Page 1

IV

VSENOWNOE BDENIE soh. 59

ALL-NIGHT VIGIL opus 59


The Text of the All-Night Vigil as set by Alexandre Gretchaninoff No. 1

£º†¶—fiº—V¥, ¨‚Ï™\ ¬—Y†\, Å—\fi÷—¨†, ¢º†¶—fiº—V™œƒ ∏™S¥, Å—œfi÷—D∂. £º†¶—fiº—V¥, ¨‚Ï™\ ¬—Y†\, Å—\fi÷—¨. Å—œfi÷—D∂ £—œ¨™ ¬—∏, §—∞V™L¥Í∂ºS¸ ∏™S¥ Z™º—œ. £º†¶—fiº—V™œƒ ∏™S¥, Å—œfi÷—D∂. ≈† ¶—¤†œÊ fi‡†œƒ‚‡ §—œ¨Ú. d¥§ƒ† D™º†œ ·§—∏†œ, Å—œfi÷—D∂. ◊—fiR™D™œ ¶—¤ ÷¤—œ∏¨‚‡ §—œ¨Ú. d¥§ƒ† D™º†œ ·§—∏†œ, Å—œfi÷—D∂. ÂS¸ Ù÷R™¬‚œ¨¤—fiT∂∏‚ fi—‡§—R¥º ∏™S¥. flº†œ§† t∂, Å—œfi÷—D∂, fi—‡§—R¥§Ï™¬‚ ‰S¸. flº†œ§† –‡Ë‚œ, ∂ flÚıƒ‚, ∂ flV¸‡—œ¬‚ ©‚œÊ‚. flº†œ§† t∂, Å—œfi÷—D∂, fi—‡§—R¥§Ï™¬‚ ‰S¸. ∑ ƒÚıN™ ∂ ÷R¥fiƒ— ∂ §— V™œ∫∂ V™∫—œ§. °M¥N. flº†œ§† t∂, Å—œfi÷—D∂, fi—‡§—R¥§Ï™¬‚ ‰S¸.

Bless the Lord, O my soul, blessed art Thou, O Lord. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, Thou hast become exceedingly glorious. Blessed art Thou, O Lord. The waters stand upon the mountains. Marvelous are Thy works, O Lord. The waters flow between the hills. Marvelous are Thy works, O Lord. In wisdom hast Thou made all things. Glory to Thee, O Lord, who hast created all! Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to Thee, O Lord, who hast created all! Both now and ever, and unto ages of ages. Amen. Glory to Thee, O Lord, who hast created all!

No. 2

£º†¨™œƒ ¬‚¨,¥¨™ N™ ¥D™ ƒ† fi—V™œ‡ N™Í™fiT¥§ÚÊ. °ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†. ˝œ∫— V™fiTÙ Å—fi÷—œDÙ ÷‚TÙ ÷¤†œV™¨ƒÚÊ, ∂ ÷‚TÙ N™Í™fiT¥§ÚÊ ÷—¶¥¢N™‡. °ºL∂º‚œ∏†... ‹†¢—œ‡†∏T™ Å—œfi÷—D™V∂ fi— fi‡¤†œÊ—¬, ∂ ¤†œ¨‚∏T™S¸ ´¬‚œ fi ‡R™œP™‡—¬. °ºL∂º‚œ∏†... £º†¨™œN∂ ‰S∂ ƒ†D™œ∏‚Ó∂∂S¸ ƒ†NÙ. °ºL∂º‚œ∏†... •—fi∫R™fiN¥, Å—œfi÷—D∂, fi÷†S¥ M¸, £—œ¨™ ¬—∏. °ºL∂º‚œ∏†... Å—fi÷—œ¨N™ ∏™fiT fi÷†S™œN∂∏™, ∂ ƒ† L˙œD™Ê ·§—¥Ê ¢º†¶—fiº—V™œN∂∏™ ·§—∏™œ. °ºL∂º‚œ∏†... flº†œ§† –‡Ë‚œ, ∂ flÚıƒ‚, ∂ flV¸‡—œ¬‚ ©‚œÊ‚, ∂ ƒÚıN™ ∂ ÷R¥fiƒ— ∂ §— V™œ∫∂ V™∫—œ§. °M¥N. °ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, fiº†œ§† t™B™œ, £—œ¨™. °ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, fiº†œ§† t™B™œ, £—œ¨™. °ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, †ºL∂º‚œ∏†, fiº†œ§† t™B™œ, £—œ¨™.

Blessed is the man, who walks not in the counsel of the wicked. Alleluia, alleluia, alleluia. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Alleluia... Serve the Lord with fear and rejoice in Him with trembling. Alleluia... Blessed are all who take refuge in Him. Arise, O Lord! Save me, O my God! Alleluia... Salvation is of the Lord; and Thy blessing is upon Thy people. Alleluia... Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever and unto ages of ages. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia, glory to Thee, O God! Alleluia, alleluia, alleluia, glory to Thee, O God! Alleluia, alleluia, alleluia, glory to Thee, O God!

No. 3

flV™\T™ T¥Ê∂∏ fiV¸‡Úı∏† fiº†\\§Ú b™fifiM™\¤‡ƒ†¶—, –‡Ë†\ n™B™\fiƒ†¶—, flV¸‡†\¶—, £º†¨™\ƒƒ†¶—, ∑∂fi‚\S™ ÁR∂fiT™\. ◊R∂Ï™\¨Ï™ ƒ† ∞†\÷†¨ fi—\ºƒË†, V¥D™§Ï™ fiV™‡ V™Í™\¤N∂∏,

Gladsome Light of the holy glory of the Immortal One— the Heavenly Father, holy and blessed— O Jesus Christ! Now that we have come to the setting of the sun, and behold the light of evening, 257


™ 1. Blagoslovi, duße moå, Gospoda Bless the Lord, O My Soul

£º†¶—fiº—V¥, ‚Ïœ ¬—∏†œ, Å—œfi÷—†

Moderato tranquillo.

h = 60

# ## 2 π & # # 2 w

Soprano

˙

-

-

-

¶—

-

fiº—

-

V¥.

-

-

-

¶—

-

fiº—

-

§∂.

p œœ £º†

œœ

œœ -

¶—

-

œ˙ œ œ œ .

fiº—

-

œœ

Ï™\

®‚ - Ï™

> œ˙ . >

œœ

¬— - Y†\,

Å—œ

¬— - ¸,

ß—

œ

-

-

-

-

p œ œ

œœ

˙

w

£º†

-

-

-

˙ >

œ

¶—

-

fiº—

-

V¥.

