__MAIN_TEXT__

Page 1


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

81

ÑÔÅÐÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² À²ÀÑÏÎËÓ×ÅÍÍß Óêðàåðîðóõ, äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî îáñëóãîâóâàííÿ ïîâ³òðÿíîãî ðóõó 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-30-35, 62-04-76 ̳æíàðîäíèé àåðîïîðò-гâíå, ÎÊÏ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 à. . (362) 61-31-33, 61-31-19

NORD WAY, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ ÒçΠ“ÀÇÑ-ñåðâ³ñ” ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 á . . . . . . . . . . (362) 63-49-16, 64-21-85 ¹2 35187, ñ.Óæèíåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, (3659) 6-32-11 ÀÃÍÊÑ ÒçΠ“Ñ Òðàíñãàç” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-74, 64-47-73 ÀÇÑ “ÁÐÑÌ-Íàôòà” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-52-04 ÀÇÑ “ÎÊÊΔ ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-49 ¹2 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-29 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-54 ¹4 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-64 ¹5 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-39, 24-62-71 ¹9 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-49 ÀÇÑ “Îëàñ” ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-64 ¹10 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-26 ¹16 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-10 ¹18 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-39 ÀÇÑ ÄÏ “Àâ³êîì-гâíå” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-32 ÀÇÑ ÒçΠ“Ãàçîâèê” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-60 ÀÇÑ ÒΠ“Áàðîò Îéë” ¹8 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 100 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-92 ¹9 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-58 ¹14 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-70 ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà” ¹17/01 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-72 ¹17/001 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-82-17 ¹17/004 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-47 ¹17/007 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 2 á, (362) 61-31-92 ¹17/008 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðèíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . (362) 61-55-79 ¹17/009 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-44-83 ¹17/020 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-54-82 ¹17/022 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-82 ¹17/010 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-31-79 ¹17/018 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 3 . . . . . . . . . . (362) 24-02-90 ÀÇÑ ÒçΠ“Óêð-Ïåòðîëü” ¹1 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-18 ¹4 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-93-92 ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-60-13 ÀÇÑ ¹43 ÒçΠ“Àâ³àñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-29 ÀÇÑ ÒΠ“Àð³óñ Ãðóï” ¹44 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-02-04 ¹45 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-90 ¹49 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-18 ¹50 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-15 ÀÇÑ ÒçΠ“Ïåòðîéë” ¹46 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-58 ¹47 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 27 à . . . (362) 61-30-95 ¹48 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 14 à . . . (362) 61-30-96 ÀÇÑ ¹8 “WOG” 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-88 ÀÃÍÊÑ-гâíå ÐÂÓ “Ëüâ³âàâòîãàç” 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à . . . . . . . (362) 28-06-16, 28-07-15 ÀÇÑ ¹1 ÒçΠ“Ïàâë³ñ” 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-34-72

33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 224-60-90, (067) 970-60-96, (362) 40-03-08

Àâòîïàðòíåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 249-92-50, (093) 800-75-95, (362) 40-15-30

Àâòîïðåñòèæ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6 . . . . . . . . . . (097) 430-33-12, (093) 668-98-38, (095) 445-86-38, (362) 26-17-55

IJ²ÒÐÀÊÑ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Ò²Ð-ÌÀÐÊÅÒ

35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-87-14, (067) 363-87-15, (063) 222-33-07 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ AutoDonor, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . (099) 050-06-95, (095) 480-35-53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 423-55-53, (098) 846-78-28, (068) 542-05-09 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


82

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

100 øèí, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 640-14-47, (050) 883-36-88 AS “Óêðà¿íà”, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-43-43, (362) 68-33-07 Autofrance, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 959-25-13, (067) 768-31-90 AUTOPOINT, àâòîìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 988-81-41 Avto Part, àâòîçàï÷àñòèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 388-19-15, (068) 877-55-87 AVTO-PAVLOV, àâòîðîçá³ðêà 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 650-50-20 Avtosklo, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ìàãàçèí ¹16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 289-89-25 Burza, êîìïàí³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 417-85-66 CarBus, àâòîøðîò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . (097) 074-76-69, (066) 741-12-27 CARLIFE, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 091-46-06, (099) 965-09-54 Colormarket, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à (òåðèòîð³ÿ “Ëåëåêà-Êîëîð”) . . . . . . . . . . (096) 300-33-30 Daewoo Chevrolet, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77 DIESEL, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (362) 61-51-69 Galaxy-parts.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-28-01 INTER CARS UKRAINE, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-20 JAPANPART, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 (íàâïðîòè Àâòîðèíêó) . .(068) 455-44-74, (095) 361-57-01 Lackyglass, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-40-61, (362) 40-40-61 Mastercar, àâòîçàï÷àñòèíè 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 325-84-79, (095) 085-36-61 OE PARTS, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 924-96-88, (066) 874-03-73 PitStop TIR, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-37-97, (067) 364-46-22 Renault-Master, àâòîøðîò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 527-17-01, (067) 393-28-01 RIO Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 513-10-14, (063) 198-68-93 RIVNE AUTOTIR, àâòîìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 34 . . . . . . . . . . . . . (096) 748-72-27, (050) 949-85-70 Strans, ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 321-68-48, (067) 322-25-32 TALFORT, øèííèé öåíòð 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 388-21-75 TIR, àâòîçàï÷àñòèíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 808-55-33, (093) 390-73-91 TOLCARS, àâòîçàï÷àñòèíè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-69-25, (095) 359-61-00 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 ÀÂÌ-Àâòî, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹15 . (067) 939-11-65 Àâòî ªâðî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ì³ñöå ¹36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 060-80-75, (095) 835-36-72 Àâòî ì³ê&ñåð, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-92-82, (067) 774-83-13 Àâòî Ðàäóãà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 752-67-52, (066) 843-25-01 Àâòî Ñâ³ò, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-21-01 Àâòî Ñòèëü Àãðî, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-85-76 Àâòî Ñòèëü, àâòîìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-65-24 ÀâòîÁóñ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 999-20-19, (068) 628-31-91 Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 235-12-51, (362) 64-16-44 Àâòîçàï÷àñòèíè ïëþñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 535-41-93, (362) 43-72-43 Àâòîçàï÷àñòèíè, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-90-36 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (ðèíîê “Äèíàìî”), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹38, (097) 480-23-35 Àâòîçàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-38, (362) 64-41-37 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . (050) 820-82-98, (096) 345-33-74 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 779-01-53, (097) 592-21-93

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 833-39-95 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-75-98 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 560-70-56, (067) 897-78-12 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 528-78-52 Àâòîëîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (050) 728-01-06 Àâòîëþêñ, ãóðòîâèé â³ää³ë 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à. . (067) 363-04-01, (095) 789-32-91 Àâòîëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363–06–67, (362) 23-17-48 Àâòîìàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-89, (097) 020-25-30 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 327-28-12, (050) 901-05-10 Àâòîìàðêåò, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ê³îñêè ¹1, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 573-26-78 Àâòîìîá³ëüí³ ôàðáè, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-09-25, (067) 611-44-33 Àâòîïëàí, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 308-59-81, (099) 192-04-64 Àâòîðîçá³ðêà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-52-22, (362) 28-86-69 Àâòîöåíòð “²ÒΔ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 473-38-49, (063) 415-83-06 Àâòîøèíè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 4-é ðÿä, ì³ñöå ¹28, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 293-33-84, (099) 215-24-47 Àâòîøèíè-äèñêè, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-76-80 Àâòîøðîò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-12 Àãðî-Êîìïëåêò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-94-27, (362) 26-29-88 Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüêèé, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-24-76 Àç³ìóò, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à. . (067) 363-33-27, (050) 435-00-07 ÀÌ ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-31-11, (362) 61-02-49 Á³ìåð, àâòîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 492-36-89 ÁÓÑ & ̲ͲÂÅÍ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 531-00-77, (362) 43-03-79 Âàìåò ³ Ê, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-97, 63-50-19 ÂåíÀâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27, 1-é ðÿä, ì³ñöå ¹26 . . . (067) 382-53-29, (362) 43-03-17 ³êîñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-80 ²ÐÒ, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-10-68 Âëàñò, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-78 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-40, 63-08-91 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-14 ÂñåÄîÁóñ³â, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 935-51-03, (097) 775-59-39 Ãàðàæ Àâòî, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à (íàâïðîòè ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 642-16-12, (050) 435-37-68 óäðàâë³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á, ïàâ³ëüéîí ¹18 . . . . . . (067) 380-27-72, (050) 339-38-83 Äåêîð Àâòî, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-26 Äåëôàé, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-76, 43-06-73 Äèíàìî, àâòîöåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 975-45-08, (3622) 5-31-59 ÅËѲ, ÒçÎÂ, ϲ² 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 403-50-85, (362) 61-70-80 Åíåé Ìîòîðñ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-38-89, (096) 976-08-52 ÅÍÅÉ-ÌÎÒÎÐÑ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-61, 61-09-62 Æèãóë³, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-81 Çàõ³äàâòî, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 (ïðèì³ùåííÿ ÂÀÒ “гâíåíàñ³ííºîâî÷”).. (362) 61-06-55 ²íñòðóìåíò, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 740-31-85, (362) 63-37-77 ²íòåðÂÀÇ, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 457-53-53 Êàçì³ð÷óê Ñåðã³é ªâãåí³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 6-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹22, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 948-56-82


ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Êàøòàí Âàëåð³é Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-22-09 Êèòàéñüêèé êâàðòàë, àâòîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 051-01-01 ˳ðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-42-80 Ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-01-85, (067) 496-03-27 Ìàãàçèí ÒΠ“ELIT-Óêðà¿íà” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 117-91-17, (067) 550-15-40 Ìàðøðóòêèí ä³ì, àâòîìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 488-50-63 Ìåãà-Àâòî, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 300-30-70 ÌÎÍÐÎ, àâòîìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-80, (362) 62-31-71 Ìîòîðíå àòåëüº, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-35, (067) 382-17-37 ÌÒÂ, ÒΠ33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87 Íàâ³ãàòîðè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÖ “Ñêåëÿ”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 625-79-33, (093) 647-79-47 ÎÊÒÀ, àâòîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10 . . . . . . . . . . . (067) 103-49-92, (362) 24-50-98 Îë³éíèê ²ãîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 730-17-81, (050) 944-36-50 Ïíåâìîòðåéä, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 230-34-20 Ïîë³ùóê ³òàë³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-28-44, (098) 746-57-67 Ïðåì’ºð-àâòî, àâòîìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . (067) 305-26-27, (362) 62-53-77 Ïðèíöèï, àâòîìàãàçèí TIR 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-53-33 ÏÐÎ ÀÂÒÎ, êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-73-55, (067) 363-07-00 Ïðîô³ Ïàðòñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 232-59-22, (067) 547-49-16 Ðåàë-àâòî-òðàíñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-49-49, (067) 772-99-93 Ðåìòåõñíàá, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-38, (097) 832-75-74 гâíåíñüêèé TIR àâòîøðîò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-09-02, (066) 448-63-19 Ñàìóðàé Àâòî, àâòîìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-37-61, (362) 62-17-67 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-31-33, (362) 63-72-49 Ñâ³ò àâòîçàï÷àñòèí, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 à/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-56-74, (095) 590-06-29 Òåõíîîïòòîðã-Òðåéä, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 400-28-86, (362) 63-59-64 ÒËÀ Æèòîìèð, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 508-30-10, (097) 777-15-87 Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÐÔ ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-27-86, (362) 26-36-87 Óêðà¿íñüê³ àêóìóëÿòîðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-01 ×åêóí Íàä³ÿ Ôåäîñ³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 (àâòîðèíîê “Äèíàìî”), 0-é ðÿä, ì³ñöÿ ¹3, 4; 2-é ðÿä, ì³ñöå ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 710-01-45 Øèíà-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-27, (067) 927-05-29 Øèïøèíà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-24-85, (362) 61-09-29 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 859-98-57 BUS-AVTO, ìàãàçèí 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-44-62, (096) 497-70-93 DANIPARTS, ÒΠ35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òðàêòîðíà, 4. . . . (067) 360-12-00, (067) 340-12-00 Àâòîøðîò 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . . . . . . . (067) 734-82-06 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 501-95-05, (362) 27-09-08 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-90-40 35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 160 . . (097) 380-06-06, (050) 435-45-45

83

REÑÒÀÐÒ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ã . . . . . . . . . . . . . (067) 519-32-32 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 289-32-32, (073) 466-32-32, (067) 707-07-59 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 ç . . . . . . . . (098) 706-93-93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 474-93-93, (063) 731-93-93 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 â . . . . . . . . . . . . (098) 817-33-11 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 267-33-11, (093) 627-33-11, (067) 380-22-23 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÀÂÒÎÑÊËÎÑÅвÑ, ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐÍß ÏÏ “ÔÀÕ”

33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-64-94, (362) 28-64-73

ÁÎÉ×ÓÊ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÎÃÄÀÍÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ

33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . (362) 64-64-77

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅÐÂ²Ñ BPW-SERVICE, ÑÅÐÂ²Ñ ÂÀÍÒÀÆÍÈÕ ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²Â 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81, (362) 27-81-22 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Autopoint, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


84

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Avtoclan, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 760-04-44, (067) 381-43-44 AVTOPROFI, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà (íàâïðîòè áóä.56) Avtospacolor, ÑÒÎ 33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 367-93-55, (050) 375-31-95 BOSCH Service Çàõ³ä Àâòî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 625-20-10, 0 (3622) 5-00-03 Bosch Àâòî Ñåðâ³ñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 Carlife, ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-47-00, (050) 671-66-99 GAS-Auto, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-71-15, (096) 600-35-97 LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 222-21-01, (050) 222-21-01 MOGUL, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ çàì³íè ìàñòèë 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-77-50 PitStop, àâòîöåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-46-22, (050) 520-37-97 PitStop, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-47-33, (098) 464-30-43 TALFORT, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 388-21-75 TIR, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-76-37, (096) 933-61-16 TIR-Ñòîï, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14 TOL, ÑÒÎ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 534-58-23, (066) 213-72-16 Àâòî Joker, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-01-31, (050) 375-93-73 Àâòî VIP ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-41-59, (362) 64-20-80 Àâòî Ñòèëü Àãðî, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 276-31-61 Àâòî Ñòèëü, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-59-95 Àâòî, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 131 á . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 651-43-33, (097) 007-80-80 Àâòî-öåíòð Çàõèñò 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-77-35, (362) 43-03-53 Àâòîãàç, ìàéñòåðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-61-80, (066) 126-99-52 Àâòî³íòåðñåðâ³ñ, ÇÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-28 Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-38 Àâòîëþêñöåíòð, ÑÒÎ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-20-40, (098) 747-84-84 Àâòîìàéñòåðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-87-77, (063) 415-69-39 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 13 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 984-67-04 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 102 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 541-56-02, (068) 168-33-88 Àâòîìàéñòåðíÿ “Äèçåëü ²íæåêòîð Ñåðâ³ñ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ìîòîòðåê), áîêñ ¹39. . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 (ðàéîí çàâîäó “Áóðøòèí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-95-75, (067) 920-13-28 Àâòîìàéñòåðíÿ “Ëþêñ” 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-05-21 Àâòîìàéñòåðíÿ “Òðè ñëîíà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 366 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 961-72-33 Àâòîìèéêà-Àâòîñåðâ³ñ-Ìàéñòåð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 907-93-57 Àâòîð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 100-77-98, (067) 571-82-09 Àâòîðåìñåðâ³ñ Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-70-66, (362) 43-32-39 Àâòîðåìñåðâ³ñ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-70, 63-66-97 Àâòîñåðâ³ñ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 218-42-14 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-81, 69-05-70 Àâòîñåðâ³ñ “Àâòî&êîë³ð” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-38, (067) 912-41-10 Àâòîñåðâ³ñ “Ãàéêà” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-21-08 Àâòîñåðâ³ñ “Ãåòüìàí” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-05-20, (067) 363-83-50 Àâòîñåðâ³ñ “Åòàëîí” 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 706-30-83, (096) 300-32-04 Àâòîñåðâ³ñ BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-96

Àâòîñåðâ³ñ Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-67 Àâòîñåðâ³ñ Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-91 Àâòîñåðâ³ñ Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-56 Àâòîñåðâ³ñ VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-84 Àâòîñåðâ³ñ ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62 Àâòîñåðâ³ñ ÒΠ“Áîãäàí-Àâòî гâíå” 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 866-44-08, (362) 64-98-10 Àâòîñåðâ³ñ-TIR-ÁÓÑ-ëåãêîâ³ àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-89-16, (362) 28-16-28 Àâòîñåðâ³ñ-ZED 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 252-98-27 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòð âñòàíîâëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 126-99-52 Àâòîñêëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 832-38-03, (095) 055-50-19 Àâòîñêëîñåðâ³ñ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-43 ÀâòîÑïà Êîëîð, ô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . (095) 937-93-84, (067) 362-14-84 Àâòîòåõíîëîã³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-79, (362) 61-99-27 Àâòîòåõñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-18, 24-94-73 Àâòîôàðáà-Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-36-55, (362) 26-79-47 Àâòîõàòêà, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90 Àâòîöåíòð “ÄÏÀ-Ñåðâ³ñ”, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-27-91, (050) 628-03-16 Àëüô, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . (050) 339-31-05, (098) 131-43-75 Àìåãà Ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26, áîêñ ¹6 . . . . . . . . . . . (097) 008-00-04, (066) 658-32-23 Áåãàëü Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 993-34-38, (050) 517-31-90 Á³ìåð, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 492-36-89 Âëàñò, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76 Ãàçîâèê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 056-84-08 óäðàâë³ê-öåíòð, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-09-07, (096) 727-01-11 óäðàâë³êà, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-50, (067) 360-16-61 Ãëóøíèê-ñåðâ³ñ “Íà Õâèëüîâîãî” 33028, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, 7 . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-41, (098) 484-79-71 Ãîðñêîâà Àíæåë³êà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãëèáîêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 436-04-70, (067) 776-26-44 ªâðî ïëþñ, ÑÒÎ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 589-01-06, (098) 124-48-43 Çàõèñò-ñåðâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-34, (362) 62-97-81 ²âàíþê Åäóàðä Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.×åðâîíîã³ðñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-84-58 Êîëîð àâòîïàðê, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-68 Ìàéñòåðíÿ ç ðåñòàâðàö³¿ ñàëîí³â àâòî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-42-16, (067) 363-59-60 Ìàëÿð, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 830-95-95 Ìåëüíèê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-16-41 Ìîòîðíå àòåëüº, ÑÒÎ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-34, (067) 676-37-02 Ïðèâàòíà ìàéñòåðíÿ Ãåðàñèì÷óêà Îëåêñàíäðà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 599-80-66, (095) 141-24-01 Ïóíêò çàì³íè ìàñòèë 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-93 Ðåìçîíà, ñòàíö³ÿ òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-54-01, (097) 034-20-79 гâíå-Àâòî, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 550-85-61, (067) 550-85-62 гâíå-àâòîòåñò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-04, 46-09-05 гâíåíñüêå ðåìîíòíî-òðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî, ÒÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-00, 63-66-19 гâíåíñüêèé àâòîìîá³ëüíèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-97, (362) 62-16-11


ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ

ÑÀÞÐ, àâòîñåðâ³ñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 383-20-50, (362) 62-19-79 Ñ ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 999-88-25 Ñòàí³ñëàâ³â Âàñèëü Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 606-77-85, (362) 28-05-77 Ñòàðòåðè òà ãåíåðàòîðè, àâòîìàéñòåðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 100-62-01 Ñòàñþê ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-98 ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 425-53-44 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-76 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-52-95, (098) 956-73-66 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 359-61-00, (097) 473-10-34 ÑÒÎ “Öåíòðàëüíå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-50-00 ÑÒÎ ÏÏ Þõèì÷óêà Â.Ì. 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-02-88, (362) 62-80-07 Òà÷êè, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-06-07, (362) 61-11-00 Òåìï-Àâòî, ÑÒÎ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Òåõíî-Êîëîð, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (097) 320-38-33, (362) 43-15-12 ÒåõíîÃàçÑåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-75-15 Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19, (095) 886-58-98 Òð³ïëåêñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-82-48 Òóðá³íà, ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 945-08-66 Òóðáî³íâåñòñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-85-10, (050) 375-54-78 ×åìï³îí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 217-05-45, (362) 68-28-88 Øàíñ, ÑÒÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 539-09-05, (096) 222-36-99 Auto Studio 2000, àâòîìàéñòåðíÿ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 921-40-97 Eco TIR Service, ÑÒÎ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèñàäèáíà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-51-00, (050) 731-29-29 WYNN’S, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 509-01-96 Àâòîàòåëüº 34354, ñ.Ñòàðà Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 1 . . . . (067) 784-71-79 Àâòîëàéí, ÑÒÎ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-37-57 Àâòîìàéñòåðíÿ “dzí÷óê” 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . (097) 921-81-29 Àâòîñåðâ³ñ “²ÒΔ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 9 à . . . . . (067) 382-59-69, (362) 61-95-03 Àâòîòðàíññåðâ³ñ, ÏÏ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . (362) 61-16-25 ijâ³òðàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-14, (093) 348-32-81 ²íæåêòîð-äèçåëü-ñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 902-06-69, (050) 375-65-77 Îë-Òðàíñ, ÒçΠ35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 55 ä . . . . . . . . . . . (097) 030-32-32 Ïíåâìîöåíòð ïëþñ, TIR ÑÒÎ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-23-23, (050) 435-23-23 Ðåíàìàêñ, ÒΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . (098) 311-00-11

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ ÑÀÌÎÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57

Karcher, ïðîôåñ³éíà òåõí³êà äëÿ àâòîìèéîê 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 472-25-28, (098) 034-68-08 Mazda, àâòîìèéêà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 216-50-55 New line, àâòîìèéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 637-63-71

85

VIP-Àâòîìèéêà 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-44-84 Àâòîìèéêà 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 904-17-06 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (ðåñòîðàí “Òîðíàäî”) . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 617-78-78 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 182-31-41 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-77 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-75-02, (093) 907-93-57 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 763-50-82 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á. . . . . . . . . . . . . . . . (068) 741-95-97, (093) 383-59-50 33025, ì.гâíå, âóë.Ïðèì³ñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 192-15-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á Àâòîìèéêà “River-On” 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 733-92-62 Àâòîìèéêà “Àâòîãðàä” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 Àâòîìèéêà “Åðë³” 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-00-33, (097) 062-68-20 Àâòîìèéêà “Ïðåñòèæ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 Àâòîìèéêà “×àéêà” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-54-32 Àâòîìèéêà “Ùàñëèâå” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-68-22 Àâòîìèéêà ÊÏ “Àâòîáàçà” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . (098) 961-24-85, (362) 26-75-11 Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (á³ëÿ ÒÖ “Ìaxima”) . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-29-57 Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ “Äåëüô³í” 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73 Àâòîìèéêà ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ ICW 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 342-51-81 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Âëàñò” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-24, (362) 63-08-76 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òà÷êè” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 æ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-00 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-98-50 Àâòîìèéêà ÑÒÎ “Òðåê Àâòî Ñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-16-19 Áàðàíêà, àâòîìèéêà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 290-08-09 Ïóíêò ìèéêè àâòîìîá³ë³â “TIR-Ñòîï” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 106-10-14 РÏðîô³, ÒçÎÂ, îáëàäíàííÿ äëÿ àâòîìèéîê 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-63-23, (362) 62-99-38 Àâòîìèéêà 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . (362) 63-42-48 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 (ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé “Àéâåíãî”) Àâòîìèéêà Êëåâàíü-2 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 18 á . . . . . . . . . (067) 838-03-32

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ ÅËÅÊÒÐÎÌÎÁ²Ë²

33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 207-77-49 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

BYD, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 Fiat, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 HONDA, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 NISSAN, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-04 RENAULT, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 Skoda, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 VALERA-Àâòî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-50-68, (099) 728-46-57 Volkswagen, àâòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06 Àâòî-Äðàéâ, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 540-96-71, (067) 722-15-96 Àâòîáàçàð, ìåðåæà àâòîñàëîí³â 33001, ì.гâíå, âóë.Êëåíîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 035-16-17 Àâòîãðàä 33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-06, 69-00-03 Àâòîñàëîí “Òåìï-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-72 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


86

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ

Àâòîñàëîí BMW 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-54 Àâòîñàëîí Ford 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-66 Àâòîñàëîí Mazda 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-94 Àâòîñàëîí Mitsubishi 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90 Àâòîñàëîí VOLVO 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-86 Àâòîñàëîí ÏÀÒ “гâíå-Àâòî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-30-03, 23-40-72 Àãàò Àâòî, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 182-00-42 Àëüòðà Àâòî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-90, 64-20-56 Áîãäàí-Àâòî гâíå, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-00 Âàëåð³ Ì, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-54 Âåñò Ìîòîðñ, àâòîñàëîí Hyundai 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-72 ³ê Ïàðòíåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-12 ³ê-Åêñïî, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîáçàðñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-03 ³ííåð Ôîðä гâíå, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-38-18, (362) 64-20-66 ²êâà-Ïðîêàò, ïðîêàò ñâÿòêîâèõ àâòî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 405-53-55, (063) 405-53-55 ÌÒÂ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 978-45-08, (3622) 5-31-59 Íîðä³ê Ìîòîðñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-83, 64-20-86 ѳòðîåí Öåíòð гâíå, àâòîñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 320-26-27, (362) 46-05-60 ÑÒÐÎÍÃ-Ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-91, 64-20-92 ªâðîïàÀâòî 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 009-00-33

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Àâòîáàçà, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . (098) 961-24-85, (097) 422-72-22 Àâòîêîìôîðò, ÊÌÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-24 Àâòîëþáèòåëü, êîîïåðàòèâ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-74 Àâòîñòîÿíêà 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-62 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-26 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-70-51, (362) 43-13-73 Àâòîñòîÿíêà ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Àâòîñòîÿíêà ñï³ëêè àâòîìîá³ë³ñò³â 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-81 Äâîðåöü, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 129 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-54-58, 43-54-98 Çà êåðìîì, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 166-55-32 Êîëåñî, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-94 Êðèñòàë, àâòîãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 41

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ Avt SOS, åâàêóàòîð ñåðâ³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-73-73, (066) 774-07-07 DELPOST, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-32-41 Evakuator-Rivne, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 316-33-11, (096) 382-88-59

GABARIT24, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 305-24-24, (073) 073-24-24 Lion Avto Trans, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (ìåòàëîáàçà), îô.207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-39, (066) 987-36-97 Àâ³àïðîåêò, âèðîáíè÷èé êîîïåðàòèâ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . (3622) 5-21-39, (362) 43-01-84 Àâòî-â³æí òðàíñ-ãðóï, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 Àâòîáàçà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Àâòîâ³ê, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-88-57, 28-96-87 Àâòîñâ³ò-Òðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, ê.917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-07 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÅ˲Ò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . (067) 165-93-60, (095) 303-83-07 Àâòîòðàíñêîì, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-12-51 Àâòîòðàíñïîðò-15663, ÒÄ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-86, 24-43-53 Àëüâ³ðîí, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 975-41-14, (362) 46-01-37 Àì³êîð, âàíòàæí³ ïåðåâåçåíÿÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-10, (050) 375-26-07 ÀÌÏ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.909. . . . . . (098) 545-05-04, (362) 46-02-54 Àíòîí³, ÄÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àðãàò-ÞË, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-08 ÀÐÒÅÃÎ-ÒÐÀÍÑ, ÒΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 502-04-38, (066) 426-92-42 Àóòëóê, ÂÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-14 ³êòîð³ÿ-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-85-84 ³ëîíà-ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-73 ³ìàï-Òðàíñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-32, 62-92-99 ÂÌÃ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28/206. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 914-41-05 ÃÎËÄ Ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90 Ãðàáîâñüêèé Îëåêñàíäð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 502-04-38, (066) 426-92-42 Ãþíñåë, ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 327-16-42, (362) 64-20-35 Äèïëîìàò, ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-34-82, (362) 40-65-62 Çàõ³ä-àâòî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-74-95, 63-52-72 Çàõ³äòðàíñåêñïåäèö³ÿ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03-38, (362) 64-46-06 Çîðÿ ³êòîð Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-88, 23-01-07 ²ìïåêñ Òðàíñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-20 ²ìïåð³ÿ-Ê, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-60-55 ²íñåòà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-70 ²ÑÒ-Çàõ³ä, ÄÒÅÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-19, 62-56-16 Êàìàç-Äàëü, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-55 Êàìàç-òðàíñ-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-50, 64-27-10 Êàòåô, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-68-15 Êîíþõ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-66-08 Êóä³íîâ Äìèòðî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-03 Êóõðîâñüêèé, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . . . . . . . (067) 363-88-04, (093) 804-04-98 Ëàâðåíòüºâ ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 866-02-73 Ëåîíòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 20 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-60, (362) 63-53-77 Ìàëèìîí Ëàðèñà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.814. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-01 ̳êî òðàíñ, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-71-17


ÀÂÒÎØÊÎËÈ

ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 334-49-70, (067) 424-07-94 Íîðäåê, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-27-20 Ïàëòðàíñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-43-54, (098) 318-05-63 ϳí³ùóê Íàòàë³ÿ Îëåã³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-19, 61-06-28 Ïîãíîºâñüêà Òåòÿíà Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 6, îô.625 . . . . . . . . . . . (067) 364-22-21, (099) 733-76-00 Ïîñëóãè åâàêóàòîðà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 312-22-70, (050) 537-11-85 Ïîñëóãè åâàêóàòîðà òà ìàí³ïóëÿòîðà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85 Ïðèâàò-Òðàíñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 346-57-80, (362) 62-32-76 Ðàäîâåí÷èê ³êòîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 594-62-59 гâíå-Ò²Ð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 460-08-77 гâíåíñüêå ÀÒÏ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10 гâíåíñüêå âèðîáíè÷î-àâòîòðàíñïîðòíå îá’ºäíàííÿ ÎÑÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-37-75, (068) 823-20-10 гâíåÒðàíñÅêñïåäèö³ÿ, ÄÏ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-13, 62-30-36 гâíåòðàíññåðâ³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.704 . . . . . . . . . . . (362) 60-88-31, 60-88-35 Ñàìîòþê Îñòàï Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-72 ÑÀÒ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-99-09 Ñì³ëÿíåöü Âàëåð³ÿ Âàëåð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-67, (362) 62-32-50 ÒÅÊ “гâíåóêðòðàíñ”, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-00 Òåê Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-45 Òåêñ, ÌÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-43 Òðåê-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-31, 63-00-32 Òðîô³ì÷óê ²ãîð Ôåäîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-33-22, (362) 64-43-96 Ô³ðìà ÌÀË, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 534-48-08, (362) 60-97-96 Ôóðìàí Âÿ÷åñëàâ Âñåâîëîäîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 393-97-77, (093) 838-47-77 Øåâ÷óê Ñåðã³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-89-05 ÀÂÂÎ-93, Ôà 35332, ñ.Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-98 Áóêàòà Ðóñëàí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-15-25 ijãåð Òðàíñ, ÒçΠ35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ñâîáîäè, 3 ã . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-86-66 Ïîë³ññÿáóäðåñóðñè, ÏðÀÒ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 36 . . . . . . . . . . . . . (362) 27-21-50 Ðàâ³ñ, ÒçΠ35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-55-81, (362) 27-87-73 Òð³àíåêñ, ÒçΠ35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118 . . . . . . . . . . (067) 440-14-80

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

Íàòàë³ÿ, ÏÏÔ 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . (096) 294-51-16, (095) 686-16-69, (362) 64-20-98 Quick bus, òðàíñïîðòíå àãåíòñòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 306-70-39, (097) 699-32-45 Àâòî-Ëàéô, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . . . . (050) 719-33-33, (063) 233-22-33 Àâòîåêñïðåñ-ïðåñòèæ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 773-17-13, (362) 60-80-08

87

³ää³ëåííÿ гâíåàâòîòðàíññåðâ³ñ ô³ë³¿ гâíåíñüêèé ÄÎÍÊÊ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-46-48, (097) 474-78-60 Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 235-07-70, (050) 923-55-99 Êîìïàí³ÿ àâòîáóñíèõ ïåðåâåçåíü, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-44 Êîðåöüàâòîòðàíñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-16-28 Ëîç³íñüêà Ëþäìèëà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-08-06, (362) 69-05-77 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ, ÐÒÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-96-74 ÐÀË-Åêñïðåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-48-40, (093) 443-99-95 гâíå Òðàíñ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 990-53-03, (362) 24-10-90 гâíå-ÏÀÑ, ÊÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-22-83 гâíååëåêòðîàâòîòðàíñ, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-54, 63-65-24 Ñïðèíòåð-Ëþêñ, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 959-52-22, (063) 322-78-62 Ôåðåíñ ³ Ê-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-35-45, (067) 337-35-45 Ô³ðìà “Ñàëàíã” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 Øàëåíà ÷åðåïàõà, ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . (096) 303-60-60, (063) 848-40-40 Ëàñò³âêà, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 9, (096) 528-85-40, (362) 20-63-30

ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯ Àâòîâîêçàë гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-14 Àâòîñòàíö³ÿ Çàë³çíè÷íà 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-02 Àâòîñòàíö³ÿ ×àéêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-85, 24-12-11 Àâòîñòàíö³ÿ Áåðåçíå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-58 Àâòîñòàíö³ÿ Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-57-52 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîùà 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-10-33 Àâòîñòàíö³ÿ Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-12-89 Àâòîñòàíö³ÿ Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-32 Àâòîñòàíö³ÿ Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-09 Àâòîñòàíö³ÿ Çàð³÷íå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-13 Àâòîñòàíö³ÿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-65 Àâòîñòàíö³ÿ Êîðåöü 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 115 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-41 Àâòîñòàíö³ÿ Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-15 Àâòîñòàíö³ÿ Êóçíåöîâñüê 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-35 Àâòîñòàíö³ÿ Ìëèí³â 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.гâíåíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-50-44 Àâòîñòàíö³ÿ Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-21-05 Àâòîñòàíö³ÿ Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-31 Àâòîñòàíö³ÿ Ðîêèòíå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-11-37 Àâòîñòàíö³ÿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-39-36

ÀÂÒÎØÊÎËÈ Àâòîëåä³, öåíòð âîä³éñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-73-71, (050) 265-13-33 Àâòîìîá³ëüíà øêîëà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 226-79-96, (362) 62-35-03 Äóêàò, àâòîøêîëà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 699-00-99 гâíåíñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-48-98 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


88

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

гâíåíñüêèé äåðæàâíèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-57, 63-73-35 Öåíòð ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè âî䳿â ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-67

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÀÄÂÎÊÀÒ ÑÎÊÎË ÄÌÈÒÐÎ ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×

33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 1, îô.301, (067) 560-00-21 Àäâîêàòñüêå áþðî Îëåêñàíäðè Êàëåíñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . (067) 113-79-34

Àäâîêàò Áàêóí Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 33, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-32 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Àíäð³é Þð³éîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-83-24 Àäâîêàò Áàðàøèâåöü Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 583-57-11 Àäâîêàò Áàðèëþê Àëëà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4, ê.6 . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-65, (067) 972-88-75 Àäâîêàò Áëÿøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 28 á, îô.30 . . . . . (067) 362-05-42, (362) 64-24-25 Àäâîêàò Áîäðÿãîâ ³êòîð Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 976-05-08 Àäâîêàò Áîé÷óê Êîñòÿíòèí Ìåôîä³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.932 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-81-96, (067) 500-75-53 Àäâîêàò Áîé÷óê Îëåíà Ïåòð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, ê.222. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 754-50-71 Àäâîêàò Áîÿð÷óê Æàííà Âîëîäèìèð³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 19, îô.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 225-07-98 Àäâîêàò Áðàæí³êîâ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . (362) 26-95-01, (050) 435-20-35 Àäâîêàò Âàéíøåëüáîéì Ìèõàéëî ²ñàêîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94 Àäâîêàò Âëàñèê ³êòîð³ÿ ßê³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 595-21-18 Àäâîêàò Âîéòþê Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Âèäóìêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 143-73-01, (050) 435-48-40 Àäâîêàò Âîéöåøóê Àíàòîë³é Îëåêñ³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 637-10-42, (098) 245-33-69 Àäâîêàò Âîëîøèí Ëåîí³ä Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 662-32-69, (362) 62-33-13 Àäâîêàò Ãâèçäîâñüêèé Àíàòîë³é ªâñòàô³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.207 . . . . . . . . . . . . (067) 977-85-45, (063) 520-87-10 Àäâîêàò Ãíàòþê Þð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-71-58 Àäâîêàò Ãîëóá Âàëåíòèí Àíàòîë³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-24-90 Àäâîêàò Ãðîç³ê ²âàí ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-86-31 Àäâîêàò Äàâèäþê Àíäð³é Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-57-00 Àäâîêàò Äàâèäþê Ìèõàéëî Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 360-19-91 Àäâîêàò ijîí³ñüºâ ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ôðóêòîâà, 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-20-58 Àäâîêàò Æèë³íñüêà Òåòÿíà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75 Àäâîêàò Æèë³íñüêèé Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-13, (068) 335-16-02 Àäâîêàò Æóêîâñüêà Ñâ³òëàíà Àíàòî볿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 939-20-30, (050) 642-96-92

Àäâîêàò Æóêîâñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 361-44-73, (050) 917-36-61 Àäâîêàò Çàòèííèé Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 480-00-62 Àäâîêàò Çðàæåâñüêà ßíà Îëåã³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 934-39-93 Àäâîêàò Êàë³í³÷åíêî Íàòàë³ÿ Àíàòî볿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 587-80-45 Àäâîêàò Êàòåðèí÷èê Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-04-46 Àäâîêàò Êâàñèëîâåöü Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.205. . . (063) 334-93-93, (050) 376-97-49 Àäâîêàò Êîæåìÿê³íà Âåðîí³êà ²ãîð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 342-42-33, (362) 45-47-57 Àäâîêàò Êîæóõîâñüêà Çîðÿíà ³òà볿âíà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-65-79 Àäâîêàò Êîçàê Àë³íà ³êòîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-34-95 Àäâîêàò Êîëåñíèê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-79, (067) 732-97-95 Àäâîêàò Êîëÿäà Äìèòðî Ìèêîëàéîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 32, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 599-36-18 Àäâîêàò Êîñòþêîâè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.109 . . . . . . . . . . . . (097) 142-13-06, (066) 938-95-47 Àäâîêàò Êðèæîâ Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-74-44 Àäâîêàò Êóçüìåíþê Íàòàë³ÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-80-07, (097) 528-32-68 Àäâîêàò Ëóöèê Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 348-86-95 Àäâîêàò Ëóöþê Ìàêñèì Ïàâëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Àäâîêàò Ëóöþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-44-74, (050) 375-07-78 Àäâîêàò Ëþøèí Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 247-96-47, (362) 62-06-08 Àäâîêàò Ìàêñèìîâè÷ Ìàêñèì Ìèêîëàéîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-96-95 Àäâîêàò Ìàðêîâè÷ ³êòîð³ÿ Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 163-06-41 Àäâîêàò Ìàñëþê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-86-53 Àäâîêàò Ìàñþê Åäóàðä ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-93, (067) 748-49-91 Àäâîêàò Ìàòâ³é÷óê ³òà Îëåêñ³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 815-16-47 Àäâîêàò Ìåëüíèøèí Âàñèëü Äìèòðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2, îô.190. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 845-85-20 Àäâîêàò Ìîðîç Ëþäìèëà Ñâÿòîñëàâ³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (096) 456-38-94 Àäâîêàò Ìóðàâñüêà Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-41-62 Àäâîêàò Íîâàê Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.207 . . . . . . . . . . . . (097) 545-60-80, (095) 454-94-68 Àäâîêàò Íîãà÷åâñüêèé ³êòîð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-42-11 Àäâîêàò Îâä³é÷óê Îêñàíà Îëåêñàíäð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-79-93, (097) 539-00-23 Àäâîêàò Îãîðîäíèê Ìàêñèì Ñåðã³éîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Âèäóìêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-31-23, (097) 894-16-06 Àäâîêàò Îí³ùóê Âàëåð³é Ïåòðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 464-66-44 Àäâîêàò Îðëîâñüêà ßðîñëàâà Áîðèñ³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-10-76 Àäâîêàò Ïàí÷åëþãà Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 133-68-51, (063) 925-82-08 Àäâîêàò Ïåòðóøèí Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 911-93-35 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²âàí ²ãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-61-69 Àäâîêàò Ïèëèï³â ²ãîð ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 986-28-30 Àäâîêàò Ðåäçåëü Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-50-88 Àäâîêàò Ðèá÷åíêî Àíòîí Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 473-90-00 Àäâîêàò Ðîìàøêî Ëþäìèëà Ãðèãîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 320-34-69 Àäâîêàò Ðóäèê Îëåêñàíäð Àíäð³éîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 525-98-74 Àäâîêàò Ðóäèêà Ñâ³òëàíà Þõèì³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4, 2-é ïîâ. . . . . . . . (096) 217-98-58, (050) 375-08-07 Àäâîêàò Ñàâóðêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-75


ÀÏÒÅÊÈ

Àäâîêàò Ñàâ’ÿê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.321 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 927-11-61 Àäâîêàò Ñåìåíêî ³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.103 . . . . . . . . . . . . (096) 450-32-69, (050) 770-08-15 Àäâîêàò Ñìîëÿðîâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8, ê.71 . . . . . . . (097) 799-76-91, (099) 267-10-18 Àäâîêàò Ñîêîë Àëëà Ôåîôàí³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-33, (067) 360-52-42 Àäâîêàò Ñîë³ì÷óê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-31-21 Àäâîêàò Ñîðîêà ³òàë³é Ãðèãîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-19-88 Àäâîêàò Ñóëêîâñüêèé Áîãäàí Ïàâëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-20 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé Ïàâëî ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-44 Àäâîêàò Òàðíîâåöüêèé ßðîñëàâ Ìèðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-28-02 Àäâîêàò Òåïåðèê Îêñàíà Âàñèë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 725-73-22 Àäâîêàò Òåïåðèê Îëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Àäâîêàò Òóðîâè÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 748-22-36 Àäâîêàò Óäîâè÷åíêî Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-06-60 Àäâîêàò Ôåñîâåöü Âàëåð³é Ïåòðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 515-12-86 Àäâîêàò Ô³ëàòîâà Àëëà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.316 . . . (050) 204-41-44, (098) 357-73-50 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâ Âîëîäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 541-02-51 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâà Íàä³ÿ Ïåòð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-56-42 Àäâîêàò Öóíÿê Âîëîäèìèð Éîñèïîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-80-80, (362) 62-11-22 Àäâîêàò Öóíÿê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6/4 . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-63-61, (362) 62-11-22 Àäâîêàò ×åõîìñüêèé Îëåã Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-37-72, (097) 739-43-03 Àäâîêàò ×îðíîáðèâèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 388-01-92 Àäâîêàò Øàõîâñüêèé Âîëîäèìèð Îëåãîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 703-74-95 Àäâîêàò Øåâ÷óê Îêñàíà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-42, (097) 990-02-40 Àäâîêàò Øåâ÷óê Ðóñëàí Ñòåïàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . (097) 990-02-40, (362) 62-05-42 Àäâîêàò Øåíäåðà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.120 . . . . . . . . . . . . . (097) 921-08-03, (362) 40-50-91 Àäâîêàò Øåðóäà Îëåíà Ïàâë³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 843-93-29 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíàòîë³é Êàçìèðîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 955-65-16 Àäâîêàò Øìàéõåëü Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 273-72-71 Àäâîêàò Øì³ä ³òàë³é Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 122-52-43 Àäâîêàò ßðåìà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-78, (067) 974-99-88 Àäâîêàòñüêå áþðî ³òàë³ÿ ʳòîâñüêîãî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-24-13 Àäâîêàòñüêå áþðî Ìîñ³é÷óêà Àíäð³ÿ ³êòîðîâè÷à 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-53-50 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Âîëîøèí ³ ïàðòíåðè” 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 662-32-69, (362) 62-33-13 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “²ÑÒÈÍÀ” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.321 . . . (067) 319-17-53, (362) 40-12-21 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Êàëüêà ³ Ëóöèê” 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 970-59-82 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Ïàâëî Ëóöþê ³ ïàðòíåðè” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “гâíåÏðàâî” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 056-33-78, (098) 476-27-48 Àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ “Ñïðàâåäëèâ³ñòü” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 539-00-23, (097) 770-11-84 Ãàðàíò-ðåºñòð, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 44 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-01, 63-74-17 Ïðàâî, àñîö³àö³ÿ àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-71 Ðàäà àäâîêàò³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 3, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-38 гâíåíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Ñï³ëêè àäâîêàò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16, îô.17. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-72 гâíåíñüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-08-40

89

Ùåðáÿê òà ïàðòíåðè, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-75-07, (362) 45-45-62 Þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ “ÐÀÌ”, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 330-46-20 Þðèäè÷íà ô³ðìà “Ì” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 43-34-05, (067) 943-21-94

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! WINETIME, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-65 Áàÿäåðà Ëîã³ñò³ê, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 413-49-70, (362) 61-70-56 Ëåã³îí-Òðåéä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîøåíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-13-86, (067) 243-75-41 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÐÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-20 Ñï³ð³ò-ÐÂ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-49, 28-85-76 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 Ì-Òðåéä, ÒçΠ34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-88

ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ Àíòèêâàð³àò äàâíüîãî ì³ñòà, òîâàðèñòâî êîëåêö³îíåð³â, ÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-24-06, (067) 759-60-18 Øàáàë³í, ãàëåðåÿ àíòèêâàð³àòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-55

ÀÏÒÅÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Àïòåêè 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-16 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-91 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-33-63, (063) 967-91-00 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 585-62-46 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


90

ÀÐÕ²ÂÈ

Àïòåêà “Alvita” 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 270-30-98 Àïòåêà “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-31 Àïòåêà “Çäîðîâà ðîäèíà” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-61 Àïòåêà “Çäîðîâ’ß”, ìåãààïòåêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-01 Àïòåêà “Êîï³éêà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-14 Àïòåêà “Ìàòåð³ ³ äèòèíè” 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-75 Àïòåêà “Ïàíàêåà ôàðìà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-08, (097) 405-33-59 Àïòåêà “Ïîäîðîæíèê” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-27-08 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 169-98-84 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 169-98-66 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 162-07-28 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 163-66-47 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 163-66-45 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 555-84-36, (362) 26-05-64 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-16-62 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-13-02 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 188-97-67 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 181-12-77 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 163-78-41 Àïòåêà 24, àïòåêà, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-54 Àïòåêà îïòîâèõ ö³í 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-51 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-39 Àïòåêà ÏÔ “²íòåð-ñåì-Õ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-80 Àïòåêà ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-22-64 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-05 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-18 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-68 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-89 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-50 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-37-30 Àïòåêà ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ” 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-39 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-01 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-91 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-20 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-33 Àïòåêà ÒçΠ“гâíåë³êè” 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-71, (362) 26-67-51 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 (ãîòåëü “Ìèð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-88 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-19-06 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-62-87 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-75, (362) 26-79-95 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-43-91 Àïòåêà ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-90, 26-47-17 ¹3 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-99 ¹4 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-76 ¹5 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-06 ¹15 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-89 ¹26 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-85 ¹28 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-93 ¹43 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ¹70 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-76 ¹74 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-19 ¹109 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-55 ¹110 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-67-88 ¹121 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-15-01, 28-77-94 ¹122 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-04 ¹134 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-13-21 ¹135 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-83 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 Àïòåêà ÒΠ“Òåòðàìåä” ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-41 ¹7 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-41 ¹13 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-52 ¹14 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-37 Àïòåêà ¹10 ÏÏ “Àïòåêà” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-58 Àïòåêà “Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ” ¹2 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-17, 62-20-17 ¹9 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-95 ¹12 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7 . . . . . . . . . . . . (093) 223-84-29, (362) 62-81-44 ¹15 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-97 ¹26 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (073) 311-32-54, (362) 68-00-02

Àïòåêà ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹12 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-38-40, (067) 223-34-21 ¹22 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-74-85 Àïòåêà ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-60 Àïòåêà ¹2 ÏÌÔ “Ìàã³ñòð” 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-45 Àïòåêà ¹47 ÒçΠ“Ñàëüâå” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-95, (067) 370-77-16 Àïòå÷íà äîâ³äêà ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 15-67 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹1 àïòåêè ¹43 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 Àïòå÷íèé ïóíêò àïòåêè ¹70 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 Àïòå÷íèé ïóíêò àïòåêè ¹109 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à ¹2 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 Àïòå÷íèé ïóíêò àïòåêè ¹121 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 à ¹2 33010, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 18 ¹3 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-24 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹1 àïòåêè ¹135 ÒçÄ “гâíåôàðìàö³ÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã Àïòå÷íèé ïóíêò ¹5 ÏÏ “Àïòåêà” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-79 Äîìàøíÿ àïòå÷êà, àïòåêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-46-04 Ìåðåæà ñ³ìåéíèõ àïòåê 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-11-71 ѳäóñ, ìåðåæà àïòå÷íèõ çàêëàä³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 Öèòðóñ-ôàðì, àïòåêà ¹4 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-35 ¹6 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-36

ÀÐÕ²ÂÈ Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-76-78 Àðõ³âíèé â³ää³ë гâíåíñüêî¿ ÐÄÀ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-32 Äåðæàâíèé àðõ³â гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 1-é êîðïóñ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-76-01, 63-66-94 2-é êîðïóñ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-23 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé íîòàð³àëüíèé àðõ³â ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-16 Òðóäîâèé àðõ³â гâíåíñüêîãî ðàéîíó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-35-35 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÂÊ ì³ñüêèõ ðàä 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ïðîìçîíà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-35-85 35600, ì.Äóáíî, âóë.Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÐÄÀ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-37-07 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-24 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-71 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-24 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-72 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-03-60 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-54 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-50-40 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-19-33 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-60 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-42 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-42 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-24-23 Ðàéîíí³ ì³ñöåâ³ àðõ³âè 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-46 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-58-44 Òðóäîâ³ àðõ³âè ì³ñüêèõ ðàä 35600, ì.Äóáíî, âóë.Îëüãè Êîáèëÿíñüêî¿, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-40-56 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-30-74 Òðóäîâ³ àðõ³âè ðàéîí³â 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-42-26 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.1 Òðàâíÿ, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-45-10 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-17 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-21-80 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-20-78 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 124 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-30-98 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-73 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-17-84


ÁÀÍÊÈ

ÀÒÅËܪ Ç ÏÎØÈÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄßÃÓ ÊÀËÈÍÀ, ÑÀËÎÍ ÏÎØÈÒÒß ÒÀ ÂÈØÈÂÀÍÍß

E-mail: kalina1salon@gmail.com 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 26. . (096) 307-56-48, (362) 62-31-75

Classic, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69, ê³îñê ¹9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 960-48-11 Family Look, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 469-15-12 KLASIK-A, àòåëüº 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 511-34-70 Lelita, àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.203 . . . . . . . . . . (067) 859-09-58, (063) 687-07-79 Madame, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 545-49-75 SANDRA, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . (098) 570-91-59, (050) 375-24-81 Tavita, ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 796-05-69, (362) 43-63-43 Àëåí, ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 (çà á³ñòðî “Àì³ãî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 117-56-28 Àíæåë³íà, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 298-31-68, (063) 695-37-50 Àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-56-27 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 411-36-46 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 39 . . . . . . . . . . . (067) 113-42-66, (095) 835-35-90 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 421-44-98 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.114 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 543-55-72 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 102-51-66 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-14-23 Áîãåìà, àòåëüº-ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-40 Âèäóìêà, äèçàéí-àòåëüº 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 798-69-35 ³êòîð³ÿ, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó îäÿãó 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.214, 215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 950-89-47 ³íòàæ, ñàëîí-àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.306. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-42-78 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.325. . . . . . . . . . (097) 033-42-78, (093) 677-16-66 Äàðèíà, àòåëüº 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 040-05-05 Äæåì, àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 941-15-25 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 624-09-54 Äîìàøí³é êðàâåöü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.112 . . . . . . . . . . . . (097) 842-62-08, (095) 943-88-33 Åêñêëþçèâ-Ñòèëü, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 474-78-81 Åëåãàíò, àòåëüº 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-97-58 Åëåîí, ñàëîí åêñêëþçèâíîãî ïîøèòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åëåîí-Åêñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . (097) 581-02-66, (067) 363-20-40 Åë³ò-Ïëþñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 905-11-20, (362) 26-88-95 ²ðèíà, ì³í³-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (096) 778-74-65 ²ðìà, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-26, (067) 899-79-50 Êàð³íà, àòåëüº 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 264-82-15 Êîêåòêà, ñàëîí-àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-48-16, (098) 275-89-91 ˳ëà, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-67-57 Ìàéñòåðíÿ áëàãîä³éíà ç ïîøèòòÿ îäÿãó 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ìàéñòåðíÿ ìîäè òà ñòèëþ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.204 . . . . . . . . . . . . . . (098) 465-50-52, (050) 217-89-78 Ìàëüâà, àòåëüº, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 265-72-76 ̳ëåä³, àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-39-65

91

Ïðîâàíñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 583-34-04 Ñàðàôàí, àòåëüº 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, ê.407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-44-89 Ñåðæ+Íàòàë³, àòåëüº 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 436-08-83 Ñèëóåò, àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-74-21, (097) 926-01-65 Ñèëóåò, øâåéíå àòåëüº, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-57 Ñòèëü, ñàëîí-àòåëüº 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê (3-é ïîâ.), ê.7 . . . . (066) 372-24-28, (068) 506-78-78 Òàõ³îí, ÏÂÊÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 382-77-68, (068) 569-39-39 Òâ³é ñòèëü, àòåëüº 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 617-28-48 Ôàíòàçåðêà, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-99-40 Õ³òîí, àòåëüº 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 763-17-80 Øàíñ, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 983-37-22, (362) 63-64-56 Øàðì, àòåëüº 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”),(067) 975-90-45 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹63 . . . . . . . . . . (067) 975-90-45 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 959-90-58, (095) 932-94-11 Øïóëüêà, àðò-àòåëüº 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 846-50-75

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Óêðà¿íñüêà ðåã³îíàëüíà àóäèòîðñüêà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, ê.68 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93 Àëüôà-Àóäèò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-18-14 Àóäèò-ñòàíäàðò, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25 ÀÓÄÈÒÎÐÑÜÊÀ ÊÎÌÏÀÍ²ß “Å˲Ò-ÀÓÄÈÒ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.3, 4. . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-74, (050) 375-21-82 Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “²íîàóäèò”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-40, (050) 339-33-33 Àóäèòîðñüêà ô³ðìà “Íèâà-Àóäèò”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-93, 62-06-11 Âåð³ô-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-61, (067) 364-30-87 Ãàðàíò ïåðøèé, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-73-74 ²íôî-Ñåðâ³ñ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 ²íôîðì-Äåëüòà-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 900-29-66, (066) 033-88-52 Ìð³ÿ-àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-45-75, 63-66-46 ÍÂ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, ê.68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-93 Ïðèâàò-Àóäèò, ÀÔ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-11, 63-45-13 гâíå-Êîíñàëòèíã-Àóäèò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-08, (067) 685-13-81 Óêðàóäèò-гâíå, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-07

