Page 1

Прощание с «Черной пантерой»

№2 (1429)

10 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА ПЯТНИЦА

ИЗДАЕТСЯ С 3 МАРТА 2000 ГОДА ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

 ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå, çà 20 äíåé äî ñâîåãî 72-ãî äíÿ ðîæäåíèÿ, â Ëèññàáîíå ñêîí÷àëñÿ âåëè÷àéøèé ôóòáîëèñò â èñòîðèè Ïîðòóãàëèè Ýéñåáèî.

Третье пришествие Николая Костова ВСЕУКРАИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА

Ñòð.3

Вчера 50-летний болгарский специалист, ранее работавший с донецким «Металлургом» и «Карпатами», был представлен футболистам «Таврии» в качестве главного тренера.

2

ñòð.

ФУТБОЛ

Колумбиец и нигерец стали «металлургами» Äîíåöêèé «Ìåòàëëóðã» ïîäïèñàë êîíòðàêòû ñ êîëóìáèéñêèì ïîëóçàùèòíèêîì Ðîõåðîì Êàíüÿñîì è õàâáåêîì íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Íèãåðà Àìàäó Ìóòàðè, «Ìåòàëëèñò» èùåò çàìåíó Õîñå Ñîñå, à ðÿäû «×åðíîìîðöà» ìîæåò ïîïîëíèòü 30-ëåòíèé èòàëüÿíñêèé íàïàäàþùèé «Áîëîíüè» Ðîëàíäî Áüÿíêè. Íîâîñòè è ñëóõè çèìíåãî ìåæñåçîíüÿ. Ñòð.2

СТАТИСТИКА

Эверест Павлова и новосел Грозный Çà ïðîøåäøèå ïîëãîäà â íåïîêîëåáèìîì êëóáå òðåíåðîâ-ãâàðäåéöåâ ÷åìïèîíàòîâ Óêðàèíû ïðîèçîøëè çàìåòíûå ñîáûòèÿ. Ñòð.4

БИАТЛОН

«Бронза» на черном немецком снегу Ïåðâóþ ìåäàëü îëèìïèéñêîãî ãîäà íàøåé ñáîðíîé ïðèíåñëà Åëåíà Ïèäãðóøíàÿ, ñòàâøàÿ òðåòüåé â ñïðèíòå íà ýòàïå Êóáêà ìèðà â íåìåöêîì Îáåðõîôå. Ñòð.7 Ôîòî Åâãåíèÿ ÊÐÀÂÑÀ

sport-arena.com.ua

В НОМЕР! ГАНДБОЛ

×åìïèîíàò ìèðà-2015. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ãðóïïà 3. 5 òóð. ÓÊÐÀÈÍÀ – Ëþêñåìáóðã – 34:22. Ïîëîæåíèå êîìàíä. 1. Óêðàèíà – 9 (5) 2. Ñëîâåíèÿ – 6 (4) 3. Øâåéöàðèÿ – 3 (4) 4. Ëþêñåìáóðã – 0 (5). Ìàò÷ Øâåéöàðèÿ – Ñëîâåíèÿ çàâåðøèëñÿ â÷åðà ïîçäíî íî÷üþ.

Месси вернулся и забил

Еще одна попытка дончан

Все звезды в сборе

Ãåíèàëüíîìó ôîðâàðäó õâàòèëî ïîëó÷àñà, ÷òîáû îôîðñòð. ìèòü «äóáëü».

Ñåãîäíÿ âî Ôðàíöèè ñòàðòóåò Ñóïåðôèíàë Êîíòèíåíòàëüñòð. íîãî êóáêà.

 ïîíåäåëüíèê íà Çåëåíîì êîíòèíåíòå íà÷íåòñÿ Australian Open. ñòð.

5

6

12


2

№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

АНТРАКТ Динамо

Алиев уходит, Идейе остается На днях вступил в силу рассчитанный на три года контракт с 26-летним Александром Рыбкой, которого «Динамо» подписало минувшей осенью. За свой родной клуб вратарь, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата, будет выступать под 23-м номером. Полузащитник Александр Алиев, права на которого все еще принадлежат киевлянам, близок к подписанию соглашения с российским «Анжи». «Я заинтересован в том, чтобы подписать контракт с махачкалинским клубом. Меня ничуть не смущает то, что «Анжи» находится на последнем месте в российском первенстве. Я очень хочу помочь команде. Когда переговоры завершатся, я не знаю. Сейчас нахожусь в Киеве», – рассказал Алиев. А вот Браун Идейе опроверг слухи о своем скором уходе из «Динамо». «Разговоры о моем желании сменить клуб – неправда, – заявил нигериец. – Журналист исказил мои слова. Моя миссия сейчас – играть в «Динамо». У меня хорошие отношения со всеми – с игроками, тренером и президентом клуба. Мбокани – мой друг, и мы очень близко общаемся. Конечно, я хочу чаще играть, поэтому меня беспокоит, что я редко попадаю в стартовый состав. Но этот факт не изменил моих отношений с Мбокани и другими партнерами. Когда я перешел в «Динамо», тут играл великий Андрей Шевченко. Я выходил в основе, он часто оставался в запасе. При этом Шева меня хвалил, а не относился враждебно. Конкуренция только заставляет нас упорнее работать». Свой первый сбор динамовцы проведут в Испании, куда отправятся 14 января.

Металлург Д

Соперники из семи стран Донецкий коллектив одним из первых завершил каникулы. В среду состоялось командное собрание, после которого главный тренер Сергей Ташуев и спортивный директор «Металлурга» Вардан Исраелян рассказали о последних кадровых пертурбациях и планах на два первых турецких сбора. Почти неделю «металлурги» будут работать дома (беговые и игровые упражнения, медицинское обследование), а во вторник отправятся в Турцию. На первом сборе запланированы четыре спарринга против швейцарского «Арау» (16 января), китайского «Шандун Лунэна» (23-го), сербской «Ягодины» (27го) и хорватского «Динамо» (28-го). На втором сборе команда Сергея Ташуева проведет пять контрольных матчей – 4-го, 10-го и 14 февраля «Металлург» сыграет соответственно с российским «Ротором», чешской «Славией», российским «Амкаром», венгерским МТК и российской «Томью». Костяк донецкой команды сохранился, но без изменений не обошлось. Принято решение не продлевать контракты с Денисом Голайдо и Жозе Соаресом, также прерваны трудовые отношения с Мусавенкоси Мгуни, завершил карьеру футболиста Велизар Димитров, но ему предложили остаться в структуре клуба. Полноценными новичками «Металлурга» стали колумбийский полузащитник Рохер Каньяс, последним клубом которого был казахстанский «Шахтер», и хавбек национальной сборной Нигера Амаду Мутари, до этого выступавший во Франции за «Ле Ман». Пролонгирован контракт с Василием Приймой, продлена аренда Сергея Болбата, взят в аренду полузащитник российской «Кубани» Сергей Каретник, ведутся переговоры с донецким «Шахтером» об аренде Александра Воловика. Еще два футболиста приедут в тренировочный лагерь дончан на просмотр. Если верить зарубежным источникам, одним из них будет мексиканский форвард Алан Пулидо, права на которого принадлежат «Тигресу», а трансферная стоимость оценивается в миллион евро.

Заря

Новичок из Донецка Принадлежащий донецкому «Шахтеру» полузащитник молодежной сборной Украины Руслан Малиновский на правах аренды продолжит карьеру в «Заре». Осеннюю часть чемпионата 20-летний футболист провел в «Севастополе». За этот период в составе «молодежки» крымчан он принял участие в 12 матчах и забил один гол. За первую команду Малиновский сыграл лишь один раз – в Кубке против «Карпат» (0:1).

Волынь

Без днепровского дуэта Вчера лучане вышли из отпуска и до 18 января будут тренироваться на базе в Дачном. 19-го числа команда отправится на двухнедельный сбор в турецкий Белек, где проведет четыре спарринга. Не стала «Волынь» продлевать контракты с двумя арендованными у «Днепра» футболистами – вратарем Денисом Шелиховым и полузащитником Эриком Матуку.

Севастополь

Пока под руководством Коновалова Вчера вышли из отпуска игроки «Севастополя». В течение двух дней они пройдут медосмотр, после чего начнется втягивающий тренировочный сбор, который продлится до 18 января. На следующий день «моряки» отправятся в Турцию. Подготовку к весенней части чемпионата «Севастополь» начал под руководством Сергея Коновалова. Новый главный тренер должен быть представлен игрокам в ближайшие дни. В конце осенней части чемпионата команду покинули Александр Чижов, Сергей Симоненко и Мариуш Левандовский. Во время зимнего антракта Виталий Виценец вернулся в «Ильичевец», а Руслан Малиновский отправился в «Зарю» (трансферные права на этих игроков принадлежат «Шахтеру»).

Третье пришествие Костова Таврия После восьмимесячного перерыва в украинский футбол вернулся экс-наставник донец кого «Мета лл у рга» и «К ар п ат » Никол ай Ко стов. Третьей украинской командой болгарского специалиста стала «Таврия», которая за неделю до Нового года объявила о расторжении контракта с греком Яннисом Христопулосом. Соглашение с Костовым подписано по схеме «1+1», а его главной задачей является спасение симферопольцев от вылета из Премьер-лиги. По иронии судьбы Костов возглавил команду, которой проиграл самый главный матч в своей украинской карьере. 16 мая 2010 года в финале Кубка страны возгл а в л я е м ы й и м « М е т а л лург» со счетом 2:3 уступил «Таврии». С того дня прошло больше трех с половиной лет. За этот период Костов успел поработать на родине с «Левски», цвета которого защищал еще в бытность игроком, а также 10 месяцев – в «Карпатах». В сезоне-2012/13 болгарин под хватил львовян в четвертом туре, а за три тура до конца чемпионата подал в отставку. За это же время «Таврия» из участника Лиги Европы перешла в разряд аутсайдеров и рискует покинуть элит-

Для Николая Костова «Таврия» может стать третьей украинской командой в его тренерской карьере. ный дивизион. Задача перед Костовым стоит сложная, но все же выполнимая. По неофициальной информации, вчера болгарин был пре дс т ав лен коман де, а сегодня должен провести первую тренировку. Пока руководители «Таврии» хранят молчание. По всей видимости, они решают проблему с отставкой Янниса Христо-

пулоса. Поскольку решение разорвать контракт с греком было принято в одностороннем порядке, требуется время, чтобы уладить финансовые вопросы. Кстати, помимо Костова среди кандидатов на пост рулевого «Таврии» так же фигурировал экс-наставник молодежной сборной Украины Павел Яковенко.

Писоцкого ждать до лета Ворскла Вчера у подопечных Василия Сачко завершился зимний отпуск. В первый день после каникул состоялось небольшое рабочее собрание, после которого фу т б оли с т ы п р и с т у п и л и к кроссам и упражнениям на трена жера х. Д а лее в программе обязательный углубленный медосмотр, а в воскресенье команда отправится на первый сбор. Как и во время двух следующих, местом подготовки полтавчан станет т урецкий курортный город Сиде, расположенный на берегу Средиземного моря в 75 километрах от Антальи. С большой долей ве р о я т н о с т и в п ол т авск ий к луб перейдет 26-летний полузащитник запорожского «Металлурга» Евгений Писоцкий. Вот только, по сообщению пресс-службы «Ворсклы», трансфер может осуществиться лишь по завершении нынешнего

сезона, когда у Писоцкого закончится контракт с его нынешним клубом. Всю свою профессиональную карьеру Евгений провел в родном «Металлурге», дебютировав в высшей лиге в 20-летнем возрасте 10 июня 2007 года в домашней игре против «Харькова». С тех пор Писоцкий в сумме провел в элитном дивизионе 109 матчей, отличившись семь раз. Также на его счету 34 матча и 10 голов в первой лиге. В понедельник официальный сайт полтавского клуба сообщил о расторжении контракта с греческим защитником Панайотисом Лагосом. Не проведя в Полтаве и года, экс-футболист афинского АЕКа покинул «Ворсклу», поскольку непопадание в основной состав ко м ан д ы В аси ли я С ачко идет вразрез с амбициями самого футболиста. Лагос перешел в состав полтавчан прошлой зимой по инициативе тогдашнего

главного тренера Сергея Свистуна, который видел в греческом защитнике замену ушедшему в киевское «Динамо» Евгению Селину. Весной Панайотис игра л регулярно, записав на свой счет 10 игр в чемпионате, однако преемник Свистуна Сачко доверил место на левом краю обороны Игорю Перду те, и Лагос в 23-м чемпионате сыграл всего 29 минут, выйдя на замену в выездном матче 8-го тура против «Говерлы». Естественно, такая ситуация не устраивала никого, а потому контракт, рассчитанный до конца мая 2015 года, был расторгнут по обоюдному согласию, и теперь 28-летний футболист в качестве свободного агента может искать себе новую команду. Помимо Лагоса «Ворсклу» также покинут Сергей Силюк, Чиприан Василаке и принадлежащий «Металлист у» Павел Ребенок, у которого закончился срок аренды.

Бьянки вместо Самодина? Черноморец Сегодня команда Романа Григорчука выйдет из отпуска и вылетит в Турцию, где проведет первый этап подготовки к весенней части чемпионата и матчам 1/16 Лиги Европы с французским «Лионом». Местом дислок ац ии о де с си тов с т анет хорошо им знакомый отель «Starlight», расположенный неподалеку от курортного городка Сиде. В нем «моряки» провели прошлой зимой в общей сложности почти полтора месяца. Перед выходом из отпуска были продлены контракты – на полтора и 3,5 года соответственно – с Павлом Ку тасом и Кириллом Ковальчуком, а Владимир Приемов и Сергей Самодин получили статус свободных агентов. Российский нападающий продолжит карьеру в российской «Мордовии»

которую возглавляет Юрий Максимов. Приемова в составе «Черноморца» заменит Павел Ребенок, которого одесситы до конца сезона взяли в аренду у «Металлиста». В осенней части чемпионата он защищал цвета «Ворсклы», а за одесскую команду выступал в период с 2008-го по 2011 год. А «преемником»

Самодина, по информации итальянских СМИ, может стать 30-летний нападающий «Болоньи» Роландо Бьянки (на фото). В нынешнем сезоне он провел в Серии А 14 матчей, забил один гол. Ранее Бьянки защищал цвета «Аталанты», где начинал свою карьеру, «Кальяри», «Реджины», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Торино».

Ильичевец

Три старых знакомых В среду команда Николая Павлова начала подготовку к весенней части чемпионата. После организационного собрания игроки «Ильичевца» нача ли проходить медицинский осмотр и провели первую тренировку, которая носила восстановительный характер. До 12 января мариупольцы будут работать на расположенной в районе городской набережной тренировочной базе клуба, а потом отправятся в Ялту. После некоторого перерыва в состав «Ильичевца» вернулись защитник Александр Чижов и два хавбека – Виталий Виценец и Дмитрий Гречишкин. Первые двое, напомним, в осенней части чемпионата защищали цвета «Севастополя», а Гречишкин с начала 2013-го выступал за «Шахтер». Кроме того, по некоторым д анным, в мариупольской команде начнет подготовку к весенней части чемпионата вратарь Александр Чурилов, который стал свободным агентом после окончания контракта с «Говерлой». Нет в составе «Ильичевца» грузинских легионеров Давида Таргамадзе и Торнике Окриашвили, которые занимаются поиском новых вариантов для продолжения карьеры (трансферные права на этих игроков, напомним, принадлежат «Шахтеру»), а вратарь Игорь Бажан решил завершить карьеру.

Говерла

Лидеры за бортом 5 января ужгородцы вышли из отпуска и уже отправились на первый сбор в Турцию. В Белеке «Говерла» проведет четыре спарринга. 12-го числа – с местным «К ар демир К ар абюкспо ром», 14-го – молодежной сборной Казахстана, 15-го – польским «Шлеском» из Вроцлава, а 18 января – со «Спартаком» из Нальчика. Уже известно, что в весенней части чемпионата Вячеслав Грозный не рассчитывает на недавних ключевых исполнителей команды Мирко Райчевича, Владимира Лысенко, Александра Дандю, Владимира Езерского, Леандро, а также не сумевших себя зарекомендовать Виталия Балашова, который отправился на просмотр в «Таврию», Бориса Тащи и Михаила Кополовца. «Вопрос с Кополовцом уже решен. Мы отпустим его без всяких подводных течений», – прокомментировал ситуацию с экс-полузащитником «Карпат» вице-президент «Говерлы» Александр Шуфрич. Недоволен положением дел Езерский, который перебрался в Ужгород всего пять месяцев назад. «Я действительно не еду на сборы с «Говерлой». Разговаривал с Грозным еще до Нового года, и он сказал, что в моих услугах не нуждается, – сообщил 37-летний защитник. – Не знаю, что будет дальше, поскольк у я подписыва л контракт до конца сезона. В ближайшее время встречусь с руководством клуба. Надеюсь тогда ситуация прояснится». Тем временем смена выбывшим футболистам уже на подходе. «Ужгородский Х-фак тор» продолжается. По слухам, в тренировочном лагере команды находятся 21-летний форвард «Сум» Гегам Кадимян и 25-летний полузащитник армянского «Титана» Виталий Субочев.


№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

3

УТРАТА

АНТРАКТ

Прощание с «Черной пантерой»

Днепр

В начале нынешней недели днепропетровский клуб отдал в аренду греческому «Платаниасу» ганского защитника Самуэля Инкума. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня нынешнего года. «Платаниас», который сейчас тренирует Никос Анастопулос, ведет в чемпионате Греции борьбу за выживание, занимая после 18 туров 14-е место среди 18 участников и находясь всего в двух очках от зоны вылета. Напомним, что Инкум перешел в «Днепр» в январе 2011 года из швейцарского «Базеля», подписав контракт на четыре года. Поначалу защитник сборной Ганы был игроком основного состава, однако за последние полтора года, потеряв доверие Хуанде Рамоса, Самуэль не сыграл в чемпионате Украины ни одного матча. Прошлой зимой его на такой же срок отдавали в аренду в «Бастию», однако освоиться в корсиканском клубе ему не удалось: Инкум всего четыре раза появился на поле в поединках чемпионата Франции. В то же время защитник сборной Грузии Уча Лобжанидзе продлил контракт с «Днепром» еще на полгода и собирается отправиться вместе с командой Рамоса на первый сбор в Испанию. В сезонах-2009/10 и 2010/11 Уча сыграл 26 матчей в Премьер-лиге за днепропетровский клуб, а затем на правах аренды провел два года в «Кривбассе», где был игроком основного состава. Летом прошлого года после прекращения существования криворожского клуба 26-летний Лобжанидзе вернулся в «Днепр», однако еще ни разу не появился на поле в матчах первой команды.

Металлист

Заменить Сосу, удержать Гомеса Сегодня футболисты и тренерский штаб харьковской команды выходят из отпуска и приступают к подготовке ко второй части сезона в традиционном для зимнего антракта месте – Эмиратах. Здесь «Металлист» проведет втягивающий сбор и сыграет два контрольных матча 17 и 21 января. Первым соперником будет казахская «Астана», а вот второй оппонент пока не известен. За последнюю неделю вокруг нескольких игроков и потенциальных новичков харьковчан ходило очень много слухов, большинство из которых официально прокомментировали либо первый вице-президент «Металлиста» Сергей Волик, либо главный тренер Мирон Маркевич. Сначала о пополнении, реальном и возможном. На просмотр в «Металлист» отправился форвард алчевской «Стали», кандидат в молодежную сборную Украины Руслан Степанюк. Продолжаются переговоры о трансфере полузащитника «Динамо» Андрея Богданова, на которого больше не рассчитывает наставник киевлян Олег Блохин. На место ушедшего в «Атлетико» капитана харьковчан Хорхе Сосы претендует другой аргентинский полузащитник Франко Муссис из «Химнасии Ла Плата», но, как сказал Мирон Маркевич, это один из списка кандидатов, и окончательное решение пока не принято. Аргентинец Алехандро Гомес попал в сферу интересов «Фиорентины», причем итальянский клуб готов как взять хавбека в аренду, так и выкупить его контракт с «Металлистом». В нем прописаны отступные в 12 миллионов евро, но украинская сторона, по словам агента игрока, готова цену снизить на треть. Сам Гомес попросил руководство харьковского клуба «войти в положение». Сергей Волик на эту тему высказался жестко: «Наша позиция по Гомесу сформирована. Мы не собираемся его никуда отпускать. Мы рассчитываем на него как на игрока, который по контракту должен вовремя приехать в расположение клуба и выполнять свои профессиональные обязанности».

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Инкум уехал в Грецию

Определились со спаррингами Шахтер Вчера подопечные Мирчи Лу ческ у провели первую в этом году тренировк у. До 15 января футболисты буду т работать в режиме двухразовых занятий на СТБ «Кирша», а потом отправятся на первый зарубежный сбор в ОАЭ, где у них запланированы шесть спаррингов. 16-го числа дончане сыграют с немецким «Айнтрахтом» из Франкфурта, 18-го – с датским «Брондбю», 20-го – с южнокорейским «Пхохан Стилерс», 22-го – с узбекским «Локомотивом» из Ташкента (все матчи пройдут в Абу-Даби) и 24-го в Дубае – с российским «Краснодаром». Еще одна игра «на закуску» намечена на 25-е число. По официальной информации, «Шахтер» покинул только один фу тболист – хавбек Дмитрий Гречишкин вернулся в «Ильичевец». Также донецкий клуб разрешил боливийцу Марсело Морено, который на правах аренды выступает в бразильском «Гремио», на аналогичных условиях перейти в «Крузейро». Кроме этого, глава департамента международных соревнований «Шахтера» Любош Михел, который работает в к лубе у же больше пяти лет,

продлил свое соглашение еще на два года. «Я принял предложение, которое было улучшено, – заявил Михел в интервью Pravda.sk и заодно опроверг информацию, что он собирается баллотироваться на пост президента Федерации футбола Словакии: – Эта возможность уже в прошлом. Я взвесил все «за» и «против» и пришел к заключению, что еще могу кое-что дать «Шахтеру». Пик пока не достигнут». Как всегда хватает и неофициа льных новостей. В частности, появилось сообщение, что дончане якобы интересуются 26-летним бразильским форвардом «Атлетико Минейро» Жо. По информации изд ания Fotospor, за бывшего игрока московского ЦСКА, «Манчестер Сити» и «Галатасарая» «Шахтер» готов заплатить 10 миллионов евро. Впрочем, к подобным вещам следует относиться спокойно – в межсезонье каждый день кого-то продают и покупают. Начала подготовку к сезону и чешская «Виктория» – соперник дончан в 1/16 финала Лиги Европы. Возглавивший команду новый рулевой Душан Угрин-младший, который на тренерском мостике сменил Павла Врбу, провел первую после каникул

тренировку на день раньше Мирчи Луческу. Новичков в составе чемпиона Чехии пока нет. На просмотре находятся Марек Ханусек («Дук ла»), Давид Штипек («Млада-Болеслав»), Патрик Хрошовски («Зноймо»), Матей Кончал («Варнсдорд») и Ондржей Чочолушек («Домжале»). Первый контрольный матч «Виктории» запланирован на 11 января против «Хомутова», а 18-го команда отправится в Турцию, где встретится с российским « А м к а р о м », л и т о в с ко й «Клайпедой» и австрийской «Адмирой Ваккер». Второй сбор пльзенцы проведут в начале февраля на Кипре, где их соперниками будут ли то вс к ий «Ж а ль г ир и с», болгарский «Левски» и российский «Ростов». Напомним, что первый м а т ч 1/16 ф и н а л а Л и г и Европы между «Викторией» и «Ша х тером» состоится 20 февраля в Пльзене. В интервью чешскому изданию idnes.cz Душан Угрин заявил, что намерен дать серьезный бой дончанам. «У «Шахтера» несоизмеримый с нашим клубом бюджет, но это не имеет решающего значения на поле. Считаю, что шансы на выход в следующий раунд у нас есть», – сказал наставник «Виктории».

Украинцы из группы не вышли 3 января в Санкт-Петербурге стартовал ХХVI Международный юношеский турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В соревнованиях принимают участие 16 команд, в том числе и юношеская сборная Украины под руководством А лександра Головко. За выход из группы наши ребята вели борьбу со сверстниками из Латвии, Турции и Санкт-Петербурга. В отличие от прошлого года, взобраться на пьедестал украинцам не удалось. Более того, они завершили групповой турнир лишь третьими и теперь будут вести борьбу за девятое место. Фиаско Головко объяснил отсутствием ключевых исполнителей, а также несыгранностью. А сами игроки – силой соперников. Наверное, доля правды есть в обоих утверждениях. Ко всему, от нашей команды отвернулась удача. Реализуй украинцы хотя бы один из многочисленных моментов в дебютной игре с турками, и все могло бы пойти по-другому. Впрочем, после драки кулаками не машут. Первое и пока что единственное поражение на турнире наши юноши потерпе-

ТУРНИР (U-18)

ХХVI МЕМОРИАЛ ГРАНАТКИНА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Единственную победу в групповом турнире украинцы одержали над сверстниками из Латвии со счетом 2:0. ли во встрече со сборной Турции. Игра получилась нервной и с большим количеством голевых моментов, а победителя определил всего один гол. За восемь минут до конца Алтинташ выиграл «воздух» и головой отправил мяч в сетку. В оставшееся время шансов отыграться у подопечных Головко не было. Соперник плотно держал оборону, а дальние удары Клака из донецкого «Металлурга» и динамовца Беседина получились неточными.

