумбергом законопроекта, который дал бы


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 32

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА

LAW OFFICE OF EDWIN DRANTIVY

Ведение трудных бракоразводных процессов см. рекламу в секции C

МАНХЭТТЕН ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ШАНТАЖИСТ бвинение в вымогательстве было предъявлено 35-летнему Карлосу Родригесу, который решил воспользоваться своими компьютерными навыками с незаконной целью. Все началось с того, что ему достался лаптоп, который его предыдущий владелец сдал в центр по переработке электроники. Мужчина был уверен, что стер всю персональную информацию с жесткого диска. Однако Родригесу не составило труда восстановить сведения, после чего он позвонил прежнему владельцу и сообщил, что некие заинтересованные лица хотят заплатить ему

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

О

ВЗЯЛ ЗАЛОЖНИКА $900 за эти данные. Родригес предложил записат ь на жесткий диск недостоверную информацию и ввести «клиентов» в заблуждение, однако попросил за свои услуги 900 и плюс еще $250. «Бизнес-предложение» не понравилось владельцу лаптопа, и он связался с полицией. И после встречи, состоявшейся в ресторане Starbucks на 90th Street и First Avenue, Родригес, получивший пронумерованные купюры, был взят с поличным.

БРУКЛИН И КВИНС ОРУЖИЕ НЕ ПОМОГЛО етективы пытаются установить личность и местонахождение вооруженного преступника, совершившего нападения на 2 банка в Бруклине и Квинсе. Сначала он «посетил» отделение Capital One в районе Williamsburg, где передал кассиру запи-

Д

С твердым намерением получить деньги в канун Рождества неизвестный грабитель пришел в банк в районе Eastchester в Бронксе. Оказавшись в отделении Chase, расположенном на 1308 East Gun Hill Road, злоумышленник достал пистолет и подошел к мальчику, находившемуся в помещении. Затем крикнул кассирам, что убьет ребенка, если ему не дадут наличные. Его «просьба» тотчас же была выполнена, и, получив $2164, преступник скрылся. На вид подозреваемому около 30 лет, рост 5 футов 10 дюймов, вес 170 фунтов. На нем были черная куртка с капюшоном, шапка и черные джинсы.

УДАЧНЫЙ ФОТОРОБОТ лагодаря точному фотороботу и острому зрению сотрудника полиции удалось задержать 50-летнего Стивена Паппаса, подозревае-

Б

Attorneys at Law

РУССКОГОВОРЯЩИЕ

АДВОКАТЫ

270 FARMINGTON AVE, SUITE 365 FARMINGTON, CONNECTICUT 06032

(860) 6778960 FAX (860) 6778594

TEL

WWW.LUMOGLAW.COM

 ИММИГРАЦИЯ РАЗВОДЫ И ТРУДОВОЕ ПРАВО И СЕМЕЙНЫЕ ДИСКРИМИНАЦИЯ ДЕЛА НАСЛЕДСТВА И ПОКУПКА И

 ЗАВЕЩАНИЯ АВАРИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8606778960

456#54

Подозреваемого опознал сержант Джордж Астрас, сопоставивший фоторобот со снимком, на который он обратил внимание, когда просматривал базу данных. Оказалось, что мужчину уже судили в 1999 году за подобное правонарушение, и он является зарегистрированным сексуальным преступником. При первой попытке задержать извращенца правоохранители потерпели неудачу - он заметил «хвост» и улизнул. Однако позднее патрульные увидели преступника на 67th St. Parkway в районе Bay Ridge и задержали. Продолжение темы в секции D

АМЕРИКА В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

LUMELSKY and MOGILEVICH LLP

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

мого в сексуальном нападении на тинэйджера. Детективы считают, что именно Паппас встретил 15-летнего мальчика на станции метро в бруклинском районе Sunset Park, продемонстрировал полицейский жетон и приказал следовать за ним. Когда они приблизились к белому вэну, злоумышленник, угрожая шприцом, напал на свою жертву.

БРОНКС

В СONNECTICUT

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ску угрожающего содержания, а получив наличность, скрылся. А вот попытка ограбления филиала HSBC на 43rd Avenue около 22nd Street в районе Long Island City не увенчалась успехом. Злоумышленник, видимо, для убедительности выстрелил в потолок, однако желаемого не добился и скрылся ни с чем.

В ЦЕРКОВЬ - РАДИ ДЕТЕЙ? Новое исследование Rise University показало, что 17%, или примерно один из пяти ученых, которые называют себя атеистами или агностиками, на самом деле ходят в церковь, хотя и не слишком часто. Они делают это ради детей. сследование, проведенное социологами Элен Говард Эклунд из Rise University и Кристен Шульц Ли из Buffalo University, показало, что многие высокообразованные атеисты хотят, чтобы их дети сами решили, верить или нет. Кроме того, церковь обеспечивает лучшее понимание морали и этики, и даже нечастые посещения службы могут сгладить конфликт между супругами, которые придерживаются различных взглядов о ценности религии для детей, утверждают эксперты. Исследование, опубликованное в декабрьском номере «Журнала по изучению религии», основывается на подробных интервью с 275 учеными из более чем 20 ведущих исследовательских центров в Соединенных Штатах. 61% участников назвал себя атеистами или агностиками, а 17% неве-

рующих неоднократно в течение года посещали церковь. В целом, их отношение к религии было приблизительно одина-

И

ковым - большинство из этих людей были воспитаны в не слишком набожных семьях и в начале своей взрослой жизни не считали нужным посещать церковь, но начали это делать, когда у них появились собственные дети. Но зачем людям, которые отрицают существование Бога, подвергать своих детей воздействию доктрин, которые они сами считают заведомо ложными? Они делают это в воспитательных целях, объясняет Эклунд. Они хотят воспитать у детей свободное мышление, и для этого подвергают их воздействию религии. «Пусть они решают сами», - говорили многие участники опроса.


МЕДИЦИНА

We are a debt relief agency helping people to file under the bankruptcy code см. рекламу в секции C

АНТИДЕПРЕССАНТЫ ПРОТИВ ПРИЛИВОВ Приливы, от которых страдают 75% женщин во время менопаузы, могут быть спровоцированы аномалиями в работе кровеносных сосудов, и их реально вылечить антидепрессантами, заверяют специалисты.

Л

Наблюдение также выявило, что у маленьких детей, действительно, более медленная реакция и сниженная точность по сравнению с взрослыми. По мере взросления показатели улучшаются.

ЭМБРИОНЫ ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ Испанские ученые в лице Фернандо Миро и его коллег сделали неоднозначный

так, общий показатель выживаемости для каждого эмбриона при двуплодной беременности составлял 83% (ожидаемый уровень был 58%), а при одноплодной - 76%, говорит анализ 1159 одноплодных и 523 двуплодных беременностей. Данная разница преимущественно наблюдалась у женщин старше 33 лет. Несмотря на данные статистики, предположения авторов изыскания некоторые ученые считают необоснованными, ведь эмбрионы подсаживают независимо. Поэтому вряд ли эмбрионы помогают друг другу при имплантации. Также не секрет, что множественная беременность несет с собой риски, как для матери, так и для ребенка. Поэтому Американское общество репродуктивной медицины все же не рекомендует подсаживать более двух эмбрионов женщинам младше 35 лет, а иногда врачам стоит задуматься и об имплантации всего одного.

И

Продолжение темы в секции B

Äëÿ Âàñ! Новая стоматологическая клиника

доктора

ИГОРЯ КЛЕБАНОВА

A 33

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

МОЗГ НЕ СТАРЕЕТ Принято считать, что с возрастом мозг человека начинает медленнее обрабатывать информацию и ему не сравниться с мозгом молодого человека.

О

вывод. По их мнению, более сильный эмбрион может помогать более слабому выжить при двуплодной беременности, получившейся в ходе ЭКО, передает Reuters.

Р усская РЕКЛАМА

амсден вместе с коллегами сравнила периферийные кровеносные сосуды в руках женщин с приливами и без. Оказалось, сосуды у женщин из первой группы расширялись легче. Справиться с проблемой помогали препараты с серотонином. Это также позволяло сни-

днако исследование показало: у 70-летних скорость реакции такая же, как у людей в 25 лет, пишет The Daily Mail. Ученые установили: скорость снижается не просто так. Оказывается, человек просто жертвует ею ради точности принятия решений. Более того, здорового человека преклонного возраста можно натренировать определенным образом, увеличив скорость реакции без потери качества.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

KAPLAN & ALEXANDROVSKAYA, LLC.

зить риск развития сердечных недугов. Также в рамках исследования ученые давали 134 женщинам препараты, призванные сократить частоту приливов. Некоторым из них выписывали антидепрессант венлафаксин, повышающий концентрацию серотонина - «гормона радости». Кто-то принимал клонидин - средство против повышенного давления, остальные получали средства гормональной заместительной терапии, а контрольная группа - плацебо. Гормональная терапия оказалась самой эффективной (75% женщин заметили улучшения). Венлафаксин помог более чем в 60% случаев, клонидин - в 40%. Правда, если человек вдруг заканчивал принимать венлафаксин, то он начинал страдать от тревожности, тошноты, бессонницы, пониженного эмоционального фона.

Все виды современной стоматологической помощи для детей и взрослых. Âûñîêîå êà÷åñòâî âñåõ âèäîâ ëå÷åíèÿ, ïðîòåçèðîâàíèÿ è õèðóðãèè

ЛЕЧИМ:

· Безболезненно

(íîâåéøèå âèäû îáåçáîëèâàíèÿ)

· Качественно àáñîëþòíîé ñòåðèëüíîñòè ñ ïîìîùüþ ñàìîãî · Гарантия ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ (ðåíòãåíîâñêèé àïïàðàò ñ ìèíèìàëüíûì îáëó÷åíèåì)

Косметическое восстановление зубов

·

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÅ REMBRANDT

ONE-HOUR

·

аша осо

·

Заболевания десен

Íîâåéøåå ëå÷åíèå ïàðîäîíòîçà - áåçáîëåçíåííûå óêîëû ARESTIN Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé ïî Ìåäèêåéäó íå îãðàíè÷åíî. Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì òåõ, êòî íóæäàåòñÿ. Ïðèíèìàåì âñå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä

7182349014

4405 BROADWAY (УГОЛ 189 STREET)

2125681500

бая забо

Ï è ëå÷ ðîôèëàê åíèå ò êàðèå èêà ñà ó ä

Èçãîòîâëåíèå ïðîòåçîâ íà ìÿãêîé îñíîâå (íå ëîìàþùèåñÿ, áåç ìåòàëëè÷åñêèõ êðþ÷êîâ) Ïðèìåíåíèå èìïëàíòîâ. Âñå âèäû ñúåìíîãî ïðîòåçèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ãèáêèå ïðîòåçû.

7913 BAY PARKWAY, BROОKLYN

264-01

Протезирование

Дети н

та

åòåé

БЕСПЛАТНО

· Осмотр и консультация · Снимки · Чистка протезов

РАБОТАЕМ в субботу и воскресенье 7 дней в неделю

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Êîñìåòè÷ecêèå ïëîìáû Êîñìåòè÷åñêîå âîññòàíîâëåíèå ôîðìû è öâåòà çóáîâ ñ ïîìîùüþ ôàðôîðîâûõ íàêëàäîê (ëàìèíåéò) äàåò âåëèêîëåïíûé êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò è íå òðåáóåò ìåõàíè÷åñêîé îáðàáîòêè çóáà


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 34

Знаменитый магистр белой магии, парапсихолог

ФЕЛИЦИЙ

977-80


Люди всегда хотели заглянуть в свое будущее. Знаменитый парапсихолог и ясновидящий Фелиций способен не только приоткрыть завесу грядущего дня, но и отвести беду: снять сглаз, порчу, родовое проклятие, заговорить на любовь и благополучие. Фелиций один из немногих целителей, обладающий невероятной притягательной силой. Силой духа, силой мощнейшей энергетики и силой добра. Силой своего воздействия он может исправить работу других гадалок, экстрасенсов и целителей. Фелиций на индивидуальном приёме устанавливает проблему, намечает пути её решения и проводит разнообразные обряды, которые сталкивают эту проблему с мёртвой точки. Так часовой мастер заставляет работать уже давно заржавелый механизм, и тут начинается самое интересное… Ловите каждое его слово!

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Говорят: у меня какое-то внутреннее предчувствие тревоги, паники, беды, некоторые приходят и говорят: у меня ощущение удушья, нехватки воздуха, а доктора говорят, что все в порядке. Приходят со слаÁÀËÒÈÌÎÐ БАЛТИМОР 22,23 бостью, вялостью, невозможностью 22, 23 ÿíâàðÿ январяñс 10 10 àì ам äî до 44 ðì рм â ãîñòèíèöå «Hilton Pikesville» в гостиницe «Hilton Pikesville» сосредоточиться. Довольно часто êîìíàòå «Belmont Meeting вâкомнате MeetengRoom» Room» обращаются люди, которые боятся ïî адресу: àäðåñó: 1726 по 1726 Reisterstown Reisterstown Rd. Rd. смерти, у которых есть страх сойти Pikesville, MD Pikesville, MD 21208 21208 с ума. Есть категория людей у которых трудность засыпания, которые БОСТОН ÁÎÑÒÎÍ 24, 25ÿíâàðÿ январяñ с1010àìамäîдо4 4ðìрмâ 24,25 говорят, что у них раздражительвãîñòèíèöå гостинице«Holiday «HolidayInn Inn ность к определенным людям. МноBoston-Brookline» Boston-Brookline» гие обращаются из-за семейных вâ комнате «Board Room» Room» êîìíàòå «Board проблем, ссоры, скандалы, разводы, по Street ïî адресу: àäðåñó: 1200 1200 Beacon Beacon Street некоторые приходят из-за одиночеBrookline, Ma 02446 02446 Brookline, Ma ства. Отсутствие друзей. Неумение МАЙАМИ ÌÀÉÀÌÈ найти контакт. Депрессии. Потери 27, 28, 29 январяñс10 10àì амäî до44ðm pm 27,28,29 ÿíâàðÿ смысла жизни. Невезение сплошвâ гостинице «ResidenсeInn InnBy By ãîñòèíèöå «Residence ное. Затянувшийся период неудач Marriott Marriott Aventura Aventura Mall» Mall» вâ комнате êîìíàòå в личной жизни, неправильно со«Sabal» W Country Country «Sabal» по ïî адресу: àäðåñó: 19900 19900 W Club FL 33180 33180 вершенные ритуальные обряды, Club Dr, Dr, Aventura, Aventura, FL из-за которых люди мучаются из КЛИВЛЕНД поколения в поколение. Например, ÊËÈÂËÅÍÄ 30, 31 января 10 àì ам äî до 44 ðì рм 30,31 ÿíâàðÿ ñс 10 неправильно совершённый обряд вâ гостинице «ResidenceInn Innby by ãîñòèíèöå «Residence погребения или скажем умышленMarriott Beachwood» Marriott Beachwood» но сделанный таким образом, что вâ комнате «Beachwood1» 1» êîìíàòå «Beachwood по адресу: 3628 Park East Drive. люди потом мучаются всю жизнь. ïî àäðåñó: 3628 Park Drive. Beachwood, OhioEast 4412 Хочу отметить, что в Америке эти Beachwood, Oh 4412 проблемы обостряются и выходят ДЕТРОЙТ ÄÅÒÐÎÉÒ наружу. Потому что жизнь здесь 1 и 2 февраля с 10 ам до 4 рм 1 è 2 ôåâðàëÿ ñ 10 àì äî 4 ðì как я понял достаточно сложная : в гостинице «Marriott Detroit â ãîñòèíèöå «Marriott«Ontario» Detroit Southfi eld» в комнате человек-человеку друг, товарищ и Southfield» â êîìíàòå «Ontario» по адресу: 27033 Northwestern волк. И здесь процветает зависть ïî àäðåñó: 27033 Northwestern Highway Southfi eld, ненависть злость. А люди от этого Hwy Southfield, MI, 48034 USA 48034 Michigan USA страдают! ×ÈÊÀÃÎ - Что же заставляет вас заниматьЧИКАГО 3 ôåâðàëÿ ñс 10 3 февраля 10 àì ам äî до 44 ðì рм ся парапсихологией и белой магией, 4,4,5 5 ôåâðàëÿ февраля ñс11 11àì амäî до55ðì рм ведь это и тяжело и просто опасно?! ãîñòèíèöå «Comfort вâ гостинице «Comfort inn» inn» - Меня никто не заставляет. Это êîìíàòå: «Meeting вâ комнате: «Meeting Room Room¹102» №102» состояние. А состояние - это комïî àäðåñó: 9333 Skokie Blvd, по адресу: 9333 Skokie Blvd Skokie, плекс различных действий и моменSkokie, IL 60077 IL 60077 тов. ÌÈÍÅÀÏÎËÈÑ МИНЕАПОЛИС Я практикую с 32 лет. Катаюсь по 7, 8 февраля 10 àì ам äî до 44 ðì рм 7,8 ôåâðàëÿ ñс 10 всему миру, вижу, что происходит, вâ помещении редакции ïîìåùåíèè ðåäàêöèè суммирую тенденции, и к сожалению журнала «Зеркало» æóðíàëà «Çåðêàëî» констатирую, что эти тенденции всё (рядом «БAKУ» (ðÿäîì сñ рестораном ðåñòîðàíîì «ÁÀÊÓ» больше негативные, отрицательные. иè русским «Fruit&&Fish») Fish») ðóññêèì магазином ìàãàçèíîì «Fruit по àäðåñó: адресу: 88 Nathan Nathan Lane Lane ïî И этой негативной энергии, которую North,Plymouth, MN 55441 55441 North, Plymouth, MN человек передает друг другу – в семье, на работе, надо куда-то деваться. Я НЬЮ-Й ОРК (ÁÐÓÊËÈÍ) (БРУКЛИН) ÍÜÞ-ÉÎÐÊ стараюсь максимально помочь лю9, 10 ôåâðàëÿ февраля ñс 10 10 àì ам äî до 44 ðm pm 9,10 дям стать добрее, но я не могу сове- вâпомещении «МИЛЛЕНИУМ» ïîìåùåíèè театра òåàòðà «ÌÈËËÅÍÈÓÌ» (2 сценой) товать им идти обниматься с деревья(2 йé этаж, ýòàæ, за çà ñöåíîé) по 1029 Brighton Brighton Beach Beach Ave. Ave. ми. Меня не поймут. ïî адресу: àäðåñó: 1029 Ехать №1 Åõàòü автобусом àâòîáóñîì ¹1 Люди должны над собой рабодо Coney Island IslandAve. Ave. äî остановки îñòàíîâêè Coney тать. Это процесс обоюдный, подчас Train B и Q до остановки 7 Brighton Train  è Q äî îñòàíîâêè 7 Brighton тяжёлый, но выполнимый. А люди этого не понимают и передают негаСТОИМОСТЬ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ тив из поколения в поколение. индивидуального ПРИЕМА èíäèâèäóàëüíîãî ÏÐÈÅÌÀ $50$50 А я хочу помочь каждому, каждо- Ïðèåì ïîðÿäêå живой æèâîéочереди î÷åðåäè Приемòîëüêî только âв порядке (áåç çàïèñè) му протянуть руку помощи. Нужно (без ïðåäâàðèòåëüíîé предварительной записи) Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (718)303-2087 быть добрыми. Телефон для справок (718)303-2087 (çâîíèòü äî 44 PM) ÐÌ) Вероника Урсуляк (звонитьñc99 ÀÌ AM до

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

пару лет. И, если на первом этапе, я просто думал – ее зовут Маша, или Сережа, то спустя год, подходя к этим людям я рассказывал, что с ними: как их зовут, с кем они живут, какие у них жизненные проблемы и проблемы со здоровьем. Общаясь с людьми, мог сильно прижать их к себе, а потом также сильно отбросить от себя. Обычно это были люди с серьезными проблемами здоровья, но через некоторое время они приходили и рассказывали, что проблемы, каким-то чудесным образом уходили. Ну а потом был Китай. Первый раз я там был недолго, а потом все чаще и чаще. Лет пять учился. - И после Китая вы начали исцелять людей с разными проблемами?? - Я могу обобщить эти проблемы, Приходят действительно с большим количеством разных проблем, в том числе насчет потенции и не только мужчины, но и женщины. И это довольно таки серьезная проблема, которая взаимосвязана с психоэмоциональным состоянием человека. Приходят люди, которые страдают алкоголизмом. Я лечу не от зависимости. Довольно часто это происходит… Алкоголизм или зависимость – это следствие. Я устраняю причину, а следствие проходит само собой. Я им говорю: Ребята, я не буду ходить за вами, просто делайте, как я вам говорю. Потому что я знаю, что будет, если вы не будете этого делать. - У вас, какая-то особенная методика? - Самая главная моя методика – познание мира, мирского бытия. Я с ними говорю. Я к ним прикасаюсь. Трогаю за руки. Я пальпирую их солнечное сплетение – жизненная сила оттуда исходит, я заглядываю им в глаза, в каждом случае я чувствую их, как самого себя. В работе использую очень интересные приборы. Измеритель жизненной силы, который я изобрел сам, магический шар, иногда беру карты Таро, иногда просто карты. А иногда я просто отказываю, когда точно знаю, что помочь не могу. - Напрашивается вопрос с какими проблемами к вам приходят люди ?. Ко мне приходят абсолютно разные люди с самыми разнообразными ситуациями, подчас очень запутанными. Некоторые четко говорят: у меня сглаз, порча, проклятие.

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ (Áðóêëèí) НЬЮ-ЙОРК (Бруклин) 18, äî 44 pm ðm 18, 19, 19, 20, 20, 21 21 ÿíâàðÿ января ñс 10 10 àm ам до ïîìåùåíèè òåàòðà вâ помещении театра«ÌÈËËÅÍÈÓÌ» «МИЛЛЕНИУМ» (2-é ýòàæ, за çà сценой) ñöåíîé) (2 й этаж, ïî адресу: àäðåñó: 1029 по 1029 Brighton Brighton Beach BeachAve. Ave. Åõàòü автобусом àâòîáóñîì ¹1 Ехать №1 äî до îñòàíîâêè остановки Coney Island Coney Island Ave. Ave. Train Train ÂB èи Q Q äî остановки îñòàíîâêè 77 Brighton до Brighton

Р усская РЕКЛАМА

- Я слышала, что вы профессиональный врач? - Абсолютно верно, по профессии я доктор. Когда занимался в университете, главная моя задача была доказать самому себе, что я действительно настоящий доктор. Редко кто это понимает. Я ставил перед собой определенные задачи, работал год в роддоме, чтобы принимать роды, каждый уважающий себя врач должен уметь это делать. Затем год стоял за операционным столом – считал, что каждый уважающий себя врач должен уметь делать простейшие операции. Изучая физиологию человека, понимал, если пациент приходит к тебе на прием, а ты не можешь расшифровать его диагноз без предварительных анализов, ты не можешь называть себя доктором. Взрослея, я почувствовал внутреннюю потребность помогать людям в большей мере, чем делал это раньше. Начал изучать философию. Многие мои учителя находились непосредственно в горах Китая. Возраст большинства из них более 90 лет. Почему у меня возникло такое желание… Оказалось, что родственники мои по мужской линии – практически все были родом из Румынии. Длительное время я жил на границе с Румынией и Венгрией. На моих предков в 13 – 14 веках были страшные гонения и они бежали в соседние страны. Изучая свое родовое древо, я узнал, что кто-то из далеких родственников был награжден орденом Лазаревичей. Это Орден, которым награждали тех, кто имел нестандартное мышление и неординарные способности. Однако о своих способностях они не распространялись. Время было такое. Перевернув множество дневников своих далеких предков, чудом сохранившихся и передаваемых из поколения в поколение, досконально изучив методики исцелений, попробовав это все на практике, я понял, что обязан помогать людям, что это и есть моя дорога, мое призвание и, если хотите, – долг. Пытаясь помочь людям психологически, я ощущал внутреннюю борьбу, особенно эта внутренняя борьба и сила излияния происходила в определенное время дня и месяца. Со мной начинало твориться непонятное, когда я видел незнакомых людей, пытался узнать – не для них, а для себя – как их зовут, какой их жизненный статус. Я ничего не понимал. Но было такое желание, и оно длилось

Встречи с Фелицием пройдут:

A 35 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Магия — таинственная способность уметь воздействовать на вещи и людей, даже на «демонов» и «духов», не прибегая к помощи естественных средств.


A 36

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

В адрес ФЕЛИЦИЯ пришли тысячи благодарственных писем. Вот лишь некоторые из них. Господи, сколько лет я мучилась из-за проблем с кишечником и желудком! Лежала в больницах, пригоршнями ела таблетки, была тощая, как таранка. После приема у Фелиция чувствую себя прекрасно, а болезни прошли, будто их и не было! Фелиций, спасибо!!! Алла Э.

После развода с женой долгое время не мог устроить свою личную жизнь. Лишь побывав на приеме у Фелиция узнал, что это бывшая теща наложила на меня заклятие, чтобы я больше никогда не был счастлив, так она меня ненавидела. Фелиций провел надо мной обряд, избавил меня от одиночества. С тех пор я ношу на себе талисман, который купил у него. Фелиций, спасибо! Теперь в моей жизни пошла новая светлая полоса. Живу с женщиной, которая меня очень любит. Сейчас мне намного легче, и самое главное, я не одинок. Скоро у нас родится ребенок, и жизнь обретет новый смысл! Виктор М. Меня на работе незаслуженно облили грязью и оболгали, повесив на меня всех «собак». Только Фелиций смог мне помочь достойно выйти из такой ситуации. Обряд, который он провел, словно снял с моих глаз пелену, а заговоры, которые он на меня начитал, сделали меня неуязвимой для всех завистников и конкурентов. Руководство, разобравшись в ситуации, извинилось передо мной, клеветников наказали, а меня перевели на более высокооплачиваемую должность. Тысячу раз спасибо моему спасителю и защитнику – Фелицию! Галина С.

Всего несколько минут пробыл в кабинете у Фелиция (он ничего мне не говорил и даже пальцем не прикоснулся), но впоследствии оказалось, что нашего «общения» с ним вполне хватило для того, чтобы мои мужские функции пришли в норму, а интимная жизнь наладилась… В. М Фелиций вернул мне моего непутевого мужа. Одна женщина на работе в течение длительного времени припаивала его порчей. Закончилось это тем, что муж сказал, что любит меня, но без той женщины не может жить. По совету сестры обратилась за помощью к Фелицию, и он мне все объяснил. Целитель избавил меня и мужа от приворота, заговорил нам именные талисманы и поставил такую защиту, что нам теперь никакое колдовство не страшно. Супруг сейчас никем кроме меня не интересуется, а когда вспоминает былое, то сам не верит, что это было с ним. От всего сердца благодарю Фелиция за помощь! И. Т. Обратился за помощью к известному знахарю Фелицию – и не пожалел. Фелиций провел обряд на развитие бизнеса, я купил у него амулеты, заговоренные на удачу, и вскоре в нашем семейном деле прекратились неприятности и неудачи. Сейчас мы крепко стали на ноги, планируем расширять производство. Всегда с благодарностью вспоминаю Фелиция. Борис М.

Я приходила к Фелицию, чтобы спасти своего сына. Он погибал от водки, ушел от жены, потерял работу. Я приносила знахарю только фотоrpафию, потому что сына привести было нереально. Я очень сильно надеялась на Фелиция, потому что перед этим, что только не перепробовала и у кого только не была. И я не ошиблась! Благодаря Фелицию, после проведения сложного обряда, сын перестал выпивать, к нему вернулась жена, сейчас он работает на двух работах и неплохо зарабатывает. Кто не знал его раньше, даже поверить не может, что он когда-то был законченным алкоголиком. Фелиций, спасибо! Татьяна Брикер Прошло всего полгода с тех пор, как я обращался к Фелицию по вопросу своего бизнеса, который еле дышал, и сейчас хочу поблагодарить. Фелиций открыл мне глаза на природу моих неудач и рассказал, как защитить себя и бизнес от завистников и конкурентов. Талисман, который я приобрел на приеме у Фелиция, не снимаю никогда. Я чувствую силу и уверенность, которыми он меня наполняет. Теперь финансовые трудности и происки недоброжелателей-конкурентов обходят меня десятой дорогой. Фелиций еще раз спасибо за помощь! Олег С. Дорогой Фелиций! Благодарю тебя за то, что спас моего сына от проклятой водки! После приема я сделала дома тайно все, чему ты меня научил, при помощи предметов, заговоренных тобой от пьянства. Прошло уже два года, как Витя к спиртному не прикасается! Помирился с женой, и она приняла его обратно. Дети его по прежнему любят, на работе он вернул себе уважение. Кстати, после обряда по избавлению сына от алкогольной зависимости, каким-то дивным образом меня прекратила беспокоить спина, и перестало шуметь в голове. Спасибо тебе, Фелиций, за твой дар! Виолетта Т.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ЖДУ ВСЕХ, КОГО БЕСПОКОЯТ: • порча (родовая, наследственная, на смерть), сглаз, проклятие, наговор; • ощущение паники, тревоги, предчувствие надвигающейся беды; • нехватка воздуха, ощущение удушья или неполноты вдоха, ком в горле, учащенное дыхание; • слабость, вялость, быстрая утомляемость, невозможность сосредоточиться, упадок сил; • страх смерти или того, что вскоре может произойти что-то ужасное;

• страх сойти с ума или потерять самообладание; • трудность засыпания, бессонница, плохие сны, ночные кошмары; • раздражительность и нетерпимость к определенным людям; • чувство стеснения, ощущение напряженности, зажатости, неспособность расслабиться; • депрессия, потеря радости и интереса к жизни; • сплошное невезение в начинаниях и делах; • потеря денег, непрекращающаяся полоса неудач в бизнесе;

• затянувшийся период неудач в личной жизни; • наследование из поколения в поколение трагической судьбы родственников (бабушка — мать — дочь, отец — сын); • одиночество, отсутствие друзей, неумение найти контакт с окружающими; • алкоголизм (в частности, наследственный). Решаю сексуальные проблемы, снимаю стрессовые состояния (развод, измена, утрата близких). Жду тех, кому не удается найти свою вторую половину, кто мечтает о ребенке, но не имеет его.

Встречи с Фелицием пройдут: ÍÜÞ-ÉÎÐÊ (Áðóêëèí) НЬЮ-ЙОРК (Бруклин) 18, 19, 19, 20, 20, 21 18, 21 ÿíâàðÿ января ñс 10 10 àm ам äî до 44 ðm pm ïîìåùåíèè òåàòðà вâпомещении театра«ÌÈËËÅÍÈÓÌ» «МИЛЛЕНИУМ» (2-é ýòàæ, за çà сценой) ñöåíîé) (2 й этаж, ïî адресу: àäðåñó: 1029 Brighton по Brighton Beach BeachAve. Ave. Åõàòü автобусом àâòîáóñîì ¹1 Ехать №1 äî до îñòàíîâêè остановки Coney Island Island Ave. Coney Ave. Train TrainÂB èи QQ до Brighton äî остановки îñòàíîâêè 77 Brighton

БАЛТИМОР ÁÀËÒÈÌÎÐ 22, 23 ÿíâàðÿ января ñс 10 10 àì амäî до44ðì рм 22,23 вâгостиницe «Hilton Pikesville» Pikesville» ãîñòèíèöå «Hilton вâкомнате MeetengRoom» Room» êîìíàòå «Belmont «Belmont Meeting по адресу: 1726 Reisterstown Rd. ïî àäðåñó: 1726 Reisterstown Rd. Pikesville, MD 21208 21208 Pikesville, MD БОСТОН ÁÎÑÒÎÍ 24, 25ÿíâàðÿ январяñ с1010àìамäîдо4 4ðìрмâ 24,25 в ãîñòèíèöå гостинице«Holiday «HolidayInn Inn Boston-Brookline» Boston-Brookline» вâ комнате «Board Room» Room» êîìíàòå1200 «Board по адресу: Beacon Street ïî àäðåñó: 1200 Ma Beacon Street Brookline, 02446 Brookline, Ma 02446 МАЙАМИ ÌÀÉÀÌÈ 27, 28, 29 января с 10 ам до 4 pm 27,28,29 ÿíâàðÿ ñ 10 àì äî 4 ðm в гостинице «Residenсe Inn By â ãîñòèíèöå «Residence By Marriott Aventura Mall» вInn комнате Marriott Mall»W â êîìíàòå «Sabal» поAventura адресу: 19900 Country «Sabal» ïî àäðåñó: 19900 W Country Club Dr, Aventura, FL 33180 Club Dr, Aventura, FL 33180 КЛИВЛЕНД ÊËÈÂËÅÍÄ 30, 31 января с 10 ам до 4 рм ÿíâàðÿ ñ 10 àì äîInn 4 ðìby в30,31 гостинице «Residence â ãîñòèíèöå Inn by Marriott«Residence Beachwood» Marriott«Beachwood Beachwood» 1» в комнате по адресу: 3628 Park East Drive. â êîìíàòå «Beachwood 1» Beachwood, OhioEast 4412 ïî àäðåñó: 3628 Park Drive. Beachwood, Oh 4412 ДЕТРОЙТ 1 и 2 февраля с 10 ам до 4 рм ÄÅÒÐÎÉÒ в1гостинице «Marriott Detroit è 2 ôåâðàëÿ ñ 10 àì äî 4 ðì Southfi eld» в комнате â ãîñòèíèöå «Marriott«Ontario» Detroit по адресу: 27033 Northwestern Southfield» â êîìíàòå «Ontario» Highway Southfi eld, ïî àäðåñó: 27033 Northwestern Michigan USA Hwy Southfield, MI, 48034 USA 48034 ЧИКАГО ×ÈÊÀÃÎ 33 февраля ам äî до 44 ðì рм ôåâðàëÿ ñс 10 10 àì 4,4,5 5 февраля с11 11àì амäîдо55ðì рм ôåâðàëÿ ñ вâгостинице «Comfort inn» ãîñòèíèöå «Comfort в комнате: «Meeting Roominn» №102» â êîìíàòå: «Meeting Room по адресу: 9333 Skokie Blvd¹102» Skokie, ïî àäðåñó:IL 9333 Skokie Blvd, 60077 Skokie, IL 60077 МИНЕАПОЛИС ÌÈÍÅÀÏÎËÈÑ 7, 8 февраля с 10 ам до 4 рм 7,8в ôåâðàëÿ ñ 10редакции àì äî 4 ðì помещении â журнала ïîìåùåíèè ðåäàêöèè «Зеркало» æóðíàëà «Çåðêàëî» (рядом с рестораном «БAKУ» (ðÿäîì магазином ñ ðåñòîðàíîì «ÁÀÊÓ» и русским «Fruit & Fish») è ðóññêèì ìàãàçèíîì «FruitLane & Fish») по адресу: 8 Nathan ïî àäðåñó: 8 Nathan North,Plymouth, MNLane 55441 North, Plymouth, MN 55441 НЬЮ-ЙОРК (БРУКЛИН) 9,ÍÜÞ-ÉÎÐÊ 10 февраля с(ÁÐÓÊËÈÍ) 10 ам до 4 pm в помещении театра «МИЛЛЕНИУМ» 9,10 ôåâðàëÿ ñ 10 àì äî 4 ðm (2 й этаж, сценой) â ïîìåùåíèè òåàòðàза«ÌÈËËÅÍÈÓÌ» по адресу: Brighton Beach Ave. (2 é1029 ýòàæ, çà ñöåíîé) Ехать ïî àäðåñó: 1029автобусом Brighton №1 Beach Ave. до остановки Coney Island Åõàòü àâòîáóñîì ¹1 Ave. Train B и Q до остановки 7 Brighton äî îñòàíîâêè Coney Island Ave. Train  è Q äî îñòàíîâêè 7 Brighton

СТОИМОСТЬ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ индивидуального ПРИЕМА $50 èíäèâèäóàëüíîãî ÏÐÈÅÌÀ $50 Прием только в порядке живой очереди Ïðèåì òîëüêî â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè (без (áåç предварительной ïðåäâàðèòåëüíîé записи) çàïèñè) Телефон (718)303-2087 Òåëåôîíдля äëÿсправок ñïðàâîê (718)303-2087 (çâîíèòü äî 44 PM) ÐÌ) (звонитьñc 99 ÀÌ AM до


ИЗРАИЛЬ: МОЗАИКА НЕДЕЛИ

Лев Хитин, основатель и президент Нью-Йоркского института лечения заболеваний вен. см. рекламу в секции B

ЕВРОСОЮЗ НЕДОВОЛЕН

Д

1000 ÏÐÅÄÌÅÒÎÂ ÌÅÁÅËÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÎÂ ÄËß ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

ÏÎ ÑÌÅØÍÛÌ ÖÅÍÀÌ!!!

cì. ñåêöèþ B

è íà èíòåðíåòå www.RusRek.com

ри этом, среди репатриантов из Эфиопии процент довольных выше, чем среди выходцев из бывшего СССР, сообщает сайт NRG. Интересно, что чем дольше репатрианты живут в стране, тем более пессимистично относятся к возможностям карьерного роста и благоустройства. Большинство репатриантов приобретают новых друзей - коренных жителей страны. Согласно данным опроса, 66% выходцев из Эфиопии, 69% из бывшего СССР и 84% из других стран мира сообщили, что завели дружбу с местными жителями. 78% новых жителей страны не знали иврита до репатриации, половина приехала уже с высшим образованием (всего 2% среди эфиопских евреев). 86% репатриантов считают, что Израиль стал их домом, причем этот показатель выше среди уроженцев Эфиопии, чем среди уроженцев СССР-СНГ. 85% уверены, что останутся здесь жить в

П

будущем, и только 3% уверены, что в конечном итоге покинут страну. Судя по ответам респондентов, основными причинами переезда в страну являлись: желание жить в еврейском государстве, гарантировать нормальный уровень жизни своим детям, а также - желание репатриироваться своего супруга или родителей. Половина репатриантов определяют себя как, в первую очередь евреи, треть - как израильтяне, а пятая часть, как выходцы из той

ТЯЖБА НА 1 МЛРД «Высокий суд Лондона готов подтвердить свою репутацию площадки, которую выбирают для судебных тяжб самые богатые», - пишет The Times. этой судебной инстанции готовится к рассмотрению дело, способное составить конкуренцию процессу между Романом Абрамовичем с Борисом Березовским, отмечают авторы статьи Дэвид Браун и Эдам Лак.

В

Одной из сторон алмазного дела, в котором речь идет об 1 млрд долларов, является «алмазный король» Лев Леваев, уроженец Узбекистана, ныне - гражданин Израиля, другую представляет его бывший приятель, российский предприниматель Аркадий Гайдамак, говорится в заметке. Гайдамак утверждает, что Леваев обманным путем лишил его доли в компании Ascorp, контролирующей торговлю алмазами из Анголы. По его словам, ему с 2004 года не выплачивали комиссионные и дивиденды компании, причитавшиеся ему по условиям договоренности, что составляло в среднем $3 млн в месяц.

Главные открытия 2011 года В42

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

торы видят в происходящем «размывание основополагающего этоса», на котором зиждется государство Израиль, а это, в свою очередь, может «усилить позиции тех, кто пытается «оспо-

78% репатриантов в той или иной степени довольны своей жизнью в Израиле. Таковы результаты исследования, проведенного Центральным статистическим бюро (ЦСБ) страны.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ипломат отметил, что по данным Палестинской национальной администрации, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме проживает около 550.000 «незаконных поселенцев». Он подчеркнул, что их эвакуация станет одним из условий заключения мирного соглашения с Израилем. Арикат заявил, что ПНА будет готова согласиться на незначительный обмен земель, что позволит Израилю распространить свой суверенитет на территории, которые на данный момент считаются оккупированными. Он также отметил, что в отдаленном будущем евреи смогут жить в Палестине. Присутствовавший на встрече обозреватель Chicago Sun-Times Стив Хантли расценил эти заявления как призыв к этнической чистке. Он напоминает, что Иудея и Самария - колыбель еврейской цивилизации, констатируя,

ИЗРАИЛЬ - НАШ ДОМ

Р усская РЕКЛАМА

Газете Independent удалось ознакомиться с черновиком дипломатической ноты, в которой европейские должностные лица выражают недовольство ущемлением прав арабов в Израиле. В то же время «наиболее радикальных» из лидеров тамошнего арабского сообщества дипломаты упрекают в том, что они «дают пищу для СВОБОДНО ОТ ЕВРЕЕВ обвинений в нелояльности со стороны еврейского боль- Сотни тысяч евреев, которые шинства». после провозглашения палеИзраильские арабы страдают стинского государства окаот «экономического неравен- жутся на отведенных для ства», не имеют равного доступа него землях, будут изгнаны с к земле и жилью, да и в принципе территории Палестины. Об вынуждены существовать в «по- этом заявил представитель литическом климате, при котором дискриминация на словах и Организации освобождения на деле остается безнаказан- Палестины в США Маан Раной», говорится в документе. Ав- шид Арикат в ходе встречи с американскими журналистами.

что иудеи жили там на протяжении тысяч лет, пока не были изгнаны арабами в 1948 году. При этом иорданцы запретили евреям молиться у главной их святыни - Стены Плача.

A 37 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

VEIN (VASCULAR & ENDOVASCULAR OF NEW YORK)

рить легитимность» Израиля и нанести урон его международному авторитету». Предполагается, что бумага изначально содержала ряд рекомендаций, обращенных к самому ЕС. В частности, речь шла об активном лоббировании против израильского дискриминационного законодательства, привлечении европейских инвестиций на заселенные арабами территории, а арабов - на обеспеченные стипендиями места в европейских учебных заведениях. Однако изза появившихся возражений, главным образом со стороны Нидерландов, рекомендации были сняты, говорится в статье. Составители ноты считают, что международное сообщество должно сыграть свою роль в обеспечении «по-настоящему беспристрастного обращения» с израильскими арабами. Их положение предлагается рассматривать в качестве «ключевого вопроса» палестино-израильского урегулирования. Появление ноты «вызвало раздражение у МИД Израиля»: по словам пресс-секретарь ведомства, она была подготовлена «у нас за спиной».

или иной страны Исхода. При этом большинство респондентов считают, что коренные жители страны и старожилы смотрят на них как на «русских» и «эфиопов», а не как израильтян. Согласно свежему исследованию Myers-JDC-Brookdale Institute, рожденные в Израиле дети репатриантов из бывшего СССР интегрировались в израильское общество не менее чем дети израильтян в нескольких поколениях, сообщает Haaretz. Из исследования также следует, что детям репатриантов из Эфиопии все еще трудно интегрироваться, отмечает корреспондент Ревиталь Блуменфельд. Министерство абсорбции сделало из исследования вывод, что государственные средства следует направить на нужды таких общин, как выходцы из Эфиопии.


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 38

ÊÀÐÄÈOËÎÃ

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÎÐÒÎÏÅÄÈÈ

ÃÈÍÅÊÎËÎÃ

ÂÛÑØÅÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ×

ÈÃÎÐÜ ÇÀÕÀÐÎÂ, M.D.

ХИРУРГ-ОРТОПЕД

ÄÌÈÒÐÈÉ ÔÅËÜÄÌÀÍ, M.D.,F.A.C.C.

ÈÐÈÍÀ ÊÎÐÍÅÅÂÀ, M.D.

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃ

MARC M. SILVERMAN, M.D. P.C., Âåäóùèé õèðóðã èíñòèòóòà îðòîïåäèè è ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû, 25-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â Àìåðèêå.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Í. ÁÀÄÀËÎÂ, M.D.

ÏÑÈÕÈÀÒÐ

ÈÇÀÁÅËËÀ ËÅÂ, M.D.

ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ÈÐÈÍÀ ÂÎÑÊÎÁÎÉÍÈÊ, L.C.S.W.

ÓÐÎËÎÃÈß È ÑÅÊÑÎÏÀÒÎËÎÃÈß ÈÃÎÐÜ ÑÅÐÃÅÅÂ, M.D.

ÍÅÂÐÎÏÀÒÎËÎÃ

ÅËÅÍÀ ÀÌÈÒÈÍÀ, M.D.

ÂÐÀ× ÏÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌ ÍÎà ÌÅÐÀÁÈ ÇÎÍÅÍÀØÂÈËÈ, D.P.M.

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒÛ №1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

A. MÓËÀÊÀÍÄÎÔ, P.T. ÁÎÐÈÑ ÂÎÐÈÊ, P.T.

ÈÃËÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

ÍÀÒÀËÜß ØÌÈÄÒ, LAc

ÍÀØÀ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÀ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÌÅÄÈÊÅÉÄ, ÌÅÄÈÊÝÐ È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

CÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß:

• • • • • • • •

Çàìåíà êîëåííîãî ñóñòàâà (total knee replacement, revision of the nice knee) Îáåçáîëèâàþùèå ñóñòàâíûå áëîêàäû (pain management) Îðòîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ êîëåííîãî ñóñòàâà Ðàçðûâ ìåíèñêîâ è ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà (repair of meniscus tear and Ach reconstruction) Ïðîáëåìû ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà (ankle, open reduction, internal fixation) Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ïîçâîíî÷íèêà Ïðîáëåìû ñ ìûøöàìè ïëå÷à è ïëå÷åâîãî ñóñòàâà (rotator cuff repair, shoulder decompression) Óñòðàíåíèå carpel tunnel syndrome (carpel tunnel release)

ÂÈÒÀÌÈÍÎÒÅÐÀÏÈß è âíóòðèâåííûå èíúåêöèè ìèêðîýëåìåíòîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ èììóíèòåòà

Òîëüêî ìû è òîëüêî ó íàñ ðåàëüíàÿ ïîìîùü!!! ×ÓÒÊÎÑÒÜ, ÄÎÁÐÎÒÀ, ÎÒÇÛÂ×ÈÂÎÑÒÜ, ÆÅËÀÍÈÅ ÏÎÌÎ×Ü È ÃËÀÂÍÎÅ - ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÌÎ×Ü ÎÒËÈ×ÈÒÅËÜÍÀß ×ÅÐÒÀ ÍÀØÅÉ ÏÎËÈÊËÈÍÈÊÈ!

201 KINGS HIGHWAY, BROOKLYN, NY

ÓÃÎË WEST 11 ST ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 475-125


A 39 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ТЕРАПЕВТ-ЭНДОКРИНОЛОГ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛЕЧЕНИЮ БОЛИ, АНЕСТЕЗИОЛОГ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ РЕАБИЛИТОЛОГ- ФИЗИОТЕРАПЕВТ КАРДИОЛОГ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛЕЧЕНИЮ НОГ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ ДАНТИСТ, ПРОТЕЗИСТ НЕВРОПАТОЛОГ – Àëåêñ Ëèâøèö, MD

Æàííà Íóäåëüìàí, MD

773-55

Èðèíà Ïðó÷àíñêàÿ, MD, DO Ðàèñà Îêëàíäåð, MD, DO

êàôåäðû NY Óíèâåðñèòåòà Ëåîíèä ßöêàðü, MD

êàíäèäàò íàóê Ìèðà Øåðåð, MD

ОРТОПЕДТРАВМАТОЛОГ Ð. Âèíÿðñêèé, MD

• ФИЗИОТЕРАПИЯ • СОНО/ЭХОГРАФИЯ • РЕНТГЕН

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Ýëâèñà Ìóñòàôàåâà, D.D.S.

Р усская РЕКЛАМА

êàôåäðû Lenox Hill Hospital Áîðèñ ×óñèä, MD

Àëåêñ Ïëîòêèí, D.P.M. Äàâèä Êàö, D.P.M.

 ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÐÀ×È ÂÛÑØÅÉ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• ÍÅÂÐÎÏÀÒÎËÎà • ÎÐÒÎÏÅÄ-ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎà • ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÑÍßÒÈÞ ÎÑÒÐÎÉ È ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÎËÈ ÏÎÄ ÐÅÍÒÃÅÍÎÌ • ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ È ÈÃËÎÓÊÀËÛÂÀÍÈÅ • ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß È ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß • ÌÀÑÑÀÆ È ÌÀÍÓÀËÜÍÀß ÒÅÐÀÏÈß • ÒÐÅÍÀÆÅÐÍÛÉ ÇÀË


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 40

СНГ

LAW OFFICE OF ANNA RUSANOV, ESQ.

Многолетний опыт работы в Нью-Йорке и Нью-Джерси см. рекламу в секции C

РОССИЯ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ЗНАК ПОЧЕТА ТЮРЕМНЫЙ СРОК В большинстве стран тюремный срок воспринимается как клеймо позора, но в России он может стать ценным и даже обязательным пунктом в резюме человека, стремящегося возглавить антикремлевское движение протеста, пишет The Christian Science Monitor. огда новое движение протеста заполонило улицы, российские власти, что характерно, повысили авторитет нескольких своих оппонентов, лишив их свободы за участие в «несанкционированных» митингах. Среди них отказались бывший заместитель премьер-министра Борис Немцов и радикальный блоггер Алексей

К

Навальный, заявивший в понедельник, что в случае справедливых выборов он готов бросить вызов Владимиру Путину, отмечает автор статьи Фред Уэйр. Но самый яркий пример - это, вероятно, Сергей Удальцов, ветеран движения левых активистов, которого за последние пять лет арестовывали более 100 раз. Он был задержан 4 декабря на основаниях столь нелепых обвинений, что стал привлекать поддержку далеко за пределами

Ó×ÅÁÍÛÅ

ÇÀÂÅÄÅÍÈß È ÊÎËËÅÄÆÈ

Íüþ-Éîðêà äëÿ Âàñ!

Ñì. ñåêöèþ B

своей узкой группы левых сторонников, говорится в статье. Почти 2 тыс. человек, включая многих либералов, узнавших имя Удальцова совсем недавно, написали в Facebook о намерении принять участие в несанкционированном митинге в четверг на Пушкинской площади в центре Москвы, чтобы обвинить российские власти в том, что они держат Удальцова как политзаключенного, и потребовать его освобождения. «Аресты Удальцова - не что иное, как охота на ведьм, - сказал Евгений Ихлов, специалист московского общественного движения «За права человека». - Против него была целая цепочка полностью сфабрикованных дел. Без сомнений, его держат под стражей, чтобы он остался в стороне от движения протеста и не выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах».

СКОРЕЕ БРЕЖНЕВ, ЧЕМ СТАЛИН Нина Хрущева рассуждает в своей статье, опубликованной на сайте Handelsblatt, о кандидате в президенты России Владимире Путине, который в последнее время заметно сдал позиции. «Если над царем начинают смеяться, ему пора думать об отставке или готовить неожиданный ход. Премьер-министру России Владимиру Путину, планирующему после выборов в следующем марте триумфально вернуться в Кремль, стоило бы хорошо поразмыслить об этих вариантах», - пишет Нина Хрущева. «Недавно во время погружения с аквалангом в Краснодарском крае, - продолжает автор, Путин чудесным образом нашел две древнегреческие амфоры. Смех россиян превратился в гомерический хохот после загадочного объяснения представителя премьера, что амфоры подложили специально, чтобы дать Путину ощущение значимости». «Если бы я не рассматривала некомпетентность российского государства как данность, я бы предположила, что это заговор, пишет Хрущева. - Одно несомненно: Путина дискредитировали. Недавно Путин, поклонник дзюдо, после боя между американцем и россиянином вышел на ринг, чтобы поздравить россиянина с победой, но был освистан». «Путин считает, что появления на публике важны для управления страной, но, растерявшись из-за этого фиаско, он отказался от всех импровизированных выступлений до лучших времен», - говорится в статье.

«Во время парламентских выборов 4 декабря, принесших «Единой России» чуть меньше 50% (раньше Путин гарантировал ей около 70%), была организована беспрецедентная по масштабам полицейская охрана», - пишет Хрущева. По ее словам, наблюдатели ОБСЕ в протоколе отметили, что большинство партий не верит в честность избирательного процесса. «Тщеславие Путина подорвало образ сильного мужчины, созданный им за последние 12 лет, - утверждает Хрущева. - А если царь перестает быть всемогущим, он, в конце концов, теряет авторитет». «На самом деле россиян раздражает не то, что он превратил Россию в промышленную банановую республику, где экспорт нефти и других товаров поддерживает авторитарное государство, а то, что он перестал убедительно играть свою роль, полагает Хрущева. - Сложно одновременно быть героическим вождем и персонажем популярных анекдотов». «Путина часто сравнивают с Иосифом Сталиным. Но теперь (...) он все сильнее напоминает Леонида Брежнева - символ политической системы, чей срок годности давно истек», - заключает она.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВ «ЕДИНОЙ РОССИИ» В редакцию приморской газеты «Золотого Рога» попали шокирующие цифры по двум избирательным участкам во Владивостоке, на которых в рамках эксперимента были установлены новые электронные системы - КОИБы. Они еще будут проверяться, но вполне возможно, что электронные новшества не позволили использовать такую технологию подтасовки результатов как вброс бюллетеней. На этих двух участках с огромным отрывом от конкурентов победу одержали коммунисты, а единороссы заняли последнюю, четвертую, строчку: КПРФ - 355 и 318 голосов; «Справедливая Россия» - 190 и 247 голосов; ЛДПР - 138 и 218 голосов; «Единая Россия» - 135 и 205 голосов соответственно. «Это цифры показывают реальный, без подтасовок, рейтинг партий во Владивостоке», - поспешил обобщить для газеты просочившиеся данные эксперт, попросивший не указывать его имени. На других участках, где дей-

ствовала привычная система, партия власти заняла первое место, но с гораздо худшим результатом, чем рассчитывала. Другие партии же серьезно упрочили свои позиции.

УКРАИНА ТИМОШЕНКО - САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко впервые опередила в рейтинге народных симпатий действующего президента Виктора Януковича, пишет Татьяна Ивженко в российской «Независимой газете». то, по данным Центра Разумкова, стало одним из главных политических итогов 2011 года. Вторым не менее важным итогом является

Э

чрезвычайно высокий уровень разочарования, недовольства и тревожности в обществе. Это может привести к революционным сценариям в 2012 году в ходе парламентских выборов. С момента прошлых президентских выборов 2010 года Янукович во всех рейтингах опережал Тимошенко. Эксперты объясняли это региональными особенностями: наиболее стойкий электорат главы государства - в густонаселенных промышленных восточных областях Украины, а лидера оппозиции наиболее последовательно поддерживали западные области, отстающие по количеству населения. Но к настоящему моменту все перепуталось, приходят к выводу эксперты. По их словам, многие жители Донбасса, ожидавшие от своего земляка улучшения жизни, вместо этого ощутили все тяготы экономических реформ и разо-


ÑÒÐÎÈÒÅËÈ

Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ!

Cåêöèÿ D

ти события стали еще большей неожиданностью потому, что экономические успехи и высокие показатели экономического роста, основанного исключительно на добыче природных ресурсов, позволяли скрыть злоупотребления диктатуры, созданной президентом Назарбаевым, отмечает корреспондент Борис Мабийяр. «Но, как показывает крах тиранов под напором «арабской весны», режимы, чья стабильность держалась на одной лишь автократии, тоже могут рухнуть», - подчеркивает газета. Хотя природные богатства гарантируют Казахстану гораздо более высокий уровень жизни, чем у соседей - России, Туркмении, Узбекистана и Киргизии, - за цифрами, которыми хвалится казахское правительство, скрывается совершенно иная реальность: нефтяные доходы обогатили только незначительную

Э

â Perth Amboy, NJ (âîçëå Staten Island, NY)

ïîçäðàâëÿåò âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí ñ íàñòóïàþùèì ñïàñèòåëüíûì ïðàçäíèêîì

Ðîäèâøèéñÿ â Âèôëååìå Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü äà äàðóåò âàì â ýòîò âåëè÷àéøèé ïðàçäíèê ëþáâè è ìèðà, êðåïîñòè òåëåñíîé, ñèë äóõîâíûõ è íåîñêóäåâàþùåé Áëàãîäàòíîé ïîìîùè Áîæèåé â âàøèõ ïîâñåäíåâíûõ òðóäàõ. È äà áóäåò ãðÿäóùåå 2012-å ëåòî áëàãîñòè Áîæèåé äëÿ âàñ èñïîëíåíèåì ìèðà, ñîãëàñèÿ, äîáðà, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ! Ìíîãèå è íå çíàþò, ÷òî Ñâÿòèòåëü Ñïèðèäîí ÿâëÿåòñÿ ïîêðîâèòåëåì ïðè ïîêóïêå-ïðîäàæå äîìà, â ïîèñêå ðàáîòû, ïðè îòêðûòèè áèçíåñà. À çäîðîâüå, ðàáîòà è äîì — ýòî ñàìîå ãëàâíîå â ýòîé ñòðàíå

ÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ

975-14

С

МИРАЖ РАССЕЯЛСЯ Волна насилия захлестнула Казахстан, до сих пор славившийся своей стабильностью, пишет Le Temps.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÑÂ.ÑÏÈÐÈÄÎÍÀ ÒÐÈÌÈÔÓÒÑÊÎÃÎ

A 41

ÍÀ ÍÀØ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂ. ÑÏÈÐÈÄÎÍÀ 25 ÄÅÊÀÁÐß (ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ) ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÞ È ÀÊÀÔÈÑÒ,

ãäå ìû áóäåì ìîëèòüñÿ è ïðîñèòü Ñâÿòîãî Ñïèðèäîíà, ÷òîáû îí ïîìîã íàì â ýòèõ íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ ñåãîäíÿøíåãî áûòèÿ

À òàêæå íà íàøè 6, 7, 8 ÿíâàðÿ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ Ðîæäåñòâåíñêèå 14 ÿíâàðÿ Áîãîñëóæåíèÿ: ÎÁÐÅÇÀÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

19 ÿíâàðÿ

ÍÀ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÓÞ ËÈÒÓÐÃÈÞ (ÂËÀÄÛÊÀ ÌÈÕÀÈË) È ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÂÎÄÛ — ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÐÅÙÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß ÍÀ×ÀËÎ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â 10 ×ÀÑΠÓÒÐÀ

Àäðåñ Öåðêâè: 649 Elizabeth Str., Perth Amboy, NJ 08861 Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.:(908) 930-2274

Ñ óâàæåíèåì è äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè î.Ìàðèàíí,

íàñòîÿòåëü Õðàìà Ñâ.Ñïèðèäîíà

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

писок белорусских чиновников, судей, работников прокуратуры, на которых Вашингтоном наложены визовые и финансовые штрафные меры, дополнен представителями руководства спецслужб, причастных к подавлению протестов оппозиции после выборов президента, прошедших 19 декабря 2010 года. В документе, уже одобренном сенатом, указывается, что санкции не будут отменены до тех пор, пока на свободу не выйдут все лица, осужденные за участие

КАЗАХСТАН

почву для манипуляций: «Клубок интриг и соперничества с коррупционной подоплекой может

стоять у истоков беспорядков в Актау. Нефтяные деньги попадают в определенные карманы по совершенно непрозрачной схеме. На местном уровне национальные нефтяные компании «КазМунайГаз» и «ОзенМунайГаз» в сотрудничестве с крупными компаниями пользуются племенным соперничеством. Такая же борьба интересов происходит в правящих кругах Астаны», - приводит его слова издание. Еще один фактор дестабилизации - растущее влияние исламистов, продолжает газета. И хотя четкой исламистской угрозы пока нет, регион Мангистау является наиболее доступным для исламистских организаций, вербующих своих членов из числа отчаявшегося населения. В то же время Канья признает, что среди работников нефтяного сектора влияние исламистов незначительно. «Поначалу Нурсултан Назарбаев надеялся справиться с восстанием с помощью репрессий, - продолжает газета. - Затем 22 декабря объявил о решении уволить своего зятя Тимура Кулибаева, генерального директора холдинга «Самрук-Казына», которому принадлежат 100% акций компаний «КазМунайГаз» и «ОзенМунайГаз» - двух фирм, в которых работают большинство участников забастовки. Президент раскритиковал плохую работу зятя и свалил на него всю ответственность за беспорядки».

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ХОККЕЙНЫЕ» САНКЦИИ Соединенные Штаты вновь ужесточили санкции против властей Беларуси. Палата представителей приняла Акт о демократии и правах человека в Беларуси за 2011 год.

росоюз и США в ответ на жесткое подавление властями в Минске демонстраций граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов, а также на преследования оппозиционеров и гражданских активистов, ввели визовые и экономические санкции в отношении Беларуси. Тогда министры иностранных дел стран Евросоюза, а также Конгресс США утвердили список почти 160 белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека в ходе президентской кампании. Фигурантам списка запрещено въезжать на территорию Евросоюза и США, а их финансовые активы в странах ЕС заморожены. В течение 2011 года список неоднократно пополнялся новыми фамилиями.

часть населения, породив социальное неравенство. Нефть региона Мангистау притягивает мультинациональные компании и специалистов со всего мира, казахов здесь работает немного. Как отмечает эксперт Института международных и стратегических исследований (IRIS) Рене Канья, «местное население не видит выгоды от нефти: местные рабочие более низкой квалификации получают меньшую зарплату; разрыв между привилегированными и бедными слоями растет, а зависть усиливается». На нефтяных предприятиях региона в этом году прошли забастовки, а в ходе выступления рабочих в Жанаозене 16 декабря полиция открыла огонь. Несправедливое распределение богатств выявляет старые распри в стране, отмеченной племенной культурой, полагает Канья. По его мнению, такая ситуация создает плодотворную

Р усская РЕКЛАМА

БЕЛАРУСЬ

в прошлогодних акциях протеста. Кроме того, конгрессмены призвали Международную федерацию хоккея лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею на льду 2014 года. По их мнению, мировое хоккейное первенство, проводимое в этой стране, придаст легитимность президенту Александру Лукашенко, сообщает AFP. В конце января 2011 года Ев-

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

чаровались. Зато узница Тимошенко, за судьбу которой переживает Евросоюз, вызывает все больше сочувствия. «Это разные вещи - сочувствие и рейтинг доверия. Эксглаве правительства как политику, возможно, доверяют не больше людей, чем прежде. Но то, как с ней обошлись, бьет по рейтингам власти», - пояснил руководитель Международного института демократий Сергей Таран. Насколько сильно изменилась ситуация, стало известно из обнародованных на этой неделе результатов опроса общественного мнения, проведенного Центром Разумкова. Оказалось, что если бы сейчас проводились президентские выборы, то за Тимошенко проголосовали бы 16,3% граждан, за Януковича - 13,3%. Третье место занял бы претендент на роль лидера объединенной оппозиции Арсений Яценюк - 10,7%. Социологи обратили внимание на важный нюанс: 10,7% украинцев проголосовали бы против всех кандидатов, которых они знают; 11,9% - не принимали бы участия в выборах; 14,7% - затруднились ответить. Это значит, что свыше 37% граждан ждут нового лидера и теоретически готовы к участию в революционных сценариях. Кстати, по данным Центра Разумкова, свыше 67% украинцев уверены, что события в стране развиваются в неправильном направлении.


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A ПОСТСОВЕТСКОЕ 42 ПРОСТРАНСТВО

HARRIS LAW GROUP LLP.

Free consultation! см. рекламу в секции C

Несколько лет назад моду на жен из последней европейской диктатуры ввел принц Дубая Саид бен Мактум аль-Мактум, племянник нынешнего правителя страны и потомок рода, который правит эмиратом с 1830 года. -летняя Наташа Алиева жила в пригороде и работала официанткой в одном из лучших отелей Минска, где принц со свитой остановился на время участия в турнире по стрельбе. Саид заказал свежевыжатый апельсиновый сок, и, по его утверждению, когда увидел девушку, которая принесла напиток, влюбился без памяти. Настойчивый принц приглашал барышню на стрельбище, интересовался, как она относится к исламу - наполовину азербайджанка, Наташа ничего не имела против этой религии. И через пять дней принц сделал девушке предложение - приехал в обшарпанную хрущевку в городок Смолевичи и сказал отцу Наташи: «Я, шейх Саид, принц Дубая, встречался с вашей дочкой шесть раз, она мне нравится, хочу на ней жениться». Белорусская официантка и не подумала отказываться от перспективы сладкой жизни, ее не смутило, что у Саида не только есть первая жена, но и пятеро детей от нее разве такие мелочи могут скрыть блеск 16 миллиардов долларов, наследником которых стал Саид после смерти отца. Наташа приняла ислам, стала госпожой Айшой и живет в собственном дворце со слугами и домашним леопардом вместо котенка. В прошлом году она родила Саиду дочку, и в Эмираты переехала вся белорусская родня, прихватив даже друзей, чтобы было кому прислуживать маленькой принцессе и ее маме. В прессе по-

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

20

 ãàçåòó

Ðóññêàÿ Ð óññêàÿ ÐÅÊËÀÌÀ”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÒÅËÅÌÀÐÊÅÒ Çàðïëàòà+ áåíåôèòû

718-769-5213 718-769-3000

rr1

Белорусские невесты ДЛЯ ИСЛАМСКИХ ПРИНЦЕВ стоянно появлялись сообщения, как все прекрасно и все счастливы. Но наводненный друзьями Саида Минск стал полниться слухами, что Наташу-Айшу держат, скорее, как любовницу - наведывается Саид к ней нечасто, увлеченный стрельбой и охотой, ради которых даже уступил место правителя страны своему дяде, на всех официальных мероприятиях появляется исключительно с первой женой, которая вторую терпеть не может, и сидит нынче бедная богатая Наташа в своем дворце, не зная, чем заняться, потому что попытка чтото сделать без Саида, закончилась тем, что прознавший о такой дерзости благоверный гонялся за ней с ружьем и пытался застрелить! Чем закончится эта специфическая сказка неизвестно, но новоиспеченной Айше есть у кого спросить совета - осенью этого года другая белоруска, Екатерина Шулькевич, перестала быть женой турецкого миллионера Суди Озкана, несмотря на то, что в их семье законами шариата никто не руководствовался. 17-летняя Катя из провинциальных Барановичей закончила среднюю школу и поехала в Турцию работать танцовщицей в одном из отелей, владелец которого так в нее влюбился, что в Беларусь Катя больше не вернулась. Ее не смущала ни 40-летняя разница в возрасте, ни то, что целых 8 лет Суди на ней не женился. Мировой гостиничный магнат, владелец сети отелей и казино «Принцесс», на Катю денег не жалел: открыл для нее сеть салонов красоты, купил личный самолет и дом на карибском острове Сен-Мартин - одних слуг в этом развалившемся семейном гнезде более 30 человек. За 14 лет белоруска родила мужу четверых детей. И вот теперь Суди Озкан подал на развод в Стамбуле, а сам приехал в Минск, поселился в своем отеле, и, пока жена на СенМартине готовится стать свободной женщиной, охотно встречается с журналистами в баре, рассказывая о несправедливости судьбы. Повезло пообщаться с турецким олигархом и корреспонденту «СП»: «Сейчас бракоразводный процесс на стадии завершения, и я уже не надеюсь восстановить отношения с Катей. Она там, на Сен-Мартине, находится под влиянием каких-то людей, они нас и поссорили. Все ведь было хорошо столько лет, а потом вдруг она стала как чужая, говорит - хочу свободы и самостоятельности. Как будто я

ей что-то запрещал! Она разбила мне сердце! Но она была прекрасной женой и остается отличной мамой, дети останутся с ней, они ни в чем не будут нуждаться!». Однако 70-летний господин Озкан точно знает рецепт лечения разбитого сердца, и не собирается скрывать своих намерений: «Я приехал в Минск, чтобы найти себе девушку, но чтобы она была не только красивая, а еще и с медицинским образованием, ведь у меня диабет, давление, другие проблемы со здоровьем. Но жениться больше я не собираюсь!» Нет сомнений, что пожилой ловелас не останется без любовни-

цы-сиделки - белорусские девушки выстраиваются в очередь перед ночным клубом в его отеле, они уже многие годы знают, что там можно «подцепить» состоятельного араба - если не для замужества, то для развлечения. Восточные мужчины, приезжая в Беларусь, чувствуют себя королями мира и могут позволить очень многое, даже если у себя на родине не считаются обеспеченными. Правда, для барышень в коротких платьях, призывно вертящих филейными частями тела на танцполе, желание стать принцессой часто заканчивается банальной проституцей - в Минске пачками закрывают бордели, специализирующиеся именно на поставке юных белорусок гостям из Эмиратов, для которых Беларусь открыл и сделал модной шейх Саид. Но стать проституткой - еще не самая печальная участь. Многие белорусские невесты не понимают, что их муж в Минске и у себя на родине - это два разных человека. Основательница программы по безопасному выезду за рубеж «Ла Страда» Ирина Альховка рассказала о самых типичных проблемах в браке с арабскими женихами: «Не секрет, что мусульмане, приезжающие в Минск учиться и работать, очень быстро очаровываются отсутствием необходимости соблюдать моральные и этические нормы, принятые на родине, сбривают боро-

ды и пускаются во все тяжкие. И белоруски, соглашаясь на брак, думают - чего там, он же совсем, как наши парни, подумаешь - ислам, это все средневековые сказки. Но реальность оказывается гораздо хуже. Девушек заставляют перед отъездом восстанавливать девственность, по приезде на родину мужа белоруска может столкнуться с тем, что у него уже есть одна-две жены, в некоторых странах заключенный в Беларуси брак не признается, в случае развода в исламском мире вопросы об опеке чаще всего решаются в пользу отца, а мать выдворяют из страны и вносят в список невъездных. Из недавних «возвращенок» могу вспомнить девушку, которая вышла замуж за студента мединститута из Сирии, а он привез ее в глухую деревню, где даже электричества не было, и ежедневной обязанностью девушки был выпас овец вместе с двумя другими женами. Ей не удавалось сбежать полгода, потому что просто не оставляли без присмотра, а за попытки ускользнуть били и запирали в сарае. В итоге девушка какимто образом смогла отправить письмо домой, и дальше вопросы решались уже на уровне МИДа». Не скрывает своей озабоченности браками белорусок с гражданами мусульманских стран и начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун: «Много проблем с интернациональными браками в государствах Ближнего Востока. Белорусские девушки уверены, что будут играть там такую же социальную роль, как у себя на родине. Они морально не готовы становиться прислугой, обслуживать не только собственного мужа, но и членов его семьи. Ухаживать за свекровью, братьями супруга. В одной из таких ситуаций это привело к тому, что наша женщина не выдержала и убила своего мужа». Но девушкам, ищущим богатого ухажера в ночных клубах при гостиницах с турецкими владельцами на все увещевания наплевать - каждая из них хочет из Наташи стать Айшой если не на всю жизнь, то хотя бы на несколько лет или даже на одну ночь. Алексей Зимин

Лечение простатита народными средствами В53


BRIGHTON CENTER FOR WOMEN HEALTH

ПРОКЛЯТИЕ ДИНАСТИИ ТИМОШЕНКО молодых депутатов и других чиновников являются детьми или близкими родственниками политических и бизнес-тяжеловесов. В эту тенденцию вписываются и попытки внедрить в большую политику дочь Тимошенко. Это еще больше отдаляет правящую верхушку от народа», - считает он.

Помогаем получить бесплатную медстраховку и питание на период беременности и родов см. рекламу в секции B

Кто сглазил женскую линию семьи Тимошенко? Им всем судьбой предписано быть если уж не политиками, так публичными (в хорошем, первоначальном понимании этого слова) людьми.

П

Газета «Сегодня» через свои источники спросила у «смотрящих» и простых заключенных, как они примут Ти- одинаковые: Тимошенко в мошенко. Ответы примерно свое время заботилась о заключенных, поэтому ее никто не обидит.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

По мнению Филиндаша, когда в политику человек пробивается не по собственному желанию, а лишь из-за фамилии или воли родителей, толку от этого не будет. «Но это подтверждает слухи о том, что в БЮТ сливают саму Тимошенко, сдают ее. Наверно, это действительно так, раз Тимошенко пытается двигать того человека, которому она может абсолютно доверять - свою дочь», заметил эксперт. Место своей матери в политики Евгения Карр, безусловно, занять не сможет, уверен глава Центра политического маркетинга Василий Стоякин. «Родственные связи и внешнее сходство, которые пытались подчеркнуть, когда отправляли ее на конгресс Европейской народной партии, это, конечно, приятные бонусы, но, как представляется, у нее не хватает некоторых качеств, которые присущи Юлии Владимировне. Возможно, она их впоследствии разовьет, но пока об этом говорить рано», - предупредил он. По мнению политолога, Тимошенко-старшая уникальна в

Но это не отменяет определенной пользы от публичного появления Карр перед европейской публикой. «Она действительно воспринимается в Европе, в том числе и из-за того, что, как мы увидели, может чудесно объясняться по-английски даже на серьезных международных форумах, в отличие от украинских правительственных чиновников, которые не способны говорить даже по-украински ни на одном внутреннем украинском форуме. То есть то, что она способна производить лучший пропагандистский эффект, по крайней мере, за границей, чем наши украинские чиновники, - это 100 %», поделился наблюдениями Корчинский. Народный депутат-регионал Вадим Колесниченко также сказал категорическое «нет» политическим перспективам Тимошенко-второй. «Однозначно: всерьез - нет, только как юмор для разговора за кружкой пива», - улыбнулся он. При этом Колесниченко отметил, что вопрос успеха выступления в Европе ничего не значит в реалиях Украины. «То, что ее принимают в Европе - это проблема Европы, пожалуйста, если она там хочет строить политическую карьеру. В Украине у нее шансов нет и не будет. Во-первых, на детях, как всегда, природа отдыхает, так что харизма у нее подкачала. И второе: политикой нужно заниматься, а девочка росла в богатой семье, и украинским обществом она не будет восприниматься по определению», - подытожил регионал. Андрей Генералов

Р усская РЕКЛАМА

ричем на уровне - дай бог каждому амбициозному борцу за власть. Выступать перед полным залом правящей элиты ЕС и срывать аплодисменты - это весьма серьезная заявка на авторитетность. Особенно, когда дело касается новичка. Таковым в политике выглядит Евгения Карр. Тимошенко-младшая, собственно, политические амбиции не очень-то и декларирует, однако ситуация повернулась так, что дочь имеет неплохие шансы занять место мамы. После успешного выступления перед лидерами Европейской народной партии над этими еще недавно казавшимися невероятными перспективами призадумались многие. Причем очень поразному. Представители БЮТ пока данную тему никак не комментируют. А вот директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш отметил негативное влияние традиций повальной семейственности и кумовства в украинской политике. «Мы видим, что очень многие из

силу своей незаменимости. «Юлия Владимировна - это настолько своеобразное явление в украинской политической жизни, что я не думаю, что адекватно говорить о возможности ее кем-либо заменить, пусть даже родной дочерью», - отметил Стоякин. Эту же мысль высказывает и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. «Это нельзя всерьез воспринимать, потому что во всей «Батькивщине» нет человека, который бы мог однозначно заменить Юлию Тимошенко. А тут, вопервых, нет никакого политического опыта. Ну и другие характеристики, которые есть у Юлии Владимировны, здесь вряд ли присутствуют. По крайней мере, я не увидел это из тех выступлений, которые дочь делала в судах», - уточнил эксперт. Политолог уверен, что раскручивать бренд Тимошенкомладшая в политике неуместно. «Ни в коем случае нельзя говорить, что это будет замена, что это будет вместо, потому что изначально неправильный посыл. Так не бывает. Партия делалась конкретно под Тимошенко, поэтому это здесь не сыграет», - предрекает Бала. Плачевной видит политическую судьбу дочери Тимошенко также лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. «Она, безусловно, не может занять место Тимошенко в политике и вряд ли имеет такое желание», - констатировал он.

A 43 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

УКРАИНСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЮЛЮ НЕ ОБИЖАТЬ!

З

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

аключенные Качановской женской колонии утверждают, что Юлию Тимошенко обижать никто не посмеет. Об этом пишет газета «Сегодня». Газета через свои источники спросила у «смотрящих» и простых заключенных, как они примут Тимошенко. Ответы примерно одинаковые: Тимошенко в свое время заботилась о заключенных, поэтому ее никто не обидит.

нии): «Юля, когда в СИЗО на Лукьяновке первый раз сидела, денег не пожалела, чтобы в камерах Ранее такое же мнение выска- у девушек нормальные окна позала «смотрящая» за 54-й зоной ставили. А после ее освобождеЕлена (сейчас она в другой коло- ния от нее передачи в СИЗО привозили. Так что мы ее не обидим. Главное, чтобы она характер не показывала. Со всеми ровно общалась... « А еще один источник в криминальных кругах заявил изданию, что есть решение «авторитетов» о том, чтобы к Тимошенко относились с уважением, а те, кто ослушаются, будут жестоко наказаны. Напомним, 30 декабря Юлию Тимошенко отправили в колонию в Харьковской области, где она будет отбывать срок.


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 44

Рубрику ведет МИХАИЛ ТРИПОЛЬСКИЙ

ATLANTIC PROPERTIES REALTY

Лучшие дома и квартиры в Бруклине см. рекламу в секции D

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ ГОДА

пила кенийская бегунья на длинные дистанции Вивиан Черуйот, сделавшая золотой дубль на мировом первенстве. Лучшей командой года стала испанская «Барселона», которая выиграла в 2011 г. не только Лигу чемпионов, но и чемпионат Испании и клубный чемпионат мира. Она опередила в опросе сборную Новой Зеландии по

Самые выдающиеся результаты показали Новак Джокович и Марит Бьёрген. оп-100 лучших спортсменов уходящего года возглавили сербский теннисист Новак Джокович и норвежская лыжница Марит Бьёрген. Об этом свидетельствуют результаты опросажурналистов, проведенного Международной ассоциацией спортивной прессы (AIPS). Занявший первое место среди спортсменовмужчин Новак Джокович, который выиграл в этом году сразу три кубка турнира Большого шлема, получил 812 голосов. Второе место досталось форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси, который принес своей команде победу в финале Лиги Чемпионов. На третьем месте с 441 голосами оказался ямайский спринтер Усэйн Болт, завоевавший золото с новым мировым рекордом на Чемпионате мира в финале эстафеты 4 по 100 метров. Марит Бьёрген, ставшая лучшей спортсменкой, завоевала на чемпионате мира по лыжным видам сразу четыре золотые и одну серебряную медали. Лишь немного ей усту-

регби, а также волейбольную сборную Бразилии. В десятке лучших спортсменов также пилот «Формулы-1» Себастьян Феттель, теннисист Роджер Федерер и велогонщик Кэдел Эванс. В топ-10 попали теннисистки Петра Квитова и Каролин Возняцки, а также легкоатлетка Салли Пирсон.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА «Золотой мяч» у Лионеля Месси; Роналдо завершил карьеру; разбился ярославский «Локомотив» На пороге нового года принято подводить итоги года уходящего. Мы решили, не расставляя акценты, дать в хронологической последовательности важнейшие, на наш взгляд, события в мире спорта в 2011 году: 1. 10 января в Цюрихе на торжественной церемонии ФИФА и France

UNDERGROUND GYM Professional Boxing and Fitness

ÑÄÅËÀÅÒ ÂÀÑ ÍÎÂÛÌÈ ×ÅÌÏÈÎÍÀÌÈ È ×ÅÌÏÈÎÍÊÀÌÈ Ïðèãëàøàþòñÿ âñå âîçðàñòíûå è âåñîâûå ãðóïïû íà 2-÷àñîâûå åæåäíåâíûå òðåíèíãè ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè òðåíåðàìè çà $179 â ìåñÿö, â íîâîì çàëå â Áðóêëèíå

971-17

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Т

(347) 323-0280 • undergroundboxingNY.com

Football объявили обладателя приза FIFA Ballon d’Or - «Золотой мяч» лучшему футболисту мира за 2010 год. Им стал аргентинец Лионель Месси. В шортлисте претендентов фигурировали еще два выдающихся мастера: партнеры Месси по «Барселоне» Андрес Иньеста и Хави. 2. 14 февраля прославленный бразильский футболист Роналдо на прессконференции в Сан-Паулу официально объявил о завершении своей карьеры в большом спорте. 34-летний нападающий бразильского клуба «Коринтианс» заявил, что его уход из спорта вызван накопившимися за долгую карьеру травмами и проблемами с поддержанием физической формы, мешавшими ему играть на высоком уровне. 3. 28 мая испанская «Барселона» в финальной игре Лиги чемпионов сезона 2010/11 на стадионе

«Уэмбли» в Лондоне победила команду «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1. «Барселона» в четвертый раз завоевала этот почетный футбольный трофей. 4. 1 июня в Цюрихе на 61 конгрессе ФИФА президент Международной футбольной федерации Зепп Блаттер был переизбран на четвертый четырехлетний срок. 5. 1 июня легендарный центровой НБА Шакил О’Нил объявил, что уходит из большого спорта. О’Нил, игравший еще против Чарльза Баркли и Майкла Джордана, поки-

Б ОЛ Ь Ш О Й Т Е N N I S

КРУГЛЫЙ ГОД СПОРТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ Детям и Взрослым Индивидуальные, групповые занятия в парках, клубах.

Также общефизическая подготовка. Тренер специалист Lev M.

(917) 371-8237

нул профессиональный спорт после 19 сезонов и четырех побед в чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. 6. 4 июня теннисистка Ли На стала первой китаянкой и первой представительницей Азии, выигравшей турнир «Большого шлема». В финале открытого чемпионата Франции она одержала победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» 2010 года итальянкой Франческой Скьявоне. 7. 1 июля начался четвертый в истории североамериканской баскетбольной лиги локаут в связи с истечением срока действия коллективного договора между игроками и владельцами команд НБА. Хозяева клубов требовали снизить зарплаты игроков на треть и установить жесткий фиксированный потолок зарплат. Баскетболисты не соглашались на ограничения своих зарплат. Под угрозой оказался весь сезон 2011/2012 годов. Но 8 декабря владельцам и профсоюзу баскетболистов удалось договориться, и локаут закончился. Регулярный сезон НБА из 66 игр начался перед самым Новым годом, 25 декабря 2011 года. 8. 6 июля на заседании Международного олимпийского комитета, проходившего в ЮАР, местом проведения зимних Олимпийских игр 2018 года был выбран южнокорейский город Пхёнчхан. Все решилось уже в первом туре голосования. В списке финалистов были Мюнхен (Германия) и Анси (Франция). По мнению специалистов, решающим фактором в победе Южной Кореи могло стать то, что,

в отличие от Франции и Германии, в Южной Корее идею проведения Олимпийских игр поддерживает большинство населения. 9. 17 июля впервые в истории чемпионом мира по футболу среди женщин стала команда из Азии сборная Японии, которая одержала верх над командой США. Основное время матча, проходившего в упорной борьбе, закончилось со счетом 1:1. После дополнительного времени счет на табло также оказался ничейным - 2:2. В послематчевых пенальти удача сопутствовала японским футболисткам 3:1. 10. 7 сентября под Ярославлем при взлете разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив» (Ярославль). Погибли 43 из 45 человек, находившихся на борту: хоккеисты, тренеры, сотрудники хоккейного клуба и экипаж самолета. Нападающий Александр Галимов и бортпроводник Александр Сизов выжили в той авиакатастрофе, но Александр Галимов позднее скончался от ожогов в больнице. «Голос Америки»

ФУТБОЛ РОССИЯ: ОТКАТЫ И ОБМАН Украинский полузащитник «Аделаиды Юнайтед» Евгений Левченко, в свое время выступавший за подмосковный «Сатурн» заявил, что футбольная власть в России «построена на откатах, распилах и обмане». ближайшее время Спортивный арбитражный суд

В

ÈÇÓ×ÀÉÒÅ ÁÎÅÂÛÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ ÑÀÌÓÐÀÅÂ! 977-12

• • • •

Karate Kendo Iaido Go-Kempo Jitsu

 (646) 519-1143 English • (917) 855-5530

ïî-ðóññêè

110 West 14th Str., 2nd floor, New York, NY 10011


рассмотрено в России. «Оно не то что не было рассмотрено - оно было просто замято. Все мы знакомы с нашей системой, с этим нашим подходом. Так что на российское законодательство рассчитывать было сложно. Но дело в любом

случае должно быть рассмотрено в России, а уже потом на международном уровне. Как и ожидалось, в Москве никаких мер предпринято не было. Это и подвигло меня обратиться в CAS», сказал футболист. Левченко, отметил, что обращаться в Следственный комитет, чтобы была проведена конкретная проверка, он посчитал бесполезным занятием. «Мне кажется, что это бесполезное дело. Я совершенно не верю в честность исхода в России. И обращение в Лозанну в этом процессе - это, можно сказать, конечная точка», - подчеркнул он. На вопрос, верит ли он в свой успех, Левченко ответил: «Пытаюсь верить. Все-таки Спортивный арбитражный суд - это независимый орган, и хочется верить, что он предпримет определенные меры. Мне важно всколыхнуть общество, всколыхнуть эту систему и понимание футбольных и околофутбольных людей. Так продолжаться не должно. Я вижу, что наша футбольная власть построена на откатах, распилах, обмане и вырывании куска хлеба. Это ненормально, меня это не устраивает».