ÁÀÍÊÈ IdeaBank, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-23, 46-01-24 À-ÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 27 ¹141 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-32-17 ¹142 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09 ¹143 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09 ¹169 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-06 Àëüôà-Áàíê, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-80 Áàíê “Ëüâ³â”, ÀÊÁ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-48, 62-33-16 ³Åñ Áàíê, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-99, 63-46-70 Åêñïðåñ-Áàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-02-32, 26-69-64 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


92

ÁÀÑÅÉÍÈ

ÊÁ “Ãëîáóñ”, â³ää³ëåííÿ ¹22 ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-00-32, 42-00-31 ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-02-50 ÊÐÅÄÎÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ó ì.гâíå, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-60, 69-22-62 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-68 ÎÒÏ Áàíê, ÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-52, 69-55-55 Îùàäáàíê, ÐÎÓ ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-94-14, 64-94-97 Îùàäáàíê, ÒÂÁ ¹10017/02 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-81-45 ¹10017/037 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-15 ¹10017/038 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-15 ¹10017/039 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-71 ¹10017/041 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-98 ¹10017/044 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-74 ¹10017/045 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-30 ¹10017/047 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-02-73 ¹10017/048 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-62, 64-39-60 ¹10017/049 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-53-44 ¹10017/050 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-15 ¹10017/051 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-22 ¹10017/053 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-12 ¹10017/054 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-64-63 ¹10017/056 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-54-96 ¹10017/065 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-25-23 ¹10017/066 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-63 ¹10017/067 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-73 ¹10017/073 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-69 ¹10017/079 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-15-80 ¹10017/0178 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-05 ¹10017/0184 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-46 ¹10017/0186 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-67 Ïåðøèé Óêðà¿íñüêèé ̳æíàðîäíèé Áàíê, â³ää³ëåííÿ ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-40, 62-34-17 Ïîëòàâà Áàíê, ÐÐÓ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-09, 26-15-38 Ïðàâåêñ-áàíê, ÊÁ, ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-54, 69-24-60 ÏðèâàòÁàíê, â³ää³ëåííÿ ÐÔ ÊÁ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 à 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 Òåëåôîí óñ³õ â³ää³ëåíü . . . . . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) ÏðèâàòÁàíê, öåíòð ðîçâèòêó á³çíåñó ÐÔ ÊÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ïðîì³íâåñòáàíê, ðîçäð³áíå áåçáàëàíñîâå â³ää³ëåííÿ ¹112, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-86 Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, áàçîâå â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ñáåðáàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ¹2 ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-49 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-00 ÓÊÐÃÀÇÁÀÍÊ, â³ää³ëåííÿ ÐÎÄ ÀÁ ¹100/17 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-24 ¹101/17 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-89 ¹104/17 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-67-14 ¹105/17 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-16-68 ¹115/17 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-51-20 ¹116/17 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-19 Óêðåêñ³ìáàíê, ô³ë³ÿ ÀÒ ó ì.гâíå 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-68, 63-41-03 Óêð³íáàíê, РÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-76, 26-59-03 ÓêðÑèááàíê, Âîëèíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-22, 69-22-04 ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÒ ¹114 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-48, 23-70-91 ¹612 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-12, 64-27-14 ¹636 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-16

Óêðñîöáàíê, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹730 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-56 ¹733 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-03 ¹742 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 (Áà “Åï³öåíòð”). . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-30 Óí³âåðñàë Áàíê, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ¹1 ÏÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-02-00, (362) 63-40-05

ÁÀÑÅÉÍÈ Áàñåéí ãóìàí³òàðíî¿ ã³ìíà糿 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîô³¿ Êîâàëåâñüêî¿, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-21 Áàñåéí ÄÞÑØ ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-05-66, 64-05-97 Áàñåéí ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.².Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Áàñåéí ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-00-37 Áàñåéí öåíòðó çäîðîâ’ÿ ³ êðàñè “Àêâà Ðàé” 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (067) 325-76-15, (066) 469-43-90 ϳäêîâà, áàñåéí 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-34, (362) 45-44-53 Ïëàâàëüíèé áàñåéí ÄÞÑØ ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-11

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ ¹2 33025, ì.гâíå, âóë.Çàë³çíè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-18-05 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58 ¹4 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 12 â ¹5 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 63 ¹6 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 101 å. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-08 ¹7 33010, ì.гâíå, âóë.³òåáñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-82 ¹9 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-36, 26-78-86 ¹10 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-47 гâíåíñüêà ì³ñüêà á³áë³îòåêà (ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé) 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-53, 5-42-86 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé ÐÎÐ, ÊÇ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-68 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-91 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-86, 26-19-94 гâíåíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ìîëîä³ ÐÎÐ, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-60 гâíåíñüêà îáëàñíà íàóêîâà ìåäè÷íà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-43, 26-68-11 гâíåíñüêà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ÐÎÐ, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-49, 26-05-34 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà á³áë³îòåêà ³ì.Â.Ã.Êîðîëåíêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-25 Öåíòðàëüíà äèòÿ÷à á³áë³îòåêà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-29

Á²ÆÓÒÅÐ²ß Accessori, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹75 Kolibri, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 807-54-53 Steel Story, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 841-50-11

Á²ËÜßÐÄͲ Albion, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 256-56-46, (362) 46-03-07 Àðåíà, á³ëüÿðäíèé çàë 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Á³ëüÿðäíèé çàë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 217-53-24 Ãëîáóñ, á³ëüÿðä 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 394-09-09 Ãðàí³ò, á³ëüÿðäíèé çàë 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 506-63-13 Êëóá-á³ëüÿðä 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 27 (ìàãàçèí “Ñâ³ò ñîëîäîù³â”) ϳäêîâà, êàôå-á³ëüÿðä 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-04-50 ϳðàì³äà, á³ëüÿðäíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-51


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

93

Á²ÐƲ

OneLife OneCoin ïðîåêò 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 449-88-70 гâíåíñüêà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-24, 62-05-88 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 837-95-31 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 43, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-22-20

ÁÎÓ˲Íà Òð³óìô, áîóë³íã-êëóá 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 395-04-34 Òóðá³íà, áîóë³íã-öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-77, 46-01-76 Õóò³ð, ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 á/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 695-11-12, (067) 695-21-11

ÁÓÄÈÍÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ Áóäèíîê êóëüòóðè ÓÒÎà 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-74 ̳ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-32-21, (362) 43-93-38 ̳ñüêèé ïàëàö êóëüòóðè, ÊÇ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-79, 24-40-86 гâíåíñüêèé áóäèíîê â÷åíèõ, ÊÏ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-82, (362) 26-85-61 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, ÊÇ ÐÄÀ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-40, 62-08-60 Õ³ì³ê, ïàëàö êóëüòóðè ÏÀÒ “гâíåàçîò” 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-63-40

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÌÊÌ Áåòîí ÒçΠ“Áåòîíåêñ ïëþñ” 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Î.Ñòåôàíîâè÷à, 1 . . (067) 363-13-35, (362) 43-44-04 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. ÁÐÌ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 213-55-52, (067) 362-55-01 ÊÂÁ-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-42-74 Ìåõàãðîáóä, ÑÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-25, 26-18-65 Òêà÷óê ßðîñëàâ ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ïðèëóæíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 573-33-21 Óïðàâë³ííÿ ìàëî¿ ìåõàí³çàö³¿, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-85, 28-55-76

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÊÂÀÍÒ, ÌÏÇÎÂ

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-04-24, (3652) 2-52-22, 2-55-82

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


94

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Ìåòàëî÷åðåïèöÿ гâíå http://nptex.com.ua 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28. . . . . . . . (097) 421-75-17, (050) 554-60-11

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÌÎÍÎ˲ÒͲ ÏÅÐÅÊÐÈÒÒß

Ôóíäàìåíòè, ñõîäèíêîâ³ ìàðø³, êîëîíè. 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-10-99


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÊÎÌÏÀͲß, ÒÎÂ

Öåìåíò òà ì³íåðàëüíèé ïîðîøîê. Ðåàë³çàö³ÿ òà äîñòàâêà. 35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîëîâ’¿íà (êîëèøíÿ âóë.Êîìóíàð³â), 1 à . . . (067) 360-99-97

Ñâ³ò ïîêð³âë³ RUUKKI Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ñàéäèíã, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 281-00-15, (362) 63-08-27 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25. . . . . . . . (098) 273-23-33, (097) 999-90-32 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒΠÂàïíî áóä³âåëüíå. Âàïíÿíå áîðîøíî. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27

Øòóðì, ì³í³-ìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 014-02-35, (098) 804-51-45, (362) 63-53-28 BlokBruk 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 886-00-88 Caparol center 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/1 . . . . . . . . . . (067) 402-60-23, (096) 024-44-46 FABRICK, ÒÌ, ÒΠ“ÓÁÊ Áóä³íäóñòð³ÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-85 Golden Tile, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 Priori, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 301-04-04 Royal Dah, ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-34-58, (362) 40-08-27

95

Àâòîñòðàäà Óêðà¿íà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-47, 46-02-37 Àêìå, ÌÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-96-79, (362) 62-99-55 Àðìîáóäñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-99-81 Àðñåíàë-öåíòð, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.502 . . . . . . . . . . (067) 239-79-38, (362) 63-63-06 Àðòõà, àðõ³òåêòóðíå àòåëüº 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 927-06-96 Áåòîëàí, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . (067) 360-30-32, (066) 449-83-75 ÁÊ Óêðã³äðîêîì, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 12/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-16-45 Áóäâåñò, ÂÊÔ ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-20 Áóä³íäóñòð³ÿðåñóðñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-64 Âåëüá³ê Äìèòðî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 545-45-02, (098) 251-38-48 Âåñò Áðóê, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . (096) 982-00-04, (093) 715-79-95 ³êíà-Äâåð³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, ê.93 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-82-99, (050) 290-35-90 Âñå äëÿ óòåïëåííÿ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 360-18-78, (097) 532-62-65 Ãàëñïåöáóä ÏÐÎ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-44, (362) 46-08-79 Ãîðáà÷ Îëüãà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 583-63-56 Ãóö Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 173-00-77, (067) 363-03-82 Äàõ Ïðîô³ëü, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-35-37, (066) 804-70-71 Äàõ ñòðîé, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 610-88-87 Äàõ Òðåéä, ÒÌ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-22 Äàõáóä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . (067) 362-48-42, (362) 63-38-27 Äàõîâèé ïîì³÷íèê, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-67-12, (362) 45-14-51 ÄàõÒðåéä 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-00-70 ijì-Ñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 210-82-02, (096) 702-17-18 ijìîë Áóä, ÒÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . (067) 165-05-05, (050) 728-31-80 Äîáðîä³é Ðóñëàí Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 791-73-33 ÄÑÏ Ïëþñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-39-39 Äóí³í Âàñèëü Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-43 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “ÄàõÁóä”, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-03-08, (097) 177-57-75 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Åâåðåñò”, ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-52-48 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


96

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Çàõ³ä Ñòåëÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . (050) 694-85-43, (067) 266-36-23 Çàõ³äáóäêîìïëåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . (096) 092-12-62, (068) 036-06-95 dzí÷óê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 770-42-80 ÇÍÍ-ÁÓÄ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . (096) 975-47-40, (362) 62-18-49 ²ÁÊ Âåñòáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.313. . . . . . (067) 364-12-21, (362) 45-41-21 ²çîòåðì-Ñ, ÒçΠϲ² 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-89-11, (067) 364-15-10 Êëàñèêà Êîìôîðòíîãî Áóä³âíèöòâà, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . (067) 363-19-50, (067) 363-19-30 Êîëîðáóä-ÎÃ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, 63-56-99 Êîìïàí³ÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-09-39, (362) 64-31-51 Êðàâåöü Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 514-47-80, (097) 852-84-30 ÊÒ Óêðà¿íà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-07-00 ÊÒÁ-ÃÐÓÏ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-91-41, (067) 373-51-42 Ëàêê³, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 807-56-26 Ëîñ³ê ³êòîð Ñåìåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 å . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 588-69-50, (050) 371-99-60 Ìàã³ê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 674-48-30 Ìàºòîê-Â, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 527-86-86, (362) 68-20-44 Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-28-64 ̳ðàä, ÌÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 958-95-67 ̲ÑÒ²Ì, ÒΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-24-20, (362) 63-66-14 Ìîëäèíã, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-25-60, 43-24-46 Ìóçè÷êî Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-24-09, (362) 24-17-74 ͳê³øà, ÔÎÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 (2-é ïîâ.), îô.220 . . (068) 165-50-78, (050) 578-05-84 ͳêîëåíêî Áîãäàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 787-30-10 Îëüâ³ÿ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-09-02, 69-08-99 Îïîðàáóä, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . (095) 384-55-35, (067) 662-18-20 ϳòêåâè÷ Îëåã Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 698-12-55 Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 461-71-91, (362) 40-03-70 Ðåäâóä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-02-45 Ðåìáóä, ÏðÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 004-04-05 гâíå-ѳ÷, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-57 гâíåâîäêîìïëåêò, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-81-80 гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á (Áàñ³â Êóò) . . . . . . . . (050) 375-35-89, (362) 63-36-93 Ðîéêî Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (066) 027-19-05, (362) 64-43-73 ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ïðåäñòàâíèöòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-75 ÐÓÔ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . (050) 375-15-73, (067) 363-28-00 Ñêèáà Ñåðã³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-35-78, (097) 135-89-80 Ñòàéëèíã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-62, 26-86-67 Ñòðèíãåð, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-55-10, (098) 480-33-55 Ñòóíåð, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-53-56 Ñóô³ò, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-36-76 Òåðìîáóä ÏÏ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . (097) 118-72-32, (050) 751-44-11

Òåõí³ê ³íæèí³ð³íã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð ÐÁÏ), îô.208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 388-31-45, (097) 351-60-50 Òåõíî Àðò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-09-47, (362) 46-04-50 Òåõíîáóä-Ñ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 867-54-32, (067) 883-16-92 Òåõíîãðàí ËÒÄ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-70-76 Òåõíîöåíòð, ͲÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-10, (050) 375-26-07 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 264-99-03, (362) 45-06-43 Òîðãáóä-ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-10-80, (362) 45-06-43 ÒÏÊ Àðñåí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 220-85-21, (362) 62-20-10 ÒÏÊ-Öåíòð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-85-02, (362) 62-33-53 Òð³àäà-Ê, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-87-97, (362) 61-99-69 Óêðâåñòáóä, ÒçΠêîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 (àâòîøêîëà), 2-é ïîâ. . . (050) 435-89-70, (096) 422-02-11 Óêðêðåéäà, ÒÄ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-44 Ôàñàä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 290-12-85, (362) 28-84-01 Ôàõ³âåöü-Äàõ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-65, (050) 435-72-71 Ôåðîç³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (050) 431-16-32, (362) 68-56-29 Ô³ðìà “Òåõí³êà ìîíòàæó”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-32-06 ×åñí³ ïîêð³âë³, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-40-04 Øàáàë³í Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-21, (097) 481-94-44 Øêëÿðñüêèé Îëåêñàíäð Áðîí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-93-29, (095) 486-86-81 Øëÿõçàë³çîáåòîí, ÊÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 979-43-14 ßêîá÷óê Îëåã Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-39-58 ßí÷óê Ëàðèñà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 1 à (Áàñ³â Êóò). . . . . . . . (067) 873-08-53, (098) 660-73-65

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÊÂÀÍÒ, ÌÏÇÎÂ

Âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ áóä³âåëüíèõ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-04-24, (3652) 2-52-22, 2-55-82

вÂÍÅÍÑÜÊÈÉ ÄÎÌÎÁÓIJÂÍÈÉ ÊÎÌÁ²ÍÀÒ, ÒÇÄÂ

Äîñòàâêà áåòîíó ì³êñåðàìè. Ïîñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñàìè. 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . (050) 375-57-47, (050) 484-08-70, (362) 24-11-67, 24-15-71


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Donik Rivne, ï³äïðèºìñòâî 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 886-44-30, (362) 43-69-43 Àâàíãàðä, ÁÊ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-90-75 ÀÊÑ-ÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.510 . . . . . . . . . . . (362) 46-09-46, 43-63-79 Àëüìà Ïðîô³, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3, îô.405 . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-17, (099) 313-26-54 Àíàëîã, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 249-92-98 Àðêîñ-Áóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-45 Áàçèäî, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-26-97, (362) 27-43-24 Áëîê, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-51-75, (362) 68-35-88 ÁÌÓ “Ïðîìæèòëîáóä-2,” ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-43 Áóä³âåëüíà Êîìïàí³ÿ Ñïåö³àë³çîâàíå Óïðàâë³ííÿ ¹39, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-20, (3622) 5-62-72 Áóäêîìïëåêò, ÂÊÔ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-43, (362) 43-06-50 Áóäðåêîíñòðóêö³ÿ, ÏÏ-áóä³âåëüíà ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-29-64, 28-29-67 Áóäòàíäåì-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-07 Âàëåàí ³ Ê, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 910-51-16 Âäîâåíêî Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 951-62-87, (067) 363-32-44

97

Âåñò³íâåñòáóä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 11-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (097) 976-43-86, (362) 63-60-63 ÂÌÏ Åíåðãîêîíñòðóêö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-93 ÂÏ Ôîðòóíà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82 Äåäàë, ²ÁÊ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-35 ijáðîâà-çâ’ÿçîê, ÂÒÔ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à (Á³çíåñ-öåíòð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-19 Äîìîâà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.23 . . . . . . . . . . . . (098) 823-32-30, (362) 40-43-73 Äîí³êñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 291-86-29 Åêîìîëä³íã, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 078-50-60, (362) 63-61-64 Åêîíîì Ñòåëÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.215. . . . . . . . . . (096) 726-19-35, (063) 411-98-03 Åêîðåìáóä, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-56, 28-86-14 Åêîòåõìàðêåò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-39 Åíåðãåòèêà Äîñêîíàë³ñòü Ïðàâî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-70 ªâðîáóä-Ì, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-72, 64-18-71 ªâðîáóäêîìôîðò, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 1/187. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-76 ªâðîáóäìîíòàæ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-10-67, (362) 26-94-24 Çàõ³äáóä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 44/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-41-97, (068) 735-88-31 Çàõ³äáóäöåíòð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-54, 68-26-54 Çàõ³äêðàí, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-10, (050) 375-26-07 Çàõ³äíà Åëåêòðî Ñèñòåìà, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à, îô.17-18 . . (068) 768-43-41, (066) 044-99-18 Çàõ³äñïåöïðîììîíòàæ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-90, (362) 43-22-99 ÊÒÁ, ÊÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 à . . . . . . . . . . . . (067) 256-39-61, (362) 63-30-33 Êóë³í³÷ Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 800-74-11 Ëàì-Áóä, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44 Ìàêñ-Áóä, ÏÏÔ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-23-24 ÌÂÌ Ïëþñ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, êîðïóñ 2, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-98 Ìîíîë³ò Êàíüéîí, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-54-04 Ìîíîë³ò Ïëþñ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 329-80-76 Íîâà Ñòð³ò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 á, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-01-36 Íîâ³ âèì³ðè, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 606-77-76, (362) 64-24-46 Îïîðÿäáóä, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-45 Îðàíò ËÒÄ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-77, 61-09-53 Ïîëìàêñ-ËÒÄ 33028, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Ãðåá³íêè, 5/2 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 603-71-90, (362) 26-84-11 Ïðîìáóä 8, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-17 ÐÅÁÅËÑ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-43-62 Ðåëáóä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-10-07 Ðåìáóäìîíòàæ³íäóñòð³ÿ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-29 ÐÅÍÎÌÅ-ªÂÐÎÁÓÄ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-68 гâíåàãðîåíåðãî ³ êîìïàí³ÿ, êîìàíäèòíå òîâàðèñòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-87-78 гâíåàãðîñïåöìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-51, 24-43-35 гâíåáóä, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-46 гâíåì³ñüêáóä, ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-05 гâíåíñüêà åíåðãîêîìïàí³ÿ, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-86-77 гâíåíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 106 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-91, 28-87-43 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


98

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

гâíåíñüêèé ìîëîä³æíèé æèòëîâèé êîìïëåêñ “ѳì’ÿ”, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 гâíåïðîìåêîáóä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-22-20 вÂÍÅÑÏÅÖÁÓÄ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-85-74, 60-85-75 гâíåòðàíñáóä, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . (050) 505-16-39, (362) 64-50-73 Ñàíòåõáóä Ê, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-23 Ñåðâ³ñ ijì, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-44 Ñîëà, ÏÏ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-29 Ñòàòóñ ãðóï, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . (362) 46-02-07, 46-02-06 Ñòèëü-äåêîð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-42 ÑÒ²ÎË, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-78-27, (3622) 5-20-74 Ñòðàòîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-15-80, (050) 668-18-26 Ò³òåíêî Äàí³¿ë ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 297-78-56 Óêðäåêîð, ÒΠÂÊÊ 33010, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 879-35-92, (362) 63-33-14 Ô³àëêà, ÏÂÊÔ 33013, ì.гâíå, ïðîâ.Øïàí³âñüêèé, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-07-39, 60-91-60 Ô³ðìà Îïîðÿäðåìáóä, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-18, 40-13-45 Ôóíäàìåíò, ÒçΠô³ðìà 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 â . . . . . . . . . . (067) 362-18-41, (362) 63-59-49 Öåíòð ã³äðî³çîëÿö³¿, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.34 á. . . . . . . . . . . . . . (096) 773-95-83, (362) 62-04-28 ײÏ, ÒçΠÂÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 670-18-32, (362) 26-66-90 ØÀÃÁÓÄ-12, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.9 . . . . . . . . . . . (096) 589-75-17, (362) 62-14-90

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ ²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ 1 Ñ: ϳäïðèºìñòâî. Áóõãàëòåð³ÿ. Ïðîäàæ, ñóïðîâ³ä, ìîäèô³êàö³ÿ, íàâ÷àííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 682-64-03, (067) 682-64-05, (362) 63-39-51, 63-41-95

Àãåíö³ÿ “Áóõãàëòåðñüêèé ñåðâ³ñ” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . (097) 405-33-95, (093) 004-46-04 Áàëàíñ ²íôî, áóõãàëòåðñüêå áþðî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53, ê.20 . . . . . . . . . (067) 838-95-59, (096) 202-75-48 Òâ³é áóõãàëòåð, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 926-04-06 Ôðàí÷óê ²ðèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25, (067) 154-46-86

VIVA, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-19-44, (362) 26-28-37 WEDES, âåá-ñòóä³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . (097) 939-43-02, (067) 360-75-56 WEST, ñòóä³ÿ ³íòåðíåò-êîìóí³êàö³é 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (050) 202-67-87, (067) 118-06-25 Ñòóä³ÿ âåá-äèçàéíó “H-design” 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-65-35

ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ Adelin Hill, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33001, ì.гâíå, âóë.Ìîðîçåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 154-57-33 CUTE TIFFANY, âåñ³ëüíèé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . (068) 240-86-92, (063) 066-84-40 Dolloris, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 063-06-91 Florence, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 893-62-53 Inna Morato, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-08-60, (096) 129-20-79 KahianiT, âåñ³ëüíèé áóòèê 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 643-00-64, (063) 355-12-16 Lady in white, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 074-99-07 MAXIMA, âåñ³ëüíèé áóòèê 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-06, (067) 681-29-39 Medynski, âåñ³ëüíèé áóòèê 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 823-30-03, (362) 63-29-77 Mia di Nozze, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 319-84-02 Pollardi, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ òà âå÷³ðíüî¿ ìîäè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 362-31-81 Swell, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 059-80-91, (098) 823-44-85 ViVa, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 411-47-59 Àííà ×åëèøê³íà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . (063) 199-95-01, (093) 880-72-99 Á³ëà êàçêà, âåñ³ëüíà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çåëåíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-90-69 Âàëüñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-49 Âåðñàëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 501-74-01 Âåñ³ëüíèé ðàé, ñàëîí-ì³í³-ìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 726-70-51, (093) 109-85-51 Ãðåéñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-42-99, (362) 26-76-62 ijàíà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 349-39-80 Åë³ò, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-77, (097) 823-30-03 Ìð³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹66.. (067) 492-17-29 Íàòàë³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Îëåñÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 537-37-06 Ïðåñòèæ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 289-66-79 Ñâ³òëàíà, ñàëîí âåñ³ëüíî¿ ìîäè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 661-38-16 Ñòåôàí³, âåñ³ëüíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (2-é ïîâ.), îô.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-13-07

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ ÂÅÁ-ÄÈÇÀÉÍ IT Home Company, ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3, 2-é ïîâ. . . . . . . . . (066) 455-13-28, (096) 371-27-68 Magica Group, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 806-01-89 PRANTMEDIA, ²Ò-êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 885-85-79 SoftGroup, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-00-44 Tizl, ñòóä³ÿ web-äèçàéíó 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 903-40-08, (362) 43-01-44

Öåíòð çäîðîâî¿ òâàðèíè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . (097) 609-05-95, (050) 216-75-08 Doctor VET, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíèé âåòåðèíàðíèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . (097) 460-22-81, (362) 40-60-46 Âåòàïòåêà, â³ää³ë 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (095) 641-82-04 Âåòåðèíàðíà àïòåêà 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-02-86 Âåòåðèíàðíà àïòåêà, ë³êóâàëüíî-êîíñóëüòàòèâíèé ïóíêò 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . (068) 474-64-14, (362) 45-10-18


²ÊÍÀ, ÄÂÅв

Âåòåðèíàðíà êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 736-19-10 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 582-74-22 Âåòåðèíàðíà ë³êàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 716-93-63, (362) 40-10-18 Âåòåðèíàðíèé ïóíêò 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 948-97-07, (068) 717-36-82 Âåòåðèíàðíî-àïòå÷íèé ê³îñê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé”), ê³îñê ¹44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 583-60-15, (050) 983-80-58 Âåòñåðâ³ñ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 34 . . . . . . . . . . (050) 528-96-11, (362) 63-29-85 Äîáðîâåò-24, íåâ³äêëàäíà âåòåðèíàðíà äîïîìîãà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 334-93-55, (066) 960-04-74 Äîñë³äíà ñòàíö³ÿ åï³çîîòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 16/18 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-33, 26-65-68 ʳò & Cat, ãîòåëü äëÿ òâàðèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 970-82-22, (098) 717-74-71 Îëòàí-âåò, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-45, (362) 40-06-64 Ïðîìâåòïîñòà÷, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 027-45-14, (362) 40-88-63 гâíåíñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-96, 62-32-84 гâíåíñüêà îáëàñíà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-53 гâíåíñüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-19 гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà äåðæàâíà ëàáîðàòîð³ÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-84-02, 62-85-04 Ôàðìàòîí, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 40-09-00, (362) 62-32-22

ÂÇÓÒÒß ×åðåâè÷êè, àòåëüº âçóòÿ Âçóòòÿ äëÿ õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â. 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 864-09-10, (098) 473-57-00, (3622) 5-41-44 Alba, ñàëîí âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-91 Crocus city, ìåðåæà ìàãàçèí³â âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. Estro, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-68 KEDOFF.NET, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 096-10-00 Sandalino, ìåðåæà ìàãàçèí³â âçóòòÿ äëÿ âñ³º¿ ðîäèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 177-77-49, (099) 177-77-49 Ventotto, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-51 Âåðõîãëÿä ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 633-26-37, (093) 126-29-40 Âçóòòÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87 Âçóòòÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-70, 63-56-87 Âçóòòÿ-ñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 092-14-70 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 090-68-54 ªâðîøóç, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 ²íòåðòîï, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-86 Êàïö³, ìàãàçèí âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 194-36-85 Êðîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 253-80-04, (098) 211-50-16 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 166-16-93 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . (362) 62-60-30, (067) 276-84-30 Îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 684-85-79, (050) 924-87-36 Ïîëüñüêå âçóòòÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-28 Ñàô’ÿí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-25-79 ÑÅÀË, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-19-18 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà (ÒÖ “Ïåðåõ³ä”), áóòèê ¹47 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-19-18

99

Ò³ï-òîï, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 243-13-27 Öåíòð âçóòòÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-72 ×îá³òîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12

ÂÈÏÐÀÂͲ ÇÀÊËÀÄÈ Ãîðîäèùåíñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹96 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35341, ñ.Ãîðîäèùå гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-71-86 Ãîðîäîöüêèé âèïðàâíèé öåíòð ¹131 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 92 à . . . . . . . . (362) 61-80-72 Äóáåíñüêà âèõîâíà êîëîí³ÿ Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñàäîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-64, (362) 40-07-78 Êàòåðèí³âñüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹46 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34541, ñ.Êàòåðèí³âêà Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-82-09, 7-82-64 Ïîëèöüêà âèïðàâíà êîëîí³ÿ ¹76 Óïðàâë³ííÿ ÄÏòÑ Óêðà¿íè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-49

²ÇÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ Estrim, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð â³çîâî¿ ï³äòðèìêè 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 50 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-86-34 Euro Work, ³íôîðìàö³éíî-â³çîâèé 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-58-85, (068) 845-73-66 Viza-Go, öåíòð îôîðìëåííÿ â³ç 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.319 . . . . . . . . . . (098) 740-66-80, (093) 708-44-75 WestKadra, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, îô.60 . . . . . . . . . . . . (068) 238-11-88, (073) 238-11-88 Àìåðèêàíñüêèé â³çîâèé öåíòð, ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 973-09-16 Àíòî Áð³ò³ø, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 25, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 512-74-98 ³çîâèé öåíòð Ïîëüù³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . (050) 117-90-53, (067) 343-04-80

²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ Ð³âíåíñüêèé îáëàñíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-57 гâíåíñüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-73, 62-08-71 Êóçíåöîâñüêèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-28-81 Îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ïåêàðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-23-80 Îá’ºäíàí³ ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-33-67 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-13-40 Ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-45-07 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-86 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-49 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-03, 2-56-32 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âèøíåâà, 13 à 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-86 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-41-65 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-42 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-11-48, 4-11-45 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-80 34500, ì.Ñàðíè, âóë.³éñüêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-70

²ÊÍÀ, ÄÂÅв

ÁÎÃÀÒÈÐ ÐÓÑËÀÍ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×, ϲÄÏÐȪÌÅÖÜ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 790-08-54, (096) 748-99-73 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


100

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà òà äâåð³. 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 332-48-58

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÇÎÄ×ÈÉ, ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 (íàâïðîòè ÀÑ ×àéêà) . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 999-09-19, (050) 435-37-03, (362) 24-56-47

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Comfort House, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 053-35-33, (067) 753-35-33 Holz, ìàãàçèí äâåðåé, ï³äëîã òà ñåðâ³ñó 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-51-15, (098) 540-51-15 Porta, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 101-91-19 STEELGUARD, ñêëàä âõ³äíèõ äâåðåé 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-48-12, (050) 678-95-01 VERBA, ôàáðèêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 264-36-00, (073) 264-36-00 VERTO, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . (097) 319-87-17, (095) 663-77-33 Viknaroff, ô³ðìîâèé ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-04-34, (362) 26-66-01 Àòóðàé, ÌÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (362) 63-04-55, (067) 729-66-55 Áîíàïàðò ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-04 Áóä Äåêîð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 543-09-03, (362) 43-19-16 ³çÀðò, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-08-11, (362) 63-61-11 ³êà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . (050) 375-14-77, (362) 23-61-76 ²ÊÍÀ REHAU, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 900-18-83 ³êíà Äâåð³, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 501-78-73, (362) 24-12-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 793-09-99, (097) 110-57-75 ³êíà Åêñïðåññ, ô³ðìîâèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 074-43-83, (362) 63-43-83 ³êíà ñòèëü òðåéä³íã, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5 . . . . . . . . . . (067) 325-76-61, (362) 64-23-90 ³êíà, äâåð³ Âàøî¿ îñåë³, ñêëàä-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 733-46-96, (068) 072-76-10 ³êíà, äâåð³, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-45-46, (362) 23-71-90 ³êíàð, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 147-36-37 ³êíàòåðì, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 031-90-72, (362) 43-04-98 ³êíîñâ³ò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-43-33 ³êîííî-äâåðíèé öåíòð “Äâåðíà óëüä³ÿ” 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-73-56, (096) 907-37-07 ³êîíöÿ òà Äâåðöÿòà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 755-69-27, (362) 43-32-02

Ãàëåðåÿ äâåðåé, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-39-32 óïåðìàðêåò äâåðåé íà Ùàñëèâîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 005-15-69 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 805-65-80, (066) 541-00-67 Ãóäè÷ Îëåêñ³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-44-05 Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . (067) 537-88-28, (362) 63-65-89 Äâåð³ ÌÀÕ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 329-37-02, (050) 525-73-25 Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 410-10-75 Äâåð³ ñòàëåâ³ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90, (362) 62-04-29 Äåëüòà Ñïëàéí, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20 (ÆÊÏ), 1-é ïîâ., ê.9 . . . . (067) 889-93-37, (097) 493-55-41 Äåíâåð, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-02, (097) 978-26-22 Åíâ³ð, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 832-32-79, (073) 832-32-79 Çàòèøíèé ä³ì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 247-55-50, (066) 036-14-84 Çàòèøîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.15 (á³ëÿ ì³ñüêîãî ñóäó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 873-74-74, (095) 837-78-44 Êîìôîðò ijì 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 029-09-00 Êóðèñü Þð³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-44-86 ˳äåð, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 552-25-04, (068) 712-97-68 Ìàéñòåð-êëþ÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 167-73-43, (067) 363-20-96 ̳ëàíî, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 692-92-27, (362) 63-30-99 ̳ðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.1 . . . . . . . . . . . . (097) 408-22-00, (066) 408-55-50 Ìóäðèê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-45-30, (067) 256-37-86 ͳëà³ê, ñàëîí 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 084-83-46, (362) 43-65-57 Ïåðøèé Áàíê Äâåðåé, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 807-70-08, (093) 447-70-08 Ïðåñòèæ, ìàðêåò äâåðåé 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 (ÒÖ “²ÍÒÅвΔ). . (096) 010-14-14, (097) 505-25-20 Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé òà â³êîí, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 172-98-88 Ñàëîí ôàéíèõ äâåðåé, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 172-98-88 Ñàò Ðåì, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 553-88-14, (066) 045-10-59 Ñâ³ò äâåðåé, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 002-47-29 Ñâ³ò êîìôîðòó, ñàëîí â³êîí òà äâåðåé 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 478-93-39, (362) 46-09-33 ÑÅÇÎÍ ÏËÞÑ, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 332-97-60 Ñòàëü-Ì, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . (096) 630-69-03, (362) 63-74-84 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-43-44 Ñòèëü ³ ñòàëü, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-00-49 Ñòîëÿðíèé öåõ íà Ïðèñàäèáí³é 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðèñàäèáíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-60 Òåðìîгâíå 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 671-63-63, (095) 665-33-03 Ô³ðìà Ñòîëÿð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 144-38-94

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ ªâðîïåéñüêèé óí³âåðñèòåò, ÐÔ ÏÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-75, 62-34-29 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ³ äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ïðè ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 31, ê.119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-08 ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.24 Ñåðïíÿ, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-68 ̳æíàðîäíèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò ³ì.àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, ÏÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4 . . . . (050) 104-69-80, (362) 63-50-85 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-03, 45-19-00


ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß

Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-98, 63-32-51 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé ãóìàí³òàðíèé óí³âåðñèòåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-69, 26-78-65 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ïðàâà ÍÀÍ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-89-95, (362) 26-46-01 гâíåíñüêèé ³íñòèòóò Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . (067) 551-71-55, (362) 63-80-09 гâíåíñüêèé öåíòð ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïåðåï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â êóëüòóðè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäå쳿 êåð³âíèõ êàäð³â êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-87 ³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè “Óêðà¿íà”, Äóáåíñüêà ô³ë³ÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-94-99, 3-25-52 Íàäñëó÷àíñüêèé ³íñòèòóò ÍÓÂÃÏ, âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-46 Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Îñòðîçüêà àêàäåì³ÿ” 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-00-69, 2-29-49

ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ гâíåíñüêà äóõîâíà ñåì³íàð³ÿ ÓÏÖ ÊÏ, âèùèé äóõîâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-88 гâíåíñüêå ìóçè÷íå ó÷èëèùå ÐÄÃÓ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-46 гâíåíñüêèé àâòîòðàíñïîðòíèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-71-97 гâíåíñüêèé äåðæàâíèé áàçîâèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-34, 63-72-78 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-ãóìàí³òàðíèé òà ³íæåíåðíèé êîëåäæ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-61 гâíåíñüêèé åêîíîì³êî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-80 гâíåíñüêèé êîëåäæ åêîíîì³êè òà á³çíåñó, ÄÂÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-70, 28-77-10 гâíåíñüêèé êîëåäæ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó á³îðåñóðñ³â ³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè, ÂÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-23 гâíåíñüêèé êîîïåðàòèâíèé åêîíîì³êî-ïðàâîâèé êîëåäæ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-68, 26-95-48 Òåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-18-85, 28-86-64 Áåðåçí³âñüêèé ë³ñîòåõí³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-89, 5-60-82 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÂÍÇ “³äêðèòèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò ðîçâèòêó ëþäèíè ”Óêðà¿íà" 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-94-99, 3-22-10 Äóáåíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-43, 4-16-51 Äóáåíñüêèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-25-55, 4-29-83 Äóáåíñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ, ÂÊÍÇ ÐÎÐ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-23-82, 3-23-72 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé êîëåäæ “Ïîë³ññÿ” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-49-53, 5-48-88 Êîñòîï³ëüñüêà ô³ë³ÿ гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-29-77, 2-11-54 Êîñòîï³ëüñüêèé áóä³âåëüíî-òåõíîëîã³÷íèé êîëåäæ ÍÓÂÃÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-19-78, 2-12-11 Ìèðîãîùàíñüêèé àãðàðíèé êîëåäæ 35624, ñ.Ìèðîãîùà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-74-90 Ìëèí³âñüêèé äåðæàâíèé òåõíîëîãî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-46-94, 6-55-66 Ðîêèòí³âñüêå ìåäè÷íå ó÷èëèùå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-43, 2-10-83 Ñàðíåíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ÐÄÃÓ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-40-60, 3-32-25

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί ÓÊÐÀ¯ÍÑÜʲ ÄÆÅÐÅËÀ, ÄÏ Äîñòàâêà åêîëîã³÷íî ÷èñòî¿ âîäè ³ç Ïðèêàðïàòòÿ. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.19 . . . . . (067) 360-02-07, (362) 63-63-36 Àêâà Ñàíà Äàð, öåíòð ïðîäàæó ïèòíî¿ âîäè 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1 à . . . . . . . . . . . . (096) 689-17-08, (093) 030-84-14 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”) . . . . (096) 689-17-08, (362) 40-40-16 Äæåðåëî çäîðîâ’ÿ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-07-99, (362) 43-07-99 Åêî-ñôåðà, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-04

101

Êîêà-Êîëà Áåâåð³äæèç Óêðà¿íà ˳ì³òåä гâíå, ²Ï 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-73-95, (362) 62-20-34 Íåøê³äëèâ³ òåõíîëî㳿 ³ ïðîäóêòè “Ãð³í ÎÓË”, ÒΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-13 Îëåêñàíäð³éñüê³ äæåðåëà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . (068) 301-31-91, (093) 514-98-80 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “Çäîðîâà âîäà” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 380-08-88, (093) 381-80-80 Âîäîãðàé, ÒçΠ35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . (362) 69-32-53, 61-84-62 Åêîëàéí, ÒçΠÂÒÊ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 33 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-39-22 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè “Ìàëîìèäñüêà”, ÒçΠ35013, ñ.Ìàëèé Ìèäñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 806-24-60, (097) 013-80-99 Îñòðîçüêèé çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ÒçΠ35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-08 Ïîòåíö³àë, ÒçΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 701-65-98, (362) 61-14-03 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “×åðâîíà êàëèíà” 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 165-65-81, (362) 43-23-43

ÂÎÄÀ, Î×ÈÙÓÂÀËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ UKRBIOTAL, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-09-03, (362) 26-28-97 Àêâàöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), â³ää³ë ¹11,(098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 (ïðîäîâîëü÷èé ðèíîê), ê³îñê ¹223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 271-98-98, (098) 271-98-99 Àêâ³ëîí-òåõíî, ÍÂÏ ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 928-84-71, (095) 213-36-15 Ãð³íïåò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11, îô.1 . . . . . . . . . . . . . (068) 301-31-91, (362) 40-04-04 ²ííîâàö³éí³ òåõíîëî㳿, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-39-39, (097) 843-89-83 Êîìôîðò-Åêî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.603. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-73 Ñèíåðã³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-40-90 Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ëè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 à (ïàñàæ “Þí³ñòü”), â³ää³ë ¹43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14, (067) 362-42-76 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 (ìàãàçèí “Ñïîðòòîâàðè”) 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 (ìàãàçèí “Âåçóí÷èê”) . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à (ðå÷îâèé ðèíîê), ê³îñê ¹2 . . . . . . . . . . . (067) 362-42-76 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), ê³îñê ¹2 . . . . . . . . . (067) 362-47-14

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß Âåñòàð, ÏÏ ÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-51-02 ³ê-Åêîñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . . . (098) 668-01-68, (362) 62-94-35 Âîñòîê-³ñêî, ÌÊÏ ÍÂÖ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-61-01 Ãðóíäôîñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-96-30, (362) 43-35-04 Åêîòåõñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.209, 211 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-36-31, 26-36-32 Åòàòðîí-Óêðà¿íà, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-85-22, (362) 61-09-40 Ìàëåäî, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.129 . . . . . . (097) 447-39-94, (066) 503-97-18 ÌÊÏ Äåëüòà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-41, 63-68-59 Îðá³òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-34-81, (362) 63-00-16 гâåðñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-85-22 гâíåãåîëîãîðîçâ³äêà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 180-76-51, (068) 072-41-43 гâíåíñüêà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíà åêñïåäèö³ÿ ÂÀÒ “ϳâí³÷óêðãåîëîã³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 166-42-63, (097) 301-10-94 гâíåíñüêèé ðàéñ³ëüêîìóíãîñï, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-12, 63-43-40 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-00, 26-66-55 Ðîìàí ³ Êîìïàí³ÿ, ÊÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-61 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


102

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ

Ñààí-Åêîáóä, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-05, 63-78-49 Ñâåðäëîâèíà, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11/170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-35-23, (362) 26-17-17 Ñëóæáà âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 Ñëóæáà åêñïëóàòàö³¿ âîäîïðîâ³äíèõ ³ âîäîçàá³ðíèõ ñïîðóä ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 Ñëóæáà ðåìîíòó òà ïîâ³ðêè âîäîë³÷èëüíèê³â ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-30, 45-45-50 Òîðãîâèé ä³ì “ªâðîòðóáïëàñò”, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-25-12, 45-25-13 ÔÀÃÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-65 Õ³ì³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ç àíàë³çó ñò³÷íî¿ âîäè ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-02 ßðîø ³òàë³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 991-28-44

Íîâèé-Äâ³ð, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 674-41-53, (096) 860-66-49 Ïàâëèøèí Îëåêñàíäð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-45, (362) 43-03-06 ÔÎÊ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (050) 375-30-51, (362) 62-12-21

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ Àëºêñ-Ïëþñ, ÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-97, (067) 768-31-96 ÅÊÎ-ÕÅËÏ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-07-59, (362) 63-40-67 ªâðîñòàð, ÂÊÔ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 054-47-70, (050) 375-97-35 ²íòåãðàë, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 87 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 326-91-63 Ïðîìñíàá-гâíå, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.304 . . . . . . . . . . . . . (067) 142-70-13, (362) 64-25-75 гâíåâòîðìåò, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-00 Ñêëîòàðà-ìàêóëàòóðà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-71 Óêðâòîððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-60-08

ÃÀÇ, ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-24 Àãðîìîíòàæíàëàäêà, ÊÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-59-50, (362) 24-62-14 Âåëä³íã, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 587-91-97, (362) 60-96-48 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ÏÀÒ “гâíåãàç” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-59 ²í˺êñ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-21-15, (362) 24-00-54 гâíåíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â ÓÌà “Ëüâ³âòðàíñãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-55, 28-24-13 гâíåñïåöêîìïëåêòàö³ÿ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-73-71 гâíåòåõãàç ËÕÇ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (050) 337-96-06, (362) 26-66-33 Òåïëîïðîåêòìîíòàæ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-59-50, (362) 60-96-10 Ñåêòîð, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Çåëåíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-07-82 Òåïëîãàçáóä, ÏÏ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-14-79, (362) 20-41-11 Òðàíñôîðìàòîð, ÌÏÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êðàñíîñòàâ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-19-45

ÃÀÇÅÒÈ, ÆÓÐÍÀËÈ-ÐÅÄÀÊÖ²¯ Àðò Ìåòàë Äåêîð, ÌÊÏ ô³ë³ÿ 33005, ì.гâíå, âóë.×åõîâà, 9 à, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-37-22 Âëàñîâ Îëåã ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-29-17, (098) 617-41-70 Ãðàíäìàéñòåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-15-44 Êàíòð³ Êëàá, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 4. . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-71, (362) 45-10-10 Ìàéñòåð-Ì, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . . (067) 362-44-63, (362) 43-05-25

²ËÜÍÅ ÑËÎÂÎ, ÐÅÄÀÊÖ²ß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ-ÏÎ˲ÒÈ×Íί ÃÀÇÅÒÈ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-21-22, 45-31-13, 63-66-72

Aviso, ãàçåòà áåçêîøòîâíèõ îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-88-76, 68-88-88 VALIAZH, æóðíàë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), îô.332. . . . . . . . (097) 565-86-68


ÃÎÑÏÎÄÀÐײ ÒÎÂÀÐÈ, ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß

103

Ô²ÐÌÀ “̲є, ÏÏ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Bags 4u, ñàëîí ñóìîê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-91, 68-38-25 Bags Ets, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-15 BON VOYAGE, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-89 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-50 Paradise, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. Vergere, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, ê.3 . . . . . . (098) 042-23-48, (093) 813-50-88 ÃÀËÀÍÒ ïðåñòèæ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-43 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-43 Ãàëàíòåðåÿ, ñàëîí-ìàãàçèí ÏÏ “Ô³ðìà ”Ì²Ñ" 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-94, (362) 61-98-62 Åë³ò, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-14 Ñóìêà, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. Àô³øà гâíå, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.415 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-35 Áë³ö-²íôîðì, âèäàâíè÷èé ä³ì, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â. . . . . . . . . . . . . (097) 579-76-57, (362) 62-33-06 ³ñò³ гâíåíùèíè, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-05 Âîëèíñüê³ îáåðåãè, âèäàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-97 Ãîëîñíî, ³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë 33000, ì.гâíå Äóõîâíà íèâà, ùîì³ñÿ÷íà öåðêîâíî-ðåë³ã³éíà ãàçåòà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21 Åðâåþåé, ³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-23-56 Çà â³äðîäæåííÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-94 Çäîëáóí³â Á³çíåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 (4-é ïîâ.), îô.423 . . . . . . . . (096) 004-23-28 Ìàëåíüê³ ð³âíÿíè, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-54-27, (097)-891-82-00 Ìåäè÷íèé â³ñíèê, гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé òèæíåâèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-25 Îá’ÿâà, òèæíåâèê ðåêëàìè òà îãîëîøåíü 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31 ÎÃÎ, âèäàâíè÷èé ä³ì 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 ÎÃÎÏÐÅÑ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-50 гâíå Âå÷³ðíº, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-55, 62-56-85 гâíå Åêñïðåñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-86 гâíå ³íôîðìàö³éíå, ³íòåðíåò-ïîðòàë 33000, ì.гâíå гâíå ðàêóðñ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31 гâíå-Ïðåñà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-55 гâíåíñüê³ îãîëîøåííÿ, ãàçåòà îãîëîøåíü òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-37-77 Ñåðâ³ñíî-âèäàâíè÷èé öåíòð, ÄÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-20, 28-28-79 ѳì äí³â, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-10, 26-49-44 Ñëîâî ³ ÷àñ, ðåäàêö³ÿ ì³ñüêðàéîííîãî òèæíåâèêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-63

ÃÀËÅÐů, ÂÈÑÒÀÂÊβ ÇÀËÈ Âèñòàâêîâà çàëà îáëàñíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-29 ªâðî-Àðò, ãàëåðåÿ ºâðîïåéñüêîãî æèâîïèñó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 Ôîòîãàëåðåÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ñï³ëêè ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ Eurotime, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ Ããàëåðåÿ “Ïðåì’ºð”), 1-é ïîâ. . . . . . . (067) 256-56-44 Àâãóñò 21, â³ää³ë ãîäèííèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”) . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-80-33 Ãîäèííèêè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”), 2-é ïîâ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 Ãîäèííèêè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-09 Ãîäèííèêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. Ìàéñòåðíÿ ãîäèííèê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 301-45-31, (050) 533-44-94 Ò³ê-Òàê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-95-05 ×àñ Ãð³íâ³÷, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÐÖ “Çàëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-38-14, (096) 585-82-23

ÃÎÑÏÎÄÀÐײ ÒÎÂÀÐÈ, ÏÎÁÓÒÎÂÀ ղ̲ß

ÏÎÑÓÄ ÍÀ ÌËÈͲÂÑÜʲÉ, ÌÀÃÀÇÈÍ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 085-08-08, (096) 449-97-88, (068) 101-05-05 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ÃÀËÀÍÒÅÐÅß, ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ ÔÀÁÐÈÊÀ ÑÓÌÎÊ, ÌÅÐÅÆÀ Ô²ÐÌÎÂÈÕ ÌÀÃÀÇÈͲÂ

33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-37-28, (097) 822-49-35 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Watsons, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-15 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-52 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-69 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-36-53 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-40 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-90 Àíäðîøóë³ê Ëåîí³ä Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-80 Äèâîãðàé, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 379-99-51 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


104

ÃÎÒÅ˲

Êîñìî, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-02 Ëåâ÷óê Ñåðã³é Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-03 Ìàðàôåò, ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ õ³ì³¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 991-19-29 Ïîãóëÿºâà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 134 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-23, 62-05-26 Ïîëîñêóí, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 342-64-68 Òåìà-гâíå, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-60 Ôðåø, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-07 Þì³êñ ÂÄÂ, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 Þñ³, ÏÏÒÔ, ÐÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 302-78-34, (362) 26-37-73

ÃÎÒÅ˲ NIRVANA, êâàðòèðíî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 041-01-08 Optima, ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-10 Ãîòåëüí³ ïîñëóãè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 463-84-51, (066) 804-12-58 Äîìàøí³é ãîòåëü, àãåíö³ÿ îðåíäè êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25, îô.7. . . . . . . . (362) 43-12-12, (067) 362-50-32 Êîçàöüê³ çàáàâè, ãîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 358-17-01, (097) 152-38-85 Ìàðëåí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-30-60, (095) 824-37-64 Ìåëðîóç, ãîòåëü 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (066) 668-15-16 Ìèð, ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-88-09, (067) 363-08-73 Íà äîáó, îðåíäà êâàðòèð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 002-00-30 Íîâèé äâ³ð, ïðèâàòíèé ãîòåëü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñêîðîïàäñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-74-63 Îðëàí, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 116-37-01 ϳäêîâà, ãîòåëü 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-44-77, (362) 45-34-53 Ïîñóòî÷íî, îðåíäà êâàðòèð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 418-79-60, (095) 938-19-85 Òóðèñò, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ÏðÀÒ “гâíåòóðèñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-13, 60-82-22 Óêðà¿íà, ãîòåëü ÒçΠ“̳óðà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 675-42-23, (095) 541-47-77 Ôîðñàæ, ãîòåëü 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 823-12-50

ÃÎÒÅ˲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 4õ4, ãîòåëü 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . (067) 380-73-04 Hostel, ì³í³-ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 401-04-02 Royal Wood, ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 34200, ñìò Ðîêèòíå, òðàñà Êè¿â-Êîâåëü-ßãîäèí (259-é êì) . . . . . . . . . . . . . (066) 103-00-24 ÀÍÒ²Ê ÕÀÓÑ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 579-59-05 Àòëàíò, ãîòåëü 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-26-07 Áåð³çêà, ãîòåëü 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-13 Âàðàø, ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-19, 2-29-04 Âåæà, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-27-89 ³çèò, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35603, ñ.Ïàíòàë³ÿ Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 2 (òðàñà Êè¿â-×îï) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 642-28-82, (068) 635-93-08 Ãîòåëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-68-37 Ãðàíä-áàçàð, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 5 à . . . . . . . . . . . . (097) 465-76-39, (066) 652-11-23 ÄÀëÎÑ, êàôå-ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 144-44-55, (3655) 3-20-20 ijàíà, ãîòåëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-07-66 Äðóæáà, ãîòåëü 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.1000-ë³òòÿ Äóáðîâèö³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-02-44

Äðóç³, ãîòåëüíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . (097) 392-56-01, (097) 423-61-18 Äóáíî, ãîòåëü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . (050) 147-28-21, (097) 256-13-15 Åäåì, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 301-50-26 Çàòèøîê, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ðèíêîâà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 822-64-21 Çîä³àê, ìîòåëü 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëü 35374, ñ.Êîçëèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . (050) 917-28-24, (362) 20-57-61 Çîëîòà ï³äêîâà, ì³í³-ãîòåëü 34400, ì.Âàðàø, âóë.²íæåíåðíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-32-45 Çîðÿ, ãîòåëü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-88, 2-54-61 Êåìï³íã, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-67, (362) 63-42-72 Ëþáèñòîê, ãîòåëü 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . (066) 409-42-98, (098) 622-89-31 Ìàåñòðî, ãîòåëü 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-64-65 Ïàí³ Æóðàâëèíà, ìîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-70-43 Ïàðê-ãîòåëü Øâåéöàð³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . (067) 904-04-50, (362) 61-93-00 Ñêîëüìî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 1 â. . (067) 838-03-31 Ñëó÷, ãîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-24-75, 3-29-62 Ñîô³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-87-68, (362) 61-30-73 Òðîÿíäà, ì³í³-ãîòåëü 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 436-04-77 Ôåñòèâàëü, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 34730, ñ.Áðàí³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Êîðåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 918-89-13 Ùåäðèé ìëèí, ãîòåëü 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 837-06-27, (3650) 2-17-93 Þí³ñòü, ãîòåëü 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-52

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ Àñîö³àö³ÿ ïðàö³âíèê³â áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³ ì.гâíå òà гâíåíñüêî¿ îáëàñò³, ÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-64, 40-40-25 Áëàãîä³éíà îðãàí³çàö³ÿ “¯æà äëÿ æèòòÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Áðàòåðñòâî áåç êîðäîí³â-Óêðà¿íà, êîðïîðàö³ÿ 33025, ì.гâíå, âóë.Ñåâàñòîïîëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-74, 62-33-28 Äèòÿ÷èé ôîíä Óêðà¿íè, гâíåíñüêå îáëàñíå â³ää³ëåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39, ê.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-30 Åêîêëóá, ïðèðîäîîõîðîííà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-91 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêèé áëàãîä³éíèé âèäàâíè÷èé ôîíä 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Êëóá óêðà¿íñüêî¿ åë³òàðíî¿ ìîëîä³ (ÊÓÅÌ) 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 (ïðèì³ùåííÿ ÑØ ¹15) Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-43, 26-38-47 ˳êàðíÿíà êàñà, ÃΠгâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-50-57 Íàä³ÿ-Ëþäÿì, ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-76 Íàö³îíàëüíà ñëóæáà ïîñåðåäíèöòâà ³ ïðèìèðåííÿ, â³ää³ëåííÿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-43 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà õóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 433-19-81, (362) 63-41-29 гâíå-²íâàãðóï, ÐÎÎ Âβ “Ñîþç îðãàí³çàö³é ³íâàë³ä³â Óêðà¿íè” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.101 . . . . . . . . . . . (362) 43-23-08, 43-83-08 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-87-60 гâíåíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-77 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Ñï³ëêè àðõ³â³ñò³â Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-26-09 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-87, 63-64-93 гâíåíñüêå ì³ñüêå òîâàðèñòâî ³íâàë³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40/56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-75 Ñîíÿ÷íèé ñâ³ò, ì³æíàðîäíèé õðèñòèÿíñüêèé áëàãîä³éíèé ôîíä 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44, ê.108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 652-62-93


ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ

Ñï³ëêà ôîòîõóäîæíèê³â Óêðà¿íè, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-24 Òîâàðèñòâî “Âèøíåâà ãîðà”, ÐÎÌÃÎ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 55, ê.317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-07-33 Òîâàðèñòâî âèíàõ³äíèê³â ³ ðàö³îíàë³çàòîð³â Óêðà¿íè, ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, ê.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-52 Òîâàðèñòâî îõîðîíè ïðèðîäè, îáëàñíå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-73 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-47 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³éíèõ ñï³ëîê гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-98 Õåñåä Îøåð, гâíåíñüêèé îáëàñíèé áëàãîä³éíèé ôîíä 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-24 Öåíòð “ÏÐÀÂÞÑ”, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-03 Öåíòð Ïðàâà ÐÎÃÎ “Êîì³òåò âèáîðö³â Óêðà¿íè” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 6, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-47 ×àéêà, öåíòð ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.215. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-67 ×àñ-ijé, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-76-67

ÃÐÓ̲ÍÃ-ÑÀËÎÍÈ

105

ÄÅDzÍÔÅÊÖ²ß Êàðñàð, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-04, (067) 382-49-51 Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-53, 62-02-90 гâíåíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-83-24 Òðèëîí, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-22-73, (050) 435-57-37 Ô³ðìà Ôàðì³êñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-21-92, 43-30-82 Ðàéîíí³ â³ää³ëè “Ïðîôäåç³íôåêö³ÿ” 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 775-54-95 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Òåðåøêîâî¿, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-16-50 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-27-94 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øåâ÷åíêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-76-71 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.1 Ãðóäíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-40 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-52-52 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãàðáàðñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 499-11-95 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-16-50, 2-22-27 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-67, 3-10-24 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîáèëÿíñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . (362) 27-03-74 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Êè¿âñüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-21-97 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîð³õîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-18-50

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ

Ñîáà÷èé ðàé, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 12/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 578-89-31

ÃÓÐÒÊÈ ÄËß ØÊÎËßв ˳äåð, ï³äë³òêîâèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 617-31-31 Ìåðèä³àí, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 879-31-33 Ìð³ÿ, ï³äë³òêîâèé êëóá 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-83 гâíåíñüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-20-94 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ þíèõ òóðèñò³â, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-04 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ïàëàö ä³òåé òà ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-57-43, 26-66-06 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÐÌÐ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-02-90 Ðîâåñíèê, ô³ë³àë гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-95-82 Ðîìàíòèê, ï³äë³òêîâèé êëóá 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-28-98 Ðîñèíêà, ï³äë³òêîâèé êëóá 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 317-27-51 Ñòàíö³ÿ þíèõ íàòóðàë³ñò³â, ÊÇ ÐÎÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-29 Ôàíòàç³ÿ, ï³äë³òêîâèé êëóá 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2 Øêîëà ³íòåëåêòóàëüíèõ âèä³â ñïîðòó гâíåíñüêîãî ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà ìîëîä³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 29 à (øêîëà ¹9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-30 Þí³ñòü, ï³äë³òêîâèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 28 . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-18, (097) 118-95-74

Àññåò, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-16, 62-05-49 Áóðà ßðîñëàâ ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-81-73, (096) 997-27-96 Ãóðò³âíÿ äåðåâà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-09-60, (362) 64-48-23 Äåë³ññ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . (098) 888-67-18, (098) 704-36-96 Äåðåâ³é, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-81-36, (362) 23-70-39 Åñêàäà-Ì, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-17-82, (362) 64-91-50 Çóºâà ²ðèíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-23-06, (093) 438-58-45 ÐÅÂÅÐÑ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-00, (3622) 5-43-23 Ñëèâ³íñüêà Ëàðèñà Ãðèãîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-33-13, (362) 63-17-44 Òðàíçèò-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Çàãîðîäíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-39, (362) 61-99-13 Óêððåñóðñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-33

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÁР˳ñòðàíñ, ÒçΠ35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2. . . . . . . . . . . (362) 27-15-25, 43-15-24 ÁðåòòÅêñ, ÒçΠ35065, ñ.˳ñîï³ëü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . (050) 375-57-11 ÂÅÀÐ, ÒΠ34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-76 Ãëîð³ÿ, ÌÏÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-62-33, (067) 950-40-97 Ãîðèçîíò, ÌÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êðåìåíåöüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 275-05-05, (050) 565-42-41 Äàð³íâåñòãðîóï, ÒΠ35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-52-26 Äåðåâîîáðîáíèê, ÒçΠ34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-51-18, 2-31-50 Äåðåâ’ÿíèé äâ³ð, ÏÏ 34354, ñ.Ñòàðà Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó . . . . . (097) 825-50-49, (067) 360-15-15 Äèçàéí, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ïðîåêòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-58, 2-07-68 Äðåâìàðêåò, ÒçΠ35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-63-33 Äóáàâà, ÒçΠ35320, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 6 . . . . . . . . (362) 27-80-19 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


106

ÄÈÇÀÉÍ

Åêîäîê, ÒΠ35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . (3656) 5-65-52, (063) 817-98-46 ªâðîøïîí-Ñìèãà, ÏðÀÒ 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-62-67 ²âàíèöüêèé Àíàòîë³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35622, ñ.Ïðèâ³ëüíå Äóáåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 320-54-74 Êëåâàíñüêèé ÄÎÊ, ÏÀÒ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-80 Êëåâàíñüêèé ë³ñîçàâîä “Ïðîì³íü”, ÏÀÒ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . (362) 27-20-47, 27-11-66 Êîìïàí³ÿ Á³Ïàë 35065, ñ.˳ñîï³ëü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . (050) 375-57-11 Êîðäåî, ÒΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äóáêè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-16-39 ˳àðò, ÏÏ 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . (3656) 5-65-31, (050) 435-31-81 Ìàéñòåð Âóä, ÒçΠ35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 3. . . . . . . . . . . (362) 27-10-49, 27-12-28 Ìåðêóð³é ijì, ÒΠ34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 24 . . . (3634) 5-31-45, 5-34-15 Ìå÷êàëî Ðîìàí Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Êîìàðîâà, 1 à . . . . . . . . . . (067) 301-02-56, (3634) 2-60-07 ÎÄÅÊ Óêðà¿íà, ÒçΠ35313, ñìò Îðæ³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 9 . . . . . . . . . (362) 69-36-08, 69-36-10 Îëä³, ÒçΠ35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Çàãðåáëÿ, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-79, (3637) 6-24-25 Îë³éíèê ²ãîð Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äðóæáè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-78-41, (067) 682-64-07 Ïîëþõîâè÷ Þð³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñàðíåíñüêà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 398-68-35 Ïðîêîíò, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 115 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 935-13-81 Ðàéäóãà, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîãîëÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-29-10 ÐÀË, ÒçΠÑÓÏÏ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 13 Ðèòì, ÄÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàâîêçàëüíà, 14. . . . . . . . . . . . . . (099) 562-82-21, (3658) 2-03-33 Ñâèñïàí ˳ì³òåä, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-33-59, 2-30-99 Òèøêåâè÷ ²âàí Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-39-12 Òðîÿíäà, ÌÏÏ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 32 . . . . . . . . . . . . (067) 948-75-28 Óêðà¿íñüêà äåðåâîîáðîáíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 113 . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-47-03, (067) 363-35-84 Óêðà¿íñüêà ë³ñîïåðåðîáíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ34252, ñ.Îñòêè Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Êîòîâñüêîãî, 59, (067) 245-90-05, (067) 245-90-04 Ôëîð³íã, ÒΠ35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-87-71, (362) 27-15-72

ÄÈÇÀÉÍ ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçΠwww.gaz.rv.ua Äèçàéí ïðèì³ùåíü òà ôàñàä³â. 3D-â³çóàë³çàö³ÿ. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10 Fox Garden, ìàéñòåðíÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.217. . . . . (067) 360-46-38, (097) 707-48-17 InDesign, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-41-14 Makovski, áþðî ³íòåð’ºðíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 937-44-89 MULTIDECOR, ìàéñòåðíÿ äåêîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 979-44-27, (362) 68-02-85 ÀÍÒ²Ê, ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 241-60-59 Äåíäðîïàðê, ëàíäøàôòíå ïðîåêòóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-01-85, (067) 738-21-51 Åëüô äåêîð, äåêîð-ñòóä³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-83-54 Çåëåíèé äâ³ð, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 878-13-15, (093) 878-13-15 Êàëåéäîñêîï, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ Áåðòàø Ñâ³òëàíè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 714-40-07, (050) 240-57-73 Ëàíäøàôò-ñåðâ³ñ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 317-55-10 Ëåñüêî, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 043-14-43, (050) 545-12-22 Ìàéñòåðíÿ Îëåêñ³ÿ Îãíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-36

Ìîñò, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàáíèê, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 146-83-15, (096) 393-89-38 Îáðàç, ñòóä³ÿ ìîçà¿êè òà â³òðàæó 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 7 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-85-68, (066) 045-26-17 Ñèìôîí³ÿ, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êàëíèøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 289-83-51 Ñòóä³ÿ Äèçàéíó ³íòåð’ºðó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 (3-é ïîâ.), ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-80-76

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈ Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-97 гâíåíñüêèé îáëàñíèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33001, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-82 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé äèñïàíñåð ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-62 гâíåíñüêèé îáëàñíèé øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-76, 26-94-45 Äèñïàíñåðíå ïñèõîíàðêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ ì.Äóáíî гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ò.Áóëüáè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-25 Äóáåíñüêå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå â³ää³ëåííÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-23-00 Ô³ë³ÿ òóáåðêóëüîçíîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî äèñïàíñåðó 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-23-60

ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ Ð³âíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 33010, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-91-56, 64-11-50 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê äèòèíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-12 Áóäèíîê-³íòåðíàò 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-24-61 Âåëèêîìåæèð³öüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÏ 34725, ñ.Âåëèê³ Ìåæèð³÷³ Êîðåöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 3-12-61 Âåðáñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-03-61 Äóáåíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-60-78 Êëåâàíñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ ñàíàòîðíà øêîëà-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 47. . (362) 27-03-00 Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-80 Êëåâàíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-11-30 Êîñòîï³ëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²² ñòóïåí³â ÐÎÐ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Ïóøê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-83 ̳çîöüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó ÐÎÐ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . (3652) 4-01-30 Îëåêñàíäð³éñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 26 . . . . (362) 27-30-29, 27-30-30 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-39-40 Îñòðîçüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 ²-²² ñòóïåí³â, ÊÇ ÐÎÐ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-38, 2-38-62 Òó÷èíñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðîì³ñüêà, 10 . . . . . . . . . . (3650) 9-23-84, 9-23-25 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹1 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-30-60, 3-63-93 ×óäåëüñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò ¹2 34542, ñ.×óäåëü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-60 ßñåíèíèöüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 35336, ñ.ßñèíèíè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 51 à . . . . . . . . (362) 27-53-03, 27-52-41

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ GRAND TOYS, ÒÎÐÃÎÂÈÉ Ä²Ì

www.gtoys.com.ua Ìè ïðàöþºìî ö³ëîäîáîâî, áåç ïåðåðâ òà âèõ³äíèõ. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 908-69-20, (095) 676-59-11 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

̳ô, êîì³ñ³éíèé äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . (097) 996-28-68, (362) 62-33-45, 64-31-41


ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

ÎÄßÃÀÉÊÎ, ÌÅÐÅÆÀ Ô²ÐÌÎÂÈÕ ÌÀÃÀÇÈͲÂ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-83-51, (067) 362-01-32 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ABC Toys, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 954-90-34, (068) 954-90-42 Art & Hobby, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 684-80-33 Baby Service, ïóíêò ïðîêàòó 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . (098) 607-62-73, (050) 581-75-01 Be Smart, ìåðåæà ìàãàçèí³â ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 859-71-75 CHICCO, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-12 Derbi-AL, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ êîëÿñîê 33028, ì.гâíå, âóë.Òåàòðàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-07-91, (096) 661-13-35 GOLDEN BABY, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 983-44-48 Happy Kids, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 697-07-40 Happy Kids, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-44 Horoshka, òîâàðè äëÿ ä³òåé 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 066-93-36, (096) 689-88-98 Little Shop, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 583-87-34 Malishop.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 015-81-06 MALVA, ïðîêàò äèòÿ÷èõ êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 143-14-06, (098) 025 47-67 Wenice, ìåðåæà ìàãàçèí³â äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (063) 133-06-10 Àäåëü, ñàëîí êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-62-05 Àíòîøêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-25, 64-27-26 Áàìá³íî, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-17-56 Áàíàöüêà Àíàñòàñ³ÿ Ñåð㳿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-14-73 Áàðòåê, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 237-22-01 Áåäðèê, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-28-25, (098) 888-57-59 Áåéá³ ëàñêà, ìàãàçèí òðèêîòàæíîãî îäÿãó 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-94 Áåìá³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-37-88 Áåøêåòíèê, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹64 . . . . . . . (067) 836-28-20 Áîñà í³æêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 (ÒÖ “³êòîð³ÿ”) 33016, ì.гâíå, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 294-58-09 Áðèê³íà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . (096) 163-12-00, (050) 435-09-45 Áóäèíîê ³ãðàøîê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-94 Âåñåëêà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 727-79-49 Âåñåëêà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 502-09-19 ³íí³ Ïóõ, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 369-67-37 Âîñüìèí³æêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-59-60, (093) 026-92-41 Âñå äëÿ íåìîâëÿò, ãóðòîâíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . (067) 397-17-52, (097) 288-80-60 Âñåçíàéêî, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 177-15-14, (362) 63-33-06 Ãóðòîâíÿ ³ãðàøîê 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 689-03-01, (098) 725-16-84 Äèòÿ÷å õàð÷óâàííÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 (àïòåêà ¹136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 665-45-59

107

Äèòÿ÷³ êîëÿñêè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 Äîáðà ôåÿ, äèòÿ÷èé êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098 802-15-06 Äî÷êè òà ñèíî÷êè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 015-81-06 Äþéìîâî÷êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 600-72-10 Åêñêëþçèâ÷èê baby 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-72 Çäîðîâà ñòîïà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 624-10-21, (068) 234-10-10 Çäîðîâà ñòîïà, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36 . . . . . . . . . . . . . (099) 624-10-21, (068) 234-10-10 ²ðâåéí, öåíòð òàíöþâàëüíî¿ ìîäè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 408-25-66 Êàï³òîøêà, ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.512 . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-85-95, (067) 491-49-30 Êàðàïóç, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹16 . . . . . . . (097) 441-72-17 Êàðíàâàëüí³ êîñòþìè 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 (ïàñàæ “Þí³ñòü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 973-22-03 Êàðóñåëü, ãóðò³âíÿ ³ãðàøîê 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 803-98-38 ʳíäåðshop, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 292-45-74, (362) 63-35-27 Êíîïà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 337-94-92 Êîì³ñ³éêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 003-64-27 Êðîõà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 780-48-41 Êñþøà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-27-78 Ëóíò³ê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 164-42-35 Ëÿëÿ, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 611-33-93 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 769-75-54 Ìàëÿòêî, äèòÿ÷èé â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 318-00-76 Ìàìà êóïèòü!, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-59-94 Ìàìèíå äèòÿòêî, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÊ “Àíäð³¿âñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 497-50-18 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 497-50-18 Ìàñ³êè, ãóðòîâèé ìàãàçèí ³ãðàøîê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (ïðèì³ùåííÿ ÒΠ“Ñ Àëüòåðà-гâíå”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 243-11-91, (093) 326-97-10 Ìîäí³ Ä³òêè, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 254-41-89 Íåìî, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-92, (063) 120-63-87 Ïàðà Solo, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 945-67-76 Ïîïåëþøêà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó òà âçóòòÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 455-19-19 Ïðîêàò äèòÿ÷èõ êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 710-50-82 Ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 408-25-66 Ï’ÿòî÷êà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-02-12 Ðàâëèê, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 40 Ðîçóìíà ³ãðàøêà, ãóðò³âíÿ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 398-46-17 ѳìáà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-13 Ñîíå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 921-80-30, (068) 772-52-77 Ò³ìîøêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . (096) 269-83-28, (066) 700-97-16 Óìêà, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 Óìêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 280-91-37 ×óäî îñòð³â, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-25 Þí³îð, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 9


108

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ Ç³ðîíüêà, äèòÿ÷à òâîð÷à ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 971-94-54

Ðåìåä³óñ, ÏÏ Äîãëÿä çà ä³òüìè: ïðîãóëÿíêè, ñóïðîâ³ä, äîìàøí³ çàâäàííÿ. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 043-44-33, (362) 43-44-33 Baby Garden Club, öåíòð ðàííüîãî ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 à (ÆÊ “Lux House”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 491-83-32 Fly Kids, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 928-29-29 Happy Kids, äèòÿ÷èé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 040-05-47 Helen Doron, àíãë³éñüêà äëÿ ä³òåé 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 308-13-30 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (096) 533-01-40, (095) 324-82-86 KID’IT, îñâ³òíüî-òåõíîëîã³÷íèé ìàéäàí÷èê 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 067-41-74 Mamsi, äèòÿ÷à ê³ìíàòà+ô³òíåñ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 095-11-91 Nemo, øêîëà ðàííüîãî ïëàâàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15, 17 . . . . . . . . . . (068) 001-00-22, (097) 804-95-34 Robocamp, íàóêîâî-òåõí³÷íà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (095) 324-82-86, (098) 678-91-18 Sky UP, ïàðê ñ³ìåéíîãî â³äïî÷èíêó 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . (097) 107-80-80, (098) 107-80-80 Smart Kids, äèòÿ÷èé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 608-02-00 Tedi-r, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 1. . . . . . . . . . . . . . (098) 066-03-96, (063) 066-03-96 ³ä íåìîâëÿ äî øêîëÿðà, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 Âóíäåðê³íä, ñòóä³ÿ ðîçâèòêó äèòèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.306 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 978-30-86 Ãðàé-êðàé, ïàðê ðîçâàã 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 920-53-16 Äæóíãë³, ìîòóçêîâèé ïàðê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 (çîîïàðê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-33-65 ÄèâîÊðàé, äèòÿ÷èé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-25-75 Êàá³íåò ëîãîïåäà-ñóðäîïåäàãîãà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 546-36-32 Êàëèíîíüêà, øêîëà ðàííüîãî ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 328-60-41 ʳíäåð-Êëàá, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 950-51-51, (099) 012-60-50 Êóðàãà, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 324-44-60 Ëàäîíüêè, ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-88-33 Ëåîïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 335-45-43, (362) 63-30-25 Ìàäàãàñêàð, äèòÿ÷èé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 387-82-89, (362) 43-41-52 Ìàóãë³, ìîòóçêîâèé ïàðê 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 (ïàðê “Þâ³ëåéíèé”). . . . . . . . . . . (067) 578-76-18 Ìîçà¿êà, êëóá ñâ³äîìîãî áàòüê³âñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.304 . . . . . . . . . . . . . . (066) 478-52-86, (097) 737-88-12 Ìóëüò³ïàðê, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 413-76-05, (362) 46-01-82 Íåáåñíà êîëèñêîâà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 800-40-73 Ïåðëèíêà, äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 787-21-02 Ðàä³ê, öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 7, ê.43 . . . . . . . . . . . . . (067) 364-41-17, (066) 974-06-13 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-41-17, (066) 974-06-13 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 53, ê.2 . . . . . . . . . . . . . (067) 364-41-17, (066) 974-06-13 Ðîçìîâëÿéêî, ëîãîïåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 (3-é ïîâ.), îô.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 824-41-34, (050) 428-32-60 ѳìåéêà, ðîäèííèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 (á³ëÿ ÏÊ “Õ³ì³ê”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 172-17-56 Ñìàéëèê, äèòÿ÷èé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 428-07-97 Ñîíÿøíèê, ï³çíàâàëüíà êðåàòèâíà ïñèõîëîã³÷íà ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 587-47-97, (097) 501-42-46 Ñîðîáàí, øêîëà óñíîãî ðàõóíêó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 616-59-59

Òàðçàí, ìîòóçêîâèé ïàðê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä (ïàðê ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà) . . . . . . . . . . . . . . (095) 774-39-77 Óìêà, Ìîíòåññîð³ öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-60-89 Öåíòð ðàííüî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè “Ïàã³íåöü” 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-23, (362) 63-08-75

ÄÎÐÎÃÈ-ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ

Àâòîøëÿõ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-73 ²íôîðì-Ðåñóðñè, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ ÌÂÑÓ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-90, 26-48-01 Êîëîäåíñüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-98 Ïðèâàòíà øëÿõî-áóä³âåëüíà ñëóæáà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-82, (099) 380-29-66 гâíåíñüêå øëÿõîâî-åêñïëóàòàö³éíå óïðàâë³ííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-78, 63-51-65 гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-34, 26-68-76 гâíåíñüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-64, 24-56-82 гâíåøëÿõáóä, ÃÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 17 à Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-01 Ô³ë³ÿ “гâíåíñüêà ÄÅÄ”, ÄÏ “гâíåíñüêèé îáëàâòîäîð” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-43

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊҲ Chili Pizza, äîñòàâêà ï³öè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 941-71-75 Good Food, äîñòàâêà ï³öè 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 461-10-10, (067) 113-22-33 ROOMZA, onlinepizza 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 674-07-67 ¯äàëüíÿ ÏÌÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 161-33-27 ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ, äîñòàâêà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-09-09 Ò³ñòî, äîñòàâêà îá³ä³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 201-20-17 Òð³î, äîñòàâêà ïðîäóêò³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 534-52-83

ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ Áäæ³ëêà, ÿñëà-ñàäîê 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 291, îô.21 . . . . . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 ÄÍÇ ¹28 “Âåðáè÷åíüêà” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-42-58, 64-41-96 ÄÍÇ ÐÌÐ ¹32 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-44 ¹51 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-19-20 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹12 õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íàïðÿìêó 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-66, 24-00-71 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹46 “Ëåëåêà” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-47 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹57 ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî íàïðÿìêó 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-79-38 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹3 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-86-03 ¹7 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-01 ¹23 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-54 ¹33 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-89, 64-03-69 ¹38 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-63-14 ¹42 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-69 ¹55 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-29 ¹47 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-25


ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ³íòåëåêòóàëüíîãî íàïðÿìêó ¹11 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-70-91 ¹22 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-81 ¹41 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-04-92 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹14 õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî íàïðÿìêó 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . (362) 28-24-01, 28-25-02 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹16 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñàíàòîðíèé äëÿ ä³òåé ç ðàíí³ìè ïðîÿâàìè òóáåðêóëüîçíî¿ ³íôåêö³¿) 33028, ì.гâíå, âóë.Ãîãîëÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-36, 63-64-21 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹2 ïîãëèáëåíîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-03 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹27 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (äëÿ îñëàáëåíèõ òà ÷àñòîõâîð³þ÷èõ ä³òåé) 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 14 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-42 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹29 “Òîïîëüêà” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-82 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê êîìá³íîâàíîãî òèïó ¹31 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-34 ¹39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-78 ¹56 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-77 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹35 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó äëÿ ä³òåé ç âàäàìè çîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-05, 24-10-21 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹40 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñàíàòîðíèé äëÿ ä³òåé ç íåñïåöèô³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè îðãàí³â äèõàííÿ) 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-57, (362) 68-29-54 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹43 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-32-34, 24-43-16 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹44 ïîãëèáëåíîãî ãóìàí³òàðíîãî ðîçâèòêó 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-61 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹45 ãóìàí³òàðíîãî íàïðÿìêó 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-12, 26-36-57 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹50 åêîëîã³÷íîãî íàïðÿìêó 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-42 ÄÍÇ ÿñëà-ñàäîê ¹52 ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îãî íàïðÿìêó 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-82-55 Åðóäèò, äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), ê.5 . . . . . . . . . (067) 169-41-53, (063) 393-09-58 Êëóá äèòÿ÷îãî äîçâ³ëëÿ “Ùàñëèâ÷èê”, ïðèâàòíèé ì³í³-ñàäîê 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 91 ä (ÆÊ “Íà Ùàñëèâîìó”) . . . (098) 850-80-80 ßñëà-ñàäîê “Â³ôëèåì”, ïðèâàòíèé çàêëàä 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 229-05-88, (098) 767-80-28

ÄÐÓÊÀÐͲ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. Áðåã³í, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 476-00-97, (050) 376-00-97 Åñòåðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . . (362) 40-00-25, (068) 226-24-44 Çëàíà Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-41 Êàë³ãðàô, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-32, 28-64-75 Îâ³ä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-95 Îïåðàòèâíà ïîë³ãðàô³ÿ, äðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 73, ê.134 . . (068) 013-01-56, (068) 040-32-19 Ïàðøèêîâà ³êòîð³ÿ Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-40 Ïîë³ãðàô-³íòåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Íüþòîíà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-39, (097) 662-66-94 Ïðèíò Õàóç, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-68 Ïð³íò-åêñïðåñ Ìåëüí³êîâ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 453-98-87, (362) 63-38-90

109

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ Åêñïåðò-гâíå, ÏÏÔ Ñóäîâà åêñïåðòèçà. 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-37

Åêñïåðòáóäñåðâ³ñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 37, îô.9 . . . . . . . . . . . (097) 484-69-12

Îö³íêà, ÏÏ Îö³íêà íåðóõîìîãî ìàéíà, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, àâòîòðàíñïîðòó, îáëàäíàííÿ. ˳ö.ÄÊÓÇÐ Àà ¹583291 â³ä 20.04.11 ð. Ñåðòèô³êàò ÔÄÌÓ ¹940/17 â³ä 29.09.17 ð. 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 (öåíòðàëüíèé âõ³ä), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-97-97, (097) 462-24-17, (362) 63-35-75

LexStatus, åêñïåðòíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-47-47 Àòëàñ Óêðà¿íà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 715-23-81, (097) 939-43-41 Åêñïåðò-Ñåðâ³ñ-Àëüôà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60/2. . . . . . . . (050) 616-23-05, (097) 157-42-28 ²íâåêñ, Ïβ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-79-69, (067) 173-47-57 ˳îíåñò, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-43-63, (050) 375-05-85 Íèâà-Åêñïåðò, åêñïåðòíà ô³ðìà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-00-34, (362) 62-05-27 ͳêîñ, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32/8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 775-63-66, (362) 62-35-30 ÎÂÅÊÑ, ÏÏÔ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (âõ³ä ç äâîðó) . . . . . (066) 039-83-99, (068) 002-49-68 Îö³íêà òà êîíñàëòèíã, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à (1-é ïîâ.), îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 747-47-70 Îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ “Òåõíîñåðâ³ñ”, ÒΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-25 Îö³íþâàííÿ íåðóõîìîñò³-гâíå, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.218. . . . . . (067) 360-94-93, (362) 60-88-72 Ïðèâàòíà ñïðàâà, åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15 Ðåã³îíàëüíèé âèïðîáóâàëüíèé öåíòð “ÁÌ-ÒÅÑÒ”, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-03 гâíåíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-38-66, 26-85-85 гâíåíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-90, 26-64-89 Ñàíòîäîð, íàóêîâî-äîñë³äíå áþðî ñóäîâèõ åêñïåðòèç, ÐÔ ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-21-56 Óêðà¿íà-Çàõ³ä, îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 837-95-31 Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ô³ë³ÿ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-82 ÖÒÁ “гâíå-Åêñïî”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-32 Þíàéòåä òåõíîëîäæ³ ËÒÄ, ÑÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.601. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-52

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Âîðîòà-Àâòîìàòèêà Àâòîìàòèêà òà åëåêòðîïðèâîäè äî âîð³ò. 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . (063) 629-18-18, (097) 110-36-36, (067) 907-95-30 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


110

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯

Òåõí³ê, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-71 Òèõîí÷èê Âàëåíòèí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-70-34, (362) 43-10-49 Òðè-Â, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-75-42, (066) 926-98-21 ÓÔÎÑ ÏÐÎ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-15

Ôîòîí, ÏÏ ô³ðìà Êàáåëüíî-ïðîâ³äíèêîâà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðîôóðí³òóðà, åëåêòðîîáëàäíàííÿ. 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-72, 45-04-35 ELECTRUM-гâíå 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-79-04, (097) 982-73-18 Àâòîìàòèêà-òåõïðîåêò, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-82-71, (097) 702-85-59 Àêâàòîí, ÒÎÂ, ÂÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-65, 62-05-43 Àð³íà, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-00 Áåëñ³ì-Åëåêòðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Âîëüòåëåêòðî, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 064-30-40, (050) 460-30-40 Âñå äëÿ äîìó, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-46 Ãàçîòðîí-Ìàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 804-52-37, (050) 375-25-59 Ãàçîòðîí-Ñïåêòð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-60-90 ÃÐÀÍÄ Ñ²Ì ÅËÅÊÒÐÎ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (096) 765-52-05, (362) 26-97-66 Åëåêòðî, ÐÓ ÏðÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-46, 5-20-05 Åëåêòðî-Ïðîñò³ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-24-07 Åëåêòðî-Òåìï, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-04, 64-08-03 Åëåêòðîçàõèñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-38, (362) 61-09-55 Åëåêòðîòåõ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.4. . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-79-20, (362) 63-80-07 Åëåêòðîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ÒçΠô³ðìè “Åëâ³ñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ëüâ³âñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 450-15-14, (362) 26-95-33 Åë³êîí, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-27 Åë³òñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 ÅíåðãîÁóä, ÒÄ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 440-85-63, (362) 40-35-40 ²ñêðà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 . . . . . . . . . . (067) 143-99-40, (362) 26-25-92 Êâàðö-ÒÅË, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.207 . . . . . . . . . . . (362) 63-55-25, 63-55-28 ʳëîâàò, òîðãîâèé â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-36 Êðåäî, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-45, (362) 64-27-02 Ì.Ê-Òðåéä, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . (067) 810-03-60, (067) 363-36-53 Ìàãí³ò-ïëþñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-12-46 Íîâ³òåõ-Çàõ³ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.306, 309 . . . . . . . . . . (067) 360-11-15, (362) 63-41-05 Îäåñêàáåëü, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 288-51-50, (362) 64-24-64 ϳê Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . (068) 569-64-80, (362) 68-49-20 ÏÐÎÌÅËÅÊÒÐÎ-93, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-33-93, (362) 63-13-33 Ïðîìåòåé-À, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 à . . . . . . . . . . (097) 843-50-07, (050) 671-94-60 гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-60, 23-61-01 Ñàí Ñêåðöî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 Ñ Àëüòåðà-гâíå, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-35, 46-05-37 Ñâ³òëî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 Òåõêîì, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-03

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯ Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-22-00 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-23-75 Êàñè ïîïåðåäíüîãî ïðîäàæó êâèòê³â çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ гâíå 33013, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 360-15-33, (362) 42-34-04 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-45-50 Äîâ³äêîâå áþðî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-68 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Àíòîí³âêà 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 31 à . . . . . . . . (3634) 6-12-48 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Âåðáà 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-07 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Äóáðîâèöÿ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-29-09 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.³ëëè, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-00, 9-41-00 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êëåâàíü 35350, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 á . . . . . (362) 27-18-63, 27-10-90 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êëåñ³â 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-01-92 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êîñòîï³ëü 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-07-77 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ìîãèëÿíè 35832, ñ.Ìîãèëÿíè Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 5-93-31 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Îñòðîã 35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-82-73, 2-86-00 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ðàäèâèë³â 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ðàôàë³âêà 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 8 . . . . . . . . (3634) 5-31-28 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Çäîëáóí³â 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ãîí÷àðà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 9-42-53 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-22-79

ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ ÇÀÕ²Ä ÀÃÐÎÕ²Ì, ÒΠ̳íåðàëüíà äîáðèâà, ì³êðîäîáðèâà. Çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí, íàñ³ííÿ. Îô³ö³éíèé ³ìïîðòåð Áîðîôîñêà. 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à . . . . . . . (067) 362-17-16 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-21-19, (067) 363-40-74, (362) 46-05-15 Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë. Moya-gryadka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-97-98, (066) 393-67-98 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîñâ³ò, ÒçΠô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-15, 26-44-45 Àãðîõ³ììàðêåò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-51-50 Àãðîõ³ìïàê, ÒÎÂ-ô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-72-00 Ãàðäåí Êëàá, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-06, 64-58-58 Åð³äîí, ï³äðîçä³ë ó гâíåíñüê³é îáëàñò³, ÌÏÏ ô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-66 Çàõ³ä Àãðîá³çíåñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-84 Çåìëåäàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 016-11-61


ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß

²ìïåð³ÿ-Àãðî, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 668-14-68 Êëóá íàòóðàëüíîãî çåìëåðîáñòâà ì.гâíå 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-51-70 Êëóá îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà, ÃÎ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-89 Ëåâ÷óê ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, (050) 502-17-88 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ìàãíàò Àãðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29. . . . . . . . . . . . (097) 042-04-95, (067) 447-05-50 Ìàêîøü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-12-34, (050) 363-12-34 ̳íåðàë³ç, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 194-12-94, (362) 64-98-88 Ìîÿ ãðÿäêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Ðåíåñàíñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 605-16-46, (095) 046-55-64 гâíåíñüêèé îáëàãðîõ³ì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-78 г÷ Ëåíä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-70-18 Ðîäþ÷³ñòü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-78 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58 Ñåìåíþê Îëüãà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18. . . . . . . . . . . . . (067) 989-60-54, (094) 967-59-60 ÓêðÒåõíîÔîñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-98-80, 64-98-81 Ôëîâ³ñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.810. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 824-73-40

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² StimOrganic, ÒÌ 35324, ñ.Çàáîðîëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 46, (096) 171-52-73, (099) 071-11-92 Àãðîëþêñ, ÒçΠ35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 ã . . . . . . . . . . (362) 20-63-10 ³æåîí, ÒΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 145 â . . . . . . . (362) 61-80-36 Ãàáåí, ÒçΠô³ðìà 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-16-97, 2-17-06 Êàðäàø, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-63-15, (093) 489-90-03 ̳íåðàëüí³ äîáðèâà, ñêëàä-ìàãàçèí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 840-34-44 Òåðì³ò, ÏÔ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 145 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 669-45-33, (067) 360-90-25

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÏÎÑËÓÃÈ Åâð³êà, ÏÌÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-41-32, 23-71-14 Ïëàíåòà çâàðêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-08-18, (362) 60-91-02 Òåõì³ê, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 967-43-77, (362) 43-85-78 Òåõïðîô³ëü, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-28-40, (362) 62-99-32

ÇÂ’ßÇÎÊ Çàõ³äòåëåêîì, ÒçΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 036-77-67 ²êñêîìï, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-19 ²íòåðòåëåêîì, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 75-07-50, (362) 43-11-00 ²ÍÔÎÊÎÌ, ÑÏ ÐÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-08, 26-27-69 ²íôîêîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-69 Êâàòðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-05, (050) 435-69-81 Ëåáêîí, ÑÏ ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-73, 24-07-08 Ìàêî, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-27-90

111

Ðàä³îïðîì, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00 гâíåíñüêèé îáëàñíèé âóçîë ñïåö³àëüíîãî çâ’ÿçêó 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-82, 26-36-12 гâíåïðîìçâ’ÿçîê, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-10 гâíåòåëåêîìáóä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-20 Óêðòåëåêîì, ÐÔ ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-43, 68-50-37 Ñïåö³àë³ñòè ïî ðîáîò³ ³ç ðîçðàõóíêàìè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-55-17 Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÒðèÌîá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88 Äîâ³äêà äëÿ á³çíåñ-àáîíåíò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-01 Äîâ³äêà ñëóæáè çàìîâëåíü (íà ïëàòí³é îñíîâ³) 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-170 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà íåïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-369-91-09-11 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ç íàäàííÿ íîìåð³â òåëåôîí³â àáîíåíò³â â ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó çà ïîâíèìè äàíèìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 109 Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíà ñëóæáà ç ïèòàíü íàäàííÿ òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã ïðî ñòàí ðîçðàõóíê³â çà íàäàí³ òåëåêîìóí³êàö³éí³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Äîâ³äêîâî-³íôîðìàö³éíèé Êîíòàêò-öåíòð ïîñëóã ô³êñîâàíîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æì³ñüêîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-171 Çàìîâëåííÿ ïîñëóã ì³æíàðîäíîãî òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-191 Öåíòðàë³çîâàíà ñëóæáà ðåìîíòó òåëåôîí³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-65-08

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß Àáðèñ, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.144 . . . . . . (098) 874-53-48, (050) 665-13-07 ³ää³ë ó ì.гâíîìó ̳ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ÃÓ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-34 ³ää³ë ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³ Ì³ñüêðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ ó гâíåíñüêîìó ðàéîí³ òà ì³ñò³ гâíîìó ÃÓ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-29, 63-34-35 Â×, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, (098) 601-72-91 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-87, 63-37-11 Ãðàôîñ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-60, 63-62-65 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-22, (362) 28-87-47 Çàõ³ä Çåìïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . (098) 947-66-24, (362) 46-01-98 Çàõ³äíà Çåìëåâïîðÿäíà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 306-31-31, (099) 035-51-34 Çåìáóäïðîåêò-Ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-65, 46-05-67 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâèé òà àðõ³òåêòóðíèé öåíòð, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.616. . . . . . (096) 833-49-59, (362) 60-88-55 Çåìëåâïîðÿäíèê-гâíå, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 834-70-10 Çåìëåì³ð, ÒΠÍÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-22-14, (099) 285-82-94 ²íòåíñèâ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 784-16-23 Êîëîðèò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 889-35-67 Êîíâåñò-ïðîåêò, ÏÂÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12, îô.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-41 ͳêîñ, çåìëåâïîðÿäíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-63-13, (362) 63-56-50 Íîðäâåñò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-16-16, (098) 601-72-91 Ðåëüºô+, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-45-12, (097) 114-31-80 гâíåáóäçåìïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.210 . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-96-17, (362) 62-04-33 вÂÍÅÃÅÎÊÀÄÀÑÒÐ, äåðæàâíå íàóêîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-18 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


112

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

гâíåíñüêà çåìåëüíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.214 . . . . . . . . . . . . . (097) 950-40-09, (362) 43-52-90 гâíåíñüêèé ³íæåíåðíèé öåíòð íàóêîâî-³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 682-23-90 гâíåíñüêèé ÍÄÏ ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-64 ÒÅÐÐÀ-ÐÅÑÓÐÑ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 960-38-94 Òîïîãåîäåçè÷íå áþðî, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-08 Óêðãåîïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-72-54 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-72 Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, гâíåíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-63-44, (362) 28-65-22 ßêîá÷óê Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (9-é ïîâ.), îô.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-82 ßðåì÷óê Òåòÿíà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41, îô.12 . . . . . . . . (096) 977-16-88, (362) 43-45-67

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

AQUAHIM SPIRITOL, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 161-60-66 Royal Pet, çîîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 003-00-37 Àêâà, çîîìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 078-26-25 Àêâàð³óìè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 456-56-75 Âåðòèõâîñòèê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ÒÖ “Àíäð³¿âñüêèé”) Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-82 Çîëîòà ðèáêà, çîîìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6, ê.4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-10-62 Çîîìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 553-58-14, (066) 262-27-32 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 443-52-66 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 (Áóäèíîê ïîáóòó). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 943-27-07 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (íàâïðîòè ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . . . (066) 262-27-32 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 391-48-55 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 572-01-50 Çîîòîâàðè, çîîìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 Ëîð³, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-72, 26-35-14 Ñêàëÿð³ÿ, êîðìè äëÿ ðèá 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . (097) 207-04-46, (362) 26-59-86

³ää³ëè Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ï.Îðëèêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-18 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-61 Äóáåíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé âèðîáíè÷èé â³ää³ë ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-78 Äóáðîâèöüêå çåìåëüíî-êàäàñòðîâå áþðî, ÏÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ìàêàð³âñüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-46-45 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ïðåäñòàâíèöòâî 35200, ñìò Äåìèä³âêà, ïðîâ.Íîâèé, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-24-55 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-25-87 Åêñïåðò-гâíå-Çåìëÿ, ÏÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-13-95, (3655) 3-48-17 Çåìåëüíå áþðî, ÏÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-15-64 Çåìåëüíî-êàäàñòðîâå áþðî, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 16/4. . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-00, (068) 649-60-45 Çåìëÿïðèâàò³íôîðì, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25, îô.209 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-08 Êíèøóê ͳêà Îëåã³âíà, ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . (098) 177-38-48, (096) 805-11-80 Êîñòîï³ëüçåìïðîåêò, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-95 Êóðèøêî ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 (ïðèì³ùåííÿ ÑÊ “Îðàíòà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 108-61-80, (097) 502-36-69 Ëåíä ñåðâ³ñ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 853-88-73, (3656) 4-15-71 Íîâèé ð³âåíü, ÏÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 52 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-39-88 гâíå Àçèìóò, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 6 â, îô.212 . . . . . . (067) 606-60-35, (3652) 2-17-78 Ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÐÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-06 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ï.Îðëèêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-21-16 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-51-44 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 7-65-50 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-55-84 гâíååë³òçåì, ÏÏ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 975-68-63, (3652) 2-08-90 Òåððà-ðåñóðñ. ÏÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 10 . . . . . . . . . . . . (096) 191-53-77, (050) 234-27-66 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó ðàéîíàõ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-51-86 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîâñòàíö³â, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-33 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Î.Òåë³ãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-21-71 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-95-24 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-53 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-43 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ñòàðîìîíàñòèðñüêà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-47 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-30 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-04 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-08 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-34 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-32 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñóâîðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-15-61 Ô³ðìà-гâíåïðèâàòçåì, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-91 Öèöóðà Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 343-64-59

ÇÎÎÏÀÐÊÈ Ð³âíåíñüêèé çîîïàðê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-83, 28-86-47

²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-52-02 Äåðæàâíà ñëóæáà ç ë³êàðñüêèõ çàñîá³â òà êîíòðîëþ çà íàðêîòèêàìè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-98 ϳâí³÷íî-çàõ³äíà ³íñïåêö³ÿ ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè (íà ïðàâàõ ñàìîñò³éíîãî óïðàâë³ííÿ ó Äåðæàâí³é ³íñïåêö³¿ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè) 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-27, 23-61-85 гâíåíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÄÓ 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-15, 63-33-92 гâíåíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé öåíòð åêñïåðòèçè ñîðò³â ðîñëèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-03 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 7-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-07

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ


²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

113

CTO.IN.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37 MIOL, ³íñòðóìåíò-ìàðêåò 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-98, (362) 46-09-14 ÀÄÐÅÌ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88 Áóä³âåëüíà ñêðèíÿ, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-90-47, (099) 561-47-50 Áóä³âåëüíèê, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 600-45-95, (097) 551-62-03 Áóäïîñòà÷, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.111 . . . . . . . . . . . . . (050) 419-97-56, (362) 64-23-70 ²ÒÒ Ð³âíå, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-26, 63-46-88 Äîìóñ-êîìôîðò, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-16-02, (066) 047-81-26 ªâðî³íñòðóìåíò, ìàãàçèí åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-15-69 ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”). . . . . . . (096) 386-76-45, (067) 397-59-23 Çðîáè ñàì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-79 ²íñòðóìåíò-öåíòð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-96, 62-05-50 Êëÿéìåð, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 988-00-15 Êîíòàêò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 643-63-03 Ìàéñòåð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòó 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-41 Ìàñòåð-îê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-34-51, (063) 245-19-96 Ìîëîòîê, áóä³âåëüíî-ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-41-36, (095) 055-80-61 ÎÅÕ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 945-00-40, (3622) 5-70-56 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-72 Ïîâøóê Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . (067) 909-34-55, (067) 902-43-66 Ïðîì³íñòðóìåíò, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-79-23, (362) 62-01-55 Ïðîô³, ìàãàçèí ³íñòðóìåíòó 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37 Ðåíüæèíà ˳ë³ÿ Ïàâë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-63-98, (362) 28-15-86 Ñâ³ò ìàéñòðà, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-78-10 Ñåðâ³ñíèé öåíòð ç ðåìîíòó åëåêòðî-, áåíçî³íñòðóìåíòó òà çâàðþâàëüíèõ ³íâåðòîð³â 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-05-56 Òåõêîìóíêîìïëåêò, ÏÌÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-50, 62-05-96 Òåõíîñàä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . (067) 426-66-88, (050) 339-28-52 Øóðóï, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 454-58-48


114

²ÍÒÅÐÍÅÒ

²ÍÒÅÐÍÅÒ

ÊÀÂ’ßÐͲ

DataGroup, ÏðÀÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-60, 46-04-70 Triolan, ïðîâàéäåð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-04-70 Âîëÿ, òåëåêîìóí³êàö³éíèé ïðîâàéäåð 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 502-22-50, (068) 502-22-50 óãàòåë, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 33010, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-12-00 Äæåíåðàë ñåðâåðñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.604 ÊîìËàéí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-09-11, (362) 68-49-00 вÍÅÒ, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.309. . . . . . (096) 150-85-01, (362) 42-03-13 Óàðíåò, ÄÏ ÍÒÖ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-49-00, 42-04-05

Bazikalo, êàâ’ÿðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (öåíòðàëüíèé âõ³ä â Àâòîâîêçàë) . . . . . (097) 762-96-12 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 101-78-58 Cactus coffee, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 803-40-74 Calamarius, êàâ’ÿðíÿ-êíèãàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 18 Coffe time, êàâ’ÿðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 54 COFFEE IS, åñïðåññî-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 Coffetta, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 203-84-64 EQUADOR, êàâ’ÿðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 241-18-83 Kavasutra, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 947-76-25 Leopolis, êàâ’ÿðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 117-56-50 Newton, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-30-05 Pallet, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïàðêîâèé, 4 Presto, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 970-98-89 T&J Coffee, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 928-03-40 T&J, êàâ’ÿðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 928-03-40 Wake Up, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-34-02 Àíþòà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 522-44-11 Àðêà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-04-00 Áîíàðà, êàâ’ÿðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-65-00 Äåæàâþ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-55-34 IJÌÀÑß, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 ªâðî-Àðò, êëóáíå êàôå 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-67, 26-47-80 Êàâîâà ê³ìíàòà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 786-09-00 Êàâîâ³ Ìåøòè, êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-36 Êàâîìàí³ÿ, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 Êàâ’ÿðíÿ íà Ïåòëþðè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-36-67 Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-22-55 Ïàííî÷êà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-48-66 Ïëàòôîðìà 9 3/4, êàâ’ÿðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-67-70 Ïðàãà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 Ñàïñàí, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-46-22 Ñòóäåíò, êàôåòåð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 398-04-84 ÒÀÉÑÒÐÀ DzËËß, ÷àéíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . (097) 394-71-28, (066) 522-72-51 Ò³ðàì³ñó, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) Ôðàíñ.óà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 ×îðíà êîðîëåâà, êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 47 (ÒÐÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43, (067) 110-56-25

²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊËÓÁÈ Àðêàäà, êîìï’þòåðíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-61 Ãëîáóñ, ³íòåðíåò-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 137 Åðà, ³íòåðíåò-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-03 ²íòåðíåò-öåíòð äëÿ ÷èòà÷³â ïóáë³÷íèõ á³áë³îòåê гâíåíñüêî¿ ÖÁÑ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-58

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

Warshavka.com.ua, ³íôîðìàö³éíèé ïîðòàë íîâèí ì³ñòà òà á³çíåñó 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 732-25-25, (050) 023-55-50 Äóá³íåöüêèé Âàëåð³é Ñòàí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.214. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-41-15 ²íâåñò²íгâíå, àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-65 Íàö³îíàëüí³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7, îô.221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-15-21 Ïàíîðàìà Á³çíåñó, òåëåôîííèé äîâ³äíèê 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 700-79-85, (099) 077-29-47 Ðåíåñàíñ, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-53 гâíåàãðîïðîìïðîäóêòèâí³ñòü, гâíåíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé öåíòð ïðîäóêòèâíîñò³ ÀÏÊ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-86 Ñâ³ò ³íôîðìàö³¿, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.17 . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-11, 46-00-88


ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ

ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ

115

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ Âðàí³øíÿ çîðÿ, ÒΠÂèðîáíèöòâî êàñîâî¿ ñòð³÷êè. Ïðîäàæ êàíöòîâàð³â òà îô³ñíîãî ïàïåðó. 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . (066) 888-18-61, (098) 740-87-88, (095) 888-38-16, (068) 888-38-16

GORGONA, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 135-62-62, (097) 242-41-61 Âåðñòàòíèê, ÒçΠô³ðìà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-20-31, 68-02-00 Âèðîáè ç íàòóðàëüíîãî êàìåíþ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 926-64-44 Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-61-56, (362) 61-09-03 ÃÐÀͲÒÅÊÑ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.614. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-01-72 Ìàéäàíèê ³òàë³é Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 307-28-79 Íàòóðàëüíèé êàì³íü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 929-50-50 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-47, 28-98-78 ×åðíàâñüêèõ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-84-60, (050) 218-77-15

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² IZGRANITA, ÏÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 409-83-72, (095) 409-83-72 Áàçàëüò, ÌÏ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-85 Áåðåñòîâåöüêèé ñïåöêàð’ºð, ÂÀÒ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-18-17, 6-66-32 Âèð³âñüêèé êàð’ºð, ÒΠ34573, ñ.Ãðàí³òíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 15 . . . . . . . . (3655) 2-90-20, 2-90-29 Âèøèâàíêà, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-77-26, 2-77-21 óðíèê, ÏÏÔ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó Ãðàí³íâåñò, ÏÏÔ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Î.Äîâæåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-68 Ãðàí³ò, ÌÏÏ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 6-55-10 Äîëåðèò, ÒçΠ35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . (3657) 6-66-93, (097) 258-13-79 ²âàíî-Äîëèíñüêèé ñïåöêàð’ºð, ÏÀÒ 35042, ñ.Áàçàëüòîâå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-45, 6-55-16 Êàìåíÿð-Äðåâ, ÂÏÔ 35043, ñ.Áåðåñòîâåöü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-14-83 Ëàíäøàôòíèé äâ³ð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-95-25 Ëèñîãîð Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35000, ì.Êîñòîï³ëü (Ïàíñüêèé ñàä). . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 648-08-81, (097) 087-78-18 ͲÌÔÀ “вÄÀÍ”, ÒΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-29 Ïåâåê, ÏÔ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 467-53-13, (3652) 2-54-58 Ïåòðàøêåâè÷ Îëåêñ³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 34500, ì.Ñàðíè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 997-32-15 Ðàôàë³âñüêèé êàð’ºð, ÏÀÒ 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 5-31-93, 5-30-95 Ñåëèùàíñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÒçΠ34552, ñ.Ñåëèùå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-29-58 ѳìåíñ Ãàáðî, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîìóíàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-28-29 Ñîñí³âñüêèé ãðàíêàð’ºð, ÏÀÒ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-05-16, 5-05-26 Òåõíîáóä, ÒçÎÂ, ÊÊÍÊ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 13. . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-00-12 Òîìàøãîðîäñüêèé ùåáçàâîä, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . (3635) 2-63-19 Òðàíñ-êàð’ºð Óêðà¿íà, ²Ï 34375, ñ.²âàí÷³ Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 28 . . . . . . . (3634) 5-30-95, 5-31-93

Kanzler, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à Àðåàë îô³ñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25, îô.2. . . . . . . (095) 517-47-06, (097) 830-75-66 Á²ÎÍÒ-ÑÅвÑ-вÂÍÅ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 513-12-31, (063) 257-95-44 ³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-17 ³âàò êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠÂÊÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.220. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-17 Ãëîáóñ, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-59-97, (068) 338-57-33 ²ëêî, ÒçÎÂ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-25 Êàíöòîâàðèø³, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-64 Êëàñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 022-17-25, (096) 625-91-00 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à. . (066) 022-17-25, (096) 625-91-00 Êíîïêà, ñóïåðìàðêåò êàíöòîâàð³â òà ³ãðàøîê 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-18-68 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-18-68 Êîìïàí³ÿ Åï³ãðàô, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-46, 62-57-47 Êîìïàí³ÿ Ðóòà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-29, 62-35-29 Ëüâîâ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-74, (097) 939-42-52 Íåîêîì Òðåéä, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-78, 62-33-79 Íîâèíêà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à Îô³ñ êàíöåëÿð³ÿ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (362) 45-43-47, (098) 449-96-09 Ïàï³ð Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . (096) 555-62-27, (050) 555-62-26 ÏÀв ÒÅÒ Ð³âíå, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-43, 45-41-43 Ñâ³ò êàíöåëÿð³¿, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-82-01, 63-80-16 Ñòåïëåð, êîï³öåíòð 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 50 à. . . . . . . . . . . . . . (068) 764-10-75, (093) 357-58-12 Ñòóäåíò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 398-04-84 Õ³ëü Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-27 Øâèäêà êàíöåëÿðñüêà äîïîìîãà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-30, 43-58-06


116

ÊÀÔÅ

ÊÀÔÅ Ãðóçèíñüê³ òðàäèö³¿, ìàãàçèí-ïåêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 906-86-60 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 833-95-53 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-46-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Íàä³ÿ, êàôå Äîìàøíÿ êóõíÿ. Æèâà ìóçèêà íà çàìîâëåííÿ. Ñòðàâè íà ìàíãàë³. Äîñòóïí³ ö³íè. ˳òíÿ òåðàñà. 33002, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 32 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-89-20, (093) 617-61-16