Хромала реализация у наших земляков и в поединке с хозяевами т урнира. По-прежнему мимо бил Беседин, прямо во вратаря из убойной позиции выстрелил Клец из «Карпат», а удар со штрафного капитана Лукьянчука из «Динамо» парировал Обухов. Точно бить в цель украинцы начали лишь в последнем мат че группового этапа. Под горячую руку попали латвийцы, которым они забили по голу в каждом из

ГРУППА А. Белоруссия – Иран – 0:3, Словакия – Финляндия – 3:2, Финляндия – Иран – 0:5, Словакия – Белоруссия – 2:0, Белоруссия – Финляндия – 1:4, Иран – Словакия – 1:2. Итоговое положение. 1. Словакия – 9 2. Иран – 6 3. Финляндия – 3 4. Белоруссия – 0. ГРУППА В. Словения – Эстония – 1:1, Россия – Молдавия – 4:1, Молдавия – Эстония – 1:1, Россия – Словения 6:0, Словения – Молдавия – 2:0, Эстония – Россия – 1:6. Итоговое положение. 1. Россия – 9 2. Словения – 4 3. Эстония – 2 4. Молдавия – 1. ГРУППА С. Япония – Чехия – 3:1, Греция – Азербайджан – 1:1, Азербайджан – Чехия – 0:2, Греция – Япония – 0:1, Япония – Азербайджан – 4:1, Чехия – Греция – 1:2. Итоговое положение. 1. Япония – 9 2. Греция – 4 3. Чехия – 3 4. Азербайджан – 1. ГРУППА D. Украина – Турция – 0:1, Санкт-Петербург – Латвия – 4:0, Латвия – Турция – 1:0, Санкт-Петербург – Украина – 0:0, Украина – Латвия – 2:0, Турция – Санкт-Петербург – 3:1. Итоговое положение. 1. Турция – 6 2. Санкт-Петербург – 4 3. Украина – 4 4. Латвия – 3. таймов. Проверять вратарские способности юного Куракинса подопечные Головко начали с самого начала матча. Удары Клака, Куксенко и Зотька голкипер «Даугавы» отразил, а вот с Квичем не справился. Голевую атаку украинцы разыгра ли как по нотам. Душин с левого фланга сделал пас в район 11-метровой отметки партнеру по «Динамо» Беседину, тот технично откатил мяч Квичу из «Скалы», который расстрелял уже пустые во-

рота. А за девять минут до финального свистка забил и сам Беседин, замкнувший прострел Клака. «Нужно работать над реализацией. В двух первых матчах мы нанесли 38 ударов по воротам и не забили ни одного гола, – резюмировал Александр Головко. – Сейчас это еще простительно, но через два года с парней будут спрашивать как с профессионалов. И такие показатели будут непростительными». Александр КОСТЮК

В минувшее воскресенье, за 20 дней до своего 72-го дня рождения, в Лиссабоне скончался величайший футболист в истории Португалии Эйсебио. Легендарный бомбардир «Бенфики» умер от сердечной недостаточности. На гражданскую панихиду, которая состоялась на стадионе «Да Луш», проводить Эйсебио в последний путь пришли около десяти тысяч человек. Насколько значимым был этот человек для Португалии свидетельствует тот факт, что в стране был объявлен трехдневный национальной траур. Даже трудно вспомнить, где и когда так чтили память о футболисте. Величайший в истории португальский игрок не был португальцем. До 18 лет Эйсебио жил в Мозамбике, где его отыскал селекционер Серафим Баптиста и предложил парня лиссабонской «Бенфике», которую тогда возглавлял австриец Бела Гуттманн. В расположенную на Юго-Западе Африки страну отправились доверенные люди столичного гранда и за смешное по нынешним временам вознаграждение в восемь тысяч долларов увезли в Португалию одного из лучших нападающих в истории мирового футбола. В середине 60-х годов прошлого века имя Эйсебио гремело на весь мир. «Черную пантеру», как прозвали журналисты африканского самородка, даже ставили в один ряд с Пеле. Слава пришла к Эйсебио на английском Мундиале. В финальном турнире он принял участие во всех шести матчах и забил девять голов, став лучшим бомбардиром ЧМ-1966. В 1975 году Эйсебио покинул «Бенфику» и отправился за океан, где поиграл в США и Мексике. Потом он вернулся в Лиссабон. Поначалу работал футбольным телекомментатором, вторым тренером, а впоследствии стал «почетным лицом» родного клуба. Еще в 1992 году рядом со стадионом «Да Луш» была установлена бронзовая скульптура Эйсебио. В память о своей легенде со следующего сезона на футболки «Бенфики» будет нанесено изображение великого форварда. Об этом сообщил президент лиссабонского клуба Луис Филипе Виейра.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Эйсебио Да Силва Фаррейра родился 25 января 1942 года в Мафалале – пригороде столицы Мозамбика Лоуренсу-Маркеш (с 1976-го – Мапуту) и был четвертым ребенком в семье работника железной дороги белого ангольца Лауриндо Антонио да Силва Феррейры из Маланже и мозамбикской негритянки Элизы Аниссабени. Амплуа: нападающий. Карьера: «Бенфика» (1961–75): 745 игр, 733 гола. Сборная Португалии: 64/41. Достижения: бронзовый призер ЧМ-1966, лучший бомбардир ЧМ-1966, обладатель «Золотого мяча»1965, обладатель Кубка чемпионов-1962, первый и двукратный обладатель «Золотой бутсы», 11-кратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка страны, семь раз становился лучшим бомбардиром национального чемпионата.


4

№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

Эверест Павлова и новосел Грозный За прошедшие полгода в непоколебимом клубе тренеров-гвардейцев чемпионатов Украины произошли заметные события.

СТАТИСТИКА

о-первых, Николай Павлов стал вторым после Мирона Маркевича специалистом, который провел более 500 матчей у руля команды высшего дивизиона. Юбилейным для наставника «Ильичевца» стал победный для его команды августовский поединок 7-го тура в Киеве против «Арсенала» (2:1). Во-вторых, пропуск в элитарный клуб, состав которого не обновлялся с мая 2009-го, когда его членами стали Мирча Луческу и Владимир Бессонов, получил Вячеслав Грозный. Рубеж в 150 матчей вернувшийся летом в отечественные окопы специалист преодолел в ноябре (в домашней игре 16-го тура возглавляемая им «Говерла» со счетом 0:2 уступила «Шахтеру»). Затем Вячеслав Викторович провел еще два матча и теперь в списке тренеров-гвардейцев имеет равные показатели с Валерием Лобановским. В том случае, если Грозный продолжит работу в Ужгороде, к концу этого года он может подняться на две ступеньки. После непродолжительного перерыва в число действующих тренеров элиты также вернулся Олег Таран. В конце прошлого чемпионата он потерял работу одновременно с банкротством «Кривбасса», а уже в октябре принял у Сергея Пучкова запорожский «Металлург». Со своей новой-старой командой Олег Иванович перешагнул барьер в 250 матчей и реально угрожает занимающему шестую позицию Семену Альтману, которого уже в текущем сезоне может догнать Виталий Кварцяный. Кстати, обращаем внимание, что мы сократили показатели некоторых тренеров. Из их актива были убраны несостоявшиеся матчи. Больше других пострадали Игорь Яворский, который, правда, не входит в клуб тренеров-гвардейцев, и Кварцяный. Оба лишились двух поединков из-за неявки соперников. В зачет рулевому «Волыни» не пошла выездная игра с «Таврией» (18.03.1996) и вместе с Олегом Тараном – домашняя с «Кривбассом» (26.05.2013). По этой же причине на один матч меньше стало еще у четырех тренеров – Александра Ищенко и Мирона Маркевича (возглавляемые ими «Карпаты» и «Металлист» не сыграли во Львове 18 марта 2007-го), а также Игоря Надеина

Цифры и факты l Из тренеров, которые в настоящее время возглавляют команды Премьер-лиги, только трое работали в первом чемпионате Украины – Мирон Маркевич (с «Волынью»), Николай Павлов (с «Днепром») и Вячеслав Грозный (с винницкой «Нивой»). l Лишь два тренера-гвардейца руководили в элитном отечественном дивизионе одной командой – единственный в списке иностранец Мирча Луческу («Шахтер») и Валерий Лобановский («Динамо»). l Мирча Луческу является рекордсменом по количеству матчей, проведенных с одной командой (294). На счету Николая Павлова 259 игр с «Ильичевцем», у Мирона Маркевича – 256 с «Металлистом». l Из числа тренеров-гвардейцев чемпионат Украины выигрывали четверо. Семь золотых медалей в активе Мирчи Луческу, пять – у Валерия Лобановского, по одной – у Анатолия Заяева (с «Таврией» в 92-м) и Николая Павлова (с «Динамо» в 95-м). l В элитном украинском дивизионе работали 32 иностранных специалиста из 15 стран. Девять – из России, четверо – из Белоруссии, трое – из Голландии, по два представителя Болгарии, Германии, Испании и Сербии, по одному – из Бельгии, Греции, Грузии, Италии, Латвии, Румынии, Узбекистана и Хорватии.

Тренеры, руководившие командами элитного дивизиона чемпионата Украины более чем в 150 матчах Тренер

Матчи

1. Мирон МАРКЕВИЧ............ 571 (01.02.1951) 2. Николай ПАВЛОВ............. 511 (20.06.1954) 3. Валерий ЯРЕМЧЕНКО....... 297 (15.08.1947) 4. Мирча ЛУЧЕСКУ............... 294 (29.07.1945) 5. Михаил ФОМЕНКО........... 293 (19.09.1948) 6. Семен АЛЬТМАН.............. 257 (21.04.1946) 7. Олег ТАРАН...................... 252 (11.01.1960) 8. Виталий КВАРЦЯНЫЙ....... 245 (19.07.1953) 9. Александр Ищенко......... 204 (03.09.1953) 10. Владимир БЕССОНОВ..... 197 (05.03.1958) 11. Анатолий ЗАЯЕВ............. 189 (27.10.1931 – 18.12.2012) 12. Игорь НАДЕИН............... 184 (03.03.1948) 13. Леонид БУРЯК................ 178 (10.06.1953) 14. Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ... 172 (06.08.1941 – 27.08.2006) 15. Валерий ЛОБАНОВСКИЙ.. 152 (06.01.1939 – 13.05.2002) 16. Вячеслав ГРОЗНЫЙ........ 152 (12.07.1956)

Команды Волынь (18), Карпаты (210), Кривбасс (20), Металлург Зп (67), Металлист (256) Днепр (100), Динамо (12), Таврия (8), Ильичевец (259), Ворскла (132) Шахтер (202), Кремень (17), Металлург Зп (33), Карпаты (22), Ильичевец (23) Шахтер (294) Динамо (32), Верес (5), ЦСКА-Борисфен/ЦСКА (29/26), Металлист (106), Металлург Зп (15), Таврия (80) Металлург Д (92), Черноморец (135), Таврия (30) Металлург Зп (36), Кривбасс (216) Волынь (235), Металлург Зп (10) Звезда (111), Нива Вн (7), Таврия (24), Кривбасс (24), Карпаты (31), Ильичевец (7) ЦСКА (81), Заря (8), Харьков (44), Днепр (64) Таврия (174), Прикарпатье (14), Металлург Зп (1) Металлург Зп (35), Кривбасс (49), Торпедо (100) Нива Т (49), Черноморец (119), Динамо (5), Александрия (5) СК Николаев (57), Днепр (115) Динамо (152) Нива Вн (5), Днепр (45), Арсенал (63), Металлург Зп (21), Говерла (18)

ПРИМЕЧАНИЕ. В зачет не пошли несостоявшиеся матчи. Данные приведены на 01.01.2014.

Фото ЧЕМПИОНАТ.com

В

Николай Павлов. и Николая Павлова. В бытность наставником запорожского «Торпедо» Надеин не провел игру с киевским ЦСКА (17.11.1996), а Павлов во главе тогда еще мариупольского «Металлурга» – с тернопольской «Нивой» (08.06.1998). В самом рейтинге произошла только одна перестановка – Мирча Луческу обошел Михаила Фоменко. Теперь от третьей сотни наставника «Шахтера» отделяют всего шесть шагов, а от первой тройки, которую замыкает Валерий Яремченко, и того меньше – четыре. По ходу дела румынский специалист побил продержавшийся без малого 44 года клубный тренерский рекорд по продолжительности работы с командой. Прежнее достижение, принадлежавшее легендарному Олегу Ошенкову, который стоял у штурвала «Шахтера» на протяжении 3 416 дней (с 17 июня 1960 года по 24 октября 1969-го), Луческу превзошел 23 сентября в домашнем матче 10-го тура с «Ворсклой» (3:0) и по состоянию на 10 января довел рекорд до 3 526 дней. Разумеется, это еще не предел. К слову, по части достижений, а также верности одной команде Луческу нет равных в чемпионатах Украины. Это касается и количества игр, и продолжительности работы – 18 мая исполнится ровно 10 лет, как он подписал контракт с «Шахтером». Также Луческу уверенно возглавляет рейтинг иностранных специалистов, которые работали и работают в нашем элитном дивизионе. Вторым в этом списке, который пополнился греком Яннисом Христопулосом и россиянином Сергеем Ташуевым, идет Олег Кононов. Летом белорус подвинул на третью строчку Николая Костова и уехал в Краснодар, где получил российское гражданство. В свою очередь появилась информация, что болгарин возвращается в Украину, чтобы возглавить «Таврию». При таком раскладе Костов уже в марте вернется на свою прежнюю позицию. Из ныне действующих тренеров Премьер-лиги ближе всех к сотне матчей стоят Роман Григорчук, Хуанде Рамос и Александр Севидов. В активе наставников «Черноморца» и «Днепра» по 95 игр, у рулевого «Карпат» – 87. Ровно 60 матчей у главного тренера «Зари» Юрия Вернидуба, у Олега Блохина после вычета шести поединков, пропущенных осенью 2012 года из-за болезни, – 33. Могли улучшить свой кондуит Юрий Максимов и Сергей Пучков, но оба были отправлены в отставку, а Юрий Бакалов стал заложником печальной судьбы «Арсенала». В нынешнем чемпионате самостоятельную биографию начали писать два молодых специалиста – Василий Сачко и Геннадий Орбу. В отличие от наставника «Ворсклы», который продолжает работать, экс-рулевой «Севастополя» остановился на отметке в 11 игр. Но такова тренерская судьба... Юрий АЛИН

Иностранные тренеры в элитном дивизионе чемпионата Украины Тренер

Страна

Команда

1. Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния 2. Олег КОНОНОВ Белоруссия 3. Николай КОСТОВ Болгария 4. Хуанде РАМОС Испания 5. Юрий СЕМИН Россия 6. Виталий ШЕВЧЕНКО Россия 7. Леонид КУЧУК Белоруссия 8. Бернд ШТАНГЕ Германия 9. Тон КААНЕН Голландия 10. Валерий ГАЗЗАЕВ Россия 11. Янис СКРЕДЕЛИС Латвия 12. Владимир САЛЬКОВ Россия 13. Бернд ШУСТЕР Германия 14. Невио СКАЛА Италия 15. Джо ДАРДЕН Бельгия 16. Иван ГОЛАЦ Сербия 17. Анатолий БЫШОВЕЦ Россия 18. Славолюб МУСЛИН Сербия 19. Яннис ХРИСТОПУЛОС Греция 20. Анхель АЛОНСО Испания 21. Иван КАТАЛИНИЧ Хорватия 22. Сергей ТАШУЕВ Россия 23. Виллем ФРЕШ Голландия 24. Ангел ЧЕРВЕНКОВ Болгария 25. Реваз ДЗОДЗУАШВИЛИ Грузия 26. Ко АДРИАНСЕ Голландия 27. Павел КУЧЕРОВ Россия 28. Анатолий ЮРЕВИЧ Белоруссия 29. Андрей ГОРДЕЕВ Россия 30. Олег ДОЛМАТОВ Россия 31. Сергей БОРОВСКИЙ Белоруссия 32. Сергей ДОЦЕНКО Узбекистан

Матчи

Шахтер 294 Карпаты, Севастополь 108 Металлург Д, Карпаты 107 Днепр 95 Динамо 92 Металлург Д, Черноморец 56 Арсенал 48 Днепр, ЦСКА 45 Металлург Д, Сталь А 45 Динамо 41 Металлург Зп 23 Шахтер 23 Шахтер 23 Шахтер 22 Металлург Д 22 Карпаты 21 Шахтер 20 Металлург Д 17 Таврия 17 Металлург Д 16 Металлург Зп 15 Металлург Д 14 Металлург Д 11 Севастополь 11 Темп 10 Металлург Д 10 Карпаты 10 Металлург Зп 8 Металлург Д 8 Ворскла 7 Металлург Зп 7 Металлист 3

Больше 100 матчей Игорь ЯВОРСКИЙ............ 141 Виктор ПРОКОПЕНКО...... 134 Александр ЗАВАРОВ...... 134 Роман ПОКОРА................ 128 Анатолий ЧАНЦЕВ.......... 122 Йожеф САБО.....................118 Юрий МАКСИМОВ.............118

Игорь ЮРЧЕНКО...............113 Александр ТОМАХ.......... 108 Олег КОНОНОВ................. 108 Николай КОСТОВ............ 107 Иван БАЛАН..................... 103 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО.100

АНГЛИЯ Кубок. Третий раунд 4 января

Блэкберн – Манчестер Сити – 1:1 (С.Данн, 55 – Негредо, 45+1). Астон Вилла – ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД – 1:2 (Хелениус, 74 – Дж.Мерфи, 20, Флинн, 80). ЭВЕРТОН – Куинз Парк Рейнджерс – 4:0 (Баркли, 34, Елавич, 43, 67, С.Коулмен, 75). Миддлсбро – Х АЛЛ СИТИ – 0:2 (Маклин, 10, Прошвитц, 61). Ньюкасл – КАРДИФФ – 1:2 (П.Сиссе, 62 – Нун, 73, Ф.Кэмпбелл, 80). Норвич – Фулхэм – 1:1 (Снодграсс, 44 – Д.Бент, 39). САУТГЕМПТОН – Бернли – 4:3 (Клайн, 22, Ламберт, 38, Д.Родригес, 66, Лаллана, 73 – Воукс, 51, Ингз, 57, К.Лонг, 87). СТОК СИТИ – Лестер – 2:1 (К.Джонс, 16, Адам, 55 – Ньюджент, 77). Вест Бромвич – КРИСТАЛ ПЭЛАС – 0:2 (Гэйл, 23, Шамах, 90+5). АРСЕНАЛ – Тоттенхэм – 2:0 (Касорла, 31, Росицки, 62). Барнсли – КОВЕНТРИ – 1:2. БОЛТОН – Блэкпул – 2:1. БРАЙТОН – Рединг – 1:0. Бристоль Сити – Уотфорд – 1:1. Донкастер – СТИВЕНИДЖ – 2:3. Гримсби – ХАДДЕРСФИЛД – 2:3. Ипсвич – Престон – 1:1. Киддерминстер – Питерборо – 0:0. Маклсфилд – Шеффилд Уэнсдей – 1:1. РОЧДЕЙЛ – Лидс – 2:0. САУТЭНД – Миллуолл – 4:1. Уиган – Милтон Кейнс Донс – 3:3. ЙОВИЛ – Лейтон Ориент – 4:0. Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Доусон, Кирикеш, Роуз, Дембеле, Бенталеб, Эриксен, Леннон, Сольдадо (Шадли, 63), Адебайор.

5 января

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ – Вест Хэм – 5:0 (Абдун, 12, с пенальти, Патерсон, 65, 71, 79, Э.Рид, 90+1). САНДЕРЛЕНД – Карлайл – 3:1 (А.Джонсон, 34, О’Хэнлон, 50, автогол, ЭльХаджи Ба, 90 – Робсон, 43). Дерби Каунти – ЧЕЛСИ – 0:2 (Микел, 66, Оскар, 71). ЛИВЕРПУЛЬ – Олдхэм – 2:0 (Аспас, 54, Тарковски, 82, автогол). Манчестер Юнайтед – СУОНСИ – 1:2 (Эрнандес, 16 – Раутледж, 12, Бони, 90). Порт Вейл – Плимут – 2:2. Завершившиеся вничью матчи будут переиграны 14-15 января на полях команд, которые играли в гостях.

Кубок лиги. 1/2 финала

7 января САНДЕРЛЕНД – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – 2:1

Голы: 1:0 Гиггз, 45+2 (автогол), 1:1 Видич, 52, 2:1 Борини, 65 (с пенальти). 31 547.

8 января МАНЧЕСТЕР СИТИ – ВЕСТ ХЭМ – 6:0

Голы: Негредо, 12, 26, 49, Яя Туре, 41, Джеко, 61, 89. 40 000. Ответные матчи пройдут 21-22 января.

Новый кризис на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» переживает очередной непростой период. С начала года команда Дэвида Мойеса проиграла три матча. С одинаковым счетом 1:2 манк унианцы уст упили в Премьер-лиге «Тоттенхэму», в Кубке Англии – «Суонси», а в Кубке Английской лиги – «Сандерленду». Главным виновником поражения от «Шпор» Дэвид Мойес назва л судью Ховарда Уэбба, который не н а зн ачи л п е н а льт и и н е уд а лил за фол «последней на деж ды» голкипера лон донцев Уго Ль орис а. Заметим, что этот момент произошел при счете 2:1 в пользу «Тот тенхэма», а само нарушение со стороны французского вратаря было отнюдь не стопроцентным. Льорис не сумел опередить Эшли Янга, который пробросил мяч в сторону ворот, а потом «споткнулся» о ногу голкипера. На повторе четко видно, что полузащитник «МЮ» сам искал контакта с соперником. После пора жения от «Суонси» Мойес говорил о невезении. После того, как на 76-й минуте матча при счете 1:1 был удален Фабио, манк унианцы, по словам их наставника, приложили максимум усилий для того, чтобы закончить мат ч вничью и пол у чить право на переигровку. Но в самом конце встречи не смогли остановить Уэйна Рау тлед жа и Виль фред а Б о ни. Пе р вый в ш т р аф ной площади на удивление легко оторвался от Даррена Флетчера и сдела л навес к линии вратарской, а Бони головой отправил мяч в ближнюю «девятку». Нападающего «Суонси» не удержал Джонни Эванс, а второй центральный защитник «МЮ» Крис Смоллинг с опозданием пошел на мяч после передачи Раутледжа и не смог прервать атаку соперников. После матча с «Сандерлендом» Мойес снова посетовал на плохое судейство. По его мнению, Андре Мар-

ринер придумал штрафной, после розыгрыша которого в ворота Давида Де Хеа влетел первый мяч. Наставник «МЮ», возможно, прав. В столкновении Джонни Эванса и Стивена Флетчера был в большей степени виноват нападающий «котов», который думал не о том, чтобы сыграть головой, а о том, чтобы помешать сопернику. Но ну жно учитывать, что штрафной был назначен как минимум в 45 метрах от ворот Де Хеа. Тот же Эванс после д линной передачи Себастьяна Ларссона не достал мяч головой, а Райан Гиггз отправил «снаряд» в свои ворота после прострела своего бывшего партнера Уэса Брауна, который защищал цвета «МЮ» с 1996-го по 2011 год. Манкунианцы отыгрались в начале второго тайма после розыгрыша углового. Том Клеверли сделал навес на дальний угол вратарской, а Неманья Видич, выпрыгнув из-за спин соперников, головой от пр ави л мяч в сетку. Но на 65-й минуте тот же Клеверли в штрафной площ а ди зацепил А д ама Джонсона, а Фабио Борини, реализовав пенальти, стал автором победного для «Сандерленда» гола. «С нетерпением жду ответного матча, в котором мы обязательно возьмем у «Сандерленда» реванш, – пообещал Дэвид Мойес. – Благодарен болельщикам «МЮ» за под держк у. Они понимают, что команда переживает тяжелое время. Они не привыкли к тому, что сейчас происходит, но попрежнему преданы и главному тренеру, и игрокам. Мы должны это ценить». Отметим, что «Сандерленд» обыграл «Манчестер Юнайтед » впервые с 28 ноября 2000 года, когда одолел «дьяволов» в четвертом раунде Кубка Английской лиги (2:1). С тех пор команды провели в различных турнирах 20 матчей, в которых были зафиксированы 16 побед «МЮ» и 4 ничьи. Дмитрий КУШНИРОВ


№2 (1429)

5

Пятница 10 января 2014 года

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Завтра «Атлетико» и «Барселона» встретятся на «Висенте Кальдерон», сохраняя лидерские позиции и имея равное количество очков. Главным итогом первого в новом году тура стало то, что оба лидера одержали очередные победы. Каждый в своем стиле: «Атлетико» прагматично взял три очка в Малаге, а «Барселона» легко расправилась с «Эльче». Наставник «Малаги» Бернд Шустер прекрасно понимал силу «матрасников», а потому, принимая мадридцев, построил игру своей команды от обороны. Однако в последней трети тайма андалусцы настолько осмелели, что начали регулярно создавать угрозы воротам Тибо Куртуа. Такое положение вещей, естественно, не могло устраивать Диего Симеоне, и в перерыве он решил освежить атаку, выпустив Адриана Лопеса вместо Оливера Торреса, однако в начале второго тайма «Атлетико» по-прежнему испытывал дефицит оригинальных идей в атаке. Тем не менее на 70-й минуте более высокий класс «матрасников» свое дело сделал. Диего Коста, сместившись на левый край атаки, отвлек на себя внимание защитников и выдал мяч все тому же Адриану Лопесу, и хотя Кабальеро парировал удар с угла вратарской, подбор выиграл Коке, чтобы, не теряя времени, направить «снаряд» в незащищенные ворота. Вторничный к у бковый матч «матрасников» в гостях у «Валенсии» шел по похоже-

му сценарию, вот только на сей раз соперник сорвался с крючка. На 72-й минуте после углового вратарь Висенте Гуайта допустил грубую ошибку: крайне неуклюже ударив по мячу кулаком, он направил «снаряд» точно на голову Раулю Гарсии, ну а тот по пустым воротам не промахнулся. Натиск «Валенсии» был гораздо серьезнее, чем то, что предложила в субботу «Малага», и в итоге «Атлетико» счет 1:0 не удержал. На исходе компенсированного времени после передачи Андреса Гуардадо при попытке удара мяч свалился с ноги у Софьяна Фегули, но из этого получился пас для Элдера Поштиги, который головой переправил «снаряд» в сетку. Что касается «Барселоны», то она уверенно выиграла оба первых матча года, наколотив дома по четыре безответных мяча сначала «Эльче», а затем «Хетафе». В субботней встрече чемпионата Лионель Месси участия не принимал, а Неймар большую часть встречи просидел в запасе, однако хозяева «Ноу Камп» сняли все вопросы об исходе за четверть часа. Счет был открыт на седьмой минуте, когда Хави фирменной передачей направил мяч на левый фланг Хорди Альбе, а после навеса защитника Алексис Санчес ударом правой с лета переправил мяч в сетку.

Цифры и факты l После дубля в матче против «Сельты» на счету Криштиа-

ну Роналдо ровно 400 голов на профессиональном уровне. Нападающий забил пять мячей за лиссабонский «Спортинг», 118 – за «Манчестер Юнайтед», 230 – за «Реал», а также 47 – за национальную сборную Португалии. l Городское дерби против «Леванте» стало для нового тренера «Валенсии» аргентинца Хуана Антонио Пицци дебютом в чемпионате Испании.

Цифры и факты l «Ювентус» одержал десятую победу кряду. l Первый гол Кака в матче против «Аталанты»

стал для 31-летнего бразильца 100-м в составе «Милана». Он отличился 95 раз в 270 матчах за «красно-черных» с 2003-го по 2009 год, а в нынешнем сезоне добавил еще шесть голов, вернувшись из «Реала». l «Болонья» вслед за поражением от «Катании» уволила с поста главного тренера 48-летнего Стефано Пиоли, который работал с командой с октября 2011 года.

Гол: Коке, 70. 26 911.

ВАЛЬЯДОЛИД – БЕТИС – 0:0 Голы: Пьятти, 42, Фегули, 73. 40 000. Валенсия: Диего Алвес, Барраган, Рикарду Кошта, Матье, Бернат, Ориоль Ромеу, Парехо (Банега, 79), Фегули, Жонас, Пьятти (Гуардадо, 74), Элдер Поштига (Феде, 83).

АЛЬМЕРИЯ – ГРАНАДА – 3:0

Голы: Дюбарбье, 14, Верса, 28 (с пенальти), Алеикс Видаль, 79. 8 692.

5 января СЕВИЛЬЯ – ХЕТАФЕ – 3:0

Голы: Витоло, 34, Бакка, 55, Ракитич, 77. 31 135.

БАРСЕЛОНА – ЭЛЬЧЕ – 4:0

Голы: Алексис Санчес, 7, 63, 69, Педро, 16. 64 031. На 48-й минуте Хави (Б) не реализовал пенальти (мимо).

ОСАСУНА – ЭСПАНЬОЛ – 1:0 Гол: Сехудо, 34. 11 725.