¶—

-

fiº—

-

§∂.

œ œ

œ œ

fi÷—

-

œ œ

> ˙ >˙

V¥,

¨‚

Ï™\

¬— - Y†\,

Å—œ

-

£º† - ¶— - fiº— - §∂,

®‚ - Ï™

¬— - ¸,

ß—

-

œ œ

œ œ ¶—

-

fiº—

-

Moderato tranquillo. h = 60 # ## 2 & # # 2 w œœ œ œœ œ ˙. œ Œ π ? #### 2 Œ œ œ œ # 2 œ œ œ

-

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ fi÷—

-

fi÷— -

w ˙w. œ œ œ œ

œœ

œœ˙ ˙

œ

œœ ˙ œ

œœœ

wœ . œœ .. >

œ œœœ J

˙ ˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙ ˙ >

œ œ

œ œ

-

fi÷— -

œ œ

-

˙ ˙

j œ œœ œ œœ

œ œ

£º†

Piano (for rehearsal only)

-

œ

œ

£º†

? #### 2 Π# 2

œœ

¨‚

V¥,

£º† - ¶— - fiº— - §∂,

Bass

w

£º†

#### 2 π # 2 ˙. V

Tenor

˙

£º†

#### 2 # 2 Π&

Alto

w

œ

œœ œ œ œ

5

# ## & # # œ _____ _____

œ œ

œ

£º† - ¶—

œ -

fiº—

w -

w

w

& £º† - ¶—

£º† - ¶— - fiº— - §™ƒ

œ # œ

fiº—

-

œœ œ œœ œœ

V™œƒ

¨†.

_____ _____

-

œw œ œ œ œ

®†.

# ## V # # œ

? ####

œœ

œœ

∏™ - S¥,

œ œ

œ

£º† - ¶—

˙

w -

fiº—

-

> œ˙ . > Å—œ

™ - fi∂,

ß—

œ œ

˙ >

j œ œœ œ œœ -

fi÷—

œœ

œ œ

œ œ

œ œ -

fiº—

-

fiº—

-

D∂.

œ œ

œ

£º† - ¶— -

fiº—

œ

œ

œ œ

V™œƒ.

£º† - ¶— -

fiº—

-

£º† - ¶— - fiº— -

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ∏™ - S¥,

> ˙ ˙ >

¨†.

£º† - ¶—

V™œƒ

®†.

£º† - ¶— - fiº— - §™ƒ

™ - fi∂,

ß—

Å—œ

wœ œœ

œ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

wœ . œœ .. > > ˙ ˙

œ œ -

œ œ fi÷—

fi÷—

œ œ -

D∂.

œ œ

œ œ

£º† - ¶— -

œ œ fiº—

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œ œœœ

w ww œ œ œ œ

œ

œœ

œ œ

œ œ

œ œ

˙ ˙

œ œ

œ œ

263

œ œœœ œ œœ œ J œ œ

œ œ

-

®∂. £º† - ¶— - fiº— -

# ## & # #

MRSM Gr 058

-

œ œ

5

? #### #

-

fi÷— - ®∂. £º† - ¶— - fiº— -

£º† - ¶— - fiº— - §™ƒ.

˙ ˙

œ

£º† - ¶— - fiº— -

# œœ

œ

£º† - ¶— -

V™œƒ.

£º† - ¶— - fiº— - §™ƒ.

#### œœ

œ

œœ œ œ

œ œœ

œ œœ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ


264 10

F > œ œ

#### # ˙

&

œ œ œ

œ

˙

œ

œ

œ œ

œ œ

V¥,

¨‚

§∂,

®‚ - Ï™

-

Ï™\

¬— - Y†\,

Å—œ

¬— - ¸,

ß—

-

fi÷—

-

-

¨†.

Å—œ

fi÷— - ®†.

ß—

-

-

fi÷—

-

D∂

fi÷— - ®∂

F #### # œ œ œ œ œ

&

œ ˙

œ œ œ

œ

œ œ

œ>

¨†.

Å—œ

œ #### V

? ####

V¥,

¨‚

§∂,

®‚ - Ï™

# ˙˙ .

-

Ï™\

œ ˙

œ œœ

V¥,

¨‚

§∂,

®‚ - Ï™

# ˙ .. ˙

-

V¥,

¨‚

®‚ - Ï™

-

ß—

œ

˙˙ .

œ ¬— - Y†\,

Å—œ

¬— - ¸,

ß—

œ œ

˙ ˙

§∂,

Å—œ

¬— - ¸,

œ

Ï™\

œ

¬— - Y†\,

Ï™\

fi÷—

-

œ

œœ

œœ -

fi÷—

-

-

Å—œ

¬— - ¸,

ß—

-

œœ œ

œœ œ

˙˙ œ ˙

œ œ

œ œ

œ œ

˙. ˙.

fi÷—

-

-

-

fi÷—

Å—œ

ß—

-

Å—œ

¨†.

ß—

D∂

-

œ -

-

fi÷—

œ -

D∂

fi÷— - ®∂

F > œ œ œ

fi÷— - ®†.

œ

fi÷— - ®∂

F > œ >

¨†.

œ

¬— - Y†\,

ß—

fi÷— - ®†.

˙. ˙.

œ œ

-

fi÷— - ®†.

-

œ

œ œ œ -

-

fi÷—

D∂

-

fi÷— - ®∂

10

# # & # ##

? #### #

˙˙ œ œ œ œ œœ ˙

œœœ œ

˙ œœ ˙

˙. ˙.

œ

˙ ˙

œœ

14

# ˙.

œ œ

˙

œ

œ 23 œ

£—œ

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - V™

-

£—

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - §™

-

œœœ œ

œ œ >œ F

œ œœ

œ œ

œ >

œ

œ

œ œ œ

œ

L¥ - Í∂º

-

º∂ - Í∂º - fi¸

π 22 j ‰ œ œ

œ œ ∏™

œ -

™ - fi∂

# #˙ .

œ

3 œ 2 #œ

œ

œ

œ

œ

####

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - V™

-

£—

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - §™

-

œ

˙

L¥ - Í∂º

-

º∂ - Í∂º - fi¸

∏™

-

™ - fi∂

-

º—œ.