Ïàíäà, êàôå Äîìàøíÿ êóõíÿ, ñòðàâè íà ìàíãàë³. Ïðîâåäåííÿ âåñ³ëü. Çàë íà 120 ì³ñöü. ˳òí³é ìàéäàí÷èê. 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 3 . . . (068) 581-42-26, (3622) 5-93-33 7 ñîðîê, êàôå-ðåñòîðàö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . (097) 098-28-88, (097) 539-81-91 Aladdin, ðåëàêñ-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-90-90 Albion, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-41 Aura, êàðàîêå-êëóá 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-31 Capone bar 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-67 Casablanca, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 900-57-84 Chaplin, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 943-20-43 Craft Burger, áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . (068) 603-85-54, (067) 360-35-05 Dark Side, ëàóíæ-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-41-68 Dvir, ãðèëü-áàð ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . (068) 072-40-46, (067) 304-94-72 El Paso, òàâåðíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-79 Eleanora, art-cafe 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 706-86-17 Fashion Cafe-Bar, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-02-00 Figaro, êàôå-ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-51-19, (362) 68-21-21 FORTISSIMO, street bar 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 898-15-51 Gelateria, êàôå ìîðîçèâà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 998-99-27 Gold, êàôå 33010, ì.гâíå, âóë.Àéâàçîâñüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 667-06-08, (362) 63-12-73 Granat, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 050-48-80 Gusto, gastro salon 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 471-00-31, (067) 363-25-56 Home, city cafe 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 788-25-71 Izumrud, ëàóíæ-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 707-19-77 Kazan, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Òåîäî糿 Áðèæ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 553-97-33, (063) 431-87-60 LAVAØ, øàâåðì³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-12-78 Le Grand Cafe Ëèïåíü, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-00 Like, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88 Lime Coffee-Bar 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27 Loft, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 810-10-02 LOK, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 857-38-16 Luxury Soho Bar, party-bar 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 244-77-69 Mazda, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 287-28-38 McDonald’s, ôàñòôóä 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-72, 62-34-71

Milton House, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 931-41-75 Mon Cafe, êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 986-01-44, (063) 545-41-31 Nord, êàôå 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2/20 . . . . . . . . (068) 060-06-19, (063) 663-49-42 PANAMERA, lounge-bar 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 158-90-92 Que Rico, á³ñòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 RED, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 650-01-13, (093) 233-78-17 Rock-bar Biker Street 221 B 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à Servant, ñòð³ò-áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-21-01 Soho Room, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 259-61-27 Tarantinos, áóðãåðíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 316 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-80-33 Texas, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 357-74-75 Tochka, ëàóíæ-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 585-30-84 VIP-bar 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 807-88-43 York, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 629-26-33, (050) 339-36-56 Àä³, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 597-20-76 Àäîíåé, áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-09 Àçàë³ÿ, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-27 Àéñáåðã, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-00 Àì³ãî, á³ñòðî 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-13 Àíàñòàñ³ÿ, êàôå-áàð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 977-16-14 Àðåíà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Áàáóñÿ, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 174 (ðàéîí Íîâîãî äâîðó) . . . . (362) 68-12-14 Áåò, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-48 Áîâàñ, êàôå-áàð 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-50-00, (362) 26-49-78 Âàðåíè÷íà ó Ñîëîõè 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 Âåäìåäèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-07-51 Âåíåðà, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 959-90-02, (096) 353-10-67 Âåíåö³ÿ, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-94 Âèøíåâèé ñàä, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 386-45-68, (097) 764-71-12 ³êòîð³ÿ, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à Âîëèíñüêà Êðè¿âêà, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 039-62-80 Ãëîáóñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 394-09-09 Ãîñòèíà, êàôå 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 799-55-51 Ãîñòèííà õàòà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-94-95, (097) 359-77-98 Ãîñòèííèé äâ³ð, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 997-77-10, (362) 64-48-19 Ãð³íâ³÷, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . (097) 574-27-29, (068) 059-90-46 Ãðóçèíñüêà âèï³÷êà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 24 . . . . . . . . . (096) 450-48-78, (095) 657-62-32 Äâîðèê, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 110-73-33 Äæåìì, êàôå-áàð-êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-12-13, (362) 61-59-99 Äæìåëèê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 140 ijáðîâà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-77-10 Äîáðèé Øóá³í, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24


ÊÀÔÅ

Äîðîæíº, êàôå 33013, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-56 Åâð³êà, êàôå 33002, ì.гâíå, âóë.Æóêîâñüêîãî, 39 dzðêà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-38-17 Çóñòð³÷, êàôå 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-73 ²íü-ßíü, ñóø³-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 860-03-23, (093) 602-66-26 ²îëàíòà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 â . . . . . . . . . . . . (362) 64-39-18, (068) 000-58-61 ¯äàëüíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 199-98-88 Êàðàîêå Ëàãóíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 252-96-79 Êàøòàí, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 869-33-73, (362) 63-57-77 Êåêñ ³ ̳ñòî, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 307-73-37 ʳîòî, ñóø³-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-20-28, (063) 951-86-48 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-17-05 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 (á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . . . . . . (063) 951-86-48 Êîáçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 052-36-36 Êîçàöüê³ çàáàâè, êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-11, (097) 152-38-85 Êîìïîò, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 323-03-91 Êóð³íü, çàêóñî÷íà 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 655-54-64 Ëàí÷, êàôå-á³ñòðî 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 161-33-27 Ëåãåíäà, êàôå-áàð 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 530-12-20 ˳àíà, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-90, (067) 362-60-97 Ëþáàâà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 53 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-01 Ìàéäàí, õàð÷³âíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-40 Ìàêñ, êàôå 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 449-56-27 Ìàð³÷êà, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-68 ÌàðËåí, êàôå-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-95 Ìàñòåð Ñóøè, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 111-65-65 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 111-65-65 Ìàöóð³, ïëàíåòà ¿æ³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 Ìàöóð³, ñóø³-õàóñ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 308-15-68 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 210-61-92 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 464-21-92 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ"Åêâàòîð") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 100-75-75 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 885-57-88 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 192-55-96 Ìåë³í, êàôå-êîíäèòåðñüêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-61 Ìëèí, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-94 Íàä³ÿ, çàêóñî÷íà 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-65-07 Íàóò³ëóñ, êàôå 33022, ì.гâíå, ïåðåõðåñòÿ âóë.Áîãîÿâëåíñüêà-Ðîìàíà Øóõåâè÷à Îêîëèöÿ, øèíîê, ìîòåëü, ñàóíà 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-17-17, (3622) 5-40-22 Îëüâ³ÿ, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-65 Îëüãà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à Îðëàí, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 906-47-11 Ïàí Ñîòíèê, êîð÷ìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 476-64-05 33022, ì.гâíå, ïåðåõðåñòÿ âóë.Áîãîÿâëåíñüêà-Ðîìàíà Øóõåâè÷à . . . . . . (098) 476-64-05 Ïàí Õàëÿâñüêèé, êîð÷ìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 875-20-76 Ïàí-Àìà, áóôåò 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 Ïàíîðàìà áàð, ï³öà-áàð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2

117

Ïàðèæ, áàð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-20, (067) 735-87-36 Ïàðê, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 25 . . . . . . . . . . (362) 43-45-00, (068) 553-51-32 Ïåêàðíÿ # 1, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 446-28-15 33028, ì.гâíå, âóë.âóë.Ñîáîðíà, 285 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 446-28-15 Ïëåæå, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 573-90-90 Ðàäåìà, êàôå 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 151-65-41, (096) 804-07-01 Ðàíäåâó, êàôå 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-00 гâåíü, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-00-25 гîí³, êàôå 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-80 Ñàïô³ð, áàð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 645-41-00, (362) 26-48-32 ѳºñòà, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-83 ѳð³óñ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 33 Ñêâåðèê, õàð÷³âíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 515-51-09 Ñìàæåíèé êàáàí÷èê, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 034-20-80, (066) 028-59-00 Ñìà÷íà êóðêà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-21-11 Ñîëî, êàðàîêå-õîë 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-31 Ñîíå÷êî, äèòÿ÷å êàôå 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 11 Ñòàðà õàòà, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . (097) 992-90-71, (098) 298-87-42 Ñòàðèé äâîðèê, ìàãàçèí-êàôåòåð³é 33024, ì.гâíå, âóë.Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà, 97 à. . . . . . . (097) 459-00-94, (096) 866-90-25 Ñòîæàðè, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-37, (067) 362-15-39 Òàéì-àóò, êàôå 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 930-00-10 Òîê³î, ñóø³-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 272-76-37, (362) 40-65-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (096) 272-76-37, (362) 40-65-40 Òðàäèö³ÿ, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 Òðàñà 60, á³ñòðî 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-21-54 Òðåê, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 317-34-99 Òð³î, êàôå-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (096) 534-52-83, (098) 488-00-43 Òüîòÿ Ðîçà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 323-04-40 Ó Ñòàñà, êàôå 33004, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-61 Óí³ñîí, êàôå-áàð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-93 Ôàíòàç³ÿ, êàôå-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-30 Ôàðø, ãàñòðî-áàð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 555-07-07 Ô³êà, øâåäñüêå êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-10 Ôîðñàæ, êàôå-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-21-54 Ôîðòóíà, êàôå-áàð-øàøëè÷íà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-03 Ôðàíöóçüêà çäîáà, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-93-99 Õ³íêàë³, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-16-30 ×àéêà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-91 ×åìï³îí, êàôå 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-37 Øàíñîí Ïëþñ, êàôå-áàð 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 041-15-02 Øàøëè÷íà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-56-29 Øàøëè÷íà, êàôå 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-66 Øèê³äèì, êàôå-áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 549-54-59, (063) 925-49-24 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


118

ÊÀÔÅ

Øèíîê ç ïåðöåì â³ä ñåðöÿ, êàôå-áàð-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 654-61-16 Øèíîê, êàôå-áàð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-94 Øîêîëàä, êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-04, (098) 834-94-10 Þâ³ëåéíà õàòà, êàôå-áàð 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-83-93

ÊÀÔÅ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² DOMINO, êàôå 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 358-81-15 Lunch cafe Center, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 058-45-01 M.O.R.S., êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 72, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 262-92-36 Manhattan, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 644-24-66 PIT STOP, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 812-70-21 Western, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 828-25-60 Zirka, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 383-59-11, (3656) 4-93-30 Àâðîðà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äåðåâ’ÿíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 878-00-03, (096) 600-12-23 Àðòà, äèòÿ÷å êàôå 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 8 . . . . . . . . . . . . . . (096) 196-99-11, (3636) 2-47-19 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-56-72 Àñòîð³ÿ, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 627-72-35 Àñòðà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-58-38 Àòëàíò, êàôå-ìàãàçèí 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-37-05 Áåðåçîâèé ãàé, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-40-63 Áåðêóò, áàð-ãîòåëü 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 928-83-10 Âàëåð³ÿ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 4 Âåëåñ, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 048-97-15 Âåðõîâèíà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 901-03-43 Âåñåëêà, êàôå-áàð 35761, ñ.óëü÷à Ïåðøà Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 10 . . . . . . . . . . (067) 994-05-27 ³çèò, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 7 ³òðÿê, êàôå-áàð 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 4-22-02 Âóàëÿ, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 290-35-39 Ãðàíä, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ä.Íå÷àÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-23-62 Ãóðàì, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 186-67-38 Äà÷à, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 190-09-89 Äåìèä³â÷àíêà, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 5 Äèêàíüêà, øèíîê 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 ijàíà, áàíêåòíà çàëà 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 44 á. . . . . . . . . . . . . . . . (063) 342-98-10, (067) 596-63-88 ijàíà, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.×óáèíñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-13-38, 2-30-28 ijîí³ñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-47-60 Äëÿ Âàñ, êàôå-áàð 35304, ñ.Êîðíèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à . . (362) 43-46-19, (096) 346-62-08 Äóåò, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 40 Äóïëåò, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 760-36-46 Äóøà, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-33-69 Åäåëüâåéñ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 Åäåì, êàôå-ìàãàçèí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñàðíåíñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-45-46 Åíå¿äà, êàôå 35612, ñ.Çåëåíèé Ãàé Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 2 à

Çàìîê, áàð 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 31 Çàòèøîê, êàôå 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 50 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-48-28 Çîä³àê, êàôå 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-13-31 Çîëîòå, êàôå 34124, ñ.Çîëîòå Äóáðîâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 43 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 404-45-99 ²ìïåð³ÿ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-78 ²ìïåð³ÿ, êàôå-áàð 35700, ì.Çäîëáóí³â-2, ïðîñï.Öåìåíòíèê³â, 12 . . . . . . . . . . (050) 435-36-56, (050) 194-50-01 ²ðâ³ò, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 067-01-80 Ê.À.Ñ., êàôå-áàð 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, (067) 362-01-67 Êàðàâàí, êàôå-áàð 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 87 Êàðàîêå-êëóá “Âèñîöüêèé” 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 904-04-95 Êàôåòåð³é 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-69-39, (067) 276-84-42 Êàøòàí, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Çàð³÷÷ÿ, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-81-49, (096) 648-81-76 Êâàðòà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-15 ʳíî-Äîì³íî, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 22 (ÒÖ “Ïàñàæ”) . . (3657) 2-39-44, (067) 705-35-35 Êíÿæèé ëüîõ, êàôå-êëóá 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 599-39-39 Êîçàöüêèé øèíîê, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 091-94-23 Êîçà÷êà, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-17-24 Êîëèáà, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 48. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 403-02-66 Êîëèáà, êàôå 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 Êðå÷êî, êàôå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-50-65 Ëàãóíà, êàôå-áàð 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 39 (Àâòîâîêçàë) . . . . . (050) 954-14-15, (3655) 3-31-57 Ëàêîìêà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-23-41 Ëåâàäà, êàôå 35709, ñ.Çäîâáèöÿ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øîñîâà, 93 Ëåëü, êàôå-áàð 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 56 Ëþáàâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-56-39 Ëþáèñòîê, êàôå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-51, 2-22-51 Ëþêñ, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-67-63 Ìàãíàò, êàôå 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîâñòàíö³â, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-60-69 Ìàëüâà, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-32-02 Ìàíãî, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-40-75 Ìàíäàðèí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 20 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-51-71, 2-54-95 Ìàíäðè, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êîïåðí³êà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-13 ̳çî÷àíêà, êàôå 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-53-53 ̳ðàæ, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 13 Ìëèí, êàôå 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 113-15-27, (097) 431-07-79 Ìîíàñòèðñüêå, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-14-63, (097) 945-44-21 Ìð³ÿ, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 9 Íåâæå, êàôå-áàð 35065, ñ.˳ñîï³ëü Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-40-04, (067) 424-76-60 ͳêà, êàôå-áàð 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . (362) 27-13-65 Îàçèñ-Ì, ïðèäîðîæí³é êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35431, ñ.Áàáèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-39-81, (095) 605-89-03 Îêîëèöÿ, êàôå-áàð 34354, ñ.Ñòàðà Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Õë³áîðîá, 52 à . . (067) 360-58-45


ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

Îð³îí, êàôå-áàð 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 540-21-16 Îðõ³äåÿ, êàôå 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-75-30, (067) 495-06-51 Îñêàð, êàôå-áàð 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 274-30-47 Îòàìàí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-42-18 Ïàðèæ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 18 Ïàðóñ, êàôå-áàð 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàñ³êàéëà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-95-20 Ïîëþñ-åë³ò, êàôå-ìîòåëü 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-57, 3-43-14 Ðàéñüêèé ñàä, êàôå 35372, ñ.Áàðìàêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 4 . . . . . (362) 43-22-42, (067) 364-05-55 Ðåòðî, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-14-06 Ðîêñîëàíà, êàôå 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-52-03 Ðóäèé ê³ò, êàôå 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-16-94 Ñàïô³ð, êàôå 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . (050) 571-82-13, (3659) 6-59-65 Ñàøà, êàôå 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âèøíåâà, 54 Ñâ³òëàíà, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 1 Ñîâà, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 814-62-44 Ñîëîäêèé ä³ì, äèòÿ÷å êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-11-09 Ñîñíîâèé á³ð, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, âóë.˳ñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-70 Ñòàðèé ìëèí, êîð÷ìà 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 013-56-36 Ñóðìè÷³, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 4 Ñóøè âåñëà, ñóø³-áàð 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîøòîâà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 260-20-18 Òàâåðíà, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.².Íå÷àÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 872-06-79, (096) 701-70-12 Òåàòðàëüíå, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 6 Òåò-À-Òåò, êàôå-áàð 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ìèðó, 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 071-58-40 Òîê³î, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-86-82 Òîðíàäî, êàôå 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 59 Òðè êîçàêè, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-25-04 Ó Çîñ³, êàôå-áàð 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 226-55-70 Ó Ïåòðîâè÷à, êàôå-áàð 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 46 Ó Ñàì³ðà, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 2 Ó òåù³, êàôå 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 94 Ôàðàîí, êàôå 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 21 Ôëàì³íãî, êàôå 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 770-26-20 Ôîðòåöÿ, êàôå 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 374-71-57 Ôîðòóíà, êàôå-áàð 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 39 Ôðàòåëë³, êàôå 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 2 à . . . . . . . . . . . . . (067) 199-35-47, (096) 777-75-87 Õàìåëåîí, êàôå-áàð 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Âàñèëÿ Ñòóñà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-74-59 Õâèëèíêà, êàôå-áàð 35825, ñ.Øëÿõ Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 752-99-93 Õóòîðîê, êàôå-áàð 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 057-20-55, (066) 041-05-33 Õóòîðîê, êàôå-ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-68-68 ×óìàöüêèé øëÿõ, êàôå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 66 Ùåäðèé ìëèí, êàôå 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 837-06-27, (093) 549-12-89

119

ÊÂÅÑÒ-ʲÌÍÀÒÈ Logikum, êâåñò-ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 988-42-02, (098) 807-87-88 Q-18, êâåñò-ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 41 . . . . . . . . . . . . . (093) 696-83-52, (067) 360-98-62

ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ IDEA, ñàëîí êâ³ò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 (á³ëÿ ÇÎØ ¹12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-40-74, (362) 43-58-17 FLORA de LUXE, ìàãàçèí êâ³ò³â 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 888-47-47 Florex, ìàãàçèí êâ³ò³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-18-46, (099) 040-62-70 Flowers.rv.ua, ñåðâ³ñ äîñòàâêè êâ³ò³â òà ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Flowertree, ìàãàçèí êâ³ò³â 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 610-67-06, (097) 190-89-47 FreeDom, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 151-67-15, (093) 905-82-66 Gardenia, ìàãàçèí êâ³ò³â 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 30 . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-20-07, (362) 63-47-63 Konsuelo, ôëîðèñòè÷íà ìàéñòåðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 (ÓÒÎÑ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 209-30-36 Muskari, ìàéñòåðíÿ ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-62-64 Ãóðò³âíÿ êâ³ò³â гâíå Ôëîðà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 (ïðèì³ùåííÿ ìîòîòðåêó) . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-15 Äàë³ÿ, ãóðò³âíÿ øòó÷íèõ êâ³ò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79 Äåêîð Öåíòð, êâ³òêîâà êðàìíè÷êà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 441-05-79, (097) 445-40-01 ²ìïåð³ÿ êâ³ò³â, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 9. . . . . . . . . . . . . . (050) 167-64-52, (362) 64-46-88 Êâ³òè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 911-94-47, (067) 921-82-19 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 2 à (çóïèíêà Ïîêðîâñüêèé ñîáîð) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-81-08, (362) 26-25-20 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 006-24-57 Êâ³òêîâà ëàâêà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 124-42-29 Êâ³òêîâèé ðàé, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-17-07, (362) 62-09-99 Ìàëüâà, ñòóä³ÿ êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 619-20-94 Ìàðèíà, ñâ³ò êâ³ò³â 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3. . . . . . . . . . . . . . . (066) 979-24-07, (067) 360-13-52 Ìàò³ëüäà, àðò-ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 765-18-65 Îðõ³äåÿ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 220-59-84 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 Òðåñò çåëåíîãî ãîñïîäàðñòâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-03 Ôëîðèñòè÷í³ ìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 303-55-08, (097) 328-12-19 Öåíòð äîãëÿäó çà äåðåâàìè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 315-97-17, (063) 061-38-88 Øòó÷í³ êâ³òè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-88-33 Ùàñëèâèé áóêåò, ñëóæáà äîñòàâêè êâ³ò³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 865-02-25

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß Âñå äëÿ ï³äëîãè, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-52-52, (067) 742-18-94, (3622) 5-43-43 Êèëèìè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹39 . . . . . . . . . . (050) 608-03-58, (050) 288-61-97 Êèëèìîâà ãàëåðåÿ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-89-36, (067) 993-68-85 Êèëèìîâèé çàòèøîê, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 602-45-55, (068) 146-37-24 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


120

ʲÍÎËÎòß

Êèëèìîâèé ÿðìàðîê, ìåðåæà êèëèìîâèõ ìàðêåò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 341-65-25 Ëàãóíà, êèëèìîâèé ä³ì 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 30 . . . . . . . . . . . (067) 742-18-94, (362) 24-74-55 ˳íîëåóì, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à, ê³îñê ¹58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 966-52-52 ˳íîëåóì, ñêëàä 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-64 Ëþì³òåêñ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 (ðàéîí Åï³öåíòðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-20, (362) 46-00-64 Ïàðêåò-ëàì³íàò, ñàëîí-ìàãàçèí ï³äëîãîâîãî ïîêðèòòÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ “MAXIMA”) . . . . . (096) 519-89-09, (098) 325-53-63 ÀÐÒ, ÏÏ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-19-54 Êèëèìè, ìàãàçèí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 441-86-23 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.².Ìàçåïè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 060-20-45

ʲÍÎËÎÃ²ß Àãåíòñòâî ç ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí, ÐÔ ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-52 ʳíîëîã³÷íèé öåíòð ï³äïîðÿäêîâàíèé ÃÓ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 101 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-86-94

ʲÍÎÒÅÀÒÐÈ Gonzo, ê³íîêëóá 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 32 á Åðà, ñ³íåìàöåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-11, 68-05-13 ʳíîïàëàö “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-74 AVTO MOVIE, àâòîê³íîòåàòð 33004, ñ.Âåðåñíåâå гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àâ³àòîð³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-30-99

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Cleanplus, ñåðâ³ñíà ñëóæáà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26, 1-é ïîâ. . . (097) 233-18-80, (099) 057-13-04 Äîáðèíÿ ñåðâ³ñ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45 Äð³ì Õàóñ, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 183-18-82 Çíàê ÷èñòîòè, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 679-87-54 Ïîïåëþøêà, ñåðâ³ñ-ñëóæáà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58, (362) 63-18-58 Ïðîñòî ÷èñòî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 924-73-89, (362) 45-09-19 Ñâ³ò ÷èñòîòè, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 606-60-26, (050) 879-69-26 Ñëîáîäåíþê Þð³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 443-64-43, (362) 45-05-45 Ñÿéâî, êë³í³íãîâà êîìïàí³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 327-85-27, (099) 667-69-52 Óêðìàðêà, àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 67, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 094-00-51, (096) 289-50-50 ×èñòèé ä³ì, êë³í³íãîâ³ ïîñëóãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 163-24-85

ÊÍÈÃÀÐͲ Áóêâà +, êíèæêîâà êðàìíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 3-é ïîâ.. . . . . . . (362) 43-37-78 Áóêâà, êíèæêîâèé ñóïåðìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ"Çëàòà Ïëàçà") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-73 Äðóæáà, êíèãàðíÿ ¹1 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-97 Åììàóñ, ìàãàçèí õðèñòèÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè 33025, ì.гâíå, âóë.Ìèñëèâñüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 498-36-20 ª, êíèãàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-41 ªçäíà, ìàãàçèí õðèñòèÿíñüêî¿ ë³òåðàòóðè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Çíàííÿ, êíèãàðíÿ ¹13 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-45

²ñêðà, êíèæêîâèé ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-82-07 Êíèãàðíÿ ¹9 ÊÏ “гâíåêíèãà” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-85 Êíèãè, ñêëàä-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-14-67, (362) 28-28-88 Êíèæêîâèé êëóá, ÄÏ ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè “Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ”, êíèæêîâèé ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-37 Êíèæêîâèé Ñâ³ò, ãóðò³âíÿ êíèã 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 144-09-15 Ìóäðà ñîâà, äèòÿ÷à êíèãàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (097) 717-95-05, (097) 971-12-13 Ïðîñâ³òà, êíèãàðíÿ ¹2 ÄÊÊÏ “гâíåêíèãà” 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-65-98 Ðàíîê, êíèãàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 542-89-46, (362) 26-34-20 гâíåêíèãà, ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-33, 26-64-97 Ñâ³ò êíèãè, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-60-81 Ñëîâî, êíèãàðíÿ ¹8 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-17

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÆÊà Âåðò³êà, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-63 ÆÊÏ “Ãàëèöüêå” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-07, 64-33-44 ÆÊÏ “Çàõ³äíå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-02-39 ÆÊÏ “Ïåðñïåêòèâíå” 33005, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-59-10, 24-56-50 ÆÊÏ “Ïîêðîâñüêå” 33028, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Ãðåá³íêè, 8 à . . . . . . . . . (362) 63-34-55, 62-04-44 (ö³ëîäîáîâî) ÆÊÏ “Ñîíÿ÷íå” 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-96 ÊÀÒÏ-1728 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-48-71 Êîíòàêò-öåíòð ÏÀÒ “гâíåãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . (067) 010-11-04, (362) 28-07-23 Ëåäà, ÌÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.53-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-41-35, 60-90-02 ̳ñüêñâ³òëî, ÊÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 55 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-47, 26-54-19 гâíå ijì Ñåðâ³ñ, óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 743-19-53 гâíåãàç, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-11-04 Äîâ³äêîâà ñëóæáà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-59 гâíåë³ôò, ÏðÀÒ 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-31, 64-03-27 Àâàð³éíà ñëóæáà ë³ôò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Øîïåíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-15, 40-15-86 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-00, 26-66-55 Àáîíåíòíà ñëóæáà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-30, 64-31-31 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-44 Ñëóæáà âîäîïðîâ³äíîãî ãîñïîäàðñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-43 гâíåîáëåíåðãî, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-48 Êîë-öåíòð 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-98 гâíåðàéêîìóíåíåðã³ÿ, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-87, 63-36-46 гâíåòåïëîåíåðãî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-69 Äîâ³äêîâà ñëóæáà ïî ðîçðàõóíêàõ ³ç íàñåëåííÿì 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-50 Àâàð³éíà ñëóæáà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 432-80-50, (362) 64-41-83 Ñàíêîì-гâíå, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-17 Òåõçàï÷àñòèíà, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-13-35 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó ÒΠ“гâíåãàç Çáóò” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-11-04


ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ White Rabbit, ñîëîäêà ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 809-86-55, (097) 555-75-25 Àìåòèñò ïëþñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 190 à ²Â²ÒÀ, êîíäèòåðñüêà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-82 Êàðàìåëüêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-39 Êîðîâàé, ì³í³-ïåêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-89 Êîðîâàéíèé ä³ì “Ìàðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-09, (096) 333-19-95 Êîøìàê Îëåíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-81 Êðåìåëüº, êîíäèòåðñüêà-êàâ’ÿðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-86 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-18-95 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (068) 210-64-64 Ìåëüíèê Îêñàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-34-72, (097) 335-43-34 Ìîðêâÿíà Ìàð’ÿíà, êîíäèòåðñüêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 30 . . . . . . . . . . . . . (098) 482-08-24, (097) 399-55-01 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 482-07-35 Îòò³ìî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-22, 63-00-12 гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÏÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-35-57, (362) 63-61-27 Ñîëîäêà õâèëèíêà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-52 Àìåòèñò ïëþñ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñåìèäóáñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-23-32, (3656) 4-57-48 Äîìàøíÿ âèï³÷êà, êîíäèòåðñüêèé öåõ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 88 à . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-63-25, (097) 052-71-17 Êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ÏÀÒ “гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-10 Ñîëîäêèé îêñàìèò, êîíäèòåðñüêèé öåõ 34109, ñ.Áåðåñòÿ Äóáðîâèöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 486-70-18, (096) 859-17-64 Ñîëîäîù³, ãóðò³âíÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-15-15

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß

VENTS, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-50-06, (067) 883-73-60 Àëüÿíñ-Âåñò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50, 26-05-26 Âåíòèëÿö³éíèê Ð, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-73-95 Âåíòèëÿö³ÿáóä, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-55, 61-70-84 Âåíòóð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-75 Çàõ³ä-Õîëîä, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 471-63-23 ̳é êë³ìàò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 919-85-15, (097) 301-11-33 гâíå-Êîíäèö³îíåð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-46, (362) 62-74-15 Ñàëîí Òåïëî ³ Õîëîä 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-74-57, 46-08-60

121

Ñóð³êîâ Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-57-74 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ “Îïò³ì”, ÒΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-03-06 Þðêî ²ãîð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-96-15, (362) 64-84-58

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ AVON, êîîðäèíàòîð ³êòîð³ÿ Ãåðàñèì÷óê 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, ê.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-50-15 AVON, êîîðäèíàòîð Òåòÿíà Äàâèäîâà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-94-99 BROCARD, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-42 Brocard, ïàðôóìåðíî-êîñìåòè÷íèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-75 Dolce Vita, ìàãàçèí ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-02-72 Dr.Nona, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 715-67-64 Dushka, íàòóðàëüíà êîñìåòèêà 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (097) 890-80-04 Dzintars, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 966-38-75 EVA, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 (ñóïåðìàðêåò "ÔÐÅØ") . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 Faberlic, êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð, ñêëàä-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 500-20-07 Mon Arome, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-26 PROSTOR, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-02-00 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-02-00 Unice Multibrand, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), â³ää³ë ¹16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 277-13-37, (099) 029-04-55 Yves Rocher, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-23 ³âàñàí-гâíå, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . . (362) 46-02-15, (096) 821-83-21 ³ä Ëÿíåø, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-09 Ãóðò³âíÿ ô³ðìè “Þì³êñ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-72 ²ì³äæ, ìåðåæà ìàãàçèí³â êîñìåòèêè òà ïàðôóì³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-16 Êîñìåòèê citi, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-36 Êîñìî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-91 Êðà¿íà êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . (067) 399-69-65, (068) 429-50-17 ˳ì-òðåéä, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-25-64 ˳îí-²Ñ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-03 ̳ðåë³í, ÒÌ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-55-28, (098) 526-43-17 ͳíåëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-18, (050) 380-26-20 Îð³ôëåéì, ïðåäñòàâíèê 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.904. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 422-48-70 Îð³ôëåéì, ñåðâ³ñíèé ïóíêò 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 679-03-43 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-14-40 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . (097) 022-90-51, (362) 62-02-25 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 906-87-66, (362) 43-45-48 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-27, (098) 414-91-19 Ïàðôóì, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-28 Ñâ³ò êðàñè, ñêëàä-ìàãàçèí êîñìåòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-82-52, (067) 661-58-55 Ñâ³ò êðàñè, ñòóä³ÿ-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 359-32-38 Ñòèëü-Ïðîô, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (ÒÖ “Grand-Áàçàð ”), â³ää³ë ¹3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 508-14-36, (099) 713-26-94 Ôàáåðë³ê 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.105 . . . . . . . . . . . . (050) 435-01-36, (067) 363-24-68 Þíàéç Ìóëüòèáðåíä 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-67-58, (095) 599-50-53


122

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ FedEx, ì³æíàðîäíà òðàíñïîðòíà êîðïîðàö³ÿ, гâíåíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-03, (067) 916-98-86 TMM Express 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 957-56-33 Àâ³à-Õåíäë³íã, ÒçΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-33 Àâòîëþêñ, åêñïðåñ-ïîøòà 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-30 Äåë³âåð³, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-54-12 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 627-87-89 Åêñïðåñ-Ìåéë, ÒΠ33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 312-12-70 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-90-95 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-29-79 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-54-89 ÌÅIJÀ-ÏÐÎÑÏÅÊÒ, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-10-33, (362) 40-06-30 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-53-01 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ гâíå ¹1 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16. . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹4 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹5 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹6 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹7 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 15 à (á³ëÿ àâòîðèíêó) . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹8 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹9 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹10 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹11 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹12 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹13 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹14 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹15 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹16 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹17 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹18 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹21 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹22 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹25 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18, ê.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹27 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹28 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹29 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 19 . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹32 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹33 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹34 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹35 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 гâíå ¹36 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ïîí³ Åêñïðåñ, êóð’ºðñüêà äîñòàâêà 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 187-12-66, (362) 43-12-77 Ïðàéì åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-20-12 Óêðêóð’ºð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-67 Øàìðàé Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-96-97

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Äåë³âåð³, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòåôàíèêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 627-14-28, (3656) 4-91-84 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äðóæáè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-09-08 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òêà÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-80-32 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñõ³äíà, 2 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñóðìè÷³, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-09-43 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.Àðòèëåð³éñüêèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-15-16 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-66-74 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 610-94-91 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ðèíêîâà, 2 (ðèíîê “Ï³âäåííèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-17-63 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 29 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 672-99-77 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ Áåðåçíå ¹1 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 66. . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Áåðåçíå ¹2 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 2 à (ÒÖ “Ãðàíä”), (800) 50-06-09 Âîëîäèìèðåöü ¹1 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30 . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ãîùà ¹1 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Äóáíî ¹1 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119 . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Äóáíî ¹2 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñâîáîäè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Äóáðîâèöÿ ¹1 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Äóáðîâèöÿ ¹2 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Ïîøòîâà, 19. . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Çàð³÷íå ¹1 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Çäîëáóí³â ¹1 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 . . . . . . . . . . (800) 50-06-09

Çäîëáóí³â ¹2 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øê³ëüíà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êâàñèë³â ¹1 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 2 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êëåâàíü ¹1 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êîðåöü ¹1 34706, ñ.Ãâ³çä³â Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 2 ã . . . (800) 50-06-09 Êîñòîï³ëü ¹1 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êóçíåöîâñüê ¹1 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ñàäîâà, 103 (ðèíîê “Êîïîøèëêà”)(800) 50-06-09 Êóçíåöîâñüê ¹2 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Þâ³ëåéíèé, 1 (ðèíîê “Ï³âí³÷íèé”), ê³îñê ¹90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Êóçíåöîâñüê ¹3 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ìëèí³â ¹1 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Îæåíèí ¹1 35821, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðíà, 21. . . . (800) 50-06-09 Îñòðîã ¹1 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 3 . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ðàäèâèë³â ¹1 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Âîëêîâåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ðîêèòíå ¹1 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 6 à . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ðîêèòíå ¹2 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ñàðíè ¹1 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 º . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ñàðíè ¹2 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ñàðíè ¹3 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 Ñìèãà ¹1 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 23. . (800) 50-06-09

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

DIVA Ìóëüòèôàðá, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 452-01-82, (3622) 5-81-36 Remmers, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-19-54, (097) 759-50-47 ÀÓÐÓÌÁÓÄ, ãóðò³âíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 (áàçà “Âçóòòÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 572-06-20 Äåêñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-64 DzÏ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (067) 630-06-21, (362) 62-20-20 ²òà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êðåìåíåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 295-80-76 ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-85, 63-00-95 Ëàêîôàðáà, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-75 Ìàëÿðíèé äâ³ð Óêðà¿íè, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 311-49-65, (362) 63-80-42 Ìàëÿðíèé äâ³ð, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-42 ̳êñ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Áîðîä³íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-70, 63-00-39 Ïåðñåíòà-Óêðà¿íà, ÑÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-30-56, (362) 63-59-89 Ïîë³ôàðá Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 520-68-61, (362) 64-43-93 Ôàðá³ÿ, êîëîð-ñòóä³ÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 637-11-23 Õ²ÌÁÓÄÐÅÇÅÐÂ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-72, 69-06-85 Êîëîð Ñ.².Ì., ÒΠ35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-66-21, (362) 62-35-12 Êîëîð ñòóä³ÿ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . (099) 049-56-78, (096) 721-97-48

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ ˲ÊÀÐ ÀÊÓØÅÐ-òÍÅÊÎËÎà ØÅÂ×ÓÊ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÂÀÄÈ̲ÂÍÀ Çàâ³äóâà÷ Öåíòðó ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿. Email: shev4uk@gmail.com 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-61-25 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 301-39-49, (098) 274-40-41, (362) 63-77-28


˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

123

˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ

SANA, ìåäè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-23, (067) 745-60-05 Áåéá³Äîê, öåíòð äèòÿ÷îãî çäîðîâ’ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 170-74-54, (095) 290-89-80 óíåêîëîã ïðèâàòíèé Ãåëåòåé Ëþäìèëà Éîñèï³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.510 . . . . . . (097) 298-40-09, (063) 863-58-25 óíåêîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-55 Ãîìåîïàò Ñâÿòîçåëüñüêà dzíà¿äà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98 Äåðìàòîâåíåðîëîã Ô³ëîí÷óê Â’ÿ÷åñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 950-76-03, (063) 627-12-24 Äåðìàòîëîã Áîæêî Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 863-40-79 Äåðìàòîëîã Äåìåäþê Àäð³àíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-69 Äåðìàòîëîã ªãåð Îëåêñàíäð Éîñèïîâè÷ 33027, ì.гâíå, áóëüâàð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-95-76 Äåðìàòîëîã Ìàëåø Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 294-10-60 Äåðìàòîëîã Íîâàê Ëåñÿ Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 972-32-21 Äåðìàòîëîã Ñòàñþê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3 (àïòåêà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 479-39-22 Äèòÿ÷èé íåâðîëîã Ò³òêîâà Òåòÿíà Âàñèë³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.501 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 104-20-89 Êàá³íåò àíîí³ìíîãî îáñòåæåííÿ òà ë³êóâàííÿ îáëàñíîãî øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-64 Êàá³íåò ³íòåãðàëüíî¿ ìåäèöèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 455-19-95 Êàá³íåò ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-28, (067) 382-61-25 Êàðä³îëîã Äîáðîâîëüñüêèé Ìèõàéëî Àðñåíîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 986-35-91 Êàðä³îëîã³÷íèé êàá³íåò 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 771-28-90, (362) 24-04-61 ˳êàð ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ Íîâàê Àíàòîë³é Êîñòÿíòèíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-98, 43-61-06 ˳êàð-ËÎÐ Îëåí÷óê Ìèêîëà Áîãäàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 255-54-05, (096) 250-75-32 ˳êàð-ôëåáîëîã Ìàñë³é Áîãäàí ßðîñëàâîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã (ÐÎÊË) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-68-86 Íåâðîëîã Áó÷êîâñüêèé Ïàâëî Ñòåïàíîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 084-44-03, (362) 26-75-20 Îðòîïåä Çëàò³â Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.915. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-52-05 Îðòîïåä-òðàâìàòîëîã Ãîðáàòþê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 358-55-97 Îðòîïòè÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 Îôòàëüìîëîã Áàêóëåâè÷ Ãàííà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 Îôòàëüìîëîã Ìåðæèºâñüêà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 343-63-14 Ïåä³àòð Ãóë³íñüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.508 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-34-77 Ïåä³àòð Ëàçàðåíêî Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä (àïòåêà “Ïîäîðîæíèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 490-74-44, (093) 577-10-18 Ïðèâàòíèé êàá³íåò óëüòðàçâóêîâî¿ ä³àãíîñòèêè 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, ê.503 . . . . . . (050) 848-37-55, (096) 023-86-36 Ïðîêòîëîã³÷íà àìáóëàòîð³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 4 ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 036-21-03 Ïñèõîòåðàïåâò-íàðêîëîã Ñèìîíîâè÷ Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ 33018, ì.гâíå, âóë.Êîñòîìàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-24-30, (096) 833-19-76 Ðåâìàòîëîã, ðåôëåêñîòåðàïåâò ˳ñíè÷èé Âîëîäèìèð Àíòîíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 10 . . . . . . . . . (097) 854-23-30, (362) 45-35-40 Ðåôëåêñîòåðàïåâò âèùî¿ êàòåãî𳿠Ëèìè÷ Ñí³æàíà Àíäð³¿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 (àïòåêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 343-38-40 ѳìåéíà êîíñóëüòàö³ÿ Ãàëÿáàðà Âàñèëÿ Ñàâîâè÷à 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 768-19-09, (362) 64-52-35 Õ³ðóðã-ìàìîëîã Áåðåñüêà Îêñàíà Ðîñòèñëàâ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 724-85-54 Öåíòð êë³í³÷íî¿ íåâðîëî㳿 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . (066) 304-14-42, (068) 750-13-90

³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè òà ë³êóâàëüíî¿ ô³çêóëüòóðè гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-35 Äåðæàâíà øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 103 ˳êàðíÿ ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-97-22 ̳æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-48 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà êàðä³îëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-52 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà îíêîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-73 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ÌÑÅÊ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-46-51 ̳æðàéîííà ñïåö³àë³çîâàíà ôòèç³îïóëüìîíîëîã³÷íà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-22 ̳ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ ÐÌÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 . . . . . . . . . . (067) 361-30-37, (362) 63-52-57 ̳ñüêà ë³êàðíÿ ¹2 33001, ì.гâíå, âóë.Îëåêñàíäðà Îëåñÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-32-08, 42-34-40 ̳ñüêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-00-85 ̳ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 103, 26-95-45 Íàðêîëîã³÷íà àìáóëàòîð³ÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-94-49 Îáëàñíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-03 Îáëàñíà ÌÑÅÊ ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-62 Îáëàñíå áþðî ñóäìåäåêñïåðòèçè ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-24 Îáëàñíèé ïåðèíàòàëüíèé öåíòð ÐÎÐ, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-23, 62-09-56 Îáëàñíèé öåíòð ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì 33013, ì.гâíå, âóë.Æîë³î Êþð³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-42 Ïîëîãîâèé áóäèíîê ÐÌÐ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-79, 62-98-37 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íå àìáóëàòîðíî-ïîë³êë³í³÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-26-09, 62-89-65 Ïóëüñ, øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . (362) 15-62, 64-20-62, (096) 218-10-03 Ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ä³òÿì âäîìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 (ì³ñüêà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) . . . . (362) 43-30-03 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-96-32 гâíåíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-93, 28-17-72 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-08-96 гâíåíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³, ÊÇ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-78-99, 26-29-01 гâíåíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . (067) 361-32-07, (362) 63-54-25 Ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . (099) 787-55-94, (362) 63-77-07 Òðàâïóíêò 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-79 Òåëåôîí äîâ³ðè 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . (067) 762-06-06, (066) 969-77-10 Ïàòàëîãîàíàòîì³÷íå â³ää³ëåííÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-97 гâíåíñüêèé â³éñüêîâèé ãîñï³òàëü 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-73, 63-33-23 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â òà ä³òåé-³íâàä³ä³â ç ïîðóøåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó “Êðîê” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-79, 26-59-70 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-41, 26-88-20 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ, ñòàö³îíàðíå íàðêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-82, 63-43-61 Öåíòð åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô, îáëàñíèé 33013, ì.гâíå, âóë.Æîë³î Êþð³, 19 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-44, 63-63-78 Öåíòð ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿, ÊÇ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-93-79 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


124

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

˲ÊÀÐͲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ³ää³ëåííÿ ïàë³àòèâíî¿ ìåäèöèíè (Õîñï³ñ) 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øåâ÷åíêà, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-19-30, 4-91-74 ³ää³ëåííÿ ñîö³àëüíî-ìåäè÷íèõ ïîñëóã 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-81 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-48-38 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-30-41 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñêàðáîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-17-71 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-21-02 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-96 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-16-03 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-27-08 ijëüíè÷í³ ë³êàðí³ 35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-01-92 Âóçëîâà ë³êàðíÿ ì.Ñàðíè ÄÒÃÎ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³, ÄÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Çàë³çíè÷íà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 7-23-96, 7-22-27 óíåêîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-15-74 Äóáåíñüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-28-13 Äóáåíñüêèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-31-85 dzðíåíñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðîíåíêà, 27 à . . . . . . . . (3653) 5-69-21, 4-12-88 Êîðåöüêà îáëàñíà ë³êàðíÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ, ÊÇ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-16-42 Êîñòîï³ëüñüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-83 Êóçíåöîâñüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-36-86 ̳ñüêà ñòàíö³ÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñêàðáîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-22-09 Îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ 34504, ñ.Îðë³âêà Ñàðíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-58, 2-22-62 Îñòðîæåöüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ, ÊÇ 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-11-96, 5-11-57 Îñòðîçüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 3-03-45 Îñòðîçüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ÐÎÐ, ÊÇ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-33-32, 2-21-46 Ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ ÖÐË 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-15-46 Ïîëîãîâèé áóäèíîê 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-58 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Áåëüìàæ, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-38-05 Ðàéîíí³ ë³êàðí³ 35053, ñ.Äåðàæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 3-11-53, 3-11-35 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-52-56, 27-52-30 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðèöþêà, 1 . . . . . . . (362) 27-32-78, 27-33-68 35113, ñ.Îñòðîæåöü Ìëèí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 5-12-32, 5-11-35 34371, ñìò Ðàôàë³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåòðîïàâë³âñüêà, 33 . . (3634) 5-31-98 гâíåíñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 35324, ñ.Áîÿí³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-05 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, ÊÇ ÐÎÐ 35311, ñìò Êëåâàíü-1 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äåðàæíåíñüêà, 39. . . . . . . . . . (362) 27-04-10 Ñàðíåíñüêà ì³æðàéîííà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 7 Ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñàí³òàðíà ÷àñòèíà ¹3 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-23-03 Ñòðàø³âñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ 34513, ñ.Ñòðàøåâå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . (3655) 3-57-90 Òó÷èíñüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 8 . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-22-79, 9-21-75 Õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ Ãîùàíñüêî¿ ÐÖË 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-63 Öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ ë³êàðí³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-39, 5-61-39 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-47-93 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ïàâëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-78 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.³äðîäæåííÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-14-24, 6-12-83 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-20-83, 3-26-45 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-87, 2-00-31 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Àåðîôëîòñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-06-66, 3-02-66 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-53-61 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-42, 2-04-32 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-60 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-05 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñàäîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-33-01 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . (362) 26-06-82, 27-11-15 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-13-02, 2-23-44 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-22-29

Øâèäêà äîïîìîãà 35523, ñ.Çàð³÷íå Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-42-72 Øâèäêà äîïîìîãà Âåðáñüêî¿ ä³ëüíè÷î¿ ë³êàðí³ 35670, ñ.Âåðáà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 7-01-92 Øâèäêà äîïîìîãà ì.Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.ß.Ìóäðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-41-16 Øâèäêà ìåäè÷íà äîïîìîãà, Êîñòîï³ëüñüêà ï³äñòàíö³ÿ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-17-43

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ²íòåë-ÏÐÎ, ÍÒÖ, ÏÏ Ïîñòà÷àííÿ ë³ñîâîãî îáëàäíàííÿ. Àâòîìàòèçàö³ÿ ë³ñîâî¿ ãàëóç³. www.ukrlis.com.ua 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 682-64-03, (067) 682-64-05, (362) 63-39-51, 63-41-95 гâíåíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-64 Áåðåçí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-50-00 Âèñîöüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 34111, ñ.Âèñîöüê Äóáðîâèöüêîãî ð-íó, âóë.̳ñòå÷êîâà, 31 . . . . . . . (3658) 6-02-12, 6-02-33 Âîâêîâè¿âñüêå ë³ñíèöòâî, ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35224, ñ.Âîâêîâè¿ Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-23-94 Âîëîäèìèðåöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34380, ñ.Àíòîí³âêà Âîëîäèìèðåöüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðòèçàíñüêà, 23, (3634) 6-14-38, 6-11-33 Âîëîäèìèðåöüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ïîë³ñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-41-58, 2-47-34 Ãîùàíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Îñòðîçüêèé äåðæë³ñãîñï” 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 494-75-29 Ãîùàíñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÃÀÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ñàäîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-26-95 Äóáåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Áåðåñòåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-21-50, 4-92-35 Äóáëÿíñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Ìëèí³âñüêèé ë³ñãîñï” 35200, ñ.Äóáëÿíè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-18-34 Äóáðîâèöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-43, 2-00-64 Çàð³÷íåíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-08-96 Çäîëáóí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ, ÄÏ 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Êëåâàíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 6. . . . . . . . . . . (362) 27-10-29, 27-10-20 Êëåâàíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-78 Êëåñ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34550, ñìò Êëåñ³â Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 5-06-00 Êîðåöüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “гâíåíñüêèé ë³ñãîñï” 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-15-83 Êîðåöüêèé äåðæë³ñãîñï, ÄÏ ÑËÀÏ 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-54 Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äóáêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-82 ̳çîöüêèé ˳ñîâèê, ÒçΠ35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . (3652) 4-05-51 Ìëèí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-30-13, 6-45-08 Íîâîñòàâñüêå ë³ñíèöòâî 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-76 Îñòðîçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-53 Îñòðîçüêå, ë³ñîâå ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 35825, ñ.Âåðõ³â Îñòðîçüêîãî ð-íó Îñòðîçüêèé ë³ñãîñï, ÑÑËÃÂÊ 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-84 Ðàäèâèë³âñüêå ë³ñíèöòâî ÄÏ “Äóáåíñüêèé äåðæë³ñãîñï” 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-19-65 Ðàäèâèë³âñüêèé ë³ñãîñï, ÑÑÂÊ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-36-80 гâíåíñüêèé ë³ñãîñï, ÄÏ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà, 1 à . (362) 26-78-38 Ðîêèòí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-19-41 Ðîêèòí³âñüêèé äåðæñïåöë³ñãîñï, ÑËÀÏ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-53-11, 2-53-50 Ñàðíåíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ãîãîëÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-81, 3-55-21 Ñåëÿíñüêèé ë³ñ, ÑÂÑÊ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 17 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-27 Ñîñí³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 125 . . . . . (3653) 2-71-77, 2-74-78


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

˲×ÈËÜÍÈÊÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Äåëüô³í, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-69-97, (066) 371-04-25 Çåâñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . . . . . (067) 587-76-23, (096) 403-61-97 Ìàéñòåðíÿ åëåêòðîë³÷èëüíèê³â 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-74-17, (050) 811-98-17 Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-21-56, (362) 68-02-10 гâíåîáëâîäîêàíàë, ÐÎÂÊÏ ÂÊà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-00, 26-66-55 гâíåòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-92-60, 23-61-01 Ñàìãàç, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-41, 62-25-43 Ñâ³ò ñàíòåõí³êè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . (096) 223-10-79, (362) 43-04-73 Ñëóæáà ðåìîíòó òà ïîâ³ðêè âîäîë³÷èëüíèê³â ÐÎÂÊÏ ÂÊà “гâíåîáëâîäîêàíàë” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-30, 45-45-50

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ Àëüÿíñ, ëîìáàðä 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-14 Ãðàíä, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-48 Äåðæàâíà ³ííîâàö³éíà ô³íàíñîâî-êðåäèòíà óñòàíîâà, Çàõ³äíå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-61, 26-57-63 ijàìàíòîâèé ä³ì, ëîìáàðä 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 100-03-89 ªâðîïåéñüêèé ëîìáàðä 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 332-08-43 ªâðîÔ³íàíñ, ëîìáàðä 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 409-11-82 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 504-67-96 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 232-92-17 Çîëîòèé êîøèê, ëîìáàðä 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 193-01-75 ²Ç² ÊÐÅÄÈÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-97, (067) 240-35-90 Êîìîä, ëîìáàðä 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 386-83-71 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 087-73-15 Ëîìáàðä Àëüÿíñ, ÏÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-32 Ëîìáàðä-Ñêàðáíèöÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÏÒ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-52 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 463-42-21 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-71 Ïàðòíåð, ëîìáàðä 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-13-49 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-35-03 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-68-49 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-72-82 Ïåðøà âñåóêðà¿íñüêà êðåäèòíà ñï³ëêà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-94-88, (362) 40-86-40 Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ëîìáàðä 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 995-43-43 Ïð³îðèòåò, êðåäèòíà ñï³ëêà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . (095) 830-87-34, (362) 43-09-27 Ñêàðáíèöÿ, ëîìáàðä 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-52-70 Òåõíî-ô³íàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-04-69, (362) 40-00-12 Óêðà¿íà, ëîìáàðä 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-29 ×åñíèé ëîìáàðä 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . (067) 446-76-82, (050) 450-77-39

125

EconomClass, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 (öîêîëüíèé ïîâåðõ) 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 2 à 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 IXI, îïòîâèé ñêëàä ñåêîíä-õåíä ñîðòîâàíîãî òîâàðó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . (098) 459-01-96, (066) 743-32-08 Stok House, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 555-35-09 Áðåíä, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44 ªâðîñåêîíä-õåíä, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 ªâðîøîï, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-70 Êàëàìáóð, ìàãàçèí ñåêîíä-õåíä 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 3 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 Ìàêñèìóì, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-23-99 Ïðîì³íü, ÒÄ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-29-29, (067) 360-21-29 Ñåêîíä-õåíä, îïòîâèé ñêëàä 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 366-53-93, (066) 553-43-36 Ñòîê-Õåíä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 993-68-65

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲ ÇÀÊÐÓÒÈ, ñïåö³àë³çîâàíà êðàìíèöÿ áóä³âåëüíèõ êð³ïëåíü 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à (ÒÊ “Ñêåëÿ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 386-76-45, (067) 397-59-23, (362) 43-10-14

Ñâ³ò Êåðàì³êè, òîðãîâèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.²âàíà ѳðêà, 3 (çà¿çä ç âóë.Ãàãàð³íà) . . . . . (362) 64-56-05 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ” Õàòà ëàì³íàòà, ìàãàçèí Ëàì³íàò, ïàðêåòíà äîøêà, ïë³íòóñ. 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . (067) 917-50-53, (093) 476-29-14 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Øòóðì, ì³í³-ìàðêåò 4 ñåçîíè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 13 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 (ðàéîí ïëîù³ Ïåðåìîãè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 014-02-35, (098) 804-51-45, (362) 63-53-28 EGEN, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-44-92 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


126

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Sadolin, ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 749-25-92, (067) 362-89-51 San Marco гâíå, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 635-00-09, (096) 661-55-66 Vozand, ñàëîí-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-10-61 Àäåëà-Áóä, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-54, 63-61-98 Àíòåé, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-21, 63-63-17 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-17 Àòåëüº Êåðàì³êè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 463-72-12 Áàñåéíè & Ñàóíè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-50-59, (362) 63-61-82 Áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê “ÑÓDzВߔ, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-29-80 Áóäìàéäàí, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 209-65-55 Áóäìàðêåò “ªâðîáóä-Ì” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 440 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-18-13 Áóäìàòåð³àëè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-00 Âåëåñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-26-34, (362) 40-26-34 Ãàëåðåÿ ÊÀ̲ÍÈ, ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . (098) 307-02-00, (095) 799-02-02 Ãîñïáóäòîâàðè, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-32 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-63-90 Ãîñïîäàðíèê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-08-44 Äåìàêñ, áóä³âåëüíèé ìàðêåò 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 796-02-50 ijì ì𳿠ñòèëüí³ ï³äëîãè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 077-60-08 Äîìóñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-20-88, 60-84-24 Åêî-Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-36 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 ªâðîáóä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-30-33 Çàìî÷êè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-16-98 ²çîòåðì-Ñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-76-40 ²íòåð’ºð ïëþñ, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-34 ²íòåð’ºð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-90 Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . (050) 567-98-72, (362) 45-01-02 Êîìôîðò Áóä, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-34-06 Ëàì³íàò & Ïàðêåò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Îëåãà Îëüæè÷à, 37. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 080-81-77, (362) 43-59-07 ̳ðàä, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-60-22, (362) 64-13-45 Ìîÿ ï³äëîãà, ñàëîí-ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 814-84-29, (067) 200-99-17 Íîâ³ âèì³ðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 293-92-08, (362) 64-31-91 Îëüâ³ÿ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-79 Ïàðêåò ïëþñ, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 12 . . . . . . . . . . . (067) 362-07-61, (362) 24-20-19 Ïîëîñàòèé ñëîí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-13-07, 63-56-99 Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ñàëîí-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . (066) 525-36-20, (362) 62-40-44 Ïðîô³òåê-ÁÌ, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 342-38-78, (095) 153-93-53 гâíå-ìåòèç, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-00-90, (362) 62-44-00 Ñàìáóä, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-94-39 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-53-33 Ñàí-òåõ, áóäìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-76 Ñàí³íà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-18-90, 63-12-76 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-41 Ñàóíè & Êàì³íè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . (095) 510-40-20, (067) 966-08-31