БАСКЕТБОЛ 9 января - «Нью-Йорк никс» «Шарлотт бобкэтс»

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ (Плей-офф) 8 января - «Нью-Йорк джайентс» - «Атланта фалконс» Начало игры в 1.00 p.m. Билеты можно приобрести в кассах, расположенных около West Gate of New Meadowlands Stadium (Between the Pepsi and Verizon gates). Кассы работают с понедельника по пятницу с 9.00 a.m. до 5 p.m. Справки по телефону - (201) 935-8222

* Ñ íàìè ñîòíè äåòåé îòîðâàíû îò óëèöû, âåäóò çäîðîâûé îáðàç æèçíè è çàáûâàþò ïðî áîëåçíè * Áîëåå 20 íàøèõ âûïóñêíèêîâ ïîëó÷àþò áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå, èãðàÿ çà êîëëåäæè è óíèâåðñèòåòû * Îäèí èç íàøèõ âûïóñêíèêîâ ñûãðàë íà ×åìïèîíàòå Åâðîïû çà ñáîðíóþ Ëàòâèè * Ñåìåðî çàíèìàþòñÿ â Red Bull Academy, èãðàþùåé â ×åìïèîíàòå ÑØÀ * Áåñ÷èñëåííûå ïðèçû áûëè çàâîåâàíû óïîðíûì òðóäîì íàøèõ ó÷àùèõñÿ * Ëó÷øèå èãðîêè ìåñÿöà ïîëó÷àþò ñêèäêó ïðè îïëàòå îáó÷åíèÿ * 3 íàøèõ èãðîêà ñòàëè ÷åìïèîíàìè ÑØÀ â ìèíè-ôóòáîëüíîì òóðíèðå * Îïëàòà íàøèõ óñëóã â êîíöå ãîäà ñïèñûâàåòñÿ ñ íàëîãîâ ÏÅÐÂÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ * Ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò ÁÅÑÏËÀÒÍÎ * Cïîðòèâíûå ëàãåðÿ íà âñåõ êàíèêóëàõ, â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè

(718) 419-9765 (917) 539-6388 (917) 721-7883 www.chernomorets.org

339-82-11

907-14

INTERNATIONAL MARTIAL ARTS CENTER ( T I M A C ) •••ÊÈÊ-ÁÎÊÑÈÍÃ

Ñïîðò XXI âåêà: ñîåäèíèâøèé áîêñ, êàðàòý, òaé-áîêñ. ÒÐÅÍÅÐ: ÇÅËÜÖÅÐ ÅÔÈÌ, ìàñòåð ñïîðòà, âûñøåå ñïîðòèâíîå îáðàçîâàíèå. Ïðèçíàí ëó÷øèì òðåíåðîì 2011 ãîäà

•••ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ ÊÀÐÀÒÝ

Ëó÷øàÿ ñèñòåìà ñàìîçàùèòû, âêëþ÷àþùàÿ óäàðû è áðîñêè ÒÐÅÍÅÐ: ÇÅËÜÖÅÐ ÅÔÈÌ, ìàñòåð ñïîðòà, ÷åðíûé ïîÿñ - 4 äàí

•••ÁÎÊÑ

ÒÐÅÍÅÐ: ÑÓÄÀÐÈÊΠÌÈÕÀÈË, ìàñòåð ñïîðòà, ÷ëåí ñáîðíîé ÑÑÑP, âûñøåå ñïîðòèâíîå îáðàçîâàíèå. (646) 269-9427

•••MMA (MIXED MARTIAL ARTS)

NEW!

ÒÐÅÍÅÐ: ÊÓËÀÆÅÍÊÎ ÏÀÂÅË, ìàñòåð ñïîðòà ïî

ðóêîïàøíîìó áîþ, òðåíåð ñïåöïîäðàçäåëåíèé Áåëàðóñè ïî ðóêîïàøíîìó áîþ ïðåäñòàâëÿåò äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ: ÌÌÀ (Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà) - ñàìûé ïîïóëÿðíûé âèä ñïîðòà, îáúåäèíÿþùèé â ñåáå äæèóäæèòñó, êèêáîêñèíã è äðóãèå âèäû åäèíîáîðñòâ. ÌÌÀ ýòî áîëüøå, ÷åì ñïîðò, ýòî ñòèëü æèçíè. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: . (347) 771-2998 . (917) 929-0280 Âîçìîæíû èíäèâèäóàëüíûå çàíÿòèÿ

1609 KINGS HWY (2 ýòàæ) (718) 375-2417 (917) 929-0280

WWW.TIGERINTERCENTER.COM

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

10 января - «Нью-Йорк рэнджерс» - «Финикс кайотс» Начало игры в 7.00 p.m. 12 января - «Нью-Йорк рэнджерс» - «Оттава сенаторс» Начало игры в 7.00 p.m. Билеты в кассах МэдисонСквер Гарден с понедельника по пятницу с 12.00 p.m. до 6 p.m., а также с помощью Ticketmaster: (212) 307 -7171, (201) 507-8900. *** 10 января - «Нью-Йорк айлендерс» - «Детройт рэд уингз» Начало игры в 7.00 p.m. 12 января - «Нью-Йорк айлендерс» - «Филадельфия флайерс» Начало игры в 7.00 p.m. Билеты в кассах Nassau Veterans Memorial Coliseum с понедельника по пятницу с 9.30 p.m. до 4.45 p.m. *** 6 января - «Нью-Джерси дэвилс» - «Флорида пантерс» Начало игры в 7.00 p.m. Билеты в кассах AEG Facilities - Prudential Center, 165 Mulberry Street Билеты можно приобрести в кассах, расположенных около West Gate of New Meadowlands Stadium (Between the Pepsi and Verizon gates). Кассы работают с понедельника по пятницу с 9.00 a.m. до 5 p.m.

Начало игры в 7.30 p.m. 11 января - «Нью-Йорк никс» - «Филадельфия сиксерс» Начало игры в 7.30 p.m. Билеты в кассах МэдисонСквер Гарден с понедельника по пятницу с 12.00 p.m. до 6 p.m., а также с помощью Ticketmaster: (212) 307 -7171, (201) 507-8900. *** 7 января - «Нью-Джерси нэтс» - «Майами хитс» Начало игры в 7.30 p.m. 9 января - «Нью-Джерси нэтс» - «Атланта хоукс» Начало игры в 7.30 p.m. Билеты можно приобрести в кассах Continental Airlines Arena. С понедельника по пятницу с 9.00 a.m. до 6.00 p.m., в субботу с 10. p.m. до 6 p.m., в воскресенье с 12 a.m. до 5 p.m. Заказ билетов по телефонам: (201) 507-8900, (212) 307-7171, (914) 454-3388, (631) 888-9000

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ îò 4 äî 17 ëåò

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ХОККЕЙ Й

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ØÊÎËÀ

Р усская РЕКЛАМА

Спортивные события Нью-Йорка

A 45 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

в Лозанне будет рассматривать дело о конфликте интересов в работе президента РФПЛ Сергея Прядкина, чей брат, по словам украинца, в 2009 году помог «Сатурну» отмыть $400 тыс. с помощью его трансфера. «Вчера мы составляли иск, переводили его на английский язык. Думаю, в течение недели подадим все документы», - рассказал Левченко в интервью Sports.ru. По его словам, обратиться в швейцарский суд, его вынудило то, что дело не было


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 46

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Authorized Prometric Testing Center см. рекламу в секции B

равда, все это, как правило, совершенно не отражается на самих футболистах. Но сейчас в английских командах происходит нечто такое, что вполне может помешать развитию карьеры спортсменов. Речь идет о недавних случаях, произошедших с игроком «Ливерпуля» Луисом Суаресом и Джоном Терри из «Челси»: оба они попались на расистских высказываниях. Оскорбительные выходки на расовой почве - обычное дело в современном футболе. Взять хотя бы ставший уже историческим конфликт между Марко Матерацци и Зинедином Зиданом в финале чемпионата мира 2006 года. Конечно, доподлинно неизвестно, что именно Марко сказал своему сопернику, но по одной из версий, речь шла об алжирском происхождении Зидана. Или вот, например, знаменитый бросок бананом в Роберто Карлоса, расцененный как намек на самизнаете-что. Вообще, футбол, как и многие другие командные виды спорта, игра весьма эмоциональная, ее участники и зрители нередко позволяют себе не самые приличные и приятные высказывания в адрес оппонентов. Так что ни для кого не секрет, что на время матча футбольное поле превращается в настоящий съезд матерщин-

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

П

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

«ФИЛЬТРУЙ БАЗАР»

SAM CAREER CENTER

Английский футбол - это не только Джон Терри, Райан Гиггз и Стивен Джеррард, это еще и невообразимое количество интриг и скандалов. В газеты попадают то фотографии с бурных вечеринок с участием игроков сборной, то истории бывших любовниц ведущих футболистов страны.

ØÊÎËÛ, ÑÒÓÄÈÈ È ÊËÀÑÑÛ

Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ!

Ñåêöèÿ B

Инцидент с участием Терри, как и история с Суаресом, произошел еще два месяца назад. 23 октября «Челси» встречался с «Куинс Парк Рейнджерс». Во время матча Терри, как теперь утверждают английские следственные органы, позволил себе оскорбить Антона Фердинанда, брата Рио Фердинанда, давнего партнера Джона по сборной. После матча, закончившегося поражением лондонцев со счетом 0:1, Антон Фердинанд заявил, что Терри, который недавно был участником другого скандала, сделал ему расистское замечание. Какое именно, не совсем понятно, но это не помешало прокуратуре порекомендовать инициировать дело против капитана английской сборной. Судебное заседание по делу Терри назначено на 1 февраля 2012 года. Сам футболист, тем временем, категорически отриноамериканец» так же легко мож- цает свою вину. По его словам, но усмотреть признаки расизма, после не самого удачного для «Челси» матча он поговорил с как и в слове «негр»). 22 декабря стало известно, Фердинандом и тот даже не упочто нападающий «Ливерпуля» на- мянул о том, что его что-то обидело на поле. «Мне жаль, что люди сочли меня споКонечно, доподсобным на расистские вылинно неизвест- отметил но, что именно Марко сказывания», футболист. Собственно госказал своему сопернику, воря, мистер Терри, а поно по одной из версий, чему бы и нет? речь шла об алжирском Ругательства и оскорпроисхождении бления - в том числе раЗидана. систские - всегда были и будут в футболе, так уж он устроен. На поле всегда мерен подать апелляцию на ре- будут находиться люди, которых шение о дисквалификации. В можно обидеть - за цвет кожи, свою защиту футболист, в част- происхождение, акцент и прочие ности, заявил, что в его родном атрибуты принадлежности к раУругвае слово «негр» (negro) не сово уязвимой категории людей. несет в себе никакого негативно- Не надо быть спортивным гением го оттенка и не является оскор- или профессором филологичебительным. Слово «negro» в ис- ских наук, чтобы это понять. Все футболисты оскорбляют друг друга, но можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что делают они это вовсе не для того, чтобы обидеть человека. Они делают это для того, чтобы уязвить своего соперника. Так что привлекать или не привлекать Джона Терри или любого другого футболиста, бросившего свой метафорический банан в темнокожего оппонента, к суду, решать, конечно, британскому правосудию. Но со стороны это выглядит так, будто целая компания глупых котов наделала дел в хозяйские тапки, а в результат этой деятельности панском языке действительно носом ткнули почему-то только считается нейтральным и ис- одного. Лена Аверьянова пользуется как обычное прилагательное наряду с другими прекрасными словами. Пока же Луису Суаресу не запретили выходить на поле, и он ожидает окончательного решения ассоциации. В состоянии ожидания находится и коллега уругвайца, капитан сборной Англии и игрок лондонского «Челси» Джон Терри. Его недавно тоже поймали на расистском высказывании в адрес соперника.

ников и специалистов по оскорблениям со всей планеты. Очевидно, что футболисты люди эмоциональные, и все их матерные возгласы скорее помогают им подзадорить себя и партнеров по команде, чем мешают выполнению прямых спортивных обязанностей. Однако же, как недавно выяснилось в Англии, существует определенный вид ругательств, за озвучивание которых можно не только схлопотать дисквалификацию, но и нажить неприятностей посерьезнее - например, получить повестку в суд. Речь идет о двух случаях, произошедших с игроками разных клубов, но явно одинаковых представлений об общении с соперниками на поле. 20 декабря стало известно, что дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии решил дисквалифицировать на восемь матчей нападающего клуба «Ливерпуль» Луиса Суареса: в игре двухмесячной давности (15 октября) он позволил себе расистское высказывание в адрес защитника «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра. По официальной версии, Суарес назвал Эвра «негром», чем его, само собой, обидел. Диалог, по данным английской прессы, был примерно следующим. «Не трогай меня, южноамериканец», - говорит Эвра. «Почему, негр?» - спрашивает Суарес. При этом, кроме самого защитника «МЮ», свидетелей у расистского замечания не было. Во всяком случае, другие игроки «Юнайтед» и члены судейской бригады под жалобой на Суареса не подписывались. Отдельно стоит обратить внимание, что Суарес на Патриса Эвра не жаловался, хотя француз сенегальского происхождения и указал своему сопернику на его принадлежность к выходцам из Южной Америки (а в слове «юж-

Диета, повышающая либидо В72


483-211

Kingsway Travcel ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì âñåõ àâèàêîìïàíèé è êðóèçíûõ ëèíèé

(718) 998-2200 • Fax (718) 998-3150 Outside NY 1-800-880-3458

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ Â ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ. ÂÈÇÛ Â CÒÐÀÍÛ ÑÍÃ. Ëîíäîí êëàññè÷åñêèé 8 äíåé ...................$705 Ïàðèæ-Ëîíäîí 9 äíåé ..........................$1,190 Ëîíäîí, äâîðöû è çàìêè 8 äíåé ................$750 Ïàðèæ-Ëîíäîí 12 äíåé .........................$1,250 Ïàðèæ êëàññè÷åñêèé 8 äíåé..................... $705 Ïàðèæ ýêîíîìè÷åñêèé 8 äíåé ..................$625 Îãíè Èòàëèè (Ðèì) 8 äíåé .......................$850 Âåíåöèÿ-Ðèì 8 äíåé ...............................$950 Ðèì-Ôëîðåíöèÿ 8 äíåé ...........................$870 Ìèëàí-Ðèì 8 äíåé ...............................$1,030 Êëàññè÷åñêàÿ Èñïàíèÿ 8 äíåé ..................$850 Òðè ñòîëèöû 8 äíåé ................................$850 Êóëüòóðà è îòäûõ 8 äíåé .........................$830 Çíàêîìñòâî ñ Èçðàèëåì 8 äíåé ................$715 Èçðàèëü õðèñòèàíñêèé 8 äíåé ..................$780 Ëå÷åáíîå Ìåðòâîå ìîðå.......................... $827 Àðãåíòèíà-Áðàçèëèÿ 10 days .................$1,660 Íåçàáûâàåìàÿ Øâåéöàðèÿ 5 days .............$550 Áåíåëþêñ: (8ä/7í) ..................................$970

ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ Ñ ÐÓÑÑÊÈÌ ÃÈÄÎÌ

ÌÅÊÑÈÊÀ, ßÌÀÉÊÀ, ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ, ÀÐÓÁÀ,

ÅÑÒÜ ÅÙÅ ÌÍÎÃÎ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÏÎ MEXICO, JAMAICA È ÄÐÓÃÈÌ CARIBBEAN ISLANDS

ÈÇ NY, ÔËÎÐÈÄÛ È ÅÂÐÎÏÛ. ÄËß ÆÅËÀÞÙÈÕ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÎÒÄÛÕ Â

ÊARLOVY VARY

Самое интересное в 2011 году

В

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ

как раздеть моделей, а я - о том, как их одеть». По мнению многих с приходом нового редактора, французская «Библия моды» потеряла свою провокативность и стала легко прогнозируемой. Для съемок об-

ложки дебютного номера под своим руководством Альт выбрала вполне ожидаемую кандидатуру - супермодель Жизель Бюндхен, а для второй - не менее «стандартную» Кейт Мосс. Вторая: Креативный директор модного Дома Balmain Кристоф Декарнин покинул пост, никак не объясняя свой уход. По слухам, он оказался в психиатрической лечебнице после нервного срыва. Но как бы там не было, в отличие от Dior, Balmain не мешкал с новым назначением и освободившееся место занял 25-летний Оливье Рустин.

В модельном бизнесе уже второй год продолжает оставаться главной сенсацией манекенщик сербскохорватского происхождения Андрей Пежич с вполне заурядной, но андрогинной внешностью. Начав покорение fashionиндустрии в прошлом году, уже в начале 2011 года Пежич начал работать с известнейшими дизайнерами. Этот манекенщик принимал участие в показах и мужских и женских коллекций ЖанаПоля Готье и Марка Джейкобса, чем позволил значительно сэкономить на лекалах обоим модельерам. Если сосчитать десятки фотосессий и обложек для глянца, на которых засветился Пежич, его можно назвать самым востребованным манекенщиком года,.. ну или манекенщицей. В подтверждении последнего послужил факт включения FHM Андрея в список ста самых сексуальных женщин в мире, а журнал Dossier подверг беспощадной цензуре обложку с Пежичем топлесс. Несмотря на все курьезы, тот же журнал FHM включил этого манекенщика в свою версию сотни самых сексуальных моделей мира. Надеюсь, благодарные читатели с пониманием отнесутся к шуткам автора и прочтут вторую часть обзора модных событий 2011 года.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Ардо, скорее всего, руководствуясь сталинским принципом, что незаменимых людей нет, запустил хоровод под названием Преемник Гальяно. Оказалось, что подыскать нового главного дизайнера для осиротевшего Дома очень непросто. Временно исполняющий обязанности Билл Гайет очевидно не готов к этому посту. Закрутилась главная фэшнинтрига года. Рассматривались различные варианты вплоть до возвращения самого Гальяно. Самым вероятным вариантом все считали Риккардо Тиши, но предложение было сделано Марку Джейкобсу, но тот обозначил никому неизвестный, но очень внушительный гонорар. Переговоры между этим феврале, после антисе- Кутюрье и господином Арно затямитского скандала, был нулись, и в конце года до достиуволен креативный ди- жения соглашения еще очень даректор Дома Диор Джон Гальяно. леко. Две другие неожиданные Главный акционер Dior Бернар рокировки в мире моды прошли на фоне этого события, как-то обыденно и даже скучно. Первая: Пост главного редактора французского Vogue покинула Карин Ройтфельд, занимавшая его с 2001 по 2011 гг. Ее заменила Эммануэль Альт, которая до наÍüþ-Éîðêà значения была директором по моде в том же Vogue. Эмману- äëÿ Âàñ! эль рассказывала в интервью, что Ñì. ñåêöèþ B они с Карин составляли идеальный дуэт, всегда уравновешивая друг друга: «Карин всегда думала,

В уходящем году дизайнеры, невзирая на слухи о второй волне экономического кризиса, подарили адептам моды потрясающую осень, провозгласив ее Сезоном изобилия, и обозначили тенденции наступающей весны, а кутюрье не оставили равнодушными поклонников Haute couture, доказав лишний раз скептикам, что хоронить Высокую моду преждевременно. Но некоторые события заслуживают отдельного внимания.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

È ÂÛ ÏÎËÓ×ÈÒÅ $25 ÍÀ ËÞÁÎÉ ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ ÏÀÊÅÒ 378-250

Р усская РЕКЛАМА

ÏÐÎÂÅÐÜÒÅ ÖÅÍÛ ÍÀ INTERNET È Â ÄÐÓÃÈÕ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀÕ. ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀÌ, È ÌÛ ÑÄÅËÀÅÌ ËÓ×ØÅ!

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ ÍÀ ÍÀØÅÌ ÂÅÁ-ÑÀÉÒÅ,

МИР МОДЫ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

524 BRIGHTON BEACH AVE, SUITE 2F

A 47


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 48

КТО ЕСТЬ КТО

SUN PROPERTIES OF NEW YORK, INC

Специализируемся на продаже самых лучших с уникальной архитектурой домов см. рекламу в секции D

Некоторые из мировых миллиардеров смогли подняться с улиц до высших строчек списка богачей Forbes. Эти истории доказывают, что можно преодолеть самые тяжкие трудности жизни, и построить для себя новую и лучшую жизнь. Гай Лалиберте, прежде чем представить всему мир свой цирк, был уличным глотателем огня. Родившийся в Канаде Лалиберте начинал свою цирковую карьеру на улице: играл на аккордеоне, ходил на ходулях и глотал огонь. В 1987 году он рискнул привести преуспевающую труппу из Квебека на Фестиваль искусств в Лос-Анджелес, с твёрдым решением не возвращаться назад. Расчёт оправдался, и цирковая труппа в итоге была принята в Лас-Вегас. Сегодя Лалиберте является президентом Cirque du Soleil, профессиональным игроком в покер и космическим туристом. Общее его состояние - $2,5 млрд. Джон Пол Деджория жил в машине, пока не основал John Paul Mitchell Systems. Будучи первым поколением американских эмигрантов, Деджории приходилось тяжело с самого начала. Его немецко-итальянские родители развелись, когда ему было два года, и до 10 лет он продавал газеты и рождественские открытки, чтобы помочь своей семье. Впоследствии он был отправлен жить в приемную семью в Лос-Анджелесе. Некоторое время Деджория состоял в одной из банд ЛосАнджелеса, затем ушёл в армию. Придя из армии, он взял $700 кредита и основал компанию John Paul Mitchell Systems. Он обивал пороги и везде предлагал свой шампунь, и пока этим занимался, жил в своей машине. Но качество его продукта было несомненным, и теперь ежегодный оборот его JPM Systems составляет $900 млн. Урсула Бёрнс выросла в квартале муниципального жилья, и теперь владеет Xerox. Некогда Ист Сайд на Манхэттене был бандитским местечком. Бёрнс росла здесь, живя со своей матерью-одиночкой. Её мать работала в детском саду и глади-

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ ла рубашки, чтобы отправить свою дочь в католическую школу. Позже она поступила в НьюЙоркский университет и, учась там, стала стажёром в Xerox. Теперь она является членом совета директоров и председателем Xerox. Говард Шульц вырос в квартале муниципального жилья, и теперь возглавляет Starbucks. Шульц вырос в квартале муниципального жилья в Бруклине. Он всегда хотел «преодолеть забор», и вырваться из того образа жизни, который предоставлял его отец, водитель грузовика. Несмотря на бедность, он преуспел в спорте и заработал футбольную стипендию в Университете Северного Мичигана. После получения диплома в области коммуникаций, Шульц работал в Xerox, прежде чем открыть небольшой кофе-шоп под названием Starbucks. Будучи влюблённым в кофе, в 1987 году он ушёл из Xerox, чтобы стать исполнительным директором компании. Имея в начале всего 60 магазинов, Starbucks сейчас владеет 16 тысячами точек по всему миру, что принесло Шульцу состояние в $1,1 млрд. Ли Ка-Шинг бросил школу в 15 лет, чтобы начать работать на фабрике пластмасс и сейчас является самым богатым человеком в Восточной Азии. Семья Ли Ка-Шинга перебралась из материкового Китая в Гонконг в 1940 году. Его отец умер от туберкулёза, когда ему было всего 15 лет. Бросив школу, чтобы на-

чать работать, и поддерживать свою семью, Ли делал пластиковые цветы на экспорт в США. К 1950-му Ли уже смог основать собственную компанию Cheung Kong Industries. Будучи поначалу производственной компанией, позже она переключилась на недвижимость. Ли расширил свою сферу интересов, и сегодня имеет влияние в банковской сфере, производстве сотовых телефонов, в спутниковом телевидении, производстве цемента, владеет магазинами, гостиницами, внутренними грузоперевозками, аэропортами, портами, судоходными компаниями, производит электроэнергию и сталь, и инвестирует в программное обеспечение. Будучи в старших классах, Франсуа Пино бросил школу,

и сейчас владеет компанией предметов роскоши PPR. В 1947 году Пино бросил школу и начал работать в семейном бизнесе по переработке леса. В 1970х он начал скупать мелкие фирмы. Из-за своей безжалостной тактики он получил прозвище «хищник». Ту же тактику он использовал в бизнесе с недвижимостью, и преуспел, покупая французские «токсичные» облигации, и используя правительственные деньги для спасения бизнес-предприятий от банкротства.

Заработанное состояние позволило открыть ему PPR, компанию по продаже предметов роскоши и торговле брендами вроде Gucci и Stella McCartney. Будучи в какой-то момент самым богатым человеком во Франции, состояние Пино сейчас оценивается в $8.7 млрд, он владеет исторической недвижимостью по всему миру и является свёкром актрисы Сельмы Хайек. Леонардо Дель Веккио был сиротой и фабричным рабочим, чья империя очков сейчас владеет Ray-Bans и Oakleys. Дель Веккио был одним из пяти детей, которых их овдовевшая мать не могла содержать. Он вырос в детском доме, и пошёл работать на предприятие по производству пресс-форм для автозапчастей и очковых оправ, где он потерял часть своего пальца. В возрасте 23 лет он открыл собственный магазин прессформ. Этот магазин по продаже форм для очков разросся до крупнейшего изготовителя солнечных очков. Luxottica изготавливает такие бренды как Ray-Ban и Oakley, и владеет 6 тысячами магазинов по их продаже. Его состояние сейчас оценивается свыше $10 млрд. Кирк Керкорян прошёл путь от боксёра и пилота Королевских ВВС до владельца мегакурорта в Лас-Вегасе. Керкорян, который учил английский язык на улицах, ушёл из школы, учась в 8-м классе, чтобы стать боксером. Его семья стала одной из жертв Великой депрессии, и Керкорян думал, какие навыки приобрести, чтобы приносить домой заработок. Он стал отчаянным пилотом в Королевских ВВС, и доставлял грузы через Атлантику на маршруте, где сбивали каждый четвёртый самолёт. На заработанные таким образом

деньги он стал азартным игроком, и в итоге магнатом недвижимости в Лас-Вегасе. Его состояние сейчас оценивается в $16 млрд. Шелдон Адельсон является другим владельцем отелей Лас-Вегаса, который пробовал свои силы в разных отраслях. Адельсон вырос в многоквартирном доме в штате Массачусетс, где он делил спальню с родителями и тремя братьями и сестрами. Его отец был водителем такси, а у матери был магазинчик вязальных принадлежностей. Когда ему было 12 лет, он начал продавать газеты и несколько лет спустя на том же углу поставил свой торговый автомат. Адельсон пробовал свои силы в нескольких различных отраслях промышленности, от упаковки туалетных принадлежностей для отеля до ипотечного брокерства. Самый большой успех к нему пришёл после создания ежегодной выставки компьютерной индустрии Comdex. Он считается самым богатым евреем в мире и третьим по размеру состояния жителем США. На март 2007 года его состояние составляло $26 млрд. Ингвар Кампрад родился в маленькой деревне в Швеции и создал бизнес по заказам почтой, который превратился в IKEA. Кампрад рос в сельской местности, но у него всегда была предпринимательская жилка - он покупал оптом в Стокгольме спички, и продавал их соседям. Затем он переключился на рыбу, елочные украшения, и ручки. Не удовольствовавшись малым, Кампрад взял полученные от отца деньги (награду за хорошую учёбу) и создал бизнес по заказам почтой, который в итоге стал IKEA (это инициалы его имени, плюс его деревни и семейной фермы). Мебель стала самым ходовым товаром компании, поскольку он всегда использовал местных производителей. Будучи когда-то одним из самых богатых людей мира, его состояние сейчас сократилось, однако составляет попрежнему впечатляющие 6 миллиардов долларов. До создания «Гарри Поттера» Джоан Роулинг жила на социальное пособие. В начале 1990-х, Роулинг только что развелась, и жила на социальном обеспечении, имея ребёнка на иждивении. Она написала бо?льшую часть первого «Гарри Поттера» в кафе, поскольку гуляние со своей дочерью Джессикой было единственным, из-за чего та хорошо засыпала. «Гарри Поттер» стал успешной франшизой, а состояние Джоан Роулинг сейчас составляет около одного миллиарда долларов.


Tel: 2122903300 7186151010

566-300

Лучшие цены на: Аэросвит, Аэрофлот, ELAL,Трансаэро, MALEV см. www.glavs.com ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ ИЗРАИЛЬ ВЕСЬ ИЗРАИЛЬ - 9 дн. - ежемесячно................. от $969** В ЭТОМ ГОДУ В ИЗРАИЛЕ - 11дн.................... от $1159** ежемесячно ИЗРАИЛЬ + ИОРДАНИЯ -12 дн. ...................... от $1689** ежемесячно ЗНАКОМСТВО С ИЗРАИЛЕМ - 9 дн. ежедневно ............................................................ от $511* ЕВРОПА ВЕСЬ ЛОНДОН - 9 дн. - по четвергам ................ от $719** АМСТЕРДАМ - БРЮССЕЛЬ - 8 дн. по субботам ......................................................... от $960** БЕНИЛЮКС - 9 дн. - еженедельно...................... от $1020** СТОЛИЦЫ ИМПЕРИИ -13/14дн. .........................от $1170 Будапешт - Прага - Зальцбург - Вена 25 апр, 16 мая, 6, 27 июня, 18 июля, 8 авг. ГЕРМАНИЯ - разные маршруты ........................... от $1399 МЮНХЕН - ЗАЛЬЦБУРГ - ВЕНА - 9 дн. ............ от $825** ИСПАНИЯ - 9/11 дн. - по пятницам ................... от $819** СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СКАЗКА 9 дн. еженедельно ........................................................ от $795** Испания - Италия - Франция ИТАЛИЯ - 9/10 дн. ............................................ от $759** ИТАЛИЯ "ЧУДЕСНЫЕМГНОВЕНИЯ" - 11 дн. 20 сентября. ......................................................... от $1500** ПАРИЖ КЛАССИЧЕСКИЙ - 9 дн. - еженедельно . от $750** ПАРИЖ - ЛОНДОН - 13 дн. - еженедельно......... от $1270** АВСТРИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - ГЕРМАНИЯ - 10 дн. ежемесячно .......................................................... от $1219** ШВЕЙЦАРИЯ - разные маршруты - 9 дн. ............ от $1189** СКАНДИНАВИЯ - 10 дн. .................................... от $1260**

Ф И Р М Е Н Н Ы Е

НАША МИССИЯ SUPPORT ISRAEL 12 дн. ........................................от $1349+перелет 18 мар, 22 апр, 08 окт, 04 нояб. ТельАвив - Яффо - Иерусалим - Мертвое море - Тверия Голанские высоты, Цфат, Кейсария - Хайфа - Акко - Эйлат ВЕЛИКИЙ КИТАЙ-ТУР ЛЮКС 12 дн. .......................................от $1139+перелет 15 апр, 17 мая, 02 сен, 07 окт Пекин - Великая Стена - Сиянь (Терракотовая Армия) Ханчжоу - Сучжоу - Шанхай ЗНАКОМСТВО С МЕКСИКОЙ 9 дн. – 24 февраля .................$ 990+перелет Мехико - Пуэбла - Теотиуакан - Куэрнавака - Таско Акапулько ТУР-КРУИЗ ГАВАЙИ 9 дн.-16 марта ........................$ 2100+перелет экскурсии на островах, полное питание

АЛЯСКА: ТУР+КРУИЗ Т У 9-11дней - 3 августа ...............$2400 вкл.перелет Р Сиэтл - Кетчикан - Джуно - Ледник Соер - Скагуэй Ы Виктория - Сиэтл АВТОРСКИЕ ТУРЫ ИРИНЫ ГАЗАРЯН ЛОНДОН - ПАРИЖ - 11дн. - 5 мая, сент. ................ $2700 НАША ИСПАНИЯ - 22 апреля ................................... $2400 ИТАЛИЯ - 12 дн - 4 октября ..................................... $2940 ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ - СИЦИЛИЯ - 11 дн. .................. $2700 ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ, ПРОВАНС И ШВЕЙЦАРИЯ 12дн. - 15 сентября.................................................. $2940 (В цену вкл. перелет из Нью-Йорка)

** цена, не включающая перелет

3171 Coney Island Brooklyn, NY 11235 55 West 39 Str, Suite 808, NY, NY 10018

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ Â ËÞÁÓÞ ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÒÎ×ÊÓ Â ÇÅÌÍÎÃÎ ØÀÐÀ ØÀÐÀ ÇÅÌÍÎÃÎ Ðàáîòàåì ñî âñåìè àâèàëèíèÿìè ïî ñïåöèàëüíûì öåíàì

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ ÒÓÐÛ Â ÅÂÐÎÏÓ

Ôðàíöèÿ, Àíãëèÿ, Èòàëèÿ, Èñïàíèÿ, Áåíåëþêñ, Øîòëàíäèÿ, Ãåðìàíèÿ Ñ ðóññêîÿçû÷íûì ãèäîì Öåíû î÷åíü äîñòóïíûå!

ÍÀ ÊÓÐÎÐÒÀÕ

×åõèè, Ñëîâàêèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, Âåíãðèè - $900 (áåç ïåðåëåòà)

Ïîëíûé êóðñ ëå÷åíèÿ 2 íåäåëè

ÌÅÊÑÈÊÀ $750 Êàíêóí.............................îò Ðèâüåðà Ìàéÿ ..................îò $850 Ãîñòèíèöû “Iberostar”, “Paradisus” Â íàøåì îôèñå âñåãäà íà ñåéëå! ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ

Ïåðåëåò âêëþ÷åí Ïóíòà-Êàíà .....................îò Ïóýðòî Ïëàòà ..................îò Ëà Ðîìàíà (ïðÿìîé ðåéñ) .îò Ñàíòî-Äîìèíãî ................îò

$800 $650 $850 $590

861-109

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÂÎ ÂÑÅ ÑÒÐÀÍÛ ÌÈÐÀ È Â ÑÒÐÀÍÛ ÑÍÃ

ÑÀÌÛÅ ËÓ×ØÈÅ ÖÅÍÛ!

• ÎÔÎÐÌËßÅÌ ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÂÈÇ È TRAVEL ÏÀÑÏÎÐÒÀ  ÐÎÑÑÈÞ, ÁÅËÀÐÓÑÜ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ, ÊÈÐÃÈÇÑÒÀÍ, ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ È ÄÐÓÃÈÅ ÑÒÐÀÍÛ • ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ È ÊÀÍÀÄÅ • ÒÓÐÛ Â ÅÂÐÎÏÓ Ñ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÌÈ ÃÈÄÀÌÈ • ÎÒÄÛÕ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÍÀ ËÓ×ØÈÕ ÊÓÐÎÐÒÀÕ : ÊÀÐËÎÂÛ ÂÀÐÛ, ÏÅÑ×ÀÍÛ, ÌÀÐÈÈÍÑÊÈÅ ËÀÇÍÈ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÎÒÄÛÕ ÂÎ ÂÐÅÌß ÏÀÑÕÀËÜÍÛÕ ÊÀÍÈÊÓË Â ÎÒÅËßÕ “ALL INCLUSIVE” Â ÌÅÊÑÈÊÅ, ÄÆÀÌÀÉÊÅ, ÄÎÌÈÍÈÊÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

ßÌÀÉÊÀ

Ñàìûå ëó÷øèå è íîâûå îòåëè ñ ïðåêðàñíûìè ïëÿæàìè è èñêëþ÷èòåëüíûì ñåðâèñîì $790 ÊÐÓÈÇÛ ÈÇ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ, ÔËÎÐÈÄÛ, ÅÂÐÎÏÛ Ëþáûå êàáèíû ñî ñêèäêîé

$500 ÍÀ ÄÂÎÈÕ

ÈÇÐÀÈËÜ SPECIAL! Òóðû îò $550

KOSHER HOTEL 5* IN DOMINICAN REPUBLIC (kosher food all inclusive)

• • • • •

ÎÒÅËÈ ÍÀ ÑÅÉËÅ:

IBEROSTAR HACIENDA – LA ROMANA MAJESTIC – PUNTA CANA RIU PALACE – ARUBA IBEROSTAR ROSE HALL SUITE – JAMAICA EXCELLENCE - RIVIERA MAYA Àãåíòñòâî

Äâà îôèñà íàõîäÿòñÿ â Brooklyn & Staten Island Îòêðûòû äëÿ âàñ 7 äíåé â íåäåëþ

Best time to call 12 n to 8 pm or e-mail : info@answertravel.com

712-298

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ËÅ×ÅÍÈÅ

ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ

Ëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ íà ðóññêîì ìàðêåòå!

Вкл проживание DBL, 3-раз. питание и лечение

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

nn7time@yahoo.com

Royal Regent ......от $99 Kolonada ............от $96 Venus. ...............от $89 Iessenius ............от $65

ТОЛЬКО У НАС !!!

WWW.GLAVS.COM; INFO@GLAVS.COM

347-215-2423

КАРЛОВЫ ВАРЫ Thermal .............от $72 Krivan ................от $74 Military...............от $73 Toska.................от $67

Р усская РЕКЛАМА

СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА - 12 дн. .................... от $1881** еженедельно КОСТА РИКА - 10 дн. - еженедельно .................. от $1399**

В Н И М А Н И Е !!!

НЬЮ-ЙОРК – СТОЛИЦА МИРА – ежедневно ...........$75/79 НЬЮ-ЙОРК НОВОГОДНИЙ – ежедневно ......................$75 ШОКОЛАДНЫЙ МИР ХЕРШИ – по воскресеньям. ........$85 В ГОСТЯХ У ЭМИШЕЙ – по субботам ...........................$85 WOODBURY – РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШОППИНГ ..........$65 по пятницам ГАРЛЕМ – по воскресеньям ..........................................$75 ФИЛАДЕЛЬФИЯ И САДЫ ДЮПОНОВ ........................$85 по вторникам, субботам, воскресеньям ВАШИНГТОН – СТОЛИЦА США – 2 дня ....................$160 по понед, втор, среда, четв, субб. БОСТОН, ПЛИМУТ, КЕМБРИДЖ — 2 дня по четвергам, субботам ..................................................$175 НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД СО СТОРОНЫ США – 2 дня по понед, средам и субботам ..........................................$185 ЧИКАГО – ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА – 6 дней ........................$590 14 янв,18 фев, 17 марта 2012 г. КАЛИФОРНИЯ –НЕВАДА – АРИЗОНА – ЮТА – 10 дней 24 марта, 28 апр, 26 мая 2012 г. .................$1070 + перелет ТУРЫ В КАНАДУ – 3/5дн.........................................от $325 СОЛТ – ЛЕЙК СИТИ – ЙЕЛЛОУСТОН – 5 дней 15 июня, 14 сентяб.................................от $790+ перелет НАЦ. ПАРКИ АРИЗОНЫ, ЮТЫ + ЛАС ВЕГАС – 6 дней 20 июня, 19 сентяб.................................от $970 + перелет

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО АМЕРИКЕ И КАНАДЕ

АВИАКОМПАНИИ

A 49


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Victorina Travel ×ËÅÍÛ ASTA, IATA, CLIA 17 ËÅÒ Â ÁÈÇÍÅÑÅ

Ñïåöèàëüíûå öåíû íà àâèàáèëåòû Ëó÷øèå öåíû íà êóðîðòû Êðóèçû — SPECIAL SALE ÅÂÐÎÏÀ — èíäèâèäóàëüíûå

òóðû (ïåðåëåò, îòåëè, àâòîìîáèëü) ÎÔÎÐÌËßÅÌ

òóðèñòè÷åñêèå ïàñïîðòà, âèçû â ÑÍÃ, ñòðàõîâêè

(917)501915-8759 • (347) 275-2195 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 Victorinatravel@bellsouth.net

Victorina Travel

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

659-09

ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ËÜÂÀ ÊÓØÍÅÐÀ

Pilgrim Travel Group www.pilgrim-group.org

(347) 371-9322, (718) 577-5005, (877) 707-8787

2687 CONEY ISLAND, 2 FL. • BROOKLYN

ôåâðàëüìàðò ìàðò ìàðòàïðåëü ìàðòàïðåëü àïðåëüìàé àïðåëüìàé ìàé

23-03 ÊÀËÈÔÎÐÍÈß-ÍÅÂÀÄÀ, 10 äíåé

$1,050 + ïåðåëåò

18-27 ÂÑß ÈÒÀËÈß, 10 äíåé 23-03 ÂÅÑÜ ÈÇÐÀÈËÜ ñ Êèìåëüôåëüäîì

$1,880 ïåðåëåò âêëþ÷åí $885+ ïåðåëåò

24-03 ÈÑÏÀÍÈß-ÏÎÐÒÓÃÀËÈß, 11 äíåé

$1,880

12 äíåé

26-06 ÀÍÃËÈß-ÔÐÀÍÖÈß, 11 äíåé 29-09 ×ÅÕÈß-ÀÂÑÒÐÈß-ÂÅÍÃÐÈß, 11 äíåé Ñàìûé ïîïóëÿðíûé òóð 2008-11 01-10 ÎÒÄÛÕ Â ÌÅÊÑÈÊÅ, 10 äíåé 12-ÿ åæåãîäíàÿ ïîåçäêà.

Ïåðåëåò, òðàíñôåðû, ãîñòèíèöà, âñå ïèòàíèå, íàïèòêè, ðàçâëå÷åíèÿ, íàëîãè

917.755.3541

ìàé

ïåðåëåò âêëþ÷åí

$1,925

ïåðåëåò âêëþ÷åí

$1,775

ïåðåëåò âêëþ÷åí

$1,175

ïåðåëåò âêëþ÷åí

12-22 ÎÒÄÛÕ ÂÎ ÔËÎÐÈÄÅ—ÄÀÉÒÎÍÀ-ÁÈ× $950 10 äíåé

ïåðåëåò âêëþ÷åí

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ BEST DEAL TRAVEL, INC ÒÓÐÛ ìàé

12-22 ÂÑß ÒÓÐÖÈß (ñ îòäûõîì) 12 äíåé

$2,180

ïåðåëåò âêëþ÷åí

ÎÔÈÑÛ ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÏÎÍ. - ÏßÒ. 10 AM - 5 PM

921-103

Íåäîðîãî. Ïðîôåññèîíàëüíî.

855-138

tel. 718-265-2538 • fax: 718-265-5865 1-800-929-9901 çà ïðåäåëàìè Íüþ-Éîðêà

e-mail:best.deal@verizon.net

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ON!

A 50

Absolute T2107 r Ea 9vSe l& A U, AST

TH TREET BROOKLYN, NY

VE

11223

(718) 998-4125, 1(888) 998-4125 Fax: (718) 975-4483 Absolutetravel@optonline.net

Íàøè çíàíèÿ è îïûò ïîìîãóò âàì ïðè âûáîðå ÎÒÄÛÕÀ È ÄÅËÎÂÛÕ ÏÎÅÇÄÎÊ ОБСЛУЖИВАЕМ ВСЕ ГОРОДА И ШТАТЫ

ÕÎÒÈÒÅ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÎËÅÒÜ?

ÏÎÅÕÀËÈ Ñ ÍÀÌÈ! ÊÈÒÀÉ - 8 ÄÍÅÉ - $1,495 + ÏÅÐÅËÅÒ

ÒÈÁÅÒÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÖÅËÅÁÍÎ-ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÓÐ

Сдается одна неделя отдыха в Мексике (студия, 1BDR, 2BDR, apartment). Mayan Palace Ressorts 6*. (917) 509-0903 cell 624-s

ЗВЕЗДОПАД ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В ШОУ-БИЗНЕСЕ - 2011 Дни.Ру составили рейтинг самых ярких событий в отечественном шоу-бизнесе, произошедших в 2011 году. В год Кролика нашлось место как для бэби-бума, так для различных скандалов и интриг, драк и громких разводов. Скандал года: Валерия Меладзе побил фотожурналистку Пара года: Елизавета Боярская и Максим Матвеев Драка года: Катя Гордон и Сергей Жорин Развод года: Деми Мур и Эштон Катчер Кто бы мог подумать, что такая образцово-показательная пара переживает такие проблемы. Оказывается, вместо того, чтобы отметить очередную годовщину свадьбы с Мур, Катчер хорошенько развлекся с молодой блондинкой Сарой Лил. Отец года: Филипп Киркоров: В конце ноября отечественный шоу-бизнес сотрясла новость, что Филипп Киркоров стал отцом. У артиста родилась дочь. Свадьба года: Алла Пугачева и Максим Галкин: Пара только недавно отметила десятилетие совместной жизни, за годы которой поклонники артистов уже потеряли всякую надежду увидеть заветные кольца на пальцах кумиров. И тут такой подарок: тайная церемония, праздник в ресторане, окна которого изнутри заклеили фольгой от журналистов, которые все равно разнюхали, где будет проходить торжество.

ñêàÿÀ ÐóñË ÀÌ ÐÅÊ

VIP SERVICE

Ó ÍÀÑ

– ËÓ×ØÈÅ ÎÒÅËÈ ÌÈÐÀ

ÌÛ ÏÐÈÍÎÑÈÌ ÓÄÀ×Ó È ÐÀÄÎÑÒÜ! Ó ÍÀÑ ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÑÅÐÂÈÑ!

937-278

2002 West 6th Str. & Ave. T, Brooklyn, NY 11223

www.bestdealtravel.net491-104

W. WW . ek com RusR


529-374

AnRi.mgm Tour

917-5 509-0 0903 520-3 3807 646-5 ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ

NY-Moscow, St.Petersburg-NY .........................$380 NY-Ekaterinburg, Perm, Kazan-NY......................$490 NY-Ukraine-NY .................................................$380 NY-Riga, Vilnus, Tallinn-NY ...............................$440 NY-Minsk-NY ....................................................$480 NY-Tbilisi, Erevan, Baku-NY................................$540 NY-Òashkent, Bishkek-NY ..................................$450 NY-Tel Aviv-NY..................................................$499 Tickets from Moscow and ST. Petersburg (round trip) .........................$400

ÑARIBBEAN ISLANDS AND MEXICO Punta Ñànà - all inclusive 8 days....................$830 Cancun - all inclusive 8 days......................... $725 Ìû ðåçåðâèðóåì Jamaica - all inclusive 8 days........................ $882 ãîñòèíèöû, ìàøèíû Cruises Eastern Carribean from âFlorida days $699 ðåíò, 8îôîðìëÿåì Cruises Bahamas from Miami 5 òóðèñòè÷åñêèå days .............$249 Cruises Bermuda from New Jersey 6 days.......$749 ñòðàõîâêè è âèçû Cruises Mediterranean from Rome 8 days.......$599

Russian Speaking Tours to Europe now available for 2011

ìãÖíçõÖ ñÖçõ!

$

â ðåíò, îôîðìëÿåì MEXICO-LUXURY APARTMENTS Ìû ðåçåðâèðóåì òóðèñòè÷åñêèå AT 6* MAYAN PALACE RESORTS ãîñòèíèöû, ìàøèíû ñòðàõîâêè è âèçû â ðåíò, îôîðìëÿåì IN (ACAPULCO, CANCUN òóðèñòè÷åñêèå RIVIERA MAYA, ñòðàõîâêè è âèçû PUERTO VALLARTA) - 8 DAYS

718-616-0700•800-332-5856

Äîìèíèêàíñêàÿ ñòðàíû Áåíèëþêñ,Ðåñïóáëèêà, Èçðàèëü Ìåêñèêà, Aruba, Jamaica è ñòðàõîâêè ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ ÂàøèÍîâèíêà! ëþáèìûå äðóãèõ Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ. Êðóèçû Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ìåêñèêà,êàæäóþ Aruba,íåäåëþ Jamaicaèçè Óâèäåëè Ïðÿìîé ïåðåëåò öåíû â â travel àãåíòû æäóò Íüþ Êàðèáñêèõ Éîðêà Äåøåâî. Ñêèäêè äëÿ ëþäåé îò 55 ëåò La Romana ñ íîÿáðÿ, äðóãèõ îñòðîâîâ. Êðóèçû - êàæäóþ íåäåëþ Èíòåðíåòå íå

òîðîïèòåñü, ìåñòà âàñ óïëàòèòü, ñåáÿ. èç Íüþ-Éîðêà - Äåøåâî. Ñêèäêè äëÿ ëþäåé îò 55 ëåò òîðîïèòåñü îãðàíè÷åíû! ÊÐÓÈÇÛ Â ÅÂÐÎÏÓ ÊÀÐÈÁÛ * Royal Caribbean, Norwegian, Carnival,ÈPrincess, Costa, Celebrity. ïîçâîíèòå íàì, ìû îïûòíûå ïîáüåì ëþáûå öåíû. ** Royal Caribbean, Norwegian, Carnival, Princess, Îôîðìëÿåì âèçû, Åâðîïà, Àçèÿ è Þæíàÿ Àìåðèêà âåñü ìèð ó Costa, âàøèõCelebrity. íîã.Òðåáóþòñÿ travel àãåíòû Íîâûé îôèñ íîâûå òóðèñòè÷åñêèå ** Åâðîïà, è Þæíàÿ Àìåðèêà - âåñü ìèð ó âàøèõ íîã. Ëîíäîí,Àçèÿ Ïàðèæ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Ãðåöèÿ, åì öåíû áúÿâëåíèñòðàõîâêè * Ëîíäîí, Ïàðèæ, Èñïàíèÿ, ñòðàíû Áåíèëþêñ, ÈçðàèëüÈòàëèÿ, Ãðåöèÿ, òèì î ýÓâèäåëè Ñ öåíûëþáèìûå â ñòðàíû Áåíèëþêñ, Èçðàèëü Âàøè Èíòåðíåòå -càãåíòû íå e æäóò g a k Òóðû ñ ðóññêî- è àíãëîÿçû÷íûì ãèäîì a travel p è Las Vegas äíåé • Florida ïëàòèòü, êðóèç èë íà ëþáîå êîëè÷åñòâî èç ëþáîãî ãîðîäà íà òîðîïèòåñü âàñìû ó ñåáÿ. ïîçâîíèòå íàì,

Óâèäåòü ìèð è ïîíÿòü, ÷òî íóæíî ïóòåøåñòâîâàòü ËÅ×ÅÁÍÛÅ ÊÓÐÎÐÒÛ -

КАРЛОВЫ ВАРЫ, ВЕНГРИЯ, ëåíèåì îáúÿâëþáèìûå (347)ИТАЛИЯ 312-4104èìÂàøè ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ È ÊÀÍÀÄÅ Las 275-51-6 Las Vegas Vegas •• Florida Florida

ГАЗЕТА ìãÖíçõÖ ñÖçõ!

883-146

(347) 312-4104

ЭТО МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА!!!

www.RusRek.com (212) 268-0708 (800) 790-8960Ä Ú‡ÍÊ äêìàáõ, íìêõ ìë! ç é Å (212) 268-0708 790-8960 éÔ·ÚËÏ Á‡(800) ‚‡Ò ˜‡Â‚˚ ̇ ÍÛËÁÂ!!! 

Ä Ú‡ÍÊ äêìàáõ, íìêõ Åéçìë! éÔ·ÚËÏ Á‡ ‚‡Ò ˜‡Â‚˚ ̇ ÍÛËÁÂ!!!

Âèçû âî âñå ãîðîäà ìèðà

&

&& Ò Ð À Â Å Ë

Íüþ-Éîðê-Ìîñêâà-Íüþ-Éîðê Íüþ-Éîðê-Ñ.Ïåòåðáóðã-Íüþ-Éîðê Íüþ-Éîðê-Êèåâ-Íüþ-Éîðê Íüþ-Éîðê-Òåëü-Àâèâ-Íüþ-Éîðê Òåëü-Àâèâ-Íüþ-Éîðê-Òåëü-Àâèâ

ËÓ×ØÈÅ ÖÅÍÛ ÂÎ ÂÑÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

Çâîíèòå:

(718) 743-1119 (212) 239-8000 268-120 989 Ave. Of Americas, 21 fl. NY, NY 10018

Тусовки недели на сайте газеты

www.RusRek.com

ASTRA TRAVEL SERVICE ДАЖЕ НИКУДА И НЕ ЗВОНИТЕ!!! Ó íàñ âû íàéäåòå ñàìûå ëó÷øèå öåíû è ñàìîå ëó÷øåå îáñëóæèâàíèå. Îôîðìëÿåì âèçû è òóðèñòè÷åñêèå ïàñïîðòà, ìàøèíû â ðåíò, ãîñòèíèöû. Ñïåöèàëüíûå öåíû íà ïîåçäêè â Èçðàèëü, Åâðîïó, ñòðàíû ÑÍÃ. Òðåáóþòñÿ îïûòíûå ÒÐÀÂÅË-ÀÃÅÍÒÛ. 74 Quentin Rd., Brooklyn, NY 11223 (corner West 11 Str & Kings Hwy)

(718) 373-6500 35-25-2

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÊÐÓÈÇÛ ÒÓÐÛ

Ñ ýò travel àãåíòû æäóò kage è paócñåáÿ. ëâàñ íà êðóèç è

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

814-53

OT

ïîáüåì ëþáûå öåíû.

Òðåáóþòñÿ îïûòíûå Íîâûé îôèñ - íîâûå travel öåíû àãåíòû

Р усская РЕКЛАМА

880

529-374

Ìû ðåçåðâèðóåì

*all prices above do not includeãîñòèíèöû, airline taxes and fees ìàøèíû

Îôîðìëÿåì âèçû, òóðèñòè÷åñêèå Äîìèíèêàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ìåêñèêà, Aruba, Jamaica è ñòðàõîâêè äðóãèõ Êàðèáñêèõ îñòðîâîâ. Êðóèçû êàæäóþ íåäåëþ èç öåíû â Íüþ Éîðêà Äåøåâî. Ñêèäêè äëÿ ëþäåé îò 55 ëåò Óâèäåëè Èíòåðíåòå íå Âíèìàíèå! Ìû ïåðååõàëè! òîðîïèòåñü ïëàòèòü, Íîâûé àäðåñ: 2575 East 14 Street ïîçâîíèòå ìû äðóãèõ øòàòîâ) (corner Ave. Z), Unit C-2, Brooklyn, NY 11235 * Royal Caribbean, Norwegian, Carnival, Princess, Costa, Fax Celebrity. (718) 616-1401 (äëÿíàì, æèòåëåé ïîáüåì ëþáûå öåíû. * Åâðîïà, Àçèÿ èÂÞæíàÿ Àìåðèêà âåñü ìèð ÏÎ ó âàøèõ íîã. ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ËÞÁÓÞ ÒÎ×ÊÓ ÌÈÐÀ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÌ ÖÅÍÀÌ - ÄÅØÅÂÎ Íîâûé îôèñ íîâûå Îôîðìëÿåì âèçû, * Ëîíäîí, Ïàðèæ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Ãðåöèÿ, ÎÑÎÁÛÅ ÖÅÍÛ Â ÐÎÑÑÈÞ, ÓÊÐÀÈÍÓ, ÁÅËÎÐÓÑÑÈÞ, ÒÅËÜ-ÀÂÈ öåíû òóðèñòè÷åñêèå

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

mkonnova@verizon.net 917-509-0903

A 51


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Р Е К Л А М А

3072 Brighton 1 Street

718-372-2225

Special! Òóð â Kèòàé! 10 äíåé, ãîñ

• ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÂÎ ÂÑÅ ÓÃÎËÊÈ ÌÈÐÀ • ÒÓÐÛ È ÎÒÄÛÕ Â ÅÂÐÎÏÓ òèíèöà 5*, 3-ðàçîâîå ïèòà • ÏÎÅÇÄÊÈ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ í ýêñêóðñèè èå, • ÊÐÓÈÇÛ È ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ • ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÊÓÐÎÐÒÛ $800 + ïåðåëåò ÂÅÍÃÐÈÈ È ×ÅÕÎÑËÎÂÀÊÈÈ • ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÈÇ Âûñîêîå êà÷åñòâî, íèçêèå öåíû - Ýëëà, Àëëà

ÊÓÏÎÍ     

 ÐÀÇÄÅËÛ:

491-134

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 52

633-184

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

(òåêñò äî 10 ñëîâ)

ÑÏÐÎÑ ÒÐÓÄÀ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÒÐÓÄÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÊÂÀÐÒÈÐÛ Â ÐÅÍÒ ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÀØÈÍ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ÏÎÏÓÒ×ÈÊ ÐÎÇÛÑÊ ÈÙÓ ÏÎ ÈÍÒÅÐÅÑÀÌ

ÍÀ 4 ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ Â ÃÀÇÅÒÀÕ È ÍÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ WWW.RUSREK.COM Âûðåæüòå è îòïðàâüòå êóïîí ïî àäðåñó “Russkaya Reklama", 2699 Coney Island Avenue., Brooklyn, NY 11235, ïî ôàêñó (718) 769-4700 èëè ïî å-mail: reklama2000@optonline.net

äãìÅ èìíÖòÖëíÇàâ

ÄθÙ‰‡ Ë ãˉËË íìãúóàçëäàX

ÄÇíéÅìëçõÖ èìíÖòÖëíÇàü ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß 2012

FLOWER SHOW. ÃÀÂÀÉÈ: éÑçéÑçÖÇçõÖ ISLAND OF ALOHA òéì ñÇÖíéÇ Ç îàãÄÑÖãúîàà

4 ìàðòà $86, 6,12 χÚ‡(âñ.) . . .è. 10 . . .ìàðòà . . . . .(ñá.) . . .$64 äåòè ·˚‚‡ÂÚ äî 16 ëåò...................... $75. í‡ÍÓ Î˯¸ ‡Á ‚ „Ó‰Û, ÍÓ„‰‡ ÎÛ˜Òåìà ˆ‚ÂÚÓ‚Ó‰˚ íîâîãî Øîó öâåòîâ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl, â Ôèëàäåëü¯Ë ÄÏÂËÍË ˜ÚÓ·˚ Ò‚ÓËÏË ôèè –Û‰Ë‚ËÚ¸ Ãàâàéè.ÏË Âàñ æäóò ˆ‚ÂÚÓ˜Ì˚ÏË âîäîïàäû è Ù‡ÌÚ‡ÁËflÏË. âóëêàíû èç öâåòîâ, ìîðñêèå âîëíû îðÇÓÒÍÂÒÌ˚È ‚ÂÌËÒ‡Ê: «ëÄãúÇÄÑéê õèäåé è ìíîæåñòâî äðóãèõ óíèêàëüíûõ ÑÄãà» 27 χ, 9 ‡Ô. . . .Ýêçîòè÷íûå . . . .$69 öâåòî÷íûõ êîìïîçèöèé. Ç˚ÒÚ‡‚͇ ‚ åÛÁ ËÒÍÛÒÒÚ‚ îË·‰Âθöâåòû è ñóâåíèðû. ÙËË ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÒÚÓÎÂÚËfl ÒÓ ‰Ìfl È ÓʉÂÌËfl ÏÅÉÇÀÆÈ ÂÀÍ ÃÎÃÀ ØÎÓ ıÛ‰ÓÊÌË͇ - ҇χfl ÍÛÔ̇fl ÒÂ‰Ë ‚ÒÂı ÖÂÅÒΠ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ Ñ‡ÎË. í‡ÍÊ – ‡ÒÒ͇Á Ó ÍÓÎÂû ìîæåòå îáúåäèíèòü ÎÂ͈Ëflı Ò‡ÏÓ„Ó ÏÛÁÂfl. FLOWER SHOW è âûñòàâêó ÂÀÍ ÃÎÃÀíêéèÖ» â Ìóçåå ÈñêóñáÄåéä çÄ «Çàççéâ ñòâ.‡Ô., Âïåðâûå ðàáîòû 10 8 χfl,ñîáðàíû 5 ÌÓfl·. âìåñòå .$63 (ӷ‰) õóäîæíèêà ïîñëåäíèõ æèçíè: ç ËÏÂÂÚ ‡Ì‡ÎÓ„‡ ‚ ÏËÂ5 !ëåò Ç˚ åãî ÔÓÁ̇ÍÓïåéçàæè, öâåòî÷íûå êîìïîçèöèè, íàÏËÚÂÒ¸ Ò èËÚÂÓÏ ìËÌ„ÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ·Óòþðìîðòû. òàêîãî ñîäåðæàΠÚˉˆ‡ÚËÂûñòàâêó ÎÂÚ ÒÚÓËÎ Á‡ÏÓÍ Ò‚ÓÂÈ íèÿ ìîæíî óâèäåòü òîëüêî â ÔèëàäåëüϘÚ˚. ïÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌ̇fl „‡ÎÂÂfl Ò ÛÌË͇θÌ˚ÏË ÍÓÎÎÂ͈ËflÏË. ôèè. Äîïëàòà çà áèëåò íà âûñòàâêó Âàí Ñéå åàããàÄêÑçéâ «çÄóàçäéâ» Ãîãà ë .............................................$21. 16 ‡Ô., ÂÅÑÍÀ 22 ÓÍÚ.  ÑÒÎËÈÖÅ . . . . .$63 (ӷ‰) ìÌË͇θÌ˚ ¯Â‰Â‚Ó‚ñàêóðû) ËÒÍÛÒ7-8 àïðåëÿÍÓÎÎÂ͈ËË (âðåìÿ öâåòåíèÿ ÒÚ‚‡: Ë Ñ„‡, å‡ÌÂ Ë Ñ˛Â, ïÓ2 äíÿåÓÌ ..................................$178 ÍÛÒ‡Ë, èË‡ÌÂÁË Ë ‰Û„ËÂ.êîìôîðòàáåëüí‡ÍÊ – Á̇(âêë. âñå ïîñåùåíèÿ, ÍÓÏÒÚ‚Ó Ò ÌÂÔÓ‚ÚÓËÏ˚Ï íûé îòåëü, çàâòðàê-áóôåò)Ô‡ÏflÚÌËÍÓÏ . ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ¯ÍÓÎÓÈ, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ ‚ Íàøè òåìû: –àðõèòåêòóðíûé îáëèê ÂàÒÚËΠ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ ‰Â‚ÌË 16 ‚Â͇. øèíãòîíà, åãî èñòîðèÿ, ïîñåùåíèå åàëíàä: ÄäÇÄêàìå Ë ÑÖêÖÇçü «éãïðåçèäåíòñêèõ ìåìîðèàëîâ. Ðàññêàç ÑÖ åàëíàä» 30 ‡Ô, 19 ˲Ìfl $59 îá óíèêàëüíûõ êîëëåêöèÿõ ïðîèçâåäåé‰ËÌ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ‚ ÒÚ‡Ì ‡Í‚‡ËÛÏÓ‚, íèé âñåìèðíîãîÒ‡ÏÛ˛ èñêóññòâà â Ìóçåå Ô‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÈ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÛ˛ Õèðøõîðíà Ãàëåðåå ÊËÁ̸ ÏÓfl – èÓÚ Íàöèîíàëüíîé ÓÒÚÓ‚Ó‚ èË·˚ÎÓ‚‡ ‰Ó Èñêóññòâ . «Æåì÷óæèíà» ïðîãðàììû– ˛ÊÌ˚ı ¯ËÓÚ. Ç Ú‡Ú ‡Í‚‡ËÛχ Äîì-ìóçåé «Õèëëâóä», ãäå ñîáðàíà ñàÔ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË ÏÓÒÍËı θ‚Ó‚.. ìàÿ êðóïíàÿ âíå Ðîññèè êîëëåêöèÿ øåùíûÑõ é èêÖäêÄëçéå äåâðîâ ðóññêîãî öàðñêèå 14 χfl, 11 ÒÂÌÚ. èñêóññòâà: . . . . .$59 (ӷ‰) ñåðâèçû èâÂθÒÍÓ„Ó çîëîòîåÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, øèòüå, èçäåëèÿ ÄıËÚÂÍÚÛ‡ ıÛ‰Óôèðìû «Ôàáåðæå» öàðñêîé ñåìüè, ÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÛÁÂÈ ( ÓÚ äëÿ Ñ˛Â‡ ‰Ó èË͇ÒÒÓ, êîðîíà èìïåðàòðèöû ÓÚ êÛ·ÂÌÒ‡ ‰Ó Ç‡Ì ÉÓ„‡), Àëåêñàíäðû, Ô‡Í Pepsico. ïðî-

ÅéëäéÅÖã äéãÑ ëèêàçÉë èçâåäåíèÿ àÁðþëëîâà, Ìàêîâñêîãî è 22 χfl äðóãîå. . . . . . . . . . . . . . . . . .$56 ìíîãîå é‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÌÚÂÂÒÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚-ÏÛÁ– ÝÊÇÎÒÈÊÀ ‚ ÌÅÊÑÈÊÀ ÄÏÂËÍË Ò Â„Ó ÏËÒÚ˘ÂÒÍÓÈ ÖÂÅÒÀ! ÒÛ‰¸·ÓÈ, 11-17 ìàðòà 7 äíåé ............$1,395 ÒÚ‡ËÌÌ˚È „ÓÓ‰ ̇ ÉÛ‰ÁÓÌ – ‡È ‰Îfl ñ ïåðåëåòîì, ...$865 áåç ïåðåëåòà. β·ËÚÂÎÂÈ ÒÚ‡ËÌ˚. Âêë.: INNISFREE ãîñòèíèöà**** â ïðåñòèæíîì èÄêä à åàãÅêìä ðàéîíå Çîíà Ðîñà, .çàâòðàêè 15 χfl, 10 ÒÂÌÚ. . . . . . . .è. âñå .$57ïîñåùåíèÿ. Íàèáîëåå êîëîðèòíîå é‰ËÌ ËÁ Ò‡Ï˚ı ËÁÛÏËÚÂθÌ˚ı Ô‡ÍÓ‚ïóòå̇¯Â„Ó ¯Ú‡Ú‡, ÒÚËΠ«ÍËÚ‡Èøåñòâèå ïîÒÓÁ‰‡ÌÌ˚È Ìåêñèêå! ‚Ñàìûå âûäàþÒÍËı ˜‡¯», «ÒÚÓÎˈ‡» ‡ÌÚË͇ åËηÛÍ. ùèåñÿ øåäåâðû èñêóññòâà, êóëüòóðû è éíÅãÖëä «ëíÄêéâÑèòè, ëãÄÇõ» èñòîðèè! Ìåõèêî íîâîèñïàíñêàÿ (ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ãÓÌ„ ÄÈÎẨ) Ïóýáëà, Êóýðíàâàêà, ×îëóëà ñ ñàìîé 21 χfl, 25 23 ÓÍÚ. . .è . Òàñêî .$59 êðóïíîé â ˲Ìfl, ìèðå ïèðàìèäîé ç‡ÒΉˠîËÍÓ‚, îËÔÔÒÓ‚, ÉÛ„„ÂÌıÂÈñòîëèöà ñåðåáðà. Âåëèêîëåïíûå ìóÏÓ‚ Ë ‰Û„Ëı Á‚ÂÁ‰ ÔÓ¯ÎÓ„Ó çåè, âêëþ÷àÿ æåì÷óæèíó ñòîëèöû – ìóOLD LYME – ÉéêéÑ çåé Ôðàíöà Ìàéåðà, ïèðàìèäû Ëóíû è àåèêÖëëàéçàëíéÇ à äÄèàíÄçéÇ Ñîëíöà, èñêóññòâî è ìàéÿ. 31 ˲Îfl, 27 ‡‚„. . . .àöòåêîâ . . .$65 (ӷ‰) ÑóäüáûîÎÓÂÌÒ è òâîð÷åñòâî Ðèâåðû, åÛÁÂÈ ÉËÒ‚ÓΉ,Äèåãî „‰Â Ӊ˷Ҹ ÔðèäûÍÓÎÓÌËfl Êàëî è äðóãèõ ìåêñèêàíñêèõ õóÔÂ‚‡fl ‡ÏÂË͇ÌÒÍËı ËÏÔÂÒäîæíèêîâ.͇ÚËÌ̇fl Òàéíàÿ „‡ÎÂÂfl æèçíü ÒÒðîöêîãî! ÒËÓÌËÒÚÓ‚, Ëı ‡·ÓÏðîæèâàíèå ïðåêðàñíîìÒ îòåëå, Ú‡ÏË. é·Â‰ ‚â ÂÒÚÓ‡Ì ‚ˉÓÏ ïåð̇ âîì â ìèðå îòåëå-ìóçåå, ðàñïîëîæåíãÓÌ„-ÄÈÎẨÒÍËÈ Á‡ÎË‚ áÄåéä òÖêãéäÄ ïéãåëÄ íîì â ëó÷øåì ðàéîíå ñòîëèöû – Çîíà àÐîñà. äêìàá êÖäÖ äéççÖäíàäìí Âñåèé íî÷è â îäíîì îòåëå! 4Ê Ë˛Ìfl, 14 ‡‚„. . . . . .Ðîññèè . . . . . .è.$69 ñâåäåíèþ ãðàæäàí ÓêðàëÛ‰¸·‡ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ò‡Ï˚ı ÛÒÔ¯Ì˚ı ‡ÍÚÂèíû: íàõîäÿñü â ãîñòÿõ â ÑØÀ, âû Ó‚ ÄÏÂËÍË Ë ‚Â̈ Â„Ó Ï˜Ú˚ – ۉ˂Ëìîæåòå åõàòü íà òóð â Ìåêñèêó áåç ÚÂθÌ˚È Á‡ÏÓÍ. èÓÂÁ‰Í‡ ìåêñèêàíñêîé âèçû. ̇ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÔÓÂÁ‰Â Ë ÍÛËÁ ÔÓ Í‡ÒË‚ÓÈ ÂÍ ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ&ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ: SOUTHAMPTON SAG HARBOR – ãìóòÖÖ ãéçÉ ÄâãÖçÑÖÊÀÍÜÎÍÛ ÄÎËÈÍÀçÄ ÌÎÍÓÌÅÍÒÎÂ, 11 ˲Ìfl, 30 ˲Îfl, 8 ÒÂÌÚ. . . .$56 ÀÍÒÈËÎÏÛ, ÁÐÀÉÑ, ÇÀÉÎÍ, ÊÐÀ“á‡Ôӂ‰ÌËÍ” ‰ÎflÑÀÄ ÏËÎÎËÓÌÂÓ‚ Ë ·˚‚¯‡fl ÒÅÐ SUNSET, ÏÓÑÒÛÍÈ, ÑÅÄÎÍËÚÓ·ÓÈ̇fl ÍÀ 16–22 ÒÚÓÎˈ‡ àïðåëÿ ÄÏÂËÍË, 7 äíåé ÏÛÁÂÈ ËÒÚÓËË Ë ÏÛÁÂÈ ÍËÚÓ·Ó‚, ҇χfl ÒÚ‡‡fl ÒË......................$1,368 ñ ïåðåëåòîì ̇„Ó„‡ ëòÄ. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ„ÛÎflÚ¸Òfl ÔÓ .....................$1,020 áåç ïåðåëåòà ÛÎˈ‡Ï Ë Ï‡„‡ÁËÌ‡Ï ‰Îfl “Ò‡Ï˚ı-Ò‡Ï˚ı”. Âêë.:ãîñòèíèöû, çàâòðàêè, 1 îáåäòóð íà ÄÇàÄòéì ëíÄêàççõï ëÄåéãÖíéÇ äæèïàõ, âñå ïîñåùåíèÿ. 21 ‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . .$62 Ïóòåøåñòâèå ïî ̇ ñàìûì êðàñî÷íûì ÍàëÚ‡ËÌÌ˚È „ÓÓ‰ ÉÛ‰ÁÓÌÂ, „‰Â ÔÓ‚Óöèîíàëüíûì ïàðêàì êàíüîíàì Àìå‰ËÚÒfl ‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ¯ÓÛèڇ͇„Ó Ó‰‡. åÓðèêàíñêîãî Çàïàäà, òóð̇˜‡Î‡ íà äæèïàõ ÊÌÓ ÔÓÎÂÚ‡Ú¸ ̇ Ò‡ÏÓÎÂÚ ïï ‚Â͇. â

åçéÉéÑçÖÇçõÖ Ìîíóìåíòîâ, èñïàíñêàÿ Ñèäîíà è ãî«ÑêìÉéâ» ÇÄòàçÉíéç (Á‡‚Ú‡Í)îçåðî ðîä ìèëëèîíåðîâ Ñêîòòñäåéë, 2Ïàóýëë, ‰Ìfl 2-3ïàðê ‡Ô.,Âóïàòêè 10-11 ‰ÂÍ. . . .$158 ñ äðåâíåéøèìè ÑÓÏ-ÏÛÁÂÈ «ïËÎ΂ۉ», „‰Â ÒÓ·‡Ì‡ ҇χfl èíäåéñêèìè ïàìÿòíèêàìè êóëüòóðû, ÍÛÔ̇fl ‚Ì êÓÒÒËË ÍÓÎÎÂ͈Ëfl ¯Â‰Â‚Ó‚ íåïîâòîðèìûé Ñàíñåò Êðàòåð ñ çàñÛÒÒÍÓ„Ó èÂÁˉÂÌÚÒÍË åÂ- ñ òûâøèì ËÒÍÛÒÒÚ‚‡. â ëàâå ëåñîì, «Ñàä ïóñòûíè» ÏÓˇÎ˚. ÄıËÚÂÍÚÛÌ˚È Ó·ÎËÍ Ç‡¯ËÌ„ÚÓöâåòóùèìè êàêòóñàìè. Êîâáîéñêèé ãî̇ ÛÌË͇θÌ˚ ÍÓÎÎÂ͈ËË ‚ 燈ËÓ̇θðîäË Rowhide ñ îáåäîì. ÌÓÈ É‡ÎÂ àÒÍÛÒÒÚ‚ Ë åÛÁ ïË¯ıÓ̇.  Ñé ÈÒÀËÈÈ: éí èÄêäÄÂÅÑÍÀ èéùíéÇ éëíêéÇÄ ÄÎÐÎÃÈ ÖÅÇÀÐÅÉ È ÒÀÉÍÛ ÅÄççÖêåÄçÄ 2 ‰Ìfl 9-10 ˲Îfl ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ. . .$158 (Á‡‚Ú‡Í, ÍÛËÁ) é·‡ ·Â„‡ ÉÛ‰ÁÓ̇! ÑÓÏ-ÏÛÁÂÈÐÈÌÀ «åÓÌÚ-È ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ØÅÄÅÂÐÛ „ÓÏÂË èνÈÒ», è‡Í èÓ˝ÚÓ‚, „ÓÓ‰ 縲 ÔËÎÐÅÍÖÈÈ, ÏÈÇÛ È ÑÈÅÍÛ, ÒÈè‡Îˆ „Û„ÂÌÓÚÓ‚.È ÂÎËÈÒÓÈ ÒÚ‡ËÌÌÓÈ ÎÐÂÈÅÒÎ,ÛÎˈÂÈ ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÅ äÛËÁ ÔÓ ÉÛ‰ÁÓÌÛÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÛÅ Í ÓÒÚÓ‚Û Å‡ÌÌÂχ̇. ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÃÎÇÖëçÄ åùâçÖ 3ÊÀÏÐÈ ‰Ìfl 28-30 χfl ÐÎÄÀ, ÇÎÑÒÐÎÂ È ÏÎÁÅ$254 (Á‡‚Ú‡ÍË, ӷ‰ Ò ÎÓ·ÒÚÂ‡ÏË) ÐÅÆÜÅ ÀÌÀËÜÔÈ. èÓÚ·̉, „Ó‡ 䇉ËÎÎ‡Í ‚ 9 - 18 ìàÿŇ 10ï‡·Ó, äíåé .............$2,595 Ô‡Í Ä͇‰Ëfl, èÂχ͂ˉ ҇χfl ñ ïåðåëåòîì, $1,585ÔÓÈÌÚ áåç –ïåðåëåÍ‡ÒË‚‡fl ÚӘ͇ Ï˝ÈÌÒÍÓ„Óãîñòèíèöû ÔÓ·ÂÂʸfl.3 è 4 òà(âêë.: âñå ïåðååçäû, çúû ïùåèòàê éáÖêâñå ïîñåçâåçäû, çàâòðàêè– èäêÄâ 3 óæèíà, à ÅÖãõï Ééê 3 ‰Ìfl 2-4 ˲Îfl $258 (Á‡‚Ú‡ÍË, ‚Ò ÔÓÒ¢ÂÌËfl ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ) ë‡ÏÓ Í‡ÒË‚ÓÂ Û˘Âθ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÏÂËÍË, èÓÙËθÌÓ ÓÁÂÓ,„ÓÓ‰-‡ÚÚ‡ÍˆËÓÌ ä·ÍÓ‚ – ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË ˜ÂÌ˚ı ω‚‰ÂÈ, ˆËÍÓ‚‡fl ÔÓ„‡Ïχ, ÒÚ‡ËÌÌ˚È ÔÓÂÁ‰ ‚ „Ó‡ı, „ÓÌÓ ÓÁÂÓ Ë „ÓÌ˚È ‚ÓÁ‰Ûı. ÄíãÄçíàóÖëäÄü äÄçÄÑÄ – NOVA SCOTIA & NEW BRUNSWICK 6ùåíèÿ ‰ÌÂÈ 2-7 &495 (Á‡‚Ú‡ÍË, ÍÛïî ‡‚„. ïðîãðàììå). Ëèðè÷åñêîå ËÁ, ÏÛÁÂÈ, ̇ˆËÓ̇θÌ˚ íåñïåøíîå ïóòåøåñòâèå Ô‡ÍË.) ïî êðàñèâåéê˚·‡ˆÍË ‰Â‚ÌË, ÒÚ‡ËÌÌ˚ øèì ðàéîíàì Èòàëèè, âêëþ÷àÿ „ÓÓ‰‡, Òîñêàíó ÔËÓ‰Ì˚ è„„ËÁ(3äÓÛ‚, è Óìáðèþ.ÙÂÌÓÏÂÌ˚. Ðèì, Ñîððåíòî íî÷èɇÎËâ îäÙ‡ÍÒ, ˜Û‰Ó-„ÓÓ‰ ã‡ÌÂÌ·Â„, ëÂÌ ÑÊÓÌìî. íîì îòåëå íà áåðåãó Òèððåíñêîãî FINGER LAKES Ë (3 çàÄÉÄêëäàâ ÇéÑéðÿ), Ôëîðåíöèÿ íî÷è íà áåðåãó ðåêè èÄÑ ÒÚÓÓ̇ñòàðèííûå - The best Àðíî).(ä‡Ì‡‰Ò͇fl Æèâîïèñíåéøèå ãîview ‰Ìfl 29 ÒÂÌÚ.-2 ÓÍÚ. $315 (Á‡‚ðîäà) -4 Ïèòèëüÿíî, Ñïåëëî, Ëóêêà, ÀñÚ‡ÍË, ÍÛËÁ, ‚Ò ÔÓÒ¢ÂÌËfl) ñèçè, Ñàí Äæèìèíüÿíî. Ìåñòî îòäûõà ë‡Ï˚ ۉ˂ËÚÂθÌ˚ ۄÓÎÍË Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡-

«çîëîòîé» êàíüîí Àíòèëîïû, Äîëèíà «çâåçä» - îñòðîâ Êàïðè è ìåñòî îòäûõà

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 1504 Sheepshead Bay Rd.,

977-157

LYDSI, INC - 21 CALIFORNIA ST., ROCKVILLE CENTRE, NY 11570

˝Ú‡ÊSHEEPSHEAD (ÎÂÒÚÌˈ‡ Ò΂‡) Àäðåñ îôèñà:21618 BAY RD.,

2nd FLOOR

Tel (718) 934-7925

Tel.: (718) 934-7925

Toll 1-800-850-5323 Website:Free www.lydsitravel.com • lydsitravel@yahoo.com

ÒÚË ¯Ú‡Ú‡ èìïåðàòîðîâ 縲-âÓÍ, Á̇ÏÂÌËÚ˚È ðèìñêèõ – äðåâíèéÏÛÁÂÈ ÒèâîıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÚÂÍ·, àðõèòåêòóðíàÿ äÓÌÂθÒÍËÈ ëè ñ âèëëîé Àäðèàíà, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, ËÏÂÌËÂâ ËÏèçå, ÏÛÁÂÈ ñðåäíåâåêîÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎfl «ìèñòåðèÿ-êàçóñ» ÍÓÏÔ‡ÌËË «äÓ‰‡Í», ‚Ó‰ÓÔ‡‰˚ Ë ÓÁÂ‡. âûå ÷óäî-ãîðîäà è ôåíîìåíàëüíûå

ôðåñêè. Ñàìàÿ êðàñèâàÿ ïðèìîðñêàÿ èìíÖòÖëíÇàü ë èÖêÖãÖíéå äîðîãà - Amalfi Drive. (ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÎÂÚ‡ ‚Íβ˜Â̇) ÔÅÍÎÌÅÍÛ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ ìÑàÇàíÖãúçõâ ãÄë ÇÖÉÄë

