Page 1

Letűnt idők nyomában Képes időutazás a régi Kárpátalján

Szerkesztette: dr. Kész Margit, Molnár Eleonóra Lektorálta: Kész Barnabás


Kiadja a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

A könyv megjelenését támogatta:

© Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület, 2013 © Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 2013 © Dr. Kész Margit, 2013 © Molnár Eleonóra, 2013 ISBN 978-966-7670-49-8


Előszó Régi fényképek világába kalauzoljuk a kötetet fellapozókat. Egy letűnt világ elevenedik meg a fotográfiákon a jelenlegi Nagyszőlősi járástól az Ungváriig. A bemutatott fotók a soknemzetiségű Kárpátalja magyar lakosságának múltját idézik fel. A mikroközösségek megszólítása, az alulról jövő gyűjtés már a kezdetekben fontos szempontként fogalmazódott meg az album létrejöttén munkálkodókban. Így olyan relikviákat sikerült elérnünk, amelyek a térségben élő családok féltett kincsei, nem internetről letöltött fotók. A kötet anyagát a fényképeket adományozók alakították, nekik tartozunk érte hálával. Sajnos, több értékes régi fénykép minősége nem tette lehetővé a publikálást. Napjaink fotoshophoz szokott szemmértékével ítélve több fotó így sem felel meg a mai mércének. Most azonban tegyük félre a trendi szemüveget, lássuk meg a kifejező arcokat, a büszke tartást, élvezzük a felénk áradó hangulatot. Legyünk részesei egy virtuális időutazásnak, amely minden látó ember számára befogadható, hiszen a fotó a legérthetőbb világnyelv. A válogatásnál azt az elvet követtük, hogy a fényképeket járásonként, majd azon belül településenként csoportosítsuk. Őszinte sajnálatunkra több olyan településről nem sikerült anyagot gyűjteni, amelyek történelmi múltjukat tekintve ígéretesek voltak. Ha azonban végiggondoljuk, hogy egy olyan közösséget kellett mozgósítani, amely éppen amiatt az életforma miatt szenvedett évtizedekig közvetlenül vagy közvetetten, amelyet e fotóattribútumok ábrázolnak, akkor nincs okunk panaszra. E relikviákat olyan családok őrizték a Bibliában vagy féltett ládikában, amelyeknek talán többször kellett költözniük, egyesek közülük a világ képzeletbeli térképén nagyon távolra eljutottak kényszerből vagy önszántukból. Az összetartozás érzése, az értékőrzés zsigerekbe kódolt akarata, az örökül hagyás vágya azonban erősebb volt a kommunizmus lélekölő rombolásánál, még a globalizmus talmi egyencsillogását is legyőzte. Talán a kiadvány megjelenése hozzájárul a kedvcsináláshoz, s a jövőben kibővíthetjük a repertoárt. A képanyag tematikailag meglehetősen eklektikusra sikeredett. A fotográfiák között egyaránt láthatók portrék, csoportképek, levelezőlapok és életképek. A szerkesztésnél tudatosan arra törekedtünk, hogy elkerüljük a személy- és családnevek közlését. Célunk nem konkrét családok vagy személyek reprezentálása volt, hanem az általuk képviselt korszak jellegzetes tér- és szimbólumhasználatának, a privát szférának, a rítusoknak, a viseletnek, az életmódnak a szemléltetése, valamint a mélyben lappangó, de a dolgok mögé látó olvasatban kibontakoztatható mentalitás, értékrend, a történelmi események sajátos tükröződésének érzékeltetése. A magyarság szempontjából a XX. század első felének szubjektív történelméből a következő meghatározó eseményeket ismerhetjük fel a gyűjteményben: boldog békeidők, első világháború, csehszlovák időszak, 1938–39-es események, második világháború, kolhozosítás. E nagy események az egyének szűrőjén bemutatva különleges mikrovilágot, rejtett történelmet ábrázolnak. A fényképek a megidézett korszak különös és különleges lenyomatát hordozzák, s a kultúra vizuális vetületeként értelmezhető világot mutatnak be. A bemutatásra kiválasztott időszak – az 1900-as évektől az 1950-es évekig – indoklása többszempontú. Megjegyzendő azonban, hogy bizonyos fotográfiák esetében a hangulatnak, az életmódbeli megegyezésnek, egy-egy viseletelem megjelenésének köszönhetően néha átléptük