Ñâ³ò ïàðêåòó, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 290-89-79, (362) 64-69-84 Ñâ³ò ñàóí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-46, 43-25-60 Ñêëàä-ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-10 Ñòîë³ò, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 á . . . . . . . . . . . (067) 362-12-94, (067) 363-10-27 Ôàéíà ï³äëîãà, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 966-98-59, (362) 43-98-59 Õàòêà, ñóïåðìàðêåò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-80, 64-07-60 Öåíòð ïðîäàæó ï³äëîãè, ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (067) 200-99-17, (096) 814-84-29

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀв La Murr, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 558-05-56, (362) 26-47-04 Êóï³äîí, ³íòèì-áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, ïàâ³ëüéîí ¹7

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Adidas, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-84 BOOMERANG BOARDSHOP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 571-10-09, (067) 362-01-88 Columbia, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-72 ENVY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-32-92 EXTRIM, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 007-79-29, (362) 28-86-69 Gorgany, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 432-65-35, (050) 432-65-35 MEGASPORT, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) PUMA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-53 Reebok, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-84 Urban Planet Streetwear, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 953-24-14 Weekender, ìàãàçèí îäÿãó òà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 804-05-24 Åë³ò-Ïðèì, ÏÏ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 759-99-28, (362) 63-37-46 ªâðîSPORT, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-38 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) Ìóëüòèñïîðò, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-93 Íîêàóò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 468-98-78 Ñïîðò-Ñ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-18, 62-33-57 Ñïîðòìàñòåð, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ"Åêâàòîð") Ñïîðòòîâàðè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-30 Òåðèòîð³ÿ Ñïîðò, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-22-48

ÌÀÑÀÆͲ ÊÀÁ²ÍÅÒÈ Ìàñàæíèé êàá³íåò Òðîôèì÷óêà ²ãîðÿ Ìèêîëàéîâè÷à 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . (067) 266-38-83, (362) 45-44-49

Ñàáàé Òàé, ñàëîí òàéñüêîãî ìàñàæó òà SPA-ïðîöåäóð 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 20 . . . . (068) 935-40-40, (063) 821-57-87


ÌÅÁ˲

Aura Room, ìàñàæíèé ñàëîí-êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 999-08-80 Àììà, ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-91, 63-63-91 ³ää³ëåííÿ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ òðàäèö³éíèìè òà íåòðàäèö³éíèìè ìåòîäàìè îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-53 ²ìïåðàòîð, îçäîðîâ÷î-ìàñàæíà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 (ãîòåëü “Ìèð”), ê.221 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-25-28 ²ìïåðàòîð, îçäîðîâ÷î-ìàñàæíà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à, ê.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-25-28 Êàá³íåò ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 651-89-80, (098) 332-21-25 Ìàñàæíèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-27-26, (093) 380-19-08 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.118 . . (067) 907-75-07, (097) 645-36-80 Ìàñàæí³ êàá³íåòè (ïîë³êë³í³êà “Ï³âí³÷íà”) 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 Íàøà Îïîðà, îçäîðîâ÷èé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 883-37-30, (362) 62-03-23 Ñòóä³ÿ ìàñàæó Ìèêîëè Ñèäîð÷óêà 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 (ñïîðòêëóá “Åë³ò”) . . . . . (067) 107-78-13 Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-81-23, 5-80-36 Ô³ç³îòåðàïåâòè÷íå â³ää³ëåííÿ гâíåíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ (ìàñàæí³ êàá³íåòè) 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-78

127

Ìåáë³ ïëþñ, ìåáëåâèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé), â³ää³ë ¹7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 985-80-10

ÌÀÒÅвÀËÈ ÄËß ÐÓÊÎIJËËß. HAND MADE Âñå äëÿ ðóêîä³ëëÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 086-31-70 Îë³-Êà, ñòóä³ÿ handmade 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.¹3 . . . . . . . . . (362) 63-61-98, (067) 360-56-57 Ñòåôàí³, ìàãàçèí äëÿ ðóêîä³ëëÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 086-31-54 Òâîð÷³ñòü, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-09

ÌÅÁ˲

DSS ÌÅÁ˲, ÏÏ Ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Êóõí³, øàôè-êóïå. 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 40 à . . . . . . . . . (067) 727-39-59, (362) 23-60-58

Êàíöåëÿð, ÒçΠÎô³ñí³ ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ â³ä âèðîáíèêà. E-mail: vikakancelar@ukr.net 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 6 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 716-82-81

ADK, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . (097) 544-89-67, (362) 46-00-43 AKANT, ñâ³ò ìàòðàö³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-56, (063) 227-48-04 Akord-ìåáë³, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 187-80-22, (066) 040-05-60 BEZRUKOFF, äèçàéí-áþðî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 775-09-48 COME-FOR, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-15-00 Comode, ãàëåðåÿ ìåáë³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 521-06-34, (362) 62-03-04 DeCart, ìåáëåâèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”), 3-é ïîâ. . . (068) 967-06-69, (073) 144-08-39 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á . . . . . . . . . . . . . . . (097) 729-04-18, (093) 115-17-75 Dommino, ô³ðìîâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 829-39-49 Furme.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-77-10, (362) 63-63-24 JYSK, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 538-95-52 Marafet, ñàëîí ìåáë³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 708-24-70 MEBLIK, ñàëîí ìåáë³â 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), 2-é ïîâ., áóòèê ¹11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 193-77-82 Mekado, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 253-54-00, (097) 253-54-01 MIXALMEBEL, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (096) 975-58-81, (362) 40-96-80 SoNLaB, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-19-20 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


128

ÌÅÁ˲

V&M, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 666-51-00 VELIM, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 354-31-93, (099) 164-29-17 VIP Design, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 732-60-30 Vital, ìåáë³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 716-95-84, (362) 64-44-10 Zlatamebel, ô³ðìîâèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 Àíàñòàñ³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-36-86 Àð³ñòî, ñàëîí ìåáë³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 713-48-02 ÀÐÒÌÅÁ˲, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-98 ÀÑÀÒ, ÒçÎÂ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-20-63, (362) 64-06-80 Àñîðò³, ñàëîí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 772-27-25, (098) 769-02-16 Áàëàáàñ, ñàëîí äèíàì³÷íèõ ìåáë³â 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 332-71-65, (067) 794-19-24 Áëîê, ÌÏ ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (067) 360-58-34, (3622) 5-63-77 Áîíàòî, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . (067) 360-58-34, (096) 307-32-23 Âàíåññà, ³íòåð’ºðíèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-23-00, (362) 63-35-85 Âåíåòî, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 377-99-09, (362) 43-00-99 Âèñî÷èí Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 ³êòîð³ÿ, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-04-21 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . (067) 159-84-83, (362) 63-53-39 ³ëàðò-Ð, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-45, 63-14-46 Âñåâîëîä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 305-73-37, (362) 62-20-28 Âñ³ ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”), (067) 451-33-68, (095) 209-50-66 Ãàðìîí³ÿ, ìåáëåâèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ïðîäóêòîâèé ðèíîê) . . . . . (098) 379-96-25 Ãåðìåñ, ìàãàçèí ìåáë³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 299-39-99, (067) 337-23-14 Äàíüêåâè÷ Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 412-11-23 Äåêîð, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 699-34-31, (067) 711-28-33 Äèçàéí-ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 222-81-36, (066) 213-33-83 Äîáð³ ìåáë³, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 663-98-31 Äðåâåöüêèé ²ãîð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 078-99-39, (362) 63-41-61 Äóáîê, ìåáëåâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56 ªâðî-Ñòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 938-39-52 Çàãàëüñüêèé Ïåòðî Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-22-54 Çàºöü Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Âåñíÿíà, 6 â (Íîâèé äâ³ð) . . . . . . . . . (050) 435-31-05, (068) 513-87-34 ²ëüíèöüêèé ²ãîð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-49-20 ²íòåð³î, öåíòð ìåáë³â òà äåêîðó 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (097) 460-50-05, (099) 251-47-10 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 460-50-05, (099) 251-47-10 ²íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . (096) 803-84-72, (095) 940-05-61 ²íòåðÑòèëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 377-59-22 Ë.Â.À., ñòóä³ÿ ì’ÿêèõ ìåáë³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 604-94-34, (068) 025-07-63 Ëåâøóíîâà Ñâ³òëàíà Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . (097) 381-60-81, (067) 369-59-12 ˲ÂÑ, ñàëîí ìåáë³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 233-35-65 ˳æêà òà ìàòðàöè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-89-36, (050) 584-33-26 Ëüâ³âñüê³ ìåáë³, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 379-48-84 Ëüâ³âñüê³ ìåáë³, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 379-48-84, (097) 875-16-10

Ì-Êîìôîðò, ñàëîí ìåáë³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-50-71, (097) 597-74-93 Ìàêðîìåáë³, ãóðò³âíÿ ìåáë³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 555-29-55, (067) 555-28-55 Ìàðêåò-ìåáë³, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-14-78, (3622) 5-21-35 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 430 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-19 Ìàðñåëü, ìåáëåâèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 (ÒÖ “Ìð³ÿ”) . . . . . . . . . . . . (098) 239-29-03, (362) 43-20-45 Ìåáëåâà ê³ìíàòà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . (097) 490-30-30, (063) 490-30-30 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . (063) 490-30-30, (095) 490-30-30 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 490-30-30, (063) 490-30-30 Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-27-27, (362) 63-08-38 Ìåáëåâèé ñàëîí “Ì” 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-94 Ìåáë³ “Ïðîãðåñ” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-69-97, (3622) 5-92-76 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-25 Ìåáë³ GERBOR Õîëäèíã 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 18 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-26-56, (066) 102-81-71 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèí 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 110 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 426-49-77, (095) 831-26-44 Ìåáë³ Êàïðèç, ñàëîí-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-08 Ìåáë³ Êàðïàò, ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 326-55-23 Ìåáë³, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 055-28-59, (098) 007-93-93 Ìåáë³, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-82 Ìåáë³-Êàïðèç, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-14-34, 43-16-63 Ìåáë³ïðîì 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 254-05-40, (096) 038-11-79 Ìåëâ³í, ìåðåæà ìåáëåâèõ ìàãàçèí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 (ÒÖ “NOVUS”) . . . (067) 712-03-60, (096) 658-23-85 Íàø ijì, ìåáëåâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 745-48-06, (362) 24-01-79 Íåñêîì, ìàãàçèí ìåáëåâî¿ ôóðí³òóðè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-33-05, (362) 64-24-36 Îëâ³ê-1, ÌÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 453-51-42, (362) 26-39-07 Îë³ìï, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 910-14-77, (067) 803-63-95 Îë³ñìà, ÌÏ ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-80 Îñàä÷èé ³ Ê, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-03, (097) 938-20-45 Ïàðóõ Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 399-04-04 Ïðåì’ºð-ìåáë³, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 345-33-73, (362) 62-80-01 гâíåíñüê³ ìåáë³, ï³äïðèºìñòâî 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 840-96-99 Ðîìåî, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 802-03-41, (098) 000-80-80 Ñàëîí-ìàãàçèí ÍÂÏ “ÓÒÎÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-63 Ñàí Ðåìî, ñàëîí ìåáë³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-96 Ñâ³ò ìåáë³â, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-76-72 Ñêëàä Ìåáë³â, ìàãàçèí 33005, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . (098) 790-90-80, (050) 857-86-80 Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-48-77, (362) 63-36-77 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-62, (362) 63-30-31 Ñòîõ³ä Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-40-14 Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 230-45-20 Óêðà¿íñüê³ ìåáë³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.337. . . . . . . . . . . (096) 506-72-57, (362) 40-17-25 ÓÒÎÃ, гâíåíñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-25-35, (362) 64-11-63 Ôåºð³ÿ ìåáë³â, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 933-01-73 Ô³ëîíþê Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 581-88-11, (063) 774-90-90 Öåíòð ìåáëåâèõ ôàñàä³â 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 703-62-00 Øàðì, ìåáëåâèé ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39 33013, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 846-69-39


ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ

Þòà, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 783-70-36, (362) 23-50-62 ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 (ÒÖ “NOVUS”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-89-41

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ VIVASAN 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 728-81-81, (099) 133-07-28, (067) 364-22-87 NSP, ô³òîöåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 418-87-07, (362) 63-36-02 Tiens-Óêðà¿íà, àãåíòñüêèé îô³ñ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 508-96-45 Àþðâåäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (050) 213-28-74 Åêîìåä, Í ÒçÎÂ, ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-63-81 Çäîðîâ’ÿ â³ä óïïîêðàòà, ô³òîöåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-56-16 Êîðàëîâèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 441-00-95, (098) 601-40-57 Ñèá³ðñüêå çäîðîâ’ÿ, êîðïîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 054-45-90, (362) 45-44-85 Ñêàðáíèöÿ çäîðîâ’ÿ, ô³òîàïòåêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 (ÁÖ “˳îí”), 2-é ïîâ. . . (098) 747-19-20, (050) 175-00-92 Ñîëÿíà ê³ìíàòà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â. . . . . . . . . . . . (097) 653-29-90, (063) 121-76-83 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-73 Ñîëÿíà ê³ìíàòà-ãàëîêàìåðà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 (Á³çíåñ-öåíòð), 1-é ïîâ.. . . . . . . (362) 40-10-75 Ô³òî Á³îëà, îçäîðîâ÷î-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-02-49, (362) 26-07-04 Ô³òîöåíòð “Òâîº çäîðîâ’ÿ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-84, (067) 712-94-30 Ô³òîöåíòð ªâãåíà Òîâñòóõè, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 504-08-88 ÕÓÀ-ØÅÍ, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàòèâíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 433-28-08 Þñò, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-89-43

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ²ÍÂÅÍÒÀÐ NovuMedical, äåìîíñòðàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-70-17, (362) 40-63-40 À³òàñ ïëþñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 217. . . . . . . . . . . . . . (067) 360-82-28, (050) 435-42-90 Ãàçîòðîí-Åë³ïñ & Ê, ÒçΠÍÂÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-99-53 ËÎÊÅ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . (362) 43-27-41, (067) 360-18-05 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-06, (096) 003-79-47 ÌÒ ÑÅвÑ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-21, (050) 956-47-96 Ïîë³ïðîì, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-34 гâíåìåäñåðâ³ñ, ÍÂÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-34-65 гâíåíñüêà îáëàñíà áàçà ñïåöìåäïîñòà÷àííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-09, 26-87-26 Ñâ³ò ñòîìàòîëî㳿, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-70-90, (362) 43-30-12 ѳìâåñò, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-68-04

ÌÅÄÈ×Ͳ ËÀÁÎÐÀÒÎв¯ Âàøå çäîðîâ’ÿ, ìåäè÷íèé öåíòð ñó÷àñíèõ êîëüîðîâèõ òåõíîëîã³é 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-11, (050) 435-21-69 IJËÀ, ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-95-67 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-67-77 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 60-67-77 Åêñïåðò, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 778-85-77

129

Åñêóëàá, ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 314-25-35 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 834-57-36 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-93-97 ѳíåâî, ìåäè÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-30 Öåíòð “ÌÐÒ-ä³àãíîñòèêà” 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . (067) 167-70-77, (095) 810-41-00

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ Ð²ÂÍÅÌÅÄÒÅÕͲÊÀ, ÒÇÎÂ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . (362) 26-49-01, 63-62-49

Äîëô³-Óêðà¿íà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 611-88-27, (067) 611-86-90 ²íäåêñ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-35 Êàìïóñ Êîòòîí Êëàá, Òîðãîâèé ä³ì, ÐÔ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-22, 62-32-05 Îðòîïåäè÷íèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 324-28-41, (362) 43-41-58 Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-63 гâíåìåäòåõí³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-92 Ôîðâàðä-Îðòî, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 483-05-89 Ìåä-Àáñîëþò, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 18 . . . . . . . . . . . . (050) 375-71-84, (3656) 4-26-77

ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ Astra Visus, öåíòð çîðó 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-99-44, (066) 350-99-44 Dermed, ñïåö³àë³çîâàí³ ìåäè÷í³ êàá³íåòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-77-69, 62-32-80 Diet centr, êë³í³êà äîêòîðà Áðîâêî 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 618-18-81 Kardiolita, ëèòîâñüêî-óêðà¿íñüêèé ìåäè÷íèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . (098) 383-77-70, (066) 651-77-70 Àêñ³îìà, öåíòð ë³êóâàííÿ õðåáòà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15, ê.43 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 859-84-75, (066) 065-14-58 Àí³êî, ìåäè÷íèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-31-08, (362) 68-49-49 ÀÒËÀÍÒ 7, ìåäè÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 1-é ïîâ.. . . . (096) 910-31-03, (066) 962-13-43 Áëàãîäàð, öåíòð ðåïðîäóêö³¿ 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-15, (066) 898-67-67 Âàëåî, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä (ÐÎË, àïòåêà ¹121). . (050) 375-37-44, (096) 260-80-40 Âñå äëÿ âóõà, öåíòð ñëóõîïðîòåçóâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.84 . . . . . . . . (097) 326-33-60, (362) 40-25-26 Êàá³íåò ñó÷àñíî¿ ÓÇÄ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 (ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹2) . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-31 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 (Ïîë³êë³í³êà ¹2), ê.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-71-71, (362) 63-45-55 Êèïàðèñ, öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ñïèíè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 558-55-86, (050) 553-55-36 Êë³í³êà 4 D 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-21-82, (096) 391-97-08 Ìåäè÷íèé öåíòð óíåêîëîã³ÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-68-61 ÌÅÄÖÅÍÒÐ ßíè Êðàâ÷óê 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . (097) 842-26-00, (362) 43-06-00 Íàéêðàùèé ç³ð, îôòàëüìîëîã³÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 4-é ïîâ.. . . . . (067) 004-02-80, (362) 42-02-80 Îêñôîðä Ìåä³êàë гâíå, ìåäè÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . (067) 840-40-50, (362) 40-40-50 Ðåà³òà, ìåäè÷íèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 3-é ïîâ.. . . . (097) 457-40-11, (050) 372-00-06 гâíåíñüêèé îáëàñíèé êë³í³÷íèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð ³ì.Â.Ïîë³ùóêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 127-06-05, (362) 62-01-90 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-64 Öåíòð â³äíîâëåííÿ çîðó Àíàòîë³ÿ Ñîââè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 493-64-82, (362) 40-12-13 Öåíòð êîðåêö³¿ ñëóõó 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, îô.512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 895-25-51 Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ áîëþ ñïèíè òà ñóãëîá³â 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 . . . . . . . . . . . (067) 994-24-24, (095) 132-79-90


130

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Äÿê ³êòîð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü ѳòêà ìåòàëåâà â àñîðòèìåíò³. Öâÿõè. Ëèñò îöèíêîâàíèé, ðóáåðîéä. 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 41 . . . . . . (067) 687-08-21, (3652) 2-10-54

²ííîâàö³éíà êîìïàí³ÿ “Òåõåíåðãî-Ñ”, ÒΠÌåòàëåâ³ øàôè, ìåòàëîêîíñòðóêö³¿. Òîêàðíî-ôðåçåðí³ ðîáîòè. Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 206-66-89 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÌÅÒÀËÊÐÀÔÒ, ÒÎÂ

Ëàçåðíà ïîð³çêà ìåòàëó. Âèðîáè ç äðîòó. 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Îñòðîçüêà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 468-21-28, (3652) 4-09-01

ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ-ÌÀÐÊÅÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . (050) 339-37-17, (362) 40-75-74 Ìåäåêîë, ÍÂÖ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . (067) 360-30-65, (066) 043-52-88 Ìåòèçè òà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-35-57 Ìåòèçè òà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-58-58, (362) 64-35-80 Ïàòàð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-04-09, 62-19-57 ϳí÷óê Òåòÿíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 709-66-44 Ïîáóòîâà ìàéñòåðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-35-25, (096) 258-96-39 Ñèíåâ³ð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-58, (362) 61-99-78 ѳòêà Çàõ³ä, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . (050) 432-78-55, (093) 483-51-05 ѳòêà-íåñâ³÷, ñêëàä-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . (096) 032-24-48, (362) 43-43-34 Ñîëõìà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9, îô.102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-54 Ñîñí³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-02-88, (050) 678-24-39 Ñòàëü-Ì, çàâîä ìåòàëîâèðîá³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 630-69-80, (362) 68-33-33 Òåõíîëþêñ, ÏÏ ô³ðìà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-56-62, (362) 43-19-86 Óêðà¿íñüêà ã³ðíè÷î-ìåòàëóðã³éíà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 758-70-67, (362) 26-95-90 Ôëîðåñêó Âîëîäèìèð ²ëë³÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 755-69-27, (362) 43-32-02 Õóäîæíÿ êîâêà 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-12-81, (362) 43-12-81

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà òà äâåð³. 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 332-48-58

вÂÍÅÌÅÒÀËÒÎÐÃ, ÏÏ

33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 300-74-47, (362) 60-86-13, 60-87-90

ÀÂÄåêñ-Ì, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 517-74-31, (067) 864-25-51 Àðñåíàë, ÒçΠÂÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 659-85-82, (097) 702-38-50 Áàðîêêî, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 008-77-66 ³ëüõà, ÏÏ ÂÒÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-80, 62-20-05 Ãð³ëàíà, ìàãàçèí êîâàíèõ âèðîá³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), îô.305 Äåíèñþê Ðîìàí ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 Äÿê Ëþäìèëà Àíäð³¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . (067) 362-30-21, (3622) 5-60-30 ªâðîôàðá Ïëþñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-34, (362) 62-97-81 Çàõ³äìåòàëãðóï, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-85-76, (362) 63-06-75 Çåë³íñüêèé Ðîìàí ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 525-74-54 Êàï³òàë Ñòàëü, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.121 . . . . . . . (093) 669-45-85, (362) 43-03-70 Êîâàí³ âèðîáè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . (098) 600-00-60, (066) 994-03-44 Êóçíÿ ϳäêîâà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-31-21 Ëóê’ÿíåöü Àíàòîë³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12 Ëþêñòðàíñ, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-10-40, (050) 435-85-76 Ì.².Î., ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . (050) 375-35-79, (362) 63-19-58 ÌÅÃÀÌÅÒÈÇ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . (067) 364-65-64, (362) 40-65-64

AKANÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.14 . . . . . . . (096) 541-84-11, (362) 64-47-62 Epsilon, ÒÌ ÒçΠ“Àêîðä-Ñ” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-01, 46-01-02 Impuls, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à (ñàëîí “Ñàí-Òåõ”) . . . . . . . . . (097) 945-41-98, (362) 61-75-45 WinDoor, ôàáðèêà â³êîí òà äâåðåé 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 177-57-75, (362) 62-98-10 WINTERA, ïðåäñòàâíèöòâî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-04-44, (362) 45-44-05 Àäàì÷óê Âëàäèñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 22 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 720-19-49, (097) 199-79-93 Àëüÿíñ-Ãðóïï, êîìïàí³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (068) 962-54-23, (067) 360-80-52 Àëþìî-Ïëàñò, ÒçÎÂ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-66 Àðêàäà-Ïëàñò, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-53 Àðì-Åêî, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³÷íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 677-31-77, (362) 63-16-78 Àðì-Åêî, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ñóïåðìàðêåò “Âîïàê”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . (097) 562-95-64 ³ê Àðò, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 365-05-14 ³êíà Äâåð³ â êîæåí ä³ì, ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-29-70, (362) 43-01-07 ³êíà Êîðñà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 508-47-00 ³êíà ÊÎÐÑÀ, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . (097) 148-61-13, (050) 919-79-93 ³êíà Ïðîñò³ð, ôàáðèêà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-29-53, (362) 26-65-95 ³êíà-Ïëàñò, ñàëîí â³êîí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 155-57-77, (362) 64-20-77 ³êíî Ïëþñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-31-50 ³êíîïðîì, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 700-60-65, (362) 64-53-41 ³êîíä 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 987-89-81, (362) 45-15-05


ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

³ëåíä Ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 299-87-25, (362) 62-02-35 ÅÊÎIJÌ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”). . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20 Åñòåò ˳ãà 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-65-23 ÅÒÀËÎÍ-ÏËÀÑÒ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 418-04-65, (362) 64-24-08 ªâðîôàñàä, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-12 ̲ ÊÀ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1, ê.217 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 130-50-42, (050) 375-59-46 Íàðîäí³ â³êíà, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . (097) 531-00-56, (362) 43-92-07 Ïëàñò Îê, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-65-34 Ïëàñòèê, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . (098) 172-90-96, (362) 69-01-41 Ðàäîí³ò, ÐÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-80-70, (362) 46-05-10 ÐÅÍÎÌÅ-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 364 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-10-54, (362) 46-06-60 Ðîìàí÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8 (2-é ïîâ.), ê.40. . . . . . (097) 332-24-77, (362) 63-80-03 Ñâ³ò â³êîí, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.66 . . . . . . . . (096) 453-05-55, (362) 26-36-36 Ñèðîòà Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3, áîêñ ¹59 . . . . . . . . . . . (098) 250-95-51, (063) 224-41-86 Ñòàíäàðò+, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (íèæí³é ð³âåíü) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 030-66-00 ÑÒÀÐ-ѲÒ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 194-19-78, (362) 46-03-03 Ñòåêëî Ïëàñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-52-92 Ñòîì³ëü Ñàíîê Óêðà¿íà, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75, îô.35-38 . . . . . . . . . . (362) 62-34-70, 62-34-40

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ Flagman, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-88

Îêóíüîê, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 032-57-08

Travel-carp, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ðèáàëüñüêîãî òà òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . (068) 022-55-25, (093) 553-67-25 Àâòîáàí-Çáðîÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-61 Àðñåíàë, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 107-01-01, (050) 107-01-01 Âäàëà Ðèáàëêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-04-83 Êàðï, ïðîô³-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (050) 375-59-11, (098) 561-50-07 Ìèñëèâåöü, ÊÏ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-71, 23-43-88 Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-49 Íà êàðïà, ìàãàçèí 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 050-85-11 Ïîïëàâîê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 737-62-73, (067) 915-65-16 Ðèáîëîâí³ ñíàñò³ ó Ôåä³, ðèáàëüñüêà êðàìíèöÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 829-55-55 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à гâíåíñüêà ðàéì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-28 Ñàïñàí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-29

131

ѳêóðñ, ìàãàçèí ÒçΠ“Àâòîáàí-Çáðîÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-61 Òðèòîí, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 553-76-16, (096) 705-55-79 ßãäòàø, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 767-07-61, (362) 62-06-28

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

PST Óêðà¿íà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-68, 62-56-01 Salve Finance Óêðà¿íà, ÇÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.507. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-78 Àëüÿíñ Àâòî-áðîêåð, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-27, (097) 645-61-31 Áàðîñ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-42 Áðîê-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-70 Ìèòíèé Áðîêåð-гâíå, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 645-58-70 Íåî-Õ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-78 Îëëàíä, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-24-82, 43-97-95 гâíå-Äåê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 225-89-57, (050) 982-28-38 Ñàôîíîâà ³ðà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-11-27 Þ.Ð.²., ÏÔ 33004, ì.гâíå, âóë.Áåðåãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-90-55

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅÐÂ²Ñ Apple ONE, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . (097) 338-22-61, (093) 033-99-88 Apple-house, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 131-31-32 DeVice, ñàëîí ìîá³ëüíèõ àêñåñóàð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”) . . . . . . (066) 566-07-58, (097) 645-63-96 Droid ñåðâ³ñ, ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 900-73-02 FLASH, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé”) 33016, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . (066) 566-07-58, (097) 645-63-96 Gold Apple Store Ukraine 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 034-87-25 IFruite store, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), 2-é ïîâ. . . . . . . . (063) 703-31-08, (068) 084-34-45 IFruite, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. ISpot, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 200-60-05 IStore, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 765-12-95 Lifecell, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 Made in USA, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÅÊÎ-ìàðêåò), 2-é ïîâ. MotoDROID, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 637-63-46 Ringoo, ñàëîí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 340-74-17 RISTEL, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-00-08, (096) 427-00-08 Samsung, áðåíäîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 234-51-54 SMART SERVICE, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 224-40-40 Vivat, Åëåêòðîí³êà!, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-04, 62-33-54 Vodafone, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 40-01-11 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


132

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯

ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 406-42-36 Äèíàì³ò, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 436-08-57 ÄÐβÄ-Ñåðâ³ñ, ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-88-80 Åêñêëþçèâ, ãóðòîâèé ñêëàä 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 106-66-99 Ææóê, ìàãàçèí ãàäæåò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ñóïåðìàðêåò “Âîïàê”) Êè¿âñòàð, РÇÀÒ “Êè¿âñòàð Äæ.Åñ.Åì.” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 Ëàéô, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 901-29-00 Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Ìîá³ôîí, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 472-30-15 ÐÅÌÎÍÒÓªÌÎ.com, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 568-00-00 Òåõíîêîì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41, îô.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 930-11-11 ÒÒÒ, ìàãàçèí ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 234-64-88 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-59-42 Ôëåø Ñòàð, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.109, 205, 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-05-99

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯ ARTmodels, øêîëà ìîäåëåé 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-51-22, (067) 383-50-06 Ïàííà, ìîäåëüíå àãåíòñòâî 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”) . . . . . (098) 831-88-38, (362) 24-00-45

ÌÎËÎ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ Àãðîïåðåðîáêà, ÒΠÂÒÏ 33004, ì.гâíå, âóë.ßðîñëàâà Ãàøåêà, 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-70 Á³ìîë, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 411-15-17, (362) 68-32-10 Âîëèíü-Òîðã “Ãàëè÷èíà”, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-17-15 гâíå-ìîëîêî, ô³ë³ÿ Òåðíîï³ëüñüêîãî ìîëîêîçàâîäó, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-40-03 Ñèäîð÷óê Âàëåð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-97-50, 24-43-08 Ñèðíà ìàô³ÿ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 903-43-81 Ñèðíå êîðîë³âñòâî, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 523-16-60 Ñêàéìîë, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-47 Ñÿéâî, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-56-76, 62-56-77 Òðîÿíäà-Ì, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-64 ÒÒÊ-Âåñò, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-90 ×åðíÿê Âîëîäèìèð Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86 Á³ìîë, ÒçΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-31 Âîëîäèìèðåöüêèé ìîëî÷íèé çàâîä, ÏðÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-08 Ãîùàíî÷êà, ÒΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 73 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 068-30-27 Äóáíîìîëîêî, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-11-64, 3-00-20 Äóáðîâèöÿìîëîêî, ÒçΠ34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-26-15

Çàð³÷íåíñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-50 Ìîíàøèíñüê³ ñèðè, ÏÏ 34709, ñ.Ìîðîç³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó, óðî÷èùå Ìîíàøèíñüêèé Õóò³ð, 2 . . . (098) 366-57-79 Îñòðîçüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Âèøåíñüêîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-45 Ð.Ò.Ä Ñîê³ë, ÌÏÏ 35512, ñ.Òåñëóã³â Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 à . . . . . . . . . . . (067) 588-85-79 Ð.Ò.Ä. ÑÎʲË, ÌÏÏ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-12-96 Ðàäèâèë³âìîëîêî, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-31-42, 4-28-51

ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ Katay.com.ua, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 693-39-26 Rivelo, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 813-94-40 Scooter.rv.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 526-86-89 Terra Extreme, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-24-94, (362) 45-24-73 VeloHome, âåëîìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 864-11-84 Âåëîìîòîñàëîí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ðèëüñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 957-92-38 Âåëîñåðâ³ñ, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 949-37-30 Ïàòð³îò, ìîòîöåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . (050) 858-48-32, (097) 459-50-52 Õ³ò-Ôîðìàò 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-72-65, (362) 63-64-34

ÌÓÇů, ÇÀÏβÄÍÈÊÈ Ë³òåðàòóðíèé ìóçåé Óëàñà Ñàì÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-54 Ìóçåé áîéîâî¿ ñëàâè 13-ãî Àðì³éñüêîãî êîðïóñó 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 Ìóçåé áóðøòèíó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-54 гâíåíñüêèé îáëàñíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-80, 62-05-72 Áåðåçí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-48-69 Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-42-88 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì.Îñòðîã 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-56 Äóáåíñüêèé çàìîê, äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê ì.Äóáíî 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 3-24-64, 4-35-68 Çàð³÷íåíñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-07-73 Çäîáóí³âñüêèé ðàéîííèé ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 9 Êîðåöüêèé ðàéîííèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-27-37 Êîñòîï³ëüñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-27-62 Êðàºçíàâ÷èé ìóçåé Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Àêàäåì³÷íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-25-93 Êóëüòóðíî-àðõåîëîã³÷íèé öåíòð «Ïåðåñîïíèöÿ», ÊÇ ÐÎÐ 35377, ñ.Ïåðåñîïíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âåðáîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-05-41 Ìëèí³âñüêèé ðàéîííèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé, ÊÇ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-59-67 Ìóçåé ³ñòî𳿠Îñòðîçüêî¿ àêàäå쳿 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ñåì³íàðñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-29-49 Ìóçåé êíèãè òà äðóêàðñòâà Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-32-71 Ìóçåé íóì³çìàòèêè Äåðæàâíîãî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâ³äíèêà ì.Îñòðîãà 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-26-98 Ïîëå Áåðåñòåöüêî¿ áèòâè, íàö³îíàëüíèé ³ñòîðèêî-ìåìîð³àëüíèé çàïîâ³äíèê 35510, ñ.Ïëÿøåâà Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-87-39 Ðàäèâèë³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-49


ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

гâíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê 34500, ì.Ñàðíè, óðî÷èùå Äóáêè-Ðîçâèëêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-47-63, 3-47-52 Ñàðíåíñüêèé ³ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íèé ìóçåé 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-53-97

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ

PROAudio, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â http://proaudio.ua e-mail: shop@proaudio.ua 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 297-77-82, (099) 506-54-56, (362) 43-61-63

Viola, ìóçè÷íèé ìàãàçèí Ïðîïîíóºìî øèðîêèé àñîðòèìåíò ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â, çâóêîâîãî òà ñâ³òëîâîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîâåäåíÿ ð³çíèõ çàõîä³â. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-98-22, (066) 856-18-23, (097) 926-47-36

Yamaha, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-50, (067) 738-77-25 Êâ³íòà ìþç³ê, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . (362) 26-47-78, (096) 940-27-00 Ìàæîð, ìàãàçèí ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12, îô.5 . . . (050) 204-87-40, (096) 007-07-06 Ìóçèêàíò, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 Ñîíàòà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-12-37, (093) 061-08-38

ÌÓÇÈ×Ͳ ØÊÎËÈ Ð³âíåíñüêà äèòÿ÷à ìóçè÷íà øêîëà ¹2 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-52, 26-89-13 гâíåíñüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹1 ³ì.Ì.Â.Ëèñåíêà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-12, 26-44-65 Äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ øêîëè 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-40-60 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.ßñíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-54-72 35313, ñìò Îðæ³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-42-16 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-63-87 35053, ñ.Äåðàæíå Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîìàíà Ìàðòèíþêà, 1 á . . . . . (3657) 3-12-90 35325, ñ.Øóáê³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-39-82 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . (362) 20-44-71 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-33-90 35312, ñìò Êëåâàíü-2 гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-14-05 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Îëåêñ³ÿ ʳðèñÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-48-60 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-27-46 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðîñâ³òè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-43

133

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ÂÇÒÏ Êîñòîï³ëüñüêî¿ ÐÑÑ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-07 Ãîðîäîöüê³ êîâáàñè, öåõ ç âèãîòîâëåííÿ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 1. . . . . . . . . . . (362) 61-16-24 Äåë³êàòåñ, ÏÏ 35361, ñ.Äÿäüêîâè÷³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìëèí³âñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-26-89 Åêñïðåñ Çàá³ÿêà, ìàãàçèí 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êîðåöüêà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 013-16-00, (095) 837-22-88 Çàá³ÿêà, ÒÌ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 37/2 . . . . . . . . . . . . . . (096) 013-16-00, (095) 837-22-88 ²íóñ-ËÒÄ, ÒçΠ35415, ñ.Òó÷èí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 9-22-03 Êîâáàñíèé öåõ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-55-24 Êîìïàí³ÿ “Çåâñ ËÒÄ”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Êëèìà Ñàâóðà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-09-96, (3656) 3-29-62 Êðà¿íà ñìàêó, ÒçΠ35442, ñ.Áóãðèí Ãîùàíñüêîãî ð-íó, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 32 . . . . (3650) 4-26-53, 4-26-66 ̳çî÷ïðîäóêò, ̳çîöüêå ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 4-02-32, 4-02-06 Ì’ÿñêî, ìàãàçèí 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 808-03-08 Ì’ÿñíèé ä³ì “Òðè Êîïö³”, ÒçΠ35321, ñ.Òðè Êîïö³ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-20-79, (067) 360-32-80 Ì’ÿñíèê, ìàãàçèí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 079-92-99 Ïðîäìîá³ë, ÒΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 130-16-59 Ðàéêîîïçàãîòïðîì Áåðåçí³âñüêîãî ÐÑÒ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-36-96, 5-41-77 Ñâ³æå ì’ÿñî, ìàãàçèí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-52 Òèñà, ÏÏ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-41-84, 20-45-44 ×àéêà, ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35108, ñ.Ìàñëÿíêà Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 4 . . . . . . . . . (3659) 6-33-15, 6-41-64 Þðì³ÿ, ÒçΠ35550, ñ.Ïð³ñêè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 15 . . . . (3633) 4-36-25, (050) 435-60-42

ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Ó÷ïðèëàä, ÏÏ ÍÂÊ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-12-43, (362) 64-58-55 Òåõí³êà îñâ³òè, ÒçΠ35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 57 . . . (098) 325-70-53, (094) 966-94-49

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ Step by Step/Êðîê çà êðîêîì, îñâ³òíüî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-70-58, (063) 848-03-47

Öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-30

Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ Ãëîáèíñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, â³ää³ë ïðîäàæó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 309-05-16 Êðåìåí÷óêì’ÿñî, ÒÄ-гâíå, ÏÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.803. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-22 Ïåðåñîïíèöüêå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-07-35 Ïðàéì-Òðåéä, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-90 гâíåòåðìîïðîäóêò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-47, (097) 865-72-21 Ñï³ëêà, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-65 Òó÷èíñüê³ êîâáàñè, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-12-73

Art&Shock, øêîëà í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 33016, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 528-62-93 BONOFIX Business Group, êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”), 4-é ïîâ., îô.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 331-46-50 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


134

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ²

DER DIE DAS, êóðñè í³ìåöüêî¿ ìîâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 601-47-51, (066) 989-65-61 DOLCE VITA, íàâ÷àëüíèé öåíòð-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 37 . . . . . . . . . . (067) 363-24-35, (362) 43-54-45 EUROSTUDY, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä (ÁÖ “˳îí”), 4-é ïîâ., îô.402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 473-59-49, (362) 48-95-75 Friends English School, óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-83 IQ ñòóä³ÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . (093) 617-81-41, (096) 662-54-46 Lingvo Studio, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 670-89-07 M-in-M, ó÷áîâèé çàêëàä í³ãòüîâî¿ ³íäóñò𳿠33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 250-05-07 Maris, íàâ÷àëüíà ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-62-54 Master Class, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-21-18 RAINBOW, ì³æíàðîäíà øêîëà ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 992-37-14, (095) 469-91-32 STARt, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 (ÇÎØ ¹15) . . . . . . . . . . . (098) 846-91-20, (099) 532-73-01 STUDENTLAND, ÒçΠ“Êîë³çåé” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-85, (362) 43-56-29 UniverPL, óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé öåíòð îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-17-77 À-ßêñ, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-71 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-71 Àâòîðñüêà øêîëà ôîòîãðàô³¿ Åäóàðäà Õèòðîãî 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-95-40, (063) 651-03-21 Àêàäåì³ÿ êðîþ “Óí³ìåêñ” 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 53 . . . . . . . . . . . . . . (098) 949-43-63, (362) 63-48-16 Âñåñâ³ò, ìîâíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-21-88, (097) 707-48-18 ÄåÆàâþ, øêîëà ìàí³êþðó 33011, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 862-73-53, (095) 940-64-95 Åêñïðåñ-êóðñè ïåðóêàð³â òà ìàí³êþðíèöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 012-60-50, (096) 950-51-51 Åë³ò³ñ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . (067) 660-84-38, (099) 000-10-58 Çäîðîâå æèòòÿ, ðåàá³ë³òàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.101, 102 . . . . . . . . . (098) 746-53-07, (093) 293-76-07 ²ì³äæ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 125-82-28, (362) 40-09-00 Êîìï’þòåðíà Àêàäåì³ÿ ØÀÃ, ô³ë³ÿ ÒçΠâ ì.гâíîìó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 557-87-04, (050) 445-21-11 Êóðñè îïåðàòîð³â êîìï’þòåðíîãî íàáîðó гâíåíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî öåíòðó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49 Êóðñè-12, ìîâí³ êóðñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 595-66-69 Êóðñèâ, îñâ³òí³é öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 702-42-23, (066) 254-05-27 Ìåðåæà îñâ³òí³õ êîíñóëüòàíò³â, ÃÎ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (099) 744-30-78, (099) 744-30-67 Ìîâí³ êóðñè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 723-61-06 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò гâíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ÊÇ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-05-92, 28-09-12 Íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò ô³ðìè “Ð³âíåáóä”, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-74-15 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-71-32 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-96 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð öèâ³ëüíîãî çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-61 ͳãòüîâà øêîëà-ñòóä³ÿ Ñâ³òëàíè Êóíèöüêî¿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 661-80-56, (093) 087-50-35 Îñâ³òí³é öåíò𠓪âðî-Êóðñ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 145-93-93, (362) 45-05-05 Ïåðø³ ðåã³îíàëüí³ êóðñè ìàñàæó 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.801 . . . . . . . . . . . . . . (093) 759-79-90, (098) 084-97-83 ϳäãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11, îô.145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-38 Ïðîåêò “MOJA EDUKACJA” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.410. . . (096) 702-17-67, (050) 728-35-37 Ïðîåêò “Îñâ³òà áåç êîðäîí³â” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-60-04 Ïðîô³ öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 (5-é ïîâ.), îô.525 . . (067) 371-96-11, (093) 238-92-73

Ïðîô³-êîíñàëò, êëóá áóõãàëòåð³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, îô.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 120-75-69 ÐàñÑâºò, ìîâíèé êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à . . . . . . (063) 624-88-54, (067) 125-21-37 Ðåã³îíàëüíèé ³íôîðìàö³éíî-êîìï’þòåðíèé öåíòð, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-60-49, 62-31-42 гâíå. ªâðîïåéñüêèé âèá³ð, ÐÁÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, îô.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 210-93-42 гâíåíñüêèé ì³æøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-75, 5-23-80 гâíåíñüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-96-60 гâíåíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíèé öåíòð ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ÀÏÊ, ÄÍÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-34, 62-06-59 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-56, 63-54-49 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ òà îðãàí³çàö³é 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-54-18 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè Äåðæàâíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-95, 68-38-15 Ñâ³ò ìîâ, öåíòð ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 033-27-73 ÑÒÓÄ²ß ÌÎÄÈ Â³êòî𳿠Êóçüìè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.307 . . . (097) 156-35-71, (063) 156-35-72 Ñóïåðë³íãâà, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 149-43-93 Òåõíîëîã³ÿ óñï³õó, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-47-79, (063) 512-86-24 Òîâàðèñòâî “Çíàííÿ”, гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè íà гâíåíùèí³ ³ì.Âëàäèñëàâà Ðåéìîíòà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 213-27-61, (098) 128-18-68 Óêðà¿íî-ïîëüñüêèé ñîþç ³ìåí³ Òîìàøà Ïàäóðè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à, îô.309. . . . . . . . . . . . . (067) 303-58-92 Óñï³õ, îñâ³òí³é öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 562-66-40, (362) 43-33-23 ÓÒÎÑ, ó÷áîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 569-23-70, (362) 26-57-26 Ô.Î.Ò.Ê.À., ôîòîøêîëà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . (063) 970-84-88, (095) 710-29-73 Ôðàíöóçüêèé Àëüÿíñ, ÐÎÃÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 275-31-27, (362) 63-61-28 Öåíòð ªâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . (098) 505-05-07, (096) 188-36-57 Öåíòð îñâ³òè òà ïåðåêëàä³â 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 521-19-71, (098) 726-85-76 Öåíòð Ïðîôåñ³éíîãî Íàâ÷àííÿ “Profi” 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 484-12-82 Øêîëà ³ì³äæó òà ñòèëþ ²ðèíè Ðàºâñüêî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-15-33, (063) 651-02-71 Øêîëà ìàê³ÿæó Îëüãè Ãóðñüêî¿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.609. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-81-34 Øêîëà íîãòåâîãî äèçàéíà Åêàòåðèíû Ìèðîøíè÷åíêî, îô³ö³éíå ïðåäñòàâíèöòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 506-87-15, (068) 876-58-78

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ² Moya-gryadka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-97-98, (066) 393-67-98 Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 ÀÃÐÎ ÕÕ², ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-24-01, 69-24-00 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîíîì ¹3, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-59-60 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 Çåëåíèé ñâ³ò, ÒÊÖ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 Çåìëåäàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 016-11-61, (362) 61-70-02 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ìàãíàò Àãðî, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 29. . . . . . . . . . . . (097) 042-04-95, (067) 447-05-50


ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Ìîÿ ãðÿäêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Íàñ³ííÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí ÒçΠ“Óêðàãðîâåñò” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-78-01 Ïëîäîðîçñàäíèê, ÒÄ 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 24 . . . . . . . . . . . . . (068) 899-59-89, (066) 688-21-47 гâà-Òðåéä, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-77-47, 64-55-09 гâíåíàñ³ííºîâî÷, ÒÄ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-32-12 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58 Sad-koval.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ñàäæàíö³â 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 251-25-65, (050) 618-64-45 Ðàéç-Ìàêñèìêî, ÏðÀÒ 35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Àäàìê³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-95-58 гâíåíñüêèé îáëïëåìñåëåêöåíòð, ÏÀÒ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-77-67 Ñîíÿøíèê, ÒÖ 35364, ñ.Ãðóøâèöÿ Äðóãà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñåðåäí³é Ãàé, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-83, (067) 336-78-67 Óêðàãðîâåñò, òîðãîâèé ä³ì, ÒçΠ35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 5 . . . . . . (362) 63-52-00, 63-52-01

ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÈ

135

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Ã²Ä Ð²ÅËÒ², ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

www.gidrealty.com.ua Email: info@gidrealty.com.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.342 . . . (097) 988-51-54

ÇÎËÎÒÈÉ ÊËÞ×ÈÊ, ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÍÅÐÓÕÎÌÎÑÒ²

33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 134-74-02, (066) 776-33-67, (362) 64-45-10 Íàðä, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ www.nard.rv.ua 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.206 . . . (068) 857-42-10, (067) 351-52-48

Àâ³àñ, ÂÒÔ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-88, 63-08-87 ÂÎà ÐÈÒÅÉË, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24 ÂÎà Òðåéä, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24 ijëàé Âåñò, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-95, 43-96-37 Çàõ³äåíåðãîïîñòà÷, ÒçΠ33010, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50, 68-33-51 Íàôòîòðåéä Ðåñóðñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-19, 45-10-24 ÏðèêàðïàòÇàõ³äòðàíñ, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-03-00 Ñàòåë³ò ÎÉË, ÒçΠ33005, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-03-40, (362) 62-32-12 Ñêîðîõîä ²ðèíà Ðîìàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-83 Óêðíàôòà, гâíåíñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 442 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-87, 63-08-39 Ãàëíàôòîãàç, ÏÀÒ 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Íàôòîâèê³â, 2 à . . . . . . . . (362) 27-80-82 Äóáíîíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòðàêë³âñüêà, 18 à Ñàðíèíàôòîïðîäóêò, ÏðÀÒ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-36-70

100 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 FreeDom, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 746-30-61, (050) 206-05-65 GRAND AVENUE, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 802-82-04 IDEAL GROUP, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.201 . . . . . . . . . . . . . (096) 485-99-55, (097) 511-40-48 Manhattan, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à. . . . . . . . . . (067) 386-62-80, (067) 170-86-47 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


136

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

Versale, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 864-79-83 Àâàíò³, ÏÂÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-87 ÀâåðÑ+, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-77-36, (098) 762-78-21 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-06 Àäðåñà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), 2-é ïîâ. . . . . . . (067) 858-92-91 Àäðåñà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-82-75 Àëüôà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 446-30-31 Àëüÿíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 928-02-17 Àñîö³àö³ÿ Íàø ôîðìàò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-01-25 Áåðåãèíÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-50-81 Áëàãî-ijì 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 134-19-77, (096) 786-73-74 Áîñòîí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-06, (095) 813-83-08 Áóëüâàð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 750-90-79 Âàð³àíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 006-23-22, (050) 500-32-86 Âåñòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.405 . . (098) 807-50-85, (050) 594-83-89 ³ä³í, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-49-04 ³êòîð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.316 . . (097) 506-10-80, (067) 707-01-32 Ãàëåðåÿ íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.211 . . . . . . . . . . (362) 40-06-00, (067) 454-00-89 Ãàðàíò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-89, (067) 856-44-82 Ãîëüôñòð³ì ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-82, (067) 364-04-64 Ãðàí³ò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 917-42-86, (066) 989-29-36 ijàëîã, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-30 ijì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-87-91, (067) 363-03-11 Äîáðîáóò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-42 Äîì³í³îí, àãåíö³ÿ íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.50 . . . . . . . (067) 755-79-46, (099) 110-36-11 Äîìîâèê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.921 . . . . . . . . . . . . . . (068) 000-86-68, (068) 022-88-80 Åêñêëþçèâ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5 (1-é ïîâ.), îô.121 . . . . . (098) 747-21-75, (095) 690-45-91 ÅÒÀËÎÍ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 602-46-16 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Erste Haus ”, öåíòð ïðîäàæó 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 4 . . . . . . . . . . . . (068) 648-16-64, (066) 648-16-64 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Luxury Sguare”, öåíòð ïðîäàæó 33018, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 89 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 891-11-89 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Íà Ùàñëèâîìó”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 302-96-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “гâåðñàéä”, öåíòð ïðîäàæó 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 088-85-33, (097) 730-88-48 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “гâíåíñüêà Áðàìà”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 325-81-14, (096) 119-12-12 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Òåàòðàëüíèé ”, öåíòð ïðîäàæó 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 547-69-44, (362) 46-03-33 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ôëàãìàí”, öåíòð ïðîäàæó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 556-07-27, (066) 505-47-51 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Øîêîëàä”, öåíòð ïðîäàæó 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 285 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 556-07-27 ²ÁÊ “Ãðàä-Áóä”, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-88 ²íòåðãàë-Áóä, â³ää³ë ïðîäàæó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 537-07-47 ²íôîêñ-Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-77-04 Êàäåò ÑÂÑ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 . . . . . . . . (362) 26-29-71, (067) 310-05-45 Êâàðòàë, îáñëóãîâóþ÷èé êîîïåðàòèâ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 275-22-41 Êâàðòàëú, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-87, (067) 337-98-07 ÊåéÒàóí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 523-31-29

Êîíñòàíò³ñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 669-90-76, (362) 43-80-94 Êîòåäæíå ì³ñòå÷êî “Ìàëà Øâåéöàð³ÿ”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 188-89-99 Êðåäî, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86 ˳äåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 10 . . . . . . . . . . . (098) 126-04-88, (050) 593-83-12 Ëþêñ-Õàóñ Ãðóï, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 5 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 040-00-10, (362) 40-00-10 Ìàéäàí, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 191-74-23 Ìàñøòàá, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 968-07-31 ÌÆÊ ñ³ì’ÿ, öåíòð ïðîäàæó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 847-47-30 ̳êðîðàéîí “Áàñ³â ñõèë ”, öåíòð ïðîäàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 464-88-88 Ìîíîë³ò-ÀÍ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-16-16, (067) 362-00-04 Ìð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 418-59-82 Íàä³éí³ñòü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 . . . . . . . . . (067) 771-00-81, (099) 924-26-24 Îí³êñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 466-75-80, (097) 265-04-69 Îïòèìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-71-16 Ïàíîðàìà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-15-09 Ïàðòíåð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (067) 363-19-66, (095) 213-69-55 Ïåðëèíà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.312 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 834-40-55 Ïðåì’ºð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 390-48-08 ÏÐÎÑÏÅÊÒ-гâíå, öåíòð íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-40-35 Ïðîñò³ð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 276-08-52 Ïðîô³åñòåéò, öåíòð íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.229-231 . . . . . . . (362) 40-40-13, (096) 677-26-22 ÐÅÀË, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-95-44, (096) 544-13-35 Ðåíåñàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-38-93 ÐÅÍÎÌÅ, öåíòð ïðîäàæó êâàðòèð 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-74 Ðåíòà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 5, îô.121 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-15, (096) 682-41-87 гâíå гåëò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 465-77-44 гâíåä³ì íåðóõîì³ñòü, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-36-10 гâíåíñüêà îñåëÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 674-99-31 Ñâ³ò íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 997-00-57, (050) 735-87-82 Ñîíÿ÷íà äîëèíà, êîòåäæíå ì³ñòå÷êî 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà (ðàéîí Ëüîíîêîìá³íàòó) . . (068) 022-88-80, (067) 174-97-55 Ñòàòóñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 916-58-86, (093) 269-55-33 Ñòîãðàä, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-06-05, (096) 550-59-31 Òðè-ÑÀÌ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-03 66 Ôàzåíäà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.235. . . . . . . . . . . (362) 46-03-77, (067) 323-15-10 Ôàâîðèò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 700-80-13, (096) 933-52-00 Ôàðò-˳ê, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 255-50-95 Ôîðòóíà Ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-40-38, (066) 986-80-49 Öåíòð ïðîäàæó DBN 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . (097) 555-68-68, (362) 46-04-46 Öèòàäåëü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-68-07 ×åëñ³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1, îô.8 . . . . . . . . . . . . . (097) 217-55-70, (067) 362-95-50 Øàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 046-76-74 Øåäåâð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 381-02-02, (097) 682-60-64


ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ CATARSIS, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 200-06-07 ZOV, í³÷íèé êëóá 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 (ÒÐÊ “Îðëàí”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 557-07-07 Ëàãóíà, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-11 Ìàãíàò, í³÷íèé êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87, (073) 470-88-87 Ñòàä³î-ÏÀÁ, í³÷íèé êëóá 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-31, (068) 625-55-81

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÍÎÒÀвÓÑ ÂÎÂÊ Í²ÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ

33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 14, (050) 148-84-66, (098) 174-62-86

Íîòàð³óñ ijàíîâà Îëåíà Ëåîíò³¿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 602-77-66, (068) 621-95-70, (362) 26-47-56

Íîòàð³óñ Êîëîìèñ Îëüãà Âÿ÷åñëàâ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN City Hall”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-77

ÍÎÒÀвÓÑ ÍÀÓÌÎÂÀ ÍÀÒÀË²ß ÃÅÎÐò¯ÂÍÀ

33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 51, ê.2 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 568-93-55, (096) 614-59-02, (362) 63-66-37

ÍÎÒÀвÓÑ ÎÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ²ÐÈÍÀ ÂÀËÅв¯ÂÍÀ

E-mail: marcella348@gmail.com 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 715-64-61 Íîòàð³óñ Ïåòðóê Òåòÿíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-89-95

ÍÎÒÀвÓÑ ÒÀÁ²ÍÑÜÊÈÉ ÎËÅÊÑÀÍÄÐ ²ÂÀÍÎÂÈ×

33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 Á, îô.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-30-37, (095) 577-15-97

Äðóãà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-92, 62-04-36 Íîòàð³óñ Áåíåöüêà Ðóñëàíà Áîãäàí³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-69-64, (097) 252-89-78 Íîòàð³óñ Áåðíèê ˳íà Ìèêîëà¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 â, îô.83 . . . . . . . . . . . . . (362) 60-91-45, (097) 838-21-21 Íîòàð³óñ Áåøòèíàðñüêèé Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 108, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-01 Íîòàð³óñ Á³ëåöü ³êòîð³ÿ ªâãåí³¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-14-79 Íîòàð³óñ Âàñèëþòà Ëþáîâ Àäàì³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.107 . . . (067) 304-35-91, (362) 26-44-14 Íîòàð³óñ Äåìèäåíêî Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Òåîäî糿 Áðèæ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-56, (067) 360-00-48 Íîòàð³óñ Äåðåíüêî Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 464-88-32, (095) 454-99-94 Íîòàð³óñ ²ëü÷óê Íàòàë³ÿ Îëåêñ³¿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . (097) 481-53-53, (066) 586-03-77

137

Íîòàð³óñ Êèñåëþê Îêñàíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 122-00-70, (362) 62-07-34 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêà Îëåêñàíäðà Àíäð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06 Íîòàð³óñ Êðóë³êîâñüêèé Àíäð³é ²âàíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-06 Íîòàð³óñ Êó÷èê Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 396-63-44 Íîòàð³óñ Ìàò⳺íêî Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-42, (067) 771-27-44 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-02 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê ³ðà Êîñòÿíòèí³âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-51-47 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Ìàðãàðèòà Îëåêñ³¿âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìàòâ³é÷óê Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-09, 63-58-89 Íîòàð³óñ Ìåëüíè÷óê Ìàðèíà Ñòåïàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1 (2-é ïîâ.), îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-78-93, (068) 582-89-89 Íîòàð³óñ Ìå÷êàëî Îëüãà Âàëåð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 190-89-89, (362) 63-39-95 Íîòàð³óñ Ìóðàøêî Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-98-58 Íîòàð³óñ Íàóìåöü ˳ä³ÿ Êîñòÿíòèí³âíà 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-43-86, (362) 62-20-07 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Àëëà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-25 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-97 Íîòàð³óñ Îëèíåöü Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Îíèùóê Äàíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, (362) 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíèùóê ²ãîð Ìèêîëàéîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-49, (362) 26-68-31 Íîòàð³óñ Îíîôðåé÷óê Ñâ³òëàíà Éîñèï³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-62 Íîòàð³óñ ϳääóáíà Ëàðèñà Ïåòð³âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 043-83-00, (050) 339-22-80 Íîòàð³óñ Ïëåòíüîâ Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 877-97-79 Íîòàð³óñ Ïðîêîï÷óê Îëåã Ïàâëîâè÷ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-99, (093) 677-07-49 Íîòàð³óñ Ñàëî Êàòåðèíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-69-40 Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Îëåíà Àíàòî볿âíà 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (097) 951-60-02 Íîòàð³óñ Ñàìñîíþê Ôåä³ð Ïàâëîâè÷ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-93-88, (067) 360-14-11 Íîòàð³óñ Ñèâîãëàç Ñâ³òëàíà Ñòàí³ñëàâ³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-13, 63-55-65 Íîòàð³óñ ѳ÷îâà Òàìàðà ²ëëàð³¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-75, 63-81-18 Íîòàð³óñ Ñêîðîìíà Þë³ÿ Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêà Îëåíà Âîëîäèìèð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-10-94, 63-10-95 Íîòàð³óñ Ñîõàöüêèé ²ãîð Ñåìåíîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-39-85, (096) 659-59-36 Íîòàð³óñ Ñòàô³é÷óê Ñâ³òëàíà ªâãåí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 57/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-54-67 Íîòàð³óñ Ñòåïóðà Îëåêñàíäðà ³öåíò³¿âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-57, (3622) 5-70-82 Íîòàð³óñ Ñòð³ëü÷óê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . (097) 080-94-09, (050) 612-97-91 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Àíäð³é ßðîñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-03-70 Íîòàð³óñ Òèìîùóê Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-73-53, 63-30-64 Íîòàð³óñ Òîâòèí Ñâ³òëàíà ³êòîð³âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 000-00-66, (362) 63-58-28 Íîòàð³óñ Òîðêóíîâà Òåòÿíà Àíàòî볿âíà 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-27-38 Íîòàð³óñ Óñèê Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-62, 63-80-58 Íîòàð³óñ Ô³ë³ïîâ Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 504-78-03 Íîòàð³óñ Ô³ëþê Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-09-49 Íîòàð³óñ Ôîê³íà Àíàñòàñ³ÿ Áîðèñ³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.117 . . . . . . . . . . . . . (096) 541-36-11, (362) 26-75-12 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


138

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ

Íîòàð³óñ Õîìóòîâñüêèé ³òàë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 084-27-77, (362) 40-16-07 Íîòàð³óñ Öâ³ðêóí Ëþáîâ Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60 Íîòàð³óñ ×åðâóê Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-06-60 Íîòàð³óñ ×åðâóê Îëåíà Âàñèë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.343 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-84-64, 26-16-00 Íîòàð³óñ ×óìàê Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 402-42-24 Íîòàð³óñ Þãàí Ãàëèíà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-14, (097) 430-80-31 Ïåðøà гâíåíñüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-33

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ 75 Á, â³ää³ë æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 440-96-29 A jour, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 743-00-57, (362) 46-03-22 Arber, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-06-70 ATLANTIC, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-95 Colins, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-66 DAZZLE, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 477-38-55, (050) 711-54-01 DIPLOMAT, â³ää³ë ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (067) 382-44-15 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-44-15 Euroñòîê, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Fabrik Style, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 217-45-42 Forever, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . (068) 058-58-63, (068) 637-70-01 Freakdays, øîó-ðóì 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 936-46-88, (093) 903-93-41 GOOVER, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 051-98-24 Hetuel, â³ää³ë ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . (067) 387-88-96, (362) 46-04-27 Incanto, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-05-11 Indigo, áóòèê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 907-86-84 LILY, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 515-81-41 LP Fashion, áóòèê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . (067) 364-43-98, (098) 462-20-01 Madena, æ³íî÷èé îäÿã òà âçóòòÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 260 (Öåíòð Âçóòòÿ), íèæí³é ð³âåíü . . . . . . . . (098) 573-83-20 Mango Øîï, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 111-67-41, (096) 273-78-84 MILAVITSA, ìàãàçèí æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-31-89 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-04-15 Modamix, ìàãàçèí æ³íî÷îãî îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 984-66-27 MONTANA, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-73 Moveri, â³ää³ë æ³íî÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 988-53-33 NAF NAF, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-73 Norika, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 194-36-85 Oodji, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 504-50-96 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-20 O’STIN, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-79 Podium, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 630-08-00 SCANDAL, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 730-36-30 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèêè ¹22, 93 . . . (097) 730-36-30 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (097) 730-36-30 Sevenhill, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 938-19-41 Shoppers, ìóëüòèáðåíäîâèé ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 (ÒÖ “Çàìêîâèé”), 2-é ïîâ.