ËÏðàæñêèé ‚ ‡ÈÓÌÂÃðàä Á̇ÏÂÌËÚÓ„Ó óÂÌÓ„Ó¸fl ‚ ñ ñîáîðîì Ñâÿòîãî ÂèûÊÌÓÈ Ñ‡ÍÓÚÂ, ̇ÒÚÓfl˘Â Ë̉ÂÈÒÍÓ òà è Ìàëà Ñòðàíà, Êàðëîâ ìîñò è ÑòàËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÙÂÌÓÏÂ̇θ̇fl ÔËÓ‰‡ ðîìåñòñêàÿË ïëîùàäü ñ Ïðàæñêèì Îð˝ÚËı èÓÚÂÚ˚ ðàéîí ˜ÂÚ˚Âı Éîçåôîâ... ÔÂÁˉÂÌëîì. ÏÂÒÚ. Åâðåéñêèé ÚÓ‚ ̇ „Ó ꇯÏÓ, ҇χfl êîëüöî ÍÛÔ̇fl ‚ÐèíãÏËÀâñòðèÿ: áóëüâàðíîå  ÒÍÛθÔÚÛ‡ Crazy Horse, ÌÂÓ·˚˜Ì˚È øòðàññå, Îïåðà è Êóðñàëîí-ïàðê ñ ïàÔËÓ‰Ì˚È «Å‡¯Ìfl Ѹfl‚Ó·». ìÿòíèêàìèÙÂÌÓÏÂÌ âûäàþùèìñÿ êîìïîçèòîãìóòÖ Ééê åéÉìí Åõíú Õîôáóðã íéãúäé è ðàì, Äâîðöîâûé êîìïëåêñ êéäàá. 燈ËÓ̇θÌ˚ ԇÍË Õðàä ñ Ñîáîð Ñâ. Ñòåôàíà... Ñëîâàêèÿ: äÓÎÓ‡‰Ó, è‡Í ÄÓÍ ‚ ûÚÂ.ñîáîð Ñâ. Áðàòèñëàâñêèì çàìêîì, 7Ìàðòèíà, ‰ÌÂÈ 30 ‡‚„. – 5 ÒÂÌÚ. . . .$998Ìèãäå êîðîíîâàëè êîðîëåé, (Á‡‚Ú‡ÍË, ‰‚‡ ӷ‰‡). õàëüñêèå âîðîòà â Ñòàðîì ãîðîäå, ïàë͇ÎËÒÚ˚ „Ó˚ - Rockies, åÂÒ‡ ÇÂ‰Â, íîðàìà Äóíàÿ, Ðûíî÷íàÿ ïëîùàäü äÓÎÓ‡‰Ó åÓÌÛÏÂÌÚ, êÓȇΠÉÓ‰Ê Ë óÂ- ñ ôîíòàíîì è Ðàòóøà... Ì˚È ä‡Ì¸ÓÌ,Ðîëàíäà 뇉 ÅÓ„Ó‚. è‡Í ÄÓÍ (¯Ú‡Ú ûÚ‡),ÄÎÐÎÃÎÉ «Million Dollar Highway», ÉÎÂÌ‚Û‰ ÐÎÌÀÍÒÈÊΠëÔËÌ„Á (ÓÚÂÎ¸È ÒÝÑÒÅÒÎÂ: ÚÂÔÎ˚Ï ÏËÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ), ÑÛ‡Ì„Ó, äÓÎÓ‡‰Ó ÃÅÐÌÀÍÈß,ÄÒÔÂÌ, ØÂÅÉÖÀÐÈß, ÔÐÀÍëÔËÌ„Á, ÑÂÌ‚Â. èÓÂÁ‰Í‡ Í ‚Â¯ËÌ „ÓÖÈß, ÀÂÑÒÐÈß! 16 – 25 ñåíòÿáðÿ ˚ è‡ÈÍ èËÍÒ Ì‡ ÒÚ‡ËÌÌÓÏ ÔÓÂÁ‰Â. 10 äíåé ...................................$2365 åÖäëàäÄ - ùäáéíàäÄ ñÇÖíÄ 7 ‰ÌÂÈ - ñ–ïåðåëåòîì, (âêë.: 21 27 ÌÓfl·. .$1345 . . . . .–. land . . . only .$1040 çàâòðàêè, óæèíà, 1 êðóèç, âñå ïîñå26 ‰ÂÍ. – 21 flÌ‚. $1120 (‚ÍÎ. ·‡ÌÍÂÚ) ùåíèÿ ïî ïðîãðàììå). ÍàøËÒÍÛÒÒÚ‚‡ ìàðøðóòË – É·‚Ì˚ ¯Â‰Â‚˚ ÍÛθÚÛ˚, îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ è ðîìàíòè÷‡ıËÚÂÍÚÛ˚ ÒÚ‡Ì˚! çÂÁ‡·˚‚‡ÂÏ˚ „ÓÓíûõ- åÂıËÍÓ â ýòîéëËÚË, ÷àñòè Åâðîïû! Óíèêàëüíàÿ ‰‡ èÛ˝·Î‡, äÛ˝̇‚‡Í‡, óÓïðèðîäà, àðõèòåêòóðà, ÎÛ· Ë í‡ÒÍÓóäèâèòåëüíàÿ - ÒÚÓÎˈ‡ ÒÂ·‡, ÔË‡ÏËèíòåðåñíåéøàÿ èñòîðèÿ! Äîëèíà ‰˚ ãÛÌ˚ Ë ëÓÎ̈‡, ËÒÍÛÒÒÚ‚Ó ‡ˆÚÂÍÓ‚ðåêè Ë Ðåéí ëÛ‰¸·˚ - «âèííàÿ äîðîãà ÑËÂ„Ó Åâðîïû», ñêàχÈfl. Ë Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó êË‚Â˚, çî÷íàÿ ä‡ÎÓ Áàâàðèÿ, ãîðîäà Ôðàíêôóðò îˉ˚ Ë ‰Û„Ëı ‚ÂÎËÍËı ÏÂÍÒË͇Ì- ÒÍËı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚,èÚ‡È̇fl ÊËÁ̸ íÓˆÍÓ„Ó. ôèíàíñîâûé èñòîðè÷åñêèé öåíòð

ÎÒ ÉÅËËÎÓÑÒÓÎÍÀ Ë- ÉêÄçÑ äÄçúéç 5 ‰ÌÂÈ ÄÎ ÃÎÐÛ 20-24 χÚ‡,ÞÒÀ, 13-17 ÂÀÉÎÌÈÍÃ, ÌÓfl·. . . .$698 ÐÀØÌÎÐ! ÞÆç‡Ë·ÓΠÛÌË͇θÌ˚ ¯Â‰Â‚˚ ÍÀß ÄÀÊÎÒÀ, ÀÉÄÀÕÎ 1 – 7‡ıËÚÂÍèþëÿ ÚÛ˚ Ë ËÒÍÛÒÒÚ‚‡: Ò‡Ï˚ 7 äíåé................. $1050ËÌÚÂÂÒÌ˚ + ïåðåëåò ÍÓÏÔÎÂÍÒ˚ ÓÚÂÎÂÈ êîâáîéñêèé Ë Ëı ÌÂÔÓ‚ÚÓËχfl (Âêë.: çàâòðàêè, óæèí ñ «Ì‡˜ËÌ͇», ÌÂÓ·˚˜Ì˚ ۄÓÎÍË „ÓÓ‰‡íåîË øîó, âñå ïîñåùåíèÿ). Âàñ æäóò Â„Ó ÓÍÂÒÚÌÓÒÚÂÈ, ¯ÓÛ «Ñ‚‡ ÏËÎÎËÓ̇ Ó„áûêíîâåííûå ïðèðîäíûå è ðóêîòâîðÌÂÈ», ¯ÓÛ-ËÎβÁËÓÌ íÓχ҇, ͇ÍÚÛíûå ôåíîìåíû, âñåêË͇ ñàìîå-ñàìîå: ñàÒÓ‚˚È Ò‡‰ Ë «¯ÓÍÓ·‰Ì˚È ÏË ùÚÂθ å». ìàÿ êðóïíàÿ â ìèðå ãåîòåðìàëüíàÿ çîé‰ÌӉ̂ÌÓ ̇ É‡Ì‰Íàöèä‡íà ãåéçåðîâ ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë â Éåëëîóñòîóíñêîì ̸ÓÌ. ä‡Ê‰˚È ‰Â̸ñàìûé – ‡‚ÚÓ·ÛÒÌÓ ÒÓÔÓîíàëüíîì ïàðêå, áîëüøîé â ìè‚ÓʉÂÌË ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÒÏÓÚ‡ ã‡ÒâÇ„‡Ò‡. ðå ñêóëüïòóðíûé êîìïëåêñ ãîðå ëÖåú óìÑÖë ñàìûé ÑàäéÉéáîëüøîé áÄèÄÑÄ â ìèðå Crazy Horse, 8ìóçåé, ‰ÌÂÈ ïîñâÿùåííûé 23-30 ‡Ô. àêòåðó, . . . . . ëåãåíäàð.$1195 (Á‡‚Ú‡ÍË, ¯ÓÛ Ò Ó·Â‰ÓÏ, íîìó ÁèëëóÍÓ‚·ÓÈÒÍÓ Êîäè. Êîâáîéñêèå ãîðîäà è ÍÛËÁ Ò Î‡Ì˜ÂÏ). øåäåâðû ìîðìîíñêîé êóëüòóðû â Ñîëò èÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ÙÓÚÓ„ÂÌ˘Ì˚Ï Ë Ëýéê Ñèòè, ïðèðîäíûé ôåíîìåí Áàøíÿ ÛÌË͇θÌ˚Ï Í‡Ì¸ÓÌ‡Ï êàðòî÷êà» Ë ç‡ˆËÓ̇θÌ˚Ï Äüÿâîëà è «âèçèòíàÿ ÑØÀ – Ô‡Í‡Ï ÄÏÂË͇ÌÒÍÓ„Ó á‡Ô‡‰‡ – «ÁÓÎÓãîðà Ðàøìîð ñ âûñå÷åííûìè íà íåé ÚÓÈ» ̸͇ÓÌ ÄÌÚËÎÓÔ˚, Å‡ÈÒ, á‡ÈÓÌ, é‡Í ïîðòðåòàìè ïðåçèäåíòîâ. Ïàðê «Bear äËÍ Ë ‰., ÑÓÎË̇ åÓÌÛÏÂÌÚÓ‚, ëˉÓ̇ Ë World». „ÓÓ‰ ÏËÎÎËÓÌÂÓ‚ ëÍÓÚÚÒ‰ÂÈÎ, ÓÁÂÓ Ãåðìàíèè, Ìàéíö, â êîòîðîì æèë «×åÅÂÐÎÏÀ. ËÌ- èìíÖòÖëíÇàü è‡Û˝ÎÎ,ÈÌÏÅÐÑÊÀß Ô‡Í ÇÛÔ‡ÚÍË Ò ‰‚ÌÂȯËÏË áÄÈîãàíí áÑéêéÇúÖå ëîâåê òûñÿ÷åëåòèÿ» Ãóòåíáåðã, ×ÅÒÛÐÅ ÑÒÎËÈÖÛ:ÍÛθÚÛ˚, ÁÓÄÀÏÅØÒ, ‰ÂÈÒÍËÏË Ô‡ÏflÚÌË͇ÏË ÌÂÔÓçíàìåíèòûé êóðîðò Áàäåí-Áàäåí, íìêñàü: äìêéêí ÉûçÖç 16 ‰ÌÂÈ íåÂÅÍÀ, ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ, ÏÐÀÃÀ ‚ÚÓËÏ˚È ë‡ÌÒÂÚ ä‡ÚÂ, Á̇ÏÂÌËÚ˚È ïîâòîðèìûé Áàâà2-17 ˲Ìfl .Ìþíõåí . .$1695 -(Òñòîëèöà ÔÂÂÎÂÚÓÏ, 6 - 14 ñåíòÿáðÿ äíåé ........$2190 «ë‡‰ ÔÛÒÚ˚ÌË», ÍÛËÁ9ÔÓ ÓÁÂÛ ë‡„Û‡Ó. ðèè, ôðàíöóçñêèé Ñòðàñáóðã - ñòîëèöà ÔËÚ‡ÌËÂÏ Ë ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚ËflÏË) ñ ïåðåëåòîì, $1380 âÖããéìëíéìç, ëéãí áåç ãÖâäïåðåëåòà ëàíà, 2-‡Á. ·‡Î¸ÌÂÓÎӄ˘ÂÒÍËÈ Îáúåäèíåííîé Åâðîïû, ÷àñòüÚÂχθÂîñòî÷(âêë.: êÄòåéê, ãîñòèíèöûCRAZY 3 è 4 HORSE, çâåçäû, çàâòðà- ìÌË͇θÌ˚È ÉéêÄ Ì˚È ÍÛÓÚ Ö‚ÓÔ˚øâåéöàðñêèå Ò ÚÓÈÌÓÈ «ÔÓθÁÓÈ»: íîé Ôðàíöèè, ãîðîäà 8êè, ‰ÌÂÈ 12 – 19 . . . . . .$1198 2 óæèíà, âñ凂„. ïîñåùåíèÿ ïî ïðîã- ÏËÌÂ‡Î¸Ì‡fl ‚Ó‰‡ ‰Îfl ÍÛÔ‡ÌËfl Ë ÔËÂχ Áåðí è Ëþöåðí, âå÷íî ïðåêðàñíûå (Á‡‚Ú‡ÍË, ӷ‰‡, ÍÓ‚·ÓÈÒÍÓ ¯ÓÛ, Ó‰ÂÓ) ðàììå). 2Âåíãðèÿ: Áóäà è Ïåøò, Ïàðëà- ‚ÌÛÚ¸, ÏËÍÓÍÎËχÚ. Âàäóö Ç ÔÓ- è Àëüïû, ˆÂηÌ˚È ñòîëèöà Ëèõòåíøòåéíà âÂÎÎÓÛÒÚÓÛÌÒÍËÈ Ô‡Í«ÑåÒ „‡ÏÏ ìåíò è Ïëîùàäü ̇ˆËÓ̇θÌ˚È Ãåðîåâ, êóïàëüíè Ú‡ÍÊ – ÔÛÚ¯ÂÒÚ‚Ë ‚ ÒÚ‡ËÌÌÛ˛ ñòîëèöà àâñòðèéñêèõ Àëüï Èíñáðóê. Ò‡Ï˚ÏË ÍÛÔÌ˚ÏË „ÂÈÁÂÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚ͇÷åíüè» è Êîðîëåâñêèé çàìîê Ãîðà Ãåë- ÅÛÒÛ Ë Ì‡ „ÓÛ éÎËÏÔ, ‡ Ú‡ÍÊ – ‚ Ò‡Ï˚È Áàâàðñêèå„ÓÓ‰ êóðîðòû Ãàðìèø-ÏàðòåíÏË. ËÌÚÂÂÒÌÓÂïëîùàäü... ‚ ¯Ú‡Ú LJÈÓÏËÌ„ ÏË‡, ëڇϷÛÎ. ëåðòë‡ÏÓ è ìóçåéíàÿ ×åõèÿ: ˝ÍÁÓÚ˘Ì˚È êèðõåí è Îáåðàìåðãàó...

Í „ÛÔÔ‡Ï ËÁ β·Ó„Ó ¯Ú‡Ú‡ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÏÐÎÂÎÄßÒLYDSI, ÀËÜÔÐÅÄ ËÈÄÈß ÒÓËÜ×ÈÍÑÊÈÅ • Website: • www.alfredtulchinsky.com èÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ ÍÓÏÔ‡ÌËË: 21 ÈCalifornia St., Rockville Centre, www.lydsitravel.com NY 11570 åÓÊÌÓ ÔËÒÓ‰ËÌËÚ¸Òfl


(718) 998-5188

2417 CONEY ISLAND AVE (óãîë Ave U) Brooklyn NY 11223

(718) 998-4779

E-mail: BestAmericanTravel@yahoo.com www: BestAmericanTravel.us

ÒÓÐÛ Ñ ÐÓÑÑÊÈÌ ÃÈÄÎÌ (ÏÅÐÅËÅÒ ÍÅ ÂÊËÞ×ÅÍ) ÏÐßÌÛÅ ÊÎÍÒÐÀÊÒÛ - ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÛ ÒÓÐΠ ÅÂÐÎÏÓ

ÊÓÏÎÍ $100

EASTERN TOURS CONSOLIDATED

QUEENS

100

ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÅ ÒÓÐÛ. Äåéñòâèòåëåí äî 31 äåêàáðÿ

SPECIAL! ÔÈÐÌÅÍÍÛÉ ÒÓÐ! ÏÅÐÅËÅÒ ÂÊËÞ×ÅÍ! ÌÈÍÈ-ÃÐÓÏÏÛ

ÈÇÐÀÈËÜ 11 äí. 1,15, 29 ìàðòà, 5,19 àïð, 9,23 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò.$2250 ÏÀÐÈÆ- 9 äí. 24 ìàðò, 7,21 àïð, 12,26 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1850 ËÎÍÄÎÍ-ÏÀÐÈÆ 11 äí. 22 ìàðò, 5,19 àïð, 10,24 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $2150 ÈÑÏÀÍÈß 11 äí. 21,28 ìàðò, 4,11,18 àïð, 9,23 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1850 ÈÑÏÀÍÈß 9 äí. 13,20,27 ÿíâ., 3,10,17,24 ôåâð, 2,9,16, 23,30 ìàðò, 6,13,20,27 àïð, 4,11,18,25 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1500-$1650

ÏÐÀÃÀ-ÌÞÍÕÅÍ-ÂÅÍÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $860+ïåðåëåò ÁÀÂÀÐÈß-ÀÂÑÒÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß 10 äí. 13 ìàðòà, 3 ,26 ,27 àïð. , 15, 29 ìàÿ, 12,26 èþí, 10,24 èþë, 7, 21 àâã, 23 îêò., 9 íîÿá. . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1250+ïåðåëåò ÈÒÀËÈß 9-12 äí. 17, 24,31 ìàðò, 7,21 àïð, 12,26 ìàÿ, 9,30 èþí.,14,28 èþë. . îò $1600-$1990 ÊÀÐÍÀÂÀË Â ÈÒÀËÈÈ È Â ÍÈÖÖÅ 18,26 ôåâð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1880 ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ-ÁÐÞÑÑÅËÜ-ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ . .5 àïð, 24 ìàÿ . . . . . . . . . . . . . . . îò $1070+ïåðåëåò

ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐ ÂÅÄÓÙÈÕ ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈÉ ÌÈÐÀ AEROSVIT, FINNAIR, LOT, EL-AL ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ ÏÎ ÀÌÅÐÈÊÅ È ÂÎ ÂÑÅ ÑÒÐÀÍÛ ÌÈÐÀ

Ðîññèÿ, Óêðàèíà, Áåëîðóññèÿ, Ïðèáàëòèêà, Èçðàèëü è äð.

ËÓ×ØÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÊÐÓÈÇÛ

Carnival, Royal Caribbean, Princess, Celebrity Cruise

ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀÕ

Cancun, Jamaica, Aruba, Dominican Republic, Riviera Maya

Îôèñ ðàñïîëîæåí î÷åíü óäîáíî ðÿäîì ñî ñòàíöèåé ìåòðî KINGS HIGHWAY (ËÈÍÈÈ Q, B)

(718) 627-0500

(718) 627-0962

ÒÅË. ÔÀÊÑ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÎÂ

1690 Å 16 ST

1 (800) 794-9049 BROOKLYN, NY 11229 787-38

РУССКАЯ ПОДРУГА РОНАЛДУ СНЯЛАСЬ ТОПЛЕСС Ирина Шейк снялась в очередной соблазнительной фотосессии. На этот раз на страницах январского номера журнала Esquire русская подружка самого популярного футболиста мира португальца Криштиану Роналдуона предстает топлесс.

Позируя практически обнаженной, супермодель утверждает, что никогда в жизни не снимется голой в журнале Playboy. По словам Иры, владелец издания Since 1994 Хью Хефнер предлагал ей за это огромные деньги, но она отвергла его предложение. Общепризнанная красавица, успешная модель и невеста одного из лучших • Àâèàáèëåòû • Îòäûõ íà îñòðîâàõ футболистов планеты пла• Âñåâîçìîæíûå êðóèçû Èçðàèëü ñ ðóññêîãîâîðÿùèì ãèäîì нирует выйти замуж за сво• Òóðû â Åâðîïó его возлюбленного сразу • Àâòîáóñíûå òóðû ñ • Ìåæäóíàðîäíûå ðóññêîãîâîðÿùèì âîäèòåëüñêèå ïðàâà è ID после Евро-2012. ПредпоÌû ïîáúåì ãèäîì • Òðàâåë ñòðàõîâêè лагается, что свадьба пройëþáûå öåíû íà • Ëå÷åáíûå êóðîðòû дет на Мадейре. ëþáûå ïîåçäêè • Âñå âèäû ïðèãëàøåíèé

718-769-3000

WWW.BELLASTRAVEL.COM

• Visa Services

ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ! 499-269

Miami Beach Просторные студии с полной кухней с видом на океан ждут Вас к себе в гости. $80$90 ночь. Бронируйте заранее.

Таня (917) 767-7772

864264

ØÂÅÉÖÀÐÈß 9 äíåé...............................$818 ÃÅÐÌÀÍÈß 11 äíåé................................................. $927 ÈÑÏÀÍÈß-ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 16 äíåé.............................. $979 ÈÒÀËÈß 9 äíåé.................................................................. $769 ÃÐÅÖÈß 18 äíåé................................................................. $628 ÏÐÀÃÀ-ÂÅÍÀ-ÁÓÄÀÏÅØÒ 9 äíåé. .........................$739

Воспользуйтесь возможностью недорого отдохнуть в Condo Hotel с бассейном на океане.

872-23

ЗВЕЗДОПАД

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

www.Ru sRek.com

ÁÈÇÍÅÑ-ÁËÎÃÈ “Ðóññêîé Ðåêëàìû”

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ËÎÍÄÎÍ-ÁÐÞÑÑÅËÜ-ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ-ÏÀÐÈÆ .$914 ÀÍÃËÈß-ÔÐÀÍÖÈßÈÒÀËÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß........................$1059 ÈÒÀËÈß-ÀÂÑÒÐÈß-ÃÅÐÌÀÍÈßÃÎËËÀÍÄÈß-ÀÍÃËÈß 13 äíåé................$1099 ÈÑÏÀÍÈß 15 äíåé ...................................$979

ÂÛÏÈÑÛÂÀÅÌ ÁÈËÅÒÛ Â ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ!

921-205

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÂÑÅ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÒÓÐÛ

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ!!! SPECIAL PRICE!!!

Р усская РЕКЛАМА

ÁÎÍÓÑ $25-100! Îòäûõ íà Êàðèáñêèõ îñòðîâàõ! www.newtripforyou.com

Brooklyn 718-676-0903 Ìanhattan 212-683-6555 New Jersey 201-687-8200

ЗВЕЗДОПАД

SPECIAL! CARRIBEAN ÊÐÓÈÇ ÈÇ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ 11-12 ÄÍÅÉ ÎÒ $750 ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ-ÁÐÀÇÈËÈß-ÓÐÓÃÂÀÉ-×ÈËÈ 12-15 äí. 13,20,27 ÿíâ., 2, 9, 17, 23, 30 ìàðò, 6,13, 20, 27 àïð. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1650-$2250 ÊÈÒÀÉ 15 äí. 2,9,16,23ôåâð,1,8,15 ìàðò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1450 ÁÓÄÀÏÅØÒ-ÏÐÀÃÀ-ÂÅÍÀ 11 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $990 ÁÓÄÀÏÅØÒ-ÏÐÀÃÀ-ÇÀËÜÖÁÓÐÃ-ÂÅÍÀ-ÁÀËÀÒÎÍ 14 äí. 25 àïð, 16 ìàÿ, 6,27 èþí.,18 èþë., 8 àâã, 5, 26 ñåíò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îò $116Î ÊÐÀÊÎÂ, ÁÓÄÀÏÅØÒ, ÂÅÍÀ, ÏÐÀÃÀ 10 äí. 23 ìàðò, 30 àïð, 25 ìàÿ, 6,27 èþë, 17 àâã, 28 ñåíò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $850 ÈÒÀËÈß 9 äí. ÐÈÌ Íåàïîëü, Ïîìïåè, Âàòèêàí, Ôëîðåíöèÿ, Ïèçà, Ñèåíà, Âåíåöèÿ, Ñàí-Ìàðèíî, ÐÈÌ. Çàâòð., óæèíû âêë. Êàæäóþ ñóááîòó. . . . . . . .îò $74O ÂÑß ÈÒÀËÈß 9 äí. Ìèëàí-Ðèì. Êàæäóþ ñóááîòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $88Î ÂÑß ÈÒÀËÈß + ÎÒÄÛÕ 12 äí. Êàæäóþ ñóááîòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îò $115Î ×ÅÒÛÐÅ ÑÊÀÍÄÈÍ. ÑÒÎËÈÖÛ + ÔÈÎÐÄÛ 10 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1180 11 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1320 ÍÈÖÖÀ - ÊÀÍÍÛ - MOÍAÊO 9 ÄÍ. Êàðíàâàë 18 ôåâð. . . . . . . . . . . . . . . . .îò $850 ÌÞÍÕÅÍ-ÇÀËÜÖÁÓÐÃ-ÂÅÍÀ 9 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . îò $850 ÈÑÏÀÍÈß 9 äí. Çàâòðàêè, óæèíû âêë. Êàæä. ïÿòí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $80Î ÂÑß ÈÑÏÀÍÈß 11 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1050 ÑÒÎËÈÖÛ ÈÑÏÀÍÈÈ 9 äí. Çàâòð, óæèíû âêë. Êàæä. ïÿòí. . . . . . . . . . . . . . . .îò $780 ÈÑÏÀÍÈß - Þà ÔÐÀÍÖÈÈ 9 ÄÍ. 20 ÿíâ., 10 ôåâð, 9, 23, 30 ìàðò, 6,13, 25, 27 àïð, 4,11 ìàÿ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $870 ÈÑÏÀÍÈß-ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 16 ÄÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1420 ÏÎÐÒÓÃÀËÈß-ÈÑÏÀÍÈß 11 ÄÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1220 ÈÑÏÀÍÈß-ÌÀÐÎÊÊÎ 16 ÄÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1120 ÈÑÏÀÍÈß-ÈÒÀËÈß-ÔÐÀÍÖÈß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1320 ÀÍÃËÈß-ØÎÒËÀÍÄÈß-ÓÝËÜÑ 12 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $135Î ÂÑß ÀÍÃËÈß. 9 ýêñêóðñèé. 9 äí. Êàæäóþ ïÿòí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $85Î ËÎÍÄÎÍ. 8 äí. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ. Êàæäóþ ïÿòí. è ñóááîòó . . . . . . îò $45Î ËÎÍÄÎÍ-ÏÀÐÈÆ-ÁÅÍÈËÞÊÑ 13 äí. 27 àïð.,29 èþí, 28 èþë, 24 ñåíò. . . .îò $1200 ÏÀÐÈÆ+ÇÀÌÊÈ ËÓÀÐÛ 8 äí. Âûëåò â ëþáîé äåíü íåäåëè . . . . . . . .îò $76Î ÃÅÐÌÀÍÈß-ÁÅËÜÃÈß-ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÁÐÈÒÀÍÈß 12 äí. . . . . . . . . . . . . . .îò $1Î70 ÃÅÐÌÀÍÈß 9, 12 äí. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $8ÎÎ-$1ÇÎÎ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ 8 äí. Ãààãà, Äåëüôò, Âàïåíäàí, Çåíòæàíò. Êàæäûé ïîíåä. . îò $70Î ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ-ÁÐÞÑÑÅËÜ 8 äí. Êàæäûé ïîíåäåëüíèê . . . . . . . . . . . . .îò $84Î ÃÅÐÌÀÍÈß + ÁÅÍÈËÞÊÑ 11 äí. 21 ìàðò, 4,18 èþí, 1,14,28 èþë, 11,18 àâã, 10,23 ñåíò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $1,09Î ÃÅÐÌÀÍÈß + ÁÅÍÈËÞÊÑ + ÏÀÐÈÆ 11 äí. 4 ìàðò, 14,29 àïð, 20 ìàÿ, 19 èþí, 2,15,29 èþë,12,19 àâã, 11 ñåíò, 2 îêò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $92Î ÃÅÐÌÀÍÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß 9 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $78Î ÃÅÐÌÀÍÈß-ÁÅËÜÃÈß-ÔÐÀÍÖÈß-ÏÐÀÃÀ 13 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $90Î ÃÅÐÌÀÍÈß-ÀÂÑÒÐÈß 9 äí. 30 àïð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $89Î ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÁÀÂÀÐÈÈ 9 äí. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ . . . . . . . . .îò $70Î ÁÀÂÀÐÈß - ÐÅÉÍÑÊÀß ÄÎËÈÍÀ 9 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $81Î ÁÀÂÀÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß 9 äí. 23, ìàðò, 6, 28 àïð, 25 ìàÿ, 15, 29 èþí, 24 èþë, 21 àâã, 5, 19 ñåíò, 16 îêò., 19 íîÿá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $95Î ÀÂÑÒÐÈß-ØÂÅÉÖÀÐÈß-ÁÀÂÀÐÈß 12 äí. 3, 26, 27 àïð, 15,29 ìàÿ, 12, 26 èþí, 10,24 èþë, 7,21 àâã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $129Î ØÂÅÉÖÀÐÈß 8 äí. Öþðèõ, Ëþöåðí, Áåðí, Æåíåâà. Êàæäóþ ïÿòíèöó . .îò $94Î ØÂÅÉÖÀÐÈß Îòäûõ íà îçåðàõ 10 äí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $130Î ÀÂÑÒÐÈß 8 äí. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $75Î ÏÐÀÃÀ Ëåãåíäû ïðîøëîãî. Êàæäóþ ñóááîòó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $55Î ÁÓÄÀÏÅØÒ È ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ 8 äí. Êàæäóþ ïÿòíèöó . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $75Î ÏÐÀÃÀ-ÁÓÄÀÏÅØÒ 8-1Î-12 äí. Êàæäóþ ïÿòí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $75Î ÈÇÐÀÈËÜ îò 10 äî 13 äí. Íåñêîëüêî âàðèàíòîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . .îò $8ÎÎ

• Оформление пенсий гражданам PФ: 55 лет - женщинам 60 лет- мужчинам • Оформление в США • Доверенности, справки, подтверждающие факт нахождения в живых

A 53 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

BROOKLYN

958-142

ÏÅÍÑÈÈ


FUN TRAVEL

A 54

(718) 234.2511

2225 65 Str., Brooklyn, NY 11204

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

NY МОСКВА NY от $380 NY ЛЕНИНГРАД NY от $380 NY КИЕВ NY от $390 NY ПРИБАЛТИКА NY от $380 NY МИНСК NY от $442 NY ТЕЛЬАВИВ NY от $550

ОСТРОВАОСТРОВАОСТРОВА Cancun от $599 Bahamas от $499 Jamaica от $659

653-368

Лето лучший сезон в Карловых Варах Экскурсии с русским гидом по Америке, Канаде, Европе

Dominican Rep. от $650 RoyalCaribbean от $549 Celebrity от $549

ЫЕ ИАЛЬН СПЕЦЦ ЕНЫ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

• ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ èç ëþáîãî ãîðîäà ÑØÀ ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì. • ÎÒÄÛÕ: Êàðèáñêèå îñòðîâà, Ìåêñèêà, Ãàâàéè, Ëàñ-Âåãàñ. • ÒÓÐÛ ïî Åâðîïå ñ àíãëî-ðóññêîãîâîðÿùèì ãèäîì. • ÐÅÇÅÐÂÈÐÓÅÌ ãîñòèíèöû, ÏÐÎÊÀÒ ìàøèí. • ÊÐÓÈÇÛ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. • ÂÈÇÛ â ñòðàíû ÑÍÃ. 19 ëåò â áèçíåñå • Ñðî÷íûå òóðèñòè÷åñêèå ïàñïîðòà.

ÏÀÑÏÎÐÒÀ. ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ EASTERN TOURS CONSOLIDATED

958-141

• Обмен, продление, восстановление паспортов РФ, Украины, США • 2-й американский паспорт • Гражданство для детей • Обмен, продление паспортов для нелегалов. • Подтверждение гражданства BROOKLYN: 718-676-0903 • ÌANHATTAN: 212-683-6555 Brooklyn 718-676-0903 NEW JERSEY: 201-687-8200

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÏÅÍÑÈÈ

977-148

Бурный роман «золотого голоса России» Николая Баскова и балерины Анастасии Волочковой набирает обороты. Тенор заявил, что уже сделал предложение артистке, и они даже определились с датой свадебной церемонии.

45992

Àðóáà, Àêàïóëüêî, Êàíêóí, Äîìèíèêàíñêàÿ ðåñïóáëèêà, Ãàâàéè è ëþáûå äðóãèå êóðîðòû ïî âàøåìó âûáîðó CRUISES & !! SALE ÀÂÈÀÁÈËÅÒÛ SALE !! VACATIONS Ìîñêâà, Ñàíê-Ïåòåðáóðã, Êèåâ, Îäåññà, Ðèãà, Áàêó, Ìèíñê, Áåðëèí, Ëîíäîí, Ìàäðèä, Ïàðèæ, Ïðàãà, www.AAPearl.com Ðèì, Ãîíêîíã, Òåëü-Àâèâ, Òîêèî ÊÐÓÈÇÛ: (3-14 days) - $359 Carnival, Celebrity, Princess, Royal Caribbean, Norwegian ÒÓÐÛ ÏÎ ÅÂÐÎÏÅ ñ àíãëî- è ðóññêîÿçû÷íûìè ãèäàìè - $479 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÒÓÐÛ: Discover Europe, Japan and Asia Exotic tours to S America & Africa LAS VEGAS PACKAGES, CALIFORNIA, ORLANDO, MIAMI, ÊÅÓ WEST - îò $219 ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÅ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ïî Àìåðèêå ÐÅÇÅÐÂÈÐÓÅÌ ãîñòèíèöû è ìàøèíû 847-163 FREE $1,000.000 Å&Î INSURANCE

Оказывается, «натуральный блондин» отечественного шоу-бизнеса успел сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной балерине, а также пригласить на торжество кучу друзей. Намеченная свадьба назначена на 4 марта следующего года. Однако, несмотря на всю серьезность заявления, так и осталось загадкой, действительно ли Басков с Волочковой решили пожениться.

ПОД ГРАДУСОМ

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó. ÌÛ ÍÅ ÄÀÅÌ ÄÅÒÑÊÈÅ ÖÅÍÛ ÍÀ ÂÇÐÎÑËÛÅ ÁÈËÅÒÛ È ÖÅÍÛ "ÎÒ...” Çâîíèòå, ïðèõîäèòå. Ìû æäåì Âàñ!

115 Brightwater Ct #1G, Brooklyn, NY 11235 (212) 575-2555 • (718) 368-2555 • aroundtravel@mail.ru 306-125 Òåëåôîí çà ïðåäåëàìè NY (800)-455-4606

БАСКОВ СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОЛОЧКОВОЙ

Tel. (718) 605-1600 • Fax (718) 605-4306 • Toll free (866) 999-0599 ÊÓÐÎÐÒÛ SPECIALS (8 days) - ÎÒ $650

UND TRAVE O L AR INTERNATIONAL COMPLETE SERVICE

ЗВЕЗДОПАД

САМЫЕ ДОРОГИЕ ВИНА 2011 ГОДА Для винного мира минувший год оказался щедрым на рекорды. На ведущих аукционах развернулась настоящая охота за уникальными бутылками. аибольший интерес, как и раньше, вызывают «Бургуния» и «Бордо». В самом начале года с молотка ушла роскошная коллекция знаменитого британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера. На аукционе Sotheby`s в Гонконге за нее выручили $5,6 млн. 12 бутылок Chateau Petrus 1982 были проданы за $77564. Такое же количество бутылок Chateau Lafite 1982 и Chateau Palmer 1961 ушли соответственно за 58949 и $40333. Однако первое место неоспоримо принадлежало винам от великого бургундского хозяйства Domaine de la Romanee Conti. Шесть бутылок La Tache 1990 нашли своего ценителя за $37231, а шесть бутылок Romanee Conti 1996 - за $55846. Вообще Romanee Conti постоянно фигурировало в топ-листах ведущих торговых площадок. На торгах аукционного дома Bonhams, которые состоялись в Лондоне, вино ушло с молотка за $119,3 тысячи. За такую сумму покупатель из Британии приобрел кейс с 12 бутылками Romanee Conti 1988 года.

Н

Впрочем, бордосцы не отставали. На октябрьских торгах Christie`s в Нью-Йорке топовым лотом стала партия вина из 12 бутылок Petrus 1961 года. Этот лот ушел с молотка за $144 тысячи. Этот кейс стал самой дорогой партией Petrus, когда-либо продававшейся на аукционах. В целом, все выставленные на нью-йоркские торги Christie’s вина Petrus в совокупности превысили эстимейт на 150%. Так, еще один с 11 бутылками этого вина 1961 года был продан покупателю из Европы за $90 тысяч. На гонконских торгах Sotheby`s 300 бутылок Chateau Lafite Rothschild были проданы за $540 тысяч. Эта партия признана самым дорогим винным лотом 2011 года. Однако безусловными лидерами стали два уникальных вина от Romanee-Conti и Chateau d’Yquem. На торгах Christie`s в Женеве одну единственную бутылку великого бургундского хозяйства купили за $123,9 тысячи. Этот лот был признан уникальным по двум причинам. Во-первых, вино датируется 1945 годом. Во-вторых, оно оказалось последним, сделанным из винограда, который не прививали от филлоксеры.


ÑÏËÀÒÍ ÁÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ Î ÏÐÈÅÌ

A 55

×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

Í Û À Ð Â Î Ò Í Ñ ÜÞ-ÉÎÐÊÅ Å Ð Å È Ø × ËÓ DRESSLER

Òåëåôîí:

Ä

Àäðåñ:

149 Broadway, nr. Driggs Ave., Williamsburg, Brooklyn (718) 384-6343

Òåëåôîí:

Ïîçäðàâëÿåò âñåõ äðóçåé ñ Íîâûì 2012 ãîäîì!

965-40

(347) 207-5122

2707 86th Str., Brooklyn, NY 11223 (óãîë West 11th Str.) www.vernisazh.com

Àäðåñ: Òåëåôîí:

Ñ

845 UN Plaza, at 47th Street. (212) 964-7777

ïóñòÿ äâà ãîäà ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû Tribecà Megu îòêðûâàåò ñâîé âòîðîé ðåñòîðàí â Ìàíõýòòåíå, êîòîðûé óþòíî ðàñïîëîæèëñÿ íà ïåðâîì ýòàæå Darth Vaderesque Trump World Tower. Õîòÿ îí ìåíüøå ïî ðàçìåðó, ÷åì Tribeca, åãî ñòèëüíûé èíòåðüåð òàêæå èçûñêàí è òùàòåëüíî ïðîäóìàí: èçÿùíàÿ ëþñòðà èçãîòîâëåíà èç ÷åðíîãî õðóñòàëÿ Swarovski, ñòåíû óêðàøåíû îãðîìíûìè ôðåñêàìè ñ èçîáðàæåíèåì îñêàëèâøèõñÿ ðû÷àùèõ òèãðîâ, à âîñåìü îðèãèíàëüíûõ àáàæóðîâ â ñòèëå Megu, êîòîðûå êîìôîðòíî ñìÿã÷àþò ñâåò, ãàðìîíè÷íî äîïîëíÿþò àòìîñôåðó óþòà è ñïîêîéñòâèÿ. Êóõíÿ Megu âñåãäà îòëè÷àëàñü ïðåóâåëè÷åííûì âíèìàíèåì è óâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê èíãðåäèåíòàì, è ýòè òðàäèöèè âñåöåëî ñîáëþäàþòñÿ íà íîâîì ìåñòå. Èñòèííûå ãóðìàíû ìîãóò ïîïðîáîâàòü ñåìü ìÿñíûõ è ðûáíûõ áëþä ñ òåì, ÷òîáû âûáðàòü äëÿ ñåáÿ îäíî ñàìîå âêóñíîå. Ñëàäêèå áëþäà òîæå ïîðàæàþò âàøå âîîáðàæåíèå ñâîèì àññîðòèìåíòîì è âêóñîì. Íåñìîòðÿ íà íåáîëüøîé ðàçìåð, ôèðìåííîå óêðàøåíèå â öåíòðå ñòîëà, âûïîëíåííîå èçî ëüäà, ñòàëî â ðåñòîðàíàõ Megu òàêîé æå íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ýòèêåòà è ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè, êàê ñòàòóÿ Áóääû â áóääèéñêîì õðàìå.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÆÅËÀÅÒ Ñ×ÀÑÒÜß È ÇÄÎÐÎÂÜß È ÏÐÎÙÀÅÒÑß Ñ ÂÀÌÈ

MIDTOWN MEGU

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

V ernisazh

RESTAURANT

Ó

ëèöà Van Brunt íèêîãäà íå áûëà èçâåñòíà ñâîèìè ðåñòîðàíàìè è, òåì áîëåå, ïîïóëÿðíûìè, õîòÿ ìåñòíûé "áóòèê" ñïèðòíûõ íàïèòêîâ LeNeU ïîðàæàåò ñâîèì àññîðòèìåíòîì è êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè è õîðîøî çíàêîì èñòèííûì öåíèòåëÿì àëêîãîëÿ âî âñåì ãîðîäå. Ðåñòîðàí The Good Fork îòêðûëñÿ áåç ëèøíåé ñóåòû, íî óæå óñïåë ñòàòü àâòîðèòåòíûì è ïîñåùàåìûì çàâåäåíèåì ó áëàãîäàðíîãî ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Âëàäåëüöû ðåñòîðàíà — ñóïðóæåñêàÿ ïàðà — àêòåð è ìàñòåð ïî äåðåâó Áåí Øíàéäåð è åãî æåíà Ñîóõè Êèì (àìåðèêàíêà êîðåéñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ). Àòìîñôåðà â The Good Fork âïîëíå ïðèñòîéíàÿ è ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê äîìàøíåé — óþòíûå ìèíè-êàáèíû îðãàíè÷íî äîïîëíÿåò îðèãèíàëüíûé äåðåâÿííûé ðåçíîé ïîòîëîê, ñìóòíî íàïîìèíàþùèé ñïîêîéíîå ìîðå, èñêóññòâåííûé ñàä âîò-âîò áóäåò ãîòîâ. Ýêëåêòè÷íûå è ðàçíîîáðàçíûå ïðîäóêòû ãîòîâÿòñÿ â ïñåâäîîòêðûòîé êóõíå. Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü òàêèå áëþäà, êàê çàïå÷åííàÿ â èçûñêàííî âêóñíîì òåñòå ñâèíèíà ñ ëóêîì-ðåçàíöåì è îðèãèíàëüíûì îñòðûì ñîóñîì, ñóï èç ñòðó÷êîâ îêðû ñ êðåâåòêàìè è ìÿñîì êóðèöû. Äëÿ âåãåòàðèàíöåâ ïðèãîòîâëåí ïðèÿòíûé ñþðïðèç — ñïåöèàëüíîå ìåíþ ñ àêöåíòîì íà àçèàòñêóþ êóõíþ, â êîòîðîå âêëþ÷åíû àëüòåðíàòèâíûå âåðñèè òàêèõ áëþä, êàê "ñòåéê ñ ÿéöîì" ïî-êîðåéñêè èç âêóñíîãî ïèêàíòíîãî ðèñà êèì÷è.

Р усская РЕКЛАМА

îëãîå âðåìÿ ìåñòíûå ëþáèòåëè è öåíèòåëè âêóñíîé ïèùè ïðåäïî÷èòàëè êóõíþ ðåñòîðàíà Peter Luger, ò.ê. â ýòîì ðàéîíå ãîðîäà åìó ïðîñòî íå áûëî ðàâíûõ, íî ñåãîäíÿ ñòàðîìó çàâåäåíèþ ñîñòàâëÿþò äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ íîâûå ìåñòà îòäûõà è ðàçíîîáðàçíûõ ñòèëåé ïîâàðñêîãî èñêóññòâà. Ñíà÷àëà ïîñëå ðåìîíòà è ðåêîíñòðóêöèè çàíîâî îòêðûë ñâîè äâåðè Diner & Marlow & Sons, è âîò òåïåðü ñâîþ æèçíü íà÷èíàåò èçÿùíûé è èçûñêàííûé Dressler, òðàäèöèîííûé ñåçîííûé àìåðèêàíñêèé ðåñòîðàí, íàçâàííûé â ÷åñòü ãëàâíîãî ãåðîÿ èçâåñòíîãî èñòîðè÷åñêîãî ðîìàíà Ñòèâåíà Ìèëõàóñåðà, êîòîðûé ïîëó÷èë ïåðâóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ Ïóëèòöåðà.  Dressler âñå áîëüøîå — è çàë ðåñòîðàíà, è êàðòà âèí, è, ÷òî î÷åíü âàæíî, àññîðòèìåíò áëþä â ìåíþ, ñîñòàâëåííîãî â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ DuMont åãî æå øåô-ïîâàðàìè, íåáåçûçâåñòíûìè Ïîëî Äîáêèíûì è Êýëîì Ýëèîòîì. Öåíû â íîâîì ðåñòîðàíå äàëåêî íå ñàìûå íèçêèå, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ îñíîâíûõ áëþä — æàðåíîé óòèíîé ãðóäêè, èëè òóøåíîé óòèíîé íîæêè ñ óòèíûì æå êðåïèíåòòè. Äëÿ óäîáñòâà ïîñåòèòåëåé çíàìåíèòûé ôèðìåííûé ãàìáóðãåð DuMont ìîæíî çàêàçàòü è â áàðå ðåñòîðàíà.

391 Van Brunt Street, nr. Coffey Street, Red Hook, Brooklyn (718) 643-6636

682-204

Àäðåñ:

OD FORK THE GO

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

718-934-7733

E-mail: reklama2000@yahoo.com


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 56

Holiday ÂÑÅ, ×ÒÎ ÂÛ !! ÌÎÆÅÒÅ ÑÚÅÑÒÜ Special! ÇÀ ÂÅ×ÅÐ ÂÑÅÃÎ ÇÀ Japanese Fusion

Style Sushi

Ïðèõîäèòå è ïîïðîáóéòå our Special New Drinks! Sparkling Cold Sake!

Including Lobster Roll

6914 3RD AVE., BROOKLYN

S: DAILY NEW

(ìåæäó Bay Ridge Ave.& Ovington Ave.)

562-91

718.491.0662

ILABLE OOM AVA TATAMI R

÷àñû ðàáîòû: âîñêð.- ÷åòâ.: 11.30am -11pm ïÿòí. - ñóá. 11.30 - midnight

 íàøåì ìåíþ âû íàéäåòå ñàìûå èçûñêàííûå áëþäà WE DO DELIVERY ÿïîíñêîé êóõíè ÓÞÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ

Ecëè Âàì íå ïîíðàâèëîñü áëþäî, êîòîðîå âû çàêàçàëè, ñêàæèòå îá ýòîì õîçÿèíó – è âû íå áóäåòå çà íåãî ïëàòèòü.

Cçàäè ìóíèöèïàëüíûé ïàðêèíã BROOKLYN

Р усская РЕКЛАМА

1714 SHEEPSHEAD BAY ROAD . . (718) 368-3255 1221 QUENTIN RD. . . . . . . . . . (718) 998-9882 (Bet. E12 St. & E 13 St)

177 ATLANTIC AVE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (718) 935-1300 10 AKRON PLAZA, STATEN ISLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . (718) 983-5063

Ïðèíèìàåì Ñredit Ñards

1907 KINGS HIGHWAY,

www.mitoushinyc.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Brooklyn, NY 11229

718-336-3688 718-336-3699

952-04

969-24

FREE DELIVERY

Monday to Thursday 11 am - 11 pm Friday & Saturday 11 am - 12 midnight Sunday 12 noon - 11 pm 974-30

Japanese, Asian & Chinese Cuisine

50% OFF

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Ãàçåòû “Ðóññêàÿ Ðåêëàìà” è “Ðóññêèé Áèçíåñ è Îáùèíà” îïóáëèêóþò Âàøè ïîçäðàâëåíèÿ ñî ñâàäüáîé, îòêðûòèåì íîâîãî áèçíåñà, äíåì ðîæäåíèÿ, áàð- è áàòìèöâîé! (Ðåïîðòàæ, ôîòîãðàôèþ, ïîçäðàâëåíèÿ)

718-769-3000 ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ ÂÀÑ ÏÎÇÄÐÀÂßÒ ÒÛÑß×È ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ.

ON SUSHI & SASHIMI

15%

OPEN HOURS Mon. to Thur. - 11 am - 11 pm

AFTER 6 PM

COUPON

FOR DINE IN ONLY

MANY VARIETY, PLEASE ASK

FREE FREE FREE 974-142

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Friday 11 am - 11.30 pm Saturday 12.00 noon - 11.30 pm Sunday 12.00 noon - 11.00 pm

966-34

952-33

PLUS

203 Neptune Avenue,Brooklyn, NY 11235

OPEN 7 DAYS

From 11 am to Midnight

ONE CAN SODA ANY REGULAR ROLL

Purchase of $10.00 or more

Purchase of $20.00 or more

ANY DRINK OR ROAST PORK FRIED RICE (Lg) OR 2 REGULAR ROLL Purchase of $30.00 or more

Cannot be combined with other offer. Not include lunch

Cannot be combined with other offer. Not include lunch

Cannot be combined with other offer. Not include lunch

Free Delivery

718-998-8670 718-998-8671 1704 Avenue M, Brooklyn, NY 11230 (between E 17Str. & E 18 Str)

ÑÀÌÛÉ ÊÐÓÏÍÛÉ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÉ ÏÎÐÒÀË ÑØÀ!


A 57

ÒÎËÜÊÐÎÅ!  ßÍÂÀ

976-95

 ÑÂßÇÈ Ñ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅÌ ÈÒÀËÜßÍÑÊÎÉ ËÈÍÈÈ

Adami & Martucci ÎÁÚßÂËßÅÒ ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

ñ 1 ïî 31 ÿíâàðÿ èç êîëëåêöèè Adami & Martucci

ËÞÁÎÅ ÈÇÄÅËÈÅ

50%OFF

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

950-198

ñ ýòèì áúÿâëåíèåì

Òàêæå â ìàãàçèíå áîëüøîé àññîðòèìåíò

“Swarovski”

Rebecña Crislu è ñóìêè âåäóùèõ èòàëüÿíñêèõ êîìïàíèé

718-513-0990

1401 SHEEPSHEAD BAY RD. (corner East 14 Str.) www. AdamiMartucci.com www.BestExoticNY.com Ìû ôèíàíñèðóåì ïîä 0% äî 12 ìåñÿöåâ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Nick’s Lobsters

Restaurant & Fish Market Est. 1955

Âîñêðåñåíüå-÷åòâåðã, 11 am - 10 pm Ïÿòíèöà-ñóááîòà, 11 am - 11 pm

977-20

10% äèñêàóíòà www.nickslobster.com

(718) 253-7117

2777 Flatbush Ave., Brooklyn, NY 11234

ïðè óïîìèíàíèè ýòîãî îáúÿâëåíèÿ

963-98

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

•Ñòîëèêè ïîä îòêðûòûì íåáîì •Áîëüøîé áåñïëàòíûé ïàðêèíã, âèä íà îêåàí •Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàëåíüêèõ âå÷åðèíîê, äíåé ðîæäåíèÿ, þáèëååâ, îêîí÷àíèå êîëëåäæà •Ìîæíî ïðèíîñèòü ñ ñîáîé âîäêó


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 58

2269 OCEAN AVENUE

421 OCEAN PKWY

(ÓÃÎË AVE. R)

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

Äîêòîð Ôðèäà Ãîëäèíà, M.D. Âûñøàÿ âðà÷åáíàÿ êàòåãîðèÿ, Diplomate of American Board of Physical Medicine and Rehabillitation 16 ëåò îïûòà ðàáîòû â Àìåðèêàíñêèõ ãîñïèòàëÿõ • Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå àðòðèòîâ, óùåìëåíèé íåðâîâ, íåâðàëãèé è ðàäèêóëèòîâ, áîëåé â ñïèíå, â ñóñòàâàõ, ãîëîâíûõ áîëåé. • Ëå÷åíèå ïîñëåäñòâèé àâòîìîáèëüíûõ àâàðèé è áûòîâûõ òðàâì • Ïðîèçâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå ïðîöåäóðû, óëüòðàçâóê, ïàðàôèí, âûòÿæêà ïîçâîíî÷íèêà è ìåäèöèíñêèé ìàññàæ, îáåçáîëèâàþùèå óêîëû è áëîêàäû.

ÈÃËÎÒÅÐÀÏÅÂÒ

Äîêòîð

ýðèê ãîëüäèí,

• EMI êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà âíóòðåííèõ áîëåçíåé • Áîëè â ñïèíå, ïîÿñíèöå, ñóñòàâàõ • Àðòðèò, ðàäèêóëèò, íåâðîëãèÿ (òðîéíè÷íîãî íåðâà)

CÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ

ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌ ÍÎÃ

• • • •

äîêòîð Ýìèëü Áàáàåâ Õèðóðãè÷åñêîå è òåðàïåâòè÷åñêîå ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñòîïû Ïåðåëîìû, âûâèõè è ðàñòÿæåíèÿ Ëå÷åíèå äèàáåòè÷åñêèõ ðàí è òðîôè÷åñêèõ ÿçâ íà íîãàõ Êîñìåòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ ñòîïû, êîððåêöèÿ äåôîðìàöèé ñòîïû

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Äìèòðèé Êèðïè÷íèêîâ, M.D.

Chief of Endocrinology Board Certified in Internal Medicine • Ëå÷åíèå äèàáåòà è åãî îñëîæåííèé • Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû • Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îñòåîïîðîçà • Ïîâûøåííûé õîëåñòåðèí

ÕÈÐÎÏÐÀÊÒÎÐ Äîêòîð

Ýðèê Ãîëäèí,

D.C., L.A.C. Board Certified • Ëå÷åíèå ïðîáëåì ïîçâîíî÷íèêà, øåè, óùåìëåííûõ íåðâîâ • Ëå÷åíèå ãîëîâíûõ áîëåé

ÇÀÏÎËÍßÅÌ ÔÎÐÌÓ I-693 ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÐÈÍ-ÊÀÐÒÛ

ÒÅÐÀÏÅÂÒ

Äîêòîð Èííà Èíîßòîâà, Ì.D. Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê. Diplomate of American Board of Internal Medicine. Âíóòðåííèå áîëåçíè. Êàðäèîëîãèÿ. • Ïðîôèëàêòèêà, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé: • Cåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îðãàíîâ äûõàíèÿ, ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. • Áîëåçíåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, äèàáåòà. • Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, çàïîëíåíèå ôîðì, ïðèâèâêè. • Ãåðèàòðèÿ (âîïðîñû äîëãîëåòèÿ) • Óêðåïëåíèå èììóííîé ñèñòåìû îðãàíèçìà

ÒÅÐÀÏÅÂÒ

D.C., L.A.C.

Board Certified (NCCAOM)

Çàïîëíÿåì ôîðìû äëÿ âîäèòåëåé òðàêîâ, TLC è àâòîáóñîâ

(718) 287-4200

Äîêòîð

òàòüßíà êàðà÷óí, Ì.D.

Diplomate of American Board of Internal Medicine. Âíóòðåííèå áîëåçíè. Êàðäèîëîãèÿ. • Ïðîôèëàêòèêà, äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé:

• Cåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, îðãàíîâ äûõàíèÿ, ýíäîêðèííîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. • Áîëåçíåé ïîæèëîãî âîçðàñòà, äèàáåòà. • Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû, çàïîëíåíèå ôîðì, ïðèâèâêè. • Ãåðèàòðèÿ (âîïðîñû äîëãîëåòèÿ) • Óêðåïëåíèå èììóííîé ñèñòåìû îðãàíèçìà

GENERAL AND LAPAROSCOPIC SURGEON Vadim Nakhamiyayev

ÕÈÐÓÐÃ, Ê.Ì.Í.

Äð. Âàäèì Íàõàìèÿåâ

Îáùàÿ è Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ Õèðóðãèÿ • Õèðóðãèÿ ïèùåâîäà, æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè • Õèðóðãèÿ ïå÷åíè, æåë÷íîãî ïóçûðÿ è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû • Õèðóðãèÿ òîëñòîé è ïðÿìîé êèøîê • Õèðóðãèÿ, ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ùèòîâèäíîé è ïàðàùèòîâèäíîé æåëåç, ìîëî÷íîé æåëåçû • Ãðûæè æèâîòà, ïàõîâûå ãðûæè

418-93

(718) 339-8200

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ - ãîñïèòàëèçàöèÿ â LUTHERAN MEDICAL CENTER è äðóãèå ãîñïèòàëè Íüþ-Éîðêà

ãàñòðîýíòåðîëîã, îíêîëîã, ïóëüìîíîëîã, ãèíåêîëîã, êàðäèîëîã, óðîëîã è ìíîãèå äðóãèå. Ïðèíèìàåì âñå îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, Ìåäèêåéä è Ìåäèêýð  îôèñå êîíñóëüòèðóþò âðà÷è ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé:

Ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò, îïëà÷èâàåì ïðîåçä òåì, êòî èìååò íà ýòî ïðàâî!


A 59 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

972-RTN


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 60

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

çðàèòëðüåõ ìèðîâûõ È , ì è ë Èåðóîñðàîä, êîëûáåëèüäåëè íå òîëíüêûîõ

ò â ã ëèìà ííûé , èçâåñ Ñâÿùå åíû Èåðóñà è ïðîðîêîâ òóïàåò íà û, íî é. Ñò êòî ñ ñâîé ðåëèãè ÷åñêèå âîéí é. Êàæäûé, è àõîäèò ñîáûå í í ë ò å à ò , â ÿ õ à å à ì ç ä ò ïîìíÿ ðóñàëè îçíûõ ðåëèãè çåìëþ Èå åøíèå äîìà ìó â Èåðóñà ä î ò Ç é þ î ó î . ï ò ê ü óò ïî , à ñâÿ âíîå ñ ñû. ííûé ï é äàâíîñòè å å â ø ò ó ñ ä á å î ñî òí ïð üêî ñÿ÷åëå íå òîë à âå÷íûå âî òèÿ òû æíî íàéòè í û ò å î òâ ëèìå ì î è ïîíÿòü î í , å è â ñò

î÷-

Ìåêêà, Ñ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Âàò  íà, àí èêàí - ñàì àòèêàí êëàâ àÿ ìà èç âå ïîñðå ëåíüê ëè à ä êîãäà ÷àéøèõ ñ è Ðèìà. Î ÿ â ìèðå ñ âÿòûí òðàä âîêðó íàêî ü íåéø èìè à ã òàêàÿ êðà êàòîëè÷åñ ýòî îäíà ðõèòå êîãî ì ñîòà, äîæíè êòîð ñîç èð êà âîññò ìè, ìûñëè àìè, ñêóë äàííàÿ êð à, ü àíàâë ó èâàþò è ÷óâñòâà ïòîðàìè è ïñÿ ñà õ î ó÷èùà ìè ïî ñåáå. þòñÿ è

àóäîâñêà Ìåêêà ÿ Àðàâèÿ âèè è í - ñàìûé èçâåñò íûé ãîð àèáîëåå îä Ñàóä ìèðà - Ì ñâÿùåíí îâñê î å ðîäèëñÿ ÷åòü Àëü-Õàðàì å ìåñòî ìóñóë îé Àðàüìàíñêî è Ñâÿùå ïðîðîê ãî í äîëæåí ñîâåðøè Ìóõàììåä. Êàæ íàÿ Êààáà. Çäåñ òü ïàëî ü ä ðàç â æè û é ìóñóë ìí çíè. Âî üìàíèí âðåìÿ ì è÷åñòâî â Ìåê þòñÿ ëè ê îëèòâû öîì â ñò ìóñóëüì ó õîòÿ áû îðîíó Ê àíå îáð ààáû. àùà-

ï ðèòü äèÿ àãîäà äå ìåñòí ë È á , ò à Ãî ìîæå ÿ â îäåæ åñ ìîñô ò Ãîà

ò ò âî ä øòà ÿâëÿå íàÿ à ûé âè à. Ýòî ïðî . Ïðåêðàñ åèìóùåñò í í å ì à ð è ä å î ï í à ã ð ç ï â çå æè óçûêå àâíîå èå Çà îé ñî Çà ñâ íåå âëèÿí èè è îáðà åíèÿ - ãë ñòèëÿ â ì áîãî 0-ëåò ëàæä ëèíàð òè 50 òåëåé, êó êîãî íàñ îëèöà îñî ò ñ è ñ é æ íûõ è ðà ãèõ - ýòî î îêîÿ ðà ï òÿ äëÿ ìí î Õ . à Ãî à. òðàíñ

Ìà÷ó-Ïèê÷ó, Ïåðó

åïàë Í è ò Òèáå

æíî å íó óõ í , ü ò âîçä ÷íîñ î ì ü âå à”. Äàæå . Êàæî ÷ è æ ò ñ ü Ä íåá íîñò û ïî áå÷òîá åðøèíû îñîáåí èëè Òè î ã î  å ò “ ñâîþ åïàë ïèê Äëÿ ü íà ò èìååò ûâàë â Í âåêîì. ò à ç âûëå íèõ ìåñ ðàç ïîá èì ÷åëî ã çäåø êòî õîòü åòñÿ äðó à , é ù à äû îçâð òå, â

à, ëóíãì

Ìà÷ó-Ïèê÷ó - ãîðîä èíêîâ, ðàñïîëîæåííûé íà âûñîòå 2400 ì. íà âåðøèíå ãîðíîãî õðåáòà íàä äîëèíîé ðåêè Óðóáàìáû â Ïåðó. Ìà÷ó-Ïèê÷ó ÷àñòî íàçûâàþò «ïîòåðÿííûì ãîðîäîì èíêîâ» è ñèìâîëîì Èìïåðèè èíêîâ. Ýòîò ãîðîä áûë ñîçäàí êàê ñâÿùåííûé ãîðíûé ïðèþò âåëèêèì ïðàâèòåëåì èíêîâ Ïà÷àêóòåêîì çà ñòîëåòèå äî çàâîåâàíèÿ åãî èìïåðèè, ïðèìåðíî â 1440 ãîäó. Ãîðîä ôóíêöèîíèðîâàë äî 1532 ãîäà, êîãäà èñïàíöû âòîðãëèñü íà òåððèòîðèþ èìïåðèè. Ïîñëå ýòîãî èíêè ïîêèíóëè ãîðîä.

Àçèÿåì, ÷òî ýòî îèññîê-ÿ à í ÷ î ñò îð ðó ò Þãî-Âîèçâåñòíà ìè äíàêî òîò, êò : ÿðêàÿ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Àçèÿ é ìèð î îíà. Î òî÷íàÿ ìè÷åñêàÿ ç ûé è îñîáû àäèöèè. ×ò ñ î  ð ñ í ò é ü å ë Þãî å ñ à èê àÿ ñíû îïàñí åáÿ óí û, âêó áåííî ðîåò äëÿ ñ íûå îáðÿä îòäûõà? î òê àé íåò, î à, ÷ðåçâû÷ íîâëÿþùåã õ ð î ó ä ò â ü êóë äëÿ óæíî åùå í

Åãè çâåçä ïåò - ñò Åãèïåò ðàíà å ïî ê ìåí. È êîã ëîíÿþòñÿ ñîëíöà. Ç äà îð ðèçîí äåñü ñ íå àí ç ò åò ñâ îì, òî êà æåâûé äè àïàìÿòíû ÿðêîé æ õ âð ñ å å òîëüê òîì. Åãè äûé óãîëî ê ñîëíöà íàä ã ïåòñê î ïåñ ê ñòð î àÿ ç à ìÿòíè êîì è í û çàë åì êàìè âå÷íî ïóñòûíåé. ëÿ ïîêðû èâàêëþ÷ òà í ñò Î ê ðàç å ãàäêå è, êîòîðû íà óñåÿí à ïàå íåñ âåëè÷ ó àéøè õ òàé ò â ñåáå í

Àá ëàøå ñîëþòíàÿ Àëÿñêà íèå ä çåìë íàÿ êðàñî ëÿ îïèñà ÿ - ýòî ë ó÷øå íèÿ À òà, à âîñõî å á ë ä íè, à û ñîëíöà ñîëþòíî ÿñêè: àáñ ïðèãáñîë îëþò ÿ , ð à ê á èå ñî þò íà êð àþ ñ íîå îùó ëþòíûå ê çàêàòû è ùåíè ðàñêè âåòà, ðåêà å æèçí à ïî æ è. ä íî áóäòî ñè èçãàìè äèøü ïðîòå êàåò

à èçîõíî - èí-ð À , à õî ØÀ íàâ â îñíîâ à â à ÿ Í è Ñ âàåò âû õî Çåìòëåððèòîðè- ïðîæìè ó, åñëèóíèêàëü-!

è îä òî Íà íàð å. Ïîý ÿ íîâóþ âðåìåí é è í á ê å î å ñ äåé â Àðèç ü äëÿ ñ òåðÿéò å ò ì í û î í îòêð ó, òî òèòå êóëüòóð íóþ


КИНОПАНОРАМА

Современная диагностика и лечение см. рекламу в секции B

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА 3D» (THE ADVENTURES OF TINTIN)

П

Н

Самые кассовые фильмы недели 1. «Миссия: невыполнима. Протокол Фантом» (Mission Impossible. Ghost Protocol)................................. $30 млн. 2. «Шерлок Холмс: Игра теней» (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) .........................$22,1 млн. 3. «Элвин и бурундуки-3» (Alvin and the Chipmunks: Chip-Wrecked) ......................$18,2 млн. 4. «Боевой конь» (War Horse) .....................................$16,9 млн. 5. «Девушка с татуировкой дракона» (The Girl with the Dragon Tattoo) ....................................$16,3 млн.

Наше ТV â Àìåðèêå!

Более 100 телеканалов ǻǿ

$20

ǹDzǾ

ОК! Р А Д О П ÒÂ

åé 7 Äí àòíî ë ï ñ м Áå равте на тп просто о Days Free" "7 л й е ем

 ïàêåò âêëþ÷åíû: • Все ТВ каналы из России, Украины (17), Армении (5), Азербайджана (1), Таджикистана (2) и Израиль-Плюс • Архив каналов за 3 недели

Дополнительные пакеты: Литовские ТВ каналы (5) Религиозные каналы (8)

ǎǛǚǠǞ)5((**

ТЕЛЕТЕКА – 300,000 фильмов, сериалов, концертов без рекламы

www.NashDomTV.com Бесплатный тел.: 888-426-1183 *Требуется только линия Интернета 1.5 Мб и наш декодер $185. ** Предложение ограничено

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Режиссер: Стивен Спилберг В ролях: Джереми Ирвин, Эмили Уотсон, Дэвид Тьюлис,

A 61

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

«БОЕВОЙ КОНЬ» (WAR HORSE)

Э

во что бы то ни стало найти и спасти своего друга. После кровопролитного сражения на Сомме полк разбит, и Джоуи захватывают немцы, которые отправляют его возить пушки на передовую. А по другую сторону линии фронта находится Альберт, который прибавил себе годы и записался в армию, чтобы найти и спасти своего четвероногого друга. Альберт не может допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось. На войне как на войне: даже жизнь человека практически ничего не значит, что уже говорить о животном! Но эта трогательная история заставляет каждого из нас задуматься о многих вещах. Этот фильм - для детей и взрослых, прекрасный выбор для семейного просмотра в холодный зимний вечер. Хотя некоторые актеры - новички в кино, они играют просто блестяще. Практически неизвестный до сих пор Джереми Ирвин прекрасно справился с ролью и доказал, что обладает несомненным талантом.

Р усская РЕКЛАМА

Режиссер: Стивен Спилберг В ролях: Дэниэл Крейг, Жаки Барнбрук, Джейми Белл, Йэн Бонар, Рон Боттита, Саймон Пегг, Кэри Элвис, Ник Фрост, Энди Серкис, Тоби Джонс Продолжительность: 1,47 Оценка: ***** леяда художественных фильмов формата 3D пополнилась еще одним незабвенным творением мировых кинематографистов. Большой проект звездного творческого тандема Стивена Спилберга и Питера Джексона в формате 3D использует усовершенствованную технологию motion capture, когда движение и мимика реального актера вдыхают жизнь в создаваемого аниматорами героя. Картина, основой для которой послужили незаслуженно забытые комиксы бельгийского художника Жоржа Проспера Реми, повествует о приключениях молодого журналиста по имени Тинтин и его верного друга - терьера Сноу. Тинтин вместе с незадачливыми сыщиками Дюпоном и Дюпонном расследует участившиеся случаи карманных краж и случайно находит макет старинного парусника «Единорог», затонувшего еще в XVI веке. На его борту находились бесценные сокровища. Вместе с отважным капитаном Хэддоком Тинтин отправляется в полное опасностей путешествие на поиски клада. Прежде всего, этот мультфильм адресован детям. Таких честных приключенческих лент с неразмытыми понятиями добра и зла нынешнему подрастающему поколению катастрофически не хватает. Но и взрослые зрители с удовольствием погружаются в атмосферу лучших фильмов своего детства, вместе со своим отпрысками искренне переживая за обаятельного вихрастого журналиста.

Режиссер: Стивен Долдри В ролях: Томас Хорн, Виола Дэвис, Том Хэнкс, Сандра Баллок, Джон Гудман, Макс фон Сюдов, Джеймс Гандольфини, Джеффри Райт, Эдриан Мартинес, Зое Колдвелл Продолжительность: 2,09 Оценка: **** овая работа Стивена Долдри экранизация одноименного романа молодого, но уже известного писателя Джонатана Сафрана Фоера. За 10 лет, прошедших с терактов 11 сентября, Голливуд осторожно подходил к теме башен-близнецов: это были либо тяжелые драмы о жизни людей после событий, либо по крупицам восстановленные события тех дней. Картина Долдри - необычный проект. Сценарист Эрик Рот адаптировал для большого экрана книгу Фоера, которая предлагает зрителю взглянуть на те трагические события глазами 10-летнего Оскара Шелла. Это удивительный ребенок: гениально изобретательный, фантазер, франкофил и пацифист, непоседливый и неврастеничный. В день террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке он теряет отца. Единственное, что остается ему на памятьтаинственный ключ, который, как кажется, поможет ему ответить на многие вопросы. Оскар пытается понять, как связаны последние слова отца, ключ, оставленный в вазе, и записка. В поисках людей по фамилии Блэк Оскар путешествует по НьюЙорку, чтобы выяснить, кто из них был знаком с отцом. Трогательная и проникновенная картина рассказывает историю больших потерь маленьких людей. Во время своего путешествия Оскар сталкивается с разными представителями человечества, каждый из которых тоже пережил трагедию и пытается справиться со своим горем. Оскар начинает понимать: чтобы пережить утрату, нужно помочь другим людям. В конце концов, его путь заканчивается там же, где и начался, но уже с бесценным багажом, который служит самым сильным утешением, - любовью.

Бенедикт Камбербатч, Том Хиддлстон, Питер Муллан, Нильс Ареструп, Эдди Марсан, Дэвид Кросс Продолжительность: 2,26 Оценка: *** то драматическая и трогательная история удивительной дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Прославленный режиссер экранизировал одноименный роман Майкла Морпурго, вышедший в свет в 1982 году. Конь по кличке Джоуи вырос на ферме семейства Нарракотт, и 15-летний Альберт, тренировавший его, понастоящему привязался к нему. Но отец Альберта вынужден продать Джоуи военным закупщикам, и конь попадает в кавалерийский полк, осуществляющий боевые действия во Франции во время Первой мировой войны. Мальчик не может смириться с такой утратой и принимает решение

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

УРОЛОГ ДР. Я. РАХМАН

«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE)


Holiday Train Show Традиционное праздничное развлекательное шоу для детей в Ньюйоркском Ботаническому саду. Когда: до 16 января. Где: Бронкс, Bronx River Parkway, at Fordham Road, The Bronx, NE 10458. Телефон: 718220-0300 AGA-BOOM Прекрасное комически-акробатическое шоу с участием двух артистов украинского происхождения из Cirque du Soleil. Когда: 7 января 2012 года, в 11 часов утра и в 2 часа дня. Где: Манхэттен, Symphony Space, 2537 Broadway, New York, NY 10025, at 95th St. Телефон: 212864-5400

Big Apple Circus Легендарный коллектив предлагает детям и их родителям новое шоу, которое пользуется одобрением всех критиков. Это последний сезон с участием знаменитого клоуна Барри Любина, который создал не менее знаменитый образ «Бабушки». Когда: до 8 января 2012 года. Где: Манхэттен, Damrosh Park at Lincoln Center for Performing Arts, 62nd St. at Amsterdam Ave., New York, NY 10023. Телефон. 212-875-5000 From Tent to Temple: Life in the Ancient Near East Прекрасная интерактивная программа, в рамках которой можно многое узнать о жизни евреев в древности. В программе сочетаются элементы выставки, игры и уроков, в ходе которых можно научиться готовить различные древние

755-177

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 62

Ìåññèàíñêàÿ ðóññêàÿ öåðêîâü

"Ñîáðàíèå Ñâÿòîé Ñâîáîäû"

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ïðèãëàøàåò âàñ êàæäóþ ñóááîòó â 7 âå÷åðà ïî àäðåñó: 1009 Brighton 11th Str., 2-é ýòàæ Ìåññèÿ óæå ïðèøåë, è åãî èìÿ Èåøóà (Èèñóñ). Èìåíåì åãî ëþäè èñöåëÿþòñÿ, îñâîáîæäàþòñÿ è ïîëó÷àþò ïîëíîòó áîæüèõ áëàãîñëîâåíèé. Ïðèõîäèòå â Äîì, â êîòîðîì âàñ ëþáÿò è æäóò

Ïàñòîð — Èãîðü Àøêåíàçè www.hofeshministries.com

(973) 706-6021 Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

(347) 267-8918 (646) 785-6052

977-23

деликатесы или ткать ткани для шатров. Когда: ежедневно, кроме суббот и понедельников, с 2 до 5 часов дня. Где: Манхэттен, Children’s Galleries for Jewish Culture, 515 W. 20th St., New York, NY 10011, near Tenth Ave. Телефон: 212924-4500, добавочный 1# (Olivia Gradess). Вход стоит 8 долларов. Для детей до двух лет - бесплатно. Freckleface Strawberry, The Musical Прекрасный мюзикл, поставленный по мотивам бестселлера Джулиан Мур для детей. Когда: по средам-воскресеньям. Где: Манхэттен, New World Stages, 340 W. 50th St., New York, NY 10019, nr. Eighth Ave. Телефон: 646-871-1730 ImaginOcean Великолепный мюзикл для детей, чей автор - лауреат премии Тони Джон Таталья. Герои мюзикла - три рыбки, которые путешествуют по океанским просторам, заводя новых друзей. Когда: по средам, субботам и воскресеньям. Где: Манхэттен, New World Stages, 340 W. 50th St., New York, NY 10019, nr. Eighth Ave. Телефон: 646-871-1730. Цена билетов - 39 долларов. Family Disco Танцевальная программа для семей в клубе LQ. Приглашаются дети любого возраста, которые любят танцевать, а также родители, которые хотят, чтобы их дети танцевали. Когда: каждое воскресенье, с 2 до 3:30 pm. Где: Манхэттен, 511 Lexington Ave., New York, NY 10017 nr. 48th St. Телефон: 212-593-7575. Вход стоит 12 долларов. Chocolate Camp for Kids Критики в восторге от этой увлекательной программы для детей. Знаменитый повар Кристофер Смит приобщает ребят к истории и искусству изготовления шоколадных конфет. Где: Манхэттен, Brasserie 1605 at Crowne Plaza Times Squeare,

1605 Broadway, New York, NY 10019, nr. 49th St. Телефон: 212-315-6000. Стоимость курса - 25 долларов.

Bikram Yoga Lower East Side Большинство студий, где проводятся классы Bikram Yoga, придерживаются буквы этого учения, для которого жара одна из неотъемлемых составляющих. В этих студиях, к сожалению, всегда жарко и даже душно. Но центр Bikram Yoga в Нижнем ИстСайде выгодно от них отличается - здесь просторно и светло. Да и клиентура здесь молодая и прогрессивная, которая даже ради модных учений не заставит себя отказаться от комфорта. Где: Манхэттен, 172 Allen St., 2nd fl, New York, NY 10002, nr. Stanton St. Телефон: 212-3538859 Change Your Space Change Your Life Специалист по Фэн Шую Кен Лауэр (Black Sect Feng Shui consultant) поможет вам укрепить здоровье, изменить образ жизни и окружающую вас среду. В прошлом биржевой маклер, специалист по маркетингу, один из основателей фирмы Thoroughbred Race Horse Management Company, он обрел смысл жизни, когда познакомился с основами Фэн Шуя. Кен помогает как частным лицам, так и бизнесам. Где: Манхэттен. Для дополнительной информации можно позвонить по телефону: 917-374-7035. А также - зайти на вебсайт: http://www. kenlauher.com

Lounge «n» Небольшой, но очень популярный бар, который критики называют «карнавалом цвета, вкуса

и аромата». Имеется в виду, что здесь подают оригинальные напитки, стены покрашены в невообразимые цвета, а музыка звучит разнообразная, но всегда зажигательная. Где: Манхэттен, 33 Crosby St., New York, NY 10013 40.721008 -73.999333, nr. Broome St. Телефон: 212-2198856 Deep Space: Happy Ending Lounge В этом необычном клубе проводятся самые разные ивенты - от концертов и вечеров комедии до сексуальных тусовок под названием Pleasure Salon, которые собирают людей с несколько эксцентричными сексуальными аппетитами и пристрастиями свингеров, нудистов, любителей порно, сторонников свободной любви, а также секс-блоггеров и работников сексуальной индустрии. Где: Манхэттен, 302 Broome Street (между Forsyth Street и Eldridge Street). Телефон: (212) 334-9676. Bitter End Исторический клуб, место, где начинали карьеру такие легендарные музыканты, как Боб Дилан, Нил Даймонд, Леонард Коэн и др. Здесь выступали многие звезды «фолк-движения», а сегодня сюда приглашают многих известных артистов и начинающих, но перспективных исполнителей. Где: Манхэттен, 147 Bleeker Street, NY, NY 10012. Телефон: (212) 673-7030 Arlene’s Grocery Клуб, необычайно популярный среди любителей классического рока. Здесь проходят ностальгические тусовки под названием Rock & Roll Karaoke, и гости могут танцевать под музыку Beatles, Led Zeppelin и других легендарных групп. Но приходят сюда и люди, которые родились после того, как эти «киты» сошли с арены. Когда: каждый понедельник, начиная с 10pm. Где: Манхэттен, 95 Stanton St., New York, NY 10002, nr. Ludlow St. Телефон: 212-995-1652 No Malice Palace Романтичный клуб, где любят встречаться молодые люди. Он не бросается в глаза, но пользуется огромной популярностью среди молодежи Нижнего


The Musical Box Критики единогласно хвалят этот небольшой, уютный клуб с его старинной мебелью, оригинальными декорациями и портретами звезд джаза и рока на стенах. Здесь можно послушать прекрасную музыку, поиграть в бильярд, потанцевать, выпить отличные напитки и просо пообщаться. Молодые жители Ист-Виллиджа, которым надоели однообразные ночные клубы, охотно сюда ходят. Где: Манхэттен, 219 Ave. B, New York, NY 10009, nr. 13th St. Телефон: 212-2541731

Ðóññêàÿ Ð óññêàÿ ÐÅÊËÀÌÀ”

òðåáóþòñÿ

ðåêëàìíûå àãåíòû

Çàðïëàòà+ êîìèññèîííûå + ìåäèöèíñêîå ïîêðûòèå.

(718) 769-5213 (917) 770-2227

rr-1

Finger Lakes Fishing Одиннадцать озер в западном и центральном регионах штата Нью-Йорк, которые называются Finger Lakes - в числе самых красивых и уникальных озер штата. Это Otisco, Skaneateles, Owasco, Cayuga, Seneca, Keuka, Canandaigua, Honeoye, Canadice, Hemlock, and Conesus Lakes. Они варьируются по размерам: от Canadice Lake’s, занимаюего 642 акра, до Seneca Lake, площадь которого - 43,342 акра. Глубина озер - тоже разная - от 30 футов (Honeoye Lake) до 650 (Seneca Lake). Наконец, в них водятся самые разные рыбы: brown trout, rainbow trout, Atlantic salmon, lake trout, black bass (smallmouth and largemouth), walleye, yellow perch, northern pike, chain pickerel, tiger muskies, panfish и др. Неудивительно, что Finger Lakes считаются одними из самых лучших мест для рыбалки в «Имперском штате». Для дополнительной информации можно зайти на вебсайт: http:// w w w . d e c . n y . g o v / outdoor/32371.html

Moose River Recreation Area Здесь находятся 140 мест для кэмпинга, и 50,000-акровая территория, на которой можно охотиться. Где: Hamilton County.

БРУКЛИН «Youth and Beauty: Art of the American Twenties.» Прекрасная выставка произведений знаменитых художников и скульпторов, среди них Джорджии О’Киф, Эдварда Хоппера, Имоджин Каннингэм и Ясуо Кунийоши - позволяет поновому взглянуть на Америку 20-х годов XX века. Когда: до конца января. Где: Бруклин, Brooklyn Museum, 200 Eastern Pkwy., Brooklyn, NY 11238, at Washington Ave. Телефон: 718-501-6409 WOO HOO! Classic «Simpsons» Trivia Night Веселая тусовка для любителей легендарного мультсериала «Симпсоны». Конкурсы и прочие развлечения, которые приводят в восторг даже самых строгих критиков. Когда: В первый четверг каждого месяца, с 8 до 11 часов вечера. Где: Бруклин, Berry Park, 4 Berry St., Brooklyn, NY 11211, at N. 14th St. Телефон: 718-782-2829 Brooklyn Brewery Tour Прекрасная программа, позволяющая приобщиться к истории пивоварения в Нью-Йорке и к «хитростям» этой индустрии. Когда: круглый год, по субботам и воскресеньям. Где: Бруклин, Brooklyn Brewery, 79 N. 11th Street, Brooklyn, NY 11211, nr. Wythe Ave. Телефон: 718486-7422. Программа бесплатная.

КВИНС Tiffany: The Glass Прекрасная выставка знаменитого, оригинального артиста Луиса Тиффани, который использовал стекло и свинец для создания своих произведений. Когда: по средам-воскресеньям, с полудня до 6 часов вече-

Jim Henson’s Fantastic World Критики в восторге от этой замечательной выставки произведений прославленного кукольника Джима Хенсона, среди произведений которого - такие легендарные куклы, как Kermit the Frog, Bert and Ernie и многие другие. Когда: до 16 января 2012 года. Где: Квинс, Museum of the Moving Image 35th Ave. at 36th St., Queens, NY 11106. Телефон: 718784-4520 September 11 Выставка, посвященная трагедии 11 сентября 2001 года. Представлены работы более 40 известных художников. Когда: до 8 января 2012 года. Где: Квинс, MoMA PS1, 2225 Jackson Ave., Long Island City, NY 11101, at 46th Ave. Телефон: 718-784-2084

СТЭЙТЕНАЙЛЕНД Animal and their Natural Instincts Прекрасная программа для детей в Зоопарке Стэйтен-Айленда. Когда: 7 января, в декабря, в 1:30 дня. Где: Стэйтен-Айленд, The Staten Island Zoo. «Heat» Opening Party Веселая вечеринка, посвященная знаменитому шоу «Heat». Когда: 7 января, с 5 до 8 pm. Где: Стэйтен-Айленд, GPG Gallery, 814 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301 Gesture: In Painting and Software Интересная выставка, где экспонируются картины оригинальной художницы Элен Левин и компьютерные аппликации ее сына Голана Левина. Когда: 8 января. Где: Стэйтен-Айленд, Staten Island Museum, 75 Stuyvesant Place Staten Island, NY 10301

Собрание блокадников города-героя Ленинграда состоится 23 января 2012 года, в 11 a.m. в Jewish Community House of Bensonhurst (JCH). Адрес: 7802 Bay Parkway Для дополнительной информации звоните по телефонам: (718) 373-3511, (718) 714-5470

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

 ãàçåòó

Стас Михайлов Популярный артист, которого называют основателем жанра «дамский шансон», обладатель премии «Золотой граммофон» предлагает своим поклонникам новую программу «Я открою свое сердце». Программа состоит из новых песен с последнего диска и лучших шлягеров с девяти выпущенных за творческую жизнь альбомов.. Когда: 21 января, в 7 часов вечера. Где: Атлантик-сити, Mark Etess Arena, Trump Taj Mahal Casino, Atlantic City

Whitney Point Reservoir Recreation Area Здесь можно охотиться как на мелких, так и на крупных зверей. Пермит на обязателен. Где: State Route 26 several miles north of the Village of Whitney Point in Broome and Cortland counties.