3


Előszó az időkeretet. A kezdő időpontnak egyszerű technikai oka van: az első fotókat az 1900-as évek elejéről tudjuk bemutatni. Elenyésző a korábbra datált fotók száma. A lezáró időszak pedig azzal indokolható, hogy Kárpátalja paraszti és polgári világában ekkor közeledett a végéhez az a tradicionális tárgyi, életmódbeli, erkölcsi, szellemi és lelki értékrend, amelyet ezután egy teljesen más alapokon nyugvó, a lét és a tudat minden eddigi szférájának átalakítására irányuló váltott fel. Az albumban szemléltetett hagyományos társadalomban nem volt mindennapi esemény a fotózkodás. Rendszerint a nagyobb családi sorsfordulókat örökítették meg. A falusiak a városi műterembe, mint szakrális helyre léptek be. Legszebb ruhájukat öltötték magukra, s a fotókat nézve érzékelhető, hogy a lelküket is ünneplőbe öltöztették. De a városi polgárok is kiemelkedő történésként kezelték az eseményt, amelynek általában valamilyen családi apropója volt. A család emléket akart küldeni a katonáskodó fiúnak, a katonafiú a szeretőjének, vagy éppen hazajött a szolgálatból, s a család ragaszkodott a közös képhez. De egy városi rokonlátogatás is oka lehetett a megörökítésnek. A polgári világban már az iskolatársak, a kisebb közösségek is műtermi fotót készíttettek. Konfirmálás, elsőáldozás alkalmával szintén készült fénykép. Később a vándorfényképészek is lejártak a falvakba. Ennek köszönhetően a műteremben készült, csak az egyéneket bemutató fényképek mellett már megjelenik az udvarban, kertben, otthoni miliőben készült fotográfia. A fényképezés gyors technikai fejlődése az 1960–70-es években kezdődött el Kárpátalján. Ekkor a fotózás kezdett tömegtermelés szintjére emelkedni. Előbb a falusi értelmiség privilegizált szórakozása volt, majd egyre többen juthattak olcsó fényképezőgéphez, az előhíváshoz szükséges olcsó nyersanyaghoz. E fejlődési folyamat fokozódott egészen addig, ahol most tartunk: napjaink „facebook-világában” már nemcsak percenként fényképezkedhetünk, hanem a fotókat percenként tehetjük szemlére, hogy láthassa a világ. Ez a technikai fejlődés, a digitális világ pedig már nagyon közel visz bennünket ahhoz, hogy teljesen eltűnjék a kézzel tapintható, papírra nyomtatott fénykép. Reméljük azonban, hogy amint a papíralapú újság, könyv sem tűnt el az internet adta olvasási lehetőségekkel, úgy mindig lesz igény arra, hogy a hagyományos, esetleg már meg is sárgult fotográfiákban gyönyörködjünk, illetve idézzük fel az elmúlt élményeket. A figyelmes szemlélő az albumban bemutatott fotókon nyomon követhet egy olyan fotózási stílust, a korszak jellemző stílusát, amelyet rendszerint a frontális vagyis szembeni beállítás jellemez. Az így fotózott személyek nyugodtságot, időtlenséget, emelkedettséget sugallnak. A vaku előtt állókon érzékelhető az a törekvés, hogy a hagyományos értékrendhez híven méltóságot, tisztességet sugározzanak a világ felé. A kiadvány célja mégsem a letűnt világ idealizálása, hanem annak tudatosítása, hogy mekkora történelmi és kulturális hagyaték megőrzéséért vagyunk felelősek. Bízunk benne, hogy a tárgyi kultúra e kis szegmensének, a régi fotók megőrzésének és bemutatásának eszközével hozzájárulhattunk a kárpátaljai magyarság nemzettudatának és önbecsülésének erősítéséhez. Kész Margit néprajzkutató

4


A települések jegyzéke Nagyszőlősi járás Nagyszőlős 7 Akli 11 Aklihegy 13 Batár 14 Fancsika 16 Fertősalmás 18 Karácsfalva 21 Nagypalád 22 Nevetlenfalu 26

Salánk 28 Szőlősgyula 32 Tiszabökény 34 Tiszakeresztúr 35 Tiszapéterfalva 36 Tiszaújhely 39 Tiszaújlak 42 Verbőc 44

Beregszászi járás Beregszász 47 Bátyú 51 Beregdéda 55 Beregújfalu 58 Beregsom 60

Bótrágy 64 Halábor 66 Nagybereg 71 Zápszony 74

Munkácsi járás Munkács 75 Alsókerepec 78 Beregrákos 79

Csongor 81 Szernye 82

Ungvári járás Botfalva 83 Csap 86 Gálocs 91 Eszeny 92 Homok 93 Korláthelmec 96 Kisgejőc 98 Nagydobrony 103