£º† - ¶—

∞™

-

º—.

£º† - ¶— - fiº— -

π 22 j ‰ œ œ

œ

œ

V

œ 23 œ

£—œ

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - V™

-

£—

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - §™

-

œ œ œ

L¥ - Í∂º

-

º∂ - Í∂º - fi¸

∏™

-

# ˙. ˙.

œ

˙ ˙

œ œ

œ 23 œ œ

£—œ

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - V™

-

£—

-

¨™

¬—∏,

§—∞ - §™

-

œ œ œ œ œ

L¥ - Í∂º

-

º∂ - Í∂º - fi¸

œ ∏™

-

œ œ

-

º—œ.

£º† - ¶—

º—.

£º† - ¶— - fiº— -

π 2 œj ‰ 2 œ

-

fiº—

œ œ

-

º—œ.

£º† - ¶—

∞™

-

º—.

£º† - ¶— - fiº— -

j π 2 œ ‰ œ 2 œ œ

-

œ œ

fiº—

# ˙˙˙ ...

œ œœœ

# ˙˙˙

œœ œ

œœ œ

23 # œœœ

œ œ

23 œ

œ œ œ œœ œ œœ

œ œ

Z™

-

º—œ.

£º† - ¶—

∞™

-

º—.

£º† - ¶— - fiº— -

™ - fi∂

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

22

dim.

? #### #

˙. ˙.

œ

˙ ˙

œ œ

œ œ œ œ œ

œ

-

œ œ

œ œ -

fiº—

14

# # & # ##

-

Z™

dim.

? ####

-

-

œ

™ - fi∂

fiº—

∞™

œ œ

-

Z™

dim.

# ˙.

œ œ

Z™

œ £—œ

œœ œ

œ

dim.

#### &

œ œœœ

dim.

#### &

œœ œ

22

j œ ‰ œ

œœ œ π j œ ‰ œ œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

-


265 18

cresc.

####

œ # ˙

&

œ œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ œ

V™œƒ

∏™

§™ƒ

S¥,

Å—œ

-

fi∂,

ß—

œ

œ

-

# ## & # # œ

V

? ####

fi÷—

-

D∂.

£º†

fi÷— - ®∂.

œ

V™œƒ

∏™

§™ƒ

# ˙˙ .

œ

˙˙

œœ

V™œƒ

∏™

§™ƒ

# ˙. ˙.

-

-

Å—œ

ß—

-

S¥,

Å—œ

fi∂,

ß—

œ œ

V™œƒ

∏™

S¥,

Å—œ

§™ƒ

-

fi∂,

ß—

œœ ˙˙

œœ

œ œœ

-

-

fiº—

œ

œ

-

fi÷—

-

D∂.

£º†

fi÷— - ®∂.

œ

œœ

œœ fi÷—

-

-

œœ £º†

D∂.

-

fi÷—

-

-

-

œœ -

œ œ

œ œ

œ

¶—

fiº—

˙œ ˙˙

œœ œœ

œ œ œœ œ

œœ œ

˙œ ˙˙

D∂.

£º†

fi÷— - ®∂.

œ

œœ œœ

œœ œ

œ

¶—

œœ -

fiº—

œ œ

#

˙. ˙.

œ œ

˙ ˙

œ

˙. ˙.

œ œ

-

¶—

-

fiº—

œœ œ œ œ

œ œ

molto ritardando

22

####

œ

œ

# œ

œ

ƒ œ

V™œƒ

∏™

§™ƒ

-

S¥,

™ - fi∂,

U w

˙ œ œ.

&

œ œ œ œ J

Å—œ

-

-

fi÷—

ß—

-

-

fi÷— - ®∂.

-

D∂.

ƒ #### # œ

&

˙ œ

œ

U w

˙ œ

œ

œ

œ œ

V™œƒ

∏™

§™ƒ

#### V

# œœ

œœ

V™œƒ

# œœ

S¥,

™ - fi∂,

œœ ∏™

§™ƒ

? ####

-

œœ -

S¥,

™ - fi∂,

˙ ˙

œ œ -

Å—œ

ß—

ƒ œ˙ . Å—œ

V™œƒ

∏™

S¥,

Å—œ

§™ƒ

-

fi∂,

ß—

# &

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

œœ œœ

? #### #

œ œ

˙ ˙

-

-

-

˙ œ œ

ß—

ƒ œ œ

-

˙œ .

-

-

˙ ˙

œ œ

˙ ˙˙

œœ œœ

˙˙ œ . œ.

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

molto ritardando

22

####

œ œ

œœ œœ ƒ œ œ

-

-

fi÷—

-

U ww -

D∂.

fi÷— - ®∂.

œ œ -

D∂.

fi÷— - ®∂.

œj œœ œœ œœ

˙ ˙

-

fi÷—

U w w

œ œ -

D∂.

-

fi÷—

fi÷— - ®∂.

j œ œ

œœœ œ œ œ

œœ œ

-

£º† - ¶— - fiº— -

œœ œœ

œ

-

œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

cresc.

? ####

-

£º† - ¶— - fiº— cresc.

fi÷— - ®∂.

-

-

£º† - ¶— - fiº— cresc.

18

# # & # ##

-

œ

˙. ˙.

œ œ

¶—

œ

-

˙˙ .

œ

˙ ˙

œ

S¥,

fi∂,

œ -

œ œ œ œ

œ

-

£º† - ¶— - fiº— cresc.

œ œ œ ˙

####

-

-

œœ œœ

U w ww

œ œ

U w w


266

Poco meno mosso. poco misterioso

26

#### # Ó &

π 4 Soprani œ œ w ≈†

¶—

-

¤†œÊ

fi‡†œ

≈† ¶— - ¤†Ê

# # # # Ó π 4 Alti # & n œœ œœ ≈†

¶—

n ww -

˙ n˙

˙

¤†œÊ

§—œ

-

-

-

§—

-

-

-

n ˙˙

nœ n˙ .

n ˙˙ -

w

ƒ‚‡

§—œ

-

-

-

§—

-

-

-

π Œ ˙ nœ

&

œ nœ nœ œ

œ œ nœ œ œ

d¥§

-

Ġ

©∂§

-

ƒ† ®™ - º†

#### Œ Ó

Œ

# & œ

π n ˙ .˙ œ

˙

D™

º†œ

-

d¥§

-

Ġ

©∂§

-

ƒ† ®™ - º†

nœ œ

π Œ ˙

#### ∑

D™

-

? ####

d¥§

-

Ġ

©∂§

-

ƒ† ®™ - º†

-

ww

ww

d¥§

©∂§

-

-

-

-

·§— - ∏†œ,

º†œ

π Œ n˙ . n ˙.