A 63

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Денис Мацуев Знаменитый артист, которому рукоплещет ведущие залы мира, дает сольный концерт в Нью-Йорке! В программе концерта произведения Шуберта,

Олег Фриш Новая программа популярного артиста называется Winter Swing in Different Languages («Зимний свинг на разных языках»). Он будет петь на английском, идише, русском, итальянском и др. Фриш выступает в сопровождении джазового квартета Айзика бен Айалы и его программа - это дань уважения американской и мировой песенной классике. Когда: 12 и 22 января, Где: Манхэттен, джаз и кабаре клуб Metropolitan Room, 34 W.22 Street (btw.5&6 Ave) New York, NY 10010. Телефон: (212) 206-0440

ра. Где: Квинс, Queens Museum of Art at Flushing Meadows Corona Park, 49th Ave. at 111th St., Queens, NY 11368. Телефон: 718-592-9700

Р усская РЕКЛАМА

«Лола Астанова. Посвящение Владимиру Горовицу» Прекрасный концерт в большом зале CARNEGIE HALL. В программе музыка Шопена, Рахманинова и Скрябина, которую в этот вечер Лола Астанова исполнит на рояле маэстро Горовица. Ведущая концерта - лауреат премии Оскар, легендарная Джули Эндрюс. Когда: 19 января, в 8 вечера. Телефон: (212) 247- 7800. Все средства от концерта пойдут в AMERICAN CANCER SOCIETY. Спонсор концерта TIFFANY & CO.

Бетховена, Грига и Стравинского. Когда: 27 января, в 8 часов вечера. Где: Манхэттен, Carnegie Hall, Isaac Stern Auditorium.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Манхэттена. Люди постарше тоже любят сюда заходить, но в основном их привлекает бар, где подаются прекрасные напитки, в частности - разные сорта пива. Пары - молодые и не очень - предпочитают приходить до 10 часов вечера, сидеть у камина, в креслах с высокими спинками и общаться. С 10 часов вечера начинаются тусовки, и любители выпивки, а также - танцев под музыку в стиле рок и хип-хоп, вытесняют влюбленных. Где: Манхэттен, 197 E. 3rd St., New York, NY 10009, nr. Ave. B. Телефон: 212254-9184


ПРИГЛАШАЕМ ОТДОХНУТЬ И РАЗВЛЕЧЬСЯ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 64

MIRON FAYNGERSH, M.D.

Доктор, побеждающий боль! см. рекламу в секции B

Ведущий рубрики Виталий Орлов

МАНХЭТТЕН

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

НА ГРАНИ История искусства начала ХХ века наполнена именами великих живописцев-новаторов, давших мощный импульс развитию изобразительного искусства и опередивших свое время. Но и среди них были такие, чье творчество находилось на грани, а иногда и за гранью допускаемого академическим искусством того времени. Разглядеть и оценить их творчество современники часто не могли, в силу таких при-

АФИША Нью-Йорк - одна из крупнейших мировых столиц культуры и искусства. Вы можете случайно наткнуться на интереснейшую выставку, просто гуляя по городу или отправившись по своим делам. Займитесь повышением своего художественного образования и найдите время посетить эти потрясающие выставки. Они того стоят. о 14 мая в Музее современного искусства будет проходить выставка «Диего Ривера: настенные фрески». Ривера - основатель мексиканской школы монументальной живописи, работы которого несут мощное социальное послание. Его росписи открыто публици-

Д

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

чин, как раса, пол или просто странности, которые нередко сопутствуют таланту. Именно таким художникам посвящена выставка под названием «Не от мира сего» (Otherworldliness) в художественной галерее Майкла Розенфельда: от Джареда Френча, автора картины «Убийца», представляющей собой сюрреалистическое изображение обнаженного мужчины с окровавленными руками, стоящего над тоже обнаженной жертвой, до Джона Уайлда, на картине которого изображен дом в пригороде, где крыши, веранды и прочие площадки заполнены обнаженными женщинами, выглядывающими также и из окон и дверей. Выставки, проходящие в этой галерее, дополняют малоизвестными произведениями наше представление об искусстве. До 21 января. 24 West 57th Street & Madison Ave. Тел.: (212) 247-0082

ÀÄÂÎÊÀÒÛ Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ!

Ñåêöèÿ Ñ

ЖУРБИНЫ В JOE’S PUB Известный российский композитор Александр Журбин написал музыку к 60 фильмам, 6 опер, 45 мюзиклов, симфонии, балеты. Уже более 30 лет он пишет песни, большин-

ство из которых стало хитами. Вместе с женой, Ириной Гинзбург-Журбиной он выступит в популярном артистическом кафе Joe’s Pub. В концерте примут участие их сын Лев Журбин (создатель ансамбля «Ljova and the Kontraband») и его жена, солистка Инна Бармаш. В концерте примут участие известные музыканты. 15 января, в 9 часов вечера. 425 Lafayette Street. Тел.: (212) 539-8778

БРУКЛИН СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД Российский Старый Новый год отмечается только нашими соотечественниками, и поскольку праздник это необычный, он и отмечается в необычном месте: в арт-студии Galapagos в Даунтауне Бруклина, в богемном районе DUMBO. В этой студии недавно состоялся незабываемый вечер под названием «Мастер и Маргарита», приуроченный к празднику Хеллоуин. Он начнется 13 января 2012 года в 8 часов вечера и продлится до 4 часов утра. Гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка (Бьерн и Ольга), и в течение часа все будут знакомиться и веселиться. Потом с 10 до 11 часов перед ними выступит легендарный нью-йоркский ан-

самбль духовых инструментов, и затем - танцы до утра под руководством ди-джеев Вована и Будулая при «живом» участии ударника Тедди Б. 16 Main Street, DUMBO. Тел.: (718) 2228500

«БЕЛОСНЕЖКА» НАВСЕГДА Во время рождественских и новогодних праздников город обычно наполняют десятки разных постановок «Щелкунчиков» и «Белоснежек». Не стал исключением и этот год. Театральная труппа Company XIV в этом сезоне обновила свое превосходное, прекрасно оформленное театрализованное танцевальное представление по сказке «Белоснежка и семь гномов». В роли героини - восемнадцатилетняя акробатка c совпадающим именем Gracie White - молодая выпускница цирковой школы в городе Миннесота. В шоу участвуют также две ее соученицы. До 15 января. 303 Bond Street, Theatre & Union Street, Carroll Gardens. Тел.: (800) 838-3006

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

стичны, политические и философские идеи персонифицируются в легко узнаваемых портретных или символических изображениях. Фрески, созданные специально по заказу Музея современного искусства, были частью выставки 1932 года, которая установила новый рекорд посещаемости; но сейчас они собраны вместе впервые за 80 лет. Из 5 этих фресок ему принадлежит лишь работа «Крестьянский вождь Сапата», на которой известный мексиканский революционный лидер держит под уздцы белоснежную лошадь. Адрес: 11 W. 53rd Street, (212) 708-9400. Музей Метрополитен предлагает любителям живописи посетить экспозицию «Портрет эпохи Возрождения: от Донателло до Беллини». Выставка заканчивает работу 18 марта. Звезды эпохи Возрождения представлены в очаровательной выставке портретной живописи, которая изображает жизнь высшего общества тех времен. Около 160 работ показывают нам образы богатых, знаменитых и - в некоторых случаях - обреченных. Это картины, скульптуры, рисунки и монеты. Адрес: 1000 Fifth Ave, тел.: (212) 535-7710. С 17 февраля по 1 июля в Morgan Library & Museum будет

проходить выставка «Дэн Флавин: Рисунки». Как и сам музей, Флавин известен больше своими скульптурами и инсталляциями, созданными из флуоресцентных ламп (а библиотека Моргана еще и древними рукописями). Но на этой ретроспективе будут представлены более 100 рисун-

ков художника-минималиста, в том числе эскизы его дома и хижин в долине Гудзона и предметов его повседневной жизни. Адрес: 255 Madison Ave., тел.: (212) 685-0008. С 16 марта по 8 июля Бруклинский музей порадует нас выставкой «Кит Харинг: 1978-1982». Харинг - художник, который помог превратить граффити из «пачкотни на заборах» в высокое искусство. В его рисунках сочетаются

активная жизненная позиция, высокая художественность и безграничная фантазия. На выставке будут экспонироваться более 150 работ раннего нью-йоркского периода, а также около 150 предметов из архивов, включая личные вещи художника. В числе экспонатов - не демонстрировавшиеся ранее фотографии, альбомы и дневники. Адрес: 200 Eastern Parkway, тел.: (718) 638-5000. В PS 1 при Музее современного искусства с 29 января по 9 апреля посетители смогут ознакомиться с творчеством Генри Тейлора. Художник из Лос-Анджелеса тоже отличается своеобразным взглядом на культуру и политику. Чтобы подготовить свою выставку, он временно поселился в импровизированной студии на ЛонгАйленде. Тейлор использует в своих работах как обычные кисти и холст, так и менее традиционные материалы: чемоданы, ящики, коробки от хлопьев, сигаретные пачки. Он серьезно изучал искусство и в течение 10 лет работал техником в психиатрической лечебнице. Адрес: 22-25 Jackson Avenue, тел.: (718) 7842084. Перевод Л. Таулевич


СТИЛЬ ЖИЗНИ

Заполняем медицинские формы и справки для школ и детских садов см. рекламу в секции B

Небывалый подъем в 2011 году испытала свадебная мода. За роскошной церемонией бракосочетания Кейт Миддлтон и принца Уильяма в прямом эфире следила треть человечества, но на стадии подготовки этого мероприятия пришлось срочно менять приглашения с вензелями начальных букв имен жениха и невесты, William и Catherine. WC не подходило.

М

Известные люди делают не только историю, но и культуру. А также провоцируют появление слухов, которые начинают распространяться с утроенной скоростью после их смерти.

С

заговоров, не лишенных, впрочем, смысла.

Майкл Джексон был химическим кастратом Для одних он - переделанный сумасшедший педофил с собственным парком развлечений, для других - самый популярный артист в мире. Своей славой Майкл обязан таланту, а, точнее, вокальными данными. То ли это было проклятьем, то ли благословением, но его голос был все тем же ангельским тенорком, что в 11 лет, что в 15, что в 22. Теория: когда Майклу было 1112 лет, его, как и любого другого подростка, начали донимать прыщи. Кто-то - семья, врач или дьявол в костюме дерматолога - начал лечить Майкла ципротероном, синтетическим антиандрогеном и врагом тестостерона. В борьбе с прыщами препарат-то помогает, но и половое созревание блокирует практически намертво. Узкие плечи Майкла, его безволосое тело и высокий голос с диапазоном в три октавы довольно убедительно свидетельствуют в пользу этой версии. Получается, что и ночевавшие у Майкла мальчики, и парк раз-

влечений были притянуты к педофильским наклонностям певца буквально за уши: на самом деле он оставался 12-летним ребенком, которому нравилось общаться со своими сверстниками. К сожалению, до истины уже не докопаться, однако мысль о том, что в инкриминируемых ему преступлениях вины самого Майкла нет, здорово греет его фанатов.

Курта Кобейна убила гитара для левшей Как и подобает истинной звезде, Курт жил быстро и умер молодым. Человеческая жизнь, конечно, не так проста, чтобы уложить ее в этот лозунг, но некторые биографы фронтмена Nirvana утверждают, что к смерти Курта привело всего-навсего одно несущественное, казалось бы, решение. Теория: на пике героиновой зависимости Курт обратился к врачу с жалобами на то, что употреблять наркотики он начал из-за таинственного заболевания желудка - героин-то, при всей своей опасности, все-таки относится к анальгетикам. «Посреди европейского турне, помню, я говорил, что больше никогда не буду ездить на гастроли,

пока меня не покинет желание убить себя. Я мечтал о выстреле в голову, потому что так устал от всего этого», - пожаловался он в одном из интервью. В 1993 году врачи определили, что боли в животе вызваны защемлением нерва в позвоночнике, а это, в свою очередь, стало последствием сколиоза. Теперь вернемся на несколько лет раньше. Вот юный Курт берет в руки гитару. Какой рукой держать гриф - левой, как большинство музыкантов, или правой? Трудности Курт любил, поэтому будучи правшой, гитару в итоге выбрал «леворукую». И это было худшее, что он мог сделать. Поскольку гриф он держал правой рукой, а ремень от гитары, соответственно, был перекинут через его правое плечо, позвоночник Курта постепенно клонился в правую сторону - концертов много, репетиций еще больше, а гитара-то не картонная. Начни Курт играть на «праворукой» гитаре, позвоночник, в конце концов, вернулся бы в нормальное состояние, но увы: сколиоз лидера Nirvana все усугублялся, пока в один прекрасный день у Курта не случилось защемление нерва. Нерв - боли в желудке - героин - смерть. Такая вот печальная логическая цепочка. И все изза неправильной гитары.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

амой популярной байкой всегда будет та, что рассказывает о беспечной жизни селебрити где-нибудь на необитаемом острове а смерть, мол, была устроена специально для отвода глаз. Вот еще несколько довольно диких теорий

СМЕРТЬ И ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

такого сотрудничества. Скорее всего, Донателла согласилась, что сегодня очень модно сочетать люкс с массмаркетом. В результате бутики продали шикарную коллекцию Versace for H&M за один день. Уходящий год стал юбилейным для Майкла Корса. Этот мастер расслабленного гламура отметил тридцатилетие своей деятельности. В марте в Париже на Rue Saint-Honore дизайнер открыл именной магазин. У модниц появился лишний повод посетить столицу Франции. В бутике Майкла уже сейчас можно купить вожделенные гладиаторы из его весенней коллекции будущего года. Будем надеяться, что 2012 будет еще более интересен и насыщен модными событиями, назло всем предсказаниям о конце света. С наступающим! Александр Новиков

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ЗНАМЕНИТОСТИ

Одной из самых заметных фигур в моде 2011 года стала Леди Гага. Не забывая о музыке, в уходящем году Гага попробовала себя и в других областях: в марте, в рамках Недели моды в Париже, певица вышла на подиум в роли модели Thierry Mugler, дебютную коллекцию для которого представил ее друг и личный стилист Никола Формичетти (Nicola Formichetti), а затем появилась на обложках Vogue и Harper’s Bazaar. Так же Леди Гага попробовала себя в роли fashionколумниста, открыла pop-up бутик в нью-йоркском Barney’s и, в результате, официально была признана «иконой моды» Американским советом модных дизайнеров, получив премию CFDA Fashion Awards. В 2011 наблюдался необычайный и не вполне здоровый всплеск покупательской активности. «Быстрые, сильные, мощные» - этими тремя словами можно описать потрясающую осеннюю коллекцию Celine. Коллекция оказалась настолько удачной, что бутик Celine в Париже одержимые женщины практически опустошили в первый день ее продажи. Но настоящей сенсацией года стала коллекция Missoni for Target: разноцветные вещи размели с магазинных вешалок всего за полчаса. Домом, с которым в рамках ежегодной коллаборации в 2011 сотрудничал бренд H&M, оказался Versace. Еще несколько лет назад Донателла Версаче очень негативно высказывалась в адрес

Р усская РЕКЛАМА

одные издания гадали о том, кто же будет шить подвенечный наряд для будущей герцогини Кембриджской. Высказывались различные предположения, но в результате на Кейт было прекрасное платье, созданное Сарой Бэртон, креативным директором Дома Alexander McQueen. Недавножурнал Harper’s Bazaar назвал Сару модельером года.

Сочетание законным браком принца Монако Альбера и Шарлен Уиттсток запомнилось скандалом и платьем невесты, созданным Джорджо Армани. 20 метров фаты. 40 тысяч стразов и 2,5 тысячи часов работы. Итальянский дизайнер сделал все, чтобы свадебное платье Шарлен смогло соперничать с нарядом Кейт Миддлтон, чье свадебное платье, по мнению критиков, было скопировано с подвенечного наряда принцессы Монако и кинозвезды Грейс Келли. Для религиозной церемонии протестантке Уиттсток пришлось принять католицизм. Глаза невесты от волнения были полны слез. За несколько дней до бракосочетания влиятельный французских журнал «Эспресс» сообщил, что она едва не сорвала свадьбу, якобы узнав, что Альбер ей изменил. Полиция остановила пытавшуюся сбежать Шарлен в аэропорту Ниццы с билетом в ЮАР в один конец. У будущей принцессы Монако отобрали паспорт, и ей ничего не оставалось, как идти под венец. В отличие королевских, свадьба Кейт Мосс, прошедшая 1 июля этого же года, была нарочито простой. Под венец супермодель шла в богемном, но изысканном платье, которое для Кейт сшил опальный Джон Галльяно. В число гостей, помимо Джона, вошло множество других знаменитых представителей мира моды - от Карин Ройтфельд до Марка Джейкобса.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ДЕТСКИЙ ВРАЧ БОРИС РИПА

БИТВЫ НЕВЕСТ

A 65


Иллюзионное Ш ОУ

EVERY

Иллюзионное Ш ОУ

uÓϳÈÑáÓàÌÝÔÀϒÖàØÈÓÛà ÎȒÈ˳ÏÙÔ³À×à×ÀÜÈ×ØÏÌÒ ËÖÌ××ÏÖÔÊÈÓÓàÚÍÏÊÔØÓàÚ ÈØȳÍ̳À³ÔÑáÓàÐØÌÈØÖ³ÈÖÈÔ³Ì IDFHSDLQWLQJÙϒÀÖ³ÏÏÎÝÈÖϳÔÊ

Äíè ðîæäåíèÿ, áàðìèòöâû, ñâàäüáû, ôîêóñû, êëîóíû, èãðû

g×ØáÕÖԒÖÈÒÒÈËÑÇÊÎÖÔ×ÑàÚ

(718) 376-4407, (917) 892-6110 (347) 693-6694

212-587-0720 479-6239

ÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Иллюзионное ÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈß Ш ОУ

Ñâàäüáû áàð-áàò ìèòñâû þáèëåè äíè ðîæäåíèÿ è äðóãèå ñîáûòèÿ Âàøåé æèçíè.

Ìû ñïåöèàëèçèðóåìñÿ â îðãàíèçàöèè ÷àñòíûõ òîðæåñòâ äëÿ äåòåé áîëåå 15 ëåò! Stretch Limousines,

ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ

Ïðåäëàãàåì open play timeexotic cars, vans, äëÿ äåòåé, $7 íà ðåáåíêà àâòîáóñû äëÿ ïî ÷åòâåðãàì, ñ 11 am äî 3 pm ñâàäåá, áàðìèöâ, è âòîðíèêàì ñ 4 pm äî 7 pm ïîåçäîê â êàçèíî, Èìååì ñïåöèàëüíûå ïàêåòû: äèñêàóíòëþáûå $50 òîðæåñòâà. â òå÷åíèå íåäåëè è $100 â êîíöå íåäåëè 945-71 Òàêæå íàõîäèìñÿ â Manalapan, NJ

Û

Ì ÓÇ

646-208-2604 • 718-692-3387

Ì ÓÇ

771-153

Û

Р усская РЕКЛАМА RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÒÀÌÀÄÀ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÀÕ

Ó

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Å ÑÍ ËÀÀ Í Å Î Ð Ä È ÍËÀ ÜÍÎÐ ÉÄ ß À Ê ÓÇÛÊÀ Ì

ØÎ

917-17

ÉÄ

Ó ØÎ

ËÜ ÊÀ

872-53

www.DXvideony.com

àâòîáóñû äëÿ ñâàäåá, áàðìèöâ, ïîåçäîê â êàçèíî, ëþáûå òîðæåñòâà.

Áîðèñ Ãîìåëüñêèé ÍÎÅ ÑËÀ

ÂÈÄÅÎè ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÀ

(718) 414-5744 Äèìà

607-34

1130 Ave. Z, Brooklyn 11235 Stretch Limousines, (718) 891-8500 www.partygym.comexotic cars, vans,

Ñâàäüáà ñ ÒÀÌÀÄÎÉ - ýòî ÂÅÑÅËÎ

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß

ПОЗДРАВЛЕНИЯ К ЛЮБО МУ ТОРЖЕСТВУ! Чтоб тост всегда звучал красиво. Чтоб слушали едва дыша. Долж ны в нем сочетаться мило – стихи и юмор, и душа. (718) 2493297 69007

Фотовидеосъемка. Недорого. НИЗКИЕ ЦЕНЫ (347) 702-9625 (Слава), (718) 414-5744 (Вадим), www.DXvideony.com 971-13

718-921-1073 917-825-2612

(917) 755-9397

718-921-1073 917-825-2612

reklama2000@optonline.net

Ïèøó ê þáèëåÿì - ìíå ýòî íå ñëîæíî. Êîëü ñ þìîðîì íóæíî, è ýòî âîçìîæíî. Âñåãî 40 ñòðî÷åê - ïîýìà ãîòîâà. Íå áóäåò, ïîâåðüòå, â íåé ëèøíåãî ñëîâà. (718) 449-0331 886-08 DJ Barnaul MC Ìèøà Îáñëóæèâàíèå ñâàäåá www.RussianDJ.mobiВеликолепное

×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

(718) 934-7733

ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÍÈß

для детей и взрослых

ñåëë: (646)

ÏÐÈÅÌ

9172505972

637-52

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ

9172505972

Великолепное

Stretch Limousines, exotic cars, vans, àâòîáóñû äëÿ ñâàäåá, áàðìèöâ, ïîåçäîê â êàçèíî, ÄÅÒÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ëþáûå òîðæåñòâà.

9172505972

702-120

569-314

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 66

(201) 981-2497

Тамада! Для взрослых и детей! Юбилеи, дни рождения, домашние вечеринки! Живая музыка. Öåíó íàçûâàåòå âû! (718) 200-2070 977-43

ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ Гольф-кар для дорог общего

НУ И НУ!

Работы швейцарского тюнинг-ателье Mansory - довольно спорные. Ребята зачастую прибегают к совершенно безумным и безвкусным внешним обвесам. К этому мы привыкли, как, впрочем, и к тому, что специалисты из бюро Mansory Switzerland берутся в основном за переделку люксовых автомобилей. их гараже побывали и Ferrari, и Porsche, и даже Bugatti. Но к новому году швейцарцы решили подивить публику и подготовили доработанный... гольф-кар.

В

пользования Да, именно крохотный автомобильчик, служащий для передвижения по траве, стал объектом интереса тюнеров из именитого бюро. Гольф-кар фирмы Garia был подвергнут достаточной доработке. В результате модель получила новый передний бампер из углепластика, у заднего же теперь есть диффузор. Кроме того, швейцарцы установили на крошечный автомобильчик новые фары головного света. В интерьере ребята не смогли обойтись без кича и отделали пол тиковым деревом, а руль обшили кожей. На этом чудеса не заканчиваются. Ещё одним обстоятельством, кото-

Öåíó íàçûâàåòå âû! рое будет греть душу владельцам, станет то, что Öåíóгольф-кары íàçûâàåòå âû! особые будут изготавливаться на том же заводе в Германии, где собираются спорткары Porsche Boxster и Cayman. Автомобиль будет приспособлен не только Öåíó íàçûâàåòå âû! для поездок по подстриженным газонам, но и сможет выезжать на дороги общего пользования. Для этих целей бюро Mansory выпустит специальную rekl дорожную гольфa a200версию o.com 0@yна ahoновинку кара. m О ценах информации пока нет.


HOLLYWOOD SERVICE IN NEW YORK! • AIRPORTS • CASINOS 718-232-8973 •• WEDDINGS PROMS • ANY OCASSIONS www.milalimo.com

Cåðâèñ ñ 1989 ãîäà

ãîâîðèì ïî-ðóññêè

440-35

•E-MAIL:MILALIMO2010@GMAIL.COM

Ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê 856-59 äëÿ âàøåãî ìàëûøà óñòðîèò

ÊÓÊÎËÜÍÎÅ ØÎÓ

Âûåçæàþ âî âñå ðàéîíû NJ è Áîëüøîãî NYC

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó(201) 791-1109 Âàëåíòèíà

Video & Film production

9. НИДЕРЛАНДЫ

веция возглавляет рейтинг, а как иначе? Женщины здесь настолько красивы, что иногда трудно дышать в их присутствии. Светлые волосы и светлые глаза взрывоопасное сочетание. Чего еще желать?

Ш

2. АРГЕНТИНА

Spongi Bob è Barney, à òàêæå Batman è Mini Mouse ïðèäóò â Äåíü ðîæäåíèÿ! Ìóçûêà. Èãðû. Ïðèçû è âåñåëüå!

OliMar

1. ШВЕЦИЯ

Страны с самыми красивыми женщинами

sÊÈËáÉàÉÈÖÉÈØÒÏÛÊàãÉÏÑÌÏ lÔÒÕáãØÌÖÓàÐÒÔÓØÈÍ

Öåíû âíå êîíêóðåíöèè

(718) 896-8144 z (718) 415-4628

лицы Софии до Черноморского побережья концентрация красивых женщин во много раз превышает норму.

5. ЛАТВИЯ

6. БЕЛАРУСЬ

ОРИГИНАЛЬНОЕ ШОУ

”Magic Transformation”

Ìîìåíòàëüíàÿ ñìåíà êîñòþìîâ, ôîêóñû, öèðêîâûå òðþêè. Ñâàäüáû, áàðìèöâà, þáèëåè, äíè ðîæäåíèÿ äëÿ âçðñëûõ è äåòåé (êëîóíû, ôîêóñû, face painting)

àâòîáóñû äëÿ ñâàäåá, áàðìèöâ, ïîåçäîê â êàçèíî, ëþáûå òîðæåñòâà. 917-250-5972

646-623-5345 StretchÍàòàøà Limousines, 919-74 exotic cars, vans, àâòîáóñû äëÿ ñâàäåá, áàðìèöâ, ïîåçäîê â êàçèíî, ëþáûå òîðæåñòâà.

CELL www.fiodorcircusentertainment.com 734-275

9172505972

754

ÍÅÎÐÄÈÍÀÐÍÀß ÌÓÇÛÊÀ Î Ð Ä È Í À Ð Í À ß ЭКСКЛЮЗИВНОЕ Ì Ó Ç Û Ê À qrgfstbdmgojg fmfgtgk jdirpsm}w

4. БОЛГАРИЯ Болгария может смело менять название на «Страну красавиц». Женщины здесь разные: блондинки и брюнетки, с нежными светлыми глазами и глубокими черными. От сто-

7. УКРАИНА Черноморское побережье Украины прославилось на весь мир своими красавицами в обтягивающих купальниках. Но это еще что! Во всей стране полным-полно красивых девушек - от Одессы до Киева.

8. ЭСТОНИЯ Эстония - небольшая страна. Но: один взгляд на местных женщин - и ваше мнение изменится. Вы можете увидеть десятки самых красивых в мире девушек в любом ночном клубе Старого Города в Таллинне.

они впечатляют. Датчанки похожи на красавиц-шведок, но ко всему прочему имеют еще и особый шарм.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

www.fiodorcircusentertainment.com

Fiodor’s Entertainment

хорошие - они соблазнительные. Единым взглядом они пленяют ваше сердце, потому что смотрят на вас так, будто могут сделать ради вас что угодно. И часто так оно и есть.

9172505972

ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ, ×ÅÐÅÏÀØÊÀ ÍÈÍÄÇß È ÄÐÓÃÈÅ ÖÈÐÊÎÂÛÅ Stretch Limousines, ÌÀÑÒÅÐÀ exotic cars, vans, ÓÊÐÀÑßÒ ÂÀØÅ

Кто бывал в Дании, Если Восточная знает: некрасивых девуЕвропа является шек там не встретить. Все местом скопления красавицы, то Беларусь - особенно густонаселенное место. Сама страна может производить впечатление тусклой, серой, мрачной и «совковой», однако женщины здесь смертельно красивые. Они озаряют все вокруг, и у вас возникает желание остаться здесь жить.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Несмотря на то, что эта маленькая страна Балтийского региона ничем не прославилась на мировой арене, 3. РОССИЯ она является доРоссия может отнести мом самых красидевушек своих женщин к нацио- вых нальным сокровищам. в мире. Они запоузкие Девушки здесь не просто лонили улочки небольших городов, одна луч- парке. Конечно, если вы им ше другой. А еще понравитесь. И деньги или они очень привет- статус здесь ни при чем! ливы. 10. ДАНИЯ

Р усская РЕКЛАМА

734-275

Аргентинские красавицы - однозначно квинтэссенция красавиц Латинской Америки, да и всего Западного полушария. Аргентинки, в частности жительницы Буэнос-Айреса, произошли от итальянских эмигрантов, которые прибыли сюда преимущественно в XIX и XX веках. Так вот, создается впечатление, что все они происходят от миланских супермоделей.

Голландские девушки самые непостижимые в мире. Только не удивляйтесь, что эта страна заняла только девятую позицию на земле столько государств, а мест всего десять. Конечно, составляя рейтинг мы принимали во внимание только внешние данные, но голландские женщины имеют не только их. Например, они могут валяться с вами на травке в парке, попивая вино и разговаривая на философские темы, а могут и заниматься с вами менее интеллектуальными вещами в том же

A 67 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

M I L A LIMOUSINES CO.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 68

от мага Анастасии 6 ЯНВАРЯ - ПЯТНИЦА ЛУНА РАСТУЩАЯ. Символ дня - Труба. Камни этого дня - гиацинт, сапфир. О сегодняшнем дне можно сказать следующее: «Начинай любое дело и закончишь его верно...», то есть любые дела, начатые сегодня, принесут тебе успех. Омрачить этот день может только немотивированная грусть и тоска. Сходи в гости, расслабься с друзьями, насладись любимой музыкой, отправляйся на охоту, загляни в казино, короче, делай все, чтобы прогнать тоску, ну, а если ты коммерсант, можешь с головой окунуться в свою деятельность, сегодня успех гарантирован. Влюбленные! Сегодня вам лучше «отдохнуть» друг от друга. Болезни протекают не опасно, а уязвимы мочеполовая система и нижняя часть живота. Сны пустые и не сбываются. Так, что не ищи в них смысла, там его нет.

7 ЯНВАРЯ - СУББОТА ЛУНА РАСТУЩАЯ. Символ дня - Змей Камень этого дня - сапфир. Внимание - день сатанинский! Старайся сегодня преодолеть сам себя, например: хочется купить красивую шубу, купи лучше хорошую книгу. Тебе хочется повеселиться с друзьями, а ты лучше посвяти это время прогулке на природе. Черные энергии, пропитывающие этот день, будут провоцировать на несвойственные тебе поступки и желания. Но ты ведь сильнее любых темных сил? Ты же понимаешь, насколько нужно быть осмотрительным, чтобы не попасть в нехорошую историю, которая может подорвать твое здоровье и твои отношения с близкими. День удачен для перекупщиков и игроков, охотников и рыболовов. Уязвимы нервная система, мозг и глаза. Сны вещие, так например, если во сне тебя атакует или преследует акула, это значит, что впереди тебя ждут бедствия и неудачи. Помни, сегодняшние сны никому рассказывать нельзя.

8 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛУНА РАСТУЩАЯ. Символ дня - Голубь. Камни этого дня - турмалин, изумруд, жемчуг. Сам знак этого дня, голубь, наталкивает на мысль о небесной благодати, любви, доброте и милосердии, снизошедшей на нас. День принесет много хорошего, если ты сам не нарушишь его законы. Не будь агрессивным, старайся избегать конфликтов и ссор, так как этим ты себе навредишь и даже можешь заболеть. А вот генеральная уборка дома вычистит не только физическую грязь, но и энергетическую. После подобной уборки в доме воцарятся гармония, уют и покой. Те, кому посчастливилось сегодня родиться, будут отличаться способностью к всевозможным наукам и проживут долгую и интересную жизнь. Уязвимы печень и кроветворная система. Приснившийся хороший сон исцеляет физические недуги, а приснившийся кошмар - снимает психологические проблемы.

9 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК ПОЛНОЛУНИЕ. Символ дня - Гроздь винограда. Камни этого дня - аметист и циркон. Символ этого дня - любовь в прямом смысле этого слова. «Жить без любви, конечно, можно, но как на свете без любви прожить...» И действительно, для каждого человека любовь самое главное в жизни. Если у тебя есть любимый человек, то тебе повезло. Если же ты не можешь найти свою вторую половину, то именно сегодня зажги красную свечу. Расслабься и устройся удобнее, глядя на ее теплый огонек, мысленно представь себе образ человека, которого бы ты хотел видеть рядом, почувствуй, что это, как

718-449-2342 * 718-288-7396 www.anastasiamag.com с 6 по 12 января 2012 года

бы, уже произошло, попроси силы окружающего тебя мира, чтобы как можно быстрее твоя встреча с любовью состоялась. Путешественникам следует быть более внимательными, отправляясь в дальнюю дорогу. Учащиеся, к сожалению, плохо усваивают материал. Уязвимы пальцы ног и нервная система. Сны сбываются, так, например, если во сне ты ешь сахар, то это означает, что впереди тебя могут ожидать неприятные события, но все завершится благополучно.

10 ЯНВАРЯ - ВТОРНИК ПОЛНОЛУНИЕ. Символ дня - Зеркало. Камни этого дня - опал, аметист, агат. «Не нужно винить зеркало, коли...», ну ты и сам знаешь. Сегодня, как ни странно, во многих людях, повстречавшихся на твоем пути, ты с удивлением узнаешь самого себя. Ах, как часто в разговоре повторяется мой друг, и как же смешно он размахивает руками. Или, как ярко «намазалась» моя подруга и как же вызывающе она одета, а я...., да уж, тоже не «Шанель». Сегодняшний день просто провоцирует тебя, критически относясь к другим, одновременно таким же образом оценивать и себя. Люди, родившиеся сегодня, бывают очень трудолюбивы. Ученики хорошо усваивают материал. Рыбакам день благоприятствует, а вот игрокам нет. Вступающим в брак день сулит полное супружеское счастье. Сны вещие, так например если во сне ты видишь жуков на своем теле, то это предсказывает бедность и недомогание, а если ты убьешь жука, то такой сон будет благоприятным.

11 ЯНВАРЯ - СРЕДА ПОЛНОЛУНИЕ. Символ дня - Паук. Камни этого дня - лабрадор, галанит, морион, кровавик, хризолит и зеленый гранат.

Внимание - день сатанинский! В конце концов, когда очень плохая погода, ты же не возмущаешься, а стараешься просто переждать такой день? Вот и представь себе «у звезд» плохая погода, а это значит постарайся преодолеть этот туман и ветер в душе и, понимая, что завтра все закончится, не впадай в депрессию и тоску. Но и бдительность терять не стоит! Вокруг много людей, желающих выпустить свою внутреннюю желчь и злобу на окружающих, так что постарайся не стать одним из зараженных, поэтому избегай людных мест, шумных компаний и воздержись от употребления алкоголя. Уязвимы глаза, голова и зубы. Сны не вещие и не сбываются, так что даже если тебе и приснится что-то кошмарное и пугающее - не обращай на такой сон никакого внимания.

12 ЯНВАРЯ - ЧЕТВЕРГ ПОЛНОЛУНИЕ. Символ дня - Орел. Камни этого дня - яшма и джеспилит. В старинных сказаниях, былинах и притчах орел считался гордой птицей, высоко парящей в небе, сильно взмахивая могучими крыльями, он пролетал над своими владениями, и как для животных лев считается царем зверей, так орел считается царем птиц. Также и этот день считается царем дней. Своего рода сильным, энергетически насыщенным и высокодуховным днем. Днем, являющимся самым благоприятным для принятия важных, а порою, судьбоносных решений в бизнесе и личной жизни. Так что, если ты давно хотел сменить место жительства, работу или изменить что-то на личном фронте, сегодня самое время совершить эти сложные, но порой очень нужные поступки. День неблагоприятен для охотников, а вот путешественникам повезет, так что смело отправляйся в дорогу и ничего не бойся. Уязвимы легкие, бронхи и нервная система. Сны вещие и ты даже можешь попробовать заказать свой сон. Просто, перед тем как закрыть глаза и устроиться удобней в постели, произнеси вслух то, что бы ты хотел увидеть, и не исключено, что твое желание сбудется.


СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО

Адрес, который должна знать каждая женщина. см. рекламу в секции B

Сильвио Берлускони надолго запомнится общественности. Правда, не реформами, а амурными похождениями. Любвеобильный Сильвио не раз становился фигурантом сексуальных скандалов, но к ответственности не привлекался.

С

пристальным вниманием прессы, спокойно пишет стихи о любви. И даже выпустил недавно на пару со своим другом, певцом Мариано Апичелла, музыкальный альбом «Настоящая любовь». Его уже можно приобрести в музыкальных магазинах Италии. Одна из самых душещипательных песен, написанных Берлускони, называется «Любовь есть». Действительно, кому, как не экс-премьеру знать, что она есть. А так же где ее найти и сколько она стоит. Екатерина Нерозникова

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

руководитель службы новостей телеканала Retequattro Эмилио Феде и областной советник Ломбардии Николь Минетти. Последняя, кстати, раньше была у Берлускони дантистом, но и сейчас, как видно, близка к телу экспремьера. Именно эти трое и являются обвиняемыми по новому делу, связанному с любовными успехами Берлускони. Те самые 32 проститутки теперь официально считаются потерпевшими и могут спокойно жалобы против своих «нанимателей». Правда, они не особенно торопятся это делать: в суд обратились пока только три девушки из числа «обиженных» бывшим премьером. Да и сами обвиняемые не посчитали нужным явиться на слушание, которое из-за этого пришлось перенести на 20 января 2012 года. Лишившись своего поста, Сильвио Берлускони оказался беззащитен перед правосудием, и многие начали потирать руки в ожидании, когда же бывшего премьера Италии упекут за решетку. Но не напрасны ли их ожидания? Скорее всего, злопыхателей Берлускони ждет разочарование. Большинство «потерпевших» юных дам не выразили никакого недовольства, и вряд ли это произойдет. Даже та самая 17-летняя Карима эль-Маруг теперь активно отрицает свою сексуальную связь с престарелым ловеласом Берлускони. Что можно говорить об остальных дамочках, которые, как и Руби, получали от экс-премьера щедрые по-

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

тутками и мафией... Но Берлускони каждый раз умудрялся избегать наказания, прикрываясь своим премьерским креслом. Ведь, по итальянским законам, высшие должностные лица имеют право не являться на судебные заседания, если у них возникают дела государственной важности. А у экс-премьера, естественно, таких дел было невпроворот. В результате уголовное преследование прекращали за истечением срока давности. Но ничто не вечно. Берлуско-

ни, возможно, и пользовался популярностью у молоденьких девиц, но у большинства граждан особой любви он не вызывал. Было понятно, что рано или поздно скандальный премьер уйдет в отставку. Стоит отметить, что любвеобильный Сильвио, несмотря на дурную репутацию, умудрялся придерживать за собой кресло на удивление долго. Самым темным пятном на репутации Берлускони стали не связи с криминальным миром, а сексуальные скандалы. Многим своим любовницам Сильвио не то что в отцы годится - в деды, а то и в прадеды. И вот, на 75 году жизни, до самого известного любителя молоденьких девушек в Италии добралась-таки рука Фемиды. На скамью подсудимых его привела связь с 17-летней проституткой Каримой эльМаруг по прозвищу Руби. Девушка была гостьей шумных вечеринок, которые бывший премьер устраивал в своей вилле. И ее визит, как и многих других дамочек, был, как утверждает следствие, щедро оплачен. Защита Берлускони утверждает, что тусовки, участницами которых оказались девушки по вызову, были совершенно безобидными. А вот обвинение настаивает на том, что на вилле в Аркоре устраивались настоящие оргии. В последнем деле упоминаются 32 проститутки, которых специально для Сильвио доставляли его верные друзья: телевизионный импресарио Леле Мора,

Р усская РЕКЛАМА

ейчас, после потери премьерского кресла, ситуация может измениться, ведь суд намерен уличить ловеласа в связях с проститутками. Берлускони вину отрицает: зачем истинному романтику платить за любовь? А тех, кто сомневается в романтизме экспремьера, на прилавках магазинов ждет его «Настоящая любовь». Долгие семнадцать лет провел Сильвио Берлускони на посту премьера Италии. За это время какие только обвинения против него не выдвигались: его пытались засудить за взяточничество, подкуп свидетелей, злоупотребление властью, связи с прости-

НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ

A 69 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ALEXANDER SHIFRIN MEDICAL P.C.

дарки? Продажной любви, как известно, необходим покупатель. А Берлускони хоть и не занимает больше высокий пост, но это не делает его бедным. И его молодые подруги не станут кусать руку, которая их щедро кормила, а возможно, будет кормить и дальше. Ведь, как говорит сам Сильвио, хоть он и не молод, но все равно любит «немного пошалить». Еще у защиты Берлускони и его трех товарищей есть очень именитые свидетели, посещавшие вечеринки на вилле в Аркоре. Это футболист Криштиану Роналду и актер Джордж Клуни. Оба могут подтвердить, что никаких непристойностей, как и проституток, на тусовках не было. Адвокаты предприняли грамотный шаг: чего стоят рассказы какойто марокканской малолетки против показаний звезд шоу-бизнеса. Видимо, страсть к молоденьким девицам не доведет-таки пожилого Берлускони до тюрьмы. Сам он, должно быть, в этом абсолютно уверен, потому, находящийся под прицелом камер и


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 70

976-davidzon


С

ЗВЕЗДА ТАЕТ НА ГЛАЗАХ Брэд Питт очень обеспокоен тем, что его жена сильно похудела, хотя по современным стандартов красоты она выглядит не так уж плохо, и тысячи женщин, стремящихся к недостижимому анорексичному идеалу, могут ей только позавидовать.

Б

молвке Джастина Тимберлейка и Джессики Бил. Вот они - преимущества работы c PR-службами напрямую». Между тем представители обоих знаменитостей не

Рейтинг «хороших знаменитостей» (Celebs Gone Good), состоящий из 20 пунктов, составил ресурс DoSomething.org. оп-певица Леди Гага возглавила список звезд, активнее других занимающихся благотворительностью. Певица была отмечена за усилия по борьбе за права геев, инициативы по искорене-

П

нию СПИДа и бедности, а также создание собственного благотворительного фонда Born This Way Foundation. Вторым в списке оказался канадский поп-певец Джастин Бибер, который активно сотрудничает с организацией Pencils of Promise, строящей школы в Лаосе, Никарагуа и Гватемале. Замыкает тройку лидеров актер Джордж Клуни. В рейтинг также попали такие музыканты как Шакира (11-е место), Will. i.am (13-е место), Майли Сайрус (18-е место), Coldplay (19-е место) и Тейлор Свифт (20-е место). Полностью рейтинг «хороших знаменитостей» от DoSomething. org выглядит следующим образом: Леди Гага Джастин Бибер Джордж Клуни Уилл и Джада Пинкетт Смит Леонардо ди Каприо Мэтт Деймон Эллен ди Дженерес Бред Питт и Анжелина Джоли Дуайт Ховард Деми Ловато Шакира Эштон Катчер и Деми Мур will. i.am Блейк Шелтон и Миранда Ламберт Ник Кэннон Леа Мишель Дэниэл Редклифф Майли Сайрус Coldplay Тейлор Свифт.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

рэд попросил свою мать, чтобы та помогла ему убедить Анджелину прекратить истощать себя диетами. 71-летняя Джейн Питт была потрясена внешним видом своей красавицы-невестки, когда приехала в Нью-Йорк, чтобы посетить премьеру режиссерского дебюта Анжелины. Энджи сильно потеряла в весе, с тех пор как Джейн видела ее в последний раз, и она очень обеспокоена. Анжелина настолько исхудала, что кажет-

САМЫЕ ЩЕДРЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

A 71

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

отрудник ювелирной фирмы Tayloe Piggott Jewelry написал в своем микроблоге ошеломляющую новость: «Прошлой ночью Джастин Тимберлейк сделал предложение Джессике Бил. Теперь мы выбираем им подарки на случай, если они заглянут к нам». «7 дней» приводят слова ньюйоркского журналиста Кайла Шаффлера, который также подтвердил это известие: «Хехе, еще никто не пронюхал о по-

фигурой, и замечает, что хотя Дженни тоже худая, она никогда не выглядела бледной или истощенной. Эти комментарии, безусловно, доходят до Анжелины, что заставляет ее еще больше нервничать. А чем больше она переживает, тем меньше ест. Но, как бы там ни было, главная ценность для Джейн Питт - ее внуки, и она прекрасно понимает, как важно для детей иметь здоровую и счастливую мать.

Р усская РЕКЛАМА

Популярный певец и актер Джастин Тимберлейк и его возлюбленная актриса Джессика Бил скоро поженятся. Об этом заявила ювелирная компания, которая предложила свои услуги в выборе обручального кольца для невесты.

ся, ее ноги вот-вот переломятся. Друзья утверждают, что 36-летняя звезда диетами довела себя до крайней степени истощения. При росте 1 метр 73 сантиметра она весит уже меньше 43 килограммов. Несмотря на то, что даже модельные агентства начали кампании за естественный вес, анорексичные стандарты красоты попрежнему не дают покоя многим знаменитостям. О д н а к о сама актриса уверяет, что ее худоба - вовсе не результат стараний диетологов. Она утверждает, что не придерживается специальных диет, а причина стремительной потери веса - эмоциональные волнения, «нервы» и обмен веществ. Она страшно переживала, как публика и критики примут ее режиссерский дебют - картину «В краю крови и меда» (In the Land of Blood and Honey). Джоли работала над фильмом не только как режиссер она выступила также в роли автора сценария и продюсера. Брэд боится, что стресс заставит жену вновь вернуться к героину. Кроме всего прочего, приближается пятая годовщина смерти ее горячо любимой матери, Маршелин Бертран, которая скончалась на руках у Анжелины от рака яичников. Увидев, как истощена Анжелина, Джейн Питт засучила рукава и взяла на себя роль шефповара и кормилицы для всей семьи. Она - прекрасный кулинар. Мама Брэда делает превосходное домашнее мороженое, которое было любимым лакомством актера, когда он был маленьким. Джейн твердо намерена заставить Анжелину изменить образ питания. Она готовит роскошные салаты и стейки и требует, чтобы невестка находила время для нормальных приемов пищи. Надо сказать, что это удивительное проявление милосердия со стороны Джейн, которая, по слухам, всегда недолюбливала свою вторую невестку и критиковала ее методы воспитания детей. Анжелина не раз замечала, что мать Брэда предпочитает ей Дженнифер Энистон. В разговорах с сыном она постоянно подчеркивает, как это плохо, что Энджи так обеспокоена своей

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ЖЕНИТЬБА ТИМБЕРЛЕЙКА

комментируют эту информацию. 30-летний Джастин Тимберлейк сделал предложение 29-летней Джессике Бил во время их романтического отдыха в роскошном отеле Amangani Resort в городе Джексон Хол. Напомним, известный певец и актер Джастин Тимеблейк и актриса Джессика Бил начали встречаться еще в 2007 году. Тогда Джастин порвал романтические отношения с другой голливудской знаменитостью, Кэмерон Диаз. Поклонники Тимберлейка и Бил с нетерпением ждали, что парочка буквально со дня на день объявит о своей помолвке. Однако в марте этого года фанаты были шокированы прямо противоположной новостью - они решили расстаться. После Бил Джастин стал крутить роман со своей партнершей по фильму «Секс по дружбе» - актрисой украинского происхождения Милой Кунис, да и Джессика на месте не сидела. Она встречалась с Брэдли Купером, которого, к слову, в этом году признали самым сексуальным мужчиной. Между тем неожиданно даже для своих поклонников Тимберлейк и Бил вскоре после расставания были замечены вместе. Пара решила восстановить отношения.


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 72

Просто анекдот

Новый год надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно пропитые деньги.  После новогодней елки в детском саду отец говорит сыну: - Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого Деда Мороза нет. Это был я. - Да, я знаю. Ведь аист - это тоже ты.  Представитель сексменьшинств рассказывает приятелю: - У меня однажды в новогоднюю ночь был случай. Звонят в дверь, открываю, а там такой интересный мужчина стоит - в красных сапожках, с усами, бородой, щечки румяные... - Так это же к тебе Дед Мороз приходил. - Да? То-то он со мной холоден был...  Сын спpашивает у матеpи: - Мама, мама, а кто мой папа? - Дед Моpоз! - зло отвечает мама. - Как это? - удивляется мальчик. - Пpишел ночью, сделал подаpок и больше его никто не видел.  В самолете пассажир смотрит в иллюминатор и в испуге позывает к себе стюардессу: - Мы что, сбились с курса?? - Нет, с чего вы это взяли?? - Но под нами снег, тайга, а должны быть Гавайи. - Да не, всё нормально, просто это новые русские Новый год празднуют.  В новогоднюю ночь мама уговаривает своего маленького сыночка лечь спать: - Смотри, вон и тети в телевизоре уже раздеваются...  Семья обзванивает несколько фирм и заказывает Деда Мороза. Звонок в дверь. Входит Дед Мороз. Вдруг выстрел - Дед Мороз падает. Следом за ним входит наемный убийца и спрашивает: - Деда Мороза заказывали?  Разговор двух вечно голодных студентов: - Слушай, Вась, а давай, мо-

жет, поросенка заведем, будем его растить, откормим, а месяца через четыре, как раз к Новому году, забьем, а? - Да нет, ты подумай, такая вонь, грязь... - Да ничего, Вась, привыкнет.  Говорят, что взгляд на женскую грудь продлевает мужчине жизнь, а прикосновение наполняет ее смыслом.  - Ты что делaешь в субботу? - Иду с сыном нa природу, бу-

дофамин. Вещество это служит частью «системы поощрения» головного мозга, вызывает чувство удовольствия и удовлетворения. Далее может даже развиваться дофаминовая зависимость и человек уже не может отказать себе в небольшой приятной мимолетной связи. А вот британские коллеги исследователей считают, что только гены и химические реакции в мозге не могут обеспечить регулярные походы нале-

сексе, таких экспериментаторов набралось 19%. Другая часть мужчин - 12% - изменили потому, что их пара долгое время отсутствовала. Поддались новому увлечению 10% опрошенных, заглушили семейные неурядицы 9%. Захотел отомстить за измену жене гордый 1%. А вот остальные, более трети всех опрошенных, вообще не смогли дать внятного ответа на вопрос, зачем же они вообще изменили.

ЛУЧШИЕ ЛЮБОВНИКИ СТАРШЕ 55 ЛЕТ Если вы достаточно молоды, еще не нашли свою любовь и у вас явные проблемы в общении с противоположным полом, не переживайте. Как выяснили ученые, активнее и удачнее всего люди ходят на свидания после 55 лет, сообщают британские СМИ. огласно исследованию, проведенному агентством YouGov, люди в возрасте от 55 лет чаще организуют свидания с помощью Интернета, вступают в клубы знакомств и посещают специальные мероприятия для одиночек, чем представители остальных возрастных групп. В своем исследовании сотрудники агентства провели интервью, в котором приняли участие 2 тыс. мужчин и женщин всех возрастных категорий. Результаты исследования противоречат общепринятым представлениям о свиданиях и различиях, существующих между противоположными полами. Согласно полученным данным, в среднем две трети мужчин и женщин после 55 являются участниками сайтов знакомств (62%), в то время как среди людей в возрасте 18-24 таковых только одна пятая часть (21%). При этом старики гораздо чаще ходят на свидания и завязывают отношения. Даже касательно поиска сексуальных партнеров представители этой возрастной группы преуспевают, слегка лишь уступая категории опрошенных 45-54 лет. По словам Керен Смэдли, специалиста по организации свиданий и отношений, результаты исследования перевернули традиционные представления о пожилых людях. «Для большинства людей мысль о том, что наши бабушки и дедушки занимаются сексом, недопустима, но это глупость. Исследование показывает, что даже на пенсии люди могут вести активную личную жизнь», говорит К.Смэдли.

С

дем зaпускaть в воздух змея! А ты? - У меня тaкaя же прогрaммa - тещу в aэропорт поеду провожaть...

Секс-мозаика

«ГЕН БЛУДА». У КОГО ОН ЕСТЬ? Американские ученые из Бирмингемского университета утверждают, что вычислили «ген блуда». Они утверждают, что он либо унаследован от родителей, либо нет, и тут уж ничего поделать нельзя. Как же жить дальше и откуда они, измены, вообще взялись ченые собрали ДНК 180 добровольцев обоего пола и проанализировали сексуальное поведение участников эксперимента. То есть отследили их склонность к изменам. Выяснилось, что особи, обладающие геномом DRD4, явно более других склонны к приключениям на стороне. Причем не просто к адюльтеру, а именно к изменам случайным. Исследователи говорят, что тут такая связь: при наличии этого гена у человека, занимающегося экстремальным сексом, вырабатывается

У

во. Профессор Тим Спектор из отделения изучения близнецов Лондонской больницы Святого Фомы тоже изучил вопрос «генетической измены». Он проводил эксперимент на двойняшках. Суть его такова: если одна из сестер погуливает от супруга, то и вторая вряд ли будет верной женой. Причем вероятность весьма высока, Спектор подсчитал: аж 55%. И вообще профессор утверждает, что у близняшек сильна интересная тенденция: либо обе сестры изменяют, либо обе хранят верность. У однояйцевых близнецов тенденция сильнее, ведь у них одинаковый набор генов. Но генетика - только полдела, не меньшую, а то и большую роль играет и социум. Кстати, измены - вполне себе двигатель эволюции: именно «перебор» партнеров женщиной позволяет, как следует перемешать гены внутри вида и выбрать наилучшего партнера, отца будущему потомству. «Вряд ли есть единственный ген, отвечающий за полигамность. Скорее существуют гены, которые участвуют в этом, целая группа генов, работающих вместе», - говорит профессор. А что же статистика? Есть данные, что аж 75% мужчин изменяли своим женщинам. Причем чаще всего мотивом для адюльтера становилось желание попробовать что-то новое в


ÑÊÀÍÂÎÐÄ #1

“ÎÐÅÕ”

ÑÊÀÍÂÎÐÄ #2

“ÈÊÅÁÀÍÀ”

1.Äàëè. 2.Ïèêå. 3.Òîãà. 4.Òîí. 5.Âèÿ. 6.ßëòà. 7.Ëàïà. 8.Ðîê. 9.Äîã. 10.Ãèïñ. 11.Îòòî. 12.Âåãà. 13.Ëóàðà. 14.Äàòà. 15.Èñê. 16.Îêîâû. 17.Ñîâåðåí. 18.Òåïëî. 19.Àëèãîòå. 20."ÊÈÀ". 21.Áóòñà. 22.Ãîãîò. 23.Ïîòîï. 24.Òðþì. 25.Îñïà. 26.Àòàêà. 27.Ñòâîë. 28.Êèñåò. 29.Èêåáàíà. 30.Äîñóã. 31.Ðîäåî. 32.Ñàíòà. 33.Ðûâîê. 34.Àðåíà. 35.Êëèøå. 36.Äàðòñ. 37.Îñà. 38.Ìàðêñ. 39.Ðåëå. 40.Ñóäàí. 41.Ðèî. 42.Çâóê. 43.Çåíèò. 44.Íèìôà. 45.Âàñêî. 46.Ñäîáà. 47.Ãðîçà. 48.Ïëóã. 49.Ëèòð. 50.Áàðê. 51.Ñòîí. 52."ÎÌÎ". 53.Àðåñ. 54.Ñóîìè. 55.Íàâåñ. 56.Òóð. 57.Èêàð. 58.Îðåë. 59.Òîðãè. 60.Ñèäð. 61.Ðî. 62.Îëåã. 63.Ìåñòî. 64.Ïîëóáîêñ. 65.Ãåðàêë. 66.Ðåíîìå. 67.Äðåéô. 68.Êóá. 69.Íîñîðîã. 70.Àãîðà.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ #3

ÀÐÀÁÑÊÈÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

“ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÊÎËÎÐÈÒ”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2.×è÷èêîâ. 7.Ìóðêà. 8.Åãåðü. 9.Ðóð. 10.Êàðå. 11.Åâðî. 13.Òàáóí. 14.Ìàé. 15.Îñòîâ. 17.Ëåãåíäà. 20.Îêðîøêà. 21.Ìåëèññà. 26.Ëîïàòêà. 28.Õàëàò. 31.Ñóä. 32.Ðîÿëü. 34.Ðîøå. 35.Îìóò. 36.Íþõ. 37.Ðóæüå. 38.Èãîðü. 39.Ìåëîäèÿ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Êóêëà. 2.×àáàí. 3.×åðåìøà. 4.Êîðåéêà. 5.Âåäðî. 6.“Áðàâî”. 10.Êóïå. 12.Îñëî. 13.Òåëåìàõ. 16.Âðàòàðü. 18.Ãîë. 19.“Íîñ”. 21.Ðýï. 22.Øóò. 24.Èêàð. 25.Àðñåíàë. 26.Ëåäîõîä. 27.Àçîò. 29.Àðòóð. 30.Òîòåì. 32.Ðóïèÿ. 33.Ëàâðà.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

“ÌÅÍÓÝÒ”

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

“ÂÑÅ ÍÀ “”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4.Âûëàçêà. 7.Âåëèêîëåïèå. 10.Âåëè÷êî. 11.Âêëàäûø. 14.Âàðåíèê. 15.“Âèðèíåÿ”. 16.Âèçèò. 17.Âëàãà. 20.Âàëèäîë. 21.Âåñòíèê. 24.Âîäîïîé. 25.Âîèòåëü. 27.Âèíîãðàäàðü. 28.Âàëëèåö. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Âûïèñêà. 2.Âàãîí. 3.Âêëåéêà. 5.Âåëè÷èå. 6.Âèòàìèí. 8.Âåíåâèòèíîâ. 9.Âû÷èñëèòåëü. 12.Âàòèêàí. 13.Âåíãðèÿ. 18.Âîëîøèí. 19.Âåíòåðü. 22.Âîëîïàñ. 23.“Âîÿäæåð”. 26.Âðàëü. ÑÀÏÅÐ

“ÏÎÄ ÃÈÒÀÐÓ”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: Áàðä. Êîêîñ. Ñîñëîâèå. Ñïîð. Àðãóñ. Ìóôòà. Êèïà. Àíàòîìèÿ. Ëàíäî. Òÿãà. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: Áþñò. Øêâàë. Ðàñòðåïà. Àíîä. Ôîðóì. Ñóåòà. Îôèñ. Åïèòèìüÿ. Ñìåð÷. Ìÿòà.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

“ÐÀÇÃÀÄÀÉÊÀ”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1.Æàäèíà. 3.Õèðóðã. 6.Àìèðàíè. 7.Îáåëèñê. 10.Òàáóðåò. 13.Äàìêà. 14.Íóâîðèø. 17.Ìàðãî. 18.Ëÿìêà. 19.Ñåäëî. 20.Ñóôëå. 21.Ëàááó. 23.Ïàêåò. 26.Òàðàðàì. 27.Ëîòòà. 28.Îêòÿáðü. 31.Áåñåäêà. 32.Ëàìïàñû. 33.Àïèëàê. 34.Àäîíèñ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Æåì÷óã. 2.Íÿíÿ. 4.Èçáà. 5.Ãàñòîí. 8.Íàðî. 9.Óêîë. 11.Àâîñüêà. 12.Åðìîëêà. 15.Óæàñòèê. 16.Èíæåíåð. 22.Óðîê. 23.Ïåòð. 24.Êàìåðà. 25.Ëÿïñóñ. 29.Èêðà. 30.Áàðä.

“ÊÎÐÀËË”

ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÌÌÀ

“ÀÔÎÐÈÇÌ”

1.Ïðèò÷à. 2.Äûøëî. 3.Õâîù. 4.Ìàãàçèí. 5.Ãóëÿåâ. “Ó îäíèõ ãëàâíûå ïîëóøàðèÿ çàùèùåíû ÷åðåïîì, ó äðóãèõ — øòàíàìè” (Àðêàäèé Êóíÿâñêèé).

“ÑËÀÄÊÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1.Ëîâåëàñ. 5.Ãíó. 6.Äæóíãëè. 8.Áðà. 10.Íàòóðà. 14.Áîêñ. 15.Ìåòåîð. 16.Èêðà. 17.Àâàíñ. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Ëàäàí. 2.Ëåãîð. 3.Ñãèá. 4.Ãóáà. 7.Óþò. 9.Ðåêîðä. 11.Àôåðà. 12.Óòåõà. 13.Àáðèñ. ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1.Áèàòëîí. 5.Îäà. 6.Àðáàëåò. 8.Àêð. 10.Êîñòÿê. 14.Ëèòð. 15.Ãðàáëè. 16.Êèëü. 17.Êîíêà. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Áëàíê. 2.Ëèëèÿ. 3.Íîòà. 4.Êàþð. 7.Áàñ. 9.Êèòåëü. 11.Îòðîê. 12.Òàáóí. 13.Êëèêà. ØÈÔÐÎÂÊÀ

“ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎД

1.Îâåí. Êèíü. Íåâîëüíèê. 2.Âàëê. Äðîê. Êëàâèêîðä. 3.Ðàïñ. Öåíà. Ñïàðòàíåö. 4.Àðàê. Àëëå. Êàðàâåëëà. 5.Ñðàì. Íèíà. Ìàðñèàíèí. 6.Àíèñ. Ïîðò. Ñèíàíòðîï. 7.Ñêàò. Êðàï. Òàêñîïàðê. 8.Ñåðï. Ðåòè. Ïðåñâèòåð. Ïñåâäîíèì: ËÈÒÂÈÍÎÂ

Адреса и телефоны редакции газеты

Ðóñcêàÿ ÐÅÊËÀÌÀ 2699 Coney Island Ave. Brooklyn, NY 11235, (between X & Y)

Tel. (718) 769-3000 Fax (718) 769-4700

Выходит по пятницам. Òåëåôîí êðóãëîñóòî÷íîãî ïðèåìà áåñïëàòíûõ íåêîììåð÷åñêèõ ÷àñòíûõ îáúÿâëåíèé

(718) 934-7733 INTERNET:

www.RusRek.com

E-mail: reklama2000@yahoo.com

Russkaya Reklama Inc.

Ðåäàêòîð: Ì. Òðèïîëüñêèé Ðåäêîëëåãèÿ:

Ìîíòàæ:

Ì. Âåëü Ë. Moçåñ À. Çèìèí Ñ. Çàëüöìàí, C. Øàáàíîâà Î. Ãîðîâà

КОРПУНКТЫ

Ðóñcêîé ÐÅÊËÀÌÛ: Ôèëàäåëüôèÿ, Áîñòîí, Êàëèôîðíèÿ, Èçðàèëü, Êàíàäà, Ðîññèÿ, Óêðàèíà

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÔÈËÂÎÐÄ

1.Îòëèâ 2.Áàáî÷êà. 3.Êîíòðíàñòóïëåíèå. 4.Òþðüìà. 5.Ïîðîõ. 6.Ìåòðîïîëèòåí. 7.Ñëàñòåíà. 8.Çîëîòî. 9.Êîíôèñêàöèÿ. 10.Ñâàäüáà. 11.Áðèëëèàíò. 12.Ìèìèêà. 13.Ðàñòâîðèìîñòü. 14.Ðîãà. 15.Êîðàëë. 16.×èñòèëèùå. 17.Îãóðåö. 18.Ëÿãóøàòíèê. 19.Ãîëîâà. 20.Êîòëåòà. 21.Ñïðèíöîâêà.

“×ÀÐÎÄÅÉ”

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Ëîáçèê. Áðåëîê. Íàäëîì. Èñòèíà. Àíàëèç. Êîíóðà. Øàíäàë. Ïëèòêà. Êàíêàí. Ðåêðóò. Àòòàøå. Åïàí÷à. Âîðîíà. Âåðñòà. Ñòàâêà. Æâà÷êà.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ #1

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1.Ðåíòãåí. 5.Ïàðóñíèê. 9.Äåãóñòàòîð. 10.Óïîåíèå. 11.Òðîñ. 13.Ïÿòèáîðüå. 14.Ïîäîáîñòðàñòèå. 17.Ðóáàõà. 19.Õîëîäèëüíèê. 20.Æèòåëü. 21.Âåðñòêà. 23.Ðåêîðäñìåí. 26.Íåãëèæå. 28.Íàëåò. 29.Ýâîëþöèÿ. 33.Âüåòíàìêè. 34.Îïòèêà. 36.Âûäîõ. 39.Ãóçêà. 41.Ìèññèñèïè. 43.Ôîðòóíà. 44.Êàáèíà. 45.Òðàïåçà. 48.Ñèÿòåëüñòâî. 49.Âåðòåë. 50.Ýíãåëüñ. 51.Òåððàñà. 54.Ïëåñ. 56.Ïðåòåíöèîçíîñòü. 57.Ìóçåé. 58.Áàòòåðôëÿé. 60.Çàãîâîðùèê. 61.Çàðîê. 62.Êàðäèíàë. 63.×àðîäåé. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Ðàçóâåðåíèå. 2.Íåäîíîñîê. 3.Ãîðí. 4.Íåäåëÿ. 5.Ïèãàëèöà. 6.Ðàñïðîäàæà. 7.Ñíàñòü. 8.Êîðîñòåëü. 12.Ðåïðåññèè. 13.Ïåðâåíåö. 14.Ïîõîðîíû. 15.Îáîðîòåíü. 16.Ñîëèñò. 18.Áåñòèÿ. 22.Êîíóðà. 24.Íîâîêàèí. 25.Øåðîõîâàòîñòü. 27.Ãðàâþðà. 30.Þìîðèñò. 31.Èíòðèãà. 32.Èíæèð. 33 Âîçëèÿíèå. 35.Êëèøå. 37.Äèãèòàëèñ. 38.Ýãîèñò. 40.Àôôåêò. 41.Ìóøòðà. 42.Ñàìîâàð. 44.Êàðíèç. 46.Ðîòâåéëåð. 47.Ïîëèöåéñêèé. 52.Ðàçáîðêà. 53.Ñïîòûêà÷. 54.Ïîìàçîê. 55.Ñòåðîèä. 59.Ðàçîð.

Р усская РЕКЛАМА

“ÊÀÐ-ÊÀД

Îòâåòû

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ-ÁËÈÇÍÅÖÛ

“×ÈÑËÎÁÓÑ”

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1116. 165. 21140. 18694. 30480. 40734. 2230. 108. 80. 458. 1730. 78. 779. 37. 1639. 496. 36. 128. 1673. 23656. 12072. 26768. 84654. 318. 3000. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 232. 1322. 1102. 766363. 1143. 83. 671. 14804. 91568. 600. 57. 268. 18748. 140. 99. 183. 18081. 61240. 667. 73. 6060. 593837. 7750. 4400. 324.

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ

“ÒÅÐÌÈÒÍÈÊ”

1.Øîññå. 2.Êîîðäèíàòà. 3.Ñïè. 4.Ñîì. 5.Òåðìèòíèê. 6.Ãàðàæ. 7.Æàëî. 8.Ñàëî. 9.Ãðèìì. 10.Îïîð. 11.Ñåò. 12.Ãíàò. 13.Âîðêóòà . 14.Ðåÿ. 15.Íóðìè. 16.Ñãîâîð. 17.Ìèêñò. 18.Ñèâó÷. 19.Èãóìåí. 20.Âîëîê. 21.Èîíèê. 22.Àíàò. 23.Òàâðèÿ. 24.Äàðâèíèçì. 25.Èíàì. 26.Çãà. 27.Ìå÷. 28.Òîêî. 29.Àïî. 30.Ëóíà. 31.Ìàò÷. 32.Óêà. 33.Ãåíîòèï. 34.Òêà÷. 35.Êàêî.

“ßÐÌÀÐÊÀ”

1.Áàòòåðôëÿé. 2.Áåíåòíàø. 3.Àíàõðîíèçì. 4.Óòðàòà. 5.Òàìàíü. 6.Øîòà. 7.Êàçáåê. 8.Êâàíò. 9.Àòëåò. 10.Ñêîëîê. 11.Èñà. 12.Ðî. 13.Àòåëüå. 14.Áåñ. 15.Âàññà. 16.Òàõòà. 17.Òóç. 18.Ìîðå. 19.Ñêàòêà. 20.Ìåòð. 21.Àòîëë. 22.Äàð. 23.Äÿòåë. 24.ßëòà. 25.ÍËÎ. 26.Ðàïèðà. 27.Ðóòèíà. 28.Ïåíàë. 29.Íþ. 30.Îñàêà. 31.Ëüå. 32.Àçó. 33.Åãîçà. 34.Óêðîï. 35.Òðàë. 36.Ðóáèí. 37.Þðòà. 38.Òîðò. 39.Êàð. 40.Õðÿê. 41.ÀÎ. 42.Àçà. 43.Àãà. 44.×àñû. 45.Ôëèáóñòüåð. 46.Êàðå. 47.Îáðîê. 48.Óõà. 49.ÊÀ. 50.Óãëè÷. 51.ÈË. 52.Äî. 53.ÐÀ. 54.ßðìàðêà. 55.Êîàëèöèÿ. 56.Àä. 57.Ïî. 58.Êàðï. 59.Ëóíêà. 60.Îêî. 61.Ïàñ.

ÀÍÒÈÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÌÈÍÈ-ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

1.Îïóñ. 2.Ðàïèðà. 3.Ìàäàì. 4.Ìóññ. 5.Ñòî. 6.Øòîô. 7.Òåñòî. 8.Îñåòð. 9.Áàðàê. 10.Ìàêóõà. 11.Äþìà. 12.Óñòüå. 13.Òåìÿ. 14.Ñåðá. 15.Çàâîä. 16.Ïèàëà. 17.Âîëãà. 18.Íåâîä. 19.Ìåñòî. 20.Ìîðçå. 21.Ñìàê. 22.Ðàçãàð. 23.Êèðàñà. 24.Ñîôèÿ. 25.Áàòðàê. 26.Ñâèíóõà. 27.Îðåõ. 28.Âðàêè. 29.Îêàïè. 30.Ìàæîð. 31.Ãëàâà. 32.Áîêñ. 33.Ëóâð. 34.Àôðîäèòà. 35.Äîãìà. 36.Êààñ. 37.Áàëäà. 38.Îãàðîê. 39.Îòàðà. 40.Âîð. 41.Áàðæà. 42.Ãðåçà. 43.Äðàæå. 44.Àëüìà. 45.Ñîðãî. 46.Êàïðèî. 47.Àäðåñ. 48.Ñîòå. 49.Ñåëî. 50.Íèç. 51.Áîà. 52.Àñàä. 53.Ãèäðà. 54.Ñàä. 55.Ðèì. 56.Ðîëë. 57.Îëåíè. 58.Áèòà. 59.Áàéêàë. 60.Îòëåò. 61.Ëèòâà. 62.Ñëåñàðü. 63.Çàæèì. 64.Åãîçà. 65.Äèàäåìà.

A 73


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

968

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

A 74 Ñêàíâîðä ¹1

Îðåõ Îòâåòû â êîíöå ñåêöèè A


A 75 ТоН. (718) 769-3000 Đ¤Đ°ĐşŃ (718) 769-4700â&#x20AC;˘ Business Management and Administration

with concentrations in: Accounting, Finance, Marketing, Management, Information Systems, Office Technology

â&#x20AC;˘ Human Services â&#x20AC;˘ Psychology â&#x20AC;˘ Education â&#x20AC;˘ Biology â&#x20AC;˘ Social Sciences â&#x20AC;˘ Paralegal Studies â&#x20AC;˘ Digital Multimedia Design â&#x20AC;˘ Liberal Arts and Sciences â&#x20AC;˘ and more CERTIFICATE PROGRAMS â&#x20AC;˘ DMXâ&#x20AC;&#x201D;Digital Media Arts | 212.463.0400 x5588 â&#x20AC;˘ Desktop and Web Publishing | 718.336.6471 x30119

Other Professional Opportunities â&#x20AC;˘ Pre-Law â&#x20AC;˘ Pre-Medical â&#x20AC;˘ Pre-Dental

COME TO ONE OF OUR OPEN HOUSES! MIDTOWN | 27-33 West 23rd Street Wednesdays, 10 am-5:30 pm, 212.463.0400 x5500

NYSCAS New York School of Career and Applied Studies

a division of TOURO

COLLEGE

BROOKLYN:

718.265.6534 x1002 Bensonhurst, Brighton Beach, Flatbush, Kings Highway, Starrett City, Sunset Park

MANHATTAN:

212.463.0400 x5500 Midtown, Uptown

QUEENS:

Transfer students welcome!

718.353.6400 x107 Flushing 718.520.5107 Forest Hills

XXXUPVSPFEVOZTDBT Touro College is an equal opportunity institution

â&#x201E;&#x2013;1 (977) 6 - 12 Ń?нваŃ&#x20AC;Ń? 2012 2012â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘www.RusRek.com

UPTOWN | 240 East 123rd Street Mondays through Thursdays, 10 am-5 pm, 212.722.1575 x101 BROOKLYN | 1870 Stillwell Avenue Wednesdays, 11 am-7 pm, 877.962.7336 x1002

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ASSOCIATEâ&#x20AC;&#x2122;S AND BACHELORâ&#x20AC;&#x2122;S DEGREES

Đ Ń&#x192;Ń Ń ĐşĐ°Ń? Đ Đ&#x2022;Đ&#x161;Đ&#x203A;Đ?Đ&#x153;Đ?

(FUPOUIF3PBEUPB#SJHIU'VUVSF


RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

÷

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ÑÎÕÐÀÍÈÒÅ ÝÒÎÒ ÒÅËÅÔÎÍ È ÂÛ ÂÑÅÃÄÀ ÏÎËÓ×ÈÒÅ ÑÎÂÅÒ È ÏÎÌÎÙÜ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

A 76


www.RusRek.com

N 1 (977) 6 - 12 ÿíâàðÿ 2012 Tel. (718) 769-3000 Fax (718) 769-4700

ñòð.

B52

Ðûáèé æèð ïðîòèâ ëåéêåìèè

ñòð. Ãîðîñêîï çäîðîâüÿ

ñòð.

äëÿ íåçàñòðàõîâàííîãî àìåðèêàíöà

Ìèõàèë Òðèïîëüñêèé Êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Ðèê Ïåððè, âûñòóïàÿ ïåðåä ñâîèìè ñòîðîííèêàìè â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà, çàÿâèë, ÷òî «â íàøåì øòàòå êàæäûé èìååò äîñòóï ê ìåäèöèíñêîé ïîìîùè». åõàññêèé ãóáåðíàòîð ïîïûòàëñÿ òàêèì îáðàçîì îòâåòèòü íà êðèòèêó ñî ñòîðîíû òåõ, êòî íàïîìíèë: èìåííî øòàò îäèíîêîé çâåçäû çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ñòðàíå ïî ÷èñëó íåçàñòðàõîâàííîãî íàñåëåíèÿ. Ïåððè ñîñëàëñÿ íà çàêîí, ïðèíÿòûé åùå â ãîäû ïðàâëåíèÿ Ðîíàëüäà Ðåéãàíà - Emergency Medical Treatment and Active Labor Act or (EMTALA), ñîãëàñíî êîòîðîìó ãîñïèòàëè, ïðèíèìàþùèå Ìåäèêåéä è Ìåäèêåð, îáÿçàíû îêàçûâàòü ïîìîùü ïàöèåíòàì, íóæäàþùèìñÿ â ëå÷åíèè, â íå çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîñòè ïà-

Ò

öèåíòà åãî îïëàòèòü. Óâû, Ïåðè íåñêîëüêî íåòî÷åí. Çàêîí, íà êîòîðûé îí ñîñëàëñÿ, ïðåäóñìàòðèâàåò ïîìîùü â ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, íàïðèìåð, â ñëó÷àå ðåàëüíîé óãðîçû æèçíè, ýêñòðåííûõ ðîäîâ,

BRACES

$500 óñòàíîâêà $80 â ìåñÿö ðåãóëèðîâêà

äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Åñëè æå ÷åëîâåê ñòðàäàåò îò ñåðüåçíûõ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ñêàæåì, äèàáåòà èëè àñòìû, òðåáóþùèõ ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ ó âðà÷à, Emergency Medical Treatment and Active Labor Act or (EMTALA) íå ïîìîæåò.  íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÑØÀ óæå áîëåå 50 ìëí ÷åëîâåê íå èìåþò ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè. Ê íèì ìîæíî äîáàâèòü ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè “underinsurance” (íåäîñòàòî÷íûå ñòðàõîâûå ïîêðûòèÿ»). Ëþäè ñ òàêèìè ñòðàõîâêàìè ÷àñòî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè îïëàòû áîëüíè÷íûõ ñ÷åòîâ.

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. B 48

ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА ВИНИРЫ

$900

ÍÀØÈ ÐÓÁÐÈÊÈ ÓÃÎËÎÊ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ............B51 ÎÁÙÅÑÒÂÎ. ÌÅÄÈÖÈÍÀ...B58 ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÃÈÄ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ØÊÎËÛ, ÈÍÑÒÈÒÓÒÛ, ÑÅÌÈÍÀÐÛ, ÊÓÐÑÛ, ÊÎËËÅÄÆÈ .........B2-11 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, ÑÒÓÄÈÈ ØÊÎËÛ, ÊËÀÑÑÛ .......B12-16 ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ..B12 ÏÐÎÄÀÆÀ Ó×ÅÁÍÈÊΠ.....B14 ÄÅÒÑÊÈÅ ÑÀÄÛ, ßÑËÈ B17-19 ÌÅÄ. ÎÔÈÑÛ, ÃÎÑÏÈÒÀËÈ, ÖÅÍÒÐÛ .....................B20-62,76,100 ÀÏÒÅÊÈ ............................................ ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ, ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ, ÖÅËÈÒÅËÈ, ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ, ÃÈÏÍÎÇ, ÎÊÊÓËÜÒÈÇÌ ............B63-67

ÌÀÑÑÀÆ..............................B68-69 ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß ÓÕÎÄ ÇÀ ÒÅËÎÌ .....................B70-75 ÑÀËÎÍÛ, SPA, ÁÀÍÈ..............B69 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ...................B77-83 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ...........................B84 ÏÐÎÄÀÞ, ÊÓÏËÞ: ÂÀØ ÄÎÌ.............................B85-94

Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå. Ïðîôîáîðóäîâàíèå. Ìåáåëü è àêñåññóàðû äëÿ îôèñà. Ñòðîéìàòåðèàëû, ñûðüå è îáîðóäîâàíèå. Ðàçíîå äëÿ îôèñà. ÃÀÐÀÆ-ÑÅÉË ...........................B87 ÌÅÁÅËÜ .............................B86-B87 769-210

QUEENS 70-50 AUSTIN STREET, SUITE LL124A 718-275-9800

Äîêòîðà, ëàóðåàòû âñåâîçìîæíûõ ïðåìèé ïîìîãóò ñäåëàòü âàøó óëûáêó íåîòðàçèìîé.