STAFARDI, øîóðóì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 881-88-08 Staff, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 929-60-66 Sunduk.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . (068) 748-00-00, (093) 748-00-00 Tiffii, â³ää³ë 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) Top-Dance, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 à . . . . . . . . . . . . (097) 467-53-20, (362) 40-70-65 TRG, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 749-14-44 Voronin, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 264-22-72 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 183-26-21 ZALDIS Paris, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-16-41 ZAPS, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-54 ZEUS ORAMASDES, ñàëîí øê³ðè òà õóòðà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 664-41-01, (093) 211-44-15 À.Òàí, áóòèê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-72 Àæóð, ä³ì ìîäíî¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 104-05-65 Àéð³í, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (òåðèòîð³ÿ ÒÐÖ “×àéêà”) Àíæåë³êà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ï³äçåìíèé êîìïëåêñ ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . (362) 46-04-30 Áðàéòîí, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-59-04 Âèøåíüêè, áóòèê æ³íî÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), íèæí³é ð³âåíü . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 052-22-24 ³ä³âàí, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 274-44-85 Âóàëÿ, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 702-60-25 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 702-60-23 Ãëîð³ÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹65 Äåí³ì, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-83 ijáðîâà, â³ää³ë âèøèâàíîê 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (097) 955-10-43 ²òàëüÿíîøîï, ìàãàçèí ³òàë³éñüêîãî îäÿãó 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-36-41 Êàâàëåð, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-80 Êàíàäà, ñàëîí-ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 Êåíãóðó, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-06-81 Ëåãêà õîäà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4/3 . . . . . . . . . . . (362) 27-03-54, (050) 339-29-05 Ëüîíîêîìá³íàò, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 023-71-41 Ëþáàâà, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð”), 2-é ïîâ., áóòèê ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-30, (067) 363-17-53 Ìàõàîí, ìàðêåò îäÿãó 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 588-99-95 ̳ëàíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-35 Ìîä³ëüÿí³-Åë³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-95 Ìîäíà 7ß, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 097-81-66 Íàäÿ, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 385-72-20, (362) 63-52-50 Ïàííî÷êà, áóòèê 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), áóòèê ¹17 . . . . . . . . . . . . (067) 855-99-97 Ïàí÷îõà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 760-67-55 гâíå-Øòóðì, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 428-02-95 Ñàëîí íèæíüî¿ á³ëèçíè äëÿ äàì 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹4 à . . . . . . . . . . (050) 167-89-39 Ñâ³ò ïàëüòî, áóòèê 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3. . . . . . . . . . . . . . . (099) 000-25-62, (098) 247-59-76 Ñâ³ò øê³ðè òà õóòðà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 602-53-58 Ñòåôàí³, æ³íî÷à á³ëèçíà 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-18


ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Ñòèëü, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 623-80-89 Ñòóä³ÿ âèøèâàíêè Ðîìàíîâî¿ Çî¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 598-00-89 Òâîð÷à ìàéñòåðíÿ Àííè Ìàð÷óê 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 690-48-02 Òåïëèé ñåçîí, áóòèê 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 à (Ïàñàæ Ïëþñ) . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-21-37 Òîäîñ, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-79-02, 68-38-50 ÒÑÌ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ìàãàçèí “Øèê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Ó ªãîðà, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-80, (096) 930-69-76 Ôðóêòîâèé ñêëàä îäÿãó, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 799-62-32 Öåíòð ïðîäàæó á³ëèçíè 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-68-38 Þë³ÿ, â³ää³ë æ³íî÷î¿ òà ÷îëîâ³÷î¿ á³ëèçíè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à (Grand-Áàçàð), â³ää³ë ¹17 . . . . . . . . . . (050) 738-42-59

ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Áðèòàí³êà, ìàãàçèíè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . (096) 503-68-88, (050) 014-39-80 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (068) 209-02-70

²íñòàëÿòîð, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5. . . . . . . . . . . (068) 735-87-86, (362) 26-65-78

Alit, ñó÷àñí³ ñèñòåìè îá³ãð³âó 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.39 . . . . . . . . . . . (097) 277-75-94, (099) 219-38-30 WarmHaus, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 114-51-30, (050) 999-25-00 Àãðîðåñóðñ, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Íèæíüîäâîðåöüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-65-02, 63-18-39 Àíàëîã-Òåðì-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-14, 68-05-15 ÀÑÊÓÌ ËÒÄ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 â, îô.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-67 ÁÅÏÀÑ ÅÍÅÐÃÎ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 805-64-00, (362) 62-05-58 Á³ëþêñ, ïðåäñòàâíèöòâî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-18-00, (362) 40-70-75 Áîø-Ñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-68-30 ÂÌ Ñåïòåì-Ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 917-91-30, (362) 68-33-22 Ãàçîòðîí-Âëàòàâà, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-77, 62-36-05 Ãàðÿ÷à ïëàíåòà, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-20, (800) 21-00-40 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-00-40 Ãîëüôñòð³ì, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 582-24-05 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-22-29, (362) 63-04-04 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 678-84-48 ijìîë, ÒÂÔ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . (098) 122-57-58, (050) 246-09-45 Åëåêòðîñèñòåìè “Ìåãàë³ò”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 675-14-72, (362) 40-09-30 Åë³êîí-Ïîñòà÷, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.304. . . . . . (068) 553-64-55, (362) 43-67-34 Åíåðãî Ñòàíäàðò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 259-25-26 Åíåðãîçáåðåæåííÿ гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, îô.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-08-51 ÅÑÊÎ-гâíå, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-20, 46-02-18

139

ªâðî Áóä Òåõíîëî㳿, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ãåðî¿â Áåðåñòå÷êà, 20 . . . . . . . . . . . . (097) 188-83-46, (098) 158-70-58 ªâðîñòàð, ãóðò³âíÿ îïàëåííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-05-75 Çåâñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 8 . . . . . . . . . (067) 587-76-23, (096) 403-61-97 ²íæáóäêîìïëåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-43-07, 64-44-08 Êàíòàð, ÂÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-41 ÊåðàìîÒåïëî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 137-01-87 Êîäàí-Ñåðâ³ñ, ÒΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-82 Êîìïàí³ÿ Êâàðòàë, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (067) 360-18-17, (362) 43-45-32 Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ-Õìåëüíèöüêèé 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-23 Êîìôîðòíèé êë³ìàò, êîìïàí³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-55-20, (095) 339-62-60 Êîðàäî, ÏÏ 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-99-86, (362) 61-76-26 Êîòëè, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º (ÒÖ “Maxima”). . . . . . (097) 022-52-25, (096) 022-52-25 Ìàãàçèí ãàçîâèõ ïðèëàä³â ÏÀÒ “гâíåãàç” 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-17-33 Ìàãàçèí òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 022-52-25, (097) 022-52-25 Ìàð³î, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2, 2-é ïîâ. . . . . . (067) 990-60-05, (067) 304-06-82 Ìåêà, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 108 . . . . . . . . . . . . (067) 285-64-29, (362) 40-40-25 Îïàëþâàëüíà òåõí³êà, ñàëîí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-05-24 Ïàëàìàð÷óê Îëåã Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25. . . . . . . . . . . . (068) 517-27-47, (066) 675-23-15 Ïðîãðåñ XXI, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.508. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-11-49 Ðåòðà, ÏÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . (050) 435-03-57, (067) 322-88-45 Ðåòðà-3Ì, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-38, (362) 62-15-12 гâíåÀêâàÒåðì, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-53-40, (362) 69-05-49 гâíåòåïëîçáóò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-22-06 Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . (095) 274-62-65, (362) 62-30-43 Ñàëîí îïàëþâàëüíî¿ òåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-21 ÒÀËÀÍÒ-ÀÍÒÀÐÅÑ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 127-03-66, (362) 62-08-44 Òâåðäîïàëèâí³ êîòëè, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 965-34-71, (095) 529-73-12 ÒÂÊ ÒÅÏËÎ-Å, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-11-55, (068) 731-11-55 Òåïëî, âîäà ³ ì³äí³ òðóáè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.109 . . . . . . . . . . . . . (050) 375-15-58, (362) 64-23-60 Òåïëî-Çàõ³ä, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-30 ÒÅÏËÎÁÓÄ ÑÅвÑ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 577-70-20 Òåïëîåíåðãîðåìîíò, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-82 ÒåïëîÌàðêåò, öåíòð ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-26, (073) 469-59-09 Òåïëîïðîô, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 955-35-45 Òåïëîñâ³ò гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-17-03, (067) 320-23-34 Òåïëîñôåðà +, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 199-23-03, (362) 46-08-63 Òåïëîòåõí³ê, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 300-28-26 Òåðìîìîëä³íã, âèñòàâêîâà çàëà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . (097) 319-63-47, (050) 154-30-69 Òåðìîöåíòð, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Îëåêñèíñüêà, 15 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 025-35-35, (362) 43-06-19 Ò³êî, ÒçΠô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-14-69, (067) 381-28-03 Òîðãîâèé ä³ì “Ãîëüôñòð³ì” 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-42-15, (362) 63-04-04 Õ³òåêî, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 3/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 975-18-14


140

ÎÏÒÈÊÀ

ÎÏÒÈÊÀ Astra Visus, ñàëîí îïòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 ÀÐÖÒ, ÏÏ ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (068) 212-25-22 Âàøà Îïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÐÖ “Àðåíà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-10 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-08 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 634-29-05 ²ÇÓÑ ÏËÞÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ, öåíòð çîðó 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 410-26-20, (362) 26-76-26 Âîëèíü, öåíòð ìåäèöèíè , ÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-62-78 ªâðîîïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 918-75-62 Ëþêñîïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 249-62-45 Ìàãàçèí îïòèêè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 030-02-68 Ìåäè÷íèé öåíòð ÒçΠ“ÀÐÖÒ ïëþñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Ìåäîïò³ê, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 ͳìåöüêà îïòèêà “Fielmann” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-75 ͳìåöüêà îïòèêà, ìåðåæà ñàëîí³â 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-32, (068) 212-25-22 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 122-43-82, (362) 62-34-56 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-29-30 Îïòèêà Ôîðòóíà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-26-27, (096) 399-25-44 Îïòèêà, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-93 Îïòèêà, ìàãàçèí ÏÔ ÖÌ “Âîëèíü” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-93 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 19/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-45-97 Îïòèêà, ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . (097) 467-16-14, (095) 053-62-39 Ñâ³ò îïòèêè, ñàëîí-ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-29-73, (067) 380-81-50

ÎÐÅÍÄÀ Á²ÇÍÅÑ-ÖÅÍÒÐ “ÑËÎÂÀÖÜÊÈÉ”

33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . (050) 375-24-99

TALFORT 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 388-21-75 Àãðîñïåöïîñòà÷ гâíå, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-79, 26-24-17 Àëêîì, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-17-52 ÁÀÓ-³íâåñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-18 Á³çíåñ öåíòð “Ïðåñòèæ” 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 513-65-69 Á³çíåñ-Öåíòð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77 Á³çíåñ-öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-51, (050) 511-05-20 Áóäèíîê ïîáóòó, îô³ñíèé öåíòð 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-03, (097) 491-56-00 ³ëàð-òðåéä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-68 Ãóçü Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-12-01 ijëîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-54-52, 63-65-09 Çàõ³äòåõðåã³îí, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-03-33 ²çîòîï, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-05, 64-43-53 Êàøòàí, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-61, 5-92-76 Êîðòåï, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-12-21 ˳îí, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-78 Ì.Ã.Ð., ÒçΠô³ðìà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-15-08

Íèâà, гâíåíñüêèé òîðãîâî-á³ðæîâèé ä³ì, ÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27, ê.1, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-33 Íîðä, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-01 Îëåñÿ, ÂÊÊÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 962-21-44, (050) 435-92-00 ÏÀËÏ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-12-79 Ïàðêîâå, îô³ñíèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-72 Ïîë³òîí, á³çíåñ-öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-78 Ïîñòà÷ñåðâ³ñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-76 Ïðîìñåðâ³ñ, ÌÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-77 Ðàäåìà-Ïëþñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 Ðàíã, á³çíåñ-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-06, 46-02-07 гâíåáóäàëüÿíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-63 гâíååëåâàòîðáóä, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-15-80 гâíåêîìóíïîñòà÷, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-00-45, 63-02-45 гâíåíñüêèé àäì³í³ñòðàòèâíî-ô³íàíñîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-40, (097) 232-05-45 гâíåíñüêèé ðàéàãðîõ³ì, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 гâíåíñüêèé öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã, ÏÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-51 гâíåÑïåöÁóä²íâåñò, óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35, 24-77-03 гâíåñïîðòåê, ÏðÀÒ 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-91-98, 5-90-87 вÔ, ÒçΠô³ðìà 33010, ì.гâíå, âóë.³ííèöüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-33-50 Ñàëþò, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-81, 60-95-94 Ñåìèø, ÒçΠô³ðìà 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 513-87-97, (066) 041-15-02 Ñêåëÿ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-23-77 Ñëîáíåñò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-87 Òàâ³ ïëþñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-21-53, 5-61-84 Òàðëåñ, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-05, 62-30-11 Òîðãîâî-çàêóï³âåëüíà áàçà, ÂÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-76 Òîðãñåðâ³ñ, ÒΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-37 Óêðåíåðãîðåñóðñ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-77 Óêðòîðãáóäìàòåð³àëè, гâíåíñüêà ô³ðìà ÏÀÒ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-15 Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì, ÊÏ ÐÐÐ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 (4-é ïîâ.), ê.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-87-94 Ô³ðìà “Àðîíæ”, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-03-13, 23-61-72 Ô³ðìà “Îäÿã”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ

Àð³ñòî, ñàëîí ñâ³òëà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 713-48-02 Ãàçîòðîí-ëþêñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 Åëåêòðî, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-45 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-88


ÏÅÐÅÊËÀÄÈ

141

ÏÀËÈÂÎ

Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒΠÏàëèâí³ ãðàíóëè. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27

Åëåêòðîëþêñ, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-09 Åíåðã³ÿ, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 356-55-42, (362) 62-11-68 ªâðîñâ³òëî, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 ²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, â³ää³ë 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-66 ²ìïåð³ÿ ñâ³òëà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 562-29-95 Ëþñòðè VIP, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 Ëþñòðè ëþêñ, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-79 Ëþñòðè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-32-54 ÍàíîÇàíã, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 079-00-87 Ðàä³îñâ³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-25 гâíå LED, ³íòåðíåò-ìàãàçèí îñâ³òëåííÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-17-77 Ñîô³ëàéò-Ò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 351-48-74 Öåíòð ñâ³òëà “²íëàéò” 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 459-91-04, (068) 082-52-02

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Àñòàðòà-ÁÂÑ, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . (098) 266-84-24, (362) 62-38-62 Âåíîë òðåéä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 134-96-93 Ëþáåð, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-34-05, 45-34-15 ÌËÑ, ÏÌÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-23-85, 68-26-65 γë Ãðóï, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-30, 62-57-31 Ïðîô³-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-89, (097) 020-25-30 ÒÎÐ, ÒçΠô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-39-47, (067) 275-05-45 Ôóêñ Ìàñòèëà Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 109 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-37-81 ÕÀÄÎ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.33. . . . . . . . . . . . (050) 403-73-65, (066) 840-34-94 Âåðåñ, ÌÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 055-50-23 ÌËÑ, ÏÌÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-75 ÌËÑ, ÏÌÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 496-22-98, (3655) 3-21-38 Ïðîìèñëîâ³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒΠ35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 9 . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-12-66

ªâðîõ³ì ËÒÄ, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.510 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-11, 46-05-12 Ì-Êàá, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-35 Íåñïîä³âàíèé øàíñ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-44-21, (050) 375-02-10 Ðåêîðä, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-32, 68-30-33 ÒÎÐÔ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096-193-05-60, (099) 960-25-45 Òîðôâóä, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 à, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . (096) 332-30-27, (362) 64-61-39 Ëåîëà-2, ÏÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äà÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-27-05, (3655) 3-39-29 гâíåòîðô, ÄÏ 35680, ñìò Ñìèãà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-61-05 Ñàðíèòîðô, ÒΠ34524, ñ.×åìåðíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 702-40-41, (095) 732-47-22

ÏÀϲÐ, ÊÀÐÒÎÍ Êîìïàí³ÿ Äîì³íàíòà, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 157-18-54, (362) 43-17-40 Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-09-20, (050) 435-25-63 Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ34634, ñ.Ìîêâèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 3 . . . . . . . . . . . (3653) 5-15-44, 5-15-40

ÏÀÐÊÈ Ì³ñüêå îá’ºäíàííÿ ïàðê³â êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó, ÄÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-28 Äåðæàâíèé äåíäðîëîã³÷íèé ïàðê ïðè Áåðåçí³âñüêîìó ë³ñîòåõí³÷íîìó êîëåäæ³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-60-82

ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀà KILLER, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33004, ì.гâíå, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 12 á . . . . . . . . . . . (095) 653-99-01, (068) 301-06-63 Àäðåíàë³í, ïåéíáîëüíèé êëóá 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 998-89-79 Îòàìàí, ëàçåðòàã-êëóá 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33 Îòàìàí, ïåéíòáîëüíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà (Áàñ³â Êóò). . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 185-83-33

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ ALFA Ïåðåêëàä, áþðî ïåðåêëàä³â 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . (362) 40-12-06, (093) 323-89-06 BTS GROUP, êîìïàí³ÿ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.216. . . . . . . . . . (098) 295-55-30, (093) 189-92-90 ²íòóðèñò-гâíå, àãåíòñòâî ç ì³æíàðîäíîãî òóðèçìó, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-66 Êîíñóë-гâíå, ÏÏÔ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, ê.407 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 333-72-20, (362) 64-89-32 Ïåðåêëàäà÷, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 831-05-86 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


142

ÏÅÐÓÊÀÐͲ

Ïåðåêëàäè Äîê, àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-57-34, (096) 552-23-88 ÒËÂ, áþðî ïåðåêëàä³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 350-28-09, (050) 435-20-53 Öåíòð ì³æíàðîäíîãî þðèäè÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.112 . . . . . . . . . . . . (067) 801-23-65, (063) 307-15-44

ÏÅÐÓÊÀÐͲ AMORE MIO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ Ñòðèæêà ãàðÿ÷èìè íîæèöÿìè. ˳êóâàííÿ âîëîññÿ. Êåðàòèíîâå âèïðàâëåííÿ. ³çàæ, ìàí³êþð, ïåäèêþð. Íàðîùóâàííÿ í³ãò³â, ãåëü-ëàê. 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 094-98-55

³êòîð³ÿ, ñàëîí êðàñè гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 475-86-34

Êîëîðèò, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 5. . . . . . . . (098) 563-12-30, (362) 24-56-67

Êðàñóíÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè. Ìàí³êþð, ïåäèêþð. Êîñìåòîëîã³ÿ. Ô³òîáî÷êà, ñîëÿð³é. Ìàñàæ, SPA-ïðîöåäóðè. 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 22. . . . . . . . . (096) 374-47-70, (362) 26-37-30

ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à (êàôå-áàð "Ãëîáóñ") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 442-22-40, (067) 943-99-84, (362) 43-07-78 Angel, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 (ÌÏÊ “Òåêñòèëüíèê”), 1-é ïîâ., ê.19 . . . . . . (096) 677-84-46 Dioks, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 303-33-63 Diva, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 976-42-24 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 741-70-78 Ellen, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-56 Gamma êðàñè, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 813-87-21 Gentlemen’s club, ÷îëîâ³÷à ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 488-48-85 KOSMO, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-41 Nogotok, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 009-20-30, (099) 787-27-20 Ombre, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 779-43-51 Profy, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 457-34-86 RELAX, â³ää³ë 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) RIO, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 746-68-68, (067) 383-08-70 Timeless, ïåðóêàðñüêèé ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 688-54-54 Àçàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 543-38-01, (362) 61-97-09 Àêòåÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 280-00-75, (3622) 5-43-30 Àëåêñàíäðà, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 490-41-32 Àë³íà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . (098) 556-24-16, (066) 837-81-33 Àíãåë³íà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-62 Àííóøêà, ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-71-90 Àñîëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-32 Àô³íà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-05-10 Áàòåðôëÿé, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 967-45-40, (362) 45-45-40 Áëàãîä³éíà ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29

Áëîíäà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-94-27 Âàëåíòèíà, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 169-02-17, (362) 69-02-17 Âàëåð³, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 188 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 294-33-68 Âåðñàëü, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-44 ³ä³í, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-48 ²ÎËÀ, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-57 ³ï-ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-53-55 ³òàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-09-96 Ãàâàíü êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 856-47-34 Ãëîð³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 851-63-56 ijñíåé, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 708-83-69 Äëÿ òåáå, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-60-89 Äóåò, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-33-70 Åãî¿ñòêà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . . (050) 673-96-09, (362) 43-08-03 Åêñêëþçèâ, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-34-08 Åêñïðåñ ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 á (òåðèòîð³ÿ àâòîñòàíö³¿ ×àéêà) . . . . . . . . (098) 926-04-06 Åë³ò³ñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-84-38 Åòóàëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 862-16-28 ªâà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 868-20-16 Çàòî÷èÒÓÒ, ìàéñòåðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 (Áóäèíîê ïîáóòó), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 012-10-10 dzðêà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 933-00-95, (362) 45-43-02 Çëàòà, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 515-21-92, (097) 718-13-58 Çîëîòîâîëîñêà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-76-66 Çîðÿíà, ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-03-42 ²íåññà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-00-82 ²ð³äà, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 555-35-45 Êàìàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 Êàïðèç, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-04-70 Êàðìåí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 514-33-59 Êëåîïàòðà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-08-64, (097) 324-99-10 Êîñìåÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-93 Êðåàòèâ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-60 Êóàôþð, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 215-04-40 Ëåä³ Ñòàð, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-16-06 Ëåä³, ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77 ˳ë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 6 . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-05, (097) 295-28-27 ˳ë³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 362-30-00 Ëîêîí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ, íàâ÷àëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 8 . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-88, (050) 435-18-64 Ëîòîñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . (050) 155-36-98, (362) 43-07-82 Ëþáàâà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-66 Ëþäìèëà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-60 Ìàãíîë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 12 Ìàðãî, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-01


ϲÖÅв¯

Ìåëîä³ÿ êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 296-20-60, (096) 110-92-22 ̳.À, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 073-62-81 ̳êñ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-74-65 Ìð³ÿ, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-39-62 Îðõ³äåÿ, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-19 Ïåðóêàð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 029-86-09 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 056-72-50 Ïåðóêàðíÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 205-76-14 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 584-61-61 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 252-64-16 Ïåðøà ÷îëîâ³÷à ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (068) 858-62-40, (067) 325-76-15 Ïðèìõà, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-56-03 Ïðîô³, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 171-44-29 Ïóðïóð, ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), 3-é ïîâ., ê.303 Ðîêñîëàíà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-42 Ñâ³ò êðàñè, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 583-87-19 Ñèëóåò, ïåðóêàðíÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 540-29-87 Ñêàðëåò, ïåðóêàðíÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-44-48, (362) 26-86-16 Ñòàéë, ïåðóêàðíÿ 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 20 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 920-12-30 Ñòèëü, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-96 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-43-92, (097) 524-15-62 Òåòÿíà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 (Á³çíåñ-Öåíòð). . . . . (362) 40-04-01, (096) 389-00-04 Òðîÿíäà, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-34-38 Ó Ëîðè, ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-93 Ôàâîðèò, ïåðóêàðíÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-71 Ôð³çåëü, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-41-61, (093) 637-47-59 ×îðíîáðèâö³, ïåðóêàðíÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-96-76 ×óá-÷èê, äèòÿ÷à ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 376-92-51 Øàíòàëü, ïåðóêàðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 936-39-02, (362) 24-29-42 Øåéë³, ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 983-37-22, (362) 63-64-56 Øèê, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 5 à 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-09-46 Øîêîëàä, ïåðóêàðíÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . (097) 107-80-80, (098) 107-80-80 Þë³ÿ, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-30-68

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ Àâòîáàí-Ïîë³ãðàô, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-59, 63-77-54 Ãðàô³êà Ïëþñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-83 Äîöåíò, ÒÌ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), îô.48 . . . . . . . . . . (068) 209-31-61, (362) 45-44-45 ²íôîëàéò.ÐÂ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-68-95 Ïàí÷óê Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áàçàðíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 413-43-40 Ïàðàãðàô ïëþñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8. . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-27, (067) 792-65-60 Ðåêëàìíà ïîë³ãðàô³ÿ, âèäàâíèöòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, îô.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 283-79-80 Òâîÿ ïå÷àòêà, ñàëîí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ëèñåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 729-79-53

143

ÏÈÂͲ Drinking Duck, royal pub 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 198-12-59, (096) 751-78-03 Áåðãøëîññ (Øàõòà), ïèâíèé áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-72 Áî÷êà ¹1, гâíåíñüêèé ÏÀÁ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 5 (çà Äðàìòåàòðîì) . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-08-41 Äðóç³, ïàá 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 476-64-05 Êàíò, ì³í³-áðîâàðíÿ-ðåñòîðàí 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 200-06-06, (3622) 5-00-25 Êðóæàê, ì³í³-áðîâàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-12-25, (063) 545-16-15 Êóõåëü, ðåñòîðàö³ÿ ïèâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 202-01-01 ϳäêîâà, ïàá 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-44-54 Ïîë³íî, ïèâíèé áàð 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 132-34-24 гâåíü, øèíîê 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-13 Ñòàëåâà Ãîðà, ïàá 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 002-20-53 Òðè ñëîíà, ïèâíà ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-33-77, (096) 142-19-02 Õîá³ ïàá, áàð-ìóçåé ïèâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 721-04-76

ÏÈÂÎ Áàíê ïèâà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 14 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 51 33016, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 47 à 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 30 Êðóæàê, ì³í³-áðîâàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-12-25, (063) 545-16-15 Íàøå ïèâî, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 209-08-95 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-60-55 Ïèâå÷êî, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-38 гâåíü, ÒΠËÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-15, 63-32-92 Ñòàëåâà Ãîðà, ïèâîâàðíÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 002-20-53 ÒÅÐÅÍ, ÏÂÊÔ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-10 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 ϳâí³÷-Öåíòð ËÒÄ, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîâåëüñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 2-21-77

ϲÖÅв¯ Avenue, ï³öåð³ÿ, ãðèëü-áàð 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-32 Berloga, ï³öåð³ÿ-ïàá 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 273-33-02 Brooklyn, ï³öåð³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-55 Chili Pizza, ï³öåð³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 941-71-75 Egoista, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-14-14 La Veranda, ï³öåð³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-93-21 Mala Praha, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 659-35-45, (068) 037-24-24 Pasta Mia, ðåñòîðàí øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 84 (ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . (094) 967-50-53, (800) 50-11-01 Pieno-piano, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 947-12-25, (362) 45-28-29 Santa Maria, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-21, 63-57-16 Vivat & LV, ï³öåð³ÿ-á³ñòðî 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-07-55 Áàôôàëî, òàâåðíà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 4 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


144

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ãàâàíü, ï³öåð³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 506-56-13 Æàð-ï³öà, êàôå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 356-06-06, (066) 223-06-06 Ìàñòåð Ñóøè & ϳöà, êàôå 33014, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 111-65-65, (362) 48-98-98 Ìåòðî, ï³öåð³ÿ-êàôå 33028, ì.гâíå, âóë.Íåêðàñîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 873-77-41, (362) 62-35-60 Íà óðö³, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä (ïàðê ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà) . . . . . . . . . . . . . . (098) 618-82-88 ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 800-09-09, (362) 45-00-47 ϳööà Ïàðê, ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-84-85 Ñàíòàíà, ï³öåð³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 347-52-96 Ñèöèë³ÿ, ï³öåð³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 319-70-27, (362) 26-74-60 Ñïîêóñà, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 541-25-29, (362) 43-18-07 Øàï³òî, ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 197-83-80

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ²ÐÖ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14. . . . (067) 111-48-86, (362) 26-54-85

Êîáçàð, ÐÂÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à . . . . . . . (097) 736-00-42, (096) 748-72-49

VPM-ïîë³ãðàô 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 426-64-44, (099) 426-64-44 Wagraf, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 209-31-66 Àâòîáàí-Ïîë³ãðàô, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-59, 63-77-54 Ãîëîâ³é ³êòîð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-46-03 Äåñòà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-26, 63-11-74 Äîêà öåíòð, öåíòð îïåðàòèâíîãî äðóêó òà ðåêëàìè, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 515-22-26 Äîöåíò, ÒÌ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ), îô.48 . . . . . . . . . . (068) 209-31-61, (362) 45-44-45 33002, ì.гâíå, âóë.Îëåêñè Íîâàêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-33-34 Äðóê Âîëèí³, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Ïîë³ùóêà, 1 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-86-53 Çåíü Îëåã Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 025-06-75, (362) 24-45-09 ²íñàéò, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-09, 43-22-43 Ëþêñ Ïð³íò, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 936-83-14, (362) 45-33-40 Ìèõàëü÷óê Îëüãà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-69-65, (050) 823-23-65 ̳ñòî ïëþñ, ïîë³ãðàô³÷íà ñòóä³ÿ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 921-05-14 Ìîçàð, äèçàéí-ñòóä³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 442-05-92 Íàø ïëàñò, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 806-46-88, (362) 40-15-54 ÎÏÒ²Ñ Óêðà¿íà, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-81-96, 63-82-06 Ïàðàãðàô ïëþñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 6/8. . . . . . . . . . . . . . (362) 26-49-27, (067) 792-65-60 Ïëàíåòà äðóê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-98-01, 24-95-97 Ïðî Ïð³íò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, îô.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 777-21-57 Ðåêëàìíà ïîë³ãðàô³ÿ, âèäàâíèöòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, îô.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 283-79-80 Ðîæêîâ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-93-02, 43-45-90 ÑòàíäàðòÏð³íò, ïîë³ãðàô³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 033-09-00 Óïðàâë³ííÿ ìàéíîâèì êîìïëåêñîì, ÊÏ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-54-91 Ôàáðèêà ðåêëàìíî¿ ïîë³ãðàô³¿ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37, îô.56 . . . . . . . . . . . . . (096) 101-80-75, (093) 773-72-70 Ôåñåíêî Ñåðã³é Âàäèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 ØÔÄ, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 298-40-86, (063) 180-19-31

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

PODARUNOK.rv.ua, â³ää³ë îðèã³íàëüíèõ ïîäàðóíê³â 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 (ÖÓÌ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-96-97 Technowell, òèïîãðàô³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.ßñíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-45-42, (362) 62-04-03

Àìáóëàòîð³ÿ “Ïåðåñîïíèöüêà”, ÊÇ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 168 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-37-52, (362) 26-67-72 Àìáóëàòîð³ÿ ¹1 ÊÇ “гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” 33001, ì.гâíå, âóë.Äí³ïðîâñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-20, 26-67-44 Àìáóëàòîð³ÿ ¹3 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-06 Àìáóëàòîð³ÿ ¹4 ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-52-35 ³éñüêîâî-ìåäè÷íà ñëóæáà óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ â гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-81-11 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ÊÇ “Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ”Þâ³ëåéíèé" 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-32 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ Ïîë³êë³í³êè ¹2 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-36-77 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ ¹2 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-97-28 ̳ñüêà ïîë³êë³í³êà ¹1 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à. . . . . . . . . . . (067) 361-32-07, (362) 63-54-25 Ïîë³êë³í³êà äèòÿ÷à ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 72 . . . . . . (067) 361-30-37, (362) 63-51-60 ¹3 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . (067) 361-36-94, (362) 28-34-49 Ïîë³êë³í³êà êîíñóëüòàòèâíà, îáëàñíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-26-34 гâíåíñüêà îáëàñíà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-37-65, (362) 28-25-26 Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè “Ï³âí³÷íèé” ÐÌÐ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-32-50, (362) 62-73-60


ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè “Þâ³ëåéíèé”, ÊÇ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-32-39, (3622) 5-80-49 Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè «Öåíòðàëüíèé» Ð³âíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-32-15, (362) 26-69-70

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ ÊÎÌÀØÊÀ, ÄÈÒß×À ÏÎÑÒ²ËÜ

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 179-92-15

145

гâíå-7 33007, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-79-46 гâíå-9 33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 103 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-01 гâíå-10 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 46 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-24-93 гâíå-11 33011, ì.гâíå, ïëîùà Ïðèâîêçàëüíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-69 гâíå-13 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-03 гâíå-14 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-70 гâíå-16 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-65-00 гâíå-18 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-47-46 гâíå-22 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-00-44 гâíå-23 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-11 гâíå-24 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-23-59 гâíå-25 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 113 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-10 гâíå-27 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-09-96 гâíå-28 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-36 ªâðîïîøòà, ô³ë³ÿ ¹12 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 772-35-54, (050) 957-98-84 Óêðïîøòà, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-04

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Äîìàøí³é òåêñòèëü, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-44-05 Êóë³é Íàòàë³ÿ Äåíèñ³âíà, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-75-40 ÌÀÑÒÅÐÑÎÍ, ÏÏ 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 (ðàéîí Åï³öåíòðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-64, (067) 360-19-20 Ðè÷êîâà Íàòàë³ÿ Ôåäîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-79-43 Ò-Ñòèëü, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-00, 60-99-22 Òåêñòèëüí³ âèðîáè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 766-44-05, (362) 40-34-06

ÏÎÑÓÄ ÏÎÑÓÄ ÍÀ ÌËÈͲÂÑÜʲÉ, ÌÀÃÀÇÈÍ

33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . (096) 085-08-08, (096) 449-97-88, (068) 101-05-05 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Berg Hoff, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 Tescoma, ìàãàçèí ÷åñüêîãî ïîñóäó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”) . . . . . . . . . . (362) 46-01-30, (063) 880-47-27 Âèòðåáåíüêè, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 182-30-66, (067) 782-80-03 Íåîáõ³äí³ ðå÷³, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-43 Ïîðöåëÿíà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 571-53-00 Ïîñóä, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-72 Ñâ³ò ïîñóäó, ñêëàä-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 3 á (ðàéîí ÐÇÂÀ) . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-71, (067) 363-01-22 Öåïòåð ²íòåðíàö³îíàëü Óêðà¿íà, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 (2-é ïîâ.), îô.202, 203 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-35-73

²íòåð-Ïåðñîíàë, ïðàöåâëàøòóâàííÿ çà êîðäîíîì 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 100-88-99, (068) 020-54-19 1-é ïîëüñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 (2-é ïîâ.), îô.62 . . . . . . (096) 996-89-00, (068) 876-64-75 Àëüòåðíàòèâà +, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 760-04-70 ÀÌ Ë³íãâ³ñòà, àãåíòñòâî ïîñåðåäíèöòâà ïðàö³ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.314 . . . . . . . . . . (068) 226-29-35, (067) 362-04-74 Àðêàä³ÿ, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.65 . . . . . . . . (362) 43-07-40, (097) 238-57-23, ³çàíò³ÿ, êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 8, ê.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 658-35-13, (3622) 5-41-30 Äîáðà ñïðàâà, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-56-29, (067) 354-10-85 ªâðîñâ³ò-ͳêà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.344. . . . . . . . . . (098) 344-98-28, (066) 708-61-69 Êîíñàëò Ïàðòíåð, êàäðîâà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.406 . . . . . . . . . . (050) 954-78-13, (097) 904-74-74 Êîðàë ÌÏÐ, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-06-01 ̳ñòî Âàêàíñ³é, àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.65 . . . . . . . (093) 185-83-30, (067) 385-16-48 Ïåðñïåêòèâà, ³íôîðìàö³éíèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 238-41-55, (362) 43-02-27 Ðåñóðñíî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð Îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-44-15 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-32 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-31-06 гâíåíñüêèé ðàéîííèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 33001, ì.гâíå, âóë.ßâîðíèöüêîãî, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-32 Ñèíäèêàò, ÏÎà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 19 . . . . . . . . . . . . . (098) 379-32-62, (093) 661-83-93 Ñïåêòðóì Âîðê, êàäðîâå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.312 . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-53-35, (066) 843-19-29 Òåðà ËÍ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 274-36-21, (096) 349-25-97 Òðè Ìàêñèìóì, àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.16 . . . . . . . (098) 829-99-57, (066) 506-86-38

ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÏÎØÒÀ ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó гâíå-1 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-62-31 гâíå-2 33002, ì.гâíå, âóë.Îñèïîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-02-82 гâíå-3 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-21-69 гâíå-4 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 59 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-80-61 гâíå-5 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-03 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


146

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

²íôîñôåðà 1, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 10 . . (067) 933-54-56, (362) 28-97-97

Íîâà ðåàëüí³ñòü ïëþñ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-41-25

4web, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 7 á . . . . . . . . . . . (098) 884-44-77, (093) 502-51-15 Soft Serve, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 Àêòèâ-ÑÂ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 à . . . . . . . . . . . (094) 967-59-60, (067) 188-81-87 Áëàíêåò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39, îô.314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-80 Åêñïåðò-Ñîôò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 372-26-91 ²Ò-³íòåãðàòîð, ÏÀÒ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-09 ²Ò-Êîìôîðò, ñëóæáà êîìï’þòåðíî¿ äîïîìîãè 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-26-78 ²Ò-ÏÀÐÒÍÅÐ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 à (êîðïóñ ¹1), ê.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-01-47 ÌÂÊÎÌ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-00-90 Íèêîíþê Ñåðã³é ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-05-12, (067) 302-31-71 Ïàðóñ-гâíå, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-06-24, 69-06-25 ÏðîÍåò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.212. . . . . . (096) 949-58-70, (362) 62-34-01 ÐÅÍÎÌÅ, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-00 ÐÅÍÎÌÅ-ÑÌÀÐÒ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-34-20 Òâ³é ÷àñ, êðàìíèöÿ åëåêòðîííèõ ïîñëóã 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-00-40

ÏΠгâíåíñüêà ÊÌÒÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-61-10, (362) 46-06-34 Ïðîä-Ìàéñòåð, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-08-71 Ïðîäìàðêåò òðåéä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-48-00 Ðàäåìà, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-10-54 гâíå-Òîðã, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-05-13 гâíåíñüêà êîíòîðà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî ïîñòà÷àííÿ, ÏÎ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-11-60 гâíåíñüêà Ïðîäóêòîâà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-10 гâíåíñüêà ðàéñïîæèâñï³ëêà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïîïîâè÷à, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-55 гâíåíñüêå ãóðòîâî-ðîçäð³áíå îá’ºäíàííÿ гâíåíñüêî¿ ÎÑÑ, ÊÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-16, 5-80-43 гâíåíñüêèé çàãîò³âåëüíî-âèðîáíè÷î-çáóòîâèé êîìá³íàò, ÏÑÊ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-30-16 гâíåõîëîä, ÒÄ 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-34, 26-46-65 Ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-95-51 Óêðàñà, öåíòð ñîëîäêî¿ äåêîðàö³¿, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-87, 63-30-90 Óí³âåðñàë-гâíå, ÄÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-49-30 Ôåäîðåöü Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 725-51-30, (067) 745-45-85 ×åðíÿê ªâãåí³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-09, 24-62-86 ×óäî íèâà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-43-61 Øåíäåð, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-25

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ ÀÐÕÑÅвÑ, ÒÇΠÒÂÔ

33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-84, 26-84-39, 26-78-33

ÀÒËÀÍÒ-ÏÐÎÅÊÒ, ÒÎÂ

33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 9 . . . . . . . . . . . (362) 24-73-28

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Â³ë³ñ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-93, 26-97-95 Gusta Kapusta, ìàãàçèí çäîðîâîãî æèòòÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 479-02-99 TROPIK, çàõ³äíà ôðóêòîâà êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (050) 372-15-62, (362) 62-12-89 À-òîñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 34 . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-61, (050) 579-90-98 Àãðîìåä, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-20-44 Àðòåê, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-53 Áîíäàð Âàëåíòèíà ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-37 ÂÏÊ-Óêðà¿íà, ÒΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-26-17, 68-26-15 Ãîðëèöÿ-гâíå, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-41, 68-22-40 ijì Áîðîøíà, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 016-19-03 Ìàãóð, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-56-54, 24-43-87 Ìàíòðåéä, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-24 Îâ³ñ, ãóðòîâíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 Îâ³ñ, ÒçΠô³ðìà 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-50-67, (362) 63-06-51 ÎëåÑ, ÒçΠô³ðìà 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 444 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-06-29, 61-06-26

XSKY Ukraine, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 155-87-07 À-2, ÒçΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 298-64-82, (068) 568-36-81 Àâòîãðàô, àãåíòñòâî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-20, 62-32-10 Àðêàäà, ÏÏÔ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.8, 11 . . . . . . . . . . . . (067) 750-28-76, (097) 988-51-08 Àðõ³òåê-гâíå, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 804-70-71, (067) 724-35-37 Àðõ³òåêòîð Ôîì³í Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 335-01-11 Áóäïðîåêò, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 383-20-86, (362) 43-30-39 ÃÀÐÀÍÒÀÂÒÎÇÀÕ²Ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-50-33, (362) 64-24-10 Ãåîëîã, íàóêîâî-äîñë³äíèé, ïðîåêòíî-ïîøóêîâèé òà ãåîëîãîðîçâ³äóâàëüíèé êîîïåðàòèâ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.112 . . . . . . . . . . . . . . (050) 070-61-14, (362) 26-67-79 ijïðîì³ñòî, ÄÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-30-08, 62-08-63 Çàõ³ä³íâåñòïðîåêò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1, ê.118 . . . . . . . . . . . . . . (067) 253-40-30, (362) 43-28-10 Çàõ³äòåõïðîåêò, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Àðòèëåð³éñüêà, 3 à, îô.301 . . . . . . . . (067) 862-00-74, (096) 966-03-59 Çåìáóäïðîåêò, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-66 ²ÁÊ ÅÍÅÐÃÎÒÅÕÍÎÁÓÄ, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.107 . . . . . . . . . . . (362) 60-88-81, 60-88-48


ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

²Í²ÅÊÎ-ÇÀÕ²Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.86 . . . . . . . . . . . . . (068) 046-41-01, (068) 046-41-00 ²íôîðì Ñåðâ³ñ Åêñïðåñ, ÏÏ ÀÑÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-05, 40-24-62 Ëàíòàí, ÒçΠô³ðìà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-90 ˳ãîñ, ÒçΠÍÂÔ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-47 ÌÁË Êîìïàí³, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23, îô.358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-68 ÍIJïðîåêòðåêîíñòðóêö³ÿ, ÐÔ, ³íñòèòóò 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-76-87 Íîâ³ áóä³âåëüí³ òåõíîëî㳿, àðõ³òåêòóðíî-êîíñòðóêòîðñüêå áþðî 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à, îô.303. . . . . . . . . . . . (050) 140-53-79, (362) 64-24-42 Ïðîìïðîåêò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 891-49-29 гâíåàðõïðîåêò, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-79-77 гâíåä³ïðîâîäãîñï, ÄÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 384-20-00, (362) 26-95-76 гâíåäîðïðîåêò, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-31 гâíå³íâåñòïðîåêò, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-07-15 гâíåìåä³íæñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 78 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-33-55 гâíåíñüêèé àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé íàãëÿä, ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-84 гâíåïðîåêòñåðâ³ñ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-30-98 Òâîð÷î-âèðîáíè÷à ô³ðìà “ÒвÀÄÀ”, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.515. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-89-02 Òåõíîáóä-ÏÐÎ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-93

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß MOST-Óêðà¿íà, ÐÔ ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 277-52-52, (362) 64-68-85 TRCorp, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 305-77-32, (068) 424-35-85 Àãðîòåõ, ÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-33, 63-08-01 Á³íîì, ÌÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ìàêñèìà Áåðåçîâñüêîãî, 6, îô.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-32 ÁÒÑ-²íæèí³ð³íã, ÄÏ ÒΠ“Á³îòåõñîþç” 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-71-01, (063) 362-12-31 ³äëóííÿ À, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-70-16, 43-19-05 Äàëãàê³ðàí êîìïðåñîð Óêðà¿íà, ÐÔ ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-31, (067) 505-35-70 ÅÍÅÐÃÎÕÎËÎÄ, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . (098) 716-84-69, (098) 381-22-49 ªâðîïðîì, êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-86-21, (066) 599-38-62 ÇÅÔ, ÏÂÊÌÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Çàì³ñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-65-01, (068) 059-90-36 ²ìåêñ-Àãðî, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 2/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-78-89 Êîìïàí³ÿ Òåðìîáóä, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 293-92-38 ÌÀÄÎÊ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-04, 62-34-27 Ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó åëåêòðîîáëàäíàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-25-40 Ïðîäåêîëîã³ÿ, ÍÂÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-60-54, (362) 63-08-77 гâíåíñüêèé ÍIJ òåõíîëî㳿 ìàøèíîáóäóâàííÿ, ÏÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-34-82, 23-35-79 Ðóáëèê Þð³é Êîñòÿíòèíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, âóë.Çîëîò³¿âñüêà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-43-60, (098) 282-03-00 ѳëâåð, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-68, (099) 254-00-37 Òåõíîìàðò, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-60 Òåõíîòåê, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-44 ÒÊ-Çàõ³ä, ÒçΠ33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-14, 62-85-51

147

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4 Âèñîêîâîëüòíèé ñîþç-ÐÇÂÀ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-72-01 Ãàçîòðîí-åíåðãî, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-96-77, 69-04-86 Ëüîíîêîìá³íàò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 023-71-41 Ïóëüñàð ³ Êî, ÒÎÂ-êîìïàí³ÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-60, 60-99-50 гâíå-Ñòèëü, ÒΠ33009, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-91-01, 63-08-15 гâíåàçîò, ÏÀÒ 33017, ì.гâíå-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-22-03, 61-21-09 гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÏÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-35-57 гâíåíñüêà ôàáðèêà íåòêàíèõ ìàòåð³àë³â, ÏÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-17, 24-62-69 гâíåíñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò, ÒçÄ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-57-47, (050) 484-08-70 гâíåíñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒÄ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 á (Áàñ³â Êóò) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-35-89 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-79, 69-42-16 гâíåîáëåíåðãî, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-48 гâíåïîáóòïðèëàä, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-99-17, 61-99-15 Ò-Ñòèëü, ÒΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-99-00, 60-99-22 Óêðòðàíñðåéë, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-08

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðîïðîì-åíåðãî, ÏÏ 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-44-47 Áîãäàí³âñüêèé öåãåëüíèé çàâîä, ÏÏ 34744, ñ.Áîãäàí³âêà Êîðåöüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-40-14 ³ë³ÿ, ôàáðèêà, ÊÏ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-20-76 Âîëèíñüêèé áðîâàð, ïèâîâàðíèé çàâîä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 773-77-07 Âîëèíü, ìåáëåâà ôàáðèêà 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 9, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-29-64, 2-66-33 Âîëèíü-öåìåíò, ô³ë³ÿ ÏÀÒ “ijêåðãîôô Öåìåíò Óêðà¿íà” 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 6-92-43, 6-92-44 Âîëèíü-Øèôåð, ÒçΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-03-59, (362) 20-32-87 Âîëîäèìèðåöüêèé ìîëî÷íèé çàâîä, ÏðÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-08 ÃÅÑ “Õð³ííèêè” 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 4-62-17 Ãîùàíñüêèé çàâîä ïðîäòîâàð³â, ÏÀÒ 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 440-32-99, (050) 151-14-90 Ãîùàíñüêèé ñîðòîíàñ³ííºâèé çàâîä, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-13-80 Ãîùàíñüêèé öåãåëüíèé çàâîä 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 102 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-29-08 Äåìèä³âñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä, ÏÏ 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.1 Òðàâíÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-29, (332) 78-23-77 Äóáåíñüêèé çàâîä ãóìîâî-òåõí³÷íèõ âèðîá³â, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìëèí³âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 373-00-99, (3656) 3-27-98 Äóáåíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Äåðæàâíà ïðîäîâîëü÷î-çåðíîâà êîðïîðàö³ÿ Óêðà¿íè” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-23-85 Äóáåíñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-51 Äóáíîìîëîêî, ÏÀÒ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 117 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-11-64, 3-00-20 Äóáðîâèöÿìîëîêî, ÒçΠ34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Çàë³çíè÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-26-15 ªâðîíàñ³ííÿ, гâíåíñüêèé íàñ³ííºâèé çàâîä, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Øåâ÷åíêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-18-32 Çàâîä “Ñèòàë”, ÏÀÒ 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Øê³ëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-56-41 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