·§— - ¸,

nœ œ œ œ

# œ Œ Ó œ

·§— - ∏†œ,

º†œ

œ D™

·§— - ∏†œ,

·§— - ¸,

œ nœ œ œ

œ œ

# œœ Œ Ó

œ nœ

˙

fi‡† - ƒ‚‡

####

V

ww

ƒ‚‡

26

# œ Œ Ó

ww

fi‡† - ƒ‚‡

fi‡†œ

≈† ¶— - ¤†Ê

-

n wœ ˙ .

·§— - ¸,

Poco meno mosso.

26

#### n ˙˙

˙ ˙

n œw ˙ n œ n ˙˙

n œœ œ

œ œ

w

˙

n ˙˙

π Œ n ˙˙ n˙

œ

œ Œ œ

wœ œ œ œ nœ œ œ ˙

n˙ n n ww

nœ œ

œœw n œ n œœœ œœ nœ

nœ n n ww

~~~

? #### #

n ww

~~~~

# &

œ Œ œ œ œœ nœ œ π

œ

œ œ


267

32

a tempo

ritard.

####

U Œ Ó nœ

# ww

w Œ n˙

œ œ

nw

œ

& -

¨Ú.

-

-

◊—

®Ú.

-

◊—

U Œ Ó

#### # &

Œ ˙ n˙

fiR™ - D™œ

¶—¤

fi¤™ - ®™

œœ

¶—¤

n ww

n ˙˙

÷¤—œ∏ - ¨‚‡

÷¤—∏- ®‚‡

œœ

œœ

§—œ

-

§—

-

˙.

œ

˙ n˙ -

¨Ú.

-

32

ritard.

# œ . j œ œ n œœ nœ œ Å—œ

ß—

-

fi÷— -

-

& nœ . Å—œ

ß—

#### # n˙

V

Å—œ

ß—

j œ œ œ œ -

fi÷— -

-

œ -

-

π Œ ˙.

œ d¥§

D∂.

©∂§

π ww

œ d¥§

©∂§

π w w

-

π Œa ˙

œœ Œ Ó

-

-

π Œ ˙. ˙.

œœ Œ Ó

-

D™

®™

-

-

a tempo

œœ œœ œœ œœ J nœ

n˙ nw nw

Œ Ó

Ġ

-

-

d¥§

Ġ

-

ritard.

? #### #

U nw

-

§—

©∂§

fi÷— - ®∂.

#### w n œœœ ...

D∂.

U n n ww

-

œœ Œ Ó

§—œ

π Œa ˙

fi÷— - D∂.

-

-

-

#

U n ww

U n œœ œœ n ww

# w w

&

÷¤—œ∏ - ¨‚‡

÷¤—∏- ®‚‡

fi÷— - ®∂.

? ####

32

¶—¤

fi÷— - ®∂.

#### #

¶—¤

◊— - fi¤™ - ®™ a tempo

#### &

◊— - fiR™ - D™œ

®Ú.

-

œœ

U n ww n n ww

œœœ nn ˙˙˙ œ

U w nw nw

π w w w

œœ œ

nw n ww

œ œ œ

n˙ n ˙˙

Œ Ó

œœ œ

œœ œ

w a˙ œ ˙˙

œœ œ

π a˙ Œ ˙. ˙.

œ


268

38

####

con tutti

# w

w

˙

-

-

-

-

-

-

˙ ∑

& ¨Ú.

®Ú.

con tutti

#### # & œ œ

˙

w

˙

˙

-

-

-

-

-

-

¨Ú.

®Ú. cre

-

scen

-

do

38

# ## & # # œ œ œ œ œ -

-

Ġ

D™

œ œ œ œ -

º†œ

ƒ† ®™ - º†

œ.

·§— - ∏†œ,

Å—œ

·§— - ¸,

ß—

œ

j œ œ œœ œ œ J -

fi÷—

-

-

œœ

˙

D∂.

ÂS¸

œ œ œ œ œ ÷R™

fi÷— - ®∂. •fi¸ cre

¬‚œ

-

¨¤— - fiT∂ -

÷¤™ - ¬‚

-

®¤—- fi‡∂ -

-

-

scen

-

do

#### # #˙

&

œ œ #œ œ œ œ

-

Ġ

-

ƒ† ®™ - º†

D™

-

º†œ

œ.

·§— - ∏†œ,

Å—œ

·§— - ¸,

ß—

j œ #œ œ œ

œ N˙

fi÷—

-

D∂.

œ

ÂS¸

÷R™

fi÷— - ®∂. •fi¸ cre

####

# ˙

œ œ

œ œ œ œ œ

V -

-

Ġ

D™

-

º†œ

ƒ† ®™ - º†

œœ

˙

·§— - ∏†œ,

Å—œ

·§— - ¸,

ß—

-

-

fi÷—

-

fi÷—

-

œœ

˙

D∂.

ÂS¸

# ww

ww

w w

-

-

-

-

-

¬‚œ

-

¨¤— - fiT∂ -

-

®¤— - fi‡∂ -

scen

d¥§

©∂§

do

˙

œ œ

¬‚œ

-

¨¤— - fiT∂ -

÷¤™ - ¬‚

÷R™

-

®¤—- fi‡∂ -

-

-

scen

-

˙ w

w w

º†œ.

-

œ

®∂. •fi¸

º†.

# œœ œœ

÷¤™ - ¬‚ -

cre

? ####

˙˙

do

˙

-

-

38

# # & # ##

w # ˙˙ œ œ œ œœœ œœœ

w # œœœ

œœ

œœ œ

œœ œ

œœœw...