РЕАЛ СОСЬЕДАД – АТЛЕТИК – 2:0

«Барселона» – «Хетафе». Свое возвращение в строй Лионель Месси отметил дублем. Пропустив, гости не раскисли и организованно шли вперед. Атаковал «Эльче» довольно умело, и на 14-й минуте Ричмонд Боакье был близок к тому, чтобы сравнять счет: ганский нападающий бил в ближний угол и попал в штангу. Впрочем, «Барселона» быстро поставила соперника на место. Сеск Фабрегас превосходным пасом из глубины поля вывел Педро один на один с Тоньо. В штрафной «Эльче» нападающий хладнокровно обыграл вратаря и забил в пустые ворота. Далее игра шла с заметным перевесом команды Херардо Мартино, пусть «Барса» и не работала на полную мощность. В начале второго тайма Хави удивил, не реализовав пенальти, однако затем «сине-гранатовые» без

проблем добились крупного перевеса стараниями оформившего хет-трик Алексиса Санчеса. Чилиец сначала восполь зова лся превосходной передачей Андреса Иньесты, а затем мастерски исполнил штрафной. Главной же изюминкой матча против «Хетафе» стал о в о з вр а щ е ни е М е с с и, который сыграл впервые после того, как 11 ноября травмировал бедро в выездном матче против «Бетиса». К тому моменту, когда аргентинец появился на поле, «Барселона» выигрыва ла 2:0. Фабрегас на восьмой минуте забил головой пос л е н ав е с а Пе д р о, а н а 62-й реализовал пенальти, заработанный все тем же седьмым номером. Но каталонцы, естественно, желали

Голы: Бензема, 66, Криштиану Роналдо, 81, 90+1. 65 217.

РАЙО ВАЛЬЕКАНО – ВИЛЬЯРРЕАЛ – 2:5

Голы: 0:1 Рауль Гарсия, 72, 1:1 Элдер Поштига, 90+3. 35 000. Ва ленсия: Гуайта, Жоао Перейра, Рикарду Кошта, Матье, Гуардадо, Парехо, Хави Фуэго, Феде (Пьятти, 76), Мичел (Фегули, 62), Бернат (Каналес, 73), Элдер Поштига.

8 января АЛЬКОРКОН – ЭСПАНЬОЛ – 1:0

Гол: Пачеко, 71. 1 500.

выиграть более крупно, чтобы гарантировать место в 1/4 Кубка, а «Ноу Камп» ждал голов от лидера команды, и Месси не подвел. На 89-й минуте Лионель спокойно использовал свой шанс, при-

И В Н П

1. Барселона 18 16 2. Атлетико 18 16 3. Реал 18 14 4. Атлетик 18 10 5. Реал Сосьедад 18 9 6. Вильярреал 18 9 7. Севилья 18 8 8. Валенсия 18 7 9. Хетафе 18 7 10. Эспаньол 18 6 11. Малага 18 5 12. Леванте 18 5 13. Гранада 18 6 14. Альмерия 18 5 15. Осасуна 18 5 16. Эльче 18 4 17. Вальядолид 18 3 18. Сельта 18 4 19. Райо Вальекано 18 4 20. Бетис 18 2

1 1 1 1 2 2 3 5 5 4 4 5 5 5 2 9 2 9 4 8 5 8 5 8 2 10 4 9 3 10 5 9 7 8 4 10 1 13 5 11

М

О

53 – 12 47 – 11 52 – 21 26 – 23 35 – 23 32 – 20 35 – 29 25 – 29 20 – 30 22 – 24 19 – 23 17 – 27 15 – 25 20 – 32 15 – 28 16 – 27 21 – 29 21 – 30 18 – 45 15 – 36

49 49 44 33 32 31 29 23 23 22 20 20 20 19 18 17 16 16 13 11

БЕТИС – АТЛЕТИК – 1:0 Гол: Рубен Кастро, 42. 21 108.

БАРСЕЛОНА – ХЕТАФЕ – 4:0 Голы: Фабрегас, 8, 62 (с пенальти), Месси, 89, 90+3. 39 299.

РАСИНГ – АЛЬМЕРИЯ – 1:1 Голы: 0:1 Корона, 26, 1:1 Конча, 65. 1 500. Удаление: Зонго (А), 82. Матчи «Реал Сосьедад» – «Вильярреал», «Райо Вальекано» – «Леванте» и «Реал» – «Осасуна» завершились вчера поздно ночью. Ответные встречи состоятся 14, 15 и 16 января.

дя в штрафной на помощь растерявшемуся Мартину Монтойе, а в компенсированное время реализовал организованный А лексом Сонгом выход один на один. Виктор ШАРАФУДИНОВ

Чемпионат Италии 5 января КЬЕВО – КАЛЬЯРИ – 0:0

5000. На 6 6-й мину те Пинилья (Каль.) не реализовал пенальти (мимо).

ЮВЕНТУС – РОМА – 3:0

Голы: Артуро Видаль, 17, Бонуччи, 48, Вучинич, 77 (с пенальти). 39 266. Удаления: Де Росси (Р), 75, Кастан (Р), 77.

6 января НАПОЛИ – САМПДОРИЯ – 2:0

Голы: Мертенс, 53, 62. 56 255.

КАТАНИЯ – БОЛОНЬЯ – 2:0

Голы: Берхессио, 23, Лоди, 66 (с пенальти). 16 532.

ДЖЕНОА – САССУОЛО – 2:0

Дестро и заменив уставшего Тотти на Алессандро Флоренци. Вот только даже обозначить претензии на ничью было уже невозможно, ведь «Ювентус» мертвой хваткой вцепился в добытое преимущество и практически ничего «Роме» не позволял. Окончательную капитуляцию гости подписали, когда на 75-й мину те опытнейший Даниэле Де Росси безумно грубо прыгнул в ноги Джорджо Кьеллини, что Никола Риццоли справедливо оценил красной карточкой. Пирло подал штрафной, и Бонуччи вновь пробил головой, после чего бразильский защитник Леандро Кастан рукой не позволил мячу оказаться в сетке, что сократило состав «Ромы» до девяти человек. Пенальти

Кубок. 1/8 финала

Первые матчи 7 января ВАЛЕНСИЯ – АТЛЕТИКО – 1:1

Гол: Гонсало Родригес, 66. 32 106.

после которого мяч пролетел чуть выше перекладины ворот Моргана Де Санктиса. В начале второго тайма «Ювентус» все-таки забил второй гол, умело использовав стандартное положение. Вернувшийся в строй после долгого лечения Андреа Пирло у левого края штрафной площади идеально исполнил подачу, перебросив мяч через скопление игроков на дальний край вратарской, где Леонардо Бонуччи, выскочив из-за спин соперников, в падении переправил мяч в сетку, вытянув правую ногу. Гарсия пыта лся найти способ, который смог бы помочь «Роме» вернуться в борьбу за результат, выпустив со скамейки запасных свежего нападающего Маттиа

Голы: 0:1 Уче, 9, 0:2 Пербе, 11, 0:3 Пербе, 40, 0:4 Уче, 56, 0:5 Уче, 63, 1:5 Нери Кастильо, 65, 2:5 Нери Кастильо, 90 (с пенальти). 8 000.

Голы: Гризманн, 34, Рубен Пардо, 90+2. 30 000. Бомбардиры: 20 – Криштиану Роналдо (Реал), 19 – Диего Коста (Атлетико).

ФИОРЕНТИНА – ЛИВОРНО – 1:0

«Ювентус» – «Рома». Гол Леонардо Бонуччи оказался решающим.

18 тур

6 января РЕАЛ – СЕЛЬТА – 3:0

14 178.

В главном матче первого круга «Ювентус» убедительно доказал свое превосходством над «Ромой», заставив команду Бруно Гарсии впервые испытать горечь поражения. Перевес «Ромы» оказался мнимым, ведь первое же серьезное атакующее действие «Старой синьоры» привело к голу. После прострела Стефана Лихтштайнера с правого фланга Даниэле Де Росси в штрафной слишком далеко отпустил от себя Карлоса Тевеса, и аргентинец блестяще использовал предоставленное ему пространство, выдав прекрасный пас Артуро Видалю. Чилиец бил под острым углом, но это не помешало ему хладнокровно поразить цель. После гола команды вернулись к выбранным ранее ролям, вот только теперь «Юве» гораздо активнее выходил из обороны, и «Рома» не рисковала взвинчивать темп, опасаясь нарваться на еще один острый выпад. Однако без риска и скорости нельзя было расшатать туринскую оборону, а потому серьезной работы у Буффона не возникало. К концу же первого тайма перевес был уже у хозяев, и римлянам пришлось все внимание сосредоточить на обороне, а Фернандо Льоренте отметился неплохим дальним ударом,

4 января МАЛАГА – АТЛЕТИКО – 0:1

ВАЛЕНСИЯ – ЛЕВАНТЕ – 2:0

КТО В ИТАЛИИ ХОЗЯИН Рулевой «Старой синьоры» Антонио Конте провел в воскресенье блестящую тактическую партию, ловко перехитрив своего французского коллегу. Отдав гостям инициативу на первых минутах, туринцы умело выбрали момент для первого удара и после того, как открыли счет, уже не выпускали контроль над игрой из своих рук, добившись в итоге крупной победы. С таким же счетом 3:0 в начале ноября «Юве», напомню, разгромил дома и другого своего конкурента – «Наполи». П о н ач а л у хо з я е в а н е включали всерьез прессинг в середине поля, что позволяло гостям довольно спокойно работать в атаке, занимаясь поиском наилучших вариантов. На восьмой минуте был эпизод, когда гости вполне могли открыть счет. Франческо Тотти, разогнав атаку, в нужный момент отпасовал на ход Адему Ляйичу, но серб слишком робко пошел на мяч, и в итоге Джанлуиджи Буффон нейтрализовал опасность, оказавшись расторопнее нападающего.

Чемпионат Испании

Голы: Джилардино, 28 (с пенальти), Бертолаччи, 45. 18 431. На 89-й минуте Джилардино (Дж.) не реализовал пенальти (вратарь).

МИЛАН – АТАЛАНТА – 3:0

Голы: Кака, 35, 65, Кристанте, 67. 34 187.

ПАРМА – ТОРИНО – 3:1

18 тур

Голы: 0:1 Иммобиле, 21, 1:1 Маркионни, 34, 2:1 Лукарелли, 44, 3:1 Амаури, 70. 12 366.

УДИНЕЗЕ – ВЕРОНА – 1:3

Голы: 0:1 Тони, 8, 0:2 Тони, 39, 1:2 Перейра, 43, 1:3 Итурбе, 70. 13 826.

ЛАЦИО – ИНТЕР – 1:0

Гол: М.Клозе, 81. 40 000.

1. Ювентус 2. Рома 3. Наполи 4. Фиорентина 5. Верона 6. Интер 7. Торино 8. Парма 9. Дженоа 10. Лацио 11. Милан 12. Кальяри 13. Удинезе 14. Сампдория 15. Аталанта 16. Кьево 17. Болонья 18. Сассуоло 19. Ливорно 20. Катания

И 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

В 16 12 12 11 10 8 6 5 6 6 5 4 6 4 5 4 3 3 3 3

Н П 1 1 5 1 3 3 3 4 2 6 7 3 7 5 8 5 5 7 5 7 7 6 9 5 2 10 6 8 3 10 4 10 6 9 5 10 4 11 4 11

М 42 – 11 35 – 10 38 – 20 34 – 20 34 – 27 37 – 22 31 – 27 26 – 26 19 – 20 23 – 26 28 – 26 18 – 24 18 – 25 19 – 27 18 – 28 13 – 23 17 – 33 17 – 38 16 – 30 12 – 32

О 49 41 39 36 32 31 25 23 23 23 22 21 20 18 18 16 15 14 13 13

Бомбардиры: 14 – Дж.Росси (Фиорентина), 11 – Тевес (Ювентус), 10 – Паласио (Интер).

Кубок. 1/8 финала

8 января ФИОРЕНТИНА – Кьево – 2:0

Голы: Хоакин, 29, Ребич, 45. 7 949. Удаления: Сардо (К), 68, Амброзини (Ф), 84.

бил вышедший на замену Мирко Вучинич, не оставив ни единого шанса Де Санктису. А вот у другого римского клуба первый матч года сложился весьма удачно. Все-таки расставшись с будущим тренером сборной Швейц арии Вла димиром Петковичем, «Лацио» уже под началом 68-летнего Эдоардо Рейи, который ранее уже ра-

ботал в столичной команде с 2010-го по 2012 год, обыграл дома «Интер». Игра шла с обоюдными шансами на успех, но хозяева выглядели чуть лучше, и на 82-й минуте их право на победу доказал опытнейший немецкий снайпер Мирослав Клозе, классно пробив с лета после прострела с правого фланга. Виктор ШАРАФУДИНОВ


6

№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

Два реванша в начале года

3 ÿíâàðÿ. Àäìèðàë – ÑÊÀ – 4:4, áóëë. 1:0, Àìóð – Ëîêîìîòèâ – 2:1, Ìåòàëëóðã Íê – Àòëàíò – 2:5, Ñèáèðü – Ñåâåðñòàëü – 2:3, Òðàêòîð – Ëåâ – 2:2, áóëë. 0:1, Ìåòàëëóðã Ìã – Ñëîâàí – 6:2, Ñàëàâàò Þëàåâ – Äèíàìî Ð – 4:3 ÎÒ, Íåôòåõèìèê – ÖÑÊÀ – 1:4, Àê Áàðñ – Þãðà – 4:2, Òîðïåäî – Àâòîìîáèëèñò – 3:3, áóëë. 1:0, Âèòÿçü – Áàðûñ – 1:1, áóëë. 0:1, Äèíàìî Ì – Àâàíãàðä – 6:4. 4 ÿíâàðÿ. Ñïàðòàê – Äèíàìî Ìí – 1:2, Ìåäâåø÷àê – Äîíáàññ – 1:3 (Ãëóìàê, 2 – Êàøïàð, 8, Êàãàðëèöêèé, 26, Äàäîíîâ, 60). 5 ÿíâàðÿ. Àäìèðàë – Ëîêîìîòèâ – 3:0, Àìóð – ÑÊÀ – 1:6, Ìåòàëëóðã Íê – Ñåâåðñòàëü – 1:1, áóëë. 0:1, Ñèáèðü – Àòëàíò – 3:1, Òðàêòîð – Ñëîâàí – 2:1, Ìåòàëëóðã Ìã – Ëåâ – 4:2, Ñàëàâàò Þëàåâ – ÖÑÊÀ – 5:2, Íåôòåõèìèê – Äèíàìî Ð – 1:2 ÎÒ, Àê Áàðñ – Àâòîìîáèëèñò – 1:3, Òîðïåäî – Þãðà – 4:5, Âèòÿçü – Àâàíãàðä – 2:2, áóëë. 0:1, Äèíàìî Ì – Áàðûñ – 3:2 ÎÒ. 6 ÿíâàðÿ. Äîíáàññ – Ñïàðòàê – 3:2 ÎÒ (Êàãàðëèöêèé, 20, Äàäîíîâ, 21, ßêóöåíÿ, 62 – Ìåäâåäåâ, 56, Êâàøà, 59), Ìåäâåø÷àê – Äèíàìî Ìí – 4:1. 7 ÿíâàðÿ. Àäìèðàë – Ñåâåðñòàëü – 4:1, Àìóð – Àòëàíò – 2:2, áóëë. 0:1, Ìåòàëëóðã Íê – ÑÊÀ – 3:2, Ñèáèðü – Ëîêîìîòèâ – 3:1, Òðàêòîð – ÖÑÊÀ – 3:1, Ìåòàëëóðã Ìã – Äèíàìî Ð – 6:2, Ñàëàâàò Þëàåâ – Ëåâ – 1:5, Íåôòåõèìèê – Ñëîâàí – 4:3 ÎÒ, Àê Áàðñ – Áàðûñ – 1:2, Òîðïåäî – Àâàíãàðä – 5:3, Âèòÿçü – Þãðà – 3:3, áóëë. 0:1, Äèíàìî Ì – Àâòîìîáèëèñò – 3:2. 8 ÿíâàðÿ. Ñïàðòàê – Ìåäâåø÷àê – 1:3. 9 ÿíâàðÿ. Àäìèðàë – Àòëàíò – 2:3, Àìóð – Ñåâåðñòàëü – 1:3, Ìåòàëëóðã Íê – Ëîêîìîòèâ – 1:2, Ñèáèðü – ÑÊÀ – 4:0, Òðàêòîð – Äèíàìî Ð – 2:5, Ìåòàëëóðã Ìã – ÖÑÊÀ – 3:1, Ñàëàâàò Þëàåâ – Ñëîâàí – 4:2, Íåôòåõèìèê – Ëåâ – 1:4, Òîðïåäî – Áàðûñ – 7:2, Âèòÿçü – Àâòîìîáèëèñò – 1:3, Äèíàìî Ì – Þãðà – 2:2, áóëë. 0:1.

Çàãðåáñêèé «Ìåäâåø÷àê» è ìîñêîâñêèé «Ñïàðòàê» â òóðíèðíîé òàáëèöå Çàïàäíîé êîíôåðåíöèè ðàñïîëàãàþòñÿ ïîçàäè «Äîíáàññà», íî îñòàþòñÿ â ÷èñëå êîíêóðåíòîâ çà ìåñòà â ïåðâîé âîñüìåðêå ïî èòîãàì ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà. Ñìàçàâ êîíöîâêó ïðîøëîãî ãîäà, ïîäîïå÷íûå Àíäðåÿ Íàçàðîâà ñäåëàëè âñå îò íèõ çàâèñÿùåå, ÷òîáû áûñòðî ïðåîäîëåòü íàìåòèâøèéñÿ èãðîâîé êðèçèñ, è ñóìåëè óäåðæàòüñÿ íà âòîðîé ïîçèöèè â äèâèçèîíå Òàðàñîâà. Ïåðâûé ìàò÷ â íîâîì ãîäó ñ ó÷àñòèåì äîíåöêîé êîìàíäû çàïîìíèëñÿ íå òîëüêî ïåðâîé â èñòîðèè ïîáåäîé íàä ôëàãìàíîì õîðâàòñêîãî õîêêåÿ (17-êðàòíûé ÷åìïèîí ñâîåé ñòðàíû, êîòîðûé äî ýòîãî òðèæ äû ñòàíîâèëñÿ ñèëüíåéøèì â ñîþçíîé Þãîñëàâèè), íî è ýìîöèîíàëüíîé èãðîé ñ ìàññîé ãîëåâûõ ìîìåíòîâ, êðàñèâûõ øàéá è ïîòàñîâîê. Ñîïåðíèêè íå ñòàëè ïðîùóïûâàòü ñëàáèíó â îáîðîíå äðóã äðóãà, à áåç ðàçâåäêè ðåøèëèñü íà òàðàí. Òðèáóíû «Äîì Ñïîðòîâà» âìåùàþò 6 400 çðèòåëåé, íî â ïðîòîêîë áûëà âíåñåíà öèôðà â 6 500 ÷åëîâåê, êîòîðûå ñîçäàâàëè òàêîé øóìîâîé ôîí, ÷òî â óøà õ çàê ëà äûâàëî, à ò ó ò åùå õîçÿåâà íà èñõîäå âòîðîé ìèíóòû ñóìåëè îòêðûòü ñ÷åò. Äîíåöêàÿ îáîðîíà íå ñïðàâèëàñü ïîñëå áàíàëüíîãî çàáðîñà â çîíó, à Ãëóìàê çà íåñêîëüêî îøèáîê êðÿäó íå ïðîñòèë. «Äîíáàññ» ãîðüêóþ ïèëþëþ ïðîãëîòèë, ðàñøàòàë îáîðîíó ñîïåðíèêà è ñóìåë îòûãðàòüñÿ, ðåàëèçîâàâ ïåðâîå æå áîëüøèíñòâî. Ëàéíå áðîñèë ñî ñðåäíåé äèñòàíöèè, Êàøïàð âòîðûì òåìïîì îòïðàâèë øàéáó â áëèæíþþ «äåâÿòêó». Âî âòîðîì ïåðèîäå ïîòàñîâîê ñòàëî ìåíüøå, õîòÿ «ìåäâåäè» îò ïðèâû÷íîãî ïðîâîêàöèîííîãî õîêêåÿ íå îòêàçàëèñü. Íàøè õîêêåèñòû ñòàðàëèñü îòâå÷àòü êîìáèíàöèîííîé èãðîé è äîáèëèñü æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Îòáèâøèñü â ìåíüøèíñòâå,

õîðâàòñêàÿ êîìàíäà ïðîïóñòèëà âòîðóþ øàéáó óæå â ðàâíûõ ñîñòàâàõ. Âñÿ ïÿòåðêà «Ìåäâåø÷àêà» ñîáðàëàñü â ðàäèóñå òðåõ ìåòðîâ îò ñâîèõ âîðîò, Êàøïàð æå è â òàêîì ñòîëïîòâîðåíèè íàøåë òî÷íîé ïåðåäà÷åé Êàãàðëèöêîãî, à òîò ñ áëèçêîãî ðàññòîÿíèÿ íå ïðîìàõíóëñÿ. Ïðè ìèíèìàëüíîì ìàòåðèàëüíîì ïåðåâåñå «Äîíáàññ» ñòàðàëñÿ ñûãðàòü àêêóðàòíî, íî âî âòîðîé ïîëîâèíå ïåðèîäà äâàæäû îêàçûâàëñÿ â ìåíüøèíñòâå. Ðàáîòû ó Ëàöî, êîòîðûé ïîïàë â îëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ Ñëîâàêèè, çàìåòíî ïðèáàâèëîñü, îäíàêî ãîëêèïåð ïðè ïîìîùè îäíîêëóáíèêîâ ñïðàâèëñÿ. Óäèâèòåëüíî, ÷òî â òðåòüåì ïåðèîäå õîçÿåâà íèêàê íå ìîãëè èçáàâèòüñÿ îò áîÿçíè âñå ïðîèãðàòü ïîñëå î÷åðåäíîé ðåçóëüòàòèâíîé îøèáêè. Ýòî óïðîùàëî çàäà÷ó ãîñòÿì, êîòîðûå çàðàáîòàëè åùå äâà óäàëåíèÿ, íî ñíîâà âûñòîÿëè, à Äàäîíîâ íà ïîñëåäíåé ìèíóòå áðîñêîì ïî ïóñòûì âîðîòàì ïîñòàâèë ôèíàëüíóþ òî÷êó. Íîâóþ íåäåëþ «Äîíáàññ» íà÷àë äîìàøíèì ïîåäèíêîì ïðîòèâ ìîñêîâñêîãî «Ñïàðòàêà», êîòîðîãî äî ýòîãî â òðåõ ïðåäûäóùèõ ìàò÷àõ â ðàìêàõ îòêðûòîãî ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà íè ðàçó íå îáûãðûâàë. Ïðàâäà, â íûíåøíåì ñåçîíå ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïåðåæèâàåò íå ëó÷øèå âðåìåíà, ñîõðàíÿÿ ðàçâå ÷òî òåîðåòè÷åñêèå øàíñû íà ïîïàäàíèå â âîñüìåðêó ñèëüíåéøèõ Çàïàäíîé êîíôåðåíöèè.  Äîíåöê èñïûòûâàþùèå ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû «êðàñíî-áåëûå» (âûñòóïàþò ñ íàäïèñüþ «Ñïàðòàê äîëæåí æèòü!» íà øëåìàõ) ïðèáûëè ïîñëå ñåìè ïîðàæåíèé êðÿäó. «Êðàñíî-÷åðíûå» â ñî÷åëüíèê ïðîäëèëè ýòó ñåðèþ äî âîñüìè èãð. Íà÷àëî ïîåäèíêà ïîëó÷èëîñü ñîâñåì óæ íåëîãè÷íûì. Õîçÿåâà ïðîâåëè ïåðâóþ ïåðñïåêòèâíóþ àòàêó è íà 25-é ñåê óíäå îñòàëèñü â ìåíüøèíñòâå. Ïîêà ðîññèÿíå èñêàëè âîçìîæíîñòü õîòÿ áû

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÕÊ «Äîíáàññ»

Åñëè óøåäøèé ãîä õîêêåèñòû «Äîíáàññà» çàâåðøèëè äâóìÿ íåóäà÷íûìè ìàò÷àìè, òî íîâûé íà÷àëè ñ ïîáåä íàä ñîïåðíèêàìè, êîòîðûõ ðàíåå â ðàìêàõ îòêðûòîé ðîññèéñêîé ëèãè íèêîãäà íå îáûãðûâàëè. «Êðàñíî-÷åðíûå» óæå ïðåâûñèëè ïîêàçàòåëè ïðîøëîãî äåáþòíîãî ñåçîíà â ÊÕË.