B 36,40,44,46

ÏÐÎÄÀÞ, ÊÓÏËÞ: ÂÀØ ÁÈÇÍÅÑ ...........................B95

êàæäûé

Ïðèíèìàåì Íealthfirst, Medicaid è îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß

Ìåáåëü è àêñåññóàðû. Þâåëèðíûå èçäåëèÿ, êîâðû, ðîñêîøü. Ïîñóäà, ïîñòåëüíîå áåëüå. Ýëåêòðîíèêà è áûòîâàÿ òåõíèêà. Ñàíòåõíèêà. Îäåæäà è îáóâü äëÿ æåíùèí. Îäåæäà è îáóâü äëÿ ìóæ÷èí. Îäåæäà è âñå äëÿ äåòåé. Ëåêàðñòâà è ìåäîáîðóäîâàíèå. Ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû. Àíòèêâàðèàò, êîëëåêöèè, æèâîïèñü, ñêóëüïòóðà. Êíèãè. Ñïîðòîáîðóäîâàíèå. Ãàðàæ-ñåéë. Ïðèìó â äàð, ïîäàðþ. Ìåíÿþ øèëî íà ìûëî. Ðàçíîå

ÇÓÁÍÛÅ ÈÌÏËÀÍÒÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛ ÂÑÅÌ BROOKLYN 3029 AVENUE V 718-332-4060

B 90

Øàìïàíñêîå è èêðà âìåñòî... ëèôòèíãà

“ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÂÛÆÈÂÀÍÈÞ”

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ИМПЛАНТЫ îò $600

B56

ÁÀÇÛ-ÌÀÃÀÇÈÍÛ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ . ................................. ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ .......B96-97


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 2

L É S Å E Í Ñ Ä Ñ À Î Ë Ê Ê Ü Ë À Î Í Ê Ð Ñ Î Å Á Í À Ç Í Å Ð Å × ÂÀÅÌ È × Í À Ê À Ç

Äëÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè ñì. íàø âåáñàéò: www.mbs-career.org

750-312


ÊÎËËÅÄÆ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÃÀÇÅÒÛ

ÓÐÎÊ 13

òåëüíî ñôîòîãðàôèðóéòå àâòîìîáèëü. Æåðòâóéòå òîëüêî òåì îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå âõîäÿò â ñïèñîê áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûì ðàçðåøåíî ñïèñàíèå. (Õîòèòå ïîæåðòâîâàòü ìàøèíó äðóçüÿì - ñäåëàéòå ýòî ÷åðåç ñèíàãîãó èëè öåðêîâü.) Ïîñëå ïåðåäà÷è ìàøèíû íå çàáóäüòå ïîòðåáîâàòü title. Åñëè âû äåëàåòå ïîæåðòâîâàíèå èç ñâîåé çàðïëàòû, ò.å. èç êàæäîãî âàøåãî ÷åêà óäåðæèâàþò îïðåäåëåííóþ ñóììó, òî âàì íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü êàæäûé pay stub èëè W-2. Åñëè âû æåðòâóåòå àêöèè èëè äðóãèå âèäû èíâåñòìåíòà, èìåéòå â âèäó - âû èõ ñïèñûâàåòå íå ïî öåíå ïîêóïêè, à ïî öåíå íà ìàðêåòå íà äàòó ïîæåðòâîâàíèÿ. Åñëè âû ñäàåòå âåùè â Àðìèþ Ñïàñåíèÿ èëè â Goodwill Store, âû ïîëó÷àåòå ðàñïèñêó â ïðèåìå âåùåé, íî öåíû íà âàøè âåùè òàì íå óêàçàíû. Ïîýòîìó îöåíèâàéòå âåùè ñàìè, èñõîäÿ èç ðåàëüíîé ðûíî÷íîé öåíû. (Ïåðåä òåì êàê ñäàâàòü âåùè, äîìà, ñîñòàâüòå ñïèñîê ýòèõ âåùåé ñ óêàçàíèåì öåí.) Êàê îöåíèòü âåùè - ìîæíî ïîñìîòðåòü â Publication 561. Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü âåëîñèïåäà $15 - $65, íîñêè $0.50 - $1.50, ïîäóøêè $2 - $8, ñïàëüíûå ãàðíèòóðû $250 - $1000, êîíäèöèîíåðû $20 - $90. Èòàê, ïîä ðóáðèêîé «ÊÎËËÅÄÆ ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÃÀÇÅÒÛ» ìû ïóáëèêóåì ñåðèþ óðîêîâ ïî ïðàâèëàì íàëîãîîáëîæåíèÿ è ôèíàíñîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Îíè áóäóò ïå÷àòàòüñÿ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû. Ìû ðåêîìåíäóåì âàì âûðåçàòü è ñîõðàíÿòü èõ. Ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî âìåñòèòü â îäèí óðîê òî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè, êîòîðîå çàïëàíèðîâàíî. Ïîýòîìó, âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ âàñ â êàæäîì óðîêå îñòàíåòñÿ ìíîãî «áåëûõ ïÿòåí». Íî ìû ìîæåì âàì ãàðàíòèðîâàòü ñëåäóþùåå – ïîñåòèâ ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå, âû óâèäèòå, ÷òî íå áîãè ãîðøêè îáæèãàþò. Ìû áóäåì ðàçáèðàòü êàæäûé óðîê , ÷òî íàçûâàåòñÿ, «ïî êîñòî÷êàì» è ó âàñ íå îñòàíåòñÿ íè îäíîãî íåÿñíîãî âîïðîñà. Âû âûñòðîèòå äëÿ ñåáÿ ñ íàøåé ïîìîùüþ ïðîñòóþ, óäîáíóþ â îáðàùåíèè, ëîãè÷åñêóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, àáñîëþòíî ïîíÿòíóþ äàæå íåñïåöèàëèñòó. Ïîâåðüòå ìíå íà ñëîâî. Î÷åðåäíîå ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ìû ïëàíèðóåì ïðîâåñòè â ïÿòíèöó, 13 ÿíâàðÿ â 6:30 âå÷åðà. À ìåñòî îñòàåòñÿ íåèçìåííûì:

ASA COLLEGE

1293 BROADWAY (ÓÃÎË 34-é ST.) –

ONE HERALD CENTER Çà äåòàëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì: (212) 672-6471 ÎËÈÌÏÈÀÄÀ (212) 672-6461 ÒÀÒÜßÍÀ Ðóáðèêó âåäåò

Åëåíà Àêáàøåâà

Äèðåêòîð ó÷åáíîãî öåíòðà ASA College, Manhattan

ÐÅÊËÀÌÓ ASA ÑÌÎÒÐÈÒÅ Â “ÑÅÊÖÈÈ À” ÍÀ ÑÒÐ. 17

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Íàïðèìåð: Äîðèñ, âäîâà, ïîæåðòâîâàëà ñâîé îõîòíè÷èé äîìèê, êîòîðûé èñïîëüçîâàë åå ìóæ äî ñâîåé ñìåðòè. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü äîìèêà $150,000. Äîðèñ ïîæåðòâîâàëà äîìèê óíèâåðñèòåòó, êîòîðûé åãî ïðîäàë. AGI Äîðèñ ñîñòàâëÿåò $200,000. Ñïèñàíèå ïîæåðòâîâàíèé â ýòîì ãîäó îãðàíè÷åíû $60,000 (200,000 x 30%). Îñòàëüíûå $90,000 (150,000 – 60,000) îíà ìîæåò ñïèñàòü â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò. Åñëè âû ïîæåðòâîâàëè êàêèå-òî àêòèâû (íåäâèæèìîñòü), êîòîðûå â äàëüíåéøåì èñïîëüçóþò íà òå æå öåëè, ÷òî è âû, òî ñïèñàíèå îãðàíè÷èâàåòñÿ 50%. Íàïðèìåð: Äîðèñ ïîæåðòâîâàëà óíèâåðñèòåòó îõîòíè÷èé äîìèê óìåðøåãî ìóæà. Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà èñïîëüçóåò åãî äëÿ èçó÷åíèÿ ýêîëîãèè. Ñòîèìîñòü äîìèêà $150,000. AGI Äîðèñ ñîñòàâëÿåò $200,000. Ðàçìåð ñïèñàíèé îãðàíè÷åí 50%. 200,000 õ 50% = $100,000. Îñòàëüíûå $50,000 îíà ñìîæåò ñïèñàòü â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò. Âñå ïîæåðòâîâàíèÿ, ïðîèçâåäåííûå âàìè, äîëæíû áûòü äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåíû. Ïîæåðòâîâàíèÿ äî $250 Íóæåí ÷åê, ïðîøåäøèé ÷åðåç áàíê, èëè áàíêîâñêèé îò÷åò. Ðàñïèñêà èëè ïèñüìî ïðèíÿâøåé äåíüãè îðãàíèçàöèè, ñ óêàçàíèåì ïîëíîãî íàçâàíèÿ îðãàíèçàöèè, àäðåñà è äàòû ïîæåðòâîâàíèÿ. Ïîæåðòâîâàíèÿ áîëüøå ÷åì íà $250 Íóæåí äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îáùóþ ñóììó ïîæåðòâîâàíèé çà ãîä. Ïðîøåäøèé ÷åðåç áàíê ÷åê äîêàçàòåëüñòâîì íå ÿâëÿåòñÿ. Âîëîíòåðñòâî Åñëè ðàñõîäû íà âîëîíòåðñòâî ïðåâûñèëè $250, îðãàíèçàöèÿ äîëæíà äàòü âàì áóìàãó, ïîäòâåðæäàþùóþ âàøó ðàáîòó. À ðàñõîäû âû óêàæåòå ñàìè (òåëåôîí, ñïåöîäåæäà, ãîñòèíèöà è ò.ä.) Ïîæåðòâîâàíèÿ îò $250 - $500 Äîëæíî áûòü ïèñüìî íà áëàíêå îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ, ñ îïèñàíèåì âñåõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå âû ïîæåðòâîâàëè è èõ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü. Ïîæåðòâîâàíèÿ îò $501 äî $5,000 Äîëæíî áûòü ïèñüìî íà áëàíêå îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé ïîæåðòâîâàíèå, îïèñàíèå ïðåäìåòîâ è èõ ñåãîäíÿøíÿÿ ñòîèìîñòü. Ñòîèìîñòü ïîæåðòâîâàíèÿ è êàê âû åå îïðåäåëèëè. Äîêàçàòåëüñòâî ïîêóïêè ïîæåðòâîâàííûõ âàìè âåùåé, ñ óêàçàíèåì ñòîèìîñòè ïîêóïêè. Çàïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ôîðìà 8283. Ïîæåðòâîâàíèÿ ñâûøå $5,000 Äîëæíî áûòü ïèñüìî íà áëàíêå îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé ïîæåðòâîâàíèå, îïèñàíèå ïðåäìåòîâ è èõ ñåãîäíÿøíÿÿ ñòîèìîñòü. Îôèöèàëüíàÿ îöåíêà ïîæåðòâîâàíèÿ, ñäåëàííàÿ çà 60 äíåé äî äíÿ ïîæåðòâîâàíèÿ. Çàïîëíåíèå ôîðìû 8283. Ïîæåðòâîâàíèå àâòîìîáèëåé Pub. 4302 “A Charity’s Guide to Car Donation”. Pub. 4303 “A Donor’s Guide to Car Donations”. Ïðè îöåíêå âàæíà òîëüêî ðûíî÷íàÿ öåíà àâòîìîáèëÿ. Ìíîãèå èñïîëüçóþò The Kelly Blue Book. (Öåíà ïî íåé - îðèåíòèðîâî÷íàÿ). Îáÿçà-

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ýòó ðàáîòó. ×àñ åå ðàáîòû ñòîèò $40. Ïîñêîëüêó Åëåíà òðàòèò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè òîëüêî ñâîå âðåìÿ (õîòÿ îíî è èìååò ñòîèìîñòü), ñïèñàòü ñâîþ áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü îíà íå ìîæåò. Ìíîãèå ëþäè çàíèìàþòñÿ âîëîíòåðñòâîì. Åñëè ýòà ðàáîòà òðåáóåò ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò, òî èõ ñòîèìîñòü ðàçðåøàåòñÿ ñïèñûâàòü. Ìîæíî ñïèñàòü: - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ àâèàöèîííûìè, æåëåçíîäîðîæíûìè è àâòîáóñíûìè ïîåçäêàìè; - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì âàøåé ìàøèíû, èç ðàñ÷åòà 14 öåíòîâ çà ìèëþ (èëè äåéñòâèòåëüíûå ðàñõîäû), à òàêæå ñòîèìîñòü ïàðêèíãà è ìîñòîâ; - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîæèâàíèåì â ãîñòèíèöå, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîíîâ è ïèòàíèÿ (âðåìÿ ïîåçäêè íèêàê íå äîëæíî áûòü ñâÿçàíî ñ ïåðñîíàëüíûìè äåëàìè); - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì óíèôîðìû, åñëè îíà íåîáõîäèìà (íàïðèìåð, âû – âîëîíòåð â Red Cross). Íàïðèìåð: Âëàä ðàáîòàåò âîëîíòåðîì â áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â 30 ìèëÿõ îò åãî äîìà. Ìîæåò ëè îí ñïèñàòü ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ýòèìè ïîåçäêàìè? Äà. Âëàä ìîæåò ñïèñàòü äåéñòâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü ýòèõ ðàñõîäîâ, åñëè åñòü ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû (èëè èç ðàñ÷åòà ïî 14 öåíòîâ çà ìèëþ). Åñëè âû ïðèîáðåëè ó áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè òîâàðû, âåùè èëè îïëàòèëè ñòîèìîñòü êàêèõ-ëèáî óñëóã, è âàøè ïëàòåæè ïðåâûøàþò íàñòîÿùóþ ñòîèìîñòü (öåíó) ýòèõ óñëóã èëè ïðèîáðåòåííûõ âåùåé, òî ðàçíèöó â ñòîèìîñòè ìîæíî ñïèñàòü êàê ïîæåðòâîâàíèå. Íàïðèìåð: Âû êóïèëè áèëåò çà $65 íà îáåä â öåðêîâü. Íàñòîÿùàÿ ñòîèìîñòü áèëåòà $25. Êîãäà âû ïîêóïàëè ýòîò áèëåò, âû çíàëè, ÷òî åãî ñòîèìîñòü íèæå. Ðàçíèöà $40 ($65 - $25) – ýòî âàøå ïîæåðòâîâàíèå â ïîëüçó äàííîé öåðêâè, âû ìîæåòå ñïèñàòü $40.  çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêîé ñòàòóñ èìååò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, è îò òîãî, ÷òî èìåííî æåðòâóåòñÿ, ñïèñàíèå ïîæåðòâîâàíèé ìîæåò îãðàíè÷èâàòüñÿ 50%, 30%, 20% îò âàøåãî AGI (Adjusted Gross Income). Ïîäðîáíî îá ýòîì ìîæíî óçíàòü, îòêðûâ Publication 526. Åñëè âû íå ìîæåòå ñïèñàòü âñå ïîæåðòâîâàíèÿ â ýòîì ãîäó, âû ìîæåòå ïåðåíåñòè ïðåâûøàþùóþ ñóììó íà ïîñëåäóþùèå 5 ëåò. (Íå çàáóäüòå îá ýòîì!) Íàïðèìåð:  2011 ãîäó AGI (Adjusted Gross Income) Äîðèñ îò ðàçëè÷íûõ âèäîâ èíâåñòìåíòà ñîñòàâèë $200,000. Èç íèõ $150, 000 îíà ïîæåðòâîâàëà State University. (Ÿ ñïèñàíèÿ îãðàíè÷èâàþòñÿ 50%). Ïðåäåëüíàÿ ñóììà åå ñïèñàíèé ñîñòàâèò $200,000 õ 50% = $100,000. Îñòàëüíûå $50,000 (150,000 – 100,000) îíà ìîæåò ñïèñàòü â ïîñëåäóþùèå 5 ëåò. Îáû÷íî 50% ëèìèòèðóþòñÿ ïîæåðòâîâàíèÿ, ñäåëàííûå äåíüãàìè, 30% ëèìèòèðóþòñÿ ïîæåðòâîâàíèÿ â âèäå ñîáñòâåííîñòè, íà êîòîðóþ ìåíÿþòñÿ öåíû è êîòîðîé âû âëàäåëè áîëåå îäíîãî ãîäà.

Р усская РЕКЛАМА

Ìû âûÿñíèëè, ÷òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ è ñïèñàíèÿ Itemized Deduction çàïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ òàáëèöà ê Form 1040 Schedule A. Íàëîãîïëàòåëüùèêè (individual) ìîãóò ñïèñûâàòü êàê Itemized Deduction: 1. Medical and Dental Expenses 2. State and Local Taxes 3. Interest 4. Home Mortgage 5. Charitable gifts 6. Casually Losses 7. Miscellaneous Deduction Íà ïðîøëîì óðîêå ìû ðàçîáðàëè ïåðâûé ïóíêò - Medical and Dental Expenses. Ñåé÷àñ ìû ñðàçó ïåðåõîäèì ê ïÿòîìó ïóíêòó Charitable gifts, òàê êàê ýòî òîæå äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ òåìà. À íà ñëåäóþùåì óðîêå ìû ðàçáåðåì âñå îñòàâøèåñÿ ïóíêòû èç ýòîãî ñïèñêà. 5. Charitable gifts (ïîæåðòâîâàíèÿ) Schedule A line15 – line18 Íàëîãîïëàòåëüùèêè ìîãóò ñïèñûâàòü ñóììû ïðîèçâåäåííûõ ïîæåðòâîâàíèé áëàãîòâîðèòåëüíûì îðãàíèçàöèÿì. Äåëî, áåçóñëîâíî, õîðîøåå, îñîáåííî åñëè âû óâåðåíû, ÷òî âñå âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ äîéäóò ïî íàçíà÷åíèþ. Ïðîèçâåäåííûå âàìè ïîæåðòâîâàíèÿ ñïèñûâàþòñÿ ïî-ðàçíîìó: èíîãäà ñïèñûâàþòñÿ ïîëíîñòüþ, èíîãäà ñîâñåì íå ñïèñûâàþòñÿ, à èíîãäà ñïèñûâàþòñÿ íåïîëíîñòüþ. Âñå çàâèñèò îò òîãî, êàêîé îðãàíèçàöèè âû ñäåëàëè ïîæåðòâîâàíèå è êàê ýòî äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäàåòñÿ. Ïîæåðòâîâàíèÿ ìîæíî ñïèñàòü, åñëè îíè íàïðàâëåíû â ñëåäóþùèå 5 òèïîâ îðãàíèçàöèé: 1. Ôåäåðàëüíûå, øòàòíûå, ìåñòíûå ïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè, è òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñäåëàíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ áëàãà íàñåëåíèÿ. 2. Öåðêâè, ñèíàãîãè, õðàìû, ìå÷åòè è äðóãèå ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè, à òàêæå øêîëû è ãîñïèòàëè, ñîçäàííûå íå äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäà. 3. Îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû. 4. Àðìèÿ Ñïàñåíèÿ, Êðàñíûé Êðåñò, Goodwill Industries, United Way, Boy Scouts, Girl Scouts, Boys and Girls Clubs of America è ò.ä. 5. Ïóáëè÷íûå ïàðêè, çäàíèÿ è çîíû îòäûõà. À òàêæå ñïèñûâàþòñÿ: - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âàøåé âîëîíòåðñêîé ðàáîòîé; - ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðîæèâàíèåì ñòóäåíòîâ â âàøåì äîìå è îäîáðåííûå âûøåïåðå÷èñëåííûìè îðãàíèçàöèÿìè; ( íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî ñïèñàòü ïîæåðòâîâàíèÿ â áëàãîòâîðèòåëüíûå îðãàíèçàöèè Êàíàäû, Èçðàèëÿ, Ìåêñèêè). Ïîæåðòâîâàíèÿ, ðàçðåøåííûå ê ñïèñàíèþ, äîëæíû áûòü â âèäå äåíåã, íîøåííûõ èëè íîâûõ âåùåé, ìåáåëè, àâòîìîáèëåé, àêöèé è äðóãèõ âèäîâ èíâåñòìåíòà. Âðåìÿ, ïîæåðòâîâàííîå âàìè, è ñòîèìîñòü âûïîëíåííûõ âàìè óñëóã íå ñïèñûâàþòñÿ. Íàïðèìåð: Åëåíà ðàáîòàåò áóõãàëòåðîì è â ñâîáîäíîå âðåìÿ ïîìîãàåò Boys Club in Hickory Hills, AL. Åëåíà åæåìåñÿ÷íî ñîñòàâëÿåò ôèíàíñîâûå îò÷åòû î ðàáîòå ýòîé îðãàíèçàöèè. È åæåíåäåëüíî çàòðà÷èâàåò 20 ÷àñîâ íà

716-98-nalogo

(25 уроков о том, как оценить и поправить свое финансовое здоровье)

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

«ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊ - ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ, ÍÎ È ÎÁÕÎÄÈÒÑß ÍÅÄÅØÅÂλ

B 3


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 4

Ñ íàìè àíãëèéñêèé ñòàíåò Âàøèì ðîäíûì ÿçûêîì!

ØÊÎËÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÄËß ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ È ÓÐÎÂÍÅÉ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÌÎËÎÄÅÆÈ, ÏÐÈÁÛÂØÅÉ Â ÑØÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ È Â ÃÎÑÒÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÀß ÀÒÌÎÑÔÅÐÀ, ÒÛÑß×È ÄÎÂÎËÜÍÛÕ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊΠÈÇ ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍ È ÂÛÑÎÊÎÊËÀÑÑÍÛÉ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÑÒÀ ÑÄÅËÀËÈ

BELL LANGUAGE SCHOOL îäíîé èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ÿçûêîâûõ øêîë ÑØÀ.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ÂÑÅ ÓÐÎÂÍÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß - ÎÒ ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÄÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎÃÎ

• ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÄÎÑÒÓÏ Ê ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ ÄËß ÂÑÅÕ ÑÒÓÄÅÍÒΠ• ÄÅËÎÂÎÉ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ • ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÒÅÑÒÓ TOEFL  ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ýòîé øêîëå ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü íà îáó÷åíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí.

Ïîäðîáíî î ñîäåðæàíèè ïðîãðàìì è ïðàâèëàõ ïðèåìà * ñìîòðèòå íà íàøåì âåáñàéòå îòàåò á à www.bellschool.org ð ñ è ô í û é î â áóäíèå äíè. ì å è ð Ï * ïèøèòå íàì íà å÷åðà â 8 . î ä à ñ 9 óòð áîòó ñ 12 äî 3 äíÿ info@bellschool.org

 ñóá

Çâîíèòå ïî òåëåôîíàì

• 718-998-6060 • 718-787-1717

à ëó÷øå ïðèõîäèòå ïî àäðåñó:

1535 MCDONALD AVE., BROOKLYN, NY 11230 ðÿäîì ñ ìåòðî (F train äî îñò. Ave.N)

769-139


ìíîãîì çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ. Íåîáõîäèìî âñå âïèòûâàòü êàê ãóáêà, ñòàðàòüñÿ âûïîëíèòü ëþáîå çàäàíèå è ïðîÿâëÿòü àêòèâíîñòü è çàèíòåðåñîâàííîñòü Èñêðåííå ñêàæó – â ìåäèöèíó âîéòè íå ëåãêî. Áûòü ìåäèêîì – çíà÷èò, êàæäûé äåíü ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ ÷üþ-òî áîëü è ñòðàäàíèÿ. Íî ïîòèõîíüêó ãîñïèòàëü ñòàíîâèòñÿ ñâîèì. Òû ðàäóåøüñÿ, ÷òî ìîæåøü, êîãäà ñëîâîì, à êîãäà óæå è äåëîì ïîìî÷ü áîëüíîìó, íåìîùíîìó ÷åëî-

ÒÅËÅÔÎÍ ØÊÎËÛ

718-234-4000

САНТА-КЛАУС: ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ?

Все мы когда-то верили в существование Деда Мороза.

ХОТИТЕ ИМЕТЬ СТУДЕНЧЕСКУЮ ВИЗУ В США И ИЗУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК?

как это будет возможно. Если вы говорите ребенку, что Санта Клауса нет, в том возрасте, когда он (она) еще верит, что все герои книг и мультфильмов так же реальны, как бабушка или учительница, это вы- Authorized by Immigration глядит, по меньшей мере, не логичto Issue I-20 for H1, J1, но. Особенно учитывая, что к друB1, F1, to F1 гим детям Санта приходит исправ(International Student) но и, что немаловажно, приносит подарки. В такой ситуации, оказав- шись единственным в детском саду (или компании) ребенком, лишен- ным внимания сказочного деда, ваш отпрыск почувствует себя несправедливо обделенным. И даже если он решится и понесет просве- • Ãèáêèé ãðàôèê щение в массы, ему вряд ли кто-то • Íåäîðîãàÿ îïëàòà поверит (до определенного воз- • Áåñïëàòíûå ëàáîðàòîðíûå çàíÿòèÿ ïî èíòåðíåòó раста, конечно). Психологи считают, что созда- www.udicareer.com вать для ребенка новогоднюю сказку просто необходимо, исходя из 78-14 Roosevelt Ave., чисто практических соображений Suite 211, поддержания его благополучия как Jackson Heights, в настоящем, так и в будущем. NY 11372 972-57 Окончание на с. 12

UDI CAREER TRAINING INSTITUTE

С

3. Плывущие по течению: пока дети верят в Дедушку Мороза в силу возраста и особенностей социального окружения (Дед Мороз приходит на детские елки и утренники, маленькие дети рассказывают друг другу, что и как он им принес), родители тоже не против, но сами ничего особенного не предпринимают для этого. Последняя категория – самая многочисленная. Но Новый год – это удивительный праздник, он даже у взрослых, помимо воли, вызывает ощущение чуда. Поэтому психологи советуют не разрушать детскую веру в Дела Мороза (Санта Клауса) так долго,

ESL Medical Computer Business

718-899-9800

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

овременные дети тоже верят, особенно если их не разубеждать в этом. Все родители делятся на три категории относительно необходимости поддержания в детях веры в чудо. 1. Принципиальные: никакого вранья! Во-первых, впоследствии это убережет ребенка от разочарования, во-вторых, это удобно – не нужно утруждать себя дополнительными хлопотами. Именно такая мама – одна из главных героев легендарного фильма «Чудо на 34-й стрит», хотя к концу ленты она «исправляется» и, напротив, поощряет свою маленькую дочку верить в Санта Клауса. 2. Волшебники: изо всех сил стараются создать новогоднюю сказку и продлить у детей веру в нее.

Òàê âîò, õî÷åòñÿ ñêàçàòü âàì: íè÷åãî íå áîéòåñü. ß, êàê è ìíîãèå, íà÷àëà ñ íóëÿ, à ñåãîäíÿ ó ìåíÿ ëþáèìàÿ, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà, õîðîøàÿ çàðïëàòà, âîçìîæíîñòü äàëüøå ó÷èòüñÿ è ïðîôåññèîíàëüíî ðàñòè. Íà ýòîì ïóòè MBS Business School ñòàëà äëÿ ìåíÿ è «ìàìîé è ïàïîé». Èìåííî îíà ñêîîðäèíèðîâàëà è íàïðàâèëà ìîè âåñüìà ðàçìûòûå âèäû íà áóäóùåå â ïðàâèëüíîå, ðåàëüíîå ðóñëî. Íàó÷èëà ñîáðàííîñòè è öåëåóñòðåìëåííîñòè, ÷òî òàê íåîáõîäèìî íà ëþáîé ðàáîòå. À åùå î÷åíü âàæíî: êîãäà áû âû íè ïðèøëè â øêîëó çà ïîìîùüþ – âàì íèêîãäà íå îòêàæóò. È ïîñîâåòóþò, è íàïîìíÿò, è ëåêöèè ïîñëóøàòü äàäóò, è ðåçþìå ñîñòàâÿò. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî MBS Business School – íå êîììåð÷åñêîå çàâåäåíèå, êîòîðîå ñòàâèò ãëàâíîé çàäà÷åé ñíÿòèå ãðàíòîâ, à äåéñòâèòåëüíî ó÷åáíûé öåíòð, ãäå íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå ëþáÿò ñòóäåíòîâ, ìàêñèìàëüíî ñòàðàþòñÿ ïîäãîòîâèòü èõ ê ðàáîòå è äàþò ðåàëüíûé øàíñ å¸ ïîëó÷èòü. Ñåãîäíÿ ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ ðàáîòàëà â ãîñïèòàëå âñþ ñâîþ æèçíü... Ñ ïîæåëàíèÿìè óñïåõîâ Ñâåòëàíà Èñààê. Áåñåäó ïðîâåëà Åëåíà Ëåìáåðñêè

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

âåêó. - È ïðîäîëæàåò: âèäÿ ìîå ðâåíèå è íàâûêè, êàæäûé äåíü ìíå äîâåðÿëè âñå áîëüøå è áîëüøå. Âñêîðå ÿ óæå íå òîëüêî êîðìèëà è ïðèâîäèëà â ïîðÿäîê ïàöèåíòîâ, íî è âûïîëíÿëà ÷èñòî ìåäèöèíñêèå îïåðàöèè: îáðàáàòûâàëà ðàíû è äàæå ñíèìàëà êàðäèîãðàììû ñåðäöà, ñòàðàÿñü èñïîëüçîâàòü ëþáóþ ìèíóòó, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó Ñâåòëàíà ñ óëûáêîé âñïîìèíàåò, êàê ñîòðóäíèêè ãîñïèòàëÿ ñ óäèâëåíèåì ñïðàøèâàëè: - Òû è êðîâü óìååøü áðàòü (äà åùå òàê ëèõî!), è EKG, è äðóãèå ïðîöåäóðû? Ãäå òû ýòîìó íàó÷èëàñü? È îíà âñåãäà ñ ãîðäîñòüþ îòâå÷àëà: Ó íàñ â øêîëå! Âèäèìî, äàëåêî íå âñå ïðèõîäÿò ñ òàêèì óðîâíåì ïîäãîòîâêè, êàê âûïóñêíèêè MBS Business School - Ëèøü ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè îñîçíàåøü, íàñêîëüêî âñÿ èíôîðìàöèÿ, îáúåì ìàòåðèàëîâ, çíàíèé, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè çà âðåìÿ ó÷åáû, âûâåðåíû, òî÷íû, íè÷åãî ëèøíåãî è, âìåñòå ñ òåì, íè÷åãî íå óïóùåíî, - âñïîìèíàåò Ñâåòëàíà. - Âåäü ëþáûå çàíÿòèÿ – ýòî íå çàìêíóòîå ïðîñòðàíñòâî. Îíè íóæíû è âàæíû íå ñàìè äëÿ ñåáÿ, à èìåííî êàê îñíîâà äëÿ áóäóùåãî. Òåì âðåìåíåì îôèöèàëüíàÿ ïðàêòèêà çàêîí÷èëàñü, è âñêîðå ìåíÿ çà÷èñëèëè â øòàò, ãäå ÿ è ðàáîòàþ àññèñòåíòîì ìåäñåñòðû.  ìîè îáÿçàííîñòè âõîäèò îáùàÿ ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòîâ: äàâëåíèå, òåìïåðàòóðà, êèñëîðîä, ïóëüñ,ñàõàð è íàñòðîåíèå. Òàêæå âìåñòå ñ ìåäñåñòðîé, ïðîâîæó ïðîöåäóðû. È êàæäûé äåíü ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàþ ñâîþ øêîëó.  êóðñå íåò òîãî, ÷òî áû íå èñïîëüçîâàëîñü íà ïðàêòèêå. À êàê ìíå â ðàáîòå ïîìîãàþò óðîêè êîìïüþòåðà! Âåäü àáñîëþòíî âñå êîìïüþòåðèçèðîâàíî: íåîáõîäèìî âíåñòè ïîêàçàòåëè ïàöèåíòà, ïîëó÷èòü íàçíà÷åíèÿ âðà÷à (êñòàòè, ãðàìîòíî ïðî÷èòàòü èõ ïîçâîëÿþò çíàíèÿ ìåäèöèíñêîãî êîäèðî-

âàíèÿ). Ïðîéäåííûé â øêîëå êóðñ àíãëèéñêîãî ÿçûêà äàë âîçìîæíîñòü íà äîñòàòî÷íî õîðîøåì óðîâíå ðàçãîâàðèâàòü, à ìàòåìàòèêà íàó÷èëà ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàòü äîçèðîâêó ëåêàðñòâ, íå ãîâîðÿ óæå î ñïåöèàëèçàöèè, êîòîðóþ ïðåïîäàâàëà Íàòàëüÿ Íèëîâà. Îíà âñå âðåìÿ íàñ «ïîäñòåãèâàëà» êàê ìîæíî áîëüøå ïðàêòèêîâàòüñÿ. È ìû, ñêðèïÿ çóáàìè, «øëè â áîé». Çàòî ðåçóëüòàò íàëèöî. Ìîÿ ðàáîòà ìíå íðàâèòñÿ. ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ â íåé î÷åíü êîìôîðòíî è óâåðåíî. Âñêîðå ïëàíèðóþ ïðîäîëæèòü ó÷åáó (ïðîôñîþç îïëà÷èâàåò îáðàçîâàíèå) - õî÷ó ñòàòü ìåäñåñòðîé. Ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî ëþäè âî ìíå íóæäàþòñÿ, è ÿ ìîãó èì ïîìî÷ü. Áîëüíûå ÷óâñòâóþò ê ñåáå îòíîøåíèå, ìåíÿ õâàëÿò è ÷àñòî îñòàâëÿþò áëàãîäàðíîñòè. À òî, ÷òî ñî ìíîé, åùå ñîâñåì ìîëîäûì ñîòðóäíèêîì, õîòÿò ðàáîòàòü âñå ìåäñåñòðû, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîâîðèò íå î ìîèõ ñïîñîáíîñòÿõ, à çàëîæåííîé øêîëîé áàçå.

Р усская РЕКЛАМА

НАШИ ДЕТИ

ÑÓÄÜÁÛ Ó ËÞÄÅÉ ÐÀÇÍÛÅ, À ÌÎß ÎÄÍÀ...

B 5 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Ñêîëüêî ðàç íà ñòðàíèöàõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé ìû çàãëÿäûâàëè â «îêíà» ðàçíûõ ñóäåá è áèîãðàôèé. Äëÿ ÷åãî? Êîíå÷íî æå, íå èç ëþáîïûòñòâà. Ïðîñòî õî÷åòñÿ ïîìî÷ü òåì, êòî ðàñòåðÿëñÿ, íàéòè ðåàëüíûé îòâåò íà èçâå÷íûé âîïðîñ «×òî äåëàòü?» Âîò è ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè ïîçíàêîìèìñÿ åùå ñ îäíîé èñòîðèåé, êîòîðàÿ âîçìîæíî çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ è ñêàçàòü ñàìîìó (ñàìîé) ñåáå: «À ïî÷åìó ÿ íå ìîãó òàêæå?» ... Ïî÷òè øåñòü ëåò íàçàä, ìîëîäàÿ, òðèäöàòèøåñòèëåòíÿÿ Ñâåòëàíà Èñààê, âìåñòå ñ ïîäðàñòàþùèì ñûíîì èç ñîëíå÷íîãî Òàøêåíòà ïðèåõàëà â Àìåðèêó, à òî÷íåå â ëó÷øèé èç ãîðîäîâ ìèðà – ÍüþÉîðê. Ïîääåðæêè è ïîìîùè æäàòü áûëî íå îò êîãî, è âñêîðå Ñâåòà (â ïðîøëîì òîïîãðàô è áèçíåñëåäè) óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó ïðîäàâöîì â èçâåñòíûé ìàãàçèí âåðõíåé îäåæäû «Ìàíçàðè». Òàê ïðîøëî äâà ãîäà Íî áûëà ó Ñâåòëàíû ìå÷òà – ñòàòü ìåäèêîì è ïîìîãàòü ëþäÿì â áåäå. Óæ î÷åíü îñòðî îíà ïðî÷óâñòâîâàëà, ÷òî òàêîå áîëü, êîãäà â ñîáñòâåííîé ñåìüå ñëó÷èëîñü íåñ÷àñòüå (áðàòó àìïóòèðîâàëè îáå íîãè) è îíà äîëãîå âðåìÿ óõàæèâàëà çà íèì. Êîíå÷íî, íå âñå ïîëó÷èëîñü ñðàçó, ñêàçûâàëàñü è íåõâàòêà ÿçûêà. Ïîýòîìó ñëåäóþùèì ýòàïîì ñòàëè êóðñû, à çàòåì ðàáîòà ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè íà äîìó. Ïàðàëëåëüíî Ñâåòëàíà íà÷àëà çàíèìàòüñÿ, êàê êàçàëîñü, â îäíîì èç «ïðåñòèæíûõ» ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà, êîòîðîå àáñîëþòíî íå îïðàâäàëî å¸ íàäåæä. Ïîýòîìó è ðåøèëà – íàäî ó÷èòüñÿ äàëüøå. Êàê-òî ñëó÷àéíî â ãàçåòå îíà óâèäàëà ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî MBS Business School îáúÿâëÿåò íàáîð ïî êóðñó Medical Assistant, òî åñòü èìåííî òî, î ÷åì è ìå÷òàëîñü. Êîíå÷íî, áûëè ñîìíåíèÿ. Ïîìíÿ ïðîøëûé íåãàòèâíûé îïûò, ñìóùàëà è ìàòåðèàëüíàÿ ñòîðîíà. Îäíàêî âñå ñëîæèëîñü, êàê íåëüçÿ ëó÷øå – ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíòû ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëè çàíÿòèÿ. - Åñëè ÷åñòíî, - ãîâîðèò Ñâåòà, - ó÷èòüñÿ ïîñëå ðàáîòû íåñêîëüêî âå÷åðîâ â íåäåëþ, äà åùå æåíùèíå, êîãäà â ãîëîâå ïîñòîÿííî âåðòèòñÿ: êàê òàì ðåáåíîê, ïðèãîòîâèòü, ïîñòèðàòü, õîëîäèëüíèê ïóñòîé.. - î÷åíü íå ïðîñòî. Íî àòìîñôåðà øêîëû íàñòîëüêî ðàñïîëàãàåò, à ïðîãðàììà íàñòîëüêî èíòåðåñíàÿ, ÷òî íå çàìå÷àåøü, êàê âòÿãèâàåøüñÿ â ïðîöåññ... Ãîä ïðîøåë íåçàìåòíî, è ïî íàïðàâëåíèþ øêîëû Ñâåòëàíà ïîïàëà íà ïðàêòèêó â îäèí èç ñàìûõ óâàæàåìûõ ãîñïèòàëåé - Maimonides Medical Center. - Ïðàêòèêà – ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûé è ïîëåçíûé ýòàï íàøèõ çàíÿòèé, - ãîâîðèò îíà, - íî óñïåõ âî

УЧЕБА ЗАКОНЧИЛАСЬ. ТЕПЕРЬ - РАБОТА

767-57-12

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

916-80

Р усская РЕКЛАМА Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 6

973-78

970-37


ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÃÐÀÍÒÛ!

ULTRASOUND

* ABDOMINAL, ECO & VASCULAR * ARDMS EXAM

MEDICAL BILLING * MEDICAL TERMINOLOGY * BILLING & INSURANCE CODING

MEDICAL ASSISTANT

* EKG & PHLEBOTOMY * MEDICAL PROCEDURES Сдача экзамена на Certified Medical Assistant

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

SHEEPSHEAD BAY BROOKLYN SCHOOL

B 7

BOOKKEEPING QUICK BOOK, PEACH TREE

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ESL - ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ

ÍOME ATTENDANT PCA & HHA

СТИПЕНДИЮ 965-188

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

СТУДЕНТАМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ИЛИ ПО ВЫХОДНЫМ, ШКОЛА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

857-48

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

1601 VOORHIES AVE., SHEEPSHEAD BAY, BROOKLYN, NY

Р усская РЕКЛАМА

Ускоренный курс, трудоустройство. Возможность бесплатного обучения. Занятия по выходным дням. Утренние и вечерние классы.


B 8 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ÄËß ÊÀÐÜÅÐÛ Â ÀÌÅÐÈÊÅ ÂÛÃÎÄÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÏËÎÌ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÓÊÐÀÈÍÅ ÇÀÎ×ÍÎ •Bachelor and Master in Nursing

äëÿ òåõ, êòî èìååò äèïëîì ó÷èëèùà, Associate Degree

•MSW - Master of Social Work

ñ ïîñëåäóþùåé ñäà÷åé ýêçàìåíà íà ëàéñåíñ LMSW

•BBA, MBA - Bachelor/Master of Business Administration

Ïðèåçæàÿ íà 4 ñåìåñòðà â Çàïàäíóþ Óêðàèíó, ìîæíî ïîëó÷èòü Äèïëîì ìåäñåñòðû è îäíîâðåìåííî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêçàìåíó íà RN

 ÌÀÍÕÝÒÒÅÍÅ ïî âîñêðåñåíüÿì!!! Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíó íà Lisence Master of Social Work

reer Ca wia

E-Z

513-279

g re e

130 W 42 STR. 905 J. TOKHADZE, PH. D

ÍÀÁÈÐÀÅÌ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ: 

Óðîêè ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ÿçûêà.



Ðàçãîâîðíàÿ ðå÷ü. Èíòîíàöèÿ è ïðîèçíîøåíèå. Êóðñ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïåöèàëüíûå ðàçãîâîðíûå êëàññû ñ àìåðèêàíñêèìè èíñòðóêòîðàìè.



Çàíèìàéòåñü èíäèâèäóàëüíî èëè â ìèíè-ãðóïïàõ: 2-4-6 ÷åëîâåê.



Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ, âêëþ÷àÿ âå÷åðíèå ÷àñû è âûõîäíûå.



Ïîäãîòîâêà ê èíòåðâüþ íà ãðàæäàíñòâî, TOEFL, IELTS, è ëþáàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ïîäãîòîâêà. "ÍÎ ÌÎÆÍÎ ÂÑÅÃÎ ÝÒÎÃÎ È ÍÅ ÄÅËÀÒÜ... ÅÑËÈ ÂÀÑ ÍÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÅÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!"

Ìèõàèë Æâàíåöêèé

We are here!

( 18

Ave )

85 Street

B1

Õ Street Marshalls Dept. Store

Benson Ave

19 Ave

86

D

M

Bay 20 Street

B8

18 Ave

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

De

ICC (212) 581-0212 • www.iccedu.com

ÈÇÓ×ÀÉÒÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÓÞ ÐÅ×Ü

New Utrecht Ave

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

839-152-1

718-234-9629 718-646-5290

Ïåðåâîäû è ñîïðîâîæäåíèÿ íà èíòåðâüþ, âêëþ÷àÿ ïîëèò. óáåæèùå è ñîö. ïðîãðàììû. 962-173

ALS Consulting & Tutoring 1861 86 Street, 2 Fl. By Appointments Only!

639-180


CONCORD RUSAM

• Îáëàäàòåëÿì äèïëîìà

ýôôåêòèâíûé êóðñ (óòâåðæäåííûé NYSED) ïîäãîòîâêè ê ýêçàìåíó íà ëàéñåíñ REGISTERED NURSE. Îáåñïå÷èâàåì íîâåéøèì ìåòîäè÷åñêèì ìàòåðèàëîì. Èìååì ïîëíóþ áàçó äàííûõ âñåõ ýêçàìåíàöèîííûõ âîïðîñîâ. Ïðåäëàãàåì êóðñ îòðàáîòêè ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ - NURSING PROCEDURES, êîòîðûé ïîìîæåò íå òîëüêî ñäàòü ýêçàìåí íà ëàéñåíñ ìåäñåñòðû, íî è äàñò óâåðåííîñòü â ñåáå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó íà äîëæíîñòü ìåäñåñòðû

• Îáëàäàòåëÿì äèïëîìîâ: ÂÐÀ×, ÔÅËÜÄØÅÐ, ÀÊÓØÅÐÊÀ ÈËÈ ÏÅÄÈÀÒÐÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ïðåäëàãàåì êóðñ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé äèïëîìà ïî ñïåöèàëüíîñòè

Licensed by the NYSED

ÐÀÄÀ ÏÎÌÎ×Ü ÒÅÌ, ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ

"ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÅÑÒÐÀ" ïðåäëàãàåì

"ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÅÑÒÐÀ".

HOME HEALTH AIDE ñ äàëüíåéøèì òðóäîóñòðîéñòâîì

MEDICAL BILLING and CODING MEDICAL ASSISTANT

êëàññû, îáîðóäîâàííûå íåîáõîäèìîé àïïàðàòóðîé, êîìïüþòåðàìè, ìåòîäè÷åñêèìè ïîñîáèÿìè è âèäåîìàòåðèàëàìè

• Áåñïëàòíîå ïîâòîðåíèå • Îïûòíûå âûñîêî-

êâàëèôèöèðîâàííûå ïðåïîäàâàòåëè

• Ïîìîùü â òðóäîóñòðîéñòâå • Ðåàëüíàÿ ïîìîùü â ïîëó÷åíèè áåñïðîöåíòíîé ññóäû íà ó÷åáó

• Ïðèíèìàåì âàó÷åðû • Âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ

160 Pearl Street, 3rd Floor, New York, NY 10005

Å Û Í Â È Ñ Í Å ÈÍÒ ÊÓÐÑÛ Î Ã Î Ê Ñ É È ÀÍÃË ßÇÛÊÀ äîñóãîâûå öåíòðû

SPANISH - AMERICAN INSTITUTE

Ìû ðàáîòàåì ñî ñòóäåíòàìè èç ðàçíûõ ñòðàí ìèðà íà Times Square c 1995 ãîäà

215 West 43 Street, Times Square, NY 10036

212-840.7111• Fax:212-719-5922 lnfo@sai2000.org • www.sai2000.org SKYPE: StudentClub www.FaceBook/com/StudentClub

This school is authorized under Federal Law to enroll non-immigrant alien students. Registered by the Department of Education of the State of New York. 837-149

513-270

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• ÂÑÅ ÓÐÎÂÍÈ ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÎÃÎ È ÁÈÇÍÅÑ-ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ • ×ÒÅÍÈÅ È ÏÈÑÜÌÎ ÍÀ ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÎÌ ÓÐÎÂÍÅ • ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÓ TOEFL English through the arts

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

(212) 619-2260 • (212) 619-2280 • TOLL FREE (877) 787-4500 • FAX (212) 619-2263 E-mail: info@concordrusam.com

B 9

Р усская РЕКЛАМА

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ Â ØÊÎËÓ, È ÌÛ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÑÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ!

• Êîìôîðòàáåëüíûå

975-49

956-126

 íàøåé øêîëå âû ìîæåòå ïîëó÷èòü òàêèå âîñòðåáîâàííûå ñïåöèàëüíîñòè â Àìåðèêå, êàê PHLEBOTOMY TECHNICIAN (òåõíèê ïî çàáîðó êðîâè), ELECTROCARDIOGRAPHY TECHNICIAN (òåõíèê ïî ñíÿòèþ ýëåêòðîêàðäèîãðàììû), NURSING ASSISTANT (ïîìîùíèê ìåäñåñòðû). Òå ñòóäåíòû, êîòîðûå óñïåøíî çàêàí÷èâàþò âñå ýòè 3 ïðîãðàììû, ïîëó÷àþò ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû øêîëû, à òàêæå ïîëó÷àþò ÷åòâåðòûé ñåðòèôèêàò PATIENT CARE TECHNICIAN, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ïðîéäåííûå ïðîãðàììû

ÏÐßÌÎ Â ØÊÎËÅ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÑÄÀÒÜ ÝÊÇÀÌÅÍ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÕ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ

- ÝÒÎ:

ëþáîãî êóðñà

ÇÀ ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÑÐÎÊ ÏÐÎÂÎÄÈÌ ÊÓÐÑ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ:

• • •

CONCORD RUSAM INC.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ØÊÎËÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 10

837148

ɉɪɢɨɛɪɟɬɢɬɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɭɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ

ȋǹdzǸȀǾǶǸǮ Ȗ ȡȟȠȎțȜȐȧȖȘȎ ǿǼǹǻdzȅǻȉȃ ǯǮȀǮǾdzǷ

KINGSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE Office of Continuing Education ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÁÎËÅÅ

175

977-81

ÊÓÐÑÎÂ Â ÇÈÌÍÈÉ ÑÅÌÅÑÒÐ

Ìû ïîìîãàåì âàì íàéòè íîâûå íàïðàâëåíèÿ â âàøåì ñàìîîáðàçîâàíèè!

ǽȞȜȒȜșȔȖȠȓșȪțȜȟȠȪ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ – 22 țȓȒȓșȖ (15 țȓȒȓșȪ ȠȓȜȞȖȖ Ȗ 7 țȓȒȓșȪ ȝȞȎȘȠȖȘȖ) ǽȞȜȑȞȎȚȚȎ ȝȞȜȐȜȒȖȠȟȭ ȝȜȒ ȞȡȘȜȐȜȒȟȠȐȜȚ șȖȤȓțȕȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȫșȓȘȠȞȖȘȎ ȀȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȚȎȠȓȞȖȎș ȐȘșȬȥȎȓȠ ȏȎȕȜȐȩȓ ȕțȎțȖȭ ȠȓȜȞȖȖ ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȠȐȎ, ȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȓ ȝȎțȓșȖ, ȐȟȓȐȜȕȚȜȔțȩȓ ȝȓȞȓȘșȬȥȎȠȓșȖ, ȡȟȠȎțȜȐȘȖ ȘȜȚȚȓȞȥȓȟȘȜȗ Ȗ ȒȜȚȎȦțȓȗ ȠȓȣțȖȘȖ, ȡȟȠȎțȜȐȘȡ ȝȎțȓșȓȗ ȟȜșțȓȥțȩȣ ȏȎȠȎȞȓȗ Ȗȕ ȢȜȠȜȫșȓȘȠȞȖȥȓȟȘȖȣ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȓȗ. DzȖțȎȚȖȥțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ ȜȏȡȥȓțȖȭ ǽȞȎȘȠȖȘȎ țȎ ȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȣ ȟȠȞȜȖȠȓșȪțȩȣ ȜȏȨȓȘȠȎȣ ǽȜȚȜȧȪ ȟ ȠȞȡȒȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȜȚ

Ðåãèñòðèðóéòåñü ñåé÷àñ!

TEST-PREPARATION — ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ

Àíãëèéñêèé êàê âòîðîé ÿçûê (ESL) • Ýêâèâàëåíò âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (GED®) Ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè äëÿ âîäèòåëåé NYC Taxi & Limousine (Hack)

SELF-ENRICHMENT & ADULT FITNESS — ÑÀÌÎÓÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ È ÔÈÒÍÅÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ Êóðñ ïî óìåíüøåíèþ ïóíêòîâ íàðóøåíèé âîæäåíèÿ Adobe InDesign • Èçãîòîâëåíèå óêðàøåíèé • Àýðîáèêà • Ïëàâàíèå Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò

COLLEGE For KIDS* — ÊÎËËÅÄÆ Äëÿ ÄÅÒÅÉ Øàõìàòû äëÿ íà÷èíàþùèõ • Çàíèìàòåëüíàÿ õèìèÿ • ßçûê äëÿ ãëóõîíåìûõ Ïëàâàíèå • Ôèãóðêè èç âîçäóøíûõ øàðèêîâ • Ëåãî-àðõèòåêòîðû Íàâûêè ÷òåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå! 974-83

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

1-877-560-3724

ELECTRICIAN WITH KNOWLEDGE OF SOLAR PANEL INSTALLATION www.cbslearning.com (800) 631-1406

* Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ äåòåé 6-13 ëåò

Ïîëíûé ñïèñîê âñåõ êóðñîâ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ âû ìîæåòå íàéòè â íàøåì çèìíåì êàòàëîãå

Register now! Call (718) 368-5050 Kingsborough Ñommunity Ñollege • Continuing Education 2001 Oriental Boulevard, Brooklyn, NY 11235 www.kingsborough.edu

CU NY

The City Univesity of New York


824-152

877-120

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

www.LearnEnglish-NYC.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

718-648-3997 • 718-648-3997

Р усская РЕКЛАМА

•Quality Assurance •C# VB.NET ASP.NET •iPhone / iPad Programming •Computer Support Specialist (A+) •MS SQL Server or Oracle Development •UNIX & Shells Fundamentals •Auto CAD •Java Programming 1723 EAST 12TH STREET, 3RD FLOOR, BROOKLYN NY, 11229 •PHP / MySQL / Apache •SAS Programming •Database Administration WWW.SAMCONSULTING.COM INFO@SAMCONSULTING.COM •MS Office 10 Excel/VBA

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

•Real Estate Salesperson / Agent •Computerized Accounting / Bookkeeping •Income Tax Preparation Specialist •Legal Secretary / Administrative Assistant •Medical Billing and Coding •Electronic Health Records Specialist •Project Management (PMP) Certification •Foundation Supply Management •Financial Analysis •Business Analysis •Information System Auditing •Six Sigma

B 11


ÑÏËÀÒÍÎ ÁÅ ÏÐÈÅÌ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

(718) 934-7733 www.reklama2000@optonline.net

óòâåðæäåííàÿ US Department of Education

íà÷èíàåò

ÍÀÁÎÐ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ íà ïîçèöèþ

ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÍÛÅ TECHNICIAN Ïîìîãàåì ñ òðóäîóñòðîéñòâîì Ðåãèñòðàöèÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9:00am äî 5:00 pm www.midwooddialysistraining.com

347-453-2887 Íîííà

 

(718) 355-0102 (917) 815-7364

Ðóññêàÿ ÐÅÊËÀÌÀ ÌÎÙÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÂÀØÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ!

ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÇÀ ÍÅÄÅËÞ ÑÎÇÄÀÒÅËÜ ÂÅÁÑÀÉÒÎÂ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÓÐÑÀ-$299 347-794-1756 ÑÅÌÅÍ

ÊÓÐÑÛ

• ÏÅÐÌÀÍÅÍÒÍÛÉ ÒÀÒÓÀÆ È BODY ART • MAKE-UP ARTIST • WAX, WAX ÁÐÀÇÈËÈÀÍ • ÁÈÊÈÍÈ-ÄÈÇÀÉÍ • ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÐÅÑÍÈÖ

938-05

(347) 737-6763 Brooklyn

Ðàáîòàåì 7 äíåé â íåäåëþ, ñ 10 óòðà äî 9 âå÷åðà

ГОТОВИМ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ íà License:

СТРЕСС ПРИВОДИТ К РАКУ Исследователи из Йельского университета обнаружили, что ежедневный эмоциональный стресс, получаемый на работе, улице, дома, может провоцировать рост раковых опухолей. Любой вид травмы, будь то психическое или физическое воздействие, действует как своеобразный «мост», с помощью которого мутантные раковые клетки группируются и образуют смертельно опасную смесь. К стрессам ученые также относят различные инфекции и воспалительные процессы. До сих пор медики были уверены, что для начала роста опухоли необходимо, чтобы в одной клетке произошло более одной мутации, вызывающей рак. Однако эксперименты с плодовыми мушками (дрозофилами) показали, что мутации могут инициировать рак, даже если они происходят в разных клетках.

Окончание. Начало на стр. 5

кусит обман, обнаружив за бородой папу. Не говоря уже о том, что до определенного возраста (4-5 лет) многие дети могут простонапросто испугаться контакта с

И первая тому причина – это формирование механизма веры в чудо. Если он был однажды заложен в детстве, то остается с человеком навсегда. Именно вера в то, что чудо возможно, помогает человеку справиться с серьезными, а подчас и неразрешимыми проблемами, которые возникают во взрослой жизни. Эта вера, в сущности, ничто иное, как механизм психологической защиты. Вторая важная причина – социальная. Все вокруг верят в Санта Клауса. Думаю, что вы помните, как важно в детском возрасте совпадать со средой. Самооценка вашего ребенка, основы которой закладываются в раннем детстве, не должна пострадать из-за вашего нежелания участвовать во всеобщей новогодней эйфории. Если вы хотите, чтобы ребенок как можно дольше верил в Деда Мороза, вы должны учитывать его психологические особенности. Кому-то важно увидеть живого Санту как доказательство его существования, а кто-то легко рас-

огромным дядейартистом, особенно один на один. Поэтому всегда лучше приглашать Санта Клауса не для одного ребенка, а сразу для компании из нескольких детей, желательно знакомых между собой. Так они чувствуют себя увереннее, а значит, будут принимать активное участие в мероприятии. Письмо Санте в зависимости от возраста ребенок может написать самостоятельно, продиктовать родителям или даже нарисовать. В воспитательных целях ему будет полезно получить на свое письмо не только подарок, но и ответ от Санта Клауса. Он должен содержать перечень самых ярких и важных достижений ребенка за прошедший год. Если же вы хотите немного поучить свое чадо – то напишите в письме о том, чему он обязательно должен научиться в следующем году, чтобы стать еще лучше. Дети отказываются от веры в Деда Мороза тогда, когда они сами к этому готовы. Не нужно им ничего навязывать или переубеждать. Хорошо, что она была.

НАШИ ДЕТИ

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ САНТА-КЛАУС: ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ?

970-50

ХОТИТЕ ИМЕТЬ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ ПРОФЕССИЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ è ïðèáëèçèòüñÿ ê ìèðó ãëàìóðà, áîãàòñòâà è øèêà? • Cosmetology • Advanced Make Up class and Haircut classes • Theoretical knowledge • Practical Experience • Professional Business-Building skills

Çâîíèòå íàì, è ìû áåñïëàòíî îçíàêîìèì âàñ ñî âñåìè òîíêîñòÿìè è ñåêðåòàìè êîñìåòîëîãèè è óõîäîì çà êîæåé. №1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

718-677-7600 Ask for Marline

965-10

ìåäñåñòåð ê ýêçàìåíó NCLEX ôàðìàöåâòîâ ê ýêçàìåíó NAPLEX âðà÷åé ê ýêçàìåíó USMLE

ïðè äèàëèçíîì öåíòðå â Áðóêëèíå.

973-109

 ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÎÒÊÐÛÒÀ

Îïûòíûé ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÔÀÐÌÀÊÎËÎÃÈÈ ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâèò:

ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÂÐÀ×ÅÉ ÍÀ ÌÅÄÑÅÑÒÅÐ

Р усская РЕКЛАМА

ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÍÀß ØÊÎËÀ,

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ

966-201

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 12

Óòðåííèå è âå÷åðíèå ÷àñû

212-675-4884, äîá. 14 LICENSED BY NEW YORK STATE DEPARTMENT OF EDUCATION FINANCIAL AID AVAILABLE

Classes are in English Lànguage

НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ В ЛУЧШИХ САЛОНАХ АМЕРИКИ Union Square, 22 E 17th Street, Second Floor New York, NY 10003 www.carsteninstitute.com


B 13

Îáó÷àþò ëèöåíçèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû ñ îïûòîì ðàáîòû â NY. 555-119

 íàøåì öåíòðå ëèöåíçèðîâàííûé êîñìåòîëîã ñ 20-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû ïðåäëàãàåò ýëåêòðîëèç (óäàëåíèå âîëîñ) è ÷èñòêó ëèöà.

Íàøè öåíû äîñòóïíû âñåì.

(718)491-3333 7 äíåé â íåäåëþ 871-40

Ñîâðåìåííàÿ ìåòîäèêà, ãëóáîêîå çíàíèå ìàòåðèàëà Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ðåáåíêó Áëàãîäàðíûå ðîäèòåëè

Ìàòåìàòèêà Ôèçèêà

ÁÈÎËÎÃÈß È ÕÈÌÈß

äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ êîëëåäæà Óðîêè âåäåò äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê ñ 15-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû â Àìåðèêå Íåäîðîãî 942-04 (718) 376-4223

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÊÎËËÅÄÆÀ äàåò óðîêè øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì. Ïîäãîòîâêà ê òåñòàì: Regents, Stayvesant High shcool, Mark Twain JHS, GED, SAT-I, SAT-II.

Tests, Regens, SAT, SHST

(646) 385-0816

(718) 769-6534 246-49

êîñìåòîëîãèÿ,ñêðàáû, îáåðòûâàíèÿ Microdermabrasion techniques — îìîëîæåíèå, ïîïóëÿðíàÿ ïðîöåäóðà Relaxation therapist — âîçìîæíîñòü îòêðûòü öåíòð ïî ðåëàêñàöèè Fitness & nutrition — èíñòðóêòîð è êîíñóëüòàíò ïî çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè

(646) 417-1165

 Holistic spiritual healing

practitioner — ðàáîòà íà ñåáÿ

8913 4th Ave., Brooklyn, NY

659-42

Ôèçèêà

College äëÿ ñòóäåíòîâ è áóäóùèõ âðà÷åé Ìíîãîëåòíèé îïûò ïðåïîäàâàíèÿ â Íüþ-Éîðêå è Ìîñêâå

 Skin Care Specialist -

(718) 836-8019

Ïîìîãàåì â òðóäîóñòðîéñòâå â ìåäèöèíñêèå îôèñû, äàåì ðåêîìåíäàöèè

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ: êîñìåòîëîãèÿ, ìàññàæ, ñêðàáû, îáåðòûâàíèÿ ñ çåëåíûì êîôå, ÇÂÎÍÈÒÅ! ãîðÿ÷èì øîêîëàäîì, êðàñíûì âèíîì, www.Ingasbestspa.com ìåäîì, ïèâîì è êîíüÿêîìÌÀÑÑÀÆ îáó÷åíèå è óñëóãè ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß Âûäà¸ì ñåðòèôèêàòû. Ïîìîãàåì ñ ðàáîòîé.

medical assistant or phlebotomy technique äëÿ áûâøèõ ìåäðàáîòíèêîâ Massage — çàíÿòèÿ ñ îáó÷åíèåì ìåäèöèíñêîãî è áàíî÷íîãî,ñ ãîðÿ÷èìè êàìíÿìè è øèàöó, ðåôëåêñîëîãèåé è àðîìàòåðàïèåé.  ãðóïïå ïî 2 ñòóäåíòà Physical Therapy Aide — ïîìîùíèê ôèçèîòåðàïåâòà, ðàáîòà â ìåäèöèíñêîì îôèñå

Òåêóùèé ìàòåðèàë, SAT, Regents, Geometry, Calculus

Ëèöåíçèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü øêîëû äàåò ÷àñòíûå óðîêè ìàòåìàòèêè è ôèçèêè

Regents, OLSAT, SAT, Citiwide Tests. Ãîòîâëþ ê ïîñòóïëåíèþ â Mark Twain, Bay Academy, Brooklyn & SI Tech, Stuyvesant (347) 702-7674 (347) 833-8884 Ëîðà

802-97

 Ïðîãðàììû: registered

øâåäñêèé • äåòñêèé • òàéñêèé • ñïîðòèâíûé òî÷å÷íûé • ãîðÿ÷èìè êàìíÿìè • deep tissue

$25 â ÷àñ

Ìàòåìàòèêà

www.Healthybodyschool.com Îáó÷àåì, âûäàåì ñåðòèôèêàòû è äèïëîìû education FULL BOARD PROFESSIONAL ACCREDITATION

880-133

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÎÉ ÌÅÒÎÄÈÊÅ

continuing

MILENA TRAINING CENTER

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ È ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

Higher Educational Institute

ÎÏÛÒÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ, ðàáîòàþùèé â ñóäàõ,

975-05

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ:

· Ïîäãîòîâêà ê èíòåðâüþ íà óáåæèùå óñòíûå ïåðåâîäû íà âñòðå÷àõ è èíòåðâüþ à òàêæå · Ïåðåâîä äîêóìåíòîâ, äåëîâûõ áóìàã, ïèñåì è ïðî÷åå Çâîíèòå (718) 896-2205

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ âñåõ óðîâíåé

957-98

ËÞÁÛÅ ÒÅÑÒÛ È ÝÊÇÀÌÅÍÛ Ñåðüåçíî, èíòåðåñíî, ïðîôåññèîíàëüíî!

1 (646) 642-9330

TOP QUALITY ESSAYS,766-128 GRADUATE RESEARCH PAPERS AND APPLICANT PERSONAL STATEMENTS áûñòðî è äîñòóïíî

(718) 541-1033

ÓÐÎÊÈ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ, ÂÎÊÀËÀ 952-139 È ÑÎËÜÔÅÄÆÈÎ

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ØÊÎËÀ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 1988 ÃÎÄÀ

(718) 541-1033

ÇÀÍßÒÈß ÏÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ È ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ 2-12 ÊËÀÑÑÛ

Гитара. Школа-студия. Акустик. Электрик. Разные стили. Для начинающих и опытных. Ритм, соло, импровизация. Sheepshead Bay. Михаил. (718) 769-1521 936-175

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎ ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÊÀÆÄÎÃÎ Ó×ÅÍÈÊÀ È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê:

828-163

Ïðîâîæó çàíÿòèÿ ïî ìàòåìàòèêå è ôèçèêå ëþáîãî óðîâíÿ, âêëþ÷àÿ Precalculus, Calculus è College Physics. Ïîäãîòîâêà êî âñåì òåñòàì

(718) 645-1975 (917) 301-0026

696-142

ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ Ñ ËÀÉÑÅÍÑÎÌ NY STATE È ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ Â NY ÏÎÌÎÃÀÅÒ Ó×ÀÙÈÌÑß ØÊÎË È ÊÎËËÅÄÆÅÉ, ÃÎÒÎÂÈÒ Â ÑÀÌÛÅ ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÅ ØÊÎËÛ NY È Ê ËÞÁÛÌ ÝÊÇÀÌÅÍÀÌ (REGENTS, SAT, AP).

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

• Îôîðìëåíèå ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÉ • Ïðîôåññèîíàëüíûå ïåðåâîäû ëþáûõ äîêóìåíòîâ, äåëîâûõ áóìàã, êíèã, âåáñàéòîâ è ò.ä. 839-186 Íîòàðèçàöèÿ. • Ïîìîùü â çàïîëíåíèè àíêåò, îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ • Ñîïðîâîæäåíèå íà àïïîéíòìåíòû ê äîêòîðó, àäâîêàòó, immigration, Social Security è ò.ä. Ñ ëþáûìè âîïðîñàìè çâîíèòå ïî

347-729 3267 Ìàðèÿ

ПЕРЕВОДЫ

ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ

Ñîïðîâîæäåíèå íà èíòåðâüþ, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäàõ, âðà÷åáíûõ îôèñàõ è ò.ä. !" #" â îôîðìëåíèè SSI è âåëôýðà

ÂÎ ÂÑÅÕ ÐÀÇÄÅËÀÕ

Äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå

Ïåðâîå çàíÿòèå áåñïëàòíî.

(718) 541-1033 ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÊËÀÑÑÈÔÀÉÄÀ

301-46

(718) 2539517

ÀËÅÊÑ ÊÀÖ - äèðåêòîð ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû

ÍÅ ÓËÓ×ØÀÅÒÑß ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ? Çàãîâîðèòå áåç àêöåíòà, êàê íîñèòåëü

STATEN ISLAND

BROOKLYN

(718) 265-4439

(718) 966-7759

NEW DORP LANE LOCATION

Î×ÍÛÅ è ÇÀÎ×ÍÛÅ 542106 ÁËÈÖ-ÊÓÐÑÛ Ìèõàèëà Øåñòîâà èç Êíèãè Ãèííåññà

(718) 351-0251 Website:Educationpluscenter.com 742-165

ESSAYS & PERSONAL STATEMENTS

931-108

Ëèíà (917) 757-5074 Essays4you@live.com • www.essays4you.net

Ïðåïîäàâàòåëü êîëëåäæà

(917) 478-4352

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ ïî ìàòåìàòèêå, 3-5 êëàññû äàåò ÷àñòíûå óðîêè

961-195

(718) 541-2635

Ð-îí Kings Hwy/Ocean Ave State Licensed Certified Teacher Ãîòîâëþ ê Regents, SAT-I, II Precalculus

ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ

TUTORING

Ïî ìàòåìàòèêå, ñòàòèñòèêå, êîìïüþòåðàì äëÿ øêîëû, êîëëåäæà, ñïåöòåñòîâ Math, statistics, computers for school, college, specialized tests

ñ âàøèì ðåáåíêîì ó âàñ äîìà. Staten Island.

www.shestov.ru

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ (718) 382-7973 (347) 631-7361

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

College and professional experience

(718) 951 3219 (646) 327 9861 Stas

(718) 209-0352

1 (347) 404-5477  n

ÕÈÌÈß ÔÈÇÈÊÀ * ÁÈÎËÎÃÈß

High School Regents Prep.

347-585-8143 967-57

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ

äàåò èíäèâèäóàëüíûå óðîêè ïî âñåì ðàçäåëàì ìàòåìàòèêè, ôèçèêè ñòóäåíòàì óíèâåðñèòåòîâ, êîëëåäæåé, ó÷àùèìñÿ øêîë

(718) 648-1357

Ìàòåìàòèêà Óíèâåðñèòåòñêèé ïðîôåññîð

ñ 20-ëåòíèì îïûòîì ðàáîòû â êîëëåäæàõ è ïðåñòèæíûõ 963-36 øêîëàõ NY

äàåò óðîêè íà àíãëèéñêîì è ðóññêîì

ñòóäåíòàì è øêîëüíèêàì, ãîòîâèò ê Regents, SAT, AP, GRE

(718) 646-4701 (718) 938-2459

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

www.Ru sRek.com

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ÔÈÇÈÊÀ ÕÈÌÈß EARTH SCIENCE CALCULUS Ó ÂÀÑ ÄÎÌÀ

ÕÈÌÈß, ÁÈÎËÎÃÈß, MATH, PHYSICS, CALCULUS, 753-133 School/College îïûòíûå ïðåïîäàâàòåëè Âûñîêèå ñòàáèëüíûå ðåçóëüòàòû (718) 648-9786 Áðàéòîí

482-28

959-28

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ è ÔÈÇÈÊÀ

Special Science Admissions Test, ELA, Reading, Writing, homework Assistance, all papers etc. Reasonable Rates!

462-171

(718) 836-5861

TUTORS SAT, ESL, REGENTS,

541-258

(347) 691-4414

ENGLISH TEACHER

- STUYVESANT HIGH SCHOOL, STATEN ISLAND TECH И ДР. - MARK TWAIN И ДРУГИЕ JUNIOR HIGH - SAT/PSAT 9-12 КЛАССЫ Ðàáîòàåò ìàòåìàòè÷åñêèé - REGENTS ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ êðóæîê - CITIWIDE TEST ПОДГОТОВКА

958-18

855-128

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

EDUCATION PLUS CENTER

Р усская РЕКЛАМА

Ïåäàãîã âûñøåé êàòåãîðèè ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû Ðåçóëüòàòû ïîäòâåðæäåíû äèïëîìàìè ó÷åíèêîâ

ÍÓÆÅÍ ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ?

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Ñòàðåéøèå â ðóññêîÿçû÷íîé Àìåðèêå êóðñû

excellence

continuing

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!


Даю уроки математики школьникам и студентам. Готовлю к тестам. (347) 495-6824 964-49

Îïûòíûé ïåäàãîã ÄÀÅÒ ÓÐÎÊÈ

ÓÐÎÊÈ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ

íà âñåõ óðîâíÿõ: äåòÿì 5-6 ëåò, øêîëüíèêàì, ñòóäåíòàì, ñïåöèàëèñòàì

(347) 301-0383

(718) 816-4424

SAT TUTORING

Ivy League âûïóñêíèêàìè Çâîíèòå êîìïàíèè

CollegeSeat (888) 379-4359 www.collegeseat.com

ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 959-100

ÕÈÌÈß

Ïðåïîäàâàòåëü Pacific High School äàåò óðîêè è ãîòîâèò ê Regents, $20 â ÷àñ Ïåðâûé óðîê áåñïëàòíî

(347) 598-2468

ÓÐÎÊÈ ÐÀÇÃÎÂÎÐÍÎÃÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ

Âû çàãîâîðèòå, äàæå íåñìîòðÿ íà ïëîõèå ñïîñîáíîñòè è íåóâåðåííîñòü! Ñïåöèàëüíûå ðàçãîâîðíûå è ïñèõîëîãè÷åñêèå òåõíèêè

977-72Ïîäãîòîâêà ê ëþáûì òåñòàì, âêëþ÷àÿ Regents, SAT, Precalculus, Calculus and Statistics

961-85

977-92

ÈÑÏÀÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

(646) 575-2983 (917) 365-4229

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ ÊÎËËÅÄÆÍÛÉ ÊÓÐÑ

(718) 808-3647 MAÐK

ÓÐÎÊÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÍÀ ÄÎÌÓ. Ëþáîé âîçðàñò Ãîâîðèòå íà ÿçûêå ìîäû è èñêóññòâà!

Опытный репетитор по математике и английскому, всех уровней, с опытом работы в американском колледже, дает уроки. $12-15 в час. (347) 713-4540, (646) 204-1304 Михаил 974-148

Профессиональный художник и график-дизайнер дает уроки изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика, орнамент). (718) 265-0910 оставьте сообщение 958-158

ÖÅÍÒÐ ÏÅÐÅÂÎÄÎÂ

ÏÎÒÎÐÎÏÈÒÅÑÜ! СЕГОДНЯ ВЫ HOME ATTENDANT,

À ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ ÇÀÂÒÐÀ?

Продам учебники по алгебре, общие тетради в клетку. (718) 287-1590 51

NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY ÈËÈ COMPUTER SUPPORT SPECIALIST

Продам учебники по компьютерным наукам для колледжа. (646) 669-9033 51 Продам 3-томник конкурсных задач по математике с решениями Сканави. (718) 382-1166 51

ÝÒÎ ÑËÎÆÍÎ? ÍÅÒ! ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ? ÄÀ!

Вас подготовят к сдаче экзаменов на получение промышленных сертификатов, включая безопасность коммуникационных линий, внутренних структур и систем сети.

Продам ноты для фортепиано. (347) 287-0020 50

ÇÂÎÍÈÒÅ ÇÀ ÏÎÄÐÎÁÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÅÉ ÏÎ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÌÓ ÒÅËÅÔÎÍÓ

1-877-584-0165

Продам переводчик Partner 900, новый, $250. (347) 281-1545 50

693-183

Ó ÍÀÑ ÄËß ÂÀÑ ÅÑÒÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÀß

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎÄÛ -

ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ ÕÎÐÎØÓÞ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

1-877-444-2065

College papers - all levels and subjects. Ìàòåìàòèêà. All exam

(718) 813-6426

www.essaynewyork.com • SuperNewYork@yahoo.com

Ï ÐÎÃÐÀÌÌ À

Íå óëó÷øàåòñÿ àíãëèéñêèé? Íå ìîæåòå èçáàâèòüñÿ îò àêöåíòà?

ESL

Ïî ìåòîäó Ìèõàèëà Øåñòîâà èç Êíèãè Ðåêîðäîâ Ãèííåññà 960-114

èíòåíñèâíûé êóðñ

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ÊËÀÑÑ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß Â ÊÎÍÖÅ ÄÅÊÀÁÐß

ÇÂÎÍÈÒÅ (718) 234-4000

Продам переводчик Partner. (347) 259-9034 50 Продам технический атлас рекомендаций и инструкций по ремонту Nissan Altima’93-01, на английском. (718) 382-1166 50

ÑÎ×ÈÍÅÍÈß 821-236

Çà èíôîðìàöèåé çâîíèòå ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó:

âñå òåìû, âñå ÿçûêè ìèðà!

Продам самоучитель английского, новый. (718) 646-0890 50 977-70

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ

Подарю книги для изучения английского. (347) 768-0415 52

Продам практическое руководство по выбору и уходу за собакой. (718) 382-1166 51

ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ ÍÀ ÍÀØÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ:

HOME ATTENDANT.

Продам курсы английского. (212) 731-9597 52

Продам учебники по дизайну баз данных, Visual Basic, недорого. (718) 259-7519 51

ÇÍÀ×ÈÒ ÍÀÄÎ ÎÂËÀÄÅÒÜ ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÇÀÙÈÒÛ.

ÄÎPÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ,

Продам оксфордский толковый словарь английского языка, 2 тома, словари, пособия, недорого. (718) 265-0839 01

Продам учебники алгебры, на русском. (718) 287-1590 51

Õàêåðñêèå àòàêè, âèðóñû è ñïàì, ôèøèíã, òðîÿíöû, ÷åðâè... Ñòîëüêî íåçíàêîìûõ ñëîâ, à ñóòü îäíà - âçëîì êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, âîðîâñòâî êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè è äåíåã.

×ëåí Àìåðèêàíñêîé Àññîöèàöèè Ïåðåâîä÷èêîâ isgroup@ymail.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

(347) 821-0743

“Ìåæäó 2004 è 2014 ãîäàìè áóäåò ñîçäàíî 200 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ ñèñòåìíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî çàùèòå êîìïüþòåðíûõ ñåòåé.” (Census Bureau 2004)

347-492-7892

Р усская РЕКЛАМА

шее состояние. (917) 622-0740 01

Даю уроки английского языка и математики. Успех гарантирую. (718) 265-0910 оставьте сообщение 958-158

1502 Kings Highway, 2Fl, Suite B

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÐÀÇËÈ×ÍÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÑÂÛØÅ 70 ßÇÛÊΠÌÈÐÀ 865-100

УЧЕБНИКИ

CALCULUS PRE,I-IV, ALGEBRA,FINITE MATHEMATICS, TRIGONOMETRY, THEORY OF PROBABILITIES, GED, COMPASS, ASSESSMENT, ACT, TESTS È ÄÐ. ØÊÎËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ: ÂÑÅ ÊËÀÑÑÛ Ñ 3-ãî ÏÎ 12-é ÏÎÄÃÎÒÎÂÊA Ê ÓÐÎÊÀÌ Â ÊËÀÑÑÅ È ÄÎÌÀØÍÈÕ ÇÀÄÀÍÈÉ, ÒÜÞÒÎÐÈÍÃ ÏÎ ÎÁÙÅÌÓ ÓÐÎÂÍÞ ÇÍÀÍÈÉ, ÏÎÄÃÎÒÎÂÊA Ê ÒÅÑÒÀÌ: SAT, PSAT, SSAT, SHSAT, REGENTS, CITYWIDE, Продам 2-томный Большой GIFTED è äð. ÇÀÍßÒÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ 968-162 англо-русский словарь, хоро-

929-12

ÄÀÞ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ 15 ëåò îïûòà  

977-106

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 14

Î×ÍÛÅ è ÇÀÎ×ÍÛÅ ÁËÈÖ-ÊÓÐÑÛ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

759-202

Ïîñòàíîâêà èäåàëüíîãî ïðîèçíîøåíèÿ – íîñèòåëü íå ðàñïîçíàåò â Âàñ èíîñòðàíöà. Îáó÷åíèå ÷òåíèþ è ïèñüìó. Ïîâûøåíèå ãðàìîòíîñòè. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ìàøèíîïèñü. ÁÛÑÒÐÎ! ÍÅ ÎÁÓ×ÀÅ ÌÛÕ – ÍÅ Ò!

www.shestov.ru

Ïîçâîíèòå: 11(888) (347) 259-7401 404-5477

11(917) (800) 208-7434 880-2287

h 1 9 13072 6 8 6 tBrighton S t . , 2 n1dthFStr., l o o r ,Brooklyn, Br ookl yn , NY 11214 NY11235

1000 Ñì. ñåêöèþ Ñ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ

è íà èíòåðíåòå www.RusRek.com

КУПЛЮ УЧЕБНИКИ Куплю справочник Глинки по химии для поступающих в вузы. (646) 897-0318 01 Приму в дар пособие по английскому. (718) 844-3164 46 Приму в дар кассеты, учебники английского. (718) 844-3164 45


B 15

СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА

 ÁÓÄÓÙÅÅ?

èíòåíñèâíûé êóðñ

eÔØÔÊÑã³â³ÎÈÒÌÓÀ ÓÈ’ÖÈÍËÈÓ×ØÊÔ

Õîòèòå èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì? Óñòàëè îò íåîïðåäåëåííîñòè?

ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ1(917) 693 4373

ÒÎÃÄÀ ÂÀÌ - Ê ÍÀÌ!

Ìû äàäèì Âàì ñïåöèàëüíîñòü, êîòîðàÿ çàùèòèò îò âñåõ ïðåâðàòíîñòåé ðûíêà è äàñò óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

ÊËÀÑÑ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß Â ÊÎÍÖÅ ÄÅÊÀÁÐß

Даю уроки

ÐÅ×Ü ÈÄÅÒ Î ÄÂÓÕ ASSOCIATE DEGREE ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÕ:

ÇÂÎÍÈÒÅ (718) 234-4000

по рисованию

- HEALTHCARE OFFICE ADMINISTRATION - HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY

и скульптуре.

Ýòî – ðàáîòà â ãîñïèòàëÿõ, äîìàõ ïðåñòàðåëûõ, ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëèíèêàõ è ìåäèöèíñêèõ îôèñàõ.

(347) 733-0419

Ýòî – àäìèíèñòðàòèâíûå äîëæíîñòè ñ ñîîòâåòñòâóþùåé çàðïëàòîé è áåíåôèòàìè. Ê ñîæàëåíèþ èëè ê ñ÷àñòüþ, íî ïîòðåáíîñòü â òàêèõ ñïåöèàëèñòàõ ðàñòåò ñ êàæäûì ìåñÿöåì – íàø ìèð, óâû, íå ñòàíîâèòñÿ ìîëîæå è çäîðîâåå.

975-28

ËÓ×ØÈÅ ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß È ÄÈÇÀÉÍÀ

958-44

977-76

Çâîíèòå çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó

75 ïîñòóïèâøèõ â “Ìàðê Òâåí”è “Ëà Ãâàðäèÿ” 108 ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ: àíèìàöèÿ, æèâîïèñü àêðèëèêîì, ìîäà

1-877-560-3715

Îäàðåííûì äåòÿì — ñòèïåíäèÿ

B

940-160

Àëèê

GREEN CARD (ÃÐÈÍ ÊÀÐÄ), ÑÒÀÒÓÑ ÁÅÆÅÍÖÀ, ÏÎËÈÒ. ÓÁÅÆÈÙÀ, ÈËÈ ÑÒÀÒÓÑ PAROLE (ÏÀÐÎËÜ)!

1 7I8 - 877444-2017 •534 •0762

644-110

Çâîíèòå ïî áåñïëàòíîìó Çà èíôîðìàöèåé, çâîíèòå ïîòåëåôîíó: òåëåôîíó:

èìååò 2 îòäåëåíèÿ: ASA -Êîëëåäæ the College of èAdvanced Technology â Áðóêëèíå Ìàíõýòòåíå

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß Ãðóïïîâûå èëè Èíäèâèäóàëüíûå.

L.M. 917-371-8237 Ïîìîãàþ øêîëüíèêàì è ñòóäåíòàì êîëëåäæåé ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó è äðóãèì ïðåäìåòàì

Ãîòîâëþ ê SAT, Stuyvesant, OLSAT, GMAT, ELA, TOEFL òåñòàì

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 12 ГОДА, 35 ЛЕТ

(917) 589-4844

ÄÀÞ ÓÐÎÊÈ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ, ÂÎÊÀËÀ È ÑÎËÜÔÅÄÆÈÎ

УРОКИ ФОРТЕПЬЯНО îïûòíûé ïðåïîäàâàòåëü ñî ñòàæåì 25 ëåò â Ðîññèè è Àìåðèêå. 347-543-7479

Уроки фортепиано, теории, сольфеджио дает опытный педагог детям с 6 лет, готовит к сдаче музтестов при поступлении в престижные школы N.Y., Шипсхедбей. (718) 769-6802 647-231

Âûïóñêíèöà êîíñåðâàòîðèè ñ 15-ëåòíèì ñòàæåì ïåäàãîãà è äèðèæåðà

(347) 325-4437 Ìàðèíà

ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

Íà÷èíàåì ñ àçîâ 972-02 Ãðàììàòèêà, ïèñüìî, ÷òåíèå Äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ 1 (718) 612-6191

 ãàçåòó

Ðóññêàÿ ÐÅÊËÀÌÀ”

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÒÅËÅÌÀÐÊÅÒ Çàðïëàòà+ áåíåôèòû

718-769-5213 718-769-3000

910-210

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

rekl a

ma2000@yahoo.com

rr1

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÃÎ ÂÛÁÎÐÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ.

ÎÏÛÒÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ íà ñâåæåì âîçäóõå, äåòÿì, æåíùèíàì..........

íèìàíèå ãîñïîäà, , èìåþùèå

ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÀ ÍÀ ÇÈÌÓ ÇÈÌÓ. ÁÅÑÏËÀÒÍÎ - 4 ÍÅÄÅËÈ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÀÍÃËÈÉÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ.

(646) 641-0576

777-L.M.

917-650-5039

641-202

ïåäàãîãè ñïåö. ìóç. øêîëû. Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ìàëûøåé 1-2 ãîäà, 3-5 ëåò

èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÓÐÎÊÈ ÌÓÇÛÊÈ (ÄËß ÄÅÒÅÉ) Ôîðòåïüÿíî, keyboard. Ðàçâèòèå ñëóõà, ïåíèå. Âåñåëî, ïðîôåññèîíàëüíî, èíòåðåñíî. òåë. (718) 382-0342

òåîðèè, èíñòðóìåíòàëüíîé èãðå

917-80

ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ, ÃÈÒÀÐÀ, ÂÎÊÀË

 Îáó÷àþ àêêîìïàíåìåíòó,

Òàêæå îáó÷àþ íàâûêàì èãðû íà ô-íî

698261

(646) 374-5633

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðåïîäàâàòåëü, âûïóñêíèê New School Jazz Âñå âîçðàñòû è óðîâíè,

921-19

Èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

969-119

ÒÀÍÖÛ. ÌÓÇÛÊÀ

908-214

971-05

908-214

Æåíÿ

925-22

(718) 648-7792, (347) 733-7866

ÓÐÎÊÈ ÈÃÐÛ ÍÀ ÃÈÒÀÐÅ

Опытный преподаватель предлагает уроки скрипки и фортепьяно для детей и взрослых, любой уровень. High experience music teacher offers violin and piano lessons. For kids and adults, all levels. Готовлю к музыкальным тес-там в престижные школы NY. (718) 598-7967 Лиля 890-145

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Ñîëèñò Ëåíèíãðàäñêîé ôèëàðìîíèè-êàïåëëû. Íåäîðîãî

Р усская РЕКЛАМА

ÓÐÎÊÈ ÃÈÒÀÐÛ, ÏÅÍÈß, ÏÈÀÍÈÍÎ, ÒÅÎÐÈÈ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ çâóêîçàïèñûâàþùàÿ ñòóäèÿ, êîïèðóåì äèñêè

(718) 946-2184

962-112

960-114

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ËÞÁÈÒÅ 1(866) 639ÇÀÃËßÄÛÂÀÒÜ 5624

Ï ÐÎÃÐÀÌÌ À

ESL

uÖÔ³Ï

652-85


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 16

In 2009 - 2010

New York Tribune Magazine (translation) May, 2004 (translation) “…99% успеха при сдаче экзаменов на лайсенс достигается в этой уникальной школе за счет того, что обучение проходит на английском и русском языках…”

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

• Обучаем профессиям • Готовим к сдаче экзаменов на License: Парикмахер Маникюр КосметологOnly $4000 !!! Косметолог

BEAUTY SCHOOL Was Rated as #1 in New York City!