œœ # œœ J

œœ

œœ

œœœ œ

cre

œ ? #### #

ww

œ ww

œ

œ œ

˙ ww

œ œ

˙ ˙ -

scen

œœ œ ww

˙

œ

œ˙ ˙ -

˙ ˙ w

œ œ # œœ œœ œ œ do

œ ˙

œ


269

43

# ## & # #

nnnn bb n b

nnnn bb n b

œ œ œ œ œ

ƒ œ ˙ #œ

#### # &

poco a poco

43

####

œ # œ ˙

ritard

w

U w

#œ œ ˙

nnnn bb n b

& ∏‚

fi—

-

‡§—

∏™

R¥º

˙ fi— - ‡§—

-

poco a poco

&

∏‚

fi—

œ -

‡§—

˙˙ . -

fi—

-

ƒ œœ ˙˙

#### # œ ˙ œ

S¥,

‡§—

-

∏™

R¥º

™ - fi∂, fi— - ‡§— - ¤∂º

¤∂º

# œ œœ

R¥º

∏™

˙ fi— - ‡§— - ¤∂º

-

S¥,

fi—

ww

œœ -

‡§—

-

-

-

U # ww

# ˙œ œ ˙˙

R¥º

∏™

™ - fi∂, fi— - ‡§— - ¤∂º

S¥.

fi∂.

-

-

nnnn bb n b

S¥.

fi∂.

poco a poco

####

˙. # œ ˙

ƒ œ ˙˙

œ

œ

œœ

ww

˙˙

U ‹ ww

˙˙

nnnn bb n b

V ∏‚

fi—

-

‡§—

˙ fi— - ‡§—

R¥º

∏™

¤∂º

-

S¥,

fi—

-

‡§—

-

R¥º

∏™

™ - fi∂, fi— - ‡§— - ¤∂º

-

-

S¥.

fi∂.

poco a poco

? ####

ƒ œœ ˙

Uw w

# ww

˙ w

Ġ

D™

-

º†œ,

Ġ

®™

-

º†, fi— - ‡§— - ¤∂º

˙

fi—

˙

nnnn bb n b

˙

œ -

‡§—

-

R¥º

∏™

-

-

S¥.

fi∂.

ritard

43

#### # &

œœ œ

˙ ˙

œ œ

œ˙ ˙

œ œ # œœ œœ œ œ

poco a poco

? #### #

œ ˙ ww

œ

˙. ˙ w

œ ˙

˙ ˙˙

# œœ œ

ww w

ƒ œ ˙˙˙ œœ

œœ œ

www

œœ œ

# œœ œ ˙˙ #œ œ ˙

˙˙˙

˙˙˙

U # ww

nnnn bb n b

‹U ww nnnn bb n b


270

49

Tempo I.

poco marcato

p 4 Soprani b &b b w flº†œ

-

flº†

p

w

w

w

-

-

F œ ‰ ˙. J

-

-

-

-

§†

fi—

-

-

-

-

§†

fi—

-

4 Alti

F j‰ œ ˙.

b &b b ˙.

œ œ

œ

w

œ

flº†œ

-

flº†

-

-

-

œ

˙

-

-

-

§†

fi—

-

-

-

-

§†

fi—

-

4 Tenori

b Vb b

F Œ ˙.

fi—

49 Tempo I°.

bb Œ p b & ˙

œ

œ œ œ œ œ œ

flº†œ

-

flº†

-

bb Œ p b & ˙. flº†œ

-

-

bb Œ p b V ˙

œ

œ. >

t∂,

Å—œ

œ œ

-

-

§†

-

-

§† ·∂,

œœ œœ

˙

flº†

œœ

œœ

œ

œ t∂,

-

-

§†

-

-

§† ·∂,

ß—

. >œ Å—œ

ß—

˙.

-

œ

flº†œ

œ œ

-

flº†

-

? b Œ p. ˙˙ . bb

-

-

§†

-

-

§† ·∂,

w w

flº†œ

t∂,

ww

-

flº†

-

fi÷—

-

-

fi÷—

-

&

? bb b

-

ß—

D∂,

fi÷— - ®∂,

fi—

-

fi—

-

fi—

-

fi—

-

j ‰F œ ˙

œ

˙ > Å—œ

D∂,

œ

F j‰ . œ ˙

j œ œ œ œ

œ -

fi÷—

-

-

D∂,

fi÷— - ®∂,

fi—

-

fi—

-

j ‰ F. œœ ˙˙ .

ww

-

-

-

-

§†,

fiº†œ

-

-

-

-

-

§†,

fiº†

-

poco marcato

Tempo I°.

bbb

-

fi÷— - ®∂,

œ œ

j ‰F œ ˙

j œ œ œ œ

œ œ

49

-

fi— poco marcato

w w Œ

˙˙ ˙

œœ œ

wœœ œ

p ˙ ˙. ˙.

œ

Œ

˙. w w

œ œ œœ

œœ

wœ œ

œœ

œ w w

œ

œœ œ

œœ œ

œ œ œ

wœœ . œ .. > > ˙ w w

œœ œœ œœ œœ J œ

œœ

j œœ ‰ ˙˙˙ . œ ˙. J j F œ ‰ ˙ œ ˙. œ ˙. J

œ

œ


271

54

ritard.

b &b b ˙ -

-

œ œ œ œ.

œ ˙ ‡§—

-

‡§—

-

R¥§

-

¤∂§

con tutti

j œ œ œ œ Ï™ - ¬‚

-

Ï™ - ¬‚

w

23

‰S¸.

§fi¸.

con tutti

b &b b ˙

3 2

œ œ œ ˙

œ œ œ œœ

w w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

œ ˙ ‡§—

-

-

-

‡§—

-

R¥§

-

¤∂§

-

Ï™ - ¬‚

§fi¸.

con tutti

b Vb b ˙ -

-

œ œ œ.

œ œ ˙ ‡§—

-

‡§—

-

R¥§

-

¤∂§

j œ œ œ œ Ï™ - ¬‚

-

Ï™ - ¬‚

54

w §fi¸.

-

-

‡§—

-

‡§—

-

˙

R¥§

-

¤∂§

œ œ œ

w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

Ï™ - ¬‚

-

œ œ œ ˙

œ œ œ œœ

w w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

œ ˙ -

-

b Vb b ˙ -

-

? bb

‡§—

-

‡§—

-

œ œ ‡§—

-

Ï™ - ¬‚

œ -

˙

R¥§

-

¤∂§

b ww

ww

-

-

-

-

œ ˙ -

‡§—

R¥§

¤∂§

-

w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

Ï™ - ¬‚

ww -

-

-

-

-

WA.

bbb &

? b b b

œ ˙œ ˙ œ œ œœ

˙ ww

œ œœ

œœ œ

˙ ˙˙

œ

œ œœ

œœ .. œ.