õîäèëà â ñåáÿ, à ïîòîìó òîëüêî ñòèñíóâ çóáû îáîðîíÿëàñü. Óäàëåíèå îðãàíèçàöèè êîíòðèãðû íå ñïîñîáñòâîâàëî, íî íà ýòîò ðàç îáîøëîñü áåç ðåàëèçàöèè. Ñïàðòàêîâöû ñòàëè ïðîñûïàòüñÿ òîëüêî ïîñëå óâåëè÷åíèÿ òåìïà (ñíîâà âîïðåêè ëîãèêå), óêðàèíñêèé ÷åìïèîí ê òàêîìó ïîâîðîòó îêàçàëñÿ ãîòîâ.  ñåðåäèíå èãðû Òîðÿíèê ïîêàòèë íà øòðàô-áîêñ, à âíóøèòåëüíàÿ ãðóïïà ïîääåðæêè «Ñïàðòàêà» âïåðâûå ïîñëå èñïîëíåíèÿ ðîññèéñêîãî ãèìíà ïðîÿâèëà ñåáÿ âî âåñü ãîëîñ. Õîçÿåâà áåçî âñÿêèõ òðóäíîñòåé îòáèëèñü, íî íàïîð íà âîðîòà îïïîíåíòà íà íåêîòîðîå âðåìÿ çàìåòíî îñëàá. Ïîïûòêè ïðîäðàòüñÿ â îäèíî÷êó çàêàí÷èâàëèñü ïîòåðåé íà äàëüíåì ïÿòà÷êå áåç áðîñêà. «Äîíáàññ» òðàäèöèîííî äëÿ ñåáÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèáàâèë ñî ñòàðòà òðåòüåãî ïåðèîäà. Ìíîãîå ìîãëè ïîìåíÿòü íåîáÿçàòåëüíûå óäàëåíèÿ Âàðëàìîâà è Ïèãàíîâè÷à, äà ìîñêâè÷è çà ÷åòûðå ìèíóòû ïðîâåëè òîëüêî òðè àêöåíòèðîâàííûå àòàêè, à Ëåéòîí èñïðàâèë âñå íåäîðàáîòêè ïàðòíåðîâ. «Ñïàð-

«Äîíáàññ» – «Ñïàðòàê». Åâãåíèé Äàäîíîâ çàáèâàåò â äâóõ ìàò÷àõ ïîäðÿä. çàêðåïèòüñÿ â ÷óæîé çîíå, óêðàèíñêàÿ êîìàíäà ïðîâåëà êîíòðàòàêó, è Óèëñîí åäâà íå ðåàëèçîâàë âûõîä ïðîòèâ îäíîãî âðàòàðÿ. Íà ýòîì è øòðàôíîå âðåìÿ èñòåê ëî âîîáùå áåç áðîñêîâ ïî âîðîòàì Ëåéòîíà.  ðàâíûõ ñîñòàâàõ îñòðåå àòàêîâàëè ìîñêâè÷è. Äîí÷àíå ëåãêî ïðîõîäèëè íåéòðàëüíóþ çîíó, óìåëî âõîäèëè â ÷óæóþ, à âîò äàëüøå êàê áóäòî íå çíàëè, ÷òî èì äåëàòü. Ïîñëå äàëüíèõ áðîñêîâ øàéáà ðåãóëÿðíî ïîïàäàëà â íîãè ñâîèõ è ÷óæèõ. Çàïîìíèëñÿ âûïàä Çàõàðîâà, íî ñâîþ äóýëü ñ âðàòàðåì îí ïðîèãðàë. «Äîíáàññ» ïðèáàâëÿë ñ êàæäîé ìèíóòîé, «Ñïàðòàê» çàñòðÿë â îáîðîíå, à õîðîøî çà äóìàííûå äèàãîíà ëè â êîíòðàòàêàõ íå ïðîõîäèëè. Äèíàìè÷íàÿ èãðà ïðàêòè÷åñêè áåç ïàóç (äàæå êîììåð÷åñêèå ïåðåðûâû áûëè íå íà ïðèâû÷íûõ ìèíóòàõ) îòáèðàëà î÷åíü ìíîãî ôèçè÷åñêèõ

ñèë. Áëèæå ê ïåðåðûâó øàéáà ñòàëà âñå ÷àùå çàñòðåâàòü ìåæäó ñèíèìè ëèíèÿìè, ÷òî ðîñòó êîëè÷åñòâà ãîëåâûõ ìîìåíòîâ íå ñïîñîáñòâîâàëî. Ðîâíî çà äâå ìèíóòû äî îêîí÷àíèÿ ïåðâîãî ïåðèîäà ìîñêâè÷è îñòàëèñü â ìåíüøèíñòâå, è «Ñïàðòàê» íå âûäåðæàë âòîðîé âîëíû. Ïîñëå âõîäà â çîíó íà ïîñëåäíèõ ñåêóíäàõ Ôåäîòåíêî âìåñòî íàïðàøèâàþùåãîñÿ ïðîñòðåëà ïî-ïðîôåññîðñêè îòïàñîâàë íàçàä, à Êàãàðëèöêèé îòïðàâèë øàéáó ñ ïðàâîãî ôëàíãà â äàëüíþþ «øåñòåðêó». Âòîðàÿ òðåòü ìàò÷à íà÷àëàñü ñ îñòðîãî âûïàäà ãîñòåé, à ãîë çàáèëè õîçÿåâà. Äàäîíîâ ïîëó÷èë øàéáó èç-çà âîðîò, íå ñóìåë ïåðåèãðàòü Ãëàññà ñèëîâûì áðîñêîì, íî ïîäîáðàë è àêêóðàòíî çàâåë äèñê â áëèæíèé óãîë – 2:0 íà ñòàðòîâîé ìèíóòå ïåðèîäà. Ïîñëå òàêîãî íà÷àëà êîìàíäà èç Áåëîêàìåííîé äîëãî ïðè-

Мотивированы против всех «желтых»

ХОККЕЙ. НАКАНУНЕ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÊÓÁÎÊ. ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË. ÐÓÀÍ

10 ÿíâàðÿ. Äîíáàññ (Óêðàèíà) – Ñòàâàíãåð Îéëåðñ (Íîðâåãèÿ), Ðóàí Äðàãîíñ (Ôðàíöèÿ) – Àñèàãî (Èòàëèÿ). 11 ÿíâàðÿ. Àñèàãî – Äîíáàññ, Ñòàâàíãåð Îéëåðñ – Ðóàí Äðàãîíñ. 12 ÿíâàðÿ. Àñèàãî – Ñòàâàíãåð Îéëåðñ, Ðóàí Äðàãîíñ – Äîíáàññ.

ëåãåíäàðíàÿ Æàííà Ä’Àðê.  ïðîøëîì ãîäó èìåííî Äîíåöê ïðèíèìàë ò óðíèð ñèëüíåéøèõ Êîíòèíåíòàëüíîãî êóáêà, è äåáþòèðîâàâøèå â ÊÕË «êðàñíî-÷åðíûå» âçÿëè ó áåäèòåëüíûé ðåâàíø ó ðóàíñêèõ «äðàêîíîâ», âïåðâûå â èñòîðèè ïîêîðèâ åâðîïåéñê óþ âåðøèíó. È âîò òðåòüÿ ïîïûòêà, ïðè÷åì ïðàêòè÷åñêè âñå ñïåöèàëèñòû óáåæäåíû, ÷òî çàêëþ÷èòåëüíàÿ èãðà «Ðóàí Äðàãîíñ» – «Äîíáàññ» áóäåò èìåòü ñòàòóñ ôèíàëüíîé. Êàïèòàí ïîáåäèòåëåé è ïîäíèìåò íàä ñîáîé áëþäî èç ñåðåáðà (èìåííî òàêîé òðîôåé ðàçûãðûâàåòñÿ). Ïðè ìíîãîñò óïåí÷àòîé ñèñòåìå ðîçûãðûøà ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ Ñóïåðôèíàëà â ïîñëåäíèå ãîäû íå ñèëüíî ìåíÿåòñÿ. Ýòî ñèëüíåéøèå êëóáû Óêðàèíû, Ôðàíöèè è Èòàëèè, ïðè÷åì îáÿçàòåëüíî «Äîíáàññ» è «Ðóàí Äðàãîíñ», «Àñèàãî» è «Áîëüöàíî» ÷åðåäóþòñÿ, à âîò ïðåäñòàâèòåëÿ Áåëîðóññèè (ñíà÷àëà «Þíîñòü», çàòåì «Ìåòàëëóðã») íà ýòîò ðàç çàìåíèë íîðâåæñêèé «Ñòàâàíãåð Îéëåðñ». Èìåííî èãðîé óêðàèíñêîãî îáëà ä àòåëÿ òðîôåÿ è

íîðâåæñêîãî äåáþòàíòà â ðåøàþùåé ñòàäèè ðîçûãðûøà ñòàðòóåò ôðàíöóçñêèé Ñóïåðôèíàë. Èñòîðèÿ õîêêåéíîãî êëóáà èç íåôòÿíîé ñòîëèöû Íîðâåãèè íà÷àëàñü òîëüêî â 2000 ãîäó, ïðè÷åì ñíà÷àëà ýòî áûëà ëþáèòåëüñêàÿ êîìàíä à, â êîòîðîé çàíèìàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî ðàáî÷èå. Îäíàêî óæå â 2003 ãîäó «÷åðíî-æåëòûå» äåáþòèðîâàëè â âûñøåì äèâèçèîíå ñâîåãî íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà, à ñ 2010 ãîäà «íåôòÿíèêè» òðèæäû ñòàíîâèëèñü ÷åìïèîíàìè è îäèí ðàç âèöå-÷åìïèîíàìè Íîðâåãèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìàíäà Ïåòòåðà Òîðåíñåíà çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â GET-ëèãå ñ îòñòàâàíèåì îò ëèäèðóþùåé «Âàëåðåíãå» â îäíî î÷êî, îïåðåæàÿ èäóùåãî òðåòüèì «Ëèëëåõàììåð» àæ íà 11 î÷êîâ.  ñóááîòó «Äîíáàññ» ñûãðàåò ñî çíàêîìûì ïî äâóì ïðåäûäóùèì ðîçûãðûøàì ñîïåðíèêîì – èòàëüÿíñêèì «Àñèàãî». Ëþáîïûòíî, ÷òî è ýòîò êîëëåêòèâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî â ÷åìïèîíàòå ñòàíû ñ îòñòàâàíèåì îò ëèäèðóþùåé «Âàëü Ïóñòåðèè» â îäíî

î÷êî. Ýòîò êëóá áûë îñíîâàí â äàëåêîì 1935 ãîäó, íî çà âñþ èñòîðèþ ëèøü ÷åòûðå ðàçà ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì Èòàëèè, ïðè÷åì âñå òðèóìôû äàòèðîâàíû íîâûì âåêîì – 2001, 2010, 2011 è 2013 ãîäà. Íàñòàâíèêîì «æåëòîêðàñíûõ» îñòàåòñÿ óðîæåíåö Êàíàäû Äæîí Ïàðêî, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ èãðàë â ñîñòàâå «Àñèàãî» è ïðèíÿë èòàëüÿíñêîå ãðàæäàíñòâî. Ïî ýòîìó ïóòè ïîøëè è áîëüøèíñòâî âåäóùèõ õîêêåèñòîâ, êîòîðûå àçû ñàìîé áûñòðîé èãðû íà ïëàíåòå ïîëó÷èëè â Êàíàäå è ÑØÀ. Ôðàíöóçñêèé «Ðóàí Äðàãîíñ», êîòîðûé òðàäèöèîííî ñ îãðîìíûì çàïàñîì ëèäèðóåò â ëèãå Ìàãíóñàíà (èìåííî òàê íàçûâàåòñÿ ìåñòíûé ÷åìïèîíàò), îñòàåòñÿ ãëàâíûì êîíêóðåíòîì «Äîíáàññà» â áîðüáå çà òèòóë. Êîìàíäà èç Íîðìàíäèè áûëà îñíîâàíà â 1982 ãîäó, â âûñøåì ôð àíöó çñêîì ä èâèçèîíå âûñò óïàåò ñ 1985 ãîäà è çà ýòîò ïåðèîä 13 ðàç âûèãðûâàëà «çîëîòî», â òîì ÷èñëå â ÷åòûðåõ ïîñëåäíèõ ñåçîíàõ. Íà ñ÷åòó «äðàêîíîâ» ïîáåäû â Êóáêå åâðîïåéñêèõ ëèã, Àòëàíòè÷åñêîé ëèãå è

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÕÊ «Äîíáàññ»

×òîáû ñòàòü òðåòüèì åâðîïåéñêèì êëóáîì, êòî ñìîã äâà ãîäà ïîäðÿä âûèãðàòü Êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê, óêðàèíñêîìó ÷åìïèîíó «Äîíáàññó» íóæíî ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå ñèëüíåéøèõ êîìàíä Íîðâåãèè, Èòàëèè è Ôðàíöèè. Êîíòèíåíòàëüíûé êóáîê ïî õîêêåþ ñ øàéáîé ïðîâîäèòñÿ â Ñòàðîì Ñâåòå ñ 1997 ãîäà è ñòàë íàñëåäíèêîì Êóáêà Ôåäåðàöèè, ðàçûãðûâàâøåãîñÿ â 1995-97 ãîäàõ. Èçíà÷àëüíî ýòî áûë àíà ëîã ôó òáîëüíîé Ëèãè Åâðîïû, íî ñ 2009 ãîäà îí ñòàë åäèíñòâåííûì ìåæäóíàðîäíûì õîêêåéíûì òóðíèðîì ñðåäè ìóæñêèõ êëóáíûõ êîìàíä, ïðîâîäèìûì ïîä ýãèäîé ÈÈÕÔ.  ðàçíûå ãîäû îáëàäàòåëåì òðîôåÿ ñòàíîâèëèñü êîìàíäû èç âîñüìè ñòðàí, ïðè÷åì øâåéöàðñêèå «Àìáðè-Ïèîòòà» è «Öþðèõ Ëàéîíñ» öàðñòâîâàëè ïî äâà ãîäà êðÿäó êàæäûé â ïåðèîä ñ 1999-ãî ïî 2002 ãîä. «Äîíáàññ» â ñëó÷àå ïîáåäû â Ð óàíå íà ïðåäñòîÿùèõ âûõîäíûõ âîéäåò â ýòîò ýëèòàðíûé êëóá òðåòüèì. Äëÿ äîíåöêîãî êîëëåêòèâà ýòî áóäåò òðåòèé Ñóïåðôèíàë êðÿäó.  2012 ãîäó ïåðâ à ÿ ïðîáà ïåð à îê àçàëàñü íåóäà÷íîé – òîãäà åùå âûñò óïàâøèé â ÂÕ Ë «Äîíáàññ» îêàçàëñÿ â òóðíèðíîé òàáëèöå âòîðûì. Íàïîìíèì, ÷òî òîò òóðíèð ïðîøåë òàêæå âî Ôðàíöèè, â ãîðîäå, ãäå áûëà ñîææåíà

òàê» áûëî ïîïûòàëñÿ âûæàòü èç ñåáÿ ìàêñèìóì, íî âðåìÿ áåçâîçâðàòíî óõîäèëî, à íà ëüäó íè÷åãî çàïîìèíàþùåãîñÿ íå ïðîèñõîäèëî. «Äîíáàññ» èãðàë ïî ñèòóàöèè, íà îáîñòðåíèå îñîáî íå øåë, òåðïåëèâî îæèäàÿ ñâîåãî òðåòüåãî ãîëåâîãî øàíñà. Çà ïÿòü ìèíóò äî êîíöà ð î ñ ñ è ÿí å ñ î ê ð àò è ëè îòñòàâàíèå â ñèëîâîé àòàêå (ïîñëåäíèì áûë Ìåäâåäåâ), ÷òî íåïðåìåííî ïîðàäîâàëî ëþáè òåëåé â à ëè äîëüíû õ êîíöîâîê. Óêðàèíñêèé ÷åìïèîí àãðåññèâíî àòàêîâàë, íàïðèìåð, Ôåäîòåíêî íå çàáèë ñ èäåàëüíîé ïîçèöèè, è ó ìóä ðèëñÿ ïðîïóñòèòü âòîðîé ãîë çà 83 ñåêóíäû äî êîíöà. Êâàøà âûêàòèëñÿ èççà âîðîò è çàòîëêàë øàéáó â áëèæíèé óãîë, ïåðåâåäÿ áîðüáó â îâåðòàéì. Ïîìíèòå, ìû âñïîìèíàëè î ëîãèêå â õîêêåå â ñàìîì íà÷àëå ðåïîðòàæà… Íà ïåðâûõ ñåêóíäàõ äîïîëíèòåëüíîé ïÿòèìèíóòêè ãîñòè îêàçàëèñü â ìåíüøèíñòâå. Îñòàâàëîñü òîëüêî çàáèòü â ôîðìàòå «4õ3», è ßêóöåíÿ êèñòåâûì áðîñêîì ïîñòàâèë ýôôåêòíóþ òî÷êó â ïðåäïðàçäíè÷íûé âå÷åð. Ñåðãåé ÊÎÑÅÂÈÊ

13 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà. «Äîíáàññ» ãðîìèò «Ðóàí Äðàãîíñ» ñî ñ÷åòîì 7:1. Êîíòèíåíòàëüíîì êóáêå 2012 ãîäà. Âñå ïîñëåäíèå óñïåõè «÷åðíî-æåëòûõ» ñâÿçàíû ñ ãëàâíûì òðåíåðîì Ðîäîëü-

ôîì Ãàðíüå, êîòîðûé äåëàåò ñòàâêó íà êàíàäöåâ ñ ôðàíöóçñêèìè êîðíÿìè. Ñåðãåé ÊÎÑÅÂÈÊ


Пятница 10 января 2014 года

№2 (1429)

«Бронза» на черном снегу

футзал ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. МУЖЧИНЫ. ЭКСТРАЛИГА. 9 ТУР 9 января

К АРДИНА Л-РОВНО – ЛОКОМОТИВ – 1:2 (Волянюк, 20 – А.Сорокин, 20, Д.Сорокин, 30).

Чемпион уже второй

Вчера в Ровно состоялся первый матч национального чемпионата в новом году. Э то б ы л а п е р е н е с е н н а я в ин тер е с а х нац иона льной сборной игра девятого т ура, в которой встречались соседи по турнирной таблице, оспаривающие на данный момент последнее проходное место в полуфинал. Фаворитом считался чемпион прошлого сезона «Локомотив», который в итоге и отпраздновал победу и прыгнул с четвертого на второе место. С первых минут борьба шла на высоких скоростях с б оль шим колич е с т в о м ударов и острых моментов. Например, на 8-й минуте мяч после удара Серого угодил в перекладину. После этого эпизода «железнодорожники» стали больше владеть мячом, на что играющий тренер «кардиналов» Сергей Под дубный отреагировал тайм-ау том. Игра на тоненького шла до последней минуты первого тайма, на которой соперники обменя лись голами. Снач а ла Александр Сорокин мягко принял не очень удобную передачу, ушел от защитника и переиграл вратаря. Ту т же Волянюк ответил аналогичным дриблингом и точным ударом в угол, установив окончательный и справедливый счет первой половины. После перерыва команды по-прежнему играли в хорошем темпе, «Локомотив» атаковал больше, и в середине второго тайма Дмитрий Сорокин результативно сыграл на добивании. За пять минут до конца в пассиве у гостей уже было пять командных фолов. «Кардинал» атаковал яростно, но чудеса в рамке творил Литвиненко, а на 37-й минуте его после удара Волянюка подстраховала крестовина. Только на последней минуте ровенчане взяли тайм-аут, Танский наконец-то вышел пятым полевым, но за 23 секунды спасти матч не удалось. Неделю назад, 3 января, в день своего 51-го дня рождения новым главным тренером «Спортлидера» стал Виктор Мглинец, причем он остается также наставником второй команды хмельницкого клуба, которая выступает в первой лиге. Бывший наставник первой команды подолян Иван Стасюк теперь будет ассистентом главного тренера. Вик тор Мглинец – легенда фу тбольного к луба «Буковина» (в чемпионатах СССР и Украины в 19852 0 0 4 г г. п р о в е л п о ч т и 400 матчей, забил больше 100 голов), в свое время выступал также в «Черноморце» и был наказан за участие в договорных матчах чемпионата Израиля. Тогда игрока команды первой лиги «Ха-Коах» приговорили к четырем месяцам заключения, которые заменили общественными работами, и пожизненно дисквалифицировали. Тренерскую карьеру начал в 2007 году в «Буковине», а наивысшим достижением остается «золото» чемпионата Украины по мини-футболу с «Меркурием» (первая лига). В настоящий момент Вик тор Мглинец входит в тренерский совет национальной сборной. Сергей КОСЕВИК

7

Первую медаль олимпийского года нашей сборной принесла Елена Пидгрушная, ставшая третьей в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В

этом году у немецких этапов Кубка мира нет ничего общего, кроме паспорта. Если в Рупольдинге, куда биатлонисты переехали позавчера, условия близки к идеальным, то в Оберхофе спортсменов ждал неприятный сюрприз. Аномально высокая температура поставила организаторов этапа в затруднительное положение. Но немцы не были бы немцами, если бы не нашли выхода из сложившейся ситуации. С помощью снежных пушек, селитры и импортного снега в Оберхофе с горем пополам была создана биатлонная трасса, которая удовлетворила чиновников Международной федерации биатлона, давших отмашку первому старту в олимпийском году. Мнением самих биатлонистов, вынужденных соревноваться в снежной жиже черного цвета, разумеется, никто не интересовался. Погодные условия не помешали украинской сборной выиграть свою деж урную медаль, седьмую в сезоне. В этот раз удача улыбнулась капитану нашей женской команды Елене Пидгрушной. Била Лена без промаха, а бежала в силу сегодняшних возможностей и добежала до «бронзы». Даша Домрачева и Кайса Макарайнен оказались гораздо быстрее. Быть бы на пьедестале и Туре Бергер, но норвежка поплатилась за свой единственный промах на стойке, ставший для нее третьим в гонке. Неудача действующей обладательницы «Хрустального глобуса» открыла путь к первой личной медали сезона для нашей Пидгрушной. Хорошо то, что хорошо кончается. Отстоять свою позицию в преследовании Лене не удалось. Исправить недоработку подруги попыталась Валя Семеренко, но два промаха на четвертом огневом рубеже отбросили ее с третьего на девятое место. Компенсацией за потраченные нервные клетки стала красная майка лидера общего зачета, которая досталась Валентине

после гонки. В ней украинка проходила всего одну гонку. После масстарта на первое место в генеральной классификации вернулась чешка Габриэла Сукалова. Впрочем, отставание Вали составляет всего два очка, а ее сегодняшняя форма позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. По жестокой иронии судьбы украинские биатлонистки остались без медали в эстафете, которая в среду открывала соревновательную программу Рупольдинга. Ротация состава, предпринятая тренерским штабом, на силе нашей команды не сказалась. Заменившая Пидгрушную Наталья Бурдыга выступила здорово, и если бы не ее падение перед стойкой, кто знает, отдали бы медаль норвежкам или нет. Точнее нас стреляли только белоруски, которым, к слову, не хватило пропускающей второй немецкий этап Домрачевой. Победу, причем вполне заслуженную, одержали россиянки. Попадание же на подиум норвежек и немок иначе как чудом не назовешь. Первый этап Германия закончила на 18-м, а Норвегия – на 19-м месте! И если скандинавки к «бронзе» продвигались понемногу и общими усилиями (в итоге на финишном круге Тура Бергер «съела» Валю Семеренко), то бежавшая второй этап в составе немок Эви Захенбахер-Штеле сотворила что-то невероятное. За отведенные ей шесть километров Эви отыграла 18 (!) позиций и вывела Бундестим в лидеры. Молодые Дальмайер и Хильдебранд свою дуэль Ирине Старых и Ольге Вилухиной проиграли, но и второе место немок было расценено родной публикой как подвиг. Вчера в Рупольдинге состоялась мужская эстафета. К середине дистанции стало очевидно, что за «золото» поспорят немцы, австрийцы и россияне. С последнего огневого рубежа первым ушел Антон Шипулин, однако вскоре Симон Шемпп и Доминик Ландертингер оставили своего конкурента за спиной и

БИАТЛОН

Кайса Макарайнен, Дарья Домрачева и Елена Пидгрушная на подиуме после спринтерской гонки в Оберхофе. Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия) Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Свендсен (Норвегия) – 26.44,3 (2) 2. Бьорндален (Норвегия) – +0,4 (2) 3. М.Фуркад (Франция) – +21,7 (3) …5. А.ПРИМА (Украина) – +28,1 (0) …17. СЕМЕНОВ (Украина) – +1.13,0 (2) …33. СЕДНЕВ (Украина) – +1.40,2 (1) …45. ПИДРУЧНЫЙ (Украина) – +2.09,4 (3) …50. ДЕРИЗЕМЛЯ (Украина) – +2.22,4 (4). Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Домрачева (Белоруссия) – 23.06,7 (1) 2. Макарайнен (Финляндия) – +29,8 (2) 3. ПИДГРУШНАЯ (Украина) – +36,4 (0) …6. ВАЛ.СЕМЕРЕНКО (Украина) – +1.11,6 (2) …17. ВИТ.СЕМЕРЕНКО (Украина) – +1.44,3 (0) …27. БУРДЫГА (Украина) – +2.14,2 (2) …48. ПАНФИЛОВА (Украина) – +3.06,6 (3). Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. 1. Свендсен (Норвегия) – 34.47,7 (1) 2. Бьорндален (Норвегия) – +35,6 (2) 3. М.Фуркад (Франция) – +1.00,0 (2) …31. ПИДРУЧНЫЙ (Украина) – +3.10,3 (2) 32. А.ПРИМА (Украина) – +3.16,8 (6) …34. ДЕРИЗЕМЛЯ (Украина) – +3.22,1 (2) …40. СЕДНЕВ (Украина) – +3.51,0 (1) …42. СЕМЕНОВ (Украина) – +3.55,4 (6). Женщины. Гонка преследования. 10 км. 1. Домрачева (Белоруссия) – 33.35,8 (3) 2. Макарайнен (Финляндия) – +34,6 (3) 3. Солемдаль (Норвегия) – +1.11,7 (2) …8. ПИДГРУШНАЯ (Украина) – +2.05,4 (3) 9. ВАЛ.СЕМЕРЕНКО (Украина) – +2.11,5 (4) …24. БУРДЫГА (Украи-

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия) Женщины. Эстафета. 4х6 км. 1. Россия (Глазырина, Зайцева, Старых, Вилухина) – 1:09.42,2 (0+7) 2. Германия – +6,2 (1+5) 3. Норвегия – +16,7 (2+8) 4. УКРАИНА (Джима, Вит.Семеренко, Бурдыга, Вал.Семеренко) – +37,7 (0+5).

на одном из подъемов ушли в отрыв. Борьба на финишной прямой завершилась в пользу австрийца, опередившего немца всего на несколько сантиметров. Наша сборна я нача ла эстафету не самым лучшим образом. И все же Дмитрий

Мимо чемпионатов мира Мужская и женская сборные Украины оказались за бортом мировых форумов, которые осенью 2014 года пройдут в Польше и Италии, соответственно. С момента последнего выступления мужской команды на чемпионате мира прошло чуть больше 15 лет. На ЧМ-1998 в Японии в одном квартете с голландцами, китайцами и чехами наша сборная под руководством Игоря Филиштинского стала третьей и включилась в борьбу за девятое место. Однако обставив «всухую» канадцев, украинцы уступили с таким же счетом американцам и заняли десятую строчку в турнирной таблице. Для того, чтобы превзойти достижение подопечных Филиштинского или хотя бы повторить его, украинцам придется ждать еще как минимум четыре года. В третьем отборочном раунде команда Юрия Филиппова стала второй с худшим показателем набранных очков среди конкурентов. Наравне с нами финишировали лишь турки. Голландцы и словенцы набрали по шесть очков, а французы с семью баллами в активе стали последними участниками турнира в Польше. Еще до начала третьего раунда было очевидно, что ключевой для нашей команды

станет встреча с финнами. Опытный участник мировой лиги преподал украинцам хороший урок и, как оказалось, предрешил их дальнейшую судьбу в турнире. Впрочем, стартовали украинцы солидно. К первому техническому перерыву они имели преимущество в два очка, а ко второму – три. И вопреки уверенному спурту соперника, за счет которого команды выровнялись на отметке «21», концовка партии осталась за украинцами. Агрессивный натиск подопечные Филиппова продолжили после перерыва. К середине второго сета они заработали гандикап в шесть очков (12:6), и казалось, что даже при неудачном исходе хотя бы на один итоговый балл украинцы рассчитывать смогут. Однако невероятный рывок финнов в середине розыгрыша испортил все наши планы. Еще до первой смены сторон они сократили отставание до четырех пунктов, а после паузы набрали семь очков кряду. К такому повороту украинцы были не готовы и вернуться в борьбу уже не смогли.