Утренние и вечерние курсы Неограниченная возможность практики в Салоне Красоты

ТОЛЬКО У НАС! ШТАТНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 426 Kings Highway, Brooklyn. Phone: 7189989388 / 7189989387

718-998-9388 7189989387

ОТКРЫТИЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ПРИЧИНА ШИЗОФРЕНИИ Биологи из Исследовательского института Скриппса в Калифорнии обнаружили, что некоторые участки ДНК в клетках головного мозга больных шизофренией постоянно пребывают в «упакованном» и недоступном для считывания генетической информации состоянии, сообщает ScienceDaily. то происходит потому, что к связанным с ДНК и обеспечивающим ее упаковку в суперспиральную структуру белкам-гистонам не прикрепляются особые группы атомов. Они называются ацетильными группами. По мнению авторов исследования, которое опубликовано в журнале Translational Psychiatry, именно недостаточное ацетилирование гистонов в головном мозге является молекулярной причиной шизофрении. Для устранения этого эпигенетического (т.е. влияющего на передачу генетической информации, но не «записанного» в ДНК) эффекта ученые предлагают начать разрабатывать лекарства на основе веществ, которые

Э

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

In 2004

подавляют активность определенного фермента – гистонной деацетилазы. Этот фермент лишает гистоны необходимых для последующего считывания ДНК ацетильных групп. В прежних исследованиях было замечено, что в головном мозге больных шизофренией и синдромом Хантингтона (другое тяжелое заболевание нервной системы) при той же структуре ДНК, что у здоровых людей, неактивны некоторые гены. В поисках причины этого группа Элизабет Томас (Elizabeth Thomas) вместе с коллегами из Университета Мельбурна исследовала посмертные образцы мозга больных и здоровых, хранящиеся в медицинских банках головного мозга в США и в Австралии. Сравнительный анализ показал, что образцы головного мозга субъектов с шизофренией отличались более низким уровнем ацетилирования определенной части гистонов. Это, по мнению авторов исследования, неизбежно должно было блокировать работу генов. Ученые обращают внимание на то, что некоторые умственные расстройства, наблюдаемые у пожилых людей, имеют сходство с шизофренией и могут иметь ту же биологическую природу. В связи с этим они не исключают возможности применения лекарств на основе ингибиторов гистонной деацетилазы для облегчения состояния пациентов при возрастных расстройствах.

637-108

D A N C E Z O N E USA ØÊÎËÀ ÁAËÜÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ

•ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ: ÷à-÷à-÷à, ñàìáà, ðóìáà, äæàéâ, ïàñàäîáëü, òàíåö æèâîòà, õèï-õîï. •ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ: ìåäëåííûé âàëüñ, êâèêñòåï, òàíãî, ôîêñòðîò, âåíñêèé âàëüñ •SOCIAL DANCE: ñàëüñà, ìàìáî, ñâèíã, ìàðåíãî, ÷à-÷à-÷à, ðóìáà, âàëüñ, òàíãî, ôîêñòðîò

HOLIDAY SPECIAíòL!îâ

äëÿ íîâûõ ñòóäå 1-ìåñÿö

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

•ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÂÀÄÅÁÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ •ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊËÀÑÑ äëÿ æåíùèí — êîððåêöèÿ ôèãóðû •ÑÏÅÖÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ ÎÒ 2 ÄÎ 4 ËÅÒ

60 WEST END AVE

963-78

646-244-4884 • 718-312-2314


B 17

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ

ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

reklama2000@optonline.net

535-87

ÍÎÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ßÑËÈ-ÑÀÄ

"GENERATION 21"

ВАШЕМУ РЕБЕНКУ НУЖЕН ЛОГОПЕД? Огромный опыт работы со всеми формами задержки речевого развития. Полный комплекс услуг: диагностика, анализ, лечение. Наша цель – помочь полностью использовать потенциал вашего ребенка.

 BENSONHURST

ÄËß ÄÅÒÅÉ ÎÒ 1 ÃÎÄÀ ÄÎ 6 ËÅÒ FREE UPK PROGRAM ÄËß ÄÅÒÅÉ 2007 ÃÎÄÀ ÐÎÆÄÅÍÈß

• Áîëüøèå óäîáíûå, ñâåòëûå ãðóïïû • 3 áîëüøèå ïëîùàäêè • Ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ Nursery • 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, ñîí íà êðîâàòêàõ, 2 ïðîãóëêè â äåíü • Âûïîëíåíû âñå òðåáîâàíèÿ Health Department, Fire Department New York State • Îáó÷åíèå äåòåé íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ìàòåìàòèêå, ëîãèêå • ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, òàíöû, ìóçûêàëüíûå çàíÿòèÿ, ôèçêóëüòóðà • Ïîäãîòîâêà ê øêîëå â êëàññû äëÿ îäàðåííûõ äåòåé 535-87 • Íàáîð äåòåé ëþáîãî âîçðàñòà â ìóçûêàëüíóþ ñòóäèþ è ñòóäèþ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Ïîä ðóêîâîäñòâîì õîçÿéêè äåòñêîãî ñàäà "LITTLE TREASURES" c 30-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû ñ äåòüìè GENERATION 21

 ðàéîíå Ocean Pkwy ìåæäó Cortelyou è Ave. C íà E 5 Str.

 ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄÈÊ “ Bèíè-Ïóõ” / “ Winnie The Pooh”

ÈÄÅÒ

(718) 967-0359страховок и CPSE, RSA. Âûåçæàåì äîìîé ТЕЛЕФОН Принимается большинство ÍÀÁÎÐ ÄÅÒÅÉ STATENNYS ISLAND АДРЕС: 3767 RICHMOND Лицензии и ASHA. è â äåòñêèå ñàäû Бесплатная консультация.AVE., â âîçðàñòå îò 6 íåäåëü äî 12 ëåò BRIGHTSTART@SI.RR.COM ïî íåîáõîäèìîñòè ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ Говорим ÁÓÄÅÌ ÐÀÄÛ ÂÀÑ ÂÈÄÅÒÜ ТЕЛЕФОН (718) 967-0359 ТЕЛЕФОН (718) 967-0359 ТЕЛЕФОН (718) 967-0359 Говорими ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ по-русски ТЕЛЕФОН (718) 967-0359 АДРЕС: RICHMOND AVE., STATEN по-русски и 3767 АДРЕС: 3767 RICHMOND AVE., STATEN ISLANDISLAND АДРЕС: 3767 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND по-английски. (718) 871-4564 АДРЕС: 3767 RICHMOND AVE., STATEN ISLAND по-английски. BRIGHTSTART@SI.RR.COM Ìàðãàðèòà BRIGHTSTART@SI.RR.COM BRIGHTSTART@SI.RR.COM 762-62 BRIGHTSTART@SI.RR.COM

484-03

ÎÃÎ ÒÀÊ Å ÅÙ Ë Î ! Û ÍÅ Á

935-102

A

SU M

ÇÀ ÝÒÎ ÂÐÅÌß ÌÛ ÍÀÊÎÏÈËÈ ÁÎÃÀÒÛÉ ÎÏÛÒ Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ ÄÅÒÅÉ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎ ÈÍÊÎÌÓ

• Îòêðûâàåòñÿ ãðóïïà ïðîäëåííîãî äíÿ • Ðàñøèðÿåòñÿ ïîñëåøêîëüíàÿ ïðîãðàììà Îòêðûòû ñ 7 am

ÏÐÈÍÈÌÀÞ ÒÑß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ ÂÑÅ ÅÍÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ: 2546 EAST 7TH STREET (ÌÅÆÄÓ Z & Y)

• 718-743-2938 • 718-769-0840

ÑÊÀÇÊÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ Â ÁÎÐÎÏÀÐÊÅ

ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ Ñ 7.30ÀÌ ÄÎ 6.00ÐÌ

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÄÅÒÅÉ 2006 ã. ÐÎÆÄÅÍÈß

«Àëåíóøêà»!

Fully licensed and insured by GFDC Ìû ïðèíèìàåì äåòåé îò 6 íåäåëü äî 5 ëåò Ïðèíèìàåì âñå ãîðîäñêèå ïðîãðàììû è ïîìîãàåì èõ îôîðìèòü

Íàø àäðåñ: E 16th Str., ìåæäó X&Y 917-306-8134, 718-975-7884 Àëåíà

×àñû ðàáîòû: Ïîí.-ïÿò., 7:30 am - 6 pm 969-104 2 áëîêà îò Q òðåéíà

Детский сад

с художественным уклоном в Marine Park 8     

    

8    ! # 

   $ %  &$

8 ' !*   

+%/ ; 

8 <  <  8 =  < & 

   & 

8  $  80245

ЧАСЫ РАБОТЫ: С 7.30 AM ДО 7.00 PM 2073 FORD STR., BETW. AVE. T & U САД: (718) 7699519

FAMILY DAY CARE HOME ×àñòíûé ÿñëè-ñàä îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé

ñ 6-íåäåëüíîãî âîçðàñòà äî 6 ëåò

Ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ Âîñïèòàòåëè ñ ëàéñåíñîì øòàòà NY Ïðèíèìàåòñÿ âåëôýð

ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ “UNIVERSAL PRE-K” 1681 49TH STR., ÌÅÆÄÓ 16 È 17 AVE.

Òåëåôîíû

407-104

(718) 853-1408 äíåì, (516) 378-2227 âå÷åðîì www.daycareskazka.com

N¨¢ –O

294-45

(718) 376-8487

Пересохшее белье трудно гладить. Если утюг с пароувлажнителем, то эта проблема решается одновременно с глажкой. В других случаях удобно сбрызгивать белье водой. Маленькой девочкой я удивлялась: как это взрослые ловко выпускали изо рта фонтанчики брызг на белье. У меня выходила лужа. Сегодня эту работу выполняют распылители – пульверизаторы. Более того, в продаже есть немало флаконов с жидкостью для облегчения глажки. Итак, белье рассортировано по группам. Сбрызгиваю все вещи одной группы и откладываю, чтобы, пока глажу первую вещь, остальные равномерно увлажнились. Очень важно помнить, что оставлять влажным белье больше, чем на 12 часов, не рекомендуется (на нем могут появиться пятна сырости). Поэтому придется погладить все, что увлажнили. Правильно оценивайте свои силы и желания, когда приступаете к столь трудоемкому процессу. • Начиная гладить, полезно проверить не запачкан ли утюг и не перегрелся ли, чтобы не прилепить грязное пятно и не подпалить вещь. Для этого достаточно провести утюгом по сухой тряпке. • Гладить нужно только совершенно чистое белье, потому что утюг выявит даже незаметные раньше пятна. (Хорошо подумайте, стоит ли подглаживать юбку в которой были вчера).

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÑÊÀÇÊÀ - ×ÓÄÎ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ. ÍÎ ÃËÀÂÍÎÅ ÂÅÄÜ ÒÎ, ËÓ×ØÈÉ Â ÁÐÓÊËÈÍÅ ÁÅÑÑÏÎÐÍÎ. ×ÒÎ ÖÅÍÍÅÉ ÂÑÅÃÎ ÍÀ ÑÂÅÒÅ ÄÎÌ ÐÎÄÍÎÉ ÄËß ÂÑÅÕ ÐÅÁßÒ. ÌÛ ÑÅÐÄÅÖ ÑÂÎÈÕ ÒÅÏËÎ ÙÅÄÐÎ ÄÀÐÈÌ Â ÑÊÀÇÊÅ ÄÅÒßÌ!  ÍÅÌ ÓÞÒÍÎ È ÏÐÎÑÒÎÐÍÎ - “Universal Pre-K Program” - Ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé - Àíãëèéñêèé ÿçûê - Îçíàêîìëåíèå ñ îêðóæàþùèì ìèðîì - Ìóçûêà - Èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî - Òàíöåâàëüíàÿ ñòóäèÿ - Êîìïüþòåðíûé êëàññ - Ïðîâîäèì äåòñêèå ïðàçäíèêè è äíè ðîæäåíèÿ - Ïîìîãàåì â îôîðìëåíèè “Early Intervention Program” äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè ëîãîïåäà, ïñèõîëîãà  ÄÅÒÑÊÎÌ ÑÀÄÓ ÐÀÁÎÒÀÅÒ “ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ” À òàêæå ËÎÃÎÏÅÄ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé - Ïÿòü âîçðàñòíûõ ãðóïï, ïðîñòîðíûå, ñâåòëûå êîìíàòû - 3-ðàçîâîå ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, ôðóêòû, ñîêè - Äâå áîëüøèå òåíèñòûå ïëîùàäêè ñî ñïåöèàëüíûì ìÿãêèì ïîêðûòèåì ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ

Äîáðî ïîæàëîâàòü â óþòíûé äîìàøíèé äåòñêèé ñàä

ГЛАЖКА

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÍÎÂÈÍÊÈ:

P

ÍÀÌ 10 ËÅÒ!

289-90 (747)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Р усская РЕКЛАМА

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ (718) 837-8682 $ $ (718) 621-9321 ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß (718) 769-1136 ïîñëå 5pm $ $ ÀÄÐÅÑ: 6709 19 AVE. 728 Avenue Y (Ɍoney Island Ave & Est. 7St.) ÂÑÅ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÂÐÅÌß ÐÀÁÎÒÛ: 7.30 am - 6.00 pm $ $ ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÑÅ ÒÎ ÆÅ, ×ÒÎ È ÄÐÓÃÈÅ! ÂÑÅ ÝÒÎ ËÓ×ØÅ, ÁÎËÜØÅ ÂÊÓÑÍÅÅ È ÄÎÑÒÓÏÍÅÅ. $ $ ÍÎ Ó ÍÀÑ We match our competitors prices UNIVERSAL PREKINDERGARTEN Ïðàâèëüíûé âûáîð ëó÷øåãî äåòñêîãî ñàäà, òàêæå âàæåí, êàê è âûáîð $ OOL $ ëó÷øåãî C H S R E T ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ïåäàãîãè ñ Àìåðèêàíñêèìè äèïëîìàìè è F ñáàëàíñèðîâàííîå äîìàøíåå ïèòàíèå, èíäèâèäóàëüíûå $ ER CAM PROGRAM $ ëàéñåíñàìè, çàíÿòèÿ, èãðû íà ñâåæåì âîçäóõå, óäîáíîå ðàñïîëîæåíèå. M $ We accept vouchers and all$ ÎÒÊÐÛÒ government funded programs$ ÄÍÅÂÍÎÉ ËÀÃÅÐÜ CÏÅØÈÒÅ DAY CARE CENTER $ Ñïåöèàëüíàÿ äîøêîëüíàÿ ïðîãðàììà ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÉÒÅÑÜ äëÿ äåòåé îò 2-õ äî 6-òè ëåò.$ 718-743-2938 $ À òàêæå Ìóçûêà, Ïåíèå, Òàíöû, Èçîáðàçèòåëüíîå Èñêóññòâî. $ $ Çâîíèòå. Ðåãèñòðèðóéòåñü. Îòêðûòû 24 ÷àñà, 7äíåé â íåäåëþ. by NYState Dept. of Health. AFDS Insured. $ $ (718)License ñü! èòå776-1450 å 615-0993 •î(646) 642-9106 •ä(917) á ó è å ò è ä õ è $ ð Ï $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

RADUGA

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

(718) 934-7733


B 18

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ

ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

(718) 934-7733 reklama2000@optonline.net

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ “ ÔÀÍÒÀÇÈß ”

*ROG0DWHULDO

0RQWHVVRUL6FKRRO &KLOG'D\&DUH&HQWHU ZZZJROGPDWHULDOFRP Ðàáîòàåì: Ɋɚɛɨɬɚɟɦ ñ 8 ɫɭɬɪɚɞɨɜɟɱɟɪɚ óòðà äî 6 âå÷åðà ñ äåòüìè îò 2 äî 6 ëåò ɫɞɟɬɶɦɢɨɬɞɨɥɟɬ Ïðèíèìàåì: âñå ãîðîäñêèå ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ïðîãðàììû

ïðèíèìàåò äåòåé 2-6 ëåò ÌÛ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ

• ìàëåíüêèå ãðóïïû 705-30 • ïðîôåññèîíàëüíûé óõîä • äîìàøíåå ïèòàíèå • âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå (ìóçûêà, òàíöû, ðèñîâàíèå, êîìïüþòåð)

ɜɫɟɝɨɪɨɞɫɤɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Äîïîëíèòåëüíî: ñïåöèàëüíûé êóðñ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ïîäãîòîâêè äëÿ ñäà÷è ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɤɭɪɫ òåñòà íà "Gifted ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɞɥɹɫɞɚɱɢɬɟɫɬɚ and Talented'' ɧɚ³*LIWHGDQG7DOHQWHG´

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ UP-K

:HOFRPHWRRXU6FKRRO859-92:HGRQ·WORRNIRUWDOHQWHGFKLOGUHQ:HQHHGWDOHQWHGSDUHQWV

ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ "EDELWEISS" ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÄÅÒÅÉ ËÞÁÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

- HIP-HOP, ZUMBA - ÁÀËÅÒ, ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ È ÁÀËÜÍÛÅ ÒÀÍÖÛ, ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ ÂÎÊÀË, ÐÈÑÎÂÀÍÈÅ - ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ, ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ, ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ - ØÀÕÌÀÒÛ - Ó×ÈÌ ÒÀÍÖÓ ÆÅÍÈÕÀ È ÍÅÂÅÑÒÛ

960-119

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

.LQJV+LJKZD\%URRNO\Q1<

Ïîìîùü ê øêîëå ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÐÀÇÂÈÂÀÞÙÀß è ãîòîâèì ïî âñåì ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄËß òåñòàì â ëó÷øèå øêîëû Íüþ-Éîðêà 3-5-ËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ Ðåãèñòðàöèÿ â âîñêðåñåíüå ñ 10-12 pm

1656 West 10 Street & Kings Highway

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ

Äîïîëíèòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ äëÿ äåòåé, ðîæäåííûõ â 2007 ãîäó Íàøà ïðîãðàììà Pre-K ñóùåñòâóåò ñ 1998 ã. Ïîäãîòàâëèâàþò äåòåé ê øêîëå ó÷èòåëÿ ñ ëàéñåíñàìè øòàòà NY

Ïîìíèòå, âàøè äåòè â íàäåæíûõ ðóêàõ! 2743 Ocean Ave.

718-646-6738

È ýòî âñå â äâóõ øàãàõ îò âàøåãî äîìà

Elite Family Day Care

Little Giggles

 Íîâîå ñâåòëîå ïîìåùåíèå 962-33 Èãðîâàÿ ïëîùàäêà 3-ðàçîâîå äîìàøíåå ïèòàíèå, ñîêè, ôðóêòû  îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå: àíãëèéñêèé, ðóññêèé ÿçûêè, ðèñîâàíèå, ôèçêóëüòóðà, òàíöû, ìóçûêà. Äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ñ ó÷èòåëÿìè, after school program Ïðèíèìàåì âàó÷åð, âýëôåð 16 Brighton 10th Lane, Brooklyn, NY Tel (917) 981-9495

(646) 402-3465

(718) 996-2068 (917) 696-7319

! Âíèìàíèå ÍÎÂÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ 958-70

906-52

ïðèãëàøàåò äåòåé îò 3 ìåñÿöåâ äî 6 ëåò

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Ïðîôåññèîíàëüíûå âîñïèòàòåëè ïîçàáîòÿòñÿ î âàøèõ äåòÿõ ñ 8 óòðà äî 6 âå÷åðà

Âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå, 4-ðàçîâîå äîìàøíåå ïèòàíèå, äíåâíîé ñîí è ïðîãóëêè â îáîðóäîâàííîì äâîðå.

Ïðèíèìàåì ãîðîäñêèå ïðîãðàììû Àäðåñ: 1675 East 19th Str. (ìåæäó Kings Hwy & Quentin Rd.)

(718) 253-1597 • (347) 260-6032 977-147

Äåòñêèé ñàä äëÿ äåòåé îò 2 äî 6 ëåò Âàøè äåòè áóäóò îêðóæåíû ëþáîâüþ, çàáîòîé è âíèìàíèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ ïåäàãîãîâ ñ îãðîìíûì îïûòîì ðàáîòû 3-ðàçîâîå äîìàøíåå ïèòàíèå è èãðîâàÿ ïëîùàäêà íà ñâåæåì âîçäóõå

 ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:

Îáó÷åíèå äåòåé íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ìàòåìàòèêå, ëîãèêå. Ýñòåòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, òàíöû, ìóçûêàëüíûå çàíÿòèÿ, ôèçêóëüòóðà. Óòðåííèêè, ñïåêòàêëè, ðàçâëå÷åíèÿ

2728 Brown Str., ìåæäó Voorhies Ave. & Shore Pkwy

(917) 496-8356 (347) 713-5756

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ГЛАЖКА • Гладят вещи до полного высыхания, иначе они сомнутся в процессе складывания и хранения. • Выглаженные блузки, мужские сорочки и платья вешают на плечики и убирают в шкаф после того, как они остынут. Иначе они сомнутся. • Гладить нужно медленными движениями. Справа налево (для левшей –наоборот) и от широкой части вещи к узкой. (Вот почему у утюга зауженный нос) • Гладят по направлению от себя, а не к себе (можно обжечься), по длине, а не по ширине вещи (можно растянуть ее). • Прежде всего гладят мелкие детали: воротники, манжеты, рукава, оборки, карманы, вышивку, кружева. • Мужские сорочки гладят с лицевой стороны. Воротничок гладят от углов к середине, сначала гладят с изнанки, а затем с лица. Тогда воротничок хорошо выглядит. (Потом я проглаживаю рукава, спинку и перед. Это вопреки технологии глажки, приведенной в старых книгах по домоводству, но мне так удобно).


Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, áàáóøêè è äåäóøêè! 883-02

B 19 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Íåîáûêíîâåííûé

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ 21 ÂÅÊÀ

äëÿ äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ ïîíèìàþò â îòëè÷íîì îáðàçîâàíèè è âîñïèòàíèè Certified by the NY State Education Department

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 2 ÄÎ 6 ËÅÒ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÏÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÞ È ÂÑÅÑÒÎÐÎÍÍÅÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÄÅÒÅÉ SMA ! ÄÀÆÅÅÑÒÜ Ó ÍÀÑ

Ðàçâèòèå ðå÷è è ïàìÿòè Èäåò Ìóçûêà, òàíöû, ðèñîâàíèå, ëåïêà, àïïëèêàöèÿ ð å ã è ñòðàöèÿ Ìàòåìàòèêà P re-K Ïåðâûå íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå 2007 ãîä Ïðèíèìàþòñÿ âñå ãîðîäñêèå ïðîãðàììû à Îãðîìíûå, ñâåòëûå, ñîâðåìåííî îáîðóäîâàííûå êëàññû Îïûòíûå ïåäàãîãè è ïîìîùíèêè ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû Áîëüøàÿ äåòñêàÿ ïëîùàäêà • Ãðóïïû ðàñïðåäåëåíû ñòðîãî ïî âîçðàñòàì è ïî ñòàíäàðòó Health Department •  êàæäîé ãðóïïå èìååòñÿ âèäåîêàìåðà. ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒÅÉ ÄËß ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ËÓ×ØÈÅ ØÊÎËÛ È Ê ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ

1968 OCEAN AVE. / AVE. O • TEL (718) 743-2828 • FAX (347) 374-8784 ОТКРЫТИЯ МОЛОКО И РИСК РАКА ПРОСТАТЫ Ученые из Исландии связали риск развития рака простаты с употреблением молока в подростковом возрасте, сообщает MSNBC.

О

ПРИНИМАЕМ ОПЛАТУ КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

718-769-3000

Русская РЕКЛАМА Русская РЕКЛАМА Русская РЕКЛАМА Бостон

Лос-Анджелес

Филадельфия

www.RusRek.com

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

тчет об исследовании, проведенном группой специалистов под руководством Йоханны Торфадоттир (Johanna Torfadottir), опубликован в American Journal of Epidemiology. Торфадоттир и ее коллеги изучили данные более 2,2 тысячи исландских мужчин, родившихся в период с 1907 по 1935 год. Исследователей интересовало, как часто исландцы пили молоко на протяжении различных периодов своей жизни. Ученые выяснили, что к 2009 году у половины участников исследования был выявлен рак предстательной железы. При этом у 371 мужчины заболевание было обнаружено на

поздней стадии развития или же в ходе патологоанатомического исследования после смерти больного. По результатам работы, более 1800 мужчин ежедневно употребляли молоко в подростковом возрасте. Во вторую группу вошли 462 участника исследования, которые пили молоко реже одного раза в день. Риск развития рака простаты в первой группе превысил аналогичный показатель для мужчин из второй в 3,2 раза. Аналогичной связи между риском других злокачественных новообразований и частотой употребления молочных продуктов специалисты не обнаружили. В декабре 2010 года была опубликована статья исследователей из Великобритании, связавших риск рака предстательной железы с длиной пальцев на руках. Авторы исследования выяснили, что у мужчин, чей указательный палец был длиннее безымянного, злокачественная опухоль развивалась на треть реже, чем у остальных.

×ÀÑÛ ÐÀÁÎÒÛ: Ñ 7.30 AM ÄÎ 6.00 PM

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

“GIFTED AND TALENTED”

ì òðàíñïîðò

Р усская РЕКЛАМА

4-ÐÀÇÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ, ÁÎÃÀÒÎÅ ÎÂÎÙÀÌÈ È ÔÐÓÊÒÀÌÈ

å âëÿ à ò

Ïðå äî ñ

W, WO RTBOARD

• • • • • • • •


RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 20

СТРАНИЦА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ КАК ИЗБЕЖАТЬ СКЛЕРОЗА Пожилые люди, у которых фиксируется повышенный уровень определенных витаминов и жирных кислот Омега-3 в крови, лучше справляются с тестами на интеллектуальные способности, чем люди, в чьем рационе преобладают вредные продукты, пишет The Herald Sun.

оследнее изыскание, опубликованное в журнале Neurology, показало: правильное питание реально может сократить степень усыха-

П

ния мозга, связанное с болезнью Альцгеймера. Это говорит о явной зависимости биологической и неврологической активности от показателей питательных веществ, констатирует соавтор исследования Марет Трэйбер из Института Лайнуса Полинга. А вот сотрудники Орегонского Университета провели вместе с учеными Университета здравоохранения и науки Орегона эксперимент, в ходе которого 104 человека (средний возраст 87 лет) сдавали анализ крови на оценку уровня питательных веществ. Понять, какой рацион у человека, удавалось по биомаркерам в крови. Так ученые выяснили, что позитивный эффект на размер мозга и скорость умственной реакции оказывает высокая концентрация витаминов B, C, D и E, как и жиры, содержащиеся в рыбе. А вот трансжиры, наоборот, снижали показатели когнитивных тестов. Согласно статистике, питательные вещества давали 17%-ю вариативность в оценках теста и 37%-ю разницу в объеме мозга. В общей сложности были проверены 30 разных биомаркеров, а 42 участника эксперимента прошли МРТ-сканирование для измерения объема мозга.

ÍÎÂÛÉ

Gastroenterology, Liver and Pancreatic Diseases

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÈÍÍÀ ÃÎÐÄÈÍ, Ì.Ä.

Ãàñòðîýíòåðîëîãèÿ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Âûñøàÿ êâàëèôèêàöèÿ â ãàñòðîýíòåðîëîãèè è òåðàïèè

• ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÏÈÙÅÂÎÄÀ, ÆÅËÓÄÊÀ È ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ • ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÏÅ×ÅÍÈ È ÏÎÄÆÅËÓÄÎ×ÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ • ÐÀÍÍßß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ÍÅÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÎËÈÏΠ• ÊÎËÈÒÛ, ÏÎÍÎÑÛ, ÇÀÏÎÐÛ, ÈÇÆÎÃÀ È ÄÐÓÃÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

Если завести кошку в детстве, то можно снизить риск развития аллергии в будущем за счет развития иммунитета.

о наличие животного во взрослом возрасте кардинально меняет ситуацию в худшую сторону, выяснили специалисты в лице доктора Марио Оливьери из Университетского госпиталя Вероны. В ходе последнего изыскания ученые два раза анализировали состояние более 6000 европейцев за девять лет. В частности, брались образцы крови. Изначально ни у кого из добровольцев не было антител к кошачьим аллергенам, отмечает Reuters. Примерно у 3% человек, не имевших кошку, за время исследования развилась чувствительность к кошкам. А вот показатель чувствительности среди людей, купивших себе кошку за эти девять лет, составил 5%. Зато защищены были люди, не пускавшие животных к себе в спальню. Четверо из десяти людей, у которых развилась чувствительности, завили, что в присутствии животных они страдают от симптомов аллергии. Это в четыре раз больше, чем у людей без антител к кошачьим аллергенам. Значит, заводя животное во взрослом возрасте, нужно быть готовым к возможным проблемам.

Н

ОСТОРОЖНО: БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА!

447-141

ÃÀÑÒÐÎCÊÎÏÈß, ÊÎËÎÍÎÑÊÎÏÈß È ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ Â ÎÔÈÑÅ È ÃÎÑÏÈÒÀËÅ BETH ISRAEL

Ïðèíèìàþòñÿ âñå îñíîâíûå ñòðàõîâêè è Ìåäèêåð. Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì

КОШКЕ В СПАЛЬНЕ НЕ МЕСТО

Öåíòð óäîáíî ðàñïîëîæåí ìåæäó Ave W è Ave X 2647 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11223 TEL. 718-382-0500

Бумажные полотенца в общественных туалетах несут в себе серьезную угрозу для здоровья, установили исследователи из Университета Лаваль. ни нашли бактерии, провоцирующие различие заболевания, в не использованных полотенцах. Соответственно, патогены способны попадать на руки человека после того, как он их помыл, пишет WebMD. В особой опасности находятся посетители больниц со сниженным иммунитетом. Эксперты протестировали бумажные полотенца шести марок. Бактерии были найдены во всех

О

образцах. Однако особо отличились полотенца, произведенные из волокон, полученных в ходе вторичной переработки (от 100 до 1000 раз выше, чем в полотенцах из первичного сырья). Чаще всего анализ выявлял наличие бактерий Bacillus, вырабатывающих токсин, который вызывает пищевые отравления. Также исследователи нашли Bacillus cereus – бактерию, провоцирующую инфекции глаз, легких, крови и центральной нервной системы. Надо сказать, ученые уже находили бактерии во вторичной бумажной продукции. Там бактерии могут спокойно размножаться, так как связывающие ингредиенты вроде крахмала выступают в роли пищи для них. Теперь исследователи хотят выяснить, какие бактерии обитают в кухонных полотенцах и салфетках для лица.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ТОЛСТЕЮТ Ученые связывают ожирение с воспалением и процессом рубцевания в ключевой зоне мозга, которая контролирует вес. менно поэтому так трудно худеть и поддерживать вес, пишет The Gazette. Рассказывает доктор Майкл Шварц, руководитель Центра диабета и ожирения при Университете Вашингтона: «При наборе веса грызуны, над которыми я поставил эксперимент, демонстрировали признаки воспаления в гипоталамусе в течение суток». Гипоталамус воспринимает сигналы, поступающие от жира и прочих тканей, которые говорят мозгу, что нужна еда. Также эта зона мозга отвечает за то, сколько жира мы сжигаем. Анализ показал поражение нейронов и их потерю даже после нескольких месяцев на диете. Значит, неправильное питание травмирует нейроны, призванные ограждать от ожирения. Также Шварц с коллегами сравнил результаты МРТ добровольцев. Оказалось, у тучных людей отмечался процесс глиоза в гипоталамусе. Аналогичный процесс обычно происходит после инсульта. Плюс, воспаление мешало нормальной работе инсулина и лептина – гормона, вырабатываемого клетками жира, который говорит мозгу, сколько жира и энергии запасено. Если мозг неверно считывает сигналы лептина, значит, требуется больше этого гормона, чтобы донести информацию и человек перестал есть. А единственный способ повысить концентрацию лептина – увеличить содержание жира в теле. Так образуется замкнутый круг.

И


912-35

(Óãîë Kings Hwy & E 17th St. Train Q, D - Kings Hwy)

718.676.1633

RAISA TOUMANOVA, M.D. Member of American Academy of Family Physicians Board Certified Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â ãîñïèòàëÿõ è êëèíèêàõ Ìîñêâû è Íüþ-Éîðêà Ñîâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà, ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ îðãàíîâ ëå÷åíèå êîæíûõ çàáîëåâàíèé

óðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ,

ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå âåíåðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

ãèíåêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ: ïðîôèëàêòè÷åñêèå

îáåçáîëèâàþùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå áëîêàäû è èíúåêöèè â ñóñòàâû, ñâÿçêè, ñóõîæèëèÿ è â áîëåâûå òî÷êè ñïèíû è êîíå÷íîñòåé ("trigger points")

âàêöèíàöèÿ

"HYALGAN" - íåãîðìîíàëüíûé ïðåïàðàò, ñïîñîáñòâóþùèé îáíîâëåíèþ õðÿùåé è ñìàçêè âíóòðèñóñòàâíûõ ïîâåðõíîñòåé, èìååò òàêæå îáåçáîëèâàþùèé ýôôåêò è óëó÷øàåò ôóíêöèè êîëåííûõ ñóñòàâîâ

êàïåëüíèöû ñ âèòàìèíàìè è ìèíåðàëàìè îôîðìëåíèå ìåäèöèíñêèõ è øêîëüíûõ ôîðì

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

îñìîòðû (ÐÀÐ-òåñò, ìàçêè, ïîñåâû), ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà îñòåîïîðîçà è êëèìàêòåðè÷åñêèõ íàðóøåíèé, êîíòðàöåïöèÿ, ëå÷åíèå ýðîçèé øåéêè ìàòêè

çàáîëåâàíèÿ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà -

âíóòðèñóñòàâíûå èíúåêöèè

Р усская РЕКЛАМА

(ýêçåìà, ïñîðèàç, äåðìàòèòû), óäàëåíèå ïàïèëëîì è áîðîäàâîê, áèîïñèÿ êîæíûõ îáðàçîâàíèé

B 21 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Âàø ñåìåéíûé äîêòîð, êîòîðàÿ ñëóøàåò, ïîíèìàåò è ëþáèò ñâîèõ ïàöèåíòîâ, ðàäà Âàñ âèäåòü â ñâî¸ì íîâîì îôèñå ïî àäðåñó: 1670 EAST 17th STREET, 2nd FLOOR

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß MEDICAID, MEDICARE È ÂÑÅ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ. ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÍÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (Diplomate, American Board of Family Practice)

ÀÍÍÀ ÀÑËÎßÍ, M.D., D.O.

Âûïóñêíèöà Epeâàíñêîãî è Àìåpèêàíñêîãî (NYCOM) Meäèöèíñêèõ Èíñòèòóòîâ. 10-ëeòíèé îïûò pàáîòû â Epeâàíñêîì Öåíòðå Kàpäèîëîãèè èì. Mèkaeëÿía è êëèíèêàõ Ëîíã-Àéëeíäa è Kâèíña.

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß: ëå÷åíèå êîæíûõ çàáîëåâàíèé, óäàëåíèå ïàïèëëîì è áîðîäàâîê, áèîïñèÿ êîæè

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß:

ÎÑÒÅÎÏÀÒÈß:

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈß:

ÏÅÄÈÀÒÐÈß:

ëå÷åíèå îñòåîïîðîçà, êëèìàêòåðè÷åñêîãî ñèíäðîìà, ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è êîíòðàöåïöèÿ

ëå÷åíèå áîëåé â øåå, ïîÿñíèöå, ñóñòàâàõ è êîíå÷íîñòÿõ, ðàäèêóëèòû, ìûøå÷íûå ñïàçìû, ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå ïåðåëîìîâ è èíñóëüòîâ

ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ ÒÀÊÆÅ: 2626 EAST 14 STREET ÂÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÂÐÀ×È ÑËÅÄÓÞÙÈÕ (óãîë Ave Z), SUITE 104 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ: BROOKLYN, NY 11235

(718) 368-0500

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎà - Dr. Ï. ØËÈÌÎÂÈ×, ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ - Dr. À. ÕÀ×ÀÒÐßÍ

ìåòîäû íåòðàäèöèîííîé ìåäèöèíû, ëå÷åíèå ãîëîâíûõ áîëåé, xðîíè÷eckèx ãàéìoðèòîâ, àcòìû, ìûøå÷íûõ è ñóñòàâíûõ çàáîëåâàíèé ìåäèöèíñêèé îñìîòð, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè, ìåäèöèíñêèå ôîðìû äëÿ øêîë

Ïðîâîäÿòñÿ ñîíîãðàììû ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ×ÀÑÒÍÛÅ è ýõî, ñòàâÿòñÿ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ, MEDICARE/MEDICAID êàïåëüíèöû. ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ Íàø îôèñ óäîáíî ðàñïîëîæåí ïîëáëîêà îò ìåòðî B è Q ñòàíöèÿ - Sheepshead Bay Pÿäîì àâòîáóñû: B4, B36, B49

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèé, äèàáåòà, çàáîëåâàíèé óõa-ãîðëa-íîña

620-10

ÒÅÐÀÏÈß:


B 22

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Dr. Ìàðàò ×àéõóòäèíîâ, M. D.

(Diplomate, American Board of Family Practice)

• Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû • Óêðåïëåíèå èììóííîé ñèñòåìû • Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé • Çàáîëåâàíèé äûõàòåëüíûõ ïóòåé, óõà, ãîðëà, íîñà • Çàáîëåâàíèé æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà • Ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ äèàáåò • Íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ, ïîâûøåííîãî õîëåñòåðèíà • Çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû • Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå êîæíûõ çàáîëåâàíèé

Ñïåöèàëèñò ïî çàáîëåâàíèÿì íîã. Õèðóðãè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ ñòîïû.

ËÀÇÅÐÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÄËß ËÅ×ÅÍÈß:

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÎÏÛÒ!

Áîëåå 30 ëåò ïðàêòèêè âìåñòå ñ çàáîòîé, äîáðîòîé è ÷óòêèì îòíîøåíèåì ê êàæäîìó ïàöèåíòó ñäåëàþò âàø âûáîð ñåìåéíîãî äîêòîðà ïðàâèëüíûì è ñîõðàíÿò âàì çäîðîâüå íà äîëãèå ãîäû

Ïðèíèìàþòñÿ âñå îñíîâíûå ñòðàõîâêè è Ìåäèêåð. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðàíñïîðò Òàêæå â îôèñå òðàäèöèîííàÿ ìåäèöèíà óñïåøíî ñî÷åòàåòñÿ ñ àëüòåðíàòèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ, êàêîâûì ÿâëÿåòñÿ ÃÎÌÅÎÏÀÒÈß. Êîíñóëüòàöèþ è ïðèåì ïðîâîäèò

ÄÎÊÒÎÐ-ÃÎÌÅÎÏÀÒ ÈÐÈÍÀ ×ÀÉÕÓÒÄÈÍÎÂÀ,

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

êîòîðàÿ èñïîëüçóåò óíèêàëüíûé ïåðñîíàëüíûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ, êàê ïðîñòóäíûå, æåëóäî÷íî-êèøå÷íûå, ïðåìåíîïàóçà ó æåíùèí è ìíîãîå äðóãîå. ÃÎÌÅÎÏÀÒÈß ÑÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ!

 ÎÔÈÑÅ ÒÀÊÆÅ ÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ ÄÎÊÒÎÐ-ÏÎÄÈÀÒÐÈÑÒ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÐÖÈÊ Îôèñ ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: 1513 Voorhies Ave., Brooklyn, NY 11235

332-4440

• Ôàêñ (718)

332-0077

Марина Перлова, M.D. Галина Зарецкая, M.D. Диагностические обследования сердца, легких и других внутренних органов проводятся в офисе

! ÍÎÂÈÍÊÀ

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß Â ËÓ×ØÈÕ ÃÎÑÏÈÒÀËßÕ ÃÎÐÎÄÀ ÈËÈ Â ÎÔÈÑÅ • Êîððåêöèÿ äåôîðìèðîâàííûõ ïàëüöåâ íîã • Óäàëåíèå âðîñøèõ íîãòåé, ìîçîëåé è áîðîäàâîê • Ëå÷åíèå äèàáåòè÷åñêèõ è òðàâìàòè÷åñêèõ ÿçâ • Ëå÷åíèå ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé • Èçãîòîâëåíèå âñåõ âèäîâ ñóïèíàòîðîâ (êîæà, plastic)

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ:

ÐÅÍÒÃÅÍÛ È ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ ÑÍÈÌÊÈ, ÑÄÅËÀÍÍÛÅ Â ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ, ÏÎÌÎÃÓÒ ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÒÎ×ÍÛÉ ÄÈÀÃÍÎÇ È ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÊÓÐÑ ËÅ×ÅÍÈß

! ì å æ î ì î ï ì à â Ìû

865-10

Âîçìîæíà êðóãëîñóòî÷íàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî òåë.:

(718) 809-7511 Ïðèíèìàåì îñíîâíûå ñòðàõîâêè è MEDICARE

126 BRIGHTON 11 STREET

(ÌÅÆÄÓ BRIGHTON BEACH AVENUE & OCEAN VIEW)

(718) 332-8633

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß

ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÖÀ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÛ

Äîêòîð ÌÀÐÈÍÀ ÂÈÍÀÐÑÊÀß, M.D., D.O. Â ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß:

ÒÅÐÀÏÈß, ÌÀÃÍÈÒÎËÀÇÅÐÎ-ÒÅÐÀÏÈß ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

•ÆÅËÓÄÎ×ÍÎ-ÊÈØÅ×ÍÎÃÎ ÒÐÀÊÒÀ •ÏÅ×ÅÍÈ, ÏÎ×ÅÊ È ÄÈÀÁÅÒÀ, •ÎÏÎÐÍÎ-ÄÂÈÃÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ •ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ •ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÎÅ ÊÀÏÅËÜÍÎÅ ÂÂÅÄÅÍÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÅÙÅÑÒÂ

T ayz‡„~{y†˜Š~‰}y „~|ƒŽ ˆ~~† ˆ‡~ƒ Tayz‡„~{y†˜~„Œ}‡†‡ ƒ‘~†‡|‡‹‰yƒ‹y TkyŽy‰†”‚}yz~‹Tayz‡„~{y†˜’‹‡{}†‡‚~„~€” T]†~ƒ‡„‡|~Šƒ~‡Š…‡‹‰”~†Šƒ~€yz‡„~{y†˜ Td‡†”~z‡„~€†Tayz‡„~{y†˜†~‰{†‡‚ŠŠ‹~…” T[‡„~€† ŒŽy |‡‰„y †‡ŠyTjy}ƒŒ„‹”z‡„{Šˆ†~ Ti‰‡„yƒ‹~Šƒ~ˆ‰{{ƒTf~}†Šƒ~Šˆ‰y{ƒ В офисе принимает физиотерапевт

ДМИТРИЙ ШЕСТАКОВСКИЙ, Р.Т. Прививки от гриппа (flu vaccines)

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÂÎËÎÑ, ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ ÊÎÆÈ, ËÅ×ÅÍÈÅ ÂÀÐÈÊÎÇÍÛÕ ÂÅÍ

ВОЗМОЖНЫ ВИЗИТЫ НА ДОМ В случае госпитализации будем вашими лечащими врачами в госпитале ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ТРАНСПОРТОМ.

Принимаются Медикейд, Медикер, основные страховки, НМО ÁÅÍÑÎÍÕÅÐÑÒ, 2327 83 ST. (ìåæäó 23 Ave è 24 Ave) 456-212

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß

ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ

ÝÊÇÅÌÀ – ÍÎÂÅÉØÈÅ ÌÅÒÎÄÛ •ÏÑÎÐÈÀÇ, ÍÎÃÒÅÉ, ÂÎËÎÑ •ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÊÎÆÈ •ÃÐÈÁÊÎÂÛÅ ÐÎÄÈÍÎÊ È ÏÀÏÈËËÎÌ •ÓÄÀËÅÍÈÅ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÅ ØÅËÓØÅÍÈÅ •ÎÌÎËÀÆÈÂÀÍÈÅ ÁÅÇ ÑÊÀËÜÏÅËß •ÂÎÒÎÕ, RESTYLANEËÈÖÀ •ÁÈÎÏÑÈß ÊÎÆÈ È ÄÅÐÌÎÁÐÀÇÈß •ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ •

ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒÑß ÌÅÒÎÄÛ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÉ ÌÀÍÓÀËÜÍÎÉ ÒÅÐÀÏÈÈ Ñ ÁÛÑÒÐÛÌÈ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌÈ, à òàêæå ÌÀÑÑÀÆ, ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÛÅ ÂËÈÂÀÍÈß ÃÎÌÅÎÏÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ, ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÈÕ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Ïðèíèìàåì îñíîâíûå ñòðàõîâêè è Medicaid

ÂÛÑÛÏÀÍÈß ÍÀ ÊÎÆÅ ÏÎ×ÒÈ ÂÑÅÃÄÀ – ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÏÎÝÒÎÌÓ ÄÎÊÒÎÐ

ÂÈÍÀÐÑÊÀß, Ì.Ä.–

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÒÅÐÀÏÈÈ È ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈÈ, ÏÐÎÂÎÄßÙÀß ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ.

ÒÀÊÆÅ Â ÍÀØÅÌ ÎÔÈÑÅ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ: CÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌ ÍÎÃ

Вы можете проконсультироваться с доктором 24 часа в сутки

7182653003

- ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ - ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÅÂÐÎÏÀÒÈÈ, ÎÍÅÌÅÍÈß Â ÑÒÎÏÅ - ÒÐÀÂÌ, ÐÀÑÒßÆÅÍÈÉ, ÓØÈÁΠ, ÏÅÐÅËÎÌΠ- ÀÐÒÐÈÒÀ È ÁÎËÅÉ Â ÑÓÑÒÀÂÀÕ È ÌßÃÊÈÕ ÒÊÀÍÅÉ

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÂÐÀ× È ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ Ñ ÁÎËÜØÈÌ ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ Â ÐÎÑÑÈÈ È ÀÌÅÐÈÊÅ

Diplomates American Board of Internal Medicine Âðà÷è âûñøåé ìåäèöèíñêîé êàòåãîðèè

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Dr. LEON STEPENSKY, D.P.M.

Âûïóñêíèê Íüþ-Éîðêñêoãî êîëëåäæà õèðóðãèè ñòîïû è ùèêîëîòêè

 îôèñå ïðîâîäÿò âñå âèäû ïðèâèâîê, çàïîëíåíèå ìåäèöèíñêèõ ñïðàâîê è ôîðì, à òàêæå îêàçûâàþò ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè íåáîëüøèõ òðàâìàõ è ðàíåíèÿõ

Òåë. (718)

ÍÎÂÅÉØÅÅ ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ Â ÎÔÈÑÅ

966-45

JAIDEEP CHOPRA, D.P.M.

ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÎÏÀ • ÌÎÇÎËÈ • ÀÐÒÐÈÒÛ• ÂÐÎÑØÈÅ ÍÎÃÒÈ ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃ

ERNEST HOROWITZ, M.D., M.S.

897-50 • ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÆÅËÓÄÊÀ, ÏÅ×ÅÍÈ, ÝÍÄÎÑÊÎÏÈß ÁÐÓÊËÈÍ: 2000 KINGS HWY, SUITE #Ñ, BROOKLYN, NY 11229 ÊÂÈÍÑ: 6361 99 STREET (îôèñ Äð. Èíåññû Áîðóõîâîé)

TEL.

(718) 787-2077 îòêðûòû ïî âîñêðåñåíüÿì


B 23 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

448-144


Â

àñ áåñïîêîèò çàïàõ èçî ðòà? Ïðè ÷èñòêå äåñíû êðîâîòî÷àò, êðàñíîãî öâåòà è âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî çóáû ïðèîáðåëè ïîäâèæíîñòü? Ó âàñ äèàáåò è âû òåðÿåòå çóáû? Íå âïàäàéòå â îò÷àÿíèå è íå äåëàéòå ïîñïåøíûõ âûâîäîâ. Âñå ïåðå÷èñëåííûå ñèìïòîìû ãîâîðÿò î çàáîëåâàíèÿõ äåñåí, íî, ê ñ÷àñòüþ, íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò ñóùåñòâóåò ìåòîäèêà, êîòîðàÿ ïîìîæåò áûñòðî è áåçáîëåçíåííî ðåøèòü âàøè ïðîáëåìû. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà âîñïàëåíèÿ ä¸ñåí -áàêòåðèè, ñêàïëèâàþùèåñÿ â âèäå áåñöâåòíîé ïë¸íêè â çóáîäåñíåâîì êàðìàíå è ïîñòåïåííî ôîðìèðóþùèå òàê íàçûâàåìûé çóáíîé êàìåíü. Ïðè ïðîãðåññèðîâàíèè ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå òêàíåé, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò çóáû. Ìåæäó çóáîì è äåñíîé îáðàçóåòñÿ ïðîñòðàíñòâî - çóáîäåñíåâîé êàðìàí, êîòîðûé çàïîëíÿåòñÿ íàë¸òîì. Êîñòü, ïîääåðæèâàþùàÿ çóáû, ïîäâåðãàåòñÿ ïîñòîÿííîìó ðàçðóøåíèþ.  ðåçóëüòàòå, åñëè íå ëå÷èòü ä¸ñíû, çóáû ïîñòåïåííî ðàñøàòûâàþòñÿ è âûïàäàþò. Ïàðîäîíòèò è ãèíãèâèò - ýòî äâå ñòàäèè îáùåãî çàáîëåâàíèÿ ä¸ñåí, òàê êàê ñíà÷àëà âîçíèêàåò âîñïàëåíèå (ãèíãèâèò), à ïîòîì îíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äðóãèå òêàíè ïàðîäîíòà (ïàðîäîíòèò). Ýòè çàáîëåâàíèÿ íåâîçìîæíî ïîëíîñòüþ âûëå÷èòü, ïîýòîìó äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ áîëüøèíñòâî âðà÷åé ðåêîìåíäîâàëî ïàöèåíòàì òîëüêî ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðîöåäóðû - ðåãóëÿðíóþ ÷èñòêó çóáîâ ó ñòîìàòîëîãà è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, à òàêæå ãëóáîêèå ÷èñòêè è èíîãäà -ìåäèêàìåíòîç-

846-103

Board Certified in Physical Medicine and Rehabilitation

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

íûå ñõåìû ëå÷åíèÿ. Ïîäîáíàÿ ìåòîäèêà íå áûëà ýôôåêòèâíîé, ïîòîìó ÷òî ïðè ìåõàíè÷åñêîì óäàëåíèè çóáíîãî íàë¸òà íà äíå êàðìàíîâ êîñòîíîé òêàíè âñåãäà îñòàâàëàñü áàêòåðèöèäíàÿ ìèêðîôëîðà, êîòîðàÿ âíîâü è âíîâü ïðîâîöèðîâàëà âîñïàëåíèå. Õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî, ê êîòîðîìó äàíòèñòû ïðèáåãàëè â òÿæ¸ëûõ ñëó÷àÿõ, òàêæå íå çàðåêîìåíäîâàëî ñåáÿ êàê ýôôåêòèâíàÿ ìåòîäèêà ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ä¸ñåí èç-çà áîëåçíåííîñòè ïðîöåäóð è äëèòåëüíîñòè îæèäàíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Ðåøåíèå ïðîáëåìû áûëî íàéäåíî ñïåöèàëèñòàìè New Century Dental Clinic, ïðîøåäøèìè îáó÷åíèå â Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè ëåçåðíîé ñòîìàòîëîãèè. Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ñïåöèàëèñòû ýòîé êëèíèêè èñïîëüçóþò äëÿ ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé äåñåí íîâåéøèå äèîäíûå ëàçåðû. Îíè îòëè÷àþòñÿ îò îáîðóöîâàíèÿ, êîòîðîå èñïîëüçîâàëîñü åù¸ ãîä íàçàä òåì, ÷òî îáëàäàþò áîëüøåé ìîùíîñòüþ è äëèíîé âîëíû - 940 íàíîìåòðîâ. Ýòî óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå ïîçâîëèëî â ñàìîì ë¸ãêîì è áåçáîëåçíåííîì ðåæèìå Comfort pulse äîáèòüñÿ ãîëîâîêðóæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ëàçåðíûé ëó÷ óáèðàåò ïîâðåæ-

ä¸ííóþ òêàíü è óíè÷òîæàåò ïàòîãåííóþ ìèêðîôëîðó, íå çàäåâàÿ çäîðîâûå ñòðóêòóðû. Óíèêàëüíîå ñâîéñòâî íîâåéøåé ìåòîäèêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ ëàçåðíûé ëó÷ ñàì ñòåðåëèçóåò ñâîé íàêîíå÷íèê, îáëàäàåò ãåìîñòàòè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ, ïîýòîìó â ïðîöåññå ëå÷åíèÿ, à òàêæå ïîñëå íåãî, ä¸ñíû íå êðîâîòî÷àò. Íàïðîòèâ, ýòà ìåòîäèêà óëó÷øàåò öèðêóëÿöèþ êðîâè, ñïîñîáñòâóåò ïîÿâëåíèþ íîâûõ êîëëàãåíîâûõ ôîðìàöèé è îñòåáëàñòè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Òî åñòü êîñòíûé êàðìàí áûñòðåå ðåãåíåðèðóåòñÿ, åãî ðàçìåðû è ãëóáèíà óìåíüøàþòñÿ, à âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ ðåçêî ïðåêðàùàåòñÿ. Òàêæå, äèîäíûé ëàçåð ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â êîñìåòè÷åñêèõ öåëÿõ - îáðàáàòûâàÿ ìÿãêèå òêàíè âîêðóã çóáà, âðà÷ ìîæåò äîáèòüñÿ èäåàëüíîé ëèíèè óëûáêè, íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè ÷åëþñòíîëèöåâîé õèðóðãèè. Ëàçåðíûå óñòàíîâêè, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ New Century Dental Clinic, óæå óñïåøíî çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ â âåäóùèõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ öåíòðàõ Åâðîïû, à òàêæå ïîëó÷èëè âåëèêîëåïíûå îòçûâû îò âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè â Àìåðèêå. Ïîýòîìó, åñëè ó âàñ ïîÿâèëèñü êàêèå-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ ñèìïòîìîâ èëè âû ïðîñòî õîòèòå óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå ñâîåé ïîëîñòè ðòà, çâîíèòå â New Century Dental Clinic, è âàì îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò.

Âëàäèìèð Îíåôàòåð, M.D.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 24

Ãðèãîðèé Òðàõòåíáåðã, M.S., P.T. Licensed Physical Therapist

ËÀÇÅÐÍÀß ÒÅÐÀÏÈß ÍÅÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ, ÁËÎÊÀÄÛ, ÂÍÓÒÐÈÑÓÑÒÀÂÍÛÅ ÓÊÎËÛ ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

•Áîëåé â ìûøöàõ/ñóñòàâàõ, ïåðåëîìû •Àðòðèòà/áóðñèòà/òåíäèíèòà

ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß

•Îíåìåíèå ðóê è íîã ïðè íåâðèòàõ/íåâðàëãèè •Ðàäèêóëèòû, Ñèíäðîì Êàðïàë Òàííåë •Ãîëîâîêðóæåíèå/èíñóëüòû, Áîëåçíü Ïàðêèíñîíà •Íàðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ

ÂÀÊÓÓÌ ÒÅÐÀÏÈß

582-356

ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ •Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ •Ìàññàæ •Àêêóïóíêòóðà •Òåðàïåâòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ •Òðåíàæåðíûé çàë •Ýëåêòðîôîðåç •Óëüòðàçâóê •Ïàðàôèí •Ïðîöåäóðû •Âûòÿæêà •Ïðîãðàììà äëÿ óëó÷øåíèÿ áàëàíñà

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ:

Îáðàçåö îáåçáîëèâàþùåãî ãåëÿ

ÇÂÎÍÈÒÅ ÍÀÌ ÄËß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

718-714-6995 3003 OCEAN PARKWAY

(Ìåæäó BRIGHTON BEACH È OCEAN VIEW AVES.) (Íèæíèé ýòàæ)

959-124


ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊ, ÊÎËÜÏÎÑÊÎÏÈß, ÃÈÑÒÅÐÎÑÊÎÏÈß, CRIO-ÒÅÐÀÏÈß, LASER-ÒÅÐÀÏÈß, ÀÍÅÑÒÅÇÈß.

HOSPITAL AFFILIATIONS: • Lenox Hill Hospital • Methodist Hospital • Lutheran Hospital

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

BROOKLYN MANHATTAN 1-718-336-1909 212-744-0392 1725 EAST 12th STR., 629 PARK AVENUE SUITE 301

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

• Âåäåíèå íîðìàëüíûõ è îñëîæíå¸ííûõ áåðåìåííîñòåé è ðîäîâ • Ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè õèðóðãè÷åñêèì è ìåäèêàìåíòîçíûì ïóòå¸ì íåïîñðåäñòâåííî â îôèñå • Áåñïëîäèå, ïàòîëîãè÷åñêèå êðîâîòå÷åíèÿ, ýíäîêðèííûå îòêëîíåíèÿ ñ èõ êîñìåòè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè (ïîâûøåííûé âåñ, îâîëîñåíèå) • Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå âîñïàëèòåëüíûõ è âåíåðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé • Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ïðåäðàêîâûõ è ðàêîâûõ çàáîëåâàíèé ïîëîâûõ îðãàíîâ • Âñå âèäû ãèíåêîëîãè÷åñêîé õèðóðãèè, âêëþ÷àÿ êîñìåòè÷åñêóþ è óðîãèíåêîëîãèþ, òðàäèöèîííûì è ëàïàðîñêîïè÷åñêèì ïóò¸åì

598-307-3

B 25

Member American Society of Plastic Surgery

Ìû ãîâîðèì ïî-ðóññêè

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

503-97-l


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 26

Áëîêàäû, îáåçáîëèâàþùèå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå óêîëû, ðàíåå ïðîâîäèìûå òîëüêî â óñëîâèÿõ ãîñïèòàëÿ, òåïåðü äîñòóïíû â êîìôîðòå è óþòå ìåäèöèíñêîãî îôèñà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì. FAYNGERSH - îïûòíîãî ñïåöèàëèñòà ïî áîðüáå ñ áîëüþ.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

574-80

Âñå ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ ïîä êîíòðîëåì ñïåöèàëüíîé Rentgen-óñòàíîâêè - C-ARM - åäèíñòâåííîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåòîä, ïîçâîëÿþùèé äîñòàâèòü ëåêàðñòâî â òî÷êó óùåìëåíèÿ íåðâà èëè ñóñòàâ ñ òî÷íîñòüþ äî 1 ìì. Åñëè ó âàñ îñòðûå èëè õðîíè÷åñêèå áîëè â ñïèíå, òàçîáåäðåííûõ, ïëå÷åâûõ è â êîëåííûõ ñóñòàâàõ - äîêòîð ïîìîæåò âàì ïîáåäèòü âàøó áîëü.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Anna N. Krol, M.D.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ MEDICARE, MEDICAID & È ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ

• Âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè • Board Certified Physiatrist • Pain Management and Acupuncture • ×ëåí Àìåðèêàíñêîé àêàäåìèè ôèçèîòåðàïèè è ëå÷åíèÿ áîëåé • • • • • •

Лечение болей в спине и суставах Артриты, радикулиты Снижение веса и подбор индивидуальных диет и упражнений Гомеопатические и Канадские уколы Иглотерапия при болях и для потери веса Восстановление после переломов, травм и операций

ÏÐÈ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÅÌ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ 844-126

BROOKLYN: 2000 Kings Hwy, Ste. #1E

718-285-9260

QUEENS: 150-28 Union Turnpike, Ste. 150

718-380-8100


508-82

Ïðîâîäèòñÿ î÷èùåíèå (detox) ïå÷åíè è âñåãî îðãàíèçìà.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÈß

ÊÀÏÅËÜÍÈÖÛ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

• Ëàçåðíîå óäàëåíèå âîëîñ Ñ ÂÈÒÀÌÈÍÀÌÈ È Ñïåøèòå èñïûòàòü íà ñåáå ÌÈÍÅÐÀËÀÌÈ ýôôåêòèâíîñòü íîâîé ïðîãðàììû! • Photo Rejuvenation Ïðèíèìàåì îñíîâíûå ñòðàõîâêè, Medicare, 401 OCEANVIEW AVE., BROOKLYN, NY 11235 Medicaid, Fidelis, 1199, Americhoice, Metroplus. Ïðè íåîáõîäèìîñòè-ãîñïèòàëèçàöèÿ â Maimonides Hospital

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

 ÎÔÈÑÅ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß: • Çàáîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ýõîêàðäèîãðàôèÿ, è äûõàòåëüíîé ñèñòåì ñîíîãðàôèÿ, ÝÊÃ, • Ñàõàðíûé äèàáåò. Áîëåçíè ë¸ãî÷íàÿ äèàãíîñòèêà, ëàáîðàòîðíîå ïèùåâàðèòåëüíîãî òðàêòà îáñëåäîâàíèå. ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÈÞ ÂÅÑÀ • Çàáîëåâàíèÿ ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ • Íåâðîëîãèÿ. Ðàäèêóëèòû îáåñïå÷èò çíà÷èòåëüíîå ÎÒÄÅËÅÍÈÅ óëó÷øåíèå âàøåãî çäîðîâüÿ, • Ñóñòàâíûå óêîëû è íåðâíûå áëîêàäû ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ à òàêæå êîíòðîëü • Ãîëîâíûå áîëè. Ãîëîâîêðóæåíèÿ • Ìàíóàëüíàÿ òåðàïèÿ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, • Êîæíûå è Âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ è ðàçëè÷íûé ìàññàæ õîëåñòåððîëà è ñàõàðà... ÁÅÇ ËÅÊÀÐÑÒ • Ãèíåêîëîãèÿ. Ñåêñóàëüíûå íàðóøåíèÿ • Õîëîäíûé ëàçåð è äð.

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÁÐÓÊËÈÍÅ! ÍÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

B 27

(corner of Brighton 4th Str.)

718-332-7551

30-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â êëèíèêàõ Ðèãè è Íüþ-Éîðêà

ÍÅÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ ÀÄÅÍÎÌÛ ÏÐÅÄÑÒÀÒÅËÜÍÎÉ ÆÅËÅÇÛ ÁÐÓÊËÈÍ, 8622 BAY PARKWAY, ÒÅË. 718-333-2121 ÁÐÓÊËÈÍ, 2615 EAST 16 TH STR. (2 ÝÒÀÆ) ÒÅË. 718-616-1076 ÊÂÈÍÑ, ÔÎÐÅÑÒ ÕÈËËÑ 63-09 108 STR., ÒÅË. 718-896-3282, 718-616-1076

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó

718-616-1076 Ïðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê

840-236

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• Çàáîëåâàíèå ïî÷åê, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, âåíåðè÷åñêèõ áîëåçíåé ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ • Áåçîïåðàöèîííîå óäàëåíèå êàìíåé â ïî÷êàõ • Íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ â äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ìóæñêèõ ïîëîâûõ ðàññòðîéñòâ • Ëàçåðíàÿ õèðóðãèÿ • Óðîäèíàìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ • Ìèêðîâîëíîâàÿ òåðàïèÿ


Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 28

674-140

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ДЕТСКИЙ ВРАЧ

ADA RUDERMAN, M.D. F.A.A.P.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÁÎÐÒÎÂ:

• Ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè ïîä íàðêîçîì è áåç • Ðàííåå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè (Abortion Pill) – íåõèðóðãè÷åñêîå ïðåðûâàíèå áåðåìåííîñòè Мы • Ñïèðàëè (IUD) – ïðåäîõðàíåíèå принима ем îò áåðåìåííîñòè все виды • STD/HPV – òåñòèðîâàíèå è ëå÷åíèå страх овок âåíåðè÷åñêèõ áîëåçíåé • Ýêñòðåííàÿ ïðîòèâîçà÷àòî÷íàÿ òàáëåòêà (morning after pill) • Ïîëíîå àêóøåðñêîå è ãèíåêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå

Мы постараемся вам помочь! Офис работает 6 дней в неделю

(718) 743-8534

ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ, ×ËÅÍ AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 20-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â Ëåíèíãðàäå, New York â ëó÷øèõ ãîñïèòàëÿõ: Columbia University, St. Luke’s/Roosevelt, Lutheran Medical Center

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ÑÎ ÄÍß ÈÕ ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ 21 ÃÎÄÀ

 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè Çàïîëíåíèå ìåäèöèíñêèõ ôîðì,

ñïðàâîê â øêîëó, êîëëåäæè, wic ïðîãðàìì.  îôèñå ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêà çðåíèÿ, ñëóõà, ëàáîðàòîðíûå îáñëåäîâàíèÿ. Äîêòîð Ruderman ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì â ëå÷åíèè áðîíõèàëüíîé àñòìû è áðîíõèòîâ.

 îôèñå ïðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, HMO È ÌÅÄÈÊÅÉÄ. Ìû ïîìîæåì Âàì, äàæå åñëè ó âàñ íåò ñòðàõîâêè.

912-126

(718) 368-2699 1208 Ave Z, Brooklyn

496-28


B 29

ÍÎÂ ÏÐÅÐÛ ÅÉØÈÉ Ì ÅÒÎÄ ÂÀÍÈ Ì Å Ä È Ê ß ÁÅÐÅÌÅÍÍ ÀÌÅÍÒ Î Î Ç Í Û Ì ÑÒÈ ÏÓÒÅÌ

* Ïîëíîå ãèíåêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå è áåñïëàòíûé òåñò íà áåðåìåííîñòü ïðè ïåðâîì âèçèòå * Âåäåíèå áåðåìåííîñòè è ðîäîâ * Íîâåéøèé ìåòîä ëå÷åíèÿ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé — ëàïàðîñêîïèÿ (õèðóðãèÿ áåç íîæà) * Cîâðåìåííîå äèàãíîñòè÷åñêèå ìåòîäû: Hysteroscopy, Cryotherapy, Colposcopy, Sonography * Cîâðåìåííûå ìåòîäû ïðåäîõðàíåíèÿ, âíóòðèìàòî÷íûå ñïèðàëè (IUD) * Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå áåñïëîäèÿ * Îïåðàöèè ïî ðåêîíñòðóêöèè æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ, ïîñëå îñëîæíåííûõ ðîäîâ. Vaginal rejuvination, vaginal tightening

Íîâûé îôèñ

â Ìàíõýòòåíå!

2736 OCEAN AVENUE 1430 SECOND AVE., (ÓÃÎË AVE. W), BROOKLYN SUITE 101, NY, NY 10021

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Р усская РЕКЛАМА

Ê âàøèì óñëóãàì ëó÷øèå ãîñïèòàëè NY Lenox Hill Hospital ÂÑÅ ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ, ÂÊËÞ×Àß ÀÁÎÐÒÛ, (Manhattan), ÏÐÎÂÎÄßÒÑß ÏÎÄ ÎÁÙÈÌ ÈËÈ ÌÅÑÒÍÛÌ ÍÀÐÊÎÇÎÌ Methodist Hospital Å! EW! È N Í À Ì È Í Â (Brooklyn). ! À Ê L Í A È I  R T Î E Í à M ñ ó ð O è â D V P N E Ïðèíèìàþòñÿ Âàêöèíàöèÿ îò H N ò å ë 9 ABLAäTàIëO îñíîâíûå âèäû äëÿ äåâîû÷åõêæñåíùèí åíèþ ìàòêè ó à â è ò à í ìîëîä ð å è Àëüò ñòðàõîâîê, ñòàíîâêè î ä î ò å ì é û â íî áåç OXFORD è êðîâîòå÷åíèÿ êè åíèÿ ìàò ë à ä ó Ìåäèêýð

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Âðà÷ âûñøåé àìåðèêàíñêîé êâàëèôèêàöèè

718-837-4466 212-737-0641

Ê Âàøèì óñëóãàì 24 ÷àñà â ñóòêè www.drFrenkelmd.com

497-801-11

ÍÎÂÎÅ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÍßÒÈß ÁÎËÅÉ:

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÄËß ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ ÔÈÃÓÐÛ È ÎÌÎËÎÆÅÍÈß ÊÎÆÈ ÁÛÑÒÐÎÅ ÓÌÅÍÜØÅÍÈÅ ÎÁÚÅÌÀ ÒÅËÀ (óëó÷øåíèå ñèëóýòà) áåç õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÁÎÐÜÁÛ Ñ ÍÅÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ËÀÇÅÐ ÖÅËËÞËÈÒÎÌ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ Äëÿ ñíÿòèÿ îíåìåíèÿ â ðóêàõ è íîãàõ ëèìôîîòòîêà è ðàçðóøåíèÿ Äëÿ ëå÷åíèÿ àðòðèòîâ è ðàäèêóëèòîâ ïîäêîæíî-æèðîâîé êëåò÷àòêè. ÎÙÓÒÈÌÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÓÆÅ ÏÎÑËÅ ÏÅÐÂÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ

Äëÿ óñòðàíåíèÿ áîëåé â êîíå÷íîñòÿõ è ïîçâîíî÷íèêå

497-801-4

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• • •

ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 30

Oôèñ USA VEIN CLINICS  ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ ïðåäëàãàåò íîâåéøåå ëàçåðíîå àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå âàðèêîçíûõ âåí - EVLT (Endovenus Laser Therapy èëè Âíóòðèâåííàÿ Ëàçåðíàÿ òåðàïèÿ), ðàçðåøåííîå Medicare è áîëüøèíñòâîì ñòðàõîâîê. Êîëëåêòèâ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ñîñóäàì ñ ãëóáîêèìè ïîçíàíèÿìè è îïûòîì â ðåøåíèè ïðîáëåì êðîâîîáðàùåíèÿ äåëàåò USA Vein Clinics óíèêàëüíûì ìåñòîì ëå÷åíèÿ âåíîçíûõ çàáîëåâàíèé. Îñíîâàòåëü USA VEIN CLINICS ÄÎÊÒÎÐ ßÍ ÊÀÖÍÅËÜÑÎÍ âåäóùèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé õèðóðã è ñïåöèàëèñò ïî ìèíèìàëüíî-èíâàçèâíûì ïðîöåäóðàì, ðàáîòàâøèé â Ãàðâàðäñêîì è ×èêàãñêîì óíèâåðñèòåòàõ.

2511 OCEAN AVENUE, SUITE 102 BROOKLYN, NY 11229

NEW

!

116-02 QUEENS BLVD. FROREST HILLS, NY 11375

888-218-7991 955-08


B 31 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

 îôèñå èìååòñÿ ñîâðåìåííî îáîðóäîâàííàÿ îïåðàöèîííàÿ, ãäå ïîä îáùèì èëè ìåñòíûì íàðêîçîì ïðîâîäÿòñÿ âñå ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, âêëþ÷àÿ àáîðòû

•Ïîëíîå äîðîäîâîå ãåíåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå •Áåðåìåííîñòü •Ðîäû â ëó÷øèõ ãîñïèòàëÿõ: Methodist and Victory Memorial Hospital

ÏÎÇÂÎËßÅÒ ×ÅÒÊÎ È ÎÁÚÅÌÍÎ ÓÂÈÄÅÒÜ ËÈÖÎ È ÏÎË ÂÀØÅÃÎ ÌËÀÄÅÍÖÀ ÅÙÅ ÄÎ ÐÎÆÄÅÍÈß

Äëÿ ïàöèåíòîâ áåç ìåäèöèíñêèõ ñòðàõîâîê – îñîáûå ñêèäêè!

•Ëàïaðîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ •Ñolposcopy, cryotherapy (ëå÷åíèå ýðîçèè) •Ëå÷åíèå áåñïëîäèÿ •Âñå âèäû ïðîòèâîçà÷àòî÷íûõ ñðåäñòâ (äëÿ ïàöèåíòîâ áåç ìåäñòðàõîâîê äàííûå ïðåïàðàòû âûäàþòñÿ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ) •Ñïèðàëè (IUD) •Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îñòåîïîðîçà •ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÅ È ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÛÅ ÀÁÎÐÒÛ (RU-486) •Vaginal rejuvenation

ÀÁÑÎËÞÒÍÎ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ,

ÁÅÇ ÇÀÏÈÑÈ ÒÅÑÒÛ ÍÀ

ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ!

WWW.BESTGYNCARE.COM

3047 BRIGHTON 6 STR., SUITE 1, BROOKLYN 718-743-7877 81 WILLOUGHBY STREET, BROOKLYN 718-875-4848

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâî ñòðàõîâîê, Medicare, Family Health Plus, HIP

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß •Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå âñåõ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

583-103

ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÀ 4-D

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÀÊÓØÅÐÑÒÂÎ

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÀß

Р усская РЕКЛАМА

Ïîìîãàåì ïîëó÷èòü áåñïëàòíóþ ìåäñòðàõîâêó è ïèòàíèå (WIC Program) íà ïåðèîä áåðåìåííîñòè è ðîäîâ


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 32

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ ÝÒÓ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ!

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ (718) 373-0777 3009 Ocean Prkwy (полквартала от Brighton Beach Ave.)

ÎÒÊÐÛÒ ÏÐÈÅÌ Â ÖÅÍÒÐÛ ÄÍÅÂÍÎÃÎ ÏÐÅÁÛÂÀÍÈß ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

SUNRISE & LAKESIDE

ТЕРАПЕВТ

Íàøè çàäà÷è: Óëó÷øåíèå Âàøåãî çäîðîâüÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè, ïîìîùü ñåìüÿì.  íàøèõ äâóõ ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííûõ öåíòðàõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûå ïðîãðàììû ëå÷åíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîìîùè è îòäûõà:

¿ÏÂË͇ÌÒÍËÈ ÓÔ˚Ú ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò ÔË‚˚˜Ì˚ÏË ‰Îˇ ‚‡Ò Á‡·ÓÚÓÈ, ‚ÌËχÌËÂÏ Ë ‰Ó·ÓÚÓÈ ¡ÓΠ20 ÎÂÚ Ô‡ÍÚËÍË ‚ ”Í‡ËÌÂ Ë ‚ —ÿ¿

ÁÎÐÈÑ ÈÖÊÎÂÈ×, M.D. Board Certified

• êâàëèôèöèðîâàííûé è îïûòíûé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë • âêóñíàÿ è ïèòàòåëüíàÿ ãîðÿ÷àÿ ïèùà • ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ ñòðàäàþùèõ äåìåíöèåé è áîëåçíüþ Àëüöãåéìåðà • ñòèìóëÿöèÿ ïàìÿòè • ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò äëÿ æèòåëåé Staten Island

ÌÂÒÍÓθÍÓ ÏËÌÛÚ Ë ‚Ò ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚‡¯Â„Ó ÒÂ‰ˆ‡ Í‡Í Ì‡ ·‰ÓÌË ŒƒË‡„ÌÓÒÚË͇ Ë Î˜ÂÌË Á‡·Ó΂‡ÌËÈ ‰˚ı‡ÚÂθÌ˚ı ÔÛÚÂÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌÓ‚ÂȯÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛ˚ Œ›ÍÒÔÂÒÒ-‡Ì‡ÎËÁ ÍÓ‚Ë Ë ÏÓ˜Ë ÔÓ ‚ÒÂÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÓ͇Á‡ÚÂÎˇÏ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÔËÂχ ‚ Ú˜ÂÌË 45 ÒÂÍÛ̉ Œ œÓÙË·ÍÚË͇ Ë Î˜ÂÌË ÌÓ˜Ì˚ı ÒÛ‰ÓÓ„ ÌËÊÌËı ÍÓ̘ÌÓÒÚÂÈ Û Î˛‰ÂÈ ÔÓÊËÎÓ„Ó‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ŒœÂ‚‡ˇ ωˈËÌÒ͇ˇ ÔÓÏÓ˘¸ ÔË Ì·Óθ¯Ëı Ú‡‚χı Ë ‡ÌÂÌˡı Œ«‡ÔÓÎÌÂÌË ‡Á΢Ì˚ı ÒÔ‡‚ÓÍ Ë ÙÓÏ, ÓÙÓÏÎÂÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ÚˇÊÂÎÓ·ÓθÌ˚ÏË Î˛‰¸ÏË ŒƒÓÍÚÓ „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË, ̇ ˉ˯, ÔÓ-‚ÂÌ„ÂÒÍË Ë ÔÓ-ÔÓθÒÍË 342-150

Œ √ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ Maimonides Medical Center Ë ÎÛ˜¯Ë „ÓÒÔËÚ‡ÎË Õ¸˛-…Ó͇ Œ œËÌËχ˛ÚÒˇ ÓÒÌÓ‚Ì˚ ÒÚ‡ıÓ‚ÍË Ë Ã‰ËÍ˝

• ïðîòèâîäèàáåòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ • ïîìîùü è êîíñóëüòèðîâàíèå â ñåìåéíûõ âîïðîñàõ • ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå • ëå÷åáíàÿ ôèçêóëüòóðà • áîðüáà ñ èçëèøíèì âåñîì • òðàíñïîðò â îáà êîíöà

9517 AVENUE J BROOKLYN, NY 11236 (718) 688-8705 Óñëóãè îïëà÷èâàåò Ìåäèêåéä

945 Å. 108TH STREET (15 ÌÈÍ. ÎÒ ÁÐÀÉÒÎÍÀ) BROOKLYN, NY 11236 (718) 688-8800 TTY: (718) 649-6417 951-185

Àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ “FOREVER LIVING PRODUCTS” (FLP) ÿâëÿåòñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì ïî âûïóñêó íàòóðàëüíîé öåëåáíîé ïðîäóêöèè íà îñíîâå Àëîå Âåðà è ïðîäóêòîâ ï÷åëîâîäñòâà.

Ìåíÿ çîâóò Èðèíà, ìíå 50 ëåò. Áîëåå 3-õ ëåò íàçàä ìíå ïîðåêîìåíäîâàëè ïðîãðàììó îçäîðîâëåíèÿ ïðîäóêöèåé FLP. Ê òîìó âðåìåíè ó ìåíÿ áûë öåëûé áóêåò çàáîëåâàíèé: ïîíèæåííàÿ ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû è 7 óçëîâ ñ äâóõ ñòîðîí (ïðèíèìàëà cèíòðîèä), â ïðàâîé ãðóäè îáíàðóæåíû 6 êèñò (ìîé òåðàïåâò ñêàçàë, ÷òî ýòî íå ëå÷èòñÿ), ãàñòðèò, ñòðàäàëà îò èçæîãè (ïðèíèìàëà ïðàéëîñåê). Êàæäîå ëåòî, êàê òîëüêî íà÷èíàëèñü ñîëíå÷íûå äíè, ïî òåëó âûñûïàëè ïÿòíà, òàê íàçûâàåìûé “ñîëíå÷íûé ëèøàé”, äåðìàòîëîã âûïèñûâàëà ìàçü, êîòîðàÿ ïðàêòè÷åñêè íå ïîìîãàëà. Áûëè ïðîáëåìû ñ êèøå÷íèêîì, ñòðàäàëà áåññîííèöåé, áîëåëè êîëåíè, èíîãäà ñ òðóäîì ïîäûìàëàñü ïî ëåñòíèöå. Ïîíà÷àëó ÿ íè÷åãî íå õîòåëà ñëóøàòü, ò.ê. íå âåðèëà, äà è ïðèçíàòüñÿ - òîëêîì íå ïîíèìàëà ïîëüçó íàòóðàëüíîãî îçäîðîâëåíèÿ îðãàíèçìà. Íî êîãäà ÿ ïðî÷èòàëà î ñâîéñòâàõ Àëîå Âåðà è î êà÷åñòâå ïðîäóêöèè FLP, ÿ ïîñîâåòîâàëàñü ñî ñâîèì âðà÷îì è ðåøèëà ïîïðîáîâàòü. Âñêîðå ÿ èçáàâèëàñü îò èçæîãè è ïðåêðàòèëà ïðèíèìàòü ïðàéëîñåê. Êîãäà â î÷åðåäíîé ðàç îáñëåäîâàëàñü ó ýíäîêðèíîëîãà, îêàçàëîñü, ÷òî ôóíêöèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû íîðìàëèçîâàëàñü, à óçëû ñòàëè óìåíüøàòüñÿ â ðàçìåðàõ, à ïîçæå îíè ñòàëè èñ÷åçàòü. Íå òàê äàâíî äîêòîð ïðåêðàòèë âûïèñûâàòü ñèíòðîèä.  ïðîøëîì ãîäó ìàììîãðàììà ïîêàçàëà, ÷òî â ãðóäè îñòàëàñü îäíà î÷åíü ìàëåíüêàÿ êèñòà. Äëÿ óáåäèòåëüíîñòè ìåíÿ âûçûâàëè íà

ïîâòîðíûé òåñò. Ïðî ëèøàé è áîëè â êîëåíÿõ äàâíî çàáûëà. Âñÿ ìîÿ ñåìüÿ ïîëüçóåòñÿ ïðîäóêöèåé FLP. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿ íå ïðèíèìàþ íè îäíîãî ëåêàðñòâà, è ÿ î÷åíü ðàäà, ò.ê. âñå îíè äàþò ïîáî÷íûå ýôôåêòû. À íàòóðàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ FLP íå äàåò. È ÿ áëàãîäàðþ Áîãà, ÷òî óçíàëà îá ýòîé óíèêàëüíîé ïðîäóêöèè. Ñ òåõ ïîð, êàê ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ FLP, ÿ âñòðåòèëà ìíîãî òàêèõ æå áëàãîäàðíûõ ëþäåé è ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ïðîäóêöèÿ ïîìîãàåò ïðè òàêèõ çàáîëåâàíèÿõ, êàê àñòìà, àëëåðãèÿ, àðòðèò, äèàáåò, äèñáàêòåðèîç, ãàñòðèò, ïñîðèàç è ìíîæåñòâå äðóãèõ. Ïðîäóêöèÿ èìååò Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ïî àëîå, Êîøåðíûé Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà è ÷èñòîòû, Ñåðòèôèêàò îäîáðåíèÿ èñëàìñêîãî îáùåñòâà, Ñåðòèôèêàò Ìèíèñòåðñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ì×Ñ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â 150-òè ñòðàíàõ. Ïëàíòàöèè àëîå è ïàñåêè ðàñïîëîæåíû â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ðàéîíàõ. Irina Tkacheva Ïîçâîíèòå, è ÿ îòâå÷ó íà âñå âàøè âîïðîñû.

1-718-864-7347

974-82

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ŒüÓÏÔ¸˛ÚÂ̇ˇ ˝ÎÂÍÚÓ͇‰ËÓ„‡Ùˡ:

1719 67 Str. Apt.#3B, Brooklyn, NY 11204 e-mail: irinany61@hotmail.com www.health-wealth.myflpbiz.com Âîçìîæíû ñêèäêè îò 15% äî 30%

Áóäüòå çäîðîâû!

ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ïî çàáîëåâàíèÿì ãëàçà è âåê ñ 25-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû â Íüþ-Éîðêå Â ÎÔÈÑÅ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß:

* ÕÈÐÓÐÃÈß ÃËÀÇÀ È ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÂÅÊ * ÓÄÀËÅÍÈÅ ÊÀÒÀÐÀÊÒÛ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÃËÀÓÊÎÌÛ * ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÃËÀÇÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ * ËÅ×ÅÍÈÅ ÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ ÃËÀÇ * ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÇÐÅÍÈß È ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊΠ* ÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ ÁÎËÜÍÛÕ Ñ ÄÈÀÁÅÒÎÌ * ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒΠÄËß ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂ È ÄËß ØÊÎË

ÂÑÅ ÒÅÑÒÛ, ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ È ÀÌÁÓËÀÒÎÐÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÏÐÎÂÎÄßÒÑß ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÎ Â ÎÔÈÑÅ. Ãîñïèòàëèçàöèÿ â New York Eye and Ear Infirmary

ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÏÐÈÅÌ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

(718) 332-1777

ÍÀØ ÎÔÈÑ ÓÄÎÁÍÎ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍ Â ÁÐÓÊËÈÍÅ:

1150 BRIGHTON BEACH AVE.

(corner Brighton 14 Street) Brooklyn, NY 11235

TEL. (718) 332-1777

Ïðèíèìàåì îñíîâíûå ñòðàõîâêè, Ìåäèêýð è Ìåäèêåéä. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðàíñïîðò âî âñå ðàéîíû Íüþ-Éîðêà 417-78


B 33 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

718-434-0711

895-103

Öåíòð îòêðûò ñ Ïí. ïî Ñá. 2019 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11210

"ÓÐÎËÎÃÈß ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ, ÆÅÍØÈÍ È ÄÅÒÅÉ.