œ œ

œ ˙ ww ( )

˙ w

j œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ (œ ) œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

flº†œ - §†

§†.

ritard.

54

–‡ - Ë‚œ

flº† - §† –‡ - Ë‚

f 32 ˙ ˙

œœ œœ œœ œœ

flº†œ - §†

§fi¸.

ww

–‡ - Ë‚œ

flº† - §† –‡ - Ë‚

f 32 n ˙˙

œ œ œ œ

flº†œ - §†

§fi¸.

œ œ œ

–‡ - Ë‚œ

flº† - §† –‡ - Ë‚

f 32 ˙

˙

œ œ œ œ

flº†œ - §†

§fi¸.

bbb &

a tempo

f 32 ˙

bb w

‰S¸.

ritard.

& b œ œ œ œ œ

23

–‡ - Ë‚œ

flº† - §† –‡ - Ë‚

a tempo

ww w

w ww

˙ ˙˙

œ œœ

œ œœ

œ œœ

œ œœ

f 3 n ˙˙ 2 œj

œœ

œœ

œœ

œœ

3 2


272

4 Soprani

59

ritard.

b &b b

22

a tempo

p ˙

˙

w

flº†œ

-

§†

flº†

-

§†

˙˙

ww

w

w

4 Alti

b &b b

2 2

b Vb b

22

p ˙˙

flº†œ

-

§†

flº†

-

§†

bbb œ

œ œ

& flÚı

ƒ‚,

flÚ - ƒ‚,

œ œ n œ œ 22 ˙ . flV¸ - ‡—œ

-

œ flÚı

ƒ‚,

œ œœœ œ

œ œ œ œ

a tempo

F Œ ˙

∑ œ

œ

¬‚

©‚œ

-

Ê‚.

flº†œ

-

§† t∂,

©‚

-

Ê‚.

flº†

-

§† ·∂,

œ œ

flÚ - ƒ‚,

∂ fl§¸ - ‡— - ¬‚

bbb &

œ œ œ œ

ritard.

59

œ

˙.

œ 22 ˙ .

œ œ -

∑ œ

œœ œœ

˙

œœ œœ œ œ

¬‚

©‚œ

-

Ê‚.

flº†œ

-

§† t∂,

∂ fl§¸ - ‡— - ¬‚

©‚

-

Ê‚.

flº†

-

§† ·∂,

b œ V b b œ n œœ n œœ

flV¸ - ‡—œ

F Œ ˙.

p w

œœ œœ n œœ œœ 22 n ˙˙ ..

œ ˙.

˙.

œ

œ œ œ œ

œ flÚı - ƒ‚,

flÚ - ƒ‚,

? b œ bb œ

¬‚

©‚œ

-

Ê‚.

flº†œ

∂ fl§¸ - ‡— - ¬‚

©‚

-

Ê‚.

flº†

œ œ œ œ

flÚı - ƒ‚,

flÚ - ƒ‚,

flV¸ - ‡—œ

-

œ 2 ˙. œ 2 ˙.

œ œ œ œ flV¸ - ‡—œ

-

¬‚

©‚œ

-

Ê‚.

∂ fl§¸ - ‡— - ¬‚

©‚

-

Ê‚.

? b b b

-

p ˙ flº†œ

F ˙ ww

§†,

flº† -

-

§†,

ritard.

59

b & b b

œ œ

-

œ œœ

œ œœ

œœ

n œœ œœ

œœ œ

œ

˙˙ ˙ p

œœ œœ œ œœ 2 n ˙˙ .. 2 œj

œ œ

˙˙

2 œœ n œ œœ 2 œ nœ œ

-

§† t∂,

-

-

§† ·∂,

ww

ww

œœ œ

wœ œ œ œ œ œ œ œœ

wœ œ œ œ œœ œœ œœ

œ

˙. w w

œ œ œ œ w w

a tempo

˙ .. ˙˙ .

œœ œ

-

˙ ˙˙

˙

w ˙ œœ ˙˙ F ˙. w w

œ


273

65

ritard.

poco marcato

œ ˙

œ œ

bb

œ ‰ ˙. J

& b w

œ

fi—

-

fi—

b &b b ˙ >

‡§—

-

R¥§

-

-

¤∂§

-

w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

œ œ œ œœ

w w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

Ï™ - ¬‚

§fi¸.

œ œ ˙ œ ˙

fi—

‡§—

-

j‰ . œ ˙

˙

œ . œj œ œ œ

˙

-

fi—

‡§—

-

‡§—

-

œ ˙

R¥§

-

-

¤∂§

-

Ï™ - ¬‚

§fi¸.

4 Tenori

œ ˙

œ œ

b Vb b

˙.

Œ

œ . œj œ œ œ

˙ œ

fi—

-

fi— 65

‡§—

-

‡§—

-

R¥§

-

-

¤∂§

-

Å—œ

ß—

-

fi÷— - D∂,

-

ß—

-

b Vb b ˙ > Å—œ

ß—

j œ ‰ ˙.

œ

‡§—

‡§—

˙ -

R¥§

-

-

-

‡§—

-

j œ ‰ ˙

‡§—

˙

fi—

-

˙˙ ..

-

¤∂§

-

œ ˙

‡§—

-

-

¤∂§

-

ww

bb b &

? b b b

wœœ . œ .. > > ˙ ww

œœ œœ œœ œœ J œ

œœ

j œœ ‰ ˙˙˙ . œ ˙. J j œ ‰ ˙ œœ ˙˙ . . J

œ œ œ œœ

w w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

œ œ œ

w

Ï™ - ¬‚

‰S¸.

-

-

-

Ï™ - ¬‚

ww

§fi¸.

§fi¸.

§fi¸.

ww

-

-

-

-

-

WA.

§†.

ritard.

poco marcato

65

‰S¸.

Ï™ - ¬‚

˙

R¥§

-

ww

flº†

˙

R¥§

-

œ œ ‡§—

-

flº†œ

œ

œ -

fi—

j œœ ‰

? b b b ww

Ï™ - ¬‚

œ œ

fi—

fi÷— - D∂,

w

Ï™ - ¬‚

-

˙

fi—

fi÷— - ®∂,

-

¤∂§

œ -

œ œ œ

§fi¸.