148

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ

Çàâîä ìåòàëåâèõ âèðîá³â, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 67-01-24, 67-01-29 Çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè “Ìàëîìèäñüêà”, ÒçΠ35013, ñ.Ìàëèé Ìèäñüê Êîñòîï³ëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 806-24-60, (097) 013-80-99 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Åâåðåñò”, ïðåäñòàâíèöòâî, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñóðìè÷³, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 569-03-33 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Íîâà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 893-12-56 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 568-94-64, (3655) 3-40-75 Çàâîä ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Åâåðåñò”, ÒçΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-47-77, (098) 447-17-77 Çàð³÷íåíñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏÀÒ 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-03-50 Çäîëáóí³âñüêèé çàâîä áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÒΠ35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-26-01, 2-54-07 Çäîëáóí³âñüêèé ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒÄ 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-33-91 dzðíåíñüêèé ñïèðòîâèé çàâîä, ÄÏ 34609, ñ.dzðíå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-39-99, 5-67-15 ²ñêðà, Çäîëáóí³âñüêèé çàâîä ïëàñòìàñîâèõ âèðîá³â, ÏðÀÒ 35705, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ñ.Íàëèâàéêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-26-02, 2-26-03 Êâàñèë³âñüêèé ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 19, (362) 20-41-90, 20-30-12 Êëåâàíñüêèé ÄÎÊ, ÏÀÒ 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-10-80 Êîìá³êîðìîâèé çàâîä 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ñòðèæàêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-10-97 Êîìá³íàò ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ìèðîãîùàíñüêà, 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-58-99, 4-59-99 Êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà ÏÀÒ “гâíåíñüêà êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-24-10 Êîíñåðâíèé çàâîä, ÒçΠ35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 5-12-65 Êîñòîï³ëüñüêèé çàâîä ñêëîâèðîá³â, ÏÀÒ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äåðåâ’ÿíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-10-90, 2-13-86 Êîñòîï³ëüñüêèé ìàðãàðèíîâèé çàâîä, ÏÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, ïðîâ.г÷êîâèé, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-34-05, 2-26-87 Êîñòîï³ëüñüêèé ôàíåðíèé çàâîä, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Áóðîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-48-06, 2-20-30 Êðóïåöüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-71-39 Êóçíåöîâñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçΠ34400, ì.Âàðàø, Ïðîìèñëîâî-êîìóíàëüíà çîíà, 1. . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-29-79, 2-26-86 Ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä “²ñïîë³í”, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-49-90, 4-48-95 Ëþáîìèðñüêèé âàïíÿíî-ñèë³êàòíèé çàâîä, ÏÀÒ 35321, ñ.Íîâà Ëþáîìèðêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1, (362) 27-80-78, 27-80-70 Ìàãìà ²íäóñòð³ÿ, ÒçΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äåðåâ’ÿíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-50, (097) 078-17-76 ̳ñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÊÏ 34400, ì.Âàðàø, âóë.Äà÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-43-89, 2-47-55 Ìëèí³âñüêå ñÿéâî, äçåðêàëüíà ôàáðèêà, ÒΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 896-47-85 Ìëèí³âñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒçΠ35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîêðîâñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-49-93 Ìîêâèíñüêà ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ34634, ñ.Ìîêâèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.×àïàºâà, 3 . . . . . . . . . . . (3653) 5-15-44, 5-15-40 ͲÌÔÀ “вÄÀÍ”, ÒΠ35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-26-29 Îðíàìåíò, ÄÏ ÊÏ ô³ðìè “Ñëîâ’ÿíêà” 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-35-57 Îñòðîçüêèé çàâîä ì³íåðàëüíî¿ âîäè, ÒçΠ35800, ì.Îñòðîã, âóë.Êíÿç³â Îñòðîçüêèõ, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-36-08 Îñòðîçüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÒΠ35820, ñ.Îæåíèí Îñòðîçüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 31 . . . . . . . . . . (3654) 2-81-05, 2-80-05 Ïòàõîôàáðèêà Êðóïåöü, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 2-72-21 Ðàäèâèë³âìîëîêî, ÒçΠ35541, ñ.Êðóïåöü Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-31-42, 4-28-51 Ðàäèâèë³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà, ÊÒ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-16-60 Ðàäèâèë³âñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Âîëêîâåíêà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-17-34, 4-34-33 Ðàéîíè åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ ÏÀÒ “гâíåîáëåíåðãî” 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-34-96, 5-35-09 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 25/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-33-09 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-53-27, 2-58-10 35400, ñìò Ãîùà, âóë.гâíåíñüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-17-85, 2-19-39 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-42-98 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Êîìóíàëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-01-17, 2-04-96 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-04-62 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Î.Ñòåôàíîâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-51-37, 2-50-26 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-04-21, 2-13-28 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-57-44, 2-23-30 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ïîë³ùóêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-57-63 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 159 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-35-34, 2-34-28 35500, ì.Ðàäèâèë³â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-15-91, 4-36-58 35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êëåâàíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . (362) 69-42-27, 69-42-06 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-23-06, 2-18-66 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-58-71, 3-58-43

гâíåíñüêà ÀÅÑ, ÂÏ ÄÏ ÍÀÅÊ “Åíåðãîàòîì” 34400, ì.Âàðàø, âóë.Ïðîìçîíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 6-45-20, 6-41-74 гâíåíñüêèé çàâîä íàäì³öíèõ çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é, ÏÀÒ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . (362) 61-15-69, 61-15-67 Ðîêèòí³âñüêèé ñêëÿíèé çàâîä, ÏðÀÒ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-52 Ñàðíåíñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 27 (âõ³ä ç âóë.Òêà÷à). . (050) 437-80-30, (3655) 3-57-23 Ñàðíåíñüêèé õë³áîçàâîä, ÒçΠ34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-37-44, 3-53-41 Ñëîâ’ÿíêà, ÊÏ ô³ðìà 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàìêîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-26-46 Ñòèëü-Ì, ôàáðèêà ìåáë³â 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-49-44, 5-34-84 Òåõíîïðèâîä, ÒΠ35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-77, (067) 239-28-07 Òîìàøãîðîäñüêèé ùåáçàâîä, ÏÀÒ 34240, ñìò Òîìàøãîðîä Ðîêèòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . (3635) 2-63-19 Óêðà¿íñüêà ñ³ðíèêîâà ôàáðèêà, ÒΠ34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-83 Óêðà¿íñüêà ñîêî-îöòîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÒçΠ35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-27-33 ÓÎÒÒÎ ³ ÐÅÓ 34400, ì.Âàðàø, ïðîñï.Øåâ÷åíêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 3-86-73, 3-82-72 Ôàíòîìàø, ÏÍÂÏ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ñîáîðíà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-81 ÔÀÏÎÌÅÄ Óêðà¿íà, ÒçΠ35400, ñìò Ãîùà, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-29-94, 2-29-93 Õë³áîêîìá³íàò Áåðåçí³âñüêîãî ÐÑÒ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.dzðíåíñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-69-08, 5-41-95 Öåãåëüíèé çàâîä ÒΠ“Àãðîáóä-Áóäìàòåð³àëè” 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-50-70 ×àéêà, ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî 35108, ñ.Ìàñëÿíêà Ìëèí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 4 . . . . . . . . . (3659) 6-33-15, 6-41-64 Øïàí³âñüêèé åêñïåðèìåíòàëüíèé çàâîä õàð÷îâèõ åêñòðàêò³â, ÄÏ 35301, ñ.Øïàí³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-76-10

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹1 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-51-76, 63-50-49 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ðåñòîðàííîãî ñåðâ³ñó ³ òîðã³âë³, ÄÍÇ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-22-93, 64-23-00 гâíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-25-35 гâíåíñüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ñåðâ³ñó òà äèçàéíó, ÄÏÒÍÇ 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-01-00, 24-62-80 Áåðåçí³âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-67-09, 5-64-21 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹22 ì.Ñàðíè 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Òåõí³÷íà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-38-05 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹25 ñìò Äåìèä³âêà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 144 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-11-74, 6-12-97 Âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹29 ñìò Âîëîäèìèðåöü 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-59-66, 2-53-39 Äóáåíñüêå âèùå õóäîæíº ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå 35600, ì.Äóáíî, âóë.Øàøêåâè÷à, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-20-40, 2-20-18 Äóáðîâèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Øê³ëüíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-00-78, 2-00-94 Çäîëáóí³âñüêå ÂÏÓ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó, äåðæàâíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.ßñíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-41 Êâàñèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 30. . . . . . (362) 20-34-62, 20-43-35 Êëåâàíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-01-70, 27-01-40 Êîðåöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå ¹24 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-13-20, 2-04-60 Îñòðîçüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, ÄÏÒÍÇ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 122 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-37-54 ÏÒÓ ÂÏ “гâíåíñüêà ÀÅÑ” 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-14-45, 2-49-38 Ðàäèâèë³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïàðêîâà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-13-70 гâíåíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå Äåïàðòàìåíòó ïîë³ö³¿ îõîðîíè 33017, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 90. . . . . . . . . . (362) 61-29-67 Ðîêèòí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.̳öêåâè÷à, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-22-91, 2-26-35 Ñàðíåíñüêèé ïðîôåñ³éíèé àãðàðíèé ë³öåé, ÄÏÒÍÇ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Äåìîêðàòè÷íà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-26-44, 2-18-86 Ñîñí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé çàêëàä 34652, ñìò Ñîñíîâå Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 6 à . . . . . . . . . . . . (3653) 2-73-79


ÐÅÊËÀÌÀ

149

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

ÐÀÖÑÈ

Self, ïñèõîëîã³÷íà ñòóä³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (3-é ïîâ.), ê.14 . . . . . . . . (098) 655-51-85, (097) 869-88-85 Äðóæèí³íà ²ííà Àíàòîë³âíà, ïñèõîëîã 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 77 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 950-47-84 Ïñèõîëîã Áî÷êîâñüêà Àë³íà Îëåêñàíäð³âíà 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (098) 796-60-76 Ïñèõîëîã Ãàâðèëþê ³òàë³é 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42, ê.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 655-51-85 Ïñèõîëîã Ãåíåðàëü÷óê Ñâ³òëàíà Ôåäîð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 316-40-20, (050) 289-11-46 Ïñèõîëîã Êîçà÷óê Îëåíà Àíàòî볿âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 276-02-68 Ïñèõîëîã Êóõàðóê Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 570-14-73 Ïñèõîëîã Ìàêîâñüêèé Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 918-89-13 Ïñèõîëîã Ìàð³ÿ Õîìè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 966-02-21 Ïñèõîëîã Ìèõàëü÷óê Þë³ÿ Îëåêñàíäð³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 563-93-00 Ïñèõîëîã Íàçàðåâè÷ ³êòîð³ÿ Â’ÿ÷åñëàâ³âíà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 731-72-65 Ïñèõîëîã Íèæíèê Àííà ªâãåí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-88-85 Ïñèõîëîã Ïîãîðºëîâà Îëåíà Ëåîí³ä³âíà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 339-19-75 Ïñèõîëîã Òåòÿíà Ðàä÷åíêî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 429-23-36, (050) 753-56-58 Ïñèõîëîã Òóð÷åíþê Îëåêñàíäð Ôàðèòîâè÷ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.906. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-59-38 Ïñèõîëîã Øóãàé Ìàð³ÿ Àíàòî볿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 42, îô.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-45-76 Ïñèõîëîã ßêîâëåâà Îëüãà ²âàí³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à, ê.2, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 793-46-11 Ïñèõîëîã ßðìîëþê Îëåíà Ñåð㳿âíà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 672-17-77 Ïñèõîëîã-á³çíåñ-òðåíåð Ãëàâ³íñüêà Îëåíà Äìèòð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 à, îô.310. . . . . . . . . . . . . (067) 382-66-96 Ïñèõîëîã-ïñèõîòåðàïåâò Ðóäåíêî Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-04-10 Ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ ïñèõîëîãà Ëàðåíêîâà Î.Î. 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 à, îô.54. . . . . . . . . . . . (050) 375-55-16, (068) 854-96-06 Ïñèõîëîã³÷íà ñëóæáà ºâðîìàéäàíó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à, ê.2, 5 . . . . . . . . . . . (095) 662-60-06, (067) 793-46-11 Ïñèõîòåðàïåâò Àííà Ïåòðóêîâà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 791-27-51 Ïñèõîòåðàïåâò Êóñêîâåöü Ìàðèíà ²ãîð³âíà 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 990-36-97 Ïñèõîòåðàïåâò Íàòàë³ÿ Êó÷åâñüêà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìåäè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 900-01-80, (096) 027-22-17 ѳìåéíèé ïñèõîëîã, ñåêñîëîã Âîâê Àíàòîë³é Ðîñòèñëàâîâè÷ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 763-56-75 ѳìåéíèé ïñèõîòåðàïåâò ºâðîïåéñüêî¿ ñåðòèô³êàö³¿ Ãðèùóê Ìàéÿ Ìèõàéë³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 750-95-96, (067) 265-51-75 Öåíòð ïñèõîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ßíè ˳ùóê 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.421, 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 165-13-02

³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-24, 63-38-10 гâíåíñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-94-28, 63-38-35 гâíåíñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-52, 62-03-60 Äóáåíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñâîáîäè, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-33-73, 4-21-00 Êóçíåöîâñüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34400, ì.Âàðàø, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-26-83, 3-75-70 Ðàéîíí³ â³ää³ëè ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-50-19 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3634) 2-44-36 35400, ñìò Ãîùà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 2-11-89 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ëóöüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3637) 6-22-55 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Âîðîáèíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3658) 2-00-89 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3632) 3-05-29 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-25-87 34700, ì.Êîðåöü, âóë.Êè¿âñüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3651) 2-11-46 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-16-61 35100, ñìò Ìëèí³â, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3659) 6-32-96 35800, ì.Îñòðîã, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-30-92 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-38-74 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-14-96 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-51-56

ÐÅÊËÀÌÀ

ÐÀIJÎÑÒÀÍÖ²¯, ÐÀIJÎÊÎÌÏÀͲ¯ ÂÓËÈ×ÍÅ ÐÀIJÎ

www.vulradio.com 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 740-50-90 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Êîíöåðí ðàä³îìîâëåííÿ, ðàä³îçâ’ÿçêó òà òåëåáà÷åííÿ, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-67 Ðàä³î “Êðàé”, ²² ïðîãðàìà, гâíå FM 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-49-49 Ðàä³î NRJ 102,2 FM ÏÏ “Ìåä³à Àëüòåðíàòèâà” 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 6/9 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-10-70, (050) 575-72-31 ÐÀÄ²Î Ä²Ì Ð³âíå, ðåêëàìíà ãðóïà 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 (ÁÖ “Íîðä”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-08-00 Ðàä³î Òðåê, ïåðøà гâíåíñüêà FM-ðàä³îñòàíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-05-55, 63-10-72 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Ðèòì” 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-99-43, 40-18-01 Ðåäàêö³ÿ ðàéîííîãî ðàä³îìîâëåííÿ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-35-33 Ñàðíåíñüêå ðàéîííå ïðîâîäîâå ðàä³îìîâëåííÿ, ðåäàêö³ÿ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-52-18 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Áåðåçíå”, ÊÏ Áåðåçí³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Êè¿âñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-66-01

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


150

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв

ÂÓËÈ×ÍÅ ÐÀIJÎ

www.vulradio.com 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 740-50-90 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

×ÅÃÅÂÀÐÀ, ÑÒÓÄ²ß ÐÅÊËÀÌÈ

Çîâí³øíÿ ðåêëàìà. Ïîë³ãðàô³ÿ. Äèçàéí. 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-24 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-66-14, (097) 685-19-28, (063) 061-02-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

24õ24, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (050) 999-21-84, (097) 455-33-72 KIWI, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.306. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-13-43 Movie media, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 336-19-19 ORION, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11, îô.31 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 677-74-38, (066) 472-85-86 Promoters, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16 Smart, ñòóä³ÿ äèçàéíó òà ðåêëàìè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (3-é ïîâ.), îô.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 504-44-53 WARSHAVKA, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 732-25-25, (050) 023-55-50 Àéòåêñ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.209. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-82-57 Àëåêñ Ìåä³à Òðåéä, àãåíòñòâî ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (362) 43-21-50, (096) 165-72-59 Àïîëëîíà, ðåêëàìà-öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-53, 43-25-93 ÀÏвÎв, ñòóä³ÿ äèçàéíó, ôîòî òà ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 835-66-45, (097) 271-70-71 ÀÐÒ-Äèçàéí, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 370 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-61-68 Á³çíåñ-äîâ³äêà 1563 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-20-63, (050) 431-24-25 Áþðî ÌàðÒ, ÏÏ, ðåêëàìíî-êîíñàëòèíãîâà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-63-33 Âàðòî, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 513-95-44, (067) 293-92-00 ³äîê, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 . . . . . . . . . . . . . (095) 105-87-82, (067) 765-50-64

Äèçàéí-àãåíö³ÿ “Êîëüîðîâà” 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 64/66. . . . . . . . (097) 804-95-21, (362) 45-07-10 Äîøêà ðåêëàìè, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-64-06 ÄÕ-ñòóä³ÿ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 007-00-80, (362) 62-33-05 Çîëîò³ ñòîð³íêè гâíå, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.803. . . . . . (067) 362-47-92, (362) 63-46-45 ²íòåðì³ñò-Íåîí, ÒΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 671-30-56, (362) 63-59-89 ²íôîëàéò.ÐÂ, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-68-95 ²íôîðì-Áþðî гâíå, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.112 . . . . . . . . . . . . (096) 746-77-20, (050) 452-92-91 Êåíãóðó, ÌÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 50/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-75-97 ËÅÄÅÊÐÀÍ, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 786-58-85 Ìàéñòåðíÿ ðåêëàìè, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-59-25, (063) 123-81-11 Ìàêñèìóì, ÏÔ 33028, ì.гâíå-28, à/ñ 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-96-41 Ìåä³à ñòàð, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11, îô.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-99 ̳ñò-ñåðâ³ñ ³ Ê, ÒçΠÂÊÊ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-63-33 ÍåîÌàðê, ðåêëàìíî-ìàðêåòèíãîâà êîìïàí³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.201 . . . . . . . . . . (362) 43-33-34, (097) 784-46-75 ϳðàíüÿ, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-09-87 ÐÀäèçàéí, ðåêëàìíà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 294-00-90, (050) 296-19-24, Ðàêóðñ, ³íôîðìàö³éíå ðåêëàìíå àãåíòñòâî, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-31 Ñàéò ì³ñòà гâíå 0362.in.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 655-51-85 ÑÒ äèçàéí, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.151 . . . . . . . (362) 26-59-60, (067) 709-42-16 ÒÀ²Ð-вÂÍÅ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 1 à, îô.15 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 311-43-09, (362) 45-07-06 Ôàìà, ðåêëàìíà âèäàâíè÷à àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-12-22 Ôðåç³ÿ, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-49-00, (067) 362-29-99

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв Ä³ì ªâàíãåë³ÿ, öåðêâà 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-52-98, 64-50-72 Äîáðèé ñàìàðÿíèí, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ ìèëîñåðäÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-43 ªïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ гâíåíñüêî-Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÀÏÖ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 Æèâå ñëîâî, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33010, ì.гâíå, ïðîâ.³ííèöüêèé, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-83-14, 62-83-79 Îáëàñíå îá’ºäíàííÿ Öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-11, 68-37-11 Ïðîáóäæåííÿ, Õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-51-29 Ðåë³ã³éíà ãðîìàäà ñâ³äîìîñò³ Êð³øíè 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-97-39 Ðèìñüêî-Êàòîëèöüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-72 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 3 гâíåíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-17-21 Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêà öåðêâà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 103 à Ñâÿòî-Âîñêðåñåíñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-39 Ñâÿòî-Ãåîð㳿âñüêèé õðàì-ïîäâ³ð’ÿ Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî Ãîðîäîöüêîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 227 Ñâÿòî-Ìèõàéë³âñüêà öåðêâà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 (Îáëàñíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ) . . . . . . . . . . . . (067) 907-71-61 Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé ñîáîð ÓÏÖ ÊÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-24-24 Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà öåðêâà 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 25 à (Öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ) Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33004, ì.гâíå, âóë.Òèíí³âñüêà, 6


ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

Ñâÿòî-гçäâîáîãîðîäèöüêà öåðêâà 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà Ñâÿòî-Ñîô³¿âñüêà öåðêâà 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 1 Ñâÿòî-Òðî¿öüêà öåðêâà 33025, ì.гâíå, âóë.Áàñ³âêóòñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-14-50 Ñâÿòî-Óñïåíñüêà öåðêâà 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 113 Ñêåëÿ, ªâàíãåëüñüêà õðèñòèÿíñüêà öåðêâà 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-84-86 Õðàì ïðåïîäîáíîãî Ôåäîðà êíÿçÿ Îñòðîâñüêîãî, âñ³õñâÿòñüêà ïðàâîñëàâíà ïàðàô³ÿ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 729-63-15 Õðèñòèÿíñüêèé êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð “Íàä³ÿ” 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-34-23, 64-52-98 Öåðêâà ªÕÁ “³äðîäæåííÿ” 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 41 Öåðêâà ªÕÁ “Íàä³ÿ” 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 1 (Àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-81-43 Öåðêâà ªÕÁ “Ñïàñ³ííÿ” 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 40

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

Lublin, êîìïàí³éñüêà ðåñòîðàö³ÿ ̳ñöå íàòõíåííÿ. Ïîëüñüêà, ºâðîïåéñüêà òà óêðà¿íñüêà êóõíÿ. 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 994-98-94

New York Street Pizza, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ Http://new-york-street-pizza.0362.ua https://www.facebook.com/nysp.pokrovsky https://www.instagram.com/new_york_street_pizza_rivne 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 à (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”) . . (068) 007-00-72

REBRO, gastropub 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . (096) 994-98-94, (362) 64-91-46

SKYBAR MANHATTAN, ÐÅÑÒÎÐÀÍ

33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (10, 11-é ïîâ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 098-80-88, (362) 46-05-54 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ÑÎÂÀ, ÁÀÐ-ÐÅÑÒÎÐÀÍ

Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ñìà÷íà êóõíÿ. Áàíêåòíà çàëà íà 140 ì³ñöü. 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 288-59-61, (067) 583-70-58, (362) 23-42-92 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Amore Mio, ðåñòîðàí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 BARREL, ðåñòîðàí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 Blues and Jazz, áàð-ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-73-08, (362) 62-02-82 BURSHTYN, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 226-18-77 Casa nuova, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-28-27 Father, ãàñòðîïàá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 24 à . . . . . . . . . . . (050) 559-55-50, (097) 559-55-50 Grill Pub, ãðèëü-ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 757-13-83 ISTANBUL, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 31 à . . . . . . . . . . . (067) 362-14-38, (098) 583-33-84 La Riva, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-28-28 Le Chalet, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 280-48-48 Lion, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-51, (094) 966-14-51 Meat&Wine, ðåñòîðàí 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 735-99-40

151

Melange, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 481-24-18, (050) 982-69-69 Trattoria da Ventotto, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-24 Vinograd, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Âèäóìêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 779-86-70 Áàðæà, ãàñòðî-ðåñòîðàí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 110-17-17 ÁàðÌàêè, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 876-58-76 Áðîâàðíÿ íà Ãðóøåâñüêîãî, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 577-57-70 Áóðæóé, ðåñòîðàö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 331-44-76 ³äåíñüêèé, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 2 à. . . . . . . . . . . (066) 480-80-98, (067) 160-05-64 Äð³àäà, ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 56 (íàâïðîòè ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”) . . . . . . . . . (098) 421-80-37 Êîëèáà, ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16 á . . . . . . . . . . . (097) 793-66-71, (362) 43-80-89 Êðèëà, ðåñòîðàí øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 584-24-12 Ëåâàäà, áàð-ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 65 Ìàãíàò, ðåñòîðàí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-64-87 Ìàêñ³ì³ëüÿíî, ðåñòîðàí-ï³öåð³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 032-27-31, (362) 24-07-41 Ìàðìåëàä, ðåñòîðàí, êîêòåéëü-áàð 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-37-97 Ìåëðîóç, ðåñòîðàí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (066) 668-15-16 ϳäêîâà, ðåñòîðàí 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-22-23, (362) 45-24-52 ϲÖÀ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-03-45 Ðåñòîðàí ãîòåëþ “Ìèð” 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-24, (067) 363-11-57 Ñàòîð³, ðåñòîðàí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 471-00-31, (067) 363-25-56 ѳì ï’ÿòíèöü, ðåñòîðàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 6 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 925-31-33 Ñïîðò, ðåñòîðàí 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-89 Ñóø³-ñòóä³ÿ, ðåñòîðàí 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 2/20 . . . . . . . . . (362) 43-11-20, (096) 260-80-86 Òîðíàäî, ðåñòîðàí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-84-79 Ôëàì³íãî, ðåñòîðàí 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 62 â. . . . . . . . . . . . . (362) 23-70-37, (096) 616-60-59

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ Ð²ÂÍÅÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 4õ4, ðåñòîðàí 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . (362) 20-88-00 TOSCANA, ðåñòîðàí ³òàë³éñüêî¿ êóõí³ 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 349-02-00 ÀÂÒÎ-ÃÐÈËÜ Ìèñëèâåöü, ðåñòîðàí 35622, ñ.Ïðèâ³ëüíå Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-55-50 Àäðåíàë³í, ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 448-61-40, (066) 401-79-63 Àéâåíãî, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 53 . . . (050) 662-74-62, (362) 20-89-52 Àñòîð³ÿ, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 119. . . . . . . . . . . . . . . (050) 777-57-75, (068) 555-27-27 Á³çå Îçåðî, ðåñòîðàí 34300, ñìò Âîëîäèìèðåöü, âóë.Ñîáîðíà, 29 Âåíåö³ÿ, êëóá-ðåñòîðàí 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Ïåðåìîãè, 19 . . . . . . . . . . . . (068) 015-44-18, (097) 234-86-59 ³êòîð³ÿ, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-27-88 Ãàëè÷èíà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 4-24-22 Ãîïàê, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ñòåïàíñüêà, 88 à . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-63-25, (097) 052-71-17 Ãîñòèííà ϳ÷, ðåñòîðàí 35641, ñ.Òàðàêàí³â Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 189 . . . . . . . . . . . . . . (066) 920-19-00 Äóáíî, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 219-74-33 Åäåì, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñòàðà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 301-50-26 Çàòèøîê, ðåñòîðàí 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ðèíêîâà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-23-87 ²êâà, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-10-08 Êðèñòàë, ðåñòîðàí 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ðóäàíñüêîãî, 1 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


152

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ

Ëåâîâå ñåðöå, ðåñòîðàí 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáåíñüêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-72, 63-42-93 Ìàºòîê, ðåñòîðàí 34400, ì.Âàðàø, ì³êðîðàéîí Âàðàø, 27 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 613-87-59 Îàçèñ, ðåñòîðàí 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Ãàëüøêè Îñòðîçüêî¿, 1 á . . . . . . . . . (098) 506-66-55, (067) 382-07-63 Îëüâ³ÿ, ðåñòîðàí 30100, ì.Íåò³øèí, ïðîñï.Íåçàëåæíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3842) 9-01-62 Ïàí³ Æóðàâëèíà, ðåñòîðàö³ÿ 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Âàðøàâñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 435-12-36, (068) 480-21-50 Ïåðëèíà, áàíêåò-õîë 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàáðàìà, 25 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 383-59-11, (3656) 4-93-30 Ïîë³ññÿ, ðåñòîðàí 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 12 гêîñ, ðåñòîðàí 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Òàòàðñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-00-66 Ñàðíè, ðåñòîðàí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3655) 3-30-29 Ñêîëüìî, ðåñòîðàí 35311, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 1 â. . (067) 839-89-84 Ñëó÷, ðåñòîðàí 34600, ì.Áåðåçíå, âóë.Àíäð³¿âñüêà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3653) 5-64-15 Òàðàñ Áóëüáà, ðåñòîðàí 35600, ì.Äóáíî, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 184. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 013-03-90 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3652) 2-34-10 Òðîÿíäà, ðåñòîðàí 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Î.Íåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 436-04-77 Øâåéöàð³ÿ, ðåñòîðàí 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-93-00

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Constant, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 648-14-25 ³êñóñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-35 Ëàçîð÷èê, ÒçΠ33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-81, 62-20-96 гâíåîïòòîðã, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 45 . . . . . . . . . . . (3622) 5-40-06, (362) 62-12-34 Ñàíòà-Óêðà³íà, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô. 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 245-98-34 ³òëàð, ÏÏ 35600, ì.Äóáíî, âóë.Çàë³çíè÷íà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 2-21-10 Ðèáíà õàòêà, ìàãàçèí 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Áºëãîðîäñüêà, 21 гâíåðèáãîñï, ÏðÀÒ 35332, ñ.Ïîíåáåëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-80-42, 5-22-20

ÐÈÍÊÈ Àâòîðèíîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 Ðå÷îâèé ðèíîê, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-97, 62-04-12 Ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé” 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-93, 62-11-48 Ðèíîê “Äóáåíñüêèé” 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 à Ðèíîê “Ñàãàéäà÷íèé” 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-17 Ðèíîê “Þâ³ëåéíèé” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà Ðèíîê ÀÂÌ Â²ÂÀ ÓÍ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-55-22 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÇÀÒ “Àâòî³íòåðñåðâ³ñ” 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-55-13 Ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí ÏÏÔ “Óêðàâòîòåõïðîì” 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-54-80 гâíåíñüêèé Ðèíîê, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-32-82, 63-45-21 Òîðãîâèé öåíòð-Ä, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-31-17

Ãðàí³ò Æèòèí, ï³äïðèºìñòâî 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-15-54, (067) 382-89-83 Êëàäîâèùå “Íîâå” 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-09 ÊÏ “Ñïåöêîìá³íàò-Ðèòóàëüíà ñëóæáà” Ð³âíåíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-67-73 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22, 23-02-58 Ìàãàçèí ñïåöêîìá³íàòó “Ðèòóàëüíà ñëóæáà”, ÊÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Åíåðãåòèê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-22 Ìàçóðîê ³êòîð Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-61, (067) 915-13-62 Ìàéñòåðíÿ ç âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á/112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 266-72-83 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 647-10-65, (098) 926-58-11 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 36 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 266-72-83 Îç³ð³ñ, ïîõîðîííå áþðî 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 26 . . . . . . . . . . (362) 43-22-02, (067) 427-22-05 Ïàì’ÿòíèêè, âèñòàâêà-ïðîäàæ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . (093) 876-71-01, (068) 561-38-96 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 727-91-37, (063) 800-47-44 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-44-77, (050) 360-44-77 33003, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 573-34-22, (095) 470-88-95 Ïåòðÿøê³í Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 491-40-17 ÐÈÒÓÀË, ñàëîí 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 5 . . . . . . . . . . . (050) 602-25-33, (098) 212-94-92 Ðèòóàëüíèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 253 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 053-28-24 Ñàëîí ðèòóàëüíèõ ïîñëóã 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-10-79 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 722-71-56 Ñìåðå÷èíñüêèé Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-85-29, (098) 538-17-23 Ñòîðîæåâ Ñåðã³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 258-89-72

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ CTO.IN.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-72-86, (066) 652-49-37 Moya-gryadka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 040-97-98, (066) 393-67-98 Àãðàð³é, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèíèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-12-38 Àãðîíîì ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-69-92 Àãðîíîì ¹3, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, êîðïóñ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-59-60 Äîáðèé ãîñïîäàð, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 435-49-03 ÅϲÖÅÍÒÐ, áóä³âåëüíèé ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-02-70, 46-02-71 Çåëåíèé ñâ³ò, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-11-28 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-29-28 Çåëåíèé ñâ³ò, ÒÊÖ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-44-45, 63-80-15 ˳ðà, àãðîìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 69 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-30-13, 64-27-77 Ìîÿ ãðÿäêà, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . (098) 444-87-07, (050) 732-41-42 Ñàä-Ãîðîä, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 860-99-25 Ñàäèáà, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 382-38-58

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ Med & Life, öåíòð åñòåòè÷íî¿ ìåäèöèíè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 14. . . . . . . . (098) 621-01-02, (362) 62-10-10

ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ Àëüôà-ÌÂÔ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Õì³ëüíà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 318-51-77, (362) 63-18-63 Á³ëîóñ Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-56-88

ËåíÌàð, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16 à (êàôå-áàð “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 442-22-40, (067) 943-99-84, (362) 43-07-78


ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ

Öåíòð çäîðîâ’ÿ ³ êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 769-23-03, (066) 044-55-38, (362) 28-98-97 Alex Tattoo Studio 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 099-70-27, (093) 140-56-60 Amazonka, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 ä . . . . . . . . . . . . (094) 967-13-78, (362) 40-13-78 Art&Shock, ñàëîí êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 528-62-93 Beauty art, ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 247-38-44, (097) 102-13-70 Beauty Room, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-74-41 Broadway beauty club, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-65-99, (095) 776-39-27 Celebrity, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 901-19-01 Center nails industry, êóðñè í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 891-53-39 Day Spa, spa-ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 357-37-87, (095) 593-88-76 EVOlution. Chumakov & Girls, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 512-40-51, (096) 785-73-54 Fashion, ñòóä³ÿ êðàñè 33010, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 586-75-63 Full Moon Tatto 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 396-01-09 Goldery, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 108-26-63, (362) 63-37-07 Healthy Way, ñòóä³ÿ êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.622, 624. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 857-80-50 HOLLYWOOD, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 863-43-67 Lash Maker, ñòóä³ÿ íàðîùóâàííÿ â³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ëåðìîíòîâà, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 016-79-11 Lechat, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.301 . . . . . . . . . (097) 453-42-77, (096) 341-33-78 Lucky, ñòóä³ÿ êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-74-74, (067) 250-05-07 MARIANNA IGAS, make up studio 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 663-60-48 Melissa, ñàëîí 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 569-11-09 Nail Studio, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 292-49-10 Piraniÿ, ñàëîí êðàñè 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-87-89, (097) 462-93-99 PodolLine, öåíòð ïîäîëî㳿 òà ìàñàæó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 392-49-61, (050) 183-65-34 Queen beauty, ñàëîí êðàñè 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 713-14-84 Relax, öåíòð êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 786-55-89 SuN, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-39-22, (067) 299-92-66 The Color bar, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-36-10 Tiffany, ñàëîí-êëóá 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.401 . . . . . . . . . (066) 044-15-55, (096) 010-30-48 Vasanta Spa, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-50-48, (068) 858-19-81 Vegas, ñàëîí êðàñè 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 046-80-80 Victoria, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 352-88-65 Vitality’s, ñòóä³ÿ êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 967-01-78, (096) 690-35-20 Viva, ñàëîí êðàñè 33018, ì.гâíå, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 103-49-34 Zebra, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-29, (096) 266-04-41 Zebra, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (9-é ïîâ.), îô.901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 820-60-20 Àë³ñà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-15 Àëõ³ì³ÿ êðàñè, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-28-48, (098) 500-45-95 Áàã³ðà, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 249-95-60, (066) 341-82-89 Áóðæóà, ñàëîí êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 836-76-47 Á’þò³ Ëàéí, îô³ñ-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 258-94-93, (099) 223-15-31

153

Á’þò³, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 91 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 594-57-00 Âåëàðä³, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-27-75 Âåðñàëü, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-40-93 ³êòîð³ÿ, ñàëîí êðàñè 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 475-86-34 Âðîäà, ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 116-94-41 Åäåì, êîñìåòèêî-ìåòîäè÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 733-09-43 Åðì³òàæ, êàá³íåò á³îëîã³÷íîãî îìîëîäæåííÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 28/1. . . . . . . . (050) 435-27-71, (068) 043-58-95 Åñòåò, êàá³íåò ëàçåðíî¿ åï³ëÿö³¿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 12 (ñàëîí “Piraniÿ”) . . . . . . . (068) 624-72-44, (066) 406-69-06 ªâà, öåíòð êðàñè òà çäîðîâ’ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-00-00, (097) 615-04-50 Çåô³ð, ê³ìíàòà êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 23/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 798-09-85 Êàðå, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-03-75 Êîñìåòîëîã³÷íèé êàá³íåò Êàòåðèíè Âå÷îðêî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 533-34-33 Êðàñîòêà, ñòóä³ÿ í³ãò³â 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 438-99-13 Êðåàòèâôô, ³ì³äæ-ñòóä³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Êîðîëüîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 888-86-24 Ëàâàíäà, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14, îô.139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 212-23-88 Ëàçåðõàóç, öåíòð ëàçåðíî¿ êîñìåòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 177-02-41, (362) 40-06-90 Ëàêð³ìà, êîñìåòè÷íèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.306/1 . . . . . . . . . . . . . (362) 43-30-13, (095) 400-26-66 Ëàêøì³, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . (098) 984-94-41, (095) 360- 26-00 Ìàéñòåð-Ñòîì, êë³í³êà êîñìåòîëî㳿 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-11-57, (3622) 5-42-59 Ìàéñòåðíÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . (067) 148-41-79, (063) 194-61-03 Ìåëðîóç, ÑÏÀ-êîìïëåêñ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (362) 69-06-48 Ìåðñ³, ñàëîí êðàñè 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 54 . . . . . . . . . . . . . (068) 937-33-52, (095) 740-95-82 Íàòàë³ÿ, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-22, (067) 478-93-77 Íåî, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 996-29-35 ÎËÂ, ñàëîí êðàñè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-37 Ïàíòåðà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 34 Ïåðëèíà êðàñè, ñàëîí 33023, ì.гâíå, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 609-02-82, (362) 26-19-45 ϳòîí, ñàëîí õóäîæíüîãî òàòóþâàííÿ òà ï³ðñèíãó 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 4, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-71, (098) 488-12-98 Ïðîô³, ñàëîí êðàñè 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÊ “12"), 3-é ïîâ.. . . . . . (098) 545-25-85, (067) 280-91-02 Ðóòåí³ÿ, ñàëîí êðàñè 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 994-00-39, (066) 005-80-50 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò “Make up for ever” 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 958-70-50 Ñòóä³ÿ êðàñè ²ðèíè Ñîêîëîâî¿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-46-44, (067) 478-66-84 Ñòóä³ÿ òàòóàæó Íàòà볿 ijäóõ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 241-84-97 Òåëåéîñ, öåíòð åñòåòè÷íî¿ êîñìåòîëî㳿 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-07-01, (362) 45-10-13 Òóþ, ñòóä³ÿ êðàñè 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 197-69-58

ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Â³äïî÷èíîê â ìåæàõ ì³ñòà 33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 713-64-05 Monte Carlo, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 35322, ñ.Ðåøóöüê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 081-25-19 Àãàò³âêà, Ãîùàíñüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35408, ñ.Ñèìîí³â Ãîùàíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3650) 3-62-92 Áåð³çêà, ÌÑÎÊ 35626, ñ.Ìîëîäàâî Äóáåíñüêîãî ð-íó Âåñåëêà, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35564, ñ.Îïàðèïñè Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-59-86, (3633) 4-34-08 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


154

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Âîëîøêè, áàçà â³äïî÷èíêó 35320, ñ.Âîëîøêè гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 15 . . . . . . . . (362) 64-52-98, 27-33-40 Âîðîíóõà, áàçà â³äïî÷èíêó 34720, ñ.Ùåêè÷èí Êîðåöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 293-88-76, (066) 834-57-19 Ãîðèíü, ñàíàòîð³é 34560, ñìò Ñòåïàíü Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 11, (3655) 4-13-60, 4-10-30 Ãóëÿé õàòà, áàçà â³äïî÷èíêó 34667, ñ.Õîòèí Áåðåçí³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 490-40-40 Äæåðåëüöå, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-34-39 Äèòÿ÷èé áàãàòîïðîô³ëüíèé ñàíàòîð³é “Êîçèíñüêèé” 35523, ñ.Êîçèí Ðàäèâèë³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3633) 3-42-42 Åêñïðåñ, ñàíàòîð³é 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 45-45-75 Åëåêòðîí³ê-гâíå, äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ÊÏ 35322, ñ.Êóñòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-33, 26-85-44 Êîð÷àã³íåöü, Îñòðîçüêèé äèòÿ÷èé ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ, ïîçàøê³ëüíèé çàêëàä 35808, ñ.Ìåæèð³÷ Îñòðîçüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3654) 2-34-99, 3-20-07 Ìàÿê, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 18 . . (068) 538-48-02, (066) 922-51-17 Ìîòîð, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Òîâïèæèí Äåìèä³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-50-86, (050) 106-97-86 Ìóçåé ë³ñó ÄÏ “Êîñòîï³ëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî” 35000, ì.Êîñòîï³ëü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-12-23, (067) 360-73-77 Íîâîñòàâ, îáëàñíèé äèòÿ÷èé òóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35378, ñ.Íîâîñòàâ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-02-30 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Ãåòüìàíñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-55-36, 2-10-07 Ïåðëèíà, áàçà â³äïî÷èíêó 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 6 . . . (067) 304-27-10, (098) 996-71-04 гâíåíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ïðîôåñ³éíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 3. . . . . . . . . . . . . . (362) 27-33-33 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é ÏÀÒ “гâíåàçîò” 35303, ñ.Õîòèí гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-24-74 Ñàíàòîð³é-ïðîô³ëàêòîð³é гâíåíñüêî¿ ÀÅÑ 34400, ì.Âàðàø, âóë.Åíåðãåòèê³â, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3636) 2-25-05, 2-25-56 Ñèãíàë, ñàíàòîðíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35320, ñ.Îëåêñàíäð³ÿ гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 922-35-34 Ôåðìåðñüêà õàòà, â³äïî÷èâàëüíèé êîìïëåêñ 35623, ñ.Ìèðîãîùà Ïåðøà Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 814-09-85, (068) 377-34-83 Õð³ííèêè, äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é, ÊÏ 35220, ñ.Õð³ííèêè Äåìèä³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . (3637) 4-61-00, 4-60-40 ×åðâîíà êàëèíà, ñàíàòîð³é 35310, ñ.Æîáðèí гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-84-55

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. Aqua City, ñàëîí ñàíòåõí³êè 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 714-03-02, (097) 323-51-70 Ceramic Fashion, ñàëîí åë³òíî¿ ïëèòêè òà ñàíòåõí³êè 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-56-05 DimPlus, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 667-51-61 Santehzona.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ñàíòåõí³êè 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . (068) 360-69-66, (362) 40-13-68

Àò³òà, ñàëîí-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 711-23-45, (362) 62-26-33 Äåëüô³í, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 988-69-97, (066) 371-04-25 Æåæóê ²âàí Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 à . . . . . . . (067) 272-37-66, (097) 462-24-37 ²íñòðóìåíò-Åëåêòðèêà-Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 187-85-08 ÊÅÐÀÌ ÄÅÏÎ, àóòëåò-öåíòð 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-05-81, 46-05-82 Êåðàì³êà ³ ñàíòåõôàÿíñ, ìàãàçèí ÒçΠ“Îëüâ³ÿ” 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-88 Êîìôîðò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 Ëåî Êåðàì³êà-гâíå, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 087-10-70, (362) 62-92-45 Ìèéäîäèð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-50 ͳàãàðà, ãóðò³âíÿ ñàíòåõí³êè 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-28-10, (362) 62-04-90 Ñàíòåõ Áóä, ìàãàçèí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-75-75 ÑàíÒåõ Åë³ò, ìàãàçèí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-25-72, (362) 61-09-48 Ñàíòåõ, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Á³ëà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-07-84 Ñâ³ò ñàíòåõí³êè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . . (096) 223-10-79, (362) 43-04-73 Òåõìàøñåðâ³ñ, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 413-82-91, (362) 60-86-49 Öåíòð Êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 416-96-67, (097) 407-37-18

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ BLISS, îçäîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 841-67-88, (362) 67-04-45 Suomi, ñàóíà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 ç (â’¿çä ç âóë.Äðàãàí÷óêà). . . . . . . . . . . . (068) 834-92-49 VIANOR, ñàóíà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-17-11, 43-09-05 Àêâà Ðàé, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 15/17 . . . . . . . . . . . (067) 325-76-15, (066) 469-43-90 Áàäüîð³ñòü, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-71, (098) 429-25-25 Áàíÿ íà äðîâàõ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 120 à . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 685-97-01, (063) 620-09-93 Áàíÿ íà äðîâàõ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . (096) 656-63-63, (050) 356-63-63 Áàíÿ íà Êðåéäÿí³é 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 679-72-11, (096) 621-74-77 Åäåëüâåéñ, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-94-24, (096) 428-62-86 Ìåëðîóç, caóíà 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 248-89-86, (362) 69-06-48 Ìîëîäåöüêèé, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-73-41, (097) 244-50-56 Íåïòóí, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33018, ì.гâíå, âóë.Éîñèïà Äðàãàí÷óêà, 9 à . . . . . . . . . . . . (362) 62-99-49, (098) 716-67-13 Îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 182-18-10 Ïàðíà “Î-ÎÕ!” 33001, ì.гâíå, âóë.Ìåæîâà, 26 (ðàéîí ïèâçàâîäó) . . . . . (050) 150-72-44, (097) 662-66-33 ϳäêîâà, ñàóíà 33024, ì.гâíå, âóë.²âàíà ϳäêîâè, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-44-34, (362) 45-44-53 Ðîñ³éñüêà áàíÿ, ñàóíà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-74-16 Ñàóíà 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 (ðàéîí “Ï³âí³÷íèé”) . (098) 206-69-21, (095) 839-59-94 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 31 à (ðåñòîðàí “ISTANBUL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-15-35, (067) 362-14-38 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 165-74-40, (097) 553-83-72 Ñàóíà ñïîðòêëóáó “Åë³ò” 33010, ì.гâíå, âóë.Òóâèíñüêèõ Äîáðîâîëüö³â, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 630-20-20 Ôëåø, ÒÏÑÊ 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 372-37-47 Øåðèô ÑÂ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23, 1-é ïîâ.. . . . (096) 656-63-63, (050) 356-63-63 Ùåäðèé æàð, áàíÿ íà äðîâàõ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42 Âèøíåâà ãîðà, áàííèé êîìïëåêñ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 033-84-30 Çóáð, áàííî-â³äïî÷èâàëüíèé êîìïëåêñ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Êðèï’ÿêåâè÷à, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 407-56-96


ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

Êàëèíà, áàííèé êîìïëåêñ 35322, ñ.Êàðïèë³âêà гâíåíñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 608-22-25, (093) 229-77-66 Êîëèâàíü, îçäîðîâ÷î-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35312, ñìò Êëåâàíü гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 41 à . . . . . . (067) 362-18-81 ËàÁàíüÿ, ëàçíÿ 35307, ñ.Îáàð³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîáîðíà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 150-60-60 ̳ëåíà, áàííèé êîìïëåêñ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 30 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 686-79-03, (093) 502-75-83 Îáóõîâñüê³, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35800, ì.Îñòðîã, âóë.Äìèòðà ßâîðíèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-09-71 Îñêàð, òîðãîâî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-30-56 Ñàóíà 35700, ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 883-73-68 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Ïî÷à¿âñüêà, 222 à . . . . . . . . . . . . (097) 699-32-60, (063) 709-04-06 ÒÎÍÓÑ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 6 Õóò³ð, ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 35500, ì.Ðàäèâèë³â, âóë.Êðåìåíåöüêà, 128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 504-93-63

155

Ìåð³áåëü, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 698-03-48 Ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äåêîðó Íàòà볿 Êðèâêî 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-96-77 Ñòóä³ÿ ô³òîäèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-32-61 Ôàáðèêà ñâÿò 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 471-02-62 Ôàò³í, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äèçàéíó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 471-02-62 ×àðîä³éêà, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-67-36, (050) 918-41-11 Øàðîäóâ, êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 332-87-58, (098) 635-02-14

ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯ Butterfly, ñòóä³ÿ äåêîðó 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304/4 . . . . . . . (063) 775-25-07, (098) 130-56-47 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Angel, ñòóä³ÿ îôîðìëåííÿ ñâÿò 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 744-07-77 Happy Day, âåñ³ëüíà ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 218-81-04, (093) 659-49-29 KaZka, àãåíö³ÿ ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 656-31-29, (098) 840-00-36 La fleur, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 868-96-66, (067) 100-64-60 La fleur, ñòóä³ÿ äåêîðó òà ôëîðèñòèêè 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 91 ã . . . . . . . . (068) 641-64-23, (095) 443-07-76 Lucky, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 943-96-46 MALVA, ñòóä³ÿ âåñ³ëüíîãî äåêîðó 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, îô.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 619-20-94 Mparty, show studio 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-98-40 Party, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-21-10, (096) 648-48-26 Piros, ìàãàçèí ï³ðîòåõí³÷íèõ âèðîá³â 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 499-23-23, (067) 946-78-01 U Happy, ñòóä³ÿ ñâÿò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-01-00 Wedding family , àãåíñòâî ïîä³é 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 020-09-33 Àãåíö³ÿ “Ñâÿòî” 33025, ì.гâíå, âóë.Ìàëîð³âíåíñüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . (067) 847-10-21, (050) 538-77-21 Àðëåê³íî, êðåàòèâíà ñòóä³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-57-57 Àðòåìîí, êðåàòèâíà êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 647-14-25, (097) 070-78-87 ÀðòÅð³ÿ, ïðîäþñåðñüêèé öåíòð 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 200-22-23 Âåñ³ëüíèé êîðòåæ ¹1, àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 333-22-73, (050) 506-61-19 ³âà Ðîñà, ñòóä³ÿ àåðîäèçàéíó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (098) 529-72-52 Ãàéäàìàêè, êîçàöüêèé òàá³ð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 946-78-01, (362) 40-00-21 Ãàðìîí³ÿ, ñòóä³ÿ äåêîðó 33028, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 268-60-46 Ãå볺Ⳡêóëüêè гâíå, êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 304-20-16, (066) 495-48-37 Êàïðèç, êðåàòèâíà êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 7 (Ôàáðèêà ñâÿò) . . . . . . . (050) 585-77-82, (096) 296-73-96 Êàðíàâàë, ³âåíò-àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.7 . . . . . . . . . . . . (067) 364-33-64, (097) 776-97-70 Êîáÿê Âàñèëü Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 177-50-55, (097) 279-79-05 Êðàâ÷óê Òåòÿíà Ñåìåí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 770-78-12 ÊÓÊÓÑß, àãåíö³ÿ äèòÿ÷èõ ñâÿò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.312. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 247-45-15 Ìàéñòåð Øàð, êîìïàí³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 312-11-69 Ìåãàïîä³ÿ, ³âåíò-àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 933-60-69

Ôàâîðèò-гâíå-Ïëþñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-86-46, (362) 26-07-07 PRIMA-PROFESSIONAL, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.×åðíèøîâà, 40, îô.2 . . . . . . . . . . . . . (067) 527-32-25, (099) 916-44-67 Àãåíòñòâî-Çàõèñò, ÊÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî, 45 . . . . . . . . . . (097) 208-20-80, (362) 45-19-04 Àëüôà-Ñåê’þð³ò³, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à, îô.302. . . . (050) 371-07-89, (362) 46-02-16 ÀÐÊÒÓÐ, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.902, 903 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-68, 60-80-58 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


156

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Àðñåíàë Çàõ³ä, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 ä, îô.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-17-16 Àóðàñ, ÒçΠô³ðìà 33028, ì.гâíå, ïðîâ.²ãîðÿ Âîëîøèíà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-31-82, 26-35-31 Áåçïåêà, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . (067) 989-48-88, (095) 540-00-20 Âèäþê Òåòÿíà Äìèòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 230-94-17, (362) 62-35-19 ³äîê-òÊÑ, îõîðîííà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-37-75 Âîëèíü-ñêîðï³îí, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 421-15-03 Äàð-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-99-79 Äîçîð-Çîðÿ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (097) 854-99-08, (362) 43-08-39 Äîçîð-гâíå, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-86-85 ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.405 . . . . . . . . . . . (099) 073-41-34, (362) 43-51-85 Åêñïîñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, ê.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 234-66-04 Åëü-Ðî¿, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-19-11 Çàõèñò, ÏÌÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-08, 63-66-10 Çàõèñò-Âåñò, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 3-é ïîâ. . (098) 207-90-39, (050) 410-92-98 ²ííîâàö³éí³ ñèñòåìè ìàéáóòíüîãî 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-66-46 ÊÑ-Äîìîôîí-гâíå 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-88-05 Ëåã³îí-áåçïåêà, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.528. . . . . (096) 867-64-30, (066) 044-98-94 ̳êîñ, ÒçΠô³ðìà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-85-08, 28-64-48 ÍÁ-Ìîí³òîðèíã, ÏÏ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.221 . . . . . . . . . . . (067) 609-40-46, (362) 62-33-23 ÎÁÅвà 21, ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . (050) 410-31-35, (098) 768-86-30 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 256-99-42, (362) 63-58-05 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 587-79-96 Ïîæäóìà, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 161-16-91, (099) 240-23-28 Ïîë³òèêà ³êòîð Ãåîðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.221. . . . . . (067) 913-60-35, (362) 60-88-14 гâíåòåêíîëîäæ³, ÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-64-48 Ñ.Ï.À.Ñ., ÒΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-16 Ñåðâ³ñ-Çàõ³ä, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 48, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-51-50 Ñèñòåìè áåçïåêè, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36, îô.912 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-57-77, (362) 60-80-79 Öèôðîâ³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-36-94, (362) 61-06-20 ßâ³ð 2000, îõîðîííà ñëóæáà 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.105 . . . . . . . . . . . (067) 545-31-52, (362) 63-41-80 ßñòðóá, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-84-00

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Òðåéä-Àãðî-Áóä, ÒΠÌàêóõà, øðîò ñîíÿøíèêîâèé, øðîò ñîºâèé. 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 533-45-63, (096) 216-92-62, (362) 46-03-27 Àãðî-Êëàñ³ê, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 8 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-38 Ãðèáíà ðîäèíà, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-50-31 Ëó¿ Äðåéôóñ Êîìïàí³ Óêðà¿íà, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.202 . . . . . . . . . . . (067) 373-71-05, (362) 62-35-09 ÌÒÑ, ÒçΠÌÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-37 Ðåñóðñè Ïîë³ññÿ, ÒΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 765-27-99, (362) 63-55-20 ÞÒ-ÀÃÐÎ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-06

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÁÓIJÂÅËÜÍÎ-ÂÈÐÎÁÍÈ×À ÊÎÌÏÀͲß, ÒÎÂ