Nagygejőc 109 Rát 110 Szalóka 113 Szürte 116 Téglás 120 Tiszasalamon 122 Ungtarnóc 126


Nagyszőlős

A Werbőczi-utca

Az egykori piactér

6


Nagyszőlős

Újra Magyarország kötelékében: országzászlóavatási ünnepség (1939) 7


Nagyszőlős

Esküvői kép 1891-ből

Polgárcsalád a XX. század elején

8


Nagyszőlős

Görög katolikus szeminaristák 1924-ben

Család 1928-ban 9


Nagyszőlős

Anya babakocsival 1936-ban

Magyar katona az első világháborúban (1917)

10


Akli, Nagyszőlősi járás

Esküvői fotó

Fiatal házasok a XX. század első felében

11


Akli, Nagyszőlősi járás

Magyar határvadász őrvezető, második világháború

Kimenőben (csehszlovák éra) 12


Aklihegy, Nagyszőlősi járás

Idős házaspár

Osztálykép 13


Batár, Nagyszőlősi járás

Századeleji portré

„Cseh” katonaként

14


Batár, Nagyszőlősi járás

Családi kép kerékpárral

„Cseh” katonák 15


Fancsika, Nagyszőlősi járás

Portré polgári viseletben

Elsőáldozók

16


Fancsika, Nagyszőlősi járás

Családi fotó a XX. század elejéről

17


Fertősalmás, Nagyszőlősi járás

Házaspár a XX. század elején

Családi fénykép a századfordulóról

18


Fertősalmás, Nagyszőlősi járás

Cseh katonák 1926-ban

Éljen a vakáció! 19


Fertősalmás, Nagyszőlősi járás

Bocskaiban

Fiatalember zsinóros nagykabátban

20


Karácsfalva, Nagyszőlősi járás

Esküvői portré (XX. század első fele)

Leventék 21


Nagypalád, Nagyszőlősi járás

Hölgyek, műtermi fotó a XX. század elejéről

Esküvői kép a XX. század első feléből 22


Nagypalád, Nagyszőlősi járás

Magyar bakák az első világháborúból

Második világháborús magyar katonák 23


Nagypalád, Nagyszőlősi járás

Női portré

Testvérek

24


Nagypalád, Nagyszőlősi járás

Esküvői kép a XIX. század végéről

25


Nevetlenfalu, Nagyszőlősi járás

Postai levelezőlap

Magyar honvédek a második világháborúban 26


Nevetlenfalu, Nagyszőlősi járás

Három generáció: fotó az 1900-as évek elejéről

Békés öregkor

27


Salánk, Nagyszőlősi járás

Lekvárfőzés

Gazdasszony mangalicákkal 28


Salánk, Nagyszőlősi járás

Szakaszvezető, második világháború

Anya gyermekével az 1920-as években

29


Salánk, Nagyszőlősi járás

Házaspár a XX. század derekán

A cigánytábor a XX. század első felében 30


Salánk, Nagyszőlősi járás

Legények

Családi fotó

Módos gazda családja 31


Szőlősgyula, Nagyszőlősi járás

Városi rokonokkal

Csoportkép 32


Szőlősgyula, Nagyszőlősi járás

Együtt a két világháború között

Férfibarátság 33


Tiszabökény, Nagyszőlősi járás

Apa kislányával Anya gyermekeivel

Idős házaspár 34


Tiszakeresztúr, Nagyszőlősi járás

Lelkészavatás után

Címeres ökrökkel, leventesapkával, háborús kitüntetéssel 35


Tiszapéterfalva, Nagyszőlősi járás

Családi fényképezkedés az udvaron

Gyerekportré a XX. század elejéről 36


Tiszapéterfalva, Nagyszőlősi járás

Igazolványképek a csehszlovák érából

37


Tiszapéterfalva, Nagyszőlősi járás

Lovaskatona „csehek alatt”

Magyar bakák

38


Tiszaújhely, Nagyszőlősi járás

„Csehek alatt”, lóháton

Osztálykép

39


Tiszaújhely, Nagyszőlősi járás

Idős házaspár

Esküvői fénykép

40


Tiszaújhely, Nagyszőlősi járás

Két cimbora a „lócán”

41


Tiszaújlak, Nagyszőlősi járás

Lovasfelvonulás a turulhoz

Az eredeti turulmadár lábánál 42


Tiszaújlak, Nagyszőlősi járás

Kislány kerékpárral (1946)

43


Verbőc, Nagyszőlősi járás

Családi kép

Osztálykirándulás a feketepataki határba 44


Verbőc, Nagyszőlősi járás

Ha nagy leszek, levente leszek...