œ

œ ˙

fi÷— - ®∂,

œ

-

-

‰S¸.

Ï™ - ¬‚

œ ˙

œ œœœ œ

fi—

fi÷— - D∂,

-

œ

fi—

fi÷— - ®∂,

b & b b œ. j œ œ > œ œ Å—œ

j œ ‰ ˙

Ï™ - ¬‚

ritard.

poco marcato

b & b b œ . œj œ œ œ >

w

œ

œ œœ ˙œ œ œ œœ œ ˙

œ ˙ œœ ˙˙

œ

˙ ww

œœ ˙˙ ww

œ œ

œœ œœ

œœ .. œ.

j œ œ œœ œœ œ œ œœ

ww

œ

˙ w

œ œ œ

w ww


274

a tempo

71 S

b fœ b & b ∑

∑ A

f b &b b œ ∑

∑ T

f b œ V b b nœ ∑

∑ B

? bb

fœ b œ ∑

∑ 71

a tempo

b & b b

œ œœ f n œœ

poco rit.

œ

œ

œ œ

œ nœ

ƒÚı

-

N™

ƒÚ - ƒ™

œ ƒÚı

œ -

N™

ƒÚı

-

N™

ƒÚı

-

N™

fiƒ—

§—

V™œ

-

∫∂

V™

-

∫—œ§.

§—

§™

-

∫∂

§™

-

∫—§.

œ

œ

˙

œ

œ

w

§—

V™œ

-

∫∂

V™

-

∫—œ§.

§—

§™

-

∫∂

§™

-

∫—§.

n œœ

œœ

œœ

n œœ

n œœ -

œ œ

fiƒ—

œ œ

÷R¥

÷¤∂ - fiƒ—,

œ œ

ƒÚ - ƒ™

-

w

÷¤∂ - fiƒ—,

÷R¥

œ œ

fiƒ—

œ

÷R¥

n œœ

ƒÚ - ƒ™

œ œ

œ

œœ

-

œ

÷¤∂ - fiƒ—,

œ

ƒÚ - ƒ™

œœ

÷R¥

œ œ nœ œ

œ

-

fiƒ—

÷¤∂ - fiƒ—

œœ

n œœ n œœ œœ

n ww

§—

V™œ

-

∫∂

V™

-

∫—œ§.

§—

§™

-

∫∂

§™

-

∫—§.

œ œ

œ œ

˙ ˙

œ œ

œ œ

w w

§—

V™œ

-

∫∂

V™

-

∫—œ§.

§—

§™

-

∫∂

§™

-

∫—§.

œœ œ

œ œœ

œ œœ

œœ

poco rit.

œ œœ

œ œœ

œœ œ

œœ œ

n œœ nœ

œœ œ

œœ œ

œ œœ

œ nœ œ nœ

œœ

œœ

n œœ

n œœ

œ

œœ

n œ˙

œ

w ww n ww

? bb b œ J

œ J

a tempo

@ 75

b &b b ˙

# ƒ nnn## ## w

-

°

°

-

˙

nn n # # # # # ƒ w w

b &b b ˙

°

°

b ˙ Vb b ˙

-

-

˙

˙

M¥N.˛

flº†œ

-

¬∂ƒÙ.

flº†

-

˙ ˙

w w

˙ ˙

M¥N.

˛flº†œ

-

¬∂ƒÙ.

flº†

-

nn n # # # # # ƒ w Œ

n ˙œ

w

œ ˙

œ œ œ œ

˙œ

˙œ œ œ

Œ

flº†œ

flº†

Œ ? b ˙ bb ˙

# # nnn # ##

n œ˙ n˙

°

°

-

-

-

-

-

§†

t∂,

-

-

§†

·∂,

œ

œ œw w

œ œ œ œ

œ œw w

œ

M¥N.˛

¬∂ƒÙ.

75

b & b b ˙˙˙ ? b b ˙˙ b

ƒŒ w ˙ w

-

a tempo

n n ˙˙˙ n˙

# nnn## ##

nn ˙˙ n˙

# nnn## ##

ww w ƒ ˙˙ ˙ œœ œ

œœ œ

ww w œ œ

˙˙ ˙ œ œ œœ œ œ œ

œœ œ

œœœ

œ œ

˙˙ ˙ œœ œ

œœ œ


275

allarg. ƒ œ œ ‰ ˙ J

79

####

w #

œ œ

œ œ

œ

& -

-

-

§†

fi—

-

-

-

-

-

-

§†

fi—

-

-

-

j ƒ œ ‰ n˙ œJ

#### &

# w ˙

œ

œ œ

-

-

-

# # # œw V # # . >

œ œ J

Å—œ

-

> ? # # # # œw. # w

? #### #

œ

fi—

-

-

-

fi—

-

-

-

œ

j œœ ƒ ˙. J ‰ n˙

œ œ

n œœ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

fi÷—

-

D∂,

fi—

-

-

-

fi÷—

-

®∂,

fi—

-

-

-

j œ ƒ ˙. w ‰ w

œ

w w w

fi—

-

-

-

-

›—

-

-

-

-

allarg.

79

# ## & # #

œ

§†

œj œ

œ

œ

§†

œ -

ß—

-

-

-

œ

w ww

œ œœ J

œœ>.. œœ ..

œœ œ

œœ J

œœ œ

œœ

˙ n˙

œ œ

œ nœ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

ƒ ˙˙

œœ

n œœœ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œ

Πww w

@ 82

ritard.

# ## & # # 23 œ

U w

œ œ

22 ˙ .

˙ œ

œ œ

˙ œ

-

-

‡§—

-

R¥§

-

Ï™

-

¬‚

‰S¸.

-

-

‡§—

-

¤∂§

-

Ï™

-

¬‚

§fi¸.

˙

U ‹w

# ## & # # 23 œ

22 w

œ

˙

œ ˙ œ

-

-

‡§—

-

R¥§

-

Ï™

-

¬‚

‰S¸.

-

-

‡§—

-

¤∂§

-

Ï™

-

¬‚

§fi¸.

œ˙

œ

˙˙

U ww

#### 3 œ # 2 œ V

œ œ

˙ ˙

œ œ

œ

22 w˙ .

œœ

-

-

‡§—

-

R¥§

-

Ï™

-

¬‚

‰S¸.

-

-

‡§—

-

¤∂§

-

Ï™

-

¬‚

§fi¸.