Ëå÷åíèå äîáðîêà÷åñòâåííûõ è çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé ïðîñòàòû, îïóõîëåé ïî÷åê, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ âîñïàëèòåëüíèõ çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñôåðû, ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, èìïîòåíöèè, íåäåðæàíèÿ ìî÷è è âåíåðè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé."

ÄÀÍÒÈÑÒ

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé; ïðèíèìàåì Medicaid, Doral (Metroplus, Fidelis, NY Presbyterian, CenterCare), HealthPlus è îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê. 609-260

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÎÁÙÈÉ È ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÉ ÕÈÐÓÐÃ

Äèàãíîñòèêà è õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå íàðóøåíèé êðîâîîáðàùåíèÿ â êîíå÷íîñòÿõ, àíåâðèçìû àîðòû, ñòåíîçà ñîííîé àðòåðèè, âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ âåí, âñåõ âèäîâ ãðûæ, îïóõîëåé, êîæíûõ çàáîëåâàíèé, æåë÷íî-êàìåííîé áîëåçíè

718-253-WELL(9355)

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

• 2792 Ocean Ave. (2nd floor), Brooklyn, NY 11229 • 2305 Hylan Blvd, Staten Island, NY 10306

Р усская РЕКЛАМА

718-676-2565 • 718-704-8665


ÈÃËÎÒÅÐÀÏÈß È ÒÐÀÂÎËÅ×ÅÍÈÅ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 34

Äîêòîð Shugui Cui, L.Ac.

îäèí èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ Êèòàÿ, Ïðîôåññîð Êèòàéñêîé Ìåäèöèíû, àâòîð 6 êíèã Ðàáîòàë ïî ïðèãëàøåíèþ â Èòàëèè, Êóâåéòå è ßïîíèè.

Èìååò ëèöåíçèè íà òðàâîëå÷åíèå è èãëîóêàëûâàíèå. Ñòåðèëüíàÿ àêóïóíêòóðà, îäíîðàçîâûå èãëû. www.drshuguicui.com

“ß ïîìîãàþ äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà äðóãèå ìåòîäû ìåäèöèíû áåññèëüíû”

Öåëåíàïðàâëåííàÿ òåðàïèÿ êèòàéñêèìè íàòóðàëüíûìè òðàâàìè ÿâëÿåòñÿ âûñîêîýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì ëå÷åíèÿ ñëåäóþùèõ çàáîëåâàíèé: Èìïîòåíöèÿ Ðàçëè÷íàÿ èíôåêöèÿ Ïðîñòàòèò ìî÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé Ïðåæäåâðåìåííàÿ ýÿêóëÿöèÿ Âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû ìî÷åâûÃîíîðåÿ âîäÿùèõ ïóòåé (áåëîê, êðîâü â ìî÷å) Ïðåðûâèñòîå ìî÷åèñïóñêàíèå Êàìíè â ïî÷êàõ Áåñïëîäèå Íàðóøåíèÿ ìî÷åèñïóñêàíèÿ Ãåïàòèò Òåðàïèÿ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé Äèàáåò (ïîñëå õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà) Êàìíè æåë÷íîãî ïóçûðÿ Áîëåçíè, ëå÷åíèå êîòîðûõ ìåòîäàìè Âîñòî÷íîé ìåäèöèíû - èãëîòåðàïèåé è êèòàéñêèìè ëåêàðñòâåííûìè òðàâàìè - äàåò íàèëó÷øèå ðåçóëüòàòû. Ïîÿñíè÷íûå áîëè Áîëè øåè, ïëå÷à, êîëåííûõ ñóñòàâîâ Áîëè è âîñïàëåíèå ñåäàëèùíîãî íåðâà Ãîëîâíûå áîëè, ìèãðåíü Àëëåðãèÿ Íåâðàëãèÿ òðîéíè÷íîãî íåðâà Ëå÷åíèå áîëåâûõ ñèíäðîìîâ Øóì è çâîí â óøàõ Ñîñòîÿíèå ïîñëå èíñóëüòà Íàðóøåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà Äèñìåíîðåÿ, ìåíîïàóçà Ïðåäìåíñòðóàëüíûé ñèíäðîì

Äåïðåññèÿ Ñòðåññû, áåñïîêîéñòâî, ñòðàõè Ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè Ðàçëè÷íûå íàðóøåíèÿ ñíà Ãîëîâîêðóæåíèå Çàïîðû Îæèðåíèå 477-812 Àñòìà Èçáàâëåíèå îò êóðåíèÿ Êàøåëü Ïðîôèëàêòèêà çäîðîâüÿ

1839 Stillwell Ave (óãîë 24th Ave),

144-48 Roosevelt Ave.

Brooklyn, NY 11223

Flushing, NY, 11354

(718) 266-1018

(718) 359-0956

Ìû îòêðûòû: âòîð., ÷åò., ñóá.: 12-7 PM, ÂÎÑÊ. 12-3 PM www.DRShuguiCui.com

Ìû îòêðûòû: ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà 12 - 7 PM

Ä-Ð ËÅÎÍÈÄ ÄÓÁÈÍÑÊÈÉ

Кожные и венерические заболевания Ëå÷åíèå ïñîðèàçà, ýêçåìû, óãðåé, ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé, âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé æåíñêèõ è ìóæñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ: ãîíîðåÿ, ñèôèëèñ, ìîëî÷íèöà. Òåñò íà ÑÏÈÄ.

(718) 3732116, (718) 9462040 2376 83 Street (óãîë 24 Ave.) Brooklyn NY 11214

MÅÄÈÊÅÉÄ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒÑß

457-30

ТЕРАПЕВТ АЛЛА ШУСТАРОВИЧ, M.D., P.C. Board Certified - Высшая категория

Профилактика, диагностика и лечение заболеваний внутренних органов. Âèòàìèío- è äèåòîòåðàïèÿ BROOKLYN

MANHATTAN

99 Brighton 11 St

225 Broadway, Ste 2018

óãîë Oceanview Ave

New York, NY, 1007 Near City Hall

Òåë. 718-332-7411

Òåë. 212-693-4010

231-30

Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â Ëåíèíãðàäå è Íüþ-Éîðêå

 ÁÈÇÍÅÑÅ ÁÎËÅÅ 35 ËÅÒ

Р усская РЕКЛАМА

Ïðåäëàãàåò àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ íàðêîòè÷åñêîé è àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè

ËÅÎ ßÍÊÈËÅÂÈ×, M.D.

- âûñøàÿ âðà÷åáíàÿ êàòåãîðèÿ ïî âíóòðåííèì áîëåçíÿì: - êîæíûå è âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ; - ïðîáëåìû ùèòîâèäíîé æåëåçû, äèàáåòà, ñåðäå÷íîñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ëåãêèõ; - âñå âèäû ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò è ñîíîãðàììû; Ãîñïèòàëèçàöèÿ â NYCommunity è Beth Israel Hospitals ÄÎÊÒÎÐ ÂÅÄÅÒ ÏÀÖÈÅÍÒΠÑÀÌ

Âñå âåòêè ìåòðî À, Ñ, Å, Q, B, N, R, F

Penn Station and Port Authority Terminal 

(212) 736-5900

971-68

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

 Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå âðà÷è (ïñèõèàòðû, òåðàïåâòû) Ýôôåêòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ, òàêèå êàê Ìåòàäîí, Áóïðåíîðôèí Èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñ ïàöèåíòàìè Ïðèíèìàåì Medicaid, Medicare è âñå îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê 311 West 35th Str. (at 8th Ave.) in Manhattan

Принимаются все виды страховок, MEDICAlD и MEDICARE

WESTMIDTOWNMEDICAL.COM

Ïðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå ñòðàõîâêè, Ìåäèêeð, Ìåäèêeéä è HMO ïëàíû: Fidelis, Americhoice, Metro Plus, Health Plus, Health First, NY Presbyterian, Affinity, Wellcare, Elder Plan, Center Care, Care Plus, Humana, Atlantis è äð.

2155-A OCEAN AVE.

(ÌÅÆÄÓ KINGS HWY / QUENTIN RD)

Brooklyn, NY 11229

718-645-9236 • 718-645-9246 Ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò â Queens, Brooklyn, Staten Island ïàöèåíòàì, èìåþùèì íà ýòî ïðàâî

931-16

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÂÐÀ× ÂÛÑØÅÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ (BOARD CERTIFIED)

873-14

Ƚ ɉɏɃɌɀ ɋȻȼɉɍȻɀɍ ȽɋȻɒ-ɊɉȿɃȻɍɋɃɌɍ. ɊɋɉȽɉȿɃɍɌɚ ɏɃɂɃɉɍɀɋȻɊɃɚ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ãîñïèòàëèçàöèÿ â Ìàéìîíèäàñ Ãîñïèòàëü

3099 Coney Island Ave., Brooklyn, NY 11235

3-é ýòàæ (ëèôò)

КОНЧАТЬ НАДО ЕЖЕДНЕВНО Если раньше врачи спорили, какая модель сексуальной жизни обеспечивает более высокие шансы для зачатия – интимная близость каждый день или с перерывами в несколько дней – то, похоже, в этом диспуте поставлена точка. Исследования Дэвида Гринига из австралийского города Уоллонгонг показали, что при ежедневной эякуляции качество спермы улучшается, так как снижается объем поврежденной ДНК. Хотя объем и концентрация спермы немного понижаются при таком частом семяизвержении, это не ставит под угрозу подвижность спермы, которая фактически даже немного повысилась. Сообщается, что в эксперименте принимали участие 118 добровольцев. Автор статьи Лиза Геддес шутливо замечает, что всегда предполагала, что так оно и есть, а рассказы о нужных для зачатия «перерывах» придумали уставшие жены: в конце концов, отсутствие стресса тоже важно для оплодотворения.

ОБЖОРСТВО – ЭТО НАРКОМАНИЯ

703-14

ÍÀÐÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Ãîñïèòàëèçàöèÿ â Lenox Hill, Maimonides, Beth Israel Hospitals

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

718-676-2277

Канадские диетологи из Университета МакМастер считают, что когда обжорство принимает патологические черты пищевой наркомании, вероятность ожирения значительно повышается. По мнению психиатров, пищевую зависимость у некоторых людей необходимо учитывать и подробно анализировать для эффективной борьбы с лишним весом и эпидемией ожирения. Пищевую наркоманию или обжорство эксперты сравнивают с другими пагубными привычками, так как переедание равносильно злоупотреблению лекарствами вызывает долгосрочное привыкание и повышение потребляемых порций для достижения сытости или интоксикации. По мнению ученых терапия, традиционно применяемая для лечения наркомании и других зависимостей, может быть полезна и против ожирения.

ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÍÀÕÎÄÈÒÑß

ÂÎ ÂÑÅÕ ÐÀÇÄÅËÀÕ ÊËÀÑÑÈÔÀÉÄÀ


B 35

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE

DIRECTOR HICH RISK PREGNANCY (ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈß ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE)

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÄÎÐÎÄÎÂÎÃÎ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÅÄÅÍÈß ÍÎÐÌÀËÜÍÎÉ È ÎÑËÎÆÍÅÍÍÎÉ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ:

• COLPOSCOPY • BIOPSY • LEEP • ABNORMAL PAP SMEAR • ÑÏÈÐÀËÈ (I U D) ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑØÀ

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ Â ÎÔÈÑÅ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÁÈÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏËÎÄÀ

ЧУДЕСА ХИРУРГИИ ОТ МИГРЕНИ СПАСЛА… ПЛАСТИКА

глаза попалась статья Томаса Мюльбергера, сотрудника лондонского Операционного центра, специализирующегося по мигреням. Женщина решила обратиться к нему за помощью. Доктор сначала предложил ей «заморозить» лицевые мышцы с помощью Ботокса, чтобы проверить, поможет ли это справиться с приступами мигрени. Через шесть недель был вынесен вердикт: методика сработала и есть смысл удалить лицевые мышцы, позволяющие хмуриться. Операция, стоявшая 3500 фунтов, была проведена в одной из клиник Берлина. К сожалению, подчеркивают эксперты, подобное вмешательство может помочь не всем пациентам с головными болями.

И

шет The Daily Mail. До недавнего времени приступы мигрени были настолько сильными, что иногда женщина не могла даже подняться с кровати. Головная боль мучила ее семь дней в неделю. Стандартные методы лечения не помогали. Однажды Памеле Мейсон на

ело в том, что накануне Нового года пациент испанских хирургов, перенесший первую в мире трансплантацию обеих ног, начал ходить. Мужчина двадцати с лишним лет, имя которого не называется

Д

понадобятся еще месяцы реабилитационных мероприятий. Пересадка обеих ног стала далеко не первой реконструктивной операцией, разработанной и проведенной КавадасомРодригезом. На его счету первые в мире пересадки обеих рук (в 2006 году), ноги (в 2008 году) и лица, включая челюсть и язык (в 2009 году).

ÀÄÂÎÊÀÒÛ Íüþ-Éîðêà - äëÿ Âàñ!

Ñåêöèÿ Ñ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

47-летняя жительница Оксфордшира Памела Мейсон с 14 лет страдала от сильных го- ОН ОПЯТЬ ПОБЕЖИТ ПО ДОРОЖКЕ… ловных болей. збавиться от них ей по- Эти слова из «Доктора Айбомогла новаторская лита» вспоминаются в связи с операция, во время ко- очередным успехом хирургов, торой пациентке удалили мыш- о котором сообщает The Daily цы, позволяющие хмуриться, пи- Telegraph.

из соображений конфиденциальности, лишился обеих ног в результате травмы. Из-за характера повреждений ему было невозможно подобрать функциональные протезы, поэтому было решено провести ему пересадку обеих ног от мертвого донора. Операция была выполнена 10 июля 2011 года. В проведении сложнейшего вмешательства, длившегося более 10 часов, приняли участие 50 врачей из Больницы Ла Фе в Валенсии. После длительной восстановительной терапии и реабилитации пациент сделал первые шаги в плавательном бассейне реабилитационного отделения клиники. Таким образом, экспериментальная операция оказалась успешной. Как сообщил лечащий врач мужчины, один из ведущих мировых специалистов в области реконструктивной хирургии Педро Кавадас-Родригез (Pedro Cavadas-Rodriguez), пациент восстанавливается «очень хорошо» без существенных осложнений. Лечение проходит «как запланировано». По словам хирурга, мужчина сможет ходить без дополнительной поддержки, однако для этого

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

2797 OCEAN PKWY, 2nd FLOOR• 718-266-6464 • 718-266-6565 • WWW.PREGNANCYNY.COM

Р усская РЕКЛАМА

ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈß Â ÑÀÌÛÅ ÄÈÀÁÅÒ, ÒÎÊÑÈÊÎÇÛ, ÏÐÅÝÊËÀÌÏÑÈß, ÏÐÅÑÒÈÆÍÛÅ ×ÀÑÒÍÛÅ ÃÎÑÏÈÒÀËÈ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ: ÏÎÂÒÎÐÍÛÅ ÏÎÒÅÐÈ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ, LENOX HILL - Manhattan ÐÅÇÓÑ-ÔÀÊÒÎÐ ÊÎÍÔËÈÊÒ, ABNORMAL MAIMONIDES - Brooklyn AFP, ADVANCED MATERNAL AGE, è äð. AMNIOCENTESIS, 3DIMENSIONAL/4D ULTRASOUND 669-19

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

BOARD CERTIFIED IN PERINATALOGY, OBSTETRICS, GYNECOLOGY


B 36

лЪлълЮлЋлћлЋлЏлглЮлўлџ, 9 л»лЮлњлљлал»

лблхл╗. (718) 769-3000 лцл░л║ЛЂ (718) 769-4700

01:00 02:00

03:30 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 10:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

Рёќ1 (977) 6 - 12 ЛЈлйл▓л░ЛђЛЈ 2012 2012Рђб Рђбwww.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ла ЛЃЛЂЛЂл║л░ЛЈ лалЋлџлЏлљлюлљ

20:00 21:00 22:00

23:00 23:30

лб/ЛЂ ┬ФлЮлЋ лАлАлълалглблЋлАлг, лћлЋлњлълДлџлў!┬╗ 12ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЪлалўлџлЏл«лДлЋлЮлўл» лелЋлалЏлълџлљ лЦлълЏлюлАлљ лў лћлълџлблълалљ лњлљлблАлълЮлљ┬╗ ┬ФлАлълЉлљлџлљ лЉлљлАлџлЋлалњлўлЏлЋлЎ┬╗ 2ЛЂ. ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ лћлЏл» лњлЌлалълАлЏлФлЦ┬╗ лЦ/Лё ┬ФлћлълДлг люлълал»лџлљ┬╗ ┬ФлАлџлљлЮлЋла┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 6ЛЂ. ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 8ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 8ЛЂ. ┬ФлЊлалљлЮлў лЮлЋлћлЋлЏлў┬╗ ┬ФлўлЌлалљлўлЏлг лЌлљ лЮлЋлћлЋлЏл«┬╗ ┬ФлАлЋлЎлДлљлА лњ MлўлалЋ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлћлЋлблў лљлалЉлљлблљ┬╗ 15ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 7ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 9ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 9ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлЪлълЏлЮлФлЎ лљлЏлглЉлљлд┬╗, ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗

лњлблълалЮлўлџ, 10 л»лЮлњлљлал» 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 10:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:40 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 9ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 7ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 9ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЪлалЋлюлўл»┬╗ ┬ФлџлЏлўлЮлД┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 7ЛЂ. ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 9ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 9ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлюлълЏлълћлљл» лќлЋлЮлљ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлАлЋлЎлДлљлА лњ MлўлалЋ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлћлЋлблў лљлалЉлљлблљ┬╗ 16ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 8ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋ-

59- -11 15лАлЋлЮлбл»лЉлал» л»лЮлњлљлал» 20:00 21:00 22:00

23:00 23:30

лалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 10ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 10ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлЉлълЏлглелълЎ лћлълЌлъла┬╗, ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗

лАлалЋлћлљ, 11 л»лЮлњлљлал» 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 10:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:40 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

20:00 21:00 22:00

23:00 23:30

лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 10ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 8ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 10ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЌлълЏлълблљл» лЉлљлЉлљ┬╗ ┬ФлълЉлЏлълќлџлљ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!┬╗ 8ЛЂ. ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 10ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 10ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЌлълЏлълблљл» лЉлљлЉлљ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлАлЋлЎлДлљлА лњ MлўлалЋ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалАлълЮлљ лЮлълЮ лЊлалљлблљ┬╗ 1ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 1ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 11ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 11ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлЮлљлалълћ лЪлалълблўлњ┬╗, ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗

лДлЋлблњлЋлалЊ, 12 л»лЮлњлљлал» 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00

лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 11ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 1ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 11ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлљлалўлцлюлЋлблўлџлљ лЏл«лЉлњлў┬╗ ┬Флњ лџлалБлЊлЋ лАлњлЋлблљ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ 896-38

08:40 09:00 10:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:40 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

20:00 21:00 22:00

23:00 23:30

лЪл»лблЮлўлдлљ, 13 л»лЮлњлљлал» 01:00 02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 08:40 09:00 10:00 10:40 11:00 12:00 13:00 14:40 15:00 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00

20:00 21:00 22:00

23:00 23:30

├Ј├ј├ё├і├І├ъ├Ќ├ѕ├њ├Ё├Љ├ю ├і ├Ї├ђ├ї

100

3 ├ё├Ї├Ъ ├Ђ├Ё├Љ├Ј├І├ђ├њ├Ї├ј!

!"#$%#&"'*

┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 1ЛЂ. ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 11ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 11ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлљлалўлцлюлЋлблўлџлљ лЏл«лЉлњлў┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлАлЋлЎлДлљлА лњ MлўлалЋ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалАлълЮлљ лЮлълЮ лЊлалљлблљ┬╗ 2ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 2ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 12ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 12ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлАлњлълўлюлў лЊлЏлљлЌлљлюлў┬╗, ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗

лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 12ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 2ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 12ЛЂ. лЦ/Лё ┬Флћлълю лЮлљ лћл«лЮлљлЦ┬╗ ┬ФлџлЋлЎлА┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 2ЛЂ. ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЮлљлћлЋлќлћлљ┬╗ 12ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 12ЛЂ. лЦ/Лё ┬Флћлълю лЮлљ лћл«лЮлљлЦ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлАлЋлЎлДлљлА лњ MлўлалЋ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалАлълЮлљ лЮлълЮ лЊлалљлблљ┬╗ 3ЛЂ. лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 3ЛЂ. ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 13ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЪлалљлЌлћлЮлўлџ лЮлЋлЪлблБлЮлљ┬╗ ┬ФлњлЋлДлЋлалЮлўлЋ лЮлълњлълАлблў лўлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗, ┬ФлГлџлълЮлълюлўлДлЋлАлџлўлЋ лЮлълњлълАлблў┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлЪлалълЊлалљлюлюлФ ┬Ф2012┬╗, ┬ФлълАлълЉлълЋ люлЮлЋлЮлўлЋ┬╗

лАлБлЉлЉлълблљ,14 л»лЮлњлљлал» 01:00

лб/ЛЂ ┬ФлюлълАлџлњлљ. лблалў лњлълџлЌлљлЏлљ-3┬╗ 13ЛЂ.

02:00 03:00 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 09:20 10:30 11:00 11:30 12:00 13:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00

18:30 19:00 20:00 21:00 22:00

лб/ЛЂ ┬ФлюлБла лЋлАлблг люлБла!-2┬╗ 3ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЪлалљлЌлћлЮлўлџ лЮлЋлЪлблБлЮлљ┬╗ лЦ/Лё ┬Флњ люлълАлџлњлЋ лЪлалълЋлЌлћлълю┬╗ ┬ФлњлАлЂ лблљлџ┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ лЦ/Лё ┬ФлАлблЋлџлЏл»лЮлЮлФлЋ лЉлБлАлФ┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬ФлГлЦлъ лЮлЋлћлЋлЏлў┬╗ ┬ФлљлюлЋлалўлџлљлЮлАлџлўлЎ лЏлўлџлЉлЋлЌ┬╗ ┬ФлАлЪлълалб. лњлълЏлЋлЎлЉлълЏ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалълю лў лелЪлљлЊлълЎ┬╗ 1ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлџлълАлълЏлљлЪлФлЎ лћлалБлЊ┬╗ ┬ФлълълЮ лњ лћлЋлЎлАлблњлўлў┬╗ ┬ФлЊлЋлалюлљлЮлўл» лЌлљ лЮлЋлћлЋлЏл«┬╗ ┬ФлЪлалълЊлалљлюлюлљ ┬ФлќлўлњлълЋ лАлЏлълњлъ┬╗ ┬Флљлалб-лЮлљлњлўлЊлљлблъла┬╗ лЦ/Лё ┬ФлЪлалўлџлЏл«лДлЋлЮлўл» лелЋлалЏлълџлљ лЦлълЏлюлАлљ лў лћлълџлблълалљ лњлљлблАлълЮлљ. лАлълџлалълњлўлЕлљ лљлЊлалФ┬╗ 1ЛЂ. ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ ┬ФлўлЌлалљлўлЏлг лЌлљ лЮлЋлћлЋлЏл«┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлалълцлўлЏлг лБлЉлўлЎлдлФ┬╗ 4,1ЛЂ. ┬Флњ лЮлгл«-лЎлълалџлЋ лА лњлўлџлблълалълю лблълЪлљлЏлЏлЋлалълю┬╗ лЦ/Лё ┬ФлАлФлАлџлЮлълЋ лЉл«лалъ ┬ФлцлЋлЏлўлџлА┬╗

лњлълАлџлалЋлАлЋлЮлглЋ, 15 л»лЮлњлљлал» 00:00 01:00 02:00

03:30 04:00 06:00 07:00 07:30 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 14:30 15:00 16:00 17:00

18:30 19:00 20:00 21:00 23:00

┬ФлдлЋлЮлљ лЪлълЉлЋлћлФ┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалълю лў лелЪлљлЊлълЎ┬╗ 1ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлЪлалўлџлЏл«лДлЋлЮлўл» лелЋлалЏлълџлљ лЦлълЏлюлАлљ лў лћлълџлблълалљ лњлљлблАлълЮлљ. лАлълџлалълњлўлЕлљ лљлЊлалФ┬╗ 1ЛЂ. ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ лћлЏл» лњлЌлалълАлЏлФлЦ┬╗ лЦ/Лё ┬ФлњлљлЏлЋлалўлЎ лДлџлљлЏлълњ┬╗ ┬ФлЪлалълЊлалљлюлюлФ ┬Ф2012┬╗ ┬ФлЉлЋлалЂлЌлџлљ┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ ┬Флљлалб-лЮлљлњлўлЊлљлблъла┬╗ ┬ФлљлюлЋлалўлџлљлЮлАлџлўлЎ лЏлўлџлЉлЋлЌ┬╗ ┬ФлАлЪлълалб. лњлълЏлЋлЎлЉлълЏ┬╗ ┬ФлблЋлЏлЋлълДлЋлалџ┬╗ ┬ФлюлЋлАлблъ лњлАлблалЋлДлў┬╗ ┬Флњ лЮлгл«-лЎлълалџлЋ лА лњлўлџлблълалълю лблълЪлљлЏлЏлЋлалълю┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлЋлалълю лў лелЪлљлЊлълЎ┬╗ 2ЛЂ. лЦ/Лё ┬ФлалљлЌлњл»лЌлџлљ┬╗ ┬ФлЊлЏлълЉлљлЏ 3000┬╗ ┬Флџлълћ лћлълАлблБлЪлљ┬╗ лћ/Лё ┬ФлЉлЋлЌ лљлюлЋлалўлџлў┬╗ лЦ/Лё ┬ФлЪлалўлџлЏл«лДлЋлЮлўл» лелЋлалЏлълџлљ лЦлълЏлюлАлљ лў лћлълџлблълалљ лњлљлблАлълЮлљ. лАлълџлалълњлўлЕлљ лљлЊлалФ┬╗ 2ЛЂ. ┬ФлюлБлЏлглблцлўлЏлглюлФ┬╗ ┬ФлЊлалљлЮлў лЮлЋлћлЋлЏлў┬╗ лб/ЛЂ ┬ФлЪлалълцлўлЏлг лБлЉлўлЎлдлФ┬╗ 4,2ЛЂ. ┬ФлџлълЮлдлЋлалб лљлЏлЋлџлАлљлЮлћлалљ лЪлЋлАлџлълњлљ┬╗ лЦ/Лё ┬ФлџлълЊлћлљ лАлњл»лблФлЋ люлљлалелўлалБл«лб┬╗

├і├љ├Њ├Ѓ├І├ј├Љ├Њ├њ├ј├Ќ├Ї├Џ├Ѕ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├Ќ├ђ├Љ├њ├Ї├Џ├Ћ ├ј├Ђ├џ├Ъ├ѓ├І├Ё├Ї├ѕ├Ѕ

rekl a

ma2000@yahoo.com


B 37

• Âåäåíèå íîðìaëüíûõ è îñëîæíåííûx áåðåìåííîñòåé • Ðîäû â íaèëó÷øèõ ãîñïèòaëÿõ New York • Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîëíîãî ãèíåêîëîãè÷åñêîãî oáñëåäîâàíèÿ ïðÿìî â îôèñå

Laparoscopy and Hysteroscopy â îôèñå

Âñå âèäû ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè - Ïëàñòè÷åñêèì õèðóðãîì âûñøåé êâàëèôèêàöèè Board Certified Plastic Surgeon - ïðÿìî ó íàñ â îôèñå

Ëèïîñàêöèÿ - Liposuction

å • Îìîëàæèâàþùèå èíúåêöèè àòíûöèè ë ï ñ à Áå ñóëüò õ Botox, Restylane, Juvederm, Perlane, Radiesse êîí ëÿ âñå ñêèõ äëÿ êîððåêöèè ìîðùèí è äåôåêòîâ êîæè ä òè÷å • Îêîí÷àòåëüíîå óäàëåíèå âîëîñ ïóòåì Laser èëè IPL å ð êîñìïðîöåäó • Óäàëåíèå âàðèêîçíûõ âåí è ìåëêèõ êàïèëëÿðîâ (spider veins)

866-59

• Ñòèìóëÿöèÿ îáðàçîâàíèÿ íàòóðàëüíîãî êîëëàãåíà â êîæå - Facial Rejuvination • Àáñîëþòíî íîâîå ëå÷åíèå ïèãìåíòàöèé íà ëèöå èç-çà ñîëíå÷íîãî ïîðàæåíèÿ èëè âñëåäñòâèå ìåëàçìû (õëîàçìû) • Ëå÷åíèå óãðåâîé ñûïè è øðàìîâ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

1180 BRIGHTON BEACH AVENUE • 718-833-8777

Р усская РЕКЛАМА

• Àáîðòû, Ñïèðàëè- IUD , êîíòðàöåïòèâû • HPV Vaccine- ïðèâèâêè îò ïàïèëëîìû âèðóñà • Â îôèñå íîâåéøàÿ " state of the art" îïåðaöèîííaÿ - êîíôèäåöèàëüíî è óäîáíî • Vaginal Rejuvination, Vaginal Tightening ÍÎÂÛÉ ÎÔÈÑ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÅ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

M.D., F.A.C.O.G.

M.D., F.A.C.O.G.

(t‡…~–|€ƒw‰

B & Q TO SHEEPSHEADBAY)

KELgGGFgJIFI

ÅÂÃÅÍÈß ÁÅÊÊÅÐ, M.D. FACOG

ÔÀÈÍÀ ÀÊÑÅËÜÐÎÄ, M.D. FACOG

Äîêòîðà èìåþò àêàäåìè÷åñêèå ïîçèöèè â âåäóùèõ óíèâåðñèòåòñêèõ ãîñïèòàëÿõ Íüþ-Éîðêà Board Certified in Obstetrics and Gynecology

74795

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

1517 VOORHIES AVE., 1 ST FLOOR, BROOKLYN, NY 11235 (SUBWAY


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 38

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ, ÇÀÁÎÒËÈÂÎÅ, ÊÎÌÔÎÐÒÀÁÅËÜÍÎÅ ÎÊÐÓÆÅÍÈÅ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÁÎÐÒÎÂ

Óñïåøíî ïðàêòèêóåì â òå÷åíèå 20 ëåò ÏÎÌÎÙÜ, ÊÎÃÄÀ ÎÍÀ ÁÎËÜØÅ ÂÑÅÃÎ ÍÓÆÍÀ Âîçìîæíà çàïèñü â äåíü ïîñåùåíèÿ — ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó ÎÌÎËÀÆÈÂÀÞÙÀß - 5-24 íåäåëè - Ïîä íàðêîçîì èëè áåç ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß - Íåõèðóðãè÷åñêèå àáîðòû - Òàáëåòêè «íà ñëåäóþùåå óòðî» - Ïðåäîõðàíåíèå îò áåðåìåííîñòè/ òåñòèðîâàíèå STD - Ïîëíîå àêóøåðñêîå è ãèíåêîëîãè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå - Áåñïëàòíûé òåñò íà áåðåìåííîñòü - Áåçîïàñíî è êîíôèäåíöèàëüíî

• Ëàïîðîñêîïè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ • Ðåêîíñòðóêöèÿ æåíñêèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ • Ñïèðàëè (IUD)

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ È ÓÁÅÄÈÒÅÑÜ, ×ÒÎ ÌÛ ÎÒËÈ×ÀÅÌÑß ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ

ÍÀØÈ ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛ

Ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâî ÍÌÎ, ñòðàõîâûõ ïëàíîâ è Ìåäèêåéä. Ãîâîðèì ïî-ðóññêè è ïî-èñïàíñêè

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ BOARD CERTIFIED ÀÊÓØÅÐÀÌÈ È ÃÈÍÅÊÎËÎÃÀÌÈ

A COMPLETE WOMEN’S CARE FACILITY

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÑÅÕ. (212) 308-4988 144 EAST 44TH STREET (LEXINGTON & 3RD AVE.)

716-160

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëüíèö îòâå÷àåò èçâåñòíûé âðà÷

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÔÐÈÍ

Ìíå 42 ãîäà, çàìóæåì, äâîå äåòåé. Ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ çàìåòèëà, ÷òî ñòîèò ìíå çàñìåÿòüñÿ, çàêàøëÿòüñÿ èëè ïîäíÿòü òÿæåëóþ ñóìêó, êàê íåïðîèçâîëüíî âûäåëÿåòñÿ íåñêîëüêî êàïåëü ìî÷è. ß íàäåÿëàñü, ÷òî ñî âðåìåíåì ýòî ïðåêðàòèòñÿ, íî ìàëåíüêèå êîíôóçû ïðîäîëæàþò ñëó÷àòüñÿ ïî÷òè êàæäûé äåíü. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ÿ ñòàëà õîäèòü íà ðàáîòó ñ ïðîêëàäêàìè. È åùå îäíî îáñòîÿòåëüñòâî îòðàâëÿåò ìíå æèçíü. Ïîðîé ÿ íå ìîãó óäåðæàòü ìî÷ó âî âðåìÿ èíòèìíîé áëèçîñòè ñ ìóæåì. Åñòåñòâåííî, ÿ áóêâàëüíî ñãîðàþ îò ñòûäà. Âû îïèñûâàåòå ñèìïòîìû ñòðåññîâîãî íåäåðæàíèÿ (stress incontinence), îäíîãî èç âèäîâ íåäåðæàíèÿ ìî÷è ó æåíùèí. Ê ñ÷àñòüþ, ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà ðàñïîëàãàåò îãðîìíûì àðñåíàëîì ñðåäñòâ äëÿ îáëåã÷åíèÿ è ïîëíîãî óñòðàíåíèÿ ýòîãî è äðóãèõ âèäîâ íåäåðæàíèÿ ìî÷è. ß ïåðå÷èñëþ çäåñü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå. Êàê ïðàâèëî, îíè íàèáîëåå ýôôåêòèâíû, åñëè ïðèìåíÿþòñÿ â êîìáèíàöèè. Óïðàæíåíèÿ, íàïðèìåð Kegel

excercises, ïîçâîëÿþò óêðåïèòü ìóñêóëàòóðó òàçîâîãî äíà. Ïî ñòàòèñòèêå, Kegel óëó÷øàåò êîíòðîëü íàä ìî÷åèñïóñêàíèåì ó 4075% æåíùèí. Ñïåöèàëüíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ ââîäÿòñÿ âî âëàãàëèùå, ÷òîáû óêðåïèòü ìûøöû è áëîêèðîâàòü ìî÷ó. Ëåêàðñòâà ïîìîãàþò êîíòðîëèðîâàòü ìûøå÷íûå ñîêðàùåíèÿ, óñèëèâàþò ìóñêóëàòóðó ìî÷åèñïóñêàòåëüíîãî êàíàëà, ïîìîãàþò ðàññëàáèòü ñëèøêîì àêòèâíûé ìî÷åâîé ïóçûðü. Íàêîíåö, ñóùåñòâóþò õèðóðãè÷åñêèå ïðîöåäóðû, êîòîðûå áûñòðî è ýôôåêòèâíî ðåøàþò ïðîáëåìó. Èíòåðåñíî, ÷òî õîòÿ ïî äàííûì ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ ñèìïòîìû íåäåðæàíèÿ ìî÷è, ïðîÿâëÿþùèåñÿ åäèíè÷íûìè ýïèçîäàìè èëè íîñÿùèå ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, îòìå÷àþò äî 40% æåíùèí, ê âðà÷ó îáðàùàåòñÿ ëèøü êàæäàÿ äåñÿòàÿ èç-çà ÷óâñòâà ëîæíîé ñòûäëèâîñòè è íåîñâåäîìëåííîñòè î âîçìîæíîñòè ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ. Ìíîãèå æåíùèíû îøèáî÷íî ñ÷èòàþò íåäåðæàíèå ìî÷è íîðìàëüíûì âîçðàñòíûì èçìåíåíè-

åì, äðóãèå ïðîñòî íå âèäÿò â ýòîì ñåðüåçíîé ïðîáëåìû è ïðèâûêàþò íîñèòü ïðîêëàäêè, òðåòüè òàê ñòûäÿòñÿ è ðåôëåêñèðóþò, ÷òî çàìûêàþòñÿ è íà÷èíàþò èçáåãàòü êîíòàêòîâ ñ ëþäüìè. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò íåäóã îêàçûâàåò ðàçðóøàþùåå âëèÿíèå íå òîëüêî íà çäîðîâüå, íî è íà îáðàç æèçíè æåíùèí. È ýòî îñîáåííî ïå÷àëüíî, ïîòîìó ÷òî ïðè ñâîåâðåìåííîé äèàãíîñòèêå è ïðàâèëüíîì ëå÷åíèè íåäåðæàíèå ìî÷è ìîæíî îáëåã÷èòü èëè ïîëíîñòüþ âûëå÷èòü â ëþáîì âîçðàñòå. Õîòÿ ýòîò íåäóã íàèáîëåå ÷àñòî ïîðàæàåò æåíùèí â âîçðàñòå 40-50 ëåò, åìó ïîäâåðæåíû è ìîëîäûå æåíùèíû. Çàäàéòå ñåáå ñëåäóþùèå âîïðîñû: Õîäèòå ëè âû â òóàëåò áîëåå 7 ðàç â äåíü? Áîëåå 1 ðàçà íî÷üþ? ×àñòî ëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî «íå äîáåæèòå» äî òóàëåòà, è ÷àñòî ëè âàøè ñòðàõè îïðàâäûâàþòñÿ? Ñëó÷àþòñÿ ëè êîíôóçû ïðè ÷èõàíèè, êàøëå, ñìåõå? Ïðè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå – ïðûæêàõ, áåãå, íàêëîíàõ, ïîäíÿòèè òÿæåñòåé? Âî âðåìÿ ïîëîâîãî àêòà? Èñïûòûâàåòå ëè âû áîëü ïðè ìî÷åèñïóñêàíèè? Ñëó÷àåòñÿ ëè âàì íàìî÷èòü ïîñòåëü? Åñëè âû îòâåòèëè óòâåðäèòåëüíî

õîòÿ áû íà îäèí èç ýòèõ âîðîñîâ, âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó. Âàøå èñöåëåíèå íàõîäèòñÿ â âàøèõ ðóêàõ, è, êîíå÷íî, â ðóêàõ âàøåãî âðà÷à.

Ïðèñûëàéòå ëþáûå âîëíóþùèå âàñ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî çäîðîâüåì æåíùèí, â ðåäàêöèþ èëè ïðÿìî ä-ðó Øèôðèíó ÷åðåç åãî website www.drshifrin.com


B 39 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

958-73


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 40

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 06:30 07:00 08:00 09:00 10:00 10:30 11:30 12:15 13:15 13:30 14:00 15:00 15:30 16:05

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

17:03 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:10 23:35

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 10:30 11:30 12:45 13:10 13:30 14:00 15:00 15:30 16:05

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «В МИРЕ ЛЮДЕЙ СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, ВИКА» «ЧТО НОВЕНЬКОГО?» «МИР СЕГОДНЯ» «У НАС В АМЕРИКЕ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» «ГОРОДОК» «КОНТАКТ» «МОДНЫЙ ПРИГОВОР ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» «КОНТАКТ» «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ» «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ДИАЛОГ» «ПОДРОБНОСТИ» Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ- 3» «ВЕСТИ» «ХИАС ОТВЕЧАЕТ...» «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, ВИКА» «МИР СЕГОДНЯ» Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1с. «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»

17:03 18:00

18:30

19:00 20:00 21:00 22:00 23:10 23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, ВИКА» «ЗНАК КАЧЕСТВА» «МИР СЕГОДНЯ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» «ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ» «КОНТАКТ» Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 1с. «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» «ГОРОДОК» «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР» «ПОДРОБНОСТИ» Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ- 3» «ВЕСТИ» «ДЕНЬ В ОДЕССЕ С БАБЕЛЕМ И СТОЛЯРСКИМ ПРОГРАММА АРКАДИЯ ЛЬВОВА» «ЗДОРОВЫЕ НОГИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ! ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ ЯНОМ КАЦНЕЛЬСОНОМ (USA VEIN CLINICS)» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2с. «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» Х/ф «ЛОВУШКА»

9 - 15 ЯНВАРЯ СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

10:30 11:30 12:45 13:10 13:00 13:30 14:05 15:00 15:30 16:05 17:03 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «РАЗБОР ПОЛЕТОВ» «МИР СЕГОДНЯ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» «ДЕНЬ В ОДЕССЕ С БАБЕЛЕМ И СТОЛЯРСКИМ ПРОГРАММА АРКАДИЯ ЛЬВОВА» «КОНТАКТ» Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 2с. «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» «ГОРОДОК» «ВРЕМЯ ДЕНЕГ» «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР» «ПОДРОБНОСТИ» Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ- 3» «ВЕСТИ» «ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ПОАНГЛИЙСКИ» М/ф «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» «ВЫБОРЫ- 2012 Г. ВЕДУЩИЕ МАРК ГОЛУБ И ЮРИЙ РОСТОВ» «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» Х/ф «ЛОВУШКА»

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00

15:30 16:05 17:03

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «ЗНАК КАЧЕСТВА» «МИР СЕГОДНЯ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» «ИЗРАИЛЬ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» «ВЫБОРЫ- 2012 Г. ВЕДУЩИЕ МАРК ГОЛУБ И ЮРИЙ РОСТОВ» «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО ЛЕСА» «ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ» «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ЗДОРОВЫЕ НОГИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ! ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ ЯНОМ КАЦНЕЛЬСОНОМ (USA VEIN CLINICS)» «ПОДРОБНОСТИ» Х/ф «Х/Ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ- 3» «ВЕСТИ»

18:00 18:30

19:00 20:00 21:00 22:00 23:35

«ДЕРЕВО ЖИЗНИ» «ВСТРЕЧА С КОМПАНИЕЙ ECTACO ECTACO- АНГЛИЙСКИЙ СРАЗУ! СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАМ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» Х/ф «ВРАГ №1» Х/ф «ЛОВУШКА»

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 06:30

07:00 08:00 09:00 10:00 10:30 11:30 13:10 13:30 14:00 15:00

15:30 16:05 17:03 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «ЗНАК КАЧЕСТВА» «ФЕЕРИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ» «ВСТРЕЧА С КОМПАНИЕЙ ECTACO ECTACO- АНГЛИЙСКИЙ СРАЗУ! СПОНСОРСКАЯ ПРОГРАМ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» «НОВЫЙ ДЕНЬ С АННОЙ ШАЦ» «КОНТАКТ» Х/ф «ВРАГ №1» «ВРЕМЯ ДЕНЕГ» «НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ГЛАВА ЗА ГЛАВОЙ АВТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ АРКАДИЯ ЛЬВОВА» «ПОДРОБНОСТИ» Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ- 3» «ВЕСТИ» «У НАС В АМЕРИКЕ» «ЗООПАРКИ МИРА С ИВАНОМ КОРНЕЕВЫМ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» Х/ф «ЛОВУШКА»

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ 00:30 01:30 02:30 03:30 04:30 06:00 07:00 08:00 09:00 09:30

10:00

11:00

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «ОРЁЛ И РЕШКА» «МИР СЕГОДНЯ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «ВОВРЕМЯ ИТОГИ ИНТЕРНЕТНЕДЕЛИ» «100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ КАМЧАТКА, ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ, БАЙКАЛ» «SHALOM TV ПРЕДСТАВЛЯЕТ... ДЖОНАТАН САКС- ГЛАВНЫЙ РАВВИН ВЕЛИКОБРИТАНИИ» «КУМИРЫ ЭКРАНА СВЕТЛАНА ТОМА В ПРОГРАММЕ КЛАРЫ

11:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:20 16:05 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 22:10 23:45

ЛУЧКО» Х/ф «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» М/ф «СИМБА КОРОЛЬ- ЛЕВ» «КРАСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ВЕСТИ» «СПОРНЫЙ ВОПРОС» Т/с «ОТРЯД» «ПОДРОБНОСТИ» «КОНТАКТ» «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА ИРИНА ГОМЕС» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ» Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ 00:30 01:35 02:15

02:30 03:30 04:30 06:00 06:30 07:00 08:00 09:00 09:50 10:00

10:30 11:00 11:30 13:05 13:30 14:00 15:00 16:05 17:00 19:00 20:00 21:00 21:30

22:20 22:30 23:00 23:35

Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА ИРИНА ГОМЕС» «100 МЕСТ, КОТОРЫЕ НАДО УВИДЕТЬ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ КАМЧАТКА, ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ, БАЙКАЛ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» «МИР СЕГОДНЯ» «КРАСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» Т/с «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» «ЕВРОНЬЮС» «КАБАРЕ «ВСЕ ЗВЕЗДЫ» «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ» «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ, ВЯЧЕСЛАВ ПЬЯЦУХ, ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I И КУТУЗОВ» «ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ РОССИИ» «ИСПАНСКИЕ ГОРОДА XXI ВЕКА MALAGA: ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» «ЧТО НОВЕНЬКОГО?» «ЛЕ ХАИМ» Т/с «РОКСОЛАНА» «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» Т/с «ОТРЯД» «В МИРЕ ЛЮДЕЙ ЧЕМПИОН НА ВЫРОСТ» Т/с «НАЧАТЬ С НАЧАЛА» Х/ф «КОРЛЕОНЕ» «МИР СЕГОДНЯ» «ЛУЧШИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОДНЫЙ ПРИГОВОР ПОДРЕЗАННЫЕ КРЫЛЬЯ» «UMANETTO МУЛЬТПАРОДИЯ» «РОСКОШЬ ПУТЕШЕСТВИЯ» «ЛУЧШИЕ АНЕКДОТЫ ИЗ РОССИИ» Х/ф «КАПЛЯ СВЕТА»

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ îáúÿâëåíèå

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ его ×ÀÑÒÍÛÕ с вашо льного м би ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

лефона те r

ekla m a2000@yahoo.com


Diplomate of American Board of Internal Medicine Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé

* Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû * Äûõàòåëüíûõ ïóòåé, óõà, ãîðëà, íîñà * Æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, ïå÷åíè * Ýíäîêðèíîëîãè÷åñêèõ îðãàíîâ, äèàáåòà, íàðóøåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ, õîëåñòåðèíà * Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ:

Dmitry Khasak, M.D.

* Ëå÷åíèå âñåõ êîæíûõ çàáîëåâàíèé *Õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ: Leonard Bley, M.D. Diplomate of American Board of Ophtalmîlîgy * Êàòàðàêòà, ãëàóêîìà, çàáîëåâàíèÿ ñåò÷àòêè * Áëèçîðóêîñòü, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ãëàç * Ëàçåðíàÿ õèðóðãèÿ * Ïðîâåðêà çðåíèÿ, ïîäáîð î÷êîâ

ÏÑÈÕÈÀÒÐ : Zinaida S. Lyuboff, M.D. * Ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, äåïðåññèè, íåâðîçû * Ïðîáëåìû ñíà

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ ÏÎ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÌ ÍÎÃ: Raisa Novofastovsky, D.P.M., Inna Blekhman, D.P.M.

* Êîíñåðâàòèâíîå è õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñòîïû * Ëå÷åíèå èñêðèâëåííûõ ïàëüöåâ, ïÿòî÷íûõ øïîð, âðîñøèõ íîãòåé, ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé è ÿçâ.

Diplomate of American Board of Gastroenterology Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé *Ïèùåâîäà, æåëóäêà, ïå÷åíè, æåë÷íîãî ïóçûðÿ *Êèøå÷íèêà (ïîëèïû, çàïîðû, ïîíîñû, ãåìîððîé) * Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà îïóõîëåé

ÓÐÎËÎÃ :

Jacob Rakhman, M.D.

Diplomate of American Board of Urology Íîâåéøèå ìåòîäû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ: * Ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû * Êàìíåé â ïî÷êàõ, çàáîëåâàíèé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ * Õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà * Èìïîòåíöèè *Íåäåðæàíèÿ ìî÷è

ÍÅÂÐÎÏÀÒÎËÎÃ: Ìira Sherer, M.D., D.O., Ph.D. Diplomate of American Board of Neurology and Psychiatry * Ãîëîâíûå áîëè, ãîëîâîêðóæåíèå, íàðóøåíèå ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ñíà * Ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ãîëîâíîãî ìîçãà, äðîæàíèå * Áîëè â ñïèíå è êîíå÷íîñòÿõ

ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ : Rita Yabrov, M.D., * * * * * * *

Ëå÷åíèå ãèíåêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé Family Planning * Contraception Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû Ëå÷íèå postmenopausal syndrom Ëå÷åíèå ñ ïðèìåíèåì ãîìåîïàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ Âñå ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ â îôèñå Ïðèíèìàþòñÿ ðîäû â ãîñïèòàëå

 îôèñå ïðèíèìàåò âðà÷-îòîëàðèíãîëîã. 231-87-3 Ïðèíèìàþòñÿ Medicare, Medicaid, HMO è âñå âèäû ñòðàõîâîê. Ãîñïèòàëèçàöèÿ â Lutheran Medical Center, Brooklyn

Äèïëîìàíò Àìåðèêàíñêîé Àêàäåìèè Äåòñêèõ âðà÷åé

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

8622 Bay Pkwy, Suite 1, Brooklyn, NY 11214 (718) 333-2121

ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃ È ÃÅÏÀÒÎËÎÃ: Alexander Brodsky, M.D.

Р усская РЕКЛАМА

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ðåàëüíàÿ çàáîòà î ïàöèåíòàõíàø îñíîâíîé ïðèíöèï

ÒÅÐÀÏÅÂÒ Diana Teper,M.D.

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ALL MEDICAL CARE

B 41

ÇÀÁÎÒÈÒÑß Î ÂÀÑ È ÂÀØÈÕ ÄÅÒßÕ!

Çâîíèòå, çàïèñûâàéòåñü íà ïðèåì.

Íà÷èíàåòñÿ CÅÇÎÍ ÃÐÈÏÏÀ! Ïðåäîõðàíÿéòå ñåáÿ! Ïðèõîäèòå íà ÏÐÈÂÈÂÊÈ

Ñðåäà, ïî-ïðåæíåìó -

“ÄÅÍÜ ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ”

Äîêòîð Ðèïà - Certified Civil Surgeon Çàïîëíåíèå ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ äëÿ INS. (äåòÿì è âçðîñëûì) Îôèñ ðàáîòàåò: Ïîí.-Ïò. 10 am -6 pm Cá. 10 am -1 pm

Д

емии Д ой Акад етях аших д Вас и В

ИКА ЛАКТ ОФИ Р ИХ П И ИНСК ЕНИЕ ЕДИЦ М • ЛЕЧ Е НИ ОЛНЕ ВОК • ЗАП КИ СПРА ИВИВ МИ Р О Е ПР , •Ф Ы М И ЕНИЯ БХОД А, ЗР Х У • НЕО Л АС ВЕРК ЦА • ПРО СЕРД ИН ИХ И К Г ГЛОБ Е •Л ГЕМО А Н ТЫ • ТЕС ХАР И СА

718-891-3964

Ïðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå ñòðàõîâêè, HMO, Medicade, Medicare

íèå õ å í ë Çàïî èöèíñêè àâîê ìåä ì è ñïð ôîð øêîë è îâ äëÿ êèõ ñàä äåòñ Доктор Рипа –:

geion Civil Sur ицинских

3099 CONEY ISLAND AVENUE, BROOKLYN, NY 11235 958-7

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• Âñå íåîáõîäèìûå ïðèâèâêè • Ïðîâåðêà ñëóõà, çðåíèÿ, ëåãêèõ • Òåñòû íà òóáåðêóëåç è àíàëèç êðîâè


B 42

Board Certified General Surgeon

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ЛЕОНИД ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ

Dr. Run Hong Li

ХИРУРГ

ОБЩАЯ И ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Ëå÷åíèå ãðûæ (âñåõ âèäîâ). Ëàïàðîñêîïè÷åñêîå ëå÷åíèå êàìíåé æåë÷íîãî ïóçûðÿ. Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé æåëóäêà, êèøå÷íèêà. Ïðîêòîëîãèÿ (ãåìîððîé, òðåùèíû). Ëå÷åíèå âàðèêîçíûõ âåí (ñêëåðîòåðàïèÿ, îïåðàöèè). Îïåðàöèè íà ùèòîâèäíîé æåëåçå. 18-106(427) Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè; îæîãè; òðàâìû.

150 Brighton 11 St., Brooklyn, NY 11235

(718) 6161622

914-48

ÃÅÌÀÒÎËÎÃÈß – ÎÍÊÎËÎÃÈß Èëüÿ Áëîõ, M.D.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

• Ìåíîïàóçà • Íåðåãóëÿðíàÿ ìåíñòðóàöèÿ • Ïîòåðÿ âåñà • Àëëåðãèÿ/ ñåííàÿ ëèõîðàäêà • Ïàðàëè÷ ìûøö òåëà • Áîëü â ñïèíå è ïëå÷àõ • Áîëü â ïÿòêàõ

• Ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ • Áåññîííèöà • Îìîëîæåíèå êîæè ëèöà • Èíñóëüò • Ñåäàëèùíûé íepâ • Áîëü â ïîÿñíèöå • Ìàññàæ-òåðàïèÿ • Êèòàéñêèå òðàâû

1720 AVE. U, BROOKLYN, NY 11229 (718) 998-9359 (646) 541-8529

176-67 UNION TURNPIKE, FLUSHING, NY 11366 (718) 969-6797

îíêîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ òÿæåëûõ íåèçëå÷èìûõ áîëåçíåé

(843) 446-5633

ÂÊËÞ×Àß ÃÎÐß×ÈÅ ÊÀÌÍÈ È ÏÀÐÀÔÈÍ. 974-135 Ñåêñóàëüíûõ óñëóã íåò íèêàêèõ.

1-917-995-6866

Монахами Тибета изготовлен напиток от заболеваний костных тканей и крови, 80-100% случаев излечения. В состав входят 400 корней трав и дикий прополис. $50 - 100 г. (718) 902-0303 974-70

ELDER CARE SERVICES, INC.

Ludmila Moshtitskaya, M.D., D.O.

MEDICAID ÊÀÆÄÎÌÓ ÏÎÆÈËÎÌÓ!

968-17

 (718) 332-2662

ЭТО ИНТЕРЕСНО НАГРАЖДАЮТ ХУДЕЮЩИХ Страховая компания Kaiser Permanente Colorado предлагает жителям штата Колорадо принять участие в программе Weight and Win («Взвесься и выиграй»). та программа предполагает денежное вознаграждение за похудение и удержание веса на достигнутом уровне, сообщает MedicalXpress. Для реализации программы в медицинских учреждениях, рекреационных центрах, библиотеках и даже в мебельных магазинах организованы специальные пункты, где установлены весы и аппаратура видеонаблюдения, фиксирующая результаты. В настоящее время открыто 12 таких пунктов по всему штату. В будущем году планируется открыть еще 10. За избавление от лишнего веса и поддержание до-

Э

ГЛАЖКА

941-32

Òåðàïåâò ñ áîëüøèì îïûòîì Çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà, ëåãêèõ, ïå÷åíè, ïî÷åê Çàáîëåâàíèÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà Ñàõàðíûé äèàáåò, çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЛУЧШИЙ МАССАЖ

ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

Èñêðåííå ïðåäëàãàþ ïîìîùü áîëüíûì ëþäÿì â ëå÷åíèè

Board Certified

Òåë. (718) 676-4067 3319 KINGS HWY, SUITE # 1J, BROOKLYN, NY 11234

Р усская РЕКЛАМА

Ëèöåíçèðîâàííûé èãëîòåðàïåâò

25 ëåò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Êèòàå è ÑØÀ (ëèöåíçèè â NY ñ 2002 ã.)

Åæåäíåâíî ñ 10:00 äî 20:00

Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êðîâè è îíêîëîãèè Äîêòîð êîíñóëüòèðóåò â Beth Israel è Community ãîñïèòàëÿõ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ И МАССАЖНАЯ ТЕРАПИЯ

959-94

-

Ищем surrogate mother, желательно женщина, у которой есть дети, за хорошее вознаграждение. (646) 420-1498 977-64

61-43 186th Str., Fresh Meadows, NY 11365

Ñîõðàíèòå ñâîå èìóùåñòâî è ïîäàéòå íà Medicaid ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè èëè Medicaid Nursing Home Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü, ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî ïî âðåìåíè! Çâîíèòå çà áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèåé (347) 506-3999 èëè www.eldercareservicesny.com 973-35

стигнутого участники Weight and Win каждые три месяца будут получать от 15 до 150 долларов. Это одна из первых в стране программ, выступившая с таким предложением для взрослого населения. Впервые об инициативе Kaiser Permanente Colorado заговорили в апреле этого года. С тех пор на участие в программе Weight and Win подписались 8900 человек, средняя потеря веса составила около пяти килограммов. Запуск программы обошелся страховой компании в 500 тысяч долларов. «Если говорить о количестве долларов, то участие в программе избавления от лишнего веса окажется в конечном счете столь же экономически выгодным, как и маммография, скрининг на рак прямой кишки или постоянное отслеживание артериального давления», – отмечает доктор Эрик Франс (Eric

France), консультировавший страховую компанию при разработке программы. «С медицинской точки зрения ценность и пользу представляет снижение массы тела хотя бы на пять процентов», – добавляет он. Страховщики надеются на участие в финансировании программы Weight and Win муниципалитетов и организаций здравоохранения штата Колорадо.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД – В АНКЕТЫ Специалисты планируют полностью расшифровать генетический код тысяч людей, чтобы персонализировать медицину, сообщает The Sydney Morning Herald. ченые собираются «прочитать» 6 миллионов «букв» генома, сохранить данную информацию и связать ее с медицинскими картами. Это должно помочь врачам назначать более действенные препараты и минимизировать побочные эффекты. Клиника Майо собирается запустить соответствующее изыскание в следующем году. Надо сказать, на данный момент многие клиники используют

У

Глажка. Подпалы • Подпаленные места смочить 2% раствором перекиси водорода, и выставить вещь на яркий свет. (Можно добавить в раствор несколько капель нашатырного спирта). Через несколько минут – прополоскать в холодной воде. • Подпаленное место смочить холодной водой, посыпать солью и выставить вещь на солнце. Через некоторое время стряхнуть соль и прополоскать в холодной воде. • Подпалы можно протереть и разрезанной луковицей и промыть пятно раствором моющего средства. • Подпалины на шелковой или шерстяной ткани обработать кашицей из питьевой соды и воды. Когда она высохнет, соду счистить щеткой и вещь прополоскать в холодной воде.

генетические тесты. Но обычно они проводятся, когда пациент уже не реагирует на лекарство. Сотрудники клиники Майо же предлагают тестировать человека изначально. По словам руководителя Центра индивидуализированной медицины Жанрико Фарруджиа, стоимость расшифровки всего генома в последнее время сильно снизилась до стоимости теста для одного гена. Значит, масштабное внедрение генетической информации пациентов реально.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

rekl a

ma2000@yahoo.com


B 43 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

3049 BRIGHTON 6TH STR., SUITE 2, BROOKLYN, NY 11235

(718) 332-4111

ìûøå÷íûõ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Dr. Tatyana Uvatov, D.P.M.

Р усская РЕКЛАМА

786-177

 ! " !" ! "

BOARD CERTIFIED IN PREVENTION AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT WOUNDS.

907-133

977-108

14681468 RICHMOND AVE., AVE 3060 OCEAN AVE,OCEAN7508 BAYSUITE PARKAWAY, RICHMOND 3060 AVE, L-A STATEN ISLAND SUITE L-A, BROOKLYN, NY 11214 STATEN ISLANDBROOKLYN, NYBROOKLYN, NY 11235 11235 718-372-9300 718-869-1098

718-869-1098718-869-1098 718-869-1098

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

• Îðòîïåäè÷åñêàÿ îáóâü è îáóâü äëÿ áîëüíûõ äèàáåòîì • Èçãîòîâëåíèå îðòîïåäè÷åñêèõ ñòåëåê • Áîëè â ñóñòàâàõ íîã Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ • Äèàáåò ñ çàáîëåâàíèåì íîãòåé è êîæè íà íîãàõ òðàíñïîðò • Äèàáåòè÷åñêèå ÿçâû Ïðè íåîáõîäèìîñòè • Íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè è äîêòîð ïðèõîäèò îíåìåíèå â íîãàõ íà äîì • Âðîñøèå íîãòè è ìîçîëè íà íîãàõ â íîãàõ è ãðèáêîâûå çàáîëåâàíèÿ  îôèñå ïðîâîäèòñÿ •• Çóä Âûâèõè, ðàñòÿæåíèÿ, ïåðåëîìû óëüòðàçâóêîâàÿ • Õèðóðãè÷åñêàÿ êîððåêöèÿ áîëåçíåííûõ äèàãíîñòèêà èñêðèâëåíèé ïàëüöåâ íîã Most major insurances • Êîíñåðâàòèâíîå è õèðóðãè÷åñêîå and Medicare ëå÷åíèå áîëåé â ïÿòêàõ è ïÿòî÷íûõ øïîð


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 44

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ 00:25 01:00 01:50 02:30 03:00 03:30 04:00 04:35 05:30 06:00 06:20 08:00 08:30 09:00 09:20 09:50 10:15 11:00 11:30 12:00 12:05 13:00 13:05 14:00 14:50 15:50 16:00 16:05 17:00 18:00 18:05

19:00 19:20 19:40 20:30 21:00 21:20 22:20 23:10

«ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 6с. «НАШИ» «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» «ЕДИМ ДОМА» «ИХ НРАВЫ» «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» «СЕГОДНЯ» Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» «СЕГОДНЯ» «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ» «СЕГОДНЯ» «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ» «СМОТР» Х/ф «МАСКВИЧИ» «СЕГОДНЯ» «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДО СУДА» «СПЕТО В СССР» «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «КАК ТРУС, БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ Л. ГАЙДАЯ» «СЕГОДНЯ» «БИЗНЕС-КЛУБ.DR.GALPERIN» Т/с «ДИКИЙ-2» 19с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 17с. «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ТАТЬЯНА ДОРОНИНА» Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 9,10с.

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 00:40 01:00 01:30 01:50 02:40 03:30 04:25 04:55 05:55 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:30 12:00 12:05 13:00 13:05 14:00 14:15 14:40 15:35 16:00 16:05 17:00 18:00 18:05 19:00 19:20

«БИЗНЕС-КЛУБ.DR.GALPERIN» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ДИКИЙ-2» 19с. «ДО СУДА» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «НТВ УТРОМ» «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ» «СЕГОДНЯ» «ЕДИМ ДОМА» «БИЗНЕС-КЛУБ.DR.GALPERIN» Х/ф «МАСКВИЧИ» «СЕГОДНЯ» «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 17с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДО СУДА» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ» «СПЕТО В СССР» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» «СЕГОДНЯ» «БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER»

9 - 15 ЯНВАРЯ 19:40 20:30 21:00 21:20 22:20 23:10

Т/с «ДИКИЙ-2» 20с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 18с. «ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ. ЮРИЙ СОЛОМИН» Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 11,12с.

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ 00:40 01:00 01:30 01:50 02:40 03:30 04:25 04:55 05:55 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:30 12:00 12:05 13:00 13:05 14:00 14:15 14:40 15:35 16:00 16:05 17:00 18:00 18:05 19:00 19:20 19:40 20:30 21:00 21:20 22:20 23:10

«БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ДИКИЙ-2» 20с. «ДО СУДА» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «НТВ УТРОМ» «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ» «СЕГОДНЯ» «РУССКАЯ НАЧИНКА» «БИЗНЕС-КЛУБ.BAUER» Х/ф «МАСКВИЧИ» «СЕГОДНЯ» «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 18с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДО СУДА» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ» «СПЕТО В СССР» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» «СЕГОДНЯ» «БИЗНЕС-КЛУБ.КОМПАНИЯ «WIEDER» Т/с «ДИКИЙ-2» 21с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 19с. «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 13,14с.

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ 00:40 01:00 01:30 01:50 02:40 03:30 04:25 04:55 05:55 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:30 12:00

«БИЗНЕС-КЛУБ.КОМПАНИЯ «WIEDER» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ДИКИЙ-2» 21с. «ДО СУДА» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «НТВ УТРОМ» «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ» «СЕГОДНЯ» «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» «БИЗНЕС-КЛУБ.КОМПАНИЯ «WIEDER» Х/ф «МАСКВИЧИ» «СЕГОДНЯ» «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»

12:05 13:00 13:05 14:00 14:15 14:40 15:35 16:00 16:05 17:00 18:00 18:05 19:00 19:20 19:40 20:30 21:00 21:20 22:20 23:10

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 19с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДО СУДА» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ» «СПЕТО В СССР» «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» «СЕГОДНЯ» «БИЗНЕС-КЛУБ.ГОСПОЖА ТЕРЕЗА» Т/с «ДИКИЙ-2» 22с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 20с. «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 15,16с.

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ 00:40 01:00 01:30 01:50 02:40 03:30 04:25 04:55 05:55 08:30 09:00 09:20 09:50 10:10 11:00 11:30 12:00 12:05 13:00 13:05 14:00 14:50 16:00 16:05 17:00 18:00 18:05 19:00 19:25 19:30 20:25 20:30 21:00 22:45

«БИЗНЕС-КЛУБ.ГОСПОЖА ТЕРЕЗА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ПЕРСОНА ГРАТА» Т/с «ДИКИЙ-2» 22с. «ДО СУДА» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «НТВ УТРОМ» «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ ВЕРСИЯ» «СЕГОДНЯ» «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» «БИЗНЕС-КЛУБ.ГОСПОЖА ТЕРЕЗА» Х/ф «МАСКВИЧИ» «СЕГОДНЯ» «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 20с. «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ДО СУДА» «РАЗВОД ПО-РУССКИ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СУД ПРИСЯЖНЫХ» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ» «СЕГОДНЯ» «СОВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...В НОВЫЙ ГОД» «ФИТОМИНУТКИ С ИГОРЕМ ЮСУПОВЫМ» «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» «НОВЫЙ ГОД НА НТВ»

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ 01:00 01:30 02:20 02:40 03:30

«СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ» «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...В НОВЫЙ ГОД» «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» «ДО СУДА» «СУД ПРИСЯЖНЫХ»

04:30 05:00 06:00 06:20 07:10 08:00 08:15 09:05 10:00 10:30 11:00 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 14:10 15:00 15:40 16:30 17:25 18:00 18:55 19:00 19:25 21:15 22:20

«ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» «СЕГОДНЯ» «НАШИ» «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...В НОВЫЙ ГОД» «СЕГОДНЯ» «РАЗВОД ПО-РУССКИ» «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» «СМОТР» «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» «СЕГОДНЯ» «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ» «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» «РУССКАЯ НАЧИНКА» «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 394с. «СВОЯ ИГРА» «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» «МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ» «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» «СОВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» «СЕГОДНЯ» Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» «НАРОД ПРОТИВ ШОУ-БИЗНЕСА» Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ 00:10 01:00 01:50 02:20 02:50 03:15 03:45 04:15 05:00 05:25 06:00 06:20 07:10 08:00 08:15 09:05 10:00 10:30 11:00 11:25 11:55 12:25 13:10 13:40 14:00 14:50 15:30 16:05 16:40 17:30 18:25 18:55 19:00 19:25 23:00

«ОЧНАЯ СТАВКА» Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 7с. «СМОТР» «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» «АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ С ЛЯЙСАН УТЯШЕВОЙ» «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» «РУССКАЯ НАЧИНКА» «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ» «МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ» «СЕГОДНЯ» «ОЧНАЯ СТАВКА» «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ» «СЕГОДНЯ» «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК» «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА» «СПАСАТЕЛИ» «СЕГОДНЯ» «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» «ЕДИМ ДОМА» «НАШИ» «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 395с. «СВОЯ ИГРА» «ИХ НРАВЫ» «МЕЛОДИИ НА ПАМЯТЬ» «РАЗВОД ПО-РУССКИ» «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» «СОВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» «СЕГОДНЯ» «СУПЕРСТАР ПРЕДСТАВЛЯЕТ: НОВОГОДНЕЕ КАРАОКЕ» Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»

CABLEVISION 254 RCN 116 TIME WARNER 523 COMCAST 596 DISH NETWARK 740


Àäðåñ îôèñà:

3101 OCEAN PARKWAY, SUITE 1E, BROOKLYN, NY 11235 Tðàíñïîðò: àâòîáóñû B68, B1 Q Train: îñòàíîâêà OCEAN PARKWAY

В ОФИСЕ ПРОВОДЯТСЯ:

• Çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, ãèïåðòîíèè, ïîâûøåííîãî õîëåñòåðèíà • Äûõàòåëüíûõ ïóòåé óõà, ãîðëà, íîñà • Æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà • Ýíäîêðèííûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ äèàáåò, îæèðåíèå, çàáîëåâàíèÿ ùèòîâèäíîé æåëåçû Ïðèíèìàþòñÿ âñå îñíîâíûå ñòðàõîâêè è Ìåäèêåð

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì

787-200

Р усская РЕКЛАМА

ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ:

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

829-116

• ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ И СЕРДЦА, • ПОЛНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА • ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ • ВНУТРИВЕННЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ВЛИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

718-942-5385

B 45


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 46

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ

03:40

Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

04:00

«НОВОСТИ»

Х/ф «ФИЛИАЛ»

04:15

Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»

02:00

«НОВОСТИ»

05:10

Х/ф «БОЛЬШАЯ НОВОГОДНЯЯ

02:15

Х/ф «ФИЛИАЛ»

00:40

02:30

Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

04:00

«НОВОСТИ»

04:15

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

05:05

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

06:30

М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА ЛОЛО»

07:00

Х/ф «ОРЕХ КРАКАТУК»

08:25

Х/ф «ОПЕКУН»

09:50

«СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»

10:15

«ЗДОРОВЬЕ»

10:55

«ПОКА ВСЕ ДОМА»

11:40

«ФАЗЕНДА»

12:05

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ГРАДУС ПРАЗДНИКА» «ВРЕМЯ»

13:15

Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»

14:50

Х/ф «НА КРЮЧКЕ»

16:15

Х/ф «ЧАРОДЕИ»

18:45

«КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ»- 50 ЛЕТ! ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК»

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

21:00 21:15

«ВРЕМЯ» Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

22:15

Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

23:55

21:30

Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

11:05

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

12:05

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

«НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА. ИСПЫТА-

13:00

«ВРЕМЯ»

НО НА СЕБЕ»

13:30

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

23:20

«НОВОСТИ»

14:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

23:30

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

15:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

15:20

«ХОЧУ ЗНАТЬ»

15:50

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

22:25

«НОВОСТИ»

07:15

13:00

9 - 15 ЯНВАРЯ

«НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 00:45

Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

02:00

«НОВОСТИ»

02:15

Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»

02:30

Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

04:00

«НОВОСТИ»

04:15

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

05:00

«СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ. ДОСТУЧАТЬСЯ

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ

ЩЕНИЕ САНДРЫ» 00:30

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

16:40

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

01:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

18:00

«НОВОСТИ»

02:00

«НОВОСТИ»

18:20

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

02:15

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

19:05

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

03:00

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

20:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

04:00

«НОВОСТИ»

21:00

«ВРЕМЯ»

04:15

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

21:30

Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

06:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

06:25

«ДОБРОЕ УТРО»

22:25

«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

07:00

«НОВОСТИ»

23:20

«НОВОСТИ»

07:15

«ДОБРОЕ УТРО»

23:30

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

10:00

«НОВОСТИ»

10:40

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

11:05

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

12:05

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

00:30

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

13:00

«ВРЕМЯ»

01:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

13:30

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

02:00

«НОВОСТИ»

14:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

02:15

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

15:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

03:00

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

15:20

«ХОЧУ ЗНАТЬ»

04:00

«НОВОСТИ»

15:50

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

04:15

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ЩЕНИЕ САНДРЫ»

06:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

16:40

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

06:25

«ДОБРОЕ УТРО»

18:00

«НОВОСТИ»

07:00

«НОВОСТИ»

18:20

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

07:15

«ДОБРОЕ УТРО»

19:05

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

10:00

«НОВОСТИ»

20:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

10:40

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

21:00

«ВРЕМЯ»

11:05

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

21:30

Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-

12:05

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

13:00

«ВРЕМЯ»

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «БЕРЕГИСЬ

13:30

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

АВТОМОБИЛЯ»

14:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

23:20

«НОВОСТИ»

15:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

23:30

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

15:20

«ХОЧУ ЗНАТЬ»

15:50

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ДО НЕБЕС»

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

06:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

06:25

«ДОБРОЕ УТРО»

07:00

«НОВОСТИ»

07:15

«ДОБРОЕ УТРО»

10:00

«НОВОСТИ»

10:40

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

11:05

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

12:05

«ПРАВО НА ЗАЩИТУ»

13:00

«ВРЕМЯ»

13:30

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

14:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

15:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

15:20

«ХОЧУ ЗНАТЬ»

15:50

«БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

16:40

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

18:00

«НОВОСТИ»

18:20

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

19:05

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

20:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

21:00

«ВРЕМЯ»

22:25

НОЧЬ» 06:40

«ДОБРОЕ УТРО»

07:00

«НОВОСТИ»

07:15

«ДОБРОЕ УТРО»

08:20

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!»

08:55

Х/ф «КУРЬЕР»

10:00

«НОВОСТИ»

10:15

Х/ф «КУРЬЕР»

10:40

«УМНИЦЫ И УМНИКИ»

11:20

«СЛОВО ПАСТЫРЯ»

11:35

«СМАК»

12:05

«МУЗЫКАНТ»

13:00

«ВРЕМЯ»

13:20

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

14:10

«К 290-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ

15:10

Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ

РОССИИ. ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ»

ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ»

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ

ЩЕНИЕ САНДРЫ» 16:40

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

00:30

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

18:00

«НОВОСТИ»

01:25

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»

18:15

«ЖДИ МЕНЯ»

02:00

«НОВОСТИ»

19:00

«ПОЛЕ ЧУДЕС»

02:15

«СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

20:00

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

03:00

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»

21:00

«ВРЕМЯ»

04:00

«НОВОСТИ»

21:30

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД НА ПЕР-

04:15

Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

06:00

«ДРУГИЕ НОВОСТИ»

06:25

«ДОБРОЕ УТРО»

07:00

«НОВОСТИ»

07:15

«ДОБРОЕ УТРО»

01:15

Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

10:00

«НОВОСТИ»

02:00

«НОВОСТИ»

10:40

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

02:15

Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

ВОМ»

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ

50 ЛЕТ СПУСТЯ» 18:00

«НОВОСТИ»

18:10

Х/ф «МОЯ МАМА- НЕВЕСТА»

19:25

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ»

21:00

«ВРЕМЯ»

21:20

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ»

22:35

Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ 00:25

Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

02:00

«НОВОСТИ»

02:15

Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»

03:40

Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»

04:00

«НОВОСТИ»

04:15

Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»

05:30

«ЖДИ МЕНЯ»

06:30

«ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»

07:00

«НОВОСТИ»

07:15

Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»

08:40

Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

10:25

«АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»

10:55

«ЗДОРОВЬЕ»

11:30

«НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»

11:45

«ПОКА ВСЕ ДОМА»

12:30

«ФАЗЕНДА»

13:00

«ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»

14:00

Т/с «МУР»

17:25

«20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН ГОДА»

19:25

Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!»

21:00

«ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»

22:00

«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

23:00

«СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»

ÁÎËÅÅ 117 ÐÓÑÑÊÈÕ

БЕСПЛАТНО ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÛÕ ÊÀÍÀËÎÂ

1000 ÇÀ $30 Â ÌÅÑßÖ

Ïëþñ 15 êàíàëîâ ðàäèî. Îòëè÷íîå êà÷åñòâî! Íèêàêèõ êîíòðàêòîâ! 3КВАРТИР, äíÿ ïðîáíîãî ïðîñìîòðà ДОМОВ

919-100 À òàêæå НА ПРОДАЖУ

Verizon FiOS, Internet, В АРЕНДУ TV, phone. Öåíà $79

www.RusRek.com (718) 974-0741


B 47

 ÎÔÈÑÅ ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß:

• Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèé íåðâíî-ìûøå÷íîãî àïïàðàòà

• Ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ • Êîìïüþòåðíàÿ äèàãíîñòèêà íàðóøåíèé ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ

Ëþáûå âèäû ëå÷åáíûõ áëîêàä! Ìíîãèå ïðîöåäóðû âûïîëíÿþòñÿ ëè÷íî âðà÷îì! ÍÎÂÅÉØÅÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÈ

• Ïðèðîäíûé îçîêåðèò • Ðó÷íîé ìàññàæ è âûòÿæêà • Ìàíóàëüíûå ìàíèïóëÿöèè íà ïîçâîíî÷íèêå • Ëå÷åáíûé óëüòðàçâóê è ýëåêòðîòåðàïèÿ • Ïàðàôèí è òåðìîëå÷åíèå

ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß

A&M OPTOMETRIC GROUP ÃËÀÇÍÎÉ ÖÅÍÒÐ & ÎÏÒÈÊÀ

ВРАЧИ: МАРГАРИТА БАУМАН И АЛЕКСАНДРА ЗЛОТНИК • Ãëàçíûå ïðîáëåìû ó âçðîñëûõ è äåòåé • Äèàãíîñòèêà ãëàçíûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ êàòàðàêòó, ãëàóêîìó, äèàáåòè÷åñêóþ ðåòèíîïàòèþ, ñëåçîòå÷åíèå, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ • Ïîäáîð î÷êîâ è êîíòàêòíûõ ëèíç • Ôîðìû äëÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ è øêîë • Íîâåéøåå îáîðóäîâàíèå

1833 E 13 STR. SUITE 1A Äîêòîð Ôóòîðàí Âoard Certified, Ñïåöèàëèñò âûñøåé êâàëèôèêàöèè ñ 20-ëåòíèì ñòàæåì, âêëþ÷àÿ 10-ëåòíèé îïûò ðàáîòû â êëèíèêå ïðîôåññîðà Ñ.Í. Ôåäîðîâà â Ìîñêâå.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

• Ðåôëåêñîòåðàïèÿ • Ãîìåîïàòè÷åñêîå ëå÷åíèå Ïðèíèìàþòñÿ Medicare, Medicaid è ìíîãèå äðóãèå ñòðàõîâêè Çàïîëíåíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òðàíñïîðò ïàöèåíòàì, 499-909 èìåþùèì ïðàâî

Р усская РЕКЛАМА

718-627-3939

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

• ÎÑÒÐÛÅ È ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÁÎËÈ ËÞÁÎÃÎ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß • ÌÈÃÐÅÍÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÂÈÄÛ ÃÎËÎÂÍÛÕ ÁÎËÅÉ • ÐÀÄÈÊÓËÈÒÛ, ÌÛØÅ×ÍÛÅ ÁÎËÈ, ÓÙÅÌËÅÍÈß ÍÅÐÂΠ• ÍÀÐÓØÅÍÈß ÌÎÇÃÎÂÎÃÎ ÊÐÎÂÎÎÁÐÀÙÅÍÈß • ÝÏÈËÅÏÑÈß È ÎÁÌÎÐÎ×ÍÛÅ ÑÎÑÒÎßÍÈß • ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈß È ØÓÌ Â ÓØÀÕ • ÁÎËÅÇÍÜ ÏÀÐÊÈÍÑÎÍÀ • ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÈ È ÏÎÂÅÄÅÍÈß, ÍÅÂÐÎÇÛ • ÒÈÊÈ, ÄÈÑÊÈÍÅÇÈß È ÄÐÓÃÈÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÄÂÈÆÅÍÈß • ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑËÎÆÍÅÍÈß ÑÀÕÀÐÍÎÃÎ ÄÈÀÁÅÒÀ • ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÒÐÀÂÌ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÀÂÀÐÈÉ

ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÂÛÁÎÐ ÎÏÐÀÂ DIOR, ARMANI, FENDI, D&C, FLEXON, GUCCI, JAGUAR, CAVALLI, VALENTINO, CAZAL, SILHOUETTE, HUGO BOSS 758-92

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ Î×ÊÈ

ÏÎ MEDICARE/MEDICAID ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÑÅ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

1910 AVE U (bet. Ocean Ave & E 19th Str.)

718-759-6979 www.amoptometric.com HOLIDAYS SALE!!! $75

Complete pair of single vision glasses

$150

Complete pair of progressive glasses Frames from special selection, Lenses +/- 4.00 SPH - 2 CYL, Exam not included, Not valid with other offers, vision plans or packages

Up to 30-50% OFF Designer Sunglasses Selected Styles. Not valid with other offers, vision plans or packages.

Kids Special Frames and Lenses

$99 With purchase of complete pair of eyeglasses. Single Vision Polycarbonate Lenses, Lenses +/- 4.00 SPH - 2CYL. Not valid with other offers, vision plans or packages.

• Ãëàçíûå ïðîáëåìû ó âçðîñëûõ è äåòåé. • Âñåñòîðîííÿÿ äèàãíîñòèêà è íîâåéøèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ, ëàçåð è õèðóðãèÿ ãëàçíûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ÷àÿ êàòàðàêòó, ãëàóêîìó, äèàáåòè÷åñêóþ ðåòèíîïàòèþ, äèñòðîôèþ ñåò÷àòêè, ñëåçîòå÷åíèå, âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ. • Ïîäáîð î÷êîâ. Çàïîëíåíèå ôîðì äëÿ âîäèòåëüñêèõ ïðàâ è øêîë. • Âòîðîå ìíåíèå • Íîâåéøåå äèàãíîñòè÷åñêîå è ëå÷åáíîå îáîðóäîâàíèå. • Âñå òåñòû, ïðîöåäóðû è ëàçåðíîå ëå÷åíèå - íåïîñðåäñòâåííî â îôèñå Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì. Ïðèíèìàþòñÿ âñå âèäû ñòðàõîâîê, âêëþ÷àÿ Ìåäèêåéä è Ìåäèêýð Äíåâíûå è âå÷åðíèå ÷àñû ïðèåìà

585-299

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

7 äíåé â íåäåëþ ïðèíèìàåò ãëàçíîé âðà÷


№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 48

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð B 1

×ÒÎ ÆÅ ÄÅËÀÒÜ?