на) – +3.31,7 (1) …43. ПАНФИЛОВА (Украина) – +5.37,0 (3). М у ж ч ин ы. Мас с ов ый с тарт. 15 к м. 1. М.Фуркад (Франция) – 37.39,4 (1) 2. Волков (Россия) – +5,2 (0) 3. Т.Бе (Норвегия) – +19,0 (2) …23. СЕМЕНОВ (Украина) – +1.50,9 (2) …28. А.ПРИМА (Украина) – +4.20,2 (5). Женщины. Массовый старт. 12,5 км. 1. Бергер (Норвегия) – 37.59,0 (1) 2. Солемдаль (Норвегия) – +17,5 (0) 3. Домрачева (Белоруссия) – +17,8 (2) …8. ДЖИМА (Украина) – +1.17,0 (1) …11. БУРДЫГА (Украина) – +1.36,4 (0) …14. ПИДГРУШНАЯ (Украина) – +1.55,1 (1) 15. ВАЛ. СЕМЕРЕНКО (Украина) – +2.00,7 (3). Общий зачет Мужчины. 1. М.Фрукад (Франция) – 462 2. Свендсен (Норвегия) – 293 3. Й.Бе (Норвегия) – 258 …27. СЕМЕНОВ (Украина) – 141 …40. А.ПРИМА (Украина) – 74 …43. ПИДРУЧНЫЙ (Украина) – 65 …45. ДЕРИЗЕМЛЯ (Украина) – 62 …71. СЕДНЕВ (Украина) – 9. Женщины. 1. Сука лова (Чехия) – 306 2. ВАЛ.СЕМЕРЕНКО (Украина) – 304 3. Макарайнен (Финляндия) – 301 …5. ПИДГРУШНАЯ (Украина) – 284 …13. ДЖИМА (Украина) – 208 …28. ВИТ.СЕМЕРЕНКО (Украина) – 131 …32. БУРДЫГА (Украина) – 101 …74. ПАНФИЛОВА (Украина) – 7 …81. СУПРУН (Украина) – 2.

В последующих двух партиях, несмотря на неплохие отрезки в исполнении нашей сборной, исход был один – победа финнов. И для сохранения теоретических шансов на продолжение борьбы в последующих двух поединках им необходимо было брать максимум очков. Причем во второй встрече со словаками подопечные Филиппова с этой непростой задачей справились. Удивительно, но после уверенной победы над греками во встрече с «сине-желтыми» хозяева этапа напоминали бледную тень самих себя. Не помогла им даже домашняя арена «Попрад» и практически заполненные трибуны. Гости оказались проворнее, мощнее, а победу им отчасти принесли удачные подачи. Украинцы исполняли один эйс за другим, и пока соперник наладил прием, было уже поздно. К сожалению, с таким же счетом обыграть греков нашим землякам не удалось. А противостояние отца и сына Филипповых стало для обеих сборных последним в этом турнире. Даже с теоретическими шансами попасть в

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 1. Австрия (Зуманн, Мезотич, Эдер, Ландертингер) – 1:15.40,9 (0+8) 2. Германия – +0,1 (0+9) 3. Россия – +14,9 (0+7) …11. УКРАИНА (Пидручный, Седнев, А.Прима, Семенов) – +2.34,1 (0+9).

Пидручный сумел подняться с 19-го на 9-е место, а Сергей Седнев некоторое время держался пятым. Артем Прима развить успех партнеров не смог, а Сергей Семенов, включенный в состав в последний момент из-за болезни Андрея Дериземли, смог

финишировать только 11-м. Стоит отметить маленький подвиг норвежских биатлонистов, которые после трех штрафных кругов, заработанных в лежке младшим Бе, сумели подняться с 24-го на 9-е место. Артем ВОЙЦЕХОВСКИЙ

ВОЛЕЙБОЛ ЧМ-2014. МУЖЧИНЫ. ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ГРУППА M. СЛОВАКИЯ

Греция – Словакия – 0:3, Финляндия – Украина – 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:22), Словакия – Украина – 0:3 (20:25, 23:25, 20:25), Греция – Финляндия – 1:3, Украина – Греция – 3:2 (18:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:8), Словакия – Финляндия – 2:3. Итоговое положение. 1. Финляндия – 8 2. Украина – 5 3. Словакия – 4 4. Греция – 1.

ЧМ-2014. ЖЕНЩИНЫ. ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД. ГРУППА I. ТУРЦИЯ

Кипр – Турция – 0:3, Румыния – Украина – 3:2 (23:25, 26:24, 19:25, 25:21, 15:12), Турция – Украина – 3:0 (25:7, 25:12, 25:21), Кипр – Румыния – 0:3, Турция – Румыния – 3:0, Украина – Кипр – 3:0 (25:16, 25:12, 25:13). Итоговое положение. 1. Турция – 9 2. Румыния – 5 3. Украина – 4 4. Кипр – 0.

число финалистов украинцы попрощались в третьей партии, когда счет уже был 2:1 в пользу соперника. И хотя команда Филиппова все же вырвала победу в тай-брейке, радости она не принесла. Наставник женской сборной Гарий Егиазаров оказался отменным прогнозистом. Правда, его подопечным ничего хорошего это не сулило. Первое место он тактично отдал турчанкам, которых причислил к элите европейского волейбола. Еще одним конкурентом за выход из группы рулевой женской сборной посчитал румынок, а команду из Кипра отправил в аутсайдеры. Так оно и получилось. Румынки оказались сильнее наших девушек лишь в т а й - б р е й ке, т у р ч а н к и разобралась с ними легко

и «всухую», а вот сборная Кипра стала для украинок сродни утешительному призу. В трех партиях она даже не сумела перебить отметки в 16 пунктов и заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка. «Считаю, что стать вторыми нам все-таки было по силам. А решающей в нашей неудаче оказалась психологическая составляющая, – сказал по окончании м ат ч ей т р ет ь его р ау н д а Гарий Егиазаров. – Невозможно решать серьезные задачи, не имея опыта международных матчей. Было волнение, ответственность за результат... Речь шла о путевке на чемпионат мира. Это сковывало девушек, и показать хорошую игру они так и не смогли». Александр КОСТЮК


№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

Баскетбол КУБОК ЕВРОПЫ. МУЖЧИНЫ. ТОП-32. 1 ТУР

Группа M. Банвит (Турция) – Будивельник (Украина) – 92:85 (29:24, 28:22, 25:16, 10:23), Олимпия (Словения) – Хапоэль (Иерусалим, Израиль) – 66:69 (14:21, 20:15, 13:16, 19:17). Группа N. Химик (Украина) – Раднички (Сербия) – 73:68 (13:14, 19:20, 21:16, 20:18), Альба (Германия) – Страсбург (Франция) – 72:70 (10:17, 24:14, 20:14, 18:25).

Слабые «дьяволы» и разочарование в Бандирме Химик – Раднички – 73:68 (13:14, 19:20, 21:16, 20:18)

Химик: ШУЛЕР (14), ДИЛЭЙНИ (14+6 подборов+6 передач), ПОПОВ (2), КОВАЛЕНКО (12), ЗАВАДСКИЙ, Гэйтенс (6), Фрейманис (14+9 подборов), Трэвис (8), Прокопенко, Рябчук (3). Раднички: МАРИНОВИЧ (14+8 передач), ДИМИЧ, СИЛЕЙ (2), БИРЧЕВИЧ (9+10 подборов), БРКИЧ (12), Лешич (6), Йович (2), Младан (15), Калинич (8), Пилчевич. Судьи: Ясевичус (Литва), Ковальски (Польша), Колянсич (Черногория). 8 января. Южный. ФСК «Олимп». 1 000.

Банвит – Будивельник – 92:85 (29:24, 28:22, 25:16, 10:23)

Банвит: РОУЛЭНД (11), СИММОНС (5+6 подборов), МЕХИЯ (16+7 подборов), ДЕВИС (20+8 подборов), КУКО (11), Маркович (2+5 передач), Чантекин (6), Препелич (2), Озер (7), Эркан (12). Будивельник: СТРЕЛНИЕКС (13+5 передач), ЭХЕРН (22), ШАЛЕНГА (4), САММЕРС (18), ЛАВРИНОВИЧ (20+4 блок-шота), Горбенко (2), Неруш (2), Анисимов (2), Лебединцев, Тищенко. Судьи: Йерсан (Словения), Шеммех (Израиль), Юрас (Сербия). 8 января. Бандирма. СК «Али Акар». 2 200. В стартовом туре второго группового раунда Кубка Европы «Химик» на своей площадке принимал лидера национального чемпионата Сербии и десят ую на сегодняшний день команду Адриатической лиги «Раднички» из К раг уевац а, а «Будивельник» отправился в Бандирму в гости к «Банвиту» – сенсационному лидеру турецкой лиги. «Химик» в первой половине не смог продемонстрировать стабильного баскетбола. Хозяева первыми убежали вперед, но Маринович взял игру под свой контроль, и к середине второго периода гости имели гандикап «плюс 10». Именно сейчас команда Карлиса Мужниекса сумела собраться, сократила отставание до минимума, и второй тайм получился куда более интересным. В начале третьего периода сербская команда использовала достаточно нестандартное зонное построение, когда сразу два соперника остаются без опеки, но доставить мяч до них удается не всегда. Ли д е р м е н я л с я н е о д н о кратно, а создать хотя бы небольшой отрыв ни тем, ни другим не удавалось. Карлис Мужниекс по-прежнему использовал пятерку легионеров одновременно, но играть на пике не удавалось. При счете 40:46 потребовался тайм-аут, после которого чаши весов удалось уравнять за две атаки. К третьему промежуточному финишу достойные друг друга соперники пришли со счетом 53:50. В дебюте заключительной четвертой счет стал 58:52. Конечно, до победы еще было далеко, «Раднички» и не думали сдаваться. Сербы на этот раз выбрались из водоворота за счет шальных дальних бросков. Однако наставник «дьявол о в» М и р о с л а в Н и ко л ич совершил главный стратегический промах, когда за две минуты до конца при «минус 7» не стал брать тайм-аут, а его команда оказалась не в состоянии вернуться в игру без посторонней помощи. «Будивельник» без травмированны х Дроз дова и Минарда в игре против быстрого «Банвита» продержался на равных от силы

восемь стартовых минут, а дальше… Уже в концовке первой четверти киевляне перемудрили в позиционных атаках, когда выполнялись сложнейшие броски при наличии свободных партнеров. Хозяева именно сейчас стали использовать локальный прессинг и выиграли период с н е пр и я т н о й д л я у к р аинского чемпиона разницей – 29:24. Айнарс Багатскис против умеющего играть быстро и резко выходить в контратаки соперника продолжил играть с двумя тяжелыми центровыми, а при счете 36:26 тренерский штаб гостей взял давно напрашивающийся тайм-аут. Остановить соперника, который эпизодами словно не замечал обороны «строителей», было проблематично. Никак не удавалось избавиться от впечатления продолжения провального дебютного сезона в Евролиге, где «гладиаторы» проигра ли все пять выездных матчей. Вторая половина началась при счете 57:46, а киевляне, увы, по-прежнему реагировали на ситуацию на полсекунды позже соперников. Например, двое поднимались в каком-то волейбольном блоке, а атакующий уже бежал в оборону после точного броска. Вопреки ужасной обороне интригу было удалось возродить за счет дальних попаданий, но «Банвит» словно не заметил этого взрыва и за минуту вернулся на отметку «плюс 10+». В составе хозяев не было разделения на американских или балканских солистов и местных «подсобных рабочих». Все играли хладнокровно и полезно – безнадежный, как казалось, для нашего чемпиона счет 82:62 по итогам трех четвертей. Только в последней четверти при стоячем сопернике гости встрепенулись, сократили отставание до дюжины очков (71:83), но тут же переборщили с дистанционными атаками. За 2.10 до конца от былого перевеса турецкой команды, которая по-прежнему имела тотальное преимущество на щитах (конечные цифры – 42:22), осталось всего 6 очков, но, к сожалению, это был сегодняшний предел «Будивельника». Сергей КОСЕВИК

Умный шторм с востока Украины «Спартаку» и «Донецку» выпала честь открыть не только программу второго круга регулярного чемпионата, но и всего баскетбольного года в двух странах. Поединок прямых конк урентов в борьбе за места в плей-офф начался за час до украинского полудня, так рано «тигры» играют крайне редко, но это не помешало команде Валерия Плеханова одержать самую крупную победу за всю историю участия в турнире. «Отдаем себе отчет, что соперник на этот матч поставит очень много. «Спартак» не очень удачно выступил в Кубке Европы, а потому теперь сосредоточится исключительно на Единой лиге ВТБ. Взгляните в турнирную таблицу – это будет дуэль прямых конкурентов, поэтому и настрой соответствующий, – сказал перед вылетом в Санкт-Петербург наставник «тигров». – Отношением ребят к делу я доволен, но переживаю, что команда немного выбилась из игрового ритма». О п а с е н и я у к р а и н с ко го тренера подтвердили стартовые минуты. Не игравшие по две недели соперники провели по три атаки, а «нули» на табло остались нетронутыми. Дальше было несколько вспышек индивидуальной активности, но в «краске» было не протолкнуться, а потерь в стартовой четверти оказалось больше, чем точных бросков. «Донецк» пытался играть за счет быстрого перехода из обороны в атаку, «Спартак» вязал по рукам и ногам. Тактика гостей оказалась выигрышной. В начале второго периода «тигры» стремились атаковать расчетливо, но «красно-белые» именно сейчас перешли в контрнаступление. Сохранить лидерство удалось во многом благодаря бросковой смелости Мит челла. Игра напоминала шахматы, где судьба партии зависит от каждого хода. Функции лидера и ответственность в напряженный отрезок на себя взял Кинг, который и

Спартак – Донецк – 65:91 (11:16, 19:25, 21:21, 14:29)

Спартак: БУРТТ (11+6 передач), МАКГРЭТ (17), БОСТИЧ (5), ЯКОВЕНКО (13+8 подборов), ХОМАН (8+8 подборов), Королев (1), Фидий (4), Попов (2), Нестеров (2), Першин, Войтюк (2), Ткаченко. Донецк: ЦИНЦ А ДЗЕ (3), КИНГ (22+10 перед ач), ЯКОВЛЕВ (3), МАККОЛИ (20+9 подборов), КИЛЛИНГСВОРТ (14+6 подборов), Буренко, Конате (4), Липовый (2), Корниенко (14+8 подборов), Митчелл (9+5 передач), Глебов. Судьи: Кокаинис (Латвия), Ивашков (Белоруссия), Михеев (Казахстан). 5 января. Санкт-Петербург. «Сибур Арена». 1 500.

Фото официального сайта БК «Спартак» Санкт-Петербург

8

«Спартак» – «Донецк». Сам себе режиссер Бернард Кинг. забивал, и подбирал, и игру организовывал. На большой перерыв команды ушли при счете 30:41. Время на новую раскачку во втором тайме соперники брать не стали, но игра без обороны и на повышенном пульсе стала нервировать тренеров. Дончане первыми постарались погасить страсти за счет рационального

розыгрыша в тягучих позиционных атаках, а дальние точные броски МакКоли и Кинга выбили почву из-под ног питерцев. «Плюс 16» за четверть часа до конца встречи выглядели солидным запасом. Правда, спартаковцы не сдавались, игра стала сумбурной, а период закончился вничью. Заключительная четверть старто-

вала с трех классических атак до этого находившегося в тени соотечественников Киллингсворта – уже 68:51. В игре хозяев появилась суета, «засуха» продолжалась почти четыре минуты, а гости нанесли нокаутирующий удар. При счете 53:77 Гундарс Ветра еще взял «минуту», но чего-то добиться от рассыпавшейся команды не смог. Да, наша команда стала хуже обороняться, но впереди «тигры» не останавливались. Гости завершали матч без американцев, но украинцы все делали с огоньком, дистанция в один момент даже выросла до трех десятков очков. Валерий Плеханов, главный тренер «Донецка»: «Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Приятно начинать год с победы. Но прежде всего хочу поздравить петербуржцев с прекрасным дворцом – одним из лучших на территории бывшего СССР. Нам здесь очень понравилось. Что касается игры, то визуально мы выиграли легко, но за этой победой стоит кропотливая работа. Когда у нас цейтнот, мы физически не успеваем подготовиться так, как мы это сделали сегодня. Мы много работаем на д дальними бросками, это наш «конек», и сегодня реализовали немало бросков из-за дуги. «Спартак» – хорошая команда, но ее потенциал раскрыт, возможно, не до конца». Гундарс Ветра, главный тренер «Спартака»: «Нам не удалось порадовать себя и болельщиков п о б е д о й в н ач а л е го д а. «Донецк» не предложил ничего нового, но переиграл нас по всем статьям. Мы старались менять защиту, но соперник сыграл поумнее и поточнее. Поражения, конечно, давят, тем более такие крупные. Ребята хотят выигрывать, но отчасти не понимают как. Может быть, теряют веру в себя. Будем думать, как ломать эту неуверенность, как начать выигрывать». Сергей КОСЕВИК

Стоит только закрыть периметр Команда Казиса Максвитиса приехала в Мариуполь после сложнейшего матча с «Лиетувос Ритас». В заявке «Нептунаса» было лишь девять баскетболистов, при этом один из них – Мариус Рункаукас – не мог выйти на площа дк у из-за травмы, а д ру гой – А рви д ас Эйтутавичус – сыграл, как говорится, через не могу. Исходя из этого, «Азовмаш» просто не имел права на поражение. На стороне мариупольцев был перевес в «живой силе» и в индивидуальном мастерстве игроков, л у чшее фу нк ц иона льное состояние (после поединка с «Днепром», который прошел 27 декабря, команда Сергея Завалина могла целенаправленно готовиться к встрече с «Нептунасом»), поддержка родных трибун. В игре был, пожа луй, только один момент, когда могло возникну ть сомнение, что «Азовмашу» удастся обыграть гостей из Литвы. В конце стартовой четверти мариупольцы несколько раз не смогли остановить Галдикаса, а на последней секунде пропустили точный «выстрел» Василюса. «Нептунас» выиграл стартовую четверть (24:18) и после перерыва, когда начались «качели», несколько раз выходил вперед. Но стоило только хозяевам агрессив-

Азовмаш – Нептунас – 85:74 (18:24, 21:15, 30:20, 16:15)

Азовмаш: ЗАБИРЧЕНКО (8), ГИНЬЯРД (10), ПУСТОЗВОНОВ (9), КОЛЛИНЗ (15+8 подборов), КИКЕРТ (23), Зайцев (15+6 подборов), Натяжко (2), Слипенчук, Хьюстон (3), Луценко. Нептунас: ГИРДЖЮНАС (7), МАЖЕЙКА (24), УЛАНОВАС (9+10 подборов+6 передач), ШАРАКАУСКАС (4), ГАЛДИКАС (16), Эйтутавичус (2), Василюс (12), Буткевичус. Судьи: Ветров (Россия), Суслов (Эстония). 5 января. Мариуполь. СК «Азовмаш». 2 950. нее заиграть в защите и правильно расставить акценты в нападении – и рисунок игры момента льно изменился. После серии быстрых атак преимущество «Азовмаша» ста ло ощу тимым (37:30), а Казису Максвитису пришлось просить у судейского столика тайм-аут. После него Мажейка за две атаки записал в свой актив пять очков и снова обострил интригу. То же самое произошло в середине третьей четверти. После результативного выпада Коллинза (американский форвард сделал перехват, смело пошел на кольцо и забил с фолом) «Азовмаш», казалось, оторвался на безопасное расстояние – 54:45. Но неугомонный Мажейка организовал рывок 7:0, после которого Сергей Завалин использовал минутный перерыв и провел ротацию состава – Забирченко и Кикерт заменили Гиньярда и Натяжко. Мариупольцы

снова серьезно взялись за дело, провели целую серию атак через своих «больших» Зайцева и Кикерта, которые переигрывали оппонентов в трехсекундной зоне (австралиец к тому же отметился фирменным попа д анием из-за дуги), и обеспечили хозяевам солидное преимущество по итогам трех четвертей – 69:59. На концовку матча подопечным Казиса Максвитиса попросту не хватило сил. Мариупольцы оторвались от «Нептунаса» еще на один шаг (76:63) и в оставшееся время не оставили соперникам никаких шансов на спасение. А у Сергея Завалина была возможность смоделировать некоторые сит уации д ля следующих матчей. Не случайно ведь наставник «Азовмаша» попросил тайм-аут на последней минуте встречи, когда в победе его команды не было никаких сомнений. По-

следовавшую за этим атаку его подопечные, правда, не довели до логического завершения, но из этого наверняка буду т сделаны соответствующие выводы, и в другом матче, когда нужно будет забить в последней атаке, подопечные Завалина все сделают правильно. Казис Максвитис, главный тренер «Нептунаса»: «Прошло всего лишь два дня после того, как мы провели в чемпионате Литвы очень слож ный мат ч с «Лиет увос Ритас». Плюс перелет в Мариуполь. Поэтому у нас практически не было времени на подготовку к поединку с «Азовмашем». Из-за этого во второй половине мы уступали соперникам в скорости, сделали больше ошибок. Сказалось и то, что только восемь игроков могли выйти на площадку». Сергей Завалин, главный тренер «Азовмаша»: «Мы акцентировали внимание на снайперах «Нептунаса», ставили задачу закрыть периметр, потому что баскетболисты этой команды делает в среднем по 20-30 трехочковых бросков за матч. За счет этого они борются с такими сильными командами, как ЦСКА или «Лиетувос Ритас». Но стоит закрыть периметр, и игра складывается не в их пользу». Дмитрий КУШНИРОВ


№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

Игра из коротких провалов

5 января. Киев – Николаев – 96:93 2ОТ, Говерла – Политехника – 78:75, Днепр – Днепр-Азот – 74:81, Черкасские обезьяны – Будивельник – 55:82, Химик – Одесса – 83:73. 8 января. Черкасские обезьяны – Азовмаш – 70:71. 9 января. Донецк – Кривбасс – 77:69.

1. Химик Южный 2. Донецк Донецк 3. Одесса Одесса 4. Будивельник Киев 5. Ферро-ЗНТУ Запорожье 6. Азовмаш Мариуполь 7. Говерла Ивано-Франковск 8. Политехника Львов 9. Киев Киев 10. Черкасские обезьяны Черкассы 11. Николаев Николаев 12. Кривбасс Кривой Рог 13. Днепр-Азот Днепродзержинск 14. Днепр Днепропетровск

И В П И/О О 13 11 2 1039 – 915 24 13 11 2 1096 – 946 24 14 9 5 1096 – 1067 23 14 9 5 1143 – 1019 23 13 8 5 1004 – 984 21 14 8 6 1072 – 1076 22 13 7 6 1001 – 989 20 14 7 7 1052 – 1053 21 13 6 7 974 – 1032 19 13 5 8 1001 – 1016 18 12 4 8 927 – 953 16 14 4 10 1025 – 1118 18 12 2 10 838 – 944 14 14 2 12 956 – 1112 16

% 84,6 84,6 64,3 64,3 61,5 57,1 53,8 50 46,2 38,5 33,3 28,6 16,7 14,3

Успели соскучиться П

ять стартовых матчей второго круга чемпионата страны за редким исключением прошли в сверхнапряженной борьбе. Было видно, что участники за не такую длинную новогоднюю паузу соскучились по игре, а заполнившие трибуны болельщики – по качественному баскетболу. Поединки прикарпатских «медведей» и львовских «студентов» – это всегда настоящее дерби. Принципиальные соперники начали очередной матч в таком режиме, что были опасения за здоровье игроков (первая кровь появилась уже в стартовой четверти). За жесткими единоборствами игроки подзабыли о сути баскетбола, а именно: о точных бросках после отработанных комбинаций. Зонный вариант обороны в исполнении хозяев выглядел авантюрой, ведь гости быстро создали первый отрыв и к малому перерыву перевес «плюс 5» удержали. Евгений Мурзин настойчиво искал оптимальное сочетание, но «Политехника» по-прежнему имела заметное преимущество на щитах. В середине второй четверти команды устроили парад детских ошибок. «Говерла» в этой мутной водичке «минус 8» превратила в «плюс 3». Перехватив инициативу, «медведи» выиграли тайм 35:32. На старте третьей четверти «политехи» запутались в хитросплетениях собственных комбинаций, сказывалось отсутствие полноправного главного тренера. Прикарпатская «зона» теперь работала, а впереди хозяева использовали аритмичные розыгрыши. Однако и они перемудрили в нападении и подпустили соперника на минимальное расстояние. Дальше маятник качнулся в обратную сторону (53:43), а волновая четверть закончилась при счете 56:48. На львовской скамейке решили, что клин выбивают клином, и гости перестроились на «зону». Галичане подтянулись – 56:55, 59:58. В такой игре произойти могло всякое. Однако Лоуренс реализовал три «трешки» кряду, а после неспортивного фола «Говерла» повела 69:60. Этого вполне хватило для реванша за поражение в игре первого круга. Исключением из правила о напряженных матчах стала игра в Черкассах. Наученные горьким опытом первого матча (тогда «обезьяны» сенсационно обыграли «строителей» на их территории) чемпионы прошлого сезона сыграли качественно и спокойно, выиграли абсолютно все четверти и записали в свой актив убедительную викторию. Первый в нынешнем чемпионате матч на паркете столичного «Меридиана» продолжался больше двух часов, а сильнейший в дуэли «Киева» и «Николаева» был назван только по итогам второго овертайма. В основное время к победе были ближе «корабелы», но упустили свой шанс. По ходу первой дополнительной пятиминутки лидер менялся до десяти раз. А во второй игравшие без травмированного Сизова, получившего повреждение Бристола и исчерпавших лимит персональных замечаний Пейнераса и Шубарги гости допустили ошибок больше, нежели соперник. «Киев» завершал игру без Колмана, Девиса и Боброва, но выстоял. Отдельно отметим, что центровой «Николаева» Бристол отметился 19 подборами. Это новый рекорд сезона. Черноморское дерби стало центральным матчем прошлого уик-энда. Кадровые проблемы заставили наставника «химиков» Карлиса Мужниекса утяжелить стартовую пятерку, и Трэвис на позиции легкого форварда растерялся. «Одесса» выиграла дебют, но Олег Юшкин решил перестраховаться и также перешел на игру в три «больших». Гости не справились с опекой Гэйтенса, который за четыре атаки счет 4:8 изменил на 14:8. Дальше хозяевам удалось разнообразить позиционное нападение, но и соперник прибавил, и пролетевшая первая четверть закончилась со счетом 19:16. Кривич в дебюте второго периода двумя «трюльниками» сменил лидера. Одесситы и дальше удивляли нацеленностью на перехват и умением спасать безнадежные мячи, южненцы также не на шутку завелись. За калейдоскопом событий было любо-дорого следить, а в отрыв никто не ушел – 38:38 по итогам первой яркой половины. За большой перерыв команды прежнего эмоционального запала не растратили. Фрейманис дважды забил с периметра, но «акулы» реализовали несколько совсем не обязательных бросков и остались в шаге. Было видно, что соперники близки к пределу прочности, но ломаться никто не собирался. Нервная игра привела к росту количества невынужденных ошибок. Заключительная четверть стартовала при счете 55:57. Одесские ветераны и не думали «проседать», но наконец-то стал набирать очки молчавший полчаса Дилэйни. При счете 64:59 гости стали вязнуть в хозяйской обороне, вот только трудности оказались временными – мистические 66:66 за 4.44 до конца. Потрясающий матч мог стать игрой одного броска, но «химики» перед финишной прямой имели гарантированный перевес. В концовке «акулам» холодной головы не хватило. «Дрезденцы» одержали вторую выездную победу в сезоне, правда, это случилось на паркете родного Дворца тенниса. Номинальные хозяева из Днепропетровска неудачно провели первый тайм, но в третьей четверти даже вырвались вперед, боролись до конца, но безуспешно. Сергей КОСЕВИК

В Черкассах мариупольцы успешно использовали те наработки, которые были опробованы в поединке Единой лиги ВТБ с «Нептунасом». В стартовой пятерке «Азовмаша» на позиции первого «номера» снова действовал Забирченко, хотя мариупольцы уже, казалось, привыкли к тому, что эту роль основного плеймейкера исполняет Хьюстон (а до него эти функции, напомним, выполнял Лоу). Гости агрессивно сыграли против снайперов «обезьян», использовали свое преимущество в передней линии и в середине третьей четверти после штрафных в исполнении упомяну того выше Хьюстона располагали таким преимуществом (54:38), что, казалось, должны были спокойно довести дело до победы. Но на последних секундах команда Сергея Завалина была в каких-то сантиметрах от поражения... В начале заключительной четверти после дву х кряду результативных атак Уошберна разница в счете сократилась до двух пунктов – 56:54 в пользу «Азовмаша». После нескольких обменов результативными атаками стало ясно, что этот матч выиграет тот, у кого нервы окажутся крепче. На финишную прямую мариупольцы вышли с преимуществом в пять очков – 71:66. В этот момент совершенно необязательный технический фол получил Пустозвонов, который сказал что-то неприятное судьям. Смит реализовал один из двух штрафных,

Черкасские обезьяны – Азовмаш – 70:71 (17:23, 14:15, 19:18, 20:15)

Черкасские обезьяны: МУР (12+6 передач), СМИТ (16), КАЛЬНИЧЕНКО (16), БОЙКИН (2+6 подборов), УОШБЕРН (11), Чигринов (2), Михайлюк (4), Тимерманис (7), Чумаков, Кулиш. Азовмаш: ЗАБИРЧЕНКО, ГИНЬЯРД (18), ПУСТОЗВОНОВ (5+6 передач), КОЛЛИНЗ (14), КИКЕРТ (23+9 подборов), Зайцев (6), Натяжко, Слипенчук, Хьюстон (5), Луговцов. Судьи: Пономаренко, Бида (оба – Киев), Чайковский (Николаев). 8 января. Черкассы. ДС «Будивельник». 1 200.