˙ ˙

U w w

? # # # # 23 ww # w

˙ ˙ ˙

22 w w

˙ ˙

-

‡§—

-

R¥§

-

Ï™

-

¬‚

‰S¸.

-

‡§—

-

¤∂§

-

Ï™

-

¬‚

§fi¸.

œœ œ

œœ œ

˙˙ ˙

U w ‹ ww

˙ ˙

U w w

82

ritard.

# # & # # # 23 œœ

˙ ˙

œ œ

œ œ

œ œ

œ ? # # # # 23 œœ #

˙˙ ˙

œ œ

œ œ

œœ

22

˙˙ .. ˙.

22

w w

œ œ

˙ ˙


276

Molto maestoso.

86

# # # # ƒw # &

œ

CORO I

œ

˙ w

flº†œ

-

§†

t∂,

Å—œ

flº†

-

§†

·∂,

ß—

˙

œ

# ww

#### ƒ # w &

œ

flº†œ

-

§†

t∂,

Å—œ

flº†

-

§†

·∂,

ß—

˙˙

# œœ

ww

# # # # ƒw # #w V

? ####

˙

œœ

flº†œ

-

§†

t∂,

Å—œ

flº†

-

§†

·∂,

ß—

˙ ˙

œ œ

w w

ƒw # w

œ œ

flº†œ

-

§†

t∂,

Å—œ

flº†

-

§†

·∂,

ß—

w

˙ -

fi÷—

-

fi÷—

# ˙˙ -

-

˙˙ -

-

˙

-

D∂,

®∂,

w

fi÷—

-

D∂,

fi÷—

-

®∂,

# ˙˙

# ww

fi÷—

-

D∂,

fi÷—

-

®∂,

˙ ˙ -

-

-

˙ ˙

w w

fi÷—

-

D∂,

fi÷—

-

®∂,

86

#### ∑

# &

CORO II

# ## & # #

#### # V

? #### #

Molto maestoso.

86

####

w ww ƒ # ww

# &

? #### #

j œ

œ œœ

˙ ˙˙

œ œœ

œœ

˙˙

# œœ

w # www ww j œ

˙˙ ˙˙

˙ ˙˙

w ww

˙˙

# ˙˙

# ww


277

91

####

˙. ˙

˙

˙

œ

œ œ ˙

w

œ Œ Ó

# Ó & fi—

-

‡§—

fi—

-

‡§—

˙

˙

˙

-

-

R¥§

-

¤∂§

-

Ï™

Ï™

-

-

¬‚

‰S¸.

˙˙

w w

¬‚

‰S¸.

¬‚

§fi¸.

#### # Ó &

fi—

#### # Ó

-

‡§—

fi—

-

‡§—

# ˙˙

˙˙

# ˙˙

w -

-

˙

R¥§

-

¤∂§

-

˙˙ ..

# œœ

Ï™

Ï™

-

-

¬‚

œ˙ œ ˙ ˙

œ Œ Ó œ

§fi¸.

ww

œœ Œ Ó

V fi—

-

‡§—

fi—

-

‡§—

˙

˙

˙

? #### Ó #

-

-

R¥§

-

¤∂§

-

˙.

Ï™

Ï™

-

-

¬‚

‰S¸.

˙ ˙

w w

¬‚

‰S¸.

¬‚

˙ œ

fi—

fi—

-

-

‡§—

‡§—

-

-

R¥§

-

¤∂§

-

Ï™

Ï™

-

-

¬‚

§fi¸.

œœ Œ Ó

§fi¸.

91

Ï˙

#### ∑

˙

˙

Ó

# & fl—

fl—

#### ∑

Ó

Ï ˙

-

-

˙

‡§—

-

‡§— -

˙

# & fl—

fl—

Ï˙ ˙ Ó

#### ∑

-

-

˙˙

‡§—

-

‡§— -

˙˙

# V fl—

fl—

? ####

Ï ˙ ˙ Ó ˙ ˙

#

fl—

-

-

˙˙ ˙ ˙ -

‡§—

˙˙ ˙ ˙ ‡§—

›—

-

Ó

? #### #

Ó

˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙. ˙˙ ..

œ œ

œ œœ

# ˙˙

˙˙

# ˙˙

˙. ˙.

#œ œ

˙ ˙

œ œ

j œ

˙ ˙˙

˙˙ ˙

˙˙ ˙ Ï ˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙˙

˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙˙ ˙

j œ œ

-

‡§— -

91

# # & # ##

-

‡§— -


278 97

#### ∑

p w nw

# & fi—

#### ∑

# &

-

p w

w

fi—

fi—

#### ∑

-

fi—

-

-

p w nw

# V fi—

fi—

? ####

#

p w w fi—

fi—

-

-

w w -

-

97

####

˙

˙ ˙

w

w

w

˙

w

œ Œ Ó

# & R¥§

-

¤∂§

-

-

-

-

Ï™

˙

w

-

Ï™

˙˙

ww

-

Ï™

-

Ï™

-

-

¬‚

‰S¸.

ww

w

¬‚

‰S¸.

ww

ww

¬‚

‰S¸.

ww w w

ww w w

¬‚

‰S¸.

ww ww

w ww

¬‚

§fi¸.

#### &

R¥§

-

¤∂§

R¥§

-

ww

˙˙ -

¤∂§

R¥§

-

-

¤∂§

˙˙

-

w˙ w w

ww w w

˙

-

-

-

w˙ # w w

˙w -

-

# # # ˙˙ V # #

? ####

ww

# w˙ ˙

-

-

-

Ï™

Ï™

-

-

-

¬‚

¬‚

ww w w

˙ -

Ï™

w ww

-

-

Ï™

-

-

¬‚

œ Œ Ó

§fi¸.

œœ Œ Ó

§fi¸.

œœ œ Œ Ó œ

§fi¸.

97

# ## & # #

? #### #

˙ ˙˙ ˙˙ ˙

˙˙ ˙˙

ww ww

˙˙ ˙˙

˙ ˙˙

˙˙˙

www

˙˙˙

˙˙ ˙

j œ œ

ww w j œ œ

ww w

www j œ œ

nw n ww p

j œ œ

w w

Alexandre Gretchaninoff-Collected Sacred Choral Works, vol. 2-All-Night Vigil, op. 59  

A Look Inside the "Monuments of Russian Sacred Music," Series VII, vol. 2