Ìíîãèì èç óâîëåííûõ ìîæåò ïîìî÷ü ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà COBRA - Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ñîõðàíåíèå íà ñðîê äî 18 ìåñÿöåâ ïðåæíåé ñòðàõîâêè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ðàáîòîäàòåëåì. Îäíàêî âñå ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòðàõîâêè áûâøèé ðàáîòíèê ïîêðûâàåò ïîëíîñòüþ èç ñâîåãî êàðìàíà, à ýòî äîâîëüíî äîðîãî: çà ñòðàõîâêó íà ñåìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê ïðèäåòñÿ ïëàòèòü $1 òûñ., à òî è áîëüøå. Àäìèíèñòðàöèÿ Îáàìû ñìîãëà äîáèòüñÿ îáëåã÷åíèÿ ïîëîæåíèÿ áåçðàáîòíûõ íà «êîáðå» (ãîñóäàðñòâî âçÿëî íà ñåáÿ 65% ðàñõîäîâ), îäíàêî çàêîí - Recovery and Reinvestment Act ïåðåñòàë äåéñòâîâàòü â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà. Ñ 2008 ïî 2010 ãîä åãî ïðîäëåâàëè íåñêîëüêî ðàç, îäíàêî â 2010 ãîäó ýòîãî íå ïðîèçîøëî èç-çà ïðîáëåì ñ äåôèöèòîì áþäæåòà. Çàìåòèì, ÷òî â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòðàõîâûõ áåíåôèòîâ, îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü áåçðàáîòíûõ áóäåò ïîëó÷àòü ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà îïëàòó ñòðàõîâîê äî ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ, òàêèõ êàê Ýíòîíè Ðàéò, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Health Access California, ïðåêðàùåíèå ôåäåðàëüíîé ïîìîùè â îïëàòå «êîáðû», ïðèâåäåò ê íåìèíóåìîìó ðîñòó ÷èñëà íåçàñòðàõîâàííûõ. Åñëè óâîëåííûé ðàáîòíèê áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ñòðàõîâêîé ñ âûñîêèìè ïåðâîíà÷àëüíûìè âçíîñàìè çà ïîëüçîâàíèåì ïëàíîì (high-deductible policies), åãî ðàñõîäû âîçðàñòóò. Ñïåöèàëèñòû, îäíàêî, îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ýòîì ñëó÷àå ÷åëîâåê ïîëó÷àåò çàùèòó îò âûñîêèõ, ÷àñòî ïðîñòî íåïîäúåìíûõ âûïëàò çà ïðåäîñòàâëåííîå ëå÷åíèå (catastrophic medical bills). Íàëè÷èå òàêîãî ïîëèñà ïîçâîëÿåò åìó âåñòè ïåðåãîâîðû î ñêèäêàõ çà ëå÷åíèå ñ âðà÷àìè è ñòðàõîâùèêàìè. Ê ñîæàëåíèþ, îáùåïðèíÿòîé ÿâëÿåòñÿ ïðàêòèêà, êîãäà ìåäó÷ðåæäåíèÿ òðåáóþò ñ íåçàñòðàõîâàííûõ áîëüøå äåíåã, ÷åì ñ ëèö, èìåþùèõ ïîêðûòèÿ. Ýêñïåðòû ñîâåòóþò òåì, êòî ïîòåðÿë ñòðàõîâêó ïîñëå óâîëüíåíèÿ, ïðèîáðåòàòü ïîëèñ êðàòêîñðî÷íîãî äåéñòâèÿ – shortterm coverage. Ñòðàõîâûå êîìïàíèè ñîçäàëè òàêîé âèä óñëóã äëÿ ëþäåé, êîòîðûå íà âðåìÿ âûáûëè ñ ðûíêà òðóäà. Îíè ïîêðûâàþò ìåäèöèíñêèå ðàñõîäû ÷åëîâåêà äî òîãî ìîìåíòà, êîãäà îí íàõîäèò íîâóþ ðàáîòó. Òàêèå ñòðàõîâêè äåøåâëå îáû÷íûõ ïëàíîâ èìåííî èç-çà òîãî, ÷òî ðàññ÷èòàíû íà íåïðîäîëæèòåëüíûé ïåðèîä. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò îáðàòèòüñÿ â Blue Cross/Blue Shields èëè ê ñòðàõîâîìó áðîêåðó. Äëÿ ÷àñòè íåçàñòðàõîâàííûõ îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – óæå èìåþùèåñÿ õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Ñåãîäíÿ ñòðàõîâûå êîìïàíèè ìî-

ãóò îòêàçàòü ÷åëîâåêó â ïîëèñå (îíè ëèøàòñÿ òàêîé âîçìîæíîñòè òîëüêî â 2014 ãîäó, åñëè íè÷òî íå ïîìåøàåò ðåôîðìå çäðàâîîõðàíåíèÿ âñòóïèòü â ñèëó â ïîëíîì îáúåìå). Ïîìî÷ü ìîãóò ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû – high-risk pools. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òàêèõ ïðîãðàììàõ ìîæíî ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü â Georgetown University’s Health Policy Institute http://healthinsuranceinfo.net/man aging-medical-bills/high-riskpools-chart.htm Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé ñòðàõîâêè â Íüþ-Éîðêå: Pre-Existing Condition

Ôåäåðàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ National Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ î øòàòíûõ óïðàâëåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò ïîìî÷ü íåçàñòðàõîâàííûì http://www.cdc.gov/mmwr/international/relres.html. Ïðåäñòàâèòåëè CDC îêàçûâàþò ïîìîùü íåçàñòðàõîâàííûì æåíùèíàì, êîòîðûå õîòåëè áû ïðîéòè ìàìîãðàììó èëè ñäåëàòü Pap-test http://apps.nccd.cdc.gov/cancercontacts/nbccedp/contacts.asp.

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ëåêàðñòâ ñî çíà÷èòåëüíîé ñêèäêîé ïîñðåäñòâîì äèñêîíòíûõ êàðòî÷åê ðàçìåùåíà íà ñëåäóþùèõ ïîðòàëàõ: Together Rx Access – www.togetherRxAccess.com, íîìåð òåëåôîíà – (800) 444-4106. Ýòîò âåá-ñàéò ñïîíñèðóþò 9 ôàðìàöåâòè÷åñêèõ êîìïàíèé, ïðåäëàãàþùèõ 20-40 ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà 300 íàèìåíîâàíèé ëåêàðñòâ. Äèñêîíòíàÿ êàðòà êîìïàíèè Merck – www.merckhelps.com/uninsured

“ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÂÛÆÈÂÀÍÈÞ” äëÿ íåçàñòðàõîâàííîãî àìåðèêàíöà

Insurance Plan: New York Íåîáõîäèìî áûòü ãðàæäàíèíîì ÑØÀ èëè èìåòü ñòàòóñ ïîñòîÿííîãî æèòåëÿ ñòðàíû. Íå èìåòü ñòðàõîâêè â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïåðåä îáðàùåíèåì â Pre-Existing Condition Insurance Plan program. Èìåòü õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ñòîëêíóòüñÿ ñ îòêàçîì â ïðåäîñòàâëåíèè ñòðàõîâêè èç-çà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ. Äàííàÿ ñòðàõîâêà ïîêðûâàåò âèçèòû ê âðà÷àì, ëå÷åíèå, íàõîæäåíèå â ãîñïèòàëå è ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâ. Ñòîèìîñòü: Premiums - $362 to $421 per month Deductible – None Out of Pockets Limit - $5,950

ÌÅÄÈÊÅÉÄ

Ëèöà ñ íåáîëüøèìè äîõîäàìè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà Ìåäèêåéä. Æèòåëÿì Íüþ-Éîðêà ñëåäóåò ïîçâîíèòü â íüþ-éîðêñêîå óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîãî âñïîìîùåñòâîâàíèÿ - Human Resources Administration ïî òåëåôîíó (718) 557-1399. Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, ñâÿçàííóþ ñ Ìåäèêåéäîì, ìîæíî ïîëó÷èòü â Centers for Medicare and Medicaid Services http://www.cms.gov/ Åñëè íè îäíà èç ïðèâåäåííûõ îïöèé íå ïîäõîäèò, ìîãóò ïîìî÷ü ãîñóäàðñòâåííûå è áëàãîòâîðèòåëüíûå îðãàíèçàöèè. Ðóòèííûå è äèàãíîñòè÷åñêèå ïðîöåäóðû Ñîòíè community health centers ïðåäëàãàþò áåñïëàòíîå îáñëóæèâàíèå èëè îáñëóæèâàíèå ïî äîñòóïíîé öåíå. ×òîáû íàéòè òàêèå îðãàíèçàöèè â ðàéîíå ïðîæèâàíèÿ áåçðàáîòíûõ, íóæíî ïîñåòèòü Bureau of Primary Health Care http://www.hrsa.gov/about/organization/bureaus/bphc/.

Äèñêîíòíàÿ êàðòà êîìïàíèè Pfizer – www.pfizerhelpfulanswers.com Ñêèäêè íà ëåêàðñòâà ýòèõ êîìïàíèé ñîñòàâëÿþò îò 15 äî 50%.

Ñâîþ ïîìîùü íåçàñòðàõîâàííûì ïðåäîñòàâëÿåò American Cancer Society at 1-800-ACS2345. Ìíîãèå îáùèííûå êëèíèêè, êîòîðûå îêàçûâàþò áåñïëàòíûå óñëóãè èëè óñëóãè ïî äîñòóïíîé öåíå, ïîìîãàþò â âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ðîæäåíèåì äåòåé (Birth control and reproductive care). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíêðåòíîé èíôîðìàöèè ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â Planned Parenthood Federation of America - http://www.plannedparenthood.org/. Íåêîòîðûå ôàðìàöåâòè÷åñêèå êîìïàíèè ïðåäëàãàþò ïîòåíöèàëüíûì êëèåíòàì âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè ëåêàðñòâà ïî äîñòóïíîé öåíå (discount cards). Äëÿ ëèö ñ íåáîëüøèìè äîõîäàìè ïðîèçâîäèòåëè ëåêàðñòâ ñîçäàëè ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû. Ïîñåòèòå ñëåäóþùèå ñàéòû: http://www.needymeds.org/, http://www.pparx.org/ (òåë. 1-888-477-2669). Ñ ïîìîùüþ Partnership for Prescription Assistance (http://www.pparx.org/en/prescription_assistance_programs) ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î 475 ÷àñòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ. Êðîìå òîãî, ìîæíî óçíàòü î ìåñòíûõ ãðóïïàõ (local community groups), ïîìîãàþùèõ çàïîëíÿòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììàõ ïîìîùè.

Ãäå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ïðèîáðåòåíèè íåäîðîãèõ ëåêàðñòâ – àíàëîãîâ ïàòåíòîâàííûõ ìåäèêàìåíòîâ (low cost generic drugs)? Rx Outreach – www.Rxoutreach.com, íîìåð òåëåôîíà – (800) 769-3880. Íà ýòîì âåá-ñàéòå ìîæíî ïðèîáðåñòè íå ìåíåå 350 generic drugs ïî öåíå îò $20 äî $95 (180-day supplies). Xubex Pharmaceutical Services – www.xubex.com, íîìåð òåëåôîíà – (866) 699-8239. Íà ýòîì âåá-ñàéòå ìîæíî ïðèîáðåñòè íå ìåíåå 250 generic drugs ïî öåíå îò $20 äî $30 (90-gay supplies). Ïîìîùü ãðàæäàíàì c íåáîëüøèìè äîõîäàìè, êîòîðûì íóæíà ïîìîùü îêóëèñòà, îêàçûâàåò American Optometric Association http://www.aoa.org/x5607.xml. Ëèöàì ñòàðøå 65 ëåò îêàçûâàåò ïîìîùü the American Academy of Ophthalmology ÷åðåç EyeCare America foundation – òåë. 800-222-3937. Íåçàñòðàõîâàííûì, ó êîòîðûõ íåò ñðåäñòâ íà îïëàòó óñëóã äàíòèñòîâ, ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, êîòîðûå ãîòîâÿò ñòîìàòîëîãîâ. Áîÿçíî? Ýêñïåðòû óñïîêàèâàþò íàñ, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ñòóäåíòû ðàáîòàþò ñ áîëüíûìè ïîä ñòðîãèì ïðèñìîòðîì ïðåïîäàâàòåëåé. Åñëè âû ðåøèòåñü ïîñåòèòü íà÷èíàþùèõ äàíòèñòîâ, çàéäèòå íà ñàéò http://www.nidcr.nih.gov/. Îòäåëåíèå «ñêîðîé ïîìîùè» (emergency room). Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ â emergency room òîëüêî â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè. ×òîáû íå èìåòü çàòåì ãîëîâíîé áîëè ñ îïëàòîé îãðîìíûõ ãîñïèòàëüíûõ ñ÷åòîâ è íå îáùàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè collection agency, êîòîðûì ìåäó÷ðåæäåíèÿ ïîðó÷àþò âûáèâàòü äîëãè. Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Òðèïîëüñêèé


B 49 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Êðîññâîðä

Íà ïèñüìà ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò ïñèõîëîã ËÅÎ ËÅÂÈ

внимание к Вам и испытаете Íàøè ýíäîêðèííûå æåëåçûбоíå лее страстные ласки. Ведь он и ìåíåå ÷óòêî ðåãàðèóþò íà îòðèтак принял ýìîöèè. Вас полной, видит öàòåëüíûå Ãèïîôèçíàÿ Вас, пусть и в одежде, ощущает æåëåçà, îòâå÷àÿ íà ñòðåññ, óñèВаше тело в постели. ãîðìîíîâ. ëèâàåò ïðîèçâîäñòâî Вы нравитесьðåçóëüòàòîì ему именно таÍåìåäëåííûì èõ кой, какаяÿâëÿþòñÿ Вы есть. И он – далеко äåéñòâèÿ ñëàáîñòü, óñне исключение. Немало мужчин, òàëîñòü, áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ которых сексуально привлекают âî âñåì òåëå. именно полные женщины. ПравÏîýòîìó òàê íåîáõîäèìî íàóда, немногие из них рискуют от÷èòüñÿ âûðàáàòûâàòü ïñèõîëîãèкрыто в этом, чтоб ÷åñêóþпризнаваться çàùèòó îòðèöàòåëüíûì не прослыть отставшими от ýìîöèÿì. Î÷åíü ðåêîìåíäóþ моды. Если все же не удастся саïðîâîäèìûå ìíîé ñïåöèàëüíûå мой справиться со своей чрезñåàíñû òàê íàçûâàåìîé “ãëóáèíмерной застенчивостью, некотоíîé ðåëàêñàöèè”, ïðè êîòîðîé рой закомплексованностью, то ðàññëàáëÿþòñÿ íå òîëüêî ëèöî, надежно преодолеть их поможет ðóêè, íîãè, âñå òåëî ïàöèåíòà, íî специальная психотерапия. è äî ðåëàêñàöèÿ “äîáèðàåòñÿ” Кстати, применяемая мною âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Îðãàíèçì методика отлично помогаетðåôи в æå ïî ïðèíöèïó óñëîâíîãî нормализации аппетита, обмена ëåêñà îáó÷àåòñÿ òàêîìó ãëóáîêîвеществ и, как следствие, в знаìó ðàññëàáëåíèþ è â ðåçóëüòàòå чительном уменьшенииñòðåññàì. избыточóñïåøíî ïðîòèâîñòîèò ного веса.

Âñå ñëîâà ýòîãî êðîññâîðäà íà÷èíàþòñÿ íà áóêâó “”.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 4.Âûõîä ÷àñòè âîéñê èç îñàæäåííîãî óêðåïëåíèÿ äëÿ íàïàäåíèÿ íà îñàæäàþùèõ. 7.Ïûøíàÿ êðàñîòà, ðîñêîøü. 10.Àêòðèñà, ñûãðàâøàÿ ðîëü Ýëüçû â ôèëüìå “Ùèò è ìå÷”. 11.Òî, ÷òî âëîæåíî âî ÷òî-íèáóäü. 14.Ìàëåíüêèé âàðåíûé ïèðîæîê ñ íà÷èíêîé èç òâîðîãà, ÿãîä è ò. ï. 15.Ïîâåñòü Ë.Í.Ñåéôóëëèíîé. 16.Îôèöèàëüíîå ïîñåùåíèå. 17.Ñûðîñòü, âîäà, ñîäåðæàùàÿñÿ â ÷åì-íèáóäü. 20.Ñîñóäîðàñøèðÿþùåå ñðåäñòâî. 21.Íàçâàíèå íåêîòîðûõ ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé. 24.Ìåñòî íà ðåêå,

Äëÿ çàïèñè íà ïðèåì ê ïðîôåññîðó çâîíèòå:

(718) 265-0 0260 (917) 306-0 0839

ÏÐÎÔÅÑCOP ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ ËÅÎ ËÅÂÈ, PhD (ñòàæ 20 ëåò) (718) 265-0260 (917) 306-0839

1. Cåìåéíûå è èíòèìíûå ïðîáëåìû 2. Äåïðåññèè, ñòðàõè, íåóâåðåííîñòü, óòðàòà èíòåðåñà ê æèçíè 3. Íàðóøåíèå ðå÷è, ïàìÿòè, ñíà, àïïåòèòà 4. Èçáûòî÷íûé âåñ 5. Âðåäíûå ïðèâû÷êè 28-levi

Îòâåòû â êîíöå ñåêöèè

êóäà ïðèõîäÿò ïèòü çâåðè. 25.×åëîâåê çàäîðíûé, ñ âîèíñòâåííûì õàðàêòåðîì (èðîí.). 27.×åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ ðàçâåäåíèåì âèíîãðàäà. 28.Ïðåäñòàâèòåëü îäíîãî èç íàðîäîâ Åâðîïû. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1.Âûäåðæêà èç êàêîãî-íèáóäü òåêñòà, äîêóìåíòà. 2.Òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ. 3.Âñòàâëåííûé êóäà-íèáóäü è çàêðåïëåííûé êëååì ëèñò áóìàãè. 5.Íàëè÷èå â êîì÷åì-íèáóäü âûäàþùèõñÿ ñâîéñòâ, âíóøàþùèõ ïðåêëîíåíèå, óâàæåíèå. 6.Ïðåïàðàò, ñîäåðæàùèé âåùåñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà. 8.Ðóññêèé ïîýò (1805-27ã. ã). 9.Óñòðîéñòâî, âûïîëíÿþùåå àðèôìåòè÷åñêèå è ëîãè÷åñêèå îïåðàöèè ïî çàäàííîé ïðîãðàììå èëè ïî ê î ì à í ä à ì ïîëüçîâàòåëÿ. 12.Ãîñóäàðñòâîãîðîä â ïðåäåëàõ Ðèìà. 13.Ãîñóäàðñòâî â Åâðîïå. 18.Ðóññêèé ñîâåòñêèé ïîýò íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà. 19.Ðûáîëîâíàÿ ñíàñòü. 22.Ñîçâåçäèå Ñåâåðíîãî ïîëóøàðèÿ. 23.Àìåðèêàíñêèé êîñìè÷åñêèé àïïàðàò äëÿ èññëåäîâàíèÿ Þïèòåðà, Ñàòóðíà è èõ ñïóòíèêîâ. 26.Ëãóí, áîëòóí.

À

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Çóëüôèÿ, 35 ëåò Ксюша, 24 года. Ëåî! ß очень â ïðèíöèïå Лео! Я полная,âïîëíå и ниçäîðîâà, íî î÷åíü çàâèñèìà îò чего не могу с этим поделать. ìàëåéøèõ ñòðåññîâ. Ïîíÿòíî, Никакие диеты не помогают. ÷òî â æèçíè áûâàåò, íî Из-за этого âñÿêîå очень стесняюсь ÷òîáû ñðàçó сòàê ñèëüíî ðàñêвстречаться мужчинами. ðó÷èâàëèñü ìîèжеîòðèöàòåëüНедавно все решилась. íûå ýìîöèè... Áóêâàëüíî çàМы стали близки. Но теперь áîëåâàþ îò äàæå íåçíà÷èòåëüпродолжаю стесняться уже в íûõ ïåðåæèâàíèé. постели. Боюсь, чтоÂîçíèêàþò он увидит ãîëîâíûå íîþò ñïèíà мое тело, áîëè, и разрешаю интим-è øåÿ, æèâîò ïðèõâàòûâàåò. ные отношения только в полÄîëãî ïîòîì îùóùàþ ñèëüíóþ ной темноте. Но он недоволен, óñòàëîñòü, ðàçáèòîñòü êàêóþпытается подсматривать. Изòî, áîëèначались â ìûøöàõ. Ïî÷åìó за этого разногласия ýòî ñî ìíîé и споры. Как ïðîèñõîäèò? убедить его обхоÄîðîãàÿ диться без Çóëüôèÿ! света? Ïîñëåäñòâèÿ ñòðåññîâ ïðîÿâДорогая Ксюша! ÷åðåç äâå ëÿþòñÿ, â îñíîâíîì, Разрешите мне попытаться ðàçëè÷íûå ñèñòåìû îðãàíèçìà: убедить кое в íåðâíóþ чем Вас саму. Жеîäíè ÷åðåç ñèñòåìó, лание видеть обнаженной – äðóãèå - ÷åðåçВас ýíäîêðèííûå æåэто не просто прихоть Вашего ëåçû. партнера. Это – нормальная и Îáû÷íûì ôàêòîðîì ðåàãèðîвесьмаíåðâíîé важнаяñèñòåìû составляющая âàíèÿ ÿâëÿþòсексуальности, мужñÿ íàïðÿæåííûå особенно ìûøöû â ëþáîé ской. Недаром говорят,æå чтоíàïðÿмуж÷àñòè òåëà. Ìûøå÷íîå чина любит глазами. Так дайте æåíèå, âûçâàííîå ñòðåññîì, ему эту возможность, в выиäåéñòâèòåëüíî ìîæåò и ïðîäóöèгрыше áîëè окажетесь, прежде ðîâàòü â ãîëîâå, øåå, всеñïèго, æèâîòå. Вы сами: ощутите большее íå,

Âñå íà “Â”

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

899-35

838-110

Р усская РЕКЛАМА

Àìåðèêàíñêèé äîêòîð âûñøåé êàòåãîðèè â õèðóðãèè è ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 50

ÂÛÑÎÊÎÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÐÀ×È-ÍÅÔÐÎËÎÃÈ ïðèíèìàþò ïàöèåíòîâ ñ çàáîëåâàíèÿìè ïî÷åê

ÍÎÂÅÉØÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ: âñå ïðîöåäóðû ïðîâîäÿòñÿ íà àïïàðàòàõ ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ Fresenius 2008K Èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî îäíîðàçîâûå äèàëàéçåðû Óþòíûå, ïðîñòîðíûå ïîìåùåíèÿ, äîáðîæåëàòåëüíûé ïåðñîíàë, ðóññêîãîâîðÿùèå âðà÷è è ìåäñåñòðû Ðóññêîå òåëåâèäåíèå NTV, NTV+ äëÿ êàæäîãî ïàöèåíòà

(718) 769-4100 www.dialysisforyou.com www.dialysisforyou.com

Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì

2651 East 14th Street, Brooklyn, NY 11235 703-162

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Ïðèíèìàåì Medicare, Medicaid è îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê

Diplomate of American Board of Urology, Fellow of American College of Surgeons Clinical Instructor in Urology, Weil Medical College of Cornell University Attending Urologist at New York Presbyterian Hospital and Long Island College Hospital

Âûâåäåíèå êàìíåé èç ïî÷åê è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ Ìåäèêàìåíòîçíîå ðàñòâîðåíèå Äèñòàíöèîííîå äðîáëåíèå Èçìåëü÷åíèå ëàçåðîì, óëüòðàçâóêîì Ýíäîñêîïè÷åñêîå èçâëå÷åíèå (áåç ðàçðåçà)

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Íåäåðæàíèå ìî÷è Âèäåîóðîäèíàìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ Òðåíèðîâêà ìî÷åâîãî ïóçûðÿ Ëåêàðñòâåííàÿ òåðàïèÿ Êîððåêöèÿ àíàòîìè÷åñêèõ ïðè÷èí

Èíôåêöèè ìî÷åâûõ ïóòåé Âñå òåñòû, ïðîöåäóðû è àìáóëàòîðíûå îïåðàöèè ïðîâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â Öåíòðå Ïðè íåîáõîäèìîñòè - ãîñïèòàëèçàöèÿ â NY Presbyterian Hospital Cornell Medical Center, Long Island College Hospital

Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ, ïî÷åê, ïîëîâûõ îðãàíîâ Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà, óëüòðàçâóê, áèîïñèÿ Õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ Èìïëàíòàöèÿ ðàäèîàêòèâíûõ ÷àñòèö â ïðåäñòàòåëüíóþ æåëåçó (áåç ðàçðåçà) Õèìèî-, ãîðìîíî-, èììóíîòåðàïèÿ

Ìóæñêàÿ ñòåðèëèçàöèÿ (vasectomy) Ëå÷åíèå ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ Ìèêðîõèðóðãèÿ Êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ïðîñòàòèòà Âåíåðè÷åñêèå áîëåçíè

Àäåíîìà ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû Áåçîïåðàöèîííîå ëå÷åíèå Ìèêðîâîëíîâîå ïðîãðåâàíèå

Ëå÷åíèå ëàçåðîì íåïîñðåäñòâåííî â Öåíòðå

Èìïîòåíöèÿ Óëüòðàçâóê êàâåðíîçíûõ àðòåðèé Êîìïüþòåðíîå ñêàíèðîâàíèå Ñîñóäèñòàÿ õèðóðãèÿ Ìåäèêàìåíòîçíîå ëå÷åíèå Âàêóóìíàÿ òåðàïèÿ Èìïëàíòû

Ïðåæäåâðåìåííîå ñåìÿèçâåðæåíèå

×àñû ðàáîòû: ïîíåä-÷åòâ. 9 ÀÌ - 8 ÐÌ, ïÿòí. 9 ÀÌ - 6 ÐÌ

Ïðèíèìàåì Medicare è îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê

1523 Voorhies Ave., Brooklyn, NY 11235

Ïðèíèìàåì êðåäèòíûå êàðòû Visa, Master Card, Discover


B 51 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

HOLIDA ÓÄÀËÅÍ Y’S SPECIAL ÈÅ ÂÎË • BIKIN • FUL I+UNDERARM ÎÑ:

XEOM

L LEGS+ S - $12 • LIP+ BIKINI - $2505 CHI UNDER ARMS -N+ $100

!ÊÎÆÈ NÆEÅW ÍÈÅ T”

 ÑÓÏÅÐ ÊÓÏÎÍ

ÏÎÑËÅ

ÄÎ

ÏÎÑËÅ

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÁÎÒÎÊÑÓ -

Dysport & Xeomin

ÍÎÂÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÄËß ÓÄÀËÅÍÈß ÌÎÐÙÈÍ

ь! н е д н за оди ÿ

20% ñêèäêà íà ëþáóþ ïðîöåäóðó äî 31 ìàðòà ñ ýòèì êóïîíîì

ÄÎ

цо àöè RS и л е о SE A Нов îìáèí L AL !

Ê N åñòü ÀÒÛ ÄËßÈ O I T ñ ÅÇÓËÜÒ ÐÀÌΠŠC à í A ó R F íà ÊÈÅ Ð È, Ø ÒÀÊÆ

OÑÒÈ×ÅÑ

ß À ÖÈ ÍÒÀ ÐÙÈÍ, ÎÆÅÍÈ È Å À Ì Ò Ã ÔÀÍ Èß ÏÈ ÈÕ ÌÎ ÎÌÎË ÊÎÆ ÜÊ ÅÍ ÄËß ËÅ× ÌÀËÅÍ

BROOKLYN OFFICE: 2615 EAST 16th STR. (ÌÅÆÄÓ AVE. Z & SHEEPSHEAD BAY RD) • 718-743-2525

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

IF L E R I P M A “V

ÏÎÑËÅ

ÀÍÎÍÑ!

ÎÌÎËÀÎÊÒÎÐÀÌÈ ÐÎÑÒÀÊÀÌÈ Ô ÌÈ ÊËÅÒ Û Â Î Ë Î Â È ÑÒ

ÄÎ

425-103

Í ORT È DYSP IN

ÏÎÑËÅ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

75 $2À5B-O$TOX,

ÄÎ

Р усская РЕКЛАМА

• Óäàëåíèå íåæåëàòåëüíûõ âîëîñ íà ëèöå è äðóãèõ ÷àñòÿõ òåëà • Îìîëîæåíèå êîæè ëèöà, øåè, ðóê • Óäàëåíèå âàðèêîçíûõ âåíîê è ìåëêèõ êàïèëëÿðîâ (spiders) • Ñòèìóëÿöèÿ îáðàçîâàíèÿ íàòóðàëüíîãî êîëëàãåíà • Àáñîëþòíî íîâîå ëå÷åíèå ïèãìåíòàöèé íà ëèöå èç-çà ñîëíå÷íîãî ïîðàæåíèÿ è âñëåäñòâèå ìåëàçìû (õëîàçìû) • Åäèíñòâåííî ýôôåêòèâíîå ëå÷åíèå ðîçàöåè (ïîêðàñíåíèå ëèöà ñ âûñûïàíèÿìè) • Ìèêðîäåðìàáðàçèÿ – ÷èñòêà è ïîëèðîâêà êîæè • Èíúåêöèè Botox, Restylane, Juvederm, Perlane, Radiesse äëÿ êîððåêöèè ìîðùèíîê è äåôåêòîâ êîæè • Ëå÷åíèå óãðåâîé ñûïè è øðàìîâ • Óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà Jet Peel äëÿ ÷èñòêè êîæèÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

ÍÀØÈ ÓÑËÓÃÈ :


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 52

МЕДИЦИНА: МИРОВЫЕ СЕНСАЦИИ РЫБИЙ ЖИР СПАСЕТ ОТ ЛЕЙКЕМИИ Рыбий жир давно отвоевал себе место БАДа, позитивно влияющего на состояние сердца, нервной системы.

еперь же ученые предлагают применять ингредиент рыбьего жира в качестве полноценного средства против лейкемии, пишет Diets in Review. Согласно данным Университета Пенн Стэйт, соединение дельта-12-протагландин J3 (D12PGJ3) способно прицельно влиять на стволовые клетки, стоящие за развитием лейкемии. Как показал эксперимент, соединение убивало стволовые клетки хронического миелолейкоза в организме грызунов. Известно, что это соединение является производным жирной эйкозапентаеновой кислоты, содержащейся в рыбьем жире. Некоторые же метаболиты кислоты омега-3 способны выборочно убивать стволовые клетки (в селезенке и костном мозге), вызывающие рак, защищая от повторного возникновения болезни. Убийство стволовых клеток происходит посредством активации гена p53, который программирует стволовые клетки на смерть. Дозировка, применяемая в ходе испытания, для грызунов составляла 600 нанограммов. Ученые собираются в ближайшее время протестировать соединение на людях.

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Т

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ПРОТИВ ТУГОУХОСТИ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Специалисты английского Университета Киля будут лечить возрастную тугоухость с помощью стволовых клеток. ак сообщает The Daily Telegraph, серию соответствующих экспериментов приготовилась провести исследовательская группа под

К

руководством Дэйва Фернесса (Dave Furness). Исследователи выяснили, что возрастное снижение остроты слуха связано с ухудшением состояния фиброцитов. Они являются предшественниками фибробластов (зрелых клеток соединительной ткани). В улитке внутреннего уха фиброциты регулируют ионный состав жидкости, по которой распространяются звуковые колебания. В настоящее время группа Фернесса выращивает культуру фиброцитов в лаборатории из стволовых клеток. На следующем этапе работы выращенные таким образом фиброциты будут пересажены во внутренне ухо пациентов с возрастным снижением слуха. Исследователи обсуждают технику проведения соответствующего хирургического вмешательства. По словам ученых, в Великобритании насчитывается более девяти миллионов больных возрастной тугоухостью, это расстройство наблюдается у каждого второго британца старше 60 лет.

В феврале 2011 года австралийские специалисты предложили использовать аналогичную методику для лечения нейросенсорной тугоухости, которая обусловлена нарушением волосковых клеток – нейронов, воспринимающих колебания жидкости в каналах внутреннего уха. Они пересадили мышам стволовые клетки, которые должны были заменить поврежденные нейроны. Через месяц после трансплантации мыши смогли воспринимать значительно более тихие звуки, чем до операции.

АВАСТИН: ЗА И ПРОТИВ Авастин способен стабилизировать опухоли у женщин с развитой формой рака яичников, увеличивая период стабильности более чем на 3,5 месяца, показали исследования, результаты которых опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. ежду тем, известно, что Авастин не увеличивает продолжительность жизни и вызывает серьез-

М

ные побочные эффекты. Во всем мире от рака яичников страдают около 200000 женщин, а ежегодно умирают 125000. Обычно рак обнаруживают, когда он уже успел распространиться в другие органы, и химиотерапия не очень эффективна в этом случае. Однако теперь, по словам онколога Роберта Бергера, благодаря последним исследованиям Авастина эта ситуация может измениться. Известно, что Авастин представляет собой антитело, которое вмешивается в работу фактора роста в раковых клетках. В итоге опухоль не может формировать новые сосуды. Вкупе с химиотерапией препарат не дает опухолям разрастаться, пишет The Los Angeles Times. Группа специалистов под руководством Бергера изучила, сколько времени рак может жить в теле, не приводя к ухудшению ситуации, на примере более 1800 женщин. Стандартная терапия вместе с Авастином продлевала время стабильности рака с 10 месяцев до 14. Еще одно изыскание провел доктор Тимоти Перрен. Обследование 465 пациентов с развитыми формами рака показало: обычный подход давал период стабильности продолжительность в 14,5 месяцев, а при приеме Авастина – в 18 месяцев. Также у второй группы отмечались более высокие показатели выживаемости (36,6 месяцев прости 28,8).

КРАСНОЕ МЯСО И РИСК РАКА ПОЧЕК

век в возрасте 50 лет и старше. Исследователи проанализировали рацион людей, включая потребление мяса. Далее за ними следили в течение девяти лет, чтобы выявить случаи рака. За обозначенное время примерно 1800 человек заработали рак. При этом в среднем мужчины съедали 57-85 граммов мяса в день, а женщины – от 28 граммов до 57. Люди, потреблявшие мясо больше всех (около 113 граммов) на 19% чаще страдали от рака. Особенно это было актуально для так называемого папиллярного рака. Повышенный риск также отмечался в группе людей, потреблявших хорошо прожаренное мясо, в котором фиксировался высокий уровень канцерогенов.

НОВОЕ ЛЕКАРСТВО ИЛИ НОВЫЙ НАРКОТИК? В ближайшее время на рынке может появиться новое болеутоляющее средство, которое уже вызвало сомнение у ряда экспертов. ело в том, что оно представляет собой чистый гидрокодон. На сегодняшний день он входит в состав 404 препаратов, но во всех случаях гидрокодон смешан с другими активными веществами. Например, в Викодине он сочетается с ацетаминофеном, отмечает ABC News. Если Управление по продовольствию и медикаментам США одобрит новое обезболивающее, одна из его версий появится на рынке уже в 2013 году. Между тем, некоторые эксперты подчеркивают: препарат может усугубить ситуацию с аптечной наркоманией в стране. Доктор Джоэль Сэйпер полагает, что нет необходимости изобретать еще одно опиоидное средство.

Д

Хорошо прожаренное красное мясо повышает риск рака почек. С таким предупреждением выступили американские ученые в журнале American Journal of Clinical Nutrition. ни выяснили, что люди среднего возраста, любящие мясо, на 19% чаще страдали от рака почек. Также высокая концентрация соединений, которые можно найти в жареном мясе, связана с этим недугом, сообщает Reuters. Ранее проводимые изыскания уже выявляли связь между мясом и раком почек, однако до недавнего времени многие сомневались в достоверности этих выводов. Кэрри Дэниэль из Национального американского института рака вместе с коллегами использовала данные 500000 чело-

О

А, по словам доктора Ллойда Саберски, гидрокодон вызывает сильную зависимость. Правда, как и морфин, и оксикодон. Поэтому нет причин выделять это средство среди уже существующих. Если с ним появятся определенные проблемы, эксперт советует усовершенствовать законодательство и директивы, а не обрушиваться с критикой на сам препарат.


МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ечение его длительное и непростое. Положительного эффекта можно добиться при комплексном лечении. Использование народных средств позволяет победить этот недуг.

Л

B 53 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

Простатит поражает каждый год огромное количество мужчин.

встаньте в полный рост, ноги вместе и выполняйте приседания на одну треть, при этом в этой позе необходимо поочередно двигать коленями вперед. Упражнение это выполняется в течение 5 минут. Упражнение не из легких, но постепенная тренировка позволит избавиться от простатита. Одной из причин заболевания простатитом является употребление в пищу животных белков. Из-за перегруженности органов выделения, мочевая кислота не

ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

873-147

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

выводится из организма в нужном объеме. Она впитывается в мышечную ткань, что и способствует возникновению болезни. Для нормализации деятельности выделительной системы, рекомендуется пить сок спаржи, смешанный с морковным, огуречным или свекольным соком. Сок нужно пить по желанию. Вместе с тем для того чтобы добиться положительного результата в день нужно пить не менее 600 мл сока. Эффективным при лечении простатита считается сок из ягод черной бузины. Пьют его в утренние часы. На голодный желудок перед употреблением сока нужно выпить стакан дистиллированной воды, а через 1015 минут нужно выпить столовую ложку сока. Курс соколечения составляет десять дней. При таком лечении возможно повышение температуры, что подтверждает факт самоисцеления. При лечении болезней предстательной железы зарекомендовал себя и прополис. Его противовоспалительные и спазмолитические свойства достаточно широко известны. В связи с этим он помогает излечить организм и устранить симптомы болезни. Для лечения применяется экстракт прополиса, выпаренный из спирта (40 г прополиса на 200 мл спирта). 0,1 г экстракта смешивается с 2 г масла какао. Из этой смеси делают свечу, которую вставляют ректально на ночь. Лечение длится один месяц. Позаботьтесь о своем здоровье прежде, чем оно начнет напоминать вам о себе.

Р усская РЕКЛАМА

Одним из действенных и доступных средств лечения простатита являются семена тыквы. Еще старые знахари боролись с болезнью при помощи семян. Тыквенные семечки содержат большое количество цинка. А именно цинк является самым необходимым мужским микроэлементом. Считается, что прием 30 семечек до еды избавят от этой болезни. В этом количестве семечек содержится суточная норма цинка. Кроме этого способа семечки можно потреблять в перекрученном виде. Для этого полкило семечек перекручивают на мясорубке, добавляют 200 граммов меда. Перемешивают. Массу делят на маленькие кусочки, скатывают в шарики размером с лесной орех. Хранят это лакомство в холодильнике. Принимают по одному шарику до еды минут за 30 один – два раза в день. Шарик при этом нужно тщательно пережевывать и сосать около 2-3 минут. Чтобы шарики не были холодными, их необходимо заранее доставать из холодильника. Кроме того семечки не должны быть жаренными. С помощью этого средства, по мнению травников, можно не бояться обострения болезни. Одного курса в год будет вполне достаточно. Еще одним спасительным средством является лещина. Для снадобья понадобится несколько свежих веток с листьями. Залив водой, поместить их в эмалированную посуду и довести до кипения. Затем, на медленном огне прокипятить, в течение 20 минут. Дать настояться пока отвар не станет краснокоричневого цвета. Затем вылить весь отвар в чашку и парится. Недельный курс таких процедур избавит вас от простатита. Кроме применения лечебных снадобий победить болезнь помогает лечебная физкультура. Первое простое упражнение заключается в утреннем массаже промежности. Массаж необходимо делать в течение 5 минут. Такой массаж избавляет от застоя предстательной железы. Затем, после того как вы встали с постели, сделайте еще одно упражнение. Для этого


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 54

МИРОВАЯ МЕДИЦИНА: СОБЫТИЯ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ БРИТАНИЯ: БОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ Великобритания ставит печальные рекорды.

государственных больницах страны за два прошедших года число пациентов, которые заразились опасными для жизни инфекциями, увеличилось почти вдвое, достигнув беспрецедентных показателей, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. Так, если в 2008-2009 годах число пациентов, подхвативших внутрибольничные инфекции, составляло 22448 человек, то в 2010 оно увеличилось до 31447, а в 2011 достигло рекордной цифры в 42712 человека. Это самый высокий показатель за последние 13 лет. В 1998-1999 годах подобных случаев было всего 335, пишет The Telegraph. Среди наиболее распространенных случаев эксперты называют заражение супербактериями MRSA (метициллинрезистентный золотистый стафилококк), Clostridium difficile, а также норовирусом и E.coli. Большинство заразившихся – пациенты старше 75 лет, показывает статистика. В результате заболеваний, вызванных такими инфекциями, им пришлось пролежать на больничной койке в среднем на 31 день дольше. Эксперты считают, что основная причина заражений пациентов больничными инфекциями – низкий уровень гигиены. А накануне Агентство по охране здоровья сообщило, что за последние две недели в госбольницах страны было зафиксировано 46 подозрительных случаев заражения норовирусом. Данные сообщения резко контрастируют с заявлениями властей. В частности, в Департаменте здравоохранения утверждают: благодаря принятым в больницах мерам, в этом году количество случаев заражения

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

В

внутрибольничными инфекциями резко снизилось и достигло рекордно низкого показателя.

хому обращению во время исполнения своих обязанностей, сообщает EurekAlert!.

РФ: РЕКОРДНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

сследователи из Больницы Сент-Майкл в Торонто опросили на предмет насилия на работе 1381 сотрудника неотложных медицинских служб Онтарио и Новой Шотландии, которые участвовали в образовательном семинаре в Торонто в 2011 году. 70 процентов опрошенных были мужчинами, медиана возраста составила 34 года, а средний опыт работы – 10 лет. Всем участникам исследования был задан вопрос о том, подвергались ли они плохому обращению на работе в течение последних 12 месяцев. Под плохим обращением подразумевались словесные оскорбления, рукоприкладство и сексуальное насилие. Выяснилось, что жертвами такого обращения со стороны пациентов, их родственников или друзей, собственных коллег или случайных прохожих ежегодно становятся более двух третей парамедиков. Словесные оскорбления получали 67,4 процента опрошенных (62,9 процента – от пациентов, 36,4 процента – от членов семьи и друзей больных, 20,8 процента – от коллег и 5,8 процента – от прохожих). Угрозы в свой адрес слышали 41,5 процента сотрудников неотложных служб (37,8 процента – от пациентов, 27 процентов – от членов семьи и друзей больных, 45,3 процента – от коллег и 3,4 процента – от прохожих). Физическому насилию подвергались 26,1 процента участников исследования (92,3 процента – от пациентов, 11,1 процента – от членов семьи и друзей больных, 3,8 процента – от коллег и 2,3 процента – от прохожих).

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что за всю историю в современной России удалось добиться самой высокой средней продолжительности жизни, отмечает АМИТАСС. ак заявил Медведев, это стало возможным благодаря «реализации демографических программ». Так, за четыре года в стране родились более шести миллионов детей. Согласно статистике, это рекордные показатели за последние двадцать лет. Притом, смертность снижалась даже быстрее первоначальных ожиданий.

К

Что касается самой средней продолжительности жизни, то с 2006 года она увеличилась почти на три года и приблизилась к отметке в 69 лет. Женщины в России в среднем живут около 75 лет, так как они более сознательно относятся к состоянию здоровья. «У нас такого не было никогда», – подчеркнул президент. Он заверил, что благодаря новой программе модернизации здравоохранения данные показатели удастся еще повысить. Правда, итоги Всероссийской переписи населения 2010 года свидетельствуют: за последние восемь лет население страны сократилось на 2,3 миллиона человек. По мнению профессора Валерия Елизарова, чьи слова приводит ИА REX, за последние четыре года ситуация действительно несколько стабилизировалась. Однако ресурсы на поддержание высокой рождаемости в стране все же исчерпаны.

КАНАДА: БЫТЬ ПАРАМЕДИКОМ ОПАСНО Канадские ученые пришли к выводу, что большинство парамедиков подвергаются пло-

И

Сексуальные домогательства терпели 13,6 процента парамедиков (64,7 процента – от пациентов, 18,4 процента – от членов семьи и друзей больных, 41,2 процента – от коллег и 8,8 процента – от прохожих), а нападениям на сексуальной почве подвергались 2,7 процента из них (88,9 процента – от пациентов, 7,4 процента – от членов семьи и

друзей больных, 14,8 процента – от коллег и 2,7 процента – от прохожих). Как отметила руководитель работы Блэр Байэм (Blair Bigham), для оценки влияния всех этих видов насилия на работу и жизнь медработников необходимы дальнейшие исследования.

АВСТРАЛИЯ: РЕДКАЯ ФОРМА ЭНЦЕФАЛИТА В Австралии зафиксирована вспышка редкого заболевания под названием «энцефалит долины Муррея».

ак передает ABC News, случаи заражения отмечены в двух южных штатах страны – в Виктории и Новом Южном Уэльсе. Пока от инфекции пострадали только куры, которых специально разводят в этой местности с целью раннего выявления вируса, переносимого москитами. В связи с этим местные власти призвали население принять дополнительные меры предосторожности в отношении укусов москитов, а также следить за проявлением таких симптомов, как сильная головная боль, лихорадка, ригидность затылочных мышц, сонливость и спутанность сознания. С энцефалитом долины Муррея медики сталкиваются не очень часто, подчеркивая ее смертоносность (летальность доходит до 42%). В Новом Южном Уэльсе этот вирус фиксируют один раз в несколько десятилетий. Когда это происходит, в первую очередь, он поражает домашнюю птицу, но может передаваться и человеку. Притом, бывает, заразившийся долгое время не догадывается о недуге, так как симптомы проявляются в легкой форме. Последний раз вспышка энцефалита фиксировалась в Австралии в середине 1970-х годов. Тогда заболели порядка 6080 человек. Кроме того, два случая заражения произошли прошлым летом. В одном из них у зараженного человека не было симптомов болезни, сообщил директор Центра по охране здоровья, доктор Джереми Маканулти.

К


961-162

B 55 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

ÊÓÏÎÍ

ËÀÇÅÐÍÎÅ (ZOOM)

ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÅ ÇÓÁΠ ÒÅ×ÅÍÈÅ 1 ×ÀÑÀ ÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÎ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ $350 Äåéñòâèòåëüíî äî 12.31.2011

310-122

ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

1812 QUENTIN ROAD (UNIT M1), BROOKLYN, NY

Òåë: 718-376-3074

Visit our office on the Internet at WWW.DRZDENTAL.COM

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÎÂÛÕ È ÑÒÀÐÛÕ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

• Âûñîêîêà÷åñòâåííîå è äîñòóïíîå ñòîìàòîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå äåòåé è âçðîñëûõ • Íîâåéøèå òåõíîëîãèè ïðîòåçèðîâàíèÿ • Âñåãî îäèí ñíèìîê ïðè ïîìîùè ïàíîðàìíîãî ðåíòãåíà ïîìîæåò ïîñòàâèòü äèàãíîç • Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêó ïàðîäîíòîçà ïðîèçâîäèò Dental Hygienist • Opalescence – ñàìûé íàäåæíûé ìåòîä îòáåëèâàíèÿ çóáîâ • Ëå÷åíèå ñëîæíûõ çóáíûõ êàíàëîâ ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîèçâîäèò âðà÷-endodontist Ïðèíèìàþòñÿ âñå îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê, Ìåäèêåéä, Americhoice, Care Plus

Р усская РЕКЛАМА

Ïðèíèìàåì Medicaid, DC37, Americhoice, Fidelis, NY Presbyterian, Healthfirst, Metroplus, 32BJ, Magnacare (Local 348), Fidelis 1199 è îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê


RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 56

ЭТО ИНТЕРЕСНО Этот гороскоп поможет узнать представителям всех знаков Зодиака, что может нанести вред их здоровью в грядущем 2012 году. имволом 2012 года является Черный (Синий) Водяной Дракон, ему свойственна огромная сила и крепкое здоровье. Поэтому он охотно поделится своим богатырским здоровьем с остальными знаками Зодиака, родившимися в той или иной декаде каждого месяца.

С

Овен 1-я декада (21.03-30.03) – возможны авитаминоз, нервные и физические истощения. 2-я декада (31.03-09.04) – здоровье будет стабильное, но не самое хорошее. 3-я декада (10.04-20.04) – здоровье будет стабильное, но стоит придерживаться диеты. Телец 1-я декада (21.04-30.04) – не стоит употреблять много алкоголя, и изматывать себя тусовками, иначе истощение организма не заставит себя ждать. 2-я декада (01.05-10.05) – возможно пониженное давление, обратите внимание на свои сосуды. 3-я декада (11.05-21.05) – уделяйте своему здоровью повышенное внимание, ни в коем случае не запускайте его. Близнецы 1-я декада (21.05-31.05) – здоровье будет непостоянным – то плохо, то хорошо.

2-я декада (01.06-10.06) – будьте аккуратными в приеме лекарственных средств, нестабильность в психологическом состоянии. 3-я декада (11.06-21.06) – здоровье хорошее, но не стоит забывать о профилактике. Рак 1-я декада (22.06-01.07) – возможно, ваше здоровье разладится, обратите на это внимание. 2-я декада (02.07-11.07) – здоровье будет хорошее, но присутствует склонность к полноте; для женщин, которые беременны, стоит обратить внимание на здоровый образ жизни.

3-я декада (12.07-23.07) – в целом здоровье не причинит вам беспокойств, но есть мелкий недуг, на который следует обратить внимание, и не запускать.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

å â

ò

áè

ëå

çí

åñ

26

Ó âàñ íèçêèé äîõîä? Íåò ìåäèöèíñêîé ñòðàõîâêè? Âû âðåìåííî íàõîäèòåñü â ñòðàíå?

ÎÁÐÀÒÈÒÅÑÜ Ê ÍÀÌ!

K&G Diagnostic Radiology Center

Ïî ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå äëÿ òàêèõ ïàöèåíòîâ â íàøåì îôèñå óñòàíîâëåíà ïðèåìëåìàÿ îïëàòà çà ñëåäóþùèå îáñëåäîâàíèÿ:

ÄËß ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ ÑÎÍÎÃÐÀÌÌÀ . . . . . . . . . . . . .$135 (ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà îðãàíîâ æèâîòà, ïî÷åê, ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû, ùèòîâèäíîé æåëåçû. Äèàãíîñòèêà áåðåìåííîñòè)

. . . . . . . .$150

(èññëåäîâàíèå ðàáîòû ñåðäöà)

ÂÀÑÊÓËßÐÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ . . . . . .$150 (ïðîâåðêà ñîñóäîâ, âåí, àðòåðèé)

1-я декада (23.07-03.08) – высокая возможность оказаться на больничной койке, но в целом здоровье будет проходить в восстановительном режиме. 2-я декада (04.08-13.08) – хроническая усталость будет преследовать вас весь год. 3-я декада (14.08-23.08) – если вы сами не захотите, болезнь не отступит от вас – при малейших симптомах, необходимо обратиться к врачу. Дева 1-я декада (24.08-02.09) – присутствует необходимость очистить кровь.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÇÄÎÐÎÂÜß

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

ÝÕÎÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌÌÀ

Лев

972-133

PORTABLE SONOGRAPHY SERVICES AVAILABLE FOR MEDICAL OFFICES Ïðèíèìàþòñÿ îñíîâíûå âèäû (718) 421-6363 ñòðàõîâîê, HMO è Medicare Fax (954) 925-3888

1869 83rd Str., Brooklyn, NY 11214 • 1452 Flatbush Ave., Brooklyn, NY 11210 e-mail: zina_gubich@yahoo.com

Р Е К Л А М А

2-я декада (03.09-12.09) – необходимо обратиться к врачу, присутствует болезнь, о которой ты не знаешь. 3-я декада (13.09-23.09) – здоровье будет хорошее, но не забывать про профилактику. Весы 1-я декада (24.09-02.10) – здоровье будет стабильное. 2-я декада (03.10-12.10) – вы больше будете зацикливаться на болезни, нежели она у вас будет присутствовать. 3-я декада (13.10-23.10) – если вы будете и дальше продолжать вести нездоровый образ жизни, помощь врача вам точно вскоре понадобится. Скорпион 1-я декада (24.10-01.11) – возможно, вас атакуют детские болезни во взрослом возрасте.

2-я декада (02.11-12.11) – только мелкие недомогания, смогут доставить вам неудобства в плане здоровья. 3-я декада (13.11-22.11) – будет слишком много похмелья, интоксикаций, отравлений пищевыми продуктами, в итоге – упадок сил. Стрелец 1-я декада (23.11-01.12) – если у вас присутствовала какая-либо болезнь – в 2012 году обязательно придет выздоровление. 2-я декада (02.12-11.12) – по здоровью будет довольно стабильное состояние, неожиданностей не предвидится. 3-я декада (12.12-21.12) – болезнь, если таковая есть, будет уходить очень и очень медленно. Остерегайтесь отравлений и похмельного синдрома. Козерог 1-я декада (22.1231.12) – возможна временная нетрудоспособность, апатия. 2-я декада (01.01-10.01) – здоровье будет хорошее, но не стоит забывать о профилактике. 3-я декада (11.01-20.01) – берегите свою голову от травм и простуд, в остальном все будет довольно хорошо. Водолей 1-я декада (21.0130.01) – остерегайтесь небольшого воспалительного заболевания, которое доставит немало проблем. 2-я декада (31.01-09.02) – не переусердствуйте в употреблении лекарственных средств, без врача не стоит принимать никаких лекарств. 3-я декада (10.02-19.02) – больше уделите внимания своему телу, уходу за ним. Рыбы 1-я декада (22.02-29.02) – очень внимательно подойдите к своему здоровью, проблемы есть. 2-я декада (01.03-10.03) – болезнь будет, но она быстро пройдет, да так, что вы и сами этого не заметите. 3-я декада (11.03-20.03) – присутствуют проблемы со здоровье, обязательно посетите врача, и обследуйте свой организм.


B 57 Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

*

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÂÑÅÃÎ ÇÀ 1 ÂÈÇÈÒ

ÂÑÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ - ÍÀØÈ ÏÀÖÈÅÍÒÛ

- ÇÀÊÐÛÒÜ ÏÐÎÌÅÆÓÒÊÈ ÌÅÆÄÓ ÇÓÁÀÌÈ - ÂÛÐÎÂÍßÒÜ ÊÐÈÂÛÅ ÇÓÁÛ - ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ ÔÎÐÌÓ, ÖÂÅÒ ÇÓÁÎÂ ÄÎ

ÏÎÑËÅ 1 ÂÈÇÈÒÀ

• Air Abrasion - ïëîìáû áåç óêîëîâ, áåç áîðìàøèíû, áåç áîëè ÄÎ

ÏÎÑËÅ 1 ÂÈÇÈÒÀ

ÄÎ

ÏÎÑËÅ 1 ÂÈÇÈÒÀ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ - ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß C ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ È ÂÍÓÒÐÈÐÎÒÎÂÎÉ ÂÈÄÅÎÊÀÌÅÐÛ

718-376-8656

Visit us on the web:

www.omnidentalcare.com

514-154

313 KINGS HWY, BROOKLYN (corner of W. 6 Street)

N-TRAIN, BUS B 82

• Ñosmetic Imaging - âàøà íîâàÿ óëûáêà íà ýêðàíå äî íà÷àëà ïðîöåäóðû • Laser Whitening - îòáåëèâàíèå çà 1 âèçèò ñ âåëèêîëåïíûì ðåçóëüòàòîì

Oleg Borshch, DDS, Member of American Academy of Cosmetic Dentistry Diana Krinker, DDS, Member of Academy of General Dentistry Ïðèíèìàåì îñíîâíûå ñòðàõîâêè. Ìåäèêåéä íå ïðèíèìàåì.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

OMNI DENTAL CARE, P.C. ÏÎÑËÅ 1 ÂÈÇÈÒÀ ÄÎ

• 3-D Video Glasses - ñìîòðèòå êèíî âî âðåìÿ ïðîöåäóðû

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

• Èñïîëüçîâàíèå Digital X-Ray (95% ìåíüøå îáëó÷åíèå)

Р усская РЕКЛАМА

• Èñïîëüçîâàíèå âíóòðèðîòîâîé âèäåîêàìåðû


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 58

Ñîâðåìåííûé îôèñ

â öåíòðå Áðóêëèíà

ÐÀÊ

ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü

äëÿ òåõ, êòî çàáîòèòñÿ î çäîðîâûõ çóáàõ è êðàñèâîé óëûáêå. ÎÒ ÍÀÑ ÍÅ ÓÕÎÄßÒ Ê ÄÐÓÃÈÌ - Ê ÍÀÌ ÏÐÈÂÎÄßÒ ÑÂÎÈÕ ÐÎÄÍÛÕ È ÄÐÓÇÅÉ. ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÅ ÇÓÁÎÂ ÊÓÏÎÍ Ïàíîðàìíûé ðåíòãåí (îäèí ñíèìîê - âñå çóáû) Â îôèñå äåëàþò Digital X-Ray, óìåíüøàþùèé ðàäèàöèþ äî 75%

Áåñïëàòíûé îñìîòð è ðåíòãåí äëÿ ïàöèåíòîâ

×èñòêà ïðîòåçîâ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ïðè èçãîòîâëåíèè íîâûõ 279-78 Ïðèíèìàåì áîëüøèíñòâî âèäîâ ñòðàõîâîê.

(800) 801-0603 • (718) 376-1090 2211 OCEAN AVE., BROOKLYN, NY 11229

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

Äëÿ Âàñ â Áðóêëèíå êëèíèêà, îñíàùåííàÿ îáîðóäîâàíèåì, ìàòåðèàëàìè è òåõíîëîãèÿìè XXI âåêà.

ÄÎÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÎÍÀÖÊÈÉ, D.D.S.

è åãî êîëëåãè

15 ËÅÒ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅ È ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ

ÌÛ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌ ËÀÇÅÐÍÓÞ ÀÏÏÀÐÀÒÓÐÓ!

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ:

Ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé äåñåí ïðè ïîìîùè íîâåéøåãî ïðåïàðàòà “Minocycline”, èíúåêöèè, âîññòàíàâëèâàþùèå ïîðàæåííóþ ñòðóêòóðó êîñòè. Èñïðàâëåíèå ïðèêóñà è âûðàâíèâàíèå çóáîâ ïðè ïîìîùè íåâèäèìûõ íàêëàäîê INVISALIGN Òîëüêî ìû ñòàáèëèçèðóåì íèæíèå ïîëíûå ïðîòåçû ïðè ïîìîùè íîâåéøèõ ìèíèèìïëàíòîâ âñåãî çà 1 ÷àñ

- Ñïåöèàëèçèðóåìñÿ íà êîñìåòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè. - Èìååì ëàçåðíóþ àïïàðàòóðó, ïîçâîëÿþùóþ ëå÷èòü çóáû áåç óêîëîâ è áîðìàøèíû. Âàøè äåòè áóäóò ñ÷àñòëèâû ëå÷èòüñÿ ó íàñ. - Ïðîâîäèì òåñò íà ïðîôèëàêòèêó çëîêà÷åñòâåííûõ çàáîëåâàíèé ïîëîñòè ðòà

- Èñïîëüçóåì ïëîìáèðîâî÷íûå ìàòåðèàëû ïîä öâåò çóáîâ. - Ñàìîå íîâîå â ïðîòåçèðîâàíèè ôàðôîðîâûå êîðîíêè áåç ìåòàëëà. - Ïîâûøåííîé ïðî÷íîñòè procera all ceram - Ãèáêèå ïðîòåçû áåç ìåòàëëè÷åñêèõ êðþ÷êîâ.

Íîâåéøàÿ òåõíîëîãèÿ îòáåëèâàíèÿ çóáîâ ZOOM çà îäíî ïîñåùåíèå â îôèñå - ïîòðÿñàþùèå ðåçóëüòàòû

Äëÿ ïàöèåíòîâ, èìåþùèõ Ìåäèêåéä, â êîíöå ëå÷åíèÿ - èíúåêöèè îò ïàðoäîíòîçà

À ÒÀÊÆÅ:

ëå÷åíèå íåðâà çóáà (root canal), ñ ïîìîùüþ íîâåéøåé ýëåêòðîííîé ñèñòåìû, âñå âèäû ïðîòåçèðîâàíèÿ, õèðóðãèÿ, èìïëàíòû, íåîòëîæíàÿ ïîìîùü, êîìïüþòåðíûé êîíòðîëü âñåõ ýòàïîâ ðàáîòû.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÂÅ×ÅÐÎÌ È Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ

ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Ê ÍÀÌ, È ÂÛ ÓÂÈÄÈÒÅ: ÌÛ - ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÑÅÃÎÄÍß Ïðèíèìàåì îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä

286-44

Dr. Alexander Onatskiy, D.D.S.

ÒÅËÅÔÎÍ (718) 621-0827

2173A 68th Street, Brooklyn, NY 11204 (óãîë Bay Pkwy)

Ñîâðåìåííûé

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÔÈÑ â Áðóêëèíå

ÍÎÂÅÉØÈÅ ÌÅÒÎÄÛ ËÅ×ÅÍÈß ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ

ANNA ALEKSEYEVA, DDS, PC 27-ëåòíèé îïûò ðàáîòû

 ÎÄÅÑÑÅ, ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ, ÏÎÌÎÍÅ, ÊÎÍÍÅÊÒÈÊÓÒÅ Ñ ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÉ ÐÅÏÓÒÀÖÈÅÉ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß:

649-367

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

ÍÀ ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÅ ÈÌÏËÀÍÒÛ/ÌÈÍÈ ÈÌÏËÀÍÒÛ ÇÓÁΠ îôèñå ðàáîòàåò çóáîïðîòåçíàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Ïî æåëàíèþ êëèåíòà èçãîòîâëåíèå ïðîòåçîâ Ïî÷èíêà â ïðèñóòñòâèè ïàöèåíòà. çà 24 ðàáî÷èõ ÷àñà. Ðàáîòàåì ïî âå÷åðàì è â âûõîäíûå äíè. Ãèáêèå è ìÿãêèå ïðîòåçû

- ×èñòêà è îòáåëèâàíèå çóáîâ (çà ÷àñ) - Ïëîìáû ïîä öâåò âàøèõ çóáîâ - Êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè ïðè áåçáîëåçíåííîì ëå÷åíèè root canals - Óñïåøíîå ëå÷åíèå ïàðàäîíòîçà íîâåéøèìè ïðåïàðàòàìè ÏÅÐÂÛÉ ÎÑÌÎÒÐ - Ïðîñòûå è ñëîæíûå óäàëåíèÿ çóáîâ È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß - Âñåâîçìîæíûå êîðîíêè ïî íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ÅÑËÈ ÂÛ - Âñå âèäû ïðîòåçèðîâàíèÿ (ïðîòåçû áåç êðþ÷êîâ) ÍÀ×ÀËÈ ËÅ×ÅÍÈÅ È ëþáîå äðóãîå ëå÷åíèå, íåîáõîäèìîå âàì è âàøåé ñåìüå! Ìû èñïîëüçóåì ïîñëåäíèå äîñòèæåíèÿ â îáîðóäîâàíèè, ìàòåðèàëàõ è òåõíîëîãèÿõ!

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ, ÌÅÄÈÊÅÉÄ È ÊÐÅÄÈÒ-ÊÀÐÒÛ.

Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è áåçóïðå÷íàÿ ðåïóòàöèÿ - êðåäî íàøåãî îôèñà!!!

ÁÅÇÁÎËÅÇÍÅÍÍÀß ÍÎÂÅÉØÀß ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß ÀÍÀÑÒÅÇÈß

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

2301 OCEAN AVE., SUITE 1-K, BROOKLYN, NEW YORK

ÄËß ÇÀÏÈÑÈ ÍÀ ÏÐÈ¸Ì ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

(718) 376-1666 - BROOKLYN • (845) 364-9400 - POMONA, NY

WWW.ANNADDS.com


(ÓÃÎË 86 STREET)

718-714-7000

Âå÷åðíèå è âîñêðåñíûå appointments available EMERGENCY WELCOME! ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ È ÌÅÄÈÊÅÉÄ

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

8520 20 AVE.

B 59

ÅËÅÍÀ ËÀÄÛÆÅÍÑÊÀß, D.D.S.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ È ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜß ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ: ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ:

• • • • •

Root canals, êîðîíêè,

È ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ, ÅÑËÈ ÂÛ ÍÀ×ÀËÈ ËÅ×ÅÍÈÅ

478-38

Äîêòîð Ä îêòîð

ГЕННАДИЙ ЦИБЕЛЬМАН

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

é Áîëüøî òû ñ àáî îïûò ðòüìè äå

Р усская РЕКЛАМА

Áåçáîëåçíåííîå óäàëåíèå çóáîâ Êîñìåòè÷åñêèå ïëîìáû è íàêëàäêè Ïðîòåçèðîâàíèå, èìïëàíòû Íîâåéøàÿ òåõíîëîãèÿ îòáåëèâàíèÿ çóáîâ çà 1 ÷àñ. • Ëå÷èì ïàðîäîíòîç óêîëàìè

ÎÑÌÎÒÐ

 ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈßÕ ÍÅ ÍÓÆÄÀÅÒÑß!

бовв зубо анииее зу елиивван Отбел с! час! динн ча за ооди за W WIIN NT TEER RS SP PEEC CIIA ALL

SALE 10 w wiitthh ccoo % OFF uuppoonn

881-117

Господа!

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÑÂÎÅÉ ÑÒÐÀÕÎÂÊÎÉ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ È ÍÅ ÏÎÒÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÈ ÁÅÍÅÔÈÒÛ!

ПРИНИМАЕМ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВОК И MEDICAID,

В офисе работает

FIDELIS, FIDELIS 1199,

(ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÊËÀÄÊÈ È ÌÎÑÒÛ ÁÅÇ ÏÐÅÏÀÐÈÐÎÂÀÍÈß ÇÓÁÎÂ) 123 BRIGHTON BEACH AVE. BROOKLYN (718) 946-9520 (718) 946-9240 (718) 946-9111

DORAL: HEALTHFIRST, METROPLUS, EMPIRE BLUE CROSS/BLUE SHIELD, АMERICHOICE

680 WEST 204 STREET SUITE 1-C, MANHATTAN (212) 569-4652 (212) 569-4644

ÂÐÀ×

ÀÍÅÑÒÅÇÈÎËÎÃ По необходимости и по желанию пациентов делаем удаление и лечение зубов под общим наркозом

ÎÒÊÐÛÒÛ Â ÑÓÁÁÎÒÓ Â ÎÔÈÑÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ S

Ïàöèåíòîâ ñ MEDICAID îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì.

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

U M EERS INEE RS

L !!!! W!! EW NE

VEN

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ C MEDICAID НОВЫЕ ФОРМЫ ЛЕЧЕНИЯ: Ëå÷åíèå äåñåí Ïðîòåçû èç ëåãêèõ ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ Ëå÷åíèå Root canal ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðà Ôàðôîðîâûå êîðîíêè ËÅ×ÅÍÈÅ ÄÅÑÅÍ ËÀÇÅÐÎÌ


Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

B 60

Äîêòîð Ì. Êóãåëåâ ïðèíèìàåò â íîâîì îôèñå ïî àäðåñó Center for Advanced Implant, Cosmetic, Full Mouth Reconstruction & LASER Dentistry

ARVIND PHILOMIN,DDS,DICOI DIVYA ADUSUMILLI, DDS DIGITAL XRAY

Fellow of the American College of Oral Implantology %DI;GD7I?ED7BED=G;HHE<+G7B%CFB7DIEBE=?HI%+% Implant Prostodontiсs Section of ICOI Member of American Dental Association Member of Academy of General Dentistry Associate Fellow of Academy of Implant Dentistry

‡qÔËØÇͳÈÑÏÛÈÉÌÎ׳ÈÑáÕÌÑÇ·9HQHHUV ‡bÓÈÑÏÎÏÕÖÌÔÉÖÈÍÌÓÏÌÊÈÝÌÐÀÑàÉ³Ï FREE% ‡cÌÎÉÔÑÌÎÓÌÓÓàÌÕÖÔÛÌËÀÖà 12 месяцев ×Ï×ÕÔÑáÎÔÊÈÓÏÌÒ$GYDQFHG/DVHU7HFKQRORJ\ финансирования ‡mÌÜÌÓÏÌÕÈÖÔËÔÓØÔÎÈ ‡rÀسÈÓÈÑà·ÎÈÔËÏÓÕÖÏÌÒ ‡fÌØ׳ÈÇ×ØÔÒÈØÔÑԒÏÇ SALE ‡pØÉÌÑÏÊÈÓÏÌÎÀÉÔÊÎÈÜÈ×·=220 $350 ‡,QYLVDOLJQ·ÓÌÊÏËÏÒàÌEUDFHV Принимаем основные страховки. Предоставляем различные виды финансирования для пациентов, имеющих на это право Офис работает только по аппойнтментам

МЫ ГОВОРИМ ПО РУССКИ

Р усская РЕКЛАМА

We take every smile personally!

2517 Cropsey Ave., Brooklyn, NY 11214 (718) 373 2626 B 82, B6, B64, B3, D trainìåæäó Ave. P è 65 Str. Ìåòðî F äî P, èëè àâòîáóñ #82 äî Mc. Donalds Ave.

(718) 998-8889

ÄÀÍÒÈÑÒ ÌÈÕÀÈË ÊÓÃÅËÅÂ, D.D.S. Ìíîãîëåòíèé îïûò ðàáîòû â Ìîñêâå è Íüþ-Éîðêå

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè âçðîñëûì è äåòÿì Ëå÷åíèå çóáîâ è äåñåí Õèðóðãèÿ è ïðîòåçèðîâàíèå Êîñìåòè÷åñêîå âîññòàíîâëåíèå çóáîâ

Ïðèíèìàåì âñå ñòðàõîâêè è Ìåäèêåéä, à òàêæå Americhoice program

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

DR. YELENA USTININA, DDS

• • • •

ïðîòåçèðîâàíèå è ëå÷åíèå. Óäàëåíèå $50+++ Ëå÷åíèå êàíàëîâ $150+++ Ñúåìíûå ïðîòåçû $300+++ Êîðîíêè $150+++ Ñàìûå íèçêèå öåíû íà èìïëàíòû - $1,600 (áîëüøå 3 - ñêèäêà)

Ïðèíèìàåì Medicaid è îñíîâíûå ìåäèöèíñêèå ñòðàõîâêè. Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì

Ñîáñòâåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ: ðåìîíò ïðîòåçîâ íà ìåñòå 5610 7th AVE., BROOKLYN, N train (остановка 8 Ave.)

718-436-1339 • 917-783-8820

å Óâàðæåêàëåì àìûîäàòåëè!

Ýêîíîìüòå ñâîå âðåìÿ!

ÎÏËÀ×ÈÂÀÉÒÅ ÂÀØÓ ÐÅÊËÀÌÓ ÊÐÅÄÈÒÍÛÌÈ ÊÀÐÒÀÌÈ

òåëåôîí ðåêëàìíîé ñëóæáû

718-769-3000

•Новое оборудование •Digital x-rays •Профилактическое лечение детей и взрослых (от $50) •Пломбы (от $50) •Коронки (от $300); Мосты •Съемные протезы (от $450) ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÑÍÎÂÍÛÅ •Компьютеризированное ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ, лечение рут-каналов (от $150) ÌÅÄÈÊÅÉÄ, •Безоперационное лечение FIDELIS, пародонтоза UNITEDHEALTH CARE, METROPLUS, DC37, 1199, •Отбеливание зубов ($229) 32BJ, ÄÅÍÒÀË ÏËÀÍÛ 977-90

$95 – MEMBERSHIP – ГОДОВАЯ СТРАХОВКА

620-203

ÍÎÂÅÉØÅÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

NEW DENTAL OFFICE ÏÎÇÂÎËßÅÒ 2 ÐÀÇÀ  ÃÎÄ: 833-65 • Îñìîòð • Ðåíòãåí • ×èñòêó • Ñêèäêó 10-15% íà

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

1580 Dahill Rd, Brooklyn, NY 11204

2084 EAST 17 STREET (Corner Avenue U) BROOKLYN, NY, 11229

(347) 492-6801 • (718) 790-0691

1ÐÀÁÎ×ÈÕ 000 ÌÅÑÒ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

cì. ñåêöèþ Ñ

è íà èíòåðíåòå www.RusRek.com

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ГЛАЖКА Трикотаж Особого внимания требуют вещи из трикотажа. При неправильной глажке, они легко теряют свою форму. Поэтому гладят их слегка влажными, с изнанки, через влажную ткань. Утюг лучше прикладывать последовательно к новым местам, а не двигать по вещи. Выглаженную вещь лучше оставить остывать разложенной на столе. Вещи из объемной пряжи гладить нельзя, т.к. можно разгладить рельефный рисунок. Вышивка, вельвет, бархат • Вышивку и тонкое кружево всегда гладят с изнанки. • Классические источники рекомендуют не придавливать вельвет и бархат, а держать не очень горячий утюг на весу. Я глажу обычным способом с изнанки, постелив на гладильную доску большое махровое полотенце. Если же образовались вдавленные или смятые места, положение можно спасти, подержав вещь над паром ворсом вниз.


B 61

(718) 266-3506

(ÌÅÆÄÓ BATH AVE., CROPSEY AVE.)

Тел. (718) 769-3000 Факс (718) 769-4700

8782 20TH AVENUE

749 OCEAN PARKWAY

(718) 421-1717 (ÓÃÎË FOSTER AVE.)

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ ÄÐ. ÑÅÌÅÍ ÈÍÃÁÅÐÌÀÍ

ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ ÄÐ. ÞÐÈÉ ÑËÅÏÀÊ

ÎÐÒÎÄÎÍÒ ÄÐ. ÏÎËÈÍÀ ÈÍÃÁÅÐÌÀÍ

Âûïóñêíèê New York University è Maimonides Hospital. ×ëåí Àìåðèêàíñêîé Àññîöèàöèè ñòîìàòîëîãîâ.

Âûïóñêíèê New York University ïî êóðñó èìïëàíòîëîãèè. ×ëåí Àìåðèêàíñêîé Àññîöèàöèè Ñòîìàòîëîãîâ - Ëå÷åíèå, êîñìåòèêà, ïðîòåçèðîâàíèå, õèðóðãèÿ, èìïëàíòû

Board Certified ×ëåí Àìåðèêàíñêîé Àññîöèàöèè Îðòîäîíòîâ. Âñå âèäû îðòîäîíòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ äåòåé è âçðîñëûõ (braces). Èñïîëüçóåì íîâåéøóþ òåõíîëîãèþ Invisalign.

INVISALIGN

ÄÐ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÏÈ×ÂÝÉ Âûïóñêíèê New York University Ñîâðåìåííîå õèðóðãè÷åñêîå ëå÷åíèå ïàðîäîíòîçà (áîëåçíè äåñåí) ÃÈÃÈÅÍÈÑÒ ÁÎÐÈÑ ØÍÈÒÑÅÐ Âûïóñêíèê New York University Ñíÿòèå çóáíîãî êàìíÿ. Ïðîôèëàêòèêà áîëåçíè

3060 OCEAN AVE, SUITE LN, BROOKLYN, NY 11235

(718) 615-2272

DENTAL OFFICE IN MANHATTAN

(ÓÄÎÁÍÛÅ ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ BRAÑES)

168 MADISON AVENUE, 3RD FLOOR, (entrance on 33rd Street), NEW YORK, NY 10016 • (212) 725-2002

ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ËÅ×ÅÍÈß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÈÌÏËÀÍÒÀÖÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÌÏËÀÍÒΠÏÐÈ ÏÎÌÎÙÈ

PANORAMIC DIGITAL X-RAY

ËÈÖÀ

Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ “ÈÍÚÅÊÖÈÉ ÊÐÀÑÎÒÛ” • JUVIDERM TM • BOTOX R COSMETIC ($199 PER AREA)

ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâåéøèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ è ñàìîãî ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ

• ÁÅÇ àíåñòåçèè • ÁÅÇ ñâåðëåíèÿ • ÁÅÇ êëåÿ è öåìåíòà

Special 399

È âàøà óëûáêà íåçàáûâàåìà!

$

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÀÐÎÄÎÍÒÎÇÀ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ËÀÇÅÐÀ ÃËÓÁÎÊÀß ×ÈÑÒÊÀ ÄÅÑÅÍ ÄËß ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÌÅÄÈÊÅÉÄ

WINTER SPECIAL $100 0FF • Èìïëàíò • Invisalign

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß

êîíñóëüòàöèÿ

ÄÎ

ÏÎÑËÅ

Êîñìåòè÷åñêîå èñïðàâëåíèå ïðèêóñà ñ ïîìîùüþ ôàðôîðîâûõ íàêëàäîê

ÄËß ÈÌÏËÀÍÒÎÂ È INVISALIGN Ïðèíèìàåì âñå îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä.

Îáåñïå÷èâàåì òðàíñïîðòîì â Áðóêëèíå Ðàáîòàåì 7 äíåé â íåäåëþ

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

Ñ ÍÀÈÌÅÍÜØÅÉ ÄÎÇÎÉ ÎÁËÓ×ÅÍÈß ÎÑËÅÏÈÒÅËÜÍÀß ÓËÛÁÊÀ ÏÐÈ ÎÒÁÅËÈÂÀÍÈÈ ÇÓÁΠÇÀ 1 ×ÀÑ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ËÀÌÏÛ

“ZOOM”

530-64

518-95

ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÐÈÊÓÑÀ Ó ÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

ÕÈÐÓÐÃ-ÏÀÐÎÄÎÍÒÎËÎÃ

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÈÄÛ ÑÒÐÀÕÎÂÎÊ, ÌÅÄÈÊÅÉÄ

- Ïðîáëåìû TMJ - Êîñìåòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ è õèðóðãèÿ

Р усская РЕКЛАМА

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ 1199 HOSPITAL INSURANCE

Âûñøàÿ âðà÷åáíàÿ êâàëèôèêàöèÿ â äåòñêîé ñòîìàòîëîãèè. Âûïóñêíèê New York University è Maimonides Hospital. ×ëåí Àìåðèêàíñêîé Àêàäåìèè Äåòñêèõ Ñòîìàòîëîãîâ - Ëå÷åíèå ïîä îáùèì è ìåñòíûì íàðêîçîì ÑÒÎÌÀÒÎËÎà ÄÐ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÉÒÌÀÍ


.,1*·660,/( DENTAL OFFICE

Âñå âèäû ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîìîùè âçðîñëûì è äåòÿì

- Èñïðàâëåíèå íåïðàâèëüíîãî ïðèêóñà ó äåòåé è âçðîñëûõ (íåñúåìíûå è ñúåìíûå àïïàðàòû). - Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå êàðèåñà; - Êîñìåòè÷åñêèå ïëîìáû, íàêëàäêè (Laminates); - Óäàëåíèå çóáîâ; - Ïðîòåçèðîâàíèå: êîðîíêè, ìîñòîâèäíûå è ñúåìíûå ïðîòåçû; - Ëå÷åíèå êàíàëîâ çóáîâ; - Ïðîôèëàêòèêà è ëå÷åíèå ïàðîäîíòîçà; - Èìïëàíòû; - Îòáåëèâàíèå çóáîâ. Ïðèíèìàþòñÿ âñå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä (êðîìå îðòîäîíòèè)

415 OCEAN PARKWAY È ÓÃÎË CORTELYOU RD.

718-462-2513

00-67 (381)

Äàíòèñò Ìèëà Ôåëüäìàí, D.D.S.

·Íîâåéøèå ìåòîäû ñòåðèëèçàöèè ·Ñàìîå ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ·Ðåíòãåíîâñêèé àïïàðàò ñ ìèíèìàëüíîé äîçîé îáëó÷åíèÿ

îòáåëèâàíèå çóáîâ â òå÷åíèå ÷àñà ñ ïîìîùüþ óëüòðàñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè (zoom)

·Èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðà ïðè ëå÷åíèè êàíàëîâ (root canal)

çóáîâ ñ ïîìîùüþ ôàðôîðîâûõ íàêëàäîê (laminates)

·Ïðîòåçû íà ìÿãêîé îñíîâå. Ãèáêèå,

íåëîìàþùèåñÿ ïðîòåçû áåç ìåòàëëè÷åñêèõ êðþ÷êîâ Âûïîëíÿåì ÷èñòêó çóáîâ ïî Ìåäèêåéäó Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé íå îãðàíè÷åíî Ïðèíèìàåì îñíîâíûå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä Ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò íóæäàþùèìñÿ

Òðåéí «F» äî îñòàíîâêè «Kings Hwy»

7183825005

41-62(468)

Äàíòèñò Larisa Lozover ïðèãëàøàåò â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ êëèíèêó, îñíàùåííóþ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì

•ÂÑÅ âèäû âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè äëÿ ÂÇÐÎÑËÛÕ è ÄÅÒÅÉ •Áåçáîëåçíåííîå ëå÷åíèå •Êîñìåòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ •Õèðóðãèÿ •Ïðîòåçèðîâàíèå •Ëå÷åíèå ïàðîäîíòîçà íåõèðóðãè÷åñêèì ïóòåì •Îòáåëèâàíèå çóáîâ Âíèìàíèå •ËÅ×ÅÍÈÅ ÄÅÑÅÍ ËÀÇÅÐÎÌ Homeattendants!!! Ïðèíèìàåì 1199 SEIU Fedelis Care, ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ, all major insurance è âû çàáóäåòå î çóáíîé áîëè!

№1 (977) 6 - 12 января 2012 2012• •www.RusRek.com

СТОМАТОЛОГ

Ïðèíèìàåì âñå îñíîâíûå ñòðàõîâêè, à òàêæå Local 371, âñå Local îò Healthplex, Ìåäèêåéä, Guildnet, êðåäèòíûå êàðòû 925-78 Êîíñóëüòàöèÿ - áåñïëàòíî

271 Ave. U, Brooklyn, NY 11223 (718)

265-5700

ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ×ÀÑÒÍÛÕ ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ ÏÎ

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 4 РАЗА В ГАЗЕТАХ

ñêàÿÀ ÐóñË ÀÌ ÐÅÊ

ХОРОШАЯ СКИДКА

для первых клиентов

TEL. 646-239-2247

Ðóññêàÿ

W. WW ek.com RusR

DENTAL OFFICE

Доктор Борис Бычков, D.D.S. ‰ ‰ ‰ ‰

‰ ‰

Îáùàÿ è êîñìåòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ Áåçáîëåçíåííîå ëå÷åíèå çóáîâ Âñå âèäû êîðîíîê è ìîñòîâ Óäàëåíèå è ïðîòåçèðîâàíèå: ñîâðåìåííûå ñúåìíûå ïðîòåçû, ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå Êîñìåòè÷åñêèå ïëîìáû è ôàðôîðîâûå íàêëàäêè Ëå÷åíèå êîðíåâûõ êàíàëîâ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþòåðà

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÑÒÐÀÕÎÂÊÈ, MEDICAID (AETHA, GUARDIAN, AMERICHOICE, CIGNA, FIDELIS-1199, DELTA, UNITED HEALTHCARE, EMPIRE BLUE CROSS, HEALTHPLEX, US LIFE, PRINCIPAL, SUN LIFE, METLIFE, PRESBITERIAN È ÄÐÓÃÈÅ)

Ïðåäîñòàâëÿåì òðàíñïîðò 1818 OCEAN AVENUE (ìåæäó Avenue M è N)

И Н А И Н Т Е Р Н Е Т Е : WWW.RUSREK.COM

232-21

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ ПОРЯДОК В ДОМЕ

937-45

новый кабинет

Ïðèíèìàåì âñå âèäû ñòðàõîâîê è Ìåäèêåéä, 222 Bay Ridge Pkwy îñòàíîâêà àâòîáóñîâ Â-1, B-4, ìåòðî "R"

(718) 491-1581

Îôèñ ðàáîòàåò 7 äíåé â íåäåëþ

Íàø àäðåñ: 457 Kings Highway (óãîë McDonald Ave.)

(718) 645-0200

400-46

RUSSIAN ADVERTISEMENT INFORMATIVE COMMERCIAL WEEKLY

Р усская РЕКЛАМА

Ïðè îôèñå ðàáîòàåò çóáíîé òåõíèê. Ïî æåëàíèþ ïàöèåíòà èçãîòîâëåíèå ïðîòåçà çà 1 äåíü. Ðåìîíò ïðîòåçà - 1 ÷àñ. Èçãîòîâëåíèå ïðîòåçî