«Черкасские обезьяны» – «Азовмаш». В атаке самый результативный игрок матча Дэниел Кикерт (слева). а в последовавшей за этим атаке смело пошел на кольцо и принес хозяевам еще два очка. Хьюстон попытался ответить своему оппоненту, но прома хнулся. Хозяева побежали в атаку, Забирченко с нарушением правил

остановил Кальниченко, которому не удалось совладать с нервами. Первую попытку он смазал, вторую реализовал и лишь сократил разницу до минимума – 70:71. После этого еще одну ошибку совершил Хьюстон, и

«обезьяны» получили возможность выиграть матч одним броском. Смит долго держал мяч, но не рискнул идти на кольцо и сделал скидку Уошберну. Тот промахнулся, не смог осчастливить публику и выигравший подбор под чужим щитом Бойкин. Сергей Завалин, главный тренер «Азовмаша»: «В заключительной четверти мы в какой-то момент потеряли контроль над ходом игры из-за того, что сказалась усталость. Я не мог использовать некоторых игроков, не мог рисковать. Концовка получилась напряженной изза глупейшего технического фола Пустозвонова, который дал соперникам возможность сократить разницу до минимума. На последних секундах у «Черкасских обезьян» был шанс, но они им не воспользовались». Ма кс и м М и хе л ь с о н, гл а в н ы й т р е н е р «Ч е р касских обезьян»: «Благодарен игрокам за то, что они до конца верили в тот план, в ту стратегию, которые мы выбрали на матч с «Азовмашем». Это помогло в концовке наладить командные действия и в защите, и в нападении. По ходу матча было несколько отрезков продолжительностью в 2-3 минуты, когда команда провалилась. В это время «Азовмаш» и получил серьезное преимущество в счете. Нам пришлось потратить очень много сил, чтобы догнать соперников, но, к сожалению, мы неудачно провели последнюю атаку». Дмитрий КУШНИРОВ

Вся ответственность легла на американцев Наставник одного из лидеров текущего чемпионата Валерий Плеханов накануне игры против достаточно удобного соперника («Донецк» выиграл у «Кривбасса» 11 последних матчей) предположил, что легкой прогулки не будет. Скорее для своих баскетболистов он говорил о недостаточном настрое после успешных матчей в рамках Единой лиги ВТБ, напомнил о сложностях игры первого круга и кадровом переформатировании соперника. «Очень надеюсь, что игроки меня услышат, не будут себя беречь и сыграют против «Кривбасса» на максимуме с первых минут. Не нужно сейчас думать о матчах против «Нимбурка» и «Калева», хотя это и важнейшие игры всего сезона», – сказал главный тренер «тигров».

Донецк – Кривбасс – 77:69 (19:22, 17:12, 23:17, 18:18)

Донецк: МИТЧЕЛЛ (12), ЛИПОВЫЙ (4), ГЛЕБОВ (4), МАККОЛИ (19+9 подборов), КИЛЛИНГСВОРТ (13+12 подборов+5 передач), Буренко, Цинцадзе (9), Корниенко, Кинг (10+7 подборов+11 передач), Яковлев (6+6 подборов). Кривбасс: БОУИ (9+5 передач), ФРЕЗЬЕР (13+7 подборов+5 передач+4 перехвата), МАЛЬЧЕВСКИЙ (7), ХЭМПТОН (8), В.АНИСИМОВ, Коротков, Д.Мур (4), Челован (8), Кондратовец (3), Пантич (17+7 подборов). Судьи: Исаченко, Широбоков (оба – Киев), Нагорный (Черкассы). 9 января. Донецк. СК ДЮСШ №5. 400. Первый тайм хозяева провели так, словно не услышали своего наставника. «Донецк» отстал со старта и только после многочисленных замен стал приходить в себя. Было очень важно не отпустить противника на большое расстояние – 19:22 по итогам первой четверти, хотя в обороне пока многое

не получалось. Как следует разогнаться фаворит у не удалось и в начале второго периода. Правда, и соперник стал вязнуть в обороне. О нехватке концентрации «тигров» свидетельствуют проигранные в обороне подборы, но заработала наша «зона». Хозяева оторвались на 7 очков, но тут же позволили

Керівництво МВС України постійно наголошує на важливості взаємодії між підрозділами органів внутрішніх справ, а особливо важливим напрямом роботи є співпраця з практичними працівниками ОВС та курсантами вищих навчальних закладів, які роблять лише перші кроки в опануванні майбутньої професії правоохоронця. Так, днями на базі Донецького юридичного інституту МВС України, ректором якого є доктор наук з державного управління, професор, полковник міліції Віктор Миколайович Бесчастний, була проведена зустріч з курсантами міліції громадської безпеки та начальником Центрального ВДСО в м. Донецьку підполковником міліції Віталієм Петровичем Янко, командиром роти спеціального призначення та групи затримання капітаном міліції Олексієм Олексійовичем Шкурою. Така зустріч стала можливою завдяки плідній співпраці керівництва інституту з Управлінням державної служби охорони при ДУМВС України в Донецькій області, яке очолює полковник міліції Віктор Леонідович Міщенков. Представники ДСО провели дуже цікаву і корисну бесіду, на початку якої розповіли про історію створення та розвиток їхньої служби. Потім проінформували про службові обов’язки та співпрацю з міліцією громадської безпеки під час оперативного чергування. Також наші гості розповіли про свою матеріально-технічну базу, про те, що вона на порядок вища, ніж в інших підрозділах міліції, і повністю задовольняє працівників. Поділилися своїм досвідом, розповідаючи про нюанси нелегкої роботи пра-

воохоронця і про труднощі, з якими зустрічаються міліціонери щодня на службі. Зустріч дала можливість курсантам підвищити обізнаність щодо майбутньої професії, зрозуміти, як треба застосовувати теоретичні знання на практиці та отримати той неоціненний досвід. Курсанти проявляли інтерес і ставили різноманітні питання. Так, курсант 1-го курсу сержант міліції Олександр Алексюк запитав: «Чи потрібна додаткова підготовка після завершення ДЮІ, щоб працювати у Державній службі охорони?». Та отримав відповідь, що жодної додаткової підготовки не потрібно, і після завершення ВНЗ кожен курсант вже має спеціальну підготовку та може працювати у ДСО. Звичайно, наші курсові офіцери теж проявляли інтерес, а точніше, цікавилися, чи може курсант, якщо він брав напрям з кримінальної міліції чи з міліції громадської безпеки, одразу після випуску піти у ДСО? На таке питання запрошені відповіли, що це не лише можливо, а й вже наші випускники працюють у них. Загалом зустріч пройшла у доброзичливій атмосфері. Курсанти залишилися дуже задоволеними і отримали багато корисної інформації. Також велика вдячність керівництву факультету за організацію зустрічі, яка для виховання і навчання майбутніх правоохоронців є дуже корисною. Сподіваємося, що Донецький юридичний інститут і надалі буде співпрацювати з різними практичними підрозділами МВС України, і ці зустрічі будуть приносити свої плоди в майбутньому.

сопернику сократить отставание до минимума – 36:34. Второй тайм хозяева начали совсем с другим настроением, а главным реализатором тренерских идей стал Киллингсворт. «Донецк» с удовольствием ушел на расстояние (47:37) и теперь мог играть рационально, с позиции силы. В последней четверти гости стояли «зоной», эпизодами включали прессинг, но перехватить игровую инициативу так и не смогли. Разве что в середине периода команды устроили фестиваль свободных бросков, и при счете 68:63 тренерский штаб дончан взял тайм-аут. «Донецк» и в критический момент не стал включать вторую скорость, но все сделал грамотно. Погоня за «Химиком» продолжается. Сергей КОСЕВИК

Кстати

Зустріч курсантів факультету міліції громадської беЗпеки З представниками державної служби охорони

Поиски джокеров

Реклама

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ КРУГ

Фото официального сайта АБКУ «Суперлига»

Баскетбол

9

Украинские клубы продолжают пользоваться открытым трансферным окном. «Политехника» пригласила на игровой просмотр американского защитника Энтони Майлза. Выпускник университета «Ламар» прошлый сезон отыграл в голландском клубе «Роттердам». «Говерла» отказалась от американского центрового Кевина Томпсона. «Кривбасс» сначала на позицию тяжелого форварда пригласил американца Трэя Хэмптона, последним клубом которого был косовский РТВ-21, а ранее он успел засветиться в чемпионатах Финляндии, Румынии, Исландии и во втором дивизионе первенства Германии. Затем произошла рокировка защитников. Соломон Боузман покинул украинский клуб, а Девон Мур, который начал нынешний сезон в венгерском «Кермеде», пополнил.


10

№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

ТАБЛО ФУТБОЛ

Франция. Кубок. 1/32 финала. Авранш – Ланс – 1:3. Эпиналь – Ньорте – 1:4. Понтарлье – Стад Малерб – 1:3. Монт-д’Ор Азерге – Истр – 1:1, пен. 3:2. Шамбли – Анжер – 1:1, пен. 5:6. Обань – Дижон – 3:3, пен. 4:5. Ла-Рош – Серкль Бастия – 0:3. Маньи Реноссанс – Мулен – 1:6. Изер – Лорьян – 1:0 (Мбида, 25). Булонь – Бове – 3:1. Лез-Эрбье – Плабеннек – 0:1. Пуасси – Конкарно – 0:1. Ренн – Валансьен – 1:1, пен. 8:7 (Фере, 61, с пенальти – Доссеви, 74). Маркуа – Осер – 2:6. Бур-Перронна – Генгам – 0:2 (Бовю, 10, Ятабаре, 30). Де-ла-Кайолль – Иль-Русс-Монтиселло – 0:2. Сент-Аман – Ири Клуб-де-Круа – 1:1, пен. 2:4. Амьен – Лилль – 1:3 (Бенарье, 6 – Калу, 23, 57, Роделен, 66). Бастия – Эвиан – 1:0 (Распентино, 19). Ла Сюзсюр-Сарт – Лион – 1:6 (Пишо, 40, с пенальти – Гомис, 5, 58, Гренье, 42, Лаказетт, 59, 81, Мальбранк, 67). Нант – Ницца – 0:2 (Дигар, 7, Брюльс, 89). Раон-л’Этап – Бордо – 1:2 (Патен, 68 – Севе, 14, с пенальти, Белльон, 86). Родез – Монпелье – 0:2 (Мезаг, 10, Нианг, 65, с пенальти). Кимперлуа – Аяччо – 1:2 (Ле Галль, 17 – Фати, 29, Эдуардо Рибейро, 59). Ванн – Монако – 2:3 (Чакын, 1, Агемон, 35 – Фалькао, 2, Джеймс Родригес, 41, Янник Феррейра, 86). Сет – Каркефу – 2:0. Марсель – Реймс – 2:0 (Жиньяк, 93, 115). Брест – ПСЖ – 2:5 (Лезуамь 32, Айите, 90 – Ибрагимович, 10, 40, 42, Т.Мотта, 15, Лавецци, 46). Юра Сюд – Кретель – 1:0. Лион: Веркутр, Бишевац, Бедимо, Б.Коне, Мигел Лопеш, Гуркуфф (Даник, 73), Гренье, Фофана (Мальбранк, 64), Гоналон, Гомис (Бензиа, 64), Лаказетт. Матч 17-го тура. Сент-Этьен – Эвиан – 1:0 (Амума, 22). Португалия. Кубок. Пятый раунд. Лейшоеш – Эшторил – 1:5. Рио Аве – Сетубал – 1:0. Порту – Атлетико Л – 6:0. Бенфика – Жил Висенте – 5:0. Бейра-Мар – Академика – 0:1. Маритиму – Пенафьел – 2:3. Пасуш Феррейра – Авеш – 1:2. Брага – Арока – 2:0. Кубок лиги. Третий раунд. 1 тур. Группа А. Сетубал – Ковильян – 1:0. Группа D. Жил Висенте – Лейшоеш – 0:0. Шотландия. Матч 20-го тура. Хиберниан – Хартс – 2:1. 21 тур. Росс Каунти – СентДжонстон – 1:0. Сент-Миррен – Селтик – 0:4. Данди Юнайтед – Хиберниан – 2:2. Хартс – Партик Тисл – 0:2. Килмарнок – Абердин – 0:1.

И В Н П

1. Селтик 2. Абердин 3. Мотеруэлл 4. Данди Юн. 5. Инвернесс 6. Хиберниан 7. Сент-Джонстон 8. Килмарнок 9. Сент-Миррен 10. Партик Тисл 11. Росс Каунти 12. Хартс

20 21 20 21 19 21 20 21 20 20 20 21

17 13 13 9 10 7 7 6 5 4 5 3

3 0 2 6 1 6 6 6 3 6 7 7 4 9 3 12 5 10 6 10 2 13 4 14

М

О

45 – 12 32 – 19 31 – 25 38 – 23 27 – 18 19 – 19 25 – 23 25 – 34 20 – 34 17 – 33 20 – 36 15 – 38

54 41 40 33 33 28 25 21 20 18 17 -2

ПРИМЕЧАНИЕ. «Хартс» оштрафован на 15 очков. Греция. 18 тур. Янина – Астерас – 0:2. Эрготелис – Атромитос – 0:1. Олимпиакос – АЕЛ – 4:0. Панетоликос – Панатинаикос – 1:0. Паниониос – ОФИ – 0:0. Пантракикос – Левадиакос – 1:0. Верия – Платаниас – 2:2. Ксанти – ПАОК – 1:2. Арис – Аполлон – 0:2.

И В Н П

1. Олимпиакос 2. ПАОК 3. Атромитос 4. Панатинаикос 5. Астерас 6. Ксанти 7. Пантракикос 8. Панетоликос 9. Янина 10. ОФИ 11. Паниониос 12. Эрготелис 13. АЕЛ 14. Платаниас 15. Аполлон 16. Левадиакос 17. Верия 18. Арис

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

17 13 10 9 7 7 6 6 7 5 5 4 6 4 4 5 3 2

1 3 5 3 8 3 6 6 2 7 6 8 1 7 5 2 6 5

0 2 3 6 3 8 6 6 9 6 7 6 11 7 9 11 9 11

М

О

57 – 6 36 – 16 29 – 14 28 – 17 25 – 17 24 – 27 23 – 27 19 – 16 20 – 25 16 – 21 16 – 20 19 – 22 17 – 35 18 – 24 19 – 31 17 – 34 16 – 30 14 – 31

52 42 35 30 29 24 24 24 23 22 21 20 19 19 17 17 15 11

Кубок. Третий раунд. Первые матчи. Эгиниакос – Паниониос – 1:0. Олимпиакос

П – Астерас – 4:0. Олимпиакос В – Астерас М – 2:0.

ТЕННИС

Кубок Хопмана. Группа А. Польша – Австралия – 2:1. Панфил – Томич – 1:6, 4:6. А.Радванская – Стосур – 3:6, 6:4, 6:3. Панфил/А.Радванская – Томич/ Стосур – 1:6, 7:5, 10:8. Итоговое положение. 1. Польша 2. Канада 3. Италия 4. Австралия. Группа В. Франция – Испания – 3:0. Цонга – Муньос – 6:4, 6:7, 6:2. Корне – Медина-Гарригес – 6:2, 6:2. Цонга/Корне – Муньос/ Медина-Гарригес – 8:3, отказ. Чехия – США – 3:0. Штепанек – Изнер – отказ. Квитова – Стивенс – 6:3, отказ. Штепанек/ Квитова – Изнер/Стивенс – отказ. Итоговое положение. 1. Франция 2. Чехия 3. США 4. Испания. Финал. Франция – Польша – 2:1. Цонга – Панфил – 6:3, 3:6, 6:3. Корне – А.Радванская – 3:6, 7:6, 2:6. Цонга/Корне – Панфил/А.Радванская – 6:0, 6:2. Турнир АТР. Брисбейн. 1/4 финала. Федерер (Швейцария, 1) – Матосевич (Австралия) – 6:1, 6:1. Шарди (Франция, 8) – Грот (Австралия) – 7:5, 6:4. Хьюитт (Австралия) – Копил (Румыния) – 6:4, 6:2. Нишикори (Япония, 2) – Чилич (Хорватия) – 6:4, 5:7, 6:2. 1/2 финала. Федерер (Швейцария, 1) – Шарди (Франция, 8) – 6:3, 6:7, 6:3. Хьюитт (Австралия) – Нишикори (Япония, 2) – 5:7, 6:4, 6:3. Финал. Хьюитт (Австралия) – Федерер (Швейцария, 1) – 6:1, 4:6, 6:3. Турнир АТР. Доха. 1/4 финала. Надаль (Испания, 1) – Гулбис (Латвия, 7) – 7:5, 6:4. Ф.Майер (Германия) – Ханеску (Румыния) – 6:4, 6:7, 6:4. Монфис (Франция) – Брандс (Германия) – 6:2, 6:1. 1/2 финала. Надаль (Испания, 1) – Гойовчик (Германия) – 4:6, 6:2, 6:3. Монфис (Франция) – Ф.Майер (Германия) – 6:3, 6:2. Финал. Надаль (Испания, 1) – Монфис (Франция) – 6:1, 6:7, 6:2. Турнир АТР. Ченнай. 1/4 финала. Вавринка (Швейцария, 1) – Бедене (Словения) – 6:2, 6:1. В.Поспишил (Канада, 5) – Бхамбри (Индия) – 6:3, 6:3. М.Гранольерс (Испания, 6) – Пэр (Франция, 4) – 6:2, 3:6, 7:6. Роже-Васлен (Франция, 7) – Села (Израиль) – 7:5, 6:7, 6:0. 1/ 2 ф и н а л а . В а в р и н к а (Швейцария, 1) – В.Поспишил (Канада, 5) – 6:4, 5:5, отказ. Роже-Васлен (Франция, 7) – М. Гранольерс (Испания, 6) – 6:2, 4:6, 6:3. Финал. Вавринка (Швейцария, 1) – Роже-Васлен (Франция, 7) – 7:5, 6:2. Australian Open. Мужчины. Квалификация. Первый круг. МАРЧЕНКО (Украина) – Я.Поспишил (Чехия) – 6:2, 6:4. Руднев (Россия) – БУБКА (Украина) – 6:4, 7:6. Гем (Бразилия) – МОЛЧАНОВ (Украина) – 6:4, 6:4. Турнир АТР. Окленд. Первый круг. Янг (США) – Дельбонис (Аргентина) – 7:5, 6:2. Хиральдо (Колумбия) – Монтаньес (Испания) – 6:1, 7:6. Гарсия-Лопес (Испания) – Хаасе (Голландия, 8) – 4:6, 7:5, 7:6. С.Джонсон (США) – Багдатис (Кипр) – 7:5, 6:7, 6:4. Лу (Тайвань) – Сейслинг (Голландия) – 7:5, 7:6. К лан (США) – Брандс (Германия, 9) – 7:5, 4:6, 6:3. Кольшрайбер (Германия, 5) – Каррено-Буста (Испания) – 6:2, 3:6, 7:5. Себальос (Аргентина) – Воландри (Италия) – 6:0, 7:6. Лацко (Словакия) – Статхэм (Новая Зеландия) – 6:3, 6:1. Пэр (Франция, 6) – Пжисежны (Польша) – 6:4, 6:4. БаутистаАгут (Испания) – Химено-Травер (Испания) – 6:1, 3:6, 6:4. Сок (США) – Маннарино (Франция) – 6:3, 6:4. Второй круг. Феррер (Испания, 1) – Янг (США) – 6:7, 6:3, 6:1. Гарсия-Лопес (Испания) – Хиральдо (Колумбия) – 6:7, 6:2, 6:3. С.Джонсон (США) – К.Андерсон (ЮАР, 4) – 7:5, 6:4. Лу (Тайвань) – Клан (США) – 6:7, 6:2, 6:3. Кольшрайбер (Германия, 5) – Себальос (Аргентина) – 6:4, 6:2. Изнер (США, 3) – Лацко (Словакия) – 7:6, 3:6, 6:2. БаутистаАгут (Испания) – Пэр (Франция, 6) – 6:3, 6:4. Сок (США) – Хаас (Германия, 2) – 6:4, 6:4. 1/4 финала. Феррер (Испания, 1) – Гарсия-Лопес (Испания) – 6:3, 5:7, 6:4. Лу (Тайвань)

– С.Джонсон (США) – 6:4, 6:4. Изнер (США, 3) – Кольшрайбер (Германия, 5) – 6:7, 7:6, 7:6. Баутиста-Агут (Испания) – Сок (США) – 6:1, 6:3. Турнир АТР. Сидней. Квалификация. Первый круг. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Де Шеппер (Франция, 6) – 7:6, 6:4. Богомолов (Россия, 8) – НЕДОВЕСОВ (Украина) – 6:3, 6:2. Второй круг. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Данчевич (Канада) – 6:3, 6:2. Третий круг. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Лааксонен (Швейцария) – 6:2, 6:1. Основная сетка. Первый круг. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Берлок (Аргентина) – 6:3, 6:4. ДОЛГОПОЛОВ (Украина) – Роже-Васлен (Франция) – 6:3, отказ. Маю (Франция) – Р.Харрисон (США) – 7:6, 7:5. Штепанек (Чехия) – Грот (Австралия) – 6:7, 7:6, 6:2. Рамос (Испания) – Кверри (США) – 4:6, 6:3, 6:4. Росол (Чехия) – Ж.Соуза (Португалия) – 7:6, 4:6, 7:6. Истомин (Узбекистан) – Андухар (Испания) – 6:1, 6:2. Чилич (Хорватия, 7) – Штруфф (Германия) – 3:6, 6:3, 6:3. Беннето (Франция, 6) – Эбден (Австралия) – 6:2, 6:2. Матосевич (Австралия) – Ф.Майер (Германия) – 6:2, 4:6, 6:3. Томич (Австралия) – М.Гранольерс (Испания, 8) – 6:3, 6:0. Кавчич (Словения) – Ниеминен (Финляндия) – 6:4, 6:3. Второй круг. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Беннето (Франция, 6) – 6:3, 6:2. ДОЛГОПОЛОВ (Украина) – Янович (Польша, 2) – 6:2, 6:2. Дель Потро (Аргентина, 1) – Маю (Франция) – 1:6, 6:3, 6:4. Штепанек (Чехия) – Рамос (Испания) – 6:2, 7:6. Турсунов (Россия, 4) – Росол (Чехия) – 3:6, 6:3, 6:3. Истомин (Узбекистан) – Чилич (Хорватия, 7) – 6:3, 6:4. Матосевич (Австралия) – Сеппи (Италия, 3) – 6:3, 6:4. Томич (Австралия) – Кавчич (Словения) – 6:3, 4:6, 6:4. 1/4 финала. СТАХОВСКИЙ (Украина) – Матосевич (Австралия) – 6:4, 6:3. Томич (Австралия) – ДОЛГОПОЛОВ (Украина) – 6:4, 6:3. Дель Потро (Аргентина, 1) – Штепанек (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:3. Турсунов (Россия, 4) – Истомин (Узбекистан) – 7:6, 6:2. Турнир WTA. Окленд. 1/2 финала. В.Уильямс (США) – Хэмптон (США, 5) – отказ. Иванович (Сербия, 2) – Флипкенс (Бельгия, 3) – 6:0, 7:6. Финал. Иванович (Сербия, 2) – В.Уильямс (США) – 6:2, 5:7, 6:4. Турнир WTA. Брисбейн. 1/2 финала. С.Уильямс (США, 1) – Шарапова (Россия, 3) – 6:2, 7:6. Азаренко (Белоруссия, 2) – Янкович (Сербия, 4) – 1:6, 6:3, 6:4. Финал. С.Уильямс (США, 1) – Азаренко (Белоруссия, 2) – 6:4, 7:5. Турнир WTA. Шэньчжень. 1/2 финала. На Ли (Китай, 1) – Бек (Германия, 8) – 6:1, 6:3. Пенг (Китай, 5) – Кинг (США) – отказ. Финал. На Ли (Китай, 1) – Пенг (Китай, 5) – 6:4, 7:5. Australian Open. Женщины. Квалификация. Первый круг. САВЧУК (Украина) – Ишидзу (Япония) – 6:3, 5:7, 6:4. ВАСИЛЬЕВА (Украина) – Иригойен (Аргентина) – 6:4, 6:1. Ковинич (Черногория) – ЗАНЕВСК АЯ (Украина, 6) – 6:1, 7:6. Линетт (Польша, 8) – Л.КИЧЕНОК (Украина) – 6:3, 6:4. Дюваль (США) – БЕЙГЕЛЬЗИМЕР (Украина) – 3:6, 6:1, 6:4. Турнир WTA. Сидней. Квалификация. Первый круг. ЗАНЕВСКАЯ (Украина) – Паттерсон (Австралия) – 6:4, 7:5. ЦУРЕНКО (Украина, 7) – Минелла (Люксембург) – 6:4, 6:2. Второй круг. Пиронкова (Болгария) – ЗАНЕВСКАЯ (Украина) – 6:1, 6:3. Шмидлова (Словакия) – ЦУРЕНКО (Украина, 7) – 6:4, 1:6, 6:3. Основная сетка. Первый круг. Мат тек-Сэндс (США) – Бушар (Канада) – 6:4, 6:3. Томлянович (Хорватия) – Хантухова (Словакия) – 6:4, 7:5. Кейс (США) – Халеп (Румыния, 7) – 6:1, 6:4. Макарова (Россия) – Янкович (Сербия, 4) – 6:4, 6:2. Суарес-Наварро (Испания) – Ормаэчеа (Аргентина) – 3:6, 7:6, 6:2. Канепи (Эстония) – Дюваль (США) – 6:1, 6:3. Кербер (Германия, 5) – Цыбулькова (Словакия) – 7:6, 7:5. Лепченко (США) – Кузнецова (Россия) – 6:3, 3:6, 7:5. Пиронкова (Болгария) – Кирстя (Румыния) – 6:4, 6:1. Л.Дэвис (США) – Гайдошова