Leszerelt honvéd a szőlőjében

45


Verbőc, Nagyszőlősi járás

Szomjas bakák. Életkép a második világháborúból

46


Beregszรกsz

Gimnรกziumi tablรณ

Beregszรกszi gimnazistรกk 47


Beregszász

Tiszt a Monarchia korából...

... és a csehszlovák időszakból

48


Beregszรกsz

Gondolkodva

Elsล‘รกldozรณ

49


Beregszász

Anya és leánya

50


Bátyú, Beregszászi járás

Magyar baka és felesége 1910-ben

Előadás után (1940-es évek) 51


Bátyú, Beregszászi járás

Konfirmandusok

Magyar honvéd temetése az első világháború idején 52


Bátyú, Beregszászi járás

Gyermekekkel

Három generáció

53


Bátyú, Beregszászi járás

Ifjú pár a XX. század első felében

54


Beregdéda, Beregszászi járás

Esküvői fénykép

Családi fotó

55


Beregdéda, Beregszászi járás

Vajon mit ír az újság?

Az idős emberek kedvenc helye, a karosláda 56


Beregdéda, Beregszászi járás

Férfi portré

Női portré

57


Beregújfalu, Beregszászi járás

Műtermi esküvői fénykép

Családi fotó az udvarban

58


Beregújfalu, Beregszászi járás

A csehszlovák hadsereg tisztje

Gazdaportré

59


Beregsom, Beregszászi járás

Konfirmandusok az első világháborús emlékmű előtt (1930-as évek)

Osztálykép (1930-as évek) 60


Beregsom, Beregszászi járás

Magyar katonák barátkoznak a ruszin lakossággal a Kárpátokban (második világháború)

Vidám családi hangulat az 1940-es évek elején

61


Beregsom, Beregszászi járás

Vidéki nemesi miliő 1910 körül

62


Beregsom, Beregszรกszi jรกrรกs

Csalรกdi fotรณ az udvaron

63


Bótrágy, Beregszászi járás

Esküvői fénykép

Apa lányaival

64


Bótrágy, Beregszászi járás

Magyar tábori csendőr kakastollal, lövészbojttal (második világháború)

Hölgy magyaros nyakkendővel (1940-es évek)

65


Halábor, Beregszászi járás

Esküvői fénykép

Testvérek

66


Halábor, Beregszászi járás

Bibliaolvasó kör

Levente 67


Halábor, Beregszászi járás

Magyar királyi csendőrök

A magyar ember büszkesége 68


Halábor, Beregszászi járás

Civil–katona barátság (XX. század eleje)

Kislány virágcsokorral

69


Halábor, Beregszászi járás

A „boldog békeidők” színes uniformisában...

... és az első világháború csukaszürkéjében

70


Nagybereg, Beregszászi járás

Esküvői fotók a XX. század első feléből

71


Nagybereg, Beregszászi járás

Családi képek 72


Nagybereg, Beregszászi járás

Ünnepi viseletben (1930-as évek)

Gazdasszony mangalicákkal (XX. század első fele)

73


Zápszony, Beregszászi járás

Apa katonafiaival a második világháború idején

74


Munkács

Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola (1941)

Leendő cukrászok csoportképe 75


Munkács

Az 1849-es podheringi csata hősének újratemetése a kamjankai temetőbe 1944-ben

76


Munkács

Az 1849-es podheringi csata hősének újratemetése a kamjankai temetőbe 1944-ben

77


Alsókerepec, Munkácsi járás

Osztályképek

78


Beregrákos, Munkácsi járás

Megadva a módját: szivarral, zsebórával

„Cseh” lovaskatonaként

79


Beregrákos, Munkácsi járás

Anya gyermekével

Gyermekcsapat épülő ház előtt 80


Csongor, Munkácsi járás

Csordás és kutyája

Dohányföldön 81


Szernye, Munkácsi járás

Családi fénykép

Zsúpfedeles gazdasági épület, XX. század eleje 82


Botfalva, Ungvári járás

Családi fotó az 1930-as évekből

Színpadi „magyar” viselet az 1940-es évekből

83


Botfalva, Ungvári járás

Elsőáldozó kislány (1940-es évek)

Kisfiú bibliával (1940-es évek)