Ïîñëóãè çåðíîâîçà-ñàìîñêèäà. 35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîëîâ’¿íà, 1 à (êîëèøíÿ âóë.Êîìóíàð³â) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-99-97

Vi-comp, ÍÂÏÏ ô³ðìà 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 159-28-47, (362) 64-23-83 Àãðàäîê, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-21-21, (362) 64-20-20 Àãð³ìàòêî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 104 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 246-28-43, (067) 508-09-55 Àãðî, ÒÌ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-16-32 Àãðî-Çàï÷àñòèíè, ÒçΠ33013, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 75 . . . . . . . . . . . . . (067) 383-06-69, (362) 62-30-19 Àãðî-Öåíòð, ÏÏÔ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-68-80, (097) 353-10-15 Ãàðäåí³ò, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 919-14-49 Êîëîñ-Àãðî, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-29, 62-20-28 Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-23-61, (050) 339-31-75 ËÀÍ, ÏÏ 33009, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-20-12, 62-20-27 Ìåëüíè÷óê Âîëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 374-56-99, (050) 374-56-99 Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 891-37-66, (067) 961-17-77 Ïîë³ññÿ-áóäðåñóðñ, ÒçΠ33009, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 111 . . . . . . . . . . . . (067) 798-80-65, (362) 26-46-38 Ïüîò³íãåð Óêðà¿íà, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34, îô.305 . . . . . . . . . . . . . (067) 656-27-51, (362) 62-98-85 Ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-01-40, (362) 62-97-85 гâíåàãðîìàø, ÒçΠ33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 36 (àâòîðèíîê) . . . . . . . . (096) 721-16-74, (050) 375-30-75 ѳëüãîñïòåõí³êà, ÄÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-66-97 Ñòîõ³ä, ÌÏ ÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 020-58-51, (362) 64-44-31 Òðàêòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 725-39-12, (099) 409-47-55 Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, â³ää³ë 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹71-72 . . . . (096) 933-29-53 Óêðàãðîë³çèíã, гâíåíñüêà ô³ë³ÿ ÍÀÊ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.349 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-03-70, 46-03-71 Óêðåêñïî-Ïðîöåñ, ÏÂÍÂÏ, ÐÔ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-77-02 Àãðî-ÑÒ, ÏÏ 35340, ñ.Âåëèêèé Æèòèí гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 20-61-65, 20-61-08 Àãðîòåððà, ÒçΠ35371, ñ.Àíòîï³ëü гâíåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-99 Åð³äîí Òåõ, ÒçΠ35306, ñ.Êîëîäåíêà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîëüîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 921-05-05 Êîìïàí³ÿ “Ðàéç”, ÏÀÒ 35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 114 . . . . . . . . . . . (362) 63-39-96 гâíåñ³ëüìàø, ÏÀÒ 35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . (362) 69-35-41, 69-35-45 Òåõíîòîðã, ÒçΠ35342, ñ.Á³ëà Êðèíèöÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.ϳâí³÷íà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 514-65-41, (362) 43-59-83


ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

157

Ðîëåòîí, êîìïàí³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ðóñüêà, 2 à (ÎÖ “Ïðîñò³ð”) . . . . . . . . . (099) 372-04-87, (098) 335-02-56 ÒÊÀÍÜ-ÐÎËÑ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 066-49-00, (063) 431-63-53 Óêðçàõ³äåêñïî, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 640-49-42

ÑÏÅÖÎÄßÃ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 ³òðàæíèé ñòèëü, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 813-15-62, (097) 472-29-82 ªâðîôîðìàò, ÏÏÔ 33023, ì.гâíå, âóë.Òðàíñïîðòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-11-00, (362) 23-71-03 Ìàëàí³í Ñåðã³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 468-96-69 Ìåëüíèê Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-23-53, (096) 882-10-49 гâíåñêëî, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 123 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-62-25, (097) 170-63-17 Øàã, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 812-51-33, (362) 26-65-97 ÃÞÀËÎÑ, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñóðìè÷³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-90-99, 4-60-38 Ìàéñòåðíÿ ïî ð³çö³ ñêëà 35200, ñìò Äåìèä³âêà, âóë.Ìèðó, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-35-24, (3637) 6-14-21 Ïðîìñèñòåìè, ÏÊÂÏ 35000, ì.Êîñòîï³ëü, âóë.Äåðåâ’ÿíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3657) 2-11-40 Ðîêèòí³âñüêèé ñêëÿíèé çàâîä, ÏðÀÒ 34200, ñìò Ðîêèòíå, âóë.Ïðîëåòàðñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3635) 2-24-52 Ñêëîðåñóðñ, ôàáðèêà ñêëîïàêåò³â, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ñåìèäóáñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3656) 4-55-65

ÑÎËßв¯ Ergoline, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 327-71-40 Golden lady, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 325-31-31 MegaSun, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-90-91 SOLAR CLUB, ñòóä³ÿ çàñìàãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 857-69-44, (093) 692-13-55 ̳ëëåí³óì, òóðáîñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 192, îô.34 . . . . . . . . . . . . . (096) 678-54-54, (093) 847-66-17 Ñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 916-46-40 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 3-é ïîâ. 33027, ì.гâíå, âóë.Áóêîâèíñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 508-94-74, (098) 127-65-69 Ñîëÿð³é ñïîðòèâíîãî êëóáó “Ô³òíåñ Ïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 768-31-99 Ñîíöåäàð, ñîëÿð³é 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.108 . . (067) 382-89-43, (099) 138-81-97

ÑÎÍÖÅÇÀÕÈÑͲ ÑÈÑÒÅÌÈ Sun Protection, ÏÏ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 641-99-79, (050) 339-29-51 Àñòîí, ÏÏÔ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-18-66, (362) 63-60-82 Äàðâ³ç, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 601-60-59, (362) 64-55-40 Äåíèùè÷ Ñåðã³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çäîëáóí³âñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 230-00-23, (097) 422-76-82 Äîâìàò Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 69 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), â³ää³ë ¹7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 738-75-09, (050) 610-99-69 Æàëþç³, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 855-47-70, (097) 706-01-71 Æàëþç³, ôàáðèêà 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 16. . . . . . . . . . . . (097) 855-47-70, (097) 706-01-71 Ëåãêà Îëåíà ³êòîð³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â (ÒÖ “Ìð³ÿ”). . . . . . . . . . . (097) 353-19-76, (362) 43-12-20 Ìåëüíè÷óê dzíà¿äà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 774-73-53, (362) 24-20-88 Íîâàê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 492-90-86, (362) 62-14-22 Ïîëâºñ, ÏÏ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 423-59-53, (362) 60-99-09

Dress code, ìàãàçèí ñïåöîäÿãó 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 057-58-92 Ukrforma, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 283-88-91 Àëò³òåêñ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 300-01-59, (362) 62-30-66 Áóëàâñüêèé Àíàòîë³é Áîðèñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, îô.7 . . . . . . . . . . . . (067) 363-69-85, (362) 69-02-53 Âîäîë³é-Åðà, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-04-32 ªâðîøèê, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 405-32-81, (362) 46-03-58 Êîòîí Ñòèëü, ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (067) 363-69-83, (362) 40-34-03 ̲ÍÃ, ÒçΠÂÒÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-24-08, (362) 43-15-68 Ñÿéâî-Â, ÏÏÔ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 39 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 733-65-94, (362) 62-99-75 Òàðàñþê Àíàòîë³é Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-49-16 Òåêñòèëü-Ñåðâ³ñ 3, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 27 (5-é êîðïóñ), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 812-89-73, (362) 46-08-54 Òðèï³ëëÿ, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-19-63, 46-09-37 Ô³ðìà Ñåëåíà, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 797-38-93 Ôîðìåíèé îäÿã, ìàãàçèí 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-84-15

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ Áàëêàí, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-35-77, (362) 60-97-00 33016, ì.гâíå, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 10 á. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 769-35-77, (362) 60-97-09 Âîçíþê ³òàë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4, îô.51 . . . . . . . . . . . (067) 791-97-64, (095) 816-62-76 Åêîâ³ä, ÒçΠ33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 24 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-31-71 Ìåõàâòîòðàíñ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-24-49 Íàâàíòàæóâà÷-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 293-23-32, (362) 63-80-90 ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-86-96, (095) 704-49-77 гâíåÏàñÒðàíñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-89-47 гâíåòðàêòîðñåðâ³ñ, ÏÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ãðóíòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-15-12, 62-85-53 Ñèñòåìè Óïðàâë³ííÿ-Êîíñèñ, ÂÊÏ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 44/70 . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-44, 62-33-02 Ñëîáîäÿíþê ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 763-56-52 Ñòèõóí Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 074-92-25, (362) 43-07-24 Òåõ³íäóñòð³ÿ, ÒΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-45-81, (362) 26-27-60


158

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ

ÑÒÀIJÎÍÈ, ÒÅͲÑͲ ÊÎÐÒÈ, ÊÀÒÊÈ

COPACABANA RIVNE, ñïîðòèâíà ñåêö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 288-91-02 Seijitsu, гâíåíñüêèé ì³ñüêèé êëóá àéê³äî 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . (097) 955-54-04, (068) 013-07-50 Àéê³äî, Ôåäåðàö³ÿ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-99-09 Àñîö³àö³ÿ òðàäèö³éíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 559-59-78, (067) 953-94-36 ÁÊ-93 “Ïóëüñàð”, áàñêåòáîëüíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-33-81 Áóäîêàí, ä³ì áîéîâèõ ìèñòåöòâ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 7 à (ÄÞÑØ ¹4) . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 217 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-02-18, (066) 550-73-73 Âåðåñ, Íàðîäíèé Êëóá 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (068) 001-00-13 Ãåðàêë, гâíåíñüêèé ì³ñüêèé ô³çêóëüòóðíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-26-31 Ãîäçþ-ðþ, øêîëà êàðàòå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 774-76-75 Ãðàö³ÿ, äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé êëóá 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 (ñòàä³îí “Àâàíãàðä”). . . . (097) 329-76-47, (063) 881-40-15 ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 ÄÞÑØ ç ôóòáîëó “Âåðåñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 523-00-07 ÄÞÑØ ¹1 ÐÌÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-14-65 ÄÞÑØ ç ïëàâàííÿ ÐÌÐ ¹2 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 à. . . . . . . . . . . . . (362) 62-74-06, 64-69-11 ¹3 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-05-66, 64-05-97 ÄÞÑØ ¹4 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-57-31 ÄÞÑØ ¹5 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-80-73 Êëóá “Á³ëèé ëîòîñ”, ãîäçþ-ðþ êàðàòå 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 015-56-82 Êëóá áîéîâîãî ñàìáî 33005, ì.гâíå, âóë.Ïàâëþ÷åíêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 207-14-04 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ÔÑÒ “Êîëîñ” ÀÏÊ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ “Óêðà¿íà” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-89 Îáëàñíà øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-33-12 Îáëàñíèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-42-27, 63-44-04 ÎÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-48-67 ÎÊ ÄÞÑØ “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 ÎÊ ÄÞÑØ “Êîëîñ” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-44 Ïðàäæàò, êëóá ºäèíîáîðñòâ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 746-40-20 Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ” 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-34-64 Ðåã³íà, гâíåíñüêèé âîëåéáîëüíèé êëóá 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-26 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ³íâàë³äíîãî ñïîðòó “²íâàñïîðò” 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-77, 26-26-31 гâíå Ìîíàðõè, ñïîðòèâíà ñåêö³ÿ àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 59 . . . . . . . . . . . . . (066) 349-72-44, (093) 917-78-01 гâíåíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ ³íâàë³ä³â, ÊÇ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïîøòîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-82 гâíåíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-53-46 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ âîëåéáîëó 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-22-26 гâíåíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó, ñïîðòèâíà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-06 гâíåíñüêà ðàéîííà ÄÞÑØ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-98-43 гâíåíñüêèé àâ³àö³éíî-ñïîðòèâíèé êëóá ÒÑÎÓ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-40-47 Ñåíðåé, гâíåíñüêèé êëóá àéê³äî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-99-09 ÑÏÀÑ, êëóá êîçàöüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-52-24 ÑÏÀÑ, êëóá êîçàöüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 855-54-22 Òõåêâîíäî, øêîëà êîðåéñüêîãî áîéîâîãî ìèñòåöòâà 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 376-91-44

Âîäíèê, ñòàä³îí 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 49 à Êàòîê 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 542-89-99 Ìîòîòðåê, ñòàä³îí òåõí³÷íèõ âèä³â ñïîðòó 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-00-27, 23-03-54 Îë³ìï, ñòàä³îí 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 1 Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ÍÓÂÃÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 49 à Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ ÏÂÍÇ “ÌÅÃÓ” ³ì.àêàäåì³êà Ñ.Äåì’ÿí÷óêà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 82 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-77-20 Ñòàä³îí “Àâàíãàðä” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-39-36 Ñòàä³îí “Õ³ì³ê” 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà Òåí³ñí³ êîðòè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-94 Ñîô³ÿ-ñòàð, òåí³ñíèé êëóá 35360, ñ.Âåëèêà Îìåëÿíà гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 4 à (ðàéîí Àåðîïîðòó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 783-47-37, (362) 61-30-73

ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ MaksWood, ÏÏ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 579-98-85 Áåáêî, ñòîëÿðíà ìàéñòåðíÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàéäàìàöüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 141-26-68, (099) 203-08-37 Áóäðåì³íâåñò, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 27. . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-61, (096) 202-74-45 ªâðî-Ñ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-10-27 Ïðóñ Âàëåíòèí Âàëåíòèíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33005, ì.гâíå, âóë.Áîÿðêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 258-51-89 Ñòîëÿðíå àòåëüº Ìåëüíèêà 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-75 Ñòîëÿðí³ âèðîáè, ÏÏ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . (068) 031-09-03, (067) 729-66-55 ßIJÑ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 60 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 723-76-86

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ 32 ïåðëèíè, ñòîìàòîëîã³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . (096) 394-90-50, (362) 69-08-45

Ìåä³ñòîì, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à, ê.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 096-10-77, (362) 64-73-65

Ïîñì³øêà, ñòîìàòîëîã³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 712-13-43, (099) 097-19-29, (362) 24-20-30

Ïðîôåñ³éíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 887-70-00, (099) 752-96-30, (362) 62-99-47

Ñàëþñ, ñòîìàòîëîã³ÿ 33010, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 44 (çóïèíêà Áîÿðêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 684-27-02, (095) 108-78-72, (362) 62-89-68

Ñòîìàò-Ãàðàíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 940-09-35, (066) 088-69-89, (362) 64-55-30


ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 36 (ãîòåëü “Òóðèñò”), 9-é ïîâ., ê.924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-80-97

Ñòîìàòîëîã³ÿ, êàá³íåò 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49 . . . . . . . (097) 493-65-09, (362) 63-02-70

Ñòóä³ÿ ïîñì³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 15 . . . . . (050) 207-90-28, (098) 108-00-62

Òðè Î, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 4 à/6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 644-74-52, (099) 163-16-90 32 Íîðìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 38 . . . . . . . . . . . . . . (068) 560-20-15, (362) 63-73-06 Crystal Smile, ñòîìàòîëîã³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 183-76-25 Dent Art Studio, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . (097) 392-35-82, (362) 43-04-46 Hollywood, êë³í³êà åñòåòè÷íî¿ ñòîìàòîëî㳿 33028, ì.гâíå, âóë.Ïóøê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 717-94-20, (066) 409-05-86 PV Clinic, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-35-53, (3622) 5-32-78 SaNa, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 915-88-35, (362) 43-55-26 Vitadent, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 4/6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-08 ÀÌÌÀ ÄÅÍÒ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-12-66 Àïîëîí³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 241-06-10, 0 (3622) 5-01-63 Áàä³é-Êî, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 146 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-41 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-06-04 Âåð³äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-89-83 Âåñò Äåíòàë, ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 177-81-76, (098) 349-33-36 ³ñò-Äàíòèñò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 28, êîðï.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-19-14 Âëàäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-57-27 Äàíòèñò, ñòîìàòêàá³íåò 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-70-75 Äåíò-ÀÐÒ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097) 498-41-07, (362) 63-56-23 Äåíò-Ëàéô, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ê, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (362) 40-15-09, (096) 748-98-47 Äåíò-ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-54 Äåíòà-ñòîìàòîëîã³ÿ, ÐÖÑÐ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 403-41-33 Äåíòàë, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 12 à. . . . . . . . . (063) 243-55-65, (362) 26-67-67 Äåíòàë-Ä, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, ÁÎÑ 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-22-82 Äåíòàë-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-12-58, (094) 966-12-58 Äåíòàìåä, öåíòð ñòîìàòîëî㳿 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 62 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-85 Äåíòåêñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-88-66 Äîáðà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . (097) 626-79-56, (050) 633-51-77 Åäåì, ñòîìàòîëîã³÷íî-êîñìåòè÷íà ñòóä³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-45-34 Åêîäåíò, ñòîìàòîëîã³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19 (Á³çíåñ-öåíòð), îô.108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-10-81, (097) 465-80-21 Åë³òäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 989-16-76, (099) 744-16-47 Åñòåò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-72 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-93-99

159

Çóáîòåõí³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-29-65 Çóá÷èê, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 62 . . . . . . . . . (050) 570-29-64, (068) 494-41-15 Êîñìåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 156, ê.49 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-19-84, (067) 905-64-53 Ìàéñòåð-Ñòîì, ìåðåæà öåíòð³â ñòîìàòîëî㳿 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 428-41-36, (362) 26-35-27 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 437-11-74, (066) 668-78-06 33024, ì.гâíå, âóë.Þâ³ëåéíà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-42-59, (050) 242-82-52 Ìåä³àí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, ÁÎÑ 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 297-37-90, (362) 63-06-70 ̳àäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 335-56-99 ̲ÎËËÀ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-58-57 ̳ñòåð Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 350-17-58 ̳ñüêà äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 33014, ì.гâíå, âóë.Ìàðêà Âîâ÷êà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-50-11 ̳ñüêà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-37-46, 63-46-41 ̳öíèé ãîð³øîê, ñòîìàòîëîã³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-11-09, (098) 547-72-63 Ìóäðèé çóá, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-64-26, (097) 466-87-83 Íåâ³äêëàäíà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîëî쳿 Êðóøåëüíèöüêî¿, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-74-22 ͳêîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 686-16-99, (362) 63-81-15 Îë³Ìï-ñ, ñòîìàòîëîã³ÿ 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31, 2-é ïîâ.. . . . . (362) 40-17-78, (094) 967-17-78 Îïò³ìóñ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-32-57, (066) 370-94-41 Îðòîïåä, ÏÏÔ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 689-08-42, (362) 24-01-29 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-47-30 Ïðèâàòíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-04-94, (067) 909-06-87 Ïð³ìà Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 18 . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-52, (050) 508-29-89 ÐåÑòîìà, ñó÷àñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-19-27 ÐîÄåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð äîêòîðà Êîëîáîâà Â.Ì. 33028, ì.гâíå, ïðîâ.Ïóøê³íà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-95-86 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-20-95 Ðîäèííà ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 764-21-21 Ñàìñîí, ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 090-61-60 Ñîëîäåíò+, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íàáåðåæíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 27-06-90 Ñîíàäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 150-57-31, (362) 26-15-13 Ñòîìà-Ëþêñ, ñòîìàòîëîã³÷íà êë³í³êà 33001, ì.гâíå, âóë.Êîöþáèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-51-41, (097) 822-56-86 ÑòîìàLand, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . (098) 031-58-10, (362) 43-16-64 Ñòîìàòêàá³íåò 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-46 33016, ì.гâíå, âóë.Âîëèíñüêî¿ Äèâ³ç³¿, 29. . . . . . . . . . . . . . (362) 64-48-75, (098) 225-08-67 Ñòîìàòîëîã ³ ß, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 511-99-95, (068) 568-81-41 Ñòîìàòîëîã Ïåòðè÷åíêî Åëåîíîðà Îëåêñàíäð³âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 15 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 659-78-97 Ñòîìàòîëîã Ðèìàð÷óê Ðîìàí ²âàíîâè÷ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 562-78-27 Ñòîìàòîëîã Ôåäîð÷óê Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 34 . . . . . . . . . . . . (067) 800-78-47, (362) 60-95-03 Ñòîìàòîëîã Ôåäîð÷óê Þð³é Ìèõàéëîâè÷ 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 34 . . . . . . . . . . . . (067) 360-17-45, (362) 60-95-03 Ñòîìàòîëîã ×óä³íîâè÷ Îëüãà Ìèõàéë³âíà 33001, ì.гâíå, âóë.Äâîðåöüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 609-04-84 Ñòîìàòîëîã³÷íà ë³÷íèöÿ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 851-75-70 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 681-16-00 33002, ì.гâíå, âóë.Ãë³íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-73-03 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 558-90-96 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-14-13, (050) 537-59-46 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Âàñèëü÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 843-93-20 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (096) 816-03-22, (095) 897-39-10 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò Äìèòð³ºâèõ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 33 à . . . . . . . . . . . (050) 541-57-10, (099) 959-63-09 Ñòîìàòîëîã³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 809-93-93, (066) 809-93-93 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


160

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ

Ñòîìàòîëîã³ÿ Forever 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 858-30-99 Ñòîìàòîëîã³ÿ WMS 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 18 å, 2-é ïîâ. . . . . (362) 43-29-95, (063) 849-55-38 Ñòîìàòîëîã³ÿ Âèñîöüêèõ 33027, ì.гâíå, âóë.Îðëîâà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 731-42-53, (095) 826-57-47 Øâèäêà ñòîìàòîëîã³÷íà äîïîìîãà, ñòîìàòêàá³íåò 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 36/21 . . . . . . . . . . (099) 231-70-79, (097) 629-19-47

Tendai Records, ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 007-12-82, (095) 528-48-22 Zefir Music, ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 645-71-58 Ãðàé, ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó 33013, ì.гâíå, âóë.Ëèòîâñüêà, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 708-05-07, (063) 606-83-73

ÑÓÂÅͲÐÈ

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ UTICO, ÏÐÀÒ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲߔ

33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, ê.222 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 471-86-90, (050) 351-20-90, (362) 62-04-78

AXA Ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 507-16-06, (362) 26-77-75 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-22-13 Star life, ñòðàõîâ³ ïîñëóãè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.347. . . . . . . . . . (096) 197-98-45, (050) 015-70-89 Àðñåíàë Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-43-02 Àñêà, ÏðÀÒ “Óêðà¿íñüêà àêö³îíåðíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ” 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-93, 63-46-94 Áðîêá³çíåñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 445-03-92 Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . (050) 432-16-80, (362) 63-45-04 ªâðî³íñ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 609-98-96 ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-28-45 ²ÍÃÎ Óêðà¿íà, ÀÑÊ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21, îô.308, 310 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-46-36, 63-46-83 Êè¿âñüêèé ñòðàõîâèé ä³ì, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíîìó, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á (ÒÖ “²ííà”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (362) 46-07-77 Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-03-51 Êðà¿íà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 500-56-33, (362) 62-02-65 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-43, 63-59-42 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-06-17 ÎÐÀÍÒÀ, гâíåíñüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÍÀÑÊ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-48 Îô³ñ ñòðàõóâàííÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . (097) 945-70-00, (097) 796-76-95 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ÑÊ, ÏðÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-30, 62-34-38 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-21-11, 64-21-21 Ïðîâ³äíà, ÏðÀÒ, ÑÊ, ÖϳÎÊ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-57-07 гâíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõîâèé àãåíò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-05-85, (067) 363-43-63 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “UNIQA”, ÐÎÄ ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 406-20-98, (362) 62-10-67 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “ÂÓÑΔ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 544-99-02 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 335-65-87, (362) 62-31-55 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, гâíåíñüêèé öåíòð ïðîäàæó ¹1 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 12 . . . . . . . . . (050) 384-86-01, (362) 62-05-53 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, гâíåíñüêà äèðåêö³ÿ, ÏðÀÒ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-70-10, 63-70-32 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÐÔ ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-61-63, 63-10-99 Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-42 Óí³âåðñàëüíà, ÑÊ, ÏÀÒ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-95, 63-56-09 Õ.Ë.ÁÐÎÊÅÐ ² ÏÀÐÒÍÅÐÈ, ÒçΠ33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-40-07

ÑÒÓIJ¯ ÇÂÓÊÎÇÀÏÈÑÓ SapidGroove, ñòóä³ÿ çâóêîçàïèñó 33028, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Õâèëüîâîãî, 7 (êàôåäðà åñòðàäíî¿ ìóçèêè) . . (097) 921-05-75

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÔîòîÏëþñ, ñòóä³ÿ Ðåêëàìíî-ñóâåí³ðíà ïðîäóêö³ÿ. Íàíåñåííÿ ëîãîòèï³â íà ôîòî. 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à (ÒÖ “Àðåíà”) . . . . . . . . . . . (067) 814-08-00 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ "×àéêà") . . . . . . . . . . . . (067) 814-09-00 ARTiØÎÊ, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 261-76-45, (067) 926-67-53 Nespodifunka, ³íòåðíåò-ñåðâ³ñ ïîäàðóíê³â 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 164-38-27, (066) 168-14-70 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹1, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 745-58-33, (095) 534-39-16 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 (ÒÖ “Öåíòðàëüíèé”), áóòèê ¹12. . (095) 150-48-56 Âåðåñ, ôàí-øîï 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 (ÒÖ “Ïîêðîâñüêèé”). . . . . . . . . . . . . . . (068) 668-69-41 Âåñåëà Ìàéêà, ìàãàçèí ïðàâèëüíèõ ïîäàðóíê³â 33013, ì.гâíå, âóë.Êðåéäÿíà, 19 á, îô.15 . . . . . . . . . . . . (066) 203-19-22, (067) 287-12-76 ijì ñâÿòêîâèõ àêñåñóàð³â Countess Soborna 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 628-54-03 ²íåññà, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 0-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (096) 701-77-00 Êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), íèæí³é ð³âåíü . . . . . (097) 022-33-24 Ìàåñòðî, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 936-83-14, (362) 69-04-91 Îðäåíè äëÿ þâ³ëÿð³â, ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 228-03-09 Ïîäàðóíêè, ìàãàçèí 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-51 Ñò.²ëü, ìàéñòåðíÿ õóäîæíüî¿ êåðàì³êè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 32 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 572-01-52 Ñóâåí³ðè òà ãîäèííèêè, â³ää³ë 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 (ïàñàæ “Þí³ñòü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 154-53-74 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 3 (ðèíîê), ê³îñê ¹160 . . . . . . (098) 154-53-74 Ôàíòàç³ÿ, ìàãàçèí 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-04-39 ßíòàð Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 (ÒÖ “Çëàòà Ïëàçà”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (098) 302-00-00 ßíòàð Ïîë³ññÿ, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-70-69, (050) 375-67-56 ßíòàð, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 38 ßíòàðíà äîëèíà, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 852-72-15

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ FOZZY, ã³ïåðìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-06-24, (800) 30-01-68 Grand-Áàçàð, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-49 MANHATTAN City Hall, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 547-47-27 MAXIMA, òîðãîâèé öåíòð 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 18 º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 972-26-03 NOVUS, òîðãîâèé öåíòð 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 417-60-58, (362) 46-09-70 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-09-85


ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ

SPAR, ñóïåðìàðêåò 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 50 Thrash, ìàãàçèí ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 12 à 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 49 TOR-BA, ñêëàä-ìàðêåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 522-05-94 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 602-09-81 Àðåíà, ÒÖ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-24-34 Àðñåí, ñóïåðìàðêåò 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-47-58 Âåëìàðò, ã³ïåðìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-89 ³ä³í, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 2/1 ³êòîð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 10 Âîïàê, ñóïåðìàðêåò 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-34-98, 62-35-18 33024, ì.гâíå, âóë.Âåðáîâà, 41 à Ãàëåðåÿ Ïðåì’ºð, òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-50-72 Åêâàòîð, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 413-17-62, (067) 413-25-68 ÅÊÎ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåò 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 17 Åêñïðåñ, òîðãîâèé êîìïëåêñ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-03-88 Åòàëîí, òîðãîâèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-22-22 Çëàòà Ïëàçà, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-11-88 ²ìïåðàòîð, ìàãàçèí 33018, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-35-35 ²ííà, òîðãîâèé öåíòð 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 42 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-41 Ëåá³äü, ìàãàçèí ÀÒÇÒ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 13 ÌÅÒÐÎ ÊÅØ ÅÍÄ ÊÅв ÓÊÐÀ¯ÍÀ, ÒÎÂ, ô³ë³ÿ ó ì.гâíå 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 42-01-03, 42-01-04 Ìëèí³âñüêèé, òîðãîâåëüíèé öåíòð 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 745-87-17, (096) 671-34-28 Ìð³ÿ, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-16-80 Íàø Êðàé Åêñïðåñ, ì³í³-ìàðêåò 33024, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-97-08 Íàø Êðàé, ñóïåðìàðêåò 33002, ì.гâíå, âóë.Äàðâ³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-60-89 33028, ì.гâíå, âóë.Ùàñëèâà, 8 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 52 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 62 ã 33013, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 9 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 5 à 33018, ì.гâíå, âóë.Ìèêîëè Êàðíàóõîâà, 31 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 84 â 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 2 Îë³ìï, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 Ïîêðîâñüêèé, òîðãîâèé öåíòð 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-17 ÑÀÌ-ìàðêåò, ñóïåðìàðêåò 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 1 33005, ì.гâíå, âóë.Îëåíè Òåë³ãè, 21 à ѳëüïî-29, óí³âåðñàì 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-44-89, 28-54-73 ѲÌ-ѲÌ, ñóïåðìàðêåò 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-57-11 Òîðãîâåëüíèé öåíòð “Ìëèí³âñüêèé” 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 745-87-17 Òîðãîâèé öåíòð “Çàìêîâèé” 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 20 Òîðãîâèé öåíòð 12 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 46-01-53 ÔÐÅØ, ñóïåðìàðêåò 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-53-76, 62-44-25 Öåíòðàëüíèé, òîðãîâèé öåíòð 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 322-97-56 ×àéêà, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-64-35

161

Øèê, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-88-33 Þí³ñòü, òîðãîâèé ïàñàæ 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-58-50, (050) 627-61-61

ÒÀÊѲ GPS-òàêñ³ 305 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 000-15-05, (362) 305 NewTaxi 872, ñëóæáà òàêñ³ 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 000-08-72, (073) 000-08-72 UA-TAXI 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 444-55-34, (066) 444-93-34 Îïòèìàëüíå òàêñ³ 579 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 999-15-61, (093) 999-15-61 Ïåðåâ³çíèê “Ëþêñ”, òàêñ³ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19. . . . . . . . . . . . (050) 151-54-15, (097) 288-15-07 Ðàä³îòàêñ³ “Áëþç” 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 5, îô.1 . . . . . . . (096) 999-15-56, 891, (362) 15-56 Ðàä³îòàêñ³ ϳëîò 40-40-40 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 228-15-00, 219

ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ Dance Way, ñòóä³ÿ ñó÷àñíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 16, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (067) 295-39-76, (096) 637-50-02 Diamond dance, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òà ñó÷àñíîãî òàíöþ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 486-51-42 Groove House, àðò-öåíòð 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 334-43-99, (093) 575-85-50 IMPREZA, øêîëà ñõ³äíîãî òàíöþ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 148-93-66 Inside, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33027, ì.гâíå, âóë.Àêàäåì³êà Ñòåïàíà Äåì’ÿí÷óêà, 4, 1-é êîðï. . . . . . . . . (096) 816-02-97 Nuevo, òàíöþâàëüíà ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 513-00-87, (095) 475-89-00 Pole Dance 360°, ñòóä³ÿ ïîâ³òðÿíî¿ àêðîáàòèêè 33013, ì.гâíå, âóë.Íåáåñíî¿ ñîòí³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . (096) 675-54-89, (063) 818-80-20 Salsa Club Rivne, òàíöþâàëüíà ñòóä³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 952-78-14 Àëºêñà Sport Dance, êëóá ñïîðòèâíîãî áàëüíîãî òàíöþ 33016, ì.гâíå, âóë.Ðîìàíà Øóõåâè÷à, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 869-74-15 Àë³øåð, ñòóä³ÿ ñõ³äíîãî òàíöþ 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 778-82-34, (073) 778-82-34 Àñòðà, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-73-25, (3622) 5-81-13 Äæåðåëüöå, àíñàìáëü òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 ijàëîã, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 800-62-33, (050) 655-27-11 Åäåëüâåéñ, íàðîäíèé àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-21-21, (050) 508-94-58 Åòèêà, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 120-46-87 ²êñ-äåíñ, àíñàìáëü ñó÷àñíîãî òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 259-00-42, (095) 843-41-31 ²ëþç³ÿ, àíñàìáëü åñòðàäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-73-25, (3622) 5-81-13 Êàëèíîíüêà, àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-73-25, (3622) 5-81-13 Êðàëå÷êà, àíñàìáëü òàíöþ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 162-85-52, (362) 24-15-13 Êðèíè÷åíüêà, àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöþ 33024, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (098) 445-73-25, (3622) 5-81-13 Îðõ³äåÿ, êëóá ñõ³äíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 514-91-94 Ïåðëèíêà, àíñàìáëü òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 Ïîë³ñÿíêà, çàñëóæåíèé àíñàìáëü òàíöþ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-68-23 Ïðåñòèæ, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 76 à. . . . . . . . (067) 394-49-70, (095) 207-27-08 Ñòóä³ÿ õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77 (3-é ïîâ.), îô.305.. (096) 732-69-95, (095) 876-51-26 Ôëåø, òàíöþâàëüíèé êëóá 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 903-64-38, (362) 43-04-65


162

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ

Âîëèíü Òðåéä-Ïàê, ÏÏ Ñòðåò÷-ïë³âêà âëàñíî¿ íàìîòêè. Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . (050) 658-84-76, (097) 307-25-40, (099) 028-60-82, (332) 26-07-66 Áó÷èíà, ÒçΠ33027, ì.гâíå-27, à/ñ 213. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-08-84 ÂËÀÄ-ÏÀÊ, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.Àíäð³ÿ Ìåëüíèêà, 10 . . . . . . . . . . . . . (067) 363-75-95, (050) 435-35-06 Âîëèíü Òðåéä-Ïàê, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-84-76, (097) 307-25-40 Åôåêò Óêðà¿íà, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô. 312 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-30-44, (362) 46-00-90 Ëîíîïëàñò, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-26-10, (067) 360-56-10 Ìàðçàí-åêîïàê, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-63-53 ÌÅÃÀÏÀÊ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 110 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-01-01, (067) 733-09-42 ̲Ä, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Äóáåíñüêà, 37, ê.304 . . . . . . . . . . . . . . (050) 617-09-31, (067) 588-09-09 гâíå-Óïàêîâêà, êîìïàí³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . (362) 68-22-55, (050) 222-72-40 Ñàìïàê, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïëàñòîâà, 27, îô.119 . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-27-30, (362) 62-05-74 ѳâà÷óê ²âàí Íåñòåðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-10-73 Äðîáîò Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 61-16-33, (050) 435-08-68 Êîíñþìåðñ-Ñêëî-Çîðÿ, ÏðÀÒ 35314, ñ.Çîðÿ гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-21-04

ÒÅÀÒÐÈ Â³ä ë³õòàðÿ, òåàòð-ñòóä³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-66-06 гâíåíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé òåàòð ëÿëüîê, ÊÇ ÐÎÐ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-56-84, 26-84-07 гâíåíñüêèé îáëàñíèé àêàäåì³÷íèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð 33028, ì.гâíå, ïëîùà Òåàòðàëüíà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-34-47 (êàñà), 26-37-11 Ñîíÿõ, òåàòð 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 269-62-69

ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß, ÒÅËÅÊÎÌÏÀͲ¯

Sat4u, ñó÷àñíå öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 40-02-91, (067) 382-52-91

Sat4u, ñó÷àñíå öèôðîâå òåëåáà÷åííÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 535-95-53 Âîëÿ-Êàáåëü, ÒΠ33013, ì.гâíå, âóë.Äèðåêòîð³¿, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 502-22-50, (068) 502-22-50 Íàö³îíàëüíà ðàäà Óêðà¿íè ç ïèòàíü òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, ïðåäñòàâíèöòâî ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Ïðîñâ³òè, 1, ê.128. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-52-90 Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè 33028, ì.гâíå, âóë.Êîòëÿðåâñüêîãî, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-47-24 гâíå 1, òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, 7-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (362) 62-35-01, 62-35-05 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ ÇÎÐß 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-04-08 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ õðèñòèÿíñüêà 33003, ì.гâíå, âóë.Óëàñà Ñàì÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-61-15 Òåëñåò-гâíå, ÒçΠ33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-00, (050) 753-35-92

ÒÅÍÒÈ Áîíäàðåíêî Êîñòÿíòèí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33004, ì.гâíå, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-42-41, (097) 528-55-24 Çàõ³ä-òåíò, ÏÏÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-72-17, (362) 64-12-18 гâíåòåíò, ÒçΠ35350, ñìò Êâàñèë³â гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-32-10, (362) 43-06-81 Òåíòè àâòîìîá³ëüí³ 35331, ñ.Ãîðîäîê гâíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Áàðîíà Øòåéíãåëÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 665-59-79, (073) 665-59-79

ÒÅÕͲÊÀ ÄËß ÄÎÌÓ KARCHER, ñåðâ³ñíèé öåíòð Ïðîôåñ³éíà òà ïîáóòîâà òåõí³êà äëÿ ïðèáèðàííÿ. Ïðîäàæ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, ðåìîíò. 33000, ì.гâíå (ðàéîí Ìîòîòðåêó) . . . . . . . . . (096) 773-77-70, (362) 45-05-45 BOSCH-ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-94-74 Comfy, ìåðåæà ìàãàçèí³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè 33018, ì.гâíå, âóë.Êóð÷àòîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-35-05 EvroTex, ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè á/â 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-41-81 Gorenie, ô³ðìîâèé ñàëîí 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 23 (ÒÐÖ “Åêâàòîð”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-00 HI-FI, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 514-89-87, (362) 62-11-05 Siemens, ô³ðìîâèé ñàëîí 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 68-05-55 Starus, ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 1 â . . . . . . . . . (067) 363-41-22, (050) 225-47-58 Àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð ÒçΠ“Ò³êî” 33018, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-89-02 Áðèç, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 620-38-99, (362) 63-63-55 Ãàçêîìïëåêò, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 851-99-25 Äîì³í³îí Òðåéäèíã Óêðà¿íà ËÒÄ, ÒΠÂÊ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-90-77, 5-83-85 Äîì³í³îí, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-01-35 Åêñ-åëåêòðîí³êà, ÒçΠ33022, ì.гâíå, ïðîñï.Ãåíåðàëà Áåçðó÷êà, 10/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-82-73 Åëüäîðàäî, ñóïåðìàðêåò åëåêòðîí³êè 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-22-55 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10 (ÒÊ “12") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-22-55 Êîíòèíåíòàëü Çàõ³ä, ÏÏ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-36, (067) 362-00-93 Ìàéñòåð-ñåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-43-65, (097) 987-47-00 Ìàéñòåðíÿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 Ìàêñ³ Äîì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ïîëòàâè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-35-79 ͳìåöüêà ïîáóòîâà òåõí³êà, ñêëàä-ìàãàçèí 33016, ì.гâíå, âóë.ªâãåíà Êîíîâàëüöÿ, 7 à . . . . . . . . . . . (067) 422-19-88, (099) 002-64-31 Íîðä, ÏÀÒ 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 24-35-69, (097) 945-06-62 Îïò³ìà, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 32, îô.84 . . . . . . . . . . . . . (067) 362-87-98, (093) 868-69-99


ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Ïîáóòîâà òåõí³êà á/â ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-11-86 Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 69-01-11 Ïîáóòîâà òåõí³êà ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 40 à (ðèíîê “Àíäð³¿âñüêèé”), (097) 344-91-91, (099) 658-30-72 Ïîáóòðàä³îòåõí³êà-ïëþñ, ÒçΠ33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 23-53-03, 23-51-81 Ðàä³îõâèëÿ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 18 à . . . . . . . . . . . (095) 143-89-90, (097) 361-21-21 Ðåìïîáóòòåõí³êà, ÒÄ 33010, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-85-45, 62-85-11 Ðóá³êîí, ñåðâ³ñíèé öåíòð 33009, ì.гâíå, ïðîâ.Ðîá³òíè÷èé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-42-42 Ñàòóðí, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-00-93, (362) 63-38-36 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “Îïàë” 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 46 . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-52-30, (094) 966-52-30 Ñïåöñåðâ³ñ, ìàéñòåðíÿ ðåìîíòó ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 33016, ì.гâíå, âóë.Ñòåïîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-91-23, (067) 377-93-43 Òåõíîñâ³ò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 012-00-06, (050) 154-91-11 Ôîêñòðîò, ìàãàçèí 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-33-59 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 64-27-18, 64-27-20 Øâåéí³ ìàøèíè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96 33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-27-22, (067) 143-41-96

ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß ÁÒ²-ÅÊÑÏÅÐÒ, ÒΠ33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.322 . . (097) 347-84-57, (050) 293-53-20 Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïåðåñîïíèöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 770-44-34, (068) 669-90-76 Áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà íåçàëåæíî¿ îö³íêè 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.213 . . . . . . . . . . . . . . (097) 107-74-17, (095) 424-77-42 Äîâìàò Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ³íæåíåð ç òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 26 à, îô.13 . . . . . . . . . . . . . (067) 923-22-45, (095) 743-06-60 Êðîòþê Îëåêñàíäð Òðîõèìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 9 à, îô.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 340-84-51 Ïðèâàòíà ñïðàâà, çåìëåâïîðÿäíà ô³ðìà, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ãóð’ºâà, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 795-73-93, (3622) 5-31-15 Ðåºñòðàö³éíèé öåíòð ÂÑÐ, ÊÏ 33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Äîðîøåíêà, 2, 1-é ïîâ. . . . . . . (099) 206-15-30, (098) 124-36-35 гâíå-²íæèí³ðèíã, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 (âõ³ä ç âóë.Òîëñòîãî), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 608-53-05, (067) 373-87-45 гâíåíñüêå ì³ñüêå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ 33013, ì.гâíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-37-65 гâíåíñüêå îáëàñíå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ ÐÎÐ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . (067) 360-48-40, (362) 28-44-60 Óêðà¿íà-Ñåðâ³ñ-ÁÒ², ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 8, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 364-70-77, (362) 62-32-42

ÒÊÀÍÈÍÈ Ideal, ìàãàçèí òêàíèí òà øâåéíî¿ ôóðí³òóðè

163

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

²íôîñôåðà 1, ÏÏ 33027, ì.гâíå, âóë.²âàíà Âèøåíñüêîãî, 10 . . (067) 933-54-56, (362) 28-97-97

ÌÅÒÀËÊÐÀÔÒ, ÒÎÂ

35740, ñìò ̳çî÷ Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Îñòðîçüêà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 468-21-28, (3652) 4-09-01

Åëåêòðîí³êà-ñåðâ³ñ, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Òèõà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-67-53, (362) 26-65-85 ²âàíèíþê Íàä³ÿ Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39, îô.21 . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 62-32-08, (050) 375-32-17 Ìåãà-Õîëîä, ÒΠ43010, ì.гâíå, âóë.Ìëèí³âñüêà, 8 º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 108-34-64 Ìîíîë³ò Ãëîáàë, ÏÏ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (067) 696-07-84, (050) 925-55-95 Ìîðîçêî, ìàéñòåðíÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 43-33-55, (067) 268-57-95 ÏÀÐÒ², ÏÏÔ 33027, ì.гâíå, âóë.Êîñòðîìñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-28-66, 63-35-83 Ïðåì³óì 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-54-87, (362) 62-30-23 Ïðîäòîðãîáëàäíàííÿ, ÒçΠ33003, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 843-85-14, (362) 40-40-34 гâíåêîïñåðâ³ñ, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïèðîãîâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-31-68, (362) 68-35-81 ѳìåêñ, ÏÏ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 33/3. . . . . . . . . (067) 382-34-31, (362) 26-64-74 Òåõíîñåðâ³ñ, ÏðÀÒ 33001, ì.гâíå, âóë.Âîëÿ, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3622) 5-33-01, 5-42-57 ÒîðãÎáîðóä, êîìïàí³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . (067) 696-07-84, (050) 925-55-95 Åëåêòðîí³êà-ñåðâ³ñ, ÂÀÒ 35612, ñ.Âàðêîâè÷³ Äóáåíñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 6. . . . (066) 421-32-61, (097) 551-69-88 34100, ì.Äóáðîâèöÿ, âóë.Íîâà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 154-64-75 34000, ñìò Çàð³÷íå, âóë.Öåíòðàëüíà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 208-14-85 34500, ì.Ñàðíè, âóë.Øèðîêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-47-74 ÏÐÎÌÕÎËÎÄ-вÂÍÅ, ÒçΠ35708, ñ.²ëüï³íü Çäîëáóí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 47 à, (098) 111-73-73, (099) 111-61-63 Òð³àäà, ÒçΠ35600, ì.Äóáíî, âóë.Ò.Áóëüáè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-80-54, 0 (3656) 3-27-18

33028, ì.гâíå, âóë.Êîðîëåíêà, 2 . . . . . . . . . . (096) 215-28-50, (362) 26-74-21 Àëüòåêñ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Áàçàðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 28-53-91 Àòëàñ, ñàëîí-ìàãàçèí òêàíèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 269-75-70, (096) 215-28-50 Âèðîáè ç ëüîíó, â³ää³ë 33022, ì.гâíå, âóë.Êíÿçÿ Ðîìàíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 575-65-84, (096) 262-13-24 Ìåëàíæ, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ïîëóáîòêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 740-76-42 гâíåòåêñòèëü, ÒçΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-47, 63-60-39 Ñåçàì, ìàãàçèí 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 975-27-17 Ñí³æîê, ìàãàçèí êîìïàí³¿ “Ïóëüñàð ³ Ê” 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 60-95-87 Òåêñòèëü, ìàãàçèí ëüîíó 33016, ì.гâíå, âóë.Ôàáðè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-22-27, (362) 60-98-55 Òåêñòèëü-Êîíòàêò-гâíå, ÐÔ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìèõàéëà Ñòàðèöüêîãî, 37 à . . . . . . . . . (067) 602-58-15, (3622) 5-41-07 Òåêñòèëü-гâíå, ÒçΠ33001, ì.гâíå, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-00-35, (362) 62-15-84 Òêàíèíè, ìàãàçèí 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-40-47, 63-60-39

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ ÊËÅÎÏÀÒÐÀ, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ ÀÃÅÍÖ²ß

www.kleopatra.ua 33028, ì.гâíå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 17/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-55-77, (362) 62-07-66, 40-15-07

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


164

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

ÀÄвÀÒ²Ê-ÒÓÐ, ÏÏ

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 459-29-09, (067) 272-26-56, (362) 26-30-22

ÇÀÍDzÁÀÐ, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÀ ÀÃÅÍÖ²ß

33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (2-é ïîâ.), îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-08-13, (362) 40-12-20

ÌÎÐÅ ÒÓвÂ, ÒÓÐÀÃÅÍÖ²ß

facebook.com/moreturivlutsk 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 524-82-22, (068) 370-03-60, (362) 62-05-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

5 ÑÅÇÎÍ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.³ä³íñüêà, 10, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 967-46-33, (068) 226-31-18 Antarius-Òîur, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 164-70-90, (098) 214-44-77 Coral Travel ó “Ñëîâàöüêîìó”, òóðàãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), îô.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 612-31-94, (362) 46-00-30 Coral Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33024, ì.гâíå, âóë.Ìàêàðîâà, 60 (ÒÖ “Ìëèí³âñüêèé”), â³ää³ë ¹55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 003-05-07, (063) 903-00-07 Coral Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 0-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-41-66 DisneyTour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . (097) 792-02-33, (066) 556-77-94 Happy Way, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 1, îô.309 . . . (093) 258-84-86, (066) 305-04-82 Iouri, ÏÂÊÔ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 122-60-26 Join Up, òóðàãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 771-81-66, (050) 508-95-96 MiZ tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33001, ì.гâíå, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (3-é ïîâ.), îô.5 . . . . . (067) 800-76-43, (099) 739-47-41 Paradise, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 5, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . (068) 289-84-36, (362) 63-39-09 Pulsar-tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.203 à . . . . . . . . . . (067) 783-07-70, (362) 26-46-42 SV Gatta, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 8, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 680-25-10 TUI Òóðàãåíö³ÿ (ÔÎÏ Ìèõàëü÷óê ²ðèíà Ëåîí³ä³âíà) 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6 (ÁÖ “Ñëîâàöüêèé”), 2-é ïîâ., îô.239 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 674-61-50, (066) 100-91-62 TUI Òóðàãåíö³ÿ (ÔÎÏ ×èæ Îëüãà Àíäð³¿âíà) 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 â (ijëîâèé Öåíòð), îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 413-61-61, (099) 667-86-55 TUI, òóðàãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 282-39-09 VIP Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 112 (ÒÖ “MANHATTAN”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 553-80-16, (362) 63-71-95 Àâòî-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ñèìîíà Ïåòëþðè, 7 . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-35-27, (067) 365-05-00 Àëàä³í Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.411 . . . . . . . . . . (097) 645-47-22, (093) 394-71-75 Àòëàíò³ñ, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 39 (3-é ïîâ.), îô.3. . . . . . . . (097) 038-28-21, (066) 456-68-05 Áëàãî-Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 124-84-91, (073) 106-86-54 Áð³çòóð, òóðîïåðàòîð 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-55-10 Áþðî ïîäîðîæåé “ÒÓÐÈÇÌ.ÓÀ”, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Îñòàïà Âåðåñàÿ, 4, îô.6 . . . . . . . . . . . (067) 258-89-87, (362) 62-35-69 Áþðî ïîäîðîæåé òà åêñêóðñ³é, ÑÏÄ Äìèòðóê Îëåñÿ dzíîâ’¿âíà 33028, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-95-59, (362) 23-73-52 Âîÿæ-Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33003, ì.гâíå, âóë.Ãàãàð³íà, 16 (ÒÐÖ “×àéêà”), 1-é ïîâ. . (098) 361-96-41, (068) 042-17-94 Âñ³ì òóðèñòàì, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 19, îô.907. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 601-72-00 Ãàëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 1, îô.203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 855-11-25 Ãàëàêòèê Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33022, ì.гâíå, âóë.Áîãîÿâëåíñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 744-41-05, (362) 64-55-39

Ãàëèíà-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 397-87-00, (099) 530-12-23 Ãåïàðä, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.402 . . . . . . . . . (067) 932-44-60, (096) 820-82-12 Ãð³í Ëàéí, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, îô.408 . . . . . . . . (050) 500-63-01, (362) 43-43-47 Ãóáíèöüêèé Ìèêîëà Îïàíàñîâè÷, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Çàìêîâà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 580-59-49 Äåëþêñ Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . (067) 390-18-16, (362) 63-51-63 Äèâîêðàé, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.̳öêåâè÷à, 14, îô.113 . . . . . . . . . . . . (067) 100-88-44, (066) 852-06-01 ijñêàâåð³ tur, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 5, îô.204 (ÁÖ “Ïàðêîâèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 527-57-36, (067) 147-17-09 Åêñïðåñ-òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 3, 3-é ïîâ., âõ³ä ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 677-96-23, (099) 164-32-20 Åë³ò-ïîøóê, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 10, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . (068) 727-98-28, (362) 26-05-14 Åðíàí Êîðòåñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 32, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 857-88-22, (067) 923-91-21 Çëàòà Ïðàãà Ïëþñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 125-12-16, (098) 543-48-88 ²âåêñ-Òóð, ÒçΠ33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-85-85 ²äåÿÒóð, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 086-86-05, (063) 940-79-98 ²ìïåð³ÿ â³äïî÷èíêó, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 002-42-92, (067) 926-28-20 ²íòåðñï³âäðóæí³ñòü, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 350-28-09, (050) 435-20-53 Êàðàâåëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 11 (2-é ïîâ.), îô.4 . . . . . . . . (067) 903-57-47, (093) 210-47-97 Êàð³íà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ, ÏÏ 33023, ì.гâíå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 77, îô.310 . . . . . . . . . (067) 777-49-50, (097) 353-77-41 Êàðïàòè ùîòèæíÿ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 988-41-30 Êèé Àâ³à, ÐÔ ÏÀÒ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33013, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 26-55-94, (067) 209-35-25 Êîêîñ, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 979-79-72 Êîëóìá, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-18-09, (362) 43-04-95 Êîðîíà, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 875-76-92, (099) 239-50-68 Êðåàòèâ-Ãðóï, ÒΠ33000, ì.гâíå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-54-79 Êðèëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33014, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 258-89-62 Ëàéô, ÒÊ, ô³ë³ÿ ¹1 ÒΠ33023, ì.гâíå, âóë.Ñòåïàíà Áàíäåðè, 56, îô.26 . . . . . . . . (067) 354-40-01, (362) 63-69-40 Ìàãàçèí ãîðÿùèõ ïóò³âîê, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-38-26, (067) 364-06-60 Ìàéñòåðíÿ ïîäîðîæåé, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 1, îô.23. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 686-56-21 Ìàíäð³âíèê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.104 . . . (067) 275-39-18, (362) 62-35-28 Ìàð³ÿ Ñåðâ³ñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.213 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 751-61-67, (362) 63-30-84 Ìàðò³ì³ðà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Ñîáîðíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 771-81-66, (050) 508-95-96 ̳ëåí³óì Ïëþñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Øê³ëüíà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (067) 354-10-85, (362) 43-56-29 Ìîÿ ªâðîïà, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 33013, ì.гâíå, âóë.Êàâêàçüêà, 2, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (098) 793-79-91, (093) 827-57-22 Íàóò³ëóñ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33023, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 21 (ÁÖ “Ïîë³òîí”), îô.301 . . . . . . . . (362) 69-08-76, 69-09-22 Îëåêñàíäðà, òóðèñòè÷íà ô³ðìà, òóðîïåðàòîð 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 14/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (362) 63-63-60 Îñìîëîâè÷ Âàëåíòèíà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 33028, ì.гâíå, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 4/6, îô.344. . . . . . . . . . (098) 344-98-28, (066) 708-61-69 Ïåãàñ Òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 33028, ì.гâíå, ïðîñï.Ìèðó, 7 à, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-67-90, (362) 43-90-94 ϳë³ãðèì, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 10, îô.205 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 251-42-60, (362) 40-13-42 ÏËÞÑ ÏËÞÑ ÒÓÐ, êîìïàí³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 108 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 244-75-79, (095) 839-81-24 Ïîäîðîæíèê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 790-30-61, (362) 43-57-35 Ïî¿õàëè ç íàìè, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 33028, ì.гâíå, âóë.16 Ëèïíÿ, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-12-33, (362) 46-03-11 Ïðåñòèæ Òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 33028, ì.гâíå, âóë.Âÿ÷åñëàâà ×îðíîâîëà, 13, îô.215 . . . (097) 465-59-99, (362) 40-18-47


Ô²ÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÈ, ÒÐÅÍÀÆÅÐͲ ÇÀËÈ

Ïðóñàíà, òóðîïåðàòîð, ÒçΠ33027, ì.гâíå, âóë.Êè¿âñüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 801-96-94, (362) 62-34-04 Ï’ÿòü ç³ðîê-гâíå, ÏÏ 33028, ì.гâíå