(Австралия) – 6:4, 7:6. Эррани (Италия, 3) – Винчи (Италия) – 6:4, 6:2. Возняцки (Дания, 6) – Гергес (Германия) – 3:6, 6:2, 6:4. Сафарова (Чехия) – Скьявоне (Италия) – 6:4, 6:4. Макхейл (США) – Корне (Франция) – 6:7, 6:2, 7:5. Второй круг. Маттек-Сэндс (США) – А.Радванская (Польша, 1) – 7:5, 6:2. Кейс (США) – Томлянович (Хорватия) – 6:0, 3:6, 7:6. Суарес-Наварро (Испания) – Макарова (Россия) – 7:6, 6:3. Кербер (Германия, 5) – Канепи (Эстония) – 6:3, 6:4. Пиронкова (Болгария) – Лепченко (США) – 6:3, 6:2. Эррани (Италия, 3) – Л.Дэвис (США) – 7:5, 6:2. Сафарова (Чехия) – Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 7:6. Квитова (Чехия, 2) – Макхейл (США) – 6:1, 6:0. 1/4 финала. Кейс (США) – Маттек-Сэндс (США) – 3:2, отказ. Кербер (Германия, 5) – Суарес-Наварро (Испания) – 6:2, 6:4. Пиронкова (Болгария) – Эррани (Италия, 3) – 7:6, 6:3. Квитова (Чехия, 2) – Сафарова (Чехия) – 7:6, 6:2. 1/2 финала. Кербер (Германия, 5) – Кейс (США) – 6:4, 6:2. Пиронкова (Болгария) – Квитова (Чехия, 2) – 6:4, 6:3. Турнир WTA. Хобарт. Квалификация. Первый круг. Кабеса-Кандела (Испания) – ВАСИЛЬЕВА (Украина) – 6:2, 6:4. Основная сетка. Первый круг. Бартель (Германия, 6) – СВИТОЛИНА (Украина) – 6:4, 6:3. Стосур (Австралия, 1) – Бренгл (США) – 6:7, 6:1, 7:6. Младенович (Франция) – Солер-Эспиноза (Испания) – 6:7, 6:4, 6:4. Роговска (Австралия) – Каданту (Румыния) – 7:6, 6:1. Йовановски (Сербия, 8) – Бек (Германия) – 7:5, 6:3. Риске (США) – Павлюченкова (Россия, 4) – 6:3, 6:2. Дельаква (Австралия) – Ван Уйтванк (Бельгия) – 6:4, 6:4. Шуай Чжан (Китай) – Женг (Китай) – 6:3, 6:1. Закопалова (Чехия, 7) – Мойсбургер (Австрия) – 7:5, 6:2. Никулеску (Румыния) – Рыбарикова (Словакия) – 6:2, 6:0. Кабеса-Кандела (Испания) – Кнапп (Италия) – 7:5, 6:4. Веснина (Россия, 3) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:4. Мугуруса (Испания) – Местах (Бельгия) – 6:1, 6:1. Викмайер (Бельгия) – Робсон (Великобритания) – 4:6, 2:0, отказ. Сэндерс (Австралия) – Пенг (Китай) – 6:2, 6:2. Флипкенс (Бельгия, 2) – Эракович (Новая Зеландия) – 6:4, 6:1. Второй круг. Стосур (Австралия, 1) – Младенович (Франция) – 6:4, 2:6, 7:6. Йовановски (Сербия, 8) – Роговска (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:0. Риске (США) – Дельаква (Австралия) – 7:5, 4:6, 6:3. Закопалова (Чехия, 7) – Шуай Чжан (Китай) – 6:1, 6:2. Никулеску (Румыния) – Бартель (Германия, 6) – 7:6, 6:1. Кабеса-Кандела (Испания) – Веснина (Россия, 3) – 4:6, 6:2, 4:1, отказ. Мугуруса (Испания) – Викмайер (Бельгия) – 4:1, отказ. Флипкенс (Бельгия, 2) – Сэндерс (Австралия) – 4:6, 7:6, 7:6. 1/4 финала. Стосур (Австралия, 1) – Йовановски (Сербия, 8) – 6:3, 6:2. Закопалова (Чехия, 7) – Риске (США) – 6:4, 7:5. Кабеса-Кандела (Испания) – Никулеску (Румыния) – 3:6, 7:6, 6:4. Мугуруса (Испания) – Флипкенс (Бельгия, 2) – 6:4, 6:3.

БАСКЕТБОЛ

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига Киев – Николаев – 96:93 2ОТ (24:22, 11:13, 13:16, 25:22, 11:11, 12:9) Киев: КОЛМЕН (1+6 подборов+11 передач), ХАМФРИ (31+6 передач), ПОДОЛЯН (6), ДЕВИС (24), САНДУЛ (1), Отверченко (11), Бобров (18+6 подборов), Крутоус, Пищиков, Швец (4). Николаев: ШУБАРГА (20+7 передач), ШУНДЕЛЬ (5), ПЕЙНЕРС (19+5 передач), ОНУФРИЕВ (5), БРИСТОЛ (14+19 подборов), Галенко (7), Кеджо (20+9 подборов), Череповский (3). Говерла – Политехника – 78:75 (14:19, 21:13, 21:16, 22:27) Говерла: ЯНГ (9+7 передач), РЕВЗИН (13), БОКСЛИ (6+10 подборов+8 передач), МАВУНГА (21+11 подборов), ГУМЕНЮК (4), Липовцев, Лоуренс (17+5 передач), Доленко, Томпсон (4), Чемякин (4). Политехника: АЛФЕРОВ (0+7 передач), ДАЙКС (19), СТЕФА-

НИШИН (8), ЛЕМИК (11+7 подборов), ИВШИН (19), Майлз (2), Полюляк, Тютюнник, Кольченко (9), Полещук (7+6 подборов). Черкасские обезьяны – Будивельник – 55:82 (14:15, 18:23, 12:19, 11:25) Ч е р к а с с к и е о б е з ь я н ы: МУР (2+11 передач), СМИТ (8), ТИМЕРМАНИС, СОКУР (6), УОШБЕРН (16+8 подборов), Чигринов, Бойкин, Михайлюк (4), Кальниченко (6), Чумаков (13), Кулиш, Воевода. Будивельник: ЭХЕРН (22), МИНАРД (5), НЕРУШ (3), САММЕРС (14+10 подборов), ЛАВРИНОВИЧ (13+8 подборов), Горбенко (3), Стрелниекс (5+8 передач), М.Анисимов (17+9 подборов), Лебединцев, Тищенко. Химик – Одесса – 83:73 (19:16, 19:22, 17:19, 28:16) Химик: ДИЛЭЙНИ (15+11 передач), ГЭЙТЕНС (22+7 подборов), ТРЭВИС (14), ФРЕЙМАНИС (20+11 подборов), ЗАВАДСКИЙ (2), Коваленко (5), Пустовой (2), Прокопенко, Рябчук (3). Одесса: ЭВЕРЕТТ (8+9 передач), ЛАВ (3+6 подборов), НОСКОВ, АГАФОНОВ (17), ШЕЛАКОВ (4), Артамонов (6), Р.Кривич (12+6 подборов), Дэниелс (15+6 подборов), С.Балашов (8). Днепр – Днепр-Азот – 74:81 (13:18, 17:25, 27:14, 17:24) Днепр: МИШУЛА (16+9 передач), М.БАЛАШОВ (11+6 подборов), ГЛАЗЫРИН (4), КОРЕНЮК (13+11 подборов), ТИМОФЕЕНКО (13+11 подборов), Щепкин (3), Месяц (4), Косенков (4), Закударев (6), Загреба. Днепр-Азот: СИМС (27+8 передач), МАЦЕЙНА (2), ДЗЮБА, КРИВЦОВ (9+11 подборов), МАЛДРОУ (11+10 подборов+4 блок-шота), Кадигроб (7), Байда (3), Зубрицкий (7), Аникиенко (4), Райт (11). Единая лига ВТБ. Мужчины. Группа А. Спартак (Россия) – Донецк (Украина) – 65:91 (11:16, 19:25, 21:21, 14:29), Лиетувос Ритас (Литва) – Нижний Новгород (Россия) – 82:71 (24:25, 25:12, 16:25, 17:9), Нимбурк (Чехия) – Калев (Эстония) – 97:81 (24:16, 23:19, 21:23, 29:23), Туров (Польша) – УНИКС (Россия) – 74:88 (27:16, 16:26, 14:26, 17:20), Локомотив-Кубань (Россия) – Енисей (Россия) – 86:109 (31:28, 23:34, 18:26, 14:21). Положение команд. 1. УНИКС – 19 (10) 2. Лиетувос Ритас – 18 (10) 3. Донецк – 16 (10) 4. Локомотив-Кубань – 16 (10) 5. Енисей – 15 (10) 6. Нижний Новгород – 15 (10) 7. Спартак – 13 (10) 8. Нимбурк – 13 (10) 9. Туров – 11 (9) 10. Калев – 11 (9). Группа В. Азовмаш (Украина) – Нептунас (Литва) – 85:74 (18:24, 21:15, 30:20, 16:15), Красные Крылья (Россия) – Химки (Россия) – 58:91 (14:28, 15:20, 9:16, 20:27), ВЭФ (Латвия) – ЦСКА (Россия) – 84:88 (19:12, 19:26, 15:26, 31:24), Триумф (Россия) – Астана (Казахстан) – 82:81 (20:19, 29:21, 21:19, 12:22). Положение команд. 1. Химки – 20 (10) 2. ЦСКА – 19 (10) 3. Красные Крылья – 15 (10) 4. Триумф – 15 (10) 5. Красный Октябрь – 13 (9) 6. Цмоки-Минск – 13 (9) 7. ВЭФ – 14 (10) 8. Азовмаш – 13 (10) 9. Астана – 13 (10) 10. Нептунас – 12 (10). Евролига. Мужчины. Топ-16. 1 тур. Группа Е. Уникаха (Испания) – Лаборал Кутча (Испания) – 79:93 (24:13, 11:20, 21:30, 23:30), Панатинаикос (Греция) – Милан (Италия) – 73:57 (20:14, 18:17, 14:9, 21:17), Барселона (Испания) – Анадолу Эфес (Турция) – 84:65 (25:16, 27:13, 13:20, 19:16), Олимпиакос (Греция) – Фенербахче (Турция) – 95:82 (27:19, 20:21, 15:16, 33:26). Группа F. Галатасарай (Турция) – Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – 84:90 (23:25, 24:15, 18:23, 19:27), Партизан (Сербия) – Реал (Испания) – 64:80 (17:29, 22:18, 10:11, 15:22), Локомотив-Кубань (Россия) – ЦСКА (Россия) – 77:84 (22:24, 22:17, 12:16, 15:14, 6:13), Жальгирис (Литва) – Бавария (Германия) – 66:84 (10:15, 26:33, 12:24, 18:12). Кубок Европы. Мужчины. Топ-32. 1 тур. Группа I. Нантерр (Франция) – Канту (Италия) – 88:84 2ОТ (19:15, 10:16, 24:15, 10:17, 8:8, 17:13), Ратиофарм Ульм (Германия) – Карсияка (Турция) – 83:64 (20:18, 26:21, 13:11, 24:14). Группа J. Динамо Сассари (Италия) – Анкара (Турция)

– 103:67 (29:14, 23:20, 32:13, 19:20), Гравелин (Франция) – Бамберг (Германия) – 67:86 (16:21, 15:27, 19:19, 17:19). Группа K. Маккаби (Хайфа, Израиль) – Нимбурк (Чехия) – 80:75 (21:16, 26:28, 18:19, 15:12), Сиена (Италия) – Химки (Россия) – 69:75 (22:23, 13:14, 13:21, 21:17). Группа L. Црвена Звезда (Сербия) – Бильбао (Испания) – 105:87 (28:24, 22:22, 33:21, 22:20), Паниониос (Греция) – Нижний Новгород (Россия) – 75:89 (17:24, 25:23, 17:16, 16:26). Группа O. Валенсия (Испания) – Остенде (Бельгия) – 101:74 (26:19, 28:20, 23:22, 24:13), Зелена Гора (Польша) – УНИКС (Россия) – 72:77 (23:23, 19:17, 12:22, 18:15). Группа P. Сарагоса (Испания) – Цедевита (Хорватия) – 67:75 (15:21, 18:23, 15:10, 19:21), Лиетувос Ритас (Литва) – Бешикташ (Турция) – 101:103 (18:31, 28:22, 21:28, 34:22).

ХОККЕЙ

Чемпионат мира. Мужчины. U-20. Мальме. 1/4 финала. США – Россия – 3:5, Финляндия – Чехия – 5:3, Канада – Швейцария – 4:1, Швеция – Словакия – 6:0. Утешительный раунд. Германия – Норвегия – 0:3, 4:3 и 3:1. 1/2 финала. Швеция – Россия – 2:1, Канада – Финляндия – 1:5. За 3-е место. Канада – Россия – 1:2. Финал. Швеция – Финляндия – 2:3 ОТ.

МХЛ

4 января. Молодая Гвардия – Ред Булл – 4:3. 5 января. Динамо-Шинник – Энергия – 2:4, Молодая Гвардия – Ред Булл – 3:4 ОТ. 6 января. Стальные Лисы – Снежные Барсы – 4:3 ОТ, СКА1946 – Серебряные Львы – 4:1, Юность – Энергия – 0:2. 8 января. Снежные Барсы – Олимпия – 4:2, Омские Ястребы – Барс – 1:0, Толпар – Тюменский Легион – 5:3, Стальные Лисы – Мамонты Югры – 2:7, Белые Медведи – Челны – 10:2, Ладья – Кристалл – 1:5, СКА1946 – Атланты – 4:2, Сибирские Снайперы – Чайка – 5:3, Красная Армия – Алмаз – 5:3, Белые Тигры – Кузнецкие Медведи – 3:4, Авто – Реактор – 4:3, Юниор – Молот – 1:2, Динамо-Шинник – Амурские Тигры – 3:3, булл. 1:0, Юность – ХК МВД – 1:3, Энергия – ХК Рига – 4:2, Молодая Гвардия – Капитан – 5:0, Ред Булл – Динамо СП – 2:6.

ГАНДБОЛ

Ч е м п и о на т м и ра-2 015. Мужчины. Отборочный турнир. Группа 3. 4 тур. Швейцария – УКРАИНА – 31:32, Словения – Люксембург – 37:26. Положение команд. 1. Украина – 7 2. Словения – 6 3. Швейцария – 3 4. Люксембург – 0.

ЛЫЖИ

Тур де Ски. Третий этап. Кортина (Италия). Женщины. Гонка преследования. 15 км. 1. Якобсен (Норвегия) – 37.30,3 2. Йохауг (Норвегия) – +38,7 3. Киллоэнен (Финляндия) – +1.12,2 …19. ШЕВЧЕНКО (Украина) – +3.17,2. Мужчины. Гонка преследования. 35 км. 1. Сундби (Норвегия) – 1:20.18,7 2. Нортуг (Норвегия) – +58,2 3. Харви (Канада) – +58,7. Четвертый этап. Валь-диФьемме (Италия). Женщины. Индивидуальная гонка. 5 км. 1. Йохауг (Норвегия) – 13.58,4 2. Якобсен (Норвегия) – +14,9 3. Киллоэнен (Финляндия) – +19,2 …19. ШЕВЧЕНКО (Украина) – +45,9. Мужчины. Индивидуальная гонка. 10 км. 1. Нортуг (Норвегия) – 24.45,6 2. Сундби (Норвегия) – +9,7 3. Йесперсен (Норвегия) – +16,0. Женщины. Гонка преследования. 9 км. 1. Йохауг (Норвегия) – 34.43,6 2. Якобсен (Норвегия) – +20,4 3. Венг (Норвегия) – +3.50,4 …14. ШЕВЧЕНКО (Украина) – +5.57,8. Мужчины. Гонка преследования. 9 км. 1. Сундби (Норвегия) – 32.49,6 2. Йесперсен (Норвегия) – +36,0 3. Дуэрр (Австрия) – +1.05,9. Итоговый зачет Женщины. 1. Йохауг (Норвегия) – 2:04.16,4 2. Якобсен (Норвегия) – +20,4 3. Венг (Норвегия) – +3.50,4 …14. ШЕВЧЕНКО (Украина) – +5.57,8. Мужчины. 1. Сундби (Норвегия) – 2:33.02,6 2. Нортуг (Норвегия) – +48,5 3. Йесперсен (Норвегия) – +1.26,8.


№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

11

Домашняя модель

Ловушка для «Воинов»

«Питтсбург» выиграл на своей площадке 12 матчей подряд, а «Филадельфия» – 10.

После десяти побед подряд баскетболисты «Голден Стэйт» уступили на выезде «Бруклину».

В первом после Нового года матче команда Дэна Байлсмы легко и непринужденно разобралась на своем льду с «Рейнджерс». «Пингвины» открыли счет в середине стартового периода, когда на скамейке штрафников находился Рик Нэш. До его возвращения на лед оставалась пара секунд, когда Мэтт Нисканен зарядил по воротам от синей линии, а Крис Кунитц удачно сыграл на добивании. За мину ту с небольшим до перерыва преимущество «Питтсбурга» увеличил Юсси Йокинен, который кистевым броском отправил «диск» в дальнюю «девятку» после передачи из-за ворот в исполнении Брайана Гиббонса. Та же связка сработала в начале второго периода. Гиббонс ворвался в зону соперников по левому борту и сделал передачу Йокинену, который устоял на ногах в единоборстве с одним из соперников и с неудобной руки отправил «снаряд» в сетку. На этом «Пингвины» не успокоились. В конце второго периода красивую комбинацию разыграли Крис Кунитц и Сидни Кросби. Первый перехватил шайбу в чужой зоне и вывел на ворота партнера, а капитан «Питтсбурга» с неудобной руки бросил в ближнюю «девятку». После этого команда Дэна Байлсмы могла сбросить обороты. В начале заключительного периода «Пингвины» пропустили два результативных выпада «Рейнджерс» (в составе гостей отличились Матс Дзуккарелло и Райан Макдонаг), но вскоре дубль оформил Крис Кунитц, и все окончательно стало ясно. Через два дня «Питтсбург» провел очень сложный матч с «Виннипегом». После стартового периода «Пингвины» уступали со счетом 0:2, но смогли очень быстро отыграться и выйти вперед. Первую шайбу в ворота «Джетс» забросил Евгений Малкин, а потом Д жеймс Нил за 34 секунды оформил дубль. Но в какой-то момент команда Дэна Байлсмы снова потеряла нити игры и перед заключительным периодом оказалась в роли отыгрывающейся стороны – 4:5. В трудный момент снова свое слово сказали Малкин и Нил. Последний из названных хоккеистов перехватил шайбу в зоне «Виннипега» и бросил по воротам, а Малкин удачно сыграл на добивании. Победную для «Питтсбурга» шайбу броском от синей линии забросил Мэтт Нисканен.

Победная серия «Голден Стэйт», который не проигрывал с 19 декабря и за это время успел выиграть десять матчей, оборва лась в Бру к лине. На р а до с т ь российскому олигарху Михаилу Прохорову его детище начинает понемногу оправдывать затраченные инвестиции. Победа над «Воинами» стала для «Сетей» уже четвертой в четырех последних матчах. Это позволило им подняться на восьмое место в Восточной конференции, которое, как известно, дает право играть в плей-офф. Во многом команда Джейсона Кид да своими последними успехами обязана Полу Пирсу. Ветеран окончательно восстановился после травмы и вот уже четыре встречи подряд проводит на площ а дке не меньше получаса. И пусть 36-летний форвард забивает не так много, как хотелось бы, его возвращение позволило «Бруклину» стабилизировать командную игру и немного разгрузить Джо Джонсона и Кевина Гарнетта. Последний в связи с травмой Брука Лопеса почти месяц выполняет не совсем привычные для себя обязанности центрового, что в его возрасте (в мае Гарнетту исполнится 38 лет) не так-то и легко. Лопес, который остается самым результативным игроком «Бруклина» в этом сезоне, 20 декабря сломал плюсневую кость правой стопы. Прогнозы медиков выглядят крайне неутешительно. Не исключено, что центровой будет отдыхать до лета. Ситуация осложняется еще и тем, что два года тому назад Лопес уже получал аналогичную травму. К слову, лазарет «Нетс» никогда не пустует. Не так давно его покинул Андрей Кириленко, но вскоре место россиянина занял основной разыгрывающий Дерон Уильямс, повредивший лодыжку 4 января в игре с «Кливлендом». Врачи сделали баскетболист у пару уколов, но прогнозируемого облегчения Дерону они не принесли. До конца недели он точно не сыграет. В поединке с «Голден Стэйт» роль плеймейкера доста лась Шону Ливингстону. Опытный боец в этой ипостаси выглядел неплохо, завершив матч с 13 очками, 4 перехватами и 4 подборами. Лу чшим в составе победителей был признан Д жо Д жонсон. Защитник набрал 27 очков, уступив в

результативности только лидеру гостей Стефену Карри (34 пункта). Перва я четверть прошла под диктовку «Голден Стэйт». Однажды преимущество гостей достигло 15 очков, что поставило под сомнение амбиции «Брук лин а» в это м отд е ль н о взятом поединке. Однако постепенно хозяева стали играть увереннее и благод аря впечатляющей втор о й ч ет в е р т и (37:20) н е только отыгра лись, но и вырвались вперед. Самое интересное началось в заключительной четверти. За этот период лидер в счете менялся пять раз. И все же

последнее слово осталось за подопечными Кидда. За пять секунд до финальной сирены Джонсон реализовал оба штрафных (102:98), у твердив невозможность д а льнейшей погони. Поспешный выстрел Карри из-за дуги выглядел как бросок отчаяния, к тому же неточный. Чехарда на вершине турнирной таблицы продолжается. Во главе пелетона по-прежнему остается «Индиана» (28 побед, 7 поражений). За ней расположились «Сан-Антонио» (28-8), «Майами» (27-8), «Оклахома» (27-8) и «Портленд» (27-9). Артем ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Динамо М – Белогорье – 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). Положение команд. 1. Зенит – 21 2. Белогорье – 18 3. Динамо К – 18 4. Губерния – 16 5. Локомотив Н – 15 6. Динамо М – 15 7. Факел – 13 8. Кузбасс – 8 9. Локомотив Х – 8 10. Прикамье – 8 11. Газпром-Югра – 9 12. Тюмень – 7 13. Урал – 6 14. Шахтер – 4 15. Грозный – 3 16. Ярославич – 0. ЧМ-2014. Мужчины. Третий отборочный раунд. Группа I. Чехия. Кипр – Болгария – 0:3, Чехия – Голландия – 0:3, Болгария – Голландия – 3:0, Кипр – Чехия – 0:3, Голландия – Кипр – 3:0, Чехия – Болгария – 3:2. Итоговое положение. 1. Болгария – 7 2. Голландия – 6 3. Чехия – 5 4. Кипр – 0. Группа J. Сербия. Словения – Португалия – 3:1, Сербия – Македония – 3:0, Португалия – Македония – 3:0, Словения – Сербия – 0:3, Македония – Словения – 0:3, Сербия – Португалия – 3:1. Итоговое положение. 1. Сербия – 9

2. Словения – 6 3. Португалия – 3 4. Македония – 0. Группа K. Германия. Германия – Хорватия – 3:0, Эстония – Турция – 0:3, Германия – Эстония – 3:0, Хорватия – Турция – 2:3, Эстония – Хорватия – 3:1, Турция – Германия – 0:3. Итоговое положение. 1. Германия – 9 2. Турция – 5 3. Эстония – 3 4. Хорватия – 1. Группа L. Франция. Белоруссия – Франция – 1:3, Испания – Бельгия – 0:3, Франция – Испания – 3:0, Бельгия – Белоруссия – 3:1, Испания – Белоруссия – 3:1, Франция – Бельгия – 2:3. Итоговое положение. 1. Бельгия – 8 2. Франция – 7 3. Испания – 3 4. Белоруссия – 0. ЧМ-2014. Женщины. Третий отборочный раунд. Гру ппа J. А зербай д жан. Сербия – Эстония – 3:0, Азербайджан – Израиль – 3:1, Сербия – Израиль – 3:0, Эстония – Азербайджан – 0:3, Израиль – Эстония – 3:0, Азербайджан – Сербия – 3:2. Итоговое положение. 1. Азербайджан – 8

2. Сербия – 7 3. Израиль – 3 4. Эстония – 0. Группа K. Польша. Испания – Бельгия – 0:3, Швейцария – Польша – 0:3, Бельгия – Швейцария – 3:0, Польша – Испания – 3:0, Швейцария – Испания – 1:3, Польша – Бельгия – 0:3. Итоговое положение. 1. Бельгия – 9 2. Польша – 6 3. Испания – 3 4. Швейцария – 0. Группа L. Хорватия. Франция – Голландия – 0:3, Хорватия – Венгрия – 3:0, Голландия – Венгрия – 3:0, Франция – Хорватия – 1:3, Венгрия – Франция – 3:2, Хорватия – Голландия – 3:2. Итоговое положение. 1. Хорватия – 8 2. Голландия – 7 3. Венгрия – 2 4. Франция – 1. Группа M. Болгария. Словакия – Болгария – 1:3, Белоруссия – Чехия – 0:3, Болгария – Чехия – 3:0, Словакия – Белоруссия – 3:1, Болгария – Белоруссия – 3:1, Чехия – Словакия – 3:0. Итоговое положение. 1. Болгария – 9 2. Чехия – 6 3. Словакия – 3 4. Белоруссия – 0.