84


Botfalva, Ungvรกri jรกrรกs

Surcos gazda รถkรถrfogattal

85


Csap, Ungvári járás

Postai levelezőlap

Március 15-ei megemlékezés 86


Csap, Ungvári járás

Páncélosok vonulnak el a kormányzó előtt

Bevonuló magyar csapatok a vasútállomáson 87


Csap, Ungvári járás

Gyógyszertárban

Cséplőgép 88


Csap, Ungvári járás

Házastársak (XX. század eleje)

Családi fénykép a „boldog békeidőkből” 89


Csap, Ungvári járás

Esküvői fotók az 1940-es évekből 90


Gálocs, Ungvári járás

Leventék országzászlóval

Templomból jövet 91


Eszeny, Ungvári járás

Fiatal nő polgári viseletben

Lovasmundérban a „csehek alatt”

92


Homok, Ungvári járás

Kétgyermekes polgári család (műtermi fotó a XX. század elejéről)

93


Homok, Ungvári járás

Kislány masnival (XX. század első fele)

Házaspár ünneplőben a XX. század elején

94


Homok, Ungvári járás

Nagycsalád (XX. század eleje)

Női portré 95


Korláthelmec, Ungvári járás

Zsúpfedeles parasztház sövénykerítéssel

Hagyományos ungi parasztporta palánkkerítéssel 96


Korláthelmec, Ungvári járás

Palatetős, tornácos ház

97


Kisgejőc, Ungvári járás

Hazatérve az első világháborúból

Fiatalasszony a XX. század elejéről

98


Kisgejőc, Ungvári járás

Katonaportrék a csehszlovák időszakból

99


Kisgejőc, Ungvári járás

Három generácó

100


Kisgejőc, Ungvári járás

Édesanya gyermekeivel (1920-as évek)

Tűzoltók a csehszlovák érából 101


Kisgejőc, Ungvári járás

Osztálykép

Együtt a család 102


Nagydobrony, Ungvári járás

Családi fotó a XX. század elejéről

Csoportkép (XX. sz. első fele) 103


Nagydobrony, Ungvári járás

Népviseletbe öltözött asszonyok felvonulása 104


Nagydobrony, Ungvári járás

Kislányok

A nagydobronyi viselet színesebb volt a kárpátaljai átlagnál 105


Nagydobrony, Ungvári járás

A XX. század derekán kezdte kiszorítani a polgári viselet a színes nagydobronyi népviseletet 106


Nagydobrony, Ungvári járás

Fiatal lány népviseletben 107


Nagydobrony, Ungvári járás

Az első világháborús emlékmű előtt

Színes viseletbe öltözött leányok 108


Nagygejőc, Ungvári járás

Nagycsalád hagyományos viseletben

Levente hátaslóval 109


Rát, Ungvári járás

Fiatal nő a XX. század elején ünneplő viseletben

110


Rát, Ungvári járás

Magyar baka az első világháború idején

Cseh mundérban

111


Rát, Ungvári járás

Keresztelő

Temetés 112


Szalóka, Ungvári járás

Leánytestvérek a XIX. század végén

Parasztmadonna tornác előtt

113


Szalóka, Ungvári járás

Életkép ökörfogattal

Besorozott katonák 1936-ból 114


Szalóka, Ungvári járás

Kaszafenés

115


Szürte, Ungvári járás

Portrék a XX. század elejéről

116


Szürte, Ungvári járás

Családi kép a XX. század elejéről. Anya és lánya ünnepi viseletben

Magyar bakák a Kárpátokban (első világháború) 117


Szürte, Ungvári járás

Cseh lovaskatona

Cigarettázva

118


Szürte, Ungvári járás

Anya gyermekeivel (XX. század eleje)

119


Téglás, Ungvári járás

Iskolai ünnepély 1938-ból

Induló körmenet 120


Téglás, Ungvári járás

Aratás a XX. század derekán

121


Tiszasalamon, Ungvári járás

Konfirmandusok

Dohányszárítás 122


Tiszasalamon, Ungvári járás

Családi kép magyar huszárral és „kishuszárral”

Műtermi fotó az 1920-as évekből

123


Tiszasalamon, Ungvári járás

Műtermi fotó a XX. század elejéről

A „boldog békeidők” nyugalma

124


Tiszasalamon, Ungvári járás

Hagyományos ünnepi viseletbe öltözött anya gyermekeivel (XX. század eleje)

125


Ungtarnóc, Ungvári járás

Postai levelezőlap

Ingyenes varrótanfolyam 1938-ban 126

Letünt idők nyomában  

Képes időutazás a régi Kárpátalja

Letünt idők nyomában  

Képes időutazás a régi Kárpátalja

Advertisement