2 января. Бостон – Нэшвилл – 3:2 (ОТ), Вашингтон – Каролина – 3:4 (ОТ), Айлендерс – Чикаго – 3:2 (ОТ), Оттава – Виннипег – 4:3, Миннесота – Баффало – 4:1, Сент-Луис – Лос-Анджелес – 5:0, Даллас – Монреаль – 4:6, Колорадо – Филадельфия – 2:1, Финикс – Коламбус – 0:2, Сан-Хосе – Эдмонтон – 5:1. 3 января. Нью-Джерси – Чикаго – 3:5, Питтсбург – Рейнджерс – 5:2, Калгари – Тампа-Бэй – 0:2, Анахайм – Эдмонтон – 5:2. 4 января. Бостон – Виннипег – 4:1, Колорадо – Сан-Хосе – 4:3, Баффало – Нью-Джерси – 2:1, Монреаль – Оттава – 3:4 (ОТ), Айлендерс – Каролина – 2:3, Торонто – Рейнджерс – 1:7, Флорида – Нэшвилл – 5:4 (Б), Даллас – Детройт – 1:5, Миннесота – Вашингтон – 5:3, Сент-Луис – Коламбус – 6:2, Финикс – Филадельфия – 3:5, Лос-Анджелес – Ванкувер – 3:1. 5 января. Питтсбург – Виннипег – 6:5, Каролина – Нэшвилл – 2:1, Анахайм – Ванкувер – 4:3 (ОТ), Чикаго – Сан-Хосе – 2:3 (Б), Эдмонтон – Тампа-Бэй – 5:3. 6 января. Айлендерс – Даллас – 7:3, Рейнджерс – Коламбус – 3:4 (Б), Монреаль – Флорида – 2:1, Колорадо – Калгари – 3:4. 7 января. Торонто – Айлендерс – 3:5, Нью-Джерси – Филадельфия – 2:3 (ОТ), Виннипег – Тампа-Бэй – 2:4, Нэшвилл – Сан-Хосе – 3:2, Финикс – Калгари – 6:0, Эдмонтон – Сент-Луис – 2:5, Анахайм – Бостон – 5:2, Ванкувер – Питтсбург – 4:5 (Б), Лос-Анджелес – Миннесота – 1:2 (Б). 8 января. Филадельфия – Монреаль – 3:1, Чикаго – Рейнджерс – 2:3, Колорадо – Оттава – 4:3 (ОТ).

Цифры и факты l Поединок с «Ванкувером» стал 1000-м в регулярных чем-

пионатах для главного тренера «Лос-Анджелеса» Дэррила Саттера. l Центрфорвард «Айлендерс» Джон Таварес в матче с «Далласом» сделал пятый хет-трик в карьере, нападающий «Чикаго» Патрик Шарп в поединке с «Нью-Джерси» – четвертый, форвард «Каролины» Джефф Скиннер во встрече с «Вашингтоном» – второй, а защитник «Миннесоты» Райан Сатер в игре с «Кэпиталс» – первый (в 634-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ). l «Бостон» 12-й раз подряд обыграл на своей площадке «Виннипег» (до 2011-го эта команда базировалась в Атланте). l Голкипер «Сент-Луиса» Брайан Эллиотт провел 24-й «сухой» матч в карьере, Бен Бишоп из «Тампы-Бэй» – 7-й, Кертис Макэллини из «Коламбуса» – четвертый, а Томас Грайсс из «Финикса» – второй. l «Сент-Луис» выиграл шесть матчей подряд, а «Каролина» и «Анахайм» – по четыре. l Нападающий «Калгари» Ли Стемпняк провел 600-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. l В споре лучших бомбардиров чемпионата по-прежнему лидирует центрфорвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в 45 матчах записал на свой счет 65 (24+41) очков по системе «гол+пас». «Филадельфия» за прошедшую неделю провела лишь один матч на своей площадке. Вчера рано утром по киевскому времени «Летчики» обыграли «Монреаль». В стартовом периоде по разу отличились Шон Кутюрье и Зак Ринальдо. Первый из них удачно сыграл на добивании после броска Венсана Лекавалье. А Ринальдо подхватил шайбу перед воротам «Канадиенс» и хладнокровно разобрался с голкипером гостей Петером Будаем. После перерыва Михаэль Раффль довел разницу в счете до трех шайб, а все

остальное было для подопечных Крейга Беруби делом техники. Единственным огорчением для них стал гол Томаша Плеканеца, который распечатал ворота «Филадельфии» в тот момент, когда его команда играла в меньшинстве. Отметим, что «Питтсбург» не проигрывает на своей площадке с 13 ноября, когда уступил «Филадельфии» – 1:2. А «Летчики» последний раз проигрывали дома 7 ноября, когда ничего не смогли противопоставить «Нью-Джерси» – 0:3. Дмитрий КУШНИРОВ

ВА (Украина) – +1.23,2 (1) …36. СУПРУН (Украина) – 2.22,7 (3) …38. БРИГИНЕЦ (Украина) – +2.28,1 (1) …47. КРУЧОВА (Украина) – +3.03,1 (1) …74. ГОРПИНИЧ (Украина) – +4.34,9 (3). Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Бьонтегаард (Норвегия) – 26.01,6 (0) 2. Слепов (Россия) – +3,6 (1) 3. Л а п ш и н (Р о с с и я) – +14,9 (2) …17. БЕЛАНЕНКО (Украина) – +1.20,9 (2) …44. Р.ПРИМА (Украина) – +2.24,5 (3) …50. ПОТАПЕНКО (Украина) – +2.33,4 (1) …61. ИВКО (Украина) – +2.51,6 (1) …67. РУСИНОВ (Украина) – +3.04,0 (3) …103. МИГДА (Украина) – +5.12,4 (3). Общий зачет Женщины. 1. Хинц (Германия) – 256 2. Ланг (Германия) – 250 3. Загоруйко (Россия) – 234 …13. СУПРУН (Украина) – 127 …17. БОНД АРЬ (Украина) – 110 18. АБРАМОВА (Украина) – 109 …27. ВАРВИНЕЦ (Украина) – 83 …39. Н.БЕ ЛКИНА (Украина) – 63 …84. ГИЛЕНКО (Украина) – 22

…88. МЕРКУШИНА (Украина) – 21 …99. КРУЧОВА (Украина) – 17 …101. ГОРПИНИЧ (Украина) – 15 …101. БРИГИНЕЦ (Украина) – 3. Мужчины. 1. Лапшин (Россия) – 349 2. Слепов (Россия) – 307 3. Доль (Германия) – 253 …28. БЕЛАНЕНКО (Украина) – 75 …37. ТИЩЕНКО (Украина) – 59 …42. КИЛЬЧИЦКИЙ (Украина) – 54 …50. Р.ПРИМА (Украина) – 51 …82. РУСИНОВ (Украина) – 22 …97. ДАХНО (Украина) – 11.

2 января. Кливленд – Орландо – 87:81 (ОТ), Майами – Голден Стэйт – 114:123, Чикаго – Бостон – 94:82, Оклахома – Бруклин – 93:95, Сан-Антонио – Нью-Йорк – 101:105, Финикс – Мемфис – 91:99, Юта – Милуоки – 96:87, Портленд – Шарлотт – 134:104, Сакраменто – Филадельфия – 104:113. 3 января. Вашингтон – Торонто – 88:101, Атланта – Голден Стэйт – 100:101, Бостон – Нью-Орлеан – 92:95, Хьюстон – Нью-Йорк – 102:100, Даллас – Клипперс – 112:119, Денвер – Мемфис – 111:108, Лейкерс – Юта – 110:99. 4 января. Индиана – Нью-Орлеан – 99:82, Орландо – Майами – 94:110, Бруклин – Кливленд – 89:82, Чикаго – Атланта – 91:84, Миннесота – Оклахома – 111:115, Сан-Антонио – Клипперс – 116:92, Финикс – Милуоки – 116:110, Портленд – Филадельфия – 99:101, Сакраменто – Шарлотт – 103:113. 5 января. Детройт – Мемфис – 84:112, Кливленд – Индиана – 78:82, Майами – Торонто – 102:97, Вашингтон – Голден Стэйт – 96:112, Оклахома – Бостон – 119:96, Даллас – Нью-Йорк – 80:92, Лейкерс – Денвер – 115:137. 6 января. Филадельфия – Миннесота – 95:126, Бруклин – Атланта – 91:86, Клипперс – Орландо – 101:81. 7 января. Кливленд – Филадельфия – 111:93, Индиана – Торонто – 86:79, Шарлотт – Вашингтон – 83:97, Майами – Нью-Орлеан – 107:88, Нью-Йорк – Детройт – 89:85, Чикаго – Финикс – 92:87, Милуоки – Голден Стэйт – 80:101, Мемфис – Сан-Антонио – 108:110 (ОТ), Даллас – Лейкерс – 110:97, Денвер – Бостон – 129:98, Юта – Оклахома – 112:101, Сакраменто – Портленд – 123:119. 8 января. Сан-Антонио – Даллас – 112:90, Торонто – Детройт – 112:91, Атланта – Индиана – 97:87, Бруклин – Голден Стэйт – 102:98, Нью-Орлеан – Вашингтон – 96:102, Хьюстон – Лейкерс – 113:99, Миннесота – Финикс – 103:104, Портленд – Орландо – 110:94, Клипперс – Бостон – 111:105.

Цифры и факты l Победная серия «Бруклина» длится четыре матча, а «Дет-

ройт» и «Бостон» проиграли по шесть поединков подряд. игроками десятой недели чемпионата признаны форвард «Филадельфии» Таддеус Янг и центровой «Голден Стэйт» Дэвид Ли. l Лига определилась с лучшими из лучших в декабре. Лучшие игроки – Леброн Джеймс («Майами») и Кевин Дюрант («Оклахома», второй раз). Новички – Виктор Оладипо («Орландо») и Трей Бурк («Юта»). Тренеры – Дуэйн Кэйси («Торонто») и Джефф Хорнасек («Финикс»). l Форвард «Бруклина» Пол Пирс обошел Аллена Айверсона и вышел на 19-е место в списке лучших снайперов всех времен – 24 403. l Защитник «Атланты» Кайл Корвер в 105 играх кряду забивает как минимум один трехочковый – лучший результат всех времен. l Форвард «Оклахомы» Кевин Дюрант дважды с интервалом в три дня набирал 48 очков – новый снайперский рекорд сезона. 4 января под горячую руку лучшего снайпера чемпионата (28,8 очка в среднем за игру) попала «Миннесота», а 7-го – «Юта».

l Лучшими

ТАБЛО БИАТЛОН

Ку б о к I B U. Ч е т в е р т ы й э т а п . Р и д н а у ( И т а л и я). Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. Хинц (Германия) – 24.34,4 (1) 2. Селедцова (Россия) – +19,8 (0) 3. Нечкасова (Россия) – +31,8 (1) …35. СУПРУН (Украина) – +2.25,5 (3) …52. БРИГИНЕЦ (Украина) – 3.35,1 (2) …61. КРУЧОВА (Украина) – +4.00,0 (1) …70. ГОРПИНИЧ (Украина) – +4.26,5 (1). Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Зуманн (Австрия) – 28.37,2 (0) 2. Слепов (Россия) – +0,6 (2) 3. Цветков (Россия) – +19,3 (0) …24. Р.ПРИМА (Украина) – +1.53,9 (2) …28. БЕЛАНЕНКО (Украина) – +2.09,0 (2) …43. ИВКО (Украина) – +3.02,8 (1) …48. РУСИНОВ (Украина) – +3.09,8 (2) …63. ПОТАПЕНКО (Украина) – +3.52,4 (3) …89. МИГД А (Украина) – +6.10,6 (3). Женщины. Спринт. 7,5 к м. 1. Х инц (Ге р м ани я) – 22.51,6 (0) 2. Ланг (Германия) – +14,5 (1) 3. Юрлова (Россия) – +24,9 (1) …14. АБРАМО-

ВОЛЕЙБОЛ

Чемпионат России. Мужчины. 7 тур. Локомотив Н – Локомотив Х – 3:0 (29:27, 26:24, 25:20), Кузбасс – Губерния – 1:3 (26:24, 21:25, 13:25, 22:25), Газпром-Югра – Зенит – 0:3 (15:25, 20:25, 24:26), Урал – Динамо К – 1:3 (17:25, 25:18, 19:25, 19:25), Прикамье – Ярославич – 3:0 (25:19, 26:24, 25:22), Факел – Шахтер – 3:0 (25:15, 25:15, 25:16), Тюмень – Грозный – 3:1 (25:19, 21:25, 28:26, 25:13),


12

№2 (1429)

Пятница 10 января 2014 года

ТАБЛО

ТЕННИС

планета

РАЛЛИ

Грозят паралич и потеря голоса

Знаменитому немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру, получившему черепно-мозговую травму в результате падения на горнолыжном курорте, может грозить односторонний паралич тела и потеря голоса. Легендарный спортсмен, которому 3 января исполнилось 45 лет, уже несколько дней находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы. Врачи из специализированного института сканируют мозг Шумахера каждый день, чтобы увидеть, как спадает гематома. Сначала она была двусторонней, затем осталась только слева, так что это большой прогресс. Если она продержится слишком долго, то это может повлечь паралич противоположной правой стороны тела. В этом случае он также может потерять голос. Правда, остается надежда, что в процессе реабилитации голос и подвижность удастся восстановить.

Орден Криштиану точно получит

Нападающий мадридского «Реала» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналдо, претендующий на «Золотой мяч», представлен к государственной награде своей страны. Президент Португалии Анибал Каваку Силва посвятит футболиста в кавалеры Ордена Инфанта дона Энрики (орден Генриха Мореплавателя). Отметим, что награда вручается в пяти степенях за заслуги перед Португалией, за распространение культуры, истории и ценностей страны. «Криштиану Роналдо будет награж ден решением президента, который стремится отметить всемирно известного спортсмена, являющегося символом Португалии во всем мире. Криштиану Роналдо поддерживает имидж страны в мире и дает пример упорства молодым людям», – говорится в заявлении правительства Португалии.

Месси стоит 400 миллионов евро

Одно из немецких маркетинговых агентств в несколько этапов проанализировало аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, после чего вывело свою цену на форварда – 400 миллионов евро. Были тщательно изучены игровые способности «звезды», интерес со стороны журналистов и общая репутация в спорте. Также учтено рекламное лицо Лионеля – его перспективы в «продаже самого себя большим брендам». В итоге более двадцати пунктов привели к 400 миллионам. Интересно, что «Барса» оценивает трансферную стоимость игрока только в 250 миллионов евро.

Тайсон и наркотики

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, в данный момент занимающийся промоутерской деятельностью, признался, что так и не смог избавиться от наркотической зависимости. Бывший боксер в очередной раз рассказал, как пристрастился к алкоголю и наркотикам после смерти своего знаменитого тренера Каса д’Амато в 1985 году. Напомним, в прошлом году Тайсон выпустил автобиографию, где в том числе рассказал, что выходил на многие свои бои под действием наркотиков, а для сдачи допинг-тестов использовал искусственный пенис. После окончания спортивной карьеры Майк неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, однако и сегодня иногда позволяет себе расслабиться с помощью кокаина и марихуаны.

Хоккеисты Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в матче «звезд» российского хоккея, который прошел в олимпийском дворце в Сочи. Лидеры двух стран в красной форме играли в одной команде с легендарными хоккеистами Вячеславом Фетисовом, Павлом Буре, Александром Кожевниковым, Андреем Коваленко, Алексеем Гусаровым, а также министром обороны России Сергеем Шойгу. Противостояли им чемпионы мира и Олимпиад Ирек Гимаев, Александр Голиков, Николай Макаров, Сергей Макаров, Александр Могильный, Александр Якушев, которые играли в белых свитерах. Матч завершился со счетом 12:3 в пользу команды Путина.

Хитцльшпергер – гей

Томас Хитцльшпергер, который закончил карьеру футболиста в прошлом году из-за травмы колена, сознался в том, что он является гомосексуалистом. «Я решил сознаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что я хочу вести диалог в этом направлении, ведь в спорте есть очень много гомосексуалистов, – заявил бывший игрок «Астон Виллы», «Штутгарта», «Лацио», «Вест Хэма», «Вольфсбурга» и «Эвертона». – Я никогда не стыдился того, кем я являюсь. В Англии, Италии или Германии гомосексуализм не является серьезной проблемой, по крайней мере внутри команды».

Арестован экс-игрок «Финикса»

Бывший баскетболист Ричард Дюмас был задержан полицией по подозрению в краже. Бывшего игрока «Финикса» обвиняют сразу по восьми эпизодам воровства в магазинах на сумму примерно 800 долларов. Осенью 2012 года камеры наблюдения зафиксировали, как он воровал сигареты, выпивку, еду, обувь и много всего другого по мелочи. Уголовное дело на бывшего баскетболиста завели еще в феврале ушедшего года. На этой неделе ему будут предъявлены обвинения по данному делу. Нападающий играл за «Финикс» с 1992-го по 1995 год, но был отчислен из-за привязанности к наркотикам. Подготовил Сергей КОСЕВИК

Регистрационное свидетельство КВ 17880-6730ПР от 19.09.2000.

ВСЕУКРАИНСКАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯСПОРТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА

Редактор Эдуард КИСЕЛЕВ

Учредитель – ЧАО «Редакция газеты «Донбасс». Ïîäïèñíîé èíäåêñ – ïî êàòàëîãó Óêðàèíû – 22329, â Äîíåöêîé îáëаñòè – 23832

Рафаэль Надаль возвращается на корты «Мельбурн Парка» после двухлетнего перерыва.

Все звезды в сборе

В понедельник на Зеленом континенте стартует первый в году турнир «Большого Шлема» – Открытый чемпионат Австралии.

В

этом году Australian Open будет сыгран в 102-й раз. Странное дело, но неизменные триумфаторы двух последних розыгрышей турнира в одиночном разряде – Новак Джокович и Виктория Азаренко – не получили от организаторов первые номера посева. И серб, и белоруска довольствовались статусом вторых сеяных. Кто выше? Лидеры рейтингов – Рафаэль Надаль и Серена Уильямс. Из всех турниров «Большого Шлема» испанец реже всего играл в Австралии. В прошлом году Надаль до Мельбурна также не доехал. Помешали травмы. Вторая половина сезона сложилась для него самым лучшим образом. В этом году Рафаэль не прочь заложить победные традиции там, где у него их нет. В Открытом чемпионате Австралии он побеждал всего один раз. В 2009 году испанец в изнурительном пятисетовом противостоянии дожал-таки Роджера Федерера, который тогда еще умел играть в непобедимый теннис. С тех пор Рафе на Зеленом континенте откровенно не везло. В 2010 и 2011 годах он выбывал из борьбы на стадии четвертьфинала, а в 2012-м в пяти партиях проиграл в финале новому королю Новаку Джоковичу. В этом году Надаль сделает большую ставку на Australian Open. Можно даже не сомневаться. Его интерес к турниру будут подогревать те же Федерер с Джоковичем, оправившийся от травм Энди Мюррей и партнер по сборной Испании Давид Феррер. Не будем забывать и о Хуане Мартине Дель Потро с Томашем Бердыхом и Станиславом Вавринкой, а также о французских мастерах ракетки Ришаре Гаске, Жо-Вилфреде Цонга и способном на сюрпризы Гаэле Монфисе. Надалю первоклассный состав участников, как правило, идет на пользу. Рафаэль традиционно играет сильнее, когда все звезды в сборе. В этой связи всем нам очень повезло, что мужская одиночная сетка не понесла серьезных потерь. Из-за проблем с плечевым суставом в Мельбурне не сыграют австриец Юрген Мельцер (29-й номер рейтинга АТР) и четвертьфиналист прошлогоднего первенства испанец Николас Альмагро (13-й). Женский посев недосчитался лишь россиянки Маши Кириленко, которая закончила минувший сезон на 18-й строчке мирового рейтинга. Остальные кудесницы ракетки жи-

åæåíåäåëüíîå

вы-здоровы и наверняка порадуют нас своей игрой. Как мы уже писали, возглавляет «пелетон» пятикратная победительница турнира Серена Уильямс. Американка не выигрывала в Мельбурне с 2010 года. Австралийский трофей «Большого Шлема» для темнокожей спортсменки является самым, если так можно выразиться, подзабытым. В Париже и НьюЙорке она фотографировалась с кубками в прошлом году, а в Лондоне – позапрошлым летом. От Украины в основной сетке турнира будут представлены как минимум пятеро спортсменов – Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Элина Свитолина, Леся Цуренко и Надя Киченок. Могло быть и больше, но Александр Недовесов недавно принял казахстанское гражданство. Сложнее всего придется Цуренко, которая в прошлом году дошла до третьего круга и которой теперь предстоит защищать 130 рейтинговых очков. Увеличить украинскую квоту в «основе» могут теннисисты, заявленные для участия в квалификации. Сергей Бубка, Денис Молчанов, Марина Заневская, Людмила Киченок и Юлия Бейгельзимер зачехлили ракетку уже первого отборочного круга. А вот Илья Марченко, Ольга Савчук и Анастасия Васильева дружно шагнули во второй раунд квалификации, игры которого пройдут сегодня. Марченко сыграет с канадцем Питером Полански, Савчук – с британкой Джоанной Контой, а 21-летняя Васильева – с чешкой Ренатой Ворачовой. Добавим, что для Сергея Бубка поединок против россиянина Валерия Руднева (4:6, 6:7) стал первым за 14 месяцев. Напомним, что осенью 2012 года сын известного легкоатлета выпал из окна квартиры в Монте-Карло, получив множество повреждений. «Когда я проходил реабилитацию и пытался снова набрать форму, то понял, насколько соскучился по жизни теннисиста, – признался Бубкамладший. – Я хотел вернуться как можно скорее и ставил себе целью сделать это именно к Australian Open. Мой отец не хотел, чтобы я так рано играл, потому что боялся повторных травм. Тренер тоже волновался, но я очень хотел играть. Знаю, что впереди длинный путь. Но сегодня я нуждался в этом матче. Надеюсь, что семья и команда остались довольны мной. Хочу поблагодарить их за поддержку». Артем ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Читайте в свежем номере

Дакар-2014. 1-й этап. Росарио – Сан-Луис. Мотоциклы. 629+180 км. 1. Барреда (Испания, Honda) – 2.25,31 2. Кома (Испания, KTM) – +0,37 3. Депре (Франция, Yamaha) – +1,40. Квадроциклы. 629+180 км. 1. Касале (Чили, Yamaha) – 2.38,41 2. М.Патронелли (Аргентина, Yamaha) – +0,21 3. Бонетто (Аргентина, Honda) – +1,17. Авто. 629+180 км. 1. Соуза (Португалия, Haval) – 2.20,36 2. Терранова (Аргентина, Mini) – +0,11 3. Аль-Аттиях (Катар, Mini) – +0,47. Грузовики. 629+180 км. 1. Мардеев (Россия, К АМАЗ) – 2.46,52 2. Лопраиш (Чехия, Tatra) – +0,10 3. Ван Вилет (Голландия, МАN) – +0,21. 2-й этап. Сан-Л у и с – Сан-Рафаэль. Мотоциклы. 3 6 5 +3 59 к м. 1. С а н д е р ленд (Великобритания, Honda) – 3.42,10 2. Лопес (Чили, K T M) – + 0,39 3. Б ар р е д а (Испания, Honda) – +2,00. Квадроциклы. 365+359 км. 1. М.Патронелли (Аргентина, Yamaha) – 4.40,37 2. Бонетто (Аргентина, Honda) – +2,54 3. Соник (Польша, Yamaha) – +4,57. Авто. 365+433 км. 1. Петрансель (Франция, Mini) – 3.52,05 2. Сайнц (Испания, SMG) – +0,46 3. Вильерс (ЮАР, Toyota) – +5,34. Грузовики. 3 6 5+ 4 0 0 к м. 1. Д е Ро ой (Голландия, Iveco) – 3.58,17 2. Шибалов (Россия, КАМАЗ) – +13,20 3. Ван Вилет (Голландия, МАN) – +15,09. 3-й этап. Сан-Рафаэль – Сан-Хуан. Мотоцик лы. 2 92+373 к м. 1. Б ар р е д а (Испания, Honda) – 3.47,03 2. Депре (Франция, Yamaha) – +4,41 3. Кома (Испания, KTM) – +6,56. Квадроциклы. 292+373 км. 1. Соник (Польша, Yamaha) – 4.58,00 2. Касале (Чили, Yamaha) – +3,50 3. Лафуэнте (Уругвай, Yamaha) – +4,02. Авто. 295+301 км. 1. Рома (Испания, Mini) – 2.58,52 2. Головчик (Польша, Mini) – +1,07 3. Поултер (ЮАР, Toyota) – +3,19. Грузовики. 295+301 км. 1. Каргинов (Россия, КАМАЗ) – 3.21,29 2. Де Роой (Голландия, Iveco) – +2,42 3. Лопраиш (Чехия, Tatra) – +4,54. 4 - й э т а п . С а н -Х у а н – Ч и л л е с и т о. М о т о ц и к л ы. 210 +3 5 3 к м. 1. Пе д р ер о (Испания, Sherco) – 5.29,13 2. Лопес (Чили, КТМ) – +0,29 3. Кома (Испания, KTM) – +3,10. К в а д р о ц и к л ы . 210 + 3 5 3 к м. 1. К а с а л е (Ч и л и, Yamaha) – 7.15,31 2. Хуссеини (Н.Зеландия, Honda) – +12,05 3. Лафуэнте (Уругвай, Yamaha) – +1,17. Авто. 211+657 км. 1. Сайнц (Испания, SMG) – 7.30,32 2. Петрансель (Франция, Mini) – +6,04 3. Аль-Аттиях (Катар, Mini) – +8,58. Гру з о в и к и. 211+ 6 57 к м. 1. Де Роой (Голландия, Iveco) – 8.16,40 2. Каргинов (Россия, КАМАЗ) – +1,31 3. Николаев (Россия, КАМАЗ) – +9,04. По вопросам размещения рекламы в газете «Спорт-арена» обращайтесь по телефонам: (062) 311-25-36, 385-61-22, 311-66-14, 050-428-93-52

Плавание Лохте в третий раз лучший

Вопрос ребром Кому верить: докторам или Интернету? сердечные Враги Пять злейших врагов главного «мотора» - сердца Кричать или пороть? Слово «дисциплина» означает обучать, а не наказывать Вилли леман – настоящий Штирлиц

У советского разведчика в жизни был реальный прототип. людмила артемьеВа: «Счастье надо сформулировать» - популярная актриса о причинах неудач в жизни реституция по-соВетсКи Какие сокровища вывез маршал Жуков из поверженной Германии

В понедельник ФИНА назвала список одиннадцати лучших спортсменов прошедшего сезона в шести водных дисциплинах. В этот список вошли американские пловцы Райан Лохте (на его счету три «золота» и «серебро» чемпионата мира) и Кэти Ледеки (четыре «золота» и два мировых рекорда), чемпионы мира в прыжках в воду с трамплина Хе Чонг и Хе Ци (оба – Китай), хайдайверы колумбиец Орландо Дюк и американка Сесилия Чарльтон, чемпионы мира по водному поло венгр Денес Варга и испанка Дженнифер Пареха, а также пловцы-марафонцы немец Томас Лурц и бразилианка Полиана Окимото, российская синхронистка Светлана Ромашина. Сергей КОСЕВИК

А дрес ред ак ции: 8305 4, Донецк, Киевский пр., 48, 6-й этаж. Тел./факс: (062) 385-62-89.

E-mail: sport@donbass.dn.ua www.sport-arena.com.ua

Газета отпечатана в типографии ЧАО «Редакция газеты «Донбасс». Донецк, ул. Куйбышева, 58и.

Подписка и распространение: (062) 258-90-90, (067) 623-26-16, (050) 423-60-62. Отдел рекламы: (062) 311-25-36, (067) 623-26-15, (050) 423-60-63.

При перепечатке ссылка на «Спорт-арену» обязательна. Ответственность за достоверность фактов и сведений несут авторы публикаций. Редакция не всегда разделяет мнение авторов и в переписку с читателями не вступает. Ответственный за выпуск номера Артем Войцеховский.

Газета распространяется в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в Крыму.

Тираж – 14667 Цена договорная.

3aa21bfeaeb2cb21a0cf95211cbf184e  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you